Aftonbladet Tisdagen den 5 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-05
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-05
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-05
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-05
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 5 Maj 1840

Sida 1

M 103
Tisdagen
DET TJUGONDEFÖRSTA
1840
den 5 Maj
P
iricel i itookhoiw för heit Sr 10 Rdr 83 it för haift E Rdr SS si tre månadar 3 Edr BasTte
österlånggataa i Kryddboden i hornet ef Drottning- och Freds-gatorne i beiomaks
i l !SD *OT38 Tid Nirrlsadsisatan i "wallkbäss i huset Kr 88 Tid Hybrohamnea i
t T ?d CrStbgatan sam t huset Nr 68 Tid Röda Slajsgatan ANNONSER emottagas
Bod i hörse
3 6 Lask
lottagai estd
Edr BasTte
mottagas
Loss Hamror S ii Statsko Fresomeratioa ock CtAeiniag i Bladett Kontor Tio Stadn-Basedjegataa i f d zktkxi Boo Tid
Bod i hörset af Drottninggata» och Clara Bergsgränd i Bjöjiihgs vifl Snagebaekcu i Eisjkss i horset af Regeringsgatan och Jakobo gränd
3 6 Laskrvalls Bokat Tid Storgatas i Ladugårdslandet ±1 Basthans i hatet Hr i bärset af Slöra»- ask B .epslagareyateiEc» i Sodors
lottagai estdast i färatnämsde Kontor till >k Banko raden ^Balifrig feh f eft .nidi
TITSL ^tillsgd den 7 December 1839 T f Postmä
staren i Åtorp Gustaf Wilh Söderström af Postmästare
VJUDE I STOCKHOLM Revisorn i Krigs-Kollegium A
Fr Lagergren och Maaisell A C Lundholm d 25 sistl
Ap-il
— Handlanden P Ljungcrantz och Mamsell A B
Huliman d 26 si«tl April
DÖDE i STOCKHOLM F d Kapitenen Materinlförval
taren vid Stadens Brobyggnad Daniel Richard Wenner
qvist d 28 sin April 56 år — Kryddkranohandlaren
Jacob Aniou d 2 oennei 44 Sr
— E O WSgskrifva
ren Hans Petter Mellgren 42 år
— My tarbetaren Jonas
Andersson Ekholm d 27 sistl April 45 år
DÖDE I LANDSORTERNA Hof-Stallmäslaren Cere
moni ariäsfare» vid K Maj :ts Orden Kommendören af N
O Friherre Werner Gottlieb von Scbw«rin på Zirekö
pinge d 13 sist April 67 år
— Kontraktsprosten öfrer
Ångermanlands Westra Kontrakt Kyrkoherden i Sollefteå
Pastorat Doktor Abrahaai Sundberg d 42 sistl April
78 år
— F d Prestmannen Samuel Theodor Schenberg
i Uddevaila d 26 sisti April 78 år
— Tenngjutareirsä
staren P B Lundén i Li <iköp :ng den 19 sistl April 37
Sr
— Enk-fru Doktorinnan Brändström född Elisabeth
Wäsrö» i Gefle den 27 sistl April 76 år
— Enkefru
Prostinnan Johnnna Justelius fedd Brandelius å Byle
Gård i Täby Sockeo d 19 sistl April 63 år
— Augu
sta Maria dotter af Majoren och Ridd C Hjelm och
dess k maka A Flach i Christianstad d 19 sistl April
5 år
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Svea Hof-Rätt Löjtnanten vid Jemtlanäs Fälfjägare F O
▼on Röök d 9 dennes — Norrköpings R .R Handlan
den Per Erik Norlings d 9 Handelsbetjenten Johan Carl
Kasthol ^s d IS samt Handelsbetjenten Anders Ohléns
d 19 September detta år
DOVIaR Den 1 inst Juni utgifvas Norrköpings R R :s
uti Ufrfvaaiålen efter Bruksinspektören Erik Staflund
och Bry ?ga *en Car Jonssons hustru Anna Maria Nafström
lamt Konkurs- och B skillnads-tvisten emellan Kapiten
J C Åhaaansson hans Enka Beata Maria Rudebeck och
deras Borgenärer
TESTAMENTE Af Andreas Andersson på Munkengen
▼id Balltorp till hans hustru Annika Svensdotter klan
dras v d Ah !e H .R
DÖDAD KEVERS En af Lärftskramhandlaren C A
Bsr >r j September år 1838 till Lärftskramhandlaren G
W E /ger utfärdad eller Ordres stor Bko Rdr 1 ,200
med derå löpande 6 pCts ränta
BORGENÄREftS SAMMANTRÄDEN L J Schullströms
d *8 d :s uii Massans bus i Christinehamn Karduans
mak ^ren P Kj *i g 'en3 d 21 d :s kl 6 e m å Assem
blé-käilaren i Nyköping
SPEKTAKEL På Kongl Theatern i morgon Onsdag
för första gången bugéne Aram
Med Kong Rlaj :ts Allernådigste tillstånd ämnar under
tecknad O sdagen d 6 Mej pä fleres begäran på
Tiieatern i i
<1 Kirsteinska huset
framvälla EN NY PINETTISK PRODUETION med 12
nyn Experim mer och sä
.om första Afdelningen Pro
tei stors Metamorfose samt intressanta Experi
anen er hr .lket med stort bifall visades för Kongl famil
jen barslädes
Priserne äro i Banko
Nusaererade platser 40 sk
Prenrnére 52 »
Seconde 24 »
Biije .ter försäljas hos Hrr Davidsson vid Drottninggatan
5 Operakällarep samt vid ingången Början sker kl half
8 e ® A v OLIVO
ZOOLOGISKA riksmuseum
hålles öpp-i Onsdagar och Lördagar ål il—S middags
liden latradeckort erhållas å 1 sk Bfro vid ingången
i Vetenskaps-Akademiens hus Nr 94 vid Drottninggatan
T ^redagen den IS nästkommande Maj kl 12
på dagen kommer att enligt denna dag fattadt be
slut af Borgenärerne i all Klockgjutaren S C Grönvalls
Konkurs å offentlig Auktion på Wärdshuset Stallmästare
gården till den högstbjudande ovilkorligen försäljas Mas
sans fasta Egendom HEDSTA med ÅKERBY utjord 1 4-8
mantal Kronoskatte och KOHLKÄR 1-4 mantal Frälse
belägne i Spånga och Jerfälla socknar af Siockhoims Län
Egendomen med verkstäldt höstutsäde af fem tunnor 9
kappar Hvete och 21 tunnor 7 kappar Råg får genast
tillträdas i det skick densamma sig befinner och kunna
hugade Spekulanter om betalningsvilkoren och Egendo
mens beskaffenhet erhålla närvaro underrättelse hos
Sysslomannen Häradshöfdingen Telander boende i huset
Nr 11 vid Gamla Norrbro Stockholm d 29 April 1840
Penöm frivillig Auktioö som förrättas vid
Sätra gård i Ekeröd Socken näfta Fredag d 8 inner
Maj och börjas kl Ett på dagen försäljes till den högst
bjudande följande lösa egendom af Koppar Tenn Bleck
Jern Porcellaine Glas diverse Möbler af SofTor Stolar
Speglar Byråer Skänk Skåp Väggur Klaver Sängar
Sängkläder Träsaker och Laggkärl en Båt m m Med
betalningen lemnas säkre kände inropare trenne mona
ders anstånd men andra skola sina inrop genast liqvide
ra Brunna den l :sta Maj 1840
A G FOGELSTRÖ M
En hjord af omkring 60 stycken ELKKTO
RAL-FÅR hvars stam för några år sedan kommit
ifrån Saxsen försäljas på öppen Auktion Fredagen d 42
Juni vid hemmenet Gullhagen i Fägred Församling Skulle
någon önska taga hela denna lilla hjord emottages skrift
ligt anbud till Inspektören Svante Moberg hvars adress
är Mariestad och Nyrud Dessutom finnas Baggar mot
särskild öfverenskommelse
Stor Läder-Auktion i
Nyköping
Genom offentlig Auktion som förrättas vid här
varande Skeppsbro Fredagen den 22 nästkomman
de Maj månad och börjas klockan 9 före och 3 ef
termiddagen försäljes till den mestbjudande ett
större parti läder tillhörigt Karduansmakartn Pehr
Kjeltgrens Konkursmassa och beslående af flera
hundra halfva hudar Tfeslindiskt och Cirkassiskl
Sulläder Bindsulläder passerade och juftadc Ko
hudar och Kalfskinn blankade och pressade Bock
och Fårskinn med flera sorter samt omkring 300
tunnor Ekbark hvilket allt kan /å beses vid skeen
de anmälan hos Gode männen i Konkursen Hrr
P ti A Löfvenius och Handlanden A Andersson
Betalningstiden är 14 dagar efter AuklionsförräU
ningen dock kan genom öfverenskommelse medbe
mälte Gode män och emot fullgod säkerhet längra
anståndslid erhållas Nyköping d 24 April lg40
o
Auktionskammarens Föreståndare
Jjp Ångfartyget Gripen afgår från Stockholm
Thorsdagen den 21 öfverligger i Nyköping Auk
lionsdagen Fredagen din 22 och återvänder till
Stockholm Lördagen den 25 Maj hvilket huga
de Stockholms spekulanter tillkännagifves
Gode män
XJerrjr Kreditorer uti jfl Snickaren Gotitells
Konkurs behagade sammanträda Lördagen d 9 Maj
kl 5 e .m å undertecknads Kontor uti Bergstrahlsba hu
set L i WARODELL
Syssloman
T >ådhus Kaiten- d 2 dennes utgifne Dom uti
Nipperbandlerskan Cfer Hedengrecs Konkurs finnes
till genomläsande unier innevarande vecka uti Sidenma
gasinet vid Packartorget Stockholm d 4 Maj 1840
Brunnsdrickningen ock Baden vid Loka
börja under innevarande år den 23 Juni och fortgå oaf
brutet till och med deu 15 Augusti Afgifterne äro för
vecka följande for ett ensamt rum i6 å 2 Rdr ett
domestikrum hvari flere bo tillsammans 24 sk för hvar
je person en bättre fäng i Rdr en domestiksäng ¥4 sk
en dragkista 16 sk ett stallrum 24 sk o s v Betal
ning erlägges alltid föf full vecka För plats vid första
bordet som serveras med-4 rätter mat om (middagarne
och 3 om aftnarne beialas t Rdr om dagen utan afdrag
för särskildta måltider eller dagar Vid det andra ser
veras poUioosvis For domestikers kosthåll ackorderas
med Traktöten AfgiMen för begagnande af Brunos-sa
longen Cocversatiouj-rummen Tidnisgarne Posiföringen
m ian under tamn af brunns afgift uppgående till
5 56 och till Apotheket 32 sk erlägges inom 3 :dje da
gen efter den resandes ankomst till brunnen
De som söka inträde på L ?zar-ttet blifva mot 'agne
så långt utrymmet medgifver dä de medföra giltigt prest
be ;yg om medellöshet tamt vid icsknfningeu erlägga 2
Rdr allt banko
Hr Apoibtkaren Widgren foilfar att vid sin i ena
brunnssalongen anlagda k Carlsbader inrättning till
handahålls alla br
-il ^a b ^de varma och kalla arti
ficiella MINEKAL VATTEN en igt de nyaste och tillför
litligaste kemisia auaiyser
O a ram m m ka :» bref *äx as med undertecknad In
tendent b pärs adress är till d 22 Ju i Örebro och der
efter WarLäs och Loka Ö .eb o d *9 April 1S40
auktioner
E ligt D *UU»- .ts beslut kommer genom öp
pen och frivillig Auk iou på »tallet Fredagen den 29
M *i '840 kl
<2 på dajten att till försäljning utbjudas
GÅRDSJÖ STÅNbJERNSBRUK med uuderlydande Landt-
egendoau i Ö *ira EmterviSs och Sunne Socknar af Fryk
dahss Härad och Carlstads Läa Bruket hittills priviiegie- j
yadi ull *066 2-3 skepp :d smide mtd 2 Hamrar i en
urder sista tvenne åren uppbygd Smedja af sten under
tegeltak sammanbyggde ti är dar med varmapparat af
nyaste ionatrufition och cylindrisk Blåsm &chin af tack
je n i eget serslildt bus på andra sidan om hjulbäcken
Hela vattenhjulet till Blåsmachinen är äfven af tackjern
med ikollar af jernplåt
Privilegier för en t red j e Härd med 600 skeppund
nyit smide äro nyligen i nåder beviljade så alt Brukets
heta privilegierade smide utgör 1666 2 3 :dels
skeppuni Bergsvigt Restsmide finnes dessutom till om
kring 5000 sk *pp :d
Brukets k o 11 ä g t är mer äa tillräcklig till så väl det
gamfa som det nya smidet
Bruke»s egca S a o g a r utgöra circa 2400 tunnland j
iöpeSoidistriktet efter sista Bergmästareundersökningen i
år ?839 o &kring 20 ,000 tunnland
Brukets läge 5 m >i från Carlstad hvaraf 4 mil är sjö
väg och 6 inil från Philipstad »intertiden gör tackjerns- j
tran
-por en dit al /a årstider lätt dels kanalvä $en från
Mäla»eo del och allmänneligast på vinterföre från Pbi
lipstads och Ösira Bergslagerna Forlön från Philipjtad
till Bruket är 1 Rdr Bko skeppundet
Stångjernet ulföres dels pä vintern direkte på Carlstads
våg dels på sommaren till sjön Fryfeen 12 mil från
Bruket och går sedan hela vägen till Götheborg på vat
tpn med unaantag af edst emellan Frykens södra ända
Yid Eng- och Ciara-Kifven som ofverköres for 8 sk
skeppuode
Tullmjölqvarr nybygd och privilegierad i $32 för
2 par stenar har drifrattea och malder hela året om
Skattlagd enblidig Såg förser Bruket med
Tuilbräder tillräckligt för Brukets byggnadsbebof
Driftvatten till alla verken läges utur den s k
Gårds ön Vattendraget ej särdeles stort men i anseen
de liii de höga öfver allen och verkens lätta och ända
målsenliga ionsirukiion är vattentillgången så tillräcklig
att verken aldrig slått helt stilla äfven vid den s *å ?a ?He
vattenbrist hvadan ock med full säkerhet kan påräkr .as
att vid de 2 af ålder privilegierade Härdarne 1400 *k pp
bergsvigt stångjern af ordinarie dimensioner kunna u
smidas
För den 5 :dje Härden är plats ulsedd vid ett längre red
i vattendraget beläget 16 fots fall
Jordbruket bedrifves för egarens räknirg dels vid
sjeWva Bruket dels vid ett helt hemman RADOM belä
get 1-2 mil från Brutet Utsädet på båda ställena
mantagna utgör circa 12 tunnor Råg och 90 tunnor Hat
ta i cirkulation med Klöfver och Timotbei P« fodret
▼interfödas vanligen 3 hästar 50 klafbundna kreatur samt
50 å 40 får
Med undantag af Smederces bostad som ännu är i godt
glici äro alla åbyggnader vid Bruket und ^r *i6la
åren nybyggda de flesta under skiffertak deribland ock
Corps de logis väl beläget vid Gårdsjön med kök och
12 rum i 2 våningar
Under Bruket lyda flere större och mindre dels skatt
lagde dels oskattlagde egendomar i Svenseru N A
Korterud H ^iteby och Rådom som bebos och bäfdas af
LandibÖnder och Torpare mot körings- ocb dagsverks
samt iolningsskyldigheter Tolf af dessa föda bä tar de
öfrige svagare föda ingen häst och hafva blott dagsverk
skyldighet Härigenom samt med biträde af 5 å 6 S»a
drängar bestridas ledigt alla Bruket arbeten äfv»»n ut
