Aftonbladet Tisdagen den 19 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-19
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-19
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-19
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-19
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 19 Maj 1840

Sida 1

M 115
Tisdagen
»ET TJUGONDKFÖRSTA
1840
den 19 Maj
>risei • Stockholm för helt år iO Rdr 32 sk för halft 5 Rdr 52 sk tre miinador 5 Rd Banko Lcsm Numror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets KoDtor vid Siads-Smedjefiatan i f d Zetr ^i Bod rid
Överlåtnas i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatorne i Bromans Bod i hörnet af DroiUrnggatan och Clara Bergsgränd i Björlings rid Kungsbacken i Eissens i hörnet af Regeringsgatan och Ja &obs gränd
1 Lindroths *ii Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lagertalls Enkss vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af Horns- och Repsiagaregatorne å Söder
i Nybergs vid Göibgatan särat i huset Nr 58 vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 efl .midd
UTNÄMNDE den dennes Stats-Rådet Kammarher
ren Se kr t sten >d &oogl Maj :i Orden m io Friherre
David »oq Schulze he ai till President i Bergs-Kollegium
Till Siats-Rå Lai .dihöfd .ngen i Wermlands Län rsi m
Johau af W ngard och Kabinetts-Sekreteraren Kamaiar
herren m m Aibrechfc Elof Ihre Till Chef för Justitie
Depar ecaeutet Jastiiie-Suts-MiniRiern m m Grefve Ar
vid Amason !5o ^e Till Chef för Utrikes Departementet
Stats-Ministern fö utnkes ärenderca in m Frlh G N
Al A stjern
-ld samt liii Chef och föredragande Stats
Råd för Lar försvar Departementet Stats ftåiet m m
Frih G Ai B OderHöoi för Sjöförsvars-Departemen
tet Stats ftauet m m F /ih J La ^erbjelJfce för Civil-De
parleis niet Stats Rådet m m O I Fåhraeus för Ec
kiesiastii-D part-rmenie Stais-Radet ib na Al El Ihre
FÖ &ORDMAD Strama dag Siats-Rådet m m af Win
gård au si om Chef och Föredragande tills vidare före
stå Finans Dfpirtemeutet
AFS *RI b vil ,ade «ammn dag Stats-Rådet m m Fri
herre Gustaf Fredriv Afccrhjelm och Stats-Rådet Kam
marherren m m G efve Carl Gustaf Hård
VIGDS 1 LAKDSOftTKN Löjtnanten och Förste Adju
tants ?» vid Je ^tisc ^s Fal :jägare Pehr Gustaf Palmcrantz
och M vn >eii I .o» sa Ulrika Nordenmark dotter af Pro
sten Älap
.s ir V I ^ordei-mark och dess k maka S M
Tillroih i OiTerdabls Kyfka d 5 dennes
DÖDE I STOCKHOLM Slotts-Betjenten Anders Agren
d 23 sist April 40 är — Majoren vid Wermlands Re
geaaente Q ans Jueto fe maka Lovisa Sophia Bauman d
SS7 sisil April ö5 ar — Kammatskrifvaren Johan Olof
Beves Gnfea Jcbanott Carolina Blomberg d 13 d :s 46
år — Ordens - JuveJera en Löjtnanten Isak Malmbergs
Enka M *ri >» ,h«rloU Ekman d 12 d :s 84 år
— En
Åefru Anna Catharina Bergmark d 7 u :s nära 66 ar «
Löjtra-uu Enköf Margftvetha Elieab Bäckström å Drott
ninghuset
d *3 d
74 åc
— fiiasisell Johanna Bergen
strofti d iS d :s 5 5 ér
DÖDE I LANDSÖRTERNA Lagmannen Häradshöfdin
gen öTrer T .o«dj Åsunda Håbo och Bro Härader A
Gus !»f Fr-hers er pa Segers
.a Gård i Upland den 4 d s
53 år — Löjtnanten ^d Westm sr lan ds Regemente Fri
herre C G ti von ub n uti Köping d 7 d
.s 33 år
F d Handlanden C U B oman i Strengnäs d 7 d :s 55
år
— Fr-dvik fti .volauv Johan enda sonen af Skolmästa
ren F»-edr W lhelm Lagerström och dess k maka Lovisa
Gustava Wahn på Hansia i Fiilinge Socken d 5 ds lår
LEDIa TJkNST Ett Assessors-Embete i Hof-Rätten
öfver j»fc $ne och B *Jnpge ansökningar inglfvas till nämn
tle Hof-Ratl inom t G daskar från d 27 sistl April
SJÖFARTS-UNDERRÄTTELSE En fyrbSk har nyligen
bHMi Uj .p ö»d .a noii *ö3tr ändan af d«n s k Sait-Cay
banken vid Floridasuf det i Westindien
HANI ELS - UNDERRÄTTELSE Handlanderne Georg
Westfel-ii ocb R ,cii» *d Sd-ener hafva blifvit förordnade till
S *en8äa och Nors &a V»c Konsulera den förre i Mobile
den *- :d ^ar« i Phiiadeipb a
MARKNADER Sommar- och höstmarknaderna i Fal
ker .beeg uisatta å den - 3 Juni och d §4 Oktober bör
jas i s lic d n förra å 4en 16 Juni och den sednare å
den 25 Oktober
BOLAG ingånget Em *lian J Wennerberg och N Wim
nell «i il handels- ocb fflbri ^srörelse under firma J Wen
nerbcry ei Komp i Gö heborg
BOUPPTECKNING Efter Enkefru Öfverstinnan Wilhel
mina fiordforss född Wenström anmäles inom mediet af
inft Ju ;i n .äiiad tili Vakictiästaren Fahlbäck i Kommerse
Kol !egu«
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Afvikne Handlan
den E Branai d ^6 <J :s kl 5 e .ai hos G Witteling i
Örebro Gårdfati-bandlanden Anders L Anderssons från
Haga öfreg d ii ir :st Juni k il f aa å Svenljunga
Gä <ts :»fvfjregåid L»ga a nen M Weibulls d 4 inst Jun
kl 4 e fo ä G .-tg»i *gdn i Wadsten» Handlanden E M
"Wikandeis d '2jds il 9 fm u deas hos i Lindesberg
SPEKTAKEL Pä Eougi theatern i morgon Onsdag
för i edje g :n Lucie ellrr Bruden fran Lammer .moor
— NiS 11sd *£ til fi man för Enkefru Sällström Öf
verraskningfcn (Alberts s *mt Sisillos roler utföras af Hrr
l ^rs b o- stv g ocb St velin hvarefter Marie eller
Bröllopsfesten
ZOOLOGISKA riksmuseum
k2 d
hiltei oppti Oifiuasat och LOtdagat kl Ii—2 eiddags
uJcn 1 uädtakori erhållas å IS sk Bfro rid ingången
VftensiT .um Akadenirn» hua Nr 84 Tici Drottninggatsu
tlelairering a la Tivoli
Davidsons norra Paviljong
båiles öpp ?n i dag Tisdag mot en entré-afgift af 36 sk
Bfco pert >oa — Paviljongen är eciairerad och en fullstäm
tuig flarsnouj muRik utförer hela aftonen stycken ur de
njast Operor Bi jttler säljas i den gent emot liggande
Café d samt vid ingången Dörrarna öppnas kl 7 och
törjan sktr kl 1-2 3 eft midd
AUKTIONER
T n 26 och 27 de
.»a«s försäljas härstädss ibc
• dp .h» Auktion från kl £0 f m 62 st akta Shaw
l»r 17 i s H "isidea-dukar 195 st Balfsidsn-dukar
'iö
11 t "vc !rte Beiyile-dukar 224 st feson Boaauils-dukar
1 )227 ?t äkta och oäkta tryckte Bomullft-dukar samt
jSilkes- ocb BTmulls- *ant»r Sitz Cognac Porslin vn m
sona d *geo före Auktion kan beses Göiheborgs KoDfiska
tions-Ko ,jtor d il Maj £840 G E BERGVALL
Stor Läder-Auktion i
Nyköping
ypg
O nom offnillit Auktion som förrättas vid här
varande Sk ppsbr» f redagen dm 22 nästkomman
de M»j månad och börjas klockan 9 före och 5 ef
termiddu /tn frir-äljrs till den mestbjudande <U
större parti läder tillhörigt Kardxiansmakaren Pehr
Sjelhtr ns Konkursmassa och beslående af /lera
hundra halfva hudar Westindiskt och Cirkassiskt
Sulläder Vindsulläder passerade och ju flade Ko
hudar och Kalfskinn blankade och pressade Bock
och Fårskinn med flera sorter samt omkring SOO
tunnor Ekbark hvilket allt kan få beses vid skeen
de anmälan hos Gode männen i Konkursen Hrr
P ti J Löfvenius och Handlanden A Andersson
Betalningstiden är 14 dagar efter Auklionsförrätt
ningen dock kaw genom öfverenskommelse med be
tt (Ute Gode män och emot fullgod säkerhet längre
amtårdstid erhållas Nyköping d 24 April 1840
Au ^lionsktrrmarens Föreståndare
JO ångfartyget Gripen afgår från Stockholm
Thorsdagen de«21 öfverligger i Nyköping Auk
tionsdagen Fredagen den 22 och återvänder till
Stockholm Lördagen den 23 Maj hvilket huga
de Stockholms spekulanter tillkånnagifvcs
Gdä
Gode män
Svenska nykterhet» - sällskapets
allmänna ärisasimankomst häiles pS slöra Börssalen
MSnd«gen den 25 denne» kl 1-8 6 e m Inträdeilort
ertällss föregäende Fredag och Lördag den 22 rch 25
dente i Brukspatron Zclbelii hus rid Fredsgalan till
hapcr i portgängen
Enligt fattidt bsslut af Bokhällaren Pehr
STEENMARKS å inställelsedagen närvarande Kredi
l°rer kommer nytt sammanträde att äga rum I Stock
holm Lördagen den 30 innevarande Maj eiSnad för öf
verläggn .ng och beslut i åtskilliga frågor angående Brän
ainge egendom m .m äfvensom för delfående af Dupplett
Akt .n och varda bemälde Pehr Steenmaris »amilige Kre
dilorer bärmedelst derom underrättade och erindtade med
anmodsn att för berörde orsak sammanträda sistnämnde
dag kl 4 e m «li Restaurationsrummen å Frimurare
logen Gode Män
Brunnsinrättning-en
i Kongl Humlegården
g
öppnas i likhet med föregående åren den I nästkomman
de Juni för servering af CAHLSBåDER EMBSER och
MARIENBADKR EGER PYRMONTEK SPAA SELTERS
ocii SOOA-vMten m fl Inrättningens Läkare tär Dok
tor Hagdahl bor i f d Eckervallska huset vid Nybro
hamnen 2 trappar upp Stoc &holm J C FRITZ
vid kongl djurgårdsbrunn
tager brunnsdjikningen sin början den 4 nästfeom-oande
Juni och fortgår hela soaas &aren så länge väderleken det
tillåter Alla sorters kalla och varma artificiella mine
ralvatten hvilka med största omsorg och noggrannhet
beredas servera derstädes direkte ur Appareljer I lik
het med förutgåDgne åren komma Omnibusvagnarne så
väl täckta som öppna att hvarje morgon afgå frim Gu
staf Adolphs torg till brunnen hvarom närmare upplys
ning meddelas af Brunn3-lntendenten som träffas till il
lO alla f .m i huset Nr ii vid Regeringsgatan 1 tr upp
Från Södergnalmslorg kommer äfven En eller flera vag
nar att afgå i den mån som Respektive Brunnsgäster
behaga teckna sig hvartill är tillfälle genom en anteck
ning«H«ta som finnes att tillgå hos Hr Apothekaren Key
ser å Apotheket Phoenix i hörnet af Högbergs- och Göth
gatorne Under instundande sommar blifva de af Kr Du
vander inrättade Omnibusvagnarne endast och allenast
tillgänglige för deana Brunnsiurättning och kommer det
nöje samt de fördelar sosn detta arrangement har för af
sigt ait bereda Respektive brunnsgäster ej att föihöja
det vanliga priset af 6 Rdr Bko i veckan
O unnsdriekningen vid LUNDS Hälsobrunn
börjas i år den 15 Jud och fortsättes i 7 veckor el
ler till och med den 3 Augusti under hrilketj lid Brunns
sökande kunna efter egen beqväoalighet välja tiden för
deras ankomst och afresa utan att bintias af bestämde
terminer Lazaretterne öppnas den 16» Juni kl 8 f m
och räknas terminen för deras begagnande till 28 dygn
eller till cch med den 13 Juli då på morgonen efter
slutad drickning patienternes sfhämtning besiirjes genom
dem sjelfvp deras anhörige och målsmän eller försem
lincarne 1 ena Lazarettet Jaquette du Rietz Fattigför
sörjning intagas 30 fattige sjuke samt 3 :ne pauvres hon
teux hvilka alla kostnadsfritt åtnjuta brunns-kur erfor
derlig sjukvård läkemedel rum bad och spisning Brun
nens enskilta Lazarett mottager mot en afgift »f 1 Rdr
Bko person ett obestämdt antal hvilket erhåller lika för
måner som åt det förra utom spisning den da sjuke
sjelfva få ombesörja Inpen vinner inträde uti dessa In
rättningar som ej är fö ?sedri med V Presterskapets för
tillfället gifaa betyg om god frägd och medellöshet ej
heller någon som med venerisk sjukdom är behäftad
Vid Brunnen finnas tillräckliga snygga och väl försedde
rum med och ulan eldstäder hvarj .-mte möbler säng
kläder och andra förnödenheter äro att tillgå då derom i
tid tillsäges likväl böra Brunsssökande sjelfve medföra
säng- och badlinne Spisning serveras vid stora bordet
med 4 maträtter till middag och 5 till afton jemte Brän
vin ocb slröflocker mot 40 sk Bko för dagen och beta
las vid andra bordet med en rätt mindre middag och af
ton 29 st 4 rst Bko om dagen efter hvilket föihållande
portionspriset beräknas då mat häatas med tillägg i
detta fall nf 2 sk 8 rst Bko om dagen till ersättning
för besvär och förlust vid utportionetingen varande nö
digt att duktyg couvert och för mathämtning behöflfge
kärl medhafvas För åtföljande betjening likasom Re
sande lemnas äfven spisning och ram mot billig betal
ning hvarförutan häst-foder blir att tillgå mot ortens
gångbara priser Bad-inrättningen ny och högst beqväm
erbjuder alia slags både enkla och sammansatta bad
