Aftonbladet Torsdagen den 21 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-21
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-21
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-21
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-21
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 21 Maj 1840

Sida 1

JM 117
Thorsdagen
DET TJUGONDEFÖRSTA
1840
den 21 Maj
• « <»t i Stockholm fö belt år 10 Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 52 st tre månader 3 Rdr Rarko Lösa Numror 2 sk Raako Prenumeration och Utdelning i BiadeU Kontor vid 8ssds-Smedjegatan i f d Zetr .«i Bod Yid
Österlånggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-eatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Björlings rid Kungsbacäen i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
1 Lindroths *id Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lagervalls fiukas vid Storgat &n å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af Horns- och Repslagaregatorne ä Söder
1 Nybergs vid Göibgatan samt i huset Nr 5» vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .midd
FÖRORDADE d 19 dennes Till Expediiiona-Chefer
vid Justitie-Stats Expedition t f Revlons-Sekre
teraren nus sai2ur ;l ton Koch vid Landtförsvars-De
partementets Kansli Expedition Krigs-Rådet R N
O Carl David Forsberg vid Sjöförsvars-Departemen
tets Kansli-Kxpsdition Amiralitets-Kammar Rådet R
N O Sveu WiheiaA bynther vid Civil-Oepartemen
tets Expedition Förste Expeditions-Sekreteraren och
Kanslislen virf Kon Haj :ts Orden Nils Fredrik Wal !en
ateen vid Finans Deparmentets Expedition Fö /ste Ex
peditens-Sekreteraren R N O Sven Abraham Munthe
och v d Ecclesiastik - Departementets Expedition
Förste Expeditions - Sekreteraren R N O Töure voa
Baumgarten
DOMAR D ?n 25 dennes utgifves Stockholms R .Rts uti
Bagaren joh o
Pei er Holmquists Skomakaren Jöns Lorn4»
Petteisson Åkaren O of Anderssons E o Kanimarsfcrif
varen C *rl Lud ^i Lindauers Ebenisten Fabrikören Msg
nus Enbolms och Trnitören Daniel Reinhold Borns Kon
kurser samt F«i-ifcniRg«dom emellan Lärfiskrnrahandla
ren Reiohold Rinman och Borgenärer
— Den 15 inst
Juni afkunnaa 8 ia ra R R uti Domkyrko-Komministein
Magister E P Lindblads Konkurs- och Urarfva mål
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Lindesberg» R .R Wand and pn E M Wi kand ers och dess
hustru H *dda Rasmtens d 9 nästk November
— Jösse
H .R Drängen Magnus Erikssons i Rud å andra rtgd af
Ting s-x månader efter d 6 Dec samt Rrrfr Jakobssons
i Le b å andra r ?Rd af T ng sex månader efter d 2
Okt 1839 — Lindesbergs R .R (genom Srsstamning Ur
Kaiaren P Lindés och d ^ss hustrus å första helgedags
fna Måndag e 'ter a <6 Mars 1841 — Näs H .R Hem
mansb»ukaren Johannes Jonassons i Sjöhyn å andra rtgd
af Tio
sex månader efter d 25 December 1839
OHYNDlGrB A Sr ?a Hof-Rätt Majoren Baron Fredrik
Ado f Fock på egen begäran
— Lindesbergs R .R förre
Haodl» *n (l ^r» J 'ehr Nicklas Torger på e b — Tunge Slån
genäs Sorbyndens och Sotenäs H R Enkemannen Jakob
Andersson i Wäntorp och Ynglingen Peter Hansson i Backa
BOUPPTECKNING Efter General-Majoren m m Carl
Har» ancnaies med det första hos J .E Boe»hius Upsala
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN F d Handelsbok
hållarer J W N ^vcammers d 29 inst Juni kl 6 e m
huset Nris 7 och H tid Kronhusgatan i Götheborg Sej
laren Fr W Hesses d 11 inst Juni kl 4 e m sa®
Fabri 'örerne L J Schlesingers Isak Jakobssons och Carl
Nyströms d 12 inåt Juni kl 4 e m å Societeten uti
Norriöpiog
SPEKTAKEL PS Kongl Theatern i morgon Fredag
Lucie elle
Bruden fbax Lammermoor
— Nästa Tis
dag tili förmån för Enkefru Sällström ÖfverraskNin
gk Alberts samt Sirillos roler utföras af Hrr Lars Hjorts
b»rg och S«vettn hvarefter Lucie «ller Bruden fran
Lammermoor
— Pä Toeatern å Kgl Djurgården nästa Lördag för
första g :n SeaN
avertissement
I ir-o-pon Fredag nifver undertecknad som vanligt sina
BBPR£»ENTA110NER å Yauihallen på Kongl Djurgår
den hvanblsnd Fm Jordhög kommer all foevisa sina
ofätbränneliga Eiperimenler Början sker
kl 6 e m J J RIEGO
auktioner
■rk .fl 26 och 27 dennes försäljas härstädts m»
d *M Auktion från kl 10 f m 62 st äkta Shaw
lar 172 st Helside«-dukar 195 st Halfsiden-öukar 88
tu tryckte Belylle-dukar 224 st fason Bomulls-dukar
9227 ut äfeta och oäkta tryckte Bomulls-dukar samt
$ilkes- och Bomulls- *aclar Sitz Cognac Porslin m .m
gom daeen före Auktion kan beses Götheborgs Konfiska
tions-Kontor d Ii !£aj 1840
t
G E BRRfJVAIX
O rio n A« >k >ion vid Stensjö Rytterns Socken
Fredagen d 29 dennes kl 4 ert .midd försäljas 20
Kor 50 Får och 6 Svin samt något husgeråd
Austår .d mod betainingen iemoas godfeande köpare till
den <9 instundande September Utropet i Banko
Strömsholm och Yile &ta den 11 Maj 1840
D IVERUS
Auktion af Soutlidown Får
Vid Kronans Stamschäferi å Degeberg Thorsdagen d
18 nästkommande Juni kl 4 e m UnaerteckjaU emot
tager ko«2missioner af dem som äro hindrade alt vid
'Ifället personligen inträff Lidköping och Degeberg d
V Maj i«40 Rdvard NONNEN
O VENSKA NYKTEKHETS - SÄLLSKAPETS
alla
.änna arseammankomst hålles på stora Börssalen
^ändagen den 25 d ?nnes kl 1-S 6 e m- Inträdesiort
vroåilns föregående Fredag och Lördag den 22 rch 23
deniios i Brukspatron Zelhclii hus vid Fredsgatan till
höge i pcrtglngeo
u jgt B jlagestaLDQiobeslu» denna dag kallas
re *pekiive Actle-Egare uti Ångfartyget Sjöbasfen att
antingen sjelfve eller genom bvhörigen befullmäktigade
Ombud allmänt sammanträda dea 50 instundande Juni
XI 5 eftermidd å Börsen i Stockholm uti de
rusa som
i kailaren derstädes anvisas for att öfverlägga ccb be
sluta om högst vigtiga Solaget rörande angelägenheter
Maribiand må nämnas antagandet af förslag till Bola ^s
reglor börande vid detta tillfälle Acf .ebrefven stiedhafvas
och oriuinai uppvisas 1 öfrigt länder iill efterrättelse
att de tiiikomsKasid Acu
e-Egares
vidtagnnde beslut b I if
>a Ilande för de frånvarande
_
6tockholm d 15
.de Maj
4840 Directionen
Gölha i &analSola ^s Heslut
angéenie utbyte och amortering af Bolagets
area 1828 och 1857 utgifna Obligationer
l :o Innehafvare af Gotha Kanal-Bolags åren 1828 och
*837 utgifne Obligationer barättigas om de så för godt
finna att desamtaa utbyta enr .ot nya Obligationer s
.älda
och lydande på sätt här nedanföre i 2 :dra och 5 dje punk
terre bestämmes och under följande vilkor
a Yid u bytet erhåller Obligations-innehafvaren för en
tiondedel af liela det belopp Obligationer han inlemnar
iontant betalning och för 4e öfriga nio tiondedelar
Obligationer stäida å en eller flere af de bestämda va
lörerne hvarvitf iakttagei att i möjligaste målto de
högsta valöretne utleraaa och all för hvad som ej
med Obligationer kan gäldas lemnas kontant liqvid
Vill Obiigationi-ionehafvara för att jemna summorna
å dess eroottaga«de nya Obligationer nöja sig med
mindre kontant afbetalning än i-10 af dess inlemnade
bela Obligaiiansbelopp vare han dertill berättigad
men kan ej derlil färpligHs
bl ttto Ohligalions-innehsfvarc Jora for att erhälla nya
Obligationer å bögre Talör hvattili räfcnss de å SOO
filr och deröfver Tiil jemna summan af det Obliga
lioDsbelopp bYilket han ealigt forutgäende moment
eger att uibekomma rare beräf .igad att fylla skillna
den mei Götha Kanal-Bolags Obligationer af är 1855
i SO och 20 Rdr eller med kontant dock ej till »sm
wanräknadt höjre belopp än i-S af hela det belopp
Obligationer af åren lfliS och 1837 b»n inWmnat
Uitnger någon enda»t Obligationer i 1000 eller 500
Itilr mä för fyllnaden af ifrjgararande skilnad äfven
obligationer af 1855 å 100 Itdr kuina emoltagas För
de Obligationer af år 18S5 ron på detta salt kunna
ingå erhålles ingen kontant afbetalning
c 1 Obligations-lsnehafTore som önska rerWäll nt
bytet i Götbeborg eller Motala äro dertill berätngado
då de ioom dsn 1 näntkommande Augusti i Götheborg
bos Br Notarien FERMN och i Motala hos Bollgets
Ka .nrerare Assessor JANSSON ailemna speciGcerade
uppgifter upptagande hvarje Obligations nummer och
belopp samt för dem af ar 1857 äfven Serie och bör
härvid äfven tillkännagivas huruvida inn-bafvaren vill
begagn sin rätt att uttag» mindro än l-lo i kontant
afbeiaining eller att fylla Dya Obligationsbsloppet för
erhåUnnde af högre valörer genom inlemnande af Ob
ligationer af år 'J835 eller kontant tillskott på sätt för
ra momentet medgifrer hörandes i detta fall specifik
uppgiTt å dé allemnands Obligationerne af år 1835 äf
venledes alUmcas
d Utbytet och amorteringen af de gamla Obligationerne
mot dels kontant afbeta 'ning dels nya Obligationer
verkstiiies i Görlicborg och Motala under instundande
September och Oktober månader pi de dagar och ti
der som blifva särskildt bestämda samt i Stockholm
från och med börjau af Instundande September till och
med innevarande års stut hos Seferendarien S W
GRAPENGIESSER i Rikels Ständers Bank Oasdagar
ne emellan klockan 11 och 1 och Lördagarne mellan
klockan 9 och i förmiddagar >e Den Obiigationsinne
hafvare som til berhäite
'Sr R .ferendarie inou den 1
Angusll ailemnat lika beskairade uppgifter som i för
utgående moment blifvit för Götheborg och Motala fö
reskrifna är berättigad att under sednare hälften af
Augusti erhålla sina Obligationer utbytta
e Den der 1 Juli innevaranda år förfallna «ch till den
1 derpå följande November beräknade ränta å 1828
års Obligationer såvida densamma icke redan förut
blifvit betald äfvensom den vid årets slut upplupna och
till betalning förfallna årsräntan å 1 .137 års Obligatio
ner beiales vid Obligationsutbytet För de Obligatio
ner af år <833 som kunna emottagas godtgöres lika
ledes räntan till innevarande åvs slut Alla de aflem
nande Obligationerna tillhörande oförfallna Ränte-Cou
poner böra vid utbytet aflamnas
2 o De nya Obligationerne ställas å nedanstående va
lörer hvar och en försedd med sin särskilda Serie-bok
staf samt numreras i forlgåends ordning iaoat hvarje
Serie Valörerne blifva följande
1000 RJr Bko Serien A
500 Rdr — — B
200 Rdr — — C
100 Rdr — — D
50 Rdr — — E
40 Rdr — — F
33 IS — _ G
25 Rdr - — H
16 32
— - I
3 :o Obligationerne so» böra tillverkas ä papper med
sednare liders förbättrade skydd emot efterapo g och
förses med särskilda Ränte-Coupons erhålla föl /ande ly
delse
Serie Nummer
Rdr Banko
Innehafvaren bar lill Gölba Kanal - Bolag försträckt
Riksdaler Basko utförande en andel af det Un
Bolaget enligt Bolagsstämmobeslutet af d 88 April 1840
medelst utbyte af förut utgifna Obligationer upptagit och
förbinder sig Bolaget Ut för detta länebelopp Rdr
Bko intill dess desna förbindelse blifvit af Bolaget infri
ad erlägga ränta efter 5 for 100 om året som beräk
nad från denna dag d 1 Juli hvarje år emot atlamnande
af vederbörlig Coupon betalas Stockholm Capiialet
som i innehafvarens sida icke kan uppsägas Infrias på
så sätt »tt från och med år 1846 årligen minst 3 pro
cent af hela lånebeloppet inlöses doofe med rätt för Di
rektionen att när som hälst dessutom kunna uppsäga
större eller mindre belopp af de i och för detta lån ut
gifua Obligationer bora»de de lägsia Seric-valörerne först
lofrias samt inom hvarje Serie ordoingen bestämmas
efter Obliganonernes iiuaimerfölid alt börja med den si
sta och skall i Rikels ofiiciela tidningar minst 6 måna
der före den till Inlösen utsatte tid trenne gångvr kungö
ras hvilka Obligationer som komma att infrias upphö
rande all ränteberäkning å de Obligationer som på detta
sä it blifvit Uppsagda på den utsatta förfaitotiden dock
sålunda att en Ränte Coupon som till större eller mlo
dre del börjat upplöpa aiuid till fullo infrias Direktio
nen förbehåller sig all för denna förbindelse ingen in
teckning eller införsel i någon Bolagets egendom eller In
komst får tagas hvaremot Direktionen förordar att utan
afseende på den prescriplion för förnyelse af utgifna skul
debref bviiken i allmän lag är eller kan blifva f
»en <Jen 'ia förbinrte se intill dess densamma bllfver in
friad skall af Bolaget tillerkännas full bindande kraft
