Aftonbladet Måndagen den 25 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-25
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-25
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-25
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-25
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 25 Maj 1840

Sida 1

M 120
Måndagen
»ET T JU GOKDEFÖRSTA
1840
den 25 Maj
)riset i Stociholm för helt år 40 Rdr 52 s för halft 5 Rör 32 si tre månader 3 Rdr Banlro Lösa Numror 2 sk Bauko Prenameration och Utdelning i Bladets Kontor vid Städs-Smedjegatac i f d Zetr ^i Bod vid
Ös eriänggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatorne i Bromans Bod i hörnet a i Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Bjöklings *id Kungsbac &en i Eisskns hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
i Linbbotus Tid Norrlandsgatan i Wai .lberos i huset Nr 2G vid Nybrohamnen i S (i Lägervalls Enkas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af Horns- och Repslagaregatorue ä Söder
1 Nybebgs vid Göthgatan ansat i huset Nr 58 Wd Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast i förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .aiidd
TIDNINGENS INNEHÅLL DEN FÖRFLUT
NA VECKAN
Måndagen den IS Maj RIKSDAGEN Diskussion
P Riddarhuset in Dramatiska spektakJeroa och extra
anslagen UTEIKBS nyheter Frankrike Spanien Eng
land Holland Uagern Neapel Orienten Utnämningar
Uppvaktningar Dir smärre notiser för dagen Hofsån
garen Bergs rccett Sekuiarfesl för Boktryckeri &onstens
uppfinning Ytterligare om Hof-Apothekaren Sprinchorns
Kouknrs Rättegångs- ocn Polissaker
Tisdagen den S9 Maj STOCKHOLM Kgl Maj :ts
stadga ang ärendcrnaj fördelning mellan Staisdeparle
menterna Div imånotiser för dagen Försök Bted halm
hyttor i stället för tätt Några ord i anledning a diskus
sionen inom Sunden öfver försvarsverket Enkefru Säll
ströms recett Svenska Minerva och den nya miaUiéren
Till Innehavare af Götha KansJbolags 5 pCts Aktier Lit
teratur Professor och hans skyddsiingsr RIKSDAGEN
iiorgar ^ständel Revy af Tidningarna Rättegängs-och
Polissaker BLANDADE ÄMNEN Cosima af Georges Sand
Onsdagen den SO Maj RIKSDAGEN Utskottsbe
tänkandes Grefva Fröiichs yttrande pä Riddarhuiet om
5 :dje hufvndtiteln STOCKHOLM Div swå noiiser för
dagen Ea återblick på det förflutna etc XVI Art P«
itoraltheologis Rättegångs- och Polissaker BLAN
DADE ÄMNEN Brottmålskolonierna Postskriptum Da
gens plena i Riksstånden
Thorsdage /i den «1 Maj RIKSDAGEN Utskotts
betäoksnden UTRIKES Frankrike Spanien England
1 an af de nya utnämningarna Mera onu besöket på
Waxhol ^en En blick pä Riksdagen från landsorten Oas
Tjniversei och speciel bildning Bokiiandelsbulletin
BLANDADE ÄMNEN Statstidningens »maschiukralt .» Nya
ängvagnar
Fredagen den 22 Maj RIKSDAGEN Phnum hos
R o A Debatt om Linscsanstjensterne Bondeståndet
Passevolanstrågan UTLÄNDSKA posten Frankrike Spa
nien England Danmark Holland Belgien Uagern Tur
liiet Hr Potts konsert Sjuttonde Majsfesten i Norge
något om den aya förordningen om jerntuJUns nedaattan
do ur Gotbeboygs H o S tidning Om universel och
•pecie bildoing Iosändt Några upplysningar af Major
Bildt Om Svenska Jägareförbundet LANDSORTENY
11ETER
Lördagen don 23 Maj RIKSDAGEN Plenum på
Riddarhuset fortsättning Hr Petrés memorial om ön
Barihelesrsy BondeståndöV Passevolansfrågan STOCK
HOLM Div saoå noiiser Revy af Tidningarna Den
nya »loisié ^fn Bokhandelsbdlletin Indastrieila före
tag BLANDADE ÄMftEN Leipzigs Påskmässa
DÖDE i STOCKHOLM F d Kommissarien i Rikets
Ständers B ?tik Lars Gustaf Brevitz den 15 d :s nära 80
år — Bo &tryc &eri-Lärlingen Petter Theodor Husbom d
20 d s 22 ht
— Koff
-Kapteaen Carl Gustaf Gerdes 'En
ka Elisabeth Gerdes d 17 d :s 65 år
ÄNDRAD TINGSTERMIN Sommar-Tinget med Lyhun
dra Här &d ifrån den 9 sill den 29 instundande Juni
BOLAGSSTÄMMA Med Intressenterna uti det tilläm
nade nya Ångfartyget i Upsala d 5 inst Juni kl 11 f
m å Rådhuset derstädes
DOMAR I KONKURSER Den 45 inst Juni utgifvas
SUckholm» R .R :s uti Viklualiehandlaren Christian Nor
1 ngs Tobakstandlaren Pehr Gusttf Wesslings Boktryc
keri SonstförrfcndUn Johan Erik Rosenbergs och hans
hustrus Vjktiifl ^hanilaren Adoif Rosenströnas och hans
hustrus Yinskänken Cfcnstian Fredrik Sjövalli Hattma
karen Erik Kullgrens Foderaarsken Johan P *ter Dun
derbaket Va &lKjästaren Petter Pettersons KofferdiSkcp
paien Ludvig Acgusi Bergners Bokhållaren Lars Reinhold
Ltufveuii Fabriksidkaren Gustaf Ekenmarks förre Hus
hålle *an Ba b o Janssons Tägskrifvaren Carl Erik E»g
s röiEis Skomakaren Nils D«fcis Skomakaren Joban Fre
drik krus ?« förre Manufakturisten Johan Lönnbergs K«p
parslajjarea Bengt E )g !unds Musikaliske IostrumentE &a
aaren Ab diam Wili§r«as Fång-gevaldigern Johan Wal
lins Husiimmermannen Anders Ekströms Målare» Olof
Liad *s trosas Gaifva .en Carl Joban Djurbergs Vinsiäaken
Carl Gustaf itallingc Boiitryckeri-Konstförvaniten Frans
Adol- Uirichs Fodernoarsien Math Wenuerqvists Etikas
Käiiarmästaren Carl Fredrik Roeeks Aktören Cari Georg
Dahiqnsts Revisoren Johan Gibriel Nystiöaas Mälaren
Joh Krifc Ekbergs Tullvaktmästaren Anders Peter Carls
sons Jungfru Helena Christina Lindblads Grosshandlaren
Carl Ulrik Ro«eniöfs S-iickaren Lara Gahms Handelsbok-
håiiareo Carl Magnus Lincbergs Kn«ppnsakaren Jernbergs j
Enka Cboreångerskan Catharina Koihergs Skraddaten i
Johsn Borgströms Medicine Doktorn Nils Joban EJgrens
S komna ar-- gesällen Gustaf Adolt Eklunds Slagtare-gesäl
len Johan Fredrik Malms Kopparslagaren Abrab Bianeks
Kanslisten Johan Olof Rutbbergs Enkan Johanna Gusta
va Ala s Kammat skrifvaren Heci i i Samuel Storms Bok
bållaren Pehr Math Lostiöms Vlktuaiiebandlaren Eri
Gust»f Lings fekräddaien Gustaf Göthbergs Kammarskrif
varen Hf ;ns Tb«odor Liljevalchs Bsgaren Hans Peter
Dablqvists extra Vlgskrifvaren Johan Adolf Lärkas Jung
fru Ulrika Cnarloua Hagelins förre Slagtaren Adolf Fre
drik Wamans Uppsyningsmannen Nils Erik Gällgrens
Murmästare !» Anders Årselis T«pietseraren Anders Bylins
Nåringsidkerskan Emilia Lovisa Charlotta Lindroths Krydd
kracahanjlare-betjeoten August Söderströms Kryddkram
handlar ^n Elias Patric Östbergs Professoren Fredrik
Älagn Backs Stvunapfabrikoren Kahns Enka Johanna
Marcus Nåringsidkerskan Maria Elisabeth Hedmans Bok
bindaren Casl Widmans vice Korporalen Ryttncästaren
Pehr Adolf ftylanders extra Tullvak .mäitaren Job Fre
drik Bergströms och hans bustrus Sjötullsvaktmästaren
Helle ans Eikas Näringsid &erskan Catharina Erikssons
Yaklmäs aren Berns Anders Fridtzs Husgerådsfeamaoar
d ängen Joban Lundqvists Manuf &kluristeu Snickaren Nils
Peter Gullbergs och hans hastrus samt Hofslagaren Hats
Åkerstens
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER A
Stockholms R R- Hand«l >ibetjenten Lorens Samuel Mo
bergs den 14 Maj 1841 — Skytts 13 Enkan Ingrid
Lundslens i Trelleborg å andra rtgd af ling sex mana
der från d 28 Dec 4859
— Selebo H R f d Gross
handlaren Johan Anders Stenbergs å andra rtgd af Ting
natt och år från d 17 September 1859
— Alingsås R .R
HattmakareD F Noreus och hans bustrus den 29 Juni
samt Handlanden A D Wing«nbl :xts och hans hustrus
d 14 Sapteciber delta år
OMYNDIGE Af Stea Hof-Rätt Filajoren Adolf Sabel
felt på egen begätan
— Norra Wedbo K R Magnus
Måssson 3 R2by Peiter Nilsson i Hult afskedade Solda
ten Carl Fredrik Örn samt Fredrik Andersson i Roas
iaark och bans bustiu Stina Larsdolier
ARF Tillfallet bröderna Peter och Johannes efter deras
fader Torparen Anders Persson från Ängen under Glass
ås i Adelöfs S :n Norra Wedbo Härad bevakas af Bonden
Elias Johannesson i Bulan — Jonas Andersson Cederholm
eller hans rätts innehafvare lyftes hos Bonden Petter P *t
tersaon i Bolma Solberga 8 :n Södra Wedbo Härad
TESTAMENTE Inbördes emellan Skojs-Oaabadsman
nen Johan Lundberg i Utfeiöfvet Westra Wåhla Socken
och hans bustru Charlotta Hagberg felandras vid Norbergs
HaradsRått
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Af mellankomman
de hinder uposkjutes sammanträdet med Handlanden C
N Söderströms till d 1 ine t Juni Klädeshandlaren P A
Sptinchorns d 1 lnst JunV kl 5 e .m uti å Börs &älla
ren anvisande rum Gjstglfvaren J P Thorins den 80
nästkom Juli kl -4 e .m uti Reuementsskrifvaren Ruui
's
gård i Carlstad Handlanden L M Wistrands d 26 inst
Junf kl 4 e m på Socletetsbuset i Norrköping
SPEKTAKEL På Kongl Theatern i morgon Tisdag
till förmån för Enkefru Sällström Öfverraskningen (Al
berts samt SiHUos roler utföras af Hrr Lars Hjortsberg
och Sevelin hvarefter Lucie eller Bruden fran Lam
hiermoor
j h vleddea
som är född blind
d
f
Etev af Conservatorium i Amjterdam skäll under aitt
korta vinande härstädes hafva äran lå ;» höra sig för den
resp publiken omväxlande på flöjt och fortepiano i Her
rar Davidsons södra paviljong ifrån och med Lordsgen
den 23 :dje från klockan 6 hvarje afton
Ingen annan afgift betalas än hvad den resp publi
ken behagar frivilligt erlägga
zoologiska riksmuseum
åLfi
hålles öppet Onsdagar och Lördagar kl 14—fi middags
tiden lnträde-skort erhållas h li sk Bko vid ingången
Vetenskaps-Akademiens hus Nr <fi vid Drottninggatan
AUKTIONER
'Ctaligt Borgenärernes uti Kaoiiaarberr ^n J U
Ulfsparres Enkas Fru Louise Uifsparres Konkurs
cen Ä sistlidne April och förlidne gårdag fattade beslut
kommer Konkursmassans ägande hälft ul Kronoskatte
Rusthållet SÄTRA ett mantal med växande gröda och till
förande Augments-ränta att å Auktion som förrättas på
Wärdshuset Stellmästaregården Lördagen d 8 nästkom
i =i«nde Juni kl 12 på dagen ovilkorligen till den högst
bjudande i uppslag försäljas och åtta dagar derefter till
trädas Egendomen som är belägen i Stockholms Län
Sollentuna Härad af Eds Socken invid en vik af Mälaren
I nära segelleden till Upsala 2 £-2 mil landväg fran Stock
!holm utom Norrtull ined utmärkt vackert läge är för
1
sedd med i godt skick varande rymlige och prydlige A
byggnader för Ståndspersoner Tegelbruk husbehofs Vatten
qvarn en större Trädgård samt godt Fiske och ymnig
i löftägt Enligt Charta med beskrifning beslår hela Egen
I domen af 60 Tunnland 21 kappland Åker 41 Tunnland
£5 kappland Äng 165 Tunnland 16 kappland Skog och
utmark saoit 24 Tunnland 4 kapp Gärdes- och Ängs
backar Af Köpeskillingen betalas vid Aukflomtillfäiiet
såsom handpenning 1000 Rdr Banko och återstoden så
framt emot förmodan öfverenskommelse derom med In
teckningsbafvarne icke skulle kunna träffas kommer att
sex månader derefter erläggas Närmare beskrifning om
1 Egendowens beskaffenhet och uppgift på köpeviikoreri lera
i nas så väl på stället som hos ea af SyssioEiännen Eiof
Kamereraren Pettersson boende i huset Nr 8 vid Drott
ninggatan i Stockholm
Kommande jemväl vid ofvanberörd9 tillfalls den an
dra hälften af Egendomen att till följi af ägarens begif
vande å frivillig Auktion utbjudas Stockholm den 1
Maj 1840 Sysslomän
T ^ill underdånig åtlydnad af Kong
Maj :ts uti
nådiga skrifvelsen a den 4 9 Juli sistlidet år och den
10 nästlidne Mars Kgl Öfver-InteadentB-Embetet gifna
befallning kommer den mroed Riddarbolmsslmnden vid
Ångfartygens landnin ^sställe uppförda Kongl Maj :t och
Krcnaa tiilhérige Trädbod som varit begagnad till för
varande af Kongl Kollegiernas vedförråd »it borttagas
samt i sådant ändamål till den mestbjudande försäljes ge
nom öppen Auktion som anställes 1 Kongl Öfver-Inten
dents-Eontoret 2 tr upp uti Kongl Kommerse-Kollegli
hus å Riddarholmen Onsdagen den 10 nästinstundanrte
Juni 12 på dagen Närmare underrättelse om Auk
tionsvilkoren ichemtas af den beskrifniag som af mate
rial-förvaltaren Öjmprk hvilken alla dagar mellan kl 11
och i träffas å Kgl Öfver-Inlendents Kontort-t hålles hu
gade Spekulanter tillhanda Stockholm d 19 Maj 1840
TULL-AUKTION
Tisdagen den 2 nästkommande Juni kommer på van
ligt ställe i Tullhuset kl 11 f .m alt försäljas oförtulladt
för Kongl Tullverkets ocb Assuradcrers räkning 102 Fai
mer och mindi e okadadt Mascovadsocker hitkommet med
Skeppat Farna Kapiten Bolin från Norra Amerika Va
ran är a 't bese Mindagen den 1 i sam si a månad från kl
9 till 2 uti Nederlags-magasinet Nr 47 i Wesiinska huset
på BUsiibolmen s»mt prof derå dagarne före Auktionen
