Aftonbladet Måndagen den 11 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-11
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-11
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-11
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-11
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 11 Maj 1840

Sida 1

J \2 108
Måndagen
DET TJUGONDEFÖKSTA
1840
den 11 Maj
|-ispt i Stod ho rn for helt år 10 Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 32 sk tre månader 5 Rdr Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets Kontor vid Sieds-Smedjegataa i f d Zetrjei Bod vid
Ös 'viånggatK .i i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Björlings id KangsbacSea i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och JaScobs gränd
1 Lindroths vid Norrlandsgalan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lagervalls Enkas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans huaet Nr 9 i hörnet ai Horns- och Rcpslagaregatorue i Södtr
i Nybergs vid Göthgatan samt i huset Nr 58 vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl G eft .midd
TIDNINGENS INNEHÅLL DEN FÖRFLUT
NA VECKAN
Måndagen den 4 Maj RIKSDAGEN Bondestån
det Disiassion oaa Nummerlotteriet Frankri &e Spanien
Neapel Belgien TysSlanrf Ungern Orienten Lördagens
pleti t i Riksstånden fiirerse smärre notiser för dagen
1840 års Salong Förfrågningar i afseende på Slitöhamn
Förslag af Premier Löjtnant Oxehufvud för unga Sjömäns
bildande Rättegångs- och Polissaker LANDSORTS
NYHETER
Tisdagen den 5 Maj RIKSDAGEN Utskottsbe
tänkande STOCKHOLM Div smärre notiser för dagen
En r <y lidnisg i hufvudstaden Iasändt En återblick på
Riksdagen BrMarmier och den Svensta periodiska pres
sen Hättsgangs- och Polissaker LANDSORTSNYHE
TER Postskriptum Dagens plena i Riksstånden
Onsdagen den 6 Maj RIKSDAGEN Borgarestån
det Diskussionen om Statsregieringen Bondeståndet Hans
Janssons yttrande om Statsregleringen Ytterligare om
fängelsesystemet af D :r Juiius Osa bytet mellan Benne
bäck ocli West-Tärna STOCKHOLM Gårdagens plenum
på Riddarhuset Justitie-Ombadsmaas-Yalet Ställningar
och förhållanden inom Borgare-Ståndet Afskedssucfe ur
Östgötha Correspondentea LANDSORTSNYHETER
T h o r s d a g en den 7 Ma j RISSDAGEN Utskotts
betänkanden Pre3teståndet Disk om Universitetens re
presentationsrätt UTRIKES Frankrike Spanien Belgi
en Schweitz Neapel England Orienten Elektorerne vid
Justiiie Omb :s-valet Ang tätare sammanträden af R :s
Si :r fiti kosp för gaslysningen Bokhandelsbulletin
Geografiska arbeten Rättegångs- och Polissaker
Fredagen den 8 Maj RIKSDAGEN Utskottsbetän
kinden Anförande af Hr Reutersvärd om mötespasse
yolausan STOCKHOLM Utrikes nyheter Gårdagens ple
na i Riksstånden och Hr Pelréä yttrande om 3 :dje huf
vu :ftiteln Hr Mankells konsert Om ett Statsråd kan
bekläda ett presVfcrjigi embete losändt I anledning af
en kungöreUe af Kapten Franzén Rättegångs-och Po
liss«- :er Iasändt Landtbruks-Akademiea LANDSORTS
NYHETER
Lördagen den 9 Maj RIKSDAGEN Presleståndet
Diskussionen om Nummerlotteriet Räntefritt lån åt be
böfrande inom Hercösands län Nya Uniformer Insam
ling åt brandskadade vid sista eldsvådan 1 hufvudstaden
Teatern Eugéne Aram Bokhandelsbulletin Rätte
gångs och Polissaker Postskriptum Dagens plena i
Riksstånden
DÖDE I STOCKHOLM Kryddkramhandlaren Sven Joa
chisTt Fristedt afled slilla d 5 dennes kl 11 e m uti
en ålder af 30 år 9 månader ösit sörjd och saknad af
raaka syskon slägtingar och vänner
— Ledamoten och
Bisi tåren i Kakelugosmakare-Embetet A F Sandgren
den 6 dennes 34 år
POSTRAPPORT från Böda hamn af den 2 Maj Den
26 kl 4 f .m afseglade postjakten med post från Borg
holm af den 25 vinden W Kl 7 f .m afsändes till Borg
holm posten frän Wisby af den 23
— Den 28 kl 6 e
m anlände postjakten med post från Wisby af den 27
vinden SO Kl half 10 e m ankom Borgholms-posten
till Böda hamn
— Den 89 kl A f .m afseglade postjak
ten med förutnämnde pest vinden SSO Kl 7 f m af
sändes till Borgholm Wisby-posten af den 27
HANDELS-UNDERRÄTTELSE Svenska och Norska
Konsuls-beställningen i Bremen bestrides under 3 måna
der läknadt från den 5 Maj detta år af Handlanden H
H Sfeier
REKOMMENDERADE BREF öfverblifne vid Stockholms
General-Post-Kontor för Februari 1840 Nr 8 Carström
A W 26 Lindberg Enkefru 30 Malmberg Dokt 33
Månsson Anna S 43 Schultz Henr
OMYNDIG Af Willåttinge H .R Enkan Anna Greta
JLarsdotter i Nybble Flens Socken
TESTAMENTE Inbördes emellan Kommendör-Kspite
nen vid Flottan R S O Carl Edvard de Frése och dess
Fru Ulriqve C de Fré«e född von Schoultz bevakadt vid
Hof-R :n öfver Skåne och Blekiuge
ÄKTENSKAPSJÄF Emot Sjömannen Carl Christian
Jönsson anmäles hos Pastor i tiefle
LEDIGA TJKNSTER Förenade Organist- Skol- och
Klockare-sysslan i Hernevi församling sökes hos Pastor
O E Wallén Erköping
— Klockare-sysslan 1 Bonds ;orps
församling sökes hos Pastor C G Ljungqvist Jönköping
och Göthaström
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Handlanden J E
Hamrias d 85 d :s kl 3 e m å Stadskällaren i Umeå
Aktören E Stiercströms d $8 d :s kl 5 e m å Källa
ren i hörnet af Norra Smedjegatan och Jakobs gränd
Hendlsnden A F Widströms d 14 d :s kl 10 f .m hos
Handlanden Schram 1 Upsala
SVENSK FÖRFATTNINGS SAMLING Nr 13 utgafs d
9 dennes innehållande i :o Kungörelse af den 4 sistl
April angående Staden Carlstad beviljad Stapelfrihet samt
2 .o Stats-Kontorets Kungörelse ef den 48 sistl April an
gående utgörandet af Kronans behållna Spannmåls räntor
dä de till lefverering in natura uppsägas
&P !5£TAKEL På Kongl Theatern nästa Lördag till
förmån för Sångläraren derstädes Hr J A Berg för f
gm Lucie eller Bruden från Lammermoor hvare 'ter
för första g :n Scener ur Operan Kärleks-Drycken Mu
siken af G Donizetti
Med Kongl Maj :ts Allernådigste tillstånd ämnar under
tecknad OLsdagea d 13 Maj bestämdt för sista
g S n g e n på
Tlieatern i f d Kirsieinska huset
frnni 'ä ]n EN NY PRODUKTION i la Plnetli med 9
nya Experimenten och på fl eres begäran för si
st» gängen PR01ÉS SiORA M &T AMOR FOSE intres
santa Experimenter hvilket med stort bifall vsades fö
Eong familjen härstädes Betygande JS .in akyldiga tack
samhet för det odelade bifall den resp Publiken härstä
des godhetsfullt behagat tilldela mi g — Biijeter ä ?o att
tillgå hos Hrr Davidsson vid Drottninggatan på Operakäl
laren samt vid ingången
Priserne äro i Banko
Nusiererade platser 4 !0 sk
Premiére 3 »
Seconde 24 »
Borjsn sker kl half 8 e Ka A v OLIVO
zoologiska riksmuseum
hålles öppet Onsdagar och Lördagar kl 11—S middags
tiden iRirädeskort erhållas i i »i Bfso Tid ingången
J Vetenskaps-Akademierna hos Sr 94 rid Drottninggatan
auktioner
Fradag ?n den 15 nä .kommaude M1 kl 12
på dagen koauuer att enligt denea dag faftadt be
slut af Borgenärerna i af Kioekgjuta en S C Grotsvalis
Konkurs å offentlig Auktion på Wärd ^buset Stallses .äst ^re
gården till den högstbjudande ovilkoHigpn försäljas Mas
sans fasta Egendom HEDSTA med ÅKERBY utjord S
-SJ
mantal Kronoskatte och KOBLKÅR mantal Frälse
belägne i Spånga och Je *fälla socknar af Stockholms Lä i
Egendomen med verkstäldt höstutsäde af fe« tunnor 9
kappar Hvete och 21 tunnor 7 kapp ?r Råg får genast
tiliträdas i det skick densamma s ?g befinner och kunna
hugade Spekulanter om betalningsvillkoren och Egendo
mens beskaffenhet erhålla närmare underrättelse bos
Sysslomannen Häradshöfdiog ^n Telander boende i huset
Nr il vid Gamla Norrbro Stockhols d «9 April 4840
gjtor Läder-Auktion i
Nyköping
ki
g
Genom offentlig Auktion som förrättas vid här
varande Skeppsbro Fredatjen d <n 2J nästkomman
de Maj månad och biir ;as klockan 9 före och 3 <f
termiddagen försäljes till den mrnbjutande ett
större parti läder tillhön ;t Kar du an sm akan n Pehr
Kjellc /rens Konkursmassa och bestämd of flera
hundra halfva hudar Wcslinäiskt och Cirkatsiskl
Sulläder Bindsulläder passerade och juflade Ko
hudar och Kalfskinn llankade och pressade Bock-
och Fårskinn med flera sorter samt omkring 300
tunnor Ekbark hvilket allt kan få beses vid skeen
de anmälan hos Cfode männen i Konkurs en Hrr
P el A Löfvenius och Handlanden A Andersson
Betalningstiden är 11 dagar efter Auktionsförrält
ningen dock kan genom öfverenskommelse med be
rn ätt Gode män och emot fullgod säkerhet längre
anståndstid erhållas Nyköping d 24 April 1840
Auktionskammarens Föreståndare
o
Ångfartyget Gripen afgår från Stockholm
Thorsdagcn den 21 öfverligger i Nyköping Auk
tionsdagen Fredagen den 22 och återvänder lill
Stockholm Lördagen den 25 Maj hvilket huga
de Stockholms spekulanter liUkännagifoes
Gode män
Välgörande Fruntimmers - Sällskapets Direktion
och öfrige Ledamöter behaga sammanträda hos
Sällskapets Höga Ordförande II K H Kron-Prin
sessan i Dess Rum å Kyl Slottet Fredagen d IS
Maj kl V2 12 förmiddagen Vid denna Sällskapets
allmänna sammankomst kommer redogörelsen för
förvaltningen af Sällskapets medel under det näst
förflutna året alt af
gifvas och Ledamots-af
giften
för del närvarande att erläggas
khlj
Stockholm den 6 Maj 1840
RÄTTEGANGS-BYRAN
och Kommissionskontoret i JÖNKÖPING ombesörja Rät
tegångars utförande vid h /ilken Domstol som helst inom
Götha rike Lagsökningar och penningeinkasseringar en
ligt räkningar och skuldsedla Handlingars inlemmande
till härvarande Domstolar och Embetsmyndigheter samt
utslags eller resolutioners uttagande derifrån fasta egen
domars försäljning eller bortarrenderapde bortslutande
och försäljning af alla sorters bruks
manufakturs- fa
briks och lacdtmannaprodukter försäljning af inhemska
behörigen garanterade Lotteriers Actie hvarförutan det
ta kontor uträttar mot billigt arfvode hvad uppdrag som
helst af loflig beskaffenhet med bibehållande af anony
miteten då så äskas
ULLMARKNADEN i LYBECK
lör är 184 0
börjar den 20 och slutar den 22 Juni
Brunns-Inrättning
k
g
Den i nästkommande Jnni Öppnas Carlsbader-Inrätt
ningen i NORA och serveras derstädes direkte utur ap
pareljerna alla slags i allsoänhet begagnade artificiélla
så väl kalla som varma helsovatten Nora d April
4840 Jacob WIDGREN
SALTSJÖBADEN VID SARO
Yid den sedan förlidna året utvidgade Badinrättningen
på det vackra och skogbevuxna Särö som omgifvet af
Saltsjön är beläget 1 mil från Kongsbacka och circa 2
1-2 mil från Götheborg börjas första Terminen den 9
Juni den andra den 9 Juli och sista Terminen d 8 Au
gusti Varma och kalla Saltsjöbad erhållas å 16 sk ulan
och 20 sk med dousch gyttjebad å 52 sk samt kalla
bad i hafret uti dertill anlagde badhus med \ält å 8 sk
Boningsrum på stället uthyras för termin af 4 veckor och
betalas för ett möbleradt rum med säng och städning 40
sk om dygnet för hvarje extra säng 4 Rdr för ett Do
mestrkrusa hvari flere bo tillsammans SS Rdr för hvarje
person för en Domestiksäng 2 Rdr f3 h
;l termin Mat
serveras till middag och afton vid table d 'h6te mot 1 Rdr
om utan Bränvin och Likörer samt »utan afdrag för en
skilda mål och dagar .» Om hemtning kan öfverenskom
mss då likväl i sådant fall eget silfver bör medhafvas
Betjeningen erhåller mat efter beting Tidningar hållas
mot serskild afgift Aila priser äro i banko Kalla arti
ficiella helsovatten tillhandahållas af Apothekaren Hr L
T Sohöldström och Läkarevården ombesörjes af Ptovin
cial-Läkaren Med Dokt Hr Franz Mosén Beställningar
af badtimmar och rum med uppgift
af antalet sängar
som åstundns adresseras till A fl Åkerman Kongs
backa och Särö
—«B»£2Sä»™—
Ängbåts-IJommunikatiou
emellan
Sverge Norge och England
åå
gg
Lördagen den 2 Maj kl 4 e m afgår från Hull till
Chr stiansand och Götheborg Ångfartyget GLEN ALBYN
Kapt Tho :s Hayden samt d 9 Maj vid samma tid Ång
fartyget 1NNESFAIL Kapt Danl Fairburn
Dessa bada utmärkt väl inredde och snabbgående Ång
fartyg kommenderade af två bland de skickligaste och
erfarnaste Kapitener komma att reguliert afgå från Hull
hvarje Lördags eftermiddag kl 4 och från Götheborg
hvarje Fredags ertermiddag kl 5
Pafsagerare-afgiften är för Akter-Salong Pund 3 5
Duo d ;o för För-Salong » 5 5
från Hull ti 1 Christiansand och Götheborg och samma
pris från Götheborg eller Christiansand tili Hull
Huil den 25 April 1840
