Aftonbladet Lördagen den 2 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-02
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-02
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-02
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-02
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 2 Maj 1840

Sida 1

M 101
»ET TJUGOKDEFÖRSTA
1840
Lördagen
den 2 Maj
)r
'iceJrhol» för be Jr 10 Rdr S2 ak fo halft E Kdr 88 ak tre siänader B Rdr Banks Läsa Namror S ck Banke Prean»c *tiot oe !« Utdsteing Bladet Soater Tid Jtads-Smedjegataa i f c 7 .1 .T &1 Bod vid
öi-v
■ ;gataa 1 Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatornc i »komik» Bod i hörnet af Drottninggatas och Clara Bergsgränd I IiSilikoi rid K ängsbacken 1 KissErtt 1 hörnet af Regeringsgatan och Jxkobi grind
1 l .fijKOTHi rid Norrlandsgatan i Vallbrkc 1 huset Rf 86 rid Hybrohnunea 1 H G Laeertam .» Enka» rid Storgata i LadugSrdilandet i F Ba»tmahs i hnset Nr V I hörnet af Heres- eek Repalagaregatorae i l #d»r
iFac» rid Säthgntao samt I bnsat Kr 88 rid Böda Blassgstaiä ANNONSER emottaga» endast i föratnäntadö Kontor till C ii Banko raden Utdelning kl 8 eft .midd
Tillkännagifvande
g
C :j 'prieckn .ld som från Tyskland hiikom 2r 1850 och sedan 1831 bär i bufrudstaden rarit etablerad säsom
»Siare i Si a porcllain samt i denna genre förfärdigat allt hrad sig göra Säter hade de första åren den fäg
nad 'r alt se sina tillverkningar mötas med en välvilja S allmänbetens sida brilken ellt mer »ch mer stadgade
den hysta förhoppningen att bär i riket kanna qvarstanna och finna en anständig bergning Sedan förlidet Irs
början har likväl ett så motsatt förhållande inträffat att jag insett omöjligheten att framhärda i denna min för
hoppning hvatföre jag fest beslutat att redan i denna sommar nedlägga mitt härvarande etablisseme ^t och lem
na Svrrtge
115 viii en sSdsn flyttning det förrSd af hviu äkta porcellain jag eger qvar faller sig besvärligt att medtaga
och då drriblsnd befinnas åtskilliga vackra pjeser af olika former ocb storlek såsom vaaer pyramidkoppar desert
tallrikT toi lettpjeser m sa så tager jag mig friheten härå fästa resp Publikens tcnägr .a uppmärksamhet samt
anhåller »ördaamt att så fort sig göra låter blifva hedrad med de reqvisitioner eller beställningar som till följd
af dem a annons kunna komma i fråga emedan jag icke längre än på sin höjd till nästkommande September ärnar
gvarstnma
dfdibljill bdlidiStllåökfå lkii lli
g
All» redan färdiga arbeten säljas till betydligt nedsat
målni
t
kan derom överenskommelse trälTas med mig
Derjeaiie emottager jag inom denna tid lithogralier till li
WllJI HEINEMANN
Forcellaintmålare Droitnioggatan JK 40
morgon 8 Söndagen efter Påsk predika
no» DD JIM Eosunseh och Deotthihgbs Hofpred
Lagergren
Hos i >D KK HH Eronprinsbn och Krosfrihsessab
Ho 'pred Landberg
HfLdb
p
1 Slottskvrkah Hofpr Lundberg
Pj C .iblserk Mag von Haugwitx
PÅ Ulricssahl Pred Biberg
I Stopkyrkan Kom Dahlgren Pas or Primär us Dok
tor Hagberg (Inträdes predikan v Komm Mag Anjou
1 Ci a it a Komsi Delin Ecnsist Adj Göranson Kem
BecSman
I Jacob Komm Winnberg Past Adj Mag Littmark
Komm Ljnnghola
I Tyska S M Kand Bömers
I Makia v Komm Bolin Past Adj v der Burg t
Kom
"ydén
1 Catharina Komm Miitzell Pass Adj Utterström
Kom Adj Askergren
1 Kunksholms S M Adj AngeldorfT Past Adj v der
Burg
I Finska Kommin Mag Tulindberg både Finska och
Svenska Höumässorne
1 Ladugårdslands Komm Lindsten Bat Pred Toll
stedt Kom Oiai
1 Adolf Fredrik Mag Elmblad Kommin Löhman
I Johannis Past Adj Kuylenstjerna Kom Notberg
I Skeppsholmskyrkan Bat Pred Lagerqvist
Garnisonssjukhuset Reg Past Arrhenius
Enkhuset Tillförordnade Pred Steinvall Gudstjen
sten börjas kl 10
Gibbhuset Past Adj v der Burg
Gäi .dstugan Catecheten v Pred Wallinder
Södra Korrektionsinrättningen Pastor Norrbin
Norra KorrbktionsinkXttningen Pred Egnell
Damvikskyrkan Past Adj Mag Loenbom
Sabbatsbkrgs Kyrka Pred och Sysslomannen Winn
berg Gudsijenslen börjas kl 11
Ladugårdslands Församl Fattighus Pred Ignell
Lazarettet Past Adj Horster
Kurhuset S M Adj AngeidorlT
Franska Reformerta Kyrkan Pastor Kräyenböhl
Gudstjensten börjas kl 11
Eägklska Ky !1 !£ah på Engelska kl 8-4 till 11 f- m
sami på Svenska kl !-• till 6 e m
Missions-Bönen hålles i Enkhus-Kyrkan den 4 Maj kl
8 e m af Joh Fraatén
I ADLIuT STÅND upphöjd d 15 tistl April Ofverste
Lttjtnanten i Arméen Adjutanten hos B M Konungeu
SPEKTAKEL På Kongl Theatern i morgon Söndag
Robert af Normandie
— Nästa Måndag Tvi Unga
Fruar samt för första g :n Namnsdags-Festen
— På Theatern å Kgl Djurgården i morgon Söndag
Tand för Tinga Dumma Pettlr samt för första g :n
Nittionio Får och f .n Herde — Nästa Måndag Arthur
eller Sexton år Efteråt .a ml Sjelfiiamnden
AVERTISSEMENT
Med Högvederbörligt tillstånd ämnar undertecknad å
£gl Djurgärden uti der varande Yauxhall i morgon Sön
dag den 5 Maj gifva en representation beslående af
Gymnastiska Mekaniska och Stylt-Ballet äfven kommer
Fru Jordhö från Christiania alt visa åtskilliga Experi
menter nemligen i :o att laga ett glödgadt jern och
med tungan afkyla detsamma 2 :o med ett glödhett jern
stryka sig öfver armar ben och hufvud utan att deri
genom på minsta sätt skadas eller brännas 5 :o skall
hon med blottade fötter efter musik Dansa på ett 2 al
nars långt glödgadt jern hvarmed det tillätes hvem som
häldst att undersöka huruvida det verkligen är glödbett
samt 4 :o tager hon sjudhstt bly i munnen och afkyler
detsamma Skådeplatsen är l Vauxhalln a Kongl Djur
gården Dörrarne öppnas 11 1-2 til 6 och början sket
kl precist 6 Biljetterna säljas hos Konditor Wazau vid
Slorkyrkobrin &en samt vid ingången till Salongen
IEGO
J RIEGO
Konstnär
AUKTIONER
l
p ^nlipt Borgenärernds uti KamtDarherrcn J U
Ulfsparrrs Enkas Fru Louise Uifsparres Konkurs
denna dag fattade beslut Sommer genom såväl frivillig
som Konkursauktion hvilken förrättas på Wärdshuset
Stallmästaregården Lördagen den 6 instundande Juni kl
12 på dagen att försäljas Kronoskatte Rusthållet SÄTRA
ett mantal med tillhörande Augeienls-ränta beläget i
Stockholms Län Sollentuna Härad och Eds Socken vid
en vik af Målaren nära segelleden till Upiala 2 3-4 mil
landväg frän Stockholm med utmärkt vackert lägo för
sedt med i godt skick varande rymlig och prydlig åbygg
nad för ståndspersoner Tegelbruk husbehofs vattenqvarn
större Trädgård Fiske och ymnig löftägt Enligt Charta
och beskrifning finnes vid Egendomen som öfver allt är
omgifren af bestämda rågångar 60 Tunneland 21 kapp
land Aker 41 Tunneland 15 kappland Äng 165 Tunne
land 16 kappland Skog och utmark samt 24 Tunneland
16 kappland Ängs- och Gärdesbackar Närmare beskrif
ning erhålles så väl på stället som i Stockholm hos Hof
Kamereraren Petlersson boende i huset Nr 8 vid Drott
ninggatan hvarest efter den 30 i denna månad upplys
ning meddelas angående Köpevilkoren och der förseglade
anbud på egendomen under tiden kunna inlemnas
Stockholm den 8 April 1840 Gode Män
- T ^redagen deif 15 Dastliorumande Sfij kl 12
dj- *- på dagen kommer alt enligt denna dag faftadt be-
u
e
d
d j sim af Borgenärerne i afl Klockgjuturen S C Grönvalls
Konkurs 5 offentlig Auktion på Wärdshuset Slallsaästare-
a- gården till den högstbjudande ovilkorligen fftrsäljas Mas
sans fasta Egendom HEDSTA m *d ÅKERBY utjord 1 1-
s-
™n "» Kronoskatte och KOHl .KARR i-4 mantal Frälse
^logne i Spånga och Je .fälla socknar af Slockho .ms Län
Egendomen med verkståldt höstutsäde af fem tunnor 9
E j .nppar H <ret ,e och 21 tunnor 7 kappar Råg får genast
Afjtillträdas i det skick densamma sig befinner och kunna
dr I haffade Spekulanter om belalningsvilkoren och Egendo-
M meDS beskaffenhet erhålla närmare underrättelse hos
|Sysslomannen Häradshöfciogen Te 'ander boende i huset
_ _ — _ a a —
-jNr ¥id Gsmla Norrbro
a
n Ylencm oppen och frivillijz Auktion
Stockholm d 28 April 1840
som för-
r
E
a
a
d
g nan ,en J Klingstedt på Hjo och Sjöbonäs
———
C j ]a de SODQ bäfva att fordra el ?er
d jljl
Tältås på stället den ^9 nästkommande Juni kl 2 e
m försäljes till den högstbjudande Säteri-Ruslhållet SJÖ
BONÄS 1 helt och det i sambruk dermed varai .de Kro
no-Säteri-Augments-hemmanet ANNEBY 1 helt mantal
beläget i vacker tratt 4-4 mil nära Hjo stad bredvid
sjön Wettern b ?bygdt för Ståndspersoner och får med
i höst vprkstäldt Råg- och Hvete-utsäde tilllrädas d 14
Mars 1841 Upplysningar om Egendomens beskaffenhet
och köpevilkoren erhållas genom korrespondans med Löjt-
dig
i Anders Johan
Ii err»r Kreditorer uti sfl Snickaren Gont "lls
Konkurs behagade sa >nmiinträa 'a Lördagen d 9 Maj
II S e .m 3 undtrlcci .iads Kootor uii lierg»t 'shl«ka hu
set L J WARODELL
Sys« 'omnn
äro skyl-
boet efter i Malmö all Handelsbokhållaren
n»«crn juunn Wedbe /g torde till rättelse vid skeende
- Bouppteckning sådant ofördiöjligen anmäla hos Handlan
n d j Kock der„ädes
l
n
a
n
7
m
IJ åclhus- Rättens Dum af ct 27 April uti Ur
*rf *a
Afirädes och Förmåns-tvislen i ell Snicka
ren Joh And Goulellfe *s Sterbhusdelägnre ocb Borgenärer
finnes att genomläsa ho3 Diversehandlaren Warodell vid
Riddaihustorget
R S O Be»ndt Bergman
-
dj
CTNÄMaND d 27 fiistl April Öfversten i Arméen Öf
Ter3te-Löjtnanten och Förste Majoren vid Wermlapds Re
gemente R S O Ollo August Malmborg tili Öfverste
och Cbef fö saama Regemente
AFSKED be *iljadt samma dag General-Majoren Chc
fen för Wereilacds Regemente och Kommendören med
Störa Korset af S 0 .s Frtherre Carl Cederström med j
pension
DÖD f STOCKROL35 Fabrikören och Färgaren Cipria-
nus Mittl d 29 sistl April 45 år
MYNPIli förklarad af K Maj :t uppä JuslilieReylslons-
EipeJ ,t orrens föredrag ing Emilie Danielsson
CESS1ONS- och CHARFVA-ARSökNINGAR INGIFNE
TILL STOCKHOLMS RADHLSRATT 1840 Mars 23 Afj
Aktrisen
Ericsion tillgång Banko Rdr I
41J3 ib skuld 10 .582 28 God man Handlanden M
H ZSacbmansscn proMlamadag den 3 Oktober 1840
_ a .i ri rl n i n m llnyt A .n Ijtflrit I a a A K
- - - All Jied .cinse Doitorn Isidor Georg J«cob-j
sena Sterbhusdeiagare tillgång Bko Rdr 249 39 osäkra
fordringar 60 skuld 2469 43 God man Sadelmakaren Y
J P Wagner proklanaadag den 3 Oktober 1840
— — — Af Kontorssk ?ifvaten Johan Ludvig Rein
holdsson ti 'lzång Bko Rdr 441 32 skuld 588 16 bor
gecafö ;b 5073 16 God man Städs-Bokhållaren C E
Ekberg proklasaadag d 3 Oktober 1840
— — — All Närmgs-lökerskan Christina Charl Ma
ciettes Sterbhusdelägare tillgång Bko Rdr 57 23 osäkra
fordringar 55 11 8 skuld 3i2 17 4 proklainadag d
3 Oktober 1840
— — — Skräddaren Johan Petter Hallman tillgång
Bko Rdr 1686 26 fordringar 1436 25 4 skuld 2554
40 borgcn *förb 1230 Gode män Kramhandlaren C
H Theel och Fabrikören U Söderberg proklamadag d
i Oktober 1840
i
« n • r
Löfgren till-
gäng Bko Kdr 453 2 .1 skuld 541 9 proklamadag den
5 Oktober 1840
— — — Viktualiebacdlaren Pehr Weidenhaiin till
gåog Rits Rdr «4 ,773 21 9 skuld 9603 32 6 förlu
ster IB 350 proklamadag den 5 Oktober 1040
— — 80 Af all Bläckslagare-Alder mannen Simon
Jägcrs Steibhusdeldgare tillgång Bko Rdr 1677 osäkra
fordringar 18 ,«03 8 3 skuld 17 ,SOS 47 2 God man
Bof-RäUs-Assessoren C F Cngberg proklamadag den 7
Oitcber 1840
— — — Majoren K ^l Architecten Jacob Wilhelm
Gerss tillgång Blio Rdr 1643 12 skuld 6074 38 11
proklamadag d 7 Oktober 1840
— — — Skomakaren Carl Wennerlund tillgäng Bko
Rdr 363 30 8 skuld 458 33 4 God Bian Waktmä
staren A Lindgren proklaciadsg den 7 Oktober 184»
PROKLAMATA 1 KONKURSMÅL 1840 Maj 4 För
all Assessoren Auditörea Jonas Gustaf Goldkuhls och
all SjölullsTaktinäslaren Mathias Sydéns Sietbhusdeläna
re Diversehandlaren Jonas Petter Decker J :or afl Käl
laraaäsiaren Cirl Fredrik Sjöral s Sterbhusdelägare
— — 6 Skräddaren Johsn Fredr Tollsléo all Krigs
Rådet Arvid Bans Stenii Sterbhusdelägare och deras Bor
genärer
ÅRS-PROKLAMA 1840 Moj 9 För afl Parmmätaren
Peter Fagerlunds och hans äfven »fl Eakas Matia Hele-
na Hagg
-ens Sterbhusdelägare och deras borgenärer
DOMAR Den 5 lnst Juni utgifves Götha Hof-Itälts uti
tvisten emellan Uandlacden L Tilländer såsom Godman
för Öfversten F w Gyllenrams barn samt bemälte or-
verste» Borgenärer — Den 25 dennes afkunnas Sund»-
rerite» Borgenärer — Den 25 dennes
▼alls R .R :s uii Bandlanderne G Westphals och H Edlunds
Enkors Skräddaren J p Lindströms och Kopparslaga
ren 01 Hanngrens Konkurser
OFFENTLIG STÄMNING Å BORGENÄRER Af Sunds
valls R .R Handlanden G Westphals Enkas den 22 inst
Juni
OMYNDIGE Af Wagnsbro H R Bonden Matts Jansson
i Norr Salbo
— Norbergs H .R Arrendatorn Per Larsson
i Nordansjö Enkan Christina Ersdotter i Stora Hökmora
Drängen Anders Lavsson i Presttorp samt Bergsmanssö
nerna Anders och Erik Olasöner i Kallaora
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Arrendatorn J A
Lundgrens d 12 dennes il 2 e m hos J ödmansson
i Landskrona Handlanden J Ablms d 11 d ;s il 4 e
® hos C G Dalin i Örebro Fabrikören p Svedelius
Johanssons d 11 c :s kl- m » Societetshuset i
Norrköping Handlanden L Headéns d 26 d :s å Lidkö
pings Gäsigifraregård Öfverste-Kammarjunkaren Grefve
Claes Lewenhaupts d 9 (1 :3 il 11 (• m uti å Börekiil
laren anvisande rum
Vid 5il edevi Helsobrunn
börjas i år försts Terminen äfvensom Allmogens Brunns
drickning den 9 Juni och slutas d 6 Juli — Andra Ter
minen bö *jäs dvn -SO Juli och slulas den 6 Augusti
Vid Brunnen Honas alt tillgå u om de naturliga 'els jern
dels svafvel-baltiga vatneo ur 4 serskilda källor äfven
alla sorter artificiela jemt« Get-mjölk som
hvarje morgon mjcltas vid s {elfvA Brunnen Af Bad er
modererade priser uti en väl inredd lokal
hålles mot modererade priser
Douehe och Kallbad Bepat 'ska Gytjebad lika goda med
dem >id Loka enl Hr D :r Lycbneils enalys