fovslingen till Carlstad under vintern af halfva stångje ^ns
tillverkningen för året
Stående Azcortissercentelån mot4 och 5 pCts länts Ti
sammanlagdt belopp 31 ,000 Rdr Banio äro i pge ^domen
intecknade och få af ea köpare öfvertagas Öfrige för
säljningsvilkor uppgifvas v 'd tillfället före Auk lonen och
lemnas för öfrigt åt hugade spekulanter närmare upolys
ningar af Häradshöfdingen G W Blix i Mariestad Berg
mästaren B G Bredberg i Nya Kopparberget och Bruks
förvaltaren J M Dahlström på stället
Jon Chr KULL
\ya BADHUSET i HeUi gborg öppnas
»iil bey .a4na1 .de »id iiistundfn e Juni månads början
1 detta Badhus soä har på en ^ång det vackraste och
förminiigaste läge samt hamtar sitt vatten direkte från
saitsjön liana u cm en konversation ?-salong tio bad
rum alla fÖ *sedd« med de bss a dusch inrättningar och
till de åtia af aeru höra väl fe öb e ade todelt-rum Bad
huset är jriiätiadi efter del i fetf ö t ^d r ed tillägg af de
förbat ring *r som nvrta och beqväm ^ighet på &allst Till
gätig fnr ei jäm >äl pä dvu gyttja so»i vid bad i Ström
stad begagnas oci fran s»si aande s :älle ar skicklig bad
hustru a - *alfad I staden är t i gång på rum för bad
gäs er Utom det nöje ställets ovcn igt v ?ckra läge er
bjuder aro helsobrunn *ne äiamlö *a och llnisan närbe
lägna vi h >liiet förstnämfde siä !«e jemväl finnes en för
t fllig inrättning med artificiella vatteo och hvarje dag
a der bad iden *å 2 ;»e paket-båtar emellan denna stad
ocb t /e sin ^ö
hvar !esi 'te hvarje vtcka är åtminstone en
gång tipfoile an pä ångfartyg kor *ma till och från Kö
penhanm Oailt som rr .ver b ^dinTättniogen kan kor
responderas d DlREKTlONliN FÖR NYA BADHUSET här
sUdes Helsingborg oe Ho tiars l840
f *ibrktio *en
SALTSJÖBADEN vid särö
'» (1 den be 'a» fo <ld .« a .t utvidgad» Badinrättningen
på det vackra ocb skogfcevuxo» Särö s "m omgifvet af
SaU ?jö är beläget 1 m l från Kor-g ?backa och circa 2
i S k
-il från Gö h borg börja för»U Terminen den 9
Juni den andra d *n 9 Ju 'i och sista Te minea d 8 Au
gusti Va ^ma och kal Saltsjöbad rrh &lia» å J6 sk utan
«ch 20 sk med doarcb gytr .teb >d ä 52 sk samt kalla
bad i hafrot «ti dertill ar .la ^de b«dbu« med vält å 8 sk
Boninvsrom på stallet uJhyras fö '- t -rmin af 4 veckor och
be :a )as för ett möblerödt >um »ed sänn och städning 40
^k om dygnet för hvar )»- ex :r sä ^g 4 Rir för ett Do
mest kru hvari flere bo t I issy rn .ms 2 Rdr för hvarje
persort för en Doariestik ^äng 2 R1r fv h« *l termin Mat
serveras t»li middag och afton vid dbe a 'bö e mot 1 Rdr
031 utan Bräi v
n och Likörer sa t outen afdrag fören
tkilda mål ocb dagar .» O berfilnirtg kar öfverenskom
m«s dä likväl i sådant fall ege« siifver b ^r medhefvftS
B tj ?nin«en e >håller mal efter beting T dningar hållas
mot serskild af ^ift AHa priser äro « banko Kalla arlJ
fic 'ella hi '1 'ovaifen ti ih-nd hå ^as »f Apo hökaren Hr L
T Sctiöldst ^öm och l aka ^evå d n on .b sönes af Piovin
cisl-Läkaren Med Dokt Hv Fra z Mo«e- Beställning»
af badtimonar och »u3i m ^d uppi»ift
o
af av .talet sängar
som ås andas adresseres tiil A « Åkerman Kongs
backa och Särö
Jgaltsjö-Hade 11
vid MARSTRANDS nyreparerade Badhus taga sin början
den 1 nästkommande Juni samt fortfara tills medio af
September Den stora mängd af Badgäster sona de sed
nare åren frequenterat denna inrättning göra all rekom
mendation öfverflödig Prisen å Logis äro billiga och
kunna derom korresponderas antingen med t f Slotts
Läkaren J B J Zethreus eller med undertecknad Bad
husägare som utlofvar all möjlig ackuratess
Marstrand den 7 April 1840 R CHANNING
Hafsbad i Götheborg
å
g
I likhet med föregående åren kunna under innevarande
sommar friska saltsjöbad erhållas uti Götheborgs Badbus
ifrån början af Juni till slutet af Augusti månad eller så
länge omständigheterna det medgifva Vattnet dertill häm
tas 2 :ne mil ifrån staden uti öppna bafvet på 36 fots djup
Styrelsen för denna Inrättning har innevarande år vidta
git nya åtgärder för vattentransporten hvarigenom den
påräknar kunna förekomma all brist på daglig tillgång
j af friskt Hafs-vattea
Ångbåts-Kommunikation
emellan
Sverge Norge och England
Lördagen den 2 Maj kl 4 e m afgår från Hull tiil
Christiansand och Götheborg Ångfartyget GLEN ALPYN
Kapt Tbo :s Hayden samt d 9 Maj vid samma lid Ång
fartyget 1NNE8FAIT Kapt Danl Fairburn
Dessa båda utmärkt väl inredde och snabbgående Åog
fartyg kommenderade af två bland de skickligaste och
erfarnaste Kapitener komma att reguliert afgå från Hull
hvarje Lördags eftermiddag kl 4 och från Götheborg
hvarje Fredags eftermiddag kl 5
Passagerare-afgiften är för Akter-Salong Pund 5 5
Dito d :o för För-Salon » 3 3
från Hull till Christiansand och Götheborg och samma
pris från Götheborg eller Christiansand till Hu l
Hull den 23 April 1850
WILSON HUDSON ET KOMP
Ångfartyget Frederik VI
K
gyg
Kapten Hess afgår
Från Köpenhamn till Travemiin
hvarje Måndags e m fel 3
å
Från Köpenhamn till Travemiinde på 16 å 18 timmar
hvarje Måndags e m fel 3
Från Travemiinde till Köpenhamn hvarje Tisdags afton
kl 6
Från Köpenhamn till Kiel på 19 å 21 timmar hvarje
Thorsdags e m kl 4
Från Kiel till Köpenhamn hvarje Lördags afton kl 7
Priset pr person i f :sta Kajutan c :a Sv Bko Rdr 17 1-2
D :o d :o 2 :dra d :o » » » » 10 1-4
En timma efter ankomsten till Kiel hvarje Fredags
middag afgår en Kgl Diliger .ce på 50 timmar till Ham
burg dit resande samma dag kunua anlända Diligence
frakten är 7 Rdr Sv Banko
— Från Hamburg afgår re
guliert Ångfartyg till London Hull Newcastle Havre
Dunkerquen Amsterdam etc etc I Köpenhamn anmä
ler man sig uti Huiet Nr 395 »Kronprindsessegaden uti
Kiel hos Hr K A Chrisliani samt uti Ltibeck hos Hr
D G Witte
Sjölägenhet direkte på Higa
ÅkÅ
jgpg
Ångskonerten ULEÅBORG förd af Kapten J Montin
och försedd med beqväma liggplatser i 3 :ne Salonger af
går härifrån Thorsdagen d 7 Maj kl 6 f m direkte till
Riga Biljetter för passagerare försäljes på underteck
nads Kontor vid Slotubacken Restauration finnes ombord
Stockholm den 30 April 1840 C R FORSGRÉN
ångfartyget gottland
afgår alla Tisdagar kl 3 e m till SÖDERTELGE WE
STERVIK och WISBY samt återkommer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas bos C O Strindberg vid Stadssmed-
jegatan
ångfartyget freja
afgår nänkoiE Thorsdag d 7 Maj kl 8 f m till Streng
näs ocb Thorshäiia samt åter Fredagen d 8 Maj samma
tid Biijeller säljas hos C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan Alla soai köpa Biljetter ombord erlägga 8 sft
Bko öfver Taxan
till upsala
afgår Ångfartyget UPLAND 1 i .«dagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f m Biljetter säljas uti L J Warodells Tapetmagasin
i Bergstrahlska huset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Kommissionären betala dem ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
ångfartyget dalarne
afsår hvarje Onsdag och Lördag kl 6 f .m M )ed lastpråm
från Stockholm till Westerås och Strömsholra eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
aajSsSk
Ångfartyget CCVMETEN afgår cäsliom Onsdag
från Stockholm till Söder-Telgé och Norrköping
kl 6 f m och RAKETEN från Norrköping lill Stock
holm samma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .m till Söder
Telge och Norrftisping och åter alla Tisdagar vid samma
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells
Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Restauration fin
nes ombord 4 Pråm finnes alltid vid Mjnkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA argSr alla Tisdagar
orh r .edagar kl 7 f m ifrån Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördagar &i « f jfrän Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekomwendsrade bref esiel
lan ofvannäiande Stationer emoilagas uti läste bref-lådor
ombord och lösas af e®ott«gaiea vid destinationsorten
ÄJJK Ångfartyget THORSHÄLLA afgår till Slrengsäs
och Thorshälla *lta Onsdagar och Lördagar kl
8 f ni samt åter alls Måndagar och Thorsdagar s tid
Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadsssaedjegatan
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f m till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
for Passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
•WtSK Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
teSääfeö och Thorsdjgar kl 8 f m till Strengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J AYaro
delis TapetMagasio i Bergstrahlska huset Restauration
ficnes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår nästa Thorsdag den
7 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Lördagen den 9 Maj kl- 8 f m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
sk¬
till waxholm och fredeiks-
NINGHOLM f
waxhols
BORG afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM fran Logårds
trappan nästa Söndag den 10 Maj kl 9 f m och åter
vänder på aftonen Biljetter säljas hos Hr Forssgrén vid
Slottsbacken
till drottningholm
afgår Åiigslupen DROTTNINGHOLM alla Söcknedagsr
kl IS f .a återvänder kl G e .m Biljetter säljas oaabord
'Fill Calaoar är Sjöiägenhet för Fraktgods och
Passagerare med Kapt J Bröderman Fartyget lig
ger vid Kokhoset Närsnare underrättelse fås på Skepps
klar J O Helliténs Kontor
riks d au en
utskottsbetänkande
Statsutskottets Utlåtande angående beräkningen a
Statsverkets inkomster Af d» ordinarie inkon ,ster
na har Utskottet ansett Avesta koppar- ocb manu
faktur-tull lagmans- och bäradshöfdinge-täntac
knektefnhetsrotemedlen och nummerlotteriet böra
upphöra hvilka år 1835 bc äitnadez till 137 ,000
Rdr men deremot bibehållit htmmsiUalsiäcitsin
gkjutsfärds penningarna ollongälden ränta af cd
lingslägenh .ter och allmänningar och af utc &rker
på Öland samt mantalsper .ningarne Icke desto
mindre ha Utskottet bufvudsskligen gsnom ea
högre beräkning af priset å spasmil tionde och
hsmmarskattejern bragt dest inkomster till
4 479 ,526 Rdr 32 sk eller 560 276 Rdr 32 sk mer
än hvartill de år 1835 beräknades och 43i ,67C Rolr
32 sk mer än hvad till deu Kongl propositionea
upptager dem Yid kalkylen öfver de extra ordi
nane inkomsterna har Utskottet deremot följs nämn
de proposition och således antagit sjötulismediga
til 3 .200 .000 städernas saluacciss 11 ,000 postmed
Sen 500 ,000 hvaraf det anser 50 000 Rrlr m ?r än
förut eller 150 ,000 Rdr böra ingå till statsverket
och öfverskottet af regeringen användas för rsost
yerkets behof Charla sljrill«t»-ir <llen t» !l 405 000
och bränvinsafgitten till 750 000 Rdr Restaniier
r ,o äro beräknade till 177 Rdr 16 »killing m«r än
år 1835 eller till 119 073 Rdr 16 sk Hela in
koir .sibeloppet går sålunda till 9 .464 ,600 Rdr eller
911 ,600 Rdr mer än hvartill det var beräkoadt vid
föria Riksdagen I fall den ef Utskottet föreslagna
rikssiateo »f Ständerna antsRes och hvilken uiaör
10 ,443 848 Rdr således 745 ,658 Rdr mer än 183S
års rikSiiat och hvartill ersättningen för mötes
passevolans- och rotevakans-afgiften samt den hö
gre beräkningen af indelta räcter och spanmål huf
vudsakligen bidrager uppkommer en statsbristsum
Dia af 979 ,248 Rdr att af allmänna bevillningen
fjllai 1 skattebidragen anser Utskottet en nedsätt
ning af 514 950 böra uppkomma
Statsutskottet (mem JW 77 har anmält anledning
till anmärkning emot Siatsrådet samt föredragan
den för hsniiels1 och finansärenden
Statsutskott t (Ull JK 78 har i anledning af Ri
kets Siandet» Revisorers åren 1835 1837 och 1839
afgifne berättelse angående förvaltningen af mötes
och tross-passevolansfonderna föreslagit Rikets Stän
der
«Pi grund af hvad sålunda anfördt blifvit före
slår Utskottet att i den händelse Mötes passevo
lacceafBigiftets kommer att med Innevarande är upp
hö a R *cts Siäuder till Korg Maj :ts fria dispo
si .ion 6f«ei lemna den nya mötes psssevo !ancefocden
att gemersamt med de 2 :ne äldre fonderna efter
Kong1 Majas nådiga godifinnsnde användas för
bihof hvilka redan af dessa tillgångar fyllas och
vidare kunna uppkomma i och för arméens varen
öf ingå
med undeidånig anhållan att Kong Maj :t
till undviktode *f aila vidare Ifnetransaktisner om
förmälde 3 :ne kmsor emellan läcktes anbefalla de
ras sammanförande till en enda fond hvilken t
likhet med alla andra af allmänna medel bildade
kassor bhfver underkastad Rikets Ständers och de
ras Revisorers granskning samt att Rikets Ständer
h )S Kongl Maj :t i underdånighet anhålla det tross
patuevolancemedlen hädanefter icke måtte användas
till andra b hut än de med dem afsedde och alt
tassars behållningar mätte emot fullgod säkerhet
förr antas .»
