Aftonbladet Fredagen den 1 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-01
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-01
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-01
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-01
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 1 Maj 1840

Sida 1

JM 100
Fredagen
DET T JU € OX DEFÖRSTA
1840
den 1 Maj
i §tocähoh fö belt 'år ftO Ädr å >§ sä fös- halft fö Rdr SI si tre månads Sdr Banko L $s PfamroF 8 BasS® PvoBumefatiMs ©cfe GtJbiaiiag i Biadetc Eoutcr vJd fttads-Smedjegataa i f d Zeträi led vid
Öa ^U ^-gata i Kryidboden i hörnet af Drottning- och Freds-g &torne i Bsomaks Bod i höraet af Drottninggatas och Clara Sergsgränd i Björlinss vid Suagsbaei a i Eissxiif i hörnet af Regeringsgatas eeh la &obs gesad
1 lifföBOTH ri rrlaadagatan i Wallberss i hasst tfr §6 rid Nybrohamnen i g 6 Lagervalls Enäaf vid Storgatas å Ladugårdslandet 1 F Sastmams i huset Nr d i fc &reet af återse- »3fe Repslagaregaiorae i H«d«r
2 Sfötbatesamt hsat Nr 58 vid Röda SlassgatacANNONSER emottagas endast i färstnäafidö Kontor till £ s &B asko radee ötdaining si€ fftaidd
1 lifföBOTH ri rrlaadagatan i Wallberss i hasst tfr §6 rid Nybrohamn i g6Sgg
2 SfYBEacf - rötbgaten samt hasat Nr 58 vid Röda Slassgatac ANNONSER emottagas endast i färstnäafidö Kontor till £ s B asko radee ötdaining si € fft .aidd
VIGDS 1 STOCSöOLM Hnndlandea P Ljungcrantz och
Mamsell A B Euliman d 26 sistl April
YIGDS I LA ^DSOHTEN Lekand-Löjtnanten vid Flot
tan I .forre - Offic ?ar n vid ^rigs-Akademien A W La
réa oeb Mi casell Matbilda Palsistedt dotter af Professo
ren och »Uddaren G Paiinstedt å Carlberg den Si sistl
April
DÖDE I STOCKHOLM Lä derb a c di aren C G Norströaa
d 25 sistl Åpnl 45 år — fiostrycken-Konstförvandtea
Svante Mauriz flellgreD d 29 sisil April 25 år
— Masa
seli Charlotta Fredrika Castens dotter efier afl Frälse
Kamereraren Carl Fredrk Castens o«h dess äfvan all
ma &a Greta L *na Ljnagman d 7 sistl April 54 år
5 )ÖDE I LANDSORTERNA Er Rans Jakob Mathiss
Eewpn ^r i G vh borg d 8 sist April 22 år
— Fröken
Charlotta Fredrika Fock dotter af efl Ryttmästaren Tid
Ö-Hgötha Kavalleri R S O Arvid Adam Fock til Lun
na och dess äfven afl k maka Friherrinnan Ebb» Char
lotta L *iV .r ,hjelai i Lia &öpirg d 37 sistl April 81 år
HANDELS - UNDERRÄTTELSE Svenska och Norska
Konsulaie i f t Petersburg bestrides under sex månader
räknadt frga den f 5 H-tl April af v Konsuln L Sterky
LEDIGA TJENSTER
P ovjncisl Läkare-beställningen i
Hedemora Distrikt ansökningar ingifvas till Sundhets
Kolle ^usi norn 30 dag ^r efter d 30 sistl April
— Phy
sices Professionen vid Up <»la Akademi ansökningar in
gifva» till Consistorium Academicufia inom 56 dagar ifrån
d 30 sistl April
DOMAR Den 25 dennes afkunnss Ulricehamns R .R s
uti WandeJsb *v-jenterno A Q ^arlanders J NorlandeTS L
G Ö <terloöd« och J Wallgrens Konkurier samt uti Ur
arfva *iåict e
"ter Handel betjenten J P Svedbergs —
Den 4 i s Mai afiunnas Chiistianstads R .R .s uti Hand
landen C J von B raens
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Christians is R R Handlanden J G Rosendahls och hans
hustru» och Skriiddareaaäsfaren Adam Brincks och bans
hustru - da för as d »a 7 och de sednares den 21 instund
September
— Lidköpings R .R Tullbevakn»ng«j Ia»pekto
ren N A Agardhs rf 08 Spember förre StaJsfjerdings
snaflnen P B ^gqvists och dess hustrus d *2 Okt samt
omyndige förslavade Mararen Gusaf Österlands och dess
hustrus d 8 last Okrober
— Ulricehamns RR Han
delsbeijenten J G Tholander» d .Si Handelsbetjeaterna
Joel Åsbergs Johan Ambjörnssons J A Byllns Johan
Wa 1 jr-ns den 28 Spptember detta år
— Upsala R R
Guldsmeden 11 P Ljnngqvisu och hans hustrus å andrs
helgedagafr a Måndag i i -»t Juni manad
— Oppunda Hä
rads T .R S udcarden Oscsr Annelis å end ^a rlgd af
detta Ärs Sorr .mar-Ting
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Handlanden C A
Xic rmriif den 20 dennes kl A e m på Borsmäslar
Flo !be ;J Päl 'are i Strenpnäs Notarien A Le jans d .tä
d :S
'O f .m hos A A i s i ti c i Boris H»ndei«beljenten
N C t 'odi rfn d 4 fest Janl kl 4 e .m S Gästgifva
regS 'dt >n i Ul .icebamn Fäliprosten A Svanbecks d lä
d :s k 10 f w å Eriköuings Stadskällare Handlanden
F G W Hedbergs d 18 d
kl 4 e m å Societetsha
net i No köplrg Gärdfaii h *nd !anden Olof An ^l-rrssons i
F .spe-ei d 18 inst Jani kl S f ra hos O Scherdin i
lforäs
8P SK T AKEL Pä Eonifl Theatern i morgon Lördag
Gi nsti ingen Ilar andra och tredje Akten ex ;qn«-
ra *f 11 r D ^ub ^rt Concert AI 'e *ro komponeradl af C
de B 'iot ssbH »mellan f >erde och lemte Atlrn Varia
tioi v ö 'ver elt Original-Thema komponeradt af Prosper
SaiB oii
_
— Pä Tbeafern ä Kgl DjnrgSrden i morgon Lördag
för ra- g :n ARTHUR eller Sexton Är Etterit samt
sjelfhäknden
AUI TIONER
AUI
M- ,i g a iJ 1 5 ini lt !40
*Si 2 pä 'gipen
iommer i Rådhuset i Södertelje stad att gonosn Auk
tion :ö- Fer Steenre-arks Ko ^karsmassas räkning enligt
Kr
'o -ernes beslut till ien mes ^bjuiande oåterkalleli
gen fjisiiijai BKÄNN1NGE BRUKS- och I .AROT-EGB«l
BOM be !at ;en i Treta Sock '» Öknfbo Bärad och Stock
h l Llin 5-S :de !s mil sölerom Söderlel
e a 't af b lif
vai ie Köparen genast tillträdas med växande ärsgrödan
efie ve - snidt utsäde af inallei circa 34 Tunnor Spann
ni i och 50 Tunnor Potates Deuns egendom» består af
lisa- mans 3-4 atantal KroKoskatte-jord har 1 Tull
mjo .r ra ior 5 par stenar deraf 2 par skaitlsgde och
1 nxi f .r husbehof f saattlagd Sågqvarn »cd ett blad
•1 si Krog hvilken ensam gif»it minst A å 800
B 'r Bio i årlig aflas ning och behållning 1 större Träd
med minga frukuräd 2 Dagsve 'ks-torp jemte lä
genheter till llerts ar .läsgcing vidsträckt Skog bvilkrD
väl i sedn5re ir .n vanvårdats och medtagits men ännu
or ful t till äckl-g för gärdesss bebol och efter nJsre års
vårdad ålervsxt säkerligen start riklig såsom förr godt
b te i Hr e störa hagar god och växtlig jordmån saa .l
lä ta och betyJ .iga odlingstillfällen
— Bruket är pr vile
gieradt på -50 Skeppatds Ä nes-smide och oiosJränlt
Mauufaitu smide samt drifves med 1 Ämnes 1 Kn pj
och t Spik-hammare
— Egendomen är utmärkt för sill
vac ^a sa t y erst b ^qväftia och förde !aktiga läge e
»leilan sjö Litnarsn på ena sacat den till Soderlehe Ka
nal uppgående Halsviken å nndra sid ^n har de lättaste
och beqväaaaste komis .Lun ;k3t !oner båd tnl lands mede st
ato-Ä Undsvjgen gående iov4d Bruket och Qvnrnaj .ee
och sjöledes mcdölst den nyssnämnde ;« 's "k-en er Ang
farlygt
-- hafva sin passage på kort afständ
från stran
den • den äger också i B 'änn :nga-ån som får sitt vatUrs
dels
från den betydliga »lön Måsntren dels från den of
v ^r .itnndeLånaren samt emellan denne sedna-e och sitt
otlcpp i Hafsviken endast omgifves ar och går igenom
E endomecs eget oreräde
— ännu obegagnade vattpnfall
och fö «• saligaste til fälleri till Hare anläggningar äfven
som ibland tgendomms förmåner må nämna» Fiske bä
de i Salisjön och Läsares jemte särskildt Ålfiske i Brän
ni
ige-u Åbygg- aderne dt riblsod Corps de Log ,s in
nebåiler 20 Rum ä ?o brandförsäkrade till 15 ,000 Uti ■
Bfeo och sila afgifttroe betalda — Vid Auktionen bör
minst e- sjettedel af ir-Topssnmmao genast af köparen
säsom handpenning erläggss återstoden deraf ett Ida i
Rilc Ständers Bank och ett i Kgl Theaterns Pensions
Kassa troligen fä inseslå betalas 5 månader sednare
derest icke annorlanda med Iuteckningshafvarne öfver
erssVomsses Vidare underrättelser meddelas dels på stäl
let af Inspektören derstädes dels i Stockholm afHrKon
trol .ö di Fernholoi »om alla dagar träffas i Assistans
Kontoret dels af Br Sekreteraren Schu lz hvars adress
är Södertelje och Eneby Godb Mäsken
Genom offentlig Auktion som Fredagen dea
«5 nästinstundande Maj kl 44 f ®- på stället för
rättas utbjudos till försäljning åt den högitbjudaade en
Färgaren J H Zanders Konkursmassa tillhörig i Linlo
pi gs stad vid Siorgstan intill Bron öfver Stångsaen be
läeen Gård ligen Tomten Nr S4 i Tanneforss Qvar¬
ter i ?t .ande 3243 qvad-ataUar hrarä finnes ett ny
reveteradt mindre 2 vlniugs boningshus och ett vid
strömmen r .ybygdt rymligt Färgerihus jemte der rarsn
de Kyprar och Press m m samt flere uthusbyggnader
med åtskiilige lurättDingar för hvarjehanda behofrer hvil
ket altsaamans får i det skick då befinnes af inroparen
genast elier den 1 nästa Juni tillträdas
Betalaingsieraninerne sona kunna lämpas efter en reel
köpares beqvämlighet blifva före utropet tillkäncagifne
Linköping den li April 1840
Borgmästare och Rad
Sällskapets de FATTIGAS VÄNNER Herrar
LedastSter behagade till Högtidsdagens firande Bä
kenskapernas uppläsande och Val till nya Styrelse-leda
Möter allmänt sammanträda uti Frimurare-Ordens lokal
Söndagen den 5 Maj fel 6 e m
a a gen ut .» >■ "• "•
adbus-Rättens Doun ai d 27 April uti ör
Al- arfva
Afträdes- och Förmåns-tvisten
i afl Snicka
ren Joh And Goutelle 's Sterbhusdelägare och Borgenärer
finnes att genomläsa hos Bivörsehandlaren Warodell Tid
Riddarhustorget
___
fe ,ta T«rmi»6n för Brunr sdrickningen tid
SABBATSBERGS Helsokälla och begagnandet
g
R
n
f
f
g
af dervarande Bad-inrättning börjar den 1 nästkomman
de Juni och fortgår till den 15 derpå följande Juli hvar
efter andra Terminen vidtager den \7 i samma manad
och slutar med den sista Augusti Helsorat \neS har en
ligt redan gammal erfarenhet befunnits vara synnerligen
verksamt mot GIKT CHRONISK RHEU ^aTLSMER
SKROFLER ocii NERVSJUKDOMAR i allmänhet På stäl
let finnas äfven alia vanliga artificrelia helsovatten att
tillgå I Bad inrättningen erhållas medelst beqväma Ap
pareljer alia för Brunnspatienter erforderliga artificiella
Bad A Wärdshuset serveras frukost middags-och afton
spksninjr till modererade priser För dem som på stäl
let önska boningsrum med eller utan möbler och säng
kläder finnas passande större eller mindre lägenheter då
deros tidig anmälan göres hos Sysslomannen vid Sab
batsbergs Fattig-inrättping
Hafsbad och Helsobrunn
Vid det utmärkt vackra Gufstafsberg beläget 1-4 mil
land eller sjöväg söder om Uddevalla öppnas Saltsjöba
den och naturliga he ;sokällan till begagnande som van
ligt den 1 Juni innevarande år och fortfara oafbrutit till
påföljande Augusti månads slut
Baden kunna tagas så väl uti ii med goda Doucbar
och anlichambrar för Toiletten m m försedda Rusa
som ock i en å Hafsytan flytande Bassin hvarvid alltid
utmärkt god saponös Gyttja sosi visat välgörande verk
ningar hålies tillhanda Skulle någon öns ka alt på för
band beställa badtimsaar för hela Termin från i :ste eller
I5 :de af Juni eiler Juli månader så är derföre intet hin
der om anmälan genom Commissionär göres hos Kapi
ten O Silfverlod på Gustafsberg dock bör om beställ
ningen skall anses gällande Badpollet då uttagas och
betalas
I afseende å helsovårdcn föröfrigt så finnes på stället
dels en väl arrangerad artificiell Brunnslnrättning hvarest
varma och kalla helsovatten från och med 15 Juni ur
sjelfva Apparaterne serveras dels en större Electricitets
maschin och Voltige stapel och dels ett väl fourneradt
Värdshus hvarest mat vid Table d 'hote och portions-vis
jemte andra rafraichissementer erhållas
Läkarevården bestrides af Med Doktorerce Hrr J Bå
genholm och Carl Lönner
Direktionen
Ångfartyget MALMÖ
försedt med Kopparförhydning och 2 :ne Machiner af till
sammans 70 Hästars kraft börjar sina reguliera lurer
den i April och fortsätter dem intill slutet af Oktober
och afgår
Från MALMÖ till KÖPENHAMN hvarje Måndags- och
Onsdags-förmiddag
Från KÖPENHAMN till MALMÖ hvarje Måndags- och
Lördags-eftermiddag
Från KÖPENHAMN till LYBECK hvarje Oasdags-e m
Från LYBECK till KÖPENHAMN hvarje Fredags e m
Frakten för Passagerare är
Från Malmö till Köpenhamn 4 Rdr Rgds
» Köpenhamn till Malmö 2 RBD
K
p
» Malmö till Lybeck om Köpenhamn
4l
p
4 :sta plats 24 Rdr Rgds
2 :dra » 14 » »
i :sta » £2 RÖD
2 :dra » 7 »
öpenhamn
:sta plats 24 m L C :t
2 .dra » 14 » »
» Köpenhamn till Lybeck i :sta » £2 RÖD
2 :dra » 7 »
