Aftonbladet Onsdagen den 6 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-06
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-06
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-06
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-06
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 6 Maj 1840

Sida 1

M 104
Onsdagen
DET T JU GONDEFÖMST A
1840
den 6 Maj
Jriset i 3tooihel« för hek är £0 Rdr SS ak f5r halft 6 Rdr 89 »k tsra anänadeF S Rdr Banas Loss Namror 8 eS Sttsko PreasmeratioE oc«i Ctdelclng I BladsM Kontor Tid 3taas-8a !edjegataii I f i Zetsäi Bod vi i
Örsterläfiggataa i Kryddboden i hörset af Drottning- och Freds-gatorne i Bbomans Bod i häriset af Drottnissggstsn och Clara Scrgsgränd 1 BjBrlisss rid KoEgsbacken t Kissehs i fcörsset af KegeringsgatEE och Jakobs gränd
i JLisqiotb Tid Norrlandsgatan 1 Waljlbero» i huoot Kr SS Tid KybrohaesneE i 8 G Lasbrtall» Enias Tid Storgata S Ladugårdslandet i F Sast25j .N3 i huaet Nr 9 i liörse af Betsa- »eb RepnlagsregateriE® 1 Sääsr
I ?T3Eses Tid öölbgatan nsrnt 1 fanset Nr 58 Tid Räda glnasgatac ANNORSKR emottaga» endast i förstnämnde Kontor till 9 ti Banko trades Utdelning si eftmidd
VIGDE UTRIKES Hr Fr W Kantzovr och Mamsell
Eloise Billut dotter af all Hr Th :s Bultitt den 9 sistl
Hars uti Lousville i Nord-Amerika
DÖD I ST0CX30LM Qvartersmaanea Jacob Hägg
aa .ans Enka Anna Häggman lödd Olsson (å Djurgården
d £2 sistl April 78 år-
DÖD LANDSORTEN Rådmannen Olof P Törnberg
i Thoribäila d 20 sistl April 56 år
DOM Den 1 inst Juni afeunaas Strengnäs RR :s ull
Afträdej- och Urarfva-tristen efter Botbindaren J F
Falk
OFFENTLIGA STÄMNINGAR A BORGENÄRER Af
Konga H .R förre Korporalen Carl Fiink3 Skailebo å
andra rigd af Ting sex månader från d ?6 sistl Mars
— Eskilstuna R .R Kopparslagaren Erik Sandqvisfs och
hans hustrus d 17 inst Augusti — Bro Wätö Siepp ?lags
T .R- Bondesonen Erik Petersons i Finala å andr« rtgd
af Tin aex inån från den 10 sistl Mars
— Kongelfs
Ä R Handels-Arrendatorn Edvard Wermings d 12 näst
kom Augusti
OMYNDIGE Af Uppvidinge U .R Sven Johan Jobans
•on och Pe >er Nilsson i Lenhofda Nöbbeled Jonas Carls
son i Bockaskruf Östergården och svagsinta Enkan Mar
garetha Petersdotter i Selecriåla sam af Konga H
-Hätt
Gustaf Kjellberg i Ingelstad Peter Nilsson i Kornalycke
Nikolaus Pet«T *son i Gasamalsmåla och Israel Petersson
i Wäckelsång Styragården
ARF tillfallet Efter hustrun Johanna Hedin i Söftes
torp till dess systerson Gustaf Johansson efter Gumma
Elmsiéa i fplramåla till dess syster Stina Sainuebdotter
och efter Pigan S
.ina Malena Kebon til dess syster Britta
Cajsa dotter till Kopparslagaren J Kebon i Trångsgärde
TESTAMENTE Af Enkan Stina Olofadottér från Linds
torp i Saby Socken till Johannes Johansson i Hagarp och
Johaon Tran i Klosterås klandras hos Pastors-Embetet
i Siky församling Jönköpings Lät»
BOUPPTECKNING Efter Majoren Nils Fredtik Asch
ling anmöles inom denna månads utgång hos Kepitenen
Axel R Aschiing adresc Stockholm
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Handlanden Joh
Enanders d 29 nästk Augusti kl £0 f m å Hrr Bo
nander et Enanders Kostor i Borås Guldsmederna Falk
et D !h !sténs d 9 dennes kl 4 e .m å Stockholms Börs
käilare
SPEKTAKEL På Kongl Theatern i morgon Thorsdag
Dk bkggk Döttrarne samt för andra g :n Namnsdags
Festen daas af divertissement
Med Uögvederfcörligt tillstånd och benäget biträde af
Sällskapet Sångföreningen för Kyrkomusik samt flere an
dra Muaifcahkare ämnar undertecknad att Böndagen d
10 dennes u <i S :t Clara Kyrka uppföra en Andelig
Consert hvarvid följande stycken komma att exe
queras
Första Afdelningen
4 :o Chora (Svenskt Psalmboken Nr 5 Melodien från
■1500 talet
5 :o Cbör Palestrina från 1500-talet ännu ofta begag
nad af P H 'ga Kapellet
i :o Le notte No ale (Christi Födelsenatl instrumentalstyc
ke »f Corel i fordom lippfördt i Rom under julnatten
såsom fnledo ng till erj
4 ;o £åag ö ver de heliga tre honungar en urgammal me-
å
gg
lo 'i från förs a hälften af medeltiden
S :o flyÄ n af Carl Phil Emanuel Bach
Andra Avdelningen
€ :o Fuga för Orgel af Georg Fredr Handel
7 :o De skönaste mtnr tna ur Konung Gustaf III :s Be
grafning» Äiusik af Joseph Kraus Svensk Kapellmästare
Tredje Afdelningen
8 :o Chör af Jose ;h Haydn kaliad hans Svanesång
9 o Chörer för mansröster med ackompagnement afblås-
ics :ruiE ,entev af M :chatl Baydn
<0 .o Piligriflnerra» Sång vid Jerusalems portar af Nauman
Con ^erten börjas kl 6 Ingången blir endast genom
stora (ve-f-a dörren hvarest äfven repertoirer och or
den t >i sång umrorna komma att utdelas
IW .efer a 1 Iftdr Hk o äro att tillgå bos Hrr Musikhand
lame Hedbom Östergren Rylander Hof-Konditor Befa
ren ssmi hos undertecknad boende vid Clara Kyrko
gård oärmait Pastorsboetället Qvart Dufvan Nr 5
Abraham MANKELL
Aktie-ägare uti Ängfartyget SJÖHÄ
STEN behagade sjelfva eller genom ombud sam
manträda Tho ^sdagea den 14 Maj «840 kl 6 e m å
Börsen j Stockholm till val af ny Direktion och Reviso
rer och komma de frånvarande alt få åtnöja sig med
hvad de närvarande besluta
re al ,-gymnasium
i Upsala bö jar a ed den 1 nästkommande Sept Planen
dertill finnes summariskt införd i Statstidningen vid bör
j *n af året och u»förligt i Nr t4 af Aftonbladet I an
ledning så *äl öf gjorda anacälanden som förfrågningar
har Biao t :o i sig kunna hoppas ett nog stort antal lär
jungar för att atm :n ;ione tillsvidare kunna till 100 Rdr
Rg om år <»t nedsätta den i ovissheten derom för *t be
stämda Rf gifter» af tCO Rdr Bko hvarigenom man tros
Jcun >
?i (ijia äroinrättningen begagneligare för en större
ailmäiibe U der hänvisning till nämnde utförligare plan
må bär b n i upprepas att undervisning lemnas i alla
det praktiskt- medborgerliga lifvet och för den civila em
bets«iflnn8 *ägen nödiga ämnen såso«i Religion Historie
Statis ik o 'b Geografi moderna Språken Älatematik Fy
sik Ke i Boia ;k Teck /iing Fältri ning Skönskrifning
och Bokhålleii sfående dfssutoisi hvnrje lärjunge fritt att
läs LMiif ell«r icke äfv» nsosi under sista året Filosofi
Kurs n är be 'äknad på A år och efter dess genomgång
skola lä jungarne kunna afläg ^a fullständig studentexa
m n eiler ingå i de mot särskilda bestäaimelser svaran
de »iuäs plantskolor (t ex Fah-u Hergssko !a Teknolog
Insti-
M v iebergs Krigsakademi Degebergs landibruks
insiitut o g v eller genast inträda i lifvets praktiska
b stjr A *»»rälningarne som ske hos Mag SvarU-ngr«-n
i Upsnia torde beldst göras inom den 15 näalkommar-d
J 'j i och Oh blifvande lärjunKa ^oe böra itfinna sig d n
50 Aug — Tillfälle är beredt till inackordeiins i ett för
ai >t i privata bus eller att få bo hos och under uppsigs
af fl ^ra bland lärarne
P ofp«sor Geijer har haft den godheten att lofva vits
ord plagens och inrättningens ändamålsenlighet
Anmälan
till en Rit-Skola för Frumimi er »om ändamälserlig
för derus ardarrisiiitig blir »å väl for nybörjare som
mera försigkomne Det intresse som nere af Kgl A !ra
dewims (ör de ffia Konsterfa Hrr Professorer behagadt
akänlta denna sak är ea borgen för dess grundlighet
De Ii osa önska vidare upplysningar häroin erhåll» det
NJ Ȋl af Hr Hof-Intendenltn Professor Weslin och Hr
Professor Falcrantz soaa uti Huset Nr 48 rid Drottning
gat»n en trappa upp
TI '-iijus Rånens d 2 dennes utgifue Dom u <i
Nipperhandlerskan Chr Hedengrens Konkurs finnes
till genomläsande under innerara de reda u 'i Sidenma
gasinet rid Packartorget Stockholm d 4 Maj 1810
brunnsdrickning
hl
nnsdric
af dagl tillredoa si räl rarma »om kalla hilso-ratten
öppnas uti Kirsteinska Trädgårdens Salong den 1 inkow
mande Juni under Laiarerärd af Kgl Lif-Medikus Hr
Doktor Dellrik
Vattnenas tillredning besörjes af undertecknad som —
då dess befattning icke nu »era tillhör Djurgärdtbrusn
sk *il rid denna — få behaglig» som fSr ändamalst val
arrangerade lokal med all uppmärksamhet söka motsra
ra respekt Gästers förtroende
Tvenne rysulig» Bätsr «°Hält afgå hvarje halftim
na icellan Trädgården och Riddarholmsbron hvarjemt»
både öppna ocb täckta Vagnar blifva för särskildt mo
dereradt pris att disponera för promenader
Afgift fär drickuingen biifver för kalla vatten 3 R«r
16 sk fiko och för varma 4 Rdr Bko pr vecka bvartil
anteckning sker hos Hr Lif-Medikus Dellvik i Huset Nr
40 vid Drottnisggatan samt hos undertecknad i Huset
Fr 1 vid Clara Strandgata
Rum för Brunns-gästér äro äfven att tillgå uti f d
Kirsteinska huset J Chr KANTZ AU
VID ALINGSÅS HELSOBRUNN
börjas innevarande år brunnsdrickningen den 1 Juli och
slutar den 8 Augusti
Källans godhet den innehåller Jern i förening med
vanliga salter samt dess utmärkt vackra och suuda be
lägenhet göra en brunnskur der särdeles nyttig och an
genäm I brunns-salongen serveras dessutom de mest
brukliga varma och kalla artificiella Helsovat
ten ur sjelfva apparaterna såsom CARLSBADER EMB
SER MARIENBADER KREUTZ BRUNN ocii FERDI
NANDSQUELLE EGER SALT ocn STÅL 1 'YRMONTER
SPAA POUCBON samt SELTKRS De varma vattnen
betalas med 5 ocb de kalla med 2 Rdr Banko i veckan
För beredande af nöje och beqvämlighet har Direktionen
all möda ospard Oaulboister från en utmärkt Musik
korps uppföra alla morgnar vald musik Afgiften till
Brunnsksssan är från is4 si till S5 Rdr Banko Förmid
dag och afton vid brunnsbordet betalas i ett för allt 36
sk Bko utan afdrag för särskildta mål
B Th MODIN
Med Doktor och Chlr Magister
Brunns- Intendent
warbergs bb .unnsinjrattning
öppnas dea 15 Juni och serveras der dagligen direkte
ur apparaterne de mest brukliga artificiella varma och
kalla mineralvatten till ultimo Augusti mlnad
Requiaitioner från landsorterna på kalla mineralvatten
expedieras med omsorg och skvEdsaanbet
För Resp Brunns- och Badgästers beqvämlighet finnes
en rymlig WURST att daglfgea begagna för promenader
Warberg ultimo April 1840 B T SANTESSON
k
Apothekare
Ångbåts fart
emellan
Stockholm Carlstad och
Götheborg
ÅCRN
g
Ångfartyget WERMLAND fördt af Kapt C R Nymalm
afgår härifrån Tisdagen d i2 Maj kl 5 f m til Carl
stad samt derifrån Lördagen d ?6 Maj på förmiddagen
till Gö heborg — Passagerare och Fraktgods emottagas
och aflemnas vid alla under vägen varande stationer
Biljetter försäljas härstädes hos Hr L J Blomqvist Stor
kyrkobrinken
ångfartyget gottland
afgår alla Tisdagar kl S e m till SÖDERTELGE WE
STERYIK ocii WISBy samt Iterkommer Lördagsafinar
ne Biljetter säljas bos C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan
ångfartyget freja
afgår nästkoas Thorsdag o 7 Maj kl II f m till Streng
näs och Thorshälla samt åter Fredagen d 8 Maj samma
tid Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmed
jegntan Alla som köpa Biljetter ombord erlägga 8 sk
Bko öfver Taxan
ångfartyget freja
afgår alla Söndagar kl 8 f m till Mariaefred och åter
på aftonen
» » Måndagar kl 9 fm till Strengnäs och Thors
hälla och åter Tisdagar kl 8 f ro
» » Oasdagar kl 8 f m till Upsala och åter Thors
dagar s t
» » Fredaga- kl 8 f m till Upsala och åter Lör
dagar s t
Desia Resor taga sin början Söndagen den 10 Maj
Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedje
gatao
OBS Alla som köpa Biljetter ombord betala 8 sk Bko
öfver taxan
ångfartyget westmanland
afgår hv»rje Tisdags och Fredags morgon kl 8 till Streng
näs ocb Westerås samt återvänder Onsdagar och Lörda
gar vid »am ^a tid Fartyget aclöper Strengnäs på afre
san kl i-S till i ocb på återresan kl 1-2 till 41 f m
Biljetter för passage "8re säljas i Stockholm å Rederikon
toret Nr $9 Lilla Nygatan i Strengnäs hos Handlanden
Rydberg och i Westerås hos Inspektor Alström Proper
Restauration fianes ombord
till upsala
afgår Ångfartyget UPLaND Thdagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Oasu *gar och Fredagar kl
8 f ni Biljetter säljas uti L J Warodells Tapetaiagasin
i Bergstrahlska huset- Passagerare som ej köpa Biljetter
bos Kommi»sionären betala dem ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
ångfartyget dalarne
afgår h ^arje Onsdag och Lördag kl 6 f .m ;ed lastpråm
