Aftonbladet Torsdagen den 7 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-07
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-07
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-07
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-07
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 7 Maj 1840

Sida 1

M 105
Thorsdagen
©ET TJUGOXDKFÖRSTA
1940
den 7 Maj
«H i Stockholm för belt år 10 Rdr 32 sk för halft 5 Rdr 52 si tre månader 5 Rdr Banfeo Lösa Nuuaror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets Kontor vid Stads-Smedjegatan i f d Zetrjei Bod vid
Ö i ?r !åiggatan i Kryddboden i hörnet af brottning- och Freds-gatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Björlings vid Kungsbacken i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
1 Lindroths vid Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 rid Nybrohamnen i S G Lagertalls Enkas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af fiorns- och Repsiagaregatorne å Söder
i Nybergs vid Göibgatan saiat i huset Nr 58 vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .aaidd
UTNÄMND den A dennes Bergmästaren i Uplards och
Gefleborgs Laos Bergmästare-döme Oiof Gustaf Öngren
till Berg » :astare i Öster- och Väster-Bsrgslagens Berg
masta re deme
DÖ 1 STOCKHOLM Boktryckaren Samuel Rumstedts
t ns .akft Sara Helena L 'Orange d 30 sisti April 67 år
DÖDE I LANDSORTERNA Medic Doit Philos och
Ch .ru Mag W lhelm August Palaiér på Trollhättan d
29 s ^stl April 32 är
— Eokefru Krigs-Rådinaan Mar
gare-ba Christina Fryxell född Langensköld på Säteriet
Éihoi v eu d 27 sisti April 64 är
— Eakefru A !b Ca
rolina CampbelJ född Braun på Tiaimermon i Söderman
land d 1 sisrl April 80 år
PAi EN T Tiliagdt Franske Ingenjören Felix Broinet å
ett tyll sätt att använda eldslågan och gasen ur masug
nar med eller utan blästerver till uppvärmande af
Pudu .i gs Reverber- eller andra ugnar för att deruti
fab ioera jetu stål eiler annan metall ulan alt dertill
beh fva någon särskildt eld
POS ^KUNGÖRELSER Under inner år räknadt fråa
Mars månads början till OSiiobar månads slut fortskaf
fas m-deln 2 :ae Engelska ångfartyg af första klassenen
gåög i v-ckan posten e-aellaa Sverige och England
ueail LörJagen från Hull samt Fredagen från Göthe
borg a ;ve som med ångfartyget Malmö 2 :ne gånger i
veciau emellun JMalmö och Köpenhamn
DOMAR Den 29 dennes utgifvas Svea Hof-Rätts uti
Löjtnanten U E Macnerbjertas Konkurs
— Den 1 inst
Juni u *gifvss Helsingborgs R .R
.s uti Haadlanderne O Haf
ström C B Beens och A T Qvibeiii Konkurser samt
A trä *3- rch Ur«rfva-tvisten efter Häradshöfdingen och
Rådmannen N F Bsrg
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Tsuds K R tiandels-bolaget J P- Svenssons et Komp
d 19 Täslkom OSiiober
— Jokasjervi Lappmarks B R
Brukspatronen Olof Ekströms å andra rtgd af Ting sex
måaadsr efter d 28 sistl Februari
OMYNDIGE Af Weiterås R .R Brandvakten C G Gyl
lande pu egen begäran
— Aspelands H .R Anders Gu
staf Magnusson i Kråketorp
ÄKTENSKAPSJÄF Emot Kofferdi-Skepparen Levin Säf
8t ?ö aaiffiäles bos Pastors-Embetet i Blomskog adress
Cirlståd och Blomskog
BOUPPTECKNING Efter Kommerse-Rådet och Ridd :n
G B ^rgbsian anmälss sednast inom d 4 inst Juni uti
SterbSuset i Ystad
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Bagaremästaren
N O Styrlsnders d 18 d :s kl 5 e sa å Stockholms
Börskäflare K ^yddkra ^ihacdlaGden Gustaf Esseens d 14
dennes fel 12 midd uti å Börskällaren anvisande rum
Hacdlasden C G Petzälis d 18 d :s kl 4 e m å Mas
sans Kontor i Westerås
SVENSK FÖRFATTNINGS-SAMLING Nr 12 utgafs i
går innehållande Reglemente af den iS sisti Februari
för Arméens Enke- och Pupiil-Kassa
SPEKTAKEL På Kongl Theatern i morgon Fredag
för andra gängen EucéuE Aram
Med HögvederbörJigt tillstånd och benäget biträde af
Sällskapet Sångföreningen för Kyrkomusik samt flere an
dra Musikälskare ämnar undertecknad att Böndagen d
10 dennes uti S :t Clara Kyrka uppföra en Andelig
Cons er t hvarvid följande stycken komma att exe
queras
Första Afdelningen
i :o Choral (Svenska Psalmboken Nr 5 Melodien från
1500- talet
2 :o Chör n Palestrica från 1500-talet ännu ofta begag
nad af P /fliga Kapellet
3 :o Le notte Kotale (Christi Födelsenatt instrumentalstyc
ke ef Corelii fordom uppfördt i Rom under julnatten
såsom inledning till en
4 .o Sång öiver tie heliga tre Konungar en urgammal me
lodi från förs 'a hälften af medeltiden
5 :o HysiD af Carl Phil Emanuel Bach
Andra Afdelningen
6 :o Fuga för Orgel af Georg Fredr Händel
7 :o De skönaste nuui rem a ur Konung Gustaf III :s Bs
grafningsmusilc af Joseph Kraus Svensk Kapellmästare
Tredje Afdelningen
8 :o Chör af Joseph Haydn kallad hans Svanesång
9 :o Chörer för mansröster med ackompagnement af blås-
instrumenter af Michael Eaydn
£0 .o Pilgrimernas Säng vid Jerusalems portar af Nauman
Conserten börjas kl 6 Ingången blir endast genom
stora (vestra dörren hvarest äfven repertoirer och or
den till sångcumrorna komma att utdelas
Biljetter å 1 Rdr Bko äro att tillgå hos Hrr Musikhand
}a ?ne Iledbom Östergren Rylander Hof-Konditor Beh
rens samt hos undertecknad boende vid Clara Kyrko
gård närmast Pastorsbostället Qvart Dufvan Nr 5
AMANKELL
Abraham MANKELL
auktioner
TjVedag .-n den 13 nästkommande M
'j U 42
pä dagen ioraoter att enligt denna dag fattadt be
slut af Borgenärerne i a8 Kloekgjutaren S C Giöiivalls
Konkurs å oflenilig Auktion pä Wärdshuset Stallsiäsinre
gärden lill den hös >sibjadande oviläroHigen försäljas Mus
SBCS fasta Egendom HEDSTA med ÅftERBY utjord It i-
mantal Kronoskatte och K0HLKARI4 t-4 mantal Frälse
belägne i Spånga och Jerfälla socknar af Stockholms Läa
Egendomer m ^d verkstäldt höstutsäde af fem tunnor 9
isppar Hvete och 2 'i tunnor 7 itappsr Råg fir genast
til lrådas i (let skick densasama sig btiionei
och iiunna
hugade SppkGl ^nfer om betainingSTilkoren och Egendo
^neus beskallenhet erhålla näreeare underrättelse bos
SysslomaEaen Jjäradsböfdingen Telander boende i huset
Pir il Yid Gamla Norrbro Stockholea d SÖ April 1840
p :nom frivillig Auktion som förrättas \id
Sätt» gSrd i Eke 'öd Socien nästa Fredag d 8 inner
i !aj och börjas kl Ett på dagen försäljes lill den högst
bjudande följande lösa egendom af Koppar Tenn Bleck
Jern Porcellsine Glas diverse Möbler af Soffor Stolar
Speglsr Bjråer Skäsi Skåp Väggur Klaver Sängar
Sängkläder Träsaker och Laggkärl en Båt m m Med
betalningen kronas säkre kände inropare trenne måna
ders anstånd men andra skola sina inrop genast liqvide
ra Brunna den l :sta Maj 4840
Ö
A G FOGELSTRÖM
Välgörande Fruntimmers - Sällskapets Direktion
och iifrii
je Ledamöter behaga sammanträda hos
Sällskapets Höga Ordförande H K■ U Kron-Prin
sessan i Dess Rum å Kgl Slott >t Fredagen cl m
Mrj kl
1
12 förmiddagen Vid denna Sällskapets
allmänna sammankomst kommer redogörelsen för
förvaltningen af Sällskapets medel un dir del näst
förflutna året att afgifvas och Ledamots-afgiflen
for det närvarande alt erläggas
Skh
ng
Stockholm dm 6 Maj 1840
TVrekiionen öfver Kgl Arméns p«nsions-Kassa
u upptager dtn 30 nästkommande Juni för Arméns
Accords-Amorteriugs-FoLda räkolng Un mot Fondens Ob
ligationer löpande med 41-2 procents årlig ränta Låoe
anbud leiottaffas i Fondens Kamererare-Kontor Månda
gar och Thorsdagar klockan mellan 11 och 1 på dagen
hvarvid närmare upplysning erhålles
9 Ail
arvid g
Stockholm den 9 April 1840
Di *ektiosb»
af Serien F och Yalörn Rdr 20 samt af Ordningsnum
mern som följer
nemligen alla från och med Nr 31 till och med Nr 40
» frän och med Nr 61 till och med Nr 100
» från och med Nr 121 till och med Nr 140
» från och med Nr 13S till och med Nr 200
» f
'åa och med Nr till och med Nr 3 ?0
» från och med Nr 5 JJ till och med Nr 380
» från och med Nr 421 till och raed Nr 440
» från och med Nr 461 till och med Nr 480
samt slut » frän och med Nr 501 till och med Nr 520 I
eller tillsammans 300 stycken Obligationer å 20 Rdr Bko
Stockholm den 30 April 1840
Götha Kakal-Direktiok
öerrar Kreditorer uti afl Snickaren Goutells j
Konkurs behagade sammanträda Lördagen d 9 Maj
kl 5 e .m å uuderlecknads Kontor uti Bergstrahlska hu
set L J WARODELL
Syssloman
"D OlfNEBY Helsobrunn och GytljeVad be-
OlfNEBY yj
• *- *- gagnas i är såsom vanligt från deri 25 Juni tillslu
tet af Juli måaad Vattnet är enligt Berzelii analyä det
mest mineralhaltiga uti Europa och dess stora kraft j
mot mångfaldiga sjukdomar tå väl känd att derom vi-
dote ej behöfver ordas Gyttjebaden äro liSa utmärkta j
Bad af Helsovattnet alla slags artificiella bad och Mine-1
ral-vatten finnss äfven att tillgå Mat serveras pä vsnli-
ga ställen till 3 '1 å 40 sk Banko för middag och afton
Hästar finnas att begagna efter ackord Ont rum m m
kan korresponderas med Handlanden S C Bolin i Ron
neby eller med undertecknad Carlskrona dea 55 April
1840 N EKWURZEL
Provlncial-Lakare och Brunns-Intendent
Calmar Carlsbaderbrunnsinrättning
uti Kostads Parl öppnas till servering den 25 Juni in
nevarande år då alla så väl Salla som vatma artificiella
mineralvatten utur epparaterna serveras Bad finnas att
tillgå utaf Runneby Gyttja m fl
De som ämna begagna sig häraf äfvensom för Rums
ans &afTande behagade dero .®2 korrespondera med under
tecknad Brunnsvurstar afgå hvarje morgon från staden
Ingående requi3itioner å artificiella vatten beredde uti
kompressions apparat på bouteljer expedieras från Apo
theket Calmar i April £840 I G PETERSSON
Id
r ÖTHA KANAL-DIREKTION kungör härmed
en uppsägning af nedanuppräknade utlottade Götba
Kanalbolag .i år 1835 ntgifne 5 procents Obligationer att
så till Kapital som upplupen ränta inlösas vid innevaran
de års sim efter hvilken tid rasta å deisa Obligationer
ej beräknas Innehafvarne till godo Inlösningen verkstal
les från och med den 16 nästkomissande December i Ri
Sets Ständers Bnnk genoE Hr Keferendarien S W Gra
pengiesser alla Onsdagar och Lördagar emellan kl 11
f m och kl 2 e .m
— De Obligationer tam till inlesen
presentera böra vaTa försedd» med tillhörande oinlöste
u
- ;äSt£-ooupoBS — De nu uppsagde Obligatioaerne äro alla
Brunns-Intendent
Ångbätsfart
emellan
Stockholm Carlstad ocli
Göfliejborg
ÅfCRNl
g
Ångfartyget WERMLAND fördt af Kapt C R Nymalm
afgår härifrån Tisdagen d 12 Maj fcl 3 f m till Carl
stad samt derifrån Lördagen d 16 Maj på förmiddagen
till Götheborg
— Passagerare och Fraktgods emottagas
och aöemnas vid alla under vägen varande stationer
Biljetter försäijas härstädes hos Hr L J Blomqvist Stor
kyrkobrinken
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgår alla Tisdagar kl 5 e m till SÖDERTELGE
"WE
STERY1K och WISBV samt återkommer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan
ångfartyget kommendör-
KAPTEN Kapten H Ramstén afgår från Stockholm till
Jönköping Söndagen dea 10 Maj kl 5 f m samt åter
vänder fråö Jönköping till Stockholm Fredagen den 15 i
s m Vid så väl ned- som upp-resan anlöpes Södertelge
Söderköping och alla vid östra kannliinien varande statio
ner äfvensom Hjellö egendom Bära Bjo Biljetter säljas
hos fartygets koiamissionärer Hr Hamn-Kapitenen och
Riddaren L Adlerbjelke i Jönköping och L J Blomqvist
på Ångbåtskontoret vid Storkyrkobrinken i Stockholm
Fraktgods emottagas ombord efter sersfeild Taxa och bör
vara aflemnadt kl 4 e m dagen före afresan Restau
ration finnes ombord
— Resorna fortsättas hela
sommaren lika som förl år ffå alt fartyget går från
Stockholm den 10 10 och 50
oeh från Jönköping den 8 15 och 25 1 /ar- !e
ÅNGFARTYGET ÖSTERGÖTHLAND
afgår irån Stockholm till Jönköping Tisdagen den 5 Maj
kl 5 f m samt åter från Jönköping till Stockholm den
10 Maj Gods och passagerare es &ottages till alla i vä
gen varande stationer Derefter fortsättas resorne så au
afgången blir från Stockholm den 5 15 och 25 i hvarje
Hsånad och från Jönköping den 30 20 och 50 Biljetter
för passagerare säljas i Jönköping hes Hr Hamn-Bapiten
och Riddaren L Adlerbjelke och i Stockholm hos L J
Blomqvist Sto ?kyrkobrmfcen Nr 9
ÅNGFARTYGET FEEJA
afgår alla Söndagar kl 8 f m till Maiiajfred och åter
på aftonen
jo » Måndagar kl 9 f ej till Strengnäs och Thors
hälla och åter Tisdagar kl 8 f n
» » Oasdagar kl 8 f ta tili Upsala och åter Thors
dagar s t
» » Fredagar kl 8 f m till Upsala och åter Lör
dagar s t
Dessa Resor taga sin början Sät dagen den 10 Maj
Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedje
gatan
OBS Alla sora köpa Biljetter ombord betala 8 sk Bko
öfver taxan
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
nfgär hverje 1 isdags och Fredags morgon kl 8 til streng
näs och AVesterås samt återvänder Onsdagar och Lörda
gar vid »dm tid Fartyget aniöper Sf engnäs pa »fre