E not U sko1tst3 förslsg hafva flere ledamöter sig
reserverat huvudsakligen på gmnd deraf att nya
ffiöies-pssätvolansen enligt 1029 års Riksdagbeslut
är sust- och rotehållarBes egendom öfver hvilken
således Rikets Ständer icke äga lätt att dispo
nera
l .agutskottets betänkande X 29 i anledning af
motion derom att eyindom som utaf egaren blif
vit ofv rgifven må af dennes närmaste skyldeman
i b sillning tagas Motionen var väckt af Hr Ce
de soböid Rjb Thaofrän och Utskottet som god
känt det huv udsakliga af Motionärens åsigter hem
ställer att da nägon öfvergifvit sitt hem och ej
efterltmnar maka närmaste skyldemsn må ega att
sedan Um år från aednaste underrättelse från den
bortreste fö flutit begära domarens åtgärd att kom
ma i besittning af egendomen att domaren då Bai
inom ireorse nånader låta dfnna begäran genom
tidoicgarne kungöra sacit att derest egsren ej
inom fem år fiån sista kungörelsen återkommer
eller städer ombud egendomen må mot borgen
för dersamma och för afgäldea till skyldemacnea
Utlemnss intill dess egaren återkommer
La ut <kottets betänkande Jtf 30 angående väckt
fra .a derom att enskild e ^anderätt må vika för
allmänt ,a ändamål Utskottets hemställan går bur
vudsaUig *n derj ,å ut att då Konungen piöfvar
att jord eilfr läger ,het som tillhör enskild man
bör begagnas för allmänt behof egaren må dem af
stå mot »rsäitning i penningar efter högsta i or
ten gångbar» p»
• Is och hälften dertill hyilken er
sättning der ivist derom uppkommer bör bestäm
mas af en komp omissrätt vald af den som afsön
dringen äskar och jordegaren eller der han vä
grar domstolen i orten
Lagutskottets betänkande JU 31 i anUdning af
väckt fråga derom att böter och vilen grundade
på det myelvärde all tre daler si fner mynt svara
mot nu • ällan de 1 Rdr Sp i silfver böra vid
dilta värde och berälcningssäll bibehållas Förslag
härtill var väckt genom Justitieombudsmannens em
betsberättflse och likaledes uti en motion af Hr
Lagerbjelke Carl 0 men Utskottet hemställer att
dessa förslag »j måtte bifallas
Lagutskott !ts betänkande J6 38 "r a '8 'jrkt en
väckt motion angående ändring i 47 kap mlis
gernicgäbalken åsyftande att det i nämnde lag
rum st &dgsde belopp af 40 daler hvartili
-yid olof
ligt tillgrepp värdet af d® tillgripna far uppgS
för att icks ådraga bestraffning för stöld bord
skäligen förhöjas
_
Häremot har Grer»e Sparre låtit medfölja ea
reservation hvari Grefven pa grund af fler
anförde skäl ocb i enlighet med Lagkemmit
téens förslag till kriminallag anser förhöjning iböra
esa rum och föreslår sesam an öfvergång till det
i nya lagförslaget bestämda belopp (5 Rdr Spsci
i silfver a» den kaP- 1 g samt 47 kap
missgercingfbalken utsatts summa «tio daler» må 't»
förhöjas till daler» Häri hafva äfven Hr
Hegardt och Riksdagsfullnäktigen Zetterberg ia-
stämt
Lagulslcottcts betänkande JK 33 har tillstyrkt di
kets
Ständer att hos Kong Maj :t göra »nhällaa
om utfärdande af kungörelse derom «»W '4-on ^1
brefvet den 3 Juni 1752 angående tillåtelse rer
Hofrättsrne att i dråpmål dömma till 'ottkastning
då ej utröaas kan hvilken af flsra varit den doaei
baoemaz upphör att -sara gällande .»

Sida 2

Lagutskott Is belänlsandeM 31 har afstjrkt en af
Rikidag«fullmäktigtn Pthr Jjnmou från Öland väckt
motion angående rättigheter för fosterbarn dels
till foaterföräldrarnei löia och festa egendom dela
till iftorätieu efter foiterfäder på kronohemman
m m
Lagutskottets betänkande M 35 har 1 anledning
af väckte motionär om så kallade kontrakters in
teknanda tillstyrkt Rikets Siänder att ho» Jtongl
Maj :t anhålla om följanda förordnande
1 :9 På satt dels i Kongl förordningen den 13
Juni 1800 anstående städsel och lego af jord på
landet och dela u i den rörande grunderna för
hemmanakljfnlng samt afsöndricg af jord eller an
dra lägenheter f ån hemman utfärdade fö fattning
redan är stadgadt i afseende å arrende &fbandlin
gar ingångna på viss tid samt sådane aftnndlin
gar osa upplåelse af vin lägenhet tom med sist
nämnde Kongl författning överensstämma skall
ock all annan efter lag tilläten upplåtelie af nytt
janderätt till fastighet härunder jemväl inbegripen
lifstidssiädja hvarom stadgandet i sista pnnkten af
IS g 16 kap jordabalken således uppbäfves bos
vederbörande domstol intecknjs och inteckningen
behörigen förnyas för att kunna emot annans
•gande- eller inteckningsrätt hafva beitäod
S :o Har den som ä annan öfvarlåii sin ejan
derätt till fast egendom dervid förbehållit sig nytt
janderätt till större eller mindre del af samma
egendom eller afkomst deraf på viss» år eller i
sin liftatid och åro de beäingada förmån-rna en
ligt 1 kip S § jordabalken infö-de i den afnasd
ling hva iginom öfveriåtelsen skett ege han sä
kerhet derför i den öfverlåtna egendomen med
den förmånsrätt allmänna iagen i ti kap 2 § be
rörde balk ob jtait köpeskilling tilläcge M n för
lummer ban att inom den i siitberö-de lagrum
utsatta tid afhandlingen hvari förmånerne betin
gade äro för domstolen uppvisa och i ioteckningi
protokollet intaga låta njute ssdan ej bättre rätt
in såsom för annat fordringsanspråk
3 :o I afseende på redan upprättad men ej in
tecknad afhandling af ifrågavarande be kaffeohet
Tire utan minskning af den rätt densamma efter
hittills gällande lag kan medföra tid att inteck
ning söka intill 1842 års slut
4 :o I det bevis Ratten efter inteckningens be
viljande maddalar skall införas att den inom hvart
tionda år förnyas bör
S :o Hvad sålunda blifvit förordnadt skall till
flutet af år 184 kungöras i kyrkorne tre gånger
om året samt vid början af hvarje ordinarie hä
radsting uppläsas
Hrr Ekholm och Lagergren hafvs reaerverat sig
•mot detta Utskottets förslag hvad beträffir ut
sträckningen af dylika kontrakters inttckoande till
jord och fastighet i stad
STOCKHOLM den 5 Maj
Pä af
— I Söndags Prins Carls lödelsedag intog
Kongl familjen middag på Rosendal
tonen besågs det s k Stenmuseum gom
nom Hr Hofintendenten Rööks omsorg blifvit
ekläreradt och hvarest åtskillige personer utom
hofvet erhöllo inträde
— Pastor Primarius Hr Doktor Husberg
höll förtiden Söndag sin inträdesp edikan i Stor
kyrkan och installerades i embetet af E ke
biskopen
"•
se
— Poliskammaren förflyttades i går till
Kastenhoff der Norra Östra Kämne-iräitens
sessionsrum begagnas som pa s-ocd anmälnings-
kontor samt Norra Vestra Kramers st ens till
sessionsrim för ÖiverståthåliartemseUt i po-
lisärender
— Såsom ett prof af den ovanligt skriftstäliar-
verksamhet som från ett visst båll börjat för-
spörjas förljenar anmärkas att utom F .Jkbia-
det och Svenska Biet nu äfven ett tr <s <1j« blad
af samma färg anmält sig D <jt kallar sig Mor
gonbladet och först numret deraf presenterade
« :n k .i ksiu
sig i går till tryck och format helt och hållet
likt Svenska Minerva samt innehöll tvenne ar
tiklar hvaraf den första utgör sjelfva anmälan
och den andra talar för anslag till Riksarkivet
Den förra består som vanligt af ett utfall mot
tiden hvars «snedsprång» Utgifvaren lofvar »all
varligen anmärka» och bos hvilken ban upp
täckt en ny sjukdom nvislingssjuka» hvilken
väl ej närmare beskrifves men hvars namn
sannolikt är lånadt från teatern och utan tvifvel
alluderar på den nu lefvande generationens lust
att hvisla ut vissa dåliga sujetter Utgifvarens
namn cirkulerade underhand jemte profnumret
och arigafs vara Rappe som efter Dagligt Al
lebandas uppgift är extraordinarie och på Rid
darhuset fullmäktig för Hr Rääf i Småland
Statstidningen mötte honom redan i går med
sin välönskan i hvilken vi härmed för vår del
instämma
landet väntade en dag af trefnad och välfärd
hvars vackra gryning redan syntes tänd
Trenne månader äro nu förflutna och hvilka
åro utsigterna Jo till ett möjligen fullkomligt
resultallöst slut på riksdagen ett slut som
tamnar i Regeringens händer hela den förra
bevillningen ingen förminskning af dess makt
ökad glans och väkle åt aristokratien och åt
aationen ytterligare S års uppskof med de vän
tade reformerna det bedragna hoppets bitterhet
och några vackra fraser producerade af dess
representanter
lagsreformer möjligtvis också skulle kunna föra
till något resultat Man mäktade likväl icke
familiarisera sig med den tanka att detta ar
bete kunde bli något annat än en bisak och då
protokollsläsningen upptog hela Utskottets tid
fyra digar i veckan stundom både för- och
eftermiddag kunde åt grundlagsreformerna en
dast skänkas Söndagen och uppdrogs det åt en
tredjedel af ledamöterna Reformarbetet kan
således vid den långsamhet hvarmed det be
drifves när blott en ringa del af tiden och ar
betspersonalen bestås deråt äfven sedan de
p
Hvad är orsaken härtill Den uppskrämda chargc-betänkandet blifvit färdigt svårligen hin
misstänksam heten som ser allt i svart och i na att fullbordas ännu på två eller tre månader
allt anir onda moti (Ter skall måhända hviska och i händelse riksdagen afblåses den 7 Juni
sit detta varit en uppgjord plan att man spe- kau ingenting af detta arbete hinna ens kom
lat eller låtit några duper spela opposition municeras Ständerna än mindre af dem disku
för att genom dem få verkets trådar i sina teras eller antagas Sjelfva decharge-betänkan
häader tillåtit dem säga starka sanningar och det hinner i sådant fall icke till sitt lagliga ra
hålla prunkande tal med vilkor af medgörlig- sultat i Ständernas debatter deröfver och deras
het och tjänstvillighet i sak att man genom anmälan till Regeringen ehuru visserligen den
dem velat och äfven lyckats förleda de väl- moraliska verkan deraf icko uteblir på natio
msnte men kortsynte som förtjuste af fraser- nen och dess opinion Och likväl har aldrig
n fö-bisett det faktiska och blifvit snärjda i något Konstitutionsutskott Jifvats af en så ren
nätet af hemliga råd om nödvändigheten af en fosterländsk anda som detta intet arbetat med
å liflih khd åd
ef .ergift såsom väg
sjelfva verket aflägs-
viss modera 'ion en tiss
till målet under dat de i
oats derifrån
Medlet vore visserligen icke nytt det vore
lika gammalt som bepröfvadt ty den ärlighet
som är på sin vakt mot don uppenbare Ben
dan är det vanligtvis oändligen mindre mot
dea föregifne vännen och ulfven i sin rätta
gestalt är alltid oändligt mindre farlig än då
han framsmyger i fårakläder Vi böre likväl
icke antaga detta motiv vi hafva ingen rätt
de«-till och äre för öfrigt båda af pligt och
böjelse benägne att föreställa oss endast goda
bevekelsegrundar så länge det är möjligt att
tvifla på motsatsen så länge denna icke är klar
»om da ^en I detta fall är den för ingen del
klar Den listiga planen i händelse den finnes
Ir åtminstone till sina detaljer så mörk och
obestämd att man ej har någon rätt att tro
derpå så mycket mer sotn alltsammans låter
gintka lätt förklara sig af tingens vanliga gång
f dhdld
så outtröttlig flit och verksamhet med sådan
ansträngning af alla krafter som det Felet är
icke dess utan representations-sammansättnin
gens hvarigenom man ej kunde från början
finna sig i sin nya ställning och ordna en än
damålsenligas operationsplan Något som ej
bör förvåna är att en och annan lojal ledamot
egenteligen af Presteståndet fasade för den o
roliga anda som röjde sig och använde alla be
mödanden att pålägga henne tyglar Sådant hör
till sakernas ordning men bar bär haft den
ledsamma följd att ,det uttänjt arbetet med vid
lyftiga diskussioner hvaröfver man gjort sig
den onyttiga mödan att föra protokoll
Hvad vi här sagt om Konstitutionsutskottet
gäller ehuru i något ringare grad jemväl om
Statsutskottet Dettas ledamöter hade hittills
varit vane att nödgas bevilja största delen af
Regeringens fordringar och på sin höjd få för
knappa eller afslå någon liten obetydlig del
deraf samt få utöfva sin förkastelserätt öfvar
till
af-
tog
fvit
om
gg gggg
af da hsndlanda personernas individualitet och i nägla enskilda motionärers förslag till nyttiga
af sjelfva vår statsforms organisation Dat är och behöfliga statsutgifter Nu fann man emot
des .a serskilda förhållanden vi vilja något när-
al1 väntan huru det verkligen kunde jå an
mare bitrakta |att äfven regeringens fordringar och man
underlät ej att begagna denna fördel Likväl
i .—man icke uppfatta naturen af sin verk
grundlagsförändringar
'■ "äition- Man kunde fama sig 1 den
hvilket var det mest maktpåliggande det som
Mången hada väntat att KonstitutionsUt- i
"•
skottet skulle genast företaga det angelägna ar-
mau
se b ,Ut med förslag till .rnnrfl .riirUi» .r J P ^ition Man kunde ej finna sig i
föreställningen att Statsutskottet i närvarande
stund var det vigtigaste af alla Utskottene
n tionen häst behöfde och ifrigast efterlängtade
samt att S auUtskottet utan att uppehålla sig
ra <»
.d minutiösa detaljer skulle i så god tid upp
göra sta 'sreglering®n att Ständerna med full
komlig ledigh»t kunde besluta deröfver och ge
nom de serskilda titlarnas nedsättning till ett
läaspligt belopp både förskaffa do skattdragan
de någon minskning i deras bördor och sig
sj-Ifva det inflytande på Regeringen som var
nödvändig att förmå herne till eftergifter för
k
föreställningen att Statsutskottet i närvarande
stund var det vigtigaste af alla Utskotten e
medan det höll nervus t erum i sina händer
enär dat enda medel Ständerna ega att
verka på Regeringen Sutsanslagen berodde af
det att uppgöra och förbereda Man kunde
således icke an» att det gick an att företaga