Stockholm d
_
en 1 September 1840
A Götha Kanal-8ol8gs vägnar
(Direktionens namn
4 :o De Obligationerne tillhörande Ränle-Coupons få föl
jande lydelse
Serien — Nummer
Räate-Coupon för året från d 1 Sept
48— t o m 31 Aug 18—
å efran
6lående Götha Kankl-Bolags Obligation
gf år 1840 Årsräntan i 5 procent
betales med
Enligt uppdrag af Göiha Kanal Direktion
O JANSSON
5 :o I d ?n händelse kontan 'a utbetalningen vid ombytet
af äldre Obligationer mot nya skulle efter afdrag af hvad
som kunde i kontant tillskott ingå understiga 13 ,000 Rdr
Bko är Direktionen berättigad all till alt skilnsdcn un
gefär motsvarande belopp uppsäga de Bolagels hvarje
handa Obligationer å lägie vslör Direktionen kan liuna
lämpligt
6 ;o I den händelse Koagl Maj :t skulle nådigst läckas
bifalla den af Direktionen gjorda underdåniga anhållan
om nedså toing i årliga afbetalningen å Bolagets skuld till
Handels- och Sjofj rtsforden tom ner uigifrandet af nya
Obligationer it 16 Rdr 32 st Ilko all inställas och må
det bero ef Direklionens p *öfnicg att kunna dä äfven in
ställa ulgifvaridet af nya Obligationer å S5 Rdr
7 :o Don hittills outiagna är 1857 beslutade Afct 'e-ut
delning för åren 1834 1835 och 183K kommer hädan
efter emisst att verkställas nsed kontant
Sioelholm den 28 April t840
EKAKSKA HYFQTHSKS-FOaErciN
GESS RÄNTÉ-COUPONS
som för fa i 11 till betalning den 1 näsiinstundande Juni in
lösas till ocb med Måndagen den Si5 dtnnes hos under
tecknade Stockholm den 19 Maj lRiO
LUNDGREN et BERGSJMAN
Ö«ter !ånggaian Nr 8
pörfattiårrjgarne likmäti ^t tiHkä >uagi
.v *s att
- *• Herr L Hjort ifrån denna da in *rsdi i Bolag med
mig under oförändrad Firma af J Pineus Enka Gö
theborsj den 16 Maj i8£G
Betty PINEUS L BJOaT
Lj *iihgi till Direktionea lör N >a Trollhätte 6ia
*-• nelve .rk aflåien Nådig skrifrelse af den SÖ sistl Fe
bruari har Kongl MaJ
.t bebag»t bifalla att afgifterne för
Träraror som passera Trollhätte kanal och slussar må
beräknas ocb utgå i överensstämmelse med de härom
nu gällande föreskrifter till och raed slutet af del år
hvaronder den nyn ÄanaJen vid Trollhättan blifver färdig
och till genomfart öppnad k *ilket Direktionen härigenom
relät till verferbörandes kännedom meddela Stockholm
den 46 Maj 1840
VID KONGL DJURGÅRDSBRUNN
lager bruunsd ?ickningen sin i-örjao den 1 nästkommande
Juni och fortgär hela somsiarrn sä länge väderleken det
tillåter Alla soners kalla och varma artificiella mine
ralvatten hvilka med störda ozsorg och noggrannhet
beredas serveras dertlädes direkte ur Appareljer I lik
het med förutgångne ären komma Omnibusvagnarne sä
väl läckta som öppna att hvarje morgon afgä frän Gu
staf Adolphs torg till brunnen hvaroni närmare upplys
ning meddelas af Brunns-Intendenten som träffas till kl
10 alla f .m i huset Nr 11 vid Regeringsgatan i tr upp
Från Södermalmslorg kommer äfven En eller liera vag
nar att afgä i den mån som Respektive Brunnsgäster
behaga teckna sig hvartill är tillfälle genom en auteck
ningslist» som finnes att tillgå hos Hr Apothekaren Key
ser ä Apothekst Phoenix i hörnet af Högbergs- och Göth
gatorne (Juder Instundande sommar blifva de af Kr Du
vander inrättade Omnibusvaenarne endast och allenast
tillgänglige för denna Brunnsinrältning och kommer det
nöje samt de fördelar soaa delta arrangement har fö af
sigt a ;t bereda Respektive brunnsgäster ej alt förhöja
del vaul .ga priset af S Rdr Bko i veckan
ÅNSSKONERTBST SOL .IDE
26
SNERTBST S
afgår från Stockholm till ÅBO Tisdagen den 26 dennes
kl 2 f Ki dä passagerarne böra rara ombord aftonen
förut och återvänder Fredagen den 29 Anlöper under
vägen Waxholm Furusund och Degeiby på Aland Frakt
gods aflemnas ombord sednast Måndagarne och förpass
ningar före kl 11 f m s d Biljetter för Passagerare
försäljas på Carl Ron FORSGRÉNS Kontor vid Slotts
backen God Restauration ttanes ombord
Till ^ötheborg
Ä
g
Ångfartyget E NORDEVÄLL Kapt S L Kesselberg
går Kanalvägen från Slociholm till Gö
.heborg Söuda
gen den S4 Maj kl 8 förmidd och medtager gods oeh
passagerare Söderköping Berg Motala Eken We
nersborg och öfrige i vägen varande platser anlöpas
hvarest gods och passagerare stlemnas och emottagas
Obetalte bref medtagas till de Postkontor som passeras
Biljetter för Passagerars säljis hos L J fillomqvist p
Ingbåtsiontoret i Storkyrkobrinken
Ångbåts fart
emellan
Stockholm Carlstad och
Cffötheborg
å
g
Ängfartyget WERMLAND afgår härifrån Tisdagen d 26
Maj kl 5 f ni till Carlstad och derifrån Lördagen dea
50 :de vid samma tid till Gotheborg samt emottager och
nllemnar Passagerare och Fraktgods vid alla under vä
gen belägne stationer — För det uppehåll af en dag som
förorsakas genom anlöpandet af Carlstad erhålla Pa &sa
gerarne nedsättning af i-5 :del i den vanliga afgiften
Biljetterne försäljas härstädes hos Hr L J Blomqvist
Storkyrkobrinkea
ÅNGFARTYGET ÖSTERGÖTHLAND
Kapten J P Önma3 afgår frän biockholm till Jonköping
Måndagen den 25 Maj kl 5 f «n samt äiervänder från
Jönköping till Stockholm Lördagen d 50 Maj Vid såväl
ned- som uppresan anlöpes ÖÖdortelje Söderköping och
alla vid östra kanallinsen varande stationer iifvensom
Iljellö Egendom nära Hjo Biljetter säljas hos fartygets
Koiamissionärer Hr Qamn-Xapit ^n och Riddaren L Ad
lerbjelke i Jönköping och Hr L J Blomqvist på Ångbåts
kontoret vid Storkyr &obrinken i Stockholm Fraktgods
esaottages ombord efter särskild taxa och bör vara af
lemnadt kl 4 e m dagen före afreean Restauration fia
nes ombord Resorna fortsättas lika som fortidet år så
at- fartyget afgår
frän Stockholm den 5 45 och 25 „
och från Jönköping den 10 20 och 30 1 '1VÄrJ0 e330
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgär alla Tisdagar kl ä e sa till SÖDKR 1 JätGfi WE
STERVIK och WISBY s» ,o ;t ilerkoaimer Lördagsaftnar
ne Biljetter oäljas hos C O Strindberg vid Siadssmod
Jegatan 0
Aiigsfcoäierten Eliida
som nu undergått betydlig reparation och blifvit försedd
med ny panna kommer att innev sommar göra rasetu
rer från Stockholm till NYKÖPING WESTERVIK ocu
CALMAR med ar :löpar .do af SÖD
SR-TELGE DÖDE K
HULTSVIK samt BORGHOLM på Öland Första afresan
härifrån sker Lördagen d 25 Maj kl 7 f .m då farty
get på aftonen inträtTar i Nyköping afgår derifrån Sön
dagen den 24 till Westervik sarai Måndagen den 25 till
Döderhultsvik och Borgholm och inträffar på aftonen i
Calmar Från Calmar återvänder fartyget Tbursdagvn d
28 Maj kl 6 f m inträffar samma dag vid Borgholm
och DÖderhultsrik samt på aftonen i Wcftervik afgår
derifrån Fredagen d 29 kl 7 f m till Nyköping samt
Lördagen den 50 derifråa till Stockholm Frén Stockholm
afgår Fartyget ånyo för lika resetur Onsdagen den 3
Juni för att inträffa i Calmar den 5 osi aftonen Vid
alla nu uppräknade nlatser emottagas o o b aflfarns» stör
re och mindre Fraktgods sanai Passagerare för hvilka
sednares beqvämlighet och trefnad med noggrannhet är
besörjdt Fartygets Kommissionär i Stockholm är Hand
landen E G Tjäder i hvars bo vid Riddarhustorget bil
jetter för passagerare erhållas och som i öfrigt lemnar
erlorderlige upplysningar God restauration äfvensom
sängrum för Passagerare finnes ombord
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgär hvarje Tisdags och Fredags morgon kl 8 till Streng
näs och Westerås csmt återvänder Onsdagar och Lörda
gar vid samma tid Fartyget aclöper Strengnäs på af ?e
san fel 1-8 till 1 och pä återresan kl 1-2 till ti f jq
Biljetter för passagerare säljas i Stockholm å Rederikon
toret Nr 29 Liila Nygatan i Strengnäs hos Handlanden
Rydberg och i Westerås hos Inspektor Alström Proper
Restauration finnes ombord
TILL UPSALA
afgär Ångfartyget UPLAND Ti .dagar Thoradagcr och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsd .gar och Fredagar bi
8 f .m Biljetter säljas uti L J Warodeils Tspe !iiiag»ain
i Eorgstrahlsba huset Passagerare soei ej köpa Biljetter
hos Ko3iui *sionären betala dem ombord med 8 sfe Sito
förhöjd afgift
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget FREJA alla Onsdagar och Fredagarkl
8 f is samt aier Tborsdagar och Lördagar s t Biljet
ter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedjegaian
Köpes Biljetter ombord erlaggss 8 s Bko öfver Taxan
TILL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
afgär Ångfartyget FREJA alla Måndagar kl 9 f »a srm .t
åter alla Tisdagar kl 3 f m Biljetter saljas hos C O
Strindberg vid Stadssmedjegatan
_
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
afgår från Biockholm till Örebro Fredanen d 22 Ma» fri
6 f £33 Fraktgods eanottages alla dag«»r på Lastfaityg
vid Riddarholmen Biljetter för passagerare aäljas hos L
J Blomqvist Storkyrkobrinkeii Nr S
ÅMGFAHTYGET DALARME
afgår hvarje Onsdag och Lördag bi 6 f .m sted laslpr5 *a
tvåa Stocbholm till Westerås och Strömsholm eiier Kö
ping saait E >edtager Passagerare till aedsait pris
•»»v Ångfartyget RAKETEN afgär i morgon Fredag
från Stocibolm till Söder-Teige och Norrköping
kl f m och C05IETEH fråa Korrsöping lill Stock
holm samma tid Biljetter för Ps ;agerJ ?re saljas uti L
J Warodell» Tapet-Magasin i Borgsiraiilsåa busel Re
stauration
Bones ©mb .rd
Ångfartyget NORBKÖPING afgår med åtföljan
wäBläfe de Lastpråm alla Löräegsr kl 6 f .m till 89tfer
Telge ocb Norricpirg och åter alla Tisdagar rid »bss
tid Biljetter för Passag .rare »äljas uti L J Warodeils
Tapet-Magasin l Bsrgstrehlska huset Reslauration lin
srs osabord i Pråm fiones alltid yid Flugmötet tillgäng
lig för lastning
Åagferlyget GUSTAF WASA afgär alla Tisdagar
Saäeöi O "1 f .edagar kl 7 f m ifrån Slockbolm till
Str .ngnäs och Arboga samt åierränder alla Onsdagar och
lördagar kl 8 f m jfråa Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration tinnes ombord Biljetter sällas
hos L J Warodell å dess Kontor rid Tapet-Magafinet i
Bargstrahlska huset Obetalte orekommeoderade bref emel
lan ofvannämrdo Stationer eraioitagas uli läste ,br»jf-lådor
ombord och lösai af etoottagarer yid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN »f &år alla O .ndaear och
Lördagar kl 7 f m till Slrengräs och Arboga
och återrändar alla Måndagar och Thorsdagar vid a tid
Biljetter för Passagsrare säljas uti L J Warodeils Tapet
Magasini Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVF FREY f '1» Måndagar
#ch Thorsdogar kl 8 f m till Strengnäs och
Westerås ocb åter alla Tisdagar och Fredagar vid sasa
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti J Waro
deils TapetMagasia i Bergslrahlska huset Restauration
finnes ombord
Ångfartyget GRIPEN afgår nästkom Tisdag
Ma bi 7 f .m till 8öierTelg« och Nyk #P !og
och återvänder Thorsdagen d 28 Maj kl 8 f .m BiljfttHT
för passagerare säljas uti L J Warodeils Tap ^t-Msgasin
i Bergslrahlska basct Restauration finnes ombord
TILS DROTTNINGHOLM
ifgår År .gslupen DROTTNINGHOLM sila SöcbDcdsgs .r
äi iS f ai aterTänder 11 6 e :a Biljtttersäljts oaifcord
TILL GRIPSHOLM OCH MARIEFRED
sfgår Äugfartyget FREJA alla Söndagar kl 8 f m samt
åter på afton Biljetter säljas hos G O Strindberg vid
Stadssmedjegatan
TILL GUSTAFSBERGS BRUK
Å
TIK
afgår Ångilupen DROTTNINGHOLM från LogårosJtrappan
rasta Söcdag den 24 dennes kl 10 f m återvänd r kl
6 e .m Biljetter säljas hos Ilr Forssgrén vid Slottsbacken
LUSTFAED TILL
WAXHOLM OCH FREDRIKSBORG
Ångskonerten SOLIDE liggande vid Gustaf ill .» Staty
afgår Söndagen d 24 Maj kl 10 f m (så vida ej regn
inträffar till Waxholm ocb Fredriksborg och återvänder
kl 7 på af onen Biljetter a 1 Rdr Bio samt hälftrn för
barn under IS år säljas ombord afgångttäagen God Re
stauration finnes ombord
DILIGENCE TILL UPSALA
afgår Onsdagar och Lördagar från huset JSr 36 Mäster
Samndsgräud återgår Tisdagar och Fredagar samma lid
— Paketpriset är nedsatt
RIKSDAGEN
UTS ROTTS BETA \KAiS DEN
Slaisulsliollets rörande Revisorernas berättelser
för åren l»3ä 1837 och 1839
Då det skulle blifva allt för vidljftipt alt enföra
Urskottets yttracde öfver hvarje if Revisortrnei
snffliifkuingapuritter och sntsrt ssgdt föranleda *n
.efäkrifniug af del 8S sidor starlta betäukaudet in
