Aftonbladet Fredagen den 15 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-15
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-15
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-15
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-15
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 15 Maj 1840

Sida 1

M 112
Fredagen
DET TJUGONDEFÖKSTA
deri 15 Maj
*et Stockholm för belt år 10 Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 32 slr tre manader 5 IUr Barto Lösa Numror 2 Banko Prenumsralion och Utdelning i B adets Kontor vid Städs Smedje ^aiaa i f d Zetrjei Bod vid
Ö ä- >ggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatcrne i Bromans Bod i hörnet af Drottn {nggat *n och Clara Bergsgränd i Björlikgs vid Kangsbflc &en i Eissens i hörnet af Regeringsgatan och Jafrobt gränd
1 I .indroths v h Norriandsgalan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lageryalls Enkas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af Horns- och Repslag ^regatorne å Söder
i Nybergs vid Götbgatan sasct i huset Nr 58 vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast i förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .flnidd
"VIGDE I STOCKHOLM Yifrtualiebandlaren Jonas Ny
Eaa Orlssoa och Mamsell Johanna Berchsrdina Wick
mrn dio ?0 cenaes
DODE STOCKHOLM Öfversten R S O Conrad
Reinhod Åkerhjelm d 3 d *s 81 år
— Kryddfcramband
la ^en Joach m FoLstedt d 5 d :s 80 år
— F d Waktmä
sl &V n v i i General-Tullstyrelsen Lorentz Niclas Klingström
d ö nära 48 år — Konirollören J J Ualetskös En
is C rolina Maria Bergman d i2 d :s 64 år
DÖDE I LANDSORTERNA Prosten och Kyrkoherden
öfver Angelstads Pastorat Jubel-Magistern Per Abraham
Burvle uti Angelstads Presigä-d dea i7 sistl April 81
år
— Mr sell Öelena Scfia Wåhlin dot er af all Pro
▼itcia» Låfcaren Arsesoren Doktor A Wohlin i Jönkö
ping d 7 d s 73 år
PAT8NT Tillagdt Fabriks-idkaren Victor Sjöberg å
af h nom uppfunna fö bättringar i sättet att förfärdiga
br :nd r tor
— Äfven åt densamme å en af honom upp
funnen f bättring 1 sättet att förfärdiga köisfpisar så
väl fusts .åe de som llyttbara
HANDELS - UNDERRÄTTELSE Svenska och Norska
KonAulsbe a tn ngen i Triest b ^strides under 8 månader
rät nan fr ;n den i Maj af Handlanden C Buchler
L &D1GA TJÄNSTER HaradshöfuingeEmbetet i Trögd
Åsun-a Habo och Bro Häraders Domsaga ansökningar
ing fvas ti 1 Svea Elof-Rätt inom 06 dagar från d 4 d :s
— K locfcire-lägerheten i Huaröds och Svensköps försam
la jar a Lunds Stift sötes hos Prosten P N Anglin på
Caris ans <1 och Huaröd
OFFENTLIGA STASIPilKGAR 1 BORGENÄRER Af
Svea BC Rått (genoTt årsstämma gar Öfversten Carl Wil
helm .f SiMéns d 7 Maj samt Ryttaiästaren Gustaf Fre
dr x Olof Burenstams il 4 Maj ;84f Löjtnanten Hans
Ren |fc Du fti .z 's och Öfverste-Löjtnanien Lays Darid
Kalles den förras den 6 den sednares d fO nästa No
vfirber
— Jöfmgers H .R förre Gästgifvaren Anders
Skogs i Seblet å andra »tgd af Tlog sex månader från
d n 4 sls 'i April samt Bonden Hans Peter Olofssons i
Gärde och haiis hustrus å ur tina Ting d 2 nästb No
vecr be
MY DIG förBlsrad af Jujlitfe-KftlJegiam och Förmyn
dare- feen»maren i Stockholm Traktören J Paté
ARF 'i ;fallet Sn ciraren Erik Jansson Lunibergs arf
vtlyf ts hos Bonden Jan Andersson i Hof <ra by O
d *n >a Sockan af Stockholms län — Sjömannen Alexan
der AP .de ?s ^on f ån Sporrhaga Släps S-n af H <l !an *s Län
eft r »ln-a fö-åld ^ar anmäle sig hos sisa anhöriga derstä
des
— Ki ?duansmakare-gesälien Nils Lagerlunds arfvln
ga an
- ale s ,i hoi Pastors-Embetet i Gällstad adress
Ulric b ^anr — Pigan Rebecka Oiofsdotter från Eckerud
ited»o il .t .ad till C ;hrineb«rg af Werar .lann» Läa anmä
le sig bos Häradsdomaren Johan Andersson adress We
cerj org och La-Aaått
BOUPPTECKNINGAR Efter Hofstallmästaren Friherre
"Werner G voa Schwerin anmäles hos I»i ?pek ;or Erlands
non adress Landskrona och Zireköpinge eller i Stock
holm hos Seiretera-en i Jern-Kontoret Gab Lagergren
före d-D månads »lut
— Efter Brukspatronen P Jub
Jir» på Lilla Holje i Bekinge Län anmäles hos Bruks
Arrendatcrn G Sva &berg inösa en månad efter d 7ti :s
ad ess Cark hamn och Holje-
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDE BofchamäJarne Törn
qvist et Bergers d 25 d :s kl 5 e ai å BörskäUaren
Fabrikören Joh Fr Bra nits den 20 d :s kl 6 e m å
Båihuskälliren i Hernösand Willfaei Elders d i5 in t
Ju k t Il 10 f an hos P B Sanderson i Jötifeoping Öf
>erste Löjtcanten Henrik Sebastian Tbaros d 50 ds kl
5 e ri å Köpings Gästgifv gd Assetsoren Muntzings
d tö d :s kl 4 e m u ,i gården Nr 145 i Westeiås Städs
Vestra Qvarter Aktören E Stjernströms d 18 d :s kl 5
e m ä Källaren i hörnet af Norra Smedjeftataa ccb Ja
kobs gränd Handlanden J E Damring d 23 d :s kl 5
e m- å Stadskällaren i Umeå
SPSrKTABSL Pä Kongl ffceatem i l .örda
tiil farman för Sånglä ?aren därstädes Hr J A Berg för
för <ta k
.n Scener ur Operan Kärle .s-Drycken Musiken
af Dorizetti hvarefter for f g :n Lucie eller Bruden
jrån Lammeemoor
Med Hins Kongl M *j :ts AIIerDådi {s 'e tillståcd
Uppm .icad nf de störa bifall j *C skiirdade af de-i v»r
dade Alifiiatheieo Onsdagen d 15 Msj då jag bat ^e aa
Bcnserat min sisin Rrprefeatatioa och pä Publikens be
gäran gaf danna föreställaing utan Appnrater lager jag
mig den anledning alt Måndagen den i3 Maj i f d
Kifsleinsia hoset gifva ännu en Representation pä sam
k a täit till förmän for en nödlidande familj och
b -ygsr jag bärmed Resp Publiken min uppriktiga tack
B» *het för del isig visade bifall
Kepresenia iocen börjrr kl half 8 e m
Priserne aro i Banko
Kursererade platser 'O sk
^remiére 52»
Seccnde 24 a
"BHieiter örsäljss hos Br Cavidsson koset Sr 13 vid
Ir t ;i osealan pä OperakSUaies samt tid intrången
A v OLIVO
Med Bögved
-rfcörligt tillstSnd gifvsr undertecknad Sön
dsit den 17 Mai å VauxhMlen pa Eoogl Djurgärden £N
M OR RSPRKSENTA110N 1 3 a ?delningsr
— hvaraf Fru
.lorahp frSn Chtls iania tomrEer au fö evis» sini o 'ö
bcänieli ;» Experimenter ioio sffiicherna vidare ioairaa
att till£änn»gif»a J I RIEGO
Fält- ccSi Harmoni-Musik
vppföres näst &oxs f ?önc 'ag uti »tora Mos rbacltes Trädgård
från kl haif 6 till fca !f 40 eft .midd sä >ida vadeileken
det tillåter
i 7 gärden af tillsammans 553 tunneland meo af dessa
begagnas ännu f5 :ne gärden till Äng och Bete Tolf bus
Eiansplaner finnas vid Egeudomeo utgörande tillhopa 297
tunneland brilkas brukare göra 23 tarledagsverken i
i reckan äfvensom vissa kö ^slor och qvhinsdagsverken
j en skattlagd vattenmjölqvarn ined dertill börande St tan
neland jord är bortiemnaa såsom donation på innebafva
rens lifstid emot en årlig afgift af 9S Lbp :d Rsgmjö och
1 JiO Lisp .d Kornmjöl I trakten ikring Egendomen finnas
j åtskilliga Frälse skattehemman hvilfcas iigare äro skyldi
i dige verkställa arbete till densamma Detta beslår för
I det mesta deri att de s &ola hösta och inköra höet från
2i0 tunneland Äng transportera omkring 200 tunnor säd
tiil städerna fälla och hemköra ved från närgränsande
skogar camt göra åtskilliga d &gsköralor och dagsverken
om hösten äfven *om 5 dagsverken i hvarje vecka etc j
All jorden till Egendomen är odelbar och till sin aldra j
största del utmärkt god rika mergellager finnas äfven-
som torf tiil husbehof och med Egendomen följer en
nyligen tillköpt skogslott belägen 4 1-4 sail från stället
j bestående af iS tunneland tät Bokskog Husen äro i godt j
stånd och rymliga Ladugårdshusen af gråsten Bonings-
husen och Magazinet äro Brandförsäkrade i Allmänna
Brandförsaknogsifirältningan för 11 ,900 jRdr Bko hvaraf
S :ne års inbetaloinRsskyldigbet återstår samt Ladugårds
husen i Häradets Brandstodsförening för 6650 Rdr Bko j
Egendomen kan antingen emottagas genast eller oc£ j
nästa vår i förra fallet bör inventarium samt den
väisnde grödan öfvertagas efter särskildt uppgjord och i
gedkäftd värdering hvarföre äfven betalning erlägges kon •
tant eller inom 3 :rie månaders tid emot godkänd borgen
föröfrigt blifva betalningsviikoren förmånlige emedan nå
gra inteckningar finnas som kunna öfvertagas och det öf-
riga så småningom kan få betalas Skulle närmare un
derrätt ^lier önskas så har Hr Kammarherren C Eallen
borg boende uti Bergsirahlska huset åt Riddarhustorget
till i Stockholm benäget åtagit sig lemna d ^m Cimbrits
hacin och Ingelstad i Maj 4840 S PETTERSON
Inspektor
Stor Läder-Auktion i
Nykö p ing
Genom nfjeniliii Auktion som förrättas vid här
varande Skeppsbro Fredagen den 82 näslkomvian
dc Mij månad och börjas klockan 9 före ocli 3 rf
termiddaycn försäljes till den mestbjuiande Ht
större parti läder tillhörigt K a rd u an s m aka ren Pehr
Kjellgrens Iionkursmassa och beslående af /lera
hundra halfva hudar Weslindiskl och Cirkassiskl
Sulläder Uiridsulläder passerade och juftade Ko
hudar och Kalfskinn blankade och pressade Bock
och Fårskinn med flera sorler samt omkring 300
tunnor Ekbark hvilket allt kan få beses vid skeen
de anmälan hos Gode männen i Konkursen Hrr
P et A Löfrenius och Handlanden A Andersson
Betalningstiden är 14 dagar efter Auktionsförrält
ninqen dock kan genom öfverenskommelse med bc
mältr Gode män och emot fullgod säkerhet längre
anståndslid erhållas Nyköping d 24 April 1840
Auktionskammarens Föreståndare
rjf Ångfartyget Gripen afgår från Stockholm
Thorsdagin den 21 öfvcrligoer i Nyköping Auk
tionsdagen Fredagen den 22 och återvänder till
Stockholm Lördagm den 23 Haj hvilket huga
de Stockholms spekulanter lillkännagifvcs
d
Gode män
A TULL-AUKTION
kommer Tisdagen d 19 dennes på vanligt ställe i Tull
huset kl 9 f .m till fri disposition att försäljas Ett stör
re perti till mer och mindre del sksdad Tobsksstjelk
d«rå prof dagen före Aufclion frän kl 9 till 1 f m fin
nes Itu bese StdcihMm »5 Mn 4S *o
Tisdagen den 19 Maj
1 :1 12 på dagen
p
upphör Lottförsäljningen till 2 :dra
siads-Egendoms-Lotteriet hos Herrar j
Lotteri-Ombud i Stockholm Den
med Dagbladet for d 15 dennes med
följande Plan utvisar de mångfaldigt
större vinster som å detta Lotteri i
jemförelse med öfrige Lotterier äro
alt påräkna hvaribland må nämnas
att om allenast EN NUMMER utkom
mer kan denna genom frilott till på
medfÖra en vinst
llrr Lotteri
Ombud anmodas att Tisdagen efter
kl 12 på dagen de osålde Lotterne
till Kontoret återlemna
följande dragnin0
af 200 Rdr Rgs värde
Bo Chr ROOS
AUXTIONSF-
AUX
Enligt Borgenärernas uti Kacitoafherrfn J O
li ;f
'psrres Enkes Fru Louise Uifspsrres Kockurs
cen a sisilidne April och förlidne gårdag fattade beslut
kommer Konkursmassans ägande hälft uti Kronoskatte
Kusthållet SÄTRA ett mantal med växande gröda och till
hörande Augments-ränta a t å Auk :ion som förrättas på
"Wärdshuset Stallmästaregården lördagen d 6 nästkom
mande Joni kl 12 på dagen ovilkorligen till den högst
bjudande i uppslag försäljas och åtta da ^nr derefter till
trädas Egendomen som är belägen i Stockholms Län
Sollentuna Härad af Eds Socken invid en vik af Målaren
nära segelleden till Upsala 2 1-2 mli landväg från Stock
holm utom Norrtull med u-märkt vackert läge är för
sedd med i godt skick varande rymlize och prydlige A
liytrgnader för Ståndspersoner Tegelbruk ,husbehofs Vatten
,p v ro en större Trädgård samt godt Fiske och jmnig
löfta "t Enligt Charta med beskrifning består hela Egen
domen af 60 Tunnland 21 kappland Åker 41 Tunnland
15 kappland Äng 165 Tunnland 1C kappland Skog och
utmark samt Tunnland 4 kappl Gärdes- och Angs
i >ackar Af Köpeskillingen betalas vid Auktionstillfället
såsom handpenning 1000 Rdr Banko och återstoden så
framt emot förmodan överenskommelse derom med ln
teckningshafvarne icke skulle kunna träffa kommer att
sex månader derefter erläggas Närmare beskrifning om
Cgendomens beskaffer .het och uppjift på köpetllkoren lem
näs så väl på stället som hos en af Sysslomännen Uof
Kacrereraren Pet-ersson boende 1 huset Nr 8 vid Drott
ninggatan i Stockholm
Kommande jemväl *id ofvanberörd <3 tillfälle den an
dra oälften af Egendomen att till fö j3 af ägarens begif
vande å frivillig Auktion utbjudas Stockholm den 1
Maj iö40 Syssloman
Auktion på JLamltegendom
LBrcJagen den A nästkommande Joli lil 12 pä dagen
försäljes genom äppfn och frivillig Auiilo3 som bälles
på stSHei Säierlet I .NGELSTAD G 5-8 siantal iesockne
Frälse beläget i "hristianslndä Län Iogelslads Härad ort
Socken 1 1-2 mil från Cimbrilshassn och ii 1-2 från
Tsiad Beenjomen soiti bsr 1865 Tunoeluad består af
iveone särskildta delar sjelfva Ingelstad och Ladusårdep
Kjgärd den fii ra bar 7 gärden af t :lls«mmaas 562 luo
neland hvaraf SO Jnna icSe äro odlade 188 tunneland
Äng isatt S39 dito Betesffi»rt Nys5
rd är äfven indelad
ngfarlyget M A L M Ö
afgår från MALMÖ till KÖPENHAMN hvarje Ä ?åndags-
OdfiJd
och O .i ^dags-förrr .iJdag
» KÖPENHAMN till Ä :ALMÖ hvarje Måndags
ocb Lördegs-e ;terBnfddag
» KÖPENHAMN till LYBECK hvarje Oasdsgs
efi» rmiddsg
j LYBECK till KÖPENHAMN livarje Fredags
ef .e ra 'iddag
Passagerare landsättas i lubeck och ej i Traveniunde
dit r«san !råa Köpenhamn göres på omfcnng 46 timmar
Kesande frår» Malmö till Käpechamn npptbälla Ig 41 tim
mar i Köpenha &n
A ngfartyg s-Kom munikation
ll
emellan
Cronstadt Reval Helsingfors
Åbo och Stockholm
Abo Ångfartygs-Bolags Ivenne Ar .g *bot»erter STORFUR
STEN om SO bä >tars kiaft förd af KÄD 'en S W Pa
Lt-a och FURST MENSrillKOFF om 90 hästars fcrafl
förd af Kapten j F uallken komma ait göra regn
liera lärer escelhn ofvsn :3ämj .de platser
Fartygens afgSngsdagar äro till och med den JO Sep
tember skiftevis en gSng i veckan fräa hvarje station
nemligen Från
Cronstadt till Reval Thorsdtr 1 Helsingfors till Åbo Sänd-r
