Aftonbladet Fredagen den 22 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-22
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-22
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-22
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-22
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 22 Maj 1840

Sida 1

M 118
Frelasfen
©ET TJUGONDEFÖRSTA
1840
den 22 Maj
Priset i Stockholm för belt år fO Rdr 52 s för halft 5 Rdr 32 sk tre »ån
Ö t *riå ^ggniaD i Kryddboden i hörDet nf Drottning- och Freds-gatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan cch Clara Bergsgränd i Björungs vid Kangsbacffen i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och Jairob
- g and
Lindroths vid Norrlandsgatan i Wallber si huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S Lagervalls Enkas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet a Horns- och Rfpsiag ® &iorne 3 Söder
i Nybergs vid Götbgatan sarot i huset Nr Ött k Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .midd
UTNÄMND den dennes Utexaminerade Kadett-TCor
pr >raleo fråo Krigs A !f«deinlen Hörnan Wilhelm Dorph
\iil Under-Löjtoant i Wermlands Regemente
TITEL tillagd samma dag F d Bataljons-Adjutanten
vid Weslgöih Regemente Fahnjuofearen Johaa Adam
Kkbio« af Undor-Löjtnant
FÖRORDNAD samma dag Till Kronofogde uti Ösler
Sy«slels Fögderi af W ^rm 'auds Län HäradssKrifvarsn i
samma Fögderi tjenstförrättande Kronofogden Carl Unceus
VIGDE I LANDSORTERNA Läraren vid Enköpings
Städs-Skola S S TheoJogfae Kandidateo Klsjjister Erik
Abraham Pfblmaa och Mamsell Fredrika Wilhelmina So
gerqvist i Upsala d Ö rfennes
— T f Proflncial-Läka
ren Mfcdic Dokt P A Martin *ch Am Chr Alb Lind
ström dotter af afl Apothek Lindström i Enköping d
£5 dennes
P
>DE 1 STOCKBOLäJ Linkrämaren Pehr Malmberg
d 16 d :s 44 år
— Amelie Eugecia Magdalena dotter
till Grosshandlaren C L iiuhiau och dess k maka Hed
vig M *gd GerHi d 15 d :s 3 år
DÖDE I LANDSORTERNA General-Majoron ra m
Carl Hård l Upsaia den 30 sistl April 72 är
— Fäit
läkarea L A- Palander Carlskrona d 8 d :s £2 år —
Handlan en Anders Didon i Malmö d 15 d :s 54 år
Hasniesmsnnen Carl Robert Fshlman i Hernösand d 9
d :s
— Sock +Tbagaren Carl Ulr Zetterberg i Gefle
d 3 d :s 4 Sr — Råimannes C Fr Sesemacs Enka
Christina Örlberg i Arboga d il d :» 73 år — Ilr J
M Ljnnts edts b maka Hamsine Hendrine Mim Giede
pä Åker Styckfbruk d 26 sistl April 31
RANDELS - UNDERRÄTTELSE Sve»sk8 och Norska
K oas o l .i i Rer .il Berg har erhållit 8 :ue måaaders tjenst
ledighet räknad frän den 6 i detna månad under hvil
ken Hd fianilanden Dettlof Moick kommer att Konsula
tet förestå
LEDIG TJENST En Bataljons-Läkare-tjenst vid Bohus
Län» Regementf sökes hos Sundhets-Kollegium inom 30
éagar från den 2t denne»
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER Af
GätLa Hof- Rätt *enod årsstämning Kontre-Amiralen
Arvid V r *i s d 50 April 484« Postmästaren Joh Sim
mint 'kjölds och haas fcnkas d 6 inst November
— Up
sala RR For *i«tnen Anders Söderbergs d 26 Oktober
Glasmästaren E HaKStröwa och hfns hustrus d 2 och
Medico Phi osoph a Kandidaten A J Björks den 23 No
veitiber etta år
— Sundsvalls R R Handlanden G West
j .hal5 Enias den 22 inst Juni
SPEKTAKEL PS Kongl Theatern nästa Tisdag till
förmån för Enkefru Sällsiiöm Öfverraskningen (Alberts
samt Si ilios roler utföras af Hrr Lars Hjortsberg och Se
velin hvarefter Lucie eller Bruden fran Lammermoor
— På Theatern ä Kgl Djurgården i morgon Lördag
för första g :n Kean
Fäll- och JU arinoni-Musifc
uppföres nästkom
från kl half 6 till
det tillåter
Söndag uti stora MosebacSes Trädgård
half iO eft .midd såvida väderleken
AUKTIONER
Geaom offentlig Auktion som »nställes inför
Auitioiwknnimaren I Norrköping Måndagen den S9
nästkox-ande Juni kl IS S dagen försäljes all Handlan
den Maloigfean Sierfcbusdelegares för handel och fabriks
rörelse utrsiärki väl beligca fastighet Gården och Tom
teroe N :ris 10 1 och af 7 i Stadens Norra Qvarter Qra
draltn Krogen vid Morr» StorgaUn utmed Stockholms
tull '» Å Tosales innehållande omkring 7 ,600 qvadrat
alnar äro uppförde til grundmurad slörre Boniagbus af
i .ge innehållande Haudelsbod Sal 9 Rum Kök Skaf
feri iUrierober och Tarabarer samt umier huiet en
hv .ilfi Källare en Byggnad af resvirke och tegel inredd
lill hrygghos Bagarstuga »ch Iveme Bodar ett lika be
skalTtdi Uns bestående af tvenne Bodar nenne Byggna
der af korsvirfie ocb legel innehållande den ena Vagns
hus Fähus och Siall med Fodernkullar ech den andra
Krncr Badar en Byggnad af timmer indell lill 4 slörre
Magrr *i (rer eted rymliga Vindar en Byggnad af korsvirke
och bräder innehållande Stall och tvenne Vedbodar sn
Magasinsbyggnad af resvirbe och bräder en Byggnad af
kor ?virte och legel inredd till tvenne Boningruru samt
en »r t .mmer nyligen uppförd Fabriksbyggnad med 4
nörre och ett snindre ruta Alla dessa hu» äro i Siader
ne» Allmänna Brandstodsbolag försäkraio för 19 ,950 Rdr
banko och alls afgilter erlagie Till denan ogecdoai hö
jer Jemväl eo smakfullt anlagd Trädgård med cn mängd
uklR fiu»itrsd och bärbuskar samt ett prydligt lutllius
med trar .ne lapetserado rum — Om egendomens beskaf
fenhet i ofrigt och de fördelakliga bolalninssvilkoren kun
na ESri *»ré upplyiaingar erhållas if Häradiböfdingen
ijöTE .nj här i Staden Rorrköpiag d 18 Maj 1840
Auktion på Landtegendom
kl12 ä d
pg
Lördagen dfn t nästkommande Juli kl 12 pä dagen
lörsätjes ijenom öppen och frivillig Auktion soci hålles
Sve
-ne sii ^skildta delar njeifva Ingelstad och Ladogården
WygSrd dea fö ,ra har 7 giirden ar tillsammans 562 lua
péland hvaraf SO äinnu icke äro odlade tunneland
Ä 'g tsmt S39 dito Betesmark Nygiid är arven indeladt
i 7 gärden af tillsammans 35« lanneUnd oten af dessa
begagnas ännu 5 :nc gärden till Ang och Bete Toir hus
mansplaner finnas vid Egendomen utgörande tillhopa 297
tunneland hvilkas brukare föra 22 k &rledagsverken i
vcctan äfvensom vissa körslor och qvarnsdagsverken
en slialtlrgd vattenmjölqvsrn med dertill hörande 21 tun
neland jord är borllemnad såsosn donation på innehalva
rfns lifstid emot en ärlig afgift af 96 Lisp :d Rågmjöl och
80 L :sp :d Kornmjöl I trakten ikring Egendomrn finnas
åtskilliga Frälse skattehemman hviltas ägare äroskyldi
«ige verkställa »rbete till densamma Detta består för
det mesta deri att de sfsola bösta ocb inköra höet från
S !0 lunnelacd Ang transportera oinSring 200 tunnor säd
till städtrna fälla och hemköra ved från närgränsande
»logtr samt göra åtskilliga dagskörslor och dagsverken
om hösten äfvetrorsi 6 dagsverktn i hvarje vecka elc
All jorden till Egendosieri är odelbar och till sin aldra
största del utmark god rika mergellager finnas äfven
som torf till husbehof och med Egendomen Joljer en
nyligen tillköpt skogslott belägen t U mil från stället
beslående af 15 tunneland lät Bokskog Ilusen äro i godt
stånd och rymliga Ladugårdshusen af gråsten Bonings
husen och Magazinet äro Brandförsäkrade i Allmänna
*r3nd (ör9äktlngsi»rättnlngen för 11 ,900 Rdr Bko hvaraf
3 ;ce års inbetainingsskyldighet återstår samt Ladugårds
husen i Häradets Brandstodsförening för 6650 Rdr Bko
Egendomen kan antingen emoltsgas genast eller ock
nästa vår i förra fallet bör inventarium samt den
väiande grödan öfvertaggs efter särskildt uppgjord och
godkärd värdeting hvarföre äfven betalning erlägges kon •
tant eller inom 3 :ne månaders tid emot godkänd borgen
föröfrigt blifva betalningsvilkoren förmånlige emedan nå
gra inteckningar finnas som kunna öfvertagas och det öf
riga 6å småningom kan fä betala» Skulle närmare un
derrättelser öaskas sä har Hr Kammarherren G Ballen
hc .rg boende uti Bergstrahlska huset åt Riddarhustorget
lil i Slockholm benäget åtagit sig lemna dem Cimbrits
hten och Ingelstad 1 Maj 1840 8 PETTERSON
Iktor
Inspektor
TSI1 följd af GÖTHA KANAL BOLAGS den
51 nästlidne Murs fettade beslut i sammanhang ined
då sanktionerade försäljning af Motala Mekaniska yer
stad kungör Direktionen härmed en kontant utdelning a
Götha kanal Aktier af En Riksdaler Banko för hvarje
Aktie af första klassen ocb 24 skillingar Banko för hvar
je A &tie af andra klassen Utdelningen utbetalas i Rikets
Ständers Bank genom Hr Referendarien Grapengiesser från
och med den 3 instundande Juni alla Onsdagar och Lör
dagar mr-llan kl 14 cch 2 pä degen samt uti Motala hos
Kamereraren Sr Assessor Jansson äfvensosi i Götheborg
hos den parson samt sätt och i de tider hvarom fram
deles skall metidpJ &fi underrättelse allt aflemnande
af de vid Aktierna fogade utdelnings-coupons för åren
1837 £858 och 1859 som sammanhängande böra af
lemna
I åseende å det vid utdelningen sammanhängande amor
terandet af 2 procent utaf primitiva beloppet af 1833 års
obligationer skall Direktionen i särskild kungörelse till
kännagifva de numror som efter skedd lottning koaima
att uppsägas till inbetalning den 51 nästkommande De
cember Stockholm den i 8 April 1840
Direktionen
Enligt fa <t *dt beslut af Bokhållaren Pehr
STEENMARKS å inutällelsedagen närvarande Eredi
torer tömmer nytt sammanträde att äga rum i Stock
holm Lördage» den 30 innevarande Maj månad för öf
verläggning och beslut i åtskilliga frågor angående Brän
ninge egeadosa m m äfvensom för delfående af Dupplett
Akten och varda bemälde Pehr Steenmarks samtlige Kre
ditorer härmedelsi derosi underrättade och erindrade m«d
anmodan att för berörde orsak sammanträda sistnämnde
dag kl 4 e m uti Restaurationsrummen å Frimurare
Logen Gode Män
"1 /jTed afseende pa en Lögst vigtig fråga behaga
de Herrar Borgenärer i Lärftskramhacdlar A F Sjö
stedts Konkurs msngrant sammanträda Måndagen den
85 :ie dennes klockan 7 eftermiddagen i de iuäi sobi på
Börsiällaren anvisas
ÅNGSKONERTEff SOLIDE
afgår från Stockholm till ÅBO Tisdagen den 26 dennes
kl 3 f Ei då passagerarne böra vara ombord aftonen
förut och återvänder Fredagen den 29 Anlöper under
vägen Waxholm Furusund och Degerby på Åland Frakt
gods aflemnas ombord sednast Måndagarne och förpass
ningar före kl 11 f r k d Biljetter för Passagerare
försäljas på Carl Rob FORSGRÉNS Kontor vid Slotts
backen God Restauration finnes ombord
ängskonerten norrland
förd af Kapiten Nils Åhmansson afgår härifrån til Umeå
Onsdagen d 27 dennes k 6 f .m medtager Passagerare
och goda äfven till Öregrund men som böra i båtar af
hämtas från Fartyget sona stoppar utanför staden anlöper
under vägen föröfrigt städerna Gefle Söderhamn Hudiks
vall Sundsvall Hernösand och Strömsundet Till alla of
vannämnde platser emottagas Passagerare och Fraktgods
så långt utrymmet medgifver Bref får aflemnas utan
betalning uti en ombord befintlig postlåda Biljetter för
passagerare försäljas på undertecknads Kontor vid Slotts
backen God Restauration finnes ombord
Carl Rob FORSGRÉN
ängfartyget amiral v plå
ten hvars första r«sa i år skulle enligt
marchrula blifva den 28 Maj kan i anseende till den
betydliga reparation som verkstälfes ieke begynna sina
turer vid den tid som varit påräknad Efier fulländad
reparation skall fartygets afgångsdag genom tidningaina
tiMkännagifvas
Ångfartyget E Nordevalls
resa från Stockholm Ull Götkeborg d 24 Maj
instället
Ångbåtsfart
emellan
Stockholm Carlstad och
Götheborg
Åä
g
Ångfartyget WERMLAND afgär härifrån Tiailagen d 26
Maj kl S f m till Cnrlstad och derifrån Lördagen den
50 :de Tid samma tid lill Götheborg samt emottager och
aflemnar Passagerare och Fraktgods rid alla unaer Yä
gen belägne stationer
— För det uppehåll af en dag som
förorsakas genom anlöpandet af Carlstad erhiilla passa
gerarna nedsättning af 1-ä .del i den vanliga afgiften —
lliljetterne försäljas härstädes hos Hr L J Blomqvist
Storkyrkobrinien
Ångfartyget östergöthland
Kapten J P Öhman afgår från Stockholm till Jönköping
Måndagen den 25 Maj kl 8 f m samt återvänder från
Jönköping till Stockholm Lördagen d 50 Maj Vid såväl
ned- som uppresan anlöpes Södertelje Söderköping och
alla vid östra kanaliinien varande stationer äfvensom
Hjellö Egendom nära Djo Biljetter säljas hos fartygets
KoHaroissiosärer Hr Hamn-Xapiten ocb Riddaren L Ad
lerbjelke i Jönköping och Hr L J Blomqvist på Ångbåts
koniorcl vid Storkyrlrobrinken i Stockholm Fraktgods
emottages ombord efter särskild taxa ocb bör vara af
lemnadt kl 4 e m dagen före afresan Restauration fin