o
af Gytjan»
artificiela Saltsjö- orh Jernsalt-bader samt Acgbad de
sednaste dels uti s
.elfvo Badtus t dels vid speclela be
J°f hemma ull en flyttbar apparat Afgiflen är i veckan
for ett bättre rum Jdr f "r 'a®rc i -6 5amt f°
o
eJl Beijentrum från 24 sk ti 5J ek for ett kontor 8
sk för en stor spegvl sk för et mindre d :o 6 sk-
för en säng med öfverdra Rdr f >r en d :o utan öf
verdrag 40 sk för en betfentaäng 24 sk för ett stall
rum 1 Rdr för ett vagnsrum 24 sk för en solTa 12 sk-
för en byrå 12 sk Ha anm en och mrblerces betalning
sker allid för ful i Terroio af 4 veckor Brunnsafgiften
är den större 2 Rdr d n mindre 1 24 för hel Termin
En häst till promenad ö gå ger om dagen beialas med
24 sk en kärra ell ^r er .beuvagn med 4 sk dagligen
Dessutom går 2 :ne gångar obi dr-gen en Wurst der pri
set för hvarlo pl8t är 'O Rdr Baako för hel Termin el
ler sk Bko <ör b >arje gång — Hö Hafre ocb Halm
erhållas efter i orten gångbara priser då derom på för
hand gör .s skr ft !iga -equ ?s tioner Maten serveras mid
dag och afton vid förstå bordet för 4 Rdr om dagen
samt vid det andra för 36 sk utom bränvin viner och
strösocker och »utan af urag iör serskilda
eller dagar» Ori serskildt bord eller hämtning kan
Öfverenskomir as ciå likväl egen servis bör medbafvas
Beljsning erhåller mat till middag och afton för 21 si
4 rst om dagea alla priser äro i Banko
— Gymnastik
och Elektricitet finnas mot serskild betalning att tillgå
och handhafvas af en deruti skicklig man Billarden är
i godt stånd Tidningar hållas mot serskild afgift Me
dellöse sjuke af arbetsklassen inlagas dels på gamla La
sarettet dels på Carl Johans Lasarett första Terminen
den 43 Juni och andra den 4 Juli Sökänder härtill bö
ra vara försedda med Paslorernes egne nyss utgifne be
tyger undertecknade »p å allmän Sockenstämma af
2 :ne socknemän» om medellöshet och god frejd samt
så vidt fig göra låter med behörigt Läkarebetyg hvilket
ovilkorligen fordras af dem soai äro från Städer och
hvarförutan de p å intet vilkor intagas Lasaretls
afgiften är 2 Rdr Bko för hvarje person på Terminen
För att förekomma hittills ej ovanliga missbruk och för
alt lätta vinnandet af ändamålet med denna välgörande
inrättning kommer den största noggrannhet att
iakttagas vid inpolletteringen och anmodas Högvördige
Presterskapet all åtminstone i närgränsande socknar så
mycket som möjligt fördela sina sjuka på båda Termi
nerne Vanfrej ^jade och med smittosamma sjukdomar
behäftade varda ej emottagne utan återsändas på deras
församlingars bekostnad Den 1223 genom välvilligt sam
manskott inrättade pauvres-honteux-kassan fortfar ännu
genom bemedlade Brunnsgästers gifmildhet och kunna
sökande till ålnjulande deraf sig hos undertecknad anmä
la till den 12 Juni med hvilken anmälan bör bifogas
lagligt Läkarebetyg om behofvet af en Brunnskur samt
derjemte betyg helst af någon välkänd ståndsperson att
den sökande och dess närmaste anhöriga sakna
medel till Brunnsafgifternes bestridande De hvilka af
en upprättad iommittée utväljas (ill denna förmån var
da derom af undertecknad i tid underrättade och kom
ma under 2 :dra Terminen i kostnadsfritt ålnjutande af
rum spisning bad m m Ett beprisande af Medevi
Brunnsinrättniog vore *f mig ej på sitt ställe halftannat
århundrades erfarenhet talar deiför nog Anmälanden
och reqvisitioner adresseras till Auditören Hr D L Beck
man Motala och Medevi Slockholm d 2 Mars 1840
JDGL
J D GRILL
Brunns-Intendent
Brunns-Inrättning
kdJi C
g
Den 1 nästkommande Jnni öppnas Carlsbader-Inrätt
ningen i NORA och serveras derstädes direkte utur ap
pareljerna alla elags i allmänhet bagagnade artificiella
så väl kalla som varma helsovatten Nora d 24 April
1840 Jacob WIDGREN
ångskonerten solide
Åå
skonertn
förd af Kapiten Nap Åhmanssoo afgår härifrån till Abo
Tisdagen den 5 Maj kl 6 f an och anlöper under vägen
Waxholm Furusund och Degerby på Åland Fraktgods
jemte förpassningar bör aflemnas ombord sednast kl 10
f m den 4 Maj Biljetter för Passagerare försäljas på
undertecknads Kontor vid Slottsbacken God Restauration
finnes ombord Carl Robert FORSGRÉN
ångskonerten norrland
förd af Kapiten N Åhmansson afgår härifrån till Hernö
sand Onsdagen den 6 Maj kl 6 f m Medtager passa
gerare och gods äfven till Öregrund men som i båtar
böra afhämtas från fartyget som stoppar utanför staden
anlöper under vägen föröfrigt städerna Gefle Söderhamn
Hudiksvall och Sundsvall Till alla ofvannämnde piaiscr
emottagas Passagerare och Fraktgods så långt utrymmet
medgifver Bref får aflemnas utan betalning uti en om
bord befintlig postlåda Biljetter för passagerare försäljas
på undertecknads Kontor vid Slottsbacken Restauration
finnes ombord Carl Rob FORSGRÉN
Ångbåtsfarten Kanalvägen emellan
Stockholm och Götheborg
iddjdi Åf
g
tiger (in börjtn Söndagen den 8 Maj di Ångfar
fartyget D :l THUNBERG Kapi S P Schnell afgår från
Stockholm kl 5 f m och inträiTar i Wenersborg Ons
dagmiddag d 6 :to hvarifrån Passagerare och Gods i an
seende till
o
Trollhättans stängning — landvägen transpor
teras till Åkerström hvarest Ångfartyget Eric NORDE
VALL Kapi S L Hasselberg möter samt afgår från
Åkerström och ankommer till Götheborg Thorsdagen den
7 :de för att lossa och lasta samt återvända från Gölhe
borg till Åkerström Söndagen d 10 hvarefter Ångfarty
get THUNBERG emottager NORDEYALLS iast och der
med återVänder från Wenersborg Måndagen d Ii för alt
ankomma till Stockholm Thorsdagen den 14
Biljetter för Passagerare säljas hos L J Blomqvist
Storkyrkobrinken Nr 9 Fraktgods emottages om bord
ifrån och med Thorsdagen den 30 April
ångfartyget gottland
Ö
afgår alla Tisdapar kl 5 e m till SÖDERTELGE WE
STERVIK och WISBY samt återkommer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmed
jegalan
ångfartyget kommendör-
KAPTEN afgår från Jönköping liil Stockholm första gån
gen i år Tisdagen den 6 nästkommande Maj kl 5 f m
och från Stockholm den 10 i nämnde månad vid samma
tid samt fortsätter sedermera under loppet af sommaren
resor mellan Jönköping och Stockholm på det sätt att
fartyget afgår ifrån Jönköping den 5 45 och 25 samt
ifrån Stockholm den 10 SO och 30 i hvarje månad kl
5 f m Fraktgods och Passagerare emottagas och af
lemnas så väl vid Hjellö egendom i WTestergöthland som
vid alla å östra kanallinien belägna ställen Restauration
finnes ombord Fartygets kommissionärer äro i Jönkö
ping Hr Kaoitenen och Riddaren L Adlerbjelke och i
Stockholm Hr L J Blomqvist
ångfartyget östergöthland
afgår från Stockholm till Jönköping Tisdagen den 5 Maj
kl 5 f m samt åter från Jönköping till Stockholm den
10 Maj Gods och passagerare esnottages till alla i vä
gen varande stationer Derefter fortsättas resorne så att
afgåagen blir från Stockholm den 5 15 ocb 25 i hvarje
snänad och från Jönköping den 10 20 och 30 Biljetter
för passagerare säljas i Jönköping hos Hr Haccn-Kapit ^n
och Riddaren L Adlerbjelke och i Stockholm hos L J
Blomqvist Storkyrkobrmfcen Nr 9
ångfartyget freja
Mkl8
ångfa
afgår xiäjitosi lH &ndag de 4 Mnj kl 8 f .m tili Streng
näs och Thorshälla samt åter Tisdagen den ä Slaj kl S
f .m Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stsdssmcd
jegatan Alla sosi köpa Biljetter ombord erlägga 8 sk
Bko öfver Taxan
Ångfartyget westmanland
kommer i likhet med förlidet å- all göra reguliera turer
emellan STOCKHOLM 8TRKNGNÄS och WESTEBÅS
Fartyget afgår ifrån Stockholm alla Tisdagar och Fre
dagar kl 8 förm anlöper Strengnäs kl 1-8 till 4 ocl1
inträffar i Westerås kl 4 eftersa derifrån det återvänder
Onsdagar och Lördagar vid tamjoa tid och inträffar i
Strengnäs kl 1-2 till 11 förm
Första resan sker ifrån Stockholm den S Sfsj
Biljetter för pasiagerare säljas i Rederikontoret i von
Bchiniels &a huset X 29 Lilla Piygatan i Strengnäs bos
Handlanden N Kydberg och i Westerås hos Inspektor
Alström
till upsala
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f .m Biljetter säljas uti L J Warodells Tapetmagasin
i Bergstrablska huset Passagercre som ej köpa Biljetter
hos Kommissionären betala dem ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
ångfartyget dalarne
afgår hvarje Onsdag och Lördag kl 6 f .m med lastpråm
från Stockholm till Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget RAKETEN afgår i morgon Söndag
från Stockholm till Söder-Telgs och Norrköping
kl 6 f m och COMETEN från Norrköping till Stock
holm samma lid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bergsirahlska husel Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
Smil orh
.edagar kl 7 f m ifrån Stockholm tilh
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördagar kl 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahhka huset Obetalte orekommenderade bref emel
lan ofvannämnde Stationer emottagas uii läste bref-lådor
ombord och lösas af emoltagaren vid destinalionsorten
wt» -v Ångfartyget THORSHÄLLA afgår till Strengnäs
efcäKsSö och Thorshälla alla Onsdagar och Lördagar kl
8 f m samt åter alla Måndagar och Thorsdagar s tid
Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedjegatan
•vpX
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f m till Strengnäs och Arboga
och äter *änder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
för Passagerare säljas uti L J Warodells Tapet Magasin
i Bergstrablska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
^44 och Thorsdagar kl 8 f m till Strengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells TapetMagasin i Bergstrahlska husel Restauration
finnes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår nästa Thorsdag den
7 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Lördagen den 9 Maj kl 8 f .m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrablska huset Restauralion finnes ombord
TILL DROTTNINGHOLM
afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM från Åbomska Simm
inrätlningen näslkom Söndag den 3 Maj kl half 9 och
12 f m återvänder kl 10 f m och 6 e m Biljetter
säljas ombord
TILL BJÖRKÖ OCH SÖDERTELGE
afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM nästa Måndag den 4
Maj kl 5 f m återvänder från Söder-Telge kl 2 e .m
Biljetter säljas ombord föregående Söndags morgon
aT1LL DROTTNINGHOLM
DROTTNINGHOLM ätTid
a
afgår Args 'upen DROTTNINGHOLM nästa Tisdag och
Onsdag d 5 och 6 Maj kl 12 f m återvänder på aft
narne Biljetter säljas ombord
LUSTFÄRD TILL WAXHOLM
S
Ångskonerlen SOLIDE liggande vid Gustaf III s Staiy
afgår till Waxholm om väderleken det tillåter Söndagen
d 3 Maj kl 12 f m och återvänder kl 6 e m Bil
jetter ä 1 Rdr Bko samt hälfien för barn under 12 år
säljas ombord samma dag God Restauration finnes om
bord
ÅNGFARTYGET GUSTAF WASA
afjiår i händelse af vackert väder nästkom Söndag den
3 Maj kl 10 f m till Drottningholm och återvänder kL
5 eft .midd
RIKS DAGEN
BONDESTÅNDET
Plenum den 22 April
(Fort» fr gårdagabl
gg
Hans Jansson från Elfsborgs län (munteligen
«0m asmballainiätlnlDgeni ändamål endast borde
betraktat fiåa en materiel en ekonomisk (jnpunkt
så vore visserligen de anförde skälee tillräckliga
för Nummerlotteriets bibshållaude Men annat blir
förhållandet om vi l ;fta oss till den bö ?re den
moraliska sjnpunkten Månne det är samhället
ändamål att på hvad säll som helst rikta sig att
sålunda skalTa sig allt högre och högre inkomster
Ne samhället har ett mera uppböjdt roll att föra
sina medlemmar allt jemt frimåt u i en sann bild
ning uti kristliga och medborgarliga dygder Men
ett sådant mål bar staten efter min tanka lemnat
ur sigte då den lockar penningar till sig af dårar
— då staten sjelf förbehåller sig monopolium på
hisardspel under det att den vid straff förbjuder
alla sådana för den enskilde Man beprisar dat
öppna lätt hvarpå staten idkar sitt lotterispel men
månne detta är lika ärligt Det händer ej sällan
att då många spela på ett och simma nummer blir
detta nummer förbudet och endast den rättighet
lemnad åt den spelande att återtaga sin insats
Detta kan man ej kalla ärligt spel Jag vidblifver
min vid slita riksdag yttrade tanke att den vinst
som staten bereder lig genom detta spel ingalunda
är staten värdif Så ^e man endast på inkomsten
då borde lotterier inrättas i hvarenda by men
hvad månm nationen dermed skulle vinna Detta
aneående Nummerlotteriets föreslagna indragning
hvillten jig på det högs :a tillstyrker I affeeude
på sället för denna indragning hsr uti cn af de
vid betäckaodet fogade reservationer blifvit vid
rörd en principfråga hvilken torde särskildt böra
behsndlas ccmligeo der huruvida Kocgl M»j :ts
sanktion är nödiu för Ständernas möjliga beslut
om Nummerlotteriets indragning ssmt i allmänhet
om micskning eller upphörande af de ordinarie
statsinkomsterna Denou fråga är viftig och må
ste behandlas med yttersta noggrsnnhet ehuru
hvad lotterimedlen särskildt vidkommer dtssa icke
äro i någon enda paragraf af grundljgsn omnämn
da sEsom en ordinarie statsinkomst Vi hafv» me
ra än en gSng sett huruledes slika statsinkomster
tillskapas Man begär nemligen och erhåller vid
en riksdag ett tillfälligt statsans !«g (t cx några
och 70 ,000 Rdr för försvarsverket och Bästa riks
dag låter man ständerna förvalta detta anslag till
ett ständigt Strax bar man en ordinarie statsin
komst Åntogo man nu !ec grundssts att Konun
gens senktion oundgängeljgen fordrades för att min
ska hvarje inkomst hvilken man behagar kalla or
dinarie så skulle snart sogrtt aldrig en ;ådan minsk
ning kunna tillvägabringasj ty med Konungens sank
tion i slika mil häfver det sig icke så lätt Hylla
denna grundsats och Svenska folketi urgamla sjelf
besksttningsräit är upphäfven J»g yrkar propo
sition på bifall till förevarande betänkeude .»