till lindrigt pris Billarden i godt skick äfvensom 2 :ne
Wuraiar äro alltid tillgänglige Alla reqvisitioner göras
hos Hr C M Torin i Skara före BraniMKtéTmiiSens b
jan och derefter på Brunn *-Kontoret Hälaovattnets verk
samhet i digestions-organernes lidanden A ?tbriMska och
Rheumatiska sjukdomar Scrophulösa ocb andra Cacbek
tiska sjukdomsfor ?rer Msskpiågor Hrevnorrhojdsl och
andra sf .ockn 'ngar och infareter i nnderltfveJs kärl Nerv
systemets svagheter m m är af måMriga erfarenheten
nog vitsordad att icke behöfva vidare lofordande
Jon Ax HUSS
Prov
-Läkare och Brunns-Intendent
Ångfartyget Frederik Yl
K
y
Kspteti Hess afgar
Från Köperhamn till Travesiiinde pä *6 å 18 timmar
hvarje Måndags e m kl 3
Från Travemiinde till Köpenhamn hvarje Tisdags afton
kl G
Från Köpenhamn till Kiel på 19 å 21 timmar hvarje
Thorsdags e m kl 4
Från Kiel ttli Köpenhamn hvarje Lördags afton kl 7
Priset pr person i 4 :sta Kajutan c :a Sv Bto Rdr 17 1-2
Do d :o 8 :dra d :o » » » » 10 1-4
Kn timma efter ankomsten till Kiel hvarje Fredags
tpsiddag afgår en Kgl Diligence på ^0 timmar till Ham
burg dit resande samma dag kunna anianda Diligence
frakten är 7 Rdr Sv Banko
— Från ftasnburg afgår re
gullert Ångfartyg till London Hull Newcastle Havre
DunkeTquen Amsterdam etc efc I Köpenhamn anmä
ler man sig uti Bu- *et Nr 395 »Kronprind«essegadenp u 'i
Kiel hes Or K A Chrisiiani samt uii Lubeck hoj Hr
D G Witte
Ångbätsfart
0 emellan
Stockholm Carlstad oc !i
Götheborg
Ångfartyget WERMLAND afgår härifrån Tisdagen d 2G
Maj kl 6 f ra ti il Carlstad och derifrån Lördagen den
39 :de vid sananna lid till Götbeborg samt emottager och
aflemnar Passagerare och Frektgods vid alia under vä
gen belägna stationer — För det uppehåll af en dag s >om
förorsakas genom anlöpasdet fsf Carlstad es :hälla Vassa
gerarne nedsättning af £-5 .de i den vanliga afgiften
Bijjstterue försäljas härstädes hos Or L J Blomqvist
Storkyrkobrinken
Till Götheborg
g
Tm :s TKLFORD Kapt Vi :ax Ciaa ?ér gär
frän Steckbolm lill Göibtborg Th .rsdagea d Si M .ii kl
8 t m ceh mrdtag .r god» och passagerare Söderkö
ping Berg Motala Elrea W .n .rsborg och öfrige i lä
gen varand» plalstr ailiSpn» hvarest gods och passage
rare sflemnas och emaltagts Obttalie bref mediagao
till de Postiomor som passeras BiljeHer för passag .ra
re säljas hos L J Blomqirisi pä Ångbåiskontorel i Sior
tyrkobrinken och i Götheborg hos Bvr F et H 'G Wess
berg
— Fraktgods emotiages ombord
ångfartyget gottland
S Ö
tland
afgår alla Tisdagar kl S e m till SÖDERTELGE WE
STERVIK ocn WISBY simt .terltOKiicer Lördagsafinar
ne Biljetter säljas bos C O Strindberg >id Stadssmed
Jegatan
o
Angskonerten Eilida
g
som na undergått betydlig reparation och bilfrit försedd
med ny panna kommer *tt inoev sommar göra resetu
rer från Stockholm till NYKÖPING WE8TERVK och
CALMAR med aclöpsrde af SÖDER-TELGE DÖDER
HULTSVIK samt BORGHOLM på ölsnd Första afresan
härifrån sker Lördagen d 83 Maj il 7 f .m då farty
get på aftonen inträffar i Nyköping afg3r derifrån Sön
dagen den 24 till Westervik samt Måndagen den 25 till
Döderhultsvik och Borgholm och inträffar på aftonen l
Calmar Från Calmar återvänder fartygetThorsdagen d
28 Maj kl 6 f m inträffar samma dag vid Borgholm
och Döderhultsvik snmt pä aftonen i Westervik afgår
derifrån Fredagen d 29 il 7 f m till Nyköping samt
Lördagen den 30 derifrån til S .oclholm Fr
'n Stockholm
afgår Fartyget ånyo för lika resetur Onsdagen den 3
Juni för att inträffa l Calmar den 5 ora »ftonen Vid
alla nu uppräknade platser emottagas och allemnfi stör¬
re och mindre Fraktgods samt Passagerare för hvilka
setlnares beqvämlighet och trefnad med noggrannhet är
besörjdt Fartygets Kommissionär i Stockholm är Hand
landen E G Tjäder i hvars bo vid Riddarhustorget bil
jetter för passagerare erhållss och som i öfrigt lesicar
erforderlige upplysningar God restauration äfvensom
sängrum för Passagerare finnes ombard
ångfartyget kommendör-
KAPTEN Kapten II Ramstén afgår från Stockholm till
Jönköping Onsdagen den 20 Maj kl 6 f m samt åter
vänder från Jönköping till Stockholm Måndagen den «5 i
s m Vid så väl ned- som upp-resaa anlöpes Södertelge
Söderköping och alla vid östra kanaliinien varande statio
ner äfvensom Hjeliö egendom nära Iljo Biljetter Bäljas
hos fartygets kommissionärer Or Hamn-Kapitrnen cch
Riddaren L Adlerbjelke i Jönköping och L J Blomqvist
på Ångbåtskontoret vid Storkyrkobrinken i Stockholm
Fraktgods emottagas ombord efter serskild Taxa och bör
•vara aflemnadt kl 4 e m dagen före afresan Restau
ration finnes ombord — Resorna fortsättas lika
som föri år cå att fartyget går
från Stockholm den *20 20 och 30 „
och från Jönköping den S 15 och 25 1 YarJe mäna
ångfartyget westmanland
afgår hvarje Tisdags och Fredags morgon kl 8 till Streng
näs och Westerås samt återvänder Onsdagar och Lörda
gar vid satriwa tid Fartyget aolöper Strengnäs pä afre
san il 1-8 till i och på återresan kl 1-S till 41 f is
Biljetter för passagerare säljas i Stockholm Ii iSederikon
toret Nr 29 Lilla Nygatan i Strengnäs hos Handlanden
Rydberg och i Westerås hos Inspektor Alström Proper
Restauration finnes ombord
till upsala
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Tho ^adagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f m Biljetter säljas uti L J Warodeils Tapetmagasin
i Bergstrablska buset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos KommissionäYen betala dem ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
till upsala
afgår Ångfartyget FREJA alia Onsdagar och Fredagar il
8 f .m samt äter Thorsdagar och Lördagar s t Biljet
ter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmcdiegatan
Köpes Biljetter ombord erläggas 8 sk Bko öfver Taxan
TILL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
afgår Ångfartyget FREJA alla Måndagar kl 9 f m s ?mt
åter alla Tisdagar kl U f m Biljetter säljas hos C O
Strindberg vid Stadssmedjegatan
ångfartyget
engelbrecht
afgår från Stockholm till Örebro med däckad lastpråm
Onsdagen den 20 dennes kl
t
6 f m — Psssagerare-af
gifterne ifrån Stockholm till Örebro blifva för plats i Sa
longen 3 Rdr 12 sk Bko För Däcksplats å sjelfva far
tyget 2 Rdr 12 sk samt för plats å Pråmen 3 Rdrlösk
allt Bko För Åkdon betalas efter storleken från 4 Rdr
till 1 Rdr i8 sk Bko som är afgiften för en Schäs
Passagerare mediagas äfven till Kungsör eller Grafkro
gen emot en afg ft af 2 Rdr Banko för Salong«biljett 1
Rir Bko för Bäcksplats å sjelfva fartyget samt 32 sk
Bko för plats å Pråmen Diversehaadlanden Hr A Chri
stiansson är fartygets Kommissionär i Stockholm som
emottager och expedierar fraktgods såväl afgående sora
ankommande då anmälan derom göres uti Kalkmagasi
net vid nya ^ungholassbron hvarest fartyget emottager
och landsätter såväl Passagerare som Fraktgods Frakt
Taxan är alltid hos Kommissionären tillgänglig ocb i det
närmaste överensstämmande med den för seglande far
tyg Hr C F Hammarén är fartygets Kommissionär i
Örebro der genom dess försorg fra &tgods alltid med nog
grannhet bJjfver eraottaget och expedierndt
ÅNGFARTYGET DALARlffE
afgår hvarje Onsdag och Lördag kl 6 f .m Mr«ed lastpråm
från Stockholm till Westerås och Strömsholiai eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget COMETEN afgår i morgon Onsdag
från Stockholm til Söder-Telge ocb Norrköping
kl 6 f m och RAKETEN från Norrköping till Stock
holm samma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bergstrablska husc-t Re
stauration Bnnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .m till Söder
Telge och Norrfrcp ;ng och åter alla Tisdagar vid »amma
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells
Tapet-Magasin 1 Bergstrahlska huset Restauration fin
nas ombord i Pråm finnes alltid vid Munkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
edagar kl 7 f m ifråa Stockholm till
Strengnäs och Alboga samt återvänder aila Onsdagar och
Lördagar ki 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljette näljas
hos L J Warodell § dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekom &ienderade bref emel
lan ofyannämrde Stationer emottagas uti läste bref-lådor
ombord och lösas af emottagaren via destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN af ^år aila Onsdagar och
Lördagar kl 7 f as till Strengaäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar vid s tid
Biljetter för Passagerare sälja® uti L i Warodells Tape»
Magasini Bergstrahlska buset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY afgår alla Måodaga
ocb Thorsdagar kl 8 f m till Strengnäs ocb
Weisterås och åter alia Tisdagar och Frecagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells TapetMagasin i Bergstrahlska huset Restauration
fianes ombord
ÄftSv Ångfartyget GRIPEN afgår nästa Thorsdag den
SKsiasbSl Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Lördagen den SS Maj fel- 8 f na Biljetter
för p &ss &gerare säijas u 'i L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska buset Restauration finnes ombord
tili drottningholm
argår Åflgslupen BROTTINl ^GHOLJi »Ila Söcknedsgar
il 42 f .m återvänder il 6 e .m Biljetter säljas ombord
STOCKHOLM den 19 Maj
— Gårdagens officiella blad innehöll P .e
geiii .gens kungörelse om fördelningen al göro
inåler mellsn de nya departfnmiterna Vj anse
oss böra meddela hela detta dokumenl
(I afseende på den officiella bekräftelsen af de i
gåtd3g .bUdet omtalte af ^ked och utnäna
ningar hänvisa vi till början af denna sida
Kongl Maj .ts nådiga stadga angående för
delning af ärenderna emellan statsdepar
tewienterna Gifven Stockholms Slott den
16 Maj 1810
WI CARL JOHAN mad Guds nåle Sterpe» Nor
gei Göthes cch Vende» Konung göre voterat
e .t sedin Wi under denna dag meddelat Wår nå
diga stad rättelse å det af rikets nu församlade Stän
der jemlikt deras underdåniga skrifvelse af den 4
sistlidne Mars antagna förslå» till ändring i Ri
k 'ts grundlagar i afseende ä organisationen af
Wirt Statsråd och då enligt 6 :« g regeringsfor
men på 0 :« ankommer att gecom sersSildt ut
färd»d offentllc stadga be» 'ämma den närmare
fördelningen stsisdepartenienisrno emellan af de
dem tillhörande Ärenden Wi funnit godt i nåder
förordna att deraf följande skola tillkomma
Justiliciepartemiritct
Fr5 "r om stiftanda uppbäfvacde ändring eller
förklaring af grundlag lag till bestämmande af d»
genom föreningen emellan Sverge ech Norge upp
komna konstitutionella förhållanden allasän civil-
kriminal
kirko- och sjölag Riddarhusordning
ansvarighetslag för Statsrådets ledamöter och Wäre
rådgifvate i kommandona
äfvensom för Rlketa
Ständers Fullmäktige i Banken och Riksgäldtkoa
toret samt iagar och författningar soat uugj lego
aftal emellan husbönder och tjänstehjon pass eller
öfriga till säkerhetspolisen hörande ämnen
Handläggning af trjekfrihetsärenden enligt hvad
trjckfrihetsförordnlogen därom förmå *-
Frågor om medborgarerätt legd nåd i brottmål
samt andra dispenser och tiliåtelter hvilka efter
sllmänca lagen eiler di 'hörand» författningar på
Wårt nådiga afgörande i Statsrådet bero
Inseende öfver lagskipaingen och den dertill hö
rande ordning vid domstolar samt verkställande
myndigheter
Fångvårdsaresden
Sammanfattande af de berättelser som till Ri
kels Ständer nflemcas om hvad uti rikets stjidse
sig tilldragit
Ut rikes- dep ar tern ente t
Alla diplomatiska ärenden ellar sådana rom röra
förhållanden tili främmande makter
Bevakandet af svenske undersitarea angelägen
heter >å utrikes ort då ministerielt biträde dertill
kan erfordras samt frågor om rättighet för utlän
