Aftonbladet Lördagen den 23 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-23
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-23
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-23
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-23
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 23 Maj 1840

Sida 1

M 119
Lördagen
BET T JU GONDEFÖRSTA
1840
den 23 Maj
)r1 *et i Stoc &holm för helt är 10 Rdr 82 »i för halft 5 Rdr 52 sk tre månader 3 Rdr Bacfeo Lösa Numror S si Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets Kontor vid Slads-SmedjegataB i f d Zetr .bi Bod Tid
ö ^etlånggalan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Fred«-gatorce i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Björlisgs rid Kungsbacken i Eissens i hörnet ar Regeringsgatan och Jakobs £ränd
1 Lindroths rid Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Kr 86 vid Nybrohamnen i S G Lagertalls Enkas rid Storgatan å Ladugårdslandet i F Båstmans i huset Nr 9 i hörnet af Horns- och Repslagaregatorue i Söder
i Nybergs rid Götbgalan samt i huset Nr Sä vid Röda Slussgatan ANNONSER emotlagas endast förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl G eft .midd
I morgon Bön-Söndag en predika
Hoi DD MM Kohcnoeh och Drottningeh Hofpred
Ziedner
Hos DD KK HH Kronprinsen och Krokpuinssssan
Hofprod Hasselroth
I Slottskyrkan Hofpr Hasselroth
Vi Carlberg Hofpred Lektor Lindgren
PÅ Ulricsdaiil Pred Biberg
1 Storkyrkan Komm Dahlgren Hofpred Wenström
y Komm Mag- Anjou
I Clara Komm Beckman Hofpred Pontén Komm
Delin
1 Jacob Koma Wianberg Doktor Pettersson S M
Adj Paban
1 Tyska Kyrkoh Rothlieb
1 Makia r Kom Tydén Doktor Thonander S M
Kand Folmer
I Catharina Komm Gestrin Hofpred Ziedner Ko®
MUtiell
j Kungsholms Bat Pred .Tollstedt y Pred AngeldorlT
I Finska Kommin Mag Tulindbera Finska och Bat
Pred Eriksson Svenika Högmeisnn
X Ladugårdslands Komm Olai Bat Pred Wikland
Komm Lisdstén
i Adolf Fredriks Past Ad Ternström Past Adj
v Baugwiiz
I Johannis Past Adj Kuylenstjerna Kom Norberg
1 Skeppsholmskyrkan Bat Pred Grönlund
Garnisonssjukbuset Rag Past Edgren
Enkhuset Tillförordnade Pred Steinrgll Gudstjeo
sten börjas kl 10
Gubsiikset y Kom Bolin
Gäldstitgai Catecheten v Pred Wallinder
Södra Korrektionsinrättning en Skoilar Wallmari
Korra Korrektionsinrattningkn Pred Egnell
Uanyikskyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sacbatsbkrgs K«mm Adj Askergren Gudstjensten
börjas k 11
Ladugårdslands Församl Fattighus Pred Ignell
Lazarettet Past Adj Horstar
Frafska Kkjokmbsta Kykkar Pastor Kräyenbiihl
Gudstjensten börjas kl 11
Ekg3lsba Kykeah pä Engelska il 5-4 till 11 t m
åa pi Svenska il half 6 e ta
Den Kollekt som i morgon Bön-Söndagen insamlas uti
Storkyrkan tillfaller FrimurarcBarnhuset
l )cn Kollekt som i morgon Bön-Söndagen insamlas uti
Jacobs och Jahannis Kyrkor tillfaller den inom Försnm
lingau siifiada Fri-Skolan lör fattiga barn
AFSKED beviljade den li dennes ur Krigstjennten
KupilfDen vid Norra Skånska Infanteriet R S O Johaa
Etnrik läiiii7 med pension Majors n b o v ,ianurät
tishet att fortfarande bara Regementets n v uniform
och Löjtnanten rid Skaraborgs Regemente Adolf Fredrik
Påhlman med Kapiteas n h o v
FOröHDNADE den 4 «isll April Till Svensk och Norsk
Konsul I Amsterdam Handlinden och Brand-Diroktorea i
Drammen Georg Fredrik Egldiu« samt till Svensk och
Norsk Konsul i Cagliari Handlanden i nämnde stad An
toine Thorel
Af Kongl Maj t afgjord a mål
CfpX JustitieRevjsionsExpeditiosehs Föredragning
Ansökningar Bifallnit att tarda myndiga
Jungfrurost Lorisa Alberlina och Sara Wilhelaaina Bon
rx 'creu '7 äStria Christiaa Bergström Charlotia Åkervall
Christina Moqyist
SJÖFARTS-UNDERRÄTTELSE Den under d 41 April
4835 fasiBlälld Taxa £ afgificraa för segelfarteu å Hjel
mare Kanal likasom del då meddelade Reglemente för
itiusjifArlpn i beiörae Kaaal komma oförandrade gilla
lili efterrättelse under ytterligare fem år tid eller till
och med 1844
DOMAR Den 16 iiist Juni utgifres Svea Hof-Rätts uti
Bokbäiiaren i Rikels Ständers Job Benrik Ryding-
«»ärds Konäurs
— D 25 iast Juni utgifva» Uppsala R
R :s uti YiktualiehHndeis-beijenten A- P Nyatröms Guld
smeden i Edmans Wäringsidketskan A E Holeibtvg»
förre Studeranden S A Wallichs Regerings-Ridet J U
Westerbergs och Bleckslagare-enian A Nyströsas Kon
kurser samt FöriiÄningsdoÄi emeilan J«rniramhandlan
dea L F Bager och Borgenärer
— D 29 inst Juni af
fcunoas Nyköpings R .R s uti Urarf«a-aiålet efter Fält
Kamrerarea L Ljun ^strömer och hans hustru
OFFENTLIG STÄMNING Å BORGENÄRER Af Svea
Fof-Rdtt K»pi 'exen Adolf Faban Edehvärds och bans
Fiu Charlotta Äcgsaan d 9 inst Juni ti Ii f so
OMYNDIGE Af Upsala R R Bleckslsgnren Lars Wid
kftrg pä e b samt Formsnneu Pehr Erik Brolin och
Mälaren Johan Olof Brolin — Cnrlekrona R .R Konditor
Ander Lindberg pa e b
— Götheborgs R .R döfftum
mp till myndig ålder komne Daniel A Mjöberg fortfar
att slå usder förmyndersktp
— Aake ?« HR Ynglingen
Carl Hemik Kjellberg på Göisbolm —Östkinds ILR Kon
den 0«of Persson i Myrby på e b samt Bonden Carl
Carlsson 1 Häradshammars Kyrkoby
TESTAMENTE Af Soldat-enfcan Catharina Eriksdotter
Nord i Norrvisjö klandras vid Norunda H .R
BOLAG ingåns-el Emellan Betty Pineus och L Hjorth
under iirma af J Pineus Enia i Götheborg
— Handels
lörHsen under iirma Jonsson el Krook i Christianstad
fortsattes af Jonson et Krook
DÖDADE REVERSER Ea af Hr Johan Nilsson i April
4840 till Joh Leon Broddelius eller Ordres utgifven pä
Rdr 50 Rgds all betala om 1 manad med ränta sami
en af Hr Th Clancey till samma person d 30 April å
Rdr 1 66 3S sk Bko
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Sprullagaren Jo
nathan Eklunds d- 27 d s kl 12 midd uti å Börskälla
ren anvisande ium Sven Arfvidssors frän Ruered d 43
inst Juni kl Hl f m hon A Gjörloff i Borås Rådman
nen A A Lindhs d 27 inst Jani kl 5 e m ä Lindes
Härads Tingshus i Lindesberg filädesfabrikören C G
Cedervalls d 147 d :s kl 12 uti § Börstäliaren anvisan
de rum Bokhållaran Pehr Steenmnrks d 80 d :s kl 4
e m i Te5tauratioftS-Tummen ä Frimurare-logen Klä
deshsndlanden G Westlinds J :son d SO d :s kl 12 f .m
uti å Börskäilaren anvisande rum Apothekaren C J Moss
bergs d 6 nä .itk Juli 11 3 e m å Massans Kontor i
Christinehamn Landtbrukaren S A Cornéers pä Högsjö
ryr d 9 inst Juni kl 10 f en pä Lilla Edets Gästgif
vareuåtd Hnndlftnden L M Wisuandf d 26 inst Juni
kl 4 e m pa Societetshuset i Norrköping William El
ders d 13 inst Juni kl 10 f m hos J F Lothigias
och P B Sanderson i Jönköping
SVENSK FÖRFATTNINGS - SAMLING Nr 54 utgsfs
förliden eårdag itnefcällaude Kongl Maj :ts Stadga af
den 16 Maj angäeade fördelning af Ärenderna emellan
Stats-Departe-asenterna
SPEKTAKEL P3 Koniri Theatern i morgon Söndag
Lucie eller Bruden frän Lasimermoor
— Näst» Män
dag Sonnetten hvarefter för andra g :n Scener ur Ope
ran KXrlf .ks-Örycken och till ■ 'ut Namnsdags-Festen
divertissement af D««s — Nästa Tisdag till förmån för
Enkefru Sällström Öfvkrrasknjngen (Alberts samt Sifil
los roler utföras af Hrr Lars Hjortsberg och Sevelin
hvarefter Lucie eller Bruden fran Lam .mermoor
— På Theatern å KgL Djurgården i morgon Söndag
för andra g :n Kean
—- Nästa MSndag för tr g Kean
D«n 2 »Juni gifver Hr Ilof-Kapellmästaren
Aug Pott på Stora Rörssaler en Konsert hvar
vid jemte andra saker kommer att utföras kom
positioner af Spohr och I» #«iho \ven Biljetter
till 1 ftdr Bko säljas hos Konditorn Behrer .ds
J H VLEDDEIi
fdd bli
som är fidd blind
f
Elev af ConservatoriuEi i Amsterdam s ^«ll under titt
korta vistande härstädes hafva äran ja *» höra sig för den
resp publiken omväxlande på fl ^it och fortepiano i Her
rar DaTidsons södra paviljong ifrån och med Lördagen
den 23 :dje fråa klockan 6 hvj»rie afton
Ingen annan afgift betalas äa bvfti den resp publi
ken behagar frivilligt erlägga
Ben annonserade Rtpresentalionen som in
ställdes för den regnaktiga väderleken blir i
morgon Söndagen kl 6 eftermidd
J J RTEGO
Fält- och Marrnoni-iHusik
uppföres i Fiorgoo Söndag uti stora Mosebnc &és Trädgärd
fråa kl half 3 till baif iO cfi .midd såvida väderleken
det tillåter
AUKTIONER
jtTåndagen deu 1 Juni 1840 kl 2 på dagen
kommer å Rådhuset i Södertelje stad att genom Auk
tion för Fer Steenmarks Konkursmassaä rakning enligt
Kredilorernes beslut till den mestbjudande oåterkalleli
gen försäljas BRÄNNINGE BRUKS- och LANDT-EGEN
DOM belägen i Tveta Socken Öftnebo Härad ocb Stock
holms Län 8-8 :de !s mil söderom Södertelje att af blif
vande Köparen genast lillirädas med växande årsgrödan
efter ver &stäldt utsäde af inalles circa 54 Tunnor Spann
mål och 30 Tunnor Potates Denna egendom består af
t ;llsammans i 5-4 mantal Kronoskatte-Jord har i Tull
mjölqvarn för 5 par stenar deraf 2 par skattlagde och
1 par för husbehof 1 skattlagd Sågqvarn med ett blad
1 s &attlagd Krog hvilken ensam gifvit minst 4 å 500
Rdr Bko i årlig afkastning och behållning 1 större Träd
gård med många fruktträd It Dag»verks-torp jemte lä
genheter till fleres anläggning vidsträckt Skog hvilken
väl i sednare åren vanrärJats och medtagits men ännu
är fullt tillräcklig för gårdens behof och efter någre års
vårdad återväxt säkerligen snart riklig såsom förr godt
bete 1 flere stora bagar god och växtlig jordmån sa«st
lätta och betydliga odlingstillfällen — Bruket är privile
gieradt på 50 Skeppueds Ämnes-smida och oinskränkt
Manufafctur-smide samt dnfves med i Ämnes- 1 Knipp
och 1 Spik-hammare — Egendomen är utmärkt för sitt
vackra samt ytterst beqväma och fördelaktiga läge e
melian sjös Lanaren på ena samt den tili Södertelje Ka
nal uppgående Hafsviken å andra sidan bar de lättaste
och beqrämasle kommunikationer både tiil lands medelst
stora Undsvägen gående invid Bruket och Qvarnarne
och sjöledes medelst den nyssnämnde Hafsviken »lér Ång
fartygen hafva sin passage på kort afstånd från itran
den den äger också i Bränninge-ån som får sitt valton
dels från den betydliga sjön Alåsnaren dels från den of
vannämnde Lanaren samt emellan denne sednare ocb sitt
utlopp i Hafiviken endast omgifves af och går igenom
Egendomens eget område
— ännu obegagnade vattenfall
och förmJnllgaste tillfällen till flere anläggningar äfven
som ibland egendomens förmåner må nämna» Fiske bå
de i Saltsjön och Lanaren jemte särskildt Ålfiske i Brän
ninge-ån
— Åbyggnaderne deribland Corps de Logis in
nehåller 20 Rum äro brandförsäkrade tiil 15 ,000 Rdr
Bko och alla afgifterne belalda — Vid Auktionen bör
minst ea sjettedel af inropssumman genast af Äöparen
såsom handpenning erläggas återstoden deraf ett lån 1
Rik Sländers Bank och ett i Kgl Theaterns Penaions
Kassa troligen få innestå betalas 5 månader sednare
derest icke annorlunda med Inteckningshafvarne öfver
enskommes Vidare underrättelser meddelas dels på stäl
let af Inspektören derstädes dels i Stockholm af ilr Kon
trollören Fernholm tom alla dagar trädas i Assistans
Konioret dels af Hr Sekreteraren Schultz hvars adress
är Södertelje och Eneby Gode Männen
j5AD-SKEPPET vid Skeppiholmwi försal-
hädMidd95 då fbtå
j
Jes härstädes Mindagen den 95 dennes å f .Ea bestå
ende af 12 rum för kalla bad samt S rum för varmn
bad Rcslaurations-rum Spis med inmurad p &cna och
koppar-rör en Vattanresérvoir en Simsucap med 6 rum
ock plank omkring äfven förssljes dea på stranden der
vid uppförde åbyggnad baståeade af 5 :nö Boningsrum
med Tambur Garderober Kök med inmurad panna
Skafferi saiat S :ne större Skjul och tiilkännagifves för
blifvande köpare att Inrättningen bör från holmen för
flyttas saucL skjulan nednfvas Stockholm «f Stndens
Auktionskammare d«n 9 Mai 1040 A F KRUSE
o VENSKA NYKTEKHETS - SÄLLSKAPETS
allmäona årssaromankomst hålles på stora Börssaleo
fciSndagen den S5 dennes kl 1-2 6 e m Inträdeskort
erhållas föregående Fredag och Lördag den 22 rch 95
dennes i Brukspatron Zeihelii hus vid Fredsgatan till
höger i portgången
Oerrar Ledamöter af SÄLLSKAPET I K .I11
8TEINSKA ARFVINGARNES HUS vid Munkbron
behagade au lill Val af nja Ledamöter derstädes sam
manträda Lördagen den 50 denna månad kl 5 eft .midd
Stockholm d 22 ftlaj 1840
Direktionen
SVENSKA JÄGARE-FÖRBUNDETS
Herrar Ledamöter behagade mangrant sammanträda
dess lokal vid Solna parken Onsdagen d 27 dennes kl
4 9 m då vanlig målskjutning iommpr att företagas
Allmänheten älvarnas att icke under pågående skjutning
passera skottlinien Stcc &bolm den 22 Maj 1840
8KANSKA HYPOTHEKS-FGRENIN
GEHS RÄNTE-COUPONS
som förfalla lill betalning den 4 nästinstundande Juni in
lösas till och med Måndagen den 25 dennes hos under
tecknade Slcckholoi den 19 Ma 1840
LUNDGREN et BERGHMAN
Öslerlånggatan Nr 5
11 ,T ed afseende på en hö *st vigti fråga bebaga
de Herrar Borgesärer i Lärftskrnmhandlar A F Sjö
s 'e <Jts Konkurs mangrani sammanträda Måndagen den
25 'e dennes kloc &an 7 eftermiddagen i de ru» som
Börslrällaren anvisas
Öe ^rar Farclringsägara uti Kryddkramiiandlar
G Esseens Konkurs behagade bos undertecknad ut
laga den ditHend sos enl Rådhus-Rättens Do« af den
11 Maj detla år dem 'illkoKiner M U LIND
Isl s ii ä 111 s s n rä i t n i p i ii
i Kongl Humlegården
k
gg
öppnas i l khet med föregående åren d ^n 1 nästkomman
de Juni for serve *ing af CARLSBADER EMBSKR ocii
MARIENBADER EGER PYRMONTER SPAA SELTERS
ocii feODA-vatten m 11 Inrättningens Läkare Hr Dok
tor Hagdahl bor i f d Eckervallska huset vid Nybro
hamnen 2 trappor upp Stockholm J C FRITZ
llrunissdrickniisgcn vid
Carlsbader-Inrättningen i Stockholm
börjar den 1 inst Juni ocb »lutar den 51 derpåföljande