Johan Fredrik Dahllöf från Elfsborgs län (munt
liRen «Jag instämmer med lians Janston och
dem som talat för bifall till betänkandet och jag
håller Statsutskottet räkning för da principer som
förmått detsamma alt tillstyrka afikaffärde af ifrå
gavarande för stilen ovärdiga spel ehuru genom
detta afskafiande en Jnskrsnkniag sker i resurserna
för bildande af kolossala inkomster Hvad är väl
inkomsten af Nummerlotteriet atnat än en indi
rekt skatt lagd på den passionerade obetänkiam
heten I Frankrikes hufvudstad funnos för icke
länge sedan en mängd offentliga spelhus som in
bugie staten millioner Men den allrnäena rösten
var der kraftig nog att med ens göra slut på den
na sedeförderfvande hydra Jlin innerliga önskan
är att det Kongl Svenska Nummerlotteriet måtte
resa samma väg S9m de Parisiska spalbusen»
Peter Claesson från Elfsborgs län (muntlig "1
var äfven förekommen af Hans Jansson och »usåg
det vara staten ovärdigt att hemta sina inkomster
från sä orena källor sosa ett hasardspel
Anders Andersson från Skaraborgs län
gen hade vid donna liksom sigta riksdag tiäi
hö :t StstiUtskottets osjoiiiet i försvarande fcågt
ta priser Ställe någon önska få taga lektion i porcellains
btarvid porcellain och färger kunna af mig erhållas
lhokromering Stockholm dea S Mal *8S0
NMAN

Sida 2

Talaren yttrade sin föraadran deli deröfver att
itatens inkomster utaf Nummerlotteriet blifvit upp
gifna till 100 ,000 Rdr då den i sjelfva verket ut
gjorde icke mera än hälften af dtnna summa dels
deröfver att samme ledamot (Strindlund som vid
ett annat tillfälle inom Ståndet fördömt alla kro
gar tyckes ej vilja inse det nesliga uti ett af sta
ten drifvet hasardspel s«mt yttrade den tank» att
om alla som idka bränvimfö .säljning kunde ve
derböl ligen beskattas om tillbörlig kontroll dar-
vid användes så skulle en dylik inkomst fullkom
ligt gå upp mot den obetydliga behållning staten
har af Nummerlotteriet hvilket utgör och alltid
kommer att utgöra en «gemen inkomstkälla»
Jakob Kihlblom från Södermanland (skriftligen
yttrade äfven att det icka öfverensstäm de med
statens idé att idka ett demoraliserande spel och
att då den förbjöd sådane för enskildta fö behålla
lig sjelf ett mouopolium orättvilt i syfte och skam
ligt till sina följder
merlotteriet kunna anses Jag upprepar mitt yr
kände af återremiss .»
Strindlund (mumligen «Qu *uvida inkomsten
af nummerlotteriet skall anse» såaam en ordinarie
statsiakomt derom lära icke kunna vara tvä me
ningsr enär denna inrättning är äldre än vårt
nuvarande statsskick samt alltsedan detta stats
skick år 1809 inträdde sagde inkomst varit upp
förd bland statens ordinarie intrader hvarförutan
SO § regeringsformen hvilken uppräknar alla ex
tra statsinkomster deribland icke nämner lstteri
medlen Hvad åter beträffar det påstående att
Riket Ständer skulle kunna utan Konungens sank
tion ändra och upphäfva statens ordinarie intra
d«r sä skulle man visserligen kunna komma på
den tanken om man från sitt sammanhang lös
ryckte 57 g regeringsformen men om man jern
förer den med 58 59 60 61 och 64 gg uti samma
grundlsg så Baner kvarje opartisk att det är en
dast bevillningarna eller de inkomster hvilka sta-
derböl ligen beskattas om tillbörlig kontroll dar- SO § regeringsformen hvilken uppräknar alla ex
gj
Nils Persson från Södermanland (muntliien ten utöfver de ordinarie kan tarfva som af Rikets
«Jag hyllar äfven nu de isigter angående Num Ständer anslås och af dem ensamt äfven kunna in
merlotteriets afskaffande hvilka jag sökte au vid dragas Så hafva dessa grundlagsparagrafer ända
•istlidne riksdag utveckla Ovärdigt är det i san sedan 1809 blifvit tolkade Dessutom hemställer
ning för en stat att på denna väg förskaffa sig in- jag huruvida de
för Bondeståndet vore lyckligt
komster Medlen blifva lika litet i detta som i om de tre öfrige Stånden tillerkändes rättighet
annat fall helgade af ändamålet och statans än- att utan Konungeas sanktion förändra och
damäl måste såsom en värd Tslare framställt sökas i således äfven öka de ordinarie statsutgifterna
högre än uti en material vinst Ulan att vilja om- deraf största delen ligger på jordbraket Jag
ååå
röra det verkligen oärliga 1 sjelfva spelsättet tor
de man utan svårighet kunna bedöma huruvida det
i någon mån är räitsenligt att ockra på enfaldiga
menniskors svagheter Jag vill viiserligen icke be
ftrida att allmogen på landet lider mindre mehn
af Nummerlotteriets indragning än städernas invå
nare Jag har hört embetsman uti Juuitiekollegi
um uppgifva att uti ett sterbhus after en mycket
fattig person funnits 2 ,300 lotterisedlar och exem
pel lära vara alldagliga att qvinspersoner pantsätta
på assistassinrättningen snart sagdt den enda kjor
teln för att få penningar till spel pä lotteriet Så
missbruket går si långt är det Ständernas pligt
att mellankomma Hvad åter angår frågtn om
nödvändigheten af Konungeas sanktion åt Ständer
nas beslut rörande ordinarie »tatsinkom» 'er så
finner jag vid jemförelse af S7 och 64 paragra
ferna R (g .-F att då så väl or4iaa >ie statsmedel
som extra ordinarie utlagor anslås till statsverket af
ständerna för att till af dem prifttade behofi uvändas
Riksens Ständer kunna utan den andras statsmak
tens modverkan pröfva det behofvet af en eller an
nan ordinarie eller extra-ordinarie
icke är för handen samt således
statsinkomst
afskafTa den
vill återkalla minnet af 1723 års Riksdag Då fick
man den andra statsmakten af kända anledningar
att bevilja allt hvad Rikets Ständer begärde Hvad
blef följden Jo att de öfrige tre stånden erhöllo
sioa privilegier fri- och rättigheter men Ronde
ståndet fick intet Jag har mer än ett skäl att
frukta att hvad som då inträffade lätteligen kan
ske åter en gång Må vi ej låta oss häaföras der
af att en och annan ledamot af annat Stånd före
slat grundräntans afskaffande Äfven här fram
lyser det vanliga motivet »Stryk Bonden om mun
nen med det der så tiger han nog !» Den tid är
måhända ej långt borta då vi få se liket stiga upp
endast vi vänta men den dagan skulle jag icke
vilja vara med och deltaga i besluten Jag fort
far i mitt yrkande af återremiss Derigenom skul
le vi lika litet som de öfriga Stånden hafva för
lorat vår beslutande rätt när betänkandet återkom
mer Jag vill väl icke förmoda att någon på de
få dagar som i sådant fall skulle komma att för
löpa tappar bort sin öfvertygelae i frågan
af en eller anSinn H urlin från Kronobergs lant Mine bröder
statsinkomst «Låtom oss ej förblindas af ögonblickets hänförel
afskafTa den se B sinn o m blott att den ifrågavarande inkom-
å
fg
heldst ingen grundlagsparagraf lärer kunna åbero sten är usel till sina följder att den bereder mån-
pas som isnehiller ett tydligt stadgande i motsatt sa olyckor för hvilka lotteriet är en stamfader
lyftning Dessutom är Inkomsten af Nummerlotta- Huru ovärdigt är det icke att staten tillskapat sig
riet si tillfällig att den icke med rätta kan under en Inkomst af den spelsjuke han som med en då-
ordinarie statsinkomst inbegripas så att antingen lig beräkning sjelf hastar sitt förderf till mötes
man antager den ena eller andra tolkningen begge Jag vill ej förmoda att Kongl Nummerlotteriet är
Statsmakternas medverkan enligt mitt omdöme bygdt på «å fasta grundvalar att det icke skulle
å
icke behöfves lör lotteriets indragning
En stor dal af Ståndets ledamöter instämde med
Bans Jansson Nils Persson Kihlblom och von
Zxneigbergk
åÄ
kunna ramla Grundlagen utgör åtminstone icke
nåjon grundlig derför lika litet som lotteriet för
grundlagen Jjg itererar hvad jag förut yttrat
Per Jönsson från Skåne talade i öfverensitäm-
gg
Peter Persson från Ädtlforss Jönköpings Län metse med Strindlund och Ola Jeppsson
ansåg det ej värdigt för staten att fresta obetänk- Hans Jansson från Elfsborgs län «Jag har ej rätt
lamheten och dymedelst ofta taga kläderna från kunnat u pfatta i hvad ändamål brödren Ola Jepps-
kroppen på dåren Han tillstyrkte bifall till Ut- son cite at 80 g Reg .formen den der påtagllgen ic-
ikottets betänkande ke står i något sammanhang med förevarande frå
å
undanrödja för hvarje medborgareklass de frestel
ser hvilka uti felaktiga statsinstitutioner kunna
hafva sin grund samt vidtaga de åtgärder och för
fattningar till upphjelpande af de mindre vällot
tade folkklassernas belägenhet Att draga inkomst
af en inrättning sådan som nummerlotteriets är
att emottaga med den ena handen och gifva bort
med den andra Många af den fattigare arbetan
de klassen i hufvudstaden drifva detta spel till den
ytterlighet att de försälja sine nödige gångkläder
hvareftir ingen vill hafva dem i sin tjenst utan
de blifva försvarslöse och få slutligen plats på kor
rektionsinrättningen hvarest de insupa hvarjehan
da lärdomar som föra dem in på lastens väg och
hvarest Staten måste underhålla dem Sålunda
blir lotterivinsten i sjelfva verket ringa eller in
gen De skäl som blifvit anförde för lotteriets
bibehållande synas mig i ingen mån öfvartygande
då man ser saken från den moraliska sidan Jag
åberopar mitt förra yttrande och hänvisar i afse
ende på frågan om försäljning af lotter för utländ
ske lotteriers räkniag till hvad Utskottet härom i
betänkandet anfört
Olof Persson från Stockholms län förenade sig
med Johan Christophersson
Anders Brissman lrån Skaraborgs län instämde
med lars Larsson
Sone Persson från Skåne yttrade sig i öfverens
stämmelse med Hans Jansson (Slutet följer
UTSKOTTSBETÄNKANDES
Lagutshs Bet N :o 26 t anledning af väckt [råga
om kyrkopliklent afskaffande Juititieombudsman
nen hade i detta ämne ingifvit förslag uti hvilket
han uppräknande alla de fall för hvilka kyrkoplikt
i vår lag stadgas yrkade att den måtte helt och
hållet afskaffas såsom numera urartad från sin för
sta bestämmelse störande för andakten vid guds
tjenster och medförande kostnad genom tidsutdrägt
och mycket bryderi då den till kyrkoplikt dömde
tredskas att den undergå och föreslog Justitie
ombudsmannen att i alla de händelser dar uppen
bar kyrkoplikt i förening med annat straff såsom
påföljd för brott hittills ägt rum hädaierier måt
te till enskildt skriftermål dömas Åtskilliga mo
tioner i samma ämne hade äfven från stånden in
kommit Utsk som delat de af Justitieambuds
maaaen framställda motiver har dork ansett lämp
ligt att så länge närvarande stiaffsystem gäller
den skillnad må göras mellan enskild skrift un
dergången för sådane brott för hvilka uppenbar
kyrkoplikt hittills ägt rum och enskild skrift för
andra förbrytelser att vid den förra den felandes
namn och brottets beskaffenhet från predikstolen bor
de kungöres samt den vanliga varningen till försam
lingen meddelas Utskottet har derföre föreslagit
«att med upphäfvanda af hvad genom lag oeh ser
skilde författningar är vordet stadgadt angåead»
uppenbar kyrkoplikt och om ansvar för den sem
vägrar att den undergå i stället varder förordaadt
att i alla de händelser der uppenbar kyrkoplikt
i förening med ansat straff såsom påföljd för brott
hittills egt rum skall hädanefter till enskildt skrif
termål dömas
dock att 1 dessa fall
med bibehållande af den vanliga varningen till fol
ket på sätt förut tillgått underrättelse från pre
dikstolen i kyrkan der skriftermålet sker bör med
delas om den felandes namn och brottets beskaf-
j fenhet äfvensom i fråga om sättet och orten fär
sådan enskild skrifts verkställande 1 de serskilda
fa so™ omförmälas i 4 5 och 6 mom af Kongl
Förklaringen den 23 Mars 1807 iagttagas skall
hvad der angående uppenbar kyrkoplik» stadgadt
finnes .»
Häremot hade i Utsk reserverat sig 1 HrGiin
ther C E som ansett uppenbar kyrkoplikt böra
bibehållas för alla tjufnadsbrott och afstyrkte det
of Utsk föreslagna tillkännagifvandet från pradik
stolen jemte varningen till folket samt 2 HrHe
gardt som likaledes afstyrkte tillkännagifvandet och
varningen
LaquUli :t Bcl jy .o 86 » anledning af inom Bon
deslåndel väckla motioner om skärpning i straf
f m d u dj resan slö !d [Jiskottet ham
^Cer
e
utÄ
ställer att dessa motioner mätte lemnas utan af
seende
lagutsk :s Bet N :o 28 t anledning af föreslagne
Sven Jonsson från JeaatUnd talade i öfverensstäm- ga
melse med Strindlund
Ola Jeppsson från Blekinge (muntligen «Icke
eller jag är en vän af något slags spel men min
öfvertygelse bjuder mig att yrka återremiss af fö
revarande betänkande på de grunder soin Hr Pro
vis
bo
sk
11
Ko
gg
ga Meningen är fömodligen den att dermed be
visa det Ständerna icke ulan Konungens sanktion
borttaga någnn ordinarie statsinkomst Men jag
skulle vilja åberopa denna g just för motsatsen
11 hade icke meningen varit att Ständerna utan
Konungens stadfästelse kunnat borttaga öfrige or-
pggfg
■ten Stenhammar uti dess vid betänkandet fogade diaarte statsinkomster så hade ej 80 g behöfts för
reservation utvecklat Hvad som härvid synner- att serskildt stadga det begge statsmakternas ge-
ligen fäster min uppmärksamhet är den vådliga msnsarr ma beslut erfordras för tillväsabringande af
tolkning min velat gifva åt 57 jemförd m«d 59 rubbniug i indelningsverket Beträffande frågan
€0 och 64 gg regeringsformen då man påstår att bu uvida LotUrimedlen utgöra en ordinarie stats-
äfven de ordinarie statsinkomsterna kunna geu >m inkomst så skull9 man väl kunna komma på den
den ena statsmaktens beslut utan Konungens sank- tanken vid betraktande af Kongl propositionen om
tion upphäfvas Likasom hvar och en annan Co statsverkets tillstånd och behof der dessa medel ä-
ner jag visserligen att det h .de varit lyckligt om ro bland de ordinarie s atslntraderne uppförde
ordalagen uti förutnämnde gg vant annu mer tyd- Men dessa UUfalliya medel innebära t sig en mot-
liga man jag anser i likhet m .d Hr Prosten Sten- sägelse emot sjelfva begreppet af en ordinarie .Ut .-
hammar den mening hvilken plurailteten inom tnkomai ty om ingen spelte pä lotteriet hvad blef
vårt Stånd "derutaf ayne» vilja draga påtagligen ve det då utaf den ständiga ordinarie inkomsten
•par ris try slag af paret samt derjemte mista å
«ran och arbeta ett ellar flira är på någon fäst
aning allt efter brottets grofhet och den brotisli
«ges arghet hörandes han sedermera under arbets
tiden på fästning en gång hvarje år undergå
»samma straff af spö eller ris och det på stimma
«dag som han första gången det utstått .»