från Stockholm till Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt acedtager Passagerare till nedsatt pris
ångfartyget engelbreght
Ö
ngelb
afgå med däckad lastprå a från Stockholm till Örebro
Söndagen deo *0 dennes kl 6 f m — Passagerare-af
gifterne ifrån S ocfebo ca t511 Örebro b 'ifva för plats i Sa
longen 5 Rdr 12 sk Bko För Dscksplats å sjelfva far
tyget 2 Rdr 19 »k samt för plats å Pråmen i Rdr 18 sk
allt B *o För Åkdon be alas ef er storleken fråo 4 Rdr
till t Rdr
«8 sk Bko som är afgifien för en Schäs
Passagerare mtdtagas äfven till Kungsör eller Grafkro
gen emot en afg ft af 2 Rdr Barko för Salongebiljett 1
Rir Bfeo för Däckaplats å si ^ifva fartyget samt 32 sk
Bko for plats 2 Pråmen Divers»handlanden Hr A Chri
stiansson är fartygets Kom m ;ss ;onär i Stockholm som
emouager ocb expedierar fraktgods så räl afgående som
ankommande då anmälan d *rom göres uti Kalkmagasi
net vid nya ^ungbolr sb on hvarest fartyget emottager
och landsätter såväl Passagerare som Fraktgods Frakt
Taxan ar alltid ho Komraiss ;onären tillKänglrg och i det
närmaste överensstäm mande m d den för seglande far
tyg Hr C F Hamma *én år fartygets Kommissionär i
Ör-bro der genom dess försorg frak gods alltid med nog
grannhet biifver emottaget och expedieradt
ångfartyget sjöhästen
Ö
ångfarts
»fgär Trén Siocjtbolm till Öiehro Frei a«ea d 8 Maj kl
6 f m Fraktgods eirottages a 'Ia dsgar på Lastfartyg
vid R ^ddaiholm ^n Bi 'jett .ir fö *-passagerare säljas hos L
i Blomqvist Storkyrkobrinken Nr 9
Äj .q Ångfartyget RAKETEN afgår rästkom Fredag
från Stockholm till Söder-Te 'ge och Norrköping
kl 6 f m- och COMETEN från Norrköping till Stock
holm samma tid Biljener för Passagerare säljas uti L
j W»rodel !» lapei-Megasln I Borgstrahlska huset Re
uauratton Bones oatibord
Åogfartyitet NORRKÖPING afgår med ålföljan
de Lastprim alla Lördagar kl 6 f .m till Söder
Telge och Norrkop ng och åter alla Tisdagar vid samma
tid
Biljetter för Passag rare liljas uti L J Warodells
T»p»t- M *»»in 1 Ber ^strnhlsk» huset Resrauration fin
n-s ombord 1 Prim fl .nes » ,l .id vid Munkbron tillgäng
l ;g för lutning
Asgfsrtyget GUSTAF WASA af«5r alla Tisdagar
'gttflfc edagar kl 7 f cd ifråo
Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Larmar ki 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Refiauratioo finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahl >ka buset Obetalte arfkooime ^derade bref
ian ofvannämrdé Slationer ea >«ttagas uti läste bref-lådor
ombord och lösas af es ^ottaga ^en vid destinationsorten
Ångfartyget TBORSHÄI LA afgår till Strengnäs
och Thor ^häll *l 'a Onsdagar och Lördagar kl
8 f m samt å :er a 'l» Måndagar ocb Thorsdagar s tid
Biljetter säljas bos C O Strindberg vid Stadssmedjegatan
Ångfartyget WIKINGEN »f *år alla Onsdagar ocb
Lördagar kl 7 f to till Strengräs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
för Passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlaka huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
och Thorsdagar kl 8 f m till Strengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uli L J Waro
dells TapetMagasin i Bergatrablska huset Restauration
finnes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår i morg Thorsdag d
Ssasåb 7 &3aj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Lördagen den 9 Maj kl 8 fm Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warorlella Tapet-Magasin
i Bergktrahlska huset Restauration tinnes ombord
TILL WAXHOLM OCH FREDRIKS-
BORG afgår Ängslupen DROTTNINGHOLM frän Logårds
trappan nästa Söndag den 40 Maj kl 9 f
na och åter
vänder p§ aftonen Biljetter sälj &s hos Hr Forssgrén vid
Slottsbacken
.TILL DROTTNINGHOLM
OM lSfc
afgår Angslupen DROTTNINGHOLM atla Söcfcnedagar
kl 12 t .m återvänder kl 6 e .m Biljetter säljas ombord
DIL1GENCE
TILL G0TOEBORG OCH HELSINGBORG
afgär zila Or sdngar kl 6 f s» frän Dili ^encc-Eontoret
i hnset Nr 5 rid Ciara Södra Kyrkogata
OBETALTE BREF åtfölja till Postkontoren i EÄolsund
Enköping Westerås Kuling Arboga Örebro Raiaun
deboda Mariejtad Lidltöpiag Sollebrunn Götheborg
gongsbacka Warberg Falker .btjrg E &lststad LabolM
Hngeiholm och Helsingborg
Diligencen aukomisier till Götheborg Lördagar til
Helsingborg Tisdagar saiänt till Stockho lm Thorsdngsr
BILIC5ENCE TILL UPSALA
afgår frän huset Kr fäster SEmuels gränd lisdssgai
Onsdagar Fredagar och Lördagar kl 9 f au Återgå
frår Upsala samma dagar ocb tid
RIKSDAGEN
BORGARESTÅNDET
Plenum den 2 och S Maj
Diskussionen om Stalsregleringen
Efter protukollsjusteringen LUifcäiioagfcf Tslman
nen att Laodtmatskalkea uli talmatisl &onfereriseD
anmält det Ridderskapet och ArfelD 5 sin före
drsgniogslista först uppfört StatsUiskoitetj bttsn
kanda M 79 iDoefattande svar på dess åierremit
terade utlåtande om SiatsRådslöneme och tillika
anmodat Talmannen att anmäla sådant hos de re
spektive JUedståcden för vinnande af en liktidig
ordning i föredragningen men som detta betan
kande blott en gång varit bordlagdt beslöt
tå >dnt
ett det i dagens plenum skulle bordläggas andra
gången cch uppföras först pä nästa pleiiia &gg fö
redragningslista
Derefter förstogs StatsUukottels utlånnde JK 31
angående l :a bufvudtiieln (Ilufätaten Fot bifiill
till detsamma talade Hrr Schartau brinck Pelré
Morsing Warn Ekholm m fl hvaremot öf ige
Hrr Borgmästare Hrr Wijk och Uelsingius jrkade
återremiss för erhållande af förhöjning i anslaget
till fcofstailet UUåtaniiet bifölls efter ansiäll .i vo
tering .ned 80 i öster emot 82
Yid föredragning *f r-tstsUrskottets betäokaade
M 40 angående 2 :a bufvudcheln (civila och landt
staterne uppstod en längre diskussion om före
dragnlogssittet Talmannen ansåg att betänkandet
borde föredragas och afgöras punktvis hvaremot
Borgmaslarne med Hr Wijlc Uelsingius m fl jr
kad« att de borde diskuteras punktvis men fram
ställas till antagande eller återremiss i sin helhet
— hvarigenom nsturligtvis äfven de punkter som
eljest skulle bifallits blifvit återremitterade jemte
do öfiiga Denna mening tappade likväl vid an
ställd votering då 29 voro mot 24 och beslutet
blef att utlåtandet punktvis skulle framställas till
proposition
Uti eftermiddagens plenum inlemnade Ht Lager
gren det förut af ojs omnämnda förslaget till ny
raglering af huf udtitlarns hvilket föranledde nå
gon diskussion hvarefter föret»gs l :a punk 'en af
ovannämnde betänkande Jtt ao (Rikets högsta
embeten och allminna ärendets beredning U skot
tet bade afjtyrkt några högre anslag för oessa em
beiec För Utskottets betänkande talade Hrr Pe
lré Ekholm Horsing Schartau Wwm Jakobi
m fl men för dess åierremiss ystrade sig ehu uu
skiljaktiga grunder Hrr De Maré Bal ing Ri /din
lagergren Uelsingius Grapengiesser och ilayer
Vid begärd votering segrade den sednare menlo
gen med .10 i öster mot 20
2 :dr« punkten (Kongl Maj '» Nedre Justitie
revision Utskottet hide ej funnit skäl tiiistyrka
det begärda högre anslaget För bifall til belän
kandet yttrade sig H r Ekholm och Schartau Hr
Petré anförde att ban väl icke ville sätia si emot
återremiss ehuru hso helst önskade betänkacdei
antaget å andra sidan talade Hrr de Slaré Lager
qvist Hegardt Hallström Höök Levin Wijk Chri
stersson m fl och punkten återremittesades äfven
genom omiöstning
Girdagens förmidddagsplenum började me .i d !s
iussionen om Statsutskottets betänkand
e
s J \1 79
innefattande svaret å återremissen pa utlåtandet JIJ
32 om löner för den nya departemcntelstyrtUeus
ledamöler och hvilken diskussion upptog en läng
re del af förmiddagen Hr Unger uppläste dervid
ett anförande jemte projekt till cn Rikets Ständers
skrifvelse till Kongl Msj :t hvaruti Hr U föreslog
att till Kongl Msj :t disposition skulle ställas an
slagen för det förra statsrådet och Rikets allmän
na ärenders beredning så fort desse embetsmän
frånträdde sina löner för att intill nästa Rifcsclsg
dermed aflöna det nya statsrådet betänkandet fö
redrogs punktvis i förslaget lista punkten om lo
kalen för departementeme anlogt 2 :dra punkten
om boställen eller buihyreersättningar för departe
mentscheferne bifölls med 30 ja eciot 22 nej Här
emot reserverade sig Hr Ekholm i anseende till
den dryga kostntd de föreslagna boställena 1 en
framtid skulle medföra för staten äfvensom Hr
Petré m fl Vid 3 :dje punkten om löaerae och
tafTelpenningame upplästo Hr Ekholm ett skriftligt
anförande deruti h»n äskade nedsättning i Utri
kes statsministerns till 10 000 i ju» rninistemf
och departementrchefemes till 6666 32 och för de
konsultative S300 Hr Wijk beklagade sit hans
vid återremlssen framställde aeigter cj lyckats göra
gällande ho» Utskottet inon ville nu rösta för
utlåtandet För detsamma talade
_
ytterligare Hrr
Dt Maré Geselius Lagergren Gråå Tlellday [torn
likväl önskat högre löaer för de kociultative stats
råden christersson cch det bifölls genom votering
med 3°
ja emot 20 nej 4 :de punkten om försvin
nande af nådårsbespariogor och fullmaktslösen fö
de ny t statsråden bejjtreds endasf af Hr Christer
» >n som ansåg ?tt så länge deras förordnande bet
te fullmakt borde dea också lösas men Tslarec
fann en annan benämning derpå nödig samt Herr
Ekholm som trodde att om man borttoge fullKiaklc
!össn skulle man äfven måhända framdeles bortta
ga bevillningarna på dessa löner Hr Langenberg
förenade sig med detn hvaremot Hrr Wijk Gezelius
Halling Jacobi Morsing m fl ulade för betänkan
det i denna dol sota bifölls utså votering likaså
6 :te punkten om lönern« för expeditioBgcheferne
För öfrigt medhanns i förmiddagens plenum utaf
2 :a hufvudtiteln endast 3 :9 punkten ;Kongl Hof
rättarne Utskottet hade snasit sig sakna skäl att
bifalla några högre anslag hvilken föranledde en
längre diskussion dervid åukillige Borgmästare
tsUde för återremiss och högre löner Uiskottets
betänkande bifölls likväl samt 4 :e puakleu (Justi
tiestaterne i orterne hvilken likaså bifölls och
den S :e (Kongl Maj :ta Kansli hvHken åierrcmit
ter»des
På eftermiddagen företogs 6 :e punkten cm Mi
nisterstaten Härom uppstod en längre tvint hvar
under i synnerhet Hr Wijk talade för SiSgre an
slag å motsatta sidan yttrade sig Hrr Schartau
Pitré Morsing Ekholm dg 0 Yid voteringen
härom segrade den sadnare meningen men en
dast med 2 röster om vi ej b !drags oss och Ut
skottets utlåtande bifölls med £7 emot 2S Likeså
bifölls 7 :9 punkten (om Postverket 8 :e punkten
,Kammat kollegium U skottet hade äfven här af
styrkt högre aasleg Återrtmitlersdes 9 :s puakua
(om Statskontoret Utskottet hade afstyrkt högre
anslag Litt A föranledda äfven en längre dis
kussion mea Hrr Bagge Helleday Westman Le
vin yrkade åteneasiss för vinnande af större an
slag hvilket åter bestreds af Htr Ekholm Warn
Morsing m fl genom votering bifölls Utskottets
betänkande med 3S ja emot 15 nej De öfriga un
desafdälningarna af samma punkt biföllos utan vo
tering 10 :e punkten (Kammarrätten Utskottet
har icke funnit sig kunna tillstyrka de begärd»
högre anslagen antogs äfven utan votering
Plenum upplöstes derefter pä Hrr Helsingii och
De Maiés framställning
BONDESTÅNDET
Plenum den 29 April
Innan Siandet i detta plenum började före
dragningen sf StatsUtskottets betänkande om de
särskilda hufvudtitlarna eller de ordinarie stats
utgifterna begärde Hans Jansson från Elfsborgs
län ordet ocb uppläste elt anförande hvilket
vi ansa förljeua atl ordagrannt meddelas eme
dan nästan hela Ståndet tycktes instämma uti
dess isnehåll Det lyder som följer
«De frågor vi uu skola behandla äro af den
största vigt icke blott i anaeende till hvad de när
mast röra skattebidragen
— beloppet af de upp
offringar Svenska folket måste åtaga sig till upp
rätthållande af »tatsmachinens gång utan kanhända
ännu mer för det infljtande pä sjelfva denna gånp
värt beslut hä öfver kan medföra Grundlagarna
hafva delat tågot ojemt emellan statsmakterna D»
hafva gifvit den ena något mera än hon rätteligen
hvarken beböfde eller borde bafva och den andra
jämförelsevis si mycket mindre de hafva icke Ull