nes ombord Resorna fortsättas lika som förlidet år så
au fartyget afgår
från Stockholm den 5 i5 och 25
och från Jönköping den 10 20 och 30 1 hvarJe »anad
ångfartyget gottland
afgår alla Tisdagar kl S c m till SÖDERTELGE WE
STERVIK och WISBY samt återkommer Lördagsafmar
ne Biljetter sälja» hos C O Strindberg vid Stadssmed-
jegatan
Å
Ångskoiierteii Ellida
som nu undergått betydlig reparation och blifvit försedd
med ny panna kommer ett innev sommar göra resetu
rer frän Siockholm till NYKÖPING WESTERVIK och
CALMAR med anlöpaode af SÖDER-TELGE DÖDEK
HULTSVIK camt BORGHOLM på Öland Första afresan
härifrån sker Lördagen d 83 Maj kl 7 f .m då farty
get på aftonen inträffar i Nyfcöping afgår derifrån Sön
dagen den 9-4 till Westervik samt Måndagen den 25 till
Döderhultsvik och Borgholm och inträffar på aftonen i
Cnlmar Från Calmar återvänder fartygetThorsdagen d
23 Maj kl 6 f m inträffar samma dag vid Borgholm
och Döderhultsvik samt pä aftonen i Westervik afgår
derifrån Fredagen d 29 kl 7 f in till Nyköping samt
Lördagen den 30 derifrån till Stockholm Från Stockholm
afgår Fartyget ånyo för lika resetur Onsdagen den 3
Juni för att inträffa i Calmar den 5 oa aftonen Vid
alia nu uppräknade platser emottagas och aflemnas stör
re och mindre Fraktgods samt Passagerare för hvilka
sednares beqvämlighet ocb trefnad med noggrannhet är
besörjdt Fartygets Kommisslonär i Stockholm är Hand
landen E G Tjäder i hvars bo vid Riddarhustorget bil
jetter för passagerare erhållas och som i öfrigt lemnar
erforderlige upplysningar God restauration äfvensom
sängrum för Passagerare finnes ombord
ångfartyget westmanland
afgår hvarje Ti *dag» och Fredags morgon kl 8 lillSlreng
näs ocb Westeris semt återvänder Onsdagar och Lörda
gar vid samsa lid Fartyget anlöper Strengnäs på afre
san kl 1-S till 1 och pä återresan 11 1-S till H f m
Biljetter för passagerare säljas i Stockholm å Rederikon
toret Nr S9 Lilla Nygatan i Strengnäs hos Handlanden
Rydberg och i Westerås hos Inspektor Alström Proper
Restauration finnes ombord
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Thoridagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f .m Biljetter säljas uti L J Warodells Tapetmagasin
i Bergstrahlska huset Passagerare som ej köpa Biljetter
bos Kommifsionären betala dem ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
TILL UPSALA
ILL
afgår Ångfartyget FREJA elia Onsdagar och Fredagar kl
f .n samt åter Thorsdagar cch Lördagar s t Biljet
ter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedjegatan
Köpes Biljetter ombord erlägges 8 sk Bko öfver Taxan-
till strengnäs och thorshälla
afgär Ångfartyget FREJA allaJfiåndagar kl 9 f ssml
åter alla Tisdagar kl 8 f b Biljetter säljas hos C O
Strindberg vid Stadssmedjegatan
å
j
ångfartyget dalarne
nfgir hvarje Onsdag och Lördag kl 6 f .m med lastpråm
från Stockholm till Westerås och Strömshalm eller Kö
ping samt Rtedtager Passagerare Ull nedsatt pris
Ångfartyget COMETEN afgår nästkom Söndag
från Stockboll» tili Söder-Teigo och Norrköping
ki 6 f m och RAKETEN från Norrköping tili Sioci
holm samma lid Biljetter för Pasaageraro aäijas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bergstrahla &a huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .ts till Sö ^er
Teige och Norrköping och åter alla Tisdagar vid samsa
tid Biljetter för Passagerare säljas uli L J Wavodeils
Tapet-M ^ias n i Bergslrahlsärs husei Restauration fin
nes ombord i Pråiai finnes ailiid vid Flugmötet tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GCSTAF WASA argär alla Tisdagar
o i
.edagar kl 7 f m ifrån Stockhols till
Strengnäs ocb Arboga samt ålerväaijer alla Oasdagar och
Lördagar kl 8 1 .11 ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetslte orekomfeenderade bref eaiel
lan ofvannämtrdÄ Stationer emottagas uti läste bref lådor
ombord och lösai af emottagaren vid destinationsorten
»»ta Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
«SÉlfe Lördagar ti 7 f ®i- till Strengnäs och Arboga
ocb återeänder alla Måndagar och Thorsdagar vid s tid
Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells Taret
Magasini Bergstrahlska huset Restauration finnes omhord
Ångfartyget YNGVE FREY ^Wra '1 Måndagar
äeséääs- och Thorsdagar il 8 f m till btrengnäs och
WesterJs och äter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells Tap ?iMagasi3 i Bergstrahlska huset Restauration
fisnes ombord
<■»»» Ångfartyget GRIPEN afgår näsikom Tisdag d
Sssiääi 8G Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Njköp 'ng
och återvänder Thorsdagen d 28 Maj kl 8 f .m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodell» Tapel-Msigasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
TILL DROTTNINGHOLM
afgår Ångsiupen DROTTNINGHOLM »Ila Söcknedagar
kl 19 f .m återränder kl 6 e .m Biljeltersälias ombord
TILL GRIPSHOLM OCH MARIEFRED
afgår Ängfartyget FRXiJA alla Söndagar kl 8 f .m samt
åter på afton Biljetter säljas hos C O Strindberg vid
Stadssmedjegatan
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår om väderle
Sts &mJS- ken det tillåter nästkom Sond ,ig den Si Maj
ki 10 f .m till Drottningholm och återvänder på aftonen
TILL DROTTNINGHOLM
afgår Ångfartyget ÖRNEN Söndagen d 34 Maj kl 9 f
m och återvänder på e .m Biljetter säljas på Ångbåts
konteret i Storkyrkobrlcken
TILL GUSTAFSBERGS BRUK
A
ILTAFSBU
afgår Angslupen DROTTNINGHOLM från Logårastrappan
nästa Söndag den 25 dennes kl 10 f ja återvänder kl
6 e .m Biljetter säljas hos Hr Forssgrén vid Slottsbacken
LUSTFÄRD TILL
WAXHOLM OCH FREDRIKSBORG
Ångskonerten SOLIDE liggande Yid Gustaf 111 :8 Staty
afgår Söndagen d 24 Maj kl 40 f m (så Tida ej regn
inträffar till Waxholm och Fredriksborg och återvänder
kl 7 på aftonen Biljetter å 1 Kdr Bfco samt hälften för
barn under IS år säljas ombord afgångsdagen God Re
stauration finnes ombord
DI LIGEN C E
TILL GÖTHEBORG OCH HELSINGBORG
afgår alla Or .sdagar kl S f » från DiJIgsnce-Konlcret
i hus Nr 5 vid Clara Södra Kyrkogata
OBETALTE BREF åtfölja Ull PostfctmtoreB 1 Kfcolsnnd
Enköping Westerås Esping Arboga Örebro Ramun
deboda Mariestad Lidköping Sollabrunn Götheberg
Songsbacka Warberg Fslkesbsrg Halmstad Laholm
Kagelboim och Helsingborg
Piligoncen ankommer till Götheborg Lördagar Ull
Helsingborg Tisdagar samt till Stockholm Thorsdagsr
l ^ngelska DILIGENCEN kommer alt så län-
ge Ångfartyget GUSTAF WASAS reseturer räcka
hvarje Tisdag och Fredag il IS f .m härifrån afgå till
Arboga och återvända en timma efter Ångfartygets an
komst Do öfriga dagarne är Diligenccn att begagna för
Sällskaper på kortare håll då reqvisition göres hos un
dertecknad Bolagets Kommissionär härstädes Örebro d
5 Maj 1 !M0 I P EKSTRÖM
RIKSDAGEN
Plenum på Riddarhuset den 20 Maj f m
Debatt om upprullande af förslag till länsmans
tjensterna
Hr Ribbing Arvid hode i sammanbaDg med
diskussionen om luntvilkoren for landlstaterne i
ett föregående plenum väckt dea motion att Läos
mäu hädanefter skulle tillsättas på det sättet att
Domaren i orten och Nämden uppförde tvenne per
soner på förslag bland hvilka Landshöfdlageii se
dermera skulle utvälja cn Denna motion förekom
nu till diskussion och rönte häftigt motstånd af
åtsiillige Hrr lano 'shöfdinf»r och några andra Ta
lare Lsndsböicilngen i Woiö Grefve Mörner
öppnade debatten Hr Ribbing — ssde hen —
ville införa en ny princip 1 befordrlnESväg den
Talaren förr aldrig hörde yrkas — en prkictp som
innebär ett misstroende till Landsböfdingarne Att
Häradsrätten skulle upprätta länsmäns-försteg vore
olämpligt då Lsnrisböfdingen är ansvarig lör upp
bördsverket voro det orimligt att ban skulle blifva
tvungen att till Länsman sntaga en persaii som
han ej hade förtroende för dä denne tjensteman
hade så mycken bsfaunins "led uppbörden Skulle
Häradsrätterna uppräMa länsmäns förslag tå insåg
han ej hvarföre icke L &ndsböfdiDgarnp skulle få
upprätta förslag till lediga domsagor Han befa
rade dock att Hof
-ättcrno ej skulle finne en säden
procedur alldeles lämplig Inom det län som vore
Talaren anförtrodt hade han hållit noga band öf
ver att inge ackorder hvarken hemliga eller up
penbara finge ega rum i länsmantsuccessionerna
och han förstod ej ett Häradsrätten skulle vara i
stånd att säkrara än LscdihöfdiDgame förekomma
dylika ackorder I afseende på hvad Hr Ribbirig
derjemte föreslagit att blifvande Länsmän ekul !«
ba <va tagit kameral-examon vid akademien «å hem
ställde Talaren huruvida man kunde begära att
en person som ej bade att vänta högre löc sti
SOO Rdr skulle underkasta sig de betydande kost
nader vistandet vid akademien medför Hoppades
att metionen ej måtte föranleda någon åtgärd —
Friherre Cederström Jttcob bestred att Hr Rib
binga motion skulle kunna till Utskott remitteras
emedan dan vore väckt efter motionstidens slut —
Friherre von Krwmer kunde ej förestälia sig att
Hr Ribbing pa fullt allvar framställt sin motion
Den vederlade sig sjelf Hr Ribbing bade sagt
att fcans motion åsyftade att förekomma pekerder
till läEsmanstjonster Talaren trodde att detta
ändamål alldeles icke skulle vinnas derigenom att
Häradsrätten upprättada förslag utan tvertom alt
ackorder just derigenom skulle befordras Acsåg
motionen såsom olämplig böra förfal1® Msd
vilkor skulle Talaren ock vilja gå in på Hr Rlb
bings förslag och det vore om Landshöfdingarne
fioge upprätta förslag till härsd3höfdingeplatserns
— Friherre Boye Ludvig ansåg motionen rakt
stridanda emot den vigtigs princip en lagstiftar»
bör afse att ej saesRiEi .blar .da la ^skipaude och
exekutiva Diaktetn Länsmännen stodo på intet
vis undeir D .mrarne ocb du voie derfö e orim
ligt att desse skulle uppiäua länsrcäo» förslag
Yrfcsdo afalsg å motionen den Talaren intåg orim
lig — Hr Lrfrén v»r af samma tanke som Fri
herr Boye och ville blott göra ttt tillagg till b 'ad
denne yttrat Länsmannen voro de lägste af deD
exekutiva maktens organer om nu Häradsrätterna
ckulle upprätta förslag till dessa tjecuter så insåg
Talaren Intet skäl hvarföre de ej skulle få upp
lästa förtlig äfven lill da läg e milltärtjeniterne
Til hvilken oreda cfe förderf en dylik .samman
blandning af myndigheterna i » <mh-4 !et skulle led»
vore län att inse B d Hr Rihbinft återtaga sia
motioc — F .ifccne Cederström Jacob hänvisade
till SC § riksdagcorduiogcn som stadgar att in
gen motion får väckss sedan en månad från Riks
dagens början förflutit såvida den icke omedel
bacligen förauUdas f redsn fattade beslut eller
upptages ärenden Nu kunde man väl icke påstå
att H R bbirgs motSon ora länsrngns-fötslsjfs upp
rättande af Häradsrätter na omedslbatllgen föran
led *» af förslaget att öka desse tji nsten .äns löner
med 100 Rdr Besued ytterligare remiss af Hr
Ribbioga motion — Hr GylUnhaat L I an
säg de föregående Tslarne tillräckligen bsfva ut
redt äranet och villa derföre blott förena sig rned
dem Då i»nd <böfdioge iustrulttionnn förbjuder
denne embetsman stt biands sig i don >-are
-iöromå
len sä trodde Tolaren stt Domrnrne ej hellsr borde
få blanda sig i landihöfdingegöromå ^n .— Hr San
delhjelm Paul talade äfven ernst Hr R hbing»
för uli g och bestred de upptagande till pröfning
— Moiionäien Hr Ribbing upptog nu till be
svarande de inkast som blifvit frsmställda emot
hacs förslag Det bad» blifvit ssgt stt ansvaret
för upfbörden ytterst hyllade på Landstöfdingsin»
och att de derföre borde få tillsätta Länsmännen
Månne mer .i ?gen kunde vara att genom dessa
tjänstemäns ti i Isättand» Lsndshöfdingarne skuMefincn
utvägar att be äek» der-balans en föregående Läns
man kunaat åssmkat aig Vidare bade man un
drat på att han ville ålägga Länsmän att hafva
tagit examen hvilket ansågs obilligt då desse
tjenstemän ej t ;«de mer än 200 Rdr i Iöb När
maste svaret härpå vore det att biid bede exem
pel på Länsmän som betalt flere tusen Rdr för
alt erhålla dertDa tjeiiSt Det förundrade Taiarcn
för öfrigt att höra Grefvo Mö ner yttra slit emot
d»n föreslagna examen för Länsmännen dä han vid
ett föregåecde tillfälle sjelf yrtst att en Länsman
skulle kunna avancera Det r-a !e äfven blifvit
sagdt alt Liinsmäns tillsättande skuUe fördröjas i
fall Häraasräiterne skulle upprätta förslag Dertill
ville ban blott svara att man bade iblend sett
å <atal fö-flyta innan en Lansman tillsattes Man