WILSON HUDSON et KOMP
Ångbåtsfart
0 emellan
Stockholm Carlstad oeli
Csöäheborgr
f
g
Ångfartyget WERMLAND fördt af Kapt C R Nymalm
afgår härifrån Tisdagen d i2 Maj kl 6 m till Carl
siad samt derifrån Lördagen d .6 Maj pä förmiddagen
till Gö beborg — Passagerare och Fraktgoda emottagas
och aflemna» vid alla under vägen varande stationer
Biljetter försäljas härstädes hos Hr L J Blomqvist Stor
kyrkobiinken
ÅNGSXONERTEN OHNSXÖLD
förd af k &p en C J Kempff afgår härifrån till Hudiks
vall Onsdagen deri 15 dennes kl 6 förmidd och anlö
per under vägen Öregrund Gefle och Söderhamn Till
aila ofvftnnäö &nde platser emottagas passagerare och fralr .t
gods Bref emottagas uti en ombord befintlig breflåda
Biljelfer för passagerare försäljas på undertecknad» kon
tor vid Slottsbacken Restauration finnes ombord
Carl Robert FORSGRÉN
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
ND
»fgär alla fisiasiar kl S e a till SÖDERTELGE WE
STESVIK och WISBY sarct ålerioramer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas bos C O Strindberg \id Stadssmed
jegatan
ÅNGFARTYGET FREJA
JA
afgår alla Söndagar kl 8 f m till Mariaefred och åter
på aftonen
» » Måndagar kl 9 f .m till Strengnäs och Thors
hälla och åter Tisdagar kl 8 f m
» » Onsdagar kl Z f .m till Upsala och åter Thors
dagar s t
» Fredagar kl 8 f m till Upsala och åte Lör
dagar s t
Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedje
gatan
OBS Alla som köpa Biljetter ombord betala 8 sir Bko
öfver taxan
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
fåh
RTYGET WESTMANLA
afgår hvarje Tisdags och Fredags morgon fel 8 till Slreag
nas och Westerås samt återvänder Onsdagar och Lörda
g ;r v ?d sa ni a tid Fsrtyget aalöper Strengnäs på afie
saii >I f-S till 1 och på återresan kl i-2 till f
Biljetter för p *8 *age ?are sältas i Stockholm å Rederlkon
tc-et Nr Lilla Nygatan i SlrengBäs hos Handlanden
Rydberg och i West ^rås hos Inspektor Alström Proper
Restauration fianes ombord
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget UPLaND Tisdagar Tbofsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Oasd *gar och Fredagar kl
8 f ml
Biljetter säljas uti L J Wärödeils T
apetmagasin
i Bergstrahläka huset Passagerare som ej köp Biljetter
hos Kommissionären betala dem ombord med 8 sä Bko
förhöjd afgift
Tili Enköping
Ö
pg
Ångfartyget ÖRNEN Kap F Roos går
f ;ån Stockholm till Enkftpinir Tisdagen den 12 Maj £i 8
f m och medtager Gods och Pas«a ,era "e
Sedan fortsättas resorne från Stockholm till En
köping Tisdagar och Tiwrsdageir och från Enkö
ping Onsdagar och Fredagar — Biljetter säljas i
Stockholm hos L J Biomqvist StorSjrkobrinlien Nr 9
ÅNGFARTYGET DALÅRNE
afgår hvarje Onsdag och Lördag kL t Vsi :«ed lastpråm
från Stockholm till Westerås och StrömShoIaa eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget RAKETEN afgår r .ästkoia Onsdag
från Stockholm till Söder-Teige och Norrköping
kl 6 f m och COMETEN från Norrköping tiil Stock
holm samma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår raed åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 7 f .m till Söder
Telge och Norrköp pg och åter alla Tisdagar vid sassnäa
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J
"Warodells
Tapet-Magasin 1 Bergstrahiska huset Res
.auration fin
nes ombord 1 Pråm fianes alltid vid Munkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
f
.edagar kl 7 f m ifrån Stockholzu till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Oasdagar och
Lördagar M 8 f m ifrån Arboga tiil Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljette säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekomsienderade bref emel
lan ofvannäsinde Stationer eaoottagas uti läste bref-lådor
ombord och lösas af eajottagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f m till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
för Passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
och Thorsdsgar kl 8 f m till fctréngcäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells Tap 'elÄfagasjn i Bergstrahlska huset Restauration
fisnes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår i rciorgon Tisdag d
Siiiääb 12 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Thorsdagen d 14 Maj kl 8 f m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
ÅNGELUPEN NÄGKEM
gör resor hvarje eftermiddag mellan Ruriddelen vid Norr
bro och Kongl Djurgården samt uthyres förmiddagsrne
enl ackord som uppgöres ombord miöst en dag före
afresan
I ^iil Gefle är Sjöiägeohét för fraktgods och
- passagerare med Skeppet Fama Kspt J Bolin När
mare underiättelje erhålies hos Skeppskiarerarne
G E Flygarson et Son
Till Gelle är Sjölägenuet för fraktgods och
passagerare sned Kapt J- Söderström Skeppet
Minerva Närmare underrättelse meddelat 8kepp *k !are
rarne G E Flygarson et Son
Ifrån Roueo till Stockholm blifver sjölägeDhet
för större och mindre Fraktgods iaed Kapiten G- N
Aleander förande nya snäjlseg ande Ekeskocerten Fami
lion soisa för närvarande är hirstädes liggande under last
ning pä Rouen Närmare underrättelse meddela Sfeepps
Klareratne Eggert Naucler et Son
DILIGENCE
till GÖTHEBORG och HELSINGBORG
afgår alla Onsdagar kl 6 f m från Diligence-Kontorét
i huset Nr 5 vid Clara Södra Kyrkogata
OBETALTE BREF åtfölja till Postjkoatorea i Efeolsund
Enköping Westerås Esping Arboga Örebro Ramun
deboda Mariestad Lidköping SoHebruim Götheborg
äongsbacka Warberg Falkenberg Halmstad Laholm
Engelholm och Helsingborg
Diligencen ankommer tili Götheborg Lördagar till
Helsingborg Tisdagar samt till Stockholm Tborsdagfcr
DILIGENCE TILL UPSALA
afgår Onsdagar och Lördagar frän buset Nr 86 Mäster
Samuelsgränd återgår Tisdagar och Fredagar samma tid
— Paketpriset är nedsatt
RIKSDAGEN
BONDESTÅNDET
Plenum den 2 Maj
STATS RE G LE RINGEN
FSrsta Ilufvudtitein Anslaget till Kung
liga Familjen och hofhållningen
Johan Fredrik Dahllöf Iran E tsburgs län
(skriftligen
«När maa jämför denna titel i Sverige och
dess förhållande tili de öiVistsisutgifteriia
med dyliki anslag i wsdra länder och deras pro
partian mot dejsa staters hala budget fimss
den aos oss oj3oqförli ^t högre än 00 rikaste län
ders Sålunda utgör F .ansko LoaungetrS civil
lista omkring hundradedeleri af F .ankrikes bud
get och Englsnds drottiiiogs icke etihuudr ?de
famtiodeien af samteliga swtsutgiftirns Dere
laot åtgår till Svenska hofvets underhåll dels
under nsrmn af Första Hufvudtiteln dels från
Riksgäldskontoret en sumtaa uppsäende till tju
gondedelen af statens vitgifter och till ungsfär
femtondedelen af det kontant belopp rikshuf
vudboken utvisar
Dsn nuvarande Konungen uppbär t sr man
till hans stat läknar äfven anslag»n ffir möbier
ved och kol slottets polis ocb renhållning samt
lustslottens underhill iör sin person 828 ,750 Bdi
och från Riksg .kontos et utgl« )Bde200 000 R-dr Då
härtill lägges hälften af köpeskillinjen å G ;ade
ioupe när mer än hälften af b i l suraman sannolikt
ej åtgått åtminstone ej kunnat åtgj iil ialösen
af Sveriges utländska skuld hvsra obligationer
fallit nära intill poll och aldrig stego högra än
till SO procant S millioner riksdaler dsn Ry
ska rubelfonden 1 V2 million Rubel eller 7S0 .000
Rdr Svenskt binUo hvilka stirawor efter fem
procents räa 'a gifva eti å li iakemst ti 287 ,800
Rdr sålsdes tillsammans 1 ,116 ,250 Rdr häri
icke inberäkaadt lus 'slottens afka
-tninkostna
dferna för seglsnde och är >gfartyg3
och underhåll vid ds Kong5 peesofiernas resor
jsgtvarfvets och Stockholms stads båtsmäns un
d j hs-1 hvilka uteslutande invändas för hofvets
räkning samt de handräckningar iör sainma än
damål hvartill garnisonens manskap beordras
flin uppbär således ojemförligt mer än någon
aunan Svensk konung Söre hönora Dst är V81
sant att Carl XF :s stat var tiil nurnerären hö
gre men dels var landet då vida folk- och pen
ningerikare än nu dels b traktade den enväl
dige konungen båda statens inkomster som sina
och sina sam statens så att de betydliga sum
mor han häraf berpirade invändes till rikets
nytta både af honom cch efterträdare och det
är bekant huru tarfligt b5da dessa konungar
serdeles Carl XII för sina personer lefje D t
I synes då billigt att detta anslag minskas med
I aliraminst 100 ,000 Rdr htldst det är bevisad
att priserna pä alla öiveiflöds- och lyxartik /sr
j hvilka iorde vara de som isynnerhet betunga
bofvens utgiftsräkniagar nu äro én tredjedel
och hälften billigare äa för 50 år sedan Ut
giflerne för det Kongl stallet synas med skäl
kunna minskas med 40 ,000 Rdr då dst är ut
• rönt att den härtill anslagna summan icke b«
höfts och att de på Kong ställe
nudsrhåilna
I hästarna till en stor del s >j hafva annat ati gl
ra än motioneras kri g hufvu istadens ga ,or
j Underhållet för lustslotten stigande till ej min
dra än 29 ,440 Rdr bör kunna minskas till
hälften eller till en jeran suttma IS 000 Rdr
emed "n någre ståthållare der ej behöfvas en
inspektor eller kamrer ganska väl kan bestrida
de ekonomiska göro åien och egenrionaarne väl
måste afkasta något Det finnts för öfrigt in
gen proportion emellan Kosucgens och Thron
!ö 'jarens underhåilssumma K«n den sednare
baslrida sin hofhälluiijg ined 190 ,000 Rdr så
måste väl Konungens kunna bestridas med
891 ,810 Rdr som den efter den föreslagna
inskränkningen skulle komma att utgöra liyn
B *rhet om man härtill lägger dess appacage från
Norge 60 ,000 Rdr i sillver 160 000 Rdr Svensk
bko då det hela blir 1 ,081 ,810 Rdv»
Ilar .s Jansson från Elfsborgs län (muntligen
Förlidne plenidag sökte jag framställa en allarän
öfversigt af ställningar och förfcållsndec beträffan
de vära s !at»utskjlJer Dsnaa öfversigt behandla
de ej i datslj de särskilde punkterna öfver hyiltca
det nu tillkommer oss att afgifva jttrandee Tid
början ti innevarande riksdag öfverraakads» vi af
det angenäma hopp att snart få se våra skatter
neifsitta mon detta hopp har hiuilis blifvit bedröf
ligen gäckadt Visserligen då tnsn adderar tillho
pa summan af samtlige hufvudtitlarne sidana de
af Statsutskottet nu blifvit föreslagna och jämför
denna summa med d ?n vid sistlidne Riksdag be
slutna så uppkommer inalles den obetydliga minsk
tingen af 14 531 Riksdaler Fördelad på de »kali
skyldige skulle en slik mlnskuing för hvarje ser
skild individ knappt vara märkbar — nästan vara
lika med intet Den omtalta skstter .edsättDingsn
blef i »ädint fall blott en dröm Derföre böra vi
nu då frågorna om våra statsuigifier äro under öf
verläggning taga oss noga i akt och tillse det våra
kommittenter som med skäl läEge ropat på lindring
af de tunga skattebördorna icka måtte få skäl till
missnöje Yi hafva så mycket större anledning att
hålla igen så vidt vi förmå och med billighet Kan
vara öfverensstämmande som vi hafva att befara
att när extra statsregleriiigen blir oss förelagd en
icke obetydlig skatteförhöjning derutinnan varder
tillstyrkt Af de månjta rifcsgagneliga förslag som
blifvit under Ständernas sammanvaro framställde
till förbättring uti allmogens siätlning bar knappt
något «nda vunnit bifall och det är likväl jordbru
ket som drager den tjopsla bördan Äfven våra
förhoppningar i detta fsii hafva uppgått i rök Vis
serligen bar frågan om passevolansafgiftens upphö
randa blifvit af UtskoUet tillstyrkt men naturligt
vis anser msn äfv ?n denna afgift såsom en ordina
rie statsinkomst och faatän dst måhända ej är lämp
ligt stt på förband gissningsvis yttra sig om Riks
ståndens blifvande be lut kan man dock af reser
vationerna temlfgen säUert se fcvad framgång Stån
det har att väotn uti passevolarisfrigan Hvad nu
serskildt StaulJsskotteu förevarande betän &andean
går så y ^kar jag återremiss af 1 5 6 och 1 punk
terna deruti ocb åberopar för ett sådant yrkande
do af wedbrodren Dahllöf anförda tkät
Fredrik von Zweii
jbergk f ;ås Skaraborgs län å
beropade sin uti Ståndet afgifna och till Statsut
skottet remitterade motion innehållande elt Bytt
ststsregleringsförslag derutinnan utgifterna under
R 'fcsi 'tiitens fö sta hufvudtite äro upptagne till
859 000 Riksdaler och hvaruti ban erin at att då
år 1823 på Riksrriarsfealksns framstållisinp Rikets
