Aftonbladet Lördagen den 30 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-30
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-30
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-30
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-30
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1833-03-30
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1833-03-30
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1833-03-30
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1833-03-30
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 30 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Lör clas en
den 30 Mars
"Driset l Stockholm för helt är ro R :dr halft år 5 R .dr 3 månader a R :dr 3s sk Banko Lösa Numror sk Banko Prenumeration och utdelning i
bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oeh Clara Bergsgränd f Lindroths vid Norrlandsgatan och Ess *i
vid U ler ma /m i tor g Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontorj till sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
1 morgon Palm Söndagen predika
g
Hos DT MM Konungen och Drottningen Kongl
Hof-Prcd Lektor Grafström
Hos DD K K I /H Kron-Prinsen och Kron-Prin
sessan Kongl Hof-Pred Tegnér
Kongl Slottskyrkan Kongl Hof-Prcd Doktor
Rogberg
På Karlberg K- ngl Hof-Prcd Fröst
På Ulriksdal Pred Unander
1 Storkyrkan Korn in Dahlgren Skolläraren Bollin
Komm Bergegren
1 Klara K "» min Beckman Kongl Jlof-PrcJ
Tegnér Past Adj Bergman
I Jakobsj Kommin Carlstrand Mag Dahlfeldt
V Komm Delin
1 Tyska Doktor Liideke
Maria Kommin Ährling Past .-Adj Stolpe v
Komm Bolin
I Katrina K 'rkoh Winqvist Kongl Hof-Pred
"Winter Komm Hagström
I Kungsholmsj D r Fuchs Kongl Hof-Prcd ccb
Komm Llindhflm
I Finska Kyrkoh Stolpe Finska och Komm
Tiilimlberg Svenska Högmäss
1 Ladugårdslands Komm Salén Reg
-Past Lo
rentzon Kommin Sandin
1 Adolf Fredriks Past
-Adj Sonden Kommin
Adj Löhman
_ Johannis j Kommin Ljungholm båda mäss
För K 71 Flotta B ;»t
-Pred Råmsten
Vid Garnisons-Sjukhuset Bat .-Prcd Wiik land
!Enkhuset Hu >pr d Schmidt
Gubbhusct v Kommin Bolin
Södra Korrekt
-1nrä ttni Kgl Hof-Prcd Holm
berg
Norra Korrekt
-Inrättn Pred Norrbin
Danvikskyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbatsberg Past -Adj Pontén
Ladugat ds /ands Fattighus Pred
"Wijkmark
K Lazarettet Komm MiiLzcll
Kurhu-set Huspred .T Smidt-
G
ENGELSKA KAPELLET
^yssions-Bönesammankomst hålles nästa Manda
kl half 7 e m äfvensom Gudstjenst nästfölj ande
Onsdag på vanlig tid
UTNÄMN ING AB
D 9 d s Vid Svea /Art Reg till Under-Löjtnant
KadettrKorj»or J G IndeBclou vid Uplands Reg
till Kapit i Reg Löjtn C Fr Janzon vid Flottans
Konstruktions-korps till Pr
-Löjtn Sek .-Löjin A
R Aspegren samt till Sek
-Löjtn Under-Konstruk
täremc J .f F Ringheim J Jeaii >son och A Ah Ljung
stedt
D a
3 d .s Till Häradsh i Medelpads Domsaga
L ^nd-fi >k Häradsh F J Forssius
AFSKED
D 9 d .s Vid Lif-Reg Dragonkorps för Löjtn
G Hallenborg med tillstånd alt i Armén qvarstå
vid Gotilands Nat .-Bcv för Löjtn N G Greger
son med tillstär .d a 't i Armén qvarstå samt för
Ft ndr vid Wisby Inf .-Kompani A Fogelmark med
Löjtn namn uti Armén iör Kapit D S von Unge
vid Stockholms Corgcrskaps Inf för Kapit G L
Jöransson
S d med pension för Lots-Direktörcn Öfv m
m R A Brn» .crona
TITEL
Af Landssckret tillagd Läus-Not vid Stockholms
Läns Land kansli J U D- G E Sundström med
tur och befordringsrätt
SOMMARTING UNDER SVEA H 'R
Med Frösakers li å Marka gästgd 7 Maj Wäddö
octi Häiverö- Skeppsl i Ortaliiund 20 Maj Bro och
Wätö Sk .l i Norrtelje 3 Juni» Sjuhundra H i
Finsta 6 Maj Fröluua och Läimu Sk .l i Noirtelje
20 Maj Nr«rdinghundra H i Bro 3 Juni Lyhundra
H i Norrtelje 17 Juni Åkers Sk .l vid Wira Bruk
29 April Wermdö Sk .l i Tingshuset i3 Maj Dan
deryds Sk .l på Ensta gästgd 3i Maj Sollentuna H
vid Barkarby gästgd 11 Juni Wallentuna H vid Å
byholm 21 Juni Långhundra H i Lindberga 2 Maj
Semminghundi a Ii i Kimsta 20 Maj Eiiinghlindra
H i Sätuna (5 Juni Färentuna H vid Svartsjö 19
Juni Norunda H i Läby 1 Maj Wendels Tingslag
i Läby S Maj Wesslands och Elfkarleby T I »g vid
Wesslands kyrka ,3 Maj Leufstads T .l i Skjerp
lingc 17 Maj Tierps T .l i Tings byggn derst t
Juni Films och Dannemoras T .l vid Österby Bruk
14 Juni Olan !s H i Haberga 17 Juni Bro H i T
husct vid Tibble 6 Maj Håbo H i T .h vid Gran
i3 Maj Asunda H i Enköping 28 Maj Trögds H
i T .h vid Litslena 18 Juni Hagunda H å Säfva
gästgd 2 Maj Waxala H i Upsala 9 Maj Bälings
H ä Högsta gästgd 20 Maj Rasbo II å Hofs gäst
gifgd 23 Maj Ulleråkers H i Upsala 6 Juni La
gunda H å Tunalunds gästgd 18 Juni Öknebo H i
Södertelje 2 Maj Sot holms H vid Westerhanninge
kyrka 21 Maj Svartlösa H i T .h vid Fittja gä-tgd
18 Juni Rönö H vid Svärdsbro 2 Maj Hölebo H
vid St .-ra ihy 28 Maj Jönåkers H vid Jäder 18
.Inni Willåttinge H i Malmköping G Maj Oppunda
H i Stensjö 3 Juni Daga H vid Gåsinge kyrka 1
Maj Selebo H vid Suniby
gästgd 9 Maj Åkers H
i Strengnäs 28 Maj Vestcr-Rekarnes H i Eskilstu
na G Juni Öster-Rekarnes H i Eskilstuna 19 Juni
Gottlands Södra Ii på Skogs T .st 3o Maj Gott
lands Norra II i Wisby 8 Maj Tuhundra H 3 Maj
i Westerås Sicude H 20 Maj på stället Snefringe
IL 3 Juni vid Kolbeck Åkerbo H i Köping 29 Maj
Öfvcr-Tjui bo H i Grällsta t Maj Wåla H i Åby
Maj Norrberk .es S å Smedjebacken 12 Juni
DÖDE
La gm m m Hr S von Stahl i Stockholm 28 d .s
58 år
Slagt G A Åkerblom i Stockholm d 29 d .s 35
år
Slotts-Smeden L Hagelbeck å Drottningholm d
10 d .s 68 år
Fabrikörs-enkan S M Öberg född Widegren 25
l .s 55 år
POSTKUNGÖRELSE
SE
Ångbåtar affärdas emellan Hamburg och London
Tisdagar och Fredagar från hvardera staden
LEDIGA TJENSTER
Extra Prov-Läkarebest i Stockholms län 50k .es
inom 3o d fran 1 ann
En Manlal >kommissarietjcnst i Katarina Förs sö
kts inom i5 April hos Öfverståth -embetet i Krono
uppbördsärender
LÅNTAGARE -
i allmänna Brandlör >äkringsverkct för byggnader å
landet som icke inom föreskrisven tid afbördat rän
ta och kapit .al-afbelalning å innehafvande lån erin
ras vid äfventyr af utsökning att deras åliggande
fullgöra
ARMEENS PENSIONS-KASSA
Laneansöku N :o «39 beviljad med förbigående
för bristande lånehandlingar af låncansökn N :o 118
i3i och 1 ^7
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Aktieägare i Sjö-Assekuranskompagniet kunna ut
taga utdelning alla söckendags-f m emellan kl 11
och 2 i Kamrcrarekontoret ä Börsen
T
320 kr renad dito i Marstrand eller Göteborg
inom
samma tid förs anbud emottagas af Förr ckf Sjö
ärcndcrne inom 19 April
För Kongl Flottans behof af Kronobeck bomull
m m m ni auktion d 29 April kl 10 f m inför
Förvaltn af Sjöärenderne och å Warfs» Amira lens i
Karlskrona samt stationsbefälhafvarens i Göteborg
kanslier förseglade anbud emottagas äfven
För Flottans behof ak div persedlar och effekter
aukt inför Förv af Sjöärenderne samt ä befälh A
miralens i Karlskrona och stationsbefälh i Göteborg
Kanslier 22 April kl 10
AUKTIONER
k 36 st Får of förädlad race aukt vid Mellinge
holm i Roslagen 14 Maj
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER
Göta H R Lojt J von Utfalls 16 Aug
Lunds U .R liokbind G Duvanders och hustrus
a6 Aug
Hcinösands R .R i a (l Kopparsl Östermalms »z
April 2 Handl J Norrboms 16 Sept 3 Trakt N
Tjcrnbergs i3 Sept
Söderköpiugs R .R afl Fendr J- Lindo rfTs I A
pril
Södra Möre HR Mältaren P Liljeqvisls vid
GJrdsry i Mortorps S
Redcvigs H .R Gåi dfarihandl Lars Pers«»ns frän
Hjöitåaön och hustrus a rttgd af d ars sommar
Ting
Rinda H .R afl Bonden A Larssons ocJi enkas K
Israclsdotters från Getskinsbo a rttgd af d ars som ■
marti 11g
Ydic H .R afl Jungfru A M Buss från Lycke 8
Niiv
Bara II .R Aboen Nils Anderssons från Oruse ocK
afl Krukomak H Yströms i Genarps Hus a rttgd
af d års sonimarting
Li >ters H .R Undantagsm S Jonssons i Ebbemåla
och hustrus Elna Bengtsdotters a rttgd af nästa års
sommarting
Wi ^ke H .R H Johanssons i Syllinge och hustrus»
a rttgd af 11 sommarting
fllarks H .R 1 afl E Erlandssons i AYassebro
Horreds S och 2 all A Carlssons i Hahla Storeg
Rerghems 8- 1 rttgd af n sommarting
HANOELS-BOLAG
Ingånget af J A Kjellberg ocli J O Grén i Gö
borg under firma J A Kjellberg Kä
INBETALNINGAR
Efler Kyrkoh i Skedvi D Strömberg anm hos
And Zetterman inom 20 April adress Norrköping j
Repmyra och Johanneslund
Efter Landlhruk C E Enblom anm i sterbh el
ler hos Revis >r Björkman i 'hörnet af Nybrobacken
och Smala gränd
Efter Enke-Prostinnan
"Wadell f Holmblad anm
i sterbh inom d mån slut
LEVERANSER
Af 35o kr Rofolja i Stockholm inom Juni samt
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
ÄDEN
Fordringsäg hos Stallmäst G Berlin böra aflemn
bestyrkt afskrift af fordringshandliug till Vaktmäst
Fahlbeck alla söckendags-f m i Kommerse-Kollegii
Förmak inom med af April
Afl Repsl Sjöstedts kunna alla dagar läsa kon
kursdomen hos A B Wallis
Bruksffct Heidenstrauchs A April kl xi f m vi
Börskäll
All Aud B W H von Knorrings 10 April kl
12 1- m i Börskafierummen
Vie ^Jfast G M Luttemans iS April il 5 c in
å Käll g ;imla Södermalm
Snusfabr A P Wcnnerbergs i Ämål 20 April
kl 4 e m i massans hus
Atl Häradsh Baron C W Mannerlicims aZ Apr
kl 4 e m å StadsUill i Mariefred
All HofRätts-Kommiss Levandcrs 27 April kl it
f ju å Leaby giislgd

Sida 2

F Handl J Norrboms i Hernösand i» April 11 2
e ra hos ttädm H Hamberg ilcrst
Öfv
-Löjt von Essens 29 April i Sköfde
SPEKTAKEL
I dag Korsfararne och De begge Arrestanterne
SAMMANTRÄDEN
Kongl Vetenskaps - Akademien 3i d .s kl G
c ni
Pro Fide et Christianismo 3 April 11 5 c n
Stockholms Prest-Sällskap d 1 April kl 6 c ni
Timmerraans-Orden 3 April
l ^nnocence i3 April kl 7 e m
Elektorer i L S 1 April kl 6 e m
Harmoaiska Sällskapet allmänt 1 April kl 1-2 7
c m
DILIGENCE PÅ GÖTEBORG
öfver Westerås Örebro Marie <tad och Lidköping
afgår hvarje Tisdag och Fredag kl 6 f m Biljetter
för passagerare utlemnas och paketer till afsändning
cmottagas på Diligence-kontoret uti huset N :o 5 vid
Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt tryckta
taxar som derstädes äro att tillgå
Mtri Kes-
Fbanreike
Den 16 debatterades i Deputerade Kamma
ren öfver de af Finansministern fordrade pro