hade äfven bestiidt frågans upptagande efter mo
tionstiden såsom ny Talaren hade dock vid sitt
förslag fästat det vilkor att länsmäns-ackordeme
skulle upphöra hviifcet förshg icke vore något nylt
— Friherre von Krwmer hade sagt att i fall Hä
radsböfdingsrn» skulls upprätta länsmänsförsUg
borde Landshöfdingarne fä upprätta förslag till do
mareembetena Talaren skulle för siu de icke
hafva något dere»ot såvida innehafvarne aflands
höfdängeembetena mgjardes sf erfarne och exami
nerade män Faran af domaremaktens och den
exekutiva maktens sammanblandande bade äfven
blifvit förespeglod Talaren hade endast sf det
skälet föreslagit ett Häradsrätterna skulle upp
sätta länsmans-förelag att kan verkligen icke visste
någon annan autoritet est föreslå Visade man
honon någon annan och bättre så skulle han icke
hafva det ringaste deremot att denna autoritet
upprättade förslag Lsndshöfdin ^crce kunde klaga
öfver förslaget Hr Lsfrénn invändning att Ha
radsrätterne i fall ae skulle upprätta lässtcaKS
förslag äf \en borde få upprätta förslsg till tniii
tärtjenster vederlade Talaren deriued att Härsds
rätterne ej kunde eg sttbltunskap i militära äm
nen och att det således vore olämpligt att de
befattade sig med några sådane förslag Detta vore
ej förhållandet med Häradsrätterna i afseende jå
Länsmän Dat var med en bedröflig käns !» Tala
ren sett skråintresset i detta som i så rcång» an
dra fall söka göra sig gällande Btn hede icke
trött att hans förslag skolat föiEarma H r Lacds
höfdingar hvllkg ega sin matt ocb myndighet af
Konungen och således jemte hunom s 'xcla lag
och rätt styrka Det o )fiiä ,nsste förfarandet vid
länsritansijecstets tillssttBEde hade hittills varit att
den som önskade få en dylik tjenst öfvereckom
med den afgående Länsmannen omvilkoren des a
hade ofta varit ersättning »f åssmknd brist i upp
börden eller ackord Kronofogden lir .de d«refU-T
rekommenderat den sökords hos L *ndshöfdingen
O .n nu denne sjelf glfvii acltord och Landssekre
teraren inf .ått förbindelse med Fogdar och Läns
män så vore den exekutiva mtkten insvept i ett
Mammons nät der alla kcutarne voro tätt till
dragna En emancipation vore nödvändig Lands
fcöfdingarne voro tillsatte stt »rätt ocb sanning
styrka och bsfordr» viångvita och orätt hindra
och förbjuds» och det var för Talaren oväntadt
att aå många af desse ecibetsmän inom huset med
så mycken ifver uppträdt emot fear .s förslag Det
vore för Talaren en bedröfl ;g tank© att föreställa
sig att man på motsidas trodde honom hafva gjort
förslaget emedan han sjelf är Domar» men han
tyckte sig af tonen i debatten finna anledning hysa
denna tanka Han hade endast afsett att få rät
telse i kända missförhållanden Hin vore ej dep
som kunde sägs det rtår väl till faftän det ej
stod väl till — Hr Lefrén ville i anledning af Hr
Ribbings förundran öfter att så många af Ko
nungens befallningshafvacde urpträdt emot hans
förslag fästa han» uppmärksamhet derpå att äm
net icke vore någon småsak utan tvertom af myc
ken betydenhet För att afhjelpa ett ondt borde
man ej förfall» i ett hälfien värre Hvad skulle
Hr Ribbing »vara Talaren om på anmärkning att
en tjensteman vore oduglig som han rödgafs til
sitta
efter ett förslag hvilket en annan uppgjort
T»l»ron säde «Jsg fick tre nöt på lörsl»get j»g
tog det bästa .» Yrkade ytterligare att Hr R 'b
bins måtle låta sin motion förfalla
— Grefve Posse
Fredrik hade icke ämnat uppstiga men kunde ej
med stillatigande åhöra vissa irttryck af Motionä
ren Han hade talat om ett skråictrfjse Grefven
finge förklar» att hons intresic i frågan beit en
kelt vore det att han ej vore i stånd att uppfyll
,lna embetspligter om fc»n ej fiege tillsätta god»
ämnen i de tjenster på hvilkas lätta htndbefvsnde
så mycket »f ordniagen och polisen i länet be
rodde Hsn insåg fullkomligt Hr Ribbings » (•«
med motionen nämligen att »öka förekorvmi luns
m *ng ackordeme och bon gjorde all rsttvij» åt
detta hens »yftemål men ban ville frlga honom
hmuviöa ben verkligen trodde alt d«s ?a ackorder

Sida 2

kunde före ^oiM« *8 derigsnom att Doiararao oc !i
Nämnden uppsstie fö-a |J5get osa han auség de
der «iom »kulle blifva omöjligt för dert sscu söktt
eti la smanstjenst att uppgö .a ackord cied de
af ^åantio Taltrea hade unier sia ijenstaid så
»om LiDd )hö 'ding vid lämtntns jonsiers besäitandi
alltid ansett sig böra bära Kron >fogden »meda
hans egendom och välfärd i »å betydande måa lågt
i u rieHydends Länssaäns bäcder
H Ribbings mation remitterades ti Lsgtr .skot
tet Enot rem '1 'eas beviljande rea® verads si
F ih re Ctderslröm Jacob och Hr Sandelhjelm
Paul (Foits iojsr
BONDESTÅNDET
Plenum den 5 Maj
Pasievolans-fiågan
S ;atsu !«
s :s uti X 52 däri frötes passcvolanssf
giften Efsiaffi .rids Blifvit tillstyikt
Johan Olsson från Stockholms län (skriftlig *®
jrkade återremisa u-ider erkäaosnde ?t»äl af <öt
tjeni .en i U »kottets arbete Men dä U »kottet
som i hufvudsaken uppfyllt motion s iy "te i b
fä vigtig del deraf som foura je passtvolamen &f
vikit ifrån den allmänna prtnci ^n u bede hiB
•ig st
» få fästa uppmärksamheten på det miwtr»
ändamålsenliga dervid — Emot U -ketteu ft r»u
de «att någon fö änd in i tus hållar«s af ålde
•egande åligganden att vid mö ?eti besörjs ryttsr
•hästarnes fourageriog icka skäligen synes bör» med
•gifva» då ruithållirne äro pllgtige att btls åre
•utderhålla numaierhäs 'arB» .» ville San blott i al
mänfret invända alt den ökade mili ärljxenviire
montering beklädnad utredning och be»äring vis
Kavalleriet visar sig hafva medfört ännu taert
eproaortionerlign kostnader fö rustbällarne än in
om Iulanterict för rslehilljr» och att så !®d-s deu
rings lindring som f ,u 'age passevolansecs afjkaf
fande för rotehållare tmebär synes vara billist
Han hoppade» af den ands som nu råder inom
representatiosen åseende på detta föihälleo
de man lät nu lycklig via ioom detta stsna käns
lan fiir det allmännas fördel leda sig iftån all små
•inn■ d aplittrisg det vore icka nu so» förr au
Tid frågan osa hvarje minskad bärds för den ans
folkklassen motskälsn ujpiöka» i den huodrad
ru«d»tjeksde !«n sådant möjligen (sunde ök„ för de
andra och di skulle tom b»n fdricodtdt datt»
• käl äfven i sin mån göra si sällande tå i do an
dra Ståade» torn i dalta Man ännu att skal
•om ytterst hemiade sin styrka ifrån ju-t dan all
vt dm a fördsl som nationen bar af enkelhet ock
ordning i allt kvad s-m rörer da administrativa
deta >jtrBa Vill man berada Hessa och vitl men
derigenom tilbäjcabringa hushållning för Staten
yå det kela då fioler man lätt att bibshålhndet
*f fourage-pass volancen såsom en fortfarande ser
thild afgift mätte medföra atora kos naier i och
fär uppbörd konlrtll och redovisning som allde
les ej bebSfdes om medlen fö fou <a ^ar 'ng«n vid
mötan ock marcher utgingo ftå samma t ,nå som
manskapets underhäll ta ca Äfven dä uppbörds
beloppen äro helt ringa gå dass» kostnader till
lätt betydligt och douceurer $ratifikationer arf
voden m tu blifva ttörre i samma min foidsr
na äro mindre
Härmed förenade sig Johan Persson från Upsa
la län
Anders Trysén från Östergö >hUnd (anuritlifjcm
yttrade att om Statsutskottet icke tillstyrkt annat
än hvad Hr Rautersvärd» motioa innehåller elier
endast upphäft den på att förnärmarde sätt till
komma skyldigheten fär rust- och rotehållare alt
för hvärj® karl utbetala 7 Rdr bko till dennes un
derhäll vid exei citmöten skulle han icke tetat e
mot betänkandet men då Utskottet gått an längre
cch tillstyrkt ett anslag af Statsmedlen till icke
SEindre balepp än 176 ,000 Rdr tmde han derpå
icke ingå då denna summa naturligtvis ytterliga
Te skulle onerera båtstaanshåliet sora icke erhållit
minsta lindting i sm rotering utsa tvärtom «n ö
kad u :gift ehuru de hemman som äro anslagna
till båumanshåll ofta äro lika och måfeända ännu
svårare tryckta af roteringste d»n
Håkan Nilsson från Skåne förenad» sig msd Jo
han Olsson och ansåg billigt att fourage-fl
inga gtftan jemväl försvunoe lik«så vä som mö
tes-p«ssevo !ansafgiftsn för manskapets underhåll
fastän han fruktade att detta billiga yrkande skul
le vinna motstånd från flera håll
Per Jönsson från Christianstads län (muntligen
«Uti Skåne veta vi nogsamt hvilken börda mat
ningen uiger enär kostnaden för ett nummer der
uppgår till öfver 200 Rdr bko årligen Kavalleri
et i Skåne kottar för hvart år <00 ,000 Rdr bko
och Infanteriet hälften af denna summa Det vore
en stor lättnad i detta onus om ej allenast mötes
patsevolsnsafgiften utan äfven fourage passevolan
»en för evigt försvunne Men om båda delarne cu
icke låta sig verkställa sä mä vi icke vara alltför
ansp-äksfulla ulan torde det vara bäst att bifalla
utlåtandet sådant det förefinne
Anders Andersson från Skaraborgs län (asuatli
gen förklarade att han visserligen sjelf är rusthål
lare och att en stor del af h ?mmansagarne inom
de härader hvilka han repregeBterar äro detäf«en
samt att de hade en ruttoing som är mera betun
gande än för andra orter i riket enär hos dera äro
förlagd8 Lifregementets huiarer hvilka ofta kom
menderas till möten vid Stockholm Han vore så
ledes en ibland dem som häfva mest skäl uti att
önska lindring uti de med rustningen förenade af
gifter Det vore derföre glädjande för honom att
ehuru han i Utskottet ofta fåit erfsra detruslhåi
larne i afseende pä rustningen så lill sägandes an
ses stå utom Isgso emedan vid ruatningstjeiJSteBS
åtagande många fördelar skola blifvit dem beviijs
de hifva lyckats kunna tilivägabringa tu tillstyr
kande sådant det närvarande hvilket han htdo hop
pats icke skola inom Bondeståndet finna nfipon mot
•ägohf hvadan det hads varit önskligt att Johan Ols
sons yrkaede om fouregnassevolanseauteblifvit Tala
ren åberopade ds sfcäl Utskottet anförtochtillsde Fie
?eaSvå :i stånds medlemmar skola måhända draga i
betänacsnde att lemna sin röst till bifall af UtsoEtets
tillatyrkan ,omedsn derigenom itigen lindring uppkom
mer fö båtsmanshållet Statsutskottet har visserligen
äfven tagit det i betraktands mea icke funnit båts
mansbållet haffa tnladninp til något yrkande i
detta afseende som kan hafva ett föremål jämför
ligt med dsn år 1829 reot Bondeståndets protest
så olagligt och våldsamt beslutas mötes-psssevo
lansiff iften In ^en skulle hellre än jag ösiska nå
gon lindring för båtsmanshållst hvilket äfvanledes
behöfvar ®n sådan men jag tror 8tt denna ffåga
icke står i samband med den närvarande utan bör
gerskildt behandlas Jag yrkar pl det högsta bifall
till utlåtandet till hvars afgifvanda Utskottet haft
så ir
-cket större skäl som Konungen i sin propo
sition om Statsverkels tiMstånd och behof uttryck
lig® gifvit sin åsigt tillkänna att lindring företrä
desvis bär beredas i da bördor som hvila på jord
bruk e
En stor del af Ståndet hördes häruti instämtrs
Nils Persson fr Söd8rraan ;a "ds län (muntlipen
upptog till hrsvarande Johan Olssons skrift T»l
bade önskat det nämnde vä "d Lc .daiaot låtit sig
nöj» med Utskotiets tillstyrkande enär rusibållsTBo
i afs <cnda på den föreslagna lindringen blifvit ställ
da uti samma kategori som rotehållare dymedelst
att uo»hörande af passsvolansen för karlen blifvit
för dem bäda tillstyrkt Da hafva således begge
njutit enahanda rättvisa Hvar båtsmanshållet ssr
Akildt vidkomma si både väl någon lindring i det¬
d
t
f
t
g
r
g
k
p
r
s
n
l
l
s
f
l
m
r
a
s
d
b
h
e
r
h
b
k
a
I
d
sk
n
b
S
ru
h
a
b
k
at
m
d
b
so
L
so
la
P
va
so
m
c !i
e
tt
e
å
di
a
gt
t
i
m
f
®
t
t
b
f
B
u
e
r
d
e
s
t
u
t
m
u
s
e
»
l
l
k
a
n
n
t
h
d
m
ll
f
t
r
t
e
e
å
t
a
u
ta afseenda nu icke blifvit tillJtyrkt men Talaren
ttifhde icie att sådant vid en kammande riks
litjj tuade tiUvägibringas BöJjar man gå så långt
i esaanjtta att den ena individen inom samma
stmhallsklass missunnar den andre en lindring i
teis utskylder si kan man vara förvissad att nå
j ;on äindring för åei hala aldrig blifver tillväga
Han uppmanade derföre höge !igsn dem af
3 ändat oo .a haf a båtsmanskåll att icke vara allt
'ör nogräknade utun betänka att rust- «ch rot«
håltara vid den indelta armésn från ISIS till 1SS8
ätt (»riägga den dryga utgiften af 7 och 8 Rdr pr
•uaime ärligen såsom passevolansafgift sanat ro
inssåilarne jemväl fått enligt knaktekontraktet b«
k >is ;a skjuts lägerhaim m m .- Trysén bad bin be