ningar att i riket inkomma
Landlförsvarsdiparti m nltl
Ärenden som röra landtlörsvareia ordnands och
vidimakthållanda samt den dervid anstälide perso
nal dispositionen öfver de till landtlö-svaret an
slagna mstlel och persedlar fastnjngarc bjjignsd
och uaderhåilande äfvensom alla undervisnings
anstalter kyrko- cch sjukvårdsangelägeRheter pen
sions- och välgörenhetsinrättningar för landtarniéen
och dertill hörande staUr
Indelnings- och roteringsverket för armeen
Fi ägor om landttruppers komnienderiug till tjenst
göring eller användande till erforderliga allmanna
arbeten
Vården ora de för landtförsvaret upplåtna bostäl
len och byggnader samt det Krönen tillkommande
inieende öfver stjekebruken gevärsfaktorierna och
kruttillverkningen
Frågor rörande telsgrafinrättningarna i riket
med undantag af de för flottans enskiha behof in
rättade
Sjöförsvarsdipartrmentet
Ärenden som röra ajoförsvarets ordnende och
vidmakthållande så väl till personal som fartyg
och öfrig materiel dispositionen öfver öe till sjö
försvaret ansiagna medel och persedlar äfvensom
undervisningsanstalter kyrko ocb sjukvårdsange
lägenheter pensions- och väl &örenhatigtirteiser för
flottans hefal ocb manskap samt därtill hörande
stater
Båismansindclningen och roteringen
Frågor om sjötruppers kommeudering och an
vändande till tjenst {Oang elier allmänna arbeten
Tårdan om boställen byggnader och inramnin
gar för sjöförsvarets behol
Lots- och båkan ;taiter äfvensom frågor om sjö
mätBingar samt skeppsmätnings- och besigtnings
ärendtn
Allmanna tillsynen öfvar rikets sjömanshus
Civildrpart merit 11
Frågor om landtbushäilniBg bergsrörelse han
del sjöfart fabriker handtverkerier och alia andra
uärijgar utom hvad beskattningen rörer äftenjom
angående bildnings- och undervisningsanstalter för
des«a näringar
Frågor som afse sjutsväiendet gästgifverier all
männa vägar broar färjor kanaler och andra kom
munikatiousamtalter med undantag af pust och
talegrafinräitn ingar
Ekonomiska ordningarna samt försäkrings- dy
keri- och bergningsårendsn äfvensom anstalter till
förekommando af amittoaamma sjukdomars infö
rande i riket
Frågor om undsättningar och låsebidrag af de
till departementet hörande fonder och aersktlta an
slag för jordbruk fabriker och andra näringar
Ärenden rörande landimäter .et eller skiftes
afvittrings- och justeringsverket hEmmansklyfning
samt afsöndring af jord eller andra lagenheter från
hemnian
Tabellverket och i allmänhet alla civila ären
den hvilka icke eniigt bestämmelserna i denna
stadga tillhöra annat departement
Finans-departementet
Jordcboksväsendet siuit fiågor om de bommen
cch lägenheter eller verk cch icrätmitgar åtföl
jande rättigheter och skyldigheter som icko inb e
grioas under någon ar tili andra departemeoter h ö
rande grenar af styrelsen
Beskattningsvasendet och i allmänhet alla frågor
om i ta tens ordinarie- sarnt tull och andra extra
ordinaiie inkomster eller bevillnin ^r af hvad slag
de vara må äfvensom allmänna förvaltningen af
statsmedlen med dertill hörande kontroller
Yårdeia och för valtningea af statens till »adre
atyreisegrenar icke upplåtna festa ocb lösa egendom
äfvensom frågor angående dees tillökande eiler dis
ponerande samt bjtea cch liqvidätioner emellan
staten och enskilde
Staisreglsringen anordnandet af de för hvarje
departements behof i riksstaten audsgna summor
äfvensom af anslagen ä första hufvudliUln samt
pensions- och indragnlDgsslate ;ne bosiridandst 1
öfrigt ar statens utgifter liqvider med Rikets Stän
ders verk och lyftning deraiädes af medel för stats
verkets räkning samt redovisnicgen på det hela af
st»tena inkomster och behållningar
Ärenden rörande mynt- och bankväsendet iane
anstaiter med undantag af oem som på civil
de
partementets handläggning ankomma samt civila
peneionsiniättningar
Eklisiaslik-departementct
Ärenden rörande kyrkoväsendet Prettembetets
uiöfning Presterskapeis och kyrkobeijeningens lö
ninjarä ti»hster och tjensteårsberäkniug »amt om
extra nådår
Stiftelser och anstalter for TCtenskaperna åil
männa uppfostran och undervisningen ined undan
tag af dem som höra till militärstaterna eller afse
näringarna äfvensom för vitterhet och sköna kon-
jJledicinalväscndet ech allmänna helsovården
Allmänna fattigvården och mild» stiftelier som
icke höra under annat departement
Frågor om Riksarchivet offentliga bibliotheker
muséer meii undantag af Kong Museum myntka
binett samt författningssamlingen
Hvarförutm till hvardera departements faandlägf-
ning höra instruktioner eller reglementarisk stac
aanden för de till departementet börando verk och
stater
Tid tillämpningen »f de sålunda om ststs-depar
tementernas arbetsfördelning meddelade sudganden
skall derjemte iakttagas att i samråd m ?d chefen
för ecklesiastik-departementet beredas frågor om

Sida 2

»tifttnde upphäfvsnde ändring ellar förklaring af
kyrkolag med chefen för civil-departementet
de
afaindlingar med främmsnde makter 10m afsa ri
kets hände och sjöfart frågor om lots- och bik
anslaiter äfvensom de angående tullbevillningen
och postvätendet förekommande eller dermed ge
menskap egande frågor samt med chefen för fi
nans-departementet beitämaasdet af afgifter för
brär .vinsbrännlogen afvittringsärenden samt frå
gor om hemman och lägenheter åtföljande aådana
rättigheter och skyldigheter som inbegripas under
någon af de till andre departementer hörande gre
nar sf styreilen
Till följd af den siiunda för de särskilda depar
tementen faititäUda arbetsfördelning och då i 2it §
Regeringsformen blifvit stadgadt «att hvarje de
partementschef skaii föredraga och expediera alla
ärendes rörande befordringar förordnanden tjenst
ledighet och afsked till och ifrån embeten «ch ijen
ater vid de verk och stater som under departe
mentet höra ,» hafva vi godtfunnit bestämma att i
detta Hänseende må utom underlydande expedition
anses böra till
Justilie-departemcntet Högsta Domstolen Nedre
Justitie-ievislomn Justititie revisions- och Gene
ral-tuditörs -äijjeditioneraa JiiätUio-kenshirn och
dess <xpediti .»n Hofrätterne Ktigshofraiten Kan
ilirätten Slottsrätterna Sjöförsäfcrings-öfverrättsn
alla iliinäana underdomstslar uti städerna och på
landet Poliskammare utom Stockholm samt sty
relsen öfver fängelser och arbetsinrättningar i ri
ket roed derunder lydande tjenstemän
Utrikes departementet Yåra beskickningar till ut
ländsk regeringar handelsagenter och Kcngl
transistorer
Landt fursvars-Departementet alla till Arméen
och Lsndtforsvaret hörande Stater Regementer och
Korps KrigsKollegium KrigiAkademien Artil
leriLäroverket Krig»vetenskapiA .k *demien samt
öfriga militära bildnings- och undervisnings-amtal
ter Koinmittéen för Saitpeter-ärnnderna Invalid
Inrättningen och alla till landtförsvaret hörande
milda stiftelser
Sjöförsvars-Dcpartcmsnlet alla till Flottan hö
rande Stater och Korpser
Civil Departementet BergsKollegium med Bergs
lags-statarna KommersKollagium Överståthålla
ren och Landihöfdingarne samt de tiil Öfverståt
hillareEaabetet och Länsstyrelserna hörande Em
bets- och Tjenstamän GeneralLandtmäteriKontorat
med Landtmäteri- och Juitarare-staterna Stuteri
Öfverstyrelsen med deruadcr lydande inrättningar
Karaatäns-Kammissionan Styrelser för Kanal-
Slussverks- Himt- och Väg-anläggningar Konvoj
Kommisiariatat Kommissionen öfvar Tabellverket
Städernas Tjenstemän som icke innehafva Domare
befattniagar LandtbruksAkademlen samt andra
bildnings
undervisnings- och uppmuntrings-an
stalter för Näringarna och FörsäkringsBolag
Finans-Departementet KammavKollegium Stats
Kcntoret jemte M .nt- och KontrallYerken samt
CharlxSigillstsKontoret KammarRätten Post
Verket TulIVerket ÖrverlntendentsEmbetet För-
vaitniPgenaf Civilstatens Piniionelnrättning Num-
merLotteri-inrättcingen Skogsinstitutet Skogs-
o«h Jägeristat samt EkepIanteringsStyrelsen
Eckl
-siastik- Departementet ErkeBiskopan Bi
skopar och öfrige tiil KlereclStaten hörande Em-
bets- och Tjenstemän utom vid Arméen och Flot
tan Universitets
Gymnasii- och SkolStaterna
RiksAtcbivet Kongl Bibliotheket RlkiHeraldi
kui SundbeisKolleglum med Läsa eStaiea utom
de vid Arméan och Flottan anstä Ide Läkare Ca
rolinska Institutet och Veterioärlarättningarne S3
raphimerOrdensGillet Lazar«ttaDi '-ektionen Hos
pitaler Sjukhus och andra välgörande stiftelser
Akademier och andra sesskilda stiftelser för Ve
tenskaper Vitterhet och sköna Konster msd un
dantag af Kongl Muteum med deitill hörande ga
lerier och i allrnäubet all undervisnings anstal
ter utom dem som höra tiil Militärstaterna eller
afse
Niriogarne
Då likväl viss» ti l ofvariuppräkntde Ve ~k och
Stater hörande Tjetsster såsom do EckUsiastika
och Juridiskt» vid Militärstaterna Uppböidstjenster
vid Landtstatcrna o s v äro af den beskaffen
het att Chef för annat Dspirtement än det hvar
under Verket eller Staten na upptagiis äger vaka
deröfver att serskilda befordringsgrunder som för
eigon till Departementet i allmänhet hö ^asde Tjän
stemannaklass äro gällande varda vid tillsättandet
af tjecsterna tillämpade sä skall samme Chefs ytt
rande alltid före tillsättningen inhemtas
I öfrigt och enär åtskilliga Embetsverk i följd
af deras nuvarsi .de organisation och gällande In
struktioner hafva att handlägga ärenden hvaraf
enligt bestämmelserna i denna Stadga viisa till
höra ett andra ett annat Departements behandling
hafve Wi godtfunnit förklara att dessa Embets
verk änskönt i ofvansagde hänseanden under ser
ikiidt Departement upptagna må än vidare äfven
med annat Departement uti dsrtill hörande ären
den sig meddela och efter enahanda grund gifva
besvärshänvisningar för fullföljande af afajorda mål
intill dess en sådan reglering af EmbetsVerken kan
komma till verkställighet som med StatsRådets för
ändrade organisation och arbetsfördelning må fin
nas närmare förenlig
Det aile som vederbör hafve sig hörsamligen att
efterrätt» Till yttermera visso hafve Wi detta
med Egen hand undevskrifvit och med "Wårt Kongl
Sigill bekräfta låtit Stockholms Slett den 16 Maj
1840
— Den SO ^innevarande månad lära följande
kommenderingar till fästningsbyggnader komma
att inställas från Småland och Östergöthland
Till Carlsten CO man till Waxholmen 80 man
och till Rindö 80 man
— En korrespondent från Wexjö tillskrifver
oss följande
«Ett nytt försök kommer under innevarande
års möte med Kronobergs regemente alt göras
för truppernas logerande Regeringen som län
ge vant betänkt på barackers uppförande af
trä i stället för tält för truppers kampering
men mast hittills afstå derifrån bar nemligen
antagit ett förslag af chefen för Kronobergs re
gemente GeneralAdjutanten Friherre Carl Wre
de att begagna halmhyttor i stället för tält af
väf En sådan bytta till form och storlek lik
nande ett rundt tält lärer år 1836 uppförts
på Ladugårdsgärdet af bemälde regementschef
och beskrifningen derpå infördes sedermera i
Vetenskapsakademiens tidskrift för att tjena till
modell för sådana soldatboriingar framdeles
Till utrönande ai dessa halmhyttors varaktighet
hvilken beräknas till 20 år och af deras före
träde i öfrigt framför tält skola nu till Krono
bergs regementes instundande möte på Krono
bergs hed uppföras 64 sådana balmhyttor utgö
rande det antal som för hela regementets kam
pering är behöfligt vakt- och sjukhyttor inbe
räknade Kostnaden derför lärer uppgå till
1408 Rdr Kostnaden för en halmbytta beräk
nas nemligen till 22 Riksdaler då deremot ett
tält af väf beräknadt att med reparationer hål
las brukbart i 16 högst 20 år kostar ungefär
ligen 60 Rdr D«t inrymmer då 25 mac .»