en grundlig och genomgripande reform i sy
stemet för statens utgifter De förslag i detta
fall som från representationen inkommo lern
nades derföre utan afseende dels på de lösli
gaste och mest otillfredsställande skäl dals
(Insändt
ÅTERBLICK PÅ RIKSDAGEN
Man har så ofta talat om vår representations
olämpliga sammansättning det tunga machine
riet i dess arbetsordning och de okloka före
skrifter soia förlama och inskränka dess verk
samhet Måhända ger likväl ingenting ett så
öfvertygande bevis på sanningen i dessa be
skyllningar som den ståndpunkt hvarpå den
närvarande riksdagen i detta ögonblick befin
ner sig Dat kan vara lärorikt om icke just
tröstande att öfverskåda des« korta historia
Hon började under de gynsammaste förebud
Den ojemförligt stora majoriteten af de valde
representanterne lifvades af en liberal och na
tionell anda Man trodde sig bland Bondestån
det kunna hit räkna fem sjettedelar bland Bor
garne två tredjedelar och bland Presteståndet
full» hälften Inom sjelfva Adela röjde sig en
friskare bättre sinnesstämning än vid någon
sf de föregående riksdagarna och emot allas
förmodan segrade oppositionen vid bänkmanj
och elektorsvalen så att utskottssättningen bragte
en pluralitet af liberale icke blott bl»nd de
OfrälseStånden utan äfven bland Adeln in
Utskotten serdeles i de vigtigaste af dem
Konstitutions- och Statsutskotten Så öppna
des riksdagen under förhållanden som aldrig
förr ägt rum med utiigter ojemförligt mera
gynnande än någon för«gåendes Nationens sak
syntes viss oin segern då dess anhängare voro
de rådande både i Utskotten och bland Stån
den Det fattades ej råd och anvisningar huru
dessa fördelar skulle kunna begagnas En o
perationsplan framställdes kämparne stodo fär
dige lika talrike som oförfärad» och fädernes¬
Dationens önskningar Motioner väcktes till -
och med för detta ändamål och man borde V V Tfv
,ådana» °®h man tyckte
således med ännu större skäl vänta att något |S !g
® T8
81
°
n
S *n m3 !®
afseende af Utskotten skull» fästas derpå När
S
y begarda tillökningar till och med fore
J .aan likväl närmare sor på ställningen finner
s a® :t sma minskningar i de redan bestående
i man att en sådan väntan blott bade ett svagt aSen - 1 man kunnat gora något mer
1 hopp om fullbordan Pluraliteten af de var-
a kunnat ga annu langie att man kun
måste mest nitiske bland representantarne be-
Ca be &aSna Slafldernas ratt att faktiskt afskaffa
_ ,i vissa missbruk genom anslagens vägrande der-
står af nykomlingar ovane vid riksdagen vid I
till det ansåg man som en innovation farlig
ärendernas behandling vid arbetets gåner ur i
stånd att verka på egen hand och nödsakade
llidman tyckte sig hafva gjort nogdå man före
I
till det ansåg man som en innovation farlig
i
man tyckte sig hafva gjort nog då man före
slagit en anhållan till Regeringen det hon
måtte vidtaga åtskilliga förändringar med be
stående organisationer såsom Gardes-regemen-
T j
att ställa sig under de erfarnares och insigts
fullares ledning Desse sednare åter inöfvade
i dst gamla machineriets handterande vane vid
stående organisationer s
det tröga knarrande på en gång tunpra och T i j u
terne
g nde på en gång tunpra och T i j u
bräckliga i dess gång viEe att se hvilken o-
terne
trolig möda behöfde användas för att bringa
"T
erfir6nhet af
det i rörelse huru dess slag ofta folio på si-
dyfa « ^n ,ngsmåls Öde att fa ligga oavgjorda
dan huru drifkraften förlamades a f dess in-
tl0 ?r f6 '1™
u an "PP
veckling af den minsta mellankommande om-
?het ?fven
der de och I ,k
ständighet förvånades icke litet öfver att det 6 "ga merda
de "tndde mot sty
nu verkligen kunde gå med mindre ansträng-
as ,6te
f
r och HariS6nonl
ning tyckte allt vara vunnet när några af dess JTT a
_f s
om
slag verkligen träffade men kunde omöjligen
Slstsf "kottets Betankanden ofver hufvudUtlar-
förmås att tro det mycket verkligen dermed "e
utvisa ocb hvllka '11 en stor del nedsIa de
kunde uträttas och att det blott beböfdes be-
för i0PPmn6ar man «g om reformer och
gagna da friska och ungdomliga krafter som ^ranko .ngar i statsutgifterna Icke nog att
stodo till buds för att komma till målet till dS
S "T "™ 'io™g 'rBÄ rf "c8ra
8 'S l11 •«
P j i
belopp af 14 ,000 Rclr man lofvar dessutom en
ett mal zi redbarhet som de ej kunde fa ur • i i
u U 1- 1 J €xlra statsreglering som kan komma att man
sitt hufvud att det var behagliga tankedrom • « n Z j i i t .ft
oncnrSi i f u r •• vet eJ ll11 hvad belopp oka utgifterna och
mzr utan ansprak pa hf och realitet lÅee 1 f tJt t
härtill att da flesta äro så störa vänner af 'V V cch ^»d i den fromma förväntan
varsamhet och moderation att d
sjelfve nä-
pi T \»
S 7 ™å
,f° 6
c
®
- t 'Brg ,ft fÖr
stan syntes fruktande för d ,n makt de kunde
ea fran Ständerna upp-
äga i sina händer om de verkligen villa nyttja T r Pa
den fruktande att sätta sig i full besittning af ordlC3ri8 s
f
Ut af
o
summor dem bon tillegnat
en makt som stöddes på hela landets opinion T i°T S :är ders besiut cch hvarföre
och derföre belire återvändande i do vanliga
m«d defs ^fegängare 1834 års Stats-
händelsernas gång Utskott foTdrsde radgifvarnes ställande under
°
Riksrätt D ^t är ej underligt om en och an-
Dat bände sålunda och måste under dylika [nan häri trott sig fl na en snara anlagd för att
omständigheter hända att Koustitutionsutskot- locka Ständern» att till en början gå in på det
»
• - —o- —t
teu lann läsningen af Statsrådsprotokollerna nu ta förslag under fönspeglirg af äfventyret för
som förr vara sitt angelägnaste uppdrag att i Riksdagens snara upplösning och den gamla be-
föreslåendet af grundlagsförändringar vore en villnicgets fortfarande för att sedan med dec
k°TLf ]l8r icke "tr® S ,atSre lerin6en hvi 'k®n ^de förekomma
komma och hvarmed man ej behofde hasta fram mot sommaren när trötthet och bemsju- i
kbörja infiana sigkunna inladdi b
emsdan de i alla fall vore obetydligade
a
e
r
d
h
n
n
n
e
r
e
n
r
i
m
u
n
a
as
n
o
g
n
d
n
r
n
ej
t
r
n
g
t
m
s
af
el
r
a
t
n
n
äl
n
e
e
a
-
e
r
t
af
e
a
a
s
g
n
-
f
a
ondt man fästa endast upptnärksamhat på Stän
dernas och Utskottens deraf löljande samman»
sättning för att finna stken löi klarad Dan
gamla 30-åriga tabulaturen var ännu mäktigare
8n da nya åsigterna och den uttaUr sig tjdligt
t ex i betänkandet öfver femte hufvudiiteln
der Vtskottet ej yet något annat skäl hvarföre
det tillstyrker anslagets fortfarande åt dramati
ska spektaklet än att det «under en längre tid
varit anvisadt» Detta motiv det hittills van
liga förtjente således mera afseende än Stän
dernas och serskildt hela Boadeständats tyd
ligt uttryckta mening Af samma anledning har
det ej funnit skäl instämma i åtskilliga motio
ner om indragning ellsr förminskning af flare
snslag och har ej kunnat komma ifrån idcen
om onskningsmåls framställande hvarmsd in
genting uträttas till den om ansl gs förn kän
de hvarmed allt kan uträttas Så stark är va
nans makt att hon öfverväldigar äfte» den bä
sta vilja och på denna böra vi ej tvifla isyn
nerhet hos pluraliteten af UUkoitets ledsnöier
Att någre af det högvördige Prästeståndet ej
höra till denna pluralitet bör icke efv«rra ka
någon allraminst att Ståndets mensahs förskräc
kas vid blotta tankan på afslag ä någon rege
ringens proposition ja att de till ocb med byst
farhågor för statsmachinens gång hvilsten de
fruktat skulle afstanna om hjulen icke smordes
med nya bidrag af de skattskyldige ehuru de
kunnat hittills nödtorfteligen underhållas med
förhand varande anslag Man har trott sådant
höra till embetet och denna tro bar varit star
kare än tankan på de skatsdragandes anspråk
— Berömvärd är Utskottets arbstsambei Med
den hade likväl något bättre kunntt åstsdkem
mas än det nu aflemnade halfgjorda hastver
ket om mai endast förmått göra sig rala för
de krafters vidd man verkligen ägde till sin
dispesition hvad med dem kuade »trättas och
huru de borde behandlas
Om de öfriga Utakotten är ännu föga att si
ga men vi torde framdeles till dem återkom
ma och dä troligen få skäl till enahanda an
märkningar Förhållandet är imedlertid att de
förhoppningar nationen gjorde sig af riksdagen»
början till dato ej allenast icke realiserats af
des» utveckling utan äfven stå på punkten att
kunna helt och hållet bedragas Med en an
nan organisation och med mera vana vid ä 'en
derna skulle sådant icke ägt rum och den upp
lysning den allvarliga vilja som verkligen fin
nes hos de nu varande representfnternes plu
ralitet hade varit tillräcklig att föra sakerna
till ett önskadt mål Dat är ovisst om dessa
sistnämnda egenskaper någonsin funnits i högre
grad hos någon representation och dstta visar
så mycket tydligare angelägenbeten af en bät
tre sammansättning för att låta dessa krafter
icke som nu gagnlöst utarbeta sig i sp-idda
fördelningar utan gemensamt och enhälligt sam
verka till ändamålet Mycket vore redan vun
net om riksdagarna vore tätare i synnerhet om
de voro årliga Den stora olägenheter ovana vid
ärenderna skulle då upphöra rean kundt- d» snart
rätta misstag begångna vid förra riksdagen
men hvilkas följder nu fortgå i 5 ä 6 år man
kunde oftare inhemta sina iommitenters tank»
och oftare utbyta egna åsigter cch den öfver
tygelse hvarje riksdag ger om sin ändamilsvi
driga sammansättning kunde då praktiskt verka
till «n förbättring deri när den inhomtade er
farenheten några månader sednare kunde be
gagnas som ledning till reformers företagände
hvaremot det nu händer att de som skola
handlägga sådana antingen icke äga denna er
farenhet eller icke äro intresserade af brister
nas afbjelpande
Den öfversigt vi här meddelat af riksdagens
historia är kort och ofullständig men torda
kunna tjena som inledning till framtida betrak
telser öfver dess fortsättning cch slutliga re
sultater
Hr ilarmicr och Svenska periodiska pressen
Hr Marmier en af dsltagarne i den bekanta
Fransyska Nordpols-expeditionen bar i den Fran
syska Revue des deux Mondes gifvit en skil
dring af den periodiska pressen i Sverige hvar
af en öfversättning står i Upsala tidningar Hr
M har i sina omdömen varit lätt artig mot
Aftonbladet samt med en temligen triffmda
pensel tecknat karakteristiken af några andra
tidningar med undantag af Dagliyt Allehanda
mot hvilket han förmodligen baft ett horn i
sidan för ett gsnska hvasst omdöme som sist—
nämBde blad innehöll cm honom under hans
vistande i Sverige år 1838 Se bär hans ut
kast i hvad det angår styrelsens tidningar cch
landsortspressen
»Styrelsen bar på sin sida endast tvenns tidnin
gar Minerva och Stalslidnmqcn Minerva utkom
mer två sånger i veckan i litet qvartformat I )et
är en slags politisk katcchcs ganskt pretentiös
grof ocb enformig Många anse den som Grefve
Brahes officiella blad För min del kan jas ej tro
alt en af de förnämsta Herrar
— — -• »v ,uu ^«— «uiaf i Sverige och oa
de älskvärdaste mennisfeor som finnes någonsin
^cn "mtyelta att antapa til tolk för s !na tankar
f
'ad ,öea Iä ,t cc hlottadi P sI !t
"Vatslidningen liksom de tida oppcsiiionsbla
i de» utkommer
alla dager uton Söndagen Bet
»kulle vara svårt att négerstädes uppleta en effi-
nSgorsiädes
ciel tidning så utan tskt och mod som denna
Ställd midt emot tvenne blad nom ofta nog förgäta
försigtisbelen skull® den kunni spela en rätt vac
ker ro om den endast töll sig vid ntt bekämpa
deras öfvtrdrifter eller vederlags® deras smädel
ser men den synes dömd till en beständig Eöcin
aktighet Den k itu hvarken förekomma ett enfall
«ller anfalla etter försvara sig och gör sig ofta
skyldig till svåra misstag SS hände t ex vid ett
tii !fä 'le då oppositionsbladen scm häftigest före
brådde Svenska styrelsen att den gsf efter för Rys
farnas smicker att Statstidningen företog sig att
utgifva en lång följd af berömmande artiklar om
Ryska litteraturen Äfvenså när oppositionsbla
den med all ifver framdrogo M Lain ^s arbete för
att enligt sist Intresse kommentera det och aftrycka
de stycken som voro bittrast emot styrelsen föll
ej Statstidningen en gång på den tanken att från
en annan synpunkt uppfatta samma skrift som då
väckte skandal och att visa dess origtigheter och
misstag Flere gånger haff» atjreljen» vinnar fö-
j
ka börja infiana sig kunna inlada dem i br»»re »
anslags be ilj nde Denna misstanka bar vunnit
en ökad styrka .f den osstitadigheten att e
huru motioner väckts om alla statsmedels öf
verflyttande till R ^sgäldskontoret bvarigenoEa
det skulle bli regeringen omöjligt att efter be
hag disponera öfverst
.oiter och hvarom serskildt
förslag både lätt och ,«nart kunnat till Ständer
na afgå straxt vid Riksd»gets början nå ^ot så
dant likval icka ännu kommit frin Ulskottet
och om det kommer antinger ej hinner afgö
ras af Ständerna i bäodelse Riksdagen upplö
ses eller af dam afgjordt och antaget måbiinda
icke erhåller regeringens sanktion och allt i det
ta fall sålunda förblifver på gamla foten Men
man behöfver icke förutsätta någon sådan st
sigt utom det att m»n ej bör utan tvicgande
anledningar tro sina medmetnislor om Eågot
c
S
k
d
s
a
«
s
ti
b
fa
u
R
d
at
de
ej
en
m
j ta
emsdan de i alla fall vore obetydliga deras
antagande osäkert och på sin höjd kunde in
träffa S a 6 ir derefter När nu protokolls
läsningen verkligen började när Kan med för
våning märkte att detta arbete som hittills
varit ett pensum hvilket msn måste förrätta
och som brukade leda till den slutliga rentvag
