Aftonbladet Tisdagen den 26 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-26
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-26
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-26
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-26
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 26 Maj 1840

Sida 1

M 121
©ET TJUGONDEFÖRSTA
1840
Tisdagen
den 26 Maj
riset i Stockholm för helt Jr 10 Rdr 82 sk för halft 5 Kdr 32 sk tre månader 3 Rdr Banko Lösa Numror 3 sk Banko Prenumeration och Utdelning 1 Bladets Kontor vid Stads-Smedjegatan i f d Zktr .i Bod vid
Österlånggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Björlings via Kungsbacken i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
1 Linokotus vid Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lageryalls Enkas vid Storgaun å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af florns- och Repslagaregatorue i Söder
1 Nybergs vid Götbgatan samt i huset Nr 53 vid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .midd
UTNÄMNDE den 25 dennes Till Ribbare af Noud
stjernc-Obden Ordens-Hisloriografen Professoren och
Bibliotfceiaricn vid Universitetet i Upsala Magister Joh
Henrik Schröder Till OROENS-HiSTOKic-eitAF Riks-An
tiqvarien och Garde des Medailles samt Sekreteraren i
Witterh
.ls
Historie- och Antiqvitets-Akademien Magi
ster B or Eoiil Hildebrand Till Lebamot i Andliga
Ståndet af Norustjerne-Orden Ordens-Iiapallaoen
Botpredikanten Prosten och Kyrkoherden i Sala Lars
Christian Tunelius Till Ordhns-Ka£Ellan Hofpredi
kf .nien och Notarien i Kongl Hof-Konsistorium Magister
Carl Tfilhelm Pettersson Till Kanslist yid Kgl Maj :ts
Qeöen Assessoren i Svea Hof-Rätt Carl Fredr Ungberg
DÖDE I STOCKHOLM Fröken Eva Susanra Uggla d
6 dennes 80 år — Ledamoten af Tuunbindare-Einbetet
A O Uhrstiöms k maka Elisabelh Carlsson d 11 d :s
43 år
DÖDE I LANDSORTERNA Vice Häradshöfdingen Da
slel Drysel u 1 O .laaar d 16 sistl Mars 65 är
— Han
delsmannen B
*G Strömberg i Warberg d 28 sistl A
pril 44 år
ÄNDRADE MARKSADSTERMINEB Sommar-och höst
marknadarna i Falkenberg utsatta å den 15 Juni och d
84 Oktober börjas i stället den förra å den 16 Juni och
den sednR 'e i den 25 Oktober
DOMAR Den IS inst Juni atfärdas Gelle R .R :s uti
UrarfvamåleB efter Wagnmakaregesälien Pehr Söderblom
och KolTerdi-Skepparen Joach Carlberg samt i Skoma
karen Fredrik Kum 's Konkurs
OFFENTLIGA STAMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Sy ^ä Bo ?- Rätt Kapitenen Fredrik BorgeDStjernRS och hans
Enia f ?ea 15 inst November
— Hof-Rätten öfver Skå
ne och Blekinge (genom årsstämniag Öfversten Johannes
Wilbel« Gyllenskepps å andra helgfria Fredag i Majmå
nad 1841
ÄKTENSKAPSJÄF Emot Smedsgesällen Johan August
Jonsson r .nmäles hos Pastors-Embelet uti Gustafvi Dom
tyrko-fors *niling i Götheborg
— Emot Eofferdi-Skeppa
ren Levin Safnrom anmäles hos PastorsEsabetet i Blom
skog adress Csrlstad och Blomskog
— Esiot Skräddare
mästaren Johan N Damström anmäles hos Putors-Essä
botet i Malmö S :t Petri församling
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Pastorn P A
Falcks i <tfmeå
*d 15 inst Juni kl 3 e m uti Sterbhu
»et f d Stadsmäklaren J E Léfllers d 2 inst Juni kl
4 e ra hoe Ernst W Blej i ■Götheborg Gårdfsri-hand
landen Änder L Anderssons från Haga Öfreg- Redsla
reds S :n nf Kinds Härad d If inåt Juni kl 11 f m å
Svenljunga Gästgifvaregärd Handlanden C A Steenmarks
i Södertelje bchagado uttaga första utdelningen på Kon
toret i huset Nr 7 vid Störa Badstugatan
SPEKTAKEL På Kongl Theatern i morgon Onsdag
CunsTtLwoen samt för tredje gin Scener ur Operan Kar-
LEKS-DtflYCKEN
— Pä Theatern å Kgl Djurgården i morg Onsdag Keax
zoologiska riksmuseum
d
zooogiska rikmu
hålle öppet Onsdagar och Lördagar kl Ii—2 middags
tiden loträdeskon erhållas ä 1£ sk Båo vid ingången
i VpteBPfcRns-Akademiens hus Kr 84 vid Drottninggatan
Fält- och Harmoni-Musik
uppföras nästa Thorsdag Chnisti Himmelsfärdsdag uti
störa Mosebftcfces Trädgård från kl half 6 till half 1©
cft .cc .idd såvida väderleken det tillåter
auk tioner
Enligt Kreaitorernas uti Minufaktur-Verks
IJk«ri 'i R-tter Gustafsroa» Konkurs den 28 Januari
delta ir fijltada beslut ko»rner genom öppen Auktion
tota förrijttas
a stället den 10 nästkommande Juni att till
deri Fseotb udaode ovilkorligen försäljas Massans inom
Byaramf» Soelsen Ösbo Härad och Jönköpings Län ägan
de Fastighet l-8 :dels mantal QUARNABERG med derå
varande H &gaforsf Manufakturverk bestående af ett Jern
tråddrageri sasnt en Ms .nufaktursaaedja med en Räckhaaa
mare och dö lige Eldstäder hvilken sednare dock genom
vådeld afbraun d *n 29 Januari detta år Egendomen är
väl bebj '«d wed Mangård Ladugård och Verkstäder h v i 1
ika alla äro brandförsäfcrade uti Allcaäana Brandförsäk
rings-verket Beialnitigsvilkoren sfeola bestämmas vid
Aufitionstillfället Gjöthaströms Bruk den 18 Maj 1840
S
Syssloman
TY n och o :t« nästinstundande Juni då
vid utlyst frivillig Auktion som kommer att hållas i
Gård ?n Nr A af Tanneforss Qvarter i Linköpings 8tsd
till försäljning af aflidne Spegelfabrikören C M Fogel
grens efterlemnade lösa Egendom kommer bland a &nat
jemväl att utbjudas ett ganska betydligt och väl sorteradt
JLnger af folierade och ofolierade Spegelglas större par
tier af Qvicksilfver Folium Brom- och Metall Ornamen
ts färdiggjarda nya Speglar af alla vanliga dimensioner
tp-geilarp pptter med förgylda ramar samt olmärkt vack
ra kristall-ljuskronor 8f *ensom ett Folier-bord med Mar
jffiorskffva och Tackjernstyngder och ett sorteradt L *ger
af fönsterglas b vi IS» et till hugade Spekulanters kännedom
härmed tilikännogifves Linköping den 20 Maj 1840
De D ^äjjarc uti Allmänna Brandförsfckrings
•verket för byggnader a landet som ernå bi vi
s 'a sjmmar koiusten den 29 i denna månad be
hagade i sådant afseende någon förmiddag un
der de tyra sammankomsten nästföregående Söck
ue ^agar och sista dagen före kl 1 infinna
sig
i Wik ts hus Nr 26 vid Störa Nygatan för
att på iatt Reglementet uti 12 Art 25 § stad
gar blifvi antecknade och erhålla polett å dem
tillkommande röstetal
Stockholm den 20 Maj 1840
den 20 April — 2 :dra Termin från den 1 Augusti till d
20 December
Vid början af hvarjo Termin emoUagas nya Elever och
skola desse
en månad förut dertill anmälas hos Läro
anstaltens Öfver-Styresman Hr General-Majoren och Kom
mendören tott ARBIN om de äro Militärer genom ve
derbörande Regements-Chefer och om da icke äro lÄili
tärer genom deras Föräldrar eller Målsmän
Serskild Matinrättning vid slutet Bord är att tillgå för
de Elever som icke äro inackorderade i privata hus
Afgifterne äro
För Undervisning 40 Rdr Banko för första och
60 Rdr Banko för andra Terminen
i För Mat (middag och afton 15 Rdr Banko i månaden
Af d-essa »fgifier betalas de förstnämnde vid början af
■ hvarje termin den sistnämnda erlägges den 1 i hvarje
måoad för den ingående månaden
Den som öns &ar inträde uii Läroanstalten bör vid an
komsten medhafva sin Re #ements-Chefs Permissions-Be
tyg om han tillhör Krigs-Ståndet och om han är Kon
firmerad Prestbetyg deröfver äfvensom Föräldrars och
Målsmäns skriftliga tillstånd att begagna Läro-anstalten
jemte förbindelse att ansvara för afgifternas inbetalande
och förklaring att de for siua Barn eller Pupiller ställa
j sig till efterrättelse de stadgar som af Kongl Maj :t äro
eller blifva för Läro-anstalten i Nåder utfärdade
Chrtsiianstad i Maj 1843 P A DAHL
d
Ordonnans - Ofiicer hos H K B
Kronprinsen och Kapiten vid Wen
des Kongl Artilleri-Regemente
Oerrar Fordringsägare uti Kryddkramhandiar
G Esseens Konkurs behagade bos undertecknad ut
taga den dividend som enl Rådhus-Rättens Doart af den
li Maj detta år dem tillkommer M U LIND
Bruiinsmrättoinjyen
i Kongl
Humlegården
g
•öppnas i likhet med föregående åren den 1 nästkomman
de Juni for servering af CARLSBADER EMBSKR *oa
MARIENBADER EGER PYRMONTEK SPAA SELTERS
•ecu SODA-vatten m fl Inrättningens Läkare Hr Dok
tor Bagdahl bor i f d Ecketvallska huset vid Nybro
hamnen 2 trappor upp Stockholm J G FRITZ
Calmar Carlsbaderbrunnsinrättning
•uti Rostads Park öppna till servering den 25 Juni in
nevarande år då alla så väl kalla som varma artificiella
mineralvatten utur apparaterna -serveras Bad finnas ®tt
tillgå utaf Runneby Gyttja m- 11
De som ämna begagna sig häraf äfvensom för Rums
anskaffande behagade derom korrespondera med under
tecknad Brunnavurstar afgå hvarje morgon från staden
Ingående requisitioner å artificiella vatten beredde uti
kompressions apparat på bouteljer expedieras från Apo
theket Calmar i April 1840 D G PETERSSON
Brunns-Intendent
1IOISNJ3BY Helsobrunn och Gyttjebad be
gagnas i år sSsool vanligt från den 2S Juni tili slu
tet af Juli månad Vattnet är enligt Berzelii analys det
mest mineralhaltiga uti Europa och dess stora kraft
mot mångfaldiga sjukdomar så väi känd alt derom vi
ldare ej bchöfver ordas Gyttje &aden äro lifea utmärkta
Bad af Helsovattnet alla slags artificiella bad och Mine
ral-vatten finnas äfven alt tillgå Mat serveras på vanli
ga ställen till 5ss ä 40 sk Banko for middag och afton
Hästar finnas att begagna efter ackord Oeö rum m m
kan korresponderas med Handlanden S C Bolin i Ron
neby eller med undertecänad Carlskrona den 15 April
12 )40 N EKWI )RZ >iL
Provlncial-L .äkare och Brunns- ^o .enden
Annu fi mas rum lediga Vid GUSTAFSBERGS
BAD-INRÄTTNING för terminen frän den 15 Juni
d år hvarom kan korresponderas med Kapitenen A A
Wickberg på Uddevalla
x4ngfartyget Jb rederik VI
K ?pten Hess afgar
Fr-ån Köpenhamn till Travemiinde på 16 å 18 timmar
hvarje Måndags e m kl 5
Från Travemuode till Köpenhamn hvarje Tisdags afton
kl G
Från Köpenhamn till Kiel på 19 å 21 timmar hvarje
Tborsdags e m kl 4
Från Kiel till Köpenhamn hVfcrjc Lördags afton kl 7
Priset pr person i l :sta Kajutan c :a Sv Bko Rdr 17 1-2
D :o d :o 2 :dra d :o » » » » 10 1-4
En timma efter anlkomsten till Kiel hvarje Fredags
middag afgår en Kgl Diligence på iO timmar tili Ham
burg dit resande samma dag kunna anlända Diligence
frakten är 7 Rdr Sv Banko — Frän Hamburg afgår re
guliert Ångfartyg till London Hull Newcastle Havre
Dunkerquen Amsterdam etc etc S Köpenhamn anmä
ler man sig u i Huset Nr 395 »Kronprindsessegaden» ut»
Kiel hos Hr K A Christiani samt uti Lubeck hos Hr
D G Witte
Ångfartyget ^withiod
afgår härifrån till CALMAR CARLSHAMN
YSTAD och LuBECK Thorsdagen d 2lt Maj
U 11 f sn Närmare underrättelse meddelas å
Ångfartygs-kontoret i södra hörnet af Kofchuset
vid Skeppsbron
SVENSKA JÄGARE-FÖRBUNDETS
Herrar Ledamöter behagade mangrant sammanträda i
dess lokal vid Solna parken Onsdagen d 27 <lennes kl
4 e ro då vanlig målskjutning kommer att företagas
Allasäohcle» åtvarnas att icke under pågående skjutning
passera sfcotJlioien Stockholm den 22 Maj 1840
Herrsr Ledamöter af SÄLLSKAPET I K1R
STEINSKA ARFVIKGARNES HUS Tid Munkbron
behagade att till Val af nya Ledamöter derstSdes sam
manträda Lördagen den 30 denna manad fcl 5 eft .midd
Stocibolm d 22 Maj 1840
Diibktioneh
t fö ekomne anledningar varder allmänheten
bärif-anoEa erinrad derom alt Kgl Kungörelsen den
e Maj »R5«v btarigeiom Kongl Maj :t i Nlter bestämt
dels en nrts ^ripstid af fem år derukder Bankens alla på
Daler Kopparmynt utgifne sedlar hrilka sedelslag»
tillverinirig itdan med ir t ?76 upphört finge uti Kro
cai upobörd «tn»ttaga dels likaledes en prescriptionn
tid af Ti» är fri» atmnde deg rlkaad efter hrars för
lopp omförsoäld» sedlar ei ridare af Banken inlöias icke
angår Bankens åren 1S03 och 1801 tiilrerkade »edlar 2
1J och «0 t i i 1 i i n g ar K e p p a r s k i I i e mj n t I af
aeende 9 hrilka någon preseriptien hitintills Icke är ror
éen stadgad saml alt »åledes sislnämnde »lags sedlar
gällande lika med Baakosedlar fortfarande äro rid alla
slags växlingar och liqvider ?Xi >gbara Stockholm af Ri
kels Stansers Baak d» M»i «840
KOMMISSARIATET
Läro-anstalt för Linie-Officerare
i Christianstad
Djnna Läro-aastalt af Kongl Maj :t i Nåder sanktione
rad är stäld ander Inspektion af General-Befälhafvaren
uti l :8ta Militär-Distrikt«t och har till ändamål medde
landet »f de kunskaper som fordras till den genom Kgl
Nådigt» Cirkulär ef den 24 Januari 1335 anbefall
da Officers-examen
Läsllden är fördelad uti 2 :ne Terminer på året lista
Törnain börjar hv &rjegar den 20 lanuari och fortgår Ull
Till Cifötlieborg
Ångfartyget POLHEM K pt C G Stuart
afgär Kanalvägen fråa Stockholm till Göiheborg Thorsda
gen den 28 Haj kl S förmidd och medtager gods och
