Aftonbladet Tisdagen den 12 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-12
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-12
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-12
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-12
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 12 Maj 1840

Sida 1

- J >1 109
Tisdasren
BET TJUGONDE FÖRSTA
1840
den 12 Maj
i Stoc &holm för belt Sr tO Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 52 sk
Öi *er 'ån .£g !»ian
tre månader 5 Rdr Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets Kontor vid Smds Smedje ^atao i f d Zeträji Bod vid
i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds- ^atorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Hjörlings vid Kungsbacken i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
i Lindroths >U Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lagervalls Enkas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af Horns- och Repsiagaregaiorne å Söder
i Nybergs vid Göihgatan samt i huset Nr 58 vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast i förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .midd
• *- Öi *er 'ån .£g !»ian
DÖDE 1 STOCSfiOLM Apothekaren Carl Carlson den
SO s «il Ap :il ir
— ArliUen P A Dimberg den 7
d :» 26 år
— Ledamoten och Deputeranden i Snickare
Embelet Christian Fredrik Röhl d 50 sisil April
— Löjt
nant» o G 0 'Cojtors k enaka Friherrinnan A <neta Wil
helamoa Stjerncrona d 2 d :s 37 år — Handelsmannen
och Bryggare W ^stwans k m *ka Eva Charlotta
Plage« ?n den 5 d 52 år
— Koff
-Kapitenen Fredrik
Blomb ^rts k maka Margaretha Cötistina född Lind
gren d 6 du SS är
— WÄrf«-Ti®aaermannen And We
sterh ]aas Enka Chri .iUn Holmgren d 7 d :s 71 2r —
Maws l i ^rgarstba Petronella Bolmberg d VI sistl A
prii 61 år — Ma &sell Ulrika Fredrika Lönnberg d 5
d :s 7 6
DÖDE I LA \D *ORTER3A Landtbrukaren Erik Till
bfrg d 30 abil Mars och dess hustru Brita Christina
Tillberg född ö-vgman é 1 sistl April å Kuogsöhr
Carl O to son af Kapitenea ocb Rid jaren C A Norden
pkjöli och dess k maka A Siåhlhaariaiar pä Färbo i
Caienare Läo d 27 sisll April 10 aiänader
— Handlan
den Anders Del ns k eoska Anna Margaretha Hermans
lon i 5udik *vall d ^n SS sistl Mars £4 år — Ensefru
Dokt rhosc Mirtba Hasselrot föid B /ironius på Säre
stads Prectgård c 2-J sisll Mars 64 år
LEDIGA TJENSTER Stads - Kirurg - beställningen i
Malmö sök hos Magistraten inom 36 dagar efter den
27 eislS Ap i — Första Lärare - befattningen vid Sjö
maoai
.-Säl ^kapet Skola i Stockholm eökes ho3 Direk
tionen inom en aaåsal efter den 1 dennes
OFFENTLIGA STAMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Lunda RR Roåb ;dare ?ästarea G Fribergs d 24 inst
Augus i
— Norrt "Ij R R förre Kiädesfabriksidkaren f-e
d«riaer3 Kläd-sviifvaregesällen Joh Ar Appelbergs den
49 in *t Oktober
— Säfredals H R Skotaakaregesällen
Johan Bedgrrn ,« å andra rtgd af Tiag sex månader från
d 15 sistl Ap 'il
— Gö hfborgs R .R Guldsmeden Fredr
Petsch !e ?s ri 17 inst Oktober samt Bagaren N M Nord
strö t s d 2fl April 1241
OMYNDIGS Af Svea Oof Rätt Under-Löjtnanten Ba
ron N Fl 'i ?rting sa®t Brfce-Biskopen Doktor lohan
Olof Wall np Enka Anna Maria Wallin född Dimander
uppS ;na ansökningar
— Södra Möre H R Drängen
Joran Johansson i Sbrengiss ^abyUan Eckan Cajsa An
dersdotier i 8 imbramåla förre Båtsmannen Anders Knapp
vid Kä b v garde *rat Bonden Peter Nilsson i Högsrum
TESTAMENTEN Inbördes emellan SkogsOmbudsman
nen .loha - Lunöbprg i Uik Öfvet Westra Wähla Socken
och bani hm 'ry Charlotta Hagberg klandras vid Norbergs
H .R — Af Enkan Maria Albertina Bergius född Björk
holm fH dest «ys
.«rdolter Fru Catharina Lovisa Lenn
boas fö d Sörling klandras Yid Jöuåkers HR
UPPI ö >T P-o 'aget under firma Carl Sprinchom et Son
i Stockholm Ca *l Spnrchorn Jun or uppbär Bolagets for
dringar och be a ar des« skalder
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Lagmannen och
I .an 'R-Sekrr teraren A ;b Nybergs och d ^ss Enkefrus den
IS d :s kl 4 e bo uti Massass hus i Örebro Handlan
den L M W Qtrards d 26 iuet Juni kl 4 e m å So
cietelshuset i Norrkrpog Bagaremäataren N O Styrlan
ders d IS d :s k 5 e m å Stockholms Börskällare
Bandhnöeo C G Kjellmans d 23 d :s kl \t f m å
M»» .«a ^s Kontor i Fablun Handlanden C A Åkermarks
d 20 kl 4 e m å Borgmästar Flodbergs Källare f
Strengnäs
SPEKTAKKL P5 Kongl Iheatern i morgon Onsdag
gurstlinger samt för tredje g :n Namnsdags-Festen
dar s f diverl ^err ent — Näs a Lördag Ml förmån för
85ngl aren d« *rstäde Hr J A Berg för första g :n Lu
cie Hk
- B r u d k n fran Lammermoor hvarefter för första
g :n Scener ur Operan Kärleks-Drycken Musiken af G
Donizeiti
Ved Ko-nel Maj
.ts Allernédigst tillstånd ämnar under
teckrad O .»dagen <t *5 Maj bestämdt för sista
g 5 u g a ti på
Theatern i f d Kirsteinska huset
frams 'äi !a EN NY PRODUKTION å la Plnetli med 9
nya Experiment
och på fleres besrärna för si
sta gången PRO *ÉS STÖRA METAMORFOSE intren
santa Exp r :men er hvilket med stort bifall visades för
Koogi
familjen h ^rstädes Betygande aln skyldiga tack
san het för det odelade bifall den resp Publiken härstä
des godheisfulit behagat tilldela mig — Biljetter äro att
tillgå hos Hrr David ^son vid Drottninggatan på Operakäl
Ja ?e >i HSffit vid incången
Priserne äro i Banko
NMmrrerade platser sk
Premiére 5« »
Se conde 24 »
Början sker kl half 8 e ra A v OLIVO
zoologiska riksmuseum
hii !8s oppe On ?d«gnr och Lörd«g»r 41 ii—S »iddags-
tidt-a Inträdesiorl oihlllss i 12 si Bko rid ingången
1 Vstenaksps- Aiadswienn hus Wr 9a Tid DrottainggaiBn
AUKTIONER
O s <a ;tri d il n .sticstund nle Juni kom
crer gerom frivillig Auktion på stället alt till för
säljeintr u b udas Ett mantal K 'onoskatte Augmectshem
man IULMaRE Nr 3 i Gladhammars Socken Södra
Tjust härad Calmar Län 1-2 mii från Westerviks Stad
bebyijd för Ståndspersoner med ett Tvåvånings hus cch
2 :r e Flygeibyggsingar brädfodradfi och målade med olje
färg samt ti»c ^ie med tegel på bräder och jemts Ladu
gårds- saa ^t öfrig uthus deribl ^nd Bränneri och Byi
sta a i godt stånd Karaktersbyggn !ntien innehåller 8
tapei ^era
'e rum saa .t fcök vind och 2 vindsrum den
ene Flygeln 3 rum kök och 2 vindsrum samt den an
dre Mugn !rö brygghus v
nd och e :t vindsrum 1
Brä oor-e äro inmurade en bräevmsp-mna af koppar
om 53 kannors rymd samt 2 :ne jerepannor Y :d gärdcu
äro två Trädgårdar Jordmånen är af utmärkt godhet
så ett saieaafsastniflgea vanligen påräknas tiil ciinst
10 :do kornet FcrmSnliga läger hf ,ter för odlingar finnas
samt >kog fullkomligt till alla husbehof Hemmanet har
2 större och t mindre Torp hv /lkas åboer samt en Dräng
vid gårdeD förralf« hemmansVukft Vid gården foda
40 Fäkrealu 3 Hastas och 30 ä 40 Fårkreatur- På
ägorne är ett 111 äng odladt s :örre fält som af ägaren
särsM ^dt begagnats och i medeltal på 10 år gif»it öfver
1100 L sp .d Hö årligen utom hsfregröior på upplöjde
och tnei gräsfrö igensådde tegar med hvilken fodertill
gång uninet ^0 å 12 fäkreatur kunna framfödas Den för
husbehof öfverllödiga mjölken sä jes hvarje morgon i We
sterviks stad Om så åslundas kunna i töpet åtfölja in
ventarier 20 Kor 1 Tjur 7 Ungnöt och 28 Fårkr ^atur
all Brännenredskapen cch någon åkerredskap Beial
ningsviltoren kuEna lämpas efter fiöpaiens beqvämlig
h ?t ocb en betydlig del af köpesumman kan få innestå
emot förslå inteckningen i nu ograverade hemmanet
På nämnde dag och ställa försäljes äfven åtskillig lös
e ?endos benåerde af Silfver Tenn Koppar Malm Por
slin Glas Möbler Säng- och Linkläder Skjutgevär ocb
diverse *ndra persedlar Betalningstiden för lösegendo
men bestämmes vid Auktionstillfället Fastigheten får
tillträdas den 14 Mars nästkommande år 18-il Närma
re underrättelser kunna erhållas hos Lagman A Falk i
Westervik
Anstalt är fogad cm enat på stället för Auktkonssökan
de och bete för deras hästar emot bstalning
Måndsgen den 1 Juni 1840 kl 2 på dagen
lrommer 2 Ridhuset i Södertelje stad att geooai Auk
tion för Per Steenmsrks Eoniursoaassa» räkning enligt
Krediforernes beslut till den mestbjudande oåterkalleli
gen fö»sälja« BRÄNNINGE BRUKS- och LANDT-EGEJJ
I )OM belägen i Tveta Socken Öknebo Härad och Stock
holms Län 5-8 :de !s mil söderom Södertelje att af blif
vande Köparen genast tillträdas med växande årsgrödan
efter verkstäld utsäde af inalles circa 34 Tunnor Spann
mål och 30 Tunnor Potates Denna egendom består af
Vllsaximans i 3-4 mantal Kronoskatte-jord har 1 Tull
miölqvarn för 5 par stenar deraf 2 par skattlagde och
1 par för husbehof 1 skattlagd Sågqvarn ired ett blad
1 sintbgd Krog hvilken ensam gifvit minst 4 å 500
Rdr Bko i årlig sfkas»ning ocb behållning 1 större Träd
gård med många frnk .träd 2 Dag *verks-torp jemte lä-
genbeter till fleres anläggning vidsträckt Skog hvilken
väl i sednare åren vanvårdats och medtagits men ännu
är fullt tillräcklig för gårdens behof och efter någre års
vårdad återväxt säkerligen snart riklig såsom förr godt
bete i ilere stora hagar god och växtlig jordmån sa-at
lätta och betydliga odiingstillfällen — Bruket är privile
gieradt på 50 Skeppunds Äaines-smide och oinskränkt
Manufaktur-smide samt dnfves med a Ämnes
1 Kn :pp
och 1 Spik-hammare — Egendomen är utmärkt för sitt
vackra samt ytterst beqväma och fördelaktiga läge e
mellan sjön Lanarea på ena samt den till Södertelje Ka
nal uppgående Hafsviken å andra sidan har de lättaste
och beqvämaste kommunikationer både tiil lands mede 'st
störa landsvägen gående invid Bruket och Qvarnajne
och sjöledes medelst den nyssnämnde Hafsviken der Ång
fartygen hafva sin passage på kort afstånd från stran
den den äger också i Bränninga-ån som får sitt vattan
dels från den betydiiga sjön Måsnaren del frän den of
vannämnde Lanaren samt emellan denne sednare och sitt
utlopp i Hahviken endast omgifves af och går igenom
Egendomens eget område
— ännu obegagnade vattenfall
och förmånligaste tillfällen till llere anläggningar äfven
som ibland egendomens förmåner må nämna» Fiske bå
de i Saltsjön och Lanaren jemte särskildt Ålfiske i Brän
niage-én
— Abyggnaderne deribland Corps de Logis in
nehåller 20 Rum äro brandförsäkrade till 15 ,000 Rdr
Bko och alla afgifterne betalda
—- Vid Auktionen bör
minst ea sjettedel af inropssumman genast af köparen
såsom handpenning erläggas återstoden deraf ett lån i
Rik Ständers Bank och ett i Kgl Theaterns Pensions
Kassa troligen fä innestå betalas 5 månader sednare
derest icke annorlunda med Inteckningshafvarne öfver
enskommes Vidare underrättelser meddelas dels på stäl
let af Inspektören derstädes dels i Stockholm afHrKon
trol ören Fernholm som alia dagar träfras i Assistans
Kontoret dels af Hr Sekreteraren Schuitz hvars adress
är Södertelje och Eneby Gode Männen
t ^redag .ia dao 15 i denna raåoad försäljas å
lägenheten Tomteboda nära Carlberg genom frivillig
Anktio» som börjas kl 11 f m diverso husgerådsiaVer
af Koppar Tenn och Malm diverse Möbler Jern- och
Blecksaker Sangkläder Gångkläder Linne Porslia och
Glas m m Åtskilliga vid lakering af Läder begagnade
inventarier deribiand En större skrufpress af jern och
diverse annan lösegendom hvaribland diverse Åk- och
Kör-redsk *p en Mangel och några Bikupor Såsom
säkra kände köpare lemnas anstånd med betalningen till
den 1 nästkommande September men okände skola be
tala vid inrepet Bromslen d 4 Maj 4840
Anders OLSSON
Auktions-förrättare
tskilligQ i Stockholm varande arfvingar efter
1 *■ den på Demerary aflidne Plantage-ägaren Jonas Nils
son Lambert som efter sin moder äfven kallade sig
Wennman hafva för ändamål af den dem gemensamt
rörande familje angelägenhet dels redan samlat handlin
gar dels äfven andra upplysniugar och införvänta flere
De inbjuda härigenom alla sina båda kända och okända
snedarfvingar att antingen med det första bit insända
behörigen vidimerade afskrifter af alla i arfsfrågan upp
lysande äldre och yngre bandliagar och brefväxlingar el
ler ock för ändaaålet här i Stockholm sammanträda den
15 nästk Juli kl 5 på eftermiddagen å Stockholms Börs
uti det rum som på källaren anvisas Före detta sam
manträde kan i ärendet brefväxlas med Stads-Aktuarien
G Djurberg i Stockholm hvilken af öfrige bär varande
arftagare åtagit sig att emottaga och meddela de tiil
dem insände uppgifter m m
Oerrar Fordringsägare uti Handlanden C A
Steenmarks i Södertelje Konkurs behagade på Kon
toret i Huset Nr 7 vid Störa Badstugatan utlaga första
utdelningen
Brimnsdricktiingen vid
Carlsbader-Inrättningen i Stockholm
börjar den 1 inst Juni och slutar den 3t derpåföljande
