Aftonbladet Måndagen den 18 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-18
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-18
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-18
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-18
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 18 Maj 1840

Sida 1

JM 114
Måndagen
©ET TJUGÖMDEFÖRSTA
1840
den 18 Maj
Priset i Stockholm fö helt år 10 Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 52 sk tre månader 3 Rdr Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets Kontor vid SiBds-Smedje ?atan f f d Zetrjsi Bod vid
Ö eriånggatan i Kryddboden i hornet af Drottning- och Freds-gaiorue i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i JBjörlings vid Kungsbacåec i Eissens i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
1 Lindroths iU Korriasdsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S Gr Lagervalls Enkas vid Storgatan ä Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af Horns- och Repslagaregatorne å Söder
i Nybergs vid Götbgatan saau i huset Nr 58 vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast i förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning ki 6 eft .aiidd
TIDNINGENS INNEHÅLL DEN FÖRFLUT
NA VECKAN
Måndagen den 11 Maj RIKSDAGEN Bondestån
det Statsregleringen i .a hafvudtitela (J &RIKES posten
Frankrike Spaiien F .nglaud Neapel Ryssland Nya uni
formsförändringar ÅiigbåtskoGDflfcuniJiation mellan Hull
och Göiheborg Bokoandelsbulletin lasä &dt Några
upplysningar s»g- Enkelte vinuan Adlersparre BLANDA
DE ÄMNEN Ea Dansk Gen .gu7 >rnörT Flafhandlare
Tisdsgea den 12 !aj RIKSDAGEN Prestestån
det En återblick på det förflutna elc XV art STOCK
HOLM Diverse »må noiiser UWrag af ett bref från Up
sa !a Nytt aBusikalisfct insii .ut Hr ISankells konssrt Om
Lantbruksakademien Rtfclajsauoa af Hr E von Troll
i ani af ?n art om Hr Kapiea Franzén LANDSORTS
NYHETER
Onsdagen den 15 Maj RISSDAGEN Bondestån
det 3 J
.je hufvu *iiteln återblick p§ det förflutna etc
Art XV STOCKHOLM Div noti3er Ny Eldsvåda i buf
vudstaden Petitionea från en del ledamöter i Bondestån
det i ani af den Säieriägard beviljade representations
rätt lssåndt I snledniog af diskutsionen om Lotteriet
i Prestesiåndet LANDSORTSNYHETER
T horsdagen den 14 Maj RIKSDAGEN Utskotts
betänkaide Förslag till ett nytt myntsystem Borgare
ståndet Reklaiaation af Hr Söderberg i sol af en art
om uciformsför ,Äd ?ingar Diskutsioii på Ridd huset om
sjöförsvaret Revy af Tidningarna Rättegångs- och
Polissaker
Fr eda ge a den 15 Maj RIKSDAGEN Utskottsbetän
kande Diskussionen på Ridd huset o» Jandtstatens löner
Hr C v HauswotTs yttraade om Methodiaterna UTRI
KES Frankrike Spaniea Portugal England Hollaud
Belgien Ungern Neapel Div sstå notiser för dagen
Ytterligare om den i Måndagsbladet omnämnda General
guvernören Os den Dansfea sjöstaten Rättegångs- och
Polissaker BLANDADE ÄMNEN
Lördagen des 16 Maj RIKSDAGEN Plenum pa
Riddarhuset d 13 Maj Diskussion oä 5 :ie hufvudtitein
Hr Walléns motion om uppförande af irvalidhuset på Ul
riksdal Hr Hauswolffa anförande om Metodisterna Hr
Petréa vid föredragningen af 4 :de hufvudtitein Plenum
Pleaorum och minisiéren Mycket väsen af en utfart till
"Waxhoimen Rättegångs- och Polissaker
DÖDE I STOCKfiiOLäS Freirik Mårtec Son af Uifa
brikören M N L 'ding och dess fe maka F S Cedergrén
d i5 d :s € månader
— Kolf Kapiten J J Daus Enka
A M D Säfs d 3 d .s 75 Hr
— Handels-betjenten Jo
han Carl Koos Es &a Assa Sophia Hessler den 38 d :s
87 år
— Augusta Maria Catharia» dotter af Bisittaren
vid Guldslsgare-Embetei J A Bergu &a» och dess k ma
ka född Rydberg d 15 d :s 7 månader
SJÖFARTS-UNDERRÄTTELSE Åden så kallade Gefle
bugien ut Norrbot .en äro tvenne fyrar uppförda den ena
på Egge ^rundet uiasför södra inloppet tili Gefle sasat
den aadra en Haaanfyr å Bjnan via Gråberget på fasta
landet
PROKLAMATA 3 KONKURSMAL 1340 Maj SO För
förre Serg anten Franz Richa d Hellström förre Fahn
junkaren Gustaf Adoif Berg Timmermannen Pehr Anders
Landeliue cch deras Borgenärer
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Svea Hof-Bätt Majoren Gyllenrams den 27 dennes —
CarUtads R R v ;ce Hå»adsböfdingen E A Hedbergs d
23 inst Sep ember — Carlskrona R .R Amiralitets-För
YalUren J Törn ^iöms frånskiljda hustrus Carolina Jöns
son» d S iast Oktober — Norrköpings R R Kommis
sions-hflndlanden Per Jurhgii d 20 inåt Jani
ARFSANSPRÅK Efter å utrikes ort allidse Matrosen
Isak IUbM ansssäies hos Kommers Kollegium
ÄKTEN $KaPSJ£F Easot Sjömannen Carl Christian
Jönsson ans *ii .Ies hos Pastor i Gefle
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Lagmannen Carl
Gustaf Wailgreas d 15 last Juni å Nylands Gästgifvare
går .i i jtoUicå Ti ^ing HandlandfC J D Ahletw d 50
du ki 4 e ed h b *köp :ngs Käilare Handlanden E M
"VViknnders d 25 d :s il 9 fm uli dess hus i Lindesberg
zoologiska
"älKSMUSEUM
hälle» öjsp Onsdagar och Lördagar ki Ii—2 middags
tiden lnträdeskort erhållas i IS si Bio vid ingången
1 Vetenetsps-ÅtadBiaieus hus Kr Si rid Diouainggatau
AUKTIONER
eaom Auktiea sota fö äiUs på stället Oas
dagen d SO la i innevarande år klockan 12 pä da
gen försäljes WET1ERV1KSKA landtegendomen på
Drottningholmsmalmen Beskrifuing å denna
egendom hvars åbyggnader äro braadförsäkrade till 3 $00
Rdr Bf ko har under April rcå .ad varit i detta blad in
förd Antagligt anbud har enskildt blifvit gjordt sedan
örsta Aukiioiistillfallet den 29 April Närmare underrät
telse meddelas alla förmiddagar från klockan 9 till 41
på Grosshr ^d .aren ASPEGRENS toutor huset Nr 78 vid
Jer torge 2 trappor upp der äfven förseglade anbud
kuniia inlesinas
Penoiii A k ion vidi Stecsjö Rytterns Socken»
OS Fredagen d 29 dennes kl 4 eft .midd försäljas 20
Kor c <åi cch 6 Svin samt något husgeråd
Ans år .d med betalningen lemnas godkände köpare till
den ^9 instundande September U ropet i Baako
Siröaistioim och Yilesta d ,n li Maj 1840
D IVERUS
Stor Läder-Auktion i
G mom offentlig Auktion som förrättas vid här
varande Sk 'ppsbro Freda
jen den 22 nästkomman
de Maj mättad och börjas klockan 9 före och 3 ef
termiddagen ftir äljcs til den mtslbjudande ett
större parti iäd r tillhörigt Kurduansmakaren Pehr
Kjell rus Hov kursmassa cch bulåtnd af flera
hundra haifva hudar Westindiskt cell Cirkassiskt
Sulläder Hind sulläder passerade och juftade Ko
hudar cch Kalfskinn blanlcade cch pressade Bock
och Fårslinn med flera sorter samt omkring 300
tunnor Ekbark hvilket allt kan få beses vid skeen
de anmälan hos Gode männen i Konkursen Hrr
p et A I .fifvenius och Handlanden A Andersson
JSelalninyslid n är li dagar efter Auktionsförrätl
runocn dock kan genom öfverenskommelse mrd be
ftäll- Gode män och emot fullgod säkerhet längre
amtåhditii erhållas Nyköping d 2J April 13-50
Auktionskammar ens Föreståndare
TJF Ångfartyget Gfipen afgår från Stockholm
Thorsdagen den 21 iifcerligqer i Nyköping Auk
timsdat /en Fredagen den 22 och återvänder till
Stockholm Lördagen dm 23 Maj hvithet huga
de Stockholms spekulanter tillkännagifvcs
Gode män
4 tskillig i Stockholm varande arfvinjar efter
A den pä Demersry sllidoe Plantage-ägaren Jonas Nils
sos Lambert som efter sin aaoder äfren lallade sig
TS on :a» hafri för äidamSl af den dem geasensasu
löiaaie fa .tiilie ang-lägenhet deis redan samlat handlin
gar i 'el äfven and»a oppljsniugar och ioförväBta flere
De obju ^a härigenom »Ila sica låda tända och okända
Me srfvmga it ai ilo ^ea med det första bit insända
befcorigen »iJlsierade åfsktifler af alia i arfäfrågan npp
ljs ^tc !- j»Mre och jngr« ba .ndlicgar och brefväxlincar el
ler oc för ä«da»å .et bär i StoeVhoim sa &imanträLia den
15 rästk Juli kl S pä eftermiddagen å Stockholms Börs
«ti det rum som på käl *ren anvisas Före detta sasi
»autfäde kin i ärendet brefräxlas ueeil Stads-Aktnarien
G- D urberg i Stockhols hviliea af öfrige här varsnd»
arftaga 'a åtagit sig att ematlaga och meddela de till
Jern r nnpj .if <»r ro m
Mttegångs-byräh
egångs
•ck K .mm :85 !osskoEtoret i JÖMKÖPING omkesärja Rät
legangars »tföramde vid hvilken Domstol som helst inom
Götha rike Lagsökningar och penningeinäasseringar en
ligt räkningar och skuldsedlar Handlingars inlemnande
till härvarande Domstolar och Eocbetsroyndigheter samt
utslags eller resolutioners uttagande derifrån fasta egen
domars försäljning eller bortarremlerande bortslutande
och försäljning af alla sorters bruks
manufakturs
fa
briks och lasdtmannaprodukter försäljning af inhemska
behörigen garanterade Lotteriers Actier hvarförutan det
ta kontor uträt
.ar mot billigt arfvode hvad uppdrag som
helst af loflig beskaffenhet med bibehållande af aaony
miteten då ?å äskas
ULLMARKNADEN S LYBECK
för är 1840
börjar den 20 och siatar den 22 Juni
Tisdag-en deri 40 Maj
kl 1 på dagen
ööl
g
upphör LottförsäJjningen till 2 :dra
Stads-Egendoms-Lotteriet hos Herrar
Lotteri-Ombud i Stockholm Den
med Dagbladet för d 15 dennes med
följande Flan utvisar de mångfaldigt
större vinster som å delta Lotteri i
jemförelse med öfrige Lotterier äro
att påräkna hvaribland må nämnas
att om allenast EN NUMMER utkom
mer kan denna genom frilott till på
följande dragning medföra en vinst
af 200 Rdr Rgs värde Hrr Lotteri
Ombud anmodas att Tisdagen efter
kl 12 på dagen de osålde Lotterne
till Kontoret återlemna
Bo Ciir ROOS
Brunns-Inrättning
k
g
Den i nästkommande Inni öppnas Carlsbader-Inrätt
niogen i NOSA cch serveras derstädes direkte utur ap
pareljerna aila slags i allmänhet begagnade artificiella
så väl kalla som varma helscvatteu Nora d 24 April
1840 Jacob WIDGREN
Calmar Carlsbaderbrunnsinrättning
k
g
uti Rostads Park öppnas till servering den 25 Juni in
nevarande år då alla så väl kalla sou varma artificiella
mvneralvatfen utur apparaterna serveras Bad finnas att
tillgå utaf Runneby Gyttja «a fl
De som ämna begagna sig häraf äfvensom för Rams
anskaffande behagade derom korrespondera med under
tecknad Brunnavurstar afgå hvarje morgon från staden
Ingående requisitioner å artificiella vatten beredde uti
koaipressions apparat på bouteljer expedieras från Apo
theket Calmar i April 1840 D G PETERSSON
Brunns-Intendent
BOHNEBY Helsobrunn och Gyttjebad be
gagnas i år såsom vanligt från den 25 Jani tillslu
tet af Juli månad Vattnet är enligt Berzeiii analys det
mest mineraibaltiga uti Europa och dess stora kraft
mo ucångfald ga sjukdomer *å väl känd att derom v
d» ©j orda Gyttjehaden ät o It &a utmärkta
Ba af Helsovattnet alla slags artificiella bad och Mine
ral-vatten fin dm äfven au tillgå Mat serveras på vanli
ga ställen till 32 å 40 sk B $nko för middag och afton
Hästar finnas alt begagna efter ackotd Os» rum m m
kan korrespondera» med BandiandÄn S C Bolin i Ron
neby eller med undertecknad Carlsfcrons den *5 April
1840 N EKWURZEL
i
Prorinc ^al-Läkare och Brunns-Intendjnt
Ängbåts-Mommunikation
emellan
Sverge Norge och England
Lördagen den 2 Maj kl 4 e m afgår från Hull tiil
Christiassand och Gij :heborg Ångfartyget GLEN ALBYN
(£npt Tho :s Hayden samt d 9 Maj vid samma tid Aag
farlyget INNS &FaIL K»ipt DanI- Fairburn
Dessa båda utmärkt val inredde och snabbgående Ång
fartyg kommenderade af två blsnd de skickligaste och
erfarnaste Kapitener komma au reguliert afgå från ull
hv«rje Lördags eftermiddag fc 4 och från Götheborg
hvarje Fredags eftermiddag kl 5
P£3ssperare-afgiftea är för Akter-Salong Pund 5 5
Dito d .o för För Salong » 5 3
från Hull ti Christiansand och Golbeborg och samma
pris från Götheborg eller Christiausand till Hail
Ou '1 den »5 April 18 ^0
WILSON EIUDSON et KOMP
9
Angbåts-KoinniunikatioD
emella "»
Stockholm och S :t Petersburg
Angskonerten STORFURSTEN om F .O Hästars kraft
fö - d af Kapiten 8 W Palén afgår härifrån Fredagen d
i 2Si Maj Ull CRO ^STAD härifrån Passagerare med min
dre djupgående Å« ;fartysi fortskaffa
utan uppehåll till
I s t PETERSBURG Fartyget arlöper under vägen De
igerbynpå AlautU samt Kläderna Åbo Helsingfors och Re
val Aogfäonerten FUS5T ME "SCÖIKOFF af SO IRästars
kraft fö d af Kap en J F flallé» afgåv Thorsdagen der»
21 Maj (rhn Croostad tili Stockholm cch a /Jöpsr-pii hit
gSendc alla förntaässnde plat
-er På detta sätt fort ^-ttes
till cch med ^p ember må ;ad fcörjau få att -It afFnr
tygea afgår frän Cronsted hvarje Thorsdag och det an
dr från Stockholm hvarje F»ed«s ;s rnorgoa och ictfäfTar
i Åbo samiaa afton Biljetter för passagerare försäljas