»isna i huru lång tid rust- och rotehållare betalt
eu af ^ifl vida högre än den som Trysén i likhet
oed Hr Reutersvärd ansatt vara dsn för fevarja
ote bshöfligs Hade ej förmodat att någon inom
vårt S ånd skulle så litet förstå Ståndets bästa att
han satte sig emot bifall till ifrågavarande utlåtande
Y .-kade bifall
Härmed förtnads sig Nils Hagnusson fria Cal
ma re Ephraim Larsson från Elfsborgs Boethius
Anders Jöransson Erik Andersson och Anders Ols
son ffån Stora Kopparbergs Pehr Hansson från
Witrmlands Tians Persson och Jon Olson fräs Gsf
Ifburgs Måns Jössess»n från Christianstads och
Erik Norberg från Westerås län
Erik Persson från Gefleborgs län (muntligen in
• tämda till alla delar med Nils Persson från Söder
manland och hoppades att Ståndet med glädje om
fattade det tillfälle till lättnad som genom föreva
rand» utlåtande blifvit rust- och rotehållare erbju
det en lättnad så mycket billigare som de en
längre tid måst utgöra prestationer hvilka öfver
*tiga hrad de enligt knaktekontrakterna åtagit
sig och från hvilka de således rättvisligen borde
befrias
Sven Heurlin från Kronobergs län (muntligen
hade raad ledsnad hört diskussionen öfver denna
fråga till en del afvika ifrån ämnet För att visa
billigheten af den lindring Statsutskottet tillstyrkt
uppdrog talaren följande korta teckning Då ko
nung Carl XI pä 1680-lalat stiftade det så kallade
indelningsverket var det hans syfte att i likhet
med Frankrike och andra makter i Europé upp
-ätta en stående armés Konungen fastän enväldig
ville dock ej nyttja sin makt till införande af in
de !ninssr«rket utan lät underhandla med jordä
Käräte i Rikets serskilda provinser »om i allmän
het ätogo sig indslningsbesväret men på åtskilliga
j :ätl &n deriblsnd Småland mötte å allmogens sida
många svårigheter och dessa fingo drygt betala sitt
nekande i det att derstädes 1 mantal blef till
förbundet att underhålla en karl då deremot på
andra orter af det gamla Sverige 2 å 5 hela hem
man blcfvo om ett slikt underhäll förenade Imed
iartid bestämdes kronans och allmogens inbördes
rättigheter och skyldigheter i denna angelägenhet
uti de sä kallade knektekontrakten hvilka till tryc
ket befordrades och uti hvilka uttryckligen är fö
reskrifret alt de icke få brytas eller förändras
Mea denna föreskrift har icke blifvit iakttagen
Tid efter annaa hafva rust- och rotehållarne med
lock och pock biifrit förmådda till en mängd pre
stationer bvilka uti knektekontraktersa icke äro
upptagna Soldatemas torp hafva blifvit utvidgade
till ett omfång tredubbelt större än det en gång
för alla bastämds rust- och rotehållarne har det
blifvit ålagdt bland annat att skjutsa soldaten till
öfningsmölen och dervid förse honom med matsäck
Till förekommande af det obehag som denna sist
nämnda prestation medförde förmåddes Ständerna
genom hvarj»handa list att den 19 Juli t812 till
Kongl Maj :t sflåta en underdånig skrifvelse deru
ti de med erkännande af gyttan af en ailmänpas
sevolsns-ioiättoing för indelta arméen hvarigenom
Kongl Msj :t sattes i tillfälle att vid mötestiderna
underhålla soldaten lika som under krigstid i un
derdånighet snhöllo dst Kong Maj :t mot en af
gift som tillika bestämdes täcktes draga omsorg
derom att soliaten vid regements- eller kontpagni
möteu mön3triagar krorioarbeten eller hvad snnat
tillfälle eiler tåg som bäldst måtte undfå god och
nöjaktig förplägning efter den för armén fasisäållda
provianteringsstst och i händelse af sjukdom fria
inedikanaenter För detta ändamål blefvo på en tid
sf 15 år ksairakt härom afalutada med rust- och
rotehållarne hvilka kontrakt tilländalupo dais 1827
dels 1828 hvadan Kongl Maj :t genom cirkulär
bref till dess befallningshafvande den 7 Nov 1827
lemnade rust- och rotekållare öppet att om de så
dant önsksds med samma passevolansvilkor fortfa
ra under åren 1828 och 182» intilldess Rikets Stän
der sitt baslut i ämnet meddelat och hvilket er
bjudande af mer än bland rust- och rotehållare
bl ef antaget och begagnadt Sådant var förhållan
det till 1829 års riksdag Yid sistnämnda riksmö
te föreslog Kongl Maj :t att en tid af IS år för i
frågavartnda kontrakts ingående ånyo måtte utsät
tas sarnt från och msd 1830 bsräknss Härpå in
gingo såsom bekant är de tre Stånden hvilka af
rustningsskyldigheterna icke draga någon den rin
gaste börda och 80 g Regeringsformen blef så tol
kad att desse tre Stånds bifall till Konungens pro
position ansågs tillräckligt för indelningsverkets
rubbande Bondeståndets högtidliga protest samt
serskilda underdåniga anhållan hos Kosungen lem
nades utan afssende Dst här omnämnda förhål
lande fortfar ännu Sålunda hafva kontrakter mel
lan kronan och den enskilde blifvit brutna När
siike kontraktsbrott inträffa man och man emellan
föranisdes deraf rättagångar och lagen måste mel
lankomma för att gifva kontraktet helgd Huru
mycket snarare borde ej lagen mellankomma att
rätta alike missförhållanden då dst är en statsmakt
aom brutit kontraktet och då detta är så tydligt
som 1685 års knektekontrakt Jsg hade ej förmo
dat ast cågon inom vårt Stånd höjt sia röst mot
bifall till Statsutskottets förevarande utlåtande
helst genom detta est steg är taget till lindring uti
en af de många och besvärliga gärder som blifvit
rust- och rotohålUrne påtvuagne Hvad båtsaens
hållst serskildt vidkommer så om båtstnansrote
bålltrne blifvit uti sin tydlipa rätt förnärmade i li
ka mån som sus ,- och roiehålUre vid den indelta
arméen må rättelse i laglig väg härutinnan sökas
Ifall en sådas fråga framgent förekommer och lin
dring äfven blifver ti !styrkt för bätsrasnshålle» så
skall jag vara den förste om jag den dagen bar
någon röst inom representationen
att höja den för
bifall till en sådan lindring Här är sagdt att om
Statsutskottets förevaratide utlåtande biföl !«s skuVie
rust- och rotebsllare blifva hulpne pä båtsmans- sm
hållels bekostnad Detta påstående saknar likväl kä
all grund då raan besinnar att psstevolaot-afgiften T
blifvit pstvuEgen rust- ocb rotehållarne tvärtemot ti
knektskopiraktet och deras högtidliga protest samt ■
att således det tillkommer den ene skattskyldiga
medborgaren så väl som deo andre att bestrida
denna statsutgift .»
Häruti instämde Peter Gabrielsson från Krono
bergs Piter Persson i Släthult cch Per Mårtens
son från JöDköpings Olof Olofsson från Westeras
Lundberg Jtår WesterNcrrl»nds 'än samt Per Jons
son från Öland o fl
Johannes Christnfferss &n från Kronebergs iäa ta
lade jemväl för bifall till utlåtandet
Erik Nilsson från Jemtland förenade sig med Nils
Persson från Södermanland
Peter Jönsson från Jönköpings län (muntligen
var hufvudsakligen förekommen af Anders Anders
son från Skaraborgs och Nils Persson från Söder
manland län uti byad de yttrat angående Johan
s
u
h
t
n
f
S
a
t
v
l
d
s
a
L
r
in
a
m
o
sp
A
d
k
de
m
L
al
m
nn
in
m
ne
K
cc
ho
ga
to
so
hu
jat
Olofssons från Stockholms län yrkande om furage-
psssevolansens försvinnande Ansåg ruithållarne
skalisen böra vara belåtna med hvad Utskottet till
styrkt 1 de Sesta provinser finnas betydliga aag
msuuhemsian hvilka lemna tillräckligt underhåll
för hästen Det kan dessutom tagas för giftet att
om SutsUtskottet hade gått så långt att det äfven
tillstyrkt furage-passevolaasens försvinnande skulle
dei varit mindre hopp om de öfriga Ståndens bi
fall än Bondeståndet nu har anledning att hysa
I inledning af Sven Heurlins erinran om förhand
lingarne i denna fråga vid 1S28 års Riksdag ville
han återföra i Ståndets ruicne att åtskilliga leda
möter då yrkade passevolanseas utgörande med i
Rdr samt att de andra Stånden troligen gått in
derpå om ej pretentionerna blifvit sträckta ända
derhän att passevolansen skulle alldeles försvinna
Nu då Statsutskottet afgifvit ett för Bondeståndet
så fördelaktigt utlåtande goo det förevarande bor
de Ståndet akta sig att spänna bägtn för högt så
framt Medståodens deltagande skulle kunna påräk
■as Hvad serskildt båtsmanshållet vidkommer så
erinrade hau att i de flesta erter 2 å 3 hela hem
man äro om underhållet af en båtsman samman
slagne då deremot rotaringen vid infanteriet är
dubbelt så tryckande För sin del skulle han med
största nöje äfven söka bidraga till all möjlig lin
dring uti båtsmanshället men denna fråga torde
serskildt böra behandlas
Jonas Andersson från Jönköpings län instämde
med Heurlin
(Forts följer
rikes
skall
Tärja
Med södra snällposten hafva vi i dag erhål
lit nyheter frän Paris till d 42 från Löndon
till d 13 och från Hamburg till d i6 dennes
FRANKRIKE
I Deputerade-kammarens session d 12 med
delade inrikes-ministern helt oförmodadt föl
jande underrättelse
»Mine Herrar Konungen har befallt H K II
Prinsen af Joinville att afresa till ön S :t He
lena för att derifrån hitföra Kejsar Napoleons
stoft på det att detsamma må finna sitt bvi
lorum i Frankrike Fregatten med denna dyr
bara last skall inlöpa i Seinens mynning och
derifrån skall ett annat fartyg föra de jordiska
qrarlefvorna till Paris der de skola Insattas i
invalidhotellet En stor högtidlighet skall ega
rum vid detta tillfälle Napoleon var detta
legitime beherrskare vid sin återkomst
han äfven nu regera och befalla Hans
skall nedläggts på det monument som
till hans ära kommer att uppresas i hans gamle
krigskamraters ärofulla och stilla fristad och
hvarest en praktfull minnesvård i skuggan och
ensligheten så väl anstår hans jordiska lem
ningar .»
»Det lagförslag som vi härjemte öfverlemna
åt er rörer anvisandet af en kredit på 1 mil
lion francs till bestridande af transportkostna
den de blifvande högtidligheterna och monu
mentets uppsättning .»
Denna notis emottogs med allmänna glädje
rop Någre ledamöter ville medelst acklama
tion antaga lagen men till följe af presiden
tens erinran att enligt reglementets föreskrift
ingen lag får antagas förr än 24 timmar efter
dess inlemnande beslöts dess hänvisning till en
kommission Kammaren var i den lifligaste
rörelse Hvad som isynnerhet gjorde stark
sensation var uppläsandet af det bref hvari
gsnom Engelska regeringen medjifver benens
afhemtandc
ocb hvari hon förklarar att hon
så mycket heldre ger sitt bifall härtill som
hon hoppades att på detta sätt se alla möjli
gen återstående spår till oenighet mellan de
båda nationerna utplånade
Kammaren fortsätter för öfrigt debatterna om
sockerlagen
Den namnkunnige bildthnggaren David har
undanbedt sig det Hederslegionskors hvartill
han varit utnämnd
STOCKHOLM den 22 Maj
SPANIEN
smarre omständigheter som endast de
känna hvilka befunnit sig i lordens
Tjenstefolket äfvensom de hvilka för
tid sedan
Finansministern hade den S dennes i depu
teradekammaren begäit tillåtelse att utgifva
några millioner S procents kammarobligationer
för betalning af några leveranser till arméen
ENGLAND
I Ofverhusets session d 12 föredrog Lord
Stanhope sin förut annonserade motion om en
adress till Drottningen rörande förhållanderna
till China hvari Huset skulle uttrycka sin öf
vertygelse att orsaken till tvistighetevna mel
lan de båda staterna opiihandeln vore lika för
derflig för Brittiska undersåtarnes rykte som
för deras intresse och erbjuda henne Ofverhu
sets understöd för alla de åtgärder som kunde
anses nödvändiga till denna handels hämmande
Lord Wellington tog likväl i detta fall rege
ringens och de Brittiska autoriteternas i Ost
indien parti och visade att de ej kunnat på
annat sätt handla samt att Lord Stanhopes
motion icke vore lämplig Den förkastades
också ulan omröstning
Annu hade man icke lyckats finna något
spår efter f .ord William Russeils mördare
Autoriteterna befinna sig i största förlägenhet
då hittills ingen omständighet förekommit som
kunnat föranleda till någon inqvisitorisk un
dersökning Invänarne i den del af staden der
mordet skedde det mest fashionabla qvarter af
London befinna sig i största bestörtning Af
allt vill det synas som mördaren varit bekant
med hela inredningen af huset och en mängd
kunnat
tjenst
längre
tjent hos den mördade hafva äfver
nndergått strängaste förhör Detta är det femte
inom kort tid begångna mord hvartill bane
mannen fruktlöst efterspanats
r
s
DANMARK
Tidningen Faedrelandet för den 18 dennes in
nehåller följande notis som icke framställer den
Köpenbamrjska polisen i den förmånligaste dag
cch påminner om (Ställningar och förhållanden»