visoriska tolftedelar hvarvid fråga blefomden
nya session ministeren förklarat sig ämna sam
mankalla straxt efter den innevarandes sint
Hr Havin yttrade alt han sjelf och såsom
han hoppades äfven hans vänner skulle punkt
ligt infinna sig men han kunde icke föreställa
sig att Kammaren skulle vara hågad bevilja
regeringen budgeten för i83 förrän landet
fält de af kartan utlofvade organiska lagar
rörande departemental- och municipal-förvalt
ningen allmänna undervisningens frihet o s
"Hvad ha vi väl gjort i denna session —frå
gade lian
— Ingenting annat än beviljat fcre
dit på kredit vanlig utomordentlig supple
mentär och förskotts-kredit Af alla dessa
viktiga lagar dem man förkunnade oss har
ingen enda kommit till stånd och de som vi
antagit t ex departementaHagen ocli lagen om
egendoms afträdande för allmänna ändamål
och som ännu ej varit före i Pärskammaren
hvarifrån de dessutom ej torde komma tillba
ka utan i förändrad gestalt skola icke hinna
att bli definitift afgjorda i denna session Så
ledes hafva vi onyttigt förspillt en session sko
la vi utsätta oss för alt det går på samma säll
med den följande Jag för min del förklarar
på förhand att jag blott i det fallet skall be
vilja den budget för i834 hvarmed vi hotas
0111 de utlofvade lagarne innan dess gifvas na
tionen och väsentliga inskränkningar företagas
i budgeten För öfrigt beviljar jag de provi
soriska tolftedelar man fordrar på det styrelse
machinen måtte kunna hållas i gång ehuru jag
på det högsta beklagar det sätt hvarpå man
hushållar med våra penningar I går fordra
de man 100 ,000 för Kung Ferdinand
i dag
skola vi bevilja millioner for Kung Leopold
peh inom kort skall man begära af oss nya
millioner for Kung Otto
— Nu företogs om
röstning och med 22Z röster mot 4rl beviljades
de provisoriska tolftedelarne
Derefter förelade Hr Argout några lagförslag
hvaraf ett rörde ökade anslag för de politiska
flyktingarne neml 652 ,000 fränker utom de
redan beviljade för i83s och i ,5oo ,ooo för inne
varande år och ett annat yrkade fortfarande än
nu ett år af den regeringen medgifna rättighet
Har afseende på det af ministrarne begärda
men nekade anslag till godtgörande af inne
stående sold åt de Spanska militärer som
under Kung Josephs regering tjente i Fran
syska armeen
alt efter behag bestämma hvar dessa fly klin
gar få vistas inom Frankrike och att kunna
flytta dem från cn ort till en annan Slulii
grn förekom till öfverläggning den begärda ut
skrifningen af 80 ,000 man Marskalk Soult
förklarade härvid att debatterne inom Kamma
ren fortidet år tillräckligen visat att man ön
skade upprättandet af en reserv föl 'armeen Re
geringen hade icke då kunnat gå in derpå eme
dan tidpunkten icke var gynnande men för
närvarande fanns ingenting som hindrade verk
ställigheten af en sådan plan hvarföre han vil
ligt ingick på densamma — Detta yttrande
mottogs från alla håll med det Ulligaste bifall
Marskalken öfvergick derefter till detaljerne af
det nya systemet och slöt med följande ord
"Således skola vi hafva en reserv af 600 ,000
mobila nationalgardister och 3oo ,ooo man Ii
nietruppar Hvem skall väl då våga angripa
oss
Till Toulon hafva tvenne skepp anländt med
800 man af de Fransyska truppar som hittills
ockuperat Morea
Hertigen af Orleans är återkommen från sin
resa till Briissel dit Hertigarne af Nemours
och Joinville i stället afrest
En förening af ledamöter af Deputerade Ka
maren med Lafayette till Ordförande har ny
ligen sammanträdt för att uppsätta ett slags
adress till Kungen hvari man ämnar upplysa
honom om beskaffenheten af allmänna tänke
sättet
— Uti sin rapport angående budgeten för ut
rikes ärenderna i Monitören den i3 Mars ytt
rade utrikes Ministern Hertigen af Broglie att
Regeringen inskränkt inom de trånga gränsor
na af budgeten icke kunnat försäkra alla sina
Ministrar om en aflöning svarande emot den
representation som deras titel tycktes erfordra
och att Frankrikes värdighet måst lida deraf
I anledning häraf gör Le National följande an
märkning "Sedan hvilken tid är det väl som
Frankrikes värdighet kunnat lida deraf att dess
ambassadörer icke haft en nog hög aflöning
Hvad Kamaren har anslagit oerhörda tråk
tarnenter och inan beklagar sig ändock att va
ra inskränkt inom budgetens trånga gränsor
Gån Ludvig Filips Ministrar fallen på knä på
ruinerna af Hiiningen som man förbjuder Er
att återuppbygga och gören der med hop
knäppta händer afbön åt heliga Alliansen för
Julirevolutionen
—•
"Sistlidet år hade Hr Bignon i ett klokt och
väl motiveradt tal föreslagit att reduceija an
talet af Ambassadörer i dag har Hertigen af
Broglie i ?ke blott ökat detta antal titan äfven
tillkännagifvit att det skulle kunna ökas ännu
mera så att borgaremonarkien medborgaremo
narkien eller hvad man vill kalla den redan
har flera ambassadörer än de rent absoluta
monarkierna i det öfriga Europa
SPAIUEIf
Kommissionen som är sysselsatt med de för
beredande åtgärderne för Cortez sammankallan
de fortsätter ifrigt sina arbeten Man tror all
mänt att det blott blir utomordentliga Cortez
som komma alt sammankallas för att försäkra
prinsessans thronföljd Man är för öfrigt i stor
förlägenhet för de blifvande valen till denna
sammankomst och fruktar att de genom pre
sterskapets och Don Carlos stora inflytande
lätt kunna utfalla till den senares fördel
Bulletiner utgifvas åter om Konungens hel
sa som är vacklaude Äfven Drottningen fir
sjuklig
Lugnet i Catalonien är återstäldt Deremot
liar i Valencia mellan Drottningens beväpnade
anhängare och de rojalistiske frivillige blodiga
uppträden förefallit hvilka dock genom Ge
neralkaptenens fasta hållning snart blifvit
stillade
Tysklasd
I Cassel har Ständcrnes sammankomst som
öppnades den 8 dennes varit af kort varak
tighet Man påminner sig att regeringen nekat
en deputerad Professor Jordan inträdde i Kam
maren Då frågan d 18 förekom till gransk
ning oeli afgörande hos Ständorne fann man
Jordans rätt vara obestridlig och beslöt alt
han skulle få inlaga den plats hvartill lian
var lagligen vald Knappt var detta beslut
faltadt förrän ett budskap ankom från Rege
ringen som upplöste laiidtdagen Dagen derpå
utkom cn förordning som bestämmer den i5
nästkommande April till Ständcrnes nästa sam
manträde
Ett postskript i Börstnhalle berättar att
några oordningar ägt ruin i Cassel efter stän
derncs åtskiljande
STOCKHOLM
Den 29 Alars
— Kongl Svea Hof-Rätt har nyligen före
haft högmålsransakningen angående-Bonden Jo
han Johansson i Schylberga och dömt honom
att för lasteligt tal emot Konungen mista lif
vet genom halshuggning Vi lia hört sägas
att den anklagade förklarat sig ämna söka ko
nungens nåd Då ingen alltsedan år 1710 för
lorat lifvet för ett sådant brott är det ock skäl
att förmoda alt det ådöinda straffet icke eller
denna gång går i verkställighet
— Läsaren toide erinra sig den mordbrand
som sistlidne vår skedde vid Dulvenäs p
Sicklaön 1 mil från hufvudstaden tillhöt lgt
Assessorn Dubbe och hvarigenom karakters
byggning &n derstädes jemte ett deruti befint
ligt dyrbart lösörebo blef lågornas 1 of Tor
paren Hellström som genast fläktades på miss
tankar och sedermera bekant att lian v .ir mord
brännaren samt sökte skära halsen af sig i fän
gelset med en hvass sten har nu af Kongl
Maj .U blifvit dömd att halshuggas och hans
nådansökning har jemväl blifvit afslngen
Vid de i Stockholm och Göteborg förlagda
kompanier af Sjöartilleriet har nyligen en ku
riös kasus inträffat som sannolikt salt vederbö
rande i ett litet bryderi
Af en för någon tid sedan meddelad under
rättelse i detta blad känner Läsaren att Kongl
Maj :t under d 17 No v sistl år förordnat det
nyssnämnde afdelningar af Sjöartilleriet komma
att upplösas Motiverne till delta beslut som
finnas i det Kongl Brefvet stäldt till II K
Höghet Kron-Prjnsen Stor-Amiralen voro "att
erfarenheten ådagalagt alt samma kompanier
af sjöartilleriet icke uppfylla den bestämmelse
som med dem varit afsedd eller danandet af
skickliga Upderofficersämnen hvarföre cn ny
organisation af Sjöartilleriet samt andra der
med gemenskap ägande regleringar funnits af
behofvet påkallade
I sammanhang med det lmfvudsakliga beslu
t -t hade Kongl Maj :t tillika förordnat alt af
de båda i Stockholm förlagdc kompanierne oih
100 man hvardera finge på stationschefens reqvi
sition och med karlens eget begif vande 20 man
hvilka visat största håg och skicklighet för ar
tilleriarbeten saint i öfrigt äga god frejd qvar
lemnas för att insättas på en ny korps som
under namn af Kanonier-kompauier kommer
alt organiseras vid Stockholms station i ända
mål att inom flottans egen arbetspersonal kunna
bilda skickliga Uuderofficersämncn för skärgårds
fartygens behof vid infallande krig eller större
rustningar Dessutom skulle alla såjune kar
lar vid stationerne i Stockholm och Göteborg
som äro gifte äfvensom enktfugar med oföV
sörjde barn om ock deras kapitulationstid icke

Sida 3

vore uttjänt erhålla afsked i fall de sådant
åstuudude nion återstoden med birfäl och un
derbefäl forflyttas till Karlskrona sa tidigt att
de der inträffa innan den i5 nästkommande
Maj och kunna deltaga med öfriga Sjöartilleri
manskapet i årets exercis
Till följd häraf beordrade II K II Stor
Amiralen i slutet af December Stalionsehefcrne
alt innan slutet af Januari månad hålla mönst
ring och dervid tillfråga manskapet hvilka af
dem önskade erhålla afsked eller förflyttas till
Karlskrona hvarvid jemväl bolde anmärkas i
rullorna hvilke voro gifte eller hade oförsörjda
barn Det tillades ock att ändamålet och ti
den för mönstringen borde i början af nya året
tiUkännagifves på stationsorderne på det att
karlen måtte äga tid att öfvertänka sitt val och
fatta sitt beslut
Den ädla och vackra liberalitet som visar sig
i detta Kongl beslut och Stor-Amiralens or
der lärer hafva blifvit emottagen med allmän
tacksamhet men just detta var det också som
åstadkommit den kasus vi ville omnämna
När nemligen mönstringen förrättades förkla
rade uppå gjord förfrågan samtlige Sjöartilleri
sterue både i Stockholm och Götheborg all
de begärde sitt afsked Detta nödgade 11 K
II StorAmiralen att ingå till Kongl Maj :t med
en ny underdånig hemställan huru vid de så