» Lybecä till Malmö om Köpenhamn
l24 L
» Lybeck till Köpenhamn lista » 24 » »
2 ,dra » 14 » »
Sjölägenhet direkte på Miga
ÅÅRGfd f KJMti
jgpg
Ång«k«ne ?iea ULEÅBORG förd af Kapten J Montin
och Wfwsdd reA btq *ämn r»yrgpli» !8p i 5 :« e Salonger af
går häri från Thorsdagen d 7 Maj kl 6 f .m direkte tiil
Riga B Ijetter för passagerare försäljes nå underfec
nsds Kontor vid Slo Mbacken Restauration finnes ombord
Stockholm den 30 April 1840 C R FORSGRÉN
ÅNGSKONERTEN ÖRNSKÖLD
k
ÅG
förd af K &pren C J KempIT afgår Söndagen den 5 Maj kl G
f m bärifiåo t *H Hernösand medtager passagerare och
gods äfven 111 Öregrund men som i båtar bör afbemtas
från f /irtyget som s ?opp *r utanför släden anlöper under
vägen föröfrigt slädarna Gefl« Söderhamn ,Hudiksvall och
Sundsvall Till *lia ofvannä3 :nde platser e®ottages pas
sagerare ocb fraltgods sä långt utrymmet medgifver
Bref emofagas utan betalning uti en om bord befintlig
postlåda Bi jetfer för passagerare försäljas på underteck
nad ?» kontor vid Slottsbacken
God restauration finnes
ombord Carl Robert FORSGRÉN
Ångbåtsfarten Kanalvägen emellan
Stockholm och Götheborg
Sg
t»K«r »in bö j-o Simdaij-n den 3 Mai Ångfir
fartyiret D :l THUNBERG Kapi S P Schn '11 afgår från
Stockholm kl 5 f m och inträffar i Wene »borg Ons
dagmiddag d 6 :te hvarifrån Passagerare och Gods i an
seende till
o
Trotlbätians stängning — landvägen transpor
teras till ÅkerstFöm bvar st Ångfartyget Eric NORDE
VALL Kapt S L Hasselberg möter samt afgår fr ^n
Åkerstföm och ankosr mé-r till Götheborg Thorsda ^en den
7 :de för att lossa ocb lasta samt återvända från Göib«
borg till Åkerström Söndagen d t O hvarefter Åogfarly
gei THUNBERG e« 'Ot *g <r NORD SVALLS last och der
«ieå återvänder fr«
°
n W« n ^rsbo g Må dagen d 11 för att
ankomma till S 'oc ^holm Thorsd ?geo de ;» D4
Följetter för Passag rare säljas bos L J Blomqvist
Stor &yr &obrinkfn Nr 9 Frak tods emottages em bord
ifrån ocb med Tborsdsgen dun SO April
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgår alla
'liscJs ^ar &i 5 e m till SÖDERTELGE WS
8TE8VIK ocii WISBY s ^mt 'terlon mer Lö da ^safinar
ne Biljeiter säljas bos C O Sirlndberg v d Stadssmed
jegatan
ÅNGFARTYGET FREJA
afgår nä *iitOifj Ménd *g den feaj fel 8 f .m Ull Streng
näs ocb Tbovshä )ia sanot åt«r Tisdagen den 5 M *j fel
f .m Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stalssmed
jeeatan
ångfartyget WESTMANLAND
ångf
komeeer i Ii ^bet m ^rt fö ,lidet år a t gör« e ^ul er iu |er
emellan STOCKM M SIRENG ^ÄS or b WE *TERAS
Fartyget afgår ifrén Stockholm all Tisdaga och Fre
dagar kl 8 föran avlöper Stungnas kl 1-3 lili 1 ocb
inträffar i W«Merås kl 4 efierm derifrån de återsänder
Onsdagar och I ör-iagar vid same»a tid ocb inträffar i
Sirengnäs kl 1-2 till «
.1 form
Fö 'sta resan sker ifrån S ^ockbolfei den 5 Ma
Bi ietif-r för p *s age are säljas i Reder kontoret i ron
Bcbintelsfca buset M $9 Lilla Nygatan i Stren ^nä bos
Handlanden N Rydberg och i WesUrås hos Inspektor
Alström
till upsala
afgär Ångfartyget UPLAND Ti dagar Thcsdagar ocb l ör
dagar sant åter Måndagar OiS !t«gar och Freda i
S fm B heller säi as uti l J W .»rodel |» T-De 'ae 'I
i Berg .trahlska huset Passagerare snm ej kop '« B ;iie 'ter
hos Ko ^fiwii '8ionären betala dem oaubord med 8 sk Bbo
förhBjd afgift
Ångfartyget dalarne
aftfår h *arje Onsdag och Lördag kl 6 f .m ed las ^p ^a .w
från Stockholm till Westerås ocb Strömsh =1
eller Kö
ping samt edtager Passagerare till r edsatt pris
Ångfartyget RAKETEN afgår rästkom SÖrd *g
från Stockholm 'ill Söder Telge ocb No»-rköi >ing
b o i
COMETEN från Norriöpirg «iil S-oefr-
holm samma tio ljet 'er för Passagerare säljas u i I
J Warodell Tapet-Magasin i Bargstrabis &a huset Re
stauration finnas ombord
gp &xs
Åagf i
.nyget GUSTAF WASA afgSr Tl ^a .a
«®18S®£§ a
- ed agar kl 7 f m ifrå
• So fenol »•
7- ^8 ocb Arboga samt åie vändp r la O 's ^agsr o b
i .o t» « f m frSn Arboga til Stungnas orb
Stockholm Res auration finnes ombord Biljette säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bsrgstrahlska huset Obetalte orekommenddrade b ^ef emel
lan ofvannäsitde Stationer emottagas uti läste bref-lådor
ombord och lösas af eaaoitagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår i morgon Lördag
dea 2 Maj kl 7 f m till Strengnäs ocb Arboga
och återvänder Måndagen den 4 Maj Biljetter för Pas
sagerare säljas uti L J Warodells Tapei Magasin i Berg
strablska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
och Thorädsgar kl 8 f m tUl Streng ^äs och
Westerås och åter alia Tisdagar och Fredagar vill sala
rna tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Wa *o
dells TapetMagasin i Bergstrabhka huset Restauration
finnes ombord
Ångfartyget GRIPEN afg3 morgon Lördag d
WMé &Év 2 Maj kl 7 f .m tsH SöderTelge och Nyköping
och återvänder Tisdagen den 6 Maj kl I f m Biljetter
för passt ^gerare säljas uti L J Warodells Tapst-Msgssin
i Bergstrahlska buset Restauration finnes ombord
TILL DROTTNINGHOLM
afgar Angsiupen DR0TTNIN &80LM från Åbomsk S !sm
inrättningen nästkom Söndag den 5 Mai kl half ® och
12 f »i återvänder kl 10 L m och 6 e m Biljetter
säljas ombord
TILL BJÖKKÖ OCH SÖDERTELGE
afgår Angsiupen DROTTNINGHOLM nästa Måndag dea 4
Ma kl 5 f sa återvänder från Söder-Telge kl 2 e .m
Biljetter säljas ombord föregående Söedag3 morgon
.TILL DROTTNINGHOLM
afgår Angsiupen DROTTNINGHOLM nästa Tisdag och
Onsdag d 5 och 6 Maj kl 12 f m återvänder på aft
nartfe Biljetter säljas ombord
LUSTFÄRD TILL WAXHOLM
Ångskonerten SOLIDÉ liggande vid Gustaf III s Staty
afgår till Waxholm om väderleken det tlllå er Söndagen
d 5 Maj kl 12 f m och återvänder kl 5 e m B l
jetter k 1 Rdr Bko samt hälften för barn under IS år
säljas ombord samma dag God Restauration finnes om
bord
ÅNGFARTYGET GUSTAF WASA
afgär i händelse af vaclert väder nästkom Söod *g don
3 Maj kl 10 f m till Drottningholm och återvänder kl
5 eft .Hiidd
D1 LIGEN C E
TILL GÖTHEBORG OCH HELSINGBORG
afgår alla Onsdagar kl 6 f bi från Dillgence-Kontoret
i hnsot Nr B rid Clnra Södra Kyrkogata
OBETALTE BREF åtfölja till Postkontoren i Ekolsund
Enköping Westerås Köping Arboga Örebro Bsmun
deboda Mariestad Lidåöping Sollebrunn Götheborg
Kongsbacka Warberg Falkenberg Halmstad Laholaa
Engelholm och Helsingborg
Piligencen ankommer till Gätheborg Lördagar till
Helsingborg Tisdagar »nast till Stockholm Tbovsdsg
'«T
riksdagen
PRESTESTÅNDET
Plenum den 28 Mars f m
Af protokollet vid Prästeståndets plenum den
28 Mars f m af hvilket börjtn infördes i M
82 följer har slutet Detta plenum behandlade
de från förra riksdagen b vilande grundls ^sför
slfc af hvilka 14 punkten samt lä punkten A
(Kia 3 l iölég &SAåc artfcei itUslötcs och der
för bär först intagas
1 .1 :o Förslag till ändring i 109 § Regeringsformen
och 80 g Riksdagsordningen i afseinde på
liden för Riksdags fortfarande
Pros-en Säve anförde bland annat till förmå»
för förslaget det en möjlighet vare att oaktadt sila
patriotiska bereödandsn att få bevillnlDgen it
minstone i någon mån nedsatt den likväl kom
me att oförandrtid fortfara intill nästa Riksdag
derföre att tid fattade
Kontraktsprosten Hallbeck anmärkte blund annat
att genom den föreslsgna förändringen blefve ut
satt en terminus peremtorius utöfver hvilken en
Riksdag ®j o
får räcka
Prosten Åstrand ansåg förslaget njttigt emedan
det åsyftade natt til en vits tid inskränks Rikets
Ständers sammanvaro samt tillade att enligt hans
erfsrenhet såsom ledamot af revision af stats
och bankoverken hvilka skola vara inom en be
stämd tid »fslutade kunde om viss tid stadga
des utöfvar hvilken riksdagarne ej finge foitfara
liksdsgseöromålen inom 8 js troligen inom 6 el
ler 7 inåasder vara fullbordsde Deruti instämde
Biskoparne Hedrén och Nibelius Doktorerne Mo
ren Bexell och Björkman Prostarne Bergqvist
Källgren och Nordhammar m fl
Prosten Lundblad talade äfven för förslaget hvil
ktt bsn hoppades blifva Dvitigt om en förändrad
arbetsoidaing infördes (Uppriktigt må jag be
känna» tiiisde Talaren aatt sä län ^e riksdagäöf
verläggaingarns äro fördelade på 4 kamrar sä
■ sago hvarje Stånd har sin scrskilta klubb sitt
egna kansli så länge som alla i rikistånden före
fallaode diskussioner hvarvid semma saker erta
upprepas A gånger äfven skola serskildt tryckas
- 'å länge som Utskottens öfverflödiga personal och
iid»ödan (i9 arbetsordning förblifva i hufvudsaken
oförändrade så länge kan icke eller väntas något
synnerligt deltagande inom nationen för de smärre
förbättringar som på en Riksdag kunna åstad
komma»
Biskop Heurlin ville icke sätta sig emot bifall
till fö-ändringen men ansåg densamma stå i nöd
vändigt »asnmanhang med det ogillade försiapet till
stadgande om lagtima Riksdags återkomst på be
siämd tid
Kontraktsprosten Sandberg som äfvenledes ta
lade för förslaget anmärkte att han icke kunde
in <e det oikiljaktiga sammanhang en föregående
Talare ar .t ^dt srnellan de nu under öfverläggning
varande §§ och 49 § 2 mom rifcsdagordningen
enär det som i de försnämnde föreslogs icke
eg ntljgen vore något nytt stadgande utan endast
närmare bestämning i hittills gällande författ
ningar
Fö slaget bifölls
IS :c punkten A• Förslag till ändring uti 2 mom
af § 13 och sista perioden af § riksdagsordnin
gen antjående nationalrepresentationen och rätt för
läramr vid elementarläroverken att inom sig välja
Riksdagsmän i Prcsteståndet
Biskop Nibilius ville ej sätta sig emot sjelfva
'»ken men fann förslsget otydligt och frågsde
cBör det förstås så att sndast i deu händelse lä
r rna vid ett stifts oasitlige läroverk alla äro ense
i beslutet att för en Siksdeg usöfva denoa rätiig
het de må utse en fullmäktig elier kan ett ser
kildt läroverk t ex en apologUJskola försedd
med 2 lärare utan da andra läroverkens deltagande
och emot deras önskan utse och sända en full
8 k tia Skall» oc pluraliteten af lärare vid ®it
ä-ove-S beslutar sända riksdagsfullmäktig deraf
vilja äfven för miccritetec medföra förbindelse att
i riksdjigskostnacfen dcltsgf ?» Deruti instämde
Dsktor Hvasser Prosten Bergqvist och Kommini
ster Dahlgren
Prosten Sidner som i hufvudssken instämde med
Bitkop Nibelius fann tiilisa obestämdt huruvida
jemts Stockholm läroverk hvilk finge sända en
fullmäktig läiBrne vid stiftens läroverk borde ut
välja en gemensamt fö hela riket eller om hvarja
stifts elementarlärare skulle lå utse en serslnld»
Kontraktsprosten Gumwlius tillvitade förra Riks
dagens Konstitalionsiitsliott icke blott att för
slaget saknad» tydlighet ocb begtärtidhet i uttryc
ken utan äfven alt stadgandet deri var felaktigt
i det hänseende a "t det endast innehöll ett med
gifvacde men ej tillika föit göra cet möjllgi att
de till fcviltias förmån medgifvandst göres ir å sig
deraf kuana b gtsgua hvilket Hr P
-esten ti odde
kunnat vinnas der <g-n :-m att fl .jta »tlfi lärår» fått
förena sig om en Rikidagsmasi Teisren ansåg
imedlertid förslsget såsom ett sieg främst och
uttryckte sin tillfredssiälleSse öfver försöket att
med representationen förena ekollärcine bvilket
Talaren an«åg innebär» ett erkännande ast kyikan
ej vill nedtrycka skolsn under sig utan vän
ligt <äller bean bredvid sig (Elementarlärover
ken lärars » yttrade Ti lo en «ega i slteäniiet en
högre lärdom en utmätkta c bildning och äfven
ofta embetsiaennsskicklighet piöf ^ad i åtskilliga
raedborgariiga värf ocb i sjelfva kyrkans styrelse
Denna lärdom hos skole- och gytnnatiiläraren är
sä likartad E»ed den som tillhör kyrksnä lärare
så rikted just deråt och u 'gö >ande en förberedelse
dertill hvarmeielst öfver§ången från sisoilärare till
kyrkolärare är både kort och lätt att gränsen
emellan desii båds klasser fcos o s är nssian
omärklig Många af da nuva ande represeatan
terne inom detta höga Stånd hafva innan de in
trädde i detsamma tillhö t e !emeiitsrvcrkcns lära
rpersonal Gjord» denna öfvergång dem i sjelfva
verket jnyeket tjenligara till rep ^etentanter vid
ett riksmöie äa de voro ?ö ut A o de icke ef
teråt desamma som de vero förut ?»