Juli Försäljning af mineralvatten på bouteljer fortgår
jemt och reqvisitioner som inlemnas vid Inrättningen
belägen vid Carl Xlll :s torg ingången från Knkhusgränd
expedieras skyndsamt äfvensom desamma kunna med
Posten afsändas direkte til undertecknad som om af
sändningen föranstaltar Hr Lif-Medikus m m Ner ^ian
fortfar att vara Läkare vid Inrättningen Stockholm den
9 Maj 1840 C G M03ANDER
Carlsbader-Bruniisinrält ningen
på POHLSRO vid stora slätten å Kongl Djurgården öpp
aas den 1 nästk Juni på samma vilkor som d föregå
endeåren för servering af alla slag så varrra som kalla
artificiella mineralvatten beredde med yttersta omsorg
af undertecknad P- O ALMSTRÖM
Ångfartyget jBVederik VI
Kapten H«ss afgår
Från Köpenhamn till Traveaithde på
.6 å 18 timmar
hvarje Måndags e m fel 3
Från Travemiinde till KöpenhamD hvarje Tisdags afton
kl 6
Från Köpenhamn till Kiel på 19 å 21 timmar hvarje
Thorsdags e m kl 4
Från Kiel till Köpenhamn hvarje Lördags afton kl 7
Priset pr person i t :sta Kajutan c :a Sv Bko Rdr 1 1-2
D :o d :o 2 :dra d :o » » n »10 1-4
En timma efter ankomsten till Kiel hvarje Fredags
middag afgår en Kgl Diligence på *0 timmar til Ham
burg 0dit resande samma dag kunna anlända Diligence
fraktfn är 7 Rdr Sv Banko — Frrn Hamburg afgår re
gnliert Ångfartyg till London Hull Newcastie Havre
DunkeTquen Anis er dam etc e«c I Köpenhamn anmä
ler man sig n i Ku«el Nr 395 »Kronprindtessegaden» uti
Kiel hos Hr K A Chrlstiani samt uti Lubeck bos Hr
D G Witte
A jägfertyget S w i t h i o d
a 'går härifrån tili CALMAR CARLSHAMN
YsTAD och Lii BECK Thors ,dager» ci 14 SSaj
k 10 f in Närmare iinder-äitelsa meddelas å
Ångfartygs-konioret i södra hörnet af Kolvhuset
vici Skeppsbron
ÅNGSKONERTEN ÖRNSKÖLD
förd af Kapten C J Kempff afgår bärifrån till Hudiks
vall Onsdagen den 15 dennes kl 6 förmidd och arilö
per under vägen Öregrund Gefle och Söderhamn Tiil
alla ofvanrämnde platser ecnoilagas passagerare och frnfct
gods Bref emottagas uti en ombord bt fintlig bref åda
BiJjetter för passagerare försäljas på undertecknads kon
tor vid Slottsbacken Restauration finnes ombord
Carl Robert FORSGRÉN
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgår alla Tisdagar kl 5 e m till SÖDERTELGE WE
STERVIK och WISBY samt återloanmer Lördagsaftnar
ne Biljetter sälja hos C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan
ÅNGFARTYGET FREJA
afgSr »Ila Söndagar kl f os lill SSaiiaerrec och Slör
på aflonen
» » Måndagar II 9 f till Slrengräs och Tbors-
bäMa ocb åter Tisdags kl 8 f to
» » Onsdagar il 8 f sa till Upsala ocb åler Tbors
dagar s t
» » Fredagar il 8 f sa tiil Cpfala cch åter Lör
dagar s t
Biljeller säljas hos C O Strindberg yid SlRdssciedje
gatan
OBS Alla som löpa Biljetter ombord betsla 3 si Bko
öfver taxan
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgår hvarje Tisdag» oeh F edags morgon kl till Streng
näs ocb Westerås samt återvänder Onsdagar och Lörda¬
gar vid samsna tid Fartyget anlöp0r Strengnäs på afie
ssn kl 4-8 till i och på återrestm kl i-2 till li f m
Biljetter för pastagerare säljas i Stockholm å Rederikon
toret Nr 29 Lilla Nygntan i Strengnäd hos Handlanden
Rydberg och i Westerås hos Inspektor Alström Proper
Restauration finnes ombord
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Tborsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Oasdagar och Fredagar il
8 f m Biljetter säljas uti L J Warodells Tspeteiagasin
i l ^rgstrahlsia buset Passagerare som ej köpa Biljetter
b (ft Kosimissionären betala desi ombord med 8 sk Bio
förhöjd afgift
Till Nyköping
g
Ångfartyget ELLIDA som nu undergått
dlii
betydlig reparation och biifvit forsedt med ny panna af
går Tisdagen den 19 Maj kl 6 f .m till Söder-Tolge och
Nyköping snm återvänder hit Tborsdagen den SI vid
samma tid Biljetter för passagerare säljas i Tjäders bod i
vid Riddarhustorget FraStgods bör vara tllemnadt om j
bord till kl 6 e m föregående dag Restauration fia- j
nes ombord
_
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
åfåSfcblill ÖFdd15
_
afgår från Stocfcbolm till Örebro Fredagen d 15 Ma kl
6 f ra Fraktgods emottages alla dagar på Lastfailyg
vid Riddarholmen Biljetter för passagerare säljas hosL
J Blomqvist Storkyrkobrinken Nr 9
ÅNGFARTYGET DALARNE
R
afgår hvarje Onsdag och Lördag kl G f .m med lastpråm
f .ån Stockholm till Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget RAKETEN afgår i morgon Onsdag
frän Stockholm till Söder-Telge ocb Norrköping
kl 6 f m och COMETEN från Norrköping till Stock
holm samma lid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 7 f .m till Söder
Telge och Norrköping och åter alla Tisdagar vid samma
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells
Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Restauration fin
nes ombord 1 Pråm ficaes alltid vid Munkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
on-
.edagar kl 7 f m ifrån Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder a 'la Onsdagar och
1-ördagar kl 8 f m ifrån Arboga tiil Strengnäs ocb
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekommenderade bref emel
lan ofvannämede Stationer emottagas uti läste bref lådor
ombord och lösas af emottagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f m till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
för Passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
och Thorsdagar kl 8 f m till Strengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells TapetMagasin i Bergstrahlska huset Restauration
fianes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår nästkom Lördag d
SägaSéeb-16 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
oph återvänder Tisdagen den 19 Maj k 8 fm Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Msgasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
.TILL DROTTNINGHOLM
"gSr Årgslupen DROTTNINGHOLM sila Söcknedsgar
2rl 12 f .m återvänder kl 6 e .m Biljetter säljas ombord
FRÅN STALLMÄSTAREGÅRDEN
till JERFYA och tvertom komma de vanliga Jbåtarae att
börja sin fart Söndagen den 17 dennes på samma tim
mar som de föregående åren nemligen f m kl 7 8
9 1-2 14 och kl 12 Efterm 2 4 5 6 ii 9 och 10
Till slutet af Augusti gå 2 :oe Båtar om Sön- och Oelge
dagarne äfven på mellantiderne nemligen f m kl 1-2
8 1-2 9 3-4 10 och 1-4 till 42 Efterm kl 1 5 1-2
5 1-2 6 7 1-2 9 1 2 JO och f-2 II
T ^U Gefle är Sjélägenhflt för fraktgods och
-®- passagerare med Skeppet Fama Kstpt J Bolin När
mare miderrättelse erhålles hos Skeppsiiarersrne
G K Flygabson et Son
Till Gefle är Sjölägenhet för fraktgods o (h
passagerare med Eapt J R- Söderström S &rppet
Minerva Närmare underrättelse meddtU Skepp ^klare
rarne O E Flygarson et Son
RIKSDAGEN
PKESTESTÅNDET
Plenum den 9 Maj
Diskussionen hvälfde sig under hela detta pleiium
UriBg Statsutskottets beläokande X Al röraude ut
gifterna under S :ehufvudlilchi ^anslagen (örförsvars
verkel i :a punkten rörenae det af Kong Maj :t
beg &rta men af Smtutskottet aistjs kta anslag sf 4 ,200
Rdr till lön för Presidenten i Krigskollegium för
orsakade en temligen liflig rörelse pä den episko
psla bäBken Hrr Tegnér Holmström Heurlin och
Hedrén sökte på hvarjehanda sätt bevisa nödvändig
heten af det begärta ensiages för hvilfcet dock in
gen annan af Ståndets ledamöter höjde eia röst
Hr Tegnér 1 yeUCnskade de nje departenuntalcho
ferne och landet om det verkligen lyckades dem
att åstadkomma alla de besparingar man sf dem
förväntade På andra hufvuaiiusla hade besparin
gar af mer iin 800 ,000 Bdr blifvit kalkylerade på
deras organisationsförmåga och nu ville man äf
ven i förväntan af en ny orgBnisstion af Krigskol
legium vägra lön åt chefen i detta verk Talaren
föreställde sig att den nya organisationen af Stste
rådet väi komme att sätta Krigsministern i när
mare beröring mod detta kollegium än hittills
men visst icke komma att göra presideutsembetet
öfveiflödigt — Bifkop Holmström påminte Stån
det att vid förra Riksdagen ej (aocs många olika
meningar om nödvändigheten af en presidentslön
för Krigskollegium Statsutskottet hade väl före
slagit att embetet kuede bestridas af någon tjonst
fri generalsperson men det var ej gifvet att Ko
nungen alltid fann någon afskedad G«nersl pas
sande till chef för ett embetsverk med så mång
faldiga bestyr som detta Regeringen hade ge
nom Ständernas vägran af desta snMog vid förra
Riksdagen varit nödsakad anvisa Presidenten i
Kr Igskollegium ett arfvode på besparings me Stats
utskottet hade klandrat denna disposition och Ta
laren kunde ej tillstyrka att deu fortfore Det
vore bättre att anvisa en ordentlig len på stat .—
Biskop Heurlin talade i synnerhet för uppförandet
å stat af de 16S /2 tunnor spanmål Kongl Mai
.t
begärt för löneregleringen inom Krigskollegium
efter dess nya organisation Vägran fcäraf skulle
föranleda att denna reglering finge göras om hvari
genom i räkenskaperna skulf .e uppkörerna mycket
bråk genom afdrag af kanpar cch hsl
'va kappar
spsnmål ä /lönerne och Krigsministern sättas i
bekymmer
— Biskop Hedrén förenade sig m«iJ
do andra Hrr Biskopar i yrkande «f åteneroiss
Å andra sidan telade P /ostea Ödman för bifsll
tiil Statsutskottets förslag Yid arméens fördel
ning i divisioner och brigader hade en Indelning
b lfvit anslagen till lön åt P .esidenten i Krigskol
legium men <iå denua organisation gsderme a ujjp
bäfdes haée indelningen 1835 frångått Krigskolle
gium Sedermera hade ett arfvode om Tiliren
mindsa rätt af 500 Rdr i månaden biifvit snvi
sadt Presidenten på hasparingarne och extra ut
gifismedlen Di genom införandet »f departemea
tilstyrelse ea ny organisstion af det ifrågavarande
embetsverket efter all sannoliktm förestod trodde
Talaren ett löneanslag för en President dersiädt»
mindre nödvändigt Om detta embete skull® fort
fara insåg hen intet hinder att ju detsamma fcunds
uppdrages åfc någon tjenstfri genesalsperson
1 samma syftning sorn Prosten Ödman yttrade
sig P ;ostarne Sandberg och Hallström ms-d hvilka
Doktor Björkman ocb Prosten Ahlqvist förenade sig
Denna punkt af betänkandet återremitterades
Lektor Käll
jveti reserverade sig mot åter esnis
sen Flere af Ståndets ledaatöSei hfide redan vii
fö /e ^sende tillfällen fästat uppmärksamheten pä
den aftagande välmågan i jandet och på nödvän
digheten af lindring för folket i dess tungs skat
tebördor Ingen kinner detta bättre äu ^resten
om han vii känna det Det hade m <D $«o tång
fördfailii Talaren Deklsgansvärdt och fftrundreni
väidt att bespariagsanaan inom Statsutskottet säl
lan vunnit Ståadets enhälliga bifsll U-skonet bsds
säkerligen vid uppgörandet af sina betäEksiideji
afmätt utgifterne efter lillfrånferne Nu vill maa
sönderrycka ocb förkasta U .skottets förslag hvil
ket måtte vara afsigten med de många åtsrreciis
serne hvilka synas öfverskrida gräns och måtta
Talären trodde hvarken Kocung eller land vinna
derpå Konungen älsksde land ocb folk ocb kunds
icke vilja se detta folk allt mer och mer utar
mad Man fisge *j blott se på bohofven man
finge såsom crdsp-iåket lyder rätta mun efter trat
säcisen ocb sträcka foten efter fallen Throntalet
hade i g i f v i t det glada hoppet cm en minskning i
skattebördorna men detta hopp börjide ålit mer
ocb raer försvinna Talårstn fruktade ej till lan
dets bästa Han skulle ej anse sig motsvara he®
mavaraaide kommittenterg förtroende om bar ej
öppet och oförstälidt yttrade sits tat .k3 D t vore
ej hans afsijst att fö :närma elier fåra någon
blott att söka det gemenss .uma målet allmänt
väl En del af Ståndets ledamöter kor me må
hända från mera välmtende bygder än han
de kunde då so folkets belägenhet ur en ei ;nan
synpunkt Hatt hjsle entniDg äfven för den öf
vertygels som vore motsatt hatis
Prosten Sandberg oeh ett par andra ledamöter
af Ståndet instämde i hvad Hr Källgren yttrat
Aod .a puukten i betänkandet om anslaget för
Krigabofrätten förekom derefter i ordningen Stats
utskottet hade väl föreslagit fortfarande af det hit
tills uppförda anslaget mea derjemte föreslagit
Ständerna att anhålla om upphäfvande af deBoa
domstol och dess befattnings öfvei flyttande på Hof
rätt erne
Prosten Nordhammar ville tfldraförst tillkänna
gifva i inånga stycken den mening att svenska
folket i många provinser betiöfde lindring i skat
tehöidorna och att en sådan lindring vore af högst
nödvändigheten påkallad Min måsta nu komma
från ord till sak Det vore en pligt för honom
att redogöra för sitt handlingssätt han hade dels
gjort det dels ämnade han gö-a det Naturligtvi
saknade han insigt i krigsväsendet dä det vore
fråga om dess detaljer men han kunde deremot ej