nings-ceremonien för samteliga Statsrådets leda
möter hvari på sin höjd rågre hnlfstarriges re
servationer kastade en liten mörk fläck när
man fann att det nu begynte antaga form af
redbart allvar att många Regeringens åtgärder
ej blott anmärktas som olagliga och skadliga
utan äfven af pluraliteten bestämdes till verk
liga anmärkningspunkter efter 106 eller 107 §§j
visste man i förstone icke rätt Bana sig i den
na nya belägenhet och blott småningom lärde
man sig inse att ett arbete på varkliga grand-
nödvändig att förmå herne till eftergifter för
Dationens önskningar Motioner väcktes till -
V V T
gaste och mest ot

Sida 3

T«»tät 't densamma nödvändigheten att förneka detta
blid såsom officielt eller ställa del på andra föiter
Jag vet ej hvilken hemlig inflytelse har segrat öf
ver dessa visa råd Statstidningen har fortsatt att
lefv» gom förut och bar ej ändrat sin gång
Lsndsorttbladen äro i allmänhet mycket obetyd
lig» större delen af dem är utgifven af rektorer
eller lektorer vid gymnasierna och äro underka
stade en embetsmens myndighet åt hvilken Hof
kanslern öfverlemnar sin matt Dessa tidningar
Böja si med att omtrycka hufvudstadens nyheter
och bifoga dylik från sin egen ort De äro om
kring fjratio till antalet Endast fyra eller femä
to af oppositionspartiet De öfriga följa utan tve
kan styrelsen»
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— Jéildsvådan vid Lilla Nygatan sist Val
borgsmässoafton har under de påföljande dagarne
fortfarit att utgöra ett samtalsämne i hufvudsta
dens sällskapskretsar Anledningarne härtill äro i
det hela temligen naturliga sällsyntheten af elds
vådor inom sjelfva staden den större faran far de
der tätare sammanbyggda husen dan häftiga stor
men som ännu mer ökade denna fara för tillfället
och kanske äfven den omständighet att elden var
i nästa hus intill Aftonbladets officin Härtill kom
mer ännu alt i denna officin finnes en ångmachin
vid hvilket ord mången genast förenar föreställ
ningen om en eldning lik den på de stora ångfar
tygen vid Myntet å Hr Ovens faktori vid ett socker
bruk eller dylikt och då man härtill ej kunnat få reda
på huruvida elden blifvit föranledd af någon oför
sigtighet hos husfolket så är det ganska förklar
ligt att den tankan gjoit sig gällande och finner
troeods att den tillkommit genom en gnista uti
från och att denna gnista kommit ftån tryckeri
skors enen Då imedlertid en sådan förmodan ic
ke styrkes åtminstone af de hittills upplysta om
»tändigbäter och det icke kan vara oss likgiltigt
att d»n grundlöst ulbredes tillåta vi oss under an
hållan att framdeles få meddela den närmare ut
redning af förhållandet som tilläfventyrs kan för
fka (T <t för närvarande få fästa uppmärksamheten
på några faktiska omständigheter som torde bidra
ga a t ligga en annan grund för omdömet än blot
ta gissningens
Först och främst må det tillåtas nämna att eld
staden till den ifrågavarande lilla ångmachinen (som
är af ej fullt 3 hästkrafter icke är större till ku
bikinnehållet än en mindre stekugn eller större sals
kaktlugn och det qvantum ved som på en hal dag
under siäadigt fortsatt eldning der kan konsume
ras uppgår endast till ett mått eller dels famn
Hettan pasierar ifrån eldstaden först genom 24 i
sjtifva ångpannan anbr .rgta rör hvardera af omkring
•tt tums diameter i hvilka det mesta sotet afsät
tes De-ifrån genom ett större sotrum och ett knä
upp 1 skorstenen Få midten af sin längd är sksr
stenspipaa afikuren och stängd genom ett tegel
skifi röken ledes der in i en större reservoir som
afbry-er draget och i hvilken gröfre sotpartiklar
eller kolstjcken o s v som förut tilläfventyrs kun
nat medlölja draget måste nedfalla Denna inrätt
ning gjordes för ett par är sedan i anledning der
af att förut verkligen grofva gnistor stundom ha
de meiWjt draget Sedan den tiden hafva gnistor ej
kunnat synas ofvamk orsteren vid andra tillfällen än
någon gång då elden häftigt rörts om i eldstaden
och de hafva då alltid varit sådana som genast
alockoat i luften i likhet med gnistorna afenfyr
verkeiipjea eller af flat kolpulfver Säkert är
åtminstone att sedan den tiden ingen klagan blif
vit anmäld öfvar någon eldfara I sådant fall hade
egaren visst icke ungerlåtit att förebygga all möjlig
Jmt till vidare oro genom skorstenens ytterligare till
CkoiBg i höjden som ock du sker så mycket mera
so tu han sjelf både förl irat mest om olycka inträf
fat då hans hus ej är brandförsäkradt till mer än V5
delsr af hvad det kostat inveatarier och förlager
till onskrirg halfva värdet och öfrige lösören alls
Icke uien att taga i beräkning den serskilda för
lusten att få en gående rörelse der en mängd per
soner sysselsätta» för längre tid derangerad
Men
redan för fyra år sedan besigtigades ifiagavarande
störsten å brand 'örsäkringsverkets vägnar och an
sågs då tillräckligt hög för behofvet
I afseende sedermera på den frågan huruvida
det är anledning att elden kunnat tändas utifrån
förekommer Iiufvudsakl följande
Vid polisförhören har genom sammanstämmande
uppgifter utrönts attdet först brunnlti ett med bräder
afstängdt och läst klädkoator på öfra vindan af Man
dorffska huset Vidare är utrönt att å detta kon-
tor icke fann» Eågot föniter glugg eller annan öpp-
ning utåt gården eller taktt och att detta bestod af te- i
gelpannor hvilande på läinter och innantill fog«truk- j
sa med kalkbruk Någon annan möjlighet att el-
den i detta kontor kunnat tända» genom en gm-
*ta utifrån finnes således icke än att en sådan
kommit under kanten af en tegelpanna der pre-
cist råkat på någon tillfällig spricka i fogstrjknin-
gen trängt igenom denna och än«u derefter fortfa-
rit att brinna så läng» tills den kunnat antända
något brännbart ämne inuti kontoret Ehuru i hög
grad otroligt må det till en början antagas att det
icke varit absolut onö ;ligt Frågan är då ifrån
hvilken skorsten en (åden gnista snarast kan baf-
Ta kommit I detta afseende torde få nämnas att fle-
ra finnas omkring samma lokal Tvänne aktier
togo i går på egarens till tryckeriet anmodan stäf-
let i ögnasigt» hvarvid Hr Polismästaren Limnelius
åfvan täcktet närvara D ?n riktning eldtn baft v d
eldsvådan kunde ännu trdligt skönjas vid åsynen
af de ställen på väggen af det gent emot liggande
posthuiets taklist som blrfvit svedda af röken och
hettsn och deraf syntes att vinden varit nordost
hvilket äfven överensstämde med hvad man för-
mälte om aftonen då det brann
_
Nu var klädkontoret der elden uppkom så be
läget att någon gnista från tryckeriets skorsten
om ock sådana den aftonen varit synliga hvilket
ingen uppgifvit icke kunnat med denna riktning
af vinden och i ca så stark blåst falla på taket
till samma konto
utan att taga en riktning i rät
vinkel emot vindens Deremot finnes en annan
akorsten på gården till sjelfva det branskadade hu-
set i hvilken ga pipor fran tvenne köksspisar af
hvilka den ena tillhör ett näringsställe för hvilket
det kokas nästan hela degen Denna skorsten är
fyra ä fem alnar lägre än tryckeriskorstenen och
balägen så att gnistor derifrån skulle ified nordost
Tind tag» riktningen just at VaL-et »f \rr *Jfav *J ?de
klädyind Det ansåg derföre f besigtn .ngsman-
nesaU med förutnämnde nordostvind
sta fran den skorstenen med vida större
het tritfat den antända punkten om Baml .get an-
tärst-ning skett utifrån eldtn h- -s D tnn
Sten befanns full af sot sa Tål I mycn .ng I p
porna som på en deröfver uppförd me nu aI
blåst eller afnfven huf och en närvarande skar-
stenafejare uppgår »tt den ej blifvit sotad mer an
en gång i månaden lläraf följer likväl cj heller ,att
elden kommit härifrran mycket mindre «om man ej
helier hört »tt gnistor derifrån den aftonen varit
synliga Det Eäinnes blott då frågan är att be
döma den msr eller mindre sannolikheten af den
ena eller den andra suppositionen
Vi ansa on befogade nämna detta till deras
tjenst gom enligt hv *d vi förnummit behagat
söka orsaken hvarföre Hr Hjerta ej lät någon
»ing flyttas ur huset deruti att allt förmente» vtT«
försäkradt till fulla Tärdet
— Dan namnkunnige arrestanten Ttilman
eller Bapp en af de fångar som förvaras i celler i
Rådhushäktet lärer oaktadt den vaksamhet och de
visitationsr som efter de sista rymningarna ägt
ram åter varit på vägen att göra sig fri Det be
rättas att någon som studerar frenologien härom
dagen skall hafva begärt att få
_
kopiera hans huf
vud och afgjuta det i gips och att då Tellman
för sådant ändamål upphemtades hade det upp
täckts att blacken var till det mesta sönder
sågad äfvensom att han redan hade hunnit afskära
ett godt stycke på golftiljorna på ett mindre syn
ligt ställe af gelfvet 1 afsigt att derifrån bana sig
väg ned i källaren
— Ett försök att utprångla ett falskt af
koppar prägladt riksdalersstycke har blifvit gjordt
af tvenne ynglingar som derför sistlidna Lördag
häktades Efter uppgift skall det falska myntstyc
ket för en längre tid sedan blifvit af en myntar
betare lemnadt till de häktade ynglingarnes mor
mor som håller näring
— Af de under transporten till Waxholmen
förrymde nio fångar lärer den nionde korrektio
nisten Goutky blifvit gripen förliden Thorsdag un
der det han stod i begrepp att taga värfning vid
Andra gardet
— Af tvenne
"SVäddöboer som förliden Sön
dags förmiddag på en skuta i Tegelvikshamnen
spelat kort om öl och deraf förtärt en ansenlig
qvantitet skuffad den ene en matros den andre
i sjön och lärer derpå yttrat «ligg der om du icke
kan hjelpa dig sjelf» Den våldförde lyckades i
medlertid att rädda sig på en närliggande båt och
matrosen försäkrar att han nu efteråt icke kan er
inra sig det aainata ^af hvad som passerade
Redaktionen har på begäran af en aktningsvärd
och af Redaktionen känd men lemn &t rum åt föl
jande
nicke sällan ser man i tidningarne annonser om
nödlidande hvilka anropa välgörenheten utan full
komligt skäl Sådan är likväl icke alltid händel
sen En annons i Dagbladet undertecknad Ann a
Chrittina Zetterling boende i huset JU 8 vid Svar
sent gränd och Teslra Humlegårdsgatan föranled
de insändaren att följa denna anvisning och en
sannare målning af eländets boning torde blifva
svårt att skåda En moder som för 8 dagar se
dan legat på barnsäng med ett nyfödt barn och 4
andra alla vid späda är utan sängkläder för de fle
sta af dem alla med hungrens blekhet målad isi
na anleten och utan föda Ins som sjelf har små
tillgångar kunde endast räcka en skärf till hjelp
för ögonblicket men noppas att andra medlidande
menniskor skola fästa sin uppmärksamhet på denna
uaderrättelse om hvars sanningsenlighet det står
hvar och en fritt att sjelf öfvertyga sig .»
XiAIVDSOIiTS-OTHETEM
— Vi kunne nu närmare upplysa angåendi d«n
i går omtalta eldsvådan å e sätesgård i Up
land att det var Frötuna tillhörigt Löjtnanten
vid LifReg Dragoner Baron Emanuel De Gaer
Elden uppkom på förmiddagen den 1 Maj från
bergsprängning vid ladugården der ett halm
tak först blifvit itändt och derifrån kastade den
sig på mangården Inom ett par timmar var
allt endast en rökande ruin Åbyggnaden var
en af de vackraste i Upland uppförd nära i
samma stil som vid Löfsta bruk fastän i något
mindre skala af n v ägarens farfar Riksrå
det Da Geer De flesta lösören lära uppbrun
nit och till och med några kreatur Afven till
ett hemman i grannskapet spridde sig elden och
folket rundtomkring måste uppbådas med bad
kaflar fér att genom förhuggningar i skogen
hindra dess vidare härjningar
Frih De Geer hade nyss såsom fideikommis
sarie tillträdt denna vackra egendom och bodde
der tillika med sin mor och flera syskon Svår
ligen hade olyckan kunnat träff någon familj
som kunnat förtjena och röna mera deltagande
än desna
Carlskrona den 29 April Sjömätningarne
vid detta Läns kuster komma att fortsättas äfven
innevarande års sommar
Ondagen den 22 dennes pä eftermiddagen har
vådeld utbrutit i Kalleberga by af Ronneby socken
dervid en inhusbyggnad jemte 4 ladugårdar och ett
Båtsmanshus blifvit lågornas rof samt tillika flera
kreatur blifvit innebrände Olyckan int äffade un
der en vid tillfället uppkommen orkan hk bläst som
med ögonblicklig hastighet kringspridde de härjan
de lågorna (Carlskr Wecko-blad
Carlshamn den 28 Apri
Uti bolv«sborg
kom i Fredags elden lös uti elt brygghus beläget
midt i staden hvilket nedbrann utan altangränsan
de byggnader antändes Man fruktade mycket för
staden i anseende till husets belägenhet och de o
fantliga brännvinslager som äro hopade derstädes
men genom (lere personers utmärkta rådighet och
raskhet lyckades det att afvända laran (C P
Upsala den 1 Maj Sistlidne Ondsdags af
ton begick Nämndemannan Per O »sons i Bro äld
sta son Anders Parsion sjslfmord pi det sätt att
han på fadrens gård och i vittnens närvaro mtsd
en hSgelladdid bössa sköt sig så »tt skottet gick
ifrån megen upp till hjertat Hsn alled i ögon
bl eket Anledningen till dette sjelfmord är ännu
?j känd (Corr«spondenten
Gefle den 1 Maj Klockan efter 4 eftermid
dagen gafs signal till vådeld i andra qvarteret
Man erfar snart hvar dsn var nemligen uti den så
kallade Schönsteltska gård»n nu tillhö >ande Ba
garen Bjurs enka Det blåste en nordlig storm
och egendomen äfvensom trakten omkring den ar
tätt bebyggd och till större delen lemningar efter
dsn stora edsvåde som 1776 öfvergick säden
Sprutor ocb manskap tillstädes ommo genast tiil-
b ,ins ,nrne rg ^de den på Jödra sidau närbelägna