pä underiectnads Kontor vid Slottsbacken God Restau
ration finnes o &bord C R FORSGRÉN
ÅN«SKOIffERTEM SOLIDE „
afuSrfrtr S ;octhoiHi hvarje
'lisuagsmorgou kl 6 till ABO
och återvänder Fre4agHrce sn ^oaa lid Ms 'öper under
vägen Waxholii Furusncd sch Deperby på Åland Frail
gods »flemnss ombord sodnasi Siäadagarne och förpass
ninpar före kl il f m s d Biljetter för Passngerare
försäljas på Carl Ron FOBSGRÉKS Kontor vid
Slotts
backen God Rest &armion fl»nes ombord
Ångbåtsfart
eoellaa
Stockholm Carlstad och
Göthehorg
NDfå
g
Ångfartyget WERMtAND afgår hiirifrln Tisdagen d 526
Maj kl 6 f .m till Carlstad och Götheborg samt emot
tager och allemnar Passagerare och Fraktgods vid alla
und ?r vägen brlägne stationer
— För det uppehåll af en
dag som förorsakas ges om aalöpaadet af Carlstad er
hnller Passagerarne nedsiit ;ning af i-5 ;del i de ?s vanliga
afgiften — Biljetierce försäljas bärsiädcs hos Hr L J
Blomqvist Storkyrkobrinkea
Till Götheborg
t TT
g
Åsgfariyset Tn :s TELFOBD Kapt W :m C :a»ér går
fran StocÄbo :m till Göihtbor Tk»i *»dageB d 21 Mal kl
5 f m ee modiaj ^r go ^s och pissa ^erare Söderfc®
piag Berg Motals Eke-s Wtsersborg ock öfrige i vä
gen varawde platser anl«p %s hvasrist gods och passage
rare aflenauas ock «aa©ttag #s Ob«talte bref medtagas
till de Postkontor som passeras Biljetter för passagora¬
re säljas hos L J Blomqvist på Ångbåtskontoret i Slor
kyrkobrinken och i Götheborg hos Brr F et fi G Wess
berg — Fraktgods emottag©» ombord
ångfartyget polhem
f fiCGSfåkl
fördt af fiapten C G Stuart afgår kanalvägen tszn Gö
theborg till Stockholm Thorsd &gea d ?n Si «ernes kloc
kan 6 förm och fortsätter se ^an sina turar pä slet sätt
att resan anträdes från Götheborg ThorsdagÄrrie kl (i f
m den 4 och 13 Juni 2 16 onh 50 Jul» J3 och 27
Augasii iO och 24 September ssmi från Stockholsi Öns
dagarae kl 5 förm den 4Q och 24 Juni 8 ocn Juli
5 och 19 Augusti och 2 16 och 50 September
— Aila
platser *id Gotha Kan &l anlöpas och gods och passage
rare allemnas och effsoitagas
— Enligt med Kon ^l Pest
verket träffad öfverensftommelse medtagas o ^evahe och
orekommenderade bref till de i vägen varande postkon
tor
— Restauration tinnes ombord
— Fartygeis Kora
misiionärer äfo i Götheborg Hr F et 9 G Wessberg och
i Stockholm Hr J L Ölomqvist Götheborg dea 9 Maj
18«0 Direktionen
ångfartyget gott3låejd
• ?fgår alla Tisdagar ki 5 e un tiil SÖDERTfiLGE WE
STEIiVIK och WISBY samt återkommer Lörda ^saftnar
ne Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmed
j jegatan
ångfartyget kommendör-
KAPTEN Kapten K Ramstén afgår fråa Stockholm till
Jönköping Onsdagen des 20 Maj kl 6 f sa samt åter
vänder från Jönköping till Stockholm Måndagen den i
s .m Vid så väl ned- som upp resan anlöpes Södertelge
Söderköping och alla vid östra kanaliinien varsnde statio
ner äfvensom Hjellö egendom tära lijo Biljetter »älja«
i hos fartygets kosamissionarer E ?r Hamn-Kapitenen och
Riddaren L Adlerbjelk4» i Jönköping och L J Blo8»qTiÄt
på Angbåtskontoret vid StorkyrkobrinLen i Stockholm
Fraktgods esmottas &s ombord efter serskild Taxa och bör
vara aflemcadt kl -2 e m dagen före afresa Restsu
ratioö finnes ombord
— Rosorna fortsättas lika
som förl år så att fartyget går
från Stockholm den 10 SO och 50 „
och från
c
Jönköping den 5 15 och 25 1 bvarJe maofta-
Å
cpg
Ångskonerten 111 Hida
som nu undergått betydlig reparation och biif <rit försedd
med ny papna kommer att iniev sommar göra r«seiu
rer frän S ;ockholm till NYKÖPING WEäTÄRV ^K ocii
CALMAR med aslöpaade af SÖDER-TELGE DÖDEft
B0LT8VIK samt BORGHOLM på Öl»nd Första afresan
härifrån sker Lördagen d 23 Maj kl 7 f m- då farty
get på aftonen inträffar i Nj &öping afgår derifrån Sön
dagen den 24 till Weatervik sanat Måndagen den 25 till
Döderhultsvik och Borgholm och inträffar på aftonen i
Calmar Från Cali &ar återräeder fartyget Thorsdagen d
28 Maj kl 6 f m inträffar samma dag vid Borgholm
och Diideifhultsrik semt pä aftonen i Westervik afgår
derifrån Fredagen d 29 kl 7 f m till Nyköpiag samt
Lördagen den 50 derifrån till S ockbolm Frin Stuclholm
afgår Fartyget ånyo för lika resetur Onsdagen den 5
Juni för att inträffa i Calmar den 5 oua aftonen Vid
alla nu uppräknade platser emottagas och allej»nss stör
re och mindre Fraktgods samt Passagerare för hvilka
sednares beqvämlighet och trefnad med noggrannast är
besö *jdt Fartygets Kofiömisjionär i S ^ocfeh /lnu är Hand
landen E G Tjäder i hvars bo- vid Riddarhustorget bil
jetter för passagerare erhållas och soax i öfrigt lescnar
erforderlige upplysningar God restauration äfvensom
sängrum för Passagerare finnes ombord
till enköping
afgår Ångfartyget ÖRNEN Tisdagar och Thorsdagar kl 8
f sa och återvänder Onsdagar och Fredagar Biljetter
säljas hos L J Blomqvist vid Storkyrkobrinken Nr 9
ångfartyget westmanland
afgår hvarje Tisdag och Fredags morgon kl K UW Streng
näs nch V /esiorås samt åt- '»änder årsdagar och Lör1»
gar vid sam *-» tid Fartyget anlöper Strengnäs på afre
san kl 1-3 till 1 och på återresan kl 1-2 till il f m
Biljetter för psssagerare säljas i Stockholm å Rederikon
toret Kr !£ .9 Lilla Nygatan i Strengnäs bos Handlanden
Rydberg och i Westeråa hos Inspokror Alström Proper
Restauration finnes ombord
till upsala
afgär Ångfartyget CPLaND Ti«dagar Thorsdagar och Lör
dagar sasat åter Måndagar Ousdsgar och Fredagar kl
8 f m Biljetter säljas uti L J Waiodclls Tapetsiagasin
i Bergstrahlsta buset Paasagersre som ej 1-öpa Biljetter
lios KostmissianiiVen betala dem osabord med 8 sk öko
förhöjd afgift
till upsala
afgår Ångfartyget FREJA alla Onsdagar och Fredagar kl
8 f m samt äter Thorsdagar och Lördagar s t Biljet
ter sä i jas hos C O Strindberg vid Staissmedjegatan
Köpes Biijetter ombord erläggas 8
sk Rko öiver Taxan
TILL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
afgär Ångfattyget FR« $JA alla Måndagar kl 9 fm samt
åter alla Tisdagar kl 8 f sa Biljetter sälja3 hos C O
Strindberg vid Stadssaaedjegatac
ångfastyget
sngelbbecht
afgår från Stockholm till Orebio med diicksd lastprå»
Oasdageti den 20 denaes k 6 f m — Passagersre-af
gifterte ifrån Stocihoia1
til Örebro blifva for plats i Ss
longen 3 Ödr 18 tik Bko For Dicksplats ä sjelfva far
tyget 8 Rdr samt för plats ä Pråmen i Rdr 131 sk
ålit B5o För Åkdon beiaias efter storleken från 4 Rdr
till 1 Rdr *8 sk I ka som är nfgifter för en Schäs
Passagerare medtagas äfren till Kunc .sör eller Grafkro
gen emot en afg ft af 2 Rdr Basko (or Saloagsbiljett 1
Ror Bko för Däc- ;spla .s å sieifva fattygel saat SU se
Bko för plats i Pränien Diversohandia ;den Hr A Chii
ttiau ^soT är fartygeis Kommissioner i Slocfetoini som
emo tager och expedierar f ?a !it cd så il afgiii-nde soi
aakommsode då ä .iimäl .i
.ji derom g #re» oti Kal &tsagasi
net vid aya Kongholmsbron hvrrest fsrtjget emo :t»ger
och lattdffättsr såväl Passagerare som Fraktgods F ^al ~t
Taian är ailtid hos Kommissionäreo tiHi ;inglig och i det
närmaste ölverensjiäaismartie Bard den för seglanda far
tyg 8r C F Bammatéa är fartjgeu Kommissionär i
Örebro der genom dess lötsoig fraiigois c :li :d Esied nog
grannhet biifver emottaget och expedieradt
ahgfartyget sjöhästen
afgår frän Stockholm ull Öiesro F ;o«agea d 22 Maj kl
6 t
m Fraktgods emottages alla d .g»r på Lastfartyg
vid Riddatholme Bi 'jetter för pssssgr ,rare säljas hos l
J Bloaqyist Storkyrkobrinken Kr 9
ångfartyget dalarne
afgår hvarje Oasdag och Lördag ki 6 t .m w»ed lastpråm
från Stockholm till WeMerås och Ströicsholsi eller Kö
ping samt snedtRger Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget COMETBN sfttår näsikom Onsdag
fråa Stockholm till Söder-Teige oci KorrkSping
kl- 6 f STi cch RAKETEN frätt Norrköping till Stock
holm samma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L
i Warodells Tapet-Magasin i Bergstrahlska hånet Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgär med åiföljan
de Lastpråm alla Lördagsr kl 6 f-m- till Säder
Telge och Norrköping och åter alla Tisdagar vid
_
pamma
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells
Tapct-Älagasin 1 Bergstrahisks boset RestanratiOE fin
nes ombord 4 Pråsa fidaes alltid vid Mcnkbron tillgäng
lig för lastning
ÅEgfirtyget GUSTAF WASA afgSr alla Tisdags
i jedagar kl- 7 f- ni- ifrar Stcckholei till
Strengnäs och Arbog» saw ;t återvänder alla Onsdagar och
Lördagar kl 8 f na tfrån Arboga tiil Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljette säljas
hos L J Warodell 2 deas Kontor vid Tr .pet-MRg83inet i
Bergstrahlaka huset Obetalte oiekomEieaderöde bref exael
lan ofvannäMadé Stationer emottagas uti läste bref-låder
©ölberd och ISsaf af eBiottagareo vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Oasdagar och
Lördagar kl 7 f m till StrengDäs och Arboga
och återsänder alla Måndjgar och Thorsdagar vid s tid
Biljetter för Passagerare säljas uti L J W &rodolls Tapet
Magasini Bergstrahiska huset Restauration finnes ombord
33
Ångfartyget YNGVE FREY afgär alla Måndagar
hdkS
g
och Thorsdagar kl 8 f m till Strengnäs och
^esteris och åter al-a Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerere säljas uti L J Waro
delis TapetMagasin i Bergstrahleka huset Restauration
fi»nes ombord
Ångfartyget GRIPEN a ^gSr nästa Thorsdag den
2i ^aj ki 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Lördagen den 23 Älaj ki S fm Biljetter
för pssssgeraTe säljas uti L J Warodells Tnpet-Mögasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
.TILL DROTTNINGHOLM
afgSr A "gs !upen DROTTNINGHOLM nila Söcknedagar
il 18 f .ia äterränder kl e .w Biljetter säljas onsbord
och
När-
rT ,ill Gefle är Sj *iägenb *t for fraktgod 01
passagerare med Kspt J Bolin Skeppet Fama Nä
mare underrättelse meddela SfieppsklaveVarne
ö K Fl .ygakson et Son
D ILIG EN GE
TILL GÖTHEBORG OCH HELSINGBORG
afgår alia Onsdagar kl 6 f m från Uiligence-Sontoret
i fanset Nr T ;d Ciara Sädr® Kjrr &ogat
OBSTALTE BREF åtfölja till Postkoatoren i Kknlsand
Enköping Westerås Arboga Örebro Itaaiun-
deboda Mariestad LidfeäpiEg Soliebruan Götheborg
Soogsfaacka
Warberg Pglkeabsrg Halautatd Lafeslw
Sngelbol» och Helsingborg
Diligencen ankoajmer till Götheborg Lördagar Ull
Helsingborg Tisdagar »siKt till Stockholm Thorsdagar
DILIGB ^CE TILL UPSALA
afgår Onsdagar och Lördagar från tsuset Nr SS Mäster
Samuelsgränd återgår Tisdagar och Fredagar sacima tid
— Pakrtpfiset är nedsatt
RIKSDAGEN
Diskussiontn angående anslaget till drama
tiska spektaklerne
(Plenum på Riédarhuset den 13 Maj
Utskottet hade försskgit fortfarandet af de 4500
Rar dem Koogl Tsa»«ru hittills åtnjutit med »il
kor att något hinder ej vidare mätte läjgas för
enskilda teatrars anläggande i fcufvudstadea med
ialutasatide likväl af de reglementariska föreskrif
ter Regeringen kan Gnna af nöden
Grefve Anton Gyldtnslolpe begärda först ordet
Hsg fann en motsägelse i Utskottets tillstyrkan
och trilkoret derför Ansåg Utskottet teatern i behof
af anslaget ti borde det ej föreslå ett vilkor hvar
tganom tetterns iiikomsisr saulle försämras man
borde antingen rest af bifall eller afslå det Han
faun ock i viiiierst något oformligt och inkousti
tutioneit Hvad statsanslaget beträUsds söfite Gref
T <se stjrka att det i sjelfva verket var deuamina
som intet em *dan enligt en uppgift som hast nu
lemiiade teaterns personal och embstsuiän betala
lika mycket som detta antlagg belopp i bavillning
till staten Grefve Gylclenstolpss sats om det iu
koastltutioneila i föteskrifvaadst af ett vilkor yr
kades äfven af Hr Lagtrhjelm — Hr L Hjerta
ansåg tillägget om de reglemeniariska föreskrifter
na böra utgå såsom obohefiigt tia Ständerna be
viljat Reg rätt tiil censur i afseecde på sjelfva
styckena som spelas och då i afstesde på en nö
dig polisuppsigt Reg redan förut äger «11 dea
mak ooh rättighet som erfordra» Tillägget skulle
endast leda til missförstånd Nigon motsägelse
feuude han ej mad Grefve GyldenUolps linna i det
fästede vilkoret om frihet för enskilda teatrar ej
heller behöfde det tagas för afgjordt att den Kgl
teatern skulle förlora genom eu enskild teaters till
varo Bet kunde väl hända i detta som andra
fall att täflan till tn viss gsad vore nyttig för bå
da konkurrenterna
Hr G efte Löieenhjeim Gustaf hjste äfven tvif
vel om den gt undlagseitliga behörigheten sf det
vilkor som Utskotts fastat vid anslaget Blott
tvenne åiigter borde tagas i betraktande den ena
«är utgiften nyttig ?» — den andra «har Staten
råd ?»
