Aftonbladet Måndagen den 4 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-04
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-04
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-04
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-04
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 4 Maj 1840

Sida 1

J \1 102
Måndagen
BET TJUGONDEFÖRSTA
1840
den 4 Maj
halft B Rdr 83 it tro månade S Hd Banlr» Lösa Numror S ik jssnko Preauäaeratioa oeh BtdoSalng i Bladets Kontor Tid Steds-gEiedjegatSB i d Zbtbjbi Sod rli
och Freds-gatorne i bromahs Bod i hörnet af Drottninggata och Claro Borgsgränd i bj8 *lihg» Tid Kuagsbackea i ErssEHt i hörset af Regeringsgatan oeh Jakob gränd
i Lihdboths Tid Norrlandsgatan 1 Wallbekss i huset Hr 86 Tid nybrohamnen 1 B G Lasertalls Knfess Tid Storgata» i Ladugårdslandet i F Sastjhahs i huset Nr 8 1 böraei af Heras- »ek Repslagarejatora» 3 ÄSdar
1 Nybebss Tri Göthgatan samt 1 huset Nr BK Tid Röda Sluesgatan ANNONSER (mottagas endast i förstnämnde Kontor till S sk Banko rsdea Utdelning kl 6 eft .midd
sat 1 Stoelholi» för helt ir 10 Rdi SS sk för halft
Österlånggataa i Kryddboden 1 hörnet af Drottnlng-
halft
dh
Prisat 1 Stoelholi» för helt ir 10 Rdi SS sk för halft
Österlånggataa i Kryddboden 1 hörnet af Drottnlng-
tidningens innehåll den förflut
na veckan
Måndagen den 27 April RIKSDAGEN Bonde
Ståndets diskussion owi ett anförande af Petter Pettersson
i Släthult STOCKHOLM SjömannnSällskapets samman
komst Konungen Eied Ständerna och Ständerna med Ko
nungen ur Dantfca tidningen Faedrelandet Rattkgängs
och Polissaker LANDSORTSNYHETE Eldsvåda i
Lillhärads Socken
Tisdagen den 38 April RIKSDAGEN StaH-Ut
sk :s Betänk rör Riksstatens hufrudtitlar UTRIKES ny
heter Frankrike Spanien Portugal England Tyskland
Neapel Turkiet Nordamerika Förslag inom Konstitut
Uisk af tätare tider för Riksdagen Deputation af Hall
och Manufaktur-Rätterna Experiment med LöjtnantFah
■ehielaas apparat Om Biikop Heurlin och den nya mi
■isiéren Rättegångs- och Polis-saker BLANDADE
ÄMNEN
Onsdagen den 89 April En återblick på det för
flutna etc Art XV Skall 57 Reg
-foraien tillämpas
efter sin ordalydelse Insändt 1 anledning af en förut
införd art ose Preussiske Läkaren Berman Svenska fol
kets beskattning genom Stnmböcker Reflexioner öfver
Nr 40 af Svenska B et SUPPLEMENTET innehåller Sam
mankomst på Borgareståndets klubb Revy af Tidnin
garna Svenska Minerva och det nya Stats-Rådet Bok
handelsbulletin Promemoria uti Representationsfrågan
Rättegångs- och Polissaker Motion af Peter Mårten
son i anledning af en arbetskommendering till Trollhätte
kanal BLANDADE ÄMNEN Reklamation af Advokaten
Cremieux i Paris i anledning af ryktet om ett mord verk
stäldt af judarne i Damaskuj Ett oskadligt envige P .S
Riksdagen
T horsdagen den 30 April En förmodad transak
tion o *n Lsndshöfdinge-Embetet i Calmar Några ord om
StatsRådernes lönereglering Diverse smånotiser Enbe
fordr ngsfråga mom Svea Lifgarde Något ytterligare om
bytet mellan Bennebäck och West-Tärna Reflexion öfver
Nr 40 af Svenska Biet Oförgripeliga tankar i anl af
Riksdagsföreteelser i tullfrågorna Yvterligare om upp
trädöt på Hylinge gård En episod till Nykterhetsförenin
gens historia
Fredhgen den 1 Maj RIKSDAGEN Presteslåndet
Diskussionen om medlen för Riksdagens förkortande
Bondeståndet D :o om Lotteriets afskaffande UTRIKES
nyheter Frankrike Spanien Portugal England Belgien
Ryssland Neapel Amerika Revisionen af Brandförsäk
ringsverket Bidrag till kännedom om välståndet i lan
det Oförgripliga tankar i afs på tullfrågorna RXtte
•Ings- och Polissaker Vådeld i huset Nr 17 vid Lilla
Nygatan LANDSORTSNYHETER
Lördagen den 2 Maj RIKSDAGEN Bondeståndet
Diskusiion om Lotteriet Utskottsbetänkandes Prome
naden t Maj Revy af Tidningarna 1840 års Salong
Insändt Om anslag till Just
-Revision Bättbgångs- och
Polissaker Den nya tvistefrågan inom Stockholms bor
g«rs &ap
DÖD I STOCKHOLM Sid«nkramhandlaren G P Sjö
ströms Enka- Christina Carolina född Kinberg dea 28
siatl April 44 ar
DÖD I LANDSORTEN Enkefru Friherrinnan Gustava
Catharina Raab född Burman å Säteriet Ugglansryd i
Kronobergs Län d 22 sistl April 6£ år
POSTRAPPORT från Böda hamn af den 25 April Den
19 il 5 f .m afäeglada postjakten med post från Borg
holm af den 18 vinden still Sydlig Kl 7 f m afsän
des till Borgholm posten från Wisby af den 16
— Den
SI kl 5 e m anlände postjakten med post från Wisby
af der 20 vinden SSO
— Den 22 kl 1 f m ankom
post från Borgholm af dea 21 Kl 4 f m afseglade post
jakten med förutnämnde post vind SY SI 7 f .m af
sändes till Borgholm posten från Wisby af den 20
— D
24 kl 7 e m anlände postjakten med post från Wisby
af d n 23 vind S $V
— Den 25 kl half 10 e m an
koin Borgholms-posten till Böda hamn
PttOKLAMATA I KONKIRSMÅL 1340 Maj 6 För
Skräddaren Johan Fredrik Tollstén all Krigs-Rådet Ar
vid Hans Sienii Sierbhusdelägare octj deras Borgenärer
DOMAR Den U5 dennes utgifras Stockholms R .R :s uti
Bagaren Johan Peter Holriqvists Skomakaren Jöns Lorns
Peite sons Åkaren Oiof Anderssons E O Kammarskrif
varen Carl Ludvig Lindauers Eben«sten Fabrikören Mag
nus E >bolms Traktören Daniel Reinhold Borns Konkur
ser »smt Fötlikningsdom emellan Lärftskramhandlaren
Reinhold R .oman och Borgenärer
OFFENTLIGA 8TÄMNINGAR A BORGENÄRER Af
Stockholm» R .R (genom årsstämning Grosshandels-Bo
Isgi ts undsr firma Didr Engströms Söner den i9 April
484 Aktrisen Maria Charlotta Ericssons Medicinae Dok
torn hidor Georg Jaeobssens Närings-Iakerskan Christina
Chari Manitittes Kontorsskrifvaren Johan Ludvig Rein
hoidsons Skräddaren Johan Petter Hallmans d 3 Hvit
garfvsren Carl August LöfgretiS Viktualiehardlaren Pehr
*W«ii lihayn d 5 Bieckslagare-Aldermsnnen Simon Ja
gets Enkas Fredrika Beata Kreijs Majoren Kgl Archi
tecteiJ Jacob Wiih 1m Gerss och dess Fru Catharina Chri
stina W .r .berus Skomakaren Carl Wenoerlunds den 7
Diversehandlaren Anders Elis Kemners d -54 Diverse
han la-en Levi Ab ;aham Jakobssons Sprullagaren Jona
tbsn Eklunds f d Fahnjunkareo Johan Wahlströms d
17 Uriabrifcören Martin Lundgrens förre Gästgifvaren
Jo s Adolf il limans Bftdaremä«Uren Carl Gustaf Lund
marfe
Wakimäsiaren Mathias Ahlboms d 21 alla i Ok
tober d t a år
— Norrberkes H R Jan Janssons Rar
näs å a dra r 'gd af detta års Soamauing — Grangär
dee Tirgs !ags li R flandianden R O Åkerblads å andra
rtgd »f dHSa års Hös .e ting -—Wadsbro H R Fortifika
tior -- nffierera rn K N Hallströms vid Carlsborg och
dets hustrus och MediciDae Doktorn L P Lycknells å
r gd af Ting s <x månadfr f»ån d 6 Decemb 1839
— Öebro Rit Hindlaoden Carl Danel Bfoaus
och Han
dels un u der firma C G el J D Broms den 7 Sep
tember detta hr
AFFABER OaMutade med all Skräddaremästaren uti
Stockhiilm Johfiti Öslerman anmslas i Sterbbaset inom S
ntiiiad-r f ,4 ,i d 30 sistl April till Carolina Österman
0MYXDI8S Af Medelstsds Härads T .R Bonden Gaa
m i E inssboda
— Örebro K R förre Hemmans-
äjrar n N Is E sioo
— Aspelanda H R- Anders Gusiaf
M *gnu <son i KrSketorp
BORS£ >ÄKE &S SAMMANTRÄDEN Viitualiebandels
B- !j nten P G Kalmgrecs d 6 denn»s kl 5 e m uti
4 b k eiamla Halscens källare Rnvisande rum Handlan
d a C G Peizälls d 18 dennes kl 4 e .m på Massans
Ktnior i Wtste /ås
Hed Kongl Allernädigstn tillstånd ämnrtr nnder-
teckoad O ådagoa d 6 M»j på fleres begäran på
Theatern i f d Kirsteinska huset
hams-ä !la- £ "i NT PINETTISK PRODUKTION med 12
nj» Kxperitsrnler ocb såsom forsla AfdelniDfe» pro
tei 11 o rMetaaiorfose samt intressanta Eiperi
nen er lir .iket med stort bifall risades for Kongl famil
jen hirstädes
Priserne åro i Bankos
Niimererade platser i»
32 »
21 o
B jeiter försäljas hos Hrr Davidsson vid Drottninggatan
5 OperakäliB ^n samuld ingången Början sker kl• balf
8 e a - A r 0L1YU
på Grosshandlaren ASPEGRENS kontor huset Nr 78 vid
Jerntorget 2 trappor upp der äfven förseglade anbud
kunna Inlemnas
Camtliga Aktie-ägare uti Ångfartyget SJÖHÄ
STEN behagade sjelfva eller genom ombud sam
manträda Thorsdagea den 14 Maj 1840 kl 6 e m å
Börsen i Stockholm lill val af ny Direktion och Reviso
rer och komma de frånvarande att få åtnöja sig med
hvad de närvarande besluta
Tkeo i år beslutne Dividend å Skånska Privat
Bankens Aktier utbetas Ons- och Lördags förmidda
gar jaot Aktie-Brefvens förevisande utaf
Stockholm den 13 LDNDGBEN et BERGHMAN
April 1340 Österlånggatan Nr S
r )e som i Sterbhuset efter JBergmästaren E
B von Hofsten äga fordran eller äro något skyldige
anmodas 1 anseende till förestående Bouppteckning derom
göra anmälan å Wahlåse Bruks Kontor före slutet af näst
kom Maj månad Wåhlåsen den 15 April 1840
TZarduansmakaren P Kjellgrens samtlige Krc
ditorer behagade sammanträda i Assesablékällaren
härstädes Thorsdagen d 21 instundsnde Maj månad kl
6 eftermiddagen för att öfverlägga om åtskilliga Massan
rörande angelägenheter och erinras i afseende på ute
blifvande om Konkurslagens föreskrift Nyköping den
26 April 1840 Gode Män
"Dådhus-Rättens Dom af d 27 April uti Ur
arfva
Afträdes- och Förmåns-tvisten i all Snicka
ren Joh And Goutelie 's Sterbhusdelägare och Borgenärer
finnes att genomläsa hos Diversehandlaren Warodell vid
Riddarhustorget
Anmälan
till en Rit-Skola för Fruntimmer som ändamålsenlig
för deras undervisning blir så väl for nybörjare som
mera försigkomne Det intresse som flere af Kgl Aka
demiens för de fria Konsterna Hrr Professorer behagadt
skänka denna sak är en borgen för dess grundlighet
De som önska vidare upplysningar härom erhålla det
så väl af Hr Hof-Intendenten Professor Westin och Hr
Professor Falcrantz som uti Huset Nr 18 vid Drottting
gatan en trappa upp
RÄTTEGÅNGS-BYRÅN
och Kommissionskontoret i JÖNKÖPING ombesörja Rät
tegångars utförande vid hvilken Domstol som helst inom
Götha rike Lagsökningar och penningeinkasseringar en
ligt räkningar och skuldsedlar Handlingars inlemnande
till härvarande Domstolar och Embetsmyndigheter samt
utslags eller resolutioners uttagande derifrån fasta egen
domars försäljning eller bortarrenderande bortslutande
och försäljning af alla sorters bruks
manufakturs
fa
briks och landtmannaprodukter försäljning af inhemska
behörigen garanterade Lotteriers Actier hvarförutan det
ta kontor uträttar mot billigt arfvode hvad uppdrag som
helst af loflig beskaffenhet med bibehållande af anoni
miteten då så äskas
zoologiska riksmuseum
dd
zo
hålles Bpppt Onsdagar och Lördagar kl 11—8 middags
tiden lmrädeskort erhållas 4 lä sk Bko vid ingången
Vetenskips-Akademienshus Nr 91 vid Drottninggatan
AUKTION
A
Genom AulHor som förrättas på slället Oas
dagen d fO Mal innevarande 4r klockan 12 på da
gen (örsäliesWETTERVIKSKA landtegendomen pä
Drottn ingho lm smalmen- Bestrifning å denna
egendom hvars åbyggnader är® brandförsäkraih till 8000
Rdr Banko bsr under April månad varit i ddtta blad in
förd AntaglS-t anh id har ontkildt blifvit fcjordt sedan
första Auktionstillfället den 29 April Närmare underrät
telse meddelar illa förnrMdajtar frän klnftkau-9 Jill 14
ULLMARKNADEN I LYBECK
för är 1840
börjar den 20 och slutar den 22 Juni
Brunns-Inrättningen
vid Stora Mosebacke
hyilken flera år varit begagnad kommer äfven i år att
öppnas den 1 Juni och fortfara till medio af Augusti el
ler så länge väderleken för brunnsdrickningen är passan
de Till ökad beqvämlighet för Brunnegästerne är en
större salong inrättad hvarest alla sorter kalla och var
ma Mineralvatten efter hvars och ens öniian alla morg
nar erhålles direkte ur appareljerne deasutom serveras
alla tider på dagen under sommaren uti den mindre träd
gårdssalongen Sellers- och Sodavatten beredt efter En
gelsk method genom kompression och af alla sorter på
detta ställe beredda Mineralvatten ske försäljningar och
reqvisitioners expedierande hos undertecknade pä Apothe
ket Enhörningen vid Hornsgatan och Engeln vid Kora
hamn Äfven är anstalt fogad att ea vagn hvarje mor
gon stadnar på Jerntorget kl sex och afgår precis kl ett
qvart till 7 till Drunns-ir .rät ?ningen D Doktor Levertin