hos oss 1838 «En stor folkmängd förnämli
gast af studerande klassen hade i Lördags af
ton församlat sig utanför Prokurator Cbristen
sons boning på Nörregade för att uppstämma
hurrarop för honom me» knappt bade de bör
jat härmed förrän en kop polisbetjenler och
med käppar beväpnade personer framstörtade
fiån alla håll och med bugg och slag öiverföllo
de närvarande som icke gjort sig derpå bered
de Vi känna icke huruledes polisen vill för
svara en dylik framfart det har hittills icka
varit betraktadt såsom något otil åtet att upp
stämma hurrarop och det förefaller oss uppen
bart att då polisen haft i sinnet alt uppföra
sig som skett det varit dess pligt att derom
pä förhand underrätta allmänheten Vi upp
mana polisen att kungöra huruvida den äfven
tror sig berättigad att låta pryg !a allmänheten
vid alla andra tillfällen då den önskar ropa ett
hurra detta må ske på Kungens Nytorv den
28 Maj eller den 18 September på Sorgenfri .»
HOLLAND
Konungen har nu ändtligen beslutit j ,ifva ef
ter äfven i den vigtigaste punkten af general
staternas fordringar eller den ministeiiella an
svarigheten sedan det befunnits att de ej voro
tillfredsställde med de föregående eftergifterna
icke ens med nedsättningen af civillistan till
fem åttondedelar af dess förut varande belopp
I anledning af kommunikationen härom beslöt
kammaren med 41 röster mot 11 att upp
skjuta diskussionen öfver budgetten intill des»
denna fråga vore afgjord
BELGIEN
Tidningen Courier Beige innehåller med myc
ken tillförsigt följande artikel
»Chinesiska kommissarien Hoarig-tong-Kao har
från Amsterdam ankommit till Autwerpen hvar
ifrån han på jernvägen kommer att begifva sig
till Briissel Detta det himmelska rikets sän
debud som talar bjelpligt Engelska och Fian
ak är åtföljdt af en brorson till guvernören
Lin och en arkimandrit vid Ryska missionen i
Peking De hafva redan utfärdat mer än 20
kaparebref tryckta på rismassa och stämplad
med den kejserliga draken .» Detta förklarar
Indépendant helt enkelt för en mystifikation
Det berättas nu bestämdt att den störa fa
briksanläggningen i Seraing skall förnäljas Alla
arbeten dervid äro intill dess d«tta sker in
ställda och sf de 3 (00 arbetare som dervid
användas hafva nu blott några få sysselsättning
med machineriernas putsning och iordning
ställande
UNGERN
En för detta land högst vigtig och fördelak
tig lag hvarpå man redan föregående landtda
gar ifrigt arbetat men som allt hiiintills hos
regeringen väckt betänkligheter eller rättighe
ten för bönderne att genom frivillig öfverens
kommelse med egendomsherrarne lösa sig ifrån
tionde- och dagverksskyldigheten har under
denna landtdag erhållit konglig sanktion och
publicerades den 30 Apiil Dagen derpå ut
kom en konglig amnesti genom hvilken alla för
politiska brott fängslade personer hvilkas antal
skall utgjort omkring sex sattes på fri fot och
deras ännu oafslutade processer nedlades Begge
besluten hafva väckt mycket glädje
TURKIET
Intrigerna inom seraljen fortfara och den
Turkiska grundsatsen att sysslan gör mannen
samt att personer ulan afseende på kunskaper
eller erfarenhet kunna förflyttas till hvad plats
som helst har icke undergått minsta förändring
Ett försök att tillämpa de nya styrelse-grund
satserna har blifvit anstäldt med Akif Pascha
guvernör i Nicome som för sina utpressningar
och försnillningar blifvit hängd efter nya for
muläret d v s efter förutgången ransakning
och dom Man tror att exemplet skall hafva
en helsosam verkan men äfven Turkiet bar si
na radikaler och desse påstå att första steget
borde blifva att inskränka de höga embetsmän
nens lyx hvarförinnan det icke lärer blifva
möjligt att afhålla dem från prejerier och för
snillningar
Porten säges hafva fått depescher från sitt
sändebud i London Nuri Effendi hvari försä
kras att England är dess enda skydd och på
litliga bundsförvandt och alt Lord Palmerstons
mening och råd är det hon bör med det sna
raste angripa Mehemed Ali emedan ju längre
det drar på tiden desto mer försvagas Tur
kiets makt och tillgångar
KonstitutionsUtskoltet slöt i går f m debat
terna öfver decharge-betänkandets serskilda punk
ter så att endast dess redaktion numera åter
står
Bondeståndet bar i Onsdagens plenum beslu
tit att genom en deputation till sina trenne med
stånd begära deras uppmärksamhet på frågan
om mötespassevolansen och ett gynnsammare
beslut rörande densamma när betänkandet der
om återkommer från Utskottet Deputationen
lärer komma att afgå i morgon
— Officiella blaäet kungör att i morgou
ordensgudstjenst dubbning och kapitel komma
att hållas slottskapellet öppras k 11
Herr Potts konsert
En kär bekant sedan 7 eller 8 år tillbaka
bar åter besökt vår stad sig lik i konstnärs
värde och emettagen med lika bifall som då
Hr Potts manér är det stor» gedigna redbara
detta som han om vi icke misstaga oss helst
står bögsf men
föredrager emedan ban deri
med lika smak och säkerhet föredragande det
han måste för att göra intryck på mängden
Hos oss aldrig öfverträffad i adagiot der ka
rakter själ och värma ljuder ur hvarje ton
utför ban med lika mycken fingerfärdighet dessa
som man tror halsbrytande saker hvilka hän
föra mängden och vet äfven deri lägga ett ut
tryck ett behag som aldrig är blotta meka
nismen gifvet och siegiar härigenom åhörarens
entusiasm till en ytterlig värmegiad Han är
konstnär i delta ords sanna vi skulle känna
oss benägne att tillägga gammalmodiga bemär
kelse Han är äfven kompositör men man ser
här liksom i exekutionen att hans lynne dra
ger honom till den högre- stilen hvaremot hans
offrande åt tidslynnets fordringar är en upp
offring som framgången belös

Sida 3

■var första hälften af hans ouverlur i en ädlare
octi böglidligare skala men den sednare något
-torn just för det den var sä öfverinstrumen
tera 1 och osamuaanhängande med den föregå
enn De båda sångerna som M :lle Lind och
Hi 'ninther föredrogo voro likaledes allt för
obfi diiga att göra någon effekt och deras
■•nvii dande på en större konsert kan endast
för i- ■ » as deraf att de syntes Yara ämnade till
fyll d af mellantiderna för Hr Potts och dess
fru-- i get uppträdande De gjorde också alls
ing- i lycka Fru Pott är äfvenledes en artist
af -aun förtjenst väl saknande fru Dulkens e-
aergi men jemförlig med henne i själ och lif
lighi och troligen ämnad att med tiden in
taga ett rum bland Europas första pianister —
Beet wens ouvertur til Coriolan så vidt vi
"veta förut härstädes icke gifven hör till dessa
den store tonsättarens obegripligheter som man
åtmi stone måste höra fl»ra gånger för att
faMa — Huset var hvad man kallar godt e
hurn på lå #gt när icke fullt och publiken nära
Mlåten med sin afton som den hade skäl
att ■ ara
— Sjuttonde Majfestens program för Chri
stia ,ia innehöll följande Klockan S på morgo
nen gifves salut med kanoner och musik upp
före vid Kroghs minnesvård mellan 1 och 2
mu >- !k och salut från fartygen i hamnen mel
lan A och 6 under musik en kapprodd mellan
tvenne partier det ena bestående af lotsar det
and >a af fiskare och matroser mellan 7 och
9 uppsändes en luftballong och mellan 10 och
£1 gifres fyrverkeri Norska tidningarnes under
rättelser gå blott till kl 8 e m samma dag
och berätta att dittills allt gått gladt och or
dentligt ehuru regn då och då under dagen
inträffat
— Uti Götheborjs Handels-tidning läses föl
jande «om isynnerhet tyckes förjena tagas ad
notam af den nye kraftfulle Finans-ministern
och den nye GeneralTulldirektören
•VI hafva vid åtskilliga tillfällen fuanit oss för
•■låtne att strängt klandra den lamket hvaraf ad
tnini«tr»tion»n i landet 1 hvad den rör kaadaloeh
•jöfart lidir Ett talande bevis darpj var sednast
«tt närmare 14 dagir åtgingo innan förordningen
•m tullnadiättningen å Järn kom härvarande tull—
kimntre tlllhaiéa hvilket villade att dubbel tull
mitte erläggas för åtskillig aflaslningar som an
nars klimat undvikas Hvad »lägenhet och obehag
aidtnt söleri medför oberäknadt den •nSdlga kor
cesponden» som derigenam uppstår och det porto
in fl utgifter som ödslas inses af en hvar som
fcir den minsta kännedom af affärers gång
Sanma gren af administrationen har nu ånyo
gjart sig saker till det mest oförlåtliga söleri och
det är i sanning en vanära för Sverge att ett så
dant förhållande som detta måste komma till främ
mande nationers och den handlande verldens kän
nedom att d«t länder landet till skada är påtag
ligt ty utlänningen får derigenom sä dåliga tan
kar em vår administration att haa ovilkarligen
derigenom affaälles ifrån att söka förbindelser med
oss Förhållandet är detta att ehuru Engelska
ångfartygen redan gjort tvenae turer häremellan
och Hull ock ehuru Svenska och Engelska rege
ringarne anse denna kommunikation f #r de respek
tive länderna vara af det värde att de derför år
ligen uppoffra £ 6000 Sterling så både härvarande
tullve k ännu i går icke från vederbörlig autori
tet mottagit föreskrifter huru att behandla dessa
fartyg vid deras klareringar eller del af det af
alutade kontraktet som enligt hvad man på en
skild väg känner försäkrar ångbåtsbolaget om icke
obetydlig férdelar och fritager det från erläggan
de af Last- och Fyrpenniagar m m sant in-och
utgående afgifter för Stenkol Bränsle Olja Talg
likasom andra förnödenheter till sådan qvantitet
■om bona fide ksn anses erforderlig för fartygens
reso-
Under sådana omständigheter hade 1 sanning
ängbäiaroes härvarande agent likasom alla de
hvilka mottagit och aflastat varor med nämnde 2 :ne
fartyg varit i en rätt vacker förlägenhet hade Ic
ke så väl härvarande tulltjensteman som andre
•utoritster på allt möjligt sätt sökt underlätta fö
retagen ett förhållande för hvilket man bör hålla
dem räkning
Tullkammaren i Christiansand både deremot re
dan vid första ångbåtens ankomst från England be
biriga instruktioner hvilket är ett nytt bevis på
Morska administrationens stora företräde framför
den Svenske .»
Om nemligen en unlverseltbildad yngling från
akademien utgår för att studera 1 specialskolan el
ler den meliko-chirurgiska akademien är det gif
vet att han vet skilnad på sann vetenskaplighet
och endast routine och han skall således af sig
jjolf alltid söka ea rationel grund för sina hand
lingar d v s han skall lära sig medicinska ve
tenskapens praktiska del ej sem ett handtverk utan
sam en vetenskap
Hvad åter angår att man bör först lära theori
och derefter det praktiska är det något som ännu
och alllid blir högst svårt att bedöma Jag tror
att man åt lärjuugeH bör och kan lemna frihet att
lära sig en vetenskap på hvad sätt han bäst kan
och lär han sig den kan det oekså verkligen vara
likgiltigt i hvilken ordning det skett Hen då man
beständigt omtalar theori såsom något motsatt prak
tik sch nästan gör dea till tvenne matsitta saker
är det skäl att tillse hvad theori egentligen mån
de vara
Hvad lär oss nemligen thearien Den lär oss
hvad en elier flere forskare i en viss vetenskap
trott sig veta om det inre sammanhanget mellan
de spridda fanominer han observerat med élt ord
den lär oss helt enkelt hvad andra tänkt om en
cak och det är såledss en gifven följd af en blott
theoretisk lärdom att lärjungen antingen identifie
rat sin åsigt med stiftarens af den för dagen gäl
lande thearien eiler ock suapenderar sitt omdöme
till dess han sjelf kan komma i tillfälle att pröfva
theorieni sannolikhet eller rättare sagdt får ia
gen egen åsigt Meningen med hvarje sant veten
skaplig bildning är dock att en hvar som eger
den utan att sluta sig till någon uppgifven theori
sjelf skapar sig ett eget och sjelfständigt begrepp
om sammanhanget af de ftnomener han ser det är
nemligen ej förmågan att gå t men utan ledband
som utgör bildningens resultat
Det efter utseendet bästa sättet att förekomma
en ensidig theoretisk lexläsning utan bildande in
flytelse är att gifva lärjungen ett så stort fält som
möjligt för egen forskning och det tillhör då lära
ren föruisitt att han är duglig att förklara och
sammanbinda de strödda fentmenerne till ett helt
och säga lärjHngan under hvilka olika synpunkter
i ninet blifvit betraktadt af andra forskare på detta
sätt uppstår egen forskning egna åsigter och slut
ligen en kunskap som i stallet för blott lin blif
vit egendom är en ärfd och förvärd skatt som tj
förskingras Theorien har sitt värd nen blott
relativt till den appreximation till sanningen den
•ger denna approximation eger ingen gräns (me
dan vi i sinnererlden aldrig kunna uppnå absolut
sanning och theori är således ingenting annat än
ett slags vetenskaperues statsreligion som en libe
ralare iöromethod mindre kommer att afse än man
förut anat
Man har äfven anmärkt att institutet hittills
drifvit blott ett par auxiliär-vetenskaper-anatomie
och kemi och att det alldeles icke lemnat någon
handledning i det praktiska
Institutet har ännu ej visat sig såsom sjelfstän
dig läroanstalt det har som förut är aatydt både