erkänt folket rättigheten att stifta lagar utan re
geringens medverkan men tillåtit dtnna sednare att
ensam b»s amma öfver folkets inskilda angelägen
heter att ordna sättet huru det skall förvätfva
stna oundgängllgasto behof att godtyckligt beröfva
det medlen dertill att med ett ord ingripa i det
inne
sta af dess lif och hålla trådan .e för dess till
varelse i sin hand — ty denna makt äger hon t
sjelfva verket gtnom den så kallade ekonomiaka
lagstiftningen '—de hafva lemnat ät regeringens god
tycke huruvida folkets beslut öfver sina angeläg
naste ärender skola erhålla kraft af Isg och huru
de sedan &kola verkställas de hafva dertill blott
hvart femte år öppnat ett inskränkt till större de
len oT regeringen beherraksdt fält för ständernas
verksamhet under det styrelsen oupphörligen fort
far och af ingenting inskränkts Under det såle
des styrelsen i vårt närvarande samhällsskick be
tyder nä a nog allt betyda folkets representanter
>å ganska litet utan hennes ynnest och tillåtelse
att det skulle kunna kallas intet i fall ett sådant
m <dgifvande icke innebu e en svaghet och mlss
iiöstan som inan ej bör b ?9s Grundlagarne haf
va nemligen åt ständerne förvarat ett medel som
<ätt begagnad nära nog kan ersätta saknaden el
ler bristerna i öfriga prerogativer beslcattnings
lältm allt ankommer då på dess begagnande allt
ankommer på att ständerna göra sig reda fördes»
u 'sträckt ,ing att de af dea ingenting eftergifva att
de i dess utöfning ingenting försumma af de fö
reskrifter och noggranna bestämmelser de ega att
afgifta Släppa de detta medel ur händerna ef
tergifva de det ringaste st de rättigheter det upp
drager it dem si underkasta de sig den andra
statsmaklens godtjeke «c
_
h lå åmöja sig med hvad
hoo finner för godt tillåla dem ulöfva af de fsi
och rättigheter de efter boksiafven skulle ege
Det är då af böjsU vigt att ständerna noga er
inra sig »it de alleria ega beskattningsrätten ickB
endast rättigheten atl beMäoiiua skatternas belopp
utan äfvea deras användande att med undanta
gande af indelningsverket regeringen icke eger nå
gon röst i besiaaninssfrågor att ständerna ick»
ens kunna åt henne medgifva någon sådan eme
dan de ej kunna ändra gtuodlagarne annat än i
i i undlsgsenlig väg och a .t de beslut de i dessa
äratieu fatta bero af detn allena ulan den ringastö
inblandning af den andra statsmik en De hafva
siledes i detta hänseende fria bänder och dä det
är det enda hvart de hafva det är det si mycket
nödvändigare att de begagna denna frihet med all
den omsorg med all dfn urskiljning nien tillka
«t .ed al den kraft och frimodighe som deras (iligt
mot det allmänna fordrar Denna pligt är stor
och orofuiande Den bjuder oss att se på de ikett
täragandes förmåga men derjemte på statess verk
liga befcof och laga ea att intetdera åsidosatte»
Att denna afvägning är svår måste raedgifvas ,lik
väl kanhända icke den svanste ty hvarje sambälla
eger inom sig alltid styrka att anskaffa hvad till des»
verkliga tjenst kräfves hvaremot ingen siat töff
utgöra nätot utöfver detta behof Det baD likvä .1 o
iilsa uppskattas likasom i smått ett bushålls förnö
denheter kunna olika bestämmas i mån af väd
jans och nödvändighetens ingifvelser i den mån
husfodren finner sisa bemödanden af familjens 8f
rige medlemmar mötta af fliten sparssmheten «r
känslan aktningen för dess vilja ocb don egna an
strängningen för gemensam förkofran Rikets Stän
der bi fiaria sig i detta hänseende i busfadrenl
ställe De böra tillse huru statccs medel blifvit
använde med hvad försiånd och husfcållnin de
begascats fcuruvida blott det vcriliea behefvei el
ler det inbillade och föregifna dsrvid afscits mea
de böra ej inskränka sina beräkningar endas
till — ds böra gå ännu längre — de böifa piöff

Sida 2

hvad beredvillighet de å styrelsens sida funnit för
sina önskningar huru hon gåit dera lill mötes
huru hon uppfattat folken ocä tidens kraf huru
hon gjort sig reda för det för sin bestämmelse
hvad afseende hon lastat pä statens nyita och fär
dighet och i mån daraf böra de mata graden af
sin beredvillighet au efterkomma hean :s önsk
ningar
Dst är för denna pröfning jag snSiållcr att få å
terlöra Ståndets uppaiärksaaahsi på de sista trettio
å ens historia Hvad vitsord bär den — Hvad
är det sota från regeringen mött hvarje njtt sam
sisiitråtSanäe tiksmöte Har det varit förtlag till
nyttiga inrättningar till göda lagar till tidsealiga
reformer till liödväodiga förbättringar i värt sam
hällsskick till öfvetfiödiga elier rent af skadliga
•aas .alters förhållandens eoiOBisverks eller einbs
tens afsksffaadi» — till ett indaiaäisenligare ord
iiinJ af domstolar adstinisitauoa eiler försvars
verk
— till oäloka elier förderfliga författningars
upphäfvaod® — Här det ens vant med verkssäi
ligaeten af ständers beslut efierfeommandst af de
ras bestämdt uttalade vilja elier snitt sagdt med
nägon enda af regeringen utarbetad p /ati till nå
g iit nj organisation någon stadga hva .öfver atäu
dirca utan att sjelfva ingå i utai betningen kuo
nit yttra sig Har det ej tvertom varit med for
d ingar på nya anslag nya eiubeteus skapande nj
dftktutvidgning nja fördelar för de stjriude nyt
tyngder ståri $beler och olige &htter för de styrda
Hvilka äro ds låttnadsr styrelsen beredt äi närings
fliten åt arbetet åt kuaskapsfaegäset ät yttrande
eäusn åt allt det gom bereuer 3aoihällets och dess
medlammars trefnad och väifärd Hafva vi ej
för de obetydliga framsteg de kunnat vinns töi
gals kämpa steg för a .ej och tum för tum med
styrelsen och mången gång sett henne gäcka våra
bemödanden och förneka vära billigaste fordringar
ja omintetgöra våra formliga beslut For 30 år
sedsn beslöto Rikets Ständer en allmän närings
frihet regeringen sjelf antog deras åsigt och hvad
kar följt — EU trettioårigt näringstvång S .än
derna hafva sedan det nya statsskicket» miörande
erkänt dess ofullkomlighet och nödvändigheten af
förbättringar deri serdeles i lepresentationasättet
de hafva till förberedande deraf begärt af isge
Tingen statistiska uppljsaicjar till och med an
Tist medel dertill och hvad har fösji Minne ett
reformförslag af regeringen N ?j en hänvisning
till den långsamt mognsndi öfv«rtygelsen och i
närvarande ttuad se vi det billiga iömuusenliga
och vi»st icke demagogiska eller revolutionärt ho
tande förslaget till en liten förändring inom detta
Stånds representation nemligen säteriegande bön
ders inträds i Bondeståndet motarbetas af jun »å
dane tom företrädesvis utgifva sig för regeringens
vänner och anhängare Min hada bland de otali
ga penningefordring &r tom till Bikeis Ständer
framstalus afven en gång gjort en tådan på an
slag för undervisningsverKet Siandet na beviljade
dtn och regeringen visade sig så löga angelägen
— jag sager icke om delta mede men om d«stat
föremål — att fem år åtgingo innan de ens kun
110 af henne fördelas Hju har besvurit den nu
bestående statsformen hvars grundsats ar frihu
lagbundenhet erkännandet af folkets rättigheter äf
menniskovärde af bildning och framskridande med
tiden och hvad har hon gjort derför Hvar ar den
förkofran i sedligt och intelltk u«lt hänseende någo
Inom staten under hean .s händer vunnit Hafva
vi ej tve .tom sett och se vi ej dsgligen lidniagar
som uiglfvit sig för hennes s urua anhängare sosn
han understöder och bekostar *f al manna medel
som hon låter sprida kring lanait andas den mest
bestämda ovilja nästan het mot a l f ihet aila na
tionella rättigheter atla libo ala institutioner ut
gjuta sig i smädelser och skyti ilt t hänsyftningar
pä nationens män kalla f-laet «u kunnigt och obän
digt» ja till och med 'ördtka de g- uadsatseh aii
ge ^ost hon sjelf existerar icb hennes organet bå
de inom tryckpressen och ltioin re ^reaeoiotionen
nedsätta och bestrida riktigheten af den handling
hvarigenom Sverge åt 1809 äud«oes f än bianten
af sia undergång och de ,» nu varande sakernas
Oidning gjordes möjlig —
Betrakte vi serskildt hvad efte gift detta stånd
rönt hos regeringen för sira önskningar så lärer
avar och en af oss hafva det i friskt miunt eme
dan ej allenast tilståndet i landet dagligen erinrar
derom utan äfven en nyligen vunnen erfarenhet
vitsordar förhållandet Det torde vara nog att oän
v isa till de utslag på våra önskningsmål regerin
gen i trettio år meddelat ocu seismdi till det en
da faktum huru Bondasiåudet år 1829 enhälligt
protesterade mot den föreslagna nya mötespassevo
lansen och hvad afseende man fastade vid denna
protes Och likväl hvad undseende hvad tålamod
kvad eftergift har regeringen funnit hos Ständerna
och serskildt hos detta Stånd Sveriges störste
K a b u rt g och störste man erkände att hvad han
kunnat göra för fäderneslandet
— och det var
dess räddning ur lekamlig ock andlig träldom
det hide han gjort med Gud och Sveriges allmoge
Alla hans efterträdare hafva endast med dessa bå
da mäktiga understöd kunnat något uträtta kun
nat bss :å men alla hafva icke erkänt det Har
den närvarande regeringen gjort det Har hon ic
ke tvertom mer än en gäng under åberopande af
egna förijensier om landet förebrått Ständerna att
de icke gjort nog att de icke uppfyllt alla hennes
fordiingar cch uppmanat dem att »förstå henne»
samt att hemta ledning till denna insigt af det go
da hon påslår sig hafva uträttat Detta goda mån
ne det icke mer än uppväges af de försakelser da
eftergifter de uppoffringar nationen har att lägga
i sin vågskål
Ocb efter dessa trettioåriga rön af styreisens om
»org för landets bästa framträder hon åter med
nya fordringar icke blott pä dass undseende men
på ökade bidrag nya medel till fortsättning af sam
ma bina till stadgande och befäitande af dess hit
tills följda system Skole vi efterkomma dem Sko
la vi rtiOd ständigt ouppfyllda förhoppningar ånyo
medverk till deras nya besvikende Skole vi m«d
«ti s äadigt pröfvadt alldrig lönadt tålamod låta det
åayo
pröfvas Är ej tiden inne att Svenska folket
en gartf vaknar ur sia slummer att det visar hu
iu dst lärt äfven något annat än att fördraga och
efte-gifva
— huru det känner sig -yärdt sina rät
tigheter derigenom att det begagnar dem och att
dat ej saknar kraft cch förstånd dertill Då for
dom styrelsens anspråk gingo alltför långt och fol
ket tröttnat vid dem skakade det samladt på ^Ms
härjar-iinget sina tkölder och hjelpta ej detta
drog det afvea svärden Yi behöfve lyckligtvis ic
ke donna utväg vi hafve en enklare lättare ef
lagarna u .stakad och vi böre bsgagna den Yi
saHiminträdde under fäderneslandets allmänna för
hopp &icgar under dess stegrade väntan på den
na riksdags resultater De förbättringar i
statsskicket som i trettio år utgjort föremålet
för Svenska folkets önskningar räknado det cu på
att se «m ej åstadkomna åtminstone grundlagda
Ingeating fanns i detta hänseende af regeringen
förbered Ingen bokstaf har från henne kommit
oss ti .lf aEdc asyftande någon sådan reform ingen
htndllEg viiar att hon vill den Sjeirva den obe
tydliga förändringen af statsrådets organisation har
ej kuaeat vinna hennes bifall om det icke uppvä
ges med ökade loneanslag — Det är ej en förbätt
ring i sfassskicset det ar en ekonomisk affär hvar
om å hennes sida tär handlas Allting skulle tå
ledet af Ständerna och deras Dtskott ordnas och
utarbetas Jag vågar med något skäl påstå att
verksamhet och drift 2 derai sida icke fattas men
ä
B
l
l
k
a
G
t
s
g
n
p
f
f
k
t
e
d
d
f
m
l
g
o
ö
andra oundgängliga arbeten hafva fördröjt repre
ientationsfrägans genomförande och i händelse riks
dagen af regeringen slutas innan vi dermed hun
nit till målet skulle det således lätteligen kunna
Ȋnda att vi hemkomma utan alt ens ha kunnat
inom Stånden öfverlägga om detta ärende än min
dre derom fatta något beslut Yi måste då svara
våra kommittenter sora fråga oss hvad vi gjort
till en reform i samhällsskicket — intet
läen
om de vidare fråga «Hvad hafven J då gjort att
lindra våra bördor att minska utskyldernas tyngd
att bereda oss någon lättsad i våra bekymmer ?»