Ständer beviljat en tillökning å förs !s Hufvudtiteln
sf 100 ,000 Rdr skedde sådant utan nåjion förefån
gen undersökning och under hoppet på de bättre
tider men förespcg !tde sig Rtfccts S 'än 'er yttrade
Tt yrbr-de då en bättre hushållning med allmänna
medle» ändamålsscligs organisationer af styrelsever
ken närings- oelj hsrdelsfrihet skatteväsendets 'ör
enkltud m m hviiket allt skulle hafva rikligen er
satt nationen denna uppoffring åt Korucgin Men
sedan den tiden har ingenting af slit d ^11 a blifvit
till nationens tillfredss älielse utfördt välmågan har
aftagit och ingå andra allvsrliga åtgärder lofva
nationen någon snar förändring i dess bstryckta
ekonomiska ställning Förhållandet med betydliga
summor som genom traktater med utländsk mak
ter blifvit riket tillerkände men ej ef ^er grundlagens
föreskrift redovisade har nu blifvit kässdt ocb det
minst» nationen synes kunna på goda skäl begära
är alt åtminstone detts år 1823 gjorda anslsg nu
mÉtfn upphöra Jag yrkar atenemiss och bepär
att Utskottet måtte snföra de skäl som förtniedt
detsamma att icka fästa afscecda vid niilt ifråga
varande förslag
Johan Andersson jiiin Upsala län tillkännagaf
att han jemte Bondeståndets öfrise ledamöter af
Statsutskottet yrkat minskning af utgifterna un
der förevarande hufvudtite men dervid stafn #t
bland minoriteten Hsn yrksde återresssss ocb å
beropsde Dahl löfs skriftliga anförande
Nits Persson från Orebro län vitsordade Johan
nes Anderssons uppgift och förenade sig uti Oahl
löfs jrkar .de af åtemmiss ebu .u ban befarade att
- '»rmed intet ferdeles skulle vin-tar ssrat erinra
de att utgif ema undrr förs '3 hufvuftiteln be 'u»«
6K år 1810 till M
<i 825 Rdr år 181® 874 ,9 #«
Rd år 181S till 618 ,153 Rdr år 1 *818 till 623 ,168

Sida 2

Rdr Sr 1823 till 738 ,349 Rdr Sr 18301111719 283
Rdr samt är 1835 till 719 ,230 Rlr hvadan »äle
dss dessi uppgifur vaiiti en jemn progressiou än
da till 1823
Med Dahllöf förelade sig åtskilliga ledamöter
Johan Jakob Rutberg fria Norrbottens län hade
sf allmänna tidDingaroe »ett att anslaget till Koiigl
hofstallet vore så rundeligen tilltaget att kastar ne
derstädes icke tålde den starka u fodringen Yr
kade återremiss på de skäl som Dihilöf anfört
Nils Persson från Södermanland erinrade att dJ
vid 1823 års riksdag begärdes och erhöll» 100 000
RUsdtlärt tillökning uti anslaget till Kongl M j s
HalhällniDg f inställdes icke något annet hufvud-
sr .iligt skal för d >l a behof än alt Kjngl 11 j
hiie störa utgifter för d 'n Kongl Theatern lene
dessmindre har denna theater årligen blifvit skud
satt hvilket förhiliandn förmodligen bade uteblif
vi
derest nämnde 100 ,000 Rdr årligen blifvit sa-
vänrf» till det uppgifna ändamå et Y .kade åter-
remiss
Kils Magnusson från Ktlmir län förenade sig
med Nils Persson
Nils Strindlund från Wsstemorrlands län upp
ljs e att enligt Rikshufvuiboken har fourage-
rin ^skosinaden för KobrI Hofstallet hvars häst
antil år 1809 nedsatses från 202 till 159 uppgått
till fö 'j .nde belopp neml år 1837 till 34581 Rdr
år 1835 till 34 ,881 Rlr år 1835 till 33 ,879 Rlr
år 1834 till 29 ,217 Rdr år 1833 till St .«68 Rdr
år 1832 till 32 (533 Rlr år 1831 till 24 789 Rir
år 1830 till 30 ,983 Riir år 1829 till 30 ,543 Rdr
samt år 1828 till 24 114 ,Rdr «Hiraf» fortfor Ta
laren «synes att d«ODa kostnad i anseende till
apannmålsprisernas fluk 'uition hviift sig mellan
34 och 24 ,000 Rdr — Dm besparing som det ena
året har egt rum har blifvit använd att betäcka
det andra åren brist men därjemte bar en reserv
fond blifvit bildad hvilken i Statskontoret förva
ras till ett belopp af 17 000 Rdr Skulle nu en
bestämd summa anslås till Kmgl Hofstal et men
det ena årets öfverskott »j fiage förvaras till det
andra året så skulle naturligtvis i anseende till
ipannmålsprisernss olikhet en gifven brist viss»
år uppkomma för hvar» fyllande medel icke vore
att tillgå På denna grutid yrkar jag återremiss
af för ;virande punkt
Johan Jakob Rutberg från Norrbottens län «Dit
är anmärkt att om något öfverskott det ena året
blifvit vid Kongl Hofstallet så har samma öfver
skott ett annat år varit behöfligt och måst använ
das Jjg skulle dock önsk» d«t Statsutskottet
måtte upplysa huruvida ej sådsne öfverskott de
flesta år vid Kongl Hopstället verkligen försfun
nit» stundom enligt Rikshufvudboken ända till
17 ,000 Rdr
Kihlblom
«Kongl Maj :t gaf oss vid Rikad ?gens
början hopp om nedsä tning i våra dryga skatter
och man h 'de till fö 'ja dsrutaf anledning att tro
hvad som oss förespeglide» Men icke långt der-
efter e-foro vi att det gifna löftet bortduns at
För att deck i någon man få deisamm» reallsersdt
*yn«s det nu mig vara lämp »tt minsk» föista
huvudtitelns anslag med de 100 000 Rdr hvirmed
de 'samrna vi i 1823 års >iksdag ökades Jag y /kar
alerremiis af betäuksndet
Åtskilliga ledamöter anmäld att d« förenade sig
mad dala Dahllöf dels von Zwttybergk och andra i
yrkade återremiss s
Von Zwetgb ryL anmärkte att han för K ^n ^l
Hofstallets u udring föreslagit 20 ,000 Rdr
_
och
förmodade
att H M»j :t ic *e lä er uede låta
.tt
anbefalla silans fö ändraie grunder fö Högtal-
lets ckocoriii att betydliga besparingar kunna fcö
ra ofvanstaeade anslag til i äckligt
Matts P <rsson från Stockholms län tyckte det
projekterade anslaget till ved och kol för de Kon ^l
hofven vara alltför frikostig till .aget
Ståndet biföll U .skotte 's före <la ?na för telning af
förata hufvudiite !ns anslig i två afdeininsrar den
en» innefattande de ansler som »ro ställde till
Hans Maj :t Konungens och ds öfria Kongl
parsons n s enen höra disposition och för bvil-
ka endast qviito sSsom förr va-it vanligt er-
formas sasr .t den andra sådjna aosla hvilks
utgå i och för vidmakthållande af räson sta
tons egendom och för h ilksg arvändande afgif-
vea redovisning underkastad granskning af Rikets
Ständer och deras revisorer si t Kongl Kemmar
rätten Derjemie biföll S 'ånd»t Z :dra punkten H
K H Kronprinsens hofftållning 3 dje punkten H
K H Kroap insessin» bandpenniigar samt 4 :de
— 7 a L t - .JoVtll 5 TT 1 C i
punkten möblers underhåll»rcde å de Kongl Slot
ten men å 'err *mitteride 3 :te punkten Kongl Hof
stallets utfodring 6 .7« punkten Vrd och kol för de
Kongl bofven 7 :de punkten Kongl slottets i Stock
holm polis
lys- och renhållning äfvensom Utlå
tandets bela Andra Afdelning — Statsutskottets
utlåtande JK 40 skulle uppskjutas till dess samma
Utskotts utlåtande ju 79 komme att handläggas
Tredje Hu f vu d tit el n
Härvid anhöll Johan Fredrik Dahllöf från Elfs
borgs län att i ett sammanhang få yttra sig öfver
de deri förekommande punkter och afgaf ett så ly
dande skriftligt anförande
•Alia de underdåniga ansökningar till Regerin
gen Utskottet föreslagit torda böra förkastas så
som olämpliga Det är ej värdigt en nationalra
preseniatien att till styrelsen inkomma med an
sökningar och supli :er hvarå hon ej gör mera af
seende än pi den obetydligaste individ som hon
på åratal ej vidrör eller besvarar och dem hon
åtminstone lika ofia förkastar eosn beviljar Stän
derna böra derföre afhandla med Rsgerinjren så
som matt med makt jsmlikar 1 behörighsi cch
prerogatlver Dessa böra de använda och förklara
tia vilja icke genom toma önsknlngsmål utan ge
nom anslag förvägrande till onyttiga utgifter eller
bestämda vilkor fästade vid deras beviljande Detta
är e
"9 mediet att komma Ull något resultat det
enda som det anstår representationen att begagna
D ?n alldeles öfveiflödiga Krigsliofrätlens anslag bör
sålunda indragas cch <ie hit börande ordinarie ern
bstsr a-snens löneförmåner öfveillyttas på indrag
ning ■■t-rten Gemralcrnes löner ech tafelpenningar
mi
4
höfva för vår armé Den värfvade armeen uuf s
eulist Po Mårtenssons motion upphöra och dess
a ni
.isumv a öfverflytlas på lndragningS3aten Ut-1
skötsel har ej eiiä sökt vederlägga något enda of
de deri uppgifna facta eller framställda beräknin
gar De skäl det anfört till dess bibehållande
äro så bräckliga att do förfalla vid den aldramin
sta påkänning Den för personalen ovanligt höga
sjukvårdskostnaden är ett skäl icke för utan emot
garnisonens bibshållandö och visa ;
huru menligt
garnisonslifvet verkar pS soldatens både fysik och
moral Det torde för öfrigt icke vara Utskottas
betsat att af den effektiva styrkan ungefär en
tredjedel permittera utom vid exercistiderna hvari
gerom 4ot störa anulets behöflighet af Regeringen
sjelf faktiskt vederlägges För rikets försvar är
garnisonen för ingen det nödvändig Ett fiandtligt
anfall kommer ej så brådstördt att man ej några
disrs ;- :örut her aning derom och dessa dagar äro
tillräckliga att sammandraga on vida större styrtfa
än garnisonen af de närmaste länens regementer
ocb d
-ras ieaite hufvudstadens egen beväring Skulle
åter dst fientliga anfallet sä oförmodadt öfverkom
ma Rtt man icke ens ^iiste derom några dagar förut
torde fådant å auktoritsternas sida bevisa en oskick
lighet eller ett förräderi som ej med några högre
penningeansleg låTer kunna undanrödjas och den
uioikning af ungef &r 1 ,B00 man som skulle upp
d
r
n
g
j
s
v
s
r
n
in - i ill hälften och deras antal nedsättas f ån g
ti t rst 5 hvilket utgör allt hvad vi kunna ba- 1
if <a för vår armé Den värfvade arméen bor s
f
s
p
A
o
r
d
t
k
1
p
v
e
v
b
t
d
v
in
P
e
e
stå genom garnisonens indragning verkar då
In
genting hvarken till eller Ifrån Skälet för det
värfvade kavalleriets bibehållande att det kostar
mer i fred än det indelta men au denna kostnad
i krig är föga drygare och således ej så kännbar
Detyaer således i fall vi öfverhufvud få antaga
minst tio fredtår för ett krigsår att staten för
att under de sednare ej nödgas utgifva 1000 Rdr
mer under de förra bör utgifva 10 ,000 Rir Om
såiunda t ex lifgardet till liäst och Kronprinsens
husarremente ^å de sista 23 fredsåren kostat till
0 sammans omkring 3 millioner riksdaler har staten
s då utgifvit denna summa för att vid infallande
krig icke behöfva gifva ut 200 ,000 Rdr mer Om
likväl det är bavisligt att Sverge för sitt försvar
icke behöfver ens den indelta kavalleristyrkan
försvinner äfven denna sistnämnda vinst Då imed
leriid någon lättskrämd torde förskräckas vid före-
e
- ställningen om hala garnisonens
indragning
vill
jag gå en medelväg och föreslår sålunda det Stan
derna matte besluta indragning blott af det ena
g lifg«rd»sregeiYientet — och valet torde häri böra
j öfverlemnas åt Regeringen samt af lifgardet till
häst men bibehållandet af det mindre kostamma
Kronpris ,sens husarregemente af hvilket som ej
ekande någon bestämd station Regeringen kan in-
t kommendera den styrka bon anser nödig till gar
nisonstjensigö ing 1 hufvudstaden De båda till
indragning bestämda regamentarnas anslagssumma
för porsonslen öfverflyttas då på indrigningsstat
och hästar jemte behöfliga utredningspersedlar för-
säljas Ei följd deraf blir att kostnader föl- gar-
nunnssjukhuset bor kunna nedsättas till 18 ,000 Rdr
G lllands nationalbeväring är olämplig såsom
på eo gång otillräcklig och för stor för öns för-
svar och bör darföre indragas samt provinsens
ungdom underkastas den allmänna bsväringsskyl-
digheien hvarvid tillräckligt befäl för dess exercis
bör bibehållas och det öfriga föras på Indragnings-
stat
Krigsakademien på Carlberg bör upphöra under
sin nu varande organisation för att blifva en til
lämpnings
eller rättare en polyteknisk skola
men Siänderna derom icke anhålla hos Ragerin
cen utan deröfver fatta ett formligt beslut hvarom
Rtsvärs- och Ekonomiutskottet torde böra anmo
das att inkomma med förslag
Anslaget för i k oförutsedda militära utgifter
bör hell och hållet försvinna så mycket mer tom
enligt regeringsformens 63 § ett kreditiv för detta
ändamål bör finnas och al hvarje Riksdag anslås
Från dalta eger då Regeringen att hemta medel
till oförutsedda utgifter äfven af militärisk bc
sktffanhet Det är väl sant att man jemväl här
Icke har någon tillförlitlig garanti för utgifternas
verkliga behöflighet och ändamålsenlighet men de
kunna åtminstone då Icke helt och hållet af god
tycket bestämmas de måste reqrireras från Riks
gältskontoret hela Statsrådet deröfver vara hördt
j och användandet redovisas .»