passagerare Söderköping Berg Motala Eken We
nersborg och öfrige i *ägen varande platser anlöp &s
hvarest go- :s och passagerare allemnas och emottagas
Obetalte bref medlagas till ile Postkontor som passeras
Riljetter för Passag rare säljes hos L J Blomqvist pä
Ån ^bälskontoret vid Storkyrkobrinken
Ångfartyget E Nordevalls
resor mellan Sloc ^ticlei och Götheborg blifva i anseen
de till ett fel i pannan tills vidare insiälide
Ångfartyget WERMLAND afgår från Gö-
theborg Onsdagen den b Juni lt 5 f .m samt från Carl
stad till Siocfcholm Fredagen den 5 Juni kl 12 midd
ÅNGFARTYGET KOMMENDÖR-
kapten Kapten h Ramslén afgår från Stockholm till
Jönköping Lördagen den 30 Maj kl 5 f m samt åter
vänder irSn Jönköping till Stockholm Fredagen den S
Juni Vid så väl ned- »om upp-resan anlöpes Södertelge
Söderköping och alla vid östra kanaliinien varande statio
ner äfvensom Hjellö egendom nära Bjo Biljetter säljas
hos faitygets koonmissioDärer Ur Hamn-Kapitenen och
Riddaren L Adlerbjelke i Jönköping och L j Blomqvist
på Ångbålskontorct vid Storkyrkobrinken i Stockholm
Fraktgods emottages ombord efter serskild Taxa och bör
vara aflemiiadt kl 4 e m dagen före afresan Restau
ration finnes ombord
— Resorna fortsättas lika
som förl år rå att fartyget går
från Stockholm den 10 SO och 30
och från Jönköping den 5 i och 25 1 ™TarJe manad-
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgår alla Tisdagar kl S e bi till SÖDERTELGE WE
STERVIK och WISBY samt återkommer Lördagsafinar
ne Biljetter säljas bos C O Strindberg vid Stadssmed
Jegatan
o
Angskonerten Ellida
hvars resor hafva varit inställda afgick sistl Söadag den
24 från Stocibolm till Calmar och kominer sedan att
fortsätia de förut annonserade reseturerne
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgår hvarje Tisdag och Fredag kl 8 f m till Strengnäs
och Westerå» Fartyget anlöper Strengnäs kl half 1 oeh
inträffar i Westerås kl 4 e m derifrån det återvänder
Onsdagar och Lördagar kl 8 f .m och inträffar i Streng
näs kl half li Biljetter för passagerare säljas i Stock
holm i Rederikontoret htnel l >ir 39 Lilla Nygatan i
Strengnäs hos Handlanden N Rydberg och i Westerås hos
Inspektor Alström Proper Restauration finnes ombord
OBS I följd af att Mi«« "octmsrdaffBn inträflsr
p5 en Onsdas då Fartyget kommer att göra lustresa ilrån
Slockholm till Gripsholm så afgår Fartyget Söndagen
den 2ä Juni ifrån Stockholm iWI Westerås derifrån det
återvänder Måndagen den 32 kl 8 f m
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f m Biljette säljas uti L J Warodells Tapetmagasin
i Borgstrahl &ka huset Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Kommissionären betala dem ombord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
Christi Himraeisfärdsdag på afton gifves
i Upsala Eaydris Oratorium Skapelsen
TILL UPSALA
UPA
afgår Ångfartyget FREJA alla Casdagar och Fredagar kl
8 f su samt aier Thorsdagar och Lördagar s t Biljet
ter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedjegalan
Köpes Biljetter ombord erläggas 8 sk Bko öfver Taxan
TILL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
afgir Ångfartyget FREJA alla Håndagar kl 9 f ra samt
åter alla Tisdagar kl 8 f m Biljetter säljas hos C O
Strindberg vid Stadssmedjegatan
Ä
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
afgår från Stockholm till Örebro Fredagen d 29 Maj kl
6 f m Fraktgods eciottages alla dagar på Lastfartyg
vid Riddarholmen Biljetter för pa .ssage >rare säljas hot L
J Blomqvist Storkyrkobrinken Nr 9
ÅNGFARTYGET
ENGELBRECHT
afgår från Stockholm till Örebro med däctad lastpråm
Måndagen den 1 Juni il 6 f .m — Fraktgods emottages
alla dagar i Kalkmagasinet vid Rödabodarnes hamn der
äfven Biljetter för Passagerare erhållas
ÅNGFARTYGET DALARNE
afgår hvarje Onsdag och Lördsg kl 6 f .m med lastprim
från Stockholm tili Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget RAKETEN afgår i morgon Onsdag
från Stocibolm till Söder-Telge och Norrköping
kl 6 f m och COMETEN från Norrköping (ill Stock
holm samma lid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Warodeiis Tapet-Magasin i Bergstrablska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING nfgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .m till Söder
Telge och Norrköping och åter alla Tisdagar vid samma
tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Warodeiis
Tapet-Magasin i Bergstrahlska huset Restauration fin
nes ombord 4 Pråm finnes alltid vid Flugmötet tillgäng
lig för lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
iåtfe nr r .edagar kl 7 f m ifrån Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördagar kl 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlska huset Obetalte orekommenderade bref emel
lan ofrannämndc Stationer emottagas uti läste bref-lådor
ombord och lösas af emottagaren vid destinationsorten
«»»
inttfarty ^t WIKIITOBN .fgÄr aWa Onsdaglift och
«£ &£££ Lördagar kl 7 f m tilW Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar vid s tid
Biljetter för Passagerare säljas ull L J Warodeiis Tapet
Magasin i Bergstrahlska huset Bestauration fiaaes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY '»fcrJVn» Måndagar
och Thortdsgar kl 8 f m till Strengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
deiis TapeiMagasia i Bergstrahlska huset Restauration
fianes ombord
O /it Ångfartyget THORSHÄLLA åtargär Fre
dagen den 29 Maj ifrån Thorshälla till Slockfcolaa i stål
let för Thorsdagen d 28
Ångfartyget GRIPEN afgår nästkoe Lördag d
50 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Tisdagen den 2 Juni kl f m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodeiis Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finne» ombord
TILL DROTTNINGHOLM
afgår Angslupen DROTTNINGHOLM sila Söcknedapsr
kl t8 f .m återvänder kl 6 e .m Biljetter säljas ombord
LUSTRESA TILL DROTTNINGHOLM
Å
OLM
nästa Tborndag Cbrlsti Himmelsfärdsdag gör Ångfarty
get GUSTAF WASA om vädret är vackert kl 3 e nu
och återvänder på aftonen
TILL DROTTNINGHOLM
går Angfartypet KOMMENDÖR KAPTEN Chr Him .färds
dag den 28 Maj på f m och återvänder på afton Bil
jetter erbållas hos L J Blomqvist vid Storkyrkobrinken
samt ombord vid Riddarholmen
TILL DROTTNINGHOLM
Ö
afgår Ångfartyget ÖRNEN Chr Him färdadag d 28 Maj
kl 14 f .m och återvänder pa aftonen Biljetter för pss
sagernre säljas hos L J Blomqvist Storkyrkobrinken Nr
9 samt ombord vid Riddarholmen
TILL WAXHOLM OCH FREDRIK &-
Å
BORG afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM från Logårds
trappan nästa Thorsdag den SS d :s kl 10 f .m återvän
der kl 6 e .m Biljetter säljas bos Hr Forssgrén vid Sloits
backen
TILL GUSTAFSBERGS BRUK
tfgår Angslupen BELLMAN frän LogårdstrnppaQ nästa
Thorsdag den 28 dennes kl 10 f m återvänder kl 6
e m Biljetter säljas hos Ilr Forssgrén vid Slottsbacken
LUSTRESA
TILL UPSALA OCH S &OKXOSTEE
Å
UPSALA C &EE
Ångfartyget UPLAND gör Pingstdagen kl « f m
en lustresa till OPSALA afgår derifrån Annandag
Pingst kl 10 fm till SKOKLOSTER dröjer derstädes
ungefär 4 limmar och återkommer till Stockholm pä af
tonen Biljetter i S Rdr Bko st för hela resan fram och
åler säljas uti L J Warodell» TapelMagasin i Bergstrahl
ska huset Ombord betalas Biljetterna 8 sk Bko högre
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
Detta eleganta och rymliga fartyg kommer Pingstdagen
att göra en lustresa ifrån Stockholm till Gripsholm med
åtföljande harmonimnsik — Afresan sier kl *0 form
och fartygtt återvänder Annandag Pingst kl 4 oftermidd
— Proper resUuration finnes ombord
— Biljetter a 2
Rdr kanfto fér lur ooh retu sälja
alla dagar ä Redc
rikontoret i huset Nr 29 Lilla Nygatan
id
r
Xusifärd till Gottland
Ångfartyget Norrland afgår
häri (rån sill Wisby Lörda
gen den 6 Juni kl S efterm Alergår hit Annandag Pingst
kl 4 eftermiddagen oeh inträlTar bär dagen derpå pä f
m Priset för fram- och ilerresan är 10 Rdr b .ko per
sensn och dessutom S banko för sängplats Biljetter för
säljas på C R Forsgrén» kontor vid Slottsbacken hvar
est anleckningslitta är alt tillgå för dem som åstunda
»ängpl«ts«r God restauration fianej ombord till fast
ilälda billiga prisar
■WEFSLUPARNE REHNEN OCH HJORTEN
hafva börjat sina reguliera turer emellan Kgl Djurgårds
Brunn och Staden och afgå
från Logårdstrappan till Brunnen på följande timmar f .m
kl 6 7 8 9 10 il e m kl 1 2 S 4 5 6 7 S
9 och 10
Från Djurgärds-Btuun f- m kl 7 8 9 13 11 o m
kl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 och «0
RIKSDAGEN
UTSKOTTSBETÄNKANDE
s
r
n
n
t
n
r
o
s
t
g
s
r
m
g
r
Lagutskottets X 44 i anledning af väckt fiåga
cm förtydligande af 2 g i 41 ICap Misäg B Ju
sutleOoibudsmangen hade i sin embetsbet 'ä >leise
anmärkt dels att vid fråga om tillämpning af ia
gens stadgande i 41 Kap 2 § MissjerningsBalken
ssdan den lyder i Kongl Förordningen d 20 Jan
1779 skiljaktiga meningar i afseende på rätta för
ståendet deraf hos Ugskipningen uppkommit hu
ruvida det der omförmälda brott att Iticia öfver
oaaga egna barn omyndig underhsfvoniie eget
tjeosiefalk eller inhyseshjon att stjäla ovi ^orligen
bord® uUn afseende på det stulna godsets värde
medföra ansvar såssm för andra resan stöld eller
cm i händelse värdet ej går éfver 10 DsWr snat
teribot må cdömas dels ock att i sakrad af be
stämd föreskrift eviishet kunde uppstå angående
det straff hvartill den gör sig skyidig som andr .»
gången begår sådant tjufnadsbrott då värdet tf det
tillgripna icke stiger öfver 100 Daler
Justitieombudsmannen hade i följd bS *»f upp
gjort förslag till en ny redaktion af 41 Kap 2 g
M B hvilken redaktion Lagutskottet till hufvud
saklig del ant8git och tillstyrkt ftt ifrågavarande
§ hädanefter måtte erhålla följande lydelse
«Lockar någon eller bjuder öfvermags att stjäla
eller snatta med sig eller gör mannen det med
hustrun föräldrar med sina barn fiirmycticre med
den omyndiga förman n ,ed den som står under
haus lydno husbonde eller matmoder med sitt
tjenstfolk eller inhysashjon stånde samna rätt
som den de andra gången stulit Varder han åter
med sådan gerniug funnen straffes såsom för tredje
resan stöld Dea som var lockad eller tuden ett
stjäla eller snatta anses på sätt lag föruiår .»
Allmänna Besvärs- och EkovomiUlslMU ts betän
kande jk 27 i anledning af väckt /V j om /Ör
högt beräknade hemmansräntor inom Catmare
län Utskottet hemställer att denna frSga som
varit föremål för pröfning i administrativ väg oeh
således ej borde tillhöra Ständernas psöf ing måue
förfalla Häressot har Friherre Adsm Rath an
mält reservation hvari han söker visa alt här vore
r .äga icke om pröfning af en enskild tvist hvilken
blott exempelvis blifvit anförd utan otr beböflig
heten af «n förklarings utfärdande öfver ea allmän
författning
Allmänna Besvärs- och Ekonomiutskottets be
tänkande K 28 angående väckt motion om afskaf
ande af extra länsmän och andra polis nstcmän
ulan lön Uiskottet har tillstyrkt att R ;iets Stän
der måtte hos regeringen anhålla atl kronobetje
ning icke må tillförordnas på de i motionen upp
gifne vilkor atl de skulle lönes af bötessndeiav
men deremot hemställt att hvad annan extra po
lisbetjeniug angår såsom icke veterlift af Kong
Maj :t tillförordnad motionen måtte förfalla
Allmänna Besvärs- och Ekonomiutskottets be
lätikande JU S9 i avledning af motion om upp
hörande a det så kallade hemförarcbåtgillet i Gö
theborg Utskottet anmärker huruledes b niälde gille
tillkommit genom flsre tid efter annan meddelade
resolutioner och bref som bestämma gillets lättig
beter och skyldigheter bestående dg férva i gillet
uteslutande rättighet att föra alla varor af hvad
namn com helft till och från skeppen i Götheborgt
h»mn vid förlust af båt och varor för snnansem
sig dermed befattar innan gillet meddelat bevil
alt det icke sjelf medhinner hefraktnin $en utföra
och de sednare deri att gillet sk &li vara föiaedt
med ett tillräckligt antal hemförarebåtar IJukot
tet säger att «då de rättigheter och skyldigheter
som tillkomma och åligga hemförarebät gillet t Gö
theborj äro stadgade genom äldre och nyare Kongl
resolutioner hvilkas rubbning icke blott rörer in
nehafvaren deraf utan äfven Götheborgs stads tra
fiieraade i allmänhet tch således ej utan dessas
hörande kan ske b v i i k et åter endast kan blifva en
följd af vederbörandea underdåniga ansökning bos
Kongl Maj :t om dess nådiga pröfning af ämnet
men ej kan utgöra föremål för någon Rikets Stän
ders åtgärd så hemställer Uiskoltet GU ifrågava
rande motion må förfalla .»