som i år äfven benäget åtagit sig vara Inrättningens Lä
kare träffas före Brunnstermins början alla da *ar i sitt
Logis uti huset Nr 28 vid Stora Nygatan förtniddagarne
till kl 9 och efterffiiiddagarne ifrån kl 4 tili 6 Anteck
nicgslistor till BrunnsdrickniKgen finnas att tillgå hos un
dertecknade som uuder försäkran af ackuratess städse
skall gå Resp Brunnsgästerna till har ,da med pålitliga
Mineralvatten Stockholm den 28 April 1840
ALBR PRIPP NIL« Wilh LYCBOU
Götheborgs Eronns-lnrätt-
kd
g
ning öppnas i år deri i Juni och att i likhet med
föregående åren alla d« brukliga artificiella helso
vallctl så väl varma som kalla serveras ur Appa
reljerna att därmed for fares till medlet af Augu
sti manad» och alt al a de kalla miner al- valin fil
efter skeende Requisilionrr från Landsorlen alla
tidei på aret med no ^grannket blifva expedierade
Götheborg den v .7 Mars uS4o II J CAVALLIN-
Upsala Carlsbaderbrunnsinrättniog
öppnas till ser *e *ing d *»n 15 Ju i innevarande år vid
samma tid tager brunnsdrickmogen vid hälsokällan sin
början För denna inrättning sr sistlidet år en större
Brunnssalong uppförd der utur Apparaterna hvarje mor
gon servera såväl varn >a som kalla med ail omsorg be
redda artificiel a mineralvatten såsom Carlsbader Emb
ser Eger Marierbader Breu 'z ocb Ferdinands Quelle
Seiters Soda Stål ocb salt Py monter m fl- Brunns
drickningen fortfar till slufet *f Jul
- månad
De som ämna begagna s >g häraf behagade derom kor
respondera med Hr Provl»ici8l - Medikus och Riddaren
Doktor Schultz som benäget åtaget sig läkarevården på
stället Anteckningslistor finnas äfven i begge Apotheken
att tillgå Brunns»urstar afgå hvarje or orgon från staden
på olika tider Ingående req»hi ioner å artificiella vatten
på boutelie expe- ieras f ån begga Apotheken äfvensom
kompriwieradt Soda och Sel e .rsvat en på stämplade fla
skor För de brunnsgäster som önsk slutet brunnsbord
är anstalt derom fogad w Iddagen af 3 rätter mat och
afton 2 rätter beräknadt till 40 »k Bko
Resande iom önska betiega rum täcktes derom kor
respondera med Apothekaren Ergelbrecht eiler SwsTtx
som deroHL föranstaltar efier uppgift å önskade beskaf
fenheten
A n g bå Is-Kon» munifc ation
ll
emellan
Götheborg och Hull
Undertecknade få häi jemte äran tillkännagif
va att sedan vi ingått Koutraktalt emellan Sveri
ge Norge och England under instundande som
mar föra Kgl brefposten med tillstånd alt äf
vea föra passagerare och varor 2 :ne första Klas
sens ånglartyg komma enl nedanstående rese
turer att underhålla kommunikation emellan of
vannämnde ställen
— Forsla ångfartyget afgar
från Hull Lördagen den 2 och från Götheborg
Fredagen den 8 Maj och kommer sedermera att
fortfarande afgå fiån Hull h ^aije Lördags elter
■midd kl 4 samt från Götheborg hvarje Fre
dags eftermiejd kl 5 — Under resan anlöp ?s
iChristia«sm >d hvarest mottages såväl passagera¬
re som varor — Ångfartygens namn och resor
skola framdeles i tidningarna tillkännagifvas
Obs Afla till undertecknade specielt adresse
rade varor blifva skyndsammast fortskallade
Hull den 15 April 1840
WILSON HUDSON et KOMP
Sjölägenhet direkte på Riga
Ångskonerten ULEÅBORG förd af Kapten J Montin j
och försedd med beqväma liggplatser i 5 :ne Salonger af-i
går härifrån Thorsdagen d 7 Maj kl 6 f m direkte till I
Riga Biljetter för passagerare försäljeä på underteck- I
nads Kontor vid Slottsbacken Restauration finnes ombord
Stockholm den 50 April 1840 C R FORSGRÉN
ÅNGSKONERTEN NORRLAND
förd af Kapiten N Åhaiansflon afgår härifrån till Hernö-
sand Onsdagen den 6 Maj k 6 f m Medtager passa- j
gerare ocb gods äfven till Öregrund men som i båtar
böra afhämtas från fartyget sora stoppar utanför staden ■
anlöper under vägen föröfrigt städerna Gefle Söderhamn
Hudiksvall och Sundsvall Till alla ofvannämnde plaflser j
emottagas Passagerare och Fraktgods så långt utrymmet j
medgifver Bref får aflefirsnas utan betalning uti en om j
bord befintlig postlåda Biljetter för passagerare försäljas i
på undertecknads Kontor vid Slottsbacken Restauration i
finnes ombord Carl Rob FORSGRÉN
ångfartyget gottland
afgär alla Tisdagar ti 5 e tn till SÖDEltTEI .GK WE
STERYIK och WISBY ssmt iiertommer Lön !ai >saf [nar
ne Biljetter säljas bos C O Strindberg Tid Stadssmed
jegatan
ångfartyget kommendör
KAPTEN afgår från Jönköping till Stockholm första gän
gen 1 år Tisdagen den 5 nästkommande Maj kl 5 f m
och från Stockholm den 10 i nämnde månad vid samma
tid saaat fortsätter sedermera under loppet af sommaren
räsor mellan Jönköping och Stockholm pä det sätt «tt
fartyget sfgår ifrån Jönköping den 5 15 och 25 samt
ifrån Stockholm den 10 20 och 39 i hrarje månad il
5 f m Fraktgods och Passagerare emottagns och «f
lemnas så väl vid Hjellö egendom i Westergöthlisnd som
vid alla å östra kanallinien belägna ställen Restsuration
finnes ombord Fartygets kommissionärer äro i Jönkö
ping Hr Kapitenen och Riddaren L Adlerbjelke och i
Stockholm Hr L J Blomqvist
ångfartyget östergöthland
afgår frän Stockholm till Jönköping Tisdagen den 5 Maj
kl 5 f fil samt åter från Jönköping till Stockholm den
10 Maj Gods och passagerare emottages till alla i vä
gen varande stationer Derefter fortsättas resorne så att
afgåegen blir från Stockholm den 5 15 och 25 i hvarje
Blånad och från Jönköping den 10 20 och 50 Biljetter
för passagerare säljas i Jönköping hos Hr Hamn-Kapiten
och Riddaren L Adlerbjelke och i Stockholm hos L J
Blomqvist Storkyrkobrinien Nr 9
ångfartyget freja
afgår nä»tkom Thorsdag d 7 Maj kl 8 f .m till Streng
näs och Thorshälla samt åter Fredagen d 8 Maj samma
tid Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Sta ^ssmed
jegatan Alla som köpa Biljetter ombord erlägga 8 s
Bko öfver Taxan
ångfartyget westmanland
kommer i likhet med förlidet år att göra regulier turer
emellan STOCKHOLM STRENGNÄS och WESTERÅS
Fartyget afgår ifrån Stockholm alla Tisdagar och Fre
dagar kl 8 form anlöper Strengnäs kl 1-2 till 1 och
inträffar i Westerås kl 4 eflerm derifrån det återvänder
Onsdagar och Lördagar vid samesa lid och inträffar i
Strengnäs kl 1-2 till 11 förm
Första resan sker ifrån Stockholm den 5 Maj
Biljetter för passagerare säljas i Rederikontoret i von
.Schinfelska huset M 89 Lilla Nygatan i Strengnäs hos
Handlanden N Rydberg och i Westerås hos Inspektor
Alström
till upsala
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdsgar och Fredagar kl
8 f .m Biljetter säljas uti L J Warodells Tspeteiagasin
i Bergstrahlska huset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Kommissionären betala dem ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
ångfartyget dalarne
afgår hvarje Onsdag och Lördag kl 6 f .m med lastpråm
från Stockholm till Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget COMETEN afgår näslkoai Onsdag
från Stockholm till Söder-Telge och Norrköping
kl 6 f m och RAKETEN från Norrköping till Stock
holm samma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördsgar kl 6 f .m till Söder
Telge och Norrköping cch åter sila Tisdagar vid samma
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodeils
Tapet-Msgasin i Bergstrahlska huset Restauration fin
nes ombord 1 Pråm fienes alltid vid Munkbron tillgäng
lig för lastning
•nsv Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
ocb
.edagar kl 7 f m ifrä-i Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördagar kl 8 f ni ?från Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekommenderade bref emel
lan olvannämcde Stationer emottagas uti läste bref-lådor
ombord och lösas af eEiottagaren vid destinationsorten
»Wv Ångfartyget WIKINGEN sfgår alla Onsdagar och
l ördagar kl 7 f m till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
för Passagerare säljas ull L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration tinnes ombord
•»»v Ängfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
och Thorsdagar kl 8 f m till Strengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells TapetMagasin 1 Bergstrahlska huset Restauration
finnes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår nästa Thorsdag den
ViAjIlE :- 7 Maj ki 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Lördagen den 9 Maj kl 8 f .m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnos ombord
till drottningholm
afgår Åugslupen DROTTNINGHOLM nästa Tisdag och
Onsdag d S och 6 Maj kl 12 f m återvänder på aft
narne Biljetter säljas ombord
rpill Caltsar är Sjölägenhet för Fraktgods och
Passagerare med Kapi J Bröderman Fartyget lig
fter vid Kokhuset När *sare underrättelse fas pa Skepps
klar J o Hellsténs Kontor
D1LIGENCE
till GÖTHEBORG OCH HELSINGBORG
ÖT
afgär alla Onsdagar kl 6 '■ >■ £än Di "Sence-Eontor«t
i hnset Nr 5 yid Clar Södra Kyrkogata
OBETALTE BREF åtfölja till Postkontoren 1 Kfcolsnnd
Enköping Westerås Köping Arboga Örebro Ramun
deboda Mariestad Lidköping Sollebrunn Götheborg
Kongsbacka Warberg Falkenberg Halmstad Laholst
Engelholm och Helsingborg
Diligencen ankommer till Götheborg Lördagar till
Helsingborg Tisdagar saEit till Sloctholm Thorsdagar
diligence till upsala
tfgir från huset Mr 18 Mäster Samuels gränd Tisdagar
Onsdager Fredagar och Lördagar il 6 t *- itergir
fria Upsala »amma dagar och tid
RIKSDau
BONDESTÅNDET
Plenum den 22 April
(Slut fr Lördagsbl
(g
Johan Fridrik Dahllöf (Dess iBuntliga ytttsnde
bar genom Diiss-skrifciog blifvit oriktigt aofördt i
LördagsbUdtt och rattas bärmed sålunda «J»mte
det jsg instämmer med dem sora talat för bifall
til SistsU ^koLiets betäakacde om Nummerlotie
liets indragning »nier jag mig böra tillägga att
vi må hälla detta Utskotts Hdaisöter räkning för
det de oaktadt de insitränitta resurter vi baTva nit
tillgå för bestridande af våra kolossala stotjuUSijl
ner likväl trött sig kuena tillstyrka ujjphöränd® af
denna inkoum hviikaa är grundad på ett bns ^rd
spel Sådaaa spel äro ju för öfrigt bos o &s vid
temligen högt vite förbjudne och jag fiansr icke
skäl hvarföre man ej nu bord® Uktiags den billiga
konseqveas att äfven förbjuda loiterispeltt så myc
ket heldre som den inkomat hvilken birigenom
er hålles obestridligen är en indirekt beskattning
lagd pä den mindre eftertänksamma ocb för sael
passionerad» delen af samhällets ledamöter I Pa
nis försfuunos för någon tid sedan spelbut som in
bragte staten millioner Msu ansåg sig lik \äi der
moraliskt färpligtad att omintetgöra denna ssde
förderfvand» hydra ehuru naturligtvis p« Samma
gång äfven millionerna måste försakss Jag vågar
hoppas att de Utstå af mina slåad3b öder deU min
åsigt att vårt lotteri såsom föga bättre måtta r sa
precist samma väg som de Parisiska spelhusen Jsg
yrkar att StatiUls &ottetg ifrågavarande betänkande
måtte gillas .»
Ola Jippsson från BUklnge (muntligen «JI :d
anledning af brodron Hans Janssons sista yttran
de bör jag erinra att då jag yrkade återremtH
grundade jag denca mening på de skäl som pro
sten Stenhammar utvecklat uti sin vid betänkan
det fogade reservation men ingalunda på 80 g re
geringsformen Jag citerade denna § endast för
att erinra att hvad isan än må raisoucra om be
hörigheten tf den andra statsmsittens sanktion till
Ståndarn *» beslut angående öfr :ge ordinarie siats
inkomster så är den med tydliga ord föreskiIf
ven i fråga om ändringar uti rustningen — sa :nt
för att ftamsiälla ett ciempui på dea möjliga vå
dan af Ständernas allena betluUnde rätt i fiåga
om States .s ordinarie intrader Jag viscde nemli
gen att om t tx Siänderaa beslutade dat grund
räntan skulle utgå som bevillciiag oca ett sådant
beslut skulle äga kiaft utan Konungens sank ioe
men regeringen icke medgåfve någon lindring i
rustningen skulle do orter blifva aldeles ruinera
de der grundräntan är låg men rustningen dryg
såsom förhållandet är uti de såkoliade eröfrade
provinserna Skåno Blekinge Hulland och Bohus
län Man betinne blott att uti dessa provinser
händer icke sällan det clt halft mantal ensamt
häller en båtsman men bar deremot lå grundskatt
då uti det gamla Sverige oftast 3 ä A hela hem
men äro om underhållet af en karl lörensde .»