Med Kontr«ktspros 'en Gu t ae 'ins instämde Pro
starna Lalin Tnudéri Birlin och Källgren den
sistnämnde med ti agg sitt han »nsäge ifiågava
rande representations :ätt böra till principen erkän
nas ut»n allt afseende deiå huruvida den7 (3 rät
tighet tills vidare kan komma att verkligen be
gagnas
Kontr»ktsprosten Sandberg yttrade sig i öfver
»nsstäiDmehe med deui som talat för bifall och
ansåg skolins representationsrätt böra b :ifva ett
aerkändt fa >i 'iir <»
P /ostec Åstrand trodde att förslaget åtminstone
för principtns skull borde erkännas och med ho
nom förenade »ig Biskop Ajardh Domprosten
Bruhn Prosten Nordhammar m fl
P (ofei8or G 'ijer ku de »j med sin röst bidraga
till ars !ag å uis räi k .ndet af representationsrätten
till lärajne vid de lägre läroverken (Yissedigon ,»
yttrade Tilaren «kunde denna paragraf i mer än
ett hänseende hafva varit tydligare och bestämdare
redigertd dock Guner jag den «j så dunkel att der
kan fö en ed» till något mer svårt och farligt raiif
förgtånJ Den innehåller att samtlige ordinarie
vatne inom Stockholm goch hvarje stift hafva
mfripif» "»» » 't välja R ksdagsfullmäkiige inom
steslåevdet D ^-nna rättighet är endast takuifa
men dot är redan anmärkt ocb jag inser det äf
ven att deona >ätt det oaktadt kan blifva en bör
da för ile alltför otillräckligt afiöuade lärare» om
de skulle bekosta sina fullmäktiges underhåll vid
riksdapen D ^ta ä
dock ingen inkonseqvens i vara
förfatiBing .T emtdan allt hvad som kan sägas der
emot äf ?en gäl er koroministrarne En anmärk
ning ännu vill jag tillägga i den mån som Sven
sia represantitionen närmar »ig att representera
landets alla gemensamma intrejsan i stället för de
särskilda Ståndens i samma mån skall äfven den
i de (1 stå nndra länder erkända princip göra sig
gällaode att nemligen rcpresentanterce undeihåll
bekostas af staten .»
Professor Thomander anförde hufvudsakligen sam
ma skäl
Prosten Sävc fann vissnligen felaktigheter i för
slagets redaktion blend unnat deri att lärarne skul
le utslutas om de tillhörde ett annat Stånd men
öosksde dock derss antagande
Professor Grafström ansåg skolans representan
ter bära införlifva» med Prästeståndet liksom ve
tenskapens redan voro det Biskopame ansåg han
representera stiften ej skolorna
Biskop Nibelius anmärkte att då hen omtalade
lärariscs intressen han dermed icke afsstt deras
personliga fördelar utan fördelarne fö- de läroverk
der de äro anställde och han trodde att deltagande
'ör dessa sintnäconda redan förut fianas inom det
Högvördlga Ståndet då sa mänga af dess» ledamö
ter förut varit vid elementarläroverken tjänstgö
rande Talaren ville icke göra sig skyldig till ilHi
bcralitet och skulle ej motsa !t »ig förslaget om
han ej fiuktat att det kunde blfva förnärmande för
en del af lärare t ex om utaf sju lärare vid en
fullständig lärdom»- och apologistskola fyra son»
voro föimögne önskade begagna representations
rätten
De /uti instämde Domprosurne Bruhn och Elm
gren Prostarne P G Svedelius Tunelius P P
Sved elius och Hallbeck
Prosten Bergqvist förklirade é Byo sitt gillande
af Biskop Nibelii anförande och erinrade om otyd
ligheten i förstegets ordalag
Biskop Hedrén anmärkte bland andra den olä
genheten att ett stift med ett färre antal iärare
skull» kunna sända lika många representanter som
ett Eed flers talade vidlyftigt om förslageis öl riga
oläKcnhäter ömkade den dar var8 lnne staten
aflönade representanteme ssmt att Konstitutions
Utskottet måtte utarbeta ett bättre fö 's !sg i stället
för det ifrågavarande hvilket han afstyrkte
Biskop Agardh (rodde icke att det var Utskot
tets afsigt att Ståndet »kulle öka3 med 13 ledamö
ter utan snarare att !äroverk ?n incm Stockholm
stad gemensamt med dem inom d« ssrskilda »liften
skulle sända äfven en enda representant Kunde för
slaget på detta sednare sätt förklara» biföll Tala
ren förändringen men i moisatt fall föranläts han
neks densamma sin röst på det Utskottet måtte
beredas tillfälle att framställa eit ändamålsenligare
förslag
Hvsm som skulle förklira det nämnde Talaren
icks raen Erkebiskopen upplyste a
,t meningen ie
ke varit att skollärarn i hela riket »kulle kollek
tivt utsa serskildt för hvarjs stift kunna ut ?e full
mäktig
Doktor Bexell ftkklarsds nu öppet bsn aftem
nade sia slulna votcmgsäedcl till bif dfinna
grundisgsförändriDg hva igeaoiaP esKståndet vin
n«r förstärkning aflHrarn ttr el«m *B»ar1 "®v®rkeB»
och Talaren gjorde dsiia med lika isnefliS civer-

Sida 2

tygelie om rättvisan och nyttan deraf tam baa för
17 år tedin vid Riksdagen 1823 lemnade lin rön
för universitetets li »re« upptagand i Preiteståndet
Kontraktsprosten Gumcelius I anledning af des
lom en värd Talare emot mig anmärkt bör jag
förklara att jag icke tå missförstått houom a ^rn
(kulle jag när ban nämnt skollärarnes intresse an
sett honom dermed endast hafva åsyftat deras per
sonliga fördelar ocb icke egentligast skolans det
vill säga läroverkens nen jtg får förklara att jag
icke tillhör dem som lägga vigt på represemersn
de af partiella intressen Det är ett stort intresse
som af representationen bör representeras och be
vakat d-t är fäderneslandets allmänna ocb när det
rätt vårdas blifva äfven de olika klassernas ser
skilda intressen med detsamma bä»t bevakade Msn
för att med största framgång vårda fäderneslandets
sak måtte representationen ibland sig söka uppta-
ga ailt hvad inom fäderneslandet är utmärkt ge-
nom upplysning kunskaper skicklighet ocb förfa-
renbet — och få representerade klasser synas mig
kunna med så myckat skäi göra anspråk på att
upptagas ibland fäderneslandets lagstiftare som lä•
rarne vid elementarläroverken .» Talaren fö klara-
de slutligen att ban yrkat berörde rättightt icke
derföre att dess medgifvande vore liberalt u :ac
helt enkelt derföre att det vore rättvist
Biskop Tegnér förklarade sig ärna med sin röst
unders 'ödja förslaget ehu u ban i likhet med Bi
skop Nibelius ej kunde u dgi finna öfveifhdigt att
ofvannämnda tjänstemän blifva representerade inom
Presieståndet och det af samma skäl som Biskop
Nibelius derför andragit
Kontraktsprosten Nordhammar talade i samma
syftning som Kontraktsprosten Gumailiui och dem
som röstat för bifall
Professor Morén gaf sitt fullkomligaste bifall till
förslaget emedan ban ansåg alt statena alla med
lemmar äro berättigade att representeras «Genom
antagandet af detsamma » yttrade Tal «komma vi
väl ej si långt framåt och låt äfven vara ait det
såsom an utmärkt talare nyligen här uttryckt sig
•ndast vore ett tuppfjät men detta anser jag bät
tre än ett för hastigt framilande emedan derige
nom i ena sidan missnöjet hos dem som önska
sutsskickets förblifvande i dess nuvarande tillståod
icke så betydligt förökas om denna mindre vid
sträckta förändring antages samt på den andra an
talat dock miaskas af dem som våldsamt söka alt
rubba och kullkaata den nuvarande statsbyggnaden .»
Doktor Agrell erkände principens riktighet men
gjorde samma anmärkn ng som Prosten Säve i af
seende på orden till annat Biksständ ej hörande
Kontraktsprosten Hallström talade motförslaget
anförande ungefär samma skäl som Biskoparne Ni
belius ocb Hedrén
Biskop Nibelius förklarade su att det ej vore
mot principen han yttrat sig utan emot den miss
lyckad» redaktionen af det föresligna tillägget
P
-ofesaoren Thomander ansig förhållandet att
icke ens de sex ledamöter af hfgv Ståndet hvil
ka utgjorde Konatitu .ions utskottet vid förra riks
dagen alla äro er ,a» huruvida datta förslig åsjf
tade att lärarne vid elementarläroverken skulle få
välja 1 eller 13 vara af en tå hegst egen och o
•rhörd beskaffenhet att Talaren sssorr vilkor för
siu bifall måtte Lemställa huruvida den ledamot
sam yttrat tjg för förra meningen skulle läckas
öppet till S åndets protokoll förklara det hen ge
nom disk ursinnen fuone aig öfveitygad alt på grund
_
af det föreslagna g 'u .idlägtstadgandet elementar-
lärarne iDom hvarje stift skulle vara berättigade att
uisö en serskid fullmäktig eller uiisaaimsus 13
P
-osten Ödman infända hufvudsakligen med
Kontraktsprosten Gu .r» !iu» och tillade är nu elt
skäl fär bifall nemligen att ett stöd därigenom
ikulle lemnss åt d«t fo slag till ny representation
iyttelmV u ;arbelaDde K-onttluUonsulskotiet nu är
j
T \ZÅgar
i ?ln
k ,Tl • b ,° F1 V 'T
» honom • 'allda uppmaning icke fa-
tade det ringte afseende a t han vidblef ain
nba B nrsil en lill r .t « rf 11 n h a f or» ian uti k a
BONDESTÅNDET
Plenum den 22 April
Diskussionen om Nummer-Lotteriets indragning
samt bfho /li ,helen af Konungens sanktion på
Ständernas beslut angående dc ordinarie Stati
inkomstena
Strindlund (muntligen fastade uppmärksamheten
dervid att Lotteriet icke vore det enda hasardspel
hvaraf staten har inkomst kortstämplingen inbrin
gar en icke obetydlig sunarna och huru kortspel
bedrif /ei är staten icke 1 tillfälle att kontrollera
Nummerlotteriet deremot kunde svårligen hafva
oägot manligt inflytande på moraliteten Detta
spel fortfor Talaren drifves offentligen och mån
gen mindre bemedlad hvilken icke idkar något
annat hasardspel insätter för sitt nöjes skull några
afbidar sedermera under oigra veckor
sin ljcka samt förnyar derefter den lilla insatsen
hvilken j >a hans ekonomiska ställning har ett vida
obetydligare inflytande än om han under tiden
skulle pa andra hsstrdspel använda sitt lilla of
j varskott och inledes i ständiga frestelser att slut
uppoffra till och med det nödvändiga Arven
:® biljerdspelet bar staten inkomst Detta idkas
mest sf de förmögnare och förnäme på Nummer-
lotteriet deremot spelar endast den fattigare eller
såkallade sämre klassen Derföre skall det förra
tålas men det sednare afskaflas Vidare erinrade
Talartn om da brudgåfvor som åt 83 bland all
mogens döttrar årligen af Lotterimedlen utdelas
till ett belopp af 33 Rdr 16 ak Bko åt dem hvar
dera hvilket biträde såsom bidragande till deras
bergning man ej borde missunna dem Hela
sutiman hvarmed i händelse af Nummerlotteriets
indragning kontributionema skulle komma att ö
kas elier ock den si allmänt önskade skattened
tältaicgen att försvåras utgjorde öfver 96 ,000 Rdr
Då man så mycket talade om lättnad i skattebör
dorna borde man ej förgäta att när inkomstkäl
lorna borttagas b 'ifver en minskning i utgifterna
omöjlig yker återremiss 1 likhet med hvad de
tre öfrige Stånden redan beslutat
Fredrik vvn Zweigbergk (skriftligen erinrade att
vid en föregående riksdag Kongl Msj :t sjelf af
gifvit proposition angående Lotteriets afskaiTsnda
tamt yrkade bifall till StatiU skattats utlåtande Nr
28 på de deruti utvecklade skäl ach citerade Kgl
P akatet den 12 Nov och förklaringen deröfver
den S Dec 1719 Kongl brefvet dan 14 April
1758 Kcngl förbudrtden 2 Aug 1792 och Kongl
varningen den 24 Maj 1810 med flera författnin
gar som strängt förbjuda hasardspel I afseende
på frågan huruvida stadens ordinarie intrader kun
■a af Ständerna förändras ech borttagas ulan Ko
nungens sanktion ansåg Talaren denna deras rätt
vara bestämdt uttryckt uti 57 64 och 65 §§ Re
geriagsformen samt yttrade hvad lotterimedlen
serskildt acpår «Desse medel äro enligt Regle
mentet för Rlkseäldskontoret den 1 Dec 1123 se
dan de genom 20 Art i Kongl kungörelsen den
1C April 1771 bestämde brudgåfvovinster blifvit
iniebållne anslagnc till Riksgäldskontoret och äro
med detsamma förenad» ocb då 68 § Regerings
formen derjemte tydeligen innehåller att Riks
gäldtkonlorets medel icke må under någon före
vändning användas tl 'l andre behof än till dem som
Rikets Ständer bestämt tå måste deraf följa att
en Kong sanktion å Nummerlotteriets indragning
helt och hållet
är onödig ja grundlagsvidrig —
R-geringena inblandning i frågor rörande Riks-
gäldskontoret iku 'le säkert leda derhän att iteg
för itee fraurycka Ständerna deras beskattnings-
ritt och J veten hu u mycket sedan återstår af
vår beptistde frihet — Likasom Ständeme vid
för >a liksdagen motsatta sig förändiingen af 72 §
Regeringsformen likaså böra vi förvara vår rätt
öf .er
R ksg .Vd ^or .toret t frågorna äro 1 min tan-
raUr frin Störa Kopparbergs län
(lVrtfl ,gen yrk .de bifall till betänkandet på da
deri 8Brörd6 och an ,ägdet så mycket me-
o j
FRANKRIKE
Genom den nya seger ministéren vunnit icke
allenast genom Pärskammarens beslut om de hem
liga fonderna utan ännu mer genom den stora
majoriteten derför bar hon blifvit något modigare
och antagit en fastare hållning Hennes begä
ran om en kredit för Afrika har blifvit gillad
af Dep kammarens kommission men med det
tillägg att regeringen måtte antaga systemet af
en inskränkt ockupation
Journal des Debatt ir deremot förgrymmad
öfver att ministéren så öppet förenat sig med
venstra sidan och spår i anledning deraf åt
skilligt ondt och Siécle går ända derhän att
föreslå en reform af Pärskammaren
Hos de deputerade har diskussionen nu bör-
jat om räntenedsättningen men endast Herr
Alex Delaborde haia ännu yttrat sig Han
var emot kommissionens förslag
Enligt Moniteurens uppgift lära förra årets
statsutgifter gå till 1 .196 ,466 ,838 fr men in-
komsterna blott till 1 ,143 ,929 ,623 således ett
deficit af 32 ,337 ,232 fr härrörande från det
mesta af de många offentliga arbstena Amor-
tissemtntskassans fond vid årets slut var
195 ,368 ,363 francs
Tidningen Capitole berättar från Afrika att
Franska expeditionen till Scherschell skall hafva
misslyckats men detta blads uppgifter äro säl
lan tillförlitliga
ligga i oupphörliga fejder med kvaraadra Sr
något svårt att inse
NORDAMERIKA
e
d
t
f
d
d
t
-
Från NewYork gådasednaste underrättelssr
ne till den 1 April Man befarade allvarsama
uppträden vid gränsen emellan Maine och Ca
nada i anledning af tvistigheterna om gebitet
Såväl de Amerikanske som Engelska autorite
terne träffade hvarjehanda krigiska anstalter
Köpmännen i NewYork voro mycket uppskräm
da och rörelsen hade lidit af dessa ofördelak
tiga utsigter Regeringen hade åter utgifvit ea
mängd skattkammar-obSigatiouer och tycktes be
finna sig i en svår financiel ställning
Från Mexiko skrifves att utrikes ministern
för Kamrarne framlagt ett förslag till trjekfri-
j hetens uppbäfvande hvilket väckt en utomor
dentlig i jlsning sinnen»
s
— 1 Stockholms städs Brandförsäkrwgskon
t tor hada verkots Öfverstyrelse sia offantliga
sammankomst Thorsdagen den 30 April då föl
j *nde undarrättelser meddelaaes om vetkets till—
r
t
a
stånd vid sista revisionen år 1838
Sju egendomar bade detta år blifvit för för
sta gången brandförsäLrade 78 fått förhöjd
brandförsäkring för en sammanlagd sure rea af
349 ,013 Rdr 37 sk 4 rst Ersättning för
brandskador utgjorde 2 ,184 Rdr 21 sk 4 rst
Omkostnader för eldsläckningsanstalter EJ m
12 ,343 Rdr 30 sk 11 rst Såsom brandvikts
afgift hade utbetalts 14 278 Rdr 39 sk 3 rst
I inqvartaringsafgift 7 ,667 Rdr 12 sk 6 rst
Aflöningar pansioner och extra utgifter utgjor
de 18 ,800 R 'dr Behållning sedan alla afgifter
blifvit afdrsgne 101 ,178 Rdr 4 sk Samman
räknade värdet af alla de egendomar machi
nerier och redskap som i kontoret voro brand
försäkrade utgjorde 27 ,570 ,483 RHr 37 sk 4
rst Kontorets tillgångar voro 2 812 ,498 Rdr
5 sk 11 rst Således 10 procent af »n
