Aftonbladet Onsdagen den 13 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-13
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-13
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-13
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-13
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 13 Maj 1840

Sida 1

JM 110
Onsdagen
DET TJUGOÄDEPÖKSTA
1840
den 13 Maj
i Stockholm för helt år i O Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 32 sk tre
Österlånggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-tjatorne•
i Stockholm för helt år i O Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 32 sk tre
Österlånggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-tjatorne•
månader 5 Rdr Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelr .ln i Bladets Kontor vid Sssds Smedjeratan i f d Zetr ^ei Bod vid
i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Ciara Bergigrändi Björungs »iu Kungsbacken i Eissens i hörnet af Reger ,ngsgatan och Jakobs gränd
i Lindroths \id Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lagervalls Eckas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af Horn3- och Repslagaregatorne å Söder
i Nybergs vid Göthgatan sann i huset Nr 5B vid Röda Slussgatan ANNONSER cmottagas endast i förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning k 6 efi .midd
UTNÄMND di»n dennes Till Biskop i Götheborgg
Stift Dusiprostea i Westerås L N O Doktor Anders
Bruha
DÖDE I ST0CXH0L1S F d Köksmästaren Fredrik
Chrisiiaj Barrius d 6 d 52 år
— Grosshandlaren M
Eiers k maka Carin Elers d 6 d :s 65 år
— Ledamo
ten i Tråk örs-Socieieten Anders Andelius Enka Sophia
Andelius föid Hedberg d 10 d :s 49 år
DÖD I LANDSORTEN Prosten och Kyrkoherden i E
debo Mag :r Aug Montelii Enia Charlotta Montelius född
S ?ud ?r23an å Asphagen i Edebo S :n d 7 d :s 84 år
LEDIG TJ2JNST Lärare-beztällniagarce uli Lefvande
språken och Gymnastik vid Kalmar Gymnasium ansök
ningar inleor .nas t :ll Domkapitlet derstädes
PROKLAMATA 1 KONKCRSMÄL 4840 Maj 16 För
all Möasterskrifvarea Fredrik Augnst Grandiaj och all
vice Konsulen Ulrik Hugo Daveiis Sterbhusdelägare
— — 18 För Viktualiehasdlaren Olto Robert Seger
sven och deras Borgenärer
ÅaS-PROKLAMA 1840 Mej 46 För an Yiktualie
handlaren Johaa Eklunds Sterbhusdalägare och Borge
närer
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Far K .R förre Aboen John Johanssons i Wollsjö å an
dra rigd aT Ting sex månader efter d 1 :1 sisII Jsnuari
samt la *paktoren Håken Möllers i Wanstad och hans En
ka Hed *iji Möllers å andra rtgd af Ting sax månader
efter den 9 sistl Mars
OMYNDIGE Af Färs H R Kyrkoherden H P Frest
i Kerråtorp på egen begäran
— Färs H .R Axel Wil
helm Kjellman på e b samt Drängen Sven Gerdtsson i
Hewenköp
— Medelstads Härads T .R Bonden Gumme
Olsion i E-ingsboda
BOUPPTECKNING Efter Majoren Nils Fredrik Asch
ling tsmäles gednast inom Sfi»j månads utgång hos Ka
piteoen Axel R Aschling hvars adress är Stockholm
Efter K *pitene Dan Rich Wennerqvist anmäles iaom
slutet af Maj månad bos ftotirius Publicus J E von
Lan
.Tenfeer på d-ss Kontor i hueet Nr 30 vid Skeppsbron
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Landtbrukaren J
C 0»t«rmans den 29 d :s kl t O f m uti Huset Nr 21
v >d Kyrkogatan i Götheborz Handelsbokhållaren C M
Lindberg d 48 d :s kl 12 mi4d uti å Börskällaren an
visande rum Waktseästaren Mathias Ahlbom» d S6 d :s
ki 6 e m uli gamla Banken till venster p3 nedra bot
ten SLdenkracahandlaren Kr Uilbergs et Komp den 21
d :s ki 6 p m uti å Börskäliar«n anvuande rum Hand
landen J E Hawrins d 23 d :s kl 5 e m å Stadskäl
laren i U«n *3 Handlanden J £ Åhléns d 30 d :s kl 4
e .m å Enköpings Källare J H Bylius i Örsås (slutsam
manträde och utderning d 31 lnst Juli kl 10 f m å
Svefcljunga Gästgifvaregård
SPEKTAKEL P .5 Kong Theatern i morgon Thorsdag
ecgéne Aram — Nästa Lördag till förmån för Singlä
rsren ders 'ådef Hr J A Berg för första g .n Lucie eller
Bruden fran Lammermoor hvarefter för första « :n Sce
ner ur Operan Kärleks-Drycken Musiken af G Donizetti
ISclairerin å la Tivoli
Davidsons norra P atil
jona
:les öpp»n i morgan Thorsdag frln kl 4-2 7 eft .midd
mot en eniré-afgift af 16 sk Bko person
Paviljonnon är eclairerad och en fullstämmig Harmoni
musik utforer hela aftonen stycken ur de nyasto Operor
in ra Bi j :lter saljas i den gent emot liggande Cafésn
a u iTtTon3 r
bjorH af oakrm» 60 stjektm ELE5TO
*-■ BAL-FÅR hvars stssi för några år sedan kommit
ifrån Saxieo förtäljas pä öppen Auktion Fr»dagen d 12
Juni vid hn &manet GuDba ^eu i Fägred Församliag Skulle
någon Önskn taga hela denna Mila hjord emoliages skrift
ligt anbud till Inspektören Svante Moberg hvars adress
är M ?r ef-tad och Nyrud Dessutom fioa &s Baggar mot
särskild öfverenskommelse
Pifiom cppaii och frivillig Auktion som för
rättas på stället den >9 nästkommande Juni kl 2 e
m försäljes till den högstbjudande Säteri-Rustbållet SJÖ
BONÄS 4 helt och det i sambruk derwed varande Kro
no-Säte :i-Augaaents-hemraanet ANNEBY 1 helt mantal
beläget i vacker trast 5-4 mil nära HJo stad bredv \d
8 ,0n Wettern bebygdt för Ståndspersoner och får med
i höst vrr &siäldt R§g- och Hvete-utsäde tillträda» d 14
Mars ?841 Upplysningar om Egendomens beskaffenhet
och löpevilkoren erhållas genom korrespondans med Lö :t
can- .en J Klbgsteit på Bjo och Sjöbonäs
G 'nom A kiioQ vil iStensjö Ry t erns Socken
Fredagen d 2d dennes kl 4 eft .midd försäljas 20
Kor £0 Får och 6 Svin samt något husgeråd
Anstå d med betalningen lemp .as godisände köpare till
den \9 instundande September Utropet i Banko
Strömsho m och Yllesta dtn 11 Maj 1840
D IVERUS
Välj ärande Fruntimmers - Sällskapets Direktion
och öfrige Ledamöter behaga sammanträda hos
Sällskap tis Höta Ordförande U K Fl Kron-Prin
srssan i Dess Bum a Kgl SloMl Fredagen d 15
M \j kl
/2 12 förmiddag ev Vid denna Sällskapris
allmänna sammankomst kommer redogörelsen för
förvaltningen af Sällskapets medel under di t väst
förf ulna åfet alt afgifva och Ledamots- afgiften
för det närvarande af t erläaqas
Stockholm ä ?n 6 Maj 1840
"Herrar Aktieägare oti Ångfartyget Gottland
behagade till allmän Ordinär e Bolagsstämma Thors
dagfn den ^4 nästtommande Ka
kl 11 f .w saivsman
träoa i Gula Salen å Börsen vid hrilket tillfälle jemväl
anledning af ditt Ils i ^gSeode köpeanbud å bemäite
Är ^fartyg i enlighet med § >3 af Dolsgs ,eglorna beslut
kommer att fattas om försäljningen deraf
Stockholm den 13 April 1840
Direktionen
a Aktie-ägare uli Ångfartyget SJÖHA-
behag *de sjelfva
_
ejler gcEoa ombud sam-
d Mj !8iOk6
STEN
gj_ j
Eir .ntråda Thorsdagen d ^n Maj !8-iO kl 6 e bi .» ä
Börsen i Slockholm lill val af cy Direii
on och Reviso
rn- och komma de frSnvarande alt fä åmöja sig sned
hvad de rSrvarisnda besluta
Justering a® d sista I»
oickollsn vid sediwste
GuTSA KANAL BOIAGSSTÄS JIA komwer alt för sig
gå å Borsan nästa Fredag den lä dcnees kl 10 f to
2
Stociholai den 12 April 1840
Brunnsärickninjen och Badtn vid Loka
börja under ianevsrsndtf Sr den 23 Juci och fortgå oaf
bru
.et till och med den 15 Augusti Afgifiern ära för
vecka följande för ett ensamt rum t 16 4 S Rdr elt
domestikrum hvari flere bo tiilssmaisns 24 sk för hvar
je person en bätlrs säng i Rdr en domestiksäag ¥4 jk
en dragkiita 18 »k ett stallrum 24 «k o s v Betal
ning erlägges alltid för full vecks För plais vid första
bordet sora serveras med i rätter ssat om middsgarne
och 5 om afmarce betalas t Rdr om dagen ulan afdrag
for särskildta måltider eller dagar Vid det andra ser
veras portionsvis För doaaestikers koslbäll ackorderas
med Traktören Afgiften för begagnande af Brunos-sa
longen Conversatiou»-rummen Tldrlsgarne Pastföringen
m tn under namn af brunns-afgift uppglende till
5 16 och till Apolheket 52 sik erlägges inoa 8 :dje da
gen efter den resandes an &omst till brunnen
De som söka inträde på Lstarettet blifva motsagne
så långt utrymmet medgifver då de medföra giltigt prest
betyg om medellöshet samt vid icskrifaingen erlägga 2
Rdr allt banko
Hr Apothekaren Wtlgrcn fortfar att vid sia i ena
bruan- ^alongen anlagda Carlsbader-inrättning till
handahålla »Ila brukliga b ^de varma och kalla arti
ficiella MINERAL-VATTEN en 'igt do r .ysste och tiljför
litligaste kemiska analyser
Oai rasa m m iaa brefväx as med underiecinad In
le .-der .t h ^ars adress är till 3 22 Ja- i Orebro cch der
efter Warnäs cch Lois
U ebro d 19 April 1240
Jon Ciir KULL
VID ALINGSÅS HELSOBRUNN
börjas innevarande år brunnsdric &ningen den i Juli och
slutar den 8 Augusti
Källans godhet den innehåller Jern i förening med
vanliga salter samt dess utmärit vaciira och sunda be
lägenhet göra en brunnstur der särdeles nytlig och an
genäm I brunns-salongen serveras dessutom de mast
brukliga varma och kalla artificiella Helsova
t e n ur sjelfva apparaterna såsom CA .RL3BADER EMB
SER MAKlEiSBADEK KREUTZ-BRUNN och FGRDI
NANDSQUELLE EGER SALT och STÅL PYRMONTER
SPAA POUCöON samt 8ELTSRS De varma vattnen
betalas med 3 och de kaiia med 2 Rdr Banko i veckan
For beredande af nöje och beqväsilighet har Direktionen
all möda ospard Bautboister från en utmärkt Musik
korps uppföra alla morgnar vald musik Afgiften till
Brunnskassan är från ^4 si till 2 Rdr Ban &o Förmid
dag och afton vid brunnsbordet betalas i ett för allt 36
sk Bko utan afdrag för särskildta mål
B Th MODIN
Med Doktor och Chlr Magister
Bruans Intendent
Ångfartyget >§ w i t ia i o d
afgår härifrån till CALMAR CARLSHAMN
YSTAD och LiiBECK Thorsdagea d 14 Maj
ki 10 f m Närmare ursierrältelse meddelas å
Ångfartygs-kontoret i södra hörnet af Kokhuset
vid Skeppsbron
Till Giklreborg
g
ÅWGFARTYGST D :L THUNBERG
låå
Kapt S P Schnell går från Siociiholm till Göiheborg
Söndagen den 47 f !aj kl 5 f rn och medtager gods
och passagerare Söderköping Berg Älotala Eken We
n®rsborg och öfrige i vägen varande platser »nlöpas
hvarest gods och pasiagerara ,llemnas och emettagas
Obetaite bref medtagas till de Postkontor som passeras
Biljetter för Passsg rare säljas hos L J Blomqvist p5
Ångbåtskontoret i Stor &yrkobrinken
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afR§r alla Tisdanar kl 5 e ta till SÖPERTELGK WE
STERVIK och WISBy s ?iBit Jter ^oaimer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas bos C O Strindberg *id Stadssmed
jegatan
ANGFAB .TYGET FEEJA
afgar alla Söndagar kl 8 f m till Mariaafred och åter
på aftonen
» » Kåndagar ki 9 f m till Strengnäs och Thors
hälla och åter Tisdagar 11 8 f m
» » Onsdagar kl S f *n till Upsala och äter Thors
dagar s t
» » Fredagar kl 8 f m till Upsala och åter Lör
dagar s t
Biljetter säljas hos G O Strindberg vid Stadssmedje
gatan
OBS Alla sosi köpa Biljetter ombord betala 8 sk Bko
öfver taxan
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgir hvarje Tisdags och Fredags morgon kl 8 till Streng
näs och Westerås samt återvänder Onsdagar och Lörda
gar vid samwa tid Fartyget anlöper Strengnäs på afre
san kl i-9 till i och på återresan kl 1-2 till li f m
Biljetter för pss *age ?are säljas i Stockholm å Rederjkon
toret Nr 519 Lilla Nygttan i Strengnäs hos Bandianden
Rydberg och i Westerås bos Inspektor Alström Proper
Restauration finnes ombord
TILL UPSALA
A
afgår Ångfartyget UPLAND Ti«dagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Oasdagar och Fredagar kl
8 f m Biljetter säljas uli L J Warodells TnpetÄsagasin
i BergstrabUka huset Passagerare som ej köpa Biljetter
bos Kommusionären betala dam ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
Ö
Å
afgår frln Stockholm lill Örebro Fredagen d 15 Maj Irl
6 f m Fraktgods emottages alla dagsr på Lastfartyg
vid Riddarholmen Biljetter för passagerare säljas hos L
J Blomqvist Storkyrkobrinken Nr 9
ÅNGFARTYGET DALARNE
afgår hvarje Onsdag och Lördag kl 6 f .m sned lastprSisi
från Stockholm till Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt aaedtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget COMETEN afgår nästkom Fredag
från Stocfeholm till Söder ~Te 'ge och Norrköping
kl 6 f m och RAKETEN från Norrköping till Sioci
holm samma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Werodells Tapet-Magasin i Bergstr &blska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 7 f .m till Sörier
Teige och Norrköp ng och åter ?lla Tisdagar vid sams™
tid Biljetter för Passagerare säljas uli L J Wa ?odeils
Tapet-Msgas :n i Bergstrahiska boset Restauration fin
nes ombord 4 Pråm finnes alltid vid Munkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
.edagar ki 7 f m ifrån Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder a ?la Onsdagar och
Lördagar 3 f m
'från Arboga till Sirengnäs och
Siockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bargstrahlska huset Obetaite orekommenderade bref emel
lan ofvannäsibde Stationer e-ijoitagas uli liisie bref lådor
ombord och lösas af PBaoltagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN ?f ?år alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f si till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
för Pa !sagersre säljas uti L J Warodells Tapet Magasin
i BergstrahJska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
och Tboridagar il 8 f m till StréngDäs ocb
Westerås och åter alia Tisdagar och Fredagar vid sam
ma lid Biljetter för Passagerare säljas uli L J Waro
dells TapelMagasin i Bergstrahlaka huset Restauration
fianes ombord
Ångfcirtyget TFIORSHÄLLA afgår ti l Strengräs
och Thorshälla fl )a Onsdagar och Lördagar kl
8 f m 8£mt åter alla Måndagar och Thorsdagar s tid
Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadasiaaedjegatan
Ångfartygs TH0RS3ALLA ian fl hjras »f SSlistapar
samt äfven begagaag tiil Boxering Tisdagar och Freda