rik
för
tyc
blo
nin
int
tär
och
gra
ten
kan
A
tar
sjel
egn
ani
— En anmärkningsvätd omständighet inom
det offentliga lifvet i vårt land är de konstitu
tionella begreppens tröga utveckling Den är
anmärkningsvätd men visst icke förunderlig
ty orsakerna dertill ligga i öppen dag Fördel
ningen i fyra stål d är redan ett nästan oöfver
stigligt hinder mot nämnde utveckling den in
skränker riksdagsmannens verksamhet upptager
den ofia i beräkning för ständsfötdelarnas be
vakande och utvidgande och inom denna krets
är gemenligen hvarje representant äfven den
nykomne temligen hemmastadd uppkommer
blott fråga om slåndsprivilegier så finner man
hvar och en på sin plats väl underkunnig i
både anfall och försvar Mången af dem som
ang
Ing
flu
nåd
för
De
stö
fög
rad
mo
väl
jbevistat våra riksdagar har också aldrig gått
utom denna krets En annan orsak täflande med
förra och i förening med den alldeles o
öfvervinnelig är dat långa afståndet mellan
rik ^dagame Den tillfälliga beröring medbor-
tionerligt stora och
'statsformen stridande
niDgen är slutligen ett oberäkneligt stort binder
garen hvart femte eller sjette år får med det 1
offentliga lifvet tjei ar icke stort att hos honom
bilda och utveckla de konstitutionella begrep
pen synnerligast som denna beröring per me
dium ej träffar honom mer än högst två gån
ger Vidare har den prekautionen att hvarje
ståud blifvit ställdt under en af regeringen ut
nämiid monitor eller talu ,an icke mycket bi
dragit att böja representanternas insigter och 0 :s
derpå grundade anspråk Styrelsens opropor
mot den representativa
makt och andel i lagstift
na
end
i u
att
par
A
af r
ter
sku
häl
gen
sla
ans
ula
allm
ver
Vid
»kr
ma
vid
tra
buf
Ko
der
ler
Stä
och
äga
båd
uta
der
mot en fri verksamhet hos representationen
Bior
*akerna som ur de nu närm .de eller andra
tillfälliga förhållanden uppkomma äro oberäk
neliga
Symptomerna af denna tröga utveckling eller
obekantskapen med det konstitutionella stats
skicket röja sig så ofta att man merendels
nödgas lita dem passtra utan anmärkning Så
lunda har man ännu vid innevarande riksdag
icke kommit längre i konstitulionelt vetande
än att de af regeringen tillsatte monilörer till
trott sig vägra att låta utskottens betänkande
komma till afgörande i stånden Blotta gehöret
säger redan att det ej kunnat vara grundlag
stiftarens mening att en enda af regeringen
utan afseende på ståndets bifall tillförordnad
person skulle äga magt öfver en af Ständernas
talrikaste afdelningar ända derhän att det be
tänkande denna afdelning på Ständernas anmo
dan författat icke utan bemälde persons bifall
finge komma under Ständernas pröfning eller
rättare sagdt icke finge afgöras på annat sätt
än denna person föreskrefve icke dess mindre
och oaktadt grundlagen i en särskild § ut
tryckligen stadgar huru med betänkanden för
hållas skall hafva ståndens talmän vid inneva
rande riksdag tillagt sig den här omförmälda magt
och tre stånd låtit sig dermed nöja
Men det är ett annat och icke mindre märk
värdigt bevis på de konstitutionella begreppens
inskränkthet vi här med anledning af det som
nyligen passerat vilja påpeka och detta är en
viss fraktions yrkande att Ständerna ej skulle
vara befogade att yttra sina opinioner angående
arméns organisation eller i allmänhet ined för
svarssystemet Denna fördom har varit allmän
nare än man tror mången devuerad represen
tant har läst sin grundlag så att han af R F s
14 § «Öfver Rikets krigsmagt till lands och
sjös äger Konungen Högsta Befälet ,» dragit den
slutsats att Konungen ägde enväldigt besluta öf
ver försvarsverkets organisation och ganska
många tro än i dag att ordet »kommandomål»
som börjar påföljande § innefattar allt hvad
till försvarsverket hör
Om denna fördom än uppkommit genom oför
måga att läsa grundlagen har den likväl blifvit
understödd af tillfälliga förhållanden Det verk
sammaste bland dessa har utan tvifvel varit den
omständigheten att fältherre-talangen hos vår
nu regerande Konung var den egenskap vid hvil
ken nationen till en början fästade sina största för
hoppningar Med denna åsigt kände man sig
både villig och förbunden att åt fältherren oin
skränkt öfverlemna allt hvad till försvarsverket
hörde så mycket heldre som denna öfverlåtel
se befriade lrån det för mången så mödosamma
besväret att sjelf tänka Från en sådan före
ställning torde man kunna härleda en viss he
dervärd representants yttrande under 1828 års
nys
bef
Ä
nys
lig
sed
rätt
lig
»för
efte
54
dess
gen
Men
såso
befa
ben
kom
ken
upp
rask
veli
Den
börj
han
nu
fem
och
för
pub
med
tillf
skal
fara
liflig
den
min
terl
gen
håll
serd
Aug
hvar
dan
vid
är
Gre
tens
oss
dere
ståe
hvar
med
befin
den
slag
legio
igen
Till
Se
Kan
f
f
s
i
l
l
t
riksdag »det är så 'styggt att de vilja tala om
försvarsverket då de veta att Konungen icke
tycker om det .« Han försäkrade också att
blott man kunde vinna någon lindring i rust
ning och »roteringcc så hade han för sin del
intet emot lustlägren och »grannlåterna« (mili
tärlyxen hvilket allt Konungen bättre förstod
och som i alla fall icke träffade bondeståndet
— att en del af bevillningen stryker med till
grannlåterna låg »tom den goda representan
tens
förmåga att sammanbinda orsaker och ver
kan
Att man nu kommit till ett något vidsträck
tare begrepp om representantens skyldighet att
sjelf så långt hans förmåga sträcker sig äfven
egna sin omtanka åt den vigtiga samhälls-
af de
animerade diskussionerna om tredje hufvudtiteln
angelägenheten försvarsverket synes bäst
Ingen fraktion försummar sin rättighet att in-
fluera på besluten angående denna titel skil-
nåden är blott att de devuerade alltid votera
för anslag då de andra stundom votera emot
6
De forre söka icke mindre an de sednare att
stödja sina vota på skäl och skulle finna sig
föga smickrade af den föreställningen att de vote-
rade af purt devuemang De begära blott att
r „
motsidan ville hafva den ärligheten att jern-
väl af devuemang inneballa med sina skål och si
1
0 :s
na vota och då undfaller dem lätt det påstå
endet att ständerna äro obefogade att inlåta sig
i undersökningar rörande försvarsverket och
att detta helt och hållet tillhör regeringens de
partement
Att detta är falskt ligger redan i begreppet
af representativ styrelse msd detta begrepp lå
ter nemligen icke förena sig att folkets ombud
skulle göra sig till voterings- eller jamachiner
så snart frågan rörde en viss högst vigtig sam
hällets angelägenhet Dernäst kommer i ordnin
gen att ständerna allena skola bestämma an
slagen till armén och hvad ej mindre är dessa
anslags fördelning och detta skulle de utföra
ulan att ingå i undersökning af försvarsverket i
allmänhet — försvarssystemet — eller försvars
verket i synnerhet — systemets organisation I
Vidare förekommer R F s 80 § som säger
»krigsmakten till häst och fot så väl som båts
manshållet af rotering och indelning förblifrer
vid de med landet och städerne upprättade kon
trakter och indelningsverk hvilka till deras
bufvtjdgrunder skola orubbade vara intill dess
Konung och R St :r finna nödigt någon ändring
deruti samfälldt att göra kunnande ingen ny el
ler tillökad rotering utan genom Konungs och
Ständers sammanstämmande beslut tillkomma ,«
och hvilken § tydligen ålägger Ständerna attj
äga och använda kunskap om försvarsverket
både i dess allmänhet och i des» detaljer
utan hvilken kunskap och dess användning
derna omöjligen kunna fatta beslut i de
för-
Stän-1
mål
nyssnämnde § till deras pröfning och beslut an-
befaller
Ändtligen ser man vid jämförelsen emellan
nyssnämnde 80 § R F och den 89 samt R
54 § dels att den förra är en uttryck-
lig inskränkning t .f den åt Konungen genom den
sednare förlänade rätt att organisera allmänna in- j
rättningar dels ock att Ständerna äga fullkorn-
lig rätt att angående försvarsverket ej allenast
»för sin del besluta» åtskilliga förändringar
efter 80 R F utan äfven att i enligbe .t med
54 § R O öfverlägga om försvarsverket i hela
dess vidd och om så ncdigt finnes för Konun- j
gen framlägga planen till ett helt försvarssystem i
Men allt hvad grundlagen åt Ständerna om än
såsom en blott tillåtelse uppdragit det är en
befallning i moralisk mening j
—me— j
— Dagens annonsblad underrätta oss om det i
benefice-spektakel som i dsg åtta dagar till
kommer att gifvas för enkefru Sällström hvil
ken sjelf för förslå gången efter sex år dervid
uppträder i den lilla roliga komedien aOfver
raskningen» i hvilken Hrr Hjortsberg och Se
velin för denna gång återtagit sina gamla roler
Denna recett är egentligen den som redan i
början af året bordt tillfalla Hr Sällström om
han hunnit upplefva denna tid Han behöfver
nu mera icke någon jordisk gåfva men hans
fem små barn och dera moder bebölva den
och vi tro ingen uppmaning erfordras till en
för sin välgörenhet och sitt dellagande så känd
publik som den Stockholmska Hon belönade
med sin frikostighet och sitt bifall vid hvarje
tillfälle den lefvande artisten den hädangångne
skall kanhända — ifall menskliga känslor fort
fara på andra sidan grafven — erfara en ännu
lifligare rörelse af glädje och erkänsla öfver
den gärd ädelmodet och saknaden gifva hans
minne då de egna den åt det käraste han ef
terlemrat på jorden
— Svenska Minerva synes att döma af da
gens nummer ännu forlfara i den planen att
hålla sig mycket styf emot den nya miiiisteien
serdeles mot Grefve Posse Såsom exempel
må nämnas att hon anför i öfversättning ur
Augsburgertidcingen ett bref från Stockholm
hvari det bland annat r ,ämnes att Minerva re
dan varnar för Grefve Posses omnipotens Här
vid fogar nu Minerva sjelf följande not »Detta
är väl mindre rätt uppfattadt Hvarken för
Grefve Posse eller någon hans möjliga omnipo
tens hysa vi någon fruktan helst vi föreställa
oss att hans tid icke kan blifva lång men
deremot befara vi allt af den bakom honom
stående makt som skjutit honom fram och
hvars första enfant perdu han är» Hvad man
med visshet kan inse häraf det är att Minerva
befinner sig vid ganska dåligt lynne Liksom
den Romerske kejsaren efter ett förloradt fält
slag i förtviflan ropade Gif mig igen mina
legioner så tycks hon vilja ropa «Gif mig
igen mina middagar !»
j
k
K
k
f
o
r
r
R
M
g
d
a
li
k
o
och beslutat att af köpeskillingen göra utdelning
pä Götha kanal aktier di dessa medel dock ostri
digt i första rummet eller näst efter d® gamla in
teckningarne borde användas till inlösande af bo
lagets åren 1823 och 1837 utfärdade obUgetioaer
för lån till verkstadens fullbordande och drifvande
hvilket anspråk ytterligare rättvisas af Kanaldirek
tionens i dessa obligationer uttryckta förbindels
att vaka öfver det deras innehafveres rätt och sä
kerhet «j skall af sdenare til komne fordringsägare
förnärmas hvaremot dst varit innehafvsrne förbju
det att sjelf deras säkerhet förese — Med synbar
förgätenhet häraf lärer Direktionen dock under s !st
föiflutne år utan ens Kanalboiageta veuksp ech
tillståad hafva lemnat andra fordringsägare intek
ning 1 verkstaden m ro för Rdr 80 ,000 och i dess
förlager för 45 ,000 samt vid häremot f amstsll
de protester under nyss paaserade bolagsstämma
afspisat innehafvarne af ofvsnnämnde obligationer
1 met 'ö ^ie ora Eöi !u 'S uppgöring nudslst regleran
i de af en säker årlig amortusemect men i stäUst
1 -
att tillvägabringa något sådant på «U tillfredsstäl
J Unde sätt har Direktionen nyligen förelagt bola
get och detta antagit ett så orimligt förslag som
t '® lonehafvarna af båda de nämnde årensob-
»««j !oner » "o åtnöja att ur v .rk .tadtn» köpe
skilling endast fa en tiondedel af deras roidran kon-
tant betald men för de öfriga 9 /10 delar nja obli
gationer löpande med 5 proc ränta och ställde
t >å amorterande under en sid af ej mindre än 5»
®r 'c ^® begynnande förr än G år efter det inneva
randa samt i öfrigt af det vässntligt säesra Inne-
h än de nu ägands obligationer att ej alleosit
än de nu ägands
den säkerbat för denn fordran som verkstaden
och dess förlager hittills utgjort är försvusntn
utan äfven att Direktionen aj för dem fortsätter
sitt uti de förre uttrycku ansvarande att obllga
tionsinnehafraras rätt icke skall fö närmas af an
dra bolagets kreditorer men vä förbudet för deta
sjalfva att sin egen «äk«rhet förese bvarföruian
Direktionen ej vill vidkännas den ovilkorllga för
bindelsen uti obligationerne af 1837 att deras in
lösande skall ske med minst del i seedar bör
jande med lägsta och »lutande med högsta vslörcn
Di dock väl ingen ianshafrsre af Götha kanal
bolags obligationer rsed någon ostsnka f <r egen
säkerhet lärer hålla till godo en sä egenmäktig
behandling från Götha Kanalbolag ellxr dai» Di
rektions sida utaa fast heldrt af det na passerade
blifvit öftertygad att det är hög tid för an hvar
att söka rjtlf göra sin rätt i laglig Tig gällande
ti hemställes om icke härvarande innehafvare af
Götha Kanalbolags »bligationer af 18S8 cc 1837
skulle vilja sammanträda å Börskällaren Tisdagau
den SC deines kl B e m atl öfvercaskomsia oa
da åtgärder som för samfälld räkning blifva nöd
vändige att vidtaga till vinnanda af kontant liqvid
för dessa obligationer dim Götha E«aalbolag ef
ter verkstadeas försäljning än »era sysses komma
äga rätt att hafva utelöpande
LITTERATUR
Professorn »ch hans Skyddslingar
Roman i 2 delar af
Fru F
a attj
verket
Delta nya originalarbete af författarinnan till
»Waldemar Klein» uGustaf Lindorm» och «l >e
för- presentanten» utgör de försts volymerna af in
Stän-1 nevarande års samling af det Thomsonska Ka
mål binetsbibliotheket Fru F har redan genom
ut an- sina föregående romaner gjort sig ett vackert
namn bland våra moderna författare och en ny
mellan produkt frän detta båll är alltid iriom dagens
mt R litteratur en företeelse som förtjenar t gas i
ryck- litet närmare skärskådande
m den Såsom titeln gifver vid banden handlar bo-
na in- j ken om en professor hans r amn är Ling
korn- Det är likväl irgalunda den vidtberömda gytn
enast nastikern ledamoten af Svenska akademien
ringar Denne professor Ling är icke precist romanens
t med hjelte men han är dess försyn en försyn i stic
hela ksd röd och hvit nattmössa en lång grå och
onun- j dunig rock fötterna insvepta i flanell för ålder
stem i domsskröplighet en gammal örn i hvars vin
m än g3rs skugga de olfka paren a den yngre kullen
är en gruppera sig cch den späda kärleken finner hägn
j ach en fristad för olyckan Professor Ling är
j j flera afseenden en gansia ovanlig professor
m det i oaktadt all sin lärdom är han på intet vis i ,å-
gon misantropisk tvär och butter nalur utan
r till
hvil
ervid
fver
Se
roler
dan i
om
öfver
hans
den
ll en
känd
önade
varje
ngne
fort
ännu
öfver
hans
n ef
f da
n att
eien
mpel
ng ur
holm
a re
Här
Detta
n för
nipo
ställa
men
nom
och
man
erva
ksom
fält
mina
mig
de
pro
837
ttha
stad
tvertom en menniskoälskande och välgörande
själ och dertill — hvad som sällan är fallet
med vetenskapens och vishetens trotjenare
en rätt välbehållen gubbe en man på sina tun
nor guld jag vet nu icke om han skrapat hop
dem på kollegier eller förtjenat dem på sina
«opera omnia» eller rent af vunnit dem på
Hamburgerlotteriet Hans (iskyddslingar» ulgö
ras af en ung kapten Ling hans brorsson en
temligen lättsinnig herre som spelar bort hvad
söta farbror tid efter annan alltid med de be
vekligaste moraler stoppar i hans plånbok ich
i dag har den fästmön i morgon en annan vi
dare en ung kandidat Frans Mannerstedt som
deremot är fullkomliga motsatsen härtill en
fattig och arbetsam yngling sjelfva dygden cch
hedern — denne är i hemlighet kär i en tred
je «s kyddsling» mamsell Rosa Widen dotter till
ett högst förnämt kommersråd cch förlofvad
mot siu böjelse med Kapten Ling — hvartill
slutligen kommer en fröken Hi !da Borgensköld
dotter till en professorns halfbror och före Ro
sa kaptenens tillämpade brud Det är d ^n ic
ke så alldeles lätta stker» att till trots af en
mängd intrasslade och ogina omständigheter be
reda dessa personers lycka och trygga deras
framtida cde som %är ädle professor gjort till
ett uteslutande problem för sin lefnads afton
Han har också den tillfredsställelsen att full
komligt lyckas i sino aktningsvärda bemödanden
Kommerserådet Widen gör helt oförmodsdt kon
kurs kapten Ling som brutit med sin förra
fästmö och friat till Rosa endast i förhoppning
om en ansenlig hemgift välkommen till regle
rande af hans skrala affärer finner ingen svå
righet vid att nu slå upp äfven detta parti
Rosa som redan långt förut i tysthet besvarat
Marmerstedts böjelse urderhåller med honom
genom gubben Ling en intressant brefvexling
der han ligger vid akedemien och understödd
af professorn tar sin grad och ser honom ät di
ligen efter jag tror ett par års förlopp åter
komma som välbeställd rektor i staden B
och ordentligt fria till henne hos kommerserå
det som under de mindre lysande omständig
heter hvari han för närvarande befinner sig af
bjertat gerna bifaller ett parti till hvilket han
i sin förra storhets dagar aldrig skulle beqvämt
sig Hilda Borgensköld kommer på landet upp-
CARL JOHAN
01 1m Fdhrwus .»