Utlåtandet föredrogs dereftar punktvis och Siån
,jet biföll l :s !a punkten Kongl Krigskollegium och
utredningsfnrråden Yid 2 ;dra punkten Kongl
Kriys-Hofrätten åberopjde Dahllöf sitt skrifteliga
mförande och deri förentde sig Pehr Mårtensson
frän Jönköpings län Jonas Andersson från samma
{„ 8a (nt vjC3 talman Pehr Eriksson Hans Jans
i sl )n £ ,e 'opide jemväl Dahllöfs anförande och Ra
svisorornas i utlåt«ndet anförde yttrande samt yr-
ka ^e det Krigs-Hofrättens ernbelsmäns löneanslag
rr >ätte på iadragningsst ^t öfverflyttas Fredrik von
Zxweigbergk från Skaraborgs län yttrade sin förun
dran deröfver att Utskottat instämt uti Revisorer
ni )S mening men likväl bibehållit ifrågavarande an
sisg lika som om Ständerna ej skulle hafva rätt
aLt utan and ,a stalsmaktens medverkan s .älla
nämnde anslag på indragnicgjstat Anders Anders
son f .ån Skarsborgs län vstrade att Statsutskottet
vlisertigen instämt
uti Revuorernas mening be-
träffande KrU .s-Hofrätt ^ns umbärlighet men
skottet hade ej kunnat unpfjtta annat än att Dom-
stolen försi
måtto afskaffjs ionatf analaget kutida
uppföras p5 indr ?gnings 'at ech då det tillkommer
Konung och Ständer gememamt att göra nya Lag-
stadganden torde Siänderna ej ensamt kunna af-
sksffi det stadgmde som påbjuder att en Krigs
Hofrätt skall existera Yrkade bifall Kihlblom
åberopade Revisorernas yttrande och framställde
vådan af en Domstols-inrättning uti hvilken en-
däst en Ledamot måste vara lagfaren vid b vilket
förhållande han ansåg Iiongl Étfrälterna vida bät
tre vara kompetenta att döma uti da mål som nu
liliknrn TT .11 nfvällani Kak-inrdiniv C /v 'i« /7 /• vi fl
tillhöra K .igs-Hofrättens behandling Strindlund
anmärkte att afskaffandet af en Domstol är ett lag
stadgande som beror på Konungs och Ständers ge
mensamma beslut och ansåg intet vara att vinna
af en återremiss Da /iWtffuppIyste att de vid Krigs
Hofrätten anbängige mål äro ganska få men Rut
berg såg ingen våda uti att bifalla Utskottets utlå
tande i denna del helst Utskottet förklarat sig in
stämma uti Revisorernas yttrade mening
Propositionen föranledde en votering hvaraf re
sultatet blef återremiss (Forts följer
Marast och Guinard hvilka för närvarande på
sitt hedersord vistas i Paris Deri förekom
mer likväl ännu ingenting om de politiske för
brytare som blifvit dömde sedan 1837
Deputerade-kammaren har afbrutit diskussio
nen rörande räntenedsättningen och i stället
företagit åtskilliga andra t ex den om salthan
deln men hvilken likväl icke blifvit bragt till
slut Den om det Haitiska skadeståndet har
dock gått igenom med 23S röster mot 13
Pärerne hafva med 96 röster mot 26 anta
git lagen om hederslegionen sådan den af De
puterade-kammaren bestämdes
SPANIEN
Espartero har lofvat drottningen regentin-
i nan til 1 d 27 April hennes födelsedag eröf
j rin antingen af Morelia eller Cantavieja —
°
r
^Ian se huruvida han kan halla °rd e
neral Cleonard har nu blifvit utnämnd till
krigsminister
Spanske vicekonsuln i Foix Hr Lobo skall
)afya erhåuit en depesch från guvernören i
i c „ n»
Seo
_
d Orgel som omtalar Cabreras dod d 22
April i Mora del Ebro Ehuru den moraliska
i och fysiska upplösning hvari den endast 30
årige mannen redan en tid befunnit sig gör
j u aflidande anska sannolik så har
'lan hkväl dödt sa manga gånger att det torde
i vara bäst tills vidare icke göra sig säker på
att han ej kan stå upp igen ännu en gång
Carlisternes sak tyckes imedlertid vara förlo
f
raa utan ölelP™ *e 'va elier lcKe
f
raa utan ölelP
r
*e 'va elier lcKe-
ENGLAND
Expeditionen emot China kommer att bestå
af 14 krigsskepp utom transport- och ångfar
tyg Alla trupper som voro ämnade att be
gagnas på denna expedition skulle d 1 Maj
vara samlade i Singapore och expeditionen
troddes innan denna månads slut kunna in
träffa vid Chineiiska kusten
Den 30 April föreföll ett högst skandalöst
uppträde på kongl teatern i London hvarvid
man sig en prins af blodet anföia våldsver
karne Efter uppförandet af il Puritani skulle
en ballet gifvas men en mängd röster ropade
i stället på direktören och begärde att han
skulle engagera Tamburini Oväsendet blef så
högljudt att balletten ej kunde uppföras och
slutligen rusade Prins Georg af Cambridge i
spetsen för »krikhalsarne in på scenen och
fördref dansörerne hvarpå ridån föll
NEAPEL
l
a
n
a
-
g
n
t
a
t
Flere Sicilianska fartyg skola redan vara upp
bragte af Engelske kryssare och Konungen af
Neapel har låtit lägga embargo på Engelska
handelsfartyg i Neapolitanska hamnar Imed-
lerlid hade han antagit Franska kabinettets
bemedling såsom Moniteuren oflicielt tillkän-
nagifvit och en Fransk flotilj af 9 segel hade
utlupit från Toulon för att begifva sig till Ne-
apolitanska kusten Amiral Stopfords eskader
hade ännu ej visat sig vid Neapel men d 19
April hade han underrättat guvernören på
Malta att han ofördröjligen skulle begifva sig
dit för att verkställa sin regerings befallning
-
orfl uppbringande af Neapolitanska fartyg
-
a
r
-
-
m
e
-
t
u
l
RYSSLAND
De sedn 'aste underrättelserne från Sebasto
pol Odessa och Theodosia innehålla att myc-
d
a
f
ken rörelse rådde i dessa hamnar Hela Ryska
krigsmakten vid Svarta hafvet hade koncentre-
rat sig i dessa trakter och omkring 10 ,000
man landttrupper hade i största hast blifvit
inskeppade för aft afgå till Tscherkassiska ku
sten Aldrig skola Tscherkasserne gått djerf
vare och mera beslutsamt tillväga än vid öpp
nandet af fälttåget denna vår De inskränka
sig icke längre till skärmytslingar utan angripa
Ryssarne på öppna fältet och kringränna deras
belastningar Fästningen Sudscha som försva
rades af en stark artilleripark af svår kaliber
hade af Tscherkasserne blifvit intagen Besätt
ningen hade blifvit såld till slafvar och bland
dem befunnos fl»re af ansedda och till och med
ganska förnäma familjer Denna underrättelse
hade spridt mycken oro i Petersburg
Trettiotre prester af katholska Grekiska kyr
kan hvilka icke ville öfvergå till Ryska stats
kyrkan hafva dels blifvit dömda till döden
dels till fängelse landsförvisning och kropps
straff En namnförteckning på desse olycklige
läses i de Tyska bladen
— I en tidpunkt då Rikets Ständer äro syssel
satte med pröfningen atanslagen till 3 :ehufvud
titeln torde det älven vara intressant att kasta en
blick på det nit som krigsförvaltningen ådaga
lägger i afseende på försvarsstyrkans yttre skick
och beklädande heldst vi uti en utförligare ar
tikel varit sysselsatte med andra delar af sam
ma ämne Vi mena härmed uniformsförändrin
garna Det lär egentligen vara en af de nu
varande ledamöternes i Krigskollegium Hr Öf
verstelöjtnanten Söderbergs verksamhet och ta
lang som man har att tillskrifva följande nya
cch mera »tidsenliga» modeller hvilka enligt
uppgift af en militärperson som sedan 15 är
tillbaka samlat alla härutinnan utkomna förord
1 nanden för att framdeles utgifva uniformernas
historia i Sverge skola vara införde och appro
berade
För lifregementets husarkorps och Strålands
husarregemente paradbyxor af gult kläde istäl
let för de hittills bruklige urgamla skinnbyxor
na hvilka skola afläggas
För allt indelt kavalleri utom skånska dra
gonregementet på ridbyxor af förändrad snitt
För allt indelt kavalleri på fodermössor
För de indelta husarregementerna på pelsar
och dolmor eller dolmän samt plym
För hela indelta arméen och beväringsman
skapet på jackor och kapotter
För Götha artilleri på kotletter och jackor
med en knapprad i stället för de förut bruk
liga med dubbla slag och knapprader samt med
vissa förändringar på kragarna och knapparna
att allmänt anläggas till den 1 Januaii 1842
i likhet med hvad redan år 1838 infördes vid
Svea artilleriregemente
s
b
t
a
m
s
f
a
v
d
m
b
o
g
n
v
Ja
la
h
d
n
fa
b
le
v
b
gi
— För soldatens vid indelta itfanterirege
menterna munderingspersedlar är fö !j»nde riks
markegångspris bestämdt 1 st jacka Bko Rdr
10 4Å 10 1 st hufvudbonad med prydmder
2 42 3 1 sr Skärp 45 sk 11 rst 1 t svart
klädeshalsduk 21 sk 11 rst 1 par klädes-lång
byxor 6 18 5 1 par stöfletter 1 16 8 1 st
skjorta 1 21 7 1 par ullstrumpor 41 sk 11
1 par sker 2 17 S 1 par Linnebyxor 2 6 7
Summa Bko Rtlr 29 37 6
— Enligt underrättelse i Götheborgs Han
delstidning af d 6 dennes hade den nya ång
fartygskommunikationen med Hull tsgit sin bör
jan med ångfartyget Glen Albyn som afgått
från Hull Lördagen d 2 d :s på e in och efter
att hafva anlupit Christiansand anlände till
Götheborg i Onsdags kl 5 f tn Det hade un
der vägen gjort mellan 9 och 10 knops fart
och skulle följaktligen anländt ett dygn lörr
om det icke i saknad af lots måst hälla jöa
öfver natten så väl utanför Cbrisliansand som
Götheborg Ångfartyget Piinds Carl har äfven
börjat sina turer mellan Norge och Köpenhamn
Genom den nya lägenheten öfver England kan
man nu göra en resa från Götheborg till Paris
för 125 Hdr Rg-i likväl vivret oberäknadt
Samma dag innehåller Handtlilidningen äfven
följande "I Liverpool var det d 29 April an
genämt med bomull
— I London är åter öf
verflöd på pengar och räutau har gatt ned till
3 procent
— Ångfartyget Norrland har vid afrasaa från
Gefle den 7 dennes kommit på g und dock
som det förmodades utan att skadas Händel
sen skall hafva inträffat utan Ksptenens för
vållande
BOKHANDELS-BULLETIN
t
d
r
e
e
n
h
i
h
Försök till utveckling af rationella grunder för
Sveriges ptnningeväsende genom ett till
Riksens Ständer ingifvet kontraförslag till
lag för provincialbanker af David frö
lich är en liten nyss i bokhandeln ut
kommen skrift som egentligen innefattar den
motion Grefve Frölich vid denna riksdag gjort
angående lag för provincialbanker beledsagad
af motiver och med en serskild inledting in
nehållande författarens åsigter öfver giunderna
för begagnande af kreditmynt så väl i allmän
het som med tillämpning på Sverige Ej min
dre innehållet än författarens namn som ut
gjorde den verksammaste diiffjedern till den
I första provincialbanks inrättande bär i landet
af berättiga denna skrift till uppmärksamhet och
a den som i korthet vill göra bekantskap med
- hufvudidéema af ett banksystem finner här
s inom några ark en intressant och lättfatt
- lig handledning ehuru äfven ett par satser lö
e rekomma hvilka i vår tanka icke hålla fullt
- streck vid nogare granskning
r Utgående från den beprölvade erfarenheten
9 att ett lagbundet samhällsskick är första vilko
å i ret för uppkomsten och trefnaden af en verk
g lig kreditrörelse visar författaren först orsaken
g hvarföre kredit- eller sedelmyntet vid vissa e-
poker fallit i vanvärde uti serskilda länder ;ut-
-
reder vidare deras olika beholver att e»a klin
gande mynt i omlopp för rörelsen och huru
detta betingas dels af det geografiska läget och
a af den omständigheten huruvida detta gör li
- j qvider med vexlar eller med kontanta remis-
0
t
a
a
s
d
d
e
e
ser beqvämligare dels af den utrikes handelns
betydenhet i förhållande till den inrikes och
kommer härifrån till den slutsatsen alt Sverige
icke är i det behof som England och Franklike
af klingande mynt till dagligt bytesmedel för
utsatt att sådant likväl när som helst kan er
hållas i statsbanken samt söker äfven pä grund
häraf vederlägga deras påstående som anse små
sedlars utgifvande af privatbankerna för skad
ligt Det är i denna punkt som efter vår tan
ka någon brist finnes i bevisningen icke der
före att man ju måste erkänna vigten af dessa
bytesmedel så länge bankerna gå väl men der
före att det i ögonblicket af en möjlig krisis
alltid skall betydligt öka villervallan om de
första och de största förlusterna stadna på den
talrika folkmassa som hafva småsedlarna i sina
händer till bestridande af behofvet för dagen
d v s hufvudsakligen på de arbetande klas
serne äfvensom att det alltid är godt att en
viss qvantitet af den mest rörliga och till by
tesmedel användbara af alla varor silfver och
guld och icke blott deras representativer fin
nas i folkets egna fickor
Sjelva förslagets hufvudmomenter äro att en
skilde fritt må till bankrörelses bedrifvande stifta
bolag inom rikets alla län dock att hufvudkon
toren alltid skola förläggas i residensstäderna
att minst 50 lottegare skola härtill erfordras
med solidarisk ansvarighet dock med rätt att
sedan intaga rrsndit-delegare alt grund
fonden ej får understiga 2o ,000 Rdr i silfver
att ej andra tryckta eller gra verade fordringsbe
vis an l :o kreditsedlar att betala vid anfordran
utan länta och 2 :o bevisningar å Rikets Stän
ders bark må utgifvas och ej till högre sam
mantaget belopp än som motsvaias af kontanta
behållningen i kassan depositionen i banken
oeh vissa serskildt uppräknade odisponerade till
gångar i guld silfver och hypolheker Upplå
ning får ej ske till mer än grundfondens half
va belopp och utlåningar till enskilde ej st
Jas på längre tid än nio månader
Professor Wikströms Stockholms Flora
I dessa dagar har utkummit i bokhandeln
första delen af detta af behofvet länge påkal
lade och mycket efterlängtade arbete Stock
holmstraktens vegetation var hittills ofullstän
digt känd och då den enda tryckta förteck
ning öfver hufvudstadens vilda vexter var för
fattad 1782 kan man lätt inse dess använd
barhet — Men Professor Wikström har ej
lemnat endast en förteckning öfver trakten»
vexter utan ett så sakrikt och intressant ar
bete att svårligen någon som eger begär att
lära känna hufvudstadeu och dess sköna om
gifningar torde kunna undvara det För att
STOCKHOLM den 11 Maj
stitieminister
j
1
Ds på förmiddagen ankomna utländska lid
ningar medförde underrättelser från Paris af
d 30 April från London af d 1 samt från
Hamburg af d 5 dennes
FRANKRIKE
Den omtalta amnestien har nu verkligen egt
rum Moniteuren för d 29 April innehåller
nemligen följande kursgliga ordonnans <Den
genom vår ordonnans af d 8 Maj 1837 bevil