gar och kan öfverensfcosamas derom med Kapten
Ångfartyget GRIPEN afgår nästkom Lördag d
16 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Tisdagen den 19 Maj kl 8 f .m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska haset Restauration finne ombord
TILL DROTTNINGHOLM
afgår Åsgslupen DROTTNINGHOLM alla Söcknedegar
kl 18 f .m återvSnder kl 6 e .sa Biljetter säljas ombord
ÅNGSLUPEN NACKEN
gör resor hvarje efterfeÉiddag mellan Runddelen vid Norr
bro och Kongl Djurgården samt uthyjes förmiddagarne
enl ackord som uppgöres ombord minst en dag före
afresaa
TILL DROTTNINGHOLM
Äl
afgSr Ängslupen DROTTNINGHOLM nästSom Lördag den
18 dennes ti 8 ocb *8 f rx samt kl 4 e m återvän
der kl 40 fm samt 8 och 6 e .m Biljetter säljas ombord
Ä
j
LUSTFÄRD TILL
WAXHOLM OCH FREDRIKSBERG
Å
KSB
Ångskonsrten SOLIDE ligg >ode vid Gustaf III s Staty
afgär goadagen d 7 K :-j kl 10 f m (ti »id» ej regn
iRträfTar till Waxbolm och ^redriksberg återviin ^er 5 ?I
6 e m Biljetter å t Rdr B
o och hälften för barn un
der AS ar säljas ombord afgån :2dagcp God R :staurÄtiön
finnes ombord
TILL GUSTAFSBERGS BBUK
afgär Åagslupen DROTTiMNGHOLM iråu Logårdsttappan
nästa Söndag den i7 deanes ti 10 f ta äiervänd r kl
6 e .m Biljetter säjjss bo« Rr Forssgréa vid Slottsbacken
I fria Rouen till Stockbolm blif ?er sjöläjPBh« ?t
för större ocb Eaindre Fraktgods H8ed KapUen G N
Aleander förande nya snallst g anda Ek skocersen Fami
lien som fär närvar»ede är h -rstsdiä II jgande under last
ning pä Rouen Närmare underrättelse a &eddeia Skepps
Klarerarne Eggert Naucler et Son
npili Gefla är Sj3 'ägeiihst för frakoch
- *• passagerare Hied Sieppet Farna K ?p J Bolin När
mare underrättelse erhåkes hos Säep )»«k !arer»rne
G E Flygabson et So
Til Gefle är Sjdlägeohet för fraUtgods i .ch
passagerare med Eapt J B Söderström SSr-ppet
Minerva Näriaars underrättelse noe-id la SSrepp fclare
rarne G E Fltgarson et fio»
DI Li GEN C E
till GÖTHEBORG OCH HELSINGBORG
afgår alla Onsdagar kl 6 f m från Dil ;gence-Soistorét
i huset Nr B rid C ?ra 3Ödra Kyr &ogat»
OBSTALTE BREF åtfölja tfll Postkoctoren i E :olsund
Enköping Westerås Kiying A *bo ^a Örebro Baaaun
debocia Mariestad LidÄöpisg Sollebruna Götheborg
Songsbacka
Warbei *g Falkeaberg Halmstad Laholm
EngeSholei och Helsingborg
Dili {senccD ankommer tiil Götheborg Lördagar till
Helsingborg Tisdagar ?i ?is >t till Stockheliri ThoVadag &r
DILIGEEiCiS TILL UPSALA
afgår Onsdagar och Lördagar från bus <H Nr 36 Mäster
Samuelsgränd återgår Tisdagar och Fredagar stEuOia tid
— Paketpriset är nedsatt
RIKSDAGEN
BONDESTÅNDET
Plenum den 2 Maj
STATS REGLERING EN
T r ejde II u f v u d t i i e n
(Foris från X 108
3 :e punkten Stålen för Generalitet
ä
p
Harvid yttrade Hans Jansson Trän Elfsborgs L5n
«Jag bar visserlijsc icke förmåga att bedöma nyt
tan af arsiscsns fördelciDg uti inspektioner M«n
bved jag vet är att vår arrné var lika utmärkt
då några sådana insjsektionsbefaUoingar ick® fun
noSj hvilka knappt ä '0 att b«trakta annotlunaa
än aåsom pensions tjsnster Uti frodsiider lärer
det vara ganska tillräckligt att hafva fm geneta
ler Jag åberopar Dsbliöfi anförande och yrker
återremiss .» Härmed hördes sn stor del af Ståndet
instämma
Anders Andersson från Skarab»rg« Län och Ap
pelqvist frän Blekinge fastade uapmärksaahettn
derpå att Utskottet just föraslagit »Inskning af
militärdistrikten från C till 5 igoit erintade sm
Utskottets motiv til dass tillstyrkan angående ett
större antal pensionsrurn nämligen atl en General
vid uppnådd högre ålder oftast förlorat den förmiga
af verlisamhet som erfordras att föra divisionarne
I fält och i frsflstid veita öfver deras tjenstbsrbet
Talarne ansågo derför® U .skoStctj tillgörande i
denna del hafva haft skäl för sig och böra bifallas
Kihlblom «0m jeg adderar rätt så åtgör 27
och 9 sasimanlagdt S6 Saledas äto i sjelfva ver
ket icke 9 ,000 riksdaler bisparad såsom utlåtan
det tyckes gifva vid handen enär denna summa
blifvit föreslagen till bildande af 3 nya pensions
rum Jig förenar mig med Dshllöfj skriftliga an
märkning i denna punkt .»
Vahllöf åberopade sitt anförand® Denna punkt
återremitterades
4 .0 G <neralaäjulanlsexpcdilion <n för armeen
Fredrik von Zwei ,btrgk frän Skaraborgs Län
«Uti mitt oftanämndo statsregleringsförslag bar
J»g projekterat kostnaden för GeneraUdjutantsex
peditionen till 4000 Rdr cch dervid aumärkt föl
jande «A .n»lsget uti förra staten sjnss nog högt
Innan det blifvit uuedt hvartill den för General
adjutanten anslagna indelta lön snvsndes — Stats
utskottet har uriktlåtit att företrga en sådan ut
redning .» Jag yrkar åwrremiss af förevarande
punkt med anmodan det Utskottet i denna del
måtte gä min önskan till mötes .»
Hans Jansson fråa Elfsborgs Län gEsåg det vis
serligen riktigt hvad Utskottet yttfar att förän
dring i denna anslsgjtitel i följd ni den utaf Ri
kets Ständer beslutada förändrade organisation af
Statsrådet är ett motse men i slikt fall borde
anslaget uppföras ^å iadrsgsiiigsatat så framt det
ej kommer att helt och hållet upphöra Äfven
denna punkt 2terr *mUterad«i
S :o Konyl lntjtniörkorpsen Bifölls
6 :o Konyl topografiska Korpsen Bifölls
7 :o Öfvcrkoinmindanls-expediiioncn i Stockholm
Hans Jansson från Elfsborgs län förmenade att
när 14 punltten angående Girdss •«£emen ;erna lä
rer böra återremittcris >5 torde sådant äfven börs
ske med förevarande punkt emedan det beslut som
i afseenda nå Gardesregementena bommar att fat
tas har hittande på denna punk — AterrsmiS
terades
8 :o Artilleri staben Bifölls
9 :o Kommendants-staten Bifölls
10 :o Konyl Krigs-Akademien
åElfbläf
yg
Bans Jansson från Elfsborgs län förmsnado i af
seende g det anslag som nu utgår till gratist-ka
detter att i händelse sf en ny organisation af Krigs
akademien Rikets Ständer höra uttryckligen före
skrift men ingalunda öfverlamna til Kong Msj :U
egen höga p ^öfeiDg att bestämma huru datta an
»Ifg må lämpligast användas Härrr .ed förenade sig
Kihlilom — Återremitterades
il :o Allmänna Garnisonssjukhuset
Hans Jansson från Elfsberg» läa ansåg detta an
sleg är alltför rundeligt tilltaget och böra med
en bättre hushållning kunna s ^ssRligt nedsätta
Dessutom blefvo en sådan cedsäsi®iEg i märkelig
man åstadkommen derost en miiaskniKg sser uti
Stockholms gsrnison Yrkade åierrc-miss — Dahl
löf åbiroptde sitt skriftliga anförande
Fredrik von Zweigbergk "Jag åberopar det af
mig gjorda förslag hvatuti fö GsraisoDssjuihusets
räkning finnas upprörda 45 ,000 Rd Dst resultat
som gamla anslaget utvisar då men beräknar att
denna anstalt endast afasr sjukvården för 3 ,000
»iåns garnison hviikas sjuke i många sjukdoms
fall stötas vid regementeraa iir sä öfverdrifvet att
man ansar sig böra derpå fästa Utskottets upp
märksamhet J ?g föreslår att detta enslsg ondast
matte beräknas efter i R ,1r RJjo per m n förg
riisonsstyrkan och att hos Eosun ^ao må begäran
att i fcändalsa icke sjukhuset sned danna summa
kao tdmiDiitterti sjukvården raä inom kaserneres
fösrättas då det är att förmod att regementernss
läiiaro och kompagcibefäl aiola St«g« *Sg» ati ®f-
ter denna bsräkniog ansvara för sjukvården Er
farenheten inom Götheborgs och Chtistianstads gar
siisraer torde i detta fall kui ;na af Utskottet åba
ropis — Yrtsda återremiss Hirmed förenade sig
åtikillige *f Stånäet — Aterremitteredss
12 indelta Kavalleri-och Infanteri regimer ,terne
Bifölls
13 :o Exercis-sqvadroncrncs underhåll — Bifölls
ii .a Konyl Lifgardet lill häst samt Konung (Ms
Sv a och Andra Lifgarden
Dahllöf åberopade sitt skriftliga anförande cch
yrkade återremiss Härmed förenade sig en mängd
led möter
Hans Jansson fr Elfsb 1 förmodade dst varu
ett ytterligare skäl till återremiss af d«nr :a utsfct
a 't man ännu ej har sig bekant huruvias Utskot
tet i anledning sf de flera derom väckta motio
ner tillstyrkt kalfva arméens iodrigning hvifkea
liiidriEg Talaren antåg högst nödvändig for dst st
skatter nedtryckta jordbruket
Kihlblom yttrada att som notn kan laga för gif
vet att eo ratnskciing S statsutgifterna är af be
hsfvet högligen påkallad torde vä isgen läcrpli
gsre och för landat f .agneligare indrsgning fiants
äa af d»n militära lyxen hvilken i så många *f
s ;end»n är sä iörderflig
Anders Andersson från Skaraborgs läa var vu
serligen ej emot indragriingar der de nsed billig
het äro öfverincstäiDtaaiide Sten honom syntes
Utskottet i denna punkt hafva ?å ;t sä långt som
det rimligtvis kunnat Men måste fortfor Tala
ren vara varsam i alla sådana frågor serdelos dä
bejsu
.andc-rätteu ej ensamt tillkommer Rikets Stän
der Jag är ej emot ea återremiss m«n jag kast
nästan förutsäga #tt en sådan icke verkar tili nå
gon förändring af Uisiottets utlåtande i denns de
Fridrik von Zweiejbergk från Skaraborgs län
nMän har satt i fråga Ständernas rätt att geuom
nekande af anslag göra indragning uti Gärdesre
gementeme raen man erinre sijr att dessa höra
till den värfvade arméen och således icke hafva
med indelningsverket att skaffa Jag har uti mitt
statjreglerinjsförslag vl ^at att Lifgardet til häst
utom S ockholms stads inqvarteringBbldrag kostar
161 913 Rdr årllgac såladeä ungefär 400 Rdr i un
derhåll för en karl med häst I sfse«ade på öf
rige Gärdesregismcnterne har jag i samma motion
yttrat «Sverige är det enda land sota frttsvisar
en R«ä®tn >ntsstab för 800 man infanteri och åt
minstone (med full visshet lian det anmärkas det
enda som för en få ringa styrka lönar S Regs
metättoflicerare Det lä-er svårligen kunna be tri
oas att samma stab som du finnes för 800 man
skulle kunna vara tillräcklig för hela Gardets
stjrka ocb då dessa sUber för hvardera Rsgemen
tet kostar omkring 18 000 Rdr skulle således d®
båda Gardesregfnunternes o ganiserande till 3 :ne
bataljoner UEder ett gemensamt chefsbefäl lerans
»n baspsring af orakring IS 000 Rdr Jap före
slär alltså att Statsutskottet måtte tillstyrka Rikets
Ständer att med ogillande af den mot Ständernas
beslut stridande nya staten för Kongl Gardesre
geicenterne hos Konungen anhålla att dessa Re
gcroenter måtte sammanaläs til ett enda pä 3 ba
taljoner »»mt staban derefter lämpas D» deriEe
nom öfvetflädlge Rejemenlsuflicerare borde ä in
drasningsststen uppföras i fall icie Konungen
skulle finna för godt att på deras ansökningar
transportara dem med löner pä stat till Ressemen
tssno i Arméen då ledighetcr der uppstå .» Yr
kade återremiss
Nils P .rsson från Södermanland förenade sig
med de värde talare som yrkat återremiss och
ville endast fästa uppmärkssmheten på nödvändig
heten deraf att uti tredje momentet ef Utskottets
förslag i dsnsa punkt hvarest fråga år cfti pen
sions rätten bestämma vissa är t ex 15 under
hvilka den skall hafva varit i tjenst som till half
pension siall vara berättigad Härmed
förenade
sig Lundberg frän Norrbottens län — Återremit
terades
l5 :o Kronprinsens Husarregemente
Vahllöf åberopad sitt skriftliga anförande
Hans Jansson från Elfsborgs län yrkade att då
Dcfailof uti sitt anförande föreslagit att detta Re
gemente ellar en del d ref må inkommenderas till
garuisonstjecstgöring i bufvuistsden borde i an
ledning deraf denna pubkt återremitteras
Butberg «Såsom representant för de norra or
terna undanbeder js Nan land hvarje present af
Kavalleri-sqtadroaer helst vi äro i tillfälle att till
räckligt ffirsvsra oss med den militärstyrka vi esa
och minnet af uppträdena i Stockholm är 1838
itgslundj retar vår håg för kav»ll«riet .» Därmed
förenade sig Oiof Olsson fiåa W .-sterbott ;ns och
Erik Persson fråa Gefleborgs län
— Återremitte
rades
16 :o Wermlavds Fältjägare-reoemcnte —Bifölls
l7 :o Kongl Svea Götha och Wciidcs Artilleri-re
gem rn en — Bifölis
I8 :a Kavalleri- och Artilleri hästars remontering
skoning m m
Hans Jansson fi ?n E !fsbo :g län anmärkte att
om Dshllöfs förs 'ag beträffande Gardesregementer
ne antoges blef en ytterligare nedsättning utaf det
i denna punkt tillstyrkta tnslag möjlig
— Åter
remitterades
19 :o Artilleri hästars underhåll af Rusthållare vid
afsulna kavalleritt — Bifölls
20 :o Furagiring för värfvade kavalleriets och Ari
tilleriels hästa
— B fölls
Si :o Kongl Lif Bcvärings regemente
Hans Jansson från Elfsborgs län ansåg att om
den af Utskottet föreslagna iDdregningen skulle
verkligen komma Utskottet till godo voro det s«
digt att föreskrifva det de uppkammande bespa
ringarna ingå till RiVsgäldskortoret i stället au
såsom Utskottet tillstyrkt bib-bills anslaget oför
ändrad hvilket i sådvnt fall skulls komma att gg»
tum ända til Bästa tiissdsg måhända än längre
— Återremitterade
22 .0 Gottlands Nationalbeväring
Vahllöf åberopade sitt skrifil ja anförande så
vidt det rörer denns punkt derutinnan Kihlblom
och Rutberg jämväl instämde sjmt yrkade återre
miss
Fullmäktige f 'ån Gottländ yrksde ä
veEledes « *t
denna punkt måtte återremitteras på de skäl so»
de förbeböllo »ig att J ett kommande plenum sk /tf
teligen utveckla — Återremitterades
23 :0 Hallands beväring
Sedan Hans Jansson Kihlblom oeh Jon Olsson fri
Gsfl ^borfrs :äa m fl yrkat det befälslönerna rid
Hallinds bivärinf borde öfverflyttos pa Ind ag
Kingsststtn så framt den af Uukotiet tillstyrkta
iadragninp vcrktisen tkulle korama Statsverket till
godo blef fifven denna punkt iterr«r .i»tf rad
24 :o fler ärinosmanslaprls vapenöfnir n
Hans Jansson från M "t i *B '• •«
cing farligt att u >pta ;a saslag- :l fär beva i .fng

Sida 2

vspenöTniBgar såsom ett förslagsanslag emedan di
lätteligen kostnaden »tulle komma tit uppgå till
160 .000 Rdr Vi eMare oss att »iätlidne riksda
ökades d ^tta amlag med 45 ,000 Rdr J«g jrkar
det Utskotlei måt <e fö- ifrågtvaraads ändnmåltill
styrka en bestämd iusma sarst att betankandet
till följe deraf måtte återremitteras .»