— I sammanhang med den nya organisatio
nen af regeringsdepartementerna lärer Storami
ralseiubetet innan kort komma ati upplösas
— Den uye Lardshöfdingen i Calmare Herr
Nerman läri ^r de sisla dagarne i denna månad
komma att resa ned till sin distinationsorl I
medlertid skall Hr Landshöfdingen ännu alla
dagar fortfara att likasom tillförene besöka H
M Konungen hvars förtroende han således fort
farande åtnjuter
— Till de vid Fabrikör Dillströms fabrik an
ställde och du arbete saknande personer har
H M Konungen efter berättelse af egna medel
anslagit ett understöd och en serskild person
skall hafva förärat dem 50 lisp bröd
— I följd af Klädeskramhandlaren Sprin
chorns konkurs lära bland annat åtskilliga be
kymmer uppstått för en af honom åtagen be
tydligare leverans till arméen af omkring 38 ,000
alnar kläde enligt flere kontrakter med serskil
da löftesmän Denna betydliga leverans skulle
vara fullgjord till den 1 i denna månad till
hvilken tid likväl endast omkring en fjerdedel
deraf lärer blifvit levererad till förrådet Nå
gra förluster lära dock ej vara alt befara för
kronan emedan det bri-tande sannolikt inom
kort tid fullgöras af löftesmännen af hvilka de
fleste äro fabrikanter ehuru betydliga förskot
ter lära vara lemcade och omkring 30 ,000 Rdr
deraf ännu oredovista Huruvida löftesmännen
komma lika skadeslöst från saken blir troligen
en annan fråga
(Insände
(Isän
Till innehafvare af Götha Kanalbolags 5 pro
cent obligationer af åren 1828 och 1837
Sedan det nu med vissbet är kindt att Gttha
Kanal bol»g Direktion fOriilt Motala verkstad

Sida 3

åt Småland och får till tillbedjare en byggl
vice pastor ett ideal för landtprester belefvad
»om eu kunglig hofpredikant virtuos på flöjt dter
till ytterst lycklig fiskare och skytt och hon
glömmer omsider såsom pastorsfru den sorg
hennes kusin kaptenens trolöshet beredt henne
bemälde kapten sjelf blir på slutet en helt för
ändrad menniska sedan professorn för hundrade
gången betalt hans skulder och gifvit honom
tillgift gör en utländsk resa kommer hem som
stadig karl och väljer sig till maka denna gång
utan alla biaisigter och nycker en vacker kron
fogde-dotter Carolina Ahlmark Alla tre pa
ren vigas högtidligt på samma dag midsom
maraftonen uti professor Lings salong dit den
döende gubben inbäres för att gifva dem sin
sista välsignelse
Den hufvudsakliga anmärkning som mot den
na roman vore att göra är den att förf här
på sätt och vis gifvit oss trenne berättelser i
stället för en och delat intresset på tre olika
partier i stället för att samla det i en enda
brännpunkt Rosa Widen och Frans Manner
atedt äro måhända att anse för de personager
dem förf velat framställa i det bjertaste ljuset
de taga också verkligen vårt intresse i anspråk
såväl genom sina öden som sin karakter Ko
sa är en älskvärd finkänslig huld varelse som
intager oss från första ögonblicket ocb likt
hennes namne en nyutsprungcn finhyllad och
etheriskt doftande törnros icke rusar våra sin
nen men smekar oss med ett ljuft och inner
ligt behag Mannerstedt är en förträfflig ung
man hvars anspråkslöshet hvars höga och re
na tänkesätt hvars känsliga nästan barnsligt
▼eka hjertelag i lika hög grad tillvinna sig vå
ra symphatier Men vid sidan af dessa två
visar sig den vackra Hilda Borgensköld litet
mera stolt och mindre vek än Rosa af ett me
ra raskt lifligt och skalkaktigt väsende men
icke derföre en mindre god och intagande flicka
jemte hennes vice-pastor en person som om
han icke likt Mannerstedt fängslar vår uppmärk
samhet genom några melankoliska öden genom
försikeisens och pröfningens sällsyntare dygder
likväl både som en ypperlig predikant och en
angenäm verldsman eger tillräckligt lysande
partier för att insinuera sig hos läsaren Slut
ligen ha vi vår värda kapten Ling som visser
ligen skulle pä visst sätt kunna kallas en skojare
och sjues vara alldeles oförtjent af vår upp
märksamhet men hvilken förf — den godhjer
tade själen — ändock icke helt och hållet ve
lat förhålla allt värde utan framställt mera som
handlande af ungdomslätisinnighet än afberådd
dålighet och på sistone låter muta oss genom
en vacker åi ger och en allvarsam förbättring
Hans Carolina är den af de hufvudsakliga aktö
rerne i detta drama hvars bild blifvit minst
utförd hon införes först mot slutet af histori
en men tyckes vara äfven hon en lika älsklig
varelse som hon är af en intagande skönhet i
sin «bviia klädning omslutande i rika veck de i
yppiga formerna med en iångshawl af ljusblått
krusflor lätt och behagligt kastad öfver de blän
dande axlarna det glänsande svarta håret slät
kammadt ocb utan all annan prydnad än en
hvit lörnros sammanflätad med en eternell .»
Ni finner alt de olika paren sålunda presente
ra sig ungefär på samma plan och man stan
nar ve kiigen i valet och qvalet åt hvilket man
slutligen skall ge företrädet Trenne sköna da
mer med hulvudroller alla tre i en och sam
ma roman är verkligen något som vållar oss
hvad man kallar «rikdomens bryderi» och den
arma recensenten befinner sig här i en kläm
ma som ger honom en föreställning om hur
Paris lär tia svettats när han skulle döma imel
lan de tre gudinnorna lör det famösa guldäpp
lets skull Och en kapten tn pastor och en
rektor som alla äro lika hederliga och bra kar
lar minsann är icke detta mer än romaner ge
i hvardagslag
Imedlertid äro de olika grupperna icke o
skickligt sammanflätade och den gamla förträff
liga professorn är liksom en knut som hela
tiden sammanhåller i en punkt de serskilda
trådarne hur dessa än för öfrigt löpa kors och
tvärs hvar för sig Professor Ling sjelf är
lyckligt tecknad som en gammal patriark med
hvarjehanda små egenheter men i stort en
präktig man med öppet och rättfram sinne
forntida heder och en klar menniskokännedom
Måhända bar han blott samma fel som Kellgrens
Lydia att han ej finnes till
Författarinnan har i sina föregående arbeten
ådagalagt mycken talang för teckningar inom en
viss sfer af det dagliga husliga lifvet Närva
rande arbete innehåller äfvenledes många dy
lika af verklig förtjenst och som bevisa en lin
observationsförmåga och mycken fallenhet för
genremålning Hela romanen skulle till och
med icke förlora vid att anses mera som en
cyklus af serskilde genretaflor ställde i ett
visst sammanhang än såsom ett egentligt in
trig och karaktersstycke i sträng mening
Bland dessa teckningar i den intima genren
synes mig hela den lilla episoden innefattande
lifvet pä landsbygden hos löjtnant Borgensköld
Hildas far beskrifningen på hur den vackra
dottern fejar upp de gamla rummen målar
väggarn» och ordnar möbleringen hur man
dricker kaffe ut på gröngården under de lum
miga träden hur vice pastorn kommer på visit
och har med sig en nyss skjuten fogel eller en
korg med fisk den han fjelf metat hur han
slår sig ner vid bordet och får sig af den
skälmska fröken Hilda anbefallt att hjelpa till
och rensa spenat till qvällen o s v synes
mjs _ säger jag — hela denna tafla vara en
■af de mest pittoreskt cch lifligt ulförda vår
romanlitteratur inom denna art eger att er
bjuda och man träffar vid sidan deraf flera
som icke stort mindre lyckligt utmärka sig
s Se der hvarföre nan skall läsa denna lru
F *s nya roman med verkligt nöje äfven om
den icke öfverraskar genom några mera effekt
rika situationer eller fängslar genom koncen¬
trerad enhet i plananläggningen och några
mera egentligen originella karaktererl
Den klassiska fornåldcrns hjeltesagor efter
dess skalder och berättare af Gust Schwab
Öfversättning tredje delen
Då vi sista gängen anmälde detta förljenst
fulla verk denna trogna copia i miniatur af
Hellas herrliga heroiska verld voro vi sinnade
att uppskjuta vår anmälan tills den tid då he
la arbetet hlefv® utgifvet Men då vi åter fin
go läsa denna del med expositionen af verldens
största poetiska konstverk Iliadeo så trogen
så rent i antikens anda hållen då grep oss min
net al den lyckliga ungdomstiden då vi följde
den förtrollande Meoniden skaldernas far på
Xanti och Skamanders fält och åskådade hjel
tarnes strider Och vi tänkte (kanhända orätt
ifall en vederbörligt med domarens juridiska
peruk utrustad recensent ej får låta hänföra sig
af någon känsla att det vore högst ortttvist
uppskjuta med att underrätta fosterlandets ung
dom om hvad skatt och njutning och under
visning de hafva att vänta i denna fortsättning
I de föregående delarna hade Schwab att käm
pa med åtskilliga visserligen lyckligt genom
hans utmärkta talang besegrade svårigheter
Han måste uppsöka fornverldens under än i de
bevarade fragmenterna af de äldre skalderna
än i de så mycket förändrade traditionerna hos
poeter från en sednare epok och hans kritiska
förmåga togs dervid lika så mycket i anspråk
som hans estetiska framställning I denna del
åter har Schillers frajdade loftalare käft fullt
tillfälle att obthiadradt visa sin talang och
rättfärdiga sin kallelse att framlemna en trä
gen Diguerreotyp af bjelteåldrens vexlande pa
norama Utom några spridda taflor dem han
i början haft att samla ur Grekiska tragöderna
och andra skalder ända tills Grekiska flottans
ä (segling till Troja har han hufvudsakligen halt
att hålla sig och bort hålla sig till Homer
Mea här har också eidprofvat för kans förmå
ga inställt sig ty Homer i prosa är måhända
en af de svåraste uppgifter en litteratör har
att lösa Så vida vi kunna döma var Schwab
den rätte mannan dertill Alla de ädla do sto
ra dragen hos Homer som gifva bjalteåldren
sä mycket behag kar han med artistisk förmå
ga uppiattat och saknad man ej meterns och
versens välljud skulle man i hufvudsaken haf
va lätt att tro sig åter bafra skalden i händer
na Med en lätthet som hedrar renheten af
hans smak har h»n äfven lyckats uppfatta de
finare dragen af menniskokännedom dem ge
niet med sä frikostig hand sått öfver Uiaden
hvarjemte han med delikatess utlemnit allt det
som kunnat såra närvarande tidsålders smak
En kompilator af det vanliga slaget skull kan
hända vid tvisten mellan Agamemnon ccb A
chiiles ej kunnat afhålla sig ifrån det namnkun
niga »Du med ögon af hunden med hjerta a
hjorten» han skulle kanhända vid Jupiters och
Junos möte på Ida tillåtit sig ett och annat
drag det modernitetens linnet ej ursäktat
Schwabs takt har lyckligen undvikit dsssa klip
por Som om vi läste dat i originalet kunna
vi här njuta Achilles vrede Hektors och An
droEuaches afsked Priami och hans omgifniegs
rådslag och striden kring de grekiska skeppen
Grekiska fcjeltarnes råare men högre hjelte
kraft står här i en skön kontrast mot de spår
af större odling som röja sig hos Troianerna
och svårligen skall någon som läst Homer sä
ga att t ex vid skildringen af Achilles och
Hektar lika så litet som hos någon af de öf
rige herosrne ett enda drag blifvit utelemnadt
som gör bilden individuellt fullständig Vi kun
na således med skäl inbjuda den om sin bild
ning angelägna ungdomen att inträda i denna
förgård till klassikernas helgedom och lofva
dem med säkerhet både nytta cch nöje antin
gen de vilj» bagagna arbetet såsom en förbere
delse med den bekantskap de ämna göra med
Grekernas verld eller som en återhemtning af
hvad de redan lärt och äfven för dem som
nöjda med ea allmännare bildning ej ätnna
gifva sig in på den törniga lärdomsbanan må
ste dessa ijaltesagor blitva en angenäm och in
struktif lektur »ty» — säger ett af Tysklands
sniilen — »vill du o yngling veta om dina
sedliga 'krafter äro i godt helsotillstånd så pröf
va dig om du hänföres och tjusas mer af Ho
rners gudasång äa af d«n fadda moderna ro
macei .»
helhet ställts under Kongl fJngstyrelsen» disposi
tion lltt c om anilag af 600 Rdr årlig lön till
en fångpredikant i Malmö hvilken lön efter 5 ir»
tjenstgöricg skulle förökas till 1 ,200 Rdr föranled
de åter en liOigare diskussion hvarunder Hrr 11 l
singius Gråå De Marc tn fl talade för återrenisi
ocb Hrr Schartan Langenberg Hoberg m fl för
bifall till betänkandet men vid votering vann den
meningen som var för iterremiis med 11 röster
enot 19 litt d innefattande ea fiamslällaing af
den önskas att K M täcktes låta vidtaga sådana
åtgärder för omfgrmälta bestraffningars verkställan
de att den kostnad som genom den öfverklagade
fångforslingea uppkom så vidi ske kan må undvi
kas och litt e om pemionirätt för tjenitemännen
vid korrektionshusen och arbetsfäagelserna bifölloi
äfvensom de återstående punkterna af denna kuf
vudtitel
ITU eftermiddegem plenum föredrogs Statsutskot
tets betänkande M 61 9 :e hufvudtiteln (åkerbruket
handeln och näringarne Några erinringar af Hr
Halling förekommo i början i anledning af en
hänvisning till anslag på en blifvanda extra regle
ring för allmänna arbeten Hitta betänkande bi
fölls för öfrigt med undantag af 6 :e punkten om
ett anslag af 1 ,200 Rdr till en agronom på sam
ma vilkor som den aflidne Agronomen Steffens
denna summa innehaft äfvensom 9000 Rdr för
befrämjande af jordbruk och landtmannanäringar
och andra mom af 8 :e punkte» som innehåller eti
tillstyrkande att de af manufakturdiskontuieälen
anslagna 14 ,000 Rdr till Teknologiska Institutet
äfvensom de å f d Mekaniska Skolans stat utgå
ende 300 Rdr å denna titel upptagas till ett jemt
belopp af 14 ,500 Rdr mot vilkor att dels de till
Komnerskollegium ställde 7000 Rdr minskas till
6 ,760 Rdr dels att manufakturdiskontens behåll
ning hvarje år inlefrereras till Rlkigäldskontoret
hvilka begge punkter återremitterades Det pro
jekterade anslaget af 5000 Rdr öfver det förra af
samma summa alt utgå till Landtiruksinstitutct
vid Degeberg föranledde en längre diskussion
E«ot det nja anslaget talade Hrr Halling Gra
pengiesstr m fl hvaremot Hrr Chriiterson Wicrn
De Maré Geijer Wijk Schartau Elfbrintk m fl
ordade för hehöfligketen af detsamma hvllkat if
van bifölls vid votering ned 26 röster amot It
Till det i gårdagsbladet upptagna anförande 1
Teaterfrågan af Hans Eic Grefre Löwenhjelm
har Red blifvit anmedad intaga följand tillägg
som vår Referant öfverhert ibland aamaen på da
personer vid den Coagl teatern som vid tillfälla»
af Hans Exc omförmäldes
«Yld början af detta århundrade var Gustaf lll :s
'lyriska teater-personal af åldern manad och hvad
«h«de blifvit af såig-scenea om den ej alltsedan
»varit uppehållen och prydd af elever sådaaa sam
«11 :11 Wäselia och HrLiadström och sednare Fru
«Sevelin Fru Frösslind och Hrr Kinmanson cch
«af tal-scenen om dea ej fått dylik prydnad och
«vår Garrick en honom värdig omgifvelse af Fru
« *rna Åbergsson Eriksson Torsslow och Bock
«och af Hrr Åbergsson Sevelin Torsslow och Stjern
«strömT Hr GUnther är icke Theatern» elev men
«på sidane herrliga fynd kan vår teaters framtid
«icke byggas
— I sammanhang med ofranstiend får Rad Jem
väl nämna att Hr Gr löwenhjelm iasändt till Red
nedanstående upplysning i anledning af ett uttryck
som förekom i Hr Hjertås yttrande på Riddarhuset i
ofvanstående ämnen nemligen «atl Hans Exc un
der sin styrelse af den Kongl teatern icke på
sätt Hr H förmena» förmådde åstadkomma öfver
skott År 1814 hade H K H Kronprinsen betalt
äldre skulder Vid H E *c ;» afgång var kontanta
bristen endast betäckt af de materiella tillgångar
_ L ■ It a n n w .i i nn ■ AAnrl a 1« 'l infv &n irla m At å n
ne hvilka ändå i anseende till inträffade motgån
gar icke kunde till fullo realiseras .»