Reval till Cronstadt Ti ?d»gsr 1 Abo till He *slcgf ora $önd :r
Reval tiil Helsingfors Lör l :r A o Ul Stockh oj ai M5na :r
Helsingfors till Reval ,Miod r Stockholm tjjj Åbo Fred :r
De turer som Ang 'artygen efJer dm 10 September
komma att verkställ ?- kungöras under >oppet af somma
ren
och i händelse ej oförutsedda hitider inträff» så bör
jar Ångfartyget Furst MessehikofT kin lur 8öad *gen der
17 Maj till Helsingfors samt Storfursten Måndagen den
IS Maj tiil Sioclho 'm
Afgångstimaiarne b ^stäiDmas cennm serskilda aooon
ser för hvar ;e resa Åbo den S5 Mars 1850
Dipektionen
ÅNGSKONEHTEN WORRLÅWD-
förd af Kapiten N Is Åbmansson a ^år ha ?if»ån Söndagen
den 17 dennes k 6 f ro l 11 Hercö-and o h antöper un
der vägpn Öregrund
(iefl SöJerha .T .n
Hudiksvall oc
Sundsvall Till alla ofvancä ^nde pla ser e« ;otta ^as Pas
sagerare och Fråktgods Som Fartyget icke tår till land
vid Öregrund böra såväl Passagerare soai gods i båtar
derstädes afhämtas Biljetter för passagerare försäljas på
undertecknads Kontor vid Slottsbacken Rest *ura 'on fin
nes ombord Carl Rob FORSiiRÉN-
Till Götlieborg
g
ÅWCäFARTYGBT D :L THUNBERG
SPliåfåSkhGh
Kapt S P Schneli går från Stockholm till Gö hebo g
Söndagen den 17 Maj kl S f kl och m 'diager gods
och passagerare Söderköping Berg Motala Eken We
nersborg och öfrige i vägsn varande platser anlöpa
hvarest gods och passagerare allemnas och emottagas
Obetalle bref medtagas till de Postkontor som passeras
^iijetter för Passagerare säljes hos L J Blomqvist p
Ångbåtskontoret l Storkyrkobrinien
ÅNGFARTYGET POLHEM
CGfå
fördt af Kapten C G Stuart afgår kanalvägen trän Gö
theborg till Stockholm ihorsdagea den Si «ennes kloc
kan 6 förm och fortsätter se ^au sina turer pä det sätt
att resan anträdes från Göiheborg Thorsdugarne kl 6 f
m den 4 och IS Juni 2 16 och SO Juli *3 och 27
Augasti
-fO och 24 September sssmt från Stockholm Ons
dagarne kl 5 förm den 10 och 24 Jani 8 oeö 2 Juli
5 och 19 Augusti och 2 i6 och 30 September
— A la
platser *id Giitba Karssl anlöpas och gods ocb passage
rare afsmn ^s och emottagas
— Enligt med Kongl Post
verket trålfad öfvereoä5 :om .melse medtagas obetalte och
orekommenderade bref till de i vägen varande postkon
tor
— Restauration fiises ombord — Fartygets Kosa
misionäreir äro i Gö heborg Hr F et H G WessberK « ^ch
i Stockholm Hr J L Blomqvist Götheborg den 9 Maj
1810 Direktionen
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgår nila Tisdagar kl o e bi tili SÖDERTELGE WE
STESVIK ocn WISBY
sacit åieräossiiner Lördagsaftnar
»e Biljetter säljas hos G O Strindberg vid Stadssmed
jegaian
ÅNGFARTYGET KOMMENDÖR-
KAPTEN Kapten H ,Ramstén afgår från Stockholm till
Jönköping Onsdagen den 20 Maj kl 6 f m samt åter
vänder »råu Jönköping till Stockholm Måndagen den 85 i
s .m Vid f .å väl ned- som upp-resan anlöpes Söd ^rlelga
Söderfeöpiog och alla vid östra kanallinien varande statio
ner äfvensom Hjellö egendom nära Hjo Biljetter säljas
hos farty ^Hs koccmissionärer ör Uaean-Kapitenea och
Riddaren L Adlerbjelke i Jönköping ocb L J Bio» q vist
på Ångbätskontoret vid Storkyrkobrinken i Stoclkbolm
Fraktgods emottagas ombord efter serskild Taxa ocb bör
vara aflemnadt kl 4 e m dagen före afresan Rest-ju
ration finnes ombord
— Resorna fortsättas lika
soKi fötl ar i ?å att fartyget går
från Stockholm den 40 210 och 30 »
och från Jönköping den 15 och 25 1 bvarJe EQ ^nad
Till Nyköping
Anpfartyget ELLIDA som nu undergått
betydlig reparation och blifvit forsedt med ny panna af
går Tisdagen den i9 Maj kl 6 f .m till Söder-Telge och
Nyköping somt återvänder hit Thorsdagen den 21 viii
samma tid Biljetter för passagerare säljas i Tjäders bod
vid Ridda»hu»torget Fraktgods bör vara alleiaunadt om
bord till kl 6 e m föregående dag Restauration fin
nes ombord
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
aTgår hrarje Tisdags och Fredags morgon kl 8 till Streng
näs och Westerås samt Sterränder Oasdagar och Lörda
gar rid urnas tid Fartyget aoloper Strengnäs på afre
san il 1-8 til 1 och pä återresan kl 1-2 till It f bi
Biljetter för pssjagerare sälja» i Stockholm ä Redcrikon
toret Nr 89 Lilla Nygatan i Strengnäs hos Handlanden
Kyäberg ocb i Westerås bo» Inspektor Alström Proper
Restauration lianes ombord
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Thoirtaga och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f m Biljetter säljas uti L J Warodell» Tspetaoagaain
i Bt-rgstrafclska huset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Koerisnissionärea betala dem ombord med 8 sk Bio
förhöjd afgift
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget FREJA alla Öosdagar och Fredagar kl
8 f .m samt åter Thorsdagar och Lördagar s t Biljet
ter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedjegetan
—■
Köpas Biljetter ombord erläggas 8 sk Bko öfver Taxan
Ef FREJAS resa tiil Mariasfred Söndagen
den 17 JVlaj inställer
TILL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
afgår Ångfartyget FREJA »illa Måndagar kl 9 fm samt
åter nlla Tisdagar kl 8 f m Biljetter säljas hos C O
Strindberg vid Stadssmedjegatan
ÅNGFARTYGET DAL .ARNE
afgårb *arje Onsdag och Lördag kl 6 f .m med lastpråm
från Stockholm till Westerås och Strömsholaj eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget RAKETEN afgår nästkoiai Söndag
iätSygs från Stockholm tiii Böder-Telge ocb Norrköping
k 6 f ni och COMETEN från Norrköping till Stock
holm samma lid Biljett er för Passagerare säljas uti L
J Warodell5» Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Re
st &uration finnes ombord
flgt &v Ångfartyget NORRKÖPING afpår med Sifölian
vM &åbr de Lastpråm alla lördagar kl 6 f .m till Sö ^er
Tt *lge och Norrfeöp r»g och åter alla Tisdagar vid samr /aa
tid Biljetter -för Passagerare säljas uti L J Warodells
Tapet-Äiagasin i Bergstrahiska buset Restauration fin
Rfs ofnbord 1 Pråsa liiines a .liid vid Munkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
0
.eörtgar kl 7 f nu ifrån Stockholm til
Sitcngoäa och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lörd» ^ar k 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Res 'auration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tr .pel-MsigaMnet i
llergstrahlska huset Obetalte orftkommeDderade bref emel
lan olTacnämcde Stationer eraottagns uti läste bref-lådor
ombord och lösas af emottagaren vii destinstiofisorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar cch
Lördagar kl 7 f- till Strengnäs och Arboga
och äter ^änd ^r alla Måndagar och Thorsdagar vids tia
Biljetter för Passagerare säljas ull L J Warodells Tapet
Mazasini Bergstrablska buset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgSr alla Måndagar
och Tbortdigar kl 8 f m till Stréngnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells TapeiM»gas ;n i Bergstrahlska huset Restauration
finnes ombord
«5 Ångfartyget GRIPEN afgår 1 morgon Lördag d
«lsigs 16 Maj kl 7 f .m till SöderTelgo och Nyköping
och återvänder Tisdagen den 19 Maj k 3 f m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Msgas ;n
i Bergstrablska huset Restauration finnes ombord
.TILL DROTTNINGHOLM
afgår Åagsiupen DROTTNINGHOLM alla Soeknedaggr
kl 4 '2 f .m återvänder kl 6 e .m» Bilietter säljas oaibord
TILL DROTTNINGHOLM
»fgår Angslupen DROTTNINGHOLM i morgon Lördag den
16 dennes kl 8 ocb 12 f *»• samt kl 4 e m återvän
der kl 10 fm samt 2 och 6 e .m Biljetter säljas osibord
TILL DROTTNINGHOLM
går Ångfartjget ÖRNEN om tillräckligt antal Passagerare
erbätles Söndagen
'ti- ^7 M
.j J1 9
f m och återvänder
på e .ci Biljetter erhållas pa Angbåtskontsret i Storlyr
kobrinkéii samt ombord på Fartyget
Åni 'nrly2 "t GUSTAF WASA afgår näsilcoia Sön
dag de« 31aj oat väderleken det tillåter kl
tu m till Drottningholm och äter il 5 e m
TILS- GUSTAFSBERGS BRUK
Ä
TG
afgär-Ängslupen DROTTNINGHOLM från Logärdstrappao
nästa Söndag den 17 dennes II 10 f ra åter»änd ?r £
5 e .m Biijstter täljas hos Hr Forssgréa vid Slottsbacken
LUSTFÄRD TILL
WÅXHOLSM OCH FREDRIKSBERG
Ångfionerten SOLIDE liggande vid Gu taf 111 s Staty
af ;år Söndagen d '7 Maj il 10 f m (så vida ej regn
iiUräiTsr till Waxholtsa ocb ^redfiksbcTg återvänder &L
6 e m Biljetter å i Rdr Bio ocb häifien för barn un
der IS år säljas omboird afgångsdagen God Restauration
finnes ombord
Till Gf-fle är Sjölägenhet för fraktgods cfh
passagerare raed Kapt J R Söderström Skeppet
Jfnaris som afssalar 1 slutet af vecfean Närmare un
derrättelse meddtla Sieppsilarefarce
G E Flygarson et Bon
'T1 Geöe är SjS !ägenb»t <ör frikcgod .i och
passagerare sed K ?p
J Bolin Skeppet Fama När
mare uEderiättelse meddela SfieppiiiaTersrne
G E Flygas son et So
IV "K >p 'en Jrshan Högländer Jtins»
är S .öiäaer .het för fraktgods cch ps :stigersre lill Ha
paranda U derrattelse hvar fjr *yget j gger lis i Krydd
boden hörnet af D ,åkens g 'änd oi 'h Öst- rläoggatan
D .ILIG EN C E
till GOTHEBORG OCH HELSINGBORG
afgår « !la Onsdagar kl 6 f 0 från LMlSgence-Eontote
i hnset Wr 6 rid Clara 8cdra Kyrkogata
OBETALTR BREF åtfölja tHl Postkontores i B &olsund
Knköping Wesierås Köping Arboga Örebro R &i»u9
ieboda Mahnatftd Lidköping Sollebruiia Götheborg
Roogsb &c &a Wwberp Falteabeirg Halmstad Lahoim
fingelhoiai och Helsingborg
Diligeocen ankomK >6r tiii Götheborg Lördagar ttll
Relsitgbortr Tisdagar tas ;t till Stoolholn Tborsdagsr
UngeU .k» DILIGENCEM korumer a it så iän-
ge Angfa tyg *1 bUaTAF WASAS reseturer räcItB
hva je Tisdag och Fredag kl IB f « ;a härifrån afgå till
Arboga och å ervanda en tiaama efter Ångfar-ygets ao
^omst Ds cfriga dagame är Diligencen att begagna för
SalljliapT korfare bill då req *i»-ii .ion görea bos un
derteefcnad Bolagets Kommiss .onai häratfides Örebro d
5 Maj 1840 I P EKSTRÖM
RIKSDAGEN
UTSROT TSBETÄ NK ANDEN
Bevillningsutskottets bi tänkande rörande Kurhus
afgiften
Utskoitet föreslår au den liil och med nästa
RUsdsgsårs utgång må fortfars med minst 1 och
högst 5 sUllIiDgar för hvarje msnislsskrirvec per
son beloppet bcatämdt af depu 'c *dR inorn hrarj
läa hvarvid Götheborg o
ch Ssockholm räknas så
som ier *ki !ds län hvilka e $a »tt gnnsSa och re
videra räkenskaperna och kunna bestämma huiu
vida öfverskottet i fall ett sådant uppkommer mi
anvämias för »IlniäDna helsovården inom länet ser
deles för ytue skadors botande
Besvärs- cch Ekonomiutskottets om svenska un
dirsilaret skyldigheter vid utrikes resor och
utlänningars rätt alt hit inkomma och här
bosätta sig
På Hr Bägges motion har Utskottet föreslagit
upphäfvande af de Kongl författningar som före
skrifva borgens nedsättning för den som vill resa
utrikes och aifsrättens förlust för den so ;™ olof
Iigen och p«sjiö 't gör det samt öfrig» hithflraada
författningars öfverteode a >«u deremot tfs
-jjkt
s«mmt tnotioLäts försTag om störte frihet for ut
länningar ait resa och bosätt» »ig i riket
Sstsnta Utskotts om medel till svenska järnhan
delns befrämjande i Amerika
Hr v Hanswolfls förslag stt Regeringen måtte
iafoidra Pretnieriöj nanten Gesssicnans och endre
svenske resandes uppgifter om denna handels till
stånd och detefter medel anstås för ännsmåfet
har Utskottet afstyikt dels 1 anssende till det obe
stämda i försisget dels emedan Hr Gosselmans
berättelse orn sin resas resultat förmodligen ut
kommer (Den ar redsn 1 bokhandeln att tillgå
I betäckandena JK 20 och 21 afstyrker KickoHet
ea af Hr Walléti föreslagen stapels 'adsrätt för Ls
fcolm och en ef Riksdagsmannen Olof Benjamltis
son väckt motion om A Stims och Fiölunda för
samlicg &rs skiljande från Fässbergs psstoiat
Lagutskottets om ändring i och upphäfvande af
16 kap 7 ocli 8 gg Jordabalken
Ju3titie Ombud8niannen har fast uppm &rksaBbet
på dessa §§ :s olätnplighet för nuvarande tider och
föreslagit den förras förändriitg och den sednares
upphäfvande Utskottet har blott tiil cågoo del in
stäait i denna åsigt och föreslagit den modifika
tion i ofvacnäratide lagbestämmelser hvarigenom
jordägare väl skulle förlora rättigheten ait sjelf å
terhemta en landtbo som rymt före stämmoliden
men k un va anlita Latndsböfdingeembetet om h ^ns
återheoitande äfvensom hans medförda sakers och
att dess gods kan af jordägaren qvarhållas i hän
delse han vid tffljtiningfn häf .ar rör obetald lega
utskyld ränta husrö :a «ller vanhäfd Hr Eliholm
har häremot reserveras sig emedan hs .B ej ansett
Uskouet berättigsdt att på eget bevåg fötesiå ea
fö iiadring hvarom motion ej blifvit vackt då
bordt åtnöjs sig med att antingen till- eliar avstyr
ks Justilie-Ombudsmannens försias samt af Hr v
Röök eom ville ha bäcäa §§ :s qvarblifvände i oför
ändradt skick
Barikoutskottcts om fortfarande af Bankens
skilling sstdar
Utskottot har tillstyrkt att de a 16 li och 8
skilliogar måtte fortfara intill cäsla riksdag men
de j .å 10 cch 14 ej utgifvss längre än tili cch med
nästa år Skälen äro att de äro tydligaie än silf
vermyntet hvilket är utprägladt ef ^er beräkningen
af Specie Rd
att dcraä tillverkning icke kostar
särdsies mar än silfvermynlets prägling att det ve»
ra äfventyrligt att genom ecdlarnes indragning
u 'tvinga silfret i ailrnänna rörelsen i en tidpunkt
tfå uppköp deraf jcåste sko til förstärksnde af
bankecs fond o s v Ucrcmot äro 14- ocb io
sltillisgssedlarne nu mera så litet bejärligg »tt
den utelöpande summan deraf vid förlidet ära slut
endast uppgick till 3S 527 Kdr 24 slr
Häremot hafva flera reserverat sig blsnd ecdre
H Stuart som fäs '3 uppmärksamheten på den lät
ta iörfalskningen af dessa »adlar hvilken så tillta
git att Rankens Advckatfi 'knl på 2 :oe år måste af
gifva utlåtande i ick« miadra än 43 dylika trål
