Aftonbladet Fredagen den 8 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-08
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-08
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-08
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-08
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 8 Maj 1840

Sida 1

M 106
Fredagen
DET TJUGONDEFÖRSTA
1840
den 8 Maj
iriset i Stochholm för helt år 10 Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 52 st tre månader 5 Rdr Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning i Bladet Kontor vid 8iads-Sir .edjegatan i f d Zetrjei Botl vid
Öj erlånggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Björlings vid Kuagsbac &en i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
i Lindroths -v i i Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lagervalls Enkas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet al Horns- och Repslagaregatorne å Söder
i Nybergs vid Gotbgatan samt i huset Nr 58 vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast i förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .midd
DÖDE I STOCKHOLM Konungens Höjtbetrodde Man
Yice-Afiniralen Ordföranden i Sjöförsäkrings-Öfver-Rät
ten m m Gustaf af K int d 50 sistl April 68 år och
li m ?n
— Kryjidkracahandlanden S J Fristedt den 6
d :s 50 Sr
— Öfversten C G Nordforss Enka Cathari
na Wilbelmina född Wenström d 2 d :s 58 år
DÖDE I LAND30RTERNA Majoren R S O Nils
Fredrik Aschling i Södertelje d 25 sistl April
— Ka
pitenen vid Flottans ExpekiansStat Anders Erik von Köh
ler på Brevik i Wäddö Socken d 7 sistJ April 43 år
— Löjtcanten i Araiéen Alexander Magnus Strandberg
på Säfstahoiai i Södermanland d 6 dennes 41 1-2 år
— KofTerdi Kapitenen Gust Reinh Smerling i Gefle den
27 sistl April 52 år
— Sjötulls-Kontrollören Georg Wel
lins k maka Lovisa Wilh Svenander i Calmar d .9 sistl
April 55 år
— Enkefru Friherrinnan Gustava Catharina
Raab född Burman å Säteriet Ugglandsryd i Kronobergs
Län d 22 sistl April 61 år
— Mamsell Christina Lovi
sa Häggblad dotter af Prosten i Bedemora Dokt J Hägg
blad och dess k maka L C Hellzén å Wifsta Varf d
42 sistl April S7 år
SJÖFARTS - UNDERRÄTTELSE Ett nytt Fyrtorn är
uppfördt på samma ställe der det gamla förut var belä
get på S :t Anionioudden vid inloppet till Bahias hamn
Fyren tändes tid solens nedgång och lyser till dagen
POSTKUNGÖRELSE Under inst sommar kunna obe
talla orekoai«ienderade bref med Ångfartygen Polhem
och Werm and befordras emellan Stockholm Söderköping
Motala Carlsborg Wassbacken Wenersborg och Göthe
borg
LEDIGA TJKNSTER Stads-Läkare-tjensten i AlicgsSs
ansökningar ingiftas till Magistraten inom 56 dagar från
dea 7 dennes
— Klockarebeställningen uti Lilla Malma
Föi-samiing sökes hos v Pastor C E Naesström Malm
köping och Dunker
— Klockare-tjensten inom Kläcke
berga Fö samling af Kalmar Stift söfces hos PastoraEm
betet i nämnde församlisg
BOLAGSSTÄMMA Med Aktie-ägarne i Wifsta Yarfs
Boia d 50 dennes ki 9 f m på Wifsta Skeppsvarf
DOM I KONKURS Den 50 dennes utgifves Stockholms
R .R :s uli Apolfcekaren Pehr Olof Almströms
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Stocibolms R R Slag
.aren Anders Lindströms den 21
och Mälaren Johan Fredr Hesselbergs d 28 April 1841
— Umeå R .R Bandianden Mårten Grahns å första helg
fria Hån ag uti inst Juli månad
OMYNDIG Af Bara H .R Åboen Anders Andersson i
Orup efier eget medgifvande
SKULDER och fordringar i Sterbhuset efter Enkefru
Öfterste Löjtnanskan Anna Maria Wiggman född Lönn
berg anmälas inom denna månads slut uti Sterbhuset i
Stockholm
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Handlanden A F
Widslröms d 14 d :j kl .lOf .m hos Handlanden Schram
i Upsaia Jernkranibandlanden J Clasonf d 11 d :s kl
C e m uti å Stockholms Börskällare anvisande rum
Med Oögvederbörligt tillstånd och benäget biträde af
Säliskvpet Sångföreningen för Kyrkomusik samt flere an
dra Jttus .iälsiare ämnar undertecknad att Böndagen d
10 dennes uti S :t Clara Kyrka uppföra en Andelig
Cons er t hvarvid följande styc &en komma att exe
Hueras
Första Afdelningen
i :o Choral (Svenska Psalmboken Nr 5 Melodien från
1500 talet
S :o Cbör « Palestrina från 1500-talet ännu ofta begag
nad af Pifl 'ga Kapellet
3 :o Le notte Notale (Christi Födelsenatt instrumentalstyc
ke af Corelli fordom uppfördt i Rom under julnatten
såsom inledning till en
4 ;o Sång öiver de heliga tre Konungar en urgammal me
lodi från forsla hälften af medeltiden
5 :o HyBLn af C &tI Phil Emanuel Bach
Andra Afdelningen
f :o Fuga för Orgel af Georg Fredr Handel
7 :o De skönaste rnmrorna ur Konung Oustaf 111 :5 Be
grafningsaaasik af Joseph Kraus Svensk Kapellmästare
Tredje Afdelningen
8 :o Cbör af Joseph Haydn kallad hans Svanesång
9 .o Chörer för mansrester med ackompagnement af blås-
insirufiienter af Michael Baydn
£0 .o Piligrimemas Sång vid Jerusalems portar af Nauman
Conserten börjas kl 6 Ingången blir endast genom
stora (vestra dörren hvarest äfven repertoirer och or
den till sångnumrorna komma att utdelas
Biljetter å 1 Bdr Bko äro att tillgå hos Hrr Musikhand
laine Hedbom Östergren Rylander Hof-Konditor Beh
rens samt hos undertecknad boende vid Clara Kyrko
gård närmaät Pastorsbostället Qvart Dufvan Nr 5
Abraham MANKELL
AUKTIOI
Enligt Borgenärernas uti Kammarherren J U
Ulfjparres Enkas Fru Louise Ulfsparres Konkurs
cen 8 sistlidne April och förlidne gårdag fattade beslut
kommer Konkursmassans ägande hälft ull Kronoskatte
Rusthåilet SÄTRA ett mantal med växande gröda och till
hörande Augments-ränta att a Aukiion som förrättas på
Wärdshuset Stallmästaregården Lördagen d 6 nästkom
mande Jani k 12 på dagen orilkorligen till den högst
bjudande i uppslag försäljas och åtta dagar derefter till
trädas Egendomen som är belägen i Stockholms Län
Sollentuna Härad af Eds Socken invid en vii af Mälaren
nära segelleden till Upsala 2 1-2 mil landväg från Stock
holca utom Norrtull med utmärkt vackert läge är för
sedd med i godt skick varande rymlige och prydlige Å
by ^gnadfcr för Siåndvpersoner Tegelbruk ,husbehofs Vatten
qvarn en större Trädgård samt godt Fiske och ymnig
löftägt Enligt Charta med beskrifning består hela Egen
doar .en af 60 Tunnland 21 kappland Åker 41 Tunnland
45 kappland Äng 165 Tunnland 16 kappland Skog och
utmark saait 5i4 Tunnland 4 kapp Gärdes- och Ängs
backar Af Köpeskillingen betalas vid Auktionstillfället
såsom handpenning 10C0 Rdr Banko och återstoden så
framt emot förmodan öfverenskommelse derom med In
teckningsbaftarne icke skulle kunna träffas kommer att
sex månader derefter erläggas Närmare beskrifning om
Egendomens beskalTenhet och uppgift på köpevilkoren lem
näs så väl på stället som ho3 en af Sysslomännen Bof
Kamereraren Pettersson boende i huset Nr 8 vid Drott
ninggatan i Stockholm
Kommande jemväl vid ofvanberörds tillfälle den an
dra hälften af Egendomen att till af ägarens begif
vande å frivillig Auktion utbjudas Stockholm den 1
Maj 1840 Syssloman
Brunns-inrättningen
i Kongl Humlegården
d föåk
g
öppnas i likhet med föregående iren den 1 nästkomman
de
Juni for servering af CaRLSBADER EMBSER MA
ÄIRNBADER EGER PYRMONTER SPAA SODA OCH
SELTERS-vatten Q fl Inrättningens Läkare Hr Doktor
Hagdahl bor i f d Eckerrallska huset tid Nybrohamnen
2 trappor upp i Stockholm j c FRITZ
Brunns-Inrättningen
vid Stora Mosebacke
hvilken flera år varit begagnad kommer äfven i är att
öppnas den 1 Juni och fortfara till medio af Augusti el
ler så länge väderleken för brunnsdrickningen är passan
de Till ökad beqvämlighet för Brunnsgästerne är en
itörre salong inrättad hvarest alla sorter kalla och var
ma Mineralratten efter hvars och ens önskan alla morg
nar erhålles direkte ur appareljerne dessutom serveras
alla tider på dagen under sommaren uti den mindre träd
gårdssalongen Selters- och Sodavatten beredt efter En
gelsk method genom kompression och af alla sorter pa
detta ställe beredda Mineralratten ske försäljningar och
reqvisitioners expedierande hos undertecknade på Apothe
ket Enhörningen rid Hornsgatan och Engeln rid Korn
hamn Afven är anstalt fogad att en vagn hvarje mor
gon sttdnar på Jerntorget li »ex och afgår precis H ett
qvart till 7 till Brunns-inrättningen Hr Doktor Levertin
som i år äfven benäget åtagit sig vara Inrättningens Lä
kare träfTas före Brunnstermins början alla dasar i sitt
Logis uti husel Nr 28 vid Stom Nygatan förmiddagarne
till kl 9 och eftermiddagarne ifrän il 4 till 6 Anteck
ningslistor till Brunnsdrickningen finnas att tillgå bos un
dertecknade som under försäkran af ackuratess städse
skall gå Resp Brunnsgästerna till handa med pålitliga
Mineralvatten Stockholm den 28 April 1340
AI .BR PRIPP NILS WILH LYCHOU
UnaerieckL >iid har äran tillkännagifva alt
Götheborgs Brunns-Inrätt-
ning öppnas i är den i Juni och att i likhet med
föregående åren alla de brukliga artificiella helso
vatten så väl varma som kalla serveras ur Appa
reljerna att dermed fortfares till medlet af Augu
sti månad och att alla de kalla mineral-vattnen
efter skeende Requisitioner från Landsorten alla
tidei på året med noggrannhet blifva expedierade
Götheborg den il Mars i84o H J CAVALLIN
Ångbåts fart
emellan
Stockholm Carlstad och
Götheborg
g
Ångfartyget WERMLAND fördt af Kapt C R Nymalm
afgår härifrän Tisdagen d i .2 Maj kl 5 f m till Carl
stad samt derifrån Lördagen d 56 Maj p3 förmiddagen
till Göiheborg
— Passagerare och Frafetgods emottagas
och allemnas vid alla under vägen varande stationer —
Biljetter försäljas härstädes hos Ur L J Blomqvist Slor
kyrkobrinieo
ÅMGSKONERTEN SOLIDE
förd af Kapiten Nap Åhmansson afgår härifrån till Åbo
Tisdagen den 12 Maj kl 6 f .m och anlöper under vägen
Waxholm Furusund och Degerby på Åland Fraktgods
jemte förpassningar bör allernnas ombord sednast kl 40
f m den 11 Maj Biljetter för Passagerare försäljas på
undertecknad» Kontor vid Slottsbacken God Restauration
finnes ombord Carl Robert FORSGREN
ÅNGSKONERTEN ÖRNSKÖLD
förd af Kapten C J Kempff afgar härifräu till Hudiks
vall Omdage den 15 dennes kl 6 förmidd och anlö
per under vägen Öregrund Gefle och Söderhamn Till
alia ofvannämnde platser emottagas passagerare och frafet
gods Bref emottagas uti en ombord bt-fintlig breflåda
Biljetter för passagerare försäljas pä underlecknads kon
tor vid Slottsbacken Restauration finnes ombord
É
uaion finnes
Carl Robert FORSGRÉN
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgår alla Tisdagar kl 5 e m till SÖDERTELGE WE
STERVIK ocn WISBY samt återkommer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan
ÅNGFARTYGET KOMMENDÖR-
KAPTEN Kapten H Ramstén afgår från Stocfcholm till
Jönköping Söndagen den 10 Maj kl 5 f m samt åter
vänder från Jönköping till Stockholm Fredagen den IS i
s m Yid så väl ned- som upp-resan anlöpes Södertelge
Söderköping och alla vid östra kanallinien varande statio
ner äfvensom Hjellö egendom nära Bjo Biljetter säljas
hos fartygets kommissionärer Hr Hamn-Kapitenen och
Riddaren L Adlerbjelke i Jönköping och L J Blomqvist
på Ångbåtskontoret vid Storkyrkobrinken i Stockholm
Fraktgods emottagas ombord efter serskild Taxa och bör
vara aflemnadt kl 4 e m dagen före afresan Restau
ration finnes ombord — Resorna fortsättas hela
sommaren lika som år «å all fartyget går från
Stockholm den 10 20 och 50 „
och från Jönköping den fi 15 och 25 1 bTarJe manaa
ÅNGFARTYGET FREJA
RTYGET FR
afgår alla Söndagar kl 8 f m till Mariaefrea och åter
på aftonen
» » Måndagar kl 9 f .m till Strengnäs och Thors
hälla och åter Tisdagar kl 8 f m
» » Onsdagar kl 8 f .m till Upsala och åter Thors
dagar s t
» » Fredagar kl 8 f m till Upsala och åter Lör
dagar s t
Des3a Resor taga sin början Söndagen den 10 Maj
Biljetter säljas hos C O Strindberg >id Stadssmedje
gatao
OBS Alls som köpa Biljetter ombord betala 8 sk Bko
öfver taxan
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgår hvarje Tisdags oeh Fredags morgon kl 8 till Streng
näs och Westerås samt återvänder Oasdagar och Lörda
gar vid samna tid Fartyget anlöper Strengnäs på afre
san kl 1- till 1 och på återresan kl 1-2 till *4 f m
Biljetter för passagerare säljas i Stockholm å Rederikon
toret Nr 29 Lilla Nygatan i Strengnäs bos Handlanden
Rydberg och i Westtrås hos Inspektor Alström Proper
Restauration fiones ombord
TILL UPSALA
afitår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Tbo-»dagar och I .iir
dagar samt åier Måndagar OnsJsgar och Fredagar kl
8 f m B ljetler säljas uli L J Waiodells Tapelmagasin
i Bergstrahlska busel Passagerare som ej löpa ltiljeiler
hos Kosmifsioaäreo betala dem oubord med 8 si Bio
förhöjd afgift
ÅNGFARTYGET DALARNE
A
afgår h *arje Onsdag och Lördag kl 6 f .m »
.ed lastpråm
frän Stockholm tili Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
ÅNGFAX4TYGET ENGELBRECHT
Ö
GT EN
afgår med däck *d las ?prå .i från Stockholm till Örebro
Söndagen den 'O dennes kl 6 f m — Passagerare-ai
gifterne ifrån S ocbhoim till Örebro blifva för plats i Sa
longen 5 Rdr 12 »k Bko För Däcksplat» å sjelfva far
tyget 2 Rdr *2
n
sk samt för plais å Pråmen i Rdr IS sk
allt Bjto För Åkdon betalas efter storleken från 4 Rdr
