Aftonbladet Lördagen den 9 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-09
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-09
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-09
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-09
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 9 Maj 1840

Sida 1

m ior
Lördagen
BET TJTJGONDEFÖRSTA
1840
den 9 Maj
)ri *et i Stockholm för helt ar 10 Rdr 32 sk för halft 5 Rdr 52 slc tre raanader 3 Rdr Banko Lösa Numror 2 si Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets Kontor vid Stads-Smedjegatan i f d ZETRiEi Bod vid
Österlånggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Fred *-gatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergigränd i Björlings *id Kungsbacken i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
i Lindroths vid Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S (i Lagertalls Enkas vid Storgatan ä Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af florns- och Repslagaregatorue ä Söder
i Nybergs vid Götbgalan samt i huset Nr 58 vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast i förstnämnde Kontor
till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .midd
Tillkäimagi fvande
å
g
Undertecknad som från Tyskland hitkom år 1830 och sedan
målare på äk a porcellain samt i denna genre förfärdigat allt h
e &den att se sina lillverkniegar mötas med en välvilja å allmänh
den hysta förhoppningen att här i riket kunna qxarstanna och
början har likväl ett så motsatt förhållande inträffat att jag inset
hoppning hvarföre jag fast beslutat att redan i denna sommar
na Sverige
Då vid en sådan flyttning det förråd af hvitt äkta porcellain
och då deribland befinnas åtskilliga vackra pjeser af olika former
tallrikar toi iettpjeser m m så tager jag mig friheten härå fäs
anhåller vördsamt att så fort sig göra låter blifva hedrad med
af denna annons kunna komma i fråga emedan jag icke längre ä
qrarstanua
Alla redan färdiga arbeten säljas till betydligt nedsatta priser
målniDg kan derom öfverenskomMielse träffas med mig hvarvid
Derjemie emottager jag inom denna tid liihografier till lithokrom
WILH HEINEMANN
Porcellain»målare Drottsinggaian 40
I morgon 2 Böndagen predika
Hos DD MM Konungen ock Drottningen Hofpred
Pettersson
Ros DD KK H3 Kronprinsen och Kronprinsessan
Hofpr Wenström
I Slottskyrkan Hofpred Wenström Hofpr Pontén
PS Carlberg Doktor ThoKander
PÄ Ulricsdaul Hofpred Lektor Lindgren
1 Storkyrkan Kommin Bollin Hofpr Pettersson v
Koiam Frunck
I Clara Kom Beckman Kom Adj Mellin Konsist
Adj Göranson
1 Jacob Komm Ljungholm Skollir Hellman Kom
Norberg
1 Tyska Kyrkoh Rothlieb Doktor Freese
I Maria v Komm Tydén Fast Adj Stolpe v Kom
Bolin
I Catharina Kommin Gestrin Hofpred och Kyrkoh
Winter Kom Adj Askergren
I Kungsholms Past Adj Horster Bat Pred Tollstedt
v Komm Isaeus
1 Finska Kommin Mag Tulindberg Finska och Mag
Eklund Svenska Högmässan Komm Mag Tulindberg
Aftonsången
I Ladugårdslands Kom Olai Pred Ignell Komm
Lindstén
I Adolf Fredriks Past Adj v Haugwitz Past Adj
Ternström Kom Löhman
1 Johannis Kommin Winnberg Past Adj Mag Litt
mark Kommin Winnberg
Skeppsholmskyrkan Bat Pred Lagerqvist
Garnisonssjukhuset Esqv Pred Holmgren
Enkhuset Tillförordnade Pred Steinvall Gudstjän
sten börjas kl 40
Gubbhuset v Komstin Bolin
Södra Korrektionsinrattningen Pastor Norrbin
Norra Korrektionsinrättningen Skoll Mag Bersén
Danvikskyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbatsbergs Komm Adj Askergren Gudstjensten
börjas kl 11
Ladugårdslands Församl Fattighus Kom Lindstén
Lazarettet Bat Pred Tollstedt
Franska Reformerta Kyrkan Pastor Kräyenbiihl
Gudstjensten börjas kl 11 Kollekten tillfaller Stockh
.s
Allmänna Barnhus
Engelska Kyrkan på Engelska kl 5-4 till 11 f m
&m .t på Svenska kl half 6 e m
Den Kollekt som insamlas Andre Allmänna Böndagen
uti Hufvudstadens Kyrkor tillfaller Allmänna Barnhus
iBättningen hvars Undeihållstagare för närvarande utgö
ra 5127 Barn
Stockholms Allmänna Barnbus den 6 Maj 1840
kl iS
SPEK
tredje g
Med
Sällskap
dra Mus
10 denn
Cons e
queras
f :o Cho
1500
2 :o Chö
nad a
3 :o Le
ke af
såsom
4 :o Sån
lodi fr
5 :o Hym
6 :o Fug
7 :o De
grafni
8 :o Chö
9 :o Chö
instru
SO ;o Pil
Conse
stora (v
den till
Biljett
lame H
rens sa
gård nä
fic
hälles ö
en entte
Pavilj
musik u
m m
Biljett
UTNÄMNDE den 27 sfsll April Assessoren uti Hof-i
«
Rätlen ofver fcfcäne och Bleking Carl Christian Schmidt
'»rs
n tu »
"A »_ j» o 11
p
eno
_j dag
li Hof Rätts Bäd i bemälte Hof Rätt
— Den IS sist A-1
_
pril Vid L .f-Rkcementets Dragon Korp Till Major i
i .» .»- n m n
Bao
förd A
första A
telse m
Arméo AJjutantcn hos fl M Konungen Ryttmästaren
gamael Gustaf >on Troil Vid Calmare Regemente Till
Andre Major KapiteBen R S O Johan Adsm von Ge
gerfelt tili K ?p :ten Förste Löjtnanten Adolf Christer Pna-
lén till Löit act i Regementet Under-Löjtnanten Carl
n ,u »« >«v
_
pj Jerttorg
Gros
Axel Gustaf Liljenstolpe Vid Westerbottens
Jägare Till Tredje Major Kopiteneo R S O Gustaf
Gabriel Emil von Troil
AFSKED be-i 'jade samma dag ur krigsljensten Löjt
nanten vid Sasälands Hussarer Johan Lorenti Aschan med
Ryttnijs ^ara namn samt Under-Löjtnanten vid Svea Ar
tilieri Mautitz Elers
TITEL tillagd Auditörenvid Calmare Regemente Carl
kunna m
Välgö
och öf
Sällska
sessan
Maj kl
Otlo Hellman af Assessor samt antagne Musik-Direkiö- )allmän
ren vid Smålands Hussarer Johan Ferdinand Hultqvis
af Musik-Direktör
DÖD 1 STOCSHOLM TuH-Vaitmäsiare-Eakan Brita
Christina Biomberg född Kihlstedt den 2S sistl April
62 år
ÄNDRAD TINGSTERMIN Detta är Sommar-Ting med
Bro Härad utsatt till den 4 d :s börjas i stället den 20
dennes å T :bb !e Uästgifraregård
LEDIG TJENST Andra Landtmätare-tjensten i Upsala
Län ansökningar till Kgl Maj :t ställda ingifvas till Ge
neral-Lsndtsiä .eri-Kontoret inom S6 dagar från den 28
s :sll April
CESSI0N5- och URARFVA-ANSOSNINGAR INGIFHE
TSLL STOCKHOLMS RADHUSRATT 1840 April 8 Af
all Sprutlagaren Jonathan Ekland» Sterbhusdelägare till
gång Bio Kdr 633 23 4 osäkra fordringar 173S 18 .8
skuld 2195 30 proklamadag d 17 Oktober 1840
F d Fahnjunfearen Johan \V8hlstr6m till
förvaltn
förflutn
för (ht
Stoc
Samt
STE
manträd
Korsen
rer oc
hvad de
'ill
31
då sank
stad k
'Götha
Aktie a
gång Bio Rdr 400 förluster 872 16 skuld 3237 16 J®
A
klie
God H
-n Waktmästaren C G Carlsson proklamadag i
den 17 Oktober 1840 i och mG
— — 11 Urfabriitören Marihln Lundgren tillgäng Bko dsgsr m
Rdr 8S4 26 skuld 2380 !6 Godman Saeden A Fs- Kamere
gerber» proklamadag d 21 Oktober 4840 ihos dfn
_ _ - Förre Gäsigifvaren Jonas Uolph HHlmsn lde !e si
tillgång Rgs Rir J72 12 skuld U89 SO God maa ;iaf ie T
^ros8ha»delsbu .set IWichaeisson et Komp proklamadag d
21 Oktober 1S40
lemnas
— — 43 Badarinästaren Carl Gustaf Lundmark till- 1 afse
gäng Bko Rdr 281 16 fordringar 119 24 skuld 369 'erandet
25 2 proklamadag den 21 Oktober 1840 ;obligatio
— - - AB Waktmästaren Mathiss Ablboms gieib- ^änr .agi
husdelägare tillgång Bko Rdr 263 3 osäkra fordringar au upp
26 skuld 412 God man Notarien A M Lindborg «mber
proklamadag den 2i Oktober 1840 i
PROKLAMATA I KONKURSMÅL 1340 Mai li F6r ^0
i 5
glagiare-gesällea Lunobergs Enka Catharina Lindgren ;■ SJ
»11 f d KolsuIo R N O Johao Niclas Hjorth» och all
f d Bryggaren Carl Gust Hasselhuhns Sterbhusdelägare
— — 13 För Viktualiehandlaren Pehr Westin all Ju
veleraren Sven Georg Backeris Sterbhasdelägare Wax
duks-Fabxikören Joban Lorentz Skjöldasan och deras
Borgenärer
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Sundsvalls R R Handlanden G Westphals Enkas d 22
lnst Juni — Norrberfces H R- J«n Janssons i Härnäs i
andra rtgd af detta års Sommar-ting
ARF Tillfallet bröderna Lars Höglund och Erik Lars
son ifrån Högby i Störa Mellösa Socken efter deras mo
der derstädes
B
anmoda
göra an
ko mI_
H
Borge
seog
gifvareg
ma åbe
IZardu
dito
härstäde
6 efterm
källare Klät ^skrarohandlaren C A Tilimans d 11 d :s
kl iS uti å Börskällaren anvisande rum
SPEKTAKEL På Kongl Theatern nästa Måndag för
tredje gången EuGéNE Aram
Med Eögvederbörligt tillstånd och benäget biträde af
Sällskapet Sångföreningen för Kyrkomusik samt flere an
dra Musikälskare ämnar undertecknad att Böndagen d
10 dennes uti S :t Clara Kyrka uppföra en Andelig
Cons er t hvarvid följande stycken komma alt exe
queras
Första Afdelningen
f :o Choral (Svenska Psalmboken Nr 5 Melodien från
1500-taiet
2 :o Chör nf Palestrina från 1500-talet ännu ofta begag
nad af Påtliga Kapellet
3 :o Le notte Notale (Christi Födelsenatt instrumentalstyc
ke af Corelli fordom uppfördt i Rom under julnatten
såsom inledning till en
4 :o Sån öfver de heliga tre Konungar en urgammal me
lodi från första hälften af medeltiden
5 :o Hymn af Carl Phil Emanuel Bach
Andra Afdelningen
6 :o Fuga för Orgel af Georg Fredr Händel
7 :o De skönaste numrrrna ur Konung Gustaf III :s Be
grafningsäLusik af Joseph Kraus Svensk Kapellmästare
Tredje Afdelningen
8 :o Chör af Joseph Iltydn kallad hans Svanesång
9 :o Chörer för mansröster med ackompagnement af blås-
instrumenter af Michael Baydn
SO ;o Piligrimernas Sång vid Jerusalems portar afNsuman
Conserten börjas kl 6 Ingången blir endast genom
stora (vestra dörren hvarest äfven repertoirer och or
den till sångaumrorna komma att utdelas
Biljetter ä 1 B dr Bko äro att tillgå bos Hrr Musikhand
lame Hedbom Östergren Rylander Hof-Konditor Beh
rens samt hos undertecknad boende vid Clara Kyrko
gård närmast Pastorsbostället Qvart Dufvan Nr 5
Abraham MANKELL
ficlairering å Ja Tivoli
Davidsons norra Paviljong
hälles öppen i morgon Söndag frän i 1-2 7 eft m mot
en entte-afgift af 16 sk Bko person
Paviljongen är eclairerad och en fullständig Harmoni
musik ulförer hala aftonen stycken ur de nyaste Operor
m m
Biljetter säljas i den gent emot liggande Cafén
AUKTION
f-i
«
wr-TTDnviroi /» i j j
t
'»rsaljes W ET rERVlksKA landtegendomen p
»_ j» o 11 n i n g h o 1 ni s m a I me o Be .knfoing 8 denna
p
enom Auktion som förrättas på stället Ons
_j dagen d SO Maj inncraraode är klockan 12 på da¬
A-1
_
-
- ,n„
i hvars äbyggoaderSrp trndMrMkrade till SOOO
Baoio bar under April nca-ad varit i detta blad in
förd Antagligt anbud bar enskild blifrit gjordt sedan
första Aoktionstillfället den 29 April Närmare underrät
telse meddelas alla förmiddagar från klockan 9 till il
en
ll
e
a-
rl
Jerttorget 2 trappor upp der äfven forseglade anbud
Grosshandlaren ASPEGRENS kontor huset Nr 70 vid
kl
kunna mlemcas
Välgörande Fruntimmers - Sällskapets Diriktion
och öfrige Ledamöter behaga sammanträda hos
Sällskap ts Höga Ordförande H K II Kron-Prin
sessan i Dess Rum å Kgl Slottet Fredagen d IS
Maj kl Vj 12 förmiddagen Vid denna Sällskapets
)allmänna sammankomst kommer redogörelsen för
förvaltningen af Sällskapets medel under del näst
förflutna året alt afyifvas och Ledamots-afgijten
för (ht närvarande att erläggas
Stockholm den 6 Maj 1840
Samtliga Aktie-ägare uli Ångfartyget SJÖHÄ
STEN behagade sjelfva eller genoai orrbud sam
manträda Thorsdiigen den 14 Maj <840 il 6 e bi å
Korsen i Sloclholai till val af ny Direktion och Reviso
rer och tomma de friavaranse att få åmöja sig Bied
hvad de rärvarande bffiluta
öljrf il GÖTHA KAI 'AL-BOI AGS dsu
31 nSstl dne Mars fattade beslut i sammanhang med
då sanktionerade försäljning af Motala Mekan ska verk
stad kuniiör Direktionen härmed en kontant utdelning å
'Götha kanal Aktier rtf Ea R-ksdaler Banko för b»arje
Aktie af första klaasen och 24 skiil ngar Ban£o för livat
A
klie nJ =dra ilss 'en BtdelDingea utbetalas i Rikets
i Bank genom dr beferecdaneo &r *peug :ess«r fria
i och mG en °
t
instundande Juni alla Oasdagsr och Lör-
dsgsr mellan ii 11 och 2 pä d .igen samt uti Motala hos
Kamereraren Lr Assessor Jansson äfvensoai i Götheborg
ihos dfn P3
'00 SÄtQt Pa sat och ä de tider hvarom fram-
lde !e sis meddelas nr .derrällelse ellt mot allemnacde
iaf ie Tid Akliern rogn <le ntdtlnings-coupons for aren
^833 och 1839 som s &msianhäKgandö Döra ai-1
lemnas
1 afseende å det vid utdelningen s *mraan .iangsi !iie atsor
'erandet af 2 procent ut
- ,f primitiva belopps af 1833 ars
;obligationer skall Direktionen i särskild kuugärelse tih-
^änr .agifra de n™lror »a efter skedd lottning komma
au uppsägas till inbetalning den o nästkommande De
«mber Stockholm den 18 Apr .l 1840
i
D .rekt .onen
^0 som j sterbhuset efter Bergmästaren E
5
■ SJ B von Hofsten äga fordran eller äro något skyldige
anmodas 1 anseende till (örestlendo Bouppteckning derom
göra anmälan å Wahlåse Bruks Kontor före slutet af näst
ko mI_
Hoj
_
månad1_
Wahlä April 1840
Borgenärerna uti sfl Komministern Fr Gs
seogers Konkurs bebsgade sammanträda å Byls Gäst
gifvaregård d 1 nästinstundande Juni för att utbekom
ma åbelöpande utdelning Syssloman
IZarduansmakaren P Kjeligreus samtlige Krt
ditorer behagade sammanträda å Assembiékäilaren
härstädes Thorsdngen d 21 instundande Maj månad kl
6 eftermiddagen för att öfverlägga om åtskilliga Massan
Nykepisg den
Gode MXn
strå Härads-Rätt
BOUPPTECKNING Efter Kapiteaen Dan Ricb Wen
nerqyist anaaäles inom slutet af denna månad bos Nota