lunda yppade omständigheterna bord förhållas
Kongl Maj :t fann då alt afsked icke kunde be
viljas för alla emedan en ny rekrytering der
igenom skulle uppstå ledande lill förlust för
Kronan af redan utbetalt värfningspassevo
lans I stället forordnades att Sjöartilleristerne
vid oftanämnde-stationer kunna i anseende till
de återstående kapitulationsåren med kompani
chefernas begifvande antingen välja att utlösa
sig eller ock uttjena sina år vid artillerirege
menterne eller i Stockholm vid något af Gar
dés-regemente !ne emot ersättning till kompani
cheferna
I sammanhang med ofvanstående torde nå
gra närmare underrättelser om Sjöartilleriets
blifvande organisation i enlighet med det för
utnämnda Kongl Brefvet icke vara utan in
tresse
Regementets station blir Karlskrona Det
kominer att bestå af en Chef med lön tjenst-
göringspetinmgar och arfvode såsom Sekund-
chef tillsammans 24 .00 Rdr 2 Majorer och Batal
jonschefer hvardera med lön och tjenstgöringspen
ningar tillsammas 1200Rdr 8 Kaptener och
Kompanichefer med 800 Rdr hvardera 10 Löjt
nanter med 4°° ^Ir Under-Löjtnanter
med 3oo Rdr 10 Konstaplar med 180 Rdr
3o Under-Konstaplar med j5o Rdr och 20
nied 120 Rdr samt 800 Sjöartillerister i 10
kompanier
Regementets bestämmelse blir att bevaka
Flottans etablissement i Karlskrona och fast
langarna att bestrida artilleri- och laborato
rii-nrbelena vid stationen att tjenstgöra i e
giinskap af garnisonstrupp om bord på utgå
ende örlogsfartyg samt att tillika begagnas
vid om bord förefallande artilleri-arbeten äf
vensom
för krutels handtering och vård Vid
de tillfällen <lå fästningsverken vid Karlskrona
skola brmannns och beväringen inträder i ak
tiv tjeestgöring skall det hemmavarande Befä
let och Underbefälet af Regementet tjenstgöra
på fästningarna och derjemte exercera bevä
ringen Den ene af Mnjorerne vid Regementet
kommer tillika alt förrätta Place-Majorstfensten
i Karlskrona
Arrcstantbevakningen i Karlskrona verkstäl
les samfäldt af aiia kompanierna mot en sti
pulerad tillökning i gaget for deu på fångbe
täckningen beordrade karlen
Regementets exercistid blir t 1-2 månad
om åiet frun den i5 Maj till sista Juni 20
man af hvart kompani permitteras för Kronans
räkning 10 1-2 månader på året
Beklädnaden kommer att verkställas genom
passevolans-kontrakt med Kompanicheferne
Regementet räknar tur inom armeen lika med
flottans personal och inom flottan näst efter
dess konstruktions- och mekaniska korpser samt
lyder fortfarande under Stor-Amiralén och
omedelbarligen under befälhafvande Amiralen i
Karlskrona
De nya Kanonierkompanierne i Stockholm
skola bildas 2 till antalet dels af de vid sta
tionen för närvarande befintliga Matroser och
Jungmän dels af de ofvanföre nämnde 20 man af
de nuvarande Sjöartillerikompanierne Hvar
dera kompaniet skall till en början bestå
af en Kompanichef af kaptensgrad i flot
tan med arfvode 200 Rdr en Under-Of
fieer af flottan med q .5 Rdr 5o Kanonierer med
go Rdr 25 Under-Kanonierer med 60 Rdr och
dessutom 3 korporaler vid hvardera kompani
et hvilke utses bland manskapet och njuta 60
Rdr i årligt arfvode
Manskapet vid korpsen erhåller af Kronan
beklädnad bestående till parad af en blå
klädes-sjömanströja väst och byxor med an
karknappar en svart blank hatt med distink
tionstecken svart silkeshalsduk strumpor och
skor samt hvita lärftsbyxor och till daglig
tjenstgöring buldanslröja fodrad med vadmal
bul dans långbyxor vinterbyxor af vadmal en
Skotlsk mössa skor och yllehalfstrumpor blå—
och hvitrandiga lärftsskjortor och en segelduks
kavaj fodrad med vadmal Beväringen vid po
stande utgöres af sabel eller huggare i svart
lädergehäng De inqvarteras i Kronans hus å
Skeppsholmen En tredjedel permitteras suc
cessive 2 månader af året
Manskapet åtnjuter fri undervisning vid statio
uens informations verk serdeles under vinter
månaderna och kompanicheferne skola till sta
lionschefen anmäla då någon dertill visar ser
skild håg och fallenhet Vid stationen skall
manskapet sysselsättas med artilleri-och labo
ratorii arbeten å artilleri tackel- och segel
makarevärkstädcrne utrustning och utläggning
af fartyg effekters stufning om bord rodd och
styrning m 111 Den Canonier som icke inom
6 år kunnat taga Underofficersexamen skall
förafskeda»
Utöm dessa förändringar komma skepps
gossarnas antal i Stockholm att fördubblas så
alt det blir 80 ordinarie och 4o extra Skepps
gossar Ifiån dessa skall Canonierkorpsen kom
pletteras
Till Bedaktionen af Aftonbladet i
Stockholm1
Sim Tit vid refererandet :if R H S- Revisorers
Berättelse om Post-Verket (Aftonbl N :o 68förThors
liagcn kommit att med skut yttra "förundran öf
ver proportionen emellan portobeloppet för inrikes
ocli utrikes- brefvcxlinffen ar i83o får undertecknad
för den händelse Tit kunde finna skal att närmare
detaljera förhållandet
'äran meddela att Portot för
utrikes brefvexlingen ej uppgått till hälften emot
den inrikes emedan det i Revisions-Berättelsen (Pag
90 uppförde belopp 17 25 8 äfven inbegriper
rransito-porto för Norrska samt Finska och Ryska
brcfvexlingen öfver Sverige till utrikes orter varan
de förhållandet uti Capital-Räkningen till Postver
kets Hufvudbok sålunda uppstäldt nemligen
Porto för Inrikes Brefvexl
.233 ,911 4J 10
DifUtikdi34
Dito för Utrikes dito 3j 4
Transitoj för Norrska
hrefvexl öfver Sveri
ge till Utrikes orter 5o ,gi6 3o 9
Fikh
g
Dito för Finska och
Ryska Dito Dito 8 ,567 i3 n „
1 7 1 1 27o
1 7 1 1 27 o
(uti 269 :-24 (3
Stockholm ilen 22 Mars i833
5 Broman
Post-Verkets Räkenskap» förare
"Förvillande och förledande tryckfel uti llcvi
sious-licräitelscn
Sid go rad ned i fr står recommenderade bör vara
returlierade Sid 91 rad ne di fr 4 står Helsingborgs
bör vara Helsingörs
Enligt underrättelser från Södermanland haf
va under loppet af sistlidet år inom Nyköpings
Län följande rofdjur blifvit dödade nemligen
Vid allmänna jagtinrättningar 7 vargar af Jä
geribetjeningen utom 7 vargar 7 lodjur 69
räfvar 6 uttrar 12 mårdar 23 lekatior
5 örnar 1 uf 46 hökar 7 ugglor 5 glador
och 14 falkar Af enskilde personer som er
hållit skottpenningar 2 vargar 3 lodjur och
32 räfvar
(Ur ett bref till Redaktionen
Hernösand den 16 Mars l833 I Borgsjö
socken finnes en ovanlig björnjägare Gästgifva
ren Mårten Andersson i Ofvansjö hvilken en
sam på en dag skjutit fyra björnar han hade
utgått med sin son för att söka en mård upp
täckte under tiden ett björnide och sedan han
salt sin son bakom ett stort träd begifver han
sig till idet i sällskap med sin trogna björn
hund täpper till idet och skjuter efter hvar
annan de deruti liggande 4 björnar
— I Indalils socken hafva Östanskärs Bye
män för att vinna en genväg till Fjähls Gäst¬
gifvaregård banat sig en af en half mil
till en del öfver ofantliga bergsklippor Trak
ten genom hvilken den går är högst pittoresk
Förfärliga stenmassor hänga på flera ställen ho
tande öfver den resande och på andra sidan
blickar han ned i ett bråddjup I Östanskärs
by finnas endast utom torpare i3 bönder hvil
ka tillvågabragt detta arbete
Naleidoskop
En ny Debutant för lytiska scenen
En ny Aktör för den lyriska scenen vid
Kongl Teatern som lofvade någon ersättning
för de flere snart bortgående artisterne har
redan i så många år hört till de fromma önsk
ningarna alt annonsen oin en debutant för den
na scen sistL gårdag icke kunde undgå att
väcka ett lifligt uppseende Också var huset i
det närmaste fullt Det var i Adolfs roll uti
Dalayracs täcka sångkomedi
"De båda Arre
stanterne som IIr Habi-c In — så heter den nye
Aktören — uppträdde
Vi anse det i allmänhet vara en pligt att
icke bedöma en Debutant fullt ut efter samma
måttstock som
'en mera van skådespelare Det
finnes visserligen alltid något som redan vid
första åskådningen lem ti ar tillfälle att bedöma
huruvida det kan blifva något eller intet af
en skådespelare med tiden Sjelfva själen i
spelet den inre kallelsen uttalar sig merendels
redan första gången men ett visst tvång i de
yttre rörelserna plägar nästan ovilkorligen vid
läda nybegynnaren Denna varsamhet synes
dock knapt erforderlig i afseende på Hr Ha
bicht Man kunde ingalunda förebrå honom
bristande ledighet i det yttre Isynnerhet
var hans utförande i den bekanta bouderi
scenen med Clara ganska tillfredsställande i
detta afseende och visade att han förut måtte
utvecklat sina anlag for den dramatiska kon
sten i enskilda kretsar Äfven i rörelsen med
armarna i början vanligen det svåraste pro
blemet ägde nian endast obetydliga anlednin
gar till anmärkning För öfrigt tillstå vi all
Adolfs roll i de båda arrestanterna synes oss
vara en bland de svåraste för att dermed börja
uppträda inför publiken De» fordrar en
mångsidighet i det inre spelet en rörlighet i öf
vergångarna mellan lättsinnighet svartsjuka öm
het förargelse ånger och förlåtelse
som alltför
mycket tager uppmärksamheten i anspråk för
att någou skulle första gåugen fullkomligt upp-

Sida 4

fylla alla dessa fordringar Lyckligast ocJi djij
pist syntes oss Hr Habicht hafva uppfattat de
©mare situationerna för hvilka hans röst äfven
var serdeles passande
Hr Habichts röst är en ren och angenäm lam
marröst i hvilken man alls icke hör den hvass
het som stundom förmärkes i hans organ då han
talar Hans stämma ligger emellan alt och te
nor kanske närmare den förra
Hans bröstton är något svag så att den t
ex föga hördes i trion med Clara och Kom
mendanten Kanske kom detta äfven af någon
rädsla och ovana vid rummets fordringar Fal
setten var starkare samt derjemte ganska mjuk
och behaglig I Exsecutionen hörde man den
öfvade sångaren Bäst lyckades han uti solo
styckena serdeles den första arian vid hvars
slut han äfven blef som man säger betäckt af
applådissementer
1 allmänhet anse vi Hr Habichts engagement
under närvarande förhållanden vara en ganska
lycklig acqvisition för teatern i synnerhet som
efter hvad vi hört hans talang skall fördelak
tigt utmärka sig äfven i komiska roller af hell
olika slag med den han nu utförde
Mamsell Widerberg som spelte Claras roll
hade en utomordentligt lycklig dag för sin röst
och teaterpubliken hade således allt skäl att
vara belåten med sin afton
Vi ha lörutfleregångeromnämntuppfinningen
