Aftonbladet Lördagen den 16 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-16
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-16
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-16
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-16
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 16 Maj 1840

Sida 1

J >1 113
Lördagen
DET TJUGONDEFÖRSTA
1840
den 16 Maj
:r *t i Slockholm för helt år 40 Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 32 sk tre monader 5 Udr Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets ICcctr .r Tid S
.ads-Snsedjeffal &n i f d Zetr ^i Bod rid
Ö»ierlåsggalan I Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergagränd i Ejörungs *id Kun ?sbacäoD i Kisbiins i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
I liiDROTns tid Norrlandsgatan i Wallbergs I huset Nr 26 vid Nybrohamnen i 8 G Lagertalls Knlas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans t hujet Nr 9 i hörnet af florns- och Kepslagtregaiorne å Söder
i Nybergs rid Göthgatan samt i huset Nr 58 Tid Röda Slussgatan ANNONSER emotlagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .midd
morgon 4 Sundagen efter Påsk predika
Hos DD MM Eohdusbh oce Drotthisoeh Hofpred
Lundberg
Hos DD KK HH EaoupBiNSE och Krojipbihsessar
Hofpred Pettersson
I Slottskybkas Bofpr Pettersson
PÅ Carleerg Ma» Ton Iltugwiti
fl Ulbicsdabl Pred Biberg
1 Stobkyrsas t Kom Mag Anjou t Kom Franck
Komtaio Bollin
I Clara lon Delin Doktor Wallin Kom Beckman
I Jacob Somsi Norberg Past Adj Kuylenstjerna
Kom imberg
1 Tyska Kjrioh Rothlieb
1 Babia t £o *im Bolin Kom Adj Askergren t
Kozic Tydén
1 CatdaB !«a Korna Miitzell Past Adj Uiterstiöm
Komvn Gestrin
1 KoMGsnoLHs Bat Pred Tollstedt T Kom Isaeus
1 Finska Kommin Mag Tulindberg Finska och Reg
Past Mag Fransen Svenika Högmessan
i Ladugårdslands Komm Lindstén Bat Pred Wik
land Koaam Olai
Djurgårdskyrkan Komm Lindstén
1 Aoolf Fredrik Kyrkoh Ekdahl Komm Löhman
I Johannis Koanxi 1 .juniholm Komm Ljungholm
I Skeppsholmskyrkan Skollär Mag Eklundh
Gabxisonssjukdcskt Esqv Pred Zetterberg
Enkbuset liilförardaade Pred Steinvall Gudstjcn
»Xe» barjas kl 10
Gcbbuusät Past Adj Stolpe
Södra KorrektsonsinrXttningbn Past Norrbin
Ncbra Korrektionsinrattningen Pred Egnell
DANTiKtKYBXAN Kyrkoh Sjöholm
Sasbatssergs Kybea Fred och Sysslomannen Winn
kerg Gudstjensten börjat kl 11
Ladugåbdslands Församl Fattighus Pred Ignell
Lazabettet K-l Pred Tollstedt
Kubhuset t Pred Angeldorff
Feanska Refobmebta Kyrkan Pastor Eräyenblibl
Gudstjcnsten börjas kl 11
Ekgslsea Kykkaii pä Engelska kl 3-4 till 11 f m
samt på STenska kl half 6 c m
Den Kollekt som i morgon Söndag insamlas uti Ca
ikariaa Kyrka tillfaller FriraurareBarnhuset
UINÄttNDE d 4 deanes Vid Andra Lif-Gbenadieh
Regemextet Tiil Ax ro Major Majoren 1 Aroécn Ka
pitalen vtd Regementet R S O Lars Mathias Töragren
til Löjtnant Löjtnanten i Arsaéen Under-Löjtnanten vid
Kegwkrntet Fredrik tiaorgii I Lif-Bevärings-Regemen
tet Till Löjtnant UnderLöJtaanlen vid Regaaentel Hof
JuakRren ICriharre Carl Fredrik Eall von Rosen I Ska
raborgs Regemente Till Major Kapitenen vid Regemen
tet K .i o Adolf Ludvig De Maré Vid Södebman
lands flEGBJUENTK Till Löjtnant Under-Löjtnanten Johan
lieoiik Iloteaavärd Vid Norra Skånska Infanteriet
Till Löjtnant Ur .der-Löjtnanten Gustaf Akraham Johan
Gustafschöld till Under-Löjinant (i transport UaderLöjt
aaaten Tid Södra Skiaska lafaateriet Friherre Carl Ernst
Wrede Vid Flottan Till Pramier-Löjtaanl Sekund
l-öjinante» Pehr Aagust Knut Lagerstråle — D S7 sistl
April Tiil Expeditions - Kamererare uti Stats-Koatoret
jokhåilaran I Riks-Bo &sluls-kontorel Pehr Victor Ahlboaa
AFSKED beviljade d 4 deanei nr krigstjeasteu Ma
jorn i Anuein Kapitenea vid Gélha Artilleri R S O
<lirl Christian voa Gegerfelt uaed pension Löjtnanten vid
SSanraborgs Regeneata Friherre Carl Fredrik Gast Pfeiff
med KapH-rns ■ hov ocb rättighet att bära Ragementets
u >i 'oraa ssstt Usder-Löjtaaatea i Arméen Carl Anders
Ljung
DÖDE I STOCKHOLM KolT
-Kapitenee Jacob
o
Carlbom
d ö deuaea 67 Jr
— Slotts-Betjeaten Anders Agren d
lä tlotl April 40 är
1 'AIENT Tillagdt Byggmästaren Robert Blackwood i
m »j att »f bränd lera förfärdiga arkelea i architektur
sluon pelare och ölrlga dekoratioaer äfvensom att för
fardi ^a och sataaaansätla puaapar vattenlednikgar värm
v .in |S apparater oeb glasledningar mad rör af bränd lera
glaserade ogiaierade eller oljessålade efter bchofvet
LEDIG TJENST Zoologiska Adjunkturen och dermed
förtnsd» Iaieadents-befattniag vid Zoologislca Museum vid
Lunds Universitet aasökuiagar ingifvas till Filosefista Fa
kuhe .en nom 5S dagar frå» dea 15 deanes
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Kmda 11 Arreadalorea Jonas Mäassocs och haes hu
• .tru Ania Siiaa Peridattera i Norrö Kjellilstads S :n å
nr .dra rlgd af detta irs lUste-ting — Ydre H .R Bruka
ren Anders Carlssoas och haas hustru Anna Nilsdotters
fräa Tallerum Norra Wi S :n ä andra rtgd af detta ära
Edsle-T .ng
BOBGENÄRESS SAMMANTRÄDEN Kossmerje-Rådet
N Björnbergs d 56 d s kl 5 e m hos C W Nyström
i Cailsiad Skomakaren Yhls d SO d :s kl 5 e .m uii ä
Börsrn tnv sande rum Med Doktorn El Hjdréas d 25
u .s kl 4 e na 5 Sala Stadskällare
SPEKTAKEL Pä fc .ngl
\heatcrB i morgon Söndag
EuGéNE Aram — Nästa Måndag för andra g :n Lucie
eller Bruden tran Lasimermoor
Med Ii ans Kongl M *j :ts Allernädigsle tillstånd
Uj >pm5r .ad af del störa bifall j ?s skördade af den vör
dade Allmänheten Onsdagen d 13 Maj då jag bade an
iisnseral min sistn ilepreflentalion och på Publikens be
?oran gaf denna föresiälliing utan Apparater lager jag
jenig dee cniedniEg alt Måndagen den 18 Maj i f d
Kirsteinska huset gifva änau en Representation på saai
ma gä *t till förmån för en nödlidande familj och
b
.ys *r jag härmed Resp PubllJcea mia oppriiliga tack
tanchet for det caig visade bifall
Kepreseniaiionen börjas kl half 3 e E2
Pri ?erne äro i Banko
Namcrerade platser sk
Prea ;iére 52 »
S *conde 2«5 »
Biljetter försäljas hos Hr Davidsson huset $r 15 vid
J >rottn nggatan på Operakällaren »nmt *ld ingången
A v OLIVO
Med HögveifrbörHgt tillstånd gifver undertecknad Son
den YJ Maj å VauxhaMen på Kongl Djurgården EN
STOR REPRESENTATION i ö afdelDingar
- hvaraf Fru
.lordbög frön Cbrisiiar .ia kommer att förevisa sina ofö
b ;änbeiiga Experlmenter som affischerna vidare äoasma
>tt tillbénnsgifvii J J lUEGO
rörande angelägenheter och erinras i afseende pä ute
blifvande o«n Konkurslagens föreskrift Nyk»pi«g den
26 April 1840 Gode Män
TJerrar Fordrin ^j-ä ^are uti HjiidJanden C A
Steenraarfes i Södertelje Konkurs behagade på Kon
toret i Huset Nr 7 vid Stora Badsvugatan uttaga första
utdelningen
Tisdagen den 19 Maj
kl 12 på cn
ö
Fält- och Harmoni-Musik
np9för <s i »lorg n Söniag nti »tora Moscbaekes Trädgärd
I» .a Ii ha f till half iO efi .midd aårida radeileken
tilläte-r
ISelaireriiog a la Tivoli
Pl
g
Davidions norra Paviljong
liä ln öppm i morgen Söndag frln kl i-S 7 eft midd
iboi en entré-afgilt af 16 sk Bko person
Pariljongen är eclairerad oeb en fullstämmig Haroioni
musik utförur hela afionen 6tycken ur de nyaste Operor
Hl m Bkjttler säljr .s i den gest emot liggande Cafésn
samt tIJ inginjen
Å TULL-AUKTION
UKTI
toitrr Tis ^ageti d IS dennes på raahgt ställe i Ta 'l
h -sei kl 9 f .m till fri disposition att försakas Ett stör
re p *ni till »er ech mindre del skadad TobakisljHk
der prof dageo före Auktion fräa kl 9 tiil 1 f m- fin
nes alt bese Stockholsa d 15 Maj 1840
a polityren j C Kanszitis samtiige Borge
- n .ir»r kallas att för en vigli angelägenhet samasaa
träda Fredagen den £2 Maj kl S e äi t de ruisi so :ä
J Börshällaren aorisas Stockholm d 13 Maj 11140
S
Stsslomän
XTariliijnstnakaren P Kjellgiens wu >tlig« Kr <-
dr .orer behagade sammanträda ä A«eKbléiällaren
härstädes Thorsrtagen d 21 instundande Maj mänad kl
6 eftcrE .iddogen f»r atl öfrerlägga om åtskilliga Massan
p
upphör Loltförsaljningeu till 2 :dra
Stads-Egendoms-Lotteriet hos Herrar
Lotteri-Ombud i Stockholm Den
med Dagbladet för d 15 dennes med
följande Plan utvisar de maDgfaldigt
större vinster som å detta Lotteri i
jemförelse med öfrige Lotterier äro
alt påräkna hvaribland må nämnas
att om allenast E NUMMER utkom
mer kan denna genom frilott till på
följande dragning medföra en vinst
af 200 Rdr Rgs värde Hrr Lolteri
Ombud anmodas att Tisdagen efter
kl 12 på dagen de osålde Lotterne
till Kontoret återlemna
Bo Chr ROOS
Brunosdriekningen vid
bäikh
g
Carlsbader-Inrättningen i Stockholm
börjar den 1 inst Juni och slutar den 51 derpåföljande
Juli Försäljning af mineralvatten på bouteljer fortgår
jemt och reqvisitioner som inlernsas vid Inrättnirgen
belägen vid Carl XIII :» torg i»gången från Enlthusgränd
expedieras nkyndssint äfveöiom deiamsaa kunna med
Posten afsändas direkte till u»dertecknad som om af
sändningen föranstaltar Hr Lif-Mediku3 in m Nerman
fortfar att vara Läkare vid Inrättningen Stockholm den
O Maj 1840 C G MOSANDER
Urunns-Iiirättningeii
vid Stora Mosebacke
hvilken flera år varit begagnad kommer äfven i år att
öppnas den 1 Juni och fortfara till medio af Augusti el
ler så länge väderlekea för brunnsdrickningen är passan
de Till öfcad beqväaaiighet för Brunnsgästerne är en
»törre talong Inrättad hvarest alla sorter kalla cch var
ma Mineralvatten efter hvars och ens ensksn alla morg
nar erhJlles direkte ur appareljerne dessutom serveras
alla tider på dagen under sommaren uti den mindre träd
gårdssalongen Selters- och Sodavatten beredt efter En
gelsk Etethod genom kompression och af alla sorter på
datta ställe beredda Mineralratten ske försäljningar och
reqvisitioners expedierande hos undertecknade på Apothe
ket Knbiirningen d Hornsgatan och Rngeln yid Korn
hsian Äfven är aistalt fogad att en vagn hvarje inor
gan st»da»r på Jerntorget ki sex och afgår precis kl ett
qvart till 7 till Brunns-i»rät \ni»gen Or Doktor Levertin
i år äfven benäget åtagit sig vara Inrättningens Lä
kare träffas före Brunnsterrnins början alla daear i sitt
Logis uti huset Nr 23 vid Stora Nygatan försiiddagarne
till kl 9 och efteresiddagarne ifrån kl 4 Ull 6 Anteck
ningolistor till Brunnsdrickningen finnas att tillgå hos un
dertecknade sota ender försäkran af ackuratess städse
skall gå Resp Brunnsgästerna till handa med pålitliga
Mineralvatten Stockholm den 28 April 1840
Albr PRIPP Nils Wilh LYCBOU
°
Angbåis-KommunikalioH
eroellaa
Stockholm ocli S :t Petersburg
g
Ångskonerten STORFURSTEN om HO Hästars kraft
förd af Kapiten g W Palén afgår härifrån Fredagen d
22 Maj till CRO ^STAD hvaiifrån Passagerare med min
dre djupgående Ångfartyg fortskeffas ulan uppehåll till
S :t PETERSIiURG Fartyget avlöper under vägen De
gerby på Åland sann» Städarna Åbo Helsingfors och Re
val Åognkonerlen FURST 1IEWSCH1K0FF af 90 Bästars
kraft lö .d af K«p 'en J F Hallé» afgär Thorsdagen den
«1 Maj frän Croastad till Stockholm och anlöper pä hit
gående alla förutaämnde platser På detta sätt fortsattes
till och noed Srpiember må»ads början så att ett af Far
tygen afgår från Croastad h ^arje Thorsdag och det an
drj» fr§n Stoclshcim hvarje Fredags morgon och inträffar
i Abo ssmmn afton Biljetter för passagerare försäljas
pä underfecknads Kontor vid Slottebacken God Restau
ration finnes ombord C R FORSGRÉN
åns skonerten solide „
än StockhlhjTikl6 ill Å
erten soide „
afgSl ^frän Stockholm hvarje Tisdagsmorgon kl 6 till ÅBO
och återvänder Freiagarre sasr .oa tid- A
nlöper under
vägen Waxholm Furusund och Degerby på Åland Frakt
gods aflemnas ombord sednast Måadagarne och förpass
ningar före kl 11 f m s d Biljetter för Passagorare
försäljas på Carl Rob FORSGRÉNS Kontor vid Slotts
backen God Restauration fianes ombord
ångskonerten koärlåkd
förd af Rapitrn Nils Åhcnansson afpår härifrån Söndagen
den 17 dennes k 6 f .m till Hernösand och anlöper un
der vägen Öregrund Gelle Söderhamn Hudiksvall och
Sundsvall
'i ill alla cfvannämnde platser eicoilagas Pas
sagerare och Fraktgods Som Fartyget icke gär tiil land
vid Oregrund böra såväl Passagerare fom gods i båtar
der $tiid *s afhämtas Biljetter för passsgerare försäljas på
undertf c-knads Kontor vid Slottsbacken Rpstauraifon fin
nes ombord Carl Rob FORSGRÉN
Tili dötheborg
g
ångfartyget d :l thunberg
SPShlläf5Stocihltill Ghb
KFspt S P Schnell gär f :5n Stociholm till Gijihebons
Sbnd»Kcii den i7 Maj kl S f ra och mtdliger god»
ocb pisiagerare S6 ^eriöpin (t Berg Motala Eken Wc
ner»borg ocb ofrige i ?äg«n varande platjer anlöpas
hvaiesi ro«s ocb pastagerara allemna» och emotlagas
Obeiaile bref mtdlagas lill do Postkontor so» paiseras
Biljetter f <Sr Passag .rnre *äljas hos L J Blomqrist p
Änjbålskottoret i Btor &yrkobrinken
Angfartyeet Th :s TELFORD Kapt W :m CraKfr g2r
frän S .ockboliii till Göiheborj Thorsdagen d 21 Mal kl
5 f re och liedtager goäi och passagerare Söderko
pi»g Bery Motala Eken Wtnersborg och öfrige I vä
gen vara
,du platser anlöpa» hvarest gods och passago
rare alleianas och eiaottagas ObMalte bref medtagas
lill de Postkontor som passeras Biljetter för passagera
re säljas hos L J Blomqvist på Åogbåtsiontoret I Stor
kyrkobrinktn och i Cöthebort» hos Hrr F et II G Wess
berg
— Fraktgods »mottaga» ombord
ångfartyget polhem
fördt rf Kaplan C G Stuart afgår kanalvägen från GÖ
thaborg tiil Stockholm Iharsdase» dan SI dennes kloc
kan 6 förra ocb fortsätter seJfta sina turar på det sätt
att resan anlrädes frén Götheberg Thorfdagarne kl 6 t
rn den 4 c .ch 19 Juni i i6 och SO Juli i3 och 27