Juli Försäljning af mireralvatten på bouteljer fortgår
jemt och rcqvieitioner som inlemnas vid Inrättningen
belägen vid Carl XIII :s torg ingången ffån Eakhusgränd
expedieras skyndsamt äfvensom desamma kunna med
Posten afsändas direkte till undertecknad som om af
sändningen fÖranst ?ltar Hr Lif-Medikus bi m Nerman
fortfar att vara Läkare vid Inrättningen Stockholm den
9 Maj 1840 C G MOSANDER
VID KONGL DJURGÅRDSBRUNN
fc
N
lager fciunusdilcttitgen 8iii i-örjsn dtn 1 nästkommande
Joni och forlgär hel» socorearen sä länge riderleken det
lilläter All» »orters kalla och rarinn artificiella mine
ralratlen ht ilka med stör«ia osssorg och noggrannhet
bartdas serversi derstädes dirette nr Appareljer I lik
het med forutgSngne iren komma Omcibusvsgnarne sä
»ät täckta som öppna att hrarle rcorgon afgS fria Gu
flaf Aoolphs torg till brunnen hvarosa Eärmaro upplys
ning Hieddelas af Brnnns-Intendenteo som träffas till ii
SO all» f .m i huset Nr 11 \id Regeringsgatan 1 tr upp
Frän Söderftislsastorg korasier äfven En eller liera väg
nar att afgä i den n :ån som Respektive Branasgäster
behags teckna sig hvart1 är lillfälle genom en antect-
ningslista som finnes att tillgå hos Hr Apothekaren Key
ser S Apotheket Phoenix i h»rnet af Högbergs- ocb Gäth
galorne Uuder instundande sooamar blifva de af Hr Du
vander inrättade Omnibusvagnarne endast och allenast
tillgänglige för denna lirunnsinrättning och kommer det
nöje samt de fördelar som detta arrangemen har för af
sigt att bereda Respektive brunnsgäster ej att fpihäja
det vanliga priset af 5 Rdr Bko i vec &an
WARBESGS BRUNNSINRÄTTNINQ
öppnas den 15 Jun
och server &s der dagligen divekie ur
apparateraa de mest brukliga artificiella varma och
kalla mineralvatten till ultimo Ausrasti manad
Reqvisitioner från landsorterna på kslia mineralvatten
expedieras med omsorg och skyndsamhet
För resp Bruias- och Badgästers bekvämlighet finnes
en rymlig WURST sll dagligen begai /na för promenader
Warberg i Maj 1840 B T SANTESSON
*A»o-hekare
Ännu fionas ru :n lsdiga vid GUSTAFSBERGS
BAD-INRÄTTNING för tersainea - från den 55 Juni
Äg
BAD-INRÄTTNING för tersainea - från den 55 Juni
d år hvarom kan korresponderas med Kapileneu A A
Wickberg på Uddevalla
ångskonertensolide
afgår från Stockholm till ÅBO Tisdagen den 26 dennes
kl 5 f Ki dä passagerarne böra vara ombord aftonen
örut och återvänder Fredagen den 29 Anlöper under
vägen Waxholm Furusund cch Dege /by på Aland Frakt
gods aOemnas ombord sednast Måndagarne ocb förpass
ningar före kl 11 f m s d Biijetter för Passagerare
försäljas på Carl Rob FORSGRÉNS Kocior vid Slotts
backen God Restauration finnes ombord
Till CHÖtliehorg
Aegfarlyget polhem
k»p
c g Stuart
ååGhbO
afgår Kanalvägen från Stockholm till Göiheborg Onsda
gen den S7 Maj kl 5 föracidd och mediag-rr gods och
passagerare Söderköping Berg Motala Eken We
nersborg och öfrige i vägen varande platser anlöpas
hvarest gods och pasiagerare slleainas cch emottagas
Obetalte bref mediagas till de Postkontor soaa passeras
Biljetter för Passagerare säljas bos L J Blomqvist pi
ÅngbåtskoiUoret vid Slorkyrkobrinken
ängfartyget amiral v plå
ten hvars första resa i år skull enligt
marehruta blifra des 23 Maj kan i f .nseende till den
betydliga reparation som verkställes icke begynna sina
turer vid den tid som varit pårskn &d Efter fulländad
reparation skall fartygets afgångsdsg genom tidningarna
lijjkdanagifvas
fEKdll
j
Ångfartyget E Kordevalls
G
gg
reta från Stockholm till Göiheborg d 24 Maj
instället
Angbåtsfart
emellan
Stockholm Carlstad ocii
Götheborg
Åä
g
Ångfartyget WERMLAND afgär bärifrän Tisdagen d 26
Maj kl 5 t m till Carlstad och derifrån Lördagen den
5f :de vid samma lid till Gotheborg samt rmottager och
aflemnar Passagerare och Fraitgods vid alla under vä
gen belägna stationer
— För det uppehSll af en dag som
förorsakas genom anlöpandet af Carlstad erbälla Passa
gerarne nedsättning af {-5 del i den vanliga afglften
ltiijetterne försäljas härstädes hos Hr L J Blomqvist
Storkyrkobrinken
ångfartyget gottland
afgJr aiia Xiadagar il 8 e us t :SI BÖDEUTKI .GK WE
8TEBV1K och WISBY samt återkommer Lördagsaftnar
ne Biljette säljas hos C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan
ångfartyget westmanland
afgår hvarje Tisdag» och Fredags morgon bl 8 till Streng
näs och Westerås samt återvänder Onsdagar och Lörda
gar vid saBiKsa tid Fartyget anlöper Strengnäs på afre
san Kl 1-9 till 1 ocb pa återresan kl i-S till ti f m
Biljetter för pasragerare säljas i Stockholm å Rederikon
toret Nr §9 Lilla Nygatan i Strengnäs hos Handlanden
Rydberg och i Westerås bos Inspektor Alairöm Proper
Restauration finnes ombord
till upsala
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Tnorsdagar cch Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f .m Biljetler täljas uti L J Warodeiis Tapetisiagssin
i Bergstrablsku huset Passagerare som ej köpa Biljetter
bos Kommissionären betala dem ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
till upsala
afgår Ångfartyget FREJA alla Onsdagar och Fredagar kl
8 f .m samt äter Thorsdagar och Lördagar s t biljet
ter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedjegetan
Köpes Biljetter ombord erläggas 8 sk Bko öfver Tax &n
TILL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
afgär Ångfartyget FREJA alla Måndagar kl 9 f na smet
åler alla Tisdagar kl 8 f m Biljetter säljas hos C O
Strindberg vid Stadssmedjegatan
ångfartyget dalarne
afgär hrarje Onsdag ocb Lördag kl tj f .m med laetprSm
från Stockholm till Westerås och Ströousbolss eller Kö
piog samt nsedtager Passagerare till nedsatt pris
« ^5- Ångfartyget C051ETEN afgår i morgon Söndag
frän Stockholm till Söder-Telge ocb Norrköping
kl 6 f ra och RAKETEN frän Norrköping till Stock
holm samma tid Biijetter för Passagerare säljas uti L
J Warodeiis Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgär mod ätföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .m till Söder
Telge och Norrköping och åter alla Tisdagar vid samma
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L 1 Warodeiis
Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Restauration fin
nes ombord 1 Pråm linnes alltid vid Flugmötet tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GOSTAF WASA afgär alla Tisdagar
SsaiBSS ock tredagar kl 7 f m ifrån Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar ocb
Lördagar kl 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs ocb
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tfipel-Magasicet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekomstenderade bref emel
lan olvannäEtrde 8tationer emottagas uti läste bref-lådor
ombord och lösa» af esnotlagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar ocb
Lördagar kl 7 f m till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar vid s lid
Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodeiis Tapet
MagasiniBergstrahlska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY « *r 'ia Måndagar
isÉiäaä-i och Thorsdagar kl 8 f m lil birengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dell» TapetMagasin i Bergstrahlska huset Restauration
finnes ombord
ÄKSs
Ångfartyget THORSHÄLLA afgär till Strengnä»
•teäKs» och Thorshälla alla Onsdagar och Lördagar kl
8 f m sanst åter alla Måndagar och Thorsdagar s tid
Biljetter sälja» hos C O Strin (berg vid Stadssmedjegatan
Ångfartyget GRIPEN afgär näsikom Tisdag d
»ss &fiöSGMaj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Thorsdagen d 28 Maj kl 8 f .m Biljetter
för ps .sssgerare säljas uti l J Warodeiis Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauiation finne» ombord
till drottningholm
afgår Acgslupea DROTTNINGHOLM alla Söcknedagar
kl £3 f .K2 återvänder il 6 e .sa Biljetter säljas ombord
TILL GRIPSHOLM OCH MARIEFRED
afgår Ångfartyget FREJA alla Söndagar kl 8 f .m samt
åter pä afton Biijetter säljas bos G O Strindberg vid
Stadssmedjegatan
Ångfartyget GUSTAF WASA afP ;år om väderle
ktn d *t tillåter i morgon Söndag den 2-fi Ma
ki 10 f .m till Drottningholm och återvänder på aftonen
TILL DROTTNINGHOLM
afgår Ångfartyget ÖRNEN Söndagen d 24 Maj kl 9 f
m och återvänder på e .m Biljetter sälja» på Ångbåts
kontoret i Storkyrkobrinken
TILL GUSTAFSBERGS BRUK
afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM från Logårdstrappsn
i morgon Söndag den 21 d :s kl 10 f m återvänder ki
6 e .m Biljetter sälja» hos Hr Forssgrén vid Slottsbacken
LUSTFÄRD TILL
WAXHOLM OCH FREDaiKSBORG
Ångsionerten SOLIDE liggande vid Gustaf lll s Staty
afgår Söadagen d 24 Maj kl 10 f m (så vida ej refn
inträffar till Waiholci och Fredriksborg och återvänder
kl 7 på aftonen Biljetter å i Rdr Bko samt hälften för
barn under lä år säljas ombord afgångsdagen God Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget
dars inställde
ELLIDAS resor äro til !s vi-
RIKS DAGEN
Plenum på Riddarhuset den 20 Maj f rrt
(Slut från gårdagsbl
Hr Jlråkinhjclm K uppläste en rnotiou «tt
Hanker ;» rojni- och medtijsamliDg måtte blifva
»illgiDglig för allmänheten hvilisen motion remit
terade» till Bankoutsfcoltet
Dsrefter fötedrogs Bankoutskottets utlåtande M
14 isai cfstyrkte det Borgmästare Begge för
bTd£«Tval !a sitd feegärta csitand ined återbetalning
af ett erhållet lån från Banken Laudshöfdiug
Edenhjclm talad för bifall till ansökningen och
jrisado iterteoiisi men »ctian Hr Munvtrslianlz
närmare utvecklat Bsakemsiiottei» « &i för dess
afttjrkaatie blef betänkandet bifallet
StatiCtskoitels betänkande JU 92 as gående nå
gra aed »tatiiregleringen gemenskap ägande all
mätiBa frågor förekom derefter till diskussion I
andra punkten af detta betänkande föteslås alt be
räkniBgcn af spanmål under penninge-iönerra för
embeu oca tjenstemän måtte upphöra för dem
sam bädaaefter befordra» och de i »tältet få upp
bära 1 Btlr för hvarje under lönen beräknad tun
na »panmäl samt att ett medelpris af 7 Bdr 10
sk tuncan mätte bestämmas för den spsnmål i *m
för närvarande utgår under dylika löner för redan
varande tjensteman hvilka genom innehsfvacde
fullmakter äro försäkrade em en dylik fördel
Frih Cederström Jacob insiäsitd» i den reser
vatian Prof ^Sior Thomander 1 Statsutskottet gjort
vid sistnäunde moment af aldra punktes Man
hade nemligen ansett bestämmande af en viss lö
sen för den ifrågavarande löuiagsspanmilcn icke
kunna stå tillsamman med embeis- och tjenste
mäncens 1 fullmakter eller koQstituiorlaler dem till
försäkrade privat-rätt i hvilken statsmakterna icke
kusde göra någon inskränkning Friherrea yrkade
åierremisa »f betäakaodet — Hr von Hartmans
der 'hide ingenting emot fö
-shget för de tjenste
män som hädanefter tillsättas men ansåg det ej
rättmätigt i afseends på redan utnämnda hvarföre
Bsn afslyrkte bifall tiil detta sednare förslag —
Frlh Boye Ludvig frågade Icke efier om vissten
för staseu blefve större eller mindre ben ansåg
principen mera värd än summan Yrkade återre
tiilss — Ur Valinan W F instämde ined Frih
Boje deri att han ej ansåg Ständerna äga rätt fatta
ett dylikt beslut för nuvarande embets- och tjen
stemän men väl lör framtiden i hvilket hänseende
han gillade Statsutskottets förslag
Fjerde punkten af Utskottets betänkande föreslår
att Ständerna måtte af statsverkets reserv-fond
ställa till Kongl Maj :ts disposition för åren 1841
och 1842 en summa af tillsammans 224 ,000 Bdr
motsvarande ungefär de årliga besparingarne pi
2 :3 3 :e och 4 ;a huf«uitit !arne öfver hvilka bespa
ringar Kong Msj :t äger rättighet att difijponera
Skälet för detla Utskottets förslag är alt anvis
ningar understundom skett på besparingarne innan
dessas bslo ^p ännu varit kändt hva :i .enom händs
att dessa anvisningars belopp öfve :stigit besspa
riugsincs Ortasen till detta förhållande !åg äter
deri att besparingarne ej äro tillförlitligt kända
förrän räkenskaperna hinna afslutas andia året ef
ter oet under hvilket besparingarna uppkomma
Derföre hade Utskottet ansett att in *a anvisningar
borde ske på besparingar förr än 1845 då först
deras belopp för 1841 blir kändt men imedlertid
för att äi ben ålla Kongl M»j :ts rätt alt disponera
öfver besparingarne inom bufvudlitlarne oförkränkt
hade Utskatiei föreslagit den ofraDnämnde dispo
sitionen af 324 000 Bdr för att för framtiden vin
na reda och otdning i förhållandet ined anvisnin
garne ä besparingarne
H
- Dalman TF F uppträdde emot Utskottets
förslag Han tyckte sig fiana en motsägelse i Ut
skottets handlingssätt dä det å ena sidan hos Kon
stituliootUt8kottet anmärkt diipositioner i bespa
ringarna «t i 11 permanenta löner och ai fvoden» men
å dea andra likasom legaliserat detta för framti
den genom anvisning af medel för dispositionerna
fortfarande att vidare StateUiskoitet som afslagit
anslagens uppförande på ordinarie stat likväl ge
nom speciell anvisning af medel till »amma an
slags fjllande på besparingarne syntes hafva till
intetgjort verkan af sin förra hushållsamhet och
varit frikestigare än som »»höfts hvarjemte det
syntes oformligt att innan man ännu visste resul
tatet af den ordinatie slatsregleringen direkt å re
serv-fonden lemna en så betydlig dispositionsrätt
till fyllande af behof hvilka tilläfventyrs på ordi
narie stat bltfve fyllda Yrkade äterrtmiss af be
tänkaadel — Hr von Hartmansdorff trodde 1 mot
sats med dtn föregående Talaren att Statsutskot
tet gjort rätt och väl då detsamma för framtiden
sökt afhjelpa de svårigheter dem Utskottet varse
blifvit för rädgifvarne i afieende &å dispositionen
af medel på besparingarne Ytkade bifa '1 till Ut