Skole vi då äfven nödgas svara — intet Skole
ri behöfva säga till dem Yi ha fått ingen af edra
fordringar uppfyllda men vi ha uppfyllt alia som
man gjort pä eder Det medel vi ägde att föra
styrelsen till uppmärksamhet på våra önskningar
hafve vi ej begagnat J voren missnöjde med det
system bon följt i 30 är — Yi ha gifvit heHnc
tillgångar att följa det ännu i 3 eller S år J trä
len ucder mödor och försakelser fäfängt ropande
på någon misskund någon vederqvickelse Yi ha
satt dem som göda sig af eder svett i tillfälle att
än längre kunna göra det cch att ännu i fem el
ler sex år kunna tillstoppa öronen för er klagan
Finnes väl någon bland oss som utan rodnad skulle
kunna gifva dessa förnedrande svar någon som
i fall icke nedtyngd af sine landsmäns ovilja och
fötakt ej tkulle digna under bördan af sitt eget
»aravetes förebråelser
Jag älskar tro att det ej ges någon bland oss
som så åsidosätter de uppdrag ban fatt af sine kom
mittenter att han skulle vilja blottställa sig för
att nödgas afgifva ett dylikt svar Det är endast
aägra små betänkligheter som kanhända torde
uppstå hos en och annan hvilka jag anser mig
bora försöka undanrödja Man skulle tala för oss
om moderation om foglighet Ja dessa äro vackra
samhällsdygder och vi näfve efter mitt förmenan
de icke underlåtit att visa dem Men öfverträder
man då deras gränser när man löljer lagen när
rnaa lyder sin öfvertygelse när man fullgör sitt
uppdrag och efterkommer sine landsmäns tydligt
uttryckta önskan Moderation består hon i en ftg
tftergifvenhet för alla anspråk i
en slafvisk under
gifvenhet för maktens vi /ja — Ar hon ej snarare
detta lugna förstånd som känner gränsen både för
sina pligter och sina rättigheter och denna mogna
kraft som hvarken öfverträder den enas tkrankor
eller tillåter den andra öfverträdat Är hon qvin
nans och barnets vacklande svaghet följden af de
ras oförmåga af motstånd eller är hon mannens
jemna allvar som gör hvad han bör och vet hvad
han kan Ej skole vi fråntaga armodet sin skärf
ej beröfva den med nit och redlighet arbetande
statsijenaren sin taifliga bergning ej förneka nöd
vändiga och nyttiga inrättningar sitt understöd
Dessa alla äro oskyldiga i de besvär som trycka
oss och de undfå ej tuer än hvad de förtjena för
den nytta de göra elier för det anspråk olyckan
ger dem Mea den som mycket gifvet var af ho
nom skall ock något fordras och det är dessa for
dringar jag förbehåller mig framdeles närmare få
utveckla Det är endast principen jag här till en
början velat framställa
Skuile en annan invändning göras den att Bonde
ståndet möjligtvis blir ensamt med sina besp &rings
principer och a .t öfriga Stånden frikostigare och
cftergifnara bevilja hvad vi föinska hvatigenom
verkan af vårt beslut försvinner sä ehuru jag ej
vet nvad som i detta f»il kan handa vet jag dock
att vi representera deu ojemnföriigt stora majori
teten af Svenska folket och dess skattdragande
och att det således icke är utan sin moraliska vigt
om detta S änd öppet uttalar sin mening den alt
det ej tror sig kunna gifva mera äu landet förmår
bära Om emot denna morailska rausgtucd del
kan finnas någon juridisk som tillåter minoriteten
i antal och minoriteten i skattebidrag att beherr
ska m jorileten att föresirifva henne lagar au
påtvinga henne u >skylder som hon vagrar frivilligt
ätaga sig så måste ett sådant fölhållande åskädli
gare än allt annat visa dessa lagars olämplighet
och behof af förändring 0 .a dä vårt beslut icke
gäller mot det faktiska af ea bestående förnufts
vidrig lag sä må det inför den förnuftsenliga opi
nionen inför samtid ocb efiervetld likväl galla
hvad det kan galla oca jag tvekar ej att det skall
bli icke så litet
Slutligen torde jag få erinra om det förstag jag
för mer an 2 :ne mänaaer sedan har tog mig fri
heten framstaila rörande sattet för riksdagens för
kortande huru jag deri hänvisade till det medel
som e ^ter milt förmenande Ständerna äga all för
skaffa uppmärksamhet ät sina önskningar och akt
ning åt sina beslut bet /iaUninysrätUn och huru
denna åsigt tycktes vinna de tlestes bifall Tiden
är nu inne att låta grunusaUen blifva handling
Hans Janssvn
e
s
n
na
at
n
a
rt
n
tt
d
»
e
a
m
a
r
et
c
e
a
tt
e
h
et
s
r
t
e
g
s
a
r
r
t
t
g
e
r
a
r
s
d
f
e
d
a
r
n
å
n
h
m
j
t
r
l
n
u
t
t
e
a
l
g
u
n
sägtlse för dst med icke ringa glädje emottagna
brefvet af den IS denna månad Jag finner med
nöje deraf att man äfven i Sverga (af hvars fän
gelseinrättningar jag hinintillt endast känt fångart
användande vid Carlsborgs fästningsbyggnad be
slutat att af den ännu unga fängvårdsvetenskapen
draga behörig nytta Om jag på något sätt kan
befordra detta lofvärda förehafvande skall jäg icke
allencst skatta mig ganska lycklig utan äfven ge
nom ett samveisgrannt bemödande att meddela
önskade upplysningar söka uppfylla en afdepllgt
förbindeher mitt sjelfvalda lefnadtkall ålägger mig
Att utaf de begge i förenade Staterna ocb sed
nare äfven uti andra länder försökta fängelsesyste
iner nämligen det Auburnska och Pennsylvanska
det förstnämnda i början tillvann sig bilat af eti
lek» ringa antal behörige domare är ganska na
turligt Det är äldre än detoafbrutna frånskiljan
det och den ensammasytseltättningen det närmar
sig mera det uti Europa hittills brukliga fångför
varingssätt och dess första bjggnadskostad är min
dre än det Pennsylvanska fängelsets Alla dessa
skäl hade före min afresa till Amerika gjort mig
sjelf mera böjd för det Auburnska systemet an
för det andra hvilket tydligen synes af mist år
1835 utkomna skrift Beaumont und Tocqeuvitle
Jmerica 's Bcsserungssysterne und dessen Anven
dung auf Europa nebst Erweiterungen und Zu
sålxen von Julius Berlin 1233 8 :o Men annor
lunda blef det sedan jag under mina resor åren
1834—1836 genom de Förenade Staterna och de
begge Canada noga undersökt alia dervarande fän
gelser utaf begge systemerna Sedan dess är min
fasta och oåterkalleliga öfvertygalse att det Penn
sylvanska systemet är bättre än hvarje annat Det
Auburnska har visserligen genom fångarnes natt
tiga frånskiljande och förvarande uti enrum före
träde framför den äldre mer eller mindre nog
granna klassifikationen men deremot äro de för
sök detta syttem anställer att uppnå och aftvinga
en fullkomlig tystnad under fångarnes gemensam
ma arbeten vid måltiden och gudtijensten uti sko
lan under fångarnes rörelse i fria luften o s v
likaså overksamma tom farliga emedan de ned
lägga uti underordnade upptyningsmäns bänder en
fruktaesvärd och lätt missbrukad bestraffningsrätt
tom otvlfvelaktigt på ett eller annat tätt skall
oriktigt och illa utöfvat och tåledet förfela ända
målet Deremot undanridjas alla dessa svårighe
ter med lätthet genom det dagliga ensama arbe
tet uti de Pennsylvanska cellerna Detta är icke
allenatt mitt omdöme utan det är ock enstäm
migt utan öfverenskommelse ultaladt af alla för
fattare från olika länder och af olika trosbekän
nelser som sedan 1831 efter hvarandra besökt
Amerikat fängelser nämligen bland Fransmän
Beaumont Tocqueville Demetz och Biov .lt och de
ras tvenne följeslagare af Engelsmän Crawford
Pringle och Newman bland Tytkar jag och tlut
ligen bland Canadier Ncilson och Mondtlel
Dessa ofvan framställde åsigter finnas uttryckte
uti de 2 :e sedan min återkomst utgifna skrifterna
Julius åie amerikanischen Besser ungs ty sterne
erörtert in einem Sendschreiben an Herrn Craicford
Leipzig 1837 8 o
Julius Nordamerika 's siltliche Zustände 2 Bde
Leipzig 1839 8 :o
Sedan dessa skrifter Iemnade pressen har det
ock genom flera ytterligare resor för saken och
genom fängelsebyggnadskonstens framsteg i Eng
land dir nu uti London ett stort mönsterstraCf
fängelse efter det Pennsylvantka systemet är un
der byggnad (planritningarna dertill
rapporten
finnas i 4 :e
af de storbrittanijka fängelsernas geae
r &linspeklörer lyckats mig häfva ech undaarötijt
de tvenne enda betänkligheter jag ännu hyste för
dana system Dessa betänkligheter bestodo uti
l :a fångarnat ensamma vandringsgårdar tom uti
Amerika icke bade tillfredsUällt mig 2 :o dyrheten
af de Pennsylvanska fångcellerna Nu har jag
varit så lycklig att finna det man uti fängelset vid
\Va schau som jeg efter uppdrag af den kocgl
preussiska regeringen sistlidne är besåg äfvensom
i det nya JLondocska fängelset uppnätt möjligheten
sf att kunna låta hvarje fånge en timma om da
gen ensam under tillsyn röra nig pä dertill in
rättade gärdar tillgängliga för sol och luft och
detta med lindrigare kostnad med större förmån
för hälsan cch allmännare äu uti Amerika Delta
bäfver den forsla betänkligbeten Emot den andra
anmärker jttg att det Pennsylvanska systemet ge
nom sin välgörande stränghet medgiher framför
andra en betydlig afkortning utaf strafftiden så
som jag äfven nyligen här föreslagit Senaten i och
för dtn hos oss tiliämnade Pennsylvanska straflin
rättnmgan att 7 år måtte bestämmas för en för
brytares längsta fängelsetid I proportion häraf
skulle alla nu begagnade frihetsstraff ådömas inom
denna yttersta grans Dessutom har äfven den nu
mera vunna större erfarenheten af de begge syste
merna visit att sjukhus kyrka skolrum spis
nings- och arbetnalar hvilka icke kunna frånskil
jas det Auburnska systemet alldeles bortfalla vid
den Peunsylvantka och således redan vid de för
sta byggnadskostnaderna göra detsamma icke myc
ket dyrare hvartill äfven kommer den i alla af
seenden prisvärda förkortningen af strafftiden som
gör fängelseförminskning möjlig
Allt detta jemte ändamälslösbeten af de Au
burnska ocb Genfer-systemerna har jsg för ett par
veckor sedan uttalat oc genom framställning af
nya erfatenbelsrön i Amerika bevisst uti en liten
skrift i anledning af en utaf danska regeringen
tiilänacad fängelsebyggnad {Schhswig Holsteins
kilnftige Sträf ysterne erörtcrt u s w von Julius
Altona 1840 8 :c En god uppgift öfver skriftens
innehåll finnes uti d«n Köpenbamntka tidningen
oFindrelandei» af den IS Mats detta år Ni ser
härutaf huru långt jag är ifrån att föröka det allt
mer afiagande antalet af Auburnska och Geufar
systemerna» anhängare Denna öfvertygelse som
redan länge uti England och Belgien hvarest de
bästa europeitka fängelser finnas genom Craw
ford och Vucpétiaux varit allmän hiifver cu äfven
herrskanda ull frankrike genom den praktiska
Generalinspektören för de franska fängelserna Hr
Moreau Chdstophss förträffliga skrifter Af intet
inflytande ps denna erfareniäet äro således Hr Lu
afhaudliugar
u
f
t
v
y
cass aisandtiugar hvilkas djupsinnighet jag er-
känner men aom tillhöra uonsrnat område ene-
dan denna Generalinspektör under dtn tid fcf 10
år ban innehaft detta embete icke låtit uppbygga ö
P ^Tvii /n 6
M /st ?e ;6 '2 fevarkef s
det Per .nsjivaKtska eller Auburn .«ka systemet Hit
nödgas o ;au äfven räkna min högt aktade väns
dtn utmärkte Jusisten Mittermaieit betänklighe
ter Det PtnEsylvenska systemet fetn med lugn
emotse alla dylika mur teorier uppståedna in
vändningar Erfarenheten talar för densamma öf
verallt der det blifvit iförsökt ocb obestridligen
sksii det förr eiier secnare behålla segern
Garna medgifver jag «tt Ni må göra det offent
liga eller »nsiLitdb biuk af hvad jag baft ätan yt
tra som Ni önskar ocb det skall mycket giätfjm
inig om jsg framdeles kan vara Eder till tjenst
uti bearbetningen af vårt gemensamma arbetsfält !i
Därigenom att jag är närmare medelpunkten «f
vår tids politiska och litterära förfcandlitg &r skal
jag tilläfventyrs lätta-® kunna ctbjuda en tnängd
upplysningar som måhända icke äro tillgängligs
så afstånd Ifrån Norge det Profetior Holtt i
Cbristtenia delar alla mia« åsigter och ifrån Dan
mark bar jag fatt alla tryckta tabeller och berät
lelter öfver fångantalet för flera år Skulle det
vara Eder möjligt att yld något tillfälle (kanske
med ångbåten öfver Lfikeck Undt mig dylika of-
s
f
b
k
i
n
d
s
l
in
n
v
v
h
v
fentlig» uppgifter från Sverge åfvaosoni de afEdrs
embetsverk och Xabelikommiesion utgifna förträff
liga statistiska arbeten så skuiis jag icke allenast
vara Eder ytterst förbunden uuu äfven h«fva dea
förhoppning att kunna använda ds sålunda er
hållna materialier till allmänt gagn
Jag hoppas att med det snaraste få ifrån Eder
emottaga ett nytt lika så lärorikt som fägnssanit
meddelande och förblifver uti denna ytterst aag«
iiäma förväntan med den utmärktaste hst ;akiiiiug
etc M II Julius
Ytterligare om än g elsesystemet
Hr Generalauditören iVatzel bar till Red
adresserat följande skrifvelse som angår ofvan
stående amne och säkert skall läsas med in
tresse
«Till Redaktionen af Aftonbladet
I Tit blad har jag för några dagar sadan funnit
infördt i trantumt ett af mig den 18 Januari d ä
till protokollet hos styrelsen öfver rikets fängelser
och arbetsinrättningar afgifvet yttrande röiande
fångvården och några dermed sammanhang egande
ämnen Dä detta yttrande (som egentligen utgör
ett tillägg till min förui inlemnade embeuberat
te !se öfver året förut vcrkaiällda inspektioner sf
de flesta fäDgelser i riket vid behandlingen af
an om de sorskilda penitentiärsjsteoiema
hvaraf jag meddelat en kort framställning uttryc
ker min bestämda öfvertygelse om det så kallade
Pfliladeiphia- eller Pennsylvanska systemets föje
träde framför det Auburnska och dä jag till stöd
för denna öfvertygelse tufvudsakligasl åoerop &t de
afhandlingar som utaf en bland Europas utmärk
taste författare i denna väg Doktor Julius i Ham
burg blifvit utgifne har jag trott det vara lämp
ligt att för da läsare af Til blad som besvärat
sig med ett taga kännedom om hvad jag skrifvit i
ämnet äfven lemna tillfälio att erfara hvad före-
Bimnde forrattaro nyligen meddelat mig till ytter-
lägare bekräftelse pä de af honom förut framställda
latser Datta är i närvarande ögonblick afsåmjc-
m
ket större vigt som rnaa här jemte åberopande
af den stere Juristen Mltteruiayert och franska
Generalinspektören för fangelserna M Lucat 's su
toritet såsom begge
_
cnhängare af Auburntka sy
stemet äfven velat påstå att Hr Juliut sjelf åter
gått dit och att hån såledet nu mera skuile för
neka hvad ban förut med en segrands bevisning
påstått om Philadelphia-sjstemett företräde Hea
följande bref hvarmed han hedrat mig upplysa
fullkomligen motsatien Alt dervid bifoga någre
kommentarier skulle vara öfverflödigt jjet enda
tillägg jag i anledning deraf vill göra innefattas
en uppriktig ömkan för milt fädernsslaind att se
dan nu upplysning och erfarenhet gifvit vid han
den ett ändamåltenligt straff- och förvaringssystem
för brettaliga och förvillade mecniskor man icka
må fördröja att tillegna sig det Tiden är verk
ligen inne att toka motverka det progrettift iti
gande förderf som framkallat af det närvaranda
olyckitillttandat p j Netsel
öfversättning af ett bref från Dr Julius i
Hamburg till Gcntralaudtiör Netzel
Ja har härned äran hemkära min varmaste tack t
i
r
a
g
n
r
n
e
n
t
a
n
l
e
t
d
e
e
t
h
En Insändare som tecknar sig «tnedleai a
Westmanknds regemente» har bos Rad feegäri
rum för följande erinringar vid en artikal i
bladet för tlen 18 deanes röranda utbytst a£
l :sia Majorsbostället vid Westmaolands rega
mente Bennebäck emot nuvarande iudslainys
hafvarens enskilda egendom West-Tärna
«Tit anför att vid värderingen Besinehäckc skog
blifvit behandlad som vora den lika litet värd i ä
garens som i boställshafvarens hand Så är icke
förhållandel ty Bennebäck kan oj på i ågot lätt
jemföras med West-Tärna utan att ägande tätisn
af skogen tages i betraktande och skattevirderings
handlingarne upplysa uun ivifve1 att det är Beu
nebäcks skog sosn skall motsvara icke allenast
West-Tärnas betydligt öfverstju ande hemmantal
»tan äfven den större bötdighoten &S West-Tärna
åker och äng än Bennebäcks
Konungens Bafallningthäfvand® i länit torde
hvad kontrollen å värderiDgsförrättniagarne bniräf
far förtjensifutlt kunna räkna sig ti I |odo det nit
och den omvårdnad om statens fördel som blifvit
ådsgalagde för utrönande af tiessa egendomars vetk
liga värden Tit behof af vidare upplysning om
<itn jordnatur som Bennebäck snäll få tärde till
fredsställas genom underrättelsen att alla i och för
indelningsverket Wett-Tärrsa vidlådande besvär
öfverflyttats på Bennebäck som sä m ;cket lättare
kunnat tke då de bibehållits inom samma fögderi
af länet och samma komptgni »f ragem &ntet
Den öfverbyggnad å det nya bostället som Tit
anser i framtiden böra eriättas föranlåter ffitig fä
sta uppmärksamhet derå att byggnaderna vid offl
cersboslällan äro af tvenns tlag nemligen karaklars
huset och öfriga laga hus Det förra bekostat af
militie-bottällskassan och torde vara behörigt und«r
sökt om dtt vid West-Tama motsvarar i gothet
det vid Bennebäck hvarom «j åtet faller sådant på
förre ägaran eller närvarande boställsinnekafvara»
vid boställets aflrädanda ocb ocb äa något rymli
gare å West Tärna är dat ingalunda så stort att
dess underhäll kan anses innefatta isågoi onus för
den indelningshafvare som emotlager d«t i godt
skick Hvad baträffar de ifrige byggnaderna vid
West-Tärna må jag nämns hutu t ex ladugårdaa