jade amnesti ulsträckes härmed till alla per
soner dömde före densamma antingen de för
varas i statens fängelser eller icke Vår stor
sigill-bevarare och vår minister för inrikes ä
rendena hafva sig uppdraget att låta verkställa
närvarande ordonnans så vidt den rörer nå-
gondera af dem Gifvet i S :t Cloud d 27 Apr
1840 Ludvig Filip Ivontrasig Vivien ju
stitieminister
sammanhang med ofvannämnda författning
följer i samma blad nedanstående not "Amne
1
stiea af d 8 Maj 1837 kunde icke användas
på ett visst antal personer som voro fällde af
Assisdomstolarne i de vestra departementerna
och hvilka handlat under mer eller mindre di
rekt inflytelse af de oroligheter för hvilka
denna del af Konungariket år 1832 tjenade
till skådeplats och som allesammans voro för
klarade skyldige för vanliga brott Alltifrån år
1837 hade desse varit föremål för åtskilliga
prof af den konungsliga mildheten II M har
velat utmärka sin andre sons förmälning med
en förnyad nådebevisning Af 58 dömde i de
vestra departementerne som ännu försmägta i
bagnos eller andra fängelser har Konungen lå
tit försätta 47 i frihet och de stå endast un
der polisens uppsigt För 41 har straffet blif
vit lörmildradt ingen qvarstannar i bagnos
Som man ser innehåller ordonnansen inga
inskränkningar eller förödmjukelser ech bespar
Pärskammaren besväret med processen mot Hr
i
S

Sida 3

lemna ett begrepp oni bokens omfattning torde
följande utdrag ur innehållsförteckningen vara
tillräckligt Såsom inledning följer en utförlig
jiÖfversigt af Stockholmstraktens naturbeskaf
fenhet» indelad i flera underafdelningar nem
ligen 1 Stockholms geografiska läge tiden för
stadens anläggning dess delar pastorater ra m
— 2 Stockholmstraktens geologiska formation
och i nejden fuuna mineralier Här lemnas
intressanta upplysningar om Rullstensfloden om
fossila snäckor och om Skandinaviska landets
höjning öfver hafsytan eller den så kallade
vattenminskningeD — 3 Sjöar och vattendrag
samt brunnar m m — 4 Klimatet med an
teckningar öfver talrika meteorologiska obser
ya tioner — o Årstiderna flyttfoglarnes an
komst och vextlighetens framsteg om våren
med anmärkningar om tiden för vår- och höst
sådden höslottern o s v — 6 Om Stock
holms belägenhet och om nejdens naturskönhet
med citationer af utmärkta utlänningars yttran
den om Stockholm — 7 Anteckningar om
vyer af staden och dess omgifvande nejder —
8 Öfversigt af de i nejden anmärkte djurarter
hvarunder uppräknas 26 arter däggdjur 161
foglar 12 amfibier 47 fiskar med en mängd
anmärkningar öfver sällsyntare arter Af in
sekter nämnas blott de sällsyntaste 39 Snack
arter uppräknas och deras boningsplatser äro
anlörda Stråldjurens och de fossila snäckor
Bas namn fl inas äfven antecknade — 9 Bo
tanikens framsteg i Stockholm och Stockholms
florans historia
Sjelfva Floran är uppställd efter sexualsyste
met och dess 13 första klasser upptagas i för
sta delen I hvarje klass är en öfversigt af
slägtena med uppgift på de naturliga familjer
hvartill de föras sedan sjelfva slägtenas arter
med säkra och utförliga diagnoser rikhaltig sy
nocymi blomningstid det vigtigaste af artbe
skrifningen uppgift om närslägtade arters bä
sta skiljetecken från hvarandra och anmärknin
gar ofta åtföljda af små anekdoter som gifva
■vissa vester ett äfven historiskt intrssse —
Ett verkligt system är följdt vid de talrika
vextställenas anförande se t ex Veronica Bec
cabunga Först upptagas nemligen vextställena
i Staden sedan på Norrmalm Södermalm
Kungsholmen så inom Solna Djurgården der
efter på Sicklaö i Brännkyrka socken på Li
dingö» o s v — Hvad som dock mest skil
jer denna Flora från alla här i landet förr ut
giftia äro upplysningarne om orsaken till hvarje
slägtes och arts namn hvilket utgör den mest
roande delen af vexternas speciela historia —
Sist finnes en förteckning öfver förvilda vexter
inom Florans område En redig karta sträc
kande 'ig en mil åt alla håll utom staden åt
följer Floran
I företalet underrättas man att sednare de
len redan är färdig i manuskript men att dess
utgifvande beror på en större försäljning af
förra delen T
— Dä sista häftena af Thomsons «Kabicets
bibHoth *k inn-hzlla eo ny original-romari «Den
t
ste Hohenstaufen och hans vän» historisk ba
ra Jsa från sednare hilftsn af tretionde århun
dradet af T G Rudbeck Bland alla d« lysan
de och intressanta bilder medeltiden erbjuder
«n romssnskrifvare finnes neppeligen någon som
i sig sjelf utan alla artistiska tillsatser fram
står i en mera romantisk färg än den unge ocb
riddsrliga hertig Konradin af Schwaban som
oad«r strid«n för sina ärfda anspråk på Italie»
derstädes tillfångatagen efter den olyckliga ba
ta jan vid Tsgliacozzo måste ännu i sin ålderi
•vår lemna sia nacke åt bödelsrärdet Det är
om maa så vill en roman redan färdigskrifven
och afsiutad Hr R synes äfven så hafva be
traktat denna krönika ocb har derföre i sin
berättelse egentligen endast följt historien tro
get i spåren historien sådan hon neaaligen vi
sar sig i d«t yttre af sina gestalter och fakta
och hvarvid man icke besväras med att för
djupa sig i karakterer och motiver Allt hvad
till detta sednare hörar är här sålunda vid
rördt endast med en lätt hand men deremot
äro de blotta händelserna framhållna med myc
ken samvetsgrannhet och man måste göra för
fattaren den rättvisan ciad en berömvärd ta
lang som målare af enskilda partier och detal
jer Hr Rudbsck röjer öfverallt ett ganska
vackert studium af d«tn tid han föresatt sig
att måla af dess kostymer dess seder dess
lynnen äfvensom af de olika lokaler der hsns
grupper spsl» Hvad vi med allt detta skulle
hufvudsakligen vilja erinra mot arbetet är att
da serskilda tafloraa af tornerspel af gästabud
af fester af triumftåg ehuru hvar för sig gan
ska intressanta och tecknade med ingalunda
hvardaglig förmåga följa hvarandra alldeles för
tätt i spåren utan att lemna en tid till minsta
andhemtriag Det är som man jagades igenom
ett stort målningsgalleri der hvarenda bit på
några få minuter skall tagas i skärskådande
man vet bur sådant tröttar och hur det slut
ligen ordentligt svindlar för ens ögon Hr R
bar velat draga parti af allt hvad haa under
sin» studier af medeltiden inhemtat han har
varit orolig £ ti icke glömma det ringaste och
han har dervid icka tagit i betraktande att
genom dessa eviga sccessoirer — som för öf
rigt icke äro några episoder i sjelfva bäfidel
sen utan endast ett slags dekoration — han
endast splittrade intresset af det hsla och gjorde
det för läsaren svåTare att samla en öfverblick
af aionaenterc Stundom är Hr R äfven in
om sjelfva dessa episoder alldeles för vidlyftig
och grefve Galoonos berättelse deri han går
ända derhän att citera ett långt Konung Min
freds ta är härpå ett prof bland flera A
andra sidan saknsr romansn likväl ej ställen
af verklig effekt och utförda med raskhet och
lif sådana som till exempel detta der under
lansbrytningen vid festen i Verona en proces
sion af psalmsjungande munkar med kardinal
legaten i spetsen kommer att afbryta lustbar¬
heten med förkunnande af kyrkans bann öfver
Konradin och hans följeslagare hvilket Vero
nas beherrskare den ädla Martino della Scala
besvarar med ett enthusiastiskt «Enviva il re
Corradinol Lefve Konung Konradin !» som af
tusen läppar återupprepad och genljudanda i
den gamle amfiteatarns murar öfverröstar munk
skarans ängsliga likpsalmer och förbannelser
Kortligen vi anse Hr R :s roman ehuru icke i
allo något mästerstycke likväl på ett aktnings
värdt sätt försvara sin plats i vår temligen
fattiga historiska romanlitteratur
Några upplysningar med afseende på den för
framlidne Grefve Adlersparres Enka och
barn föreslagne pension
En af Red känd person bosatt i Wermland
har insäadt nedanståend® artikel med begäran
om dess införanda i Aftonbladet
«M»n emar bär icke inlåta lig uti någon me
aingiitrid huruvida framlidne Grefve Adlersparre
liort sitt fädernesland några tjenster hvarom ef
terverldsn torde blifva den oväldigaite domaren
•Ilar huruvida han för de tjenster han tilläfren
tjr gjort kunde ansel belönad med en taburett
med ett län med titlar stjernor och band Såiom
*n man med vidsträckta kunskaper och med duj
lighet borde han väl icke glömmas vid besättan
det af landets vigtigare embeten och den som
har hjerta för sina pligter och gör dem får nog
med sin person betala dan lön som staten består
Hvad åtar angår nyssnämnda vanitetskram så är
Insändaren fullt öfvertygad att sådant af Grefve
Adlsrsparr® aldrig söktes För flärd och fåfänga
hade han ingen svaghet
Mas vill här blott meddela några fatta till upp
lysning för opinionen med hänsigt till de ekono
miska omständigheter hvaruti Grefve Adlersparre
lämnat sin familj och till ådagaläggande huruvida
det må finnas någon sanning uti vissa offentligen
framställda uppgifter att Enkefru Grefvinnan Ad
lersparre lefver med »furstlig stat» och med «stor
svit» företagit en utländsk resa allt naturligtvis i
följd af förment ägande rikedom
A .tt framlidne Grefve Adlersparre i lifstiden icke
ägt aågon enskild förmögenhet är allmänt hekant
likasom att han i sitt offentliga och enskilda lif
aldrig fanns ledd af egennytta oeh snikenhet efter
slem vinning Oegennyttan var ett utmärkande
drag 1 hans karakter — ett drag som besynner
ligt nog hans panegyrister synas hafva glömt och
förbisett Någon rikedomssamlare kunde han vid
sådant förhållande icke blifva och blef det icke
heller Gustafsviks egendom värd omkring SO å
«0 ,000 Rdr Bko tillföll hans Fru såsom arf efter
hennes föräldrar och det var der han bosatte sig
och lefde flärdlöst och tarfligt sedan han lemnat
den offentliga banan Det måste antagas att af
kastningen af Gustafsvik varit otillräcklig för lef
nadskoitnaden och för bekostandet af trenne unge
söners uppfostran enär det är en känd
sak att
Grefve Adlersparre då han år 1849 på arrende
bortlemnade Gustafsvik häftade uti betydlig skuld
och måste för lån utur en publik kassa pantsätta
berörde egendom Att skulderne icke serdeles
minskades under de sednare åren af hans lefnad
är etvifvelaktigt och Insändaren har sig med tem
lig visshet bekant att det var tanken på de min
dre lyckliga lefnadsvilkor hvaruti Grefve Adler
sparre befarade att lemna sin familj som i Janu
ari månad 18J4 då ban angreps af e« svår sjuk
dem ledde honom att nedskrifva följande rader
«Mitt fädernesland
Om jag i någon stor faras stund vågat allt hvtd
menniskan är kärt så torde det förlåtas och så
lunda ej allt för bårdt bedömas att jag ber om
vård och omiorg för hustru och barn Gustafsvik
d«n 21 Januari 1854 Georg Adlersparre
å
g p
svårt sjuk .»
a tergo »Rikets Ständer .»
Den ekonomiska ställning hvaruti Grefve Ad
lersparre vid sitt år 183S timade frånfälle lemna
de sin familj var också i sanning ingenting min
dre än afvundsvärd då man tager i bsstraktande
att sterbhuset befanns och ännu befiones skuldsatt
till omkring 36 a 40 ,000 Rdr Rikegäldssedlar utan
annan tillgång än förutnämnda fastighet jemte ett
föga kostbart lösörebo och ett ringa antal skep
pund smida uti Uddtbolm
Originalet till förestående skrift af framlidne Gref
ve Adlersparre har insändaren med egns ögon sett
och de här meddelade facta kunna officielt bestyr
kas i fall de dragas uti tvifvelsmål
Man har mot Grefvinnan Adlersparre framkastat
att hon tilibragt vintrar uti Sveriges hufvudstad
och hela år i Psris hvaraf man ansett följa att
hon har öfverflödiga inkomstkällor att ösa utur för
lefnadsbehofven Visserligen kunna dessa uppgif
ter fis ,nas talande inför den eller dem hvilka icke
närmare känna förbållandet men detta måste för
sanningens och det rättas skull framställas i oför
villad dager
huru föga angenämt det än må vara
att speja inom det enskilda lifvets område
Sedan Grefve Adlersparre gått bädan från en äl
skad familj ökades snart sorgen öfver hans från
fälle af en lika smärtssm genom den enda efter
lemnade dottrtn» död t nytändningen af hennes lif
— det var då som Grefvinnan Adlersparre djupt
nedtryckt af sorg och bekymmer tillbragte en vin
ter i Sicckbolm der de fleste af hennes närmaste
anhörige vistadal för att i deras krets vinna tröst
med afseende å de lidna smärtsamma förlusterna
Se der en förklaring öfver dsn anmärkta vistel
sen i Sveriges hufvudstad
Hvad åter angår resan till Päris så har den in
galunda företigiis i afsigt att frossa af lyx och nö
jen derstädes utan endast för ett litterärt och ar
tistiskt ändamål då nemligen som bokant är fru
Grefvinnan åtföljes sf dels tvenne unga söner hvil
kas framsteg i kunskaper och bildning hon såme
delst velat befordra äfven med uppolT .ing af egna
obetydliga tillgårgsr dels ock af tvenne unga frun
timmer som önskat utbilda sin inom fädernes
landet kända talang i målarekonstan oeh pi sådan
grund deltaga uti resaas omkostnader hvilka efter
hvad insändaren med visshet känner äro beräkna
de med största inskränkning och spsrsamhet §
Sålunda torde anledningen till sistnämnda resa
kunna nöjsktigt förklaras ocb uppgifterna om »furst
lig stal» och «stor sut» anses vtderlagde Oai in
sändaren härigenom lyckat» stt väija en aktnings
värd qvinlig personlighet mot oblida bedömanden
och grundlöss om äa af misstag uppkomna till
målen så är målet för denna uppsats ernådt hvar
vid man äfven föreställt sig att det icke vore främ
mande för en Svensk mens ära ett försvara dea
frånvarande X
Uti ffågan om den sökta pensionans rättmätig
het eller icke tillåter sig insändaren af skyldig
grannlagsnhet icke något omdöme emedan denna
fråga beror på den konstitutionella statsmaktens
pröfning men en enda reflexion framställer insän
daren utan väld och fruktan han har nemligen en
ocb annan gåag tyckt att regering och ständer
looat på den störa pungen för subjekter som för
ingen del i värde öfverstigit det ifrågavarande .»