Augusti 10 och 24 gcjiteaber s»mt från Slockholm Onfl
dagar ^e kl 5 fÖTan de lö 6€h o4 Jani 8 och as Juli
5 och 19 Aaguni och 2 46 oah 50 September
— Alla
platser Gv-tha Kane-l anlöp &a ocb gods och passage
rare anetnnss och ctsottagas
— Enligt med Kongl Post
verket tråll >d ö ;VjrrenstommelGe medtagas oåetalle och
orekomiuei 'deiade bref till de i vägen varande postkon¬
tor — Restauration finnes ombord — Fartygels Eosa
misionärer äro i Gö heborg Hr F et H G Wesaberg och
i Stockholm Hr J L Blomqvist Götheborg den 9 Maj
1840 ClRBKTiONE
ångfartyget gottland
nd
afgår aila Tisdagar kl 5 e m till SÖDERTi£» GE WE
STERVIK och WISBY samt Uterdoi &mer Lövda ^safinar
ne Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan
ångfartyget kommendör-
KAPTEN Kapten H Ramstén afgår frän Stoc &holm till
Jönköping Onsdagen den 20 Maj kl 5 f m isaeit åter
vänder från Jönköping till Stockholm MSodagen den 55 i
s .ni Vid så väl ned- som upp-resan anlöpes Södertelge
Söder &öping och alla vid östra kanallinien var ?nde statio
ner äfvensom Ujellö egendom »ära Hjo B• fjetter säljas
hos fartygets kosnooissionärer Rr Hflscn-Rasitegen och
Riddaren L Adlerbjelke i JösköpJng och L J Blo«q *lst
på Ångbåtskontoret vid Storkyrkobrinken i S .ocktolm
Fraktgods emottagas ombord efter serskild Taxa och ber
vara aflemnadt kl 4 e ra dagen före afresan Restau
ration finnes ombord — Resorna fortsättas lika
»om förl år *å alt fartyget g2r
från Stockholm den t O SO och 30 «
och från Jönköping den 5 15 och 25 1 "varJe sldaa
Till Nyköping
g
Ångfartyget ellida sooa uu un
.argått
betydlig reparation och blifvit forsedt med ny pa :n af
går Tisdagen den 19 Maj kl 6 f .m till Söder-Teigc och
Nyköping samt återvänder hit Thorsdagen den 21 vid
samma tid Biljetter för passagerare säljas i Tjäders bod
vid Riddarhustorget Fraktgods bör vara aflemnadt om
bord till kl 6 e ra föregående dag Restauration fin
nes ombord
TIZjZJ
NYKÖPING WESTERVIK OCH CALMAR
»fgår Ångskonerten ELLIDA nästk Lördag den 85 Maj
Biljetter för Passagerare säljas i Tjäders bod vid Riddar
hustorget
Ö
till ENKÖPING
afgår Aigfartyget ÖÄflEN Tisdagar och Tborsdagar kl 8
f n och återvänder Oasdagar och Fredagar Biljetter
säljas hos L J Blomqvist Yid Storkyrkobrinken Nr 9
ångfartyget westm anlagd
afgår hvarje Tisdags och Fredags morgoa ki ö tiil Streog
näs och Westerås samt återvänder Oasdagar och Lörda
gar vid samwöft tid Fortyget anlöper Strengnäs pä afre
san kl 1-8 till i och på återresan 11 1-2 till Åi f m
Biljetter för passagerare säijas i Stockholm å Rederikon
toret Nr 89 Lilla Nygatan i Strengnäi hos Han .llantfen
ftydberg och i Westerås hos Inspektor Alström Proper
Restauration fianes ombord
till upsala
afgår Ångfartyget UPLaND Tiidagar lhorcdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar O .isa ^gar och Fredagar kl
0 f .m Biljetter säljas uti L J Warodella Tapetmagasin
1 Bergstrahlaka huset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Kommiisionären betala dem ombord med £ sk £ko
förhöjd afgift
till upsala
afgir Ångfartyget FKKJA alla 0»sU»gar och Frcdaga-il
8 f m samt aicr Tborsdagar och Lördagar s t äiljet
ler siljns hos C O Strindberg vid StaJssnsedjfgslan
Köpes Ililjetter ombord erUggts 8 sk Bko o .v <■ r Taxan
frejas resa till Minsctred Söntiagon
dea 17 Maj inställa
TILL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
afgår Ångfa .tyget FREJA alla Håodagar kl 9 fat soirtt
äter alla Tisdagar kl 8 f m Biljetter saljas hos C O
Strindberg vid Stadssmedjegatao
ångfartyget
engelbrecht
afgår från Stockholm tiil Örebro med däGkad lastpråm
Onsdagen dea SO dennes kl 6 f m
— Passagerare-af
gifterne ifrån Stockholm till Örebro blifva för plats i Sa
longen 3 Rdr li sk Bko För Däcksplats å sjeKva far
tyget 2 Rdr 18
A
sk samt för plats å Pråmen i Rdritisk
ålit Bto För Åkdon betalas efrer storleken från 4 Rdr
till 1 Rdr 18 sk Bko som är afgiften för en Schäs
Passagerare medmgas äfven till Kungsör eller Grafkro
gen emot en *fg ;ft sf 2 Rdr Banko för Salongjbilj ^tt 1
Rdr Bko för Däcksplats å sjelfva fartyget samt 52 sk
öko för plats å Pråmen Diversehaadlanden Hr A Chri
stiansson är fartygets Kommissionär i Stockholm som
emotlager och expedierar fraktgods såväl afgående som
ankommande dä anmälan derom göres uti Kaikmagasi
net vid nya &unghol»sbron hvarest fartyget emoStager
och landsätter »åväl Passagerare som Fra &tgods Frakt
Taxen är alltid ho Komrcissionären tillgänglig och i d ?t
närmaste öfverenssiäaumande med den för seglande far
tyg Hr C F JBatnrna ?én är fartygets Kommissionär i
Örebro der genom dess försorg fra« ;gods alltid med nog
grannhet bJifver emottaget och expediertdt
å
ångfartyget dalarne
afgir htarje Ocsdag och Lördag k 6 f .m wed laslprSsi
från Stockholm tiil Westerås ocb StrSmsh ^ls eiler Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
.»SV-V Ångfartyget RAKETEN afgår 1 morgon Söndag
"feäiésK fran Stockholm tilf Söder-Te :ge och Norrköping
kl 6 f m och C031ETEIS från Norrköping till Stock
holm samma tid Bii ;elter för Passagerare saljas uti L
i Warodells Tapet-Magasin i Bnrgstrehlska haset Re
stauration hanes ombord
Ångfartyget KORRK }PING afgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördager kl ti f .m till Söler
Tclge och Norrköp ug ocb åter alla Tisdagar vid samma
tid Biljetter för Passag .rare säljas uti i J Warodeils
Tapet-Megasin 1 Bergstrahlska huset Sesiauratior fin
nes ombord 1 Pråm Ganes a lild yid Al ^nkbion tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GCSTAF WASA afg
r alla Tlsdajar
«« >• .edagar kl 7 f m ifrån Stockholm till
Strengnäs och Arboga »»ml återvänder a la Onsdagar och
Lördagar kl f m ifrån Arboga till Btrengnis och
Stockholm Resiaurat >on fiones ombord Biljetter »alias
hos L J Warodell å dess Kontor *id Trpet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekomcecderade bref emel
lan ofvarinäaicde Stationer emotlagas uti Usle bref lådor
ombord och lösas af eicottagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f m till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar ocb Thorsdagar vid s tid
Biljetter för Passagerere säljas ull L J Warodells Tapet
Magasini Bergslrablska huset Restauration flunes ombord
•yt-Sv Ångfartyget YNGVE FR SY afgår alls Måndagar
«ES3HS£» och Thorsdsgar kl 8 I m till Strengnäs och
Westerås ocb iler alla Tisdagar och Fredagar vid saia
ma tid Biljetter för Passagerare siljas uti L J Waro
dell» TapetMagasin i Bergstrahlska huset Restauration
finnes ombord
Ångfartyget TCORäElXl .LA afgår tiil S :rengräs
och Thorshslla »Ila Onsdagar och Lördagar kl
8 f- m samt åter a la Måndaiiar ocb Thorsdagar » tid
Biljetter sälja» hos C O Strinnberg vid Stadi»«r ,edjegatan
Ångfartyg .t THORSHÄLLA kan få hyra» af Sällskaper
samt äfven begagna» till Boxering Tisdagar och Freda
gar och kan öfveremiommas derom med Kapten
ÄgjSv Ångfartyget GRIPEN afgår nästa Thorsda» den
Slffiii &öaiHai kl 7 f .m- ti» SöderTelg» och Nyköping
och återvänder L»rdagen den 25 Maj ki 8 f m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warcdells T»pet-Msgssin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
tili drott3j2ngholm
afgår Å .gslupea DR0TTM >G11U1 M alla Söcknedsgar
Itl IS .m åtcrriinder il 6 e .m Biljetter sälja» osaberd
till drottningholm
går Ångfartyget ÖRNEN on tillräckligt antal Fsssaserare
erbålleB Bönöageu d 17 Maj kl 9 f m och återvänder
på e .ki Biljetter erhållas på Ån ^båtskoctcret i Storisyr
kobrinitn f-aat ombord pä Fartyget
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår 1 morgon Sön
dsg dea 17 Maj om väderioken del tillåter kl
10 m tiil Urottaisgbola och åter 111 S e m
till gustafsbergs bruk
afgår Ångilupen DROTTNINGHOLM frå» Logåristrappati
i laoig Söndag d 17 dennes kl iO f m återvänder kl
ä e oi Biljetter »aljas boi Ur For»»grén vid Slottsbacken
ä
jjg
lustfärd till
waxholm och fredrikeberg
Ångskonerten SOLIDE liggande vid Gustaf 111 » Staty
af |år Söadagen d t7 Maj k 10 f m (si vida ej regn
ii .lralTar tt !l Waxholia och Sredrlksberg återvänder SI
6 e m Biljetter k 1 Rdr Bko och hälften för barn un
:aer tS år säljas osabord afgångsdagen God Restauration
fianes ombord
fråjj stallmastaregården
i till JliRhVA och tvaitoja 1 'oaaa d« vaaliga liåtarne att
börja sia fart Söndagen den 17 deanes på samaria tim
mar som de föregåeads åren neaaligen f ra ki 7 8
9 i-8 ätl och kl iS Efterra 8 4 Ii 6 K 9 och 10
Till stålet af Augusti gå :ae Bålar oki Son- och lielge
dagame äfren på m»lla»liderce nesallgen f ro kl 1-2
8 » a 9 3-4 <0 *ch 1-4 till 12 Efierm It 1 5 1-2
S 1-2 6 7 1-2 9 1-2 10 och 4-ä 11
T \S1 Gefle är SjSiäjenhst lör frakt§o ;ui och
- *■ passagerare aed Kspt J Bolin Skeppet Farna Kat-
mare underrättelse meddela Skeppsklarerai ne
G ii FI .ygaoson et Son
'lixl KapSeii Johan Höjlsnder Brisen Jonan
är S .ölägérbet för fraktgods och passagerare till Hg
psranda Underrättelse hvar fsrtyget ligger fäs i Krydd
boden hörset af Drakens gränd och Östtrlånggainn
riksdagen
Plenum på Riddarhuset din 15 Maj
Diskussion om femte kufvudlileln angående ansla
el till vetenskaper octt fria konster
Yi nämnda i gärdagtDIadel att denna segsion var
an af do mast anlme /ade och i (Vågan om lastarn
Ijeaom deo llfllghot »eh abandon hvarmed ea af
T *larD« llr GiSfra Liwsnhjeiso jtnadu s {»
af d» auntraite »om yaiswat under den ^iu £ .iks
daf
Förtt förskom anslaget till Svenska Akademitn
för hvilken blifvit bsgardt alt auslagat till jstto
ner 1 ,133 Rdr aStta ulgä i sllfvoi
»isom fordon»
Pfendenten Frihtne Ltyonhufvud talatie för Akt
oemleu och firamlade tönt a *st iortjecster om vit
teihaten tedermsrs en proniemoiia om dess nöd
vändiga utgifter till pritbslöniitgar unga littera
törers understöd biblioteksrum sessionerna ra in
11 E Grefv Löwenhjelm hade ett vältaligt anfö
rande i i :mn sjftnlsg acta desse Xaltre uuder
sicdde» af flrr Lagergren och Lagerhjelm För
förhöjning åt Vitterhets Historie- oca Antiqvitets
akademien talade Grafve Löweshjelm och F .ihevre
Lsjjnfcufrud samt 11 von Hartmansdor /f För
Fria konsternas Akademi hade 4000 Rdr förhöj
ning blifvit h &gari Itll aislag men afstyrkt af Ut
skottet FTlhtrre Boije Fredrik önskade uied
anledninl af det bafcoi Akadtmteo har af lokalens
en ;l )jt (Md att ds 4000 riksdalerna i fem är ruitte
utgå s &ssrn biträda bartill och nedåt såsom an
slag till personalm med vilkor att undervisning
ifren miue iamsas ej blelt i tekning uton äfven
i målning hvilket eadnaro nu ej sker ehuru in
rättningen vanligen kallas Målareakademien Fri
herre Hamilton Ilugo gjorde en natt skildiing af
förbindelsen för en civiliserad naiioc att hugna
den sköna konsten såsom varande bildningen
blomma ech taiads för anslaget ehuru han med
gaf att mjeket vid Aitadcalen kunde vars annor
lunda Hr L Hjerta instämde i den förstnamda
delsn af Friherre lioijes begären eller om anslag
till förbättring af bjfgnades Sjelfva konstoärtir
n ?s vilkor kade den sudnsre tiden kanske blif
vit nägo» förbättrade genom Konstföreningens vac
kra bsmödandea men ées voro en Bedröflig syn att
betrakta den lokal der do skola hafva sina sam
lingar och erbetssslar då msn \erkligen nödgas
frukta det dea svenska konsten kan komma att
bigtalras under ruintrna af sitt ejei tempel Hr
Lagerhjelm och Grefv» Löwenhjelm jltiaSe sig af
vän for det begärda anslag®» tivarvid d«n sednare
f ,af en mention honorable åt fl ^rs af vära ai lister
som förvärfvat sSg ett akudt carnn äfvea i acdra
länder och likväl hlif ?i bildade vid 6n inrättning
htars P >ofessorer hsfva i lön endost ISO Rdr Hr
von Hartmansdoiff ville hafta £000 Rdr mera än
Regeringen begärt
För det Kongl Biblioteket bada U .skottet t .ll
stjrkt den vackla summan af SOOO Rdr till inköp
af utländska böcker (Uitttlls har del om vi ej
bedrage oss endest varit 1000 Äfvensom en för
höjning it Amanuenser ocb Vaktmästare Hr £
Hjerta bigärde äterremifs cj lör att bestrida an
slaget utan för att anmoda Utskottet föreslå (let
etxbetsznannen vid biblioteket måtte lillförbindas
vid hvarje ars s I ut låta trycka och till ett måttligt
pris tillhandahålla allmänheleu en tryckt förtek
ning pä under året inköpta böcker Yigtou af en
sådan åi ^ärd visade sig lätt om » .an besinnar
ttt vaiet »f de ve
'k som iuköpas atif ,än _ ty gven
ska böcker får biblioteket för intet —
ulgör deo
mest HtaktpäilggaDde och j iannlaja ueien «f desift
embetsmäns forvaltniugsbsstyr ensådaa fortgående
katalog gåfva bästa tillfallet kontrollera fcuru denna
del af derts befatlniag ulöf #sdes Det vore ock
elt nästao nödväadigt vilkor för möjligheten att
flitigare bsga ^na hiblioteket Oireniliua boksam
llugar ira numera af nöuet icke blo 'i för den
egentliga lärde behofvet af tillgfing ill sådana stcäc
ker tig till en vida strörre allmänhet mea utan
att der .na visste hvad der finne» skulla den ogerna
vilja besvära offentliga emuetsmäa med förfrågnin
gar dtrom Hr t-o» Hartmansd ,r insiäaide med
dea siste om nyttan af e° sådau trjekt kalalog
men ville ej att den skulle utgifva» på bekostnad
af anslaget Hr Hjtrla invända åter ut en för
ttkuing på böcker för iiOOO Kir ej kunde upptaga
åter än 2 eller 3 tryckta ar I» cch kojta ttrjckoch
papptr 40 ä 2J0 Rdr toct sannolikt kontma att be
tåckas genom försäljningen n ;en otn det äfven
fikedtio så Uunda den obstydliga biisttn ej komma
i icmföreiaa förmantn både för slitBäufcelen
att vtt hvad som finnes att tillgå (ich r em
bstsmänaen at slipps eQ hop fö .fiågnlngar om
böeker som icke fliiaas