till 1 Rdr i8 sk Bko som är afgiften för en Schäs
Passagerare mediagas äfven till Kungsör eller Grafkro
gen emot en afg ft af 2 Rdr Banko för Saloogsbiljett 1
RJr Bko för Däcksplats å sjelfva fartyget samt 52 sk
Bko för plats å Pråmen Diversehaadlanden Hr A Chri
stiansson är fartygels Kommissionär i Stockholm som
emottager och expedierar fraktgods *åväl afgående som
ankommande då anmälan derom göres uti Kalkmagasi
net vid nya KungholB ?sbron hvarest fartyget emottager
och landsätter såväl Passagerare som Fraktgods Frakt
Taxan är alltid hoa Kommissionären tillgänglig och i det
närmaste öfverensstä«»mande mfd den för seglande far
tyg Hr C F Hammarén är fartygets Kommissionär i
Örebro der genom dess försorg fraktgods alltid med nog
grannhet blifver emottaget och expedieradt
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
afgår från Stockholm till Örebro Fredageu d 8 Maj *1
6 f m Fraktgods ercottages alla dagar på Lastfartyg
Tid Riddarholmen Biljetter för passagerare säljas hos L
J Blomqvist Storkyrkobrinken Nr 9
Ångfartyget COMET EN afgår nSstkom Söndag
från Stockholm till Söder-Teige och NorrköpiDg
kl 6 f m och RAKETEN från Norrköping lill Stock
holm samma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Warodell Tapet-Magasin i Bergstrahl *ka huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med SifÖljan
de Lastprim alla Lördagar kl 7 f .m till Söder
Telge och Norrköping och åter f ila Tisdagar vid samma
• <d Biljetter för Passag rare säljas uti L J Warödells
Tapet-Magasin 1 Bergstrahlska huset Restauration fin
nes ombord 1 Pråm G mes alltid vid Monkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgSr alla Tisdagar
° "1 edagar kl 7 f m ifrån Stockholn till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördagar kl 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekommenderade bref emel
lan ofvannämnde Stationer emottagas uti läste bref lådor
ombord och lösas af emottagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f m till Strengnäs och Arboga
och ätervänder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
för Passagerare säljas uti L J Warödells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
och Thoridogar kl 8 f m till Strengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warö
dells TapeiMagasin i Bergstrahlska huset Restauration
finnes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår nästkona Tisdag d
^»•12 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Thorsdagen d 14 Maj kl 8 f .m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warödells Tapet-Msgasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
TILL WAXHOLM OCH FREDRIKS-
BORG afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM frän Logards
trappan nästa Söndag den 10 Maj kl 9 f a och åter
vänder på aftonen Biljetter säljas hos Hr Forssgrén vid
Slottsbacken
„TILL DROTTNINGHOLM
afgår Aagslupen DROTTNINGHOLM alla Söcknedsgar
bl IS f .m äterrander kl 6 e .sa Biljetter säljas ombord
LUSTFÄRD TILL
WAXHQLBfi OCH FREDRIKSBORG
Ångsaonerten SOLIDE liggande Yid Gustaf ill .s Staty
afgår Söndagen d 10 Maj kl 12 till Waxholm och Fre
driksborg och åter på afton kl 7 Biljetter å £ Rdr
Bko samt hälften för barn under 12 år säljas ombord
afgångsdagen God Restauration finnes ombord
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår i händelse
af vackert väder Söudsgen den 10 Maj ki £0
f ia till Drottningholm och återvänder derifrån kl 5 e
m Biljetter säljas hos Hr L J Warodell i Bergstrahl
ska huset
Ifrån Rouen till Stockholm blifver sjölägenhet
för större och mindre Fraktgods med Kapiten G- N
Aleander förande nya snällseg ande Ekesko &erten Fami
lie .ii som fcr närvarande är härstädes liggande under last
ning på Rouen Närmare underrättelse meddela Skepps
Klareraine Eggert Naucler et Son
DI LIGEN G E
till GÖIHEBORG och HELSINGBORG
afgår alla Onsdagar kl 6 f m frän Dtlijence-Kocloret
i huset Nr 5 Tid Clara Södra Kyrkogata
OKETALTE BREF a .följa till Fostkoctorea i Etolsund
Koiiöping Westerås Koping Arboga Örebro Ramun
deboda Mariestad Lidisöpiag Sollebrutin Götheborg
itoDgsbacka Warberg Falkenberg Halsntad Laholm
Engelholia och Helsingborg
Diligencen ankommer til Götheborg Lördagar till
Helsingborg Tisdagar tamt till Slockholm Thorsdagar
RIKSDAGEN
UTSROTTSBETÄNKANDEN
Slulel af rtservalioncrna mot Konstilution &Utskoltrts
betänkande ant
jåendc Talmännens räll all vä
gra proposition
Kontraktsprosten Hallström «Den ny» alltför
ia ;krä»kla tydning som U skottets majoritet gir
vit åt R 0 :s 55 § under jrkacda alt de der fö
rekommande oiden «cn vackt frågan icke äga nå
gon ancin bemärkelse än den ar en gjord motion
kan icke jag tillåta mig emedan densauma icke
utiömmer hvad enligt allmänna språltbruaet i sag
de oid innefattas ocb giuadlagatne dock skola
jemlikt 83 § R F i hvarje serskildt fall tilläm
pas efter deras ordalydelse I Riksdagsordningen
finnes äfven samma ord flcrstädej begagnadt i en
ostriciigt mera utsträckt bemärkelse såsom inhem
ias kan af R 0 :9 50 75 och 75 §§ — och dess
45 § förmår icke allenast att Landimirskclk och
Talman äro berättigade att görs propositioner u
tan ock all de böra vidmakthålla ordn 'ng och kun
na ej något annat föreslå än hvad som fordras lill
verkställighet sf det grundlagarna och Ståndona
ordningar och beslut föreskrifva
Man ville man än ingå på majoritetens mening
så synes dock från denna sida höra medgifva» att
den af S atsUtskoltet i belänksndet M 211 gjorda
frtn »tillning af innehåll alt «t händelse HiSels
Stäaaer bifalla förs apel om Nummerlottsriets in
dragning torde beslutet härom böra bos Koogi
Maj :t i underdånighet anmälas med begäran att
allmän kungörelse om fo .bemäKe inrättnings upp
hörande mätte i nåder varda utfärdad ,» ar i sjelf >a
verket en utorn målets utredning liggande secon
daire fråga af blott formel egenskap således vid
strängare urskiljning en cy i utlåtandet framkested
eller väckt motion rörande vidtagande åtgärder för
beslutets u
.förande uppå hvilken alltså Bondestån
dets Tjlman jemlikt äfven en inskränktare tyd
ning af samma 55 g kuade vägra proposition e
när man väl ic ^e ir .ed fog och fördomsfritt utan
ail grund af bevisning lärer kunna antaga att
hans öfvertygelse cm grundiagarnes lydelse skall
vtra mera bunden «f Statsutskottets Si ledamöter
reservsnterne oberäknade än af pluraliteten inom
hans »get vida talrikare Stånd lian s ^u lo nemli
gen dä för detta enstaka fall subordine :a under en
myndighet som i allt finnes ställd under hvarje
Riksstånd d ä åter just den makt af hvilken la
gen i ifcy fall uttryckligen förklarsr hvarje Tilman
oberoenue Jag anser ofvanberörde framställning
och således ea proposition som den uppfattar ic
ke vera med grundlegen enlig så vida derutinnan
ligger oförtäckt den mening att ett Rikets Stän
ders beslut om upphörande af någon 8llmän inrätt
ning sådan som Nummerlotteriet urspruDgllgtn
varit och ännu är skulle förutan Konungens hopa
samtycke och af sig sjelf äga den pä .lande kraft
att en allmän kungörelss om denna inrättning» in
dragning skulle deraf kunna blifva «r omedelbar
och ovilkorlig följd hvilket jag finner stritfande e
mot 75 S R O
Mot bfilutei reserverade sig äfvm DAtor ilo
réii
Dä den för jordbrukarna vidriga frågsn om
mölespassevolansens öfver flyttande fran Role
håUarne på staten snart förekommer till öf
veriäggnfeg i Riksstånd«D ha vi ansstt en mo
tion
den Hr P A Reutersvärd i delia ämne
på Riddarhuset afgifvit förtj-na-tagas i betrak
tande i ansaenda till nagra deri befiatlfya upp
lysningar bvarförfl den här införes
«Som dat kontrakt »f den 27 Mars 1830 hvilket
på grund af Rikets Ständers underdåniga skrifvfcls
sf den 7 December 1829 hlifvit inEånpet emellan
Kongl M j :t °ch Kionsn å ena ssmt Ru :t- ocö
Rotehållärnc å ardra sidan anpåfnde proviante
ringen och fou '«geringen fö»1 indelta armés '9 ge¬
menskap och bistår vid möten m m under 15
srs tid med 1844 års utgång löper till ända lärer
det vara nödigt att nu församlade Ständer öfver
lägga och besluta samt derefter till Kongl Maj :t
inkomma med underdåetgt betänkande huruvida
nyssberörde mötespassevolans efter nämnde tid
ytterligare må fortfara ocb i sådant fall cm sät
tet för dess utgörande heldst enligt riksdagsord
ningens 2 :a § lagtima Riksdag dessförinnan icke
inträffar Vid 1823 års Riksdag förglömde Rikets
Ständer denna maktpåliggande angelägenhet hva
dan Kongl Maj :t genem cirkulärbref till dess bo
failcingshafvande af den 7 November 1827 nödga
dos låta anbefalla Rust- och Rotehållarnes sam
mankallande för att horas huruvida de önskade
fortfara med mölespassevolansens utgörande på
sätt 1812 års kontrakt innehåller under åren 1828
och 1829 eller intill dess Rikets Ständer sitt be
slut i ämnet meddelat
Alt en passevolsns om indelta arméens rytlores
och soldaters underhåll vid möten m m fortfa
rande mä ega rum derom lärer man nästan all
mänt vara ense mea icke så om sättet för dess
utgörande Vore man förvissad derom att span
målen och andra laudtmannaprodukter med lika
fördel fortfarande kunde afyttras som för närva
rande och de nästförflutna åren sä betalade Ituit
och Rotehåilarne troligen heldre 7 Rdr årligen än
att vid möten underhålla samt tili och från dera
skjutsa sina ryttare och soldater men andra tids
förhållanden kunna möjligen under 15 år inträffa
och ptnniDgeförlågenhet uppstå för ulla utskvlders
liqviderande Äfvenledes lärer det icke vara med
»anda rättsprinciper öfverensstämmande att då
Kongl Maj :t af en eller annan orsak täcke in
slå la ett öfningsmöte under året Rust- och Rote
bållarne vid samma regemente icte
_
destornindre
må .ite betala passevolans detta år Ännu mindre
ratts ?nligt anser jag det vara att passevolansen a f
de ro ar u går hvilk s soldater under året äro kom
menderade till fästnings- eller andra arbeten el
ler till fångbevakning hvilka sednare kommende
ringsr som nu alla år inträffa för många rege
menten voro okända innan Kouungens Eget värf
vade regemente år 1829 upplöstes — då ett visst
antal soldater m m ur indelta infanterirfcremen
terne i rikets södra orter beordrades till Malmö
hvarunder Rotehåilarne få vidkännaa att brulia och
sköta deras torp hvilket besvär jag till stor olä
genhet för mig nogsamt fick erfara under somma
ren 1838 Det vore derföre all billighet att de
år soldaten är bortkooimenderad eller öfningsmöte
icke inträffar någon passevolans då icke erlades
ja så mycket billigare som dessa besparingar
enligt bved den tablå utvisar hvilken fianes att
bese i Kongl KHgskollfgii Underhållsafdeloings
kammarkontor användas ii 11 kavalleriregemcnter
nas fouragericgsomkostn &der vid deras möten ty
på grund af nu gällande passevolsnskontrakt egi
Rusihållarne optionsrätt att före Thorrajdag hos
Konungens befallninghafvande tillkännagifva hu
ruvida de vilja de till hästarnas underhåll be
stämda fouragepersedlar beslående af 25 lispund
råghalm och en tunna hafra per nummer in na
tura lefverera eller i kontanta penningar bstala
efter det för året inom hvarje län fastställda mar
kegångspris Följden häraf hir ock blifvit den
att största delen Rusthållare begagnat denna dem
förunnade förmån att betala fourageringen med
penningar heldre än att lefverera den in natura
men hvarest det missförhållande inträffst att fun
rageringspersedlarne på våren måst uppköpas till
högre priser betydligt öfvevstigande årens oarke
gång hvarigenom en balens af omkring 30 .000
Rdr årligen uppkommit som måst betäckas afRo
tebållipassevolansens besparingsmedel
På grund af hvad jag nu haft äran anföra får
jag vördsamt föreslå följande 2 :e alternativer
1 :a Altcrnaiivcl
l :o Att mötespassevolansen efier nu gällande
hufvudgrunder vid 1844 års utgång ytterligare mi
fortfara men tiden härför inski änltas till 5 bö ^st
10 år
2 :o Att den årliga afgiften rnä nedsättas till
omkring 5 Rdr IG sk B *o per rote och
3 :o Att fonden må skiljas i 2 delar den ena
för kavalleriet och den andra fö
- infanteriet samt
serskildt förvaltas och redovisss
2 :a Altiriiativil
1 o A
.t Rust- och Ratebållerne må ega options
rätt för mötespassevolanssns lefvererande in na
tura efter samma grunder som nu äro sällande
för fourageringsperssdlarne cch enligt arméens för
valtningsreglemente om provianterirgen
2 :o Att hvarje regemente måtte få sin enskilda
passevolansfond utan minsta saramsnb :acdni 'g med
andra regementers hsiiken kunde förvaltas och
redovisas af en för hvarje Regemente tillförordnad
provianlcringsdireklion i likhet med de direktio
ner som blifvit anbefallda för en del regementer
enligt Kongl M >j 'S nådiga bref till Krigskolle
gium af den 2 Februari 1838 och den 22 Januari
samt 85 Oktober 1859 Dan årliga passevolansaf
giften för de rotar som icke ästundado att lefve
rera proviantpersadlarne in natura kunde då be
stämmas efter det å dem för året fastställda mar
kegångspris
De öf /iga närmare bestämmelser ocb modifika
tioner som dessa förslag kunna tarfva öfverltm
nas till vederbörande Utskott att uppgöra
Jag snbåller om remiss häraf till Allmänna
Btsvärs- och Ekonomiutskottet
P A Reutersvärd .»