skränks >i oss til etieraede et .da»t af ae .unkter
hvari Utskuttet godtänat dessa aumäriiniagsr oca
dercni vidtagit eller förejlsgit några å .garder
1835 års Revisionsberättelse
Hvad Revisorrme anmärkt rörande örverskvidsE
d«t af andra Hufvudiitelns snslug uader årec 1832
och 1833 är öfverlernnadt till Kunstilu sonsutskot
teis it ^ard
— Likasom utbiitslaiegeti ä nämnde
titel» besparingar af vexel-kontrollörerres i Stock
holm oeh Gätheborg arvod *n ocb dispositionerna
af Kongl theaterng skuld — I anseende till det
snslsg Laadshöfiiin Adlersparre uppburit under
deu tid haa förrättade Ltndshöfdingetjenslen i
Jemtland föresläs en anhållan hos Konungen det
så beskaffade dispositioner hädanefter icke måtte ske
Till vincaude af ökad kontroll öfver Charia ;-Si
gilUta förordningens efterlefasd i l &ndsortetna bör
B 'villajojsutakottet antcodsa härom afgifva fö ;«lag
— Utbetalningen å fortifikations-afdel .iingens till
gångar till reparationer å Haga lustsloit bör gsdt
göras af de för nämnda slott anslagna medel —•
Hos regeringen bör anhållas att pensioner å mili
tia bostäliskasssn ej mer må anvisas
— Oaktadt
föregående Rsvisorers anmärkningar bibehålks en
talrik iu !ib«tjenisg i vissa städer särdeles nära
Norrska gränsen ehuru tuliuppbörden deistädes är
liten eller ingen Till rituiaers vinnande häruti
bör anmälen (öras bos regeringen äftensum erin
ran bör ske om författningainas genomseende och
förtydligtnde angående underhållet för kronans hus
i Stockholm pä cist (rostnsder som af buställsiD
astafvsren böra bestridas ej mä t ;äffi staten ssmt
om upphörandet af <ien expektans-lö» stor 1000
Rdr Harnb Bto som f d General-Kosisuin i Ai
pie
Xjgeri .lrc uppbär csAfa (r£i- >»ial ^-
let erhålla den tjeusieuaän af hans grad vanligen
tillkommande pension af 1 333 Rdr 16 sk svenskt
Banko
1837 års Revisions berättelse
Utskottet har till Konsiiiutiunslltskottets hand
läggning remittera
Revisorernes anmärkningar Om
överskridande af andra hufvudtiteins anflag arfvo
den åt åtskillige Kammarrättens tjeastemän Ö /ver
komiriissariei Widegren» pensioc Gardes-rejienien
ternes aflöcing utöfver de af Ständerna fastställda
stater föiskotte- till ^taiitidnicgeo af tillsammans
12 ,500 Rdr ett rijlikl af 10 ,000 Rdr till Kongl
teatern årliga aifvoden till fem ledamöter i Kongl
Krigskollegium ta ?na ur militie- bostills- mötes
pass«volans- och Wsdstena krisoianhus-kassornt
njbjsgnaderna vid Carl Gustafs stads ^evärsfaato
ri iill ett b-lopp af 32 ,000 Rdr bsstridda af ex
tra anslaget för försvarsverket samt en Kapten La
gerberg beviljad eftergift af en ådömd eriättnings
summa
Afsitrifaing föreslås af en b ist å sjunde bufvud
liteio stor 33 Rdr 16 ek i 1835 års rik
-hufvudbok
50 Rdr som balauceras i Avestad Bruisdirektions
.adenskapcr böra lndrifras — Revisorerries an
a .åi iiur .g godkaunes sti Lrut fråu artilleriförrä
se .na uilemnadi bör specificeras för attfcunua ut
lösa till hutu stor del dess motsvarande välde skall
penningar tili statsverket öfverleaioas Siats-Ut
skottet föreslår i anledaing häraf en anmälan till
Regeringen
1839 års Revisions berättelse
Till Konsiiiuiioaslltekottet äro hänvifite följande
(■nmärkniDgdi Om ett anslag åt den tjenatimaa
soffi i Statskoiito et förrättar sekreteiarebefattnin
gec Kaminartidet B :libergs pensicn ny interims
stai !»r Lifäetäi-ingeiis ufiiceraie lönefjlinad åt ie
damöterne i StaUkoätoret Kabfuetistsasnaus snsvars
förbindoise för Barthelemjfondens obligationer ett
rantefiitt lån ät Häradjhöfditgen Ödman af post
medlen u betolla ersättnings
- lör Svenska beskick
ningars vid uiländska hof brefporto atuiag å han
deU- och Sjöfarsfooden till tn ny sluss i Stockholm
reseunder8iöd och cflönisgar ål Premieriöjtnanten
Gosselman samt åtskillige hsude ;agentei- i Förenta
Staterna Rio Janeiro JListabon ta ta dispositio
nen af den s k Aby byggnadsfond hvarförutan da
redan gjorda tnrcärkniDgtrue röjande överskridan
det af andra hutvudtitelns arsla Kammarrätten»
och vexelkontrollöreraes arfvoden dispositionerna
åt Siatstidningeu osh Kongl teatern samt Kiigs
kollegium äfven i anleduinK af närvarande revi
sionsberättelse förnyas
O n den s b Reservfonden Tille Utskottel afgif
va serskildt beiänkaede oeh förslag
Förskotten ä fouraseringssnsUgen för Lifgardet
till häst och Kronprinsans Husssrregsmente må
väl hädanefter fortfara dock så att de alltid i rä
kenskapen balanceras Eoro förskottcr — Hvad som
icke vid 1811 åts s ,u kunaat indrifvas af undsätt-
Eingsmtdleii för 1826 års missväxt mn i räken
skaperna afskrifvas Hos regeringen bör anhål
las om skjndsam liqvid »f spanraåis-Kreditiv-fon
dens obitalta fordringar äfvensom oki visa® före
skrifter vid förskottsra utlämnande sili enskilde för
spanraåls arisktffande åt nödställde orter
Justitie Ombudsmannen bör uppdragas att utföra
statens BraäUHinmcspfåk mot Lsndshöfdinsen v«n
Törne för obeböflig spftnrnålreqvisition efter 1832
års missväxt hvarigönosn statsverket tillskyndats
en fä 'lust af 10 ,003 Rdr
Till regeringen bör anmälas önskan oro a ^skilSi
ga fö ändringar i myntverkets rtdojöreisemethod
sfvensom om liqsids
erkållande sf Norjios skula
il postverket och om utredoiog eller a skrifnics
af b (f-n .ea på den beUnnta Strutförsäljnlngsexpedl
tijKea tiil SledMbafyet

Sida 2

«E 'ter att såluada uti sn ssrie haffa genomgått
Revisorernas afjifae berättelser och med anledning
af de deri förekommande anmärkningar hafva vid
tagit de åtgärder som med stöd af Riksdagsord
ningens 29 § ålegat Statsutskottet samt i öfrigt
till Rikets S .andera vidare ompiöftiing hafva fram
lagt de erinringar som vid hvarje punkt uti revi
»ionsbsrättelseme sig förete har Utskottet likväl
trott att denne från framfarna riksdagars praxis
fcemtade ordning för behandlingen af statsrevisio
ner icke uppfyller sitt ändeniål då den blott fram
ställer en styckad bild af statsförvaltningens gång
hvarigenom Rikets Öländer icke eller blifva i till
lille att uti ait sammanhang öfverskåda denna för
valtning hvilken från ea mängd hvar för sig min
dre betydliga tilldragelser lånar en karakter som
endast af ds spridda deUrnes sammanfäring blif
ver rätt åskådlig
Då Utskottet rörande de af Revisorerna anmärk
te förhållanden hvilka icke blifvit af Konstitutions
U .skotte handläggning öfverlemoade för hvarje
aerskild fråga funnit föga att tillägga eller föreslå
kan likväl Utskottet icke uraktlåta ett till Rikets
Ständers uppmärksamma ompröfvando af statsmed
lens förvaltning framställ följande öfversigt deraf
M 'd förbigående af do vigtigare frågor hvilka
här endast få anmälas såsom handlagd och äfven
äro uti §§ 3 5 6 87 och 111 omnämnda såsom
gifne anledningar till ea mer omfattande gransk
ning af Riksstyrelsen återstår ett större antal an
märkningar visserligen rörande ämnen af mindre
omfång men hvilka samfält dock vittna om den
rimja uppmärksamhet ålskillige af rikets förval
tande verk lemnat ål Revisorncs ofta förnyade er
inringar om en sparsammare hushållning i detalj
hvilka erinringar i stället att föranleda underdåni
gt förslag till afhjelpande af länge öfverklagada bri
ster endigt synas hafva framkallat förklaringar (ptg
3 14 62 76 egneds att undanrödja d« lagliga
skälen till anmärkningar dervid understundom ut
tryck blifvit begagnade synnerligast år 183G af
Kongl Krigskollegium Förvaltningen af sjöären
derna och Konvoykommissarietet sam synas min
dre lämplige vid bemötande af den andra statsmak
tens grundlagssnliga åtgärder
Utskottet tvekar aj att uttrycka dess på b &r of
van anförda facta gruadade öfvertygelse att uti
Statsförvaltningen misshushållning i flera fall egt
tub och all Rikets Ständers revisorers derom för
nyade anmärkningar uti ingen väsentlig mån ver
kat till en bättre ordning eller undanrödjande af
sådane brister i Styrelseverkens organisation och
förvaltning hvarigenom en noggrannare vård om
Statens medel btrde inträda hvarför Utskottet jem
te de serskilde ofvan föreslagne underdåniga skrif
velaer tillika föreslår Rikets Ständer att hos Kongl
TMjj :t anhålla
Det sådane föreskrifter måtte meddelas Rikets
Kollegier och förvaltande verk hrarigenom de
samma på det strängast» tillförbindas att med
största noggranhet efterkomma hvad Kongl
AI»j :t pä grund af Rikets Ständers beslut och
gällande ligar vekt dem anbefalla börande de-
samma hafva ingen möda ospard att uti hvar-
je dem åliggrnda förvaltningsgren iekttiga den
störste sparsamhet och hushållning samt a .t
med skyldig grannlagenhet bemöta de an-
märkningar som af Rikets Ständers Revite-
rer göras emot deras förvaltning och raken-
skaper .»
Reservationer htfve skett ef llr doktor Thomen
der mot fö-slaget angåeade Kantzlirådet Lsgerheims
expektionilön hvari Biskop Hedren sjmt pros
.ar-
ne Stenh .mmer och Berlin in .tämdt af de två
förstnämnda och Hr Helsingius not det ofvanstå-
ende slutliga omdäuiet och af Hr Hellenborg hvari
10 ledamöter Instämdt emot förslaget ett låta re-
visaorernts anmärkningar förfalla blott A
för det de
»örde små summor emedan det är missbruken lem
böra beifr-jg de må angå millioner eller några få
riksdaler
— Vi omnämnde härom dagen att Hr Petré
skall uti ett anförande i BorgareStåndet gifvit
en dementi åt de rykten som uti åtskilliga blad
blifvit framkastade mot Konstitutionsutskottets
tillgöranden i visa mål deruti en och annan af
dess ledamöter varit intresserade Detta anfö
rande hafva vi nu erhållit och meddela det
när nedan
•Frånvarande vid justeringen af BorgsreStåndets
protokoll för den 29 April 1840 hvilket först nu
kommit till min kännedom anhåller jsg att här
med få meddela följande af mig nödig befunna för
tydligande ef mitt samma dag afgifne i protokollet
intagna yttrande 1 anledning af diskussionen öfver
6 :ti punkten af Statsutskottets betänkande X 45
Ansvarighatsfrågan för RiksgäldsKontorets full
mäktige för halfva mindre kreditivets utlemnande
i grund af ett Regeringsbeslut
— fattadt uppå till
styrkandes af ett uadertaligt StatsRåd — föranleder
meddelande af den upplysning att Konstitutions
Utskottet nyligen förehaft pröfning af Kongl Msj :ts
vederbörande Rådgifvares ifrågasatta ansvar för de
ras tillgörande i berörde financiella angelägenhet
Efter en vidlyftig diskussion t ämnet har Uiskot
tet godtfuanlt förklara att ingen anmärkning mot
Kongl Maj :ts Rådgifvare skulle äga rum för den
omständigheten att Konungen resolverat kreditiv
lyftniogsn i närvaro af ett mindre antal Rsdgifva
■e äa Grundlagen för dylika fell föreskrlfvit Ifrån
detta genom omröstning fattade beslut har Jsg va
rit skiljaktig och till Utskottets protokoll afgifvit
mia deremot riktade reservation men icke desto
mindre anse jsg mig pligtig inför högtärade Stån
det anmäia att den ministeriella pressens i anled
ning af samma beslut mot Utskottets majoritet
Gitigt upprepade förnärmande insinuationer före
kommit mi g lika sannlngsiöja som de ur denna
press jemväl upprunua berättelserna att Utskottet
tor att icke desobligera en och annsn af aina le
damöter skulle hafva återkallat en godkänd an
märkningsanledning uti hvilken en medlem af Bor
aarcStåndei vore intresssiad Dylika förespeglin
gar äro ing lunda sällsynta och Konstitutionsut
skottet ksu Icke förundra sig deröfver att dess
iiuadiingssätt orätt framställas och såsom cn följd
deraf misttydes och göres till föremål för det bitt
raste kiander men i en tidpunkt då opinionerna
nom Borgareståndet visat sig vara mera uttrycks
ji !a äa någonsin tillförene må det till afböjande
af f- rhisiade omdömen tillåtas mig påminna att
Koi ^ititutionsUtskottets protokoller vitsorda hela o
»annfr dijtheten af de offentliga tillvitelser för våld
som emot Utskottet förekommit
Huruvida tryckning af dessa ovanligt volymlnöia
protokoller kommer att i mer eller mindre mån
äga rum är mig icke bekant men det syces mig
dock som det måste vara hvarje medlem af Re
U "6sen ;ationen obetaget att hos Utskottets kansli
•ok» tillfälle att till inhemtande af nödiga upplys
ninear dessmma der på stället genomläsa .»