är i godt skick af sten under tegeltak hvilket ba
tydligen underlättar underhållskostcjdea för blif
vande indelningshafvare Öfrige hus synas vata af
behofvet påkallade och stå i ett afpessaist fö hål
lande till gärdens behof och afka»ii 'ing och o na
något finnes som ick» |kommer att tillhörs bontäSlat
sä lärer hvad det beträffar indcloir .ghafvarto fä
dela vanligt öde i sådant fall nemligen att dera
antingen borttaga eller om dem träffi överens
kommelse med efterträdaren Hrad den föniäadade
bristen i regementets löaestat belräffsr td kan en
sådan genom bytet slldales icke uppkomma enär
bostället till b $stämdt uppskattad värde deriit gär
e i Bristen blefve indclriingsbafvarens å hvars lön bo
-i siällets uppskattningsvärde beräknas men do detta
t långt säkrare skall utgå af West Tätna än Benne
r bäck är ock indelningsbafvarens enskilda förlust
långt mera betryggad än förut De lufitlott tom
i man möjligen för statens räkning vill byf ga af Ben
n nebäcks skog som nu likväl satt Bennebäck i pa
g rité med West-Tärna kunna i !aturlig«n ej byggas
d för indeiningsäefv &rens som måste ätnöjas B >ed den
m
n
h
n
a
a
h
f
honom tillåtna dispositionen defäf och bviliea ta
gits i beräkning för utrönandet af det värde b var—
med Benrtefcäcks boställe ingått i regementets Iö
ningsstaU Då cu dessutom alla boställsinnehafva
re vid regementet blifvit lemoaöt tillfälle at
yttra tig
öfver bytet torde enhäiligheten i önskning *rne för
dess tiliväsabriogsnde åtcniösione vittns att deri
genom ej blifvit åsidos &tt fördelen för regementets
löntagare hvilka visserligen med mig dala öfterty
gelsen att det ländt regementet till fördel hvari
äfven måite räknas den förbättiade lokal som l :sta
majorsbostället fått och dess inflytande ä Ijenstgö
ringen
Om nu West-Tärna utom qvsrn och tegelbruk
befunnitt motsvara Bännebäck tå bör man väl ej
mittuava ägaren att behålla dem halast de vid
störa landsvägen belägna icke hunna vära till nå
got mehn för det nya bostället
Dl jag endtst tkulle hålla mig vid taket slutar
jag mina anmärkningar med anhållan att Tit där
est flere motiver afgifvat om samma fråga ej vill
låta sjelfva ssken alltför mycket lids för hvad Tit
enligt dess åsigt emot formen vill göra gällande
ty den stödjer sig på förhållanden och fakta dem
det vore orättvist att genom publiciteten vanställa
innan man förelägger dem tili allmänt bedömmande
Yid det förestående hafva vi blott att erin
ra att insändaren ej uppgifvit till hvad bslopp
öfver tretusen tunnland boställsskog käud så
sGin utmärkt god cch storväxt vid Dablelfvecs
strand blifvit värderad för att kunna komma
att endast motsvara den obetydliga skog samt
en skilnad af tunnland åker och tunnland äbg
som finnas vid West-Tärnc Att sila de i cch
för indelningsverket West-Tärna vidlådande be
svär blifvit aöfverflyttade på Bännebäck» upp
lyses icke eller om den af oss i allmänhet
framställda fråga huru entra blifvit genom by
tet förvandlade Likaså synes ess Insändarens
uppgift om byggnaderna vid West-Tärna icke
vederlägga den befarade cfördeiaktigheten för
framtida indelrungshahare och Ufven för mili
tie-bcstäl !skassan
Insändarens uppgift «att alla boställsinneliaf
vare vid Westmanlanös regemente haft tillfälle
yttra sig öfver bytet» och «att enhällighsten i
önskningarne för dess tillvägabringaad® åtmiB-
stone vittna att derigenom ej blifvit åsidosatt
stone vittna att derigenom ej blifvit åsidosatt
fördelen för regementets löntagare» faviika Ins
förmenar «tned honom dela öfvertygeisan stt
bytet läedt reg«ment«t till fördel ,» vilja vi ic
ke betvifla Men det är dock troligt artt det
i sådant fall och på sätt Icsäfidnen äfven sy
nes antyda varit dat nya bosrtiällets »förbittra
de lokal ock dess icfiytanda på tjänstgöringen ,»
som måste hafva medveikat till detta förunder
liga resultat
STOCKHOLM den 6 Maj
Gårdagens diskussioner i RiksStånden gåfvo
ingen synnerlig anledning att hoppas förkort
ning sf riksdagen Om vi skulle upptaga för
våra läsares läkning ordagrannt allt hvad der
vid yttrades så skulle det ensamt väl upptaga
hortåt 10 eller 12 hela Aftonblad Och lik
v» ir det i två stånd hos Adeln och Borgare-

Sida 3

Siandet ännu icke kommet längre än till slu
tet af andra huivuiltiteln om reglering af dec
civila emöetsmannastatens löner och det Hög
vördija PresteStåndet har ännu icke ens bör
jat liäraied ehuru det är sannolikt att det
hinner upp do öfriga då diskussionerna der ej
äro så långs Vi meddela under rubriken rikt
iagen ett kort utdrag från Borgareståndet I
afseende på Adeln få vi tills vidara åtnöj oss
att uppräkna namnsn på dem som på förmid
dagen yttrade sig lör förhöjningar Hr von
Hjrtmansdorff är naturligtvis en af ds första
Vidara i serskilda punkter för Statskontoret
Hrr Drake och Lefrén för Kammarkollegium
Hrr G /llenhial Friherrarne Bo jo och Ctder
ström och Hr Printzenschöld för Sundhets
kollegium ecu Carolinska institutet Hrr af Ek
strömer Cederschöld Lagerbjeloi af Dalström
tob Rosen voa Heyna och A Ribbing Fri
herrarne Hamilton Ridderstolpe Hr Sandel
hjelm och Grefve Posse Fredrik För Tabell
lommisiionisn Grefva Löwenhjelm G Friherre
Raab Hrr Gyllenhaal Lefren Lagerhjelm och
af Dalström För Landtmäterikontoret Hr La
gerstråle För landtstatea telada tio Landshöf
dmgar För högre rese- och traktamentspengar
Hr af Donner För peasionsrätt åt landtsta
teraa Hrr von Röök v Heyne och Gyllenhaal
Hr Muack »i Rosenschölds motion för denna
dagen var om anslag för lokal åt arsenalen
I PresteStåndet tog frågan osa första huf
Tudtiteln såsom redan i gårdagens postskrip
tum i korthet nämndes en oförmodad törn
derigenom att den återremitterades ef
ter anmärkningar från några ledamöter Vi å
terkomme ofördröjligen till den diskussion
som häröfver uppstod och som blef så varm
att temperaturen hos ett par ledamöter tycktes
hafva stigit till åtminstone 45 grader Reaaaur
På eftermiddagea förekom frågan om det
nya Statsrådäti löaer hes Adeln och Ut
skottets betänkande gick der igenom såsom en
dans endast efter en anmärkning af Hr Dal
man emot anslående af löner till embeismän
som ej finnas Flere andra ledamöter som
utan tvifvel annars bade ämnat bestrida ansla
get ungefär på samma grund eller pruta något
derpå afstodo derifrån för att «j onödigt upp
taga tiden då majoriteten med Statsutskottets
ledamöUr inberäknade var alltför påtaglig
Resten af aftonen upptogs af en mycket
varm strid i frågan huruvida Ständerne skulle
antlå en !on« ersättning åt adjungerande leda
möter ,i Götha Hofrätt StatsUtskettet hade
för principens skull afstyrkt detta då det dels
♦j varit framstäldt från Regeringen dels ock
sädaoe anslag lämpligast syntes kunnat tagas af
btspiringarna om dessa ej blifvit assignerade
till andra ändamål Ditta föranledde en lång
filippik af motionären Presidenten i Götha
Hofrätt som dugtigt skolade upp Statsutskot
tet för det detta ej gjort afseende på de i
hans tanka bevekande skälen i motionen Hans
anförande var i öfrigt mycket långt men äfven
väl skrifvet och han tog der i anspråk alla
möjliga Eöotiyer båda för förnuft och känsla
förklirade detta antlag såsom en hedersskuld
att nekandet deraf vore oäuielt m ra Grefve
Frölich gjorde några lämpliga anmärkningar
vid det icke aldeles parlamentafiska i Hr Gyl
lenhaals ton och sätt att här framdraga andra
Stånds beslut såsom »xeoapel att följa vid äf
vsntyr att anses oädel Friberra Tersme
den yttrade att han väl ej hörde till skrået
och således ej kunde så noga bedöma hufvud
sakea men fåstada sig vid principen stt mo
tionären gått på sidan orn Regeringen med sin
begäran Hr Gripenstedt Jacob anmärkte att
principsn att ålägga Ständerna sådana anslag
såsom cn hedersskuld kunde leda till stora
missbruk Pa sådant sStt kunde en chef först
gå ia till Reg och begära en större arbetsperso
nal och sedan till Ständerna och fordra ansl :g
it den såsom en htdersskuld Frib Jac Ceder
ström talade något om nödvändigbeten af lag
skipniagens gång men så inuti munnen oak
tadt det flssre gånger ropades högre att vi
förlaraae filen af hans yttrande Presidenten
Baron Leynnhufvud replikerade mot det af
Hr Friherre Tersmeden begagnade uttrycket
tkrå och mente att det vore ett ord som
kunde ksslas ut i verkstäderna men ej här
Sjelf hade han sedsn flere år emanciperat sig
från skrået men ansåg sig af erkänsla försina
fordna kamrater och af rättvisa böra förorda
deras sak Man borde kunna fordra samma
punktligheter af auskultanten som af den or
dinarie tjenslemannen af den adjungerade le
damoten som af Presidenten men dä borde
man ej heller betaga dem utsigterna för fram
tiden Hänvisade i afseende på den åberopade
principen Friherre Tersmeden till hans egen
motion om anslag åt Barzelius Talade gan
ska bra Friherre Ridderstolpe Hrr Bogeman
Hartmansdorff och Lefrin yttrade sig äfven
på den sidan
Å den andra yttrade Friherre Sprengporten
att om ständerna skulle ersätta alla som lönlöst
sköta ordinarie befattningar så blefve det vidt
utseende Citerade exemplet af skollärare som
vikariera mot y4 :dels lön majorer som få göra
regementschftfjljecst med alla dithörande kost
nader utan annan vsdirgällning än expektansen
för framtid *n o s v Det vore väl ej tvifvel
att icke äfven dessa vsiltligen förrältade nytti
ga arbeten men om allt sådant skulle serskildt
betalas hvar funnes då gränsen för utgifterna
Man skulle dessutom genom bifall till sådana
anslag få en statsreglering för det tillkommande
och en för det förflutna Friherre Tersmeden
trodde ingen jemförelse kunna komma i fråga
mellan adjungerade ledamöter i en Hofrätt ccb
Berzelius en sskular-man om hvilken en hvar
med bjerta i bröstet visste hvad hans namn betyd
de för samhället och för verlden Grefve Anckar
svärd gaf Hr Gyllenhaal igen åtskilligt för bans ton
mot Statsutskottet och förklarade att utskotts
bestyret icke v»re något Ugodrängskap åt en
skilde representanter eller serskild» stind utaa
att de voro Rikets Ständers utskott och såle
des egda fri rätt för sin öfvartygelss Hr L
Hjerta trodde att om betänkandet nu bifölls
så vore väl ej tvifvel att ju regeringen skulle
sedan de ifrågavarande ledamöternas behof blif
vit upplyst (Hr Gyllenhaal hade jemfört den
med en tjenstepigaä lemna dem en nödtorftig
ersättning af förut tillgängliga besparingar och
att vänta så länge kunde motionären väl ansa
såsom ett billigt straff för felet att hafva glösst
begära ersättningen hos Kongl M«j :t Erinra
de huru det hände vid en föregående riksdag
då ständerna utan Konungens begäran anslogo
löner åt två ProtokolUsekretsrare i Konungens
kansli Konungen säde då att han cj begärt
dem och så blef heller intet deraf m tu Slutli
gen blef votering mellan bifall och återremiss
hvarvid den sednaste segrada med 142 röster
mot 46 Således får Ståndet samma nöje om
igss ännu en gång
— I afton k 8 sker val till Rikets Stän
ders Justitie Ombudsman Efter hvad det för
nimmes skall i alla Ständer enigheten vara täm
ligen allmän om återväljande af eiabatets nu
varande innehafvare och äfven på Riddarhuset
skola da olika listorna endast utgå ifrån en oli
ka åsigt i afseende på suppleanten hvartill hof
vat vill bibehålla Hr Häradshöfdingen Berg
ström men oppositionen önskar Hr Lagmannen
Rodic som på de sednare åren utmärkt sig
lik» mycket genom sjelfständighet arbetsförmå
ga och skarpsinnighet i utförda embetsåtal
Ändamålsenligheten af Just Ombudsmanna
embetet har ofta blifvit ifrågasatt och sjelfva
konstitutionens vänner hafva tid efter annan miss
tröstat om möjligheten att ined besagde i»«ti
tution uträtta det goda som dermed åsyftas
Huru man än betraktar denna sak nödgas man
likväl medgifva att denna möjlighet beror af
dugligheten hos den person som erhåller för
troendet Skälet igenfinnss i sjelfva embet«ts
beskaffenhet och just uti det lyte man all
männast hos detsamma anmärkt Detta lyte
består deri att den som bekläder embetet in
genting äfventyrar om han helt beskedligt li
ter det ligga neder och blundar för de fel
till hvilkas beifrande embetet blifvit inrättadt
En sådan efterlåtenhet verkar likväl ganska men
ligt för det allmänna Om Justitieombudsman
nen blundar kunna vissa aadra vederbörande
med temlig trygghet äfven blunda efterlåtenheten
hos Rikets Ständers åklsgaremakt skall alltid
bagagnas till förkläde för efterlåtenheten hos
regeringens Dessutom är Justitieombudsman
nen icke blott en granskare öfver dem som
verkställa lagarne hans grsnskningsrätt sträcker
sig äfven till sjelfva lagarne ech ingen är bätt
re i tillfälle att med hopp om framgång utöfva
denna än just han Ingea annan har sig den
na granskning och rättelsen af anmärkta felak
tigheter i lagarne så uttryckligea ålagda som
hsn
Man kan icke neka att i båda nu päpskade
hänseenden åtskilliga goda frukter visat sig un
der nuvarande icnebafvsreBs förvaltning De an
märkningar man skulle kunna göra förföra be
tydligt i vägt när man betänker hur litet han
mottagit af sina företrädare hvilka nya och o
fSrtänkta problemer tiden hopat på bonom och
huru ringa stöd embetets anseende hittills lem
nat mot den makt som besynnerligt nog allt
jämt framstått såsom missbrukens allierade
Det sota blifvit uträttadt bar imedlertid vun
nit Ständernas allmänna bifall och om valet i
afton utfaller i konseqveas härmed skola der
igenom både embetet och personen vinna ett
stöd och ett anseende som berättigar till ste
grade anspråk och större förhoppningar
— Utgången af de sednaste voteriDgarne i
Borgareståndet hafva för dem som aktat på ti
dens tecken icke varit utan sin betydelse Man
hade räknat åtminstone :delars pluralitet in
om Siandet för det parti som önskade reform
i styrelseprinciper statsskick lagstiftning och
nedsatta skatter men det tyckts som om
dea fraktion som inom ståndet kallas «Borg
mästsrncs parti» — kanske ej alldeles riktigt
då det ej täknar alla Borgmästarne men dere
mot Hr W jk och några andra med sig — vuxit
på den sists tiden och står nu nära «1 pari
med det andra Uti frågan om anslagen till
miaistarstaten mot hvilkas öfverflödiga belopp
nästan hvarje Statsutskott gjort erinringar och
som sednast hos Konstitutionsutskottet föran
ledt så graverande anmärkningar vann såsom
man ser af det här ofvan intagna utdraget afdiskus
sionen det förra partiet endast med 2 rösters
pluralitet Ett serskildt och efter fart sätt att
se högst berömvärdt undantag från de fleste
öfrige Borgmästarnas liberalitet i anslag af med
borgarnes penningar gör Hr Ekholm som käm
par manneligen mot sina kolleger och äfven
Hr Unger har vid flera tiH *ällen visat sig gan
ska oberoende af perspektivet utaf någon dom
saga
— Pj förslaget till Borgmästaretjensten i Gö
Iheborg äro medelst val uppförde i första rum
met Häradshöfdingen Rådmannen P Ekman ,- i
andra Häradshöfdingen J G Richert och i tre
dje Häradshöfdingen C Eyert Bland andra
ksndidater häda nun äfven h ^ft i förslag Herr
Justitierädet Backman som dock lärer undan
bedt sig
raachlnlst vid i855 ir» Riksdag — bejrjr delarn»
ad interim S :o J-istitUKansier ccb 4 :o Laedshöf
ding — allt på 15 år en tid som för mången
lika förtjent varit vida mindre fruktbar Om nu
dertill hade så Inträffat att Hr N då bin ensot
justitiekaaslerisut utbytta domsagan af sin itie
eessor i don sedsare erhållit den ej obfftjdliga du
sören af 10 ,000 Rdr Bfco så kunde man roed fullt
skäl säga att ljckones jmnlghetshorn m«d sitt
hela innehåll kommit honom öfver bnfvudet
Imedlertid och sedan Hr N nu vunnit en plats
som gjort honom mindre besijr ämnar han möj
ligtvis egea någon ledig ntund åt »aaken på di
verse antecidemia Elsnd d«sse gengångare pre
sentera sig helt viist — töibsnda till och raed i
teten — affarerne rörand® den först döde sedan
uppitåndne och slutligen på allvar ånyo aflidne
Öfverste Löjtnanten i ;o Oxehufvud htllfcens be
• bediiga fromsinta tåligt och atjufmodot ligt fes
handlade bargenärer säkert med nöje skulle er
fara att Hr LacdshöfdlnRsn 6c Kamp bebagtd
göra slut på den öfver SO år famla konkuraräk
ningen samt llqvlden rörande arrendet af Orre
holms kungigård
Huru olika falla imedlertid icke lotterne ur lyc
kans urna Statssekreteraren Danckwardt nitiskt
arbetsam — äran och hedren persun Bcerade 1 ho
nom — han som icke ett ögonblick för bvarken
gunst eller maktspråk en hårsmån vikit ifrån sin
öfvertygelse dröj sig undan emsdsn han var bllf
ven mätt på «ställtiiogar och förhållanden» För
honom kunde icke upplstas någon sinecure någon
annan plats bland de många då lediga feöf ,re Han
— den redbare rättsinte er farte oegennyttige
embetsmannen — öfverlemnsd ^s åt sin egen osa
sorg och sitt eget öde Eosbanda lott sägas före
stå det lika sjclfständiga redliga och sskisdt Stats
rådet Grefve flärd Hr Nerman makligt immande
landshöfdingestolen t Cslmar är salt i fullkomligt
skydd för de näringsbekymmer hvilks måhända
omgifva de andre begge herrarn Hr Gyllenhaal
Baronen är också redan på grön qvist och ot *tf
vclaktigt fick Hr von Hartmansdorff nåset i ki
karen innan han makade åt sig för att lemna
rum ät sin fordne kamrat 1 konseljen .»