ner af hvilka man borde kunna hoppas
bättre bortnöter sin tid med joller
något
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— Så väl i Stockolms Dagblad Af
vid
po-
i »tockoims wagbiad som i
tonbladet har varit nämndt cm en snickare
namn Lars Andersson hvilken häktades af
iisbetjeningen och en tid suttit arresterad på an
gifvelse och misstanka att b»fva byst tjufgod
Detta mål har nu förevarit vid KämnersRätten och
Andersson har der blifvit fullkomligen frikänd
Jemte det han anhållit om införande af danna un
derrättelse i tidningen uppgifver Andersson att
anledningen till bans häktande varit endast att en
illa kind qvinsperson som af Andersson blifvit
angifven fir stöld och derom sedan lagligen öfver
tygad af hämnd och i hopp att kemtna ifrån den
na angifvelse sjslf beskyllt Andersson att vara
den sora haft del i stöldsn och oskyldigt in
vecklat kenu deri Så snsrt tillgäng blir till
protokollet blifva vi i tillfälle att närmare bekräfta
dessa omständigheter som nu lemcas utan ansva
righet å Red :s sida Imedlertid har Andersson
enligt hvad han säger ingalunda blifvit lent be
handlad under fängelsetiden och jcmväl sedermera
varit utsatt för en förföljeiso då polisbetjerne Stol
pe cch Lundgren under föregifvande att han mot
dem Tarit otidig haft den djetfhelen att derföre
reqvirtra vakt cch hotat att arrestera honom si
framt han ej till dem erlade böterna för nätende
otidighet hvilket ben också af skrämsel gjorde
och derföre erhöll ett qvitto hvilket han till päker
het för sin uppgift lemnat i Ked :s händer Polis
betjenterne lära dock sedan för denna djerfhet att
sjelfve döma cch euqvera utan hö ^re auktoritets
mellankomst et hållit en skrapa af Hr Polismästa
ren hvilket ock synes vara det minsta som kunde
träffa dem för en slik åtgärd
— Den beryktade Hesekiel Sundström en
af de för rånet hos hökaren Strandberg tilltalade
hade i går afton genombrutit muren i sin cell un
der Rådhuset i tanka att genom golfvet i närlig
gande cellen der en qvinna satt förvarad nedkom
ma i en källare Försöket upptäcktes likväl innan
öppniagen blifvit tillräckligt stor och man fann di
att Sundström till detta arbeta begagnat cfot lös
brutna handtaget i ett kopparkärl
— Undersökningen i går vid Poliskammaren
aagåande dråpet å Ringström ledde Icke till nl
goa vidare upplysning ulan målet förvistes till
vederbörlig domstol
— Ett ohyggligt uppträde tiinade i går vid
middagstiden och har i dag varit föremål för un
dersökning i poliskammaren hvarvid fö 'jande om
ständigheter kommo i dagen En skomakaregesäll
vid namn Carlsson arbetande hos »komakarea &ästa
ren Tornberg vid Falkenbergsgatan å Södermalm
hemken» i går till dennes hemvist ingick genom
verkstaden der kan stoppade hos sigen på bordet lig
gande knif och begafsig vidaregenomskärkammaren
in i mästarns rum Derpå hörd» de i verkstaden när
varande arbetarna en ordvexling mellan mästares
oeh gesällen utan att dock mer än en enda säger
sig hafva tydligt kunnat urskilja att Tornberg frå
g om Carlsson ville göra hemgång samt attd <n
sednare med ed hotat att der skulle »blifva slagt
ning af .» En utanför väntande ksmrat vill der
emot hafva hört uttryck soia skulle visa att Carls
lon bhfvit af Tornberg öfverfallen Straxt derpå
utkom Carlsson visade på verkstaden att han var
illa tirad ech rördes af den utanför huset väntande
kamreten till Hr Lakes rakstuga der det befanns att
ml nr r„„ug„ UC1 „„
haD fyri skurna och stuckna sår alla i
venstra sidan af kroppeD nämligen tvenne i lif
u )der £ 0 t och
eU yeBJtre han_
den Måstaren Tornberg oom befinnes altdelea
oskadad säjer att Carlsson inkommit och begärt
pengar tamt på mästarens vägran hotat med knif
och derföre blifvit af mästaron utkastad Ati Carls
son blifvit »årad bade mästaren icke märkt och
visste icke huru det tillkommit Som läkaren ännu
ej kunnet upplysa huruvida fara vore för Csrls
sons lif fick målet anslå till dess beeked derom
j er hålles och Tornberg tilläts imedlertid att vista»
på fri fot
RIKSDAGEN
BORGARESTÅNDET
Diskussion om hufvudtitlarne
Den 15 Maj f m
Statsutskottets betänkande X 57 om regleringen
af 6 :te hufvudtitein (fromma stiftelser l :sta punk
ten om upptsgande 42 ,000 Rdr för Wadstena krigs
nsansbusbassa och amiralitets krigsmanskassan bi
föll»
— 2 :dra >ur >kten om upplösning af invalid
inrättningen p Ulriksdal föranledde en läBgre dis
kussion dervid Hrr Lagergren Wijk Grapengies
ser ISillbtrc nätting Pydin m fl yrkade återre
mii men Hrr Schartau Geijer Bagge Brink
Langenberg Moberg Wcern ra fl telada för Utskot- j
tets åsigter Vid anställd votering bifölls äfven ut- j
låtandet i denna punkt med 22 röster essot 13 —
3 .dje puskten anslaget för fattigvården i landsor
ten och den 4 :de om en förhöjning från 8 ,090 till j
3 353 Rdr 16 rk- Mr de s k drottninghuset här i
hufvudstsden biföllos likaledes — 5 :te punkten
hvaruti Utskottet afstyrkte ett anslag af 1 ,666 32
till institutet för döfituama återremitterades en
hälligt Slutmeningen deri Utskottet tillstyrkt ett
öfriga
anslag på d«nna hufvudtitel oförändrade må
bibehållas godkändes
Utskottets beiänkasde M 58 Sjunde hufvudtiteln
med förslag till en förhöjning med 2 ,000 Rdr i an
slaget för militära och civila embels- och tjänste
mäns enkor och barn bifölls
Af betänkandet JYI 59 Åttonde hufvudtiteln l :a
punkten biföllos nästan utan disskuasion litt
med tillstyrkande af 100 ,000 Rdr förökadt anslag
för långars vård och underhåll samt litt b med
förslag till ea underdånig anhållan att K Majit
täcktes vidtaga sådana åtgärder i följd hvaraf för
valtningen af anslagen för fångväsendet i »in
REVY AF TIDNINGARNA
Det börjar mer ocb mer se ut på Norrtelje
eller Stockholms Läns Tidning som om den
tyckt att Stockholmstidningarna gjort alltför
liten aHär af dess tillvaro efter den rekommen
dation de lemnade densamma då utgiftingen
först började Genus irritabile vatum Åtmin
stone förmärkas under det bladet vill utan
tvifvel uppriktigt bekänna sig till en liberal
färg litet emellan mer och mindre tydliga ut
brott af dåligt humör emot de kolleger i huf
vudstadan hvilka det vid sådant förhållande
icke kunde vara alldeles så galet att hafva till
vänner men serdeles mot Aftonbladet så
att till och med personliga insinuationer
mot dess utgifvare funnits upptagne ur de
salarierade bladen Deremot egnar Redaktören
en öfversvinnelig beundran åt Östgötha Korres
pondenten i sista numret ända derhän att
han förklarar sig äfven i afseende på de ut
ländska nyheterna framgent «ämna meddela
ordagranna utdrag» ur den sistnämnda och
tillägger >Vi äro förvissade om att dyme
delst gifva vår tidning ett större värde än den
hittills egt .» Det är naivt I samma bladet
förekommer ett starkt puiTande af Svenska Mi
nervas talang och läsvärdhet
Orsaken hvarföre vi ej förr fästat någon upp
märksamhet vid de små stickningarna på Af
tonbladet hvarigenom Redaktionen af Länstid
ningen likasom tyckes på allt sätt vilja för
må oss att allvarligare företaga
telse är tvåfaldig Den ena
riktigt sagdt för mängden
göromål ej på länge haft tid
uppmärksamhet åt sådana
skildt tiduingsgnabb och
dess upptuk
att vi upp
af angelägnare
att egna någon
bagateller som en
den andra att vi
haft konsideration för det behof Länstidningen
ännu enligt hvad vi hört har af en materiell
uppmuntran och flere prenumeranter för att
kunna fortfarande bära sig och derföre ej velat
vidröra dess svagare punkter Det är vår öf
vertygelse att den verkligen förtjenar en sådau
uppmuntran genom många artiga och behagliga
småsaker serdeles i de bidrag Orvar Odd lem
nat ehuru den hittills förrådt mycken mattighet
och oförmåga att taga någon ledande del i de stör
re eller allvarsammare politiska och sociala frå
gorna hvilket en och annan kanske hade väntat
I det sednare fallet är den med undantog af
de bidrag vi nyss nämnt fullkomligen lik Öst
götha Korrespondenten Dena är ju också en
reformvän men knappt en enda räsonnerande
artikel öfver de vigtigare politiska frågorna har
man der sett på helftannat år cch det är ic
ke med en calembourg eller annat qvickt in
fall på två rader en gång hvar fjortonde dag
som man nu för tiden förer menskligheters sak
långt framåt I det fallet måste vi göra våra
politiska motståndare den rättvisan att åtmin
stone arbeta med händer och fötter för sin sak
då deremot en och annan af våra politiska vän-
BLAHPADE AMMEflf
f |Cosima af Georges Sand
Pl Theatre Frarfais iPsris her nyligen blifvit upp
fördt ett skådespel af dennanimnkunnigs författarin
na bvsrom läses följandei ett bref från Pari» till en
utländsk tidningsredaktion
•Efter lång väntan dag från dtg efter ett upp
skof ef nära tvenne månader hvarigenom publikens
nyfikenhet i högsta grad retades och diss tålamod
sittes på birdt prof uppfördes ändtligen den 29
April George» Sands drama Cosima på Thentre
Francais Trängseln och hettan voro odrägliga
Man kan itke göra sig någon föreställniog om huru
alla hufvudstadens notabiliteter allt hvad som bär
utmärker sig genom rang börd talang laster ri
kedem med ett ord allt utmärkt i alla vägar täflat
att skaffa sig platser till denna representation
Författarinnans rykte är så stort att begäret att
se denna hennes skapelse bade stigit till bögst
grad men det var icke blott lusten att skåda u
tan äfven helt andra intressen och passioner tom
kommo med i spslel Man kände på förhand de
kabaler intriger och den ondska som sammansvu
rit »ig emot donna pjes och jjorde gomengam sak
med den nedrigaste afundsjuka Den djarfva för
fsttarinnan som genom sina romaner väckt lika
stort misshag hos aristokratien som hos medelklas
sen »kulle vid detta tillfälle offentligen få plikta
för sina aogudaktiga och omoraliska grundsatser ;»
ty Fransyska adslo anser religionen såsom ett skydds
värn mot republikanismens hotande fasor ocb be
skyddar den för att upprätthålla sitt ancoecda och
betrygga »ina hufvuden och medelklassen ser lika
ledes sina hufvuden hotade genom Georges Sands
sntimatrimoniala läror hotade nemligen sned en
viss prydnad den en gift nationalgardist lika ger
na umbär som han önsliar sig prydd med bedcrs-
legionskor»et
Författarinnan hade ganska väl insett »in kinki
ge »tällnics och i sin pjes undvikit alU som kun
de bringa i harnesk religionens adlig» riddare cch
moralens borgerliga vapendrsgare legiiimisterne i
politik och giftermål cch kor ;fc ?n fö
- den sociala
revolutionen som i sina skrifter vågade det mest
vilda iuds på skådeplatsen föreskrifvit sig da be
skedligaste gränser och hennes närmaste afsigt var
icke ett proklamera sina grundsatser på scenen
utan att taga den i besittning Men att detta
skulle kunna lyckas henne väckte en stor fruk
tan bland visst småfolk för hvilka da antydda re
ligiöi» politiska och moraliska differenser äro full
komligt främmande och »om blott hylla de alldra
högsta bandtverksintressen Dessa äro do »S kalla
de teaterpoeterne hvilka i Frsnkrike utgöra ett
alldele» eget skrå och leka hafva någonting g«
taensamt med den egentliga litteraturen eller med
da utmärkta skriftställare öfver hvilka nationen är
stolt «Hvad viljen J här ,» — ropa defisa teater
skribenter till de stora författare som medsio pro
duktivitet vända sig åt scenen
— «b !ifven q 'ar i
eder litteratur och trängen eder icke till våra kött
grytor Aran är för eder penningarna för oss»
För eder äro de linga artiklarna som andas bsun
drae snillenas aktning den högre kritiken i«m
alldeles leka tager någon kännedom om ess itac

Sida 4

karl skälmar Eder tillhör lagern ois steken E
der poetisns rui oss cnnmpigneni (rigga dea Ti
nedsvälja i sällskap med claqmurernes anförare och
da anständigaste damer Yl äta dricka blifva ap
plåderade uthvisslade ochj glömda uador det J »lif
veo firade i <oåd» vaddarnas» revyer och huagren i
»f»»ktan «f dsa herrllgast» odödlighet .»