svarighetssumman men med huset och dnerse
effekter 10 procent
— Officiella bladet meddelade i går under
rättelse om beviljandet af stapelstadsrätt åt
Carlstad hvilket skett med vilkor dels att sta
pelrätten skall upphöra derest den ej inom 10
år i någon betydligare mån begagnas dels att
Carlstads handlande skola en för alla och illa
för en ansvara för bristen derest tulluppbör
den i staden ej skulle belacka kostnaden för
den ytterligare tullbevaknitsg stapelrättsn gör
nödig
Frågan om denna rättighets beviljande är un
gefär lika gammal med Trolihätte kanal Vid
'815 års riksdag tillstyrkte Borgarståndet bifall
representantens Iran Carlstad anhållan att
Carlstad måtte erhålla .stapelfrihet men Kongl
Maj :t afslog den Petitioner halva sedermera
« "ii • i 10 r •»
1 r geringen nk mmit ar 1 18 flan nks-
oagsfullmagtige jemte åtskilligt» lunks- och fa
j stighetsegare i Wermland år 1820 lian åtskil-
'oe bandiande och skeppsredare i CarUtad
samt år 1828 från Carlstads bo .g-rskaps äldste
på borgerskapets vägnar Pröfni gen af dess»
j frågor har efter officiella bladits uppgift fl ra
gånger ocb sednast 1836 Uilvit upp»kjuten
men nu efter 12 till 25 Sr af regeringen upp
tagen Statstidningen förmodar att trånghet
af Trollhättekanal hittills utgjort hindret for
den sökta rättighetens beviljande om så vore
existerade ju samma Linder än i dag emedan
kar ,alen änDU iclie är eller förrän efter flera år
blir
°« %ggd Sannolikt äro Carlstads hand-
lande orh skennsredare samt We mlands hr»U«
;a "de °®h skeppsredare s»® eimlandb bruks
a &a ,e °fvertygade att helt andra skal legat t ,11
• <■ *- j-» —
&rund för det envisa motslåndet mot älven ifrå-
Ssvarande lilla föbätti
SPANIEN
Nyheterna härifrån gå till den 13 April
men äro af föga intresse Det enda af något
sådant är ett förslag i D»p kammaren om
kasserande af några utnämningar som de af
gåagne ministrarna företagit under de sista 10
dagarna Motionen förkastades likväl med 74
röster mot 48
I de Baskiska provinserna ske många arre
steringar hvilka alla gälla de verklige eller
föregifne konspiratörerne Visst är att «m en
sammansvärjning i dessa provinser existerar
kar den åtminstone icke gått serdeles skynd
samt tillväga En mängd efficerare och solda
ter af dan fordna Carlistiska arméen derstädes
skola aj vilja arbeta utan för det mesta lefva
af röfverier i skogarna
Man trodde att Espartero i slutet af April
skulla angripa Morella på samma tid som Can
tavieja och Bsteta anfallas ja man bar till
och m«d utsatt den 27 :de den heliga Christi
nas dag till deras eröfring Förmodligen låter
man likväl i detta hänseende något jemka
med sig
PORTUGAL
Underrättelserna från Lissabon gå till den 12
April och omtala de många intriger ultras af
kartistpartiet spela för att bringa sina chefer
Hertigen af Pdlmella Markis Saldanha m fl
j ministéren De troddes likväl komma att
• i •
misslyc !tas harI-
Det har väckt mycken oro bland exportö-
rerna att England skall hafva förböjt tullen å
portugisiska viner med 10 L Dr DiDa och äf-
ycn sU ]1 yara sicBsdt flU öka dea pJ portu
Sisiskt salt
ENGLAND
Den hittills varande generalen en chef för
au
upphö a
meTVtt spelå
Nummerlotteriet
upphör afven hvarje iakomtt deraf och hvar har
man då den ordinarie siatsintraden Talaren yr
kade det St ,nderna måtte antingen nu direk ^af-
Nomme lotteriet eller om detta för narva-
r8nde icke ,jler sj g6r undanrödja alla hinder i
för kommtnd Ständer att fatta ett slikt beslut
gvc
— • - ■ — — - 1
(j ,K
Svcn „ruriin från Kronobergs
län
(muntTigen I
h
®
4 "l Statsutskottet den majoritet
en tillstyrk .e Nummerlotteriets aftkaffande
hvilken
bordt
au
upph
man
kade
Slåndet blefve ökadt med is representanter eller
fivälja tillsammans en riksdagsman» i hvi .ket fall
Ståndet kom att ötas med 1 representant att det
iom giorde att talaren under denna otydlighet må-
fin
meningenvoteottnnoUkke-
ten att Riksens Ständer «ku :le förra riktdagen h .f l r8nd
» r A £ '1
'i "V
01 hjlUnde ui för k
nvilcet stadgade au ett R kfsiand skulle pa ea
gv
gåsg kunna ökat med nä >a /4 af dess närvarande
(j ,K
hvilket stadgadet att ett R krstånd skulle på ea Sv
ladamöiers antti
ladamöiers antti
tion fö ekommo orden att I uiivanfteten i Upsa
la och Luud ege utte hvartdera 2 :ne professr
er
_
e !C dä hv
aride7 (t h
_
»ld«lM ««kD .des d
s
men talaren fötklatade att htn icke förstått g :n i
berörde inskränkande mening och skulle finna o
rätt om alla stifieis låroverk gemensamt icke ägde
att utse mera än en enda fullmäktig
Staisrådet Pappius att bestämdhet och klarhet
1 uttrycket af dmna § saknades derom vore ta
laren öfvertygtd dä barr erfor att stiftarne i den
na stund de äro beredde att antaga lagen sjelfve
voro stridige om dets mening Talaren erkände b
principen för stadgandet men Instämde med Bi
*kup Nibelius ocb dem som yttrat sig emot förslå
get i dess rärvarande skick
lasten Åstrand då förslsget innehåller att lä
rame vid eiementarlä
inom sig vä !ji en
gen osäkerhet kunna existera derom att lärarne
inom de serskilda stiften äga att stiftvis utse hvar
«in riksdagsman
g Professor Thomander «Det är klart att den e
net rätt att få sin öfvertygelse respekterad är lika
d
g
a
at
na
de
be
pr
b
«0
V„„ .R
läroverken
i Ått«rJc
«ift
»kéTa I J
riksdscsmsn ansåg talaren in-
B .i .t .r lo
sk
bi
le
V
helig som den andres och jag bar endast velat ut- i ®k
trycita a .t det är äfventyi ligt alt antaga ett lag-
r5
itadgande om hvars rätta förstånd lagstiftarne m
ej sjelfve äro ense .» dä
K >rt nktsprosten Sandberg tcsåg § :ci redaktion de
i af«eende på vsiiäu cch antalet af fullmäktige fil
Täck-ltft tydlig då man jemför den med hvad sam-1 lc
ma 15 § i slutet af 1 mom innehåller anrående i °P
komministrarne vi
Uppå proposition på bifall till det föreiliena til-
tD
lägget och deraf följande förändring uti 19 och 22 m
S§ R O svarades både ja och nej VoteriBg ä-
vi
stadM och 29 n 'j emot 2S ja bifriäde för en
(annolikt 10 år de hägr Ståndet från vådan att m
»• do sina utmärktasle ledamöter uppträda i re-
m
pr es enta ntförstm lic gen
Emot beslutet reserverade sig Riskop Tegnér
Profestorerae Geijtr Marén och Bexell doktor
Wallinq Prostarne (idman Nordhammar Lind
mark Afz ltur Källgren Berlin Thudén Sand
birg ocb Säve
fal
rik
un
an
ste
lot
'ga lagstiftningen för hasard-
assnrs
der
d
n omogna tankeu .den på lösa grunder bygg-
g
ss
massnrs
betänkande
da förhoppningen h il ken ulan alt låta sig bese
gres af dit ena miaseynnande resultatet efter det
andra icke känner rigon gräns förr än den ytter
ata Löl borttager alla medel att tillfredsställa den
na passion Nummerlotteriet är ett dylikt spel
det är en olyckans plantskola hvilken förnuftet
bedömer det är en lastens akr .demi Jag yrkar
propotiiion på bifall till Utskotlets väl motiverade
betänkande
hicr Jönsson frln JönköpinfS län (muntligen
«0 ,n S <ats \e 'keis ställning verkligen vore så lyck-
?• a ,t såsom Utskottet u !trycker sig den förluit
I J *i ke° Statsveiket skulle få vldkäncas genom upp
h ,tP '8knadt bidrag från Nummer
lotteriet vore af en underordnad betydenhet så
skulle jag visserlisen icke hofva något emot att
bidraga till afskailande af Nummerlotteriet serde
les om alla andre spel derjemte kunde försvinna
Vi böra dock besinna att den lueka som den
®kattdragsndo menigheten i sadant fall komme att
r5lia u '6ör icke mindre än cirka 100 000 Rdr I
mm prt har Nummerlotteriet icke gjort någon ska
dä cch rru "ar att om det afskaffades skulla
de ,D ,ma komma att surrogeras af andra vida far
?are »Pel- Man har anfört att statens inkomster
lci
e
8ru°ds
»ig på något som i sig sjelf gr
°Pd1 *ller
1
innebar f 'ö dertill — Jag skalle
vilja hemställa huruvida Nummerlotteriet är det
tD
d8 hy»f *f sl "en dregfr inkomst hvilket genom
missbruk san öfvergå till ett ondt Månne ej brän
vinsskatten ar en djlik inkomstkälla Anställa vi
en jemföre '0 mellan det or .da som Num-
merloiteriet och bränvinsbränoingen begge genom
m 'sbruk förorsaka så torde resultatet icke ut-
falla till den sednares fördel Vid innevarande
riksdag söker man att genom mångdubblad skatt
undertrycka husbehofsbränningen Låtem oss d
gå samma väg med Nummerlotteriet och öka så
ansenligt den bevillning som å utfallno lotterivin
ster för Riksgäldskontorets räkning innehålles att
lotterispelet dymedelst försvinner af sig sjolf Med
dessa anmärkningar yrkar jag återremiss af betän
kandet (Forts följer
arbetena general Busen krigsminister Hr Mer-
riv *v AV U ,M ,l .f ,l J J «
*1
Marinministéren har blifvit förenad med utrikes
Msn anmärker att inga af det sakalhde ka
tbolska partiets representanter blifvit inkallade
i den nya ministeren hvilken således ej lärer
komma att blifva särdeles långlifvad emedan
ingen minister som ssknar delta partis under
stöd har några utsigter att länga kunna bibe
hålla sig vid affärerna
B § 14 R O nytt moment
Kontraktsprosten Sandberg voterade för § :nssn
ttgande emedan den utsträcker representations
rätten till en vigtig medborgareklais oemligen ma
nurak 'uriiter ocb fabriksidkare på lendet och an
tif bär samma skäl Ull bifall gilla som blifvit
•nfö de vid fragan om läroverkens rättighet i detta
afseende Bristfällighet uti redaktionen kunde se
dermera afbjelpas men iake förarsaka grundsat
aans uppoflfring — Med honom instämde Professor
Stijer Förändringen afiio |S
\STOCKHOLM den 1 Maj
De pi förmiddagen ankomna utländska poster
medförde tidningar från Paris af d 20 frjn
London af d ti samt från Hamburg af d 25
April
RYSSLAND
Kejsarinnan lärer enligt sina läkares råd
komma att denna sommar nytlja baden i Eu»s
der hennes son storfursten skall besöka beEne
H <tns förmälning är uppskjuten tills vidare i
anseende till Prinsessan Matias ungdom (bon
har ännu icke fyllt 16 är Kejsaren skal
som det säges rosa till Warschau dröja der
några dagar sedan inspektera armé division ^rn
i sodra Ryssland åtsrvända till Petersburg ocb
derifrån komma tili Töplilz der han skall
trrffa Konuegen af Preussen och flere af Tysk
lands föreäraste statsmän
NEAPEL
Konungen har peremtoriskt vägrat gå in på
Engelska kabinettets fordringar i frågan om
svafvelmonopolets afskaffande Då Engelske mini
stern erhöll detta konungens svar aflärdade
han genast en ångbåt till Malta med befallning
till amiral Stopford att genast låta blockera
P ,ilarmos och Neapels hamnar samt uppbringa
sila fartyg under Nespolitansk flagga
SÖDRA AMERIKA
De serskilda republikerna i denna verlds
del sägas vara sinnade att på en general-kon
grets öfvarenskomma om i &bördes försvar mot
främmande makters anfall Grunden för un
derhandlingarna härom skall vara enighet i det
inre och mot det yttre ett allmänt beslut att
stå en fer alla och alla för «n så att om en
af dem angripes af en Europeisk makt skulle
äfven de öfriga angripa all kommunikation med
angriparen Detta tyckes i synnerhet åsyfta
de Franska expeditienerna mot Mexiko ocb
Buenos Ayres men huru den vackra tankan
skall kunna realiseras när dessa stater sjelfva
-
e
r
i
Bidrag till kännedom om välståndet och nä
ringsfriheten i landet
Härom bar i officiell v ?g så mycket och
med så mycken tillförsigt bliivit berättadt att
till och med en och annan tviflare slutligen
icke lätt vetat hvad han skulle tro om saken
Som imedlertid denna säkrast bestyrkes ger .om
fakta är det publicistens pligt att samla så
många dylika han möjligen kan öfverkomma och
det är af sådan anledning vi förskaffat oss del
af några officiella handlingar hvilkas tillförlit
lighet ej lärer kunna sättas i fråga och hvil
kas bufvudsakliga innehåll vi här meddela
De äro icke mindre än lem serskiida Utslag af
Landshöfdinge Embetet i Jönköpings Jän alla
daterade d 10 S !pt 1839 i anledning af
Kammar-advokat-fiskals-embelets yrkande det
dels en husbehofsqvarn dels i tullqvarnar in
rättade oskattlagda stenpar måtle uttifvas så
som olagligen existerande Häröfver hafva sga
rena förklarat sig att de ifiågavarande sten
paren äfvensom husbehofs-qvarnen voro anlag
da för att derå förmala halm agnar ben och
bark som af tie fattiga i orten användes lill
brödföda och hvarför ingen tull erlades De
ifrågavarande qvan ,arne voro Tåhos Omabecks
hults Långarehulls Gassbos och Hyllans hvar
föiutan satnma fölhållande lärer vara med Fyl
leryds ehuru dess ägare ryttmästaren D Lil
jenberg icke begagnat detta skäl utan blott att
qvarnen stod på Fiälse-säteri ägor hvarföre
dess bestånd ej kunde bestridas Häröfver har
Landsböfdinge-embetet resolverat att om äga
rena ville behålla de ifrågavarande stenparen
skulle de med lagliga dokumenter bestyrka att
de verkligen nyttjades till förmälning af sådan»
nödfödoämnen Att sådant också varit fallet
och alt uppgiften icke varit blott en förevänd
ning är satt utom allt tvifvel En resande
som i Juli månad år 1838 for igenom Vestbo
härad och stannade vid Åreveds gästgifvaregård
såg hustrun der sysselsatt att baka bröd af
mjöl hvars beståndsdelar voro de ofvannämn
da äfvensom bokhjort och knöpple (skal af
boknötter och linfröknopp af hvilket mjöl han
också till Stockholm hemförde prof Länets
höfding hade enligt hvad som berättades kort
förut varit i trakten just under det en dylik
Michael 61 år gammal
BELGIEN j
Monitoren bar nu officiellt tillkännsgifvit
>u konungen birallit Binistmnes afskedsan-1
L
™ I
i sökningar och g«nom serskilda ordonnanser 1
hafva följande blifvit utnämnde till deras efter-
1 — - - i
I trädare Hr Lebeau har fått utrikes portföljer
1
generalprokuratom Leclercq blifvit juslitiemi-
°
,Ar I
&ygae
• <■ *- j-» —
&rund för det envisa motsl
Ssvarande lilla förbättring

Sida 3

bakning verkställdes och sjelf isett med hvid
slags lödoämnen folket nödgades lifnära sig
Huruvida uan till regeringen inberättat förhål
landet kände man likväl icke åtminstone bå
de iogru anstalt vidtagits till nödens afbjelpan
de Det var imedlertid från nämnde Vestbo
ifvensoui ÖUbo härader som en deputation af
»llino &eo vid konungens resa samma höst bade
förmälts infinna sig för att åhöra huru deras
ordförande tvenne prostar talade om landets
lycka och belåtenhet Enahanda ämnen fann
den re
-aude på flera ställen af länet använda
till brödföda och det icke blott af de fattiga
»te innevånarne
Friherre Raab har på sätt vi i gårdagebladet
förmodade skingrat ryktet att han ämnade
blifva Landshöfding i Calmar genom en förkla
ring i dagens Allehanda Se här huru H :r
Frib«rrn yttrar sig i afseende på det faktiska
»Ehuru det hvarken kan förtryta mig att ryk
tet behagat räkna mig bland kandidater till en
Landshiif linge-plats eller såra min egenkärlek
att R diktionen dertill anser mig inkompetent
år j-g sk )liig den aktning åt läsande Allmän
heten den uppmärksamhet åt höga Vederböran
de u«h den rättvisa åt mig sjelf att offentligen
förklara det jag värderande det oberoende
hvaii Försynen försatt mig lika litet spekule
rat på eller negocierat om ifrågavarande beställ
ning som densamma blifvit mig hvarken direk
te ell r indirekte erbjuden
Till dessa upplysningar får jag lägga äfven
den £tt jag ännu ej baft tillfälle att ens få se
H
.rr Landshöfding Nerman långt mindre att
med honom bringa någon ackorc
'fråga å bane .»