skottets förslag i denna punkt — Hr Hjerta L
replikerade mot den föregående Talaren och in
stämde tned Hr Dalman om återremi»- Oro mjn
i andra ord ville öfveriätta premisserna i Utskot
tets betänkande så skulle de lyda ungefär sålun
da «Begeringen har hittills hänvisat på besparin
garne utöfver titlames belopp den har derigenom
felat emot grundlagen vi hafva derföre anmält sa
ken ho» Konstitutionsutskottet för att barfda ar
»varrpåföljd derå men på det Beg hädanefter må
kunna göra samma slags dispositioner utan an
svaripåföljd vilje vi »nvisi på reserv-fonden en
iå och »å stor summa .» Det vore visst väl att Styrel
sen genom denna frikostighet sattes i stånd alt >j
behöfva fela emot formerna men för den skatu

Sida 2

dragande kunde det vara nägot nir detitmmi I
brad form medlen förtärd»» oa de i alla fall ut
ginge frän deras fickur Är meningen osed stats
regleringen att litlame «j skola öfverskridas 9
är det Tal icke heller ti alldeles ratt att sätta Be
geringen i tilTälle dertill på denna omväg Det
Tore då åtminstone bättre att lemna såient ål Sty
relsens en ansvarighet än alt utiryc &llgen lika
sin legalisera det Mtn kunae väl invända att
Reg hsr svart att veta huru store bstparingame
äro ianan Rifesfcufvudboken blifvit uppgjord »sen
något kunds dock i Talarens laako vicnaa om Fö
recraganden för finansärande
- ^a eller Departements
cheferna om de få anslags-dispositionerna hvar för
sin titel hade en kontrabok med -tat»- ko *torst
så att de för vecken ellar månaden vitsse huru
utgifterna stedo £kiln &den kunde då ej blifva så
betydlig att ej R *g kunde genom att hälla sig
första året inora en liten förknappaiag vara säker
att ej gä ulöf»er de lagliga anslag *n att till och med
sedermera hafva något att draga på M«u hade
bön talas om att vi «u fått en ny ministér och
att man af den borde hoppas det bästa men mån
ne denna minister ännu lemnat någon garanti f *r
sin blifvande hushållning månne det ej vore gan
ska möjligt att dets första möta med Rikets Stän
der till och med skulle komma att bestå i deras
anlitande em ökade anslag Dtt vore di väl icke
skäl att Ständerna skulle visa dem en tåJan väg
nu skett Började man nu med att äta sig in
_
J
i reservfonden så vore det sedan ganska möjligt
att både de nu gjorda anvisningarna på den och
besparingarne blefvo uppätna ty hos hvarje Bege
ring finnes eller bör åtminstone finoas en böjelss
för verksamhet och dst första hvarefter maa der
vid vanligen ser sig om är medlen som dertill an
ses behöfliga Det vore visst ledsamt om genom
en iaskränkaing af det utrymrec som den förra
Styrelsen tagit sig i delta afseende »ch för hvil
ket man klandret densamma det allmänna kunde
komma a
.t lida ock statsmachinsn att stå stilla
men detta fruktad» ban icke behöfva blifva hän
delsen dä de ordimrio anslagen finnas beviljsde
till samma Se .opp tum fösut på sin böjd skulle
några bifcjul i macfeineriet der igenom saktas litet i
ain fart ocb han hemställde hvilketdara vore men
ligare antingen detta eller det moraliska exem
plet deraf att folket skulle i .kofva stå handfallet
och sjelf släppa till medal till fortsättande af en
hushållning löna dess ombud förut kls«drat och
beifrat Men ona också oaktadt de invändningar
som nu blifvit anförda d«t tkulle anses nödigt att
lemna någon anvisning på reserv-fonden tå syntes
denna anvisning likväl i ingen häadelte baböfvas
för mer än ett år emedan besparingarna för det
föregående då borde kunna vara kända
— Hr von
nartmansdorff Dtn sitta värde Talaren kade sa ^l
att det ej vore så skadligt om B«gerl»gen i ett år
fitge lefra på förknappning Datt komme att e
gentllgen drabba ämbetsverken rå att rr ,aa fiege
indraga på embttstnänaens antal Följden häraf
blefve att nsåaga mål måste bli efteriiggande ech
rättvisan fiege gå på forfcnappniug M
-n blefve
nödsakad letta ut de mål hvilka ej kunde hand
läggas i brist på arbetskraft Talaren lsmnsde åt
hvar och en att bedöma brad effekten häraf skulle
blifva för rättsökande De bihjul i eiatsisscbi
nen samme Talare nämnt hänförda sig dock
slutligen till ärendema De förcaögne och rike
skulle lida mindre än de ringare och fattige ge
nom uppskofvet i ärendernas afgörande och desse
skulle då blifva mindre belåtna med det s k nya
statsskicket — Hr Dalman W F trodde bär ej
vara fråga om att sätta bvarken dea ena eller an
dre på förknappning En ledamot af Statsutskot
tet hade i detta bus yttrat att U .skottet fcaft för
afsigt att göra fortfarandet af det gemla statsskic
ket omöjligt om nu ät den nya Styrelsen lemna
des medel dem din förra missbrukat sä både man
ingen garanti att ej möjligtvis den gamla sömnak
tigheteu hos Regeringen kunde fortfara änau i S
år Om den nya Styrelsen funna att statsmachi
nen ej kunde gå med de anslag Regeringen linge
så bade hen alltid den utvägen att sammankalla
Ständerna hvilka ifall de funno Regeringens pla
ner och reformförslag nyttiga för det allmänna sä
kerligen ej skulle undandraga sig att bevilja de
inedei som kunde pröfva» nödiga — Hr Hjrta
L ville vid ett af de nästföregående yttrandena
blott erinra att dtt funnes äfven ett annat sätt att
gå till väga för att erhålla nödiga medel till hvad
man nu ansett nödigt än det Statsutskottet före
slagit nämligen sparsammare organisationer tf för
valtningen hvarigenom tjänstemännen kunde blif
va kanske bättre tflöaade men färre och tå sys
selsatta pä ett ställe att de ej nödgades engagera
sig i flsra sersMlda verk och förspilla sin tid till
föga båtnad både för tig och det allmänna Detta
vore väl hvad nationen främst väntade af den nya
Bcgeringspersonalen ty skulle folket icie finna
någon annan frukt af den skedda förändringen
än samma fortsättning af ständigt ökade utgifter
som hittills ägt rum vid alla våra Biksdagar och
som gjort dessa fruktade nästan såsom en lands
plåga så trodde han att den stora mängden icke
skulle anse någonting synnerligt derpå vunnet —
Hr Lefrén gjorda Hr Dalman en komplimang för
det bevis af moderation och förstånd ban visat
då ban enligt Hr Lefréns uppfattning af hsns fö
regående yttrande uppmanat Statsutskottet att rätta
sina misstag Hr Dalman hade begagnat orden
«nya Styrelse» Talaren visste ej att någon annan
styrde landet än Konungen Vi bade icke någon
rådkammare som regerade jemte Konungen Detta
skulle Talaren ej underlåta att repetera hvarje
gång han hörde talas oas den cya Styrelsen —
Hr Dalman W F förklarade sig tacksam för
Hr Lefréns komplimang isynnerhet som en dylik
vore sällsynt för honom från det hållet I afseen
de på sättet att uppfatta 4 g Begerir ;gsforaien hy
ste Talaren den förhoppning att den lid skulle
komma då Hr Lefrén vore ef lika opinion med
honom häruti
Friherre Sprengtporten Grefve Horn och Hr ron
Troil alla ledamöter i Stat»i >skottet försvarade
Utskottets handlingssätt Det huvudsakligaste af
deras serskilda yttranden var att Statsutskottet all
deles 'eks visat någon frikostighet alltsedan 1S09
hade Regeringen haft rätt att disponera de bespa
ringar som uppkommo inom hvarje huvudtitel
och Utskottet hade nu blått genom anvisande af
bestämda summor under de tvenne åren 1841 och
1842 för hvilka besparingarne ej blefvo kända
förrän 1843 velat förekomma de öVer-assignerin
gar och anticipationtr öfver hvilka man klagat
■ Utskottet hade väl ej funnit lämpligt att uppföra
vissa anslag på ordinarie stat innan det visat sig
huruvida ej den nya Departemental-styrelsen för
mådde reglera Styrelseverken med ringare anslag
än de nu utgående men Utskottet hade ej ansett
billigt att låta de nuvarande innehafvarne af tjen
sterna hvilka af Regeringen fått försäkran om lö
neförhöjning umgälla det politiska missnöjet emot
Styrelsen Ulskottet hade ej ansett rätt att låta
en ny Styrelse öfvertaga den gamla hutrötan eller
sväfva i okunnighet om gränsen för sin disposi
tions-rätt utan att den borde bafva bestämda fö
reskrifter för dispositionerna Det var af detta
skäl som Utskottet yrkat att Regeringen ej skulle
få ditponera beaparingarne förrän de voro till be
loppet kända hvilket först inträffade 1 å 2 år ef
ter det löpande året och för att göra detta möj
tigt de första åren både Utskottet tillstyrkt den
ifrågavarande till siffran bestämda dispositionen af
ttnder binder hafvande mede hvilken utgjorde jemnt
G
t
d
P
t
n
d
g
C
b
r
p
t
a
a
v
h
s
h
r
l
d
s
H
p
tb
k
sk
d
m
o
ö
v
sk
m
lu
ti
v
u
ti
br
om
ne
ty
12
ti
B
un
pr
I
ut
ts
9
Be
Det
ty
ka
att
me
en
ts
för
st
ru
sig
ker
ed
de
ch
n
f *r
n
n
as
ke
g
ivad da verklige besparingarne på 2 :a S :e ech 4 :e
uVuiltitlarna stigit till under det sista år (1837
för hvilket räkenskaperna voro afslutade
Iikomstbelänkandet föredrogs härefter oah åter
remitterades i följd af de anmärkningar bvilka
framställdes af Hr von Hartmansdorff Frih Ceder
ström Jacob Grefva Gyldenstolpe C- Frih Rid
derstolpe F Hr Lagerhjelm Frih Tersme
dtn W och Hr Dalman W F
Plenum på Riddarhuset den 22 Maj f m
Bilagorna till Statsutskottets inkomstbetänkande
.V 64 för«k»mmo nu till diskussion Den punk
ten hvari Utskottet föreslagit utsträckningen af
ikattefrihetsdygnen vid masugnar och hyttor från
5 till 8 dygn bifölls efter Bägon debatt Hr Ter
smedin Frlbcrra Sprengtporten och Friherre Boye
Ludvig talade för bifall till betänkandet Hr La
gerhjelm deremot trodde att tackjärnstillverknin
gs kun« !e bära sin nuvarande besksitniag och
motsatte sig skattefri bet sdygnens utsträckning
Den punkten hvari Utskottat afstyrktden väckta
raelionen om Buanlslipenningarnet upphörande nen
tillstyrkt att da böra utgå först vid fyllda 17 år
återremi terades i anledning af gjord anmärkning
af Friherre Cederström Anders
Statsutskottet hade vidare tillstyrkt lagmans
och harsdsfcöfdingeräntans upphörande
Hr lefrén yrkade återremiss af betänkandet i
in denn del emedan han ansåg Konungens sanktion
rafl 4 fr«« n s \m Ävi .nrfe «f omnridkst Arrtfl
gt
ch
e
ss
r
n
m
ra
il
de
a
n
de
le
t i
n
m
et
en
ch
ar
tt
es
as
et
on
^l
år
e
ge
af
ch
ve
d
åt
le
i
ck
ke
e
se
ya
ej
n
t
ör
c
a
n
k
S
i
e
a
a
ä
e
a
a
tt
d
a
l
a
a
a
h
e
r
a
n
n
e
r
erfordras i fråga om förändring af grundskatterna
och en dylik sanktion ej bär blifvit ifrågasatt
Friherre Sprengtporten yrkade bifall till Utskottets
förslag H Exc Grefve Posse trodde ej att det
kunde bafra varit Utskottets mening att Ständerna
i denna fråga akulle ensamma besluta utan endast
för deras del besluta i hvilken sednsre händelse
ban ansåg proposition på bifall visserligen kunna
framställ» men trodde dock att återremisa vare
bäst — Grefva florn förklarade att Utskottats me
ning icke kunde vara annan än att Ständerna för
tio del akulle besluta — Hrr Ribbing och Ter
smtden talade för bifall till betänkandet men Hr
Lundtraarskalkea förklarade att ban icke ansåg
»ig kunna framställa proposition till bifall utan
hemställda endast om ej de gjarde anmärkningarne
m»ågos föranleda ålerreccist Friharra Tersme
den btgärda votering huruvida Ständat yrkada
alt Hr Landtmarakalkan skulle framställa dan pro
potHion han vägrat hvilken votering utföll med
56 N«j aaast 51 Ja hvaraf tåledet blef en följd
an betänkandet återremitterades
Statsutskottets utlåtande M 7Z om upphörande
tf atalant garanti för hypataktinrättningame bi
fålls Friherra Nordenfalk reterverade sig emot
en tädan tydning af Utskottet betänkande att det
skulle vara ttaten förment att understödja detta
föreningar medelst kreditivar
Derefter fötedrogt och återremitterades Bevill
ningtutikottats betänkande M 11 i anledning af
den Kongl propositionen om kurhus afgiftent fort
farande och Hr Möllerbjelms motion att Stock
bolma stid skulle Kunna få åtaga sig högre kur
hus afgifter om denna kommun sä för gedt funne
Åtskillig Talare yttrade sij i ämnet såsom Fri
barrarne Sprengtporten Cederström J och Rid
derstolpe F samt Hrr af Grubbens af Ekströ
mer von llartmansdorff ech Sandelhjelm I an
leaning af de yttranden som under diskussionen
förefallit önskade Friherre Ridderstolpe F att
icko samma strid måtte uppkomma emellan laza- j
reiteroe och kurhusen som emellan stora ech lil !a
Htttsn
Grefve Ilamilton Henning anmälte å Rlddsrhm-
i
utsktttets vägnar »U Utskottet vägrat inträdes-1
pellet åt Löjtnanten Grefve Crenstedt som uppvist
fullmakt för frlherrliga ätten Björntjerna Med
den ordalydelse 37 § regeringsformen numera fått j
genom den vid 1828 års Biksdag beslutade grussd- j
legsförändrlDg hrameaom blifvit stadgadt att J
Adelikap gvsflii elfor friherrlig värdighet först
efter fadrens död tillfaller äldste sanen funnes
ertiT U s *oieet« åilgt ingen rriberre-ltt Björn-
stjerna emedan denna ätts förre hufvudman seder-J
mera blifvit upphöjd i greflig värdighet ocb ännu
lefver — Gtefvarne Puke *ch Sandels uppläste skrift- J
liga anföranden innehållande protester ernet Ut-
skottets åtgärd hufvudsakligen grundande sig der-
gå att frihcrrliga ätten Björnstjerna verkligen va-
rit representerad vid en föregående Riksdag sedan
General Björnstjerna blifvit grefve ®ch innan den
nya redaktiosen sf 37 § regeringsformen beslöts I
Hr Rosenblad Friherro Cederstrem Jacob Grefve
Horn och Hr Hjerta L talade för den åsigt af d
taken Riddarhusutskottet yttrat och beslöts att r
det finge bero vid Utskottets beslut Grefvarne j n
Puke sicb Sandels reserverade sig häremot J r
Allmänna Besvärs- och Ekonomiutskottets utlå
tande JK 81 hvari föreslås afskailande af stadgar
na om borgen för den som reser utrikas samt att
den skulle förlora sin arfsrätt i riket som olcfli
gen ocb utau pass begåfva sig derifräs Friherre
Ciderström Jaccb yttrade sig för afskaffande af