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— En besynnerlig stöld lärår hafva blifvit
föröfrad i tullhuset der psckhuistämpeln f #r om
kring S dagar sedan förkemmit men sedermera in
lindad i papper återfunnits
— Ett b«slag på några ankare vin har i d«s
sa dagar blifiit verkställdt nära huvudstaden och
det förljudes att an tullbetjsot äf *en skall hafva i
smugliagen deltagit Undersöknieg derom före
kommer vid Sjötullsrätten näs *a Thossdsg
Till inrikes platser hatra »r !lt K85 fartyg med last
af s ^annesifI kalk och andra Mndets produkter Från
inrikes orler bafra aniomniit S5B fartyg mor och min
dre itsiade Bsed rikiualier manufaktur- och kolonialvaror
Till inrikes orter Saf ^a blifrit skeppad BOi lunnor
Hvele tS7iO tunnor Räg 5070 tunnor Kurn 97 1-2
tunnor Hafra 1978 tunnor Potates och 1367 1-2 kannor
Bränvin
Frän inrikes orter bafya ankommit 77S tunnor Potate»
<84 5 4 dels lunnor Sill S84 tunnor S römming samt
«1 ,806 kannor Bränvin Frän utrikes phtser hafra sn
lotemit i 1-8 .dels lunnor Malt samt KS t :r PoUie»
„ (Wi«by Veekobl
GÖTHEBORG den 59 A >rll K u rsn e te ri n gar Laa
d»n 90 d d Banko Rdr lä —
Hnsiburg 90 d d ?B8
1-3 s Paris SO d 6 53 s
— r AmSlerdam 95 d
d 1B1 k ISO 1-Sä s KöpeEhsran 8 d t 68 1-8 s
(Göth sjette H o S Tidn
Stockholm
Inkomna steppare frJn inrikes orter d 6 Maj Trel
leborg Wingren potates Nyköping Dithlgren jern
Frén Utrikes ort Stavanger Kjellberg sill
ÄÄMlLDE RBSAKDB <j«a 6 Maj 1840
Handlande Bergman LuleS källaren Merkurius Mam
sell Rundgren Nyköping Nr 6 Slottsbacken Kandidat
Homm»rberg Opsala käilarsn Äplet Löjtnant Stoltz TfVis
by Nr 6 Stora Eadstugugatac Doktor Delldén Upsala
Nr 14 &t«dss !»edje ;atéti
TtlsL SALI FISVSTBS
I dag hsr utkoras-it
baako
Bokhandeln och säljes å 16 sk«
till
Utveckling af RalioneJla Grunder
IMPSORTS-IYHETEit
Mariestad den S Maj Under plöjning i
en åker å »forna till Måtuirs by i Horna forsam
ling har af drängen Gustaf Jonason blifvit upphit
tad ett vackert jordfynd bestående af « <tguldkors
till något öfver en turas läugd och unyefä en sjet
tedels tums tjscklek Dat var leks mastivt tran
dess ena yttre skifva befanns fä« >ad gen im en li
ten skruf i nedra ändan och inuti funnos flere af
aatser eller små rum sannolikt till förvarad af
dyrbara re 'iquier På ena utsidan var Fräi»a "n« bild
graverad å den andra en kalk ett sojui nfd fl-re
mer och mindre tydliga insignier F nde» bar ee
nom Konungen» Befallningshtfvsnde blifsit Kongl
Mäj :t och Kronsn till inlösen hswbjul t
(Mariestad» Vickobl
Till Redaktionen af Afton b ad t
f
Aby By i Sala Socken af Westaianlsnds l än har i dag
under stark storm belt och hållet blifvit »srb äDrf Ef
ter hrad som blifvit uppgifvet lärer en un s a från e t
bryggbus antänt ett angränsande tak och riden bar der
ifrän med otrolig basli .tiel spridt sig omkring den tält
sammanbyggda Byn hvilken inom kort t d blrf Iä (i0 'nas
rof Under drn häftigaste storm var icke annat a 't gör»
än att sök» rädda del af husgeråd och kreatur sosi kun
de undanskaffas Aderton hemtnnnsegare med hu !rur
drängar pigor »ch barn äro genom donna olyckrhändel
se utan l»k öfter hufrudet
Det välgörande sinne som Sveriges inn brggare alltid
ådagalagt gifrer undertecknade »nlednng alt förmoda
det många medborgare hvMkas hemvist ännu blifrit fria
frän eldens förbärjelser icie skola undeHåtn att genoaa
ett bidrag det må vara aldrig så ringa söka att it de
olycklige gifva ett understöd hraraf de nu äro i detstör
sta behof och undertecknade skola med samvetsgranhet
till de mest behöfvande utdela de gåfvor som »i 'Ja gif
vas I sådant afseende kanna dessa frivillige gäWor in
sändas under adress till Magistraten i Sala eller Pastors
embetet härstädes som derefter skall dem öfverle *«na
lill vederbörande emot serskild redovisning hvilken t
tidningarne framdeles skall införai Skulle Relakiionen af
Aftonbladet äfven vilja direkte emottaga gåfror lill de
brandskadade vore för dem ännu cn ytterligare välvilja
beredd
Alt söka beskrifva de brandskadades belägenhet för 8
gonbliciet torde vara öfverflödigl då hvar och en lärer
kunna föres ä <la sig derna olyckliga tillstånd Gubbar
qvinnor och barn vandrande ännu öfver de rykande ru
inerna af deras förra trefliga hem atan annat hepp än
det som bviiar på Gud och goda menniskor — »e der i
få ord hrad derom till välgörande ir .enniskovänner be
böfver sägas Sala den 50 April 1840
And Tomblom Chr Norlin J A Ekstedt
v Pastor o fomm Bjrgmästare Rådnean
Joh Nr qvist A Fr Candell
Kådvi och Handlande Stadskassör
Rättelser I några få exemplar af gårdags
bladet tredje sidan första spalten 44 :e raden ned
ifrån står aktier läs arkitekter 41 :a raden el
den läs vinden och ifrån 16 :e raden äfven ned
ifrån utg ;sr ordet elden
HANDELS- och SJÖFARTS-UNDER
RÄTTELSER
Rör spriter
STOCKHOLM dén 5 Maj Hvete pr tunna 18 4 24
Rdr Rå 13 Rdr Korn 10 :42 Malt 10 12 å 10 $4 Ärter
'4å 14 Rdr Hafra 7 å 7 SJ Terra-Veehia-Salt 6 56
S :t Ybes d :o 5 40 Lissabons d :o 5 52 Sill Norsk 14
24 i 15 Rdr Kabeljo Lax Tjära 40 84 Talg
pr lisp —
Grof Sel 8 4 Medel d :o — Små d :o 1 40
Haisopa pr skepp 100 å i %5 Rdr Kaffe Engelskt pr
skälp 29 tk d :o Brasilianskt 25 sk Raffinadsocker 85
sk Brun Sirap 10 sk 6 rst Bränvin gammalt pr kan
na 35 sk allt rgs
Onder loppet af sistl vecka hafva fäljande varu-artik
lar genom Mäklare-slut å Stockholms Bärs blifvit till
nedanstående priser för kontant försålde Hvete pr tunna
S3 Rdr Råg pr tunna 18 Rdr 42 sk 45 Rdr 13 Rdr
12 sk Korn pr tunna 9 Rdr 16 sk 9 Bdr 20 sk 9
Rdr 84 sk 9 Rdr 28 ck 9 Rdr 36 sk 9 Kdr 40 sk
lO Rdr Kornmalt pr tunna 50 Rdr 12 sk 10 Rdr 24
sk Hafra pr tunna 7 Rdr Ärter pr tunna 11 Rdr 11
Rdr 6 sk Bränvin pr kanna 53 sk 55 sk 6 rst 34
sk Salt pr tunna 5 Rdr 28 sk- 5 Rdr 32 sk 5 Rdr
36 sk 5 Rdr 40 st 6 Rdr 6 Rdr 36 sk Sill pr tunna
16 Rdr allt R :gds
Uppgift på de partier Spannmål Potates Wed
och bränvin som ifrån innevarande års början
till den 1 i denna månad till Stockholm inkommit
Hvete 5635 tunnor Råg 19 ,656 d :o Kora 24 ,427 d :o
Hafre 10 ,126 d :o Malt 1807 d
.o Arter 2087 d :o Wic
ker 2S9 d :o Blandsäd 1156 d :o Hvotemjöl 78 ,008 lisp
Rågmjöl 26 ,605 d :o Korn- och Ärt-mjöl 437 d :o Hafre
gröpe 1197 d :o Korngryn 3704 d :o Potates 12 ,695 tun
nor Wed Björk 878 famnar d :« andra slag 489C d :o
Bränvin 875 ,765 kannor
WISBT dea 1 Maj Ender förlidne året hafva från
Wisby och landthamnarae till utrikes orter afgätt 844
fartyg lastade med balkar spärrar bräder och kalk
Från utrikes hafva ankemmit 858 fartyg de flesta lasia
4e nigra ned last af salt sill ooh diverse styckegods
Sveriges Penningeväsende
jemte ett till Biksens Ständer ingifvet Eontraförälag till
Lag för Proriocial Hanker af
DAVID FRÖLICH
Nyligen bar utkommit i Bokkaniieln och saljes häftad i
kulört omslag å i Rdr 16 sk banko
Syd-Amerikanska Staterna
insända till H E Statsministern för U <rikas
ÄfMiderra åren 1837 och 1838
af
UST GO
K M F
CARL AUGUST GOSSELTHAN
KM
Hos W ISBERG
fiapporler om Sydameri-
E S
ppy
Itansta ILaieroa insända 'ill H E Statsministern för ut
rikes Ärecderna fi»en 1837 och 1838 Af C A GOi
SELWAN 1 Rdr 16 sk
Nyligen hsr utkom» i t i Bokhandeln é t RdrSsK b-ko
NYARE DIKTER
f
WILHELM von BRAUN
Hos A BONNIER (Bazaren ä Norrbro
i dag utkomne 4 i 8 banko
Nyare Dikter
Wilhelm BRAUN
Hes W ISBERG
Bihang till
Frithiofs l§tag *a
É
g
Episk dikt af Esaias TEGNÉR Ked 17 plsncher och 6
förut otryckta Musikbilagor 3 Bdr 52 sk
Uti Östgötha Korrespondenten läsas följande
under rubriken Af
skedssuck
"Det är någon ehuru beklapligtvis ej l ?ng tid
sedan tidningarne kungjotde att Hr Justitiekans
leren Nerman blifvit ifrån denna befattning endt
ledigad och i nåder befordrad till Landshöfding öf
ver Calmar Län ocb Öland Hr N är således skiljd
ifrån sin befattnirg såsom Kongl Rådgifvare Chef
för «la hau 'e poliee» och llfiorgan för «tiil«vidare
»ystemet» Orsaken — kan endait gissas
I *11» händelser har Hr N gjorl lycka — i olyc
kan Han har nämligen ifrån simpel tjensteman 1
Kongl Götha HoMitt — di åtminstone känd rör
ganska liberala tänkesätt — svingat sig upp till
ft :o Ordiaari Här *4sköfding t :o Polismästare ech
a os U ELMEN et C :o
Östgötha Kalender
8
g
för |r i 840 32 sk Skånes dito £4 sk banfro
Till A Bonnier liar i dag iiikomuiit ääj stor
saciliiig
Ny Fransysk Xåtteratur
«os W ISBERG
Navigation
g
aller en Sjöirans Dagliga Handbok i Styrmasskonsten
jemle alla nödiga Tabeller af V C v Rosvall 6 Bdr 44
sk-
— Britatini» eller sjömäns moraliska anspråk prisskrift
af Harris öfvers med tillägg och tillämpning för Sveri
ge af A G Oxehufvud 1 Kdr — Tidskrift i S .öväsen
det för år 1840 l :a h 16 sk (föreg årgångar — 1856
—1859 — säljas å 1 Rdr 16 sk årg
— Bes &iifning
om och användandet af medel alt förekomma skeppsbrott
och att rädda skeppabrulne af Kapten Manby Med plan
cher 1 Rdr 16 sk — Underrättelser för Sjöman ang
behandlingen &f skepp som i tidvatten ligga för elt an
kar jemte allxsänna reg or för segling tillika med aa
visning för farten ö 'ver Nordsjön m m af H ^nry Tay
lor 16 sk — Handbok uti tackling af A Boström
häften med plancher 4 Rdr — Om Fyrar Fyr- ocb
Käningsbåkar Känningsmärken SJäluunor Bojar m m
Med piancher 3 Rdr »6 sk
För att påskynda en lika nödvändig som alltför länge
saknad
Reform af den Vanliga
derbyggnaden i Matiieraat
släjas Dumera å EN Rdr hrardera eller
halfva priset
g
Underbyggnaden i Matiieraatik
l
p
Palciks Båda .Läroböcker
så väl i
GEOHETB och TRIGQIf
ARITHKIETIKEN
jemte Utländskt Mätt Vigt och Mynt 2 uppf
Begge deasa Läroböcker innehålla efter en och sam
ma plan de Iheoretiska RÄTTELSER och FÖRBÄTTRIN
GAR samt den praktiska UPPFINNINGS- och ÖFiNISGS
method hrarförutan hädanefter soai hittills elementar
kunskapen så vid högre som lägre Läroverk skall af
hvar och en om ook i Mathematik obevandrad som ön
skar något bättre än sken och ytlighet befinnas högst
otillräcklig och ändamålsstridig (Se FÖRE
TALEN samt Tidskriften SKANDIA III 1
Likldi EN Rd
1
Likaledes i EN Rdr densammes
dS
a
Euclidis Sex Förstå Böcker
Enklare och Sakrikare med Inledning om »Skol
ordningens fordran för afgång till Akademien .» —
Bättre insigt pä flerdubbelt kortave lid bar enligt raåa
ga åra erfarenhet vunnits geeom dan här nyttjade för
enkling
I DELÉENS et C :p Bokhandel
Karta öfver Segelleden från
Stockholm genom Gölha Kanal
till Götheborg
å f
g
å 8 84 banko på väf och i federal 3 84
Bkif
r
Beskrifoinp
ll Kaln Äd
p
till Karlan Ädr banico
Hos FRITZE et BAGGE nyligeo inlconiiäiePf
d56 kbk
£ 2 Rdr 56 sk banko
GÅSIN
MGÅSIN PlTTOflESpyE
p1 8 9
p
pour 1 8 5 9
Hos FK11ZJ2 et BAGGE nyligen inkoasmen»
4 84 sk banko
Resumé politique
d ^O
pq
concernant La Question d ^Orient
par Alphtnse de Lamartine

Sida 4

Bos DELEEN «1 C :o ä 16 sk b :ko Qvia-
san såsom
Dotter Maka och Mor
PSALMBÖCKER
ett större räl sorteradt lager både med och ataa Gra
vyrer Ull facila priser ho»