K .i dstta anförande instämde de i Borgarestån
det ni
-va /ende ledamöterne af KonstitutionsUtsk
Hrr Morsing Brinck Wwrn och Elfbrink
FRANKRIKE
Hertiginnan af Orleans äfvensom hennes son
äro nu mera så vida återställda att man snart
hoppas deras fullkomliga tillfrisknande
Deputerade-kammaren fortsätter den ändlösa
diskussionen öfver sockerlagen hvars slut ännu
icke är lätt att förutse
Hr Thiers ställning tyckes allt mer och
mer inveckla sig och utgången från den laby
rint hvari han med så mycken sjelfförtröstan
inlåtit sig blir dagligen allt kinkigare Någre
af hans kolleger voro helt enkelt hans kreatur
och blinda verktyg nu vill han äfven sträcka
sitt välde öfver de andre men bar der mött
ett oväntadt motstånd Flera tidningar förespå
hans ministers snara upplösning För att före
komma denna katastrof säges han vilja åter
draga Hr Guizot in i konseljen men sådant
torde kanhända befordra hans fall i stället att
rädda honom Visst är att de stora resulta
ter man väntat af hans administration ännu
icke velat låta höra af sig
Den Engelsk-Fransyska kommissionen som
skall uppgöra grunderna till en ny bandels
traktat mellan båda länderna har nu slutat
sina arbeten De hufvudpunkter hvarom den
öfverenskommit skola vara följande Frankrike
förhöjar införselstullen å lärft och lingarn det
uppbsfver förbudet mot fina quincallerier sten
kärl några yllemanufakturvaror och åtskilliga
artiklar för den dagliga konsumtionen Detta
förbud hvaraf smyghandeln endast hemtade
nytta ersattes genom en förhöjd tull England
nedsätter från 30 till IS proc tullen på lek
saker på alla den Parisiska "industriens alster
och på ur Tullen på vin minskas från S sk
6 p för gallon till 2 sk och på bränvin från
22 sk till 14 Vid införseln betalar hvarje
butelj vin endast 8 ä 9 sous hvarigenom En
gelsmännen kunna erhålla godt Franskt vin för
iy4 till iy2 franc Tullen på sidentyger är
bestämd efter staden Lyons önska
Från Algier skrifves att den styrka hvarmed
marskalk Valle ryckt i fält utgör 18 ,000 man
Vid foten af berget Afrun ville en korp af
3 till 4000 man fientliga ryttare under Bejens
af Miliana befäl sätta sif emot deras march
De angrepos likväl och blefvo slagne icke utan
efter ett lifligt motstånd men med en förlust
af 800 man Fransmännens var »ett litet an
tal» döde och ISO sårade Bland de först-
mot Fransmän
nämnde befinner sig en ung Dansk officer Hr
Rasloff hvilken som frivillig deltog i fälttåget
fjan stupade under Hertigens at Orleans ögon
Under marskalkens frånvaro skola Araberne d
i April hafva gjort ett anfall
mot Fransmän
mtn blifvit tillba-
all
STOCKHOLM den 21 Maj
Du på förmiddagen ankomna utländska po
ster medförde tidningar från Paris af d 10
irån London af d 12 samt från Hamburg af
«i 15 dennes
j SPANIEN
£rgd en af d Maj ,t ;id melIan Fran_
°
sk» trupperna och stadens invånare ar 1808
bar i Madrid begåtts med mycken Högtidlighet
och i det fullkomligaste lugn Regeringen hade
eljest fruktat några oroliga uppträden och
nagra
deremot tagit sina försigtighetsmått
I dun officiella tidningen för d 3 publice
ras en ny tryckfrihetsförordning hvilken är
ganska sträng och föreskrifver straff af 1 lill
3 års fängelse samt böter från 6 till l ^ÖOO
realer
Den Baskiska insurrektionen säges nu vara
slutad sedan den haft de i Spanien vanliga
följderna af mord afrättningar och de öfrig
blifnes flykt inom Franska området Den s k
kungliga Navarresiska arméen skall aldrig hafva
bestått af mer än 30 man hvaraf blott en
ende ännu irrar omkring i bergstrakten utan
att hvarken vara fången eller undkommen
Christinos hafva nu öppnat elden mot fästet
Alcala de la Selva hvars förskansningar redan
första dagan blefvo halft förstörda så alt man
väntade platsens snara öfvergång Anstalter
lära verkligen göras att företaga Morellas be
lägring
Den genom inbördes kriget bekante general
Cordova har d 29 April aflidit i Lissabon
ENGLAND
Undersökningen rörande Lord William Rus
selis mord har ledt till misstanka emot hans
Franske kammartjenare Courvoisier som blifvit
arresterad I ett rum som stod under hans
disposition hade flere effekter blifvit funna
som tillhört den mördade
I parlamentet hade ingenting af ringaste in
tresse förefallit
Enligt underrättelser från nya Brunswick
hade guvernören öfver denna koloni i ett af
skedstal till lagstiftande församlingen yttrat
att man ej hade att befara någon allvarsam
konflikt emellan England och Förenta Staterna
i anledning af gränsetvisten Det betänkande
som kommittén för utrikes ärenderne inom se
naten i Washington afgifvit rörande denna fråga
var också affattadt i en mycket fredlig ton
t
a
u
h
n
e
r
a
t
r
t
t
f
_
t
e
r
O
hjelpa genom tillkännagifvande af orsaken till
vår tystnad Denna har icke varit någon an
nan än att vi uppriktigt sagdt tyckt det hela
innefatta så många ainkongruiteter» att vi ej
lätt vetat hvad vi skulle säga derom Det
intressantaste meddelar Svenska Minerva sjelf
då hon i afseende på Hr Landshöfdingen Win
gårds utnämning förmenar att den kommit så
oförhoppandes att man i Måndags måst taga
tillbaka från Statstidningens byra den redan
ditskickade notisen om en annan StatsRädsut
nämning efter primaplanen som hade Friherre
Palmstjerna till finansminister hvilken utnäm
ning efter hennes sägen skulle blifvit inställd
i följd deraf att någon "högmögende
hvarmed
menas Excellensen De Geer veltt göra till ett
vilkor lör Landtmarskalksstafvens emottagande
i Friherre Palmstjernas ställe att Konungen ej
skulle afblåsa riksdagen förr än alla ärenderna
hunnit afslutas ett vilkor som Minerva anser haf
va varit öfverflödigt enär "Konungen icke gjort nå
«gon hemlighet utaf det han sin hittills följda
«lugna ocb konseqventa riksdagspolitik likmätigt
«icke ärnar låta afblåsa riksdagen innan ärender
uiia äro till slut bragta så framt icke alldeles
»oförutsedda binder skulle dertill föranleda .» Hr
af Wingårds utnämning tyckes för öfrigt ej va
ra i Aäinervas smak emedan hon såsom prof
på hans statsekonomiska åsigter påminner sina
läsare om dan uppmaning bemälde Land-höf
ding för några år sedan låtit utgå till sitt läns
innevånare att till förekommande af hungersnöd
«äta kött t stället för den sädesödande gröten
aoeh vällingen» hvilket utlåtande som bekant
är då för tiden gjorde ett visst uppseende
Att vi för vår del ej kunde förutsäga något
om Herr af Wingårds utnämning kommer sig
deraf att vi verkligen lika litet som någon an
nan bade aning derom Anledningen dertill
torde varit dubbel dels att genom hans för
flyttning från Carlstad en ny reträtt varder öpp
nad dels att han är en af de kandidater som
blifvit förslagsvis uppgifne i Hr Crusenstolpes
frikostiga namnförteckning i hans sednaste bro
chyr Som vi då genast gjorde vår reservation i
denna punkt kunne vi nu åberopa densamma utan
att behöfva att för ögonblicket vidare yttra oss
deröfver helst vi redan uttalat vår öfvertygelse i
allmänhet om hvad man kan hafva att vänta af
hvilken sammansättning som heldst den der
nu kunde vara alt förvänta Skulle det mot
förmodan nu derjemte vara grundadt hvad
ryktet sagt alt Hr Lagman Nordin och Presi
denten Friherre Cederström varit i åtanka till
»konsultativer» så vinner denna öfvertygelse ett
ytterligare stöd Imedlertid hafve vi alltid till
hört dem som hoppas det bästa till dess vi
sett bevis på motsatsen och icke bysa person
lig antipati mot någon vi skole i sinom tid ej
försumma oss Att meningen i alla fall icke
varit att nu med ens anlita de personer som
kunde anses för »nationens män» eller att upp
gifva tankan på allenastyrandet derom behöfves
väl ej någon tvifvel sådant går ej så fort eller
på en gång Hr af Wingård skall ju i alla fall
tillhöra den kategorien som «vill väl» och hu
ruvida såsom mången påslår någon betänklig
het bordt herotas från hans ekonomiska ställ
ning är rågot hvarom vi ej ega fullt tillför
litlig kännedom för att derom yttra oss Vi
få således för ögonblicket afbryta med den ofla
inom pressen brukliga termen «vi återkomma
till detta ämne .»
Mera om besöket på Waxholmen
I sammanhang med hvad förut varit nämndt
angående det mycket omtalta hesöket af några
Riksdagsmän på Waxholmen Söndagen den 10
dennes ttorde den föiklaring Kommendanten
på stället afgifvit väl förtjena att lä :as Denna
förklaring bar tillkommit på följande sätt
Den 14 sistlidne Maj infordrade Justiliekans
lersembetet pä Kongl Maj :ts nådiga befallning
ifrån fångstyrelsen ytterligare upplysningar i
följande punkter
l :o Huruvida i afseende på de personer
som vid ifrågavarande tillfälle fått besöka As
sessoren Crusenstolpe vid deras inträde i fäst
ningen skett någon förfrågan och undersökning
som uti 2 art 7 § af instruktionen den 1 Ok
tober 1803 föreskri fves
2 :o Huruvida post förut funnits utanför dör
ren till Assessor Crusenstolpes fängelse samt
när och enligt hvilkens ordres den blifvit in
dragen
3 :o Huruvida Assessoren Crusenstolpe vid
ifrågavarande tillfälle utgått från fängelserum
met cch befunnit sig bland personer på val
len samt
4 :o Hvarföre dörren till Assessoren Crusen
stolpes fängelse icke varit tiliäst då någon post
icke funnits der uppställd
Öfver dessa puikter har Hr Öfverste Pan
chéen nu uti skrifvelse till /ångstyreisen den
16 Maj yttrat sålunda
«1 följd af Kongl styrelsens under den IS den
nes af mig infordrade upplysningar i uppgifne om- j
ständigbeter rörande ett härstädes förefallit upp
träde den 10 Innevarande får jag härmed äran an-
l :o De personer nora vid ifrågavarande tillfälle j
boiökse Assessoren Crusenstolpe anmälte sig en-j
däst för att bose fästningen j
2 :o Någon post har ej sedan de förste dagarne i
ai Asses .orens vistande här varit vid h»nE dörr j
utsatt emedan han t gadaat fall aldrig skulle
hafva lemnat sitt rum hvarigenom hans helsa och
ktntke äfven hant lif kommit i fara
3 :o Assessoren hade vid ifrågivande tillfälle
stundom utgått från fängelserummet och befann sig
bland personalen å vallen af fruktan för ett högst
obehagligt uppträde hvars följder kanske ieko kun
nat beräknas antåg jag mig icke böra lrstängn
honom
4 :o Dörren till Asjessorcns fängelse var icke
tiliäst och har ej kunnst vora det då hans fru
som med honom vistat i sådant fall Icke vore i
stånd att sörja för hans förnödenheter och ingen
utväg skulle fionas för den fångne att tlllkänm
gifva när hen önskade dörrens öppnande
Jag har nu framfört utan undanflykter öppet
ocb rent hvad mig blifvit ålagdt att förklara Jag
upprepar ännu en gång jag eger inga ursäkter
min öfvertygelse kur kaaike felat då jig ansett
j
o
d
fi
h
m
p
f
r
h
n
mig böra undvika men ej gifva inledningar till
oro Jag har velat att alla ledsamheter ion kunde
inträffa endest skulle drebbe mig Jag anhåller
derföre att Kongl Styrelsen behagade hos Kongl
Maj :t i underdånighet framföra min underdåniga
försäkran att hvarken vårdslöshet eller illvilja ledt
mina handlingar och vågar til stöd för denna för
försäkran åberopa mitt fordna uppförande under
■ten tid af 46 år jag som officer tjenstgjort För
öfrigt egande min plats ondast genom min Konungs
nådiga förtroende är jag utan afseende på min
framtid beredd och skyldig att lemr .a den sä snart
jag blefve nog olycklig att förlora Hans nåd
Med skyldig underdånig undergifvenhet skall jag
derföre utan klagan emottaga hvad min Konung
behagar i afseende på mig i nåder förordna
— Vid det i går inför RédhusRätten hållna sam
manträde med Klädeskramhandleren Sprinchorns
kreditorer förklarade denne alt åtskillige felaktig
heter insmugit sig i staten ibland andra den alt
flere klädesfabrikörer hrarlbl &nd han serskildt
nämnde B Norströms arfvingar och Hr Wallberg
der skulle vara såsom gäldenärer upptagna ocb ait
han i följe deraf begärde några dagars anstånd för
att rätta det felaktiga — Efier hvad vi sedermera
hört skall äfven en prstest vara af ombudet för
dessa förstnämnde ingifven till RådhuiRälteu hvaraf
skall upplysas att det i S :s stat såsom desses skuld
upptagna betydliga belopp som om vi mianas rätt
utgjorde cirka 19 ,000 Rdr bör ur staten utgå så
som alldeles oriktigt
— Statstidningen för i går afton innehöll
namnen på Expeditionscheferne i de nya adtni
nistrationsdepartementerna De voro desamma
som anmältes af oss i gårdagsbladet med un
dantag af de serskilda fördelriingarne under ju
stitiedepartementet nemligen för långvården
och för tryckfriheten för hvilka inga serskilda
utnämningar synte» samt i afseende på de öfriga
att de ej voro blott tills vidare utan definitift
tillsatte
Sedan saken nu kommit så vida är det na
turligt att allmänheten äfvensom pressen börjar
göra sina reflexioner efver den nya ministéren
Uti Dagligt Allehanda hafva redan förekommit
några betraktelser som kunna tåla vid att be
grundas och Svenska Biet och Svenska Mi
nerva hafva på sin sida icke försummat sig
Vid ett slikt tillfälle är det begripligt att hvar
fågel sjunger efter sitt näbb Det som härvid
synes hafva gifvit den ena af våra sistnämnda
kolleger litet att fundera på är att Aftonbla
det ännu icke upplåtit sin mun till något be
stämdt omdöme Detta bekymmer vilje vi af-
(Insändt
a
s
n
t
t
g
l
m
s
i
n
s
i
f
r
t
d
l
t
i
j
e
m
s
r
l
i
a
a
a
0
n
a
i
t
j
En blick på Riksdagen från Landsorten
Det stora talämnet nu för tiden som gör alt
väder och väderlek nästan råkat i glömska är
Riksdagen Nationens hopp på denna 1840
års Riksdag gick upp som en so och skulle
äfven hända att denna sol såsom så många
föregående kommer att nedgå öfver ett frukt
löst dagsarbete af nationens män att den skörd
som tid efter annan blifvit utsådd på det fo
sterländska fältet ännu en gång måste öfvargif
vas och lemnas ät natten så frukta vi dock ic
ke att denna skall blifva en vinternatt och en
lindri» frostnatt torde till och med påskynda
mognaden af det en gång matade axet (Sven
ska folkets långsamt mognande öfvertygelee»
För brådmognad var aldrig att frukta Den
som med det allvar saken förtjenar betraktar
vårt statsskick gör en sorglig betraktelse öfver
en trasdrägt m«d en och annan äkta galon från
fordom och många oäkta ibland trasorna
De tusende små motionerna vid våra riksdagar
äro intet annat än lika många försök alt lappa
bålen att sätta nya klutar på ett gammalt klä
de hvilket slulas på samma sätt i det politiska
som i det religiösa Detta lappskrädderi som
utom dess stadnar vid ett blott projektmakeri
i allmänhet är en från ett annat håll mycket
önskvärd afledare från allt radikalt och hjelper
oss icke — produkten af dessa tusende tal blir
en nolla Det enda som kunde hjelpa oss vo
re om folkets representanter m 'd samlade kraf
ter genomarbetade och omarbetade sjelfva grund
valarne för det bättre tillstånd som nöden till
sluts skall lära oss att finna sedan den först lär
oss att söka det och efter hvilket lyckligt ut
förda arbete alla speciala och lokala förbättrin
gar med hvilkas ombestyrande riksdagen nu
kringgår högmålsfrågorna skulle sjelfmant kom
ma i sinom tid på samnsa sätt som alla små
sår på menniskokroppen läka sig af si sjelfva
om sjukdoms ämnet först bortskaffas ur de in
re delarne Bebofvet af ett förändradt repre
sentationssätt är så allmänt kändt och erkändt
att de röster som motsäga della behof endast
väcka medlidande icke fruktan Hvarföre bör
jar då icke vår Riksdag med sin egen reorgani
sation med det arbete som vore mest belönan
de för de arbetskrafter som nu spillas i onö
dighet om ock ^å i välmenning Kollektivt ta
get synes detta arbete vara öfverlemnsdt åt
la force des choses — man lägger in sina åror