af de så kallade Arlesiskaeller borrade brun
narna ur hvilka ofta höga springvatten er
hållas från ett betydligt djup En Hr De
gousse har nyligen i staden Tours i Frankri
ke fullbordat en sådan som är icke mindre
än 3g6 fot djup Den ger i hvarje minut 64
kannor godt dricksvatten som kastas icke min
dre än 42 f°t öfver marken och håller 18
graders varme
Des eäsonaela Tiggerska En tiggerska
soin öfver 20 år suttit vid ingången till en al
kyrkorna i Paris har sisll Fastlagsmåndag gjort
en middag för församlingens sångare och chor
gossar tillika med åtskilliga i grannskapet bo
ende slagtare bagare frukthandlare och krydd
kramhandlare Sällskapet var omkring 5o till
bords och det gick rätt hederligt till Den
gamla värdinnan hade för dagen aflagt sin tig—
garton men deltog sjelf i uppassningen Efter
den första måltiden satte hon sig dock till bords
vid deserten proponerade en skål för sina gä
ster oeh tackade dem i ett litet tal för den
välgörande godhet de så ofta visat henne oeh
hvilken slutligen hade satt henne i tillfälle alt
se dem hos sig på ett honett vis
ANNONSER
TILL SALU FINNES
T Normans Fnjströn s Bokhandel
Delabarre C F Odontologie ou obierv *t !oiti
sur i ös dents huztiaizis i
Rdr 12 sk
Dclavigne Casimir Evenemens de Paris des 26
27 28 et 29 Jouillet igzo ct
Jours suivans 40 ak
— — Ocuvres complétes 2 tornet
7 Rdr
— — mciieniennei iiouvelles
5 Rdr
— "7 — Theatre 4 Rdr 20 ik
JDictionnairet historique debataillev siéges
et combats de Terre et de
3VTer qui ont eu li #u pen
dant U revolution Fran
<«aise » vol 14 Rdr
jDroitineait G Ernest ou 1« Travers du
Siecle 5 vol g Rdr 56 sk
— — — Le manuscrfpt vert 2 vol q
Rdr 20 sk
Till ,nant Etienne Souvenirs »II- iviir» >„ et
ld
iir» >„ et
»nr le» deux ptemiere» As
sembice» legnlatives 2 Rdr
8
Duralt Alen Le iMisantrope du Marals on
ljeune BretH
r on
la jeune Bretonne Histo
riettes des témps modernas
2 Rdr»
Exauvillez d
Exercice complét
Exilee l
Florian
Galland
Guerard lM :me
Guizot M
Hugo t Victor
Esqutsféf bistoriques do It revolution
dlBli
q
de la Belgique en igzo 8
Rdr 56 sk
B le Docteur de Villade ou les
inlortunes d 'un Philosophe
1 Rdr \2 sk
sur le Tracé le Relief la
Construction 1 'Attaque et
la defence des Fortifica
tion avec Atlas 10 Rdr
d 'Holy-Rood 2 Rdr g sk
Don Quixote de la Manche
traduit de 1 'Espagnole de
;Vichel de Cervantes 6 vol
8 Rdr 36 sk
I-es milles etune Nuits Con
ies Arabes g vol 12 Rdr
2i sk
La enfana voyageura ou le
petits botanistes on .és d 'eu
viron 200 vignettes 4 vol
xo Rdr 24 sk
Cours oe 1 'histoire möderne
4 vol 24 Rdr 36 sk
Le» Feuilles (1 'Amorane sui
vies de pluiieures pieces
nouvelles 1 Rdr 2g sk
l
— — Odes et Ballades 3 vol 7
Rdr 2 sk
— — Les Orientales 5 Rdr 36 sk
allt Banko
Hos de flesta Bokhandlare i .Stockholm samt
Bokhindeli-Kommiisiouärer i Landsorterne »älj .l h 8
»k Bko
TAL VID NATTVARDSBARNS
KONFIRMATION
I Hedboms Bok- och Musikhandel Sarnlndr
Dikter af Euphrosyne 2 delar metl planch 4 Rdr
Banko
I Hedboms Bok- och Musikhandel Minnets
frän Södern Efter en resa i Danmark Tyskland
Schweits och Italien af Karl August Nicander i
delen med planch 2 Jidr Bko (Andra delen är un
der tryckning
I Hedboms Bok- och Mnsikhandel Landthus-
hållningen uti systematisk ordning jemte Bihang
cm ett
förmånligt cirkulationsbruk sumt f
örbättrad
ladugårds inredning af Nils v Törne 2ulra uppl
2 delar 3 Iidr 16 sk Bko
1 Hedbnnis Bok- och Musil handel Allmän
H .äst och B o skåps-1 äk are eller Underrättelser hu
ru L andtmannen skall uppföda och skötu sina hä
star oxar kor far svin och getter samt känna och
bota deras sjukdomar af J N ilohlives 3 :dje uppl
24 sk Bko•
Uti W Lundequist» bokhandel vid Myntga
ta» följande PREDIKNINGAR TRED1KO UT
KAST och ANDELIG A TAL Religions-Tul vid ät
skit liga till fällen t af J O WALLIN 3 delar 7 Rdr
f sk HAGBEtiGS Högmässo Predikningar haljfr
b med portr 2 delar 7 Rdr HAGBERGS Passions
Predikningar haljfr b .9 4 de /art 5 Rdr 40 sk Fre
dikningar af J C FORSSBERG 2 uppf 5 häften
5 $Rdr ,i6 sk Predikningar af J J hEJii \eN 3 delar
5 Rdr 40 sk Prediko Utkast9 af J JOHN 1 Rdr 32
sk Predikningar vch Nattvw ds- Tal uj J H THO
1VIANDER 1 Rdr 16 sk Predikningar och Nattvards
betraktelser af GAGNER 4 häften 4 Rdr Predik
ningar en årgång jemte Skriftetal af I LUS DE
ROTH 2 uppl vb .i 3 Rdr 52 sk Predikningar och
Skriftetal en årgång af C G EKMANSöON 5
uppl 1 'b 2 Rdr 32 sk Predikningar och Andrliga
Tal af EKENDAHL 7 häften 7 Rdr HARMS 'S
Vinter-Po stilla 1 Rdr 16 sk Var Postilla 1 Rdr 16
sk Sommar Postilla 2 Rdr 52 sk Hört»Postillu 1
Rdr 24 sk Predikningar af G LOENBOIM 2 häf
ten x Rdr 16 sk Predikningar pä alla Sön- och
Högtidsdagar af MYNSIER 2 delar 4 Rdr 32 sk
En
annan samling Predikningar af JMYNSTER 2
Rdr 52 sk Utkast till Predikningar af SCHARTAU
2 Rdr Andeliga Tal öfver Evangelierna af BAS T
HOLÄI 1 Rdr 16 sk Predikningar öfver Sön- och
Högtidsdags Evangelierne af REIN HARD 3 de !a .r
1 Rdr 16 *k Predikningar af R /lAR HEIN ECKE ,s
COBERN Passions-Predikant i Kabinettet 1 R /r
Predikningar öfver Kristi Pinoshisturia t af HAGE
RUP 32 sk PETTERSSONS Postilla vb„ 3 Rar
iö sk
KÖP MIG säljes för 8 sk Bko i de f !e-
sta beklKdor pä Aftonblads Kontoret samt i Sandmana
bokstånd vid Blasieholmen
vVRANGEl SHOä ^iViS egendom 4 3-4 hem-
man säteri och frälse i Skaraborgs Lån» mest boi diga trakt
Närmare upplysning erhålles ai ägaren Majjren Joh
Natt och Dag (Falköping och WrangelsLclm samt i
Stockholm al Itammarh Baron Fredr Boije som bor i
huset N :0 12 pa stora Nygatan 2 :ne tr upp»
Ett Orgci-Posiliv
cm fyra och en half oktavers omfång med utmärkt be
haglig M»n samt elegant yttre utseende lör facilt pris
finnes i Östergrenska iVTusikhandeln
Diverse större SILF V JiU-Pjeser som Terri
ner Fat Stakar Skedar Gafflar m m till 1 Rdr 20 /k
Bko lodet samt Silfver Qesertknitvar till 4 Rdr bko st
Bordknifvar med silfverskaft 2 Rdr 12 sk Bko st i
Guldsmeden Troselii bod a Regeringsgatan
BOMULLSGARNE-Pt Engeisr .a och Svenska
hvita och kulörta till de mest liga priser uti Linds
Kryddbod vid Öfre Stadsgården
Ett större parti Norrlands Bjelkar och Spar
rar hvarom adress lemnas uti Kryddboden vid Stortor
get
TJTBJUDES HYRA
Vid ett trefligt och behagligt ställe beläget
3-8 mil utom staden Söder ut med bSde sjö och land
vag är o 2 ;ne större möblerade viningar om 5 och 6 rum
med kök och uthus ötver sommaren att hyra äiveit
åtfölja 2 :ne domestikium till hvardera vaningen — p£
• tall och vagnshus finnes älven tillgång och ora sa latun
das kan äfven li hyras vid stället varande trädgårdar
Underrättelse fås i Lärltskramb Grolls bod vid Södra
Slussgatan
Till d i April äro 3 rum och kök att hy
ra hvarom underrättelse lemnas uti huset N :o 23 i Kla
ra Bergsgränd
iSTUNDAS HYRA
En våning bestående af 4 hö ^st 5 varma
vackra och trefliga rum med tambur kök skafferier och
nödiga uthus lria från lukt ohyra och drag belägen en
eller 2 .ie tr upp vid reel gata eller torg j staden eller
i Norrmalm Som blott ett äldre fruntimmer utan barn
kommer att bebo lägenheten och rummen bli ytterst
väl behandlade anser man att hyran bör för den skull
bli modererad helst som den hyrande j tall allt är till
nöjes troligen i Nera är kommer att vilja lefva orubbad
I förseglad biljett utvisande huset och hyran som in
lemnas pl Altonblads-Kontoret vid Stadssmedjegatan ön
skas svar under adress Reel Betalare
DIVERSE
Skola för flickor å Södermalm
Uti ett ordentligt hus I Södermalm emottages slsora
haltpensionärer nigra bättre mans döttrar ör att till
sammans med egna barn erhålla undervisning uti Fran
ska språket samt uti alla till en bildad uppfostran hö
rande vetenskaper och handarbeten hvarvid elevernas
moraliska omvårdnad med största noggrannhet iakttages
Å samma ställe är tillika txlllälle för dem som det Istun
da att emot serskilt modererad afgift njuta undervis
ning un rita måla och si ,ig älvensom a c t lära spela
Fortepiano Harpa och Guitarre Närmare underrättelse
meddolas uti våningen på nedra botten i huset N :o 61
vid Götgatan
Hafsbad i Strömstad
Direktionen och undertecknad Intendent for Bad»
inrättningen i Strömstad halva härmed äran anmäla att
Badningen uti det här i staden lör fa är sedan nybygg
de Badhuset i ?lider inst Sommar börjas d 1 Juni och
tortlar till slutet a t Sept hvarigenom 4 Bad-terminer
hvardera beräknad till 30 dagar uppkomma likväl resp
Badgäster obetaget att äfven under mellantiderite på
börja och inllltöja en Badkur för sa väl langi e som kor
tare tid Badhuset blifver i Kr utvidgadt med 2 :ne rum t
och hoppas man således bättre kunna accomodera de ba
dande under den ;id ai sommaren di frequeusen är
störst Om anskaffande al logis och erhållande af Upp
lysningar hvilk resp Badsökande kunna önska beha
gade korresponderas med Bad Intendenten — Man har
nu som tillförene uppbjudit all möjlig omtanka lör att
söka upplylU resp Badgästers billiga fordringar1
och
hoppas genom de arran ge men t er som vidtagits i afs pH
så väl Bad Inrättningen som Societet mathållning oph
dylikt mera att kunna motsvara de Badsökandes önsk
ningar både lör nyttan och nöjet Pä friska allmän-
na re brukliga mineralvatten finnas tillgäng Strömstad
d 15 Mars 1855
HJS
JOH J SMITT
Med D :r CJi- Mag Städs»
Läkare i Strömstad
Bci dem Befinn des Fr si .j .dirs eilaiiDen \vir
uns unsern geehrten Geschäft ?-Freunden unsere Bucb
handlung in Erinnerung zu bringen und uns fct ?r b esor
g ung von liieraiischen Gegenständen zu emptehlen die
wir mögiichst prompt und zu den billigsten preiäcn ef
lectuiren werden
ö
Löiriersche Buchhandlung
in Stralsund
Fly Ilning
hd
y
Undertecknad Kramhandel är flyttad ifrin Hr Byfct
mästaren Hästeskos hus till huset N :o ti hörnet al Diott
ninggatan och Nya Kungsholra
sbiogatan det tredje hu
set till venster Iran Fredsgatan Stockholm d 50 Mars
l855
Carl Fredr Ber ^givn
fl
^g
Undertectnades Kontor är flyttodt fran Wah-
rendorffska huset vid Skeppsbron till huset N :o 51 vid
Kornhamns Torget en halt tr upp
Grus tal vx Carl Jo lian san
Ifrån och mod nästa Måndag uen i
April iir Underteckna Is Lukli yckcri fl t
ladt tiil imsct I :o i /j vid början af
Störa Glasbruksgatan på Södern ,» !»