Biskop Tegnér »om ville bibehålla 14- och 10
sksllinfrarra ro ra»
I Betänk anderw 22 23 24 och SS liar U««kotMt
'öreslsgit att den ballans af 2 ,208 Lisp 7 skalp
'ump som vid Tumba pspp ?rsb 'uk förcfuisnils vid
der» skedd inventering måtte få afskrifvas emedan
ingen inventering ägt iusi alilsedan år 1773 den
ofvsnnäniEda affången icke vore mor än 33A
caat p£ bela det under tiden tillköpta förrådet och
ingen anledning funnes det bris 'en uppkoBinait ge-

Sida 2

nom den afgångne förvaltarens vållande men hvar
jemte Utskottat tillstyrkt investering vid hvarje
förvaltares s .fgsnf Vidare förestår Utskottet pen
sionsrättighet lika med Bi6k«ns tjenstemän åt
Bruksskrifvarea Sätkerberg en pension af 450 Rd
m»d bibehåilsnde af sptnmål ved ljus bö halia
och boställe åt Pjppersmästarea Ullander vid dess
afskedstagande ock en förhöjning af 100 Rd hä
danefter för de«na tjensts inceh»fv»r8 och slutli
gen att de 152 kippland jord som bruksarbeUrEe
sjelfva upptagit och odlat af den stenhusors» och
oläudiga marken måtte af dem få bibehånas så
3änge de äro I brukets tjenst och vid deras sflljtt
aing dem ersätta» med 2 Rdr för hvarje kappland
Vi bade gerna önskat kunna i dag meddela
Kidderskapsts och Adelns diskussion i sista
plenum rörande femte hufvudtiteln för veten
skaperna och de skona konsterna men då den
var en af de mest animerade och åtminstone i
en punkt rörande teatern genom H Exc
Grefve Löwinbjelms föredrag en af de mun
traste under denna Riksdag spare vi hellre
redogörelseisen derför tills i morgon för att
ej behöfva hopdraga den alltför mycket Un
dertiden meddelas har nedan något ur den dis
kussion sotn förefallit hos samma Stånd an
gående landtstaternas löner och Calmar Läns
delning
Plenum på Riddarhuset den 7 Maj f m
Om Landtstatens löner
Såsom Thorsdtgibladel nämnde föreföll i börjtn
en temlijfn varm diskussion om Statsutskottets
betänkande .VJ 42 om reglering af landtsutens lö
nar Utskottet bade tillstyrkt förhöjning af läns
männens löner från 100 till 200 R Jr men deremot
icke ansett sig kunna tillstyrka nigra iöner åt läns
notarierne Större delen af Hrr Lsndshöfdingar
yrkade så väl högre löner för landskamererare
kronofogdar och länamän som äfven läosnotarier
aes uppförande pl stat och i följd deraf återre
nita af betänkandet De voro Landshöfdingen 1
Wexiö Grefve Härner i Upsala Friherre von Kras
mer 1 Wänersborg Hr Sandelhjelm i Götheborg
Hr Edenhjelm i Carlskrona Friherre Nauckhoff i
Gefla Grafve Sparre i Caristianstad Hr von Busen
i Milmö Grefve Posse samt (skriftligen Hr af
Sehmidt 1 Piteå Presidenten i Kammarkollegium
Friherre Ced rström talade ock I samma syftning
Ds huftudsakliga skälen som af de respektive Ta
larne anfördes i afseende på länsnotarierne voro
att desse tjenstemän ofta kunde komma att under
laodsekreterarnes frånvaro deltaga i förvaltningen
af landshöfdiageembeUna och det vore ej staten
värdigt att begagna någons biträde utan att ve
dergälla det Länsnotarierne tflaoades nu af lands
»ekreterarne det borde uppköra emedan det vore
ebilligt att belasta landssekreterarne med aflänan
det af tjemUmän hvilka voro nödvändiga för gö
romålens gång vid landshöfdingeembetana Om
Kan icke anslog tillräckliga löner åt länsnotari
erna så vore det svårt att till dessa befattningar
erhålla lagfarna personer hvilket dock vore ound
gängligen nödigt emedan en länsnotarie ofta måste
förrätta landaekreterareas göromål då denne ar
frånvarande eller annsrs har laga förfall
Hr Hjerta t Grefve Frölich D och Hr Rib
bing A yttrade sig på andra sidan Hr Hjerta
fann i Hrr Landifcöfdingars talrika uppstigande
till förmån för deras underlydande prof på ett
vackert och berömvärd nit af dem såsom chefer j
man Sitta i fråga om den öfriga representationen
kunde ingå på det sf detta nit föranledda anspråk
Ingenting vore önskligare än om alla tjenstemän
kunds lönss sä att de be 'unno sig i fullkomligt
välstånd han skulle till och med anse lyckligt om
hvarje ijensteman i lsndet kunde hafva statsråds-
15 Hän medgaf äfven angelägenheten att sörja
för deras behof som i sina tjenstbestyr stå folket j
närmast och erkände framför allt vigten af fogdar-
nes befattning dessa embetsman hvilka ä aliroo
*ens moralitet ofta kunna bafva lika mycket in
flvtando som Presten och Domaren Man hvad
L n-notarierne angick om hvilka här talats så
trodde han att då landets tillgångar ej lemna till
fälle att förse alla så som man önskade så funnes
jemförelsevis få tjenstemän som kunna så väl hjel
pa sig utan lön på Stat som Länsnotarierne De
kunde ej helt och hållet sättas i paritet med Läns
bokhållaren Denne har en serskild befattning för
sig med Landsboken då Länsnotarien deremot e
centligen är att anse såsom Landssekreterarens en
skilda biträde De hafva genom sin nära beröring
med LandshöfdingeEmbetct om de äro pålitlige
bättre än någon annaa tillfälle till kommissioner
och sportler då det ofta är ondt om säkra enskil
da ombud till mils bevakande vid dessa embets
verk samt dessutom temlig utsigt till befordran då
åe som visa sig förtjenta deraf och vinna Landshts
ynnest säkert kunna räkna på fogdetjenster och
stundom äfven Landssekreterare-sysslor Det sed
nare skulle kanske än oftare inträffa om förbudet
mot ackordet till Landssekreterare-sysslor strängt
hardbafdes och isynnerhet om man oftare finge
upplefva den hittills nästan oerhörda händelsen
som enligt hvad Tal kunde erinra sig hittills
blott en gång i mannaminne timat att utmärkta
och skickliga Landssekreterare biefve befordrade
till Lsndshöfdingar då otvifvelaktigt ingen brist
sku .le blifva på skickliga unge män å Länsnotarie
platserna äfven utan behof af lön pa stat Lands
höfdissren i Christianstad hade uppgifvit ett vid
Laadslisnsliet derstädes handlades årligen omkring
11 ,000 mål Ditta bevisade ej annat än stt Ljnds
sekreterara-tjensten rter måtte vara hvad man kal
lar en ypperlig syssla och väl kunde tåla vid stt
afstå e 't bidrag till lönsportlerna ät Länsnotarien
utaa behof af statsbidrag Att nu anslå ett sådant
vore i sjelfva verbet ej annat än att öka Lands
sekretsrarne5 inkomster emedan desse bafva rät
tigheten till sportlerna just för att bestrida expe
ditionen Just ifrån dea Bämsda omständigheten
af målens talrikhet och i förhållande dertill äfven
sportler as hemtade Tal anledning till den tan
ksu att det vä ginge an skaffa Länsnotarien lön
utan statsutgift om Hrr Landshöfdingar som nu
antingen i kommitté eller
äro i staden antingen i Kommitté eller pä annat
sätt uppgjerde någon reglering af Landskansliernas
inkomster i likhet med den som skett inom Ko-
nungers kansli att sportlerna
redovisades och ett
bestämdt belopp deraf anslogs at biträden Säkert
skulle härigenom nägra smulor at de här såsom så
•vanlottad® beskrifna Länsnotarierca kunna falla tf
välmående Landssekreterames bord Han yr
de ._
kade bifall till betänkandet sa mycket mera som
man af den nu förväntade nya regeringen sanno
likt borde kunna hoppas nya organisationsr inom
de befintliga tillgångarne och ej blott fordringar
p nya anslag
Grefve Mörner C- ville ej lika med Hr Hjerta
att LänsnotarierDB skulle erhålla statsrådslöner men
dereniot de skulle få någon lön på stat Dstta
vore alldeles nödvändigt för att få skickliga läns
motErior
Friherre Bidderstolpe Fredrik var ledsen att
en föregående Talare (Hr Hjärta ej i stället att
ingå i Bergskollegium ingått såsom Notarie vid
någon Länsstyrelse man hade då här undgått en
dristig motståndare Då här blifvit taladt om man
naminne ville han erinra att han äfven hade man
naminne och han kunde upplysa att han mindes
•U «n Linitkamrer i Westerås Län blifvit Landa-
i
b
m
m
h
s
höfding samt alt sedan han blifvit Landshöfding
fanns uet knappt en enda af sisa åtgärder såsom
Landskamrer som ban ej ångrade
Hr von Harlmansdorff yrkade återremiss af be
tänkandet Statsutskottet hade endast hvad Läns
männen angick gjort afseende på den Kongl pro
positionen Förbättrande af deras lönevilkor vore
visserligen det behöfllgaste men hvad som blifvit
begärdt för Länsnotarierne vore äfven nödvändigt
Oiii de 80 ,000 Rtr Statsutskottet afkortat på det
Jfgärta anslaget för landtstatema fördeltes på Sver
res befolkning så blefve besparingen för hvarje
person 1 sk 2 rst — en besparing som knappast
emottoges till insättning i någon sparbank åtmin
stone ej i Stockholm Det vore ej brist på medel
som läge i vägen för beviljande af anslag det
vore biist på tro och uppriktighet Tidnlngikrif
varns hade så länga upprepat att vi voro fattige
att både foluet och representationen börjat tro det
hsn hemställde om det ej skulle gå an att nu en
lid yttra motsatssn till dess betänkandet återkom
me då ban hoppades opinionen i detta fall skulle
häfva förändrat sig
Betänkandet återremitterades
Si &ttutskottets betänkande X 43 som afstyrkte
den af Kongl Maj :t föreslagna delningen afCelnnar
Lsn föranledde äfven en kort diskussion En Re
servset i Utskottet Hr Moberg hade föreslagit det
smendement till den Kongl propositionen alt en
serskild mindre afdelning af länsstyrelsen bestående
af en Landssekreterare och Landskamrerare med
nödige biträden skulle etableras i Westervik för
norra delen af länet Härtill skulle ej fordras större
anslag än 5 000 Rdr
Friherre Nord (nfall Johan yrkade återremiss af
Utskottets betänkande eburu det vore oangenämt
att öka mängden af återremisser Men man kunde
äfven gå för långt i bushållning då mau nekade
stt afhjslpa erkända behof Detta trodde han att
Statsutskottet bär gjort Den civila administratio
nen afsåg i hög grad folkets behof och Talaren
fioge både såsom ett uttryck af invånarnes i orten
odelade opinion och i följd af bestämdt uppdrag
förorda det förslag som innefattades i Hr Mo
bergs reservation Olägenheterna i geografiskt
hänseende af länets nuvarande sammansättning
lågo för öppen dag blott genom en blick på kar
tan På en sträcka af 50 mils längd låg residens
staden 9 mil från ena ändan af länet många af
länets invånare hade således 21 mil dit Statsut
skottet hade yttrat att man ej genom Calmar Läns
delning borde gå den reglering i förväg »om syn
tes vara nödvändig med länen i allmänhet Ingen
kunde lifligare än Talaren önska nyttiga reformer
men man hade sett att dylika i vårt land ej gingo
serdeles fart då en sådan af oneklig nytta för
30
000 personår nu kunde ske för den obetydliga
kostnaden af 5 ,000 Rdr om året så trodde han det
ej vara skäl att dermed uppskjuta Man borde
dessutom komma i båg att detta anslag ej vore
helt och hållet en ny statsutgift Genom den kor
tare fångtransporten skulle en betydlig besparing
vineas i de kostnader densamma hittills förorsa
kat Talaren fastade slutligen uppmärksamheten
derpå att Cilmar Län aldrig åtnjutit en skilling
af staten i undsättningsväg till allmänna arbeten
och byggnader det vore således ett skäl mera att
ej vägra det anslag som nu begärdes Han klan
drade alldeles icke Statsutskottets åtgärd i frågan
ty ban insåg nogsamt huru svårt det problem va
rit som detta Utskott haft att lösa men han hop
pades att Utskottet skulle taga saken i Härmare
öfvervägande
Hr Hjerta Lars förenade sig med Friherre Nor
denfalk i yrkande ar återremiss och det af 2 :ne
skäl l :o kunde man tntaga såsom sannolikt att
om Ständerna afslå amendementet i Hr Mobergs
reservation så komme sannolikt nästa riksdag en
lika proposition från Kongl Majtt som den nu
framställda Genom beviljande af 5000 Rdr be-
sparede man således troligen en större utgift vid
nästa riksdag 2 :o InneUttc .de Hr Mobergs förslag
ett försök med en ny princip ,som det måhända ej
vore1 illa att >få utsträcka äfven till andra provin-
ser Det vore ett fal som vidlådde den lilla landt-1
regeringen likasom den störa riksreglaringen att
vilja för mycket centralisera allt Talaren erkände
bebofvet för en reglering af enhet och kraft i sina
arder och skyndsamhet i deras verkställande
men om regeringen från en punkt ville hafva sina
ejna fingrar så att säga i hvarje skrymsla så skul
le den aldrig kunna sköta allt om den än hade al
drig så långa armar Han vidrörde dessutom
de kända skälen af svårigheterna med allmogens
långa resor till cfUgsna Lnndskansller hvilka svå
righeter ökat sig i den mån Landshöfdingeembete
nas verksamhet vidgats
Hr Anckarsvärd August Hö *»t få mål hade af
gjorts i Statsutskottet hvari skäl och upplysningar
si fullständigt varit framlagda som i detta Hsn
trodde att den ifrågavarande länsfördelningen bor
de uppskjutas till dass en större reglering i dstta
hänseende för helt riket af regeringen företogs
Ett länshäkte i Wimmerby trodde Talaren skulle
under tidsn afhjelpa den betydligare olägenheten
af nuvarande förhållande neml den långa fång
transporten n«n trodde ej på hvad Hr Hjerta yt
r»t om besparing i utgifter En liten utgift vexer
snart och erfarenheten bade visat att behofven ö
kade sig i progreisivt förhållande som man bevil
jade anslag Talaren bad8 ej uppstigit för att mot
sätta sig återremiss Statsutskottet hade redan fått
eraottaga så många att en mer eller mindre gjor
de ingejiting Ilsn för sin del skul e gerna se att
en förde bereddes åt en ort vid hvilken kära
minnen fästade honom
Friherre Baab Adam biträdde yrkandet om å
terremiss af belänkandet
F-ihsrre Bojie Fredrik Enär Hr von Hart
mansdorff högst ynnestfullt och välvilligt lemnar
Huset upplysningar i alla möjliga ämnen så an
höll Friberren stt den värde ledamoten äfven
godhetsfuilt täcktes upplysa Huset i afseende pj
dat nu förevarande Talaren för sin del behö de
någon vägledning för sin ännu vscklsnde öfverty
gelse i detta fall och han bede ett fullt förtroen