och flyter med strömmen Det betes att Rikets
Ständer äro en statsmak må då den makten
visa sig i ett resultat vid bevakandet af folkets
intressen bland hvilka en nedsättning af skatte
bördorna torde vara vilkoret för hvarje fram
steg på civilisationens på humanitetens väg
hvilket är äfven den andra statsmaktens predi
kotext eller egentliga texten för toma kompli
manger så länge staten så att säga tager brö
det af barnen — det dagliga bicd hvarom de
bedja och hvarför de svettas — och gifver det
bort i öfverflöd En myndighet dess Lyggi .ad
må vara så tung som helst slår icke fast mot
floden och stormen — och dessa komma om
sider — då den ej hvilar på Rättvisan
en regel ing är icke af Gudi längre än
den handlar i öfverensstämmelse med den gu
domliga viljan att menniskoslägtet skall föräd
las frälsas För ait blifva tiggare och lill slut
vildar behöfva menniskorna ingen regering och
hvad skola val vi blifva annat när år efler år
samhällstillståndet företer ökade anslag till dess
föregifna förbättrande Hvad skola vi tänka
om ett uppbördsvei k som immerfort ropar på
mera och aldrig får nog — en mage som slu
ksr allt hvad som kan lås utan att deraf be-
redes någon näring ocb lifskraft åt kroppen —
hvaruti solens strålar r .ed
så-
ett kolsvart svalg Ett
ströuima utan a
tt det deraf upplyses
j 'I30 sys ,em ifall det äi lugot förut ätter att
jae menskliga driffjedrarne för cietfamixa icke
j tänka på ändan eller också att de hafva brådt-
iom att komma dit I don mån en
j bri„„ar natior .en antingen till
regering
j bringar nationen antingen till rikedom eller
fattigdom är dess egen position lycklig eller
olycklig lika mycken eller lika liten garanti
den gifver för den allmänna känslan af välbe
finnande lika mycken eller lika liten garanti
har den sjelf att påräkna Ty i yttersta mo
mentet beror hvad man kallar (»tronens försvar»
på folket Men arméen ar icke folket i hvars
fosterlandskärlek som helt enkelt är hemtre ,f
rsad militärförsvaret har sina rötter om det
har några Göres deremot denna vapenrust
ning för tung och för grauo så förtvinar och
Att i så infama ord uti *l sin tank |ärer Täi
uppväcka stor förargelse Blend alla dess» pfuda
som alls icke förarga råg Mw det Infama i ijelf
Va sakförhållandet
m
i April hafva gjort ett anfall
nen icke långt från Algier
kadrifne af general Rostolan
j SPANIEN
£

Sida 3

domnar deruti den kropp som skulle skyddas
deraf Sådant är förhållandet i vår verldsdel
der regeriugarne söka bibehålla sig såsom mi
litärmakter mot den nya tidens makt — tan
ken — som mer och mer blir en folkets makt
Alt till ocli med det ursprungliga ändamålet
med en stående armé och hvad dit hörer
mera mot- än medverka när till dess under
håll (mest på paradfot bonden måste ut med
vore det också sista styfvern kan knappast
disputeras Så förvändes rätta förbållandet e
mellan ändamål och medel äfven i den saken
Också stiger en högljudd klagan från bondstu
gan till palatset — ty de tysta suckarnas tid
är vid sin utgång — öfver tredje hufvudtitelns
oproportionerlig» belopp några andra titlars
att förtiga hvilka ännu tyckas ligga inom ett
helgadt område ty sjelfva det allmänna sunda
förnuftet »flänger blott småningom vissa pani
ska intryck och barndomsvanor Hvilken mot
sägelse är det icke om vi se rakt på saken
att furstarne tyckas slutit ett evigt fredsför
bund inbördes med uppräknandet af hvars
välsignade frukter de ganska flikigt vittna i de
ras egen sak men att de ändå låta de strids
rustade bärarne stå oförminskade qvar Ar
det dS nationerna som göra krig mot hvaran
dra Så illa förstå de icke sitt gemensamma
intresse Den der »eviga freden» är visserligen
ingenting annat än en floskel bland alla andra
af samma kategori men vårt fäderneslands
farligaste fiende är i alla fall icke den som
skulle förgäfves angripa oss utifrån om vi icke
hade midt ibland oss på den Svenska jorden
den fiende som icke besegras med svärd Dess
namn är pauperism och pauperismen visar sig
hos oss såsom stamfader för många vanskapade
afko»lingar arter af sedeförderf hvilkas ge
nealogi kan reduceras till den säkra slutsatsen
att »synden födde döden» Denne fruktansvärde
pauperism som fått sitt eget namn sedan den
blef en egen beståndsdel af samhällsföreningen
smittar ikring sig är en invärtes kräfta som
endast ökar sig under de plåsterlappar hvar
med den betäckes af kloka gubbar Så också
jagas rofdjuret af den hvars födkrok det är
•tt vara jägare och hvars samvetspligt det
borde vara att döda afveln i rofdjurets kula
— Att komma åt Folkens penningar är efter
alla synbara tecken vår tids regeringskonst
•om därtill icke försmår något verktyg hvar
emot å folkets sida de ifrån högre ort så illa
anskrifna »liberala idéerna» samlas såsom i
deras focus i idéen om menniskovärdets alla
grundlagars grundlag Det är en pligt som
folket har till sig sjelft att lemna styrelsen
dessa medel statsmedel benämnda för möjlig
heten af hvilkas fortfarande utgifvande imed
lertid fordras att de skola vara räntegifvande
I annat fall torde den dag komma då kapital
insättningarne icke endast upphöra utan ock
de redan gjorda blifva utpantade Folket vill
hafva vissa nödvändighetsvaror för sina pengar
•— vilt hafva rattvisa aktning till och m«d
uppfostran hvilket ej heller är för mycket be
gärdt och en regering som folket föga kän
ner annorlunda än som dess pensionstagare
en legering som endast med skenbarheter
och haranger söker vederlägga den allmänna
misstankan om dess uteslutande egennytta den
leker mera än rådligt är med en allvarsam sak
Folkets pengar skola äfven i förvaltningens
händer vara folkels ett förskott åt framtiden
ett årligt utsäde hvaraf åtminstone största de
len bör falla i god jord och bära frugt Huru
länge såningsmannen bortkastar sin säd för in
tet bedragen på sina förhoppningar kommer
han dock sent omsider under fund med att
det är hans eget fel om han ej undanrödjer
törnen och undviker stenören Vi hoppas att
dessa reflexioner icke skola finna tillämpning
på den regeringspersonal som nu öppnat sin
bana
(Insändt
Om universiel och speciel bildning med anled
ning af .Handlingar rörande väckt fråga
om hela medicinska undervisningens flytt
ning till hufvudstaden och Carolinska In
stitutets förändring till Medico Chirurgisk
Akademi .»
»Redan länge har «n strid stundom dold stun
dom öppen fortgått mellan tvenne olika åstgter 1
detta amne striden nalkas sitt slut och det ar kan
ske 1840 års Ständer förbehållet att gifva initiati
vet till en djupt ingripande förändring inom vårt
system för medicinsk uppfostran en förändring som
kommer att bestämma Svenska medicinalväiendets
ställning för en okänd men ganska säkert lång ti
derymd Da olika åiigterne om läkares mest än
damålsenliga bildning försitt nyttiga yrke gruppe
ra sig i tvenne motsatta partier af hvilka det ena
påstår att denna bildning endast vid akademierna
kan nog grundligt meddelas det andra åter att me
dicinen som hufvudsakligen drifves såsom prak
tisk vetenskap bäst borde kunna läras der tillfälle
till praktiik öfning vora möjlig
B«gge partierna hafva sina skäl att andraga det
torde icke vira opassande att just nu pröfva den»
och författaren af denna uppsats som är utom nå
_
gondera partiets inflytelse skall söka göra det «å
rättvist är möjligt tor dea som har en ejen öf
vertygelse oberoende af andras
För att göra denna pröfning någorlunda fullstän
dig måste man se till huru läkaren hittills uppfo
strats måste pröfva huru den universela bildning
han vid akademien inhemtat är sann eller illuso
lisU och huruvida hans öfoing i sitt yrke motsva
rar den theoretiska kurs han iör sin gred måste
genomgå
För att blifva fullt legimitersd läkare måste inan
nu undergå följande examina och prof
l :o Student-examen 2 :i Tiscologisk exsmen
3 :o Latinsk slmfning pro exärcitio 4 :0 Disputa
tion pro fxercltio S :o Latinsk »krifning pro gradu
6 :o Medicoriloscfisk kandidat-examen (är i Lund
delad i tvenne MadicofiMogisk och Medicofiloso
fisk cxsmeD 7 :o Medicine kandidat-examen (är
äfven i Lund delad i tvenne Pburmaceutisk och
Mod kandidat-examen 8 :o Medicine licentiat
examen 9 :o Disputation pro gradu 10 :o Sex må
naders tjenstgöring på Sorifimer Lszarettets me
dicinska och H :o lika lid på den chirurgiska af-
Genom föreskrifterna cm så kallad fullständig
student-examen är någon förändring i denna kurs
gjord Red anm
delningen lJ :o Fyra månaders tjenstgöring på
Allmänna ltarabördshuset 13 :o Två d :o d :o på
Barnhuset för att lära vaccinen 14 :o Chirurgisk
magister eller så kallad Operatieur-examen och
slutligen 15 :o Embetsprof
Msn har skäl när man läser denna långa lista
på lärdomsprof och tjänstgöring att tro det den
nyexaminerade läkaren skulle vara utmärkt lärd
och både universalt och specielt bildad jag vill
ej motsäga att så är men ban har då sig sjelf
och ej uppfostringsanstalterne att i första rummet
tacka derför Min har så mycket ordat om uni
versal bildning och den välgörande frukten af a
kademiernas sträfvan dervid att det ej kan vara
utan intresse att undersöka akademiernes stånd
punkt i detta fall Universitetsidéens mål är att
gifva lärjuDgen ea universel bildning det vill sä
ga göra honom hemmastadd i vetenskaperna att
för bans unga för allt stort och skönt öppna sin
ne utveckla dem i deras sanns och bildande me
ning att ingjuta anda och lif i de skiljda disci
plinerna msd ett ord göra honom myndig i veten
skaplig mening eller till en menniska som i sin
forskning är fri och oberoende af allt annat än
det sunda vettets och den sanna vetenskaplighe
tens inflytande Frågan är om akademierna upp
fylla detta åliggande och om de hinna det med
sin närvarande organisation
Låtom osi tillse hvad som möjligen hindrar våra
akademier att oaktadt sin aktningsvärda lärarekorps
icke hinna sitt mål som universiteter Orsaken
ligger tydligen i den speciella riktning den aka
demiska uppfostran fått genom sin fakultetsinrätt
ning huru skall man kunna fordra universel bild
ning bos dem som utgå från akademierna då hvar
je vitae genus fordrar sina serskilda preliminär
examina då man vid uppgörandet af nödvändiga
prof för läkaren bergsmannen juristen och presten
endast afsett hans speciella bildande för sitt yrke
utan att tyckas hafva anat att mellan allt vetande
är ett inre sammanhang som ej får underlåtas om
ej produkten skall blifva defekt Akademierna stif
tades under ett tidehvarf då man blott tänkte på
skapandet af dugliga embetsmän icke på univer
sell bildade Hvarje ståndsbildning blir således
tmidig i stället för mångsidig speciel i stället för
universal Hvad läkaren särskildt angår har mii
förutsatt att han med sin fiiosofioka examen lågt
den vetenskapliga grund hvarpå hans specialstu
dium sedan skall hvila men är det väl möjligt
Jag vill undantaga snillet som knappt behöfver
någon tid för ett vanligt passabelt menniskoför
stånd att göra sig någorlunda förtroget med theo
logi latin grekiska historia estetik lärdomshisto
ria och svensk rättskrifning theoretisk filosofi
praktisk filosofi och meral kemi botanik fysik
matbematik och algebra samt naturalhistoria påen
tid af tre terminer en tid som om man är flitig är
oog för rättigheten att inträda i medicinska fakul
teten
Denna fakultet åter hvilken sedan länge oeh
ännu hedras af stora namn uppfyller det oaktadt
ej sin bestämmelse i sin helhet Förgäfves käm
par den nitiske läraren mot den opartiska teadens
som vidlådar undervisningen från katedern och
medicinska fakulteterna hafva hittills lemnade åt
glömskan utan anslag och utan uppmuntran fått
grunda sitt rykte och sitt inflytande endast på sina
lärare som till trots mot lokala brister och hin
der likväl mäktat uträtta mycket godt men som
under mera gynnande omständigheter skulle hafva
gjart dubbelt gagn
Ti kunna således antaga att dsn universela bild
ningen är till stor del förfelad och att den ej utgör
ett för framtiden fruktbärande vetenskapens träd
der alla de skilda grenarne dock ega en gemensam
rct utan den liknar mer en bust från det sköna
trädet efskurna vetenskapsqnstar ett slags suvenir
fiåa fordom hvilka »huru torra ega pretium affec
tlonis Hvad den speciella angår motsvarar den
såsom äfven af praktiskt syfte ej sitt ändamål
En läkare kan utgå som Medicine licentiat det
vill taga med rättighet att praktisera utan att nå
gonsin hsfva kanot en sjuk på pulsen eller aett en
oren tunga Det finnes åtminstone ingen kontroll
att ban verkligen pjort del och om akadsmien har
ett sjukhus att disponera har han väl «ti !lfälle ,»
men det är ej gifvet att h *n begagnar det eller
ock på ett sätt som mera skadar än gagnar
Sedan den uage läkaren således är theoretiskt
underbyggd tjenstgör han i Stockholm oeh fullgör
denna tienitgöring det eada verkligen praktiska
tillfälle han har under 6 månader vid alla sjuk
husei på en gång nemligen på Barnbördshusets
rond kl 8 till 9 på Serafimerlazirettets medicin
ska afdelning kl 9 till 10 och på dess chirurgiska
kl 10 till 11 Hans akademiska kurs har mitst
upptagit sex är och hans praktiska den låtom ess
påsinna oss det som skall utgöra hela hans lifs
verksamhet på aex månader eller /lt af den tid
han användt pä theorin
Redan längesedan stiftades Ctrollnska institutet
men det fick ingen rösträttighet vid läkares bild
ning det var en slags välgörenhetsanstalt för den
fattigt medicinen som ingen var tvucgen men al
la hade rätt att begagna Det var en gifven följd
att det skulle uppslå ett spändt förhållande mel
lan den gamla och den nya inrättningen och hela
den yngre läkarekorpsen delades eller rättare blef
tvingad att dela sig i tvänne partier som blott
tiden hunnit försona Upsala akademi var i detta
hänseende tongifvande och först långt efter kän
des dyningen af den storm sem rådde vid Fyris
åns ech Mälarens stränder Embetsexamen blef
sien synliga orsaken till striden den djupare om
den theoretiska ech praktiska tendensen hos de täf
la nde blef fördold för massorna
Hr baron Berzelius bar med en öppenhet som höf
ves tidehvarfvets störste vetenskapsman med den
enkelhet som utmärker hans etil ,i ett anförande till
Kongl Sundhetskollegii protokoll framställt de
svårigheter som äro förknippade med det närva
rande lärosystemet Anförandet sant och vigtigt
i det helas ideé stötte dock i liera detaljfrågor
vid hvilka fakulteten i Upsals i syansrhet fästade
sig Man måste hafva aktning för hvarje öfver
tygelse såsom sådan är den helig och okränkbar
och fakulteterna hafva med hela öfvertygelsens vär
ma försvarat sin sak Det vore öaskligt om
universiteierDs kunde höjas till närmandet af sin
idée Man kan likväl ej undgå finna det besja ^r
ligt om CarsliKäka institutet med sin talrika lä
rarpersonal på dispositioasrätt af rikets största
cch bäst organise
-ada sjukhus för läkarevetenska
pens öfning i alla dess grenar msd sitt gynnande
läge för landets vetBcskapliga cch administrativt
inrättningar icke skulle i specialbildaing kunna
täfla med akadenaierna sota på grund af sitt läge
i landsorten och sina inskränkta tillgångar dels
alldeles icke eller ock jemförelsevis ofullkomligt
äga dessa företräden
Det hufvudsakliga motskälsi är attuniversitets
idéen går under cm någon vetasdets gren slites
från den gemensamma roten Idéen ar sann men
det tyckes som man tagit den i eo för trång
bemärkelse det vill säga man bar antagit att in
tet univeisitet och ingen univiersel bildning är
böjlig utan stt taan qverbiifver vid den «Tyska
Universitetsidéen .»