på Tullverkets Konfiskations-Kontor
Stockholm den 25 Maj 1840
Tke Deiägare uti Allmänna Brandförsäkrings
verket för byggnader å landet s *m ernå bevista
»ammankomsten d»n 29 i danna månad bebfcgade i så
dant afseende någon förmiddag under de fyva samman
komsten nästföregående söefenedagav ocb sista dagen före
kl 1 inGnna sig i verkets has Nr 26 vid Stora Nygatan
för att på sätt Reglementet uti 12 AU £3 § stadgar blif
va antecknade oah erbålla p«lelt ä dem tillkommande
»östetal Stoekhclrri den äo M *j till O
SVEPJSKA JÄGARE-FÖRBUNDETS
Herrar Ledamöter behagade mangrant sammanträda
dess lokal vid Solna parken Onsdagen d 27 dennes kl
4 e Ki då vanlig målskjutning kommer att företagas
Allmänheten åtvarnas att icke under någående sfcjutning
passera siotilmien Stocfebolm den 22 Maj 1840
Al '» torn veta sig vara skyldige till all Käi
laraaästaren J D Leufvenmarks Sterbhus anmodas
Ptt ofördröjligen inbetala sina sfeu der tiil undvjkinde af
lagliga åtgärder på Kontoret i huset Nr 68 Westerlång
gatan en trappa upp
Qamtlige Fordringsegare i Apoihekaren P O
Almströms Konkurs kallas härigenom alt Tisdagen d
2 Jani instundande kl 5 ettermidd sammanträd i de
rum som å Börssalen här i staden anvisr .s för att taga
kännedom om den då fallne Konkarsdomen samt sig yt
tra osi hvad bör erläggas eller ej Och erinras att i
bän <Msa ändring sökes ocb vinnes denna ej kommer att
gälla tiil förmån för de Borgenärer hvil *a icke i beslu
tet om fallföljden deltagit Stockholm den 22 Maj 1840
HYSSL0S1ÄN
RÄTTEGÅNGS-BYRÅN
och Kommissioaskontoret i JÖNKÖPING ombesörja Rät
tegångars utförande vid h /iiken Domstol som hel ?t inom
Götha rike Lagsökningar och penningein &asseringar en
ligt räkningar och skuldsedlar Handlingars inlemnande
tili härvarande Domstolar och Embetsmyndigheter samt
utslags eller resolutioners uttagande derifrån fasta egen
domars försäljning eller bortarrenderande bortslutande
och försäljning af alla sorters bruks- manufakturs- fa
brif ?Ä och latidtmannaprodukter försäljning af inhemska
behörigen garanterade Lotteriers Actier hvarförutan det
ta kontor uträttar mot billigt arfvode hvad uppdrag som
helst af loflig beskaffenhet med bibehållande af auony
ro it ten då på äskas
ULLMARKNADEN I LYBECK
för år 184 0
börjar den 20 och slutar den £2 Jani
O
/iiigbåts-Kommuiiikalioii
ll
emellan
Sverge Norge och England
å
g
Lördagen den 8 Maj SI 4 e m afgår från Hall till
Cbr siiassand och Göibeborg lonfarlygst GLEN ALBYN
tfapt Tho :s Hayden samt d 9 Maj vid saama lid Ång
fartyget INNESFAIL Kapt Danl Fairburn
Dessa ljåda utmärkt väl inredde och snabbgående Ång
fartyg kommenderade af tvä bland de skickligaste och
erfarnaste Kapitener kosorna att regul eri afgå från Hull
hvsvje Lördags eftermiddag kl 4 och från Gftthsborg
hvarje Fredags eftermiddag k S
Passagerare-afgiften är for Akter-Salong Pund 5 5
Dito d :o för För-Salong » 3 5
från Hull tiil Christiansand och Giitheborg och samma
pris från Götheborg eller Christiansand till Husl
8äO
Båll den SS April 48äO
WILSON HCDSON et KOMP
C
Ångfartyget Switluiod
CLMC
y
liarifrån till CALMAR CAHLSHAMN
YSTAD och LuBECK Ihorsdagen d 28 Maj
kl 11 f .m Närmare undenättelse meddelas å
Ängfartygs-kontoret i södra hörnet af Kokhuset
■vid Skeppsbron
afgär
ång3konerten atohr3lakd
förd af Kapiten Nils Åhuiansson afgår härifrån til UisacS
Onsdagen d 27 dennes t 6 f .ni Ecedlsger Passagerare
och gods äfven till Öregrund taen som böra i båtar af
hämtas från Fartyget soai stoppar utanför staden anlöper
afgär
under vägen föröfrigt städerna Gefle Söderhamn Hudiks
vall Sundsvall Hernösand och Strömsundet Till alla of
vannämnde platser emottagas Passagerare och Fraktgods
så långt utrymmet medgifver Bref får allemnas utan
betalning uti en ombord befintlig postlåda Biljetter för
passagerare försäljas på undertecknads Kontor vid Slotts
backen God Restauration finnes ombord
Carl Rob FORSGRÉN
Till Götheborg
g
Ångfartyget polhem K .pt C G Stuart
afgår Kanalvägen från Stockholm till Götheborg Onsda
gen den SL7 Maj kl S förmidd ocb medtager gods och
passagerare Söderköping Berg Motala Ekea We
nersborg och öfrige i vägen varande platser anlöpas
hvarest go ^s och passagerare allemnas och emottagas
Obetalte bref medtagas till de Postkontor sosn passeras
Biljetter för Passagerare säljas hos L J Blomqvist ps
Angbåtskontoret vid Storkyrkobrinken
ÅNGFARTYGET AMIRAL V PLÅ
TEN hvars första resa i år skulla enligt
marchruta
blifva den 28 Maj kan i anseende till den
betydliga reparation som verkställes icke begynna sina
turer vid den tid som varit påräknad Efter fulländad
reparation skall fartygets afgångsdeg genom tidningarna
tillkännagifvas
Ångfartyget E Nordevalls
resor mellan Stockholm och Gölheborg blifva i anseen
de till ett lel i pannan tills vidare lastälide
Ångbåtsfa rt
emellan
Stockholm Carlstad oeh
Götheborg
ÅfNå
g
Ångfartyget WERMLAND afgår härifrån Tisdagen d 26
Maj kl ö f ei till Carlstad och derifrån Lördagen den
30 :de vid samma tid till Götheborg samt emottager och
ailemnar Passagerare och Fraktgods vid alla under vä
gen belägne stationer
— För det uppehåll af en dag som
förorsakas ger .om aniöpacdet af Carlstad erhålla ^assa
gerarne nedsättning af i-5 .del i don vanliga afgiften —
Biljelterne försäljas härstädes hos Hr L J Blomqvist
Storiyrkobrinkcn
ångfartyget gottland
afgär alla Tisdagar kl 5 e Ha till SÖDERTELGE WE
STEKY1K och XV1SBV semt Ster &ooimer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas hes C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan
Ängskonerten Eliida
g
hvars resor hafva varit inställda afgick i går Söndagen d
24 från Stockholm tiil Calmar och kommer sedan att
fortsätta de förut annonserade reseturerne
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgär hyar
.ie Tisdag och Fredag kl 8 f m till Strengnäs
och Westerås F .irtyget anlöper Strengnäs il half i och
inträffar i Westerås kl i e m derifrån det återvänder
Onsdagar och Lö
-uegar kl 8 f .m och inlrälfar i Streng
näs kl half il Biljetter för puasagerare säljas i Stock
holm å Kederikcntoret haset Kr $9 Lilla Nygatan i
Strengnäs hos Uandlacrten N Rydberg och i Westerås hos
Inspektor Alström Proper Restauration ftcne» ombord
OBS I följd af att Midsommardagen ioträfTar
på »p Onsdag da Fartyget kommer att göra lustresa ifrån
Mocfcholm ti Gripsholm så afgår Fartyget Söndagen
den !£ jun- ifrån Ptooihol ^j ull Wesi ^rås derifrån det
återvänder filånuagjc de» 28 kl 8 f m
TILL UPSALA
afgar Acgfartyget UPLAND Tisdagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f .m Biljetter eäijas uti L J Warodells Tnpetenagasin
i Bergstrahlska huset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Kommitsionären betala dem ombord med 8 sk Bio
förhöjd afgift
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget FREJA alla Onsdagar och Fredagar kl
8 f .m j .amt it :er Ihorsdagar och Lördagar s t Biljet
ter säljas hos C O Strindberg vid StaJssmedjegatan —
Köpas Biljetter ombord erläggas 8 sJk Bko öfver Taxan
TILL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
afgår Ångfartyget FRBJA alla Måndagar kl 9 fm samt
åter alla Tisdagar kl 8 f m Biijetter säljas hos C O
Strindberg vid ätadssmedjegatan
TILL ENKÖPING
afgår Ångfartyget ÖRNEN Tisdagen den 06 Maj Tborsda
gen den 28 och Tisdagen d 5 Juni kl 8 f m hvarefter
resorne f o m den 5 Juni fortsätta» från Stockholm Tis
dagar och Fredagar Biljetter för Passagerare erbålias
på Ångbåtskontoret vid Storfcyrkobrinken och Fraktgods
emottages ombord vid Riddarholmen
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
afgår frän fttockbolm tiil Örebro Fredagen d 29 Maj kl
6 t m Fraktgods *reottages aWa dsgsr på Lastfartyg
vid Riddarholmen Biljetter för passagerare säljas hos L
J Biomqvist Storkyrkobrinken Kr 9
ÅNGFARTYGET BALAH .ME
afgSr hvarje Oasdag och Lördag ki G f .m med lajtpråsn
från Stockholm till Westerås och Strömsholss eller Kö
ping samt rr .edtager Passagerare tiil nedsatt pris
Ångfartyget RAKETEN afgår näst &ozn Onsdag
fräa Stocihnld till Böder-Te !ge ocb Norrköping
kl 6 f m och COMETKN från Rorriöping till SiociE
bol samma tid Biijetter för Passagerare säljas u
.i L
i Warodells Tapet-SSagasin i Bergstrahlsia huset Re
stauration Snnes ozabord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår ated Jlföljan
äMiSäiSS de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .sa till Söder
Telge och Norrfeop ^ng och åler alla Tisdagar vid samma
tid Biljetter for Passagerare säljas uti L J Wavodells
Tapet-Magasm i Bergstrahiska huset Restauration fin
nes ocobord i Pråca fiaties alltid vid Flugmötet tillgäng
lig for lastning
Ångfartyget GDSTAF WASA afgår alla Tisdagar
äWMfiiafc onb f .edagar kl 7 f ai ifrån Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder aila Onsdagar och
Lördagar t 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
bos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetslte orekommendarade bref et el
lan ofvannäsande Stationer emottagas uti löste brof-lådor
ombord och lösas af eKottsgaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
"f &KlSÄ Lördagar Kl 7 f m till Strengaäs och Arboga
och återsänder alla Måndagar och Thorsdagar vid s tid
Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodells Tapet
MagasiniBergstrahisia huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY "VJ a 'ia Måndagar
och Thorudigar kl 8 f ig till Strengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid saiaa
ma tid Biljettet för Passagerare säljs ,s uti t J Waro
dells TEpotMsgasin i Eergstrahleka huset Restauration
fisnes ombord
Obt Ångfartyget THORSHÄLLA åurgär Fre
dagen den S9 Maj ifrån Thorthälla till Stockholsa i stäl
let för Thorsdagen d 28
Ångfartyget GRIPEN afgår i morgon Tisdag d
Kaj kl 7 f .m till SöderTelgo och Nyköping
och återvänder Thocsdagec d 28 Maj kl 8 f .m Biljetter
för passsgerare säljas uti L J Warodelis Tapet-Mf gasin
i Bergstrahiska hr .set Restauration finnes cmbord
TILL DROTTWiNGHOLM
ILL DGHOLM
afgSr Ångsiupen DROTTNINGHOLM alla Söcknedagsr
il it f .m återvänder kl G c .si Biljetter säljas ombord
ångslup arne bellman och
drottningholm
afgå lourvis till Drottningholm Måad :r Tisdrr
Thors- och Fredagar kl 15 f m 4 och 40 e m åter
vänder kl i-2 8 och 12 f .m kl 1-2 9 e .m samt Oas
och Lördagar till Drottningholm kl 10 f m 3 6 och
40 e ra återvänder kl 1-2 8 ocb i2 f m i-2 5 och
1-2 9 e m
till waxholm
Tis- och Thorsdagar kl 7 e .m åiervander Oas- och Fre
dagar ki 6 f ess ssmt Lördagar li l Waxholm kl 12 f
m återvänder kl 7 e m
till gustafsbergs bruk
Min
Ons- och Fredagar kl Ii f .m återvänder Kl 7 e .m
Dessa resor taga sin början Måndagen den 1 Juni
till drottningholm
ÅfKOMMENDÖRKPTEN Ch
m
går Ångfartyget KOMMENDÖR-KAPTEN Chr »Jim .färds
dag den 2 8 Maj pS f m och återvänder på afton Bil
jetter erkållas ho» L J Blomqvist vid Siorkyriiofrrinken
samt ombord vid Riddarholmen
till drottningholm
Ö
afgår Ångfartyget ÖRNEN Chr Him .fard ^dag <i 28 Mej
kl lä f .aa och återvänder på aftonen Biljetter för pas
sagerare säljas hos L J Blomqris»
Slorkyrkobiinkc *nKr
9 samt ombord vid Riddarhol ^en
till waxholm och fredbiks-
BORO afgår Ångsiupen DROTTNINGHOLM frän Lcgårds
trappan nista Thorsdag den 28 d :« kl 10 f .m- återvän
der kl 6 e .m Biljetter säljas hos lir Forssgrén vid Slotts
backen
TILL GUSTAFSBERGS BRUK
afgår Ångsiupen BELLMAN från Logårdstrappan nästa
Thosrsdag den 28 dennes kl 10 f m åter ränder kl 6
e m B .ljetter säljas hos Hr Forssgrén vid Slottsbacken
ångfartyget westmanland
Detta el #gasta och rymliga fartyg kommer Piagsuagea
att göra en iustresa ifrån Stockholm till Gripsholm med
åtföljande harmonimusik — Afresan sker Jr I io förm
ech fartyget återvänder Annandag Pingst kl 4 efiermidd
— Proper restauration fianes ombord —■ Biljetter å 2
Rdr banäo för tur oeb retur Räljas alla dagar ä Rede
rikonto» "et i huset Nr 29 Lilla Nygaian
JLustfärd till Ceottlaed
Ångfariyget Norrland afgår o
bärifrån sill "Wisby Lörda
gen den 6 Juni kl 2 efterm Återgår fci t Annandag Pingst
kl 4 eftermiddagen och inträiTar här dagen derpå på f
aa Priset för fram- oeh återresan är 10 Rdr b ko per
sonen ocb dessutom 5 banko för sängplats Biljetter för