— Vid ett sednare plenum på Riddarhuset har
Hr Reutersvärd såsom svar på Hr af Dahlströms
Invändning att han förmodade del Hr Reutersvärd
med den föreslagna nedsättningen af årliga pas
sevolansafglften till 5 Rdr 16 sk Bio per rote
endast måtte ha »fsett sjelfva rröieskoslnaden ge
nom en i kalkyl uppgjord räkning sökt visa att
han om något åtminstone icke betydligt misstagit
sig erinrade dessutom Hr af Dahlström att han i
motionen sagt omkring 5 Rdr 16 sk Bko Denna
räkning stödjer sig på resultatet af en på nådig
befallning år 1838 pä försök anställd proviante
ringimetod med Upplands regemente hvilken vi
sat sig si fördelaktig att Kongl Jlaj :t anbefallt
det dylika försök innevarande är böra anställa»
m»d icke mindro än lo Regementer i serskiM»
trakter af riket Härförutan har Hr Reutersvärd
anfört att hsn mindre åsyftat den årliga passevo
Un3afgiften» nedsättning än icke mer att kavalle-
•j Svenska Minerv» som tagit illa vid sip W det
att en underordnad tjenstemsn vfgat framkom
ma med en motion om mötespassevolansen lä
rer häraf finna att Tit Reutersvärd ick® «®rt
denna motion i egenskap af tjensteman i det
embelsverir som har befattningen den ,1«
psssevolens u
.an såsom Rilebällare hvad ?n hen
nes anmärkning varit obebörig Red- acn ]-

Sida 2

Tiets och infanteriets pasievolansfonder måtte åt
ssiijas och serskild redovisas ssmt att de år då
öfningmölen icke inträffa rotarne måtte befrias
från passevolansafgift Slutligen liter Hr Reuter
swärd förslå att han icke anser det rotarne helt
och hållet må kunna befriaa från att underhålla
tina karlar vid öfningsmöten som blifvit päsiålt
så framt ds på 1680 ;talet ingångna knsktekontrak
ter skola gälla som grund för detta onus det han
för sin del vill finna af hvilken anledning och så
som stöd härför några utdrag ef dessa kontrakter
företeddes
höra och betrakta
liga bemärkelse sä
systemet ty hela
landet i den mest
Man kan i ordets egent
ga att han /äktade för
hans person var under ta
ifriga rörelse åt alla sidor
STOCKHOLM den S Maj
Mel snällpo3ten i dag erhöllos undarrättel
ser från Paris till d 27 April samt frän
Hamburg till d 2 dennes
I P <ris egde Hertigans af Namours förmäl
ning runa d 27 April på S :t Cloud Prefek
ten i Foix har gjort sitt basts att vid den
nyligen der hållna marknaden få de derstädes
förut inträffjde och i detta blad beskrifne o
roligheier förnyade Sadan marknaden hunnit
nära sitt slut lät nemligen prefekten kalla mä
ren och föreslog honom att åter göra ea be
väpnad demonstration och åstadkomma en liten
«emeute» på marknadsplatsen för att indrifva bo
skapspennirgar Mären sade att naan förra
gången utgjutit blod nog för denta sak och
då prefekten hotade med afsättning begärde
mären genast sitt afsked Prefekten bevspnade
sig då gick till kasernen dit han kallat miiitärbe
fälhafvarne men lärer ej hos dem funnit den
påräknade entusiasmen emedan kort därefter
en läkare begaf sig från kasarnan till marknads
platsen och der utan motstånd erhöll hela
skatten som för tillfället besteg sig till 80
centimer (omkring 18 sk — Af den fordna
Moniteuren från d 3 Maj 1789 till d 18
Brumaire utgifves nu en ny upplaga
Från Spanien förmäla tidningarne intet utom
ryktet att grefve Cleonard skulle vara utnämnd
till krigsminister
Från Sicilien låter det ännu icke serdeles
fredligt Frankrikes bemedling har måst upp
skjutas af den ganska giltiga anledning att
Hans Neapolitanska Majestät icke kunnat så
som sändebud emottaga en person som kallar
sig Hytig af Montebello hvarföre Franska re
geringen låtit inställa bamälde hertigs afresa
och i hans ställe utnämnt amiral Baudin till
sändebud vid Neapels hof — Man talar om
en pä Sicilien utspridd proklamatian som sö
ker uppvicka Sicilianernes sympatier till för
mån för Prinsen af Capua dess egentliga syfte
anses vara att kompromettera bemälde prins
I London har stadens styrelsa beslutat att
till tröst för de båda häktade sheriffarne från
Westminster förära hvardera ett stycke silfver
tyg om ISO P St :» värde De fsm matroserna j
på skeppet Diana som skulle halva giivit ac-i
ledning till oväsendet i Canton hvarvid en j
Cbiaes möidade3 och hvilka derföre blifvit afj
superintendenter Elliot till England öfversända
blefvo d 25 April insatte i häkte i London
men sednare på dagen åter frigifne emedan
Icrnnan inristar förklarat regeringen oberätti-
kronans jurister
gad att straffa dem sedan de redan af guver
nören i Canton Elliot blifvit dömde till bö
ter och fängelse Matroserne påstå äfven att
det varit Amerikanske sjömän som genom ii
raadet af sjelfständighets-förklaringen retat Cbi
neserna samt att dessa förblandande Engelska
matroserna med de Amerikanska öfverfallit de
förra och tvungit dem till det nödvärn hvar
under Chinesen dödades
Sultans hofastrolog har fägnat honom med
den underrättelse från stjernorna att tvenne
af hans gemåler hvilkas nedkomst snart för
väntas skola skänka honom en son och en
dotter Stora förberedelser göras för att fira
den utlofvade thronföljarens födelse Cbefen
för Egyptiska kavalleriet Deli Beki Bey hade
sned en talrik suite flyktat från Mehemed Ali
och begifvit sig till Konstantinopal emedan
såsom hin sade han hellre ville tjena sin rätt
mätige herre än deltaga i vicekonungens upp
roriska planer Huruvida han blir anställd in
om Turkiska avméen lärer vara ganska osäkert
emedan man ej så noga kan veta om han ej
spelar dubbelt spel
Fran Bä jern skrifves att Konungen ganska
illa upptagit ministern von Abels beskyllnin
gar emot furst Wallarstein hvilka föranledde
duellen em =llan d«5sa bida statsmäD Vid en
raiddag på hofvet dit 'ursten varit bjuden
hade Konungen yttrat att det var honom
myckot oiärt att Hr von Abel yttrat sig så
sora han gjort att det skett utan Konungens
vetskap och att han gerna velat förekomma
detta uppträd om han vetat att ett sådant
förestått Ministern von Abel har fått trenne
monaders permission
S
r
f
i
v
b
ä
s
l
d
a
n
r
n
n
s
t
n
a
e
e
8
j med två tredjedelars pluralitet Vi å
i lerk0mm8 äfven till denna diskussion men
j maddela här nadan £erskildt ett yttrande som
j jjr petré afgaf innan den speciell» pröfningen
börjadef Ea kort m .»n varm strid föreföll ock
anga ,nde 15 !58 års uppträden egentligen fram-
Hr Biskopen ådagalade dervid huru väl han
redan är initierad ej blott i de ecklesiastika
ärenderna utan äfven i de militäriska ty han
visste till och med omförmäla hvad Hans
Maj :t Konungen tänkt i 30 år angående rätta
försvarssystemet för Sverge med afseende på
beväringen
— Biskop Tegncr muntrade Stån
det med åtskilligt angående sin egen och de
öfrigas obekantskap med militäriska ämnen
hvarföre han rådde att man skulle hoppa öf
ver tredje och fjerde hufvudtitlarne och bara
återremittera dem — Biskop Hedrén ordade
mångt och mycket men difFyst i likhet med
sina resarvationer under erkännande likväl af
det tryckande i roteringen Hvad han sade
tyektes egentligen inskränka sig till att fram
lägga hvad man sagt honom å ena och
andra sidan Kontraktsprosten Stenhammar
var näst Biskop Heurlin den som rangerade sig
mest på den i Ståndet så kallade biskopliga el
ler devuarade sidan och skarpade strängt på
Statsutskottet som understått sig att föreslå
reformer i organisationerna utan samråd med
EkonoaiiUlskottet På andra sidan yttrade sig
ock många Talare med värma och värdighet
P /ostarne Lindmark Säve OJman Lundblad
Doktor Thomander m fl Vi få närmare till
falla redogöra för deras yttranden då vi ämna
utförligare meddela denna diskussion Prosten
Ödman talade med sin vanliga klarhet rakt på
sak«n och med slående argutnenter men fram
för allt var Doktor Thomanders anförande af
stort intresse Han upptog motsidans spridda
argumenter och besvarade dem med en förvå
nande gediegenhet och en lätthet *om hade
han läst ur en bok hvarunder skämtets uddar
beständigt framskymtade mot antagonisterna
Det var såsom hada man hört en Sheridan
För öfrigt kan debattens värma skönjas deraf att
Hr Erkebiskopen till och med tillät sig att en gång
nyttja klubban emot Prosten Lindmark för det
denne till replik på ett inkast emot Statsutskotteti
förmenta maktinkräktning framställda den frågan
huruvida Ständerna kunde och borde underlåta
att yttra sig öfver försvarsverkets system äf-
ven om Styrelsen visade sig göra allsinga orga- j
nisationsr I ett annat Stånd skulle ett sådant
ingripande från Talmannans sida ej passerat u
tan talrika protester men här gjorde blott
Hr Lindmark sjelf en ganska moderat erinran
dervid
— Uti Borgareståcdat biföllos de af Statsut
skottet föreslagna indragningar å Gardesrege-j
menterna Kronprinsens husarer Lifbeväringen
kallad a Hl Borgmästaren Bagge
-
I Bandeståudet bestod det märkligåste af ett
försök till angrepp mot den nu frånvarande
Hans Janssons i vårt Tisdagsblad medelta an
förande Ola Jeppsson Peter Jönsson i Trä
slända och Peter Persson i Slätthult förenade
sig häri Men det bar ej bättre till än att
då Heurlin Rutberg och ett par andra ledamö
ter togo Hans Janssons parti så reste sig åt
minstone tre fjerdedelar af s 'åndet och före
nade sig med dem med den största liflighet så
att man tydligt såg att Hans Jansson är deras
ögonsten Vi hafva förut nämnt att större de
len af Ståndet hade instämt uti anförandet
Sven Heurlin som vanligen är en af de var
maste i sitt framställningssätt var det äfven nu
och citerade ett uttryck ur Gustaf J :s tal till
Ständerna äfvensom hsn påminde om den pe
rioden i Thorgny Lagmans tal «Annorlunda
hafva Sveriges Konungar fordom» etc Med ett
ord en mera karakteristisk tafla af opinio
nen hos representanterna för Sveriges allmoge
kunde man ej erhålla
Hr Petrés yttrande lyder som följer
«Om man eftersinnar huruledes det ännu vid
1834 års Riksdag ansågs för snart sagdt för
gripelse mot Konungens prerogativ att blott
ifrågasätta en förbättrad organisation af Rikets
försvarsverk och en annan hushållning med
3 :dje hufvudtiteln än den som redan i tjugu
fem är egt rum så lärer man också nogsamt
inse att förevarande betänkande utmärker ett
verkligt framskridande på den konstitutionella
banan Den som tillhör dem hvilka för detta
ändamål så till sägandes brutit isen erfarit
svårigheterne hört och sett de hinder som
läggas i vägen för Representantens bemödan
den i denna den vigtigaste delen af admini
strationen — den kan icke annat än finna ett
n
v
m
m
t
m
t
k
d
b
n
n
S
u
s
t
m
b
e
g
h
b
r
d
m
o
b
g
j
S
t
slags uppmuntran eller åtminstone någon till- s
fredsställelso uti det visserligen icke genom- d
förande och synnerligen ingripande men dock a
med hänsigt till det frarsfarna och till repre- m
sentationsns beståndsdelar ganska betydelsefulla a
utlåtande StatsUtskotiet rörande 3 :dje hufvud- U
titeln nu afgifvit Se här några spridda cita- m
tioner af de grunddrag som Utskottet häröfver
tecknat
Rikets Försvarsverk som nu saknar omfat
tande plan påkallar flere betydliga förän
dringar för att motsvara sin bestämmelse
Desse förändringar befordras icke genom
städse beviljade nya aEslag
Sveriges försvarssystem bör utgöra ett full
bildadt helt
Nationens ekonomiska välstånd utgör en af
hufvudkällorne för dess förmåga att för
svara sig
Beväringens vapenöfningar böra utsträckas
Medel dertill kunna lämpligen vinnas genom
indragningar i den stående hären
Desse indragningar kunna bestämmas så att
infanteriet kommer att utgöra 20 ,000 och
kavalleriet 4000 man effektiv styrka
g
n
m
e
e
fl
ä
u
n
te
d
ri
h
t
ör
a
r
n
m
n
k
-
n
ka
n
ns
ta
n
de
n
f
ra
de
ed
af
e
m
h
ar
g
l
å
å
d
g
t
d
a
n
å
af
a
e
r
a
n
t
g
t
i
n
a
Billigtvis måste man medgifva att en djup
sanning synes ligga uti dessa Statsutskottets
satser Ofvertygelsen i denna del är nära sin
mognad Långsamt har den bildat sig derhän
men den har också haft att kämpa mot ett
hårdt luftstreck Under mulen himmel har
den sakta framskridit till sitt mål — ofta hej
dad af vexlande vindkast Den lifvades kan
ske för första gången af ett mildt solsken då
i begynnelsen af detta Riksmöte Ridderskapet
och Adeln danade sin anpart i formation af
Statsutskottet Mine Herrar Statens förlust
på denna öfvertygelses sentidighet uppgår til1
otroliga summor Förut sade man alltid För
svarsverket är Konungens ensak Han allena
förmår bedöma hvad dertill fordras Man för
bisåg alldeles att denna uppfattning innebar
en föreställning om fullkomlighet som icke
blifvit menskligheten beskärd Man glömde
att det var från Rikets Ständer som Konun
gen skulle hemta icke blott financiel utan äf
ven moralisk grund för krigsförvaltningen
En aktad ledamot af 1834 års Borgarestånd
yttrade «Kriget är i och för sig sjelf lika li
ttt ändamål som skulden .» Denna sats har ic
ke af Svenssa regeringen blifvit efter förtjenst
uppskattad Skulden har verkligen länge varit
ansedd som ändamål och fondsystemet har åt
minstone vid tidpunkter af 1834 års riksmöte
föresväfvat styrelsen såsom ett bland de för
nämsta syften för dess verksamhet Planen i
detta hänseend var djupt rotfästad — —
skickligt anlagd I Ehvad man än må siga om
1831 års Ständer så har dock nationen dem
att tacka för afböjandet af den tillämnade ut
ländska skuldsättningen Man föreställe sig ett
försvarsverk utan säker plan och egentlig led
ning med ständigt växande behof saknando all
beräkning all ekonomisk grund Utan ansvarige
Ministrar utan kännedom af landets ställning
utan insigter i statshushållningen utan värn
mot öfverhandtagande lyx ulan någon samman
hållande kraft hade regeringen midt under
fredens lugn kunnat genom införandet af ut
ländska statsskuldssystemet bereda landet äf
ventyr jemförliga med sjelfva krigets vådor
Vi hafva väl tack vare Ständernes i denna del
säkra hållning sålunda undsluppit en national-
- olycka men derföre må vi icke lemna försvars
- j verket åt sitt gamla öde Vi böra deråt egna
t högsta grad af uppmärksamhet — all den om-
t
n
-j
t
e
e
t
fortsättning af riksdagen så lärer icke kunna
nekas att en bland de största tjenster Stats- i
utskottet kunde göra det allmänna vore att
närmare än hitintills kunnat ske ingå i bedö-
mande af de hufvudsakliga reformer som krigs-
tanka som det förtjenar — väl vetande att då j