1 afseende på hufvudsaken så vore dst fullKom
ligea kändt att den Kongl Teatern för att bestå
måsts hibebållas vid alla sina nuvarande inkom
ster Äfvenså vore utrönt sf erfarenheten deri
blaad Grefveas egen under de 6 år han styjt Kgl
Testern stt aälmänheiea i Stocibolm liksom i
atdra stora städar har en bestämd summa att an
värda tiil publika nöjen ocä att denna summa
är föga elastisk och hvad deraf skulle riaisa i en
skilda Teatrars kassor förringade ofelbart Kongl
Teaterns
Vore d *t eu väl likgiltigt att Kongl Teatern
kom på obeslåni — Skall Stockholm bli de» en
da hufvudstad som saknar en stor tanter Skall
Guätsf III s sköna stiftelsse försvicnä
— I hvil
ket upplyst land förbises numera det vigtiga i
teat- >rva»e ~dei Bemiigen ds >ss inverkan pä skön
kosst och pä sinnesföridligeu ja — på indu
strien och kapltalomsittningen — Talaren antog
vä icke Koegl Ta &terns undergång såsom en o
felbar påföljd af enskilda teatrars frigifvsnde ty
b»ns tania voro
att de enskilda tcatr rua egentli
gen vore de som dervid skulie komma till korta
Men svårt blef åtminstone i bötjäD Koagl Tea
terus betryck och oviist blef huru uea genomgick
ea sådaa krisis
Ht ad dit af ea värd tiilore framstälHa argu
meat om nyttaa sf täll .ti beträffade så hade der
med visserligen i allmänhet slet riktighet — irrgen
villa helärf erkänna detta äa Talaren Men iftän
denna élintänDa sats ZBåsle man undantaga teater
täflan «Jag upprepar» sada Tal «hvad jag vid förra
riksiiagen anförde om enskilda teatrars satt att
tälla och cm hvilket jag i fle ^a länder haft till
fälla alt fösvissa mig ty teaters är ett af de många
oiiktrttde ätunttn med hvilka jag sysselsatt mig
och som jag föijt med serdeles uppmärksamhet
dels å embetets vägnar dels af båg Ka väl jag
säger (niedglfvende dock garnade undantag som rätt
vist böra förutsättas vid »ila (tränga och kollektiva
omdömen jag »äger att enskilta testerdirektioner
Uflät alldeles såsom mioörernc framför en belägrad
fåätniag Den segrar som gr &fver sig djupast Bed
i dyn De täfla om alt g >äi a sig BBder hvarandra
1 hvad smak och anständiijhat är Da måste det
för att ekonomiskt bestå jy sidan är nu en gåns
publikens smak — och» dä jtig fot utsätter att äf
ven här skulle sä tillgå nediäUer jäg ingaluoda
sraaken i var hufvudstad (y så liilgär i länder
som haft teatrar 200 år fö ;r äa vi der ssEaken
sålsd«s måste vara mera utbildad — Vi raå gå till
oss sjelfva Ooi i afton spelades Kjsllftrens Chri
stine eller Leopolds Virginia eller Metremanien
iller den af Reojmer öfversatts Tarluffe raeQ vl
j»ade oss bekaot alt pj cn enskild teater upp
fördes något räit besynserligt ja rätt anstötligt —
hvart gicgo vi miaé Hevrar — hvart gick jag
— Ja till skaBdalea
- Såäsnt är verkliga förhål
landet allestädes

Sida 2

Ingenstädes kunde en stor thea 'er sådan »om be-
höfves i ea hufvudsud bestå utan bidrag af bo
asbt stat lage &sudes åstadkomum dess blott ac
oessoriska behof msd blotta reciltiokosKSiea
Biand d ua behof är en till större kompositioners
extqusracde så på talangerna» som på initrucasnt
anulets vägnar vuxen orcisestor — en ballet —
mac ine ?i — nsingfsldiga och väl målede dekors
lijoer — måagfildiga historiskt sanna och ofta
djrb- ra kostjroer — M *n intet af allt detta är
fJi en enskilt thsater tänkbart — Och jag nämnd
än <3å icke det väsentligaste att sujstter mad hSj
ja stundom genialisk utaag äfven i fall af goda
vilkor Ȋllan skola vilja blifva en enskild tbea
ters sujfttsr — Osh utan allt detts likväl är
uppförandet af ädlisr lyriska Arbeten af historiska
stycken islldeies omöjligt
Grefven b«d bär att få begagna tillfället att med
isttvisi ineludersnie af den nu sjenstfrio första
Direktören gifva Theater-Birekllonen »tt för
tjent beröm Denna direktionens ekonomiska
adsaiiiinratioa vsre förträfflig ech derom ka»
hvarje sakkunnig forskare öfvertyga sig Hsn
■ville yttra detta emedan styrelsen af en teater är
bland de svåraste att bedöaa och förmodligen ju»t
derföre allraQitigaät badömes Man betviflsde e
slhetuka förmågan hos högt utmärkta embetsman
som ejnst sin lefnad it helt olika yrken R r
toiren hade aldrig tillföreae varit så lysande och
få direktioner (Grefrens egen allramlust kunde
mäta sig m«i danna i fråga om ssora klassisk»
väl uapstUa och lyetade teaterstycken UpgsätSafi
det af Rsbert de Normaadie var i denna väg ett
drUtigt af framgåegen råtlfä-digadt företag och
ble ett mästarstycke som hedrade båaa de nuva
Tinde diraktörerne
Denna direktion vore derjemte redan högt förtjent
af framtiden Utan skolor äger en teater i Stock
bolm ingen framtid Tti &aren så geeoERgå de sed
r .are 40 årens namnlistor Man hade talat em
Gustaf III :s teater och utan tvifvel lyste den ge
nem stara talanger men hvarifrån voro de komas
Fru Mäller var en Danska Fru Marcadat Fransy
ska Mamsell Sta <iing en Tyska Fru Karsten e»
Polska De voro icke Svenska Den a v direk
tion Gnifven loftalada kade skänkt scenen en MUe
Jenny Lind en F»u Galhaar en Fru AJnalöf sch en
Fru Hjertsberg hviika alla i skulle i hvad land
som haldst frasssti tam higt » 'märkta ksnstaärer
Sch hvilken annan dir-sktloiis baaédeniea har väl
burit «a si4a frukt — ej att förgäta da förtjänst
fulle sujetter som på lurlsidan blifvit danade —
ech allrassiast att ingea direkiian nigsnsin ställt
på scenen en sådaii S»eask dansör soja Herr Jo
hanson
BsteäfTaide det nu ifrågavarande anslaget anhöll
Grefves att få kalla Ståndets uppraärksamhet på
Grefve Gyldanstolpas trifiasda ock i saken gående
erinran att Teatern blott i bevillniag till staten
äterakattar meta än datta bidrag
Hr Bjerta ansåg ganska vågadtatt bastrida något
af hvad en man med sä star sakkä &Kedom i det
förevarande ämnet som Hr [Grefve LSwenbjelm yt
trat i synnerhet 1 de delar som Ur ftrefven häm
tat från rin egen erfarenhet msn det oaktadt
trodde han sig nästan kunna påstå att erfarenhe
ten jäfvade Hr Grefvens sats att ea Kongl tea
ter icke kunde bära sig utan anslag motsstsen
hade visat sig med vår Kongl teater unrier dea
tid Grefven varit dess styresman då han ville naia
nas att dan gifvit ett vida större öfverskott än
det nu ifrågavarande s :atssnjlags6
u
irk
» .ii t ,j l j n t .»
heller batrlda hvad Grefven anfört oa fonden st
„ „ n
sen taflsn som sku le uppstå genom flera teatrars
*T °
.M
hpf H ?aTB ,a 9 e blott deraf draga
ett obestridligt corolarium namligea att om kon
kurrensen mellan sadana ttatrar gar ut ps en taf
lan att hinna längst t sedeslöshet och publikens
smak är sådan som Hr Grafven anfört så skulle
denna smak i Englandi Frankrikes Preussens m
fl hufvudstäder redan vara sjunken så lågt att i
den knappt kunde ytterligare förderfves och det
syntet Talaren svårt att förena denna slutsats med I
*f *ir ?4 ^delaktiga omdöme om
som vår teaterdirektion adagalagt
star sa och sa många «fraacs» huru det ar sa och
.i .in a j v f
Hr Grefvens nyss
den rena smak
i valet af här uppförda stycken då dessa just ute-
slutsnde utgöras af öfversättningar från origineler
»om gifvlts på de der Uatrarns der smaken är så
i grund förderfvad Men det vore i synnerhet en
annan omständighet för hvilken täflan mailan flere
teatrar i hans tanka skulle beGnnas nyttig Man
vet att det egentligea är lytiaka scenen som up
pehåller vår teaterkassa dä deramot en bestämd
förlust är pi döD dramatiska Hrad är då dea
egeailiga oriikeo på dea itörre publikeni likgil
tighet jemférelgevis för den lednare Ja att Stock
holmfboerne i samtalen fria scenen få se fram
ställda idel fransyska förbålJanden huru äa bjelten i
pjesea skal göra en promenad till «M $udon» en
lustresa till r-Rouec» huru den och den saken ko¬
så många «lieues» till det och det stället huru
man köpt så manga «aunes» i den och den boden
o s v Detta anslår icke på en stor del sinnen
de vilja hafva föremålen och benämningarna när
mare införlifvade med sina egna seder och bruk
sin omgifning och sina idéassociationer med ett
ord de vilja hafva styckena mera svenska Detta
torde icke kunna vinnas utan att en täflan mellan
enskilda teatrar uppstår som tvingar direktioner
na att löka inhemska författares medverkan Dan
satsen att publiken endast har en viss summa att
årligen bekosta på det dramatiska nöjet tog han
sig friheten att helt cch hållet bestrida man bade
sett vid de perioder dä utnaärktare stycken gifvlts
att den Kongl teatern haft vida större inkomst
för flere månader ja stundom för ett helt år än
under andra lika långa perioder Dessutom hsr
erfarenheten öfverallt visat att der tillgång finnes
på bildan-ie cöjer som äro af be«kaffenhet att
locka folket till sig så händer det att publiken
sparar in på andra lefnadsbehof för att bestå sig
mer af de förra flere familjär på landet som lefva
af sina pensiögar föranleda derigenom att pas
sera siii tid i hufvudstaden och det händer till
och med att personer af de arbetande klasserna
anstränga sina krafter mera för att erhålla en
större arbetsförtjenst blott i ändamål att be ?öka
sådana eöjen eUer föredraga desia framför kro
gens i semma råån som de finna de förre under
hållande o s v
Hr Dalman W F instämde maå Hr Hjerta K
Ett ska -villo han dock tillägg nemligm att se-
d«a censuren numera eller efter sista riksdag äf-
ven bär vore införd i ifseende på teatern uågon
skälig farhåga icke tord förefinnas att man bär
skulle *å se osedliga stycken uppföras åtminstone t
icke mer osedliga än på dan Kongl scenen Ta-
laren kunde i detta fall alldeles icke medgifva att
den sedn»res företräde i dramatisk ljx gar den ni-
got företräde i estetisk smak Talaren förmodade
i öfrigt att Grefve LSwenhjelm hade sig bekant m
huruledes i flira trakter af hufvudstadan åtskiilige e
»må enskilda teatrar varit af polisen tolererade der a
de fattigar® folkklasserna kunnat tillbringa sin af-
ton för en tolfskilling — och Talaren trodde icke [i
att detta vore mer ledande till osedlighet än om
de offrat decna på krogen leka «n <r förstod Ta-
b
e
g
s
h
h
d
t
d
t
d
l
s
h
g
d
n
d
.l
t
n
ä
h
å
larea hvad den Kong Teatern hade att äfventyra
genom att sfstå sitt monopolium dess materiella
resurser af dekorationer kostymer musik och äf
ven dramatiska bildningsanstalter voro ojemförligt
»tSrra och detta skulle utan tvifvel företrädesvis
(Utlocka både de (törsta dramatiska talangerna och
äct största antalet åskådare täflan kund endtst
U
s
-
s
a
r
a
r
a
d
a
a
»
n
r
t
h
e
t
h
t
m
»
e
n
d
t
å
e
t
komma i fråga i afseende I valet af pjeser &c
Talares slutade med att tillstyrka afilag å anslaget
och att Rikssts Ständer i en serskild genom Eko
nomiutskottet beredd skrifvelse måtte i ucderdå
nighei anhålla om frihet till inrättande ef enskilda
teatrar i hufvudstaden
Grefve Löwenhjelm Gustaf
Herr Hjertås argument syntes mycket riktigt och
Sgriie all möjlig logisk sannolikhet Men främst
borda undantagas de hufrudstäder der de enskilde
teatrar ne stå under en ovilkorlig censur Hvad å
ter angår teatrarne 1 de lagbundna länder der man
systematiskt förfarer ochder publicitetslagstiftningen
icse stadgar om en afjsublicitetens former menomdem
alla och de teatercensuren är vida mera bunden der
hade sjelf»väldet gått längre än man kunde före
ställs sig Grefves menade dock icke egentligast
Eegland i detta likväl så fria land äger Öfverste
Kammarherren fullmyndig uppsigt öfver de stora
teatrarne samt Coventgarden och Drurylane ech de
ringare tyglas négorluads af den Engelska offentli
ga återhållsamheten i vissa ämnen hvilk &n åter lätt
förutsattes i ett land der ännu de religiösa sederna
leie Medgifva ljudet af en violin än mindre skå
despel på sön- och högtidsdagar Dock går den
sceniska otvungenheten äfven i England längre
än hvad enskilda teatrars förespråkare hos oas skul
le vilja tillåta I Frankrike gick det längre ja vi
da längre än mången som ej sett det torde sam
tycka att tro Der hade Grefven sett de tvenne
första personerna i Treenigheten och Jungfru Ma
ria Jakobs stege Paradiset och helfvetet på sce
nen framställas Han bada sett regerande kejsare
framställas på ofördelsktlgaste sätt och samtidiga
konungamerd bland andra kejsar Paul l :s på sce
nen varkstäHis Och hvad den erotiska genren be
traffaie — ja — så hade han sett saker som icke
på detta rum kuade skickligen beskriftas och som
tian icke ens borde astyda enär han såg damer
Bärvarazde på läktaren Sådant vore dock okändt
men som värre är mödrar hvilka föra sina döttrar
på småieatrarne utan att i förväg hafva läst pje
serna årgrade sig ofta och bitterligen Genom
Sept«mbei lagarn» och regeringens allvarsamma åt
gärder hade tillståndet visserligen blifvit visendt
ligen färbätlradt Äfven har Theatre Fraaeiis be
rn ii ia t sig om en reaktion (men han njuUr an sub
veatiaa motsvarande 100 000 Rir bko Sanat är
eck att Franska allmänheten visat en reaktionär
väa &jalsa vid det beskrifne oskicket Hvad angick
Stenbords teater så kunde den här «j komma i
beräkning Stenborg var aktör vid operan haa
lydda den minsta vink från vederbörande och ha
de för iatet pris velat nsisshaga sia kung
En annan värd Talare tycktes ansa att enskilta
teatrar icke skulle u»pföra osedligare stycken än
vissa som på Kong Teatern blifvit uppförda Gref
ven bestred att sådana blifvit derstädesfifna Väl
hade han sig bakant att Victorine blifvit af teater
recensenter så bedömd men denna Victorine vora
ett stycke af vacker sedlig lyftning och gaeska
sedligt utfördt
Hr Hjertås anmärkning angående bristande loka
lisering af de pjäser som den medgifva hade sin
fullkomliga riktighat och Grefven vidhöll halt och
hållet publikens rättmätiga aaspi åk på undacröd
jands af det osamma &hang och den »sannolikhet
som uppkommer genom onödigt bibehållande ef ut
ländska termer och biomständigheter
Något som enskilda teatrar omöjligen förmå är
1 skolor och 2 pessionsanstalter Men utan skola
e®e *clte s ^dsaa sujetter som Grefven nyss anfört
Att han biand dessa tete nämnde den ypperst alsk
"v
varda akmsen Msmseli Hoqqvist haa» ovarken va
-
nt en k ooska e er en orättvisa ty han hade ta
'B
dg re airektion
engagerades af Hr Graf-
„ „ t
8 "f
ve PuS /
®e svarande direktionens förtjen t
8
h
Bae ,nde benn var att genast hafva uppf .tui
heanes ovanliga vardo — »Men da sausmarkta
i „ ö ,s .oi ,nu .„
f VI L
I
sujKttsr som hon » fortfor Grefren «och män af så
talang som t ex Hr A
af haas förtjenie kamrater icke att förtiga —
- -
b dem erhåller
med mindr9 ålderdoms utsigt dera bere-
des En god teater ksn icke i Stockholm existera
utan sist Carlberg och sitt Ulriksdahl och vid min
net af min styrelse blir mig alltid tillfyilestgörande
alt jtg anlagt skolor sådana alt en Torsslow der
ifrån utgått och att jag är atifsaro till teaterns
orcheiiercs- oeh machineri-statans pensionskassor
Hvad beträffar konstnärens lott vid enskilda tea
trar så gifves visserligen undantag men i regeln
[är den hårdare än tänkas kan — Js konstnärs
känslan som trlfves vid det engagement till en
Kongl teater hvilket tecknats å Konungens väg
nar ech ställt konstnären i Konuagens tjenst d«n
na artistiska känsla reser sig emot engsgement att
vara en esskild direktörs sujett ech jag säger jag
må enskilda teatrar uppsättas man de skoia icke
« • j -j „
förmå engagera sadana personer sadane som de
man säger jtg åf en bildning som i ungdomen
Kn_ Hii ,et .„ ,i <ali !r
Plenum på Riddarhuset d lä Maj f m
(Slut frän Lördagsbladct
Statsutskottets betänkande TNT :o 57 rörande utgif
tcrn
» Sjetle hufvudtiteln (Milda stiftelser
Ans /a„ct nu institutet för Blinda och Döfstumma
Riksdagsfullmäktig Olof Olofsson från Vestman
]ands län hade vackt motion att anslaget för denna
inrättning hvilket nu utgår med 7 ,3« R :drl6sk
mätte ökas till 10 ,000 R dr men Utskottet hade
endast tillstyrkt fortfarande af det hittill
anslaget utan nå ^on förhöjning
Hr Dalman fv fruktade att Statsutskottet
icke tagit tillräcklig kännedom om förhållandet då
bvilka jtg i detta anföranda namngifvit .»