da till Hr von HartmsnsdorfTs upplysning och kur
skroer
Hr von Harlmansdorff farns icke bena ten att
motsvara Friherre Boijes förtroende utan förklara
de helt lakoniskt att han ej ansåg sig skyldig att
Bkd
å å
Derstädes har denna sekt isynnerhet utvecklat sig
med en ohejdad frihet och jag vet således hvad så
dant vili säga Jag har vidare under 29 års tid
följt med de politiska och inrikes tilldrsgelserna i
England och ingen som gjort det med närmare
kännedom af Engelska folket och dess inre förhål
landen lär neka det ju methodistsekten som ryckt
snart sagdt hela den egentliga folkmassan från En
gelska kyrkan egt det största inflytande på dem
Hur det kommer sig att ej qväksresekten med sitt
lugna väsende och«y dock ganska stora intresse
och anseende uti St t ?n ejfdervid är berörd hur
det kommer sig au tius oss ej de Mshriske brö
derne ej ens blifva nämnde i närvarande fråga
förtjenar stort afseende vid bedömandet af skilna
den emellan sekt och sekt i religiös och poli
tisk hänsigt men detta som tarfvar en vidlyfti
gare utveckling än här kan äga rum lemnar jag
till hvarje skarpsinnig mans och sakkännares eget
bedömande
Jag äger väl ännu ett annat motiv sons föran
leder mig »tt säga något i detta ämne men jag
hade näppeligen ämnat nämna det om ej en värd
ledamot redan omordat ett dylikt En allmänt vör
dad och efter döden sörjd Svenska kyrkans prelat
hedrade mig dagen innan han företog sin sista re
sa från hufvudstaden med ett sammanträde der
detta ämne utgjorde föremålet för ett långt och all-
varligt samtal Det enda jac här är tillfälle att der
om yttra är att han ej allenast uppmuntrade men
så godt som ålade mig att medverka till en nog
grannare och riktigare kännedoms spridande om
methodistsekten och dess stora synod och derun
der lydande agenter d v s missionärers eller
predikanters samt hela methodismens skaplynne
tendens och förfarande
M *n för att någorlunda fullständigt och allmänt
fattligt framställa detta erfordrade» skrifva ej en
men flera volymer och äga tillgång ej allenast till
en samling af methodisternas egna skrifter utan
äfven till andra personers som handla derom så
väl i religiöst som politiskt afseende folk som be
vittnat deras förfarande och verkningar der dessa
fullständigt utvecklat sig Här kan ej fråga vara
om något sådant jag bör endast framställa några
få mera markanta uppgifter och anmärkningar
härledda ur en af deras officiella böcker <om jag
bändtlsevis kommit öfver och från egen erfaren
het eller redan försporda tilldragelser hemställan
de till Höglofl Rid och Adeln att deraf draga be
höriga slutföljder och sträcka sina forskningar läng
re Jag tror att till oeh med redan i Stockholm
det ej skall blifva svårt vinna högst besynnerliga
upplysningar om hvad sig uti proselytmakeriväsan
de och till och med förargelser inom familjer till
dragit och om hvad sota i allmänhet än mera if
rigt och oupphörligt eftersträfvas Månne upp
märksamheten ej äfvan bör fästas på det sätt hvar
på insamlingar bedrefvos och lockades till sam
manskott till byggnaden af methodistkyrkan i trots
af bestående författningar
Jag bör först och främst anmärka att det före
kommer mig som om 16 § Regeringsformens ut
tryck »skydda hvar och en vid en fri utöfning af
sin religion» blifvit nog fritt tolkadt och att den
na tolkning ingalunda kan öfverensstämma mod
dan sanna meningen Mig åtminstone förefaller
det klart och ovedersägligt att intet proselytma-
keri dtrunder inbegripes Ett sådant kon på in-
tet vis sammanslå med hvad våra lagar stadga om
vår egen Lutherska kyrkas helgd eller med andra
gällande kyrkodisciplins författningar Dstta
stål-
le har tydligen afseende pä främlingar och pä helt
andra förhållanden än ds ifrågavarande ovedersäg-1
ligen sanktionerar det icke bildandet och utvecK-
landet af församlingar och kyrkor hvilkas tea-
dens «ab ovo» är en propogsndism och bildandet
af en stat i staten afsöndring från den Svenska
Lutherska församlingen och dess medlemmars i-
från dess sköt» och i detta fall utspridandet (i en
fruktansvärd jesuitisk och fanatisk progressien sf
sektandan med den djupast och lifligast på en
.Jång erfarenhet grundad beräkning af verkan af det
dertill hörande nitet hos de svage och enfaldige
1 hos de förblindade unge och åldsrstegne hos de
sluge och uppåtsträfvande men äfvan af det nit
i
som den störa lockelsen för den ärelystne den der
vill begagna så lätta och säkra medel ålägger bo-1
nom att
medhåll
ådagalägga för att vinna inflytelse och
Föga frågar detta folk derefter om siats
kyrkan kommer att darra på sina grundvalar oeh
Staten med detsamma En sådan frihet är endast
begriplig och blir möjligen endast oskadlig i de
friaste republiker hvaraf man äger blott en
att åberopa och den är grundad äfven i detta
fall på totalt ostridiga principer mot våra Euro
peiska samfund Den nya religionjfrihetstolknin
gen kan omöjligen äga rum innan en ny politisk
tolkning och verkställighet förutgått
som förändrat
hala det Europeiska statsskicket så vida man ej
vill förutsända en sådan mesyr för att öka oredan
och bereda vägen till revolution Hvilken oreda
den i sin linda åstadkommer i monarkier enväi- j
diga eller konstitutionella visa högst mäktiga sta
ters företeelser just i våra dagar Alla Englands
kartister äro sskterjfke mest methodister och en
af deras hufvudledrsre presten Stephens ej okänd
ibland oss blir alltid methodist fastän Wesleya
nerne slugt nog förklarat »tt han mist lärarekal
let Men än en gång bör jag upprepa att enligt
hvarje Svensk Lutherans begrepp enligt hvarje
sann och upplyst protestants måste allmänt eller
hemligt proselytmakeri bvilketdera som helst hö
ra till allman förargelses åstadkommande
Osat ett sådant proselytmekeu försiggår och det
på en otrolig skala torde af Stockholms vörd pre
sterskap och andra trovärdige personer lätteligen
kunna infcemtaf Offentligt bevis derpå är dec
mer och mer beiökts ech till församlings form
sig konstituersnde Svenska metbodistiska gudstjen
ste .o hvats blotta tillvarelse utgör ett fullt bevis
på dess bestämmelse 31 r ännu mera kraftigt ver
kar nitet bland methodisterna serdeles i början af
dsres propogands vid hemliga möten och ssmtal
med presten och hos de helige Då må mrn i
sanning säga att i kyrkan lurar methodismeos an
di ännu dold i det dolda uppenbarar den sig
M :n må ej invända att detta sker i tysthet är
enskildt och stt icgen offentlig förargelse skett
Jipåstår alt det hemliga proselyttnakeriet éstsd-i
kominer off ntlig föra geise och att det är och b !ii-
j
s
alla sfseecden oläsligt fördömligt och farligt
M >n hvartfcän skall det leda om da ännu sprid
de individerne £å en slug skicklig inflytelserik
mäktig — fremBoande — ledare — en anförare
Låtom os« examinera mf Ihodiiterces egna skrifter
betänks allt hvad som genom publiciteten genom
polemiska och acd a skrifter och resebeskrif
vare kommit till vår kunsfeap och hvad of
fentlig» tilldragelser förete och man skal lät
te ,ligen inse att proseljtmakeriet u ?gör metho
dismens sjelfva iifselement och vilkoret för dess
bestånd stt afsöndring från andra kyrkor och be
grepp om uteslulandfs helighet är decs lag och att
dess syfte är hufvudsakligen politiskt — andeligt
politiskt ty här skall makten grundas genom des
potism öfver menniskornas själar intolerant är me
thodismen sjelf i högsta grad Detta methodistiska
syfte och dess medel äro kända af hvar och en
som baft ögat på sekten eller är närmare bekant
med Engelska publika tilldragelser inom och utom
Europa
Hela deras disciplinära inrättning antyder också
datta — deras indelning i klasser mad sträng sub
ordination och hvars och ens åliggande att till en
h |r« medlem hemligen inrapportera allt — och
uti detta ord inbegriper jag betydelsen sf den mest
utsökta polis och inqvisition så i enskildt som of
fentligt lif inom och utom hus — föreständarenas
mäns eller qvinnors makt öfver klasserna men äf
ven de förras absoluta suaordinatiou under prester
och missionärer som är alldeles envä diy ochsiy
rer sin hjord fullkomligt enligt esprit 'n och syste
met af de hemliga politiska föreningarne pä Kon
tinenten och de mänga sednare industriella i Eng
land hvilka hafva enahanda tendens Msn hela
byggnaden beherrskas af dea stora rne bodistiska
konseljen i London som eger den stolta makten
att utdela sina förhållningsorder och utöfva sitt in
flytande i alla fyra verldsdeiarne och sjftsr att gö
ra det öfvermäktigt i alla dess länder Huru litet
den härvid frågar efter stålens bästa iL-ljser för
den som inser såsom en nödvändig fö ?jd sf dess
förfarande att denna sekt kommer slutligen att ko
sta Eoglaad alia dess kolonier och dess eget inre
lugn Men än mera uti detaljen finnes ett s &kal
ladt Ban då tvenne yngre noviser slå under en äl
dres ledning till hvilken de äro skyldige att i bigt
göra reda för allt hvad som kommer till deras kun
skap hvarom de äldre sedan afgifva rapport till
the Leaders eller föreståndarens och detse seana
till prestan Alla äga de vidare ats speja och kaf
va ögonen på hvarandra Det visade större nitet
j belönas med utmärkelser som befordra och ut-
veckla gradvis den ytterligaste andelig» fåfänga och
till slut högmod ända till graden af egenräitfär
dighet hvilken esseatielt hör till sjstemet Derom
försäkras de helige den helige högsta gra Jen i den
na orden kan ej synda mer händer någoUing dy
likt är det ej den helige som syndar utan satan
Att allt delta ofvannämnda sker efter est br-s» !igt
system och på ett hemligt sätt (det kan visserligen
ej ske annorlunda är så mycket värre och att
methodistsrna föregifva sig likna ds protestan
tiska offentliga kyrkorna så mycket farli
gare (i denna åsigt skiljer jag mig helt och
hållet ifrån en vördnadsvärd ledamot och motionär
i ett annat Stånd anseende jag faran för Juialsm
och kathelicism stå i intet förhlllanda till den
hvarmed methodismen hotar Mao bör komma i
håg att de ej kallas protestantismens jesuiter för
intet I förbigående vili jag erkänna att detta ej
hindrar att högst religiösa och aktningsvärda per
soner höra till församlingen det är naturligt oeh
nödvändigt att man ssåste söka gifva saken sia vack
ra sida med den politiska hafva desse visserligen
ingenting att sköta fast de främja och understödja
den genom sitt vittnesbörd
Nu frodas denna sekt och växer till orh bygger
sig sköna och stora tempel snart nog få ri höra
att ett ej är tillräckligt och flere missionärer lära
ej heller dröja att efter församlingens ökade be
hof infinna sig eller •mvända Svenskar ett der
till vederbörligen för stad och land ordiB *r»s Hvad
har man då ej att förvänta sig af den mäktigare
ligan och dess synliga och osynliga styresmäns
tilltagseEhet Må man ej säga mig att då blir det
tid att taga andra mått och stegl Min egen erfa
renhet allas som varit i tillfälle att sm dylika fall
vinna sågon
— hela historien alltigenom — visar
att då — då är det försent I
Jag har med flit kallat den härvarande så kalla¬
de Engelsea kyrkan för mission och presten mis
sionär ty så anses de af den Kiethodisti
i ka moderkyrkan Vi Lutheraner äro långt i
från att vara rätta kristna i dess ögon än min
dre kunna vi blifva riktigt egen-rättfändige och he
lige och till och med näppeligen salige på vårt
sätt Jag vet att methodistpredikanter yttra sig
1 såUdes och deras egna skrifter bära vittne om de
ras exklusiva principer Mtthodistiska misslonä
ren är här i Sverige för att omvända oss —
minst för att administrera till de fä bä befintliga
Engelska methodister M«n dessa äro ju Eagels
män och behöfva ej Svcask prediksc hvad menjs
då med din Hafva våra Sven»fcs 'uthttska kyr-
kor ej rum neg för församlingen Äro de söndag
ligen öfverfulla af åhörare Nej men i mettodist
kapellet är det der de endast få den lyekr .n att
böra det sar ,r ;a rältfärdiggörsnde ordet der skola
de blifva omvända
■— blifva methodister Att »å
i dant är förbållandet trotsar jag någon methodistisk
prest att med bestämda uttryck förneka ty jsg bar
1 mig ej än bekent em sekten antagit reservatio
mentalis M»n att pr #varikationer ej äro alldeles
okända bevisa und»kyllnirgarne vid de afgifna för
klaringarne öfver ett mycket omUladt methodisliskt
möte som ägde rum i London der Svenska ange
lägenheter kommo på tapeten För den som är full
komligen obekaat med den sekten bör det visser
ligen förefalla otroligt om han fiuge veta att lika
många menniskor som missionären lyckas afvända
ifrån den Lutherska kyrkan lika många själar an
ser ban sig hafva fräl ^at och af hufvudförsamlin .-
gen tackas och prisas Gud derföre böjHjudf
En annan egen omständighet bör härvid ihåg
lommas Det är en fastställd regel blar .d metho
disterne att en och samma preat ej får föreslå
j samma methodistförsamling mer än allrahögst 5 år
och äfven då endast i det fall att ban är gift an
nars är ett år det bestämda pensum För Sverige
liksom för vilda länder göres undantag i anseende
till svårigheten att lära sig vårt sprik och derige
nom kunna verka Detta är ett direkt argument
att bevisa syftet till proselytmakeri Annars fjor
do man ej undantcg från en fastställd regel Vi
dare hvad betyder den härstädes ofiiclelt antagna
benämningen af Engelslt kyrka Säkeriigen sker
det ej för Engelska språkets skull ty då borde ju
endast predikas på Eiigeiska utan tydligen för att
förbrylla begreppet om methodiämsn med den verk
liga Engelska kyrkan (ths Anglican church liksom
methodisasen och den vore dencamm» Finten är
fin men må jag härvid använda ett gammalt En
gelskt sjömsnnaordspråk «it will do for the marin
es but the sailors wo *nt believe it .»