Universitetet år såsam rent begrepp blott cn
bildningsanstalt der msn får lära allt som kan lä
r«s och det har aldrig biifvit riktigt och i cin
helhet utveckladt Teknologie och Geologi t ex
läres icke vid akademien och likväl finnes troli
gen ingen vetenskap användbarare än den förra
ingen intressanttre och för menniikosinnet mera
bildande än den sednare Universitetet skall har
moniskt utveckla sjäUns alla krafter skall om ut
trycket tillites mig vara raennlskoandens gymna
stikinrättning den bör vara inom sig ett organiskt
helt och ej blott ett kenglomerat af spscialikolor
(Slutet fcljar
BOKHANDELS-BULLETIN
Vi göra oss ett nöje anmäla det tredje häf
tet utkommit af Hr Hedenborgs intressanta verk
Turkiska nationens seier bruk och klädedräg
ter De medföljande 4 plancherna föreställa
Peik (den egentliga Iifvakten en korps af 30
å 60 man hvartill unga välväxte män väljas
och som i sina praktfulla drägter gifva eller
rättare gifvit den största glanaen åt Storher
rens tåg genom hufvudstadens gator — Jtsch
Öglan (pagerne hvilka nu mert utom sin bild
ning tili Sultans personliga tjenst äfven bibrin
gas några kunskaper till statens tjenst den man
till och med i Turkiet funnit behöfva någre så
dane — Bostand schi egentligen trädgårdsar
betarne men rättare den inre seralj-betjenin
gen hvaraf Hasseki d« äldste och pålitligaste
formera den utvalda korps som har det dubbla
förtroendet att föra uppsigten öfver stallet och
dess betjening samt att besörja de hemliga blods
domarnas verkställighet inom seraljen häri
biträdde af de svarte Eunukerne — Plancher
nas beskrifning slutar detta häfte så att text
och plancher nu omsider kommit i bredd med
hvarandra och hädanefter kunnat följas åt
(Ihsändt
Till Redaktionen af Aftonbladet
Icke utan tillfredsställelse har insändaren funnit
att Tit i sin Tidning Jtf 118 för Fredagen d 15
Maj infört en liten belysning af sättet för Mis
sionsverkets bedrifvaide i Calcutta oeh Ostlndiei
I en tid di så mycket göres fér detta i sig sjelf
godt verket är d«t icke obehörigt att väcka upp
märksamheten på bristerna och det leltktigt som
dervid förefaller belst skrytet ifrån ett visst kåll
tyckes antyda det renaste nit och största fullktm
llghet å deras sida som dervid äro något mtr än
keatribuenter Eadast bade ins ötskat att Tit
tillkännagifvit fria hvilken sekt aller kyrkoparti
de missionärer föreskrifva sig sam genam sitt o
kloka och stormaade handlingssätt på fCreaäaanda
ställe åstadkommit en så skadlig reaktion Ins år
i tillfälle att upplysa att ttHhodistiska aalsiienä
rer dertill varit verkande ersakea Behagar Tit
i sin Tldaing intaga nedanstående berättelse si
torde den icke utgöra en opassande bilaga till Haus
wolffska anförandet i N :rls 118 aeb 113
«Det Europeiska partiets omväadelsesjaka i Indien
har uppväckt en dylik Ifren bland Hinduer Så ville
man nyligen bygga en kyrka vid hvilken ea döpt
Hindu var bestämd till predikant tätt invid dea
som tillhör Hiadu kollegium för att omvända skol
ungdomen men (den hedniska kollegii-direktorn
köpte genast lokalen för IS «00 Rupier emedan kan
visste att föräldrarne annars icke skulle lita sina
barn mer gå i denna skolaD Nu är på stället
byggd en ny skola för studium af inhemska språ
ket och litteraturen hvilken kallas «Pantsala»
Kestnaderna dertill anskaffades genom sabskrip
tion af rika Hinduer och Muhamedaner och ända
målet med inrättningen är att metarbeta Trevel
gans plaa att bringa Hindu litteraturen ända till
deras handskrift i förgätenhet Om något kan åter
gifva Bramaaismen inflytelse så är det denna kittra
Metbodistiska fanatism och frukterna deraf äro i
Calcutta ganska synbara För 10 år sedan var de
iafödda högre klassernas ungdom allmäaligan fat
ted af an verklig vurm att efterapa Engelsmän
nen de studerade framför allt Engelska läste Ea
gelska böcker ikrefvo Engelska verser acb jurna
ler o s v Men sedan Hethodisterna fiago den
offentliga uppfostran om hand och hade lågt sina
väldiga planer i dagen bar en motverkan och re
aktion inträdt som dagligen allt mer utbreder sig
I sin blinda ifver hafva do icke sett att skérdea
ej var mogen och hafva med våld angripit fördo
mar som höllo på att försvinna och dö ut Lika
ledes bar i Bombay två unga parses omvändelse
förorsakat en stark spänning Den infödda ungdo
men har lemnat de kristna skolorna och Pestumt
schi Manatedschi bar annonserat en vederläggning
af kristendomen pi Guzzurati-språket hvilken är
sammansatt af deras verk som i Europa angripit
kristna religionen .»
na anvarda ångvagnar icke blott pi jernvägar
utan äfven på vanliga landsvägar Detbarföi
ut någon gång i denna tidning blilvit nämdt
om en Mr Hancock i London som alltsedan
år 1834 med berömlig ihärdighet fortsatt dyli
ka försök med en ångvagn inrättad så att pas
sageraren och machineriet befinna sig pä lam
ma åkdon Efter otaliga och till ^n del miss
lyckade ansträngningar bar Mr Hancock nu
enligt de Engelska tidningarnes berättelse kom
mit så långt att han verkligen lyckats öfver
vinna nästan alla hinder samt åker på gatorna
i London med 15 till 20 passagerare i vagnen
den han styrer med största lätthet och dervi åstad-
kommer en hastighet stundom 2 Sv mil i tim
men då vägen är så fri att han vågar släppa
på ångan med heta dess kraft Likväl lärer
ännu den svåraste omständigheten återstå neml
att åtgången af bränsle gör farten dyrare än
med begagnande af det motsvarande antal hä
star som fordras till transporterande af ett li
ka antal personer Deremot skall problemet
äfven i detta hänseende vara löst i Paris af en
Hr Dietz Helger till nationen Denne mekani
kus uppfann redan år 4856 ett slags vagnar
som genom begagnande af 6 ja ända till 8
hjul under samma åkdon kunna framföras med
betydligt större lätthet då tyngden är fördelad
på flera punkter af vägen och sjelfva vagnens
rörelse förblifver oförändiad vid larten öfver
rännstenar o s v emedan de öfriga hjulen
upprätthålla vagnens jemvigt under det ett el
ler annat af dem passerar en fördjupning i vä
gen Genom denna uppfinning hade det redan
lyckats Hr Dietz att med 2 hästar transportera
ända till 24 personer i 2 efter hvarandra sam
manlänkade omnibusvagnar af hans konstruktion
och det med samma lätthet och hastighet som
en omnibus annars köres Enligt hvad de sed
naste Fransyska tidningarna berätta har Dietz
nu ytterligare fulländat denna uppfinning på
det sätt att han framför sådana passagerareåk
don spänt en ångvagn som i likhet med de
vanliga lokomotivern på jernvägar endast in
nehåller sjelfva pannan och machineriet Han
bar nyligen på Elyseiska fälten i Paris gjort
försök med en sidan lokomotiv efter hvilken 6
tf hans omnibusvagnar uppfyllda med passage
rare voro spända och till alla åskådares beun
dran icke blott dermed farit fram och tillbaka
med en hastighet af något öfver Sv mil pi
timman utan äfven med den största lätthet
hållit åt sidan för mötande åkdon samt vändt
med hela släpet efier sig Berättelsen härom
är kort och ofullständig men vi hoppas att tid
ningare snart angående dessa resor skola lem
na oss utförligare detaljer
— I Stuttgardt liar en svärmeri-historia väckt
mycken uppmärksamhet En piga både fallit i en
magnetisk sömn och blef af sitt pietistiska herr
skap ansedd som engel frin himmeln Hon både
andesyner i »ängd och andars påstodo att de
blott gcaom trägen böa kunde förlossas Familjen
inbjöd vänner och grannar för att biträda och gö
ra bönea kraftigare Men pigan gick ännu längre
och bildade snart dan talrika församling som dag
ligen infeon sig till en egen sekt som kallade sig
« !jusets sekt» Man bad hela dagen igenom och
många läto sig upptagas hvilket iik»äl var förbun
det med åtskilliga utgifter Qvinnorna fingo all
tid en broder eller (himmelsk brudgum» miste
bedja med bonsm o s v Slutligen blef detta
bedjande så betänkligt att polisen måste blanda
sig i saken åtskilja de bedjande och arrestera till
ställarne
BLAJ1PADE AMMM
Stor patent-uppfinning
Uti Statstidniogen för sistlidne Lördag läses
under rubriken strödda underrättelser nedan
stående märkliga notis
«Frin Witn förmäles att ett i Wils af en En
gelsman bygdt fartyg af jern hvilket medelst ma
chinkraft hastigare skall kunna framdrifvas än
med ånga skall i vår börja sin fart på Donau
ifrån Linz till Wien Detta äfvenledes privilegie
rade fartyg är bygd pi bekostnad af en rik en
skild man från Bernau vid namn Fink ocb skall i
April första gången börja sina resor Lyckas detta
försök si skall detta göra ett stort intrång i ång
skeppfarten Msn väntar derföre med otålighet
utgången af detta företag .»