stiaxt på andra sidan om Hlå Slussen
TA
L J- HJERTA
VAklJFhlSEH
noterade pä Stockholms Börs den 2 Mars /833
Hvete ii a 15 luli
Kiig 10 RIlr
g
K»ru 7 Ktlr 3G sfc « 8 N .Ii
HUtVc /j K .ir sk- -i ö Kdr
uiuuvip 34 å 34 13
.K U :ss
HOS L J 1 i .1 EU TA
SUPPLEMENT ,6

Sida 5

16 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Lördagen den 30 Mars 1833
ÖFVERLÄGGNINCARNE HOS BANKENS
FULLMÄKTIGE
A (Forts fr N :o 74
ctorderne äro ett ond t som aldrig kan för
svaras Det är en orimlighetatt tjenster i
en armé
skola köpas utgöra en handelsvara
som går till den mestbjudande ofta urat tar
till ocker utöfvar ett menligt inflytande pä
den sanna militära espri 'n är ett hinder mot
mången duglig och förtjent officers avance
ment och utestänger obemedlade ynglingar
från militär-ståndet Då man besinnar det nu
anförda uppstår hos hvarje tänkande sjelf
mant de Irågor hvad har varit orsaken till
ackordernas införande i Svenska Armeen
hvarföre hafva de icke längesedan blifvit af
skaffude och huru är det ens möjligt att nå
gon vill försvara deras bibehållande
Till svar å den föista af dessa frågor får
man lemna att ackorderna blifvit föranled
de af den mest trängande nödvändighet i af
seende å den andra att de en gång förr va
rit afskaffide men åter blifvit införde oaktadt
alla de stränga författningar som blifvit ut
färdade till deras förekommande samt på den
tredje alt samma orsak som vållat ackorder
nas uppkomst ännu existerar och att intill
dess denna kan afskaffas skola de alltid åter
komma Dessa svar fordia bevis och sådana
grundade på fakta skall Ins försöka i det
föl ande framställa
Sedan Sverige efter Cirl den Tolftes död
återfått fred med sina grannar återkommo
äfven våra fångne officerare redan skröplige
af blessyrer och mödor b lefvo de snart allde
les oförmögne att göra tjenst Den utblotta
de staten ägde inga tillgångar att pensionera
dem och då någon enskildt inrättning för
detta ändamål på den tiden ännu icke kom
mit till stånd kunde desse förtjänte men ge
nom den länga fångenskapen fattige krigare
icke tvingas att taga afsked en allmän stagna
tion blef häraf en följd samt i och med det
samma Armeens förfall Regeringen såg sig
då nöd-akad tillåta ntt de afgående af sina
efterträdare förbehöllo sig vissa förmon er e
ruot hvilka de afträdde sina tjenster Detta
skedde oftast genom byten med mera bemed
lade officerare vid samma eller främmande
regementen Uti afskedsansökningarne anför
des formligen såsom vilkor att tjensten skul
le få afträdas till den eller den personen af
hvilken sökanden betingat sig vissa vilkor
samt att om detta icke beviljades sökanden
skulle återfå sin afskedsansöknmg Cheferne
som ville hafva bort de gamla iuvaliderne
befordrade dessa tjensteköp och sålunda upp
k om mo och spridde sig småningom ackorde
randet till alla grader hvad man betalt ville
man gerna med någon tillökning återfå Slut
ligen började man inse att till befordrande
af a vancementer och derigenom Arméens
tjenstbarhet samt de afskedades bergning icke
blott ackorder utan äfveu pensioner erfordra
des Pensions-Kassan stiftades således 1767
Ibland andra inkomster till sin grundläggning
erhöll hon tio procents andel af alla utgåen
de ackorder som då stadgades till bestäm
da summor för alla grader men oli
ka vid olika korpser Då likväl just
genom denna författning ackorderne på
1760-talet började stiga och slutligen urarta
till oordningar beslöt Gustaf III att vid sitt
uppträde på thronen afskaffa dem Pensio
nerna stadgades nu till vissa fastän små be
lopp Ackorderne förbjödos vid strängaste
straff såsom kassation och onåd för både che
fer som tilläto och Officerare som bjödo eller
togo det ringaste ackord Stagnation uppkom
nu åter i arméen ingen kunde taga afsked
ingen tvinga bort den andra ty alla voro
samma fördömelse utan bergning sedan de
mistat sin lön Alla väntade såjedes på bättre
tider och dessa uteblefvo icke länge Konun
gen inseende omöjligheten att få bort det
gaml .befälet beslöt att pensionskassan skulle
utbetala ackorderna men då detta väckte miss
nöje och kassans tillgångar medtogos började
man midt under föi budet i tysthet och un
der olika förevändningar att åter ackordera
Denna kassans utbetalning fö ,orsakade henne
en förlust af öfver 3oo ,ooo Rdr men ackor
derne stodo det oaktadt ännu qvar och voro
vid Gustaf III :s död fullt ut så hqga som nu
1793 skulle de åter afskaffas Till detta
änd 1 mål utfärdades ett ackords-reglemente som
behörigen efterlefvadt säkerligen medfört ac
kordernes försvinnande Men vi veta alla hu
ru härmed tillgått Vi btrfinna oss nu på sam
ma punkt som då detta Reglemente utkom
och så skall det troligen äfven gå hädanefter
så länge man saknar utvägar till undanröd
jande af orsaken som vållat ackordernas upp
komst nemligen pensionernas olikhet i jern
fSrelse med lönerna Men invända de som
ifra för ackordernas försvinnande förhållan
det är nu srdan pensionerna blifvit si betyd
ligt förökade icke mera detsamma En Kap
ten med Kompani tjenar för 800 Rdr Bko
då man derifrån afdrar räntan på hans ac
kordsumma 180 Rdr och vidare afgifter till
pensions- och andra kassor omkring 4° Rdr
återstå endast 58o Rdr beräknar man ytter
ligare att uniform möteskostnad och resor j
tjensten medtaga 100 Rdr så blir ju skilna
den emellan behållningen af lönen och den
pension han får icke betydlig Denna kalkyl
leder vidare till ett annat resultat då man
besinnar att en kompanichef kan bebo och
sjelf bruka sitt boställe Karaktersbyggnaden
på ett Kaptensboställe kostar staten omkring
3ooo Rdr B :ko räntan på denna summa 180
Rdr B :ko måste ju anses som en tillökning i
lön ty han bor fritt Beräknar man dessu
tom den vinst lian har derigenom att han
sjelf brukar sitt boställe så motsvara dessa
förmoner så väl räntan på ackordet som i det
närmaste äfven öfriga utgifter i tjensten och
800 Rdr återstå för honom att lefva utaf
Vid den tidpunkt då ackordernes amorterande
slutligen gatt för sig blir ju skilnaden emel
lan löner och pensioner ändå större Med fria
husrum och 800 Rdr Bko kontant inkomst
kan en tarflig familj med yttersta hushåll
ning hafva en knapp bergning Beröfvad å
ter sin bostad med endast 4°° Rdr pension
hotas den 5o A riga krigaren med dess familj
af fattigdom och om han är af blessyrer och
fatiger till sin helsa så försvagad alt han
icke genom egen förmåga kan bidraga till sin
utkomst ovillkorligen af — nöd En chef
Cger visserligen utvägar att förmå en gammal
och otjenstbar officer att taga afsked rncii
.i
hvem vill väl belasta sitt samvete med derj
förebråelsen att hafva bringat en duglig kaMy
och kan hända en hel familj till tiggarstaf-
ven — Säkert ingen Då återstår lik väl in
gen annan utväg än alt låta de gamla
qvar Regementschefen inför Kongl Måjrf
ansvarig för Regementets tjenstbarhet sk a IT
slutligen se sig nödsakad att tillgripa samma
medel man förut i lika brydsam belägenhet
begagnat nemligen att tillåta de yngre köpa
bort de gamla till tjenstgöring mindre dugli
ga dessa i sin tur kunna ännu mindre taga
afsked utan att återfå sina utlagda penningar
och så få vi ackorderne snart åter i full gång
Men icke allenast Regementscheferne blifva
tvungne att se genom fingrarne med de å nyo
uppkomne tjensteköpen sjelfva Regenten
han må äga aldrig så fast föresats att hindra
deras uppkomst skall om icke förr åtmin
stone då han måste förbereda sig på ett krig
tillåta deras införande
Att ackorderne efter i8i3 och >4 årens
kampanjer började uppstegras att de afgåen
de Jäto betala sig bra och det vid sticcessio
nernes uppgörande tillgick på ett högst o
lämpligt sätt är en sanning att en och annan
obemedlad officer i brist på utvägar att skaf
fa den erforderliga ackordsumman nödgades
cedera för en yngre som var i stånd att till
fredsställa den afgåendes oftast orimliga pre
tentioner är likaledes en bedröflig sanning
Men nästan liktidigt inom hela armeen insåg
man nödvändigheten att sätta en gräns för
det öfver hand tagande ockret 1818 och de
första åren derefter ingingos ackordsföl enin
gar vid de flesta Regementer och korpser en
viss summa fixerades för hvarje lön och offi
cerarne förbundo sig skriftligen att densam
ma skulle utbetalas antingen innehafvaren af
en lön tog afsked eller dog i tjensten samt
att de sålunda bestämda ackorderne i intet
fall skulle få öfverskridas Sedan den tiden
har ordning vid successionernas uppgörande
återkommit och man har icke heller försport
att ackorderne sedermera blifvit ökade vid
något enda Regemente meia lätthet för offi
cerare att få län blef äfven en af de välgö
rande följderna och den rättvisa klagan man
förut hörde att mången fattig men skicklig
Militär måste vid befordringar se sig förbi
gången har lyckligtvis också upphört Flere
exempel kunna nu framtes att officerare som
icke haft det ringaste att börja med under
sin tjenstetid kunnat betala sitt ackord hvar
genom de vid sin afgång ägt ett litet kapi
tal som förö ka dt med tvenne års inkomster
af bostället varit tillräckligt alt skaffa ho
nom och familj tak öfver hufvudtl Detta
börjar man medgifva och de som nitälska för
ackordernes försvinnande hafva uppkommit
med projekt om sparbankars inrättande för
armeens befäl En viss procent af lönen skul
le årligen insättas i sparbanken och det der
igenom hopsamlade kapital icke få lyftas förr
än vid afgång Detta projekt anses så myc
ket förträffligare som det är lätt att utföra
Insändaren finner dock en betänklighet upp-

Sida 6

slå dervid och den af icke mindre vigt
än att just dessa sparbankar i stället att
.befordra avancementerna i arme
en snara
re komma att motverka dem Antagom
till exempel att en Kapten som tjent
5 3o år då han är pensionsmässig äger
i Sparbanken innestående ett kapital af 3ooo
R :dr B :ko eller lika mycket som ackordet
för ett kompani nu utgör Månne icke egen
nyttan eller den lofliga omtankan att åt sina
barn kunna efterlemna ett större arf just då
skall förmå honom att tjena så länge han möj
ligtvis kan ty genom den procent som till
Sparbanken årligen ingår af hans lön och
den nu mera betydliga räntan som likaledes
ärligen lägges till kapitalet kan förenämde
summa inom 8 år vara fördubblad och hvem
slall väl utan egen förmögenhet öfvergifva en
så säker och lockande fördel Helt annat är
förhållandet med det sammansparade ackor
det om han vid 5o års ålder äger detsamma
skuldfritt kan han visserligen ännu samman
spara något af lönen men räntan är borta på
ackordssumman och det är denna som lagd
till pensionen skall jemna förhållandet emel
ian de inkomster han har under det han tje
nar och dem han får sedan han tagit afsked
Detta gör äfven att sedan pensionerna kom
ma att utbetalas till det belopp hvartill de
nu äro bestämda blir det icke någon vinst
för en 2 :dre kapten att tjena qvar sedan han
fyllt sina 5o år I enskilt afseende kan man
visst icke bestrida nyttan af Sparbankars in
rättande men kan ej den olägenhet man nyss
anfört afhjelpas skulle armeens tjenstbarhet
komma att lida så måste det enskilta intres
set gifva vika och de gamla sakernas ordning
bibehållas
Ännu återstår att besvara den förebråelsen
man gör ackorderna nemligen att de äro hin
derlige för obemedlade ynglingar att inträda
uti militärståndet Medföra ackorderna verk
Jigen detta resultat så anser Insändaren det
samma såsom ett bland hufvudskälen för de
ras bibehållande I ett land så fattigt att
det icke kan löna Befälet vid sin armé
med
den tillräcklighet att det ulan egna till
gångar kan berga sig och-der framför allt
inan saknar tillgångar att föisörja dem sedan
de uppoffrat sin bästa tid i Statens tjenst der
är det väl att önska att de förmögnare af lan
dets medborgare låta sina söner inträda i detta
stånd för att lemna de fattigare bättre till
fälle att komma in i andia stånd och yrken
med säkrare utkomst och i hvilka de kunna
gagna ända in i den senaste ålder Sällan
händer det nu att föräldrar låta sina söner
inträda på den militära banan utan att de åt
minstone till en början kunna lemna dem den
första i ekperingen samt något understöd till
deras första ackorder Men låt blott ackor
derna försvinna låt äfven det i vår tid märk
värdiga föihållandet fortfara att man för att
blifva Officer icke behöfver aflägga några prof
på vetlenskaplig bildning så torde vi snart få
se huru de hvilka icke hafva råd eller böjelse att
lemna sina söner någon vårdad uppfostran sedan
man en gång icke har att frukta för de dry
ga ackorderna vind för våg skola kasta dem
in på armeen öfvertygade att sedan man lyc
kats förskaffa dem en Fändriks fullmagt
hafva gjort allt hvad som erfordras för de
ras framtida fortkomst i verlden Om Ar
me
en till dess tjenstbarhet kommer att vinna
häruppå det skall tiden utvisa
Insändaren och de som hafva samma öf
vertygelse som han äro i följd häraf af den
tanke att intill dess pensions- ne vaie sig af
statens eller enskildtes medel kunna uppbrin
gas till samma belopp som lönerna böra ac
korderna icke försvftina men ,väl göras så li¬
tet tryckande som möjligt Detta vinnes der
igenom att såväl Chefer som Officerare af
andra grader med allvar föresätta sig att hin
dra ackordernas stegring utöfver det belopp
hvartill de nu torde blifva fastställda och att
tillfälle beredes för befälet att få lån ur pen
sionskassan mot erläggande af 5 procent i
ränta och vissa procents årlig afbetalning på
kapitalet
Det lugn hvärmed Hrr Fullmäktiges öfver
läggningar ledas af dess Ordförande befrämjar
enighet och en slutlig öfverensstämmelse i de
till en början olika åsigterna Der icke
maktspråk eller någon böjelse förmärkes att
genom Förmanskapets inflytande göra en fat
tad föresatis gällande der framkallas icke nå
got ensidigt motstånd och förtroendet stores
ej af fruktan att den ene vill inkräkta på
den andres bekostnad
Anmälan
HANDBOK
för allmän och enskild Sjukdomsdietetik
af
Dr Carl Sundelin
Läkare vid Medicinska Kliniska Institutet i Berlin
Dr Carl Sundelin
d Medicinska Kliniska Institute
Öfversättning med tilläggniiigar
af
Dr F C Ps ilander
Brigad-Läkare Regements-Läkare vid Kongl West-
föta Regemente
oken komplett i 2 :ne delar utgörande 17 ark ko
star häftad 1 Rdr 16 sk Bko
Den tidpunkt har nu iuträffat dä medicinen med
störa steg återgår till Hippokratisk enkelhet och
då dieten börjat spela en så stor roll att man ofla
endast genom den i våra dagar hotar många sjuk
domar emot hvilka ett eller annat århundrade till
baka uti mensklig» organismen så häftigt ingripan
de medel nyttjades att just medikamenternes bruk
ofta gjorde större härjningar än sjelfva sjukdomen
Nyttan af en dietetisk behandling visar sig ej blott
emot venerisk smitta den verkar lika välgörande i
många andra svårbotliga sjukdomar hvilka efter
sednare liders erfarenhet genom en väl inrättad fy
sisk ocli moralisk lefnads«rdning blifvit hafne dels
i förening med dels utan medikamentcr
Det är med anledning häraf som undertecknad före
tagit öfversättningen af denna i Tyskland allmänt
berömda dietetisk !» handbok Dock är icke ända
målet med denna bok att utesluta allt bruk af me
dikamentcr och endast hota sjukdomar genom diet
utan att enlig t tillkännagivandet i företalet för
skaffa hvarje sjuk en säker ledning som han på egen
liand kan 1 'ölji för sitt lefnadssätt i dietctiskt afse
ende hvarigenom understundom sjukdomen förekom
nies eller bäfves och om medikamentcr erfordras
kuren sä mycket säkrare i förening med den före
skrifne dieten verkställe .-
ål
Bokens Innehåll
Första delen
Allmän Sjukdomsdietetik
ih fhål
j
Första afdelningen Dieten <ich förhåll i sjukdomar
i allmänhet Om de olika slag af försvagande stär
kande lag närande kylande förslappande stil
lande förändrande retande diet
Andra Afdelningen Om inverkningarne på sjä
len ocli pä de yttre sinnena Om verksamhet still
het läge ställning sömn o d Om temperatur
luft boning beklädnad Om näringsmedel och
drycker i allmänhet
Tredje Afdelningen Om enskilta näringsmedel
Växter Rötter Rotknölar Frukter 01 jakliga frön
Skidfrukter Säd Stärkelse Mjöl Bröd Gelée
Ostron Mjölk och beredningar deraf Fett och Olja
Ost Ägg köttmat Fiskar Varmblodiga djurs kött
Foglar Däggande djur Kryddor Drycker försva
gande och tempererande drycker förslappande in
vecklande drycker upplösande drycker närande
drycker retande drycker dricka vin varma dryc
ker (the kalle chokolad
Fjerde afdelningen Om de olika dietctiska iaktta
gelser i anseende lill kön konstitution ålder och
andra förhållanden
Andra delen
Enskild Sjukdomsdietetik
I
j
Om dieten i febrar i allmänhet Inflammatorisk
feber Hjernans inflammation Halsinllammation Bröst
inflammationer Lcfverns inflammation Mag- och I arm
inflammation Njurarncs och bläsans inflammationer
Lifmodrens inflammation Gastrisk feber Rötfe
ber Nervfeber Friselfeber Torskfeber Fläckfe
ber Koppor Mässling Skarlakansfeber Nässel
utslag Ros- Blåsfebcr Gördelros Katarrlialisk o«h
rlieumatisk feber Cholera morbus Rlieumatismer
Frossa Blodflod Näsblod Blodbostning Blodkräk
ning Blodgång från lifmodren Hcmorrhoider Slem
flytningar Lungkatarrh TJnderlifvets förslemning
Slcmflyt .ning ifrån njurarne och urinblåsan Hvit
fluss Masksjukdom Urinsot Mjölkflytning Sä
desflytning (pollutioner Diarrhe Lienterie Blod
fullhet Stockning !»