Strindlund «Al»d godkännsada a hvad Hans
Jansson i djtta fall jttrst få
- jag jämväl fssu
S-åndeta u ?9mårksämhet pi det betänkliga och o
behfifliga uti att bssännaa beväringsmsnsi»apets
årliga öfafngitid till 12 djgp in- och utrjcknin«s
dsgaroo obsräknada Uadsr fredstid lärer eu så
trägen öfning för beva 'in»en vara mindre ända
Hiålsenlii och den är dessutom för jordbruket gan
ska betungande när man besinnar de måoja dags
■verken som derigenom gå förlorade och erinrar
sig att en dig under sommaren är för hndlmsn
nen lika vislig som 10 under vintern .» Ssöuta
delen gf Siandet hödes iessämtna med Striad uod
Nils Persson fråa S5d8ä-msniand «Sedin ir 18 '4
har Staten békosi &t örver en och en half raiilion
riksdaler för beväringsmsnskapets vapenöffli Jgar
utan att detta msnsksp hitiills behöft anväadas
Uader freds id syses mig 8 å 10 dygn» exercis va-
ra fullt tillräcklig För bndtoaaanen är dat af jt-
tersta vigt att bespaiiag äfvsn bärutlnnss iaktta
ges ej blott i ansetnde till de dryga kostna
der som Staten får vidkännas utsn ock af ds
många dyrbara dagsverken som gå förlortdi
helst det ofta bäader att en mindre bemed
lad huibonde måne släppa från s-g sia enda
arbetare uader en tid då arbetet är som nödigast
Skulle krig uppkomma så lärer väl ej brådskan
blifva så stor att ju icke beväriogen får tillfälla
till 14 dagars aller 3 veckors öfeing hvilken i ett
sådant ögonblick biefve för demamtsa så mycket
mera nyttig som ständigt nja uppfinningar och
förändringar ske uti militärväsendet så att en be
värlngsyDglieg hvilken för några år tillbaka un
dergått vapenöfning är måhända alldelas främ
mande i afseaftd» på den exarcis som några år
derefter kommit i bruk 1 likbtt mfd Hans Jans
son afstyrker jag att uppföra ifrågavarande anslag
såsom ett förslagsanslag Häruti instämd en tnäagz
ledamöter
Ola Jeppsson från Blekinge «Pi de skil hvilka
så väl af Hans Jansson ocb Strindlund blifvit an
förda yrkar jag åierremiss af förevarande punkt
och får upplysa att frågan o $i Biväiingsmacska
pets vapeaöfsingar äfven blifvit remitterad till all
manna Besvärs- sch Ekonemi-D »kottet samt ett
den afdaloing som i fö 'jd af Johan Olofssons från
Stockholms lin ntoiion i ämnet handlada f .Jgin
tillstyrkt dat baväringecs vip«nöfningar skulle äga
rum endast hvart femte år sa ^t att hvid som där
igenom besparades af anslaget skulle användas ti I
upphjelpande af klädas- och veptnförrådevnt hvar
vid i afdelningsni mia»e återkallades det olycklige
landtvärnet och dess svåra öda orssksdt genom brist
på det nödvändiga Utskottet underkände detta af
delningens förslag på det skäl alt en öfvad och
disciplinerad trupp icke skulle kunna erhållas vid
påkommande krig i ätäodelse ej vapsnöfningarne
blefvo tätare Min besinne dock härvid den stora
arbetskraft som ryckss från jordb >ukei och hvar
af saknaden är för landtmanne hvilken måstean
se hvartenda dagsverke för dyrbart gasska känn
kart Jtg upprepar mitt yrkande om åte >rerhiss »
Anders Lursson från Upsala län talade i öfverens
stämmelse med 0 'a Jeppsson
Nils Persson från Örebro län tilkän .sgaf stt Bor-
deståndets ledamöter ull StatiUtskottet afven i det
ta fall sökt iakttaga all möjlig sparsamhet man
stadnat bland minoriteten samt upplyste att man
inom Utskottet till och med velat uipdrifva tMen
för beväringsmanskapets årliga vspenöfoingsr till 21
dygn
Henrik Hansson från Elfborgs Län åberopade sin
i ämnet väckta motion om hvars innehåll fc«n er
inrade samt förenade sig i öfrigt med Nils Persson
från Södermanland
Hans Jansson från Elfsborgs Län yttrade stt
sä fränt den önskade indragningen af htlfva stå
eDde &rmé«n koinme att ega rum skulle han vis
serligen icke hafva sågat emot förlängning af ti
den för beväringsmanskapets årliga vapenöfningar
cien under närvarande förhållanden medförer en
sädana förlängning endast en ökad tyngd utan nå
gon motsvarande nytta Sven J
-hnsson från Jemt
lasds Län instämde med Strindlund och NiU Pers
son från Södermanland Benna punkt återremit
terades
85 Försvarsverket i allmänhet elhr Kongl Krigs
kollegii departementer hvarunder äfven upp
tagas indelta räntor för Akers krutbruk och
Ilusqvarnama gevärsfaktori
Hans Jansson från EKsborgs Län «De under
denna punkt omnämnde 70 ,000 riksdaler utgöra ett
talande bevis huruledes tillfalliga statsanslag van
ligen öfvergå till ständiga Ba beviljades vid en
Riksdag såsom extra emlag och vid en annan upp
fördas de på ordinarie stat Under denna punkt
flants jsaiväl en utgiftspost för Csrl GuitaTs Stads
gevärsfaktori Då man erinrar sig historien om
detta faktori Motala verkstad m m så är det
svårt att veta hvar det till slut stadnar m >d dy
lika annhg Jag yrkar återremiss på det Utskot
tet måtte komma i närmare tillfälla att bestäm
ma huru de under denna punkt inbegripne anslag
skola användas
Mod Hans Jansson förenade sig Nils Persson
från Södermanland Zetterberg Kihlblom och Lind
bäck
Fredrik von Zweigbergk från Skaraborgs Län
«Vtd denna punkt b *r jag uti miu statsreglerings
firs 'ag yttrat U ;i den af Rikets Ständer vid sista
Riksdag beviljade riksstat förekommer i min tanka
oet fel att anslagna 696 ,000 Rdr icke äro till
serskiide föremål bestämde ocb bebofven i och
för detaljerce sålunda mycket svåra att bedöma
Ifi
-Ju de ,ta anslag utgår till värfvade arméens be
klädnad en summa ®r 324 370 Rdr som redan är
intageu ibland utgifts ^osteme för hvarje serskildt I
repernetäe Bsn återuåonde delen lärer utgå Sill
artilleriets material till gevsrsförråder och befäsi
ETugsarbsteD och torde det vara ändamålssnligsst
om Statsutskottet till vinnande af någon tillför
litlig stadga efter de många försöken och för att
någon gång vinDfl förklaring öfver meningen med
de fragmenter af befästningskonst hvilkas ruiner
skådas utom hufvudstadeo skulle finna för godt
föreslå inskränkning uti detta ansiag intill dess
kriTsadminlstrationen återvunnit det förtroende
att representantir med godt samvete kunde anför
tro åt detsamma nationens medel i bvilket afse
ende jag föreslår att för denna utgiftspost uten
specifikation bevilja endast 173 000 Rdr Bio då
emot nu erhållet anslag en minskning af tära
500 ,000 Rdr Bko uppkommer I öfrigt hänvisar
jag till hvad som blifvit uti min ofta berörde mo
tion försslaset angående lifmunderingen för indelta
arméen Jeg yrkar Återremiss .» Återremitterades
26 :o Lifmundering för indelta infanteriet Bi
fölls
27 :o Spanmåls upphandling och bagerikostnad
Återremitterades mea de uti Bahllöfs ortanämnde
anförande gjorda anmärkningar
28 :t Ved- och ljuspenningar för fästnings- och
garnisonsorter
Hans Jansson från Elfsborgs Län anmärkte att
i fall en indragning skedde af åtskilliga orters gar
nisoner kunde detta anslsg minskas Återremit
terades
t
p
b
o
m
p
s
g
g
t
d
i
d
d
ic
R
•u
i
l
t
s
u
s
å
r
a
29 :a Skrifmaterialier och expenser m m Bi
fölls
30 :o Rese- och traklamcnlspenningar för mili
täre emb ?ls- och tjänstemän Bifölls
3l :o Värfnings- och rekapitulationspenningar
Bifölls
32 :o Durchmarchkostnader och oförutsedda ut
gifter Bifölls
Häremot reserverade sig Johan Fredrik Dahllöf
f
-åu E fsborgs Lån på de skäl som uti hans an
förande fioaas upptegna Uii hvilken reservation
Hans J .ntm .n f ån E fsborgs Län sig förenade
33 :j Militie boställskassans reservhemmansrän
tor Biföl 's
34 :c punkten biföll»
55 .e punkten ansågs ej fordra något beslut
36re punkten bifölls
37 ;ie punkten blef jemväl bifallen sedan Andsrs
Andersson från Skaraborgs Län i afseende på be
spariogarnas användande hänvisat till Statsutskot
4 {tets i dag ankomne och bordlagda betänkande M
n |92 angående några med statsregleringen gemen
j skap egande tllmanna frågor
j —
-
- EN ÅTERBLICK PA DET FÖRFLUTNA MED
s
a
n
a
t
t
h
r
g
z
a
t
l
tt
n
n
a
r
I
r
e
st
f
h
d
e
a
r
n
n
»
s- likväl fråga sig huru sådane behof voro möjli
ag medan det var allmänt kändt att våra för-
r-
,u ,g ,5 yoro
clt ka lörsVarligt skick
t-i
°
n jaU seda den tlrieQ betydliga arl .ga anslag bhf
n vit leinnade till Krigskollegium att enligt kon
n trakter om gevärslefveranser ett antal af minst
AFSEENDE PA DET TILLKOMMANDE
Artikeln XV
FÖRSVARS VERKET TILL LANDS
(Slut från gårdagsbl
Vid 1834 års Riksdag borde man åtminsto
ne kunnat vänta sig att skåda resultaterna af hvad
redan 1823 blifvit begärdt eller åtminstone af
det som Regeringen sjelf förklarat sig hågad att
verkställa sedan Rikets Ständer på ett så fri
kostigt sätt genom anslagen vid 1828— 30 å
rens riksdag satt henne i stånd att icke be
höfva se på styfvern Också måste inan för
moda att åtskilligt kunnat uträttas då af de
betydliga extra anslagen enligt Regeringens offi
ciella uppgifter blifvit disponerade för Belägrings
artilleriet 50 ,000 Rdr fält Artilleriet 324 ,009
Rdr Gevär 450 ,000 Rdr Pistoler ock sablar
43 ,000 Rdr samt 250 ,000 Rdr använda till
15 ,000 munderingar för beväringen 228 ,350
Rdr till 15 ,000 kapotter 276 ,600 Rdr till
smärre persedlar och utredning samt nära 40 ,000
Rdr till Fältlagstross fortskaffningstross och
sjukvårdseffekter
Efter dessa uppgifter kunde det väl ej fö
refalla underligt alt en regering som vid före
gående riksdag funnit sig så öfver all dess egen
törväntan gynnad med ett snart sagdt obesédt
bifall till 3 millioners anslag för försvarsväsen
det ytterligare trodde sig kunna begära nära 3
millioner hvaraf omkring delar för försvars
verket till lands men då man i uppgiften fann
ibland annat begärdt 115 ,000 Rdr till 7 Reserv
batt .rier 50 ,000 Rdr till 24 Kustbatterier
300 ,000 Rdr till 15 ,000 gevär och 140 ,000
Rdr till Utredningsförråden då började man
1
n
r
n
t
å
n
h
r
t
n
t
s
m
t
g
n
a
l
h
r
I f K
°
2 ,500 till 3 ,000 nya gevär årligen bordt kom
plettera förråden och att anskaffuingar derutöf
ver under vissa år skett och det bör ej heller
förundra om det var med en blandad känsla
af misstroende och förtrytelse som Sveriges
Bondestånd af denna anledning vid sista riks
dagen såg Rikets Ständer och i synnerhet Bon
deståndet hårdt klandradt af några ifrande an
slagsmän på Riddarhuset hvaribland chefen för
tbronföljarens generalstab och en af Konsel
jens ledamöter för det att «beväringsynglingarne
nödgades gå i trasor» och våra »smärre förråder
bortsmälta» o s v
Att efter sådane uppoffringar och vid åsynen
af sådana nya anspråk nationens representanter
skulle finna oförenligt med medborgerlig pligt
och samvete att biträda ett system som allt
för påtagligt medförde de skattdragandes utar
mande kan förefalla besynnerligt endast för dem
hvilka likt bortskämda barn af slösande fäder
vant sig utan all egen eftertanka och ansträng
ning få allt hvad de önska De tväcne Stånd
hvilkas val egentligen bestämmas af landets och
städernas arbelaude befolkning vägrade äfven
med ståndaktighet att bifalla dessa öfverdrifna
fordringar och en aktningsvärd del af Preste
ståndets ledamöter understödde deras vägran vid
de talrika omröstningar i förstärkt Statsutskott
som så ofta blifva en följd af de två lönlagan
de Ståndens stridiga intressen mot nationens
Deras afslag fick en ökad styrka derigenom att
regeringen erkände sig icke hafva kunnat be
gagna hela det år 1829 beviljade extra anslaget
och således de facto då begärt mera än bvad
administrationen sjelf ansett nödigt att anskaffa
En sådan hushållning med de tungt frambragta
skattemedlen synes alldeles icke kunna försvaras
genom invändningen alt det varit emot rege
ringens plan det Piikets Ständer skulle låta ex
tra anslagen utgå genom bevillning och att der
Maj .t föreslagit att medlen för
extra anslagen borde anskaffas i låneväg Ty
resultatet för de skattdragande blifver detsamma
så länge skatterna egentligen utgöras af piodu
ceuter och arbetare den andel af landets kapi
talel- som genom utrikes Statslånen dragas från
produktiva företag till de icke produktiva Stats
behofven ökar svårigheterna för produktionen
och arbetet medelst minskning i omsättnings
medlet och stegring af priset på lifsförnöden
heter Att de skattdragande ännu mindre vinna
på utrikes Statsskulden behöfver ej här er
inras
Oaktadt enligt hvad vi nu sett Rikets Stän
der åren 1828—30 gifvit regeringen ett så ly
sande tillfälle att på folkets bekostnad omintet
göra all verkan af 1823 års Ständers sannfärdi
ga och uppriktiga förklaring att nationens kraf
ter icke medgåfvo för försvarsverket «andra än
de da befintliga tillgångar» se vi henne likväl
ingalunda nöja sig med dessa öfverdrifna och till
den grad öfverdrifna anslag att på sätt vi re
dan visat behållningar år 1834 förefunnos som
icke till bestämda ändamål voro disponerade
Regeringen som redan år 1832 af besparingar
•ue på tredje hufrudtiteln utanordnat anslag till
å
a
l
t
m
s
D
t
b
t
c
a
n
l
h
f
s
m
f
o
s
h
je
v
b
o
f
n
s
M
D
-
t
d
f
t
e
9
r
l
0
l
0
h
n
t
3
n
0
n
r
a
s
r
e
r
n
r
t
h
n
a
ökning i gardesregementernas lönestater yrkede
af Rikets Ständer att lönebeloppen skulle upp
tagas på stat och då Ständerna vägrade det
samt förordnade att inga ständiga löneanslag vi
dare borde anordnas på besparingarne likväl un