Peter Jönsson från Jöniöpiugs län (muntligcn
«Med anledning af brödren Ni )n Perssons yttrande
att lotterispelet förer personer tiil kon cktior snu
set får jeg anföra alt sådar <t visserligen är möj
ligt men för mig Innebär en dylik uppgift nåjot
nytt Jag vill visse ligen tro au en öfverdrifven
och oförsigtig böjelse för lotterispel stundom in
gredierar bland de vanarter som slutligen föra
brottslingen till en horrektionsaiistilt men att en
slik spelsjuka isolerad fört personer till ett så
dant listernas hem har jag icke förr hört omtalai
Hvad förbud mot försäljningen it ulläedska lott
sedlar vidkommer skulle jag visserligen högli >en
önska ett sådant förbud men jsg tn er det för al
deles omöjligt att hitidrs någon från att genom kom
missitnär spela på utländska lotterier Jag är för
vissad derom att om Svenska nummerlottei iei in
droges skulle äfven den mindre bemedlade delen
af nationen börja att spela på utländska klssslot
tericr och der använda en vsdn större sumtc» än
den som r .u insattes uti Sver ska lotteriet och så
lunda stennar qvar i landet Hved angår princi
pen om behöfligheten af
K- pungens sanktion för
Ständernas beslut angående d ordinarie sutsin
trsderna så blir tid nog att d &rom yttra sig då
betänkandet kommit tillbaka frän Statsutskottet ef
ter sk»dd återremiss den jag yrkar oca h a å jag
anhåller om propoaitioc Skullo en sådan propo
sition besvaits med nej oca i stället yrkan på bi
fall samt Tala ;snnen möjligtvis finnar en sådan
konstitutionsvidrig då lärer proposition blifve väg
rad och dersf torde bäst upplyses hvem som ta
lat för det konstituMoDsenliga — Någon fö mån
af att nu genast definitivt afgöra frågan kun jag
icke inse
Kihlblom
«För närvarande är endast fråga om
nummerlotteriets afskeffande En serskild pviccip
fräga är den om behöfligheten af Konungen sank
tion till Ständernas beslut »ngåc-nde de ordinaria
jtatslntrsderna
Nils Magnusson fria Kalmare Un förenade tig
med Kihlblom
Jehan Auguil Zetterberg från Siockholmi län
(cjläd förklarande det jag instämmer med dem som
talat fö
- bifall till betänkandet kan jag icke finna
hvaruti nutnone lotteriets ointslta ärlighet består
Speltes ärligt så skulle väl banköroa stundom vin
na och slundom tappa men letterieis vinst är stän
dig och säker .»
Fredrik von Zwcighcrg /c f :3o Skaraborgs län a
beropade en mäDgd författningar Eiot hasardspel
hvarunder enligt hans tanka äfven spel på utländ
ska lotterier kunna inbegripas samt förmenade alt
80 § Begcriogsformcn hvilken serskild förc»Uif
ver att ändringen uti indelningsverket tj ma verk
ställas ulen af Konung och Riketä Ständer gemen
samt tydligen visar dst öfrige ordinarie Statiin
trader kunna af Ständerna ensamt utsn Konun
gens sanktion ändras och upphäfva»
lians Jansson från Elfsborgs län oEn af de vär
de talare hvilken tiltstjrlit« det Ständerna måtte
ingå till Kongl Maj :t med en önskan om lotteri
ets upphörande vid nästkommande riksdag har i
sanning kringgått frågan liksom ätattcc kriaggår
het gröt Ä- >o de P "00 ?65 riktigs hverpå till
styrkandet om Eumracrlotieriats indragning hvilar
så vet jeg eJ hvartill ett dröjsmål skulle tjen» u
tan tror att rätta tiden fö en slik indragning just
nu vore inne En annan värd lalare ber erinrat
talmannen om sin pligt alt vägra proposition pl
bifell till botäckendel i händeiso en sådan propo
sition skulle af Talmsnnsn anses grundlagsvidrig
Denna sin pligt är htm öfvertygad stt talmannen
utan erinringar fullgör En äierremiss
mål att ytterligare få tid att betänka oss vora si
mycket men olämplig som Statsutskottets föreva
rande utlåtande länga legat nå bordet och våra
yttrade åsigter således icke äro ögonblickets in
gifvelse

Sida 2

3
Anders Andersson frän Skaraborg» län «Jag kan
ej eller biträda Lars Larssons besynnerliga mening
och finner intet hinder för Ständerna att nu fatta
sitt definitiva beslut i frågan — Såsom ett ytter
ligare bevis på lotterispeieis farliga följder torde
det tillåtas mig anföra det säkra faktum att uti
iterbhuiet efter en i hufvudstaden afliden tjänste
män till hvars obestånd man icke kunnat utleta
orsaken funnos lotterisedlar med insats till ett
lammanberäknadt belopp af circa 60 ,000 Rdr bko
Lars Larsson från Elfsborgs län «Min mening
år visserligen icke att till önskningsmål förvandla
någon fråga uti hvilken enligt grundtagen Stän
derna ensamme hafva beslutande rätt Det torde
ursäktas mig att då jag funnit det nummerlotte
riet med sin heder eller vanära slått längre än vårt
nu varanda statsskick jag icke ansett det vara så
brådt om med att afsäga lig denna statsinkomst
»erdele» på en tid då man högt ropar på skatte
nedsättning Jag har endast yttrat den tanke att
Rikets Ständer böra bestämma någon viss tid för
verkställande af sitt beslut om nummerlotteriets
indragning
samt anlita den verkställande makten
ordning vidtaga nödiga åtgärder mot alta
att i sin
hasardspel och deribland äfven nummerlotteriet
Peier Jönsson från Jönköpings lån «Jag »er mfg
nödsakad anhålla det man ej mi»styder mina ord
Jag harjjyitrat den formodan att Talmannen väg-
rar proposition på bifall till ifrågavarande betan-
kände men jag har till en slik vägran ingalunda
gjort någon uppmaning hvilket med milt begrepp
om det passande icke skulle vara öfverensstäm-
mande
_
Per Hansson från Vermland talide för lotteriets
bibehållande
Bengt Gudmundsson från Halland» län (munt
ligen «Alla som talat i denna fråga hafva yttrat
motvilja för spel och jtg inser icke hvarföre de
ej äfven tillämpa detta på lotterispelet såsom syn
serligt skadligt både i moraliskt och ekonomiskt
afseende Den gamla Konuugsdynastien lemnade
oss visserligen detta sp»l som ett arf men di vi
blifvit af med den dynastien synes det mig ock som vi
(kulle kunna umbära arfvet och detta testamante
för statens räkning kraftlöst förklaras .»
Strindlund «Diskussionen synes mig hafra tagit
«n alltför personel vändning Men följden utaf al
la personella hånsyftningar är den att de återfal
la på den person som tillåtit sig desamma Man
har bland ansat sagt att man skulle taga ett tge
ment steg» om nummerlotteriet bibekölles Jag
skulle vilja till den värd medbrodren som haft
ett dylikt yttrande hemställa huruvida det ej vore
tillbörligt att med mera aktning och undseende
beméta andras åsigter För min del respekterar
jag en annans på dess öfvertygelse grundada me
ning om den ock icke skulle öfverensstämma med
min egen Den ene» öfvertygelse ,dåden hänflyter fiån
en ren källa är lika aktningsvärd som den andres
Svenska folket tillkommer det att döma hvem af
des» ombud som haft förmågan att uttänka de bä
sta skälen för sin mening Jag anhåller att till
upplysning i denna fråga 57 till och med 61 §§
uti Regeringsformen måtte blifva uppläste .»
David Andersson från Hallands län yrkade bifall
till betänkandet pä de sf Hans Jansson Nils Pers
son och von Zweigbergk anförda skäl
Sekret råren yttrade «Den principfråga huru
vida S atens ordinarie inkomster äro af sådan na
tur att någon del deraf kan borttagas eller förän
dras utan båda Statsmakterna sammanstämmande
beslut har redan vid tvänne föregående riksdagar
varit väckt och i anseende till derom yppade skiljak
tiga meningar utgjort föremål för Rikets Ständers
Konstitutionsutskotts pröfning Ds af Konstitutions
utskottet deröfrer afgifne utlåtanden äro upptagne
uti samma (j .skotts den 14 Msj 1834 under .» 5 afgif-
na me mor ialoch innefatta alla de upplysningar hvil-1
kakunna tjena till ledning för bedömandet af denna i
principfråga hvarföre jag tror mig böra i minnet åter-
kalla innehållet af samia utlåtanden Vid 1828 till
1830 årens riksdag yttrade sig dåva :aadeKonstit :s
Utskott i nämnde p-inclpfråga sålunda aRegerings
formen stadgar i 58 § att Konungen må låta vid
hvarje riksdag uppvisa Matsverkets tillstånd i alla
dess delar till inkomster och utgifter i 59 § att
Konungen må efter Statsverkets tillstånd och be
hof låta till Statsutskottets öfverläggning fram
ställa hvad staten kan tarfva utöfver de ordinarie
Inkomster och hvilka behof genom bevillningar
böra fyllas samt i 62 § alt sedan Statsverkets
behof blifvit af Statsutskottet uppgifna och af Ri
kets Ständer pröfvade det ankommer på Rikets
Ständer att en deremot svarande bevillning sig å
taga Häraf synes klart följa att den i Regerings
formens 57 § Rikets Ständer allena förbehållna
utöfning af Svenska folkets sjelfbeskattningsrätt en
dast kan sträcka sig till de i 60 § omförmälde
exlra-ordinarie afgifterna Då dessutom i Grund
lagen intet serskildt föreskrifves om sättet för or
dinarie Statsinkomsters förändring måste hvarje
dylik förändring tillvägabringas i enahanda ord
ning som andra allmänna förhållanden eller ge
nom Konungs och Ständers ssmmanstämmande be
slut Medgåfves Rikets Ständer rättigheten att
utan Konungens samtycke borttaga om ock blott
en enda bland ordinarie Statsinkomsterna sä fun
nes ej mer någon bokstaf i Grundlagen sora skulle
med framgång kunna åberopas till hinder för Stän
derna att medeist de egentliga Grundskatternas
eller jordebok»-räntornas upphäfvande nedbryta
hela Statsförvaltningsbyggnaden och sönderslita e
ganderättens heligaste band 1 Regeringsformens
109 § heter dst «Dcr så oförmodat hända skulle
att vid den förlängda riksdagstidens utgång Ri
kets Ständer icke hade Staten reglerat eller någon
ny bevillning sig åtagit då skall Konungen kunna
Rikets Ständer åtskilja och fortfare den förra be
visningen intill näst riksdag ;» — ett stadgande
hvarigenom lagstiftaren velat sitta Konungen i till
fille att åtminstone bibehålla Statsverket i dess
förra skick oberoende af Ständernas godtycke men
detta Konungens prerogativ blefve tillintetgjordt
i händeise Ständerna fiago utan hans begifvande
borttaga flsre eller färre af ordinarie statsinkom
sterna och fördenskull måste ej eller någri sådana
kunna utan Konungens samtycke af Ständerna
borttagas
— id sistförflutne riksdag förklarade
R
2
g
o
i
f
h
r
s
m
h
s
c
f
d
A
m
s
Konstitutionsutskottet i en likartad fråga att «då S
hos hvflije egsn-i
p af Grundlagarne» virdare och toik borda s
med skäl väntas en fortsatt lUstämmighet i deras fö
tillämpning och dåvarande Konstitutionsutskott l
Uilkomligen biträdde det föregående hämtlnn .r d
framUgde och utvecklade åsigter finge till ytter
1
g
RUsda«
rHnr »
etS
«
m
8 \vilkfiT ?ntvH <f äber0P» d
SnÄ
skildt förordnadt är Konungens samtycke erfor
dra» de 's tillägga den anmärkning att änskönt
händelsen knappt vore tänkbar Rikets Ständer
»kulle genom alla de ordinarie »tatsinkomsternes
borttagande kunna utan Konungen» sanktion de
facto upphäfva hela 59 g Regeringsformen .»
Vid begge desse tillfällen fann således Konsti
tutionsutskottet att den väckta principfrågan varit
»tridande mot Grundlagen och att fördenskull pro
position derå bordt i kraft af Grundlagen vägras
— Med fästadt afseende härå och enär det Utskott
hvilket det enligt Riksdagsordningen tillkommer ej
mindre att granska Rikets Grundlagar in äfven att
•pptaga frågor om ändringar förbättringar och för
klaringar deraf salunda redan meddelat den för
klaring att enligt Grundlagen hvarje förändring
h
ri
m
fr
sa
m
D
i ord inarie statsinkomsterne måste tillvägabringa»
«enom Konungs och Ständers sammanstämmande
beslut samt cnekligt är att lnkomsterne af Kongl
Nummerlotteriet allt hitintills varit upptagen bland
stitens ordinarie inkomster men Statsutskottet
uti dess nu föredragne utlåtande vid tillstyrkan af
Kongl Nummerlotteriets upphörande hemställt att
i händelse af bifall härtill Ständernas beslut här
om allenast bör hos Kongl Maj :t i underdånighet
anmälas med begäran alt allmän kungörelse om
Lotteriets indragning må varda i nåder utfärdad
hvarigenom alltså Utskottet i strid med de af Ri
kets Ständers Konstitutionsutskott tillförene yttra
de åsigter uttalat den grundsats att ifrågavaran
de statsinkomst skulle kunna af Ständerne utan
Konungens samtycke förändras finner jag mig
föranlåten till protokollet anmäla det jag anser
preposition ej kunna framställas till antagande af
Statsutskottets förevarande utlåtande i dess helhet
Talmannen förklarade att han till alla delar in
stämde uti Sekreterarens mening
Bans Jansson frän Elfsborgs län «49 g 2 mo
mentet Riksdagsordningen föreskrifver att då ett
af Utskott bshandladt mål tredje gången förekom
mer uti Ståndet skall proposition framställas till
å
Så måste efter min
Dessutom innehåller
g- 55 § Riksdagsordningen att Landtmarskalk eller
- Talman må ej kunna vägra proposition utom i
a det fall då han finner en väckt ftåga bokstafligen
p strida mot Grundlagarnes lydelse Någon dylik
- bokstaflig strid lärer här icke vara för handen oah
dessutom gäller det icke en väckt fråga utan ett
s Utskottsbetänkande så att efter min åsigt tillräck
at
e
t
e
vi
i
e
it
n
e
g
ft
e
e
r
d
n
f
l
§
l
e
r
s
-
liga skäl finnas för Ståndet att begära proposition
pä bifall till betänkandet .»
Häruti instämde Anders Andersson från Skara
borgs län
Johan Fredrik Dahllöf hån Elfsborgs län «Den
vägrade propositionen synes mig stå i direkt strid
med 57 <§ Regeringsformen Jag yrkar proposition
på bifall på det att i fall Ståndets pluralitet de
lar denna tanka och propositionen möjligen af Tal
man vägras nuvarande Konstitutionsutskott må
komma att yttra sig huruvida Svenska folket»
»jelfbeskattningsrätt är en bodröflig chimére eller
någonting i verkligheten existerande .»