För Kongl Mustum yrkade Hr von Härtmana
dirlT anslag tiil itiköp af kooitalster b vilket Ut
Bkottet afätyrkt i brist på |0 'sal stt fÄvvara dem
D :t Naturhistoriska Bildmuseum Uiakoltet t .ade
tillstyrkt en föthöjniBp i anslaget af 8000 Rdr Itko
Hr von Uarlmansdorjf ville hafva äncu liösfe an
alsg och gTuadisde iiscna btgäran bufvoifsskffgen
f .å Eödväariigbeten a-tt gffva cn lS ^r ;pligt rsnsuae
ratien ét den u :mä 'kta tala» 89111 besörje Aka
(lemieus ritningar ocb s *im haft f .it ^rlands
ä£rlek ;a stt här qvsrsladna cabtsdt iian utoat-

Sida 2

lands haft vida högre anbud Friherre Sprengt
porten upplyste au ®sskottet tillstyrkt 1000 Rdr
mer än Regeringen bagärt fir denni punkt »huru
det ej ansett sig kunna gifva alldeles så muckat
som Akadamiea önskat Hr Lagtrhjelm talade äf
ven för förhöjaing i anseende till behofvet ef ökadt
anslag St koesarvatören
Hr L Hjerta »ota härefter Ock ordst bad Huset
om ursäkt om han cj ku»d» låta blifva att ut
trycka sin förundras öfver den oförnöjismhet sent
vilade sig hos vissa värda IedaöfiS»r äfven i da
punkter dar Statsutskottet hada idag &lagt en värk
lig frikostlghsJ Under alla da länga äfverläggnin
gar som nu i Hare plena fortgått aagåsodo stats
anslagen hada man ifrån dalta Stut endast iiört an
tåfltn att nästan vid hvarje punkt i frågan om
penningar ropa mera mera hvaremot ingen enda
röst höjt sig för näg«n bsspsring i utgiftarna
D ?tta Stånd vore dock ej assaest avenska nationens
representanter det funnes äfvan andra Stånd sosa
snsågo sig aga lika rätt dertill och tvenne soih
representera dem hvilka utgöra dan drygast» delen
af statsbidragen Opinionen inom desea Stånd an
gående de skaUdragands» behof af någa» lindring
vore nogsamt känd haa hemställda då vördsamt
hvad meningen kusda vara med detta oupphörliga
försök att uppdrifva anslagen äfvan utöfver hvad
Utskottet föreslagit om man dermed trodde sig
erhålla sympatier isora Medståndan allar hos natio
nen och om dat ej vara skäl att åtminstone nå
gon gång — blott nSgon anda — äfven täfika på
dem som behöfva liadring
Detta yttrande sam kanske uttalades »ed någon
ifvar tycktes vidröra sjelfva ståadaaerven hos några
ledamöter Hr von Harlmansdorffsvarade Jämväl
i en gaiska varm ton att det icke är tidnisgsskrif
varne som representera Tolkat då ds skicka sina
klsgevisor om arssdet ut i landet och att opi
nionen daroim vora af dam tillskapad Haa hada
åtagit sig att frasaiagga bevis att tillgåsgar funnos
för alla de anslag haa påyrkat för hvilket han kua-
de ansvara infir Gud oek sitt satavate ocfe ksn
skulle äfvan bevisa att da uppgifna tillgångarna
funnos Hr Lefrén tog härefter uti saken ech vis
dicerad» represeaiantans rätt att tala äfven fir för
höjningar af anslaget tär han anser den erferdras
utan att darföte behöfva utsättas fir besiraffaisgar
•eh lnqvlsitlener fria atdra ladsmiter Hr lager
hjelm firkiarada din värda Iedassaten seaa ayss
u ?pträdt (Hr Hjerta obetaget att i sia tiiniag
yttra em Talarens åsigter eah parsan hvad haa be
hagade nen bad åtniastena att hlr fl hafva sia
éfrertygelse oftrkräakt Hr B Rosenblad firkla
Tade sed en gäll rjsi san fyllda kala talan att då
man bär hiifvit hatad geaeai skrämskeH aå bad
han att få förena sif atad dam san ver» effar dar
Nsgst »är i samma riktning talada äf
för ra
ven Frihsrre Cederström (huru lek alldeles lika
varmt — Hr Hjerta faan i dea värma hva ?» ,ed haas
förra anfirande upptagits et» bsvis pi dea opinien
som hade öfvervigten hos Stiadet och på den öra-
tålighet sa» rådde i den vidrörda punkten och
derföre hade han äfven färra fingen börjat med
att bedja om ursäkt för sin dristighet Trodde för
öf /igt den ene ledamotens rättighet att erittra om
behufret af sjsarsarahet ej vara mindre än andras
att yrka på förhöjninjar sj eller alt det förra för-
tjeste namn af inqvisition eller skrämskott Han
kada blett velat b »»stilla hvad indassål kuade
vinnas csed dessa oupphörliga fordringar oå mas
äadock kunde förutse att de ej skulle beviljas af
majoriteten hos Ständerna På det sidohujjr Hr v
Hartmansdorff tyckses hafva ämnst iieno» genom
tittrycket osa tidaingsakrifvarne ville ban blott
»vara att han för sia del hada ställt sitt yttrand»
såvidt det rörda Hr ven HartmansdetfT endast till
vepresenta &taD ej till den entledigade Hofkanslern
Ilr Lefrén återtog att hsn ansag sig böra hind !a
efter sin öfvertygelse utan att bry sig »m majori-
teterca i de andra Stånden Hr von Hartmans-
dorff genmilte till Hr Hjerts att han sä m ;cket
mindre kunie hafva syftat på honam ined uttrycket
om sidninjsskrifvare ssm erfarsnhatsn från den j
tid hsn (Hr von Harlmansdorff förvaltade Hof
kansierssmbetet visat honora att tidniagsskriäve-
riet lånjt för detta upphört ait vara ett adaligt
yrke De ansvariga utjifvarBe voro den tiden f
lt lu !b»tjanter f d hökare cch verklige skorna-1
kare ech hsn både anledning tro att detta sedan
förändrats emedan ingen indragning passerat se
dan han letanade embetet
Diskussionen oin teatern skail följa i nästa
nummer
Plenum på Riddarhuset den 15 Maj f m
Hr Peyron G A började diskussionen med ett
skriftligt anförande riktadt etsat ett yttrande af
Grefve Frölich David i plenum den 9 dennes då
Tredje feufvudtiteln förevar Grefven hade då sagt
att inoai krigsförvaltningen agaspillage» ägt rum
Hr Peyron bsde i lexica eftersett betydsisen af detta
ord och funnit att dat var synonymt med agaler»
mellre cn desordrc» (förderfva bringa i oreda
Hsn trodde att våra former voro si stränga me
delst kontroller revisioner och slutligen Rikets
Ständers granskningsrät att ingenting inom krigs
förvaltningen kunde förderfvas och bringas i oord
ning utsn att sådant skulle blifva uppsnbart och
föranleda till ansvar Dat vore epaflamentarisbt
att nyttja förnärmande uttryck om en autoritet
och Talären bestred på det högsta att inom den
gren af krliäsförvaltningen (Krigskollegium i spet
sen för hvilken han blifvit ställd elgon «gaspiltage»
ägt rum k egna och Krigskollegii vägnar upp
mtsnf .de han Grefve Frölich att på bsbörig ort en
ntäla om han i detta hänseende hade någon aagif
vtlsé att görs
Hr Sifverslojpe (C ef för artillerikontorät tala
de i s m ma syftning som Hr Peyron Fann Gref
ve Frölichs uttryck förnärmande Han hade till
stöd för sitt yttrande åberopat de ectnäriiningar
Rikets Ständers revisorer gjort men desse anmärk
ningar hsde blifvit nöjaktigt förklarade af Krigs
kollegium Statsutskottet hade i dessa dsgar besett
härvarande förråder och materiel och hade bäst
kunnat öfvertyga sig att ingea gaapiilaga ägt ruan
Grafva Frölich hide äfven talat ora ea f k «JUt»
iTiad®l«i®asr» Denni medelklass voro ganska stor
Dan st äckte sig från generalen till soldaten från
pv siden en till vaksmäitaren alia dessa voro efter
Grefvenj terminologi »siatstnedels-menniskor» Råd
de Grpfvsn ait afläsga b ukoi af främmande ord
då da sj klart uttryckte begreppet och att ej oför
tjent kista skugga på crobstsmaa
Grefve Horn som kånde att Grefve Frölich pä
ett par veckor afrest från Riksdagen ansåg för en
moralisk pligt att upplysa hvad hsn genom Grsf
vé F ölichs e ^et y traiide till fconoin hade alg be
kant att nemligjr Grefvens klandrade uttryck hvil
ket Tila en lika med många andra funnit olämp
ligt ej haft afiaeoda på någon af do ledamöter
som ru yttrat sig utan att han därmed menat ad
nrinistrationen af den så kallada mötespaasevolans
fcsssrn
Föradrogs Statsutskottets betänkande X S7 rö
rande utgifterna under Sjette hufvudtiteln (milda
stiftelser
Diskussionen öfver Invalidinrättningen pä
Ulriksdal
2 :d 'a punkten tillstyrkte Invalid-inrättningens pi
Diriksdil upphäfvande och foadernes användaade
till iavalidernes pensionerande
Hr von Röök uppläste ett skriftligt anförande
kvari yrksdes inrittniningens bibehållande i dess
närvarande »kick och i féljd daraf itemmiso af
rättaing Dit vara kufvudsakligen för den värfvade
argaée som ett Invalidhus bafeöfdes — Hr Ort
pensledl talad för in»iuniog»« >s fertfarande och
betänkandet — Grefve Löwenhjelm Gustaf
te äfven bifsll till Utskottets betänkande Utskot-
tet hade bland annat yttrat at de fleste å inrätt-
aingsin intagne invalider säkedijen icke deltsgit i
cågot fälttåg Tälar #n ville i anledning deraf upp-
lysa att af de vid Ulriksdal varande 82 invalider
73 bivistat krig En af dem bade tapperhetsme-
«Ésljea i $u
'd ock 17 silfvernasdaljen Utskottat ha-
da ytirat aea förhoppning att krig icke hädanefter
sia le komma att böra till ordningen för dagen
Daana fö .hoppning fann talaren visserligen full-
komligt gruodad man man ku ;ida däck ej göra sig
säkar om en bmä .idigt fortfarands fred Krig kan
«ara fjarran men dat ka också vara nära Ofta
då vädr«t är vackert är åskan ej långt borta En
inrättning bar4 Honas der ej blott de i krig så-
rade intägt» u»n äfvan sådana sora i tjensten
blifvit bräcklige sardslss af färfvada armé» hvil-
ka ej i hswäygdan kunie på .äfena den vård solda-
ter af indelta arméia saarara kunde vinna bos
anhöriga och bskssta I afjsetide pi projsktet
ttt inackordera invaiiderna på landat fruktade
ban att d4t sku 'le möta svärighater — All-
ar ,ogan gjotde mjeket afssendo på atbttskraft
ocb der den saknades koaiaie säkerligen ea dryg
uid« 'håilsutnma att fordras Yärfvade seldater vo-
ro ej alltid b»q»äraa gäiter på ett hemman da kun-
da vara ärliga och hedailiga iseo medgörligs —
Nej Inläsningen pi Ulriksdal kuade lättsliren
utvidgas ech då blefve kostaaderne i pro ^ertion
taiadre ä» de pu äro Tikada återremiss — Gref-
ve Horn ville *j moUätta sig äierretsiis men trod-
ds att dä isdelta seldaSerne skulle blifva vida me
ra helå-ne om da i »ina hemorter pensionerades
med bv»d som nu åtgår till daras underhållskost
nad så Ulriksdal Invaliderna ginjo der sysslolösa
hvilket vore fir dem skadligt Det vore ej nöd
vändigt au i ffedstid underhålla ea så kostsam in¬
yrkade åUrremiss — Hr Ribbivg Arvid var af
dea tankaa att det vere feättre sckerdara ia inva
lidaree få landat Ea banda »ed »stå inkeeslar
akuO» vara myeket balåten 8f««a esa haa fir den
laackerderede invalidan finge något asiadra än da
171 R4r h-ranill kvarje isvalids underhålls
kostnad >u u ?jj»år vid Vbikadsl I hvarje hus på
landat vare tillfalla fir ea gar .mal seldat att gira
nigas ny«» haa kunde t ax se aftar barnen Då
Tilarea an gåsg haaökte invalidinränaingen fir ta
ra ir sedan kåda iavsliderne klagat efver sysslo
lishat «e önskat att de s ^elfve hede fått välja sig
haeie )ss 'äUea aå landat Yrksde bifall till hatäa
kaadet — F i herre C 'derström Jakob tredde ej
att Ståndarna borde upjhäfva es iorätsaing hvars
stiftande de sjalfve pi geda grusssäer bnslutst I
väl någorlunde svarande mot hvad do äro vande
vid Men officerarna och underofficerarne Desse
hafva som bekant är sin agen pensionsinrättnisg
hvilken i sitt nuvarande skick kan erbjuda afske
dåde krigare hvilka hunnit den erforderliga åldern
«n temmeligan anständig utkomst Invalidhospita
let kan således ej sökas af andre
än sådone som
ej tjant den föraskrifna tidan som af olyckor eller
ti lfälligheter nödgats att taga afsked De äro an
lingen förtjente eller oförtjente af det allmännas
deltagande I sednare fallet kunna do ej komma i
fråga ocb i det f ■ r» nsåste staten visa dem all
den aktning ocb u ^Uaeiände som darss förtjenst de
ras ålder och olycka ega anspråk på Huru sker
deremot här Officerare och underofficerare be
handlas till kosthållningen alldelas lisa med »si
daten erhålla samma grofva hos ^italshjans föda
som han samma grefva kommiskläder samma
grofva linne icke en gång ett par galoscher en
ylletröja någon af dessa små bekvämligheter hvar
vid de i bättre dagar voro vane och som de vid
sina år i dubbalt hänseende kunde behöfva hvar
förutan de så till vida äro sämre lottade än sel
j daten att dä denne blifvit inlegarad i de fordna
Kongl rummen har man inhyst »fficerarne i dräng
kamrarna När tili
daana skildring af qTaliietan
kommor uppgiften på de underhållnas antal hvilka
för närvarande äro 14 officerare 8 uaderofflcerare
i och 60 soldater således uagefär en procent af hela
arméens befäl och två procent af soldaternas fin
ner hvar och en huruvida InrättnlDgen verkligen
i är värdig det i krigshistorien frejdade Svenska fol
ket Och likväl upptager sista rikshufvudboken för
denna inrättning en sumaia af 14 ,070 Rdr och en
ligt sista Hrr Statsrevisorers berättelse kostade
hvarje invalids underhåll år 1817 icke mindre än
171 V2 Rdr Bfco hvilket ej bör förvåna när t ex
endast embstsmanna-sflöningen stiger till något
mer än BOOO Rdr Härvid är värdet af den bo
gagaade statsegendomen det Kongl luetslottet icke
upptagen i räkaingen
Om dessa £0 seldater i stället finge en penslea
af 80 Rdr de 8 underofficerarna af ISO ech de 14
»ffictrarne af £00 hvardera så gjarde datta likväl
leta mer än tillsammans 10 ,100 Rdr raan aa«l den
skilnad att de deraf skulls aga an jemförelsevis
riklig utkomst ech kusna sa sin ålderdem halst
ina» något gadt hus på laadet väl vårdad Jag
ister mig ieke ovilkeriigan vid de här föreslagna
lUsssaarBas balepp isan jag vågar föraslå att dat
au beviljade statsanslaget för invalldbespitalet på
Vlriksdahl måtto indragas de för närvarande der
befiatlige invalider förses »ed passande pensioner
pi indragniigsst &ten och JLrméens Pensionskassa
öfvertaga sådana pensiener af arméetss befäl un
derbefäl ech rsaasksp hvilka nu anses berättigade
att intagas på Ulriksdahl hvartill staten kusde
lemna nämnda pensionskassa ett lämpligt bidrag .»