san kl 1-S till 1 och på återresan kl t-ä till it f m
Biljetter för p»f :agersre säljas i Stockholm å iSederikon
toret Hr 89 Lilla Kjrgatan i Slrengnäs hös Handlanden
Sydberg och i Westrräs bos Inspektor Alsirom Pioper
Restauration lianee ombord
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Oasd *gar och Fredagar kl
8 f .m Biljetter säljas uti L J Wa ?odelis Tapetmagasin
i Bergstrahlska huset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Kosamiisionäreaj betala dem ombord med 8 sk Bio
förhöjd afgift
ÅNGFARTYGET DALARNE
afgår hvarje ODSdag och Löraag ki G r .m e .ied lacrpräai
från Stockholm till Westerås och Strömsholc eller Kö
ping samt asedtager Passagerare till nedsatt pris
ÅNGFARTYGET iäNGELBRECHT
afgår med däckad lastprå» från Stocikholm till Örebro
Söndagen dea 10 dennes kl
6 f m — Passagerare-af
gifterne ifrån S ockho .sa till Örebro blifva för plats i Sa
longen 3 Rdr 1§ sk Bko För Däcksplats å sjelfva far
tyget a Rdr i8
«k samt för plats å Pråmen i hdr l *k
allt Bko För Åkdon betalas efter storleken från 4 Rdr
till 1 Rdr *8 sk Bko som är afgifteo för en Schäs
Passagerare medtagas äfven till Kungsör eBer G affero
gen emot en afgift af 9 Rdr Banko för Salortgsbiljptt 1
Rdr Bko för Däckfplats å sjelfva fartyget samt 32 sk
Bko för plats å Pråmen Diverseha ^dla ^den Hr A Chri
stiansson är fartygefs KomwslJsionär i Stockholm som
emottager och expedierar foa &lgods $vSl afgående som
ankommande då anmälan derom göres uti Kalkmagasi
net vid nya Äungbol«isbroa hvarest farf .yget emoitsger
och landsätter såväl Passagersre sojsi Frafelgodt
Frakt
Taxan är alltid hos Komnsissionäyen tillgäÖgl«g och i det
närmaste Öfverensstä ^maode uifd den för seglande far
tyg- C F fram roa én är fartygets Kommissionär i
Örebro der genoÄ dess försorg fraårtgod alltid sied r .og
grannhet blifver emMtaget och expedieradt
ÅNGFARTYGET SJÖHÄ TF .N
siifgår fran Stocfebohca tili O
'e fe ro Frecage ?i d 8 Mal
g f BB traktgods emottages alla d ^gar pä La ^tfp .Ttyg
vid Riddarholmen Biljette lör passagerare räijas hes L
J BloErqrist Storkyrkobrinken Nr 9
Ångfartyget RAKETEN afgår i morgon Fredag
fråa Stockholm till Söder-Teigö och Morr &öping
kl 6 f m och COMETEN från Norrköping till Siock
holca samma lid Biljetter för Passagerasre säljas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bargstrahisäa huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med Sjföljan
de Lastpråm alla Lördagwr kl 7 f .m till Söder
Telge och Norrköping och åter alla Tisdagar vid samma
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells
Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Restauration fin
nes ombord i Pråm fkmes ailiid vid Mjnkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
\edagar kl 7 f m ifrån Slockhol» till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördagar ki 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Konto vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekomaaeaderade bref e ael
Jasi ofvannäisiiadö Stationer emottagas uti läste bref-lådor
ombord och lösas af emottagaren vid destinatioasorteia
Ångfartyget WIKINGEN afgår aila Ocsdggar och
Lördagar kl 7 f m til Strengrä .s och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
for Passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration fiaaes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
och Thorsdagar kl 8 f m tiil Streingoäs och
Westerås och åter alia Tisdagar och Fredagar vid »am
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells TapeiMagasin i Bergstrahlska huset Restauration
fimes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår nästkom Tisdag d
12 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Thorsdagen d 14 Maj ki 8 f .m Biljetter
for passagerare säljas uti L J Warodells Tapei-Msgasm
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
TILL WAXHOLM OOM FZIEDSSKS-
BORG afgår Ängslupen DROTTNINGHOLM från Logärds
trappan nästa Söndag don {O Maj il H f s och åter
yänder på aftonen Biljetter caljas hos Hr Forssgrén yid
Slottsbacken
TILL DROTTNINGHOLM
Efgår Åagslupen BROTTNINGHOLM alla Söcknedagar
kl lä f .m återvänder kl 6 e .sa Biljetter säljas ombord
Ä
LUSTFÄRD TILL
WAXHOLM OCH FREDRIKSBORG
Ångskonerten SOLIDE liggande vid Gustaf III s Staty
afgår Söndagen d 10 Maj kl 12 till Waxholm och Fre
driksborg och åter på afton kl 7 Biljetter å 1 Rdr
Bko samt hälften för barn under 12 år säljas ombord
afgångsdagen God Restauration finnes ombord
DILIGENCS TILL UPSALA
afgår Onsdagar och Lördagar från huset flir Sö Mäster
Samuelsgränd återgår Tisdagar och Fredagar samma tid
— Paketpriset är nedsatt
RIKSDAGEN
UTSKOTTSBETÄNKANDE
En ibland de vigtigare principfrågor som vid
våra riksdagar varit omtvistad är den angå
ende viddea och begränsningen sf den åt Riks
ståndens talamän i grundlagarna för vissa fall
aiadgifna rätt att vägra proposiiioaer som de
fiona stridande mot grundlagarnas ordalydelse
Det är bekant att en sådan tvist nyiigeu {öre
varit i Bondeståndet i anledning ai Statsutskot
tets förslag att Ständerna skulle besluta att icke
vidare upptaga vinsten af nummerlotteriet bland
statsverkets inkomster och hos Kongl Maj :t
anmäla inrättningen till upphörande Talman
nen ansåg sig böra vägra proposition härå och
då Ståndets pluralitet yrkade en sådan häa
sköts sakon enligt Riksdagsordningens föreskrift
till Konstitutionsutskottet soci har ait afgöra
sådana frågor Utskottets betänkande häröfver
har redan inkommit och är så vigtigt till sitt
innebä samt utreder saken så klart från en
ny synpunkt att det här nedan in extenso
meddela med utesiutaude blott af ingressen
eUtskottet bör härvid först anmärka att Ribs
dagsordo g 43 som i allmänhet cmUftr Lstudt
nurskalks och Talmans rättigheter deribland väl
upptager den att göra men icke den att vägra
ptofotition Icke eller är en sådau rätt hvarken
uttrjekt uti eller en nödtändig följd Ef den i Riks
dagsordningen g 23 mom a infoida LsntHnur
ekasks- och Talmanseden och dsn deri innehållna
föisäkran &tt med all förmåga upprätthålla och för
svsra Konungamakten och Rikets Ständers rättig
heter Om gruodlagtrues stiftare verkligen ténSt
sig rättigheten att vägra proposition sä vigtig s4
vidsträckt som man sedan föregifyit synes dou åt
minstone i ettdera af nämnde lagrum hafva bordt
få ca plats Di så icke skett anser Uiskottes re
dan häraf följa att Talmannen icke enligt vära
giuadlagsrs ordalydelse kunna ens ^s utföre det
vigtiga och mäktiga återhållande element i Sven
ska nationalrepresentationen som de genom den
vidstiäckta tolkaicgen af rättigheten att vägra pro
position skulle blifva .»
«Det är först i Riksdagsordningen g 55 sam
Landtmarskalks och Talmans rättighe att vägra
proposition omtsles och det förtjenar uppmärk
samhet att den blott namnes för att begränsas
(Landtmarskalk och Talman» bjudss der «må ej
isursna vägra proposition utom i det fall dä han
finner en väckt fråga bokslafligen strida mot gruad
lajarnes lydelse I slutet af nämnde g namnes att
om ett i följe af propositions vägrande till Kon
stitutionsutskottet fcänskjutet trål af samma Utskott
ansetts grundlagssiridigt den som motionen gjort
må der honom så godt synes vända sig till Kon
stitutionsutskottet på sätt som Regeringsformen
§ 84 föreskrifre ,
Då det lindrigast sagdt vore
besynnerligt att blott lemna motionären denns rätt
i fall äfven endra voro underkastade samma £fven
tyr leder hela g :ns sammanhang otvunget tili den
tolkning alt hvsd i början kalles väckt fråga är in
genting annat än hvad i slutet kallas motion ocli att
d» väckta frågor å hvilka Iandtmarskaik eiler Tal
man kan vägra proposition ecdast äro do i Riäg
dagsordningen g 48 mom 4 omtalade motioner af
någon vid riksdagen då närvarande Ståndets leda
mot en tolkning som fullkemligen styrkes nf Bast
fsregåaiade 54 g som föreskrifver huru proposi
tion till rattande ef ett defi aitif beslut öfvar «a
Konungs framställde eller ett betänkande ,n af
enskild riksdagsman väckt fråga bör isråttc
O dalydelsen af ofvan åberopsde grutidlagspara
girsfer for«nleder spledes icke dertill att Lar-dtmsu
scalks- och Talmans rätt stt vägra proposition sträc
ker gig längre än till de
'i Ståncfet vätkta tnotio
"er och då grundlagarna enligt R F § 83 sko i
i fcvarje ssrskildt Ssll eher deras ordaljdelss lii
lärnps» så är den Utskottet förelagda fråga genom
det anförda redan besvarad
Konstitutionslfiskottet som inser hala viglen ef
den här framställda grundsats snser sig dock börs
tillägga att den»a begeänsning af Tilmansrätt att
vägra proposition äfven synes ega en giltig g ?und
i betjdtlsen af det honom uppdragna föitroe ide
Det är tänkbart både att ett stånd »Ilar dess plu
ralitet kunde af ögonblickets hänförilss förlsdss
att bifalla en med dess enskilds åsigter öfveter .f
slämmande grundlEgsstridig motion och alt om
proposition i ingen händelse fick vägras ett stånds
tid skulle kunna upptagas genom voteringar för
att förkaita en mänjd inom detsamma Täckte mo
tioner af nämnda beskaffenhet Fö- «å 'Jaca falla
utan sfseende på osjnuolikheten att en d jIi ii mo
tion skulle leda til ett för hela riket vådiigt re
sultat rättigheten att vägra proposition riödii för
upprätth &llanda af Ståndets värdishet och ordnin
gen inom dttMiiima ett upprätthållande scm öf
ver allt tnåste åligga en Talman
Helt annat är förhållandet med de utlåtanden
ett Utskott öfver en af Konusgaö gjord proposition
siler i :n enskild riksdagsmäns motion afgifvit u
låtcaden hi-ilka äro ganska ski jJa fråa d frigér
h >ilkss väckande omaämnes i R F gg 5S 56 81
87 89 107 SSfCt H .-O gg 29 33 34 37
U skotten a all fyra Kiksssånden till frssorne»
utredande och försligens u .arbetande utsedde och
någon gång bemyndigade ;t med Riksens Stindeis
rätt besluta äro alltför vigtiga delar af vår repre
sentation stt deras utijt &ndea böra på ofvan éoisde
sätt af «n Talman kunna behandlas Deras ätg :r
der äro
uaderkastade Rikets Ständats pröfning
hvilken Talmanen icke bör kuesa dem uride /iiållji
Ftran 8f en motsait regel ssulle icke uauan
rödjas därigenom att Konstisu ionsUtakoUst tiar
Siåndst yrkar proposition kommer i tillfälle att
arg uilåti Utom det stt ritlia tillfälle skulle all
deles afskäras då ett Ståiid med Talmannen vore
ense att undandraga sig Irå ^ans behandling cch
derigenom förlsaia da öfrige Ståndens verksamhet»
kan Konstitutionsutskottet minst för sig dölja vå
dan afven i dess hand sf en sådan makt hvari
genom det i förening med en Talman skulle kun
na omintetgöra icke blott den öfriga nationalre
presfcnutlotier s utsn äfven hela folket redin af de
med ämnet mest bekanta mäts utlåtande understöd
da önskan
0 .n i ett sådsnt utlåtande skulle förekomma för
s '«g om hvilkas grundlagsenlighet menifgarne äro
delade ega i fö-sta rummet Riksstånden och i det
and .a Knnuogen att vägra sitt samtycke til hvad
vid granskning finnes verkligen grundlagssiridigt
Utskottet fi uittar icke att denna vägran stall u
teblifva och anser derföre Tilroanneus vägran af
preposition i allo öfvetflidig Skulle den verkli
gen af behofvet påkailts fruktar Uiskotut anden
kntppt kunde påräknas
På dessa grunder och med den af Utskottet
förut yttrade öfvertygelse att Talman icke må från
gi usidlagames möjligen tvetydiga ordaförstånd hem
ta anledning att vägra proposition förklarade Kon
stituionsUiskottet således den af Bondtståndets
majoritet yrkade proposition tili antngacde eller
återremitterande af Statsutskottets utlåtande x 28
såsom icke grundlagsstridig icke kunna med stöd
af R
-O § 55 af Talmannen vägras
Följande hafva reserverat sig
Grefve Spens «När fråga är om gruadlagsbudet
tror jag att den enkla tolkningen böt hafva före
träde Den etkla betraktelsen är här huruvida
ett
'U skottsbstänkand® inbegripe» under hvad som i
R O g 55 kallas eD väckt fråga Härvid före
kommer att i R O g 37 säges uttryckligen att
Statsutskottet äger rätt väcka frågor till afeöranda
i plena «å vida Kongl propositioner till detsam
ma omedelbarligen öfverleamas Detta måste ku
ses bevisa att ett Utskottsbetänkande kan på det
språk hvarpå grundlagen är skrifven sägas inne
hålla en väckt fråga och således vara ibland dem
hvarom 55 g takr Tili och med betänkaedet om
nummerlotteriats afskaffaude ka -t tydligen blifva af
denna art Jag kan icke finna annat än alt vid
betraktande häraf förfalla alla de skäl som Utskot-
tet anfört ocb då jag deuutom anser allt hvad som
med bibehållande af var närvarande represenla
tionsform konsoliderar UiSkotteos öfvervägande
nrrEkt vådligt reserverar jag mig rnot Konstitutions
utskottets beslut ocb det EiU upplästa utlåtandet .»