Strindlund «Ingen lärer kunna bestrida att fö
revarande öfverläggningsämne innefattar en «väckt
fråga» ty hade icke fråga bljfvit väckt om Num
merlotteriets indragning så hade ej heller något
Utskott derom kunnat afgifva betänkande Jag fö
reslår att proposition först framställes på återre
miss Rlir nej då öfvervägande så torde proposi
tion framställas huruvida Ståndet gillar Talmans
mening och den som dervid lägger nej han mi
anses hafva yrkat återremiss af betänkandet
Peter Jönsson från Jönköpings län Instämde med
Strindlund
Talmannm fästade uppmärksamheten derpå att
då 56 § Regeringsformen uttryckeligen föreskrifver
det Utskottens förslag skola först i Ståndens plena
framställis till antagande eller förkastande kunde I
proposition på återremiss icke i första » "»»
framställaa
Nils Persson från Södermanland ansåg frågan
sönderfalla i trenne delar nemligen bifall till be-
täckandet återremiss deraf samt serskildt huru- j
vida Konungens sanktion fordras för Nummerlotte-1
riets afskallande eller icke
Anders Andersson från Skaraborgs län bestred
proposition till återremiss innan enligt grundla
gens föreskrift proposition på bifall först blifvit
framställd
-1 Tm
"7
a i
»landade ja och nej besvarad hvadan och da
- 'enng ^gardes följande voterings proposition
l "V
Dän derefter af Talmannen gjorda framställning
huruvida Ståndet yrkade proposition pa bifall till I
StatsUiskottets ifrågavarande utlåtande JK 28 blef
d
a
t
Ståndet uti den af Talmannen yttrade åsigt alt
proposition ej kan framställas till antagande af
Statsutskottets förevarande utlåtande M 28 i dess
helhet Den det gör röstar ja D«n det ej gör
röstar nej Vinner nej anses Ståndet yrka att
proposition skall framställas till antagande eller
om det ej bifallei återremitterande af berörde ut
låtande .» — Sedan den i vanlig ordning anställda
omröstning utfallit som bekant är med 61 nej
mot 35 ja tillkännagaf Talmannen det han af
ofvan åberopade skäl ansåg sig /örhindrad att med
dela den af Ståndets pluralitet äskade proposition
till bifall af ifrågavarande betänkande hvarefter i
öfverensstämmelse med 55 g Riksdagsordningen
Talmannen förklarade öfverläggningen hvilande och
målet förvistes till Konstitutionsutskottet med an
modan att inom åtta dagar efter erhållen del af
det i Ståndet förda protokoll inkomma med mo
tiveradt och bestämdt utlåtande öfver frågans stri
dighet eller enlighet med Grundlagen
Rättelser I M 100 sid 2 »p 2 Sven Heur
lins yttrande i RondeStåndet mot slutet står be
dömer läs fördömer — I M loi sid 1 sp 4
Hans Janssons yttrande mot slutet står förvalta
läs förvandla — Sid 2 sp l Peter Jönssons
yttrande r 5 nedifr står vådlige läs vanlige
Rad 2 nedifr står ett läs en — Sid 2 sp 2
2 :a raden från slutet af Sv Heurlins yttrande står
grundlag läs grundval — Sp 3 r 3 borttages
ordet de
Hr P A Reutersvärd har till Redaktionen in
iamnat en reklamation mot hvad som i detta blad
för den 28 April blifvit i sammandrag infördt af
hans reservation mot StatsUiskottets Betänkande
rörande Andra Hufvudtiteln och hvari Hr Reuter
svärd trott sig finna det hs .n vore (apostroferad
med tvetaias» Sådant är likväl icke fallet Vi
hafva deri endast sagt hvad Hr Reutersvärds re
servation också utvisar att han icke anser statens
cmbetsmän i allmänhet så illa lottade som man
förejifvit men att han likväl tror det några viss»
deribland behöfva någon förbättring i sina löner
Att man i allmänhet gillar en sats men derifrån
medger ett eller annat undantag är någonting fian
ska vanligt och innebär ingengtvetelan för hvilken
s
l
m
i
K
k
n
m
E
m
k
d
i
S
A
a
T
a
f
S att bflskfla Hr
Vi begsgna dette tillfalla att rätta ett misstag i
sammandraget rörande Tredje Hufvudtiteln som
förekommer i ssrnma nummer och hvartill Hrr
ledbergs och Kjellbergs samt fyra af Bondestån
dets ledamöters reservationer föranledt oss nemli-
a
m
i
v
l
t
r
d
n
å
te
d
d
ge
ås
ga
te
gen att Statsutskottet skulle h
°
fva på stat
uPnTört i D
de 18 568 Rdr som föregåenda Ständer vä ^ra Ut-i op
i ,k ;äl ?f-8t u
af förra rikt- se
hvari denna summa icke är uppttgeD ehuru rege
ringen förordna dess utgåenda öfver stat
liflig Vi torda en annan gång återkomma till
densamma Fonderna hafva stigit
Negociationerna mellan Frankrike och Eng
land om en ny handelstraktat hafva åter börjat
och man tror sig hafva anledning att deraf
vänta gynsamma resultater
De båda prinsarne hafva d 17 lemnat Algier
och det försäkras att isynnerhet Kronprinsens
ankemst till sin division lifvat hären med ny
entusiasm — Något fredsbrott med Marocko
försäkras icke vara att frukta emedan Kejsa
ren som icke är serdeles populär i de norra
provinserna ej tros väga stöta sig med Frank
rike hvilket skulle hafva till följd en blockad
af Marockos hamnar och derigenom förlusten
af en bland hans förnämsta inkomstkällor tull
uppbörden Med Frankrikes bistånd med sina
tillgifna trupper sina väl försedda arsenaler
och sina fasta platser tror han sig deremot
stark nog att trotsa missnöjet och om han ej
omfattar Abd-el-Kaders sak påstås denne vara
förlorad och nödgas söka sin räddning i öknen
SPANIEN
Christinos hafva d IS April efter ett lifligt
motstånd intagit fästet Aliaga der 260 office
rare och soldater 4 kanoner cch en mängd
ammunition fallit i deras händer
Från Catalonien berättas att desertionen bland
Carlisterne skall vara ganska stark
På ministéren» fråga till Espartero hvem han
önskade till krigsminister — så långt går cour
toisien för honom att maa tillspörjer honom
oas dylika saker — skall han hafva svarat att
ehuru mycket han kände sig hedrad af att man
villa inhemta hans råd han likväl måste öf
verlemna detta val åt drottningens vishet Mi
nistéren sjelf lärer alls icke veta åt hvem hon
skall anförtro detta embete
NEAPEL
Enligt flere sammanstämmande underrättel
ser bar Konungen ingått på Engelska kabinet
tets fordringar och upphäft svafvelmonopolium
pi Sicilien Franske ambassadören i London
hade erbjudit sitt kabinett» bemedling och Ö
sterrika hade rådt Konung Ferdinand till ef
tergift Innan saken hann arrangeras hade
likväl Engelska krigsskepp redan börjat bloc
kera Palermo
BELGIEN
Konung Leopold afreste d 23 April till
Paris för att bivista sin svågers Hertigen af
I Nemours bröllop hvilket var utsatt till d 27
^Bruden och hennes fader bgg
.fvo g
g gamma
dag på en annan väg till S :t Cloud från Lae-
ken der de någon tid uppehållit sig
j TYSKLAND
1 En frfn krigsåren 18U ocfa 181S b (äkant
notabilitet Hannoverske krigsministern grefve
von Alten har nyligen aflidit
UNGERN
Magnaternes Kammare har vägrat sitt bifall
till Ständernes Kammares beslut oia Juda 'nes
I
P
ORIENTEN
Storvisiren som börjat något återställas till
helsan har åter insjuknat och hans läkare an
såg tillståndet så betänkligt att han icke ett
enda ögonblick aflägsnsde »ig från patientens
sjukbädd
Från Alexandria fortfara underrättelserna att
låta krigiskt Paschan lät utsprida att Engels
männen ämnade besätta Egypten för att der
igenom upptänd» befolkniagens hat och från
Kairo hade en artilleripark af 120 kanoner an
kommit till Alexandria Antalet af de Bsdui
ner som blifvit enrollerade öfversteg icke 6000
ma» — I afseende på v *rkställigh *ten inom
Egypten af de handelstraktater Porten afslutit
med åtskilliga Europeiska makter hade vice
konungen förklarat att han icke kunde tillåta
dessa traktaters allmängörande till efterrättelse
innan alla oafgjorda frågor emellan honom och
Sultan blifvit reglerade
Såsom ytterligare karakteriserande Mehemed
Alis sinnelag emot Parten förtjenar anföras
att han nyligen till öfverbefälhafvare för både
Turkiska och Egyptiska flottorna utnämnt den
af Porten afiatte Kspudan Pascha som med
förräderi tillförde honom Sultans flotta
de därifrån afskiljas och gå till någon fsrdel-»
ning af högsta domstolen i hvilket afseende
han äfven om vi ej irra oss lofvade att härom
snart väcka motion hos nuvarande Konstitutions
utskott Detta vore en god och maktpåliggan
de reform önskvärd för alla d *m som önska
utbildandet af ett ordnadt och lagbusidet stats
skick men som troligen kommer att väcka
mycket skrik hos allenastyrandets anhängare
Statsutskottets ledamöter begingo i vår tanka
ett stort fel d«ruti att de i ståndet inläto sig
i svaromål på anmärkningarna så vidt de nem
ligen önskade vinna tiden Grefve Horn gjor
de en förklaring angående den synpunkt från
hvilken Statsutskottet utgått och likaså fastän
ej aldeles på samma sätt Friberro Sprengtpor
ten Detta uppväckte i och för sig sjelf en
långvarig disputationsakt af flera timmar som
väl i sig sjelf var rätt intressant i synnerhet
ett yttrande af Grefve Frölich men i hulvud
saken tjenade till ingenting enär samma ämneD
i alla fall måste ännu en gång behandlas
Äfven i Borgareståndet hade hofstallet fått
några förespråkare för förhöjning men betän
kandet bifölls med 36 röster mot 2i Vid
andra hufvudtiteln medhanns endast 1 och 2
punkten om anslagen för d« högsta embetena
och för Justitiersvisionen Hr Lagergren upp
läste en motion om förändrad reglering af huf
vudtitlarne i anledning af den nya organisa
tionen af Statsrådet Deruti föreslog» utom
första hufvudtiteln en för hvarje af do sex
inrikes departemonterne en för utrikes och en
för indragningsstaten summa 9 hufvudtitlar En
snarlik motion med denna väcktes äfven hos
Adeln af Hr v Hartmansdorff
Hos Presteståndet bordlades statsregleringe»
andra gången — Hos Bondeståndet öfverbop
pades andra hufvudtiteln tills frågan om De
partementchefernas löner förekommer Af 3
4 S 6 7 och 8 :de hufvudtitlarne återremit
terades en »tor del
Plena lära inträffa äfven i morgon öfver
morgon Thorsdag ock Lördag
s
f
— Lördagens plena i RiksStånden upptogos
af diskussioner lörsnde statsregeringen Någon
mera detaljerad framställning deraf kan likväl
icke inrymmas i denne dagens tidning emedan
vi ansett nödvändigt att lemna plats åt åtskil
liga insända artiklar af hvilka några redan väa
tat flsra dagar
Det märkligaste som förefallit i statsregla
ringsfrågan är dock utan tvifvel Bondestån
dets samma dag utan votering och med
nästas allmänt instämmande fattade beslut stt
återremittera betänkandet om första hufvudti
teln angående anslaget till hofhållningen och
den Kongl Familjen och det på grund dels af
d *n förut i Ståndet väckta motionen om ned
sättning af 100 ,000 Rdr i anslaget för Konun
gens hofhållning dels under uttalande af den
åsigten att det Kongl stallet borde kunna ber
ga sig med hälften af den summa Statslitskot
tet tillstyrkt eller med 15000 Rdr årligen
De !ta ,a !ar 4 sanniaS »tarkt i afseende på den
opinion som råder hos allmogesi i landet i af
seende på nödvändigheten att göra något till
Pa Riddarhuset talade naturligtvis hvar och
en för sina barn till vinnande af återremiss
öfverhofstallmästaren H E Gr Brahe och Hof
stallmästare Kuylenstjerna stödda af Herr von
Hartmansdorff för stallet Hr Presidenten Gyl
lenhaal för sin Götha Hof-Rätt D D Excellen
ser Löwenhjelm och Stjerneld samt Hr Hof
ksnslern Ihre för ministerstaten H Exc Gref
ve Posse för Justitiere visionen Presidenten
Frih Cederström m fl för Kammarkollegium
ocb så vidare En intressant punkt i Grefve
Posses yttrande var den hvaruti han tillkän
nagaf sm åsigt att de judiciella eller s k be
svärsmål som nu föredragas i regeringen bor-
i
b
p
y
t
d
d
g
STOCKHOLM den 4 Maj
De utländska posterna ankommo i dag fgr
första gången detta år öfver Greifiwald och
mffdiörcäe tidaicgar från Konstantinopel af d 8
från Paris af d 23 från London af d 24
samt från Hamburg af d 28 April
FRANKRIKE
Deputerade-kammaren bar med 208 röster
mot 165 antagit lagen om räntekonversionen
Debatten varade i fyra dagar oeh rar ganska
e
ll
f
7
a
-
t
e
l
s
l
t
s
t
n
t
h
e
— Det börjar nu omtalas att tillförordnad
Statssekreteraren för ekletiastikärenderna Biskop
Heurlin skall hafva uppgifvit piojektet att bi
behålla portföljen sadan det visat sig kinkigt
att förena den med stiftet För öfrigt sägas
allahanda svårigheter läggas i vägan för Hr
Grefve Posse att bilda den nya ministferen full
talig ty alla vilja göra sina vilkor som på nå
got håll ej finnas antagliga Man kunde här
nästan tillämpa den bekanta lutinska frasen
ultra Posse nemo oblifatur
— På förslag till ordförande i Götha kanal
bolag äro uppförde Hrr Justitie Statsministern
Grefve Posse Landshöfdingen Baron P ^lmstjerna
och Kammarherren Rosenblad
— Norska bladet «Dsn Constitutionelle» vill
veta att den här i hufvudstsden församlade u
nioBskommittén vid slutet af denna månad
kommer att suspendera sin verksamhet äfven
om den då ej ännu fullbordat sitt värf Fle
re af kommitténs ledamöter skola nemligen då