vi eljest ofta i statsreglerings-ärender syssel
sätta oss med mindre summor är det här mil
lioner som äro i fråga Förnämsta betänklig
heten i detta afseende är ovissheten om Riks
dagens längd Antager man att den kommer
att slutas i början af Juni så är naturligt föga
att göra Förespeglar man sig åter en längre
väsendet i vårt land kräfver ej blott från mi
Jitärisk utan äfven från ekonomisk synpunkt
All förbättring härutinnan kan icke väntas af
den blifvande nya Krigsministern allena Msd
bästa vilja och redligaste föresatts med säkra
ste takt och ihärdigaste bemödande skall han
likväl efter all sannolikhet finna sin» krafter
otillräckliga för att åstadkomma en förändrad
organisation i den nationella syftning hvarmed
närvarande Statsutskott betraktar rikets försvars
verk Inom militären finnas utan tvifvel ut
märkte personer af fosterländska tänkesätt och
medborgerligt värde men det vore tilläfven
tyrs att sträcka sina fordringar för långt om
man från deras sida väntade verksamt biträde
till reformer hvilka i verkställigheten skulle
komma att utöfva en icke ringa inflytelse på
deras egen belägenhet Militären är nära för
bunden med Adelsståndet hvars frånskiljda ställ
ning i samhället påkallar en till närmare före
ning med nationen syftande förändring Detta
Stånd är Konungen närmast bekläder med få
undantag rikets högsta embeten bildar snart
sagdt allena Officerskorpser vid flera regemen
ten och har under nuvarande statsskick vida
mer än någonsin tillförene fatt uti regeringens
befordringsgrunder en afgjord öfvervigt sig till
erkänd Nu är det just militären — den hö
gre i synnerhet — som i första rummet be
höfver reformeras Det högre militärbefälet är
både för talrikt och jemförelsavis med kompa
rativa civila esabetsmän för högt lönadt Att
det högre befälets egande större materiella för
måner tillkommit genom regeringens ynnest
och enskilda välvilja skulle lätteligen kunna
bringa i glömska att det är staten som dertill
gifvit och fortfarande gifver medel — Häraf föl
jer ttt det ingalunda vore en omöjlighet att
Svenska militären finner sig föranlåten att in
taga en osäker position så ofta fråga blir att
b
s
u
k
r
skilja mellan regering och representation I
detta ämne äro så många omständigheter att
acföra — så många facta att uppgifva — så
många exempel att framdraga — alt jag för
att icke föidjupa mig uti en för Ståndet tröt-
Unde vidlyftighet — ej vill dermed sysselsätta
mig Nog a 'l om en reorganisation af de hö-
gre miiitärplatserna kan ega rum så vinna Ko
nung ocb Si änder
l :o Upphörande af en skilnads-linea dem e
mellan
2 :o Möjlighet att bilda ett nytt högre befäl
efter rationella grunder
3 :o Det nya högre befälets medverkan till
en komplett omskapning af närvarande öfver
flödigt kostsamma och i flera delar icgalunda
ändamålsenliga försvarsverk
4 :o Ea rätt vacker besparing i de enorma
utgifter staten får vidkännas för det nu med
några markant» undantag onyttiga generali
tetet
H M Konungen skulle genom Rikets Stän
ders verksamma åtgärder till förbättring af Sve
riges lika vigtiga som nu i en kedja af oer
hörd misstag för sitt ändamål onyttigt dyra
k
t
k
h
J
t
b
s
s
b
h
K
s
r
v
s
l
å
s
a
m
g
g
t
a
n
d
a
li
se
m
v
b
le
d
li
sa
vu
er
ku
na
St
oc
K
tid
de
ri
in
ha
ge
te
un
s
t
r
t
f
t
1
a
r
e
d
t
t
e
i
försvarsverk finna en väsendtlig lättnad i dess
uti 14 § R .-F omförmälde riksvårdande värf
Hvilka kunna med mera oväld mera sanning
mera samklang af fosterländska intressen till
thronen föra det från partisinne och mennisko
fruktan fria språk på hvilket Rikets Ständer
böra med iakttagande lika mycket af egen vär
dighet som af undersåtlig pligt uttrycka sig
för Konungen Hvilken omätlig fördel för
Konungen personligen hvilken öfvervägande nyt
ta för landet hade icke uppkommit om en sann
skildring af landets ställning och behof skulla
på detta sätt långt för detta hafva banat sig
väg till thronen Huru mycket som nu mer
kan ehuru sannfärdigt förekomma otroligt skul
le icke i händelse af ett öppenbjertligt medde
lande under fordna dagar hafva bidragit icke
allenast att stärka Konungens förtroende till
Rikets Ständer utan ock att skingra de irrig»
begrepp som thronens omgifning möjligtvis al
strat
Dan nya Krigsministern skulle med vida mia
dre bekymmer förvalta sitt maktpåliggande kall
om Rikets Ständers Statsutskott använder sin
ordnande förmåga att tydligt anvisa honom
den alldeles nya väj han bör följs samt att
uppgöra hvad som nu saknas eller en från få
fänga lyx och flärd vida iflägsen men på ett
allmänt nationalt försvar baserad plan till en
militärorganisation i en länge förgäfves önskad
form Lyakas det att förändra nuvarande Ge
neraladjutants-expedition och högre befälhafva
repersonal i allmänhet så kan man utan för
mätenhet påstå att sedan efter all sannolikhet
hinderslöst framgår den ena ingripande miltlär
reformen efter den andra .»
— Läsaren torde påminna sig ett bref från
en «resande Svensk» som naf misstag» hade
kommit ur Svenska Biet i Statstidningen
och deri åtskilliga komplimenter gjordes åt Preus
sens folk för dess »lydaktighet» såsom mot
sats till förhållandet med det (obändiga» och
»okunniga» Svenska och till dess otacksamhet
samt dermanangifvit denna olikhet mellan de beg
ge folken såsom orsak hvarföre «medelmåttan»
kan sitta på thronen i Preussen och lätt styra .»
Detta bref lärer väckt oro hos några Svenskar
som nu vistas i Berlin och ej gerna vilja tagas för
hufvudet såsom upphofsmän till ofvannämnde
sottiser och serskildt har den anhållan blifvit
till oss framförd ifrån tvenne af dem Herr
ProtokollsSekreteraren lirändslröm och Ilsrr
Akad Adjunkten Bottiger att låla i bladet in
flyta en förklaring att ingendera af dem är
författare till detsamma Ehuru vi äre öfver
tygade att ingen som känner dessa båda unga
män skulle misstänka dem för något sådant
lemne vi likväl med nöje offentlighet åt detta
tillkännagifvande
i Eftersom talet härigenom ännu en gång fal
Iit på ifrågavarande br«f och det misstag Siats—
tidningens redaktion uppgaf såsom anledning
hvarför delsamma der kommit att inflyt» så
j
kan
det ej vara ur v ?gen att fästa uppmärk
samheten derpr »tt detta misstag icke hindrat
Statstidningens Red att göra en liten uteslut
ning vid införandet Uti det ursprungliga bref
vet stod nemligen «Här (i Preussen kan me
delmåttan sitta på thronen och lätt styra få
rahjorden .»
Vid införandet i Statstidningen har nu
ordet fårahjorden blifvit uteslutet — na
turligtvis äfven af misstag — och ett tankstreck
blifvit satt i stället Detta var så mycket mer
skada som maa sedermera af ett visst tal fått
upplysning om att det är i fårahjordarnes ö
kande Sverige bör söka sin förnämsta förkof
ran och rikedom
— Vi hafva hört en repetition af Hr Man
keils tillämnade konsert ech kunne ej undgå att
tillstyrka vännerne af en god musik alt böra denna
konsert Man gör här bekantskap med en för oss
hittills okänd kompositör Mikael Haynd dan store
Josef Hajns broder Då den sistnämnde blef vald
till ledamot af Svenska musikaliska Akademien
begärde man af honom ett stycke i kyrkostil så
som inträdesskänk Härtill svarade han «Jag
skall skicka en symfoni men i kyrkstil är min
bror bättre än jag .» Hvad man här får höra af
honom vederlägger icke ett sådant vitsord —
Kraus 's begrafningsmusik är imedlertid af alla
styckena det som företrädesvis ådrager sig åhö
rarens uppmärksamhet Yi erkänna att den öf
vergick vår väntan Man träffar deri icke någon
sökt originalitet nsgot effektmskeri men icke hel
ler den torra lärdomen som icke är ovanlig hos
åtskilliga äldre kompositörer Det är någonting
så stort så rent så genomtänkt och genomkändt
att mas finner det kompositörens bjerta haft lita
mycket del i arbetet som hans snille j fan Ej_
gonsin dessa båda kunna åtskiljas och tillika så
got så enkelt sä okonstladt och naturligt att man
tycker att detta ämne och dessa ord ej tunna på
annat sätt behandlas
— Girdagens plena i RiksStånden erbjödo
flare punkter af mycket intresse för åskådaren
egentligen derföre att diskussionerna som i de
trenne hos Adeln Pveste- och Borgarestånden
förnämligast handlade om anslaget till tredje
hufvudtiteln det vill säg» för militären hade
sin egan karakter för hvarje Stånd serskildt
IIos Adila åtgingo nemligen tvenne timmar på
förmiddagen och omkring fya och en half pa
eftermiddagen endast med uppläsning af långa
skriftliga afhandlingar framförda af alla möjli
ga generaler och öfverstar som alla drego ut
till försvar dels för da gamla anslagen dels för
deras förhöjning och bland hvilka en del väl
äfven läto Rikets Ständer förstå att de icke förstå
att bedöma detta ämne Alltsammans detta skall
nu äterskickas till StatsWtskottet så att det
blir nog att göra om man skall hinna få stats
regleringen färdig till den 7 Juli
— Hos Presteståndet hann den speciella
pröfningen icke ens att börja utan tiden upp
togs i fyra timmar af en preliminär diskussion
blott öfver Ständernas befogenhet i allmänhet
a besluta i dessa ämnen Hr Biskop Heurlin
var i synnerhet intressant att dervid både
Anhålles om rum för nedanstående i Redaktio
nens tidning
«För några dsgar sedan fanns i Dagligt Allehan
da insänd en artikel till försvar lör den satsen
att en Ststsrådsledsmot kunde innehafva präster
ligt embete Deruti förbisågs dock en sida af sat
sen efter hvars betraktande man säkerligen måste
medgifva grundlagens mening otvifvelaktigt hafva
varit att i g Reg Form under ordet civila em
beten äfven inbsgripa presterliga Om m»n skul
le antaga möjligheten cf Biskop Ilcurlins inflyttan
de i Statsrådet såsom ordinarie ledamot (att han
såsom Biskop är tillförordnad Statssekreterare är
lika stor olsglighet som yttermera synes af det
följande huru detta än organiseras så vore han på
samma gång om ej fullkomligt afgöranda dock huf
vudsakligen till beslutet bidragande i tvänne instanti
er deraf den
ena lyder under den andra Han
kunde t ex på ett par månedsr för en eller an
nan orsak begära och erhålla tjenstledighet ur
Statsrådet Han far då hem att se om sitt stift
och är under den tiden ovilkorlig ordförande i sitt
Konsistorium hvilket som hvar man vet i alla
tider dansat efter biskopens pipa besynnerligen i
det stift hvars Domprost Hr Heurlin tillförene va
rit När hans tjenstledighet är slut tar han åter
inträde i Statsrådet och föredrager der de ärenden
han afgjort i Konsistorium och hvaröfver möjli
gen besvär äro ingifne Att serdeles om Depar
temental-styrelsen införes och obetydligt mindre
under nuvarande regimen sakerne i allmänhet af
göra» efter föredragandens åsigter lider intet tvif-

Sida 3

■vel Hvilken alltför » !or makt härigenom komme
i en mjns hsnd och hvilken stor orättvis» kunds
vederfaras mången inser hvar och en Visserli
gen kunde msn invända att föredraganden i så
'fall förklarar sig jäfvig men om ock delta skulle
inträff» hvilket dock ar osäkert ehuru mycliet
skäl man än hade alt fordra det så vore dock den
i hans ställe föredragande en honom underordnad
och af honom beroende embetsman hvilken man
»ära nog skulle förlåta om han ej kunde hafva
annan mening än sin förman Reg Formens 106
och 107 §§ äro för långt aflägsna och osäkra att
häremot kunna vara botemedel Som dylikt på
mångfaldiga sätt kan inträffa och hafva skadliga
veskaingar b vilket civilt embete som helst en
Statsi ådsledamot än må innehafva är detta utan
tvifvel ea af de egentliga orsakerna hvarföre grund
lagen förbjudit dessa embetens förening och der
vid måste hafva under civila äfven inbegripit pre
steriiga embeten såsom i detta fall vatsnde i säm
ras kuthegori helst grundlagens ordalydelse ej stri
der deremot
(Införes på begäran
Att nedanstående måtte få ruin i Tit tid
ning snbåilés vördsammast
Vid genomläsandet af den annons Rikidagsfull
mäktigen Anders Mordmark uti M 87 af det tju
gondeförsi Aftonbladet för den 14 dennes låtit in
föra har jag högeligen förundrat mig öfver en deri
intagen kungörelse utfärdad af Hr Kapten Fran
zén
— Denna kungörelse lemnar ett otvifvelaktigt
bevis på icke allenast Hr Kaptens prejeriförmåga
utan älven huru långt en räntetagare som endast
åser egra vinning kan uppdrifvaSsin löneinkomst
och huru stor olikhet i beskattning således kan e
ga ruin inom simma regemente
— Då denna am
pla kungörelse lätt kunde antaga såsom ett gene
relt eicmpsi på ett militäriskt korpningssystem här
å orten anhåller jsg på det i allmänhetens bedö
mande icke alla mätte som det gamla ordspråket
lyder «skäras öfver samma kam» få upplysa att
• å väl inom den socken der insändaren bor som
tvenne nästgränsande desse sednare åren lösnings
priset för indelningskorn af de fleste militärer *j
bestämts högre än 13 Rdr 24 sa i 14 Rdr Rgs
tunnan — På den ofta mindre strida säden har
nian för öfrigt icke ansett sig böra fästa alltför
»tor uppmärksamhet utan hållit till godo hvad man
fått ha :st man sättande sig i den arma bondens
»tälle vist önskat blifva på ett lika menskligt sätt
behandlad
Kjtiltlsen till indelningens lefvererande hörsam
mas ej alltid eller allmänt men man anser sig
ändå merendels skyldig väDta någon tid och då
mntages att hinder för en räntegifvare ofta kunna
möta lur inställelse å utsatt dag bör han vid an
nat tillfälle vara välkommen utan att behöfva be
tala procentareränta minst till ett så enormt be
lopp sjm Hr Kaptens inbjudning antyder — och
månne Ur Kaptens restbonder blifvit behedrade
med ordres till exekutiv verkställighet Hr Kap
ten soai förstått begagna sig af den fattiges oför
måga att betala har visst dragit nytta deraf men
jag tycker mig inse att Hr Kapten för en framtid der
igenom gjort sig sjelf och andra löntagare en verk
lig otjenst hvarföre han ingen tack förtjenar eller
torda komma att uppbära
den 27
April 1840
Indelningslagare vid samma re
gemente som Kapten Franzén
KATTEGANGS- OCH POLISSAKER
För nedanstående annons har ett ruta blifvit
begärt i bladet
«Kon ^l Msj :t har genom nådigt utslag den 7 Fe
bruari daiti år fällt Häradshöfding Rydström att
lör vä dslöshet i domareembeiets utöfuing böta 16
Bor 32 sk B :ho .»