li
nWcrmlänning»
BliAHPAPE ASIXEUT
En dansk Generalguvernör anklagad för
slafhandel
Det nämndes för några dagar sedan om ett
upplopp i Köpenhamn i förra månaden Om
anledningen till denna händelse innehåller ett
bref från Köpenhamn af den IS April i Augs
burger Allgemeine Zeitung följande märkliga
underrättelse
Bland vigtiga politiska angelägeheter och för
ögonblicket nästan mer än de tar en process hvil
ken utan tvifvel äfven kan anses som en national
angelägenhet publikens uppmärksamhet i anspråk
Kongl Landtfogden på vestindiska ön S :t Tho
mas Hr Magens har nämligen hos Konungen sjelf
anklagat Generalguvernören der städe» Gaiieralmajo
renv .Scholten ,hvilkenanklagelse om man får trogett
allmänt och som det tyckes tillförlitligt rykte går
ut på icke mindre än att Generalguvernören ut
rustat skepp till clafbandel och i flera år drifvit
en sådan Man påslår att några obestridliga do
kumentär förefunnits tom bevisat att Scbolteo var
deras egare och att till och med enge 'ske sjöoffi
cerare befisna sig i Köpenhamn för att vittna i
detta mål hvari de sjelfve varit deltagars södra
sidan Samma regering som ofia gjort sig en bs
römmalse af att hon först bland alla afskaffst den
skändliga menniskohandeln skall du se sig nödsa
kad antingen att exemplariskt straffa sin repre
sentant Generalguvernören emedan bsn ofössjnt
missbrukat den honom uppdragna makten eller
hämnas honom och sig sjelf på d ^n lögnfulla an
klagaren i händelse hans beskyllning skulls finnas
ogrundad Man har redan länge och högljudt ta
lat om den Scholtenska slafhandeln men under den
förre koungen kom detta ärende aldrig till någon
allvarlig undersökning emeden Scholten var en af
hans gunstlingar och man trodde sig veta att en
högt gällande person af konungens ooigifning hede
en bestämd utdelning af handelns behållning och
slutligen emedan familjeförbindelser gjort att
hvarje klagan deröfver blifvit nedtystad Nu bar
ovädret brustit löst och måste nödvändigt blifva
förderfligt för endera antingen anklagat en eller
den anklagade Allmänheten bar i går afton på ett
ginska otvetydigt sätt ådagalagt sin mening härom
Till följe
af effentligt anslagna uppmaningar sam
lades i går afton omkring klockan 9 en ameDlig
raenniskomassa på gamla torget begaf sig deri
från till Landtfogden Magins hus att der upp
stämma ett vivat och derefter till den bär hem
mavarande Generalguvernörens som måste hålla
till godo med ett pereat — en för honom ganska
oangenäm bäDdelse så mycket mer som hans dot
ter just då höll sitt bröllopp mtd Hr von Danne
mand naturlig son till den aflidne konuagen Alia
polisens bemödanden att förebygga detta utbrott
af den allmänna oviljan voro fruktlösa Oa mau
påstår — hvilket verkligen sker af åtskilliga
att Hr von Scholten innsn kort skall fri och
obesvärad öfver England återvända till sin post
så bör det likväl tills vidare antagas att detta är
ett misstag Efter en sådan anklagelse och sådana
uppträden kan regeringen enligt vårtanka för sin
egen värdighets skull åtminstone till en början
icke låta Hr von Scholten å nyo visa sig i Vest
indien»
— Mamsell Rachel och Mamsell Mars Den
förstnämndas kontrakt är nu afiluudt vid Thealre
Frangals Hota erhåller i bestämd iön 27 ,000 francs
en recstt garanterad till 15 ,000 och 18 ,000 frtcci
i flitpenningsr samt dessutom 3 månadera tjenst
ledighet således tillsammans 60 .000 francs unge
är 89 ,000 Rdr bko Mamsell Rsciiel förbinder sig
deremot att spela två nya roler på den gamla re
pertoiren utom Phcära som hon bestänt till sia
recett men hvilken hon ej kan fordra förr än et
ter 50 representationer för theateres räkning
Under det maa visat sig så frikostig för den unga
talangen har man deremot röjt mycket mer för
sigtighet och sparsamhet mot den äldre Mamsell
Mara har siltdes mäsl låta pruta med »ig får en
dast 30 ,000 francs mot vilkor att speU åtta gån
ger i månaden 150 francs flltpennicgar hvarje af
ton hvilka hon dock ej får uppbära förr äo hon
verkligen spelat 1 månaders tjenstlsdighet och in
gen recett Hennes vilkor äro således tillhopa
42 ,000 francs eller 18 ,000 mindre äa den 20 :åriga
mamsell Rtchnlj M«n hvarföre vet icke oeksi
mamsell Mars att draga sig uadan medan tid är
— Faderskärlek En bonda i grannskapet
af Cubjac i Frankrike både en son nyss fyld SO
år stor och stark pä hvilken han bygdt sin ålder
doms hopp För några månader sedan märkte yng
lingen en bokmård inkomma i fadrens lada han
skyndade sig efter en bössa samt förföljde mården
och sköt dsn i sjelfva ladan Men den oförsigtige
hade icke märkt att i ett hörn af samma lada be
faan sig en person sysselsatt med att hopbinda hö
bingar Några hagel spridde sig till dense och
sårade honom illa En procsss uppkom häraf och
den arma bonden måste med 500 francs godtgöra
sin sens oförsigtighet Denna summa gjorde vis
serligen en stor breche i hans egendom men med
arbetsamhet kunde den ersättas
Nyligen hölls i Savignac-lei-Eglises hufvud
orten i Kantonen lottning anställd mellan de
konskriberade Bondens son var deribland och ö
det ville att han skulle blifva en af dem som må
ste följa trumman Hemkommen till de sina be
rättade han sitt missöde fadren syntes med lugn
och resignation mettaga denna sista bedröfliga ny
het Någon stund derefter gick gubben ut och
efter ett par minuter hördes ett »kott från nästa
ruin M *n skyndade sig dit in och fana den gam
le badande i sitt blod Gubben bade skjutit sig
på det att sonen såsom son till en enka skulle
vara fritagen från krigstjenst
— Stöld af diamanier från Detjen i Algier
En svår anklagelse har sedan 1831 varit anhängig
mot en af de förnämsta handlandern® i Livorno
;nna långsamhet i undersökningen härledde sig
miadre från svårigheters att hopsöka alla bevis
än från domatolarnes dåliga organisation Imed
lertid närmar sig processen nu sitt slut emedan
en förändring i domarepersonalen inträffat som
påskyndat gängen af målet
Innehållet af anklagelsen är i korthet föij &nde
Handlanden B var under den gamla styrelsen i
Algier känd för sina vidsträckta handelsoperatio
ner och »ina relationer med Deijen Då Algier in- I
togs af Fransmännen var det i denne handlandes
vård som Doijen anförtrodde sina dyrbarasto ju- j
veler Hans trogna tjenare och exminister skulle
vskta denna skutt Msn förmodade att kaptenen
pa det skepp som öfverförde dessa dyrbarheter till
Europa äfven varit delaktig i hemligbeten om stöl
dea Diamanterna och juvelerna voro inlagda u
.i
en dertill gjord låda detta viste man bestämdt
För att bemäktiga sig denna låda begognsde man
sig sf en list msn förfärdigade cn dylik till stor
lek utseende och tyngd likadan men det återstod
äanu en annan svårighet cemligcn alt bedraga
väktarens otröttliga vaksamhet för att varkstälia
utbytet mellan lådorna
Utan att ingå i detaljerna af undersökningen
viljs vi endast nämna att denna operation tillgick
»å listigt att den Afrikanska väktaren icke märk
te stölden förrän någon tid efteråt Denna trolös
het kunde icke länge förblifva ostraffad Angifven
hos autoriteteru» protesterade B fåfängt itöl-
dens storlek de kraftfulla deklamationerna från
Deijens sidi och den allmänna oviljan voro skäl
nog för hans hä &taDde Hvad som sedan inträffa
de bidrog än ytterligare att väcka den allmänna
uppmärksamheten Kaptenen på det fartyg hvay
ps stölden skett blef undor det risnsakniogen fort
gick mördad i Livorno Man hade eljest »f honom
väntat vigtiga upplysningar Hvarken guld eller
jhcelser hafva sparats för att inverka på vittnena
deraf en stor mängd blifvit höide
j Din högre handelssocieuten har icke kunnat för
blifva likgiltig för en procsss som på ett ehuru
'indirekt sätt rör dess heder Det fattas den an
jklagade hvarken itflyteUe ik« beskyddare eller
skickliga försvarare Déijsnj orobud å sin sida
följer med ångestfull uppmärksamhot gången af
processen
Judarne vänta med otålighet utvecklingen af den
na process emedan d»n tilltalada är en a deras
trosförvendier
i Rättelse I Fredsgsbladet 1 sid 4 !p «3 och
64 rad uppifrån står (bestående af 25 lispund råg
halm» - - - läs bestående af 25 lispund tö 5 lis
pund råghalm etc
HANDELS- OCB SJÖFA KTS-UJVDBB
ft AT T ELSER
GÖTHEBOtG den 6 Maj K u rsn o terin sar L«a
don 90 d d Bfro Rdr 18 å 11 47 Haasburg SO d d
-S28
t-3 s Pam SO d d
— s — r Amsierdasa 95 d
d
— s Köpenhamn 5 d a — s
(Gäth sjette H o S Tidn
Stockholm
Inlromrie sfteppsre från inrikes orter d 11 Maj Sölf—
vitsborg Aberg bränvia Norrtelje Korsian ved Söder
hamn Svensson jern Skellefteå Wallin glas oc6 brä
der Sundsvall Bcljshng jern Östhammar
"Westerberg
d :o Getle Åsberg d :o
Frän utrikes orter Åbo Sjoholsi viktualier och div
Bergen Andersaon sill Btavauger Jensen d :o och torr
fisk
ANMÄLDE BKSAiXDE -ta .» 11 Maj 1840
Löjtnant Jsck We ^tmaoland Nr 3 ftor» Nygatan Bok
hållare Lundberg Carlstad och Brukspatro» Bjuggren
Södermanland Bergstrahl»ka busel Kanomarskrifvare Se
gerströai Upsala Nr 13 S4ä-gårdtgali >n Bokhållare Rönn
gren Gefle Nr 50 Norrlanrisgatar Vågmästare Morling
cch Bruksinspektör Dandenell WestssanlaEd samt Se
kreterare Senrlinc Öslergotblsnd Nr 1 Stora Gråaiualc
gränd Handlande Krook Sundsvall källaren Freden Skol
lärnre Arosin och Impektor Bergman Carlstad Gamla
Malasens källare GuUraaedea Corth Nyköping Nr 3 St
Grlnunkegräud Bokhållare Hfiggströos Ud &eå källaren
M«rk *ri«s Handiftnde Floilman Malmköping Nr «7 Stadj
sa ^djegaten Fabnjankare Rothlieb Westmanland samt
Bokhållare Hallandrr och Studerande Wi»kman Waster
is Nr 8 Störa Griraunkegränd Handlande Bellman We
sterås Nr 5 Stora Nygatan
7PIL .3L HAiuÖ FISKES
Frän tryekst har i dag utkosmi och säljes i Si sk
banko endast kos Hr L Gust SYLANBEÄ (Baiaren å
Norrbro och Hrr FÄlTZE et SAGGE
Om Booislolarnes
och Fängelsemes
Organisation
med afseende pä hvad nya latrföralaget rörande dessa ^äm-
nen innehåller
af
En Orepresenterad
tios D8L &MN et C :o i dag utkommen
Frimurare-Ordens
Matrilrel för 2r 1840 2fl sk bnnko
Hos W ISBERG
2 :dra h af Kongl Krigs-Veteuskaps
Akademiens Handlingar ocli
Tidskrift år 1840
Subskrptionspris 12 sk köp-pris 16 si
Uti de liesta Boklådor å 40 sk banko
Promemoria
Mepresentations-Frå ^an
Innehåll Kort teckning af de förnämsta grunddragen
utaf Svenska Folkets Representation och dess utbildande
till nuvarande saatmansättning
— Sammandrag af åtskil
liga (15 till antalet förslag till Representationsförändring
af Hrr Richert och Anckarsvärd Grefve Björnstjerna
Grefve Spens Friherre Sprengtporten Hr Crusenstolpe m
n
— Försök till vederläggning af de uppgifna skälen för
Stånds- och Korporalionsvalen
— Möjligheten af en Re
presentations-förändring stödd på principen af allmänna
val
— Intresset deraf för de fyra n r Riks-Stånden
Begreppet allmänna val och principen derför — Vilko
ren för valrätt valiätt röstberäkningen
— Villoren för
valbarhet antalet Representanter etc — Skola två Kaas
mare finnas — Huru bör i sådant fall den öfre Kamma
re bildas — Allmänna stadganden — Ett öfverglngsför
slag
Hos W ISBERG
2 :dra delen af
Lenströms SSvenslka Poesi
ens Historia
2 Rdr Verket komplett i £ delar 4 Rdr
p
Småsaker af en Nybegyn
nare 3 :dje och 4 :de afdein .i (Med förord af Es TEG
NÉR a Rdr
Hos W ISBERG
Theologisk Qvarlalskrift
bl
g
1810 Dtgifven af Reuterdabl och Thoaaander 1 II Ejcd
pren på hela årgången 2 Rdr 32 sk
Hos FRITZE et BAGGE nyligen utkommet
i 52 sk banko
IHiESTåL
öfver
ErJce-Biskopcn m m
Hr D :r J O WALLIN
SSllk
IN
vid Svenska Sjömanna-Sällskapets allmänna samman
komst den 26 April 1840
af
E G GEIJER
Inkomsten tillfaller Sjömanna-Sällskapels i «ock-
hlSkl
holm Skola
Hos DELEEN et C :o
Östg *ötba Kalender
840 %4 kbk
g
för år 1840 52 ,fc Skånes dito %4 »k banko
Hos W ISBERG
Navigation
db
g
eller en Sjömans Dagliga Handbok 5 Styrmansfconsten
jemte alla nödiga Tabeller af F G r Rosvall 6 Rdr 44
si
— Britannia eller sjömäns moraliska anspråk prisskrift
Ht .rri ■ nfuorfl med tillämr och iillattinn-n c
iov — ;v
ars- — flesJSriiniBg
om och användandet ar msdel att förekomma skeppsbrott
och att rädda skepptbrutne af Kapten Manby Äfedplan
cher 1 Rdr 16 sk
— Underrättelser fär Sjömän ang
behandlingen af sSepp som i tidvatten ligga för ett an
kar jemte allwänna reglor för segling tillika med an
Tisning för farten öfver Nordsjön m m af Henry Tay
lor 16 sk — Handbok uti tackling af A Boström 4