fråckänna sig sjelf föjmågan alt hafva en mening
om det hela Han utgick dervid ifrån tvenne sat
set den förste att fäderneslandet icke kunde för
svans utan en ändamålsenligt organiserad natio
nalbeväring Konungen sjelf hade sagt det och
det vore ej farligt att tro denna autoritet Den
andra satseu vore den att denna organisstioc icke
kunde ändamålsenligt verkställas så vid» Icke be
sparingar på andrs utgifts bål I görss Detta vore
Talarens fullkomliga öfvertygelse och hen atödtle
den blaud annat på officiella uppgifter tå de
upplysoinfav om förbllUndet med svenika jo .dcns
skuldsättning hvilka fionas i JustitiesUtimiciMfins
af trycket utgifne etnbetsberätteistr Enligt dessa
embetsberätlclser hide svenska jorden ifrån 1831
till 1837 blifvit skuldsatt med 56 812 ,184 Rdr Un
der simma tid hada väl intekningar blifvjl dö
dade till ett belopp af 24 800 ,000 Rdr men suiu
man som återstod blefve i alla fall den hösjst be
tydliga af 32 000 000 imrmed jorden blifvit skuld
satt under loppet af 6 år Man kunde väl häri göra
något afdrap för gamia intekningars förnyande och
äfven nt ?dgifva ait åtskillig kunnat blifva aieri-e
taldt utan att det synfes t Jusiitlestatsministerni
embetsberättelser men på det hela vore förbålit-n
det med skuldsättningen ailtförstsrkt i ögonen fal
lande för att icke väcka en sorglig uppmärksamhet
Under detta niSrkvärdiga ftc um dolde sig den högst
eftertänklig» sanningen att SveDSka jordeu åt från
är skuldsätter sig Om man för stt ej rätcs för
högt blott antoge hälften af de 32 millioucrBe el
ler att jordbiUk»t under 6 år Ck4t sin skuld med
IG millioner st blefve i alla fail den slutsttstc o
fclbar att jordbrukaren öfverhufvud under denna
tid ej varit i tillfälle att betala på sina skulder
Kan man väl dä säga att jordbruket är i ett sti
gande välstånd Dei går tvertom nedåt Talaren
ville ej dermed sägs ett ej mSnga partiella för
bättringar skott i jordbruket under de sednare ä
ren men dm högre afsastningen svarade ei emot
de högre ränterna och de på jordbruket bvilende
bördorna Jordbrukirne öfverhufvud sku dsatit sig
ärligen allt raer och mer — På dessa grunder ha
de Talaren för sin ringa del mycket betänkentie
vid att gå in på tyngder Allt »om rörde landets
försvar hviiadc tyngst på jorden och man borde
taga i betraktande det verkliga tillståndet i Iscdet
Tälståndet hsde ofelbart sjunkit I Uppland den
provins Talaren bäst kände hade iadusårdarne se
dan 1854 minskats med en fjerdedel Kronoutsk yl
éerne gingo väl in men mea förde sitt foder jin
boskap till torgs Förhallsndet borde fästa styrel
sens allvarligaste uppmä ksamhet och innan lan
dets verkliga belägenhet blifvit tagen i betraktan
de kunde Talaren ej lemna sin röst till många at
de anslag »cm blifvit begärda Han kunde dock
ej helt och hållet instämma i Statsutskottets Jstg
ter ehuru han gillade asss sparssmbets-ar .ds
I afsennde pa den speciella frågan om Krigsbof
rättens indregcing yttrade sig bifallande Doktor
Björkman Prosten Gumelius Biskoparne Hrurlin
och Holmström samt Prosten Ödman Blott i af
seende p« formen för framställningen ti Koref
Msj :t beslöts återreffiiss till Sutsuukotlet Det
ansågs nemligon att den underdånig» 'Snskau här
om herde ske utsn snmmisnharg m '1 »tatsretrt«
rir .Mm
Ö ?v ?r staten för generalitetet diskuterades ca

Sida 2

stund u 'id att n
got bsslu fattade Dänna punk
.i SiatsUt»koU«H betänkande biaf imedloriiu icit
åtsrremutarsd utan lommdes öppen sill j tter I igår e
bebandiicg För iadajningen af ea generalb <j /äl
hafvare-pUt® på sitt Uisiottet föreslagit \tirade
sig H r Ödman Säve Björkman Sandberg c c b
Ahlqvist Dta motsatta sidans Talare voro Hrr
Jtcrtin Heurlin cch Stenhammar
Punden om inirasri g af öfverkommeadaots
emb tet i S ;jcihoim åtsr emitterades tå begaran
af I» ;tor Stenhammar hvari fläta instämde
JO- K rsaUaasBiieas på Cirlberg förvandlande
fiii en UUampniDgtfkoia för armcsn bafäl pi sau
SsstsU :s
iov .et fö /esiagis talade Hrr Björkman
Grafström Säve och Ödman Bijtop Tegnér ij
stäaida fuUsomligt nasd StstsUiskotiel i avad det
samma yttrat om »kadUgbeten af ensidig riktning
i unciii visninsea till ett visat yrke i de yngre å
ren m *n han fuktade att en betydlig börda blefve
laga i de D .ifvends militärer hvflfca skulle genom
gå siola gymnasium och universitet innan de
korr .mo ti Cirlberg Haa skuäie däck för sia dei
ej motsätta sig förlaget
I ansaesde till g jard anmärkning att allmänna
Bcsvä 's- och E ioaoini U t skottet enligt 84 § Riks
dagaordningen bordt behandla denna fråja beslöts
åte n utsa deraf till SiatsU .skottet
Tjiite puakten rörande bsgärde mea af S ;ats
U skottet avstyrkte 19 ,500 Rdr til lönefjilnad åt
offic re vid indelta kavalleriet
'terremitterades
Äfvenied s t-ettonde punkten rörande anslaget för
eiercU-fqvadronerné
Fjjrtoiv .e puakten acsiagsn för Gardesregcmen
tame
Prosten Ödman Hsn kände ginska väl innehål
let af 80 g Regeringsformen sam sttdgsdn att in
ga förändringar kunde ska i indsloingoverket utan
båda s-atsmakternss samtycke Hvad den värfvade
arméen deremot angick trodde han att det hell
och ballet berodde af Ständerna buiuvida di till
densamma vilie bevilja anslag eller tj Vårt för
svarsverk hada på 30 år kostat oss 118 ,000 ,000
Rdr — en ganska vacker summa Det kuade vara
tid att tu täuka på några besparingar Dea före
slagna indragningen af befäl och hästar vid Lif
gardet till häst och de tvenne fotgardemes sam
mans :åead3 till ett regemente trodde han gansäa
Väl kunna gå för sig Ea del afvaktposterne voio
säkerligen mindro nödvändige Hvarken Ständer
nas hut Kollegierna eller Banken trodde han löpa
någon fara äfven utan vaktposter om dagarne
Delta skulle straxt leda till en betydlig besparing
London med en folkmängd af mycketöfver en million
hade ej mer än 10 ,000 mans garnison Stockholm
skulle ai säkert kunna vara belåtet med 600 man
P
-osien Hallström talade i samma sjftning som
Prosten Ödman
Biskop Tegnér ville ej motsätta sig bssparingar
som kunna vara möjliga Natlonalbevi ingen ut
gjorde förnämsta delen af vårt föisvar Hästgar
det vora det djrane af alla våia regementen och
fean bads »j emot att någon indragning der skedde
Han befarade dock att Statsutskottet begått något
misstag vid kalkylen öfver besparingen som här
igenom skulle uppkomma och ingick för att be
visa delta i åtskilliga detaljer
Djktor Stenhammar och Biskop Holmström ta
lade emot indragningen och yrkade återreiniss som
äfven baslöts
Eeoitocde punkten Kronprinsens Husarrege
mente
Härom uppstod cn rätt underhållande och liflig
diskussion P .oslen Berlin yUrade sig först och j
tyskia regementet hafva egt häftiga vedersakare i f
Statsutskottet Den olikhet i afbeing som es :de
rum för manskapet vid detta regemente och den
andra värfvade truppen i Skåne Wet .des artilleri
vote obiliiR och borde upphöra Hvartill förslå-
K«t ^förlägga ea sqvadron af regemenlel .till j
Norrland kuade vara njttigt var Talaren icke i
ständ att begripa Det skulle med öra betvdliga
kostnader och stark afgåag af macskap innan de I
huano vänja sij vid klimatt Dsu sorgliga ham-
sjukan skulle konimd dertih dst vore ett slags
förvisning till Siberien I Norrland funnes både
rra äap och hastar om ea kavaileritrupp der an-
saga nödvändig sä kunde den ju uppsättas pä stäl-
Jet utan att den behofde ditflyttas från Skans
Detta förslag liknade ett fantasi-snel af Utskottet
Det säj ut som hade Kronprinsens Hu .arrege
1
menta svårligen försyndat sig emot det Höglofliga
Utskottet
Med Prosten Berlin förenade sig Prosten Sylvan
Professor Bolméer hada ingenting att anmärka
emot den föreslagna minskningen af regementets
nummerhästar men ansåg obilligt att manskapet
skulle vara sämre aflöat än den andra värfvade
truppen i provinsen hvarföre han yrkade iterre
miss af betänkandet
Prosten Ödmar Kronprinsens Husarregemente
hörer äfven till de dyra trupperne kostar nästan
lika mycket som Lifgardet till häst Talaren för
sin del instämde i hvad Statsutskottet föreslagit
om minskning af hästarnes antal och att ej något
Ckadt anslag för befälets lönerejlerlng mitte be
viljas Deremot assåg han billigt att manskapet
finge lika aflöning med den andra värfvade trup
pen i Skåne och gillade ej i den punkten Utskot
tets förslag Hvad det der «Siberien» angick som en
föregåeade Talare omnämnt så hade prosten varit
i Torneå-trakten och kunde försäkra att det var
ett oäudliges trefligt nSiberien» Indragning af
nummer vid Westerbottens regemente hade redan
i flera år egt ruan för att
få en fond till organi
serande af en kavalleri-iqvadron i der trakten
Regeringen ansåg således en kavalleri-trupp der
nödvändig och hvarföre skulle det ej gå an att
flytta ea trupp frän Skåne till Norrland
B .sop Hedrén fann en motsägelse i Utskottets
forsla r då Utskottet på ett annat ställe 1 sitt be
tänkande förklarat att kavalleri-styrkan ej borde
mijskas Doc föreslagna kommenderingen till Norr
land etulle åsyfta indragning af Jemtlands Häst
jägare-rqvadror Den sista punkten af betänkan
det som Innehöll projektet om denna förflyttning
ansåg biskopen olämplig och böra utgå Yrkade
åtemraiss
Doktor Björkman ansåg den föreslagna indrsg
Biag-Jn högst angelägen så vida den är möjlig Ut
skottet fcado med fullkomlig opartiskhet behandlat
frågan men just i följd deraf funnit att någon
tillöisaing i gaget för manskapet vid d *tta rege
mente ej borde ega rum då en dylik förmån
af
slogs för andra
Professor Grafström instämde med Biskop He
drén deri att punkten i betänkandet om en sqva
drons frånskiljande från regementet och förläggan
de till Ncrrlaiid borde utgå såsom ej innefattande
en uttryckt önskan utan blott cn framkastad idé
Talaren vore Prosten Ödman all tack skyldig som
så välvilligt mildrat den mörka målningen af Ta
larens hembygd Det kunde väl dock i alla fall
anses sSsom en späkning att på en gång försättas
från det rika Skåne till det fattiga Westerbotten
Prosten Sidner hade af lätt begripliga skäl icke
deltagit i diskussionen rörande tredje hufvudtiteln
emedan han icke ansåg sig ega den sakkännedom
som dertill fordrades Men då det nu började låla
nog fientligt emot hans hembygd så kunde han
icke 'äugre iakttaga tystnad Han tackade Pro
sten Ödman för den lockande beskrifning han gjort
af Norrland men önskade att den icke måtte väcka
begärelse bland militären på andra orter att flytta
dit Derifrån bed kan Gud bevara provinsen Det
'kulle komma att betydligt minska den treflighet
e
n
d
s
v
e
d
s
m
t
h
d
s
n
p
e
R
ä
e
n
o
li
r
g
a
m
S
e
i
s
1
d
an
h
kr
dar nu råder Han vil /e på allt sätt protestera
imot fö flyttning af militär till Norrland
Biskop Heurlin förenade sig med dem som ta
lat för ökads gage åt manskapet vid Kronprinsens
Husarregemente I afseende på den projekterade
foiflytsniogea af en sqvadron till Norrland ansåg Bi
lköpen omöjligt att i fal cn sådan blefve af den
sqvadronen kuade anses tillhöra regementet Den
skulle i sådan händelse sflösas af andra det blefve
n artig march hvarje år från Skåne til Norrland
och 1 c 'äo litet kostsam
Doktor Agrell fann förslaget om sqvadronens
förflyttning till Norrland ganska vilkorligt Det
börjades med om Det torde för öfrigt måhända
vara nyttigt att äfven under fred vänja sig vid an
nat klimat cch magra orter och ej alltid ligga
och moja sig I krig finge man ej välja lokal
ulan g i dit man kommenderades och det vore bra
att på fö .hsnd vara van dervid
Doktor Morén önskade att Ständerne måtte vara
beskedliga emot regementet så kunde måhända
den önskade vaktposten vid diskonten i Malmö
erhållas
Prosten Nordhammar förenade sig mod Prosten
ÖJman
Profsssor Retzius tillstyrkts förhöjningen i man
skapets gage
Danna punkt återremitterades
Detta skedde äfven med den följande som före
slog upplösning af Wärmlands fältjägare Emot
detta fö-slag yttrade sig Biskoparne Agardh He
drén och Heurlin Professor Geijer ssmt Prosten
Berlin Prosten Ödman och Doktor Björkman ta
lade deremot för bifall till Statsutskottets förslag
EN ÅTERBLICK PA DET FÖRFLUTNA MED
AFSEENDE PÅ DET TILLKOMMANDE
Artikeln XV
r
00
a
e
f
m
a
o
r
pa
e
g
n
m
n
m
r
t
r
h
e
ot
r
e
m
g
FÖRSVARSVERKET TILL LA .NDS
„ (Forts från J8 98
Ar 1823 hade Rikets Ständer till Konungen
aflemnat den skrifvelse som vi redan meddelat
i XIII artikeln och som synes hafva kunnat för
anleda regeringen att med allvar påtänka en
omfattande plan för framtida reorganisation af
arméen Bevärings-pligtens ändamålsenliga ut
sträckning ständiga knektehållets successiva för
minskning de derigenom uppkommande bespa
ringars användande till lindring af skattebördan
