Aftonbladet Onsdagen den 20 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-20
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-20
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-20
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-20
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 20 Maj 1840

Sida 1

Jä 116
Onsdagen
DBT TJUGONDEFÖKSTA
1840
den 20 Maj
TJriset Stockholm för belt Sr 10 Rdr 32 sk för halft 5 Rdr 52 sfe tre raänadar 3 Rdr Banko LSsa Kumror 8 st Banko Prenumeration ocb Iltdelnln» i Bladets Kontor vid Städs-Smed jegatan i f d Zetrjei Bod vid
Ömerlåoggaian i Krjödbodeo i hörnet af Drottning- och Fveds-i ?atorne i Bromans Bod i hörnet af Droll ntgatan ocb Clara Bergsgränd i Björlings vid Kuagsbac 'sen i Eisskss i hörnet at Regeringsgalan och Jakobs gränd
i Lindroths »iJ Norrlandsgatan i Wai .lbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lagervalls Eukas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af täoras- och Repslagaregatorne å Söder
1 Nybergs vid Gölhgalan samt i hnset Nr 58 vid Röda Slussgatan A .NNONSKR emottagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning k 6 eft .aiidd
UTNÄNMD den <3 dennes Till Kyrioherda uti T ?äne
och Djurröd församlingars Pailoret inom Lund Stift
Amiralitets Com-Pastorn i Carlskrona Carl Wi .h ÖJsnan
DÖDE 1 STOCKHOLM F d Cborsängaren vid Kongl
Theatern J Emanuel Fogelgren d 12 d :s 49 år — Le
damoten vid Skräddare-Embetet C G Bergströms Enka
Anna Cbailolts Huilin d 17 d :s 52 år
DÖD 1 LANDSORTEN Vice Pastorn Komministern
Magister P O Leufvenius i Ö Fernebo Komministers
gärd d 27 sisll Mars 81 är
CKSSIONS- och URARFVA-ANSÖ3NINGAR INGIFNE
TILL STOCKHOLMS RÅDHUSRÄTT 1840 April 18 Af
YiktuaiiehandeU-Betjenn-n P hr Gust Malmgren tillgång
Rgs Rdr 9523 2H fordringar 741 1 skuld 9941 20
bor ?«osförb 4500 God man V ttusliebandlanden L P
Malmgren proklarnadag den 4 November 1840
— — 22 All Majoren R S O Giulaf Adolph Yc
tenb- ^rg» Sierbhusdelagare tillgäng Bko Rdr 588 26 8
skuld 4077 40 6 God man Kurator »d lilem O Ham
braeus proklamadag den 7 November 1840
— — 23 Majoren Si bastian Berinu tillgäng Bko Rdr
fl33 IS skald 638 32 God man F d Adjutanten P
Tullström proklamadag d 7 November 1840
— — — Tap ^tserareo Carl Fredr Stockelin tillgång
Bko Rdr 1030 45 10 skuld 2753 46 6 God man
Läde *handlaren J J Johansson proklamadag den 7 No
vember $140
— — 24 Ad Predikanten vid Ser»phimer-I .fsarette
Mauriu Fabian Ullgreus Sterbhusdelägare tillgång Bko
Rdr 2236 8 osiker fordran 100 skuld 3696 8 3
God Bian Grosshandl Sommelius proklamadag d 7 No
vember 1840
— 27 Handlanden Anders Scbouboe lillgåog Rgs
Rlr 103 skuld 1130 37 förluster 1S00 proklamadag
ti 11 November 1S40
— — — Maauf *k
.iri»ten Ander Felling tillgäng Bko
Rdr 1703 44 fordringar 79 15 4 skuld 1017 4 3
proklamadag den lt November 1840
— — 28 All K«mereraren Pairir Slurlzenbecksrs
Sterbhusdelägare lillgång Bko Rdr 730 16 8 skuld 2333
9 2 proMomadag den 11 November 1840
— Kaj 2 Handeis-Bokhållaren Andars Forssman till
g5ng Bio Rdr 240 1 4 skuld 3371 44 proklamadag
d 11 November 1840
— — 4 Åtaren Joban Wallin tillgång Rgs Rdr 170
siuld 513 45 proklamadag d 14 November 1840
OFFENTLIGA STAMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Sunnebo H R Häradshöfdingen Advokalfiskalen E A
Widegreos ä andra rtgd af Ting sex månader frän d 7
M«ll Februari — Wästra 11 .R Jonas Svenssons och luns
hustrn Mertha Persitotters från Grönihult å andra rtgd
af Tiair sex män från d 3 sisll Mats — Forssa H .R
vice Hävndsböfdiogen Olof Bollins å andra rigd tf Ting
Bäst efter natt och år från d 23 Oktober 1839
OSYNDIGE Af Suoeerbo H R Sven Jonasson och Per
Månsson i Hunsberg på egen begäran
AflF Tillfallet Drängen Olof Larsson frän Ljsfallet i
Ervall Socken &f Örebro Län elter dess fader aumäle
sig i Sie bhu«et
F .OUPPTF .CKKING Efter Enkefru Maria Charlotta Öst
berg född ttilfling aneäle» inom slutet af denna månad
bos Oscar Arehn i huset Nr 6 vid Lilla Badslugugatan å
Söder till kl 10 hvarje f m
BORGEWÄRFRS SAMMANTRÄDEN F d Stadsmäk
laren S E L IBers d 2 lnst Jani kl 4 e m hon Ernst
W B !rj 1 Göih .-borg Akademi-Bonden Jan Krssoos i We
st»rlisn d 26 d :s kl 1 på dagen å Rådhuskällaren i
Norrifl e Handlanden 1 Umeå P Domeijs d 23 d :s kl
U f m uii 5 Börskällaren anvisande rum Klälethand
lsien A F Cedervall» d 20 d :s kl 5 e .E uti å Börs
källaren anvi .aado rum Lagmannen Carl Gustaf Wall
grens rf 15 ird Juni middagen i Nylands Gästgifvare
gård i Botheå Tingslag
SPEKTAKEL Pä Kgl T
*iern nSsta Tisd«g til för
mån för Enkefru Sällsiröcn Öfyerriskhimgrn (Alberts
samt Siritlo» roler utföras af Hrr Lars Hjortsbarg och Se
velia hvarefter Lccie eller Brcden prås Lammermoob
— På Theatern å Kgl Djurgården nästa Lördag för
förit» g :u KeåH
AUKTIONER
T5AD-SKEPPET vid Skepp ^holrsun försäl-
je» härstädes Måndagen éen 25 dennes å f rar beslå
ende af 12 rum för ?-lia bad samt ä rusa för varma
had Restaurations-rum Spis med inmurad panna och
doppar-rör en Valtenreaérvoir en Simsurcp med 6 ruoa
och plar-k omkring äfven försäljes den på stranden der
vid unpförde åbyggnad bestående af 3 :ne Boningsrum
"Med Tambur Garderober Kök med inmurad panca
Skafferi samt 2 :ae större Skjul och tillkännagifves för
blifvande &op ?re att InräUningen bör från holmen för
flyttas samt skjulen redrifvas Stockholm sf Stadens
AukiicEskaaiinare den 9 filaj 1840 A F KRUSE
APOTHEK
APO
Enligt &rediiorerne8 uti Apoibe &aren C J Mossbergs
ItTonfeurs den 11 dennes fattade beilut Jkommer genom
/iuitio .i som förrättas å Rådhuset härstädes Måndagen d
6 fömiosimande Juli 11 XI f m med tillträde samma
ring a till försäljning utbjudas Apoibe &et i Cbristice
hasziu rneci liUbörandfl Vasa och Insiruarent» Af Köps
summan skall l-6 :del iontant erläj ;ca och ett li ^a be
lopp Srligen der ^fter med ränta fs ;in tillträdet Kcparen
H ^all öfveriaga Varulagret efter sEeende inTentering
Simp ic a efter Apolhetaren Utterströarfs priskurant med
8 pC ?» förhöjning och Composita enl gällands ?J«eiicinal
Taxa med 33 1-3 pOs rabatt BetalniDgen erlägges ia
oia 5 måaader mot borgen eiler annan säkerhet
Vid namma tillfälle försäljes äfven Kon &uTsm ?san8 fa
stighet på tomterne under Nris S2 '2— 'i '27 bestående af
en ^-värings byggning under SchlfTer-iak hvaraf den
nedra våningen som begagnas för Apoibefesröi !s€n in
nehåller utoin Apoiheket Material-kammerea och Lftbo
raiorium 4 Ruaa samt Brygghus och Källare oc ,h ^en öf
re beslår af Ea Sal 5 Runa och Köi jemte Skafferier
cch en större Vind isaed 2 no Ruan ett Älsgasin Bied
vind samt Stall Ved- och Vagnslider m m Till lägen
heten bö-cr en större Trädgård Abyngnaden är Brand
försä5r ?tid for S5Ö0 Rdr Banifro Af köpesumman ekall
^-4-del erläggas inom 3 :ne månader fr5n tillträdet lom
sker genast jiamt S-4-del hvar sjette månad derefter allt
med ränta /rån tillträdesdagen derest annorlunda med
förmSnsrättaägande fordringsägare icke fc &n öfverenskom
ma
Sfatligen tillkännsgifves att sedan vid Auktionen hög
sta anbudea biifvit bestämda Kreditorerna förbphSH t sig
vid sammsnträde nämnde dag granskning af den säker
het blifvande köpsre kunna erbjuda för Iterslående iö
teskillingen Christicchamn den 16 Mai *840
ÖÖKANERSON
g
i HÖÖK Axel ANDERSON
SybslomXn
C VENSKA TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS Le-
damiier stmmanträ ^a Fredanen deo 29 Maj kl 6
e m i Norra Paviljongen oti Fttreningens Trädyird
Af förekomne inledningar varder allmänht-Un
härigenom erinrad derom alt Kgl Kungörelsen den
6 Maj 1850 bvarigeiom Kongl Maj :t i Nåder bestämt
dels en preacripstid af fom år derusder Bankens illa på
Daler Kopparmynt utgiToe sedlar hvilka sedelslags
tillverkning redan med är «776 upphört finge uti Kro
nans uppbörd e»lottagas dels likaledes en prescriptions
lid *f Tio år från nämnde dag räknad efter hvars för
lopp omföraoälde
sedlar e vidare af Banken inlöias icke
angår Banker .s åren 1803 och 1804 tillverkade sed
ar å
14 och 10 sklllingar K o p p» r k i j e mj n t i af
seende å hvilka någon prescription hitintills icke är vor
den stadgad samt atl således •isiniimnde slags sedlar
gällande lika ined Bankosedlar fonfartnde äro vid »II»
slags växlingar och liqvider gångbara Stockholm af Ri
kets Ständers Bank den 15 Maj 1840
KOMMISSARIATET
(lÖTHA KANAL DIREKTION kungö härmed
en uppsägning af nedanuppräknade utlottade Götha
Kanalbolags år 1853 trtgrfne 5 procents Gb .Mgfctioner att
så till Kapital som upplupen rär .ta inlösas vid innevaran
de års slut efter hvilken tid rär .ta å dosa Obligationer
ej beräknas luneharvarne till godo Inlösningen verkstäl
les frän och mpd den 16 nästkom-wande December i Ri
kets Ständers Bank genooa llr Ueferendarien S W Gra
pengiesser aila Onsdagar och Lördagar emellan kl <1
f m och fel 2 e m
— De Obligationer som till inlösen
presenteras böra vara försedde med tillhörande oinlöste
ränte-coupons
— De nu uppsagde Obligatiooerne äro aila
af Serien F och Valörn Rdr 20 samt af OrdaingsnuHi
mern som följer
nemligen alla från och med Nr 2j till och med Nr 40
» frän och med Nr 61 till och med fir 100
» från och sied Nr *25 till ocb med Nr f40
» från och med Nr 13 till och caed Nr 200
» f ån och med Nr 22
till och med Nr 310
» från och med Nr 34 i till och med Nr 380
» från och med Nr 421 till cch med Nr 440
» fråu och med Nr 461 till och med Nr 480
samtslutl » från och aaed Nr 501 till och med Nr 820
ell <jr tillsammans 300 stycken Obligationer å £0 Rdr Bko
Stockholm den 30 April 1840
Götha Kanal-Direktion
4potft *kar«n J C Kantzaus samtii ^e Borge
cärer kallas att för en vigtij angelägechet samman
träda Fredagen den 22 Maj ki 5 e m i de rum som
å Börskällaren anrisas Stockholm d 13 1840
Syssloman
I ^v genar er asa uii atl Kumojiimiern Fr Go
ffengers Konkurs behagade S3mw ?anträda å Byas Gäst
gifvaregård d 1 näftinstundande Juni för alt uibekom
wa åbelöpande utdelning Syssloman
i Upsal® börjar *ued den 1 nästkommande Sept Planen
dertill lianes summariskt införd i Statstidningen vid bör
j»n af äret och utförligt i Nr 14 af Aftonbladet I an
ledning så väl af gjorda anmälanden som föffrågningar
har man trött sig kunna hoppas ett nog stort antal lär
jungar för att åtminstone tillsvidare kunna lili 100 Rdr
Rgj oci året nedsätta den i ovfssheten derom förat be
s ämda afgiften af ifO Rdr Bko hvarigenom man tros
kunna göra läroinrättningen begagneligare för en större
allmänhet Under hänvisning till nämnde utförligare plan
naå här blott upprepas alt undervisning lemnas i alla
det praktiskt-medborgerliga lif vet och för den civila em
betsmannavägen nödiga ämnen såsom Religion Historie
Statistik och Geografi moderna Språken Matematik Fy
sik Eezni Botanik Teckning Fältriining Skönskrifning
och Bokhålleri stående dessutoet hvarje lärjunge fritt att
l *sa Latin eller icke äfv nsoa under sista året Filosofi
Kursen är beräknad på 4 år och efter dess genomgång
skola lärjungarne kunna »ilägga fullständig studentexa
men eller Ingå i de mot särskilda bestämmelser svaran
de liliämpningsskolor (t ex Fahiu Bergsskola Teknolog
Instit Mariebergs Krigsakademi Degebergs landlbruks
insiitut o 5 v elier genast inträda i lifvets praktiska
bestyr Anmälningarne som ske hos Mag Svartengren
i Upsala torde heldst göras inom den 46 nästkommande
Juni och de blifvande Järjungarne böra infinna sig den
50 Aug — Tillfälle är beredt till inackordering i ett för
allt i privata bus eller att få bo hos och under uppsigt
af flera bland lärarne
Professor Geijer har haft den godheten att lofva vits
orda planens och inrattniogens ändamålsenlighet
CarlsbaderEruimsinräUnin
gen på Pohlsro vid störa slätten
a Kougl Djurgården
öppnas d 1 nästkommande Jani på samena vilkor som
de föregående åren för servering af a 11 a slag så yäl
varma som kalla artificiella mineralvat
ten med yttersta noggrannhet beredde af undertecknad
Läkarevården pä stället har Hr Doktor Cederschöld benä
get åtagit sig Alla slag arlifieiela Mineralvatten fnars
egensfcaper medgifva b ^eljering likasom si kaliadi En
gelskt Soda och S e 11 e r s v a 11 e n samt L em o
nade Gnzeuse och alla nia artificiela Minera
'fcads
saiter sacct Mineraliska fcadgyttjor finnas a i t tillgå vid
inrättningen tili facila priser enligt Priskurant och ex
pedieras på s &eetde reqvisitioner med skyncisembpt och
ackuratess P O ALMSIRÖSä
Krunnsinrättuingen vid M almö
å det vackra landtstäliet Möllevången öppnas till begag
nande iDneYsrar«de Ir under en månad frln och med d
1 Juli Vid denna inrättning noai flera år varit begag
nad af el t stort antal Brunnsgäster serveras ur apparel
jerne följande artificiella helsovatte *» nemligen Carlsba
der Eiä
be er fåarienbader FCreutzbrunn «ch Ferdinands
quelle Spaa Siåipyrmonter Eger Seller Wiidunger sas« .t
efter beställning »Ila i Europa .feända belsovatten motelt