Red anser sig vid införande af denna annons
likväl böra tillägga att det fel för hvilket Hr Ryd
stiörn blifvit pliktfäld endast innefattade att han
af förseende hade låtit Nåmdemän hvilka varit
hö da såsom vittnen i ett mål sitta i rätten vid
det slutliga utslagets afkunnande öfver samma mål
hvarigenom de sjelfve hade kommit att döma sig
till en vittnesersättning
— Ett beslag af serdeles art verkställdes
i går af tvenne polisbetjenter E och A från en
fånig enka med namnet Moberg som bor i huset
ju Al vid Österlånggatan och har en son som är
ofåroig och går på krycka Hon bjöd nämligen
vid Munkbrohimnen ut till salu ett par gamla
»löflar för 2 Rdr 24 sk Rgs Polisbetjenterne togo
genast fast gumman som är omkring 60 år in
förde henne å en vid hamnen varande krog från
togo henne stöflarne och kallade henne att i dag
infinna sig uti polisen Månne icke polisbetjenin
gen då den gamla gumman uppgaf bostad och
hvem hon var hade varit skyldige att följa henne
till hennes hemvist och efterhöra huruvida stöf
larna vore stulne
— Angående det beslag å något smuggladt
vin som härom dagen nämndes lärer nu dom fal
lit i Sjölullsrätten och vaktmästaren som var del
aktig deri blifvit af med tjensten och fått Sä års fäst
ning
— En stöld som natten emellan den 16
och 17 April skett hos Mjölhandlanden Holmberg
i desä bod vid Södra Slagtarhuiet har nu hlifvit
upptäckt och lärer tillgått på följande sätt Hans
egen dräng P hade nämnde afton af en arbets
karl boende utom Skans Tull betingat sig 2 :e
»tycken tomsäckar som han äfven erhållit samt
hade tagit en sin husbondes tom säck och med
desamma uppgått från ett vagnshus dit han banat
•ig väg genom muren upp i mjölvinden hvarest
han utur cn der befintlig säck i sine medhafde 3 :e
säckar tillgripit 17 lispund 5 skålpund hvetemjöl
som han åter nedfört i vagnshuset då följande mor
gon J P och en Siatillkomen person förrådsdrän
gen A„ varit behjelplig att transportera mjölet ned
i Lutfiikgången i Södra bananen der det fick qvar
stå till längre frem på dagen då A åtog sig draga
försorg om försäljningen deraf som verksiälldes till
en Bagare med namnet Wahlgren för 1 Rdr 40
sk lisp men erhöll till sin förtjenst 8 sk per lisp
P började derefter att supa hvilket gaf anledning
förmoda det ban vore tjufven då förhör arställ
des erkände P sin förseslse tillika med de andre
På tillfråga hvarest haa gjort af penningarna yt
trade han det han firat Paska och trakterat kände
och okände så längs han egt en vitten qvar A
som vid ar t est er in gst i !l fallet varit innehafvare af
88 Rdr Eko synes blifva den som får betala Hr
Holmberg mjölet emedan ban med försäljningen
haft befattning men Rätten ville härom en annan
dag döuima
(Insändt
Landtbr uksakademien
P xjti Aftonbladet för den 23 sistlidne April har en
insändare gjort några anmärkningar vid en i sam
ma blad för den 16 i nyssnämnds månsd införd
af mig författad artikel med rubrik Hvad kan
cch bör en Landtbruksakademi uträtta dessa an
märkningar påkalle ett svar som egentligen be
itår deri att anmärkaren icke spelar rent spel
Ty det är icke rent spel att citera falskt Jag
har i min skrift yttrat adetta synes så klart att
Invändningar svårligen kunna häremot gerai .» Or
det tklarta har af anmärkaren blifvit förvandladt
tilli«ft /oZr (» hvarigenom ett löjligt sjelfheröm upp¬
står Man kan tillåta sig att säga om ett eget ytt
rande «detta är klart» men man säger ej «detta
är «klokt» om man ej är en inbillsk narr Jag
har icke sagt så
Det är icke rent spel om man säger sig skrif
:va anmärkningar öfver en artikel och egentligen
icke har något att säga derom utan angriper vid
andra tillfällen yttade satser ryckta ur deras sam
manhang och hvilka till och med i fall anmärka
ren ej gissat rätt kunna vara af en annan förfat
tare Artikeln hade till föremål att antyda banan
för en Landtbruksakademis verksamhet Nå väl
har anmärkaren ens bjudit till att vederlägga hvad
der blifvit yttradt Nej detta förmådde han icke
Han har knappt vidrört artikelns innehåll hvad
sak beträffar men att tadla uttryck bilder och lik
nelser dertill trodde han sig dock äga förmåga
Häri skulle jsg gerna kunna gifva honom rätt ty
artikeln var ej ett vältalighetsförsök men måste
dock erinra att hvad upplösningen af den af Ar
thur YouDg m fl inrättade Board ofj Agriculture
beträffar är det alldeles likgiltigt om jag häri miss
tagit mig eller ej Meningen var att uttrycka det
Arthur YouDg var själen i Englands första Landt
bruksakademi och att saken nu har framgång ho
nom förutan Ty om denna akademi verkligen är
upplöst så äro en mängd andra åkerbrukssällska
per i stället stiftade hvilka göra utmärkt nytta
oeh hvaribland må nämnas theHighland Society of
Scottland som af många snses för den bästa Hvad
anmärkningen rörande Sinclair beträffar så får jag
förklara att jag med flit utelemnat hans i öfrigt
högt aktade namn emedan jag blott ville nämna
den som var Akademiens spiritus anima och
det var Arthur Young Anmärkaren kan låta upp
lysa sig härom af hvilken Engelsk agronom som
helst
Det är icke rent spel att fråga hvarföre jag «un
derlät att understödja den ledamoten hvilken bekla
gade att akademien icke fått emottaga något för
slag i sådan syftning ,» dä jag likväl i akademi
en opponerade mig emot statistiska afdelningens
lidragning just emedan denna afdelning vore af
högsta vigt så vida akademien skulle i likhet med
den Engelska Board of Agriculture sysselsätta sig
med landets åkerbruksstatistik hvilket jag yrkade
och anförde de i min artikel nämnda County-Re
ports såsom mönster att följa samt understöddes
häri af Hr Nonnen Anmärkaren har här blott å
dagalagt att han — i likhet med flera af sitt par
ti — icke ens har reda på de debatter han bi
vistar
Det är icke rent spel att säga det jag «höll lof
tal öfver förslaget till stadgarnc» då jag ogillade
en mängd af de vigtigaste punkterna och till aka
demien skrifteligan inlemnade mina anmärkningar
deröfver samt sedermera i de (lasta (men ej i alla
punkter förenade mig mad förvaltningskommit
téens förbättrade förslag hvari just den af mig ut
tryckta men 1 det ursprungliga förslaget kullka
stade principen Bibehållandet af akademiens egen
inflytelse vid tUlsättaniet af alla tjenstcr var be
varad Men jag hade den djerfheten icke att finna en
dast fel i det nya förslaget och detta smakade ej
anmärkaren ty partisinnet tål aldrig att man hyl
lar det gada hvar del finnes vore det ock hos mot
partiet det fordrar att man skall blindt instämma
mad dess anathema emot allt hvad tom kommer
från motståndaren
Anmärkaren säger sig vara enfaldig nog alt ic
ke begripa «huru och hvarföre» man skulle äfven
tyra ett godt genom att söka ett bättre Jag dö
mer hvarken öfver insändarens grad af «enfald»
— ehuru jsg tror honom på sina ord att han har
»mycken enfald» då han ej kunnat fatta en tå en
kel sak — ej heller känner jag hvad som är godt
eller bättre i hans tanka men jag skall emedan
jag dertill blifvit uppmanad säga anmärkaren min
åsigt hvilken han säkerligen ganska väl känner
eburu det nu bättre passade sig i stycke att låtsa
icke känna dan
Det ursprungliga förslaget till stadgar beröfvade
Akademien allt inflytande vid tillsättandet af di
rektörs och sekreterare-platserna samt vid utnäm
nandet af hedersledamöter Jag ogillade denna
princip och yrkade i mina anmärkningar att Aka
demien skulle sjelf tilfsätta alla dessa personer ge
nom val Detta var det abällre» som jag önskade
och ännu önskar Förvaltningskommittéen föreslog
den modifikation att Sekreteraren skulle tillsättas
genom val af Akademien men Direktör och He
dersledamöter utnämnas af Konungen på Akade
miens förslag Detta var det «goda» ty här vair
dock principen (Akademiens bibehållna inflytande
vid alla tjensters tillsättande och hedersledamöters
utnämnande bevarad ehuru icke alldeles utförd
på det sätt som jag önskade Det var under dis
kussionen om dessa (4 och 5 §§ som jag hade
det yttrande som så retat Anmärkaren och de
med honom liktänkande och hvari jag sade «att
det i principen rikliga icke alltid är det i verk
ställighet möjliga» Jag såg nämligen ingen utväg
att här vinna det bättre då jsg af hela Akademien
endast hade 3 eller 4 personer för min åsigt Jag
förenade mig derföre i detta fall med Förvalt
ningskommittéens förslag hvilket enhälligt antogs
Vid påföljande ssmmankomst kom man till diskus
sionen af 7 § Det var då som man icke längre
kunde förena sig emedan det hvilket Anmärka
rens parti ansåg för det «bättre» ville obetingadt
göra sig gällande Hvad blef följden Ett upp
lösningstillstånd inom Akademien som möjligen
kan medföra hela Akademiens upphäfvande Och
dock frågar denne Anmärkare huru man skulle
kunna äfventyra ett godt genom att söka ett bät
tre Få tilldragelser äro så vanliga i lifvet som
att förlora en gifven fördel genom att söka en
större Hvarje yngling känner detta axiom och
fabeln om hunden med köttstycket läses ännu i
skolorna
Så långt i sak — eller rättare i bisaker ty sa
ken har Anmärkaren visserligen icke vidrört Hvad
han i dessa bisaker anfört är tydligen blott ett
omslag till de innerst åsyftade personligheterna och
försåtliga insinuationerna De innebära i sin hel
het att jag genom min afsigt att blifva den som
skulle (upplyfta» Akademien ur dess försjunkna
tillstånd skulle hafva (förlorat den bona fides»
som vore nödvändig för mina ändamåls vinnande
Det tilas om min (beräkning på effekt» om »fitia
kombinationer» om aspindelväfvar» att deri fånga
lättrogne m ra allt i sannolik afsigt att antyda
att jag haft orena motiver Jjg har hvarken haft
det ena tiller andra Jtg har hyllat sansingen och
det goda hvar jag än funnit dem utan några små
aktiga partiåsigter eliev egennyttiga beräkningar
I förslaget till stadgarne tadlade jag att man ville
beröfva Akademien hennes inflytande vid tillsät
tande af embetsmännen m m men gillade den
tendens till pratisk verksamhet som detta förslag
innebar I Förvaltningskon töittéens förslag gillade
jag återställandet af detta inflytande men tadlade
den olyckliga idéen att vilja bibehålla Akademiens
förmynderskap öfver hushållssällskaperna och be
röfva de korresponderande ledamöterna deras rät
tigheter etc Hos Anmärkaren och dess parti gil
lade jag
en del af principerna in abstracto men
ogillade åtskilligt i tillämpningen samt framför
allt den personliga bitterheten Anmärkaren lärer
ej kunna neka att jag så handlat emedan hela
Akademien vet d»t Hvar är nu (beräkningen på
effekt» och de ofina kombinationerna» Antagom
att jag verkligen såsom Anmärkaren insinuerar
• Nämligen att tiga den Engelska Board af Agri
culture till mönster för sin organisation
M
skulle vilja använda mina svaga krafter att I för