CAEL LOBENTZ J R
Bok
Musik- et lo sihaudlare
Drottninggatan Jtf &S
Hos tfELMBN et Comp
Biblisk Concordans
af B Vorgers S Rdr Prakt Bibeln 5 :ne H i Rdr 24
sk banko
Till salu finnes i Georg Engströms samt i Deleens et
Komp Bokhandel i 4 Rdr banko häftad
Andai
.tsbok för Bildade Qvinnor
ntgfven af O NOROHAMMA
I Herrar De .eeos et Komp Rylanders Isbergs m 11
Bokhandel
Besa till tilonlrvideo och Huenos Ayres
af C E BLADH
Detta arbete ion-bä !er en detalierad beskri 'ning om
nämnde orters bandel ocb borde följaktligen vara af in
reste för >ven«k» Herrar Köpmän
Hos F '1JTZE et BAGGE nyligen utkommet
i IS sk banko
kolan i Weisensfels
jemte
Plan för Folkskolor
samt Anvisningar till en ändarna lsm 'ig behand
ling af Folksko 'ans vigtigaste oännen
efter Räktor FR MOLTKE BUGGE
Ö Trriait af
H J C CRAMER
Lekte vid Wuioy Gymnasium
H .s W ISBERG
Mot Nils Perssons anförande om
(Aftryckt i Suppl till Aftonbladet för den 17 Mari 1840
4 »k
Hos DELBEN et C ;o Lärobok i
e usdjurens Anatomi
2 dK
j
af Dokt Schwab öfversatt af L Tidéa 2 Rdr Kloka
Gubben och busiman 1 Rdr 4 »k Sagia Naturalis 53
sk banio
Hos DELEEN et C :o med fler«s Bokhan
del i Stochholm och Landsorteree Handbok i
Såpsjuderi- och Ljusstöperi-
å fld
pj
Konsten järnte underrättelser om Olj®rg ren uj å följd
af den hä-tili erforderliga känneaurn af Kfaiia 26 sk
Ij ^ör Hor ar K rtsamlsre »ller till allmänna
Barnskolor LA ^DS ^AP KARTOR öfver Europa A
sien Afrika Norra ocli Södta Asser åa Medelbafs West
indisia ocb OatindisJia Ö ;rne i större och mindre for
mat Kartorse äro *äl bibehållna och alt bese uti Vik
tualieb«deo vid B»-un ^bergstorg
|U ^ET uch GAHDKN M 110 i Alingsås stad»
belägen vid hö-net af Torget och Siorgatan innehål
lande 18 rum och 2 kök tvenne etager med tillhöran
de uihusbyggnader trädgård m m synnenigen passen
de för en handlande och kan af köpare» nar som ha ;st
få tillträ 'as Vi »are uppiysning lemnar Enkefru AminofT
Hl
s ^or oCh sedtg Ijusbrun HAST 12 ar a
100 Rdr bmke uti husei 51 Ji S t Paulsgaian
d3 Kusken Holcnberg efierfri
T ?U fyrstttsig J stand vatailde kuaiaxoa
X VAGN mei Metallbouor
En ACTlg i Aogfanyget OstergothJaad
En ACTIE i Ing 'artyget Sjohasteu
Cnderratlelse f ^s uti Hr Bro«ia«» bod vid Drottaing-
Tj«n Htt och b qvarn VAGN pa E g .lska
liggHadrar med Ildor och kolTert pas«ande si val
till Pjomenad- sow ftesvagn j ^mte GalTel o *h tvenn
Skjutsselar u ;i huset J <9 58 vid Regeringsiataa eS Dran
gen Danlslsson efterfrSgas
_
T7n nastan ny modern P80ME >AD ocb RES-
SOUFFLETT-CALESCB till 450 Rdr banio stir till
■ala utaofor beijerska hu«et pS Riddarbolitea Adress
der boende Kusiten Lindros
TJn stark Wiener-Cuiesch pi c >j #drar en latt
Resvagn med laderse 'ar en Bredchaite med Engelsk
m alms tor g
k°Bl°rel 5 lr 'PP°r 4 S°
Xj ^ii R ^sk modern DUO KA for eft Hist med
Seldon allt i godt stSni dS Ka«ken Ueinrich efter-
frlgss i Kapten Elliots bus vid Ar»illerin3rden
Juvel- Gutd- och Sillver-arbeten
till npdx» >ta priser
-cinlfdrsSIjning hos nndertecknad ^itf
Regeringsgatau JS
Guld \ch Siff ^rXtiro
lL ?tt nytt EnealsKt frlyqel fortesiano \iu <«ie
fli
b 7 jr
-S-J uniterr ^ttelse erhSlles uti Kladeimagastnet vid Star-
iyrkobrinken husn J» 4
i EN SPISHÅLL
å2
4 alnar och 6 tum lång 1 aln ocb »2 mm bred till sa
lu för billigt pris Underrättelse 1 Sandö Glasbod Tid
Skeppsbron M 10
Franska Tapeter
p
sä kallade för 24 å 32 sk b .ko pr rulle samt glättade
Tapeter i 40 sk 1 Rdr till 9 Rdr banko 14 å 15 alnar
i hvarjo rulle hos undertecknad Tid Stora Nygatan hu
set sé 6 en trappa upp
LNGREN
CARL FR LANDGREN
Tyskt marmoreradt Pap
per samt fint Engelskt Pstent-Copie-Papper till billiga
priser i Kryddboden Tid Tyska kyikan hörnet af Svart
mar gatan
Takpapper
ppp
Förbydningspapper Skrif- och Postpapper af Grycksbo
tillverkning fö *säljes af undertecknad på kontoret i hu
set Nr 1 i hörnet af Svartmangatan och Stallplan
OLM
C D JEDERHOLM
ny och fin si >kes ILXf FOKMSHATT korn-
plett monterad finnes med tillhörande foderal uti
Tobaksboden snedt emot Landskansliet å Drottninggalan
Undertecknads lOädeshan-
d *l Tid Gustaf Adol 's Torg är fournerad med ett nytt as
sorteradt lager af alla sorters Kläden samt moderna Drap
per Ull och Draglim lagas i utbyte Om god Tara och
billiga priser försäkras
SOLIN
A L SOLDIN
Klädesfabrikör fria Norrköping
8-4 breda Thibeter
uti olika kulörer säljas till 1 Rdr rgs pr aln Ett större
parti en- och två-kulörta Thibeter till de mest billiga
priser 6-4 rutig Kamlott å 1 Rdr aln
bii
Kramboden Jtt S9 Drottninggatan uti
f d Falkenbergska huset
Ett större parti
p
BOMULLS-SHAWL AR Engelska Katluner fint och ordi
nära Bom ullstrumpor blommiga och släta Thibeter Yl
le-Musslin Gardin-Netteldufc Bomulls-Vantar Fiancé
Shawletter m fl varor till ytterst nedsatta priser uti
undertecknads Lärftsbod vid Westeriångnatan Nr 69
GI
gn
F E GEORGI
FLANELL Ikyprad och *nkel hel- och half
ylle till fabrikspris i Strumpmagasinet vid Skepps
bron huset Nr 14
Nyligen inkomne
Engelska SOMiHAR-GOLFMATIOR finnas till salu i Garn
magaiinet vid Stortorget
Engelska Vaxduks-Mattor
3 aln ?r breda vackra mönster för Ångfartyg och som
marrum till S Rdr aln
i G ^rnmagasinet vid Stortorget
Plåt tings Tågmattor
ll lå
gg
af större och miadre dimensioner finnas till salu å Sjö
manshemmet i Stadsgården
Blån-Garn
a finare sort väl spunnet ett större parti å 10 sk b :ko
skåp hos Joh Aug Lundvall vid Fredsgatan
IjGGK et SEITEK VALL försälja IsUnds
Ull SiTtesfelb Gnmiai Lacka Vvismars Fårskinn
D
tiirivl fortenia Eayelaka Bleckplatar Tahduk Bo 'ster-
var Buldan Fodervaf m m
i 6 f »
j 10 fi ^4 ^1
Af ffl FallarmastareD J D Leufvenmarks pi neder
i '«« liggaade Vin .r etc forjii 'Jes olulIadL till billiga pri
I •« I 'S Fat Fransk Cognac Hvita oeh Roda Porto
och
i Cette-viaer Madeira Mallaga ecb Rhenaka Vioer Fina
"ch °rd 'aill
u
x
,k
oc Ceite-Viner samt Fran .k \in
Aulka Hv«t och Rod Champagne p5 hel- och halfbuteljer
si»mi fi ;are RdJt Vin pS buteljer Underrattelse ltmnas
1 ha5et 88 Westerllng .at en tr uPP
EnovkKil OfiPlilPO 'PP
o J
O
af do fle»ia kuiorer fardigiifna att genast kunra begag
nas bSde till yttre och inr« m3 !ning sS val i kaggar
om 30 h 80 skSlp som skilpundtals samt kokt och o-
kokl Holl LlnoIJa och Hacbln-Tapet-Papper i 6 Rdr b :ko
RiSel- ul Au» Lund !U Krjddb0d V "1
_
4 k ;a Fernbock gtil Bresifjh raffineradt Salt
tor |jrari Engelsk Trlil oluttradt Fnoske Bly cslsi-
nerad Kimrok Hartz Porlvin foriulladi och p5 nederlag
fio ^elsk Humla Styckekrita bos C F Liljevalch
VITRIOL RODFARG och SVAFVEL afSto-
» ra Kopparbergs Bergslags tiliverkntng forsaljas pS
undevtecknads konior i hu *et M 1 i hornet af Svartman-
gatan ocb Stailplan C D JADERHOLM
si I 1 f
fcogelsk ^tenkolsolja
eii storre parti hes F A Eisen Regeringsgatan
Ostmdiska liis ^rytl
utmbrkt goda och vackrn a 7 sk bttnao skaip i parti
rncd rabntt hos Joh Aug Lundvail vid Fredsgaisn
2
17IV1 BBASILIANSKT RAFFE hus C- .il A
af alla dicaen«icner Barn-skärp .»gårr- och Gla-ögons
Fodral Barn
Hes- och 8kol-Väskor Minmcbock-r m
m förfärdigas sa£it fincas tiil salu i JW 18 vid F- .eds
gatan
UTI TAPISSERIHANDELN I BA2A-
REN Å KOHHBRO
nnderhålles ständigt ett Täl a soitaiadt lager nf al .a till
Tepis ^erisömnad höranda maiertalier af bästa qualité och
till billigaste priser nemlUen
Silkes
BoäiillJ- ocb Ylle-Stramaljer af alla bredder
och kulörer
Finaste 7 .zfir- och Mericogarn hTaraf nyligen ett be
tydligt parti inkommit
Grotre eller s k Bottengarn i chatteringar
TspisseTiaiike
Chr-niher till brodering och morlerieg
Gd
g
Gad- Silfver- och Stälperlor siTal släta soai facel
erade
Saadp ?rlor i fullständiga och talrika chatteringar
Pressade och prickade Blanke .ter till brodering och ap
terade till Korgar Vaser Dosor Askar Pappirs-pres
»r m w
Ett högst betydligt sortiment Tapisierimönster hvilket
så Täl Tinter som sommar uoderbSlles med al 'a i Berlin
utkommande nya mönster hvilka äfvtn med billiga vil
kor får hyras
lJIf ll
hy
Tapisseri- och PerlnJIar «f alla numror
Perlsilke ooh Landtråd m m-
dl
Stockholm den l :sta Mij 1S40
T ^nj-elska Kettingar af flera dimensionar An
kare Skeppskabysser Patent- Skeppsspel Gänmpel
Klys Rullbly Stenkols-Olja Black-Varnlsle Engelska
Slipstenar i Brädgården vid Tegelviken der Sonas äfren
»rukbsrs »nt till nsrre fartyg «asi Engelsk Stor
båt for bi '11 %4 priser
T ^venne Underrår med tillhörande J *rnr£ck«r
och Hangare m m passande till ett 100 lätlers
fartyg fionas till salu om bord 3 Kapten J- Östmans
fattyg liggande midt för Skottgränd
MAHOGNY -Kbenholtz grön och svart Bux
bom Aim Ask Bok Ek med flera träslag Jemte
torra Bräder Bjelkar Spiror Ltkter m m i Lilje
valcb» Brädgård vid Tegelviken
Hvitbok s-Kuggar och Drillvalar
h Tk
pussande för Qvarn- och Tröskverk hos
S ENGSOLM
Gätbgs .tan 40
GREKISKA RUSSIN
GR
sälsynt frukt utan Juarnor och stjelk a IM sk banko
skélp uti Lundvalls Kryddbod Vid Fredsgatan
Champignoner
g
M .x 'd picklfs Piccallis Ryska Sockerärter nya Di sert
Rassin i lager valda Calrinpiommoa och Sv .skön iioaste
Matolja Ostindirk Soja inkommen på kms fln Capris
samt Oliver Holländsk Genever på buteljer samt civerse
Specerier till de mest facila pria i Almlöfs Kryddbod
vid Köpmanstorget
i Almlöfs
hörnet af Boilhosgränd
FRANSK LAKRITS-ROT
k klhJ
FRA
5 balar om 8 lispund SS äk banko l .sp hos Joh Aug
Lundvall vid Fredsgatao
T \Tyil KIGA PVä LINFhö Holl Kidt
IIvitt Klöfverfrö hos Dugge el Setterrall Störa Ny
gatan M 37
fiiga Pyk uts JLinlrö
Ei R
gy
af 18 skörd hos Bonnedal et Eonip i Rantaiästa
rehuset
Rödt Klöfverfrö
veritabelt Holländskt samt Nylands Utsädes-Råg på Kon
totet Nr 57 hörnet af Jerntorget och Södra Baaiogräcd
en trappa upp i gränden
Klöfverfrö
af förlidet års skörd och af bästa qualité bos
L 0CAN
L 0 CANTZLER -
ÅSTUNDAS KÖPA
Juveler äkta Perlor
äfvenså kallade skefva eller knottriga äkta Galoner och
Broderier Svenska oäkta Galoner och Epauletter äfven
gammalmodiga Nipper i hörnet af Clara Strandgatan och
Stora Wattugränd Nr 2 qvarteret Ugglahorg dä värden
efterfrågas
ÅSTUOTAS HYRA
Tvenne ljusa RUM det eca med möbler samt
koi önskas få hyra till den 3 :s
.a instundande Juni
Adress förväntas i biljettt till O E som torde inlemnas
vid Hötorget i hu«et M 10 en trappa upp inpå gården
UTBJUDES HYRA i
"pn BYGGNING vid Drottningholm med 5 :ne
rum kök skafferi och en mindre garde-ob å nedra
botten samt 2 ne vindsrum jemte nödige uthus och en
mindre trädgård Adress Kongl Apotheket å Drottning
holm
'J ^venne nyreparerade RUM hafva blifvit ledi
ga genom en oförmodad händelse Rummen äro be
lägna nära Packhuset å Skeppsbron passa äfven till
Handelakontor Adress fås uti Sejlarboden 1 Stadens nya
hus vid Röda Slussen
Vacker och landtlig SOMMAR- (alven VJN
TER- LÄGENHET
6 Rum och kök m m samt med eller serskildt Stall
och Vagnsbod
1 2 eller 5 möblerade Rum
Serskilta Vindsrum allt beläget i störa och vackra