borgen men ville deremot att stadgandet om arfs-
rättens förlust skulle bibehållas — Frih Sprengt
porlen och Hr Hjerta L talad» båda för bifall
till Utskottets betänkande men önskade derjemte
att detsamma till heder för Svenska gästfribeten
andats mera vänlighet met utlänningar Sverge
vore det enda lond i Europa der en utlänning då
hen med ordentligt pass försedd komme till grän
sen måste afvakta autoriteiernss tillåtelse innan
han finge passera den Betänkandet återremitte
rades
Statsutskottets utlåtande JK 81 om tillstyrkt för
längning af arrendetiden ä Kronohemmanet Lun
da föranledde en lång diskussion som omsider
slutades med utlåtandets återremitterande
S
f
v
a
n
B
s
J
d
d
b
g
f
n
e
a
e
f
n
h
a
n
g
trädande af S :t B hvars afkastning vore betydli
gen förminskad Bikets Ständer biföllo propositio
nen under förnyadt vilkor att statsverket icka fin
ge belastas med några utgifter för dess styrelse
1823 den 8 Oktober ankom Kongl SIaj :ts skrif
velse med tillkännagivande att Kongl Me .j :t af eg
na medel bestridt åtskilliga utgifter för S :t B hvartill
andra tillgångar icke funnits och hvarigenom K M
a I Barthelemyfonden ägde cn fordran till belopp af
175 ,147 Bdr bko oberäknad en å samma kassa an
visad men ej utbetald ersättning till magasins-di
rektionen af 4099 Bdr
18S9 den 2o Nsv ingick Kongl Haj .ts skrifvtlse
till Rikets Ständer innehållande au koloniens in
tradar fortfarande icke motsvarade utgifterna hvar
till Kongl Maj :t alltså varit nödsakad göra ytter
ligare förskottsr så att dass fordringar på kassans
blifvande tillgångar nu utgjorde 192 539 Bär 52 ek
4 rf i bko hvarvid Ständerna liksom vid föragå
ende Riksdagen låto bero
1830 den 11 Mars meddelades Statsutskottets ut
låtande i anledning af en utaf Hr BaseEqvist af
Akershult väckt motion om underd anhållan att
Koagl Maj :t ville på sätt ofvanberörde nådiga
skrlfvelte den 18 April 1812 innehöll låta till Bi
keta Ständers kunskap komma en fullständig redo
rörelse för S :t B fonden ifrån och med 1813 års
Biksdag Då Bikets Ständer den 15 Maj 1812 till
[Kongl Msj :ts egen £tgärd öfverlemnat förvaltnin-
sf g ;t B fgnn statsutskottet ej skäl att med
I
motionen taga befattning
1834 den 25 Mars inkom Statsutskottets utlåtande
JM 22 64 i anledning af Bikets Ständers revi
sorers anmärkning att å 5 :dje hufvudtitelns anslag
blifvit mot en ersättning af Bartheltmyfonden an
visade 7500 Bdr årligen till frikadettcrs underhåll
hvarigenom för statsverket uppkommit en fordran
hos Barthelemyfonden stor 73 ,055 Bdr 16 sk bko
Statsutskottet förklarade frågan böra uppskjutas
till dess den i Kongl Mtj :ts proposition den 18
April 1812 utlofvade redogörelsa vora afgifven
1835 den 6 April afltmnades Jlongi Maj (s skrif
velse om S :t Barthilemy tom icke innehftil det rin
gaste om fondess ställniog utan åtskilligt om ne
geremancipation m m
1855 den 16 April inkana Statsutskottets memo
rial M 452 innefattande anmälan om enettagan
dst af sistnämnde nådiga skrifvelse sea Utskettet
ansåg icke föranleda till någon åtgärd
Ku tern efter alla detta antecidentia Kgl .Msj :t
i nådig skrifvelse till Statsutskottet den 1» Mars
1S40 tillkännagivit deli fortfarandet af kolsnians
missgynnande förhållanden dels ock huruledes den
samma förorsakar styrelsen enorma förluster bar
jag trott mig böra begära det Statsutskottet till
styrker Bikets Ständer att i underdånighet besluta
att sadan i följd af Kongl Mij :ts proposition Bi
kets Ständer redan år M1S afhäidt Sveriges krana
besittningen af S :t Barthelemy anse Rikets Stän
der sig icke berättigade att med S :t Baribolemys
styrelse och förvaltning taga ringaste befattntng i
följd hvaraf Kongl Maj :ts meddelanden i detta äm
ne icke kunna å Rikets Ständers sida blifva före-
mål för pröfning Det syne mig var angeläget
»ji .li i formli
att ett sådant Rikets Ständers förklarande
gen intages i riksdagsbeslutet helst det icke är nå
gon omöjlighet att utlänningen gör sig den orik
l '8a förettällning att Svenika nationen ocb dess
repretentatlva statsmakt heVa någon slags gemen
j med S :t Barthelemys styrelse Att undsnröd
ia irriga meningar i detta hänseende är ett
åliggande för Bikets Ständer både ur financiel och
i
moralisk synpunkt Sveriges statsverk bör icke
1 ea» hos utländningon förvextas med drätseln för
Vestindiska besittning hvilken i likhet med
det trögna Pomern långt för detta gått för Sverige
j förlorad Den klagan som föres öfver det pa S :t
j Barthelemy fortfarande slafveriet bör icke tillräk
J n *s Svenska nalioneD som icke hyser några sym
PJtier för grymheteD och förtrycket Då jag nu
P 8rund af S6 § B O vördsamt anhåller om dan
?■ motions remitterande till Stant /i .kottet har jag
'c ^e förbisett att ordinära riksdagsterminen är nä
rl slut och ätt en betydlig osäkerhet i riks
dagsarbetet uppkommit derigenom att Konungens
reJer )nK icke giVit någon garanti derföre att af
blasnicg ej inträffar förr än riksdagsgöromalen blif
'1 behörig ordning fulländade Jag erkänner
dccna osäkerhet och betraktar den som ett tecken
bristande förtroende men anser likväl hjelp
"0remot vara möjlig dymedelst att Landtmarskal
*0D ärkebiskopen samt Borgare- och Bondestån
den8 Taleman öfverenskomma att derest nöjaktig
rörstkran från Konjl Regeringen vidare uteblilver
nedlägga sina ordförandebefaltningar vid berörde
riksdagstermins utgång
i
d
s
s
m
r
li
o
n
if
g
ill
M
af
n
di
lse
n
r
er
ns
k
å
ut
af
att
ga
Bi
o
rs
ill
n-
ed
de
i
ag
n
ll
an
o
as
18
if
n
e
o
n
et
:t
rs
ns
n
ar
l
a
i
na
n
ys
i
m
e-
passevelans-medlens användande och yrkade bifal
till utlåtandet
Fredrik »on Zweigbergk från Skaraborgs Läa
(muntligen hade uti serskildt motion framställt alla
de olagligheter ssra regeringamakten ti il ålit sig
mot Kult- och Botekållarne tvertemot knektekon
traktens tydliga ordalydelse «Då vi» yttrade Ta
laren »påstå befrielse från rsöteipatsevolanaeiis ut
görande så begära vi ingen grace ing»n guast
utan endast rättvisa Knektekentraktei är tydligt
deruti att Butt- och Botehållarse ingalusiea äro
skyldige att bekosta malsäck eller utgöra de öf
rige prestationer i afseende pä karlans underhåll
fö hvilka passevolansoa nu erlägges Samma kon
trakt utsätter strängt straff för den som vågar locka
eller tiuga Bust- och Botekållaren till andra än
da föreskrifna skyldigheter De tra öfrige Stånden
hafva deremot medelst parsevolanses ålegt *ss
sn skatt den vi ingalunda äro förbundna att ut
göra Btträffaada åter frågsn om fouragspassevo
lansen ca har den ingen gemeeskap mtd försva
rande ärende ty med den är halt annat föi hållan
de Soldaten är enligt knaktekontraktet fö
'hun
den att vid möten sjelf bakssta sitt underhäll
xaea deremot äro Rustbållarne enligt giltfge i
laga ordning tillkomne författningar pligtig att
underhålla hästen hvarföre ock åttkiillge förmåner
blifvit dem tillerkände Talaren skulle likväl vis
serligen icke hafva något dersanct au foursgepas
tevolansen äfven försvunne Hvad åtar båtsmana
rotarno serskildt vidkommer si derest de gitlada
visa s 'g hafva blifvit genom att orättmätigt på
iäggand« af en ny tunga förnärmade i likhet med
Rust- och Rotehållarne vid indelta «r»éen skulle
Talaren vara den första som höjde sia röst till
rättelse deraf Det enda han kade emot förevarande
betänkande var Utskottels tillstyr k» a att Rikets
Ständer derest de bifalla Utskotteti förslag «m mö
tespastevolaniafgifteni upphörande må oa (latta
betlut bos Kongl Maj :t göra undtrdånig anmälan
med anhållan om dess nådiga san kihn Här vore
enligt Talarens tanka Ständernas beskattningsrätt
i fråga des de ega att ulan d *B andra Statsmak
ters medverkan obehindradt utöfva Denna del af
utlåtandet ansåg Talaren innafalta n principfråga
som är vida vigtigare äa frågan er» pasitvolan
sen Endast i detta afieends yrksde han återra
mist För öfrigt biföll han utlåtandet
Johannes Johansson från Jönköpings Län talad
äfven för bifall till utlåtandet oeh framställda ki
ruledes det ej ver väl batänkt att i denna fråga
inblaada feuragepastevolaasafglfien heldst vid be
traktande af de augmentiräntor ock ettdra förde
lar som för hästens uaderbåll äre Rusthållarne till
erkände
Strindlund hade I Utskottet varit emot u 'låtan
det uti dets närvaraade skick Han kada då lek
haft sig bekant att uti Utsktttets Riksgäldtafdel
nlng en fråga bekaadlas hvarigenom det tord
blifva ea möjlighet att äfven erhålla någon lin
dring 1 båtsmaasbållet Under dea förutsättning
ait då en tädan fråga blir SUndct förelagd do
härvarande Rutt- och Rotehållarne sk»Ia iakttaga
reciprocitc
t
bit
i ulau8Ba "el vioko
å
ss
n
tt
h
e
ör
d
e
:t
k
m
u
n
g
s
f
r
n
p
g
e
e
r
m *r och tillityrka den ville ban
au lemna sin rött till bifall af datt för dem gynn
samsta utlåtande
Ringt Gudmundsson från Halland» Län (muat
lijen omnämnde de debatter som förefallit uti
Statsulikottet innan förevarande utlåtande b !»f b«
slutad» hvarvid den sats äfven söks göro sig gäl
lande att om de kostnader soai nu g«noi3 paste
volsnsafgiften bestridas komma att läggas på be
i viHningen sä skulle så väl landets som städernas
båtsmanshåll (deruti ingsn lindring är tillttyrkt
komma att till »ötesktstnadersa bidra ;» «1 Bal
land» fortfor Talaren »finnes båtsmansrotar man
det oaktadt kan man icke underlåta au biträda
Statsutskottets utlåtande heldst det är i högsta
grad rflttsealigt att kusktekontrakten brinnas till
obrottslig efterlefnad och dessa icke innehålla nå
gon förbindelse som med pasievolansen kan jern
för»s Det mindre rättsenliga steg sora de tr
Ståoden biträdds af Begeringen togo år 1829
oaktadt Bondeståndets högtidliga protest må det
tillkomma 1840 års Ständer alt utplåna I ftfdgt
förenade sig Btngt Gudmundsson med von Zioeig
bergks åsigt att Bikets Ständers uti 57 § rege
ringsformen förbehållna beskattningsrätt medgifver
dem att i denna fråga besluta ut :n Konungens
sanktion
Niklas Jönsson från Skåne förenade sig med dem
som talat för bifall till Statsutskottets utlåtande
Peter Claesson från Elfsborgs län föransde sig
med Bengt Gudmunsson Hans h»mort är håidt
roterad sä att derstädes s :dels mantal håller en
knekt då deremot uti Halland ivå å tre bela hem
man är om underhållet af en karl förenade I
intet afseende ansåg han båtsmänehållet kunna med
knekterots ingen jemföras och båtsmansrotarnas
rättigheter bads icke blifvit kränkta i likhet med
knektehållets
Johan Olsson från Steckholms län (munlllgen
Det bar ingalunda varit min täcke att önsk» åter
remiss af utlåtandet hved ftarlpassevolansen vid
kommer utan för Uiskettets firklarande det rust
hållare äro pligtige att föda cummerhäsien året
om Alla lära finna det »rättvis» att äfven då in
ga koromenderinger äga rum rusthållaren får föda
bästea
hsijimB och det 'oaktadt erlägga passevo
lans både för häst och karl vanligen till ett belopp
af 26 Rär Bko
Brissman från Skaraborgs län Hvar och en kän
de passevolansafgifiens tillkomst är 1812
"Vidrör
de några punkter i dess historik och förklarade nu
sin belåtenhet med Statsutskottets betänkande cch
hoppades att inom Ståndet icke någon medlem
vidare skall yttra betänkligheter vid att bifalla ifrå
gavarande välgrundade utlåtande
Henrik Hansson från Elfsborgs län och Anders
Nilsson från Öttergöthland för bifall till utlåtandet
Joharints Johansson från Götheb och Bohu län
för bifall men förutsatte dervid att när frågan
om lindring i båtsmanshållet förekommer i detta
Stind Ståndsbröderna jsmväl biträda ett sådant af
rättvisa och billighet högt påkalladt förslag
Sone Persson från Malmöhus läs vltrade att
Johan Olofssons skriftliga snförsnde lärer vars på
kalladt sf da dryga omkostnader som rusthållar
ne i hans hemort måste vidkännas enär Lifreg
mentets husrarer äro ett af de dyraste regeisenten
i riket så att detta anförande icke torde förtjena
så Biångs anmärkningar som mot detsnmsag »u
blifvit riktsde Hved serskildt beträffar de om
nämnde til rusthållet anslagna aujmen 's-hemman
och au ^nients .räntor så fick Tal tillkännagiv att
uti Skåno sådana icke finnas så att derstädes i
synnjThet vore skäl att äfven yrka fourage passevo
lansens försvinnande Men man torde ej böra ut
sträcka vårs pretentioner för långt msn kan ej
hoppas alt få lindring uti allt på en gåsg och d *t
är bättra att få något än intet
Nils Jeppsson från Skåne förenade sig med Sone
Persson
Normark talade jemväl för bifall till betänkandet
Hans Persson från Gefleborgs län (muntliges
»Uti detta Stånd har mera äs en gång blifvi ytt
rad en högljudd klsgan öfver de många tryckande
skattebördorna s»m blifvit Itgda på jordbruket
samt rävtelse härutinnan yrkat Men huru skall
detta tillgå mina blöder då vi inom vårt eget
s >ånd ej komma öfverens om sättet derför #J fråga
om passevolansen tkulle han gerna vilja gå med
•n anhållan i stället att framföra ett yrkande si
framt han kund göra ilg tydligt hTarfOre man
Herr T Petres memorial om S :t Barthelemy
uppläst i Borgareståndets Plenum den 28
Maj 1840
1812 den 18 April aflemn .des Kongl Maj :t *pro
posmon innehållande att ehuru kolonien S :t Har-
r
tbelemy som dittills förorsakat Svensska statsver
ket betydliga kostnader numera lemnat ett öfver-
g
s
s
skott funne dock Kongl Maj :t att då ett motsatt
förhållande kunde inträffa det vore för moderlan
det bäst om öns förvaltning afskiljdes från all ge
menskap med Sveriges grundlagar administration
och financer
r
fc
e
k
fr
a
» S
sai
.V • ,77
a ?Ä u
öfverlemn .des «da hkval Kongl Maj tville genom n
"r dessa 'trender inrattade departement låta t
vid hvarje Rikselag komma till Rikets Ständers hur ,- re
skap- hvad ådragit .»