aä elt va (ten „ feunde bris !a och släckningen
oc we (i (jeo rsskhet ett eldon besegrades
jCI38n den hann bryta ut genom yttre takel och
yar ve-kställd p5 mindre än en timmes tid if-åD
det ögonblick dä den först observerades (G .I .T
Faklunåen 50 April Cn i er lopp t af år 1839
gt K J g ,
„s Kl-onobäkle varit intag-
m Vrrestanter för erofva brott mankön 8 qvinnkön
särsM1 (U f ;„ st ,l (l mar ,U ,n 80 qvinnkön 9 för an-
för ,rvl !scl ,„„ ^5 60 qvinnkön 8 lösdrif-
rare och
försvarslöse mankön 80 qvinnkön 10
Dömde till fängelse vid vatten oell bröd mankön
60 qvinnkön 10 till fästningar och annorstädes
transporterade mankön i Bysätta mankön 35 ocb
qvinatön 2
_ Varpningen har här under förliden o h pågå
etule veata forl » ,t fun ifvf .r Del torra v ,-
derlek som oupphörligt fortfarit omkring 2 :ne mä
naders tid oelt som (le tvä sednare veckorna vant
förenad med blåst och stark väime ofta midt P
dagarne uppgående till li ra 25 grader i skuggan
samt stark köld om nälferne bar myrket försämra
rågarne och till en del nedstämt det hopp land
mannen förliden höst trodde sig derom kunna ha
va Det skinnlika öfverdrag som af det lang
borttvinade räggräset bildat s ;g bar man på ett an
nat ställe genom refsning sökt aflägsna för att så¬
medelst gifva rötterna fritt andrum att uppskjuta
nya skott
— St Schedvie den 24 April Förliden Onsdag
hade vi här ett hemskt skadespel Det lagande ele
mentet visade sig i sitt största raseri och lade inom
några timmar hela Uppbo by i aska undantagande
2 :ne gårdar och mann byggningen till gästgifvare
gården Stormen gaf ökad styrka åt lågorna och
fara var att äfven en angränsande by skulle ane
tändas |— iMenniskokraften och klokheten tyckte
förgäfves uppbjuda sina bemödande Alan hörd
blott de olyckligas vemodiga klagan och kunde ej
annat än häftigt uppröras vid åsynen af deras för
störda bostäder
— Vanhedrande är det för mensk
ligheten att många stölder begingos under den fa
tantfulla branden De husvillas öde är derigenom
mera tryckande och kännbart Hjälpsamheten och
välgörenheten söka likväl att lindra de betrycktas
härda lott och man har hopp att de äter skola re
sa sig på de svarta ruinerna
Svärdsjö den 26 April Sist på vinterföret drunk
nade 2 :ne karlar i Elfsundet
l /4 mil nedom Bo gärds
Gästgifvaregård pä den lör obekanta sa farliga
sjövägen deremellan och Sundborns kyrka der of
ta olyckor tima genom fylleri och öfverdåd Den
ene var en annars nykter förmögen och välaktad
bonde Hol O Andersson frän Klockarnas cch den
andra hans dagkarl för tillfället Petters E Görs
son från Öfvertänger alltid känd lör fylleri oor
dentlighet och öfverdåd O Andersson som egent
ligen icke hade sin kolköring pä Faliiun skulle
nu såsom bönderna i öfre delen af sockne» vanli
gen bruka sist på föret göra en resa dit till upp
köp af diverse förnödenheter lian hade i sällskap
äfven med sig sin farbror också en ordentlig och
välkänd man samt dennes dotter en 17 års Hicka
På vägen frän Fahlun lära de först besökt en Auk
tion i Kopparb församling samt der något välplägat
sif Vid det allmänna stora hvilostället Sundborns
by der så mången och nästan ärligen någon som
far denna väg tagit sin sista sup lära de väl icke
heller blifvit utan Äfvenledes hade en annan karl
hvilken de under vägen upphunnit och gjort någon
liten tjenst trakterat dem frikostigt ur sin lilla
brännvinskagge Flickan lärer da med tarar för
manat dem att ej supa sä mycket Derefter be
gynte E Görsson oaktadt lian hade spanmalsiass
köra enligt tängerkarlarnes plägsed så mycket den
raska hästen förmådde hvarföre de andre blefvo
efter Såsom mindre bekant med vägen var O
Andersson in i Gårdviks by att höra sig för och
kommen upptill Elgsundet stadnade hans häst tvärt
invid brädden af det hål deri hans andra häst med
lass samt E Görsson redan lägo drunknade bom
han var en rask karl gjorde han genast försök att draga
upp sin häst men isen brast och han begynte ropa på
hjelp Den rådiga Hickan lyckades ock med mycken
möda oeh egen fara draga upp honom och föreslog
att man borde faia ti ii by» efter hjelp men O
Andersson svarade det är ovisst hur långt vi här
hafva till bys och dervid gjorde lian ett spräng 'ut
på sin häst som låg och samm blott 3 alnar rar
den bråddjupa stranden Nu lyi .kades det ho om
att rycka ur den ena selstickan men lian föll åter
i vattnet af hästen och dä Hickan för mörkt r och
till
isens svaglict ingenting kunde foretaga till lians
räddnine tom han inom nägra ögonblick under isni
lauuniiij O
6
Den arma Hickan gjorde i börj .tn lörsuk all väc
ka sin far som i sin brännvinsslummer snarkade
pa sitt lass meia då hon betänkte hans tilhstaud
upphörde hon dermed beräknande att han yrvaken
skulle rusa i öppningen utan att kunna någonting
uträtta
Man kan nu tänka sig den stackars flickans be
lägenhet ensam pä en farlig ocli obekant väg i koi
svarta natten med 2 af sällskapet drunknade Hon
lät hästarne gå såsom de ville och koni något eliel
midnatten till Borgärdet hvarifrån man genast med
bloss gaf sig ut oeh lyckades uppdraga hästen amin
vid lif Sedan det blef dager kunde man törst upp- j
leta de drunknade jemte större delen af spanmalcit
och öfriga saker ty af strömdraget hade de 11 u il
långt ifrån stället så att isen måste sönderslås pa
en ganska stor vidd
3Nu blef det ett svårt uppdrag att följa liken hem
till O- Anderssons och förkunna den sorgliga hän
delsen för ett hus der hans moder hans hustru i
välsignadt tillständ 2 barn dräng och piga lago i j
nervfeber så att endast en 80 års farmor ocn ett
2 års barn voro friska Denna familj bestående
ädla menniskor en af de aktningsvärdaste i lör-
samlingen är nu således i en högst beklagansvät d j
belägenhet fastän icke nöden och behofvet tryc
ka dem (Tidn i St iv Li
t4 :de oeh tS .dje raderna står osaining fall det
är bör vara osanning I falidet är li :te raden
tillägges efter Reglementaförslag föreslagit
HANDELS-
och SJÖFART S-UNDER
RÄTT ELSER
Torg- och Uamnprisrr
S M
gp
STOCKHOLM d S Maj De fä Spnnmålspartier som
voro »it tillgå böllos lill följande priser Htete 20 å 25
Rdr Råg 13 15 84 å 13 36 Korn ti 24 å 13 Rdr
Blandsäd 10 10 å 11 Rdr ocb Hafr 9 i 10 Rdr
tunnan Brödpriserna voro oförändrade Knäckebröd 2
Rdr och Spisbröd 1 24 Färskt Kött såldes till 3 å 3
24 pundet Tillförseln af färsk Fisk var god och betal
tes Lax 1 Rdr Gädda Lake och Abborre med 6 å 8 sk
marken Slröantcing 12 å 16 sk valen ocb Sisapor 6
8 *k tjoget Kräftor små fannos till 3 ii 6 sk tjoget
För Höns lefvande begärdes 40 sk å 1 Rdr stycket
Ägg 5S s tjoget Grädda 1 Rdr Söt Mjölk 12 å 14 sk
»fcumir .ad d o 10 sk och Filacjö ;k 10 sk kannan färskt
S«öör 3 å 30 sk marken En tunna Potates betaltes
«oed 2 *6 a 2 24 Tbimolbejhö gälido SO å £2 sk
Hårdvallsbö *6 k 18 sk Sidvpillsvailsbö 12 ä 14 sk
Hafrehvm 10 sk och Råghalm 6 å 8 sk pundet Björk
ved 9 Ri *r T»ll 7 å 8 Rdr och Gran 7 Rdr famnen
Priserne äro i riksgälds
Stockholm
Inkomne skeppare från inrikes orter d 5 Maj Lands
krona öalling spanmål Ystad Hsgström d :o och brän
vin
Från utrikes orter Abo Holmström viktualier Sta
vanger Sundt Bill Stettin Skanize styckegods Trapani
Wiie stil
Öresunds-lista
Den 9 .7 April L Ni sson Johanna Christina Newcastle
Cimbritshamn kol J G Hove den gode llensigt Sta
vanger Carlskrona sill G A Moliis F«m Trapani
Carlskrona salt G Nissen Phoeaix Babia Stockholm
divetse J Schlör Kronprinsessan Lissabon Siockholm
salt A Johansson Palauoo N w-Orleans Stockholm
diverse G Tortensen Del gode Haab Bergen Wester
vik sill J WahJgré» Arfprinsen Lissabon Norrköping
salt O C Falch Storfurs .en Stavanger Norrköping sill
M Olsson Två synbar Mnlsaö Bergan korn
Den 58 April H P Witting Vänskapen Newcastle
Landskrona kol H C Bollvy Ulrica Ystad London
korn
Den 29 April J Pettersson Carl August Valnö Hal
spanmål A N Johnsson Hopprt Stockholm Po ?to jern
C Ra ?rpe Carl Johan Slockholm Hull jern C Brun ek
man Friheten Pe ^na :buko Stockholm socker T Son
»e Martine Carlskrona Stavanger stäfver M Kling
s»edt Helena Snphit Maria Stockholm Lissabon jern
L Andersson Albertina Carlskrota Bergen stäfver J
F Flodenberg E«i >lie Nfwyork Stotkholir eiverse
Den 30 April Fl Petterison Petrus Göthi borg Sunds
vall sV-pptinvemar er J Larson Jokanna Maria Udde
valla Östersjön ballast J J Ohman Snäll Charleston
Stockho m ris
Den 1 Maj E Sahlberg Prins Carl Reckefjord Malmö
ballast A Cieuien Anna Elisabe h Marstrand Lubeck
ankare e ?c C Dreyvdihl Phoen x Hekkefjord Stockholm
•ill P A P g Augusta Sophia Bergen Norrköping sill
A N Lykke M *n *rva Bergen Stettin sill
Frin och med der 37 till och med den 30 April hafv
552 fartyg passerat sundet
A !V *älJ >E RESANDE 3« S Maj 1840
Händande Anmelin Borås Nr 1 Stora Gråmunke
gränd NåJ *aak *re Asperen Eskilstuna Nr 76 WesU .rlång
gata Fabrikör Bii phers Norrköp ng Källaren Freden
!-
-
HaBdiarvVr 0 -» S *h 'qv ,sl och Sv .nbare sam Gelb
Sjutare R fifslröm Orehro Ktrduansmaiare Lindblad
Eskils .u a Fuhr kär No ^rbowi Norrköping samt Atad
Docenten To tb» *n Upsala rgslra !«8H huset Bruksä-
itaitgre» AY (V .merby Gästgifvare
"Wshtstriräi och
Es *il <iu .a samt UTverste-Löjlnant
Nr S
-ora Gråinnnkegräud Räd
K ;an }■
Norrtelje sanet Bokhållare Edlimd och
Batitelreupfli en Bo 'hén Upsala Nr 8 Ö 'ra Bengränd
Aadil 'r ite Frese Wericlsiid Nr -tS StorJjyfisobriBken
Han ^tard Lufe aa samt BoSbätiare Backström Wis
by Nr 7 S :ads«™ edie ?aien- Kandidat Sc ^arin och Stn
dennde C risson (Jpsala Nr 8 Sts-dssuedjegatan Hand
lande Norsirft® Ur .sala Nr fi Störa Gråaiunkegrand
Bokhä a-e Li- deb r
E 'sirö Aibng»
Helsingborg liesande
Inpassera ^p den *5 April Hrr Toaipson Fiene Kra
ger l ,y /ig Ulstad Mol Croeger Weis deu £6 Öfversta
Dann
'elt Hr Preu *s
HUFVUD ,KOKS
•iw
-tttö ii stockholms Bort i dag Tisdag
i .o *doh ^2 B >lr 75 d d 11 Rdr -S6 sk SO d d
i
Hjiweiiat 129 sk «7 d d i®8 1-2 1S8 i-i å 138 sk
SO
a
P *«U6 SS sk 60 d d 22 8-3 st 90 d d 22 11-1»
SO
a
P *«U6 SS sk 60 d d 22 8-3 st 90
sk k sieht
5 :t Vstk»sbi !p« 91 å 93 »k SO d d
Amsterdam iSl sk 70 d i
Köpenhamn 67 1-4 sk 8 d d
(Införe» på begäran
En olyckligs bön till allmänheten
Natten emellan den 28 och 29 December sistli
det år nedbrann genom eldsvåda skattlagda qvarn
läganheten vid namn Högabergs inom Grönahögs
locken af Gällstads pastorat Mjölnaren Anders Jo
hansson hade alla aina tillhörighetcr förvarade i
qrarnen emedan han hittills icke kunnat erhålla
någon annan boningsplats — allt hans husgeråd
•ch all till förmälning inlemnad säd blefvo jemte
qyamen lågornas rof — Mjölnaren med sex icke
arbetsföra barn och arrendatorn af qvarnen som
nyligen uppbyggt densamma med en lika barnska
ra äro begge utblottade och i de mest tryckande
omständighster — Här i orten är folket i allmän
het mycket fattigt och om de äfven skulle vilja
hjelpa en olycklig si sakna da dertill förmåga —
men aldrig har en olycklig förgäfves ställt sin öd
mjuka töa till medmänniskor som Herran biva
rat för olycksslag
— Derföre vänder jag mig med
glad förhoppning till eder ädle menniskovänner
skicken en skärf tiil den olycklige »jölnarcns un
derstöd och till hjelp vid uppbyggandes af den ned
brända qvarnen — De som af medlidsamt hjerta
vilja hugna de olycklige med eo skärf behagade
öfversända densamma till undertecknade Kyrkovärd
och fittigföreståndfire Inom Grönahögs socken som
skola samvetsgrant redovisa alltsammans eftersom
vice Pastoren uti Gällstad härmed icke gittat tsga
befattning
Ulricehamn Grönshög Köttekulla den 17 April
1840 Johannes Håkansson Anders Bylander
Kyrkovärd Fattigföresiåudare
POST &CRIPTÖSJ
I dag liar till Ständerna ankommit Kongl
fchjits skrifvelse med bifall till Ständernas be
gäran om Riksdagens förlängande under ytter
igare en månad
Inom alia Stånden har granskningen af Stats
itskottets utgiftsbetänkanden fortgått
Uti Borgareståndet upptogs största delen af
örmiddagen af en diskussion om det till Stats
Utskottet återremitterade mea derifrån äter
iomna betänkandet angsende det nya Siatsrå
ats oeh Expeditionschofernes löner Batan
xsndet föredrogs punkt för punkt och bifölls —
sedan likväl llere pucUter förtnledt tiil voU
ingar
Bättelscr I Aftöa bladat för den 2 Maj arti
eln om Tvistefrågan inom Stockhelms Borgerskap
edje sidas 4 :de spalten 53 :te raden uppifrån
tär hotade bör vaia hotades 66 :to raden står
ifvertalnings-bevi» bör vara öfyertalnings-försök
79 :de raden står koncentrera bör vara koncentre
»s fi6 :te raden nerifrån »tår dedicera bör vara
iecidera 64 :do raden står rättelse bör vara rätt
♦iia S6 :t« raden «tir kunde bör vara kunnat
(Afskrift
Sedan uppä ansökning af Hattmakare Åidermanen Kap
tenen vid Stockholms Borgeriksps Infar .teri-corps C J
Lorentz om förnyad besigtning 3 den af honom i huset
JK 5 vid Gamla Norrbro bär i bufrudstaden anlagde Bad
inrättning den der anmälts var» i flere afseenden utvid
gad och förbättrad Kongl BundhMS-Kollegium anmodat
dess vice Ordförande Hans Maj :t Konungens tjenstgöran
de Förste Lifmedikus Kommendören ocb Riddaren Herr
Doktor Erik af Edholm samt medicinal Råttet och Ridda
ren Herr Doktor Magnus Martin af Pontin au ifrlga
stätld besigtning företaga sä liilkännagåfvo nu bemälte
Herrar Ledamöter att de i närvaro af Herr t f Öfver
Ståthållaren den IS innerarande mäaad den begärda be
sigtningen anställt och dervid befunnit nämnda Badin
rättning i det fullkomligaste skick samt till alla delar