varit och icke varit en allmän inrättning man må
ste således först se huru institutet komneer att
handla Att det åter ej gifvit någon undervisning
i praktisk medicin är något som till en de är o
riktigt
Författaren har sjelf tjeastgjort den lilla tjänst
göringen hvartill han var skyldig och har många
gånger beklagat au den ej var längre han tror att
de fleste skola dela hans tanka och han anser sig
med trygghet kunna fråga hvarje läkare om han
tror sig hafva haft mesta gagnet af sin thoretiska
kurs eller af tjenstgöringen och förmasar att man
skall svara till förmin för det sednare
Då Carolinska institutet blir hvad det bör blifva
fortsättas och utvidgas de kliniska föreläsninpar
ne hvartill redan början är gjord och det ligger i
sakens natur att en inrättning i hvars intresse
det är att som den ende i sitt slag utmärka sig
kommer att anrända alla sjukhus den eger till sitt
ändamål
Måste imedlertid denna strid mellan olika åsig
ter alltmera förlora karekteren af personliga stri
der mätte alla läkare so» framdeles och kanske
under lyckligare tillfällen utbildas icke genom öf
vermod nedsätta den inrättning der de blifva bil
dade låtom oss hoppas att läkarestudiet vid sin
föryngring glömmer all den koterUnda all dsn
triogbröstade lokalegoism som ofta nog gjort vårt
äldsta lärasäte misstänkt för andra dogmer än rent
vetenskapliga h
I ridiska förklaring sowi vid den tiden ingick till Koogl
I Krigshofrätten och straxt efter intogs i Aftonbladet
Bet lärer ej kunna bestridas att Kedaktionen rgt en
moralisk förbindelse att i fortsättning underrätt» allman-
fn fJm hTad s0 (a julidisit tilldragit sig med nämnde
miiuppifgde hrilket varit lika behörigt som det är obe
hörigt sit ITantligen framställa gissningar ötver motiver
iill enskilda handlingar Hade sSdant skett (och hvar
i till Götbebcgs liandels och Sjöfartstidning redan i April
månads slut gifvit anledning sä hade ock genom Re-
Hr Majoren Bildt har begärt rum lör nedan
stående
«1 Aftonbladet för den 18 denaes har influtit en artikel
rörande Kommendanterne å rikets fästningar hvad deana
egentligen äsyftar torde möjligen vara en af dagens myc
ket omtalta händelser utan att man derföre kan finna
någon anledniag till det utfall Redaktionen tillåter sig e
mot mig enskildt då den yttrar »efter honom (Tit »chii
«rer von Waldheim förordnades Tit Bildt som för när
ovarande likväl är här vid riksdagen sedan en liten ut
«tljkt från Gölheborg i anseende till sviten sf »tet bs
•kanta tulluppträdet och derpä följande rättegång bör va
«ra honom angenäm »
Till allmänna omdömets afgörande öfverlemnar jag hu
ru illa passande och oädelt det är af en publicist att i
så tvetydiga ordalag som skett framkasta förmodanden
om enskild mans motiver till dess handlingar utan att
hafva underrättat sig »B verkliga förhållandet som är
att Jag redan i början af sistlidne December månad och
således liera dagar före det sä kallade tuliupptiädet hade
hos min Regementschef ofRcielt anMält att jag i egen
skap af ättemän ämnade bevista riksdagen hvilken rät
tighet jag dock icke begagnade förr än i början af Fe
bruari månad just af den anledning att jag i Götheborg
ville afvakta tillfället att om tulluppträdet afgifva min ju
daktio
-tens å gärd blifvit mera bekant alt jag vid den
Krigsrätt som den 22 sistlidne April för undersökning af
tulluppträdet i Gölbeborg sammanträd genom fullmäk
tig inställt mig utan att vederparten deremot gjort någon
invändning och att målet i anledning af en juridisk form
fråga blifv t tills vidare uppskjutet
Af desse upplysningar som oain aktniag för allmänna
omdömet framkallat torde hvar och en finna att mitt
handlingssätt i de if .ägavarande hänseenden är ut»n all
tvetydighet och dessutom eger allt stöd i sä väl grundla
garne som allmänna lagen hvilka Redaktionen väl borde
rsspektera äfven om den afsagt all aktning för den rätt
hvarje enskild eger att utan gifven anledning vara fre
dad frän att genom publicitetens åtgärd underställas all
mänhetens pröfcing .u Stockholm den 21 Maj 1840
KBildt
betydligt skiljaktiga från hans egra Att nägon o r ä 11- nlsigter
visa sken Hr Majoren å Redakt .onens sida ar likväl afseende
med förlof efter vår öfv ?rtygelse ett «iort eiss »g ech hv .rosa
hvad den fortsatta sedogörelsen för rättegången botrtffsr bättrat»
så skall den i sieom tid ej uteblifva när det kotasser till i -t e
ett resultat För ögonijlicSet mSste vi för angelägnare beklaga
götomål leana de närmare detaljerna åt tidningarna på få högs
stället i fortfar
(Insändt Oe®
Något om Svenska Jägare Förbundet br
(Utdrag ur ett bref dat Stockholm i Maj 1840 hafre
Min k Bror Du berättar att J redan halt en1
"fn
målskjutning vid er enskilda skottbana och att du
vann ett vackert gevär
— Jag gratulerar dig som tjj jr
är i tillfälle alt öfva detta nöje Sa är det icke Mn
med oss i hufvudstaden Väl hafva vi en skott- i tyg pas
bana här som du vet men den begagnas sällan
ty ehuru tiden för första målskjutningen etter
reglorne redan varit inne hafva vi ännu icke haft vall ö
nägon sammankomst och det ser ut som om ii .gen j Utrike
vore att förvänta Många väntade att den nye che-
fen skulle göra något för detta pa flere år fö le- A MM
a C \w JrL-
a SV St ^er
man5a» sj Ingriper Ka5 ?ö
jag dock icke mig sjelf ty jag var aldrig for den „andUn
meningen att ordroranden ovilkorligen skulle vara
^änd
en högt uppsatt man utan trodde och yttrade äf-j Störa N
ven den tanken att en verklig jägare om han ©ck koherde
råkade att icke vara mer än en vanlig menniska fcörd *k
skulle göra mer för Förbundet än en förnäm herr
som kanske redan flyttat sina gevär på rustkamma
ren Mina ord hafva sä vida sannats att ingenting
annat blir uträttadt än att ärsafgifterne nogsamt
utkräfvas Jag vet inte precist» eller rättare sagdt
jag har aldrig brydt mig om att eflerfr ga hvem
som så nitälskar för kassans förkofran Men all
ting är nu för tidan skälldt på förtjenst Oberäk
nadt min inträdesafgift har jag ärligen kontnbue
rat med en JO å 12 Kdr emedan jag nästan alltid
varit ibland de fä som infunnit mig vid malskjut
ningarne och jag skall i är just roa mig med att
begära upplysning «m kastans tillstånd
Så star det till på det ställe der Svenska Jägare
Förbundet stiftades Om man har någon nytta af
•n sådan stiftelse vet jag icke men val det att
man åtminstone icke har något nöje deraf Här
finnes nu knappt tillfälle att få föröka eu bössa
sedan Förbundets skottbana i brist på bale tvä
och fyrfota djur hålles tillstängd och ser det nä
stan ut som hon vore uppförd för samma ändamål
och till lika »ytta som dr ett stycke derifrån be
lägne fästningsverken i Du har ju sett dem
sekrete
mmm
• ^Iwpas
Gr ifsw
l naraen
ra
*d bti
jogjt få
jendthl
Barber
I *p *s
Hosenstl
no
.okdok
aiM !TR
90
»1 *1» t
i :T PsT
Uianc
IwsTsa
Öresunds-lisla
E WfSträiB Johanna
träiB Johanna Gefle Gibral
John Monro Malmö Londen
Christina Charlotta Stock-
rg
Stockholm•
sk *ppar« frln inrikes ort d 22 Maj Sunds-
vall ö U-rftre» jern
Utrikes ort H-t enbärs Mpw» styckegods
■■■■■■
A MM ALOE R£SA *DF den 22 Mai 1840
Ka5 ?ör Widwia Uftåla Sadel»n #tare Palmgren och
„andUn Kiod«reD SSdertelje Nr t Störa Gråmunke
^änd Ä-uder *nder«t Tiselius och Ekblom Upsala Nr 27
j Störa Nygai«n Löjtnant Beid <s ?staoQj Ca ^ls &roca och Kyr
koherde
orli»g Rdsbo fcäMsrcn freden Krono-Upp
fcörd *krifv»ren Julin Upland Nr «4 Köpmancaian Lands-
sekretersr n Boije Finland Nr 4 Odensgränd
mmm &m Ystad Hesande
• ^Iwpassprade Den Maj ssed ångfartyget Motala från
Gr ifswald Hrr B Westphal och J F KrAiis &opf Oeco
l naraen G D Heinze !ma» samt f d Husaren J Winberg
ra
*d btiKtru Den 5 Kaj rai ^d Sngfarty et Svensta Le
jogjt fåå Crreif &wfcld Kaplan Baker Landtfrrukaren Lil
jendthl IrfelhsadUaderne G Gram och C Schoultz [samt
Barberare Lindström
Helsingborg Resande
I *p *s <erade den *4 M *j Engelske Hrr Alexander oeh
Hosenstla ien '5 Svsnsfce Korgmakaren Zehender
HUFVUD KORS
noterad å Storkholms Börs i dag Tredag
.okdok »I Rdr 75 d d 11 Rdr 46 si 90 d d
aiM !TR ii sk «7 d d 128 1-2 158 1-4 k 128 st
9i
Qm universel oeh speciel bildning med anled
ning af «H andlin g ar rörande väckt fråga
om hela medicinska undervisningens flytt
ning till hufvudstaden och Carolinska In
stitutets förändring till Medico Chirurgisk
Akademi .»
(Slut från gårdagsbl
Bet är således endast genom att återgå till sin
naturliga verksamhet akademierna kunna blifva
«nivarsiteter oeh dalta sker icke genom att hin
dra specialskolornas uppkomst utan tvärtom fin- I
lies t ex specialskolor för läkarevetenskap prat- I
tisk juridik bergsvetenskap för den praktiska prest-
» .ii m J Hä ji ,» ^iarlsmipn Hcnn»
kildni-gen ro m da öJvergå .ve p .kademien denna
tenders ti .l specialbsidniiig sem nu Utmärker
dess organisation och universitctsidéen uppträdde
kel ccb i sin vördnadsbjudande funktion att skin-
ka »rinn allaän bildning åt hvarje lärjunge han i
må nedan blifva Iäii3re eller jurist eller något an-
oat universal bildning vetenskaplig sjelfständig
het behöfva alla
Detta vill med andra ord säga &tt väl fakulte
terne upphörde men vetenskaparna funno det o
aktadt eitt gemensamma hem vid universitetet och
■peciebkolorna blefvo blott grenar af universitetet
Prof ssor Hvasser har liknat universitetet vid en
Äod rnäktig och välgörande der den Iramgår spe
Cialskolan och den lärdom den ger vid eo sorlan
de bäck det a en träffande en skön bild Uni
■versiif tet bör vara den herrliga flod»» somvälsig
nelse ;i 'j flyter lugn men med egen åder genom
lande men den stora floden delar «ig mot slutet
bildar ett Dslta likäum Nilen och Ganges göra
desEis sraå str #®saar äro epecislskolornn som visst
ej fo torka om ej den störa floden fj«lf fö /sinaT
M htr mot karolinska institutet sndragit att
den t .it b 'ir en «Routinierskola» utse grunOig
het och att cSledes »om der bildas blir blott
empiricus och u
.sn bå ie vilja och förmåga att ut
öfvn sia v :teoskap efter rationella grunder Or
saken till delta förhållande påstår man ligga deri
•tt 1 'tjungen utan förutgången theoretisk bildning
indrsjes i praktiken Om man tager des»» påstå
enden t lugnt öfvevvägarnde skall man finna att
denna farhåga är nästan öfverflödig om nemligen
institutet hvilket är ganska säkert angeläget »m
bibehållandet af det rykte det förtjänat under miss
gynnande omständigheter vill bibehålla det under
fcättrc
UJPSORTS-MHETgll
Linköping d 20 Maj Ö tgötba Banks ställ
ning var dan SI Mara ir 1840 följande B *båll
ning af Kikinynt i liaakexi agna kanot li«o Jt (r
899 ,181 31 Dito hos Omkulet i Stockholm 41 .0 *0
Beloppet af läkerhetshaadlingar »il hörand» 8 >r *1
safoaden ech förvarade i Länets Rauten S25 000
Fordringar För utlåning i Dtikoatvåg 694 ,892 40
Dito i Kreditiv dito 304 ,230 SkuHar
utgifna Sedlar 810 ,888 Defo *«rade aiedei ID .tlli
16 Upplåsta dito 60 ,000 Öfverskjutanda »il ;jin
gar 783 ,298 7 (Ö»-g Curr
Gölheborg d 18 Maj Natten till den 14
föröfvade» kyrkoitild I Sandhults kyrka 1 Breda
reds församliag af Skara stift å allt Sjrkos Ifra
vägande omkring 200 lod samt cirka 70 R4r 1
peiniogar 100 Rdr fiko har utlofvats för det stul
nas tillrättaikaffaide
(Götheborgs s H o S T
Westervik ^bladet meddelar om den ryktbar
vordna Gottska Sandön följande un <£enattelae bvll
k«n likväl då ön för närvarande lärer va .a til
salu icke bör misstänkas för att framställa dea
sämre än hos är
xDeii 4 Maj afgick fartyget om bord på hvilkei
en af egsrne till ön den lör synnerlig vorksstniiet
och drift inom vårt samhälle kände Handlandet
G Lanéstiöa befann sig sant 30 kolostiiter för
sedde med llfsförnödenhetsr verktyg di aa Nå
got som kraftigt tycks bestrida sanafärilij ;heten af
någras uppgifter om öna otillgänglighet föt lussaiug
oeh lasuing är att fartyget den 8 dennes således
efter fyra dagar kam hit tillbaka iasudt med p- »
dnkter fråse ön bestående af mastuädsspiror »f fu
ru af utmärkt qualité saast ved Öaa fordne egare
med sin familj åtföljde hit af hvilken blifvit ta
hemtadt att Saadön ar en betydlig egendom be
växt med grof kärnfull skog af lne trädslag och
måaget 1000 :de tunnland odelbar jord fianes Haa
har bit medbragt prof på oas jordarter so« bsslår tf
god växtmylla ocn lera den sednare mycket lik
nande den Holländska Dea redsn adlade jorden
lärer utgöra cirka 22 tunnland öppen iker SO tuna
laad äng samt en mängd hagar beväxte med löf
skog På ön finnas för närvaraade 16 fäEreatur
18 svin 12 getter 400 får 2 häitar samt bland bygg
■ader utom boningshusen äfven bränaeri s :r ;edji
ech öfrige nödvändige uthus i godt stånd Skjal
fångsl och fisket lärer vara synnerligen gifvande
Allt tyckes således lofva det nya bolaget betydan
de fördelar hvilket vi tillönske och hvilka troligen
ej uteblifva med deras kända förmåga att tunna i
stor skala drifva det hela hvarvid all den »rntanka
ech drift som företaget kräfver med visshet ej
kommer att saknas .»