vere sådaat ad
fel — Hr iTor-
van Hauswolffs anfiran de
gående Metkodisterna
(Slut från gårdagsbl
Utom den redan antydda bedrägliga ytan af en
viss grundealighet med de efTentliga protestantiska
bekännelserna får jag lof att väcka uppmärksam
heten på det förhållandet att methodismen visar
sig efter omständigheterna i en olika skepnad
Dea äger en annan politik der hvarest den vill
vinna inträde i ett ujplysi land ett Europeiskt
land mot hvad d»n antager uti ett annat som b«-
finnar Sig i ett mer eller mindre motsatt för-
hållanda
i ett
vidare allt ef .er
mindre
det mer eller
för-
mindre
ingripand® välde det lyckats tillvälla sig Till ett
europeigkt land sänder den under dt sjelftagna
namnst pastor — missionärer män med mera
utmärkt bildning och större förmåga till de an
dra vida mer underlägsna och råa personer nätet
dela de lik» m»n de förra ega 6n högre politisk
blick ech äro medvetanda af hufvudhemiigheten
iaom denna verkliga orden Saken kammer dock
inart pä ett ut t ändamålet är detsamma Det
dröjer ej så länge innan infödda inspirerade och
instruerade folkpredikanter uppstå och snart får
man höra vandrande gesäller och Gud vat hvad
för folk — ty födkroken är lätt och har sitt nöje raed
sig— ifi ån uppstaplad® kärror eller bord hvar som
heldst predika för en från sina nyttiga arbeten
först af njfikenhet sedau af epidemiskt svärmeri
kringströEimande allmänhet ty saken är kalkyle
rad att gripa omkring sig i samma progression
som en epidemi ElemeDter saknas ej i Sverge
och man har sett att en slug missionär redan
känner och söker dem Banden lemnar sin plog
bacdtverkaren sin verkstad tjenstebjonet sina ålig-
ganden — och gudeliga blifva da visst men feuju j
sant gudfruktig» lemnar jag derhän frågan om
den verkliga båtnad som deraf följer torde vara
föga tvifvel underkastad Da utdrag ur metoai-
stames egna offentliga okrifter som jag har äran
bilägga tror jag skola öfverallt detta leroua de
mest ojäfaktiga bevis Vi strida just nu emot den
öfvcrhandtBgande fattigdomen i vårt land men
under ett sådant förhållande som det ofvannämn
da kommer den oundvikligen att blifva mångdub
blad och hvadan värre är kommer andligt-poli
tisk svärmeri att blanda sig i spelet — ho kan
förutse följderna Men att de blifva allvarsamma
och betänklige bör icke undgå någons blick
I enlighet nted dsn föresats hvarmed jag affit
tat detta vördstma anförande bör jag ej utbreds
mig utförligare Fästa ej korta egentliga och
sanna uppgifter uppmärksamheten lsra långa för
klaringar föga båta
Antydt som jag nu fcar gjort motiverne för det
intresse jag tar i denna sak och deri uppmärLss .m
het jag anser Regeringen och Riksens Ständer böra
agns deråt är det mig dock ej tlllständigt i ett
eä besksffidt fall att uppgifva förslag till de mätt
ocb steg som skulle vara lämpliga för att före
komma och släfja det ifrågavarande ofoget fören
liga med våra toleranta grundsatser angående re
M
S
ligion Jjg tillber dem som tro »tt det hnfvudstk- i v
ligastc beror pä virt eget presterskap och att så 's
lades det högvfirdiga Ståndet troligen kommer att d
grundligast yttra sig deröfver då det hunnit taga f
frågan i moget öfvervägandr Det bcsiBna- otvlf- m
velatitigt att fri religionsutöfning och sekteriskt d
proselytmakeri äro sa väl efter rättsbegrepp som b
anligt filosofiska åsigter i grund åtskiljde att de [h
till och med utgöra ett sinsemellan stridigt och l
absurdt förhållande Ingen fråga lär det blifva å
underkastad att det förra är oförenligt med sven-1 u
sfea lagar författningar och seder Sålunda torde a
någon allmän mera bestämd Ug i detta fall vis- s
serligcn vara påkallad man hufvudsakligen torde ;d
ärendet tillhöra R«geringens handläggning ocb des» f
hänvisande till allmästna Besvgrsutskottet jemte M
lagutskottet varit det lämpligsste Såsom förhål
landet är tyckes saken uiers niirma sig till ett
örskningämål ej obetaget ett en beslämdrre leg
stadgss — Af allt hvad jag anfört är tydligt att
jag såsom högst lämpligt skulle anse upphörandet
4f den svnaka predikan i den engebkt-sektc
.riska
kyrktn Den har der ingenting att beställa och
jag kan ej inse hvilka giltiga skäl en metodist
predikant kon föregifva för nödvändigheten för det
så ifrigt eftorsträfvade af gudstjenst» hällande efter
tnetodlstisk form och ritual på svenska språket
Den som noga följer med honoro finner hvaruti
finessen ligger Grundlagen försäkrar honom oro
en fri utöfning af sin religion gjen den lär ej
ovilkorligen tarfva offentliga yttringar för andra
på ett språk »om ej är hans — men vårt och vi
bekänna oss ännu till dea Lutherska läran denna
tre denna öfvertygeUe eger den djupaste rot i
g
f
m
i
m
R
r
o
o
a
h
o
r
d
a
s
s
»
Svenskens begrepp om hela hans stats- och med
borgarelif Vårt språk har metodistiska presten
lärt sig och använder för att öfvertala oss att an
taga hans metodistiska idiosynkrasi 1 utbyte mot
landets allmänna stadgade sunda och vördade be
kännelse Finnas svenslim metodister och ujpgif
ver han sig vara skyldig predika för dem etä har
han ju sjelf danat dem öfvertalt dem förledt dem
till affall och erkänner sig sjelf saker till ett för
dömligt proselytmakeri
Jeg förutser att denna motion kommer att sätta
i rörelse serdeles filantropiska och liberala känslo
häfningar Men nu är den en gång på tapeten
och jag hoppas att det komsaer att gå allvarsamt
till Visst är det skönt och lätt oeh populärt ett
teoretiskt och utopiskt tala om spirituella förhål
landen men uti våra på stadgade materiella för
hållandan bestående samhällen måtto äfven tole
ransen hafva sin gräns Jag bar «j velat använda
dessa orstoriska blomster ty äfvan dess» fattas aj
på min sida Jag inser nog att nian kan vilja
begagna sig af den stora rerorsnatoreni namn fo
drens för all protestantism man då glömmer man
att med satarna anda och kraft som han utdömde
påfveväldet yttrade han sin afsky och vissta sig
verksam emot Csrolostadii Knipperdoiiings MQat
zsrs och andras farliga svärmerier bsdröfvelsen
öfver hvilkas följder förbittrade hans ålderdom och
förkortad» hans dagar
Vår i minnet odödlige Konung Gustaf Adolf
som tvekade att ens återinsätta en reformert fur
ste på sin thron och minst beskyddade eller stred
för sekterism torde lika litet vara ett tjenligt axsm
pel för att försvara sjelfsvåld uti religionsväsendet
och framstår Han som ett det heligaste misne af
menniskors medverkan till sublim och andlig fri
hets vinnande här på jorden så var det i den feiga
betydelsen af den fria kyrkans och don fria sta
tens oåtskiljaktiga förening Må man besinna hvad
för en omätlig kraft moralisk ech peiitiafc inne
bor bos ett folk som bekänner samsas religion ech
nitälskar för densamma
Må således
— jag ocb troligen ingen annan
kan hafva något deremot — metodisters» under
det antagna namnet engelska kyrkan utöfva sin
gudstjenst uti Sverge på det friaste sätt man då
bir deras gudstjenst äfven förrättas pi engelska
spriket iiksen det sker efter engelska ritualen fir
engelska oetodister Men lisem nissiosäranstait
förnekar jag derå ega laglig rättighet i synnerhet
den att utöfva prsselytvärfning på svenska språket
bland bekänaarena af Lutherska läran Dan enda
ersak hvarfire metedistmissieBären preéikar pi
svenska språket är naturligsvis den att omvända
oss Omvändelsenitet är alltid lifligt acb starkt hes
en missionär ech ett sä heskalTadt nit aflager all
tid der kyrkan ej ssera befinner sig i strid Dm»
enda fördel asan således bunde flssa »atodiintens
införande medföra voro att vårt eget presfusrsHap
rustade sig till en nitisk ksmsi Dari ligger ej
något ondt men jag tror att man väl bff-r afväga
fördelar och ölägenheter innan r»»n later en fejd
bsgynna som kanske ej kommer att eadast stade
inom den spiritualla polemikens ernråda — heidsi
då alltsaxanans är en främmande importvara
Jag anhåller vördsamligec att kögloflltje Ridder
skapet ech Adeln taå skäDka någon uppraärksatabet
il bilagda autentika handlingar de sro mstedi
Iterncs egna Hvarje del af daras cficiella för-
handliDgar är® uppfyllda af enahanda inmbåil Jag
j ,3r jjfcat alt bekomma den volym hrarutur m
dragen äro gjord» i mina händer och jag erbjuder
mig att presentera dam vid påfordran Bedrager
jafr ej torde den g8ra tillfyll««t
Detta mitt anförande tord® fi åtfölja Friherre
Fleming» motion hvilken jag anser äfven böra be
handlas »om ett önskcingsmål till det Uiskoit
j
denshöld har &tude att under det han var i En
gaUk tj» *st b-do han hört en amputerad Svensk
» (»res på En ^eUka flottan trista sig öfver sin
olycka cted lioppe» alt blifva intagen på Green
Trich hospital Tslaren trodde att en dylik utsigt
till vard sch underhåll herde fl nas äfven för våra
krigsmän och han yrkade dsrföra invalidinrättnin
gens blbehåilan-i» — Hr tion Hartmansdorff hade
denöfvertyjalsen grund«d påerfarsnheteo attfattig
iarättaingar der »jsselsä .tning felas ladda till för
darf för de dar intagne Lättja vore alla lasters
moder och föTjden blefve dryckenskap och söta
bäWe för kropp och själ Han trodda sts det vors
vida tjeniigare att uitinga invslidefne haa enskilta
än att hälla deta sjsslolösa i en kasern I förra
fallet finge d« sysselsättning för kroppen och sjä
ien fsrädlades derijenom Tslaren hade 1 det präk
tiga Eotel des invalidet i Paris sett ledsnaden ge
nom cysslolöshat lina bofast som j .å Drottninghuset
i Stockholm De invslider sen b \i '»it styrspade
börda få större undorbillssumma än de andre Hos
anhöriga på sin ort skulle invaliderne fiana sjg
bättre och blifva väl abette Hv
.d aom nu åtgin
pe för att undsrbålla 1 invalid tid Ulriksdal tkul
;0 » äcfea till att under hälla 2 i fall man vidtog
den åtgärden att utackordera dem på landet An
sj» inrättningen förfalsd och lö s upphöra — Fri
herre Cederström Jacob upprrpsda att i fall inva
liderne vid Ulriksdal gisgo sysslolösa vore det ett
fel af dem som äga uppsigt öfver inrättningen
Sjalf invalid hade T Uren med välvilja blifvit emot
tagen i Hotel des invalides i Paris men ej förmärkt
dea ledsnad hvarom en annaa lednmot talat Han
hade funnit invaliderna sysselsa te dels med arbe
te dels med läsning och dass emellan förströalse i
fria luften — Friherre Boye Ludvig fann att dä
inrättningen blifvit fastställd af Konung och Stän
der borde den äfven blifva besfåndande Ändamå
let hsd® ej varit att göra en ff .ttig-inrättning utan
att gifva hopp em en fristad åt ktigaren som i
striden förlorat sias lemmar Det vore visserligen
saöjiigt att om några år ingen bleszerad krigare
mera funnas att intaga på Uiriasdal men detta bor
de ej Inverka på inrättningen hvars ändamål gin
go ut pa en framtid
Ratänkandet återremitterades (Forts följer
hvartill det blifvit hänvist
C von Haus wolff
Hr Pelrcs anförande vid föredragning i Bor
gareståndets plenum den 13 Maj 1840
af Statsutskottets betänkande rörande 4 :e
hufvudtileln
Såsom enskild motionär vid förra och nuvarande
Riksmötet uti fisre hvad 4 :e hufvudtitelrs och ri
kets sjöförsvar beträffar hufvudsskliga frégor fin
nar jag ined verklig tillfredsställelse att Statsut
skottets utlåtande JK 53 omisskänneligen utmärker
att mina frsmttällningar uti många vigtiga delar
haft åsyftad påföljd Här gäller likväl samma an-
märkning som jag uti ett yttraode öfver 5 :e huf
vudtiteln redan meddelat att r .änsligen det visar
j sig oundgängligen af nöden att Statsutskottet nu
eller framdeles ieke blott utlåter sig öfver försvars
systemets principer utan ock ingår i pröfning af
detaljerna — med ett ord företager sig att så
godt ske kan reglementera det föreäjrsst® af hvad
med sjöförsvarets reorganisation gemenskap eger
Att detta jemlikt grundlagen är Statsutskottets
rättighet har j»g redan visat och alt Konungens
och Nationens gemensamma intresse fordrar dst
ligger för en dag Statsutskottets ifrågavarande ut
låtande vitsordar riktigheten af min uppgift att
oaktadt en arbetsplan för svenska flottan för många
år ssdan af Kongl Maj :t blifvit antagen vill likväl
synas som ännu icke vore tillförlitligen utredt och
bestämdt hvilket system bör ligg» till grund för ord
nandet af Sverges sjöförsvar i den dilemma som
inom Amiralitetet uppkommit
— I den ovisshet
i afseende på den blifvande Sjöministern som är
för handen — i den fora man löper att pä sätt
Utskottet med hänsigt till det fiamfsrna pag 4 af
betänkandet antydt äfven hädanefter skulle kunna
inträffa att de anvisade statsmedlen tvert emot
sla !skunnig9 mäns efter moget öfvervägande upp
gjorde beräkning blifva för sjöförsvarets förnämsta
syfte otillräcklige finner iag förmän del att Kongl
Msj :t måste sätta s !c förnämsta tillit till Riksts
Ständer Om någonsin Kong Maj :t haft ett öf-
i vervigande behof af sine troj ;ne cch fosterländskt
sinnace Ständers stöd g£ är det i förevsrande fall
der en foitfaracde strid cm den ena eller andra
flottans företräde existerar mellan vapnets egne
man och der Kony M»j :t således bos en mäktig
del af flottans befäl måste möta tält betänkliga
binder för antagande af den både sr nödig hus
hållning och öfrige omständigheter så högt påkal
lede nya plan för sjöförsvaret aom Statsutskottet
åsyftat Skall Kongl Maj
.t i detta vigtiga så
utomordentligt vigtiga fall
komma att sakna ett
af Ständerr .e %jelfve taget allvarligt iniativ huru
skall då Hans Maj :t fiara möjlighet att ingå på
det ny» system som Statsutskottet om (j rent ut