säljas på C R Forsgréns kontor vid Slottsbacken hvar
est anteckningslista är att tillgå för dem som åstunda
sängplatser God restauration finnes ombord tiil fast
stäida billiga priser
D I LIGEN C £
till götheborg och helsingborg
afgår alla Onsdagar kl 6 f na från Diilgence-Kontoret
i fcmat Nr 5 rid Clara Södra Kyrkogata
OBKTALTE BREF åtfölja tiil Fostkontoren i Eiolsund
Enköping Westeräs Köping Arboga Örebro Ramnn
deboda Mariestad Lidköping SsilKbrnna Götheborg
Songsbacka Warberg Falkeaberg Halaistad Lsholm
Engelholm sch Helsingborg
Diligenoen ankomster till Götheborg Lördagar till
Helsingborg Tisdagar särat till Stockholm Thorsdagar
diligence till upsala
afgär Onsd *gar och Lördagar frän huset Nr 36 Mäster
Samuelsgr6n <i ItergSr Tisdagar och Fredagar samma tid
k
g
— Paketpriset är nedsatt
riksdagen
Plenum på Riddarhuset den 25 Maj e m
Statsutskottets betänksndec X 82 83 84 ocb 85
hvilka tillstyrkte föriäajdt arrauda på kronohem
maaea Eneby Hogstad Söderby och Barkarby å
tcrrernillerades efter mer ocb miudre vidlyftiga
diskussioner bvilka egentligen icke ägde annat in
tresse än att de berörde en principfråga nemligen
den huruvida Riksens Ständer i hvatje serskildt
fall kunna beslutit ont arrende och dispoiitioa öf
verhufvud af en Kungsgård eller atinsn Kroaolä
gentiet eller om ue-as rättigheter i afseende på
dylika hemman blott sträckts sig dertill att jem
likt 77 § Regeringsformen föresktifva de grunder
efter öviiKa da skola förvaltas Grefve Anckarsvärd
jrxade d»n förra satsen och kuede icke begripa
att meningen med ds Kongl cemisserna till Stän
derna af arrtndatorers ansökan om förlängd arren
detid kunde vara annan än dt-n att Riksens Stän
der skulle derom besluta emedan det är de en
samme soin bestämma g :uaderna för dylika hem
mans förvakiiieg .— Friherre Cederström Jacob på
stod deramot att Ständerna skulle «glfva sig till
att regera» i fal de aGsågo sig kuoua fatta beslut
i djliku frågor sojb desae Då skullo man möjli
gen i en framtid kunna få so samma or6dcjr för
nyade som emelian 1720 och 1772 då prolanga
tijn for kontaat beviljat !is arrendatorer af krono
lägenheter Ait Kongl Msj :t remitterat de nu i
frägavaranrie ti söinlugsrn» tili Riksens Ständer
betedde i Telarec» tanka ingenting annet än att
Stinderne måtte yttsa hvad de för sin del amsågo
lämpligt i hvatvdera fallet hvarefter beslutsnderät
lea tillkom Kcngl Maj :t I samma syftning talade
11liosciiblad cch Friherre Itidderstolys F
Derslter förekom Bankoutekottets betänkande JU
21 som föreslog ait banken skulls fortfara att ut
gifva småsedlar pä 8 12 och IS sk valör intill
nästa riksdag Flere reservationer hade icosn Ut
skottet blifvii gjorda häremot och i hvilka flere
Taisre nu instämde Frih Cederström Jacob var
»f »asisr .a tanka som reservanterna och yrkade
återremiss Likaledes Hr von Troil E Han an
såg icke realisationea fulländad förrän silfveimyntet
vore spridt i rörelsen E t riktigt begrepp om
mynt kunde ick» bibringas den stora allmänheten
utan alt siljve ;mytstet komooe i ciikulationen Den
trodde annars att pappetsaijnt vore riktigt mynt
och att blott man hade tillräcklig
- lump att d«raf
göra pspper så hade msn ecksä penningar Det
skäl Talaren vsu anfört insåg bsii vara af yttersta
vigt hans öfvertygelse i delta fall förskref sig hvai
kea från dagen eller gårdagen der hade uppkom
mit cch stadgat sig under ett fl ?jårigt begrundan
de af ämnet Dät buf *udsikliga skäl Uiskottet an
fört var ait allmänheten vore van vid småsedlar
na Den »kulls snait blifva van vid silfvermyntet
och då liana sig bättre dervid Af gamls perso
ner tom mindeä förhållandet under den tid silfver
var i rörelse efier realisationen 1776 hade Talaren
hört att allmänheten då fattat stor förkärlek för
silfvermyntet och hellre velat h«fva det än det re
presentativa Hvad Utskottet yttrat om förstörin
gen af utelöpande silfvermynt vore ett bsltlöat
skäl banken hade icke den ringaste ansvarighet
för det utelöpsnds silfvermyntet Troligen fann» i
hela veildcn ingen bEnfe 'otn stod få så gods föt
ter som statsbanken
— Hrr Bjerta L von Quan
ten och Lefren förenade
sig hufvudsakligen med Hr
von Troil och yrkade återrrmiss
—Hr von Hart
mansdorjf deremot talade för imåsedlarne» bibehål-

Sida 2

lande Blsnd sndta skäl anförda han äfven det
att bönderna med sina styfva fingrar aiullefS svält
att hålla de små silfvermyntan
B stänkandet återremitterades
Bankoutsbottetä betänkande om beviljande ef en
pension af 430 Rdr för vaktmästaren vid Tumba
pappersbruk Rylsnder bifölls sedan Hr Rosenblad
såsom bankofullmäktig vitsordat Rylsnders utmärk
ta nit och pålitlighet i ijenitcn hvilken han be
stridt i 57 år
BONDESTÅNDET
Plenum den S Maj
Psssevolana-frågan
(Slut fr ånLördagsbl
Erik Persson från Osfleborgs ian föiklarade det
haa med obehag förnummit ett tnan här usblan
dade b &tsmansahållet och trodda ej någon fram
gång kunna vinnas derest icSse utlåtandet utas
taotsägoise af Bondeståndet bifölies
Svin Heurlin fråa KroBoberg» län «Deresi mö
teepassevelisnsen borna :er att försvinna stadna vi
derför visserligen icke i nåjon Cackiamhetsförbin
delse ty vi hafva blott återfått ea rättighet J #g
hemställer till '1829 års Ständers samvete feuruvi
tia de ej begisgo ett uerhördt kontraktsbrott då
dä emot Bondenåndet» uttryckliga protest fattade
ett baslut hvilket står i foilkomlig strid reed de
kontrsktsr osa hvilkas obrotuliga iakttagande ro
tehåilavce blsfvo vid indelningsverkets upprättan
de försäkrade Jsg har förut nämnt att e .fsigten
med indeininijsverket var .tt tå en stående armée
samt att dymedelst förekomma de förra ulskrifnin
garne Nar Ständerna vid 1812 års Riksdag dess
utom hafva medgifvit att lemna siaa söner till Fä
derne»land *t» försvar si hafva de gjort allt hvad
de i detta fall bort göra Skulle man ej vilja lyss
na till vår felsg &n öfver tryckande skattebörder
skull3 man fortfara att ej vilja respektera ingång
na kontrskter då tord® vi nödgas att vid ett up
kommande krig säga til våra söner Biifven heia-
„ t
n 'a TliSy "UL ™
S [afV
ar
Å Sa£rAeLhlCaÄCdt
under hvilken potentat vi lyda Yl fordra endast
rättvisa Må den icke förnekas oss !»
Ola Jippsson från Blekinga vill® upplysa att
visserligen i några orter af riksS 2 å 3 hela hem
man äro förenade om uaderbället för *n båtsman
men derernot finnas provinser t ex Blekings hvar
est
4 /s
5 /s
6 /s mantal måste eaiamt bålla en
båtsman och sistnämnde provins torde medium
utfalla ungefär så att hvarje hemman måste
hålla en båtsman I afseende på Ständernas c
rättvisa vid 18S9 års riksdag borde Bonde
(tåndet lyckönska sig att ej hafva deltagit uti be
slutet angående psssevelanaen derest samma !se»lut
med skäl kan anses orättvist Utlåtandet ville äf
ven hsn bifalla med förutsättning att Säåndsbrö
derae jessväl ifra för lindring i båtainaaskållet
då fråga derom osöjligcn föreitemsaer
Äppelqvist i likhet med föregående
Peter Persson från Kalmare län likaså fastän äf
ven i Södra Möre härad per medium ungefär /a
hemma» håller en båtsman samt båtsmansbållet är
mycket drygt ville han icke missunna rust- och
rotehållare den nu ifrågavarande lindringen
Anders Andersson från Skaraborgs län (muntli
gen «Det är allsnänneligen bandt att uti da ser
skilda provinsen» af riket stusdom flera stundom
färre hemman äro artslagne sill underhållet af en
barl vare sig knekt eller båtsman sami alt så väl
knekte- som båtcmanshållet har sina stora ölägen
heter Man icke bör den ena missunna deu an
dra en fördel helst man i förevarande fråga be
sinnar huru rättsvidrigt passevolassea tillkommit .»
Lars Nilsson från Blekinge län
ade Vilk :beTmed
Ola Jeppsson sig noRsamt bekant ast i Blekinge
fianes månget 3
,s ja till och med /4 hamman som
ensamt rustar batsman ech han vore öfvertygad
att Blekinge är aldra svårast roteradt I händel
se af passevolansens upphörande skull«t naturligt
vis den deraf kommande Statsutgift bestridas af
alls hemman och således äfven båtsmanshållet
*om derigenom änou svårare betungades utan att
i roteringen vinna cigon iindiing Man skulle en
sådan komma i fråga undar innevarande rikaoiöte
tillförsåg sig Talaren med full visshet samtlige
Stånrlsbrödernes uppmärksamhet och behjertande
Måns Månsson från Kalmar läa (muntligeB var
äfven från en ort som utgör båtsmäns roterigg
I Kalmar län på vista trakter äro visserligen 2
hela hemman förenade om underhållet af en båts
aaan men hvardera sf dessa hemman betalar 200
Rdr i grundränta utgör dessutom den såkallade
spring skatten hvilken tillkommit likaså olagligt
som passevolansafgiften helst springvatten är på
lagd qvinnorna Men det oaktadt ville han ej sät
ta sig emot bifall till Statsutskottets utlåtande
Peter Jönsson från Christianstads län (muntli
gas «Det vore lika oväntadt som obehagligt att
höra en diskussion sådan som denna Hemställde
till dem som yrka skattenedsättning och derj«mte
indragning af åtskillige statens intrader t ex af
bong nummerlotteriet hur en sådan nedsättning
skall vinnas när msn i en fråga så tydlig och bil
lig som denna gör hvarjehanda invändningar ech
vill handla på egen hand utan dan andra Stats
maktans inverkan Sådant (eder icke till det å
syftade ändamålet Yrkade bifall till utlåtandet
äfven i den punkt som rörer Kocungens sicktiee
til Ständemas blifvande beslut
Per Jönsson från Jönköpings län (muntligen
Hade endsst hört två ledamöter yrka återremiss
Hvad Jon Olssons yttrande vidkommer angående
fcuragepsssavolansen vore man i Tal :s ort äfven
med eriägjjande af den vanliga afgif .en mycket
mera belåten med att få behålla fcälftcn hemma
äa att sända den till ett möt® och åter få dea i
mycket sämre skick Beträffande åter frågan om
Konungens sanktion erinrade han sig au då vid
sittiidne riksdag en väckt fråga om å ergång sf
knektekontrskteraa beftandlsdas i Ekonomi utskot
tet upplystes dals med tieustgöriagsreglementen
dels med ekonomiska författningar dftls ined Rik
sens Ständers beslut hutuledes vi genom begge
Statsmakternas medverkan kommit uti rust- och
roterinisväsendet pä den punkt der vi nu befin
na oss Då da hithörande författningar sålunda
tillkommit lära da icke kunna afskaffas utsn re
geringens sanktion I anledning af medbrodren
Bans Perssans yttrande bör jag erinra 8» jsg vis
serligen ej har något deremot men skulle önskat
»tt hyad ban nämnt om galulopp och andra straff
bestämmelser för öfverträdelse af knektskomtraii
terna ej influtit i protokollet Man torde härvid
besinns att på samma sätt som vi påsiS att Ko
nungen eller den andra Statsmakten brutit kon
traktet kan regeringen säga detsamma om Stän
derna och då faller det sig illa ait hafva citerat
en straffbestämmelse
Maits Persson fråa Stockholms Län gillsde be
tänkandet hvilket är bygdt på osvikliga rät- :grun
der «Det är så mycket naera obehaglig ?» fortfor
Talaren «8tt höra huruledes inom värt Stånd det
egna Intresset vill göra sig gällande Peter Jöns
son i Träslända hvilken själf är Rotehållare och
som sålunda fått sig en fördel tillerkänt har an
tyd att båtsmansbåilet ej bshöfver någon lindring
emedan det är tillräckligt gynnad» Det är detta
Peter Jönssons första uttryck hvilket ej torde lem
na» oanmärkt Sedermera har han sagt att hsn
visserligen önskade all lindring äfven i båtsmans
hållet Sådant är att stryka öfver med harfolen
Medbröderne från Blekinge hafva tillräckligen be
vi«t huru tryckande bå KW 'roteringen är ocb
•M den likaväl som annan rotering borde komma
d
1
r
h
n
a
a
n
k
s
s
v
d
b
d
l
r
d
p
r
t
n
f
g
v
t
s
m
n
tr
e
u
ä
m
a
R
T
se
ä
u
år
le
fi
i åtanka Mea derföre vill jag visserligen ej sätte
mig emot närvarande förslag till passevolanaeas
afsksff *nde ty det vore att hugga i vädret enär
denna afgift på ett oräitraätigt sätt tillkommit och
lindring i bäismanshållet ej bör förblandas med
denna fräf« .«
Johan Andersson f >ån Stockholms Län «Oss
Bondeståndet vore lyckligt att kunna utverka
äfven de öfrige Ståndens bifall tili förevarande ut
låtande så vero derigenom ett stort steg taget fram
åt til lindring i jordbrukets skatter Visserligen
är lindring i båtsmansrotering äfven nödig Bien
denna torde framgent kunna vinnas Fruktade
att onj vi nu hafva för stora anspråk sä ernå vi
icke det åsyftsde ändamålet .»
