Aftonbladet Torsdagen den 14 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-14
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-14
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-14
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-14
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 14 Maj 1840

Sida 1

j \j 111
Thorsdagen
det tjugondeförsta
1840
den 14 Maj
• *« >i Sloc &boim för belt år 10 Rdr 82 sk för halft 5 Rdr 32 slf tre månader 3 Rd Ear .io Lösa Numror 2 »t Banko Prenumfraticn och Utdeli .in i Bladets Kootor vid 8t *ris Smedjen-atae i f d Zetr .bi Bod yid
ö ari ,v ir ^atao i KTjtidboden i hornet af Drottning- och Freds-gatorne i Bromaks Bo i hörnet af Drottninggatan cch Clara Bergsgränd i Björlings Kungsbaclfcen i Eisskns i hörnet ar Reger ngsgatan och JaJkobj g and
1 Lindroths vi i Norrlandsgatan i Wai .lbprgs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S ti Lagervalls Eokas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastihans i bu3et Nr 9 i hörnet af Horns- och IUpsiagaregaiorue å Söder
i Nybergs vid Göthgatan susat i huset Nr 5B vid Röda Slussgatao ANNONSER emottagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banao raden Utdelning kl G efi .midd
DÖDE I "OCKROLtU Sufvudma *rnen för Lade»bandels
Soci >eteu C E Mosea
.as dea 29 sist April 55 år
Led .rro ;en i Snicinre-Embetet Gustsf Elmgren den *0
denn 4i år
— Werfrmästaren vid Engelska Garfveriet
Joh c Ljungberg d 28 sistl April 50 år
DÖDS 1 LANDSORTERNA Bruis-BcfchSliaren Carl
Petter Tranb rg vid Eisbro Masugn Roslagen den -80
dénres 40 år
— F ?nny Wilhelmina Napoleona dotter af
Käf a :näs ;aren F W Muderich och dess k maka Appo
lonia Albertina Elisabeth Ulien i Arboga d 20 sistl A
prif 5 i-2 månad
PATENT Tillagdt Byggmästaren Anders Ho .m å en af
Jhonoai uppfunnen trös &maschin att drifvas med handkraft
LF .PJSA TJÄNSTER Bergmästare-tjensten uti Uplands
och G fleborgs Läns Bergmäsiaredöm ansökniagar till
Xgl
• :l s ?äiida ingifvas til B-rus-Kollegium inom 56
dsgpr f åii d 4 dennes — Sladvfis &als-tjensten i Philip
st ?d *r .sö 'in t 'il Jusii >ie-Kaaslers • Enib ställda iagifv &s
tili M is raten inom 56 dagar från d 13 dennes
BOLAGSSTÄMMA Med Stora Kopparbergs Bergslag
saa .tii ^e Ltdam ^ier inför Grufve-Rät en i Fahlun d i5
nästs luli k 11 f m å Bergslagets Magasiushus
SARI !llANTRÄDE Med D #Iägarse uti Ailsaänr .a Enka
och IV p :ll- • a- ^n d ii .7 decnes il £ e m uti Kassans
hus N ii vid Siorfeyrkobrinkcn
DOM I KONKURS Den 15 inst Juni nfknnnas Enkö
ping RR u 1 Garfveri-Arrendatorn C M Lundqvists
O FENTLIG A STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Lis-ekbergs U R Handlanden D H llamsteos och dess
bu tru Christina Sederiunds d 25 dennes — Näs fl R
Grosshandlaren A >xaader Reimers 's å andra rtgd af
detta - .s i *öste-ting
— Giiibergs H R- Brukspatronen J
B Ki u *ds å andra rtgd af detta års Eöste-thg samt
Brui 'pr
'0 'cii Joban Schagerströms ä urtima Ting d it
ins•
Augusti
— Nordahls H .R vice Häradshöidingen M
0- E« ;eroi :S oca han» hustru Catharina Maria Eneroihs
Johannes Anderssons i Norra Öraborg samt Jonas Käll
gre i- P- Upperud och hsn3 hustru Maria Persdotters å
a
a rtg i af niisla HÖste-ting — Åsunda H .R förre
Borden Jnn Anderssons i Räfaiösa Enköpings Nas S :n
samt Fräisebonden J :s ?n Jansson Thorsells och dess hustru
Maja St .na Jönsdotters i Räfslösa Enköpings Nas S :n å
andva rtgd af nästa (löste-ting
— jHåbo H .R förre Bon
den s Ja -socs i Westarhagen Ytter-Grans S :n och
hans hustru Ulrika Johanna Jansdotters å andra rtgd af
Ting sex månader efier d 21 sistl Februari
TESTAMENTEN Af Musik-Direktören och Orge !nisteu
i Cn Is ad Johan Weimm till sia hustru Sara Christina
Wcvtf • i» «ödd Hedenström khndras vid Carls ads R R
— A E iiolra Prostinnan Anna Margaretha Kraft född
Bäs-
.e yren till Handelsmannen C G Zicnmermnns barn
Erik A f-ed Carl August och Nils Esnil klandras vid
*Wes ;Piås K R
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Hofslagar ^n O
Brasdt3 d ~0 d :s kl 4 e m bos Traktören A G La
man i Westerns Fabrikören P C Dillströcas d äO d :s
ti 5 sa uii å Börsliällaren anvisande ruui Handels
boihiillaren C M Lindbergs d 46 d :s kl 12 midd uti
å Börskäliarfn anvisande ru ?r Bruksiö "valtareu G Hes
seli
.V d
*10 init Juli kl 10 f m å L G Örns Em
J»öis u«i i Carlstad Handlanden C N- Söderströms d 26
d :s kl 4 e m hos Traktör Laman i Westerås
SPEKTAKEL På kongl Siieaiern nästa Lördag till
förmön för Sånglärarea derstäde fclr J A Berg för för
sta gn Lucie eller Bruden fran Lamjiermoor hvaref
ter
'or f /i
:ta g :n Scener ur Operan Kärleks-Drycken
Hu &ikea af G Docizetti
auk tioner
Sö !ra STEN STA Ssängj«riiS- ocb Manufaktur-
Bruk om 200 Skepp :d previligerodt St .angjernAsmide
ined derunder lydande ilejsisasn och lägenheter i Fcllings
bro Socken af Örebro Län biifver den 15 instundande
Juni må- ;ad ä öppen Auktion som kommer att hällas pä
Fel i 'gsbro Gästgifvaregård kl /2 på dagen till den
mesthjudsnde försålit att den 1 Nov delta är tillträda
med verksläidt höstutsäde och iobergadt öö och Ilaimfo
der De 1 tgendoecen in-ecknade skulder äger Köparen
att öfvertaga och på bän lämpliga sätt med fordrings
ägarn hvaraf en betydligare eel är i publik kassa om
liqviden deraf uppgöra af återstoden som kan öfverstiga
den betalning de intecknade siulderne päkallar liqvideras
1-4 el vid tillträdet och så vidare 4-4 ;del hvarje sjette
månad med å obetalte susimorne hvilka vid Aaktions
tillfatlet reverseras 5 pCt löpanda ränta och för hvilken
första fjerdedels liquid hugade Spekulanter torde förse sig
js-jed godkänd säkerhet Befintliga Inventarier af Fol och
Jern för hösismidet vid Bruket få lösas efter inköpspris
hvarförutan Böndernas kolninnstillredelser lill en kom
raar .de v .nter åtfölja köpet Utförlig beskrifnlog å E
gendo .en Gravationsbevis m m finnas att tillgå i Stock
holm hos Ur Philip Wigius Skeppsbron Nr ii4 på stäl
let samt likaledes vid Wedeväg hos Br Brukspatronen
Erik Cederborgh Stockholm den 23 April 1840
Fred- g den lo liäsikoramaDde M .j kl 12
på dagen kommer al ecHgt denna dag fattadt be
slut ni Boigenärerne S all Klockgjuta ?en S C Grönvalls
Konkurs å ofTentHg Auktion på Wärdshusel Stallffliäst ^re
gå-den lill den bogs :bjudande ovilkorligen försäljas Mas
sars fasta Egendom IlEDSTA med ÅKERBY utjord
mantal Kronoskatte och KOBLKÄRla 5
-4 mr .nt .al Frälse
b« :ä ^ae i Spånga och Jet fälla socknar af Stockholms Lä«
EKöcdo .en med verksJäldt höstutsäde af feta tunnor 9
ksppar Hvete och 21 tunnor 7 keppsr Råg flr genast
til l :s i det skick densamma sig befinner och kunna
hugsda Spekulanter ora betalningsvilkoren och Egendo
mens beskaffenhet erhålla när &iare underrättelse hes
Sys "loaia ?nen Fläradsfcöfuingen Te ander boende i huset
Nr .l vid Gamla Norrbro Slockholvii d S9 April »8-10
reda gen den lo i denna manad försaljas å
lägenheten Tomtebod
*» nära Carlberg genom frivillig
An ion soai börjas kl 11 f m diverse husge *ådssaier
af Koppar Tenn och Maim diverse Möbler Jern- och
Blecksaker Säogkläder Gångkläder Linne Porslin och
Glas m m Åtskilliga vid lakering sf Läder begagnade
iaveotarier deribland Ea större s &rufpress af lera och
dive sa annan lösegnndo hvaribland diverse Åk- och
Kö •-redsk &p en Mangel och nSgra Bikupor Såsom
säkr kände köpare iea &naR anstånd med betalningen tili
den 1 nästkommande September men okände skola be
tala vid iurrpet Bromsten d 4 Maj fl 840
AOLSSON
Anders OLSSON
Auktiocs-förrätlarc
Auktion af Souilidown Får
Vid Kronans Stamschäferi å Degeberg Thorsdagen d
48 nä«l6ommande Juni kl 4 e m Undertecknad ciaot
tager komKiissioaer af dem som äro hindrade att vid
tillfället personligen iaträffa Lidköping och Hedberg d
9 Maj 1840 Edvard NONNEN
Stor Läder-Auktion i
Nyköping
f
y
Genom offentlig Auktion som förrättas vid här
■vararide Skeppsbro Fredayen d >n 22 nästkomman
de Al 'j månad och börjas klockan 3 före och 3 <f
ter middag en foriäljes till den mestbjuAande ett
ttörre parti läder liUhöritjl Kar duan sina karm Pehr
Kjellfjrms Konkursmassa och bestående af flera
hundra halfya hudar Wetlindiskl och Cirkassiskt
Sulläder Bindsulläder passerade ocli juftade Ko
hudar och Kalfskinn blankade cch pressade Bock
och Fårskinn med flera sorter samt omkring 300
tunnor Ekbark hvilket allt kan få beses vid skeen
de anmälan hos Gode männen i Konkursen Hrr
P- et A Löfvenius och Handlanden a Andersson
Betalningstiden är 14 dagar efter Auktionsförruti
ninqen dock kan genom öfverenskommelse medbe
tndUs Gode män och emot fullgod säk
.rhet läni /rc
anstånds !id erhållas Nyköping d 24 April 184Q
o
Auktionskammai ens Föreståndare
Jjg» Ångfartyget Grinen afgår från Stockholm
Thorsdagen den SI öfoerliqqer i Nyköping Auk
tionsdagen Fredagen den 22 och återvänder till
Stockholm Lördagm den 25 fthj hvilket huga
de Stockholms spekulanter tillkännagifves
d
f
Gode män
A TÖLL-AUKTI0KT
Irommer Tisdagen d t dennes pä vanligt ställe i Tall
huset lil 9 f .m till fri disposition att fitrsäljss Ett stör
re parti till mer och mindre d ^l skadad TobaksstjHk
derå prof dagen före Auktion frän kl 9 till 1 f 12 fin
nes alt bese StockholK d IS Maj 1840
Välgörande Fruntimmers - Sällskapets Direktion
och öfrige Ledamöter behaga sammanträda hos
Sällskapets Höga Ordförande II K H Kron-Prin
sessan i Dess Rum å Kal Slottet Fredagen d 15
M„j kl 12 förmiddagen Vid denna Sällskapets
allmänna sammankomst kommer redogörelsen för
förvaltningen af Sällskapets medel under del näst
förflutna året att afgifvas och Ledamots-afjiften
för det närvarande alt erläggas
kldj
Stockholm den 6 Maj 1840
justering af de sista Protokollen vid sednaste
GÖTBA KANAL BOI .AG3STAJ51WA kommer att för sig
S ä Börsen i morgon Fredag d 15 dences kl 10 f m
Siockholm den 12 Maj 1840
Z "1 UTHA KANAL .D1KERTI0N kungör bärmej
en uppsiigniDg af nedenuppräknade utlottade Göiha
Kacalboiays å 1835 utgifne 5 proctnls Obligationer att
sä till Kapital som upplupen ränta inlösas Tid innevaran
de ars slut efter hvilken lid räata ä deisa Oblisatioaer
ej beräknas Inneha ?varne till godo In !ösningen verkstäl
les från och med den 16 nästkommande Decessber i Ri
kels Siänders Bank genoca Hr Refercndarien S W Gra
pengiesser alla Onsdagar oc 'i I .ördagar emellan kl 11
f m och kl 2 e m — De Ob .i ^ationer som till inlösen
presenteras böra vara försedde med tillhörande oinlöste
räute-coupoiis
— De nu uppsagde Obligalioaerne äro alla
af Serien F och Valörn IUr 20 samt af Ordningsnum
mern som följer
neailijen alla frän och med Nr 21 ti 'I och med Nr 40
x frän ocb med Nr 6i till och med Nr 100
» frän dch med Nr .2 till och med Nr 14f
» frän och med Nr 18 till och med Nr200
» f
-åj och med Nr 92i till och med Nr 3S0
» från och med Nr Sin till och med Nr 380
B från och med Nr 421 till och med Nr 440
» från och med Nr 4fii Ull och med Nr 480
saail slull » frän och med Nr SOI till och med Nr 1520
eller tillsammans 300 stycken Obligationerä £0 RdrBko
StockholKi den 30 April 1840
Götha Kanal-Direktion
A N Fl Ä L å M
till en Rit-Skola lur Fruntimmer
Uti denna Rit-Säola antagas så väl nybörjare som me
ra försigkomne och kommer det alt bero af Eleverna
att mer eller miidre egna sig It nedanstående äranen
Det intresse hvarmed flere af Kg Akademiens för de fria
Konsterna Herrar Professorer behagat omfatta denna
sak är en borgen för dess tillförlitlighet De ämnen som
meddelas äro följande
Linear-ritning
Blomster- och Ornament-ritning
Landsksp efter principer aied lavering och kulörta
kritor samt svartkrita
Figur-ieckaing efter godkända Mästare m m
fk
g
Afiecknandet af Gips eller Anliker
å
0 'jeaålning
För he /a året betalas 40 Rdr men för ett halft 24 Rdr
Rgu För Oljemålning är särskild afgift så väl som lek
tionerna Dä elt större anul Elever hunnit anmäla sig
aniages flera hjelplärare Vidare upplysningar härom
hafva Br Sof-Intendenten och Riddnren Professor Westin
och lir Professoreu och Riddaren Falcrantz behagat ut
lofra slt meddela älven fås adress i Huset Kr 12 vid
Drottninggatan en trappa up
pothekaren J C K ^ntzaus samtlige Burge
närer kallas alt för en vigtig angelägenhet samman
träda Fredagen den 22 Maj kf S e eg i de rum soca
å Börskällaren anvisas Stockholm d 15 Msj 1840
Sysslomän
XJerfar Foidriugsä ^are uti Handlanden C A
Steeoncarks i Södertelje Konkurs behagade på Kon- i
toret i Euset Nr 7 vid Störa Badstugaian utlaga första
uldeiningen
Ångbåts-Kommunikation
emellaT
Stockholm och S :t Petersburg
g
Ångsfennerlen STORFURS i EN om £0 Hästars kraft
förd af Kapiten S W Palén afgår härifrån Fredageo d