«Mä jtg dock icke vara envisare än den Kongl
Teaiern» direktörer Teaterdirektionen i samtal
med dem har jag inhemtat att de alldale» icke äro
emot enskilda tectrar i Stockholm enär de af dem
befsra föga eller åtmisstone blott ett hastigt öfver
gående intrång — J«g tror att de se saken vä
s &nguiniskt dock kunna de bedöma
_
närvarsnde för
hållandet riktigare än jag
1— Må jag imedlertid
hafva utredt att jag icke fört deras talan cch att
de med all liberalitet åse frågan om enskilda tea
trars tillåtande .»
Hr Dalman erinrade att hsn icke trodde Rid
dmkapet och Adeln konstitutradt till ett kritiskt
tribunal för bedömande vare sig af sceniska pro
dukter eller af sceniska artister Talarsn hade så
ledes cj isgått i något omdöme öfver arten af de
stjekan som uppfördes på dru Kongl Teatern Han
hade icke gjort nå ^on bsskjliuing utan endast dra
git den slutföljd ttt då snskilda testrsr voro un
derkastade censur dei icke vore sannolikt att den
na skulle vara mindre sträng i sin granskning mot
dessa än mot den Kongl Teatern och att föijakt-
t
p
e
d
i
k
ä
v
r
b
l
a
o
- s
ligen någon mer osedlig pjts icke skullei tillatas i m
till upp .orande på prmt-teatrarns än på den mo-1
nopoliserade s
Hr Munck af Resenschöld ■väckte i anledning af s
ämnet en ny motion om anslag till premisr åt in- b
hemska författare af pjsser hvilka kuade uppföras
å Kong
Ttatern I Danmark voro dessa premier i m
s
j b &dll licuom U11J JU» .UUV
Utskottet såsom skäl för afstyrkande af den före
slagna förhöjningen i anslaget anfört brist på run
Då H Ex på ett så förtjenstfullt sätt framhål
lit flere af våra älskvärda skådespelerskor förun
drar det oss att H Ex icke täekts tillägga ett godt
ord för Mamsell Böök som ostridigt försvarar si»
plati såsom subrett bland den »frig personalen
Rd
h
ä
5
m
s
f
U
d
ärandeju
d
u
b
n
s
f
k
r
n
a
c
et
o
å
a
h
st
e
å
n
n
m
er
e
st
e
a
e
i
tt
a
å
n
e
l
e
a
e
e
a
e
e
e
m
r
t
r
m
t
b
r
r
k
i
a
a
n
f
äl
a
a
n
h
t
r
a
n
-
i
a
L
å
r
a
n
da frikostigare
— Hr von Heyne talade äfven för
anslagets beviljande till institutet Menskligheten
kräfde sin rätt och inga välgerningar gäldades med
större tacksamhet än de som bevisades de olyckliga
döfstumma — Hr Dalman W F trodde atl sta-
tens pligt vore att företrädesvis sörja för uppfostran
och medels beredande till bergning för sådana o-
lycklige som af naturen blifvit vanlottade och o-
förmögne att sjelfve bidraga dertill
Betänkandet återremitterades j
Statsutskottets betänkande N :o 58 innefattande
för intagande af flera elever Föreståndaren för In
stitutet hade auktoriserat talaren att uppgifva att
rum skulle utan svårighet kunna beredas för ytter
ligare 20 elever utom de 60 som redan finnas vid
inrättningen Af detta antal underhöllos 38 på sta
tens bekostnad och talaren önskade att detta antal
åtminstone måtte ökas till 50 Inom Sverige fun
nes mer än 1000 döfstumma och han trodde att
en uppoffring af några tusen R :dr för mildring i
dessa olyckligas beligenhet vore ett föremål för
hvilket menskligheten talade Då ledigheter upp
stodo vid Institutet var antalet af sökande vanligt
vis 12 å 14 gånger större än som kunde intagas
Direktionen för Inrättningen hade just i dessa da
gar inköpt Institutets nuvarande lokal der tillfälle
funnes att ytterligare vidga utrymmet Han hop
pades att Statsutskottet mätte taga de förhållanden
som nu blifvit uppgifne i benäget öfvervägande —
H Ex Hr Grefve de la Gardie Jakob kunde så
som ledamot i direktionen öfver Inrättningen vits
orda riktigheten af den föregående talarens uppgif
ter och önskade att i anseende till det stora antal
döfstumma som beklagligen finnes i landet Stän
derna måtte genom förhöjdt anslag sätta Inrättnin
gen i stånd att emottaga åtminstone 4 döfstumma
från hvarje stift (För närvarande mottagas blott
trenne Af ansökningar som till direktionen in
kommit hade bland annat inhemtats att tvenne fa
miljer funnos som hvardera hade 4 döfstumma barn
Talaren anhöll om återremiss af betänkandet och
hoppades att Statsutskottet ville taga i öfvervägande
hvad här nu blifvit anfördt
— Friherre Boye
Ludvig förenade sig med de tvenne föregående ta
larne i anhållan om återremiss af belänkandet och
hoppades att Statsutskottet då det vore fråga om
ett så menniskoälskande föremål som detta ej skul
le se på en lumpen besparing
— Hr Bibbing Ar
vid ansåg det vara bra om man kunde gifva alla
som voro i behof af undeJstöd men dä det ej vore
möjligt trodde han att Statsutskottet gjort hvad det
i—j» o Institutet hade vid förra riksda
i fått
bordt göra
förhöjning i sitt anslag och det vore ej skäl att o
upphörligen öka det Han skulle för sin del hellre
vilja bevilja något understöd åt den inrättning för
vanvårdade barns emottagande som organiseras i
Råby vid Lund Han trodde att bränvinets omått
liga bruk mycket ökade antalet af döfstumma
Hr vow Hartmansdorff ville ej ovilkorligen bestrida
billigheten af större anslag för Institutet än hit
tills men trodde att det vore mera skal att staten
sérjde för deras uppfostran som hafva sina fem sin
nen i behåll än för dem som saknade några af
dera De förra skulle gagna staten mer än de sed
nare Så länge man i hufvudstaden och i landsor
terna såg en mängd vanvårdade barn framstod all
tid nödvändighetea af alt göra någonting för deras
räddning undan förderfvet och att befordra deras
uppfostran till nyttiea samhällsmedlemmar Han
hemställde om man skulle anse den landtbrukare
handla klokt som odlade den sämsta jorden men
lät den bästa ligga i träde
— Friherre Boye Lud
vig trodde ej att man förfore rätt då man ifrån
det ena ämnet kastade sig in på det andra Ingen
satte i fråga att ju uppfostringsanstalter för van
vårdade barn förtjente understöd men detta vore
icke något skäl att vägra hjelp åt de olycklige döf
stumme Det anslag som nu för dem vore i fråga
vore mindre betydligt och i andra länder gåfves
lering af utgifterna under Sjunde hufvudtiteln
(pensionsstaterna bifölls
Diskussionen om Extra utgiftsmedlen
{Åttonde hufvudtiteln
Första punkten af Statsutskottets betänkande N :o
59 rörande denna hufvudtitel handlar om anslaget
för fångars skjuts underhåll medikamenter m m
samt spinnhusen Utskottet hade tillstyrkt bevil
jande af de 100 ,000 R :dr Kongl Maj :t ytterligare I
begärt för dessa kostnaders bestridande
Hr B it
bing Arvid yikade återremiss emedan han trodde
att ej så stor summa som den Utskottet föreslagit
skulle behöfvas i fall autoriteterna mindre ofta ar
resterad för mindre förbrytelser hvarigenom för
orsakades fångtransporter och underhållskostnader
som kunde undvikas Det vore t ex bekant att
snattcrimål belastade statsverket med många ut
gifter Hrr Landsböfdingar Grefve Morncr olih
Sandelhjelm bestredo Hr Rihbings yttrande lika
ledes Grefve Lowenhjelm Gustaf och Friherre Ce
derström Jakeb
I afseende på det i en följande punkt af betän
kandet framställda förslag att en predikant måtte
tillsättas vid korrektionsinrättningen i Malmö med
den å stat uppförda lön af t300 R .dr hvilken skulle
fördubblas då han i 5 år innehaft sysslan uppstod
någon diskussion hvilken egentligen blef intressant
genom ett yttrande af H E Justitie statsministern
Grefve Pesse innefattande löfte om en reform Se
dan några andre talare yttrat sig dels för dels e
mot förslaget uppsteg Hr Grefven och förklarade
att han i denna punkt delade Statsutskottets äsig
ter Han gillade äfven Utskottets förslag i afseende
på lönevilkoren för den blifvande fångpredikanten
Det vore högeligen Önskligt att en person med de
egenskaper som erfordrades för bestridande af en
dylik maktpåliggande befattning kunde fästas vid
inrättningen för en längre tid och delta så myc
ket mera som erfarenheten naturligtvis i fråga om
ändamålsenligaste sättet att behandla fångarne och
verka för deras förbättring vore af stor vigt En fö-j
regående talare hade yttrat attdå fångpredikanterna
b rjade sin befattning inom häktena gjorde de van-
ligen sin flit men dä de sago att arrestanterna il
allmänhet voro oförbätterliga blefvo de utledsna j
och läto sakerna gä sin gång Talaren ville ej be-1
h
r
k
p
t
strida att förhållandet möjligen kunde vara sådant e
i mtn organisations både af kerrehUonsinrättningen r
1Malmö och andra 'änaelser komme att undergå
sådana förbättringar att man borde hoppas atl
skickligt fångpredikanters bemödanden ej måtte
blifva ulan frukt
Flere punkter i betänkandet lemnades utan an
i märkning Deremot återremitterades den punkten
som handlade om medel till underhäll af kronans
om
hus och byggnader i landsorten Konungen hade
äskat men Statsutskottet afstyrlil en tillökning af
5000 R :dr i det nuvarande anslaget hvilket utgår
med 35 ,000 R :dr om aret
Sista punkten af Utskottets betänkande eller den
sjette innehåller det förslag att den summa af
i00 ,000 Rdr som hittills varit uppförd i riksstaten
för extra utgifter måtte nedsättas till 50 ,000 Rdr
Utskottet motiverar denna nedsättning dermed att
då Norge numera med 40 ,000 Specier bidrager till
jufoiftfr <-e för de båda rikenas diplomati kunde de
dispositioner af extrautgiftstaten till kabinettskassan
utgörande 4i ,C00 Rdr i medeltal hvarje år hvilka
blifvit gjorda alltsedan i835 icke vidare vara af
nöden iifvens .m Utskettet finner anslagen till Sven
ska Akademien af 5-00 Rdr (i ersättning för den
frånträdda rättigheten att utgifva Post- och Inri¬
kes-tidningar och till Kongl Theatern af en nä
ra lika summa årligen »icke i något afseende kun
na anses vara med det till extra-utgifter beviljade
anslag åsyftade .»