för jordbruket en klokt ordnad ekonomi med
de delar af landtförsvarets materiel hvilka be
höfva i fredstid beredas om de i behofvets
stund skola vara att tillgå inskränkning i de
delar af materiellen hvilka under freden så att
säga ändamålslöst förbrukas befästningssystemets
pnncipenliga utveckling i sammanhang med för
beredandet af en aktiv national-beväpning se
der hvad man förmodade hafva bordt blifva re
geringens syftemål efter att hafva emottagit af
Rikets Ständer vid tredje Hufvudtitelns öfver
lemnande en bestämd förklaring angående nöd
vändigheten »att söka tillgång inotn de redan
varande anslagen för försvarsverket» såsom vi
äfven i ofvanuamnde artikel åberopat Att Ri
tets Ständer endast i allniäuna ordalag fram
h j ställd sj jsigt må e tadla3 när
lnan j_ i
i f j • -
r
e ll !okon ,mer de opinion som su ofta framka-1
n stas och som då ännu var rådande att »den
i stort fältherren på thronen» bäst och ensam
- kunde bedöma och utföra allt livad till krigs-
l j väsendet hörcn m m och hvarmed man möt
i „
a te hvar !e for3ok att JSora 8allande några foian
e I drade grunder för vår mihtär-organisalion Det
- är först nyligen som man synes hafva börjat
s nfskudd sig denna fördom hos Svensken i 6 :te
e cch 7 ;de led alltsedan några krigiska konungars
- „ 0 f
ö
-
*ranigang förblandade vara forfader
s sg„ äfven Rikets Ständer vid nämnde
c i ca on t i- r i ••
1 R ,ksdag- 1 e skrifvelse af den 29 Juli frarnba
a ra den önskan »att en jemnare reglering med
a
s
t
e
e
n
r
t
t
t
n
t
r
f
n
Indeldta armuens löner måtte verkställas och ett
minimum af lönebeloppet bestämmas för hvarje
grad» Ständerna yttrade sig anse olikheten »e
gentligen föranledd af arméens i sednare tider
(år 1816 förändrade organisation hvarigenom
befälets personal blifvit betydligen ökad» men
de tillkänuagåfvo äfven »att Statsverket saknar
tillgångar att genom ytterligare anslag bereda be
fälet förbättrade lönevilkor» och anhöllo »att
med Indeldta arméens befäl en sådan reglering
måtte vidtagas att hvar och en må finna nö
dig utkomst med hvad staten för närvarande
består samt att aflöningen varder efler ijenste
graden lämpad .» Man säg äfven Ständerna i
en förljenstfull skrifvelse den 4 Oktober fästa
regeringens uppmärksamhet på angelägenheten af j
en undersökning angående militärundervisnings-
verket i hela dess omfattning och begära att sak
kunnige män skulle yttra sig »om beskaffenheten
af den till militäryrket förberedande undervis
ningen lämpligheten af militärlärares anställan
de vid universiteten behofvet af applikations
skolor för de scientifika korpserna dessa läro
verks organisalion såsom serskilda skolor eller
en central-inrättning m ^m Ständerna yttrade
F
f
f
d
d
den förmodan ratt med afseende på sakens be- d
skaffenhet »tnational-angelagenlut Kongl Maj :t
d
matte täckas vid nästa riksdag inhemta R St :rs
tankar i ämnet sedan ett fullständigt förslag i
härom blifvit uppgjordt .» — För att förekomma d
de för enskilde alldeles förstörande kostnader
å
som kunna uppstå under krig genom ofta för- m
nyade lorluster af ryttare häst och munderings- h
persedlar m m beslutade Rikets Ständer äfven m
en anhållan »att Konungen täcktes vid nästa h
Riksdag förelägga Ständerna ett förslag till för- f
ändring i rusttjensten under krigstid med afse- r
ende icke mindre pa de skiljaktigheter i rust- r
ningsskyldigheten till hvilka lokalen och andra s
omständigheter kunna föranleda än ock å de o- f
- —
lika förhållanden som ett krig inom eller utom s
riksgränsen kan medföra .» Rikets Ständer nöd
gades vid den Riksdagen genom en skrifvelse
af den 17 November begära rättelser i en del
missbruk som blifvit begångne vid roteringen i
Skane genom en annan af den 6 Dec begära
ett skyndsamt företagande af den rotejemkning
i Westerbotten som enligt Riksens Ständers
skrifvelse den 17 April 1818 bordt ske och d
17 Dec afgafvo Ständerna på Kongl Majrts
derom gjorda framställning ännu en skrifvelse
angående jemkning af extra roteringen i riket
hvilken intager ett sa vigtigt rum i den sednare
krigsadministrationens historia att vi ?nse oss
t
li
g
p
k
a
R
ri
o
n
v
n
m
a
s
e
i
n
n
e
d
s
t
a
a
a
a
a
ö
n
t
n
a
g
D
n
at
n
af
t
n
d
s
e
tt
s
e
f
n
i
böra återkomma till densamma sedan vi teknat
de allmänna dragen af försvarsverkets historia
Är 1828 då Rikets Ständ er åter samman
trädde hade man således skäl att vänta sig sto
ia saker för Krigsadministrationen Den ledan
de personalen hade blifvit ombytt Den krigs
ministern som i sin riksdagsberättelse till 1818
års riksdag så fromt yttrat att »Konungen ge
nom den nya organisationen hade lyckats bilda
inom armeen en militärisk hierarki» hade efter
detta väl utförda värf lernnat krigsportföljen åt
en f d militär och då denne till följd af eko
nomiska hinder allt för tidigt lemnade tjensten
öfvertogs den af en person som äfven förut
varit militär och om hvars förmåga man hade
skäl göra sig stort hopp Grefve Björnstjerna
hvilken obegripligt nog under en 12 :årig be
fattning såsom rådgifvare i kommandomål med
sina mångsidiga kunskaper likväl icke lyckades
göra riket någon verklig nytta i militärisk orga
nisationsväg lemnade det betydelsefulla tecknet
af sin värdighet till dess ännu varande innehaf
vare som genom sina gällande insteg hos Ko
nungen troddes blifva i stånd att verka för na
tionens bästa Nödvändigheten att icke allt för
uteslutande vidhålla indelningsverkets orubblig
het och militärlyxens förökning vigten af den
materiella delens upphjelpande som i lång tid
fått stå tillbaka för personalens ökning och mili
täriska fester— ty annat kan man svårligen kalla
de stora lägren allt sådant väntade man sig in
sedt och erkandt af de nya ledarne Armeens
lönereglering omtalades såsom ett mästerverk
ackordernas försvinnande utgafs såsom ett önsk
värdt mål hvartill blott Rikets Ständer behöfde
i låneväg försträcka penningar förbättrandet af
pensionsväsendet inom arméen (egentligen armé
befälels ensak emedan pensionsfonden är alt
anse såsom hufvudsakligen enskild egendom e
huru statens bidrag ursprungligen gjort inrätt
ningens framgång möjlig lofvade cn ökad tjenst
barhet och några åtgärder i besparings- och or
ganisationsväg (t ex artilleriets tillökning ge
nom Konungens eget värfvade regemantes in
dragning tycktes lemna utsigt till ännu större
resultater då Rikets Ständer helt oförmodadt vid
den riksdagen belsades med underrättelsen om
behof för försvarsverket som ingen kunde ana
och med anspråk på anslagssummor som ingen
regering förr vågat på en gång sätta i fråga
orri ej för ett öppet krig
Det skulle föra oss för långt att ingå i de
taljerna af dessa financiella förhållanden De
synas förtjena en serskild återblick ty onekligen
utgöra de ett af de mest utmärkande dragen af
då varande styielses sorglöshet och nationalre
presentationens medgorhehet Ilar ma endast
• r
namnas att etter den mest ytliga granskning af
t j •
behot hvilka regeringen utan att de en gang
blifvit i vanlig administrativ form utredda med-
_ ide7at
Riket StändeT
divaVanirStTtVutskotrtili
aeiai lweis oianaer aavaranae aiaisuiskou uu
-1 styrktc dessa anslag och Stånden beviljade dem
n Rikets Ständers skrifvelse af den 19 Mars 1830
m innehållande beslutet derom qvarstår i sitt o
-
t
t
e
s
e
d
t
e
r
m
n
r
t
g
motiverade tillralsade skick såsom ett sannt
konterfej af denna i Sveriges häfder sorgligt
minnesvärda riksdags Stats- och Expeditionsut
skott Den utvisar ibland de till 4 ,122 ,600
R :dr beräknade extra anslagen icke mindre än
2 ,972 ,000 R :dr till försvarsverket genom den
dessutom utöfver förutvarande tillgång då till
vägabragta lörhöjningen på ordinarie anslaget
på 3 :e hufvudtiteln kan man antaga att under
betydliga utgift erhållit i ersättning blifva vi i
tillfälle att närmare visa vid genomgåendet af
1834 års riksdagsli andlin gar men de represen
tanter som år 1829 förutsade att dessa mil
lioner skulle bortskänkas utan ändamål hafva
blifvit mera sannspådda än de sjelfve ens kun
nat förmoda
Utom denna ansträngning för erhållandet af
statsmedel till försvarsverket utvisar denna riks
dag ingenting annat som kan ådagalägga krigs
förvaltuingens verksamhet än förslaget till en ny
lönereglering för arméen grundadt på Indel
ningsräntornas ingående till statskassan embets
och tjenstemännens aflönande med kontanta pen
f j ningar in m men hvilket förslag icke i stån
den understöddes af regeringens egna ledamöter
de beräknade 5 åren till 1835 års riksdag an-
slaget för försvarsverket ökades med omkring
800 ,000 R :dr om året Hvad riket för denna
utan förvandlades till blott det vanliga yrkandet
af ökade anslag för den nya löneregleringen
hvilket de medgörlige Ständerna äfven biföllo
För öfrigt finner man väl spår till utarbetade
förelag angående ackordernas amortering och be
fälspensionernas förhöjning hvartill dels anslag
dels krediliver begärdes men i hvad som rörde
den egentliga armé-organisationen och som kun
l
t
F
d
b
t
e
de halva inflytelse på rusttjensten i oteringssk \l-
digheten värfvade truppernas kostnad m m i
allt pa gan .la foten Det torde annu vara
i friskt minne liuiu Konungen vid denna riks- U
dag »fgaf en proposition orri mötespassevolansen ®
åsyftande dess fortfarande i ytterligare 15 år
med nedsättning från 8 till 7 R :dr Banko för j d
hvaije rustnings- och rote ;uinn )er men i öfrigt g
med samma vilkor som år 1812 fastställdes l
huru alla rådgifvarne både reserverat sig emot
förslaget ocli y .kat att denna kos 'nad borde på ®
rikels stat uppföras samt ej allenast af just- och d
rotehållare utlagas huru genom tre Stånds be- n
slut och emot Bondeståndets protest detta onus r
fortfarande ålades jorden och huru således det- k
8
d
s
samma ifrån att grunda sig på enskilda kon-
trakter emellan kronan och individen blef ett å
liggande som Konung Adel Prester och Bor
gare påtvungo rust- och rotehållare såsom en
pligt fastän det i de flesta fall enligt knekte
kontrakten egentligen varit soldatens skyldighet
att undei bålla sig vid mötet En proposition som
R St emottofco angående städernas inqvarte
ringsbesvär föianledd af R St .rs redan
1809
och 1810 gjorde och 1823 förnyade framställ
ningar om behofvet af undersökningar derom
var den enda regeringsåtgärd som ådagalade
någon uppmärksamhet för Ständeinas begäran
men da Rikets Ständer i skrifvelse af den 5
Februari 1830 meddelade sitt beslut angåenda
sättet för utförandet af detta kännbara onus
stannade saken likväl endast dervid att R St
år 1834 fmgo emottaga en ny proposition i äm
net hvarvid hufvudstaden i delta afseende sat
tes utom lag och de af Konungen ulan Stän
dernas medverkan i denna beskattnings-gren
gjorde stadganden förklarades fortlära i kraft
(Forts fö j«r
STOCKHOLM den 12 Maj
— H M Konungen höll i går afton kon
selj och ^det troddes att dels böslut skulle kom
ma att fattas o ta dagen för pleaura pienorum
dels några utnämningar till de i ;inu lediga Stats
rådsplatserna komma ait äga runa Huruvida
det sednare blifvit ai
må imedlertid häusliju
tas till det officiella bladet i afton att afgöra
Ständernas sammankallande pä Riksssicn lärer
komma att ske i slutet af veckat
— På förekomne anledningar har Regerin
gen förklarat att de Kronan bibeliallne span
målsräntor som vid TöomaeJag blifvit af rän
tegifvarne till leverering i» nalura uppsagde
ovilkorligen skola vid påföljande afra :stermin i
Februari med spanmål utgöras
— Svenska Akademien bar tillagt Konsi
storialrådet Doktor Mohnike i Siralsund Aka
demiens stora medalj i guld såsom ett veder
mäle af aktning för Hr Doktoreris nit att öf
versätta svenska arbeten — hvaribland Fri
thiofs Saga — på tyska språket
— Ångfartyget Svithiod som i går återkom
från Lybeck på sin första resa medförde då
bland andra passagerare Fransyska Ministern
Grefve de Mornay och Legations-sekreteraren
Vidi
— Åtskillige ledamöter af härvarande diplo
matiska korpsen samt inom la haute volée gåf
vo i går afton elt societéspektskel i Kirstein
ska huset Med sjelfva sällskapsnöjet förenade
sig bär ett vackert ändamål då bland de in
bjudne åskådarne en insamling gjordes för pau
vres honteux här i staden Sjelfva spektaklet
var på Fransyska och fyra pjeser uppfördes
Bland flere spelande som ådagalade en lycklig
dramatisk talang var äfven Excellensen Giefve
Gustaf Löwenhjelm
— Inom en del af fabrikstoeieteten och Ibland
bandiande med klädesmanufakturer härstädes
bar de sednare dagarna en belydlig bestört
ning egt rum i följd af den kalastrof som in
träffat med en klädesfabrikant bär istaden ,hvilken
tillförene alltid varit ansedd för en af de mes