2» Älaj lill CROJSTAD hvarifrån Passagerare med min
dre djupfråenue Ångfartyg fortskaflas utan uppehåll till
S :T PETER3BUKG Fartyget anlöper under vägen De
gerby jiä Åland samt Städerna Abo Helsingfors och Re
val Ångskcnerten FURST WENSC91K0FF af 90 Hästars
kraft fö-d af Kapten J F Ilalléa afgår Thorsdagen deri
21 Älaj f än Croustai lill Stockholm cch anlöper p 'i hit
gäecda alla föruträaindc platser Pä dctla sätt fortsattes
till och mc-d Stptenober mäuads böljan så att elt af Far
tygen afgär frän Cronslad hvarje Thorsdag och det an
dr från Stockholm hvarje F .edags morgoa och iuträfFar
i Abo samma afton Biljetter för passagerare försäijas
pä underiecfcnads Kontor vid Slott ?backen God Restau
ration finnes osibord C K FORS &RÉNj
ÅNGSKOrffERTEW NORRLAND
förd nf K a pilen Nils Ahmansson afgär härifrån Söaciagen
dea 4 7 der res k 6 f m i )l Herno-aiid och aniöper un
der väg ^n Ö "Krand Gefle Söderhamn iiudifcsvall ocb
Sundsvall lil» alla cfvannämnde platser emoitagas Pas
sagerare cch Fraktgod
- Som Fartyget icke gar till Und
vid Öregrcrid böra såväl Passagorare soa gods i bsta
derstädes afhämtas Biljetter för passagerare försäljas på
undertecknads Kontor vid Slottsbacken Restauration fin
nes ombord Carl Rob FORSGRÉN
Till Götheboitf
tf
ÅNGFARTYGET D :L THUNBERG
b
Kapt S P Schneli går fr ?n Stockholm Ull Göihebosg
Söndagen den 17 Maj kl 5 f nt och mediager gods
och passagerare Söderköping Berg Motala Eken We
nersborg och öfrige i vägen varande platser anlöpas
hvarest gods och passagerare »Hemmas och emottagas
Obetalte bref medtagas till de Postkontor som passeras
Biljetter för Passag Tare säljas hos L J Blomqvist pi
Ångbåtskonloret i Sioriyrkobriaktn
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
nfgSr alla lisdauar Kl S c tu till iÖDERTKlGE WE
STESVIK o ,cn WISIlV ssmt «ter &o» .tner Lördagsafmar
ne Biljetter eälja» bo» C O Smedberg :d Stadssmed
jegatan
Till Nyköping
ypg
Ångfartyget ELLIDA nu undergått
betydlig reparation oeh blifvit -o sedt med ny panna af
Kär Tisdagen den 19 Maj kl 6 f .m liil Söder-Telge och
Nyköping snir .t återvänder hit Thorsdagen den St vid
samma tid Biljetter för passagerare säljas i Tjäders bod
vid Riddarhustorget Frafctgods bör vara f .fleainadt oni
bord till kl 6 e m föregående dag Reslsuniion fin
nes ombord
ÅNGFARTYGET ÖSTERGÖTHLAND
Kapten J P Öbn .ap sfgår fräo Stockholm ii ;l JöT»l ?öp»ng
Fredagen den iS Maj kl 5 f m samt återvänder frår
Jönköping till Sioclholn Oc ^agen den 2f Vid så *äl
ned- som uppresan aulöpes Söderiel Söderköping och
alla vid östra kanallinien vadande "lationer äfven om
Hjellö Egendom nära Hjo Biljetter säljas hos fartygets
Ko :nmissionä "er Hr Hamn-Kapitcn ocb Riddaren L Ad
lorbjelke i Jönköping cch Hr L J Blomqvist pi År .ghats
kontoret vid Storkyräobrin ?£en i Stockholm Fraktgods
ernottages o ?obord efter särskild taxa och bör vara *f
lemnadt kl 4 e m dagen före afre«an R ntauration fio
nes ombord Resorna fortsättas lika som föriidet å så
att fartyget afgår
från Stockholm den 5 15 och 25
och från Jönköping den 10 20 och 30 1 hvarje isiaiåad
ÅNGFARTYGET WESTEIAWLAMD
afgår hvarje Tisdags och Fredags morgon k H till Streng
näs och Westerås samt återvänder Onsdagar och Lörda
gar vid saffiiwc tid Fartyget anlöper Strengnäs på afre
san kl 1-S lili 1 ocb på återresan li 1 1-2 till Vi f m
Biljetter för passagerare säljas i Slockholm å Kederikon
toret Kr 29 Lilla Nygstao i Strängnäs hos Handlanden
Rydberg och i Westerås hos Inspektor Alsiröm Proper
Restauration finnes ombord
TILL UPSALA
afgSr Ångfartyget UPLAND Tisdagar Tho ^sdagar ocb lör
dagar samt äter Aländagar Oasdsgar och Fredagar kl
8 f .m Biljetter säljas ut L J Warodells T»pet agsisin
i BergstrablsSa buset Passagerare «om ej köpa Biljetter
hos Koamijsionären betsla deta ombord med 8 sk Bfco
förhöjd afgift
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget FREJA alla Onsdagar och Fredagar kl
8 f .m samt äter Thorsdagar och Lördagar s t Biljet
ter säijas hos C O Strindberg vid Sta ds med eg® t an
Köpes Biljelter ombord erläggas 8 sk Bko öfver Taxan
TILL GRIPSHOLM OCH MARIEFRED
afgår Ångfartyget FREJA alla Söndagar kl K f .m samt
åter på afton Biljetter säljas hos C O Strindberg vid
Siadssmedjegatan
T5JLL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
r .fgär Angfa tyget FREJA alla Måndagar kr 9 fm saimt
åter nlla Tisdagar kl f m Biljetter säljas hos C O
Strindberg vid Stadssmedjegatan
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
afgår från Stockholm till Örebro Fre -agej d 15 Maj kl
6 f m Fraktgods ernottages alla dag- r pä Lastfartyg
vid Riddarholmen Biljette - för passagerare säljas hosL
J Blomqvist Storkyrkobrinken Nr 9
ÅNGFARTYGET DALARNE
af ^år hvarje Onsdag och Lördag kl 6 f .m med lastpråm
från Stockholm tili Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsalt pris
Ångfartyget COMETEN afgår i morgon Fredag
från Stockholm til Söder-Teige ocb Norrköping
kl 6 f bi och RAKETEN från Norrköping till Siock
holra samma tid Biljetter för Passagerare säijas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bargstrahiska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med S ;föl :an
de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .m till So er
Telge och Norrkop :ng och åler alla Tisdagar vid sam-aa
tid Bi 1 jetter för Passagerare säljas uli L J Warodells
Tapet-Magasin 1 Bergslrahiska huset Restauration fin
nes ombord i Pråm fi &nes alllid vid Munkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afglr alla Tisdagar
oe
vedagar kl 7 f m ifrån Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder aila Onsdagar och
Lördagar kl 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergslrahiska huset Obetalte orekomsseaderade bref emel
lan ofrannämede Stationer emottagas uli läsie bref lådor
ombord och lösas af eKOttagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f bi till Strengnäs och Arboga
och ätertänder alla Måndagar och Thorsdagar Biljetter
för Passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergslrahiska huset Restauration finnes ombord
Åugfartyget YNGVE FREY afgår alla Måndagar
och Thorsdagar fel 8 f m till Strengnäs och
Westerås och åter alia Tisdagar och Fredagar vi sam
ma tid Biljette för Passagerare säljas uli L J Waro
dells TapetMagasln i Bergstiahlska huset Restauration
fi-mes ombord
Ångfartyget GRIPEN afg§r nästkom Lördag d
16 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Ny &öping
och återvänder Tisdagen den 19 Maj ki 8 f .m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-lfegasin
i Bergslrahiska huset Restauration finnes ombord
TILL DROTTNINGHOLM
afgår Åsgslupen DROTTNINGHOLM Rila Söckned *ggr
kl Ii f .m återvänder kl 6 e .aa Biljetter säljas ombord
TILL DROTTNINGHOLM
afg .r Ångslupen DROTTNINGHOLM näslkom Lördag den
16 dennes fel 8 och 12 f m sann kl 4 e m återvän
der kl 10 fm samt 2 och 6 e m Biljellersäljas oiaboid
_
TILL GUSTAFSBERGS BiiUK
afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM från Logärdsirappan
näsia böndag den \7 dennes kl 10 f m återvänder kl
5 e .m Biljetter säljas ho« Wr Forssgrén vid Slottsbacken
FRÅN STALLMÄSTAREGÅRDEN
i 111 JEKFVA och tve tom toi« ;0 >e do vanlisa Eaiaruc att
börja tin fart Söndnseu den t7 dinnes pä samma tim
mar som dc föregåsnde åren nen i gec t
in kl 7 1
9
-2 11 ceh kl *S Kflerm 2 S 6 B 9 och 10
Till »lutet fcf Augusti gä ä :ae Hälar om Sön- och llelge
dagarne äfreD på moliactiderne netnligeri f ni kl
8 1-B 9 3-4 tO och <-4 UIH2 Efierm il 1 3 1-2
8 1-2 6 7 1-2 9 1-2 iO och -2 il
TlU Gelle är Sjölägenhet fö frsfeigoc» cch
passagerare tsed Kapt J B Söderström Skeppet
Minerva som »fst-olsr i siatri af veckan Närmare un
derrättelse jaieddtla Skeppsila '1 an e
(iKFygarsojs et 6on
(i K Flygarsojs et 6on
DILIGENCE TILL UPSALA
afgär Onsdagar och törd»gar trin buset Nr 36 Mäster
Samueisgräiid älergär Tisdagar och Fredagar saiamatid
— Paketpriset är nedsatt
RIKSDAGEN
UTSKOTTSBETÄjVK ANDEN
Förslag till ett nytt myntsystem
En blaud de frågor som hafva elt stort
praktiskt intresse är den om elt nytt myntsy
stem Tvenne motioner hafva blifvit gjorda i
delta äinne som äfven blifvit refererade i detta
blad Hr ron Troil föreslog nuvarande silf
ver riksdaJern till enhet under namn af species
att delas i 4 Riksdaler kurant samt vidare
med skillingur och styfver lika med nu va
rande skilling Riksgälds och styfver ItiksgSIds
valörerne Inom Bondeståndet har Sven Heur
lin föreslagit att enheten skulle komma att
blifva Riksdalar kurant lika med en Rdr Riks
gäld Däremot hafva Fiiherre Wrede Fabian
och Hr Laftcn yrkat på dccimalsystemels infö
rande i myntets underafdeliiingar Friherre
Wrede har föreslagit att närmaste underafdei
ningen till speciea måtte blifva iika m .i J /2
Riksdaler Riksgälds ccij Lailas kiona samt deu
mindre underavdelningen häraf blifva yj00 :dels
krona och kal as styiver ssmt skiljemynt af
silfver om 100 75 och 50 otyfver utprägias
Vi anse det hufvurissk isa al Utskottets ut
låtande härefver lörtjtna att atilöras med dess
egna ord
(dauan Utsiottai in ;år i bedöraaade af de ter
siilda förslag till etl rytt iiiinisystem »om cu
blifvit fiatnUgde bar U .»k t .ei acse .t sig böra i
niinnel åte .iöra att Srdac II keta s .ander vid ned
n <ste riksd .g till Kcn ^l unuer den 27 Ok¬
tober 1834 tsfUtit U [iöéiO»tiig fkrlfveUa inne at
tinue au Kikeit Slander la .s :äili Svenska ujyn
ieis rältne euliet lill je .jen j rdedels Ritsdiler
silfverjpecte i en ;ithet njea uei skrot och korn
so .n M nt j dnini6n af år 1830 bestamr s-r »frat
att d .noa mynl-enbet svaia .ae enn ,t 12 skiliingar
silf»eripecie och i räkiia ä 'ua etah >ii 'jo iafd nu
Rdr Itiki (taldsse£ller el .er i ,a tr«cjjael«r &f Dia
koriissdalern elier 52 sk Jikoä borde b«i >amnaa Rdr
kurant och iadelaa i 48 »t ea»r .- bv .rjs aädao skil
ling i 12 tunsijeien ii s .gi undar dtn 6
Ap .tl 1835 i anledning et h tötce s ^rifvelse pä
aufö-de skal i nåder förkltrat det Kongl J411j :t
»atige tiaen ej vara inne ett afjo a en «o ;a
vidioide lå många int esjea och »om («e-til tr
\o e ideel samt att Soi .gi Mij :t alltså för det då
varande vagtade sitt bifall uli Risets Siandors bs
cäi a om räine-euheUna bes ämuisnde i sä kalla
de Ilik .dtl r kuraut oca bibskölie dtt gsiula läs
ncsatLet i Kikädaler Banko
U
.kottet bar tagit bä vid för-kommande för alla
siEiicailsalaäser hö ^st vi .tija frågor i nogj ;raiu .t öf
ver \S (iaucte samt med otranfOrce förslag och ytt
irandcu jemfört de röt auda detta su .n via sist
fdilluiue riksdag af da varande U ;n \oUtskott ocb
Stanaer notddeisdo utlé uno n ocli f«t le besiut
enär aen sedermera lö flutna tid enligt Uisisoueu
fu lsonilijia öfvertjgelse icke « >edfo i någon bu
»udjskiit förändring i de omständigheter si u för
aukdde Rikets «ä fötsamlade Mändsre hos Kongl
JMUjtl i uuderditigaet gjorda anu ä ;aa oui ölägen
heter na de-»f att l igon besiämd rakne-erhet for
penningeförhillanderne inom riket icke fu n« L
sUottet iuaummer också fullkomligt i den vid gam
ma tillfäll yttrade och aftiigliga erfarenheten allt
mer cch mer bekräitsde åsigi i cfssenda på dessa
40 ha landen som inäste löiaLlrdi en fö-allmänna
peuningiö elsen i så många fel msniig olikhst i
Degreppcu om fastigheters varors arbei #bi .iädecs
och fordringars uppgifoa välden Sedan de om
vexiingar och forand .In .ar rikets egint .iga ir .jnt
under långliga tider va .it underkasisdt numera
efier rcaluationens verkstaliighei upptö .t och det a
mynt för framtiden vunnit eu efter all Si ;no ;ikbet
oiubbhg stadga sjnes den tid icke böra längre
uppskjutas då man kommer i tillfälle att afven
undiiuröjdjs den obestämdhet i mjntets benämnin
gar som utgör ett ännu qva-stående minne af fora
ns Ständers stridiga bssiut sngåcndd bestämman
de af detta mji .ts ralla välde Uttkottct vågar
dessutom med setskildt fästadt afseende ä innehål
let «f Korijil Msj :t» högstberörd-j nådiga »krifvclae
föreställa sig att da betänkligheter numera up
fcö .s som bindrsde Kongl alt samtidigt rncd
ett för den större allmänheten tiil utseende nästan
htlt ocb hädei okändt metalliskt mynts återutglf
vande bifalla någon ändring i detta rnym .s gamla
biräi niogssäit For sin förmodan i dettc hänseen
de tm IJ skottet si £ j«mväl kunna hemta stöd
deraf att Rikets Ständer vid sista riksdag vidtogo
den såsom ledande till det sf Riiets Stunder i syf
tade mal utaf Koogl Majti öä i nåder föreslagna
åtgärd att nemligen fasutalla da nys B .nuoseaiar
nes vatörer på elt sått scm medelst deras aamn an
fa tande i Riksgäldssedlame motsvarande summor
undetlättade bruket att begagna sistnämnde räk