P /ofeasor Cederschjöld «Jag medger väl att ut
trycket wäckt fråga» som förekommer i 52 § R
O synes förnämligast syfta pä enskilda riksdags
mäns motioner raen jag kan ej finaa annat än att
uttrycket i sia allmäoneliphet utgör en höire lia
thegori hvarunder äfven Utskottsutlåtanden liu ;i 'ia
hänföras Sålunda finner man t ex af 73 och 75
gg R O att allt hvad som är föremål fö R Seg
behandling bibshåller benämningen af «fråga» ic
ke blott sedan vederbörligt Uskott de öfver utlå
tit sig utan äfven sedan de serskilda Riksstånden
deröfver fattat sina besiat .»
Biskop Holmström nFrnot den hittills oovfcörde
gruEdlegstolkning hvilkin Höglofl Konstitutions
utskottets majoritet tillåtit sig för att kunna un
derkanna Talmannens i Bondssiåndet vägren af
proposition på bifall ti 1 Statsutskottets betän
kande x 28 måste jag reimera mig Enligt
allmänt språkbruk bestyrkt af (lsrg gruadlofts
ställen betyder ordet uväckl fråga» hvarje
mål
eller ärende som kan komma under ett Siåndt
öfverläggning således äfven Utskottsbetänkande
ehvad de innefatta utlåtanden öfver förut ge om
motioner eller propositioner väckta frågor eller
ock öfver frågor tom af Ctskottet sjellt blifvit å
bane bragte Af sednare egenskaper äv just d»n
som varit föremål för den vägrade proposition #»
och denna borde väl således aldrarninst hafva pif
vit anledning till statuerandet af e» exempel
i tolkningsväg Vådligt anser jsg ock detta fxora
pel i fall det — såsom jag dock icke vill för
moda — skulle komma att tjena till ett prejudikat»
Utskottens inflytande öfver Stånden är redan i all
mänhet alltför stort att görs det ännu stör /e ge
nom inskränkning af Talemännens utaf både grund
lag och mer än 30 åiig praxis dem tillerkända
pröfningsrätt öfver grundlagsenligheten uufUisk ,t
tens ofta af tillfälligheter genom <n rösts pl»-i
litet genom ombytt personal genom ett ögonblick
ligt passioneradt intresse tillvägnbragta förslåp "cfc
beslut är enligt min öfvertygels stridande mot
både anda och bokstaf i 55 g B O ocb skull
kunna lad till d3 betänkligaste följder
^T
i min tänka redin nog att ett Utskott Kor«ti 'a
tionsutlfcoUet i vissa mil erhålilt en makt hi- ^a
Men Hr Professorn synes här hafva f»r
f U *-
gonfclicV förgätit att Stånden kunne afstå ut
skottens beta kanden äfven om ej Talmannc x
rsr prcposilion
8ED !-

Sida 2

än Ståndens — en makt öfver hvars missbruk
jag önskade att fosterlandsvänner aldrig måste få
skal att beklaga sig — men att genom ea egen
mäktig grundUgstoUning utsträcka deras maklfu '1
komaenhet äfven till de öfriga Utskottens tlllfiili
ga majorite er kan åtminstone med mia röst jag
icke tillstyrks Den rättighet att vägra proposi
tion »am 55 g B O tillägger Talmannen skulle
bllfvs höjst obetydanda om den på satt Konstitu
tionsutskottet nu jrkar skulle inskränkas endast
till easiii .de motioner hvilka såsom «åd <ne der
est da löta cllmäuna frågor icke fordra annan åt
gärd af Stånden än recaiis till Utskott Ea slik
vägran kan icke anses vara af den Tigt att
den föranledt ett »get grundlagsstadgande Hrad
sjelf /a bufiudfrågjn eller skälen for den väg
:ad propositionen angår hade jag ansett det va
ra Konstitutionsutskottets åliggande att upptaga
och om så ske kurde vederlägga Talmannens mo
tiver hvilka i öfverensstämmelse med förra riks-
dagens Konstitutionsutskotts af mig biträdda me-
sing jag åtminstone för mio del i ailo godkän-
ner och for att komma till öfvertygelse om dec
vsrkligs meningen af da ordalag som af nuvaran-
<le Konstitutionsutskott blifvit begagnads i betän-
ksndet M 28 sidan 5 hade det icke varit otjen-
A /1 A a a A i a -—- f J A M —rf vlf J M t _
ligt att nced desse jemföra dem som af Statsut-
skottet vid sistlidne riksdag i betänkandet JW 54
sidan 23 begagnades i fråga om sättet för num
merlotteriei» upphörande Hvilka Utskott — den-
ra elier den förra riksdagens — i detta afseende
bäst mad sanning och sans uppfatiat andan af Sva-
riges konstitutionella institutioner derom mi en
gåag den ojäfviga historien döma .»
I denna reservation instämde biskap Agardh
och professor Bolmér
P /ofessor Geijer »Emot ofvanstående af Konsti
tutionsutskottets majoritet fattade beslut sch emot
de motiver på hvilka det grundas får jsg reserve
va mig af följande skäl
l :o emedan Statsutskottet i sitt utlåtande i an
ledning af motioner om indragning af Konjl num
merlotteriet verklijen båda väckt och tillika be
svarat en ny fråga genom Utskottets förslig att
Ständerna i fall de nu gillade nummerlotteriets
af motionärerna yrkade indragning endast borde
hos Kongl Maj :t anmäla sitt beslut därom med be
gäran att Kourl M»j :t måtte gsnom nådig kun
görelse bringa detsamma till allmän kännedom o
aktadt vinsten af aummarlottariet hvarken är ellar
kunnat anses vara ibland bevillningsmedel om hvil
ka Rikets Ständer enligt 59 60 il gg af R F en
samme (å erdna utan blifvit räknad till da ordi
narie inkomster hvilka i följd deraf måtte bero
på båda Statsmakternas baslut
2 :o emedan Statsutskottet insinuerat denna vig
tiga frågas afgörande på ett (ätt i min tanka lika
mycket stridanda mat granalagenheten som rege
ringsformen och nummerlotteriet är en fördömlig
inrättning hvars vinst om den blifvit räknad lik
väl aldrig bordt räknas bland Statans ordinarie in
trader Konungen förslog vid 1828 års riksdag
nummerlotteriets upthörande Ständerna voro far
dess bibehå linde Nu föreslås att Ständerna just
i denna angelägenhet skulle ensamme beslutc un
der det med uppdraget att kungöra detta Ständer
nas beslut Koaucgen med detsamma skulle stilla
tigande frånsäga sig sin rätt att gemensamt med
Ständerna besluta ar .gSende bibehållaodet eller upp
hörandet af Kronans ordinarie inkomster i all
Eänbet
(Forts
uk
n
1
i
g
i
le
u
st
r
t
k
tt
d
g
Biskop Heurlin talade äfven för anförandet och
uttryckte dervid den förhoppning att om de 4000
Rdr Kongl Maj :t vid innevarande Biksdag äskat
för utiversiteternas materiel beviljades tillgång
äfven skulle beredas för arfvode till universiteter
aas Riksdagsmän men om de icke beviljades för
mente Talaren att sedan 17 § en gång vore af
Konung och Ständer antagen man väl kunde väcka
motion om serskildt anslag för besagde arfvode
och vara temligen säker att det beviljades
Representanten för Lunds universitet Professor
Bolmé ?r förenade sig hufvudsakligen till alla da
lar med Professor Geijer och Biskop Heurlin och
fann i motsats mot Professor Thomander ganska
probahelt ait Lunds unlversitetskassa skulle kun
na utgöra den ifrågavarande utgiften
Kontraktsprosten Sandbergs yttrande
t
s
t
m
h
k
l
r
B
b
t
a
l
synes oss j å
k
r
a
a innehålla åtskilligt som under denna diskussion aj
o-j blifvit observeradt hvarföre vi här återgifva det
s-
t osfkoitadt «Hr Professor Geijer har med sin van
e- liga grundlighet ådagalagt hurusom den för uni
n- verslteterna föreslagna utsträckning af valrällighe
c ter vida öfver valbarheten bildar ea naturlig öf
n- vergåog till det valsätt af en större och allmän-
n- nare omfattning hvaråt samhällsutvecklingen nu !p
n- i sträfvar dock synes det mig derföre icka vara fullt s
t _ M 1 » 1 « t t U Ä « rj I .lf .i MA MA UlM #1 « k «1 A /1
t- skäl att härmed oskiljaktigt sammanbinda hvad j
4 det föreslagna tillägget till 17 § 9 mom innehål
m-i ler att nämligen universitetsfullmäktigen skall un
n- j dsrhåilas af akedemifondan Hemtar man anled
e ningen dertill af personalens mindre antal och den
a- större uppoffring som den följaktligen skulle vid
n kännas för sin Riksdagsmans arfvode så har det
under diskussionen blifvit upplyst alt för en Pro-
h fesser i Lund med full lön afgifterna äfven för en
i
ot
e
e
tt
s
e
r
i
o
a
g
g
r
t
d
lång R ;ksdag icke skulle öfverstiga BO Rdr Bko
då de för en pastor i ett mindra stft kunna uppgå
till 190 Rdr Bko Hemtar man skäl af den aka
demiska lärarekorpsens sysselsättning och löneför
måner syues mig ett dylikt förslag äfven bort gö
ras för elementarskolornas lärare hvilkas ädla mö
dor ehuru mindre lysiade likväl torde vara af
samma vigt för bildningen pch ibland hvilka Lek
torer Rektorer och Kolleger väl icke ära försedde
med större tillgångar än akademiernas Professo
rer Adjunkter och Docenter Hvad här föreslås
är egentligen ingenting annat än att statea skall
underhålla universiteternas Riksdagsmän ty hvad
som brister i akademifonden måste fyllas genom
statsanslag Principens riktighet bastrides icke
men dezi blir först rättvis när den utsträckes till
hela representationen hvarförinnan den partiell
tillämpad synes vara en förmån för enskilda på det
allminnas bekostnad»
Professor Giijer ville vid sednare delan häraf
ellar att principen om representationans uader
fcåilande af staten först blir rättvis då den aj par
tiell tillämpas utan utsträckes till hela represen
tationen anmärka att det rätta det rationella i
detta hässeende först nästan nödvändigt gér sig
gällande såsom undantag innan det kan såsom
regel inträda Ett sådant uadanttg fann Talarea
redan infördt för akademiernes representationsrätt
i det att valrättigheten är utsträckt vida öfvar val
barheten
Deruti instämde en stor del af Ståndet
f
b
h
a
m
v
m
o
h
h
r
s
i
s
e
b
s
l
d
u
m
b
i
s
H
f
l
d
s
serskildt och
5g gemensamt
18
t
»
»
i ,Q
_ — V
Professor Moren afstod slutligen från sitt yrkan-
.r >i hän sr fP .7i .tiij n <-h !a
d
h
d
in
o
b
r
s
de om föredragning af de båda
propositionen på bifall till de båda
besvarades med ett allmänt Ja
17 :ie punkten af betänkandet afslogg men
och 19 puakterne bi fö lo a utan diskussion
20 :« punkten Förslag till grundlagsändringar
åsyftande riksdagsförhandlingames ordentligare och
skyndsammare gång
A B C och O biföllos utan diskussion
E g 49 riksdagsordningen 1 mom i :e perio
den föranledde en kort diskussion hvarunder Dok
tor Agrall Professor Moréen och Biskop Hedrén
yttrade sig mot förslaget såsom innefattande ett
d
onödigt tvång el I er ,»öm PröstenMoréen uttryckte
n
det en atvångströj» hvaremot Prosten Haiiström
och med houam Prostarne Lundblad Öhrnberg fö
'0Ch
föXD
et
"öm ä
fven
8e
biföui :k6P U 'de
F G H I K biföllos utan diskussion
21 .« punkten Föreslaget tillägg rörande mini- li
miantalet af närvarande ledamöter i Konstitutions- m
utskottet när det med Bikets Ständer» rätt be- Fr
slutar g 38 riksdagsordningen sista perioden
Prosten Oarnan acsag förslaget högst betänkligt
«D«t hände t ex .» anförde Talaren «under förra at
Bikstiagen i Bankoutskottet att endast 2 å 3 le- po
damöter af Ridderskapet och Adeln tillstädes kom- be
mo af hviUen anledning Utskottet flere gånger J fö
s :r .Ä
,«rÄÄÄ°
.u»
Stånds ledamöter sammansatte sig att några hvarje sl
gång uteblifva hvarigenom Utskottet gjordes helt H
an
pe
m
ha
Ga
be
et
sta
ga
sk
sa
ska
och hållet åtmin»tone till en tid i sådana frågor
inaktift Af ännu större betänklighet kan detta
förhållande blifva i afteende på Konstitutionsut
skottet »om har en mindre personal af hvarje
Stånd än Bankoutskottet Hade förslaget i stäl
let för orden «minst V3 :delar af hvarje Slåndt
ledamöter» innehållit V3 :dclar af Utskottets perso
nal si hade jag genast biträdt detsamma men
kan cu icke annat än alldeles förkasta det» Der
uti instämde Komminister Dahlgrin
Denna punkt a /slogs
22 till och ined 25 samt 27 till och med 32
punkterna biföllos utan diskussion Likaledes bi
föllos 26 punkten mot hvars redaktion likväl Pro
sten Ödman yttrade att den förekom honom nå
got besynnerlig «Det kunde nämligen hända» sade
Talaren «enligt ordalydelsen af förslsget att jag
måste plikts för det jag säljer en bok på bvfllten
titelbladet är bortryckt eller eljest förkommit om
ock denna bok i öfrigt icke i något afseende kan
bli föremål för åtal .»