der förklarande att de personer som då er
hållit ökade löner skulle dervid förblifva så
länge de fortforo att tjena i samma grad — ett
medgifvande som visar den grannlagenhet na
tionens representanter ansågo sig böra iakttaga —
har likväl detta Rikets Ständers för statsregle
riugen gjorda förordnande (se 65 (jj Reg .formen
icke blifvit följd utan anslag ånyo till samma
ändamål och af samma tillgång anvisadt
Likaså bar lönen för Krigskollegii president
blifvit anordnad på nämnde hufvudtitels bespa
ringar fastän Rikets Ständer pröfva densamma
icke behöfva å stat uppföras emedan Ständer
na ansågo ordförandeplatsen kunna till lindring
i statsverkets utgifter bestridas af någon bland de
flere generaler hvilka blifvit från all tjenstgöring
befriade ehuru de åtnjuta icke obetydliga löne
inkomster» och genom ett annat Kongl bref
har äfven ett förhöjdt löneanslag blifvit beviljat
Lifbeväringsregementet och så fördeladt att
största andelen tillkommit den förut väl lönade
chefen men den mest behöfvande yngsta ofli
cersgraden fått intet
Under tiden emellan ofvannämnde Riksdagar
(1832 hade regeringen andligen helt och hål
let frångått den så kallade «inilitär-hierarkiska»
organisationen och återtagit den gamla Sinclair
ska af armeens indelning i sex »fördelningar»
Att dessa ganska väl nu kunna förminskas till 5
är lika otvifvelaktigt som att vårt generalitet»
tillstånd gör hvarje sådan minskning högst be
höflig för att bespara medel åt pensioneringar
na hvaraf (behofvet är i jemnt tilltagande till
följe af den öfverflödiga generalitetsstat som
blef en följd af 1816 års organisation
Regeringen hade äfven genom cirkulär dan 2
Febr 1833 fastställt den nya löneregleringen för
indelta arméen after att den 1 Juni 1830 haf
va meddelat de för denna reglering utsedde kom
mitterade föreskrifter i afseende på beräkningen
af de för regleringen användbara indelta hem
mansräntor kronotionde och boställsafkastningar
samt äfven den 21 Maj 1831 bestämt persona
len i hvarje grad utan Rikets Ständers dertill
lemnade samtycke sedan den förordnat natt ro
telönen kunde af regements- och korps-chefer
ne i mån af tillgångarne uppbäras med rät
tighet att desamma efter sig företeende omstän
digheter bland musikpersonalen fördela ;» samt
sedan den tillåtit indragandet af rotevakanser
till ett belopp af ej mindre än 61 man vid de
Skånska infanteri-regementeina 118 vid öfriga
regementer 55 vid hvardera grenadierbataljonen
förutan de vid Skånska regementerna på 50 år
indragna 386 nummer samt 4 nummer på hvar
je kavallerieesqvadron till lönefyllnad åt musik
hofslagareaflöning och hingsthållning Hvad We
sterbottens regemente angick stadgades åtskilligt
som utvisade regeringens afsigt att förändra deri
förut antagna planen att der organisera en häst
jägare-esqvadron hvartill Rikets Ständer ansla
git medel och 115 nummer länge hållits vakan
te I det stället skulle en artilleristyrka i pro
vinsen organiseras hvilket likväl ännu ej skett
Denna lönereglering förenad med ackordsreg
lering utvisar att lönetillgångarne för indelta
arméens befäl efter antagna beräkningsgrun-
der utgöra ungefär 975 ,000 Rdr bko hvaraf
._
ooo Ann i n i .a CTO Ann
omkring 232 ,000 för kavalleriet och 673 ,000
för infanteriet samt återstoden uti det af Ri
kets Ständer beviljade serskilda auslaget af 66 ,666
Rdr m m hvaruti likväl icke inräknades det
af oss förut omtalade så kallade »kapitalet» af
hvars räntor befälet vid de sex sämst lönade re
gementerna skulle erhålla löneförbättring men
hvilket vi ej sedan kunnat påfinna i redovisnin
garne Den visar äfven att indelta armébefälets
till ersättning uppförda ackordsummor utgjorde
omkring 2 ,114 ,000 Rdr hvaraf 565 ,000 för
kavalleriet och 1 ,549 ,000 för infanteriet 178
st af de till fortfarande bostäder föreslagna bo
ställen voro icke försedde med karaktershus
men som militieboställs-kassans behållning ut
gjorde 361 ,700 Rdr bko ansågs det vara bäst
att låta 20 ,000 Rdr af denna kassas kapital
samt hvad i räntor kunde inflyta öfver förvalt
ningskostnaden årligen användas till uppbyggande
af karaktershus m ro om hvilken disposition
vi icke kuonat finna att Rikets Ständer blifvit
hörde Hela deuna lönereglering skall imedler
tid redan föranleda till rätt betänkliga klagomal
från indelta arméens sida Ändamålet med Ri
kets Ständers första begäran lärer vara alldeles
löifeladt ökade kostnader staten ådragna och ar
mi en ändock icke dermed belåten Detaljerna
häraf torde likväl ännu behöfva ett eller annat
år utveckla sig innan man lärer besluta sig till
att antingen återgå till indelningsverkets ursprung
liga idé om det ens är möjligt att utföra eller
till dess totala upplösande som synes vara i
mycket det önskvärdaste
Hvad Artilleri-vapnet beträffar torde med
skäl kunna sägas att det varit i framskridande
Den grund de flelvigska förändringarna lade der
till är egentligen ännu den på hvilka det för
bättras nemfgen jernpjesernas bruk för fältar
tilleriet och servisens rörlighet genom dess pla
cerande på hästarna och lavetten Cardellska
administrationen medförde ringa förbättring i vap
nets egentliga organisation och utan allfraga betyd
ligt ökade kostnader men materiellens brukbar
het ocb tjenstbarlieten bos personalen vunno
framsteg hvilka sedermera snarare ökats än min
skats om ock de mångsidiga försöken medfört
mången onyttig kostnad och det ännu återstår
för oss så väl som !ör öfriga nationer att in
om detta vapen utföra den afgörande förbättring
som en gång kommer att bringa det till dess
högsta möjliga fulländning Att ingå i detal
jerna af vapnets administrationshistoria kan cj
vara föremål för denna afhandling Vi vilja
blott här nämna att om till följd af personliga
förhållanden riket icke ådragits de uppoffringar
och utgifter som eljest blifva vanliga följder af
P
n
k
s
g
d
R
s
n
e
f
h
l
m
t
n
h
d
u
s
m
u
k
s
Kongliga personers inblandning i administrations
detaljen och ehuru den nuvarande furstlige che
fen visserligen icke missbrukat sin inflytelse i
hvad den egentliga förvaltningen af aitillerivap
net angår måste man dock uttala den opinion
som anser General-Fält-Tygm :istareembetets öf
verlemnande till eu oansvarig person en Ko
nungason och sjelfva Thronfoljaren strida emot
gruudlagens mening ocb emot den garanti natio
nen har rätt att fordra för allmänna medels för
valtning Vi äro icke okunnige oin de försigtig
hetsmått som i dessa afseenden iak tagas i af
seende på Krigskollegii detaljer m m Men
det återstår alltid en inflytelse på det formella af
administrationen som djupt ingriper icke en
dast i de ekonomiska delarna utan äfven i mån
ga fall intränger i de personliga tj«nste- och
lydnads-förhållandena Vi äro således ibland
dem som önska att sådant för framtiden ej må
äga rum
Sedan den på afl General Tibells förslag un
der Gustaf IV Adolfs regering inättade fältmät
ningskorpsen under Konung Carl XII :s regering
blifvit införlifvad med fortifikationen såsom en
serskild afdelning af den sålunda organiserade
Ingenieurkorpsen bar densamma nu åter blif
vit ulbruten derifrån under det utländska nam
net Topografiska korpsen Om dessa vigtiga
förändringar föranledt någon nytta torde vara
mera problematiskt än att de varit åtföljde af
en och annan oläglighet och utgift De till
höra imedlertid taflan af våra sednare trettio
års krigsadministration blott såsom ett obetyd
ligt penseldrag i skuggningen
Ljussidans parti äro onekligen svårast att på
denna tafla utföra De äro likväl icke utan in
tresse Kanske kunna de i framtiden om en
skicklig hand borttager den skinande fernissa
som man för att inbilla allmänheten alt det är
nytt original påsmort och renoverar partierna
framträda ännn en gång för åskådarens blick
till beder för Sveriges urgamla krigsära Inom
serdeles den yngre delen af arméen råder en
anda hvilken då man besinnar alla de förhållan
den som hotat den att undergrälvas af lycksöke
riets och den blinda lydnadens läror utgör ett be
vis på tillvaron af en stark moralisk grundval och
befälels bildning har till stor del genom enskild
ta bemödanden men äfven genom en deråt eg
nad uppmärksamhet ifrån militärstyrelsens sida
gjort vackra framsteg hvilka lofva att nationens
sak i behofvets stund blifver understödd af de
män som utgöra kärnan af en krigshär åt hvil
ken i dess nuvarande felaktiga organism folket
offrar utöfver behofvet snart sagdt hela behåll
ningen af sitt arbete och sin inkomst
STOCKHOLM den 13 Maj
i
a
-
— Med anledning deraf att Hofrätterne af
föreskrifterne i Kongl- brefvet den 27 Maj 1801
och Kongl förordningen den 15 Februari 1763
funnit sig hindrade att till adjungerade leda
möter i Hofrätterne föreslå eller till lagmans
sysslors bestridande förordna andre än vissa i
desse författningar qvalificerade personer har
Konungen pä Justiiiestatsministerns hemställan
under den 13 sisllidne April förklarat Hofrät
terne berättigade ej mindre att till adjungerade
ledamöter föreslå äfven sådane erlärne personer
som af Hofrätterne blifvit utnämnde till Vice-
häradsböfdingar än ock att förordna sådane
f Vicebäradshöfdintar till lagmanssysslors bestri-
n c oj
dande
— Utnämningen af Biskop i Götbeborgs
Stift skedde i Lördagens konselj och blef Dom-
0
6
t
f
n
e
r
8
t
e
t
prosten i Westerås Hr Doktor Anders Bruhn
dertill utsedd Westerås Slift kommer med
anledning häraf att välja eu ny representant
vid Riksdagen
— Det af Hennes Maj :t Drottningen och
under hennes beskydd här stiftade sällskap till
arbetsflitens uppmuntran har i denna vecka
i dertill upplåtna rum uti Frimurareordens hus
öppnat en exposilion som intill nästkommande
Lördag är tillgänglig för allmänheten Delta
sällskap har det vackra ocb välgörande syfte
målet att bispringa pauvres honteuses genom
inköp af sådana finare fruntimmersarbeten åt
hvilka afsättning på enskild väg icke kunnat
beredas Hvad som sålunda det ena året af
de samlade medlen inköpes bortlottas året
derpå mellan sällskapets ledamöter ocb det är
en samling af sådana arbeten som nu äro ut
ställda Det lärer ock varit lill detta sällskaps
förmån som det i gårdagsbladet omnämnda
sällskapsspektakel i Kirsteinska huset uppfördes
— Till kompletterande af den underrättelse
vi i går lemnade rörande societetsspektaklet i
Kirsteinska huset få vi tillägga att spektaklet
börjades rned en prolog och att de derefter
uppförda pjesern» voro Le Mariage interompu
Moiroud et Compa ^nie Mcdc .me Sorbet och
Pecheret 1 'em .paillcur
— Eldsvådor både i stad och land synas nu
nästan höra till ordningen för dager I natt
klockan 1 väcktes hufvudstadens invånare ur
sin sömn afeldsigcal fyra klämlslag fillkänca
gåfvo att det var i staden inom broarna och
de uppstigande lågorna visade den fréga»de till
Riddarholmen der Hrr Norstedts tryckeri hem
söktes af olyckan Flere sprutor ankomnio in
nan kort till stället men det oaktadt vor det
ej möjligt att frälsa det ena af Hrr Norstedts
förlagsmagasir .er sons befann sig i ett serskildt
hus på gården der åtskilliga tryckta upplagor
lågo förvarade bland srmat Vetenskapsakade
miens handlingar och inträdestal samt ett par
ti redan färdigtryckta exemplar af nästa års al
nnanacb Äfven å en tillbyggnad till det stora
husot innefattande sjelfva tryckeriet hade el
den redan angripit takresningen och höll pä att
uppstiga genom en bitrappa åt sätteriet då det
slutligen lyckades att blifva den öfvermäktig
men äfven här förderfvades af vätan mycket af
under hand varande arbeten En lycka i olyc
kan var det att den starka under dagen blå
sande nordostvinden helt och hållet hade lågt

Sida 3

sig p»
drilvit
natten hade den fortfarit så hade den
lågorna rakt på det stora huset och ic
ke allenast hela denna vidsträckta och vackra
officia med stilgjuteri stilar pressar pappers
magasinet och sjelfva boningshuset sannolikt
blifvit ett rof för lågorna utan också Frimura
relogen och öfriga publika byggnader varit i
yttersla fara
Elden lärer först kommit lös i en provisio
nel tvättstuga af trä bredvid det förstnämnda
huset på gården och denna nedbrann helt och
hållet men på hvad sätt är ännu icke utredt
Herrar Norstedts förlust är i alla fall ganska
betydlig ej blott i de upplagor som uppbrun
no hvilken och utan tvifvel uppgick till flera
tusen Riksdaler utan äfven genom den vil
lervalla som en sådan händelse måste föror
saka innan de arbeten som voro under tryck
ning oe .h nu defekterades kunna kompletteras
H K H Kronprinsen infann sig på stället
och dröjde der tills faran var förbi Först
klockan 5 på morgonen gick glädjemusiken
va vi i fö litande på E K Mij :t« välvilja och
nåd vågat ra«d dessa framställningar upptaga en
del af E K Mij .ts dyrbara tid förvissade som
vi äro att E K Maj :t af v«nlig landsfaderlig god
het låter samma framställningar hos sig komma i
nådigt betraktande innan E K M meddelar ett
beslut torn si vidt vi kunna fatta kommer att
äga det mest vidsträckta infljtande på Svenska
Bondeståndets bibehållande vid desi urgamla fri
och rättlghete- .»