nesätt Usskottet amer sig således böra
understödja de inom Riiästånden nu »jorda fram
ställningar om införandet af elt ordnadt och bi
stäindt lujnisystei
Mtn dÅ de dermed afsedda stora och allmanna
föidelar skulle i Utskottets tsnio till en huttud
saklig del förfelas såvida icke härvid samtuft en
het kommo att faststillss fö det egemllgi mjnl
värdei och det allmänna räknevärdet fiiae Ut
skottet sig icke kunna biträda Ha .r von Troili för
slå om blbebillandtft ef Stiecleriksdalera tisoa
enhet för myntet under det Ku antrilcsdilsin kom
me att utföra dea verkliga läkne enheten Alla
ter antaga förstnämnde myn ?»urt äfven såson
räk
ne-cihst måste Uiskotte
af mårgf löigi (k ;il af
stjrka Utskottet toide i detta afseends entiultbe
höfva anföra dels ovansn hofl allaänlictta tit i
bsiötde egenskap beg«f«»a sig af S :ieeietiksdalere
samt den oreda och det missförstånd aos hä ;af
tro igen skulle blifva en oundviklig följd 6els ock
olänn-ligheitn och oriktigheten af en i jemtöreise
till allmänt gångbara varu- oca arbstspns allt för
hög räkua-enltet
VidSommaride derefter de a Hr F /ib Wrede f .em
ställda förslag om deciaalsystemets infosttde i af
seende på Sveriges mynt- och räknaföibå ltnden ,lå
erkänner Utskottet visserligen dc väsendtli .och o
bestridliga fördolarne af detta system hvad lätt
het och enkelhet i alla liqvider och täitfnskaptr
beträffar äfvjnsam Un kottet ans "v betörde förslag
vara se "deles ledigt ocb sa vidt möjligt .atiipsdt ef
ter redan befintliga förhållandet men Utskottet fin
ner sig dock tiödäakodt fästo sjnue ;l 'g vigt vid de
betänkligheter sora emot ia örsades tf decimslsy
stemet uti ifrågavarandst Hänseende förekomma
Med högst få undantag är EBtaligen hela Svenska
nationen ännu obekant mod dstta sysiers cch sät
tet för dess användande Elt ofördröjlijit införande
detaf skulle således ofelbart i bö .jsn ocb möjligt
vis äfven under en längre tidrymd förorsaka ore
dor och misstsg serdeles innan underrättelsen der
om hunnit blifva föremål för allmänna folkunder
visningen Det redsn lör 10 år tillbaka Rikets
Ständers pröfning underställda decimal sjsicm för
mått mål cch vigt bar a»101 icke ansetts kunna
införa oakt-adt den stadgade tiden deiför redan
inträfT .t Rikets Ständer afs o ?o dessutom vid ai
sta tiksdsg dåvarande I :akoutskotts hemställan
om meranämnde systems b ^p .agtiande vid bestäm
mande af räkneenhetens underafdelninja Genam
det nu framställd-a förslagets antagande blefve tör
öfrigt e .i ry mjntberäknlEg ouadviklip och följ
aktligen det stora antalet sf skiljaktiga benämnin
gar é de i allmänna rörelsen gångbara mynten y1
terligare ökadt U ;skottei finner sig vid dessa
föi hållanden nu förinlåtst
afstjika cftabsiö da systems införande i Rlikets
mynt- cch Denningsfothållandsr
Estrsiffändä den för framtiden mett lämpllgä
och rähoe-enhet si ecår räkuingssättei i bank
ehuru fijretktlfvef och b-cgnadt i 8 'atrnD ocb afl
leänna vsrks räkenskaper och handlingar l >kv

Sida 2

iclte är brukligt bland största delen sf allmänhe
ten ock d ?sä mera allmänna infönnd Sinnulik
skulle föranleda rubbning och oreda i mångfaldiga
enskilda liqvider hvartill kommer att med fä un
diatsg de pregtade och bland allmänheten ut g i t
na silfvermynt icke motsvara hvarken jemna mul
tipler eller jemna underafdelningär af b &nkouks
dalem hvadan Ö3re sådaca nsyni icke utan verk
lig svårighet för parsöner som äro mindre yane
vid penningars räkrainde kunna till sitt värde i
bko bestämmas anser G ,akoltei sig
icke kunna tillstyaka Bankoriksdalern» antagan
de till laglig enhit för mynt- och räknesättet
Dsrsmol delir U .skottet Rikets sist församlade
Ständers åsigt om fördelaktighelen o® mynt- och
räknä-eaheiens framtida bestEmmande till eit Riks
gälduriksiialern motsvarande värde Denna R .ks
daler är nämligen lil sitt värde och sina minsta
underafdalningar för a Imänbeten sedin nära 40 å
tillbaka fullkomligt känd och i de flc»t» landsor
ter redan såsom dan egentliga räkne enheten be
gagnad Den kan desiu .om med lätthet jeaiförcs
med det utelöpacde silfvermynlel hvars hitintills
varande enhet utgör en jemn multipel af densam
ma hvarföru an alla fiån Banken efter nya for
mulären uifärdade och med stor bogärlighet ef all
mäoheten eraottagne sediar motsvara jetnna Biks
dalertn i riksgälds Mei afseende härå och å
de allmänna fördilarne af ea låg m ;nt-enhet ser
deies i ®tt iand hvars rörelsskapital jemförelsevis
år mindre besydligt får Utskottet alitsi
hemställa att den nja gemensamma mvnt- ocb
räkne-eabet '«n må bestämmas till ett värde mot
svarande Rikigäldsriksdalern
Utskottet som dock anser mindre lämpligt ttl
för all frasatid bibehålla benämningen of Riksgälds
får dsrföre och till undvikande af sammanbland
ning med da i allmänna per-ninge .ö-e !sen gåogba
re Specie- och bankoriksdalrar vördsamt
föreslå att på sätt Rike s sist förtamlede Stän
der beslölo denna myntenbet må kallas Riks
daler Rarant
Under förutsättning af Rikets Ständers bifall til
hvad Utskottet här ofvan yttrat och föteslagit har
Utskottet uppgjort och får härhos Risets Ständer»
bepröfTande undanställa följande föralag till nytt
myntaystem dervid Utskottat i afseeode på myot
aorternes benämning aniett sig böra undvika alla
bråk äfreasom Ulfkottet enär runstycken numera
icke myntas ccb d <nna myntsori i anseende till
siit riaga värde och föga användbarhet synes kun
na utan olägenhet af .tkaftai på sätt Hr von Troil
föreslagit trott minsta underafdslningen af mynt
enheten böra erhålla den vid ssaärre llqvider re
din i nästan alla delar af riket begagnade benäm
ning af styfver motsvarande en fjärdedels skillint
I Allmänna räkningssätlcl i handel och vandel
samt vid bokföring
l :o Svenska myntets räkne-enhst rastställes till
jemt dels Rdr Silfverspecie i enlighet med det
ikrot och korn sora Myntordningen af dsn 9 Maj
1853 bestämmsr
2 :o Denna gemensamma mynt- och räkne-enhet
svarande emot tolf skillinaar Silfverspecie och i
räknevärde enahanda med En Riksdaler Riksgälds
sedlar eller delar af bankoriksdalern eller 32
skillingar bko benämnes Riksdaler kurant
3 :o Es Riksdaler kurant indelas uti fyratioatta
skillingar och hvarje skilling uti 4 styfver samt
4 :o Då i överensstämmelser fö ^blndeher och
skrifter af afla slag efier viss beitämd tid begag
nas benämningen af endast riksdaler förstås der
med alltid Riksdaler kurant
II Silfver myntet
A Ulmynlninqen
Da serskilda Silfvarmynten blifva
l :o Ett om 4 Rlkidaler kurant 1 Rdr Silfver
specie ■ 2 V3 Rdr Banko 4 Rdr Riksgälds
2 :o Ett om 2 Riksdaler kurant V R ir eller
54 sk Siifver-specia 1 /3 Rdr Banko 2 Rdr
Riksgälds
3 :o Ett om 1 Rdr kurant /4 Rdr eller 12 sk
Silfver specie 3 /3 Rir eller 32 sk Bsnko 1
Rdr Riksgälds
4 :o Ett om 24 skillingar kurant Vs Riksdaler
eller e skillingar Silfver-specie V3 Riksdaler el
ler 16 sk Banko Riksdaler eller 24 sk Riks
gä Is
o :o Ett om 12 skillingar kurant Riksdaler
eller 3 skillingar Silfver-specie /s Riksdaler el
ler 8 sk Banko Riksdaler eller 12 sk Riks-
gäM»
Utskottet har aniett alg böra i sammanhang här
med till besvarande upptaga en från Hedervärda
Bondeståndet till Utskottet remitterad motion af
Riksdagsfullmäktige» Magnus Pehrsson från Werm
lands lan deruti under anförande att det nu i om
lopp varande silfvermyntet vore grundadt på så
vidlyftig beräkning att den mindre upplysta all
mogen svårligen egde förmåga att uppfatta dess
rätta myntvärde och hvaraf följde att sådant mynt
man och man emellan utlemnades och emottoges
tör högre eller lägre värde än hvarför det i sjelf
va verket som mynt gällde motionären föreslagit
att å det silfver som hädanefter myntas prägeln
å dess sila valörer ändras til densamma hvarför
myntet i allmänna röreben gäller i Riksgälds samt
si tydlig ntt dea med lätthet kan urskiljas samt
• tt det radan utmyntade och i omlopp varande silf
ver i samma mån det invexlas mitte i likhet med
det förutnämnda ombytes
Enär päjreln å det silfvermynt som efter anta
gandet af ofvan framlagda förslag till nytt mynt
system kommer att utmyntas måste förändras till
öfverensätämmelse med samma förslag samt den
myntenhet Utskottet föreslagit motsvarar En Riks
daler Riksgälds lärer den gjorda framställningen
cm anbringande af Rii-sgäldsvalören ä silfvtrmyn
tet böra förfalla och torde någon ommyntning af
de silfvermyntsorter hvilka enligt 1835 års mynt
ordniar blifvit utmyntade icke böra komma i frå
gr helst de sllfvermyntsortor hvilka enligt nu fö
rsslsgna myntsystem komma att utmyntas blifva
af nlliislM lika storlek och värde med dem som
nu fria Banken utvexlas Msn Utskottet som till
alla dela instämmer u i motionärens framställning
att vslö-en i det silfvermynt som hädanefter ut
myntas måtte blifva mera tydlig och i ögonen fal
lin le ät nu är händelsen har trott sig böra till
styrka Riket Ständer
att hos Kong !- Mij :l i underdånighet begära
att den ena sidan åtminstone å de smärre silf
vermynt som enligt Utskottets förslag komma
alt utmyntas endast måtto upptagas af myntets
valör
B Skrot och Korn
På sätt redan i nu gällande myntordning är stad
gadt siola alla ofvanståeada silfvermynt innehålla
Tra delar Ont silfver emot Ea del koppar och al
ledas vara tolMödigt under förbehåll likväl af de
enligt samma taymordning tillitne remedia nem
Jig ^n
i finheten 3 /laoo :de5s skålpund viktualievigt Finsilf
ver öfver eller under å hvarje helt skålpund så kal
ladt Myntsllfver och
i viqtcv
p
ä 4 Riksdaler kurant
-tycket deraf 25 2
skålpund
3 /IOoo :delar öfver eller under per skålpund
På 2 Riksdaler kurant stycket deraf 50 2
skålpund Viooo ^elar öfver eller under per skålpund
PS 1 Riksdaler kurant stycket deraf 100 2
skålpu d 710oo :d *iaf öfver eller under per skålpund
På 24 skillingar kurant stycket deraf 200 2
skålpund V ,„oo ;d«l»r öfTer e "« under per skålpund
Få 12 skillingar kurant stycket deraf 400 s
r
g
e
m
d
k
l
t
i viqtcv
a
e
i
e
h
a
s
s
å
s
b
l
r
»
t
a
a
l
l
l
l
t
j
i
2
a
h
r
r
1
r
r
-
a
f
å
skålpund
10 /10„0 :delar öfver eller under allt per
ikålpunii Yikiualievigt
III Kopparmyntet
1 liksiäsamighet med det ofvan föreslagna syste
mat för stlfvermyntets öfver- och under-afdelningar
får Utskottetföreslå att
lto I£ipparmyntsorterna blifva
a Ett om 4 skillingar kurant 1 skilling Silf
verspecie 2 V3 skillingar Banko 4 skillingar
Riksgäld»
b■ E t om 2 skillingar kurant — 1 /3 sk Bin-
ko 2 sk Riksgäld
c Ett om 1 skilling kurant 7S sk Banko ■
1 sk Riksgälds 4 styfver
d■ Hit om 2 styfver kurant /3 £k Banko =»
/j sk Riksgälds
e E t om 1 styfver kurant /H sk eller 2 run
stycken Banko sk Riisgälds
2 :a Utmyntningen
Eit Skepjund Viktuslievigt i koppar 23 Lis
pund Stapeistadsvigt utmyntas till Fyra Hundrade
Femtio Rdr kurant 300 Rdr Bsnko i Fyraskil
linRS-stycken
T e Hundarde Sjuttiofem Rdr kurant 2S0 Rdr
Banko i En- och Tvåskillings-stycfeen
Tre Handrade Rir kurant 200 Rdr Banko i
En- och Tråstyfvers-stycken
I anseende till de mångfaldiga efter olika ut
nyntnings grunder i sedtasre tider präglade och i
allmänna penningeiör«lsen utspridda kopparskilje
myiat samt lättheten att vid sådant förhållande
sammanblanda mynt af sinsemellan helt olika vär
den har Utskottet ansett sig böra hemställa
huruvida icke Rikets Ständer skulle fiona lämp
ligt hos Kongl Maj :t i underdånighet anhålla
att vid dst nu föreslsgna nya kopparmyntets
präglande skilnaden emellan de olika myntsor
terna i afieende på både form och prägel gö
res så märkbar som möjligt
äfvensom U ;skottet enär erfarenheten visat alt i
anseende till det nu gångbara kopparmyntets lik
het i prägeln med silfvermyntet förfalskning egt
rum velat föreslå Rikets Ständer
att hos Kongl Hij°t i underdånighet anhålla
det måtte de nya kopparmyntssorterne blifva å
framsidan försidde allenast med Konungens hö
ga namnchiffer
Utskottet får i sammanhang härmed tillstyrka
alt Rikets Ständer hos Kongl Maj :t i underdå
nighet anhålla om utfärdande af Nådig Kungö
relse att Kronans och öfrige Publika Terks
räkenskaper komma att så fort sig göra låter
föras efter dan mynt-enhat och beaämniag som
nu af Kongl M >j :t och Rikets Ständer antagas
äfvensom ett Rikets Ständer besluta att Ban
knns och Riksgäldskontorets räkenskaper skola
från och med den tid som för Kronans och öf
riga Publike Verks räkenskaper varder af Kgl
Maj :t i Nåder bestämd föras eftsr enahanda
räknesätt
Slutligen har Utskottet velat hemställa
att i händelse Utskottets au afgifna förslag till
ett förändradt Myntsystem godkännas Rikets
Ständer ville anmoda deras Lag-Utskott att till
RUet Ständer inkomma med förslag till de lag
förändringar hvilka till följd häraf kunna an
ses behSflige .»