(Iosäadt
Oförgriplige tankar i anledning af några
Riksdagsfireteelser i Tullfrågorna
(Slut fr gårdagsbl
Tullkommittéen både fastat uppmärksamhet
på handelsrörelsens resultater under den tid
•om f :i fl nit sadan friare grundsatser för han
deln bltfyo gällande och frametällt den betyd
lig» til vtxea af Svenska jernverks och skogs
produkters utrikes afsättning som uppstått i
från den p»riod då ett friars fält öppnades för
Tarutxlingen med utlandet såsom en otvif
velaktig verkan af denna lagstiftningens förän
drade rik niot
Denna förklaringsgrund har i
ne Urtid blifvit anderkäad af en nitisk fabriks
▼än in >00 Borgareståndet Och på hvad skäl
jo a 't vår hufvudsikligaste skeppning bedrifves
till Nord Amerika och detta land förser oss
icke med några sådan» manufakturvaror för hvil
ka vi p» sedoare tider öppnat våra hamnar U
tan vt he 'jena sig af de omilda atslagstermer som
den vä de T-liren nytij«t emot tina vedersakare
kunde det dock i afseende på detta argument vara
tilli lut bys» något tvifvelsmål huruvida den
etiänk» recn«n en är lika öfverlägsen i bekant
•kap«n to *d handelsaffirer som med fabriksvä
sendet For de fleste är det dock icke obe
ksn att det 6n ;ies i utländska bandelstransaktio
ce ett b bäntigt medel som kallas vexlar
hv <rmed min förstår att jemna alla missförhål
landen i räkningarne med serskilte handelssta
ter ocb hvaraf händer att om vi taga ett
större varuvä de från England än vi ditföra
mea frrhålUisdet är tvertom med Amerika så
fylle bristen å förra stället med Amerikanska
▼fxiar I den mån nemligen som England
kunnat öka afsäitningen till oss af sina manu
fakturer hir der blifvit tillfälla att mottaga
mer» Amerikanska råämnen och i samma aån
bar Amerika ökat sin fond för emottagandet
af Svenska produkter Detta exempelvis
Jsinninjcprocessen kan löpa genom 3 4 på
flera länders omsättningar det är likgiltigt I
klu op bl i f ver balancen alltid saiderad
F irksstelse ^omen öfver den nyssnämnda hy
po b 'S ?n om Svenska hufvudnäringarnes ome
delbara g ge af den friare handelslagstiftningen
•tår dack i ett slags conseqvens med den nu
iter framd-a .jne fiitioceD om handelsbalansen
•om staisekonomorne i så maaga år låtit hvila
i det tysta men som synes vara det enda af
fa«la sta shiiihål-ningslärans tbeoréner som fun
nit nä ;on nåd för Svenska fabrikanterne Man
vore nä tan frestad att tro det de med be
»värj Nen af denna genfärd haft för afsigt att
tkrdmma sina motståndare på flykten
Dit bar äfyen blifvit föreslaget att såsom vil
kor för utlän-iska manufakturvarors införsel be
stämma en reciprok införselsrätt i det land
hvari 'rån da komraa Om detta icke är be
Täknsilt att såsom ett slags krigslist verka på
de lättroenda och leda till målet på en omväg
så är det i sanning svårt att afgöra huruvida
detta fö-slag kan vara menadt allvarligt Till
äfventyrs afses de-med att om det kunde ga
nomdri 'vas borda förbudssystemets anhängare
i så måtto hafva vunnet spol atl förhållander
n skulle af ett siags naturnödvändighet fast
hillas in statu quo ty de redan bestående
mångfaldiga handelsfördragen med främmande
landar som grunda sig på principen af lika be
handling med de mest gynnade nationer gö
ra det ifrågavarande vilkoret af separata upp
görelser åtminstona för en längre tid rent af
omöjligt Det kan visserligen ej nog rekom
menderas att med alla de medel som diplo
matien hir i sin makt söka öfverallt bana
jemna och lätta vägar för våra exportprodukter
till konku-rens å utländska handelsmarknaderne
men det vore alltför originelt om en haadels
traktat skulle gå ut på lika införselsvilkor för
enahanda varer ehuru de utgjorde exportfö
remål för båda de kontraherande länderne eller
icke eller på förbehållet af ett absolut lika va
ruvärde fram och åter emellan de respektive
staterne Äfsn kunde ieke heller sämre tjena
handeln Ty dennas natur är att söka varor
der de fås för bästa köp och afsätta der det
sker med största fördel Alla inskränkningar
och förbehåll »Ila slags förvecklade förhållanden
skada den Utan pekstickor letar den sig lät¬
tast väg Antag imedlertid att planen godkän
des af majoriteten — hvilket dock skulle för
utsätta en ogenomtränglig bindel för vederbö
rande ögon — vidare att en demonstration
ikedde t ex till England om stängning af vå
ra bamnar för Engelska manufakturvaror der
est icke enahanda vilkor stipulerades i England
för införsel af våra Hvad voro naturligare än
att detta land genmälte en sådan förklaring
med en repressalie-bestämmelse af förbud mot
införsel af Svenskt jern så länge Engelskt jern
vere förbudet i Sverige o s v .T Skulle icke
våra nationela intressen befinna sig makalöst
väl af en så klyftig underhandling Men för
utsätt äfven att våra hamnar tillslötos för En
gelska Fransyska och alla andra länders varor
som icke på lika liberala vilkor mottogo enahanda
produkteraf oss Månne detåsyftaderesultatelder
med vunnes Långt derifrån Huru skulle vi näm
ligen vid en sådan reglering förhålla oss i re
ciprocitets-bestämmelsen med Nederländerna
med hvars fabriker de Svenska väl ännu icke
kunna mäta si och som för t ex yllevaror
hafva en ganska billig införselstull Allenast
den lilla handelsstaden Hamburg i långliga ti
der ryktbar för idoghet och spekulationsanda
och som med en half proc införseltull väl icke
kan tillvitas mindre liberala handelsgrundsatser
än sjelfva Tullkommittéens skulle med sina
manufakturer i åtskilliga väsendtliga grenar va
ra istånd att inom ett ögonblick fylla hela
Sveriges varumarknad derest en allmän tillämp
ning skulle gifvas åt förslaget att uppgöra se
parata traktater med hvarje stat med ömsesi
digt kopierade vilkor och följaktligen formera
en serskild tulltarif relatift till hvarje stat Vo
re icke hela planen endast härigenom fullkomligt
paralyserad alla andra exempel af oegentlighe
ter att förtiga
Uti specialiteterna af tullkommitténs förslag
kunna tilläfventyrs flere modifikationer lämpli
gen äga rum hvad likväl angår den öfvtrkla
gade stjufmoderliga behandlingen af fabrikstill
verkningar i allmänhet emot den af bomulls
väfnader är det svårt att göra sig anlednin
gen till denna klagan rätt klar Kläden t ex
och alla andra för inhemska slöjden vigtigare
ylleväfnader äro belagde med 25 pret inför
seletull — ett skydd hvaraf jerntillverkningen
medgifvits vara «väl omhägnad» — Af bom
ullt alngods finnes deremot endast en rubrik
med denna tullprocent alla de öfrige hafva
omkring IS å SO pret Hvad nu serskiWt be
träffar den föreslagna skyddstullen å kläde så
må det tillåtas till resp fabriksidkare ställa en
fråga hvars tillfredsställande lösning skulle med
hänsigt till de stridiga satsernas bedömande
vara af stort intresse Det är bekant att
Danska klädesfabrikerna stå på en högre punkt
8n de Svenska Införselstullen å utländskt kläde
är i Danmark etthundrade Riksbankdaler pr
centner som gör i det nogaste 1 Rdr 11 sk
B :ko pr Sv skålp v v eller med tillägg af
den gallande sportelprocent omkring 1 Rdr 14
sk Den af tullkommittén föreslagna införsels-
tull utgör 1 Rdr 24 sk som jemte afgift till
handels- och sjöfartsfonden tolag etc utgör
omkring 1 Rdr 53 sk pr skålp Huru fkall
det nu nöjaktigt förklaras att Danska fabri
kerna med visst icke ringare arbetslöner och
skatter men utan vattenverk och så vidt ve
terligt är utan förlagslån af allmänna medel
kunna bestå och förkofras men de Svenska
oansedt besagde föraträden i yttre förhållanden
med nära eu tredjedel högre skyddstull skulle
ovilkorligen gå under Ett beqvämt utred
ningssätt vore visserligen att äfven här förklara
statistiken oefterrättlig men det är ^fara värdt
att vederbörande emot detta experiment kunde
protestera Neuter
antändningen kunnat ske genom gnistor från en
skorsten i det närliggande tryckeriet Likväl
upplyste de tillika att någon glugg åt gårdssi
dan ej varit öppen På denna grund samt då
den öfra vinden var täckt med jernplåtar an
märkte tryckeriets egare osannolikheten att
elden kunnat der tändas af en gnista utifrån
helst då en sådan om den ock kunnat tända
utanpå ett plåttak hade måst taga en riktning
mot den starka stormen eller falla rakt ned
så vidt någon tändning deraf skulle anses möj
lig på det stället Undersökningen kommer
i morgon att fortsättas för att höra några per
soner som förmentes hafva märkt att elden
först varit skorstenseld
— Allmänheten torde erinra sig att natten
emellan don 7 och 8 Januari sistlidet ir vid Alta
nära bufvudstsden ett våldsamt uppträde föreföll
af dan anledning att en tullinspektor Lomme-
rfD med S :ne tullvaktmästare Carlsson och Run-
bom infann sig vid en utlada der några personer
ligo för att Vakta hö och derigenom försatte des
sa i den tron att tjufvar som der några na ter
férut gjert påhelsning nu åter infunnit sig Hu
ru öfverdådigt Lommerin for fram vid detta till
fälle torde man minnas då han efter framkom
sten till ladan och sedan han rätt veta att folk
vistades derinne det otktadt aQossade ett skott
inåt ladan Följden af allt detta bief ett bendge
mäng som slutades sä att vaktmästaren CnIssen
derigenom tillsatte lifvet Allmänna meningen
vid den tid våldet begicks var och är si vidt vi
vets ännu densamma — att Lommerin borde en-
ses dertill hafva gifvit första anledningen och Råd-
stuOuratten som dömde t :oe af dt i ladan vakt
hafvande personer brännmästaren Södeihoim och
arbetskarlen Etik Osson till full mansbot samt
de öfrige S .ne arbetskarlarne Blomberg och Johan
Mignusson till böter ansåg äfven Lommerin böra
fér sitt tilltal böta 200 Rdr och därtill straffas med
C månaders suspension från tjenst och lön samt
för skotts lossande il Rdr IS sk bko Detta ut
slag blef i betydlig mån äadradt af Svea Hofrätt
sem icke blott fann en af de i våldet deltagande
Söderholm skyldig att enligt il kap 9 g 55 kap
S § samt 89 kap 4 § Alissgeraingsbalken aaed
lifvets förlust umgälla sin förbrytelse cerni att var
da halshugget utan äfven fritog Lommerin fråa
sjelfva bufvudhandliegen eller olaglig visitation
Lommerin blef af Hofiättan endast dö tid för det
ban under utnfoisg af sia tjenst oträngd rest va
pen emot annan att i tvaböte plikta 40 daler smt
med 18 Rjr 16 sk bke eller i brist af till
gång undergå 12 dtgats fängelse vid vatten
och bröd Blomberg ocb Jonas Msgnufon döm
des att för 10 vaktmästaren Runbom tillfogade
åkommor hv»r för sig böla io dale sllfvermjnt
med 6 Rdr Sä sk Bko eller i brist af tillgång
till 8 dagara fängelse sid vatten och b öd U .i
Ho 'r .itter ,s berörde u 'sl *g sökte endast Söderbolm
ändring hos Kongl Msj :t eller ock till lifvet blifva
benådad
Kongl Mej :t bar genom utslag den 17 sistlidne
Mars funr it Hofiätteas utslag anjåend» Söderkalm
legligen gru ^dadt men af nåd förskonat Söder
hedra från dödsstrtffet och tillåtit ett han i städet
må umgälla sitt breit med 18 dagars fänge se vid
vetten och bröd uppenbar bjrkupiist och S års ar
bete å Lsndskrons fästr-ing
Såsom l ågot högsi besjnone ligt her det före 'al
lit mången att aktor i n .åiet Hr Adrokalfiikalen
Lagerlöf ieke öfnrklaget U .fräutns utslag ui
hvfd del rörde iuspmor i immeiin oektedt så
många vigtig» skäl därtill förtfunnos ock hvatiblund
isynnerhet må nämnas att de
ju <t var ti :l fclidsf
Hr Lagerlöfs pås åecden som Limmerin ef Råd
siufsurätten yröfvades »h ^ldie till det u .i dest ut
slag sssdgtde ansvar Då man känner pä bvi ka
lösa grunder en allain iilsgare n ängen gång fu l
fö 'jer ett mål igenom sila iostaumne derföre
atl hen enligt sia tjensiebefattning måste görs
det så är aktörs efterlåienbet i detta mål änau
8vå-aie att förklara Emrd ^rtil har Tullin
sprkloren Lommerin sålunda und åit all allvar
sammare näpst för de bedr /lija följdir hvailill
egentligen hans handling gifvit anledning