för termin bestämdt pris af 16 Rdr for de varm» ocb
13 Rdr 16 pt allt Bfco för de kalla vat«nen vsraodeLä
Ifare-arfvode och andra vid heltobrunnar vanliga afgifter
hsri jemväl inbegripne
Vid B-sdhu-et å Bamnbryggan erhållts 1m-eller s
5» kal
lade Ryska Bad ä 1 Rdr Stål och Svafvelbr .d d 56 sk
varma Solisjöhad å 24 sk sniiit sådana bad m ^d Gyttja
och Dusc .b å 2S »fe ö rit a 'lt Bko stycket Likaledes är
i S #ö *i ar !at ^t bsdrms hvate ^t k %l !a S .öbad ku ^na
fag- ^s isot 12 sk för ensam person och S sk Bio för
hvar perton då ll ^ra bada på en t >Dime
Ångfartyget Malmö i :omKi ;sr att uod *r sommaren tven
ne dagar j hvarje vecka gå emellan Malmö och Köpen
hamn då Brunnsgästerna äga ett angenämt tillfälie att
dermed göra lustturer till S '«tnännnde stad ulsn afbrott i
dfras brunnsdiet emedan Ångfartyget afgår härifrån kl
på BTiorKonen och återvänder på eftermiddagen sameia
dag — Bestämda beställningar *f logis m m under
brunnstermir .en ombesörjas af undertecknsd so ?n icke
skall underlåta att i allt hvad på bonoa ankommer full
göra reqvirenters billiga fordringar Särsfcildt mathållDing
är arrangerad der middagen tre rätter väl lagad m8t
erhålles ä 24 sk för Damer ocb 52 sk Bar .ko för Her
rar SSalmö i April 1840 J F BARKMAN
O
A»gbåts-K .ommunilialio !i
emellan
Stockholm och S :t Petersburg
STORFURSTEN F
g
Ångskonerten STORFURSTEN om FO Hästars kraft
förd af Kapiten 8 W- Palén afgår härifrån Fredagen d
22 Maj till CRONSTAD hvarifrån Passagerare med min
dre djupgående Ångfartyg fortskafia» utan uppehåll till
S ;t PETERSBURG Fartyget avlöper under vägen De
gerby ^på Åland samt Städerna Åbo Helsingfors och Re
val Ångskonerten FURST MENSCH1K0FF af 90 Hästars
kraft förd af Kapten J F Halléa afgår Thorsdagen den
21 Maj f *ån Cronstad till Stockholm och aalöper p5 bit
u ^ende alla förutnämnde platser På delta sätt fortsattes
lill och med September månads början få alt ett af Far
tygen afgår från Cronstad hvarje Thorsdag och det an
dri från Stockholm hvarje Fredags morgon och inträffar
i Abo samma afton Biljetter för passagerare försäljas
på undertecknsds Kontor vid Slottsbacken God Restau
ration finnes ombord C R FORSGRÉN
ÅNGSKONERTEN NORRLAND
förd af Kapiten Nils Åhmansson afgår hänfråu till Usssed
Onsdagen d 27 dennes 1c 6 f .sn medtager Passagerare
och gods afven till Oregrund men som böra i båtar af
hämtas från Fartyget som stoppar utanför staden anlöper
SKÅNSKA HYPOTHEKS-FÖ11ENIN
GENS RÄNTE-COUPONS
som förfall lill betainmg den i näsiinsiundande Jun in
lösas till och ened Måndagen den 25 dennes hos under
tecknade Stockholm den 19 Mai 1840
LUNJJGRES ET BERGHMAN
(Mterlånggatan Nr Ö
VTid Slio ^h-ln-tiiuitsi pa Koogl Djuigärdea au
ställes offentlig examen med de detta år utgående E
lever Lördagen den 30 Maj från kl 10 förmidd
Djursborg den \7 Maj ?840
REAL-GYMNASIUM
ur .de vägen föröfrigt släderna Gefle Söderhamn Hudiks
vall Sundsvall Hernösand och Strömsundet Till alla of
vannärande platsar eiaoitagas Passsgerare och Fraktgods
så långt utryinmet medgtfver B '■ef 'år Lllemnas utan
betalning uti en ombord fiefintiig pojviå tn Biijetter för
passagerare försäljas pä undertecknad» Kontor vid Slotts
backen God Restauration finnes ombord
Carl Rob FORSGRÉS
Ångbåtstart
emellan
Stockholm Carist &d och
CföfSieborg
Åfäidd 2
g
Ångfarlygol WBBMLAND afgär hirifrän Tisdagen d 26
Maj ti S m liil Csrlsiad och derifiäi Lördagen dcu
50 :de vid tamraa tid lill Göibeborg »amt emoliager och
»Uesnnar Passagerare och Fraktgods rid alla under vä
gen belägne stationer
— Por det uppehäll af en dag torn
förorsakas genom aolöpaadm ef Carlstsd erhålla Passa
gerarne nedsättning nf i-5 .del i don vanliga afgiftcn
j Biljetteroe försälja härstädes bos llr L J Blomqvist
j Storkyrkobrinien
Till Götheborg
TWC
g
Ångfartyget Th :s TELFORD Kapt W :m Cra« ^r går
j från Stockholm ttli Göf .heborg Thorsdagen d 21 Mal fel
5 f m och medtager göda och passagerare Söderkö
ping Berg Motala Eken Wenersborg och öfrige i vä
gen varande platser anlöpas hvarest gods och passage
rare ailemnas och emottagas Obätalte bref »nedtagas
till de Postkontor som passeras Biljetter för passagera
re sälias hos L J Blomqvist på Ångbåtskontoret i Slor
kyrkobrinken och i Götheborg hos Hrr F et M G Wess
berg
— Fraktgods emottages ombord
ÅNGFARTYGET ÖSTERGÖTHLAND
Kapten J P Öhman afgår frän Stockholm till Jönköping
Måndagen den 25 Maj kl 5 f m gimi återvänder från
Jönköping till Stockholm Lördagen d 30 Maj Vid såväl
ned- som uppresan anlöpes Södertelje Söderköping och
alla vid östra kanallinien varande stationer äfvensom
Hjellö Egendom nära Hjo Biljetter säljas hos fartygets
KoeEmissiosä ^er Hr Hamn-Kapiten och Riddaren L Ad
lerbjelke i Jönköping och Hr L J Blomkvist p5 Ångbåts
kontoret vid Sloriyrfeobrinken i Siockhoh» Fraklgods
esoottages oa :bord efter särskild taxa och bör vara af
lemnadt kl 4 e m dagen före afre >an Restauration fin
nes ombord Resorna fortsättas lika som föriidet år så
at fartyget afgår
från Stockholm den S <5 ocb 225
och från Jönköping den 10 20 och 30 hvarje axänad
ångfartyget gottland
afgår aila Tisdagar kl 5 e m till SÖDERTELGE WE
STERVIK och WISBY samt återkommer Lördagsaffnar
ne Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan 0
Å
0
Ångskonerten Ellida
som nu undergått betydlig reparation och blifyit försedd
med ny panna kommer ntt innev sommar gö ^a resetu
rer från Stockholm till NYKÖPING WESTBRVfK och
CALMAR med arlöpatde af SÖDKR-TELGE DÖDER
HULTSVIK lamt BORGHOLM på Öland Fö
.sla afresan
härifrån sker Lördagen d 23 Maj kl 7 f m då farty
get på aftonen inträffar i Nyköping afgår derifrån Sön
dagen den 84 till Westervik samt Måndagen den 25 till
Döderhultsvik och Borgholm ocb inträlFar på aftonen i
Calmar Från Calcaar återvänder fartyget Thorsdagen d
28 Maj kl 6 f m inlräflar samma dag vid Borgholm
och Döderhultsvik samt nå aftonen i Westervik afgår
derifrån Fredagen d 29 kl 7 f m till Nyfeöping samt
Lördagen den 30 derifrån till S ockholm Från Stockholm
afgår Fartyget ånyo för lika resetur Onsdagen den 3
Juni för att inträffa i Calmar den 5 o *i aftonen Vid
alla nu uppräknade platser eaaoitagas och aflemnas stör
re och mindre Fraktgods samt Passagerare för hvilka
sednares beqvämlighet och trefnad med noggrannhet är
besörjdt Fartygets Kommisslonär i Stockholm är Hsnd
landen E G Tjäder i hvars bo4 vid Riddarhustorget bil
jetter för passagerare erhållas och som i öfrigt lemcar
erforderlige upplysningar God restauration äfvensom
säagruai för Passagerare finnes omberd
ångfartyget westmanland
afgår hvarje Tisdags och Fredags morgon ki 8 till Streng
näs och Westerås somt återvänder Onsdagar och Lörda
gar vid tam ^a tid Fartyget aolöper Strengnäs på afte
8 ?n kl 2-8 till 1 och på återresan kl 1-2 till $3 f m
Biljetter för passagerare säljae i Stockholm å Sederikon
toreL fir 29 Lilla Nygntan i Strfugnä boa Handlanden
Rydberg och i Westerås hos Inspektor Alström Pioper
Restauration finnes ombord
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Tho sdagar och Lör
dagar samt åter ÄJåndagar 0 .isd *gar och Fredagar kl
8 f m Biljetter säljas uti L J Warodells T *petmngasin
i Bergstrahlska huset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Ko«2ai *sionären bet &la dem osibord med £ sk Bko
förböjd afgift
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget FREJA sila Ocsdngar och Fredagar il
8 f m samt a :er Thorsdagar och I .ördaat :r .1 t Wiljel
ter säljas hos C O Strindberg vid Staissnsrdjegatan
Kopes Biljetter ombord erläggas il st Bko öfver Taxan
TILL STRENGNÄS OCH THORSKÄLLA
afgär Ångfartyget FREJA alla Måndagar kl 9 f m
sasrt
äter alla Tisdagar kl S f m Biljetter säljas hos C O
Strindberg rid Stadssoiedjegatan
till enköping
afgår Acgfattyget ÖRNEN Tisdagar och Thorsdagar t It
f ea och älervänder Omdagar cch Fredacar Biljetter
saljns hos L J Blomqvist vij Storkyrkohrinken Kr 9
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
nfgär från Stocikbolm till Örearo Fredafe
-s d 22 Ha til
6 f «Ö Frakt ^ods emoltages nlla dagar pä LastfaUyg
Tid Riddarholmen Biljetter rör passagerare säljas hos L
J Blosjqrist Slorkyrkobrinken Nr 9
ångfartyget dalarne
afgår hvarje Onsdag och Lördag kl 6 f .m med lastpråsi
från Stockholm till Westerås och Strömsh ^lo eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget RAKETEN afgår näatkom Fredag
från Stockholm till Söder-Te»ge ocb Norrköping
kl 6 f Bti .f och COMETEN från Norrköping till Stock
holm samma lid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bergsirahlska huset Re
stauration
finnes embord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .rw till Söder
Telge och Norrköping och åler alla Tisdagar vid samsa»
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells
Tapet-M &ga3in i Bergstrahlska huset Restauration fin
nes ombord 1 Prå &i finnes alltid vid Munkbron tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
»éöéö K .edagar kl 7 f m ifraa Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördagar kl 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
bos L J Warodell å dess Kontor vid T«pet-Magasinet i
Borgstrahl &ka huset Obetalte oreiommenderade bref emel
lan ofyannänande Stationer emoitagas uti läste bref-Iådor
ombord och lösa» af emottagaren vid destinationsorten
Ångfaityget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 f n« till Strengnäs och Arboga
och återsänder alla Måndagar och Thorsdagar vid s lid
Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells Tipet
MagasiniBergstrahlska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY - 'efr a 'a Måndagar
och Thortdagar il 8 f m u„ fetrengnäs ocb
Westerås och åter alla Tisdagar och Fr 'agsr vid sam
ma tid Biljelter för Passagerare säljas uti I .- J- Waro
delis TapetMngasin i BergstrchL-ln huset Rettauration
finnes ombord
Ångfartyget THORSHÄLLA afgår liil Strängnäs
och Thorshälla alla Onsdagar och Lördagar kl
3 f m samt åter alia Måndagar cch Thorsdagar s tid
Biljetter säljas hos C O Strindberg Yid Stadssssedjegatan
Ångfartyget GRIPEN afgår i morg Thorsdag d
3ftEfc£yb2tMaj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Lördagen den 25 Maj kl S f na Biljetter
fö v passagerare säljas uti L J Warodells Tapei-fängasin
i Bergiitrahlska huset Restauration finnes ombord
TILL DROTTNINGHOLM
afgår Åsgsiupen DROTTNINGHOLM alla Köcknedagar
41 4« filt äterrjnder kl 6 e .ia Biljttlcr säljas ombord
TILL GRIPSHOLM OCH MARIEFRED
a ?gär Ångfartyget FREJA alla böndagar kl II f m- samt
äter pä afton Biljetter säljas hos C O Strindberg rid
StadssmedjegatEn
DILIGENCE
till GOTHEBORG ock HELSINGBORG
afgår »ils Oasdagar SI 6 f m fråc Dlllgence-Kontoret
i huset K P Tid Ciara Södra Kyrfcogata
OBKTaLTE BREF åtfölja till Postkontorea I KSolsnnd
Enköping Westeräs Kfiping Arboga Örebro liemaB
deboda Mariestad Lidköpiag Sollebruna <iolhefcorgt
Kongsbacka Wcvherg Falieaberg Kslmsltti I .aholKE
iSaftelholra och Helsingborg
DiiigencoD ankommer till Götheborg Lördagar till
Helsingborg Tisdagar sass t till Stockholm Thorsdagö
riksdagen
UXSKOTTSBETÄIN KAIN DEN
BivillningsutskoUcts om grunderna för din blif
vande allmänna bevillning en
Da förändringar i den hittills (ällsnde beviil
nin ;s ?öfordniDgeD Utskottet tilisi jrktr ä
-o följacdc
Sltjddscfgifters bibtbillande tills vidare men
nedsättning till 24 ik pr min och 12 sk för qtin
ds ett utftä från fjllda IS år upphö >a»det af de
taittills bestämda särskilda afgifterua för arbets
folk både i städar cch på lendel äfvenssoi för
sådsna hvilka med dem blifvit jornförds af de af
jsifter srrecdatarer af jord och ladugårdar landt
bönder m Q hittills betalt Centunal«ns upphö
rande för etnbets- och tjeBstemän landttantmista
res remisslages kassörars rriissräkningspeoningars
och Haradsskrifvares debetsedelslösens befiieise från
bevillniag upphörande af d«n hittills föreskrifna
afjifteu ar 10 procents bevillning af aktiebolag
när utdelningen öfverskiidsr C procent så att be
vlHning ^n å bolags hela utdtloing nedsättes till
procent utsträckning af bevillningsstadgans 14 § :s
stadgande till de borgare i städerna som äro fiska
re så alt äfven de kunna uppföias liil närlntisbe
villaing Boktrjckeri Konstförvandters upptagande
i 17 g oci i andra klassen såsom jemförlige med
gesäller afgiftans nadsäitning å theater-rspresenta
tioner i Götheborg till likhet niad hrad den är i
andra städer utländske handels-expuditers beskatt
ning på det sättet att de vid inträdet i riket er
lägga 100 Rdr mot trhSIUndei aS nytt psss som
gälUr för en månad och SO Kdr för h arje öf»er
skjutacde månad hvilken afgift de böra deponera
för 6 månader vid inpatserandet mot rättighet au
återfå öfv«rskottet vid af >«san om de dröja här
mindre än C måaader järnbärares beskattning till
1 Rdr kamrnarjun |frurs i likhet med beijenters
ikollärsres som hafva »gan »kola lill likhet med