Tius Publicus J E von Langenberg på dess Kontor i
Huset N 50 vid Skeppsbron
BORGENÄRERS SAMMANTRÄBEN Ryttmästaren J
A Adelskölds 'för utdelning d 19 d :s hos L G Kling
i AUngsIs Handlanden J D Åhlena 1 Enköping d .30ds
kl 4 e ia å Kallar .n derstädes Kopparslagaren A F-
fichwedefs d 6 inst Juni il 5 « si å Carl O Dahlörs
Kontor i Wenersborg General-Adjutanten Friherre R
^tackelbergs d fi3 d :s &1 5 e» å Stockhoilms Börs
gareii A F
O DahlÖrs
Ångbåts fart
emellan
Stockholm Carlstad och
GöllieboFfv
ÅfCRNl
och aflemnas vid alla under vägen varande stationer —
Biljetter försäljas härslädes hos Hr L J Blomqvist Stor
kyrkobrinken
ÅMÖSKOHERTES S0L5DS
förd af Kapiten Nap Åhmausson afgår härifrän till Åbo
Tisdagen den 12 Maj kl G f .®2 och anlöper under vägen
WaxholjK Furusund och Dege ?by på Åland Fraktgods
jeate förpassningar bör aflemnas otsibord sadnast kl 40
f m den 41 Maj Biljetter för Passsgerare försäljas på
undertecknats Kontor tid Slottsbacken God Restauration
Qunes ombord Carl Robert FORSGRÉN
ÅNGSKONERTE3V ÖRNSKÖLD
förd af &»pten C J Kempff afgär härifrån till Hudiks
vall On«dageo den 15 dennes kl 6 förmidd och anlö
per under vägen Öregrund Gefle och Söderhamn Till
alla ofvannämnde platser eer .o tagas passagerare och frakt
gods Bref emottagas uti en ombord befiatlig breflåda
Biljetter för passagerare försäljas på undertecknads kon
tor vid Slottsbacken Restauration finnes ombord
Carl Robert FORSGRÉN
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgär alla Xisdanar kl 5 e m till SÖDERTELGE WE
STERVIK och WISBY samt återkommer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas hos C O Strindberg rid Stad33med
jegalan
ÅNGFARTYGET KOMMENDÖR-
KAPTEN Kapten H Ramtrtén afgår från Stocisholca till
Jön &öping Söndagen dea tO Maj ki Ö f ei samt åter
Tänder från Jönköping till Stockholm Fredagen den 45 i
s m Vid så väl ned- som upp-resan aolöpes Södertelge
Söderköping och alla vid östra kanallinien varfinde statio
ner äfvensom Hjellö egendom nära Bjo Biljetter säljas
hos fartygets kosnmissionärer Br llacan-Kapitenea och
Riddaren L Adlerbjelke i Jönköping och L J Blomqvist
på Ångbåtskontoret vid Storkyrkobrinken i Stockholm
Fraktgods emottagas ombord efter serskild Taxa och bör
vara aflemnadt kl 4 e na dagen före afresan Restau
ration finnes ombord — Resorna fortsättas hela
sommaren lita som förl år eå att fartyget går från
Stockholm den 10 80 och 30 «
och från Jönköping den 5 45 och 25 1 "var-le m«na«-
ÅNGFARTYGET FREJA
afgår alla Söndagar kl i f m till Matixfred och åter
på aftonen
d » Måndagar kl 9 f m till Strengnäs och Thors
hälla och åter Tisdagar kl B f m
» » Onsdagar kl 8 f m till Upsala och åter Thors
dagar s t
» v » Fredagar kl 8 f bi till Up3aia och åter Lör
dagar s t
Dessa Resor taga sin början Söndagen den 40 Maj
Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedje
gat»B
OBS Alla som köpa Biljetter ombord betala 8 sk Bko
öfver taxan
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgår hvarje Tisdags och Fredags morgon kl 8 till Streng
näs och Westerås samt återvänder Onsdagar och Lörda
gar v ;d iam»a tid Fartyget anlöper Strengnäs på afre
san kl 4-8 till 4 och på återresan kl 1-2 till ii f m
Biljetter för passagerare säljas i Stockholm å Rederikon
toret Nr 29 Lilla Nygatan i Strengnäs hos Handlanden
Rydberg och i Westerås hoj Inspektor Alström Proper
Restauration fianes ombord
TILL UPSALA
TIUA
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Tborsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Oasdsgar och Fredagar kl
8 f m Biljetter säljas uti L J Warodells Tapetsiagasin
i Bergstrablska huset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Koscmissionären betala dem ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
Tili Enköping
Ångfartyget ÖRNEN K ^p F Roos går
från Stockholm till Enköping lisdagen den 42 Maj kl 8
f m och medtager Gods och Passagerare
S (dan fortsättas resorne från Stockholm till En
köping Tisdagar och Titorsdagar och från Enkö
ping Onsdagar och Fredagar — Biljetter säljas i
Slociliolai hos L J Blomqvist Slorkyrkobrinkcn Nr 9
ÅNGFARTYGET DALARNE
afglrhrarje Oosdag och Löfing kl 6 f .m aied laslprJsi
från Stockholm till Westeräs och Ströassholra eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
ÅNGFARTYGET ENGELBRECHT
afgår med däckad lastpråm från Stockholm till Örebro
Sondagen den tO dennes kl 8 f m — Passagerare-af
gifterne ifrån S ockhoim till Örebro blifva för plats i Sa
longen 3 Rdr 43 ak Bko För Däcksplats å sjelfva far
tyget 2 Rdr !2
n
sk samt för plats å Pråmen S Rdr42sk
ålit B£o För Åkdon betalas ef 'er storleken från 4 Rdr
till 4 Rdr tö sk Bko som är afgiften för en Schäs
Passagerare medtagas äfven till Kungsör eller Grafkro
gen emot en afgift af £ Rdr Banko för Salongsbiljett 4
Rir Bko för Däc .Vgplats å sjelfva fartyget samt 52 sk
Bko för plats å Pråmen Diversebandlanden Hr A Chri
stiansson är fartygets Kommissionär i Stockholm som
emottager cch expedierar fraktgods tåväl afgående som
ankommande då anmälan derom göres uti Kalkmagasi
net vid rya Mungholr sbron hvarest fartyget emoitager
och landsätter såväl Passagerare som Fra &tgods Frakt
Taxan är alltid hos Kommissionären tillgängl g och i det
närmaste öfverensstä«mande mtd den för seglande far
tyg Er C F Hammarén är fartygets Kommissionär i
Örebro der genom dess försorg frafe go ^s alltid med nog
grannhet blifver emottagei och txpedieradt
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
afgår från Stockholm tili Örebro Fredagen d 8 Maj k
6 f m Frafetgods emottages a la d»gjr på Lastfartyg
vid Riddarholmen Biljetter för passagerare säljas hos L
J- BJomq *ist Stcrkyrkobrinken Nr 9
Ångfartyget COMETEN nfgår nSslkom Söndag
från Stockholm till Söder- Te ge och Norrköping
kl 6 f m och RAKETEN från Norrköping till Stock
holm samma lid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Wtrodeils Tapet-Magasin i Be >rgstrabiska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med å följan
de Lastpråm alla Lördagar k 7 f .m till Sörfer
Telge och Norrköping cch åter nlla Tisdagar >id samma
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells
Tapet-Magasin 1 Bergsirahisks huset Restauration fin
nes ombord 1 Pråm fisnes a .ltid vid Munkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
och edagar kl 7 f m ifrå :» Stockholm till
Strengnäs och Arbogg samt återvänder a 'la Onsdagar och
Lördagar kl 8 f m
;från Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bargstrahlskn huset Obetalte orekommenderade bref emel
lan ofvannämnde Stationer emottagas uti läste bref- lador
ombord och lösas af eis o flaga ren vid destinationsorten
Ångfartyget THORSBÅLLA afgår ti 1 Strsngräs
och Thorshälla rIla Onsdagar och Lördagar kl
8 f iq samt åter aila Måndagar och f horsdagar s tid
Billetter säljas bos C O Strindberg vid Siadssmedjegatan
Ångfartyget THORSBÄLLA kan få hyras af Sällskaper
samt äfven begagnas tiil Boxering Tisdagar och Freda
gar och kan öfverenskoisaraas derom med Kapten
ÄgtjSK Ångfartyget WIKINGEN cfgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f m till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och 1 horsdagar Biljetter
för Pafsapernre säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
fcch Thorsdagar ii S f m till Stréngnäs och
Westerås och- åter a 'a Tisdagar och Fredagar vidi sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells TapetMagasin i Berg ^rahlaka huset Restauratioa
firnes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår nästkom Tisdag d
42 Maj kl 7 f .m till SöderTslgo och Nyköping
och återvänder Thorsdagen d 14 Maj kl 8 f .m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finne» ombord
TILL DROTTNINGHOLM
T
afgår Åagslupen DROTTNINGHOLM alla Söcknedjagar
kl 12 f .m återvänder kl 6 e .aa Biljetter säljas ombord
ÅNGSLUPE33T I ?ÄCKEM
gör resor hvarje eftermiddag mellan Kunddelen vid Norr
bro och Kongl Djurgården samt uthytes förmiddagarne
enl ackord som uppgöres ombord minst en dag fö ?e
afresan
LUSTFÄRD TILL
WAXHOLM OCH FREDRIKSBORG
Ångskonerten SOLIDE liggande vid Gustaf IILfc Staty
afgår Söndagen d 40 Maj kl 42 till Waxbolsi och Fre
driksborg och åter på afton kl 7 Biljetter å 1 Rdr
Bko samt hälften för barn under 12 år säljas occbord
afgångsdagen God Restauration finnej ombord
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår i händelse
af vackert väder Söndagen den tO Maj k 10
f Jtn till Drottningholm och återvänder derifrån ki 5 e
m Biljetter säljas hos Br L J Warodell i Bergstrahl
ska huset
TILL WAXHOLM OCH FREDSIKS-
BORG afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM frän Logårds
trappan nästa Söndag den 10 Maj kl 9 f- m och åter
vänder på aftonen Biljetter cälj &s hos Hr Forssgrén vid
Slottsbacken
ska BILIGENCEN kommer att så iaa-
E5
ge Ångfartyget GUSTAF WASAS reseturer räcka
hvarje Tisdag och Fredag kl 12 f sa härifrån afgå till
Arboga och återvända en timma efter Ångfartygets an
komst Da öfriga dagarne är Diligencen alt begagna för
Sällskaper på kortare båll ,- då reqvisition göres hos un
dertecknad Bolagets Komm !ssionär härstädes Örebro d
5 Maj 1840 I P EKSTRÖM
RIKSDAGEN
PRESTESTÅNDET
Plenum den 1 April
Statsutskottets utlåtande 20 angåar de KäHands
bärada innevånares rättighet att er hälla utejaing
på kronoparken Råda-å bl«f bifallet Deremot
blef Statsutskottets utlåtande X S2 »ugåecda yiksd
rättighet för åtskilliga härader inom Skaraborgs län
till utsyning på kronoparkerne Halle- oeh Hunne
berg återremittsradt uppå anmärkning tf Biskop
Ileurlin
Statsutskottets utlåtande JK 23 angående väckt
fråga antingen om de till boställen åt cheferna för
Blekinge cch Södra Möre båUroanskompasoier for
dom upplåtna kronohemmtns försslj &nde till skatte
eller ock om förändring i tillaynen å lamma hem
man blef af Ståndet bifallet
Mot Statsutskottets utlåtande M 24 som afstyrfeer
eftergift af det staden Öregrund beviljade låneun
derstöd eller förlängning af de derföre siarigade
betalningsterminer talade Kontraktsprosten Tune
lius som fäste uppmärksjnibeisn på s 'adenj ut
blottade tillstånd och bUnd annat anmärkte att
staden i lång tid underhållit 9 båtsmän i stället
för 3 /4 samt yttrade att Us»kottets afslyrfeande syn
tes hafva tillkommit «endssi för att fssihålla hvad
det heter i orubbad helgd den princip «att ingå
koncessioner böra någonsin frän det föiata i o
lyckans dagar ingångna kontraktet medgifves
I samma anda yitrade » !p 8 'vcn BUtop Tegnér
m«d hvilken Statsrådet Poppius Biakopsrce bulsch
och Holmström instämde För äterremiss talade i
öfrigt på hufvudsakligen samme gruDder som Kon
traktsprosten Tuaelius Kyrkoherden Bergvall Pro
sten Stenhammar Kontraktsprosten Björkman Bok
tor Agrell Professor Morén Biskoparna Heurlin
cch Hedrén StatsUskottets princip försvarades af
Kontraktsprost«n Östberg som yttrede «Jeg fin
ne att kommiseristionspi incipen åter tagit fsst i
nom Högvördlga Stind ,i den är vacker jag med
ger det men mest då den gör sig gäiianiie i det
enskilda lifvet och genom egna tillgånser Ea un
der längre tid förvarfvad erfarenhet ber läri ffiig
af hvad vi ?t det är att intagna förbindeiser hål
las i helgd och att band deröfver hållet Detärej
den ifrågavarande suniniaa jjg aTsjr oä jsg talar
för betänkandet utan det är principen och i hän
delse den skuile underkändes prejudikatet som
dsraf uppkommer Jas önskar da nödställde Öre
grundsboeme allt godt men jag tror mig lika väl
befordra detta då jag anser att sedati de unåer
10 år räntefrilt innehaft lånet betalcingesiiyldijhe
t«o deraf nu skall inträd» med en tiocdedei af
summan under de nästföljeniie 10 åren soin om jag
tiiisfy .kte att denna skyldighet utlät ^d i ytterli
gare 10 år och sålcdfs sammsnhgdt uudeir 20 år»
tid komma att drabba deras barn och efterkom
mande .» Talaren moUs .tle sig likväl ej on aier
remiss och denns vardt äfven af Sundet beslutad
Statsutskottets utlåtande Jt- 25 antäecide -vackt
förslsg att till minne af Carl von Licsié i hans
födelseort anlägg «n inrättning för trädgärdsod
linfens befrämjande bifölls allmänt
Statsutskottets u ;låt»cde ,1i 26 som afstyrkte
ett föreslaget laneuQderslöd ak ailmännit mede för
tnlaggnlngen af den nya väsen emellan Borå #stad
och Fläskjums gästgifvaregård
begärdes åt .er
remittersdt af Biskop Bulsch
Biskop Heurlin önskade dereinot blott ati i hän
delse model till företaganda af allraänca arbeten
varda anslagna talan dä måtte vana bolaget för
nuvarande väganläggnlng öppen bevarad
Prosten Åstrand förklarade att Utskottet enoast
antydt att om enskild msn eller enskilda boiag
som ulan att förut undertssta sina förslag Kongl
M»j :t eller Rikets Ständers pröfning på eget be
våg verkställa större eller mindre företag skulle
efier företagens verkslällande erhålla rättighet till
ersättning ef ststen skulle sådant leda till obe
gränsade anspråk från allo orter
Doktor Björkman yttrade s ?g nästas i samma
syftning »om Prosten Åstrand och med honom in
stämd» Biskop Hedren Sedan Bi»Uop Butsch un