äbygpnaden 5 närmast belägna hemman dä trollgen
om det varit händelsen alla granliarnas lins blifvit
lågornas rof Imedlertid var faran sä botande att
den föranledde utflyttning Hvad som äfven gör
olyckan mindre är att den timade pä en årstid
som gör det möjligt att äter få tak öfver de hus
villt
innan cri bister infaller
Dä Pehr Olsson genom mångårigt arbete ocli hus
hällsak tig het förvärfvat hvad eiden inom fa minu
ter förtärde liar han gjort sig förtjent af det all
männa deltagandet ocli vi tvifla icke itt ju hans
Sockenbar i törsta rummet efter förrnagt bistå
honom i sin olyekliga belägenhet
— Annandag Påsk på morgonen hade en karl ut
gått pä Bollnäs s k Finnskogen att söka någon fo
gellek Kommen ett stycke från hemmet rusar en
björnhona ur sitt hide det lian händelsevis liära
I passerade Som han hade rit skott i sin bössa en-
däst för fogel och befarade att lossandet deraf på
något vildt af det slag han nu mötte skulle mer
reta än döda det tänkte han ej pä någon offensiv
j utan inskränkte sig till defersiven pä det suit att
j han tog till benrn och började springa Björn å
j tervände genast till tina ungar och karlen gick till
j närmaste lins att skaffa sig hjelp för att angripa
fienden Modigt tågade nu styrkan till fiendens
förskansningar denne .jorde utur dem ett hjelte
modigt utfall och emottogs ej af en allmän ge
värssalva ulan endast af ett skott af samma per
son som först skadade honom i ansigtet de andre
atodo försagdc af dess raska utfali Skottet lade
honom dock till marken och bloden forsade ur så
ret Sedan likväl han legat stilla ru stund rusade
han till skogs utau alt nit-r blifva synlig Beläg
riniiarméen som sedan kommendanten evakuerat
fästningen fatt mera kurage ryckte nu an och
plundrade den — 2 ungar hvilka i tidningen ut-
j bjudas enligt krigets lagar bland vilda horder till
15a 'u såsom slafvar blefvo segerbytei
(Gefleb L Tidn
Upsala den 28 April De som härstädes
teekoat sig till akiier i ett nytt ångfartyg för kom
munikationen med Stoskholm lära på nyligen hål
len bolsgsstämBia beslutat att fartyget skall byg
gas af j»ro och förmodas beställn ngen blifva så
raskt fullgjord att fartyget blir färdigt r«dan till
första öppet vatten nästa år Uppå närmare upp
lysslngar lärer bero om fartyget skall fä
-färdigj»
1 England eller här i Sverig» hrarest oc ^så kon
aten att bygga jerafartjg anm ha företräde både i
snabbsegling och styrka börjar bli hemmastadd
(Koriesp
Calmar den 25 April Alertonå ige Drän
gen Lars Peter N ls«on från Sjökebäck å Söreviks
egor har alsilldne Påskdag vid Döderfcults kyrka
genom förgiftadt bränvin och en med gift blan
dad så kallad vufla aMagaiagit D ängen Anders
Nltsson från Sörevik T .11 denna rysliga handling
har Lara Peter Ndasen blifvit dels lockad dels
trugad af sioa egna föräldrar Turparen Nils Jons
son i ^Sjökebäck och dennas hustru Ciiharina
Olofadotter fa vilken sålunda velat hirnnas ett An
ders Ndsson för tre veckor sedan uttagit stämning
å Niis J jnsson i påstående om ansvar föl det Nils
Jmason beskyllt benom för tillgrepp «f på4r» låf
stockar (Calmare L o Ö T
Carlshamn den 23 April Vi hafva på 7
veckar ej haft regn härsiädei utan solsken om da
garna och frost om nätUrna (Carlshamaa Tidn
Lanlskrona den 25 April Sistlidne Mån
dagstfiermiddag bade Hare af dansa stadens ung
dom ef Ijtnstebjonsklass ;n b (gifvit sig i båtar u åt
sjön för att genom segling frisa och er bereda
Sig ett nöje Sjön var i anseende till dan då herr
skande blåtlen mycket oroMg Den ena båten som
inrymde t pertones kantiade och i ett ögonblick
voro de allesammans på branten af sin uodersång
Det öfriga sal skåpet af de saglande skytidade nu
så fort sam nöjllgt till de olyckligesräiidoing och
dervid använde i syneihft dräig ?n Cail D .hiberg
»11 möjlig ansträngning «» alt han med egen lifs
fara lycsades tit rädda 5 af do drunknande Tven
ne p 'gor och en tioårig gosse kunde icke räddsg
utan blafvo vätornas r- .f (Ltndsk-ona Tidn
BANDELS- och SJÖFARTS-lfNDEti
ll ATTE L SEK
Torn och flamnprisrr
F STOCKHOLÄJ <1 1 M *J Spanmål betaltes son följer
Hmc tO a «8 Rdr hö 13 i 15 i6 &oro 11 é 14 i2
8 2® å 9 Rdr B ansad 10 Rdr och Potates 2
8 Sfctf tunia» Brödpris» n» som förut knäckebröd 2
Rdr och Spisbrö1 t 84 Hvetaijöl gälld 2 6 Fläsk
färsk 4 "34 *alt 5 :34 fä '»ki Kött 5 å 3 24 salt Ox-
Jtött 2 58 So ör 9 44 pundet ocb Ägg 3 å 36 sk tjo
gel Farsk Fifk ^om G ?dda Iaie ocbAbborre beial-
tes if»3 » 6 till iO sk narken för Kräftor siörre be-
gardes 2A sk och sraä 4 sk tjoget ThimolbejhÖ gällde
å 114 *k Hårdvallshö 16 .8 »X Råghalm 8 å 9
oc flafrehaJm 10 å 12 sk puadet Priserue äro i
rksälds
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— I går afton klockan nära tre qvart till
tio utbröt en hotande vådeld uti sjelfva staden
i huset N :o 17 vid Lilla Nygatan tillhörigt Hr
Kammarrådet Mandorff Elden utbröt i vinds
våningen och flammade i följd af den svåra
stormen snart upp till den häftigaste låga
men förmedelst den starka brandboLtnen och
en i sanning förträfllig service af släcknings
anstalterna trängde elden icke ned till de öf
riga våningarna der likväl rummen ledo betyd
ligt genom väta och åtskilliga möbler för de i
huset boende förstördes De som bodde uppe
på vindet lära härvid förlorat mest Hettan
var så stark att fönsterposterne i tredje vå
ningen af posthuset äro svedda Äfven vi hade
utan Försynens bistånd och de med eldsläck
ningen arbetandes rådighet i dag troligen varit
urståndsatte alt omtala denna bäudelse för lä
saren emedan det hus hvarest detta blad tryc
kes ligger 'ägg om vägg med det brandskadade
och endast skiljdt derifrån med en brandmur
Hans Kongl Högbet Kronprinsen var ibland
de första som infunno sig vid elden der han
qvardröjde ända tills allt var förbi kl 2 pä
morgonen och sjelf anordnade en hufvudsak
lig del af släckningsanstalterna Den frivilliga
räddningskorpsen hade också med skyndsamhet
inställt sig och erbjöd öfverallt i de kringlig
gande husen sin hjelp
Ofver anledningen till eldens uppkomst bar
ingenting ännu kunnat utrönas genom dagens
polisundersökning I fjerde våningen eller of
vanpå brandbotten af MandorCfska huset bodde
en skräddargesäll och en vakt-nästare samt i
tredje våningen en snickare Den sistnämnde
hade i går afton varit borta vid eldens utbrott
Skräddargesällens hustru åter uppgaf atl bon
redan mellan 8 och 9 märkt röklukt ocb
underrättat sin man derom som likväl an
sett det för inbillning Sednare på aftonen
efter klockan 9 hade hon gått ut och åter
märkt lukten starkare samt begärt nyck
larne till öfra vinden der hon fått se elden
redan starkt gripande kring sig i ett Hr Hof
predikanten Petterson tillhörigt klädeskontor på
öfra vinden Hon yttrade den förmodan att
LMDSOllTS-AnrHETEK
Csti j o a -i vr i K f Jtött 2 5
Gefle den - Ap il Vii vestra po <5t #n« hrt-
gel Far
komst sistl Fred £ Imlka dagar såsom bekant ar tes if»3 »
postiljon ej medföljer befanns vid postens ftppuau- gardes 2A
de på härvarande K .onj»l Postkontor störa väskan å 114
uti ena ändan sönderskuren ocli bref förkomne —• oc fl
Vi hafva ansett oss böra lägga denna hän Irlse till riksgälds
de mänga andra man i sednare tider frän flera
håll hört om poströfverier för att gifva kurre- I D 'n S4
spondcriter och affärsmän varning atl vid pennin-
J ,B
J
eeremisser och angcläg- .a brefs afsändaude beg ^na 1
r
h i i • ■ v G t- Je
den utväg till säkerhet som e ,bjudes seuoui al- „ pÄU |M
sändning af rekommenderade bref — Efter de VI I n i«
.1 ,1-v n ,l .„ 1 .1 r»
flare underrättelser den nu pågående Undersöknin
gen kan lemna återkomme vi härtill
(Norrl posten
Dito den J9 April Skoppsbyggoaden i or
ten inskränker sig icke blott till inom staden be
lägna varf Vid Axmar bjr 4 1-2 mil norr om
Gefle hafva flere fartyg under vintren varit un
der byggnad af hvilka en Skonert tillhörande Inkomn
Handl Schoullz härstädes och kallad Lejonet sistl i derhawn
Lördag gick i vattnet
F ^n ut
ra sa» P
S
F än oc
15 farty
De- 2J
siad ko
k ona »il
Vi
haf™ 'I varit Ul !rij
le a ,t inheft
a i ANM
mare underrättelser om den i förra numret i kort-
het omnämnda vådeiden i Bi rke
— Landbonden Bokha la
Pehc Olssop som brukar hemmanet N 2 uri .ler H "niianle
Hilleviks maSu«„ och tillika är Postförare I ,a ,le »«««aseal
såsom sådan >a morgonen rest norrut ifrån sitt
välbehållna hem det han vid sin återkomst omkring
kl 10 f m fann nära liggande i aska
1 pas er
- — o
» "vilket Prmijjjj ^ke
skedde inom mindre än eu timmas tid Endast K ii r d
qvinnorna och en främmande mansperson voro vid Kon u o I
eldens utbrott hemma vid gården hvar för si«
L ,m ,ö° d
sysselsatte med arbeten inom l .us ej anande fara p ,i l
p
förr än andre personer s m varsnade den ifrån
brygghuset uppstigande rökkolonnen derom under
rättade då de funno elden som man säger stå
öfver sig Matmodren och en gosse sprungo gena t
i fähuset för att lösa och rädda kreaturen men ti
den medgaf det ej ty då de hade löst någre må
ste gossen hufvudstupa hasta ut genom lågorna och
(pinnan kunde med plats undgå att dela boskapens
öde och måste söka sin reträtt genom den glugg
alfallet utka sias i gftdselrummct fenom hvilken
bon utsläpades 17 Kokreaiur 2 .Far ocb 2 Svin
blefvo under jemmerligt vrålande ini ]rbrände och
lemningarna sedermera funna liggande i en hög
Häitarnc undkomma „
tiden tog förmedelst blisterv och den långvariga
torkan så hastigt öfverhand att ehuru bys >rutaii
var nära för handen och folt tillströmmade nå
fon möjlighet till släckning ej var tänkbar i syn
nerhet som annan tillgång l >ä välten ej fanns än i
brunnar hvilka snart lansadesj ulan måste slyrkan
användas att rädd .1 hvad man kunde af boet ocl
grannens bus All aker
kör- och fiskredskap en
mängd slöjdvirke ocl till utsäde besparad spaumål
■f korn och rag jemte åtskilligt af klädes- och lös
örepersedlar pick utom ofvan uppräknade boskap
förlorad «ch utgör för en landtbonde högst betyd
lig värde Lyckligtvis låg vinden ej direkte pä
«01 er
Lonnon 52
i «»8
»T PBTRK
tan *™ 10
Aiistkbd»
Köpk«h«m
TI
Hus A
utkommet
Krö
H
J d •
Delcens
Lund qvi
banko
ES
rortsSUBia
I D 'n S4 Apri J P Jaensot» Friden Cette Norrköping
J ,B
J F x 'ÄV >nger Stockhol» sill
1
r
JL
p
M *ri S avanner Stockholm sill
G t- Je sen Po«e»doo »t-yjoaer Stockholm s .l P
„ pÄU |M )n Viesory Land .vroo» London korn
I n i« J P B .a Joi-phioe Maimö Gäll
r» i _ „
Inkomne skepp»re från inrikes ort den 1 Maj Sö
derhawn Börjesson jern
F ^n utrikes o-t Terra vecbia Söderström galt
r -- .heborg
ra sa» P INirls-n Kon *sber A ?rd *l Sundsvall ballast
Sutton Edvard Hull Stockholm styckegods
F än och med 'lea 24 till och aued dea £6 Aprli hafva
15 fartyg pAgs ^rat sundet
De- 2J M Jacbina Christiaae Newcsstle T-
siad ko J (i Haase Gode Hensigt Stavanger Carls
k ona »ill G A Molus Tama Trapani Carlskrona salt
Stockholm
ANMÄLDE KfeSANDE den 1 Maj 1340-
J
Bokha lar« Linlb»rg Calmar Nr 27 Slöra Nygatan
H "niianle ^icaroih Wea-eris Nr 17 Stadssmed ,ega :aa
»«««aseal .-Paator Al *» Up !» .d Nr 8 Slorfcyrtobrinien
He /sinyoory liesande
1 pas erade dirn 21 April N
.ske Handlanden Weisa
Prmijjjj ^ke Ba-g Kandidaten Salgasrd Pr *ke Handlanden
K ii r d *n i3 E skn Hr Thompson d S4 Sv .ske Vice
Kon u o Iv ^rs n
— Uipaasernde den 81 N :she Handl
L ,m ,ö° d 11 Sr 8ke Andersson Handelsbokh
p ,i l
p ,p *ne dötlrar- Handeis-Full-
,Z ,m i-
HUFVUD RURS
«01 erad d Storkholms Börs i <fag Fredag •
Lonnon 52 R4 75 d H 5 Rdr 43 sk- SO d d
t«9 1 .1 j U9sv SJ i d 128 1-B 1SS i-fi
i «»8 s 90 d d
»T PBTRKSBiias 91 ,k 50 d d
tan *™ 104 sk «7 d d
Aiistkbd»» • st 70 d d
Köpk«h«m« 67 sk 8 d d
TILL SAJLaé FSMEiii
Hus A BONNIER (Hazaren å Norrbro nyss
utkommet
ommet
Krönika för året 1859
H s»oriskt Försök af J Ekelund