informatorer eller 1 Rd 24 sk en ny klassifika
lion för gerningsmän och sockenhsndtverkare upp
hörandet
_
af den sarskilda afgiften för gårdfarihand
landes resor tili Norrige nedsättning i afgiften för
skärkarlar strandsittare eller fiskare uun jordbruk
upphörande af läkares ocb spelmäns fördelning i
tvenne klasser en tydligare sptcifikation ä afgif
terna för testamenten arf m m
Taxerings kommittéerna ä lan <kt föreslås bör»
indragas och förenas med beredningskommittesrna
Vid ändriagssöksnde i debiterings- och ttxerings
mål föreslås att till vinnande af ändring i länen»
pröfnicgtkommiitcets beslut må endast den tkatt
sk
.UigE kunna anföra b .svä ungdom som under
går beredelse till Herrans Nattvard befrijs från
afgifier efier första aii for det året ehuru de fyllt
18 ér fortfarande intill nasta riksdag af befrielse
till näiflen af sistnämnds afgift för allmogen i Norr
ocb Westerbottens samt Jemtlands län äfvensom
för fiika
-e i Bohus län som icke äga jord idka
näring eller hafva aEdra yrken
Ea mänsd resorratioiier äro vidfogade serde
les en af Hr Rydin hvilken upptager icke mindre
än S sidor och innehåller åtsällliga försleg såsom
alt »I den peisanli ^a »kjddsafgiften 500 ,000 Rdr
ärl 'g»n må anslås till lsndsväjarnss oailaKgning
och förbättring att SO .OOO Rdr »f anslaget till kor
rektioESiarätluingama auväudts till enahanda be
hof hvartill arbeiskorpscr skulle inrättas och s k
lösdrifvare som tu föras å korrektionshusen der
vid begagnas m m
Lagutskottets om förändring i 5 Kcp § i
SlraffHalkin
I anledning af Justitieo mbudsmannens hemstäl
lan och flere Rifcsdagdmäsu motioner rörande o
lätnpllghelen af dft nu varande stadgandet om bö
ters förvsndling hvarigenom för ett enda örs hvar
med ådömda böter kunde öfverstiga det föregående
belcpptt g :r«flet ökades med ytterligare 4 dagars
fäaRt-lse har Uiskcttet föveslsgit en tariH enligt
hvilken fängelse vid vatten och ■bröd som förut
ej far ådömas till mindre äa 4 eller mer än 28 da
gar men att utöfver 10 Dnlors böter hvaraf bri
sten straff-is med 4 dagars fängelse förökning deri
sker med blott en vijjr för hvaije öfverskjutande 4
Daler till och med 42 Dsler dä dat bli» 5 Daler
hvilket fortfar ti
,1 c ,ch med 82 d det blir 6 Da
ler si att 124 Daler är det utsatta maximum för
28 dagars fängelse hvilket arven anses motsvara
alla högre bötesbelopp scm den dömde ej förmår
utgöra
Om Förlikningf Kommit (Ars inrättande
Utskottet medger sådsnas allmänna nytta äfven
som den enskild nyttan sf
ds hittills inrättade
men tror ej i enlighet reed åtskilliga motionärers
förslå stt något allmänt stadgande härom kan af
lagstiftaren vidtagas bvarijenom lådsna skulle er
kännas eller rent af anbefallas tå länge domstols
organisationen btfinner 8ig i sitt nu varande skick
utan stt man åtminstone bör afSida pröfningen af
LsgKoiRmittéens förslag till allmän civil-lag hvil
ken ej upptager FörlikniagsKammitéer — Häremot
har Hr Ekholm resmerat sig hvilken håller före
att det verkligen är maktpåliggaB ^e det ifrågava
rande Kommittéers verkningskrets noga bestäm
mes Just för att kunna underlätta deras allmän
nare upjjkcmst
Om rättigheten för parlrr vid HäradsJiålt all före
Tingets början erhålla underrättelse om dagen
då deras mål sko 'a förekomma
En bäotn afgifven motir n har Utskottet janera
skäl icke ansett sig kunna tillstyrka

Sida 2

BORGARESTÅNDET
Diskussion om hufvudtillarnr
D :a It Maj f m
j
S («tiUtskottets Beiåa»aa-e M GJ Tiotids hu
vudtiteln Klereci och Läroverken Oiaf deua be
tänkande ätarremltterades enias följande punkter
den 3 :dje litt A innefattande förslag au de vij
»täta Riksdag beviljade 4000 Rdr för hvarje uni
versitet må fortfara »cb af de ytterligare Sejärda
2000 Rdr lör hvardert må uppföras endast för Lunds
ua .varsuei mea icke för Uppsala för återrtmuien
talade Hrr Balling Geyer Norin Gezelius a c Ma
n Nordvall Wmrn Lagergren m fl och för bifall
Hr Schartau »om liiinaauagaf att inför Unsottet
biifvit upplyst att Luoils universitet vore i vida
större behof af det begärda anitaget aa Uass !»
samt Hrr Ekholm Morsing Kjellberg Christ rson
m fl vid voteringen u
.löllo 24 röster för äie ?re-
miss och 20 för bifall samma
punkt litt D om
anslag af 600 Rdr till arfvods åt någon som eg- j
nade sina forskningar åt »ansirit och -Persissta
språken 4 :de punktes litt C hvaruti Utskottet af-
slagit de bejärda 370 Rdr för Gefls gymnasium
för éterremiss ulafis Hrr Wcern Elfbrink Brinck
Morsing Walley in fl och litt l samma puukt
hvaruti U .stouel tillstyrkt ett arfyode om 400 Hår
öfver de förra löneinkomsterna liU bibliotekarien
vid Linköpings gymnasium men å >er afstyrkt an-
slag för samma ändamål till Wexjö och -tregnäs
gymnajilblblietekar De öfrige pu <iktern« på den-
na hufvudtitel biföllos efter lan &re eller kortare
diskussion
På eftermiddagen förekom Statsutskottets betan i
kande Jtf 63 iodragningsstaten hvaraf S :dra punk-
ten med tillsiyrkaside af ett p <srsone >t anslag åt
_
åt
li ka >ä den i
med tillstyrkande af
Professor Csdarscböld återremitterades likaia den i
C :te om ett anslag af 1000 Rdr åt Professor Cron
aaledaing af anmärkningar från H <t Warn
strand i
Horsing Schartau Hedberg Llalling ni fl åsyf
tande förhöjning i a &siaget äfvenså 12 :1 punkten
om åtgärder 1 och för pensioneringen af tjenste
männan vid korrektionsanstalterne samt den 15 :de
hvaruti Utskottet afstyrkt !en begarda pensionen af
600 Rdr för Hr L Hjortsberg med Ståndets en
hälliga förklarande att det för sin del önskade bi
fall till Kangl Maj :t nådiga (ramställning i ätnnei
äfven den 18 :de punkten innefattande afatytkande
af en pension utaf 60 £ St årligan åt den aflidne
agronomen Stellans enka samt dan 11 deri Ut
skottet likaledes afstyrkt en årlig pension af SOO
Rdr åt Hr Hellborn återremitterade Da öfriga
punkterna i detta betänkande biföllos
Det var i detta efteraiddagsplenum som de förut
här i bladet omnämnda stampningar och hyssjnin
gar uppkommo i anledning af ett anförande aom
Hr Walién uppläst vid frågan om det tillstyrkta
anslaget af 2000 Rdr årllgan såsom pension åt
Friherre Berzelius och hvarvid Hr Talmannen
måste begagna blubban för att återställa ordnin
gen Gr Brinck framställde efter slutad protokolls
justering sin vördsama tacksägelse lill Ht Talman¬
nen för det han på detta sätt reserverat represen- j
tantens fria yttranderätt
lar angifns otydlighet är att ett oerhördt gaspil
laga egt oca troligen eger rum förinnan hvart
upphörande ingen torde kunna tilltro sig att till
styrka ytterligare anslag pä deona hufvudtitel Det
må vara att detta gaspillage icka alltid kommer
den militära personalen tillgodo Tvertom till det
mesta a ta 'Isa spolieme bos en medel klass hvilken
klass åtminstone efter namnets derivation från
medel d v s statsmedel icke torde förtjena sam
ma loford som dtn öf /iga aktningsvärda medel
sla«sea och förty böra åtskiljas genom den mera
exakta benämningen af statsmedelsklass Mes så
länge den egentliga militären icke vinnlägger sig
om alt utrota detta gaspillage under dess ögon —
och den eger onekligen tillfallit dertill sä kan
den omöjligen undgå alt se sin ära sin oegennytta
mindre erkänd och med mindre välvilja och för
troende bemött af de skattdragande än deua egen
skaper bos arméan verkligen torde förtjena Så-
|e (jeä tsn den icke eller för framtiden påräkna
slt msa serdeles lyssnar till dess ytterligare for
<jriagar för rikets försvar hvilka fordringar efter
j )S4 (j j ,g fruktar niara af folket i massa anses så
,0IH ämns (j8 tfn vinnande af medel än til ända
m (j
Filosofien öfver menniskans natur stödd på hi
»torien öfver släglels öden under förflutna tidehvarf
jjar j sednare lider ådagalagt utom allt tvifvel
(jet ofördelaktiga inflytande som krigiska bragder
ocjj apparater medfört å nationernas karskterer och
»nmanaj sedlighet Den medfödda djuriska fallen
(jeleQ 8 }t anTalla och strida af försynen ämnad till
giagtels bibehållande och försvar men ställd under
supremsti af menniskans högre moraliska och in
tetlektuella fallenheter få genom krigandet en otill
b (jr |jg utveckling på de sednares bekostnad som
Det är sant
att da öfoingar våra trupper under fredstid före
taga icke gå så långt i afseende på denna immo
raliska inflytelse ja det måste medgifras att de
derigenom i stället bli underordnade
till en viss grad och under vissa förhållanden för
delaktigt kunna utveckla en sann entusiasm för
fosterjorden och för ett politiskt sjelfbestånd men
om den anda som man hittills inom arméen mest
upparbetat är af förra eller sednare beskaffenhe
ten det vill jag lemna osagdt till arméens egen
besinning med full förtröstan till dess obestrid
ligas redan gjorda framsteg i civilisationens alla
riktoingar att dessa framsteg blifva ännu mer
markanta ännu mer fosterländska .»
t
anslag åt b
_
åt
li ka >ä den i
likaia den i d
STOCKHOLM den 20 Maj
— H M Konungen boll äfven i går kon
selj hvarvid Exptditionscheferne för de nya
departementenia utsagos dock som det säges
endast tills vidare Utnämningarna lära skett
så som vi i Måndagsbladet ryktesvis för
mälde dem vaia tillämtade nemligen för Ju-
stitieärenderra t f Revissionssekreteraren von
Kock för tryckfribetsärender Hr förste Exp
Sekreteraren C Wahlheim för fångvården Hr
herren Mauderström Krigs- Hr Krigsrådet
Forssberg Sjö- Hr Am Kammarrådet Giinther
Civil- Hr förste Exp Sekreteraren Wallenstén
Finans- Hr förste Exp Sekreteraren Munthe
Ecclesiastik- Hr Förste Exp Sekreteraren Baum-
i "arten
_ Flottans härvarande officerare anfÖTde af Hr
Kommendörkapitenen Kreuger allsde i går sin
gratulaUon .-up .va .unng d ^n nye Departe-
mentschefen för Sjöärerderna äfvensom sin af
skeds-uppvaktning hos f d Generaladjutanten
för flottorna Hr Amiralen af Klint Tal väx
jlades å ömse ,idor hvarvid Hr Amiral af Klint
ra«l synbar rorelse »»styrkte enighet och sam
ja inom korpsen Friherre Lagerbjelke talade
ur en något mer bestämd ton och tillade vid
je uppvaktacdes borlgång såsom ett apostill
-
att tvisten mellan stora och lilla flottan hädan
efter skulle upphöra Det blir intressant att
erfara genom hvad medel Hr Statsrådet skall
förmå att åstadkomma detla
— Ecklesiastikexpeditionens embets- cch tjen
stemän emottogo i går den nye Chefen för ec
klesiastikdepartementet Hr Statsrådet Ihre
hvarvid den afgående t f Statssekreteraren
Hr Biskop Heurlin höll ett såsom det försä
kras hjertligt tal Kammarexpeditionens em
gjorde likaledes i går af
t f Statssekreteraren Hr
rceus
tagit den
"J
u
bets och J9nsteman
1 skedsuppvaktning hos
i Kanslirådet Ulfsparre samt hälsningsuppvakt
ning hos den nye Chefen Hr Statsrådet Fåh
och i dag har Finansexpeditionen emot
tills vidare tillförordnade Föredragan
den för finansärender Hr Statsrädet Wingård
— Till följe af den nya statsiådsorganisatio
nen har regeringen genom cirkulär-generalorder
underrättat vederbörande att benämningarne
»Generaladjutanten för Arméen» och »General
adjutanten för Flottan» upphöra samt att de
expeditioner hvarifrån Kong Maj :ts befallnin
gar i kommandomål utfärdas och till hvilka de
förut til nyssnämnde autoriteter ingående ären
der böra adresseras benämnas »Landtförsvars
departementets Kommandoexpedition» och »Sjö
försvarsdepartementets Kommandoexpedition
— Bland utländske resande som efter sjö
fartens öppnande anländt till buivudstsden äro
tvenne Engelsmän tillhörande Qväkaresekten
hvilka lära företagit hitresan endast i det filantro
piska ändamålet att hos Kongl Maj :t söka ut
verka slafveriets afskaffande på svenska kolo-
nien ön S :t Barthelemy Det skall blifva högst
P
|lnlressar 'f aU erfara Jra®SaDS«» af deras «»
derbandlinf
af lagarne ordnad verksamhet Man såg huru
ståndskoncessionerna syftade till inera jemlikhet
i rättigheter och till och med under den häfti
ga striden om uteslutandet af 114 § Reg .for
men
finner man den princip af likhet i skyl
digheter allmänt erkänd hvilken i grundlagen
ansågs befästad genom just det lagbud som ser
vilismen nu söker att vända emot Rikets Stän
ders allena utöfning af beskattningslätten nem
ligen stadgandet i 59 § Reg .formen (tätt de be
hof staten kan tarfva utöfver de ordinarie in
komster genom bevillningar böra fyllas .» Än
damålet med dessa ord var nemligen långt
ifrån att åsyfta den orimligheten att ge
nom ett sådant lagbud lemna konungamakten
någon andel i beskattningsrätten om hvilken
grundlagstiftaren sjelf yttrat sig
Reg .formen med följande ord
rättighet att genom Riksens Ständer sig beskatta
I
motiverna till
»Svenska folkets
har af (Konstitutions- Utskottet blifvit sorgfäl
ligt iakttagen det är denna sjelfbeskattningsmakt
som upprätthåller och befästar national-repre-
sentationen Dess vårdande är följaktligen icke
blott för nationens välstånd utan äfven för dess j
frihet af den yttersta vigt .» Ändamålet var
bruket
yttersta vigt .»