trädgården i hörnet af Stora Baditagatan och Störa Sur
brunnsgatan qvarteret Bryggpannan med entré från
Kochils backe
Comroarnöje Ä Kongl Djurgården finnes en
VÅNING på 5 rum och en på 4 rum och kök issed
eller utan möbler Adress Antiqvariska Bokhandeln vid
Nya Kungsholmsbrogatan M 20
TVTAGASlNER somlige hvälfde och med jern
dörrar försedde stora hvälfda Källare samt Span
målsvindar att hyra Plats för varu-upplag i träskjul el
ler under bar himmel finnes äfven Underrättelse med
delas på C F Liljevalchs Kontor
Inackordering på längre tid
llh d
g g
En stilla och ordentlig yngling öaskar bli inackorderad i
någon bättre familj som är älskare af musik Dea som
refleklerar härå torde uppge adress i förseglad biljett till
Kontorist på Aftonbladskontoret
IDn Eakefru önskar att inackordera sij» hos nå
gon hederlig familj eller hyra ett k två vackra rum
med eller utan uppassning Svar i förseglad biljett ii |k
MAJORSKAN inlemnas i Arosins bod vid Aftickbron
V ad d- IHab rik en
som i många år varit idkad utaf fru C Feron är nu flyt
tad ifiån Clara Bergsgränd huset .HJ 50 till Mäster Sa
muels gränd huset Nr 38 del tredje från Drottninggatan
i samma hus som Ifökareboden är Tillverkas söks van
ligt den väl arbetade Silkes- och Bomu !lsv««lden hvi 'ket
äfven Hrr Handlande tillkännagifves äfven Täckvadd é 44
et 53 sk Skålpund 1 tr upp
F .n skicklig ocli ordentlig Tr ekare
k
g
kan genast erhålla kondition i Finland dä han »n»ä 'er
sig på Aftonbladstryckeriet bos J BECKMAN
Kn extra Vaktmästare önskar att få i >öra för
något Herrskap som reser till Brunnar «l !er andr»
ställen emedan hon är säker kusk och van vid resor t
brist deraf få någon uppassning hos Herrar eller n ?rr
skaper goda betyg om förhållande fattss icke Adress
B A Nr 6 AFtonbladskontorc .t
T JSMSTS OK AHDE
"J ^q stadgad ong man som lagt grund för sin
merkantila bildning på Handelsinstitut i Tyskland in
nehar sedan 2 år kontorsplats i ett af de största handels
husen i Götheborg äger kännedom i bokföring samt En
gelska oeh Tyska språken med goda och tillförlitliga re
kommendationer önskar nu ett lika engagement i Stock
holm sedan närmare slägtingar ditflyttat Underrättelser
om den sökande kunna erhållas då den reflekterande upp
ger namn och adress i förseglad biljett på Aftonbladakon
loret till 3 från Götheborg
ipn yngling vid 22 ars alder som längre tid
varit anställd vid en större Källarrörelse i en af ri
kets betydligaste städer och derunder äfven inhemtat kän
nedom i bokföring oeh Tyska språket önskar plats å kon
tor eller vid bruksrörelse Betyg öfver trohet flit och
ackuratess kunna presteras Närmare upplysning lemnas
på Kontoret 9 tr upp uii huset Nr 8 vid Skeppsbron
pn stadgad yngling med goda betyg som nå
gra år konditionerat utomlands och är kunnig i Bok
föring samt Tyska och Engelska språken önskar att kun
na erhålla emploj nu genast eller emot Juni månads bör
jan på Kontor hos nåpon af Herrar Grosshandlare Den
som härå fäster uppmärksamhet torde benäget uppgifva
adress i biljett till Stockholmare som inlemnas på Afton
bladskontoret
Tak-IKapp
d
pp
Försäljning af denna välkända och allmänt ackredite
rade sort som Hr J F Hassel i lifstiden innehaft fi ^tter
numera hos undertecknad
Reqvisitioner från Landsorterne expedieras med skynd
samhet då bestämd adress uppgifves
C Aug HAMBERG
Stockholm
Observera
Dan som Måndagen den 4 Maj på Aftonblsdkontoret
inlemnade en biljett till STOCKHOLMARE torde benäget
uppgifva vidare underrättelse hvart den ofvannämnde har
att vända sig
EIVEESB
!IÖO :de Mani b Lott 1
Insats 3 Rdr Sv Banko
Högsta möjliga Vinsten
100 ,000 Mark
Lotter äfven dalade uti 1-2 1-4 och 1-8 säljas å kon
toret 1 huset Nr 12 vid Lilla Nygatan till höger i förstu
gan och kan derom äfven brefvexlas mot ersättande af
porto ANTHON T PETTERSON
Lektioner
Om någon 3 Djurgården boende familj skulle för sina barn
önska undervisning i Fransyska språket sä vore dertill
tillfälle af en i språket skicklig parson som förut der
städes har lektioner och äfven kunde om så åstundades
undervisning »eddelas uti skrifva rita måla göra blom
mor och frukter samt åtskilliga bandarbeten 0« avar
anhålles i biljett t >li G H M som torde inlemnas i Kram
handlaren Grönlunds bod vid Köpmangatan
Var god och observera
g
Hårlockar emottages till omtrensning färgning och krus
ning för 8 å 13 sk Bko paret efter en ny uppfinning att dö
bibehålla sig ovanligt länge benor och flätor förfärdigas e 'ter
beställning äfven ntredes afkammas bår och oaiarbetas
bårklädsel arangeras modernt och väl Nu gentst är till
fälle för fruntimmer att få lära alltsammans mat billig
öfveremskommelse i huset Nr 21 Störa å Norrmalm till
höger inpå gården
W cf Itubensons
Kontor
är flyttadt till Stora Nygatan XS SS hörnet af Tysk»
Brinken e« tr upp
C H Hanstedts åonlor
flyttadt till Svartmangatan Nr 19 midt emot Tyska kyr
kan
Frans Miketa
Körsnär
får härmed hafva den äran avertera Tespektive kunder
och bekanta det jag flyttat från Dsevelska huset vid
Fredjgatan till huset M <8 vid Stora Nygatan rekom
menderande mig till allt hvad i mitt yrke hörer såsona
alla slags skinnkläder till konservering ftån mal sam
färgning å alla slags ludna skinn m m
Stockholm i April 1S40
TTnder mitt vistande i Stockholm erbju-dnr j *g
mig ati stämma och reparera Fortepiaeo '« Orgel
oeh Flöjtverk äfvensom att till Positiver ocb dylika innia
menter sätta nya musikstycken M 'n adress är fö- när
varande i huset Nr 10 vid Hötorget 1 tr upp tn $2 går
den O ECKSTEIN från Brestau
UDderttcknad anhåller om uppgift å H J .b ®
Christopher BilloVs adress i anledning af en min
aflidne broders med honom ouppgjorda nfTär
Stockholm och Barnängen i April 1840
E G BJÖRUSG
Rektor
Undertecknad rekommenderar sig »os» K m
missionär till Varors och Paketers encottag *nde oeh
afsändande vid Götha Kanalstationen Sjötorp A iresse®
är Mariestad och Sjötorp A BERGHOLM
Sluss-Inspektör
Astundas alt låna
Till den 4 Ma» önskas 2000 Rdr Bko stlende lån emot
hypothek af 6000 Rdr värde svar till OMTÄNKSAM 1
afvaktas på Afto ^blads-konto ^et
^n perso i
med skicklighet a
vid de högre Lärdomsskolorna fö
önskar öfver sommaren
a
eller ock f
cklighet a
skolorna fö
att undervisa i alla
förekommande ä®nea
eller ock för längre tid erhålla
HUGGEN STEN
af alla förmer oth storlekar Granit Ölandssten Sand
sten och grön Marmor m fl Monu«enter Afvisare Trapp
sten äfvensom listverk till Coraicher dörrstyckm o » r
till de lindrigaste priser erhållas på brslälining eller af
redan färd 'gt lager då öfverennkomtnelae träffas bo un
dertecknad i Nr 51 vid Adolf Fredriks torg 1 tr upp
G SVEDERUji
Nya uppfinningar
g
plats som Informator i något fcus i ataden eller hälst på-
landet Svar med adress till A E B torde inlemnas på
Aftonblads kontoret
Uaderteeknad erbjuder hfcrwed följande af avg sjordft
oppfinniigar mot ee rlaga afgift i :o åt rasp Hrr B il ^i-
k *re och Litbographer Kgl Pr pateateradt P ?gtryfk af
fle»a kulörer att fö-medelst an avärtvals
n ,snd8 gf Fioler Alter och
rSrbätlraade
frln ««M
stilsits kunna trycka aättaa sk fort som vanligt f .o 1»
resp Violinspelare Kgl Pr M«j :t« patenterad Strätjri ål a
re hvilken tjenar tiil förstärkande af ljudet och tlllstllm
a Stråklnstrumeater t :o F»
af förenämade Inslrumentar hvarig» oa» dl
Vj„nil j loa oeh kr»ft :o En ny nppfunnen k .posl
^on till Rak- «ch Panaknlfvar» skärpande hvilken nu Kn
gelska Frassyska ltalienika ech Tyska tldaiagar b !i 'vt >1
son den bästa lafordad S :a En ay sorts elastisk slrigei till
,k»r»andd och nppehållaade af äggaa i Rak- och Pern
kni 'v»r etc 6 o Kantschucks Blantsmörj» som beford 'a
skodons blankhet och vattentäthet 7 :o Cosmétiqae eliel
skönhetsmedel äfven skäggets svärtande
Beställniegar å större eller mindre partier hSra tu ^aa
göras hos mig till omkring dea 15 eller 10 den»es
Aftonblads kontoret
rveras
En parson som ull flera år vstit som Jernsvarfvare
vid en af Rikets s 'örre M >cbaniska Verkstäd ?r äfveniom
Elev vid Konirl Teknol Institutet är fullt kännare uti
Mekanik ocb har ger o gäll Atch 'teklur-rxame« åslundar
sig någon uppsigt som Wrkm ,islsre vid något bruk å
I .asdsor 'en tller vd nånon Meiarisk fnbrik i brist der-
»f öoskas någon annan kondition uti éet Kekaniskayr-
ket Svar afvaktas uti bijett till C V F N :o 50 som
Inlemnrs uti kryddboden hos Hr Lsgcrvail uii hörnet af
Bäatb Illl
Besvärsgataa ocb IlorDtullsgstan
Ett ungt Fruntimmer
som fö ^örjer sig med handarbete nr .en för närvarande
är siadd i en liten omständ ;ghet beder någon god men
niska om ett 1 tet lån hv ite bon *»ed säkerhet vill åter
betala S ull det finnas någon som ömmar för denna
bön bedes ödmjukast osri adress i förseglad biljett
till Snart Förhoppningsfullt Svar §om inlemnas på Aflon
bladskontoret
E S POMER
Meabanikua från Ben n oeh
medlem af filechanics In
stitution i London
Boende å Södra öfra Badstaga
tan qvarteret Katthufvu«ei Un
set JK 19
Frenunierations-8edIar
TILL 1 :STA GULD- OCH SILFVER VARUKLASS-LOTTERSET
I STOCKHOLM
utan Niter
(grundadt på d«t 200 :de H
Klä 2
Försäljs tiil l :sta Klassen ä 32 sk Bko bon U
Bokhandlaren Herr W ISBER
D :o Herr J C BED
D :o Herr L :« Gust RYLA
D :o Berr Georg ENGSTR
Handlanden Herr O NYBERG
De högsta Viniterra inlösas med
Dgs
2000 1 ,333 16 och 1000 R :dr Sv B :ko
ll
Och komma de öfriga Vinsterna att uidelss enligt planen
Till deltagare i detta Lotteri inbjudas 14 .000 Prenum
cificerade större eller mindre Vinster de öfriga hvilka i
dantag i detta Lotteri _
ÄL ARBETA
dantag i detta Lotteri _
EN UTMÄRKT VAL ARBETAD
TAM DBORSTE ELLER EN
Vid köp ar 10 Lotter erbålles hos Undertecknade den 11 gratis
Prof på de större vinsterna äfvensom Nitvinsterna finnas att bes
Planen ethåHes gratia
Stockholm I April 1840
koch Mus
(Regeringsgatan Nr 4
ET UTDRAG UR PLANEN
Underrättelse för de spelande
å
fpelande
1 g För att i möjligaste måtto bereda Prenumeranternes
ta Lotteri deponeras innan försäljaiogen vidtager i Rikets S
Klass-Lotteriets räkning en summa motsvarande
hvarje Klass hvaröfver »å väl behörigt Bankobevis som den
bos oss finnes för Prenumeranterna att genomse och för hvar
Banken kan lemnas nödigt vitsord
STOCKHOLM hoi L J- HJERTA Lill
Posthuset
Hamburger St 'ds- Lotteriet
UNDERTECKNADE j»mt
RG Storkyrkobrinken
DBOM Mynttorget
LANDER Bnzaren å Norrbro
RÖM Storkyrkobrinken
G Götbgatan M li
eranter af hvilka 8000 erhålla någon af do i planen spe
Hamburger Stads-Lotteriet få ingenting erhålla utan un
OLLERAD SILFVR
KONTROLLERAD SILFVER
DYLIK NAGELBORSTE-
11 gratis
as att bese på Hafvudkontoret hos
CAR
as att bespCARON et LUNDQVIST
dl
Q
Bok- och Musikbandla1
N4
säkerhet för vinsternas riktiga utbekommande 1 det
Ständers Bank uppå Guld - ocb Silf e t - v r u
alla vinsternas sammanräknade Tä 'de särskilt för
af Undertecknade med Banken hållande moträkning
rs riktighet alla dagar af vederbörande IjcssteicäB 1
» Nygatan midt emot Kongl