Urnot betänkandet bar Hr Mannerskants re
serverat sig med åberopande ocb vadare ut
veckling af Friherre Wredes motion
Uti serskilda betänlanden har Statsutskottet
på uppgifne skäl
afstyrkt Sven Anderssons motion om be
frielse ftåii skatt för intäglerna å alimänuingen
Stöpen i Skaraborgs Län
afstyrkt Hr Ryiir .s motion om afskrifning
af de åt staden Borås beviljade byggnadslån
afstyrkt Pehr Sundströms motion om ett
räntefritt lån af 10
000 Rdr i 10 åa
åt lä
nets Husbållssäilskap att tilldelas personer
som fått sig jordrymder elier nybyggen till
odlina under 50 :iriga arrenden Utskottet bar
ansett jordbrukets förbättring lättare beredas
genom sådana åtgärder hvarigenom en allmän
nare verksamhet och omsorgsfullare behandling
vid öfriga näringsgrenars utöfvande tillvägabrin
gas och att erfarenheterx af missväxterna i Norr
land tillräckligt ådagalagt äfventyrligheten för
dervarande invånare att uteslutande egna sin
verksamhet åt åkerbruket ocla göra sig ensamt
beroende af årsväxternas beskaffenhet samt
afstyrkt Hr Bagges motion att en lika sum
ma som den för 9 :e hufvudtiteln skulle stäl
las till Konungens disposition för att användas
i lånevag att utlemnas åt menigbeter ohvilka
åfoge sig understödja sådana lånföretag dem
Kongl Maj :t ansåg böra med statsbidrag be
främjas
afstyrkt Hr Wallanders motion alt staden
Wadstena måtte återbekomma den inbetalning
å ett lån för cbolerakostnaders bestridande
Deremot har Utskottet
tillstyrkt en motion af Hr Halling datt
Rikets Ständers vid sista F >iksdag till be
främjande af hypoteksföreningars uppkomst
fattade beslut angående Riksgäldskontorets
åliggande att garantera fullgörandet af de
skuldförbindelser som utfärdades af dylika
enligt derför fastställda hufvudgrunder or
ganiserade föreningar må till all kraft och
verkan upphäfvas samt att de i detta afse
ende uti nu gällande reglemente för nämnde
Kontor intagna stadgassden må uteslutas ur det
a
a
n
l
s
s
m
s
l
l
a
nya reglementet som vid innevarande Riksdsg S
bör utfärdas .» l
©m åtgärder till minskning af kostnader vid s
kommande Riksdagar I detta afseende har
Statsutskottet gjort åtskilliga detaljförslag an
gående upphandling af skrifmaterialier och pap
per tidigt före nästa Riksdags början genom
Ståndens kanslidirektioner
S
b
v
r
h
Statsutskottets rörande nagra med statsregleringen k
gemenskap egande allmänna frågor d
Utskott®t har biträds den i Regeringens propo- s
sition framställda åsigt att skilnad bör göras mel- j t
ian statsverkets årliga anslag och sådana som blott1 r
för en gång eller till serskilda föremål beviljats d
och hänvisar till det förslag rörande extra stals
regleiingen som kommer att afgifvas
För dan under lönerna inberäknade spanmål fö
reslår Utskottet ett medelpris enligt de sista g
årens priser kunna bestämmas t ill 7 Rdr för tun
nan för de tjenstemän som efter den nuvaranda
statsregleringens vidtagande erhålla löner men
för dem som innehaft sådana innan denna regle
ring vidtager till 7 Rdr 10 sk
Som Regeringen anordnat utgifter på besparin
garna innan de varit kända hvarigenom år 1837
en brist på andra hufvudtiteln uppkom af icke
mindre än 130 ,162 Rdr föreslår Utskottet alt
denna brist må tills vidare godtgöras af statsver
ket reservfond och serskildt i räkenskaperna ba
lanceras intill nästa Riksdag då bristen kan bli
tillförlitligen känd och det vint alg hvad kooiti-
t
i
d
o
d
s
s
s
s
la
h
ti
ae
tutionell ansvarighet kan träffa dem som vallat
densamma För att imedlertid göra de hittills
olagliga anordningarna hädanefter lagliga föreslår
Utskottet att af Statsverkets reservfond måtte för
hvardera af åren 1841 och 1842 anvisas en summa
af 162 ,000 Rdr eller för andra hufvudtiteln 64 ,000
för den tredje 72 ,000 och för den fjerde 36 ,000
Rdr att af Regeringdn såsom besparingar använ
das men att sedermera år 1843 då 1841 års be
sparingar äro kända dessa måtto få disponeras år
1844 de af år 1842 och så hela vägen intill dess
Ständerna annorlunda besluta
Utskottet tillstyrker hvad förra Ständerna äfven
yrkat att löneregleringen för kerpser och embets
verk ej måtte af Regeringen fastställas innan Stän
derna deröfver yttrat sig Rörande liggetids samt
nådårs och begrafningsbjelps besparingar föreslår
Utskottet att hvarje afgående tjenstemans sterbhus
må uppbära hans lön i 6 månader efter hans död
och att den måtte utbetalas af reservfonden i så
dana fall der efterträdaren ej kommer att aftjena
begrafningsbjelpan Om dennas upphörande som
H Ei Grefve Löwenhjelm föreslagit vill Utskot
tet serskildt yttra sig äfvensom öfver R«geringens
propositian om afskrifning af dels 20 ,974 Rdr an
ordnade å inkomsttitlarnas öfverskott och af 46 .897
Rdr som Statskontoret måst bestrida af under hand
hafvande medel
Åtskilliga reservationer medfölja betänkandet af
Professor Thomander och Prosten Stenhammar mot
beräkningen af endast 7 Rdr tunnan för lönsspan
målen hvilken de hålla före strida mot tjänste
mäns rätt och af Hr Helsisgius som ansett den
innebära en verklig löneförhöjning en åsigt hvari
Prosten Stenhammar besynnerligt nog äfvenledes
instämt af Hr Kjellberg som velat att man skulle
dröja med reglering af besparingarna till dess
deras belopp blifvit utrönt samt af Hr Troil E
som trott det vara för långt dröjsmål att Rege
ringen ej skulle förr än tredja året få använda
dessa besparingar
Statsutskottets betänkandtn X 81 82 8S 84 och 83
rörande åtskilliga krono-arrenden
Om Lunda kronohemman å Lofön föraslår Ut
skottat att nu varande Arrsndatorn Lannga må
ytterligare på SO år räknade från den 14 Hars
1846 få behålla arrendet utgörande 81 tunna
spanmål ora Edaby hemman likaledes på Lofön
att Arrendatorn Odelberg måtte utan föregående
auktion få bibehålla arrendet på ytterligare BO år
så snart det blifvit utrönt att de anbud kan gjort
om egcndomeis nybyggnad äre verkligt nyttiga för
kronan å hemmanat Söderby likaledes på Lofön
att Arrendators Runstedt må få behålla det på to
äfvensom Assessor Lagercrantz Barkaby kronohem
man på lika tid Förlängningen af alla dessa ar
renden räksas från samma tid soa det förstnämn
da eller från Mldfastan år 184S
BORGARESTÅNDET
Gårdagens förmiddags-plenum upptogs till största
delen af val till förstärkt Statsutskott hvarvid ut
sågas Hrr Brinch Brunnius Cassel Elfbrink
Ekholm Ekström Engström Fridstedt Gustafs
son Balling Hammar Lindblad Lidbom Horsing
Norin Petré Peterson Warn Winge Westlinger
Wallen samt till suppleanter Hrr Gråå Lind
ström Wallander Berglund Lljort och Öhrström
Uti frågan om 4 :49 hufvudtiteln anslaget till rjö
försvaret som härefter förekom började Hr Petre
debatten med uppläsande af ett längre anförande
deruti han ehuru icke saknande skäl till anmärk
ningar likväl tillstyrkte bifall tili betänkandet
Hr Christerson yttrade sig derefter äfven skriftli
gen i ett långt icke ointressant anförande hvaruti
han åberopade sin förra i ämnet ingifna motion
och yrkade återremiss För återremiss talade äf
ven Hrr Lagergren och Rydin hvaremot Hr Schar
tau såsom ledamot af StatsUtstottet försvarade
Utskottets åsigter Diskussionen afbröts men fort
sattes i eftermiddagens plenum då
tänkande
bifölls
Utskottets be-
efter en kortare debatt genom votering
Derpå företogs Statsutskottets betänkande 84
regleringen af femte hufvudtiteln anslagen till
konsterna och vetenskaperna hvilket punktvis fö-
redrogs och bifölls med undantag sf 7 :de punkten
hvaruti Utskottet i anledning af Kongl Maj :ts
proposition af 10 ,000 Rdr till resstipendier m m
yttrar att Utskottet anser fragan om dylikt anslags
beviljande lämpligast böra handläggas i samman-
hang med extra statsregleringen De floste talar-
ne ansågo likväl att Utskottet bordt behandla frå-
gan i sammanhang med den ordinarie regleringen
hvsrföre betänkandet återremitterades
Åttonde punkten om anslaget till Kongl Msjtts
spektskler föranledde en längre diskussion dervid
Hr Wsem uppläste ett intressant anförande hvari
han bestridde det projekterade anslaget af 4800 Rdr
samt yrkade återremiss men betänkandet bifölls
likväl genom votering
stämmelse hvarmed allt kavalleriets framdeles blifva
ändrade
att indelta infanteriets och beväringsmanskapets
jackor och kapotter icke undargått någon annan
förändring än den af Kongl Maj :t nådigst bevil
jade tillåtelsen att till vinnande af besparing till
foder i nämnde persedlar använda ofärgad i stäl
let för färgad boy
att ingen af dessa förändringar kommer a 't eg«
rum förrän successivt i mån af skeende nyan
skaffningar samt
att rörande Svea och Götha artillerifegementors
»kolletter och jackor med en knapprad i stället
för de förut bruklige med dubbla slag och knapp
rader» nämnde regementers jackor i många år
haft en knapprad och icke tvenne och alt skälet
till kollettens förändring till likhet med jackan är
en besparing som uppkommer derigenom att jac
korne då de redan äro slitne sedan skörten af
skurits ocb användts till lagningshjalp en längre
tid än annars varit fallet kunna såsom kolletter
begagnas
De öfriga förändringarne i afseetde å indelta
srméens och beväringsmanskapets beklädnads m
fl persedlar hafva sedan mitt inträde såsom leda
mot i Kongl Krigskollegium år 1837 hufvudsak
ligen bestått deruti
att vid framdeles skeende ansksCfflingar dun
sedan flere år för rothållsregeroenterne och bevä
ringsmanskapet gällande modell å grå kspotter
äfven blifvit fastställd för rusthållsinfaDteriregemen
terne i stället för deras hittills egande dyrare blå
kapotter och hvarigenom kostnaden för denna per
sedel minskas med cirka 6 procent
att genom de år 1838 skedde mindre förän
dringar å rothållsregementernes jackor och läger
mössor jemte medgifvandet att till foder j jac
korne få använda ofärgad boy kostnaden för dessa
persedlar minskas med cirka 4 procent
samt att till förekommande af e .n bos delar af
arméen Böjlig benägenhet att höja fordringarne på
klädens finhat och dyrhet och genom bestämman
det af normalprofvsr derå så väl ttll finhet som
färg beredning och bonité i allmänhet lemna fa
brikanterne tillfälle att äfven då beställningar icke
ega rum förskottsvis kunna tillverka kommiisklä
den och derigenom vid inträffande behof bereda
möjligast billiga priser sådana normalprofver för
hela indelta armeen och beväringsmanskapet blifvit
nådigst fastställda ej allenast på kläden utan äfven
på annan requisita såsom boy foderväf buldan
m m
För öfrigt och på det att hvar och en som deraf
är intresserad sjelf mi kussa undersöka och be
döma modellerne å arméans beklädnads m fl per
sedlar får jag tillkännagifva att i Kongl Krigs
kollegium finnes en fullständig modellkammare der
alla af Kongl Maj :t nådigst fastställda nu gäl
lande modeller och profver förvaras och att det
skall vara mig ett nöje att för bildade personer
som sådant åstunda under Kongl Krigskollegii
arbetstimmar låta visa densamma äfvensom då
mina göromål det medgifva lemna de upplysnin
gar som kunna önskas angående ititångsstater och
priser samt jemförelser deraf med äldre modellers
Stockholm den 13 Maj 1840
G Söderberg
Mllitärledamot i Kongl Krigl
kollegfum
STOCKHOLM den 14 Maj
Vi nämnde i går att på förmiddagen föreföll
en ganska intressant diskussion på Riddarhuset
angående sjöförsvaret De förriämsta punkter
na deraf hvälfde sig naturligtvis omkring tvi
sten dels mellan stora och lilla flottan dels
dels mellan sjö- och landtförsvarets företräden
hvilket allt afbandlades med all den ifver å
båda sidor hvartill nitet för de respektive vap
nen föranledde och stundom råkade tillbaka
ända in i den gråa forntiden
Debatten öppnades al Hr vice Amiralen Nor
aenskold som var otillfredsställd med Stat .Ut
skottets besparingsanda och dess åsigter men
deremot begagnade tillfället under öfverlSggnin
gen att på det mest devuerade sätt frambära
hy )lnjng
-t llegeriDgen och enkannerligen
'J D
sätt på hvilket
Allt hvad i
Hans
detta
(Insändt
Till Redaktionen af Aftonbladet
Med anledning af en uti Aftonbladet den 11 den
nes införd artikel rörande uniformsförändringar
hvaruti bland annat yttras att det egentligen lärer
vara min «verksamhet och talang» som man har
att tillskrifva nya och mera tidsenliga modeller
anser jag mig böra lemna följande upplysningar
nämligen
alt jag icke eger någon befattning med model
lers antagande ocn fastställande
att jag aldrig hvarken önskat föreslagit till
styrkt eller om jag derom tillfrågas ämnar till
styrka andra förändringar å arméeos beklädnad
m fl perssdlar än sådana som grundade på be
stämda uträkningar utvisa besparingar eller äro
ledande lill likhet regementer och korpser emel
lan synnerligen i afseende å åtgångsstaterna och
ansksffflingspriserne — och uppmanar jag hvem
SOm heldst
att af mitt handlingssätt hittills såsom
ledamot af Kongl Krigskollegium bevisa mol-
satsen
att uppgiften om lifregements husserkorps och
Smålands bussorregementfs anlägggnle af parad
byxor utaf gull kläde Icke med lanaingen är öf
verensstämmande
att sedan aflärgSBdet af skinnbyxor såsom pa