J d • g l ,r utkommit och säljes i Berg»
Delcens et C :o fritze et Bagge Hedboms
Lund qvists och Rylanders Boklådor i 24 t fe-
SÄRA VIDEBECK
C
ES TA FLÅ UR LIFVET af —«■
SillDii
R LIFVET f
rortsSUBiat till »Det gir aa M 1 och det gir aa
(Jresunds-lista
I D 'n S4 Apri JP Jaensot»Fride

Sida 4

Uti de flesta Boklådor i iO st banko
Promemoria
Representations-Frågan
r
Innehåll Fort teckning ar de förnämsta grunddragen
utaf S e .sVa Folkets Representation och dess utbildande
till nu»» ande samn jntäitning — Sammandrag af åtskil
liga 15 lili »nt .le förslan till R ?presentationsfö ?ändtiag
af Hrr ftticber och Anckarsvärd Grt-fve Björnstjerna
Grefve Sp-ns Friherre Sprengtportfn Hr Crusenstolpe «ti
fl
— For >ök t■ II vederläggning af de uppgifna skälen för
Stånds- och Korpnr»l >onsvaleti — Möjligheten af en Re
presentanons-föiändring stödd på princioen af allmänna
Tal
— Intresset deraf för de fyra n v Riks-Stånden —
Begreppet a I ränna val och principen derför — Vilko
ren för valrätt v I ätt röstberäkningen
— Vilkoren för
valbarhet
III 1 .4 Representanter etc
— Skola två Kam
mare finnas — Hu >u bör i sådant fall den öfre Kamma
re bildas — Ålitaänna stadganden — Eil öfvergångsför
slag
Hjs frMTZE et BAGGE
Promemoria uti Representations-Frågan af W
F I 4 sk
Grund r för Itipresentationens möjliqa ombyggnad
och förenkling af Hl Björnstjerna Andra öf
versed ^a upplapsn 2 Rdr 32 sk
Tankar i Representationsfrågan af J IF Sprengl-
porhn 16 sk
Förslaq till ev em fallande i laqlig ordning verk-
ställbar R prm-ntalions rtform 24 sk
Svar på Anmärkningarne mot samma skrift 16
sk
Tankar nm Reformer af en Riksdagsman 12 sk
Om Reformer i Svirges beskattning 52 sk
JXågra oid om priss reformer ministerstyrelse
samt avdra dagens fråyor 56 sk allt banko
Bot DELEEN et C :o nyss utkommen h 3
Rdr 32 »k bani o
Stockholms Flora
«1 o ii Em Wickström
tller Ir ^frt beskrivning af de vid Stockholm i vildt till
stånd for- fco - m n <3e växter cned en Ialedcing innehål
lande en ö
*ersig >t Si *ckh©lrcstrak en» NalarbeskffTen
het Förra Spelen jeroti en sar ö *ve Stockholms o =rz
gifningsr på eu »fils afstånd Inledningen innehåll I
Siociho :ii :s g <ograu-k läse (sid 1 — 8 2 Stockholms
traktens geo ^ogiisfca formation och de i nejden fundns
mineralier sid £ — 31 3 Sjöar och Vattendrag omkrinc
Stockholm 31 — 49 4 S ^ockhalms kiiroat (sid 80
—59 6 O n Å ^iiderca FljttfoglaTras ankomst och växt
IigheUns f»-»BA«teg om våren (sid 69 — 80 6 Ansaärfc
aiagar om Stoe &holsna belägenhet ecb oäi nejdens natur
skönhet S — *7 7 Aftteckningar om de (n»ig *er
(vner bnl *a u :g»fca ö 'ver Sto-kb *l *i ccb ö *er
dess OvJiu 'fv *nde nejder (sid 87 — 96 8 Öf *er #irt af de
i nejden Siockhol *a an«ä kta Djurarter (sid 97— *34
9 Botan kens f ?a s ez i S-o«k ^oJ«a och Steckhai®s-Flo
rans Histor • « (s d 3-1 — 177 *0 T»l 'ägg till inledoin
gen (s :d 79 — ?85 Florens Förr Del innebaler l«a
— Xllf :d« Kla-ser » enligt L ^r .néiska systemet (sid 4 ?3
— Tillägg ii 1 — 9 Förvildad v ,ixt»r i Stockholms
traste »H 0-S3
- R ?gi»ter (sid «4-87
&BZE &JS et Cotnp
Svensk Hotanil
Elfte Bandet 7-9
Rdr banko
Häftena M 147 1SS och 129 3
Hos öELB &if t Cemp
Jesu Lefverne
af He«« 5 R i - 33 D :o af TolleiJon S Rdr Dilsaf
Roos 3 K dr S sk bank»
Hos Fairz «t BAGGK å 32 si ba .Ao
JOHÅff IS 1 /16 il
Hjs HUTZS kt BAGGE ä 1 Rdr tw„ko
Britannia
eller
ee
Sjömäns moraliska anspråk
rtlS
frasiställöe »f Sf .t John UARrtlS
frasiställöe »f Sf .t
Öfversältnini a d bif
,ade anteckningar ofver Sjö
folk ts beläjerihi t vid Handelsflottan i Sverge
af
A G OXBHUTYUI
Hos DELSEN et C :o UucUrvtsni ig i
Räknekonsten af Csräns
40 si Dito af Forssell i Rdr 88 sk D :o af Cron
atrand 1 'r 3S sk Dito af Falk 1 Bdr D o af An
dersson 1 Rdr Dito af Aläflqvist 4 Rdr Diio af von
Zwefgtoeruk 1 Bdr g sk baaKo»
Hos J HliDifOM nyligen utkommen
Dik
Hos J HliDifOM yg
Svenska Messans Diskantstämma
jemte Brudmessan ch Likbönen tili grj ^n
fe for den vid altarat ljea»tgörande presten 16 sk b o
En vacker EvjESDOM i godt siänd å Kongi
I >Jur„ärdea st ed omkr ng 30 Rum 6 Kök Gsr-
kkSkfliKällaVid
I >Jur„ärdea eg
m derober Skänkar Skaflerier Källas Vii .dar
Tvätt- ccta Bagarstuga Stall Vagaabu nödiga uthus
astnt en
lägenhet för uppläggning af bräder hfi ken sed
nore förvandlad tili ttängärd skulle göra Egeauomeo i
anseenie till dess slöao läge så väl åt sjö- som landt
»ldan tiil en af de vackres .e i närheten af Stockholm
Förmuiiligt Egendomsköp
G
gg
Ea Egeadom belägi n en daggresa corr om Gelle be
bygd för st &udsper ?onfr i en sand och racke trakt
finfces ti <i salu för 8 500 Rdr ban &o hvar ^f omkring
häiften far innestå gjoi inteckning Årliga utsädet är åU
lassor uiorn potates m bi (3 fr er rintern födas å å 5
hästar 16 ö O i ;or utom smSkreatur Å egornri finnas
5 st torp på h-ilka åbyggnad ernå äro nästan nya Till
fälle till nyodling finnes äfvaEsom s«r .og utom gårdens
behof Jagt oca fiske lesina ej obetydlig inkoar .st När
vr .xre underrÄttefse lemnas i Herr Wcstergrens Kryddbod
M 54 i Clara lidrgsgriiad
Bågverk lili salu
d fk
g
Enligt msli ^n delegaraa iräffad öfvereaskommclse för
läges oa ^r hand
MåGGDÖLE för fyra Ramar privilegierade fir .bla
di >a Sågverk
beläget Tid llracä clf i Baggböle by af Umeå socken
-3-1
mil frän kyrkan 3-4 mil från Dmeå stad jemte tillhö
rande 5-il dels mantal i Keddis och Baggböle hvars egor
ligga otmed Elfven och iäledes till största delen äro
frostfria jeaite en i stdoare tider med betydlig kostnad
uppförd I .niiektorshygjnlng B3l ,d Larfugärd 6nnas äfven
nödiga hus för sågarbetarne Asdel i skatte-laxfiske till
hör ä 'ven egendomen
Till verkets Stockfångst äro anslagna kroaaskogar ut
aaed Umeå och Winieleifvaroas vattendrag till en areal
af Oiökring halfannan million tunnland och
detta verk eger således af alla sågverk i Wrsterbstten
den vidstväcktas
.e stogstilljång ach de mest utsträckta
privilegier
Verket har eg ^ie
• >«•- ;e ,sgae m 'l
5 4 mil !»aitnf«r Umeå stad dit bräderna flottas 1
kun a äfven täras p5 god väg 3-4 mil tiil stsdea och
»åiedes aldrig Itömma i vatten
TTir-s ^are r-r .derrättelsa om denna for ctvidgade anlsgg
ningar se de
°s tje
!iga egendosa meddelas af Herrar
Jameä n j ;or i Sur .d .ivall 6amt r >f Herr C F Lil¬
jevalch I Si ;ihö !ai der verkets handlingar äfven äro slt
iiilgä
D fl f tuella Arrenderätligheten af ett
lr d
med vackra ,t9 belägenhet vid Mälarrn
4-8 Eiil !i 'cfär Hnrnslnll :ied tliiräciliga byggnader för
en 3 :ir ?L famii ^0 tunnland öppeu äsps- och åkerjord
saiLi sijg tjil tmtehof finne» icr billigt pris till salu
att med växande gröda iowplella inventarier m m
du genalt til trädas Belalningsvjlkorea kunna länpts ef
ter säker köpares beqvämlighet Vida™ underrättelse
meddelas af Vaktmästaren Linnander som bor i Koagl
Landtmäterikontorets hus vid Caris XIII s torg till ven
ster i portgången
CHt par unga vackra (eli it brJna VAGNS
HÄSTAR som äfven sällas särskildt Underrättelse
fås af Kusken Pettersson uti huset JSS 21 vid Stallplan
och Tyska Prestgaian
En svartbrun VA I LA K af Norrlsnds race 10
1-2 qvart i S :te året hvilken är att base i stallet
vid Riddarhusgården
CVs stor och sedi ^r Ijus .bri ;n BÄST 12 ar ä
100 Rdr banko uti huset Xt 31 å S t Paulsgatan
då Kuokeu Holir .herg ffierfrågvs
1 ^n ny elegant C FJuDfeKS-VAGN med tna-
bogr .y sidfönster och med största omsorg förfärdigad
LIRGFJEOKRSVAGN PHAETOM »ed flera åkdon samt
Sadlar alla sorters Selar och Sadelmakarearbettn hos
Sadelmakare J P Wagner vid Packartorget
Ä .STUHDAS KÖPA
T ^n ellar två styck medelålders HÄSTAR sedi
ga och felfria som äfven gå i enbet Köparen träf
fas i huset Jtä 6 rid S :t Paulsgatan en trappa upp
Skrot
Endast §midt i större partier uppköpes på kontoret tre
trappor upp M 4 Södermalmstorg
UTBIUDES HYRA
huset M 44 vid Stora Nygatan finnas
T tiuset J \S 44 vid Stora IVygatan finnas tre
RUM med del i kök från den t Juni till den i Sep-1
tember Unaerrattelse fas i nämnde hus en trappa upp
i
Dn medelålders man som egnat sin tid tilt
äi
g
landthushällning hvartill både hi oeb kunskap för
enar sig önskar sig ju förr dess heldre ett srreade oller
i hrist deraf en befattning som förvaltare eller insp k or
af någon större landlogendom Underrä >t 'lse torn» benä
get meddelas i förseglad biiiett under adress ti :l Vakimä
,tåren i Kongl Krigskollegiuon i Stockholm E B ,öriiund
Observera
1
,én
~Vid ko
ngrSer»p
him
°
er
~iIs
a7ettéT
Ett åldrigt Fruatimaser önskar att u *der n5g "-a månader
af sommaren få bo hos något fruntimmer tlltr wadatn
på Djurgården Skulle någocs uppmärlsasnbet härå 'ä
stas torde biljatt »Till det ålJr ga Fruaii aret sn»d opp
i lysning hvar man får sig aamäla iultmnas till Portvai-
alJutu (s uou „ >■»»»„„
rer och r-kooaienderar mig vö-d-ammeligen hoj
kunder o«h vänner i fortfarande fö i troend»
JTuderteckmd sora tn läugrfc ti ho bti
set Nr 53 vid Drottninggatan har flyttat tili Kr 59 på
samma gata hvarest fortsattes isned tillverkning oeh för
säljning af allt som till Sockerbageri och Sckwehzeri hö
ress p
E ?TM
Pass på
p
!i
,ilr
M
!I ?ible
ii
Hasa och irefliga RUH beläg-
rhr .V Ju
Un <Jerrä
r
"e |s9 erballc® t Jakobs gränd
g venster från kyrkan 5 trappor upp
r
«nom en oförmodad händelse är nu genast
ett litet snygt möbleradt RUM att hyra midt i sta
den för godt pris för en snygg ungkarl Underrättelse
lemnas 3 trappor upp i huset Nr 54 vid Tyska Prestga
lan eller så kallade Stallplan
^tt gladt raöbleradt Rum ased eldning och
städning nu genast S trappor upp uti huset JU 23
vid Svartmangatan
SCASSå-KiSTOR
d &fKlå
smidda dubbla och med dyr &fna Konstlås fr3n 75 Rdr
till 90 Rdrrgs
Dito dito stora till 120 Rdrrgs
finnas nu att tillgå i Lundvalls Kryddbod v !d Fredspafan
Juveler äkta JPerlor
äfvenså kallade ^kefra eller knottrjga äkta Gaioner och
Broderier Svenska oaita Galoner och Epau ^elter äfven
jrasnm .nlmodiga Nipper i hörnet af Clara Strandgatan och
Stora Wattugränd qvarteret Ugglahorg då värden efter
frågns
TVenn tara PORTRÄTTER a G M Arm-
félt och Furstinnan C» 'b»rina af Curlaud Sagor jemte
en Snusdosa fi n«s till salu uti Tobaksboden i hörnet af
Köpmans- och Stärgårdsgstorna
1
\rnia HELPiPOB a ä Rlr rgs å K n oret i
buse» M 80 vjd Skeppsb on
E tt vacUarc Tapisscriarbete för godt pris
Mamsell Arosins bod vid Munibrrn
JOHA3T CARL HEDBOM
(vid Mynuorge försäMer
Holländska Skrif Post
Median- och Regalpapper
Enrjilslt lä-kpnppir fir .a och ordinära Franska
släta oc i pressade papper
finaprässad figurerade
och blår ,ka Oblater Franska och Enqelska llly
ertspennor femtio olika söner Prima Holländska
Skrifpmnor Engelskt Bläck på flaskor Engelskt
copvpopp r Engelska och Franska Silkespapper
somt ett större sortim nl af franska och Engtlska
felmpapp r fiir Bref och Biljetter kulörta och för
i ,y 'da Cnuvrler
Fina /iålarefärg-er
ålidKjö
g
Pariserblått Mineralhlått Berlinerrödt Kejserg önt Cino
t»er och Chrosr»g ;önt Königsg ^ib Chromgult ilera »orter
ocb Sbelesgrönt tiil bi 1 ga priser i Kryddboden vid Ty
ska kyrk n börnet af Svartmangatan
TERN-STÄKÉT ooikriog grafvar och Tack-
jerns-Spishällar till salu i huset M 6 vid S :i PauSs
gatan
Fönsterglas
af Ytte ^forss tiilverkniag till serdel ^s pri«er s«mt bu
teljer hos G bOMMEUDS
GAUTSGHUCK ROCKAR
ä
af Engel vai entäi »yg fö sedd» m <d »e« *»äta sömmar
C AUTSCHUCK-KRAG AR
bfTh
ftf djlii be»«nfTe h t s«s *«t
SS AMLOTTS-KAPPOR
C
af äkta ^bt >ei qualité till facila priser uti Ca 'l Tbalins
K ^es ;audel vid hörnet af Storkyrkobrinkan ocä Trång
sund
Sysilke
k 45 sk lodet fin Bstavia Arrac å 3 Rdr 84 sk kan
nan ch i Rdr 12 sk bulelj superfin Likör och Engel
ARBkK ddthdlW
sk» Sauser u 'i A R Beckmans
Ste *längg5tan M 22
pg
K yddtramhandel We-