häften med plancher 4 Rdr — Om Fyrar Fyr- och
Känningsbåkar Känniugsmärkeu Sjötunnor Bojar m .m
Med plancher 3 Rdf ig 8fc

Sida 4

Ha de Handels-Bolaget D Carnegie et Komp
tillhörige Egendomar belägna uti Jesse Härad a
Wersi lands Län neailigen
(»FRE ADOLFSFORS Jernbruk och Sågverk
NSDRB ADOLFSFORS dito d :o
ENGS
•Wersi lands Län neailigen
HABLOTTENBERGS fliito
i OR GILS ER UD Sågverk
3SÅLPSTS Sägverk
Äscai RUDS Landtegendom
Med köparen kan äfven öfverenskommaa oaa öfver
tagning
Soiagets t i :h» >rige Skogar i Norrire Dö of
Tanaäviiode fastigheterne kanna äfren deiaa efte Söpsresa
önsKningar sä vida försäljningen af det hela kan e &e p3
en g ^ng
Större delen af köpeskillingen kan få innentå emot in
teckning och 8 procents ränr Betalningen af Inventa
rier e fcan ske i terminer efter köparens beqvä :salighei
då nöjaktig säkerhet lemnas
Vidare underrättelse meddelas af
Götheborg den 98 Beeesabe £S39
O CARNECTIB KT KOMP
A (iNETTÉBERti i Arvika bocken Jösse Hä-
rad Wermlands Län utgörande sned tllköpta lot
ter i Kyrkobyn tillsammans 2 7-484dels mantal purt
frälse soa g ,enom liga skifte 1832 är i ett sammanhang
Inom fastställde rågångar att tillträdas när en réel kö
part» åslundar med eller utan växande gröda efter 10
t :r höst
60 :r vår- och SO l :r potatis utsäde 250å500
lasi vallhö Egendomen som är väl bebygd för stånds
personer äger ett förträffligt läge till handelsrörelse vid
störa segelleden till Götheborg nä *n Anrik Köping hvsr
est aldrig saknas tillfälle lör afsättning mot kontant af
så väl jordens som fruktträdgårdens och ladugårdens af
iastnng har i mänga år varit väl odlad så att produk
tionskraften är stark
Utförligare beskrifnhg osi beskaffenheten äfvensosa
uppgift på eöasfilkoren ei hålle af Herr Kronohefallnings
Biannen 8 Sohiberg på Arvika och Wagge Skulle in
gen säker köpare under t ;den anraala sig så blifver å E
gendoaien öpoen och frivillig Auktion den 15 nästkom
mande Joli klockas 10 form
då den äfven kan delas
emei-an flera köpare kommande så väl tillträdet som
letalnin *svi )fcoren att vid auktionstillfållet bestämmas
Stad vid
Brygghus
S
Brygghus
och Bfuarsiugar Källare Vagnshus Vedbodar Loge La
da Stall och Fahui samt Vistbusbod och Skogslott för
fenatusende Rdr v k ^gäldssedlir Vidare uppgift af Hand
lande Riblberg huset M 6 Lilla Balstugatan å Söder
Ett s örre LUSTFAKTYG bygdt af ek ined
kopparnaglar 48 fot öfver stäf med skonerUacfeling
och utmärkt väl inredt med kompletta och eleganta in
ventar .er så till möblering se si köksservice Gnnes lill
salu Närmare underrättelse lemnas på kontoret midt
emot Posthuset vid Lilla Nygatan 1 trappa upp
Ed SKONERT om SS sv :r byggd af furu
på klink och cravel med tillhörande Inventarier När
mare underrättelse meddela Skeppsklarerarne Eggert
Naucler et Son
y
störa gatan beslående af it Rum Kök
Tvenne n ,a dack *» de PRÅMAR dråsande cir
ka 150 skenpund till nedsatt pris Undsrrättel (e
Jemna» af C O Slrindbe 'g vH S adsqmedjpgyan
n s *a k <ch tillika litt samt b qvämt luradd
E RESKÄRft 1 med sele Närmare underrättetee lem
nas uti Kryddboden i huiet *» SS vid Clara Bergtgränd
TvenvelSb »ttre VIOLLNER äroinl«uinade ull sa .u
1 Herr Söderströms Haubntlk rid Riddarhustorget
S
TVTybygde GÅRDEN M 81 i Arboga S
k
I ?M MAHOGNY Mö KEL mTd
guirYl
v D ^siait öfverdrag
En milad Möbel
En Mahogny-Chiffonnier
2 Linneskåp
Säng med omhänge
Ett Skrifbord
En Spegel med tillhörande Bord
peg
En Skänk
— Ea Skrif Pulpet — Ett Bokskåp
Ett Klädskåp
— En Dragkis a Gardiner m m
som i anseecde till förestående resa till billiga priser
försäljes Närmare underrättelser meddelas då Fru Ma 'm
qvist efterfrågas i Skomakare-Embeiets bus vid Slotts
facken en trappa upp
E u vacker PJPMMLI >G finues till sjIu i Ur
D H Tiselii Tobtksmagasin »id Kornhamnstorget
"TAKPAPPER flere sorter Papp förhydning !-
och Makulaturpapper till nedsatte priser i Krydd
boden vid Stortorget
Falare sorter Port- och Madtira-Vin *r på
*- fat och buteljer fia Jamaica Rum Marseiller Kork
Lakrits Braunschweiger Humle Engelsk oljenfven
^Irön Färg samt Christiania Anjovis i större kaggar med
flere varor försäljas till billiga priser å Kontoret i hu
aef M 12 vid Lilla Nygatan till höger i förstugan
Nyligen inkjiaae friska A111S \ERALVAT1 'EN
SKLTERS 7 sk rgs pr flaska
SODA 7 sk » d :o
samt LEMONADEGASEUSi 10 sk » d :o
försäljas uti Kryddkramhandeln vid Riddarhustorget
FRÅHSYSKA mUNLACK
med boksläfver eablémer och deviser hos
GR
L :s Gust RYLANDER
Bazaren å Norrbro
PREPARERAD
CÅUTSCHUK
L s Gust RYLANDER
Bazaren å Norrbro
PN BaTvLJONS-IÄKAKK UlNlFOHM bestå
ende af Frack Vest Byxor och Rock samt Hatt med
vanliga prydoader Gnnes till salu i Likkistmagasinet vid
Skomakarega .an för 50 Rdr banko Rocken är något
Sliten men de öfnge perrediarne äro nya
j ^i ill lJersonne
(Bazaren å Norrbro
har i dessa dagar inbekommit 200 slycken CABYLE
och VIGuNlA-SHAWLAR hvilka säljas lill 2-3 af vär
det samt e t större parti Wiener- och Pariser Shawiar
från 20 till 75 Rdr stycket fasoneradt och tryckt Tbibet
1 Rdr 12 sk fasonerad Camlott 1 Rdr 40 sk aln 2
alnar br *da af bästa qualité äf *e *som ett större parti
Fransyska ParasoieUer till bil iga p ?iser
Averleras
Uti Kramboden i f d Bergstrab 'ska båset i hörnet sf
Drottninggatan och S :ora Wattugränd försäljas
200 st moierta Victoria-Shawlar till det o
vanliet billiga priset å 12 Rdr rgs
ISO ät
s /i Thibeler i ljusa och mörka färger
a l Rdr rgs aln — vattentäta Rociar och Ty
per ett sorteradt la ^er — Lsger modern
Oorderojer och Bjx ^lrapper — Bonjour-Klä
d n utmärkt rackra - Högst moderna Mai .s
Haislukar länga och fyrkantiga
Sommar tyger
Hel- och Half-Ylle Bomulls- och Linnt-Tyger
uti alla kulörer rutig» randiga och enfärga
de oblekt och blekt Bamp-Lärfi till uniforma
onderkläder
Moderna Siden- och Piqué-Vesttyger
RÖNLUND försäljer till billiga priser i dess
bod vid Köpmangatan huset M 22 finare o-h gröf
re kläden i mörkare och ljusare kulörer Ylle- och
Bomnils-Korderoy samt Byxtyger af flere sorter Ksm
]ott till Manskappor brunt blått och grönt Kamioit till
Fruntimmerslrappnr mörka Ylle
Boasuils cch Siden
västtyger samt Silke- och Bomullssammet till kragar
Bombasin och Thibet äfven Silkes Shawleiter större och
mindre
lyriska Castanier
pä Kontoret i buset JS S8 rid Skeppsbron
T ^ÅLKONfeR färska väl gödda Adress Yg
'lergs Ervddbod i Clar Bergsgränd
Kokt Lax
En man i sina bästa år mad mångårig prak
tisk vana vid affärer föreiad med drift och verksam
het önskar sig en plats såsom förvaltare af någon större
Egendom Bruk eller dylikt i brist häraf ett arrende af
någon slörre välbelägen Landtegendom han är i tillfälle
att hos den blifvande principalen insätta något kapital
Vidare underrättelse meddelas genom Advokatfiskal Ring
borg huset Nr 11 Yid Drottningötao
till 20 sk skålp uti Viktualiebod6n huset 6 Öster
långgatan
ii Ö K T LAX utomordentligt fet och läc
ker finnes tiU salu för godt pris vid efterfrågan
i Kryddboden hörnet af Drakrns gränd och Öster
långgatan
BKU ^iA BÖ \OR saiat saltade Turkiska Skär
bönor till billigt pris i Yiktualiehandeln vid Röda
Slussen
tryffel J ^aturelle
ldh Äik
y
samt Champignoner inlagda i smör och Ättika till bil
liga pris i Kryddboden vid Tyska kyrkan hörnet af Srart
mangatan
KLÖFVKK nyss inkommet ined liera sorter
Gräsfrö Vicker i Ygbergs Kryddbod i Clara Bergs
gränd
Canariefoglar
vackra Hane och Hona med Hä-kfcur Regeringsgatan
W 7
Iefvande BLOMMOR bvaribknd en utmärkt
J stor Geranium w ed espalier stor Myrthén Provln
cer och Mänadsblommor Vlndrufvor Oitindisk syltad In
gefära Spanska Nötter Sannvis och Valnötter äfven
som en slöare grönmSlad Häckbur i Fruktboden huset
.« 12 vid Stadssmed )egatan
För Uestillatorer
små BJÖRKKOL brända i ugnar på Kontoret 5 trap
por uop M 4 Södermalmstorg
KALK
Reqvlsitioner å större och mindre partier ställde till
undertecknad inlemnas uti Kalkaiagasinet vid Nya Kungs
holmsbron der priset modereras efter beställningens be
skaffenhet och lefveranser göras äfven vid Mälarens strän
der efter föregången öfverenskommelse
CHRISTIERNSSON
A CHRISTIERNSSON
Diversehandlare
ASTUNDAS HYRA
En VÅNING om S ä 6 Rum med nödiga ut
hus belägen vid Stsdssmed )egat»n Skeppsbron Riddar
hustorget Gustaf Adoir» torg Regeiingsgatan eller Freds
gatan
— Svar hvarest en sådan väniog är belägen
önskas uti biljett till 89 som inlemnas pä Aftonblads-
kontoret
TT SiNYGGT RUM me .1 agen ingång städ
J ning och borstning vid Drottninggatan eller i närhe
ten deraf på måcad Upplysning derooi kan lemnas i
biljett till P »om inlemnas i Kryddboden i hörnet af
Regeringsgatan och Alandsgränd
DIVBUSS
Yinstlista
I99 de Hamburg .Lotteriets
6 :te Klass
öfver da d«n i och 4 April dragna 2000
nummer
Jrt 12 ,956 40 ,000 Mark
12 ,651 20 000 »
1196 12 000 »
1759 5000 »
7541 3000 »
2436 1500 »
Premier
7725 300 »
5711 250 »
6463 250 »
9659 200 »
11 ,685 200 »
10 ,246 150 »
10 ,953 150 »
9249 75 »
12 ,004 75 »
Vinster ä 1000 Mark
M 137 1218 1589 1921 2560 4126
4533 6068 6128 6313 6653 7302 8699
9195 9422 9616 9643 9690 9909 9935
10 ,066
Vinster ä 300 Mark
JY3 2110 2215 2925 3774 4699 5442
5664 5744 6000 7017 8327 8364 9103
9155 10 ,474 12 ,308 13 ,032
Vinster ä 150 Mark
M 9 273 5764 6755 8665 10 ,170
10 ,799 11 ,153 12 .415 12 ,681 13
017
13 ,540
Vinster å 100 Mark
470 1317 2247 2910 3140 5379
6772 7654 8041 9992 10 ,053 11 ,534
11 ,735 12 ,153 12 ,961 13 237 13 ,627
(Forts i morgon
VINSTER
enligt denna lista utfallne lios undertecknad
böra jemte Frilotter utlapas till den 26 Maj
Stockholm den 9 Maj 1840
J L STRINDBERG
ÅSTUNDAS ARRENDERA
En VATTENQVARN med åtföljande jordbruk eller 1
brist deraf endera ar desse lägenheter Svar härå torde
meddelas till Vaktmästaren Sjögren i Kongl Svea Hof
Rätt
UTBJUDES HYRA
Från och msd den l :sta nästkommande JuHi
till och med den 1 påföljande September för begag
nande af resande eiler bättre familj frän landet en slör
re möblerad i bä ^ta trakten på Norrmalm välbelägen
ljus och vacker VÅNING af 8 Rum med Kök och uthus
Städning och uppassning fås äfven på stället om så åstun
das Närmare underrättelse meddelas på Kontoret i hu
set 3 4 vid Skeppsbron
B en t Oktober
första VÅNINGEN uti buset 10 vid Hornsgatan det
5 :te från Södermalmstorg bestående af 9 å 10 rum med
kök m m Vidare underrättelse fås tvenne trappor upp
derstädes
r Rasande
rkytkobrinken
huset J8F 14 Underrättelse lenanas i nämnde hus en
trappa upp
rpvenu <3 gl ^da möblerade HUM lör
-®- eller Riksdagsmän nu genast i S 'orkj
j ^ill sommarnöje uibjudes ea BYGGNING af
Rum och Kök med en liten trädgård belägenbe
ten 3-4 mil utom Stockholms södra tullar är utmärkt
vicker vid en mindre insjö Vidare underrättelse eihål
les hos Vaktmästaren Fahlbeck i Kongl Kommercekol
legii hus å Riddarholmen eller en trappa upp i huset J &r
53 i Clara Bergsgränd
Sommarnöje
med det vackraste läge vid Clfsundaviken hvarest kull
båtar flera gånger om dagen passera samt knappt en
half mil landväg utom Kungsfaolmstull bestående af et
vackert Boningshus med tvenne Vämngar 6 Rum och
Kök Stall för 7 Hästar jemte Vagnshus Trädgård etc
Vidare underrättelse fås i huset M 50 i Mäster Samuels
gränd fil 9 förm och klockan S eftermidd äfven på
dess öfrige egor i nnseecde till köp om så åstundas
Nära Stortorget
En större Salubod med bästa läge som i flera år va
rit begajtnad till Branvinsmagasin är ä ven passande till
upplag af torra varor Nä ?mar« underräitehe fås hos
Kryddkramh Grönlund i de3« bod vid K£paangatan
ROCKAR OCH KRAGAR
lkCtschucktygförddd
AGAR
»t Eagelski Cautschucktyg försedde med vattentäta söm
mar uti Klädesboden »Id hörnet af Storkyrkobrinken och
Westerlånggatan
TTTT7
g
TTaiieTT7
till fabrikspris i Brehicers Fröbod vid Riddar
hustorget
Skånska Klipping *- Sämsk■ och kulörta
HANDSKAR partivis Tröjor och Skinn samt beredda
Skrifpennor uti huset JU 11 i Störa Nygatan två trap
por upp
'kånsk spritad Gåsfjäder uli huset rf 11 å
Slöra Nygatan 8 trappor upp
TJEKTSTS ÖKANDE
pn stadgad ynglint
19 år gammal skrifver fn
vacker stil ej ovan vid Lacdtbruk samt det dubbla
Bokhälleriet önssar plats nu gensst som Bokhållare på
någon Landtegendom eller Bruii Då sö &and ?n för första
året vill erlägga belalniog Sä väl oiundiliga so-« skrift
liga rekommendationer finnas då anmälan sker uli buset