radpersedel Eurr .era äfven medgifvits lifregemcnts
hussatkorps och Smålands hussarregemente ssmt
ksvallsri-egementerne till en del hafva olika mo
deller å ridbyxor den modell å sfslnämndo per-
sedel som i många år varit gällande för lifgardet
till bäst artilUriregemenlerne skånska dragon
regementet ch lifregements rfragonkorps med nö
dig förändring i afseende å listornas färg för
tvenne korp *er äfven blifvit fastställd för det öfriga
indelta kavalleriet
att de indelta hussarregementernes pelsar och
dollmän med bibehållande af hvarje regementes
och korps färger å kläde och snören m m hä
danefter till rudimaterie form snitt och åtgångs
stater blifva lika samt förfärdigade i örverens
siämnaeise med de modeller å nämnde persedlar
som i nära 20 år varit gällande för Smålands hus-
sarregemente
att den modell å plym som i flere år varit gäl
lande för lifregements bussarkorps blifvit fsstsälld
för samtlige bussurregementerne som hittills derå
hafva olika modeller
att enahanda förhållande eger rum med modeller
till lifgardets till häst och artilleriregementernes
aedan flera ir begagnade fodermöjsor 1 öfverens-
afseende af Konungen blifvit beslutadt fann
den värde ledamoten förträffligt och såsom
exempel på hans åsigt må nämnas att åtgär
den att sammanslå de förut skilda korpserne
Arméens flotta och Amiralitetet till en korps
af honom ganska riktigt benämndes «en bland
de största saker Konungen [gjort en af hans
ej minst stora gerningar» Det egentliga af
hans anmäikningar innefattades dock i ett skrift
ligt anförande Han uppdrog der en jemförelse
mellan den Svenska flottan å ena samt den
Engelska och Franska å den andra sidan ser
deles med afseende på ångfartygen af hvilka
d >n Engelska marinen förra året bade 65 den
Fransyska 5S Utvecklade nödvändigheten för
Sveriges handel att ega en örlogsmarin En
ligt 1826 års plan borde Sverige äga 10 li
nieskepp 9 fregatter och 22 andra seglande
fartyg Han skulle anse sig för en förrädare
om han tillstyrkte någon förändiing häruti
Kostnaderna härtill kunde vi väl bestå då sta
ten är skuldfi i en omständighet som förtjente
nationens tacksamhet mot regeringen och
väckte utlänningars förundran Att bestämma
någon viss summa till serskilda ändamål inom
titeln och dela anslagen mellan serskilda va
pen ansåg han konstitutionsvidrigt
Statsrådet Lriherre Lagerbjelke talade i sam
ma anda fann oiäoipligt att Statsutskottet
velat afgöra den gamla meningsslriden mellan
stöta och iilla flottan Skärgårdsflottan vore
en af statens grundpelare men äfven den stora
flottan borde ej sättas tillbaka Man borde nu
så mycket mindre gå in i någon ny p ;m för
sjöförsvaret med frångående af den gamla som
det vore anledning att ångfartygens införande
snart skulle göra en revolution i hela sjöför
svaret Det system som vidtogs 1826 bade
alltsedan blifvit konseqvent tillämpadt och äf
ven skärgårdsflottan både med undantag af 8
ä 9 kanonslupar kommit till den bestämda nu-
Här synes likväl den noten måhända vara
på sitt ställe alt om Rikets Ständer vid de
föregående Kiksdagarne beviljat allt hvad
Regeringen begärt så hade denna skuldfri
het nu visserligen ej existerat Det är såle
des åtminstone icke Styrelsen som förtjen
steaa deraf tillkommer utan dem som försökt
och lyckats åstadkomma något återhåll i dess
fordringar
hy )lnjng t llegeriDg
'J D
"• Konungen f•
*a det
M *j :t organiserat flottan

Sida 3

merären Han reserverade dessutom Kongl
ÄL .j :ts rätt att ensam bedöma huru sjöförsva
ret bör ordnas
Herr Munck af Rosenschjöld gjorde här ett
iDpass i afjeende på frågan att försälja linieskepp
Han föreslog i sådant hänseende att om d«t
skulle ske försäljningen måtte uppdragas åt han
deishusst Michiélion Benedicks åt hvilka
man förut såll Tapperheten och om han icke
mindes orätt till och med Åran — Hr Oxehuf
vud yrkade på nödvändigbeten af en plan ba
serad på gemensamt sjöförsvar af Svenskar och
Norrmän — Hr Kammarherren Råfelt ville o
gfrna tala för ökade anslag men fästade sig vid
nödvändigheten af bidrag till öfning för flottan
— Hr von Heyne uppdrog en skildring af det
fack a och för fosterlandssinnet tillfredsställas
de skick hvari Svenska flottan befunnits i Gu
staf Jll :s tid nämnde om bataljerna vid Uttis
malro Walliala m m och gjorde en appell till
Ståndets känsla i afseende på omsorgen för
sjöförsvaret Detta var skriftligt och till en del
målande — Hr Hagelstam utvecklade de åsig
ter som innefattas i bans förut utgifna brochyr
angående omöjligheten för oss att äga en flotta
•om kan mäta sig med Rysslands hvilken nu
ä ^er en 7 gånger större och att man derför
hufvudsakligen bör se på skärgårdsförsvaret
Nyttan bör gå framför grannlåten Erfarenhe
ten är den säkraste räknemästaren Norrmän
nen hafva varit klokare än vi De hafva redan
flåte gånger så många bombkanoner som vi
ehuru uppfinningen långt förut fanns i Sverige
Betygade SutsUiskottet sin högaktning Dess
förslag det bästa som nu kunde uppgöras och
forljenade i alla delar att antagas
Grefve von Plåten beklagade att det gamla
tvisteämnet åter uppstått Replikerad hufvud
sakligen mot Hr Nord«nskjöld Jemforelsen med
England Frankrike och Amerika kunde ej an
tagas orsaken hvarföre dessa länder hafva >å
stora flottor är deras rikedom Han hade ta
lat om att aktningen för oss bos andra länder
skulle sjunka om linieskeppens antal förminskas
men om lii ;ia«kspp skola inge aktning böra de
ock vara utrustade Bestridde ett annat påstå
ende att sex linieskepp kunde utrustas inom
sex veckor Angående frågan om en plan an
mäl kte han att en Norsk kommitté i för
svarsplanen för Norge uteslutit linieskeppen
och den planen vore af Kongl Mtj :t bifallen
Med en liuieQotta måste man slåss på öppna
fältet och då hafva en proportionerad styrka
mot fiendens trodde att vi ganska väl kunne
försvara oss utan linieflotta Erkände nyttan
af ångfartyg men erinrade alt i Engelska flot
tan hade linieskeppens antal aftagit 10 procont
medan ångfartygens tilltagit så att Engelska
marinen nu har S5 bevarade och 2i obevärade
ångfartyg Anmärkte i alseende på anslag till
Sfiiii g att om man ville låta bli bygga nya
linieakepp så räckte anslagen nog till öfnings
expeoiioner
Grefve Horn hade ej med tillfredsställelse u
tan med btkymmer sett den åsigt hvari Ut
skottets pluralitet stadnat och utvecklade (i vårt
tycke väl nödvändigheten att göra sjöförsvaret
till ett bufvudsakligt ögnamärke i landets all
männa försvarsplan Detta grundade han huf
vudsakligen derpå att äfven ett olyckligt sjö
krig är mindre kostsamt än ett försvar inom e
get land emedan äfven om det lyckas utdrif
va fienden de provinser som utgjort krigstea
tern alltid äro ruinerade Man borde der
öre främst af all söka förekomma fiendens land
stigande
Fiiberre Lagerbjelke återtog med några an
märkningar derom att honom veterligen voro
ännu icke ångfartyg använda i sjökrig och det
vore en stor fråga huruvida de borde bestyc
kas eller icke En orsak hvarföre man ej bor
de öfvergifva linieskeppen låg i den nya upp
finningen att destillera vatten om bord till
drickesvatten Bekräftade sig denna uppfinning
ytterligare så gjorde det en stor revolution i
vapnets begagnande genoin möjligheten att an
vända det stora utrymme som nu fordras för vat
tenfat lill plats förångmachiner — Hr Oxehufvud
gick skarpt på Hr Hagelstams åsigt och talade
för den stora flottan men hade dervid tillika
det märkliga yttrandet att han i motsats mot
dera som ansett så ofantliga anslag dertill for
dras trodde all dessa anslag redan i del när
maste finnas inom titeln ehuru hvar och en
vet alt den ej är någon guldgrufva om blott
en annan organisation kommer alt ega rum
Bestred påståendet att våra kuster kunna för
svaras ensamt med skärgårdsflotta och uppräk
nade i det afseendet Skånes Hallands en stor
del af Norrbottens m fl och Gottlands denna
styfmoderligt behandlade ö som ej en gång
Lan tillvinna sig en förmån för en af de för
nämsta hamnar som blifvit flere andra mindre
städer beviljad
Hr Lefrén uppträdde hufvudsakligen mot
den teori Grefve Horn framställt och ville
att landtförsvaret skulle stå i främsta rummet
dernäst skärgårdsförsvaret och sist örlog .ilot-
b
j u r
tan ehuru det vore bta om man kunde bai \a
sila tre Citerade exemplet af Carthsgo som
föll när det antog den kommoda satsen att
vilja stärga ut Romarne med sina flottor Sjelfva
England vågade emot älventyret af Napoleons
landstigning ej lita på sin flotta Hela England exer- j
cerade då till lands Nationen måste öfva sina se-1
nor för att äga styrka i vådans stund mot fienden
F ib Cederström invände mot det åborops d ?hi- j
»toriska eiemplet att det likväl icke hindrat H :n-
nibal att ligga 15 ar i Italien — Grefve Löwen
hjelm talada om nödvändigheten att äga egen kraft
om man skall kunna hoppas på allianser af andra
Andra stater besluta om och
utan den stat som
»jslf intet förmår Strödde några blommor åt vår
regering »om gjort vidajner för sjöförsvarets ut
kiJdninR på de sista 23 åren än hvad som skett
på da ss föregående äfvensom han förklarade ut
länningens förundran öfver vära vsckra skepp när
de kommo till deras hamnar cch beklagade endsst
att nödgas so våra raska sjömän de vackra ble
kingsboarne (han nämnde dem serskildt i gria
byxor (Månne de ej äro blå Öaskade derföre
serskilda eipeditiomdrägter med blanka hattar och
vapen derpå — Grefve Platen svarade pi en jjord
invändning att det ej atår så illa till med flottan
med citation ur Förvaltningens egna uppgifter om
behof af reparationer I afseende å utlänningens
förvåning öfver de skepp som varit utrustade t vå
ra hamnar invände ban att förvåningen troligen
skulle vara större om utlänningen finge se de skepp
som ej äro utrustade Sveriges ära fann han vara
att klokt begagna de medel den har och ej att
bortplottra den på det som stiger öfver tillgångarna
Hr Nordenschjöld sökte förklara orsaken till kla
gomålen öfver flottans förfall så att man i Carls
krona måhända trott det skola vinna Ständernas
medömkan och beredvillighet om man afmåltd»
sig såsom en tiggare Så illa sted det dock ej till
och 5 k 6 goda linieskepp funnos i utruitbart stånd
Framkastade dessutom att det ej vore underligt
om man nu för tiden fick höra sa mycket klander
di hvar och on af de UD« 8tiS8r fram med an
språk på att blifva Sjöminister
Grefve Plåten erinrade att blott två linieekepp
äro kopparbottnade och det tredje bar en trasig
zinkbotten huru man den sitta Mars 1S34 uppgif
vit ett fartyg vara i tjeastbart skick som i April
månad fann» upprutet m m Slutligen blef be
tänkandet återremitterade
På eftermiddsgen förekom eta ganska kuriös dis
kussion angående theatern hvartill vi en annan
dag skola återkomma
— Af den i dag meddelade förteckningen på
Borgareståndets val till förstärkt Statsutskott
befinnes att pluraliteten utgöres af den för be
sparing böjda delen af Ståndet Pluraliteten
var ungefär s /j :delar De ledamöter som haft
mest räknade omkring 40 röster vidare 35
32 o s v och ingen under 27 Deremot af
den motsatta meningens kandidater räknade Hr
Christierson 16 Hr Lagergren 15 Hr Bagge
12 Hr Wijk 10 o s v Detta är betydelse
fullt i frågan om Borgareståndets åsigter i afse
ende på hushållningen med allminna medel
— I dag lärer den första remissen afgått
från Konstitutionsutskottet till Justitie-Ombuds
mannen bestående af IS Riksrätts-aktioner
FriherriSg krena I siip .r ffr 32 C O G 8 Tillsammans
81 Rdr 16 sk Bko
Insamlingen fortfar
Stockholm den 11 Maj ttlO lAKSITCNEUUS
SJ ÖFARTS-UNDERRATTELSE
Stockholm
Iakomne skeppare fråa inrikta orter d 14 Maj Harn
d
ösand Bodén jern
ANMÄLDE RESANDE d *n 14 Maj 1840
HandelsbokhåHarc Weyener Altona Hnel du Com
merce Svarfvare Ekström Örefero Nr 43 Österlångga
tan Borgmästare Wahrenberg Gelle Bergsirablska ha
set Hr v Nuaaers Helsingör Nr 5 Myntgntan Vjktua
IiehandJande Wahlström Upsala Nr 14 Köpmaagatan
Handskmakare Berg Laholm laaat Bagare-Ålderman
Tärnblom Upsala Nr 8 Slöra Gråaiuabegränd Major
Nordenankar Marieetad Nr 5 Storkyrfcobrinken Kyrko
herde Haggren Asicersund samt Brukspatron Fries Wis
by Nr 1 Stora Gråmunkegränd Handhade Lundberg
Westerås Nr i Salviigränd Hattmakare-Ålderman Berg
man samt Körsnär Trgp Örebro Nr Gåsgränd hand
lande Öman Arboga och gar n Fleetwood N *rike Nr
3 Stora Gråmunkegränd Fanjunkare Hall Grenna och
Handlande Renner Enköping Nr 6 Siora G åsouakegvänd
Fabrikör Rettig New-York Hotel da Comsierce i-land
latsd® Weström Upsala samt Fabrikör Petterssons Norr
köping Berg *trasl»ka huiet RSdman Fallenius W »ter
vik och Magister Fallenius Upoala Be-ggtrahk»ka huset
Studerande Kjellberg Streegnäs Nr 3 Bokans frräsd
mande Juli klockan 10 förm dl den äfven ksn delas
emellan flera köpare kommande så väl tillträdet som
betalnin ^aviikor .n att Tid auktionsiiilfället bestämmas
pil större LAXl T-EhENDOM uti fcöJera &an
land 7 i-4 mil från 8tockho 'm 4 1
-2 m
.l fran Ny
köping 1-4 mil från Trosa för Rdr 100 000 banko med