Von Zweigbergk erinrade 1 afseaade på en värd
Morbroders yttrande om gatlopp såsom straff för
öfvertrsdelse af knektekontraktets stadganden att
denna uppgift lärer härröra af ett misstag endast
vite var utsatt för dylika öfverträdelser Mora
äliksds K»nu»g Carl XI sitt folk än att han skulle
påbjuda så omonakliga straffbestämmelser
Johannes Johansson fråa Götheborgs och Bohus
Läa fästads uppmärksamhet derpå att båtsmans
kontrakteraa blifvit öfserträdda lika så väl som
knektekontrskterna ty ingalunda hade båtsmans
rotarne någoa ursprunglig skyldighet ett tillbanda
l }å !la sina båtsmän matsäck och drickespennicgar
eller att dam vid inträffande kommonderingar
fortskaffa
Hans Persson från Geflaborgs Län skulle vis
serligen icke förökat diskussionen men haa vore
dertill uppmanad af Per Jönsson i Träiläada Ta
laren hade icke sagt att Konungen brutit bnekte
kentraktet han erinrade endast om de tre Stån
dens och dan andra statsmaktens i hans tanka
rättsvidriga beslut år 1829 «Då jag» tillade Ta
laren HDäninda Konungen talade jag om Konung
Carl den XI :e Sverges att jag så må uttrycks mig
andre skapare och dä jag omnämnde dan af he
nosa stadgad® straffbestämmelsen hvilken i den
citerade Kongl föraningen står för hvar man att
läsa så både jag dermed intet annat syfte än att
visa den helgd hvaruti denne store Konung ville
att de af bonsm med folket upprättade bontrabter
allt framgent skulle hållas
Johan Jacob Rutberg Hans Hansson från Götbe
bergs och Bohus Johannes Andersson från Cslmare
Län ech Per Östman från
"Wsster Narrland talsde
jenväl för bifall till utlåtandet den sistnämnde med
sien förhoppning att Ståndat äfven skulle biträda
frågan em lindring i båtsmanshållet
Christen Andersstn från Skåne förenade sig med
Anders Andersson fris Skarabergs Läs
Peter Jönsson från Jönköpings Län (muntligen
«Mata Persson tyckes vilja antyda att jsg ej baft
någon mening med mitt yttrande om båtsmaRShål
l«t Klen jsg får erisra henom att jag aldrig här
yttrar hvad jsg icke har mening med Mina upp
gifter derom att på de flesta orter i Riiset 2 å 3
hemman äro om undsrhållst af en båtsman fSrena
de då deremot nästan ingenstädes större delar än
6 /4 :dtls mantal äro sammsnslasne em underhållet
af e» knekt kunna ej vederläggas Hvad Haas
Perssons yttrande vidkommer åberopar jag hved
jas förut andragit
Olaus Eriksson från Gätbeborgs och Behus Län
samt lindbäck från Halland begärda få ealecknadt
att da instämde med Jo 'lannes Johansson från först-1
nämnda Län samt Ola Jeppsson frän Blekinge
Måns Månsson från Cslmare Läa (muotligen
«Det är väl sanist att på soialigc orter af riket
Vs delar och deremot på aadra 2 hela mantal äro
om underhållet af en båtsman förenade men man
besinna att sssoro jag förut haft aran namne
hvardera af
dessa 2 hela hemman betalar en grund-
rasta uppgående ända till 200 Rdr
Öfverläggniagen var slutad och utlåtandet bifölls
dhwqtksta 'nKT
ruiisiiisiAiMUö
te
as
är
ch
ed
ss
ka
t
m
en
en
e
vi
rd
ör
tt
st
ra
le
us
s
m
s
a
r
r
s
e
a
e
n
a
g
g
n
tt
t
e
r
e
e
d
a
d
ft
r
3
n
t
s
d
ändringar som under åreis lopp kunnat iistiäffa
Då det medgifvea att dessa möbler äro en statens
tillhörighet torde cj heller kunna nekas att de
såsom sådana måste vara underkastade granskning
af Rikets Ständers Revisorer De sednast försam
lade begärde ock få begagna denna rättighet men
erhöllo till svar att 1809 års Ständer anslagit en
viss summa till Kongl Maj :ts disposition till an
skaffande af möbler Att en dylik begäran före
varit vid 1823 års Riksdag ville jag sluta tili af
Kong Maj :ts bref till Stats-kontoret af d 21 Dec
1825 deri åtskilliga föreskrifter meddelas i afse
<nde på RiksmarskalksEmbetets åliggande att hålla
förteckning på de möbler som under året inköptes
och försåldes och i sista punkten äfven anordnas
att samma förteckning årligen skulle till Handels
och Finansexpeditionen ingifvas till säkerhet att
någon förskingring af dessa möbler icke kunde in
träff» Den af Utskottet föreslagna underd anhål
lan är således fullkomligen öfverflödig då derom
redan tillförene finnes af Kongl Msj :t stadgadt i
högstberörda nådiga bref utan att derföre är mig
bekant huruledes den gifna nådiga föreskriften ef
terkommes Derjemte kan jag icke underlåla an
märka att <Jet förefaller mig mindre välbetänkt af
Utskottet att meddsla ett så obestämdt förslag i
ofseende på öfverlemnandet af inventarium som
vederbörande embetsverk Kongl Maj :t har som
sådant ansett Handels- och FinansExpeditianen
en annan kunde som vederbörande anse Kongl
KammsrRätten Beträffsnde 3 :te punkten Kongl
HofätslletJ utfodring får jag till en början an
märka att det är mig obekant hvarifrån Utskottet
hemtat att »nslsget dertill skulle vara undandraget
revision af Rikets Ständers Rsvisorer hvilka en
sådan icke varit förmonad ehuru den ej kunnat
verkställas af anledning att utfodringen varit upp
låten på entreprenad Att en sådan blifvit sedan
flera år tillbaka träffad med enskild man och ännu
fortfar är allmänt kändt hvilken lefvererar en viss
qvantitet af hafre hö hackelse m m hvaremot
h«n upptar hö-räntorna Det är äfven bekant att
1809 års Ständer grundade anslaget på ett visst
antal hästar och dereftar beräknade rationer och
att således samma anslag skulle vara granskning
underksstsdt Meningen kunde ej heller vara att
om anslaget vore beräknadl för 170 hästar endast
100 skulla underhållas Yidaro hemställer Utskot
tet att anslaget som förut varit ett förslags-anslag
nu bör erhålla natur af ordinarie anslag Sbulla
Utskottet anse anslaget alltid tillräckligt så kunde
mot förslaget intet invändas men häremot talar
erfarenheten då neml käsd är att brist yppat sig
det ena året hvilken blifvit fylld af öfverskottet
under ett annat Derjeaste finnes icke nämndt
huru basparingar skola användas men förmodligen
ärnar Utskottet derom ueddela underrättelse en
annan gång Kortligen förslaget synes mig inga
lunda tillfredsställande och Utskottet borde hafva
sträckt sia åtgärd derhän att undersökning sbett
huruvida 1109 års stat äfven följes i afseende på
hästantslet förhållandet i priset på hö då och bu
o s v Hvad angår 7 :de punkten Kgl Slottets i
Stockholm polis
lys- och renhållning möter en
besynnerlighet som jsg icke kan förklara annor
iuada än som tryckfel Utskottet tillstyrker nem
ligen en underd skrifvelsa med begäran «af en
specifik utredning öfrcr de kostnader som utgå i
n
t och för brandväsendets undorhällande i Kgl Slot
-1 tet samt detsammts yttre lyshållniEg på det att
denna del af anslaget må skiljas från den öfrig»
delen af anslaget hvilket Utskottet anser böra i
t likhet med det i 6 :te punkten upptagna vara fri
o taget från revision af Rikets Ständer» Hade icke
n Utskottet sammanblandat 6 :ie och 7 :d» punkterna
hsde den cu förekommande bade otydligheten
- cch oriktigheten hunnet undvikss Då Utskottat
uppgifver att hvad i 6 :te punkten upptages är re-
s vision undandraget ligger deri eå till vida en o
riktighet som detta undandragande härleder sig
endast &f samma omständighet som är anförd i
[afseende på den rörande hofstallets utfodring att
n ncml anslaget för ved och bol för de Kcngl hof
f-
är Pä e™kild raan genom entreprenad öfver
låten hvancenom det ock lar bara sig tcmraengen
Ti då det
6
dessförinnan alltid befanns otillräck-
s ijgt Deremot har enslaget till Kg
Slottets polis
1
g
i
n
lys- och renhållning alltid varit revisorernas gransk
ning understäldt
Hvad slutligen angår den af Utskottet föreslagna
andra afdalniogen inom titeln benämnd Kongl
Slotten vet jag väl att underhållskostnaden för
t Kongl Slottet och alla sådana hus och byggnader
- f hufvudstaden som äro uteslutsnde afsstte för den
g Korsgl faofhaliningens behof uttar sf ättonde huf
i j vudtiteln med en summa af 62 ,000 Rdr för året
- af hvilka dock SSOOO Rdr äro för Kongl Slottet
s anvisade och således 37 ,000 Rdr till de öfrige pu
i blike byggnader i hufvudsttden disponerade Hade
Utskottet hsftaävmare kännsdom om det nuvarande
slottsbjggnadsaaslsgets tillräcklighet förmodar jag
att sagon nedsättning deraf blifvit föreslagen och den
na med så mycket större skäl som hvad Stock
holms Slott angår knappt halfva anslagssumman
för året användes hvorigenom ock besparingar
uppkomma Äfven detta amlsg är ställdt under
Riksmarskelksembeiets förvaltning hvilken i denn»
del är revision underkastad Djt bada varit lätt
att förnimma Ett den ingående balansen stundom
till det mesta motsvarat utgifterna men att så
dant oaaseöt nya ut-assigneiingar dock egt rum
Hvad ytterligare angår deana andra afdelning fö
refaller det mig orätt att i tablåsn icke finnes upp
taget så väl det från åttonde hufvudtiteln öfvevflyt
tad© byggnadsansiaget för Stockholms Slott 28 ,000
Rdr som ock inkomsterna »f de under do Kongl
lustslotten lydande lägenheter genom arrenden rän
tor m m och jag nekar icke stt det bsde varit
önskligt och i visit fal intressant att härigenom
erhåll» en allmän öfversigt af allt hvad till första
hufvudtiteln hörer Hrad resuHst af dst bu an
förda ksn föijr lemnar jsg derhän Titeln lärer i
sin helhet radsn vära sf tvenne Stånd antagen
samt sf Ridderskspet cch Adeln återremitterad
eedsst i de
punkten som Tö
-er Kongl hofstallets
utfodring Något understöd fcoppss jsg icke mea
hsr likväl ansett mig förbunden dä jag tvenne gån
ger deltagit i statsrevisionen att framställa dessa
vid riksatatens första huf-
p
t
G
m
s
i
r
m
a "m ?B83a anmärkningar
j v«-dtllel .»
Prosten Lurdblad yttiade öfver siatsreglencgen
i sllmänhet «Kastar man en blick på dan tabell
öfver rlkntatena utgifter hvilken finne» bifogad
Statsutskottet» memorial M 65 så inberotas ett i
dem blifvit föreslagen en förhöjning af 745 ,658 Rdr
7 «k» 11 r»t utöfver hvad staten för år 1855 upp
taper Sålunda tillväxa snslsgen för hvatjs rifes
da ocb då de nu blifvit af UUfeottet föreslagna
tiil närtnare 10 /2 millioner Rdr uppgå de till nä
ra dubbla Eumnssn af dea som bestämdes af 1818
år» Ständer Visserligen häremot med rätta
invändas att intraderna äfvenledes stigit i ssmma
proportion ocb att då de vid sistnämnde tidpunkt
uppginge til 4 millioner de nu med mera än dubbla
summan öfverstiga dem såsom beräknade till
9 ,464 600 Rdr M ?n detta oansedt företer sig lik
väl en staSsbris 'summ® af nära en million Rdr
som måste genom bevillning fyllas cch huru myc
ket inkomstkällan än måste svälla upphämtas den
dock raer än till botten för uteiftern» Häraf föl
jer ock att någon betydligare lindring i bavillnin
gen icke sr att förvänta Jag är Utibottet förbun
den för den minsbning i utgifterna bestigande »j ^g
till 3 å 400 ,000 Rdr hvilben blifvit förealagen för
modernäringen genom borttagandet *fmötespaaje-
m
m
n
m
r
S
r
f
i
a
d
ic
b
E
P
te
d
T
a
v
g
n
v
d
oc
ge
pr
dhwqtksta \nKT
ruiisiiisiAiMUö
Plenum d S Maj f m
Diskussionm om anslaget till Kongl Familjen
och hofhållningen m m eller första huf-
c 7 •
vudldeln i Stats-regleringen
Prostsn Odman «Jag igenkänner i Statsutskottets
förevarande utlåtande dess laggrannhet som onek
1
t
n
e
r
2
0
e
t
f
ligen bör utmärka den ena statsmaktens uppföran
de emot dan andra mea jag anser i den föreva
rande frågan danna grannlagenhet vara drifven nog
långt utan att derföre underkänna densamma i
och för sig sjelf Räknas spsrsamhetsa som en
dygd i det enskilda Hfvet så
måste den vara det
i det offentliga och inom vårt lind är den der-
jemts en nödvändighet Det skulle derföre jag
b«bänner des hafva varit en glädjande syn att i j
Konungens nådiga proposition finna någon tillärap-
ning af hvad i throntalet inaehölls och således
främst en proposition om inskränkning sf utgifter- i
na på l :a hufvudtiteln i likhat med hvad nyligen
skett i ett främmande land men cenna slädje bar
uteblifvit Jgg är öfvertygad att ett sådant steg
skulle på det förmånligaste sätt hafva inverkat på
folkets tänkesätt och väckt dess lifliga tacksamhet
Kongl Msj :t har i dess nådiga proposition om stats
verkets tillstånd cch b«hfef för l :sta hufvudtitaln
äskat enshrnrfa ansls för året som sedan 1823
utgått Visserligen hafva 2 :ne motioner vid inne
varande Riksdag blifvit gjorda den ena i Borgare
den andra i Bondeståndet om en nedsättning af
100 000 Rdr i Kongl M *j :ts bofhällBäng och ehu
ru jag icke närmare bänner dessa motioners inse
håll ej heller vet om cägra motiver för cedaStt
ningen deruti förekomma hade jsg dock önskat
att de icke blifvit på ett så snöpligt sätt som skett
a frilade Det är icke obekant huruieda» tillök
ningen af 100 ,000 Rdr vid 1SS3 års Riksdag till
kommit nemligen på snmälan af H E Riksmar
skalken om en yppad brist i tillgångarna för be
stridsndft af II M :ts hofhållning Man begärde
visserligen en redovisning öfver anledningen till
den yppiidfl bristen men hvad i sådant bäztseende
begärdes uteblef Man har velat skrifva det öka
de anslaget på räkningen af vista politiskn förhål
landen Kicn möjligen är detta he t och håiiet be
roende af gissningar Visst år imedlertid att se
dan nämnde tid en förändring inträUat i afseende
f
u
R
d
a
t
d
H
r
t
t
R
l
t
ö
e
h
f
s
s
e
u
h
g
på H M Konungen» #p *n«ge att hved brödra
riket därtill består förvendltt» från Norska Species a
till silf-er och samma proportion bunde väl sy- j v
nas som skulls hvad Sverge eilägger hafva bordt
förminskat Vid ett öfvers =ag af Riksstaten» ut- i
gifter uppgå de för l :»ta fcufvudtlteln till ungefär ö
v20 :de af alla sutsutsbyiderna — ett belopp som S
tvifve
sutan skall fianes nog drygt vid jämförelsen d
förevavacdo fall emellan vår stat och främmande 7
stster Det är för mig alldeles omöjligt att brstäm- ta
ma huruvida det nuvarande anslaget för H M Ko- d
nuogens hofhåiltiiog kan fiones för behofvet till
träckljgi eller icke och utan alt darl hvarken äska
eller vänta någon förändring ban jsg dock icke
underlåta att yttra Ett 320 ,000 Rdr befunnits för
ändamålet tillräcklig tili år 1825 det förefaller
mig besynnerligt att cågon nedsättnirg sedermera
aldrig kunnat isga rusi of da tillkomna 100 ,000
Rdr D5tta om utlåtandet i allmänhet .»