Pä Ön S :t Birthelenay och på andra öar i West
indien bevittnade jag nisthodistproceduren i sin
fullkomliga utbildning Skuile jsg beskrifva alla
silldrageUern® som höra till siken torde de bos
många väcka åtlöje och meningen natt dermed bar
det ingen far *» Andra skulle högaiigen bediöfvas
den med verldslifvets förhållanden närmare känne
dom ägande däremot genast iuse faran och dess be
tydenhet hos oss och just i vår tid Men r sgra få
drag vid ea vanlig så kallad Meeting (metbodisk
pudstjenst der hvarest sekten redac vunnit fest
tot torde dock ej vara alldeles ur vägen biiagoreft
tala för öfrigt sjelfvs
Församlingens medlemmar äro redan förberedd
serdeles de yngre genom ej allenatt ascatit 'ka och
öfverspsnda utan än mera förgripliga inverkningar
Innan gudstjänstens början gör pressen hemliga el
ler förtroliga upprörande retande väckelser {exhor
taticms å dem hsn tilltror sig me»t kunna verka
uppå för tillfället Dertill utväljas helst unga per
soner framför allt flickor Aldre ecfjldige svef
sinte narvsv ?ge feypofcondriska lemttc äfven goda
subjekter till verket Man kan ej nesa ett under
allt detta den djupaste käcnedom af menriskans
lynne svagheter oeh passioner bringas i den mest
koncentrerade verksamhet för stt vinna ändemålef
hvilket äfven hos den rättfärdige och nitiske b &lgsr
alla medel Sedan allt är behörigen förbcredt uppsti
ger presten på predikstolen ocb ifrån en lugnare in
ledning öfvergår hata småningom till sn häftigare» i
jag har hört del till de mest undransvärdt enthu
siastiska inverkningar på allt hvad som kan uppröra
menniskans lidelser Den heliga skrift det vill här
säga språk ryckta ur sitt sammanhang och för till
fället uttolkad» bagagnas härvid med en exegetisk
örmig» som öfrerträffar all förtatailning Bettj
Betänkandet
j
Ula då han ej h-ädo något stt säga
återremitterades
Hr C von Hauswolffs anför
gående Methodisterna
Jag bar vördsamt begärt att någ
df FihFlemings m
von Hauswolffs anförande an
gående Methodisterna
båäki
g
Jag bar vördsamt begärt att några anmärknin
gar försniedda af Frih Flemings motion angåeo
de Wesleyska methodisternas missionsrtusult här
i Stockhol ne och nsgra dekumenter hörsnda dit
mått6 åtfölja remisseD och jsg hsj härmedelst äran
inlemna desamma Jög fär här åter upprepa att
jsg ej tycker om det frågan nu blifvit väckt men
när det så händt och sak samma i ett annat Stånd
f«st på annat sätt upptsgits önskar jag att d n
blir allvariigen behandlad ej endast med lösliga
ord
Orsaken hvarföra jag yttrar mig i detta ämne
har jag redsn för Höglofl Ståndet antydt Jag var
i nära 8 års tid på ön St Barthelemy anställd i
befattningar der jag kom i ganska nära beröring
med denna sekt och måste förvärfva mig en när
mare insigt uti dess egentliga väsende Dessutom
har jag utom England och Förenta Staterna be
sökt cn stor del tf den Westindiska Arkipelagen
nom att
medhåll
kkk

Sida 3

Sr högsta konsten och jag måste bekänna att be
und acsvärd är dea höjd hvartill denna förmåga
blifvit bragt — Så långt att är ej preslen af
de mest fanatiska slag som hos en sansad menni
ska vacker leda blir det för ögonblicket äfven
/öif-rsnde för denee helst omgifven som han vid
tili 'ä let är af en inspirerad och således verkliges
intremn» folkmassa Man kan då föreställa sig
eÖVktea på andra och den egna retelsen för sen
su l eller förslappade naeoniskor
Nar predikanten stämt sig sjelf och sin försam
ling till högsu potansen af enthuiiasm då hör till
«aii n stt de gamla gummorna som hela tiden åtföljt
h ds kraftord med rycktals stickningar och utrop
nu göra allmäanare längre och högljuddare chorus
1 il slut uppkomma de namnkunniga methodistiska
Groans (jag har ej ett rätt passande ord för dem
pu Svenska på Tjska finnes ordet «Stöhnungeaj
som temmeligen uttrycker meningen - - - snyft
singar pustnicgar bölningar eller allt tillsammans
parcxjsmea blir stark spasmodiska anfall till slut
konvu 'si }ner infinna sig m«r eller mindre talrika
al t efter som andan är kraftig och predikanten
fös år sig på sin sak unga flickor falls sprattlan
de på golfvet de gamla tjuta starkare slå sig för
fc .östet och yrande känslor i de mest jtterliga jtt
randen gifva sig luft Slutligen nedstiger predi
kanten hvars öga noga följt de saliga verkningarna
«f <io ansträngning från predikstolen hujsvalar
•11 förlänger lidelsen bos individerne allt efter
on s ändighetema och det räcker en ansenlig tid
i n jn allt kommur i sådan ordning igen att men
ni kan blir kapabel styra åtminstone sina yttre åt
ta f /or Detta är dock ej allt och mysterier finnas
Sf en till hvilka de oinvigda naturligtvis ej få till
träde Ost kärleksfester Campmeelings och privata
• smmanSomstsr vill j»g ej tala Dissa oeh till
dragelserna vid Wakes vak öfver lik och vid an
di- tillfällen skulle förtjana ea egen beskrifning
Hätta är ej öfverdrift ej ksrrikatur — della är
tänning Djlika scener har jag sjelf bevittnat och
de voro hvardagliga hos oss på ön S :t Birthelemy
Här fattas äfven ej i Sverige personår som känna
• äten nogsamt Alan må ej invända att sådant ej
•ke ;t kos oss man bör besinna att verket här än
nu ej är fullkomnadt endast börjadt Tille Hög
C ikottet till hvilktt denna motion är remitterad
härvid använda en rättighet den jag ingalunda ser
i grundlagen förmanad och hvilken i min tanka
äfven bör användas på det att våra Utskott må upp
nå deo högst nyttiga ståndpunkten af konstitutio
nella kommittéer {commiltecs nemligm den att
upplysningsvis afhöra sakkunnige personer i ett fö
revarande ärocda tror jag att Utskottet skulle kom
ina att inhemta flera maktpåliggande upplysningar
om hvad man ännu ej vill tro eller anser sig ens
kör» ana (Slutet följer
STOCKHOLM den 15 Maj
Greifswalds-posten har ännu då bladet lägges
i pressen icke anländt men med de Cfver
Danmark hitkomna posterna hafva vi fått tid
ningar från Paris till d 4 från London till
d 5 och från Hamburg till d 9 dennes
FRANKRIKE
Med Hr Thiers anseende och följaktligen
Lans makt synes det vilja gå kräftgången Äf
ven de tidningar som förut uppburo honom
så högt innehålla nu skarpa artiklar mot ho
nom och hans vänner af venstra sidan bota
honom Han vill stå väl med alla partier
iBfin sluter sig ej ärligt till något och stöter
sig sålunda med alla Isynnerhet har man fäst
uppmärksamhet dervid att Hr Dupont de
l 'Eure vägrat intaga sin plats i Kassations
domstolen Denna post var ett försök att
köpa honom men hvaråt han ej velat Jåna sig
0 ;nr ej Hr Thiers omfattar ett redligare och
bestämdare system torde det snart vara slut
med hans och hans kamraters välde
Hertiginnan af Orleans är så allvarligt sjuk
att man måst med sand beströ Rivoli-gatan
framför Pavillon Marsan
Från Algier inga nyheter af betydenhet
SPANIEN
De så länge kringspridda ryktena om en in
surrektion i de Baskiska provinserna hafva nu
Sndtligen antagit form af verklighet och mini
stären sjelf tillkännagifver att uppresningen
sträckt sig öfver flera delar af norra Spanien
D <-n började d 26 April ty denna dag visade
sig flera band i Navarra och Guipuzcoa I
denna sistnämnda provins tågade eH prest vid
namn Amalibia i spetsen för en hop af unge
fär 20 personer omkring i trakten och retade
folket till uppror Man vill likväl tro att
hela försöket som kommer från munkar och
€arlistiske officerare icke skall vara så serde
les farligt I och omkring Esiella synes res
ningen hafva sin medelpunkt Någre Carlister
ef betydenhet och deribland general Sopelana
hafva slutit sig till insurgenterne En mängd
Sig till
Sfiki
på Franska
Tamp vun
Spanske prester hafva inkommit
området flyende från Solsona
General van Halen har vid Sera
ende sessioner hade antalet ej ölverstigit 25
å 30 ehuru ledamöterne som man vet äro
mellan 6 och 700 Ofvannämnda dag förevar
likväl ett ämne af ganska stort intresse nem
ligen deportationens upphörande hvartill vi
en annan gång torde återkomma
Oroligheterna på Italienska operan förnyades
d 2 men stillades på direktörens försäkran
att han stod i underhandlingar med Tamburini
Denne har likväl i tidningarne förklarat att
han blifvit narrad af Laporte och ej ärnade
ingå i någonting med honom
HOLLAND
Till följe af andra Kammarens budget-afdel
nings tillkännagifvande att Kammaren skulle
ännu en gång afslå budgeten om de af henne
fordrade financiella reformerna icke snart före
togos har finansministern Hr van Gennep
å Konungens vägnar förklarat att om budgeten
ej gillades kunde regeringen få tid att utar
beta en fullständig framställning om landets
penningeförhållanden samt deri föreslå alla
möjliga besparingar och förbättringar På cen
tral-sektionens fråga om något lagförslag rö
rande den ministeriell» ansvarigheten äfven
vore att vänta svarade ministern att han icke
vitste det emedan han vid embetets emotta
gande gjort det förbehåll att få förblifva främ
mande för allt hvad som rörde grundlagarnes
reform
BELGIEN
Representant-kammaren har antagit lagförsla
get om en allmän amnesti för alla poliliska
förbrytelser före d 19 April 1839 d v s
före den slutliga traktaten med Holland
UNGERN
I en session som räckte från morgonen till
kl 7 om aftonen har första Kammaren (mag
nattafeln förkaitat förslaget rörande talfrihe
teu öfver politiska ärender emedan magnater
ne ansågo tillräcklig frihet i detta fall redan
existera så att man endast borde se till alt
denna icke missbrukades
NEAPEL
Allt synes nu förebåda «n snar försoning
mellan de båda tvistande makterna Frankri
kes bemedling är antagen och de å ömse si
dor uppbragta eller med embargo belagda far
tygen hafva blifvit återställda
— Dagens nyhet är att Bikets Ständer i
dag undfått kallelse att i morgon kl 1 samlas
till Plenum Plenorum på Rikssalen
— Samfundet för utgifvande af handskrifter
rörande Skandinaviens historia har med Ko
nungens samtycke till ordinarie ledamöter valt
H Ex Hr Grefve Gustaf Löwenhjelm och Kyr
koherden i Enköping Hr Arv Aug Afrelius
samt till utländsk ledamot Hr J J Champol
lion Figeac konservator vid Kongl bibliotheket
i Paris
— Kronouppbörden i Elfsborgs län har enligt
redogörelsen den 1 Maj utfallit som följer Hela
uppbörden deri inberäknade 21 *29 Rdr reitsntier
från förra åren utgjorde Rdr 422 ,767 deraf vcra
anordnads 20 ,137 afkortade 31 ,482 lefvererade 1
ränteriot 331 ,938 samt till diverse verk 10 ,853
oeh utestående 28 ,335 if hvilka sednare endast
15 ,887 Bdr utgjordes af på handräkning eller
pantförsäljning beroende restantier
— Atskillige härvarande Riksdagsmän hafva
af Hr Heilborn begärt och erhållit recept på
beredningen af den fattigsoppa som Hr H i
flere år hållit de fattige här i staden tillhanda
och Hr Heilborn har äfven anmodat oss nämna
att om några flera skulle önska upplysning häri
så vill han med nöje lemna densamma Han
nämner tillika att nuvarande Landshöfdingen
i Nyköpings län Hr Grefve Frölich har redan
för 6 år sedan efter detta recept inrättat en
kokanstalt för 120 fattiga hvilken lärer fort
fara med bästa framgång
— Den ostliga stormen har
^gjort ett uppe
håll i ångfartygens reseturer Ångfartyget i Y
stad har ej kunnat utlöpa och Greifswalds-ång
fartyget har uteblifvit likasom Engelska ång
fartyget i Götheborg
— Vi meddelade i Måndagsbladet en berät
telse om Danska generalguvernörens i Westin
dien anklagande af major Magens för idkande
af slafbandel Med Danska posten i dag omta
las att i stället för den i anledning häraf vän
tade undersökningen med guvernören Konun
gen tillåtit denne att låta trycka angifvelsen
och sakföra anklagaren Härigenom får saken
en helt annan vändning och Magens måste alltså
soka bevisen för den gjorda anklagelsen af pri
™te "»»mde vittnen hvarigenom han aldrig
rer ku™a
da dessa
m8st åhöras i Westin
dien tillvägabringa sådana upplysningar som
en öfver generalguvernörens tjensteutöfning ned
satt liommission med dess inquisitoriska förhör
bade kunnat åstadkomma Somliga vilja häri
se en följd af opinionsyttringen mot guvernö
ren von Scholten men andre tro att man ej
Senom denna utväg ga8nat hon°K Tiden kom
mer att visa bvem som far rätt
— Enligt en Kongl Dansk resolution skulle
en årlig minskning beredas i Danska Sjöstatens
utgifter af 100 000 Rbdr nu genast och anbe-
falles tillika uttryckligen att detta ej skall an-
ses såsom gränsen för besparingarne utan att
de nu möjliga skola utsträckas deröfver Tid
ningen Fwdrelandet innehåller i anledning här
af en artikel hvari yrkas att uppmärksamhe-
ten måtte isynnerhet fästas på cie tre föremå-
len Öfverstyrelsen det ständiga manskapets tal
rikhet och byggnaderna I stället för den kol
legiala styrelsen hvilken liksom vår består af
flira militära och två civila ledamöter anses
en chef vara tillräcklig uch dess 5 kontor med
34 tjenstemän anses betydligt kunna inskrän
kas I befälet anses föga inskränkning kunna
göras det bestå af en vice Amiral 2 Contre
amiraler 6 Kommendörer 8 Kommendörkapi
tener 16 kapitener 24 Kapitenlöjtnanter och
80 löjtnanter men de såkallade arbetskompag
nierna anses tåla en stor minskning I sjelfva
etablissementet anses i syunerhet störa bespa-
ringar kunna vinnas ty det kostar nu lika
mycket som då Danmark hade 30 Linieskepp
och det föreslås derföre att sälja hela den så
kallade Gammalholmen med sina byggnader m
m och endast behålla Nyholmeo att den så
kallade proviantgården skulle säljas m m Allt
visar att man äfven i Danmark börjar att med
allvar tänka på besparingar
Detta kan vara intressant nog för oss i när
varande ögonblick
— Bland riUsdagsanföranden -af synnerligt in
tresse kan man ej förneka ett utmärktare rum
åt ett anförande till Ridderskapet och Adelns
protokoll af Hr C von Hauswolff angående frå
gan om Methodisternas eller den sig så kallande
(Engelska kyrkans» religionsöfning och utbre
dande i vårt fosterland Herr v Hauswolff har
varit i tillfälle att på en ort der denna sekt
är i fullt flor taga kännedom af dess läror och
dess method och hans skildring deraf tilldra
ger sig den upptnärksambet man i alla fall till
en viss grad är skyldig representantens uppgif
ter Märkvärdigt är i alia händelser hvad han
yttrar om methodisternes (proselytmakeri» det
ta är som man ser en hufvudpunkt i denna
tvistefråga hvari distinktionen mellan fri reli
gionsöfning och friheten att göra proselyter
sannolikt kommer att spela hufvudrolen Sjelf
va anförandet återfinnes här ofvan under ru
briken Riksdagen
BÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
• Hos Redaktionen har plats blilvit begärd för
följande
«Den 8 dennes inställde sig ull min bastsd belä
gen vid Msria Q ?t .rn {ränd å Södermalm Polilg®
valdigerne J«derin och Widell åtföljde af en arre
sterad yngling Westberg hvilken uppgifvit det jag
skolat af honom handlat misstänkt godt kärtill
visste jag mig vara alldeles oskyldig men dessa o
aktadt och på dessa lösa »ngifrelier anställdes
hos mig visitation på det alldra strängaste och fle
re persedlar togos ifiån ml oeh iasattas inora Pa
lisbetjeningens sigill och finnes ännu förtaglade
utan att sedermera hvarken kalla mig till Polisen
eller återställa mig mina saker Härsf torde hvar
oeh en finna huru långt Polisbetjenlngens orättvis»
myndighet sträckt sig helst då kvar och en oien
niska skall fiona att jig uti mitt bo icke eger det
ringaste hvartill jag ej kan visa en riktig åtkomst
Stockholm den 15 M #j 1840
Eans Guslaf Barklund
extra Parmssätsre .»