1812 den 12 Maj afgaf Statsutskottet nj-morml k
med tillstyrkan af bifall till hvad Kongl Msj :t så
lunda föreslagit under vilkor att öns administra
tion icke skulle komma att belasta Svensk stat
vernet ehvad inkomsterna blefve hög re eller lägre
utan öfverskotten när sådane inträffade användas
till fyllande af i framtiden möjligen uppkommande
brister
1812 den 15 Maj expedierades Ständernas under
dåniga skrifvelse i enlighet med Statsutskottets
omförmälda memorial
1815 den 9 Aug fattades ett Riksdagsbeslut in
nehållande Ständernas undordåniga tacksamhetsbe
tygelier för det Kongl Maj :t af 1812 1813 och
1214 årens öfverskottsvinstar af S :t Barthelemy lå
tit till Sveriges omedelbar nytta använda 318 ,288
Bdr 3 ik 9 rst
1818 den 8 Juli resolverade Rikets Ständer en
underdånig skrifvelse i anledning af Kongl M (j :ts
proposition af den IS Juni näaade år rörande af-
de
vi
sa
ut
al
he
oc
pa
an
he
U
st
lig
BONDESTANDET
Plenum den 5 Maj
Passevolans-frågan
(Forts från gårdagsbl
"lillägga 7us
thå
"Il7re VnihlndrförmåneTsöm
rolehi ,3r Han har deri ir .k« l .inn .t
Lars Larsson från Elfsborgs län (muntligen
Statsutskottet har uti sitt ifrågavarande utlåtande
framlagt ett förslag soai af Sverges jordbrukare
varit högeligen cfterlängtadt Om Bikets Ständer
antaga detsamma si skall Svenska allmogen i san
ning hålla dem räkning för ett beslut vid 1840 års
Biksdag hvarigenom skulle utplånas minnet af det
steg som i denna fråga togs vid Riksdagen 1829
Jag kunde «j föreställa mig att inom Bondestån
det få höra röster höja sig mot ett så väl grun
dadt ett så ädelt förslag Det är olyckligt mina
bröder om enskilda intresset om egennyttan skuile
göra sig gällande och lägga hinder i vägen för ett
framåtgående i folkett allmänna- välstånd en jem
nare fördelning af prestationer som blifvit lagda
blott på en viss samhällsklass ett rättvist förtydli
gande af de stadganden och kontrakter som be
stämma folkets retlighet» och skyldigheter Jag
förmodar alt ändc .mälet med brödren Johan Ols
sons skriftliga anförsnde varit att uti pasievolans-
rotchåll3r Han tar deri icke besinnat det rust
fcållaren åligger utgöra alt jag sä må uttrycka mig
en serskild rotering i afsaende å hästen för hvil
ken ro
.ering han åtnjuier vederlag dels genom be
frielse från jordboks- ech mantalsränta dels genom
augmentshemmarep Denna fråga är således af
StatsU .skottet riktigt besvarad Derest fråga skulle
uppstå om jsrdbeks- ocb mantalsräatacs försvin-
nandc för g |a bemmcn j Rij .et d5 föm bör frå
turm kenlraa om tU Jt Ius häUarI !C 6öia b
reda föfn )äiier hvilka fcä utinnen skulle ställa dem
samnia kategori 8om öfri e hemmacsipare Ri
ket Hvad åler håtsmanshållct vidkommer s5
är
detsornma ingalunda jemförligt med knektehållet
vid iafanteriet ty merendels äro flere hemman
sammanslagna för underhållet af en båtsman Dess
utom hafva de till båUssnehållet iadelda hemman
alltid en lång grundränta Och ägarne af sådana
hemman böra ej betvifla att om de tu gå rust
och rotehållarnes önskan till mötes 1 afseeade på
passevolsnsfrågan skola de njuta samma välvilja
då fråfja i en snar framtid måhända uppkommer
angående lindring uti dess onus som åligger deras
hemman Talaren tillstyrkte högligen bifall till
Utskottets välgrundade utlåtande för hvilket han
förklarade Uiskoltet sin högaktning
Didrik Weström från Störa Kopparbergs län in
stämde med Lars L .arsson
Peter Persson i Ädelfort Jöaköpiugs län (skrift
ligen uppdrog jemväl en teckning ar sättet hvar
på passev *Itns-af |irten lillk *mn >it erinrad om
o
f
riksdagstermins utgång

Sida 3

skulle i denna fråga framsti såsom bedjande «Yi
bäfva Icke fordrat och komma icke att ferdra i detta
Mnsetnde cigat annat än knektekontraktets ätor
»tällanda i sitt ursprungliga skick Des tom kål
Ht kontraktet i hslgd haa har anledning att kla
ga tota icke att tigga om återställande af sina
rättlfheter Rotehållarns äro i detta fall icke ken
trakisbrjtrr utan »Utsmakteme nosiligsa regerin
gen och de tre Stånden hvilket icke ännu fallit
•se ur minnet i fall bålsmänsrotarne samt i af
jsands pä fourage-passsvolatisen rusthällsrae hafva
l :ka tajcttt aalednioj att klaga öfver brutne köa
trakter så skulle jag äfven vilja tillstyrka lindring
för dem men denne fråga torde icke stå i (medel
bar sammanhang med dan förevarande Huru in
delningsverkets stiftare Kosuag Carl XI var mån
om att de uii knektekontraktet bestämda vilkor
skulle hällas i halgd synas af Kongl förordningen
des 17 Januari 1687 der galttlopp stadgas såsom
»traff för den knekt som utöfver det knektekon
Irckus består någst egesvilligt af roten tager eller
tvingar under hvad aamn eller pratest det må ske
lamt alt ds böaöor sam atvungne träda ifrån
knekn #kontraktet skola af länsmän vid tinget • ■
klscas och såsom Konungens förbuds brytare af
sireffas (Slutet följar
STOCKHOLM den 23 Maj
— I förrgår sluiades Konstitutionsutskottets
flebatter öfver décbargebetänkandets serskilda
punkter så alt endast redaktionen återstår
— Bevillningsutskottet har i förrgår med
två rösters pluralitet beslutat tillstyrka att
den principen af absoluta förbud mot införsel
«f utländska varor eller mot utförsel af inhem
*ka bör utgå ur tulltaxan
— Nästa Tisdag koaomer Professor Grafström
Btt taga sitt inträde i Svenska akademien m»d
tal ölver sin företrädare a (l Kxellensen Grefve
Élörnsr
— Asssssoren i Skånska Hofrätten Hr Flinck
tiar blifvit förordnad till föredragande hos Kongl
4faj :t i Högsta Domstolen
— Till vic» Landshöfding i Carlstads län
4ormoda Landssekreteraren i samina län Hr
Ca gmaii Oldevig blifva utsedd
— I dag på middagen bar varit stort Rid
4ar-sla men det slutades så sent att vi ej
förr än i nästa nummer kunne underrätta våra
Cäsare hvilka blifvit slagne Samtlige Kom
snendöreriie och Serafimerriddarne hafva pro
menerat i sina stora drägter och kåpor Gub
barna sago riktigt galanta ut i den kostymen
fl ans Excellens Grefve Rosenblad som nyss
lagt ifrån sig rättvisans svärd bar ordens
avärdet
— Friherre af Nordin har för sin sjuklighets
•ku 1 lemnat Riksdagen ocb ehuru ganska svag
med ångfartyget Örnsköld begifvit sig till sin
egendom Forssbacka samt ämnar sedermera
företaga en resa till Carlsbad
— Enligt i dag hitkommen nnderrättelse
har ångfartyget Vulture ett af dem som un
derhålla kommunikationen mellan London och
S :t Petersburg utanför Ö»el stött på och sjun
kit Passagerarne skola likväl räddats på is
fityekeB
— En fråga om hvilken förut varit nämndt
i tidningarna lärer nyligen förevarit på en af
delning i Stats-Utskottet nemligen om afskrif
ning af den skuld hvari en del Norr- och We
sterbottens invånare häfta till staten för und
sättningar under missväxtåren äfvensom en an
nan väckt genom molion af Grefve Sparre om
en dylik afskrifning af en del statsverkets åter
stående fordran hos Grosshandlaren Liljevalch
för en d ^l förskottsmedel till dylika af honom
gjorda undsättningar Det berättas att afdel
ningen tillstyrkt den förra men afstyrkt den
sednare afdelningen Vi känna ej rätt detal
jen a af dessa mål men hafve oss likväl be
kant att staten förr fått uppoffra millioner på
undsättningsverket och således genom det nya
system som infördes hufvudsakligen genom Hr
iLiljevalchs åtagande gjort en ofantlig direkt be
sparing utom den som skett genom flera nya
näringsgrenars öppnande och nya tillfällen åt
•rbetsfliten i de norra provinserna Det synes
^äl då icke vara oskäl om Ständerna taga
i närmare betraktande icke hurmvida Hr Lil
jevalchs verksamhet skulle förtjena någon skänk
af staten men väl att han måtte njuta eftergift
af denna till så stort belopp som han kan vi
sa sig sjelf hafva i följd af utborgningar till
medellöse under missväxtåren eller genom mot
tagande af i handeln oafsättliga produkter mot
spannmål dels redan förlorat dels icke kan ut
hekomma bos allmogen utan att utkräfva ytter
sta skarfven Det blir då en skänk icke åt ho
nom ulan åt hans gäldenärer hvilka äro i sam
ma kategori med statens egna för hvilka af
skrifning blifvit tillstyrkt Skulle intet afseende
göras härpå och på alla de ovanligt fördelak
tiga intyg som blifvit lemnade öfver de goda
resultaterna af Hr L :s ansträngningar för den
Norrländska allmogens bästa så vore det i san
ning ett föga uppmuntrande exempel för andra
h
o
f
a
a
h
n
f
N
S
v
n
m
h
d
n
d
s
t
d
s
REVY AF TIDNINGARNA
Den nya Ministären
Den som vill hafva ett verkligt upplysande
begrepp om den nya Ministärens ställning på
samhällets höjder kan lättast vinna den genom
en blick på den del af pressen som närmast
står under hvad man kallar hofvets inflytelse
Det märkligaste härutinnan är att de nya råd
gifvarne icke ens till sitt försvar få disponera
Statstidningen om hvilken man skulle vara böjd
att begagna ett bland de lägre folkklasserna
gängse ordspråk att den ligger och «lurar på
haris» i fall öfverhufvud Statstidningen icke vo
re mera af egenskap att blifva lurad än att sjelf
lura så vida man ej med det sednare meiiar att
«taga sig en lur»
Likaså framlyser hos Svenska■ Biet un
der den artighet som den blinda u-i
—enhe
ten till Konungens utnämningar förrs .rlfver en
■viss fientlig sinnesstämning i anseende till de
koncessioner eom möjligen vore att förvänta af
denna minister Se här ett prof
•Man hide väntat att bland ds 3 Statsråd» u
Ui depart fl se nägon allaHat aktad kunnig «ch
Yi
ta
r
l
a
na
n
n
it
f
va
a
ng
l
n
ån
or
en
m
n
er
e
ån
f
ts
a
d
tt
el
m
d
e
n
r
j
a
s
n
erfaren jurist och Ingen kan Inse orsaken hvarfö
re sä ej skett Tal har mm spert att tvenne af
allmänheten högt värderade män afiagt sig den
dem erbjudna platsen och att dan skull ledsnat
vid att såsom Diogenes gå med lykta kring staden
«ch sika menniikor hvilka skatta statens behof
högre äa enskilta farhågor isen rimligtvis låter
man ej inbilla tig att oöfvervinnerliga svårigheter
kunna möta för utfinnandet af en tjenlig person
sam med lagfarenhet förenade förakt för tldnings
advokatureas ormbett oeh r .im med neg förtroea
de af allmänheten förenade nog fflrtroend» till sig
sjalf att ej vägra sitt deltagande uti att vigtigt
ehuru i enskildt afseenda äfveatyrligt värf hvilket
till sin utgång är lika så mycket beroende af oför
ståndet som af fönständet Ryktet som sagt att
dan afgörande makten vill fylla den lediga platsen
med en ofrälse men att de rådgifvande der vilja
se ea frälse hålla vi för fullkomligt ogruadadt
helst vi önska och tro i det längsta ett dan afgö
rande makten icke låter hindra sig af de rådgif
vande och vi dessutom göra så mycket rättvisa åt
de sistnämnde att vi «j tro majeriteten bland dem
hysa alltför zaycket aristokratiska grundsatser Hvad
är då orsaken Troligen någon af de der små sig
uti allt Inblandande obetydliga men dock så ofia
allsmäktiga omständigheter hvilka utgöra dårars
förundran och klokas förtviflsn De fira understun
dom mara afgörasde än den afgörande makten oeh
mera rådande än de rådgifvande .»