ening med andra likasinnade söka «upplyfis» Aka
demien vore jag derigenom ej mera berättigad
att anses tala «bona fide» än en som aldrig vill
gå ett steg för sådant ändamål — Anmärkaren
har ironiskt liknat mig vid Archimedes Jag är
det ty värr lika litet som Akademien är ett jord
klot eller Anmärkaren uppfinnare af krutet Skulle
jag likna honom vid något kunde det visst icke
blifva vid något (upplyftande» jag kunde på sin
höjd likna honom vid cn qvarnsten bunden vid
Akademiens hals för att sänka henne i hafvets djup
Det är ovårt att utreda hvad Anmärkaren egent
ligen menar med sina försåtliga insinuationer Men
är det hans afsigt att antyda att något annat än
öfvertygelsen om det rätta och för Akademien nyt
tiga varit motiv för mitt handlingssätt så förkla
rar jag hans insinuation för en låg osanning och
uppmanar honom att lemna anonymitetens för
skansningar bakom hvilka han tyckes tro sig i
säkerhet kunna försåtligt angripa en enskild mans
goda namn och rykte Både enligt moralisk och
juridisk lag är d»t ej den anfallne som skulle
bevisa sin oskuld utan smädaren sina beskyllnin
gar Må han då framträda på banan med öppen
hjelm och framlägga sina bevis — Jag väntar
honom
Författare till artikeln
om Landtbruksakademien i Aftonbladet
för den 16 April
lAIDSORTS-MHETEll
Vid införandet i tidningen af underrättelsen om
eldsvådan i Aby by i Westmanlsnd och den bön
som deri var ställd till den välgörande allmänhe
ten glömde vi att tillägga det kyrkoherden i Sa
la Hr Kongl Hofpredikanten Tunelius som nu
vistas här vid Riksdagen mottager och redovisar
för de gåfvor som iemnas och hvilka derföre torde
adresseras icke till Redaktionen utan till bemäl
de Hr Hofpredikant Till yttermera visso medde
las här nedanstående
Cai cito dat bis dal
«Hvad den Christliga välgörenheten med anled
ning af framställningen i detta blad för den 6 den
nes skulle täckas med mera beqvämlighet för
sig här i Stockholm aflemna för mina olyckliga
församlingsboer i den alldeles nedbrända Åby by
af hvilken utom 5 :ne brygghus endast askhögar
återstå och hvarest efter serskild till mig ingån
gen skrifvelae 100 personer äro husvilla och be
höfva både mat och kläder af det medlidsnde som
räcker dem en hjelpsam hand emottages taeksam
mast öfversändea genast och redoviies af Stock
holm den 8 M»j 18 <0 Jiars Tunelius
Kyrkoherde i Sala stads- och lands
församling riksdagsman frän Westerås
slift bor i Geijerska huset N :o 1 på Rid
darbolmen och träffas hemma alla dagar
lill kl 3-4 lill 10 f bi
— Aflidne John Halls f d fru Baronessan
von Wedel född Koskull har enligt uppgift i Chri
stianstads veckoblad aflidit i Köpenhamn den 28
sistl Mars
Wexjö den 1 Maj Första M«j är torr och
brist på regn har fortfarit under hela sistlidne
månad
— Efter verkställd fällbränning i Onsdags af
bonden Jonas Johansson i Risinge utbröt i går
morgon en häflig skogseld hvilken härjat en be
tydlig sträcks I går afton var elden ännu icke
dämpad och fråga är om Åry skog blifvit räddad
En stor mängd menniskor var samlad till eldens
hämmande „
— Den 2o April siled kapten Crafoord i Åshe
da 73 år gammal Anledning har varit att förmo
da dödsorsaken härleda sig deraf att han i Åshe
da gästgifvaregård den 10 April kommit i ordvex
ling med en bonde hvilken bjudit en sup för C-a
foords adelskap Ordstriden slutades så att bon
den gifvit C ea stöt för bröstet hvarigenom C
fallit omkull dock utan att klaga öfver stöten C
hemgick men endra dagen var han illamående
klagande öfver smärta i bröstet hvilken fortfor
tills döden inträffade
(Wcxjöbl
(Insändt
Frågas Hvem som berättigar Generaibsfälhaf
varen i 3 :dje militärdistriktet att år från år be
fria Regements-cfficerarne vid "Westgölha Dahls
Kongl regemente från att till häst föra regemen
te och bataljoner en åtgärd stridande mot regle
mentet och som medför den olägenhet att rege
mentschefen då han kommenderar hal» regemen
tet ej höres af mara än en bataljon Dsnna libe
ralitet af Generalbefälhafvaren är alldeles ingen
grace i ekonomiskt afseende mot Hr Regements
chefen ty hans vackra tjensthäst var på sista re
gementsmöte fast den fj begagnades utan emot
förste majoren som ej finner uträkning i att föda
tjensthäst Önskeligt vore derföre om denna osed
blefve rättad och man finge se
"Westgötha Dals
regemente i så måtto likt andra regementer inom
Svenska arméen Wenersborg i April 1840
Oegennyttig
Stockholm
Inko® ne sfceppare från inrikes orter d 8 Ma Carlr
hasin Hagberg salt Malmö Jönsson spanssåi Åhus
och Soifvitsborg Erooär bränvin Gottland Muehsn kilk
Från utrikes orter Åbo Lagerström viktualier New
York Fiodenberg styckegods
ANMÄLDE RESANDE den 8 Maj 1840
Handlands Sanne Uddevalla Nr 30 Norra Smedjega
tan Lagman Geijer och Brukspatron Wedberg Neriie
Nr 1 Riddarholmen Destillator Hallberg Köpenhaasn Nr
7 Slorkyrkobrinken Handlande Mcdéa Jonköp :ng samt
Prosten Zielfeldt Weraidöo Nr 3 Störa Grå ^unkegränd
Fru Borell Eniöp :ng Nr 23 Kocksga 'an Deklor Sköld
berg Jönköping Nr 5 Clara Södra Kyrkogata
Helsingborg Resande
Inpasserade Den S .9 April Fru Lillja Handlan
den Iversen d 30 Bokhållaren Bevgmau reed fru Band
ianden Orih Käpten Ountop Hr Latschinow d 1 Maj
Grossör Uartvigsen Er Buckhollz
— lltpasserade
d 29 April Konsul Everlöf d 1 Bokhållaren Carlsson
HUFVUD-KURS _
noterad å Stockholms Börs i dag Fr eda o
Lokdoh il Rdr 46 sk 75 d d 11 Rdr 44 sk SO d d
Hamburg m si- 67 i d 128 1-2 188 1-4 å 1S8 sk
90 d d
Paris 23 sk 75 d d 22 8-3 st 90 d d
LBbeck 403 3-4 sk 6 d d
Amsterdam 120 1-8 sk 59 d d 120 sk 70 d d
gÖEESHA .nN 67 1-3 sk 8 d d
HANDELS- OCH SJÖFARTS-UNDEU
KATTELSER
Torg- och namnpriser
STOCKHOLM d 8 Maj Spanmålslillgången var ringa
och betaltes för Hvete 20 21 å 22 84 Råg 13 å 13 £4
Korn 11 S4 k 12 Rdr och Hafra 9 å 9 24 tunnan
för Hvetemjöl begärdes 2 6 å 2 12 Rågmjöl 1 4 å 1
6 pundet Potates 2 24 tunnan Färskt Fläsk 3 24
d :o Kolt 3 å 3 24 pundet På färsk Fisk fanns god till
gång såsom Ål till 20 k 24 sk Lax 1 Rdr Abborre
Lake och Gädda 6 8 k 10 sk Id och Mört 8 sk marken
Strömming 10 14 k 18 sk valen och Sinapor 6 k 8 sk
tjoget For Ägg betaltes 32 å 34 ek tjoget färskt Smör
26 k SO sk marken Kycklingar 1 16 stycket Grädda 1
Rdr Söt Mjölk 12 k 14 sk sknmsaad d :o 10 sk och
Fiibyttor io k 12 si fcannan Priserne äro i riksgälds
LINKÖPING den 6 Maj Om gårdagens marknad är
ej mycket alt säga Säljande var d»t väl skäligen godt
om men icke så af köpare Hade närgränsando Län i
tid fått kunskap om marknadens framllytming hade för
hållandet säkert varit annorlunda — Marknadspriserna
voro Hvete 19 20 k 21 Rdr tunnan Råg 11 å 11 24
Korn 10 k 10 84 Arter 10 24 ä 11 Blandsäd 7 84 å
8 Hafre 6 4 6 24 Potatis 2 32 å 3 Bränvin 36 ä 38
st kannan Oxkött saltart lisp S 24 ä 2 32 Fårkölt
d :o 3 16 å 3 24 Fläsk d :o 4 24 å 5 Smör 6 32 ä
7 Ost 8 3 16 4 å S Talg 7 24 Ägg 18 å 20 sk
tjoget allt Rgds» (Linköpings-Bi
Öresunds-lista
Den 1 Maj T C Sahlsberg Prinds Carl Sogadal
Malmö sill C Drivdahl Phönix Flekkefjord Stockholm
sill H A Olsson 2 Bröder Bergen Westervik d :o J
T Sjöström Orion Bergen Carlshamn d :o M Anders
son Alexander Bergen Stockholm d :o F Scheffer An
drea Bergitha Bergen Malmö d :o
Den 2 H E Ehlert Felix Stockholm Porto jern C
Ohlsson St Olof Stockholm Porlo d :o J N Jordberg
Josephina Malmö London korn J- Kullberg Löfvan
Ystad Nordsjön d :o S Nordström Carolina Carlshamn
Bergen stäfver L Kilson Sophia Augusta Stockholm
Amsterdam jern A Möller Enigheden Wisby Norge
råg N Ljungren Henriette Landskrona London korn
J Sjöström Victor Malmö England d :o L Pettersson
Fritz Stockholm Calais jern
Den 3 J A Mattsson Svalan Götheborg Stockholm
styckegods G Ioglis Ann Ystad Leith salt J P Lars
son Justinius Klåttå Gotiland tegel N P Röjter Orion
Norrköping Celte bräder B Pettersson Vänskapen
Norrköpiag Leven ben A Colberg Amalia Gelle Lon
don jer» C Sjöberg Hoppet Carlskrona Hull ben M
Hansson Enigheten Slitöhamn Uddevalla kalk L Bör
jesson Catharina Christina Gefle Hull jern
Den 4 F Nordberg Eulalia Bergen Malmö sill
Från ock med den 1 till och med den 3 dennes hafva
182 fartyg passerat sundet
TTLL BAhtS Fimmms
Hos HELEKN et C :o i dag ulkotamen
S af ILénström Sven
ska Poesiras Historia 2 Rdr Förra delen 2 Bdr b :ko
Hos W ISBERG
NYA BÖCKER
ulkomne i April 1840
Gunstlingen Skådespel a£ Charl Birch-Pfeif
fer 20 sk
Anteckningar i Physik och Geognosi under r®
sor i Sverige och Norrige Af Yf Hisinger 7 :de
häftet i Rdr 36 sk
(Hela verket komplett med plancher 13 Bdr 12 sk
Geognostisk Karta öfver Srerige 3 Rdr 16 sk
Geografisk Konstruktionsbeskrifning af Sv A
gren l .a bandets l :a häfte 8 sk
Tidskrift i Sjöväsendet 1840 l :a h 16 sk
(Årgångarne 1836—1859 å 1 RJr IS sk för årgång
Dikter af Jahan Nybom 32 sk
Särskilde Komiterades för Tulltaxans öfversaen
da och granskning underd Utlåtande med
Förslag Ull ny Tulltaxa jemte de hos Ko
miterade förde Protokoller med tillh handlingar
1 Rdr $6 sk
(Påminnelser mot detta Förslag afgifne af Fåbriks
socieleletne 40 sk
Trälinnan Ea teckning ur Forntiden Af För
rätt till Teckningar ur Hrardagslifvet 28 sk
Stockholm och dess omgifningar af G H M«l
lin 24 sk
Stockholm fratnsläldt i Teckningar 24 Litho-
grafier med text af G H Mellin 3 Rdr 16 sk
(För Suoskribenler å »Sverige framstäldt i Tecknin
gar» endast S Rdr banko
Sverige framstäldt i Teckningar 25 :ta häftetj
51 sk
(Hela verket 200 litografier med text af Mellin nu
komplelt till £6 Rdr 32 sk
Stockholms Adress Kalender för 1840 1 Rdr
Läsning för Folket Utg af Sällskapet för nyt
tiga kunskapers spridande VI .ae årg l .sia häftet
8 sk
Den siste Hohenstaufen och hons vän Hist
berätt från sednare hälften af 55 :do årh af T G
Rudbeck 2 delar (1 Kabinetts-Biblioteiet i Rdr
Blad ur Jesu Evangelium till tröst och hug
svalelse för lidande oci olycklige Medkristne Af
L P Gugner Forsla delen 1 Rdr
Sjömanna-Sallskapernas Kalender för Handel
Sjöfart och Nanngar år 1840 Utg af O M Dreut
zer l :sta h med pren pi het årgång (4 häften
1 Rdr £4 sk För iöpare k 32 sk häfiet
Ecclesiastika Angelägenheter al Fältprosten
Kjellenberg l :a cfh Dubbla Tjcnsleårsbe
räkningen 12 sk
Promemoria uti Representationsfrågan af W
F D 40 sk
Kyrko skick uti Svenska Lutherska Församlingar
2 :a uppl 12 sk
Införselfrihet och Skyddsförfattningar betrak
tace från erfarecheiens och historiens synpunkt af
Fr List Fråa Tyskan med företal och tillägg af
Ofveraäuitren 24 sk
Natt och Dag Andra Skiftet (Inneh Brun
kebergs-Slaget skaldestycke belönadt af
Svenska Akademien 16 sk
Mot Nils Perssons anförande om brännvinet
4 sk
Stockholms Flora eller kort beskrifning af de
vid Stockholm i vildt tillståndt förekommande väx
ter af 1 B Wikström Förra delen mäd Laria
3 Rdr 32 sk