arbetsame och driftige inom sin klass Om
kring 110 arbetare med familjer lära härigenom
blifvit brodlose och lemval tvenne handlande
i
Itillslulit sina bodar
Man hoppas imedlartid
att saken när den blifvit utredd icke skall
1 visa ett sä farli8t resultat som man för 6gon
hefarar
1 dagens teaterannonser undsrrattas maD
att ett nytt länge väntadt nöje förestår den
musikälskande allmänbeten det nämligen att
göra bekantskap med Donizetiis mycket om
talta Lucie di Lamermoor liviiken under namn
af Lucie elier Bruden från Lamermoor tillika
med spridda scener ur 1 'Elijire d 'Amour (Kär
leksdrycken af samma kompositör nästkom
mande Lördag på den Kongl teatern uppföras
till förmän lör teaterns Sånglärare Ur J A
Berg Detta är om vi ej misstaga oss Hr
BerSs första och den utmärkte sång¬
'Srare är Sen0m MIla elever *ru
M :11 Llnd och älven de ^re sujetlerne vid
teatern så förmånligt känd att någon rekom
mendation skulle vara fullkomligt öfverflödig
de väl valda styckena borga äfven tillräckligt
för en god recett och det enda man kunde
önska vore kanhända att höra något nummer
af recettagaren sjelf Uti Lucie di Lamermoor
kommer titelrollen att utföras af M :ll Jenny
Lind som i denna rol möjligen får skörda en
af sina största triumfer Hr Guntber kommer
alt utföra Edgars roll och Hr BeUefli Lord
Asthons Scenerna i Kärleksdrycken utföras
af Fruarna Fröslind och Gelhaar samt af Ilr
Giinther
Utdrag af ett iref från Upsala
Du bar kanik» eett ell«r hört att en tfd-
»ingspoUmik här ägt rum om «koteriat» det adli
ga nämligen och om koteritonan i Upialr Märk
ligt är att detta ämne som i Upaala så ofta sam
laliris varit föremål för klagan — någon enda gång
till och med föranled» handgriplig tillrättavisning
— först nu blifvit föremål för tidningspubllcite»
För dtt fall att du ej fcänn«r den nu ifrågavaran
de lidclngipolemiken och ?j har lillgåug till de
bagg ud»alabiaden sä »o bär en kort berättelse
tillräcklig att förklara det följande
En resanda £ G lät i Upsala tidningar införa
ett kref om Mad Bishops konsert i Upsala och or¬
*ar B .rotw .iför«»«dh
nämnde tillfäile Slraxt blaf larm i lägret
Uppsatser om koteriet pro ej contra iuCSto i bag
®» tidningarna och ora de resp icdsktfonerce ej
räK '£t flere »kuile detta Smne hela
id
meif
o
'S ȊUs
°
kapslirve Jcå
gra adliga studentårs «öfverfitleri» dtrai ebräada
lockar och gödda bundar» m ro dylikt den var
korthet lindrigast sagdt besynnerlig Ssken ä i
®tdler '»
d »f mera vigt an
den hiir följts har
kunnat öfvertyga hvarjs okadV
naikus alt frågan i sj *ifva verket gar djupare och
rörer något helt snåat än det lumpna företräde
kotcriets Hrr Nobiise (iblaad nobiles äro mänga
80m tillhöra koteriet atnjuSa i säslskapslifvet der
de såsom verkHga öTversittav® alltid ådagalägga
sitt förakt för det «ofrä !te packat» eller huruvida
Red finner väl detta bitf fcsllet f en nog sar
kastisk ton men bar sig likväl bekant at» d«n
lilla avagbei acm bär gianlai till an icli» aåoba
tjdlig grad äjer rum Midglfvas måata dock
att den är en gammal arfsynd vid detta lärosä
te sannolikt härledd från den tid då någon af
rikets förnäBBsla adelafamiljer merändel» var kans
ler för universitetet I samma mån sem börden
uppbör at» blifva ett privilegium på statens hö
ga ämbeten 1 samma mån akall äfven fjesket för
densamma vid universitet»» försvinna Ofvar det
ta ämne vore imsdlertid Innu mycket att Ug«
för hvilket vi eu ej äga utrymme

Sida 3

de «ädelblodlga» Garnerna vid offentlig tillfälles
»kola på ett atotaode sätt utmärka fraaiför de o
frälie
Na frågan är 1 »jelfva verket dan sem ligger
till grund för alla dagens politiska strider den om
börd eller förljcnsl skall gälla aller kanske rättare
om börd ulan förtjenst alltid och alleslädes skall
lemnat rum framom den ofrälse förljinslcn
Alen under ett sådant förhållande ar det bssyn
nerligt att oviljan fått en riktning åt det håll
aom
nu ty icke är dit några adliga studenters ej hel
lar några damers fel att ett förhållande sådant
»oai det nuvarande kan äga runi — Nej saiscn j
är den att professorer damer em &etsmän och stu
deater gynna missförhållandet äfven der do tyckas
ogilla det eller verkligen ogilla det
Jag har här på de främsta platsarna »ett ett el
ler annat fruntimmer sem i flere våra småstäders
borgerliga s k bättre kretsar knappast skulle va
rit tålde Jag vill nu lams» skalan till en dylik
fördragsamhet dsrhäc men de finnas och äro el
jest i sverige temligea allmänt följde «Desse frun
timmer ha väl då varit af utmärkt skönhet ?» frå
gar du — Nej tvertom — «Äi rika då ?» — All
delas icke Rikadom har kanske funnits i deras
familjer man förslösats — «Nå de utmärkte aig
Täl då genom ovanliga talangar ?» — Ingenting min-
drs Nej det är börden och blott börden som här
kommer i betraktande äfven der denna kan anses
temligen tvetjdig
Desse konsiderationer för börden äro likväl till
•int fö 'jdtr så obetydliga i jemförelse med andra
hvartill vi här ofta äro vittnen Om den gamla re
geln gäller ait känd sak är så god som vittnad
behöfver man ej anföra annat exempel än den kän-
da partiskhet för börden som föranleder de flesta
professorer att vid examina ge en högvälboren min»t
betyg mera än en lika skicklig samtidigt exa
minerad ofrälse och det för den förrres egenskap
•f grefve eller baron och de följder detta kan ha
under nuvarande styrelsesystem Vid en magister
promotion kan en bögbördig student sålunda på
räkna omhring sex betyg mera än en jemngod o
frälse kandidat Detta är ett faktum som ingen
«f härvarande akadtmici på allvar skola bastrida
Vi ha tvertom hört del erkännas äfven af professo-
rer
— Se här en anekdot som ger vitsord ät min
berättelse och tillika bidrager att förklara nämnd
förhållande
För C a 8 år »edan kom jag tillfälligtvis tillsam
mans med ett par professorer med hvilka jag re
dan förut var temllgan lära bekant Begge voro
ildre män begge äro numare aflidna Den ena var
känd för sina kaustika infall den andra för si
älskvärda anspråkslöshet och sin klassiska lärdom
Dttta torde vara nog för att lita dig igenkänna
dem — Samtalet kom amåningom på den adelig
ungdomen och sklck«t att företrädesvis och oför
tjent gynna den vid universitetet så väl genom be
tyg sem i andra afseenden Den äldste af de sam
talande ehuru sjelf professor skonade ej »ina med
kröder från bitande infall Den andre medgafsak
förhållandet och dess stillbörligbet absolut taget
men yttrade öppet — väl med andra ord men i
sfk delsamma — all ädlingarne ändock genom sin
börd voro predestinerade lill statens högsta värdig
heter deras examina måtte gå huru som heldsl
och alt man derföre skulle göra orätt mot sjelfva
akademien om man genom klena belyq skulle
föranleda dem att med missnöje tänka på univer
sitetet derifrån de utgått och på hvars väl eller
ve de i framliden såsom män i staten skulle kun
na utöfva ett stort inflytande — Jsg tillstår att jag
i början förvånade» ofver förklaringen — den lid
då jag kunde förvånas är numera förbi
Om professorer kunna vara så svage eller så till
gänglige för koniiderationer är det då underligt
oro sällskapstonen hyllar börden och endast bör
den och om »det värde »om är begrafvet »katta»
ti .3r än det som lefver Mac har hört omtalas a
• fcdoten fi ån Lund huruledes aflidne profeisor
Lundblad bjöd till en frukost på grefva Mörner
och då det vid presentationen upplysta» af den för
Bente grefven att professorn misshört »ig och (gref
ve Mörner» förvandlades till en ofrälse Muller hel
gade honom med det föga gästvänliga «äh hut Möl
ler !» Kan man väl efter sådant handlingssätt af
de mest upplyste undra att börden främst och
allenast framhafves i danssalongen vid befordrin
jfr i examina på sällskapsteaUrn ehuru der en
dast bland de åskådande i konsertsalen — ja i
ijelfv kyrkan
Tvinar någon ännu så vill jag skingra detta tvif
vel genom alt berätta en anekdot till hvars san
ning jag kan jurldukt bevisa och hvilken är bidt
upplysande och lustbar Händelsen tilldrog sig vid
en af de magiilerpromotioner jag biviatat Dan
samla af studtntkorpsen »å allmänt och hjert
ligt afbållne tonkonstnären H lefde än
nu Han hade skrifvit musikan för dagens fest
tamt anförde också vid dess anförande En af
hans döttrar var bland de sjungande ocb kade om
jsg ej missminner mig ett soloparti Efter van
ligheten hade naturligtvis han» fiu och familj fått
biijettar »ig hitsände till den för tillfället i choret
uppförda läktaren Da infunno sig der temligen
tidigt och blefvo snett placerade af någon bland
de för dagen offisierande marskalker Man knappt
hide fru H intagit den envista platsen förr än en
annan msrskalk bad henne ge rum och anviste
henne annan plåt» längre bakom city friherinnan
»kulle »itta» dar fru H sätt Fru H fogade
lig efter hans önskan men då hon sedan andra och
tredje gången omplacerades och fick sämre plats
allt till förmån lör
adelsdamer tröttnade äfven hon
och lagade alg till att gå hem Vid nadgåendat
mötte hon «n bekant af marskalkarne och bad ho
nom helia H att hon och hännes dotter — dagens
gåogerska — gått hem Denne blef häpen en för
klaring gafs och fru H blaf slutligen öfvertalad
att atsnna qvar sedan anledningen till henne» o
Tilja blifvit temligen eklatant afhjelpt
— Vid ett
annat tillfalla såg jag huru en viss d v dum
dryg akademicu» rasd sitt vanlija uppblåsta sjtlf
förtroends anmodade Erkebiakopionan R .den
han ej kända att ge plats för någon annan adels
dam men hejdade» af en mera vetande innan han
hunnit »luta sin uppmaning och det just som
Erkebiikopinnan var nära att efterkomma tillsa
£el»ea
Medan jig håller på att »krifva om Ups»Ia Aka
demi och dess förhållanden rinner mig i hågen en
fråga rörande en af Stockholms Akademier hvilken
fråga jag redan för nägr» postdagar sedan tänkt göra
Den rörer Fria Konsternas Akademi och förhopp
pingerne för konsterna» syoDerll»a»t »rkitekturens
framtid i Sverige Säg mig har Guldsmeden och
financiern Jouas Lindbergh ingått sisom 1 styrel
sen daltiginde ledamot af nämnda
«Hvad *n denr .a fråg ?» tyckflr jag mig lä» i din
uDdrjnde min Se här anledningen
I JU 68 af Aftonbladet fick jag läsa en anmälan
tf nynnämrd» barykUdo financier Med anledning
af gin «fin»ncspegel .lieri Svenika folket kan »e
om dat vill »e .» han der följande — «För
att nybygga eller utvidga de gamla fängelserna
Korrektions- och Spinnhusen äro stora »ummor
behöfliga och kanhända ändå »j blifva tillräcklig»
om ettt tiotal af ir (om ^en nu oltber *le föreslag
n» tull- h *nd *l9- och näringsfrihet skulle ofördelak
tigt verk på pluraliteten inom Ständerna För
da nu brottslig och jed *»18»« Sto nu dess fänge 1
»•r rtdan tillräcklige m *n för den stora mängd af
<Jyllka med fler för»var»löl *» flirt fattiga blifva
jenorn ytlerligrre ksmnmnde »rbeUbrilt (Urt fän-
dan
oln
®ms
ra ® s og m g r
1
Lindbergh haft «i
n hand med
så väl l prisämnenas
bestämmande som j berättelsen Till kavallerika
tern har Lindbergh måhända blifvit narrad af cå-
gon skalk som velat gyckla med systemets förkär
gelser nödvändiga om ej Gud och Tolkat förekom
ma det hotanda omtalade onda bråddjupet af e
lände och vanära Förglömmen ej att i hvarje
stad bygga nya störa .» — «M«n i förnuftets namn
hvad bar väl d»tta för sammanhang med Fria Kon
sternas Akademi» — frågar du Vant»
litet och
jig skall straxt lägga det i dagen — Åtta dagar
efter dst Jag läst nämnde anmälan och medan dess
innehåll ännu var i friskt minne kom jeg händel
sevis ait läsa Sveriges Statstidning (JU 75 den 28
Mars Den innehöll bland annat en berättelse
Akademiens för de Fria Kanetema offentliga
21 Hars Stilen för denna be
for hufvudet den tycktes
mig på ett lyckligt sätt lösa uppgiften att imitera
Janas Lindberghs Man — tänkte jag
— kan väl
Sveriges Statstidning tillåta sig ett dylikt skämt
Och ännu mera kan Redaktionen så väl lyckas i
skämt då den förut endast lyckan i misstag
J«g kom längre in uti berättelsen dit der det he
ter «för utarbetandet af det större prisämnet uti
byggnadskonsten «en kavallerikasern ,» belönad»»
— Grandinsson och C F Malm — och detta för
bryllade mig något men då jag straxt derpå läste
kliU den mindre skolan för byggnadskonsten belö
nådas för behandling af att mindre prisämne «ett
länshäkte ,» eleverne J W Wallander och J Carl
berg ,» då återatod ralg kaappt något tvifvel att
lek för hästar och kavallerister och tyckt att man
ej kan använda för mycken konst och prakt på an
kavallerikasam betraktad såsom centralanstalt för
d»n högre embstsmannabildningen i Sverige —
Upplys mig härom med det snaraste Mera en an
nan gång
1 —
— Den i våra dagar ständigt ökade smaken