Gikt Stenpassion Gulsot
och gallstenar Förskämda vätskor Svarta sjukdo
men Kräfta Blodfläckssjnkdom Skörbjugg Skrof
ler Engelska sjukan Veneriskt Utslags-sjukdo
mar Vattensot Hudvattensot Bröstvattensot Buk
vattensot Tärande sjukdomar Lungsot Strnpf ung
sot Tärsot i lefvern njurarne bläsan och lifmoct
rcn Hectisk feber Nervtvinsot Sinnes-sjukdomar
Galenskap Melancholi Förstånds-svaghet Hypo
chondri Hysteri Veits dans Konvulsioner Fal
landesot Styfkramp Vanmagt Slag Lamhet Sjuk
domar som tillböra utvecklingsperioden och fortplant
ningen såsom sjuklig tandsprickning sjuklig utveckling
af manbarheten oordentl ighetcr i månads reningen
bleksot månad »reningens förtidiga eller för sena
upphörande tillfälligheter och sjukdomar under haf
vande tillståndet och under förlossningen
Beiedningen af några sjukdrycker såsom dekokt
på salep soppor pä körsbär äplen ris och malt
Brödvatten Äggdryck vasslor m fl-
Förklaring öfver de i boken förekommande konst
orden Register
I anseende till svårigheten att bestämma huru mån
ga exemplar kunna åtgå i Bokhandeln äro endast
lill några få städer exemplar afsände hvarföre jag
får äran underrätta Resp Allmänh att denna bok
kan erhållas om till mig på Alingsås sändes
1 Rdr i sk B :co pr ex med uppgift på egen Kom
missionär i någon stad till hvilken boken får
adresseras dä den ofördröjligen skall dit afgå oc !»
-cdnast inom en månad kostnadsfritt bekommas Re
qvirenten äger om så för godt finnes rättighet att
afdraga postporto Alingsås d 12 Mars 1833
d
Fredr Psilander
Ytterligare lill de nödlidande Skogslapparne
i Piteå Lappmark
Till Skogs-Lapparne i Piteå Lappmark äro uti
Drottningholms och Lolö Församling följande kon
ta lite bidrag lemnade
A V F 2 R E G E 3 R G L 32 sk A
W 32 sk M .A 24 sk F A 11 12 sk L H iGsk
M H W 2 R M L S 1 R lö sk C E B 12 sk
A N S 16 sk S G D 12 sk J G 12 sk
A B 16 sk M Z rG sk J M S 2 R M B
t B- i sk E E H 1 (i sk Ifrån ett Hushåll 6 K
Z2 sk J R ,6 sk C G R 8 sk G A B 2 R
J-2 R J H H .m 3 R Frän en deltagande Norr
ländska 2 R O 1 R 161 sk M R i R 8 sk C
A Kg 1 R E S .12 sk Summa 36 Rdr 4 sk B :ko
Insändarens önskan vore att dessa medel användes
till understöd och förlag för de Lappar som sys
selsätta sig med för dem kände industrigrenar hvil
ken afvikelse Insändaren hoppas ej misstyckes då
Hr Pastor Lestadius sjelf uppgifvit detta ändamål
med en del af de medel som insamlas
för de nödli
dande Lapparne
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Predikningar
J Hedrén
irsta delen Andra Upplagan i Rdr 40 sk Bko pl ds
flesta Boklådor 2 :dra och Z :dje delarna pI samma sul
len
Den nya Församlingens he
liga Religionslära
i sammandrag af C H Beirmng
säljes i de flesta Boklådor a I Rdr Bko
I d (lB
I de (lesta Boklådor
Predikningar öfver de årliga Sön
oeh Högtidsdagars Evangelier
Åö
gg
af Jol Åström
3 delar h 6 Kdr 20 ik
I Stockholms Bokhandel
3 delar h 6 Kdr 20 ik Bko
hdl
Skaldeförsök
af Grafström
»me häften i Rdr 32 sk Bko Densamme»
säIIej i do Gesta Boklådor ä 71-2 Bdr Bko på ord paP
per och »o Rdr Bko pä lisseradt papper

Sida 7

På de flesta Boklådor i staden säljas för 32
si Bko
fransyska Språkläran
af WA1LLY
Från Stentrycket liar utkommit och säljes i
Möllers Iiedboms och Östergrens Musikhandel
å 8 sk Bko
Den bedjande Laura
kli
j
Honances "Laura beder Englaharpor klinga etc med
ackompanjement för Pianoforte al Zelter
p
Af trycket liar utkommit
FY
y
ARFYET
eller 1833 års Tro
jemtp glada blickar
forntid nutid och framtid
Ovanlig sällhets- eller pligt-lära tillegnad dy g
dens verkliga vänner för angenäm efterlefnad un
der genomdrifvande af en radikal Reform i viljans
verVd men v ar sam i tankens och handlingens säljes
i de flesta Boklådor för 8 sk Bko
1 Bokhandeln nyligen utkommen å 32 sk
Banko
ENGEI .SKA STATSSKULDEN
dess
Inflytande och Förvaltning
f MB
Med Företal om Statsskulds-systemets All
männa Grunder af C A A
Sk
Charta öfver Svenska Konungars
Krigslug 20 sk Bko
f Af trycket har utkommit och säljes ä 8 sk
Bko i TV Lundequists Bokhandel vid Myntgatan
tnidt emot stadens Auktionshns
o
ARFVET eller 1833
urs tro jemte glada blickar på forntid nutid och
framtid
Uti W Lundequists Bokhandel vid Mvntga-
tan FIESKO eller Konspirationen i Genua Sorg
spel i Rdr 12 sk Jungf run af Orleans Tragedit 32
sk Bartholomeinattcn 1 lidr 8 sk Antiuerpens
belägring 32 sk Bko — alla af FR v SCHILLER
The history of England by llunie Smollet
Cornick and Loyd 26 vol with a great number of en
grawings and superb Portraits (bound half maroccoj 24
Rdr på Aftonblads Kontoret uti huset N :o 12 på Städs
smedjegatan
Uti W LUNDEQUISTS Bokhandel a i
Rdr 16 sk Bko 2 :11c häften
Predikningar af A G Loenbom
Uti W LUNDEQUISTS Bokhandel a 44 sk
Bko OM ÅTEFLÖSNINGEN Åtta Fastlagspre•
dikningar och en Fuskpredikan af CLAXJS 11Åli-MS
Från trycket är utkommet och säljes i VV
Lundequists Bokhandel vid Myntgatan - 1 Rdr
16 sk Bko Å
SVENSKA SÅNGEN
Akademiska Föreläsningar af
Assar Lindeblad
Uti W Lundequists Bokhandel å 2 .4 sk
Bko Underrättelse för manspersoner om den Vene
riska Smittan af JD :r Fr Richter
Uti W LUNDEQUISTS Bokhandel
Kort-Profeten 8 sk
Uti W Lundequists Bokhandel
q
Vela j eller den osynliga ledsager-
k
skan 40 sk
Från Stentrycket har utkommit och säljes i
de flesta Boklådor a iG sk Bko kol
Lil högra fisk t Kaleidoskop j pl 2
T offel-Taktiken
Pl 1 Svenska Förgiftet finnes till lika pris och pl 3
utkommer med det första
$Uti W Lundequists Bokhandel vid Mvntga-
tan följande frän trycket nyligen utkomne Noveller
af TROJMLlTZ Slaget vid Marignano 40 sk Posi•
tiv-Spelaren 23 sk Riddar Frans 16 sk Bko
Uti VV
Lundequists Bokhandel ORTEBÖKj
eller anvisning till naturliga botemedel for de all
männaste sjukdomar 12 sk Bko
dSköl
änaj
Handbok i Trädgårds-Skötseln
af A Lundström
Andra TJpplagant förbättrad och tillökt Tvi delar i
ett band med tyra plancher 2 Rdr 24 sk Bko utlem
nas i Bergianske Trädgardens Fröhandel vid Munk
bron
Af trycket liar utkommit och säljes hos A
WIBO .RG Comp a 20 sk Bko
Wexiö Dom-Kapitels
Underdåniga Betänkande till Kgl M :t rörande Fattig
vården i Wexiö Stift
Uti Södermanland ellér Westmanland nu ge
nast och att fa tillträda sist d l Okt en vacker väl
byggd och underhållen Landtegendom med god åker
tillräcklig äng och bete egne arbetare skog och fiske
samt ej långt från någon stad och nära landsväg värd
med inventarier omkrii .g 15 å 20 ,000 Pidr Bko Säljaren
torde inlemna beskrifning med uppgift på egendomens
onera och inkomster förseglad till A S G uti Enke
fru Wadströms Tobaksbod vid Kornhamns Torget
En dels ny dels nyreparerad stenhus-egen
dom på fri och egen grund nära Kathrina Kyrka för
Rdr Bko 8666 Rdr 32 sk Adress fås uti huset N :o 9 å
Sradsträdgårdsgatan å Söder 1 fr upp in på gården då
värden efterfrågas
BRÄNNERI
med tillbehör utmärkt godt finnes till salu för nedsatt
pris Vidare underrättelse derom meddelas å Aftonblads
Kontoret och uti Öfre Stadsgården Hr Flygarsons hus
N :o 2 1 tr upp
Reverser
mer och mindre säkra finnas till salu för mycket göda
priser på Kontoret 1 tr upp uti Hr Flygarsons hus vid
Öfre Stadsgården
LORKiNTS PORTER af utmärkt god be
skaffenhet klar och bornerande
försäljes i minut k 15 sk för hel b ut
och 8 «k för half —
samt i parti å 14 sk för hel —
och 7 1-2 sk för half —
äfvensom ENGELSKT ÖL ä 24 sk för hel —
och 12 sk för half —
likaledes med rabatt när parti köpes
i H J FALKMANS Bränvin»- och Porter Magasin vid
Lilla Nygatan bredvid Kongl Posthuset och emottaga»
tomma Porterbuteljer äfven i liqvid för sjelfva Porten»
beräknade för närvarande efter 7 sk för tomma hel-och
6 sk för tomma halfbuteljer allt Rgds
Utmärkt god potatis i större eller mindre
partier äfvensom 3 ä 4 tunnor rödbetor kunna erhållas
till billiga priser vid Ingmarshof då Trädgårdsmästaren
Brostedt efterfrågas
3 :ne västar för godt pris passande personer
af 18 k 25 ars ålder i likkistmagasinet å Skomakaregatan
äfvensom 1 par stora mörkbruna löslockar för 2 Rdr
En utmärkt vacker .Rysk kibitka för godt
pris Närmare underrättelse lemnas i huset N :o 11 vid
Klara Södra Kyrkogata 2 tr upp emellan 9 och 10 f m
En gentil salsskänk med ett ofvanpå stående
skåp väl inredt för linne och duktyg passande i ett
större hus Underrättelse fås a Aftonbladets Kontor
Detta årets tillverkning af viktriol och röd
färg vid Dylta Bruk försäljes af
Örebro d 1 Mars 1833 6« G
et J D Broms
Kraft st jertar mycket £oda i A Ramströms
Viktualiebcd uti hörnet af Högbergs- och Tullportsga
torne
Hos Fabrikören och Urmakaren Bäckvall i
Störa Kyrkobrinken flere gentila Franska speldosor
med preesadt horn
En mycket vacker rymlig och väl gjord
nästan ny resvagn på goda liggfjädrar den är äfven
passande till promenadVagn Underrättelse fås i huset
N :o 30 på Tullportsgatan a Söder då Kusken Andersson
efterfrågas
God potates och rofvor gödda kalkoner fär
ska ägg och två kannor söt mjölk alla dagar i veckan
samt hvarje Lördag färskt smör uti huset N :o vid Kla
ra Norra Kyrkogata
Trädgårdsfrön
af alla sorter såväl in- som utländska för billigaste
priser uti Fröförsäljningen vid Enkhusgränden huset
N :o 1 Qv Hästen midt emot Carl den iZ :s Torg
Fin Frisad
af bälta qualitet med kypr *d väfnad af särdeles fasthet
linnés Stor till salu hos XllUdesKramhandl Sandberg i Stor
kyrkobrinken
Ny Holländsk Sill
på Kontoret 1 tr upp uti huset N :o 38 på Westerllögga
tan
Hvita Vindruivor
friska och af utmärkt godhet försäljes uti J F .Hssells
bod vid Hötorget och t d Bromsiska huset
iil
g
Prnnes imperiales
och
Valda Katrinplommon
ådköd hJFH
p
uti 1-4 Lådor af sednaite skörd hos J F Hassell vid
Hötorget och t d Bromsiska huset
Gavial
ypperligt god för 2 Bdr 24 sk