dereiödd af Biukop Agardb Doktor Bexull Pro
starne Lidén ocb Österman Domprosten Bruhn och
Doktor Agrell hemställt att Landshöfdingens utlå
tande nu efteråt om väganläfgningens gagnelighet
n ;å ;te kunna godtgöra bolagets underlåtenhet att
på förhand anmäla företaget men lämpligheten
häraf blifvit af Prosten Åstrand bestridd kom det
tiil votering då betänkandet bifölls med 2 !ja »ot
18 nej
Plenum den 4 April
Uti plenum Hen 4 April förekom SSatsBts ^0
t <tä utlåtsnde JYt 28 angående iisdi 'Jgn 'iriSäen a
Kongl Nummerlotteriet Då detta batänkand
Dn var fö of t verka detta ucsierBtöd so® Hr
öfvevste sf Dahlström aDStällde en deputaliua
till H M Konungen
g
och sedan 1834 bär i hufvudstaden vant etablerad såsom
igat allt hrad sig göra låter hade de första åren den fäg
å allmänhetens sida hvilken allt mer och mer stadgade
anna och 6nna en anständig bergning Sedan förlidet års
tt jag insett omöjligheten att framhärda i denna min för
sommar nedlägga milt härvaracda etablissesae ^t och lem
jag eger qvar faller sig besvärligt att medtaga
och storlek såsom vaser pyramidkoppar desert
ta resp Publikens benägca uppmärksamhet samt
de reqvisitioner eller beställningar som till följd
n på sin höjd till nästkommande September ärnar
Sklåkfå ki
ta priser Sku 'le någon önska få taga lektion i porcellains
hvarvid porcellain och färger kunna af mig erhållas —
thokromering Stockholm dea 3 Maj 1820
w
istad snmt derifrån Lördagen d i6 Maj pä förmiddagtin
)till Götheborg — Passagerare och Fraitgods emottagas
f
Ångfartyget WERMLAND fördt af Knpt C R Nymalm
j afgår härifrån Tisdagen d i2 Maj kl 6 t mtill Carl-

Sida 2

inom de trs öfrige Stånden väckt så många
betäaklighater intaga vi diskussionen derom i
Prästeståndet något utförligare än eljsst varit
nödigt
Angående sjelfva hufvudsaken ellar statslot
teriets indragning företer diskussionen det märk
värdiga att den ingalunda röjer den varma if
ver för spelhusets afskaffande som man väntat
sig hos det andeliga Ståndet Väl hafva de £U-
sta ladacaötar yttrat ?n önskan att lotteriet
måtte afsktffas rasa dét fiktum att staten drif
ver spelhusrörelse bar raan
funnit tillräckligt anstötligt En ledamot har an
satt lottspelet helt oskyldigt och de flesta haf
va gjort lottförsäljning för utländsk räkning till
vilkor för indragning af statens spelrörelse Hu
ruvida de som för sitt omdöme i sedligheten
röraads ting akta på det högvördigä Ståndets
föredöme häraf må sluta anticgen att lottspa
let är en moraliskt tillåtlig rörelse eller ock
att Vespasiani maxim att skattpennicgen luktar
godt fran hvad håll den kommer är öfverord
nad alla andra grundsatser i frågan om statsin
traden skönjes aj tydligt
Hvad åter angår bifrågan ellsr dan om Ri
kets Ständers rätt att afsksffj en s k ordina
rie inkomst så synes tydligt att denna fråga i
det Högvördigä Ståndet liksoaa i de öfriga fram
ställt sig såsom ny och ötverrasksnde För att
ej läst» sig vid de många andra besynnerlighe
ter hvartill denna fråga gifvit anledning anmär
ka vi blott att en ledamot ställt lotteriets spel
vinst bland grundskatterna och en annan tycks
kommit till det resultat att ingen grundlagsen
lig utväg för närvarande gifvas till någon ordi
narie statsintrads afskaffande eller modifikation
Om så är måste man medgifva att många grund
lagsöfvertiäielser sedan 1809 passerat och att
en värd ledamots yttrande i Presteståmdet — äf
ven hördt på Riddarhuset — nemligen att (skatt
läggningar Iro grundlagsvidriga» icke saknar
all grund Man tiden som utvecklar och kla
rar så många begrepp hvilka i början syntes
mörka och orediga skali väl älven utöfva sin
balcosamma verkan på bigreppet om grundla-
i allioänhat icke
gens bud «Svenska folkets urgamla rätt att sig
beskatta utöfvas af Rikets Ständer allena .» När
detta skett skall maa icks utan förundran läsa
efterföljande diskussion ssm börjades dermed att
Statsrådet Poppius förklarade sig såsom ordfö
rande i Kongl Nummerlotteri-direktionen jäfvig
att i överläggningen af detta ämne deltaga
Kontraktprosten Sandberg förklarade sig med »tör
sta fägnad förnimma det Statsutskottet erkänt
sanningen af den statslärans grundsats att lagstif
tande makten icke bör skydda inrättningar som
utur moralitetens synpunkt ej kunna godkännas i
att det icke är med statens värdighet öfverenssUm-
mande att för vinstens skull bibehålla dylika bå-
da i Statsekonomiskt och moraliskt afseende förkast-
liga anstalter som äro mest egnadc alt förleda ar-
betsklassen och aflocka densamma dess ringa lill-
gångar Talaren önskads att denna grundsals kun-
de få en följdrik tillämpning på andra inrättningar
af samma beskaffenhet bränvinibränning och bran-
vinsminutering Talaren gladde sig åt detta steg
såsom ett erkännande af den sanningen att statens
hägre ändamål aldrig kunde uppnås så läf .ga man
fortfar att skydda och begagna sä beskaHada in-
komstkällor som icka kunna gifva Bågon tillgäng
med annat vilkor än att fattigdom nöd och sede-
fördnrf skola lagenligt befrämjas och tillväxa Där-
uti instämde Prosten Otterman
Kontraktspros 'ea Hallbeck «Äfven vid sednaste
Riksdagen var desna fråga å bane och jag delade
såsom nu den å $igteo att detta spel icke vo
re staten värdigt helst den sjelf stiftat förbud mot
hasardspel men jag röstade likväl icke för afskaf
fandet af Kongl Svenska Nummerlotteriet så län
ge försäljningen af utländska lottsedlar var tillåten
hvarigenom icke obetydliga suramor på denna väg
gingo ur landet Det förra är nu af Utskottet till
styrkt och hvad det sednare angår har Utskottet
förklarat att det vore oundvikligen af behofvet på
kalladt «å vida Nummerlotteriet kommer att in
dragas Äfvenledes bar Utskottet som fattat prin
cipen att ogilla lotterispel i allmänhet icke ansett
sig af sådan anledning kunna understödja den väck
ta frågan om inrättandet af ett klasilotteri Så
långt med Utskottet Men jag kan icke annat än
pä dol högsta motsätta mig den åsigt som med
ringa pluralitet gjort sig gällande och blifvit för
Ständerna framlagd alt i händelse de skulle beslu
ta Nummerlotteriets indragning anmälan derom
blott behöfda i uoderd göras hos Kongl Vaj :t Jag
ansåg ett sadant steg grundlagsvidrigt då rättighe
ten att borttaga statsinkomsten utan Konungens
sanktion tillkommer Rikets Ständer endast med af
seende på bevillningen men inkomsten af Num
merlotteriet har alltid varit räknad till ordinarie
statsinkomster hvilket af reservanterne blifvit an
märkt och fullständigt utvecklsdt af Prosten Sten
hammar i dess betänkandet åtföljande reservation
hvaruti jag instämmer och yrkar återremiss ef ut
låtandet .»
Deruti instämde Dossprostsrn .i Bruhn och Elm
gren
Doktor Björkman hade ingentirg deremot ett
Nummerlotteriet afskaffades och att den till stats
verket de af ingående nettobehållningen genom pas
sanda besparingar ersattes samt alla tills vidare
utsående sflöningar för det indragna verkets em
btstsrEän
b /udpåfvefondens
Harte bebåtliiirgar »men ,» Kritor latarec »nigeis
8 :änder äga icke •Dismme beslutande makten till
öenra indragning
agning Enligt reeerinesformens 59 och
rik
-ts ordinarie statsmedel och inkom-
iitr
S
uader Konungens
?P0 ,U ,0D oc
äro
att Nummerlotteriet alltid räknats tiilVem
raedel i
är olkligt Dem .» i ,rättning liks .m utgåendet .fl
alla nämnda medel och inkomster äre genom Kongl
förordningar fastställde långt före nuvaranda stats-1
skick och nu gällanda grundlagar och uti dessa
grundlagar alldeles icke uppbäfda eller till Rikets
Spänners uteslutande bchsndiing öfverlemnade följ
aktligen kunna de ej om det äf /en mången gång
kuade synas önskeligt utan Kong Maj :ts sanktion
upphäfvus och indragas Rikets Ständer äga såle
des härvid så länge de vilja iakttaga gällanda
grundlagsfovmer blott rättighet att föreslå eller för
sin del bealuts och Kongl Majtt att gilla och sank
tionera Om vid ifrågavarande fall ett sådant för
slag eller beslut å Rikets Ständers sida gillades
öasksde jag dock att det uttryckliga förbehåll der
vid fästedes att ingå andra dylika inländska eller
utländska enskilda ejler allmänna spelinrättniDg
hädanefter matta tulatas eljest blefve möjligen den
sista villan värro an den förstå Jag tillstyrkar så
ledes återremiss på det Statsutskottet må närma
re fästa nämnde vilnor vid nummerlotteriets ef
skaHande och bättre iakttaga grunHl«gSeDlig form
vid afsksfTsndet Deruti instämde Professor Geijer
Prostarne Gumalius Sylvan Tudén och Sidner
g
t
m
r
e
å
m
P
u
s
r
M
k
o
e
b
ä
tr
a
i
t
t
-
Doktor Agrell ansåg nummerlotteriet icke så o
moraliskt och förderflig som mången trodde el
ler föregaf «A .tt hvar tredje vecka våga en och
annan skarl på lyckohjulet» yttrade talaren »med
för hvarken moraliskt eller ekonomiskt förderf
Det är en lek som för mången har sitt behag
den som vill leka han må det få och den det icke
vill han må låta bli .» Om aftkafTandet af lotte
riet samt frågans grundlagssnliga behandling och
1 sammanhang dermed upphörande af utländska
lottsedlars försäljning inom landet yttrade sig för
i öfrigt Talaren 1 samma andanom doktor Björk
- mi ?n 00 ,1 5frkade återremiss på det Statsutskottet
l
n
s
r
må lemnas tillfälle att efter föregåagen granskning
e j ;erkomma med ett i hofs &mmara termer författadt
utlåtande
Prosten Säve Instämde uti prosten Stenhammars
reservation att nummerlotteriet ej måtte afsksffss
annorlunda än i förening med ett allmänt förbud
emot in-och utländska lottsedlars försäljande Det
ta sednara ansåg han likväl för en lagstiftnings
åtgärd som borde till annat Utskott remitte
ras Talaren talade för öfrigt i samma syftning
som doktor Björkman nKuana Riksens Ständer»
yttrade han «förena sig om det af en sund
Statsekonomi af religion och moral högt påkalla
de beslutet om spelhusets upphörande så bör så
mycket mindre befaras att Kongl M«j :t deråt
skulle vägra sin sanktion som Kongl Maj :t sjelf
vid 1829 års riksdsg framställde en nådig proposi
tion i detta ämne Han föreslog återremiss af
den de af Utskottets betänkande som rör lotteri-
Inrättningens upphäfvande gillade förslaget å fram
ställningen af klasslotteriars inrättande samt yrka
da hänvisning af frågan om förbud emot in- och
utländska lotterisedlars försäljning till Lagutskottet
Kontraktsprosten Tunelius tillstyrkte i :a 2 :a
och 3 :e punkterna i Utskottats betänkande man
dock ovilkorligm och uttryckligen med det tillägg
reservanten Prosten Stenhammai
förbehållit neml
att derå i underdånighet måste begäras Konungens
nådiga sanktion då ingalunda den ena Statsmak
ten kunde äga rätt att härutinnan btsluta
Kontraktsprosten P G Svedelius aNummerlot
teriet har utgjort en fråga eller far att nyttja att
icke så förkastligt ord en skinnlapp som länge
varit omtuggad och ännu torde tåla att tugga up
på D«nna är af underordnad vigt åtminstone i
jemförelsa med den af Utskottet uttalade princip
som är agnad att öppaa porten för de öfriga ordl
narie skatternas grundlagsvidriga borttagning och
hvilken jag anser fordra en allvarlig tillrättavis
ning emedan han annars torde komma att spöka
vid flera tillfällen under riksdagen ,» Talaren in
stämde för öfrigt uti Prosten Stenhammars resarva
tion och tillade följande skäl «R»gering»ns rättig
het att skattlägga nya hemman hvilken hon efter
stadgade grunder opåtaldt utöfvat skulle om den
nu uttalade principen vore riktig onekligen hafva
varit ett ingrepp i Ständernas rättighet och kun
de Stäcderne utan Konnngens sanktion borttaga
de ordinarie Skatterna så hade ock i förenämnde
fall ett prerogativ af Konungamakten blifvit u öf
vadt hvilket icke tillkom densamma Hvad angår
upphäfvandet af ordinarie eller grundskatterne
skulle jtg anse oundvikligen nödigt att Utskottet
först upprättade en tablå öfver dem samtlige och
i jag är öfvertygad att af densamma blefve uppen-
bart att med få undantsg de äro så ojemnt tryc
kände i olika landsorter att de samtlige skullo
herttagss eller ock ingen af dsm emedan då de
mo så oliks fördelade kunde ett sådant partiell
horttagsnde aldrig låta sig med rättvisa förenas
Dessförutan hafva en del af grundskatterna i vis
sa landsorter öfvergått till prestationer som svår
ligen kunde borttagas utan en stor rubbning i all
manna ssmhällsfö /hållhRdcn Det är icke i da
ordinarie eller grundskatternas förminskning som
lindiins i dan omtalade och genom fördelningen
ojemnhet äfven tryckande skattebördan bör sökas
utan det är i nedsättcingen af bevillaingen utan
att likväl helt och hållet neka det kunde äfven
med de ordinarie skattbidragen en förändring feom-
ra» att ägs rum i vissa till lika belopp och a 11-
mänaeligen utgående gärder såsom manulspennin
i garne- A
nu anförda skäl anser jag i motions
lrsmsiallda förslag till grundskatternas bort-
tagande ej annorlunda än såsom frön till söndring
misstroende ej blott inom representatienen
och misstroende ej
men ock inom den stora mass«n sf folket Ds ä
ro utkastade eldbränder som möjligen kunna kom
ma flara andra nyttiga reformförslag att uppgå i
rök .» Skulle grundskatterna afskaffss ansåg Ta
laren det böra ske grundlagienligt och yrkade å
terremiss af betänkandet .»