deremot att betrygga alla folkklasser all egen
dom och försäkra den för framtiden emot öka
de beskattningar efter gamla grunderna hvilka
utgått ifrån principer oförenliga med vår tid
och hinderliga för all förkofran samt att lemna
rum för ett rättsenligare tillstånd Det var ej de
gamla grundskatterna ensamt betungande jor
den som man ansåg böra bära hela statsbördan
Det var ej i den ständiga roteringens och rustnin
gens utsträckning som man trodde sig böra sö
ka krafter till försvaret emedan hvarje sådan
undertryckte landtbruksindustrien hindrade ge
mensamt med de vanliga skattläggningspåföljder
na ny hemmans-anläggningar och motverkade
alltså samhällets förkofran Derföre antogs då
en allmän bevillningsförordning grundad på de
mest rationella principer som något land ännu
haft ehuru visserligen ett och annat misstag
deri insmugit sig hvad verkställigheten beträf
fade derföre afskaffades vargemingen utgjord
efter de gamla ojemna hemmansfördelningarne
derföre stadgades att *11 orotsrad jord endast
skulle extra roteras derföre gjordes de förän
dringar i beskattningsprinciperna inom extra be
villuingarne som medförde landttullars och ac
cisers upphäfvande och derföre de många be
slut som då fattades til uppmuntran för jord
skatteförsäljning at kronohemman fri
skogen för kronoskatte försälj
DIDg af krono- och rekognitionsskogar m m
|Det behöfves icke mycket begrundning for att
inse orimligheten att i ett land der det ännu
finnes mångdubbelt mera jord att odla än den
upptagna bibehålla beskattningsbruk hvilka om
än frihetsår medgifvas åt odlaren försätta honom
den belägenhet att han måste blifva sämre än
en hälftenbrukare sedan han val lyckats att rö-
inhägna uppodla och bebygga sitt hemman
Också är det en af de för landets välstånd må
hända mest föiderfliga förbiseenden af statsman
nens dyrbara phgter att ej den förträffliga syft
ningen i 1 *09 års regeringsform och 1810 års
bevillningsförordning vårdades och utvecklades
Underlåtenheten deraf har återhållit landets od
ling och hindrat inflyttningar ifrån andra länder
onder en tid då Tysklands Danmarks och Kor-
l „
2 J A » >— .1 ^1
ges raska män sökt på andra sidan Atlantiska
hafvet fristäder som de heldre kunnat finna
hos oss hvarest de om våra lagar åt dem bät
tre betryggat personliga säkerheten våra närings
författningar uppmuntrat fliten och vårt beskatt
ningssätt för jorden icke afskräckt den naturliga
kärlek odlaren far till den torfva han sjelf gifvit
kraft och must snart hade ökat antalet af våra
kraftfulle jordbrukare lif och verksamhet i mån
ga öde bygder
Men regeiingen har beträdt en annan bana
och den lat år 1815 Kammarkollegium utfärda
ett cirkulär som upplifvade och skärpte skatt
läggningarne af ny jord Detta gäller ännu
Att icke af Ständerna någon uppmärksamhet
blifvit lemnad åt ett sådant ämne bevisar att
inom vår representation icke finnes nog verkan
de krafter för de förbättrande elementerna i sam
hället och att det kouservativa der har en styr
ka som är alltför egoistisk till sin natur och
motverkar många förbättringar
Det skulle föra oss för långt att här ingå i
betraktelser öfver den lika skaaliga princip som
ligger i de gamla skattlägguingsgrundcrnas bi
behållande för nya bruk qvarnar sågar lä
gen b eter m m Att de verka menligt för in
dustrien kan ej nekas och man har derföre
seit Rikets Ständer följa den grundsatsen att i
dessa afseenden öka frihetsåren o s v R .e
geringen har deremot vid verkställigheten vid
rört besluten med tung hand och det är först
i sednare tiden på sätt vi redan visat vid ar
tikeln om bergsbruket som härutinnan något e
gentiigt blifvit vidgjordt
Hvad jordens uteslutande betungande med för¬
svaret angick sökte Rikets Ständer 1810
tillvägabringa en lika billig som nyttig lindring
Se bär det riksdagsbeslut som utgör grundva
len för vår konstitutionella tids rotering verk
»Såsom det första medel till rikets ökade försvar
hör all nn inom dess gränsor varande oroterad jord
af hvad namn och beskaffenhet den vara nia de bo
ställen endast undantagna som af i tjenst varande
militära personer inuehulYas sä snart riket nied
krig hot ^s eller oroas genast uppsätta och nu 'd be
klädnad fors det emot samma jord svarande fur
svarsmansknp hvilket Kongl Maj :t rper att pa en
gän med ordinära arméen luta uppbåda och utkom-
Genom ett misstag af Bondeståndets eljest ut
märktaste män yrkade nämnde Stånd såsom vil
kor för regeringensformens undertecknande icke
endast deri del af de rättsenlipa eftergifter hvil
ka de öfrige Stånden medfiåfvo utan äfven något
mi 11 under dåvarande förhallanden i verkställig
heten hade inneburit de orimligaste uppoffringar
af Adeln ocli
IVesterskapet nemligen »all jords
lika beskattning» Detta yrkande soin da ej
kunde tillfredsställas genom nedsättning af den
oprivilegierade jordens skatter utan skulle sökts
i den privilegierade jordens betungande skiljde
dessa Stånd frän Bondeståndet
i
mendera dock liör denna extra rotering vid kri
gets slut alldeles upphöra och aldrig oftare Un da
riket hotas med anfall kunna uppsättas .»
För sättet att verkställa denna rotering stad
gade Rikets Ständer såsom allmän grund
»Att Konungens Befalluiugshafvande sä fort möj
ligen ske kunde skulle anbefallas att hvar i sitt
län genast med biträde af tillkallade i orten boende
kunnige personer afsila fyra Stånden verkställa en
provisionel extra rotering (i all inom länet orolcrad
jord efter den method och de grunder som med
den förut i hvar provins redan verkställda ordina
rie regleringen och den oroterade jordens kända
förhållande emot den roterade närmast- star att
förena .»
Detta beslut verkställdes af regeringen i den
anda som Rikets Ständer uttryckt Instruk
tionen för extra roteringskommissionerna a den
5 Februari 1811 är affättad i enlighet dermed
med undantag af den då vidtagna åtgärd att
Iläta ut8ö
ra
r
ext \a roteringsskyldigheten med liä-
|star (64 för hvarje regemente Denna lärer
^fva ansetts tillhöra krigsadmin .strationens mi
1 ,liira del i en behandling som redan var ett af
s 'e§
j sa
-
o
an vidtog ar 18 lo ty
t
a
från ordningen ehuru ej till sina följder
skadlig som det beslut regeringen i samma
ianda vidtog år 1816 ty detta sednare inver
kade på den år 1812 antagna beväringsskyldig
lietens utgörande
Redan den 23 Mars 1811 finner man ett
Kongl cirkulär utfärdadt till Landshöfdingaine
hvari klagas "att extra roteringen sådan den
nu är sammansatt och organiserad icke medför
den styrka för försvarsverket som svarar mot
kostnaden deraf för rotehållarne
Utom i
Skåne lågo extra rotar aflägsna och spridda
— Manskapet sknlle komma att sakna öfning i
vapen som för en nödig tjenstbarhel i behof
vets stund erfordras m m
—Kongl Maj ;t
hade alltså funnit "att en ständig afgift eller
prestation i stället för extra roteriugssoldaten
skulle vara för Oss och Riket så väl som
för rotehållare sjelfve förmånligare
— och
Landshöfdingarne befalldes derföre att föreslå
extra soldat-rotehållare att fråu och med den
1 Januari 1814 och så länge extra-rottring utgöres
efter de då gällande grunder vara vakante un
der hvilket tillstånd som helst hvari riket kan
komma att sig befinna i afseende på försvars
verket
emot erläggande af 5 tunnor span
mål årligen af hvarje helt nummer hälften råg
och hälften korn
Följden af detta förslag blef likväl ej tillfreds
ställande Den del af de skattdragande som
det angick förkastade det nästan enhälligt och
den i sammanhang dermed anbefallda proposi
tionen till båtsmans extra rotehållare
"att ingi
i ständig rotering emot nedsättning af del
i extra rote-båtsmännens styrka och en propor
tionerlig rotejemkning i följd deraf samt för öf
rigt aldeles lika förhållanden som enligt gällan
de kontrakt med ordinarie båtsmanshållet äger
rum blef icke af desse antagen Deremot fin
ner man Rikets Ständer d 10 Augusti 1812
redan öfverklaga sättet för verkställigheten och
begära att den verkställda extra roteringen måt
te blifva öfveisedd och jemkad År 18 ?5 af
lemnade regeringen en proposition till Rikets
Ständer i ämnet och den 27 Febr 1816 med
delade regeringen Krigs- och Kammarkollegier
na Rikets Ständers skrifvelse af den 8 Augu
sti 1815 hvari åtskilliga grunder för extra ro
teringsverket uppgåfvos med åläggande
"att
inkomma med projekt till förnyad instruktion
för roteringsförbättringarne till rättelse och jemk
ning af extra roteringen i riket hvilken Kongl
Maj :t yttrade sig vara betänkt att under lop
pet af året låta verkställa .» Detta skedde lik
väl icke Kollegierna voro af olika tanka an
gående sättet Krigskollegium ville fördela bör
dan efter inkomsten af jordegendomen Kam
markollegium ville antaga den roterade jordens
bevillningsvärde till jemförelsegrund for extra
roteringen Först år 1823 öfverlemnade Kongl
Maj .t (Skr den 23 Mars till Rikets Ständer
alla haDdlingarne i ämnet utan bestämd propo
sition och R St måste företaga sig att i det
ta som i de flesta andra fall rörande rikets vig
tiga angelägenheter utarbeta hvad administratio
nen sjelf egentligen borde för dem framlägga
Ständerna som genom skrifvelsen den 17 Dec
1823 aflemnade sitt beslut i ämnet råkade här
vid att missledas af kollegiernas utlåtanden O
förklarligt nog undföll det uppmärksamheten
att 1810 års beslut tydligen innefattade «all o
roterad» ocli icke blott den -privilegierade ro
tering ej underkastade jorden Ständerna ytt
rade oaktadt 1810 års Ständers ord riktigt ci
teras i deras skrifvelse att
alla hemman och
lägenheter af Krono
- Skalle- och Frälse natur
hvilka enligt författningarne (just dessa författ
ningar voro likväl uppbäfde genom 1810 års be
slut äro underkastade ständig rotering skulle
ikiljas ifrån ext :a roteringen ,» hvilken dock en
igt de bestämdaste föreskrifter i 1811 års in
struktion var den enda som borde dem å
äggas
Oaktadt 1823 års Ständer icke i sin nämnde
skrifvelse lernnat ringaste anledning att ständig
rotering verkligen borde den oroterade krono
skatte- och frälsejorden då åläggas inses lett
att Ständernas obetänkta yttrande för regeringen
blef en anledning att tänka på det kära indel
ningsverkets förstärkande Man ville ej erinra
sig att detta helt och hållet liv ilar på grunden
af öfverenskommelse mellan staten och de ser
skilda provincerna att dessa kontrakter bestäm
ma-det antal ryttare och soldater provinsen bör
utgöra att alliså tillökningen i detta antal för
utsätter ett kontraktsbrott att om det kunde
antagas såsom lagenligt att i strid med 1810
års beslut hädanefter rotera nyhemman och lä-
Hvilken öfvertygelse angående hela Indelnings
verket hade ej regeringen häraf hoidt hemta
Besynnerligt finner man egentligen ifrån denna
tid början till systemet att söka till penning för
vandla snart sagdt allt
Ett i sanning förvånande steg ligger i denna
förklaring En regering som sa tror sig pa eget
bevåg kunna förvandla nationens försvarskrafter
i penningar måste hafva besynnerliga begrepp
om piua konstitutionella pligter och gresogativer
vi så snart protokollet hinner blifva justeradt åier-
komma till det intressantaste af sjelfva debatterna
Grefve David Frölichs yttrande på Riddarhu-
set den 9 Maj vid återrewtissen af 3 :c
hufvudtitehl i
aVi hafva nu åhört under 1 :« dagars plena an
märkningar rörande Statsutskottets förslag att re-
fér .nsM kunna
'1
föMtå ^rig ^eUn ^ain
innan vankats åtskilliga intressanta föreläsnin-
gar har åtskilligt varit att lara och iakttaga
och jag anser mig icie böra dölja beskaffenheten
af det intryck jag rönt dä jag å
deua rum baft j
tillfälle åhöra hvad jag lord» fa anse för större
delen af svenska krigsbefälets samfäldta tankar och
åsigter öfver arméens tillstånd och behof Enligt
deua intryck förefaller det mig soai hade befälet
med få undantag och endast utgående fiån den
ivnnnnlrl A a i i I osa n /n an f in t- .• m kalitinvölf
synpunkt detta befäl såsom en fiån samhällslnrätt
nlngen i öfrigt frisiående korps ha ^e att iakttaga
betraktat regleringen af armé *ns stat Och om
det då å ena sidan är tillfredsställande att erfara
det en allmännare spridd humanistisk bildning i
förening med den nera utvecklade vetenskapliga
närmat militäran till det civila utan att bafva
förringat eller gjort intrång på det heroiska så
kan man å andra sidan icke undgå att beklaga
det militären icke synes vilja uppfatta frågan om
statans utgifter för militära behof ur samma syn-
punkt som landets öfrig invånare nämligen om
det egentligen nödvändiga och éndamålsenliqa för
landets försvar—- deua nödvändiga p ,öfvad med
hänseende till landets tiligängar Au vilja be-1
strida det en armé för att ånyo uppträda på Tysk-i
lands eller Lilllsnds slätter måsle efter konstens
reglor och andra kontinentala nationers exempel
ega proportionen af de olika vapnen så eller så
vara organiserad så eller så till sqvadroner eller
plutoner vore en dårskap af hvarje person som
icke genomgått graderna Så enart Hrr Rip
-eseu
'anier af militärståndet med sin enorma öfvervigt
inom Ridderskapet och Adeln behaga uppställa den
debattabla frågan på denna grund så hafva vi öf
rige intet annat att göra än att maka åt ess ty
på denna för den strategiska exercisen inskränkta
arena böra vi ingalunda stå i vigen Skulls åter
en och annan lika mycket statsman eller till och
med simpel landtman sosa militär tillåta frågans
förflyttning på en annan måhända högre grund
den af det cu nästan isolerade Sverges effektiva
försvar till möjligaste bästa köp så fråga vi vörd
saaaligan om vårt krigsbefäl verkligen vill påstå
att hvad Unde under ett SS :årigt frodstlllståcd
på dess begäran i ständigt stigande skala tillsläppt
verkligen blifvit användt på ett sådant aätt att
i händelse af behof ändamålet befunnits motsva
radt Otu den så myeket bepfisade stående och
indelta siamsnen verkligen skolat visa sig af en så
öfvervägsnda förträfflighet att dess intrinseka mot
stånds kraft mot ett fiendtligt infall jemförelsevis
än cn med samma kostnader organi
„ »n •
vant större an en med samma kostnader organi-
gerdd mindre ständig bär såsom cadre understödd
och in /örlifvad i farans stuad med en fullstäedi-
gare och likväl på det hela icke dyrare national- i
pu
s
från
St ^erna ^önrkninga
"111
Qerfaldfg ^tihitiu
ja befordrats inom de indelta regementerna för att
lemna tiligängar lill musik och andra till försvaret
egentligen direkte icke behöfliga ändamål äro och
böra aaoes principenliga men deremot Statsutskot
tets förslag till vakansar priecipvidriga Och om
ändtligcn vid genomläsningen af revisionsberät