För 33 ;e punkten medgifvande enskild persons
rätt att erhålla qvarstad å skrift som åtalas skall
mot «antaglig» borgen talad Bifkop Hedrén och ivan
Lektor Kellgren Prostarne Ödman och Hallström akt
med hviika Doktor Björkmtn förenade sig yttrade
sig mot densamma och den blef utan vidare dis
kussion afslagen
lid
en
På eftermiddagen samma dag föredrogs Lagut- i
skottet» utlåtande m 2 i anledning af verkställd SR
granskning af Justitieombudsmannen» embetsbe-
granskning af Justitieombudsmannen» embetsbe
rättelser och allmänna redogörelse äfvensom af
hans embetsdiaricr och registratur för den tid
som sedan sista Biksdags början förflutit i
eft
har
tyda Utskottets handling till det bästa och deltogo
sjelfva mer eller mindre i den opinion att Justi
tieombudsmannen borde egna en synnerlig upp
märksamhet åt Högsta Domstolens förhandlingar
hvilket efter vissa ledamöters förmenande skull
kunna tjena Opinionsnämnden till lednlag Slut
ligen återremitterades betänkandet i den del som
rörde tillägget
BdIttclsc Uti berättelsen om förhandlingarne i
Borgareståndets plenum förliden gårdag har den
•riktightt insmugit sig att af Statsutskottets
betänkande pankten angående hushyre-ersätttnlng
till departementscheferne samt punkten angående
anslag till Hofrätterne skulle blifvit bifaiine istäl
let att den förre blifvit afslagen och den sednare
återremitterad hvarjemte framför 9 punkten före
kommer ordet »återremitterades» som bör hänfö
ras till föregående punkt
STOCKHOLM den 7 Maj
parjs till d 27 från London till d 28
samt fr£a Hambtirg till d 1 dennes
Dagens utländska post medför nyheter från
April
FRANKRIKE
I D«puterad«-kammarens session d 24 April
förekom Hr Remillys motion rörande de em
betsman som sitta i Kammaren Han sjelf
hade först erdat och yttrade dervid det hane
afsigt med förslaget var att så mycket som
möjligt höja Kammarans anseende Han hade
vid dess afgifvande handlat i öfverensstämmelse
med da utmärktast» ledamöter af den gamla
oppositionen hvilka nu voro ministeriella men
hans vänner dem man kallar konservative
hade blifvit främmand« för saken Han erin
rade vidare att de embetsman i Kammaren
som erhållit ett ynnestbevis af regeringen der
igenom ansett sig förbundne att gifva mini
strarae sin röst och att desse icke försumma
ett sådant medel att skaffa sig majoritet De
betrakta deras röst som de på detta sätt gjort
sig förbundne såsom sin egendom hvilken de
like andre försigtige egendomsinnehavare stän
digt söka utvidga o s v
Flere andre talare yttrade sig sedan men
utan att kunna ådraga sig Kammarens upp
märksamhet till dess Hr Thiers uppsteg i tri
banen Han vann väl uppmärksamhet men
icke alltid bifall Tvärtom afbröts hans tal
som oftast af knot löje och reklamationer
Han förklarade att han skulle sätta sig emot
förslaget om fråga vore att göra det till en
lag emedan det ej dugde men om fråga en
dast vore att sprida mera ljus öfver saken
så hide han ingenting deremot Han sökte
VIsa (jet regeringen icke hade någon nytta
f .- .v- .» .- *- o™
!af #mbetsman som suto i Kammaran eme
dan desse vanligtvis voro mindre I &ttstyrde
hvarföre också regeringen ofta sökte slippa så
dane hvilket yttrande föranledde skralt och
invänningar Efter det flere tält öfver ämnet
och sist Hr Odilon Barrot åt hvilken ropades
bravo yrkades diskussionens slut och Kamma
ren beslöt med en majoritet af SO till 60 rö
ster att taga motionen i öfvervägande
n
Pnnsessin Victoria af Sachsen-Coburg nar
den 2S April kommit till S :t Cloud dit Ko-j
nu "g Leopold anlåndt dagen förut
Det talas om en ny amnesti i anledning afj
förmälningen Den skulle komma att omfatta
» "» de kategorier som voro »teslutaa i den
förra amnestien till följe hvaraf alla de po-1
litiska flyktingar som nu kringirra i främ-
mande länder skulle kunna återvända till
Frankrike
Frän Åigier skrifves under d«n 18 April
°
att en expedition ater skulle foretagas till Jern
portarne Abd-el-Kader var i Medeah och lät
befästa defiléen vid Teniab der således den
förstå stora träffningen torde vara att vänta
»» ?ki <• rnl
sluta knget med en envigeskamp dem emellan
Härtill skall marskalken häfva svarat att han
antoge utmaningen men valde kanoner till va
pen och att emiren kunde bestämma afståndet E
Msn måste i vår tanka bär »oga akt sig att
ej räka i ea förvillelse hvartill Professor Geijer»
argumentation utgör en lockmat Ständerna be
sluta nemligen icka om nummerlotteriets upp
körande detta beror helt och hållet på Konun
gen de anmäla blott sitt beslut att oj be-8kn»
vinsten deraf bland Statsverkets inkomster Be
slutar nu Konungen att sjelfva lotteriet skall bi
behållas hva tiil ingen bejiridt h 'nom rättighe
ten >å är det Honom äfven obetaget att fort
farande lått Staten få uppbära inkomste-na deraf
Hvid är då ogentligen anledningen till hela för-i ,Q
skräckeisen Red anm
åsy
sk
E
den
tor
ytt
onö
det
och
'0Ch
F
vid lastning och lossning för att kunna undgå
den hotande faran
Den IS April lade sig Engelska linieskappet
Bellerophon utan att salutera på halft kanon
skotthåll utanför hamnen Officerarn® giugo
likväl i land Man väntade den öfriga eskadern
till d 20 men som amiral Stopford sedan
längre tid tillbaka står på cn ganska vänskap
lig fot med Konungen hoppades mm efter
hvad som nu inträffat att allt skulla kunna
fredligt afgöras
ENGLAND
Den enda nyhet härifrån är att Drott ingen
på några dagar skall hafva upphört båda stt
rida och dansa
ORIENTEN
Engslske generalkonsuln Hodgas har haft
täta konferenser med Paschsn för alt ,förmå
honom till fred med Porten men utan verkan
Slutligen skall generalkonsuln hafva förklarat
då Paschan ej ville höra tslas om Turkisk»
flottans återlemnande det han tog i sitt be
skydd hvar och en som ville öfvergå fartygen
Paschan hotade nu att låta skjuta den som
gjorde det af hvad rang han än vore Hr
Hodges svarade imedlertid det han ej ärnad»
låta föreskrifva sig några lsgsr ut .in »kull»
veta bibehålla sina rättigheter Ea Turkisk
linieskeppskapten har kommit på flykten ech
medtagit 20 man Följande dagen utnämndes
Achmed Pascha till storamiral för de förenad»
flottorna men Mustafa Pascha afsattes från sin
plats under förevänning att han gynnat Tur
karnes flykt Önskan att åtarvända hem lärer
imedlertid vara allmän hos da Turkiske offi
cerarna
— Hofrättsrådet Landin återvaldes i går af
ton enhälligt till Rikets Ständers Justitieom
budsman och till Suppleant Hr Lagmannen L
J Rhodin som erhöll 54 röster Hr Härada
höfdingen Bergström hade till denna befatt
ning i7
De till detta val i St &ndtn utsedsle elekto
rerne voro följande
Kidd och Ad *ln (välde med omkring ISOröiter
Grefve De Geer till Leufsta Carl en af Biltets Her
rar Friherre Omenitjerna af Eka Csrl Hofmar
skalk Friherre Adelsvärd Johan Carl överite
Kammarjunkare Friherre Nordenfalk Jahta f d
Statssekreterare (»nhälligt vald Herr layerhjelm
Pehr Assessor Herr Ccierschjöld Pehr Gustaf
Professor (enhälligt vald Herr Ccderslrålt Joh
Casimir Assessor Hr Grundelsljrrna Axel "VTil
halat ExpeditloasSecret Herr Edtnhjelm Gilles
Geaeral-Major Herr af Zellén Nils Wilhtlm Ex
ped .Sekret Hr Edelstam Fabian Lagman Herr
af Holin Johan Samuel Kammar-råd
Suppleanter Friherre Gyllenstjerna N C Kam
marherre Etjonhufvud Érik Knutson Öfverste
Löjtnant Falkenberg Cenrad Kammarherre samt
af Tuneld G E ^tatskommlssarle
Uti röstaatalet voro närmast dessa med omkricg
100
- Grefve J ?om C F Friherre Stael von Hol
stein F
"W- Tersmeden W F Hermelin A
Grefve Spens C G Herr Netherwood W Friher
re Lejonhufvud A Herrar von Troil E t Heyne
G„ Nordenfeldt O Grefve Hamilton M Herr af
c D
— Presteslåndet Biskopen Holmström f d
Statsrådet Poppius Prostarne ödmonji Hallström
Stenhammar Östberg Liedzen Sandbirg Morén
Mner tml VtoUttor Tliomandiu
PRESTESTANDET
Plenum den 28 Slars f m
(Forts från M 92
16 :de punkten g 13 2 :dra mom 1 perioden och g
17 2 :dra mom angående Universitetens repre
sentation
Diskussionen angående denna punkt var ganska
vidlyftig Talmannen tilikänaagaf sin tanka att bå
da ifrågavarande paragraferna borde i ettsamman
hang föredragas eljest skulle inträffa antingen att
utan löneinkomster försedde lärare skulle bidraga
till riksdagsmannaarfvodet eller ock att de ordina
Tie lärarne skulle ensamme bekosta underhållet för
en representant den de ej sjelfve utan andras del
tagande utsett
Professor Morén var af motsatt tanka och den
na delades äfven af Professor Thomander som i ett
långt anförande sökte ådagalägga omöjligheten att
af Lunds universitets tillgångar bestrida riksdags
maonaarfvodet
Professor Geijer talade för båda paragrafernas
antagande och det i ett sammanhang Af hans
yttrande återgifva vi följande
«Hvad docenternas valrätt beträffar så om den
först betraktas ur allmänna synpunkter måste det
msdjifvas att svårligen bättre qvaliflcerade per
sansr till utöfvande af en sådan rätt finna» Da
äro vanligsn vid cn mognare ålder då de upptagas
inom den akademiska lärarckorpsen det är ej säll
synt att de redan såsom docenter till en del före
stå professioner och de kunna i alla afseenden
räknas till de mest bildade män 1 landet Man an
märker så3om en inkonseqvens att de blifva väl
jande uten att sjelf vara valbare och många finna
deruti en anledning att klandra förslaget emedan
det i deras tänka är irrationelt att ej båda dessa
rättigheter äro förenade Det förhåller »ig i min
tanka tvsrtom Da rationella gruadsatserne för en
nationalrepresentation kunna endast såsom undan
tag göra sig gällande inom Ståndsrepresentationen
hvilken dock alltmer behöfver dessa undantag för
»itt eget bestånd M ?n till dessa allmänna grund
»atser hörer enligt min öfvertygelse skilnaden e
mellan valrätt och valbarhet ®n skilnad hvars nöd
vändighet ju mer representationen utsträckes allt
mer skall inses och erkännas Ej annorlunda för
håller det sig med den inionieqvens man velat se
derutinnan itt åtminstone den ena representanten i
hvartill hvardera uaivenitetels representation tro-1
ligsn numera alltid kommer att inskränkas enligt
förslaget skulle nluta altt rik»dag»mann»arfvode ur
akademifonden hvilket redan med H K .H Kan»-
leren» tillåtelse äger rum i Upiala .»
dJumer representationen utsträcke» de»» mer kom
mer ock den grundsatsen alt vinna insteg »tt re
presentanten betala» af allmänna medel Undanta
get är »ålede» äfven här 1 sjelfva verket inträdan
det af en allmännare mer rationel grundsats .»