skalp i Abrahamssons Kryddbod vid Norr
landsgatan
EN GOD VIOLIN
Underratjelse uti Sockerbruksboden i huset N :o 7 vid
Munkbron
EN SILF VE ft-S N U S D O S A
Underrättelse uti Sockerbruksboden i huset Ifio 7 viä
Munkbron
Premie Larfter till ytterst nedsatta priser 1
känns buteljer å 7 sk Bko st halfkanns ä 5 sk Bko st„
samt Spilllngor i Kryddboden vid Munkbrogatan
Schweitzer Ost
pl Kontoret uti huset N :o 17 vid Malmskillnadsgatan
R >dt KlofVerfrö
af förl års skörd säljes i parti hos C G Cantzler i bil
set £f :o 4 vid Södermalms Torg
Förliydnings-Papper
större och mindre partier i J F Zethraei Kryddbod
vid Österlånggatan och Johannis Gränd
kl
g
Förliydnings-Papper
ch mindre partier i J F Zethraei
ånggatan och Johannis Gränd
Franska Sviskon ocli
Katrinplommon
d lähill filise
p
inkomne med senaste lägenhet till facila priser i i J- F
Zethraei Kryddbod vid Österlånggatan och Johanni»
Gränd
Florsband m m
till betydligen nedsatta priser i Kramboden hörnet af
Stadssmedjegatan och Salvii Gränd
GAMLA SVENSKA och ROMERSKA MYNT
i silfver och koppar uti Tobaksboden på Köpmanga-
Franska Min eralfarger i flere nnanser pa
Kontoret i trappa upp uti huset N :o 38 på Westerlång-
Prima Jutsk Ull D :o Islands Rysk T U
Kamelhår råa och betsade Harhår Kurland ska Har
skinn svart Siden felp Jagtsnören till facila priser
på Kontoret i tr upp uti huset N :o 33 på Westerlang
gatan
Gigg-Kärra med Snille ti
och sele nästan ny stark och väl gjord finnes till salu
hos Holmqvist i Utfodrings stallet på Riddarholmen i f
d Levins hus der Badinrättningen är
God Arrack föY 3 Kdr 3a sk kannan friska
Citroner k 6 Rdr hundrade Katrinplommon för 28 »k
skålp allt Rgds uti huset N :o 21 vid Baggensgatan en
tr upp
K u m m i n
till billigt pris på Kontoret i huset N :o 68 vid Wester
långgatan
Ett ful [godt sex oktavers inahogony Flygel
Fortepiano till halfva inköpspriset i brist af utrymme
säljes vid Jerntorgsgatan 1 tr upp i samma hus som Käl
laren Bachi Vapen
Sötmandel Saffran stora Franska Kardbor-
rar grön Viktriol Pomerans- och Citronskal Lakrits
Corinther större och mindre pås- samt makulatur xap
per till nedsatte priser i Kryddboden vid Stortorget
Vattentäta
Regnkragar och Mössor Jagtkängor Skör» Stöflor och
Fruntimmers-Galoscher Kappsäckar Ränslar och Natt
säckar uti Brandelii HattstoiFerarebod i hörnet af Gust
Ad Torg och Regeringsgatan
Pulver uppfunnet af en Engelsk Kemist
det mest tjenliga till rengöring af messing malm samt
koppar a 12 sk Rgds sedlar för hvarje paket i JLikkist
Magasinet vid Skomakaregatan
UTE JUDES HYRA
Ett gentil t Landtställe i mil sjö- och land-
väg frän Stockholm kan hyras eller med besittnings
rätt till 1856 köpas Corps de Logis har 9 rum och kök
de flesta I ranskt tapetserade brandiörsäkrad till 1400
Kdr Bko trädgård med 100 fruktträd nödiga uthus
Priset är igoo Kdr Bko Närmare underrättelse lemna»
i huset NiO 90 vid Drottninggatan
Till Sommarnöje
Diverse lägenheter med den vackraste utsigt ut
Mälaren äro att hyra vid Löfholmen utom Horns
Tull kullbåt gar ifrån stället Närmare underrät
telse lemnas pa stället samt vid Myntgatan huset
N :o 1 två tr upp•
I Hofpred \Vijkanders hus N :o 28 vid Re
geringsgatan är till d 1 nästk April en varm och pro
per ungkarlsvSning med i :no ingångar dubbla fönster
m m att hyra Vidare underrättelse lemnas I Adresi
Kont i samma hus
Två väl möblerade rum med egen ingång
äro att hyra Belägenheten iir uti huset N :o 1 vid
Myntgatan nne tr upp Afven kan kök och dräng
kammare medfölja ifrån 1 Maj till 1 Okt•
Ett ljust oeh vackert ungkarlsrum i huset
N :o 8 vid Lilla Nygatan Underrättelse fås i Bran
vins-Magasinet i samma hus
E11 salubod belägen vid Hötorget passande
till Lärft»
Lin- Läder- eller Jernkramhandel till in«t
1 April Vidare underrättelse lemnas uti Kryddkram
handl E !f brinks bod vid nämnde Torg
BORTKOMMET
Genom Lekstöld är å Maskeraden i Kirstein
«ka huset d 26 d :s förkommen en röd »affian» plånbok

Sida 8

raed inneliggande i st Bankosedel S xooRdr i st dito
å 25 Rdr samt 1 st Riksgäldssedel I 50 Rdr jemte en
skuldsedel å 25 Rdr Bko dat i Febr igZ2 utom åtskil
liga mindre annotationer Den som upptäcker tjufven
eller tillråttaskaffar det stulna undfår hederlig veder
gällning dl anmälan skeri Kongl Poliskammaren
Måndagen d 18 Mars bortstals 4 tr- ur
huset N :o 3 Qv
Ormen i Peter Myndes backe pl SÖder
inalra ett silfver fickur förfärdigadt af Breguet et Fils
Lors ed t med konsts varf vad boett samt stilvisare Skulle
uret vara såldt eller pantsatt igenlöses det af ägaren då
anmälan göres _bos S *ads-Gevaldigern Leopold som alla
dagar trälFas i Kongl Poliskammaren
DIVERSE
En man uti sina bästa år med full erfaren
het af Landt- och Bruks Skötseln önskar inseendet öf
ver någon större Landt- eller Bruks-Egendom
— De
mest hedrande rekommendationer kunna företes dä man
uppgifver sin adress uti förseglad biljett till S upplem
nad 1 tr upp pl Kontoret uti huset N :o 66 Qv Typhon
vid Westerlånggatan
Vid Kontors yttre göromål önskar en ra >k
och ordentlig yngling sig kondition Hedrande betyg
och rekommendationer kunna företes Svar afvaktas i
förseglad biljett till Pålitlig som inlemnas på Dagblads
Kontoret
En ung man om 24
ir som under flere ar
förvärfvat sig kännedom af kontors-goromål och ännu
innehar plats önskar kondition på något af härvaran
de större kontor Han är kännare af Tyska och Fran
ska språken Hedrande betyg så väl skriftliga som
mundtliga kunna lemnas Benäget svar afvaktas i för
seglad biljett till N :o 7 som inlemnas på Aftonblads
Kont
En yngling som konditionerat i Kryddkram-
liandel några Sr och äger hedrande betyg om litt upp
förande skrifver god stil och räknar säkert kan nu ge
näst erhålla plats då anmälan sker hos A W Starck
vid hörnet ar Drottning- och Fredsgatorne
En arbetsam ung-man med god moralisk
bildning vacker stil och vana vid kontorsgöromål ser
deles bokföring vinner godt engagement då han i bil
jett till Hufvudbok uppger sin adress och rekommen
dationen å Aftonblads-Kon t
En ung nian som nyligen slutat sin Akade
miska kurs önskar kondition ilsom Informator i ett
båttre hus Utom de vanliga elementära studierna vill
han informera i Tyska Engelska Franska och Italienska
språken Närmare underrättelse om personen meddelar
Hr D :r Petersson i Jakobs Församling
En yngling som för det närvarande innehar
kondition men hvilken han när som helst kan lemna
önskar nu genast eller i vår komma uti handel helst
till någon af Hrr Viktualiehandlare Redlighet och oför
tiutenhet är hvad man skall bemöda sig om för att
med allt nöje efterkomma sin husbondes befallningar
Den som härå reflekterar torde vara god och inlemna sin
adress uti biljett till Carl pi Aftonblads-Kont
En yngling vid 17 ärs ålder som någon tid
konditionerat i handel önskar dylik emploj Svar »f
vak .tas i förseglad biljett till W M :o 17 som inlemnas
på Aftonblads-Kontoret
Eli hederligt fruntimmer som i flera år med
bifall handledt ungdom åslundar dylik befattning Hon
gifver grammatikalisk undervisning i Svenska Fransy
ska och Engelska språken m m som tillhör en bildad
uppfostran Skulle något herrskap som tillbringar som
maren på landet endast under denna tid önska hennes
biträde vore hon äfven hågad derför Vidare öfverens
kommelse kan träifas om adress uppgifvet i förseglad
biljett till A d 1 C som torde inlemnas på
Aftonblads-Kont
En ung och anständig flicka åstundar få kom
ma till någon hederlig ungkarl eller enkling för att stä
da och passa upp Svar bogäres i förseglad biljett som
inlemnas på Aftonblads—l \ont
Ett fruntimmer som förenar språkkännedom
med musik och för öfrigt hvad som hörer till en vårdad
uppfouran önskar finna plats som Guvernant i något
hederligt hus på landet Om svar anhålles i biljett till
Niitzlich på Aftonblads-Kontoret
För 2 :ne hällre mans döttrar önskas under
inst sommar plats i något bättre hus I Jandet ej för
långt från Stockholm för att erhålla kännedom i Landt
hushällniugen Närmare underrättelse har Hr Kälarmä
»tareu Askengren på Jerntorgsgatan benäget åtagit sig att
lemna
En pålitlig och kunnig Trädgårdsdräng kan
fl tjenst pX landet nlgra mil från Stockholm äfven
kunna 2-ne större trädgårdar erhållas på arrende när
mare underrättelse lemnas uti huset N :o 17 å Nya Kungs
holmsbrogatan midt emot Frimurare Barnhuset- dä Ma
jor liågtrflycht efterfrågas
En Undervisnings - anstalt för bättre märs
döttrar (belägen vid Regeringsgatan näia Gustaf Adolfs
Torg tager sin början uti inst April månad De kun
skaper som der grundligt tydligt och lättfattligt komma
au bibringas at en välkänd lärarinna biträdd at Z :ne
skicklige lärare bestå uti Christendomen Historien
Geogralien Fransyska Tyska och Engelska språken
V &lskrifning enl Hr HeymanBons metod Räkna Plita
och Måla jemte den bestamda kursen för vanligen fö
Tetallande fruntimmers handarbeten från och med att
väl sy slätsöm till och med att kunna klippa till och
sy sina kläder meddelas undervisning äfven i mera ele
ganta arbeten såsom artificiel frukt dito blommor så
väl af silke och ullgarn som tyg allt slags broderi krus
florssöm oell arbeten i hår Elever em o t ta gas så väl i
hel- som halfpension Vidare underrättelse i detta ämne
har Kyrkoherden i S :t Jakobs Församling Hr D :r Petter
son benäget åtagit sig att meddela
Inne v ars första .Brunnstermin vid Sätra
böljar d 10 nästk Juni och slutas d Q Juli hvaruppå
efter en för rummens rengöring och vädrande nödig mel
lantid af 3 dagar den andra terminen börjar d 12 Juli
och fortfar till d 9 Au g Matpriset vid första bordet
som serveras med 4 rätter om middagarne och z om aft
narna blifver 1 Rdr Bko om dagen eller 7 d :o d-o i vec