Huru blef nu Gaorges Saads drama emottaget
deana s
.örsta »Rriftslällarinnäs som det nja Frauk
rUe franibrsgt Var delta emottagande af
gjordt dåligt eller så der til hälften godt
Upprik
tigt taladt kan jag icka besvara dessa frågor med
bestämdt ja ellar nej ehuru jag bivistade repre
gentatioaen från början tiil slut Aktningen för
det stara namnet tillintetgjorde måhända månget
ondt förehafvande och representationen afbröts icke
genom dessa tumulter som pläga förefalla vid upp
förandet af Victor Hugos pjeser Jsg väntade det
värsta Alla författarinnans antagonister hade be
stämt möte i theatre frangais ofantliga salong som
rymmer mer än 2000 personer Teaterstyrelsen hade
ställt omkring 140 biljetter till författarinnans dis
position för att utdelas till hennes vänner men
jag tror alt genom någon qvialig nyck kommo blott
få till de rätta applåderande händerna O® en
organiserad trupp för applådissementer [clu ]ue var
alideUs icke friga den vaDliga anföraren för den
samma hade erbjudit sin tjenst man den blef icke
emottagen af dea stolta författarinnas af Lelia
De så kallade Romrarne hvilka sitta i midten af
parterren under den störa ljuskronan och applå
dera så flitigt då en pjes af Ancalot elUr >cribe
uppföres syntes denna afton icke till Ds bifalls
yttringar som dock ofta ach tillräckligt larmande
lätn höra sig hade så mycket mera värde
Öfver pjesans förtjenst öfrerhufvud vill jag icke
här fälla något omdöme Nog af författaren är
Gsorges Sand och det tryckta arbetet öfverlemnas
om ett par eiagar åt kritiken i hela Europa Det
år en fördel som de störa reputationerne njuta
att dömas af en jury som icke låtar vilseleda sig
af några litterära Eunucker hvilka låta sina hviss
lande stämmor ljuda ur en vrå på någon parterr
eller i någon jurnal
Om sjelfva spelet kan jag tyvärr icke säga an
nat än allt ondt Gtom den berömde Dorval som
icke spelade sämre men också icke bättre än van
ligt
visade alla de andra skådespelarne en afgjord
medelmåtta Författarinnan tyckes hafva förutieit
huru föga hennes arbete had» att vänta af skåde
spelarnas mimiska förmåga oaktadt alla de kon
cessioner hon gjort åt deras njckar ty i ett sam
tal med en tysk vän yttrade hon skämtsamt «Ssr
ni alla Fransmän äro född» aktörer och hvar och
en spelar sin roll i verlden mer eller mindre ly
sande men de bland mina landsmän sam hafva
minu talang för den ädla ikådespalarekonsten egna
»ig åt teatern och blifva skådespelare .»
HANDELS- o c b SJÖFARTS-UNDJSB
RATTELSER
Torg- och Hamnpriser
STOCKHOLM d 19 Ma För Spsnmäl med liten till
försel betaltes Hvete 22 i 25 Rdr Råg 15 36 ä 14
Ädr Korn 11 å 11 24 Blandsäd 9 i 9 SS och flafr
9 i 9 lt tunnan En tunaaPotales gällde i 58 2 40
a 5 Rdr Hvetemjöl 2 8 å 2 16 Rågmjöl 1 4 i 1 6
Knäckebröd 2 Rdr Spisbröd 1 24 färskt Kött 2- 40 ä
3 Rdr pandet Färskt Sssör SS 4 28 sk marken Ägg
28 1 32 sk tjoget Kycklingar 40 sk i l Rdr stycket
Såsom vanligt var god tillgäng pä färsk och lefvande Fisk
Ål 18 å KO sk Lake Abborre och Gädda S i 8 sk
Mört och Id 5 å 4 sk marken Simpor 6 i 8 sk tjoget
ocbSStrömming 40 i 12 sk valen Af Foder var tillför
seln jemn och betalies Thimotbejhö med SS i S4 sk
Hårdvallshö 16 i 18 sk Sidvallsvallshö 12 å 14 sk
Hafrehalm 10 sk och Råghalm 6 4
8 sk pundet Pri
terne äro i riksgälds
Öresunds-lista
Den 11 Maj P Falk Joha Stockholm Brasilien brä
der L Olsson Nya Pröf«et Halmstad Östersjön bräder
Den 12 O Hansson Hoppet Gölheborg Riga ballast
P P Waage Lovise Flekkefjord Stockholm siil J
Larsson Nr 10 Halmstad (jstersjön bräder P Petters
son Bernadotte Malmö Hall ärter
Den 13 J F Hjonh Freden Siockholm Mallaga brä
der E B Erlandsen Carl Johan Stockholm Medelhaf
vet bräder T Röse Nils Sundsvall Gölheborg bräder
C J Thurdin Augusts Slockholm Rio de Jaaeiro brä
der J Hjorth Flygande Fanan Stockholm Bremen jern
J A Olsson Johanna Magdalena Sliiöhamn Gölheborg
kalk 8 D Huldt Försöket Stockholm Amsterdam Jern
J H Knoll Minerva Stockholm Portugal bräder O
Olsen Alexander Malmö London korn M Arntsen
Aukathor Stockholm London bräder O Dreyer Han
tet Carlskrona Norge stäfrer N Linck Umeä Stock
holm Honfleur bräder A Gullrau Iris Stockholm
Hull ben
Den 14 O Löfgren Amor Hernösand Nordsjön brä
der J EDertsen Wilhelm Ystad Stavanger baliast D
J Wagner Thilda Stockholm Porto jern
Från den 51 till och ttied d 14 dennes hafva 137 far
tyg passerat sundet
Af trycket har åtkommit och ntlemuas lili resp jub
skribenter i Stockholm å 1 Rdr och i Landsorterna 4 1
Rdr S sk banko
KABJNETS B BLIGTHEK
Femte Samlingen
Arbetet 111 Den siste Hohenstaufrn och Hans Vän
Historisk Berättelse frin sednare hälften af 15 :de århun
dradet af T G Rådbeck 2 D
Bos DELEEN et C :o Anvisning till det
naturligaste och lättaste sättet
att inrida hästar
jemte ett Bihang huru denna anvisning bör tillämpas vid
Remontens och Rt»kty :ens tillöfniog af L Buoersdorf
Stallmästare Översättning af O W Kuylensijerna 2
Rdr 16 sk banko
Ho» FKITZE et BAGGE nyligen inkommen
h 33 sk banko
JBibliotheca ^criptorum ac
Poetarum setatis recantioris selecta
Curarit Fa T FRIEDEMANN
Vol 1
Hos FKITZE et BAGGE å 44 sk banko
Der Landprediger
von WAKEFIELD von Oliver GOLDSMITH
Mit eineai Stahlstiche
Hos undertecknad samt öfrige Musikhandlare a 2 16
banko
2 :dra och 3 :dje qvartalet
af
Lördags-Magasin för Gui
ta rr Spelare
åd
p
innehållande en vald samling af moderna och vackra
Sångstycken af såväl äldre som nyare kompositörer med
ett lätt guitarr-accompsgnement
Hvarje qvartal innehåller Öfver 50 sånger
Några fä kompletta exemplar sf alla 5 qvartalen bund
ne i ett band fianas att tillgå för 8 Rdr banko Stock
holm i Maj 1840
CAROiV et LUNDQVIST
(Regeringsgatan åt i
Fcån Stentrycket hur uUom *iit och säljas hos de flesta
Herrer Muiikhandiare sami hos undertecknad å i Rdr
banko
Vaida Sånger
vid
Forte Piano
ur Operan
LUCIE ELLER BRUDEN
från
LAMSäftKMOOR
af
Gaeiaao Donizetti
Stockholm i Maj 1340 L
.s Gust RYLANDER
Bazaren 3N«rrbro
Från Östergren-Hirschs officin har i dag utkom
mit «ch säljes i Musikhandeln å 1 Rdr banko
Valda Stycken
Lucie eller Bruden från Lam
merruoor
POMZSTTI
för Pianoforte med utsatt fingcrnätlniag
af C CZERNY
Nyss bar utkommit och säljes hos A BOSHIES å 1
Rdr banlro
Souvenir de M :rae BISHOP
Biogrtpbie Franctlss
et
P o r t r a i t lubogrsiphié p M :r Cardon
Nyrcpareraae t >TEiNHLSE <jrENDOMEN M 1 Tid
„ I Störa Badslugugilftn å Norrmalm i 8 :t Cl»
sglya r ?e Fdrvainling med tillhöronde trädgård samt
en fcUaxt hredrid lig ^and« tomt hrarå finnss uppförde
StstjJljge Vegn *bus och andre byggnader af trä När
mare underrättelse om bfitalnfngSTjjkoren leasnaJ dels
stället del» af Ootibadsman«en i Riksgäldskonloret O
a« *eba som bor i huset 6 vid Lilla Badstugugttan å
Söder samt träffas henna till Älockan 10 hvarje för
middag
J ^n brand försäkrad STENHUS-EGKNDOM be
lägen i Maria Församling å fri ocb egen grund för
ut begagnad till Sockerbrak med en del eller utan i»
veaiarier Betalningarilkoren kunna för säker köpare
läEapa efter beqräaihgbet — Nänsare underrättelse fås
uti huset i Be *är *backen
Fa LANDAULETT-YAGN i fullkomligt podt
stSnd Vidare anderrättelse erhålles i huset M 9 på
Stora Trädgårdsgatan ire trappor upp då Jungfru Carin
efterfrisai
pn ny PKOME ^AD-VAGN iör 4 parsöner»
ovanligt liten äfven passande till Resvagn för ung
karlar i huset 1 på Riddarholmen då Kusken Lind
ros efterfrågas
ANMÄLDE RESANDE deri 19 Maj 1840
Måaremäsiarea Kalaalöf Calmar Nr 19 Tavaslgatan
öfrersie Heijkenskjöld Arboga Nr 8 Stora Nygatan
Handlande
Söderlind saait Bokhållarne RohlolT och Ja
cobsson Örebro Nr 3 Stadismedjegatoo Brakspstron
"Wagströsn Haddebn Nr 17 Stadssmedjegitan
Major
lind yfsxio Nr 4 Norra Smedjegatan Prosten Åstrand
S &eptuca Nr 20 vid Tysta Bränn Fabrikör -Wallberg
Halaastad källaren Freden Exped .-Kronofogdea Ring
vald Södermanland samt Trädgårdsmästare Tunander
Jönköping Nr 3 Stora Nygatan
Helsingborg Resande
Inpnsserade den 1 Sfiaj E :ske Kuriren Röbdin
— Ut
passernde den 9 D :tke Förvaltaren Sruhn d 10 Sr :sSe
löjtnant Weatleldt ocb Studerande Hammar T :sk» Han
del *betjenten Rschwegs Sr :sk3 iilacdlande B Leja med
anilj e ske Kuriren BSbdin
JHOFVUD- KURS
noterad å Stockholms Börs i dag Tisdag
loaao .1 42 Bdr 73 d d 12 Rdr ii 11 Rdr 47 sk 90
d d
Hambtrs 129 sk 67 d d 1S8 1-2 12 !t 1-4 1 12Ssk
90 t» d
Pa»i3 8
- «h 60 d d 22 7-8 sk 25 d d 23 13 24
9
sk 90 d d
1öbsck i05 3-4 sk 67 d d
Amsterdam 120 1-b sk 70 d d
Köpenhamn 67 4-2 å 67 sk 8 d d
TILL B A LO FIMB1ES
Hos FRITZE et BAGGE nyligen utkommet
Andra Häftet
af
Kongl K 1 'ig ^s-Vetenskaps-
h i
ggp
Akademiens Handliogar och Tidskrift
för år 1840
Priset för Subskrlbcnter 13 sk banko för Köpare 16
»k- banko
— De föregående häftena äro äfren att lillgä
Ho FRITZE ot BAGGE
^jömansia-Sällskapernes
Kalender
för år 1040
Tre haf ?n häraf äro utkomna Subskripticnspriset för
hela årgänge 1 Rdr 24 »k banko
Hos DELEEN et :p nyss utkommet å 32
sk banko Minnes-Til öfver Erkebiskrpen na m Serr
Bok J o
llf
Wallin af Ceijer
RULLGARDINER
målade i Landskapsstycken för S Rar baako äfren lill
högre priser hos Carl F LANDGREN
SNhJtf 6
Stora Nygatan huset Jtf 6
en trappa upp
'TRYCKT ENGELSKT PORCELLAIN äijes vid
Fabriken buset M 38 lii Mäster Samuelsgränd till
mycket nedsatta priser
Engelskt Bomullsgarn
iIblkb
g
såväl till rar ,dning somi-islag af a ;Ia nummer ablekt blekt
och färgadt af alla färger Rödt Turiiskt Garn af alla num
mer och Bomullsgarn tlil Strumpor Tambur- och andra
tvinaade Garner finnas för goda priier midt emot Prins
Carls palats vid Fredsgatan hos
H MENDELSON
FLANELL af ui£ &ä !kt finhet och till billigt
pris i Sirumpmagasinet vid Skeppsbron huset M 14
Fin Pounsch
af gammal Batavia Arrack och ett nytt bered
ningssätt som vunnit allmänt bifall försäljes
å 3 Rdr rgs pr kanna i Rdr pr boutelj och 24
»k pr halfbutelj i Brännvin ?- och Porter-Ma
gasinet i huset JYt 8 vid Lilla Nygatan
I parti af minst 12 buteljer lamnas den
till 44 ,sk
1
Fm Batavia Arrack ä 3 Rdr 16 sk per
kanna på samma ställe
Fint Brasilianskt KAFFE Bomolja Victriols
olj» och Kork finnas till salu bos Claes Peyron uti
Schinkelska hnset vid Kornbaaonstorget
Åkdon
Ku COUPÉ-VAGN en fyrsillsig Trilla med stång och
gaffel en dito tvåsittsig en Bred-Chäs tvenne ensittsiga
d :o uti huset <7 Repilsgaregatan å Södermalm i
Hofslagarerarkstaden
störr» SEGELBÅT i godt stånd af « *k
ännu stående på land w .ed galersegel säljes för 200
ftdr rgs Vidare underrättelse lemnas å Kongl Boktryc
keriet ä Riddai holmen
pn BaT i ^odt stånd med roder och åror
• underrättelse i Tobaksboden huset Nr 18 i Nedra
Stadsgården
I ett Sterbhus
försäljas alla förmiddagar ti ilockftn S Silfver Socker
skålar Förläggareslff Uagoii .sked Sockertång Koppar-
Bleck- och Jernsaker hvaribland en större Bykgryta
Porcellain- och Glassaler en Bronslampa med 4 pipor
ett par Armstakar af Brons med 5 pipor en Utdrags
soffa ett Toilettfbord af mahogny ett Pelarbord med
spegel af d :o ett Sybord a d :o ett Klaver Trästammar
till tvenne difaner elt Linneskåp r ed dragkista under (i
godt stäod Köxiiåp Fällbärk Tältsängar Täckbåge
Lju ^bord med tillbehör Ljuslida en större Mjöllår Mjöl
tunna diverse Träsaker o en Träkärl m m Adress E
gendomen Nr 35 vid Störa Gr3berg *gatan nära Observa
torium
lies-Selar