Professor Thomander «Den här förda diskussio
nen har rört icke allenast frågan om nummerlot
teriets upphörande utan äfven en i Höglofl Stats
utskottet föregången men till Ständernas känne
dom icke meddelad omröstning beträffande en så
kallad principfråga neml deD huruvida Konun
gens sanktion arfordras för grundskatts upphäf
vsnde X Statsutskottet yttrade jag för min del
den önskan att en sådan omröstning icke måtte
der företagas dels derföre att den om än den till
hörde Statsutskottet dock för tillfallet icke syntes
af bebofvet påkallad dels derföre att jag Icke trod
de grundlagen i sirtren innehålla något egentligt
stadgande CMtridigt är grundlagen 1 detta hänse
ende åtminstone ganska tvetydig då man jemför
t ex 57 och 69 §§ R F å ena sidan med 59
och 64 §§ å den andra Med den vändning öf
verlsggningarna inom det Högv Ståndet nu tagit
och då jjg finner det här tagas för alldeles gifvet
att i kraft af de 2 :ne sistnämnda g§ :n» ett Rikets
Ständers beslut hvartill Konungen bifaller skulle
vara tillfyliestgörande för nit få en grundskatt eller
annan ordinarie inkomst upphäfvea bör jag för
min del bestrida att något sådant msdgifvanda i
nitande stadganden innehålles Dar förekommer
så vidt jag kan se icke ett ord om ordinarie stats
inkomsternas upphäfvande der nämnes hvarken att
Ständerna ensamt ej eller att Konung och Stän-
h
e
h
a
r
t
g
t
s
s
d
g
d
å
t
f
f
-
h
n
g
s
t
e
l
a
m
ordinarie inkomster hvilka tillkommit på grund af
träffad öfverenskommelse begge statsmakterna emel
lan och kunna endast på sådant sätt ändras eme
dan de äro äldre än våra grundlagar och således
icke att hänföra under den i 57 § Regeringsfor
men Svenska folket förvarade urgamla rätt att sig
beskatta hvilken utöfvas af Rikets Ständer allena
vid allmän Riksdag men sjelfva lotteriinrättningen
anser jag vara uteslutande beroende af K Maj :t
allena och tillhörande den ekonomiska lagstiftnin
gen så att Ständerna icke hafva med densamma
på annat sätt sig befatta än till Kongl Maj :t i
önskningsväg ingå med underdånig anhållan om
förändringar i inrättningen eller tetalt upphäfvande
af densamma .»
Prosten Berlin yttrade sig ungefär lika med re
servanterna Hrr af Harmens och Prosten Stenham
mar samt Djkter Björkman m fl som talat eraot
utlåtandet i afseende på principfrågan «Den makt
fullkomlighet» sade talaren ibland annat «hvarom
Statsutskottets betänkande bär vittne genem till
stvrkandet för Rikets Ständer att utan något före
gående inhemtande af Kongl Majus vilja i föreva
rande fall obetingadt begära utfärdandet af en all
män kungörelse om nummerlotteriets upphörande
återförer i minnet Carl IX :s bekanta bref till sina
befallningsmän alldenstund ett bref af lika impe
rativ baskaffenhet skulle derest Höglofl Statsut
skottets nu ifrågavarande betänkande blefve anta
get komma att sflåtas från Rikets Ständer till H
K M .» Talaren röstade lör återremiss
Professor Morén «Jag förenar mig både med dem
hvilka önska att nummerlotteriet må upphöra och
dem hvilka ogilla Uiskoltets tilltag att frånkänna
Kongl Maj :ts deltagande i beslutet Några få ord
torde jag få tillägga På den händelse hvilken
jag anser -möjlig i anledning af hvad sig tilldragit
vid förra rikidagar att nummerlotteriet kommer
att fortfara önskar j«g oth föreslår vördsamt till
Utskottets behjertande att inkemsien utaf lottesiet
må anslås tiil understöd för Kongl theatern i Stock
holm Det synes billigt att det ena spelet stöder
och uppehåller det andra hvilket ock är ett bättre
Jag har läst så mycket om bekymmer ä ena si
dan för th«aterns baslånd och å andra sidan om
missnöje öfvar theaterns monopolium att jag ger
na ville se begge undanröjda Finge theatern ett
sådant uBderstöd så skulle patria mina ej längre
väcka oro hos revisorer och Konstitutionsutskott
oeh man skulle utan betänklighet kunna lemna fri
het att anlägga theatrar ät alla hvilka ville hafva
den Jag tillstyrker således återremiss .»
Prosten Åstrand yttrade sig hufvudsakligen att
han visst medgaf att grundlagen icke innehåller
de uttryckliga orden «att statens ordinarie inkom
sfer ej kunna ulan Konungens sanktion borttagas
eller förändras» men sammanfattades vederbörli
gon allt hvad grundlagen härom stadgade så ansåg
talaren resultatet icke kunna blifva annat än att
Konungens sanktion härvid är nödvändig och då
fråga vore om faktisk tillämpning af grundlagen
trodde talaren pluralitetemas tanka inom Riksslån-
den kamma att fälla utslaget Talaren förmodade
då att åtmi .stone inom det högv
Standet hvarken
Doktor Thomanders eller Statsutskottets pluralitets
åsigt skulle finna många anhängare Deruti in
stämde Kontraktsprosten Hallström med hänviian
de derjemte till 75 § Riksdagsordningen
Kontraklsprosten Östberg förklarade att han icke
n
n
reserverat sig emot den föreslagna indragningen sf
nummerlottsrlet utan emot tillämpningen af den
princip hvilken Statsutskottet i detta utlåtande
gjort gällande
Prästen Bergqvist yttrade sig lika med dem som
talat emot Utskottets uttalade princip men tillade
bland annat att han förmente ifrågavarande mo
tion bordt remittera» till Ekonomiutskottet dit
frågor om allmänna inrättningar af alla »lag en
ligt 34 § riksdagsordningen böra förvisas hvaref
ter Ståndens beslut i form af önskan kunnat öf-
verlemnas till Kongl Ma .ts bepröfvande di
dan en Kongl skrifvelse till Riksens Ständer deraf
def som rorcr statens reglerande ty derom hand
i .r «« R t» i .nr .5 *it
kunnat föranledas
Prosten Gahne «Jamte det jag instämmer i ds
äsigter hvilka Professor Thomander vid tolkning
af 59 och 64 §§ regeringsformen i allmänhet fram
ställt får jag förklara mig för antagandet af Sfats
utskotten utlåtande att nummerlotteriet mätte
med Innevarande års utgång upphöra Yore intet
annat skäi än att offentliga hasardspel endast till
förökande af statens inkomster äro mot allmänna
sedligheten stridande så gjorde redan detta till fyl
lest för motivet att få denna mindre goda industri
upphäfven till hvilken den fattigare klassen i sam
hället skall lemna de rikare bidragen men när
57 § regeringsformen öfverläter ät svenska folket
sjelfbeskattningsrätten så måste ock deraf följs
des» rätt att besluta om skatters och gärders ut
görande till staten efter de grunder hvilka folkel
för samhället och sig kan finna vara mest ända
målsenliga och rättvisa För min del inser jag in
gen våda för staten uppkomma om folkets repre
sentanter finna tjenligl att öfverflytta någon större
eller mindre del af de så kallade ordinarie stats
inkomsterne pä den allmänna bevillningen om dt
sedermera derom hos Kongl Maj :t underdånig
anmälan göra samt om högst densammes nådiga
bifall dertill anhålla Svårigheterna blifva större
om grundskatterna och de ordinarie statsbidragen
fastäu de kunna minskas ändock oförändrade bi
behållas om de såsom för bchofvon otillräckliga
icke skulle finna ett påräknadtstöd iden allmänna
bevillningen Men sedan Statsutskottet inhemtat
att bevillningen lemnar utöfver statsbehofven be
tydliga öfverskott och att således den nettobehåll
ning af 67 ,000 Rdr som af nummerlotteriet ärligen
till statsverket ingå kan utan förlust för stats
kassan och utan förökad tyngd för de skattdra
ganda borttagas så vore det önskvärdt om Rikets
Ständer nu uttalade sitt ogillande icke blott öfver
nummerlotteriet utaa äfven de utländska lotteri
sedlarnes försäljande här i landet .»
Professor Thomander «Jag måite beklaga att
jag icke finner mig öfvertygad genom Hr P /osten
Hallströms åberopande af 75 g riksdagsordningen
Denna § innehåller väl att för andra beslut än
i grundlagsfrågor tre Ståuds mening jemte Konun
gens beslut gäller men undantager uttryckligen
bland annat äfven hvad Statsutskottet tillstyrkt uli
lar 69 § regeringsformen Det återstår alitsa att
visa huruledes hvad Statsutskottet tillstyrkt I
0 ^«
om CD ordinarie statsinkomsts upphafvande
icke rorer statens reglerande och denna bevisning
lär utgöra dan egentliga svårigheten .»
Kontraktsprosten Hallström (Riksdagsordnin
gens 75 g är för min fattning gastka klar i be
stämmandet af vägen uppå hvilken hvarje möjligen
förekommande fråga kan blifva definitft afgjord och
ett gällande beslut deröfver tagas Den indelar
alla ämnen i tre slag efter den olika kraft cch
verkan som derutinnan tillkommer Rikets Stän
ders och hvarje serskildt Riksstånds tillgörande
Beslutanderätten är förbehållen Riket» Ständer al
Una i de mål som förekomma i regeringsformens
68 69 70 71 och 12 §§ och hvarom der blifvit
serskildt förordnadt d v s i hvad som rörer stats
utgiften rikets gäld bevillningens belopp och
fördelning Riksgäldskontorets och Bankens styrelse
och förvaltning
Till grundlags stiftande upphäfvande förändring
eller förklaring fordras så väl alla fyra Riksstån
dens sammanstämmande beslut som ock Konungen»
höga sanktion
I alla öfriga åren der blir deremot tre Stånds
d
u
i
b
ä
b
f
t
e
s
j
s
d
R
m
r
a
k
d
i
p
samstämmiga mening i förening med Konungen»
nådiga samtycke ett gällande beslut alltså är
sä vidt jag inser ingen allmän fråga undantagen
från den lott att af statsmakterna kunna upplagas
och behandlas .»
Prosten Lyth förklarade i afseende på princip
frågan att bans åsigt derutinnan närmade sig dan
som af Professor Thomander och Prosten Gahne
blifvit uttalad
Biskop Heurlin förklarade att han i allo in
stämde uti hvad Proaten Hallström anfört «Man
må förklara 57 59 och 64 §§ regeringsformen huru
som heldjt» yttrad» Talaren «så följer likväl ovil
Korligt af 75 § riksdagsordningen att Konungens
sanktion fordras i de frågor och ämnen hvarom
förstnämnda §§ handla .»
Prosten Lindmark instämde tiil alla delar i för
slaget om afskaffandet af nummerlotteriet såsota
en omoralisk och förderflig inrättning
»Beträffande Utskottets förslag att Ständerna en
dast skulle med anmälan om doras beslut till Kongl
Maj :t i underdånighet ingå sä kunde del visser
ligen ansea förmätet om jag sedan så många högt
aktade Talare yttrat sig emot Utskottets förslag
skulle uppträda såsom försvarare af detsamma
men jag nekar icke att mig synes som hade Ut
skottet 1 57 § regeringsformen ett tillräckligen
kraftigt skäl för sin åsigt Så länge den i nämnde
§ svenska folket förvarade rättighet att allena sig
Beskatta qvarstår sä synes mig ock den rättighe
ten folket tillkomma att rörande inkomsttitlarna
bestämma pä sätt dem häst synes endast dervid
tillses att intet kommer att fela för slatsoiachinent
behöriga gång Till ssgde lättighet i 57 § rege
ringsformen räknar jag ock icke blott bestämman
det af beloppen utan äfven af källorna hvarur da
skola flyta Finna ständerna betänkligt att hemta
statsbidragen ur en sä grumlig källa som num
merlotteriet vet jag ej om de böra klandras der
före att de endast anse sig böra denna åigärd i
underdånighet anmäla så länga nämligen k era
namn de grundlags § förblifver oförkräakt
H H Erkebiskopen som förklarade sig förhin
drad att å utlåtandet meddela annan proposition
än des pä återremiss aller afslag hemställda hu
ruvida Ståndet behagade återremittera Statsutskot
tets Ifrågavarande uHåtand och blef dansa pro
position med enhälligt ja besvarad
STOCKHOLM den 9 Maj
— Regeringen bar beviljat 4000 Rdr att så
som räatefritt lån på tre år och emot af Landshöf
dingeembetet antaglig funn«n säkerhet bållag
de mäst behöfvande inom Härnösands län till
handa Landshöfdingen i länet friherre Mör
ner har kungjort länets iunvånare denna åt
gärd genom en i Norrlands tidningar införd
artikel hvari friherren först anmärker att han
misströstade om bifall till berörde understöd
emedan i ansökan derom uppgifvits att en
f orsakerna til nöden v aU aUmcgen in
t
l ^opt en stor qvantitet soderländskt bränvin
men sedan tillägger att «Gud har gifvit vår
konung ett godt bjerta som ej kallnar för fo-
sterlandets väl om hans omsorger derföre ej
också med tacksamhet alltid erkäcuss I dea
låga kojan i enkans bjerta i de hungriga bar
nens bröst skall Gud verka tacksamma förbö
ner för Hjelten Statsmannen cch Mennisko
vännen cch de«sa böner skola ej vara lörgäf
ves sända till den enda rättfärdige och allsmäk
tige de skola göra onda anslag till intet .»