Souvenir de Mad Bishop Biographie et por
trait (Mad Biskops porträtt Htografieradt af Car
bon 1 Rdr
Krönika för året 1859 Historiskt försök af
J Ekeland 2 Rdr 32 sk
Nytt Franskt och Svenskt Supplementar-Lexikon
utarbetadt efter Franska Akademiens Dictionnär
af J A Fahlroth Förra delen 2 Rdr 24 sk
Bibliotek i populär Naturkuunighe .t 26 :« hältet
inneh Himmclcns Under Populär Astronomi
af J J v Liltrow 2 .dra delens l :sta h m p
36 sk
(Resp Subskribenter som hos Hrr Törnqvist et Ber
ger uttagit föreg häften behagade uttaga det
ta och följande häften hos W Isberg
Bot DELEEN et Comp nyss utkommen å
3 Rdr 32 sk banko
Stockholms Flora
af Joll Em Wikström
_____
stånd förekommande växter med en Ioledning inaehål-
eller kort beskrifning gf ds vid Stockholm i vildt till-
lande en öfversigt af Stockholmstraktens NjUurbeäkaffen
het Förra Delen jemte en Karta errer Stocknoims om
gifningar på en mils afstånd Inledningens innehåll 1
Stockholms geografiska läge (sid 1—8 2 Btocihalffis
traktens geologisAa formation och de i nejden fanna
mineralier (sid 8 — 31 5 Sjöar och Vattendrag omkring
Stockholm (sid 31—49 4 Stockholms klimat (sid 50
—59 5 Om Årstiderna Flyttfoglarnas ankoast och
växtlighetens framsteg om våren (sid 59 — 80 6 An
märkningar om Stockholms belägenhet och om nejdens
naturskönhet (sid 81—87 7 Anteckningar omdeutsig
ter (vuer hvilka blifvit utglfna öfver Stockholm och öf
ver dess omgifvande nejder (sid >i7—96 8 Öfversigt af
de i nejden af Stockholm anmärkta Djurarter (sid 97—
134 9 Botanikens framsteg i Stockholms och Stock
holms-Florans Historia (sid 134—17 lo Tillägg till
Inledningen (sid 179 185 Florans Förra Del innehål
ler lista—
"XIII :de Klasserna enligt Linnéiska systemet (sid
423
— Tillägg (Sid 1-9 Förvildade växter i Stock
holmstrakten (sid 10—25 — Register (sid 24—S7
il o s DELEEN et Comp
Arbeten af A A y gfjern-
Samling af KlBfdi
j
mann Samling af Kongl Bref Stadgar och Förordnin
gar etc angånde Sveriges Commerce Politie och Oeco
nomie i gemen 6 delar 25 Rdr Alla Riksdagar och
Mötens beslut 3 delar med Bihang 16 Rdr Svea och
Götha Hördinge-Minne eller Förteckning pä Öfverståthål
lare Generalgouverneurer Gouverneurer Landsböfdingar
Lagmän Ståthållare oeh Commendanter i Sverige 3 de

Sida 4

lar 5 IUr Matrikel öfver Svea Rikels Riddersiap och
Adel 2 delar 6 Rdr 51 sk bsnko
Hos DELEEN et Comp
€ M a i Moibsons Samman-
drag af B ^gs-Författsingar 1 R <ir 86 9k Kongl Stad
gar Förordning» Bref ocb Resolutioner angående Ju
stitiea ocb Huahåilning *n vid Bergverken och Braken
Tre ij13 *ort«äitningen ifrån och med år 1792 till och med
år 1 &3S i ;ift 7 Rdr 36 sk ocq bundne 8 Rdr 16 sk
Första Bmed första och undra Fortsäiinisgarnö
los a 12 Rdr nanko
Hos FjKJTZE et BAGGE nyligen utkommen
å 1 Rdr 51 sk banko
Handbok i
Praktiska Astronomien
S A CRONSTRAND
Forsla Del n
Jios FJUTZK et B .iGGE ä 32 sk banko
DIKTER
f
JOHAN NYBOM
Hos DEL &MN u
l >anko
Cornp a 1 Kdr 16 sk
Örcsundsl ;a Tulltaxan
Hot DELEEN el C n
Svenska
Fogfc
la
fc
lama
g
uppställde i systematisk ordning aied namn och korta
kännemärken till vägledning för begynnare i Ornitholo
giens studium och ett repertoruisw för Jägare och Jagt
älskande af J Ad af Ström jemte 9 plancher innefat
tande 85 näbbformer för släg 'enas igenkännande ritade
och graverade af W v Wrigib 1 Rdr 16 sk banko
1 DELEENS et C :p Bokhandel
Karla öfver Segelleden från
ö
g
Stockholm genom Götha Kanal
till Götheborg
g
å 2 24 banko på Yäf och i foderal 5 24
Beskrifning
till Kartan 1 Rdr bsnko
Hos DELEEN et Cornp
Svensk Botanik
Häftena J» 127 1S8 och 129 S
Elfte Bandet 7—9
Rdr banko
Hos Jon Cakl IIEDBOM och Hattar föusi &handlare i
16 sk banko
Kort 13andledning för Fi-
kåS
g
skare ;-innehållande nSgra underrättelser o01 de allmänna
ste fisksorter krieg Svenska stränderna och saltet till deras
fångande af en erfaren fiskare
Hos Joh Carl HEDBOH och Herrar Bokhandlare å
24 sk banko
Afhandling om Har jagt
d lh
»ed en plan- *h
OKCOiNOMIfcKA BIDRAG
1808 9 15 och 14 af G F
Dagbladskontontoret för 12 sk bnnko
u
K
under fälttågen
Klingstedt säljas å
Frän Stentrycket har nyligen utkommit och sälies i
CARON et LUNDQVISTS tiedbosrs Östergrens Möiiers
och Rylander .Musikhandel ä 2 Rdr banko
Vald Samling
©uetter och Trior
för Macs eller Fruntimmersröster med accompagnement
af
Piano-Forte
innehållande ett urval kompositioner af såväl äldre sa
nyare tonsättare
Franska Tapeter och Bör
der ett utraldt »ortimeni af de nya .Me mönster äro 1
fles«a dagar Ifrån Pari» inkomne och f«rsäl |as ifrån 1
idr 4 sk bauko rollen hos M A JACOBSON
Drottninggatan M 9
RULLGARDINER
Ldkkf
målade i Landskapsstycken för 5 Rdr banko äfven till
högre priser hos Carl F LANDGKEN
S
Stora Nygatan huset JM 6
en trappa upp
rgs pr stycke
För 25 ä 30 Rdr
g
Cautchuks-Rockar och Kappor med gentilt tyg till
Kragar (af äkta Engelskt Patent-tyg
I dersa dagar insomna
Sommar-Tyger Piqoé-Vesttyger och Siden-Vesttyger
b
yg
Kramboden 29 Drottninggatan
f d Falk enberg sk a huset
CAUTSCHUCK-ROCKAR
litt vattentät tyg försedda mad regniäta
CAUTSCHUCK-KRÅGAR
beskaffenhet samt
KAMLOTTE-KAPPOR
af Engelitt vattentät tyg försedda mad regniäta sömmar
af dylik beskaffenhet samt
af äkta dubbel qualité till facila priser uti Carl Thalins
Klädeshandel Yid hörnet af Storkyrkobrinken ccj Trång
?und
gatan en trappa upp för 8 Rdr banko i veckan Adress
fås i Yiktualiehandlarcn Ranfts bod vid Wasterlånggatan
'Tvenne nyreparerade RUM hafva blifvit ledi
ga genom en oförmodad händelse Rummen äro be
lägna nära Packhuset å Skeppsbron passa äfven till
Handelskontor Adress fås uti Sejlarboden i Stadens nya
hus vid Röda Slussen
Till Sommarnöje
Yid Lägenheten Pettersberg finnes en mindre BYGG
NAD bestående af 3 :ne rum och kök jemte nödiga ut
hus belägen utom Hornstull 1-2 mil landväg samt lika
lång sjöväg hvarest kullbåtar trenne gånger om dagen
passera
Ctt VINDSRUM med möbler
Södermslmstorg är för en hederlig
ra
— Vidare underrättelse meddelas i
nämnde torg
i ett hus vid
ungkarl alt hy
Kryddboden vid
ROCK-KRAGAR
k
af Engelskt Cautschucktyg forsedde med vattentäta söm
mar samt
KAMLOTTS-KAPPOR
af Engelsk dubbel Kamlott tiii billiga priser uti Klä
desboden vid hörnet af Storkyrkobrinken och Wester
långgatan
TTkUGGE et SETTERVALL försälja Islands
Ull Silkesfelb Gamuni Lacka Wismars Fårskinn
Portugisiskt och Carlshamns Sulläder Skältran Ölands
Vitriol förtenta Engelska Bleckplåtar Tältduk Bolster
var Buldan Foderväf m m
Spanmälsvindar
p
större och mindre vid Ragvaldsbro Underrättelse på
kontoret tre trappor upp Jtä 4 Södermalmstorg
Fördelaktigt arrende
f
g
Vid Drottninggatan och närheten af Stora Torget i Norr
köping finnes uti en nybygd Stenhusegendom att hyra på
längre eller kortare tid en med mycken kos»nad och
omsorg uopförd hvälfd brand- och vaitenfri KÄLLARE
om 44 1-2 alnars längd och till dels 11 dels 6 alnars
bredd med beqväm utgångar till gata och gården
Oenna lokal som är ovanligt ljus och i allt öfrigt väl
konditionerad erbjuder ett ypperligt läge såsom minut
och lagerkällare och kan när som heldst få tillträdas ef
ter ölverenskommeise med egaren
C
C A WOCKATZ
TAKPAPPER
diverse sorter bvaiaf en af Becalump den bästa till
verkning i Sverige Föriäljoiog hos C R FORSGREN
vid Slottsbacken
IVjligeti inkomne 11 i a MINERALVATTEN
SSLTERS 7
sk rgs pr ilaska
SODA 7 ek » d :o
samt LEMONADEGASEUSK 10 sk >» d :o
försäl |as uti Kryddkramhandeln vid Riddarhustorget
t ^ärska THEfttt inkomne dessa dagar uti D
'enii Theroagasin vH Stora Nygatan M S7
MALLAGA RUSSIN i 'j erdmgar nyss
nkoaina a 27 Rdr rgs fjerding på kontoret i huset Jtä
8 vid Skeppsbron Si trappor upp
«essa dagar har inkommit och säljes hos
Kryddkrarohandlaren C A Lair .berg i Keyserska hu
set basta äkta preparerad Engelsk Peppar på flaskor
att användas i SOPPA till BIFFSTEK Kalf-Kottletter
alla sorter Frikaseer samt Stufvad Potates smaken är
högst aromatisk och delikat
t ^tt p *ru tioda Uruna bönor tjenlig»
1 säde å 16 sk rgs skalp då efterfrågan sker
stejbageriet i huset 43 Köpmangatan äfvensom
set M 4 Carlbergs- A Héen
till ut-
Pa
hu-j
j
BORTKOMMET
Cöndagen den 5 M >j kl emellan 7 och 8 e m
bortstals genom inbrott i huset Nr 1 qvarteret Glas
bruket större i hörnet af Slöra Glasbruksgatan och Trapp
gränden åtskilligt linne duktyg äfvensom örngått och la
kan märkte dels med I och dels med I S med utsatta
årtal med 1836 1857-1833
Handarhets-Institut för bättre
Fruntimmer
I huset X 18 vid MariegHan emntlagas och förfärdigas
efter Bodejournal med skyndsamhet ocb ackuratess gen
lila fruntimmerskläder alla sorters hattar och mössor
schalar schaletter flor fetöp sidentyger och band tvät
tas och apreterss blommor förfard gas nya äfven repa
reras gamla äfvenledes schaleras pä staisalj och siden
eller andra tyger efter beställningar I stallet föra ^bels
lön i kontanter kan byte ske mot andra v .ror Ungs
fruntimmer som åstunda undervisning i nämnde handa
slöjder kunna derstädes blifva inackorderade för biliig
betalning äfven i maten
Jjp» Da som skulla åstunda a för uoder
tecknad genomgå en kurs i HARMONILÄRAN behagade
inom nästkommande 11 M *j då lectionerna taga biirjan
hos Herrar Bok- och Mu»Uhandlare Hirsch Rylander och
Lorenz teckna sina namn och adresser på derstädes in
lemnade listor som om vilkor timmar och lok» lemna
närmare underrättelse Stockholm i April -t840
E DRAKE
Skola för mindre Harn
i huset Nr 24 Skomakaregatan har smärre barn un
dervisats i många år af ett fruntimmer och är äfven nu
några platser lediga M C HEDMAN
M
Mamsell
Astundas att låna
Till den 4 Mai önskas 2000 Rdr Bko stående lan emot
hypotbek af 6000 Rdr värde svar till OMTÄNKSAM M 1
afvaktas på Aftonbladskontoret
Borttappadt
å
pp
Thorsdagen den 30 på aftonen under gåendet emellan Gu
staf Adolfs torg och Ladugårdslands fattighus ett Arm
baud af mörkbrunt hår med knäppe af guld i form af
ett ormhufvud Om upphittaren anmäler sig i huset Nr
12 vid Riddargatan stenhuset inpå gården 2 tr upp hos
jungfru Ulrika Ablbom erhålles hederlig vedergällnicg
Var g-od och läs
hSkhl
g
En väftäni handlande i Stockholm önskar om möjligt är
blifva Kommissionär för något större hus äfven mindre
kommissioner lofvas uträttas med skyndsamhet Den härö
fäster någon uppmärksamhet torde inlemna i förseglad
biljett på Aftoabladskontoret till Noggran Nr 11
C *n medelålders maD som egnat sin tid till
landthushållning hvartill både håg och kunskap för
ebar sig önskar sig ju förr dess heldre ett arrende eller
i hrist deraf en befattning som förvaltare eller inspektor
af någon större landtegendona Underrättelse torde benä
get meddelas i förseglad biljett under adress till Vaktmä
staren i Kongl Krigskollegium i Stockholm E Björklund