Minerva som ifrån början antagit en vida
mera bestämd ton vidhåller den ännu starkt
och tyckes bestämdt hoppas alt understödd af
den antipathi som från "allenastyrandets sida
möjligen kan påräknas emot den nya rådgifva
repersonalens sannolika afsigt att jemka sig en
liten hårsmån till venster kunna innan kort
bortarbeta derutur det Posse-Fåhrieus-ska «le
mentet oc sålunda återförsätta alltsammaes i
spåren af det gamla systemet För detta än
damål har hon till och med ej försmått att af
svärja de läror hvartill hon förut bekant sig i
statsekonomiskt afseende och funnit ett skönt
fält att bearbeta uti den puniska förskräckelss
för utbytet af förbud mot skyddttullssystsmet
som förut blifvit väckt och underhållen genom
de på fabrikanternas bekostnad författade och
tryckta samt i Riksstånden utdelad så kallade
Johanssonsha iroehyrerna hvari förbudsintres
set m *d ganska myck«n skicklfghet tagit alla
möjliga sofiimer till hjelp med den hopbland
ning af sanna och falska fakta och citationsr i hvil
ken Hr Johansson har en verklig talang Miner
va går dock ännu längr och sätter denna för
skräckelse i samband med Hr Dillströms sjelf
mordförsök samt förespeglar den brödlöshet
som skall blifva en följd af skyddstullsystemets
antagande ett så mycket fiatligare påhitt att
gifva färg åt saken som det annars är temli
gen upplyst att nr Dillströms för«tag här
ledde sig från förtviflan öfver derangerade af
färer hvilkas tillstånd således tillkommit redan
under tillvaron af förbud mot införsel af den
artikel han tillverkade samt måst vara en följd
af hans egen oförmåga att kalkylera förhållan
det mellan behof och tillgångar och af en ut
öfver de sednare utsträckt rörelse Sådana
fallissementer inträffa i de mest blomstrande
manufakturstater och ganska ofta äfven i Eng
land Det är lätt att uträkna att man hos
oss ej kan drifva en klädtslabrik med 150 ar
betare utan att ega medel att sammanräknadt
bålla åtminstone en half million riksgälds i rö
relsen och det är klart att den som företager
sig att göra detta utan att ega ett eget rörligt
kapital af åtminstone fjerdedelen af denna sum
ma samt säkert ryggstöd för sin kredit den
kan också vid den minsta flägt af konjunktu
ren se sig blottställd att kantra Det är der
före i vår tanka nog långdraget att vilja lassa
en sådan katastrof på den nya ministärens
skuldror
Att i anseende till tullfrågan Freja icke
heller skall visa sig serdeles blid är icke att
undra på dä man sett prohibitif-intresset alltid
så ömt omlattadt i den tidningen Det är ock
naturligt att Freja vill begagna tillfället att
härvid uppkalla till lifs den af henne mycket
omskrifna »koalitionen» hvarvid det dock före
faller något besynnerligt att ingen af dem som
ansågos tillhöra koalitionen sjelf der vunnit in
träde Frejas ifver går till och med tå långt
att hon förebrår vederbörande att hvarken
hafva haft mod nog att taga en absolut rikt
ning åt höger d t s att omgjorda och be
fästa sig i Rosenblad-Rääf-Hartmansdorff-Erahe
Nermanska grundsatser eller att se till venster
Se här huru hon yttrar sig
«Den nye Ministérenl Att det finnes en sådan
veta vi af StatstidningenMen hvarifrån har den
na Minister kommit Är den framfödd på någon
matta i Hafvets salar Troligtvis icke ty betänk
hvilken väldig kohort af hofvets älsklingcr nödgats
draga sig från scenen Är den hemtad ur Natio
nens sköte Lika litet ty nationen känner icke
dessa män vet ej af dem annit än att deras för
ste man och skapare ännu är sub reatu för en
tullbalans och att den siste och färskaste bland
dem en gång fick af Staten efterskänkt ersättnings
skyldigheten för också en betydande balans — man
ser att det balanserar i de yttersta polerna Men
hvarifrån hsr den då kommit Omöjligt kan den
hafva fallit från himmelen .» ------- «Det
är helt enkelt on dekerationsförändring med ku
lisser af samma slags duk fastän msd olika
slags färger på Nationens billiga väntan att aå-
m
l
s
r
h
e
u
fi
s
S
n
<t
l
o
d
g
s
p
g
o
k
o
s
a
s
v
d
l
i
b
t
H
h
u
ä
sj
k
n
n
h
m
k
äf
go
va
ve
st
ge
ät
Ur
ka
gon af dess män en gäeg skulle få tillfälle betryg-i pr
ga hoppet om en lyckligare framtid är för det |8®
närvarsnde förintad Men har på vederbörlig ort gjo
icke haft mod att taga en absolut rigtning åt hö ni
g«r raw har icko heller v ?lat fästa minsta afse
1 En
ende åt venster Skylie sie derföre sjelf om mani
får sitta emellan Att döma of ingången syne
af
det likväl som skulle den nya Ministérens predi-j§0
kan icka blifva länt Hvad skall följa derpå up
Förmodligen en minister af den gamla Ryska snit- me
ten \pperligt Nationen hsr således endsst qrick- ma
ill efter sin tvinsot för att lida af vädervex-i
Hurra derföre för dea nya minlsléren ;nu
■ i .i T- i l n
nat tili
lingar
Hviften med hattar och mössor för — Hattarna
oca Mössorna !»
Det felas nu blott såsom vi i början nämn
de att Statstidningen kommer och sätter sig
ofvanpå allt detta intrycker derpå sitt insegel
och säger såsom det står i Holbergs komedier
»Keenkaalavet fecit
Hvad beträffar den nya ministéren sjelf så
eger den utan tvifvel nog klokhet att finna att
det icke vore så alldeles ovigtigt för densara-
lin
lil
da
ser
nin
at
ifr
lig
mt att till ersättning för det bristande stödet
från det der öfra hållet söka ett stöd hos na
tionen icke genom halfva utan genom upprik
tigt populära mesyrer och att här sotn vill
alla andra tillfällen sanningen af den vise So
lons sats finnes bekräftad att man alltid nsåsle
taga sitt bestämda parti vid meniugssöndriu
gar inom republiksn
BOKIIANDELS-BULLETLT
t
t
n
a
t
m
d
a
— Första häftet af ett arbete som sedan r ;ågon
tid varit annonseradt till subskription under
namn af «Svenska kolorerade fogeläg /n har ut
kommit i bokhandeln Det innehåller fyra qvart
plancher med tillsammans nitton aftecknade ägg
tillhörande slägtena "lalco
l«lk
(strix
uf samt
*corvus
korp En kort notis om foglama»
vistelseort samt fortplantering i Sverige med
följer lithografierna Arbetet är ämnadt att ut
göra omkring s«x i åtta häften hvartdera ko
stande för subskribenter i Rdr IS sk Bko
Det synes oss som företaget hvilket visar sig
hafva kommit under en skicklig hand eger rätt
att påräkna bifall och uppmuntran af icke blott
egentliga ornithologer utan af-jägare och landt
man i allmänhet för hvilka en anvisning till
kännedom af ifrågavarande ämne bör vara af in
tresse och sin nytta
— Från Schmidtslsa boktryckeriet i Chritlian
stad är till subskription annaäld en öfversättning
af Thiers man kan säga verldsbekanta «historia
om franska revolutienin .» Dat vore i sanning
hög tid att man hos oss erhölle någon förnuf
tig upplysning om verkliga förhållanderne med
en katastrof som man ännu i våra dagar helt
ogeneradt tillåter sig att fördöma rakt in i af
grueden men hVar» kolossala betydelse för
verlden det sunda förnuftet längesedan insett
och värderat och hvar» konscqventa inflytande
till Europa» pånyttfödelse dejposti«mens bajo
netter förgäfves sökt motverka i ett halft år
hundrade Ingenting kan i sådant afseende bätt
re leda till ändamålet än en öfversättning af
Thiers stora arbete ett verk som i alla af
seenden är ett af de utmärktaste vårt sekel»
litteratur eger att uppvisa som lyft sin förfat
tare till höjden af auktorlig ära och politisk
myndighet och som de flesta andra europeisk»
litteraturer längesedan från Frankrikes tillegnat
sig Vi kunna derföre icke annat än önska fö
retaget all framgång Såvida öfversättaren er
håller ett tillräckligt antal subskribenter »kall
enligt subskriptionsanmälan en gång i månaden
utkomma ett häfte om sex oktav-ark tryckt på
fint machinpapper hvarför priset beräknas sub
skribenter till fem skillingar riksgäldi arket
Subskriptionslistor med åtföljande profark fin
nas att tillgå i alla boklådor
— Valde sånger vid fortepiano wr tperatt
<tLucie eller bruitn från Lammermoor» är en
liten musikalisk nouveauté som blott beböfver
omnämnas för att insinuera sig i våra talrika
dilettanters goda minne Intet kan i detta ö
gonblick då operan Lucie gör furore på vår
scen vara mera egnadt att fiona en plats på alla
pianoforter än dessa populära melodier arian-
gerade med ett ackompanjemang tillräckligt lätt i
och enkelt för att till &ta äfven den mindre
konstfärdigheten att njuta deraf
BLMDADE ÄMITET-
LXIPZIGE PÅSKMESSAN
Huru produktionen af de till denna Rtarknsd f *r
da verer allsjemt stiger och bildar allt större och
större lager visade sig äfven »u jynaerligsst i
klädesvaror Att denna artikel de férsta dagarne
jlck ovtaligt trögt är icke att undra öfvsr då raan
issinnar nedtryekoingen sf ullpriserna ocä den
deraf utkoasa utsigten till billigare klädespriser
«srat fsbriässnterne» 1 swid dermei stSeade envishet
au hii !» fast vid de gamla Mtn fick slutligen se
ett b« hofve t af deana artikel var större än ssan
föfmsaado och om än af förrådet blef osåldt
iider det likväl iatet tvifvel att det ovanligt störa
klädtsförridet inom några dagar är nppryedt ce
dtn säljarn® »edgifvit en nedsättning sf i till l
Rdr pur stycke på grof och medelsort samt 9 till
4 Rdr på fin medel och fint YllemaaufaSUur
varer af Tysk Engelsk eller Fransk fsbrik kafva
»i» än ej fssta i priset likväl feaft en tillfredsstäl
lande afsättniag Några fabrikanter från Bsrlin
och andra orser hvilkas tillverkningar utmärkte
sig geso *» sköta mönster upprymde redan de för
sta dagarne Sidenvaror hade stark afsättaing till
priser sem väl voro läjre äa vid föreglende rses
««n mea dock stedo i riktigt förkållsnde till sil
kespriset Ijyaaerbet *ar rörelsen med de fiaare
modevarorna utraärkt liflig ectedan köpare infun
nit sig ifrån afUgsnare orter si att lsgrea redan
d« första dagerns ansenligt minskades
Tjfk» bomulluvsror fuana visserligen sfslttnicg
msa till liga priier låeia endast mackinarbetat gör
möjliga
Läéer sf sila arter gjarde uUmerdentligt ged
ncarknad eck bebefvet af desna artikel fylliss ej
fullkomligt ekurn tillgången ver föga mindre än
f®rra året Malaedjer solläder betalte» 4 Teater
feögre per Ceataer oeh si väl andra sorter arbetadt
läder sent äfven rå kudar tsgo favör
Pelsverk i aliminhet ea vigtig artikel på denna
marknad fann af fltrfsldige »reakor föga omsätt
ning Kram- eck galanterivarer gingo lifligt eeh
jemn» så att slljsrae bad skäl att vara belåtna
Af ull från Böhmen Preussen TktKUgen etc
förstärktes de redan betydliga lsgrea med omkring
1 (00 Centner Afiättnlagen kar oaktadt mode
rerade priser kållik sig kéglt »betydligt enedan
da mindra fabrikanterna köpt blått det ouwgäng
!ig *s»e eck dt »körra hvaribland e N- derländska
alldeles intet Prisers» vor» li till is Tltalar per
Centner lägre it fot lida» år
Juvaier eck ädelstenar kade »vanlig fart endast
af den »betydliga artikeln Turkoser såldes i enda
post för it *00 Theler Bytsskandeln med Juveler
steg till den betydenhet att deri på vissa händsr
•mssttss milliansr Gresshscdeln k ?» för ssessaa
nu töets slutad och kar 1 allaänkat vida öfver
träfTU hvad man väntat så att raessan ss-ed skäl
kan räknas till da båttre
För någon tid sedan meddelad» an af prohihitif
systsnets koryfésr som skrifver fir klsdesfabriks
intresset alldeles motsatta ujepgifier Haa för
säkrade att val kalfva klädsslagret i Leipzig förbiif
vii osåldt ocb uppg«f en prisfäilning på hvarje aln
usgefär lika stor med den här uspgima nå hvarje
stycks Det är ock såsom längre ned i denna
artikel synas lek» klädet utan ullen som sak
nar afsättning och hvars priser derföre blifvit
nedtrjekta buru detta för icke fabriks- men
fabrikant»-iiitr #s»t glaijsnie förhållande kan
förklaras hsfra uppkommit af dsn <d 'ia handeln»
blir i sinom tid artigt stt få höra
— Den 27 April egde första tjurfäktningen
för åi-et rum i JKtdrid Den bar varit högst ly
ssnde och ansågs »störa af lyckligaate betydelse
15 häeUr dödades dervid och den 6 :e tjuren i ord
i ningen tillhörande hertigen af Veragua gjorde en¬
ssm ef raed 6 ut»f dem en Torreador blef äfven
svårt sårad
— Murning Cbronicle innehåller en skrif
vels» frän Monroys hvaruti den bekant» Carlisten
Cabrera skildra» såsom ett missfoster osed en
i högsta grad grym och omensklig kerafeter Ds i
fältaingen vid He
-rara tillfjngatagua C ristinska
soldater Ismnsie han till pris åt hungersdöden
och di de eljckligo i förtviflan tillgrepo den för
färliga utvägen att uppäta sina redan af hnnger
omkomna kamrater lät Cibrera skjuta tio af dem
såsom meanisktätare och kanibaler
— Sedan flere år tillbaka hafva förnäma
ryska familjer inköpt sig stora sträckor i badiska
Ic .ndst och med ofantliga kastnader omskapat dem
till förtjusande landtgeds Nu erfar san att några
egare ylöJsligt söka lörsälja sina besittningar hvar
till ae skola förmåtts af sin regering s»m ogerna
ser att dess undersåtar »li sig ned i främmande
länder Detta ha gjort mycket uppseende vid bad
orterna der man under flere år räksat ett icke
obetydligt antal Ryssar som gäster Man fruktar