telserna med hvilken genomläsning jag fruktar
större delen af våra tappre Talare å detta rum
föga besvärat sig närvarande representation verk
ligen kan bafva ichemiat den öfyertygelse att med
statens medel anslagne eller ämnade på ett eller
EN ÅTERBLICK PÄ DET FÖRFLUTNA MED
AFSEENDE PA DET TILLKOMMANDE
Artikeln XVI
SKATTLÄGGNINGAR OCH ROTERING
Det har varit nödigt att egna en serskild arti
kel ät dessa vigtiga ämnen oaktadt vi icke kun
na åtaga oss att uttömma dein Deras behand
ling efter det nva statsskickets början utvisar hu-
ru föga
nålen
dess anda ingjutit sig i rådgifvareperso
men beklagligtvis äfven huru RiksStån-
och WiV« a !— u
förde al regeringens propositioner och inlockade
dess system afvikit från de principer som ic
ke endast 1809 års Ständer hyllade utan trod
de sig genom våra grundlagar hafva befästat
Följer man 1809 års förhandlingar så nödgas
man med beundran erkänna bemödandet att
bringa allt i samhället i enklare och rättsenligare
former samt att i dessa ingjuta en friare men
försvarares här yttrade omdömm cm
— ansvarens
lodande till försvar i verkligheten Jag beböfver
blott hänvisa till aitikiaraa under Kongl Krigs
kollegium ocn specielt deraf beträffande utredniogs
afdelningen passevolanskassorna extra anslagsre
dovisningen na m Den uppfattning hvartill man
oemotstSndligen tvingas afReriaorernes granskning
• dessa delar huru ofullständig än densamma mast
fcllfva i anseende till rikenskajwäUeti i flete de
f
derbandlinf

Sida 3

genlieter med ständig rotering så måste å an
dra sidan de äldre stadganden ovilkorligen föl
jas som bjuda att låta dessa lindra den äldre
Ständiga roteringen genom fyllnad men icke
tillökning i antalet af det manskap provinsen äta
Sil sig att hålla o s v Men det är sitsom
vi redan visat tydligt att man icke år 1810
på sätt 1823 års Ständer blifvit förledde att tro
•fsett den privilegierade jorden allena utan att
såsom äfven orden tydligen lyda (tall inom rikets
gränser varande oroterad jord af hvad namn
och beskaffenhet som heldst» skulle endast
eitra-roteras
Också har följden af misstaget redan visat sig
på ett för en betydlig del af jordbrukaude klas
sen högst oroande sätt Utrymmet tillåter oss
ej att fullständigt genomgå de lagstridigheter
Som blifvit oskiljaktiga ifrån bemödandet att ut
föra en ständig rotering å den oroterade jorden
I detta ämne liksom beklagligen i de flesta
■växa missbruken till en höjd som fordrar foli
anter för deras utredande Vi vilje blott här
anmärka beskaffenheten af regeringens handlings
sätt i frågan äfven med antagande att 1823
ars heslut vore rättsenhgt Det är väl sannt att
på 1828 30 års Ständers begäran förnyad ge
nom flera skrifvelser vid 1834 års riksdag blef
verkställigheten af denna ständiga roteriog inställd
och att således blott somliga orter fått vidkännas de
direkta ölägenheterna deraf men hela staten har
måst draga kostnaderna af de förberedande ar
beten regeringen låtit anbefalla för ändamålet
och den stora del af jordbrukande klassen som
sett sig utsatte för de förändringar hvilka det
nya roleringsverket måste medföra har sett sin
egendom utsatt för en icke obetydlig nedsättning
i dess förut varande värde Känslan af lagliga
rättigheter har på somliga ställen såsom t ex
i Halland ledt till obehagliga uppträden vid ro
teriugskommisionernas sammankomster och det
synes vara såväl regeringens som Rikets Stän
ders skyldighet att återgå ifrån en väg der
blott missnöje och uppoffringar för en betydlig
del af folket uppstå utan nytta lör det allmän
na Tankarna kunna icke vara delade om o
lämpligheten af de härutinnan vidtagna åtgärder
och ogillandet måste stegras då man ser de
märkvärdiga fiamställningar som skett angående
roteringen i Jemtland regeringens förfarande
med den tilltänkta förändringen i Westerbottens
regementes organisation förbiseendet af kom
mitterades handlingssätt i Halland samt då man
erinrar sig behandlingen af Skånska roteringen
som utgör ett beklagligt bevis på huru litet me
nigheterna hos oss förmå att göra sina lagliga
rättigheter gällande emot embetsmanna-autorite
tema då dessa med sin inflytelse och verksarn-
li et bidraga att befordra statens inkräktnin ^ar på j
privat- !ätten
i
e
e
m
s
n
t
s
r
r
3
t
f
e
r
m
n
a
StoHenburps nådaniökniog h»r »f Kongl MiJ :t
på Högsta Domstolens underdåniga tillit yrkan
blifvli afilageo men deremot bäfva Almqvist och
Rickenberg erhållit nåd och tillåtelse att umgälla
sin förbrytelse med 1 månads fängelse
De ledamöter som deltagit i Högita Domstolens
beslut äro Hans Excellens General-löjtnanten Ur
Grefve Brahe Hrr Juitltleräden Themptander Bred
berg Engelhtrt Snoilsky Friier .e Staél von Hi >l
■tein och nu mera aflidne Hr Kontreamiralen af
Klint
— En tullvaktmästare Carlsson hade sistlidne
Måndag anträffat en som satt och sof i eu soffa
vid Carl den XIII :s torg väckte honom och sfTor
drade honom 6 Rdr i böter för det ban med sof
vande störde freden på detta fridlysta rum samt
botade att eljest arrestera honom Bonden som
Icke lärer varit af den rena och oblandade sorten
som säger ja till
tift hV .d min
bif«lFeV tög ^g
den fribeten att fråga hvem han bade den äran att
tala med och b .traktade öfvermåttan noga den
stränge herrn som sade sig vara polisbetjent och
äfven framtog ett tjenstetecken Med deltaglek
bonden direkte upp i Poliskammaren och sporde
om det verkligen var hvad det utgars före Det
befanns då sakn polisen skyddshelgon S :t Erikl
burvud och tullvaktmästaren botfälldei till envar-
ning mot hvilken han sannolikt icke anförde be-
gj
— Undersökningen om det å föreståndaren
Kr norr Korrektionshuset Assessor Wallberg d
27 April foröfvade vald har nu andtligen blifvit
bos Kongl Poliskammaren begärd och foretogs I
dag på formiddagen Nyssnämnde röreståndare in-
fann sig dervid emot de for brottet ang fne kor-
rektionsfangarne Ulrika Malm .ch Louise Stael
Föraståndarens rapport innehöll a t da h»n ofvan-
nämnde dag hort det korrekllonisten Malm öfver
fallit kor rektionisten Sta el och derföre låtit upp-
föra bada ti 1 sig och kallat
ni
under det vid bortgåendet nytt ovaienie uppstått
och han utgått för att det efterie Malm i ikum-
raiket tilldelat hoaom tvenne knifhugg s .mt ett
slag för munnen med en sten Muntligen tillade
Aisenorn att ifrågavarande korrektioniiter varit
synnerligen vilda oeh orrgerliga
Ulrika Malm som häröfver först förhördes var
15 år gammal hade ett beslutsamt men åtmin
stone icke fir tillfallet trotsigt utseende och bade
efter någon förutgången förbrytelse för försvarslös
het blfvit på korrektionshuset insatt Hon bekände
brottet utan någon reservation och gjorde börjtn
dermed att bon atgif det den mellan henne och
Stael före ogerningen uppkomna träta varit en
uppgjord tillställning i afsigt att derigenom få till
träde till Hr Assessorn Tillspord om afslgten
svarade hon att hon sch Stael föresatt slg ^ett på
detta sätt hämnas å den hårdhet Föreståndaren
Assessor Wallberg emot fångarne utöfvade och att
dymedelst sk .fT någon lindring 1 sina olycklige
medfångars belägenhet Derefter gjorde hon en
beskrifning af dessas hopplösa belägenhet berätta
de att många der setet 10 å 18 år inspärrade att
Assessor Wallberg hindrade anhörige eller andreper
soner att uttaga någon och ofta då någon fånge i så
dant uppsåt efterfrågadei ivarade att den vore död
att föd varor bättre uppföret på assessorns magasin
ocb fångarne bespisas med det aldra uslaste och att
j ce "strafTet tillämpas för de ringaste förscelier och
stundom utan all anledning Slutligen tillade hon
i fitt hon och Stael väl vetet hvad som förestod dem
men att de velat våga lifvet för sioa olyckliga med
fångar och nu begärde att blifva dömde till döden
Louise Stael ungefär af samma ålder som Malm
i ocb som tycktes bafra mottagit en bättre uppfo
stran instämde belt och bållet i Malms uppgifter
och erkände att det varit hon som medelst en ka
stad sten gifvit assesiorn slaget för munnen i det
ögonblick vsktmästarn slappt benne för att befria
assessorn från Malm Utom andra uppgifter om den
i hårda behandling fångsrne erfarit uppgef St .el alt
bon sjelf blifvit hillen i mörk cell under 7 veckors
tid endast för det bon utan all ond afsigt nedgått
utför en trasoa med något bobinadt garn
Assessor Wallberg ville icke bestrida sistnämnde
händelse men anmärkte att nedgåendet utför trap
pan syntes utmärka en afsigt att stjäla För öfrigt
tycktes Assessorn icke belåten med den de aiikla
gade medgifna tillåtelse att förklara sig men hans
mening med anmärkningen deremot modifierades
ända till obegriplighet af de dertill fogade explika
tioner
Då Herr Polismästaren slutligen tillsade alt un
dersökningen var slut och att protokollet skulle
ingifvas tili fångstyrelsen samt att de anklagade
bord återföras tili korrektionshuset utbrast Stael
med häftighet «då äro vi döda» ssmt fortsatte i
yttre rummet sina förbannelser öfver föreståndare»
Götheborg den 16 Maj Korvetten Najaden
bar sednast på resa från Nord-Amerika ankrat på
Wingasand dit fartyget inkom sistlidne Onsdags
eftermiddag
— Engelska ångfartyget Innisfail som på sin
förslå tur från Hull halt att kämpa med oupphör
lig motvind och storm som understundom öfver
gått till orkan anlände sistlidne Onsdags afton kl
10 till Christiansand och inträffade i går kl half
till 2 eftermiddagen pi vårt revier efter att hafva
lemnat Christiansand T &orsdags morgon kl 9 Vid
ankomsten till sistnämnda ställe var nästan bela
kolförrådet medtagit då fartygets macbineri under
öfverfarten dit jyni måste forceras Så väl fsrtyg
som machinerl har imedlertid icke tagit skada och
då åogfaityget bestått detta hårda prof kan dess
kredit &nses vara befästad Hit medfördes endast
cirka 30 coilies balgods ocb i Christianssnd ellem
nades tvenne passagerare Ingen passagerare bade
ännu i går anffiält sig för att afgå med fartyget
som endast uppehöll sig den tid som fordrades för
bitlastens utlossning och ko 's intagande och åt
gick i dag kl 12 middagstiden
GHST
neral Burk och öfverste Arthur kafva synner
het yttrat sig ofördelaktigt om det hittills följda
systemet att låta deporterade brottslingar (convicts
antagas som tjenttebjon inom familjerna ett sy
stem som regeringen sjelf likväl förklirat sig sin
nad att åter öfverglfv» mes om detta skedde fort
for motionaren så förblef deportationen ett straff
som lemligen ofvereasstämde med förvarandet om
bord på fångskeppen (hulks med den skilnad alt
det förorsakade större kostnader De faibrytares
belägenhet som ej blifvit emottagaa i enskildta
bus utan begagnas till allmänna arbeten vore gan
ska svår i synnerhet i kolonieraa på Norfolk Is
land och Port Arthur der de behandlades roed
sidsn strängbet att de leka sällan grepo till det
förtviflade medlet att mörda någon af stne kamra
ter för att åtminstone hemfalla under dödsstraffet
Att brottslingarnas morailska tillstånd under så
förhållanden icke kunde förbättras vore tyd
ligt och massan «f da brott de föröfva voro ockla
Pi Van-Diemens land funno år
15 ,000 förbrytare och under samma ar falides
"T
°
,h ™
U
„T 'VJ
likmätigt utdelta slag gick 1111 *0 ,000 Sedan dest
"«de UH»tåndet ännu mer fö .samrats Ea huftrud-
olägenhet af det nuvarande systemet vore dessutom
disproportionen emellan de bada könen Af 400 000
till Australien deporterade furbrytare voro enda
13 ,000 qvinnor 1 naderna pa Nyt Södr Wtle»
V "-D
1
i #me "1»nd »f "11 tDUi6 • "r
liga förbrytare till de qvinliga såsom 7 till och
UQdel
|llom „ 0ffikfn Mrl |„
,u l |dr fö ,miu UMfin„ eu v .rks .mt
«
dep .r ,er .de qvinnor Dessa uppförande
t >r0tt ,liDS ^0 ,0n (ern
,1
had ,luid varit g .nska då
och d #l m >ä4jn ,u kolouUterD „4_
«
b q cmottiga dem lå .om tjen
hysrföre &ct .j dg ötomi iuom „ fora
£ förralltl «f plgor der mitI8 be„ridas sf
Man hade föriökt efhjeipa det ond me
deist fri qvinnors af ,ändande fria Engl .nd men
I
.t k- .-
denna angelägenhet hade så oskickligt behandlats
att SO ,000 i som man derföre utglfvlt ej verkat
annat än att öfversvämma Sydney» och Hobart
Towna gator med fala flickor
Ett ändamålsenligt Inrätiadt penitantiariyitem
är egentligen det lämpligaste för qrinaor och äf *n
för kerlar är det vida caer pananda än den nu
brukliga deportationen 10m är föga tjenlig att af
ikracka från brott Man måste beklaga att rege
ringen ej ville ingå på denna idé utan med upp
häfvande af det nu varande systemet alt anväada
förbrytare som tjeastebjen (auifnmmt system hä
danefter skicka alla till sjuårig deportation aoud
till Norfelk Island Man kammar derlgenoaa att
fortsatta alla nu gäogie ölägenheter eck dertill ut
gifva två gånger aå mycket penningar emot om
man behölle brettsllngarne qvar i E &glatd oeh döen
de dem tili fängelsestraff på fångskepp eller fasta
kaklen inrättade efter penltentiarsystemeti enkändt
bälta grundsatser Såsom del ändaaaålstnllgasie
ber det benti ,amika afiöndringisystemet viset sig
enligt hvilket umgänge fångarna emellan förkin
dradei de Gage anvisning till arbete det öfver
leinmdei till dem sjelf re em de ville arbeta eller
icke och der de >ai vård äfven koitada minst Hu
ru dyr deportationen egentligen vore kunde svår
ligen utrönas emedan en del af kolmaden upp
fördel på inaria budgetten en annaa på krigs- bu
geiteD en tredje bland artiller leta «ch en fjerda
■lutligen bland särskilda utgifter men efier dsn
lägst beräkning kostar i Australien hvarje för
brytare årligen 8 i oberäknadt transporten dtt
1 Giiscovrs fangets det enda der afsöndringsayste
met är infördt kostar deremot hvarje fånge endast
« i årligen V»n bar anfört Ull dejortatlonisy-
stemets försvar att det uppfyllda ett kufiudända
mål nemligeu att efter utrilTtidtns slut sölja för
den brottsliges framtid Erfarenheten utvisade lik
väl motsatsen hvaremot aftöndringssystemet äfven
bärsiädes erbjöd den största framgång Biskopen i
Dublin en af deportaiionssystemvls afgjordaste mot
ståndare hade föreslagit atl hvarje deporterad
förbrytare efter strafftidens slut borde hafra va .et
öppet att transporteias till en aflägsen koloni der
ingen fläck häftade vid hans nai &n och der hsn
kunde noppas att ännu en gång blifva nyttig med
lem af menskliga samfundet Om detta förslag
verkställdes vore visserligen något af det onda af
bjelpt men för brottslingarnas förbättring i kolo
Dierna skulle föga uträttss Utvandringarna till
Australien hade hittills hindrats genom kännedo
men om det dåliga tillståndet derstädes man af
sktffe derföre deportationssjstemet helt och hållet