kalbs bort af embetsförrättningar och indra
söka permission
— Tvanna utmärkta personligbeter inom mi
litären hafva nyligen aflidit Den ene är vice
Amiralen Gustaf af Klint som gjort sig så
högt förtjent genom sina arbeten för sjökartor
öfver Östersjön Kattegatt Sveriges och Nor
ges skärgård ett verk som kommer att göra
hans namn odödligt äfven utom Sverige Den
andra är Generalmajoren och förre chefen för
Uplands regemente Carl Hård an af Svarges
tappraste officerare och mest älskvärda per
sonligheter Såsom regementschef hade han
till en sällsynt grad officerscorpsens tillgifven
het med hvilken han lefde som en äldre kam
rat eller broder under det han likväl alltid
förstod bibehålla den aktning honom såsom för
man tillkom Sina lediga stunder och sina be
sparingar använde han nästan uteslutande för
en konstsamling som var ganska betydande och
jämväl dyrbar Han lärer red ?n varit ett styc
ke inna på sjuttitalet
— De båda sistförflutne dagarna hafva från
närmast belägna provinser hitfört bedröfvan
de underrättelser Den starka stormen under
loppet af sista veckan har på åtskilliga ställen
varit åtföljd af flera eldsvådor I staden Fah
lun har såsom längre ned under rubriken lands
ortsnyheter upplyses en sådan utbrutit men
lyckligtvis i tid blifvit däsnpsd i Vestman
land hafva efter berättelse tvänne större byar
blifvit lagda i aska och i Upland ett par mil
på andra sidan om Upsala skall åbyfgnsden
å en större välbygd sätesgård inom halfannan
timma blifvit ett rof för lågorna Huruvida
några kreatur blifvit ianebrända var vid postens
afgång ännu icke beksnt men närmare berät
talse härom anländer sannolikt med dagens post
Angående olyckan med den ena byn i Vestman
land Aby i Sala socken finner läsaren redan
längre fram i dagens nummer en mera detal
jerad beskrifning Det är mera att önska än
att hoppas att icke tidningsr om svårare sjö
skador herjemte må inlöpa Mången af de
brandskadade förlorar säkert hala sm egendom
och ett rikt fält öpnar sig således åter för den
deltagande välgörenheten som i vårt land al
drig förgäfves anropas
1840 ARS «SALONG»
Sednare artikeln
(Slut fr Lördagibl
(Lörg
Vi begifva oss till rummet Jl 2 en stor sal
indelad i trenne om man så får uttrycka sig
bås eller afskrankningar
I den första af dessa ha vi några svartkrits
porträtter af M ;lle Röhl utförda med hela den
ytterliga finess och elegans som göra denea ar
tists talang till alldeles ensam i sitt slag Vi
dare ser man några vackra lithografier af Car
don och Herlin samt hvad som i än högre
grad förtjenar påpekas en blyertsritning af
antagande eller förkastande
tanke äfven nu förhållas

Sida 3

Ringdahl Vi återfinna här sasamt e»kelh«f
flärdfrihet och korrekthet som redan blifvit an
märkta vid hans oljsfärgstaflor det är verkli
gen högst sällan min får se en så säker kra
jong en så ren ritning och Hr R har der en
talin hvarmed han ensamt borde kunna göra
sin lycka Hr Gillberg har här några miniaty
rer de äro utförda med en fin pensel och gran
na färger men utmärka sig för öfrigt genom
denna ytterst olyckliga teckning hvarigenoea
Hr G snart sagdt vunnit ett namn
I nästa afdtlniag slår våra blickar först Herr
Dahlströms stora bataljtafla »slaget vid Liiback
1806 .» Många saker äro på denna af öfvar
tiäffjnde förtjenst Krutröken är mästerligt
målad se der borta i staden hur den valmar
upp bakom murarna och stryker förbi busen
och kyrktornen se der hur det blekgula ske
Det af ett och annat kanonskott blixtrar fram
igenom dess tjocka töcken se der —
tycker ni er icke höra hur det smattrar af
denna gevärssalva I förgrunden ser ni här en
sårad som förbinds der en som just blifvit
träffad — skottat har splittrat på samma giog
ett träd bredvid honos — och som dignar ner
bland de andra sårade och döda der en på mar
ken nerfallen granat som ernar springa oeh
för hvilken hästar och manskap skygga tillbaka
det är den sanslösa villervallan af en brinnan
de slagtning framställd i alla sina olika scener
med sanning och lif Hvad som icke skulle
skadat taflan i dess helhet hade varit om
litet mera styrka användts på första planen
kvarigenom sjelfva bataljen med de anryckande
truppmassorna komsiit att synas litet längre
bort och de olika grupperna sålunda redt sig
litet bättre från hvarandra Att kyrktornen
luta en smula åt höger samt att kupoltaket på
kyrkan ytterst åt höger är tecknadt så der
temligen mot allt hvad regel i perspektiven he
ter är ett par små brister som försvinna för
förtjensterna af det hela
Hr Stäck som på expositionen eger icke
mindre än tolf talor — de flesta mariner —
bar synnerligast slagit sig ner i denna afskrank
ning Det vore orätt att uttala om Hr S ett
så hårt omdöme som att bans taflor äro i allt
misslycaade tvertom målar Hr S alldeles icke
illa när det sä faller sig och det är till och
med oftast i hvad han gör åtminstone någon
ting som tyckes antyda en outvecklad men
inneboende talang Men Hr S står der han
»tår och himlen vete om han icke står med
ena foten på vippen till baksteg i stället för
framsteg Han hade alltifrån sitt första upp
trädande en afgjord smak för att briljera med
underliga och sökta färgtoner och detta synes
ba blifvit hos honem ett manér vid detta li
get hans himlar äro gemenligen högst fantas
tiska — en vy läagre fram af Gripsholm är
härutinnan ett mönster — och vattnet i hans
mariner är #fta nog föga bättre Dessutom äl
gkar Hr S att lägga någonting tungt och olu
stigt i alla sina taflor hvad som i hans sjö
stycken till stor del kommer sig af den mörka
och ogenomskinliga färg nan ger sina segel
dessa se verkligen oftast ut att vara af rätt
bastant papp Sjelfva grupperingen och attity
derna af hans skutor och farkoster äro annars icke
illa valda och hans tiflor äga i allmänhet nå
gonting pittoroskt i kompositionen som förtjä
nade ett mera oklanderligt utförande
Hr Köhler har några porträtter jag har
hört flera bland tillfälliga åskådare försäkra
att de äro väl träffade ja — ni må tro mig
— jag hörde härom dagen bakom min rygg
en herre med istermage tilltala sin gemål på
följande vis med anledning af Jtl 150 «Hr
"Wickström P :ton» «Na så för fan sitter
icke der Hr Wickström Se hit Malla
känner du inte igen Hr Wickström ?» — Åh
det är admiravelt — hördes frun svara —
det är frappant det är gentilt — «Ja det är
alldeles förträffligt se åt i katalogen hvad det
är för någon som målat det det måtte vara
aågon professor Fahlcrantz eller Nyström eller
hvad de heta !» D«t lärer således vara afgjordt
att Hr K :s porträtter äro lika Men om de
med detsamma äro egentligen hvad man kallar
■vackra är en helt annan fråga Hr K nyttjar
i allmänhet för mycket smink på sina figurer
iå väl manliga som qvinliga och det är dess
utom ett icke vackert smink utan ett riktigt
teatersmink i detl afseende har Hr K ännu
något att lära af kammarjungfrun hos
jag vet icke hvilken grefvinna
Ett porträtt af fröken M Rothkirch har en
belt annan ton detta är då menniskofärg detta
är hy detta är skärhet Fröken R har ea
talang af god firma och det är alltid med nöje
man återser något arbete af hennes hand
En Hr Boklund har inlemntt ett pir små
genretaflor i olja Da äro icke synnerligt väl
eller vackert målade m«n så väl «den fattiga
flickan» som xflickan med blomster» eger nå
gonting intressant i sitt ansigte hvarföre da
väl förtjena «n blick i förbigående
I tredje afdelningen finne vi åtskilliga teater
dekorationer och interieurer af kyrkor målade
i aquirelle af Hr Limnell eller rättare sagdt
vi förbigå den Vi hafva i stället att beundra
cägra i gouacha och aquarelle after naturen
Halade »fiskar och foglar» af Wright Det är
i sanning omöjligt att med större mästerskap
behandla denna specialitet Bätrskta denna fo
gel med de långi smala röda benen fint teck
nade med ett nät liksom af den subtilaste tyll
märk hur hvarenda af dessa små hvita kretsar
är med verklig mathematisk noggrannhet ut
förd 1 Se denna andra fogel der du behöfver
mikroskop för att räkna fjunen på fjädrarna
Se denna underbart målade fisk med sina ota
liga fina fjäll • • • Det torde icke kunna jäf
vss att Hr W för sitt slag af måleri räknar
jag
vågar säga i Europa få medtäflar»
och om det är patriotism som förmår denna
artist att för mera heder än kontant behåll
ning sitta och arbeta här bemma så är sådant
mer än vackert då han säkerligen utomlands
s
m
t
s
G
m
h
t
a
v
f
d
o
n
v
l
1
r
o
1
1
v
b
e
f
i
t
v
ä
s
l
s
n
h
G
d
t
r
n
g
f
n
p
b
b
s
t
n
å
t
f
l
t
d
b
h
m
v
m
n
a
m
der talangen betalar sig vida bättre skulle bli
med öppna armar emottagen hvart han komme
— Hr Way har några ganska vackra miniaty
rer hvaribland ett väl träffadt porträtt af Hr
Julin — Hr Wetterberghs »gumma» är icke
alldelss utan förtjenst Tycker ni icke hon
ser ut som en torr oeh hopsnörpt jordgubbe
Lika godt det finnes verkligen gamla fattig
stuga-hjon med denna fysionomi — Hr Wet
terlings aquarelle »bataljen vid Siegenhofen» är
ett godt stycke det är raskhet rörelse energi
Återstår oss tredje och sitta ruaamet En
pompös anblick möter os» vid inträdet deri
Det är DD MM Konungens och Drottningens
porträtter i hel figur af Wettin denne artist
som nästan synes hafva gjort till sin uteslu
tande genre att måla den kungliga familjen
och först och främst landets frejdade fader
och hulda moder vet icke precist hvil¬
ken nummer i ordningen de för handen varande
porträtterna ega bland alla dylika han målat
men jag skulle tro att det går öfver femtio
talet För öfrigt känner ni Hr W som por
trättmålare det är en artist hvars pensel al
drig tillåtit sig ett hardt ord aldraminst mot
det täcka könet och förnämt folk och i hvars
färgkopp alltid ingredierar några droppar af
skönhets- och ungdomskällan Dessutom målar
han siden förträffigt — hennes majestäts robe
är verkligen magnifik — likaledes sammet
guldbroderier diamanter o d Också hoppas
jag ni som andra icke underlåter att falla öf
ver denna herrlightt i verklig förundran och
admiration
Hr Lundt bistorietaflor synas mig tillhöra
kathegorien af klena Så framt annars en tafla
verkligen icke är något mästerstycke med täta
fel i teckningen tillgjorda och maniererade fi
gurer ett spenderande utan urskilning «ch
smak af palettens alla färger slutligen endast
till åstadkommande af ett meningslöst jag vet
icke hvad
Hr Plagemttnnt »Judas återställande de tretio
silfverpenningarne» synes mig vera en tafla
värd att närmare beikådas Judas ställning
är väl tänkt gubbamigtena äro karakteristiska
och samvetsgrannt studerade Olyckligtvis sit
ter som ni sjelf ser taflan i en så ofördelak
tig dager att det är omöjligt få riktig syn
på dess alla partier Något som jag haft myc
ken möda alt komma rätt under fund med är
figuren till höger på första planen är den idéen
riktig att kasta på den ett ljuit draperi Det
synes mig ovilkorligen böra verka störande på
effekten af det hela när man ser taflan i sin
sannskyldiga dagar
Jag har gömt det bästa till sist Det är fyra
porträtter af Hr Södermark Detta är dock
en karl som förstår måla ett porträtt »Hr
St Georges» är i mitt oförgripliga tycke den
bästa af de fyra För denna tafla skulle någon
af de gamla Holländska mästarne på intet vis
behöfva blygas och för min del har jag åtmin
stone aldrig sett någonting dylikt af våra mo
derna Svenska Hans »fruntimmer målad i
Rom» är kanske egnadt att slå mera an i för
sta ögonblicket men det ligger dock icke så
mycket geni på djupet i den taflan Exposi
tionen är lycklig att ega dessa porträtter man
ser dem och man återkommer för deras skull
O O
(Insändt
are med tillrickirs knlfvart och §affliri renhåll
ning kaffekokning
skoborstning ech andra betjent
ijiflor Sällan tillåtet honom att deltaga uti e
gentliga »jömannaarbsten förr än han avancerat till
jungman hvilken befordran åter beror på hans fj
siika styrka» hastigare eller långsammare utveck
ling Mången yngling med lent utbildade fyiitka
krafler har sålunda somkéispojfce ellar kajutvakt
fått framsläpa 5 till 6 år af sin bälta tid innan
han fått inträda i en tjemt der han kan få lära
den praktiska delen af hvid till hani yrke hörer
oeh hvilket varit him och målmannem »yfiemål
Sändes hsn åter ej til sjös förr än vid 18 ån
ålder eller derifver möta honom ändock stor» svå
righeter att vinna employ emedan han icke farit
till sjöt och han måste äfven då merendeli börja
sin bana som uppanare en befattning hvartill
bemedlade föräldrar med ikäl sällas förmå sig att
öfverlamna sina barn
För au nu så vidt min förmåga medgifver iö
ka afhjelpa dessa ölägenheter och bereda ynglin
gar med böjelse för sjömannayrket tillfälle au utan
förnedring och på möjligaste korta tid förvärfva