Emot den nedsättning i *»»laSet Statsutskottet
föreslagit uppträdde férst Juitide-statsministern
a
p
A
S
k
s
s
B
b
b
ö
v
v
s
m
B
s
f
d
d
t
s
s
Hr Grefve Pösse» Delta anslag hade alltserlaB 1809
års Statsreglering utgjort 100 ,009 Kdr htarmed al
la oförutsedda utgifter inom styrelsens alla grenar
skulle bestridas Härtill vore denna summa rj ens
tillräcklig Medlen hade blifvit siällda fin Konun
gens disposition äfven för ministeriel la ul gifter
och kabinettskassan kunde enligt hvad Statsmini
stern för Utrikes ärenderne ntredt omöjligen und
vara det anslag densamma h i t tils fatt frän denna
hufvudtitel i synnerhet om Ständerna biföllo den
nedsättning af 6 (i ,666 Rdr 32 sk Statsutskottet
föreslagit i utgifterna för diplomatien De skäl
Statsutskottet anfört för minskningen af åttonde
hufvudtiteln till hälften af dess nuvarande b« *lopp
syntes ej Talaren tillfyilestgörande « ch bevisande
Många utgifter som egentligen kunnat hänföras till
extra-utgifter och derföre bordt gravera denna huf
vudtitel hade i stallet blifvit an vist a pa besparin
garne inom de andra titlarne De
50 ,000 Rdr skul
le omöjligen räcka till för allt hvad som i sjelfva
verket vore extra utgifter Statsutskottet tyckte
Talaren hade nog mycket sett på fördelarne af be
sparingar Han yrkade återremiss af betänkandet
och trodde att Utskottet skulle bereda utvägar för
Styrelsen att bibehålla ärenderne vid deras jemna
gång och ordning inom statsregeringen — 11 Ex
Grefve Löwenhjelm Gustaf förenade sig t ?M alia
delar med den föregående talaren En Sta stidnin
vore ett verkligt behof äfven i juridiskt hänseen
de i anseende till de legala annonserna den kun
de ej bestå om ett behölligt anslag dertill vägra
des Anslaget till Kongl TUeatern vore likaledes
nödvändigt och ministerstaten behöfde äfven sitt
Trodde att man kunde antaga såsom ett axiom
att 100 ,000 Rdr ej vore ett öfverdrifvet anslag för
Sveriges extra-utgifter Hr von ffarlttiansdorff
talade äfven emot anslagets nedsättning och an
såg att den från Extrautgifsmedlen I i SI kabinetts
kassan ärligen anvisade summa borde uppföras på
ordinarie-stat på samma utgifts-titel som de öfri
ge utgifterne för minsterstatftn
— Hr fljerta Lars
ville icke upptaga tiden genom någon förlängning
af diskussionen men bad få antrcknadt i proto
kollet alt han önskade bifall till Utskottets betän
kande helst beviljande af de extra utgifterna till
ett högre belopp skulle innefatta ett förtroende
votum åt den nya regeringen hvarmed det i hans
tanka vore bäst att vänta till dess man finge s«
huru den lomme att se ut
—Friherre Ce &SYtlröm
Jacob bad Hr Hjerta gå till sin egen kassabok och
se efte .r om ej i den lilla rörelse han dref extra
utgifterna i proportion till de ordinarie stego till
högre belopp än Statsutskottet ville medgifva for
staten» stora rörelse Yrkade aterr miss
— Fri
herre $prenglport *n försvarade U "skottet .s betän
kande och visade att den föreslagna ned sättningen
egentligen icke inverkade annorstädes än p 1 abi
nettskassan mot hvars årliga anslag från åttondt
hufvudtiteln denna nedsättning ungefär »varade
För diplomatiens behof vore sörjd t under andra
hufvudtiteln hval till ytterligare kom bidraget från
Norska Statskassa»
— Friherre jBoye Ludwig
måste antaga att anslaget till extra-utgifter åsyf
tade nationens verkliga nytta och att des» större
eller mindre belopp ej borde bero af hvilka perso
ner som sitta i regeringen Nationen skulle då få
sitta emellan hvarje gång regeringen ej behagade plu
raliteterna i riksstånden Yrkade återremiss
Hr Hjerta L ville blott till svar p ;i den hemstäl
lan Frih Cederström gjort honom den äran att gö
ra till hans kassabok yttra att om det äfven skul
le vara förhållandet att de extra utgifterna i hans
obetydliga rörelse fingo upptaga en större propor
tion till det hela än i statens hvilket han betvif
lade så kom det sig förmodligen af det förhål län
de som äger rum med honom likasom mod inån
j gen annan att man vanligen har mera förtroende
j för sin egen styrelse än för andras -— Hr von
Hartmansdorff hade hört en ledamot tala om för¬
t
d
l
t
i
r
e
l
a
t
h
e
h
m
e
t
t
e
r
i
a
n
f
s
s
n
e
n
n
n
e
troende till ministeren såsom vilkor för anslags be
viljande En sådan åsigt vore stridande emot vårt
regeringssätt Ingen annan än konungen styrer ri
ket Det vore grundlagsvidrigt att han skulle kun
na tvingas af sin omgifning
— Betänkendet äter
rcmittcrades
Statsutskottets betänkande N :o Go om ett rese *»
understöd af '000 Rdr åt den person som af Di
rektionen öfver Räddningsanstalten för vanvårdade
I barn i R ?ora Råby vid Lund kunde utskickas för
att utrikes taga kännedom om dylika inrättningar
föredrogs derefter och bifölls
Hr von nartmansdorff väckte med anledning här
af en ny motion att barn som beträdas med bett—
lande och kringstrykande må på vederbörande
kyrkoråds anmälan kunna skiljas från sina målsmän
och insättas i dylika räddningsanstalter
Denna motion begärtes af Friherre Cederström
Jacob på bordet
Statsutskottets betänkande N :o 6i rörande utgif
terne under Nionde huföudtiteln föl- Åkerbruket
Handeln och Näringarnc Den punkt af detta be
tänkande som hufvudsakligen föranledde någon dis
skussion var den som handlar om understöd afc
Landtbruks Institutet vid Degeberg
Vid sista
riksdag anslogs en summa af 5000 Rdr årligen för
detta Institut och Statsutskottet hade nu föresla
git att detta anslag mitte fördubblas emot vilkor
att vid Institutet lemnades undervisning och up
pehälle kostnadsfritt åt 3 :ne elever och 2 rättare
lärlingar Enskilte motionärer hade utöfver detta
understöd föreslagit ett räntefritt lån åt Institutet
af 10 ,000 Rdr på 10 år hvilket Statsutskottet d»ck
icke ansett sig kunna tillstyrka Riksens Ständeratt
bevilja
— Hrr Edelsvärd af Sillen Gyllenhaal
Westfelt samt Friherre Itistderstolpe Fredrik tala
de för det ifågavarande låneunderstödets beviljande
Friherre von Kraemer för anläggning af ett landt
bruksinstitut på Ulltuna Kungsgård i Upland
hvilken fråga Statsutskottet ansett kunna till afgö
rande uppskjutas till nästa riksdag emedan denna
kungsgård som nu är bortarrenderad först blir dis
ponibel 1848
1 anledning af de gjorde anmärkningarne blef be
tänkandet återremit teradt
— Uti Rikets Ständers plena på Lördags
eftermiddag der den Jörsla pröfnicgen af stats-
reglerjnsell slutades förekom « ,« lisen ineen
J °
-
°
_
8 anmarkniDgsvaidt mer än öfver !äggmn ,arii
an ^åeride den af Friherre Tersmeden föreslagna
pension åt Baron Bejzeiius Hos Ridd och
Adeln ansågo de fleste de 2000 R :dr som
Statsutskottet föreslagit vara för liiet cch yr
kade mera Hr Lefrén föreslog först att böja
summan till 3000 celi Hr Lagarhjelm ville
såsom ny motion begära 4000 hvarvid Baron
Berzeiii utmärkta förtjenster af dessa talare å
baiopades Med dem förenade sig många och
blott ett pav ledamöter få vidt vi hörde rätt
önskade bifall till Utskottets betänkande De
voro L Hjerta hvilken ingalunda undrade öf
ver den stora enthusiasm som vid tillfället vi
sode sig cch till cch med trodde det vara o
möjligt att uppväga med någon summa hvad
Baron Berzelius gjort för vetenskapen men an
såg bäst att nu ej gå utöfver Statsutskottets
förslag då man hört betänkligheter älven emot
detta yttras i andra Slånd Frih Berzelius ha
de också ej sjelf begärt något och det yore
troligt då man känd hans blygsamhet lika
sällsynt som hans öfriga vetenskapliga förtjen
ster äro ovanliga» att han med erkänsla skalle
Red anm

Sida 3

emottaga äfven den gård ständerna Lunda
lemna honom genom det nu föreslagna belop
pet Friherre A Cederström förenade sig här
uti men Grefve Horn ansåg bästa sättet att
komma till den medelväg Statsutskottet före
slagit vara att Utskottet finge se frun detta
S !ånd en allmän önskan om en högre summa
Hr Munk af Rosensköld N H gjorde rågon
invätdning mot hela pensionen Han skulle
med nöje velat rösta till en nationalbelöning
åt den store vetenskapsmannen men hade ön
skat att Rikets ständer tillika kunnat i honom
belöna en slör medborgare
Uti Presteståndet blef detta mål älven åter
remitterad Det som isynnerhet tilldrog sig
uppmärksamhet under diskussionen var ett
mycket väl skrifvet anförande af Biskop Agardh
uti hvilket många förenade sig I Borgare
ståndet bifölls betänkandet med 26 röster emot
8 efter en öfverlä ^gning som var temligen bul
lersam Hr Wallén från Warberg föreslog neml
i ett skriftligt anförande att ständerna ej ome
delbart skulle befatta sig med anslag till Baron
B utan gifva ett sådant till Vetenskapsakade
mien att sedan disponera om den ville lör
hans rakning tåsom uppmuntran åt vetenskap
liga meriter Detta anförande i hvilket något
om friherrens jury manskap 1838 lärer nämnts
i förbigående åitadkom hyssjningar så *tt tal
mannen måste knacka med klubban och erinra
om diskussionens frihet
Rörande den begärda pensionen för grefvin
nan Adlersparre hade Professor Geyer ett kort
och ganska nätt muntligt anförande
STOCKHOLM den 18 Maj
Med de i går och i d«S på förmiddagen an
komna utländika poster erhöllos tidningar från
Pari af d 7 (rån London af d 8 samt från
Hamburg »f d 12 dennes
FRANKRIKE
Det är kopporna hvari Hertiginnan af Or»
laans ligger sjuk och hennes tillstånd lärer ej
Tara utan fara
D»puteradt-kainmaren har redan i tvenne
hela sessioner debatterat om sockerlagen utan
att ännu komma till något resultat
Hr Remillys motion rörande embetsmän
som äro deputerade granskas nu af en kom
mitté hvars pre»ident är Hr Ganneron och
man förutser der en ganska liflig dukussion
Tidningarne beskylla ministéren att hon
brutit sitt löfte och redan en lång tid utgifvit
mycket penningar för att muta pressen Här
emot försvarar sig Hr Thiers med den subtila
skilnaden emellan hemligt understöd och för
svar genom organer hvilka man offentligt er
känner Huruvida denna advokatyr bjelper in
för den ärliga och förståndiga opinionen blir
en annan fråga
Från Afrika berättas att Franska trupperna
d 27 jipril haft en skarp och segerrik träff
ning m ?d Araberne hvari Hertigen af Aumale
som anförde kavalleriet g-nom sin tapperhet
ådragit sig »hela armcens beundran» Andra upp
gifter såga att ett ganska spändt förhållande
skall ega rum emellan Hertigen af Orleans och
marskalk Valé hvilken afslagit den förres ön
skan att åtfölja expeditionen till Fonduk I an
ledning deraf förutser man marskalkens snara
rappellerande
SPANIEN
Genera Seoane bar i Deputerade-kammaren
framträdt med högst graverande beskyllningar
mot Hr Torreno som dervid röjt mycket sin
neslugn ehuru ministeren äfven tagit parti e
mot honom Debatterna härom skulle börja
d 1 Maj och som man fruktar att minorite
ten derunder lätteligen kunde förvandlas till
majoritet har en konselj hållits hvari stark
fråga varit om Kamrarnes upplösning
General Ayerbe har d 27 April vid Muela
slagit en Carlistisk bataljon och derefter be
mäktigat sig citadellet Arros Äfvenledes bar
general Leon intagit Mora del Ebro hvarifrån
Cabrera flyktat dagen förut
Underrättelserna från de Baskiska provinser
na låta nu mera lugnande Flera band bade
blifvit skingrade och ungefär 20 insurgenter
som flytt inpå Franska området hafva der
blifvit afväpnade ocb förda till Bayonne
Espartero skall hafva förelagt regeringen en
plan till en ny traktat lik den i Bergara
hvarom man likväl icke ännu vet rågot när
mare
ENGLAND
Ett gräsligt mord inom la haule volée sys-
selsatte allmänna uppmärksamheten i London j
Den 6 om morgonen fanns den 75-årige Lord
William Russell farbror till ministern Lord
Russell mördad i sin säng med afskuren hals
Skåp och byråer hade blifvit uppbrutna och
plundrade Lordens hofmästare misstänktes att
vara banemannc-n och så väl ban som andra af
betjeningen hade blifvit arresterade Änr ,u ha
de ej någon bestämd upplysning vunnits som
kunde leda till upptäckt af mördaren I anled
ning af denna sorgliga händelse inom Lord Bus
seils familj hade diskussionerna öfver åtskilliga
motioner både i Under- och Öfverbuset blifvit
uppskjutna emedan denna minister ej kunde
öfvervara dem
Högsta domstolen i Calcutta har fällt ett ut
slag fom är ganska vigtigt för ägarne at det
till Cbinesiske autoriteterne i Canton utlevere
radr opium Kapten Elliot hade då han affor
drade de Engelske köpmännen deras opiiförrå
der garanterat dem ersättning af staten Nys
nämnda domstol bar nu förklarat att som iap
ten Elliot var Cbinesernes fånge då ban gaf
löftet om denna ersättning så vore hans för
säkran derom af noll och intet värde Någon
af de Engelske roinistrarne förklarade också
såsom vi förut berättat för ett par månader
sedan i parlamentet att regeringen alldeles ie
ke ämnade föreslå parlamentet att bevilja nå
gon dylik ersättning
Från Canlon berättas att ett Kejserligt edikt
utkommit sora förklarar Engelsmännen fogel
fria Tvenne Danska fartyg hvilka blifvit af
Engelsmän inköpta men under Dansk flagg
gingo upp till Canton hade blifvit konfiskerade
HOLLAND
Oppositionen emot regeringen har i följd af
dennas egenmäktiga handlingssätt och slösaktiga
hushållning blifvit så stark i andra Kamma
ren att blott några få röster der taga hennes
parti Det står i vida fältet huru det går
med budgetens beviljande innan nationen vun
nit några garantier för en verkligt konstitutio-
nel styrelse Bestämmande af ministeriel an-
svarigbet på ett effektift och tillfyllestgörande
,-r j _
satt har af k»mmaren val blifvit yrkad men
regeringen har hittills icke velat höra på det
örat Då det likväl nu börjar se ut som om
budgeten skulle blifva vägrad så vidt konun-
gen ei beqvamer sig till koncessioner sa har
o
J
p
konseljen i sina sessioner verkligen börjat sys-
selsätta sig med frågan om bestämmande af
ministrames ansvarighet
t
f
f
fri och regenten skall ega den tillfredsställelse lian
har rätt att förvänta af lagarnes och de deraf liär
Hytande författningars skyndsammare verkställighet
Hrad serskildt beträffar det föreslagna tillägget i
43 § Regeringsformen har jag så mycket heldre
dertill iemnat mitt nådiga bifall soin jag deri fin
ner ett förnyadt bevis of eflra tänkesätt för min
kärälskeiige Herr Son H K H Kronprinsen och
de andra Prinsarne af mitt Kongl hus samt en yt
terligare bekräftelse af 3 § i fiskets Ständers beslut
vid i823 års riksdag
Jag har anbefallt de begge statsministrarne att för
deras departementer uppsätta nödiga imtruktioaer
tydliga enkla och till »ila de Ur i yerk-tälligheten
lättfattliga Hvarje sUtsråd med departement skall
j erhålla samma befallning