föreslagit dock tydligen utvisa Inom Kongl
Majtts konselj finnes ännu en irflytelseiik enfcän
gfie nf stora flottan och i spetsen för sjöärendernas
förvaltning är jemväl anställd eo af denna flottas
mest betydande man Oändliga svårigheter skola
i afseende pä sjöförsvarets förändrade orgnrisation
möta alli Hans M«j :ts bemödanden derest icka
Rikets Ständer begtgna deras i grundlagen förva
rade pröfningsrätt att besiämdt fereskrifvs buru
ocb på hvad sätt detta fö-svar hädanefter skall an
ordnå» Jeg fcar någon kännedom af de oerhörda
anslagssummor som i fsfened af ordnad system
hitintills gått förlorade på fjerde bufvudtiteln
och jae »nscr mig derföre böra med min svaga
röst varna mot underlåtenhet att vidtsga förbere
dande åtgä 'der för det stora mal» Statsotskottet
anvifat En fortfarande slitning «n fortsatt
spänning sq rj upphörande strid om företräde
skulle utan Ständernas mellankomst efter all
»»»nolikhet komma att för da bida Sottorna ega
I sammanhang med förestående diskussion
torda den motion iörtjena meddelas somiBor
gareslindet blifvit väck af B
Wallén rörande
uppbäfvande af invalidinrättningen på Ulriks
dahl
»Bland inrättningar i främmande länder hvaröf
ver desse reed skäl äro
stolta räknas Frankrikes
och Englands praktfulla iavalld-hospitaler Dsn sf
lagrar tfch sår höljde
'krigaren som burit sist fä
derneslands ära ocfi spillt sitt blod kring alla jor
dens ländsr cch baf ssr sig här af dess tecktam
het beredd en hvila och en biqvämlighet förskö
nad af all den ytäre trefnad da nöjsn cch
tidsför
drif hsn möjligen kan be»ära ocb hans af åren och
stridernas mödor försvagad® kropp sätter honom i
stånd att njuta Hans föda är riklig cch förträff
lig bibiiotbekar konversationsrum biljardsalar
allt sådant fi :mss för honom beredt och hans fri
ska kamrater som basöka hoaom kunna här öf
vertyga sig au dan uppfyllda pligSrn ej eller I in
vävt s mån saknar sin belöning
Här i Sverige der nstn stundom i otid härmar
uUänaingsö hafva äfven vi fått ett hospital för
krigare ledso vi
upphört att föra krig och göra j
erefringar O .n någon skulls vilja säja att under j
Gustaf Adolf Csrl X och Carl XII hade vi väl in-
validsr höljda med ä 'o *ulla sgr men ingen inva- j
lidinräUning så svarar jag att detta var en tidecs
brist sona ingenting
bevisar för inrättningen» o-1
gagneiighst men tillägger att en sådan ora den
skail stiftas mårte vara värdig nation ,n och vär
dig sitt ändamål Sådant är likväl alldeles icke
fallet med den ifrågavarande hvilken man kanske
icke alldelas skulla kunna kalla en parodia på dan
Svenska krigsäran ett allt för heligt ett allt för
jraanlaga föremål att få parodieras och som i
fall hon sedan 1809 ej haft tillfälle att omgifva sig
med någon ny glans likväl säkert åter skall göra
det så snart detta tillfälle erbjuder sig
Af de stridsmän sona deltogo i 180g—1809 å
rens krig återstå yttsrst få som kunna komma i
behof af militärhospitalets biträde och dst är så
ledes en kontradiktion att i freden underhålla ett
sådant hvars alla platser äro si uppfyllda att in
gen enda finnes ledig i händ»lso af ett krig Men
ännu märkligare är förhållandet om man kastar
en blick på sättet huru invaliderne här vårdas
Soldaterne hafva en klen cch knapp föda men lik-
fjH iitTaliderae |ioge sysslelöia
nlDiatratfeacns ej iarättnin ^ens

Sida 3

tum Åsidosätt» Stänierne deras grundlsgienlig»
ritt au ej blott förordoa om flattornet staltan
utaf ä 'v ?n att pröfra buru sjöförsvaret bor
regiersi ti kunna vi också bereda oss på statens
foritstta iidtode af det förbiilande med rikets fl»t
tor som jag förut tagit mig friheten att bos högt
iric !» Sisadst b«skrifva För öfrigt nyttjar jag
tillfället att uspljta att Hr Amiral riordemkölds
aufö a tid på Riddarhuset emot min uti Statsut
•k *i <«u keticiande JK S3 emförroälde motion ick»
upp jller titt aadicul att vederlägga motionen
BUnd »anat ii varu i Hr Amiralen sig misstagit
tö ekoajiwsr stt rain uppgift om en märklig till
dfijchs i uo-lfca sjökriget skulle sakna grund
Da»ni uppg 'ft egar dock sin historiska Srovärdig
*»t oeb det ar att märka a 't Hr Amiralens yt
tr«cds uå Rtddarbutet Tidrört ea pä annan dig
tlmtä !täii *l«e i berörde sjökrig än den jag i min
in .tias eatföraält De fltre mer och mindre cfli
cialla i»»är£niDger som dessulom i anledning af
p .i :i motion eacnarst bar jsg icke aktat nödigt
att ©si s»ar beméta J <g har dertill saknat både
(id »ch f
|liok«t och anser åfran att di jag iklädt
mig iåie moraliskt och juridiskt ansvar för min
tno lo»» fnateJII allt polemiserande derom vore
lör «itg öfverflödigt
Sluli» stmma sats som för några dagar sedan
I f /å fa or ,i försvarsvarket förebragias rörande ära
aett f äatir .scde natur och mSjligfceten för en icke
<skku .« !g att deruti kjn en annan tanka ät den
fclioSa lydnaden» bär vlaca ett sllrnänniure bur
«ka ti »sklagar jsg i saaalng B 'gareståndet I
• Juni fall k tias vt m *d ens t a j a ett hJstidligi
•fskal åt iu ;na ptöfBingen — — åt denna
«U kmcwt r .l» !»lt lands dyrbara ratt att med en
Icke yrsca» »en allvarlig cch ädel folk viljas omut
li ;a b-siut sätta en gräns för styrelsens niutsg
Vit p» ;itis
-ä u *fostrao skull» under tidaaa o«
itä
.dijs ^ar kunaa sates nu b *fi»na sig ungefär
på smal jsujkt tam vid 182S S i Riksdag ock
låset gn *ta et ett leöete ljut säledta hafva under
dea i i • e n i I» ?p »iirgrat den föragåeadet
Tillo» d <st K .i *uaee» raas lje»»i härmed I
Haas k $a rätt ech biata fordra att ha afRikets
6
.»a4»r u 'y»J »m de adaisistrstiv» britterna
di v» S 'atl »agår »Jéförsvaret ss® andra greair
•f »t«t« *rva !iniagca Icke eller ir det dea fotter
li» *s &6 s- .t»» tea tjenae dirigeaow e :a t ex
SiiMerse fe
-s Kangl M«j :t skulle aaaaäla »tt de
«ftar u ^Ja ^diiälg ganaalitalng af Keagl M >j :M
fra |M >3r lasell att de i kTigivåteadet ingea
♦»ktantkr e-g» ach fSljaktligaa éfv *rl»mn» alla
frig *- t- »m till Ksngl H *j :ta oidlga välbehag
Vit »
■ >• *»« stal » Rikets Suftader kuide ua
sig all esctn befattning mad förtvars
*erk«t aj aen att dertill bevilja de itattaasleg
«ea Kosgl M»j :t täckes i n»J .r begära skulle
Alke t Siä ^dtr äfven kuoa» easanclpera tig fråa
«11 ti <tart baad-trgaiog af dta betydligaste delea
dir df vij-iga rik ;dagi >ärendes
i ti fc- ieie glö»ra» att tillägga upplysning om
ra för li ft» bland Rikus ständer tilläfveatyrt
«i»a j hetam om 'tmd 'gbet att n ^nligen en ba
tydll ■ dal ef <le 509 009 Rdr blso ten Konungen
år list Ijf .td» h ta !n <r« k /editivet blifvit anord
cad t il t
.sdaff«»de af bombkisoner och (»rejekti
la h» 'l ai b ^höfl ghet för sjöförsvaret S atsUukot
4et tjekis s laaa» Mtn bsr såled«s rätt att för
■»i att d«n i berörda hätseesde erforderliga
fc»a >aa rida» är till jcie ringa belopp bestridd
•ch en närmare känaedota härom anser jag Siats
U skotiet b ^ra om tidan taerfglfver s #ka att sig
försiaEfa Jjg hade trott att Ksngl M <j :U propo
■ition osn <i«tsve ?ket skulle iunebålla upylytniag
fcuru «dei b rörte summa blifvit till riken försvart
Terk i fcverjshnnda fall disponerad rosa söker för
Cäfvei spår itertlll tåie ic»m ordinarie ech extra
atatstejlrMnj ^ns spalier För nästa s atsrevision
koatma tsikäada da nu uteblifaa uppgifterna icke
att iiS 'js .3 men det måste medgifvai alt de med
fcittis lill deras förvandHkep med de *ya stati
bebof kviiktt pröfning varit äitnad alt förekomma
»ed dsita R ismöts bida haft de-aa behörig» plats
i d«n Eyssaåmnd» Kongl proposili»n«n Ka half
million Ristdaler är ingea småsak Den tycket väl
för 'je .a att taga i akt
B»tr»ktfl«eu öfver sjöförsvaret förer otvunget till
en kl ck på befästsicgarne åt sjötidan De sedtsa
*« bild väl sääora det vill synas en förening»
funht f6r lanit- och sjöförtvaret men hafva dock
«ft»r hv .-d jag trott mig finna anssttt utgöra kom
raaiedtjmSi ankommande på fö e«lragaing af Gs®e
ral-A ^ju anttn för araceo
— Denne har fö !j *ktli
Ken beft det vigtiga åliggande alt inför Kongl
M >j .t actrara för befästnings nes fullstäodifhst och
bthflrii» tillsyn Nu lär väl ingen kunna neka
att Stockholm — detta Stocthol som ince
äluler vår uaiionilbsnk och vå <a föreämsta herr
llghetfr
— är dsn vlgtigaste punkt i riket
den tscd icke utm ttörst» faia för hela landet
«ku !l« kunaa handlöst Iemns3 åt en tköfltnde fien
des förstöring St *ckhalms förtvar syres mig såle
des hsfra b dt främst tsga bfmälde Gr«neral-Ad
tants uppmärksamhet i anspråk — frätnst
finna
aina itlopp bet 'yggade — fiamst värnas åttnln
aton» medelst tett redan existsrande fäitningsvsrks
äodsmåisesliga underhåll Döm»i då mine Her
rar «m den förvåtisg hva-med jag erfarit att
WaxhoLss ock Fredriksborgs rättningar ännu vid
bärjao af år 1838 skola hafva befuanit sig i det
bedr6fT ?ss«e skick — i du mast bristfälliga
tillstia Dön .en cm den känsla hvarmed jag
tillika ichea .at ait juU vid i ;ä :unde tidpunkt ha
de på en ö — allenast 9 mi f *ån Ssockholci — en
fräftiiagnde makt ful bordst eo under flere ar före
hafd fassDirgsbyggcad med depois för fem tusen
man I sannirg tänkte jas den mitshandling
aom vederfarits vårt Waxholm vårt Fredriks
borg — oaktadt detia vedstmäie af en ic
ke tluairsF-da omtanka i vårt grannskap den
na misshandling — att icke säga vårdslöshet
— vittnsr cfjrdelaktiKt root dea obetingade hyll
ning och det utmä 'fcta loford Kongl Msj :tt
Råd
gifvare i kotnminioffiål så ofta emottasit Är det
i >å detta sätt den senare motsvarat det honom
»aföi trodda \i («
.räckta miiitäris 'ia uppdrog Är
det från den oväntade bel ännelsen om Stockholms
fästningsverks tnnu år 1838 fortfarande hOjst be
tänkligs förf-11 tom leie allensst Nationen skall
Ylnna tröst öfier den å vist» Rilisasöteo vid fråga
ota krig«fö ;va tningens behof ådagalagda andefat
tig» häng fveuhet b ind» förtrös sti och omotivera
de frikostighet — utan oc nuvannde Rikele Ständer
hemta bevek "ls !ig ur .d för blfaM till Regeringens pro
pesitiop :
oru ö ade Statsanslag till försvarsverket
objkymrade för öf igt ealigt vissi represen
tanters yrkande om den väg som Krigsförvalt
niajen följer — obekymrade om dea verkliga icke
nsissförslåaita nationål-ärans — om den politiska
<tarpsinnighetens — am dft fosterländsk» national
f .ö ;JTare .s — om den klokt beräknade statshushåll
ningen fordringar — Dit torde förtjena nämnas
att lib9£om nuvasand SsrtsUiskotts-ledarroten Ge
neral Spreojtpcften nitisit medverkat till Utskot
tet nu anglfna betänkande öfver Laudtförsvaret
och anslsgtt d c r i TI så bnr jsniväl en annan med
lem af representationen Ofverste Hagelstam lifligt
intresserat sig för Rikets Sjöförsvar Den tryckta
skrift derom Hr Hagelstam låtit bland Borgare
Ståndett ledamöter utdela synes vara ett ganska
•Crtjenstfullt bevis på sakkunskap och varm nitäl
skan för det vigtiga sjövapnet Män med Her
rar Sprengtportens och Hagelstam» militäriska bild
ning och bepröfvade nit kunna icke förebrås
hvarken fåkunnighet i militäryrket eller kallsinnig
Ätt för landets försvar Man har på detta tam
varnat och ordat — ja alltför mycket — talat och
skrifvit både mot Rikets Ständers förmåga att
bedöma förtvarsverkels ställning och behaf och
mot Ständernai behörighet att derom ingå i pröf
ning Dtnna åsigt är icke allenast vådlig för all
männa välfärden utan ock ledande till en bttänk
lig föraärmelse mot Gsundlagen Den deruti Ri
ket Ständer ålagda pröfning af Statsbehofvea skulle
aldrig kunna till Konungens och Nationens båtnad
fullgöras derest densamma vore af den ytliga be
iktfTtnhet att den aldrig tökte rationella grunder
för omdömet — grunder 10m icko bero af nyckon
ock stuiden utan härleda cig fråa den oefurglfll
ga synpunkt att statsanslagen böra syfta till be
främjande af det goda det sanna det ädla
det i fotterländsk mening och ttalsekonoraiskt af
seesde nyttiga men Icke under någon förevändning
antagas böra utgå dels oförändrade dels tillökade
i ändamål att fortsätta och uaderhålla en rlks
tkadlig statsförvaltning ett bristfälligt luxuriöst
förtryckande kostsamt acb ingalunda ändamålsoa
ligt försvarsverk Att vilja i frågar am landt- ach
sjöförsvaret uidanhålla Konungen det utartxtade
förslag det ledande omdöme det mogna ullåtas
de tom Rikets Ständer kollektivt utan tvifvel skulle
kunna pä ett tillfredsställande tätt meddela synes
icke instämma med det undersåtlig» nit hvarom
man alltid löker att Konungea förvissa Då en
ligt hvad ea ledamot af Ståndet upplyst till ock
med den af samtidens historieskrifvare som mest
nitälskar för Konungamaktens intresse erkäat att
«Sverges krigsmän vunnit sin» mest lyiande lägrar
i skinnptliar och vadmalströjor» så tärde åtnin
stane bära nsedgifvas att några historisk» raUsen
icke föranleda till Statens betuagande för den del
af försvarsverket s«m endast after lyxens ändamål
och det k»it-intrei !e sora vill bibehålla elt Ami
ralitet fullt ut lika öfrerflödigt torn en star del
af det köga krigsbcfälat Oo dat sednare »kulle
tik» från försvarsverket i allmänhet vända Klkets
Ständers uppmärksiahet under åberepaade af nå
gen stor härförare-talang så lärer åtainitana icke
det förra kunna mad en likartad bläadaade fire
teslse skingra Rikets Stäaders hugkaaister af tjd
förivareti sorglig» öden
Af Mitt au »fgifna yttrande syn»» visserligen
att jsg med hänsigt till Svenska tjifdrsvareta aär
varand» oefterrättliga tiilttåid hade iaskat fdre