R St Just Ombudsman hade på skäl som ic
ke torde behöfva anföras ,hemställt alt denna för
ordning mätte upphäfvas och allmänna lagens stad
gar tjena till efterrättelse för de i densamma om
förmälde brott åtminstone intill dess nja ligför
slaget kunde antagas Utsk som hufvudsakligen
gillat de af Just Ombudsmannen anförde skål men
likväl ej ansett allmänna lagen vara tillräckligt
sträng för de i förordningen nämnde brott och der
före föreslår Ijstället fö
- förordningens upphäfvande
följande förändring
«Då enskilde tjenare Undtbönder eller torpare
hvilka med arbeten eller dagsverken betjena sätta
sig för husbonden eller matmodren i försåt ehvar
det helst är att dem skada göra till lif eller lem
och sarga dem eller slå blånad eller blodvite sko
la sådane straffas med 32 par spö 24 psr ris el
ler 24 dagars fängelse vid vatten och biöd samt
derjemte arbeta å fästning två eller flere år efter
brottets beskaffeBhet .»
Lagutsk :s Bet N :o 38 i anledning af fråga om
Stockstraffets upphörande Rikets Ständers Justitie
ombudsman hade föreslagit att alla angående Stock
straff utfärdade författningar måtta upphäfvas straf
fet ej vidare tillämpas samt de böter som I brist
af tillgång böra dertill förvandlas i stället »ftjenai
med fängelse Utskottet tillstyrker förslaget med
det vilkor att i de händelser då stockstraff i s äl
let för kyrkoplikt bordt tillämpas på främmande re
ligionsförvandt det förra utbyttes mot det i Be
tänkandet M 26 här ofvan föreslsgne kur .gorande
från predikstolen samt alt 20 kap 11 g Missg B
upphäfves men 64 g af förordningen d 1 Aug
1805 om Skogarn6 i Riket så förändras att böter
ne för hvarje olofligeu hugget planteradt träd böjai
till 6 Rtdr 52 sk utom de böter som på firund af
af vitesförbud eller trädets art af fruktbärande bö
ra iläggas
Statsutskottets Betänkande M 39 angående af
skaffande af offentlig afbön Äfven de»i« var för
anledt af en hemställan från Justitieombudsmannen
som efter uppräknande af de lagar der ofant
lig afbön förekommer föreslagit att afbön måtte
alldeles afskaffas Utskottet fäster sig vid den om
ständighaten att nja kriminallagförslaget i stället
för afbön i vissa fall föreslår brottets allmänna
kungörande och hemställer med anledning deraf
att Justitieombudsmannens förslag ej måtte föran
leda till någon itgärd
icke vara den rätta Härtill kommer att
U„„ lek ikulle
nyttig till sina följdar En statsinkomst gifves 'Jet vare skulle hafva talat Jag känner igen bvartenda
till hvars förändring 80 § regeringsformen uttryck- ord Den omständighet att de tre öfrige Riksstän-
ligen fordrar begge statsmakternas sammtnstam- den återremitterat förevarande betänkande inne- j
mande beslut jag menar rustningen roteringen och fattar icke någon förbindelse för Rondeståndet att
båtsm .nshållét Jag vill för ett ögonblick .nt .g göra det .mm
helst vi pä moraliska grunder stöd-1
den tolkning att S-änderna kunde utan Konun- ja vår mening derom att betänkandet bör bifallas
gens sanktion afskaffa alla öfriga statsinkomster För min del fruktar jag i sanning icke det de
oeh jag vill supponera att de t ex förordnade
grundräntans utgående såsom bevillning men att
med detsamma ingen lindring i rustningen med
gåfves af Regeringen Hvad skulle häraf blifva
följden i de orter af landet (och dessa ärodemest
folkrika hvarest grundräntan är mycket låg men
rustningen deremot synnerligen betungande Ove
dersägligen skulle följden blifva den alt dessa or
ter t grund utarmadas genom en odräglig bevill
ning Jag
htr velat anföra detta endast såsom
extmpel på det vådliga uti att oförsynt beprisa
lyckan af Ständernas förmenta rätt att enväldigt be
lluia om statans ordinarie inkomster Hvad num
merlotteriet serskilt beträffar hänvisar jag ånyo
till Hr Prosten Stenhammars reservation och jag
■kulle visserligen ej haft något att anmärka mot
biftll till betänkandet derest frågan om nummer
lotteriats indragning biifvit behandlad i samrnsn
hang med den om förbud af lottförsäljning för ut
ländska lotteriers räkning s»int blifvit underställd
Kon«l Msjtts nådija sanktion Under närvarande
förhållanden och då tre Stånd återremitterat be
tänkandet yrkar jag det Bondeståndet äfven måtte
besluta en återremiss
Lars Nilsson från Blekinge och Lars Larsson från
Örebro Län yrkode återremiss med åberopande af
t
»mkililpi knnuSrplwr nJ en t .f-
j
f
„n „njr v
ih»h5n nrfoi »f rf t
^k ^beha Undet af det
1 'K L
d ^om .XhM »h
,v ,nÄ mrändrinff hlffvit
vT h»i« vill aofn
*ay 'rande förändring blifvit vackt dels vid 1818
års Riksdag då den vunnit Ständernas bifall men
blifvit af Kortgl Maj .t afalagen dels vid 1828 och
1834 årens riksdagar utan att Ständerna det bi
fallit sch utskottet drar häraf den slutföljd att öf
verväsande betänkligheter emot förändringens an
tagande måtte finnes utsk fruktan äfven att
kungörelsernas uppläsande efter gudstjenstens slut
kunde föranleda att många aflägsnade sig och för
blefvo okunniga om allmänna påbud ech utskot-
SlBg g
Häremot har doktor Elmgren reserverat sig
Lagutskottets Betänkande JU 36 t anledning af
anmärkningar vid Viskotitts Betänkande JH 2 an
&fnde (jrönskningen af Justitie Ombudsmannens
mbdsredoqörelse Utskottets Belärikande M 2 ba
d b |jMl h
e |t och hället bif4llet af Bpndeständel
1«™ «illa°de Utskottet» yttrande om Justitie-
OsbudLannens embet ,förvaltning lågt till hand-
lingsrne af Borgareståndet godkändt »fPrestestån
det så vidt det rö
-de granskningen af Ju titie-Om
hudsmsnnenj förvaltning men återremitteradt iaf
seende på dst vid Båtänkandet gjorda tillägg sa
eäsnde Justitie Ombudsmannens plijt enligt 100 g
R
-F 'amt återremitteradt 1 hela sin vidd sf Rid-
derskapst och Adeln Utskottet som funnit att Be
tänkandets omdöme det Justitie-Ombudsmanneei på
ett värdigt och förtjenstfullt sätt inotsyarat Rikets
Ständers förtroende blifvit af trenne Stånd god
kändt anser derföre Rldderekepet och Adelns re
miss »j erfordra nå«on åteärd hvad detta omdöme
cngår I afssende åter på det ofvannämnda i be
tänkandet gjorde tillägg att Justitieombudsman
nen bordt redogör» för och yttra sitt omdöme öf-
V3r äfven sådane i Högsta Domstolen afgjorde och till p
skiljaktiga meningar föranledande ma i hvilka
Jostitie-Ombudsmannen Icke fö .t talan bade inom I
s
f
d
s
n
p
v
a
u
m
n
s
b
h
JUJlllkV kMklOUUVU » /»V kU « UOUV IUU11I
Riaderskapet och Adeln semt Preitestindet blifvit i1
»Bmärkt dels »tt delta tillägg stode i strid med j s
Utskottets yttifda gillande af Jmtitie Ombudsmas
nens åtgärder dals att Utskottets afsigt med nämn
de tilläjg tsvfvade närmarn förklaring Utskottet
svarar härtill att nämnde tillägg är tydligt deruti
att det ingalunda innefattar någon hemställan till
Rikets Ständer om vidtagande af någon åtgärd i
omförmälde hänseende ulan endast Utskottets åsigt
i saken
Lagutskottets Bet M 37 anledning af väckt
fråga om upphäfvande af Kongl Förordn af den
16 Juli 1776 angående sträf för enskilde tjenare
bönder eller torpare som försåtligt våldföra hus
bondefolket Denna förordning »i .dgar «A .tt då
<renskilde tjenare bönder eller torpare hvilka be
«tjena med arbete aller dagiverken sätta sig för
trhusbondefolket i försåt ehvar det helst är att
• dem skada göra till lif iller lem och sargar dem
«eller slår blånad eller blodvite sådane börastraf
«f«s mannen med 3J par sj ö ocb qvicnan med 24
d
v
u
d
s
å
v
t
b
s
p
m
g
h
r
h
,f grundskott Talaren m .tämde i
deåTlgt .r j
T /in eenn v tra4 nm Het lilSel I ill fällt .el J _
hemmavarande kommiltenterne skulle blifva miss
nöjda med lotteriets indragning äfven om deras
Statsu gifter skulle ökas med en eller annan skil
ling för dem hvardera
Anders Andersson från Skaraborgs län (muntli
gen fö .undrade sig ingalunda deröfver att några
ledamöter vilja rubricera ictterimedlen såsom en
ordinarie statsinkomst då han till och med en
skildt hört ledamöter som gifvit dessa medel namn
Jansson yttrat om det högst tillfällig» uti den in
komst staten bar af Nummerlotteriet Hvad för
bud mot lottförsäljning för utländska lotterier vid-
komme tå hade Utskottet ej förbisett frågan derom
Sm S T kUnn
r W
fra» a *7°®
11
.ni°
.TIB ,MI0 "r #r UJ <l»k»lott-i
hnrul ;» hmL T °l f
^f ett annat ond
"beta blbehä ,iaDdet
Johannes Christoffersson från Kronobergs län1
(muntligen yttrade sig för bibehållande af tsum-1
mer-lotteriat enär det icke vore väl betänkt att
betaga vårt fattiga land denna inkomst Talaren
ansåg att om lotteriat indfoges skulle utan tvifvel
Lars Nilsson från Blekinge och Lars Larsson från
Örebro Län yrkode återremiss med åberopande af en mängd andra enskildta spel sättas i stället som
de skäl som blifvit utvecklade af de värde Talare "ne
b "r° !U vi (ia
stöfr
e moraliskt ondt än det
hvilka förut yttrat sig med denna syftning
förstnämnda ty dervid kan d™ spelanae beräkna
sin förlust Talaren kunde ej lemna sin röst åt
Nils Persson frän Ö-ebro Län och Bengt Gud nummerlotteriets indragning utan i förbindelse
mundssein från Halland hade såsom ledamöter uti se med förbud mot andra spal särdeles sådana
Statsutskottet tillhört den majoritet hvilken be- nom rikt» utlänningen och draga penaingar ur
ilöi ifrågavarande betänkande
hvartill de yrkade landet Yrkade återremiss
bifall hvarjemte den sistnämnde upplyste att Ut- Lars Larsson från Elfsborgs län (muntligcn ansåg
skottet v i d S a s r e «1 e r 1 n « ena u p p ö r r n d e genom det icke kun„a vara förnärmande för den andra
l8 ?re beräkning » poslmedlen fyllt den lucka statsmakten om Ständerna sätta en annan inkomst
som genom nummerlotter ets indragning skulle j stället för nummerlotteriet och dymedelst afsäg»
uppkomma ,ig för „tat»ss räkning den inkomst som genom
Pettr Jönsson från Jönköpings Län (muntligen lotteriet beredes Namnet lotterimedel komme dar
roedgaf visserligen att i hufvudstaden finnes en igenom att försvinna liksom sjelfva denna inrätt
mängd fattige och obetänksamme menniskor Men i ning Yrkade återremiss s ,mt föreslog det Stän
kunde ej erkänna det vara någon juridisk el-j derna må uttala den önsfean att nummerlotterl-
han
ler moraliik pligt rör R ^ets Ständer att utörva ett medlen icke må vid nästa Riksdag uppföras bland
9 Xm ^ls e J t li j
föyndaeköfådddIktd
STOCKHOLM den 2 Maj
— Vårens askomst firades i går den i Msj
mad den vanliga stora promenaden till Djur
gården Ekipjgerca voro som vi tyckte tal
rikare än vid samma tillfällen de föregående å
ren mea deremot utmärkte sig ingen företrä
desvis genom någon utomordentlig lyx utan
d«t hela bar mera pregeln af en viss komfor
tabel jemlikhet Det elegantaste och smakfulla
ste ekipaget var ulan tvifvel H K H Kron
päinsens vagn som gick tom emedan Darai
K»ng Högl .eter åkte med Drottningen som
företräddes af sin störa uppvaktning i serskilda
vagnar D« unga Arffurstsrns och Arfptinses
san gjord® sin promenad tidigare och foro heta
kl 7 Konungen var ej ute Det sades att H
M ämnat sig ut till häst äfven denna gången
men kontraananderat på eftermiddagen Bland
Officerskorpser syntes Hästgardets anförde af
sia Chef H Ex Grefve Brshe vid hvars sida
red den fordna Chefen H Ex Grefve Gustaf
Löwenbjelm den sednare i frack och hvita
byxor clldeles såsom en ung kornett Några
andra korpssr voro äfven tillsammans Första
Gardets bada anbragt en dekorerad balkong
utanför den nedra byggniogen vid Fredrikshof
från hvilken musik uppfördes Afven af riks
Jagsmän såg man åtskilliga En betydlig del
af BondeStåndet hade en asexa» vid Djurgårds
brunn men ledamöterne höllo sig likasom i
allmänhet under denna riksdag osmord»
På aftonea var såsom vanligt bal på Vaux
hallen som lärer bivistals af öfver 300 sf man-
men endast omkring 10 af qvinnkönet och sed
nare mot natten lärer slutats med gräl och
slagsmål
— 1 dag öppnar den Torsslowska dramati
ska truppen sin sommartermin å Djurgården
med en ny pjes kallad Arthur eller 16 dr
sednare
— I Upsala har i förra veckaa mycken ny
fikenhet väckts af en kurir som anlände en
dag i början af veckan kl T /2 ■ P® morgonen
stadnade utanför professor Grubbe och aflem
nsd® ett bref som det troddes från Utrikes
Statsministern Det undras om detta månde
betyda rågon underhandling om en Statsråds
plats och har man i Upsala redsE roat sig
mycket åt denna taEka Hr Professorn som
vid kurirsns ankomst legat å ena sidan hsde
af förundran vändt sig å den andrst derefter
uppstigit och besvarat brefvet redan kl 8 sam
ma dag med diligensen
REVY AF TIDNINGARNA
på högst densaElmes e_eu anmodan
b
S®ia "en5 språng
Svenska Hinerva synes i dag åter blotta
något af sitt hedniska guda-ursprueg Det var
som man vet en svår hufvudvärk som före
bådade Jupiter att något stort skulle födas ur
hans hufvud och då Vulkanus — naturligtvis
klöf den
rustning
Pallas i full
_
k
1 svängde dansande sitt spjut ocn
skölden så som beredde hon sig till
slog pj
en fien
des angrepp Snart öfverlemnade hon sig lik
väl heldre lill de fredliga yrkenas dyrkande '—de
ullgifvande hjordarne silke- och bomullsodling
der de kunde acklimatiseras m m blefvo vä
sendtliga föremål för hennes omsorg oeh hon
åldrades beskedligt vid spolen sedan hon lik
väl till följd af sin qvinliga natur svårt till
trasslat mången härfva Nu sedan gumman
blifvit gammal lider bon mera än någon
sin af ett symphatiskt beroende af nådig pap
pas hufvudvärk Hvarje gång någon ny Pro
metheus stjäl undan litet eld till folket och
gudens vrede äeröfver drifver blodet upp till
hufvudet ikläder sig Minerva genast sin Pallas
rustning lånar pappas harnesk disponerar allt
hvad Martis krigs-kollegii-förråder och sjelfva
g
9 X« m ^fl s e -J r t »l _ i k j i
förmyndareskap öfver jådane personerde der Icke sttlktt ett under tid
g
9 X« m ^fl s e -J r t »l
förmyndareskap öfver jådane personer de der Icke
gitta virda sig sje ^fva enär Ständerna på samma
grund »kulle efter han» tänka utöfva förmyndare
skap äfven öfvir dem som Idka kortspel hvars
följder äro ojemförligt menligare än lotterispolets
Talaren fortfor «Slstlidne Riksdag om jag ej
miisminner mig tillstyrkte cn »f hufvudstadens
prester vid en öfverläggning i Ekonomiutskottet
inrättandet ar ca mindre teater i Stockholm för
att derigenom bereda en ädlare föritröelse an de
nu vådlige för den mindre bemedlade och miadre
bildade folkklassen Di en »idan förströelse har
kunnat föreslås ådagalägger det att man insett
behofret deraf för nämnde klas» och »isom ett
Samka litet peDningeödande förströeUe bör num-
g ppland
_ i k j i
statslnkomsterna samt ett under tiden alla nya tjen
»temän vid verket endast mätte eshill» tillsvidare
förordnande och att med detsamma tom lotteri
spelet försvinner alla andra offeDtliga spel och lott
försäljningar jemväl måtte förbjudas
Olaus Eriksson från Götheborgs och Bohus län
förenade elg med Lars Ivarsson
Nils Persson från Södermanlands Län «En värd
Talare har yttrat at
enligt hans tanke Riksens
Ständer icke borde taga nigot förmynderskap öf
ver de fattigare folkklasserna i hufvudstadea hvilka
ruinera sig genam lotterispelet Men jag hemstäl
ler till hans och öfrige Ståndsbröders bedömande
huruvida leke det åligger så väl den ena som den
andra itaUmakten att sä vidt på dem ankommer

Sida 3

Thalia» klädkammare kunna erbjuda och skojar
med bans åskor eller hotar de arma dödlige
med hans vidt-bredt-tungt-svängande gissel
värre än gubben sjelf
Likaså serman Svenska Minerva i dag full af
krigisk anda öfverlemna sig uteslutande till en
strid om tredje hufvudtitelns tillgångar och be
hof Det stackars Statsutskottet är föremålet