och man stall ej behöfva klaga öfver brist pä ut
vandrare Då borde man likväl göra allt för alt
gynna utvandringen och det ver derföre talaren ut
vecklade sitt förslag i andra punkten (S« olvau
Lord John Russel instämde i eo ganska stor del
af hvad Sir Mslesvrorth anfört men ville heldre
hafva deportatioDSSystssset reformerad än htlt oca
hållet aftkaffadt Ett par tory-ledimöter talide väl
för sjelfva sys
.emet men alldeles emot dess nuva
rande beskaffenhet Som motionären icke yrkade
nåson omröstning öfver frågan utan förkltrade sig
nöjd med att hon fick en plats i husets protokoll
förföll saken för närvarande
® a r s c b bort ifrån
mrätta något godt och
af barm
K o 3 s a r för
•lag vill föreslå
la förnimma mina ord Jag är visserligtn bara lr««
tlagare men altKednn trum»lagare Cdi .uorg i Fjnmcd
tor befälet dfrer eo bataljon som hede förlorat sine of
ficerare och räddade bataljonen känner Jet bos mig oclr
nk en serdeles hSg att b81 !a tal för mina bataljoner Får
se o si jag kan Röra d *i kort ocb godt
Gif akt Här iär nu alltsedan en viss lista repre
senterades på tedetbötlig ort hafva biifrit fråga om att
öfver I i sta den Man vet att Katoliker ofta äro öf
verägspa i list o an icke Just i lista bär i vårt ärliga land
Men sid *na intriger kunna vi icke fördraga Derföre hö
ren min
trumma j lisllöparc halt Jag slår ställning
(ör erl
Huru skulle det se ut om en främmand trosförvandt
till exempel en katolik kommenderade Srenska borgare
Icke sltu«le den Store Gusiaf Aaolf lyckt om del Månne
vi icke äro tillräckligt fördragsamma då vi tillita andra
religioners bek ?nn *re att förena aig me» os ?- Skulle det
Icke vara öfvertlödigt att var befalhafv»re bikiar sig för
osukktr Således stridskamrater i fredstider tillsvidare
hören min trumma Framåt u 1
Katolska lägre
I gevär nSr det gäller att
njitigt inga bugg icke en§ siiosparkar root kam
rater Bo t med splU och söndring Katolikerna hvari
bland många föl .a den JesuitUka grundsamn att söndra
för att behemka må icke håna oss Jag har beslutit
alt dundra icke blott på miit kftHskinn utan på edr <i
öron» trumhinnor för att öfverrösta aila grälaktiga och
listiga lilltå allt uppretande af passionerna
ärelystnad ocb afund Gör ert bästa
ail Jaga oenighetsandsn ur7 edra led
den »tanövfr som dervid bör aaväcdas
Vi hafva nu en gång fått en befälhafvare Låt vara
att ha blifvit tillsatt emot någras vilja låt »ars alt vän
skap för tn Kaan hvj !k ?n icke ens motpartiöt li»n före
viga »ågot karaktärnfel na ^ot underslef nlgol soxn icke
anstår en ädel » .ilitär låt vara vänsVep för honom satt
åtskillig bland eder i verksamhet lek är denna vän
skap nigon vanheder och resultatet berodde ju icke be
stäRttdt på eder utan kom från högre ort Vi bafra ja
en gSng utnämnt befälbafvfire Kamrater litora oss lyd
honom som i alla fall ar e &t aktningsvärd K
.an belldre
än till exempel en Katolik nom viast också iwä vara en
hederlig karl csen som ändå är — katolsk JVI ?n vi be
höfva ju icke lyda eller inså på mer äa vi s ;elfve vil
ja VI ka Ju vår ratt oss förbehållen med reglementen
och anordni *jar huru helst vi s ^elfve önske och beslutr
fsledas kamrater Hvila på kanan låt oss invän
ta vänserna
Ma« har förespeglat oss furan att låta emot plurali
t *ten« vilja tillsätta och »kick os» en befälhafvare på
halten &a *en kan visst ocicså synas ha sina sidor men
d longi Brefvet af den 17 Juli 1763 bestämt föresknf
ver att officerare vid Borgers &spela koKipagnier ti il bäst
och fot (b«sin *an all de trafvande ryttar också äro med
jemte de 48 Äldsie »kola gftra val till 8iadsn *jor samt
Harrar 50 Älate ealigt Kongl Maj :ls nådiga Bref af d «9
Okt 1110 öfrericraieai »in rätt it Konungen så är den farli
gaste »ida e *d«st den »plkUi»g i v«ra »isne a
»om den
samma åstadkommit Låtom os« gara » 'ut på »pliitrin
ge ock båll tiilsaaamaas »1 hafva vi yaanarligen icke
au frukta något J »o«t bitti )» samtyeftt *amtyc
k«a dock nu att oenigkete må upphöra i som Kören
anfall aaal kamraterne hfcg *romvänder er
Gif akti Viljen j au lå <a det som är gjordt vara
gjardt »A föreaen eder broderligt och medborgerligt att
4 *archera till »aaama mål till istbörde» trefnad och säker
het 1 Till denna marsch skall jag af bjertans
travarna
Sluten lederna Framåt marsch
grund
lederna Framå
ftuckhaln» på paraJdagen 1 *40 N K
T
(Insändt
(Insändt
(Insändt
Pastoral-Theologi af Claus Harmt Archidia
conut i Kiel Öfversättning
Få arbeten i Pastoral-Theologlen utmärka sig af
en djupare insigt uti
själsiörjarens embete
det egentligen praktiska af
Den i detta embete Inträ
dande ocb den det redan innehafver skall här
finn mången god anvisning och lärorik ledning
för att lakttsga Icke endas
det lagenliga utan ock
det alltid värdiga det tillbörliga vid embetiulöf
ning O .tq någon egenhet tillhörande ett främman
de laude lagar och vanor förekommer kan dock
dervid det lokala egna lätt frånskilja och det
praktiika allmänna i flera fall med fördel använ
das Författaren utan att göra någon vetenskaplig
lärokura öfverflödig och 1 många fall bevittnande
angelagenheten af grundlig kunskap fäster sig lik
väl under hufvudsaklig åsigt åt det praktiska in
tresset blott så vid Theologiens studium för det
7ttre vetandet att själasörjaren må hänvisas att af
detta studium uppfatta andan hvilken genomträn
gande bjertat skall göra alt utförandet af prester
liga embetet kan kallas tu godt verk dervid nitet
för detta goda vida skildt från ovis verksamhet
och avärmisk utfart skall förenas med skicklighet
i allt enligt Apostoliska förmaningen Denna af
aigt år framställd med en granskning af förhållan
den en fullständighet i ämnet ett allvar i behand
lingen som på en gång med en skarpsynt tänka
res blick med rik erfarenhet och sann religiös
kässla samt kristlig anderikhet skall med stor
fördel belöna den läsning och pröfning till hvll
ken många n ;a oväntade och dock för embetet i
dess helhet ej främmande samt ännu mindre lik
giltiga ämnen inbinda En äldre prestman som
genomläst detta arbete kan derföre ej lemna det
utan att yttra sin öfveitygelsa om förtjensten af att
kläda i Svensk drägt dsssa den med ovanlig indi
vidualitet utbildade författarens samtal med sina
uti prest-ambetet ingående unga vänner och att t
upplysande noter göra det ännu mer användbart
inom vår kyrka dervid vårdande originalets egen
domlighet utan att förnärma Svenska språkets for
dran och äfven nu bibehållande den värdighet
uttrycken den tydlighet i stylen som är den väl
kände öfrersättarens erkända förtjenst
Förfitiade af TheolJgise Pastoralis Professorn A
K
Trumslasare och Sffadbo ^ga-e
1 DAG Å LOTTERIET UTKOMXB NUMKOR
67
HANDELS- OCH SJÖFA KTS-UNDKK
RÄTTELSEU
Börtpritrr
STOCKHOLM den 18 Maj Hvete pr tunna 20 i S
Rar S» 14 Rdr Korn 10 53 Mall ts Rilr-
'Xrter J2
'5 Rdr Hafra 8 Rdr Terra-Vecchia-Salt
6 26 S :t
»vttusn-uaik u oo o ;i»
Ybe« 6 Rdr Lissabon» d
.o 3 31 Stil Sofst — Kabel
jo — Lax — Tjära — Talg pr lisp — Grof Sej —
Medel d :o — d-o — {lampa pr skepp — Kaffe
Engelskt pr sJälp — d :o Brasilianskt — Raffinadsoc
ier S5 »k Bru» Sirap to »k S rat Bränvin gamiaalt
pr kanna — d o färskt — allt rss
linder loppet af sistl recka hafva följande vai-u-artik
lar genosn Mäklare-slut i Stockholms B8 *s blifvit till
nedanstående priser för kontant försålde Hvete pr lufina
St Rdr SI R )r 25 Rdr Hvetmjöl pr Li«p :1 2 Rd 2
Rdr *4 sk "a
14 RJr
RJr 1»
sk Ärter nr lti»na il Ttdr M « !r <4 Rdr Bränvin
4 sk Råg pr tunna i3 Rtlr 18 sk 13 RJrS4sk
r 14 Rdr 12 sk Korn pr tuana 9 Rdr IS sk 50
l -k 10 Rdr 24 sk 10 Rdr 30 sk »0 Rdr 38
Arter pr lu»ea 11 Rdr SÄ sk 14 Rdr Bränvin pr
kanna 36 sk 36 sk 6 rsl Po >ta«kn pr Lisp ;d 3 Rdr
Salt pr tunna 5 Rdr 52 sk 6 Rdr 58 sk Sill pr tunna
14 Rdr allt R :gds
Stockholms Import lista
Från Pernambueco Skepp Brunkman 80 700 skälp
Terr«s- och 41 ,400 skilp Mascovsockrtr C A Peljion
23 ,000 skålp salta huilar och 62 ,000 skSlp Terrei-soc
ker Kantsnw et Biel IS ,000 skilp Terrossoc &er Tottie
et Arfvedson 105 ,000 skå :p dio Grarelit el (iroskurd
FI«ckefJord Skepp Drivdahl 440 tunnor sill A 11 Ru
kaeh 31 tunnor d :o Tydén etK»inpe Chnrleston Skepp
Öhmin 133 000 skälp risgryn och 3 ,800 skiip bomull
Kannow et Biel
E Knös
EsquadronsPredikanten J N Holmgren
RÄTTEGÅNGS- OCH POOSSAKBR
— Målet angående det våld hvilket å Malm
torgsgatan d«n 21 Juli 1838 fördfvades å Svarfva
remästarne Wedenberg och Ullström af en bästgar
distpitrull under Fahnjunkaren Stoltenburgs anfö
rande har af Högsta Domstolen blifvit afgjordt
Krigshofrälten had» som man torde erinra sig
dömt Slnlttnburq till 1 månsders arrest I läst rum
å fcösvakt tller fästning derusder sällskap icke fin
fB tillåtas honom ssmt att i tveböte plikta för
det Ullström tillfogade sår 6 Rtir 32 sk och för
fredsbrottet 2G R ^r 32 sk eller vid bristande till
gång undergå 28 dagars fängelse vid vatten och
h-öd äffensom korporalerne Almqvist och Rickin
berg att redflyttas till gardister och hvar för sig
afstrafTis med 60 prygel Derjemte ålades de att
gemensamt eller hvilkendera af dem bäst cäIde
sitte utgifva följsnds ersättningsbelopp nemligen
till Wedenberg för den sönderrifna fracken 48 Rdr
40 sk sk Bko och till Wi-dacberg och Ullström
hvardera för tidspillan 9 Rir för sveda «ch verk
3 Rdr is sk och lösen för u 'sl5gtt med 10 Rdr
allt Bko
Högsta Domstolen bar ansett gardisteme Hall
• >» *» och lgren» vittnesmål icke kunna tilläggas
vitsord i f ,åga om beskaffenheten af da ordres
Stoltenburg skall vid tillfället utdelat till patrun
manskapet men likväl med afseende på hvad uti
målet i öfrigt förakommlt Icke funnit skäl till än
dring i Krlgihofrättens utslag
BLAJVDAVE ÄmE¥
De engelska broltmå /skoloniernas tillstånd
Vi omtalade i Vredagsbladet det en debatt upp
stått i engelska Underhuset om afskaffande af för
brytares deportation 1 en tidpunkt då man äfven
hos ess börjar så mycket tala om fördelarna af
denna strsffaietod och dess utbyte mot den hittills
följda torde det icke vara utan intresse ett känna
hvad man i England erfarit om deportationens
nvtta och vi införa således hvad motionären Sir
William Molesworth derom yttrade
Han fordrade l :o deportatatlonsstraffets upphäf
varde och dess ersäUtnde si fort som möjligt
Renon det eljest bruklig penitentiärsysttmet sä-
linu Ull kolonier för fria rätlsksfTens utvaDdrarev
och 2 :o att de medel som ioflöto för länderiers
försäljning i Nya Syd-Wales och Van Dlemens Isnd
och hvilke enligt Lord John Ruisells .förslag bör»
användts för utvandringars befordrande till nämnde
lolonier skulle realiseras genom Iåns upptagande
mot hypotek af dessa länderier pS det utvandrin
garna måtte kunna ske så skyndsamt och i så stor
skala »om möjligt Sir William stödde motiverna
för sitt förslag på den för deportationsväsendets
granskning tillförordnade kommlttéans berättelse
och den skildring tå väl denna som äldre guver
nörer I Australien gjort af dervarande förbrjtare
kolooiernas tillstånd Två af de sistnämnde ge-
POSTSCRIPTUM
Uti Prasteståndeti plenum i dag förehades
Statsutskottets utlåtande angående mötespassii
volansens upphäfvande ocb öfverflyttande från
rotehållarne på staten Prosten Ödman Pro
f *ssor Thomander Prostarne Östberg Afzelius
m fl talade för bifall till betänkandet —
deremot yrkade flere ledamöter återremiss en
del på grund deraf att förevarande fråga borde
företagas ocb afgöras tillika med båtsmanshållet
och städernes inkvarteringsskyldighet en del
derföre att de ausågo hvad 1829 års Ständer
beslutat böra fortfara den bestämda tiden eller
till år 1844 innan förevarande fråga väcktes
en del åter derföre att passevolansens upphäf
vnnde icke vore någon lindring för jordbru
karne i allmänhet Proposition på bifall be
svarades med både ja och nej och den deraf
följande votering utföll med 19 ja emot 2ä nej
betänkandet biel således återremitterad Prosten
Öiiman m fl reserverade sig emot detta beslut
Med åberopandeaf «56 § R O väckte Professor
Thomander motion atl passevoians-fiågan skulle
företagas och afgöras i sammanhang ined bats-
nianhållet och inqvarteringsskyldigbeten
Stockholm
Iniomne skeppar» från inrikes ort den 20 Haj Wal
damarsvk Björkarna bränvin
Utrikes ort Abo Palén ångfartyget Storfursten nian
last
ANMÄLDE RBSANDB den 20 Maj 1840
BkSiÖb
j
Brukspatron Sjöqvist Örebro samt Brukspatron Bttl
pbers Westerås Nr 3 Myntgatan Grschvorner Bemtus
son Fahlun Pir 27 Störa Nygatan Kroncb ?fallningso ;an
Bratt Götheborg Nr 14 Stadssmedjegaian Generat GieT
ve Strömfelt Tjrna Hotel Garni Guidamederne Malm
och Söderqrist Kckilstuna samt Fabrikör SilTferlind Ar
bog» Nr a Stora Nygatan Fisihandlarn Törnström Gö
theborg källaren Merkurius Karduansmakare H .mmar
berg Hudiksvall Hhllaten Stjernan Fabrikör Boström
Norräöping Nr 1 Stora GrSmuakiigränd Handlande Et
bom Malmiöping Nr 14 Störa Wygatan Fabrikör l 'o
cbet Nyköping Nr 11 Regeringsgatan Handlande Kind
gren Södertelje Rr 17 Stidssmedjegatnc Kronobefall
ningsman Floderus Upsala Nr 1 Myntgatan
tikeln rörande Göthn Ktn»l-boI»gs obligationer
Pa raden näst den «is :a står ån mer» sjnes tom
ma läs rj me .r» syn komma
(Införes på begären
n
Proclamation
Med bedröfvadt hjert och allarmeracde bekymmer i
min själ har j«g trumslagare och borgare nu långa ti
den borå
åskålat manövern» inom Stockholms Borger
skaps milltärcorps och väntat att någon af de stridiga
partiernas cheTer skulle uppmaaa mig att följa en parl»
mentär och slå mina hvlrllar för honom Men i ställei
vill man ju bara ideligen slå larm Jag tar derföre p
egen hand och eget bevåg min trumma och ger mig ut
att slå revelj Kr mina krigskamrater i hopp attdesko-
T1LL SALU FIHWESS
Hos DELEEN et Cotnp nyss utkommen ä
5 kbk
3 Rdr 55 sk banko
Stockholms Flora
af Joll Em Wikström
kl
eller kort beskrilmng af de vid Stofkbr .lm i vildt till
stJnd förekommande växter med en Inledning innehSI
lande en öfversigt af Stockholmstrakter Naturbeskaffen
het Förra Delen jemte en Berta iifrer Stockholms otn
gifningar på en mils sfstSnd Inledninpens tnnehäll l
Stockholms geoRrtfiika lage (sid 1-8 )- 2 Stockholms
traktens geologiska ftirmmio» oeh de nejden funna
mineralier (sid 1 !—31 » Sjösr och Vatteedrag om
kring Stockhol» (sid 35—49 •» Slockholm» klimat (sid
50-59 B Om Årstiderna Jiytifo artiss »ulomst och
växtlighetens framsteg om våren (sid 2 >9— 80 6 An
märkningar om Stocfchol ;sas belägenhet oeh om nejdens
onturskönhet (sid 81—87 7 Aritec <rinpar ona do ut
sigter (vaer bvilka blif *H ulgifne "• v ~r S :co \bo )iii cch
öfver dess emgifvande nejder (s ?