överensstämmande med en tillika inlemnad detaljerad
beskrifning om densamma alt bland de föremål ,- som
förtjena synnerlig uppmärksamhet vore sjeifra vattenupp
fordringen hvilken ifrSn en 150 sinars liggare i »jon ge
nom elt iubygdt pumpverk leder vattnet till en rfsarvoir
hvarvid är fogad cn ångpanna med säkerhetsrör deri
från det varma vattnet medelst ångkraft drifves genoai
trenne väningar likasom det kalla genoua tvefine pam
par på vinden gifrer vatteatiilgäng till alla badrummen
och således äfren till dousche
äng- och myr &aden i ne
dra väulngen att machiseriet härtill för vattnets led
ning i flere rlgtningar genom koppsrrö är pä det inest
ändamålsenliga sätt ordnadt af Kopparslsgarae Lindskog
och Ketscher att i anledning af hvad sålunda vid besigt
ningen inhemtats denna Badinrättning genom lillfälle af
(lera slags bad lättheten att gifva vattnet erforderlig tem
peratur den utmärkta snyggheten beqvämiighelen och
ordenligheten såväl i rum som apparater uppfyller for
dringarne af en fullständig och god badanstallt sitmt att
då minst 200 bad i dygnet der kunna erhllias inrättnin
gen ansågs fullkomligt motsvara allmänhetens fordran
på detta i alla länder för helsans bibehållande nödvändi
ga sundhetimedel
— Och skulle om det förbättrade skick
hvari meromförmälta Badinrättning na befunnits detta
Kapten Lorenti till bavis och efterrättelse meddelas
StockholKi d 16 Mars 1840 ndieio
g
J ljungberg
L -LII .J w ti - L-to
I dag har utkommit i Bokhandeln och säljes
tulört omslag 4 1 Rdr 16 sk banfco
häftad
orter
Syd-Amerikanska Staterna
iasända till Ef E Statsministern för Utrikes
Ärfnderra åren £ .857 och 1338
af
UST GO
K M F
CARL AUGUST GOSSELMAN
I dag hrr nttoramitT Bokhandeln al Rdr 3 siTi ^ko
re dikter
nyare dikter
f
WILHELM von BRAUN
ilos FRITZE et BAGG8 i dag utkommet
Fjerde Iläflet af
hyg
ff
hygiea
e
S isteÄ f»£
ed 6 Rdr 53 skbanko Årgången
S isteÄ f£
SKRIFT mot (9g«f med 6 Rdr 53 sk banko Årgången

Sida 4

1859 utgörande 9 häften erhilles ännu till prenumera
tionspriset 5 Rdr banko — Reqvisitioner från landsor
terna afsändas portofritt
U i de Hesta Bokkor å 40 sk banko
Promemoria
llepresentations-F rågan
f
InnehSU Kort teckning a de förnämsta grunddragen
utaf Srenska Folkess Representation och dess utbildande
till nuvarande sammansättning
— Sammandrag af åtskil
liga (15 till antale förslag i ll Representationsförändring
af Hrr Hichert och Anckar ^värd Grefve Björnatjerna
Grefve Spens Friherre Sp *eng 'corten Hr Crusenstolpe m
fl — Försök till vederläggning af de uppgifna skälen för
Stånds- och Korpor ^iiousvalen — ÄSöjiigheten af en Re
presentations-förändring slödd på principen af allmän )»
▼al
— Intresset deraf för de fyra n v Riks-Stånden
Begreppet allmänna val och principen derför — Vilko
ren för valrätt valfält röstberäkningen
— Vilkoren för
▼albarhet antalet Representanter etc
— Skola tv ffam
siare fianas — Huru bör i *ådant fall den öfre Kamma
re bildas — Allmänna siadganden
— Ett öfvergångsför-
*lag-
Hot DKLEEN et Comp nyss utkommen i
3 Rdr 52 sk banko
lFl
Svenskt Guldur
• f Lindgren med H dukaler guld i boetteo går utmärkt
<ä kan få betes alla dagar till klockas 10 förmidd och
till kl 5 efternidd i Kryddboden Tid Maria Brnosgränd
KåSSÅ-KlSTOR
kfiKlå
KåSS
smidda dubbla och med dyrkfria Konstlås från 75 Rdr
lill 90 Rdr rgs
Dito dito stora till 120 Rdr rgs
linnas na att tillgå i LundraH» Kryddbod Tid Fredsgatan
pris m n .t kin aHemnii
pi Munkbrogstan
B trappor opp 1 halat JU S
Skrotjern
j
endast smidt i större partier uppköpes på koatoret tre
trappor app M 4 Södermalmstorg
Gult ax
i ^n ny Norr la dt Snipa med
å Djurgjrdirirfret då Qvarlerap
'■åttas
äror och styre
an Hyberg efter-
TPvecns rara PORTRÄTTER af G M Arm-
TPvecns rara PORTRÄ
*- félt och Furstinnan Ca 'hirina af Curland Sagor jemte
m Snusdosa finnes till salu uti Tobaksboden i hörnet af
Köpmans- och Skärgårdsgatorna
roma HELP1P0K
huset M J6 *id Sk
id Ske
å 5 Rdr rgs ä Kontoret
id Sk
id Skeppsbon
Elt
M .J vM
t
v
vackert Tapisseriarbele för godt pris i
Mamsell Arosins bod Tid Munkbron
Rdr 52 sk bank
Stockholms Flora
af Joh Em >Vikström
khli ildti
eller kort beslrifning ftf de vid Siockholju i vildt till
stånd förekommande väx er med en Inledning- innehål
lande en öfver»igt af Stockholmstraktens Naturbeskaffen
het Fö ?ra Delen jemte en Karta öfver Stockholms om
gifningar på en »i 's afs and Inledningens innehåll 1
Stockholms geogr >fiska iäge (s
'd 4 — 8 2 Stockholms
traktens geologiska ^orsrafon och de i nejden furna
»ine-alier (sid 8—51 5 Sjöar och Vattendrag omkring
Stockholm (sid 51—49 4 Stockholms klimat (sid 50
—59 5 Om Årstiderna Flytifogiarna ankossst och
"Växtlighetens framsteg om våren (sid 59 — 80 6 An
märkningar om Stockholms belägenhet och om nejdens
naturskönhet (sid 8f — 87 7 Anteckningar omdeutsig
tér (vaer hvilk blifvit utg *fn ftCvor Stockholm och öf
▼er dess omgifvande 'ejder (sid 87 — 96 8 Ö 'versi ?rtaf
de i nejden af Stockholm an- ärkta I urarter (sid 97 —
154 9 Bottnikens fr»msle« i Stoeihoi .-ws och Stock
holms Florans H s oria (sH *54 — 177 10 Tillägg til
Inledningen fsd 179—185 Förans Förra Del innehål
ler I sta — ^Clllide Klasie na en i Linn ^Ula systemet (sid
423 — Tillä«g (sid
— 9 Förvildade vaxt«r i S ock
holm !trakten (sid -JO—25 — R fji«ter (sid 24— %7
Hos FRITZE et RAGGE
Fönla Häpet af
p
Kongl Rri s-Vetensicaps-
kdiHdlih Tid
g
Akaderaiens Handlingar och Tid
skrift för år 1840
år-
Subskriptionspmet S4 sk banko — De föregående
ga i :a ?ne äro äf >en att tillgå
Hos iP EE et omp Ivougi Svenska
liandlbrulis-Åkademiens
Handlingar å-en 4837 och 183t t Rdr 16 sk banko
Hos DELEEN KOMP
Kooander om Carlsbader-
E«fb *er
Karlen Väder Eger
Pyrw .onter- och Spoa
Yattneos nytta och b» *uk
$£ sk Syuero i Pharm®kolo
gien med serskilt afreenie pa Svenska Pbarmafeopeens
sista edition af dens«m«ae
D 4 Rdr banko
Hos O B LESS et MUud-Biblioth i
JOHAN CARL HEDBOM
fälj
(Tid Mynliorge försäljer
lldkkifPt
(Tid Mynliorge försäjer
Holländska Skrif Post
Median- och Regalpapper
Engelskt länkpapper fina och ordinära Franska
släta och pressade papper
fivaprässade figurerade
och blanka Oblater Franska och Engelska Bly
ertspennor femtio olika sorter Prima Holländska
Skrifpcnnor Engelskt Bläck på flaskor Engelskt
copiepapper Engelska och Franska Silkespapper
samt ilt större sortim /nt af Franska och Engelska
Velivpapp >r for Bref och Biljetter kulörta och för
gylda Couvcrter
II o t DELÉEN et Ccmp
Tryckt Makulatur
kt l ik
y
i 1 Rdr 53 ik banko riset lamt gammal musik i 2 a
k
banko arket
nppkSpes få kontoret till Tenster i huset XI U vid Lilla
Nygitan
ASTUNDAS HYRA
h ld
ASTUNDAS H
Till dan 1 Oktober En ljus och glad VÅ
NING om 4 rum och kök helst i Claratrakten Svar
i förseglad biljett till A—r torde inlemnas på Aftonblads
kontoret
UTB JUDES
HYRA
p
att byra 8 :ne möblerade ljusa och trefliga RUM beläg
na Tid Jakobs torg Underrättelse erhålles i Jakobs gränd
första ingången till Tenster från kyrkan 3 trappor upp
Fina Målarefärger
blålhlåBliödtKjsgö
g
Pariserblått Mineralhlåft Berlinerrödt Kejsergrönt Cino
ber och Chrorngvönt Königsg <»lb Chromgult flera »orter
och Shelesgrönt till bill ga priser i Kryddboden vid Ty
ska kyrkan hörnet af Svartmangatan
af Yttcforss tillverkning till
teljer hos
r g
serdeles
las
pri *er samt
G SOMMELIUS
C AUTSCHUCK- ROCKAR
l *Iti »a "eniäit itu fö 'sedd» mid regmal s
C AUTSCHUCK-KRAGAR
ber .iafTerhft sasit
K AMIOTTB-E APPOR
iti Cr
C AUTSC
af Engel *Iti »a "eniäit itu fö 'sedd» mid regmal sömmar
AGAR
af dylik ber .iafTerhft sasit
K AMIOTTB
af äkta dubbel qualité till facila priser uti Carl Thalins
Klädeshandel vid hörnet af Storkyrkobrinken och Trång
sund
ROCK-KRAGAR
af Engelskt Cauuchuektyg fötsedde med raltentäta söm
mar samt
KAMLOTTS-KAPPOR
af Ene« >Isk dubbel Kamlott till billiga priser uti Klä
d° *boden vid hörnet af Siorkyrkobrinken och Wester
långsrstan
Trädgård» Skötseln 9
ikdd Hdbk i llå äl
g
eller systomatiskt ordnad Handbok uti alla rå väl prakti
ska som theoretiska delar af Trädgårdsv *t #n *fcao *n Fy
ra häften äro utkomna och kosta 1 Kdr 52 sk banko
Subskription S de kommnnde fortfar
Hos DELEEN et C .o Tveor .a
H
f§tore Svenske Herrars
f
Besebeskrifnins ifrån f .ypern till A <ien Förlofrade lan
det Jerusalem och Christi graf 8 sk banko
ÉÉ
5 Hos DÉLÉEN et Comp
NkifT
Nkrifte-Tal
hållet i Rö 'heborg den 10 Febr 1836 för delioffTent n
Anders Österberg hrilken pl Konungens boga bef»i |nii >g
bereddes till döden »f Pehr Nyman IS sk Pehr Kysoans
porträtt 12 sk banko
Hon JOH CARL HEDbOM vid Mynttorget «cö
hos Hrr Musikhandlare
d gli
Till Sommarnöje
nu genast med den täckaste belägenhet vid sjön Aspen
söder ut i 5-4 mil från Stockholm 8 Rum med Kök
Källare Skafferi Handkammare Garderober samt Ut
rum Rummen kunna äfven delas .— Närmare underrät
else fås i N orra Slagtarhuset Jfä 16
Till Sommarnöje
Vid Lägenheten Pettersberg finnes en mindre BYGG
NAD bestående af 3 :ne rum och kök jemte nödiga ut
hus
belägen utom Hornstull 1-2 mil landväg samt lika
lång sjöväg hvarest kullbåtar trenne gånger om dagen
passera
anmålsvindar
S p
större och mindre Tid RasTaldsbro Underrättelse
kontoret tre trappor upp M 4 Södermalmstorg
TILLVARATAGET
Ben 1 Maj
b
j
upphittades en silfversporre som pa beskrifning återfås i
kuset Jt 19 Nedra Skeppargatan då Gördelmakaren Mo
rall efterfrågas
För Anofarlyg
ORf dkt
yg
pas ^nde starka MATTOR af undertecknats nya tillverk
ning tryckta mpd onpfärg på Bulldan uti fullkomlig lik
het med väfda Turkiska mnttsiönster kunna tvättas med
valfen och bors-e ulan att mat 'an behöfver tagas från
golfvp»
r >ch blifva derigenom lika vackra som nya Pri
sei beräkna pf»er qvadrataln och Mattorna säljas endast
på m !n fabrik å Riddarholmen huset M 1
CGMINEUR
C G MINEUR
Sysilke
i
y
b 42 sk lodet fin Batavia Arrac i K Rdr 94 ti kan
nan rch 1 Rdr 1« sk bu 'elj superfin likör och Engel
sk S *user uti A R Beckmans Kryddkramhandel We-
8te-l2ni22 *tan 2®
m
14 IN (iSSTB AD Kosppsålar m
Gustafsbergs Bruks tillverkning hos
GSOMMRLIUS
Vald gamling
hålld
innehållande
15 Valser för Pianoforte af
1
a
LAfNFR och STRAUS 1 Rdrb :ko
LD VALS för Pianof *rt
af STRAUS 3 fk b ko
ALFHILD VALS för Pianof *rt
3 k
Förmånligt Egendomsköp
drr om G
gg
En Kserdom belä£ ?n en dagsresn norr om Gefle be
bygd för ståndspersoner i en sund uch Tacfrer lr- kt
finnes till salu för 8 800 Rdr banko hTaraf omkring
hälften får innestå Mot inteckning Årliga utsädet är 94
tunnor utom potates m m Öfrer Tinte '0 födas 4 4 5
häftar 16 ä 'iO ior utom smäkreatur Å egnrns finnas
5 st torp pi hrilka åbyggnaderna äro nästan ny Till
fälle till nyodling linnes äfvensom skog uioiti tårten»
behof Jagt och fiske lemna ej obetydlig inkomst När
mare underrättelse 'emnas i Herr Weslergrens Kryddbod
54 i Cara Bergagränd
TPör dan s >jui ämnar etablera Bokhandel är
tillfälle att för b lligt pris tillhandla sig en mä ;gd
göda och kuran !» bokförlager med åtföljande gr»rer *de
kopparplåtar liihografiika stenar samt förlagsrältigbet
Näraiarr uopjift härom lemnas i Probsts Iiokhandel hu
•et M 14 Siorkyrkokrinken B
g
G SOMMRLIUS
Skeppsbron 46 1 tr upp
CIGARRER
CIG
CndertecVnsd h»r a an rekommendera sig med flera
sor er fina CIGARRER tillverkade på Amerikanskt sätt
till »re .t f c )« prisar nemligen
Trabnros lill Rdr rgs 12 84 pr låda inncb IPOstyck
1924 dito dito
Pi
p
19 24 dito dito
17 84 »
10 — » »
6 —
S —
5
4 «4
X «4
4 24
3 24
8 —
4 —
med 10 orocent rab .it 1 part för kon ant nti mina För
säliningshodar vid Gustaf Adolfi torg M 10 Störa Ny
gatan M 1
J » LABATT
Sgf .TEK KVctrnper- Gcelnauer
Spaa- Salt
ech Si al
Pjrirocter
Marienbader
Ferdinands-och
Krcniibtiinner- Egeisalt
och Franibrunner- Sydschut
imach
PUlnauerbiiter
DiQburger
Willdunger
Km
fer
Adelbeids Kissinger
Rago zi- Heppinger med
flere sorier friska natoriisa Mineral Vatten hos G Tide
sir«m vid Stortorget fch hörnet af Kåkbrinken
T )ht é
Perr ^siers
C h ^ias 1
Dito JS 3
Lfifasna JSJ t
Dito Äf S
Dasamycos
Wondville Häckade
Ilabanna
Cahar .nas M 1
Dito JU
Dito M 4
T )ht é
DIVERSE
Stort Lotteri i Wien
Dragning den 27 Maj 1840
lålbtclas
Dragng
med H M K K tillåtelse bortspclas det stor
och prägtiga
dTff
och pgg
erregodset Treffen
dill 1409730 flWW
g
lagligen väraeradt till 1 ,409 ,730 fl W W
Ett af lllyriens utmärktaste Herregods-besittningar med
stora högt Tärda tillhörigbeter af Vingårdar Åkrar Än
gar Skogar m m rid den sydliga sluttningen af
detta land och i den fruktbaraste delen deraf
hvarför en kontant lösningssumma
00
hvarfö
af fl W W
«100 ,000 erbjudes
lSBk
Vid köp af 10 Lotter i 8 Riksdaler St Bko st er
hålles en guld-gratis-Tinstlott h»ilken minst rinner en
dubat i guld
Den minsta Tinsten på guld-gratis-Tinstlotterno består
af 5 st K K Dukater i guld på en sådan guld-graiis
Tinstlott kan dessutom i lyckligaste fall Tinnas icke blott
hufvudTinslen ulan dessutom ett betydligt antal af de öf
rige Tinsterne
Den minsta Tinsten i hufvuddragningen är 15 fl VI W
Lotter till detta Lotteri erhållas i Stockholm tos
J L STRINDBERG
Ting» fruntimmer som önska undervisning i
Fransyska språket behaga uppgifva namn och adres»
i biljett till La Langue som inlämnas på Attonbladsko
toret
veilas af
f
i ^orska SSpeciesedlar
O P Wiigert Enka et Komp
Kapten«gatan Hr 5 i Ladugårdslandet
Öfversättningar
expedierat if