for gummans knarrighet I sin ifver nedsätter
hon förr uppsatte hjeltar beskyller generaladju
tanter att ej kunna »ens kommendera en ba
taljon» och vill ej veta af att den unga bevä
ringskraften får förstärka torpveteranerna Hon
har ej en gång haft nog tid att skrifva kort —
ulan består till ändamålet ett helt dubbelnum¬
1840 ARS «SALONG»
Sednare artikeln
Vi träia utom den gröna skärmen och be
fitioo oss i en annan afdelning af rummet Här
ha vi Sandberg Fahlcrsnti Julin Berger
Af Sandberg finner man trenne större por
trätter ett mindre dylikt en tafla föreställan
de »tvenne b :rn som lysa på en byst» samt
en annan med tv«nne «historierada porträtter»
P /ofessor B .arjting vid Lings marmorbyst Af
porträtterna torde Grubbes vara det likaste
men i intet sf dem alla framträder något ut
omordentligt mästerskap Emedan man på den
na sasims exposition eger ett pir porträtter af
Ts ;khgt stor och öfverträfTande konslnärsför
måga och snille i denna genre — vi komma
frarndel ?s till dem — har man anledning och
ursäkt att vara litet nogräknad uti ifrågavaran
de äoans Hr S «barn» äro ett litet intressant
■tycke Det är omöjligt att i fråga om så
•tuderade ljuseffekter utan eget likadant stu
diaon af naturen afgöra om allt är till det min
«ta iikttaget riktigt uppfattadt och sannt åter
gifvet Att döma af totalintrycket tyckas det
olika skenet från papperslyktan på barnens an
iijjtou och på den hvita bysten vara lyckligt
attrapp sradt Den främre flickan är en liten
intagande och qvickt målad fysionomi Betrak
ta detta ög» denna näpna min
Hr Fahlcrantz vår gamla förträffliga land
•keps-cilare bar riktat expositionen med sex
*yer vi hafva dem här Tvenne af dem «ut
•litt vid Valdemarsudden» och utsigt i Wosse
YJU i Norge» äro rena obetydligheter att icke
om den sednare säga orimlighet Af de öfriga
>r onekligen «Domnare-forssen i Dahlelfven»
din bästa Det strida såpjrönsvarta och lik
eöra oljiga vattenbandet är alldeles förträffligt
målad tycker ni er icke sehur det med jemn
fart stryker fram för att stupa kullerbytta öf
▼«r ne ^iös ^na äfvenså är den motsatta stran
den med sina mörka lummiga buskmassor mä
sterligt utfärd dagern på den ofvan liggande
b <c <en väl tänkt och det i venstra hörnet öf
r hed-kapit uppsugande svarta molnet af
iiiyck ^o pittoresk effekt Skummet i förgrun
den är icke naturligt det är påpensladt i löf
vsrksmanér och ser ju nästan ut som buska
j»r endast med den egenhet att de äro hvita
E i utsigt af «Steg«borgs ruin» innehar rummet
der fte den långt bort försvinnande kusten
och arkipelagen är vacker äfvensom den gles»
löf <kogen »ere på stranden denna sidan om
vattnet Hvad säger ni deremot om utsigten
af «O bybu » denna vid dagen nemligen —
ty här är äfven en tagen om nattetid — Är
denna himmel naturlig äro dessa träd i för
grunden fullt som de böra vara Man runkar
på bufvudet lill ett nekande svar Hr F har
dock kunnat måla träd men detta är gud för
låt mig I rent af trivialitet och petighet kro
norna ä o icke modellerade utan helt platta
på dukfn qvist- och grenbyggnaden utan fri
hat djerfhet och originalitetl «Örbyhus vid
månsken» vore bättre — ty bär har man löf
s &assor gjorda med vida mera ansats — om
månskenet egde aldrig så litet sken hvilket
nu verkligen icke är fallet
S»x störa landskaper i aquarelle af Julm
Sro samtligen förtjenta af en mer än flygtig
bekantskap Det är i sanning ingenting mindre
In lät alt bestämma för något visst af dem
4tt afgjordt företräds kanske skulle man dock
▼»ra böjd att lemna ett sådant åt utsigten af
tÄreskutan på en mils afstånd» Det är en vy
af de aldra märkvärdigaste säkerligen äfven en
*f de för målaren mest kinkiga att på ett till
fredsställande sätt återgifva Hur många hafva
vi sona skulle gjort det i lika hög grad som
Hr J Då man betraktar Hr J :s taflor gör
man sig den frågan hur en artist med hans
utmärkta förmåga med denna storartade till
och med djerfva karakter i sina uppfattningar
med denna oförskräckta och friska pensel kan
fortfarande hålla sig till ett slag af måleri som
mera synes lämpa sig för den lilla genren som
utan tvifvel saknar flera af oljemålningens res
urser och fordrar långt mera tid och besvär
än denna utan att i motsvarande mån vara
tacksamt M ;n måhända är det en förlåtlig
ärelystnad att sedan han en gåDg uppdrifvit sin
aqiarellmålniog så pass högt han på ett allt
mar och mer lysande sätt vill visa oss hvad i
denna specialitet af konsten står att uträtta och
att det baror på deri under hvars händer den
kommit att göra af nämnda i allmänhet något
styfmoderligtan sedda specialitet till och med en
rival åt msleriet i olja
Hr Berger har utom ett antal små aquarel
ler upplemnat fem taflor i olja En af dessa
har redan i den föregående artikeln blifvit om
nämnd Tvenne de största föreställande (Stock
holm från Stora Yarfvet» och «Karlstens fäst
ning vid inbrytande storm» fästa här vår upp
märksamhet I synnerhet är den sednare der
af förtjen
Dat i öppningen mellan fästningen
och några klippor och grund synliga öppna
hafvet är verkligen förträffligt måladt äfven
10m den hemska orkaBbimmelen derötver Vå
gorna hoppa med höga hvita spetsar dystert
tecknaide sig mot den kolsvarta grunden af ett
ofantligt saoln som synes stryka fram helt lågt
öfver hafsytan och hvad sjömännen kalla dra
ga vatten Den som någonsin sett någonting
liknande storm på hafvet känner fullkomligt
igen detta Det Engelska ångfartyget som ses
komma in i nödhamn just i grefvens tid bi
drager att gifva lif och påtaglighet åt taflan
Vattnet i förgrunden är mindre lyckadt Nå
gra btsynnerligheter förekomma i dagrarnas för
delning Landets hela färgton är icke rätt na
turlig Hr B älskar för mycket spanskgröna
i sina backar marker och trädpartier i andra
saker är för mycket gris-de-lin — Vyen a
Stockholm är en marine vacker på ett annat
sätt Vi ha här en varm och lugn sommar
dag det är itiltje på »strömmen»
«SoUn glimmar blank och trind
Vattnet likt en spegel !»
och seglarne vanka helt sakteliga fram mellan
de förankrade fartygen Staden och Skepps
bron med skog af master ligga der bakom i
solrök och dimma som sammangjuter föremå
len och låter dem träda tillbaka i en violett
demi-teinte Uttrycket af det hela har något
af ett vekligt behag Afven här ha vi Hr B :«
förargliga spanskgröna hela Kastellholmen ser
ordentligt ergig och giftig ut det venstra hör
net i förgrunden har också fått litet deraf och
dertill kommer en del af ett bredvidliggande
sinoberrödt skrof i sanning en litet hvad man
kallar «vild» kontrast — Månskenet i (Utsig
ten af Rosenbad» är väl icke rätt oklanderligt
men taflaa är i öfrigt af förtjenst — Hvad Hr
B :s aquareller beträffar de flesta egentligen att
anse som eskisser eller studier så gäller om
dem samtliga en anmärkning emot den deri
rådande färgton som jag visserligen bort nå
gen försäkra skall vara mera ett Engelskt ma
ner än Engelsk natur på sina ställen har Hr
B varit riktigt spendersam vi ha der himmel
vatten och jord skiftande i alla regnbågens far
ger gredelint och gullgult rosenrödt och ljus
blått om och bred vid hvartannat Sjelfva teck
niiegen utmärker sig deremot på det fördelak
tigaste genom raskhet och artistisk hållning
Af Hr Schutxercrantx finna vi äfven här ett
par taflor De äro minnen från Italien och
jag behöfver då icke nämna för er att de före
ställa en « (bteria» och «några pifferari .» Ty
det är nu en gång för alla afgjordt att vi icke
ha från Italien annat att vänta as» af våra ar
tister för hvilka den hesperiska jerden verkli
gee tyckes vara bebygd m»d «osterior» och be
folkad af endast «piferari .» Sedan hur många
år hafva vi sett och återsett i olja och vatten
färg i erayon och i lithograG alla slags oste
rior osterior i fönstret här med fönstret der
med dörren så med dörren så pifferari unga
pifferari gamla pifferari små pifferari störa all
tid med säckpipan under armen och uppblåste
kinder Detta är hvad anbelanger Hr S :s
ifrågavarande taflor så mycket fatalare som i
sjelfva verket nyhetens förtjenst icke skulle va
rit för dem alldeles öfverflödig
Vi hafva här en eskiss af Dahlström Det
är en «revy på Ladugårdgärdet .» Den liksam
en annan ett bataljstycke som finnes i den af
delning vi redan lemnat lofvar en utmärkt
tafla Det är en omvexling och qvickhet i
gruppericgarna som frapperar vid första åsyn
en kolorit som är liflig utan att braska med
några bondprålseffekter
En «pilgrim» af E Lundgren är ett ganska
förtjenstfullt stycke
Af Hr Nordgren hvars framsteg i porträtt
måleriet äro anmärkningsvärda sitter här ett
porträtt af Friherre Sixten Sparre Likheten
är rätt bra träffad en hop småsaker af guld
silfver och silke hörande till uniformen äro
utförde med en omsorgsfull pensel
Tvenne byster i gips af Hr Michaelson till
höra denna afdelning De föreställa Carl XIII
och Professor Ling Som jag icke haft den ä
ran vara personligen bekant med högstsalig H
Maj :t vill jag innehålla med iiågot omdöme om
i hvad mån danea byst må vara lik sitt illu
stra original beträffande Hr Ling som i lifsti
den gifvit mig mången både ben- och armrö
relse synes mig hans byst vara ganska lyckad
(Slutet följer
Å nedanstående insända Art vill Redaktionen
fästa läsarens uppmärksamhet Den utreder när
mare ett par anmärkningar som vi redan antydt
angående S 'atsutskottets bedömande af anslags
behofven till Justitie-Revisionen och Kammar
kollegium Utan tvifvel har Ins i hufvudsa
ken rätt och hans uppgifter öfverensstämma äf
ven med hvad Red serskildt har sig bekant i
denna omständighet
»Ehvad opinion man än ma tillhöra fordrar man
dock ovillkorligen att något skäl bör finnas för
afslag af en proposition den må nu vara Rege
ringens eller den enskilde Representantens I frå
gor rörande Statens utgifter kunna dessa afslags
skal icke hänföras under flere än tre kategorier
neml utgiftens obehöflighet bristande tillgäng att
fylla den eller bristande förtroende till medlens
förvaltning Tid den nu å Ständernas bord hvi
lande statsregleringen bar efter Ins förmenande
det första skälet blifvit af Utskottet föga taget i
anspråk det andra icke åberopats det tredje der
emot har blifvit åberopadt stundom med skäl men
för ett par fall äfven i otid Detta gäller 1 syn
nerhet regleringen af Andra Hufvudtiteln för Civil
staterna hvarom Statsutskottet (hvilket utom Pre
ster icke räknar en enda ledamot som bekläder ci
vil tjenst ellsr embete och endast en friherre
Sprmgtporten beklädt ett sådant ehuru äfven hans
bana varit hufvudsakligen militärisk tyckes hafva
inhemtat en alltför Äyg 'ig och ensidig kännedom
så bar t ex Ctsk tillstytkt löneförhöjningar för
Ginerallandtmäterikontoret Sundhetskollegium Ca
rolinska Institutet (bvilka Uisk förärat ändå mer
än som blifvit äskadt men deremot afslagit den
begärda tillökningen för t ex Justitierevisionen
och Kammarkollegium Denna påfallande incon
aeqvens visar att Utsk icke som sig bordt be
dömt behofvet och den större eller mindre skada
som tillfogas det allmänna genom en för långt
drifven hushållning Hade Utsk fördomsfritt un
dersökt detta förhållande så hade det säkert ej
undgått dess uppmärksamhet att tillräckliga löne
anslag äro företrädesvis nödiga i dt Embetsrark
o« kafva sig uppdraget att afgöra enskildes rätt
ler ekonomiska tvister — och dtr allt för knappa
löner och ett allt för ringa arbetsbitiäda nödvändigt
måste föranleda brist på lust och drift i tjensten lång
samhet och oordning attejtala om fordna tiders egen
nytta och de betänkliga missbruk som deraf »oro en
följd — Tigten af dessa omständigheter lärer ej
kunna förnekas och då härtill lägges att beköf
ligheten af åtskilliga bland de äskade fö
-böjnin
garne icke kunnat af Utskottet bestridas så före
faller det insändaren både oriktigt besynnerligt
och för det allmänna menligt att sf s k politiska
skäl afslå sådane anslag hvilka åsyfta att fortskyn-
da och betrygga rättsskipningen ilandet för hvars
långsamhet Domarekorpsen och Reg alltid finna
en ursäkt så länge till behofvet erkända anslag
vägras Sådant är åtminstone förhållandet med de
för Justitierevision och Kammarkollegium begär
da förhöjningarna
Beträffande det förra verket eller Justitierevisio
nen så är det visserligen sannt att en tillökning
vid sista riksdag beviljadas till belopp af4 ,651 lldr
S6 sk 10 rst men deremot förekommer sär man
räknar naga det vill säga från anslaget afräknar
den vinst Statsverket egt genom det progressiva
skipandet af de förut till Ijenstemännen direkt in
gångne sportler hvilka nu i form af Char a Si
gillatn ingå till Staten att den effektiva aflörungs
tillgången blifvit minskad med 217 R Jr 19 sk 1 rst
emot hvad den var före den nya regleringen hvar
till ytterligare kommer att t ,ill Rdr 16 sk 9 rst
utgå såsom ersättning åt på indragning ställde em
betsman och utan att staten deraf drager nå
gon fördel J
Dat är likväl i den Kongl propositionen utredt
B r
-
och vitsordas af erfarenheten att göromålen inom
Justitierevisionen icke kunna bestridas med det
nuj på stat uppförda antal tjensteaiän utan att
tjenstgöringen ovilkorligen fordrar en tillökningar
8 :ne föredragande 2 :ne protokollssekreterare e :ne
kanslister och :ne kopister Detta ökade antsl
tjenstemän hvilket i allt rall är mindre än det rör
sista riksdag till ordinarie tjenstgöring indelta har
ock allt sedan den sista regleringen ut verket va
rit tillförordnadt dels utan all löaersättnlng deU
emot lön i lägre grad De harva fortsatt sin tjenst
göring i förväntan att R St vid denna riksdag
skulle upprylla deras billiga anspråk men da nöd
gas utan tvifvel ar omtanktn rör egen bergning
afsäga sig en lönlös tjenstgöring och hvad åran
dernas gång derpå lida kan en hvar btdöma som
har någon kännedom om vigten af ett skickligt ocls
tillräckligt kansli åt Högsta Domstolen Också blif
ver det allt svårare och svårare att erhålla förtdia-
gande inom verkat och tillräckligt bitiäde at dam
ty äfven de yngre extra ordinarie tjsnstemännan
upphöra att tjenstgöra i saknad af all uppmuntran
och hopp om utkomst Detta måste inom kort
hafva till följd att balanserna ökas och att da rätt
sökande få vänta allt längre och längre tid på må
lens afgörande Antalet af dessa utgå årligen om
kring 3 ,400 och med föredragande ,såsom nu är
fölhållandet belöper sig således omkring 500 mål
på hvar och en ,hvilket synes vara temltgen betyd-
ligt då den föredragande uti sila mål måsta för
ratta antingen promemorier eller berittelstr eller
ock i s k revisionssaker begge delarne uti dej
sednare afgifva eget betänkande och föredraga des
sa mål både inför nedre Justitierevisionen och Hög
sta Domstolen samt slutligen i ber ,ö .ig oidrfng da
samma expediera Denna arbetsprodukt är allt
hvad som ktn fordras af en tjenster ^an som icke
inom nära få år skulle blifva utarbetad och för
slappad i både intellektuell ach rjsiskt hänseende
Detta om röredragandema
Ett mindre antal än 6 Protokollsekreterae för
förandet af sex serskilda protokoll i verken bvilko
hvardera uppgå till 14 å So ark kan icke fordras
så framt en sådan tjensteman icke Skall uteslu-
tande egna Sin tid åt denna sysselsättning hviket i
åter Icke kan begäras då lönen är otillräcklig att
ensamt deruppå subsister»
1
Att ds 2 :8 nya Revisionssskrelerare måite till j
sitt biträde kunna egt en Kanslist och Kopist
följer af sig ■jelft
Hvad åter beträffar det politiska skäl som Ut
skottet anfört eller att något anslag icke kan be
viljas innan den nya Jusiitiestatsoiinistem upp