cernll bärande I .ventarier samt kan tillträdas om kö
paren s-a åslundar när som hälst Närmare underrätt el
se lemnas af Stadsmäklaren G N Bahruian hvars Kon
tor är uti huset J 39 vid Skeppsbron
Till salu utbjudes
Uti "WIMMERBY St
-i ett belt qv«ärtcr utmed stora ga
tan cä-a torget innehållande en areal af 5 ,550 qvadrat
»Ina deraf endast nordvestra hftraet är bebygdt uied ett
tvåråniogsbus om 4 ra <n pä hvar bolten sant en bod
byggnad Hela återstoden af qvarteret utgör Trädgård
ffied goda och fruktbärande träd och bärbuskar Köpe
vilkoren äro goda och kon närmare upplysning vinnas 3
Postkontoret i Wiasmerby
amfci B (Kge .är«riies i Loo ~G *fva D
Eloppstoclrs gäldbunona Bo vid sammankomst den
na dag fattad b-slut ulbjwifs till försäljning Massans
faHa EGENDOM Gå
eden och Tomten här i Staden un
d«»r J3S 1 i Norra qvarteret qvadraten Busken
— Denna
Egendom som på tvenne sidor omgifves gf större gator
och på den tredje af Motala ström är inrättad för Garf
verirö else dertill den i flere år begagna ;» och hvartill
dess läge v ?d strömmen gär den högst tjenHg Sjelfva
tomten häller i area 559Ö qvadrat ainar Åbyggnader r
na äro a ett Bon :njishus af toieser om tve o ne »aningar
b Timmerbyftgnad utmed strömmen uppförd är 18 t .6
innehållande Garfverirum och Ka khus med inmurade jern
och kopparpannor Eaed höga och rymliga Vindar öfver
delta hus samt detsamma utmed strömmen en på pålar
bygd 38 alnar lång Brygga tiil en del öfverbygd med
'ak och lefes vattnet gen-m pnmpsr från strömmen in
i verkstadshnset c ett år 1H34 uppbygdt så k ?lladt
Baikhus d hvalf i Källare e alla för en större E«en
dom beböfliga uthus såsom Stall Fähis Vagnshus Man
gelbod m m f llere i marken nedsatte Ear för garfve
ri rörelsen och g en Trädgårdstotsst med göda fruktträd
På denna fördelaktiga Egendom hvilken är brandför
säkrad i Städerna Allmänna Brandstodsbolag för 5550
Rdr banko och alla årens afgifter betald samt vid Ja
Buarli värdering b 'ifvii upp»kattad till 6573 Rdr 3€ sk
bfitrko mage köpeanbud inlemnas inom nästa Jani må
nad» slut till Syss 'omännen i boet Grosshandlaren O
E«cbils«on och Fabrikören W Sebardt hvilk» af Borge
närerna fått «ig uppdraget att op försäljn-ngea afsluta
REVY AP TIDNINGARNA
Den del af allmänh«t«n som haft tillgäng till
Svenska Biet Svtnska Mintrva FtlkHadet m
fl tidningar lärer på d« sednare Teckorna kos
berörde publicitetsorganer förmärkt en Yi«s pe
riodisk opasslighet som i dagligt tal plägar kal
lat äggsjuk» att fä omtala ett par uppträden i
Konstitutionsutskottet under dess öfverllggnin
gar om StatsRådeU protokoll och som »kull»
för pluraliteten samt lerdeles för ett par no
tsbilitetar derstädes vara mycket grarerand»
emedan det skulle utvisa en synnerlig grad af
väld och konsiderationer för några af Ut
skottets egna Ledamöter som i fall rättvisan
haft sin gång enligt nämnde tidningars förme
ning skolat träffas af anmärkningar mot rege
ringsåtgärder till enskildas förmån af samma
slag »om andra åtgärder hvilka Utskottet an
märkt såsom lagstridiga när de skett till andra
personers fördel De s k «stora» tidningarna
ha äfven blifvit uppmanade att gifva närmare
underrättelsa härom — Som nu Konstitutions
Utskottets protokoll öfver anmärkningsmål ej
äro tillgängliga för publiciteten hade vi ej kun
nat lemna någon annan upplysning härom äa
den vi fått af trovärdige personers berättelser
nemligen att de insinuationer som förekomma
i de förstnämnde tidningarna äro såsom man
kortast uttrycker sig ren lögn men vi hafva
hört att hela förhållandet hvarifrån detsa dik
ter blifvit hemtade nu skall vara framlagdt uti
ett anförande i Borgareståndet hvartill vi der
för» skola söka tillgång
TILL SÄLO FIlfHES
Cli åe flesta Boiiädor i 40 si banio
Promemoria
llepresentalioos-Frågan
Innehåll Kort teciniag af de fiirnäaiita grunddragen
utaf Svenska Folkets Representation och dess utbildande
till nuvarande saanxaniättsing
— Sammandrag sf itsfcil
liga (15 till antalet forslat till Rtpreteitaltoiofaräadring
af Hrr Richert och Anckarnvär»
Grefve Bjftrmtjerna
Grefve Spens Friherre Spreagtporlen Hr Crutensiolpe iw
fl
— Firsök till vederlägg»i»g af >e uppsifna skälea for
Stiids- oeh Eorporatioasvalea
— ärligheten af en Re
presentatioK-faräadrrng stadd pt pr >c <»ea af allmänna
val — latresstt deraf far de fyra n v Rifcs-Jlindm
Begreppet allssänaa val och principen derför — Yilko
ren far valrätt valsätt rästberäknixgan — Vilkoren fär
valbarhet antalet Represestanlar etc
— Skola två Kam
mare fianas — Huru bör i sådaot fall dea afre Saaama
re bildast — Allosäaaa stadgaadea
— Ett öfve giagsfar
slag
(Insändt
Till Redaktionen af Aftonbladet
f f
Man t»ger »ig friheten hemställa huruvida Icke
Aftonbladat» Red »kulle täcka» meddela allmänhe
ten utgången af under»öknlngen rörande det mj
teri som nyligen ägde rum å norra Korrektions
inrättningen mot före»tåndaren derstädes Hr As
sessor Wallberg och hvilket ehuru med en myckel
lindrig touche härom dsgen vidrörda» i bladit
Då tidDingarne nu på en tid »å barötnligt under
rättat sina läsare om Hållningar och förhållanden i
korrektionsinrättningsrne i Amnika vore det kan
ske icke ur vägen för bsdötnande af de olika »y
stemerna serdeles i närvarande tidpunkt att få
noggrannare veta hyad »om försgår inom våra egna
Eäfkt
En som ännu afvaktar
till hvilket fängelsesystem
han skall bekänna sig
Red har ansett sig ej böra vägra plåt» åt denna
artikel men kan derpå endast »vara att den ännu
ej kunnat förnimma det någon undersökning vid
domstol angående det ifrågavarande myteriet före
kommit Så snart det »ker »kola vi derom under
rätta
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— Uti Dagbladet i dag uppgifves att någon
bestämd anledning hittills ej kunnat upptäckas
till elden på Riddarholmen i går natt Ett
par gossar hade kl 9 skolat i ändamål att
måla en båt värmt litet olja i det skjul som
först brann men någon eld hade då ej synts
och de hade strax derefter lemnat stället
— En GUsmästare-lärling vid namn Zätter
ström hvilken förut tvenne gånger blifvit straffad
Tis-
Wr olofligt tillgrepp här efter uppgift förl
1 Bdnkog-andcn rusat pa en sjöman och ur
^8Bneg gripit 1-i Rdr Bko och en knif samt
derpå gifvit sig att springa och derunder kullstött
tvenne Dilknriar som sökte fasttaga honom men
slutligen blifvit gripen sedan hsn förut fatt tillfalls
bofV8k !ff ^PTi .vVt
hBn ® ^d°ck
— —
Då bladet skulle läggas i pressen hade de
utländska posterna ännu ej ankommit
Rättelser I Månd»gsb 'a4ets :sta sida 3 :dje
;paHj 4 rsrien nedifrån »tår 1 ,116 .230 skall voro
1 .016 ,250 i rårdagsbladet 2 :dra 8 'd .in 2 spalten
SS radan nedifrån står «smärre förråder ,» läs go
värsförråder raden 2t äfven nedifrån står outri
kes » läs inrikes samma sida 5 :djn spalleD 35 ra
den uppifrån slår «ptrt ,» lås partier
För do Brjndskadade i Åby Sala socken har
undertecknad fått emottaga och med gårdagsposten
til derverende Brsncikommitté afsändt
Den 9 Maj I förseglade konvolut af aLitet men af bjer
ta '» 1 egenhändigt *f Hr B—d S t försegl konvolut
»bene qni latuit bene vixit» 32 C W P 2 i förs kon
volut af F W J — Den 10 Maj Qui cito dat bis dat
Hos W lSRERG
S .dra delen t >f
Leoströms Svenska Poesi
ens Historia
S Rdr Yerket kos»plett i i delar 4 Rdr
p
Småsaker af en Nybegyn
nare 5 :dje och 4 :de afdeln (Med förord af Es TEG
NÉR 3 Rdr
Af trycket har uUtonmit och läljes å 32 k bos W
ISBERG till förmän för SjöKaanasailskapet» i Stockhalm
Skola
E G Caeijers Minnestal
öfver ErJfebisSopen m m Dr J O WALLIN
vid Svens &a Sjöaiannasälls &spets »llwiä»»a samsa ankomst
den 26 Apri 1340
Hos DE LEER et C :o
Östgötha Kalender
fc
g
för 5r 1810 52 sk Siåaes dito S4 *Jk btmfco
Norrköping den A-ml 1840
SYSSLOMAN
p AKTIE i Ångfartygen Norrland och Örn
sköld fir .nes till salu då anmälan göres å källaren
Lyback vid Korshamn tre trappor upp dörrea midt ©mo
trappan kl 3 för»
ptt s örre LUSTFABTYG bygdt af «k roed
kopparnaglsr 48 fot öfver stäf laed ikorertiackling
och utmärkt väl inredt » *ed kompletta och eleganta in
ventarier si till möblering so®i feöfesservice finnes till
gala Räraasre undnrrätielse lesanas på kontoret midt
emot Posthuset vid Lilla Nygatan 1 trappa upp
Pn SKONERT om SS sv l :r byggd af furu
på klink och cravel med tiilhör *nde Inventarier När
mare underrättelse »eddela Skeppsklarerarne Eggert
Naucler et So»
T
leeinas af C O
venne n a «acli»d» PRAMAK dragaude cir
ka *50 »teopund till Eeilsatt pris UndejrättelJo
Strindberg vid Stfidssmedlpjyatan
"Pn nätt ENBETSVAGN med Sele i
ligt fkick finnes till salu i hu«et M pa Kapteos-
*atan h Ladugårdslandet inpå gården då 55adÄm Éume
lin efterfrågas
?n ny vackar ocU statk fy-sjttsiji KåLHSCH
och en ny GIGG sasat liera andra Besvagnar finnas
till salu i Smålands gränd vid Kegeringsgatan huset Nr
*0
försvå r
Kapteos-
É
Hos DELEEN et C :o i Ha il kommen
Frimurare-Ordens
Matrikel för år 1840 23 sk banko
I Bokhandeln finnes k 40 sk haft och i Rdrbiko b
fciamtals-öfriingar
h Svnsk
p
Engelska och Svenska
f
g
jemte Exempel på Partiklarnes användande Bref Ba .ua
»f
A- MAY
i ^n s 'a
J BESI
a
ESK
a
a k o <h tillika 1«it Stimi b qv >mtinr«dd
i
J BESI
ESKÄRR med sele När«rfare nndorrätfelse lem
näs uti Kryddboden i hu«e 56 vid Clara B *rg *e :ränd
Fortepiano
d
p
6 oklavexs med god ton Adress Sockerbruksboden i
Aspel ^ka bu«et vj Brufkeberas tora
D iver se SI i FVfcKPJEfrER adre s las u i Kum
melnäs Ät
.ik #«-Wasas»n vid Sfor» Nysat .an
T ^n vacker PIP-SAM LI i G finner til i s >li i Hr
D H Tiselii Tob»kseiagasln vid Eornbamnstorget
p .i MAHOGNY MÖBEL rnsd gult Ylle
PasnaM ofverdrag
Hos t )MLM£N el Camp
Tariff livarefier algifterne
å Götha Canal uppbäras
Gl
pp
af Fartyg och Varor som der paieera HZ General
Karta öfver Canaler i tvenne blad 3 Rdr <6 sk En
sednare utgifven Karta öfver Götha Canal
.§35j äfren i
tvenne blad 1 Rdr 24 sfe Sehullz 'i Karia offer de»
samme 2 Rdr §4 sk banka
Hos DELEEN et Comp
Sibyllornas Spåilomar
och Prophetior eller Salomonisk i oyckein till det lill
Vomiaande 12 sk Propheteu uti til "bu 'et i2 jk b :Sto-
Hoi RTLAPiDER (Basaren å Norrbro
Premier Concerto pour le Piano 0 'Q *re 25 de Felix
Mendelsohn-Bartlioldy B»n4o rtdr 3 —
D ;0 d :0 :o mains i —
D :o d :o Trois Gra ^dä Qu«tuor« p
3 Yiolons Alto et Ba ;se oeur il Lur »—S i 4 16
Douie Etsdes de Salon p le Pians par Adolphe
Henselt L 4 et « å
Frå» Stentrycket har utkommit oah säljes å
banko
3 —
1 Rlr
Album des Fianistes
Cah 4 csnten
DlTertiBieaaent sur un motit farori de 1 'Opera
Le Brasscur de Prestön
(Bryggaren i Prestön
pa
W BLAUCK
En målad Möbel
En Mahogny-Chiffonnier
2 Linneskåp
1 Säng m *d omhänge
Ett Skrifbord
En Spegel med tillhörande Bord
g
En Skänk
— En Skrif Pulpet — Ett Bokskåp
Ett Klädskåp
— Kn T >ragkis 'a Gardiner m sa
som i anseesde till föreslående resa till billiga priser
föreäljes Närmare underrättelser meddelas då Fru ifalm
qv
st efterfrågas i Skomakare-Embetets hos vid Slotts
backen en trappa upp
E
U K
alldeles ny ncb utmärkt vacker MAH0G
KY-CSIFFO ^IER med fristäende Colonner är till
salu uti huset Nr 53 rid Stora Nygatan ingängen från
Bedoirsgränd trä trapnor upp
Hvilboks-Kuggar och Drill valar
passande till Qvarn- och Tröskverk samt ett parti Hjul
lötar allt«amiaans af stort virke hos
NGHOLM
S ENGHOLM
Göihgatan Kr 40
^fHre års torra och goda Hvitboks-Kuggar till
- *■ nedsatta priser Adress fås uti huset Nr 3 på Ma m
skilnadsgatai
tre trapoor upp fjerde dörrrn från torget
Averteras
Tvenne Landtegendomar
»aed utmärkt behagligt läee inom Sio
-khols s Län den
ena 1 1-ä mil (råa bafrudstaden och det andra på 4 1-2
mils afstånd derifrån både sjö- och landväg säljas på
goda vilkor och kunna när som hel t med växande grö
da få tillträdas Begge Egsndomarne som hafva cn yp
perlig väl häfdad jord äro föfsedds med i fullgod t skick
varande åbyggnader af dels sten dels träd för stånds
personer samt ega en lätt och jemn kommunikation med
Stockholm medelst de på Mälaren fående ångfartygen
Närmare beskrifning på dessa förmånliga Egendomar har
Kanslisten F W Bonté som alla söcknedagsförmiddagar
emellan Isl ?0 och 2 träffas I Stads-Aktuariekontoret ä
Rådhuset åtneit sig att så väl skriftligt som muntligt med
dela Stockholm den 1 Maj 18 .50
G ^ETEBERG i Ai
rad
"Wermlands Län
Ar
u
i Kkb
Ai
Arvika Socken Jösse Ha-
rad
"Wermlands Län utgörandf»
med tillköpta lot
ter i Kyrkobyn tillsammans
S37-464 :dels mantal purt
frälse som Keaorn laga skifte 1332 är i ett sammanhang
inom fastställde rågängar att tillträdas när en réel kö
pare åslundar med eller ulan växande gröda efter *0
t :r hösl
60 « :r vår- cch 20 t :r potatis-utsäde 250 å 500
lass vallhö Egendomen sorn är väl bebygd för stånds
personer äger ett förträffligt läge till handelsrörelse vid
störa segelleden till Götheborg näm Arvika Köping hvar
est aldrig saknas tillfälle för afsättning enot kontant af
så väl jordens som fruktträdgårdens och ladugårdens af
kastning har i mänga ar vant väl odlad sä att produk