Härjemte bifogas diskussions-protokollerna i Bor
gare- och Bondeståndet -te»
»Undertecknade framhärda mad djupaste trohet
Storm Allern Konung
Eders Kongl M >j :ts undersåtare
N Strindlund riksdagsman från Westernorrland
Peller Jönsson riksdagsman från Tveta bärad i
Jönköpings län Stockholm den 4 April 1850
Uti och med ofvanståande förena sig underteck
nade fullmäktige vid innevarande Riksdag
Per Jönsson från Ölands Södra Mat Calmar län
Peller Persson från Södra M»re Härad Calmar
län Ola Jeppsson från Blekinge Listers härad
lars Nilsson från Blekinge län Bräkne härad
E Persson från Gtflaborgs län Johan Christoffers
son från Konga och Oppvidinge härad i Krono
bergs län J O Dahlberg från Westernorrlands län
J Johansson Olof Benjaminsson från Bobus län
E Marmén från Upsala län P r Burge från Gott
lands Södra Härad Christen Persson från Gottlands
Norra härad P Petersson från Vestrahärad af Jön
köpings län Jonas Andersson från Östbo bärad af
Jonköpings län Svtn Andersson frän Skaraborgs
län Nils Jeppsson ocb Lars Bengtsson från Malmöhus
län Niklas Jönsson från Caristiansstsds län Olof
lindbäck från Halland Per Hansson frän Werm
lands län lars Larsson fr Elfsborgs län Olof
Persson och Steffan Andtrsson från Stockholms lä»
Magnus Persson från Wermlands län Anders An
dersson fri» Östergöthlands län Olof Persson från
Gäfleborgs län Olof Hansson oeh Anders Jansson
från Westarås läa Malts Eriksson från Stochbolms
län Per Jönsson och Måns Jössesson från Chri
stianstads läa Svtn Isaksson från Öland Ol *f O
lofsson från Wasterbatten Erik Persson från U
sala län Jan Andersstn från Westerås län G B
Appelqvist och Lars Pettersson från Bleking
— Vi nämnde för några veckor sedan att
en petition af åtskilliga Bondeståndets ledamö
ter och främst deribland Riksdagsmännen Strind
lund och Petter Jönsson i Träslända blifvit in
lemnad tiil Kammar-Expeditionen med protest
emot de fyra Ståndens beslut angående säteri
ägares inlåtande i Bondeståndet På fleras ön
skan meddelas här innehållet af denne patition
j mte underskrifterna
«Ti11 föl d af d *t i 15 § af Rikfdagiordningtn
dsn 10 Februari 1810 meå de sedtrenera af Ko
nung och Riketi Ständer antagna förändringar fö
rtkommand stadganda att allmtgen 1 hvart kärad
må välja after hemmantalet till Rikfdagfsian tf
Boidinindet en inom häradet boanda och basuttn
kronoskatte-frälse ellar frälseikatte hemaansegare
hvilken icke tillförene kört till anaat Riksstånd el
ler rigon ordinarie beställning i riketa tjenst in
nehaft hafva si qvalificerada iboer och innehafva
re af kronohemsaao hittills åtnjutit rättighet si väl
att dtltaga i val som att väljaa till Riksdagsman
för nämnde Svåad
I» it är likväl ostridigt att iboar och innehafvare
af kronokercman si mycket mindre deraf äro ega
re sim de dertill innehafva endast en vilkorlig
besittningsrätt men ehuru siledes den i omförmäl
te grundlig 'örrkommande benämniag af krono
fae-nmans ägare icke efter antaget språkbruk ut
Ei ker detssmraa sona kronobonde har likväl det
ta fö hällande hittills icke förringat denna sedca
res R kid«gsmannarätt otvifvelaktigt af det skäl
att nigon annan än kronobonden icke funnits sem
kunnat u öfva omförmälte den så kallade krono
hemmansägarens representationsrätt
E nedlcnjd hsr nu inträffat att alla fyra riks
stiUdtn Ridderskapet och Adeln samt Prestestin
dat enhälligt Borgareståndet med 23 röster emot
SJ och Bondeståndet med 54 röster emot 42 för
der ?» del tnugit och godkänt ett sedan sista riks
dagen hviUnda förslag till en så baskafT &d äadring
i om 'ö (D )äiie grundlagsparagraf att tiil Riksdags
man för Bondeståndet inom hvart härad mi väljas
hvarje inom bärandet boende och besuten hem
marsegare som icke tillförene tillhört annat Riks
*tånd ePer innehaft någon ordinarie beställning i
rikets tjenst eller fullmakt deri
B-nämniogen af kronohemmansegare en benäm
ning som ebu u o«gentlig den än må vara ändock
på sä t vi tär ofvan i underd sökt att ådagalägga
£ >u d /a -t cch bibehållit kronobondens rätt att i
r 'ksd2gL 'örhandlingame deltaga skulle således utur
Riksdagsordningen uteslutas och di i det ögonblick
den g-und eller det i en lag befintliga ord bortta
ges på hvilket en politisk rättighet hvilar samma
räitighet ocfcså måste af sig sjelf förfalla samt då
crdet «
uemmarsegare» utan all föresatts af ordet
<rkrono» viiserligen icie kan afse någon annan än
de som äger h >mmac hvilket med kronobonden
ej inträffar så svoes det otvifvelaktigt som skulle
med ti liimping häraf på förenämnde fråga af Ri
ken Ständers beslut derest det af E K M i nå
d»r godkändes den följd uppkomma att kronobon
den ij hädanefter kan till Riksdagsman väljas Dit
uti es nu förändrad redaktion af den 22 g i Riks
dagsordningen intagna formulär till fullmakter för
Bindtsiåndtt icnehåller bland annat iöijande me
ning «Till den Isg ima (urtima riksdag som i —
ttiksil hållas — befullaäktigas härmed N N baen
«de och b«suten å krorohemmanet N N .» Af det
sålunda förekommande ordet krono har man tijl
vederläggning af do utaf ess här ofvan i underdå
nighet omnämnda under öfrerläggaingarne i Bon
deståndet uttalade åsigter velat hemta den slutsats
gom vore genom samma ord antydt att meningen
Icke vore att genom den »ntagna förändrade redak-
tionen af omförmälte 15 § från representationsrätt
utes uta kronohemmacsåboer men vi tillåta oss
härvid i underdånighet anmärka att om än förhål
landet är sådant detsamma likväl sannolikast icke
lärer kunna af ^es emot det i 85 § af Regeringsfor
men befinsliga stadgand
att grundlagarne skola
efter deras ordalydelse tillämpas och således icke
der
frå
län
sti
lof
sal
Ap
ef er den mening sosi i strid med ordalydelsen I J
möjligen uti dem kan fisnss hvarförutan förekom
mer att den i formuläret förekommande men
»boende ocb besuten å kronohemmanet N N .»
mycket mindre kan anses innefatta ett bastämman- i
de af kronobondens rätt att till Riksdagsman väl-
jas samma menisg lärer afse oeh kan vinna
dig
Sv
tje
bli
an
såd
gen
skr
afg
stä
tän
är
rät
mi
Stå
gar
gru
lyd
«
dri
sam
För
na
72
te
sku
och
uta
åny
dan
som
H
om
nad
sät
«
me
ligh
uti
bev
i hva
hör
i väl
tän
j tet
ver
stä
jö» i tan
J - A
det
för
föru
Donaniiig Iiiiauipuiug 1 aiseecae pa asn lUKSuag .-
,n„ »hiirii hoerrffi nrh k s kmnnhpm forö
S :»ttoÄÄJÄim
te frälsa- eller skatte-hemmansegare vunnit och får Sl»
emottaga sina medbrödera förtroende att i riksdags-
förhandlingarna deltaga Meddetsamma således som t
g
de jordens nemligen säterisrnss samt rå- och rörs
heir .manens inn ^hafvsre hvilka äro befriade från
tingihus- och preitgårdsbyggnad f /ån sk ut» ftJn
rustning augment och ordinarie rotering jemte
alla gtundräntor skulle aboerne å 7756 mantal
krono som utgör alla ofvantämnda onera ftån
omförmälte rätt blifva uteilulna Lika mycket som
vi äro öfvertygade derom att ett sådant kronobön
dernas afläjsnande från deltagande i riksdagsför
hsndlingarne icke insiämmer med våra häivarande
ståndsbröders åsigter dels ännu mindre med de
ris och våra himmavarande kommittenters önsk
ningar lika mycket äro vi förvissade att en sådan
händelse icke destomiodra i framtiden inträffar
derest den föreslagna lagförändriugen af E K M
i nåder gillas
Med kännedom om E K M )j :tj alltid visade
huldhet cch såd emot alla sina undersåtare och E
K Msj :ts gerskilda omvårdnad om Svenska allmo
gens frihet lycka och trefnad äro vi visserligen
(örvisude att E K M utsn behof al någon ser
skild underd ansökning derom lemnar åt detta
ärende all den nnöjlig uppmärksamhet 10m det
simmsi vigt påkallar men då våra kommittrnter
deraf en itor del utgöres af kronobönder måhän
da skulle anse ess villande till förlusten al deras
rätt att 1 representationen daltaga derest vi icke
till förekommande deraf vidtagit illa de åtgärder
som iaom laglighetens område kansa äga rum hal¬
lun
Stä
H
und
de
63
«De
fast
ans
uta
gör
del
N
Rik
ofv
der
tigh
ten
ket
kan
det
stad
liÄ ^TDSOK .TS-TirOI13Tl ]II
(Iosäadt
Gud låt Herrans män med kraj en
Bättre läsa kyrkolagen
Än de i dabattens storm
Läsa vår Regeringsform
g
rlig
mäl
no
ut
det
ca
skäl
sem
no
iks
in
mot
för
ks
ing
gs
ljas
em
ks
g i
äm
ock
gga
t i
tur
ick
ta
ma
det
än
den
ulle
Ri
on
Dit
ks
för
me
en
det
tijl
on
ats
gen
ak-
rätt
oss
hål
cke
for
ola
cke
sen I J
om
an- i
väl- SU
nna
Till denna önskan måtte hvarje grundlagsly
dig åhörare ödmjukt finna sig föranlåtan «tå man
hör det Högvördiga Ståndets ledamöter citera
Sveriges grundlagar Om de jordiska Herrans
tjenare skola tolka lagen så att folkets rätt
blifver ingen och konungamakten i hvilken de
anse sig för aklieegare allena beslutande t allt
sådant bör ej förundra någon Men att lärde
män som åtminstone böra kunna läsa grundla
gen innantill kunna deraf söka stöd för in
skränkning af nationalrepresentationens rätt att
afgöra alla beskattningsärenden på sätt Preste
ständets öfverläggning om Statsutskottets be
tänkande angående Nummerlotteriet utvisat det
är högst beklagligt Huru skola lekmän kunna
rätt förstå grundlagarne då folkets lärare så
missförstå dem
Såsom exempel vill man blott anföra att
Ståndets återremiss liksom Talmännens i Bor
gare- och Bondestånden vägran af proposition
grundade sig på § 75 Riksdagsordningen som
lyder
«Till grundlagt stiftande upphäfvande förän
dring eller förklaring fordres alla Riksståndens
sammanstämmande beslut och Konungens sanktion
För beslut i alla öfriga ärender do mål ucdantig
na hvarom i Rageringsformens 66 69 70 71 och
72 paragraferna serskildt förordnadt är gäller jem
te Konungens samtycke tre Stånds mening men
skulle tvä Stind stanna met två förfalla frågan
och förblifve vid det som tillförne stadgadt varit
utan att samma friga må kunna vid den riksdagen
ånyo väckts eller upptagas Är åter frågan af så
dan beskaffenhet att den ej kan förfalla gånge så
som i 73 § stadgadt är .»
Här står således «de mål undantagne hvar
om i Regeringsformen § 69 serskildt förord
nadt är .»