Denna friherrens artikel har också blifvit re
producerad i officiella bladet och en bättre ve-
1 tlerlaggiaing af ea viss fraktions rop om otack
-
samhet mot konungen kan svårligen Iramdra-
j saiahet mot konungen kan svårligen framdra
gas än detta lofoffer öfver regeringens handling
att anvisa statens medel tiil ett af Ständerna
bestämdt ändamål
— Den så kallade miuisteriella krisen fort
far ännu men åtskilliga försök att bringa den
samma till slut lära likväl de sednare dagarna
varit gjorda Sålunda berättas numera icke
allenast såsom fullkomligt säkert hvad vi här
om dagen endast framkastade såsom en högst
otrolig förmodan och nästan på skämt att an
ledningen till den expres som kommit till
Upsala till Professor Grubbe verkligen skall
hafva varit att göra förfrågan huruvida be
mälte Professor vore hågad att emottaga ea
slatsrådsplats i händelse den blefve honom er
bjuden utan ock att hans svar skall hafva ut
fallit långt ilrän nekande Afven ryktet om
önskningarnas fortfarande i afseende pa Biskop
Heurlin börja förnya sig Det sednare är för
anledt deraf att de härvarande Biskoparna
samt tvenne andra ledamöter af Prestsståndet
härom dagen varit kallade till ett samråd med
Statsministern för utrikes ärendena för att
lemna sitt utlåtande hvem de önskade till ec
klesiastikminister hvarvid deras yttrande i
främsta rummet fallit till förmån för derss kol
lega Hr Heurlin — Att de fleste Biskoparne
skulle önska honom derom behöfver man väl
knappast tvifla men på hvad sätt man vill
göra troligt att deras önskan skulle godkännas
af allmänna tänkesättet eller ens pluraliteten
hos Ståndet om det finge säga sin tanka eller
huru man kan föreställa sig någon belåtenhet
uppstå af a b b hålla en man så införlifvad
med det gamla systemet eller ändtligcn huru
de nya ministrarne skulle kunna sr .se sig stärkta
uti den prekära ställning de för närvarande
innehafva genom accepterande af fådane em
betsbroder som Hrr Heurlin eller Grubbe det
är svårt att fatta
aisstae i detta hlnseecda är ili«in
i
"V-
18 1 detla fcär !eSEd8 är sälfdes
lKj T™ /ederl«f ?et "ehöfves
^t ordin Jrie StM ,1 °
r 1 T
foH
1L a
hf .i
D
k
omiter kuani
uPPi >äfvas
genom tre Stånds beslut när Konungen dertill sam
tycker
Biskop Hedrén deiads den uti Prosten Stenham
mars reservation yttrade åsigt uti hvilken Tala
ren lillkännasaf Sig uti Utskottet hsfva instämt
ehuru hans namn blifvit uteglömdt samt yrkade
återremiss
Biskop Heurlin yttrsde sig hufvudsakligen lika
med doktor Björkman och icstämdo dessutom uti
Prosten Stenhammars reservation
Prosten Lundblad instämde uti Statsutskottets
utlåtande med undantag af den delen deri som till
styrkte Ständerna att besluta upphörandet af lotte
riet och derom göra underdånig anmälan hos K
Maj :t 'Nummerlotteriet» sade talarSn «har till
kommit genom en Kongl ordonnans af år 1771
och jag anser äfven att det tillkommer Konungen
enssm att nummerlotteriet upphäfva Hvad bär
blifvU andraget om grundskatterna inner jig icke
äga något sammanhang med förevarande fråga In
traden af lotteriet är väl beräknad bland statens
(Insändt
Ibland de orättvisaste beskyllningar som
blifvit gjorda mot Styrelsen är visserligen dea
för overksamhet Såsom bevis på huru oför
tjent denna förebråelse verkligen ar må blott
exempelvis citeras att Begeringen utom de
stora hela riket omfattande angelägenheterna
jemväl under sjelfva den brinnande Riksdagen
sträckt sin rastlösa omtanka ända till skärskå
dande och fastställande af nya uniformer för
Regemenls-häslläkare och Sqvadrons-hofslagaret
med serskilda distinktionstecken för examine
rade oeh oexaminerade Generalordern härom
ankom för omkring sex veckor sedan till det
kavalleri-regemente vid hvilket insändaren har
den äran att befinna sig och kan utan tvifvel
igenfinnas i det Kong KrigsCoMegio
— BD KK HII- Kronprinsen och Kron
prinstasac tillika med de furstliga barnen jemt»

Sida 3

några af hofuppvaktningen täcktes fSr några
dagar sedan i Kirsteinska huset bivista en re
presentation af den Venetianske konstnären Hr
Olivos fysiska och magiska experimenter och
lär isynnerhet den furstliga ungdomen funnit
sig serdeles road af hans skicklighet
— Bland dem som voro svårast utsatte vid
eldsvådan vid Lilla Nygatan den 30 dennes
var S *räddaregesällen Pettersson och hans hu
stru som bodde upp i vinden och ej kunde
rädda något al sina lösören En subskription
har sedermera blifvit öppnad för desse perso
ner hvarå Kronprinsen och Kronprinsessan
jemväl tecknat en frikostig gåfva som i för
ening med de mindre bidrag hvilka insamlats
bland de kringboende grannarne ersatt deras
ekonomiska förlust Fur en annan på samma
ställe boende person Vaktmästaren i Postver
ket Mårtensson har likaledes en vacker insam
ling blifvit gjord inom samma Verk Vid
nämnde eldsvåda utmärkte sig flere personer
för en beundransvärd djerfhet och rådighet i
trotsande af faran medelst uppstigande på de
kringliggande busens tak och serverande af
spruta och brandsegel att vi skulle önska få
lemna dem en offentlig gärd af uppmärksam
het genom tillkännagifvande af deras namn
Vi erinre oss nu blott en af dem Hr Löjtnan
ten Benzelstjerna Adjutant i Krigskollegium
hvilken i spetsen för några raska sjömän gick
ut genom en vindskupa på taket till f d Jern
kontorets hus och der drog upp ett brandse
gel samt länge uppehöll sig midt emot elden
och rökhvirflarne Det är samme unge militär
som under Franska expeditionen mot Algier år
1830 var anställd i främlingslegionen och
der distingerade sig genom ett lika tappert som
exemplariskt uppförande
TEATERN
Eugene Aram
Dram i fem akter af Relltlab
Hela verlden har läst Bulwers roman Eugtne
▲ram dennai många afseenden mästerliga be
handling af en högst märkvärdig Eng«lsk brott
målshistoria omkring medlet af förra århun
dradet B il-wer förmäler sjelf i sitt förord
•tt han först varit på väg att af d«tla ämne
göra en tragedi men att han vid r .ogara besin
nande derifrån afstått Det är ovedersägligt att
han vid denna sin förändrade föresats visat myc
ken riktig urskiljning och det bevisaj bäst af
det försök att dramatisera förevarande ämne
som den Tyske Hr RellsUb haft mod att tvert
emot Balvvcrs afstyrkande vink taga sig öfver
hufvud»
Hr Rellstab bar ganska troget följt sin före
gångare romanskrifvaren i hvad som tillhör
den hemska historiens yttre fysionomi Vi träf
fa här utom de Bulwerska hufvudpersonerne
äfven gamla Bunting och värdshusvärden på
»fläckiga bunden» ja till och med dan förres
bekanta katta är icke glömd och hans ordstäf
«man af verld» förekommer åtminstone vid hvart
tredje ord åtskilliga uttryck cch smärre dialo
ger iiro endast afskrift från den Engelske for
iattaren Allt detta oaktadt röjer sig g«nist en
väsendtlig skilnad mellan romanen och dramat
Detta äger en inre grund det hir nemligen
varit rent af omöjligt — och det var väl sådant
Bulwer insåg — att inom fem akter de må
uttänjas till «tolf tablåer» om det ock vore
dubbalt så många inrymma en så omständlig
motivering som är nödvändig för det rätta för
ståndet af ett så högst ovanligt psykologiskt fe
nomen som Ärans brottslighet dramaturgen har
varit tvungen att sammantränga allt för myc
ket de så ovanliga och man skulle säga ona
turliga firhållanderne att liksom knyta ihop i
vissa • ffaktscener de redan i och för sig sjelfve
invecklade och svårlösta materialierna hvaraf
händer att åskådaren jagas från den ena upp
rörande situationen till d«n andra utan att få
fullt för sig reda meningen dermed och slut
ligen öfverraskas af en katastrof som om äf
ven till en del förberedd likväl är långt ifrån
att vara eller blifva tillfyllestgörande förklarad
ur raoraliika grunder hvaraf åter verkas alt
Aram i det bela framstår vida mer i färgen
af en vanlig brottsling än skäligt är och att
upplösningen eger alltför mycket af detta in
tryck som ett vanligt afrättningsspektakel gif
ver ett intryck mera sönderslitande och sar
gande än tragiskt skakande Dessutom har Hr
Rellstab på sitt eget sätt förändrat slutet cch
detta i högsta måtto olyckligt Aram blir nem
ligen af juryn frikänd — hos Bulwer blir han
ganska riktigt fälld — men bar före domens
fällande inlemnat till rätten ett förseglidt pap
per med begäran att det i händelse af frikän
nelse måtte brytas och ljudiigen varda uppläst
detta innehåller nu en frivillig bekännelse och
efter att häfva afgifvit densamma samt i anled
ning deraf hafva högst pathetiskt orerat öfver
huru haa i detta ögonblick genom juryns ut
slag står ren och oantastlig inför lagen och hur
ingen domare i verlden mer eger att röra vid
ett enda hans hufvudhår förklarar han att han
imedlertid vjrit så ädel och högtänkt att sjelf
ai sig utkräfva det rät»mätiga straff hvarifrån
lagen känt honom fri och att han i sådant
ändamål tagit gift När Hr Eugéne Aram verk
ligen en gång fattat det beslut alt upptäcka
sia brottslighet hvarföre icke så gerna göra sin
bekännelse rakt fram inför domstolen utan be-
pagna en sådan besynnerlig omväg som här
Är icka detta rent af att Blockera sig öfver juryn
och dess samvetsdow och att säga dem midt i ö
gonec «Ha ha ha hvilka ljusa hufvuden j ären 1
hvilka dråpliga ransakare af cn brottslings bjerta
och njurar I J frikännen mig och nu vill jag
dock säga er uppriktigt Jag är mördaren ja
min själ och Gud är jag icke så Sitten der nu
med störa ögon !» Ar detta värdigt Eugen A
rams karakter är detta en ädel och hég acd *s
handlingssätt
För dem soia älska pistolskott dåningar klock
ringning psalmodi rättsbetjenter banditer djef
t
h
d
i
t
b
d
e
r
å
k
h
m
å
d
h
h
s
a
f
e
f
s
f
K
s
b
s
s
vulsgrottor ris-eldar och mera dylikt är dra
mea imedlertid en af de intressantaste och njut
ningsrikaste vår scen på länge erbjudit och
det är möjligt att den skall bli en ka3sapjes
Rollerna äro öfverhufvud taget icke illa 'för
delade och sptlas väl Hr Dahlqvist var sjelf
skrifven till Eugen Aram hans lidande och
markerade fysionomi är ganska naturligt en filo
sofs och grubblares hans djupa röst passar väl
för de än passionfulla och extasierade än ener
giskt återhållna och kufvade känslor han har
att återgifva Det skulle blifva för långt att
citera de många särskilda situationer der han
synnerligt utmärker sig Det sätt hvarpå han
i sista scenen uttalar orden «och der slogo vi
ihjel din far» är verkligen förfärligt det lig
ger måhända till och med något för rätt deri
En anmärkning Finnes då icke vid hela Kgl
theatern en enda person som kan uttala med
riktig accent ett latinskt eller grekiskt namn
Man fordrar det icke precist af Hr Dahlqvist
eller någon annan af hans medbroder artister
men i direktionen vore väl icke obilligt att
begära så mycken «kUssisk lärdom» Det är
verkligen en skam att på vår förnämsta vår kgl
scen man skall få höra sådant som hur Hr Dahlvist
här med djerf och högtidligt ljudlig röst utropar
«Jag är fjettrad som en annan PromelheuiI» med
tonvigten på det sednare e på samma sätt som
man uttalar Bartholomaeus eller Zacbaeus Det
slår inte felt att en så grundlärd man som
Eugene Aram ganska väl måtto veta »tt ordat
bör prononceras med tonvigten på det första
e och heldst med ett ljud af v i stället för u
såsom Promethevs — Hrr Almlöf Houseman
är till en början ypperligt maskerad med ett
rödknollrigt bår en gammal dammig rock med
felande knappar o s v Hans spel förtjenar
»erikildt anmärkas oeh lofordas emedan det
eger det bos hoaom ovanliga att man på lån
ga stunderna icke deri känner igen det ringa
sto af Hr Almlöf han har verkligen förmätt
denna gång skapa sig en ny roll det är en belt
annan röst en helt annan hållning än den van
liga och Hr A är i detta afseende i denna
dram större aktör än man sett honom på mån
ga år Äfvenledes eger han flera effektställec
der bin har tillfälle att vederbörligt vända upp
och ned på ens blod — Fruarne Almlöf ech
Hjortsberg äro ett par intagande och intressan
ta systrar Ellinor och Madelin Hr Svensson
en Tätt högtidlig och martialisk korporal Bun
ting Hr Stjernström som den unga Walter
Lester är minst lycklig bland hufvudpersoner
na hans välmående och tr *fliga figur ligger
emot honom hans kostym en betjents snarare
än en ung elegant älskares är alldeles miss