Till upplysning må härvid tilläggas att det mo
nofiolium bemälae gille ägsr blifvit vid tvenne rika
dagar öfverklagsdt För öfrigt kan ruan väi vid
detta Ekonomiutskottets betänkande anmärka att
så länge Utskottet tilltror sig räaonnera pä det
deri snlörda sätt ängen möjlighet gifves till rädd
ning 'undan de af fordna regeringar tillskapade för
fattningar reglementen och monopolle
Gillets
rättigheter ä :o ofelbart ett monopolium så snart
de ej grunda sig på ett mellan gillet och de trafike
rande ingånget kontrakt utan på en superiors be
fallning och förbinda dem som dertill icke gifvit
sitt samtycks Det är oclt tydligt att eit sådant
monopoliuru icke är föremål för vanlig domstois
prörning samt att regeringen icke derom kan i
rältsväg sökas iinnotlutdj än om ds trafikerande
viija visa att gillet brustit i fö bindelser hvilket
åter medför böter e !ler djlilra olägenhster men ic
ke monopoliets eller förfatlnirigarees uppl äfvande
Men just om detta upphäfvande är hat fråga och
ota dennas upplagande icke tillhör Rikets Ständer
hvem tillhör den da Anllngin mätte r .u Utskot
tet önska att enskilda personer hos regeringen be
drifva den petitionsrätt om ekonomiska författnin
gars modifikation som blifvit genom grundlagen
åt UUkottet uppdrager eller ock atl de trafikeran
de med ctöd af grundlagen» förbud mot monopoli
er skola med fysiskt våld tilivägabricga dess »f
skaflfande
Ailm Bcv .s och Ekon Utsk .s Betänkande M 30
i anledning af väckt frå :ia om bestämmande af
den afgäld under namn af tullkappe som egare
af sk alt tag de qvarnar må uppbära vid förmäl
ning af annans säd Motionaren hade föreslagit
Ut inllKsppen som för närvarande bejläromes af
L3ndsköfdingen i hvarje lan hädanefter måite be
stamm»s lika för hela riket meo Uiskottet ti .mer
icke något skäl att tillslyrka iindring i dr .n hittills
följd ordciagec
PRESTESTANDET
1 'lenum d B Maj f m
Diskussionen om ans 'agct till Kongl Familjen
och hofhållningen ni m elter förnta huf
vudliteln i Stats-regleringen
(Sint från gårdagob !-
P /oslen Lindmark «8» åra erfarenhet har mer
än tillräckligt öfvertygat nationen om huru Mg» i
önskningsväg gr att hoppa» af vår milda eh nå
diga styrelse För att till thronen kunna fram
bära folkets röst miijte representanten se stg om
efter niget annat lagligt medel och ett sådant tror
j ?g hononi ega i och goacm bc ^k-ttrfnjteo bvll-

Sida 2

ken grundlagarna uteslutande lagt uti folkets hän
der Men dä representanten går au utöfva deuu
folkets dyrbara rättighet ocii besluta i den Tigtiga
bessattniagifrågaa si bör han samvetsgrann tillse
att han niga mot hvarandra afväger behof och till
gångar ty faster han sig ensidigt vid det ena eller
andra af dessa båda föremål så löper han fara att
misstaga sig och begå eo orättvisa antingen emot
ssaten eller emot folket Han måste tillse att sta
tens behof fjllas men tillika pröfva huru låagt
folkets förmåga att göra det sträcker lig Ar han
partisk för den ene eller det andra så födje
nar han icke att vara aattonenj osabud Men
härvid ankommer hufvudsskllgen allt på ett be
stämdt och rätt begrepp om behof hvilket ord s
mångtydigt och så olika tillämpas af olika psrio
Hvsd den ene anser för behof kallar ea an
öfverflöd och tveitom För att uttala miu
nan — -
åsigt i detta fall anser jag mig böra tillkännagifva
att jag till statsbehofven räknar allt som är nöd
vändigt för statsmachlnens jemaa och obebindrade
gäng för rikets försvar emot fiender samt natio
nsns utveckllag i moraliskt intellektuelt och eko
nomiskt hänseende Detta nödvändiga är hvad en
regering har rätt att fordra af sitt folk och hvad
oti folk är skyldigt att lemna sin regering Men
»träcka sig anspråken läogre fordrar regeringen af
folket bidrag till usdei hållande af en onödig och
för ett fattigt land ruinerande stats- och militär
lyx då har man icke skäl att kalla folket »obän
digt ach »tacksamt» om det till slika fordriagar
svarar nej Ty äfven de skattdragande måtte väl
ega några rättigheter Äfven de vilja lefve äfven
de behöfva någon gång en oskyldig njutning och
vederqvickelse efter «dagens tunga och hetta» och
fordra för sådant ändamål att för egen räkning få
bibehålla något af hvad de i deras anletes svett
förvärfva utan att nödgas lemna allt åt staten och
för dess skull likasom lastdragaren hela lifvet ige
nom träla och arbeta Jag vet väl att man på
samhällets höjder hiroaa tänker och dömer helt
annorlunda och föga eller intet frågar efter huru
de närande och skattdragande medlemmarna i sam
hället hafva dst endast man för egen del kan lefva
i ett sorglöst öfverflöd aaen när slika tänkstä»
• ch anspråk söka att göra sig gällande dä bör re
presentaaten af pligt och samvete käena sig upp
fordrad att taga sig folkets sak an och föra dess
talan ech försvara dass rättigheter äfven med fara
att derigenom ådraga sig de maktegandes raitakeg
Jag har trott mig böra förutskicka dessa allmänna
reflexioner för att angifva den synpunkt ur hvil
ken jag betraktar dat vigtiga ämne som kommer
att blifva föremål för det högvördiga Ståndets öf
verläggnlngar nämligen Statsutskettets betänkande
öfver Kongl Maj :ts nådiga proposition om stats
verkett behof och för att göra tillämpning pä den
»u under diskussion varande l :e hufvudtiteln får
jag förklara att jag anser deana titel kunna min
skat med den af Hr Fceninder och F von Zweig
bergk föreslagna tumman af 100 ,000 Rdr å ansla
get för B M Konungens hoftållning Statautskot
tet aynes mig neg knapphändigt hafva alTäidat be
mälte representanters motianer i detta hänseende
hvarföre jag röstar för återremiss af betänkaadet
på det Utskettet måtte kamma i tillfälle att åt
minstone framlägga motiverne och skälen hvarföre
det ansett tig böra lemna do båda motionerna utan
afseende .»
Prosten Stenhammar ville upplysa att Inom
Statsutskottet ingen enda röst höjdes för den rin-
gaste nedsättning i aa ;laget för Konungens hof-
hållniag FSr sin del trodde Tf låren att några
skäl icke funnes att minska det af Ständerna sedan
1823 erkända behofvet för ifrågavarande titel och
nit denna minskning i synnerhet nu skulle väcka
elakt intryck
I ,ktor Agrell fann Utskottat hafva förfarit spar-
samt och trodde det strida mot vördnaden för
Konungen och hans höga hui att göra någen af-
kortniag i hvad en gång af Standerna b ;ir *it bs
viljadt
Professor Geijer frågade med afseende på de
100 000 Rdr om landets belägenhet verkligen nu
är så ^ycket sämre än för 17 år sedan då de
100 ,000 Rdr på hofhållnlngen 'tillökades att Svor-
ges rike ej skulle kunna bestå sin Konung denna
aumrna Jag hör» sade Talaren «mycket talas
om den allmänna nöden oftast såsom en ankia- j
geise mat regeringen Jag kan ej inse grunden j
för ea sådan axklagelse Vår tid är i mer än ett
afseende en tid af brytning och derföre mer och
mindre en tid af rainbelåtenhet Denna missbe
låtenhet genomgår hela det europeiska samhället
En af de allmännaste orsakerna till miisnöjet och
farhåia är den utomordentliga tillväxten bland klat-
ter af de hetnlöse oeh fönvarilöse af dam hvilka
man kallar proletärer ett oadt som öfverallt hotar
att rubba och kanhända i fall man lyckas att bete
gra det
—likväl skall omskapa det borgerliga saaa
häliet Sverge har af detta onda fått sin del ehuru
visserligen ej jeziförelsavis den största Hvad hot
ost kan kallat nöd träffar egentligen denna bekla
gansvärda klätt hvilken fordrar lagstiftningens öm
maite uppmärksamhet Men samtidigt med till
växten i denna klass har på många ställen välmågan
ibland folket ostridigt äfven tilltagit Om allmäBaa
välståndet verkligen är i aftagande sä torde orsa
ken dertill vida mindre ligga hss regeringen än
so oss sjelfve i våra natloaella fel framför slit i
vår representitionssjuka i följe hvaraf i Sverge man
tå ofta keldre vill representera hvad man icke är
än hvad man är .» Utsigterna mente Talaren vore
j alla fall ej af beskaffenhet att rättfärdiga ced
fättnipgen och s£äl deremot funnos af des grann
lagenhet att de blott behöfde antydas Häruti ia
ttätnde åtskilliga Biskopar Hrr af Kullberg Holm
ström och Butsch Statsrädet Poppius Professo
sorne Bruhn och Bexell Prostarne Stenhammar
Tunelius Berlin Ballbeck och Österman
Biskop Hedren ville i afseende på Btskottets skäl
att afstyrka den begärda nedsältningea upplysa att
det vore omöjligt att bestämma huruvida anslaget
kande snses mer än tillräckligt eller micdre Der-
nsi irsslfteide Doktor Björkman
Kontraktsprosten Östberg Vid 1823 års riksdag
hade han icke kunnat biträda förslaget om ökadt
anslag för H M Konungens hofhållning emedan
hofvets personal befanns sä fåtalig Nu vore för
bålissdät annorlunda — dea hade vunnit betydlig
tillökning och ansåg derföre en nedsättning af det
Tid berörde tidpunkt bestämdt anslag både obillig
och otjenHf ,Deruti instämde Kontraktsprosten P
P Svedelius
Prosten Ödman I anledning af hvad under
diskussionen förekommit ville han tillägga följan
de «Det har icke varit min mening att begära
någon nedsättning af det till H M Konungens hof
hållning utgående statsanslaget utan ondast att
framställa mina åsigter dertill jag ansett mig för
bunden då jag deltigit i statsrevisionerna vid tven
ne tillfällen och således icke borde sakna närmare
kännedom om den ficacciella ställningen men jag
anser att Utskottet hsde bordt upplysa hvilka mo
tiveras voro för msraaämnde motioner som yrkade
nedslitningen hvilka jag icke sett eller på något
sätt till innehållet känner jag skulle ock hafva an
sett det tillfredsslällsnde om Utskollet anfört nå
gra motskäl Då Utskottet så knapphändigt sffär
dat dero voro det väl ursäktligt om men förmo
dade att UskotUt ej velat till närmare granskning
Hoptaga och besvara de framställda motionerna
Hvad angår dea serskildt uttalade enskilda öfver
tygelien kan jag ej annat än densamma respektera
ocb önskar endast att enahanda rittvisa mitte re¬
s
n
e
f
s
g
d
l
f
a
s
k
h
s
d
s
K
t
t
t
n
n
u
derftrai min egen Men hvad åter beträffar de
har framkastade allmänna satser kan jag aj låta
dem alldeles obesvarade passera Professor Geijer
bar bortfört ämnet fråa det mål hvaromkring dat
borde vända sig Här nemligen gäller frågan icke
den allmänna nöden utan nedslitningen i hofhåll
ningen hviluen jag helst hade öaskat skulle ega
rum till följa af derom gjord nådig framställning
as Kongl Det torde kanhända förundra en
och annan alt någon fråga derom och upplysning
i denna sak från art som vederborde icke kom
mit di nationens behof ovilkoiligen är besparin
gar Hvad jag kan försäkra är att en sådan fram
ställning hade af nationen emottagita med innerlig
tacksamhet och haft helsosam och välgörande ver
kan på allmänna tänkesättet För min del tror jag
icke att en stor statsljx kan för vårt land fiaaas
nyttig och nödig men möjligen torde upplyaaisgar
- _ -
äe .om vara att iaförvänta och man således kuana
i bedöms huruvida det nuvarande anslaget kan fio
e nas tillräckligt eller icke Det är alltid en obe
haglig sak att tala om indragningar och förminsk
-jaiagar jag tviflar
deremot icke att sedan ansla
n fet sä laage fartgått fastmer en och anaan skulle
d fianat som af ett nit hvilket jag icke vill miss
n
f
h
r
l
n
h
h
å
t
h
å
t
u
a
»
s
a
a
r
e
r
e
n
tyda heldre talade om förhöjningar Man frågar
om landets belägenhet under de sista 17 åren blif
vit aå försämrad att det ej skulle kunna bestå sin
Konung hvad dat då beviljade Ja —jag bekän
ner öppet att jag fruktar det férra vara saanlag
ja — att jtg med skäl befarar det kärnan af na
tionen åtminstone i flera landsorter blifvit för
svagad Men säger att detta onda måste skrifvas
pä nationens egen räkning till följe af dess flärd
och lyx Jag medger äfven detta men frågar der
jemte hvarifrån en sådan lyx härleder tig om ej
ofvanefter deriftån exemplet verkar kraftigast ■
tan att derföre från all skuld häri frikänna Rikets
Ständer hvilka härtill medverkat genom ea ofta för
vida sträckt frikostighet i anslagsväg Man har
talat om de ständigt ökade proletärerna äfven jag
kanaer att dessas antal ökas i en betäakllg skala
och detta härleder sig till vässndtlig del från din
betryckta ttällniag hvaruti åkerbruket tig nu mån
genttädes befinner emedan hemmassegcre som förr
voro i tillfälle hålla tjeastefolk se sig dertill nu
urståndsätta hvaraf uppkommer först hemmanet
vaaskötsol och i sammanhang dermed egaraet ar
mod Man om allmäieaa nöden är nu icke fråga
Tillfällen att derom orda lära väl icke komna att
saknas Med Biskop Hedrén instänmer jag deri
att kostnaden för Kongl Maj :ts hofhållning icke
låter sig bestämma Jag aöjer mig ock med att
uttrycka dea önkan att prof på ett flärdfritt och
sparsamt lefnadssätt i de högsta cirklarne måtte
lemaat sä visst som det skulle välgörande inverka
på de lägsta .»
Doktor Ågrell förenade tig sed Professor Geijer
rörande aöden och frågade om maa geaom för
ksappaiBg ä Konuagens civillista skulle sätta ho
nom ur stånd att öfra dea välgörenhet så många
erfarit
Biskop Hedrén upplyste att en af motionärerna
sona vore ledamot af Statsutskottet icke understödt i
sin motion eller reserverat sig emot Utskottets be
slut
Kontraktsp rosten Sanifter
- «Grannlagenheten mot
statens öfverhufvud är för mig af stort värda och
'jag anser att den bör samvotsgranat och heligt i-
m akttagas serdeles i ett monarkiskt land emedan
uraktlåtenheten i delta fall återfaller på repreien
- tationea och åtminstone i Sverige finnar icke na
j tionens sympathi Den oro ock missbelåtenhet som
i här blifvit antydd kan jag för min del ieke en
samt ej em hufvudsakligen lägga styrelsen till last
Hdr är dock icke egentligen fråga derom utan om
hushållning med statens skattebidrag» Talaren in-
stämde i denna del med Prosten Ödman men ville
dock uttrycka den önskan att i den Kongl pro
1 positionen något måtte hafva varit antydt om möj
l ;gheten af nedsättning uti denna dryg hufvudti
tal» hvarigenom att exempel ifrån samhällets höjd
blifvit lemnadt på en enkel och flärdfri lefnad In
i skränkte sig för öfrigt att för egen och kommit
j lenters del helt enkelt få sin taaka i protokollet
J förvarad
Prosten Lundblad förklarade i anledning af cn
värd talares yttrande att raan icke borde repre
j sentara något annat än sig sjelf — att han vore
j af den mening «att man bäst fyller sin plats och
sitt åliggande då man betraktar sig såsom icke
tillhörande något annat intresse än samhällets
Professor Martin yttrade sig förmoda att ifråga
varande anslag behöfvas möjligen ännu större att
haa visste tå vidt han kände l &ndet oeh folket alt
denna tumma utan kännbar svårighet kunde utgö-
ras «ch änau lättare om ordning rådde i det en
skilda och vunnet i det allmänna Talaren hade
icke bjerta att tro någon vilja höja tin röst för en
aodprutniBg «ty» — tade han tförmådde ej Sve
riga bevilja denna tumma så vore ute med dess
sjelfständighet Förmådde det men ändock ej be
viljade sä saknades ej anledning förmoda något
skäl deltill tom jag ej ville nämna knappt ens
läska .»