Nu lyder § 69 Regeringsformen på följande
sätt
«Uppstå antingen hos Riksens Ständers plena ge
mensamt eller uti något af Riksstånden betänk
ligheter att antaga hvad Statsutskottet tillstyrkt
uti det som rörer antingen statens reglerande eller
bevillningers derefter lämpade hela belopp eller
i hvad till Riksgäldskontorets utgifter och inkomster
hörer eller Riksgäldskontorets styrelse cch fSr
i vältning då böra de skäl anföras på hvilka be
tänkligheter sig stödja samt meddelas StatsUtskot
j tet som derefter tager ärendst under ytterligare öf
vervägande Anser Statsutskottet sig icke kunna
från dess redan afgirna yttrande oller in
stämma uti Riksacs Ständers eller seiskildt Stånds
jö» i tankar utnämns dä Utskottet deputerade som uti
J - A -I» J A C i 1
1 n d H Sr htl «nl linKaiar iinnlrAtnmlt
det eller de Stånd der betänkligheter uppkommit
företräda och närmare upplysa förhållandet För
ändock vid den mening det
förut fattar afgöres saken efter tre Stånds baslut
g .-
-
D
pm forökas med sa många ledamöter af Rikistasden l
Äim "A
«•
<•»» '« »«
får Sl»nd- ser skilda Uukotts edamöUr rösta
gs- t
a Än
om t
g
tn Ut v rk 1
° a •
h
6
R ?t«tSnden
a«rÄl
— Götheborgs Handel- och Sjöfartstidning
med dagens post innehåller en tablå öfver Götb®
borgs Sparbanks ställning utvisande att uti 12 ,879
serskilde poster under sista året» lopp blifvit in
satte 127 ,343 46 samt uttagna i 2 ,523 poster 103 ,497
samt att delegarnes antal ökats med 351 petsonsr
Delegarnes innestående behållning utgjorde vid
18S9 års slut 415 ,470 2 Under lopptr sf de 4
slstförflutna månaderna hade på 15 in»sttniagsda
gar uti 5 .024 poster blifvit insatte 63 ,737 41 och
uti 900 poster uttagna 38 ,457 17 Utlånte aaes
len jemte kassabehållnicgen bade den 30 sistlidne
April utgjort Bko Rdr 459 ,358 38
Linköping den 8 Maj Kronouppbörden i
länet af stats- och rikagäldsmedlen samt diverse
verks och inrättniagars inkomster har föregånnde
årets restantier inberäknade tillsa»mans u gjort
Bko Rdr £82 ,181 27 10 hvaraf blifvit efkortad
20S24 31 4 anordnadt utom och efter stel
41 ,564 25 7 levereradt till laBdträntsriat 466 ,367
IS 7 till vågar och magtzlner samt diverse perso
ner 23 ,519 41 7 balancerade restantier den 10
April 30 ,074 27 9 Genom da räkningarne bi
fogade balans-förklaringar har blifvit upplyst ccfe
med behöriga verifikationer styrkt att af nämnda
restantier blifvit i landtränterist inleverersdt Bko
Rdr 5 290 25 11 samt att före redogörelseårets
slut icke af uppbördsmäznan kunnat indrifvai Bko
Rdr 21 ,920 40 3 hvadan de egentliga kronoupp
bärdsrestarn» som bsro på pantens fö sä :jning en
dast utgéra 2 ,868 9 7 eller 800 Rdr mindre äo
år 1818 I följd af dat ligr» markegånispriset särat
af föreinskad bränvin» pansarymdeafgin understi
ger 18S9 års uppbördsiumma det fö-egåande årets
med Bko Rdr 40 ,01« 5 11 (Öst Carrssp
Till din vérdade Svenska allmänheten
Ater ett »ödro |i frim bahofvets har» Tröilnen icke
ädle »enaiskoviianer att vara enkaat flöd dea fader
ech madarlösaa hjelp att matta dea hungriga «ak klida
den nakaa
Radan sistlidne feeceaaber Etåaad htfra i daaaa liila
farsaanliag btatAaaile eadast af 69 böarfer pi cirka t9
aaaatal nådår hir täagaa nervfeber Torparea Aaders Aa
darsaaai i Baeke sju hara det älfsia 9 (»t yags-a i ir
bilfri» fader- aak ataderlaaa lak ;a *Maanaea länk Ku
sens I Ka S bara dal ildaia 14 del jagtta på aadra å
rat ibland hvilka en 12-irig (0 <ae ar kiy»pli»t fader
lesa BJlMna» ChrislefTer Bjerns i Goiua 4 him del
Sldita 9 det ya |SS« t ir naadaritaa förra Sigkarbn Ja
nas Olafisaas i lie i barn dal äldsta lt dei ynjiia
7-lI :dals ir hafva vll aina föräldrar i ltfvet n»a ae»
.n
Sro alldelas urslindsalte alt dena ferse
-ja tamaa för
biilande Ir mad lahysesaaaancn Er Brtdjas i Ha bara
det lldsta 17 ir del yngsta 7 ir sona ä *au gene« sma
föräldrars fatligdeaa oeh modrens »halsa sak <a nödig un
dervisning i ahrislendeaseee lärer summa 18 barn som
sakaa bred klädar aeh medel för erhillaade afaudigna
dfrrisalng i ehrlsiendomskunskapm Församlingen är dass
ntom betungad af SS fattiga som dels uadeikilias i fat
tighus dals pi faltlgroiar dels genom antkaflaada af
nrbetsförljenci för daoa sem sakaa tillfälle man ega i
mer eller miadre ania fermiga au arbaia
Församlingen villig att hjelpa ser sig snart urstindsatt
alt ensam bära bördan af deaaa hastigt ökade ^faliigvt rd
eoh dal är af denna anledning jag ehuru nära frän-Jisge
härstädes vigar för ädle ech medlidsamme meaniske
vänaer framställa deaan sorgliga lalla i det glada hopp
alt nägoa här oeh der skal ömma för de väralosa liel
understöd som under nedaastienda adress för de värnlö
sa ech behöfvaade barnen lill mig insändas skall i Tid
ningen Aftonbladet taeksamt redor .sss ocb om särscilä
föreskrift gifres i enlighet dermed utdelas
Mo i Morra Ängarmaalaad den 30 Ilars 1X40
J O C KLOCSUOFF
Kyrkoherde
Thorsdagen den 30 sist April afbrenn under den häf
tigaste storm åbyggnsdeu tiil i-4 mantal 1 Buska af ne
danskrifne Församling i Fjerdhuudra och Weileiis län
Landbonden Lars Carlsson förlorade dervid all sin egen
dona endast kreaturen och något högst obetydligt ötrigt
kunde räddas Sedan allt nedbrunnit sakaaues en 73
årig gumma som ehuru ej med Lars Carlsson beslägtad
sedan flere år vistades bos honom och aaed öchet vår
dades af hoaom och hans hustru Hon hade varit synlig
straxt efter eldsvådans början och bilrädt vid fcieaiuiens
ulgiäppning Nu var hon ingenslädes alt (tona mau sölc
le henne länge i angränsande gärdar och lorp Boan bör
jade ändiiigea frutia alt hon ingått i det antända huset
för alt något rädda och der gått döden lill Hiötes Drif
ven af en förskräcklig aning går Lars Carlssons hustru
alt spana i ruinerne hon undersöker dea med en båts
hake och framdrager ur den glödgade grushögen den
gamlas af elden redan halfTöriärda kropp Vid denna syn
— hvem förmår beskrifva de närvarandes men isynner
het den olyekllga hustruns känslor Sanslös bortfördes hon
af sin man och undertecknad frin den rysliga skåde
platsen
Den gamla var af de olycklige ömt älskad och älskade
dem tillbaka med moderlig kärlek Hon hade ock testa
menterat dem all sin lilla egendom
— nu med henne
sjelf ett rof för lågorna
Skulle någon människovän känna sitt hjeria blöja vid
denna berättelse och röras lill medlidande för dtn brand
skadade Landbonden Lars Carlsson som förut skuldsalt
nu förlorat nästan allt hvad han egde och med hustru och
5 barn befinner sig i den mest nödställda belägenhet an
modas han vördsamt att tillsända dem en skärf genom
undertecknad som samvetsgrannl skall öfverlemna väl
görarens gäfva oeh i Tidalngen Aflenbladet derför redo
visa De olycklige hafva alllid gjort sig kände för en
berömlig vandel och ega de bästa vilsord frän de ställen
på hvilka de förut vistats Sala och Mora d 5 Maj 1840
Dak AXNEK
vice Pastor
Fortsättning af den uti Aftonbladet M 216 af din
17 lim September införda redovisning
Transport Bko Rdr S69 28
1839 Oktob 10 Uti Brer med Munlacksigill och Norr
köpings poststämpel jemte devis «Tre pi Herren Jesuia
Christum tå varder du och ditt hus saligt Gif Gudi alleaa
äran 10 Rdr Den IS d :o uti bref med Tierps postsiäm
pel i sig C ett ringa men välssent bidrag af 1 Rdr 16
slc- Bio för Hr Bergdahl och dess familj
- Den 6 De-
cember från Lofangers socken i Westerbottens lan sf en
smjm feas
med Linköpings poststämpel oeh Munlackssig bokrtäfver
na A J L jemt» devis med oärlagda lillu »kärf tillön
skas bjortllgea Gudi näd hjelp oei välsignelse ,» 3
S :ma Bko Rdr 585 44
Onder lillöoskan af alla de fördelar som kunna göra
mina välgörare försöjelje bär i lifvet samt evigt sälla när
déisaaima upphörer önskas af den som ännu fortfar alt
vara sjui oeh iäegliggando öfver en tid af 5 3-4 år
Pileå den 16 Deodmbef 1839 Joh BERGDAHL
tn Ut v rk 1
a«rÄ ,l
såsom Riksens
lunds röstandes mening att gälla
Ständers beslut .»
Här står således asiatens reglerande» ibland
undantagen MeD formen lör statens regleran
de bestämmes just i §§ 88 59 60 61 62
63 och 64 Regeringsformen och § 65 lyder
«Dessa medel må icke annorlunda användas än
fastställt blifvit varande Statsrådets ledamöter
ansvarige om de låta alvikelse derifrån ega rum
utan att till protokollet föreställning deremot
göra samt anföra hvad Riksens Ständer i denna
del förordnat»
Nu frågas huru läser då den som af 75 §
Riksdagsordningen kan göra den slutsats att
ofvanståeiide §§ skulle upphäfva Rikets Stän
ders i 57 § Regeringsformen betryggade rät
tighet att alhna hoc est utan andra statsmak
tens intrång eller inverkan utöfva Svenska fol
kets urgamla rätt att sig beskatta Eller —
kanske vilja ledamöterne af det Högvördige Stån
det äfven att då i dessa ämnen «två Stånd
stadna mot två frågan skall förlalla ?»
Lekman
Kommissions Landtmätare
HANDELS- OCH SJÖFARTS-UNDSR-
RATTELSER
Hör spriter
p
STOCKHO ?M dén IS Maj Hvete pr tunna 20 å 25
8 <ti (tig 1 Rdr Kora «0 :42 Mall tO ti å 11 R ,r Är
!er 42 i IS Rdr Hafra 8 Rdr Terra-Venhia-8alt 6 36
S :t Vbes d :o 6 Rdr Lissabons d :o B 32 Sill Norsk 13
36 Kabeljo — Lax — Tjära — Tåls pr lifp
— Grof
Sej 8 4 jtfedeJ d o — Små d :o 1 40 Basrpa pT8 >epp
— Kaffe Sng ^isfct pr ekålp 89 ti d :o Brasiliansk
24 sk 6 sk Rafönadsocker iS si Srua Sirap SO sk 6
fst Bränvin gammait per kanna 35 sk d .o färskt —
ålit rgs
Under loppet af sistl vecka hafva följande varn-artik
lar genom Mäklare slut ä Stockholms Börs blifvit till
aedsnstående priser Tor komanl försålde RSÄ pr lunna
Rdr 13 Rdr 24 sk Korn pr tu»na fO Rd 12 sk
Hafra pr lusta 7 Rdr iS sk 7 Rdr 24 sk Ärter pr
tunna 11 Rdr S4 sk Bränvin pr kanna 35 sk 6 rsi
Sall pr tunna 5 Rdr 32 sk 6 Rdr 3S sk Sill pr tunna
14 Rdr 12 sk Kaffe pr skälp 24 sk 6 rst allt R
.gds
Savrtrnandrag å de hufvudsakligaste varor qvar
liggande på Stockholms nederlag och ki dit
upplag den 1 Maj 1840
Asks Pott- 15 568 skalp B ?ck 232 tunnor Bly
osrbetadt 1451 lisp Blyerts 2279 ssålp Bomull
205 .601 dito B åder 330 tolfier B änvin Arrac
53 ,375 kaanor Cognac 3i7G dito Ruaim 3401 dito
S *iit 157 dito C <c»o 1500 skälp CifTe 350 672
dito Castanier 2821 dito Chocolsde 210 dito
Dadlar 2070 dito Dricka Porter 10S2 ken Fikon
5470 skål Fät ger diverse 45 ,586 dito Fårg
mossa 302 lisp 10 sfcåip Garn B mulls- hvitt
19 080 skälp Tu-inskt rödt ll ,S58 dito Grjn
Ris- 246 .56 dito andra slag 20 ,312 dito Humla
3147 lisp Korkar skurce 2205 pkålp Kryddor
diverse 13 ,4S2 dito Lskrils 39 920 dito Mandel
349 dito Ol a Bara- 420 ken Peppar 25 .465
skålp Pomeråns6kal torra 15 ,455 dito Bus
sin 64 543 dito Salt 10 OGO tunnor Socker raft
988 110 skålp Spanroål Båg 4702 tun Stenkol
1470 dito Sviskon 66 S3g skålp Ter ,n oarbe
tadt 39 ,470 dito Ths 169 dito Tjära 1128 tun
Tobak Biad 106 ,109 skålp Kardus- 225 dito
spunnen 11 ,677 dito stjelk 178 ,146 dito Tvål o
parfjmerad 10 ,926 dito Ull lo ,926 dito Vin på
bout 3S61 kan på fat 153 790 dito Vinstan rå
19 ,431 skålp Ättika Vin- 760 kärnor
AJG8SALÖE mtSAÄBS ««1 13 Haj <849
R»ndla *de Schef ^r Preatsen P6«el de Fmskfurl En
kefru Signeul Brvxelle Boiel du r .oaiisneree Karduang
«a ?r»re Bergstrand Strängnäs Kr 5 Stor Nyfistaa Gref
ve Mörter oeh SJuderard Öberg Up *l» Nr 8 Sifds
Smtdjo ^afan KzmwartlmfYare Trägfirdh Upsala Direk
tör Braudbrrg Uplakd Rjttmäsiar» SilfYei8 *rre Söder
mao )a»d samt Bsroa Scbwarin Weater ^ö b !«n Nr VI
•lora Nvgatan Kozi if *ions Landtaäta 'e B z i Sr F .thlun
Nr <0 Ltlia Nygalaa Kat &marjuakare Wulfcrona Siåne
Ii6 el du Co %Dserce
TILL SALO
Nylifcn har utkamokit i BoihaadcJa
sk bakko
FinmnEiS
och saljes h
till
Utveckling af RalioneJla Grunder
Sveriges Pmntngetäsende
jemte ett till Kikarns Stäuder ingifvet Kort arörslag till
Las ^ör Pro *inc <aI Banker af
DAVID FRÖLICH
Frå try *kH har UikoR»cs»U cch säij1» h s
bagge saait L g kYLAKDEU (braaren å
21 sk Gu
mnzK et
Nanbro å
mnzK et
Nanbro å
Domsiolarnes
Fängelsernes Orj
'anisalion
med afseende på hvad Wya Lasförslaget lörantfe dessa
amilen innehåller
af
En Orrprcsenlerad
Hos W I BERG
bihang till
Fri lii i o fs ^aga
É
g
Episk dikt af Esaias TEGNÉR med 7 jlsncher ach 6
förut otFycJkta Musiibilagor 5 Hdr »k
Nyligen har utkomä &it i Bokhandeln å 12 sk bankel
iilikelt för llamer
eller
Sjuttiofyra Reglor
Klädsel Seder och Lefnadsskick
I de flesta Boklådor i riket på t J Hjertås för
lag följmde arbnm sf L P GAGNER Kongl
Hofprtd P ost ocb Kyrkohsrde
Till Nattvardsbarnen
Chmtliga
Anvisningar oeh Måd
E
g
Erinringar /rån Nallvardsförhören
nionde upplagan å 16 »k kanko lör köpare och 42 sk
banka för 6ub»kribeater
Innehåll Gadsftutian Viabetoos Begynnelse Åtanken
på Gud i Ungä ^msdagea Budorden och dci eriga lifret
Gud och Fö äldrar för ögonen Treane jyldene Lefnids
reglor Sorgen efier Gudö S nne i den Heliga Nallvatden
Dapolscförbundei Nalt *ardsRtundcn Suck vi ,i Naurards
bordet Dea iragnes sya i Nattrarden Minnet af den för
sta Nattvardsgången
Till
POSTSCRIPTUM
Riksdagens nyheter äro från Adeln och Pre