Angående de särskilda punkterna deraf yttrade
Talaren vidare «1 4 :de punkten bar Utskottet an
sett sig böra tillstyrka att Riket» Stäodcr jemte
förkisrscde stt anslaget för möbler» underhållande
är friteget från revision måtte hes Kongl Maj :t i
underd anhålla att K M måtte låta för hvarje
år upprätta och till vederbörande embetsverk af
lemna ett inventarium öfver da på Kgl »lottee be
fintliga »täten tillhöriga möbler utviiande de för-
ti
r
å
in
p
u
su
9
so
ke
do
je
ge
de
ti
m
volansiafgiften lagtnansiäntan och till en viss ål
der af mantalspenningarne men jag ken icke å
terhålla den fruktsn att hvad man gifver med ena
handen återtar man med den andra En noggrann
pröfning så i ena som andra hänseendet skuilejag
derföre anse tillkomma en hvar och känner åt
minstone sjelf i detta hänseende djupt mitt ålig
gande .»
Hvad nu angår l :a hufvuclt finner jag att 2 :amotio
ner en från Borgare- och en från Bondest angående
nedsättning af 100 ,090 Rdr på H M Konungen
civillista elier reducerande af densamma till ena
handa belopp med det hvartill den uppgick före
1823 blifvit till Utskottet remitterade men ock
pä det knapphändigaste expedierade För min del
hade jag dock önskat att någon pröfning blifvit
anställd af de skäl hvilka för raotioceroe läge till
grund emedan j»g svårligen kaa föreställa mig
att de kunna hafva funnits så bloUsda på alla dy
lika Dä de imedlertid blifvit afslsgns utan nå
gon i utlåtandet synlig pröfning önskade jag lik
väl få upplyst huruvida de ifrågasatte 100 ;000Rdr
blifvit beviljade för ett tillfälligt behof elier kunde
anses som permanenta Jäg känner Lfligt den
skattdrsgandes behof och äfven befogenhet till nå
gon nedsättning i statsbidragen efter en 25 :årig
fred men förklarar derjemte att om de ifrågava
rande 100 ,000 Rdr finnas fortfarande vara af be
bofvet påkallade jag för ingen del är sinnad då
motsätta mig att de ock hädanefter må utgå .»
Prosten Sidner «Då nu frågan första gångan är
under öfverläggning rörande de egentliga statsan
slagen och jag har den föga afvundsvärda äran att
vara representant för en fattig landsort sä skulle
jag illa motsvara mina konimittentars förtroende
om jag ej till alla delar instämde i dan af Prosten
Ödman uttalado önskan au all möjlir «pars»mbet
måtte iakttagas Hvad första bufvudtiteln serskildt
beträffar så ban jag ej längre komina än till en
from önskan cå jsg öppet måste erkänna mig vara
alldeles inkompetent domare i fråga om hvad fö»
dess behof ksn erfardas Arjpående detaljerna in
stämmer jog äfven med Prosten Ödman .»
(Slutet feljar
STOCKHOLM den 25 Maj
De pä förmiddagen ankomna utländska po
ster medförde tidningar från Konstantinopel af
April från Paris af d
April från Paris af d 14 (rån London
13 samt från Hamburg af d 19 dennes
FRANKRIKE
t
n
n
a
å
u
i
n
n
i
t
»
i
e
n
t
-
g
i
t
Sockerlagen har nu ändtligen antagits af
Deputerade-kammaren med 250 röster mot 37
hvarigenom den långa ech ledsamma diskussio
nen omsider är slutad Et annan föga kor
tare men intressantare har börjats den om
supplemenlar-krediten för förlidna och inneva
rande års statsbehof Vid första ari blef l :sta
punkten som rörde justitieministéren förka
stad med 168 röster mot 149 hvilket gjorde
icke liten sensation Följande dagen gick det
något bättre ehuru åtskilliga små indragningar
här äfven skedde bland andra en för ett stall
åt presidenten i Räknekammaren Så mycket
iifligare voro deremot debatterna om den för
Algier begärda krediten af 3 ,810 ,000 francs
hvarunder Hr Tbiers bestämdt försäkiade att
den inskränkta ockupation af Algier kommis
sionen föreslagit var omöjlig Man yrkade
slutligen me ^l häftighet på omröstning under
det andra fordrade diskussionens uppskjutande
till nästa dag cch larmet blef så häftigt att
Glais-Bizoin yttrade del något såd»nt aldrig
förr ägt runt Omsider föreslog Hr Tbiers för
Kammarens värdighets och för sjelfva diskussio
nens skull att man nätte dröja till morgon
dagen hvilket också skedde
Tidningarne meddela nu något utförligare
inrikes-ministerns yttrande vid lagförslagets in
gifvande om Napoleons stoft Det heter deri
bland annat »Han var Kejsare och Konung
han var vårt lands rättmätige beherskare — —»
(Nytt och högljudt bifall De deputerade stiga
upp och klappa händerna hvilket äfven sker
från tribunerna »Enligt denna titel kunde
han bisättas i S :t Denis Men Napoleon fsr ej
hvila i konungarnes vanliga begrafningsort
han bör herska och befalla ännu inom den
omkrets der fäderneslandets krigare hvila ut
och der de hvilka det kallar sitt försvar all
tid eld»s till ny entusiasm Hans svärd skall
pryda Dans graf (Djup rörelse Under detta
tempels dom som religionen invigt åt härarnes
Gud skall konsten bygga honom en graf om
möjligt värdig det riamn som skall gifva det
sin glans Detta monument måste vara skönt
i stora former och erbjuda anblicken af en o
rygglig soliditet som synes trotsa tiden en
minnesvård med ett ord varaktig som bans
mtnne o s v .»
Från Algier berättar marskalk Valé att ar
méen bar levererat fienden fem små ttäff
ningar hvari han förlorat mycket folk Frans
männen deremot endast 20 uöde och 100 så
rade Araberne hafva i sex dagar a»gripit
Scherschell men blifvit tillbakadrifne
En icke ovigtig uppgift finnes i tidningen
rUnivers När fråga var om de 23 millioner
francs Frankrike måste betala Förenta Staterna
i skadeersättning erbjed sig dessas regering
att eftergifva sin fordran mot afträdande af ett
distrikt i provinsen Oran Detta förslag antogs
icke då men lärer nu åter bafva kommit å
bane Kommissarier för tvänne kompanier ett
Engelskt och ett Amerikanskt skola vara i
Paris för att underhandla om åtskilliga punk
ters afträdande på Afrikanska kusten hvaraf
det Engelska lärer spekulera på Scherschell
Tidningen vet ej huru långt underhandlingarna
avancerat men fruktar att de komma att be
viljas Huru stora summor äro i fråga upp
gifves ej
SPANIEN
Regeringen har indragit en tidning med nam
net Revolution hvilken beskylles lör att yrka
sådana principer som dess titel synes antyda
Från Morella berättas att en stor del af in
vånarne och garnisonen dels lemnat platsen
dels uppmanat Espartero alt marchera dit för
säkrande att han skulle finna föga motstånd
och det tros att ban efterkommit uppmanin
gen Blott en liten hop exalterade ville der
försvara sig
,P4 Franska området anlände dagligen lem
*f de skingrade bandea inom Baskiska
provinsesna Deremot trodd® det Spanska Cer-

Sida 3

dagna hotas af ett anfall å Carlisternas sida
Da skola utgöra ett antal af 2600 man ocb
hufvudsakligen hafva för afsigt att indrifva en
koutribution
TYSKLAND
Kejsar Nicolaus väntas i början af nästa må
nad till Berlin dit han ämnar beledssga sin
emål hvars afresa från S :t Petersburg var ut
satt «
Maj
i .cussiske eeklesiastik-ministern Friherre v
Allenstein har nyligen aflidit
HOLLAND
Den nya ansvarighetslagen för ministrarne
bar d 16 blifvit förelagd General-staterna Dess
innehåll är icke med säkerhet bekant men tros
utgå från den grundpricip att cheferne för de
serskilda departementerna äro ansvarige för
grundlagens handhafvande och andra lagars
■verkställighet så vidt sådant beror af regerin-
<rpn
BELGIEN
En deputation af soldater hvilka tjent un
der kejsar Napoleon kommer att afgå till Pa
ris för att vara närvarande vid högtidligheter
na då hans aska ditkommer från S :t Helena
ORIENTEN
P Från Adrianopel hade underrättelse inlupit
till Konstantinopel att sammankomster höllos
bland folket vid hvilka det icke var fråga om
mindre ä :i Sultans afsättning Flera tusen be
väpnade personer hade blifvit utskickade för
att genomströfva Jandet och reta folket till
uppror Man hade icke vågat hindra dessa
sammankomster I Pbilippopoli hade dylika rö
relser äfven förmärkts och i mindre Asien i
trakten kring Smyrna hade försök äfven blifvit
gjorda till uppror Då allt detta blef bekant
i Konstantinopel hade de främmande ministrar
ne genast skickat kurirer till sina hof och yr
kat på att några åtgärder utan dröjsmål måtte
Tidtagas för att rädda Portea ur da faror
iivari denna makt sväfvar
— Hans Exc Grefve Brahe lärer sedan han
afträdde GeneralAdjuUnts-befattning»n för Ar
méen sjelf återtagit befälet för Lifgardet till
häst åtminstone sysselsätter han sig nu alla
dagar vid excercisen Uppvaktningarna hos H
Exc fortfara imedlertid ännu lika talrikt och
flitigt tom tillförene så alt han har allt skäl
att vara mätt derpå
— Man har anmärkt såsom eget att II E
Grefve Posse som i egenskap af Justitie Stats
minister innehar Rikets högsta värdighet icke
i Lördags skall blifvit delaktig af blåa bandet i
följd hvaraf ban också ej lärer fatt äta i samma
ruaa vid den påföljande middagen som de öfri
ge Sersfimer-Tiddarne Ändå en liten hemlig
glädje åt — Minerva et Comp
Vid berörde ordenskapitel lära för öfrigt ej
betyd :iga utnämningar egt rum utan den e
gentliga högtiden bestått i Hrr Statsråderne La
gerbjelkes och Cederströms dubbande till Sera
fimerriddare Till Carl XJILs Riddare hafva
likaså blifvit dubbade Landshöfdingen Eden
bjelm Lagmannen Cassel och Stadsmajoren
Dimander Förklarad Nordstjerne-ledamot blef
Hofpred Prosten Tunelius Professor Schröder
i Upsala och Ordenskaplan Hofpredikanten Pet
tersson
— Vid foten på Kg Slottet i Lördags upp
fördes jemväl sånger vid middagen af Demois
Lind Fru Gelhaar och Fru Frösslind samt Hrr
Berg Belletti och Gunther
— Under Riksdagsmannen Hans Janssons re
sa till hemorten i Elfsborgs län derifrån han
nu är återkommen lärer tilldragit sig att nå
gra gymnasister i Carlstad 17 eller 18 till an
talet då Hans Jansson och vice Talmannen Per
Eriksson kommit till staden hade gifvit den
aktade Riksdagsmannen en sång och ett lefve
hvilket å andra sidan föranledt honom att taga
af sig hatten hvarefter han farit vidare Detta
lärer först föranledt mycket galande bos en
tupp i Carlstad som af förskräckelse flacksat om
kring ett par dagar och sedermera såsom det
påstås ej mindre äa trenne förfrågningars expe
dierande med exprés från hufvudstaden en från
Civildepartementet en från Ecklesiastikdeparte
mentet med åtföljande serskildt bref från stif
tets vördade Biskop Hr Agardh och en ifrån
krigsdepartementet i anseende dertill att en
underofficer skall varit med om sången
— Da båda Engelske Qväkarne beledsagade
af Methodist-pastorn Hr Geo Scott hafva un
der afvaktan på begärd t företräde bos Hans
Maj :t Konungen i dag gjort besök i Konstitu
tionsutskottet för att med föranledande af Hr
Petrcs motion rörande S :t Barthelemy göra
förfrågan om något stöd för deras ansökning
i afseende på slalveriets afskafTande å berörda
kan vara frän Rikets Ständer att förvänta
— Antalet af slafvar på S :t Barthelemy skall
utgöra 5000 och allmänna priset på hvarje
slaf beräknas till 25 L St De flesta af dessa
slafvar skola tillhöra Franska plantage-ägare
De resande Engelsmännen hafva för afsigt att
från Stockhoim resa till Köpenhamn för att hos
Konungen i Danmark utverka nådigt tillstånd
till slafvarnes emancipation på de Danska ko
lonierna
— Ditn utmärkte entomologen Major Leo
nard Gyllenhaal har d 15 dennes aflidit å
Höberg i Westergöthland i en ålder af 83 år
Ban h 'de redan nied varm hand till Upsala
Universitet förärat sin betydliga insektsamling
(Insändt
Det berättas om Konnng Fredrik i Preussen
det han sagt sig ej känna någon Slät af mera
styrka än Sverige emedan det i långliga tider
arbetat på sin undergång utan att komma der
hän Hvad skulle väl Konung Fredrik f äga här
om vore ban ännu på jorden I
£ Samma vårt arbete
'som i hans tid fortgår ännu
och i den punkten hafva så mycket jag vet
våra styrande hittills icke varit stationära så
som det annars öfverklagas Svenska nationen
har vant sig vid att lofsjunga sig sjelf för man¬
dom för redlighet och många andra dygder
men lemcaude detta tills lägligare tid skulle
den rent af falla i förundran öfver sin seglifva
de förmåga att ehuru med ansträngning dock
ulan att bita i gräset hvilket vore omenskligt
bära alla de tyngder dem Slaten förmodligen