Prosten Säve inatämde i hufvudsckea med Pro
sten ödman och anmärkte att Utskottet icke bordt
anse femte och sjette utgiftspuckterne mera f
-itgg
ne från Rikett Ständers rsvisios än den sjuade
utgiftspunkten
Prosten Lindmark «Jag har af några värda ta
lare serdeles af Doktor Moréa blifvit apostroferad
för aailt yttrande i förevarande vigtiga och grann
laga fråga hvarföre jag anser mig befogad att er
inra den sistnämnde värde ledamoten om innehål
let af 50 R O Jag skall alltid veta att respek
tera andras öfvortygelte men fordrar då ock till
baka att andra skola bära akssiog för min Jag
tror mig i uadersåtlig trohet och vördnad för mon
?rken och dess familj kunns mäta mig med hvil
ken sem heldst inom detta högvördige Stånd men
jag anser mig äfven hafva pligter att uppfylla mot
mina msdbergare Det går en klagan genom län¬
det om folkets nöd och förlägenhet ifrån Hapsran
da ända ned till Ystad och hvilken siaa förgäfves
söker att jäfva Jag har fraraburit denna klagan
och det vore smärtande om den icke skulle finna
Dågot genivar i representantens bjerta synnerllgast
inom det Stånd hvare»t den borde kunna påräk &a
de största sympathier
Biskop Heurlin yttrade sig i samma anda som
Biskop Hedrén Professor Geijer och Prestea Sten
hammar och ville i afteende på frågan om alyx»
sanningsenligt försäkra «att denna öfverdrifna lyx
som öfverklaga trättas ålminstona jemförelsevis
minst inom slottets taiar .»
Statsrådet poppius förklarade bland snnat att
han ansåg orätt att ett helt folk som tillagt Ko
nungen hvad det antett behölllgt för hans person
liga existens kunde vara befogadt att mästra hans
enskilda lefnadssätt och hushållning och ensidigt
förklara hvad som borde ocb kunde nedsättas i des
se en gång bestämde omkostnader såsom öfversti
gande skäliga behof Bekände att sådant ej instäm
da med hana rättslära lika så litet som han skul
le gilla att man ville förminska hvilken annan of
fentlig persoas utfäste lön eller inkomst derföre
att någon eller några förment att haa ej behöfde
så mycket eller ock gjorde besparingar å sina in
komster Ufider den tid och vid de tillfällen han
haft äran vara nära H M :s perton hsde han trott
sig förmärka att han åtminstone ej samlat enskil
da skatter genom betparingar 1 hvad han af Sven
ska folket åtnjutit till sitt underhåll emedan hvad
Konuagen emottagit med den ena handen blifrit
n
M
h
n
t
b
s
d
t
l
p
b
t
A
o
i
»
L
t
l
ti
r
tu
m
d
t
a
b
s
d
G
te
H
k
H
k
m
ku
dr
U
af
utgifvet med den andra hvilken städse varit öpp
nad till alöd och trött för behöfvande eller nödli
dande om än föremålet med den kungliga välgö
renheten ej alltid varit det värdigaste den lyckli
gast valde Instämmande voro Doktor Bexell och
Professor Belxius
Erkebitkopen upplyste att anledning till det för
ökade anslaget år 1823 till Konungens civillista
föranledts deraf att B M- Drottningen då till fä
derneslandet återvände och Ståndet öfvergick der
efter till betänkandets serskilda punkter
BORGARESTÅNDET
Plenum den 20 Maj
Statsutskottets betänkanden
X 66 och X 67 med afstyrkande af Täckta mo
tioner dels om redovisning för det till hofstallet
anslagna furage dels om indragning af Förvaltnin
gen af Sjöärenderna och hof-jagtvarfvet samt in
ställande af båtsmans-uppfordringen biföllos
X 68 som tillstyrkte Svartsjö kungsladugårds
upplåtande på ännu ytterligare 30 "år till närvaran
de arrendatorn Hr Wener mot samma vilkor som
tillförene återremitterades efter omröstning ge
nom 31 röster mot 18 sedau HrV Halling Chri
sterson Lagergren Bagge ra fl hemställt an
märkningar emot dea principen att Ständerna o
medelbart befatta sig mtd dylika ärenden då en
utkommen författning stadgar huru förhållas skall
dä dylika Kronans lägenheter skola bortarrenderas
För bifall till betänkandet talade deremot Hrr
Schartau Morsing Grapengiesser Helsingius
Brintlc Petré m fl på dea grund att Staten
borde fisna sin räkning vid att bibehålla arrenda
torer som vårdade och vidmakthölle Krokans egen
domar att de icke såsom händelsen varit med flere
kungsgårdar och kuegs-iadugårdar råkade i läger
vall
BsnkoUMkottels isetäakanden X 11 med af
slag ä Hr Adlerstams motion om ersättning för de
lidanden honom förorsakats genom en rättegång
aasd R St Bank bifölls
X 12 med förslag till preskriptionstid för inlö
sen af de gamla 2 ock 3 Rdrs-sedlarae bifölls af
ter en längre diskutsioa genom votering med 17
röster emot 17 Emot fönlaget talade Hrr Ek
holm Halling Schartau Brinck Horsing Belsin
gius ne fl för dettamma yttrade tig åter Hrr
Fosnander Geijer Gråå Wijk Christerson lan
genberg Wedberg o a
M 15 tom afttyrker bifall till en af Hr
"Wett
man väckt motioa om ett Bankolån till underttöd
af kyrkobyggnad bifölls Metioaäroa förklarade tig
ämna väcka en ny motioa för att pä ansaa väg
vinna titt ändamål
X 14 om vilkoran fér återbetalasde af lån till
Uddavalla stad bifölls geaoa votering
X 15 oai ansvar för öfverassigneriag i Rikets
Ständers Bank bifölls
X 16 naad tillstyrkande att 2 :ne odlingslån
mätte få aftkrifvat ur Bankens räkenskaper bifölls
irlen
™ "1 inhilltn om efUr *lft 'f 0tt hoDom
dömdt ersättaiegsbeiopp godkändes
x 18 om lönoförhöjaiag till ea vaktbetjent
bifölls
X 19 om Tumba Bruks fastighetsvälde godkän
des efter någon diskassion
Lagutskottets betänkanden x 36 i anledning
af anmärkningar vid Utskottets betänkande X 2
used JuitititOmbudsmannenc embetsberättelse la
des till handlingarne
X 37 med tllistyvkaade af förändring i Förord-
ningen d 21 Juli 1776 om de£i som sätta sig i
förtåt for husbönder bifölls
X 38 om stockstrafTets afskafTand» återremitte
rades i följd af annärkningar utaf Hrr Christer
son Weerii Bagge m fl
19 sjs» tillstyrker att frågan cm afskaffande
af offentlig afbön ej för närvarande mi föranleda
till någon åtgärd bifölls
Efttrmiidagcns Plenum
Simma Utskotts betänkanden X 26 med förslag
til afskaffande af den uppecbata kyrkoplikten x 27
tom afstyrker alla väckta motioner om skärpniag i
straffet för andra tredje och fjerda resan stöld och
X 28 deri Utskottet yttrar sig ej kunna tillstyrka
förändring i föreskrifterna om förordningars pu
blicerande frän predikstolarna bifölls utan diskus
sion
X 29 hvaruti Utskottet med anledning af väckt
motion tillstyrker utfärdandet af en författning att
ege &dom to» utaf eg &rea blifvit öfvergifven må
af deanet närmaste skyldentan kuxsa tagas i besitt
ning aftlogt efter någon diskussion med 22 röster
mot 12
X 50 hvari Utskottet likaledes i anledsing af
väckta motioner tillstyrker en författning derom
att enskild eganderätt bör vika för allmänna äada
naål såsom vid väg- och kanalanläggningar m m
återremitterades efter ea ISngre diskussion
X 31 med afstyrkande af väckta motioner att
vid böter och viten tre daler silfvermynt måtte räk
nas för en Rdr sllfverspacie bifölls likaså X 32
med afstyrkande af motioner i afscende på 47 kap
Missgerningsbalken om snatteri X 33 om upp
häfvande ef lottkastning i dråpmål der baneman
nen ej kan upptäckas och X 34 dari Utskottet
tillstyrker att en väckt motion om rättigheter sora
borde fosterbarn tillkomma må lemnas utan af
seaadt
M 35 deruti åtskilliga stadfsnden för så kalla
de undantagskontraktens inteckning tillstyrkes å
terremitterades
KoastitutionsUtskettets memorial X 10 i an
ledning af deu utaf Bondeståndets Talman vägrsde
proposition lades till handliagaraa
Den 22 Maj f tn
Föredrogs Statsutskottets utlåtande X 64 om
beräkningen afslatsverktts inkomster Första punk
ten ordinarie räntan bifölls jemte bilagorna Litt
A B C och D
Aadr punkten Afradsspanmåkn och Litt E
om uppbäfvande af den utmaiken på Öland äsatte
i äntå m m återremitterades efter anmärkningar
»f Hrr Christerson Halling Wijk Levin Ehkolm
Lagergren m fl
Tredje punkten Kronotionde-spanmål bifölls u
tin diskussion likaså dea fjerde om kronotionde■
lösen mot bestämda priser femte arrendemedel
för kungsgårdar och kronolägenheter sjette silfver
tionde myntarelön och slagskatt sjunde koppar
räntan ättonde Avesta koppar- och manufa /Uur
tutl
Nionde punkten Tionde- oeh hammarskattsjern
med Lit F med förslag till skattefrihets eller isaM
dygnens bestämmande till åtta dygn i stället för
tre återremitterades efter åtskilliga anmärkningar
af Hrr de Maré Wijk Wcern m fl som snsågo
beräkningen så väl ä tillverkningen 7000 skejp
som å priset 5 Rdr 32 sk för högt tilltagea
Tioade punkten Aluntionde bifölls äfveaso®
den elfte svafvelbrukstionde
Telfte puakten Mantalspenningarne raed Lltt
G med förtlag att dessa ej aaå «rläggas fö r äu ef
ter fyllda 17 år Täckte en lifllgare diskussiea
Här förekom åter frågan om förändring af en så
kallad ordinarie inkomst och flere Talare Hrr
Halling Christerson Levin Lagergren Bydin yr
kade återremiss i anledning af felaktighet i for
men eller att Ständerna utan Konungens sanktion
kunde i en ordinarie inkomst gira någon förän
dring Hr Petré påminte om huru Konstitutions
Utskottet nyligen afgjort en dylik fråga eller den
af Bondeitåndeti Talman Tigrado proposition å för¬
slaget till Nummerlotteriets sfskaffånde Hr Wijk
fann delta ej kuana inverka på Talmannens åsigt
om saken Till bifall för betänkandet med stöd af
37 g Regeringsformen talade dessutom Hrr Mor
sing Wcern sch Grapengiesser Efter slutad dit
kutsion förklarade Talmannen uador äbaropsnds
af sina skäl vid frågan om Nummerlotteriets af
skaffande att han ej kunde framställa propositian
till bifall af du ifrågavarande punkt hvilken åsigt
vid anställd votering med 29 röiter emot 19 äf
ven godkändes mot denna utgång resarverado sig
Hrr Petré Wallty Wallin Kjellberg Warn Brinck
Grapengiesser m fl hvarefter denna puak» åter
remitterades Likaså Trettonde punkten Lagmant
och Häradshöfdingeräntan
Fjortonde punkt ea Gtrningsören af handtver
kare bifölls Femtonde punkten Sterbhusafgiften
återremitterades efter ef Hrr Wijk Halling oci»
Unger framställda anmärkningar Tili bifall för
denna punkt talade Hrr Ekholm och Kjellberg
Eftermiddagens Plenum
Samma betänkande 16 punkten Bötesmedlen
17 :de Hästvakans-spanncmålen l8 :de Ständiga ro
tevakansafgiften via Skånska Infanteriregementeme
19 :de tilljällig rotevakans och mötesafgiHer biföl
los 20 :de punkten knekte rote frihetsmedel samt
Liti K hvaruti Utskottet afstyrker all åtgärd 1
afseende pä vakansafgift för oroterad jord samt
hemställer om dess återförande till bevisningen
återremitterades efter skriftligt författade an
märkningar »f Hr Balling 21 :o och 22 :e punktera
Båtsmansafgiftcn och krut och saltpelcrmcdel bi
föllos äfvensom dan 23 :e kontrolls /ämpeln mot hvil
ken sednare Hr Halling likväl framställde anmärk
ningar att denna titel vore för högt beräkaad
24 :e punkten Nummerlotteriet förbltf hvilande tills
slutliga frågan om lotteriets upphörande blir af
gjord Öfrige punkter af detta betänkande båk
och lotsmedlen Ersättningar Observatiommtdel
Extra medlen Intressemedeln SjotullsmedLn Sa
luaccisen Postmedhn Charta Sigillalamtdltn
Bränvinsafgiftcn Restantier (sa Utskottets betän
kande N :o 103 den 5 Maj af detta blad biföllot
Derefter föredrogt Statsutskottets betänkande N :o
92 riraede några med Statsregleringen gemenskap
egande allmänna frågor (se N :o 111 för den 14 Maj
deraf alla punkterna återremitterades med undaa
tag af den 7 :e tom hänvisar till ett afgifvaade aer
tkildt utlåtande dervid Ståndet lät baro
Statiutskottets betänkande N :o 69 hvari till
styrktes befrielse frän skatt för intägterna å all
männingen Stöpen Suntetorps töcken Skaraborgs
län bifölls
Den 23 Maj f m
Föredrogs Statsutskottets utlåtande M 70 toae
afttyrker bifall till en väckt motion em afskrif
ning af staden Boråt beviljade byggBadtlåo emot
betänkandet yttrade tig Hrr Bydin Lagerqvist
Christerson Bagge ock Gezelius Ärr fcenander
Schartau oeh Belsingius talade till bifall för det
tamma och redogjorde för Utikottetl åsigter be
tänkandet återremitterades M 71 afstyrkande bi
fall till väckt fråga oa räntefritt lån för jordbru
kets upphjelpande i "Wester Norrlaad bifölls likast
X 72 oa anvisande af en summa motsvarand»
9 :e bufvudtitels till lån it menigheten X 7S
sam tillstyrker att Rikets Standert vid sista Riks
dag fattade beslut om Rlktgäldskontorets åliggan
de stt garantera förbindelaer Ingångna af bypo
teksförenlDgar må till all kraft oeh verkan upp
bäfvat och de i detta afseende uti sedaaate regle
mentet för Riksgäldskontoret Intagna stadgandes