att ännu större hinder k»mmer att af ryska rege
ringen ligga i vägen för utrikes resor
— En fransk tidning innehåller följande
lilla kuriösa episod utur det inbördes ferlgst i Spa
nien «Då drottningens trupper intågade i byen
Las Cuevas de Castelote funne de att hala den
manliga befolkningen tagit till flykten eller med
följt dea Carltstiska arméen Generalen faUadedå
den luminösa idéen att utnämna ett Ayuniomlento
endast sammansatt af qvinnor under presidiu» af
en Alcsdiesse Denna mottog med tackssmbtt den
nya befattningen och förvaltade den till allniäu
tillfredsställelse för orten Det löjligaste var att
då männerne åtcrbommo till byn dessa fclefvo
tvungna att ställa sig under qvinnornas lydnad
Industriella framsteg
s
e
t
Medan vi omtala industriella uppfinningar
och framsteg i andra länder händer det ej
sällan att vi förbise ett och annat som i detta
afseende passerar inom vårt eget land Tvänne
sådana båda af den vackraste egenskap hafve
vi i dag att nämna
Den ena tillkäunagifves genom en annons i
dagens tidning En redan förut genom skick
lighet och nit för sitt yrke bekant urfabrikant
i Wisby Hr Victor Söderberg har efter många
bemödanden lyckats förfärdiga s k kt "onome
trar hvilka efter anställda observationer af
Hr Professor Selander utvisa samma noggrann
het som de Engelska men af honom säljas till
ungefär hälften af hvad de sednare kosta Det
är bekant hvilket värde kronometern eger för
sjöfarten Många skeppsbrott hade varit före
komna om fartyget varit försedt med en kro
nometer och skepparen derigenom kunnat med
noggrannhet bestämma den longitud under
hvilken han befann sig Engelska parla
mentet skänkte derföre 20 ,000 P sterling åt
kronometrarnes uppfinnare Att sådana ur nu
äfven knnna tillverkas härstädes af fullkomlig
godhet hvilket så vidt vi känna hittills ej
varit händelsen kan derföre anses såsom en
verklig nationalvinst och vi hoppas att Hr
Söderberg skall snart finna sig genom en ut
sträckt fabrikation och den kredit han sjelf
genom tillverkningens godhet kommer att gifva
ät densamma belönad för siu möda
Den andra uppfinningen vi ville omnämna
Ur ej af så vidsträckt omfattning men i me
kaniskt afseende en af de vackraste Hr Mynt-
pr°be "r Bro !ing föreståndaren för trycknin
8®a n 'a bankosedla :ne har nemligen
gjort en lika sinnrik som enkelt utförd upplin
ning att numrera sedlarna med tryckta siffror
En dy1ik UppfinninK är förut gjord i England
• • j <••• •
af mekauikern B "1 "3 °
C
h ansågs da for na
§0 utmärkt genialiskt t sitt slag Hr brolmgs
uppfinning är grundad pä samma hufvudidc
men ojemförligt mycket fullkomligare då Brah
mas vtopfinninsar fordra serskild tryckning för
l t
„ •
_ n it„„
numrorca och serskild for texten men Ht Bro-
i l n r» Knrtn r- n nonfir I r 'af
ling trycker båda på samma gång Genom det
lilla ir .achineriet ömsas siffran för hvarje ^äng
däckeln lyftes upp ifrån 1 till 100 så att en
dast för hvarje 100 :de siffra en half minuts
serskildt arbete behöfves med en liten omflytt
ning Denna uppfinning förtjenar i hög grad
att ses likasom liela sedeltryckeriet hvilket är
ifrån det första till det sista lika ändamålsen
ligt som elegant inrättadt
s
b
K
F
k
HANDELS- och SJÖFARTS-UNBEK
RÄTTELSER
Börspriser
STOCKHOLM dén E2 Maj Rvcte pr tunna 21 ä 86
R !r Råg 45 24 å 12 d :o ritorr J3 Korn 1C
32 Malt lii Rdr Ärter «8 å «5 Hdr tfafra 8 Rdr
Terra-Vcecbia-Salt 6 56 S :t Ybes 5 36 Lissel >f !ns d :o
5 :32 Sill Norsk 15 ?4 Kabelio 5 Krfr Las 70 Rdr
Tjära Talg prliop S 24 Grof Sej S R *r Medfci d :c
Soiå d :o i 38 Easrpa prsätepp <05 a ISO Bär Kaffe
EBgelsIrt pr »VSIp 29 st <l :o Brasiliaasli 24 si 6 rst
Rafttnadsockinr 25 sk Brun Sira» 50 si G rst BrEnvin
gaaaaiait pr kaaaa 36 sk 6 rst d o färskt — alttrgs
Stockholm
Inlotrme skeppare frSn inrikes ort d 23 Kaj Hernö
sand Näsman jern
Utrikes ort Åbo Äh®acsson spsnniEå och vittna
ANMALDE RESANDE den 25 Maj 1040
Fru Billbsrg Lund Nr 18 Skeppsbron Kagi !er Au
rivillius Upsala Nr 10 Norra Soifdjfpatan Löjtnant
Strandberg Sirengaäs Handlande BodstrSm Westerls
ssiat Studeraademe Gellcrti och Aminson Upsala Nr S
Stora Gråaiunkcferänd Handländerna Almberg och Kihl
berg samt Hattmakare Kullberg Hj»i Nr 21 Lil !» Nyea
Ieii Kasarersfean Gottfriedti Småland Nr 5 Clara Ve
sira Kyrkogata Borstbindare Tjusberg Norrköping Nr 6
KunkSrogatan Fabrikör Lenning Norrköping källaren
Freden Löjtn Ehrenborg Skåne Nr 5 Clara SSdra Kyr
kogata

Sida 4

TILL SALU FINMES
Fri wjekei bur njligtn ■iierasB .it «eh siljes i B»i
handeln å Adr 3t si bsn &o
LUNGSOT
samt osa
sa
TUBERKULÖSA och SKROFULÖSA
SJUKDOMAR
JAME3 CLARK
mg -ren på Svenska af
ERNST SWARTZ
Hoj W IS BB KG
fosterländsk Yngfiinga
sång
Skddd29 M
g
på Upsala Njk 'eTheti-Säliskap» högtidsdag den 29 Mar
i ?40 uppläst «f L —n 8 sk
(lefeo»ss <en tillfa (er Upsala Nykterhets-sällskap
Hos DåLEEJS et Comp
Sveriges sköna Litteratur
lf PWi
g
En öfvcrblici tid Akademiiia Förelä-nlngar af P Wie
•eluren 5 dela tO Adr ii sk fru Lenn ^ens arbeten
k
u
S Rdr 4 *6t banko
Hos ft &LÄMtf et Comp
P 1 A- Atter ho ms Dik-
ter tvenne band <3 Rdr i 6 sfc Skrifter sf densamme
4 :eta bandet 3 \dr 8 sk banko
Hos DELSEN et KOMP
O vi d Ii Metamorphoser
bk
p
öfversatle af G Adlerbeth 2 Rdr $0 sk banko
Ho FHlTZfi st BAGG1S
Lärokurser för ISorporal-
Skoloroa vid Fje de Militär-Distriktet
upprätada af Dess Befälhafvare år 1857 An
dra upplags» 1 Rdr banko
P M om Fältljenstens öfvande in
om F :erd» Militar-Distnktet
opprättad af Den Befälhafvare Jr 1835
1 Rdr banko
Hos FRITZK «t BAGGE a 2 Rdr bsnko
Handbok uti Infanteri-Ex-
e-ois-Reglementet
af G K SlIERSJVÄRD
Ho» W LU ^DEQYlST os &OMP m il Sokkaadisre
i St sk banko
Handbok för Dryckers heredniag
eller Anvisning att utan Jisnin *ch destiilstioa äfven
för saärre husbill tilireia itfvsr 300 sttnkilda slags
Drycker
Hos W LGSDEQV1ST el KOMP m fl B .khandlare
i 1 Rdr 8 sk banko
Handbok i Förvaringskonsten
k
eller Anvisning af genom Torkning lnfla !tni»g Rökning
Syltning o s v förrara alla mäjiigÄ slags Näringsssedel
och Hushåilsvaror jemte de Haadels- »ch Iadusriartiklar
aosa äro utsatta för förskämning Af J C LEUCKS Öf
versältning
Hos W LUNDEQVIST et KOÄfP m fl Bokhandlare
å 24 sk bsnko
Om Saltsjöbad och deras nytta
4
En tjemlijj anvisning för Frisk» och R )uia » !t rätt begag
na detta wedel Af Doktor J F I 'AL 'ME»IE Läkare
Tid Schewannigcns Badinrättning i Holland Öfvsrs
I IfELMENS et C :o Bokhandel
Svenska SFoglar
dkldb ff
g
Jithografierade kolorerade oeb utgifne af W von Wright
50 häften 73 "ftdr banko
Mos D &LEMN et C :o
Spader ilame
ä
p
En berättelse i bref funne pä Danriken l Rdr banko
Hos FRITZE et BAGGE nyiijen utkommen
å 40 st banke
Uparlisk Betragtniogj
Li
af IVorges Lilleralur
af
gä H
"0 BL031
1 DELEENS et Comp Bokhandel
Karta öfver Segelleden
från Stockholm genom Götha Kanal
till Götheborg
4 S it bttnko pS väf 8 84
Beskrifning
tit Kartan 1 Rdr banko hsft
Nya Musikalier
k
y
äro i dag till undartecknads Musikbandel inkomne
Stockholm den 3 9 Maj 18£0
Ö
j
A W MÖLLER
Nr 12 Stora Nygatan
Nyreparer &äe &l 'EftHLSEtiENDÖ£lEN J 1 vid
Störa Badstugugatan a Norrmalm i S :t Cla
rzc Församling
med tillhörande trädgård samt
en siraxt bredvid liggande tomt hvarå finnas uppförde
ålskillige Vagnshus och andre byggnader af trä När
mare underrättelse obi betalningsvil &oren Ie» $nas dels på
stället del af Ombudsmannen i Riksgäldslrontoret O
Arehn som bor i huset M 6 vid Lilla Badstugugatan å
Söder samt träffas hemaia till klockan 10 hvarje för
middag
En större Landtegendom
ålk
g
i en af Borra Sisålands bördigaste och vackrast ?»trakter
?if 9 mantal Säteri och Frälse tillika med Qvsraar
Såg ech ett högst iedragligt Tegelbfuk hvilken i hänse
ende till dess utmärkt va«kra belägenhet goda ock be
qrämliga byggnader bördiga åkerjord i en ypperlig ler
oefc svartraylla ymnig tillgång på hö bets och s %og saint
?«er än tillräcklig arbetsstyrka från underlydande Boad
hemmaa och jordtorp kan med s &äl aases som en af
de fördelaktigaste och angenämaste possessioner säijea
med utsäde och inventarier »f kreatur och redskap till
ett gans &a moderat pria »f cirSa 92 ,000 Rdr banko och
sned goda betalningsvillkor Närmare underrättelse lem
BS5 af uadertecknad hvars adrw är Siocfeboln
PALENIRG
P A WALLENBIRG
boende i huset Nr 17 Bag
get5 .«ga &an
Till salu dier att hyra
Å
y
Hn snindre LA ^CTGÅRD ocitring ea niil land- och
sjSriig frän Stockholm i behagligaite traiit utmed cn
fjerd af Maläten der ängfsrtyft och andra bätar dagligen
passera Pä stället hTarest finnes en 7äl vSrdad till
« )än angränsande fjidglrd framfödas ärligen 2 4 3 Xor
och S [lastar och Åbjggnaderna braraf Corps da logis
innehälle II nytapetserads Rum med Käft SSänisr oeh
och Konturer samt en annan Byggnad 8 Rum nsed K *k
och Konterer Sto btaadförsäbrade prydliga oah i bästa
skick iif»en»om Trädgårdsmiistareboställat Ladugården
och öfriga uthusen 1 brist pä köpare uthyras ltyggna
derne — Corps de logis med eller utan mbbier — till en
bättre familj Närmare nnderrättelse lemnar Grosshand
laren J L Bfckaaas huset Nr 4 Skeppsbron
Juvel- Guld- och Silfver-arbeten
till nedsatta priser stolförsäljning bos undertecknad vid
Kegeringsgatan M 12 J P HELLFORS
Gldh Silfb
Guld- och Silfverarbetare
E
•n ÄORiJK CAKIÖL med geh
CoHm»ic
2 :ne st vackra Ridhästar
•ch flera rackra Yagnthäitar sasat nigra stora Arbets
hästar pi stora flelsiaggirden
stor» stark och sådig HÄST 12 år uti
huset M 31 i S :t Panlsgatan di Kusken Holmberg
efterfrågas
Ea LANDAULETT-VAGN i fullkomligt godt
stånd Vidare underrättelse erhålles i huiet X 9 på
Stora Trädgårdsgatan tre trappor upp då Jungfru Carin
efterfrågas
Åkdon
Kn COUPÉ-VAGN en fyrsittsig Trilla med stång och
affel en dito tväsiusig ea Bred-Chas tv enne ensittsiga
d :o uti huiet M 17 Repeligaregatan å Södermalm i
Hofslagarererksladen
i ^n störr« SEGELBÅT i godt stånd af ek
ännu stående på land «ted galersegel säljes för 200
8dr rg» Vidare underrättelse lemnas å Kongl Boktryc
keriet i Riddarholmen
Eu myckot lättrodd RODDBÅT af ek väl in
redd med tillbehör Om priset kan öfrerenskoai
ejrs med Qrartersnannen Paulsson boende i Haadtrerks
kassern å Skeppsholmen som träffas emellan klockan
11 och 1 samt sedan om aftonen
En fånipkåt
p
bygd af ek nästan ny i fullkomligt godt stånd och ovan
ligt lätt ro id — Underrättelso lemnas af Konstapel Lund
gren boende i ©rappade Steahuskasein Kongl Skepps
holmen der båten äfven kan be«es
lies-Selar
för 5 hästar i godt stånd Uadeerättelae lemnar Brand
mästaren Carling i Operahuset
n STÅLSÄNG
sterlångf ®tan
i Hr W Rydells Jernbod W®-
Gentila Fransyska Tapeter och Ror-
ill billi
y
der finare och ordinära af nyaste mönster till billiga
ste priser i Eurenii Engelska Porcellainsmagasin vid Lilla
Nygatan enedt emot Kongl Posthuset
RULLGARDINER
kfRbk
målade i Landskapisstycken för S Rdr banko äfven till
högre priser hog Carl F LANDGREN
SNht M 6
Stora Nygatan huset M 6
en trappa upp
Lätta i§om !«a !iatlar
af felb gjorda efter Fransyfk method vägande 7 å 8
lod förfärdigas samt finnas till salu i Hattmagasinet Tid
Fredsgatan Nr 18
I TTI ETT STERBHUS finnas till salu atskil
liga bättre och säsnre Mansgångkläder Linne Gevär
Pipor Ridsadel Vagnsselar m m Adress lemnas 1 To
baksboden vid JerDtorgsgstan
juHt »lörre parti nylije» inkomna BYXTYGER
VÄSTTYGER till billiga priser vid Köpmaagatan
bos Grönlund
FLANELL tf utmärkt fi«h«t oeti till billigt
*- pris i Strumpasagaiinot vid Skepptbron huset M 44
Segelduk
ll
g
af Herr W :m Gibsons i Götheborg tillverkning till fa
brikspris hos G S0HMEL1US
SkbM 461
Skeppsbron M 46 1 tr upp
Cigarrer
g
äkta Havanna på Kontoret ea trappa upp i huset
58 vid Westerlånggatan
Hvit Enjj Tvål
å1
jj
ovanligt vseker till SO sk rgs siålp 1 Bastmans Krydd
bod vid Hornsgataa buset Nr 9
PINSK TALG
Stdsgården
Stadsgården
Kontoret i huset JW 10 i
Fint Eng isatte
25 kd
g
å 25 sk då minst en Bal tages och 25 sk då minst 5
skålp tagas i J G Sjöbergs Kryddkrasahandel vid Gu
staf Ad lfs Torg
__
Fint Brasilianskt KAFFE Bomolja Victriols-
olja och Ko-k finnas till salu hos Claes Peyron nti
S ;hinkelska huset vid Kornhamnstorget
Mannagryn
nu inJromna i£Almlö 's Kryddbod vid K8p»an
.0Tgct
Bruna BÖNOR vackra och passande tili frö
böEor i Skösviks Glasbod buset Nr 8 vid Skepps
bron
Nylands ritors Uts
-Må $9
N7 SBdtg &lå
y
bos A Moll et Kosap Nr 7 Stora Badstugug &lau å
Söder
Finsk Utsädes-Råg
i hN
g
af Nylands utsaärkt goda sädessort i huset Nr 59 vid
Kornhamn hos Er Ad Weber
UTBJUDES HYRA
TVenne nyreparerade RUM och Kök med
nödiga uthus å Eoagl Djurgården utbjudas att hyra
nu gMiast och kuuna bouingsriimiBen serskilt fördelas
om 3å åstondas Vidare underrättelse meddelas å värds
haect vid Runstyctsgrindea derstädes
Ea vacker och välb«läi»en SO .MMAli- äiven
VINTER-LÄGEN HET nemiigen
6 Ruta Kök m ru hvilks äfven Sanna delas ncm
ligan så
k
3 :ne Rum och Kök
3ne d :o
ett Vindsru !»