De» närmare fördelningen af ärendersa departe
:menterna emelian är likmätigt nya ordalydelsen af
Rcocringsforincus o V af mig bestämd {jenon» en
ser
«kild
mrd Grundlagarne i allmänhet och med
Regeringsformen» 4 :de § öfvereositämmande stadga
hvilken skall utfärdas-och offentligen kungöras
Di genom de >1 mig ocli Rikets Ständer nu an
tågna ock gillade gruudla»»förändringar benämnin¬
» u
h
v
B
garne Hot-k ans ler» och »statssekreterare» upphora
oc |1 således äfven böra utgå ur 7 :de § af den till
f bestämmande ef de genom föreningen mellan Sye
rige och Norrige uppkomna konstitutionella förhål
landen i Stockholm den G Augusti och i Christia
nia den 31 Juli 1815 beslutade Riksakt liar jag an
sett nödigt att «å vä till 'Eder Gode Herrar och
Svenike Män som äfren till ]Norriges rikes näst
kommande Storthmg öfverlemna en nådig Proposi
tion i berörde afseende för tillvägabringaadrt af e»
noggrann likstämmighet emellan Sveriges Grundla
gar och Riksaktens föreskrifter hvarjemte jag emed
lertid oeh intilldess ofvan anförde benämningar på
grundlagsenlig väg kunta i Riksakten förändras skall
förordna om nödiga ätgärder för iakttagandet af
hvad Riksaktens 7 § stadgar »
Det bör ej vara ointressant för Ständerna att
blifva erinrade om den i kungliga svaret om
förmälda propositionen år 181 !2 Men för full
ständigheten skull är ett tillagg dervid alldeles
nödvändigt nemligen att samma proposition gick
ut på att tillintetgöra hela den ministerialla an
svarigheten genom projektet att inskränka de
föredragandes rättighet och skyldighet i afseende
på besluten ända derhän att de föredragande
endast skulle åläggas tillse det de ölverens
stämde med det i Stats- Rådet förda protokollet
Det var en af de flere machiavelli»tiska försö
ken på Ständernas lättrogenhet som skedde vid
berörde riksdag men oaktadt den menlöshet
som då föranledde Ständernas pluralitet att låta
locka sig till beviljande af indragningsmakten
giek likväl nyssnämnde försök om intet
— I går afltde härvarande ledamöter af krigs
befälet ocb generalstaben anförd af H Exc
Grefve G Löwenbjelm sia uppvaktning hos H
Exc Grefve Brahe som nu fråatrsder general
adjutantsbefaltningen för arméen och derefter
ho» den tillträdande krigsministern Statsrådet
Frih Bror Cederstöm I dag hafva enahanda upp
vaktningar skett af samtlige här i bufvudstaden
tjenstgörande officerare anförde af Hr Öfv«r
kommendanten
Hans Eic Grefve Löwenbjelm bar i Kon
stitutionsutskottet väckt en motion angående en
grammatikalisk och logisk revision af grundla
garne till förtydligande af flere nu mörka och
med hvarandra ej rätt sammanhängande ställen
Några speciella förbättringsförslag äro likväl ej
uppgifna Motionen läses in extenso i Svenska
Biet
— Ett af serskilde t f kommitterade under
de sednare åren uppgjordt förslag till reglemen
te för artilleripjesers ocb projektilers besigti
gande är för närvarande under granskning af
i ämnet sakkunnige militärpersoner
— Såsom förberedelse till Lif beväring re
gnmenlets öfningar för detta år är en instruk
tionsklass af regementets minst öfvade under
befäl bestående af 4 Underofficerare 2 korpo
raler och 18 vice korporaler ifrån d 14 Maj
sammandragen till 14 dagars öfning
— Kommendanterne på Rikets fästningar tyc
kas för närvarande befinna sig ej blott på »tills
vidare» utan äfven på mycket rörlig fot Ma
joren vid Svea artilleri Kammarherren P J
Schurer von Waldheim entledigades redan
December från sin förenade befattning af artil
leribefälhafvare på Gottland och kommendant
Wisby Efter honom förordnades ad interim
Majoren vid Götha artilleri Knut Bildtt som
för närvarande likväl är här vid riksdagen se
dan en liten utflykt från Götheborg i anseende
till sviten af det bekanta tulluppträdet och
derpå följande rättegång bör vara honom ange
näm Vidare förflyttades t f kommendanten
på Carlsiorg Majoren Cedercrona äfven i sist
December till Dalaron efter aflidne Majoren
„ IT „ „
Spolander och efter Hr Cedercrona forordna-
1
TT w
des Placö-Majoren å Carl ,stens fästning Hr JV
F Bergenstråle Sistnämnde Place-Majors be
ställning åter bestrides tillvidare af en Kapten
vid det regemente som är ditkommenderadt till
förstärkning af garnisonen och fångbevakningen
Man får nu se huru länge kommendanten på
Waxholmen kommer att der fortfara på stället
— Hofsångaren Hr Bergs förut omnämnda
recett i Lördags afton gafs för fullt hus och
var efter ett allmänt sammanstämmande omdö-
me ganska lyckad M 'l Jenny Lind hade på
ett högst förtjänstfullt sätt uppfattat äfven den
era uj Italienslia musiken som förekom
® °
i
raer 1 Domzettis Lucie de Lammcrmoor ocb
frapperade många som redan förut beundrat
styrkan och uttrycket i hennes sång nu jem
väl genom ett sotto voce £om förut icke sä e-
tillhiirt densamma Fru Gelhaar in-
abörarne 1 det parti som hon a u 1 c ,e
sednare stycket Elisir d 'amore af samma för
fattare Ilrr Giinther och Belletti stodo vär
digt vid sidan af dessa båda Konstnärer Men
man måste höra dessa stycken flera gånger in
nan man kan inlåta sig i ett fullständigare om
döme deröfver Vi återkomma således till en
närmare analys och nämna nu blott att recett
tagaren efter spektaklets slut blef framropad
och helsad med ett lifligt bifall då ban fram
trädde med M :ll Lind och Fru Gelhaar vid
handen
F
K
d
g
o
m
k
t
n
s
s
e
f
u
UNGEBN
Riksdagens båda afdelningar hafva nu blifvit
ense om judarnes emancipation och ingått till
kejsaren med en skrifvelse i detta ämne
NEAPEL
Officiella bladet för d 29 April tillkännagif
ver att Konungen antagit Frankrikes bemed
ling i tvisten emellan Neapolitanska kabinettet
och det Engelska och att underhandlingarne i
detta hänseende komma att föras i Paris I
medlertid hade en provisorisk öfverenskom
melse blifvit afslutad i följd hvaraf både Eng
land och Neapel förbundit sig att afstå från
all embargo och uppbringande af ömse sidors
handelsfartyg De Neapolitanske som redan
blifvit uppbragte skulle återlemnas
ORIENTEN
I Syrien fortforo rustningarse med största
ifver och Ibrahims agenter utspridde det ryk
tat att han en viss bestämd dag skulle jripa
till offensiven I S :t Jean d 'Acre inträffad
dagligen trupper och besättningen bestod re
dan af i0 ,600 man 100 3C :pundige kanoner
hade under loppet af 1-1 dagar ditkommit till
fästningsverkens ytterligare bestyckande
Mehemed Ali hade med mycken förnöjelse
• mottagit underrättelsen om Thiers utnämning
till konselj-president i Frankrike Detta hade
ytterligare styrkt honom i den öfrertygelsen
att Frankrike skulle kraftfullt åtaga sig hans
intresse
Efter 5 ä 6 serskilda konseljer i föregående vee
kan af hvilka den i Fredags berättas hafva räckt
ända till långt inpå natten blef ändtligen i Lör
dags ett partiell slut på den långvariga mini
sterkrisen De nya utnämningarna äro ännu ej
officiell kungjorda men det var likväl redan på
Lördags afton allmänt bekant att tvänne port
följer blifvit återbesatta den ena ecklesiastik
portföljen med t f hofkansleren kammarher
ren Ihre den andra firiansportföljen med ett
i alldeles nytt namn men en gammal man hvil
ken man icke ens förut hört sättas i fråga nem
ligen landshöfdingen i Carlstad Herr af Wingård
1 som dock endast lärer skola sköta denna be
fattning intill riksdagens slut då den skall kom
ma att öfvertagas af Baron Palmstjerna I sam
manhang med Hr Ihres utnämning har Hr von
Hartmansdoi ff fått afsked Det berättas äfven
att Friherrarne Aktrhielm och von Schulzenheim
samt Grefve Ilård tagit afsked och att Baron
Schulzenheim fått sig en reträtt i Bergskollegii
Presidentstol men några efterträdare lära åtmin
stone i förmiddags ej varit utnämnde
Landshöfdingen af Wingårdsmkallande i konsel
jen är einedUrtid redan för sig sjelf en så märk
värdig händelse både i anseende till hans ål
der och ekonomiska ställning att den förtjenar
sin serskilda betraktelse
Till Souschefer lära vara utsedde
Under Justitie departementet För egentliga Ju
stitie ärender Hr t f Revisionssekreteraren
N von Koch För tryckfrihetsärendf r Hr
Förste Expeditionssekreteraren C Walheim
I utrikes Kammarherren Manderström
I finans obestämdt I ecklesiastik obestämdt
men troligt Hr Expeditionssekreteraren Baum
garten
I inrikes obestämdt men troligt Hr Expedi
tionssekreteraren Wallensten
I Krigs Hr Krigsrådet Forssberg
I Sjö Hr Amiralitets Kammarrådet Giinther
c ,t j c i oii
Statstidningen tor i Lördags afton innehåller i
J
c
ö
Mannprnas hpchit rnronHo
Kgl Maj :ts svar på Ständernas beslut rörande
grundlagsfrågorna (I parenthes namnes att vår
Ref hört orätt vid uppläsningen att Konungen va
lit frånvarande af sjuklighet Det var i anseende
till utrikes ministern Frih Sijernelds opasslighet
som Justitie Statsministern fått uppdrag att upp
läsa svaret Vi upptaga här innehållet deraf
utom ingressen
»Jag har med nöje funnit att Rikets Ständer ef
ter 25 ärs 1 'örlopp insett värdet och pillat en del
af den Proposition Konung Carl XIII aflät vid riks
dagen i Örebro den 7 Augusti 1812 rörande rese-
ringsärendernas organisation Sex statsministrar
fem statsråd och hofkansleren blefvo deri föreslagne
att utgör a styrelsen Hvarje statsminister skulle va-
ra chef for ett departement och da han af laga for-
fall hindrades företrädas af ett statsråd i
Efter inhemtande af mitt statsråds underdåniga
tnnkar liar jag gillat och antagit de af eder Gode
Herrar och Svenske Män nu föreslagna förändrin-
28
r Ä5
35 %8 42 ifra
:sta mom Regeringsformen £§ 27 2 :dra mom 2 'J
2 :dra mom 2 :dra och 3 :dje punkterna 36 i :sta mom j
fV°
C
f
42 Riksdagsordningen äfvensom i Tryck-1
xrihetstcrordningen der ordet »Hof-kansleren» öfver
allt borttages orh i dess ställe insattes »Jusfitic
statsministern» Genom dessa grundlagsförändrin
gar blifva departementscheferna då de tala i Ko
nungens namn likasom Konungen talar i Natio
nens ansvarige för verkställandet af de påbud och
förordningar hvilka af dem kontrasigneras En så
lunda förbättrad ordning skall mniföra ökad verk
samhét vid målens behandling och i förening der
med en »oafbruten vaksamhet öfver deras jemna
jåns Regeringens eges ofta hämmad af statsma
cUineas invecklade sammansättning skall blifva mer
— Såsom bekant är kommer i år den 24
23 och 28 Juni en stor jjsekularfest att firas
på flere ställen i Tyskland men förnämligast i
Leipzig til åminnelse af boktryckerikonstens
uppfinning och dervid i Leipzig en middags
måltid kommer att gifvas för 5000 personer i
en enkom dertill uppförd och dekorerad byggnad
samt ett oratorium serskildt för tillfället kom
ponerad t af Mendelson Bartholdy kommer att
utföras o s v
För dem som icke kunna komma till Leip
zig torde det vara intressant att förnimma det
ett förslag till en fest för samma ändamål äf
ven härstädes redan för ett ptr månader sedan
blifvit väckt och en intressant omständighet
härvid är att det kommit från Konstförvand
terce vid boktryckerierna i bufvudstaden hvil
ka för sia del fattat det beslutet att samman
skjuta 10 Rdr hvardera för ifrågavarande fest
Det är väl utom allt tvifvel att idéen derom
skall finna ett allmänt deltagande bos alla klas
ser och att oas ej Sverges hufvudstad kan å
stadkomma detsamma som den Europeiska bok
handelns hufvudsäte lärer den dock kunna på
ett sätt som icke inför det öfriga Europa be
höfver synas ovärdigt visa tia hyllning åt den
na för upplysningens fortgång vsgiigaste af alla
menskliga uppfiariingar
— Till närmare upplysning öfver den notis
som i Lördagsbladet leinnades angående Hr
HofapoUkaren Sprincborns cessionsansökning
och de deri uppgifne skulder 72 ,000 Rdr bör
nämnas att under den gemensamma hufvud
rubriken skulder i förteckningen uti nämnde
summa finnas upptagna borgensförbindelser till
cirka i0 ,G0 Rdr så att de öfriga skulderna
endast uppgå till 52 ,000 Rdr hvaraf 13 ,300
intecknad i fastighet
— Vi anhåll» att få fSsta våra Läsarns upp
mirksamhet på dit tillfäll» s»tn yppar sig åt
välgörenheten då en ny termin nu inträffar för
minjdan af d«r fattig» ton hafva biljetter till
Hr H«ill»nrns seppkokninjsanstalt Hvarje män
niskovän sråtte ömka att en inrättning oeå
kunna bibehålla» och utvidja» hvarigenom man
är försäkrad att asot en gåfva af 5 Rdr Bko
kunna under loppst af ett balft år skydda en
EMnaklig varelse åtminstone mot hungern De
som tilläfventyr» vilja göra sig den mödan att
besök» kokbuset i 9 vid Köpmansgatan cch
der smaka på soppan skola säkert med nöje
begagna det tillfälle som här erbjudes att bi
springa nédlidande likar Och personer
som
vilja begagna sig af biljetterna saknas visser i
ger icke om dessa biljetter lemrias till Prester
skapet der de äro »ycket efterfrågade
n
h
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— En bedröflig händelse tilldrog sig för nå
gon tid sedsn c» lägenhes på Lsjnffinsgärde be
!ä $«t å Eu-igsfeoimsn bär vid staden Efter upp
gift sf d» å denna lägenhet boende personer ar
betskarlsn Fabimanjfon sa«t tuilvaktraäitaren Rwjä
j »ed ders husbåil badade catsen rasllan de» 8
a
r
f
j
ccb 9 denea nas *d blifvil orotde «f flsra perso
ner »»m ejntss hafT» för » 'sigt att bryta si in i
huset elltr itugan och tlutlifnn uppstego på taket
sstmi började nedkasta taktäcUnJngen Fthimaas
aons bustiu bedo imedlertid begifrit sig ut und
kommit vildsverkarne ock till kjeip kallat gr»u
riarno timmermannen Carl Pater Palemon ocb
Peter Eriksson samt muraren Johan Jansson Vid
d«ra« ankemst bade två vildsverkare tagit till flyk
ten men en tredje som ruiade fram ur ett göin
siäUa i förstugan och stött eiuraien Jansson för
bröstat bada blifvit fasttegan och qvarkållen till
poiiibatjening ankom »ch tfiorde honom till Ka
siaikhtffi häkte Vid anitälldt förhör 1 poliäk &m
icarcn följande dag Lördagen des 9 anmäldes att
dan $ripne som hette Ringström befanns så sjuk
att kan ej kunds instållas och följande Måndag dåmå
let ^åropa ^es tillkännagafs att han var död Btljgei
öfvar den å hans krapp anställd® medicalegala bs
slgtnisg utfårdadt af jksiessor Grubbens innehil
!or «Af den roänjd blånader (tillsanrimans st
slules stt ett linge fortsatt piskande i honom för
öfvats och derjemte enjigt allt utse«B«e en mängd
örfilar utdalsts after stark blodsatnling kunnat
bildas under hufvuisvålen Af detta våld hafva
inlkMiaatorisks förbåljsndan å lungorna och com
motion å bjernen uppstått hvaraf förklaras det sans
löäa tilUtåsd hvaruti han gensst efter orrastsran
dat befanns och som fortfor till bans därpå $f blod
slag (apoplaxi» senguinea inträffade död .»