naå i det blifvande nya reglementet utetlutat -W 74
med förtlag till åtgärder för mintkning i kottnader
för kommande Riksdagar och X 75 deri Utskot
tet afstyrker bifall till rättighet för staden Wad
stena att återbekomma kvad som blifvit återbe
talat å ett läs fér kostnadera bestridande uader
kolera-farsoten N :ris 81 82 83 84 ocb 8 'i med
tillstyrkande af förlängd lid för arrenden »f kre
nohemman återremitterade efter längre eller kor
tare diskussiener på iidbi grunder som blifvit
anförda vid återremissen af betänkandet om ar
rendet af Svartsjö kungsgård
X SS som tillstyrker efterskänkande ät ea 1
Örebro år 1835 uppbruanea qvarn af räntan som
under 5 :e år af decsamssa borde utgöras bifölls
X 87 ised hemställan att ett lia ä 1 ,200 Rdr
mätte anvisas från Rikagäldskontoret åt staden Sö
derhamn till uppförande af publika byggnader åter
remitterades för vinnande af tydligare föreskrifter
i afseende pä vilkoren för lånet hvilket deremot
icke bestreds
N :ris 89 90 91 med afttyrkande af motioaos
oaa s k frttcckaart prestationer till Dylta svaf
velbruk ocb åtskilliga kronoparkers upplåtande it
allmänheten biföllos
Besvärs- och Ekonomiutskottets betäskande M
18 med förslag att hoa KoDgl Maj :t askålla om
upphäfvaade af förordniagea den 18 Februari 1768
om borgent ställande af dea som önskar resa ut
rikes ocb att motionen om alörre frihet för ut
läaniagar att i riket resa ocb tig bosätta må lem
na utan afseende återremitterades för att be
handlat af biaisi *idt Ekonomi- och Leguts»ott
Seremot bifölllt N :ris 19 20 och 91 mod hem
ställan att motionen em medel till jernhandelns
befrämjande tamt beviljande af vitta stapsletadi
rättigbeter för Laholm och Askims ocb Frölunda
församlingars skiljande fråa Fössbergs pattorat mi
förfall
Eftermiddagens plenum
Föredrogs Lagutskottet utlåtande X 40 n .eä
förslag till ny redaktion af 16 kap 7 och 8 §§
jordabalken (om landtbo som rymmer eller afiljt
tar innan han fullgjort sina skyldigheter och an
svaret för våld å honom om han vid gripandet
sätter sig till metvärn detta utlåtande återremit
terades för vinnande af mera tydlighet
Bevillningsutskottets utlåtande X 11 i anled
ning af kurhusafglftens fortfarande återremittera
des efter en längre dlskussioa
Baskoulskottets utlåtande X 20 Eed försleg till
ett nytt myntsystem (se X 111 för dea 14 Maj
bifölls efter en diskussion deruti en mängd Ta
lare yttrade siir hvariblaBd flere ordade för deci
ma Isysteroet Emot betänkandet talade Hrr Hal
ling Lagerqvist och Westman hvilka äfvec reser
verade alg mot beslutet
STOCKHOLM den 26 Maj
— Hufrudstadens Nykterhets-förening hade
i går afton sia årssammankomst på stora börs
salen inför en témligon talrik samling åhörare
såsom vi kunde tycka omkring 500 Statsse
kreteraren von Hartmansdorff förde ordet Kron
prinsen scm i många år intresserat sig föi nyk
terhetsföreningens sak och sjelf icke begagnar
bräavin vid sitt bord bhistade sammankom
sten tillika med sin äldste son Prins Carl och
bland öfriga dignitärer märktes Erkebiskopen af
Wingård Justitierådet Backman Landshöfdin
gen Bergenstråle Engelske Baronetten Sir Joha
Ross Öfverste af Forssell m fl Sagjmaoirä
det upptogs hufvudsakligen af föl |a ^i \i
upplästes årsberättelsen innebilla )» ^tskilisgay
uppgifter angående nykterhetssalié ?ts ffan ^hg
under det förflutna året hvaraf befanns a Öet
.jdj
varit mera tillfredsställande än det ni
st

Sida 3

gående Derefter upplästes åtskilliga skrifter
ett tal af Hr Erkebiskopen ett af En-elske
Pastorn Hr Scott som hufvudsakligen redo
gjorde för nykterhetsföreningarnas tillvext i an
dra länder Hr Doktor Sondén föredrog en
fysiologisk afhandling med afseende på dagens
Smue ganska väl skrifven Derefter uppträdde
Sir John Ross och under en allmänt spänd
uppmärksamhet läste pä Svenska med en ren
het i uttalet som man icke skulle hafva ran
tat af en utlänning som ej längre vistats i
Sverige en framställning angående den erfa
renhet han under mångåriga sjöresor kring al
la verldshaf samlat angående den elika verkan
»f starka dryckers begagnande eller återhåll
samhet derifrån på sjömännens helsa Resul
tatet af hans iakttagelser hade oföränderligt va
rit att de som brukade förtära dagligen eller
annars ymnigt xumm grogg eller andra spiri
tuösa alltid varit mera utsatta för de heta
klimatenias febrar och inflammatoriska sjukdo
mar än de återhållsamme Detta hade föran
ledt honom att under sin Nordpolsexpedition
ofta längre tid afhålla sig sjelf och sin besätt
ning frän bränvin och ramm just då de be
funnit sig i de kallaste trakterna En gång ha
de de i ivå månaders tid lefvat utan alla spi
rituösa medan kölden ingen gång understigit
*6 grader och qvicksilfret hela tiden varit
fruset Denna återhållsamhet ensam tillskref
han att en nästan fullkomlig helsa oaktadt en
sa förfärlig temperatur varit rådande bland be
sättningen och sjelf ehuru 20 år äldre än nå
gon a de öfrige hade han icke en enda gång
mått illa Han hade ansett för en pligt att
meddela dessa upplysningar som också utan
tvifvel för nykterhetens sak Uro af stort in
tresse
Efter honom talade öfverste af Forssell Hans
framställning var ej lång men såsom det me
sta d«nne författare skrifvit utmärkt klar lätt
fattlig och måland» Den gick hufvudsakligen
ut på hvad vi för vår del alltsedan denna tid—
»ingi början ansett böra tills vidare utgöra det
rätta och förnämsta föremålet för en nykter
hetsförenings bemödanden i Sverige ne»l att
»iskalla bränvinets njutande såsom daglig pläg
sed bland de bättre klasserna d s såsom
sällskap till maten vid måltiderna för att dy
medelst verka med exempel och han föreslog
•tt i de pastorater på landet hvarest njkter
hetlföreningar hunnit bilda sig kyrkoherdarne
sjelfve må lägga bort bränvinsbordst samt upp
manad» presterskapet att äfven i sina tal till
församlingen varna mot missbruk af denna dryck
Detta anförande åt hvilket vi med nöje skole
lemna en plats i vårt blad om det blifvsr oss
benäget meddeladt afhördes med stort intresse
«f sällskapet i salen men det tycktes icke va
ra alldeles sak samma med ordföranden tvärt
om företog han sig att likasom snusa till
Er af Forssell sägande att denna samman
komst ej varit ämnad till motioner och öf
verlä ;gningar och att om han vetat att Hr af
Forssell i sitt tal ämnade göra någon molion
så hads han ej uppropat honom (Hr Forssell
var likväl som fiekant är den som först häri
landet satte sig i spetsen för en nykterhetsförening
innan den sedcare formen deraf tillkom Slut
ligen höll Hr kyrkoherden i Jakob Doktor Pet
tersson äfven ett tal hvari han egentligen re
dogjorde för sin ställning och tänkesätt med af
seende på nykterhetssaken hvilka vi ej helt och
hållet kunde fatta vidare än att han älskade
radikala medel men ej öfverdrifter han ville ej
•vidröra frågan om bränvinets missbruk från pre
dikstolen men skulle ej admittera dem som
brukade öfverlasta sig till Herrans nattvard
o s v samt slutade med en lång bön allt i
den städade stil och de valda ordasätt hvilka
tillhöra honom såsom predikant Sammankom
sten slutades kl 9
— Tidningarne från Skåne med dagens post
berätt ett notabelt dödsfall Professorn och
Riddaren Doktor Eberhard Zacharias Munck
af Rotenschöld hvilket hastigt timat i Köpen
hamn d 17 dennes Den aflidne hvars för
tjenster om skyddskoppornas införande i fäder
neslandet alltid komma att försäkra haas namn
om ett aktadt minne hos hans landsmän del
tog vid åtskilliga af våra Riksdagar verksamt i
ce offentliga värfven Äfven under en tid då
det var förenadt med fara att yttra tänkesätt
stridande mot deras hvilka innehade högsta
makten tvekade Hr M af Rosenschöld icke att
Öppet uttala sina Vid Riksdagen i Norrköping
1800 var han en af de få på Riddarhuset hvil
ka uppträdde emot det dåvarande «systemet»
och han bibehöll alltid ett namn aktadt för
rättsinne och sjelfsländighct Såsom Läkare ut
märkte han sig för en ovanligt säker blick vid
sjuksängen och noggrann vård om sina patien
ter — Vid frånfället var han nära 65 år
gammal
Red ämnar i
dagsprotokollerna
den mån de justerade Riks
blifva tillgängliga meddela
en något fullständigare resumc af de förnämsta
diskussionerna i Riksstånden rörande Statsre
gleringen — en af Representationens lifsfrågor
i hvilken kommittenterne med spänd uppmärk
samhet betrakta huru deras ombud rösta Ser
skildt förtjenar Presteståndets förhandling an
gående anslaget till hofhållningen hvaraf bör
jan meddelades i gårdagsbladet och slutet i dag
följer att genomläsas Det är i sanning svårt
att vederlägja så birdande och obestridliga de
öuktioner som Prostarne Ödmans Lindmarks
Östbergs Lundblads Sidners m fl Också fin
ner man att talarne på andra sidan icke för
sökt någon direkt vederläggning utan endast
•nvändt sekundära skäl såsom alt si .slaget
till Konungen och dess hof torde anses i lik
het med en annan lön med fullmakt hvilken
en gång gifven ej vidare skulle kunna minskas
o s v Våre läsare torde bemärkt att Afton
bladet haft den grannlagenheten att ej med
någon enda artikel gi Representationens om-
döme öfver detta ämne i förväg Hade vi
handlat annorlunda och utlåtit oss innan frågan
förevarit i RiksStånden så hade den taktik
som gerna söker insinuera det sådana yttranden
inom Represe *tationen bvilka ej hehaga härle
da sig endast ifrån pressens inflytelse säkert
icke underlåtit att jemväl söka utgifva hvad
som i delta ämne blifvit sagdt af några bland
Riksdagsmännen såsom något eko af Aftonbla
det Nu kan åtminstone icke detta skäl be
gagnas de aktningsvärde Represen tanterne hafva
sagt hvad de tänkte uta att ett enda ord om den
saken yttrats af pressen och man lärer der
före få hitta på något annat sätt för att än
dock deröfver kunna få en förklaring som pas
sar i stycke
Ehuru sålunda det hinder bortfallit på grund
hvaraf pressen förut afhållit sig att yttra något
om först hufvudtiteln torde det i det mest
vara öfverflödigt hvad de speciella punkterna ut
ni
at
m
el
kr
lig
de
ti
de
ut
är
ta
de
dr
ho
en
at
de
de
Pr
öf
al Statsutskottets betänkande angår helst Af
tonbladets åsigter i afseende på underhållet af
ett stort hof i ett fattigt land redan tby föru
tan äro tillräckligt kända Men deremot torde
några ord ej vara ur vägen i anledning serskildt
af Professor Geijers anförande
Hr Professor Geijer har såsom läsaren ser af
debatten här ofvan yttrat att cihvad hos oss
«kan kallas nöd träffar egentligen den bekla
«gansvärda klass som kallas proletärer hvilken
«fordrar lagstiftningens ömmaste uppmärksamhet
«men att samtidigt med tillväxten i denna klass
«har på många ställen välmågan ibland folket
(costridigt äfven tilltagit .» Vi upptage detta ytt
rande bär egentligen derföre att det påminner
om ett föregående af Biskop Agardh som väck
te mycken glädje i det sievuerade lägret och
jemväl i öfversättning funnit sin väg till åtskil
lig utländska tidningar nemligen att det icke
är en för tung beskattning eller otjenliga stats
författningar hvaraf vårt land egentligen lider
utan af något som kallas paupcrismen d v s
af för många sådane samhällsmedlemmar som
hafva intet utom siaa känders arbete att lefva
af hvilket talaren beskrifver såsom ett nytt ele
ment i de moderna samhällena och nära nog i
enlighet med Minervas famösa statsekonomiska
artikel der såsom bekant är den satsen fram
ställdes att de fattigas antal i ett land nödvän
digt måste tillväxa i samma om icke större pro
portion än välståndet tilltager
Denna sats om pauperismen låter verkligen
något och har det för sig att det är den be
qvämligasie sats för alla styrande i verlden Det
är nemligen klart att om dess tillväxt är en ound
viklig naturnödvändighet och en osviklig följd
just af välståndets tilltagande så kan man äfven
omvända satsen och säga hvad ock Minerva
antydt att ett ständigt ökadt antal af fattiga
och näringslösa måste bevisa alt välståndet till
tagit De styrande äro i och med detsam
ma naturligtvis befriade ifrån allt behof af de
förargliga bekymren att inskränka utgifterna för
statsbestyret och på sådan väg lindra de skatt
dragande
de
de
de
ha
m
ga
är
me
ste
in
inn
sk
ge
de
dr
lio
frå
(bi
afs
ma
läs
lig
ka
Aff
ha
ka
utr
sat
sfl
• c
Ko
Och likväl om man gör sig mödan att när- »e
mare undersöka ämnet skall det snart befin- /til
-
r«t
nas att ingenting kan innefatta en större so- Dä