lyckad hans roll är dessutom sådan att han
alltid vid sidan af Aram måste träda bra myc
ket i skuggan och synas spela hvad man kal
lar en nä ;tan ömklig figur så att det fordrar
bra öfvervägande partier hos den aktör som
har denna roll för att något så när hålla sig
uppe
BOKHANDELS-BULLETIN
henne från sin föresats hennes ömhet hennes
noderskärlek denna kärlek till den heligaste af
pligter uppehålla hennes mod och »tålsätta hes
nes vilja .» Aldrig bar en konstnärstalaag blif
vit använd för ett mera ädelt ändamål man
måste tillägga sällan bar den arbetat för ett
sådant med större inre garantier för vinnandet
»f en förtjent framgång
— Tvenne nya företeelser inom den musika
liska bokhandeln ligga framför oss det är en
romans vid pianoforte af Hr J van Boom
kallad «Slumrerskan» samt ett «diverlissementy
öfver en favorit-melodi i uBryggaren i Prestön»
H
S
d
S
A
u
M
3
s
g
L
B
v
d
Y
s
af Hr Wilh Bauck utgörande fjerde häftet af
en samling lätta och briljanta kompositioner p
för piano som denna kända komponist bärstä- —
des utger under nämn af «Album des pianistes»
tt D .-i ,-
Hr V Booms romans utmärker sig visserligen p
icke genom någon synnerlig originalitet men A
det är en enkelt täck melodi som väl pissar R
j i j j
r s
for de underlagda orden litet sma ^tande litet d
blundande på ögonen något som likväl Stun- H
<tnm irkfl illa klärlpr on Qknnhot Hr Rsnrkq
dom icne lita kläder en skonnet tär »sucks F
divertissement innehåller rätt vackra figurer B
sorn på samma eåns äro af en ganska lätt d
•• i i .• » K
gymnastik tvenne artiga rekommendationer hos j
den stora pluraliteten af unga dilettantor
Vecbia Skepp Böbaier 1150 t :r satt G W >rt« .äller
Hall Skepp Braithwaite 2114 Tr Stenkol C Bjobrling
Schwieler ocb C R Forsgren Terra-Vechia Skepp Sö
derström 2170 Tr »all Stari et Sundblad Hull Skepp
Sntton 100 Tr Stenkolstjära och 1700 Tr Sienkolistjbb
A Fredholm Bahia Skepp Na-ssén 15 ,300 stä p Bom
ull A Bergman 24 ,3 (10 skålp Terres och 11 ,800 skålp
Msscov Socker C A Peyron 116 .000 skålp Terresoch
38 ,000 skålp Mascov Socker Seyboldt et Comp {9 .000
skålp Terres och JO ,000 Mtscov Socker Åhrberg et Fa
gerberg Stellin Skepp Skantie 95 ,000 skåip Z nk M
L Bolander 22 ,000 skålp Bcsvärta Seyboldt el Comp
Bjärneborg Skepp Wise 3531 Tr Salt Tydé» et Eenpe
Stockholm
Inkomne skeppare från inrikes arter « 9 Maj Sands
vall Thonberg jern Landskro .n Nyberg potates Hu
diksvall Skoglund div Helander jern och S»ahnberg
Yäf Sölfvilsborg Andersfon bränvin Calmar Ingmans
son spanatål Lissabon Scblör snlt Pernambuceo Ze-
phlien styckegods New-Orleans Johansson d :o
— ——— — —
ANMÄLDE BBSANDE den 9 Maj 1840
Lagman Baron Funck Löjtnant Odencrantz samt Bruks-
pSiron Xisell Öslergöihland Nr 5 Myntgatan Körsnär
Alm Jönköping saml Inspekt .rBergma» Södermanland
Rergslrahlska huset Fabrikör Blomberg Norrköping
saml Major MollersYard Ostergblhland Nr 10 Sladssmc-
djegataa Handländerna Luis och BendixeD Hamburg
Handlande Giube Lybeck Handlande Francke Berlin
"t Navigationsläraren logel tröm Finland Hotel de
Fran4furt Grosshandlare Lancefield Götheborg samt
Brukspatron Godenius Norrköping Källaren Freden Stu
deranderne Malmström och Kngluod IIBI Magistrarne
Kumlin och Bergius Bpsala Nr 27 Störa Nygatan
j
battegangs- och polissaker
— Ett par ytterligare bevis på nyttan af för
fattningen mot fylleri och dryckenskap finnes om
talade 1 Dagbladet för i dag En qvinna vid namn
A G Westerlund som satat ett halft år på kor
rektionshuset fö» elfte reian fylleri och därifrån
frigafs i Tisdags träfTadts två dygn derefter eller
i Thorsdtgi afton liggande vid Rosenbad så öfver
laitad att hon aj knnde gå Hannas öde blir nu
ånyo ett halft års arbate å korreklionshuiet der
hon sannolikt om 9 månader kommer att ånyo få
husrum
— En skomakarelärling O Pettersson i Thors
dags frigifven ur arresten efter undergången be
straffning för fylleri fanns klockan fyra morgonei
derpå innesluten i en kökarebod vid Brunkeberg
son emot vanligheten öppnades så tidigt Något
våld var vil begånget på låsen men hvilket Pet
tersson försäkrade sig icke hafva föröfvat utan att
han föregående afton varit så drucken att han icke
visste hvad han gjort aamt förmodade det han in
gått i boden för att der taga nattqvarter Hvilket
dera som må vara fallat antingen dryckenskap el
ler afsigt att stjäla så ser man huru mycket la
gens strängbet verkat till hans förbättring
— Eu person som nyligen blifvit lagsökt för
en skuld å 400 Rdr Bko bastridde helt och hållet
krafvel och det befanns nu att skuldsedeln var
falsk En f d styckjunkare vid namn Ströjner
som innehaft densamma är i anledning deraf ar
resterad
— Man har lyckats återskaffa 6 af d« från
Fabrikören Engelbreckten stulna uren 8 af guld
och 1 af silfver samt ett guldpiichaft De funnos
hos en skräddare Johan Wikman ech hans hustru
jemte en hop kläder asiistanssadlar och andra sa
ker Hustrun ocb mannen förut straffade för stöld
häktades hvarigenom antalet af de för denna sak
erreslerade nu mera stiger till elfva
Rättelse I gä dagsbladet 5 :e spalten 59 :e
raden från ofvan s >år «silf«erlyg» läs silfverpjes
TILL SALU FINHET
I dag har utkommit i BolhandelD häfisd k 2 Rdr 38
sk bauko
Krönika
Aret 1859
Historiskt Försök
af
J EKELUND
n
t
e
g
r
— sSouvernir de 3f :e Bishop» är titeln på
en nouveauté som synes egnad att vinaa all
mänt bifall inom den talrika publik af beun
drare som fru Bisbops talang för några måna-
der sedan härstädes erhöll D *t är ett af Hr
Cardon omsorgfullt lithografieradt porträtt af
den intressanta sångerskan jemte en text på
Fransyska innehållande en kort eskiss af hen
nes lefnadsöden uppsatt om vi icke misstaga
oss af samme person som tecknat porträttet
en härstädes vistande Frånses hvars netta
bellettristiska förmåga redan förut gifvit sig till
känna i dsn af honom författade romansen
«Les adieux de la Bajadére Yi erfara af den
korta biogrifien att Mademoiselle Riviére —
detta är Fru Bishops namn i sig sjelf — ett
af tio barn till en af Londons utmärktaste ar
tister i ritning Fransos till härkomsten redan
vid 14 års ålder ingick som elef i pianoforte
spelning vid Kongl Mujikaliska akademien i
London en inrättning hvars guvernör vid den
tiden var samme Hr Bocbsa hvars angenäma
harpospel ännu klingar i våra öron och hvil
ken vid detta tillfälle presiderade vid examineran
det af den unga eleven «hvars ära han i en
lednare epo ^t skulle blifva kallad att beskydda
och utbreda» Man blef snart gjord uppmärk
sam pä htnnes sköna och böjliga röst och ef
ter tvenne års studier i pianospelning sattes
hon i sångklassen Inom kort gjorde hon här
de mest förvånande framsteg och uppträdde snart
i kencertsalen der hon från första stunden väck
te allmänt uppseende Isynnerhet utmärkte
bon sig genom det lyckliga sätt hvarpå hon i
det så kallade «adliga koncertsamfundet» d«r
endast minst femtioårig musik var tillåten fö
redrog de gamla mästarnes saker Yid 20 års
ålder gifte hon sig med Hr Bishop Engelsk
kompositör af förtjenst men 30 år äldre än
hon det var ett musikaliskt parti Den unga
makan öfverlemnads sig med det vackraste nit
åt sitt nya stånds pligter men fortsatte med
detsamma sina konserter om dagen var hon
helt och hållet för sin man sina barn och sitt
hushåll om qvällen för sin konst Hennes om
sorger och bemödanden voto likväl långt ifrån
att vinna den belöning de så väl förtjenad» den
förening hon ingått var icke lycklig Hennes
enda mål blef numera att kunna göra sin talang
fruktbärande till påkostsnde af en god uppfo
stran åt sina barn det var i denna afsigt hon
först företog åtskilliga konstresor inom England
#ch sedan efter att i Juli förlidne år hafva på
Kings-theatre med utomordentligt bifall för för
sta gången uppträdt i en scenisk sångnummer
beslöt att resa öfver till Kontinenten och der
städes låta höra sig «Hvarken verldens fördo
mar — yttrar sig hennes biograf — denna
verlds som alltid är orättvis emedan den icke
ser längre än till ytan eller smädelsen hvars
giftiga galla trsffar allt utan urskiljning och u
t»n skonsamhot ingenting har kunnat afhålla
FOBTSCRIPTUM
Prästeståndet börjades i dag den speciella pröf-
Dagens plena i Riksstånden hafva jemförelse
vis varit af föga intresse På Riddarhuset har
endast fortfarits med läsning af anmärkningar
mot tredje bufvudtiteln militäranslagen Uti
ningen af samma betänkande hvarvid det Hög
vördiga Ståndet återremitterade alla punkter
der Statsutskottet vägrat bevilja begärda an
slag eller föreslagit besparingar Ett längre
anförande af Prosten Nordhammar hvilket gick
ut på en undersökning i hvad mån landet är
i stånd bära de ökade bördor som föreslås var
serdeles intressant och vi skola dertill återkom
ma I Borgareståndet slutades titeln hvarefter
Hr Lagergren uppläste en reservation med en
temlig portion bitterhet mot Ståndets beslut
om vissa indragningar Mötespassevolansfrå
gan föranledde en lång diskussion i hvil
ken nästan hela Ståndet å städernas vägnar
tycktes vara enigt emot passevolansens öfver
flyttande på bevillningen Uti BondeStåndet
återremitterades Statsutskottets betänkande an
gående pension åt Friherre Berzelius dervid
flere ampra skrift- och muntliga opinionsyttrin
gar om 1838 års händelser föreföllo Strind
lund yttrade sig i vårt tycke ganska lämpligt
i denna fråsa
Nyligen bar utkommit i Bokhandeln och aäljea a 16
sk banko
till
Utveckling af Ralionella Grunder
Sveriges Penningeväsende
jemte ett till Riksens Itänder ingifvet Kontraförslag till
Lag för Provineial-Banker af
DAVID FRÖLICH
Fria trycket har åtkommit och säljes hos CBITZE et
BAGGE samt L G ItYLAnDER (Basåren i Norrbro i
11 sk Om
Domstolarnes
Fängelsernes Organissation
fi
g
med afseende pi hvad Rya Lagförslaget rörande dessa
ämnen iinehiller
af
En Orepresevlerad
Hos DELEEN et Comp i dag utkommet
H
g
2 :a H af Kgl Krii ?s-Vc-
tkAkdiHdS
gi
teaskaps-Akademiens Handlingar ach Tidskrift 1840 IS
sk banko
Hos DELEEN et Comp i dag utLommet
-
55 le Häftet af orden
Geografiskt Lexikon af Sundler 52 sk banko
Hos DELEEN et Comp i dag utkommet
Samvetet
i förhållande lill Natur Konst och Vetenskap med huf
Yudsakligt afseende pl efterbildnings-theorien och med
slutlig tillämpning pä sasabällslärsn och dagens frågas
Kommunaiförfattningen 1 Rdr banko
Hos DELEEN et C :o i dag utkommen
HANDELS- OCH SJÖFA RTS-UNDB K-
RATTELSER
Sammandrag af de uti näsllidne April månad inkomna
uppgifter rörande Spannmålsprisen beräknade för Svensk
tunna i Svenskt Bankomynt efter 128 »k 9 rst kurs per
Rdr Bamb Bko
Hvete Råg Korn Ilafre
Libau 15 ti 5 7 42 2 6 25 .10 4 :33 A
Åbo .12 — — 8 18
— 7 — — 4 :16 —
Flensburg 12 46 4 6 :47 3 5 :20 2 4 :41 4
Riga 14 :41 6 8 2 3 6 :17 9 4 :11 .10
Greifswald 15 84 i 6 :32 .11 7 6 .10 4 :19 .8
Roslock .17 :42 4 7 £3 ä 8 :15 8 5 :14 .10
Wismar .15 :41 9 7 :15 5 7 :15 5 4 :44 1
Danzig 15 23
— 6 9 9 6 S8 6 3 :58 5
Köpenhamn 13 35 10 6 33 .11
K9729
6 25 .10 4 :27 .11
p
Kiel 13 9
— 7 20 9
Theologisk Qvartalsfcrift
4hh
gQ
1840 Ctgifven at Reuterdthl och Thomander 1 H He
la årgSagen betalas med 2 Rdr 32 sk banko
nyligen har utkommit i Bakhandeln k 1 Rdr S sk b ko
NYARE DIKTER
r
WILHELM von BRAUN
Hos W ISBERG
Bihang (ill
Frithiofs £§aga
É
g
Episk dikt af Esaias TEGNÉR med 17 plancher oek 6
förut otryckta Musikbilagor 5 Rdr 32 sk
Hos W ISBERG
Rapporter om Sydameri
kanska Staterna insända till II E Statsministern för nt
rikes ärenderna Iren 1837 ocb 1838 Af C A GOS
SELMAN 1 Rdr 16 sk
Hos JOH CARL UEDBOM vid Mynttorget «
40 sk banko
6 25 .10 4 :27 .11
6 47 3 5 :36 3
Promemoria
nli
Represenlations-Frågan af W F D
Af trycket har utkommit och säljes ä 32 sk hos W
ISBERG lili förmån för Sjömannasällskapets i Stockholm
Skola
E G Geijers Minnestal
öfrer Erkebiskopen m m Dr J O
"WALLIN
▼id Svenska Sjömannasällskapets allmänna sammankomst
den 26 April 1340
Hos FRITZE et BAGGE samt i de flesta öf
riga Boklådor
PREDIKNINGAR och ANDELIGA TAL
f
ANDERS LUNDGREN
2 Delar
Priset för Subskribenter 3 Rdr banko för kSpaté t
Rdr banko Subskrlpstionspriset har upphört Väl in
bundna exemplar finnas äfven att lillgS
Hos DELEEN et Comp nyss utitommcE
ACd
p y
8 A- Cronstrands Hand