Vid fortsatt undersökning om förloppet hafva po
liBbetjentsrne Broman ocb Sverkerssoo uppgifvit
att de vid snfcemstan till stället funisjl Riäsgholai
slsgen i hufvudet ocfi bskbunden n ed rep ssrot
att ban utvisat muraren Jansson såsom den der
slagit honem Jansson erkände blott stt ban då
Ringström skuffat honom betaldt detta med en
öifil samt att ban väl kade en yxa i hanéea
~en
*j bfgagD &t deu Tinamertnänneme Petersson och
Erikssen förmälde att do bvsrken sett Jassson
föröfva annat våld än det ef honom uppjjifna ej
heller sjelf vidare deltagit än att Eriksson i anse
ende till RitigstTöB» oregerlislitt bågra gånger
skuffat honom Vaktmästaren Rsiji vidgick att hw
till vedergällning för en öifll tilldelat Ringström
ett eiler tvände slag ssmt bundt honom »en af
lidne» enka upplyste ^att Ringström väl varit nå
got rubbfid till förståndet och besvärad af fallan
desot men dsreaiot högst fridsam ti !l ljuset sa
att hon fann det ganska otrslfgt stt ban skulle hof
va föiöfrat någon våldsamhet Han hade kl 12
på natten bortgått Såsom bevis att Ringström va
rit n &rvsracde på samma gäng med yåldsverkarse
uppgifves ,alt han genom
fönstren tiliropat Fihl
mansson ocb frågat om denaa «iiade säkra hakar
på sin dörr» ssir >t dessemellan ropat «Gustaf»
(■Janne» under det v &ldsverkarUe skreko iver an
lös af halt .»
I Lördags anställdes af stadsfiskalen Hr
Fältsskreteraren Tavenius ett b .Isg å smör pä
Kornhamastorgftt f '»a en bandi som utminuterade
det marktals 1 )31 i bss |5§ tagea saiörpani upp
gick till orokri0 I2 Lisp ssot dessutom något
ost- målet h®r i dag förevarit i Kongl Poliskam
msren och blef derifrån remiiteradt till Handels
kollegium Beslaget lärer vcra verkställdt å vik
tualiebandlandernes begären cch grundat sig på
nigoa för tillfället uppgräfd gammal författning
som väl tillåter bondea att sälja huru litet parti
som helst om han har det i serskilda bjttor men
ej dela en större klump i flara små Denna för
fattning synas förtjena den nye handelsministern
uppmärksamhet

Sida 4

Med dagens Tidning följer ett SUP
PLEMENTBLAD innehållande Diskasio
ner i Prestestdndets Plenum Landsorts
nyheter en artikel om Englands jernvä
gar och åtskilliga mindre notiser under
rubriken Blandade Ämnen Annonser
ANMÄLDE RSSANDE den 18 Maj 1840
Hr Al-xander London i»«t Hr H»rsn»ille Maid«lone
Hötel da Co»»erce Krigs-Rådet Wahrsmberg Söderman
land Nr 12 Norra S <a»djegatan Kyrkoherde S .ein»e !i
Hc !singe 'ar .d Storkyrkuförsam :» Ko -«ain hui täliaro
mästare Sasse Linköping Nr 4S Göihgatan koff
-Kapi
ten Wulff Cadiz Nr 2 l )rak»ns gräid Handlande Koll
gran L ;nköping Nr 3 Sior» Gråanunke ^räad Handlande
Berg Wisby Fabnjuakare Pal Wettervik Radman He
linder Philipstad och Bäraushöfdiag Westerstrand Jön
köping Nr 8 Stora Gråaaunkeijranä Kopparslagare Bult
*a»n Wex .8 Nr 6 Petter Ujride backe Länibokhållare
Aréen och Apotnekare Hslleaay Fahlun EA .el du Com
merce flruispairon Rettig ocb Regeaients Läkaren Dok
tor Raum«lröm Gefle sams Gronhandlare Ekluud Norr
köping Hö el du Comaaerce Kyrkoherde Tave»ius Sä
dermaalaad Nr 5 Kyrverkaregatan KaaiMarherre af
Geijerstam Wera >latid Nr 6 Norra Smedjegatan Hand
lande Cronins Carbhian Nr i7 L ^ha Nygatan Ha»d
lande Westerberg Gefle Nr 40 Jern .orgjgatan Bothil
lare Suniblosn Yitad Kallaren Freden l .ö ;tua»t Hiag
strö» Cältnar samt Löjtaast Roiea Saiäland Nr 34
Staissaiedjegatan Handlasde-n» iY-n«»n och Sundell Hä
ri ksvtll Källare» St *rn»n Fabrikör Oi«en Norrköping
Nr 3 Stora G 'imunkrgränd fiamoiajherre Raasay We
stergöihlatd Nr Norra Saaedjegstan Handlaade Pet
tersson Sienningc Nr i3 Lilia Nygatan 8tadi-L»k»ren
Doktor B-cker Arboga Ni- SI Lill Nygatas Bergs-Me
kanikus Bärntsson Fahlun samt Bruk .pjtroa Weinberg
Wermland Nr 27 Stora Nygatan Assessor Fries Calma
10 Län Nr £0 ttiddartgaian
Stoekholt
Inkomna »keppare frå» i»»ike« orter d 18 Haj Öst
hammar Wikström ved Norrköping Dlter jern N»rr
teije Södergren d o Gotb *b«rg
Jmsison porter Me®
■Wendler spannaäl jsra och dir Wid»r6tröm jern
TILh SALU FINM8
I dag har på L J HJERTÅS förlag utkommit i Bok
handeln
£iOgaritmiska och jPrigoiiö
metriska Tabeller
utgifn »f
E A BJÖRKMAN
häftade första delen å i Riv 36 ak banko
Detta arbete koaimer att uiosa Logaritaisfca Tabeller
äfren innehålla en man andra Ull begagnande fö dem
som i och för matbesaatiska räkningar ofta ur flira oli
ka arbeten nö <ågas söka beiöflija uppgifter och denua
första dal innehåller såso ^a de tedigaste cch lättaste att
begagna La Langes logaritaaifka tabalUr med »ju deci
maler eft«r den nyaste franska ite *eotyp-uppl *gan De
tryckfel som deruti fUnas har utgif råren sökt att rätta i
denna
Hot DELEEN tt Conp
ID :® II af Beckers Vcrlds-
historia Ny tiilökt och förbättrad upplaga 4 Bdr 8 sk
banko Da fölegående 9 Banden finna äfven Subskrip
tion fortfar
Hos BN et Comp i dag utLoiou
•lem K .onlorets Annaler
för år tu59
tvenne häften 5 Rdr 24 ak banko De föregående Sr
gängarne flåsas äfven
Mos DELSEN et C :o i dag utkommen
Frimurare Ordens
Matrikel for är 1840 24 sk banko
Af trycket hsr ntkoaamit oc» såldes i de Hasta Boklå
dor i 2 Rdr banko
iHii
{Svenska Poesiens Historia
af C J LÉNSTHfiM Sedaar deltn
Af trycket har utkoiamit och »älje»v4 32 sk kos W
ISBERG till föratån för Sjömanii«sallsiapets 1 Stockholm
Skola
K G deijers Minnestal
öfver E kehiskopen ni m Dr J O WALLIN
Tid Svenska Sjömannasätlskapets cilmässa sammankomst
den 26 April 1840
Hos F &11ZE et BAGGE De sex första häftena
af
Meijers Conversations
Lexicon
Detta utförliga I .rxicon åtföljes af 300 stålgra
ryrer en fullständig Allas för gamla och nya geo
grafim samt planer öfver alla hufvudstädcr på
jorden
Bos DM LE EIS el Cornp
Mufvudéts olika
sinnesrörelser
lithograBerade efter Le Brun nyttiga för Axiaiörer i
måleri och Sculptur 32 sk- banko
Från trycket hsr utkocimit och »äljes hos de llfata
Herrar Bokhandlare samt hes undertecknad å 24 sk
banko Thea erpjesen
LUCSE eller BRUDEN
fr /n
LAMMERMOOR
h
af Alphons Eoge och Gustave Vacz Musiken af Giciano
Donizetti
L .s Gust RYLANDER
Bazaren å N .-rbro
Fr ^u v-i ttwiTveket har utäomaait och saijes oss rto
gte II r iMuFikhandlhre ocb undertecknad 24 sjj b :ko
FANTAISIE-VÅLS
ur op
KÄRLEKSDRYCKEN
af Gaetano Donizetti
L .s Gust RYLANDER
Bazaren § Norrbro
Fraii sioDtryefiet n«f»« utAommiiocn sajja n«
«» ue ii o
sta Eerra Knsiihandiare samt bos andertcckaad
Sånger
till
Forte-Fiano
componerade och tillegnade
Madem 'Ie A LJUNG
af
C Fr ULLMAN
l .sta haft
M
pris 32 sk b ko
L Gust RYLANDER
Bazaren å Norrbro
XVa snällsegltnde SKONERT fyra år *aw»ai
byi ?d af fara på cravel om nå ^ra och sexiio läster
»ed fuila iaventa ^ier till nedsatt piis Adress leianas
Kryddboden vid Stortorget
D iverre SILl ERPJESEfjj aiJre- >s fis uti ivutri
mflni ÄttR-e-Mages ;n Tid Siora Nyiratr .n
Engelska l ^iånfoöcker
hJ0
g
1 dag inkomna hos
J0T1 CiRI PKDIJOM
T d Mynttoreet
Fortepiano
if
p
11 Mahogpj S ot !aver med jern-iifra ficaes till sa !a
för godt pri» Underrättelse arhälles i huset Nr 8 ä Kira
stngatan till Ttnster i portgången alia fttrmiddagar frän
10 till 1
En alldeles » »ch utaiiirkt vacker MAH0G
NT-CdlFFOKIER ned fristående kolonner är lill
sala uti kulet Nr 33 Tid Störa Nygatan ingången frän
Bidoirsgrtiad två trappor upp
^ommar-Byxtyger
ä6 kG
y
af flera sortar fräa 56 sk till 3 Rdr aluen
linet vid Stortorgat
Garnmaga-
Möbeltyger och l >amaster
samt Moraaa» gf alla kulérer s2väl en
tva- ocb fler
kilörta Gardinttyger af alla sorter såväl Nettelduk som
Musslin med oeh utan börder Franska «ch Schweitziska
tryckta Ga ^diniiygcr Draperitycar af aila slag såtäl i
Bomull Ylla som Sidan Franska och Engelska Möbel
sitser Rullgardiner o»h sva ^t Tagaltyg af (lera bredder
ai m som beböfs till möblerio fionsi till goda priser
vid Fradsgataa midt emot Prins Carls palats hos
SN
H MENDELSON
Engelsk Patent-Träd på rullar
äfvenom f :ma sort» Fruntiaauäers Eng- Syaälar i dessa
dagar iakomna till salu i J P Ahlqvists Diversehandel tS
16 Slorkyrkobriakra
Färska Museat-Bruf-Russin
i Hel-Lädor vägande 30 »iålp å 11 Rdr
i Half- d :o » 15 d :o ä S »
i Qvart- d .® » 8 d :o å 3 1-2 Rdr
i J G Sjöberg» Kryddfcranbaadei midt egot Operan
ÄSTUNDAS KÖPA
T \«
.n sora har att aflåta en så kallad PSYCHÉ
eller större Toillett-Spagel m«d vackart glas oah
mahognyram torde uppgifva pris och adress uti förseglad
b lj»tt till S N »oss inle»n»s i Ktyddboden uti hörnet
af Regeringsgatan och Eekbutgräitdeii
ASTUHBAS HYEA
"On VÅNING om S ä 6 Rum med lödiga ut-
*J hus belägen vid Sttdssaaedjegatoo Skeppsbron Riidar
bustorget Gustaf Aiolfs :org Re ^eringsgataji eller Freds
gatan — Svtr hrarest en lådan våniag är belägen
ömkas uti biljett till 89 sosa inleisnas på Aftonblaia
koitoret
I STUNDAS AR51F .8DESLA
En VATTENQVARN med å /«ljande jordbruk eller i
brist deraf end *ra af desse lägenheter Svar härå torde
meddelas till Vaktmästaren Sjögren i JÉoogl Svea Jöof
Rätt
UTBJUDES HYRA
För Resande
Tvenne möblerade Rus» med stor Garderob och Batjent
kammare «n trappa upp i huset Nr 16 på DroitDiog
gatan
Till Sommarnöje
äro na nSjra Lägenheter a»l byra *id Framnäs § Kongl
Djurgården och förevisas af Trädgårdsmästaren på stället
Sommar-
n« |« fl Djurgården Tv #nne glada B HM med balkong
Eök Vedbod Källare *f *en ett entkili Rum Underrät
telse fås af Msdfi«ea vid Hunstycks ^rind som äfven på
Feikmanska Magasinet derstMdes
Sommarnöje
med «et vaekraste läjte vid Ulf8un <lavik«n hvarest kullbå
tar fl»ra gl *ger om dacen ptsse»a sann knappt en half
sc .il landväg uto *a KuageSio ^wsstull bestå«ud« af ett vackert
Boaiagskui med t *aue Våfiingar 6 Rum och Kök Stall
för 7 häftar jemte V *gt»h >i» Trädgård etc Vidare un
derrätttlsa fås i huset 30 i Bläster Samuelsgränd kl
9 förm och kl 5 e m äfven på d«ss öfrige egor i an
seende till köp om så Sstuadas
Till Sommarnöje
är att hyr» En ellar tvl KYGGKINGAR ianebåHand» 12
&um ocb 2 Kök med eller utan möbler samt Stall och
Vagoskus keläs»e ea fjerdisgs väg utom Raslags lull —
Underrå t» s»lse fl» i h *s *t Nr 37 vi Drottninggttan
Sommarnöje
En därtill tjeaiig STENBKSBYGGNING bestående af
10 Rum «eh Kök i uenn® våwingar u»ed Salong oeh
Lujtbus samt Siall Vasnshus och Drängkammare lin
nes att hyra vid en SÉaiaigård med utmärkt vacta
r b
e
lägeafcet i närheten af en af stadens norra luliar —
Rummen kanna äfvea delas — Underrättelse fås i huset
Nr 1» vid Soilatsiullsgaian dä Trädgårdomästaren Sö
derström efterfrågan
'ili souuuaraöjo ullijjdes eu BYGGNING af
A S Ruuo och Kök aed en liten trädgård belägenhe
ten 3 4 mil utom Stockholm södra tullar är uimäråt
vacker vid rn Kiadre linjo Vidare underrältelso erhål
les hos Vaktmästaren Fahiheck i Kongl Ko«mercekol
legii hus å Riddaibolmen eller en trappa upp i huset .IS
53 i Clara Bergsgränd
\rjcker SOASMAK- (älveu Vinter- JLÄGÉN-
KET
En Våning 6 Huta och Kök med alla beqvämiig
heler samt aied di-I i eller särskilt Stall och Vagnsbod
1 2 elli-r 3 möb *iade Rum allt beläget i hiirnet af