varanda betänkandes återiemitterande till änaets
aärmara utredaing så i afseende på priaeiper tern
detaljer taen det oraaliga förhållaade se» f»r
Rikett Stäader uppkemaatt derigenom att JR M :t
Kanungeat nya Regering ännu leke blifvit argtni
terad att i »fraktan derpå hopade regeriagtärea
der tå till sägaades hvila utan kandlägfBiag
samt att uader evisshelen i afseeade pä Riks
dagens fartiättaing måste antagas att Haas M»j :t
aftigt är alt ned fjtrde riksdagtmåaadent fdrlapp
låta inaevarande riksmdte afblåsa flaner jig mig
bör» af anständigheterati tvång sålunda föranledd
frånträda min önskan af återremiss ach yrka bifall
till betänkandet i dess kelhtt Skulle emat kvad
nu vitar sig ssnnelikt riksdagen kemna att efter
nämade tid fortfara så nå det vara tillåtet att
hoppas att Statsutskottet till afbjelpande af Ke
auagens ock rikets högt påkallade bekef af ingri
pande hjelp för sjöförsvaret åter upptager detta
riksvigtig» ämae och deruti uppgifver de f4«»lag
till sjöförsvarets nya organisation hvartill oaistän
di (helerne föranleda
D»n synnerliga moderation hvarmed StatsBb
skattet tillvägagått vid afgifvande af sitt fdrslag till
reglerande af statens militärutgifter synes böra till
vinna Unkottet ej blott det bifall som majorite
ten inom detta Siåad tyckes deråt egna utan äf
ven Kongl regeriagens odelade tacksamhet Män
påminne sig alt Utskottet hade pä grund af stm
msastäomande yttranden frän tvenne Riksstånd de
mest giltiga anledningar alt föreslå rätt betydlig»
nedsättningsr på de förut exitterande tredje och
fjerde hufvudtitljrne M»n erinre tig jemväl att de
nya grunder för försvarsverkets organisation Stats
Utskottet förespeglat Rikets Ständer just åsyfta
dylika nedsältningar Man åteikalie likaledes i
minnet alt krigsförvaltningens uppdagad otaliga
brister verkligen kunnat berättiga Utskottet till ett
likartadt handlingssätt — och man skall på hvil
ken p»litisk ståndpunkt man än må befinaa sig
icke rättvitligen kunna neka att StatsUmkottei
då det i stället för att begagna de att jag så a >å
säga hårda åtgärder Utskottet varit befagadt att
föreslå beredt utväg till ett succassivt öfvergångs
system utan vidtagande af en för mången tilläf
ventyrs misshaglig allt för hsstig rubbning af det
bastående — lemnat sådane bevis på återhållsamhet
och lugn besinning som verkligen förtjena att tagas
i öfvervägande och väl bthjertas af både Kaaung
och Stäadsr Denna värdiga hållning bör icke hel
ler gä förlorad för dem som emot Utskottet» för
slag uppträät med allt för oblida och förnäraiande
opinionsyttringar — de der utmärka ett eftertänk
ligt partisinne hvilket 1 sine försök att sätta Ri
kets Stäader» konstitutionella verksamhet under en
prohibitiv makts välbehag och godtfisntnde bear
betar lötdring mellan Rikets Ständer inbördes och
söndring likaledes mellan de bida statsmakterna
Uti Presteslåndets plenum sistlidae aflon ab
solverades 9 :de hufvudtiteln hvilken i åtskilliga
punkter återremitterades I dag förebades 10 :de
hufvudlitein hvarmed i dagens aftonplenum
kommer «tt fortsättas
i
e
å
t
t
g
e
Inrikes Minister Statsrådet Fåhroeut
Finansminister Laadsböfdingen Friherre Palm
stjerna-
Ecklesiastikminister t f Hofkansleren Ihre
— Den bekante ryktbare Violinspalaren Pro
fessor Pott ocb bans fru som äfven »kall vara
en stor talang på fortepiano äro bit aalända
och lära komma att gifva konsert nästa Thor»
da i
i
j
j
— Den nyligen återkomne Franske Einistern
vid vårt ho
Grefve de Mornay had i Fre
d»gs åtföljd af Frantka attachéa Hr Vidil fö
reträde hos H M Konungen
— Hr Hofapotekaren Sprinchorn en bro
der till klädetkramhandlaren »f samma namn
bar i dag med åberopand hufvudsakligan »f
i det äfventyr hvari den sistnämnde honom in
1-dt iagifvit sin stat som upptagar skulderna
till något öfver 7® ,0®0 Rdr och tillgångarne
till något öfver 80 ,000 Rdr Bland de sadnare
äro imedlertid apothaksprivilegierne mad vata
beräknade till 45 ,000 Rdr — Fabrikör Dill
ström som föranledt åtn»instone utbrottet sf
den hedröfliga katastrofen lefde ännu i dag på
morgonen och anledning är att han vederfås
Under loppet af hela dan nu förflutna vec
kan har isynnerhet på vissa båll myckct tal
förts angående en ångfartyg«färd till Wamk«l
men förlidne Söndag den 4 .0 dennes hvari af
ven åttkillige Riksdagsmän af Borgare- och
Bondestånden deltogo Några ord härom syn
tes red»n i Tisd»gs i Freja som omtalada
att färden varit glad och sillskapat upprymdt
samt att mutik och skålar vankats Si lärår ock»å
varit förhållandet Munterhaten hada dalat af
alla ulom af en enda perton tom bafaan aig
på ångfartygat Solide och hvars hållning ock
fytionomi gåfvo anl«d«iog förmoda att han var
någon tjenstaande ät dat allvamiMta Landt
höfdinga-ambatat Vid sjWfra Waxholman bada
så tilldragit tig att storrå delan af gälltkapat
på åagfartygan af hvilkat alla hört takt am
aaen mång» icka tillförete satt Asaaeaor Cru
tenstolpe ach hant retpaktab !» muitachar ba
slöto att efter inhatntad middagsmåltid g6ra
honom att batök på fäatgiagan Daa »oaa nu
känner Hr Crutanstolpa vat väl att hvad va
derbörande ock i öfrigt må »äga om honom
så är han en man i hvars sällskap man icka
bar ledsamt och att han icke haller sjelf faan
det så tråkigt att erhålla besök af några Riks
dag«gubbar naå man ej undra på hot dan »om
tultit instängd af isen hela viatern Hvad
hände nu Jo »tt det »serskilda utskott aom
befann sig härstädes när dat an stund språkat
mad Assessorn på vallen utaaför hans modasta
logis äfvan öntkada dricka ett glas med ho
nom På det glädjen ej måtte störas af någon
brist på harmoni både den å ångbåten va
rande musik äfven efterskickats och låtit nå
gra fosterländska melodier ljuda öfver fästnings
vallarne Ingenting för sådana tillfållen ovan
ligt hade försports mer än att tvenne indivi
der efter en stund börjat vira någon oro den
ene lärer varit Hr Kommendanten som stod i
qvalet emellan sin personliga böjelse för d«n
gamla Svenska gästfriheten serdeles emot re
presentanter och aningen att sedan få förar
gelse derför den andre var telegrafen som
när Riksdagsmännen varit en stund på fästnin
gen hade synbart förmärkts blifva något otålig
emedan han började språka mycket lifligt med
sin granne på södra bergen i hufvudstaden
samt gifva denne en hop betydningvfulla tec
ken och vinkar hvaraf de främmande på stället
dock ej förstodo något annat än att alltsam
mans lärer varit Mesopotamiska Slutligen skildes
»ällskapat de resands gingo åter ombord på
ångfartygan ifrån dessa lossadts salutskott som
besvarades från fästningen och patsagararne
lära äfven till aftkedet gifrit ett par hurrarop
åt det väldiga borgvärnet för Sockholm» skär
gård Sä långt sjelfva händelsen Men nu
kom cftertalet som har varit nästan otroligt
och försedt med tillsatser af allehanda slag Så
har man till och med på ett och annat ställe
hört ordas att »excessplakatet» borde framhaf
vas ehuru hvarken »excesser» blifvit begångna
eller någon varit »plakat» vid tillfallet somlige
hafva tagt att Bondeståndets Talman deltagit i
samqvämet och äfven tömt sitt g 'as för Hr
Crusenstolpes fortfarande helsa och välgång
(hvilket i vår oförgripliga tanka ej varit något
ondt ehuru sanna förfallandet lär varit att
han begaf sig tidigt tillbaka till staden innan
musiken började o s v Men det bar icke
ens stannat vid kommentarier i thécirklarne
Uandshöldingen Friherre Rålamb har om Tis
dagen icke i embetets naian eller å tjenstens
vägr .ar men likväl mycket tjenstaktigt angif
vit saken uti en »underdånig rapport» och
Dagligt Allehanda för i dag innehåller härom
åtskilliga upplysningar hvilka äro så intres
santa att vi ej knnne underlåta att jemväl
meddäla dem såsom de der förekomma Vi
börja med »rapporten»
«Till Kanungenj Befallningshafvande har blifvit
(inbarättadt» det en af Stockholm» mindre ångbå
tar förliden Söndag afgätt härifrån till Waxholma
Fästning med omkring 50 pagiagerare hvaraf stör
sta delen utgjorts af Bondeståndets Fullmäktige
och några un ^a personer af deras Kansli-betjeninp
Genast efter framkomtten begåfvo sig samtlige till
Fästningen för att aflägg» besök hos den härstädes
häktade Assessaren Crusenstolpe hvilken då ents
let blef för ston begsf sig ut på vallen och eta
blerade sig ocä gitt sällskap uti en af Bistionerna
dit vin och punsch upphemtades från värdshuset
och eftsr en stunds förlopp skall den på ångbåten
varande musik-personal blifvit efterskickad för att
för do å Fästningen förSÄmlsda Gästerna exeqvera
åtskilliga musik-partier afskedet lärer varit ser
deles lifligi och buttrande Stockholm den 12 Maj
1840 (ffadert Rålamb
1 en Konselj redan ssmma afton anbefalldes t f
Jutitie k»nslern af Kongl Maj :t att anmoda Sty
relsen för Fängelserna att sedaa Kommendanten
på Waxholms fästning blifvit i ämnet hord oför
dröjligen och inom *8 timmar till Justitiekansleri
Embetet inkomma med upplysning i afseende i
hvad 10m enligt L»ndshöfdingen» i Stockholm län
rapport »kall förefallit å förenämnde Fästning slst-
a
h
u
d
d
r
S
m
e
k
g
t
s
t
STOCKHOLM den 16 Maj
Plenum Plenorum på Rikssalen
har i dag klockan 1 ägt rum enligt hrad i går
annonserades Konungen var ej tillstädes och
Slatsministern lör utrikes ärenderna Friherre
Stjerneld var sjuk ocb Excellensen Brahe som
äfven varit det var icke heller tillstädes De
öfrig statsrådsledamöterne voro alla närvaran
de och bakom dem syntes Konungens vakthaf
vande officerare T f Hofkansleren Ihre an
mälde att Konungen vore af sjuklighet hindrad
att emottaga Ständerna och derföre uppdragit åt i
sin Justitie-Statsminister att lemna Kongl Maj :ts
svar på Ständernas beslut till vissa ändringar i
grundlagen hvilket derefter upplästes och inne
höll bifall till Statsrådets förändring till De
partcmenlalstyrelse Plenum varade blott om-
kring eu fjärdedels timma
Angående den nya konseljens utnämnande
transpirerade det uppe i Rikssalen att den de
finitiva utnämningen först i eftermiddag lärer
komma att äga rum Imedlertid cirkulerade nu
följande version såsom för ögonblicket den san-j
nolikaste j
Konsultativa Statsråd Siatsrädet Fri
herre Gustaf Fredrik Åkerhjelm S ;atsiådet Fri
herre David von Schulzenheim Slatsrådet Grefve
Carl Gustaf Hård
Justitieminister Grefve Arvid Posse
Utrikes Minister Friherre von Stjerneld
Krigsminister Statsrådet Friherre Bror Ce
derström
Sjöminister Statsrådet Friherre Johan La-
gerbjclke
lidaa Söndag iamt *att derjemte mtdlela Justitle
kanil»r»Eabfctet bettytkt afvkafi »f den Iutlruk
tian tom af Siyreltet jeosliit Eo
'i ,l B i-fie» den
22 Jeauari 1BZ9 fcas kafya bliftit u (åceta föi Kom
saat ^Mlen å Wixhoim rö ?ande eran ing tcli be
fskBlngsn i afssenie på de ue tiadi» baliaUlga
finfar
Denna Ksnjl M«j !s Nådiga befallning tom lä
rer ttlihaiidskemmii Fåisgst !e !stn ti mikriDg lo
i Tisdsjs afton lär«r försnleJt en <xlia setiien
hvarefter Styseissss O sforsnd s
'eii Sekretarara
ga« *it btgåfvo tig till Wilhelm dei Kossmcn
di .Ktant förklaring infonSrjiles ock enskild usder
sökaing hell» om upptridot
Kaataiandtntanf förklattng lyder ton följer
•SöBfegan d«a lo 'danaea på iTteimidéagan sn
taälUfl till isig att en del af Korgere- och Bondc
SliadtB nsed det scdcatcs lV«ati voso ankomna
för att b« <« fätlaiojen ScUri j-ig de till gifvit
tilltläad erköll j *g ucderreueite ?tt en st >r del
£f de &nko *aa ingitt till Crusenstolpe
för fevilk«nt dörr ingen p«wt var ii salt att yuajch
buteljar m *£k»ftc »tt »i-ålar diucko ssai att äf
ven en del af Séllstajiet brjåtvo ii <i ut på v &lle»
éer tederraera ifv®n mnsUmiiM B >ky»rad och
led *«it öfver förfe£ !lant (ct cn *a .fruiun .» ait Gä
tteints afvistnie tkul
e ver-i i f n—utitli ^are be
oek kunna medför- »bfhegtiga uppträ
icn asjåg jsg <ffi hved »•trn iiiclt icfee niers kun
de fejelpss Esij icke böra vH ?»s» nåtr» vålätam
ms åtgärder 0 *-»erf Par .cheen .»
Ealigt rapporten öfver un ^rrfövn 'tvg9M har Kora
meedfeBtMt muntligen upptyti sit det nall»i (i som
fcetökt Hr CrusensUlpe icke »tsbla al t-g u»i nå
gon &f DiftiiöS-S na ut c ii b»fu ^nU aig pä vallan
utanför <iet fcut cvari da fäsge ssruja s»k» bebos
»f Tit Cr ära belä ^n» e 't K«rt .ra *nd8n )«n icko
kade sig ksksut oss £» »u iksni *r som »ågon tid
spelat vero eftertkickide elltr i c • e att d begge
ingfaitygen som ok 9öa ^»t«n b '«söue Waxhil
B«n it »al Solid e ach Brotlniw
jhn m k 6 a m
afgätt fråa Wcxko !» at Kt ;ar »n följt åt
skilliga ef dea som ba«6 #it itttn n«n«l G»» >ersl
A <juta®t« vt Pott M *jer F h P Wrede Hi
jar Stål ach Lfjtaaal Fiytmre s <-d ttil tsrattg» jcä
raKDta (åag t«m ft-iga fröa
-nu .s seier lem
ut fl»tniB§ea t«nt att kagg «v ;f ,rijj- a vid af
retis aaluUrat fäataisgee ai«d ry a oieit ach fått
8 till »var
PleeafiUjarsa på »tillät Slilhamm &r FJagv»kt
»ittiif WaUmä &er aak F
--i
.g ^t *» .k«»w» Kj *ko
kardae Orre åéritt äfvea tiiu t u «l« iageattng
ufflp» Atse»«ar Crvtrnstolfre isssis irgeatlac aa
aat 1 »J«lfva »akes aH firjntitt is »ti flata Rlkt
itgiaia ifsågavaraiti k - ^-at aaea att
kea dartlU laka inbjuaii asgai
■lutligaa rapjtarierar Fnag-ijre1 !»»» 0 <df ?»nde
att Koisaaetéints-n hltfm »f O af vriara an aéd
via <lghet«a anställa »Ig gilUOiä «eh kaaaat Mil
daltfä ftr« !krift *r rör»n ^« fii .j »»vakaiBitn till ef
tarrlltalie
Jeaeta det Styreltea inaM 48 'rnwar t lsr redsn
i T»Mk«gt till Juetitiak *Btl <rtE« >b 't (t inkaräHat