bok i Praktiska Astronomien 1 Haft 1 Rdf sk b .to
Börspriser
p
STOCKHOLM den 8 Maj Kvete pr tunna 20 k 25
Rdr «ä |i 15 Rdr Korn 10 :12 Malt 10 84 Arter 11 k 14
Rdr Hafra 7 å 7 24 Terra-Vecbia-Salt 6 56 S :t Ybes
d :o 6 Rdr Lissabons d :o 5 32 Sill Norsk 14 24 Ka-
beljo —
Lax —
Tjära - Talg pr lisp - Grof Sej »
4 Medel d :o — Små d :o — Hampa pr skepp 100 å
1S5 Rdr KafTe Engelskt pr skälp 89 sk d :o Brasi-1
lianskt S4 ek 6 sk Raffinedsocter S5 sk Brun Sirap 10
sk 6 rst Bränvin gammalt pr kanna 35 sk d :o färskt
allt rgs
Stockholms Import-ltsla
Fran Bergen med Skepp Craofurd 1077 t :r sill och
1344 lisp gräsidor A H Ruback Arend al Skepp Geel
Kuyden 843 t :r sill 175 d :o torsk och 864 lisp gräsi
dor A H Rubach Bergen Skepp Hess 623 t :r sill och
4010 lisp grå idor Stark et Sundblad Bergen Skepp
Nitsen 170 t .r sill Tyden et Kempe 161 t :r d :o oeh
2032 lisp sey K W Langenberg 1006 t :r sill och 2175
lisp gräsidor Stark et Sundblad 170 t :r sill Bonnedal
et Komp Mandal Skepp Rotting 773 :r sill A H
Rubach Stavanger Skepp Nordström 1022 t :r sill Lo
ven et K D .o Skepp Morthensen 225 t :r gill J C
Schmidt el K 2030 t :r d :o Tydén et Kempe 213 d :o
d :o A H Rubach Fleckefjord Skepp Johannesen 292
t :r sill A H Rubach Stavanger Skepp Sundt 170 t :r
Sill A H Rubach 170 d :o d :o Lovén et K 1739 d :o
dio Tydén et K D :o Skepp Kjellberg 361 t :r sill *■
Borglund Hull 8kepp Turnley 900 t :r stenkol Kaijser
el K- Gr .nelaij et Sioskurd och Wlgast et K Terra-
- —
o 'i
d
1
or 4 « » *• banko
Bill (pcja cl i 'A nP ^I ^f ^en
"llCaIdallKd i i» öcu
Af trycket bar nyss utkommit ocb säljes i de flesta
heter
af Fältprosten M Kiellenberg
af Fältprosten M Kiellenberg
l :sta Afhandl
Dubbla Tjensteårsberäkningen
Nyligen har utkommit i Bokhandeln a 12 sk hanko
Etikett för I ^amer
eller
Sjuttiofyra Reglor
för
Klädsel Seder och Lefnadsskick
HWTW ISBERG
Nytt Fransysfctoch Svenskt
Supplementar-Liexikon
bd
ntarbetadt efter Franskt Akademiens Diciionnär 6 :e uppi
af J A Fahlroth Förra delen S Rdr 81 sk
- —
Bo 'i
d
1
or 4 « » *• banko
Bil (jl i
Af trycket bar nyss utk

Sida 4

Hos FRITZE et BAGGE
ä 2 sk banko
DJURGÄRDEN
FÖRR OCH NU
Anteckningar af
J E RYDQVIST
Af nyckel bar nyss utkommit sista numret af Tid
skriften
MIMER
ianebillande Receasion af U M Carl ^XIV Johans skrif
ter Öfversigt af de förnämsta åtgärdar inom Styrelsens
grenar m m
— Kompletta ex af denna Tidskrift lili
nedsatt pris af 2 Rdr banko finnas att tillgå i Herrar
Bergs Isbergs samt Deleens et Komp bokhandel t
Nyligen har utkommit och säljes i Bergs
Deleens et C :o Fritze cl Bagge Hedboms
Lundeqvists och Rylanders Boklådor ä 24 sk
>anko
y såra videbeck
EN TAFLA UR LIFV
HT af —e
fortsättning till »Det går an X 1 och det går an XI
Hos JOHAN CARL HEDBOM rid Mjnttsrget
å 84 »k banko
Sällskapet på Ångbåtsfärder
Ä
g
Gamling af underhållande NOVELLER BERÄTTELSER
ANEKDOTER och SKILDRINGAR
Hos JOfl HaRL hEDBOM v ;d Mynuorget a 4 ftdr 24
st banko
Finsk och Svensk j =amt Svensk och Finsk
Ordbok
utarbetad af Carl Helenius
Hos FftlTZE et BAGGE a 1 K dr 8 sk t :k .o
Grunder for Topografisk
kifl
g
Skrifstil och Karlteckning
till nybegynnares tjenst utgifne af
E A BJÖRKMAN
Med plancherna följa äfven tvenne blad text hvilken af
dem som redan köpt exemplar och ej fått densamma
lan uttagas
Hos JOH CARL HEDBOM vid Styntlorget 1 Kdr b :It»
VEXT-CHEM1EN
i sammandrag jemte en Tabell öfver vextämnens pro
centiska sammansättning oeh atomvigier af
n J BERLIN
Hos FRITZE et BAGGE nyss inkomna
Sämmtliche Gedichte von Esaias Tegnér Aus
dem Schwediscben von Mohnike 5 B :de S Rdr 20 sk
Bie Frithiofs Sage von Esaias Tegnér 1 Rdr
40 sk
Die Nachtmahlskinder 16 sk
Esaias Tegnérs Leben von Franz Micliael
Franzén 36 sk Allt banko
Hos FKi I 'Zii et ÖAliiiiS nyligen iutcoinKmn
å i Rdr 20 sk banko
Zeeland uod die Seeländer
Fin Beitrag zur Charakteriitik des dänuchen Län
des und Volkes fftbsl einem Jus /Iuge nach Schwe
den von C UR DEHN
Bos J HEDBOM nyligen utkommen
Svenska Messans Diskantstämma
jemte Brudmessan «ch Likbönen till beg«g»Jn
de för den rid altaret tjerstgörande presten 16 sk b .ko
NOUVEAUTÉ
par aujourdhui che 'z A BONftlKR au Bazar
SOUVENIR DE
M :H3E 01SH0P
P0RTRA1T
lithographié par M :r J CARDON
et Biogrnphia Fran $aise
Prix en Couvew-ture 1 Rixd de Banque
En uti godt stånd nära sjö och hamn belägen
EGENDOM bestående af trenne stenhus med
flere vackra bouingsrjm hvaraf ett är nära
60 alaar långt samt dessutom flera Träbyggoingar Käl
lare Stall flera Vagnsbu och Vedbodar aha täckta med
tegeltak stort gSrdsrum passande till garfveri eller an
nan anläggning som fordrar större utrymme Trädgård
samt Brunn uti gå *den ar till salu eller att arrendera
Viltoren kunna for en säker köpare eller arrendator
biifva efter de3s egen beqräznlighet Vidare underrät
telse erbålies antingen uti egeadomen £8 48 Götbgatan
eller M 5 på S-ora Bondegatan qvarteret Barnängen
Större K *t *ri» >« församling
FREDRIKSBERG
eller Stenh usegendosnen JYS 15 vid Norrtullsgatan och
Carlbergaalléen midt för Surbranntgatan är till salu
med tillhörande trädgård stall och ladugårdsbyggnad
samt bagerilägenhel m m Handeln kin afslutas när
som helst och efter köparens beqvämlighet med egaree
som bor på stället en trappa upp
TVå Mantal Såt *ri med Tullqvarn och större
- *• Tegelbruk 1-4 «ian >al Frälse 6 Jordtorp och en Lt
jord belägne 13-8 mil från Eisjö Åkerjorden bestå
ende af lerblandsd svartmylla i -9 gärden besås årligen
med OTkring 14 tr Råg 26 t :r Vårsäd och fOO t :r Po
täter Vid egendomen viuter- och sommajfödas cirka 60
3oskapskreatur 20 Får och 6 Hästar Åbyggpaden for
ståndspersoner i godt skick saeai utmärkt vackert oeh
sundt läge vid en a örre insjö Skog till gårdens behof
så af ved till Tege bruket fom timmer- och byggnads
virke Fisket lemnar vanligen 2 å 300 lispund ärligen
Denna egendom k *n få tillträdes den 24 Oktober inneva
rande år med inberead och utsådd gröda Derifrån 1-4 mil
aflägsnad SJ m ^nial Säteri >cb 1-4 mantal Frälse med å
kerjord till omkring 8 t :r kött- och 12 i 14 t :r vår-ut
säde utom i t a Linfrö och ¥0 t :r Potäter Vinter- och
sommarföda cirka SO st Boskapskreatur utOEl Hästar
och 50 Får På m mossoilsng sås ärligen G å 8 t-Jf Råg
och godt tillfälle till äniiu större odlingar finnes Åbygg
naden för ståndspersoner i mangården är försäkrad i all
männa brandfdrsäkrinjsvcrket och alla Ladugårdshusen
för 4 år sedan nybyggde Desse egendoaiar säljas tiil
'gamaians eller ?ki ;de från hva»andra
Nä-mare underrättelser lemnas af HattstofTerar A J
Backlin vid Guataf Adoifa torg
TJUSET och GÅRDEN M 110 i Alingsås stad
ÅRDEN M g
belägen vid ho nrt *f Torget och S 'orgatan innehål
lande i ram och S liö I tvenne etager med tillhöran
de nthasbjrggnader trädi >3rd m m synnerligen passan
de för en handiende oeh kan af köparen när so2a hälst
fä tillträda» Vi Inre upp ysning leaxnar Enkefru ABJinoff
som bor i samma bus
Pn stor och sedip Ijusbrun HÄST 12 år å
100 Rdr banko uti huset M 31 å S :t Paulsgataa
då Kusken Holmberg efierfräg *s
En fyrsittsig i godt stånd varande kommod
VAGN med Metallbössor
En ACTIE i Ångfartyget Östergöthland
En ACTIE i Ångfartyget Sjöhästen
Underrättelse fås uti Hr Bromans bod vid Drottning
gatan
Pn latt och beqväm VAGN pä Engelska
Bggfjadrar meo lådor och kofTert passande så väl
till iPromenad- som Resvagn jemte Gaffel ocb tvenne
Skjutsselar ^i ;i hus t 33 vid Regeringsgatan då Drän
gea Danielsson efterfrågas
E n stark W icner-Calcsch på c fjedrar en latt
Resvagn med lörlerselar en Bredchaise med Engelsk
sele en trilla pa jeje tor c t 3 trappor upp JtS A Söder
malaislorg
F Beicon am l ya iv ;3Hcn lieiB
ågas i Kapten Elliotf hti3 Yid År ;i !lerig5rden
a R sk modem DROÄK .A ,Jför e Häst me l
Seldon allt i go-ft s»i >nf då K .sken Heiarich ei
'ter
ht !3 Y )d År .ilJprii ^frlon
Juvel- Guld- och Silfver-arbeten
till nedsatta priser slutförsäljning hos undertecknad vid
Regeringsgatan M 12 J P HELLFORS
Guld- och Silfverarbetare
GAMLA RARA SVENSKA MYNT
f
en större samliag under de flesta Regenter frän och
med Björn Eriksson till och med Gustaf 1 säljas i anse
ende till egarens utrikes resa innin denna måntds slut
enligt å förteckningen fastställde priser i Tobaksboden
vid hörnet af Köpman- och Skärgårds ^atorna
Utt nytt Eng»lskt Flygel-fortepiano VicUre
underrättelse erhälles uti Klädesmagasinet vid Stor
kyrkobriaken huset M 4
plånböcker och Portföljer
af alla dimensioner Barn-skärp Cigarr- och Glasögons
Fodral Barn
Res- och Skol-Väskor Misnesböcker m
m förfärdigas samt fiaaas till sala i 18 vid Freds
gatan
f ^ngeiska Kettingar af liera dimensioner
kare Skeppskabysser Patent-Skeppsipel Gånj
An-
Gångspel
Klys Rullbly Stenkols-Olja Black-Varnisle Engelska
Slipstenar i Brädgården vid Tegelviken der finnas äfven
brukbara Vant till större fartyg samt ea Engelsk Stor
båt för billiga priier
rpvenne Underrår med tillhörande Jarnrackar
och Hangare m m passande till ett 100 lästers
fartyg fianas till salu om bord å Kapten J Östmans
fartyg ligganda midt för Skottgränd
]V AL10GN Y Ebenholtz j ^röu och svart Bux
bom Alm A >k Bok Ek med flera träslag jemte
torra Bräder Bjelkar Spiror Lekter m m i Lilje
valchs Brädgård vid Tegelviken
Hvitboks-Kuggar oeti Drillvalar
passande för Qvarn- och Tröskverk hos
S ENGHOLM
Götbgatan M 40
att Grosshandlaren Hr Carl Peter Fris
Brädgård nära Tegelviken finnas ännu åtskilliga
BRÄDER osålda hvaribland SOO tolfter qvistrena tre
tums hvilka intill Juni månads slut emot nedsatte pri
ser försälja» när större partier deraf taga» Närmare
underiätUlse erbålies på Herrar Joh Chr Pauli et Komp
kontor vid Skeppsbron
EN SPISHAIX
2
4 alnar och 6 tum lång 1 aln och 12 lum bred till sa
lu för billigt pris Underrättelse i Sandö Glasbod vid
Skeppsbron JW 10
En ny och tin silkes UNIFORMSHATT kom
plett monterad Senes med tillhörande foderal uti
Tobaksboden snedt emot Landskansliet å Drottninggatan
11-4 breda Thibeter
ull olika kulörer säljss till 1 Rdr rgs pr aln Elt större
parti en- och två-kulörta Thibeter till de mest billiga
priser 6-4 rutig Kamlott å 1 Rdr aln
bd9 Dtitti
g
Kramboden X 29 Drottninggatan uti
f d Falkenbtrgska hus (t
Flattings Tågmattor
å
af större och mindre dimensioner
mansbemmet i Stadsgården
finnas till salu å Sjö-
Vin-Lager
g
Af afl Källarmästaren J D Leufve .nmarks på neder
lag liggande Viner etc forsäljes oiulladt till billiga pri
ser på Fat Fransk Cognac Hvita och Röda Porto- och
Cette-viner Madeira Mallaga och Rhenssa Viner Fina
re och ord Bordeaux - och Cette-Viner samt Fransk Vin
Ättika Hvit och Röd Champagne på hel- och halfbuteljer
samt finare Rödt Vin på buteljer Underrättelse lemnas
på kontoret i huset M 68 Weiterlrnzganoc en tr upp
Nyligen mkotnne friska MINERALVATTEN
k
SELTERS 7 sk rgs pr flaska
SODA 7 sk » d :o
samt LEMONADEGASEUSE 10 sk » d :o
försäljas uii Kryddkramhandeln vid Riddarhustorget
Blandning af fina sorler Röktobak
J 1 Rdr 12 sk 1 24 1 82 2 Rdr 2 21 1 3 Rdr pr
skllp sasat
Utmärkt goda Snusblandningar
i 1 Rdr 1 12 1 16 1 24 1 52 2 Mr 2 12 2 2
5 Rdr i 4 Rdr pr skålp hvaribl»od en blandning af 50
sorter uti Holmgrens Tobakshandel vid Stortorget och
vid Regeringsgatan JSf 11 f d Franika Värdshuset
Engelska Oljefärger
fkb
g
af de flesta kulörer färdigiifna att genast kunna begag
nas både till yttre och inre målning så väl i kaggar
om 30 å 60 skalp som skålpundtals samt kokt och o
iokt Holl Linolja och Macbin-Tapet- Papper å 6 Rdrbrko
Rsset uti Joh Aug Lundvalla Kryddbod vid Fredsgatan
A
kta Fembock gul Bresilja r *fti ;ieradt Salt
i korgar Engelsk Tvål oluttradt Fnö ^ke Bly calsi
nerad Kimrök Hartz Portvin förtulladt och på nederlag
Engelsk Humla Styckekrita hos C F Liljevalch
vitriol rödfärg och SVAFVEL afSto-
fl1 å
v ra Kopparbergs Bergslags tillverkning försäljas1 på
i i hf St
undertecknsds kontor i huset
gatan och Stcllplan
i i hörnet af S»artman
C I JÄDERHOLM
F 'ärslca Desert Russin i små iador
Musc &tell-Russin ä 14 sk rgs skålpundet
samt
Bordeautc-Sviskon
a 4 1-2 Rdr rgs lispun
del i Kryddboden hörnet af Clara Bergsgränd och Drott
ninggatan
Champignoner
k
pg
Mix 'd pickles Piccallis Ryska Sockerärte-r nya D ^sert