Under en replik längre ned yttrade Talaren
«Jag anser en Riksdagsman endast »kyldig att
följa sin egen öfvertygelse som förut bör vara be
kant för hans kommittenter hvarföre jag ej heller
anser honom böra låta »ig binda af instruktioner
För mig har vis»«rligen ingen sådan blifvit ifråga
««tt men då bruket att gifva sådana initruktioner
börjar »öra »ig gällande har jag velat iakttaga det
I» tUinil» att <Ur»n jUr» mio iligt
t
d
d
o
f
u
v
i
SPANIEN
Brigadieren Zurbaao har i Biceita helt och
hållet slagit en Carlistisk bataljon hvaraf 300
msn dels stupat dels blifvit tillfångatagne
Cabrera skall ännu vara ganska sjuk och
har nödgats öfverlemna befälet i Morella till
Garcia hvilken skall vara «n man af mod och
beslutsamhet så att man af honom väntar sig
ett energiskt motstånd Alla skogar kring
staden skola enligt hans förordnande nedhug
gas äfvensom han bsfallt att hans trupper
skola uppbränsa alla städer och orter de nöd
sa öfvergifva Christinos göra sig likväl säkre
på Morellas fall helst som mycken förvirring
skall råda inom dess murar
BELGIEN
Genom en kunglig förordning har general
återfått sin len på den icke
van der Soiissen
aktiva staten
Af »Ha de för orolighsterca i Gänt i sist
lidne Oktobsr arresterade personer har blott
en enda blifvit dömd till tre månaders fän-
Geijer
S7vch BjömaZ
-1 — Borgareståndet Herrar Hallinq Morsing
- Schartau Brinck Warn Kjellberg Elfbrink Petré
l
t
n
n
h
0
l
Christierson Ekholm Moberg och De Maré Supp
leantir Harrar Lagergren
Gråå och Valley
Bondeståndet J j Rutberg från Norrbottens län
Nils Persson från Södermanlands Erik Norberg från
^estmanland» Sone Persson fråa Malmöhus Jo
han Andersson från Calmare Petter Gabrielsson
från Kronobergs Johan Persson frän Upsala PeltiT
Mårtensson från Jönköping» Anders Olsson fria
Stora Kapparbergs Jöns Ersson från Wermland»
Anders Jonsson i Tuna från Östergöthland» och Jo
han Andersion från Skaraborg»
Suppleanter Niklas Jönsson från Christianstad»
län Lars Pettersson från Blekinge Olof Benja
minsson från Götheborg» och Ephraim Larsson från
Elfsborg»
ANGÅENDE TÄTARE SAMMANTRÄDEN AF
RIKETS STÄNDER
Konstitutionsutskottet lärer inom få dagar
vara färdigt att inkomma till Stånden med sitt
betänkande öfver denna fråga i vår tanka för
beståndet och utvecklingen af Sverges repre
sentativa statsskick kanske den vigtigasle som
ännu vid denna riksdag blifvit väckt emedan
den är helt och hållet praktisk det vill säga
kan afgöras med eller utan representationsför
ändring i öfrigt Som bekant är har överlägg
ningen derom inom Utskottet uppslått i följd
af en motion utaf Hr C t
Wtcrn att riksda
garne måtte för att blifva kortare hålks årli
gen I samma mån den politiska bildningen
hinner utvecklas och den öfvertygelsen blifva
mera allmän att cn slyreise i Sverige för att
kunna motsvara sitt höga uppdrag måste stödja
sig på folkets och dess ombuds egen medver
kan och förtroende och i samma mån styrel
sen hinner blifva nog upplyst och fördomsfri
för att fiaea att det är för henne som dö
största svårigheterna uppslå i följd a den lån
ga mellantiden af fem eller sex år mellan re
presentanternas sammanträden i samma måa
skall man äfven sannolikt finna nödvändigt att
närma sig till hvad Hr Wacrns förslag innehål
ler Imedlertid har Utskottet denna gången
stadnat vid att föreslå riksdagsmännerna till
hvart tredje år Orsaken härtill lärer om vi
äre riktigt underrättade icke vara den att de fle
ste Utskottats ledamöter skulle hafva förbisett
att äfven den mellantermin som härigenom upp
står är alltför lång
— de fleste skola i sjelfva
verket varit böjde för hvartannat år — utan
att de trott ett sådant förslag komma att mota
en alltför stark opposition i Stånden i anseen
de till den af erfarenheten från fordna riksda
gar föranledda benägenheten att betrakta dessa
möten mindre som en fördel än som en plåga
för landet hvilket af dem icke skulle hafva att
vänta sig »nnat In ökade skatter
Vi tillstå likväl att Utskottet» skäl faemtadt
h allmänna redogörelse äfvensom af
diaricr och registratur för den tid
sta Biksdags början förflutit i
e
h
l™ l ,on hi 'poli ,i51 "™r
granskning »am
t Utskottets yttrande af bifall till
Justitieombudsmannen» embetsförvaltning i allmän
bet lades till handlingarne men Utskottets i detta
blad omförmälda tillägg till betänkandet att Ju-j
stitieombudsmannen i afseende på den honom i
100 § Regeringiformen lemnade föreskrift »kulle
hafva kommit ändamålet närmare om han ehuru
sådant förut icke varit öfligt upptagit en kort re
dovisning för sådane i Högsta Domstolen afgjord»
mål der olika begrepp om lagen» mening bland
Högsta Damitolen» ledamöter yppats »amt engifvit
de skiljaktiga åsigterne och tillika meddelat yt
trande huruvida han ansett desamma påkalla än
dring af gällande lagar föranledde en ganska lång
diskussion En del ledamöter fäste »ig vid det
oformliga i berörde tillägg det de antågo böra
förklara» antingen »åiom ett åurtagande af Lag
utskottel» omdöme om Juititleombudtmannen för
valtning eller ock såsom en ny motion de» Ut
ikottet ej varit berättigad »tt väcka Andr» sökte
a
Sa !lslia s ,l !a Anledningen härtill har varit en
pa ^or Hurter som man beskyllt för att vara
hemlig katolik hvilket väckt en sådan förbit
j tring hos hop ?n att han för att undeå dess
[fö !jder måste Söndagen derpå låta af polisen
ledsaga sig till kyrkan Han sjelf bestrider på
det högsta anklsgslsen och saken kommer att
undersöka
NEAPEL
Att Konungen synes hafva kommit på för
sonligare tack»r kan inhemtas deraf att i »n_
ledning sf Engelske sändebudets råd till de 20
Brittiske sjökaptener som befunno »ig i Nea
p«l att lemna hamnen så fort som möjligt
regeringen g»nska »rtigt har förordnat »tt
dessas skepp skulle med förbigående af »Ha
andra fcide inhemsk» och utländska biträdas
n enda blifvit dömd till t
_ j
R '3e octl 'rikände
SCH WEITZ
Nästan alla Sch-weitziska kantonerne hafva
fter h ^r .d haft sina religiösa oroligheter Nu
ar ordningen kommit till Schaffhausen hvil-
Mner tml VtoUttor Tliomandiu
V ^TS7ve och BjörkmaZ
ål

Sida 3

icke från sakens egen beskaffenhet utan blott
fran utsigten till framgång enligt vår tanka
icke helt och hållet kan godkännas Det är
Visserligen en sanning och en klokhets regel
att man ej bör framkomma med förslag om
hvilka förutsattes att de ej skola bifallas men
att cienna förutsättning här är nödvändig kun
na vi ej medgifva Sakerna äro komne i
en helt annan ställning ®n voro ®fven ^ör
enJait 10 år sedan Folket inser nu bättre än
tigonsin på hvilkendera sidan skulden är om
middagarna hittills förblifvit utan resultat för
nationen och den redan i Gustaf UI :s tid på
började och under innevarande riksdag oför
syntare än någonsin fortsatta försöket att ned
sätta ständernas anseende och på dem kasta
skulien för hvad andra brutit äro numera helt
och hållet fruktlösa Folket förstår att äfven
med vära nuvarande representativa former så
tunga de än äro verkligen något kan uträttas
och att detta något förstoras i samma må
foliet mera oafbrutet begagnar sin rätt att gifva
stöd och eftertryck åt siaa ombuds arbeten
Från denna insigt måste folket helt naturligt kom
ma till den öfvertygelsen att svåraste hindret
mot ett godt resultat af riksdagarna ytterst
härleder sig från ingenting annat än de långa
mellantiderna mellan dessa och oss synes att
Konstitutionsutskottet kunnat med godt skäl
antaga denna öfvertygelse lika allmän som opi
nionen om de representativa formernas ända
må Islösh et Tänkom oss blott å ena sidan de
otaliga behof af reformer som »isa sig i den
massa »f lifsfrågor för samhället och nationen
hvilka äro under arbete vid denna riksdag och
å den andra en Riksdag af endast den i grund
lagen medgifna längden utaf fyra månader in
träffande hvart sjette år Detta gör jemnt
tjugu dagar om året på hvilka ett folk som
haft sina flesta inrättningar stillastående på sam
ma punkt i etthundradefemtio år sktll ordna
dem i ett mera tidsenligt skick förbättra sina
lagar och förbereda nya organisationer allt på
en tid beräknad till tjugu dagar om året och
man har redan svaret på den frågan om så
dant låter sig göras Och ändock skulle tjugo
dagar årligen kanhända gynna arbetets fram
skridande i jemförelse med hela arbetsmassans
hopstockande på i månader hvart femte eller
sjette år Också är den öfvertygelsen numera
allmän och i synnerhet bekräftad vid denna
Riksdag der ingen timma för arbetena är för
summad att tiden för en riksdag numera o
möjligt kan inskränkas till mindre än ett är oaa
alla de under fem är hopade ärender derunder
skola åtminstone »handläggas» t— att bringa
dem alla till ett godt slut räknas nu mer af
både förnuft och erfarenhet till omöjligheterna
Vore det då icke vida bättre att Ständerna
trädde tillsammans fyra månader hvartannat år
än tolf månader hvart sjette Man har vis
serligen invändt att det beror på representan
terna sjelfve att ej väcka så många motioner
men hvarifrån komma motionernas mängd om
icke ifrån det langa afståndet mellan riksda
garne och hvem vågar väl tänka på motions
rätteus inskränkande så länge representanterna
samaunkoaoma blott hvart femte år så länge
missbiuk och ölägenheter ega fem år att för
öka sig och representanten nödvändigt måste
komma som en främling till Riksdagen Hvem
ville väl hindra honom att föreslå de förbät
tringar han anser nödiga för fosterlandets väl
då man lemnat honom den vissa öfvertygelse
att en betydlig del af den nu verkande gene
rationens lefnad skall förflyta innan det kan
ske nästa gäng och då han nödvändigt måste
vara oviss huruvida ett annat tillfälle någonsin
för honom återkommer Jnfölle åter riksda
garna hvartannat eller ännu hellre kvart år
så betydde det föga om icke alla de stora
frågorna hvarje gång såsom nu skulle göras
till öfverläggningsämnen Samme personer som
den ena gåugen utvexlat sina idéer när de nä
sta gång råkadas hade då icke heller att börja
så helt och hållet å nyo öfvertygelsen i de
flesta ämnen skulle snart närmare stadga sig
man skulle åtminstone en gång komma till en
fast hvilopunkt i frågan om bränvinsbränningen
näring /friheten tallsystemet statsregleringen
revisionerna granskningen af Statsrådernas pro
tokoller och al 'a dylika kuranta göromål vore
i ena fallet på tre i det andra på fem gånger
kortare tid afslutade utan att beräkna att den
närmare kontroll och uppmärksamhet hvarmed
Ständerna kunde följa förvaltningens gång skulle
betydliigt förminska den spänning mellan stats
makterna som nu för hvarje gång visar sig
Allt detta skulle i sin mån högst betydligt bi
draga till öfverläggningarnas förenklande och
riksdagarnes förkortande kapaciteterna inom
nationen skulle ock blifva mera kända och Re
geringen få bättre tillfälle att erhålla dugliga
personer ibland sig den allmänna andan få en
högre lyftning och alla känna sig närmare sam
manbundna vid fosterlandets gemensamma in
tressen
Vi tro således att Utskottet gjort orätt att
icke föreslå åtminstone hvartannat år Det
hade väl åtminstone gått an att försöka om
detta ej funnit bifall och hade så «j skett så
kunde en förändring till hvart tredje ganska
lätt hafva skett efter cn återremiss Nu vilje
vi deremot hoppas att en sådan måtte komma
att ske ifrån samtliga Stånden med föreskrift
till Utskottet att föreslå en kortare termin Un
der tiden intill des3 detta ärende förekommer
vore det önskligt att hvar och en i »in stad
måtte noga öfverväga saken och vi föreställa
os3 att man dervid snart skall stadga sig i
den tankan att skälen för det åsigt vi här
framställt vida öfverväga den inkast Utskottet
•f öfverdrifven försigtighet på förhand uppgjort
— Det berättas nu såsom visst att Hr von
Hartmansdorff kommer att blifva Riksarkivarie
och att den na varande Riksarkivarien Lands
höfdingen Hans Järta ämnar åter sätta sig ned
Upsala
d
t
v
u
d
e
f
O
t
a
v
v
n
o
i
d
b
H
o
f
o
s
F
k
p
i
g
S
t
e
s
in
v
g
v
n
v
— Riksdagsfullmäktigen Hans Jansson har
hemr«st på 3 veckors permission
— Från Norge har man den underrättelsen
att Norska korvetten ÖrneD med kadetter om
bord skall af ^å till Medelhafvet för att deltaga
i Svenska skonerterna Aigle 's och Falk» kryss
ningar
— Ett kompani lärer härstädes vara stiftadt
lör inrättande af en gaslysningsanstalt Fransyske
Ingeniören Hr Droinet lärer stiftat detsamma Det
är ämnadt att för sälja portatif gas som köres
•mkring uti egna dertill inrättade reservoirer på
hjul Denna anstalt bör blifva ganska nyttig för alla
tidana lokaler der det lönar sig att inrätta rörled
ning för gaslågorna och dar lokalen medgifver
att placera en mindre reserveir hvilken blott
behöfver inrymma gas för dagen ocb således
sjelf upptager obetydligt utrymme
BOKHANDELS-BULLETIN
t
t
a
t
l
e
n
h
t
m
a
a
å
h
o
s
r
a
a
a
r
f
I Geografisk konstruktions-beskrifning Första
bandet förstå häftet första »ch andra
arket af Sven Agren Stockholm Kor
stedt 1840
II Undervisning i Geografi medelst geometrisk
konstruktion till en början tillämpad på
Skandinavien af J G Klingvall Stock
holm Hörberg 1840
Att tiden går framåt med stora stag och det
som vi hoppas till mensklighetens förmån är
åtminstone obestridligt i de saker som närmast
röra jordlifvet» angelägenheter Man rådfråge
blott de förvånande upptäckter menniikoanden
i naturens kännedom gjort inom ett sekel och
det skall förekomma hvar och en såsom allmakten
efter en lång tidrymd ,Jnu åter behagat lyfta en flik
af Isisslöjan och äfven i de vetenskaper som ut
göra
en Sfvergång från naturkännedomen till
det abstrakta tänkandet sådana som historien
och geografien har äfven aenniskan röjt ett
kraftfullt sträfvande till något högre isynnerhet
vid ungdomen införande i deras helgedom Af
historieskrifvaren fordrar man en klarhet i fram
ställningen en redighet i sammanbindandet af
orsaker oeb följder sem ej blott göra hans
verk njutbart utan äfven på visst sätt tillglng
ligt för åskådningen hvartill uigdoMsläraren
äfven kan bidraga geaom tabeller öfveraigter
historiska kartor ock flera andra hjelpmedel
Men ännu närmare för åskådningen är histori
ens första hjelpvetenskap ech Clios högra vin
ge såsom man fordom kallade den — geogra
fien Dess föremål beröra våra yttre sinnen
floder bergssträckor bafskuster ro m måste
åskådas antingen in natura eller en trogen bild
för att få begrepp om saken Ockiå voro re
sor ech åskådande på alla tider det första med
let för jordkännedoms förvärfvande och först
för dem som ej kunde deltaga häri hafva kar
tan ech afbildningen framstått för att i alla
fall befordra åskådlighet Ett missbruk har det
vid undervisningen varit då man velat göra
geografien blott till minneslexor af namnregi
ster vid kvilket göromål man på sin höjd då
och då behöft se på kartorna för att någon
gång underhjelpa mödan eller rätta minnesfel
Först i sednare tider har man funnit att å
skådningen är hufvudsaken och öfverläsningen
blott bör hafva en underordnad roll eller ned
andra ord att kartan ej bör subordineras un
der läroboken Men dessutom har man erkänt
vigten deraf att lärjungen vid undervisningen
ej blott får vara sysslolös åskådare utan äfven
att hans verksamhet uppkallas för att konstru
era de former som framställas till hans kän
nedom det enda vilkor hvarunder kunskapen
kan få verkligt lif och blifva med outplånliga
drag rotfästad hos honom Flera lärare hafva i
sednare tider med berömlig nit bemödat sig att
åstadkomma förbättringar och bland desse an
mäle vi nu med nöje Herrar Ågren och Kling
vall
Ett bland de ljufvaste litterära minnen Ref
äger är då han för många irj tillbaka i säll
skap med vexelundervisningens varme befordrare
Hr Kyrkoh Svensson för första gångn tog känne
dom om Hr Prof Ågrens nya konstruktionsme
tod Det anade honom att denna skulle en dag
verka en vigtig omskapning i vårt geografiska
undervisningssätt Att denna aning ej har be
dragit visar ds frukter den burit inom förf
egen verkningskrets utländska lärdas bifall och
framför allt den stora Ritters vittnesbörd
Också har mången länge önskat se förf :s me
tod framställd för allmänheten och vi hoppas
att den fullständigt framlagd skall blifva en
vinst för vår litteratur och vårt undervisnings
verk Af det hittills utkomna häftet kunna vi
nu blott lemna en hastig resumé
I första bandet har förf lofvat den fysiska
ocb geografiska konstruktionsbeskrifningen En
inledning till läsaren föregår bestämd att visa
det omfånget för geografiens studium kan och
bör tagas vidsträcktare än i vanlig mening
H»n indelar således jordbeskrifningen i tellurisk
och icke-tellurisk samt den telluriska åter i
fy-isk och icke-fysisk den fysiska i organisk
och oorganisk den icke-fysiska i politisk och
statistisk De anmärkningar en Recensent
m
e
k
p
f
r
n
l
u
l
h
s
r
a
u
s
m
t
k
_ j te
Freja
gjort öfver dennVindelnjng
torde
böra
förfalla Förf har säkerligen ej haft andra
kunskaper för ogoneu än de som äro föremål e
för erfarenhet och kalkyl och alldeles ej tänkt d
på det abstrakta vetandets sfer Så mycket v
intressantare är dsremot uppsatsen o» det
geograG .ka läroiättet Bilder förklarar förf
Sr det första hvarmed lärjungen bör syjselsät
tas och dess första åliggande bör vara att för
ena bild och benämning Naturföremål och
sinnebilder af moraliskt religiöst och historiskt
innehall samt de upplyjningar man derigenom
vinner böra ingifva lärjungen håg för förmå
gan att läsa skrifva och räkna hvarvid en
läsebok som innefattade de redaB förut för
värfvade kunskaperna kunde användas och if
ning i teckning dermed förena» Under Ur
virfvad kännedom om jordens märkvärdigaste
a
in
a
h
k
k
ty
ta
In
a
ra
r
a
t
a
a
k
å
ställen och hvad der timat måste Sfven be
gäret att känna jordens bild vakna hvilket
först må tillfredsställas genom betraktande al
kartor och glober Men för imaginationen ir
ännu ej nog gjort ty den bild som genom
blott beskådande framkallas kan lätt utplånas
Här visar konsiruktionstaflan sitt gagn der lär
jungen först lärer sig sammanbinda landets hu
vudsakligaste spatsar och sedan följ» kusternas
böjning tills en bild af sjelfva massan är gif
ven hvarpå floder bergssträckor m m apte
ras Hufvudsumman af föremålen för politiska
och fysiska jordbeskrifningen som kan beräk
nas till omkring 3000 insmyger sig under
denna verksamhet sjelfmant hos eleven och
hand och öga bjelpas åt att göra kunskapen
oförgätlig Så förberedd kan nu lärjungen öf
vergå till de högre graderna af konstruktions
läran geologiska klimatologiska vext- och djur
geografiska och statistiska konstruktionen Den
psykologiska princip hvarpå geografiska kon
struktionsläran grundar sig är att den förbin
der inbillningens och minnets krafter med hvar
andra till samverkan för en fullständig form
kunskap i dessa ämnen Såsom bifördelar af
den konstruktiva methoden angifvas den njut
ning lärjungen eger af sin ekapamdo förmågas
Utveckling och det derieenom värkts hedaret
uiveckiin0 ocn aei aerigenom vackta Bogaret
till vidare framsteg samt lättheten för läraren
att genom eu ögonblicklig åskådaing inse och
bedöma lärjungens framsteg samt kunna vårda
ett betydligare antal lärjungar m m Far öf
rigt angilver förf i detta bälte i förväg flera
modifikationer vid användandet af methoden
samt besvarar de inkast som skulle kunna göras
mot mängden af de ämnen som komma att
uppgifvas såsom föremål för lärjungens upp
fattning
På en annaa våg genom användande af de
strängt mathematiska figurerna och do första
handgreppen i praktiska geometrien har Hr
Lektor Klingvall (»rsökt uppgöra sin method
för forsta undervisningen i geografien En in
ledning föregår med definitioner på do enklaste
geometriska ämnen såsom paralella linier vink
lar trianglar eirklar m m samt några pre
blemer såsom att upprita en liksidig triangel
på en gifven rät linie att skära en gifven rät
linie midt i tu upprita viokelräta och paralella
linier samt skära linier och cirkelbågar i lika
»tora delar Ehuru man för att lära känna
förf :s användande af dessa premisser bör ge
nomögna hela arbetet och da åtföljande figu
rerna tro vi dock att man kan få någorlunda
begrepp derom genom de tvänne första §§
dem vi anföra
(Emedan Götheborg och Westervik hafva
samma nordliga latitud nemligen 57° och 42
så ligga dessa städer rätt i öster och vester
— Westervik i Ö och Götheborg i V — Tag
tvänne punkter A och B och lät A utmärka
Götheborg och B Westervik samt drag räta
linien AB ock upprita på den en liksidig tri
angel ABC så ligger Cimbritshamn i punkten C .»