Jfå <17 vid Vesifcflå /jggntBu 2 :ne tr upp
Ylleltimp
mk
p
ett större parti my .ket god i lS
sk rgs iisp hos F
Eisen Regeringsgatan M 3
Takpapper
inbränd TAK
pp
sant i Tjära inbränd TAKSPIS af samma godiända
tillverlrningnr soa Hr Jo >i Fr Hassell i li 'stid ,n inae
baft försäljes i Et - <•-oden i f 4 Bromsisia bise r <l
llö 'orget
Unwiderruflich
■wird sm 27 Mai 1840
Die grosse Herrseliaft
Treffen
nebst schönem berrschaftlicbem Schlosse sehr vielen
andem Gebäuden Ländereien und Rechten etc etc
Schuldtnfreies Eigenlhum eines Actien Inhabers
die gerichllicho Schätzung beträgt
Eme Million 409 ,750 Guldtn W W
Preis Einer Actie 4 P St
Sieben Actien kosten 24 »
Bei Ucbernahme von 10 St ä 40 » erhält man Eine
Gold Gratis Gew Actie unentgeldlich Diesen Gold
Gratis GewinnActien muss ein Gewinn zu Theil werden
der geringste derselb ^n besteht in einem Ducaten in
Golde sie geniessen aber noch den Vortbeil einer Special
Ziebung worin 18100 TrefFer von 85 ,000 ,20 ,625 13 .575
9750 6t25 u s w vorkommen und spielen ebenfalls
an samtliche Treffer der Haupt Ziehun .g mit
Abnehmer grösserer Partheien geniessen noch besondere
Yortheile und erlheilt das unterzeichnete Handlungshaus
welches sich noch besorders fur prompte Uebersendung
der Ziehungsliste verturgt jede gewiinschte Auskunft
HWOLLHEIM W
H WOLLHEIM W :we
in Hamburg
Skillings-Lotteriet
Till dragningen d 28 innevarande Maj säljas i Antiqva
ri«ka Boklådorne vid Nya Kungsholmsbrogatan och rid
Stora Nygatan Nr 20
Hela Lotter å hrilka kan vinnas eri fyrdubbel
Dukat i guld eller för 40 Riir Rgs böcker kosta 8
sk Rko Densoai köper 8 Lotter eihäller 2 pä köpet
Ilalfva Lotter å hvilka kan vinnas en Dnbbeldu
kat eller för 20 Rdr Rgs börier kosta 4 sk Bko
Den son» köper 9 Lotter erhäller en på kepet
Fjerdedels Lotter ä hvilka kan vinnas pii Dukatel-
ler för to Rdr rj ?s bleker kosta 2 sk Bko
Reqvisitiooer frän Landsorten expedieras frän ofvsn
nämr .de Bokhandel dä porto medföljer [KO lotter utgöra
1 lod Dä reqvisitionen uppgår till 6 Kdr 32 sk Bko
lemnas 20 proc rabalt
Personer af känd soliditet som vilja blifva Skillings
Lotterie s Kollek ^örer behagade derom adressera sig til
Antiqvarisiia Bokhandeln vid Nya Kungsbolmsbrogatan
Plats på Mrtik
kll
p
såsom Inspektor eller Bokhållare önskar en ung man
hvilken under den tid af 7 — 8 år han varit engagerad på
Bruk förvärfrat fullkomlig skicklighet att skö 'a ett bruk
äfven landtbruk om sådant finnes De mest hedrarda
både skriftlig» och aiundtliga intyg kunna häröfver pre
steras äfvensom öfver ett i alla afseenden hedrande upp
förande Den som härå behagar fästa uppmäiksarobet
torde hafva godheten tillkännagifva det-a i b ^jetttill «JO
SKPa H ,1 STOCKHOLM och AFTONBLADSKONTORET
Pn Inspektor njfd lörenad skicklighet i verks-
Landtbruks och Bränneri skötsel samt räkenskapers
förande m bi som om ett nyktert och anständigt uppfö
randa ordentlighet och drift kan förete nöjaktiga betyg
ifrån aktningsvärda män önskar dylik emploj till nästkom
mande flyttning eller nu genast Svar afvaktas i förseg
lad biljett till n g 1840 ä Aftonbladskonloret
jpji student med kännedom Sfvea af Iefvande
sprSken
önskar öfver sommaren kondition i Stock
holm eller på landet Adress hvar anmälan får ske af
vaklas Uti till Civis Aoadeaiicus adresserad biljett soro
eöioitages i Konfeklståndet Tid Södarmalmslorg ochhvi
kea äfren toTd-i inaebS 'a naain och karakter
Exposition i fcltoeLIioIm
år 1840
SVENSKA NÄRINGARS ALSTER
Med anledning af den år 18£0 inträffande Riksdag och
då i hufvudstaden förväntade besök ifråa Rikets all o
ter har Svenska Indus .riföreniogen efter nästan enhällig»
uttryckt önsfean af de producenter som hufvudsakiigast
deltagit i förra årens expositioner till förstnämnda år upp
skju 'it den sogq äfven år t839 var härstädes tillämnad
11 K H KRONPRINSEN Föreningens Höge Beskydda
re hur i nåder bphasat upplåta plats för den nu i fråga
virande expositi nen i II K B Hertig Carls palats
vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm och så
lunda täckts hugna den Inhemska näringsfliten med sam
ma höga vedermä 'e af hägn och uppmuntran som vid
1851 års exposition Äfven denna bolla under Rikets Stän
ders närvaro i hufvudstaden och följaktligen Inträffar
den som nu förberedes under väsendtligen lika yttre
omständigheter med den nyssnämnda Del bör då förmo
das att den äfven til sin inre hall skall ieke allenast kun
na jemföra dermed utan flera anledningar låta ock hop
pas en större mängd
och omvexling af expositionsföre
mäl nu än flå Sex år hafva sedan förflutit ocb hvad som
då var för måeges en nybel bar under mellantiden äfven
genom förtjenstfulla bemödanden i flera landsorter blifvit
mera bekint Derigenom har man äfven i Sverige hun
nit allmännare inse vigten af att kunna samtidigt öf
verskåda en icångfald af fullständigare varuprof fråa be
stämdt kända producenter och att obehindradt granska
dem elt tili ;äl !e som med ringa fran .gSng sökes i de hand
landes lager der mångfalden oftasl måste åsidosättas för
qvantiteten der någon upplysning om varornas verkliga
härkomst sällan lika lätt och tillförlitligt kan meddelas
ocb der omständligare undersökningar »f liera personer på
samma gång skulle medföra en med handeln oförenlig
tidsuppoffring Denna v äsendtliga skj ]na emel
lan varuexpositioner *ch varulager eller till
ocb med bmarer långt för della insedd i länder der
industrien är mest utbildad i alla riktningar har dar stän
digt utvidgat expositionernas omfång och för dem stegrat
det allmänna in ressei samma orsaker skola utan tvifvel
medföra samma verkningar inom vårt fädernesland Här
måste likväl m sådan exposition anställd i närvaro af lan
dels Lagstiftare blifva ännu vigtigaro Den kan ej und
pä deras uppmärksamhet lika litet som expositionsföre
Kiålens art sa«at den större eller mindre båg alt låta dem
offentligen undersökas som röjer sig genom olika yrkens
deltagande i framställningen eller undvikandet deraf Da
åsigter som härigenom kunna föranledas torde måhända
ej sakna allt inflytande på offeutliga beslut och åi ,ärder
rörande näringarne och något hvar bland våra industri
ella medborgare finner sannolikt häri ett ytter uare skäl
för begagnandet af det nu öppnade och «S sparsam åter
kommande tillfället att med profven pä sin sk ckligbet
sin drift och sin omtanka framträda or edelbart nfö-Sta
tens representation och alt dervid kuana på ett ögomken
ligt vis ålagalägna i hvad Elån omstän likheterna tillåtit
dem att deltaga i t ;deh»arfvets industriella ntvec ;-ling eller
a
-t tillfredsställa förhruiarnes anspråk dagligen stegiade
genom denna utveckling i andra länder
För alt å hvarje näringsyrke inom fäderneslandet be
reda lika tillfälle att deltaga i denna exposirion komma
dervid att emoltagas alla slags alster från
Lundthushållningen
Bergshandteringcn
llandtv rkerierna
Fabrikerna
Manufakturerna och
Hemslöjd ma
utan annat undantag 1 afseende på sniklarres art än
för dem som icke skulle bibehålla sig oför
ändrade under exposition slidan
Expositionen öppnas i början af JUNI mi
na d
Tiden för dess upphörande kommer alt under dsss fort
sättning kungöras
Exposilionsartillarne åtföljda af dubb 'a fö - (-ökningar
de 'öfver med utsatt pris på hvad som deraf får under
expositionstiden sfyttras emottagas till och i-i d don
15 Maj i exposit .onslokalen emot qvitto å det ena för
teckningsexemplaret af Svenska lodustriförenirgs-ns skatt
mästare Hr Klädeskramhandlareu P A SpRiNaiORW
och qvarb ifva under expositionstiden i föreningens vård
samt på dess ansvar
Då artiklarnes uppslälln ng måste rättas eficr deras
art och den för olika 'öremål mest passandeplats
är det för de exponerande sjelfve förmånligt att under
emottsgningstiden låta inlexna dem så snart soei
möjligt och innan det helas anordoisg måste bestämdt
vara uppgjord
p
Stockholm i Novewber 1839
Svenska Induslriföreningens Direktion
TYLL TVÄTTAS
TAS
utmärkt väl äfvensom Shawlar Shawietter ocb sönder
sprättade Muslins-klädningar om det inlemnas på Afton
bladskontoret
Stål- oeli Messingsduks
Faforik
STOCKHOLM
Munkbro gal an JYi 3
hvarest förfärdigas alla sorters finare och gröfre Metallväf
nader (till och med 39 tums brt 'dd flätai :gsar beten såsom
Bokskåpsdörrar Kakelug ^sskä rmar till förekom »ndH af
eldbränders utfallande Skaleiier målade Fönsterjalousier
och Eldskärmar å Melallduk all sorts dragen lnstrun ut
makardråd Skak
Stål- cch Rull sigter gröfre och fi
nare sill af diverse d :mrisiouer äfv <»som hå-d och vek
dragea Me«s !ngstråd af alla slag Sädesrensningsmaschi
ner Puslharpor och Kaslmascb ner Fäktmasker Silar
Krsllsborstar Karf
Linfrö- och Trabärtssåll Apotbeks
Perforatsåll Sockeibagaresåll med trummor Sädrsbarpor
samt Dammsil och S kidukar till Krut
Glas- och Pap
persbruk Tobaksfabriker Qvarnar och Grynverk med
liera dylika inrättningar Färdiggjorda arbeten försäalj»
vid Fabriken och expedieras skyndsamt emoltagne reqvi
sitloner
Pudrett
Detta kraftiga gödningsämne hvars beredning egenska
per och användande b *skrirvi 's uti Aftonbladet fördenl6
22 29 April oeh D»gbl«det för IB 27 April 4 Maj d å
försäljas till ned &BStäecde pris af Hr A Christiernsson
som träffas uti dess försäljni gtbod uti Kejserska husel
vid Röda Bodarnp expedierar reqvisitiooer ställde i .ill Bo
laget för Pudrellfabnkerne och uppbär betalningen ske
ende
o inlastoinge» efter köparens beqvämlighrt antingen
vid AliSTEN i Mälaren 3-4 mil ifra huvudstaden eller
ock vid GUSTAFSHÖG i Sallsjön midt emot Blockhusud
den Pudrett (10 å 15 Tr till ett geon
.unland per lös
Tunna ------ Bko Rdr 2
D :o i fast #ge af en Tjärlunnas rymd per tunna
med fast - f lg
Gödnings-Fabrikat (20 i 30 Tr till elt Tunnland pr lös
tunna - - - ----«« 1 —
D :o i fastage af en Tjärtucnas ry»d pr T :a
med fast 1 lg
Begge slagt»n ifrån magasin i Stockholm 8 sk Bko dy
rare Man torde få fästa reqvirenters uppmärksamhet
hvilkas egendomar hafva sjö-kommunikation »ed Stock
solm på fördelen att få liim detta gödningsämue före hö
sten under do korta nätterna och då väderläken ofta tillå
ter lastningen i öppna båtar hvarigenom kostnad af fa
slager bespares
G
BOLAGET
Å En fullständig årgång
Pdik
Predikningar
k
g
af framlidne F .rkebiskopen » m Hr doktor
JG
p
JGHÅN OLOF WÅLLIN
emoltages subskription hos undertecknad Tryckt pro
spekt finnes L :s Gest RVLANDER
Bazarn å Norrbto
Uii W J .UNDEQlsT KOMP .S R .ku ^ae
emottages subskription å en fullständig
Å
gg
Årgång Predikningar
f
c
J O WALLIN
bamlinpensom utgöf 3 dlk
c ALLIN
bamlinpen som utgöres af 3 delar kommer att åtföljas
af Förfall porträtt en karakteristik öfver hans prediko
sätt samt hans biografi Subskription är öpp- n till Juni
ft /ariads utgång Subskriptionspriset blir 4 sk Bko arket
Hos HKUZii J1AGGE eniotuges subskrip
tion på
En fullständig årgång Predikningar
af
JOHAN OLOF WALLIN
Samlingen som utgöres af trtmie delar kommer
all åtföljas af Författarens porträtt af in karakte
ristik öfver hans predikosätt samt en lefvcrnesbe
shrifnivg öfver honom — Subskriptionen står öp
pm till Juni månads slut och beräknas subskrip
tionspns t ejter 4 sk Bko för arket — Forsla de
len uttfifves till Jul och de båda följande efter nå
pra månaders mellanstånd
uo ilesia JJuklaaDcilare i Sttickholci ock
Landsorterna roottaees subskription pä
Franska REVOT .UHONf-HISTOKIEN af Thiers
öfversatt af A L
Så v
'da (ifversättnren erhållit ett tillräckligt anial sub
skribenter kommer i hvarje månad ett häfte på 6 ark i
oktav ait uigifvas tryckt pä Macbinpapper Arket blir
för resp subskribenter beräknadi till S sk rgs och kö
pare erhålla det efter 50 procents förhöjning Ett prof
ark å detta klassiska arbete finnes der subskriptionsli
storna äro att lillgi
1 'J a ]TisserihaiideIn
}V ester långgatan M 28
tadt LAGER
finnes ett v *l sorteradt LAGER af ai |a till Tapiss
hörande artiklar som säljas såväl i parti sona»
bestående af
Silke- Ylle- och Bomulls-gtramalj i alla kulörer
Silkes-Iwjitatlons-Stramalj af alla bredder
I ,ln«io-Stramalj (sä kallad Hårduk
guperfint Zephir- eller Te /neaux-Garn
Sandperlor i alla möjliga cbaturingar
Guld
Silfver- och Stålperlor
Cbeniller till brodering och Montering
Tapisseri-Mönsler större ocb mindre
Tapisseri-Silke
Peri- och Tapisseri-Synålar m m
Stockholm l j Hjut
midt emot Kongl Posthuset