den »kicklighet som af en styrman kan erfordrat
eller för att taga befäl å eget fartyg kar jag be
slutat att å min brigg Oscar som instundande
sommar afieglar från Sverige emottaga £4 bögit
SS ynglingar med vårdad uppfoitran af en ålder
emellan 17 och SO år Förbindande mig att ge
nom deras användande tom supplement till den
öfriga bcsättningsityrkan samt genoai skickli
ge lärarts antagande sch de till en i alla dtlar
fullständig navigationi skola hörande instrumenten
och böckers medförande dana detta ynglingar till
kunnige ijömän och på det att i afseende å hal
fö vården om bord ingen ting må tiknit kommer
äfven en ikicklig läkare att ålföljt expeditionen
Eleverna skola tillförbindei till S :ne åra ijötjtmt
efter hvilken tid lärokunen bör vara genomgången
och fartyget då till fäderneslandet återvända
Eleverne erhålla mat beklädnad och vård em
berd emot beialniogsvilkor icke betydligt örvertti
gande hvad vid lärverken för helpeniionärtr betalas
Så framt icke ett tillräckligt antal elever är
antecknade tenait inom den 24 nästinstundande
Juni kommer detta förslag att förfalla
Bestämdare underrättelser om batalningivilkoren
ta m erhållit »f A G Oxehufvud
adrest Stoekkoln
Frln utrikes orter- Sunderlaai Fräter stenkol Hall
Sutton d :o Bahia Nässén styckegods Fleckefjord Jo
hanisen sill och torr lisk
ANMÄLDE KbSANDE dea 4 Maj 1840
färgare Steckel Götheborg M 81 Österlängfatan
Handl Larsson Örebro M 4 Urvädersgränd Roout -Kapt
Norberg Luleå M 2 Johannis gränd vid Skepp-sbrtn
Traktör bailleaume Löfsta M ora Gråmunkegränd
Kammarherre Grefve Posse Oslergö bland M 22 We
sterlanggstan
TILL SALtf riMMES
®Njlig«n har utkommit i Bokhandeln ä 18 sk banko
Ekf
Etikett för Damer
eller
Sjuttiofyra R
för
e g 1 o
Klädsel Seder och Lefnadsskick
Af trycket har ukommit och salje» i 16 sk bauko
MAT
j bau
MATT OCH MAG
ANDRÅ SKIFTET
Innehåller »Brunkebergsslaget»
Hos DELEEN et € :o
I ivar på de förfrågningar lom oftast ingå frän
Gottland om rätta anledningen till styrelsens dröjt
mål med beviljandet af den nederlagsrätt för Slilö
hamn hvilken blifvit så enhälligt tillstyrkt af au
toriteter och iå kraftigt biträdd genom petitioner
af snart sagdt bela öm sjelfegacde befolkning få
vi förklara att något rimligt och antagligt ikäl
för denna regeringen obenägenhet eller tanfär
dighet i vår tanka tvårligen lär kunna uppget
om icke den under Sverget kalla luftttrack pä sed
nare tider «långtamt mognande öfverlygelten» äf
ven vid detta tillfälle ligger i vägen
TI tillstyrk imedlertid de perioner hvilka för
laken intrenera lig att hafva tålamod blott ännu
15 eller So år
OfTiciella tidningen underrättar oti ju att rege
ringen nyss utfärdat stapelrätt för Carlitad der
om Wermlännlngarne redan började petitionera
1818 Då Gottlänningarne ost veterligen förtt
1837 begynte med allvar drifva pä Slitö taken
vill man måhända anföra att de efter enahanda
beräkning af här erforderlig tid för att besluta i
en tädan redan utagerad fråga icke böra klaga i
fall den blir afgjord år 1859 och hvem vet om
icke tanima djupa vithet hvilken ansett Trollhät
tans utvidgade dimensioner såsom ett eeftergifligt
vilkor för beviljandet af stapelrätt för Carlstad
äfven på djupet funnit något ungefär jemngodt
skäl att för närvarande neka Gottland begagna
lin förträffliga lokal Slitö
Efter vår öfvertygelie bafva petitionärerne haft
skälig anledning hoppat bifall åt en tak om hvars
nytta allmänna opinionen synes vara odelad och
hvilken tillika såiom gignelig ej blott för hela
Gottland utan äfven för det öfriga Sverget han
del och ijöfirt blifvit tillttyrkt af flera autorite
ter och de torde tåledet åtminstone kunna för tin
rättelse fordra af regeringen ett bestämdt tillkän
nagivande huruvida den kommer snart att af
göras eller till en oviss framlid öfverlemnas
Hr Premierlöjtnanten Oxehufvud n v ord
förande för Stockholms sjömannasällskap äm
nar denna sommar företaga en längre sjöresa
på ett fartyg som han låtit för ändamålet ny
bygga och hvarå han sjelf kommer att föra
befälet Dat är i sammanhang med och i af
seende på denna resa som Hr Premierlöjtnan
ten kungör nedanstående hvilket synes förtje
na uppmäiksamhet hos dem som vilja egna sig
åt sjömannayrket
Biand de irång» orsaker hvilka deli hvar för
tig deli gemensamt verkat till sjömaniiayrkets för
fall i värt land är äfven den att bemedlade mäns
löner ej deråt fått egna lig emedan föräldrarn»
taknat utiigt att åt detta yrke kunna öfverlemna
tina barn utan fara att åtene dem i fysiskt och
moraliskt hänseende alldelei förstörde Endast ti
dane förmögnare män» töner hafva tå alt säga
blifvit utkaitade på ljön om hvilka man förlorat
hoppet att af dem kunna göra något bättre
Hvar och en vet att pä våra handeltfartyg i all
mänhet fönpiiier gotten de för själtbildningeni ut
veckling meit pinande ären under en föga upp
muntrande ijiieliättning» i »ganikap af kajutvak-
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— Uti Juli månad förlidet år octnämndes
uti tidningen ett våld kvilket Bajmredrängen Olof
Jonaston förélvade emot Notarien E A Planck
natten till den S3 i berörde månad då Jonation
Mdtn han Hällt lig i förtåt i trapporna till Plancki
boning vid Norrlandifatan öfverföll oeh så illa
miithandlade Planck att denne dervid erhöll 4 blå
nader och iz tir hvilka fordrade tax veckori tid
far att läkat Bagaren här i staden Svante Joachim
Oltton skulle i afsigt au hämnat för an afPlanck
emot honom hoi Öfveritathållareerabetet anställd rät
tegäng appmanat Jonaston att bagå våldet
Kämnerträllen dömda Jonaston att straffas mtd
1 år t fängelse å Christianstads fattning och plikta
100 daler silfvermynt med 53 Rdr bko tamt för
17 åkommor 11 Rdr 16 sk bko eller i britt af
tillgång i stället för förtta böterna å fästningen
hållas till allmänt arbete i 4 månader utöfver å
ret och för de öfrige undergå II dagars fängelse
vid vallen och bröd hvarförutan han i ersättning
till Planck för tveda och värk m m skulle utgifva
19 Rdr IS sk Bko Beträffande Bagarm Oltton
ansåg Kämnerträtten honom genom några yttran
den ock titt i öfrigt ådagalagda förhållande till
Planck och Jonasson åtminstone väsendtligen hafva
föranledt våldsgärningen och derigenom Yarit tili
gärningen mindre vållande Kämnerträtten dömde
Olsson derföre att jemlikt 61 kap 2 § Misiger
nlngsbalken straffat med 1 års fängelse
Hofrätten gillade Kämnersrättem utslag rörande
Jonaisen Bagaren Olsson blef af Hofrättan dömd
på grund af 61 kap 2 och 3 §§ Missgerningsbal
ken till sanma straff som förut ar namdt 1 års
fängelse m«n med den skillnad i afseende på dom
»käleu att flofrätten yttrade det fulittändig berii
ning taknadet derom att han bjudit och legt
Jonasson att verkställa våldet men att Olsson likväl
genom lina yttranden och åtgärder måste anses haf
va varit mindre vållande dertill och sålunda delak
tig i samma gerning
Högsta Domstolen har nu fastställt Hofrättens
utslag endast med den ändring att Olsson och Jo
nasson förpligtades att gemensamt eller hvilka af
dem bäst gälda gitte till Planck för skada och
värk läkarelön m m i ett för allt utgifva BO
Rdr bko
Kongl Mij :t hir ti vidt benådat Olsson att hans
fängelietid blifvit förminikad till år Deremot
har Janationt nådeaniökning blifvit aftlagen
2
Mabenii Lärobok i Svenska
f &ameral-La ^fareiifoelen
2dl2 Rd5ä k
2 :dra uppl 2 Rdr 5ä sk Dito i Sventia Kyrko-l .agfa
renheten 2 Rdr 32 sä Lagsamlingen i foi >o
o ?mjH
I häften 15 Rdr 40 si Qtidiags Register 2 Rdr 32 sk
banko
Hos DELEEN et Comp
Bidrag till Svenska Kyr
kans och Riksdagarnes Historia ur Presteständets Archiv
af 8 P Bexall A Ahlqvist A Lignell 3 Rdr hanko
Af trycket har nyss utkommit oeti oälics i öe Uesi»
Boklädor å 12 sk banko
£klesiaslika Angelägen
heter
af Fältprosten H Kjellenberg
l :»ta Afhandl
Dubbla Tjensteårtberäkningen
Hos FRITZE et BAGGE samt i de flesta öf
riga B *kiidor
PREDIKNINGAR ocli ANDELIGA TAL
ANDESS LUNDGREN
1 Delar
Priset för Subskribenter S Rdr banko f«r löpare 4
Rdr kanko Subskrlpstionspriset har upphörl Väl lo
ban ^na eiemplar finnas äfven alt tillgå
1 DELEENS el C :p med fleres BuUtauciil
ft
ft ^amvets-Förhör
•eh Bönebok dem till tjänst som äro sorgfsllige att vär
digt begi den Helipra Natuarden af Abr Pettersson S .te
upplagan S4 sk Predikan om Jesus af Dräseke 16 sk
banko
1 DELEENS et C :o med fleres Bovhsndel
äfvensom i Tryckeriboden vid Stortorget ä 18 sk b :ko
Kk
g
Kyrkoskick
y
Svenska Lutherska Pörsamliflgar Sammandrag ur Kyr
kohandboken Kyrkolagfarenheten samt äldre och nyare
Författningar och Stadgar
PSALMBÖCKER
ett större ech väl sorteradt lager både med och utan
gravyrer till de mest billiga primer hos
L :s Gust RYLAKDSR
Baxaran i Norrbro
Schackparti
p
GÖTHEBORG STOCKHOLM
Bvitt Svart
10 Dam D 1 — B 3 löpare B 6 — E B
Om Bonden F 2 slår (tager Löparn
Löparn E 3 så blir de ivartas drag Bonde B 7 — B 5
Iix \ADSOItTS- \THBTi K
Fahlun den 30 April Förl natt estellan
kl 12 — t tillkännagafs genom klämtning att elden
var lös ocli var det en försynens skickelse att el
den upptäcktes så hastigt som skedde ty under den
blåst som i natt ägde rum hade sä vida elden fått
iritt spelrum olyckan blifvit stor
— Elden hade
utbrustit hos Kakelugnsmakare Enkan Bogren ä
Gamla Herrgården i ett lider som begagnades till
Krukkärls bränning genom en hastigt ditkommen
sprutas hjelp och manskapets oförtrutenhet dämpa
des elden sedan blott en obetydlig del af taket
brunnit — Detta är en varning för en och hvar
att tillhålla sitt folk vara aktsainuia om elden och
nog oförsigtigt Ur det att i en så stark bläst dessa
dagar rasat anställa krukkärls bränning sä mycket
mera som hos Enkan Bogren lör o ä 6 är sedan en
bel gård lagts i aska
— Onsdagen den 22 dennes på eftermiddagen
tilldrog sig den olyckshändelsen under det en stark
blåst ägde rum att vådeld utbröt som inom fyra
timmars tid medtog all åbyggnad med deruti varan
de lösören spannemål och foder jemte liera kreatur
för sju Hemmansegare uti Uppbo by i Schedvie
Socken hvaribland Gästgifvaregårdens uthus och
till en del äfven Mangärden gatt förlorade samt
dessutom en U ppbo-Brolag tillhörig Material-Bod
med tvänne derstädes förvarade
färjor och andra
effecter De brandskadades fasta egendomar utgöra
tillsammans nära en fcel Soldatrote huru elden
kommit lös är ännu icke ulrönt men den började
hos Bonden Fjerdsmes Jan Ersson och hade mahan
da blifvit genast dämpad om ej tillraga pä olyckan
pumpstången till brunnen i nämnde gärd brustit och
således försvårat vattentillgången Papperstakens
ändamålsenlighet visade sig äfven här ty den bygg
ning som blef af elden oskadad lärer vara belagd
med sä kallad takpapper I anseende till denna o
lyck«hä»delsc har Gästgifveriet mast förflyttas till
Sals Samuel Anderssons gård i Fäggeby
(Tidf
ggy
(Tidn f F L o S
Hos FRITZE et RAGGE å 1 Rdr ii sk b ;ko
d
drunder for Topografisk
Skrifstil och Karlleckuiug
ill b
g
till nybegynnares tjenst utgifne af
E„ A BJÖRKMAN
Med piancberne följa äfven tvenne blad text hvilken af
dem som redan köpt exemplar och ej fält detsamma
kunna uttagas
Hot DELMEN et Comp a 1 JH (jr ig
banko
öresundska Tulltaxan
Hot DELEEN et C :ro
ö Djurbergs Geografiska
Lik (llÄ
jgg
Lexikon (allmänt Ä Rdr Dito öfver Skandinavien eller
ds förenade Rikena Sverige och Norrige bundet 4 Rdr
22 sk banko
1 de flesta Bokii .ior si väl i Slockholm »cm Laudsor
Wrna Ȋljes i 3 Rdr 3S sk banko
Theor Prakt
.Lärobok i
Geometrien och Trigonometrien af
AALE
Anders ALREIK
Om Denna Lärobok som innehåller öfver 1000 styo
en praktiska örings-exempel för geometriska och tri
gonometriska beräkningar är egentligen ämnad att utgö
ra en hjslpreda dels för Lärare som medelst tillämpnin
gar söka väcka håg för Mathematikens studium men i
synnerhet för Studerande m fl hvilka önska att pil e
gen band vinna öfning och färdighet nämnde fcalkuler
Hot DELEEN et C :o å A sk banko
Skarthorsdagen 179o
SJÖFARTS-UNDERRATTELaEK
Stockholm
Iakomne skeppare från inrikes orter den SS Maj Sö
derhamn Sundman jern Carlshamn Hallberg bränvin
Hos Jon Carl HEDBOM och Herrar Musifchacdlare å
16 sk banko
ilort Handledning för Fi
skare innehållande några underrättelser om de allmänna
ste fisksorter kring Svenska stränderna och sättet lill d«ras
ångande af en erfaren fiskare
Hos Jon Cahl HEDBOM och Herrar Bokhandlare å
24 sk banko
Afhandling om Har jagt 9
d leh
med en planeh
Hos FRITZE et BAGGE nyligea utkommen
NJB
yg
Neues JBilderbuch
zur Belehrung uad Unterhaltung
Dbildblh
g g
Denna bilderbok som innehåll r so plancher in
folio med en stor mängd figurer ur naluralhi
s t orien utmärker sig fördelaktigt framför de flesta