aDela AB midt i tu i D och drag från C
genom D en rät linie CE sä lång alt DE blir
lika stor med af CD drag vidare från E
en linia EF paralell med AB och utdrag CB
tills den råkar EF i F så är F Waxholm
Skär af FE /t från F räknad så ligger Streng
näs i skärningspunkten G Skär åter af FG y3
från F räknad så ligger Stockholm i skärnings
punkten H .»
Man ser häraf att Hrr Ågrens och Kling
valls konstruktion i det väsendtliga hafva det
gemensamt att vänja eleven vid åskådningens
och sjelfverksamhetens förmåner äfvensom de
utgå från den punkt att genom räta liniers
sammanbindning öfva honom uti utkastandet af
bilder af jordytas Hr Klingvalls method tyc
kes i motsats mot Hr Ars strängare binda sig
vid det raalhematiska som blott kan användas
på vårt verldsklots yta eller till den första
kursen af det Ågrenska systemat Också ville
Red i afseende på Hr Kliagvalls förklaring
att dess arbete är skrifvet för spädare UDg
dom tillfoga den anmärkning »tt båda dessa
methoder ganska väl kunna förenas men att
eleven för att hafva rätt gagn af Klingvalls
kurs bör vara förberedd genom några af de
preliminära åtgärder Hr Ågren föreslagit fram
för allt färdighet i att läs» skrifva och något
räkna Detta vilkor tyckes grundadi i sakens
natur då den abstraktion det geometriska så
lätt det än tages alltid fordrar af gossen för
utsätter några förberedande själsöfningar
u
l
5
m
q
1
läste på Riddarhuset upp ett anförande vi tro
nästan pä -18 ark mot SiatsUtskottets betän
kande asgående tredje hufvudtiteln och efter
honom följde en mängd andra så att denna
titel väl ej blir absolvarad i dag För öfrigt
föreföll der en ganska animerad diskussion an
gående Landtstatcrna Bondeståndet har bifal
lit Statsutskottets betsnkande angående Stats
rådslönerna men afslog hushyressnedlen och en
a»n >H punkt i afseende i lokalers upplåtande
till boställen
SJÖFARTS-UNDER RÄTTELSER
Slockholm
Iakteiie gJreppare fräa inrikes
ortei 4 7 Maj Norr
telce Andersfon Ted Gottland Åkersson tpnnnmål
AlftULLDE RESANDE 7 Maj 1840
L
n
f
j
Löjtaant v Keyne s &mt Häradshöfding Strandberg SÖ
dermanland Kr 40 Stadssciedjegatan Grosshandlare Phl
l p #soB Norrköping Nr Å7 Bi Nygatan Auditör Helmin
Westmanlftnd Nr iO 6 'adssmedjegrvtan Studerande Gull
brandston Upsala Nr 7 Grefccagnigatan Bandiande Leo
pold Norrköping Nr S St Nygatan Karm makare Spångberg
ocb Bo &feindare Forsdahl Westerås Bergstrahlska huset
Handland© Wetterström Falfeenberg och Brufcspatroa
Bernhard Nyköping Nr 1 S ora Gråmun &egrind Hand
land© Isbdetberg Upsala och Handlande Tornborg Norr
köping Nr 8 Stora Grémunkeerand Grosshandlare Wim¬
nell Götheborg och Tra &tör Winberg Upsala Nr 5 Sto
s I ra Grfimun &egränd I ?a« ;dlnndeme Grenzelius och Sand-
t t "5 Ä0 ,rSäP >BB käiiare» Freden Fabrikör Voiigl Norr
t j j .öplBg Boiel da Commerce Handlande Sundström Gefle
n Nr 13 Norra Smedjegatan Lagman Bammelhjeim Öiter
h
a
göthland Nr 4 Herkulisgrånrf Handlande W-Dgitin Up
eala Nr S Etora Njgslxn B-uicpatro»erDe Berggrca och
Guilftröaa WenaJ &Dd Nr 7 Slöra WaltQgr &nd
Ystad liesande
Iapasaeradc Den « Maj RjUmästare J von Plåten
»ed fira soo t»aKarjoogfru och betjent Hr C v Dan
feldt OfTrr-Itofiökroästaren Medieg Musikus C F Sper
ling Jurelerare Arr ,e6«n saoit f .u U C F Itolmt med
f barn — U tpi sa e r a d e dan J7 April Löjinant C A
Merner Mekttnilu E O Hoppe och I-aadlbruks-elerea
C J Luaéberg Ilaa 1 Maj lnapeklor C U Poplow och
Kopparslagaregesiillea J H Murman
TILL SALU FINNES
Nyligca har åtkommit i BolhandeJa och läljes i 18
•k b asko
Försök
Ulveckliag af Ralionella Grunder
Sveriges Penningeväsende
i
Jemte ett till Riisrnt Ständer ingifvet Kontrafärslag till
Lag f»r Protincial Banker af
DAVID FRÖLICH
1 dag bar utkommit i Bokhandeln häftad i Rdr Si
sk banko
Krönika
Aret 1 8 59
Historiskt Försök
af
J- EKELUND
ftYÅRE D .KTEB
WILHELM VON BRAUJV
tk1 RdS kbk
JV
1 dag utkomne a 1 Rdr S ak banko hes
L :s Gust RYLANDER
Bmaren 3 Norrbro
Hos CARON et LUNDQVIST (Regeringsga
tan Nr i i dae utkomne å 1 Rdr 8 st banko
N
Nyare Bikter»
WILHELM VON BRAUN
Fikk
Fria tryckei Q8u i dag uikom .mil och säljes i Bokhan
deln å 1 ltdr banAo
Undervisning-
i
Geografi
k
g
Medelst Geometrisk Konstruktion med Charta till en
början tillämpad på Skandinavien af J G Kl ngrall
Nyligen liar utkommit ocd säljes i Bergs
Deleens et C :o Fritze cl Bagge Hedboms
Lundeqvists och Rylanders Boklådor å 24 sk
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— Klockan omkring tolf natten emellan sist
lidne Måndag och Tisdag faattogs en till namn och
hemvilt okänd manspersion »om alldeles naken köm
springande utför Götfagatan Mannen befanns vara
rubbad till sina linnen och bar sedermera blifvit
af läkare besigtigad för att afTöras till Danriken
— En död mansperson träffades i Tisdags
uppfluten ur sjön vid Tegelvikshamnen Det har
sedan blifvit upplyst att han 1 lifstiden varit tim
mermannen Olof Lundqvist som sedan nigon tid
tillbaka varit saknad i sitt hemvist men huru han
kommit i sjön är icke kändt
— Af rymmarn® från Rådhushäktet greps
förlidne Mändag ytterligare den allminneligen ef-
terlyste Fredriksson sä att af hela sällskapet en-
Eriksson ännu icke blifvit ertapp .d
_ inbrottsstöld begicks i Söndagsaftol hos
en gnka boende i huset M i vid Glasbruksgatan
der en mängd linne bortstal» ur ett ekskåp Tjuf
varne voro efter hvad sedan inhemtat» så djerfvs
att då en främmands person under det de voro
inne i rummet kom och knackade på dörren för
att »öka enkan »om var utgången hade en af dem
helt ogeneradt öppnat dörren och sport den an
kommande hvad hon ville samt vidare »agt att en
kan «j vore hesima Af den främmande »om obe
tydligt kände till huset och dess invånare har det
ta blifvit upplyit äfvensom att tvenne karlar varit
Inne i rummet
banko
SARA VIDEBECK
EN TAFLA UU LIFV ET af — e
å
f
Fortsättning till »Det går an l oeh det går an W
Hos l )£ LE EIS et Compi dag utkommet
NF
g
Nytt Fransyskt och Svenskt
Supplementär- Lexikon
bkk6
pp
utarbe 'ait efter Franska Akademiens Dictionnär 6 te el
ler 1»35 års edition af J H Fahlroth 4 Rdr #4 sk b :ko
Hos W ISBERG
Bibliothek i populär Naturkunnighet 26 :te häftet eller
5hLiA
pg eller
5 :e h Littrow s Astronomi
med pl 36 fk
— Rasp Sub >kribenter hos Hrr Törn
qrist et Berger behagade uttaga »ine ex bos W Isberg
POSTSCRIPTU3I-
Pi Riksdagen bar i dag mest fortsatts med
anmärkningar angående statsregleringen Gene
raladjutanten för Armés H B Grefve Brahe
Hos DELEEN et C :o
16 :• M af Conversatioffis-
Lexikon eller 8 :de Supplemenibaftet 2 Rdr De föregå
ende 15 häftena feosta 30 Rdr banko
Hos &KJLEEJM et Comp
p
Författnings-Lexikon
alphabtikdfgälldE
g
eller alphabetiskt sammandrag öfver nu gällande Eccle
siastik-Författningar uti Srerige från 16 :de århundradet
till och med 185 författadt af M Ekdahl Tillika med
ett Bihang innehållande Konung Carl XI :s Kyrkolag samt
Presterakspeti Privilegier af den 16 Oit 1723 5 Rdr
16 sk Konung Carl XI Kyrkolag serskildt kostar 32 sk
banko
Hos FRITZE et BAGGE a 1 Rdr 8 sk b :ko
Grunder tor Topografisk
Skiftil lK
pg
Skrifstil ocli Kartteckning
till nybegynnares tjenst utgifne af
E A BJÖRKMAN
ÖRKM
Med plancherne följa äfven tvenno blad text hvil ?n af
dem som redan köpt exemplar och ej fått densamma
kunna utlagas
Hos DELSEN et
banko
Comp å 2 Udr 24 sk
G A Arninolls Melalion
om f d 8a >volak3 Brigaden» af Kongl Finska Arméen
deltagande i 1808 och 1009 årens fälttåg i Finland och
Westerbotten jemte underrättelser om dess upplösning
1810 med förteckningar pa da vid Brigaden under nämn
de tid tjenstgörande Officerare och :Ciril-eaibetsmän samt
7 plancher
Hos FRITZE et BAGGE nylige» inkomme»»
1 1 Rdr 40 »k- banko
lljF
liljan Fraiche
llt diéléti
comme excellent diélétique et admirable curatif
ou Des verlus médicales de l 'eau fraiche ct de son
usage lan t pour conserver la sante que p««r
relahtir par JEAN GROSS

Sida 4

Hos DELEEN et C :o
Hseffhers Oioralbok
4 T buaden 5 Rdr 8 :a D ex 3 !2 sk Preludier sami
Ma ?cher ex 5-fi ik Diäcaoisämman 40 sk Svenska
Mes *an »y upplaga i Rdr 46 sk Sveaska Folkvisor
satte far fyra reiausröster 40 ak Nordbloms Sånger med
aecumpagöeaient för Fortepiano 4 hafieia 6 Rdr Difo
fyrst &wsiiga sånger för ma &srester 1 h S Rdr Musik
for Sång och FortepUno utgifven af Geijer och Linde
ilad i b 8 Rdr banko
Bos undertecknad och öfrige Hrr Musiähandia ?e å i
Rdr banko
li Nya Sånger
f
vid Pianoforte af
EMILIE iiOLSSKERG
CARON el LUNDQVIST
RejrriEjBgtmo *»
Hos J HEDBOM nyligen u Eomiritn
yg
Svenska Messans Diskautstämma
jamte Brudmessan och Likbönen till beg»gnsn
de för dea vid altaret tjea«tgörande presten 46 sk b :ko
En å Norrmalm belägen nyreparerad STE ?i
HUSfiGENOOM med gårdsrum och trädgérd
so® med närvarande hyror lemnar 6 procent
ren brhlll ing å 2
,000 Rdr rgs säljes i anseende till
arfskifte for mindre än denna summ» Adress med be
skrifning erhåiles i Hr D Stenii The Magasin vid Nyga
tan Nr 27
Skrifpeanor uti huset lt 2 Stora Nygatan två trap
por upp
t ^kåosk ipritad Gåsfjäder uli huset JY2 11
Siora Nygatan 2 trappor upp
Yilelump
att större parti mycket god å 42 sk
1 Eisea Regeringsgatan M 5
rgs lisp hos F
Fl«re sorter fort och Madeira-Vintr på
fot och buteljer fia Jamaica Rum Marseiller Kork
Lakriss Braunscbweiger Humla Engelsk oljerifven
öröa Färg samt Christiania Anjovis i större kajgar med
flere varor försäljas till billigs priser å Kontoret i hu
äet Ja IS vid Lilla Nygatan lill höger i förstugan
Nyligen mkuiiiue niska MINER ALV Al 1 EN
SELTÉRS 7 sk rgs pr flaska
SODA 7 sk » d :o
samtLEMONADEGASEUSE 10 s5s » d :o
försal jas uti Kryddkmmhandeln Tid Riddarhustorget
- Katte
För Herrar Grosshandlare
Ett Yälbuligit solidt STENHUS med ypperliga Ma
gasiner Källare Vindar m m samt enkom inrättad
Kontorsläsenhet jemte tvenne elegant Våningar Priset
equalt med brandföi- .äkringeu kau betaia» efter brqväai
llghet Adresi Aflarsby-åi Stora Nygaian Kr 8
Alla de Haadels-Boisgai D Carne ^ia et Komp
tillhörige Egendomar belägas uti Jösse Härad af
Vemlands Län nemligen
ÖFRE ADOLFSFORS Jerabruk ech Sågverk
NEDRE ADOLFSFORS dito d :o
GS 4i
CHA8LOTTENBERGS 4ito
TORGILSERUD Sågverk
STALPETS Sågverk
samt RUDS Laudtegeodom
Med köparen ka» äfven •fverensioaimas o» öfvsr
tagning af Bolaget tillhörige Skogar i IVerrig» De ef
vannämnde fastigheierne %un .i« äfven dela» efter köparen
önskningar så rid försäljningen af det hela kan ske p
en gäng
Större delen af köpeskillingen kan få innestå emot in
teckning och 5 procents ränta Betalningen af loventa
rieme kan ske i terminer efter köpareas beqväsaiijjfatH
då nöjaktig säkerhet lesa ^as
ddf
j
Vidare underrättelse aieddela» bf
Gö 'heborg den $8 Deetmier 1«39
K
g
D CAKNEGIE *t S .OMP
Till salu elier att iivra
Ea mindre LANDTG &RD omkring ea mil land- och
sjöväg från Stockholm i behagligaste trakt utmed en
fjerd af Målåren der ångfartyg *a«kt andra bliar dagli