steståndet återremiss af Statsutskottets belän
kande om Flottan hvilket på Riddarhuset före
gicks af en debatt vida intressantare än öfver
tredje hufvudtiteln och hvartill vi återkomma
och från Bondeståndet att Statsutskottets be
tänkande om Nummerlotteriets upphäfvande
bifölls med 2 /3 :deIars pluralitet — Borgare
ståndet har i dag gjort val till förs !ärkt Stats
utskott
— Man antager nu för gifvet att nu va
rande Landtmarskalken Landshöfdingin Fiiherre
Ralmstjerna kommer att mottaga finansport
följen och att H E Grefve De Geers bemedling
härtill varit verksam Hans Exc kommer då
sannolikt att blifva Landtmarskalk for det åter
stående af Riksdagen
den uppväxande Ungdomen
och
Ungdomens Föräldrar
d ifåFh
g
Minnesord ifrån Förhör tn
andra upplagan 16 sk banko för kop &re 12 sk bjn
ko sör sabskribenter
Isaehåll Föräldrars hupp och fruklan Den uppväxan
de ungdomen ett ömt l #rei»ål för råra o®aorger Den
första Nattvardsgången Trenne Varningsord till N .llvards
ungdomen En aldre Christens bet :«kte !ser vill å-yren af
bsrnens första nauvarjiging gam esiellan en Lärare
ocb dess Nattvardsbarn Arbetet i Herrans viiigärU Män
niskans ingäng uti Guds rike sjsom bsrij Kärlets ärar
pä ett b ,4rns graf jfö
-äldrasuciar vid barnens första
nattvardsgäng
Strödda Betraktelser
för hvarje dag af året
h
fjg f
Andaktsbok för äldre och yngre Christne
Af detta arbete hvars sjftessäl i likhet Eed de tvenne
nästföreståeode är att befordra praktisk Cbristendocn
hafva hittills ätta häften utkommit och säljas sä väl bäf
tevis 4 12 sk banko häftet som subskriptionsvis hvil
ket förbinder till uttagande af femton häfien å 8 sk ban
ko häftet Hvarje häfte är ett för sig afsluudt helt — De
nu utkomna innefatta betraktelser ifrån och med den 4 :a
Januari tiil och med den fl Juni
Hos W ISBERG
Nytt Fransysk t och gvenskt
Supplementär-Lexikon
utsrbeladt efter Franska Akadamiens Dictiannär 6 :e uppl
af J A Fahlrcth FBrra delea 8 Rdr 8 »k-
Af trycket bar ukommit och sSlles å 16 sk banko
NATG
yit och sSlles å
NATT OCH MG
ÄNDRA SKIFTET
Innehåller »Bruokeberjfsiaget»

Sida 4

E Hos FäITZE et BAGGE
Förslå Häftet af
Kongl f v rig s- Vetenskaps-
HdliiTid
gg
4 Akademiens Handlingar ocil Tid
i ;- <v skrift for år 18-iO • §§£
åJ
§
Substrip .ionspri et 54 sk baako
— De föregående
.Jtr-
jrå g« *ne äro äfven Rit tillgå
Af -ivoiiv r a i .yis utkommit och säljes i de flesta
Boklador å 2 s banko
l
Eidesiastika Angelägen
heter
af Fältprosten M Kjellanberg
i ,ta Afha &di
f Diibbfa Tj-vst 'årsberåkningen
Hos a
'J- et Comp
Svensk Uotanik
Elfte Bandel 7-9 Häftena X 127 1S8 och 129 2
Kdf benko
Till A Bonnier liar i dag iukomuut en slör
Kdf benko
lamling
g
Ny Fransysk Litteratur
Hos .iiiJj£EN et C :o å 16 sk b :ko Qvin-
nan såsosa
©Otier aka och Mor
Hus FiiJTZi kt HAGGE ä 24 sk bai .ko
DJURGÅRDEN
F O ti K OCH NU
Anl ökningar af
3 3 RYÖ ^VIBT
Nyligäa h r uikvxxmit oea säljas x JSerys
Heleens et C :o Fritze et Bagge Hedboms
Lundtqvists och Rylanders Boklador ä 24 sk
ianko
S &FU VIDEBECK
en tavla uk Litrar af — *■
Fortsättning till »Det gå .n >i t och det går an 33
Hos Frii I Ziiet B- ^GGE å 1 Hdr 8 sk b :ko
Grunder för Topografisk
Skrifstil oeli Karlleckning
till nybegynnares tjenst ulgifne af
£ A BJÖKK .MAK
Med plmcherne följs äfven treans bild text hvilken af
dess som redjo köpt eijupur och ej fält detsamma
kan uttaga
Från trycket Dnr i dag utkommit och säljes i Boihan
dela å 1 Kdr banko
di
iJ ydervisniiig
Geografi
g
icedelst Geometrsk Konstruktion med Charla till en
fcörj #o 'illäaipa-l n Sjåp jinavien af J G Kl-ngvall-
Hos F &iTZE et BAGGE uyiij >ea utkomman
å 1 Rdr 32 sk banko
i
Handbok i
Praktiska Astronomien
E A CS .ONSTRAND
Forsla Dilm
Hos DELBEN el KOMP
Konander om Carlsbader-
Embser- Marienbader Eger
1 'yraonter- och Spaa
Vattnens nytta oea brak 14 sk gy«lem i Pharmskolo
gien med sersk '11 afseende på Svenska Pharmakopéens
ista
edition tf denssaarie 1 D Rdr banko
Hes FRITZE et BAGGE nyligen utkommai
å IS sk banio
f
ko lan i Weisensfels
Jemte
J
Plan fdr Folkskolor
samt Anvisningar till en ändamålsinHg behand
ling af FulÅskolans vigtigaste läroämnen
efter Riktor FH M03VFE .E BUSGS
Öfversatt af
H J C GRÄMER
Lektor vi Wisby Gyamasiura
Hos DELESN et C :o med fleres Boihin-
del i Stockholm och LanJsouerse Randbok i
iLöi
del i S
Såpsjuderi- och Ljusstöperi-
Kdättlsom Oljors reningåtföljd
pjjp
Konsteo Jeats underrättelser om Oljors rening åtföljd
af dea härtill erforderliga kännedom af Kemies
__
Zb si
Hos W ISBERG
Mot Nils Perssons anförande om
Bränvinct
(Aftryckt i Suppl tili Aftonbladet för den £7 Slirs 1840
A sk
Rousseau La Nouvelle Heloise Confes-
stons et Emile 7 Vo M-roqu 7 24
Chaleaubriand Melanges de Lilterature
i Vol Meroqa i —
Joh v Mullers allgemeine Welt-Gesehichte
in 3 Vol hfb
3 16
Le Livré du Jardinier 2 Vtl av Gra
vöres 2 —
Figures pour le bon Jardinier 6o pl 8 :o
Äiaroqa 3 —
Encyclopedia of Rural Sports w En-
gvaw London 1339 3 —
Hotoilt The iioys Contry Book w En-
g ?aw Londoa iS39 3 —
jeiate flera nya utländska arbetan till betydligt ned
sattepriser
Cn simling goda PLANCH-VERK och bättre
BÖCKER slsom af de firre Voyage autour du :4oade
?«cd frai ^b Text omfaltaöde Historiska Botaniska och
Zoelogisks äaiuen par Dupperey Skandinavisk Fauna
med illuminerad» Figurer af Nilsson Skandinaviens Fi
skar af von Wright Friea och EktrSm Svesska Feglar af
v Wright Ress-Mianea af Iljalmar Bförae Stoc &holmiika
Scener af dfesamute Ett År i Sverige af Forssell Min
nea af Napileons lefaad af von Sché *le m m saaat af
de sednare eller &£ck«me Natarsl-fiisloriska arbeten af
voa Lir .aé Gyileabaal Lo C :te Dejean A ^ardh Nilsson
Schoenherr Sahiborg Failéa Zetterstedt m 11 — Reae
b«skrifn nga af vo« LiiäDé Tfeunberg Sparrman Berg
grea- Gosselman Rass Cook Ckpperton Russell m fl
— PoC-asr och Skrifter af Leopsld Liag Ballraan Stjorn
stolpe Oehienscbläger löiiae St« .el bi fl
— Kamerala
verk sf ^abenius Brisoting Landeqv-st Botin ta fl
jemte en Jordekok !6£2 sk ?iften af Oxe &jtjsraa och en
Lagbok af år 1666 sa«et Historiska arbeten netsiligen
Seriptores Reroai Sveeicarum féoauaga-Sagor Handlin
gar rörande Skassdiaariens Histaräa Sveriges Historia ut
ur Utläidska Arkiver af Fryxall Ost ladien af Björn
stjerna Aaoohka af Klinckowjtröm Skottlaad af Walter
Scott Chartor af Hällsträm med mycket m hvilket allt
till bestämda ®ch för det mesta ösodercrade pciser sal
j *s i Sierbhuset efter Kamiiiar-Rådct Nybfeeas intill Maj
måeads »lat uti huiet 64 vid J»banne3 !an i enlig
bet med den fötte &kning öfver samlingea som finnej till
«fter ?ätlel8» vid försäljningen Ea dylik föriecknisg är
ocksS »tt tilljå hos Kondiiora Dc la Croix i Uazarbyggna
den 2 Norrbro j
8os uudertecknsd och öfri ^e Hrr Musikhandlare å i
Rdr ban &o
il Nya Sånger
f
yg
vill Pianoforte a
EMILIE HOLS1ESG
C A KON et LUNDQVIST
RegeriBjisgataii m •ä-
'Od brand försäkrad STEN DS-EG8NDOM be-
lä ^en i BSariä Fortamllng å fri och egen grund för
ut begagnad till Socker &rsk med ea del eller ulan is
Teatarier BetslningfyiJSoren kai«a för säker kipare
läspas efter beqräasl-sbet — Ptärisare underrättelse fäs
ati huset X 15 i Besvärsbscken
Till salu eller att lijra
A
j
En mindre LANOTGArd omkring en rail land- och
ajöräg frSn Stocfchelm i b«ha ^ligsste trskt utised en
fjerd af Mlilaren der ångfartyg samt an«ra bitar dagli
gen passera På stället hvarest finnes en väl vårdad till
sjön angränsande trädgård framfödas årligen 2 å 3 kor
och § hästar ÅbyggnaderBe hvaraf C«rps d« logis innehål
ler 11 nytape >serade rum med kök skänkar och kontorer
aaait en snnan byggnad S rum med kök och kontorer äro
braadför8äkr®de prydliga och i bästa skick äfvanså
trädfiårdsafeä«tarebo«iäll»t» ladugården och öfriga uthusen
1 bri *U af köpare uthyras byggnaderne — Corps de logis
med eller olan möbler — till en bättre familj Närma
re underrättelse lesanar Grosshandlaren J L Backman i
Lurer M vid Skeppsbron
elier Steflhu ?egendc3 &én JVi 15 vid Norrtullsgatan och
Carlbergsallé #n midt för Surbrannsgatan är till salu
Esedj tillhörande trädgård sttll och ladugardsiyggnad
samt bsgerllägenhet in m Haadela k«n afsiutas när
Sim helst och efter köparens beqväoilighet med egaren
som bor på rtället en trappa upp
Handel ulan kontanta penningar
E6ENDMbli 8 b
g
En E6END0M belägen i 8 mil bortom Upsala 3
mastöl berustadt Säteri sied tunnor årligt utsäde i yp
perlig jordmån hö osh bete tillräckligt skog till öfver
UöJ zied 4 underlydande h«iamaa Egendomen ger för
närvarande SS30 tunnor i arrend» säljes i asseende till
arfskifta för 23 ,000 Rdr »nörre dele» af summas in
teikaad å 5 precen s ränta får innestå I utbyto kan ta
gss för d ^-n o :ntscJf .r .ide summan en mindre lägenhet
högst 2 bsII frän Stockholm vid sjö Adress fås i huset
M It i Bryggar ^rbnd en troppa cpp
'1 'vå Manta Sät»ri m»d Tullqvarn och större
TegelbruJr S-4 acanln Frälse 6 Jordlorp och en Lt
jorJ belåtne i !-ä aiil från ESsjo Åkerjorden bestä
ende sf lerblsndad svanmylla i 4 gärdrn besSs Srlieen
K ?d o
'Sricg 14 t r Råg SS t :r Vårsäd och 400 t :r Po
täter Vid egenJosicn vmler- och sosnms ^födas cirka 60
Boskapskreaiur so Far och 6 Hästar Åbyggsadun för
ståidspersoner i godt slriciJ samt ntmärkt vackert oeh
sundt iägo vid en s-örre insjö Skog till gårdens behof
sä af ved lill Tegelbruket ion timner- och bygjrads
virke Fisiet lemnar vanligen 1 ä 300 lispucd ärligen
Denna egendom koa iS tillträdss den 24 Oktober inaeva
rnnde är K .ed inboruad och utsSdd gröila Derifrån 1-4 tnil
sllägsnad 3 mr .mtl Säteri och 1-4 man 'al Frälse med å
kerjord till osok-iiig 8 l :r höst- och 12 i 14 t :r vär-ut
säde utosi 1 t :a Liofrä och so t :r Potäter Vinter-i och
somaiarföda cirka 30 st Boskapskreatur otorn Hästar
och so Får På en mosso :liicg sisä»l gen 6 ä 8 t Båg
och godt tilifäile tiil ännu slörre odlingar finnes Åbygg
nsden för ståad !person *r i ra«n (åriien är fSr6älrsd i all
männa braedforsäkrin ^svcrket ech alla Lfdugårdshnsen
för 4 år sedan nybyggda Desse egendomar säljas till
sammans eller skilde från hrarantira
0 Närmare underrältels -r leranäs af HattstolTerar A J
Sac &lin vid Gustaf Adolfa torg
Cfn lätt och VAGN pi Eigalska
liggfjid nr med lådor och kofTert oasiande så väl
till Piomeuftd- .osi fiesvagn jeate Gafiel och tv ?nne
Skjutsaelar mi huset M 33 ni Regeringsgatan cå Drän
gea Danielsson efterfrågas
J ^n stark Wiener-Calesch på c *j«drar9 en lätt
Resvagn med läderselar en Bredch &ise mod Engelsk
sele en tr ilia på ko &loret 3 trappor upp « å Söder
raalmstorg
Bos J flEDSOH nyligen blommen
k
Bos J flEDSOH yg
Svenska Messans Diskantslamma
jemte Brudmessan och Li &bönen till beg»g
.isn
de fSr den Tid altaret tjenstgöranda presien
• ?6 slr h .in
Ha» L G RYLA .ND12R (Bazaren å Norrbro
EHOELSKå PRAKTVEBK
och andra intressanta arbet :n
till jtterst facila priser
he Gems of Beauty for 1840 w 48 splen
did Eonrawinas in Fol bouad in Sil yr
Gold B ko Rdr IS -
The Pictnresque Annual for 1840 w
15 Eagraw Cont Vi«w3 of t ^a Castle of
Windsor w tho Portrait of Queen
Victoria 8 o in Silk 10 —
The Friendthep Offering 1840 or Win
ters Wrctlh yr 10 Engr in 12 :o
Marocco b S —
Edelstein und Perle 1859 med 12 s 'jp
Engl Stahlsticke in Fol JO —
Tomblesons Vines of The Thames and
Medxeay w 80 Steel Eagrawings
la 4 :o pap Chin 10 —
Constantinople and ils Environs b parts
in 4 :o w sup Steel-Engrawing 5 —
Lond»n and Weslminster 9 puts 8 :5
m S7 Engl Stahlstlcke 4 8a
Rheinisches Album S Lief 8 :0 20 rjDgl
Stahlstieko 2 24
Uistor und mahlertsche Wandervngen in
Griechenland 8 :0 m U sup Engl
Stahlstick»
S 16
C3llection des poriraits Contcmporains
ia 4 :o 3 IS
Vignelles pour 1 'Histoire de la Revolu
tion Francaise 40 Livr av 40
Graynres
_
5 —
Vign 'ltes pour l '3istoire de Napoleon vy
J5 Grsvnres 5 —
La Fontaine Cordes et JfeuveUes 2 Vol
S o av BO Gra-rures C —
Retsch O a 'Jin >s to Shalicspeares Macbeth
13 'tigr4o 4
Graynres
_
5 —
ltes pour l '3istoire de Napoleon vy
J5 Grsvnres 5 —
dt JfU
w 13 p
ates in gr 4 :o 4 —
Undertecknads Klädeshan-
del vid Gustaf Adolfs Torg är fournerad med ett nytt as
sorteradt lager af alla sorters Släden samt moderna Drap
per Ull och Draglim tagas i utbyte Om god vara och
billiga priser försäkras
ALSOLDIN
A L SOLDIN
Klädesfabrikör från Norrköping
pn ny och tin siikss UNIFORMSHATT koin
plett monterad finnes med tillhörande foderal uti
Tobaksboden snedt esiot Landskansliet å Drottninggatan
11-4 breda Tliibcter
uti olika kulörer säljas tiil 4 Rdr rgs pr aln Ett större
parti en- och två-kulörta Tbibeter till de mest billiga
priser 6-4 rutig Kas &loil å i Rdr aln
ii
g
Kramboden J£ 29 Drottninggatan uti
f d Falkenbergska huset
Skånska Handskar
af alla slag äfven Glacé- Dito Tröjor och Sk nn samt
beredda Skrifpeanor partivis till fabrikspris i huset M
26 vid Besvärsgatan å Säder
Flatting-s Tågmattor
fill lå
gg
af större och miadre dimensioner finnas till salu å
Sjö
manshemmet i Stadsgården
Vin-L <ager
g
Af afl Sällarmästaren J D Leufvenmarks på neder