dylika bilderböcker genom planchernas finhet och
textens utförlighet Priset är också relativt gan
ska billigt nemligen 5 Bdrlbanko
Hos JOHANRCARL HEDBOM vid Blynttorget
och hot Hrr Musikhandlare å 1 Rdr banko
Vald Gamling
Nyaste Dansmusik för 1840
dd i S
ydansad i Stockholm
gjTWSSS» Innehåll
Promenad-Polonaise af C Winkler
Rosa Cottilion af Strauss
Potpourri Francaise nr op Hugenotterca af Meyeibeer
f :0 d :o ur op Guido a Ginevra atHaievy
Galopp ur op Hugenotterna af Meyerbeer
Di° °P- Gnise af Onslovr
H M Kejsarinnans af Ryssland favorit-vala af Lanner
Amazon vals af Musard
Anglaise urjop Robert af Normandie
D :o urjop Le fidele Berger »l Adam

Sida 4

Hos I HEDBOM nyligen utkommen
Svenska Messaus Diskantstämma
jemte Brudmessan och Likbönen till begtgnan
de för d -n rid filtaret t ]en >tgöranda prssten 16 sk b :ko
OECOMOMiSKa BlivKAG under fälttågen
1808 9 IS och ti I »f G F Klingstedt tiljas i
Dagbladikontontoret för 13 ik banko
NOUVEAUTÉ
par aujonrdhui ch
'i A BONMtsR au Baiar
SOUVENIR DE
NhME B I S H 0 P
lithographié par M :r J CARDON
et Biographie Fran $aise
Prix en Couverture i Rixd de Ba»que
Hos J <J HEDBOM (rid Jflynltorget
Ett större sortiment Fran
ska kulörta Papper
Inom Clara Församling En brandförsältrad
större STENHUSEGENDOM för köpeskillingen hvarå
g ex procent årlig ränta kan påräknas Närmare under
r ätte ^se meddelas af Lagmsn Sandin boende en trappa
app uti buset M 8 Tid Holläodaregatan
Alia de Handels-Bo a ^el D Carnesis et Komp
tillhörig» Egendomar belägaa uti Jisse Härad af
Wermlands Län nemligen
ÖFRE ADOLFSFORS Jembrak oeh Sågverk
NEDRE ADOLFSFORS dite d :e
CHARLOTTENBERGS ilte
TORG1LSERUD Sågverk
STALPETS Sågrerk
samt RUDS Landtegendom
f
samg
Med köpares kea äfren 5fvere«si»sama» eas öfver
tagnin af Bolagets tillhörige Sk .gar i Norrige De ef
TanoäBinde fastigheterne kanna äfven dels» efter köparens
laskniDgar så rida försäljningen af det kela kan sise på
ea gång
Större delea af köpeskillingen kaa få Innestå eaaet Is
teckning och S procents ränta Betalningen af larenta
rierce kaa ske I terminer efter köparens keqviaaligbet
då nöjaktig säkerhet lemnas
ddlf
jg
Vidare sndarrättels® meddelas af
Götheborg den IS December 18 <9
MP
D CARNEGIE BT KOMP
I anseende till intr ;ffadt dödsfall finnes en ny
täckt REPSLAGAREBANA med tillhörande fullständi
ga verktyg att köpa eller arrendera i Nyköping hrarom
närmars öfverenskommelse kan träffas med Hr Handels
man Joh Ali Walmstedt derstädes So» för närvarande
ingen Repslagare eller Sejlare finnes i Nykopiag och an
ledning är att en skicklig och ordentlig sådan person
bör kallna påräkna god utkomst förmodar man att of
vannämnde annons om den lediga Banan gifrer anled
ning till spekulation å densamma
Ett större LUSTFARTYG bygdt af ek m«d
koppnrnaglar 48 fot öf ^er stäf «ed skonerttackling
och utmärkt räl inredt med kompletta orh eleganta in
ventarier så till möblering som köksservice fiones till
sala Närmare underrättelse lemnas på kontoret midt
emot Posthuset Tid Lilla Nyjalan 4 trappa upp
Ett felfritt utmärkt vackert Halfblods-Sto 5
år gammalt och grått lill färgen finnes till salu på
utfodringsstallet uti huiet X 16 Tid Lilla Trädgårdsga
tan Uppgift om priset erhålles på stället af Fodermar
>ken Söderberg
K It brunt Sto
10 qvarter högt emellan 10 och 15 Sr gammalt väl in
Tidet och gom bär ovanligt lätt samtäfven g &r för äkdon
finnes i brist af utrymme till salu för Rdr 155 :16 'b :ko
och kan alla dagar få beses från klockan 12 till 8 då
anmälan göres en trappa upp i huset M 40 Tid Jern
torgsatan
En Uaiesch
gentil och modern på C-fjädrar med framsufllatt fönster
och cabriolet Närmaré underrättelse fås af Kusken Lind
ios boende i huset M 1 på Riddarholsaén till venster på
gården
Gi ^-Trilla
å H
gentil och modern för en och trå Hästar Närmare un
derrättelse lemnar Xusken Lindros beende i huset M i
på Riddarholmen
Två Violiner
ovanligt gamla och goda for billigt pris inlemnade i Hr
Rylanders Bok- Musik- och Konsthandel i Bazaren Tid
Norrbro
En GUITA KR lör mycket godt pris uti hu
huset M 9 Stora Gråbergsgatan å Norr
SILFViSRPJfiSKR bastäende af Kaffekanna
Ljusstakar Skål med fat Mat- och Såsskedar äro
till sala och att bese i Läderboden tid Fredsgatan
FRANSYSKA MUNLACK
med bokstäfver emblémer och deviser hos
VGR
V .B Gust RYLANDER
Bazaren å Norrbro
PREPARERAD
CåUTSCHUK-
L s Gust RYLANDER
is &zaren å Norrbro
Silfces-Börser
©ch superfin Eau de Cologne uti A R Beckmans Krydd
kramhandel Westerlåoggatan AS $2
E
N
BAT iLJONS-l ÄKAK£ UNIFORM bejtå-
ende af Frack Vest Byxor och Rock samt Hatt med
vanliga prydnader finnes till salu i LikkistEsagasinet rid
Skomakaregatan för SÖ Rdr banko Rocken är något
sliten men de öfrige persedlarne äro nya
J ?är diggjorda Manskläder
oti undertecknats Magasin af alls mötliga sorter kio
dernt och räl gjorda till mycket billiga prisar äfren e
mottaga» beställningar tom med all möjlig skyndsam
het och ackuratess förfärdigas uti huset Kf 9 Storkyrfco
brinlen A ÅKERLUND
f RÖNLUND försäljer till billiga priser i dess
bod Tid Köpmangatan huset $3 42 finare och gröf
re KLÄDEN i mörkare och ljusare kulörer Ylle- och
Bomulls-Korderoy samt Byxtyger af flere sorter Kam
lott till Manskappor brunt blått och grönt Kamloii till
Fruntimmerskappor märka Ylle
Bomulls och Siden
Tästtyger samt Silke- och Bomullssammet till kragar
Bombasin och Thibet äfren Silkes Shawlétter större och
mindre
__
8-4 breda Thibeter
uti olika kulörer säljas till 1 Rdr rga pr aln Ett större
parti en- och två-kulörta Thibeter till de mest billiga
priser 6-4 rutig Kamlott a 4 Rdr aln
bdX 29 Dtti
g
Kramboden X 29 Drottninggatan uti
f d Falkenberg ska huset
Ett större parti
fi
p
BÄMULLS-SHAWLAR Engelska Eattuner fina och ordi
nära Bomullsstrumpor blommiga och släta Thibeter Yl
le-Masslin Gardln-Nettelduk Bomulls-Vantar Fiancé
Shawletter m fl Taror till ytterst nedsatta priser uti
madertecknads Lärftsbod Tid Westerlånggatan Nr 69
F E GEORGH
VATTENTÄTA TYGER till Rockar och
h» cGSUNDSTRÖM
VATA TYGER
Kappor ho» c G SUNDSTRÖM
Bazaren I Norrbro
jplattings Tågmattor
h mindre dimeifiå
gg
af större och mindre dimensioner finnas till salu å Sjö
manshemmet i Stadsgården
Cicorii-Kaffe
till 8 sk rgs skilp samt i parti med rabatt bos M U
Lirfl i (Sire Stadsgården
Citroner
kontoret I huset M 46 rid Skeppsbron en trappa upp
Tryffel Naturelie
i h Äk
y
samt Champignoner inlagda i smör och Ättika till bil
liga pris i Kryddboden rid Tyska kyrkan hörnet af Svart
mangatan
Mökt Halmstads Lax
nyligen inkommen försäljes till godt pris uti St Grå
munkegräad porten ofvanför Kökareboden då Laxhand
laren C Joh &tusoa efterfrågas
Yår-Mvete
som mognar på 80 till 90 dsgar ett litet parti hos J
m Fredsberg Herkulis backe Nr 8
IVyiaaÄs UTSÅDES-RÅG af basta qaalité säl-
Jes af H J Oldenburg el Komp å dess kontor i hu
set M 10 rid Stora Nygatan
ägra tunnor HAPARANDA Utsädes-Korn
g
på koataret i huset .££ S Bredgränden bos
JJBERGMAN
J J BERGMAN 0 :S0N
Kissing-er Ilagozzi-vatten
åkflidhöNä
g
48 krus i trenoe lådor inkommet förliden höst Närma
re underrättelse fäs i Linboden i hörnet af Cslerlånggalsn
och Slottsbacken huset XI 8
Takpapper
samt I Tjära inbränd TAKSPIK af samma godkända
tillverkningar som Hr Joh Fr Hassell i lifstiden inne
haft försäljes i Kryddboden i f d Bromsiska huset rid
Hötorget
Cirka 800 :de famnar 6 qvarter latig groft
huggen BARRVED finnes till sulu Vidare underrät
telse erhålles i Kryddboden i Östeilånggatan snedt emot
käll *ren Riga
jB ^ör I $es»tiilatorre
små BJÖRKKOL brända i ugnar på Kontoret 5 trap
por upp M 4 Södertualmsierg
Keqrisitioaer å »torre och mindre partier ställde till
uaderteeknad inleatnas uti Kalkmagtsinet vid Nya Kungs
kelMSbre» åer priset modereras efter beställniagens be
skaffenhet ecb lefveranser jöras äfven vid Mälarens strän
der efter föregången ölvcreaskommelse
CHRISTIERNSSON
A CHRISTIERNSSON
Diversehandlare
Hos OELEEN et Comp
Tryckt Makulatur
kil ik
k 1 Rdr Stt sk
banko arket
y
banko riset samt gammal musik å 2 sk
åSTUHDAS KÖPA
Nu genast önskas få köpa en HÄST med nå-
görlunda rader men framförallt stark figur emel
lan 6 och 14 år något inriden och tranquil för militär
musik och skott
— Den so»n en sådan har attäaflåta
torde med första insända skriftlig underrättelse på Dög
bladskontoret adr till Bataljonschefen
U TB JUDES HYRA
B en i Oktober
första VÅNINGEN uti huset M 10 vid Hornsgatan det
5 :te frSn Södernaalmsiorg beslående af 9 a 10 rum med
å
trappor upp
kök in m
dentädet
g
Vidare underrättelse fås tYenne
CHt ljust och vackert möbleradt RUM för
Herrar Riksdagsmän elie andra bättre Herrar nära
Brunkeberg Adress Malmskilnad3gatan M 9—11
Till Sommarnöje
äro ännu nigra lägenheter att hyr» rid Framnäs å Kongl
Djurgården och förevisas af Trädgårdsmästaren på ställe»
Trelligt Sommarnöje
g
En BYGGNING om 4 vackra möblerade rum med kök
källare vifid samt ved och trädgårdstäppa uthyres öfrer
sommaren för Rdr rgs Läget är mycket vackert
vid stranden af Mälaren med utsigt åt Drottningholm Öf
verensfromBPelse träffas uti huset M 54 vid Regerings
gatan hörnet af Lästmakaregränd en trappa upp
Nära Stortorget
En större Salubod cned bästa läge som i flera år va
rit begagnad till Bränviosmagasin är äfven passande till
upplag af torra varor Närmare underrättelse fås bos
Rryddkrsmh Grönluad i dess bod vid Köpmangatan
BORTKOMMET
M :o 5804
ä Preussiska Lotteriets S .tc klass är af miss
tag ulltmnad lill orätt person hvarföre an
hålles att densamme måtte återlemnas till un
dertecknad med det första Stockholm den 1
Maj 1840 /• L STRINDBERG
Sonaaijfti d n 3 Biij kl eaielian 7 och 8 e in
borts
.fls genom inbrott i huset Nr 1 qvarteret Glas
bruket större i hörnet af Slöra G !asbruksgatan och Trapp
gränden åtskilligt linne dukiyg äfvensom örngått och la
kan märkle dels med I oeh dels med I S med utsatta
årtal med 185 (5 1887—183
Ea stadgad man önskar sig nu genast emploj
vid någon Brädgård eller tillsyn vid [magasin eller
dylikt År ^gbet oeh ackuratess försäkras Om gunstigt
svar anbålles i förseglad biljett till L m M £0 som in
leaanas i Kryddboden i nedra Stadsgården
Inspektor mod förenad skicklighet i verks-
■ Landtbruks och Bränneri skötsel samt räkenskapers
förande m m som om ett nyktert och anständigt uppfö
rande ordentlighet och drift kan förete nöjaktiga betyg
ifrån aktningsvärda män önskar dylik emploj till nästkom
mande flyttning eller nu genast Svar aftaktas i förseg
lad biljett till H S 1840 å Aftoabladskootoret
DIVERSE
Unwidcrruflich
wird am 27 Mai 1840
Die grosse Herrschaft
Treffen
nebst sehönem herrschaftlichem Schlosse sehr vielea
andem Gebäuden Ländereien und Rechten etc etc
Schuldenfreies Eigenthum eines Actien Inhabers
die gerichtliche Scbälzung beträgt
WW
gg
Eme Million 409 ,750 Gulden W W
Preis Einer Actie 4 P St
Sieben Actien kosten 24 »
Bei Uebernahmo von 10 St å 40 » erhält man Kina
Gold Gratis Gew Actie unentgeldlich Diese» Gold
Gratis GewinnActien eiuss ein Gewinn iu Theil werden
der gerin ^ste derselb +-n besteht in einem Dccaten in
Golde sie geniessen aber noch den Vortbeil einer Special
Ziehung worin 12100 TrelTer von 85 ,000 ,20 ,625 13 ,375
9750 $425 u s w vorkommen und spielen ebenfalls
an samtliche Treffer der Haupt ZiebuB .g mit
Abnehmer grösserer Partheien geniessen noch besendere
Vortheile und ertheilt das unterzeichnete Handlungshaus
welches sich noch besonders fur prompte Ueberseaduag
der Ziehungslisto verburgt jede gevriinschte Auskunft
OLLHEIM W
H WOLLHEIM W *e
in Hamburg
dertecköäd
oeh ulin medel ock verltyg kaa kan ej fortsätta sin htnd
teriag oeb nödgas således sjelf ased de siaa gripa till tig
garstafven hvilket kunnat förekomasas om han i rätlaa
tid hade blifrit hulpen
Jag tager mig friheten framlägga ett förslag hvarige
neei dylika olyckshändelser skulle kanna förekonmas
och dermed göra ett fötsök inom Staden Det vore bil
dandet af en Kassa hvarur dess» olycklige kunde erhåll»
skyndsam och tillräcklig hjelp jag vågar således oppma
na Tesp innevånare i staden älvensota föreningar och
ordnar om ett bidrag till detia ändan :åls vinaaade Jag
koppas att ingen underlåter med ett bidrag (vare sig än
så Iinga understödja detta företag Föresi .åndarne för
judiska församlingen Direktionen för den säkaiiade Yng
linga-fereningen i samma församling och liera enskild»
välgörare af mina trosförvandter hafva gifvit mig löfte
att de härtill årligen vilja bidraga
Som nämndt är skulle den som sjuknar ochärlbebof
af hjelp ur denna kassa kunna erhålla understöd så snart
han vände sig till en dertill vald Föreståndare hvilken
ock skulle tillse att behef verkligen vore för handen den