för musikalisk dilettantism har nu på sednare
åren i hulvudstaden framkallat en mängd insti
tuter för sång och pianofortespelning och de
synas tid efter annan allt ytterligare ökas Ett
sådant för pianospelning finnes redan på Sö
dermalm flera dylika hafva länge v»rit en vogue
på Norr Ett nytt är för några veckor sedan
öppnadt midt i sjelfva staden vid Köpmanstor
get Det är tvenne unga virtuoser Hrr Björk
ström och Sillen som härmed velat erbjuda
stadens familjer ett tillfälle att för sina barn
vinna en undervisning på piano för billigt pris
och på nära håll Åtskilliga instämmande vitt
nesbörd om det berömliga nit och allvar hvar
med dessa lärmästare behandla sin sak ocb de
utmärkta framsteg som deras elever på helt kort
tid hafva gjort gifva oss anledning att fästa
uppuärksamheten på de annonser som ock be
mälde inrättning dagligen i tidningarne före
komma
Herr Mankells konsert
i Söndags var ganska talrikt besökt och förtje
nade att vara det Både innehållet af pro
grammet och sättet hvarpå de olika styckena
utfördes voro de mest lyckliga Hr M :s år
liga concert spirituel är med högst sparsam
ma undantag det enda tillfälle som erbjudes
hufvudstadens musikaliska publik att göra be
kantskap med de herrliga skattern af gammal
kyrkomusik och dermed närmast befryndade
genrer Hr M :s synnerliga bemmastaddhet i
denna del af den musikaliska litteraturen sät
ter
In
honom i tillfälle att med mera framgång
de fleste derur göra ett urval och han
öfverraskar också för hvarje gång med nya och
alltid lika intressanta saker Det är svårt att
åt något af de på nu ifrågavarande konsert
föredragna stycken gifva ett absolut företräde
Kraus förträffliga musik till Gustaf JII :s be
grafning var kanske det hvilket såsom ett
större helt för sig gjorde mesta effekt Det
är också obestridligen ett arbete som sätter
sin författare i bredd med de yppersta mästare
i den stora solenna kyrkostilen Man nästan
förtryter att så mycket geni skolat blifva ner
lagdt i en tillfällighets-komposition hvars öde
naturligtvis blefve att förglömmas i musik-ar
kiverna så vida icke lyckan någon gång fogade
att en så nitisk man som Hr M upletade
den som en rareté och framdrogc den i ljuset
Vid sidan af denna komposition egde man lik
väl sådana andra som Josef Haydns herrliga
"Svanesång
— ett stycke som andas den
gamle "fader Ilaydns hela själspoesi och in
spirerade konstnärsskap — hans broder Mi
chaels enkla och mildt rörande "körer för mans
röster
den nästan ditbyrambiskt högstämda
och upplyftande hymnen "Heilig ist Gott
af
Emanuel Bach den originella och naiva me
deltids-sången öfver de tre heliga konungar
med Corellis sköna introduktion "La notte no
talt
samt slutligen den aldrig för ofta om
hörda "Pilgrimernas sång vid Jerusalems por
tal af Nauman i sanning musikaliska ädelstä
nar hvar i sin stad strålande med en glans af
första ordningen Man skail icke kunna bestrida
Hr M den väsendtliga del honom tillkommer
af konsertens ära den lemnar ett nytt bevis
på hans rena smak som musikalisk kännare och
hans talang som kapellmästare hvilket sednare
är en icke så ringa sak när man har att ord
na och leda en kör af omkring två hundra
personer
nemil Ehuru det från en juridisk »ynpunkt be
tnktadt är en hvar fullkomligen tillåtet att io
sin ägande var» fordr bv >d betalning han beha
gar sä förekom det dock undertecknad som äger
Kännedom af kapiten Franzén» personliga karak
ter högst oförmodadt att f ån honom förnimma
anspråk frnmställde mot obemedlade medborgare
som om också ej olaglige likväl »yntes ganska o
billige hvarföre jag varit angelägen att från orten
inhemta upplysning om sanna förhållande
hvilket
befunnits vara att kapiten Franzén som önskade
att in natura bekomma det honom från Burträtk
»öcken tillkommande indelningskorn hvilket han
ansåg serdele» tjenligt att till utsäde begagna ocb
äfven önskade att rentegifvarne måtte iakttag» rät
ta lefreringsterrninen något ordentligare än hvad
som efter de många missvextema inom orten blif
vit vanligt derföre såsom ett sltgs vite utsatte det
höga löcningspris hvilket skulle drabba dan för
sumlige men hvars verkliga utt«gande sä litet var
meningen att vid afgången från orten af de un
derrättelser jag erhållit alldeles ingen restlängd
för ifrågavarande räntegifvare var till vederböran
de exekutor aflemnad
Att riksdagsmannen Nordmark med utsättande
af sitt namn framlagt ett dokument »om visserli
gen var förfatudt utan eftersinnande af de miss
tydningar hvartill det kunda gifva anledning och
som syntes obilligt mot riksdagsmannens princi
paler är något hvaröfver man rj äger rätt att un
dra men då jag funnit en på 70 mil» afstånd bo
ende kamrat som jag högaktar och värderar blif
va i Aftonbladet för sist Fredag af en annan
okänd insändare med anledning af den förenämn
de insände artikeln på ett obehörigt och groft sätt
angripen har jag velat låta sanna förhållandet kom
ma till allmänheten» kännedom och derjemte pro
testera mot den underikrift som den »ednare in
sändaren visserligen sanning»»idrigt tillåtit sig
då enligt min öfvertygelsa Ingan som egt tätt att
begagna denna underskrift kunnat författa en arti
kel af sådan beskaffenhet Stockholm den 10 Maj
1840 Emil von Troil
intagen emedan han
varda förgången
HANDELS- och
han eljest fruktade att af melhet
(Westman L Tidn .1
och SJÖFARTS-UNDER
RÄTT E L S E K
LMDSOIlTS-yraETER
— Landsortsbladen medföra åter underrät
teliar om flere itörre och mindre elditådor Till
Konuogeni bsfallolngsbafvaode i Wetttrå» hafva
icke mindre än fem under den »lirka storman vid
månaden» börjin inträfTada eldsvådor
blifvit an
mäld Deribland
förekomma utom Åby i Sal
»ockan äfven ett Aby i S :t lian Öster Säby i Tor
pa aockan der 43 serskilda byggnader afbrända»
I Svärdsjö socken nedbrann i förr månaden an
såg och »igaren måste »öka sin räddning genom
lågorna samt brändes derunder så illa att sjelfva
naglame blifvit hopkrympte och 1 Ii ur .skogs soc
ken hafva på ett hemman 40 hus nedbrunnit
— Dagens post medför åter underiättelse om
flera betydliga eldsvådor i landsorterna I Blälin
ge by på Öland hafva derigenom fem hushåll blif
vit huiville
Gefle den 8 Maj Utom de flera olyckor
dem stormen lista April förorsakade pä landat ge
nom vådaldar bitkom redan i början af denna vecka
rykte om en af »amma »torm vållad »trandning af
ett fiskarefartyg från Gefle Efter ännu icke in
bemtad tillförlitlig berättelse anföra vi händelsen
i enlighet med hvad som derom försport Far
tyget med tr *nne familjer om bord jemte deras
flyttningssaker proviant redskap ocb förlager till
bedrifvande af sommav fisket hade vid stormens
utbrott kommit till ankars under Kuggörarne man
då tåget sprungit tillsatt seglen för att bringa
det upp under Agön Stormen hade genast split
trat dem ocb fartyget af sjö och vind kastats mot
klipporna mot hvilket det slagit» i stycken och
ombord befintlig egendom blifvit vågornas rof
ijv :jsmte två eller tre menniikoiif gått förlorad
j (Gefleb Läns Tidn
j Upsala den 9 Maj Angåend eldsvådan I
v |d Carliholm» bruk hafva närmare undarräfelser j
ingått Thorsdsgcn den 30 April kl mellan 9
ocb 10 på afton itändes af gnistor från stångjerns-
_ _
k *nili«t här »tadel »ed tn hall ta att 1 häktet blifvt
hammarens skorsten ett brädskjul hvarunder voro
upplagde 900 läster kol på framsidan med gran
bark och sågbakar betäckta hvilket skjul af den
då ovanligt starka nordanstormen som bär med
oerhörd kraft indref från öppna hafvet i hast brag
tes i full !å (a Genom rådiga och tilltagsna men
□iskors hastiga tillkomst samt sprutor» ankomst
från Löthan Wasiland och Leufst bruk bindra
das eldan att tända den under densamma på om
kring 30 alnar» afstånd belägna öppna brädsågen
samt den »traxt derinvid liggande harregården med
kontorsbyggnad uthus ock brukels alla stall och
ladugårdshus öfver hvilka alla elden lig ifrån dess
uppkomst Thorsdagsafton till Lördagen kl 5 på
morgonen då atörsta Taran v *r öfverstånden
Ett större kolhu» som innehade 1600 läiter och
»jelfva masugnen lågo på endast 6 å 7 alnars af
»tånd från den itända kolhögen likväl så att stor
men ej dref elden öfver dem ut *n på »idan hva
dan alla dasi bygfnjder förunderligt nog kunde
frälsas Näst Försynens skickelie har man isyn
nerhet "WtssUndi och Elfk *rleby »ocknara allmo
ge dess allaänt kända nit rådighet ocb oförskräckt
het att tacka för den hotande atörre farans afvär
jande — Omkring ISO läster kol blefvo undan el
den utrifne och tfsläckte så att hela skadan kan
uppskattas till 7äO läster kol jemte det gamla
brädskjulet (Corresp
Westerås den 7 Maj Kyrkoherdevalet i
Husby församling sistlidne Söndag utföll till stor
pluralitet till förmån för Konsistorlnotarien Tb
Lic Mastister Is Norström som erhållit 88 röster
Kongl Hofpredikanten och Lektorn Mag A Eu
rén både undfått 39 cch Konsistorie-amanuensen
Tb Kandidaten Mag N G Törnstrand 3 röster
Hr Konsistorinolaricn Norströms meriter gifva fullt
skäl för den allmänna önskan och förhoppning det
Kongl Maj :t täcktes med sin röst bekräfta detta
församlingsns val af kyrkoherde
— Don 28 sistlidne April har pigan Csjsa Nils
dotter från Högsbo i Nora »ocken undsr vistandet
hos »in svåger fördelsmann *n Erik O !i»on Norr å
lägenheten Kråknäiet i nämnde socken blifvit af
denne sin svåger på ett oerhördt sätt förmedelit
halshuggning mördad i en ålder af 6S år Efter
egen uppgist har banemannen som varitsysielsatt
med vedhuggning uta å gården begifvit sig in i
stugan der Cajs ensam vistade» och oförmärkt
tillfogat henne est slag i hufvudet så atl honsans
lös nedsjunkit till golfvet hvarefter han m»d den
slipade huggyxan gifvit henne öfver halten fl»ra
hu«g till dess hufvudet blifvit fullkomligen skiljdt
ifrån kroppen Denne Norr som oaktadt han va
rit skicklig procentare likväl förvärfvnt mera pen
ningar än man ansett kunnat ske på någorlunda
ärligt vis hsr tidtals visat »ig besynnerlig »imt
under detta tillstånd varit ganska våldsam särda
Ie« emot »in hustru Man bar trott honom q väl
jas af samvetsförebråelser öfver någon dold misi
gerning den han tillförene begått Imedlertid är
beskaffenheten af hans nu gjorda förbrytelse sådan
att man svårligen kan anoe honom vid dess föröf
vinde hafva varit i orubbad besittning af sina lin
nen Norr »om är 62 år gimmil har ett skröp
ligt men icke förvirradt utseende och tal»r tem
ligen redigt då man möjligen kan förmå honom
att yttra något ord
— En mnraregesält infann sig i Tisdags å L *nd»-
Torg- och Hamnprisrr
2 Må
gHp
STOCKHOLM a 12 Ma SpanmålaHlföriieln »ar obe
tydlig och betaltes t5»etr med 21 a 22 Rdr Håg 13 4
13 S4 Korn 11 å »1 24 blansäd 9 a S S4 och H *rra
7 Ädr 7 S4 8 a 9 Rdr tunnan Uvetemjöl gällde 2 6
å 2 8 Rågmjöl 1 2 å I 4 Färskt Kött 3 12 å 3 24
ocb d :o Fläsk 5 å 3 24 pundet Ägg 28 i 32 sk tjoget
färskt Sffiör Bfi ä 28 ak marken Gräddat Rdr söt Mjölk
12 é 14 sfe *ioin®fld d o 8 å 10 sk och Filmjölk 10
»k kannan Kycklingar öetaltss med 80 36 ä 44 ak
stycket Tillgång på färsk Fisk var god såsom vsnligt
och gällde Strömmiag lo å 12 sk valen Gädda Abborre
Lake och Braxen 6 ä K sk marken och Simpor G å 8
sk tjoget Ec lunsa Potates gällde allt efier varans be
skafrmhel eller uppiöp i p ?rti eller minut 2 Rdr 2 12
i S 24 Prisernr äro i riksgälds
CALMAR den 6 Maj Natten till den 3 dennes stran
dade Galeasen Anna Maria förd af Skepparen li Lång
utanför Grankullevik på Ö .aod Fariyget var lastadt med
jern koai från Siockholm och var destinerad till i iibeck
(Calmar Bl
Öresunds-lista
Den 4 Msj F Korberg Eulalla Bergen Malmö sill
P H Soderqvist Föreningen Ostende Sundsvall ballast
S D Holst Pa .ria B ,-rgen Slockholm sill J Sjöberg
Richard Göthvbo-g Wisby diverse B P Bergström
Elisabeth Bergen Gelle sill O Rybdahl Selvsiajadighedea
Aalesund S ockio m sill F Jöranssoa Carl Johan Ud
devalla Malmö bräder E Poulsen Amalia et Mathilda
Kobbervigen Maln ö sill
Den 5 O Ösurberg Helena Uddevalla Riga ballast
J Samu Isen Calle Bergen Carlshamn sill N Lindqvist
Venus Götheborg Stellin jern E Sjöberg Warberg
Malmö London korn O B Högman Ellida Bergen
Carlshamn sill A Ackermann Carlshamn Bergen Carls
hamn sill B Pedersen De 2 Brödre Malmö Stavanger
korn
Den 6 J Möller Prinds Oscar Stavanger Malmö
sill L Oleso» Nye Proven Faaburg Lerhamn ballast
J Söderberg Anna Maria Bargen Malmö sill P J
Trapp Activ Hudiksvall lissabon timmer J Bengts
son Simson Bergen Stockholm sill
De» 7 P Asberg Trine Borgen Stockholm sill R
Brecban Olin Christine Calmar Stavanger spanmål
J C Mewes Margaretha Hamburg Stockholm vin
AfMÄLDE RRSAHDE 4«n 12 Maj 1840
b