CMt modeläklrigt Fruntimmer med vårdad upp
fostran som en längre tid vistats 1 Paris London
och Petersburg önskar få ät följa någon familj utrikes som
sällskap eller biträde i brist deraf önskas plats till hö
sten på landet rära Stockholm för att undervisa bara
Svar i biljett till L Nr 19 lemnas pä Aftonbladskonioret
Ott ungt fruntimmer önskar sig plats som Gu
vernant uti en aktningsvärd familj hon undervisar
fullkomligt uti Franskan grammatikaliskt Klaverspelniag
Rita god stil skrifning räkning och de vanliga frunlrwL
mersarbeten Om någon skulle fästa sin uppmärksam
het dfrpa torde den vara god gifva sig tillkänna uti huset
38 63 uti Mäster Samuels gränd 1 tr upp
Un bättre mans dotter 18 år gammal önskar
plats i något aktningsvärdt hus på landet der hon un
der en ordentlig och godsinnad matmoders ledning kunde
lära sig hushållningen Hon är kunnig i Franska Tyska
Engelska Musik och de flesta fruntimmers handarbeten
«å att om yngre flickor finnas i huset vill hon deremot
åtaga sig deras undervisning och äfven till en början be
tala något för sig Svar i förseglad biljett till Anspråks
lös torde med snaraste inlemnas i Hrr Deléen et comp
Bokhandel
Förlorades
förliden Thorsdagsafton på Stora Börssalen eller Tid ned
gåendet derifrån och framåt Obelisken ett Guld-Armband
med utarbetadt aflångdt lås Den som samma upphittat
och inlämnar i Lårftsboden i huset Nr 19 Drottninggatan
undfår hederlig vedergällning
tjenstsokahbe
UTSADES-VlCktK
Råg hos
samt Nylaads
6v«t et Carl JOHANSON
Mi 5ä Kornhamn
Utsäde
ker
som
till ut-
ANSON
mn
JPn yngling med vårdad uppfostran hvilken af
• bristande tillgångar blifvit nödgad att öfvergifva sina
Pa-1studier önskar sig med det snaraste plats som BokhålJa
hu-jre rid ett Bruk eller Landtegendom eller på Kontor I
j fall på stället skulle finnas mindre barn åtager han s 'g
Utsädes-1811 lediga stunder gifva dem någon undervisning På
lön göres ej så stort afseende Svar afvaktas i biljett till
F L som inlemnas på Aftonbladskontoret
L
KIhA PVK LlNFitö samt Holl Rödt
Hvitt Klöfverfrö hos Djgge et Settervall Stora Ny
atan M 37
N-ylt
TT vi
I vitt Holländskt Klöfverfrö a 14 sk brio pr
skalp på kontoret i huset Nr £6 vid Skeppsbron tred-
Hv
N-ylt
TT v
Hos J C H8DB0 .YI (vid Mynttorget
g
Ett större sortiment Fran
ska kulörta Papper
Uii SKÖFDE STAD omgifvet af åkerfällt ocb
löfskogar finnes till salu Ett Tvåvånings Hörn
hns vid största gatan innehållande 11 Ruac med
8 Kök Tambur ocb tvenne Förstugor samt rymlig Vind
nnder tegeltak
»nom 6 år nyrepareradt i komplett skick
med dertill <333 nybygda Flyglar under papptak inne
hållande 2 Handelsbodar med boningsrum S Ma ;-bodar
5 Boningsrum Tvättstuga 2 Vedbodar allt för 2 hushåll
Stall och Vagabod med dcröfver varande ett större Span
målsmagasin närbeläget en större vttendaaisv
— brand
försäkradt för 4500 Rdr banko — Skulle ej afsalu kun
na ske så upp 'åtes den 1 Oktober nedra våningen med
nödiga uthuj tiil restauration allt emot förmånliga köpe
eller hyresvilkor
Uii by ^e kan tagas ett renderande hus af större värde
Stockholm G8tbeb«rg eller Lidköping med förmånlig
okal — Komspor d »ras rrei Sekreter J Borg i Sköfde
pp
8 dörren till böser i portgången
Holländsk Kliinplera
ytterligare
Emploj på Handels-kontor
kfi
pj p
önskas för en 17 :Iirig yngling af bättre föräldrar Kunnig
i de moderna språken och bokhålleri samt ägande för
äldrar bär i staden hvilka egDa honom all omvårdnad
är den merkantila bildningen men ej en pecuniär fördel
{det förnämsta som härmed afses Adress till närmare
iöfverenskommeUo torde förseglad inlemnas på Afton
bladskcntoret ställd till Z X Y Nr 100
till facilt pris hvarå
ni tages hos
rabatteras om stör re
Joh G PRIPP
Regeringsgatan M 44
Skjutsa ut till Monbijou
Herrar Byggpatroner Murmästare och Kakelugnsmakare
köp harpad SAND
och
Hot DELEEN et Comp
Tryckt Makulatur
ki ik
y
i 1 Rdr 32 sk banko riset samt gamma musik å 2 sk
banko arket
ÅSTUN25AS KÖPA
stundas att för billigt pris löpa En val
konditionerad lätt och stark GIGG SCHÄS eller
TRILLA för en mindre häst Svar med uppgift om
pris m m kan allemuas 8 trappor upp i huset JO 8
på Mnnkbroeaian
i-
CJUNDK ÖAiNUET »I Svensk Botanik samt
NILSON FAUNA med kolorerade plancher finna kö
p«re då anmälan göres på A ?tonblndjkontoret
Förmånligt Egendomsköp
Ea Kgendo .n belägen en dagsresi norr om Gefle he
bygl för ståndspersoner i en sund uch vacker lr»
,kt
finnes till salu for 8 ,500 Rdr banko hvaraf omkring
hälfien får innestå mot intecknjng Årliga utsädet är Sa
tunnor utom potates m «a Öfrer vintern födas A h 5
hästar 16 å
SO kor utom sm ?«kreatur Å egorna finnas
3 st torp pi h»ilk» åbygenaderns äro nästan nya Till
fälle till nyodling Snnes äfvenr .om »Vog utom gårdens
behof Jagt och fisks lemna e obetydlig inkomst När
mare underrättelse lemnas i Herr Westergrens Kryddbod
M 54 i Clara Beritsgränd
JEtt är 'eri
är till salu i en af de mindre städerna der ingen med
♦äflare finne och som tvenne gånger i veckan har ång
jjåtsfart till och fr ?n Stockholm Underrättelse fås i B ?än
vinsmagasjne nå Gamla Kungsholmsbroealan
Skrotjern
endast smidt i större partier uppköpes på kontoret tre
trappor upp J@ 4 Södermalmstorg
Gult Vax
uppköpes på kontoret till venste
Nygatan
DIVERSE
£00 :DE HAMBURGER KLASS
LOTTERIET
1 :sta Klassens dragning den 27 Maj
Insats 3 Rdr Sv Banko
Högsta vinsterne i denna Klass äro 3 ,000 ,1500 Mark
o s v och i hela lotteriet
100 ,000 60 ,000 40 ,000 20 ,000
Mark o s v
Lotter till delta Lotteri äfven delade i 1-2 1-4 och
l-8 :Jelar säljas hos undertecknad hvilken äfven pji det
skyndsammast® expedierar ingående reqvisitioner derå fråu
landsorterLe Planer utdelas gratis
L :s Gust RYLANDER
B &zarn å Norrbro
Nr ÖUIH (b <5 5604 (a
i 5Kif PikLithfblifit
5
uti 5 :tfi Kiassen af Preussiska Loueriet hafva blifvit ut
lemnads till orätt person hvarföre anhålles om ombyte
med det förstå i underi ^knads kontor
Stockholm den 7 Maj 18-fO
J L STRINDBERG
J ^1
atur ligt Marienhader
Mineral-Vatten
Kreutz- och Ferdinandskällorna
Af detta för mångfaldiga sjukdomar välgörande och in
flytelserika Mineralvatten finnes hos undertecknad ett stän
digt lager för att tillhandahållas dem af resp reqvirenter
som deraf kunna vara i behof En öfversättning af fö
reskriften för bruket af detta Mineralvatten utgifven af
Förste Brunnsläkaren på stället Dr C J Heidler jemte
beskrifning om uppkomsten af denna nu mera såsom den
förnämsta ansedda Helsobrunn med utsigten af Kreutz
och Ferdinandskällorna erhålles gratis vid handel af ett
visst parti
Vattnet är förvarad ull väl korkade och hartsade hel
och halfkrus
Stockholm i April 1840
J L Strindberg
Vördnadsfullt
Musik-Älskare
UTBJUDS S HYRA
T ^TE möblerade RUM me
ifrån den i Juni till den t Se
sikalisk underbyggnad
Om någon som har fallenhet för messingsinstruments
blåsande (eller redan k«n Va 'dthorn eller Jägarhorn ocb
kan disponera sin lid någorlunda sjelf önskade ingå uti
ett litet sällskap så kan densamma derstädes erhålla un
dervisning helst önskas någon som äger förut någon mu
Svar begäres till M W som in
nas på Aftonbladskontoret
får undertecknad sig bärmed hos resp Kunder och Be
ksnta tillkännagifva att jag nu som förr med ackurateif
och skyndsamhet förfärdigar alla lorters moderna fina och
grofva Sko- och Stöfvel- samt Siden- och Tygarbeten till
de mest modererade priser Äfven finnes när beställ
ning sker god Blanksmörja efter Engelsk method som
svärtar väl och blankar lätt och förekommer sprickningar
i ofvanläder
Stockholm den 6 Maj 1840
S F STYRLANDER
Boende i huset Nr 15 vid Ma
riegatan qv Saturnus å Söder
Hos IV Is
Tidningen
Morgonbladet
med 1 Rdr
utgifves hv
Fredag kl
KASSA-KISTOR
blh d dkfiKå
smidda dobbla och med dyrkfria KonHIås fr *n 75 Rdr
till 90 Rdr rgs
Dito dito störa till ISO Rar rgs
finnas nn att ti !eä i Lundvalls Kryddbod vid Vredssai»n
ny Norrlands 6nipa uieJ årur o c ti styre
5 Djurgårdsrarfvet då Qvartenman Nyberg efter
f 'åz«s j
Silfverfiligrams
btf dt fi
g
Gentila arbeten af det finaste Silfver sosi Brocber
J ;ademer Parnprydnader Garniturar Kedjor Nålar ia
fl finnes pä Lånbibliotheket vid Köpmangatan Nr 5
TEfANDEJt få
g
TEf .ANDEJt från Jönköping
T ^venna rara PORTKÅT1KK af G M Arm-
féll och Furstinnan Catharina af Curlaad Sagor jemte
*n Snusdosa finnes till uti Tobaksboden i hörnet af
Köpmans- och Slärgårdsg«Uö *na
I Möbeiboden i»Ht emot Sverges Vapen fin
A nes till sa 'a Ea Täigjoid MAHOGNY-1MPERIALSÄNG
en Enmaus-Särg af mahogny Schäslonger af björk och
mahogny en Mahognymöbel klädd m«d Damas
ett Di
vansbord ocd Soelbord af Mahogny
■ • r ieinorn ni ntanoguj
rroma HELPiPOR å o Rdr rgs å Kontoret i
ht AS ig
huset AS 'ig vid Skeppsbron
Engelska Munlack
ilk
g
af serskilia kulörer äfvenaoa melerade nu inko n
ocb säljas i parti ho j j STRINDBERG
Fina Biålarefärjyer
l ^ttMineypj -lajtBli
j
Pjfriserbl ^tt Mineypj -lajt Berlinerrö
-Jt Kejsergrönt Clso
feer och Ciir ^-■
^gtönt l
«ön ?gsg«»ib Chrcm ^ult tlera 5-rfer
och Sbeles .TrJnt t»il bill .-n prher i Kryddboden vid Ty
ska kyri-ii a o ?ar :c :argatati
DILIGENCE-TOURER
MELLAN
STOCKHOLM GÖTHEBORG OCH HELSINGBORG
UNDER
MAJ J
holm till
Från Stockholm
» Wcsltrås
» Wretstorp
» Lidköping
« Götheborg
n Falkenberg
Westerås
Wretstorp
Lidköping
Götheborg
Falkenberg
Helsingborg
Onsdagar kl
Thorsdagar »
Fredagar »
Lördagar »
Måndagar »
Tisdagar
Taxa för Pas
sagerare
M
=3
w
Från Helsingborg
Falkenberg
Götheborg
Lidköping
Wretstorp
Westerås
till Falkenberg
Götheborg
Lidköping
Wretstorp
Westerås
Stockholm
Fredagar
Fredagar k
Lordagar
Mandagar
Tisdagar
Onsdagar
Thorsdagar
Mellan Stockholm och He
» Stockholm » Gö
y Götheborg He
Taxa för Paket fr ak t
1
g-10
— ifes
H-
n
£2
och i förhållande härefter mellan öfrige Stationer !i
få kfitt 3 LKFör öfrigt läfkt lpaket-taxanEffektböa vara lo
örhållande härefter men öfrige Stationer !i
Passagerare pu en nummer få medföra egna saker fritt 3 LK För öfrigt erlägges frakt enl paket-taxan Effekterna böra vara lor-
med egarens liamu och ortens dit resan sker
Barn uader 10 år få vara 2 :ne om en nummer
„ f „
Obetalte href åtfölja Diligencerna och utlösas vid Postkontoren hvarföre afsändare böra anteckna a brefven orten hvarifrån de alga
Skhld10 Ail 1840
gp
sedde med egarens liamu och ortens dit resan sker
Båfå 2
j
Stockholm den 10 April 1840
direktionen
[STOCKHOLM hos L J- HJERTA Lilla NygaUn midt »mot Kongl Posthuset
r i huset 12 vid Lilla
ed Kök äro att h
eptember vid Stöta
berg emottage
32 sk Bko för
arje helgfri Må
8 f m
JUNI JUL
lsingborg
theborg
lsingborg
lsingborg •
yra
sikalisk under
Ny-
dervisning he
nas på Afto
s prenum
3 månad
ndag O
I AUGUST
rbyggnad
elst önska
onbladsk
eration å
der Tidn
Onsdag och
PTEMBE
R ocn OK
TOBER MÅ
NADER