«■ 7 9fy öfversigt
af de i nejden sf Stockholm anreä-k-a Djiuarter 'id i )7
— 55i 9 Botande» främstes i St ^rljiioim och Stock
bolms-Florans Historia (sid 13i 77 10 TCIfigg till
Inledningen (sid 179- ,SS Florans Förra Pel innehål
lev 1 :51« — XIU .de Klasserna enligt linoé !s ;a systemet
^sii 413
— Tillägg (nid i—g Förvildade växter i
g»npkbol«gfitTn *le11 f ^Pirister (sfd 24—27
Mos w ISBERG
J A Flintbergs Anmärkningar till
Sveriges Sjölag
Författsingarne (till 1818d dä
gjg
emte Författsingarne (till 1818 med afseendo pä "i0
ich h *ndel Ked ordregister 5 :dje nppl«g»ni b •
i O sk

Sida 4

Hos W ISBERG
o
Logarithmiska
och
Tabeller
Tr
ntgifne af F A 1 Rdr SS st
Hos W- LUNDE ^UIST cl Koaip oiea 11 iiOitaa«aiarc
njiigiea uikosune a 3 Rir b«»ko
Trigonomjtriska
Keseiniimea från Orienten
tecknade »eh lit .grafisrade af
A SCHUTZ .E a OKÄNTS
Planehar 1 Mabmud 11 9 Jöchemed Ali till häst 5
Scen utanför ett Turkiskt Corp» de Gardt i Constantino
pel 4 Grekqrarteret i Galata 5 Egyptiska Soldater i
grannskapet ef Pyrawidern» 6 Grekisk Postering i A
then
— Ko kort b«skrifoing åtföller Formatet är folio
Hos FitlTZE et BAGGE nyiigen uttoiamat
i 32 si banko
M IN ^ESTåL
öfver
Erke-Biskopen m m
Hr D :i J O WALLIN
Tid Svenska Sjöoiaana-Saliakapeii allmänna samman
kotu31 dea 26 April 1840
E G- GEIJER
Inkomsten tillfaller Sjömanna-Sällskapets i Stock
holm Skola
Af trycket h *r utkommit och säljes hos W LUNDE
QVIST et KOMP tsu 11 BoÄhandlare å 24 sk banko
é
stolpe Oehlenscbläger M :me Stael m fl
— Kamerala
verk af Rabenius Branling Lundeqvist Botin m fl
jemte en Jordebok 1612 skrifven af Oxenstjerna och en
Lagbok af år 1666 samt Historiska arbeten nemligen
Scripiores Keruai Svecicarum Koounga-Sagor Handlin
gar rörande Skandinaviens Historia Sveriges Historia ut
ur Utländska Arkiver af Fryxell Ost I /sdien af Björn
stjerna Amerika af Klinckowström Skottland af Waiter
Scott Chartor af Hällström med mycket m hvilket allt
till bestämda och för det mesta modererade priser sal
jas i Sterbhuset efter Kamm»r-I (ådet Nyblaeus intill Maj
månads slut uii huset 64 vid Johannes plan i enlig
bet med den förteckning öfver samlingen som tinnes till
efterrättelse vid försäljningen En dylik förteckning är
också au tillgå hos Konditorn De ia Croix i Sazarbyggna
den å Norrbro
1 A BONNliäKS Bokhandel uti Bazarbjgg
nåden lill facilt pris Ett M1NIATUR-P0RTRÄTT af Drott
ning Marie Antoinette
J &ugésie A ram
Sorgspel af L RELLSTA8
tio t OHislSttit el Vomp å 1 Rdr 31 sk
banko
förteckning öfver Sveriges
Handels-Flotta
de l :sta Jin >nri 1839 Clgifven af James Ps
.on
Hos W LUNDEQVIST et KOMP med llere Bokhandla
re 4 1 Stdr t» si banko
Handbok i Hoskapskötseln
af JOSEF FOGG
0
Engelsk Landtbrnknre 0 'v ^riä tning från manuscriptet
Överdirektören Hr 8 A NORLINGS vitsord öfver ända
målsenligheten af de föreskrifter tom i denna afhand
ling förekomma är i Förordet intaget
Hos W LUNDEQVIST et KOMP med flere Bokhand
lare å 3S sk banko
Tre Septemberdagar i Stockholm
O P STUHTZEUBECKEH
Ho »
wTlunDEQVIST eT
å 24 sk banio
ii O .ti P m 11 Bo &nandlare
I >en Svenske fjispegel
latall or den beryktade Jon
eller Märkeliga Drag och
Lufters skiftesrika lefn #d
En större Landlegendom
en af norra Smålands bördigaste och vackrast *» trakter
af 9 1-3 mantal Säteri och Frälse tillika fined Qvarnar
Såg och ett högst indrägligt Tegelbruk hvilken i hänse
ende till dess utmärkt vackra belägenhet goda och be
qvämliga byggnader bördiga åkerjord i en ypperlig ler
och svartmylla ymnig tillgång på hö bete och skog samt
oier än tillräcklig arbetsstyrka från underlydande Bond
hemmas och jordtorp kan med skäl an«es som en af
de fördeltktigaite och angenämaste possessioner säljes
med utsäde och inventarier af kreatur och redskap till
ett ganska stoderat pris af cirka 92 ,000 Rdr banko och
med goda betalningsviljor Närmare uuderräfelse lem
Bas af undertecknad hvars adress är Stockholm
P A WALLENBERG
boende i huset Nr 17 Bag
jfensgatan
inkomna
o ni b a
■Nr 8 vid Skeppsbron två trappor upp
omna
SSALLAGÅ RUSSIN i Ijerdingar nys
o ni b a å 26 Kär rgs pr fjerding Kontoret i huse
STATS LAMS-LOTTERI
utan Niter
jirundadt på Hamburger Klass- Lotteriets 200 :1
dragning
i :sta Klassens dragning dtn 27 Maj
Insats 1 R :dr 24 sk B :ko
Högsta Vinsterna i detta Lolteri aro
Fl 1 ,000 000 Polsk Courant
300 ,000 „
Färska Muscat- Druf-Hussin
Hel Lådor vägande skalp å lt Rdr
å
i Half- d :o » 15 d :o å 6 »
i Qvart-d .e » d :« å 3 1-2 Rdr
J G Sjöbergs Kryddkramhandel midt emot Operan
Hull Hill
i parti i Risbecks Kryddbod vid Störa Nygatan
Nylands Utsädes-Håg
d k
y
hos Er Nordlander i Brunnsgränden vid Skeppsbron
Cchoiiskt KLÖFVKKKRÖ af utmärkt qualilé
Bnnes å Kontoret i huset Nr 22 vid Skeppsbron
Riga uts jhinfrö
g
af 1 *39 års skörd susnt Islands Ull å Kontoret två
upp i husel Nr 6 vid SkepöShroTi
Higa Fy k uts Unfrö
d
g
af 1839 är» skörd bos Bonnsdal el Komp
starehuset
„ 130 ,000
förutom en betydlig mängd
I mode-auiklar
i Lll dh
I
— i Lotter till detta högst fördelaktiga Lotteri äfven delad
i 1-2 och 1-4 säljas af undertecknad som äfven på det
ipromptnsle besörjer ingåeode reqvisitioner för Landsor
ts terne och som gratis utdelar planer dertill
L :s Gust RYLANDER
Bazaren å Norrbro
I en äldre Goss-Skola pä Norr
vinster af Guld Silfver ech
cmottagas mera och mindre försigkomne au ibland snälla
.— skickliga kamrater få lära läsa skrifva rita sant veten
skaper säsom i andra skolor efter vexeluodervianieg m
|B ku braklign methoder moderna språkeo siilihet i gån
gen till och från Stolan och allt som lill god bildning bö-
Bt rer Middagssp
SRing hålles för afsides boende allt för
och tfanska billig belaluing Yidare uoiis i Kungsbacker huset
eglad Nr 102 2 ir upp
BÉ rer
örnet
tient
ning
eft
6 vid
ongl
ället
llbå
Cione gijssar so a» e &dera ^a uti L ce tia el
ler uli de högre Skolklasserna kunna blifva inackor
derade uti ett hederligt hus i Upsal» Om vflkorea kaa
korresponderas med Professoren och Riddaren Sjöbring i
Upssla
fptt äldr Fron timmer som för m ?aga Sr se
dan drifvit en liten kommissionshandel och derige
n ^-m gjort sig känd uti liera aktningsvärd» hus sasit har
goda och sanna betyger om ärl ghet ocö god frejd erbju
der si ,t härmed till diverse kommissioners uträttande så
som kläders och andra effekters försäljning inköp
och
anskaffande af dylikt penn 'nge 'åns anskaffande f *äa Pant
llnekontoret äfvensom från enskilda kapitalister bud-bil
jetters fortsks-ffaudc inom staden iandtaaaonavaror inkäp
.från torg hamnar m ca Skulle i någon mån ofvnn»ä»n
Ide biträde behöfvas lorde adresser h *ar man får infinna
^ig lemnas i Fmktboden vid Köpmangataa M 6 till på
jlitlig och Tystlåten
Den som har att aflåta en sa kallad PSlCBt
eller slbrre Toillett Spegel med »ackert glas och
mahognyram torde uppgifva pris och adress uti förseglad
som har att aflåta en så kallad PSYCBÉ
biljett HM S N som inlewnss i Kryddboden uti hörnet
»f Regeringsgatan och En &husgränden
Å .STUNDAS KÖPA
som har att aflåta en sa kallad PSlCBt
som har att aflåta en så kallad PSYCBÉ
i ^n större LANDT-KGEIVDOM uti Sötieraaan
land 7 1-4 mil från Stockholm 4 1-2 mil fråa Ny
köping 1-4 mil frjn Trosa för Rdr ioO .OOO kanko saed
dertill hörande Iaventarier samt kan tillträdas ora kö
paren si åstu»d»r när som bålet Närmare underrättel
se lemnas af Sfeadsmsklaren G N Rahrman hvars Kon
tor är uti bu»et M 3 vid Skrppsbron
Till salu ulbjudes
Uti WIMMERBY Stsd ett helt qvarter utsaed stora gn
tan lära torget innehållande ea areal af 5 ,350 qvadrat
alnar deraf endnst nordvestra hörnet är bebygdt ined ett
tvåvåniigshus om 4 rum på hvar botten samt en bod
byggnad Hela återstoden af qvarteret utgör Ttädgård
med goda och fruktbärande träd och bärbuskar Köpe
vilkoren äro göda och kan närmare upplysning vinnas i
Postkontoret i Wiesmerby
On siiällsegUnde &KONERT fyra år gamcral
bygd af furu på cravel om några och sextio läster
med fulla inventarier till nedsatt pris Adress lemn£3
Kryddboden vid Stortorget
K o Vi LUiNDEQ VIST el aOÄP w 11 Bokhanulare ä
16 sk banko
Dresseringskonsten
eller Anvisning alt lära Kastar Hundar och FJglar de
mest förvånande konster
Hos W LUNDEQVIST ei &OSIP m 11 Bo£naudiare
k 52 sk banko
Juvel- Guld- och Silfver-arbeten
till nedsatta priser ttiutförsäljning hos undertecknad vid
Regeringsgatan J 12 J P HELLFORS
Guld- och Silfverarbetare
Engelska Plånböcker
i dag inkomna hos
Handbok för Dryckers bereduing
eller Anvisning att utan jäsning och destination äfven
för smärre hushåll tillreda öfver 300 serskilda slags
Drycker
Hoä W LUADEQVIST et KOMP m ä BoJthandlare
it 1 Rdr 8 sk bauko
Handbok i Förvaringskonsten
eller Anvisning af genom Torkning Inma tning Rökning
Syltning o s v förvara alla möjliga slags Näringsmedel
och Hushållsvaror jemte de Haadels- och Iadusriartikisr
som äro utsatta för fcrskäaaaiog Af J C LECCflS Öf
Tersättnine
Hos W LUNDEQVIST et KOMP 11 Bokhandlare
å 24 sk banko
Om Saltsjöbad och deras nytta
En tjenlig anvisning för Friska och Sjuja att rätt begag
na delta medel Af Doktor J F D 'AUMEMIE Läkare
Tid Schewönnigens Badinrättning i Hoiiand Öfvers
Hos A BONNIER (Bazaren d Norröro ny
ligen utkommen
Elfva Theser i Skolans
Hufvudfråga
atgifne *f C f LOVTEMAN 8 sV banko
Johan Arndts herrliga Böuebok
kaliad Paradis- Lustgård iO s !i b :ko
BFos FRfTZfi et BAGGt nyligen inkommen
i S Bdr S sk banko
Caeschichle und Seschrcib
buii <y
von Sch wsdtn und Norwegen
af
M LEDAS
Mit 60 Kupfern uud 1 Kart
Hos FRi IZE et BAGGS nyligen inkommsn
bk
å 4 Rdr banko
JLe Livré des Enfants
Contes des Fies
S Voi» A»ec keaucou» dVstampes
Hos DELEEJf el Comp
Tariff hvarefter afgifterne
å Gölha Canal uppbäras
t Fh Vd
pp
*t Fartyg och Varor sora der ptsnera B4 ak Genernl
Kana öire Canaler i trenn blad 3 Rdr IS j !n
sednare ntgifyaa Karla öfver Getba Canal (1853 afren i
venne blad 1 Rdr 21 sk SchulU '3 Karta öfrer den
.a»» >e 2 Rdr *4 .k barko
JOB CARL QEDBOM
vid Mynttorgel
uäit KNÖETäVAGN iiied Sele i försvar
ligt skick finnes lill salu i huset M 3 pä Kapiens
Ritan 4 Ladugårdslandet inpå gården då Madam kusue
lin efterfrågas
Koriepiano
ftt lldre men ganska brukbait af Sod 'rber |r säljes för
SO Rdr basko i buset Nr 58 Clstra liergsgrind vidKoi
ra Syrkgiinn en trappa upp
Skepps-Inventarier
pp
bestäende af Seisel TSgrirke esmt t *ecne goda Ankare
•eh itenBe Kn .»»«r afveniom öfrige ln .eotarier pas
sande för ett 60 a 70 lästers fartyg upplagde ri Säfvar
las .ateplats S mil frän Omeä finnas till salu hvarå för
teckning är att iilijtå samt pris tippgifves å Kontotet i
haset Nr 12 vid Lill KjgsUn af
ANTiiosv PETTERSSOS
Å en i Huglaod förfärdigad STÖRHE BRAND
SPRUTA om hvars beskaffenhet Därmare under
rättelse meddelas af Herr Hof Intendenten m m Pfeffer
boende ea trappa upp i huset Äf 4 vid Mynttorget kun
na intill den 15 nästinstuudacde Juni (örseginde anbud
till bemälde Hr Hofmendent aflomnas varande hugade
speku *nter til )5tet att efter bos honom »keende anaaä
lan sjelfve anställa försök med ofvanaämnde sprutverk
ETT GODT VALDHORN med alia b *-
lar jemte (odetral dervill för 50 &dr ö :ko hos Mankell
Mäster Sa ^iuäls jeränd Nr 4€
HviU >oks-Kuggar
och Drillvalar