Handlaad Drisbaus Hamburg och Handlande Lund
qvist Paris H6tel d» Frankfurt LSj nanl Hökenberg Ö
ftergölhlaad särat Prorisor Törnslen Suidsrall Berg
slrablska huset Direktör Zetterberg och Bokhållare Len
malm Eskilstuna Nr 1 Myntgatan Pastor Hubanetie
Roslagen Källaren Riga Handelsfullmäktigen Elingsiröm
I Obeck håiel de Frankfurt Kapten Enbeck och Fabri
kör Söderberg Wisby Nr 39 Österlånggata» Handlande
Hagberg Östhammar Nr «0 Lilla Nygatan Häradsböf
d ng Friek Calmar Källaren Freden Häradshöfding Ol
bers Wenersborg Nr 10 Lilla Nygatan Fabrikör Hol
mia Wfsterås Nr 5 B-yggaragränd Handelsbeijenterné
Dahlbom och Borin Upsala Nr 1 Slöra Gråmunkegränd
Handelsbetjent Herveghr Bokhållare Söderuren Wagn
makare l in samt Handlanden Strömvall Eskilstuna Nr
5 Stor Gråmunkegrsnd Handlande Forssall Nora samt
Studerande Heijkenskjöld och Körsnär Lind Upsala Nr 6
Slöra Gråmunkfgränd Handlanderne Nyman ocb Lind
berg Upsala Nr 3 Myntgatan Komminister Hofberg
Strengnäs Nr 5 Munkbrolorget
Helsingborg Resande
Inpasserade den 2 Maj Fr :ske Hindelsfnllmäk
tigen äUetiser Hr Lochl N :ske Handlanderne Uasstad
Hansen ocb Guldb ansen D :ska Ilandelsfullnisit Bendi
xen T :sie Handlanden Luis den 4 D ske Handl Ericsen
med son Handl Drischaus E .ske Handl Niell Hanno
verske Herr Pcenne — Utpasserade den ff Sr :6ke
Gros
»handl Penersson llandelsbokhåilaren Frankenfeldt
d 3 8v :sie Handelsboib Kobb med dess broder Ponlus
HCFVUD KURS
noterad å Stockholms Hörs i rla0 Tisdag
Lokooh 12 Rdr 73 ri d 11 Rdr 46 sk 90 d d
Haxburs 129 sk 67 d d ISit 1-3 a 128 1-4 sk
d d
PiRirf 95 si SS d ,i 2« 8-6 sk 60 d d
S :t PBTer .ssuBO 94 sk 30 d d
(Insändt
Om Landtbruksakademin
23 a
tt 8fläeg
ä En |ednjDS deraf u
1 j
(Förf»ttaren till artikeln om Landtbruksoksde
mien i Aftonbladet för dtn 16 April» har upp
manat författaren till de tnmärkningar (vid nämn
da artikel som influtit i Aftonbladet för den
a anonymiteten rr m Jag får
_ppgifv» mig vara författare till
de ifrSgavarande anmärkningtrne men då Redek
tionen säger sig saiina plats för en längre uppsåt»
så måste jag inskränks mig derhän att hänvisa
dem för hvilka det icke är likgiltigt att veta på
hvilkendera sidan sanningen ligger till den egent
liga urkunden eller till da på K Landtbruksaka
demien» bibliotek tillgänglige Commuaication» to
tha Board of AgricuKur Blotta genomögnandet af
innehållets förstå sida skall tillräckligt häfva 'alla
tvifvel i hufvudfrågan Stockholm den 11 Maj
1840 Gust af Uhr
(Insändt
Riksdagsmannen Nordmark bar för någon tid »e
dan »Slom ioiändare i Stockholms Aftonblad fram
lagt en i Burträsk» kyrka innevarande ir uppläst
kungörelse angående lefverering eller lösen af den
K *p F Frtnién tillkommande indelta löning»5p *n-
TSLSU SBAX .II FIKfKES
I dag bar ulkommil i Bokhandeln häfiad å S Rdr 32
sk banko
Krönika
Aret 1839
Historiskt Försök
af
J EKELUND
H os A BONP "iIKK (Bazaren å Norrbro
i dag utkorane å 1 8 banko
NDik
Nyare Dikter
Wilhelm t BRAUN
Nyligen bar uikommil i Bokkandeln ocu »aljes ballad i
kulört omslag å 1 Rdr 16 sk banko
Sjd-Amerikanska Staterna
insända till H E Statsministern fför Utrikes
Ärtnderca åren 1837 och 1838
af
CARL AUGUST GOSSELMAN
K M f■
Hos DjSLEEN et Comp nyss utkoojne
Jern-llositorcts Aiioaler
1838 l :a och 8 :a häftena 4 Rdr 12 sk banko
Hos FiUTZiä et HAGGJB uyligen iakoiaui <ju
å SU sk banko
s
Frimurare-C &rdcns Matrikel
för år 1840
Af trycket har utkommit och säljes hos W LUNDE
QVIST et KOMP m fl Bokhandlare a 24 si banko
EA
Eugene Aram
Sorgspcly af L RELLSTAB
Hos DELEEN et Comp nyss utkommen å
S Rdr 38 sk banko
►Stockholms Flora
af Joll Em Wikström
kh
eller kort beskrifniog af de rid Stockholm l rildt tiil
stcind förekommande växter med en Inledning innehål
lande en öfversigt af Stockholmstraktens Naturbeskaffen
het Förra Delen jevite en Karta öfver Stockholms om
gifningar på en mils afstånd Inledningens innehåll 1
Stockholms geografiska läge (sid I—-8 2 Stockholms
traktens geologiska formation och de i nejden funna
mineralier (sid 8—51 Vattendrag om¬
kring Stockhol» (sid 51 49 4 Stockholms klimat (sid
50—59 5 Om Årstiderna Flyttfoglarnas ankomst och
växtlighetens frarasteg om våren (sid 59-80 6 An
märkningar om Stockholms belägenhet och om nejdens
naturskönhet (sid 81—87 7 Anteckningar om de nt
sigter (vuer hvilka blifvit utgifna öfver Stockholm och
öfver dess omgifvande nejder (lid 87—96 8 Öfversigt
af de i nejden af Stockholn anmärkta Djurarter (sid 97
—134 5 Botanikens främste i Stockholm och Stock
holros-FUrans Historia (sid 134—177 10 Tillägg till
Inledningen (sid 179-185 Florans Förra Del innehål
ler I :sta—XIII :de Klasserna enligt Llnnéiika systemet (sid
425
— Tillägg (sid 1-9 Förvildade växter i Stock
holmstrakten (sid 10—25 — Register (sid 24—27

Sida 4

Hot DELEEN et Comp i dag
utkomm»t
Nytt Fransyskt och Svenskt
fl ^upplemenlar- Lexikon
pp
ut &rbeiadt efter Franska Akademiens Diet onnär 6 :te el
ler 1 *35 ars edition af J HL Fablroth 2 Rdr 384 sk b :ko
Hos FKJTZE ©t BAGGE nyligen inkommen
k
å 2 Rdr 35 sk banko
PftÄGASIN PITTORESQUE
18 3 9
„ pour 18 3 9
au Musikbnndeln
komna
a 2 Rdr 16 sk banko nyligen ut-
Tolf fyrslämmig-a Sång er
för Mansröster
komponerade och vörnadsfulit ti <legn4de J E NORDBLOM
_
af P PE1TBBSSOS
_
Hos DELEEN el C :o
Karta öfver belägenheten
^omkring Stockholm
ff MCl48171 Rd8 kUf
^g
utgifven af W M Carpelan 4817 1 Rdr 8 sk Uppfo
drad på duk och försedd med foderal 2 Rdr banko
I ^ör Herrar Kart ^amlare aller till allmänna
Barnskolor LANDSKAPSKARTOR öfver Europ A
sien Afrika Norra och Södra Aaaerika Medelhafs
West
indiska och Ostindiska Örrne i större och mindre for
mat Kartoroe äro väl bibehållne och att bese uti Vik
tualieboden vid Brunkebergstorg
Uii SRÖFDE STAD omgivet af åkerfällt och
löfskogar finnes till salu Ett Tvåvånings Hörn-
d1Rd
g
hns vid största gatan innehållande 11 Ruan cned
S6 Kök Tambur och tvenne Förstugor samt rymlig Vind
under tegeltak inom 6 år nyrepareradt i komplett skicä
med dertill 1839 nybygda Flyglar under papptak inne
hållande 2 Handelsbodar med boningsrum 2 SSaibodar
5 Boningsrum Tvättstuga 8 Vetibodar allt för 2 bushåll
Stall och Vagnbod med d ^röfTer varande ett större Span
målsmagasin närbeläget en «örre vttesdamaa
— brand
försäkradt för 4500 Rdr banko
— Skulle ej afsalu kun
na ske så upplåtes den 1 Oktober nedra våningen med
nödiga ulhu till restauration allt emot förmånliga köpe
eller byresvilkor
Uti byte kan tagas ett renderande hus af större värde
i Stockhol» Götheborg eller Lidköping med förmånlig
lokal
— Korresponderas med Sekretär J Borg i ftköfde
Landt-Egendomar
g
På Affärs-Byråa vid Störa Nygatan huset Nr 8 Rent
emot Franska kyrkan äro beskri nicgar inlemnade öfver
en mängd LaNDT-EGENDOM aR dem byrin har sij upp
draget att till försäljning befordra hvsribiav .d
En Egendom 12 maatal 2 mil norrut 95 000 ?»dr
7 l73000
13 4 mil norrut 7 mantal 73 ,000
1 mil norrut
5 mil dito 40 mantal S6 ,6€6 32
3 4 mil sjö- ocb landväg ifi ,6S6 32
vid Mälaren 9 mantal 100 ,00® —
straxt utanför Stockholm 24 ,000 —
med qvavnverk i Upsals län 32
000 —
dito dito 36 ,000 —
nära Upsala vid segelleden 2fl ,000 —
5 mil norrut 3 1-4 mantal 20 O 'O —
nära Upsala 4 i-9 mantal £fl ,ftOO —
dito 112 mantal 4 0 ,000 —
söierut 2 1-2 mil 1 mantal 19 ,000 —
dito 5 mil 1 mantal 18 ,000 —
dito 1 1-4 mil 40 ,000 —
i Södermanland 66 ,66 32
dito 8 ,500 —
nära Westerås KO 000 —
i Östergöthland vid kanallinien S0 ,fl00 —
ndsortsspekulanter
iom uti bref siällde till
byrån begära uppmaningar om dessa Egendomar kunni
skyndsammast erhålla dem så fullständiga som beikrif
niögarne vid banden gifva och byrån dessförutan har sig
bekant motgiinsändande af kopiatnrarf *ode oeh postporto
Ea dito
En dite
Respekt
i 3 Rdr rg pr
_
kantia i Rdr pr butelj och 24
sk pr haUbutelj i Brännvins- och Poiter-Ma
$a»inet i huset M 8 vid Lilla Njgatan
I puti af mitsl 12 buteljer lemnas den
till 44 sk
Fin Malaria Arrack å 5 Rdr 16 sk per
kanna på samma si allé
JSya utmärkt vackra Deseri-Russin i små
iådo
° Muscatell-Russin å 14 sk skalp Bor
dtaux-Calhrinplommon sanit Sviskon å 4 J /2
Rdr lisp uli Kryddboden vid hörnet af Freds- öchDrott
ninggatorne
t ^aiskt ROKD-bAJÖK som inkom åser hvarje
*■ veck» uli Hpbhes hut ä Riddarholmen 2 tr opp
Färsk Caviur utmärkt god till nedsatt pris
uti Kryddbodan vid hörnet af Freds-och Drott
ninggatorna
O .t p«rn soda Bruna Hönor tjänliga ull ut
säde å 16 sk rgs skälp då efterfrägan sker pl Pa
stejbageriet i huset J *h 13 Köpmangatan äfvensom i hu
set Se 4 Carlbergs-Al 'é *n
\oj» B tina oel H <ua liÖ >OK till sättning
nli Hebbes hus å Rid ^arbolmen 2 tr upp
80 92 — 3309 79 80 — 3427 36 38
69 96 — 3501 39 — 3602 11 12 36
38 42 5S 65 — 3719 49 67 75 97 —
3861 — 3941 — 4004 20 30 34 ,53 59
63 86 — 4112 43 45 55 — 4204 5
27 62 81 — 4316 54 80 83 — 4408
11 37 50 63 69 76 90 95 — 4523
27 53 55 67 68 77 98 — 4634 64 96
— 4711 18 38 82 99 — 4821 53
— 4906 21 — 5030 35 — 5108 29
72 76 86 — 5214 16 56 71 75
— 5385 — 5407 21 58 67 68 75
— 5519 63 66 70 79 95 — 5601
63 79 83 84 — 5747 — 5811 20
Den minsta vinsten på guld-gralis-vinsUotterne består
af 5 st K K Dukater i guld på en sådan guld-graiis
vinstlott kan dessutom i lyckligaste fall vinna icke blott
hufvudvinsten utan dessutom ett betydligt antal af de öf
rige vinsterne
Den minsta vinsten i hufvuddragningen är 15 fl W W
Lotter till detta Lotteri erhållas i Stockholm bes
J L STRirvDBFCKG
ftonslllil Varu-Lotteriet
STOCKHOLM
Lotter försäljas å Ladugårdslandet Riddargatan M 20
inpS gärden 1 tr upp
~hm något helst ett vetenskapligt ämne ön-
skas öfversäll frän Franska Tyska eller Danska språ
ket skulle undertecknsd med nöje se att han derrm ge
nom på Aftoabladskontorst inlemnad biljett blefve anmo
dad Fil Kand
rovlands» Utsädes-ilå
Er Norlander i Brunnsgränden vid Skeppsbron
Kiga Pyk uls Linfrö
d
hos Er Norlander i Brunnsgränden vid Skeppsbron
skörd bos Boanedal et Komp
g
af 4839 års
starehuset
Räntmä-
UTSADES-VlCKfcK s *mt Nylands Utsädes
Råg hos Gust et Carl JOHANSON
5 Kornhazan
IJ vitt HoiUndskl Klöfverfrö y å 14 sk b :ko pr
skålp på kor .toret i huset Nr §6 vid Skeppsbron tred
je dörren till höaer i ponglnges»
Holl Klöjver saxat Klöfverb landadt T
kimo
sheifrö af s«dn *ste skörd till facila priser uti
Kryddboden vid hörnet af Freds- och Drottninggatorna
Holländsk Kliraplera
ytterligare
ill fac :lt pris hvarå
parti tages bos
rabattens om ttörre
Joh G PRIPP
Regeringsgatan 44
g
båbä
Ei dito
En duo
£n dito
En dito
Ea dito
En dito
Ea dito
Eu dito
En dito
En difo
Ea dito
Ea dito
En dito
Ea dito
En dito
En dito
En dito
Ea dito
En dite
Respekt
Egendom tili salu
ä
g
Ett i golt stånd nära Skeppsbron pä fri ock egen
grund beläget STENHUS som gifver omkring 8 procent
i käpeskilliogen hvilken får lill del mesta innestå emot
dels 5 och dels 6 procent Vidare underrättelse lemnas
i huset JfSi i9 vid Södra Tullporlsgetin till venster i
portgången
I ^n ny Norrlands Snipa med äror ocn styre
J å Djurgårdsvarfvet dä Qvartersman Kyberg efter
frågas
^iilveriiiigrams
g
Genlila arbeten af det finaste Silfver eom Brocher
Diademer Pannpryunader Garnituror Kedjof Nålar m
fl finnas jxå Låubibiiotheket vid iöpmangitan Nr 5
TELANDER från Jönköping
n ii-
IMöbatbuden toidi eaiot Sverges Vapen
nes till salu En välgjord MAHOGNY-IMPE3IAI .SÄNG
Schäslonger af bjö *k och
en Enmans-Säng af mahogny
mahogny en Mahognymöbel klädd med Damast
vansbord och Spelbord af Mahogny
ett Di-
En Lif Tjur
j
idare underrättelse i boden M 8 Södra
idare
Engelska Munlack
fJdni
idare
till salu
— Vidare
Slagtarhuset
g
af serskilta kulörer äfvensoai
och säljas i pari i hos
meJerade nu inkowne
J L STRINDBERG
Fina Målarefärger
ä
g
Pariserblätt Mineralblätt Berlinerrödt Kejserg ont Cino
ber och Chromgrönt Königsgelb Chromgult flera sorter
och Sbelesgrönl till biil ga priser i Kryddboden >id Ty
ska kyrksn hörnet af Srartmangatan
Franska ^Tapeter och flor-
f dtöträro i
p
der ett utvaldt sortisaent af de nyflffte mönster äro i
dessa dagar ifrån Paris inkomne och försällas ifrån
Edr 4 sk banko rollen hos M A JACOBSON
DiM 9
Drottninggatan M 9
Hos DELEEN st Vamp
Tryck t Makulatur
k
y
å i Rdr 32 sk banko riset aamt gammal musik å 2 sk
banko arfeet
åSTUHBAS KÖPA
^n LANTEGENDOM af Frälse natur med
vacksr belägenhet vid sje högst ö å 6 mil från Stock
holm bördig jord tillräcklig skog samt alla åbyggnader
i Kodt stånd till ett värde af omkring 20
000 Riksdaler
Banko åstundas köpa A preus om köparo fås uli huset
M 19 vid Stora Nygatan trenne trappor upp
A stundas att för billigt pris liöpa Ert val
14 konditionera lätt och stark GIGG SC3ÄS eller