Vi hafva icke kunnat undgå att fästa Läsa
rens uppmärksamhet på denna lilla men inne
hållsrika artikel Man har som bekant är re
dan i många år såsom det vigligaste af alla
fysiska problemer spekulerat på utfinnandet af
någon drifkraft att sätta i stället för den både
dyra cch stundom äfventyrliga ångin Under
rättelsen att en sådan kraft nu blilvit funnen
kan derföre anses såsom den vigtigaste på flere
århundraden ja i flera afseenden lika vigtig som
krutets och då Statstidningen af naturliga skäl
ej varit med om den sistnämnda så är det åt
minstone tillfredsställande att genom dess åt
gärd få reda på den förra Vi besvärja derföre
dess Redaktion i alla deras namn som behöfva
kratt att skyndsamt lemna oss närmare reda
härpå emedan namnet machinkrafl Red gifvit
åt den ifrågavarande ehuru kort cch enkelt
likväl för dem som ej ega samma insigter i
mekaniken med Statstidningen sjelf ej tillför
litligt upplyser huruvida det är en machin
som går af sin egen kraft såsom Statstidningen
närmast synes antyda eller om den är af rå
gon främmande egenskap i sådant fall måtte
det väl ej vara af samma sort som den svenska
statsmacbinen
lekniskt I bland de intressantaste och till
sin syftning vidsträcktaste problemer med hvil
ka de mekaniska spekulationerca i närvarande
ögonblick sysselsätta sig äro försöken alt kun¬
SJÖFARTS UNDERRÄTTELSE
Stockholm
IakoKiie skäppare fr3n inrikes orter d 21 Maj Wal
demarksvik Holmström jern 8ölf»ilsborg Cederberg
och Nilssoa bränvin Malmö Fex d o och spamsiJil Cal
mar Rosenlund »panwSl Wisfcy Tollslen d :o
Utrikes arter Aalesund Rybdahl sill och torr fisk
Rio Janeiro Kreckler styckegods
ANM1LDE RESANDE den 21 Maj 1840
Räntaiäslare
'Wikmark Nr S Norra Smedjegatan Band
landerne Janiéo och Hanmeliu Norrköping källaren
Freden Konsul Kullman med Fru Uddevalla källaren
Merkurius Landshöfding Boije Fiolend Nr 4 Otiensgrind
Notarien Palm Jönköping Nr 7 liryggaregränd Magi
ster Leonardsson Nyköping Nr 18 Smedjegårdsitatan
Handlande Holmström Ströaasholm och Handlande Holm
ströM Örebro Nr 1 Stora GrSmunkegränd Handlande
Hammarberg Hudiksvall källaren Freden Handelsbokh
Hellerström Carlshamn Handl Widergren Westervik
Bergman Carlshamn ScliefTer Preussen Widegren Ryss
land samt HandelsbokhMlare Meijer Carlshamn Hotel
de Fraikfurt Doktor Nygren Roslagen Nr 1 Salviigränd
TILL SALU FIWWBS
I dag har på L J HJERTÅS förlag utkommit i Bok
handeln
Logarstmiska och Trigono
metrisfca Tabeller
utgifne af
E A BJÖRKMAN
häftade första delen å 1 Rdr 36 sk banko
Detta arbete kommer att utom Logaritmiska Tabeller
äfven innebälla en mängd andra till begagnande för dem
Eom i och för mathematiska räkningar ofta ur flera uli
ka arbeten nödgas söka bebQlliga uppgifter oeh denna
första del innehåller säsora de redigaste ech lättasle att
begagna La Landes logaritmiska tabeller med sju deci
maler efter den nyaste franska stereotyp-upp ^gan- De
tryckfel som dernti finnas har utgifvaren sökt att rätta i
denna
Hos FRITZE et RAGGE nyligen utkomna
Östgötha Kalender för år 1840 32 sk b *o
Wermlands Läns Kalender för år 1040 36
sk banko
Elfva Theser i Skolans Hufvudfråga utgifne
sf C Fr LUTTE an S »k banko
Af trycket har utkommit oeh uti >mr .ss till resp cub
skribecter i Stocfcbolm ä 1 Rdr och i Landsorterna å 1
Rdr 8 sk banko
KABINETS BIBLI3THEK-
Femte Samlingen
Arbetet Ht Den siste Hohecsiaufrn och Hans V
<fl
Historisk Berättelse från sednare hälften Ef lS :de Srfcua
dradet af T G Rudbecit 2 p
Hos DELEEN et C :p nyss utkomiaat ä 32
sk banko Mianes-Tal öfver Krkebiskopen oi- m Herr
Dokt J O
Wallin af Geijer
Hos DELEEN et C :o å 24 sk banko C J
Durieiz 's underdåniga Relation rörande
gR
Sveaborgs öfvergång

Sida 4

I de liesia Boklådor säljes 1 S RJr banko Stadier
öfver
De fria Folkens Statsförfattning
af Simonde de Sismondi
Af trycket har uikoaaini och eäljes i de flesta Boklå
de 4 33 ak banko
S3 :te häftet af Jorden
i Physiskt Historiskt och Politiskt hänseende betraktad
af Theodor Sandler
Hos PJSLEEli et Comp nyss utkommen
feyömaima-Sällsfcaperaes
p
Kalender för Handel Sjöfart och Näriagar år 1840 af
O M Dreutzer 5 häften 2 ftdr banko
tios DELBEN et Comp i dag utkomne
"Cfo LANDAULETT-VAGN i fullkomligt godt
stånd Yidare underrätielae erhålles i huset JW 9 på
Störa Trädgårdsgatan tre trappor upp dS Jungfru Carin
efterfrågas
pu »y PftOMMAD -VAGN lör 4 personer
ovanligt liten äfven passande ti il Resvsgn för ung
karlar i huset >68 1 pä Riddarholmen då Kusken Lind
ro» efterfrågas
Åkdon
En COUPÉ-VAGN en fyisillsig Trilla med stäng och
affel en dito tvåsitisig en Bred-Cbäs tvenne ensittsi ga
d :o uti huset M 17 Repsl .1 garega
.au å Södermalm i
Hofslagare verkstaden
jpn storrå SIGELBäT i g *dt stan i af «k
ännu stående på land » ;ed galersegel säljes för 200
ftdr rgs Vidare underrättelse lemnas ix Kongl Boktryc
keriet å Riddarholmen
Oa mycket lältrodd RODDBÅT af ek val in
redd tsatd tillbehör Ooi priset kan öfverenskosa
S3ÄS med Q ?a ?ter«ahannen Pauls«on boende i Banduerks
kassern å Skeppsholmen som tiäffas emellan klockan
11 och i «amt sedan om aftonen
vacker och välbelägen SOMMAR- äfven
VINTER-LÄGENHET nemligen
6 Rum Köls m m hvilka äfven kunna delas nem
ligen så
3 :ne Rusi och Kök
3 .ne d :o
ett Vindsrum
Stall «ch Vagnsbod med Foderskalle
k
Rum fér fem kor allt beläget utmed stor och all
män gata inora stadens norra tullar i vacker trädgård
Underrättelse derom lemnas i boset Nr 5 vid Norrtulls
gatan
Jern-Kontorets Annaler
för år 12J50
tvenne häften 3 Kdr 24 sk banko De föregående år
gåogarne finnas äfven
Af trycket har utkommit oca sdijes i de liesia Boklå
dor ä *i Rdr banko
Svenska Poesiens Historia
af C J LÉNSTRÖM Sednare delen
Hos DELEEN et Comp
Siaren
En praktisk christlig månadsskrift Ctg 'fven »f j jern
atiom «8 häfte» 4 Rdr En syndares benådning hos
Gud- Christlig Htigmäsao-Predikan på 19 Söndagen efter
H Trefaldigh 1839 Hållea i Adolf Ffedrjkj kyrka af
densamme 12 sk banko
Nyligen har utkommit i BokUaadeln häftad å 2S sk
banko
En Jungfrus Heliga Stun
der vid och efter liennet confirmation
Stt bidrag till huslig aadskt Öfrersättningäaf O W
Hos DELEEN ti C :o å A 6 sk b :ko
san såsom
Q vin-
©Otter Maka och Mor
I Bokhandels fianss 4 40 sk bäft och 1 Rdr b :ko b
S
Samtals-Ofniriffar
P
Engelska och Svenska
El ä k
jemte Exempel pä Partikiarnes användande Bref sa m
sf
A MAT
Hos W ISSKBG
11111 E B
månadsskrift för vitterhet historia filosofi rch statskun
skap länet poeaser afhandlmgar up»satser af Atter
hem Bött-gtr Hv *s»er P»liEbl«d
Scht-öder Törneros
Tullberg m fl 2 Rdr
— Särskildt säljes 4 24 sk
December häftet
Ö
inneh recensioner öfrer 1 Öfversigt af de förnämsta åt
gärder inom förvaltningens asla grenar ifrån år 1809 till
och med £839 2 Recueil des Ordres de Mouvernent
Prociamatloz«
.s et Bulletins de S A B C Prince royal de
Suéde 1813 et 18 ?4 3 Lottros Procltmation» et DUcours
de Charles Jean 4 Hur Sverige Publicitet och Publici
ster 5 Tidens oro och Tidens kraf
Hos DELEEN et Comp
Mufvudels olika
sin nesrörelser
litbografierade efter Le Brun nyttiga för Amatörer
måleri och Sculptur 3 sk banko
Hos DELKEX *t KOMP
lies k rifning öfver
©rottmngliolm samt
g
Gripsholai Roser»berg och Sio-kloster b 3 Rdr 13 it
banko
I DM LEE fi S et C :o Bokhandel
Svenska Fogiar
dfcldh
g
lithogrsfierade fcolo ^erade och utgifne cf \f ron Wright
30 häften 75 Rdr banko
Från trycket har ulkoaounii och fäljes hosde
flesta
Herrar Bokhandlare saail hos undertecknad å 24 ak
banko Th«aterpje *en
LUCIE ther BRUDEN
LAtfMEBtfOOR
af AlphoLS Röse och Gustave V *ez Musiken af G - taao
Donizetti
L s Gdst RYLANDER
Bazaren å Norrbro
En fenipbåt
bygd af ek nästan ny i fullkomligt godt stånd och ovan
ligt lätt roid — Underrättelse lemnas af Konstapel Lund
gres boende i orappaie Steubuskasern å Kongl Skepps
balmen der bålen älven kan be ?es
jPn BAT i godt stånd med roder och äror
underrättelse i Tobaksboden huset Nr f8 i Nedra
Stadsgården
Iles-Selar
fér 3 hästar i godt stånd Underrättelse lemnar Brand
mästaren Carling i Operahuset
Un STÅLSÄNG
sUrlåag ^atan
Hr W Rydslls Jernbod Wa-
Frln Stentrjcke har utät mnit och siljes bos de fle
ste Hrr Masikhand 'sre och undertecknad i Si si b :ko
FåiTå !Sä£-¥åL
KÄRLEKSDRYCKEN
f GDii
af Gceuno Do ;iiie *ti
L .s Gust RYLANDER
Saisren å N >rrbrA
Från Stentrycket h-fvu utkotfimit och säljarn bos de fle
sta Herrar Musikhandlare samt hos uaderteckaad
Sånger
tili
Forte- i *iano
componerade och tillegnade
Mfldenit le A LJCMG
af
C Fr ullman
i :sta t pris 52 sk btko
L GDST RYLANDER
li zii 'U å Norrbro
Ho FHITZE ct BAGGE nyligen utkommen
Rd
å 1 Rdr 16 sk benko
M arta öfver Skandinavien
i 2 större b 'ad
Utan namn kostar samma karta kolorerad 32
sk okolorerad 24 sk banko
^Tya Hfusikalier
Sro i dag till nndertecSnads Musikhandel inkomse
k
komse
SiOckbeiBi den !9 Maj 1840
A W KÖLLER
Stor» Nynaian
T
/afefe ffyrepareratie STE *HL *E <iENDOMEN ^»TTid
Slöra Badsiugngatan i Norrmalm i g ;t Cla
9HBSS3 Farsamji .g med tillhörande trädgård samt
brs 'vid liggsnde tamt hvarå finnes uppförde
atskillige Vagnsbus och aadre byggnader af trä När
mare underrättelse om bsUlBingsviUioren lemnas dels på
stallet dels af Osibtidamac &eii i RiksgäWskontoret O
AvehD som bor i huset jzt 6 vid Lilla Badstugugatan å
Söder samt träffas berensa till klockan «0 hvarje för
middag
"Pn brandförsäitrad STE .VHUS-EGfiiVOOM be
lägen 1 Maria Församling 5 fri ocb egen grund för
st begasnad till Sockerbrak med en del eller utan in
ventarier Betalningsviljor en ktvr .a för räker köpare
Jässpas beqvämljRhei —■ Närmare underrättelse fås
ht BähV
nti huset i BesvärshacV ^r
2 :ne st vackra Ridhästar
iVhä
och flera rscira Vagnshästar sa t t några stora Arbets
hästar pä stora Eslsinggårsfen
Trepanerade Eng Tandborstar
g
af utmärkt god qualiié o <-h med största omsorg tillrcr
kade Adress å Aftonbladskoatonet
Af NYKÖPINGS Me <singsbruks- och faktori-
tillverkaing 8 *m ständigt förefinnes och försäljei i
Stocfcholm hos Ff U Stenius S .ora Nygatan Nr 24 en
ligt på stället b *fntlig priskurant
Compositioäss- och Metall-Ljuistakar
Rl ssings- och Metall-arbeten
MKkl
Messings-Kakelugn *dörrar med rem och innsndörrar
af jern
Meisingstråd
Knappnålar «f alla golfer
äfren Band ech Iasekts Nålar
Genlila Fransyska Tapeter och Bör
der fiaare och ordinira af nyaste mönster till billiga
ste priser i Sorenii Eageiska Potceilainsmagasin vid Lilla
Nysrataa snedt »nant Koagl Posthuset
RULLGARDINER
kk
milado i Landskapsstycken för 3 Rir ba«ko äfven ti
högre priser hos Carl F LANDGREN
Sh
Stor» Nygatan hasel M 6
ea trappa upp
Lätta 8onirriarhattar
af fe Ib gjorda efter Fran«y ^k method vägande 7 i S
lod förfärditis samt finnss till salu i Hattmsgasinet vid
Fredsgatan Nr 18
rj JTI Eir STfcRBBUS fino ?s till salti äiskil-
liga bätire och sämre Älansgangkläder Linne Gevär
P
.por Ridsadel Vag &s»elar na bi Adress lemnas i To
bakaboden vid Jerntorgsgatan
Lvit siftrrc psrti nyii ^«» inkomna BYXTYG ER
VÄSTTYGER till billiga priser vid Köpmangatan
hos Gröaluad
B©si alls-Strampor
samt
Ullstrampor
Ff i
p
Ksns och Frnntiiämers af liera sorter till fabrikspiis
i Brsbmers Fröbod i Storkyrkobtinken Nr 11 straxt till
höger frän Riddarhustorget
Caisonger och Tröjor
j
Bomulls- ocb Ylle finare och gröfre till fabrikspris i
Rr ^hmers Ftöbod vid Siorkyr &obriokea och Rjddaihas
torget
jpLAXELLf *f utoiäikt likhet ocb till billigt
pris i SirumpanaggsiRpt rid Skeppibron husets 14
sf Herr V .isi Gibscns i Götheborg tillverkning till fa
brikspris hos G SOMMKLIUS
Siepysbron JS 46 i tr upp
Cigarrer
g
äkta Savann pS PTontoret ea trappa upp i huiet JY
58 vid Westerläaggaun
Fint Eng Kaffe
å
g
a 25 sfr då min *t en 8si tagea och 23 sk då minst 5
skilp tficas i J G Sjöbsrgs Kryddkramhandel vid Gu
staf Ad I fa Torg
Godt Kade 25 sk skalp
fin Sockersirap IS sk stalp Brun 10 i-2 sk skåip Rir
gryn St sk skålp när 5 .kålp Jagas Socker i topp SS
sk skålp i Kryddboden huset Nr 83 Regeringagatan
"l ^int Brasilianskt KAFFE Bomolja Victriols-
olj« och Ifoik finnas till salu hos Claes Peyron uti
Scbinkelaka huset vid Komba«instorget
annag-ryn
nu inkomna i Almtö 's Kryddbod vid Köpmantorget
Utvaldt goda rökta Renstekar
Mlkil
g
uti Litlorins Yiktusliebandel Mal ^iskilnadsgataa Nr 36
>r ;ina BÖNOR vsckra och passande till frö
bös»r i Sköaviks Glasbod huset Nr 8 vid Skepps
bron
Nylands ritorr Uis
-Båg
7 Så
g
A Moll et Komp Nr 7 Stora Badstugugatan å
hos J
Söder
KALK
ReqvlsUioner 3 större och mindre partier ställde till
undertecknad inleeinas u ^i Kalkmagasinot vid Nya Kunga
bol«sbron der pri«pt modereras efter beställningens be