ne föreståndare skulle då förskaffa den sjuke läkare
och medicin underhåll under sjukdomen för honom och
hans barn i fall sådane funno sanst efter återvunnen
helia ett bidrag att åter kunna börja sin handtering nämn
de FöretJsadare eller Vårdare skulle ock dagligea besöka
den sjuke — oeh gerna skulle jag åtaga mig delta bestyr
Förvaltningen af de till detta ändamål insamlade medef
skulle ske utom den nämnde Föreståndaren af 2 :rseinom
Storkyrkoförsamlingen valde personer den ene som Re
visor hvilken skulle vaka öfver inkomster och utgifter
ecb den andre vara honom som biträde när han sjelf vo
re förhindrad
1 den glada förhoppning att det finnes många som med
deltagande af andras lidande vilja begagra tillfället att
göra godt vågar jag bedja dessa välgörare Insända sin»
bidrag antingen till Pastor Primarius Hr Doktor Hagberg
som godhetsfullt lofvat att dem uppbära eller ock till un
StockhölK» i April 1840
EILBRN
H HEILBORN
Vesterlåaggatsn buset JO
SS 2 tr upp
florttappadt
å l
pp
Thorsdagen d ?n 30 på aftone under glendet emellan Gu
staf Adolf torg och Ladugårdslands fattighus ett Arm
band af mörkbrunt blr oied inäppe af guld i form af
ett ora ^ufvud Om ap ^hittaren
anmäler sig i huset Kr
12 vid Riddargatan stenhuset inpå gården 2 tr upp bos
jungfru Ulrik» A lbom erhålles hederlig vedergällning
Förlorades
förliden Thorsdagsafion på Stora Börssalen eller vid ned
gåendet derifrån och framåt Obelisken ett Guld-Armband
med uiarheiadt cflångdt iås Den soai samma upphittat
och inl»iEnar i Lisrftsboden i huset Nr 19 Drottninggatan
undfår hederlig vedergällning
Tj \»J Piaohok ui«ebållaud« 2 ;ne sedlar a 6 32
ä-J jemte flera af S Rdr samt några i 3 »k Bko och
diverse småsedlar En räVnir .g med egarens namn m m
förlorades lördagen den 2 M *j på aftonen emellsn Stor
torget och Vesterlånggatau Tillvararagaren undfår pen
ningarna i bitielöo om det öfriga inlemnas på Källaren
Afioastjernsn vid Stortorget
Yllelump
2
p
ett större parti mycket god i 12 sk rgs lljp bos F
A Eiaen Regeringsgatan fS 3
TJENSTSÖKANDE
Uör en 17 ;årig Yngliig af bättre föräldrar ön
skas emploj pS Handelskontor Kusnig i de moderna
språken och bokhålleri samt ägande föräldrar kär i sta
den hvilka egna honom all omvårdnad är den isercan
tila bildningen men ej en pekuniär fördel det förnämsta
som härmed afses Adress till närmare öfverenskommel
se torde förseglad inlemnas på Aftonbladskontorét ställd
till Z X T M 100
Ds som skull» åstunda att för under
tecknad genomgå en kurs i HARMONILÄRAN behagade
litm nästkommande 11 Maj då leetionerna taga början
hos Herrar Bok- och Musilhandlare Hirsch Rylander och
Lorens teckna sina namn och adreaser på derstädes in
lemnade listor som om vilkor timmar och lokal lemna
■ärmaro ende rrättelse Stockholm i April 1840
EDRAKE
E DRAKE
Vördade Allmänhet
Vördsam anmälan
lagen kan väl neka att inom hufvudstadeu fiunss inja
ga och välgörande anstalter till nödens afhjelpande le
dan 6 å 7 år hafva deiia till en ganska hög grad blifvit
förökade och Stockholm kan i detta afseende täfla med
hvilken hufvudstad som helst och bland dessa inrättnin
gar som ädelmodet och människokärleken stiftat torde
H k H Prins Carls nya inrättning nu först i sin be
gynnelse förtjena alla goda och ädelt tänkande menni
sfcors odelade bifall ofch önskeligt vore om detta exem
pel följdes af många städer det fägnar mig att räkna
dea ene ä»nu lefvande af de 3 ärade och aktningsvärde
första upphofsmäanen till nämnda inrättning bland mina
vänner Då nu menniskovännea på så mänga sätt och i
så rikt mått sörjt för de nödlidande så skulle Ean tro
att hvarje förslag till något nytt i denna väg vore öfver
flödigt men ända kan jag icke underlåta att fästa huf
vudstadens respektive innevånares uppmärksamhet på en
åtminstone hittills förbisedd inrättning — och förbisedd
af akäl som den värde läsaren med mig torde instämma
Hvar och en som gerna hjelper vet tyvärr genom egen
erfarenhet att man ofta blir bedragen af dem som ge
nom aanonser i tidningarne anropa ssaedlidsamhetens bi
stånd man kommer på stället och finner att tillståndet
helt och hållet motsäger den uppgifna nöden hvad ua
5 S
så m
förs
uti
sone
hete
sens
i
i- *-
Bko
vis
D
till
der att man då läser sådane annonser med likgiltighet
och menniskovännea som på delta sätt ofta sett sin väl- jy«k
görenhet nedlagd der behofvet icke påkallade tvekar atf
hjer
hjelp
lysina till alla dem som anropa honom o«a hjelp menj j
återigen finner man ofta hos dem som anropat o«a hjelp j
tillståndet vara mycket värre än som blifvit uppgifvet
och skulle nu denne olycklige lida för dem som icka af
behof sökt röra menniskohjertat till medlidande Jag ta
lar i detta afseende af erfarenhet och låtom oss antaga
som exempel att en haedtverkare som arbetar utan nå
got biträde har hustru och barn dock under helsans da
gar förskaffar sig och de sina ett tarfligt uppehälle jemte
uppfostran åt sina barn — han lägges på sjuksängen karis
smärta öken af en tröstlös maka och af hunger qvidande
barn — sjukdosaen förvärras allt hvad ban kan undvarafgår
ur huset och af blygsamhet att ej ligga andra till last
föryttras äfven bans verbtyg nu först då allt är borta är
han tvungen att anhålla om understöd — men för sent
väl kan ban erhålla någon liten hjelp till lifvets uppehål
lande men efter återvunnen helsa är han blottad på allt
T
daj
E
håll
en
P
mus
B
Af trycket bar utkommit cch säljes 1 de flesta Boklådor
Det är den lidande och den olycklige som i dag vågar
framföra sin röst Den 23 December 1857 blef jag träf
fad af slag i hela venstra sidan och bar sedan tillbringa
min tid på piågans läger Den 27 sistl Mars på aftonen
då hvilans timme hade inträffat då slog åter miss olycks
klocka ett nytt slag Sjuk sängliggande oeh svag blef
den förskräckliga underrättelsen enig meddelad att elden
var lös Med Jobs tålamod emottog jag detta bådfkap
och var eförssögen sjelf kunna rädda någat af mia egen
dom Jag suckade endast Herren gaf och Herren tog
Rled saknadens känslor och tårfulla Ögon åskådade jag
huru en del af min egendom nemligen t Lider i S 'aH
5 Svinhus flera åkdon blefvo rof för lågorna Skadan är
så mycket känbarare som åbyggnaderna icke voro b ?and
försäkrade och jag derjemte är betydligt skuldsatt Stadd
uti denna bedröfliga belägenhet vågar jag på flera per
soners inridande hänvända mig till den vördade Allmän
heten och bönfalla om en ädelmodig hjelp uti bedröfvel
sens saknadens och nödens stund
Vill glad och nöjd din dag du sluta
Med en välgerning börja den
Och för att sömnens sötma njula
Tänfe hvarje qväll på uslingen
Stockholm den 21 April £840
[CARL HAGMAN
f d Spruilagate
bor uti egendomen M 31 vid
lundtmakaregatan Ad Fred»
Församling
i«n 26 sistJ Mars inlex &nadts i Morups Prest»
i- *- gård af an okänd ett bref ianebållande 1 Rdr 44 slr
Bko til Jokanna Johansdotter från några barnavänner de
vis ur S Ve B 551 1—8
Den 8 April ankom med posten från Stockholm ett bref
till samma person innehållande 10 Rdr libo fråaC F H
dessa det kristliga deltagaadets gåfvor afläggerdaa
jy«kliga anspråkslösavMottagarinnan sin vördnadsfulla ocls
hjertliga tacksägelse
j jjos J )eléen et Comp cmottaqes prenumera-
j
r J r
Jor 3 manaaer mea 1 Rdr 32 skBko på
Rdr 32 sk Bko på
Morgonbladet
oeh Fre-
g
Tidninges utgifves hvarje Måndags Oisdajs
dajs morgon kl 8
Eclairering a la Tivoli
g
Davidsons norra Paviljong
g
hålles öppen i morgon Tisdag från kl 1-2 1 »ft m mot
en entré-afgift af 16 sk Bko person
Paviljongen är eclairerad och en fullständig Harmoni
musik utförer hela aftonen stycken ur de nyaste Operor
Biljetter säljas i den gent emot liggande Cafén
Af trycket bar utkommit cch säljs 1 d
i onveau DietionnaireSnppl
S
pp
Nytt Franskt och Sven
utarbfttadt efter Franjka Akademiens Dictlonnar
Förra Delen och Andra Delens första häfte inne
Äfdldl
Förra Delec
Författarens egen ANMÄLAN är af följande lydelse »Efter ett mångårigt tidskifte har omsider DICT10NNA1RE
DE I /ACADEMIE FRAR ^AISE SIXIÉäSE EDITION 1835 utkommit — Detta länge väntade verk är med sS
mycken omsorg och fullständighet författadt att oberäknadt nya deri förekommande ord nästan ingen enda af
förra upplagans artiklar linnas som ej undergått omarbetning
— En från denna källa hämtad Ny Fransk och
Svensk Ordbok syntes således vara sf behofvet påkalisd och öfverle ^nas nu i allmänhetens händer utarbetad ef
ter den plan att alla i förra Dictionnärer redan upptagne ord äro bär uteslutne så framt de icke 1 fordrat
granskning rättelse och vidare utveckling eller 8 hafva fått plats för att svnra emot hänvisningarne Enär f
detta afseende det så kallade JONCBERE 'S Lexicon åberopa» (eller tecknet antyder att ordet finnes der för
stås Femte äf *en af undertecknad redigerade upplagan — Författarens förstå afsigt var att gifva större fullstän
dighet åt Vetenskapliga Teckniska och Konst-teraser men han har på flera göda skäl afstått derifrån och be
siutit att (undantagande Muniken ocb till någon del Krigsvetenskaperna ensamt följa Franska Akademiens ledning
Ifrån och med h-okstafven E Misstagen i da tolf första arken som möjlignn bärleda sig från begagnandet af
mindre tillförlitliga ehuru med prunkande titlar utstyrda arbeten eller från författarens bristande insigter äger
han hopp att genom en vetenskaplig Areopags bevågenhet kunna i Arbfttets Sednare Del angifva och rätta
I Fbi 1810
g
I Februari 18-10
J- A FAHLROTH .»
Hos alla vänner af Fransk Litteratur torde förläggarens
välkända Lexicon genom närvararde med sak ^äncedom utå
sysk och Srensk Ordbok lönas med en mot företagets kostn
andra häfte temte Bihang uikommer före hösten detta år
F- M LINDH
Förläggare
JPlats på ifrnk
åk
p
såsom Inspeltor eller Bokhållare önskar en nog man
hvilten under den tid af 7—8 år han varit engagerad på
Brnlr förvätfral fullkomlig skicklighet att sköta ett bruk
äfven landtbruk osi sådant finnes De mest hedrande
både sirKlligs och aiundtliga intyg ianna häröfver pre
steras äfvensom öfver elt i alla afseenden hedrande upp
förande Den som härå behagar fästa uppmärlsambet
torde ht fva godheten tillkiännngifva detta i biljett till »JO
SEPH H .j» STOCKHOLM och AFTONBLADSKONTORET »
Prenumerations-Sedlar
TILL :STA GULD- OCH SILFVER VARUKLASS-LOTTERIET
I STOCKHOLH
utan Niter
(jjrtmdadt på det 200 :de
(p
Försäljas till l :sta Klassen å 32 sk Bko hos U
Bokfcandlaren Herr W ISBERG
HJC FED
kfc
D :o Herr J C FEDBO
D :o Herr L :s Gust RYLA
D :o Herr Gkorg ENGSTRÖ
Handlanden Herr O NYBERG G
d
De böesta Yiniterna jn !ö .« *s med
Dböesta Yiniterna j
2000 1 ,333 16 och
Och komma de öfriga Vinsterna att utdelas enligt planen
Till deltagare i detta Lotteri inbjudas 1 J ,000 Prenum
cificerade större eller mindre Vinster de öfriga hvilka i
dantag i detia Lotteri
M
UTBÄRKT VAB
dantag i detia LotterM
EN UTBÄRKT VAL ARBETAD
TAKDBORSTE ELLER EN
Vid köp af 10 Lotter erhålles hos Undertecknade den
Prof på de större vinsterna äfvensom Nitvinsterna finn
Planen erhålles gratis
Stockholm i April 1840
ch M
(Regeringsgatan Nr i
ET UTDRAG UR PLANEN
RAG U
Underrättelse för de spelande
rättelsfp
1 g För att i möjligaste niåtto bereda Preoumerante
ta Lotteri deponeras innan försäljningen vidtager i Rike
Klass-Lotteriets r ii V n i n g en summa motsvara
hvarje Klass hvaröfver så väl behörigt Bankobevis som
hos oss finnes för Prenumeranterna att genomse ocb för
Banken kan lemnas nödigt vitsord
STOCKHOLM hos L J- HJER TA ,Lill
dertecköäd
som godhet
j
Jor 3 manaaer mea 1
Mbl
ementaire I ^Yaneais-öhiedois
SlLi
skt Supplementär-Lexicon
*jet ?ft »ller 1885 Srs edition af J A FAHLROTH®
hållande Bokstäfverne A—P h 2 Rdr £4 sk banko
EfååiidkifhC0NN1
bemödande att i sammanhang med JONCHERE *S
t betade Suppleméntar-Lexicon hafva beredt en Fran
ad svarande debit
— Arbetets slät eller 2 :dra delenf
Örebro i April 1840
FMLINDH
Hamburger St«ds-Lotteriet
UNDERTECKNADE samt
ERG Storkyrkobrinken
EDBOM Mynttorget
YLA ^DER Bsiarén å Norrbro
TRÖM Storkyrkobrinken
RG Göthgaian 11
1000 R :dr Sv B :ko
eranter af hvilka 8000 erhålla någon af de i planen ^pe
Hamburger Stads-Lotteriet få ingenting erhålla utan un
KOOLLERAD SILFVER
KONTROLLERAD SILFVER
DYLIK NAGELBORSTE
11 gratis
b
11 gratis
as att bese på Hufvudkonloret bos
CARON
as att bese pCARON et lundqtist
Bok- och Musikbandla
RNi
anternes säkerhet för vinsternas rikliga utbekommande i del
Rikets Ständers Bank uppå Guld - och Silfver - var u
varande alla vinsternas sammanräknade värde särskilt fö t
om den af Undertecknade med Banken hållande moträknlag
för hvar» riktighet alla da ^T-it 'vederbörande Tjenstetala
ståc - -
,Lilla Nygatan ajjfåfrméi Kongl Posthuset