afvaa»Uende har Styrel»-n j«ia >al in ,äii *i aTtkrift
af de f $re«kr !fter Stjrelteu uh4cr dsn lt Mijoch
It Okt 4855 meddelat Ksatisesoa
't-a i tfteande
pi yppad frige om bev *k»H :g«iä tet af Attessor
Cruscnst $lpe Någon sertUM iusiru»ti a kade Sty
teltea icke utfärdat i aaledmug af K ngt Brefvet
d S» J»n ISIS men dem *» »öre m :ei»ex sys
ealiatt mad förslag till »tt alloiäat FänttärdsUeg
laments
I gir lärer Styrelsen fått smonws «n ylt»rligsra
nådig ktfailniag obi infordiauda sf flsra upplysnin
gar uiöfvir de tom redan vueDit«
Vid allt detta förtkoaimer d t t og besynner
ligt att Hr Landthöfdiagen i "iapporteu glömt
att berätta >uit det märkiiöa tr
-om passerade
under besöket på fästaingeu Då nttuu ^en dec
nat innau- ccfi utanverk logos i beti aktande
af riksdagsmänhen och n ,a ,i Korn till saiutka
uonerne lära hjulen till de
>ai iavetter befun
nit» så nedtryckta i smutsen att de tagit be
tydlig röta En ung och kraftfull riksdagsman
hade då eriniat om förbindelsen för rtpresen
tanterne att icke blott intd ord utan mtd
handling bidiaga till upplyftande af rikets för
svarsanstalter Denna motion antogs utan vo
tering Flere ombud både från s ad och land
täflade att använda sina egna skuldror att upp
flytta lavetterna i d för ändamålet befintliga
»tyltor &a hvilket och lyckades och det vore i
»anning önskvärdt att Rikets Stäi d ^r med lika
endrägt bidrogo till upphjeipauda äfven »f den
sjunkaa staUvagnen
I »ig sjelf innefattar nu ett besök på en fästning
alldeles ingenting underligt lika litet som mu
sik i ett anständigt *g ar något ovanligt Man
hör ju till och med inom "slott och salai
stundom vid skålars afdrickacd» fa a ?a er blåsa
tå att det skräller i öronen Sikert hsda ock
det glada laget passerat obemärkt på hvilken
annan fästning som helst om dsr ock funnits
femhundra fångar Men se en statslånge och
på köpet Hr Crusenstolpe som blifvit dömd till
ire års fästning för det ban yttrat att konsel
jen gjort sabbatsbrott Det är fcågot helt an
nat Ack hvad våra vederbörande ä ^då göra sig
mycket bekymmer som de kunde undvara Det
simplaste vore i vår taaka att rent af låta för
kunna Hr Crusenstolpe att han icke mera kan
få vistas på Waxhoimen utan må begifva sig
hvart han behagar Då sluppe man allt bråk
både med förhör och rapporter ocb Wsxholmen
blefve icke mera något mål för vallfärder hvar
je Söndag hela sommaren som den annars onek
ligen blir då deltagandet för statslårigen ej lä
rer förminskas af den vigt man lägger pu dy
lika besök som det nu ifrågavararde
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER f
— En inbrottsstöld af ovanlig art föröfvades
natten mellan Thorsdagen och Fredsgen i etl hu»
vid Oxtorget Tjufven hado uppskurit speglarna å
tvenne dörrar samt bortstulit åvsStillige kläder
men låtit en plånbok och ett guldur ligga oiörde
— Den förut omtalade upptäckten att en i
Rådbushäktet iniatt qvinna egdo i sitt förvar tven
ne sedlar å 100 Rdr hvardera lärer hafva tillkom
mit derigenom att bemälde qvinnss medfänme i ett
annat hikte från hvilket hon blifvit till Ridhus
häktet förflyttad afvetat och för fångvaktmästaren
upptäckt att nämnde ssdlar funnos mollan sulorna i
den häktades kängor Huru hon förmätt inpraktisera
dem i förra häktet der en noggrann visitation fö
regått är änau föremal för gissningar
En qvinna vid namn Nyström boende på
Södermalm» bar af en packhuskarls enka med sam
ma namn blifvit angifven att hafva hos rlem a
enka föröfvat inbrottsstöld men blifvit af en
kans barn bemärkt och förföljd från Horustulls
gatan ut till Eiljeholmtbron der hon »f enkan an
tastades och greps Dervid hade hon emellertid ka
stat i sjön en mängd nycklar torn dock af nap :ra
tillstädesyaraudej gossar uppfiskades ®ch när

Sida 4

sedermera inkom på tullgården bortlastade hon äf
vcu de stulna j»t -naiagarua jc-inte en handske hvars
make hon vid u >i >rotl« *f i «ukuos hemvist qrarglömt
handkls- och sjötf arts-ufldäk
ba rTBLSER
SCtrypriser
p
8T0CKH0J .M dftn «5 Maj Hvete pr tunia SI k 96
Rir Xi *4 Ädr ti o kött 15 Kora iO 13 k 10 34
Malt 11 Rdr Ä«-ter ;o å -44 *ar Bafra 7 14 å 8
Rdr Terra-Vecc - a- :aU 6 55 Ä :t Ybea — Lissabons d :o
5 3S Sill Horsi 44 adr tfabeljo it Rdr Lai 70 Rdr
Tjära — Talj pr liap 9 £4 £rof Äej 4 &ed®l d :e
— Smi d o » Sff SU ^pa pr skepp 105 ä ifO Rdr j
Kall Eageltki >r jkålp 39 a3s Brasilianskt %å
sk 6 sk säaffisaadsor .fcr $5 ak Brus itrap iO ak rst i
Bränvin garasaa '1 p 36 s d :o färtkt — allt rga
Stockholms Import-lisla
Från Susderiand ocs jM Ssepp
Fröberg tOOsie ^j»
18 lisp je
'nkettia£»r Kan zow et Biel 450 tuusor sten
kol A Zeibeliu 75 :0 tu *nor s eukoisitybb C Zetter
berg Btb a *k- *pp N® son 145 ,000 sfcålp Terres- och
75 ,000 s &ålp Mjarnv-joc &er C L £1 Schwieler Stettin
Skepp Skantze 290 is»p »öfrö Dugge et Äaltervall SS
fat krapp A AL O o et Komp oei A Berg el Kesnp
New YorS Skepa Fio ,4e %b *rg 150 ,000 *k41p bomull
51 ,000 stål» ri«grye 70 .000 slå :» Terresieaker »ch
S6 tons orasp färg 'r *d L 'J *aboa Skepp Äefclér S ,0 $0
taanor koksalt To tie et A fvo ^son P«r *a2abueao Skepp
Zeplien 60 20 skål ob
*r ssjtn badar Itenaean et K
80 ,000 Terressocker T *4én ei Ka &p 21 ,£G9 sMlp
Terres- och Waäi
.ev-S4 *lr *r C A Paijrea 57 ,000 skålp
d :o d o A Gieaec >e 2 400 nkål Terrea oefc S5 SOO
skålp M *seev-«»sfcer C F Liljevalch 16 500ikå )p Ter
Te»- och 35 500 s«i p Mase >v-s«ckar C LJadqfistar
New-OrlMJis 8 'pp Johansson SS tens eraap färgträ
56 000 skål ;» tobak-blad Sd .fiCO skålp tebafcostjalfc och
33 ,000 sk *ip V mull KatUow *t Biel Bergen Skepp
Andewson 6S0 :un«or si 'l J C Schskidt el Koiap Sta
vanger Skepp Jans 57S tr »ill Lovén et &Gmp
Stockholm
lakaaase s >eppiTe från iarifces ort *r d 16 Stsj Ht»
Björkmaa spaaamil Got ^asd WaUin och Peit»rson kalk
Leran ^er och Ekströn spsaasoål Wisby Wahlboff
spasfiiåi Y ^tad bräa»ln Geile öantaon jsrn
Fran Utilkes orier Abo Åa«sas»on viktaaller Coll
Ijgrg Zasr ^r ba-last Pernaasbuco Briaciaaan stycÄe
go ^g Ivibeck GuilitortT d ;® Charlestown Öhman d ;o
Fleckefjo ^rd Drivdshl sill B«rgj-n Holit d ;o
A roll LO E H ?S a ^DE d«i 16 Maj 1140
Firgaraäs ^arae Wik ^lad ooh Sjösten Fiaiaad Nr ii
Skärgårds ;ataa Sä eriä *aren Jacobsson Lidkapiag» Nr S j
Mdukbron Löilasnt la ^efotz Dpsala Nr 33 fpsrliaqs
back Brn ^«p«tron Carlel ^er Ye ^»tra SergiJa ^an Ge
schvorner Troilius flora sas &t Brafespair EskkofT Getl
Hotel de Coaa *tte <c« Fsa-an ^are Rodal Galle Är 6H»I
lindavegaiaa på Worr Hsadlaade Liadatröm Wiaaaiar ^y
Nr 55 Hor«i«K4tan Haiéiftjwle Csokn Fra«ss«n Hotel de
Frankfait Il«adia«de Liad W *»rås Hr 1 Gåagråad
flöd ised 4 underlydande hemman Egandomen ger f5r
aarraraada S &O luntor i arrende saijes
i anseende tili
arfskifu för SS ,000 Rdr större delea af summan in
teskaad å 5 practnis ränta får innestå I utbyte kan ta
ggs for den ointacknade summan en mindre lägenhet
högst S isail från Stockholm vid sjö Adress fås i huset
fSS li i Rryggargränd en trappa upp
rFvå Maatal Såtari m«d Tullqvarn ocb störro
Tegalbruk 1-4 aaatal Frälse 6 Jordtorp och en Lt
jord beläjne 1 1-2 lail från Eksjö Åkerjorden bestå
ende af lerblandad svartmylla i 4 gärden besås årligen
atd OMkriag 14 t :r Råg S6 t :r Vårsäd och 100 t :r Po
täter Vid egendomen vinter- och sommarfödas cirka 60
Bosktpikreatur SO Får och S Hästar Åbyggaadan för
ståadipersoner i godt skick samt utmärkt vackert oeh
sandt läge vid en större insjö Skog till gårdens behof
få af ved till Tegelbruket »om timiaer- och byggiaiis
vlrke Fisket lemaar vaaligen 2 ä 300 lispund ärligen
Danna egendom k &n få tillträdas den Si Oktober inaeva
raade år sawd iabergaÄ och utsådd gröda Derifrån 1-4 mil
aflagsaad X mantal Säteri oeh 1-4 mantal Frälse med å
karjord till omkring 8 t :r höst- och 12 i 14 t :r vår-ut
säde atona 1 t :a Liafrö och SO t :r Potäter Vinter-j och
somm-arföda eirka SO st Boskapskreatur utom Hästar
och 50 Får På an mossoéiiag sis årligen 6 å 8 fr Råg
oah godt tillfälle till änau större odlingar finnes Abygg
säden för ståadepersener i mangården är försäkrad i all
männa braadférsäkringiverket och alla Ladugårdshusen
för 4 år sedan nybyggde Desse egendomar säljas till
sammans eller skilde från hvarandra
Nävmare uaderrättelser lemnas af Hattstofferar A J
Basklin vid Gustaf Adolfs torg
Juvel- Guld- och Silfver-arbeten
kd
till ned«tit priier »liilfönäljnicg hos undertecknad Tid
Re»eriBg» |a
*a M 14 J P HELLFORS
Gldh Silfverorbetare
Guld- och Silfverorbetare
1 ett SterbSius
försäljas alla förmiddagar till kloe &an 8 Silfver Socker
skålar FörUgfarsilaf Ragailtsked Sockertåsg Koppar-
Bleck- oah Jernsaker hvaribland ©n större Bykgryta
Porcallaia- och Glassaker en Bronslampa Eied 4 pipor
ett par Armstaka af .Brons med 5 pipar en Utdrags
soffa ett Toilettaberd af mahogny ett Pelarbord med
spegel af d :o ett Sybord af d :o ett Klaver Trästammar
till tve &ne diraaer ett Linneskåp dragkista under (i
godt ståad EöktltLp Fållbänk Tältsängar Täckbåge
Ljosieni med tillbehör Ljuslåda ea större Mjöllår Mjöl
tunna diverse Träsaker oca Träkärl m sa Adress E
ganåeaien Nr &5 viå Stora GrSb ^ergasatan nära Observa
torium
Ett nytt Engalskt Flygel-fortepiano Viaare
underrättelse crhålles uti Klädesmagasinet vid Stor
kyrkobriaken huset J ^S 4
Ea BÅT i goål stånd ined roder och åror
underrättelse i Tobaksboden huset Nr 18 i Nedra
Stadjgården
Wasa och Nybilds utsädes RÅG veritabelt
god hos i et C A SC8ARP
Skeppsbrea Nr 10
-
t ^n större samling £v»nska constrTerada FOG
A LAR finaas till salu i anseende till bottresa för ett
mycket gtdl pris Tcbaksboden vid Regeringsgatan
huset Nr 49
fEJL Ȁ1 .0 FmSfM
Hos FRITZE et BAGGB »ylijeo utkoEamAi
Andra Hdflct
af
Kongl Krig "»-Vetenskaps-
h idif
g
Akademiens Handlingar och Tidskrift
för år 1840
Priset för Subskrlbenter IS sk iaako för Äipare !•
si banko
— De fernjående hifUMMi äro äfven au tillgå
Fria tryeJ£ *t har utkorarait »ch »alj *a has I11TZ1 «
B4 .GGE samt L G RYLAMDER (Basaren å Nerrbre å
SI sk Om
#ör V addtiilverlaiin
CIV
□tblr-jjef lill *alo 4 si bättre VADD-MACHINER Vidare
und
errätl *ls« lam i Krjddbtdea i h»rn»i af Oxtorji
• »b K«jeri»pt»i»toTn» samt i Soier i H«rr Ba«im«»s
Krjddicd l Tj *rh«fij ;«ta» 8 sjmma ställe fås i (»cn «»
derrSti #l«e om «i (5»a Jernailar med atviixlisgar «ch Me
tall-iai»r [or billift pris
A NYKÖPINGS Me #»i»f :»l <ruks- och fsktort-
tlllrefkniag s«aa ständigt försfinnes ocb förtäljts i
SiseäfceU» koa R C Stenins Slom Bygatan Rr 2« ea
|i |l pl stillet b *f» .lig priskurant
CoÄptsiti *»- och Metall-Ljusstakar
Ässsiags- och Metall-arheten
Usssiags-Kalwlugnsdörrar med ram och inaandörrar
Domslalarnes
Fängelsernes Organisation
g
■ed afseeada fi hrad Rya La (rörsla |et röraote deisa
tsines inaekåller
af
En Orepr (st *t *rad
Bot DSXEEif et Cowp nja« utAoiwiMan
i
Bot Xp j
feijöflfianna-Säilskapenies
Sjfh Nti1810
j
Kalaader för Haatlel Sjifart och Nirtijir ir 1810 ar
O II Dreaiier IKftea 8 Kdr fcaat»
Hos DELSJSN et C :p »y»« uUoaait a 32
sk banko Minnes-Tal öfver Erkebiskepen m m Herr
Dekt J O
Wallin af Geijer
Af tryctel har utkommit oca utlämnas till resp sub
akribenter i Rue &holm å 1 Rdr oeh i Landserierna a 1
Rdr S sk banko
KABiNETS BtBLIOTHEK-
Fem le Samlingen
Arbetet III Dea siste Hoheastaufaa oeh Hans Tia
Historisk B«rsUelse frän sednare hålftta af lB :de irhuo
dradtt af T G Budhrct 2 D
Hot VELEEN el C :o Anvisning till det
natarligaste och lättaste sättet
dhä
att inrida hästar
Jemte ett Bihang huru deena anvisning bör tillämpas vid
Remontens och TUkryieas tillöfaing af L Biiaeraderf
gtallmasiare (Vfversattning af O W KujJeustjerna 8
Rdr 16 sk banko
Jios JJJäLÉjJtLJN ti C :o
Svenska Fornsånflfer
k
f
En samling af Kaaapavisor Folkvisor L«kar oeh Dansar
samt Barn- och Vall-Såager Dtgifne af Adolf Iwer Ar
vidsson 2 deUr med musik 7 Rdr Svenska Folkvisor
utgifne af Geijer och Afielius 3 D med musik IS Rlr
banko
Hos rnlTZE kt BAGGK a 2 Kdr 16 sk
banko
VEGAS
logarithmisch-trigonometrisches
Handbuch
I9 .te Auflarje
Hos FKlTZiS et
ÖAGGte a 2 Kdr 24 kt
bluko
Anatormsches Taschenbuch
ton D .r C E BOCK
Från östergren-1 Hr sc .hs officin har i dag utkom
mit och siiljes i Musikhaodelo å 32 sk banko
Skkd
j
Tre Skottska Ballader
Jafcn Anderson
The last rese of samsttr
Auld Robin Grajr f
j
sjungne af
Hadamr HISBOP
kh
Hada
Origlaaitexten *r särskildt tryckt och itfol er gratis
X ?n brandförsäirad STKNUÖS-EGkN L )0M b«
lägen i Maria Pörsamling i fri «ch e ?ea grunii f #r
ol begagnad till Sockerbruk med ea del eller ulan is
▼eatarier Betalning *vilkoren kunna för säker köpare
lä«pa« efter beqväml ghet — Närmare underrättelse fås
uti huset X 13 1 Besvärsbacken
af J«rn
Haasiagstrid
Ksappnålar af alla sorter
ifrea Ean »ch Issekts-Nålar
Én ^alska Miuilaek
ldI
af serskilta kulérer äfrensoax melerade nn Inkoaae
••b säljas i parti hos J L STRINDBERG
RULLGARDINER
»ilade i Laarfskapjstycken for i Rar banko äfren till
hegre priser hos Carl F LARDG &EM
SNht X 6
Stora Nygatan huset X 6
en trappa npp
Tyskt marmoreradt i ^ap-
ElkPCiPtill billi
y
per samt flat Engelskt Patent-Copie-Pipper till billiga
priser i Kryddkoden vid Tyska kyikan hörnet af Svart
maagatan
pHÖ5LUWD fÖrsäij #r till billiga priaer i dess
bod vid Köpmangatan huset M S3 inare och gröf
*e SLÄDEN i mörkare och ljusare kulörer Ylle- och