gen passera Få stället hvarest finnes en väl »ård«d tiil
sjön angränsande trädgård framfödas årligen I å 5 kor
cch Åbyggnaderne hva af Corp da logis innehåller ii ny
tapetserade rum med kök skändar ocb Jrontorer samt
en annan byggnad 8 ram med kök och konvorer äro
bra«dförsäkrade prydlie och i bäata skick äfvenså
trädgårds ästareboitäil *t ladugarden och öfrig u husen
1 brist af köpare uthyras by ?goa le ^ne — Corps de logis
med eller ulan möbler — tili en bäUre familj Närara
re underrättelse lemnar Grosshandlaren J L Backman i
huset Jtä 4 vid Skeppibron
Tptt större LUSTFARTYG bygdt af ek med
kopparnaglar 4S fot öfver stäf med skonerttackling
och utmärkt väl inredt med kompletta orh eleganta ia
ventarier så till möblering som köfcss *rvice fiones sill
sala Närsnare underrä $tei«e lemnas på kontoret midt
emot Posthnset vid Lilla Nygatan i traopa opp
Ett felfritt utmärkt vackert Halfblods-Sto 5
år gammalt och grått till färden fianes ull salu på
utfodringsstallet uli huset M 46 vid Lilla Trädgårdsga
tan Uppgift om priset erhålie3 på stålet af Fodermar
•ken Söderberg
T venne bittre V10LENER äro inlämnade till ^alu
• *- i Herr Söderströmj Hattbutik vid Riddarhustorget
CILFVERPJESER beitående nf K ffekano»
Ljusstakar Skål med fat Mat- och Såsskedar äro
till sala och au bese i Läderboden vid Fredsgalan
till 8 sk rgs skålp samt i parti med rabatt hos M U
Lind i Öfre Startsgården
Färska Desert Russin i små lådor
Muscalell-Russin ä 14 sk rgs skålpundet
samt
Bordeaux-Svislion ä 4 1-2 Rdr rgs lispun
det i Kryddboden hörnet af Ciara Bergsgränd och Drott
ninggatan
__
N
-ss inkommen större och mindre Sötmjölks
ost till 45 och 46 »k rg« p skå ?pusd i huset
35 vid hörnet af Adolf Fredriks Torg och fiorssgatan
iveane trappor upp
"SjZALKONfcR lärska väl gödda Adress Yg-
hergs Krvddsod i Clara Bergigränd
KÖRT i A X utomordentligt fit och läc
ker finnn till salu för godt pris vid efterfrågan
i Kryddboden hörnet af Drakens gränd och Öster
långgatan
B RUVA BÖNOR sacat saltade Turkiska Skär
bönor till billigt pris i Viktualiehandela rid Röda
Sluisea
DIVERSE
LOTTER
till
8 de Varu- ]LoU <eriets I Kl
garanteradt af undarteckaada
säljas å 32 sk Bko hos undertecknad samt i landsorten
Alla Niter i 6 klassen erhålla en Medalj i Brons öfver
all Erkebiskopen m m J O
"WALLIN
C O STRINDBERG i h STRINDBERG
Tryffel Katurelle
ldi h Ättik
y
samt Champignoner inlagda i smör och Ättika till bil
liga pris i Kryddboden vid Tyska kyrkan hörnet af Svart-
«B«ngaian
Vår-Hvete
som mognar på 80 til 90 dagar ett litet parti hos J
Jt Fredsbertr Berkulis backe Nr 8
W .is» Ofh JM ^hnds utsädes RAG veritabslt
god hos -A- SC9ARP
Skeppsbron Nr 40
Nrtt RI» A PYK LINFRÖ samt Holl Rödt
Hvitt Klöfverfrö hos Bagge et Settervall Stora Ny
gatan 37
Kl ÖFVER n .ss inkommet i«ed flere sorter
G-äsfjö Vicker i Vgbeigs Kryddbod i Clara Bergs-
gvänd
_
Takpapper
samt i Tjära inbränd TAKSPIS af samma godkända
tillverkningar soan Hr Joh Fr Hassel i iifsuden inne
baf försäljes i Kryddboden i f d Bromsisia huset vid
Hö orget
EMGELSK BESTSVARTA
i Kryddboden vid Tyska kyrkan hörnet af Svartman-
gatan
För Bestillatorer
små BJÖR8K0L brända i agnar
por upp M 4 Södenaalms org
på Kontoret 5 trap-
Göda Glasögon
kål U
g
Lorgnetter Dubbelkikare med såväl gentUa som simplare
fattningar alla sorters Förstorings- Kikare- och andra
Optiska Gias m m fiiinas färdiga och »illverkas hos
undertecknad Kongl Vet
-Akaderoiens Opiiske Instru
mentmakare boende huset M 52 yid Tyska Prestgataa
och Stalplanen 2 :ne trappor upp C E COLLIN
E q vacker P1PSAMLIWG finnes 11I1 s«la i Hr
D H Tiselii Tobsks ^agasin vid ffornhamnatorget
Reqvisilioner i större och mindre partier ställde till
undertecknad iniemnas uti Kaikmagasinet vidNyaKungs
bolmsbr»n der priset modereras efter beställningens be
skaffenhet och letveranser göra» äfven vid Mälarens strän
der efter föregången öfveresskommeise
6 CHRISTIERNSSON
gången öfveresskommeise
6 A CHRISTIERNSSON
l
Diversehandlare
åSTUNDAS KÖPA
Na genast önskas
få köpa en HÄST med nå
gorlunda vacker men framförallt siatk figur emel
lan 6 och 44 år något inriden och tranquil för militär
musik och skott — Den soei en sådan har att aflåta
torde med forsla insänds skriftlig underrättelse på Dag
bladskontoret adr till Bataljonschefen
FRANSYSKA HiJNLåCK
bké
med bokstäfver emblémer och deviser hos
L :s Gust RYLANDER
Bnzaren å Norrbro
PREPÅBEBåS OåUTSCHUK
L :s Gust RYLANDER
Bazaren å Norrbro
Bilkes-Börser
och superfin Eau de Cologne uti A R Beckmans Krydd
kramhandel
"Westerlånggatan M S2
rN BATALJONS-LÄKARE-UNIFORM bestå-
ende af Fr ^ck
"Vest Byxor och Rock samt Hett med
vanliga prydnader finnes tiil salu i Likkistacagasinet vid
Skomasaregatan för 50 Rdr banko Rockea är cågot
sliten men de öfrige persed 'arne äro nya
ASTUNBAS HYRA
PTT SNYGGT RUM med egen iagång städ-
ning och borstning vid Drottninggatan eller i närhe
ten deraf på månad Upplysning derom kan lemnas i
biljett till P som jnlempas i Kryddboden i hörnet af
Regeringsgatan och Alandsgräsd
Äl E l ^ersonne
ä
(Bsiaren ä Norrbro
har i des ?5 dagar ir .bekoaiiEit SOO stycken CABYLE
rch VIGONIA-SHAWLAR hvilia säljas till 2-5 af vär
det sam
e t större parti Wiener- och Pariser-Shaivlar
från 20 til 75 Rdr stycke
fajoneradt cch tryckt Tbibet
å 1 Rdr 12 sk fasonerad Camlott 1 Rdr 40 sk aln 3
alnar breda af bästa quslité äfressoEl ett större parti
Fransyska Paraaoletler till billiga priser
Averteras
JJti Kramboden i f d Bsr ^strahiska huset i hörnet sf
Drottniaggalan och Slöra Wsttagränd försäljas
200 st moderna Yicloria-Shaivlar till det o-
vanHgt billig priset å IS Rdr rgsj
150 sf Thibeter i ljusa och mörka färger
å 1 Rdr rgs aln — vattentäta Rockar och Ty
per ett sorteradt lager — Lager af aoderna
Corderojer och Bvxdrapper — Bonjour-Klä
den utmärkt vackra ;— Högst moderna Ma«s
Haisdukar långa och fyrkantiga
Sommartyger
i
Hel- och Half-Ylln Bomulls- och LinnaTvger
i lkltiadi
g
nti alla kulörer rutiga randi och enfärga
de oblekt och b !elit Semp-Lärft till uniforms
onderkläder
Moderna Sidin- orh Pique
-Vesltyger
/7J
RÖNLUND försälj«r tiil billiga priser i dess
• vid Köpmangatan huret M 32 finare och gröf
rö KLÄDEN i mörkare och ljusare kulörer Ylle- och
B o mn Ils-Kor deroy samt Byxtyger af flere sorter Kam
lott til Manskappor brunt blätt och grönt Kamlott till
Fruntimmerskappor mörka Yile
Bomulls och Siden
rästtyger samt Siike- och Bomullssammet till trugar
Bombasin och Thibet äf ?eo Siikes Shawletter större ocb
mi»dre
VATTSNTATA TYGER till Rockar och
Sappör hes C G SUiVDSTätiW
Baiaren ä Norrbrc
Skåns- a Kiipptngs- äämtk och kulörta
HANDSfAÄ psrtiriä TtSjor och Skirn sstr .t beredda
UTBJUDES HYRA
"Orån och med den l :sta nästkommande Juni
- *■ till och med den 1 påföljande September för begag
nande af resande eller bättre familj från landet en stör
re möblerad i bä *ta trakten på Norrmalm välbelägen
ljus och vacker VÅNING af § Rum aaed Kök och uthus
Städning och uppassning fås äfven på stället om §å åstun
das Närsiare underrättelse meddelas på Kontoret i hu
set $5 4 vid Skeppibron
© en i Oktober
första
"VÅNINGEN uti huset M 40 vid Hornsgatan det
5 :te från Södermalmstorg bestående af 9 å lOraai med
kök m m Yidare underrättelse fås tvenne trappor upp
dtäd
derstädes
Till Sommarnöje
äro ännu några lägenheter rtt hyra vid Framnäs å Kongl
Djurgården och farevisas af Trädgårdsmästaren på stället
Nära Stortorget
g
En större Salubod med bästa läge som i flera år va
rit begagnad till Bränvinsmagasin är äfven passande till
upplag af torra varor Närmare underrättelse fås hos
Xryddkramh Grönlund i dess bod vid Köpmangalan
T JENSTS OKANDE
yngling if ?an Norrland som skrifver god
stil och räknar säkert samt någon tid tjent på kon
tor men genom dödsfall blifvit ledig önskar så fort som
■Böjligt emploj aatingen i handel eller på kontor 'ejler att
få biträda med renskrifning på lön göres ej n $got afse
ende Ora någon reflekterar härå vare ged >eh lemna
till Anspråkslös sin adrass som «ti förseglad biljett in
lemnas på Aftoabladskonioret
Un examinerad Provisor önskar plats helst
som Receptarins i Slockholm eller Landsorterne Den
s«m behöfver hans biträie torde inlemna sin adress till
vidare öfrerenskosamelse uti förseglad biljett till G O i
Ilr Linkramhandlare Kållings bod vid Kornhamn
X ^n yngling född af hederliga löräldrar som
nära år varit på Handelskontor derifrån han i an
seende till sia husbondes förändrade handel blir led *»
önskar sig en dylik plats han är van vid alla förefallan
« göromål samt vid Msgasinsförvaltning äfvensom nlgot
Äanatg i Engelska och Tyska språken Hedrande mundt
'Ja
°® *riniiga rekommendationer kunna presteras Den
h«ra behagar fästa uppmärksamhet torde uppge sin adress
I biljett ti .I Ärlig som inlemnas der detta blad ntgifres
En medelålders Ulan
Byte mot Handelsvaror af alla slag
å
blifvit
der någon upplysning om varornas verkliga
ångea en nyhe härunde
nstfulla bemödanden i flera landsorter
Derigenom har man äfven i Sverige hun
re inse vigten af att kunna samtidigt öf
mångfald af fullständigare varuprof från be
a producenter och att obehindradt granska
lle sota med ringa framgång sökes i de hand
der mångfalden oftast måste åsidosättas för
kddl
Exposition i Stockholm
år 4840
SVENSKA NÄRINGARS ALSTER
blifvit
der någon upplysning om varornas verkliga
Med anledning af den år 1840 inträlTande Riksdag och
då i hufvudstaden förväntade besök ifrån Rikerts alla or
ter har Svenska Industriföreningen efter nästaja enhälligt
uttryckt önskan af de producenter som hufvudsakiigast
deltagit i förra årens expositioner till förstnämnda år upp
skjutit den som äfven år 1839 var härstädes tillämnad
H K H KRONPRINSEN Föreningens Höge Beskydda
re har i nåder behagat upplåta plats for den nu i fråga
varande expositionen i H K H Hertig Carls palats
vid Gustaf Adolfs torg i-Stockholm och så
lunda täckts hugna den Inhemska näringsfliten Ened sam
ma höga vedermäle af hägn och uppmuntran som vid
4854 års exposition Äfven denna hölls under Rikets Stän
ders närvaro i hufvudstaden och följaktligen inträlfar
den som nu förberedes under väseadtligen lika yttre
omständigheter med den nyssnämnda Det bör då förmo
das att den äfven till sin inre halt skall ieke allenast kun
na jemföras dermed utan flera anledningar låta ock hop
pas en större mängd och omvexling af expositionsföre
mål nu än då Sex år hafva sedan förflutit och hvad som
då var för mångea en nyhet härunder mellantiden äfven
genom förtjenstfulla bemödanden i flera landsorter
mera bekant Derigenom har man äfven i Sverige hun
nit allmännare inse vigten af att kunna samtidigt öf
verskåda en mångfald af fullständigare varuprof från be
stämdt kända producenter och att obehindradt granska
dem ett tillfälle sota med ringa framgång sökes i de hand
landes lager der mångfalden oftast måste åsidosättas för