90 i
»1 *1» tS sk 60 6 i
i :T PsTB *SBcaa 94 sk SO d d
Uianc «05 5 « »k «7 4 i
IwsTsaDAM HO 1-4 sk 70 4 4
67 '- 'i i 67 sk S d 4
T1L1 IJLLO FIMZfES
Fris trvcket har i dag utkoaistit ock säljas i Bokkan
4elm i 1 Kdr 31 sk baiko
LUNGSOT
SKROFULÖS A
SJUKDOMAR
»aast o ca
KULÖSA och
TUBERKULÖSA och
JAMES CLAKK
utgifren pl Srenska af
ERNST SWARTZ
Nyliar-n har utkommit i Bokhandeln häftad å S Rdr 52
sk banko
K Bildt
Major vid Kongl Götha
Artilleri-regemente
Jemte det Redaktionen lemnar ett rum 3t de upplys
ningar i ofvanstående som i någon mån Jainna skilja sig
frän hvad fö *ut varit anfördl är det för Redaktionen en
fägnad att Hr Majoren Bildt sjelf c terat det uttryck
i Aftonbladets notis som framkallat denna förklaring nem
ligen a 't »en utflykt frän Götheborg i anseende till tull
uppträdet under närvarande omständigheter bör vara Ur
Majoren angenäm ,» och derigenom tydligen visat att delta
hos en så upplyst man omöjligen kunnat vara anlednin
gen till så starÄR uttryok och rellexioner som Hr Majo
ren begegnat Vi torde väl derföre få skrifva de sedna
re snarast på räkningen af de betraktelser hvilka gjor
des vid reflekterandet af Hr Majorens förklaring i rätte
gången om tulluppträdet ocb i det hänsseendel är visst
•annl att Hr Majoren ksn hafva anledning att ej vara
fullkomligt belåtea med våra åsigter såsom I visst fall
FOSTSCRIPTUM-
Uti PresteStåndets plenum i dag förekom Stats
Utskottets betänkandeM 92 angåenue några med
statsregleringen gemenskap ägande allmänna frå
gor ocb återremitterades Uti BondeStåndet
bar Bevillningsutskottets betänkande innehållan-
de allmänna grunderna för bevillningen (öre
varit ocb blifvit bifallet med undantag af nå¬
o
Året 1859
Historiskt Försök
af
J EKSLUND
Wos DEZEXN et Comp nyss utkommen ä
5 Rdr SS »k banko
Stockholms Mora
af Joh Em >Yikström
eller kort beskrifning af de vid Stockholm vildt till
stånd förekommande växter med en Inledning innehål
lande en öfversigt «f Stockholmstraktens Naturbeskaffen
het Förra Delen jemte en Karta öfver Stockholms om
eifningar på en mils afstånd Inledningens innehåll 1
Stockholms geografiska läge (sid 1—8 2 Stockholms
traktens geologiska formation och de i nejden funna
mineralier (sid 8—51 5 Sjöar och Vattendrag om
kring Stockholm (sid 51—49 4 Stockholms klimat (sid
50—59 5 Om Årstiderna Flyttfoglarnas ankomst och
växtlighetens framsteg om våren (sid 59 — 80 6 An
märkningar om Stockholsos belägenhet och om nejdeis
naturskönhet (sid 81—87 7 Anteckningar om da ut
sigter (vuer hvilka blifvit utgifae öfver Stockholm och
ofver dets omgifrande nejder (sid 87—96 8 Öfversigt
af de i nejden af Stockholm anmärkta Djurarter (tid 97
—154 9 Botanikeas framsteg i Stockholm och Stock
holms-Florans Historia (sid 151—177 10 Tillägg till
Inledningen fsid 179—185 Florans Förra Del innehå
ler I :sta—XIII :de Klasserna enligt Lianéisfea systemet
(sid 4 $5
— Tillägg (sid 1 — 9 Förvildade växter i
Stockholmstrakten (sid 10—55 — turister 84—87
Hos W ISBERG
J A Flintbergs Anmärkningar
Sveriges ®jölag
f (ll iSid f
gjg
jemle Författningarne (till iSiS med afseende pä sjöfart
och handel Med ordregister 5 :dje upplagan h 6 Rdr
SO sk
Hos W JSBEKG
och Trigonometriska
Tabeller
utgifne sf E A BJft &KMAN lRdr 56 sk
Hos W LUNDEQUIST et Komp imed fl Bokhandlare
nyligen utkosine å 5 Rdr baako
HeseHlillllÖli ffåll örienteSlj
tecknade och litografierade *r
A SCHCT2SBCHANTS
Piancher 1 Mahmud 11 S Mehemed All lill häst 5
Scen utanför ett Xurkisäst Corps de Garde i Constantino
pel 4 Grekqvarteret i Galata ii Egyptiska Soliater 1
grannskapet af Pyramiderna 6 Grekis Pottering i A
then — En kort beslirifoing åtföljer FormalPt är fol
Nyligen har utkommit i tlokhantieln å 12 sk banko
ikfö
Logarithmiska
gra få punkter
Rättelse I girdagsbladet 7 :e spalten 53 :e ra
den står «Nordin» läs Norin
HANDELS- OCH SJÖFARTS-UNDER
RÄTTELSER
Torg- och namnpriser
STOCKHOLM a 22 Maj För arete betaltes 85 24 ä
85 Rdr Råg 15 36 å 14 Rdr Korn ii å 11 21 öland
säd 10 Rdr Hafra 8 24 k 9 Rdr och Potates ä 56 tun
nan Hretemjöl gällde 2 8 å E 12 Rågmjöl i 6 i 1
8 färsfet Kött 5 k 3 IB salt Fläsk 5 Rdr Smör S 24
ät 9 Rdr pandet Ägg 50 h 32 sk tjoget Höns 40 sk ä
1 lldr stycket Grädda 1 Rdr söt MjöIS £3 sk sänmmad
d :o 10 sk- kannan Af färsk Fisk fniins isynnerhet Gös
10 å 12 sk Abborre Lake och Gädda 6 8 A 9 sls och
Mört 5 å 4 sk marken samt Strömming <4 å 18 sk Ta
len Thimothejhö betaltes med K2 å 25 Si- Hårdrallhö
- !S å 17 Sidvallsvallähö 12 ii £4 sk ocb Råghalm
8 sk pundet Allt i rigsgäldssedlar
GÖTHERORG dan 18 Maj Trävaru-skeppningen på
våren har visserligen vari gansia liflig ja större än maa
hade anledning förmoda ;-Klen vi förutsa efter denna dag
mindre liflighet dä utsigterne för fördela &ligt resultat af
gjorde skeppniagar ingalunda i <ro göda
— Jern har hit
intills med få undsutag enda t luanit efterfrågan fräa
kontinenten till hvilket begär d ^n högre noteringen i
Stockholsn i sin Biån gifvit antsdniag npphör detta och
all efterfrågan soaa hitintills skulle uteblifva från Ame
rika gå vi en dålig saison till mötes och vi befars att
den redan inträffat att dosis af den stillhet som råder
pä vår jernvåg Att denna stillhet i vår hufrudsailiga ex
port ofördelaktigt inverkar på affärer 1 allmänhet har
redan förmärkts och impotthandeln kommer deraf att
lida Man klagar ock allmänt öfver felande afsättning
synnerligas med kolonialvaror Med få ord de mulna
en
JStikett för >amer
eller
Sjuttiofyra Réglor
Klädsel Seder och Lefnadsskick
Nyligen har utkommit i öostoandeln a 1
Kar ötsa J :ko
DIKTER
r utkm
NYARE DIKTER
f
WrriTEIM von BRAUN
\f tryckot har utommit ocn saljes a (6 »i banko
TT 0011
tryc
MATT 0011
ANDRA SKIFTET
Innehåller »Brunkebernsslegét »
tios DELEEN et C :o
K W Almroths Lärobok
i f« !U» grunderna till oorganiska lter
.i >n med piancher
S Rdr- 24 sk Tromsdorffs Kemi 1 Rdr <i sk banko
ffns DELEEN ?t Ccmp
p G Boivies Försök
till Svcn«k Språiiärs jemte inledning innthållaade all
männa Grawmtikpn omarbetad uoplaga S Rdr Berg
grens allmänna Språklära ,i 8 sk banko
nlsigter man redan vid skeppsfarten» bärjan hjdi med
afseende lili uigSnjfn af för äret inledae affärer och
hv .rosa vi redan den tiden ordade hafva tyvärr icke för-
bättrat»
i -t enda hvaröfver affärsmän i eke med skäl Sanna
beklaga sig är tillgången pä penningar ty den bar med
få högst io la mellantider under hela året varit god och
fortfar ännu att vars det
fhgmer
fortfar ännu att vars det
Öresund
E WfSträ
Joh
Oe® ^6 S5al J
briider
a Monro
hafre
"fn C M Da .sb .rg
P
m Firsigiighcten Stockholm Frank-
tjj jrra
jo»»
Mn den <8 till o :b med den 17 dennes hafva 99 far-
tt dt
Mn den
tyg passerat sundet
yg ps
Stockholm•
l

Sida 4

Hos A BONNIER (Basaren å Norrbro ny
ligen åtkommen
EiiVa Theser i Skolans
Hufvudfråga
utgifne af C F LU1TEMAN 8 sk banko
Johan Arndts herrliga Böuebok
kallad Paradis Lustgård 40 sk b :k o
Hos W LUNDEQVIST et KOMP med flere Bokhandla
re å i Rdr 18 sk banke
Handbok i Boskapskötseln
af JOSE FÖGG
ö
Engelsk Landtbrukare öfversäitoiag från manuscrip-et
Överdirektören Hr S A NORLINGS vitsord öfver ända
målsenligheten af de föreskrifter som i denna afhand
ling förekomma är i Föror-det isläget
Hos W LUNDEQVIST et KOMP med flere Bokhand
lar» ä SS sk banko
I A BONNIERS Bokhandel uti Basstrbjgg
aadsn till faeils pris EU MINIATGR-POftTRÄTT af Drott
bing Marie Aa >o nelle
L ii siäira-LANDf-JiGENOOM uti aöJejrmaii
iand 7 2
-4 mil från Stockboim 4 4-2 mil från Ny
köping 1-4 mil från Trosa för RsJr iCO 000 banko £ied
denill feöfftnie Inventarier samt kan tillträdas om kö
parta så åstuudar när som halat Närmare underrättel
se Icoasas af Stedsusäklaren G N Bahrman hvars Kon
to är uti bum M 52 vid Skeppsbron
Hage och Krut
g
af alla numror och sorter sS väl i parti som minut i
undertecknads privilegierads Krutmagasin
ULIND
H U LIND
Tre Septemberdagar i Stockholm
O P STKJRTZHWB3CKSH
Hos W LUNDEQVIST et SOääP m fl Bakhandlare
å 24 sk banko
Den Svenske Ulspegel
En större Galérslup
utmärkt seginre nysn ^las samt i bästa »tänd Underrät
telse derom lemnss i Herrar Wailbom et Komp Krydd
bod vi Korahaaansto-get
Ett väibygdt snällseglanda MÄLA R-FARTYG
i fullgodt stånd jcaed inventarier lastar cirka 1UOO
musor spana ;ål och ligger då 7 fot Underrättelse obi
köpeviikoren Ie .mi *r Paimäiarea via Munibron
En RUPÉ VAGN så godt sota ny förfärdigad
i Wien samt en Rysk Droska med Sela Vidare ua-j
derrätielse fås uti huset 52 f )-ottninggatan I
^n modern PROMENA O-KALE ^CH aandastj
aågra gåager begagnad jetnte ett par i godt ständ j
varande Vagns-Selar tili billigt pris hvarom uaderrät-
telso fås i huset Nr S6 vid Skeppsbron i» Kusken efter-j
fränas
Apelsiner
li
p
friska och goda låu- och 100 :tals i C A Landbergs
Kryddkrambandel Kejserska huset Rödbodtorget
l &jross
utmärkt vackra hos M
M
och Helgryn
U Lind i Öfra Stadsgärden
IVyss inkommen större och mindre Sötmjölks
Ost Ull 15 och 16 tk rgs pr skålpund i husetJS
35 vid hornet af Adolf Fredriks Torg och Hornsgatan
tvenne trappor upp
Moll fSili
i parti i Risbocks Kryddbod vid Stora Nygatan
Nylands Utsädes-Håg
hos Er Nordlander i Brunnsgränden vid Skeppsbron
£§ympatetiskt Bläck
k
y
ä 16 sk baako flaskan på AftonblfdfkorJoret
.C u«u
Hos DELEEN et C :o Aavisnin till de
naturligaste och Igttaste ssttet
att inrida nastar
Jemte ett Bihang huru denna anvisning bor tillampas vid
Remontens och Rekryteas tillofning af L HU .iersdorf
Stallmastnre (ifversattning af 0 W Kujlenstjeraa S
Rdr 16 sk banko
Hos W LDNDEQVIST et SOiiP m fl BokhanOlare a
16 sk banko
Dress ft rinarskons t en
eller Anvisning att 15ra Hastar Hundsr och FSglar do
mest forvSnande konster
i nprs 'parc n
■ 11 .a j
m IP .nL- .j .LJ b st l /07np iSokhanact
Marta ofver Segeileden
frail Stockholm genom Gotlia Kafia
till Gotheborg
S 21 banko pS vaf 5 24
Beskrifning
till Karta» I Rdr banko haft
Hos undertecSnad saait 6frige Musikhandlare 4 S SS
baako
2 :dra och o .dje qvarlalct
af
Lordags-Magasin for Goi-
tcirr ^SpCmfC 1
w j i r j
InnehiJllande en vald r .amlin af moderns o«h vae ^ra
SSngstycfeen af sival alire sooi nyare kampo3il6rer med
ett latt guitarr-accompagnement
Hv«rje qvarta iBB *hSller 8fver BO .inger
'Jt I
b» i ett baad fianas alt tillga for 8 Rdr banko Stock-
holm i Maj 4840
CARON et LUNDQVIST
(Regeringsgatan 5F 4
—-
Fran Stentrycket bar utkomrait och taljashos do fl»sts
Herrar Maoikhaadlare sami hos undertcckngd a t Rdr
Valda Sanger
vid
Forte-Pnao
B ssp *set iz
i® E9mms ?M
£■ &S u i t £9 ri fij iu 8«
LAMSKSBOOR
af
Ghtelaao Doniietti
Stetkholm i Maj 1810 L :s Gust RYLANDER
Bazaren 5 N .rrbro
Kvss bar utkommit och siiljts hos A HOKF8IEH i
Souvenir de M :me BISHOP
Biograpbia Fraacaiss
Portrait lithographic p M :r Cardan
«r .- mwT hpspkt « o n l
Hot DELEEN Comp a 24 sk banko
Porttatt a
• SAnrtv 1ST ■»
iva .lie ^eney HjiiiU
åSTUHBÄS KÖPA
Octant
Hyskt-Pohlskt Statslån
Med hänvisning till den af mig förut gjorda annons får
jag vördsammoligen underrätta det jag för mera be