gjort sitt budget så är detta uppenbarligen olämp
ligt då Jnstitieitaisministerembetets skiljande från
Högsta Domstolen i ingsn mån minskar utså sna
rare ökar Justitierevisionens göromål emedan de
skriftligen författade promemorierna uti vidtlyfti
gare och vigtigare brottmål hvilka nu uppsättas
rör föredragningen uti Bogsta Domstolen snarare
errordra mer än mindre besvär och omsorg der
est handlingarna äfven skola öfyeriemnas till Ju
stitieministerns föredragning i kanseljen än den
nu s k franska listan hvilken vanligen innefattar
jemte nådetskälen endast »n kort resumé af målet
Yidkommande Kammarkollegium så är det all
mänt bakant att detta embatsverk behandiar vig
tigare ärender än något annat Kollegium Det är
då temligen förvånande att Statsutskottet vill ål
det tjenstemannapersonal gifva lägre iönerilko
än som åtnjutas af embets- och tjensUmännen i
något annat Kollegium Så länge Statsutskottet
härmed envisas är det svårt att anställa anmärk
ningar ehuru grundade de än må vara emot den
gammalmodiga slentrian och det stillastående som
utmärker detta verk Dan rättvisa klagan öfver
åtskilliga iaom Kammarkollegium skedde befor
dringar till kamererare- och rådplatser torde ock
mötas med den invändningen ätt det är omöjligt
_ „
erhalla verkligt dugliga tjenstemän emot så ringa t
vilkor som de nu på stat »nslagne
Jemförer man nu denna Statsutskottets så långt
drirna hushåilsaktighet uti anslag som indirekte t
slltid komma folket tillgodo «medau folket så-
gom vi ofvan sagt har det största intre &sö döri
att dess tvister afgoras med skyndsamhet samt sf
dugliga redbara och äfven i ekonomiskt hänseende
oberoende embeismän — jemför man delta säga j
vi med Statsutskottets undseende för all slags in- j
dragning p tredje och fjerde hufvudtitlarna der
den demoraliserande militärljxen slukar så högst
beiyliga summor så kommer man i sanning till 1
underlige tankar i afseende å de personella syra -
patierna hos Statsutskottets ledande Ledamöter
heldst då man besinnar att de politiska aatipa-
tierna utan tvifvel rättvisast träffa delsystem som
blifvit fötjdt i crméförvaltDiogen och flottans edmi
atration
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
1 Poliskamraar«n har i dag undersökningen
fortsatts i anledning af eldsvådan i förrgår afton
Ingen ytterligare upplysning vanns om anledningen I
till eldens uppkomst Åtskillige personer voro till-
kallade för att höras huruvida de sett gnistor från
den närgräiisande tryckeriskorstenen men ingen
kunde uppgifva att sådant skett nämnoe afton Å
andra sidan gjordes anmärkning dervid att en bjel
ke varit instucken i en skorstenspipa fran köket i
tredje våningen af Hr MandorlFs hus och att ett
hål der funnits från rökgången till stället der bjel
ken satt och besigtning begärdes häröfver
— Sa
ken förvistes till vidare undersökning vid domstol
hnlms Borgerskaps Militårkorpser i en mängd td
ningsartikiar blifvit under alldeles origtiga syn
punkter framstå hl t och dciinii förvåning har sti°it
till verklig indignation vid läsningen af den sed
nast i Aftonbladet för den
J3 dennes införda arti
kel i ämnet hvilken ulom de vanliga utfallen och
förvrängningarna innehåller dels skefva dels full
komligt origtiga uppgifter Hela marchen af den
na aiTär företer ett nytt högst obehagligt bevis der
på att agget partisinnet illviljan och okunrrghe-
ten ät den mest välmenta cch flärdfria handling
kunna gifva ett utseende af intrig och makt-miss
hruk som den rättsinnade och fördomsfrie hvarken
i sjelfva handlingen eller i dess påtagliga motiver
föi mar upptäcka En sädan handling är otvifvelak
tifit den nu ifrågavarande så bittert tadlade åtgär
den och då dessutom samma handling varit full
komligen frivillig al ordningsälskande medborgare
utan någons förnärmande vidtagen ocli utförd samt
aT Konungen i laglig väg sanktionerad förefaller
det last obegripligt huru den kunnat Mi föremål
för ett ensidigt osmakligt otidigt och sanningslöst
tidningskäbbel
Stadsmajors !jensten i Stockholm blef för SO år
sedan ledig och bar sedermera icke blifvit återbe
satt hvarigenom Stockholms B .irgerskaps Militär
korps hvars underbefälhafvare han var visst icke
vunnit i tjenstbarhet Också väcktes under den sed
nast afgångne Öfverstålbållarens embetstid (lera gån
ger och pa fullt alfvar frågan om den altt för lang
variga vakansens återbesättande Emot detta forslag
afhördes del icke något knot eller missnöje inom
Borgerskapet icke heller emot samma Öfverstå (hål¬
en ma
Jares bestämdt yttrade önskan alt Borgerskapets Mi-
'• "•korps måtte blifva kompletterad och i vapen öf
vad något som alv livul ai behofvet högt påkalla¬
des så vida samma korps ytterligare skulle anses
förtjena denna benämning och den serskilda he
dern att stå under Konungens och Kronpi insens
eget höga öfverbefäl Hvad sålunda länge påtänkt
och behöfligt v .irit är nu b agt till verkställighet
på sä sätt att sedan i enlighet med Kongl Brefvet
af den 19 Oktober 1820 som behandlar frågan om
Stadsmajors-vakansen en betydlig majoritet inom
t orgel-skåpets Officerskorps bos Kongl Maj :t anhål
lit om tillförordnandet af en Militärbefälbafvare
som skulle Stadsmajors-göromälen bestrida Kongl
Maj :t dertill i nåder förordnat den af oflicerskorp
sen i underdånighet föreslagne en skicklig ooh all
mänt värderad militär af Majorsgrad (den för 20
ar sedan aflidne Stadsmajoren dog väl som Öfvcr
ste-Löjtnant men innehade i manga år icke högre
än Majorsfulimakt Af denna i allt afseende lämj»
liga åtgärd har man nu gjort ett allarm ett väsen
de soai hotade Stockholms Borjjerskap med icke
so Bl
mindre än total upplösning och ehuru hela anstal
ten blott åsyftar att fä Befälet vid Borgerskapets
korpser excerseradt och vandt vid tjenstgöringen
så att detsamma i nödens stund skulle kunna sam
mandraga truppen och sjelf excersera den samt e
huru (let till frivilligt antagande af hefälhafvåren
framlagde Kegemenlsprojekt är det mest liberala och
lindriga som i uiilitarväg kali tänkas har man öf-
verijuilt skrikit öfver intriger olagliga saminankom
»ter våldförande af Borgerskapets rättigheter o-
j
behöriga öfvertalningsbevis etc etc — ailt saker
som sakna grund och som aldrig kommit i fråga
1 förening med det onödiga skriket emot den vid
tagi .a åtgärden har man också i offentligt tryck e
mot den utnämnde Bef .jlh .ifvaren tillåtit sig lika så
rande och smädliga som fullkomligen oförtjenta t i II—
v i tel sr r Nekas kan dit icke heller att den perio
diska pressen utan att göra sig underrättad om
Verkliga förhållandet med allt för mycken bered
villighet upptagit dessa utgjutelser hvilka till deras
rätta halt ksnda och bestämda kasta en sä stark
skugga på Borgerskapet alt den framkallat en helt
,ci hållet obehöflig skandal
Då alla dessa o .kickligheter likasom koncentrera
den insända Aftonbladsailikeln för den 23 April
i vill Ilian litet närmare belysa åtskilliga deruti fö
rekoiumaude nppgiftti och framställningar horfat
1 turen t .ti berörde arUkr som undertecknat »ig
j «Aoryflro hal
Ilka med s na föregångare tagit sig
friheten att tala i Iforyersliapits namn Dertill är
han likväl i allt alseeiule oberättigad och en frak
tion al några nu mer kunde orolige och missnöjde
individer borde noga afhalla sig ifrån att vilja upp
träda såsom represerif .iiiter för eu sa aktningsbju
dande Korps Den störa majoritet inom oflicers
korpsen som-önskat och öfverenskommit att begära
en befälhafvare skulle Kled mera skäl kunna tala
och dedicera i hela korpsens namn men långt ifrån
att vilja imponera pa någon annans öfvertygel
se begär man blott rättelse ät sin egen lem
nande i öfrigt fritt val alt taga sitt parti
al den som heldre vill lemna en korps än der
qvarstadva som heldre Vill se oordning och upp
lösning fortgå än ordning infoia» der den bör
äga ruin logen Borgare kan tvinga» att göra tjenst
vol Borgerskapets militJr-korps och det minskar
dj ill ådi
p
någons värde att lian ej vill pådraga uni
Men också bör icke heller
visst ick
formen
föi tänkas om han önskar att Stockholms Borger
skaps nnlitär-korps icke allenast kallus utan verk
ligen är en sådan korps
Ingående i ätskillga specialiteter som på hufvud
»aken icke i något fall inverka och som icke synas
bordt blifva föremål för publiciteten har Boryaren
ibland annat klandrat att befälet vid Ett kompagni
blifvit sammaiika ludt hos löjtnanten <oai skall
vara befälhalvaretis inlime vä och icke bos kap
ten att tvenne sådana möten ägt rum pä Barnhus
kaliaren att hel let vid ett annat kompagni allde
les icke kunnat fas tillsammans o s v Härmed
.hunger likväl sa ihop (hvilket Borgaren också utan
t tvifvel känner a t kaptenen vid det förstnämnda
Looipagnni i anseende till sjukdoms-fall inom sitt
bus var förhindrad att se sina kamrater hemma
t h os sig in« 'åi <k 't oaktådt vid tillfället infann sig
hos löjtnanten att för personer som vistas pa sprid
(Ju tallen Barnhus-källa .en alldeles icke anses för
något olämpligt samlingsställe dä man till öfver
.läkning vill sammanträffa allraminst nu dä den
j ene kompagni-chefeu bodde utom en af stadens tul
j lar och dn andre ej laugt ifrån en af tullarne
inom stadtn samt att orsaker» hvarföre Eli kom
paguies befäl icke sammankallades var den att
1 inom detsamma någon komplettering af befälet icke
annu s kedt Detta allt är dock småsaker lika li
tet vårda uppmärksamhet suui vederläggning men
<lå Borgaren vidare påstålt att befäliiafvaren ej
kunde loruiä liera än Ellva personer att ingå p
hans proponerade nva lörhiudels«r nödgas man
allvarligen förehålla honom denna grofva osanning
i tall det är honom okändt hvarpå undertecknad
dock tviilar att de som till protokollen frivilligt
antecknat sig till årliga vapenölningar vid de sqva
droner och kompaguier der sammanträden hittills
ägt rum utgöra ett antal af emellan 00 och 70 in—
f ;i veta detta om
I divider hade lian lätt kunnat f .i veta 'lett
han sökt upplysning oin saken der lian var sake
1 ,0 n ,f Ar»W- ~-1-
att linna den innan lian gick alt i Aftonbladet
frambära sin osanfiirdig» uppgift
Lika sanningslöst har Borgaren påstått att den
nye befäliiafvaren velat berötva borgerskapet rät
tigheten att sjclfve välja sitt befäl derigenom att
lian i sitt första projekt till Regleraent-förslag att
Vid slika val likasom vid alla andra inom borger
skapet förekommande
trenuc personer borde af
kompaniet väljas och pa oilicers-förslag uppföras
enär det lärer vara tillräckligen kändt att då den
na proposition af en del ibland de tillstädes varan
de ogillades densamma genast af Hr majoren isan
dels Iranträddcs och vid justeringen borttogs
enär 5 :tc § at det framlagda och nu jemväl i
tonbladet för den 25 dennes tryckta K«glcmentS "»
projektet bestämdt i all sin integritet bibehåller
- annu s
(Insändt
Den ny i tvistefrågan inom Stockholms Bor
ger siap
Länge har man med stigande förvåning erfarit
huruledes förhållandet med rcorganisationen af Stock-

Sida 4

gamla valfriheten Af allt delta synes ock hur
djerft och oförsynt Borgaren utjalt sig för de«
skarpaste tillrättavisning da lian vägat insinuera
att här var fråga om att vilja påtvinga Borgerska
pei ntt för dem motbjudande militärsystem Man
skulle i alla fall göra tti alltför dålig acqvisition
af militärpersoner hvilka ett tjenstgörings-regle
mente bchöfde påtrugas säilune yaperihröder är
man liei t utaf med
Undertecknad anser hvari n nödigt eller lämp
ligt alt viilare utbreda sig öfver ett äuine som
ligger så för klar dager som är «a litet iiiveckladt
och som af enhvar sä lätt kan uppfattas Jag vill
blott i korthet tillägga följande
Ömkligt vore der att den Insändare som på en
angeläget !ict vill fästa publikens blickar
allti
noga besinnade I vad publiciteten tillhör då (riga
blir om hela och talrika korporationers intressen
rättigheter skyldigbeter anseende och heder äf
ven- ur da namngifna personers handlingssätt göres
till föremål för den offentliga granskningen Att
all vidare skriftvexling öfver detta ämne i tidnin
garne måtte uteblifva är hvad jag litligt önskar
BorgeviVapet är redan alltförmycket förfördeladt
och läderadt af den öfverflödiga ordstrid härutin
nan hif .ills ägt rum Det är ej den majoriUt jag
tillhör som börjat samme ordstrid inen att fäslut
pä den skola vi pa allt sätt bjuda till
B
Rldhuiet åtagit lig att sä vlil skriftligt tom muntligt med
dela Stockholm dtn 1 Msj 1840
Pn god LANDTEGENDOM nära intill staden
som fdder en större Ladugård ikog till afsalu nära
segelleden Den spekulerande torde uppgifva sin adrses
till »Samtal» som inleonnas på Aftonbladskontoret
lOesittningsrätten till Säteri Kungs-LidugårdsD
1 mantal STOR-SICKLA Å denna för lin iatagas
de och beqväma beiägenbet särdeles utmärkta eck i öf
rigt ganska förmånliia egendom belägen omkring 1-4
mil land- ocb 1-8 mil sjövägen frän Stockholm finnes
beskrifning att lillgä i Fabrikören Grebeners nnlubod uti
huset 47 rid Westerlänggatan hvarest förseglade anbud
af hugade köpare kanna innan den SO nästkommande
Maj ingifva»
TT UlET ocli G All DEN M 110 i AliogsåsTud
belägen vid hörnet af Torget ocb Storgata» ianebål
Isnde IS rum och 8 kök 1 tvenne etager med tillhöran
de utbusbyggnader trädgård m m synnerligen passan
de för en handlande och kan af körarun när som hälst
få tillträ las Vitare upplysning lemnar Enkefra AminotT
som bor i samma bas
Borgare
Svenskt Guldur
af Linduren med 49 dukater guld 1 boetteD går utmärkt
väl kan få beies alia dagar till klockan 10 förmidd och
till kl 5 eftermidd i Maria
HANDJSLS- OCB S JÖF A RTS-UNDK K
RÄTTELSER
Börspriser
STOCKHO H den Aori Ovete pr tunna 18 å 22
Rdr &k *2 :16 Korn 9 36 Malt 10 24 Ärter 11 b 14 Rdr
Terra-Vechia-Sah 6 56 S :t Ybes d :o 5 <10 Lissabons
d :o 5 56 Sill Norsk 15 Rdr Ka 'jeljo — Lax —
Tjära 10 #1 Talg pr lisp
— Grof Sej 9 4 Medel d :o
— Små d :o 1 40 Utskottsha® ;pa pr skepp 100 ä 185
Rdr Kaffe Ei ;g *lskt per skålp 29 *k d :o Brasilianskt
25 sk Raffiaadsocker 25 sk Srun Sirap 10 sk 6 rst
Bränvin gammalt per kanna 33 sk 6 rst allt rgs
Stockholm
Inkomna skeppare från inrikes ort d
*2 Maj Smds
▼•11 Wiklander jern Sgderhasrin S &ogiberg d :o Gott
land Lerberg och Engström kali Gefle Lovall Jern
Norrtelje Mattsson d :o
Från utrikes o-ler Mandal Röttiag sill och torr fisk
Starangsr NordUröm och Mårtensen sill
ANM ALOE KfcSA NDfi dea 2 Maj 1840
Handlande Liefanann Hamburg Hotel de Frankfurt
Bagare Wick ian Westerås sassat Fabriker JBagberg
Norrköping Nr i Slöra Gråmuukegränd Becsrsl»gare
måsiare Lindahl Westerå» Nr 24 Köpmangatan Öfver
inspektor Cullberg Linköping källaren Äpplet Haadlan
de Enhörning och Fabrikör Lundmark Norrköping Nr 8
Störa Nygatan HaadlanJe Gisslen Upsala Nr 8 Störa
Gråmunkegränd flandelsbetjent Lyckman Westerå Nr
1 Kolanäiaregs-and fabrikör Sold o Norrköping Berg
atrahlski hu-et Studerande Kriiger Bergen Öfr« Helsing
gården Handlande Söderberg och Apothekare Freundt
Sundsvall Hotel du Coaimer«e ForträUanålare Lehman
Finland Nr O Öfra Btngräad Aktör Lagerqvist Gede
Nr £8 Gref ^aian Guldsmeden Wickström Söderköping
och Bryggaren Svanääck Norrkoping Nr 5 S ;ora Grå
munkegräni 9r Kleman Loadon Hotel Garni Handl
Pettersson Norrköping Hotel de Suerie
V LL SALU FXNIVS8
I dag har utkomaait i Bokhandeln å 12 sk banko :j
iEtikett for Damer
eller
Sjuttiofyra Reglor
Klädsel Seder och Lefnadsskitk
Hos A B0NN1BK (Basaren å Norrbro
i dag utkommen i 14 sk banko
SARA VIDEBECK
Fortsättning till- »D l går an .»