ense med kyrkan om att pröfva och luttra
himmelrikets arfvingar ända från längre tid till
baka pålagt folket Ea skatt till Staten kan
och bör äga rum utan att vara en börda för
de skattskyldige skulle ock bördan kunna dra
gas i hvilket afseende vi ej torde sakna hvar
ken sanna eller falska profeter för morgonda
gen Nödvändigbeten af denna beskattning för
det stora ändamålet folkets räft förstådda in
t resse är den enda skala hvarefter den alltid borde
uttaxeras Detta är gudomlig rättvisa är Sta
tens samvetsJag efter hvars insomnande eller
död Staten ej tjenar till något menskligt ända
mål icke heller på långmål äger bestånd
om den ock bibehåller såsom ett eftersken en
aftonrodnad titeln cch den yttre formen af
lagbunden I vårt kära Fädernesland är det ej
nog med de af Statens uppbördsverk direkte
utkrafda skatter af jorden till råga på måttet
finnas ock andra pålagor men hvaraf allmän
heten torde hafva mindre medvetande om jag
så får uttrycka mig emedan denna sistnämnde
det monarkiska systemet tillhörande utsugning
sker indirekte Eller — för att förklara min
mening — hvad äro Chartte sigillatse-kontoret
Nummerlotteriet Tullverket till en del Post
verket till en mindre del etc annat än opro
portionerliga hjul i Statens uppbördsverk hvars
förlåt af (allmänt bästa» också kan råka att
ses på dess andra sida af det allmänna förstån
det huru missbrukas de icke såsom sugrör åt
statskassan (nationens kassa — hvars blod b«
visligen mera stannar i karbunkelartade utvex
ter än repulserar genom den allmänna stats
kroppen
Ocb för att mäta hela tyngden af vårt kon
stitutionella lands skattebördor hvarå de oupp
hörligt stegrade pretensioneraa utmärka Preten
denternas stora behof af både pengar och klok
het — «quos Jupiter vult perdere prius demen
tat» är ej en glosa att leka med — besinnom
att det folk som med dessa bördor belastas
som af sina egna chargcs d *ffaires behandlas i
egenskap af en pligtskyldig gäldenär lefver i
ett tillstånd utgörande en blandning af krig
och fred under en despotism som är måhän
da den enda lika oafbjelpliga som gamla och
vid hvars fieadtliga ofta lömskt öfverraskande
slag vi förgäta huru mycken tacksamhet vi äro
skyldige för dess solhlickar — en despotism i
naturen icke så obarmherrtigt bård som icke
mera nyckfull jag menar landets klimat hvil
ket då dess onda lynne påkommer i olid all
lid verkar förstörande på vår deraf beroende
hufvudaäring äfven om det förstörande af den
na inverkan hädanefter skall bättre kunna bo
tas eller undvikas genom det med Guds hjelp
jemt vuxna och växande bättre förståndet hos
allmogen cch bättre viljan hos den styrelse
som blef det just för att styra allting till det
bästa
egen ty att hon icke är det bevises de facto
— d v s af sjelfva dt-n naturliga nyltan och
nödvändigheten — genom kronans egorätt upp
låten mot lösen af uppbuds- och fastehandiin-
gar m m likasom nej bevars
icke likasom utan alldeles sans comparaison
med Barbareskfurstarnes rätt tiil presenter för
högvederbörligt tillståndsbref åt deras vän
ner ocb kunder att plöja det fria hafvet
Skulle så galet vara att pä sednare tider all
mogen fatlat några skrupler mot kronans lätt
att blanda sig i allt och alltid med kraf hvil
kas uppräknande fordrar god tid och godt tå
lamod månne icke några kronans karlar (hvar
om mera i i edanstående P S kunde beordras
att med för tillfället lämpliga medel fördrifva
skruplerna så att ej detta »föremål för mensk
lig kunskap» må föranleda någon onödig motion
vid nästa Riksdag hvartill det väl ännu en
gång kommer att dagas
Tumme Liten
de efter ridåns fall med Hr T utmärkelsen att
framropas — Hvad vi i anseende till uppsätt
ningen skulle vilja eiinra är att då prinsen af
Walis besökte privata personer och till och med
aktörernes klädloger gick han icke dit försedd
med strumpebandsordens dekorationer att han
som man kallade den första gentlemannen i Eng
land väl i enrum kunde dricka i lapp med nå
gon af sina umgängesvänner och af denne till
och med drickas under bordet men ej tillät
att man i sällskap behandlade honom så legert
som här sker samt att en prins som gör en
visit bos enskilde likväl alltid är en prins som
bemötes med aktning och med det undseende
man anser sig skyldig den nienskliga ordningen
Sådan ban här tecknas förtjenar han dessutom
aktning för Eågot mer än sin rang cch hans
förhållande till Kean kastar på denne sistnämn
de en tort som författareu troligen icke å
syflat
— Red har af Ilr Gso
Scott blifvit anmo
dad lemna det beriktigande i afseende på en
i JK 21 af denna tidning införd artikel om
Methodisters förfarande i Calcutta att Metho
disterna alldeles icke äga några missionärer
predikanter eller ens medlemmar af sin sek t
uti Calcutta samt att några religiösa förehaf
vanden alltså från methodismens sida icke kun
nat äga rum
Någon viss ledamot af Sällskapet för Svenska
folkets förkofran i — kristlig fördragsamhet ty
sällskapet börjar sitt arbete i andanom lä
rer nyligen hafva helt högt såsom det passar
sig på en hög ståndpunkt der man också är
öfver all flärd och modesti förklarat att folkets
knot och klander mot sin styrelse härleder sig
af «medgångens öfvermod» Hvaraf härleder sig
då om jag får fråga denna någons utfall mot
folkkarakteren af hvars långmodighet Den och
De bäst torde komma i behof och hvars alla
dygder de i behofvets stund ej skola försmå
att prisa hvilka så länge de trösta på sin
stjernas nescit occasum ej draga i belänkande
att höja skolriset mot folkets okynne Roligt
nog för en stund kan det vara att påse huru
den gamle Adam då han känner att han står
naken griper till båd® likt och olikt för att
skyla sig med och att nyssnämnde påhitt att
brännmärka folkets missnöje såsom dess egen
synd är ett dylikt improviseradt skynke torde
vara den rätta åsigten deraf Taga vi denne
någon på orden och utgå från hans föregifna
begrepp om tillståndet i landet så kanna vi
på hans räkning räsonera så här då vi höra
ett rop om hjelp så länge en menniska kan
bruka munnen är ingen fara å färde Det är
tids nog således att antaga tillvaron af nöd
sedan döden gjort slut derpå
Det är alllid en vinning för den goda saken
när den dåliga förfäktas — dåligt men en
skandal förblifver det likafullt om tänkesätt
sådana som de här citerade framslungas under
anseende af officiella lärosatser och alla skan
daler begångna mot nationalintresset — hvaraf
icke alla stanna vid blotta ord — äro skug
gorna på statens timsten ju mera och ju for
tare de förlänga sig desto närmare är solen
sin nedgång
Insändaren som nyligen köpt en jordegendom
har dervid haft tillfälle öka sin kännedom om
beskaffenheten af »kronans rätt» med den vunna
upplysningen att all landets jord lärer af be
gynnelsen tillhört »kronan» såsom
vi bönder
säga Detta kan man kalla en gåfva af natu
ren hvars delniogssätt öfvergår vårt bedönaande
Oeu denna sin rätt har icke kronan sålt ifrån
sig en gång för alla till oss jordinnehafvare
men lånat ut emot årlig ränta som också är
ett säkrare sätt att hafva bröd till döddagar
Om ett par enskilda personer uppgöra köp om
ett stycke jord så är det blott ett sätt att
tala när de benämna den jord de odla deras
Denna tilltagande klåda 1 folklynnet hvarom det
väl aldrig kan falla en sådan menniskokännare
som Hr N N in att den är en klåda vid tand
sprickningen — verkligen ett förfluget infall af
en Mm hellre skulle se om af långsamt mog
nande och ålderdom till och med vishetständer
na folio ut
DJURGÅRDS-TBEATERN
Denna theaters saison för innevarande som
mar afstannade nästan i samma ögonblick den
började Efter trenne med föga framgång gifna
representationer hvaraf den första gaf ett halft
hus och den tredje knappt dagkostnaden in
ställde de och återtogos först i Lördags efter
nära tre veckors hvila Denna andra början
•ynes likväl hafva skett under mera gynnande
auspicier än dea första Man gaf nemligen ic
ke blott en splitter ny pjes utan älven en 10m
lofvar att blifva ett verkligt kacsastycke att af
dessa lyckliga fynd som en theater sällan gör
man utom hvilkas uppletande då och då väl
icke dess estetiska halt men dess finanser äf
ventyra att komma på obestånd Pjesen var
Kean skådespel i S akter af Alise Dumas
Den ryktbare Engelske aktören är här skil
drad i Fransyskt manér d v s utrustad med
alla möjUga kroppens och själens egenskaper
och lyckan sä nyckfull och obändig mot alla
andra endast på theatern lydig menniskans vil
ja är »om man vet i synnerhet i en Fran
sysk theaterförfattares händer dan smidigaste
och medgörligaste varelse i verlden Det bör
då ej förundra att hon framför allt slöser med
sina bästa gåfvor på denna halfgud som här
utgör föremålet för allas blickar allas beundran
på en gång alla mäns och alla qvinnors älsk
ling som kan befalla öfver kärlek och pennin
gar hvar han vill som ser sin klädloge besö
kas af de förnämsta personer Prinsen af Wa
les icke undantagen och som har en liten hem
ligt d t föraade trappa
-«nkom bestämd för för
näma damer hvilka iulinna sig der för att bi
vista bans toiiett Att denne Kean med sin
omätliga kredit s *r samma klädloge belägrad
af cxekulionsbetjenler för en skuld af 400 L
att han upptagen i de förnämsta cirklar går
på offentliga krogar klädd som matros tillbrin
gar natten i skamliga orgier i sällskap med
gycklare cch menniskor utan menniskovärde
samt om dagen afvisar Kronprinsens besök —
allt sådant hör till dessa små lofliga friheter
som en theaterförfattare kan taga sig och för
hvilka man kommit öfverens att blunda Om
man ej stöter sig derpå om man går på spek
taklet för att njuta ej för att resonera om man
ej skandaliseras af damernas visiter i klädlogen
och aktörens vestaliska dygd i förening med hans
libertinage samt hans öfvermenskliga ädelhet
hand i hand med hans ganska mensklig» svag
heter så måste det erkännas att stycket för
öfrigt är skrifvet med verklig talang med en
mer än Kotzebuisk beräkningsiörmåga på åskå
darens öppenhet för kraftfulla intryck och att det
gör all sin påräknade effekt För egen del er
känna vi med all en Rec :s öppenhjertighet alt
denna affekt var på oss nära lika så stor som
på mängden af åskådare och att det var först
efteråt som betänktigheterna började inställa
sig Hvad som i alla fall aldrig får bestridas
är slilens förtjenst handlingens raskhet och ut
vecklingens naturlighet nemligen efter författa
rens system och med förutsättning af d« vilkor
vi här ofvan uppgifvit
Man skall säkert se detta stycke med nöje
om icke smaknerverna äro alltför grannlaga
Äro de förslappade så spännas de här äro de
bastanta så anslås de i allt upptänkligt mått
Keans roll upptager den goda hälften af pjesen
cch denna roll utföres af Ilr Torslow I nä
stan hvarje större parti der man ser honom
uppträda tycker man att han deri utveck
lat högsta graden af sitt mästerskap och
om vi serskildt om den iiärvaraiide känna oss
böjde att fälla ett dylikt omdöme så kommer
sådant måhända icke egentligen deraf att lian
häri var störst utan deraf att vi häri sist sa
go honom Vi tro dock icke att vi serdeles
misstaga oss om vi säga att denna roll var en
af dem som mest öfvercnsslämma med i ans in
dividualitet en af ^Ism hvari han mest kan it
g uta sitt sinnes liflighet och som gilva de fle
sta tillfällena för användandet af hans mångsi
diga förmåga Bredvid honom blifva de öfriga
partierna oväsendtliga — de flesta äro blott
accessoirer — och utgöra endast skuggsidorna
hvarigenom hufvudfiguren framträder i sin lätta
dager Likväl kunna vi ej undgå atl serskildt
anmärka en ung debutant i Anna Dambys roll
hvars namn icke fanns utsatt på affischen men
som vi tro vara en nära anförvandt till Herr
T cch som med mycken sanning säde sin roll
Något mer kan man ej begära af en debutant
Som sådan gjorde hon verklig lycka och de !a-
RÄTTEGANGS- OCH POLISSAKER
— Tvenne bedröfliga olyckshändelser hafva
i förra veckin i af ra (Ts t söderut strsx utanför S ?-j
den Vid gjuteriet Bergsund bada i Fredags en