Bomalls-K«rderey saset Byxtyger af flere sorter Kam
lott till Maaekappor brunt blått oeh grönt Kamlott til
Fruntimmerskappor mörka Ylle
Bomulls och Siden
västtyger pamt Silke- och Bomullssammet till kragar
Bombasin och Thibet äfven Silkes Sha wietter större ocb
mindre
THIBET
8-4 bred af alla fär6er å rgs Kdr 1 aln
Dito Damaskerade » » 1 24
8-färgade » «4 S4
Ovanligt fica 8 4 breda svarta Tibet fasonerade Kapp
tyger 9 och IS-4 breda släta och fasonera ^e Tyll samt
broderade Tyl 'emsor och Spe sar samt svärta Spetsar
13-4 äkta Shcwiar och andra sorler 12-4 Yl 'e-Shawlnr
Reggarasstiu-apor Flor Krepp och Silk«s-Shawietter
5Ball NaUelduk Balat rutig blommig ocb slät Lenong
slät och fasonerad Cambritz Silkes- och Trådvantar m
ei finnas för ytterst nedsatta prioer hoj»
H MENDELSON
H MENDELSON
vid Fredsgatan Midt emot
Prins Carls palats
SPRUTOR
På undertecknsds verkstad i Upsala stad för
färdigas alla sorter Brandsprutor af större och
mindre bsska£f«nhet efter nyasta konstruktioner
och modeller Genom «tt godt arbete i för
ening med de billigaste priser hoppas jag till
vinna mig allmänhetens förtroende Andres
tillverkningar emottagas äfven till r«para»ion
UERG
g
CARL F SUNDBERG
åSTUNDAS KÖPA
Ea icke djupt gående lättrodd BAT med
Åror Adress L F Aftoabiadskentoret
ASTUNBAS HYRA
Ifrån den 15 Maj lill den l :sta Juli
åstundas byra p3 Kongl DjurgSrden 2 i 5 möblerade
RUM som äro väl belägna då på den blifvande byres
summan göres mindre afseende
—■ Svar emotses 2 trap
por upp i huset 4 vid Söderraalmstorg
UTBJUDES HYR Al
rjenom inträffad händelie äro TVÅ nätta och
nyss reparerade RUM med Kök och derinnanföre ra
rande Skafferi samt egen Taiabur alt nu irenast hyra
uti huset Ä S3 rid Maria Högbergsgata och lan om så
Jstuadas städning Jeaate kafTe oai morfnarno erhållas
Vidare underrättelse erbålles af rSrden på stället
'VveoBa vackra Ungkarlsrum med möbler och
stälaia kuana af en ordentlig herre få hyras e®ot
3 Rdr baako i Tcckan tre trappor upp uti hu»et Nr 10
i StadsgSrdea
Vid Djurgårds Helsobrunn
g
finna» 2 :ae enstaka Byggnlngar äfvensem några enskiita
Beningsrussa lediga att ef *cr sommaren byra sant äro
alt bese då Brunnsmästaren på stället efterfrågas hvilken
lemnar alla nödiga upplysningar och i händelse af sior
re eller mindre lägenheter åstundas sferosa gör anmälan
b«g Directi-n för Irontrakts uppförande
Att hyra öfver sommaren
Å
y
En starro möblerad VÅNING bestående af å 'ta
rusa och kö &r Jemte d <• riisi körande doaestikrum belä
gen pä Blasiiholcaen Cnderräitelse lemnas af Hr Svan
bfrg boeade uti Schultrenheiewka huset å BlaaUholman
Kn stor Spanomals-Vind
att hyra ull Grosshandels Societelens Mapasinshus bortom
barlastplats»» När«are upplysningar erhållas uti huset
32 *id Katriaa Östra Kyrkogata
BORTKOMMET
"KVVlidan gårJsp bortstal» från disken uli M
- A Jacabssens Dlrersehaadelsbed rid Brottainrgatan
Nr 9
st blill Västtyg af Siien jaed inräfdt Silfrer
1 st hvilt och rödt dito d :o d .o
båda styckena Tora försedda med Stockholms Packhus
riioMel acb iakoeace t2ed Kapten RyUa från Lybeek d
11 Nar 11159 För tillräilaskaflfandsl häraf ntlafvas he
d«rll rederjällBiag di aaasälas {öres i nämnda bad
U-4 breda Thibeter
uti olika kulörer säljas till 1 Rdr rga pr aln Elt större
parti en- och lvå-ku ]örta Thibtter till de mest billiga
priser €-4 rutig Kamlott å 1 Rdr aln
bdi
Iiramboden m 29 Drottninggatan uti
f d Falkrnbrrgska huset
FREDRIKSBERC
KS
eller Ste :h uegendouen X 15 rid Norrtull«ga !an oeh
0«rlberg .allt»n nr ,ij f8r gurbrannigaun är till salu
med tillhörande trädgård still och ladugårdsbyggnad
samt bagenlägenhet m m Handeln kan ataiulas när
som helst ocb efter köparens beqrämligbet med egarec
gom bor nå stället en trappa upp
Handel ulan kontanta penningar
Hblä19
Hapga
En SÖESROH belägen 19 mil bnriem U ^sala 3
mantal beru *tedt Säteri med S4 tnrm *r 5rl *t :t utsade i yp
perlig Jor ^irän bä ocb bete tSlräciligt aaog ii >l ö
ver-
ft ^lattings Tågmattor
fiill lå
gg
af större ocb mindre dimensioner finnas till salu å Sjö
manstkcmTOct i Stadsgårds
liansk Hårtinktur
som befordrar Hårväxten stärker hafvudet samt gör ljuft
och grått hår mörkt säljes endast i Klädmäklerihoden
vid Hötorget samma hus som Likkistrcagasinet å 1 Rdr
rgs lla«kan
tingelsli ^tenkolsolja
ett större parti hss F A Eisen Betreri ^eseatan 8
EJCiGELSK BENSVARTA
did kkhf
i Kryddboden iid Tyska kyrkan hörnet af Srartaian
gatan
(SL ÖKASILJAINÄRT KAFFE bus C .il A
Peyron huset M 40 vid Skeppsbron
grekiska russin
b tlk1
g
ss 'syni frukt utan kärnor ocb sttelk é 1 sk banko
skålp nli Lundvalls Kryddbod vid Fredsgatan
Ostindiska Risgryn
utmärkt goda och vackra å 7 sk banko skålp i parti
wd rabatt hns Jnh Auer Lundvall vid Fredsgatan
fransk laxrits-rot
lih
ransk laxr
i balar o« 8 lispund 33 sk banko lisp hos Joh Aug
Lundvall vjd Fredsgaiaa
T ^Jyss inkommen större och mindre Sötmjölks
Ost till 15 ock 18 st rgs p- skålpund i husetM
35 vid hörnet ^f Adolf Fredriäs Torg och Hornsgatan
tvenne trappor upp
_
TJEMSTSOKAHDE
|7n ysgling frän söira Sv«rig #soaa
_
STSOKAHDE
|7n ysgling frän söira Sv«rig soaa dar i 6
är varit engagarad rid haadaln söker emploj i Stock
holm och faskar att å Aftonbladskontoret fä eaaottaga
skr .ftlig aarisalag usder adtess X Z hvarest haa till
muadtligt samtal ased d«n boiasa kan behöfra får an
mala sig Gedrande batyg kunaa presteras
IVTu genast eller om ea månad ömkar en bat
tre yngling plats i Sidenkransh ^adel ech sJiom änau
inaehafrare af dylik plata jenate fulliosilig flerårig kän
aedoas om deasamoia happas han kunna riana sinprin
sipals förtroende geaoia ett fortsatt bemödande alt blifra
d«n rärdig Srar i biljett till C ialemnas i Kryddbaden
hörnet af Tyska Brinken och Westarli»ggatan
— 10 ,261 86 — 10 343 — 10 42S 3ff
61 94 99 — 10 503 22 26 44 49
— 10 ,624 — 10 ,710 17 — 10 800 3 44
36 61 71 82 — 10 .950 97 — 11 024
74 84 96
— 11 .131 49 — 11 203 23
52 72 93
— 11 ,340 75 80 82 99 —
11 ,439 54 69 83 94 — 11 515 — 11 648
66 72 87 98 _ 11 ,715 29 — II 831
32 43 43 62 88
— 1« 920 24 42 89
92 _ 12 014 49 83 85 99 — 12 ,J26
41 81 — 12 223 25 39 ,68 82 — 12 ,300
6 67 74 — 12 407 43 64 71 83 —
12 ,513 19 59 _ 12 ,604 27 35 50 64
— 12 ,747 71 — 12 ,803 39 — 42 916
55 70 80 84 92 — 13 019 47 37 63
— 13 ,124 32 60 70 — 13 211 13 51
— 13 ,322 40 48 63 80 93 — 13 411
54 90
— 13 522 43 97 99 — 13 654
60 — 13 ,766 79 87 — 13 ,830 68 97
14 ,000
(Forts om Mindsj
VIIffSTER
enligt denna lista utfallne hos u d <ir !eck ^ad
böra jeiate FriloUer uttajas »ill d«a SS Maj
Stockholm den 15 äiaj 1840
J L STRIN ^SBSG
LOTTE j
till
8 :de Varu-I ^otteriets i Kl
garantaradt af und9ft«ck *a !i«v
sällas å 32 sk Bko hos undertecknad samt i Inadsartea
Alla Nitar i 6 klassen erhålla an Medalj i Broas afrar
ad Krkablskopcn m m J O WALLIN
C O STRINDBERG J L 8Tai« )BSB6
S5ÖO de Hasa b Lott 1 lil
Dragning den 27 Maj
Insatt 3 Rdr S Ba *ko
Högsta möjliga Yiasien
gj
100 ,000 äSark
Lotter äfven delade uli 1-9 1-4 och 1 8 säljas kon
toret i husst Nr 12 vid Lilla Nygatan till höger i fölstu
gan och kan derom äfven brefvexias mot ersauasde af
porto AN 1 BORY ILVlfchtON
Myskt-Poblskt Statslån
Med hänvisning till min i ietta blad förnt gjerda aa
soss om delta Lotteri får jag vördsasemerigoa m«d *l«r
det jag till mera baqvämlifjjiet för den» so :» åstua ^a ak
tier i detta Siatsl5n liilsändt mia Corres ^ondent Hr I H
Meyerson i Stoc &holni (St Nygatan M 28 trapjp opn
30 st Actier å Bio Rdr 20 och 50 st till Bke Rir 1»
pr st hvilka till den 25 dennas bo» honom äro au tiil
så och hvarvid följande vinster utkosiaaa Dragnings»
sker i Warschau den 1 Jani
1 vinst af Floria (Gyllen
1 « « «r
« hvarje å
« « h
1 'ärsk »saltad Hummer
dLi ^ä
rökt Ba 'iESl»ds .L»T i ^tors Grämunkegränl « 5 och i
Bergstrsblsla buset ull nsierrta boden i sacaia gräniJ
DIVERSE
199 de Hamburg .Lotteriets
G :te Klass
ötver d« d»n 13 15 22 23 25 27 29 och
30 April dragna 200-0 nummer
(Forts fr gårdagibl
Vinster å 77 Mark
M 12 27 59 — 193 99 _ 217 45
67 — 342 57 94 _ 402 17 97 _ 507
— 600 22 — 763 79 — 922 25 37 43
— 1030 70 74 — 1131 35 90
— 1240
71 85 — 1321 58 65 — 1416 67 94
— 1531 56 63 — 1635 — 1745 71 72
95 — 1803 10 11 54 65 67 — 1927
32 33 49 59 64 76 80 — 2003 60
61 72 91 — 2119 35 42 45 52 59 —
2292 — 2303 6 30 86 — 2448 54 92
_ 2348 94 — 2610 70 77 94 — 2734
40 — 2873 78 87 90 — 2904 23 41
— 3041 49 76 82 — 322 — 3324 29
33 49 84 — 3407 16 65 76 89 —
3500 84
— 3618 — 3701 5 20 43 53
72 — 3894 — 3933 82 83 — 4066 72
76 91 — 4120 37 59 73 _ 4237 56
74 76 93 97 — 4329 62 — 4426 32
43 59 — 4537 44 57 59 78 80 87 —
4613 22 23 39 60 86 90 — 4726 44
— 4819 63 — 4918 32 78 88 _ 5049
78 — 5132 — 3269 — 3326 36 —
5459 86 89 — 3537 ,58 96 — 3630 74
77 92 97 — 5732 67 74 87 — 5857
73 — 3911 35 39 30 Ti 83 95 99 —
6026 58 74 99
— 6105 34 — 6252 ,59
— 6331 59 66 92
— 6415 36 38 61
64 69 75 — 6521 48 81
— 6629 34
_ 6703 54 67 — 6813 18 19 31 38
47 48 76 92 — 6926 31 37 — 7032
34 39 75 81 99 _ 7173 83 90 —
7246 94
— 7386 — 7407 73 88
7500 21 25 35 38 53 88 _ 7669 _
7703 3 18 21 39 57 ,72 _ 7810 38
7946 86 - 8010 31 72 73 97 — 8153
64 73 73 86 94 _ 8227 38 — 8311
17 83 91 — 8437 — 8523 3« 50 60
80 83 90 92 95 — 8632 37 63 78 81
84
— 8735 73 84 — 8803 11 33 54
69 84 — 8965 87 88 — 9032 34 50
78 93 — 9177 79 — 9218 48 82 —
9320 26 _ 9404 39
— 9508 33 —
9653 70 — 9771 76 96 — 9801 6 —
0967 8 _ 10 ,017 51 6 — 10 ,154 72
8
12
20
100
ISO
200
1000
5500
Gyllen
«r
varje å
« h
KOO *00
i Ott 000
180 000
«5 ,000
« i 14 0 *0
«47000
« 4 A »00
« ä 8 ,äOO
« il 2 ,» (M
« å 1 ,500
« i 9 ,5 <-0
a i 750
BERNARD DOCTO»
Banfjuier i Fraakfort a JT
Vadd- abriken
aom i många år varit idkad utaf fru C Feron ärnu flyt
tad ifrån Clara Bergsgränd huset M 50 till SI mer Ma
muels gränd huset Nr 38 det tredje från Dr»ltn ?n &catan
i samma bus »om Hökareboden är Der tillverkas se» van
ligt den väl arbetade Siläes- och Bo»u !isvsi (dua fcvi ket
äfven Hrr Handlande tillkätnagifves äfven TäekvaddåAA
et 33 sk Skålpund 1 tr upp
rundlig uodtrrisMng i att spft a Gtii trr oth Lu
tha samt sjunga äfven Franska »piik ?tmetfd #la åt dem
som vilja lära om anmälan göres alla förmiddaga» Köp
n»a *s *»tan Nr 21 3 tr upp dör *en till venster
.Naturligt Marienbader
Mineral-Vatten
Kreutz- och Ferdinandskällorna
Af detta för mångfaldiga sjukdomar välgörande oeh in
flytelserika Mineralvatten finnes hos uttdertecSwwtti ett stän
digt lager för »it tillhandahåflas dem af resp rrqrirealer
som deraf kunna vora i behof En öfv»rs *ui»i»£ *f fö
reskriften för bruket af detta Mineralvatten uf ^ifvtn af
Förste Itrunnsläkaren på stället Dr C J Heller JemUf
beskrifning om uppkonnBlfn af denB ?a du mera »åco» dea
förnämsta ansedda Helsobrunn med utngten af Srents
och Ferdinandskällorna erhålles gratis v *d handel af ett
visst parti
Vattnet är förvaradt uti väl korkade och hartsad hel
och baifkrus
Stockholm i April 1840
J L Strindberg
Choeolat pour la poitrine
Okdi ååi
pp
Oaktadt i vårt kallare klimat bröståkommor äro min
dre sällsporda än i de länder belägna an ^er en bligar»
himmel har nian dock utrikes mera ä« bos oss varit be
tänkt pä alt förbi»da tjenliga br«it»edel med vaaligar
födoämnsn Fraaska Engeiaka och Tyska tidnlngarse aa
aiäln mycket ofta dylika i »ynaerhei Sundhets-CROCO
LADER och Imsens i Petersburg har länge varit ,ändt
som tådant I enlighet härmed har Undertecknad anhål
lit bos en af hufvudstadeng skickligaste praktiserande lä
kare om recept på en för
Bröstsvaga personer
h i då
gp
pasfando och i de me ?» gängse långvarig» bröstsjukdo
mar Lyitig komposition tili en SUNDHETS Cbocolat I
förlitaode på hacs så väl utrikes soanuader pjafcti ^inont
Sveriges hufvudsiad inhämtade erfareahet om kompositio
nens utmärkta nytta och användbarhet i nämnde »jnkdo
mar samt med åberopande af
lii
p
Kongl Sundhets-KoIIegii
g
under den 13 Febr detta år utgifna fördelaktiga utlåtna
rf «n *8ew ?e detsamma våga j *g rekommendera delt®
nya af mig sned mycken omsorg och saiavetsgranhtl
preparerade af Kongl KommerseKollegium pntenteradf
SundSiets-Hröst-Clioclad
Det är i synnerhet I alla lufivägarnes oeh lungoraaa li
danden af KATARRI1ALISK natur i lusta kesket aad
Uppa stensamlingar i luftens oeh i de fära .a ,lg«rae I
kor .Talescensfr efter brösl-ialiaojnaationar i lungict aak
a«dra lärande »Jukdonar 8 verhufrud k«rt iagdt nSstaa
öfvernllt d5 ett p»il ^1 stillande aeh derjtnte aarande Än
de behöfve sot» detia Cboclad »jer utmärkta villgöra»
de egenska .rr Det bör derföre speaielt rekoaameader»»
till daglig dryck Lt personer hvilkag bröst af naloran 8
sragt aller hvilka genom lafnadssitt ach yrke äro utsatt
för ansträngninjar af röstens och aadadriigiens redskaper
Ett skjlpond choclad i ask med tryckt etllrcii och aa
Tisning till dess begagnanda försedd med saiti sigill ka
star S Rdr Bko hraruppä rabatteras 8 sk Bko ri »
skens iterlsmaanda Af ehocoladel anräades till krarj
kopp irenne rlga« Iheskedar si att af brarje ask erkål
le« IS ii SO koppar I partier af minst 10 stälpund ra
balteras 10 proc och deruiöfrer i proportion IfrJnallt
landsorter emotlagas oeh expedieras pä det puokliigast»
reqvlsilioaer ssm göras d rekla kos undertecknad i hran
hulik iif»en dinna dryck serrcas Siockholw den 3g
Ftbr 1839 FEBP DE 1 K CROIX
Kd
Koaditor
KalmiorgsgaiatfJNr 8
O 0 K B O I JtVs 14
midt emot Knegl .fM
%a <g