t >ODKÄKG Kurauuu lur-rad Saltoeiler Falu
*- *■ Hagsl Sli-if- och Concept-Papper kulött marao
reradt samt Guld- och Silfver-Papper på kontoret en tr
upp X 7 Munkbrolorge
MESSINGSSTKaD Knappt ålar m m ni
Gustafsbsrgs Brnks tillverkning bos
Gustafsbsrgs Brnks tillverkning bos
G S0MM8LIUS
Skeppsbron .» 46 1 tr upp
Engelsk r lenkolsolja
ihFAEsenReggrisgsN
gj
ett större parti hos F A E ;sen Reggrisgsgatan Nr 5
CIGARRER
C
Undertecknad har äran rek mmendera sig med flera
so
,er fina CIGARRER tillverkade pi Aioeriksnsltt sätt
till C <p siest faclls priser nemli ;en
Trabucos till Rdr rgs 12 24 pr iåde inneb ICO styck
Piditdit
1»2
Perresiers
Cabezas 1
Dito X K
Lafams Ä
Dito JtS i
Dasamycos
Woodvilie fläckade
Ilabanna
Cabannas M i
Dito
Dito JW 4
Damé
dito
dito
1» 2
1« 24
10 —
6
5 —
5
4 84
3 24
4 24
3 24
S
4 —
med 10 procent rabat i parti för koniant uti mina För
säljningsbodar vid Gustaf Aaolfs torg 40 Stora Ny
gatan
'i 4
DLABAT
J D LABATT
Utmärkt
godt Koäeke- och Spisbröd samt Knallar nu som förr
i Giasboden i Ränimästarehuset vid Skeppsbron
llTycket godt MJÖD å 18 sk buteljen i Gias
boden vid hörnet af Bruokebergs torg och Herkules
backe
Drun SKÄLTRAN Rofoljj K ;mmin Tapet-
• *- väf superfin Cognac på buteljer diverse Viner m
m hos G S0MMKL1US
Skepsbron 464 t
Skeppsbron 46 4 tr upp
I ^uleå Utsädes-l£orn
hM
And Enblom et Komp Skeppsbron och Bredgränd
Holländsk Sllimplera
i
till facit pris hvarå
parti tages hos
ytterligare rabatteras om it rre
Jon G PRIPP
Regeringsgatan JW 44
Skjutsa Kt till Monbijou
Herr
r BysgpUroaer Hurssiästare och Sakeiagasmakare
ocb iö harpad SAND
Jon Fr VVE ?TMAN
Sockerbagare
Sommarnöje
Undertecknad som från den 1 A >rJ öfver
tagit Yärdshusrörelsen vid K *ngl Djurgårds
brunn rekommenderar sig i d n vördade Pu
blikens ynnest med serve ing af g dj Raf ai
schissementer till billiga prisir en .oltager större
och mindre beställningar För de resp Ilerr
skapir som hafva egna hästar är fritt stall-
rum äfvensom att transport från Rrurn-n vid
_
i
baler och andra tillfallen ständigt är alt med
lätthet tillgå så väl medelst bålar torn Orrni-
busvagnar hvilka numera äro stationerade vid
Ö
j
med det vackraste läge i Ulfsundaviken hvarest kullbåtar
flera gånger om dagen passera samt knapp half K )il land-
-
väg utom S
ung«ho3©istull bestående af ett vackert Bo
ningsbus med 2 :ne våningar 6 Ruki och Kö Stall för
7 hästar jemte Vagnshus Trädgård eic etc Vidare un
derrättelse fås i huset M 50 i Sfiäster Samuels gränd kl
9 f m och kl 3 efterm äfven på dess öfrige egor i
anseende till köp om så åstundas
g
Brunnen C J GRÖ :VtiERG
ROCK-KRAGAR
af Engelskt Cauischuekiyg forsedde meu vattentäta söm-
sa ar »KOlt
XÅ BLOTTS-KAPPOR
bbl Klbiii
X
af Engelsk dubbel Kamlott ti» biiiiga priser nti Elä
o ^shodep vid hörnet af Siorkyrkobrinken och Wester
låogeatas
För Ångfartyg
R f dk
gyg
psssr .nde starka MATTOR af underteckna s nya tillreri
ning tryckta med o ;efä ^g på Bulldsn utsi fullkomlig lik
het med vafda Turkiska m .tittaicnster kanna tvättas med
vatten och bors e utan att itiattan behöfver tagas från
j ?olfvet och blifva derigenom lika vackra som nya Pri
s *i beräknas ef 'er qvadrataln ocb Maitorna säljas endast
på oa :n fabrik å Riädarhoia ;eit huset 1
CGMINBUR
C G MINBUR
Till Sommarnöje
bu genast med den täckaste belägenhet vid sjön Aspen
söder ut i 5-4 mil från Stockholm 8 Rum med Kök
Källare Skafferi Handkammare Garderober samt Ut
ru® Rummen tunna äfven delas — Närmare underrät
eise fås i Nor ra Slagtarhuset M 16
Till Sommarnöje
Vid Lägenheten Pettersberg finnes en mindre BYGG
NAD beslående af 3 :ne rum och &ö jemte nödiga ut
bus beläget utom Hornstull i-2 mil landväg samt lika
lång sjöväg hvarest kullbåtar trenne gånger om dagen
passera
Sommarnöje
Uti en vacker trakt norr ut 5 mil från hufrudstaden
▼id sjö der deligens passerar sasat nära till ångbåtsfart
finnes en mindre lägenhet af en Byggnad med 6 rum ©ch
kök med eller ulan möbler att byra öfver sommaren
mjölk ocb grönsaker kunna fas från stället tillika ]®ted
vackra promenader är omgifvet Närmare underrättel-
se lemnas på Repslagaregarebanan å Söder huset M 44
nedra botten från kl 9 till 42 förm
p Sr Ii 77 T
i u
pvenne Ka Hare aro att hyra i huset M
44 vid Stora Nygatan nu genas Underrättelse lem-
nas i nämr ^e hus en trappa upp
j
Frescati Fabrik
eimotiager väfnader till Vaxduks förfärdigande äfvensoai
Linne- och Bosaullsväfnader samt garn tiil sol och &e
misk blekning närmare underräitelse lemnas i Gamma
gasinet vid Stortorget
Sällskap till Strömstad
d
p
och under en badsejou derstädes i sommar åslundar ett
fruntimmer med någon fami ?j eller ä dre fruntimmer Den
härpå fäster afseende torde vara god gifva svar i fö-« <»g
lad biljett som inlemnas i Krjddboden i haset Nr 59 vid
Kornhamn
Naturligt Marienbader
Mineral Vatten
Kreutz- ocli FerdinandsköIIorna
Af detta för mångfaldiga sjakdoacar välgörarn oeb !n-
flyteiserika Mineralvatten finnes bos undertecknad eti siän-
digt lager för alt tillhandahå la dem al resn r q«ireBter
|SOrn deraf kunna vara i behof En öfrersätloirg »f föl
reskrifton för brukat af detta Mineralvatten uiuifvr-n sf
Försle Brannsläkaren på stället Dr C j Heid
er jemt»
beskrifning om uppkomsten af denoa nu mera *å *ont « <ea
;förnämsta ansedda Helsobrunn med utsigten af fcreuti-
joch Ferdinandskällorna erhålies gratis vid handel af ett
visst parti
hel-
Vattnet är förvsradt uti väl korkade och hartsade
och halfkrus
Spanmålsvindar
bUdätl
p
större och mindre vid Rac ^aldsbro Underrättelse
kontoret tre trappor upp Xi 4 Södermalmstorg
Stockholm i April 1840
J L Strindberg
BORTKOMMET
N o 5604
å Preussiska Lotteriets ti .te klass är af miss
tag ullimnad till orätt person hvarföre an
hållet alt densamme måtte återlemnas till un
dertecknad med det första Stockholm den 1
Maj 1840 J L SI RINDBERG
Ytd eldsvådan den 30 förlidsn månad förlo
rades en Plånbok med inneliggande bri-f hvarföre
erhålles vedergällning om samma lilirättaskafTas ocb af
lemnas till Hr T« baksbindl»r *o Maluisiröm i dess bod
midt emot Norra Vågen vid Skeppsbron
m
DI VEBSSi
fatta samt af en lefvernesbeslirifning öfver den aflidrie
1 Till utrönande af ungefärliga avtalet afnämare utaf »frå
gavarande pre ^kogj»ling öfpaaa bärmed sub«krip |ioa
|H "ru »lort arktalet blir kan på forbaad icie noga be-
stammas Ilvarle ark b #rakn«» resn Rnhskrikoni» iji f
sk Bko Subskriptionillstor fianas alt tillgå hos de fleste
Bokhandlare i Stockholm ocb i Landsorterna Fö
- bestäm
mande af upplagans storlek anbålles att listorna återsän
das inom Juni månads utgång uBder »dress till Herrar
Fritze et Bagges Bokhssdel Första delen ulgifvrs till
Jul och de andra tvenne efier några månadsrs mullau
stånd så att hela arbetet efter omkring ett å ;s förlopp
kan vara i allmänhetens händer
Stockholm dsn 15 April 1840
BERNU v BESKOW L M ENBERG
SUBSKRIPTIONS-ANMÄLAN
Framlidne Erkebiskopen m bi Hr Doktor JO han o
LOF WALLIN har i iifslidea åt undertecknade uppdragit
att samla ordna och i samråd med åtskilliga bia»d den
bädangångnes vänner offentliggöra hans efterlevnad» skrif
ter Biand dessa är en fullständig årgång Pre
dikningar bestämd ett i för- ,la rummet af trycket ut
gifvas Samlingen som utgöres af trenne dslar köar ,mer
att åtföljas af WALLINS por ra t af en karakteristik öf
ver Hans predikosätt (hvilken en ar den bädangångses vän
ner lika vördad inom kyrkan och vitterhateo lofvat fär-
ocb
Hos de flesta Rokbsedlare i Stocklsoli
Ondsortevna mottages subskription på
Franska REVOLUTIONS-EJSTORiEN af Thiers
öfversatt af A L
SS vida (ifversättnren erhållit ett tillräckligt antal sub
skribenter kommer i hvsirje månad att bäfle på 6 ark I
oktav att ul gifvas tryckt på Machinpapper Arket blir
för resp mbskribenter beräknadt till 5 sk rgs och kö
pare erhålla det efter 50 procents förhöjning Ett prof
ark å detta klassiska arbete finnes der subskriptionsli
storna äro atl tillgå
Delbens 6i Comp Bokhandel emollages
subskription på en fullständig årgång
Ett Musik-Institut
är eppnadt i huset Nr 5 börn6t-af OxtorgS- ochLuntma
karegatoina der så väl njbegynnare soki mera forsig
komne et bålla undervisning i Fo ?tep >anospslning Sång
och Elementerne af Harmonien Eiefverne undervisas 2 :ce
gånger i veckan hvarje gång 2 timmar hvaraf den ena
upplages till speining eller sång för hvarje Elev särskilt
och den andra iill undervisning i Harmonien
De Forte
pianoelever som äro Haera föisigkomne erhålla acko»
pagnoment af violinstrumenter till vinnande af säkerhet i
sammanspelnirig Afgi ?ten för hvarje elev är 43 Rdr 16
ek Bk» i qvartalet raknadt till 48 limmar De som vilja
begagna nämade undtjrvisnicg bshegada anmäla sig hos
undertecknade
W GNO ^SPEI 1US Amali a GNOSSPELIUS
Lundtmskaregatan Nr 1 lödd Mankell
AF MAGASm FÖR KONST NYHE-
ter och Moder är Vite häf .et utkommit oeb innebaher
P1 17 Na ha Rajah Rundscbit S agb Pl 18 Sedi hel och
Sedeslöshet Cbrisilig gifmildhet Pl 19 moderna Åkdon
Pl £0 Modekostymer för Damer
En bät <re mans dot»nr 18 år gammal önskar
plats i något aktningsvärdt hus på landet der bon un
der en ordentlig ocb godsiGnad matmoders ledning kunde
lära sig hushå Iningf n Hon är k nnig i F ansTra Tyska
Engelska Musik och de ll "«ia fruntimmers bandarbeten
så alt om yngre fl ekor finnas i huset vill hon deremot
åtaga sig deras undervisning och äfven till en början be
tala något för s g Svar I förseglad biljett till Anspråks
lös torde med snaraste inlemnas i Hrr Deléen et cottip
Bokhaidel
Predikningar af J O
Wallin
Davädsoms Norra Paviljong
hålli döfåkl6 ftfift fö
jg
hålles i dag öppen från kl 6 efira utan afgift för resp
Allmänbeten
k
Salo <gen är för tillfället rikt eklärerad
P r e n u ni e r a t i o 11 s - S e d 1 a r
TSLL i :STA GULD- OCH S ?LF
S STOCKHOLM
utan N i t e r
(arundadt på det 200 :de
å Bh
Föriäljas till 4 :sta K '»ssen å 32 sk Bkr hm
Bokhandlaren Perr W 1SB
DHJG
D :o Herr J G s E
D
.o Herr 1 :s Gust RY
D :o Herr Georg ENGS
Handlanden Herr O NYBER
ilhd
De hKosta Vinsterna inlh«»s med
De hKosta Vinsterna ilhs me
2000 1 ,333 16 oc
Och komma de öfriga Vinsterna att utdelas enligt pionen
Till deltagare i detta Lotteri inbjudas 14 ,000 Prenum
cificerade siörre eller mindre Vinster de öfrig» hvilka i
dantag i delta Lottarf
ÄTAD
dantag i delta Lottarf
EN UTMÄRKT VAL ARBETA
TAK DBORSTE ELLER E
Vid köp af 10 Loiter erhålles hos Undertecknade de
Prof på de större vinsterna äfvensoEX Nilvinsterua fi
Planen e»hålles gratis
Stockholm i April 1840
M
(Regeringsgalan Nr *■
UTnRAG UR PLANEN
UTnRAG UNEN
Underrättelse för de spelande
l Flit måtto barrda Preriumer .vnternes säkerhet för vinsterntis riktiga utbekommande
i det
ta Lotteri disponeras innnn försäljningen vidtager i Rikets Ständers Bank uppå Guld - och S i I f v e f '«■
Klass-Lotteriets räkning eu summa mosvarande »Ha vinsternas samBnanräkiade värde sa .siui lor
hvarje Klass hvaröfver så väl bubörigi Bankobevis som den af Unde-ieckeade med Bsnken baliande motraKnlag
los oss finnes för Prennsrrran erre alt gecotse och för hvar» riktighet alla dagar af vederbörande ijecitrmaB i
Banken kan lemnas nödigt vlisord
STOCKHOLM hos L J HJERTA Li
Song Poahuset
VER VARUKLÅSS-LQTTER2ET
HOLM
Fainhui-gor Sl«ds-r .otteric
m UNDERTECKN4DE samt
BF .RG Siorkyrkobrinken
EDBOM Mynttorget
YLa ^DER Baiaren å Norrbro
SIRÖW Storkyrkobrinken
RG Gotbga sn M 44
h 1000 M :di Sv .B :ko
n
meranter af hvilka 8000 erhålla någon af de i planen spe
i Hamburger Städs Lotteri få ingenting erhålla utan un
AD KONTROLLERAD SILFVER
D KONTROLLERAD SILFVER
N DYLIK NAGELBORSTE-
n 41 gratia
b
n 41 gratia
uaas att bese på Hufvudkontoret hos
CARON
uaas att bese på H
CARON et LUNDQVIST
®°k °«h Musikbandlar»
(Regeringsgalan Nr *■
lla NygaUL