föT 3 hästar i godt stind Underrättelse lemnar Brand
mästaren Cirlins t Opernbnset
j ^u STÅLSA NG i Hr W Rydeläs Jernbod W«-
-J sterlängf »tan
Af NYRÖPSNGS Messingsbruks- och faktori-
tillverkning som ständigt förefinnes och försäljes i
Stociholm hos t U Stenius Störa Kygatan Kr 24 en
ligt p5 stället befintlig priskurant
llLk
EngelsS ;a Munlack
g
af serslilta kulörer äfTeneo«a melerade nu inkomne
och säljas i paril hos J L STRINDBERG
Gentila Fransyska Tapeter
~öch Bor-
dsr linnre och ordinsr» af nyaste mönster till billig
«te priser i Enrei >ii Engelska Porcellainsssagasia Tid lilla
NygatsE snedt emot Kongl Posthuset
Mannagryn
nu inkomna i Almläfs Kryddbod rid Köpmantorget
Utvaldt goda rökta Renstekar
ut Littiorins Viltoaliebandel Mslansfriinndstratan Nr 5S
Riad TUF- elle .r HOT RÅCr den tjeulijäste
på bränd mark efler reqvisition 3 veckor föra af
hemtning Närsaare underrättelse oa priset användan
det till utsäde m m lemnar Kryddkramhandlaren Pripp
rid Regerinssgatan
Dansk Hårtinktnr
som befordrar Hårväxten stärker hufvudet samt gör ljuft
och grått bår mörkt säljes endast i Klädmäkleriboden
vid Hötorget samma hus sosa Likkistaagasinet å 1 Rdr
rgs flaskan
p
rompositioos- och Metall-Ljusstakar
Messings- och Metall-arbeten
Messings-Kakelugnsdärrar med ram och innandörrar
af jern
M
j
MessingstrSd
Knappnälar »f alla sorter
äfven Band och Insekts-Nålar
ÅSTUNBAS KÖPA
T ?n mindre LANDT EGENDOM eller HEM-
M <N Sstnndas töoa för kont«nt kunnande vidare
upply .ning erhSllas i AfTarsbyrån ni Stora Nygatan snedt
emot källaren Norges Vapen
En icke djupt gående lättrodd RAT med
Äror Adress L F Aftonhlad«kontoret
TJTBIUDES HYRA
T ^renne nyrep ^reraHe RUM cch Kök med
nödiga uthus § Kongl Djurgården utbjudas att hyra
nu g *n *«t och kunna boningsrum saen serskilt fördelas
om så åstnndas Vidare underrättelse meddelas å värds
huset vid Runstycksgrinde» derstädfs
»n den l :sta Jun på tre månader tvenne
väl möblerade RUM för en bättre Herre Ni-irmare
underrättelse tvenne trappor upp uti huset Nr 82 hör
net af Stortorget och Kålrbrinken
Vid Djurgärds Helsobrunn
finnas 2 :ne enstaka Bygcnlngar äfvensom några enskilta
Boningsrum lediga att öfver sommaren hyra samt äro
att bese då Brunnsmäslaren på stället efterfrågas hvilken
lemnsr alla nödiga upplysningar ocb t händelse af stör
re eller mindre lägenheter åstunda» ?ero *L gör anmälan
hos Direoti n för kontrakts ur-PRÖ *nde
Att hyra öfver sommaren
Å
y
En större möblerad VÅNING bestående af åtta
rusa och *ök jemte dfriill börande domestikrum belä
gen på BJasiibolmen Underrättelse lemnas af Hr Svan
berg boende uti Scbultzenheimtka huset å Blasiiholmen
TMLL SÖMMA KN ÖJ K En byggning ni ed 6
Rum och Kök jemte ett trädgårdsland belägen 500
ala8r frln Djurgårdsbrunn mot 200 Rdr banko När
mare underrättelse i Er Eisens bod
TJEMSTS ÖKANDE
stadgad nr»g man som lågt grund för sin
merkantila bildning p§ Handelsinstitut i Tyskland in
nehar »edan 2 år kohiorsplats i ett af de största handels
husen i Gölheborg äger kännedom » bokföring samt En
gelsia oeh Tyska språken med goda och tillförlitliga re
kommendationer önskar nu ett lika engagement i Stock
holm sedan närmare slägtingar ditflyttat Underrättelser
om den sökande kunna erhållas då den reflekterande upp
ger namn ocb adress i förseglad biljett på Afioubladskoc
tor *t till M 3 från Götheborg
Ou yngling via 22 års alder som längre tid
t- varit anställd vid en större Källarrörelse i en af ri
iiets betydligaste städor och derunder äfven inhemtat tän
nedom i bokförin och Tyska språket önskar plats I ton
tor eller vid bruksrörelse Belys öfver trohet flit och
ackuratess kunna presteras Närmare upplysning lemn &s
3 Kontoret S tr upp uii huset Nr il vid Skeppsbron
yngling från shdra Sverige sooj <l«sr i C
är varit enRa ?erad vid hsrdsin söker emploj i Slock
holm och öwsiar att ä Aftonbladskonloret fä emottag»
skriftlit anvisning under adress X Z hvarest han till
mutidiligt samtal med den honom kan behöfra får an
mäla sig Hedrande betyg kunna presteras
Mu genast elier om en månad önskar en bät
tre yngling plats i Sidenkramher .del ocb säsom ännu
innehalvare af dylik plats emte fullkoailig flerärig kän
nedom orei densamtssa hoppas han kunna vinna sin prin
cipals förtroende genosn elt forisatt bemödande »It blifva
den värdig Svar i biljett till C inlemnss i Kryddboden
hörnet af Tyska Brinken och Wesierlänggawa
DIVBlSEs
200 :de Hamb Lott
Dragning den 27 Maj
Insats 3 Rdr .St Ba b k o
Högsta möjliga Vinsten
100 ,000 Mark
I .otter äfven delade uti 1-2 1-4 och l-8 :delar finnes
att tillgå hos undertecknad ocli itn derom äfven bref
vexlas mot portoersättning
erg
J l strindberg
Sstort Lotteri i Wien
Dragning den 27 Maj 1840
med H M K K tillåtelse bortspeies det sion
och präktiga
T
pg
H erregodset Treffen
lagligen värdersdt till 1 ,409 ,730 fl W \V
Ett af Illyriens ntmärktaste Herregods-besittningar med
stora högt värda tillhörigheter af Vingårdar Åkrar Än
gar Skogar m m vid den sydliga slultDingen af
detta land och i den fruktbaraste delen deraf
hvarför en kontant lösningssumma
af fl W W 200 ,000 erbjudei
Vid köp af iO Lotter å 8 Riksdaler Sv Bko st er
hålles en guld-gratis-vinstlott hvilken minst vinner en
dukat i guld
Den minsta vinsten pä guld-griitis-vinstlotlerne bestär
af S st K K Dulater i guld pH en sSdnn guld-gra <is
viasllott lan dessutom i lyckligaste fall vinna» icke blot
hufvudvinsten utan dessutom ett betydligt antal af de öf
rige vins erne
t
Den minsta vinsten i hufvuddragningen är 15 fl W Tf
Lotter Ull detta Lotteri erhållas i Siocsholm hos
J I STRIMDBERG
KEJSERLIGT RYSKT-POLSKT
STATS LÄNS-LOTTERI
utan Niter
grundadt på Hamburger Klass-Lotteriets 200 :de
dragning
1 :sta Klassens dragning den 27 Maj
Insats 1 R :dr 21 sk B :ko
Höiista Vinsterna i detta Lolteri äro
Fl 1 ,000 000 Polsk Courant
» 500 ,000
150000
„ 150 ,000 w o s Y
förutOBi en betydlig mängd vinster af Guld Silfver och
mode-anikiar
Lotter till detta högst fördelaktiga Lotteri äfven delad®
i 1-2 och 1-4 säljas af undert-cksad iofa äfven på tlefc
proaaptaste besörjer ingående reqvisitioner för Landsor
terna och sona gratis utdelar planer dertill
L :s Gust RYLANDER
Bararen å Norrbro
Till det Höö :de IIaiIlimrg
Stats- Lotteriet
hvari högsta vinsten i lvcVligsste fall Sr
100 ,000 Mark
Försäljas hoj underleckoads sä väl hela 1-3 1-4 som
1 8 Lotter
Dragning den 87 Maj Inssls för t :sta Kl 3 Ur Bko
Reqvisitioner frän Landsorten expedieras portofritl
Siockholm i Maj 1840
CARON ET LDNOQVIST
(Regerisigsgatan Nr 4
S :dra Stads-Kgendöms-
liOtteriet
Från Tisdags midd kl 12 till Onsdags midd (amma
tid fortsättes Lottförsäljning hos Herrar S rindberg vid
Stadssmedjegatan i Klädeaboden vid Riddarhustorget samt
på undertecknats kontor hvarvid observeras alt alienait
hel sats eller tiotal försäljas då en frilott medföljer äfven
soai rättighet und <er Maj och Juni månader till ffi pro
menad uti Egendomens välbelägna trädgird
BO CHR ROOS
Kontoret 1 tr upp buset Nf
5 vid Munkbron
JLäs» erliåSles
Ett stående lån å "19 ,000 Rdr Bko kan i medlet af nästkom
mande Juiii män &d ur Publik kassa erhållas mot fullgod sä
kerhet af ioteckning uti Landt- eller Stadsegendom På
lika vilkor äro 2 ,SG£ Rdr 32 sk Rko nu genast att till
gå Närmare underrättelse eieddelas uti huset M 16 vid
Johannis Östra Kyrkogata 2 :ne tr upp dörrö till ven
ster till kl 9 på anorgnarne
______
l ^ugiisbaieii Frcrichine .n or oiher for ^iauer»
and travellers residing in Stockholm ©r tbe neigbbour
hood of the capital as well ns Swedes and Norwegian»
lvho might wish to learn the German langnage of-a nativa
German wiil be pleased to inquire at M 63 Mäster Samu
els gränd in the 2 :nd iloor across the y d for
MM
M Muller
Teacher of the German Langaago
"Oör unga Fruntimmer som önska undervis
*■ nlflg i Franska språket äro nu några timmar ledig»
hos ett bättre väl &srdt Fruntimmer som eger vana att
informera Adress lemnar Hr Ullberg i dess Thémagasia
vid Stora Nygatan
TJN LÄKARE med flerårig erfarenhet i sitt
I-J yrke önskar erhålla en privat befattning vid Bruk
eller större Landtegendom i folkrik ort nu ge»»st Sva
härå emottages till LÄKAREN i Hr J Normans Bokhaa
del i Storkyrkobrin &en
Om en yn ^re karl m *d fälltnh»t for köp
mannalifvet och handel samt ägare af något kapital
skulle vara hugad ingå i kompagniskap med någon till
drifvande af en lönande affärshandel Svar torde lercnaf
genom skriftlig adress som inlemna» med utsett na
på Aftonbladskcntoret till 11 et B
Uti Upsala kunna till nästkommande Höstter
min några SKOLGOSSAR eller unga STUPERANDR
få INACKORDERAS hos en Faaiilj i ett för ailt mot bil
liga vilkor Äfven kan på stället serskild uadervfsnlng
erhlllas De föräldrar som bärtill reflektera försäkra
att deras söner skola »ned all ordning och ös :het vårdas»
Närwarp underrättelse erhålles af Akademie Bokhandla
ren Hr Notarien Berglund i Upsaia
lifter S iftan Skogs-Institutet utgående Elever
komma drsses rum att återbesättas den 1 Juli delta
år hvartill ansökningar ställda till Direktören fftr Skogs
institutet och adress Stockholm och Djursborg böra vara
inlemnade före medlet af Juni månsd och med b *ilka
ansökningar böra bifogas Prestbetyg Läkare-a-test samt
kunskapsbetyg hva 'efier och sedan desse b«tyg biifvit
granskade och jemföide svar genast kommer att afgå till
dem som kunna antagas Likväl måste »rin *as att lik
mätigt de för Skogs Institutet utfärdade Nådiga stadgar
inträdes examen kommer alt med de sökande anställas ©
nktadt kunskapsbetyg iasäcdas Djursborg den *6 Ma
1840
vexlas af
f
forska Speeiesecilar
O P Wiigers Enka et Komp
Saptensgaian Kr S ä LadoifSrdslande»
Äatu«lsgt Marienbader
Minera !-Y alten
Kreutz- och Ferdinandskällorna
Af delta fSr mångfaldiga sjaldomar välgörande ocb Ib
llyieisenfta ÄEineraivaiten finnes hos underteckrsnd ett stän
digt lager för alt tillhandahållas dem af resp reqvirenter
som deraf kunna vars i behof En öf»ersättning af fö
reskriften för bruket af della Minerslvntirn uigifven af
Föisle lirnnrsläkaren pä slället Br C J Heidler jemt»
beskrifning om uppkomsten af denna nn mera såsom den
förnämsta ansedda fäelsobrunn raed nisigten af Kreuti
och Ferdinandsiallorna erhålles gratis vid handel af etl
visst parti
Vaunet är förvaradt ull väl torkade och hartsad» hef
och hnlfkrus
Stockholm i April 1840
J L Strindberg
O ii det lunnes iiägo» maiiniskoTiin som skull®
vilja ega njutningen och hugnaden af att hafva bulpit
sin like I bekyanren genom ett stä .nd» 15n pä « :ne år af
?00 Rdr B4o mot 'agltn ränta orh ssVrr rev .rs täckte
decssmsne learna derom svar i förleglad biljett pä Afton
bladskontoret till X Nr 50
Alla sorte .rs TYLL-PLAGG t \»tt«s för billigt
pris uti bnwe 5 vid Munfcbrogatan 4 tr npp-
_
i ° —
fp ,Ii undvikande af kollision tiilkän»iaäifves att
»Gallus oder Bömlsche Sceaen urd der Zeit August»
von W A Becker» är under öfvcrsäiming och snart nt
iomsier
M isstaget
äd
g
En mörSb '5 Bära tvärt slängkappa med sammelskrag»
och uppslag bar för omkring 14 dagar »edsn blifvit ,f
misstag vid något gemensamt sammanträde ulbytt motea
svart dylik kapps tf fns»e kläde Den färra aiprställe»
uti huset Nr S7 Lilla Nygatan S tr upp der egareu till
don sistnämnda igeuC
S 1 o t 'E n o t
midt es &M
J- HJESTAI
Posthuset