TRILLA för en mindre häst Svar saed uppgift om
pris m eq kan alléernas 8 trappor upp i fiuset JiH 8
på Mur»kbroga«an
Skrot j em
éndast »midt i större partier uppköpes på kontoret tre
trappor upp M 4 Söderma :m«torg
Cault Vax
uppköpes på kontoret till venster i huset M 1 vid Lilla
Nygatan
ASTUTtfDAS
Ifrån den 15 Maj till
HYRA
den lista Jul
åstundas byra på Kongl Djurgården 2 å 3 möblerade
RUM som äro väl beläsnc då på den blifvande byres
suainaan göres mindre afseende
— Svar emotses 2 trap
por upo i hu *et 4 vM Sö ^ermalmstorg
17TBJUDES HYRA
En glad och Irtflig VÅNING af 2 å 3 Rum
med öirig» brq-»ämiighe !er är ledig lill uthy
rande åt Badgäster i Strömstad fö- facilt pris
frän Juni måcals böljan till den 6 Juli Vi
daie besked arbålles såväl å Aftonbladskoato
rot som genom korrespondens på Strömstad
■tscd Sekreter C (t Högberf
Vinter- LÄGEN-
/■
dCker iiOMJUÅK- (ätven
HET
En Vänio
6 Ktim ocb Kök med alla bcqrsmlig
beter snnnt wied de i eller säraiilt Stall och VaRnsbod
S 2 eller S möbleraee Ram allt beiäset i hörnet af
Slöra Badsiugstan ocb Stora Sarbrunnscetan »id Kockils
backe i dervarande stora och vackra Trädgård qraite
rer Brygzpannan
möblerade RUM ined Kök äro att bvra
- *■ ifrån den Juni till den f September vid Slöra Ny
gatan en t 'sppa upp för 8 Rdr banko i veckan Adress
fås i Viktualleban dlaren Ranfts bod vid W«sterlånggatan
Ott VINDSRUM med möbler i ett hus vid
° J Söd "rmJ >lcr ?storg är för en hederlig ungkarl att hy
ra — Vidare underrättelse meddelas i Kryddboden vid
nämnde torg
60 63
— 5923 — 6007 19 54 78 —
6112 69 73 87 — 6202 65 89 — 6304
40 54 57 71 — 6416 ,77 91 .94 — 6586
— 6604 — 6733 78 — 6801 11 64 78
— 6908 64 _ 7027 31 68 — 7155 —
7213 45 53 56 57 63 90 — 7318 41
63 72 84 96 — 7403 42 — 7519 30
— 7626 38 77 95 — 7752 93 95 —
7832 — 7913 41 76 91 94 99 — 8108
29 30 66 78 — 8236 42 46 53 66
8304 61 76 — 8426 ,41 — 8535 49 58
74 82 — 8607 39 90 — 8727 31 85
— 8805 34 44 75 — 8957 79 — 9004
28 36 61 63 97 — 9139 47 73 86 88
— 9205 11 ,28 34 36 43 88 96 —
_ _ _
JoOo i 7 517 JJL 9z — 9480 — 9516
18 19 44 70 9609 9706 8 89
9812 20 3« 47 _ 9966 83
10 ,012
54 — 10 ,142 49 77 — 10 221 27 68
— 10 ,328 45 87 — 10 ,429 — 10 ,517
18 29
— 10 ,611 15 22 23 74 79 97
— 10 716 35 40 85 — 10 ,813 20 25
27 43 81 88 ,96 — 10 933 92 .- 11 ,027
46 52 58 60 — 11 ,101 13 70 74 —
11 ,246 48 68 71 ,84 — 11 ,316 .- 11 ,437
44 77 92 93 — 11 ,528 — 11 ,665 75
80 82 89 — 11 710 24 49 75 97
11 ,864 80 86 — 11 ,943 ,63 71 .-12 ,003
5 37 73 — 12 ,158 — 12 ,207 10 11 ,20
71 — 12 ,319 21 34 45 46 47 79 90
— 12 ,448 88 90 — 12 508 9 26 42
82 — 12 ,613 22 29 ,35 38 93 — 12 ,710
17 39 — 12 .818 95 — 12 ,937 74 —
62 —
21 27
77 —
13 ,910
13 .067
— 13 ,164
— 13 ,202 54
13 ,347 86 — 13 ,487
— 43 ,502
— 15 .610 39 — 13 ,734 39 71
13 ,807 8 11 29 48 72 99
En ung Borgersman i Stockholm
å
Alla sorters FILTAR YLLESIIAWLAR och Tyger tvätta»
L
1 a det hvarkea filtar sig eller fSrlorar sinafärger ocb
får at ?r utseende som nytt i huset Nr 31 vid ökvaibergs
gatan på Ladugårdslandet och kan äfven iulemnss uti Ur
iLeverins bod i hörnet af Drottningatan och Jacobs gränd
äfven pä samma s :älle 1111 p«ssninS oct»
n
kan få kondition nu genast om han anmäler s 'g hos
g g
med ordning och drift åslundar af Eerrar Possessioaater
i Landsorterne samt Hrr Handlande i småstäder emottaga
kommissioner af hvad namn och beskaffenhet det vara
inå emedan dennes bela tid är praktiserad i handel hvar
öfver flere trovärdige mäns intyg kunna erhållas Desamt
lige Herrar som täckes bedra sökanden med sina förtro
enden torde gur .stbenäget inlemna sina adresser på Af
tonbladakontoret till Driftig Affärsman Nr 40 sotn med
correspondance genast skall besvaras Upplagsplats för
hvarjehanda varor kan äfven erhållas
Ylle -
rMy ätt
En ordentlig ocli llitifi Sättare
L ÖBERG
D som önska begagna så kallad G-önvaft
brunn kunna dertill sig anmäla inom den 9 dennes
på Apotheket vid Stortorget
T ^en Revers af den 21 si«tl Oktober sosö jag
utgifvit till Erik Johsnsson Mörk för köpeskilling ä
l-16 :dels M :tal Bohestra t Grönahögs Annex Kinds härad
och Elfsborgs Läa stor 100 Rdr Bko alt betalas nasta
Midsommar har jag redan infriat den reverserade sum
man genom särskild liqvid men icke återfått ifrågavaran
de Revers hvarföre jag helt oeh hållet protesterar att vidare
iulöea Reversen uli hvad swans hand han än må finnas
Bohestra den 6 April 1840
CSPERSSON
22 61 (Forts i morgon
VraSTEH
enligt denna lista utfallne hos undertecknad
böra jemte Frilotter uttagas till den 26 Maj
Stockholm den 9 Maj 1840
J L STRINDBERG
Johan CASPERSSON
att tillgå bos undertecknad
vexlas mot portoersättning
och kan derom äfven bref
J L STRINDBERG
RULLGARDINER
kkf5 Rbk
målade i Lansskapjstycken för 5 Rdr banko äfren ti
högre priser bos Carl F LANDGREN
Stora Nygatan hst X S
Stora Nygatan huset X S
ea trappa opp
För 25 a 50 Rdr rgs pr stycke
d il t
g
Gautchnks-Rockar och Kappor med gentil t tyg till
Kragar (af äkta Engelskt Patent-tyg
1 dertsa dpgar iniomnat
Soiam ar-Ty ger Picjué-Vesttyger och Siden-Vesltyger
ib
y
Kramboden 29 Drottningyaban
f d Falkenberg ska huset
iiörlil
af Atlas och Engelskt stinn somgformera en vacker
kropp ocb ej genera bröstet finnas£till salu uti huset
34 i Styckgjutarebrinken tredje£porten från Malm
skilnadsgatan för de mest billiga pris ^Afven emottagas
beställningar
Bomulls-Half-Strusiper
tan M 5
ÄL
VÄL STICKADE
S
hos t G Gaggt Rege
TjUGGE et SETTERVALL försälja Islands
Ull Silkrsfelb Gummi l .ackn Wismsrs Fårjfcion
Portugisiskt ocb Car ]«hai«ns Sulläder Skältran Olauds
Vitriol förtenta Engelska Bleckplåtar Tältduk Bolster
Tar Buldan Foderväf m m
takpapper
h
appe
direrse sorter hvaraf en af Becklump den bästa till
rerining i Sverige Fönäljning hos C R FORSGRBN
k
rid Slottsbacken
Fin Pounsch
af gammal Ba 'avia Ar
-ac och elt njtt bered
aingssä t sora vuanit allmänt bifall försäljes
Spanmalsvindar
större och mindre vid Racraldsbro Underrättelse
kontoret tr trappor upp JU 4 Södermalmstorg
l TILLVARATAGET
F går pä morgonen upphittades af en fattig
*■ siösaati i siösi vid Strösiqvarn en större packe pappers
mönster ti il tlere sorters eleganta fruntimmerssöaonader
inlindade uti en blå tröja som egaren kan återfå i hnsel
Nr 31 vid Slöra Skinnarviksgalao då Sjögren efterfrågas
Stockholm den 12 Maj 1840 i
öi v m a se
Vinstlista
189-de Hamburg .Lotteriets
6 :te Klass
öfvsr da d«n 1 och 4 April dragna 2000
nummer
(Foris fr gårdagsbl
Vins ä 77 Mark
M 55 58 75 - 126 54 77 _ 215
32 61 — 506 16 55 72 80 — 428 61
72 93 — 502 10 20 55 65 70 80 81
— 617 18 26 58 51 58 — 751 56 ,58
78 — 859 — 902 56 58 47 77 85 90
— 1014 32 75 87 88 98 _ 1102 28
63 67 68 78 82
— 1551 44 SI —
1408 57 59 — 1504 62 — 1657 47 87
— 1734 84 _ 1815 52
— 1914 35 47
55 75 85 _ 2005 6 32 48 — 2122
25 — 2225 83 96
— 2382 — 2424
42 97 — 2505 33 70 71 75 75 92
2600 17 24 58 75 84 85 — 2707 52
65 69 83 — 2855
— 2945 SO 97
3023 SL 5117 31 88 — 3202 12
£§tort Lotteri i Wien
Dragning dén 27 Maj 1840
med H M K K tillåtelse bortspela det störa
och prägtig»
T
p
Me rregodset Treffen
1409750 flWW
g
laglitrcn -värderadt till 1 ,409 ,750 fl W W
Ett af Illyriens utmärktnste Herreeods-besittningar med
stora högt värda tillhörigbeter af VingSrdar Åkrar Än
gar Skogar m m vid den sydlipa sluttningen af
detta land och i den fruktbaraste delen deraf
hvarfftr en kontant lösningssumma
»f fl W W
<100 ,000 erbjudes
Vid köp af *0 Lotter b 8 Riksdaler Sv Bko st er
hålles en Ruld-gralis-vinstlott
dukat i guld
hvilken minst vinner en
IT1 b ur u väl sökte undanrödja allt som möj
liglvis kunde förhindra framgången af den nya 9 :skil •
ling-riksgälds-inrättningen finner jag emot all förmodan
att de till inrättningen erforderliga antal af 200 portioner
sednn 6 månader ännu ej vunn ts m«n för alt befrämja
företaget vill jag börja sned 150 porcioner Inrättningen
blir förmodligen i Stadsn »medan bland de 150 som äro
antecknade 2-3 :delar äro boende derstädes och anhåller
jag det hvar och en som redan är eller vill anteckna si
torde sända mig uppgift på namnet antalet af portioner
samt på hvilket sätt de vilja begagna sig derutaf Och
s3 snart för 150 portioner är subskriberadt minsi för ea
månad tager inrättningen sin början Dagen när den ba
gynner oeh stället hvarest den blir belägen tillkönoagif
ves sedau genom allmänna tidningarne Maten blir all
iicles som försöket i December månad sistlidet år neta
ligen Hvarje Söadag eu t-2 mark färskt stekt kött med
potatis 2 fl-2 qvarter Buljong med risgryn grönsaker
i m m uti 2 gånger i veoksn 1-2 mark salt köt
2 1-Ä
j qvarter gul ärtsoppa afredd med hvelemjöl kryddor etc
jfi gånger 4-5 mark fläsk möd soppa sossa förenämade och
;2 gånger 1 1 mark färskt kött 2 1-2 qvarter buljonf
med helgryn
mjuk eller bård kaka samt till qrällar &e 2 1-2 qvarter
korngrynsgröt med smör
Priset
För hela dagen med bröd 9 sk rgs (som erlägges vid
ro«ddaashäatningen hvarje dag
« dito utan bröd 7 1-2 sk
k
med helgryn potatis etc uli hvarje middag 1 sk B :ko»
« middag med bröd 7 sk
« dito ulan dito 5 1-2 sk
Stockholm i Maj 1840 H HEILBORN
Vestsrlånggatan Nr 5G S tr upp
P S Anvisning bur en person som förtjenar 38 sk om
om dagen (oeh för denna klass äro just sådane inrättnin
gar äodamålsenliga kan bespara af förljensten SO sk
dagligen som gör om året cirka 100 Rdr Bko i stäilel
att hela förtjensten går den ur händer
Maten hos mig - - 9 sk rgs
En större kopp kaffe med socker
grädda och skorpor ----- 2 1-2 Bk
Nu köper denne person till frukost
en kaka - - - ----- 1 1-2 sk
2 lod smör dertill t 1_ gk
För dagen dricka 1-2 kanna - - 2 sk
200 :de Marnb ILott i KL
Dragning acn 27 Maj
Insats 3 Rdr Sv Banko
Högsta raöjliaa Vinsten
k
g
100 ,000 Mark
kh kdfbf
Lotter äfven delade uli t-2 1-4 och l-8 :delar finnas
S :8 IS 1-3 sk rgs om dagen
P r e n u m e r a l i o si s - e d I a r
TILL I
:STÅ GULD- OCH SJLFVER-VABUKLåSS-LOTTERIET
I STOCKHOLM
utan
(s ;rundadt på det 200 :de
å
Försäljas till luta Klassen å 32 ek Bko tios U
BkhdlHWISER
Bokhandlaren Hr W ISBERG 8torkyrkob»inken
D :o Hr J C HEDBOM Mynttorget
i :o Hr L :s Gust RYI ,ANI >HR Bnrar ?n
D :o Hr Georg ENGSTRÖM Stotkyrkcbi
HOLMBERGSKA Bokhandeln Stora Nygatan
RGG
HOLMBE
Handlanden Hr O NYBERG
De högsta Vinsterna inlösas med
16h
5 Norrbro
inken
De högsta Vinsterna inlösas med
2000 1 ,833 16 och
lil
Och komma de öfrica vinsterna alt utdelas enligt planen
Till deltacaro i detta Lotteri inbjudas 14 ,000 Prenume
cificerade stöt re elier mindre Vinster de öfriga hrilÄa i H
dantag i detta Lotteri
r
dantag i detta
em UTMÄRKT val arbetad
e
UTMÄRKT
TmKDBORSTE eller en
å
TmKD
Vid löp af *0 Lotter erhålles hos Undertecknade den 1
Rcqvisiiioner fråa Landsorten expedieras portofritt
Prof på de större vinsterna äfvensom Nitunstcrna finn
Planen erbålles gratis
Stockholm i April 1810
(Regeringsgatan 4
ET UTDRAG UR PLANEN
d
ET UTDRAG UR PLA
Underrättelse för de spelande
« § För alt i möjligaste mäiio bereda Prenumeranterna
in Lotteri deponeras innan försäljningen vidiager
i Rikets St
k lass-Lotteriets räkning en sumwn motsvarande
hvarje Klass hvir»fver så väl bfhöriftt Bankobevis som den
hos oss lime» för P .naaie .aBlcriie alt genomse
och för hva
Banken kan leeinas nödigt vitsord
blanksmörja
BLLBK
glansande skovax
» Hebk FABIAN N
Denna förträffliga Blanksmörja eller glänsande Skovax beg
• den konserverar lädret ock gifver det en siön glänsande
don den —
sämras emedan den är sammansatt af endast oljakiiga ämnen
samras c» Bläck .Dosor å 1 Rdr - sk rgs pr
D :o Half-Dosor å — » 24
Steukrns å — » 84
Toma Dosor och Kras »mottagas I utbyte
Säijes i
j t STRINDBERG
Stadssmedjegalan JK 14
STOCKHOLM h»s JL
J- HJKR1A Ltu
Hambuger Stads-Lotteriet
UNDERTECKNADE ssmt
RG8kyrkob»inken
Göthgatan M 11
1000
1000 Rdr Sv Bko
l ,m
traf hvilka 8100 erbS la någon af
l ,m
ranter af hvilka 8100 erbS la någon af de i planen spe
amburger Stads-Lot enet fa ingtnting erhålla ulan u«
kontrollerad silfver
d kontrollerad silfver-
dylik nagelborste
11 i
11 gratis
nas att bess pa
as att bess pa Eufvudkontoret hos
imATr ,ct
CARON et lund q
Bok- och Musikhandlare
(Regeringsgatan 4
säkerhet for vinsternas rikliga ulbekonmanie i del
änders Bank nppä Guld -°e°
»J /v
alla vitatemas sammanräknad» värde urskilt i får
rf Undeitecknade med
'2 °
® !°
rs rikt ^het alla dagar af vederbörande Tje .iteaaa I
EUMARKS uppfinning
x beg» T® till Skadon som till T "8
all (jjr
nsande svart» sjmt kan förvaras I flera
mnen Säijes i
nen
pr st .j pr duss .n 9 Rdr - sk rgs
Sj
4 84
s KygaUa midt «» *t K-onjl Postknsen