Hus W ISBERG
JSytt f ^ransysktoch Svenskt
Supplementär- Lexikon
k
utarbetadt efier Franska Akademiens Dic ionnär 6 :e uppl
af J A Fahlroth Förra delen t Rdr 81 sk
Hos FftriZE et BAGGE
MURRAT English Grammar 2 Rdr
English Exercises 1 $4
Kcy to the Exercises 2 12
English Reader 3 R .lr
Introduction to the Engish R &adcr
1 36 allt banko
I ÖSTERGRENS KA Musikhandeln a j-js ä
1 Hdr 32 si banko-
Å
bnko
SÅNGER
k
med Piano-Forte-ackompagnement tillägnade Professo
ren och Riddaren
Harr L G GEIJER
högaktningsfullt *f
j s nordblom
innehållande
Tårarne Romans Vårsuck Minna Tlarpan Var
ningarne Gökvisa Hemmet och Jutcimas
'Sång
En Jronstrtomare säger bland annat om dessa Berr
KoribloiöS Nya Sångor (»e Dagligt Allehanda för den 6
Apil
»Den första sangen en Duett TARARNE är alltigenom
förträffligt hållen
Motirerna äro originella och cantabla
stämnornas gäng enkel och naturlig ackornpagnementel
jemnt hvad bör T *ra ej för fattigt ei elier öfverlnstadt
Derefter hommer en mololi till en ROMANS ur skalde
stycket Tirfing af Lina Vi erkänna upprik .igt att ri
hört få melodier så förträffligt lämpade till orden som
denna Den är såsom poesien gaf rid handen strängt
hållen i foikrisans ton men än dock utan att i ringaste can
Tara plagilt Genom nya överraskande aiodulationer ut
trycker den förträffligt det Srensk» dubbla men ändock un
derbart ljufva i sjelfra orden MINNA är originelt lätt
ljuft och smekande derföre ock rätt Täl passande till de
visserligen vackra »en temligen koketta orden af Ny
bom HARPAN med de rörande orden af ;Grafström är
en äkta kraftfull oeh ny melodi som åtminstone i vårt
tycke fullkomligt uthärdar jemförelse med Crusells
_
till
saminn stycke satta likaledes förtjenstfalla musik GÖS
VISAN — orden af Dahlgren — är en i alla afseenden för
träffl g melodi Der fianes en friskhet naturlighet och out
sökt nyhet som man förgäfves letar hos mängden af våra
nytre Kompositörer och — «m ej ordet råkar i vanrykte
— skulle vi vilja förklara
denLa melodi för klassisk Det
sista stycket ZCLE1MAS SA ^G med sydländskt varma har
moniska ord af Nybom är ganska lyckad och originell
Hos FRITZB et BAGGE äre äter exemplar
tt tillå f dik
att tillgå af den lille omtyckta
TåSCHEN ATLAS
von A R N Z
Pris 44 sk banko
"I ^ör Herrar Kartsamlare elier till allmänna
Barnskolor LANDSKAPSKART ^R öfver Europa A
aien Afrika Norra och Södra Amerika Medelhafs
West
indiska ooh Oslindiska Öirne i större och mindre for
mst Kartcrne äro väl bibehållne och att bese uti Vik
tuaiieboden vid Bruokebergstorg
Tvenne Landtegendoraar
mäkbh
g
jHed utmärkt behagl gt läte inom Stockholms Län den
ena 1 4-8 mil från hufrudstaden och den andra på 4 1-2
mila afstånd derlfrjin både sjö- och landväg säljas på
goda vilkor och kunna när som helit med växande grö
da få tillträds Begge E ^ndomarae som hafva en yp
perlig väl häfdad jor <J äro försedda med i fullgod t skick
varande åbyggo« ^er af dels sten dels träd för stånds
personer samt ega en lätt oeh jemn kommunikation med
Stockholm cae ^elst de
på Mälaren gSer .de ångfartygen
Närmare baskrifning pa dessa förmanliga Egendomar har
Sanslisten F W BonJé som ai 'a söcknedagsförmiddagar
emellan ti 10 ocb 2 träfTas i ätads-Åktu ^rleicntoret ii
A crj i England förfärdigad STÖRRE BRAND-
SPRÖTA om hvars beskafTer .het Bärmare under
rättelse meddelas af Herr Hof Intendenten m m Pfeffer
boende en trappa upp i huset JW 4 vid Mynttorget kun
na intill den 15 nästinstuadande Juni förseglnde anbud
till bemälde Hr Hofintendent aflemnas varande hugade
»pekulanter tillSlet att efter hos honom skeende anmä
lan sjelfve anställa försök med ofvannämnde sprutverk
Plånböcker och Portföljer
f l 'dik
j
af al 'a dimensioner Barn-skärp Cigarr- och Glasögons
Fodral B *m
Res- och Skol-Väskor Mianeiböcker m
na förfärdigas sanat finnas till salu i £§ 18 vid Freds
gatan
Ett brunt Sto
10 qvarter högt emellan 10 och 11 Sr gammalt väl in
ridet och som bär ©vanligt iält samt ;äfven går för åkdon
finnes i brist af utrymme till salu för Rdr 4Ä5 :16 ?b :ko
och kan alla dapar få beses från klockan 12 till 2 då
anmälan göres en trappa upp i båset M 40 vid Jern
torgiatan
On nästan nv modern PROMENAD- och RES
SODFPLETT-CALESC0 till 450 Rdr banko stlr till
salu utanför Geij ?rska huset på Riddarholxsen Adress
der boende Kusken Lindros
En utmärkt vacker lätt och stark Pfiaeton
med sonfflett och flyttbara slolar Underrättelse lem
nar Fodermarsken Carlberg i huset X 4 på Riddsrhol-
1 ^11 stark Wiener-Calesch på c-ijedrar en lätt
*-J Resvagn med läderselar en Bredchaisc med Engelsk
sel« en trilla på kontoret 5 trappor upp M 4 Söder-
malmslors
K sk modern DRO KA för ea Häst med
Seldon allt i godt stånf då Kasken Heinrich efter
frågas i Kaptea Elliots bus vid Artillerigården
Pngelska Kcllingar af flira dimensioner An
kare Skeppskabysser Patent-Skepps«pel Gånpspel
Zlys Rullbly S enkols-Olja Black-Varnisle Engelska
Slipstenar i Brädgården vid Tegelviken der finnas äfven
brukbarn Tant till större fartyg samt ea Engelsk Stor
di» åt för billiga priser
^venne Underrår med tillhoran le J ^rnrackar
A och Hangare m m passande till ett 100 lästers
fartyg finnas till salu om bord å Kapten J Östmans
fattyg liggande midt för Skottgränd
MAHOGNY KbenholJz grön och svart Bux
bom Alm Ask Bok Ek med flera träslag jemte
torr Bräder Bjeikar Spiror Lekler m m i Lilje
valchs Brädgård vid Tegelviken
Hvitboks-Kuggar och Drillvalar
passande för Qvarn- och Tröskverk hos
S ENGHOLM
Gölhgat .n JM 40
.Franska Tapeter
p
<i kallade for 24 i 32 sk b .ko pr rulle tamt glättade
Tapeter å 40 sk 1 Rdr til S Rdr banko 14 i iS alnar
i hvarje rulle hos undertecknad vid Stora Nygatan hu
set åt 6 en trappa upp
CFLANG
CARL FR LANDGREN
Takpapper
pp
Förbydningspapoer Skrif- och Postpapper af Grycksbo
tillverkning föisäljes af undertecknad på kontoret i hu
set Nr 1 i hörnet af Svartmang &tan och Slallulan
C D JEDERHOLM
j ^attsäckar
af vacker mattväf från 4 Rdr till och med 18 Rdr ban
ko finnas till salu hos G Westlind J :son vid Stadssmed
jegatan
Engelska KJLTAK af alli storlekar finnas till
salu uti huset M 2S Stora Nygatan en trappa upp
ULANELL kyprad och enkel hel- och half
ylle till fabrikspris i Struncpmagasinet vid Skepps
bron huset Nr 1J
Nyligen inkomne
Ö
yg
Engelska SOMMAR-GÖLFMATTOR finnas till salu i [Garn-
magasinet vid Slorlorget
magasinet vid Slorlorget
Eng-elska Oljefärger
flklfd
gjg
af de flejla kolBrer fdrdigtifna alt Genast kunna
'begag
nas både lill vure och inre målning så väl i kaggar
otn 50 a Sp skälp som skälpundtals samt kokt och o
kokt Holl Linolja och Machin Tapet-Papper i 6 Rdrb *ko
Riset uti Joh Aug Lundvalls Kryddbod vidj Fredsgatan
4 kta Fembock gul Bresilja rjfliieradt Salt
i korgar Engelsk Tvål oluttradt Fnäske Bly cslsi
nerad Kimrök Hartz Parivin fortuiladt och på nederlag
Engelsk Humla Slyctekrita hos C F Liljevaich
yiTRIOL RÖDFÄRG och SVAFVBL afSto-
ra Kopparbergs Bergslags tillverkning försäljas pä
undertecknads kontor i huiet i i hörnet af Svartman
gatan och Stallplan C O JÄDERnOLM
piNT BRASILIANSKT KAFFE hos
Peyron huset 49 vid Skeppsbron
Cirl Å
MALLAGA RUSSIN i fje clingar å 28
Rdr rgs pr fjerding nyss inkomna på kontoret i huset
8 vid Skeppsbron ä trappor upp g
Champignoner
sPillili
pg
pickles Piccallilie Rystn Sockerärter nya Drsort
Rassin i lauer valda Catrinplommon och Sv :skon finaste
Matolja OstiDdKk horn inkommen på krus fin Capris
samt Oliver Holländsk Genever på buteljer samt diverse
Specerier till de mest facila pris i Almlöfs Kryddbod
vid Köpmanstorgel hörnet af Bollhnsgränd
N D STENIUS 24 Störa Nygatan säljer
för Herrar Apothekare
Liq Subcarb Amonici reel G Sp 1 08 i 12 sk pr sj .j |p
l :o d :o d :o i 04 i 6 d :o
Oleum empyreuasaticum Cornu Corvi å 6 d :o
Ebur Ustum nigruwi Subtil pulv å 6 d :o
Blodlutskol fria frän Alkali 8 d :o
Sulnhas Zincuai Albim ^0 d :o
Mineralisk t Gödningsämne
k
g
hvars verksamma beståndsdelar äro allalier och utgöras
endast af aska kalk krossade bsn och bengéle Nyttan
nf dess användande på hvad jordmån som holst äger
hvarje landtman genott rainsts försök att derom öfverty
gas och som inhezitas kan af Joh Burgers handbok i
Lanthushållningen och so-a i öfversättning finaes i \y
Luadeqvis 's Bokhandel —Den s :iljes i tunnor oai SO lis
p jnl netto å 5 Rlr rgs Äeqvisitioner iniesioa1 uti Hr
N U Stenii bod K ii S :o *a Nygatm
Riga Pyk uts ILinfrö
859 åködhBdl t Ki R
gy
af 1859 år skörd hos Bonnedal et Komp i Räntmästa
rehuset
Rödt Klöfverfrö
veritabelt Halländskt samt Nylands Utsädes-Råg på Kan
toret Nr 51 barnet af Jerntorget och Södra Bankogräid
en trappa upp i gränden
O vill Holländsk t Klöfverfrö å H sk rgs pr
skålp på kontoret i huset Nr S6 vid Skeppsbron tred
je dörren till höger i portgångeo
Klöfverfrö
af förlide års skörd och af bästa qualilé hos
C G CANTZLER
ASTUNDAS KÖPA
l ^n Stadsegendom eller att byta mot en Landt
egendom Om svar anhålles uti biljett till Stadsegen
dom som inlemnas på Aftonbladskontoret
ÅSTUHJDAS HYRA
l ^n familj af 3 personer åstundar till den 1
nji«tkoramand« Oktober byra en från fukt och ohyra
fri VÅNING om S A Rum med kök och erforderlige ut
hus vore e .t af rummen beläget en trappa upp så myc
ket bättre Lägenheten önskas en högst tvenne trapper
upp uti nSgot tyst och stilla bus å Norr i Jakobi- eller
Clarae Församlingar Srar i förseglad biljett till X Y Z
torde Inlemna» å AUonbladskontoret
nPill den 1 Oktobsr En VÅNING af 5 å 6
rum med kök samt betjentkammare uti Claratrak
ten i närheten af Röda Bodarna Svar inlemnas på Af
tonbladslontoret i biljett till Hyresman
UTBIUDES HYRA
T >i Regeringsgatan huset M 54 en trappa
upp 4 Rum och tambur med eller utan både
möbler och städning — Överenskommelse träffas på
stället
TTti ett på Södermalm mycket vackert sten
hus En med alla möjliga beqrämligheter väl inredd
VÅNING beslående af 10 rum med ett stort kök innehål
lande flera fördelaktiga inredningar jemte 2 :ne på hvar
andra varande vindar som sträcka sig öfver hela huset flera
goda källare och tillräckliga uthus Egendomen som är
belägen emellan tvenne trädgårdar bestående på ena si
dan af ett större plantage med åtskilliga fruktträd och
på den andra sidan en mindre trädgård med en hop bär
baskar och gränsande vid sjö öfver hrilken man eger
den mest behagliga utsigt med en inhägnad sjögård och
ett vackert lusthus med tillfälle till fljke äfven finnes
stall för trenne hästar och vagnshus med en tillräcklig
höskullc Denna lägenhet är nu genast att tillträd» och
blifva hyresvilkoren för en réel hyresman högst billiga
Närmare underrättelse erhålles i hu <et US 7 vid Clara
Vestra Kyrkogata uti qvarteret Fyrfoten mindre på kon
toret till yenster i portgången
HTvå å tre höga och vackra RUM med mö
bler från den 1 Maj till medio September vid Sto
ra Nygatan huset 42 en trappa upp
"ITacker och landtlig SOMMAR- (äfven VJN
TER LÄGENHET
6 Rum och kök m m samt med eller serskildt Stall
och Vagnsbod
1 2 elier 3 möblerade Rum
Srrskilta Vindsrum
allt beläget i stora och vackra
rädgården i hörnet af Stora Baditugatan och Störa Sur