tionskraften är stark
Utförligare beskrifnisg om beskaffenheten äfvensom
uppgift på äöpevilkoren erhålles af Herr Kronobofailnings
mannen 8 Sohlberg på Arvika och Wagge Skulle in
gen säker köpara un3er tiden anmäla sig så blifver å E
gendomen öppen och fri villig Auktion den lä nästkoua-
Cti Kramboden i f d Bergstrahlska huset i hörnet fif
Drottninggatan och Stora Wattugränd försäljas
200 st mo lerna Victoria-Shawlar till det o
vanligt billiga priset å 12 Rdr rgsj
ISO st Thibeter i ljus och mörka färger
å 1 Rdr rgs aln — vattentäta Rockar och Ty
ger ett sorteradt lager — Lager af modern
Corderojer och Byxdrapper — Bonjour-Klä
den utmärkt vackra — Högst mederna Slai s
Ilalsdukar långa och fyrkantiga
Sommartyger
Hel- och Half-Ylle Bomulls- och LinneTyger
uti alla Äulörer rutiga randiga och enfärga
de oblekt och blekt Hsmp-Lärft till uniforma
underkläder
Moderna Siden- och Piqué-Vestlyger
BOCKAR OCH KlåGAE
Engelskt Caut
ar uti Slädesh
Westerlänggalan
af Engelskt Caut
mar uti Klädesb
AOCH
Engelskt Caut
ar uti Slädesh
ä
af Engelskt Cautschacktyg forsedde med vatientäia söm
mar uti Klädesboden vid hörnet af SlorkyrkobrinJcen och
Flanell
till fabrikspris i Brehmers Fröbod vid Riddar
hustorget
ar Snar» sort väl spunnet ett större pani å iO si b :io
skålp hos Joh Aug- Lundvall vid Fredsgatan
S kTnTk a Klippings- Sämsk- och kulörta
HAND SKA«l partivis Tröjor och Skinn samt beredda
Skrifpena°r» uti huset 11 5 Störa Nygatan två trap
por upp
Skånsk spritad Gåsfjäder uti huset M U »
Störa Nygatan 8 trappor upp
"AKPAPPEB flere sorter Papp föriTydiuB£S
och Makulatnrpapper till nedsatte priser 1 Krydd
boden vit Stortorget
jtmm

Sida 4

Fere sorter Port- och MaSer-a-Vimr ;på
fat och buteljer fia Jasaaica Ram Marseiiler K &rfc
^Lakrits Braunacbwei ^er Humle ^Engelsk oljerafven
Grön Färg sacut Ch isti»nia Anjovis ii större kaggar med
flere varGr försäljas ttll billiga p 'iser ä Kontoret i hu
set te IS vid L»Ua Nygatan lill bög ^r i förstugan
Lau tle Uoiogne
g
af go-d qualité pi hvita halfbuieljar och vanli
ga hvita fliskor till modireradt pris å Apo
thaket Nordsjeman vid Drottninggatan
Fransk Cognac pa butelje 10 ar .aiumai
ntmivkt fi Tryffel Anjovis Champignontr
Capris och Oliver samt liu ste Matolja på fla
skor och bu eljer lill facila pricer uti .Kryddboden vid
hörnet af Fr»d <- orh »roltripggam-m
iVi /a utmärkt vackra Desert- Russin i sins
låda Muscatell Russin å 14 tk skål Bor
daaux-Cathri plommon saint Sviskon ä 4 /a
Rdr lisp oli Kryddboden Yid hörnet af Fredi- öch Drott
ninggatorna
liökt ILax
tilt 20 si skålp uti Vikiualietoden huset Ä 6 Öster
lånotcatan
It Ö K T LAX utomordentligt fet och läc
ker finnes till silu för godt pris vid tfl /r rå /an
i Kryddboden hörnit af "Drakens gränd och Öster
långgatan
Färsk CavidT utmärkt god till liedsatt pris
uti Kryddboden vid hörset afFreds- oca Drott
ninggatorna
Il KU A BÖXOR sa
- :t saltade Turkiska SUär
bönor till billigt pris i Yjktsaliehandeln vid Röda
St
T JEKTSTS OKAJJBE
En ung mau som under fl5
.ra års tid varit
såsosa Bokhållare ecgageiad både pä Bruå och landt
egendom ömkar nu genast blifva å någon mindre landt
egendom antagen säaom förvaltare Han är van vid
Bokföring samt äger synnerlig filienhet för det yrke
hvaruti han na söker blifva emplojerad Dsn härå reflek
terar torde haf»a godheten i forseglad biljett till N R
soaa inlemoas ä Aftonbladskontoret uppgifva hvarest man
far sig mundtjigen anmäla
Cn städad yugling vid 23 irs ålder ined de
mest hedrande betyg så väl från Bruks- som Landt
egendomar hvarest han i S år kondiuonerat åstundar till
hösten empio antingen såsom Bosiiållarc å kentor eller
större Bruk eller såsom Inspekior v ;d aågon större Laadt
egeodoiaj Doss vackra betyger äro inlemnade hos Sand
ström vid Kgl Myntet som så vä mundtligen som skrift
ligea lemna ful ständig underättelse om personen och dess
nuvarande vistelseort
^Q bittre ilicia önskar flusaällecske-plats ät
landpt emedan hon i all sin tid ianehaft dylikt Bra
betyg på flera är fins Om svar anhålles på Fru Lind
ströms Kommissionskontor Fredsgatan Nr 30
86 — 8934 47 48 52 SS 69 70 73 83
90 94 — 9026 31 41 68 76 87 88 96
99 — 9102 S 6 19 49 57 66 67 71
78 83 87
— 9224 30 49 SI 64 84
— 8308 52 S6 *0 69 83 90 93 —
9414 23 26 27 SO S6 61 72 85 —
9S12 23 30 45 47 SS 60 66 69 72 —
S608 34 36 39 47 56 57 S9 75 ,80 82
87 93 — S710 24 33 34 37 47 70 88
— 9802 7 23 30 31 33 51 53 56 70
samma gång skulle medföra en med handeln oförenlig
tidsuppoffring Denna väsendtliga skilnad emel
lan varuexpositioner och rarulagar el ler till
och med bazar er långt för detta insedd i länder der
industrien är mest utbildad i alla riktningar har der stän
digt utvidgat expositionernas omfång och för dem stegrat
det allmänna intresset samma orsaker slrola utan tvifvel
medföra samma verkningar inom vårt fädernesland Här
måste likväl en sådan exposition anställd i närvaro af lan
dets Lagstiftare blifva äunu vigtigare Den taa ej und
gå deras uppmärksamhet lika litet som expositiensföre
«nålen8 art särat den större eller mindre håg att lå a dem
offentligen undersökas sona röjer sig genom olika yrkens
jdeltagande i framställningen ellar undvikandet derif De
åsigter som härigenom kunna föranledas torde raåbända
1 ej R !»kna allt inflytan-le pä offentliga beslut och åtgärder
rörande näringarne och något hvar bland våra industri-
1 ella medborgare finner sannolikt bäri ett ytterlipa o skål
för begagnandet af det nu öppnade och sä sparsamt åter-
bommande tillfället at sned profven pä sin sktckl (jnet
sin drift och sin omtanka framträd omedelbart infö Sia-
tens representation och att dervid kunna på ettögonsken-
iligt vis åiagalägva i hvad män omsiän iigbeteini tillåtit
dem att deltaga i tideh»arfvets industriella uivec &linu eller
tillfredsställa förbrukarces anspråk dagligen stegrad
genom denna utveckling i andra ia-der
1 För att å hvarje näringsyrke inozi fäderneslandet be¬
reda lika tillfälle alt deltaga i denna exposition komma
dervid att emottagas alla slags alster från
Landthushållningtn
Ilcrr /shandtcringen
dki
77 78 89 — 9901 19 30 36 51j 52 55
86 — 10 ,008 23 30 35 39 88 92 94
j
30 35 39 88 92 94
594753556a83
Stussen
Tryffel ^atiire !e
dh Ä
y
samt Champigno ier iniagd i smör och Ätt .ka till bil
liga pris i Kryddboden vid Tyska kyrkan hörnet af Svart
inrangatan
Holl K tö ver saiat Ktöfierb 'andudi Thimo
sheifrö af sedniste skörd till facila p iser uti
Kryddboden vid hörnet af Freds- och Drottninggatorna
Schflliskt KLÖFVERFRÖ *f uimHrk qnali é
finnes å Kontoret i huset Nr SS v :d Skeppsbron
fiii ^a uts
• jinffö
af 1859 års skörd samt Islands Ull å Kontoret två tr
upp i huset Nr 6 vid Skeppsbro ^-
Lefvande BLOMMOR bvd iUJaad eu utn .ärkt
stor Ge-ar .ium ed espalier slör Myrthén Provln
cer och Månadsblomsior Vir .drufvor Osiiedisfe syltad In
gefära Spanska Nötter &annvis och Va nöfter ärvr-n
aom siö re grönvna :ad Häckbur i Fru &tbuden huset
19 *id ^tsfl«smfdjegatRn
Kör 15estiilatorer
s ^å BJ ^RsKOL bränd i ugnar pi Kontoret 3 trap
po- n o i Södprsnnlmsiorp
KALK
lieqvisitioner 5 större och mindre partier ?tä 'de till
nnderieckuad inlemnfcs u .i Ka !fcaaagf«ainet vid Nya Kungs
hoiöacb un der priset modereras efter be« t-4 ilningen be
akafferhet och ief»eranser göras äfven vid Mälarens strän
der efter föregången öiYerefcS &OÄiiaxfiise
CHRISIERNSSON
A CHRISTIERNSSON
Diversehandlare
Ä .STUKDÅS KÖPA
TVn som har att aflåta en så kallad PSYCRÉ
eller större Toillatt Spegel ined vackert glas och
mahognyram torde uppgifva pris oeh adress uii förseglad
l !jstt till S N S05a inleaents i Kryddboden uti hörnet
af Regeringsgatan cr .h Enkhusgräflden
ASTU1YDAS RYRA
"I ^n Våning ora 5 å 6 Rum med nödiga ut-
hus
.bel .isen vid Stjrdssmedjegatin Skeppsbron Riddar
hustorget Gustaf Adolfs torg Regeringsgalan eller Freds
gatan
— Svar ,i hvarest en BårJan våning är beJägen
önskas u
.i biljett till U9 som inlemnas på Aftonblads
iontoret
Ifrån den 15 Maj till den l :sta Juli
2då
2stondas hyra på Songl DjargSrden 2 h 3 möblerade
RUM som äro vä belägna då pl d ?n blifvande hyres
aumman göres mindre afseende — »var emotses 2 trap
por »p i huset A vid Söderm ?»lmstorg
ÅSTUNDAS ARBSWDSRA
RA
En VATiBKQVAÄN i»ed åtffiljande jordbruk eller i
brist dt ?raf endera af desse lägenheter Svar härå torde
medJel .rs till Vaktmästaren Sjögren i Kongl Svea Hof
Bätt
UTBJUDES HYRA
"pran och med den l :sta rästkommande Jfini
till och med den 4 påföljande September för begag
nande af resande eller bättre familj frén Undet en stör
re möblerad i bäst trakten på Noiroalm välbniägen
Jjus oph va ;ser VÅNING af 3 Rum z»ed Kök och uthus
Städning och uppasSb-y fas äfven på stället om ah åstun
das NärBi»ye nnderrittelse meddelas pä £ontoret i hu
set W ^i Sk«np«brco
HPven i .i Kläda möblerade iiUM fö K«s»nda
eller RiksdaismSn nu genast i Storkyrkobrinken
husot M 14 Underrättelse leiaoas i nämnde hus en
rappa upp
Sommar-
nöje pä Diurgården Tvenne glada K13ÄT med balkong
Kök Ver .b
- >d Källare äfven ett enskilt Au si Underrät
telse fås a Madanien vid Runstyck3j :rind som afven på
PallCBitrs ^» Magasinet derstädes
§§£ pi Till Sommarnöje
ä ?llä
§pj
är att byra ?n eller tvä BYGGN1SGAK innebärande IS
Pum or
.n 2 Kok med eller utan möbler samt Stall ocb
"Vagn« 'ius belägna en f
ierdinE» väu mom Rtsiagi tull —
Uaderr .t ise fåi i biifl ^r 37 vj :1 Drottninggatan
rr7i s • iimarnöjö ti 'bj :ides eu BYGGNJNGr af
6 R-irs och Kök med en liten trädgård belägenhe
ten 3 4 -iti utom Stockholms södra tullar är utmärkt
vacker '■
•I en ;r .iv .dre insjö Yida ?e underrättelse erhal
les hos Vaktmästaren Fahlbeck i Kongl Ivosmercekol
legil hos Riddarholmen eller en trappa upp i huset Jfäl
i Clara J3erg«»rränd
Sommarnöje
Id
med det vackraste I ?ge vid Ulfsundaviken hvarest kull
iåtar flera gsnger om dagen passera gilnn knappt en
half mil landväg utom Kangsholmstull b ^slSende
af ett
vackert Bcn-ngnhus mei tvennr Våningar <» Ru«a och
Kök Stall för 7 Hästar jemte Vagnshus Trädgård etc
Tidare underrättelsa 'ås i huset 50 i Mäster Samuels
gränd kl 9 förm och klockan 8 efter mi dd äfven på
dess öfrige egor i anaeende til Söp om så åstundas
Nära Stortorget
bd
g
En större Sflubod med bästa läge eoiö i flera 2r va
rit begagnad till Branvicsmagasin är ä 'ven passande till
upplag af tarra varo
Närmarts nnderrättel #e fås hos
Kryddkrnmh Grönlufid i deas bod vid Köpmangatan
BORTKOMMET
åj
MET
T ^Örlit ^n gårjatr bo 't >a !s från disk«n uti M
A A Jacobssons Diversehandeljbod rid Drottninggatan
Nr f
i St blJtl Västtyg 8f Siden med inväfdt Silfver
1 st b vitt oeh rödt dito d :o j .0
bäd stycS ?-» »oro föra .dda mel StoelholT .s Pscibös
ntämael lo«» :c - <1 fcao '-n I ,t f
.nR t vbrcjr d
V Nor- Pör » l >r *tt«sir«ff *naft häraf utlofvas ba-
derlig Te«t
-äai niejt cå antr .äla» göres i aämnie bad
OlVEEäE
Redaktionen af MDrgoobladet får härmed äran
tillkinmgifva alt Tidningens utgi /vande ioställes till
desg ett t liracbligt antal p
-enura .erariter antecinat sig
Skulle icke efier trenne vecåovs förlopp Förläggaren an
se sig kunna utan foriust uppfyila sin öfyerensSoisimelse j
ir ed Redaktionen koraler sådant alt dä tillkännagivas i
och de influtna medlen med afdrag af trenne utkomne i
nummer ait reso Prenumeranterna återställas
Yinstlista
m® - <Ie Hamburg .Lotteriets
6 :te Klass
öf .er d« dan 1 och 4 April dragna 2CC0
nummer
(Fö
- fr girdagsbl
Vinster a 50 Mark
1 4 15 22 24 34 56 54 60 6S
72 78 84 93 99 — 109 17 50 58 40
43 49 55 64 69 75 98 — 211 23 31
55 40 46 60 92 — 310 22 30 54 35
36 39 48 56
68 75 79 _ 403 8 25
27 29 36 62 68 75 84 89 _ 509 11
15 16 31 45 54 82 85 — 612 21 52
46 67 75 79 85 89 91 99 — 712 14
20 37 69 86 95 99 — 8 !0 11 27 50
Si 55 59 75 76 96 — 915 49 53 93
— 1005 23 26 53 54 60 67 86- —
1103 9 15 17 20 27 50 52 33 59 75
76 77 83 — 1207 15 27 50 45 50 ,57
61 65 70 72 76 .85 84 86 _ 4512 57
40 49 55 70 88 96 99 — 1427 50 54
44 45 50 70 71 74
76 90 — 1530 ,45
170 75 75 81 87 92 94 99 — 1601 3
4 6 7 17 21 27 54 56 40 44 46 50
60 62 94 — 1703 18 19 22 24 25 .50
51 53 52 57 69 83 94 _ 1816 18 34
147 48 57 61 66 74 77 90 99 — 1901
j 4 16 26 61 63 71 86 95 99 — 2002
7 25 30 55 54 74 — 2102 14 69 72
30 88 — 2210 58 56 57 65 72 75 ,78
82 — 2302 17 21 23 29 49 ,55 56 72
87 90 — 2403 12 28 57 98 — 2514
36 40 42 46 50 53 56 66 79 96 99
|— 2602 14 22 32 34 35 47 51 55 ,65
80 97 — 2702 5 16 25 53 56 75 77
82 85 92 99 — 2805 17 50 53 64 88
— 2911 24 47 53 59 77 78 90 _
5000 10 11 26 30 34 36 47 52 55
65 70 75 74 ,86 88 89 90 — 5106 14
23 27 51 55 61 67 71 75 83 95 99
— 3209 10 33 70 72 79 88 93 — 3300
5 7 43 61 73 90 96 99 — 3406 9 17
41 45 46 49 53 61 — 350S 17 23 28
30 51 32 34 SI 98 — 3607 13 22
49 50 77 86 — 5709 16 46 52 55 58
62 65 90 91 — 5302 23 28 59 40
57 76 79 — 5901 14 40 45 ,50 64 71
78 80 86 88 94 99 — 4001 15 21 28
41 42 48 62 69 75 79 94 96 — 4116
18 29 44 47 48 31 90 — 4211 52 90
— 4302 35 44 65 81 85 95 97 —