*kaffeabet oca lefveranser göras äfven vid Mälarens sträa
der efter föregången öfverenskommelse
ACHRISTIE
A CHRISTIERNSSOIf
Diversehandlare
Veritabelt Eng Charcoal-Tandpulver
lihål
g
till förekommande af viwstemsamling saw»t au miderhål
la tänderna friska och rena i Afton blad »kontoret
Å .STUNBAS KÖPA
Octant
En god Octant Sstunl .as köpa- Öfverenakommelse kan
trälTaa på Skeppsklarerarne G E Flygarson et Sons
K
Kontor
UTBJUDES HYRA
'yreitne nyreparflTa ^e RUM cch Kök met5
-1- RijdifR uthus å Fongl Djurgården utbjudas au hyra
na genast och kurra boningars masen serskilt färdelas
om sä åstnndas Vidare undorrättel» mcdjci !»s i rÄrdä
båset vid Ranslycksgrindea derstädee
Att iijra öfver sommaren
Å
j
En större möblerad VÅNING bestående af Stta
rum och frök jemte dsnil hörande domestikrum belä
gen på Blasiihoimen Underrättelse lemna af Ur Svan
berg boende uti Schultienheimsfca huset å Blasiihol men
Skillings-I .otteriets Vinstlista
d i ldi
uträknad i anledning af de vid Koagl Nummer-Lotteriet
dragning den 20 Maj utkomne nusiror 67 oca Sä
Dukatvinster S399 5 ,900 5901 5902 5903
5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910
5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917
5918 5919
Frilotler 8920 till och med 6K99
Hela halfva och fjerdedels lotter till nästa 'Slagning säl
jas ä 8 4 och 2 sk Bio och vinstsatser '0 Lotter å 1
16 06 och 20 sk Bäo i Antiqvariska Bo &lådovna vid
Nya K ungsbo tvts brogatan och Störa Nygatan AS 20 Pla
nen kostar 1 sk Bko
T JEN $TS Ö &ABIBE
pn stadgad yngling med r ^ca seder omkring
22 år som innehar kontorsplats i en af rikets större
städer öeskar sig till hösten plats uti Sidenkrarshsndel i
Stockholm helst der han något finge deltaga i bokföring
emedan han deruti äger grundlig och fullständig kännedom
Endast på ett godt bemödande göres afseende Lönevilkoren
må besiäsaroas af en blifvande Principals belåtenhet med
honom Vidare underrättelse meddalas i J P Ahlqvists
diversehandel 46 Storkyrikobrinken
jpti stadgad yngling 49 år gammal skrifv«r en
vacker sill ej ovan vid Landtbruk samt det dubbla
Bokbålleriet öns &ar plats nu genast som Bokhållare på
någon Landtegendom eller Bruk Då sökanden för första
året vill erlägga betalning Så väl mundtliga som skrift
liga rekommendationer finnas då anmälan sker uti huset
47 vid VesterlånggaUn 2 :ne tr upp
Jpn man i sina bästa är med mångårig prak
ti sk vana vid affärer förenad med drift och verksam
het önskar sig en plats såsom förvaltare af någon större
Egendom Bruk eller dylikt i brist häraf ett arrende af
uågon större välbelägen Landtsgendom han är i tillfälle
att bos den blifvande principalen insätta något kapital
Vidare underrättelse meddelas genom Advokatfiskal Ring
borg huset Nr 11 vid Drottningatan
H os Herrar G rosshand irra össkas pists for en
■S .6 åts yngling som "rhållit en vårdad uppfostran
och framdeles får åtnjuta föräldrars vård Den en sådan
behöfvfir torde rara god och gifva svar i förseglad biljett
till S G Nr 16 soan inlemna» på Aftonbladskontoret
tfn stadig yngling 21 år gammal lödd af be
derliga föräldrar och som njutit en <vårdad uppfostran
häri å i-2 år konditionerat uti Kraasbandel och önskar sig
su en dylik plats De mest hedrande betyg kunna före
visas Vidare underrättelse l ?mnas uti Ilr Ulibergs The
handel huset Nr 35 vid »tora Nygatan
flyskt-Pohlskl Statslån
Med hänvisning till min i delta blad förut gjorda an
nons om delta Lotteri får jag vördsammeligen meddela
det jag till mera beqvämlighet för dem som åstunda ak
tier i detta Statslån tillsänd t min Corresooudent Hr I H
Meyerson i Stockholm (St Nygatan 28 2 trapp upp
30 st Actier å Bio Rdr 20 och 50 st till Bfco Rdr 10
pr st hvilka till den 26 dennes hos honom äro att till
gå och hvarvid följande vinster utkomma Dragningen
sker i Warschau den 1 Juni
1 vinst af Florin (Gyllen
1 « « « ^00 000
2 « « hvarj
e 4 150 000
6 « a « 4 »5 000
8 « « o 4 14 000
12 a « « 4 7 000
20 « « a A 4
«00
100 <t « ah 2 ,500
150 « « « 4 2 ^00
BOO « « « 4 1 ,500
1000 « s « 4 9 ,500
5500 k a « a 750
BERNARD DOCTOR
Banquier i Frankfurt a Sf
En ung Borgersman i Stockholm
tced ordning och drift åstuodar af Herrar Possessioaater
i Lsndsorterne sanst Hrr Dasd .snde i småstäder emottaga
kommissioner af hvad namn och beskaffenhet det vara
må »medan dennes ieia tid är praktiserad i handel hvar
öfver flere trovärdige Mäns iatyg fcusna erhållas De saact
lige Harrar sam täck» hedra sökaaden wed sina fortro
»aden torda giiBstbenästet inlesina sina ad esser på Af
taabladskontorat till Driftig Adarsasan Nr 40 som med
dkll b
»orrespondase» genast skull besvaras
bvarjebaBda varor kan äfvea erhållas
Upplagsplats för
UN LÄKARE toeci (lerårig erfjnei >h«4 i sitt
yrke önskar erhålla en privat befattning vid Brok
eller större Landtegendons i folkrik ort na genast Svar
härå emottages till LÄKAREN i Hr J Normans Bokhan
del i Storkyrkobrinken
"Herrar Landtmätare
Pn stadgad yngling
mest hedrande betyg
egendomar hvarest han
vid 23 års äkier med dtv
väl från Bruks- som Landt-
8 år konditionerat åstundar till
åBkhållå ktll
hösten emptoj antingen såsom Bokhållare å kontor eller
större Bruk eller såsom Inspektor vid någon större Landt-
egendom Dess vackra betygar äro inlemnade bosSand-
ström vid Kgl Myntet som så väl mundtligen sota skrift-
ligea lemnar fallständig underättelse om personen och dess
nuvarande vistelseort
v
En Studerande född «f hederliga föräldrar hvilken af bri
stande tillgSnjar blifvit nödgad öfversifva sina »t„dier ön
siar med det snaraste pists såsom Elev hos någon jf Hrr
Kommissions- eller Afvittrings-Landtmätare Hsn är ge-
nom flera år» konditioserande van vid barns undervisning
ech åtager sig i fall på stället finnas barn alt vid lediga
stunder undervis» dem På allt hyggligt bemötaade och
odeladt förtroende göres isynnerhet afseende Svar af
vaktas i förseglad biljett till Sidenfabrikören J W Boström
uti hnset Nr 5 vid Storkyrkobrinken
1 jOn Enkefru önskar att inackordera sig hos nå
gon hederlig familj elier byra ett å två vackra rum
med eller utan uppassning Svar i försegl ?d biljett til
MAJORSKAN inlemnas i Arosins bod vid Munkbron
En medelålders Man
som är van vid uppassning och körning på resor önskar
instundande simmar dyl k emploj Adress hvar us *n far
sig anmäla afrakias i Mamsell Arosins bod vid Munk
bron
I TJENST ÅSTUNDAS
Un nykter och skicklig Maschinist kaa fa fflr
måtiiig emploj på ett mindre Ångfartyg uti Finland
då anmälan göres hos C O Strindberg vid Sladssmedje
gatan
Frescati Fabrik
emottager väfnader till Vaxduks förfärdigande äfvensom
Lin»e- och Bomullsväfnader samt garn till sol- och ke
misk blekning närmare underrättelse lemnas i Gsrnma
gasinct vid Stortorget
Till undvikande af koiliiion får undertecknad
tillkätsnsgifva att ja t på flaras begä ^aa redaa gått
i författning om utgifvandtt af Fortsättning i min
förut utgifna Samling af öfninqar för Pianoforte
bearbetad efter Herz och Kallibr enner s me t heder
Stockholm den 14 Maj 1840 O D WINGE
DIV ^aSE
Vinstlistan
9 :de Lybecker-IaOtteriet
(äfver sista dragningen den 30 Apnl
är toKtne och kan genomses å undertecknads kontor
ocb böra frilotterna ottsgas til den 11 Juni
Stockholm den £0 Maj 1840
J 1 STRINDBERG
KEJSERLIGT RYSKT-PGLSKT
STATS LANS-LOTTERI
utan Niter
grundadt på Hamburger Klass-Lotteriets 20G :de
dragning
i :sia Klassens dragning den 17 Maj
Insats 1 R :dr 24 sk B :ko
Högsta Vinsterna i detla Lotteri äro
t
g
1 ,000 000 Polsk Courant
500 ,000
150 ,000
»
vinster af Guld
TJ <N FÖRLÄGGARE ÖNSKAS för att kunna
In- eller utonelands realisera någon af följande under
flere års tid bearbetade uppfinningar
2 .ne arter Snällpressar
för Tidnings- eller Boktryck hvardera Kriust lika fördel
aktig och snabb som de bästa bekaata Engelska men
uppgåeede lill endast 1 6 af deras kostnader
Ett machineri för fulhtänd tillverkning af bröd
besparande b ?de tid och brännmaterialer samt icke er
fordran de ar .tat inenniskob träde än i och för uppsigten
Machin för tillverkning af Taktegel
antingen af våt eller torr lera till öfve 60 ,000 st om
dagen att skjötas af en karl och en gosse — Skriftliga
kontra-nnbud besvaras om de finnas billiga samt iemté
adress inlemnas uti förseglad biljett till «Mekanik» uti
Hr Lundeqvists Bolhandel vid Myntgatan Förläggaren
bör hkväl sjelf kunna dominera öfver nödiga veiksiadsbi
trädea
Paraplybyte
En trappa upp i huset midt emot Posten qvarlemnades
i dag på f m en Paraply roed svart öfvertyg mot en
med brun och med perlmorsprick på knappen Ombyte
kan ske på nämnde ställe
Silfver
V
ocb
förulom en betydlig mängd
mode-artiklar
Lotter till detta högst fördelaktiga Lotteri äfven delade
i 1-2 och 1-4 säljas af undertecknad som äfven på det
promptasle besörjer ingående reqvisitioner för Laudsor
terne och som gratis utdelar planer dertill
ER
p
L :s Gust RYLAKDER
jBezaren å Norrbro
Kulört Papper
lkfi
pp
,f Holmens utmärkt vackra tiiivei ksing ficnes
nu till försäljmng perlfärgadt violett blått
•arat tvenn« sorter gult Omslagsspappet
£on 'rro en trsppa upp midt emot KongL
Posten vid Lilla Nygatan
Af trycket har utkommii cch säljes 1 de flesta Boklå
bi
Ayj
ouveau JMcläomiaire böppi
Nytt Franskt och Svensk
nlnrhetsdt «f»»r Frr .n»ka Akademiens Dictionnär sj
Fnrra Delen cch Andra Delens första häfte innehå
f f
Fnrra Delen cch Andra Delenäe innehå
Författarens e "en ANMÄLAS är af följande lydelse »k 'ter ett wångarigt tidsiifte har omfider DICTIONNAIRE
BE V 'ACADEMIK
°
FBARCAI8K 81XIÉBE EDITION ««35 utkommit - Delta länge väntade verk är med si
mycken omsorg och follständighet författadt alt oberaknailt cja deri forelommatide ot ti nästan ingen enia if
icrra upplagans artiklar finnas som ej undergått omarbetning
— En från denna källa hämtad Ny Fransk och
Svensk Ordbot syntes således vara af behofvet påkaiHd och öfverlennäs nu i allmänhetens bänder utarbetad ef
ter den plan att alla i förra Dictiocärer redan upptagne ord äro här uteslutne så framt d» icke 1 fordrat
cranskning rättelse och vidare utveckling eller 3 bafvn fått plats *ör att »vara emot bänvisningarre Ensr I
delta afseende det så kallade JOKCBERE '8 Lfxiron åberopas (eller leckaet antyder att ordet finnes der for
stås Femte äfv«-n af undertecknad redigerade "pplagai — Författarens förstå afsigt var att gifva större fullstän
digbet åt Vetenskapliga Teckniska o
,r w
slutit att (undantagande Musiken ocb
redigerade upplfgan — Författarens för»ta afsigi var att gifva större tunstän
och Konst-teracer men han har pä flera goda » >käl »fstått derifrån och be
b till någon del Kr :gsvetenskaperna ensamt följa Franska Akademiens ledninf
i dtolf förstå arkenmöjlign bärleda sig från begagn &ndet ®f
m i n d r e
C
UI If ^Tr i t U g fl
S
e h u r u
m e
d
p
l
tfn k a n d e titlar utstyrda
han hopj stt genom en vetenskaplig Areopsgs bevågenhet
*gen i da tolf förstå a
Jm A FAHLROTH »
Hos alla vänner af Fransk Litteratur torde förläggt
välkända Lexicon genom närvarstde med sekssnredom
sysk och Svensk Ordbot löna med en mot företagets k
andra häfte Jemto Biholig utkommer före hösten detta
Förläggare
CBERE8
redigerade "pplagai —
o
,r w
b
l "fd tiltstyd
redigerade upplfgan —
och Konst-teracer men
b till någon del Kr :gsvet
*gen i da tolf förstå ar
BLANKSMÖRJA
ELLER
GLANSANDE SKOVAX
[af Herr FABIAN NEUMARKS uppfinning
Denna förträffliga Blanksmörja eller glänsande Skovsx
don *den konserverar lädret och gifver det en skön gläns
sämras emedan den är sammansatt af endast oljaktiga äm
lkDks
äat af endast oljakg
Bläck-Dosor .il Rdr — sk rgs
D :o Half-Doior å — »84 » »
Rtenkrus .i — »28» 10
Toma Dosor och Krus emottagas i utbyte
STKISBBEHG
Stgrfsiuif .edje ^at»® u
STOCikllOLM hes L J- HJERTA Lill
dor
il
ementaire l rancais- ^ucdois
t Supplementär- Lexicon
ette ellet- 1885 år» edition af J A FAHLROTH
llande Boisläfverne A —P h B Rdr 24 sk banlo
'tt wågarigt tidiifthidDICTIONNAIRE
— Författarens förstå afsigt var att gifva större fullstän
srbeten eller från författarens bristande insigtsr äger
kunna i Arb .tcts Sednare
— Författarens för»ta afsigi var att gifva större tunstän
n han har pä flera goda » >käl »fstått derifrån och be
etenskaperna ensamt följa Franska Akademiens ledninf
rken gom möjligen bärleda sig från begagn &ndet ®f
reas bemSdfnde a
ii »ammanhang med JOMCHERE '»
utatbetade SnPp 'D
h
a-kJ
i
.IV 7
«
ostnad svarande dfb Arbetet» slut eller i :dr» delen»
år Örebro i April 18«U
PM
begagnas så väl till 8kodon som till *8® ®c 8 *l
ande svärta samt ksn förvaras i • 1
nSälji
mnen Säljes i
s pr stpd
pr st pr dnssin 9 Rdr — sk- r
» » » 4 » S
» » » 4 °
STKISBBEHG
i
\r
» ÄygaUn fcidt -uuuji A \-slku ^t
KS 1