kan utan allt afdrag af serskildta mål eller dagar och
vid det andra med en Tätt mindre hvardera målet 52 sk
s m Uti dessa priser äro likväl dricka bränvin viner
och strösocker icke inbegripna Äfven lemnas mat por
tionsvis at dem som det åstunda och spisning för herrska
pernas betjening allt efter öfverenskommelse med Mam
sellerna Westergardie som vid Brunnen bestrida mat
hållningen Badinrättningarne och biljarden äro i behö
rigt stånd och Brunns-Salongen är till Brunnsgästernas
tjenst försedd med ott godt klaver Skjutshästar så väl
till resor som promenader äro efter vanligheten att tillgå
äfvensom en Wurst att dagligen begagnas Gymnastik
inrättningen och en för medicinskt behof fullständig
elektrioitets-appareil äro likaledes att dagligen tillgå
under ledning af en ung läkare för att så mycket säkra
re kunna afpassas eftdr hvar» och ens individuella sjuk
domar och kroppsbeskaifenhet .— Sängkläder hvaribland
äfven tagelmadrasser och filtar likasom de mest nödiga
möbler finnas att hyra Pa foder af hafra hö och hac
kelse finnes tillgång for i orten gångbart pris Reqvi
sitioner af allt detta böra sist vid medlet af Maj ske
hos Brunns-Kamreraren C F Jäderholm hvars adress
är Sala och Sätra Brunn FÖr rättigheten att nyttja vatt»
net och vid dess bruk erhålla råd och föreskrifter be
tala besutne och förmögnare Brunnsgäster af allmogen
minst 32 sk Bko de mindre bemedlade 16 sk s m Endast
sldane fattige som uti socknen njuta och för sin Brunns
resa erhållit fattighjelp kunna äfven vid Brunnen af
fattigkassornas inskränktare tillgångar räkna på något
understöd i mat eller matpenningar Undertecknad an
håller derföre hos Hög v Presterskapet vördsammast att
de attestsökande underrättas om alla förenämnda vilkor
som äfven böra anföras i attesterna hvilka för öfrigt ej
kunna anses giltiga om icke utfärdade för tillfället och
från den socken der innehafvaren vistas Om rum vid
Sätra brefvexlas med undertecknad Brunns intendent
till d 6 Juni på Upsala och derefter på Sala och Sätra
Brunn
Upsala d 16 Mars 1S33
H
HENR WILH ROMANSON
Anat och Chir Professor
Med Brunnsdrickningen vid Kam !osa Hälso
brunn och derunder hörande Saltsjöbad (så väl i hus
som uti på Engelska sättet inrättade vagnar till bad i
öppna sjön börjas i år vid midsommar och fortfares till
mot Augusti månads slut Pris erne sa väl för dricknin
gen och baden som för boningsrum och spisning äro
desamme som sisti årens och i allmänhet lika med dem
vid de förnämsta andra brunnar i Sverige Beställningar
af rum som uthyras både på termin månad vecka och
dagvis ske i bref till Brunns-Kontoret på Helsingborg
och ujjplvsningar i allt hvad brunnsdrickningen och ba
den beträffar lemnar undertecknad Brunns Intendent
hvars adres till Maj är på Stockholm och sedan på Lund
el er Helsingborg
EZMk f h
E Z Munck af Roscnschöld
A r ti fl cicl a Hälso va t ten
tillverkas af undertecknad vid Carlbergs JBrunns-In
rättning med möjligaste
s
-precision och propreté till
sammet pris och vilkor såsom förlidet ur och försän•
das till destinations- orterne Resp Brunnsgäster i
Lands or terne behagade insända sine reqvisitioner ju
förr dess heldre pä det blifvande sjölägenheter i
rättan tid måtte kunna begagnas Stockholm och
Carlberg d 23 Jtäars igzz
CARL FREDRFL
CARL FREDR FLAGEMANN
Assessor Instruktions Apothekare och
Lärare vid Kongl Krigs Akademien
Damastduktyger och Möbeltyger af alla sor-
ter sa väl i linne som siden bomull eller ylle till
verkas vid Wadstena Fabrik af fabrikens eller in
sändt gam efter föreskrift och reqvisitioner En
.mängd moderna och vackra mönster finnas på stäl
let att välja hvarjemte ritningar i hvad fason som
helst emottagas och exequeras
till fullkomlig likhe t
Fris erne är o
Af fabrikens Arbetslön f
ör
garn insändt garn
Dukar i en bredd 5 — aln 5 — Bko pr aln 1 32
4 1-2 ct 4— 4 — — — i 24
derunder till 2 3-4 — 3 24 — — I 12
212 — 2 32 — — ii q
2 1-4 — 2 24 — — i 4
2 — — 2 Rd
Sibdd
Servietter9 bredd 1 1-2 —
Smärre till de
sert eiler ostron-
11-4 —
servietler i fy k 5-4 zg sk st — 16
möbeltyger 1 samma förhållande som servietter t
mon af garnets beskaffenhet och kulörer
Förut okända mönster betalas särskildt i ett för
allt för ritning och uppsättning efter möns trens
storlek Slät- yltlas• och Drälls duktyger erhållas
en SJettedels mindre pris än förutnämnde
Tieqvi si tioner emottagas af undertecknad äfven
som af Fabriksmästaren N M Ekebom båda un
deradress pa Wadstena
För ordentlig behandling och v äfnadernas lefv er e
ring enligt anvisning ansvarar
H v Steyern
Fabriks ägare
d
g
Resp Ledamöter af Sällskapet tor befordran
det af inhemsk Silkes odling som innev år åstunda
hvita Mullbärsträn eller plantor behagade derom un
derrätta Kongl Landtbruks Ak ad Sekret Hr P A Gran
1 1-2 —
11-4 — 1 :24 — _ _ J®
berg eller Kamereraren vid Stockholms Stads Drätsel
Kommission Hr O Brogren och emedan utdelningen
synes kunna sträcka sig äfven utom Sällskapet äga ock
så andra att sig dertill anmäla
— Direktionen får der
jemte tillkännagif va att de upplysningar rörande Silkes
odlingen som af andra länders erfarenhet kunna sam
las likasom resultaten af de rön hvilka här knnna gö
ras skola i Arkif f ör Landtmän och Trädgårds• Od
lare blifva införde
På Källaren hörnet af Herkules backe och
Norra Smedjegatan finnes friska Berg-Ostron så väl till
hämtning som att spisa pl stället
Från d 1 nästinst April kunna 3 :ne bättre
tingkarlar erhålla rum och inackordering i ett för alle
och för facilt pris i huset N :o lfi vid IVIariegatail an
dra ingången trin Kyrkoporten Närmare underrättolio
erhålles 2 :ne tr upp der trun efterfrågas
Intressen terne uti Di ligence- Bolaget N :o 1
behagade till afgörande af vigtiga frågor sammanträda
Onsdagen d 5 :dje inst April kl 10 f m i Stockholm
å Diligence-liontoret 1 tr upp
Tändernas naturliga hvithet utan emaljens
skadande återförskafFar en person Kan träffas endast
hemma ifrån kl 11 till 2 på dagen uti huset S :o ig vid
Köp man ga t an 2 tr upp
Wi 11lelm Heinemann
Posliinsmålai e i Stockholm
boende i Lästmakare Gränd j \T
'o iy
rekommenderar sig med eleganta och varaktiga målnin
gar efter req virenters egna bestämmande så väl på hela
serviser som enkla pjeser äfvensom med förgyllning i
alla fasoner
Vid nästk Ok t månads början åsjundas så
som sällskap vid enskild information för en gosse af om
kring n års ålder i ett hederligt och bättre hus pä lan
det en jemnårig kamrat med vanliga elementära kun«
skaper för sina år All omvårdnad och ömhet utlofva»
såsom för egen son Angående vilkoren om hvilkas
billighet på förhand försäkras kan i bref öfverenskom
mas med Öfverste Löjtn Rosenmiiller på Söderköping
och Hällerö
Åstundas plats för en ro års gosse uti ett he
derligt hus i Stockholm eller på landet i närheten af
Stockholm hvarest informator hålles för egne barn
Svar begäres uti biljett till Docile på Aftonblads-Kont
Ägaren af en större landtgård belägen 8 1-2
mil från Göteborg och 4 mil från tidköping önskar
deraf göra utbyte mot någon sådan i trakten af Marie
fred Strengnäs eller Thorshälla vid Mälarens strand
Garden som är i mantal af säteri natur med underly
dande 10-4 mantal frälse och många torp har god jord
mon och stort ägoområde betydlig skog och trädgård för
träffligt bete ansenliga odlings-tillfällen och tillräckligt
arbete af egne bönder och torpare som äfven göra kors
ler Utsädet utgör omkring 100 tunnor deraf i-3 höst
säd Höbergningen stiger till circa 1000 lass Åbyggna
den ar bade till bonings- och ladugårdshus rymlig och
nybyggd under sista 4 åren Nytt tröskverk finnes äf
ven Den som föreslår detta byte är förut bosatt i Sö
dermanland och af ser derföre egenteligen ett närmars
afstånd egendomarno emellan Mellangift är man villig
att gifva eller .taga efter hvad omständigheter och för
hållanden skäligen föranleda Vore någon till sådanC
byte hågad behagade den till närmare aftal ju förr dess
heldre jemte beskrifning å den egendom han vill aflåta
gitva sig tillkänna under adress till Aftonblads-Kontoret
5tockho 'm
Badinrättningen vid
Gam Ja Norrbro
huset N :o 5 är nu öppnad till resp publikens tjenst
och kunna derstädes erliallas kalla ock varma karl
bad med och utan salt samt duschbad äfvensom
hepatiska kryddbad då derom tillsäges hvarje
söcknedag fran kl g pu morgonen till 9 på aftonen
samt helgedpgsförm Framdeles komma artificiella
saltsjö Emser Töplitzer- m fl bad att till0u I
samma lokal är äfven en s k Finsk Badstuga %var
est bad erhålles Uns■ och Lördagar frän
"kl 5 till
9 e m och efter beställningar på mellantiderne
Biljetter säljas å Inrättningens kontor iport "ån "en
Vanlige vattenbad kosta 24 sk och Finskt bad 12 sk
lika
"Med koppning betjenas äfven Stockholm d
2 Mars igZZ
I Ur läergs Bokhandel utdelas kalaloger å en
större Boksamling »erdelei i Naturalhistorien hvilken
försäljning å Upsala 13ok-Auktionskammare kommer att
taga sin början d go nästk April Frånvarande kunna
adressera sme uppdrag om inrop till Hr Akad
-Adjunk
ten G 1V1 arklin
Litan eget forvallande genom skeppsbrott re
dan igo6 beröfvad min i last och fartyg bestående egen
dom utan att sedan den tiden kunnat repa mig upp ur
den fattigdom som deraf blifvit en följd ser jag mig
med en stor familj bragt i ett brådjup af elände om ej
en menniskovän hastar till min undsättning medelst ett
16n som blifver till nyttigt företag an vändt och otvif
velaktigt skall återgäldas Företagets beskaffenhet och
utsigten för återbetalning skola meddelas den som be
näget ömmar för min belägenhet och skyndar till min
hjelp
F
Feter Bone
Coop Skeppare boende å Lilla
Glasbruksgatan N ;o 9
HOS I J HJERTA 1833