— I går då frågan om de sednaste rymnin
gar från Rådhushäktet förekom vid Kämaersrätt
fann domstolen ingen anledning stt qvarhålla förre
föreståndares för kaktet Guitavi i fängelset utan
frigaf honem genast men målets afgörande uppsköts
till annan dag Tellman eller Rtpp lärer å nyo
försökt att rymma och hade för några dsgar se
dan anskaffat sig en knif den han sjelf åt tig för
färdigat af en fönsterhake men innan ban hunnit
verkställa någon afiågning å länkarue observerades
knifven
— Såsom något ovanligt må anmärkas att
i Polisen i går endsst funnos flera må tom till
hörde säkerhetspolisen och deribland intet af nå
gon vigt eller vidlyftighet
Lund d S Maj (Korr .-artikel Lördagen
I den 2 dennes var här målskjutning Att den i år
inträffade en dag förr än vanligt kom deraf att
den 3 :dje var på Söndag Jägare-sällskapet gynna
des denna gång af ett herrlijt väder Da trenne
prisen vunnos det första på 50 points och it bå
da andra på 28 Efter skjutningens slut var mid
dag arrangerad som bivistades af omkring 50 ptr
toner Skålar propoBcrades der i väl lagda orda
lag för Konungen Kronprinsen och Hertigen af
Skåne af Hr Öfvertle Toll och druckos i botten
af de närvarande gästerna Vid den sistnämnda
skålen afsjöngos af valda röster verser författad®
tom det tros af en bland printagarne Hela till
ställningen gaf ett nytt bevis för den vackra anda
tom är lådande på vår ort
(Xnsändt
En
Insändare har uti Nr 107 af Det Tjugonde
förstå Aftonbladet såsom anmärkningsviirdt omta
lat att uniformer blifvit fastställde för Regements
Hästläkare och för Sqvadrons Hofslagare Detta
eger sin fullkomliga riktighet och cirkuläirt der
om igenfiimc» uti andra häftet af Krigs Veten
skaps-akademiens tidskrift för innevarande är pag
70 Den som i öfrigt önskar att närmare få veta
af hvad skäl dessa uniformer blifvit fastställde
torde skaffa sig kännedom af Kongl Sur .dhetskol
legii hos Konjl Maj :t under d 23 April 1ÖJÖ der
om gjorda underdåniga framställning i samman
hang med hemställan om rang för ifrågavarande
tjenstemän
— Originalhandlingen finnes troligen
uti Krigsexpeditionen af Konungens Kansli
derttödt aller åtmlnitoBe giliadt a »ulof /fjlerm
väckts aUmia oro och alsst roande hot deran Iinds
EDäs
POSTSCRIPTUM
Uti Borgareståndet medbanns i förmiddagens
plenum 6 :te 7 :de och 8 :de hufvudtitlarne
hviika punlstvis biföllos med undantag af den
punkten på 7 :de hufvudtiteln som handlade
om anslaget till Institutet för Döfstumma hvil
ken punkt för erhållande af högre anslag en
hälligt i Ståndet återremitterades Fiere vo
teringar förekommo hvarvid den meningen som
var för återreiniss låg under med ungefär /3
af röstantalet
Redogörelse för dtn Chrislliga Välgörenhetens
bidrag lill understöd och hjelp ål den af
Undertecknad i Aftonbladet för d 2 sistl
ålaj anmälde sjuka och nödställda Fahn
jvnkare Enkan med sex oförsörjda larn
Med poslen den 5 Mars Stockholms Poststampel si |l
lei A tiis dfll qul cito dal 6 32 dit® sig J i L trån
en sörjande Mor 1 sig G F Å Tänk o G 'id på sjuka
»Hr 2 Mur ,lack utan naran eller nootto 2 Munlaekssig
C F B Gud välsigne den som verkar godt för den fat
tige 3 frän Kr Apothekaren O L Kotdrall 6 32 si»
K il man namn eiler motto 2 sig F T C dito 8
sig H E F dito 6 52 si8 I F S frän 1 F S 4
Hunlacksslg Z utun motto 6 32
— MH poslen dfn
B Stars Sioclholrn rekon
imtnd Adligt en skärf etc
af K :gh 7 16 d ;o sig C G ti fr C- G il 4 <l :o sig
T fran C T 2 d :o Ältinlftck il F S ulan motto eller
slgaatur 2 d :0 sig ÅC &TVaf den sosa önsiade
feunaa gifva större bidrag 6 31 d :o s :£ 1 A från Lilla
Jenny i d :o sig olydligi dfn 6 Mars 1840 »te Änder
i 46 d :o sig Adligt fr Bilda B 6 3 d :o sig O F
B fr G F L Måne himlen bevara modren åt de arma
barnen etc 3 d :o sig otydiigt fr S B B 2 d :o siy
H leiiiuas af godt hjerta 6 32
— Trosa po *t8lä»pel
saunlaeissig lierre Gud låt ej de arraa ställas r för
USrda prof 2
— Nyköpiog Adligt sij fr5n A C W 9
Fcblun nig F W 11 Fructos Vigilantice Hilaris Fablun
i 5 M *rs 1340 8 — Götbeborg F B G Måtte Her
ren uppräcka Kriåagn att förborg &a sig öfrer de olyckliga
S
i 6 — Örebro MUmlack N J U Gud upplyse men
aiskors hjertan till elc 5 — Wefterås sig T ulan nama
el !tr motte 4S — Mariestad sig Å dtio 5 — Skennin
g« sig munlac .fr utan namn iller motto 18 16 d :o sig
otydligt d :o 1 16 — Med pos en d 15 Mari Norrlöpin
rtfe sig otydligt Af en so» icke sjelf är lye &lig 6
— Linköping sig Adligt fria tYease lyckliga makar S
d :o Poetsiaapeln otydlig sig T ti Ifrån es dthagandr
i dito s»g utan namn från Aaonyaftus Sr Ps B Nr 2B6
I 5 1 16
— Stockholia sig B C II DS jag u»der
löjens börda mina litar sökta ««r etc 4 d o sig E B
af K B 6 52 d :o sig Adl gt Dea sig betror uti Guds
haad han bygger etc 12 dito sig B 8 F ulan motto
•iler signatur 6
— Waisbacken Mätte Gud förskona gif
varens hustra och barn etc 2 — Stockhola sig Adligt
fr A D L 6 32 — Skara sig utaa aasan flere tän
keiprlk men ingen namBsignaiur 2 — Norrköping sif
munlack gif Gudi aller .a äraD € — Med Posten den 16
Mars Stockholm sig Munlack fr fir A»othekarcn C F
Riagqvist genom Hr Apothekaren O L NordTall 6 32
"Wcxtö sig G I ut-n namn 2 12 — Cimbtiishamn
sig E C L utaa namn 3 — Maloiö Mutlack ulan
namn 3 — Ystad sig T L S otydligt utan Ramn 4
— Wexio sig P F F fr ea barnlös men likväl lyek
lig 2 — Lund sig I C M d :o 4 — Norrköping
sig I W Den rätle Fadrea i hicslca lefver Måtte etc
6 — Wculervik fr en mor hvar barn Gud nådigt åter
gifvU neJs ?in sig otydligt 3 — Söderköping sig
G A
fr A—m 3 d :o sig C F H Gud väcke många till efter
följd 3 — Tierp si otydl fr C F Nr 55 IG 32
Linköping sig ea trana med omskrift Integra Procura
tiane Vigil 3 — Uo *ala sig B L S fr en annan Enka
lyckligare lottad M &ile de *sa 10 Rdc r ^s föra sjiSnga ef
ter sig 6 32 — Med posten den 20 Mars Arboga sig
Adligt ulan motto eiler namn 10 — Upsala sig Adligt
d .o 1 IS — Runneby sig Muni utan namn eller mot o
32 — Stockholm sig I B fr B o 3 16 — Ä» sig
ntan namn utan mouo 4 — Kernösand sig föaal En
hittad penaing Betänk hvad uodt Gud gjort och än etc
52
— Mnrieslad sig utan nassn från en gammal Krigs-
aaan 2 — Stockholm sig N ytterligare genom Hr A
potbo &aren Nordvail af 24 personer i Stockholm enligt
specifik förteckning 42 — Med Posten «3 .23 Mars Wsd
st *ne Mual ulan motto 10 — Uddevalla ssk- otydl Af
2 — Carlstad sig T U Carlstad et U 3 — Wim
merby U C K Sv P B Nr 3S9 3 v 2 — Stockholm
från en sora icke har tmycfeel att gifvn 2 — Med Po
sten d 86 M *n Rya Kopparberget sig C E (och en piludd
utaa motto 2 32
— C ?riscrona sig Adligt med omskrift
Pro Aris ö t F o c i s motto 1 h o m m e 2 — Malmö
sig Adligt mot :o Labore Audacia Prudentia 1 16
Strömsholm sig Ea fogel med sins ungar Jch 12 24
25 Bättre litet än intet frSn I L 3 — 82ed Posten d
$9 Mars Carlstad sig A H frin Hr Fahnjunkaren A
Hellgren 1 — Nyköping Munl af I L M S 1 16
Med Posten den 5 April Linköping sig C W Litet Eten
af innerligt go ^t hjerta P« B Nr 288 2 3
— OJäslig
Poststämpel sig Mun
fråa en gammel soldat som i fle
ra år måst flytta sig vid kryckor 3
— Med Posten den
16 April sig utan namn utaa motto aaed Äi Poststäm
pel 3 32 (synbarligen frSn sasrma ädle hand sam förut
lemnat A Rdr — S .a Bko Rdr 363 28 Härtill kommer
Netto Behållningen af ett vid Motala Mechaniska verkstad
för ändamålet gifvet sällskapsspektakel 55 Särskild gäf
va vid sfetmma tillfälle af Hr Häradshöfd Duberg 16 3 ?«
Dito dito af Hrr Haejer och Beckman 5 15 — S ;a Bko
Rdr *35 28
rChrstlige menniskovänner Gud löna Eder för ett så
värdigt bruk af de glfvor J undfått af en högre hand Till
Fadren i himlen som sett och upp
*tec ?mat eder goda ger
ning höja nu dessa faderlösa som J tröstat och hulpit
sina Uckisamma hjertans brinnande böner om välsignelse
öf»er eder och «tdra närmaste och delta goda men hårdt
pröfvade Modershjerta som J hastaden att rädda ifrån un
dergång det igenkänner uti eder deltagande öaahet en
hugnande strSIe af ett högre ljus till styrka för sin tro pä
Guds fortfarande osavärdnad och flödar af vördnadsfull
tacksamhet utan fö mäga all med ord kunna den uttryc
ka Men aldrig skall deita modershjerta glömma aldrig
uppböra i sina suckar till hi«s .len innesluta sina och sisa
barns mSnga välgörare dem Guds öga ser och känner
Stor och dyrbar är den gåfvan af Försynen att kunna
men ännu större och saligare är att derjeai 'e vilja spri
da 1 ju och glädje omkmg sig till lidande likar Gode
Christen Saligt ert bus ty de kunna icke löna dig igen
men dig varder igen läst i de rättfärdigas uppståndelse
W Ny Prestegård den 20 April 1840
eral vaalhad p n
xit en seger öfver Carlisterne hvilkas general i
Segara blifvit sårad Deremot bar den Chri-
stinske generalen Aspiroz stupat Van Halen
afger en berättelse om träffaingen som han
säger hafva varat i 8 timmar och hvars resul¬
tat var en från fienden tagen kanon men gan
ska få fångar Han uppger imedlertid hvarken
Carlisternes eller sin egen förlust
I fall man får tro Gazellc de France har
det gått med Cabreras död nu likasom de före-I
gående gångerna att han stått upp igen Han
filsall till och nied hafva hegifvit sig till Mo-
rella der han afsatt Garcia från befälet och
sje ;f öfvertagit detsamma
PORTUGAL
Kyrkoböner hafva börjat läsas för det till-
stånd hvari drottningen å nyo befinner sig
I Oporto var mycken gäscing emellan Karti-
ster och Septembrister
ENGLAND i
Irländska municipal-billen har i Öfverhuset
erhållit sin andra läsning hvilken beslöts med
131 röster mot 52 Dess slutliga antagande
är likväl ännu ingenting mindre än säkert e- i
medan flere af Tory-chefeme förklarat sig öp-1
pet emot densamma och Hertigen af Welling
ton yttrat det han ärnade rösta emot tredje
läsningen om icke inom kommittén några för
ändringar gjordes i billen
Underhusets session d S kunde icke sam
manbringa det erforderliga antalet ledamöter
eller 40 hvilket besynnerliga fenomen icke
heller var någon nyhet ty »nder flera föregå-
BLAJMDAPE AMMEIft
— Från Norge berättas att den raske
Wltbro som förlidet år i öppen båt gjorde en resa
till Spitsbergen och samlade en betydlig mängd
ejderdun dödt i Levanger efter en kort sjukdom
Hant förslag att beiöka Spitsbergen mad tmå däc
kade fartyg hade imedlertid vunnit gehör och ett
dylikt fartyg under vintern blifvit bygdt och ut
rustadt tamt fördes till Levanger för att mottaga
anföraren då man möttes af underrättelsen om
hans död
— Ett Amerikanskt plenum Amerikanska
tidningar innehål '» en berättelse om hvad de kalla
aden mest ovanliga session af någon lagstiftande
församling sedan vcrldtns skapelse» Föremålet
för debatten i Förenta Staternas Representant
kammare d 24 Mars var nemligen förslaget an
gående rättighet för Unions-regeringen att utgifva
statskammarobligationer Sammankomsten började
kl 12 middagen och varade hela natten namt föl
jande dsgen till kl 3 Oppositionen betlöt att till
intetgöra fjrslaget genom öfverläggningens uttän
jande och slutligen åtskildes buset utEn sitt hafva
fattat btslu Ledamöter llgo sofvande på gojfvet
och andra lemnade huset hvilket uå ett sådant
aflägsnande från öfverläggningen icke är tillåtet
innan voteringen berätus hafva föranledt till bötar
— I Calcutta tidningar läses en protest af
en mängd missionärer och andra prester emot ett
silläranadt uppförande af Händelt oratorium Messi
as hvilket förehafvande dc ansågo nödvändigt sko
la vara Gudi högst miesbagligt och profanera hans
heliga ord I allmänhet skall reaktionen «mot mis
sionärerne» oförståndiga sätt att gå till väg» för