Storr Bn .tsiugatan och Störa äuibrunnsgatan via Kock I
backe i dervaraide »tora och vackra irädgird aiaste
ret Brygirpanr .an
Mj g» ;toasl ÉiU KUM med etdniug ccb städ
ning i butet Nr 5 vid Norra Smedjegaian un Teii
ster på gården
Nära Stortorget
g
En större Si ^uhod m ^d bästa läge som i flera år va
rit begagnad ti ii Bränviasmagasin är äfven passande till
11 varor Närmare underrätteke fås hos
K ?yttdftr ^mh Grbnluad i d (-8s bod tid Köpmangatan
j ^n stö ,re VfStDGAliD viii Mälarens strand
i Skinnarviken Närmare underrättelse lemnas uti
ho ^et 11 vid Storkyrkobrinken tv trappor upp
BORTKOMMET
TTuder elsisvåJan d *n 50 sistl A >r il har för
kommit ett prima Lärfts !ak *n med bred hålsöm på
trecne sidor raärkt »ed A O Hederlig vedergällning
utlofvas tiJl r ]»n som dets #mi®a ålerskalTar och aflöminar
i båset 5S Lilja Nygatan
TILLVARATAGET
öktt >c ar tilivih <s
VARATAGE
I ^D ökttv >c ar tiliv«raiag«u i »joi h <isias och
kan pS beskrifaing återfås p Nytomta nära Carlberg
i ^D Sid«Dpar ?ply är för längr«t tid sedan qvar
J glömd pä Aftonbladskontoret och kan £lerfås der
städes
T JENSTS ÖK AKBE
|7n stadig ytigiiDg 21 år gammal född af be
detliga föräldrar och som nlutit en vSrdad uppfostran
häri i 1-2 år tonditionerat uti KraBhandel och önskar sig
*U en djlik plats F )e »est hedrande betyg lunna före
visss Vidare underrättelse lrmnss uti Hr Ulibergs Thc
handel huset Nr SS vid Slöra Nygatan
Ij
n studgiKl yu {lin vid 23 »rs äider mea da
mest hedrande betyg så väl från Bruks- som Landt
egendoraar hvarest han i V är konditi»nerat ästuednrtill
hösten empioj »stingen såsom Boibållare 3 k»ntor ellar
större U ;uk «lltr såsom Inspektor vid någon större lacdt
egendom Dass vackra betyger äro inlemnade hos Sand
s
.rém vid Kgl Slyntet som så väi muiidtligea SOiS siiift
lige» lennnar fct :stitndig underätielse om personen och dess
nuvar«nde vistelseort
lin iiiedelåiders Mae
som är va»s vid uppassning och löroing på resor ö-issar
instundande sumnitr dyl»k enipltij Adres hvar man får
sig anmäia afvakTxS i Mamsell Atomv-s bod vid Munk
bron
DIVERSE
Vinstlista
199-de Hamburg .Lotteriets
6 :te Klass
öfver de d«n 13 IS 22 23 23 27 29 och
30 April dragna 2000 nummer
(Slut fr Lärdsgibl
Vinster å SO Märk
JVf 2 6 21 23 33 47 89 93 — 112
19 44 53 67 68 — 204 8 25 55 57
78 88 91 93 — 301 14 19 26 28 31
62 63 71 74 77 98 _ 400 16 26 34
37 49 60 73 — 503 23 34 47 57 67
72 90 92 94 99 — 604 6
33 35 41
52 56 57 62 63 81 93 — 718 27 30
36 45 54 57 60 61 71 80 84 — 803
30 32 66 77 83 87 — 918 21 24 20
52 68 69 72 82 97 — 1000 6 9 11 12
33 39 42 71 85 92 — 1107 12 14 ,40
43 65 70 92 95 98
— 1204 6 14 17
31 36 42 55 65 67 75 82 87 — 1508
18 24 26 47 60 62 64 75 82 84 92
— 1446 49 51 61 63 65 69 86 —
1502 13 26 35 65 67 68 76 84 96 —
1602 11 16 18 22 54 57 71 75 77
85 90 93 — 1700 5 27 39 42 73 —
1801 2 8 9 30 55 58 69 ,72 80 82 .—
1S02 3 ,22 51 60 67 69 88 90 — 2000
1 10 18 21 36 30 56 64 67 69 73
80 83 86 — 2103 8 13 21 26 38 47
62 75 87 94 — 2209 16 30 34 43 ,55
60 61 97 — 2314 34 54 38 61 68
73 78 83 — 2401 7 20 32 35 59 68
82 89 94 95 — 2318 32 34 61 67
84 — 2601 5 23 29 38 45 52 57 62
66 74 78 89 92 95 96 — 2708 20 24
41 44 46 61 62 67 73 93 94 96 —
2806 11 30 41 42 45 63 84 97 99
2906 48 70 72 73 73 79 — 3019 25
27 32 38 40 51 62 66 97 — 3100
13 21 37 41 44 69 77 86 87 — 3200
3 4 26 36 39 55 59 67 83 83
3526 32 34 36 40 33 54 55 97
3401 13 14 43 47 54 77 95 — 6304
5 33 35 43 44 49 52 54 63 65 66
74 93 96 — 5603 30 32 34 45 53
66 71 73 79 91 96 — 3704 6 20 25
29 44 39 78 80 — 3804 10 26 41 47
56 99 — 5902 4 10 11 29 49 66 70
74 — 4012 18 26 33 43 45 57 87 88
93 — 4103 14 53 52 62 71 — 4201
8 18 19 22 24 53 55 42 45 49 35
58 71 85 — 4504 6 8 13 17 48 56
61 66 67 70 82 92 99 — 4401 ,31 38
60 62 92 93 — 4S09 10 20 21 51 .55
31 — 4605 26 28 52 41 46 63 69 73
4701 2 7 12 25 24 50 46 51 52 60
65 68 69 70 80 88 — 4803 4 6 7
13 42 44 45 72 74 79 83 86 91 —
4912 13 42 48 59 63 65 67 69 75
76 79 81 83 93 — 5006 13 16 20
24 45 84 88 89 96 98 _ 5101 5 17
18 19 23 25 50 59 46 49 60 62 78
82 85 — 3207 9 10 15 28 34 41 46
49 55 65 70 72 — 5505 8 12 16 21
27 50 55 60 62 65 95 — 5400 16 ,25
56 38 49 61 75 76 82 93 — 5501 3
21 35 58 42 45 62 71 75 86 — 5604
46 49 62 68 80 85 — 5704 12 24 27
50 31 55 55 65 66 69 76 99 — 5807
9 22 25 39 75 — 5913 17 19 42 45
36 37 62 69 74 77 84 91 96 97 —
6016 27 29 52 40 47 65 71 81 82 .—
6100 4 8 10 11 16 44 48 31 55 36
39 67 74 76 81 83 95 98 — 6205
13 32 34 53 57 53 64 68 85 S5 98
— 6506 22 24 33 39 41 46 38 70 ,79
— 6400 26 27 59 40 43 68 76 87 —
6501 6 24 27 51 54 65 89 90 —
6610 55 56 56 69 80 87 — 6702 15
17 20 50 31 40 47 61 84 88 95 96
— 6806 8 9 54 41 46 80 86 — 6915
14 59 60 65 66 75 82 99 — 7061
65 65 72 98 — 7116 19 32 45 43
47 49 60 62 64 71 81 99 — 7203 7
10 54 39 61 66 76 92 96 — 7505 20
56 56 38 77 90 — 7424 58 45 31 54
65 64 86 80 95 — 7510 54 — 7610
12 24 53 56 57 39 40 49 55 61 62
84 92 95 96
— 7706 13 15 55 4-i ,50
65 64 67 77 85 86 — 7805 9 29 50
51 64 73 90 95 96 97 — 7914 21
5-4 43 45 47 66 70 71 88 92 95 —
8018 25 24 27 81 98
— 8118 52 70
76 79 82 97 — 8217 28 5t
55 45 44
49 54 61 72 74 73 77 85 98 — 8501
5 14 19 53 54 46 49 65 70 S6
8420 25 45 49 75 86 — 8505 9 10
14 13 31 37 40 44 68 91 — 8610
18 27 35 74 85 95 — 8702 5 7 12
15 17 22 38 51 60 65 67 74 87 94
— 8817 23 38 43 61 65 81 92 98 —
8913 59 66 74 — 9014 24 44 55 64
66
— 9169 10 14 15 17 61 80 81 ,99
— 9203 9 10 35 59 62 66 69 71 78
98 — 9321 34 37 38 66 74 76 81
96 _ 9400 43 62 74 78 89 91 —
9301 9 20 29 42 31 73 83 87 94 97
— 9606 18 58 40 46 49 52 58 79 84
92
94 96 99 — 9718 51 54 56 66 80
86 9li 98
— 9804 17 22 37 59 40 71
76 79 85 86 91 98 — 9900 11 57 ,48
49 54 57 ,63 78 95 ,96 — 10 005 9 ,19
49 69 80 33 89 — 10 .103 9 24 26
58 44 46 51 52 57 63 73 — 10 204
8 16 19 34 38 47 64 72 85 97 _
10 ,556 64 73 74 85 92 98 _ 10 ,419
31 45 46 64 65 ,70 ,71 80 97 — 10 ,521
48 51 61 67 72 84 98 — 10 ,601 31
55 42 56 60 80 89 94 95 — 10 ,704
19 38 42 43 45 51 32 54 64 71 75
76 79 86 — 10 ,801 2 5 19 33 50 73
85 86
— 10 .940 15 83 46 48 65 «4
75 — H .0C8 8 22 23 25 48 69 71
80 93 99 — 11 ,100 l 9 18 69 90 99
- 11 ,210 24 36 37 45 57 75 77 88
1
- 11 ,515 17 ,47 70 74 76 90 — 11 405
7 20 21 48 64 ,79 ,90 — 11 519 25 51
53 42 43 55 ,59 76 81 .88 96 .-11 ,638
40 45 62 — 11 ,700 7 12 30 52 71
76 82 90 93 — 11 804 15 20 23 55
39 50 58 65 71 72 75 92 95 — 11 902
8 33 57 59 44 51 79 80 82 85 91
- 12 ,06-2 8 12 22 27 52 59 43 55
74 77 89 90 — 12 ,102 22 29 52 44
46 50 52 55 62 65 71 76 77 90 93
94 99 — 12 ,201 6 24 32 47 54 59
69 72 75 77 88 90 99 — 12 522 £6
40 45 36 72 85 84 94 95 99
— 12 410
12 16 19 29 38 41 47 56 73 71 77
79 84 91 _ 12 ,505 15 18 40 32 55
58 61
64 71 89 93 94 — 12 623 33
71 96 99 — 12 ,702 6 15 57 43 54
56 77 78 79 86 86 — 12 ,907 9 12
15 19 21 22 33 56 58 39 48 64 65
70 76 87 99 — 12 ,923 26 44 46 62
66 77 88 90 — 15 ,050 5f 40 60 61
78 83 87 89
— 15 105 14 56 27 57
56 71 74 86 — 13 ,218
53 34 SO
60 71 72 75 85 89 94 95 — 15 303
14 29 41 49 58 64 66 71 73 75 81
91 92 95 — 13 407 20 25 29 38 44
30 — 15 500 10 18 57 42 46 49 53
59 60 74 76 88 81 83 — 13 ,603 2J
48 67 ,72 — 13 705 17 40 44 62 81
83 — 15 801 15 15 26 52 45 33 8l
92 — 15 ,903 6 14 30 31 33 44 51 ,33
55 71 76 79
VINSTER
enligt denna lista mfallne htn uBd«riec .k«ad
böra jemte FriloUer uttagas Ull dsn 26 Maj
Stockholm den 15 Maj 1840
J L ^TRINDPE ^G
iOO :DE HAKBURGER KL &SS
L0TTER1ET
1 -sta Klassens dragning den 27 Maj
Insats 3 Kdr Sr Banko
Högsta Vlnsterne i denna Klass äro 5 ,000 ,1500 Mark
o s v och i hela lotteriet
100 ,000 60 ,000 40 ,000 £0 ,000
Mark o s v
Lotter till detta Lotteri
äfven delade i 1-9 i 4 oeh
'-8 elär säljas hos undertecknad kvMten ä-v
-o på det
skyndsammast expedierar i»gåe»de r«qv ;sitlos :er de å fila
lasdsorterae Planer utdelas grafs
L :s Gust RVI .ANOFR
Baiarn i Norrbro
5000 ftdr .Haiiko
mot säfcer iut«ckniDg uti stenhuscgendcm 1 ^tocfcboiiHy
önskas nu genast Adr«ss uppsifv» uti Lärftskra hand
lareboden i hörnet af Freds- oeh Malmtorgs ^aiern
En ordentlig och iliti Säliare
å
g
fcaa få kondition nu genast osa han anssäUr s y hos
Ö
y
L ÖBiiKG
Patenteradt SSundhels
Bröst-Choklad
Donna Choklad som icio innehåller några for hälsan
siadlig» beståndsdelar har visat sig vata »f en »åag
faldig och bepiöfrad nytta i alls lingvxriga sjukdomar i
lungorna ocb luftvägarna ocb utmärker sig isynnerhet
såsom en behagl .g »ärande och hälsosam örycfc i cbro
ruska katarrber i hosta heshet i asihisa i lungsot ocb
tärande sjukdomar af alla slag finnrs att til gj hos
F DE l ,A CROIX
Konditor
Malmtorgsgstan Nr 1
Undertecknad fortfar nu som förra åren
m ;d alt hålla spisning äfven finnas ruin får
resande Lokalen är vid Störa Torget
Arboga den 28 April 184®
F W MUDERICH
Källarmästare
Tndertecknad fér äran tillkännpgifva alt jag
flyttat från Ladugårdslandet till Skomakaregalan hu
set tt £8 trenne tr upp inpå gården C J AVlilSS
Håfiö
Hårfrisör
rV-n Skradd«ri rorbisa mio ailidne liiire ir .ail
i lifstiden idkat i huset Nr lt vid Skomaiaregstan
fortsattes af undertecknad på samma ställe sami får jsj
«siig hos resp kunder och vänner vördsamt rekommen
dera Stockholm den i .5 Maj 11 *40
Carolina Sophia ÖSTERMAN
Oerr L-sndsfiska Bråvick har ett angeläget bref
ntt höwta i Kryddboden Nr {ä vid Siora
"-ygatan
O inder bar intrsflat att för riäsikomrD =r ;de år
1841 till ntdelniag biand SVENSKA 1RAGARDS-
FÖREN1KGEK8 Lidamöter erhålla tillräckligt an ai varu
ftusvexter och äga således Ledamöterna at 'ör n mnda
år välja e»dast inom den 'illgång af Frös hvarpå förtcefc
•ing redan är till dem utlemnad anseende till aödvsn
digheten ett tidigt lann» bom mycket af hvarje ftöslag
för denn» utdelning erfordras torde Ledamöterna i lands
vterne behaga så skyndsaait till ombuden aflsmna cina
uppgifter »tt dssamaa ofelbsrt n«å innan den 1 nästin
,t3nd»nde Juli vara Styrt lien tiilhandakomne Till d«
Ludsmöter äter hviii» icko ssssddela uppgift å hvad d«
arslsildt åstunda learnas i utdelalug h7ad Styrelsen »an
för derat utse
Älskade och vördade Allmänhet
Kdjr anropar en usling som har legat till sängs uti 11
å ;s tid med en gruflig smärts utaf Kräftan Adla göda
Välgörare täcken» gifva mig en liten glgrf till ^hjeip åt
«o fattig hustru och 5 >ie sma oförsörjda bar»
_
som jag
lefra nu mera Stan hjelp Jag j min» störa r 'åg°r fcaa
icke mer än b»dja den allsmsktige Guden för eder goda
välgörare som vill göra något godt åt mig ocb d«
Adress är Aftonbladskontoret J- W i förseglad bil
jett
Kulört Papper
af Holmens utmärkt vackra tiii >» .i kiaag linnes
nu till försäljning perlfargadt violett blått
«amt tveens seiter gult Oaulagfspapper päs
Kontoret en trappa upp midt emot Kongl
Postan vid Lilla Nygatan
På flere Producenters begäran för
länges inlemningsliden för effekier
iill Svenska Industri-Förenin
ens Exposition i II K- H Her
tig CARLS palats till Lördagen den
50 Maj 1840
8 1 OCKBOIN I- J- II j K It T A
midt emot Kongl .pPostbuset