brunnsgatan qvarteret Bryggpannan med entré från
Kochils backe
"MTAGaSiNER somli ^e hvälfd« och med j *rn
dörrar försedde *tora hvälfda Källare samt Span
målsvindar att hyra Plats för varu-upplag i träskjul al
ler under bar himmel finnes äfven Underrättelse med
delas på C F Liljevalchs Kontor
6i25 fl W .£W Be 5 följande N :r 40 Dukater hvarje
10 Numr 20 Dukater hvarje 20 numror 10 Dukater
hvarje och 60 numr 5 Dukater hvarje De ^friga icke
uttagne numrcr af dessa 12 ,000 lotter vinna hvardera
en Dukats
I lyckohjulet Nr 9 läggas 147 ,000 lottnucnror som efter
afdrag af de 8000 lotter som tillfalla de 4 första vinster
na i detta lyckohjul utgör resten af hela antalet 155 ,000
Ur detta lyckohjul dragas 4 lottnummer af hvilka den
l :a vinner godset TREFFEN eller 200 ,000 fl W W och
4000 lotter
— den 2 ;a 20 ,000 11 och £500 lotter
—da
3 :e 10 ,000 fl och 1200 lotter samt dea « :e 4000 fl och
400 lotter
De lysiBiniRdo 8000 afdragn numror som vinnas jem
te dessa 4 stora viaster lijtga »ti lyckohjulet Nr 5 £er ale
förvaras till •fvaastående 4 numror b ifvii dragia Eftar
dragningen ittagas dessa 2000 lottaumro nr lyckohjulet
Nr 3 och läggas jeaat« de 4 rtdan draes numr *rna i
lyckohjulet Nr 2 der detta lotteris alla nu .xiror 153 .000
till antalet sålunda befinna sig
I lyckohjulet Nr 4 inlägges hufvuddraguingens ännu 2
terståendo 750 större penningevinster ur lyckohjulet Nr 2
dragés en lottnummer och ur hjulet Kr 4 dea honoci till
kommande vinst hvarmed fortfares tills alla vinster är»
dragne Hafvuddragningen som vinner Herregodset har
1500 för och 15®0 efterträlTar
3 :o AUa do vinster hvilka icke äro uttagae i Wien in
om 6 måaadtr cft«r dragningens dato el #r hiirsUdes
en månad tidigare förfalla otli annu leras Hando shuse
DrCoilh Son et cosap förbinder sig att ät den s =ss via
ner Herregodset TrelTen kontsnt utbetala 200 OOO fl W W
jemte de vinster som utfalla på de med samsia v«ans
4000 Lotterna
4 :o Vid köp af fO Lotter i 8 Rdr Bko erhållas ulan af
gift en Guld-Gralis Vinstlott som ägev en ovil &orlig vinst
af en Dukat i guld då på en gång 15 lotter köpas erhål
las 2 :do Guld-Gratis Vinstlotter Dessa lotter hviliaafvea
naedspela på Hcrregodset äga de största apparaaser i detta
Lotteri Den i Wien tryckta plan utdelas gratis i
ÖSTERGRENSKA Musikh
Stora Nygatan M 8
TTndertecknad som under loppet af flera ar
låtit trycka de af honom lithografierado arbeten på
andra Stentryckerier får härmed äran tillkännagifvfi att
han nu anlagt eget tryckeri uti huset JU 33 vid Öster
långgatan 1 tr upp och hoppas att genom en omsorgs
full så väl Lilhografiering som tryckning kunna bibahiila
och öka det förtroende han hittills åtnjutit
É
j
CARL SCHULTÉN
Lithograf och Stentryckare
Observeras
En person som äger belyoliga penningetransla :ion få
rekommenderar sig bos Hrr Kapitalister som önskade
dess penningar på säkra dokusaenter utlånia täcktes be
näget uppgifva dess adress ocb tiden då muntligt sanatal
kan träffas uti förseglad billjett till A B M 10 ,som .in
lemnas uti Herr Forsells kryddkramhandelsbod bredevid
Landskansliet å Drottninggatan
EHt Fruntimmer som «n längre tid handUdt
barn önskar att i ett bättre hus få lemna undervis
ning i Franska Musik Rita Måla m m helst åt försig
komna flickor Rekommendationer sä väl om dess kun
skaper som konduit kunna erhållas Den härå reflekterar
behagade uppgifva sin adress på Aftonbladskontoret i
billett till NYTTIGA KUNSKAPER
Ett allvarsamt Kruntiemner
utan stora pretentioner önskar kondition hos någon Enk
ling eller gammal Ungkarl bon är tarflig och oförtruten
i alla inom ett hus förefallande göromål Svar afvaktas
uti förseglad biljett till C C L som inlemnas i Krydd
boden i hörnat af Sperlings backe och Nybrogatan
BORTKOMMET
X ^n Swabb raärkt med St JM 6 är vid sista
- *-J eldsvåda bortkommen och torde benäget upplemnas
på Aftonbladstryckeri-kontoret
Ett raskt och oförtrutet Fruntimmer
önskar tjenst son huibSIIerika i något ilorre hus bon är
kunnig i finare och gröfre matlagning eller i brist deraf
som Husmamsell bon är tarflig och ulan Hora preteetio
j ner Närmare underrättelse leeanas på Konimissior .skea
t .ret Tid Drottninggatan
TTndertecknad rekommenderar sig hos resp
tunder och be &anta »ed försäljning ntaf fina no
dernr Siikesfelbbattir uti dess Hattmagasin Tid Fredsgatan
M 18 J C BRANDT
TILLVARATAGE T
VJid eldsvådan å Lilla Nygatan sistlidne Thorä
dag inlemaades till forTar uti L J Hjertås boktryc
keri tTenne röda sardiner som beräget torde afbemiss
Äfren sä är en brandsprata märkt me4 P D P JJfjlSS
tillvara agen på samma ställe
rf1ven»e sammansmidda nycklar upphittades i
portgången I huset midt emot Gen Postkontoret Tid
Lilla Nygatan Tid eldsvådan den 30 dennes da återfås på
Aftonblsdstryckerikontoret
Observera
Alt det fruntimmer som bott i Lilla Marie |räad M S i
Söder fortfar »ed att tTätta alla sorter Shawlar Siden
Krép Shall y och Tibeter af alla dimensioner bor nu i Stads
gården första buset på Sutthofs brs JS 24 ,2 tr upp der
ringklockan sitter
T öjtnant R L Hseff iar Provisoraii C E Haeff-
J ner samt Hästläkaren Cederberg från Enköping bafTa
högst angelägna bref att afhemta på Skräddareverkstadei»
uti huset Nr 3 vid Stora Gråwunkegränd
TJENSTSÖKANDE
Cn sladgad yngling med goda betyg som nå
gra Sr koodiilonerat utomlands och är kunnig i Bok
föring saiat Tyska och Engelska språken önskar att kun
na erhålla emploj nu genast ellfr emot Juni månads bör
jan på Kontor hos någon af Herrar Grosshandlare Den
som härå fäster uppmärksamhet torde benäget uppgifva
adress i biljett till Stockholmare som inlemnas på Afton
bladskonloret
Till den hjälpsamme
jp
Ett yngre bättre Fruntimmer som genom motgångar och
snart genom en långvarig sjukdom ser sig nu för närva
rande alldeles blottställd och för momangen utan allt ar
jbete önskade fiana någon nog dellagande för att endast
I på hennes ord hjelpa benne med ett litet Un af 10 Rdr
(Bko till slutet af Mai månad då bon vill med tacfcsam
j het det återbetala Skulle hon under denna tid genom
någon slags söm förminska sin skuld sä vore det henne
ett nöje Den som viil öka sitt nöje 1 Maj genom en god
gerning
så uppfyller den säkert hennes begäran Honan
håller på det högsta om ett snart svar i biljett till Tack
samt minne som inlemoas på Aftonbladskontoret
För den rådighet omtanka och verksamhet hvarigenom
vid eldsvidan uti Hr Kammarrådet Mandorffs hus vid Lilla
Nygatan under min frånvaro större delen af min bok
samling blifvit räddad äfvensom mina möbler och andra
• ffekter till en stor del bjelpligen undanfcorsmit förstörel
sen eger jag ej annat sätt än detta att härmedelst offent
ligen betyga min förbindligaste erkänsla och tacksamhet
åt de personer till största delen tillhörande Frivilliga
Brand- och Räddnings-korpsen hvilka på ett så hedrandé
sätt och nära nog med lifsfara räddade så väl meniasko
lif som de uti huset boendes egendom
Ibland mängden af härvid biträdande för mig okända
pprsoner har jag likväl blifvit i tillfälle att erhålla nam
nen på Ilrr Grosshandlanden Laurin Yiktualiehaadlanden
Berglund Skräddaren Wahren Perukmakaren Engström
Konsulen och Handeltbokhållaren Hellsten P Gjörke samb
min uppassare Lindeberg hvilken sistnämnde olyckligtvis
ej förr tillstädeskommit än all hans egendom blifvit sköf
led
Ehuru jag så lifligt känner d8 motiv som styrde dessa
Herrars ädla handlingssätt och finner mig nära nog träda
grannlagenheten för nära genom öfverlemnandet åt offent
ligheten af deras namn kan jag dock icke undertrycka
hos mig njutningen af an härmedelst tillkännagifva den
stora förbindelse hvaruti jag stannar hos dessa Hrr af
hvilka flera ej ens till namnet äro mig käada
Som jag befarar alt en af Skräddaren här i staden O
8 Lamm till Hr J L Holm eller ordres utgifven och
af Hr Holm eadoserad skuldförbindelse å 240 Rdr Rgs
att betalas den Januari detta år ibland öfrige dels en
skilda dels af mig omhänderhafda andra personer till
hörande papper och handlingar hvilka jag nu ej ännu är
i tillfälle att specificera förkommit så varder berörde
skuldsedel i händelse densamma skulle finnas eller kom
ma uti annor mans hand härmedelst dédad och kraftlös
förklarad
BfiViESS
LOTTER
till
8 :de Varii-Lotteriets t III
paranteradt af undertecknade
säljas h 32 sk Bko hos undertecknad samt i landsorten
Alla Niter i 6 klassen erhålla en Medalj i Brons öfver
afl Erkebiskopen m m J O WALLIN
C O STRINDBERG J L STRINDBERG
£ lort
Lotteri uti W ien
den 27 Maj 1840
j
Garanteradt af handelshuset Dl 'Coith Son et comp
Största vinsten uti detta Lotteri utgöres af Herregodset
Treflen beläget i Neder Krain i en lika skön som frukt
bar nejd tid vägen mellan Laibach och Carlstadt 5 1-2
station från förra staden -2 dito från Kretsstaden Neu
stadt samt 2 mil från Töplitz Slottet ör förträffligt bygdt
och har det skönaste läge på en kulle sosn dominerar hela
trakten Utom åkrar ängar och skogar tillhöra godset
herrliga vinberg bvilkns produkter med säkerhet afsättss
i kringliggande starkt befo kade köpingar Uti den till
slottet hörande orten Trefien hållas årligen 3 privilegiera
de marknader så att stället är medelpunkten för en liflig
handel
Godset med allt tillbehör öfverlemcas skuldfritt åt dm
vinnande eller ock en afträdessumma af 2100 ,000 fl W
■ \V allt efter den vinnandes egen önskan
Vilkoren för detta Lotteri äro följande
l ;o Lotteriet hestår af 155 ,000 lotter från Nr 1 till Nr
l»»ÖOflO incluaive Af dessa säljas endast 127000 lotter
till 12 1-2 fl W W st
De öfriga 28 ,000 utgöras af Guld Gratis Vinstlotter till
ett antal af 12000 ocb lotter som vinnas i förening med
penningevinster 16000
2 :o Dragningen sker ur 4 lyckohjul pS följande sätt I
Lyckohjulet Nr 1 inläpgas de ISOOO Guld-Gratis-Vinst
Lotternas numror »f dessa utdragas 100 Io !tnamror
hvaraf de 5 första vinna 85 ,000 20 625 ,13 37» 9750 I
Stockholm den 2 Maj 1IM0
j 1IM0
AX FR LILIENSTOLPE
f n boende uti huset M 21 vid
Lilla Nygatan en tr upp
MeA denna Tidning medföljer Plan till 1 sta
Guld och Silfver Varu-Klats-Lotteriet i Stock
holm utan Niter
2 Mj 1840
Stociholm den 2 Maj 1840
C
CARON et LUNDQVIST
Af trycket har i dag utkommit Tjugonoesjeitb Häft
biä
bibliothek i populär naturkunnighet
N
N :o III
HIMELENS UNDER POPULÄ
Tdje Häftet Liitbtuigfves i shär
OPULÄR
Tredje Häftet Liitrows arbete uigifves i sex härten ett hvar
80 ark "a 1
S u b s
_
4 Rdr 8 sk — stär öppe ännu en tid hvarefter SOMME
Rdr 12 sk Slockbol .n den 80 April 1810
med 24 plancher cch kosta Resp Subscribenter (å
k r i p t i o n s p r i s e t pä SOMMER (Bibi I—XI 3
panche
samt på BRjI
BRÄNDES (Bibi Xll-XXIIIt
att kosta ä Rdr 50 sk och BRÄNDES 8
Zacharias HjEGGSTRÖM
STOCKHOLM hos L J- HJER TA ,Lill»
fe (fe
.d
Vci Ä
VAi®
VcÄ
VA is®
et (å 56 skTBko af
R ASTRONOMI af LITTRO W
åd
ÄR RONOMI af LITTRO W
r annan månad Det bela kommer att utgöra omkrin
ER komm
(å 2 sk- pr ark ech planche omkring 4 Rdr 16 sk
3 Rdr 56 sk samt på BRjI
BRÄNDES (Bibi Xll-XXIIIt
kd50 kh BRÄND
ER kommer
3 Rdr 56 sk
Nygatan midt «mot Kongl PosUhJ ^Ié ^H