närvarande vara lifligeie än någonsin å de bildad»
Hindus Muhamedaners och Parsen tida För nå
gon tid sed»n öfverlamnadet åt guvernören i Bom
bay «n petition undertecknad af mer 4n 8000 in
födde i hvilken de på d *t högst anhålla att de
måtte blifva tkyddade mot miuionartrnat tilltag
em *ä»s dessas förfarande tåiom det tynes under-
Carl joii TOLFF
HANDELS- och S JÖF A fiTS-ON DE fi
lt ATTEL SER
Torg- och Hamnpriser
S M
gp
STOCKHOLM a IS Maj Tillförseln af Spjnneäl fort
far att rara ringa och såldes deraf i dag till följande
priser Byete 21 a 22 Rdr Räg 13 «4 k 11 Rdr Kort
•11 å ti 2« Blandsäd 9 24 i 10 Rdr och B ^Ira ti 3F
9 å 9 «2 tunnan Hvetemjöl itälld» 2 å 2 8 RäKmjöl
- - • - s«aör 9 84
pundet Po-
t - urctcmjui cil (11 a ■
l 4 och Bröd såsoia förut 1 24 k 2 Rdr
k - - ■ a |t
oeh för Ostar smärre begärdes 4 Rdr allt pundet P
tales hvaraf temligen god tillgäng betaltes K ,ed 2 ^12
« 24 tunr ,an Fis»ti !ltörsein rar ymnig säsom Al till
24 Gös 10 A 12 sk Gädda Abborre Lafte
lefrande 6 4 « sk It oeh Mbrt 4 sk mar
t to h 24 si valen Kycklin-
1 24 tnnr ,a
18 SO ä
och Brax w „ „ „ »
ken samt Strömming <2 18 i 24 str valen Kycklin
gar betaltes med 36 sk ä «dr stycket Agg fanns
till 30 é 32 sk tjoget Grädda 1 Rdr söt Mjölk 12 å li
sk afcumenad d :o 10 sk cch Filmjölk 10 si lannar
SO å 22 sk Bårirallshfe 16
*41 sk Hafreha :m 10
För Thimotbejhö begärdes SO
a 18 sk Sidvallsvallsbö 12 a » natrebaim 10
sk och Råghalm 8 sk pundet Vedptiserne roro som
följer B 'örk 9 24 å 10 Rdr Tall 7 7 24 å 3 Rdr ocb
c 4 K 84 famnen och en läst Träkol gälide 7 å
Gran 6 å G
c 4 K 84
Gran 6 å G
7 24 Allt rgs
Öresunds-lista
Ren 8 Maj B Carlsion Anna Halmstad Köpenhamn
timmer T Andersson Bounaparte Höganäs Stockholm
tegel B Eraldt Problem Bergen Carlshamn sill
Den 9 Maj G Olsen Elisabeth Mandal Calmar sill
E Werge Flora Langesand Sundsvall ballaol A
påhlsson Christin Hartlepool Malmö stenkol A L
Strandberg Jupiter Höganäs Norrköping tegelsten F
SchefTer Andrea Brigitta Malmö Norrige kom H W
Krechler Figaro It de Janeiro Stockholm styckegod
M Schale Wilhelmine Kungsbacka Malmö ballast

Sida 4

C Pettersson Nordm S :t Ybes Stockbolm salt H An
dersson Amandus Göiheborg Gottland b &ilait M Pet
tersson Amiralen Helsingborg Hull b &fra
D«n 10 T G Ila ve i >en gode lieesigt Carlskrona
Norrige stäfver J Lund Norden Stavanger Stocköolai
sill
Den it P Falk John Stockholm Rio Janeiro Jern
Från o ^h med Jen il till oon med den 10 dannes barra
250 fartyg pssssrat sundet
Stockholm
Inkomne skeppare från in »i ires orter» d 15 Maj GeQe
Olsson barlast Döderhultsvik Sjögren ekbark Weater
Tik Fröberg brä *vin
ANM A LOK RisSAiNDE den 15 Maj 1840
j
Magister Worséa Upsale samt Handlande Berg Udde
Talla B ;rgsirabl *ka buset Bokhållare Andersson p We
nersbo 'g Nr 'O L 'lla Nygatan Basdel-betjenten Åker
man Budiksvall N 9 Baggeasgatsn Bagare Dahlgren
Götheborg ftr *3 Ös 'erlänggataa Bofcnarsk *lken Grefve
Schw rin Östergötalacd Nr 16 Norra S >2Äedjegst2n
Stadsaiäkl»re Runugren ocb Råiman Löfvenius Nyköpiog
^Källaren F /eden Kaamaiherre v Qvanten Westergölh
land Nr 8 Sto-a Nygatan Hand andn Rehnström Nykö
ping samt Inspektor Hjelm Upsala Nr i7 Stadssai ^dje
gatan Laudsböfdingen af Wiagård WeraJaad Nr 8 Stor
lyrkob .inkea
Hos FRITZK et BAGG3 å 1 Rdr 20 st
banko
JLehenskunst
fiir geistig beschäftigte Menschen
Etn Handbuch fiir Gelerte Kiinstler Slaatsmin
ner iib rkaupl allé ds-ren Beruf mit gcisliyer Thä
tigkeit verbunden isl Eine preisgekrönte Schrift
von Reveillé Parise
Hos
banko
FRITZE et BAGGE å 2 Rdr 16 sk
A HUGO 'S Gsschichle
des tiaisers Napoleon
Mil Vid
p
Mil Vignett 'n und Stahtslichen
o .ia Bruna och Hfita BÖNTOR till sittning
ali Hebbes hus I Riddarholmen 2 tr upp
Nylands Utsädes-Råg
Er Nordlander i Brunnsgränden vid Skeppsbron
Miga Fy k uts JLinfrö
kdhBdl K
39 å
yg
hos Er Nordlander i Brunnsgränden vid Skeppsbron
skord hoj Bonnedal et Komp i Räntmä-
g
af 1839 års
starehuset
TTTSaDES-VICK .BR samt Nylunds Uisi <i«s
Båg hos Gust et Carl JOHANSOS
5® SRb
.5® St Rornbaoin
Holländsk Klimp lera
ilihå lib
p
till facilt pris hvarå ytterligare rabatieras cm större
pani tages hos Joh G PftlPP
R
Regeringsgatan M 44
Helsingborg Resande
gg
Inpasserade den 5 Maj Sv s &e Handelsbokhåll Carls
son Sv ;8 .e Bokbindaren Smedberg
HUFVOD RUfiS
noterad å Stockholms Börs i dau Fredag
Xordon Sä Bdr 8 sk 75 d d {8 Rdr 90 d d
Hahsuro i49 si 67 d d SS8 !-4 sk 90 d d
l >iKis 23 sk 60 d d 82 11
-IS b 5-6 sk k sschl SS
84 k4d d 22 « 3 k93 d
Hös FKlTZK et &AGGB nyligen lakommöC
G
Göthe-Gallerie
Stahlstirhe z Gölht 's Meisterwerkea nach
ZMchnungen von J NISLE
Bela Samlingen hommer att utgöra 8 till 10 häf
ten hvarldera innehållande 12 plancher Priset
j för hvarje häfte 36 sk bank Första häftet är ge
natt alt tillgå
h ^Tfitze BGG
h ^Tfritze
ÅSTUNDAS KÖPA
bolm bördig jord tillräcklig skoa samt alla åbyggnader
xocit ständ till ett värde af onnkringSOOOO Riksdaler
pn LANTEGENDOM af Frälse natur med
vacker belägenhet vid sjö högst 5 å 6 mil från Stock-
Banko åstundas köpa Apress om köpare fäs uti huset
19 Yid Stora Nygatan tvenne trappor upp
8-4 >k 49 d d 22 « 3 sk 93 d d
S :t pbteitsriias 94 sk 30 d a
täsnce 105 3 4 sk S7 d d
Köpenhamn 67 sk 8 d d
k
Altona 1S9 sk 51 d d
TULL SÅJLU PIMHJSS-
Hos DELEEN et Comp kyss utkommen i
S Rdr 32 sk banko
Stockholms Flora
af Joli Em W ikström
eller kort beskrifning sf de vid Stockholm i vildt till
stånd föreko ni mande växter m» ;d en Inledning innehål
lande en öfversigt af Stockholmstraktens Naturbeskaffen
het Förra Delen jeanie en Karta öfver Stockholms om
gifningar på en mils afsiåod Inledningens mcebåll lj
Stockholms geografnka la ^e (sid i — 8 It S
.ocköolEis
trakiens geologiska formstio-i och de i nejden fuoea
mineralier (sid 8 — 31 5 8jö«r och Vanei
.drag o«i
Jring Stockholm (sid 31 — 49 Stockholms klisant (sid
^0—59 Ö Om Årstiderna Flyttfogiarn»» »nkomft och
"VäxtStuhetens frasa3ieg orn vå« *en (sid 59-80 6 An
märkningar om Stockholms belägenhet och om nejdens
naturskönhet (sid 81 — 87 7 Anie kaingar orn da ut
sigter (vuer hvilka blifvit nt >faa öfver Stockbo 'm och
öfver dess omgifvi«nde nejder («id 87 — 96 8 öfversic
af de i nejden af R .ockbolaa aaioärkta Djurarter (std 97
—134 9 Botaaikens frastisieg t S ,o "kh l
•« ach Stock
holms-Florafls Historia (sid 13S— 77 10 Tiiläg till
Inledningen (sid 179 — 185 Florans Förra Del iiauebal
ler I :sia—Xlll :«le Klasseins» enligt LiöRéiika systemet (sid
423 — Tillägg (sid 1 — 9 Forvi ,dn .ae vax 'ér f *tocfe
hoimstraktfn (sid 10—25
— R«jfis 'er (sid 21-27
kt BAGGE
Slielers grosser Mantiatlas
i8K
ia 81 KarteE
Pris 30 Rdr 44 sk banko
A Ha de Handelsbolaget D Carnegti et Komp
tillhörige Egen <oisar belägne uti Jösse Hårad af
Werm ^ands Län nemligen
ÖFRE ADOLFSFORS Jernbruk och Sågverk
NEDRE ADOLFSFORS dito d :o
CHASLO TTFNBFRGS
CHASLO TTFiNBFRGS do
TORGILSfiRUD Så ?ve !k
STALPKTS d .o
tamt Kt ?DS Lafidtegendom
k
g
I köparen kan ä 'v *n öfvereasfeomraas om öfrar
I tagning a Bolagets tillhörige Skogar i Norrige De of
va <inamft ;e ^a ti :heteme kansa äfven delas efter köparea
» >»kaiDgar så vida försäljningen af det hela kan ske på
en sång
S örre delea af köpeskillingen kan få innes å emot in
tecioing och 5 procents ränta Betalningen af Inventa
riöiiae ian ske i termieer efter köparets beqvämligbet
då nöjakiig säkerhet iemnas
Viddäl
Vida ?® underrättelse meddelas af
Götheborg den 28 Dectmbeir 1839
DCRNG
D CARNEGIE ET ROMP
Egendom tili salu
å
g
Ett i godt stånd nära Skeppsbron på fri och egen
grund beläget STENRUS som gifver omkring 8 procent
å k ^peskil .iLgen bvilken får tiil uet mesta innesiå emot
del 5 och dels 6 procent Vidare underrättelse lemnas
i huset JJ 29 vid Södra Tallportsgaian till venster
portgången
I ^ij s <iälis-gi ^iide &KONEKT hra
bygd af furu :å cravel om några och
» ;ed full invema-ier tiil nedsatt pris Adress leicnas i
Ktyödboden vid S .ort rget
ar g *m *ai
sextio läster
Hos A BONNIER i d *£ utkommen
Dea Politik
Ryssland och England
föil NttSfd
yg
torde föra lil gemitnnam Nytta utan S <ia för det Eu
rop ?i«ka StstsförbBndet af
_
N R EIUNCK AF HOSEJJSRÖIiB
1 de U ^s .a Boklådor saljes ii KJr banno Studier
öfver
f
De fria Folkens Statsförfattning
SiddSid
af Simonde de Sismoudi
Skepps-Inventarier
df STåik
pp
b«ståesde af Segel Tågvirke samt tvenne goda Anknre
•ch tvennj» Kett ^ngar äfvensom öfrige Inventarier pas
sande ?ö ett 60 a 70 lästers fartyg u >plag <le vid Säfvar
las aireplats fi mii frän Umeå finnas till salu hvarå för
teckning är alt tillgå samt pris uppgifves a Kontoret i
huset Nr 12 vid L
.lla Nygatan af
Anthony PETTERSSON
en i Segland förfärdigad STÖRKE BRAND
SPRUTA om hvars beskafTetbet närmare under
rättelse meddela af Herr Hof Intendenten m m Pfeffer
boende en trapp» upp i huset 4 vid Mynltorget kun
na intill den i 5 näslinjluadande Juni förseglade anbud
till bemälde Hr Hofia
.endent aflemnas varande bugade
spekulanter tillåtet att wtter hos honooi tktenrie anmä
lan sjeKve anställa försök med o ?vitn»ämnde sprutverk
Från tryektt bar i dag utko &mii och säijes a 94 «k
kaoko endast bos Hr L Gust RYLANDEÄ (Bazaren å
Korrbro och Hrr FälTZE et SAGGE
ODl
Om Domstol arnes
och j ^ängelsernes
Organisation
å d
g
ned afseende på hvad nya lagfö-slaget rörande dessa äm
nen innehåller
af
En Orepresenterad
Hos O RLE EN et Coixp i dag utkommen
En Jungfrus Heliga Stum
did h fhStiEbd
gg
der vid orh efter hennes conSraiation Ett bidrag till
huslig aodakt ö (ver»ättnini »f O W 88 sk banko
Nyligen
banko
bar utkommit i Bokhandeln ^häftad i SJ sk
En Jungfrns Heliga Stun
der vid och efter hennes eonfirmation
Ett biirag till huslig andskt Örversättnints af O W
Hos W7 ISBERG
^jömanna-§ällskapernas
Kl
p
Kalender
n
^iifverliligrams
bf d
g
Gentila arbeten af det fiaaste Silfver som Brocber
Diaderaer Pannprydnader Garniturar Kedjor Nålar m
fl finnas på Lånbiblioiheket vid STöpmaagat ^n Nr S
TELNDER fåk
pg
TELANDER från Jönköping
j ^ortepiano
k
p
af Mahogny 6 okiaver med jernskifv» finneg till salu
för godt pH Underrättelse «rhålles i huset Nr 8 å Kim
stugatsu till vinster i parigången alla förmiddagar frfn
10 tiil 1
J ^tt stöirj p ^rti
till nedsatt pris
Stortorget
N«»rrländska FUhU b A K A K
Adress lemnas i huset 20 vid
till salu — Vidare
Slagtarhuset
En Lif
underrättelie
Tjur
i boden 28 8 Södra
för Sr 1840 Första Afdelningens 2 .dra
nas kostnadsfritt till dem som vid ltsta
de erlagt 1 Rdr 24 sk
häfte (Dtlem
haftels uttagaa-
Hos W JSBEttG
Frimurare-Ordens Kalen
der och Matrikel för år 18-40
Th Wensiöe s Tal
hållet rid Svenska Bibel-Sällskapets allmänna
sammankomster den 13 April 1840 12 sk
Hos vELEEN et Comp
-
Predikningar af P H
åhfHiddEl
g
Oåhna öfver Söa- och Högtidsdagarnas Evacgelier 1 h
1 Rdr 18 sk binko
Af trycket h»r utkommit och säl
es i de ilesta Boklå
dor å 2 RJr banko
SkPiHii
Svenska Poesiens Historia
ÉÖ
af c J LÉNSTRÖM Sednare delen
Af trvciet har utkommit och säljes i de flesta Boklå
dor å 3 2 sk banko
55häftt f Jd
55 te häftet af Jorden
liikh
i Phy &iskt Histoiiikt och Politiskt häaseende betraktad
af Theodor Sundler
Bos DELEEN et Comp
Bet går an
1 Rd
g
40 sk Det gär an fortsättning 1 Rdr- Månne det gSr
an 16 sk Törnrosens bok nemligen den äkta och viri
tabla 35 sk Sara Widebeck En tafla nr lif vet af —e
34 sk baako
g
iri
—e
SK
es
rif
i J
ink
Nr
St
Tr
J
p
Hos DELERN st c 'omp ä 1 Kdr 32
kan *o
k
^förteckning öfver Sveriges
Handels-Flotta
den l :sta Jsnnari 1IS9 Otgifyp af James På 'on
MIMER
innebällsnde Recession af B M Carl XIV Joh»r ,s Jskrif
ter Öfverj 'gl af de lö nsmsta Stgard >r inom Styrelsens