Stall och Vagnsbod Eied Fodärsiulle
g
Rues för fem kor allt beläget utmed »tor och all
män gata inom stadens norra tullar i vacker trädgård
Cuderrättelse derom lemnas i Loset Nr S vid Nornulls
gatan
'rån och med den l :sta nättkommanda Jaci
lill Hösten för begagnande af resande eller bät
tre familj från landet Hn rtörre möblerad i bäsia trak
ten på Norrmalm välbelägen ljus och vackor VÅNING
af 8 Rum wed Kök och u bus Städning och «ppas»ning
lås äfven på stället oaa så åstundas Närraare underrät
telse Rsedde-as på STontoret i huset Nr 4 Skeppsbron
rjpRKNi \£i RUM och KOK passande till som
marnöje med utmärkt vackert läge vid Norrtullsga
tan Underrättelse Ismnas pä Afionbladskontoret
En stor Spannmåls-Vind
att hyrn uti Grosshindels-Soeietetens Magasicshus bortom
barlastplalsen Närmare upolysnlngar erhållas uti huset
JM 23 vid Katrina Östra Kvrkogat»
TJENSTSÖKANDE
_
lifåödSiom d
_
yngling från södra Sverige som d«r i 6
§r varit engagerad vid handeln söter omploj i Stock
holm och ö t skar att å Afionbladskontoret få emottaga
skriftlig anvisning under adsess X Z hvarest han till
B &nndtligt ssmtal med den honom kan behöfvs får an
mäla sig Hedrande betyg kunna presteras
på Hotel du
Plats på Handelskontor
f biljfåf Sk
p
önskas af en udjs rai ^n af bä 'trs familj från en af Skå
nes betydjigara sjöstäder der hsa under flera år kondi
tioneraf Dfn hSrå refl- ^ters ^de behagade till vinnande af
vidsr® upplysning ätfjnet Itomm
,minera cr roed ^errar
Lundgren ly Berghcran-5 deras kontor Nr 5 vid Ös
.er
långgatan
|7n yeglinf viJ 22 ars ilder som 15ngre tid Com ett ai lilet antal lottsedlar a ejendoms®
varit anstalld vid en stSrre KSllarrbrelse i en at ri- M 166 1-1 I Lund blifvit for»llda att dcnsam«a fe
kets betydligaite stader och derunder ifven inhemtat tin- ke man afventyr af fttrlust kaa bertspelas iouamer »edan
nedom i bokforing och Tyska spriket bnskar plats 1 kon- sllendo 6 9 af planen for delta lotteri alt ligja till grand
tor eller vid bruksrorelse Betyg hirer trohet flit oeh hirfor
aekuratess kunna presterai Narmare upplysning lemnas » 4cjw7 /e icue J (j fnr ,n >imm
i Kontoret S tr npp uti huset Nr 8 vid Skeppsbron „
s »c *e su siori aniat lourr Jorsa ]»t
— — — alt egtndomens borlspelande kan afventyras leta-
u genast eller om en manad onakar en bat- nas underrattelse i Svrri /et Stalstidninq Aftonbla
11 tre yngling plats i Sidenkramhandal ochsasomannu det och Lunds Veckoblad 14 da jar fiirr drai /virtarn
innehalvare af dylik plats jemte fullkoalig fleririg kan-
- hvitlcen handilsc lotteri-1 s &Iunda forandrat
all
nedom om densamna hoppas han kuana vlnna s npr n- a af omkostnadtr alia dr influtue m ,d
ctpals fortroende genom ett forlsatt bemodande att blifva
„„
den vardig Svar i biljett till C inlemnas i Kryddbodcn
20 Ilka pennin /t Vintl 'r hvaraf hvar
hornet af Tyska Brinken och WesterlSnggalan
Utkotnmandc Amo rriialltr en sadan vtttst .n
i Lund den 19 Maj 1840
tfn stadgad yngltng med r«ua sedar omkriDgj j bertelsson j rilswn
22 5r som innehar kontorsplats i en af rikets storre
stader fiaskar sig till hasten plats uti Sidenkramhandel llpff LAKARE med flerliria erhrenbet i *itt
Stockholm heist der han nSgot Boge deltage i bokfaring t 8oskar erhjlla en prirsl befaUnilll rii P„
-uk
emedan h»n derut ager grundlig ocb fullstandig kannedom e |er
J
,l5r
,e L„ndlex .„dom i folkrik on nu genut Svar
Endast pi ett godt bemotande gores afseend Lonevllkoren harJ emolla 5 till laKAREN i Hr J Normaai Boihae
mS bestacamas af en blifvande Principals belatenhet mei fitnriA .v-inV
honom Vidare underrattelse meddaias i J P Ahl ^vists
diversehandel M 16 Storkyrkobrinken
„ Fatenteradt Sjmdhels
lottes orost-Choklad
Denna Choklad som icSee innehSller nSgra for h 'gaa
Vani hi ¥51 s ^adliga best5ndsdelar har visat sig vara af en tsSsig
v exLl f ^jdig och beprofvad nytta i alia ISngvariga sjukdo ^tar i
garantaradt af ,underteckt3acU
lungoma och luftvagarna och utoxarker sig isy .n»rhe»
siiljns i 32 ak B \-0 hos undertecknad samt i landsorten 8
nf»°m
r ^„
h
r
a« !ig
h
"f
rBn
h
de
.h
0C
1
b
Alia Niter i 6 klassen erhSlla en Medalj i Brons ofver "I
«
»f ill i .„
fi
'j ,1 „lJ "ct oefc
all Erkebiskopen m m J 0 WALLIN
tarande sjukdomar af alia slag fipnes att Ul .g» 1ns
C 0 STR1NDBERG J L STRINDBERG
yiff«tla«tnn Malmtorgsgstan Nr 4
fgr T anseendo till min man Kakehigns ia
.ar«a
■» -pr B b -m-
*- Saadgrens timaie dSd far jag harmed Sras tllikSBn *-
ile LlVDeCKer-JLiOtteriet glfra auroreliea med lika aoggran &et ocb acaur-stefi ba-
drifves oeh fir Jag mig boi ri-spfkiive kuider tS del hi
(ofver l :sta dragmngen den 50 April st4 rekomaaeneera Stockhelei dsn it Msj 840
iir kommea och kan genomses undertecknads kontor F H iAHDiTRENJ
och bora frilotterna uttagas till den 11 Juni Ksfeel 'gnimr-kire
Stockholm den £0 Maj 1840 HusetNrlS ItervaatisgrJei
J t STRINDBERG i Soder
Af trycket har i dag utkommit Tjugondesjettb IIäftet (å SS sk Bko af
Ä
g
EIBLIOTKEK I POPULÄR NATURKUNNIGHET
N :o III
HIHSELEiiS UNDER- POPULÄR ASTRONOHI af LITTROW
bifi häfttt hådDt hlktt töki
HIHSELS
Tredje Häftet Littrovrs arbete utgifves i sex häften ett hvar annan månad Det hela kommer att utgöra os .kria
80 ark med 24 plancher och kosta Uesp Subscribenter (å 8 sk pr ark och planche omkring 4 Bd »6 ik
Subskriptionspriset på SOMMER (Bibi I—XI S Rdr 58 sk samt pä BRÄNDES (Bibi XII — XJIII
4 Rdr S sk
— står öppet ännu en tid hvarefter SOMMER kommer att kosta K Rdr 30 sk och BRÄNDES 4
Rdr 11 sk Stockholm den 50 April 1840 Zaciiabia« H ^EGGSIRÖM
På L J HJERTÅS förlag utkomne
TILL
KÖPMANS-CORRESPONDANCE
ELLER
FULLSTÄNDIG ANVISNING
TILL
LL
BBEFS OCH ANDRA UPPSATSERS FÖRFATTANDE I HANDELS- SJÖFARTS
0CH BANK-AFFAIRER M M
SVENSKA TYSKA ENGELSKA OCH FRANSYSKA SPRÅKEN
Ä
KOMPLETT I TVÄNNE DELAR
FSrsta originalet till detta arbete utarbetades på Fransyska och utkom i Paris under titeln «La clef de la est»
respoadanee eommerciale .»
Med tillhjelp af detta arbete kan inan utan närmare kännedom af utländska språk
sjelf sammansätta bref i hvilket kommercielt ämne som helst på Tyska Fransyska eller En
gelska genom vsl emellan de flera tusen olika formulärer som finnas i Svenska texten und«»
s«rskilda kapitel hvarefter endast fordras att afskrifva det motstående på det främmande språ
ket man önskar
FÖRRA DELEN
B .rjan på Bref — 81ut pi Bref Adresser Befordran etc
— Underskrifter
— Utanskrifter — Handelsnaiar»
rättelser — Gifna och emoltagna uppdrag försäljningar nppk .p assuranser afsändnlagar skeppningar aSastaia
gar etc
— Bankaffärer Penningtransaktioner ete — Trattor Endossemeater eto — Creditiver — Sjöfartsiran
der — Manifest
— Endossementer af Couaaisseateater
SEDNARE DELEN
Tillsändande af Räkningar deras uppgörande erkännande af deras riktighet och rättelse af deaa
— Faktarar
— Speser (omkostningar
— Försäljaingsräkningar — Frakt- ocb smktstniagsräkniagar — Orakastaiagsräkaim
gar
— Conto-Curanter
— Assekuransräknlngar
— Ricambioräkningar
— Öfversättniag af en fransk Rioamkia»
räkning
— Fingerade räkningar (Conti Finti Copior (afskrifter
— I åtskilliga änanon
— Fallissensenter (Caacar
ser — Tvistiga saker — Erbjudande af tjenster tacksägelser ursäkter complimenier etc — Recomusewiatian»-
bref — Cirkulärer — Attestati .a — Namn på de förnämsta städer länder floder ete — Tecken — Svensks
förkortningar
— Deutsche Abrcviaturen
— Englisb Abreviations
— Abriviations fran $ais
kkll322 bk
otnigar g
Båda delarne kosta häftade i tryckt kulört osaslag 3 22 bko
HANDBOK FOR SAMTALSOFNINGAR
PÅ SEX SPRAK NEMLIGEN
Danska Tyska Fransyska Engelskaj Italienska Svenska
till tjenst för
Resandp för Sällskapslifvet och till Undervisning
Äh kifliå fä
pg
femte ett BIHANG innebåhaaue FORMULÄRER TILL BREF och smärre skriftliga uppsatser på ofvannäm nde språk
£ Rdr Bko
Uti denna Handbok på sex serslrilda språk löpande i spalt paralelt med hvarandra igenfinnas alla i dagligt
tal och på resor samt dessutom för många serskilda tillfällen öfliga talesätt och ett utomordentlig rikt ordförråd
Madame Genlis 's större Manuel af hvilken en mängd upplagor finnas i nästan alla länder men som aldrig förut
lär varit tryckt annat än i utdrag är hufvudsakligen följd men åtskilliga i de Tyska och Engelska språken befint
liga fel rättade och det Danska och Svenska Språket af nyo tillagde Den kan således rekommendera så
som en nyttig lärobok för ungdomen och isynnerhet såsom en angenäm och oumbärlig följeslagare på resor
UNGDOMSBILDER
DIKTER AF RIDDERSTAD-
Ö
ER
FÖRSTÅ BANDET
å 1 Rdr bko
Prenumerations-Sedlar
TILL f :STå GOLD- OCH SJLFVER-VÄFIOKLÅSS-LOTTERSET
I STOCKHOLM
utan Niter
(jrundadt pä det 200 :de Hamburger Slads-Lotterist
För«äljsg till l :ati Klassen a 32 »lr Bkn ho UNDERTECKNADE samt
Bokhandlaren !lr W 18BF .RU Storiyrkobrinken
D :o Hr J C HEDBOM Mynttorgef
D :o Hr J :s Gust RYLANDER Bäraren å Norrbro
D :o Br Georg ENGSTBÖM Stortyrkobrinken
MBERGSKA Bokhandeln Störa Nygatan
Handlanden Hr O NYBERG Göthgatan j *2 11
d
HOTMBERGSKA Bokhandeln Störa Nygatan
Ds högsta Vinsterna inläsas med
Ds högsta Vinsterna inläsas med
2000 1 ,333 16 och 1000 Rdr Sv Bko
Och komma de öfriga vinsterna att utdelas enligt planen
i ibid14000 P
Och komma de öfriga vinsterna att utdelas nligt planen
Till deltagare i detta Lotieri inbiudas 14 ,000 Prenumeranter af hvilka 8080 erhållaloägon af de i planen spe
cificerade större elle- mindre Vinster de öfriga hvilSa i Hamburger Stads-Lotteriet få iagenting erhålla utan un
danlag detta Lottew
ÄAD SILFVR
danlag detta
EN UTKARKT VÄL ARBETAD KONTROLLERAD SILFVER
TAMDBORSTE ELLER EN DYLIK NAGELBORSTE-
Vid 4öp af 10 Lotter erhålles hos Undertecknade den 41 gratis
Reqvisitioner från Landsorten expedieras portofrilt
Nifib
Reqvisitioner från Landsorten expp
Prof på de större vinsterna äfvensom Nitrinsterna finnas att bese på Hafvudktntoret hos
CARON
Prof på de större vinsterna äfvensom Nitrinsterna finnas att bese på Hkt
Planen erhålles gratis CARON et lundqvist
Stociholm 1 April 1810 Bok- och Musikbaiidlare
(Regeringsgatan M 4
ok
(Regeringsgatan M 4
rr UTDRAG UR PLANEN
Underrättelse för de spelande
Underrättelse fspa
1 § För att i möjligaste mStto bereda Prenumerantemes säkerhet fgr vinsternas riktiga utbekommande i det
ta Lotteri deponeras innan försäljningen vidtager I Rikets Ständers Baok tippå Gnid- och S i If T e r - Va ru
Klass-Lotteriets räkning en summa motsvarande alla vitat ^rnas sammanräknade värde särskilt lör
hvarje KJass hvnröfver så väl behörigt Bankobevis som den af Undertecknade med Banfeen hållande motrcining»
hos oss finnes for Panu®ier8nteme att genomse 03h för hvars riktighet alla dagar af vedcrbörandcHTjtnsteiS ^® i
d
Banken kan lemnas nödigt vitsord
SSOCKIlOLM hos L J HJERTA Lilla Nygai» Eai 'dt
.«mdt Kong Po3thus«t
S