fism än denna att näringslöshetens tilltagande
är en följd icke af misslyckade politiska och
sociala inrättningar eller föråldrade lagar utan af
sjelfva industriens och rikedomens tillvext lika
som ingenting kan vara farligare än att antaga
en sådan der statsekonomisk fatalism som skulle
antingen tillåta de styrande att sänka tig ned
till en asiatisk liknöjdhet i afseende på refor
mer i det organiska samhället eller ock göra
det till en regel att motarbeta sj *lfva civilisa
tionens framsteg Det är visst ett obestridligt
faktum att pauperism existerar men hvaraf
kommer den sig Har man då icke ögon att
se och finna att den är större och mera bo
tande i olilia stater icke i den mån som des
sas industri tilltagit utan precist i samma
mån som dessa stater antingen i följd af
fordna ärelystna regenters begär att föra krig
och landets derigenom iråkade skuldsättning
eller en slösaktig och dyr eller aristokra
tisk förvaltning blifvit satta i nödvändighet attut
pressa det yttersta af den arbetande massan
för att hålla den offentliga statsmachinen i gång
Eller huru är det väl möjligt att en man med
något anspråk att äga ett sundt förstånd och
förmåga att göra äfven en enkel slutsats —
och ännu mera — män sådane som Hr Biskop
Agardh eller Professor Geijer kunna förbise det
obestridliga deraf att om man delar samhället
i två hälfter af hvilka den ena hälften skall
nödgas bära till den andra hela frukten af sitt
arbete utan att för sig sjelf få bespara något
utöfver den yttersta lifsbergningen så måste fat
tigdomen bland denna hälft allt mer och mer
tilltaga helst om den andra hälften derjemte
lemnar dess medlemmar i en råhet och okun
nighet som hindrar dem att tänka för sig sjelfve
längre än för dagen Om nu den ena af dessa hälf
ter föreställes af det offentliga i staten af hofvet
försvarsverket och embetsmanna-hierarkien m
m samt ett mindre antal rika enskilde
och denna hälft för sitt underhåll drager från
pluraliteten utaf den jordbrukande allmogen så
mycket att denna inom hela provinser ser sig
urstånd att återuppstiga till välstånd om stats-
lan
ren
til
bo
til
by
för
de
tag
fru
ve
sår
trä
åte
An
dre
ko
kv
da
de
det
me
arg
un
kon
kan
och
nöj
beu
haf
ma
son
telr
pre
glio
dir
Via
-—
till
ma
mo
kassan för att tillfredssialia de styrandes ^a-
^af
xande fordringar årligen åderlåter flera lands- rnn
orter på nästan bela den lifssaft som den vsl- —
görande naturen i nya skördar låter tillström-
i x II
ma för att ersätta de forlorade krafterna huru
vill man väl då neka att det till slutet skall
gå på tok och att det vore vida bättre för
dessa orter om de kunde få behålla lifssaften
inom kroppen Men om detta ej kan ske helt
och hållet så är det likväl klart att hvad man
i det fallet kan lemna qvar alltid skall kom
ma dem till nytta åtminstone i ett mindre för
hållande Det visar sig ock tydligt af erfaren
heten att i de länder hvarest statsbestyret
jemförelsevis kottar minst eller der skattemed
len flyta tillbaka till de kommuner bvarifrån
3oo
•—
ris
»Pa
tex
ma
satt
vin
mor
resi
som
das
rub
Vid tillstyrkandet att ordet »förbud» måtte
utgå ur den blifvande tulltaxan lärer Bevill
ningsutskottet i går beslutat fästa det vilkor
att de hittills till införsel förbudne varorne
måtte införas endast till Stockholms Götheborgs
eller Malmö hamnar »ch blott i fartyg af 30
lästers drägt eller ångfartyg om 60 hästars
kraft samt att den nya tulltaxan med afseende
på förenämnde varor icke må träda i verkstäl
lighet förr än efter JL år
de utgå äfvensom der i följd af det sociala
tillståndet förmögenheten är jemnast fördelad
der är äfven de näringslösas antal minst för
utsatt att andra förhållanden äro lika och detta
är en af de hufvudsakliga omständigheter som
tala för federativa statsinrättningar oaktadt
dessa i andra fall kunna motvägas af den min
dre enhet och kraft regeringen der äger än
hos de stora centraliserade makterna En blick
på pauperismens tillstånd t ex i Schweitz ä
ena i England å den andra sidan är nog för
att bestyrka detta
Vi få nog tillfälle att oftare återkomma på
detta ämne men vilje imedlertid ej hafva all
deles uraktlåtit begagna den anledning s«m
Professor Geijers yttrande gifvit oss att der
öfver tillkännagifva vår tanka
Läsaren torde erinra sig att dessa vilkor äro
desamma hviika Norrköpings fabrikanter vid
deputationen till Konungen framburo såsom
deras önskningar i afseende på tullfrågans be
handling Måhända vore det ej så oklokt att
gå in derpå för att genom detta oinskränkta
medgifvande betaga fabriksintresset anlednin
garne till ytterligare klagan En annan fråga
är huruvida icke förhoppningen om ett sådant
medgifvande skulle agga prohibitivintresset till
stegrade anspråk på folkets kassa redan vid
innevarande Riksdag — Nous verrons
— Uppi anhållan af riksdagtfullmäktigem vid
innevarande riksdag för Bro och Wätö m fl
skeppslager inom Stockholms län har Regerin
gen efter inhemtande af Tullstyrelsens utlåtan
de tillåtit att odäckade fartyg under 15 lästers
drägt och derutöfver hvilka med inloppsvisita
lion undergått tullvisitation må varda befriade
från skyldigheten att vid Blockhus tullplats
(bir vid kufvudstaden anlägga men deremot
afslagit den likaledes sökta befrielsen från sam
ma skyldighet för odäckade fartyg under 15
lästers drägt
— Vid den under sjuttonde Majfesten i Chri
utlsnia anställda koppror .ing tillryggalade det ena
aller lotsarnes parti bansn 3 till 4000 alnar på
15 minutsr och det andra eller flskrarnos parti på
14 Hvardera partiet utgjorde sex psr af hvilka
hvarje rodde en serskild båt och det anmärktes
att intet par uppgaf kampen när det säg sig
blifva efter ssnnolikt säger ett Nirrskt blad
derföre att afätändet mellan hvarje båt var så rin
ga att »»gren alltid syntes oafgjord
pen Okristlig välgörenheten har för de B /anitskadade
i ABY BY Sala Socken ytterligare betalt tillsända »ig
följande gäfvor gom taed dagens post afgå
Trassport Rdr Si 16
Den 15 Maj KerrkKping pnst»tasi»el i sigillet J P
A 6 3 »Litet af Litet» S Rdr Den 14 1 försegladt
'Suv frän A et Th »lugent taiserorur» ajrutnoas» 4 Rdr
d :o frän G—n 9 Rdr och fria Maria H 2 ttdr i sam
ma kur Dun 15 Försegl iuv i tig Y frän C Ö 10
Rdr d :o »Måtte ae Brandskadade uppehällas af Gud isin
prtfninge af L C C 1 Kdr Jönköpings pootst adeligt
»Ig »Hvar helst en nsling fi»ss är ha min vän min
bror» 2 Rdr fors kur »En liten skärf till de Brand
skaiade i Aoy af L H » 6 38 Dea 17 gerom Hr Wa
ley af L H L 6 5 Den 19 I f *rs kur »Gifvet af
Ms Be Ha 2 Rdr Den SO Egenhändigt af Herr Hä
radshöfdlng C 6 SS d :o af Hr Prosten B B Rdr med
poston från Örebro af J Rdr Insam !in«en fortfar
Stockholm d SI Maj 1840 Lars TINELIUS
RÄTTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— Förliden Fredags eftermiddag trillades
liggand på Slmigatan en maaspsrsaa så sjuk *tt
kan i *ke försaäid uppgifv sitt ntan »Ilar hastad
Afförd till sjukrummet vid Stadskushäktet aflsd
han eftsr en kort stunds förlopp Tid anställd lä
kare-besigtning å dem döda kropp bar d *t blifvit
utrOnt att mannen *n låag tid haft gulsot och luag
sat af hvilka sjukdamar ha» i hektiskt tillstånd
sflidit (Dagbl
— I gir eftermiddag bar en f d gardist
• ch slagtarelärling vid namn Blom på tn krog vid
Kornhamns Torg der han först velat vexla pengar
»ed tvsnae iukemnc landtbor och ijtkts» aga lust
till denJen *s ;plånbok med kairvec anfallit och så
r«t flå väl defsa s«m en teiga och tn i rummtt
DärTar #n <9 ^mästare hv .refter han kastade sig
på golfvet och ställde sig sjuk
— Han har tillfö
rene kart anfall af f *lla«desot men vickus af en
tillkallad poliibatjent och häktades Da bida landt
boerne biefvo så ill sårade att de måst afföras
till lasarettet
Calmar d 20 Maj På ägorn i Norr Näs
by i Sandby socken på Öland har nyligta blifvit
föröfvtd en dtn mast ohygglig missgernitig En
derstädes för sig sjelf boeade G i» år gttamal undan
tagspiga vid natan Alna Larsdatter känd för guds
fruktan eck dygd fanis morgeaen d 10 i de
månad liggande mördad på golfvet i sin stuga öf
verhöljd sf blod ech på det rysligaste vaaitälld «f
sår ock bledvltea Mérdaraa kade sanaelikt in
trängt genom itugaai föa»ter
hvilket de sedsrmer
åter tillstängt kafva rinat största dalen af
Anna Larsdotters lösören beståand» i någr min
dre silfrerpersedlar 10 till U Rdr i silfvermynt
koppar ock tennkärl sängkläder och linn » m
kvars keskaffeaket likväl icke kunnat »f den mör
dades anforvaodter Gämare uppgifvas Änau kar
det icke lyckats att upptäck d *m som föröfvet
detta rysvärda hrott (Calmar L o Ö T
lan
MjAHDADB AMm
Konst- och Teater-notiser
— De ibördsaristokratiska idéerna rioleras allt
mer och mer i Paris Sedan man till allmän för
argelse för de gamla fullblodsslägtcrna «ett den
unge grefven Mario di Candia för sin kärlek till
konsten uppgifva de för en ung ädling mest loc
kande utsigter att i kavalleriuniform fa briljera
och vinna hjertan i salongerna ocii i stället åt
nöja sig med att från scenen väcka allmänhetens
beundran och förtjusning har man nu nyligen
haft den förödmjukelsen att se dottern till en
markis vid namn Cyssy icke allenast gifta sig med
sonen till skådespelaren Polier utan äfven uppträda
på scenen Hon debuterade i eperan Carline i ti
telrolen och blef emottagen med bifall
— En Hr Parrot har gjort furore i Paris som
premicrdansör och benämnes för den manliga Ta
glioni
— Mamsell Pauline Garzia har nu gift sig med
direktören för den italienska operan i Paris Hr
Viardot men bär ännu pa aflischerne namnet Garzia
-— Ett bevis på att det i Grekland står bättre
till med den dramatiska och lyriska konsten än
man skulle förmoda efter det barbari hvaraf detta
så länge dominerats är att Lucie di Lamer
moor som nu först kommit på var scen redan
^afs i Athen vid öppnandet af den italienska opc
rnn i början af året
— 1 Konstantinopel har en »hofkonstnär» Boseo
si "« hofkonster och taskspelcricr så förtjust
II H Storherrn att lioffstdcnsanime förärat honom
a
3ooo piaster
•— Ett stort konstverk innehållande vyer af Pa
ris efter dagoerreotypiska laflor iir under titel
»Paris dagucrreotypci utgifvet med en upplysande
text af en m :r Christ Philippon
— Nästan alla arbetare och artister vid Carrara
marmorbrotten äro sedan mer än ett ar sysssl
satte med siraterna till en praktfull marmorsal för
vinterpalatset i S :t Petersburg Trenne med mar
mor lastade fartyg äro redan ankomna till detta
residens och det hela skall vara fnllbordadt innan
sommaren Man uppskattar kostnaderna för en
dast denna sal till icke mindre än två millioner
rubel
HANDELS- och SJÖFARTS-UNDBR
RÄTTELSER
Torg- och Pamnpriscr
Å
Tgch prisr
STOCKHOI .S (i SS Ma Å Spanneiilen hrsraf ringa
tillföra ror» prieerne i »tigande iS »tt Hvete betaltes
mod 25 k Itdr och fordrades derutöfver (Såg 14 Rdr
Korn 11 84 Blandsäd 10 Rdr och Hatra 8 #4 å 9 Rdr
tunnan Hteteiajöl gällde S <2 Räfrojöl 1 6 ii 1 7
och Bröd med etegrado priser 8 Sdr a 8 6 Snäckebrö
det och 1 SS é 1 28 Spiskrödet färskt Katt 3 å 3 84
d :o Flätk 5 24 i 5 36 Smör 9 Rdr Östgötha Ost 4 24
o»h Sötmjilksost 7 54 pundet Ägg SO tjoget Grädda
1 Rdr söt Mjölft 18 « skumasad d :o 9 i 10 sk Fil
mjölk 10 eit kannan Salt Ål C Rdr pundet lefrande Ål
18 å SO sk Gös 12 sk- Sik 10 sk Lake Gädda och
Abborre S 8 i 10 sk 14 4 i 5 sk Mört 3 å 4 ak
snarken färsk Strömming 18 i 21 sk R ;»strömmin
10 i II sk Böckling 20 ti och Vassbuk 4 sk »alen
För Ved betsltes torn följer Björk 9 9 21 1 9 St
Tall 6 34 i 7 Rdr Gran S S4 i 6 Sdr famnen och ea
läst Kol ned 7 Rdr Allt i rigigäldssedlar
NO *«KÖPING d 15 Kaj Torgprissr Hrete 21 i 45
Rig 12 24 i It Rdr Ärter 12 s 12 24 Jorn 11 Rdr
Blaidsäd 8 Rdr Hafre 7 14 Bränrin S4 sk allt rgs
Tillförseln liflig (Sforrk Tida :gar
CALMAR de» SO Mej Rle Smllands pr t :a 11 Rdr
Kigmjöl pr lisp 40 å 44 sk HrateBtjöl 5 16 Korn pr
t :a t 14 å 9 Rdr Hafre 9 Rdr Pstäter 2 » 2 24 Fläsk
salt pr lisp 6 Rdr firskt dito 4 Rdr firikt Oikött pr
skilp 7 sk Firkött pr lisp S Rdr Talg t 16 Smör 7
S4 4 t Rdr Ost sötasjölks 6 J dito små 3 Rdr Ägg
pr tjog IS sk lill Marsk pr l :a <5 Sdr Blekingsstréaa
mmg pr fjerding S 14 d :o pr ksal 11 sk Bränrin 6
gradigt pr k :a SS sk Yeé Bjerk pr famn 5 Rdr d :o
Tall S Rdr Tjära pr t :a 12 Rdr allt rgs
— Torgpriser i SORGHOLM förliden vecka Sig 10 i
10 IS Kora S i S 12 Potates 1 40 i 2 Rdr pr tul
la Såser IS i 30 sk Ost 1 sk pr skSlp Agg 16 sk