grenar m
— Kompletta ex af denna Tidskrift tili
nedsatt pris af S Rdr banko linnts »tt ijilgä i Herrar
Bergs Isbergs samt Deleeas et Komp bokhandel
För 25 a 50 Rdr rgs pr stycke
CbkRkh
gpy
Cautcbuki-Rockar och Kappor med gentiJt tyg till
Kragar (af äkta Engelskt Patent lyg
1 de ;sa dagar inkomna
Sommar-Tyger Piqué-Vesttyger och Siden-Vesltyger
Kbd
yg
Kram boden 29 Drottninggatan
f» d Faikenhergsfta huset
T )UGGK et SETTERVALL försälja Islands
Ull Silkesfelb Gummi Lacka Wismars Fårskinn
Poitugisiskt och Carlibamns Sulläder Skältran Ölands
Vitriol förten !a Engelska Bleckplåtar Tältduk Bolster
var Buldan Foderväf m m
TAKPAPPER
diverse sorter hvaraf en af Beckiump den bästa till
verkning i Sverige Försäljning hos C R FORSGREN
id Slb
UTEJUDES HYRA
En glad och treflig VÅNING af 2 å 5 Rum
med öfrig» beqvämligheter är ledig till uthy
rande åt Badgäster i Strömstad för facilt pris
från Juni månads början till den 6 Juli Vi
dare besked erhålles såväl å Aftonbladskonto
rot som genom korrespondens på Strömstad
med Sekreter C G Högberg
Byte mot Handelsvaror af alla slag
De som önska att handla ett st«rre antal lotter å 2 :dra
Siads-Egendoms-Lotte iet men i fl ället för p ?n«ingar hel
dre lemna varor kunna sådan handel uppgöra om de före
den 15 dennes derom behaga anmäla s 'g på kontoret 1 tr
upp uti huset M 5 vid Munkbron Ka ed uppgift af varor
ne deras beskaffenhet och värde som ej må underliga
Femtio Rdr Efter den 45 kan sådan byteshandel icke
ifrågakomma
Lån erhålles
Ett stående lån å 19 ,000 Rdr Bko kan i medlet af nästkom
mande Julii månad ur Publifc kassa erhållas oc-ot fullgod sä
kerhet af inteckning uti Landt- ell *r Statsegendom På
lika vilkor äro 2 ,666 Rdr 32 sk Bko nu genast att till
gå Nörmare underrättelse meddelas uti bu«et M 16 vid
Johannis Östra Kyrkogata 2 :ne tr upp dörrn tiil n
ster till kl 9 på morgnarne
yngre karl m»d fallenhet för köp
mannalifvet och handel samt ägare af något kapital
skulle vara hugad ingå i kompagntskap med någon till
drifvande af en lönande affärshandel Svar torde levnnas
genom skriftlig adress som inlemna med utsatt namn
på Aftonbladskcntoret till 11 et B
Sommarnöje
En dertill Ijenlig STENRUSBYGGNING bestäende af
10 Rum och Kök i tvenne våningar med Salong och
Lusthus samt Stall Vagnshus och Drängkammare fin
nes att hyra vid en Malmgård med utmärkt vacker be
lägenhet i närbeten af en af staden» norra tullar —
Rummen kunna äfven delas
— Underrättelse fås i huset
Nr 11 vid Roslagstullsgaian då Trädgårdsmästaren Sö
derström efterfrågas
"l
acker SOMMAR- (äfven Vinter- LÄGEN-
HET
En Våning 6 Rum och Kök med alla beqvämlig
heter samt med del i eller särskilt Stall och Vagnsbod
1 2 eiler 5 möblerade Rum allt beläget i hörnet af
Störa Badstugatan och Stora Surbrunnsgatan vid Kockils
backe i dervarande stora och vackra Trädgård qvarte
ret Bryggpannan
rpRE möblerade RUM med Kök äro att byra
ifrån den i Juni till den 1 September vid Stora Ny
gatan rn trappa upp för 8 Rdr banko i veckan Adress
fås i Viktualiehsndlaren Ranfts bod vid Westerlånggatan
IVTu genast Ett RUM med eldning ocb städ
ning i buiet Nr 5 vid Norra Smedjegatan till ven
ster på gården
Ött VINDSRUM m *d möbler i ett hus vid
L j SödermnliBStorg är för en hederlig ungkarl att hy
ra — Vidare underrättelse meddeUs i Kryddboden vid
nämnde torg
större VEDGÅRD vid Mälaren strand
i Skinnarviken Närmare underrättele lemnas uti
ba *et Nr 11 vid Storkyrkobrinken två trsppor upp
E
BORTKOMMET
Natten emellan den 14 och 15 Maj bortstu
los genom inbrott medelst speglarnas urskäring i 2 :ae
dörrar i huset Nr 29 vid Oxtorget följande klädespersed
lar
blå vadderad klädessyrtut med Engelskt skinn till fo
der och siden i ärmarna
1 Svart frack med sidenfoder och rödt tyg till armfoder
1 brun Sammetsväst med blå blommor
par stickade Bomulls-hyxhängslen med förgylda Silver
spännen
Goss skjorta hvaruti en halsknapp af guld var qvar
sittande
par nya och 2 par brukade stöfler
Hederlig vedergällning utlofvas ål den som k *n npp
tScka tjufven och det stulna tillrättaskaffar då derom gö
res anmälan i Kongl Poliskammaren eller i förenämnde
bus 2
.ne tr upp
T JEMSTS ÖKANDE
Cn 50 ars mar» som uti flera år koditionerat
v ;d Jernbruk och eu innehar Iospektorsplats men af
särskilta förhållanden till hösten blir ledig åslundar till
nämnde tid en dylik befattning De som härå reflektera
behagade inlemna förseglade anbud i biljett lill R Nr 30
på Aftonbladskontoret
DIVERSE
Vinstlista
199-de Hamburg Lotteriets
Kl
6 :te Klass
öfver do d«n 13 15 22 23 ?S 27 29 oel
30 April dragna 2000 nummer
vid Slottsbacken
Fin Pounseh
af gammal Batavia Arrack och ett nvlt bered
cings£ä *t sona vurnit allmänt bifall försäljas
3 Rdr rgs pr kanna 1 Rdr pr butelj cch 24
sk pr halfbutelj i Brännvins- och Porter-Ma
gasinet i hu ?et JW 8 vid Lill» Njgatao
I pirti af misst 12 buteljer lemnas den
till 44 sk
Fin Batavia Arrack ä 3 Rdr 16 sk
kanna pi s .mma ställe
per
LfnSelsk POKTEK pä
bos W C Sten !us Störa
hel- och halfbuteljer
Nygatan M 94
fransk Cognac pa buteljer 10 år gammal
utmärkt lin Tryffel Anjovis Chanipignoner
Capris och Oliver samt finaste Matolja på fla
skor och buteljer till facila prlcer uti Kryddboden vid
hörnet af Freds- och Drottninggatorna
Färska Muscat-Druf-Russin
i Hel-Lådor vågande SW akålp h II Rdr
i Half- d :o » IS d :o ål ?»
i Qvart-d .o » 8 d :o å 3 1-2 Rdr
J G Sjöbergs Krvddkramhandel midt ewict Operan
MALL AGA RUSSIN fjerdingar nyss
nkomna i SK Rdr rgs pr fjerding på Kontoret i huset
r 8 vid Skeppsbron tvä trappor nipp
Strassburger Gåslefver Posteijer med
ryffel i luftäta Po ^cpllains terriner nu inkomna
G Sjöberg Kryddkramhandel midt emot Operan
pärskt BORD-SMÖR som inkommer hvarje
vecka uti H-bbes hus å R ;ddarholmen 2 tr UPP
Strassburger Gåslefver Posteijer med
Tryffeli lfä
parti
Holl »ill
Risbecla KrydJbid vid Slöra ga tan
JW 2608
13 862
9537
9585
10 .000
4000
2000
1500
P remier
2608 60
,000
9976 500
7624 300
7629 200
10 .152 130
12 ,954 125
1174 100
3957
4862
8171
12 ,102
100
100
100
100
Mark
»
12 ,159 100
13 ,379 100
Vinster ä 1000 Mark
Jtf 609 813 1174 3420 4318 4604
6085 7142 7530 7778 7780 9494 10 075
10 ,940 11 ,242 11 ,539 12 262 12 ,911
12 ,924
Vinster ä 300 Mark
JU 527 768 873 1935 ,2058 6405 ,8809
8870 12 ,440 13 ,072 ,13 519 ,13 ,614 13 ,980
Vinster å 150 Mark
JW 1048 1699 1886 3464 3906 4221
5729 5523 7839 8638 8720 9749 12 ,080
12 ,768 12 ,856 13 ,366 13 946
Viaster å 100 Mark
JH 1235 1498 2148 3783 4974 5592
7441 7654 7997 8109 10 ,418 10 ,564
H677 12 ,475
(Fort i morgon
VINSTER
tfllh
enligt denna 'ista utfallne hos urtderteekrad
böra jemte Frilotfer uttapas till den 26 Maj
Stockho 'm den 13 Maj 1840
J L STRINDBERG
Patenteradt Suurihets
li röst-Choklad
Denna Choklad som ieke innehåller näg >a for hälsan
skadliga beståndsdelar har visat sig vata af en Ciåag
faldig och beptöfrad nylla i alla långvariga sjutdo» ar i
lungorna ocb luftvägarna oeh ulwärfcer sig isy nerhet
säsom en behaglig närande och hälsosam dryck i chro
niska katarrher i hosla heshet i asiba ?a i 'ungsol och
tärandé sjukdomar af alla slag finn-s att til gä hos
F
F DE LA CROIX
Konditor
Malmtorgsgstan Nr 4
Språk
d
p
Skulle någon åstunda undervisning i att tala eller skrif
va Franska Engelska Spanska eller Portugisisk» språ
ken eller i något af dem åstunda biträde uti bref ^krif
ning anmäle derom pä Aftonbladskontoret då SPRÅK
KUNNIG efterfrågas
ICHt Fruntimmer som af böjelse eg :nat sig åt
undervisningskallet kunnigt i Musik Språk (Fransy
ska Tyska och Engelska Silning ened annat mera
som hörer till autidens fordringar önskar plats till hö
st«n hos någon Stockholmsfamilj som tillbrugsr som
maren på landet B«hofvet fordrar inga stora pretentio
ner utan önskas förnämligast ett godt och vänligt be
mötande
Erforderliga närmare underrättels
.r cm personen lem
nar ProtokolisSekreteraren Adolf Rotaan hvars adres
är Stocbholm och Koagl Kommers Kollegium
9
Ca *xtra Vaktmästare önskar att få Köra för
II—J något Herrskap som reser till Brunnar eller aRdra
ställen emedan han är säker kus och van vid r»sor i
brist deraf få någon uppassning hos Herrar eller Herr
skaper goda betyg oj *i förhållande fattas icke Adress
J B A Nr 6 Aftonbladskontoret
Inackordering
dliFik
g
Ett ungt hederligt Fruntimmer k *n blifva inackorderad
i ett för allt hos en hederlig fatailj å Norr vidare un
derrättels fås å Aftonbladskontoret
W cf 3j laiihcnsoiis
Kt
är flyttodt till Stora
Brinken en tr upp
Kontor
Nygatan M
55 hörnet af Tyska
13 Ii Haustedts Ilosilor
lldill S
llytiadt till Svartmangatan Nr i9 midt emot Tyska kyr
kan
Frans Miketa
Kör snar i
får härmed hafva den äran avwrtera respektive kunder
och bekanta det jag llyttat från Daivelska huset vid
Fredjgatan till huset M 18 vid Stora Nygatan rekom
menderande mig till allt hvad i milt yrke hörer såsom
alla slags skinnkläder till konservering f ?ån mal samt
färgning å alla slags ludna skian ra m
Stkhli Ail 1840
g
Stockholm i April 1840
Anmälan
Undertecknad hvilken tillbragt derå Sr i Paris äfvensom
uti andra Europas hufvudstäder i ändamål att fullkomna
mig i mitt yrke i egenskap af Skomakare och son se
dermera varit bosatt härstädes under tvenne års tid der
under jag arbetat tillsammans med Hr P Arosi» har »u
mera separerat mig från honom och vågar vördsammast
rekommendera mit för förfärdigandet »f alla slags arb»
ten tillhörande mitt handtverk utlofvande jag i och för
arbetets verkställande all möjlig noggrannhet ocb skynd
samhet Stockholm den 17 Januari 1810
F TRANE
Hörnet af Köpmansgatan ocb
Köpmanstorgot JO 10
pg
Avertissement
le soossigné apréi avoir passé plusieurs années i Paria
amsi qu 'aux diverses autrea villes capitales de 1 'Europe
dans 'intention de mc perfectiotiner dans mon mélier tn
qualité de Cordonnier el ensuite ayant élö etablis ici pen
dant deux années avec M :r P Arosin vient mnintenant
me séparer de loi et ose respretueusement me recom
vander pour faire toutes espéccs de chaussure apparte
nantes å mon métier en promeltant qoant i 1 'execution
de 1 'ouvrage
'a plus possible exactiludo et premptitude
Stockholm le 17 Janvier 1840
F TRANE
Hörnet af Köpmansgatan och
Köpx *anstorget 30
Öfversättningar frän Svenska på Franska
expedieras if Gustaf BACKMAN
Jtyllmäslare
Nybrohamnen JS 1 2 tr upp
Le soussigné se charge de toutes sorles dt
traduetion de suédois en franrais
G
Gustave BACKMAN
Capitaine
p
Nybrohamn Nr t au second
IV som beställt Åkerbruksredskap ifrån De-
geber underrältas vördsamligen att i anseende till
erhåilel ofullkomligt gjutgods kunna reqvisltionerna ick«
expedieras förr än nytt felfriit gjutgods ,t»om nu ofördrttj
fn-v !iri .s i 'rSn hfpil h unnit
an lända
L sKiiaui-it rtinis« xii 11 alliOi .e käre rean
lifstiden idkat i hufet Nr 11 vid Skoma &aregatai
fortsattes af undertecknad på saroma ställe »amt får j >g
mig hos resp kunder ocb vänner vördsasat rekomcen
dera Stockholm den 15 Sini 18 .10
C .ROLK» Sophia ÖSTERMAN
Undertecknad fortfar nu som förra area
med alt hålla spisning äfven finnas rum for
resande Lokalen är vid Störa Torget
Arboga den 28 April 1848
FWMUDE
F W MUDERICH
H
Källarmästare .»
TTndertecknad reparerar alla slags större och
Umindro ringklockor så alt en spräckt klocka återfår
<itt rätta och ful 'a ljud Afven förfärdigas alla sorté
malmarbetcn Cbris .iansled Ilörby och Södra Rörum I
April I #™ NILS SANDBERG
BlallKRjutarej
'1
H rr Landsfiskal Bravick har ett sngeläget bref
att hä»u j Kryddboden Nr 18 vid Störa Nygatan
S 7 |0 0 K H O l M t X Hjerta
midt emot K» .igl .lp *»t ustl-