Russin i lager valda Catrinplommon och Svjskon finaste
Matolja Ostindi»k Soja inkommen på krus fin Capris
samt Oliver Holländsk Genever på buteljer samt diverse
Specerier till de mest facila pris i Almlöfs Kryddbod
vid Köpmanstorcet hörnet af Bollhosuränd
A .STUNDAS KÖPA
rn gammalmodig P0RCELLA1NSKAKELUGN
halfrund gul eller hvit Säljaren torda upplifva sin
adress uti biljett till C—
som inlemma 1 To !»aksb»dea
midt emot Stora Hcparegränd vid Österlånggatan
ASTUHDAS HYRA
HT venne ljusa RUM det ena med möbler samt
kök önskas få hyra till den l :sta instundande Juni
Adress förväntas i biljettt till O E som torde inlemnas
vid Hötorget i huset M !0V en trappa upp inpå gården
UTB1UDES HYRA
^n BYGGNING vid Drottningholm med 3 :ne
rum kök skafTeri och en mindre garde-ob å nedra
botten samt 2-ne vindsrum jemte nödige uthus och ea
mindre trädgård Adress Kongl Apotheket å Drottning
holm
Qooamarnöji Ä Kongl Djurgården finnes en
VÅNING på 3 rum och en på 4 rum och kök med
eller utan möbler Adress Antiqvariska Bokhandeln vid
Nya Kungsholm &brogatan M SO
1 ^1 *AGAS1NER somiije hvälfde och med j«rn-
dörrar försedde störa hvälfda Källare samt Span
målsvindar att feyra Plats för varu-upplag i träskjul el
ler under bar himmel finnes äfven Underrättelse med
delas på C F Liljevalchs Kontor
|T \en eller de som åstunda biträde uti Hy
'dromechaniska Agronomiska eller andra arbeten
dervid så väl stereometri &ka som planamätningar och un
dersökningar kunna komma i fråga äfvensom kostnnds
förslagers upprättande i dessa delar samt arbetens efter
syn och dertill hörande räkenskapers förande samt i brist
deraf tillsyn vid andra mechaniuka eller architektoaisk
torde hafva godheten uppgifva sin adress i
fåtseglad biljett till A B D som inlemnas i Klädesbo
den i hörnet af Riddarhustorget och Stora Nygatan
jDxamineracJ Apothekare som förestått större
Carsbader inrättning önskar till sommaren dylik be
fattning Svar till mundilig Öfvertnskommielse torde uti
förseglad biljett inleaanas under adress Nr 40 i Hr Lin
kramhandlare Kallings bod vid Muakbron
Ptt yngre Fruatimaaer med bildad uppfostren
åstundar komma i något hus i staden eller pålandet
der hon kan få undervisa mindre försigkomna barn i Cbri
stendomen Historien Geografien samt Räkna och Skrifva
äfvensom Franska Rita Måla och Musik sa &u finare hand
arbeten Som detta är den första kondition hon söker är
hennes pretention ej på någon löo ulan tror hon sig kun
na vara dem som henne behöfva till fullkomligt nöje för
alt med liden blifva rekommenderad Uoderrättelse lem
nas i huset Nr 28 i Trumpetaribacken på nedra botten
då Fru Wirén efteifrågas
jCHt bättre Fruntimmer af en aktad familj Sa
skade komma i ett aktningsvärd hus i någon af lands
orterna der 2 å 3 döttrar finnas hvilka hon vill åtaga
Isig att meddela FRANSYSKAN och TYSKAN grundligt
i hvilket förstnämnda sjråk hon med lätthet talar HISTO
iRIEN GEOGRAFIEN RÄKNA samt något MALA och
RITA äfvensom alla möjliga fruntimmers handarbeten
så tarfliga som eleganta samt hvad som för öfrigt tillen
bildad uppfostran hörer närmare underrättelser lemnas
alla Tisdags och Thorsdags förmiddagar emellan 10 och
1 samt Lördags och Oasdags eft sa emellan 3 och 6 i
ehus Ä 7 i Skaraborgsgatan på Söder 2 tr upp
TTnga fruntimmer som önska undarvisaing i
Fransyska språket behaga uppgifva namn och adres»
i biljett till La Langue som inlemnas på Aftonbladskoa
toret
En stor Spannsmåls-Vind
«tt hyra uti Grosshandels Soeietelens Magasinshus bortom
barlastplatsen Näfmare upplysningar erhållas un huset
Jt S5 vid Katrina Östra Kyrkogata
Färsk osaltad Hummer
rökt Haimslads-Lax Slöra Gråmunken-ränd S och i
Bergs 'ahlska boset uti nedersta biden i samma gränd
II i ga Fyl uts Linfrö
dl KlR
gy
af 18JSÖ fan skörd bos Bocnfdal et Komp lRäntmästa-
reh 'i« #»t
IVTytt Kl ii A PYit LINFRÖ s .mt Holl Rödt
- *■ Hvitt Klöfverfrö bos Djgge et Sattcrvall Störa Ny
gatan 57
Klöfverfrö
af förlidet Srs skörd och »f bästa qualité h«s
C G CANTZLEB
Finskuren Hackelse
af Råshalm till samma länsd som Bafra i 24 sk pr
lispund (äfven bemkörd till köpare uti huset M 6 virf
Repslagaregatan å Norr vid reqvisition af tlörre parti
rabateras
.Pottaska
utmärkt god ifrån undertecknads Calcinerngn i Sälrå
Socken af Ångermanland I anseende till min möjliga
frånvaro torde om pris ocb qvantitet korresponderas med
Hr Pastor E Orstadius hvars adress är Hernösand och
Sälrå C W FRANZÉN
Gp *chworner
TiTSr
s f BlTiMTSr
På undarteckmds verkstad i Upsala stad för
färdigas alla sorter Brandsprutor af större och
mindre beskeffschet efter nysste konstruktioner
och rriodelier Genom ett godt arbete i för
ening med d« billigaste priser hoppas jag till
vinna rsig allmänhetens förtroende Andres
tilivcrinicgsr emottsgas äfven till reparation
CARL F SUNDBERG
BORTKOMMET
Den 8 Maj på afton bottsppades infäst i en
hvit näsduk en tillklippt svart sidensars-visitkappa
sied krage och Bfverblifae stycken sasst sysilke under
gåendet från Hr Sckiiti Schweitieri pä Drotto ngata» till
Parmnaätaregräaden på Kungsholmen öfvar Nya Kungs
holsusbron Den rättsinnige som detta upphittat torda
vara god inlemna det i buset M 2 vid Parmiaätaregrän
den emot vedergäilaing
fTnder eldsvädsn den 30 sistl April h«r för
kommit ett prima Lärftslakan med bred hålsöm på
trenne sidor märkt med A O Hederlig vedergällning
utlofvas till den som de
.sam«a återskaffar och afleainar
i huset J9 15 Lilla Nygatan
En lit»n slä ^bärig ljusgul bund lyder nam
net Rijou bortsprang i staden vid Stora Nygatan i
Frsdaj» middag För dess lillrättaskaHande undfås ve
dergällning på AftonbladskoatoreL
Gon ver nan te
TILLVARA TAGE T
En ökstock är tillvaratayau i fjol höstas och
kan på beskrifning återfås på Nytomtq nära Carlberg
^n Sidenpar ^ply är för laugrt tid sedan qva
-J glömd på Aftonbladskontoret och kan återfås der
slädes
Ett ungt fruntimmer som flera år varit Gouvernant ön
skar sig dylik plats i någon familj på landet för att un
dervisa en eller liera minderåriga flickor i Cbristendoat
Historia Geografi Franska Tyska och Engelsk språken
Ritning Söm och andra handarbeten m m På lön fä
stes ej afseende endast på välvillig omgifning De föräl
drar som behöfva hennes biträde kunna erhålla närma
re underrättelse om de behagade uppgifva deras adress
till Aftonbladskontoret insänd biljett till Gouvernanten F B
jCHt hederligt medelålders Fruntimmer oaskar
att på några månader få åtfölja något Ad *lsherr«kap
som ämnar resa till Frankrike eller Italien och har barn„
för hvilka hon kunde blifva nyttig emedan hon har icke
ringa insigt i språk Skulle någon härå fästa uppmärk
samhet torde förseglad biljett inlemnas till 30 på Dag
bladskontoret De mest fördelaktiga rekommendationer
kunna äfven «Thållas om denna person i huset Nr 55 i hör
net af Malmskillnadsgatan och Spetsens backe 1 tr upp
öfver gården
DIV3ÄSE
LOTTER
till
ö :de Varu-Lotteriets i Kl
garanterad af undertecknade
säljas å 32 sk Bko hos undertecknad samt i landsortea
Alla Niter i 6 klassen erhålla en Medalj i Brons öfvet
afl Erkebiskopen m ta J O WALLIN
C O STRINDBERG 1 L STRINDBERG
Inackordering
g
Ett ungt hederligt Fruntimmer kan blifva imackorderait
ett för allt hos en hederlig familj å Norr vidare ua
errättelse fås å Aftonbladskotoret
200 :de Mamb Lott i Kl
Insats 3 Rdr Sv Banko
Högsta möjliga Vinsten
100 ,000 Mark
Lotter äfven delade uti i-8 1-4 och 1-8 säljas å kon
toret i huset Nr 12 vid Lilla Nygatan lill höger i förstu
gan och kan derom äfven brefvexlas mot ersättande al
porto ANTHONY PETTERSON
Språk
Skulle någon åstunda undervisning i att tala eller skrif
va Franska Engelska Spanska eller Portugisiska tprå
ken eller i något af dem åstunda biträde uti brefskrif
ning anmäle derom på Aflonbladskestoret då SPRÅK
KUNNIG efterfrågas
2000 Kdr Bko åstundas låna nu geaast eller
med det första emr .t första inteckning i en Landtegen
dom uppskattad till 5000 Rdr den som har att gifva det
ta lån lorde sned skyndsaaihet gifva svar i förfeglad bil
)ett till T N 2000 som inlemnas å Aftonbladskontorct vid
Stadssmedjegatan
En £ 'ilosefia Magister ell«r Prestman kan ge
nast erhålla befattning såsom lärare i enpsnsion A
dress lemnas i Hr Isbergs Bokhandel
JBYeseati Fabrik
emottager väfnader till Vaxduks förfärdigande äfvensom
Linne- och Bomullsväfuadyr samt garn till sol- och ke»
misk blekning närmare underrättelse lemnas i Gamma
gasinet vid Stortorget
Anmälan
Undertecknad hvilken tillbragt flera år i Paris äfvensom
uti andra Europas hufvudstäder i ändamål att fullkomna
mig i mitt yrke i egenskap af Skomakare och som se
dermera varit bosatt härstädes under tvenne års tid der
undor jag arbetat tillsa-snmans med Hr P Arosin har nu
mera separerat mig frå» honom och vågar vördsammast
rekommendera mig för förfärdigandet af alla slags arbe
ten tillhörande mitt handtverk utlofvande jag i och föv
Arbetets verkstäilaade all möjlig noggrannhet och skynd
samhet Stockholm den 17 Januari 1840
F TRANE
Hörnet af Köpmsnsgatan och
Köpmanslorget M 10
Avertissement
Le sousslgné apréi avoir passé plusieurs aitrées i Paria
ainsi qu 'aux diverses autres villes capiiales de 1 'Europe
dans t 'intentioa de me perfectionner dans mon méiier ea
qualité d8 Cordonnier et ensuite ayant étö etablis ici pen
dant deux années avec M :r P Arosin vient mainlenant
aae séparer de lui et ose respectususesunt me recom
nsander pour faire toutes espéces de chaussure apparte
nantes å mon méiier en promeltant qaant å 1 'execution
de 1 'ouvrage la plus posiible exactilude et promptitude
Stockholm le 17 Janvier 4840
F TRANE
Hörnet af Kopmansgatan och
Köpiaanstorget M 10
Prenumerations- Medlar
TILL i :STå GULD- OCH SILFVER-VARUKLASS-LÖTTERIET
i STOCKHOLM
utan Niter
(»rundadt på det 200 :de Harobuger Slads-Lotteriet
Klsen ä 32 kBkbUNDERTECK
Försäljas til l :äta Klassen ä 32 sk Bko bos UNDERTECKNADE »amt
Bokhandlaren Hr W ISBF .RU Stor ^yrkobrirken
D :o Hr J C HEDBOM Mynttorget
D :o Hr LGRYLNDå N
yorget
D :o Hr L :s Gust RYLANDER Baiaren å Norrbro
D :o Hr Georg ENGSTRÖM Storkyrkobrinken
ndHNNYBERG
TRÖM Storkyrkob
Handlanden Hr N NYBERG Götbgatan JK li
lösas md
I )e högsta Vinstema inlösas med
2000 1 ,333 16 och 1000 Rdr Sv Bko
Och komma de Öfriga vinsterna att utdelas enligt planen
Och oggp
Till deltagare i detta Lotteri inbjudas 14 ,000 Prenumeranter af hvilka 8000 eriåila rågon af de i planen spe
cificerade större eller mindre Vinster de öfriga hviläa i Hamburger Stads-Lot .eriet få ingenting erhålla utan un
dantag i detta Lotteri
EH UTMÄRKT VåL åRBETÅO KO ^TBOLLERÄD SfLFVEf ?-
Tå ^öBOBSTE ELLER EN DYLIK NAGELBORSTE-
hållhUdkd
Yid köp af to Lotter erhållas hos Underiecknsda dfn 11 !1
Prof på de större vinsterna äfvensom Nitiinsurna fiacas
åi
g '»1»-™
alt bese
p
Planen erbålies gralis
Slockholm i April 1810
alt bese på BnfvudkonKret ho»
Kret ho»
CAEON ET LDFDQYIST
Bik och Musikhandlsre
(Regeringsgatan XS 4
rw UTDRAG UR PLANEN
Underrättelse för de spelande
•l § För att i möjligaste mätto bereda Prenumerao 'eraes säkerhet för vinsternas rikliga utbekommande i del
ta Lotteri deponeras innan försäljningen vidtager i Rikets Ständers Bank uppi Guld- ochSilfver-Varu
Klass-Lotteriets räkning en sumis moisvarande alla virsteross sammanriknsds värde lärskilt fé
hvarje Klass hvaréfver så väl behörigt Bstokobevis som d»n af Undertecknade med Faakea hållande moltäkning
bos oss finnes för Penuaeianterne att genomsa och för hvats riktighet alla dagar af vederbörande Tjemtemäm I
Banken kan lemnas nödigt vitsord
blauksmörja
,» ELLER
GLANSANOE SKOVAX
af Hkkb FABIAN NEUMARKS «ppfinning
köjllå äl ill k
AN NEMppng
Denna förträffliga Blaaksmörja eller gUasande Skovax bsgagnas så väl till Skodon /om till Vagnar och Sel
don den konserverar lädret och gifver det en « %ön glänsande svärta samt kan förvaras i flera år utan alt för
sämras emedan dea är sammaasatt af endast oljakiiza ämnen Säljes i
BläkDk 1 tdi9 Rd
jakiiza ä
Bläck-Dosor k 1 Rdr — sk rgs pr st pr dussin 9 Rdr i- sk
Half-Dojor å — » 24 » » » » »4
D :o 24
rgs
» I
gtenkrus k — „ 2 i
Toma Dosor och Krus emottagas i utbyte
—rgs
» I
J L STBMDIEBS j
Stadssmedjegaian M {4
STOCKHOLM bes L /• HJERTA Titt Nygatan saidt »mot Kocgl Posthus