4412 16 20 38 46 47 83 86 94 96 .—
4512 15 29 58 69 90 92 97 — 4605
9 18 21 36 49 — 4704 8 9 27 45
48 55 65 75 77 78 85 34 91
4811 17 26 55 65 89 96 97 — 4907
10 36 39 50 58 60 64 73
77 90 98
5001392
— 5001 3 9 26 33 44 65 67 69 90
— 5106 51 40 41 48 74 77 89 90 ,95
— 5218 19 27 55 39 55 63 76 81 83
91 95 98 — 5510 29 31 35 75 86 ,89
92 99 — 5409 15 19 26 37 62 71 _
5516 24 33 41 44 53 56 73 77 80
84 85 87 88 94 _ 3603 12 46 19 59
42 51 66 71 88 94 — 5708 9 11 15
44 34 41 53 54 37 62 65 71 95 94
— 4303 26 56 48 51 53 90 91 SO
5916 20 26 36 46 76 81 — 6014 35
39 43 46 51 37 60 69 70 95 98 —
6101 2 15 17 18 23 33 63 79 _
6206 11 14 15 16 60 71
— 6323 50
53 58 73 84 91
— 6408 43 17 47
63 70 78 79 90 — 6305 10 25 55
41 55 60 74 75 77 79 84 92 — 6608
14 19 57 45 49 74 76 78 81 82 —
6728 29 46 70 85 91 — 6804 10 51
60 67 75 75 82 85 94 — 6911 12 15
27 28 50 54 55 65 75 80 97 — 7025
39 41 58 66 74 73 ,84 95 — 7103 15
27 37 46 72 75 _ 7201 9 37 41 72
81 84 — 7509 28 S2 37 48 66 69
70
73 76 94 98 — 7411 19 27 48 58 58
67 80 85 — 7501 3 11 45 48 56 57
79 81 86 98 — 7622 50 41 55 67 .76
— 7712 2324 23 29 33 38 40 47 35
61 75 — 7831 56 54 56 61 72 80
8
82 98 _ 7906 10 11 24 20 55 56
57 39 48 31 52 64 93 — 8006 7 9
34 42 44 70 79 90 — 8102 16 2S3
•40 46 49 54 65 84 39 — 8205 24 32
58 67 68 76 80 94 — 8320 23 26 35
66 79 89 90 95 98 — 8400 4 12 *6
27 31 32 45 53 60 89 87 93 —
8301 7 11 43 52 54 65 86 87 97 —
8602 5 3 14 54 56 43 54 83
50 64
69 70 75 92 — 3713 45 64 78 79 89
_ 8810 21 29 31 83 59 63 63 78
— 10 ,104 17 25 59 47 53
88 — 10 ,202 20 50 51 44
82 83 90 — 10 ,507 25 24
62 — 10 ,401 3 28 40 49
— 10506 32 33 70 80
10 ,612 25 54
34 59 44 45
10 ,808 10 52 54 57 42 74 77 si —
10 ^900 7 49 21 35 79 85 85 91 96
— 11 ,005 7 15 23 33 40 42 43 50
63 65 70 90 94 — 11 ,108 23 24 26
66 73 78 86 — 11 ,225
vo CO f >n un
j t >c ^U vj
i 58 63 68 78 82 93 —
--
46 47 59 65
76 36 89 — 11 ,502 5
43 49 54 96 — 11 ,422
72 84 97 98
73 79 93 94
55 6a 83 ,1
46 79 80
°7 "Yl 10
39 60 76
86 90
i
74 97 — 11 ,989 36 43
— 42 ,004 10 18
92 98 — 12 ,106
49 «2 — 12 209
— 12 ,342 SI 53
21 22 25 27 54 36 37
93 — 12 528 31 51 57
3 70 80 86 90
vo CO f >n un
t >c ^Uvj
5
i 58 63 68 78 82 93 —
1
42 7477si—
68 78 82 93
--
1
Ilandtv rkericrna
Fabrikerna
Manufakturerna och
Hemslöjderna
— 11 ,602
3
— 11 ,516
j
utan annat undantag i afseende på fr iklarcs art än
för dera som icke skulle bibehålla sig oför
02 ändrade under e x p o s i t i o n s t i d c n
Expositionen öppnas i början af JUNI m ä
n a d
Tiden för dess upphörande kommer att under dess fort
sättning kungöras
Exposilioosnrtlklarnr åtföljda af dubbla förteclalngar
deröfver med utsatt pris på hvad som deraf får under
expositionstiden afyttras emollagas i expositionslokalen
mellan il {O och 1 f in samt kl 3 och G « m„ emot
qvitto å det ena förtecknings-exemplaret af Hr Bruks
patroi Bergstkk och qvarb ifva ucder expositioastiilen
17 ji föreningen» vård samt på dess ansvar
Då artiklarnes uppställning måste rättas efter deras
95
68
SS
16
72
91
39
68
i
54
05
81
i art och den för olika föremål mest passandeplats
76 |är det för de exponerandn sjelfva förmånligt att under
emottagniagslidcn låta inlawna dem så snart son
möjligt och innan det helas aaordaUg måste bestämdt
vara uppgjord
Skh
46 47 59 65
23 29 54 39
24 25 30 54
24 47 49 51
17 26 49 57
4 19 22 56 59 47 64 70 83 86 95
95 — 11 ,705 9 21 53 57 58 60 68
79 80 88 98 — 11 ,805 3 8 21 34 SS
— 11 ,422
17
62 6G 72
46 63 91
23 35 39
78 86
— 12 ,402
60 65 66
50
56
23
46
68
66 68
i
54 54
12 ,705
7681
i
/0 76
93 — 12 528 31 51
57 63 66
91 — 12 ,601 8 10 20 25 25 54 54
63 69 70 84 89 91 94 97 _ 12 ,705
9 13 19 21 27 45 52 60 65 76 81
93 94 93 — 12 ,316 17 25 27 23 35
37 40 41 43 45 51 55 73
— 42 ,904 5 6 8 38 45 52
98 _ 15 ,018 28 29 33 53
/0 76
74 81 92
83 91 93
42 48 84
71 84 91 92 95 — 13 ,102
30 36 45 58 80 84 92 —
17 27 56 43 49 39 63
15 ,507 9 15 16 27 50 34
Stockholm i November 1839
Svenska Industriföreningens Direktion
74 81 92
83 91 93
42 48
7 12
13 ,201
76 91
36 57
84
20
16
59
92
93
84
20
16
59
57i
Iptt bi 'dadt utländskt f .untimmer med mang
3ripr vana vid undervåning och grundlig iSnaeiiasi i
Tyska Fransyska och Svtnska språken önskar en för si
ca kunskaper psssando plats Helst skulle hon dock som
sällskap vilja älfölja någon bildad familj påen resa utom
lands Den som härå fäster uppmärksamhet tordebenäget på
AflODbiadskontor t inlemna sin adress uti förseglad bil
jett- till E N för alt inflätats närmare och tillfredsstäl
lande underrättelser På samma ställe finnes ett skriftligt
j [7 |betyg af Hr Professor C J Lundevall hvaraf tacan kan
inhezata altt hvad man önskar v *ta derom
45 51 62 67 70 82 — 45 ,406 16
18 55 61 88 — 13 504 8 15 39 54 57 ,i
65 69 71 86 87 88 94 96 — 13 ,602
j [7 |betyg
inhez
5 15 50 66 75 74 ,75 85 97 — 15 ,706
En S
«1 Sfi HR RO TA 7« QR c ,t i staed
ÖJ ö» oo oo ou /4 4 ii »O
skar
15 ,825 40 44 ,5 9o — 15 ,904 49 36 Kom
60 70 72 78 87 90 jnom
ocb å
TlISJSRr
enligt denna lista ulfallne hoi underiPcl4nad
'od«ia
v r -i a - oc vakta
bora jamte Frilotter utiaaas till den 26 jdaj
lUli h
Stokhld9 Mj 1840
stund
"Herrar Landtmätare
Stockholm den 9
Maj 1840
J L STRINDBERG
En Studerande född af hederliga föräldrar hvilken af bri
staede tillgångar blifrit r ödgad öfvernifva sina st-d er ön
skar med det snarast plats låsom Elev hos liägon .f Hrr
Kommissions- eller Afvittrings-Landtmätare Han är ge
nom flera års konditionerande ven vid barns undervisning
ocb åtager sig i fall på stället finnas bsrn att vid ledig»
od«iadt förtroende cöres i»ynncrhet afstende
vaktas i forseglad biljett till Sidenfabrikören J W
%i
stunder undervisa dem På allt hyggligt bemötande och
Svar af
I
Boström
vaktas i forseglad biljett till Sidenfabr
Uli hlI ,pl Nr 8 gtirkyrk .brinker
Storkyrkobrinker
LOTTER
till
8 :de Varu-Lotteriets I lil
gararktoradt af undertecknad
säljas å 32 sk Bko hos undertecknad samt i landsorten
Alla Niter i 6 klassen erhålla en Medalj i Brons öfver
afl Eriebiskopen m m J O WALLIN
C O STRINDBERG J L STRINDBERG
1 Tapisserihandeln
Wesierlånggatan M 28
finnes ett vxl porleradt LAGER af alla till Tapisserier
hörande artiklar som säljas såväl i parti som minut
bestående af
Silke
Ylle- och Bomulls-Stramalj i 8lla kulörer
Silkes-Icnitat ;ous-Stramalj af alla bredder
Linne-SlraraalJ (så kallad Hårduk
Superfint Zephir- eller Terneaux-Garn
Sandperlor i alla möjliga ch &tteringar
Guld
Silfver- och Stålperlor
Cheniller till brodering och »»ontering
Tapisseri-Mönster större och mindre
Tapisseri-Silke
Peri- noh Tapis ^eri-PynSlar m m
Tapisseri-Silke
Peri- noh Tapis ^e
J B
p
Peri- noh Tapis ^eri-PynSlar m m
J B Jacobsson
Snickare
har äran rekommendera »ig med förfärdigande af alla
slag Snickarearbeten Uti mitt Magasin vid Stora Nyga
tan finnas färdiga så väl af Mahogny <ona Björk Ch :ffo-
Iih GtikSäSffh
Bj te mot Handelsvaror af alla slag
k
Pe
g
De som önska att handla ett större antal lotter å 2 :dra
Stads-Egendoms-Lotteriet mea i stället för panningar hel
dre lemna varor kunna sådan handel uppgöra om de före
den 15 dennes derom bf»haga anmäla sig på kontoret l tr j
upp uti huset M 5 vid Munkbron iaéd uppgift af varor- j
ne deras beskaffenhet ocb värde som ej må understiga har är
Frmtio Rdr Efter den *5 kan sädan byteshaud» icke slag Sn
ifråira 'romna
'tan fin
prrr —
■— r inierer
r OF Herrar JUlkSuagSrilcill Istolar
tillfälle att godbets .»llt gynna en sjuklig och i bekymiaer ^ed m
-
-
_ Byråer
bord
m m
het an
mitt yr
och hv
easte p
elier m
fäster
stad-i hederlig FAMILJ med föga uppoffring medelst kö
parde af lotter b 2 :ne deras egenhändiga arbeten Inlem
nade å Aftonblads- och Dagbladskontoren Som ej vin
ningslystnad u 'nn den behöfvasdc anspråklöshöten begär
uppmuntran vågar scan caotse det .bästa resultat till den
*9 Maj på aftonen dragningen sker d 20 Maj Loitlistor
finnas på nämnda kontor
Exposition i ^Stockholm
år 1840
af
SVENSKA NÄRINGARS ALSTER
som i
tad ifr
muels
„ samm
Med anledning a den år tS ^O .nträfrande Biksdag ocb liRl d
då i bufvudstaden förvarnade besök ifrån B ,kel alla or- äfvPn I
ter har Svenska Indnstnforemogen efter nästan enhälligt pl 33
uttryckt önskan af de producenter som bufvudsakligast ——
deltagit i förra årens expositioner till förstnämnda år upp
skjutit den som äfven år 1839 var härstädes tillämnad
H K H KRONPRINSEN Föreningens Höge Beskydda
re har i nåder behagat upplåta plats för den nu i fråga
vrrande expositionen i EJ K B Hertig Carls palats
vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm och så
lunda täckts bugna den Inhemska näringsfliten Ried sam
ma höqa Vrtderraäle af hägn och uppmuntran som vid
1854 års exposition Äfven denna hölls under Rikets Stän
ders närvaro i hufvudstaden och följaktligen inträffar
den som nu förberedes under väsendtiigea lika yttre
omständigheter med den nyssnämnda Dt *t bör då för« :o
das att den äfven till sin inre halt skall icke allenast kun
na jemföra» dermed utan flera anledningar låta ock hop
pas ea större män ^d och omvexling af expositionsföre
mål nu än då Sex år hafva sedan förflutit och hvad som
då var för mången en nyhet bar under mellantiden äfven
genom förtjenstfulla bemödanden i flera landsorter blifvit
anera bekant Derigenom har man äfven i Sverige hun
nit alimännare
inse vjgten af att kunna samtidigt öf
verskåda en mång 'ald af fullständigare varuprof från be
stämdt kända producenter och att obehindradt gransfca
dem ett tillfälle som med ringa framgång söies j de hand
landes lager der mångfalden oftast måste åsidosättas för
qvant ;teten der någon upplysning om varornas verkliga
härkomst sällan lika lätt och tillförlitligt kan meddelas
_
Förs
rade so
numera
Reqv
samhet
Till
tillkän
i fö-fs
förut
bearbe
Stockb
e
han »f
att rf .f
vara h
den res
äfven m
stille f
och der omständligare undersökningar af flera personer på person
D
I R0LMI5ERGSKA Bokbind .Jn säljas lotte '- a 3
Tijj 1 :sla Guld- och Silfver-Varu Klass-Lotteritt i S
Dhöi ilö
Vadd-fabriken
Tak-Papp
pp
Försäljning af denna välkända orh allmänt ackredite
rade sort sosa Flr J F Hassel i lifstiden inaehaft flunes
numera hos under 'ecknad
Reqvisitioner från Lanrfsorterne expedieras med slynd
samhet då bestämd adress uppgifves
CÅHK
C Åtra HÅKSBERG
Stockholm
Till unavitand» »f kollision får undertecknad
tillkännegifva på fleras begärar redan gått
i fö-fsm-m» om utgifvsndet gf Forhältning 1 min
förut utpifoa Samling af öfningar för Pianoforte
bearbetade tfhr Herz och Kallibrenners melhodtr
Stockbotri Hen 14 Maj 1840 0 D WINGE
en resaide den 1 denne inkom pä nedre
Gäs 'g :fvarcj >5 |-den vid Tottr .äs I iissMO socken »öttef
han »f ei Hieta omkring 25 års ålder hvilken i stället för
att rf .fr det täcka könets vana söka att behaga tycktes
vara högeligen förgrymmnd på mankönet i thy hon öfvorföll
den resande marspertonm ei allenast med otidig® ord utan
äfven med slag _ F .n dylik händelse har handt» samma
stille för cirka S år seden med cn antaa resande Etans-
D
De högsta vinsterna i detta I .otteri inlösa» med
2000 1355 16 och 1000 Rdr Bko
— 1 :stct Guld- Silfver- Möbel- och Industri
De högsta vinsleran i delta Lotteri Inlösas sjed
d
250 150 och 100 Hollän
Mblh I
— 2 :dra Guld Silfver- Möbel- och Industri-Lotteri
De högsta vinsterna i detta Latterf iolöju med
®
®66 Rdy 52 sk BanliO-
8 :de Svenska Varv-Lotteriet
Högsta vinsterna i del 'a Lottet i inlösas mrd
1000 500 400 500 200 o
Plant till ofvanstående 4 Lotterier ulde as gratis
V8rs .ll ningen *f lotter t il S :stn och 2 :d 'a Gäld- 8 l
till S :do Svenska Varu-LoKeriet samt J ;sta GsW och ä ifv
STÖCEHÖUf hen L J HJERTA liSl
sas mrd
1000 500 400 500 200 o
åd4 Ltti
tan finns ärga så vägy BjrCh :ffo
inierer Imperial- och Gustavianska Sängar Soffor och
Istolar så *al med som u ?aw bildhuggeriarbeten Spelbord
^ed massiva skifvor och svarfvade fötter Fmntimmers
Byråer med och utan skifinrättning Kommoder Natt
bord Rottinffattolar af gentil fason med svarfvade fötter
m m allt af egen tillverkning ocb för hvars varaktig
het ansvaras Beställningar Knottagas på allt hvad till
mitt yrke fcörer sa väl uti Möbler som Byggnadsarbeten
och hvilket med skyrdsambet ackuratess samt för billi
easte priser skall blifva expedieradt då derom tillsägeg
elier med mig korresponderas under adress huset M 32
fäster Samuels gränd
som i mångn Jr varit idkad utaf fru C Feron är nu flyt
tad ifrån Clara Bergsgränd huset M SO till Mäster Sa
muels gränd huset Nr 38 det tredje från Drottninggatan
samma hns som Hökareboden är Tillverkas sökt van-
liRl d ,„ vS „hetad« SiiJres- och Bomullsvadden hvilket
äfvPn I !rr Handlande tilllännagifves äfven Täckvadd å4«
pl 33 s ^tnnrd j f» nnD
—— —
T
e '- a 32 sk Bko till följande Lotterier
itt i Stockholm utan Niter
Lotteriet
dska fulivigtiga DuLater
ch 133 Bd 16 sk Banko
*er- Möbel- och Induslri-Lotterierna nppiör d (n 92 ocb
fver-Varu-K !fls :-Lotteri .t den 27 Maj
Sli Nyga '» »idi omet Korg Pcstfeiret