nyligen dit anländ bokhållare föratcgit sig ett pröfva
en kanon mea lärer dervid luddat flen så hardt
och anläDdt med en fcöslbit den så oförsigtigt att
kanonen sprang och ett stycke deraf triilUde honom
i bufvudei hufvudstålen spräckte» ecb ban genast
förlorade lämningen samt tre timmar derefier efled
— På ett annat ställe stiaxt utom Horns
Tull der kullbåtar lands kade en 7 års gosse
kommit ned till stranden och gick der och lekte
men begaf sig i sitt oförtlind för nära vattnet så
att han stupade i och drunknade enär ingen kunde
komma neg hastigt till hands för attgancst rädda
honom
— Under ordenskapitlet i Lörd ?gs förlorade
ea tjenateman bos ett af Riksstånden sin plinbsk ge
noia fiekstöU En lycka i olyckan lär likväl hafva
varit alt i plånboken eadait fuanos tro visitkort
men inga pengar och att egarea sem just nyss
förut skolat lyfta an summa paaningar hes en an
nan person icke träffat danna hemma
— I Fredags skedde ett försök lill inbrotts
stöld un ^er nog efna omitäDdighefer ml att hut
i hörnet af RagsriBgigatan och Jacobs Bergsgränd
Klockan 1 på natten hade trenne karlar med dyrk
öppnat gångporten och därifrån begifvit sig ea tr
upp samt sågat ut ntdre dörrspegeln af yttre dör
ren till en våning hrars egarinna var bortrest
Bullret häraf uppväckte ett ungt fruntimmer dattcr
1 ea familj som bor i samma våning pä »»dia
sidan förstugan Hon öppnade dörren och fråga
de hvilka der voro men tjufvarea skrämde henne
tå med hotelser att hon i hipea ^en hoppade ut
genom ett fönster na på gården på 9 å 10 al
nars höjd Lyckligtvis lärer hon härvid cj skadat
sig och hade jemväl dea själsnärvaros att begifva
sig till ett rum der aågre bagaredrängsr lågo sant
uppväcka dara Imedlertid bttds tjufvarce l :äraf
blifvit så uppskrämde att de begfifvo sig på fi ;k
ten och hunno undan innan de blefvo ertappade
— Läkareattest har nu till Poliskamroarm
inkoaamit angående tillståadet med de skador sko
makaragesällen Carlssén efter uppgift sf sin mästa
re skomakaren Thornberg undfått Enligt denna
attest sägas att i Carlssoa fu»Eit8 fyra sår hvaraf
två å bröstet men att intetdera är dödligt utan
att patienten om trenne veckor hör vara frisk
WisVy d 15 Maj Den 1 dennes kl .r4 e ro
strandade i Ekeviken å Fårön skonerten Dslphin
förd af Skepparen O Strandell pä rrgsn från hem
orten Gefle till Köpenhamn med last af jern spik
bräder och tomma fastager Lasten är bergad och
fartyget kan »ftsgas och repareras
— Icke sällats händer det här på landet att i
jorden nersatta mynt guld- och silfverarbeten m
m påträffas Sednast har en bonde Olef Olofsson
Hummelbos 1 en stensatt s k kämpemf nära
Hummelbos gård i Burgs socken
aln under jord
ytan funnit e« niäagd gammalt sUfvermynt 5 :»e
armringar och en afhuggen silfrertacks tillsam
mans vägande omkring IV mark Fyndet är Kgl
Msj :t till inlösen hembjudat (Wisby W
SJÖFARTS UNDERRÄTTELSER
Stockholm
Intomnfl skeppare frSn inrikes orter d SS RTaj Cisn
britshamn Nilnson spanmäl och bränvin Potthol® Eng
ström ved Norrköping Öiterling och Lönnqvist mjöl
Landskrona Witting spanmäl
„Waidemars»ik Kjellberg
ved Mem Lindgren jern Ahas Sreosson och Holm
ström brgnrin Horrtelje Norman ved
Från utrikes orter Björneborg Nordlnnl giss och
smör Lybeck Ny 'é .i styckegods
ANMALDE RESANDE den 25 Maj 1S40
Gnldssaeden Sreednsn Engelholm Nr 6 Skaraborgs
gatan Msgisur Siljestiöm Norrköping Nr i2 &toriyr
kebri .iken Hofkamrer Wshrolin Götheborg ooh Loff
ksptea Nisser Bergen källaren Merkurius Kapten All
ström Nerike Nr 14 Siad ^m ^djeg SkollärsreRylacder cch
Verkmästare Paulsson Jönköping Handlande Lirdbetir
Ulricehamn Garfvare Ringström Westervik Bandia 'de
Rosei Figeholm rsawt Garfvarne Blomberg och Sten
ström Wishy Nr 3 Stora Nygatan Kandidat Morgon
stlern» Christiania Hmdelsfullmäktif ,en Scbniilsr Fre
drikshall Brukspatron H»dengren Nerike samt Apo .bs
karo Helkday Södeimanland Hotel du Commerce Di
rektör Deland Åbo Nr 1 Myntgata» Hsodlanderne Sand
luisd Ekholm Holaien och Borelios Westerås Nr 1 St
GrÅmuskegränd fjäradshöfdiog Bobeanan Lidköping Nr
3 Stsdssraedjegatan Hasdlande Hedberg och Fabrikör
Lunaberg Upsxla Nr «4 KSoaaangatan Handlande B »be
Fablun Nr 1 Salviigränd Öfferste Bähm Nerike Nr 8
Stora Grämunlegränd Handlanderne Odéa och Cleophai
Westeräs Nr 8 Stadsnmedjegaian Kongl Sekrfierare
Heijkensköld Upsala ssift Fabrikör Billow Norrköping
Nr 8 Stora Gråmunkegränd Brukspatron Öberg Wes 'er
ås källaren 8 'jernan Kallaritiästar Häggluod Gelle käl
laren Rfga Fabrikör Tellbono ocb HavidUnrle Röfangren
Gell Nr IS Ö <terlånggatan Major Klingcnnjeina Sö
dermanland Nr 22 Drottninggatan Prost !o Wåhl :» Carls
basnn Hotel de Suede
TULL SALU FEMMES
Hos W ISBERG
per ILagerhjelms Anföran
de hos E 'dd oc» Adeln den (1 Mars ifUO med ar
'ed
ning af Koagl Maitts nåd proposition rngåsnde
Ny Tulltaxa 8 sk
Särs &ilde Komileredes för Tulltaxan bfverseende (Ch
granskning underd Utlåtande med
Förslag till ny Tulltaxa
i«mt de brs Komiterade förde Prct .koIIfr mfd tlllh
har diingar 1 Rdr 46 sk
Fabriks- och Munufaktur-Societetemas
Påminnelser vid ofvannämnde förslog till
Tulltaxa 40 st
Införsel-frihet och Skydds-förfallnin-
gar betrsktade ifrån erfarfnbeieas och historiens syn
punkt af Fr List (Tyska TnllförraitBingens upphofsnsaa
Ked företal osh tillägg af ölvers 24 sk

Sida 4

Bos DELEEN et C .pi dag utkommen
Handledning till
Jagthundars uppfödande
h dill feädf dbd
gp
©eh dressering sasnt till feännedom »f de bos dem van
ligast före-koaasJGsride sjukdomar och botcaodeln deremot
jeiste åtskilliga aadra för jagtväBser nyttiga undersäUsl
Ber af en praktisk Jägare med en planch 28 sk b ;§io
Uos DELEEN el C :o
Afhandling om Brällers
ocli dubbla Gollmaltors
tillverkning med begagnande af Harne ?k-rustoing för
fattad af J E Ekemsiark ocb Systrar 55 Rdr ban &o
1 V &JLjgjäJXS 't (Jomp Bokhandel
Columbus
Ein Underh» Itungsbuch fur Kinder und junge Leute vou
J H Campe 1 födr ban &o
I DELEENS et C :o Bokhandel Kort be
skrifning om
d
g
Frukt-träns uppdragande
f M
ppg
och siötsef Författad endast efter egna rön af M J
Sasse 16 sfc Örtebok eller Anvissing till naturliga bo
tesaedol för de vaalifraste sjukdomar 2 :dra uppl 12
sk Pharcaacevtisfca Anteckningar af J Setterberg För
Ta delen 1 Rdr 16 »i Trädgårds-Katekes för Landt
laannen af J G Yothmana 6 .ta uppl 1 Rir 12 sk
banko
Från t ?yeket har utkommit ocb »äljes hos de flesta
Ileirar Bokhandlare samt hos undertecknad å 24 sk
banko Thea :erpiesen
L .UCSE eller BRUDEN
frin
LAMMERMOOR
af Alphons Roge och Gustave Voez Musiken af G &eiano
Donizetti
L .s Gust RYLANDER
Bazaren § Norrbro
Fréa skecttjeket har ut &ommit och säljes hos de fle
ste Hrr Musiibandlare och undertecknad å 24 sk b :ko
FAMTAISIE VALS
KåFäLEKSDBYOKEK
af Ga .etano Donizettl
L :s Gcst RYLANDER
Baiaren i piorrbro
Fräs Stentrjrolret bftfv utkommit och säljas hos de Ho
sta Henar Musikhandlare samt hos undeitecknad
Sånger
Forte-Piano
coiTinonerfide och tillegnade
Madem :lle A LJUNG
af
C FR ULL M A N
pris 52 sk btko
L Gcst RYLANDER
Bazaren å Norrbro
i :sta häft
E ^n större JLANDT-EGENDOM uti Söderman
J land 7 '2
-4 mil från Stockholm 4 1-3 mil från Ny
kcprng 1-4 mil frln Trosa för Rdr 100 ,000 banko saed
Cerlill hörande Iaventarier samt kan tillträdas om kö
paren så åstundar när som hälst Närmare underrättel
se lemnas af Stadsmäklaren G N Bahrman hvars Kon
tor är uti huset M 32 vid Skeppsbron
En större CUlerslup
p
utmärkt seglare nymålad samt i bästa stånd Underrät
telse derom lemnas i Herrar Wallbom et Komp Krydd
bod vid Korabaaanslorget
En KUPÉ-VAGN så godt som ny förfärdigad
i Wien samt en Kysk Droska med Sele Vidare un
derrättelse fäs uti huset fä Bä Drottninggatan
Nya Gip
»kärror Trillor Faetonger
h fdCl *d h
yp
fjrsitisiea O och Lintf ,eders-Calese *«r eed och utan
fönsterstäliningar nS ^ol brakad» ASDON esmt nya
Drosiar med ali» beqvämlitbeteir lör rasor i sasama
hm sa» käilaren Gata !» Nomaalm vid Malmakilnad»sa
ttn Ps saajna ställe
mottagas ifren besiälaingsr å alla
sorters färdigfjaide Åkdon ferm expeditien réeit ar
beta oth billiga »riser etlafvas
En fialesch
fyr-ittsig pS O fjedrar med MsiallVöss .r och Fransk
Sifllett »talk och i fullgodt ständ finnes tiil salu för250
Rdr banko hva *-om utderrättelse meddelas i Hr Krydd
kramhandiaren Webe 'S boi rid KornbamnstorgeL
En modern PKOMEftAD-KALE ^CH endast
några gånger begagnad jemte ett psr i godt ständ
varande Vagns-Selar till billigt pris hvsrom underrät
telse fäs 1 huset Nr 26 vid Skeppsbron £å Kusken efter
frågas
Kondensedngs-Ångmachin
g
om nära 3 hästkrafter ntmSrkt räl »rbirtad med panna
»f koppsr säljes i anseende till srärighei att användas
pä det ställe der den nu finnes f«r nedsatt prjs Den
Kr alla d«gnr i päng och tan beses samt underrättelse
derem erhällas pS trycierikontoret midt emot post«n vid
fila Nygatan
ETT GODT VALDHORN med
5k
ETT GOV
lar jemte foderal därtill för 50 Jfcdr D :ko hos Mankell
Mäster Samueh (ÄTänd Nr 4§
N
HORNKAMMAR i parti
H
nch winut till billiga pniser sawt Hornplfis 'ill lyc ^tor
af olika storlek u
.i undertecknads bod vid WesterlSn
catsn huse Nr 39 vid Kåkbrinken ^fvensoca hemma
bos mig C J ÖSTERBERG
KJHb
KammaJare Hornsgatan bu
»et Nr <6
l ^MiEl .SKA ^AXAH KrTck- och Wä«»krap
psr Brons-bani till Gardiner inkoama i Eiva ls Di
versebandfll vid Rö ^a Slasaen
Yirt atl Grosshandlaren Ur C <tl Peter Fiis
Brädgård nära Tecelviker finnas ännu åtskilliga
B3ÄDES osälda hvariblsnd SOO tolf .er qvistrena tro
tums hvilka intill Jjnl mSnads slut emot nedsat e pri
ser försal ,as när större partier deraf taga» Närmare
underrättelse erhälles på Herrar Joh Chr Pauli et 2£oznp
kontor vid Skeppsbron
_
Pärdi ggjorda Manskl &der
if li #1 'itäf
ggj
1 asd«Tte«k»i <s Magasin af alia m #1 'iga
_
»«rt«r äfven o
Vesiällningar sosi med a !l möjlig sfeyndsam
hr»» och ackaratcsT förfärdigas uti huiet fr 9 S-ojkyr
kokn .ken A ÅKERLUND
Uti W Molins lager
3
WestcrlånggaUa Kr 37
gg
Ett stort parti nyss trtk &ume raderna BMentyger fa
soBerade och släta akiftaoae ecä eufirg»de till billiga
priser — oell försäljas deremot de äl-Jre f»r nedsatta
priser
Siden-Sh ,w !sr
T-y«k 'a o-h b-0 (J ?rade li :a Mj«s !ti3 !£ 'n» Sh ^wI- ^KE
liiltr
SLawiar i alla kulärer
Colléer ct Eoharpes _ r
Trycka yllao Tysir af alla s
'»3 irån i Eur £4 si
2 »In breda till t »6 sk i nia breda
Ciltnner af prima quilité och Cattuser trä kaliSrcT
kbd
Cip
ä SS ak »ch C qvarter breda
P ^r ^plyer ^0 Rdr
Bidikyler alla sUg f åi S 'ill S Edr
b HlllS
iy g
"F .ngelsta brodarade Heljlle-Shawlar ii 12 Rdr
Franska diio iS-4 dito ä SO Rdr
'fjocks ä« 'la Cobyla i Vigognc d to il ä ISBdr
Snill ^-Shswlar 10 Rdr
I au ?ecn <ie till suar rcaliseriug
b
g
ISrsälies i Bok »fm Lnniibe-g Mirftsbod vid Jernlorget
ii
.i yito-st nedsatta prls .rj gräfrd och Ikiarc Lä 'fnr
Väfvar Dammiga BolUléivar Rföbellärftor Dräll try«k
ta Näsdukar Gardinstyger Flanell Filtar saoit diverse
andra Larftskrai &handelsraror
Bommar-By xtyger
fåk
y yg
af liera sorter från 36 sk till S Rdr alnen i Garnmaga
sinet vid Stortorget
L ^inare och gröfre FILTAK till fabrikspris af
• *- Joh Gust Lenning et Kosip i Linköping tiil verkning
i Magasinet hosct Nr 7 vid Stortorget
BORTKOMMET
¥ ördagan den 23 Maj bjrtstals ur en Rock-
ficka uti Slotishvalfven eller deromkring en röd saf
fiamplånbok med inneliggande 4S Rdr Rgs
beslående i
tvenne sedlar den ena en Eskilstuna-sedel påSORdrBko
och den andra en gul Bankotia Vedergällning undfås då
underrättelse härom leranas uti huset Nr 5 Clara Östra
Kyrkogata 1 tr upp
VÄL STICICåOE
Bomnlls-Half-Struiaipor hos L G Gagge Regeringsga
tan M 5
Mineral-vatten
Artificiell» Mineralvatten med all Köjlig os
,sorg bered
da försäljas på halfbuteljer å APOTHEKET NORD
STiERRAN vid Drottninggotsn- Reqvlsitioner från Lands
orten expedieras med ackuratess och skyidsanibet
Carl ÅKERSTRÖM
ANIS Berlinerblått Blyhvitt Borax Cacao-
bönor Cardemummca Cinober Cockeaille Fem
bock Fiskben Gumm Senegal och Lacka Gurksseja
Indigo fogefära Kamelhår Krapp Kugellack Lakriis