qväsalighet för dem som önska actier i ofvanståeode
Statslån tillsänder hk in korrespondent Hr J H Meyer» on
i Stockhoiaa 50 st Actier tili Bko 20 Sp samt 50 st
till Bko 10 hvilka omkring den 8 Maj hos honom are
att tillgå
Frankfurt ana ML den 10 April i 840
Bernhard DOCTOR
Bauquier
JLåiä erhåiies
Ett stående lån å 19 ,000 Rdr Bko kan i medlet af »ästkoai
mande Julii månad ur Publik kassa erhållas aaot fullgod sä
kerhet af inteckning uti Landt- eller Siadsegeodoöa P
lika vilkor äro 2 ,666 Rdr 32 sk Bko nu genas alt till
gå Närmare underrättelse meddelas uti huset M 16 vid
Johannis Östra Kyrkogata 2 :ne tr upp dörrn till v n
ster till kl 9 på morgnarne
Små-Barn-Skola
är etablerad i huset Nr 18 hörnet af Stads-Trädgårds
ofh Pihlgatoma af samma lärarinna som förestod den i
huset Nr 51 vid Göthgatan och finnas platser lediga för
bättre »aäns barn från 2 till 6 år Vidare underrättelse
fås på stället en trappa upp in på gården mellan 9—8
på dagen
Gouvernante
En god Octant Sstundas köpa
träffas på Skeppsklarerarnt G
Kontor
fallit Vax
uppköpes på Kontoret i huset Nr 42 vid Lilla Nygatan
till venster i portgången
t
ax
42 vid Lilla Nygatan
Öfverenskomsielsö kani
E Flygarson et Sons
UTB JUDES HYRA
'Pv® vackra RUM med möbler eldning städ
ning garderob och tambur i huset Nr 9 vid Stara
Trädgårdsgatas straxl vid Jakobs Kyrka inpå gården
tvenne trappor upp
Till Sommarnöje
Tvenne Rum och Kok straxt utom Kungsholms tull nä
ra Marieberg der kullbåtar hvarje timma lägga till
Närmare underrättelse fås i Läderbiten vid Fredsgatan
Till Sommarnöje
äro nu några Lägenheter att hyra vid Framnäs å Kongl
Diurgärden och förevisus af Trädgårdsmästaren pä »tällrt
rjFILL SOMMARNÖJE En byggninj med 6
*- Ruta och Eök jemte ett trädgårdsland belägen BOO
alnar från Djurgårdsbrunn mot 200 Rdr banko När
mare underrättelse i Hr Eisens bod
Ett ungt fruntimmer som flera år varit Gouvernan
ön
skar sig dylik plats i någon familj på landet för att un
dervisa en eller flera minderåriga flickor i Christendo»
Historia Geografi Franska Tyska och Engelska språken
Ritning Söm och andra handarbeten in På lön fä
stes ej afseende endast på välvillig omgifning De föräl
drar som behöfva hennes biträde kunna erhålla närma
re underrättelse om de behagade uppgifva deras adress i
till Aftonbladskontoret insänd biliett till Gouvernanten F B
l J
rh5ila
de
förä !d rar
J ^tt Fruntimmer som liera år haudledt bain
önskar sig en dylik plats i början af Augutli De lär
domsämnen hon meddelar äro Franska Tyska och En
gelska språken det första antaget som dagligt samtals
språk Musik Rita och för öfrigt de vetenskaper som
.ill»
höra ett bildidt fruntimmers uppfostran Bland bandarbe
ten äfven blomstergöring och hårslingring De som fä
sta uppmärksamhet härvid kunna skriftligt adressera tig
till La Verité som förseglad inlemn«s på Aftonbladskoa
toret och kan närmare underrättelse fäs uti de hus der
hon varit engagerad som lärarinna
Uti Upsala kunna till nästkom»ande Höstter
min några SKOLGOSSAR eller unga STUDERANDE
få INACKORDERAS hos en Familj i ett för allt mot bil
liga vilkor Äfven kan på stället serskild uadervisnmf
som härtill reflektera försäkra»
att deras söaer skola eted all ordning och öahel vårda»
NärBare underrättelse erhållss af Akademie Bokhandla
ren Hr Notarien Berglund i Upsala
Ofter 5 ifrån Skogs-Institutet utgäwiiU Elever
komms desses rum alt återbesättas dan 4 Juli detta
sr hvartill ansökningar ställda till Direktören för Skogs
Institutet och adress Stockholm och Djursborg böra vart
inlemnade före medlet af Juni isån &d och med hvilk
ansökningar böra bifogas Pr ?slbetyg Läkare-attest sant
kunskapsbetyg hva»efter och sedan desse bectyg blifvit
granskade och jemförde svar genast kommer att afgå till
dem som kunna antagas Likväl neåste ariaias att lifc
mätigt de för Skogs-Iastiiutet utfärdade Nådiga stadgar
inträdes-exaaien kommer att med de sökande anställas •
aktadt kunskapsbetyg iasändas Djursborg den 46 Ma
4340
Undertecknad fortfar nu som förra åren
med alt hålla spisning äfven finnas rum fér
resande Lokalen är vid Stora Torget
I TJENST ASTUNDAS
I )Iats å Handelskontor kan nu genast erhållas
*- af en yngling som har sina föräldrar härstädes bo
satta Vidare underrättelse leianas i Hr Thallss Klädcs
hasdel i höraet af Trångsund och StorkyrkobriaSen
DivEmaiss
HfM :de Hann b ILolt i Kl
Dragning den 27 Maj
Insats 3 Rdr Sv Batik o
Högsta möjliga Vinsten
100 (101 Mark
Lotter äfven delade uti 1- 4-4 och 4-8 säljas å kon
toret i huset Nr 42 yid Lilla Nygatan till höger i förstu
gan och kan derom äfven brefvexlas mot ersättande af
porto ANHONY PETTERSON
Arboga den 28 April 1840
F W MUDERICH
Källarmästare
äOO :OE KAKBURGER KLASS
LOTTERIET
i :sta Klassens dragning den 27 Maj
Insats 5 Rdr Sv Banko
Högsta vinsterne i denna Klass äro 3 ,000 ,4500 Mark
o s v och i hela lotteriet
100 ,000
60 ,000 40 ,00
Mark o s v
40 ,000
20 ,000
Lotter til detta Lotteri äfven delade i 4-2 4-4 och
J-8 ^elar säljas hos undertecknad hvilken äfven på det
skyndsammaste expedierar ingående reqvisitioner derå fråu
landsorterse Planer utdelas gratis
L :s Gust RYLANDER
Bazarn å Norrbro
TTnderteckrjad får äran tillkännagifva att ja
flyttat från Ladugårdslandet till Skomakaregatan hu
set JS 28 trenne tr upp inpå gården C J WEISS
Hårfriiör
T \«u Itevers af don 21 sisti Oktober tom jag
utgifvit till Erik Johansson Mörk för köpeskilling i
4-fi6 :dels M :tal Bohestra i Grönahögs Annex Kinds härad
och Elfsborgs Län stor 400 Rdr Bko att betalae nästa
Midsommar har jag redan infriat den reverserade sum
man genom särskild liqvid men icke återfått ifrågavaran
de Revers hvarföre jag helt och hållet protesterar att vidare
inlösa Reversen uti hvad raaos hand han än Hiå finnss
Bohestra den 6 April 4840
Joiian CASPERSSON
T >en som åslundar brunnsdrickning af Uggel
viksvatten uti Kongl Humblegården i första butikea
till verster från stora porten som tager sin början den
4 nästkommande Juni så får de anmäla sig uli huset JU
44 vid Appelbergsgatan å Norr inpå gården till höger
RESETOCBER
NORRLANDSKA ÅNGFARTYGEN
UNDER SOMMARMÅNADERNE ÅR 148 0
Resedagar Afgangslid Stationer sj 'dmil
Ocsdsg K 6 f id Fran Stockholm till Oregrund 23 /2 d 20
och Geile 14 »
Tuorsdsg 8J 10 f a » GeQe till SSderhamn 13 d 21
» Om aftonen » Soderhamn till Hudiksvail 12 »
» Orn aftonen » Sundsvall till Hercosand 10 »
» Kl 7 f in » » till Stromsundet 13 d 6
» Kl 4 e .m » Lunganger eller Stroaisundet till Uinea 18 »
Sondag Kl 8 f s » Umea till Wasa 18 d 7
» Kl 7 f m » » till Skelleftea eiler Kaga 26 d 21
» » » Skelisftea till Lulea 20 d 21
» » » Lulea till Haparanda 17 d 22
Fran Ilcpsratsda till Lulea
17 d 23
» Lulea till Skelleftea eller Kaga 20 d 26
» Skelleftea till Urnea 26 d 27
Formidd .en »
"VYasa till Umea 18 d 9
Oasdag Kl 9 f m » Uoiei till Lungang«r 18 d 27
» Kl 9 f eo » » till Stromsundet 18 r 10
» Om aftMe » Lunganger eller Stromsaidet till Herndsasd 15 »
Thorsdag Kl 9 U » He 'nojwl till Sundsvall • • 10 d 28
» Om efterrp » Sundivall till Hudiksvail 18 »
Fredag Kl- 7 f m » Hudiksvail till Soderhamn 12 d 29
» Kl 2 e .m » Soderhamn till Geiie 13 »
Lorda
g Kl 8 f m » Gcfla till Oregrusd och Stockholm 37 d 30
ÖRNSKÖLD
Juni om afton«n
18 Ang
Juni 8 Juli 5 Aug 2 Sept
28 Jaci
9 23 Juli 6 20 Aug
» »
24 Juli
21 Aug
NORRLAND
3 Sept
■4 Sept
5 Sept
d 27 Maj 10 26 Juni 8 22 Ju 5 21 Aug
» » » » » »
Maj 11 27 Jui .i 9 25 Juli 6 22 Ai ;g
Maj 12 28 Jutji 10 24 Juli 7 23 Aug
» » » » » » »
d 15 Juni 11 Juli 8 Aug
d 30 M <ij 29 Jun1 23 Juli 24 Aug
d 14 Juri 2 (5 Juli 23 Aug
d 12 Juli 9 Aug
d 9 Aug om aftonen
d 10 Augusti
d 15 Augusti
» »
d 14 Juli 14 Aug
d 16 J 28 Juli 27 Aug
d 17 Juni 15 Juli 15 Aug
d 1 Juni 1 29 Juli 28 A
'g
» »B »
d 2 18 Juni 2 16 30 Juli 16 29 Aug
» » » » » n
d 3 19 Juni 5 17 31 Juli 17 30 Aug
» » » » » » »
d 4 20 Juisi 4 18 Juli 1 18 31 Aug
Anmärkning Da från Stockholm bestämda Resarne den 26 Juni 3 Juli och 21 Augusti inträffi icke hvarken fram ellsr åte pi da för alla öfrige R *s ;r utsatte veckodagar utan p4
de utsatte Månads data
Fartygen lägga ej i land i Öregrund utan dreja bi utanför hamnen att Passagerare uli båtar äga tillfälle komma lill ocb
Vid Söderhamns Hndningspla !» uppehålla fartygen sig minst 2 :oe timmar pi det Passagerare må hafva tid beiöka Staden
CSH
p
Biljetter för Pustagerara försäljas hos Fartygets Komini-isiooärer som äro Ilr Krytid &ramhandlaren C R Forssgrén i Stockholm Hr Postmästaren Rystedt i Öregrund Hr Handelsman N
R Spilbtmmar i GeQe Hr P Lundgren et Cowp i S5d« *hamn Hr Handlelsmsa J Steinme 'z i Hudiksvall Hr G Björk i Sundsvall Hr J F AVestnsan i Hern ^sand Hr Handelsman J Öd
berg i Strömsundet Hr Rådman P Gralin i Umeå Hr 0 R Taube i Skellefteå samt Hr Ha-dalman O Sundell i Haparanda och behagade Passagerarna alltid förse sig med Biljetter ho»
Kommissionärerne ti 'l undvikande af oin ^åag och tidspillans ombord
STOCKHOLM b»s L» J HJERTA Ltli» Nygatan midt «niot Sotig Pnstl >»s«t-
— j
finnas m salu UnderraUel e fas p§ Store Nygatan
ati huset Nr 54 tre trappor up soaa traffas heiarna e-i
m .ltan 7 och <0 f»rmid7 och 1 till 5 .f .ertr-idd I
^o«leDia«o-
i
e aldre men ganska brakbaU af Sod»rberg saljes for
50 Hdr batiko t huset Nr »5 Clara Sergsgrand vid Nor
ra Kyrkgatan en trapjja upp
ETT GODT VALDHORN med alia bog
'a j ^mie fodoral deruli for 50 Kdr D :ko hos M ^nkell
"isl« *T *■
HOK ,rff "KA &13MAIif 1 p ^ni
och Einut till bnii ^a prsiser saeat Hornglas till lycktor
af olika storlek uti undertecknads bod vid Westerlang-
gatan huset Nr 59 Yid itakbrinken afveososi bemms
hosmis-
bu-
ncl Nr lG-
k ^ommar-Byxtyger
af flera sorter fr5n 56 »k till 5 Rdr alnen i Garnmaga-
!inet Tid Sl "rtor ^-
JP J J
9
till fabrikspris i Brohmers Froboct vid Riddar
hu ^torget
^noifiifs-ryggar med plater-
hal finnas till salu uti huset Nr 43 vid hiortorget uti
saprna hus <ler inosbodea ar ingSngen i granden tre
trappor upp afven satus platcrhSl i Snorlif och Va«lar
r r r
nsp l
- 8-
JL VSlkl 1K1 dlf illOI 01 Still §T SD
samt fint Engelskt Patent-Copie-Papper till fciUiga
P "5 j Kryddboden vid Tyska ky ,k *n timet af Svart
maoeitan
——
TAKPAPPER
divers sorter bvaraf en a Becalasrip den basta till-
verkning i Sverige Forsaljaing hos C R FOR3G8EN
vid Slottsbacken
Fi« I ^liriSch
af gamma BaUvia Arrack och ett nytt hered
niegssatt sosn vunmt alltaant bifal forsaljes
43 Sdl "rgs Pr kanna >1 R (ir Pr bouwijccha
sk pr halfbutelj i BrSnnvin ?- och Perter-Ma-
gasinei i huset JW 8 vid Lilia Nygatao
I parti af miust 12 btiteljer lernnas dsn
till -S4 sit
fcl j
Ftn batavia Arrack a 3 Rdr 16 sk psr
'i3nna 'K saalEua sta .K-
ling 'elsk fetenkolsolja
clE st8 "ie parti hos F A Eisen Kegfiriagsgatjin Nr 5
Iv®IJieTsi-Vatteil
Artificlella Mineralvatlen med all mfiUif o ^sorg bered-
fSrsiijll3 pS ba |fbaUijer s apotbeket nord-
STJEENAN vid Drottninggattn Beqrijitioner frSn Lands
ortea ex .edi .ra med aeknratets och skyds»Eiliet
Cjrl axerstbom
l J
rh5ila
de
förä !d rar
liga vilkor Äfven kan
cb Tån f *rtyg 'n