lag liggande Viner etc försäljes otulladt till billiga pri
ser på Fat Fransk Cognac Hvita och Röda Porto- och
Gette-viaer Madeira Mallaga ocb Rhenska Viner Fina
re och ord Bordeaux - och Cette-Viner sasat Frantk Vin
Äitika Hvil och Röd Champagne på hel- och hslfbuceljer
ssmt fi«are Rödt Vin på buteljer Underrättelse lemnas
på feontoifet i huset M 68 Westerlånggata»» fen tr upp
SfiLTEK Kaschinger- G *einauer- Spisa- Sait
och Stål
Pyrraionter
Marienbader- Ferdioands- och
Kreutzbrunner- Egersalt
och Franzbrunner
Sydschut
zevach
Pulnauerbitter
Driiburger- Willduoger- Em
»er
Adelheids- Kissinger
Ragotzi
Heppinger med
flere sorter friska naturliga Mineral-Vatten hos G Tide
ström vid Stortorget och hörnet af Kåfcbrinken
£ng 'elska Oljefärger
tdfkb
gjg
af de flesta tuiörer färdigiifna att genast kunna begag
nas både till yttre och inre målning så väl i kaggar
osa 30 å 60 skålp som skälpundlals samt kokt och o
kokt Holl Linolja och Machia-Tapet-Papper ä 6 Rdr b :ko
Riset uti Joh Aug Lundvall
Kryddbod vid Freiisgatan
l /TTRIOL RÖDFÄRG och SVAFVEL afSto-
ra Kopparbergs Bergslags tillverkning försäljas på
underteckaads kantor i huset 33 1 i hörnet af »vartman
gatan och Stallplan C D JÄDERHOLM
Fransk Cognac pa buteljer 40 år gammal
utmärkt fin Tryffel Anjovis Chawpignoner
Capris och Oliver samt finasto Matolja på Ha
ttar *ch buteljer till facila pricer uti Kryddbadan vid
hSrnet »f Freds- och Drottninggatorna
Nya utmärkt vackra Vesert-liussin i små
lådor Muscatell-Russin k 14 sk skålp Bor
deaux-Calhrinplommon samt Sviskon å 4
Rdr lisp uti Kryddboden vid hörnet af Freds- öch Drott
aiaggatorne
Färska Veserl-Russin i små lador
Muscatell-Russin ä 44 sk rgs skålpundet
samt
Bordeaux-Sviskon ä 4 4-2 Rdr rgs lispun
det i Kryddboden hörnet af Clara Bergsgränd och Drott
ninggatan
Färsk osaltad Hummer
röät Ea !53st5ds-Lax i Stora Gråmunkegränd M S och i
Bergstrahlska huset uti nedersta boden i sa®ma gränd
Färsk Caviar utmärkt god till nedsatt pris
uti Kryddbod» vid hörcet af Freds-och Drott
ninggatorna
Klöfverfrö
sf förlidet års skörd och af bästa qualité bos
C G CANTZLER
Holl Klöfver sasu Klöfverblandadt Thimo
sheifrö af stdntste skörd til facila priser uti
Kryddboden vid hörnet af Freds- cch Drottninggatorna
Finskuren TIaekelse
pf Båghaim tiil sassssa längd som Hafrs å 25 sk pr
lispund (äfven bemkörd till köpare uti huset JW 6 vid
Repslagaregatan å Norr vid reqvisition af itörro parti
rahateras
ÅSTUEffDAS KÖPA
En icke djupt gående lä I trodd BAT med
Åror Arfresa L F Aftonhladskonroret
Ku ^ammaluiodi PORG£LLAINSKAKGLUGN
halfrund gul eller hvit Säljaren torde uppgifva sin
adress uti biljett till C—
eom inlemnas i Tobaksboden
Siidt emot Slöra Ho ^taregränd vid Ö3terlångga :an
UTB JUDES HYRA
pn BYGGNING vid DroUninghoIo med 3 :ne
ruaa kök skafferi och en mindre gsrde ~ob å nedra
botten saau 2 :ne vindsram jemte nödige uibus och ea
mindre trädgård Adress
Kongl Apotheket å Drottning
holaa
^enom inträffad händelse äro TVÅ nätta cch
nyss reparerade RIJM med Kök och derinnanför va
rande Skafferi samt egen Tambur alt nu genast hyra
uti huset M 55 vid Maria Högbergsgata och kan o
.n få
åstuadas städning jesste kaffe om morgnarne erhållas
Vidare und ?»rrättelse erhåMes af värden pä stället
Juvel
Guld- och Silfvcr-arbeten
till nedsalta priser slutföreii !jning hos undeiieekoad vid
Regeringsgatan M 12 P HF .LLFOKS
Guld- och Silfverarbetsre
IL "tt nytt Eog-lskt Flygel fortepiano Vidare
cn ,jerrättelse eihälles uti Klädesmagisinet vid Stor
kyrkobrioktn huset 4
BK SPISHÄLL
lä1 2
4 alnsr och 6 Inci läng 1 aln och 12 tusi bred till sa
lu för billigt pris Usderrätteise i Sandö Glasbod vid
Skeppsbron 1 (L
1 13
Fersonne
(Baiarm å Norrbro
har i dessa dagar inbekonamit 200 stycken CABYLE
ch VI &OKIÄ-88A-WLAB hvilka «äl )as till 2-3 af vär
det samt e .t större parti Wiener- och Pariser-Shawlar
frän 90 lilt 75 p ,j sucfeet fajooeradt och tryckt Thibet
i 1 R .lr 12 »t fasonerad Cos >Iott 1 Rdr 40 »k aln a
alnar breda af bästa qualité äfreeson ett större parti
Fransyska Parasolatter till bitiga priser
riRÖNLDND färsäij r tiii billiga priser i desi
bod vid Köpmangaiftn hu
*et M 52 finare o ^h gröf
re ETA DEN i mördare oeh ljusare kulörer Ylle- och
Bomalls-Karderoy saxat nf llere sortc-r Kem-
lott t il ^82kappor brunt
bl-u och gröot S ^nloU till
^ran«iaiw *er3«appor- m-3rlca V .e
Bsccoils cch Siden
/•läjilyg- r S :j *e- och Bomui )«sain«et tiil irr ^ar
Bo ^nbsslo ocIj Tb .iiet äfrea ö !kcs Shaw
'éi .ter större ocb
mindre
Myskt-Pohlskt Statslån
Med hänvisning till den af mig förut gjorda ennoBS får
jag vördsam .r ,eligen underrätta det ja» för mera1 be
(Vämlighet tör dam som önska actier i efvansttånde
Statslån tillsaeder snin iorrespsndent Hr J H Meyerson
i Stockhol 50 st Actier till B 'so 20 Sp samt SO st
till B ko 10 hvilka oaikriag den 8 Maj hos honom äro
att tillgå
kfMd
Frankfurt itra M den 10 April 18 ^0
BtRNnxRn BOCTOS
Banqnier
Observeras
En person som äger betydliga penningetranslafion få
re So mea der ar sig hos Hrr Kapitalister *o»s önskade
dess penningar på säkra dokus &enter utlåna täcktes be
näget uppgifva dess adress och tiden då muntligt samtal
kan trälTas uti förseglad billjetl till A B 2® 50 ,som in
lemnas uti Herr Forsells kryddkraxsihaedelsbod bredetid
Landskanslist 5 Drottninggatan
En ogift Borgersman som i flera år för egen
räkning idkat Snickerirörelse men funnit sig derige
nom ej ernå sin bergning önskar sig eaiploi vsd nåeofc
större bruk eller liindiegendom såsom Saictare och Mo
dellritare Den häråt lemnar sin uppmärksamhet beha
gade aflemna svar uti Tjäders Tobaksbod Y .d Riddarhus
torget i till A ställd bllje»t
^n man med god ?ii kunskaper och vina vid
affärer önskar skrifning eller annan emp ?oj bär eller
på Jandet Hans bemödanden s£o
a räiifärd«ga förtroen
det då adress med första b =näget leamas till TOUJOURS
ä Aftonbladskoatoret
J£tt Frunuamar som en längrn tid hat dMt
barn önskar att i ett bä '1 'e hus få l :n :ni ut dervig
ning i Franske Musik Rita Måla m m brist åt försig
komna flickor Rekommendationer sä »äl 0 :11 dess kun
skaper som konduit kunna erhållas Den h .irå riil Vcrar
behagade uepgifta sin adress på Af ;ont !ad .tiontorei l
biljett till NYTTIGA KUNSKAPER
Ett allvarsamt tfruntiiiinie .r
utan stora pretentioner önskar kondition bos någon Enk
ling eller gammal Ungkarl bon är tarll g och ofortraten
i alla inom ett hus förefallande göromsl fe var afvaiktas
uti förseglad biljett till C C L som n-s j Krydd¬
boden i hörnet af Sperlings bacfe« ocb Nybrogatan
Plt H»rrskap sora \ilb mgar so ,m .ader
na på landet uti en den ang-nämasta t ~akt u i Söder
manland på en Bruksege ;doar önska - att 'ö- sosr .taren
få ett bildadt fruntimmer tili >ig *åso n lä-ari na för en
enda 14 års gammal dotter och hv Ikfn bör kanna l ^mna
undervisning uti Fraiska Engelska oeh om möjligt t ^ti
Tyska språken saat Chris en ^o ^es Geog '-a (ien och Hi
storie» likasom i musik Man hoppas a ?t då «om aruö
jet och fördelen af alltin
fritt i huset feonsidereras pre
tentionerna för öfrigt ej blifva för sto ^a Adress irjIera—
uas i biljett till Lärarinna på Afto»b |ad <kon >o et
A stunda att tiil höst *n fä hyra pS l ^r
m»lm så nära staden som wöiligr en vån :ng b slå
ende af 5 é 6 toga ljus» och varma rum e c f >ia rå 'an
och ohyra Svar i förseglad k Ijctt tiii LlTuT UUSBÅLL
emotlages på Aftoabl»ds ^o«torel
I ett godt och htdt }rii ;t hus p .r (»m» t fan
när som helst några unga flickor mot billigi pris eviot
tagas ömt laoraliski vårdade få de lära sWfv» raina
Historie Geografi Fransyska Fortep !«nospeining väl sy
linnesöm och brukliga handarbeten Skulle undervisning
i andra husliga yrken önskas kan den vioncs D ^n härj
reflekterar fir anvisning tid underräit-lse om stället och
vilkoren i Repslagarhoden i Stadsgården
HIusik-Älskare
Om någon son har fallenhet för messingsinstrumenu
blåsande (eller rfdan ksn Vatdtborn eller Jägarhorn ocb
kan disponera sin tid någorlunda sjelf önskade inzå oli
ett litet sällskap så kan de»sa«oma derstSdes erhålla un
dervisning helst önskas någon som äger förut någon nar
skalisk underbyggnad Svar begäre» till M W som in
eissnas pa Aftonbladskcntorel
Naturligt Marienbader
Mineral-Vatten
Kreutz- och Ferdinandskällorna
Af detta för mångfaldiga sjukdowar vä !g5rand- och in
flytelserika Mineralvatten fisnes hos undenecSnad eti stsn
rfigt lager för att tillhandrrhå 'las dem af resp r q .ireoter
sorn deraf kunna vara i behof En öf»er««UBi»g »f fö
reskriiten för bruket af detta Mineralvatten u >gifven af
Förste Brunssläiaren på stället Dr C 3 Heidler jemt®
beskrifning om uppko ^icsten af denaa nu mera iå <o«r de«
förnämsta ansedda Helsobrunn oed utsigten af fcreuta
och Ferdinandskällorna erhålles gratis vid handel af ett
visst parti
Vattnet är förvaradt uti väl korkade och hartsade kel
och halfårus
Stockholm i April 1840
J L Strindberg
TJndertecknad som under loppet af fl»
'a år
låtit trycka de af honom lithografiprads arfeetf» pä
andra Sientryclerier får härssed äran lill '4äan»gi 'v» att
han nu anlagt eget tryckeri uti huset *3 33 v .d Öster
långgatan 1 tr upp ocb hoppas art geroaa en omsorgs
full så väl Lithografiering sona tryckning kunna bib .håil»
och öka det förtroende han hittills ålnjutit
É
j
CARL SCHULTÉN
Lithograf oeh Steatryckare
hos r«sp„
försäljning utaf fi«a r»o
dernir Siikesfelbhattfr uti dess Hattm &gasin vid Frr-dsgata®
■® 18- J C BRANDT
¥ Tnderteckuad rekoa "« en««erar »
kuader och bekanta m«d försäljning uta
TTndert .«cknad rdtommeaäerai- sig sos» K«io
missioaär till Varors och Paketers emouag &cde oafc
aTsäadande vid Götha KanalstationeB Sjötorp A4resseft
är Mariestad och Sjötorp A BERGH01 .K
Sluss-Intp«ktor
TTudertecknad far härmed vördsaart untiertätta
Hrr Handlande och öfrige Trafikerande att jag vid
denna Sjötorps Kanalsiation fortfarande bestrider alla
kommissioner i loflig väg om hvilka jag anlitas såsom
varors emottagasde och afsändäade m m En snar och
ordentlig expedition ratot ett biliigt arfvode kanpjiikna»
Mariestad och Siötorp vid Götha kanal ien S7 April
isi0 I N SC30LL
f d Fanjus-kare och
Sluss Inspektor
u mier ujitl vistande i ^tockholn .» erbjiu &ter j ^g
mig att stämma cch reparera Fortrpisao 'i ©rgel
och Fiöjtverk äfveasoia att till Positiver oth dylika inströ •
menter sälta nya Musikstyck» Him adress är fös Kär
var-ande i husei ^r 10 vH Hötorget i tr uj *p in ^å går
den O ECKSTEIN från Breslan
HtJGGEi STEi
STEi
af alla förmer oeh storlekar Gianit ÖlandsRten Sand
sten och grön Marmor Ei fl Monumenter Afriaare Tripp
sten äfycnsosj listverk till Cornicher dörrstycken o s v
till de lindrigaste priser erhållas på beställning eller af
redan färdigt lager då öfverensko &smelie träffa hos un
dertecknad i Nr 31 vi4 Adolf Fredriks torg 4 tr upp
G SVEDERUS
|j ojtuajii i L iiaitla Provisot«n C K BaetF-
ner samt Hästläkaren Cederberg från Enköping hafv®
högst angelägna bref att afhemta på Skräddfireverkstaden
uti huset Nr 3 vid Stora Gräaaunkegränd
ptt p» Slängkappor af nära Jilta
sk- uti bu ?et
ku
lör ocb svart sammrtskrage sasat urpsiae Uibiteian
Nr 27 Lilia Nygttar
8 3
Nr Stam (b <5 5604 (a
5iKlbiTi
5
Uti 5 :ie Klassen af Preussiska Lotterlel hafva bliTvit ut
lemasdc till oiält person hvavföre anhållas om ombyte
med det första i underierknads kontor
Sloc &holai den 7 Maj *850
J l STRINDBERG
Yördade Allmänhet
Det är den lidande och den ©lycklige som i dag vågar
framföra sin röst Den 23 December 1837 blef jag träf
fad a slag l
_
bela venstra sidan och har sedan tillbringat
ruin tid pä p agans läger Den 27 sist Murs på aftonen
då hvilans timme hade inträffat då slog åter min olycks
felocsa elt nytt slag Sjuk sängliggande och svag blef
den förskräckliga underrättelsen u«ig meddelad att elden
var lös Med Jobs tålamod emottog jag detta b£dskap
och Yar oför» !ögen sjelf kunna rädda något af min egen
dom Jag suckade endast Herren gaf och Herren tog
Med saknadens känslor cch tårfulla ögon åskådade jag
huru en del af min egendom nemligen 1 Lider i Stall
3 Svinhus flera åkdon blefvo rof för lågorna Skadanär
så mycket känbarare som åbyggnaderna icke voro brand
försäkrade och jag derjemte är betydligt skuldsatt Stadd
uli denna bedrölliga belägenhet vagar jag på flera per
soners
nrodaade hänvända mig till den »ordade Allssän
heten och bönfalla om en ädelmodig hjelp uti bedröfvel
sens saknadens och n»dens stund
Vill glad och Böjd din dag du sluta
Med en välgerning birja den
Och Tor ati sömnetfs sötma njaia
Tänk hvarje qväll på uslingen
Stockholm den 2t April 1840
CARL HAGRfAN
f d Sprutlagare
bor uli egendomen 51 vidi
Lundtmakaregstan Ad Fzed
Församlin ,g
QymnastikeBS
dfåtycket
y
Allmänna Grunder sf LING från trycket nu ntkctEné
utbmnas å Kongl Gymnastiska Institutet till resp prenu
"tierauter så väl som till subskribenter och köpare Pri
set 1 Rdr 24 sk Bko
STOCK 1IÖ LM
jehu
li Pp
CK
Kidt cnwt
lians P .s :pä t