passande till Qvarn- oeh Tröskverk samt ett parti Hjul
iötar ailuamfcians af torrt virke hor
S ENGBOLM
Götbgatan Pir 40
^ti stor re par u
till nedsatt pris
Stortorget
JNorrläudska
Adress lemnas
FUKU- HAKAR
i huset Jtä SO vid
Blommiga Tliibetér
g
Tvåfärgad *
till ovanligt godt pris
Svarta fioa Thibeter dito
Schirtiejf Svensk och Engelsk bästa qualilé
Eogei :i Helylle-Flanell utmärkt fin
Ostindisk Nankia
Siden-P *mjilyer ä 12 Rdr rgs
Rutiga Röda ocn Sraru 8ha *lar ti 24 å 9 Rdr
Akta v öl Diago &a till Gard ;ner
Ylle-Filtar Kveaska och Engelsia liera sorter
Engelska P ké-B«rn-Täcken
Do Ylle-Filiar för Barn
Schirtinsr- ^k .orior väl sydda och skurna
Larfisboden huset Nr 20 vid Fredsgatao midt easot
Herlig Carls palats Gust SONDELL
UTBJUDES HYRA
För Resande
Tvenne möblerade Rum med stor Garderob och Betient
kammare cn trappa upp i huset Nr 10 på Drottning
gulan
Lpör Heiari .ie tivtes uu s«rjast att hyra eft
ljust och stort möbieradt RUM uti huset Nr 6 vid
Gustat Adolfs Torg midt emot STongl Operahuset
Till Sommarnöje
^iro nu nå ^rn läyenheter n 't hyra *id Framnäs å Kongl
Djurgården och förevises nf Trädgårdsmästaren p§ stället
Sommarnöje
med det vsc ^raste lävre vid UlfsunUaviken hvarest kullbå
tar llern gånger om daeen pnssera samt knappt en half
mil landväg utom Kangsbolaantull bestSende af ett vackert
Boningshus med tvenne Våningar 6 Rum och Kök Stall
för 7 bästnr jemte Vagnsbnn Trädgård etc Vidare un
derrättelse fås i huset M 30 i Mä .iter Samuelsg ^änd kl
9 förm och kl 5 e m äfven på dess öfrige egor i an
seende till köp om så ås 'nndas
Sommarnöje
En derlin tjenlig STERfHISBYGGNIKG bestSende af
10 Rum och Kök i tvenne våningar med Sslong och
Lusthus samt 8 <all Vagnshus och Drängkammare fin
nes alt byra vid en Malmgård med utmärkt vacker be
lägenhet i närheten af en af Madent norra tallar —
Rummen kunna äfven delns
— Underrättelse fås i huset
Nr it vid Ho«la ^s 'ullsgaian då Trädgårdsmästaren Sö
der«trö«n e ^terfrl ^as
BORTKOMMET
TTti hn««t 42 vid Störa IVvgafan äro på
eftermiddagen den 19 Maj bortstulne
1 större mans-p *lskapo af »örkblått kläde mrd Tulubb
foder samt Kallmuckskrace opp»lag och ma 'd«r
1 Frunlimaaers-rtspels » .f mellasblått kläde medTulubb
foder
TillrältasVaffaren häraf undfår nöjaktig vedergällning
efter ar .mälen dfrom uti förenämnde hus
Föriideu garfUt bortstals fiån disken uti M
A Jacobssons rirersehandelsbod Tid Drottninfgatan
Nr S
i st blått Västtyg tf Siden mel inväfdt Silfver
1 et hvitt och rödt dito d :o d
.o
båda styckena voro försedd med Stockholms Packhus
»tämoel ocH inkowtee med Kapten NyU ^n från Lybeck d
14 No 1239 För tHlrät .taskalTandet häraf ntlofvas he
derlig vedergällning då anmälan göres i nämnde bod
M 18 pa Mariegatan å Söder
g
förfärdigas Fruntimmerskläder efter matt och Mode-joar
nal äfven mössor och hettar af alla sorter förfärdigas
blekes och ändras Shawlar Shawietter K ?ep Flor Siden
och band tvättas och apreteras Tyll ocb Mössor tvätta
oeh hopsättas nya blommor göras gamla reparoras I
stället för arbetslön i kontanter kunna byte ske emot di
verse varor Bättre flickor kunna få lära ofvanståe .d- ar
beten emot öfveren ?koaimel«e För besparing af vä ^en
för dem som bo på Norr och i Stadtn kaa varor in lem
nas på Kowmi ^Piouskonforet vid Lilla Nygatan
iPapp
pp
Försäljning af denna välkända och allmänt ackredita
rade sort som Hr J F Hassel i lifstiden innehaft finnes
nursiera hos undertecknad
Reqvisitioner från Landsorterne expedieras med skynd
samhet då bestämd adress uppgifves
C AUG HAMBERG
Stockholm
G Wallmark <fc Komp Kontor är i huset AS 19
vid Skeppsbron
K A Almgrens Siden-Magasin
ifld il S
g
;ir flyttad t till Hr Stadsmäkiare Weylandts hus I >r 41 el
<3 Stora Nygatan nära Kornhamns torg
fjndfrtecknad har flyttat till Högbur sgatan
uti boset Nr 8 et 10 och förfärdigar både instrumen
ter samt Möbler ohh S»ickare-arbelen af alla sorter äf
ven em *ttaces reparationer hvilket allt »ed skyndsam
het och ackuratess skall expediera» och får jag häri &ed
bos resp H ^rrskeper och Kunder mig vördsamt rekom
mendera S ;ockhoim den 19 April 1810
Ö
p
O T LÖWENADLER
Snickare ocb Instrument» akare
TJENSTS OKANDE
Cn 50 ar« man som uti fler» sr feonrfitionerat
vid Jernbruk ocb ru innehar Inspeklorsplais men af
sSrskUta förhållanden ill hösten blir ledig» åslundar till
nämnde tid en dylik ber»t ?n ?ng De som härå refl ^kt ^ra
behagade inlemna förseglade r .nbud i biljett till R Nr 30
på Aftonbladskottoret
\«Jed denna dsg öppnas Rotundan j Kongl
Haiwblfträrden och serveras såsom förut om årea
med KafTe Th6 Choklad Punsch Li ^ör och Konrrfrtarev
sn m hvillet härmrd vördsammeligeo tillVäanagifTes
Sloctholm den 18 Maj 1840
yg
agade inlemna förseglade r .nbud i biljett till R Nr 30
Aftonbladskottoret
Piats på Handelskontor
önsk»« af en ung m .tp af bä :trf familj frSn en af Skå
ens beiydligare sjösläder de h» <n under IWa år kondi
tlonerat Den bs >rå refl *kterar .de behagade till vinnande af
id *r #» upplysning i ämnet kommunicera s <c med Herrar
Lundgren et Bergbman å deras kontor Nr S vfd öster
långga ?an
om mar-Byxtyger
6 i
yg
af flera sorter fria 36 si till 3 RdraioeD i Garomsga
»ioet rid Stortorgs
Hos DE LE EIS et C :o
Ka Ha öfver belägenheten
omkring Stockholm
ntgifseo a W M Carpelan 1817 1 Rdr 8 si Cppfo
drad på djk och försedd med foderal 2 Kdr banio
I DELBENS et Cooip Bokhandel
Marta öfver {Segelleden
från Stockholm genom Götha Kanal
till Götheborg
å S SI banko pä väf 3 Si
Beskrifning
lill Karlar 1 Rdr banio häft
Tfn sxr .ling goda PLANf .JI VERK och hältre
BÖCKER såsom af de färre Voyage autour du Monde
med Fra <»i Text omfattande Bistorisia Botaniska och
ZooIogiska
iimnen par Dupoerey SkandinaTisk Fauna
med illutninerade Figqrer af Nilsson Skandinavfens Fi
skar af von Wright Frie och Kkträm Svenska Foglar af
r Wrighl Bese-Minnen af Hjaltur Mörner Stockholmska
Scener af densamme Ett Ar i Sverige af Forssell »fin
nen af Napaieons lefnad af von Schérle m m safftt Rf
dö sednare eller Böckerne NÄt 'irft !_Historiska arbeten af
Ton Linné Gjllenhaal Lo C :to H« )eaT Agardh Nilsson
Schoenherr Sshlberg Fa 14n Z 'tiers !edt m fl — Rete
beskrifnirga»
af von Licré Thanberg Spurrman Rerg
|ren Gosselman Rosa Coot CI»pperlon Russell m (1
— PcKaier c ^h Sirifier af Leopold Ling Bellttan Stj :rc-
Engelsk Patent-Tråd pä rullar
äfverisom l .ma sorls Frunlimsiers Eng Synålar i dessa
d >s ?ar intomna till salu i J P Ahlqvists Diversehandel Jt
16 S orkyrkohrinken
Skånska Handskar
af allo slag äfven Glacé- Dito Tröjor och Sinn samt
beredda Sitirpesitor partivis till fabtikspris i huset M
26 vid Besvärssalan å Söder
HORN-KAMMAR ■ parti
ill blli
oeh miaut till billiga pniser samt Hornglas i ill lycktor
af olika storlek uti undertecknade bod vid Westerlång
gatan huset Nr 39 vid Kåkbrinken Sfvensom hemma
hos mig C J ÖSTERBERG
KammakaH
Kammakare Hornsgatan hu
set Nr 9
takpapper
diverse sorter hvaraf en af Becklump den bästa till
verkning i Sverige Försäljning hos C R FOR5GRBN
vid Slottsbacken
pnselsk PORTER på hel- och halfbuteljer
hos K c Stenius Stor Nygatan M »4
Kalla artificiella Mineralvatten
försäljs på Apotheket Phrrnix i Stocibolm — Reqvisi
tioner fråa Lanisorlen expedieras med skyndsamhet
d17 Mj 18
p
Stockholm den 17 Maj 1840
jac keijser
11 .au de Cologne
l
g
af sof pi liviti balfhuteijer och vavl
-
gi hvita fl »skur till modereradt pri» å Apo
thek» t Nordsfjerca i via Drottniaggatcr
»IVEERE
LOTTER
tili
8 :de Varu-l ^otleriets 1
eiaranterarit af uriderteckuaHi»
aälias å 38 »i "i™ h° undertecknad samt i landsorten
Alla Niter i 6 klassen erhSlla m Medalj i Brons öfver
all Eriebiskopen m m J O VALLIN
C O STTllNDBF .BG i L STUINDBEBG
Loller äfven d -lade uti «•» i-i ocb l 8 sälja» S Jron
toret i hus ;t Nr 12 vid Lilla Nygatan till höger i förstuaf
can och kan doTom äfven brefvexlas mot ersättande 1
gan
på Norr
Med anledn«ner »f de förut införde annonser hvarigenon
det sedan 1R82 beståndande Lif-Assurtnce-Comsagnifl
rekom mender fides har i följd af dess liberala statuter
den Svenska Allmänheten med förtroende väadt sig till
detta etablirsement som är stiftadt i den afsigt att be
fordra familjers lycka och välstånd och med sann till
fredsställelse ser jag att delta ändamål allt mer och mer
leder till Societetens begagnande
Isnan kort får jag framlägga årsberättelsen för 183£
hvarom särskildt skftll kungöras
Den s !s !a årsberättelsen nå väl som äfven planer pl
Svenika spr *let och forr *u !ärer till de erforderliga atte
sterna lemnas kostnadsfritt men resp Reqvirenter fråa
.andsorte»ne bi-bagsde bifoga ersättning för posIpotto ef
ter 4 lods vigt för ofvacnämnde dokumenter
De ftirfjiilne Premierna bör inbetalts sednast 30 dasa
efter i Polisen utsatt förfallotid ocb erhållen deremot Ori
ginalqvittans på kontoret 1 tr upp i huset Nr 24 vid Stor»
Nygatan af Compagniets agent C F ROECK
Slfcl
1 LLiVIMiHtinla
» *fhämtas från husit Nr 24 v
å N
g
Stnrlfcolw » 1 #40
v
can o
gan
porto
a
v
Jt»n kostnadsfritt
vid Stora Badstugataa
ANHONY PETTERSON
Prenumerat
TILL I :STA GULD- OCH S1LFVER-VARUKLASS-L0TTERIET
S STOCKHOLffi
utan
(grtinöadt på det 20ö :1e
(g
Försäljs» till t :«ts Klassen å 32 ik Bko ho» UN
Bokhandlaren Hr W ISBEIMi
D :o Hr J C HEDBO
W :o Hr I :s Gust KY
D :o Hr Geojio ENGS
HOJ MBERG8KA Bokianddn 8t
Handlanden Hr O NYBERG
I )a b» ?sta Vinsterna inl» .«as med
I )a b» ?sta Vinsterna inl» .as med
2000 1 ,333 16 och
Och komma de öfriga vinsterna att utdelas enligt planen
Till deltagare i delta Lotteri inbindas 14 ,000 Prenume
cificerade slöira eller mindre Viosttr de Sfriga h»ili» i H
dantag I detta Lotteri
ä
g
en utmärkt väl arbetad
utmärk
TAKDBORSTE ELLER EN DYLIK NAGELBORSTE-
Vid köp af 10 Lotter erhälles hos Undertecknade den t
Reqvisitioner fräs Landsorten expedieras portofritt
Prof på de större vinsterna äfvecsom PCtrinsiema Gn
Planen eihälles gratis
Sloekhols» i April 18i0
(Regeringsgatan M a
rw uxnnAG ua planew
Underrättelse för de spelande
i öjliå
fe spelande
1 S För att i Böjligaste måtto bereda Prenumeraaierce» säkerhet för vlnsternjs rUcliga utbekommande t deu
la Lotteri deponeras innan försäljningen vidtager i Rikets Ständers Bank uppå Guld- och 8 11 ■
Klass-Lotteriets räknine en summa motsvarande alla vinsternas sammanräknade varae trarsxiii
ror
hvarje Klass hvaröfver sS väl behörigt Bankob :»i« sow d-n rf llnderlccknade med Banken
h
J
r
^e
hos oss fii3nes for Pcunmeranterne att genomse och för hvars af veder o
B .rten kan lemnas nödigt vitsord
HIERTA Li i I
J-
STOOIHOLM b»» L J-
Korg Postbus®t
s &E1SERLIGT RYSK Y-POL ^»f T
t B»H >a l la B <TV g a I
A
Bet Tyska Lif-Assurance
l Compa ^niet i Liibeck
ions- Sedlar
Harab-ifr Slads-f .otteris
UNDERTECKNADE »«mt
Mi Sierkvrkob-inken
BOM Hjnttorget
KYLAN 'KB baiarcn 5 Kcrrbro
GSTRfiH S :orkyrJ (b-inltn
t "i» fi jgalao
G Göthgatan X il
1000 Rdr Sv Bko
rant
af h»ilk» RdOO .rh5 la läeon a de ulanen spe
amburger Stads-Loi erisi (a in <sciiuf erhålla ulan un
erad sil
kontrollerad silfver-
NAGELBORST
ti gratis
-s t 't b "Sf p3 H ^fvcdioaloret bos
CARON
s tt p
CARON et LDNDQVIST
Bok- och Musikha»dlare
(RM a
säkerhet för vlnstUitbekommande t deu