Mandel Muskoublomma Möoja Olja Bom .- o«h Lin
Orseille Peppar Pomerantsskal Russin Safflor Sandel
Silfverglitt Skedvatten Spacskgrönt Sumac Tenn Tenn
salt Tvål Fransk LII Viyde Vinsien »ch Vitriol på
Kontoret en trappa upp i kuse Kr 33 vid Westarlång
gatan bos Adolf D LAMM
Hagel oels 14 .rui
å
g
af sila numror och sorter så vä i parti som minut i
uodertecknads privilegierade Krulmagasin
MLLIND
M L LIND
Vice Värd
Apelsiner
l
DIVERSE
Unwiderruflich
wfrd n 27 Mai 1340
Ilie grosse Herrschaft
Treffen
nebst scbönem herrschaftlichem Schlosse sehr vielen
andera Gebäuden Ländereien und Rechten etc etc
Schuldenfreies Eigenthum eines Actien Inhabers
dia gerichtliche Schätzung beträgt
Eine Million 409 ,750 Gulden W W
Preis Einer Actie 4 P St
Sieben Actien kosten 24 »
Bei Ueberr .ahme von 10 St å 40 » erhält man Eine
Gold Gratis Gcw Actie unentgeldlich Diesen Gold
Gratis GewinnActien muss ein Gewinn zu Theil werdenr
der geringste derselb ^n bestekt in einem Ducaten in
Golde sie gsniessen abe noch den Vortheil einer Special
Ziebungc worin 12100 Treffer von 85 ,000 ,20 ,685 13 ,375
S750 6 ^£5 u s w vorkommijn und spielen ebenfalis
an saiatliehe Treffer der Haupt Ziehun mit
i Abnshnser gröseerer Parlheien geaiessen noch besondere
jVortheile uad ertheilt das unterzeichnete Handlungshaus
!weiche» sich noch besooders fur prompte Uebersecdung
'der Ziehungsliste verkurgt jede gnviisscbte Auslsunft
H WOLLHEIM W :we
j in Hamburg
On någon som äger kännedom af den nu
brukliga nyare method för ättike-tillverkning och den
samma mot betalning bortlär i och för en snart etable
rad dylik fabrikation i en af rikets småstäder så emotta
ges anbud och Jemnas närmare upplysning pä kontoret 2
tr upp i huset Nr 8 vid Skeppsbron
T omaner och Theaterpjeser kunna blifva fort
och med noggrannhet öfversätta från det Fransyska
språket till det Svenska då adress lemnas i biljett till
Skyndsam på Aftonbladskontoret
I ^N FATTIG faderlös Gosse son lustuuCatiUe
Christi Himmelsfärdsdag för första gången sfcall gå
till II H Nattvard bönfaller att någon godhetsfull ville
ettdera som gåfva ellar emot någon ringa betalning öfver
Ismna honom några gamla svarta kläder Ban skall det
samma uti ett tacksamt minne bevara Adress hvarest
han får sig anmäla torde uppgifvas uti biljett till Tacksam
som inlemnas på Aftoabladskontoret
En ordinarie Tjensteman önskar att emottaga bestyret
och ansvaret för en Egendom i Stockholm der han mot
hyra kusde fä bebo en mindre våning Svar härå i bil
jet
till vice Värd emottages i Caron et Lundqvists Bok
handel vid Regeringsgatan Nr 4
TTndertecknad tillåter sig än )o äfven utom
lands rekommendera sitt
PRAKTISKA HANDELS-INSTITUT
det vördad© Köpsiannastéodeis benägna uppmarksatfihet
Då en betydlig utvidgning genom tbecretisL undervisning
i Bände Is-vetenskapens alla delar tager s b början vid
Påskiiden detta år hvartill ilere skicklige Lärare äro sär
skildt anställda sä tror jag mig fullkomligt kunna motsvara
nutidens fordringar och åberopar i öfrigt ncin utgifna Plan
som på begäian skall bhfva tillsiickad hvar och en som
åstundsr det
Lubeck 1840 A B KEY
Dik
Direktör vid del praktiska
Handels-Institutet i Liibaek
p
friska och goda låa- och <00 :tals i C A Landbergs
ICryddkrambandei Kejserskn huset Rödbodtorget
ILross- ocli Helgryn
Ö
gy
utmärkt vackra hos M U Lind i Öfra Smosgärden
Holl te ^ili
parti i Risbecks Kryddbod vid Stora Nygatan
Nylands Utsädes-Såg
di Bdid fifch
yg
hos Kr Nordlander i Bruonsgränden vid fifceppshroa
i£ronometerur
Sedan undertecknad efter flera års försök och med be
tydliga uppoffringar lyckats att på det noggrannaste ut
röna och sammansätta kompensationen i s k kroaome
terur och jemväl fullständigt förfärdiga tvenne sådana hvil
ka af Hr Profsssoren vid härvarande Astron Observatorium
P Selander blifvit undersökta ocb enligt lemnadt betyg
fördelakiigt godkända så får jag icke allenast äran an
moda dem som behöfva sådana ur att innan Lördagen
den 30 dennes bese nämnde kronometerur i siitt lo ts
huset JU 39 vid Österlånggatan utan också härir ed vörd
samt anmäla min fabrikation af sådana ur hos Herrar
Skeppsredare ocb sjöfarande äfvensom att Jagemottager
till fabrikation astronomiska pendelur under åtagande af
full ansvarighet för arbetets noggrannhet cch godhel samt
till betydjigt nedsatta priser i jemförelse med desi till
hvilka sådana ur kanna erhållas på utländsk fabriker
Upplysningsvis torde få nämnas att enligt Hr Professoren
Selanders förenämnde betyg högsta variationen under sex
dygns observationer varit på den ena kronometera sex
tiondedels och på den andra en half sekund
— Ett af des
sa ut är jemte vidsatt pris inlemnadt å ladustriföreuin-
gens exposition och kan derstädes beses
S
Stockholm den 23 Maj 1840
V SÖDERBERG
fbk
Urfabrikör i W :sbv
Cirka i ,iSÖÖ lispund
p
välbärgadt Thimothejhö och 2000 lisp Bågbalm säljes till
facilt pris Närmare underrättelse fås pä RsderiEootoret
i huset Nr 59 Lilla Nygatan
______
På flere Producenters begäran för
länges inlemningstiden för effekter
lill Svenska Industri-Förenin
gens Exposition i H K H Her
tig CARLS palats till Lördagen den
30 Maj 1840
Hympatetiskt Bläck
kkä AfbUdk
yp
å IG sk banko flaskan pä AftonbUdskootore
åSTimBAS KÖPA
IZöparo till en FRUNTIMMERS-SADEL ef-er
Fransk ia odell i godt stånd och till billigt pt i» fia
ne om adress i biljett till T W le-anas å Aftonblads
kontoret
Call It Vax
uppköpes på Kontoret i huset Nr 12 vid Lilla Nygatan
till venster i portgången
UTBJUDES HYRA
I ^ör Brunnsgäster vid Carl XIII :s Torp eller
Eumlegården äro tvense propra RUM på nedra bot
ten med städnisg att hyra på vecka eller månad För
promenader finnes äfven att tillgå «n gentil Trilla för S
personer med god häst skalle egen qrinlig demestik med-
tagas så fmnes efven plats för densamma Vidare adress
iås uti huset Nr 5 vid Packartorgsgctan
Till Sommarnöje
Tvenne Rum och Kök straxt utom Kungsholms tull nä
ra Marieberg der kullbåtar hvarje titrjma lägga till
Närmare uaderrättelse fås i Läderboden vid Fredsgatan
OHSDAGER DEN 27 HAJ
sker dragningen fö
f-STA GULD- OCH SILFVER-VARUXLASS-LOTTEftlET
i STOCKHOLM
utan N11 e r
hvari de högsta Vinsterna inlösas med
2000 1 ,333 16 och
Ldå i 2 kfl
Lottur derå i 32 sk Bko försäljas i Stockkolm
Bokhandlaren Hr W ISBER
D :o Hr J C HEDB
DUG
D :o Ur L :s Gust R
D :o Hr Georg ENG
GSK
HOLMBERGSKA Bokhandeln St
Hdld
Handlanden Hr O NYBERG
säsora Nitvinst i detta Lotteri lemnas
EN UTMÄRKT VÄL ARBETAD
TANDBORSTE ELLER EN
Vid kf 1å
Vid köp af 10 Lotter erhållas hos Undertecknade den l
Reqvisitionsr från Landsorten expedieras portofritt
Prof på de större vinsterna äfvensom Nitiinsterna finn
Planen erbålles gratis
Stockholm i Maj 1840
(Regeringsgatan At i
Vinstlista till 2 ;dra Stads-Egendoms-Lotteriet
Utiällne Numr
den 20 Maj 1840
Följande Amber vinna aktie i Egendo
å 2000 Rdr Banko
eller dess lusesumma 1SS0 Itdr lili
Lotter uti lista och 2-dra Utdragen 67 cell 34
G7
67
67
34
34
34
68
20
25
» 68
20
23
20
25
23
jimber i omvänd
Utdragen 34 ocö 67
v
s
»
B
68
20
23
68
20
25
20
25
25
67
67
67
34
34
34
68
68
20
Lotter uti
ti
»
1 och
1
1
1
O
2
2
3
3
A
alla 39 alnar S2urting
30 » dito
12 but Madeiravin
V4 låd Havana clgarrer
30 alnar Huslärft
2 :dra Klassens pr Lärft
24 /00 kulört Kläde
28 /00 ullblåit dito
30 /0a svart Kläde
Amber i i :sla och 'i :dra llldrayen
hvars N :r utkommit i avdra utdrag
hvardera 31» alnar Shirting
Ambr /r i :sta Och S .djt Utdragen
hvws A
:r ulkommit i andra Utdrag
hvardera 30 alnar Shirting
Amber i l .sta och A :de Utdragen
hvars JV 'r utkommit i andra uldrag
hvardera 12 buteljer Madeiravin
Amber i l .sta och 5 :le Wtdragen
\vars iV
-r utkommit i andra uldrag
hvardera V låda Har ur a- Cigarrer
1 och 3 Utdr 67 68 eller 68 och 67 1 ocb 2 Utdr 67 34 eller 34 och 67
1 » A 67 20 b 20 » 67 1 » 4 b 67 20 » 20 b 67
1 » r » 67 23 b 23 B 67 1 b 4 b 67 23 » 25 b 67
2 » B 34 68 » 68 B 34 2 » 3 » 34 68 » 68 B 34
2 b 4 b 34 20 b 20 B 34 2 b 4 b 34 20 a 20 b 34
2 a 5 b 34 23 b 23 » 34 2 » S » 34 25 » S3 b 34
3 »
4 b 68 20 b 20 » 68 3 a 4 » 68 20 » 20 a 68
b 5 » 63 23 a 25 a 68 3 a 5 » 68 S3 a 25 a 68
4 a 5 a 20 25 » 25 B 20 4 a 3 a 20 25 b 25 a 20
Amber i 'l :dra och 3 :djc Uldrai /en Amber i 'i :dra och A
.dc Uldrat /tn
hvars N :r ulkommil i andra utdrag hvars A
.r ulkommit i andra uldrag
hvardera 30 ulnar llustdrft tvardcra 5 alnar 20 /ll0 meler Klade
1 ech 2 U .dr 67 34 eller 34 och 67 1 oca 2 Utdr 67 34 eller 34 och 67
I » 3 » 67 68 8 68 B 67 I b 3 B 67 68 » 68 a 67
1 » 4 a 67 20 a 20 a 67 I 8 4 b 67 20 a 20 a 67
1 a 3 a 67 25 a 25 a 67 I » 5 s 67 25 a 25 a 67
2 a 4 a 34 20 a 2 8 34 2 a 3 a 34 68 b 68 a 34
2 a 5 B 34 25 » 25 a 34 2 a 5 a 34 25 a 25 a 34
3 a 4 a S8 SO a 20 B 68 3 a 4 B 68 20 B SO B 68
3 8 5 a 68 23 a 25 a 68 3 b S 8 68 25 8 25 a 68
4 a 5 a 20 25 a 25 8 20 4 » 4 a 20 25 a 25 a 20
Amber i S :dje och 5 te Utdragen
hvars jV :r utkommit i andra uldrag
hvardera 8 alnar 28 /„0 Ullblåit Kläde
uti 1 och 2 Utdr 67 och 34 eller 34 och 67
» 1 » 3 » 67 » 68 » 68 » 67
» 1 » A n 67 i SO b 20 » 67-
» i » 5 » 67 » 25 » 25 » 67
» S S » 34 » 68 » 68 » 34
» 2 » A B 34 » 80 » SO » 34
» 2 » s » 34 » SS » 25 » 34
» 3 » 4 » 68 » 20 » 20 » gg
» A » S » 20 » S5 » 2S a 20
Amber i 4 :de och a
.le Uldraqen
hvars N :r utkommit i andra utdrag
hvardera 5 /2 alnar 30 <0 svart Kläde
uti l och 2 Utdr 67 och 34 eller 34 och 67
» i » 3 » 67 » 68 » 68 » 67
B i » 4 i 67 b 20 » 20 » 67
» 1 b 5 b 67 b 25 » 23 b 67
b 2 » 3 b 34 » 68 b 68 « 34
b 2 » A » 34 b 20 b 20 » 34
» 2 b 3 » 34 b 25 » 23 » 34
b 3 « 4 « 68 b 20 » 20 » 68
» 3 ii „ 68 b 25 b 25 b 68
Friloltsvinster
å bestämde Utdrag
u 1 lista Utdraget hvardera
» J :dra dito SO aln 3 :e Klas» .iSrft
„ 3 :dj« dito \80 »In 1 :» Kl»ii
» 4 :de dito i 60 alnar Huslärft
» 5 :t« dito
zo alnar HanddukslSrft
4
4
8
8
Be Amblotter hvarå allenast en Nur .mer utkommit
iea att ho» Undertecknad nttaga Frilott till nästa drag
nia g
den 6 nastloi»mende Juni »ina vinster å Undertecknnds kontor
hvilketdera d« önska aktis i Egendomen dier dess iösesumma
Som någon tid erfordras för vinsternas ordnande anmoda» Innehafvare af vinstlotter att från den 1 till
iitlsan hvarjemte Innehafvare af lotter med Huvudvinster anmodas att före den 50 dennes tillkännagifva
1 ,530 Rdr Banko pr iäctie hvilkes tcjesarama kontant erlägges — Stockholm den 21 Maj 1840
STOCKTOO hos L J HJERTA Lil
BO CHH EOO <3
Munkbros Nr 5 1 tr upp
r l .sta Klassen af
1000 lldr Sv Bko
hos UNDERTECKNADE samt
G Storkyrkobrinken
OM Mynttorget
RYLANDER Baiaren å Norrbro
GSTRÖM Storkyrkobrinken
y
ora Nygatan
G Gölhgatan M li
KONTROLLERAD S1LFVES
DYLIK NAGELBORSTE
li gratis
as att bese på Huvudkontoret hos
pet hos
CARON ET LUNDQVIST
Bok- och Musikbsedlare
or i l :sta 12 :dra 5 :dje 4 :de och 3
men
o
ordning vinna
1 ech 2 Utdr 67 34 e :ler 34 och 67 1 och 2 Utdr 67 34 «llor 34 eeh 67
1 b 3 b 67 63 » 68 b 67 1 b 3 « 67 68 » 68 b 67
1 » 5 » 67 25 » 23 b 67 1 b 4 » 67 20 » 20 » 67
2 » 3 B 34 68 » 68 » 34 2 b 3 » 34 68 » 68 »
2 » 4 » 34 20 » 20 b 34 2 » 4 » 34 20 b 20 » 34
2 » 5 B 34 25 » 25 b 34 2 b 5 » 34 25 » 25 B 341
3 b 4 a 68 20 a 20 a 6£ 3 a 4 a 68 20 a 20 a 68
3 b 5 a 68 23 a 25 a 6S 3 » 5 a 68 2S a 25 a 68
4 a 3 a 20 25 a 25 a 20 4 b 5 a 20 83 a 25 » 20
Amber i idra och 5Ac Uldragen Amber i 3 :dje och :de Uldrauen
hvars N :r ulkommit i andra utdrai hvars iV .r uikommit i andra uldrag
hvard .era 30 aln 2 .u Klasstns pr L &rft hvardera 5 a In 24 /C0 kulort Kladr
1 och 2 Utdr 67 34 tJier 34 och 67 1 och 2 Utdr 67 34 #ller 34 och 67
1 » 3 a 67 68 a 68 » 67 1 a 3 a 67 68 » 68 a 67
I a 4 » 67 SO a SO a 67 I b 4 a S7 20 a 20 a 67
1 a 5 a 67 25 a 25 a 67 1 a 5 « 67 25 a 25 a 67
2 « 3 a 34 68 a 68 a 34 2 a 5 a 34 68 a 68 b 34
2 » 4 » 34 SO a 20 a 34 2 a 4 a 34 SO a SO a 34
3 8 4 a 68 20 a 20 a 68 2 a 8 b 34 25 b 25 a 3
3 8 5 a 68 25 a 25 » 68 3 a 5 b 68 23 b 25 a 68
4 a 6 a 20 25 8 25 a 20 4 a 5 a 20 25 a 25 a 20
la Nygatan mtxlt eieot Kongl Posthuset
:te Utdragen