pr tjog Sränvin C-gradigt SS sk pr k :a allt rgi
Cd
iCalmar-Biadet
Öresunds-lista
Den 18 Maj J P ETers Försigtigheten Stockholm
Calais jern C R Wattae Spekulstionen Carlskrona
Starsnger .stäf H SSdsrholsa Booimaa Stncihol® 0
stiadien jern
Den 19 J Börjesson Friheten Warberg Malmö brä
der A J Dahlin Emma Livoroo etc Stockholm styc
kegods N Backman Emilie Smjrna Stockholm ruj
sls M Nilsion Oscar Engelholm 8toci (holm spannmål
C H Brabass Catharina Leer Stockholm baliast P
Åkersou Echo Götheborg Gefle styckego-is L P Bo
man Maria Götheborg Stockholm ballastj M N Eoii
berg Vigllance Götheborg 8tockholm ballast
D :n SO A A Cajanus Norden Stavanger Gefle sill
P Mattsion Ellida Bergen Ystad sill J Christophersen
Tordenskjold Jersey Hernösand ballast H P Royter
Jupiter Uddevalla Stockholm hafra C A Grote Ari
adne Bremen Sundsvall ballast A J Griaeen Ö«car
götheborg Landskrona ballast S Larsson Amphitrite
Götheborg Landskrona bräder C G Sandström Svea
Livorno Cslmar styckegods H Nielsen Faaiilien Aren
dal Sundsvall ballast Renault Providence ltouen Stock
holm ballast J C Petersun Forsöget Hamburg HeU
singborg viktriol C Gylibsrg Salami Lisssbon Stock
holm salt C H Berg Fyra Sönner S t Ybes Stock
holm salt
Den 21 S T Olsen Porto le Pano Fleckefjord Carl»
haan sill J Larsson Nr 10 Halmstad Östersjön brä
der J Wood Hamiro Hamburg Landskrona ballast
M Raer Pallas Honfleur Sundsvall ballast C J Val
ley Audacia Torrevechia Gefle »alt L P Hulth So
phia London Malanö ballast C F Söderberg Vikin
gen Bergen Carlskrona sill C Gutisnann Guta Hein
rich Stockholm Stettin stenkol C M Gjöthström We
ster Norland Bergen Stockholm sill C T Siösträm
Linea Torrevechia Gefle salt A Dihlman Victoria
Torrevechia Gefle salt C Hvidt Grevi K Wedil Jarls
berg Havre Sundsvall ballast Durand Themis Rouen
Staekholm kardborrar
Dea SS C Lindeman Flora Bergen Ystad sill F W
Lagaard Baron Holberg London Sundsvall dito J 1
Clemeatson Soppo Newcastle Stockholm dito
Ifrin oeh med dea 18 till och aaed den 22 dennes haf
va 5JS fartyg passerat Suadet
Stockholm
lakarna skeppare fria inrikes orter d ?6 Maj Norr
köping Åhlström jera och spanmäl Trelleborg Smith
spanmål Figeholm Fagerlund bräder Skellefteå Sjö
berg tjära och pottaska Högsnäs Andersson tegel Cal
mar Bröderman pipper Sölvitsborg Malm bränvin
Wisbi Protjopé spanmäl
Fria ntrikas orter S :t Ybes Medin salt Fleckefjord
Waage sill Bergen Åsberg sill och torr iisk Lybeck
Gunther styckegods
ANMÄLDE RfiÖANDE den 26 Maj 1840
Grosshandlaren Lowell England samt Handlanden Buseb
Köpenhamn Källaren Freden Kamrer Olsen Norrköping
Nr 17 Stadssmedjegatan Hofkamrer Rosell SmSland Nr
28 Skomakaregatan Handlande Fryckholm Westeräs
Nr 27 Stora Nygatan Häradshöfding Faxe Christianstad
Handlande Almgren Upsal» samt Brukspatron Hagberg
Wermland Bergstrahlska huset Major Klisgenstjerna
Södermanland Nr S Clara Södra Kyrkogata Brukspatron
Lennartson Carlstad Nr Si Maria Brunnsgränd Prosten
Stjernberg Medelpad Nr 29 Norra Smedjegatan Kandi
daten Lundberg Upsala Nr 5 Norra SmedjegaUn Hand
lande Bähtling Mal»ö Nr 14 Lilla Trädgårdsgatan Hand
lande Moberg och Brukspatron Westman Westerås Nr
10 Stadssmedjegatan Magister Östberg Gefle Källaren
Riga Rådman Hellstedt och Plåtsagaren Nysell Eskils
tuna samt Baron Lybecker Eiköping Nr 3 Stora Grå
munkegränd Brukspatron Bsron S :t Cyr Wenersborg
Hatel de Suede Brukspatron Pamp Östergöthland Nr 6
Salviigräod Apothekare Rolander Wisby Nr 4 Luntma-
k
p
karegatan
_______
Helsingborg Resande
Inpasserad» den 14 Maj Amerikanske Tnslrnmentwa
karea Grave och D :ska Fru Bolna d ?n £8 D :ske K»nd
daten von Sehubarth — Cipasscrade d 17 Maj Sv :ske
Rytmästaren Kiörbo»
HUFVUD-KURS
noterad å Stockholms Börs i dag Tisdag
LoRDntt 12 Rdr 2 sk 75 d d Rdr 90 d d
HiMtstjss 169 sk 67 d d 1 .S8 1-2 lä
» 1-4 å 123»
SO d d
Pists 23 sk- 60 d d 22 3-4 sk 90 d d 25 é 22
k
7-8 sk kort sicht
S :x PBTEBSBime 94 »k 30 <i i
Amsterdam 120 sk 70 d d
67 12 8 dd
Amster
Köpenhamn 67 1-2 sk 8 d d
___
TILL SALU FIUNES
Hos DELEEN et Comp nyss utkommen
^jömaiina-Sällskapernes
Kalender f»r Handel Sjöfart och Näringar ir 1840 al
O M Dreutzer 5 häften 8 Rdr banko

Sida 4

"Nyligeahar på L J HJERTÅS förlag utkommit i Bok
handeln
I ^ogaritmiska och Trigono-
metriska Tabeller
ntgifne af
E A BJÖRKMAN
häftade första delen å 1 Rdr 36 sk banko
Betia arbete Äoairaer att utösa Logaritaiisia Tabeller
äfven innehålla en mänga andra Ull begagnande för dem
som i och för raathematisfea rä &ningar ofta ur flera uli
ka arbeten nödgas söta behötliga uppgifter och denna
första del innehåller såsom de redigaste och lättaste att
begagna La Landes logaritmiska tabeller med sju deci
maler efter den nyaste franska stereotyp-upplagan De
tryckfel aom deruti finnas har utgifvaren sökt att rätta i
dennn
Hos DELEEN et Comp
N p Bibergs Samlade
kff Cld5 D6jRd52 kbk
g
Skrifter utgifne af C O Delldén 5 D 6jRdr 52 sk b :ko
På undertecknnds förlag har af trycket utkommit och
säljes å t Rdr banko hos W
t ISBERG samt de fleste
Bokhandlare i Stockholm och Landsorterna
Syntaktiska Öfningar
Svenska och JLatinska
Språken
p
Försök att rid första språkundervisningen åtgå från
rena enkla satsen och löija dess utveckling
GlM8PLASDI
jg
Gello i Maj 1840 A P LASDIN
N
den PINSK
-™- fil» fU fl
Stadsg
Hus FKITZE et BAGGK
Lärokurser för ISorporal-
k
Skolorna vid Fjerde Miiitär-Distriktet
upprätisds af Dess Befälhafvare år 1837 An
dra upplagan 1 Rdr banko
P M om Fältljenstens öfvande in
om Fjerde Militär-Diatriktet
upprättad af Dess Befälhafvare år 125S
1 ltt
1 B«lr tunt»
HosfFRITZE ei BAGGE a 2 Rdr banko
IilE
f
Handbok uti Infanteri-lEx-
ercis-Re <lemeotet
af G M STIKRMSVÄRD
Af trycket bafra utkommit och säljas kos Jbii Cari
HEDBOM Tid Mynttorget
Handledning till Jagthundars uppfödande och
dressering samt till känuedom af da hos
dem vanligast förekommaade sjukdoaiar o»h bo
temedlen deremot med 1 planch SS sk banko
Grundlig Anvisning att aftrycka Kopparstick
Stentryck och förgyllningar på trä samt att var
aktigt lackera dem alt färga trä ben born m
m 12 sk
Handledning till beredning af alla slags Olje
och Vatten färger tillika med anvisning till
Betsning Polering och Förgyllning af trä
m m 16 sk
Bön i Praktiska Landthushållningen 16 sk
Den Andeliga Striden författad af Jungfru
Helena Sophia E5TBL0M 8 sk
Nya utvalda Sitnt Sånger 8 sk
Den odödliga tjälens betänkliga Resa i sk
HEDBOM Tid Mynttorget
Hot DELEEN et Comp
Svenska I£gl Ilof-Clereci-
5 Ml8 Rdbk
g
listoria af Aroa Westén 5 aMeln 8 Rdr banko
Ds DELBEN et Comp å 2-4 sk banko
Porträtt af
a
M :lle Jenny Lind»
F .n EGENDOM belägen i Norrköping rid en ar
dess Meit besökta galor aära Motala ström och
__ Gasnia Torget bestående af ett Stenhus endast
tvenne år gamsaalt vacker utsigt St både staden och lan
det innehållande fyra Rum och Kök i nedra våningen
hvaraf ett är Batik fem Ram och Kök i öfra våniagen
äfvensom ett Boningsrum i frontespicen Yind med flera
Kontar ssrat brandfri Källare RuRamea äro försedda
med gipstak franska tapetor af nyaste mönster och hvi
ta fina Porcellainskakelugnar Ett Envåningshus af tim
mer inpå gården innehållande S :ne Rum och Kök nere
©ch J :ne Rum på vinden je»ue tvenne Källare Brygg
hus med inmurad panna och Bagarstuga af resvirke och
tegel med vind deröfver Vagnshus Stall Fähus Ved
bod m m brsndförsäkringsafgift för alla åren är be
tald Belalningsvilkoren lämpas efter en réel köpares
beqvämlighet cch behagade respektive Spekulanter för
närmare upplysnings erhållande vända sig till Stadskas
sören *lerr P Anar i Norrköping sosa äfven afslutar
bsndeln om ofv«nnämnde egendom
En större Landtegendom
k
i ea af norra SmSlRnds bördigaste och vaekrasm trakter
a 9 1-2 manis Säteri och Frälse tillika med Qvarnar
»äg och ett högst indrägtigt Tegelbruk hvilken i hänse
ende till dess uttnärkt vackra belägenhet goda och be
qvämliga byggnader bördiga åkerjord i en ypperlig ler
och svartmylla ymnig tillgång på hö bato och skog samt
aier än tillräcklig arbetsstyrka från underlydanda Bond
hemman och jordtorp kan »ed skäl anses som en af
ae fördelak .igaste och angenäwasts possessioner säljet
med utsäde och inventarier af kreatur och redsiap till
ett ga-jska moderat pris af cirka 98 ,000 Rdr banko och
sr .ed goda betalningsvillkor Närmare underrättelse lem
bss af undertecknad hvars adress är Stockholm
PAWALLENBERG
a
P A WALLENBERG
boende i huaet Kr 17 Bag
Sjggensgatan .l
o JSOKSK CARIOL med Sele pä Hotel du
Commerce
Så :ne st vackra Midhästar
och flera vackra Vagnshästar särat några stora Arbets
hästar pS stora Helsinggården
En stor stark ocb sedig HÄST 11 är uti
huset JU 51 3 S :t Pauisgatan då Kusten Holmberg
eTterfrägas
E
nTjAGTVAGW i fuligodt siäud med iven-
bc Fotsackar och Selar till godt "ris Adress Mo
helboden i huset Nr 41 vid hörnet af österlånggatan och
Johannisgränd
En ny gentil DROSKA med sulllett tillveikad
t s
» Petersburg som kan beses i huset Nr 29 vid
Drottninggatan då Betjente» Waska efterfrågas
En Norsk Cariol
i godt stånd finnes till sala Adress fås i Ablqvists Diver
sehandel -W 16 Storkyrko brinken
5 rutors höjd
hnsel J >S 10 vid
TV» MARKISER psssaado till
för 20 Rdr rg« finnas att besa i
Stadsgården i trappar upp
GentiJa Fransyska Tapeter och Bör
der filare och ordinära af nyaste mönster till billiga
a .e priser 1 Kurenii Engelska Porcellainsmagasin vid Lilla
Nygatan snedt emot Kongl Posthuset
Lätta Sommarhattarj
af felb gjorda efter Fransysk method vägande 7 ii 8
lod förfärdigas samt finnas till sala i Hatlmagasinet vid
Fredsgataa Nr 18
<iaa n»
Ett större parti nyligen inkomna ÖYXTYGER
VÄSTTYGES till billiga priser vid Köp»ang ;aiao
bol Grönlund
Nyss inkomne
kV
y
Esgeltkft CATTORKB med äk :a tvjsV i flera kulörer
til Hl Hdr rgä pr Klädning och Yile-Musslins-Klädnin
gar med fler» sorters äktä tryck till 11 Rdr rgs i Nip
psrboden i Aspeiinsia huset Nr 13 vid BrunSebergstorg
ULANELL »f utmärkt fah«t och till billigt
pris i Strampmagasiiet vid Skeppsbron huset JK 14
Flanell
till fabrikspris i Brehmers Fröbod vid Riddar
hustorget
Segelduk
£T
O JV
af Herr W :m Gibsons i Göthehörg tillverkning till
brikspris hos G SOMMKLICS
Skeppsbron M 46 1 tr upp
fa
Ord Stoppbomull
i balar om 100 skålp å 6 sk
Aug Lundvall vid Fredsgatan
banko skål bos Joh
jarrer
%j
äkta Havanna på Kontoret ea trappa upp i huset $2
88 vid Westerlåaggatan
T \iverse sorter TVÅL såsom SOUDA-TVÅL
Nr 1 och 2 Marmorerad Tvål samt Palm-Tvål äf
vensom l :na Schlesiakt Klöfverfrö till utsäde finnas till
salu på Kontoret uti huset Nr 22 vid Skeppsbron
Guiåker
färgrik tjenlig till byggnaders och planks strykning i
blandning sned olja eller tjära i fat om 8 lispund å 84
sk banko pr lispund hos Joh Aug Lundvall vid Freds
gatan
NSK
fil» fU fl
TALG
Stadsgården
pi Kontoret i huset M 10 i
Engelsk Stenkolsolja
g
Underrättelse fäs i Risbecks Kryddbod vid Slöra Ny
gatan
JAMES PATON et KOMP
Nygatan färsälja
Brasil Caffe Batavia Arrak
Bly Tenn Rotting Russin
Söt- och Eitter-Mandel Sviskon
Vinsten Pimpsten Lakritz
Risgryn Canel Eog Porter
Muskött och Muskottblomma
Slacearoai och Topioca-gryn
Messina Citroner och Pomersnser
diverse Viner m m
M 16 Lilla
Kint Eng Kaffe
26 k
g
i 25 ti då minst en Bal tagen och 26 sk då minst 5
skålp lagas i J G Sjibergs Kryddkramhandel vid Gu
staf Ad -lfs Torg
FRANSK LAKRITSROT
2 klhJ
i balar om 3 iisp ä 52 sk b :k« pr lisp hos Joh
Lundvall vid Fredsgatan
Aug
Bruna JiÖNOR vackra och passande till frö
böaer i Skösvika Glasbod huset Sr 8 vid Skepps
bron
Nylands
y
ritorr Utsädes-BJg samt Städt Klöfverfrö på Kontoret en
trappa upp Nr 57 Södra Bankogränd vid Jerntorget
Nylands ritorr Uts
-JHLåg9
KN7 SBadtggataa å
y
hos J A Moll et Komp Nr 7 Slöra Badstugugataa å
Söder
i ^insk Utsädes-Råg
dhN
g
af Nylands utmärkt goda sädessort i huset Nr 59 vid
Kornhamn hos Ev Ad Weber
KALK
Reqvisltioner 3 större och Mindre partier ställde till
undertecknad inlemnas uti Kalkmagasinet Yid Nya Kungs
holmsbron der priset modereras efter beställningens be
skaffenhet och lefveranser göras äfven vid Mälarens strän
der efter föregängen överenskommelse
ACHRISTIERNSSON
A CHRISTIERNSSON
Diversehandlare
ÅSTUTOAS HYRA
ÅST
En VÅNING om cirka 4 Rum med Kök och
nödiga uthus omkring Södermalmstcrg bärjan af
Horas- och Götbgatorne 1 å 8 trappor upp önskas hyra