från Svenska pi Franska
Gustaf BACKMAN
ItyllmäHare
Nybrohamnen M 1 2 tr upp
Le soustigne
se charge de toutes sorlet de
traduetion dc tuédois en fruncais
GCKMAN
f
Gustave BACKMAN
Capitaine
Nybrohamn Nr t au second
Naturligt Marienbader
Mineral-Vatten
af
Kreutz- och Ferdinandskällorna
Af delta för mångfaldiga sjukdomar Tälgörand och in
flytelserika Mineralvatten finnes bos undertecknad ett stin
digt lager för att tillhandahålla dem af resp req *irenter
som deraf kunna vara i behof En öfversättning af fö
reskriften för bruket af detla Mineralvatten uigifven af
Förste Brunnsläkaren på stället Dr C J Ileidler jetnlo
beskrifning om uppkomsten af denna nu mera så ^oni dea
förnämsta ansedda Helsobrunn med utsigten af Kreuti
och Ferdinandskällorna erhålles gratis vid handel af eti
visst parti
Vattnet är förvaradt nti väl korkade och hartsada hel
och halfkrus
Stockholm i April 1840
J L Strindberg
e som önska begagna så kalUd Grönsaft
brunn kunna dertill sig anmäla inom den 9 denneg
hkid Sttt
g
på Apotheket Tid Stortorget
!500 :de itamb Lott 1 I£i
Dragning aen 27 Maj
Insats 3 Rdr Sv Banko
Högsta möjliga Vinsten
Mk
gj
100 ,000 Mark
Lotter äfven delade uti 1-2 1-4 och l-8 :delar finnas
alt tillgå bos undertecknad och kan derom äfven bref
vexlas mot portoersältning
JLSTRINDBERG
J L STRINDBERG
Ett Musik-Institut
är öppnadt i huset Nr f hörnet af Oxiorgs- och Luntma
fcaregatotna der så *äl nybegynnare som mera forsig
komne erhålla undervisning i Fortepianospelning Sång
och Elemenierne af Harmonien Elefverne undervis &s 2 :ne
gånger i yec &an hvarje gång 2 timmar hvaraf den ena
upptages till spelning eller säng för hvarje Elev särskilt
och den andra till undervisning i Harmonien De Forte
pianoelever som äio mera försigkomne erhaila ackom
pagnement af violinstrumenter illl vinnande af säkerhet i
samsianspelning Afgiften för hvarje elev är 45 Rdr 16
*k Bko i qvsrtalet raknadt till 4» timmar De som vilja
begagna nämnde undervisning behagade anmäla sig hos
undertecknade
W GNOS9PEL1US AMALIA GNOSSPELIUS
Lundtmakaregalan Nr 1 född Mankell
AF MAGASIN FOR KONST NYHE-
ter och Moder är V :te häftet utkommit oeb innehåller
PI <7 Mniha Rajah Rundschit Smgh Pl Spdiji het och
Sedeslöshet Cbristlig g»fmildhet Pl s9 moderna Akdont
Pl SO Modskostyiaer för Damer
Å afundas ett låi» a» 10 eiler 20 COO Rdr Bko
emot säker inteckr .ing i Säteiiegendom Svar till C
torde inlemnas i Hr Isbergs bokhandel
^Tyckei }£odt MJÖD
boden vid hörnet af
backe
a 18 sk buteljen i G !as
Brunkebergs torg och Herkules
Vägverk till salu
ltäffad öfvernk
Vg
Enligt mellan delegarne träffad öfverenskommelse för
gålies urder hand
HAGG£ÖLE för fyra Ramar priviligicrade finbla-
diia Sågverk
belSget vid tTmeå elf i Baggböle by af Umeå socken
--i
mil från kyrkan 3-4 nil fiån Gmeå stad jemte tillhö
rande 5-S dels mantal i Keddis och Baggböle hvars egor
ligga utmed Elfven och slledes till störsia delen äro
rostfria jerrie en i sednare tider med betydlig kostnad
uppförd fi .ppkfO 'sbyggntng med I .atiucård finnas äfven
nödiga hus för sågarbetarne Andel i skatte-laxfiske till
hör äfven egendomen
Till verkets Stockfängst äro anslagna kronoskogar ut
med Cmeå och Windelelfvarnas vattendrag till en areal
af omkring halfannan million tunnland ocb
detta verk eger således af »Ha tågverk i Westerbotten
den vidsträcktaste skogatiligång och de mest utsträckta
privilegier
Verket har egne 'asfaprD !» '» *-
;e ,sgne 1-4 mil och
5-4 mil nedanför Umeå stad dit bräderna flottas D
fcunna äfven köras på god väg 3- mil till staden och
liledes aldrig komma i vatten
Närmare underrättelse om denna för utvidgade anlägg
ningar serde-s tjenliga egendom meddelas af Herrar
James Dicks j .or j Sundsvall samt af Herr C F Lil
jevalch i si jkhol® der verketa handlingar äfven äro alt
»illgå
JEtt ?ärgeri
f dlU
f did
g
71 fl f dp Wiln ,U _ i
är till salu i en af de raindre städerna de ingea Kied
»iflare finnes och som tvenne gånger i veckan har åog
båtsfart till och fr ^n ockholm Underrättelse fas i Bran
Tinsmagasinet Gamla "gsholmsbrogatan
T
Elt brunT
Sto
ll10 b 11
E
lo qvarter bö ?t eEiallan 10 ocb 11 ?r gamv .Vt viil in
V 'det och som bär ovanligt läll sa ^it ;ifr»n gär för åki 'na
Onn-s 1 brist af nlrymme tiil aalu för Rdr 135 is b in
och kan „na dsgar få bese» från klockan <3 till B di
anmälan gö /es en lia ^pa upp i h :set iO vid j
cn I
torgsatan
Brun SKÅlTRAiV Rofoljj Kummin Tapet
väf superfin Cognac på buteljer diverse Viner m
m ho» G SOMMELIUS
Skeppsbron M 46i trnpp
Skeppsbron M 46 i tr npp
Fin Socker-Sirap 12 sk skåJp
10 k kålKff
p
Bran 10 1-2 »t »kålp Ri >cryn 10 sk skålp Kaffe 86
sk skllp cär 5 skåln tagas Socker i topp S3 sk i
Kryddboden hnset 2 83 Regeringsgatan
T ^ärska THEER inkomne ,des <a dagar uti D
Slenii Themagatin vid Stora Nyeatan S7
I &ALLAGA RUSSIN
i fjerdingar nyss
inkomna å 27 Rdr rgs fjerding på kontoret i huset 38
8 vid Skeppsbron 1 trappor upp
I dessä öar IB korn mi t och säljfs bos
Kryddlramhandlaren C A Lamberi i Keyserska hu
set bästa äkta preparerad Enrelsk Peppar på flaskor
att använda i SOPPA till BIFFSTEK Kalf-Kotileiter
alla sorter Frikaieer samt Stufrad Potates smaken är
högst aromatisk och delikat
4
Åslundas alt låna
Till den 4 Mai önskas 2000 Rdr Bko stlendlån emot
hypo .hek af 6000 Hdr värde svar lill OMTÄNKSAM M 1
afvaktas pä Aflo ^biadskontoiet
2000 Rdr KL åstundas låna nu genast eller
med det förstå emot första inteckning i en Landtegen
dom uppskattad tfil SOOO Rdr den som har att gifva det
la lån iorde me >1 skyiid»aei .h ^t gifva srar i förteglad bi
Jett lill T N SOOO som inleianas å Aflonbladskonlorct vid
Sta dssm edie ga tan
j 'åyra uniju Fruntimm r kunna mot en afgift af
5 Bdr lik i qvartalet blifva fullkam i ;t undervi
sad uti alla turers fruntimmers hufvudbadnaders
jor ärdiyande äfvntom haltblekning Ulan all be
talning l .uuna ockiå tiu g vast några som sy
firm t bli /va ar-tagne Airns fås på Aftonblads
kontoret
Uutier-ecMia i far ha med vördsamt underrätta
Hrr Handlande och ö 'rige Trsfikerande alt jag vid
^T >na Sjötorps Kanalstation fortfarande bestrider
alla
I •■»aiis«ioner i loflig väg om hv ika jag anliias såsom
T *r»r» emottagaade och afsändande m m En snar och
„ ejtlip expedition mot elt billigt arfrode kan påräknas
Mariestad och Sjötorp Tid Götha kanal <• April
I N SCHOLL
TTvitt Holländskt Klöfverfrö a
■ *- skålp på kontoret i huset Nr 16 Tid
je dörren till höger i portgången
Tid
a
Tid
14 sk b !so pr
Tid Skeppsbron tred-
Holläiidsk Kliiiiplera
it ibasom
p
till fac it pris hvarå ytterligare rabatteras om större
parti tages hes j0n G PRIPP
Regeringsgatan M 44
Skjutsa ut till Monbijou
Mh Kk
jj
Herrar Byggpatroner Murmästare och Kakelagnsmtkare
hpnd SAND
Herry
och kö harpnd SAND
I N SCHOLL
f d Fanjunkare och
Sluss Inspektor
Exposition i Stockholm
år 1840
SVENSKA NÄRINGARS ALSTER
Med anledning af en år 1840 innäffande Riksdag och
då i hufvudstaden förväntade besök ifrån Rikeris alla or
ter har Svenska Industriföreniogen efter nätian »nhäiligt
attryckt önskan af de producenter som hufvudsakiigast
deltagit i förra årens expositioner till förstoaa nda är upp
skjutit den som ulven ar 1839 var härstädes lilla Girad
H K H KRONPRINSEN Föreningens Höge B skydda-
I har i nåder behagat upplåta plats för den nu i ftåga
varande expositionen i H K H Gertig Carls palat»
vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm och så
lunda täckts hugna den Inhemska näiingsfliten «ed sam
ma höga vedermäle af hägn och uppmuntran som vi4
1831 års exposition Äfven denna höils under Rikets Stän
ders närvaro i hufvudstaden och följaktligen inträffar
deu som nu förberedes under väsrrduigen liia yttrd
omständigheter med den nyssnämnda Det bör då förmo
das att den äfven till sin inre hall skall ieke allena» kun
na jemföras dermed utan flera anlenningar låta eck hop
pas en större mängd och omvexling af exposiiionsföre
mål nu än då Sex år hafva sedan förflutit och brud soax
dä var för mången en nyhet härunder meilantiden äfren
genom förtjenstfuila bemödanden i flera landsorter fal fri
mera bekant Derigenom har man äfven i Sverige hun
nit allmännare inse vigten deraf alt kunna sam tidigt öf
verskåda en mångfald af fullständigare varnprof från be
stämdt kända producenter och au obehiodradt g anska
dem elt tillfälle som med ringa fratrging sökea i de hand
landes lager der mångfalden oftast måste åsidosättas för
qvanliteten der någon upplysning om varornas verklig
härkomst sällan lika lätt och tillförlitligt kan » eddela»
och der omständligare undersökningar af flera personer pi
samma gång skulle medföra en med handeln oförenlig
tids uppoffring Denna väsendtliga skilnad emel
lan varuexposiiioaer sch varulager 'ller till
och med bazarer långt för delta insedd t Under der
industrien är mest utbildad i alla riktningar har der stän
digt utvidgat expositionernas omfång ocb för drm stegrat
det allmänna intresset samma oriaker skola utan ivifvel
medföra samma verkningar inom vårt fädernesland Här
måste Iikräl en sådan exposition anställd i närraro af lan
dets Lagstiftare bltfra äunu vigtigare Den kan ej und
gå deraa uppmärksamhet lika lilel som eipositionsföre
målens ort samt den större eller mindre håg atl lå a den
offentligen undersöka» som röjes sig genom olika yrkena
deltagande i framställningen eller undvikandet deraf Ds
åsigter som härigenom kunna föranledas torde måhända
ej sakna allt inflytande på offfnilign beslut och åtgärder
rörande näringarne och något hvar bland »åra industri
ella medborgare finner sannolikt häri etl ytterligare skäl
för begagnandet af det nu öppnade och så sparsamt åter
kommande tillfället att med profven på sin skicklighet
»in drift och sin omtanka framträda »medelbart inför Sta
tens representation och atl dervid kunna på etl ögonsken
lig vis ådagalägga i hrad mån omsiän 1 'gbelerna tillåtit
dem att dellaga i tidehrarfvels industriella utreckling eller
att tilifredsslälla förbrukarnes anspråk dagligen stegrad
genom denna ulTeckling i andra länder
För att å hvarje näringsyrke inoml fäderneslaedet be
reda lika tillfälle alt deltaga i denna exposition komma
dervid att emoitagas alla slags alster från
dthhållningen
agas ag
Landthvshållningen
Bergshanteringen
Ilandlv rkeriema
Fabrikerna
Manufakturerna och
Hemslöjderna
i fdå
Hemsljderna
utan annat nndantag i afseende på artiklarnes art än
för dem som icke skulle bibehålla sig oför
ändrade under e x p o s i t i o a s t i d e n
Expositionen öppnas i början af JUNI mtr
n a d
Tiden för dess upphörande kommer alt under dess fort
sättning kungöras
Expositionsarliklarne åtföljda af dubbla förteckningar
deiöfver med utsålt pris på hvad som deraf får under
ftposltionstiden afyllras ,»mottagas till och mr d den
15 Maj i «xposit ;onsl»kaien emot qvitto å det ena för
teckningsexemplaret af Svenska Industriförenirigens skatt
mästare Ilr Klädeskramhandlaren P A Spkincdorn
ocb qvarb ifva under exposilionstiéen i föreningens vård
samt på dess ansvar
Då artiklarnes uppställning b-åste rällts efter derå»
art och drnförolika föremål mest
passande plats
är det för de exponerande sjelfve förmånligt atl under
emoltsgningstiden låta inlenaa dem så snart som
möjligt och innan det helas inordning måste bestämdt
vara uppgjord
Skhli Nb1839
pgj
Stockholm i November 1839
Skdifi
Stockholm i November 1839
Svenska Industriföreningens Direktion
åf
Iett godt ocb h de .rlt .t hus på landet lan
när som helst några unga flickor mot billigt pris emot
lagas ömt h oraliskl vårdade få de lära skrifva räkna
Historie Geografi Fransy .ka Foriepianospelning väl sy
linnesöm ocb brukliga handarbeten Skulle undervisning
i andra busliea yrken önska» kan den vinnas Den härå
reflekterar fir anvisning ti I underrättelse om stället och
vilkoren i R ^pslsgarboden i Stadsgården
zlstuubas köpa
stundas a !t för billigt pris löpa En väl
ionditi ^cerad lätt ceh starlr GIGG 8C3ÄS eller
TRILLA för en mindre häst Srar Eied uppgift cm
Nytt Bröd magasin
dBödfösäljning är flntl ifåStö
Nyg
Undertecknad» Brödförsäljning är flntal ifrån Strömbeck
ska Glasboden i Ränlroästarehuset till Boden Nr 6 samma
hus midt emot Fläfkbodarne och får jag härmed äran
lillkänoapifva att utoai det vanliga Knäckebröd och Spis
bröd är boden sorterad med al >a sorlers fint Bröd aamt
Sieppsiröd af Knallar Kajutbröd och alla sorter Kex
AJWIDGREN
c
A J WIDGREN
f
Tillägg till redovisning för influtna gåfvor till
de 3 blinda syskonen i Knatte
Transport Bko Rdr 2022 Ig
Med posten den 4 April från Stockholm «från en ung i
St Petersburg boende landsman ,» genom Hr Grosskind
laren H Dugge 10
— tindesberg «från de fattiges rätu 2
— Den 83 April från Sköfde «J- S—r»
■— Helsingborg
Mnulacisstärape ingen signatur 2 8 :aia Biro Rdr S038 26
Böne den 25 April 1840
Joh LÖNNERGREN
å
Ilot W Isberg emoitaget prenumeration å
Tidningen
JHorgonbladet
med t Rdr 32 sk Bko för 3 månader Tidn
utgifves hvarje helgfri Måndag Onsdag och
Fredag il 8 f m
iå Tili
Eclairering å
Did
Eg
Davidsons norra Paviljong
hålles öppen i dag Tisdag från kl 4-S 7 eft m ^inot
en entré-afgifl af 16 sk Bko person
Pariljongen är eclairerad och en fullständig Harmoni
musik utförer hela aftonen stycken ur de nyaste Operor
"1
Biljetter säljas i den gent emot iiggacdo Cafén
J
IJII J
jg
J
STOCKHOI M I- J II i Ji R t aJ
t K»ngl Posttase !V
la Tivoli
CKHO
midt emot K»ngl
Posttase