qvantiteten
härkomst sällan lika lätt och tillförlitligt kan meddelas
och der omständligare undersökningar af flera personer på
samma gång skulle medföra en med handeln oförenlig
tid»uppoffring Denna väsendtliga skilnad emel
lan varuexpositioner och varulager eller till
och med b a z a r e r långt för detta insedd i länder der
industrien är mest utbildad i alla riktningar har der stän
digt utvidgat expositionernas omfång och för dem stegrat
det allmänna intresset samma orsaker skola utaa tvifvel
medföra samma verkningar inom vårt fädernesland Här
måste likväl en sådan exposition anställd i närvaro af lan
dets Lagstiftare blifva ännu vigtigare Den kan ej und
gå deras uppmärksamhet lika litet som expositionsföre
målens art sasat den större eller mindre håg att låta dem
offentligen undersökas som röjer sig genom olika yrkens
deltagande i framställningen eller undvikandet deraf Ds
åsigter som härigenom kunna föranledas torde mäbända
ej sakna allt inflytande på offentliga beslut och åtgärder
rörande näringarne och något hvar bland våra industri
ella medborgare finner sannolikt häri ett ytterligare skäl
för begagnandet af det nu öppnade och så sparsamtåter
kommande tillfället att med profven på sin skicklighet
sin drift och sin omtanka framträda omedelbart inför Sta
tens representation och att dervid kunna på ett ögonsken
ligt vis ådagalägga i hvad mån omständigheterna tillåtit
dem att deltaga i tidehvarfvets industriella utveckling eller
att tillfredsställa förbrukarnes anspråk dagligen stegrads
genom denna utveckling i andra länder
För att å hvarje näringsyrke inom fäderneslandet be
reda lika tillfälle alt deltaga i denna exposition komma
dervid att emoitagas alla slags alster från
Landthushållning en
i
g
Bcrfjsh andteringen
Bandlverkerierna
Fabrikerna
Manufaktur erna och
Hemslöjderna f
å
j
utan annat undantag i afseende på srtiklarnes art än
för dem som icke skulle bibehålla sig oför
ändrade under e x p o s i t i o n s t i d e n
Expositionen öppnas i början af JUNI m å
n a d
Tiden för dess upphörande kommer att under dess fort
sättning kungöras
Expositionsartiklarne åtföljda af dubbla förteckningar
deröfver med utsatt pris på hvad som deraf får under
expositionstiden afyttras emottagas till och m d den
15 Maj i expositionslokalen emot qvitto å det ena för
teckningsexemplaret af Svenska Industriföreningens skait
mästare Hr Klädeskramhandlaren P A SrnmcHORN
och qvarblifva under expositionstiden i föreningens vård
samt på dess ansvar
Då artiklarnes uppställning måste rättas efter deras
art och den för olika föremål mest passande plats
är det för de exponerande sjelfve förmånligt att under
emottsgningstiden låta inlesana dem så snart som
möjligt och innan det helas anordning måste bestämdt
vara uppgjord
89
p
Stockholm i November 4839
Svenska Industriföreningens Direktion
Ryskt-Pohlskt Statslån
y
Med hänvisning till den af mig förut gjorda annons få
jag vördsammeligen underrätta det jag för mera be
qvämlighet för dem som önska aclier i ofvansteåndö
Statslån tillsänder min korrespondent Hr J H Meyerson
i Stockholm 50 st Actier till B *© 20 Sp samt 50 st
till Bko 40 hvilka omkr :Lg den 8 Maj hos honom äro
att tillgå
l
g
Frankfurt am M den 40 April O
Bernhard DOCTOR
Banquier
Sm å-Barn-Skola
ir etablerad i huset Nr 18 hörnet af Stsds-Trädgårdi
o«h Pihlgaiorsia af samma lärarinna som förestod den i
huset Nr SI vid Göthgatan och finns» platser lediga för
bättre Mäas barn från 2 tiil 6 år Yidare underräitel-»
fis på stället en trappa upp in på gården mellan 9—1
dagen-
ICHt bildadt utländskt fruntimmer mr ^d man ,å
rig vana vid undsrvisning och grundlig känsed ^m 5
Tyska Fransyska och Svenska språken önskar en för
»ina kunskaper passande plats Helst s &uile hon dock
som sällskap vilja åtfölja någon bildad familj på ea resa
utomlands Den som härå fäster uppmärksamhet t o
'de
benäget på Aftonbladslontoret ielemna sin adress uti för
seglad biljet till S N för att inhenata närmare och till
fredsställande underrättelse På snmasa ställe finnes ett
skriftligt hetyg af Ilerr Professor C J Sursdeväli hvaraf
man kaa inhemta allt hvad man önskar veta de om
En person som är e ^aru t Lii waey ojj på
•n af malsaarna här i stadsn anhåller a t någon god
h«tsfull ville bisträcka med ett lån af 100 Rdr Bko till d„
4 Januari 184J mot laglig ränta som med desamma
f <r afdras Svar afvaktas till ordentlig betalare pä Af
tonbladskoatoret
y
De som önska att handla ett stärre antal lotter å 2 :dra
Stads-Egendoms-Lotteriet men i stället för penningar hel
dre lemna varor kunna sådan handel uppgöra om de föra
den 45 dennes derom behaga anmäla sig på kontoret i tr
upp uti huset S vid Munkbron med uppg >ft af varor
ne deras beskaffenhet ooh värde som ej irå underst1»
Femtio Rdr Efter den 43 kan sådan byteshandel ick
ifrågaiomma
För ©tt Fruntimmer slier Herre önskas städ
ning af en snygg Madam alt gå till «ch ifrån på Norr
Svar afvaktas i biljett till STÄDNING som inlemnas p
Aftonbladskontoret
ILurmetliod mot Ii .roniska
sjukdomar
ååh idjkd
j
Mot olikartade äfven mångåriga och inrotade sjukdo
mar såsom gikt och rheumatisk värk utslag (skabby
reformar m 11 långvarig hufvudvärk allmän vaUsot
biösttäppa af slemfullhet elakartade sår åkommor i un
derlifvet kräkningar väderspänningar dålig matsmält
ning m m jemte en mängd andra åkommor hafva un
der loppet af många år rö &kurer i förening med andra
efter hvarje sjukdomsfall afpass &de ut- och invärtes me
del med den fördel blifvit fcegagaade att bland de fler®
hundrade personer hvilka under min behsndling under
gått nämnde kurmetbod och deribland många å hviika
snart sagdt alla andra kända medel i flera år blifvit för
gäfvtfs använda nästan alla blifvit fullkomligt betade nå
gra rönt mer eller mindre förbättring och endast en eller
annan bland dem som redan förut ansatts ohjelpliga ej
haft nytta af kuren hvarom närmare underrättelser kun
na inhemtai så väl af åtskilliga skriftliga intyg som af
en sistlidet år i bokhandeln utkommen skrift O m Rök
kurer vid Kroniska sjukdomars behandf
ling
Maa har således allt skäl att rekommendera denna kur
method för hvars genomgående vanligen erfordras från
3 till 6 veckor allt efter sjukdomens besknffenbet såsoat
det mest suveräna botsmedel emot Kroniska sjukdomar
Undertecknad boende å egendomen Lilla Ersta i Ca
thrina församling straxt invid Stora Hvarfvet emottager
der patienter och träffas hvarje dag till kl 40 f rn ech
kunna de som det åstunda äfven hemma i sitft logis
undergå kur
Stockholm och Lilla Ersta d 2 Maj 1840
ÅKERMAN
Mj
JOH KR ÅKERMAN
Medicine Doktor
Modejournalen utlånas
å
för Maj April Mars Febr oeh Jan
— såväl i Stockholm
som på Landet och i Landsorterne Adr nModejournalen»
M 63 Mäster Samuels gr Dag- och Aftonbladen Da ?l
Aliebtnda Statstidn Freja Fosterlandsvän Missionstidn
och den Cbristlige Predikaren fås pä samma ställe
fur
Hos FK1TZE et iSAGGK motlages subskrij )-
tion
-sr *1
Conversations-lLexikon
Kiinsllcr und Handwtrhcr Fabrikanten
und Maschinislen
Detta verk (ett urval ur de1 i Weim ar utkommande stör
re arbetet Schauplatz der Kiinste und Hand
werke är ämnadt att utgöra 40 till 12 häften hvart
dera ålföljdt af S till 42 lithografierade plancher Sub
skriplionspriset för hvarje häfte 32 sk-Bko — Hvar sjette
vecka utkommer ett häfte
— Första häftet och utförlig
prospektus finnes att tillgå
Skiilings-Lotteriet
Till dragningen d 28 innevarande Maj säljas i Antiqva
riska Boklådorne vid Nya Kungsholmsbrogatan och vid
Stora Nygatan Nr 20
Hela Lotter å hvilka kan vinnas en fyrdubbel
Dukat i guld eller för -20 Rdr Rgs böcker kosta 8
sk Bko Den som köper 8 Lotter erhåller 2 på feöpei
Halfva Lotter å hvilka kan vinnas en Dubbeldu
kat eller för 20 Bdr Rgs böcker kosta 4 sk Bko
Den som köper 9 Lotter erhåller en på köpet
Fjerdedels Lotter å hvilka kan vinnas <n Dukat el
ler för 40 Rdr Rgs bäcker kosta 2 sk Bio
Reqvisitioner från Landsorten expedieras från ofvsn
namnde Bokhandel då porto medföljer (50 lotter utgöra
4 lod Då reqvisitionen uppgår till 6 Rdr 52 sk Bko
lemnas 20 proc rabatt
Personer af känd soliditet som vilja blifva Skillings
Lotteriels Kollektörer behagade derom adressera sig tiil
Antiqvaris ^a Bokhandeln vid Nya Kungsholmsbrogatan
pr
fin
be
Af trycket har i dag utkommit Tjugondesjette Häfte
Ä
I fjfapisserihandeln
åtM 28
p
Westerlånggatan M 28
finnes ett VI sorteradt LAGER sf alia till Tapisseiier
hörande artiklar som säljas såväl i parti soai i mlsot
bestå«nde af
Silke
Ylle- och Bomulls-Stramalj i alla kulörer
Siikes-Jmitations-Stramalj af alla bredder
Linne-Strarralj (så kallad Hårduk
Superfint Zephir- eller Terneaux-Garn
Saurtperlor i alla möjliga chalttringar
Guld
Silfver- och Siåtperlor
Ohenilier till brodering och montering
Taoisscri-Mönster större och mindre
Tapijseri-Silke
Petl- och Tapisseri-Bynålar in m
bror
EIBLIOTHSK I POPULÄR NATURKUNNIGHET
HMELEUS UNDER POPUL
bifi sex häftenett h
HMLES
Tredje Häftet Littrows arbete uigifves i sex häften ett hva
SÖ ark med 84 plancher och kosta Resp Subscribenter
Subskriptionspriset på SOMMER (Bibi I—XI
Rdr 8 sk
— står öppet ännu en tid hvarefter SOMM
Rdr 12 sk Stockholm den 50 April 1340
Af trycket bar nyss utkommit (h å 24 sk
Af trycket bar ny (h å 24 s
TANKAR OM FATTIGDOMEN OC
TANKAR MEN OCH N I
En sann liflig ocb träffande skildring af tillståndet i den landsort der förfatiaren tett m«d egna ögoa hvai
som här meddelas — När rnan genomläst denna skrift kan mac omöjligen afhålla sig ifr£» den öeskan att vi
måtte från alla ändar af riket fått emottaga sådane »anninpens budbärare de skulle lillstroraans bildat «a ttfla
af tillståndet i landet lärorik framför a 'lt genom jemförelse med Landshöfdingarnes Femårsberättelser Men skrif
ten är icke blott lom refererande af ett högt Intresse f *rfattaren» »TANKAR» hafva ett ännu högre icke allenait
genom det språk de ikläda sig manligt och kärnfullt ömsom skarpt to» svärdet ömsom bitaad» som gisseln
utan äfven genom sin egen gediegenhet och praktiska blick sam alltid går rakt på saken
WALLIS ET DUJBOSTS Socker
1 parti
Imperial-Socker 85 sk
ff Melis- 82 sk
Mallan-Sirup 13 sk
Brun-Simp 10 si
Salahodar
af utmärkt
t
af utmärkta
Drottninggatan JYs 34
Tyska Kyrkobrinkan
pr skalp
Imperial-Socker 27 sk
d :0 i topp 26 afr
ff Melis sk-
d :o i topp 24 sk
Mellan-Sirup 1 si
Brun-Slrup 5
STOCKHOLM L J- HJERTA Lill
et (å ES sk Bko af
ÄR NATURKU
M
ÄR ÄSTRONOH af L1TTR0W
r aådDt hla kommer att utökig
var annan månad Det hela kommer att utgöra omkring
r (å 2 sk pr ark ech planche omkring 4 Rdr i6 sk
I 5 Rdr 5S sk samt på BRÄNDES (Bibi XII—XXIII
MER kommer att kosta 5 Rdr 30 sk och BRÄNDES S
Zacharias HjEGGSTRÖM
banko
sk banko
CH FATTIGVÅRDEN I SVERISE
ddföföh
bruk vid AdoH Fredriks Torg
asle qualilé
4
n JM *s-
ll -Nygatsii ffiidt mot Kongl Post &itset