till den i Oktober af en tyst och stilla Borgare-enia
Den härå reflekterar torde inlämna adress i förseglad
biljett till ESSA på Kontoret i huset Nr 68 Westerlång
galan en trappa app
ÅSTUNDAS ARRENDERA
En RGENBOM om några mantal hälst af
'Frälsenatur ocb som kan få 'tillträdas d 14 MarsflSM
med utsädd höstgröda samt alla eller en del inventarier
Egendomen som bör vara bebygd för ståndspersoner
cn .tkas väva bilagen i Södermanland eller ock i någon
nä8tgrän3ande provins Den som härå fäster afseende
behagade med första gifva sig tillkänna samt uppgifva
vilkorens ocb hemEP finens och torpens beskaffenhet i för
seglad biljett till »AltREKDATOR R .» som inleaina3 på
Aftonbladskontoret
UTB JUDES HYRA
Ert vacker ocb välbeiä ^en SOMMAR- äfven
VINTER-LÄGENHET nemligen
fi Rum Kök m ra hvilka afven kunna delas nsm
ligen sä
Rh Kk
3 :ne Rubi och Kök
3 :ne d :o
ett Vindsrum
SVbd
Stall och Vagnsbod ssed Foderskalle
g
Busa f6r fem kor allt beläget utmed stor och all
män gata inosi stadens norra tullar i vacker trädgård
(Juderrättelse derom lesinas i båset Nr 5 rid Norrtulls
gatan
TPILL SOMMAKNÖJE En byggning ined 6
5
Rum och Kök jemle ett trädgårdsland belägen 500
»bar frln Djurgårdsbrunn mot 800 Rdr bauko När
msre underrättelse i Hr Eisens bod
RUM och KOS passande til som
marnöje med utwärit vrckert läge vid Norrtullsga
sn Underrättelse ItEicas pä Aflcnblaiiskontoret
'fvå vackra RUM med möbler eldning städ
ning garderob och tnmbur huset Nr 9 *id Stora
Trädgårdsgatan straxt vid Jakobs Kyrka inpä gården
tvenne trappar upp
BORTKOMMET
I Tndor gåendet uppför Ålands gränd är tap
pad fn Notbok i grönt marmorerad band utanpå
sirifvei Qviotette för 2 :De Piano Forte af Hnmuiel 2 :dra
stämman Den som denna hittat torde mot vedergällning
ailsmna den i huset Jäf 17 rid Lilla Nygatan en trappa
UPP-
E n stadig yngling vid 21 års ålder född af
hederlig» föräldrar och *om njutit en vårdad uppfo
stran i 4-2 år varit uti Kr ^mhandel samt öoskar sig nu
entingen en dylik kondition eller på kontor De mest he
drande betyg kunna förevisas Underrättelse lemnas i Hr
Ullberg3 Théhandel huset Nr 55 vid Stora Nygatan
TJENSTSÖKANDE
hos Principalen i fråga — Den som behöfver en sådan
man torde benäget uppgifva sin adress och sitt namn uti
förseglad biljett till FLIT A Nr 9 som inlemnas pi Af
tonbladskontoret
I TJENST A STUNDAS
po skicklig och nykter Tackjernssmältare er
håller förmånlig emploj då aamälan göres i Hr I P
Walls Jernbod midt emot Röda Slussen
detta Blad eller mol Urskild betalning erhålla uppgift p
den ordning i hvilken hvarje af dessa Bibliothek äro ut
gifne Benäget avar till Bibliothek torde inlemnas på Afton
bladskontoret
TTndertecknad träffas h«mma till kl
och frän kl i2 till ll |5 e m
9 f m
CFICH
DIVERSE
§fort Lotteri i Wien
Dragning den 27 Maj 18JO
med H M K K tillåtelse bortspelas det
och präktiga
T
H erregodset Treffen
409730 flWW
g
lagligen värderadt till 1 ,409 ,730 fl W W
Ett af Illyriens utmärktaste Herregods besittningar med
stora högt värda tiilhörighpter af Vingårdar Åkrar Än
gar Skogar m m vid den sydliga sluttningen af
detta land ocb i den fruktbaraste delen deraf
hvarför en kontant lösningssumma
0
g
af fl W W 200 ,000 erbjudes
Vid köp af ?0 Lotter k 8 Riksdaler Sv Bko st er
hålles en guld-gratis-vinstlott hvilken minst vinner en
dukat i guld
Den minsta vinsten på guld-gratis-vinstlotterne består
af S st K E Dukaler i guld pi en sådan guld-gratis
vinstlott kan dessutom i lyckligaste fall vinnas icke blott
hufvudvinsten utan dessutom ett betydligt antal af de öf
rige vinsterne
Den minsta vinsten i hufvuddragningen är 35 fl TT Vt
Lotter till detta Lotteri erhållas i Stockholm hos
J L STRINDBERG
C F BICHLIE
Tand-Läkare
bor uti huset Nr 4 vid
Skeppsbron det andra fr
Slottsbacken
D som åstunda begagna brunKsdricknin i
Kongl Uumblegärden af Uggelviks helsovatten i for
sia butiken till venster från stora porten kunna anmäla
sig uti huset Nr 44 Yid Appelbergsgatan å Norr till höger
inpå gården Drickningen börjas den 1 nästk Juni
Var g-od och Säs
g
Som man vet att det gifves goda och välgörande mecni
skor i samhället som alltid tilldela sin lidande nästa ea
skärf så vågar en fattig Enka med en ofärdig son som
varit sjuk i 8 månader att anropa välgörande menniskor
om en liten hjelp ömma menniskovänner som Gud gifvil
vilja och förmuga tillsluten icke edra hjertan för dem soai
lida räcken deoi en liten hjelp då skall ock sist i Fa
drens rike er möta detta glada budskap det goda dube
Yist din like det har du ock bevist din Gud
Hon bor vid Lilla Skinmr
viksgatan qvart Sommöog
Qvarn huset Nr 12 dörren
till vensler i portgången
HöO :de Mamb ILolt 1 Kl
Dragning den 27 Maj
Insats 3 Rdr Sv Banko
Högsta möjliga Vinsten
k
gj
100 ,000 Mark
Lotter äfven delade uti i-2 1-4 och i-8 :delar finnes
att tillgå hos undertecknad och kan derom äfven bref
vexlas mot portoersättning
JLSTRINDBERG
J L STRINDBERG
LOTTER
till
9 :de Lybecker jLotteriet
d12 Ji
y
(sednare dragning den 12 Juni
säljas till den 10 Juni hos
JLSTRINDB
J L STRINDBERG
«00 :DE HAMBURGER KLASS
LOTTERIET
i :sta Klassens dragning den 27 Maj
Insats 3 Rdr Sr Banko
Högsta vinsteine i denna Klass äro SjOOOjlSOO Mark
o s v oeb i hela lotteriet
En medelålders Man
önskar att hos någon af Herrar Handlands eller Fabrikö
rer erfcalla emploj för Böckers förande Räkningars upp
görande samt inkasserande äfvensom Tysk och Svensk
»orrespondans om så fordras tillika med andra på ett
konto förefallande göromål samt i händelse af en min
dre vidsträckt rörelse etager sig sökanden att bestrida
»illa så väl inom som uiosn kontoret till bände börande
göroBjås Om srbetsarrrbft redlighet pålitlighet samt t ?ll
i ;ifvenbet vågar försäkra och som hoppas skola blifva
borgen för tillvinnandet af en-Principals aktning och för
troeade Sökandens pretentioner äro icke stor och rom
ian hnr egen hushållning kanter icke rcm eller kost
100 ,000 60 ,000 40 ,000 20 ,000
Mark o s v
Lotter till detta Lotteri äfven delade i i-2 1-4
och
4-8 :« !elar säljas hos undertecknad hvilken äfven pja det
skyndsammaste expedierar ingående reqvisitioner derå fråu
landsorterne Planer utdelas gratis
GRYLANDER
g
L :s Gust RYLANDER
Bazarn å Norrbro
Till det 200 :de Hamburg
Stats-Lotteriet
hvari högsta vinsten i lyckligaste fall är
100 ,000 Mark
idä l hl
Försäljas ho» underteciaada sä väl hels 1-2 1-4 sota
18 Lotter
Dragning den £7 Maj Insats för i :sta Kl 3 Rdr Bio
Reqvisitiooer från Landsorten expedieras portofritt
S octholm i Maj iSiO
CARON ET LUNDQVIST
CARON ET LUNDQVIST
(Regeringsjatan Nr i
Vördsamt tillkännagifves
att i Bränvins-Magasinet vid Tyska Brunn hör
net af SvartmaDgatsn hålles tillhanda till ytterst
modererade priser
Fina och Ordinära destillerade förut med stör
sta omsorg renade Dränviner af flera sorter
såsom Pomerans Kummin Kanel Anis m fl
Renadt från Kohlsyra fullkomligt befriadt
Bränvin
6destillerade renade Bränviner af olika grad
tal
Spiritus Vini af högsia styrka och renhet
Fin Sprit af 9 till 12 graders styrka fullkom
ligt ren som med största fördel begagnas till
hvilka varor de vara må hvartill sådan an
vändes
Fina Likörer på buteljer och
Ordinära dito per kanea af flera slag
Beska Mag-Bränviner
Genever
Utmärkt fin Punsch pr butelj äfven pr kasnaji
Batavia Arrac Jamaica Rom och Fransk Kon
jak af första qualité
Svensk Arrak Rom och Konjak
Ä
Ättika
Engelsk Porter och Öl på hela och halfva bu
teljer särdeles god och bornerande
Götheborgs Porter Dito dito
Med liera varor till ett dylikt yrke höra
Dessutom emottages beställningar af Bränvi
ner Likörer etc destillerade på hvilka kryd
dor m m det åstundas och skall man alltid
använda sitt bemödande att genom omsorg»
i fullt tillverkade varor och billiga priser söka
bibahåila det förtroende man af en vördad All
mänhet kan lyckas tillvinna sig
Kyrkoskick
Till Wiener-Lotterifct dea 27 Msj 1840 å
Herregodset Treffen
D &h Flf S508
g
med 15 ,834 vinster i Du &nter och Flor »f S50 83 30
tusen Fl etc fionas några få lotter å 8 Rdr Bio i Figur
magasinet vid Drottninggatan
Crif akt
Bättre Manstvätt emottages oeh verkställes med aktsarc
bet och propreté då anmälau göres i förseglad biljett
hvarest nian får afhemta den till M M Nr 37 som in
lemnas i Hr Strindbergs Kryddbod vid Stadssmedjegntao
vexla» af
Norska Speciesedlar
O P Wiigers Enka et Komp
Kaptensgatan Nr S Ladugårdslandet
p
det j
ut-Ja
öd
en ij
ut
En person som bar komplett samling af
lomne Läse- och Kabinellsbibliothefcen anhåller öd
nijukligen att till ledning förbindningen etc antingen
y
är rubriken pä en Skrift i fickformat som njrligen i till
ökt förkättrad upplaga på maohinpappor och rest la
tinskt tryck utkommet från Boktr ,akaren Herr Carl
Rickard Bosellis tfliein med ett bibliskt måtto ef Pau
lus »Låter allting ärliga »ch skickliga
tillgå ,» samt ett kort Förord af utgifvarea På S7si
dor uti 92 g är deri med få ord sagdt Kjcket i följande
lordning l :o Om den allmänna Gudsljentsen 8 :0 Om Pre
dikningsr i allaiänhet 3 :o Om Barndop 4 :o Om Kyrko
jiacmng 5 :o Om Skrifiemål 6 :0 Om Nattvarden 7 :o Ob
rörhor 8 :0 Om Lysning 9 .0 Om Vigsel 10 :o Om 8ock
jnrbud ll :o Om Begrafning samt 12 :o liksom till Be
segling Kongl Brefvet ur Kyrkohandboken aifördt
Detta arbete är så compendieust att en ung Prest kaa
alltid hafva det på fickan som sitt koncept Det är må
hända äfven ämnad till små upplysningar för folket l
allmänhet som blott ser på bokens litenhet ooh ring»
pris
— Man känner inom militärståndet huru sorgfälligt
befälet gifver sina soldater tryckta instruktioner och va
kar för deras inlärande månno denna villighet skulle sak
nas hos högre oeh lägre Prestorskapet i hänsyn till deraf
åhörare Recensenten anser skriften nyttig för Försam
lingarne i Svenska Kyrkan — ja han vågar äfven rekom
mendera samma såsom ett eonpendium vid Prest- ecb
Pasioral-Exsmina samt till en Minnesbok under Prest
eabetets fortsatta utöfning En liten gnista som påblå
ses Ican äfven understundom Röra gagn EYBKO-SK1C
SF .T finns hos de flesta Bokhandlare i Stockholm och
Lansorten äfveDSom i Bosellis Tryckeribod vid Stortor
get bäfiadt och skuret för 12 sk banko exemplar
Mj 1840
Stockholm i Maj 1840
Hos W ISBERG subskriberas å
THIBRS hisloria om Franska Revolutionen
Öfveriättr från 12 EDpelska upplagan
Utförlig prospefclus samt profark finnas i Bokhandeln
BLANKSHORJA
ELLER
GLÄNSANDE SKOVAX
af Herr FABIAN NE U MARKS uppfinning
Denna förträffliga Blanksmörja eller gläosando Sko
don ;fden konserverar lädret och gifver det en siön g
sämras emedan den är sammansatt af endast oljakiiga
BläkDosor ål Rdr — si
är sammansatt af jg
Bläck-Dosor .ål Rdr — si r
D :o Half-Doaor å — » 24j »
Stenkrus .i — »21»
Toma Dosor och Krus emottagas i utbyte
J L STRINDBERG
Stadssmedjegatan JU 14
ONSDAGEN DEN 27 MAI
sker dragningen
1 :STA GULD- OCH SILFWER-VARUKLASS-LOTTERIET
I STOCKHOLM
utan Ni t e r
bvari de högsta Vinsterna inlösas med
D "iii "« »OKaia i»
133
bvari de högsta Vinsterna inlösas med
D "iii "« »OKaia i»
2000 1 ,333 16 oc
å å 38 ifälji Stkhol
Lott .rlderå å 38 si Bko försäljas i Stockh
Bokhandlaren Hr W IS
H1CH
lae
D :o Hr 1 C HED
D :o Hr L :s Gest
D :o Hr Georg EN
lS
HOLMBERGSKA Bokhandeln
NYBE
HOLMBERGSKA Bk
Handlanden Hr O NYBE
såsom Nitvir .st l detta Lotteri lemnas
Ä
såsom Nitvir .st l detta Lotteri lemn
EN UTMÄRKT VÄL ARBET
TANDBORSTE ELLER
Udkd
TANDBORS
Vid iöp af 10 Lotter erhålles hos Undertecknade de
Keqvisiiioner från Landsorten expedieras portofritt
Prof pS de srörre vinsterna äfver .som Nitvinsierna fi
Plaaen erhålles gratis
-Steckholro i Kaj 1810
STOCKHOLM hos 1 J HJERTA I
finnas att bese pj Hofvudkontoret
C *R0 \BI
C
i ?öT
'ST
och Mus .kbMdlare
(Regeringsgatan M 4
I ,illa Nygatan midt emot Kongl Posthuset
vai bi»g»gnas sä väl till Skodon som till Yagaar ock Sel
länsande svärta samt kan förvaras i flera år utan att för
ämnen Säljes i
rgs pr st pr dorsin 9 Rdr — skrgs
j
gs pr st pr dorsin 9 Rdr — sk rgs
» » » »4» 24»»
» » » » 4» 24»»
för l :sta Klassen af
—»ii
h 1000 Rdr Sv Hko
m hos UNDERTECKNADE samt
holm hos UNDERTECKNADE samt
SBERG Storkyrkobrinktn
HEDBOM Mynttorget
st RYLANDER Baiaren i Norrbro
ENGSTRÖM Storkyrkobrinken
n Stora Nygatan
BERG Götbgatan JU Il
ONTROLLERAD
AD KONTROLLERAD SILFVER
EN DYLIK NAGELBORSTE-
d11 ts
en 11 gratis
o
finnas att bese pj
o
finnas att bese pj Hofvudkontoret hos
C *R0