Aftonbladet Onsdagen den 27 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-27
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-27
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-27
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-27
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 27 Maj 1840

Sida 1

M 122
Onsdagen
BET T JU GONDEFÖRST A
1840
den 27 Maj
rise t i Stockholm för helt år 10 Rdr 82 sik för halft 5 Rdr 32 sk tre månader 3 Rdr Banko Lösa Nucaror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets Kontor vid Ssads-Smedjegatan i f d Zetrjei Bod rid
Öilerlåaggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Björlings vid Kungsbacken i Eissens i hörnet af Regeringsgatan och Jakobn gränd
1 Lindroths vid Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S (i Lagervalls Enkas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans j huset Nr 9 i hörnet af Horns- och Repslagaregatorne å Söder
i Nybergs vid Gothgatan saoit i huset Nr 58 vid Röda Slussgatan ANNONSER emcttagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .midd
I morgon Christi-Himmelsfärdsdagen predika
Hos DD MM Konungen och Drottningen Hofpred
Hasselro h
Bos dd kk hh Kronprinsen och Kronprinsessan
Hcfpred Pettersson
I Slottskyrkan Hofpr Pettersson
Pa Ulricsdöhl Pred Biberg
i Storkyrkan Komm Bollin Pastor Primarius Dokt
Bagberg Kon- Adj Uilgren
1 Clara Konim Delin Hofpred Hasselroth Eomaa
Adj- M«llin
1 Jacob Kosjm Ljungbolin Past Adj Kuylenstjerna
Sioilär Holmström
i Tyska Kyr &oh Rothlieb Kyrkoh Rolhlieb
I Maria v Kosim Bolin Past Adj Stolpe v Kosa
Tydén
1 Catharina Kosssi Miitzell Past Adj Utterström
Komm Adj Askergren
I Kungsholms Doktor Fuchs v Komna Isaeus
I Finska Kommin IWag Tulindberg Finska och Kom
Adj Ihre S ^enxka Kogaiessfin
I Ladugårdslands Korn Lindsten Fält-Prosten Gra
Vållius Ko«m Olai
I Adol Fredriks Past Adj Ternström Kommin
L«h ;iifjn
I Johannis Ps =t Adj Littmark Skoll Ilellman
i Skeppsholmskyrkan Bit Pred Lagerqvist
Garnisg£ <ssjukhuset Bat Pred Eriksson
Enkhu ^et Tillförordnade Pred Steinvall Gudstjen
•ten-börjas kl
*3O
GusiiHusKT Past Adj Stolpe
Södra KorreetionsikrXttningen Past Norrbin
Norra Korrektionsinrättningen Pred Egnell
öanvikskyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sasbat3bebcs Kyrka Pred och Sysslomannen Winn
berg Gudstjenfiten börjas kl 14
Ladugårdslands Församl Fattighus Pred Ignell
Franska Reformer ta Kyäkan Pastoir Kräyenbiihl
Gudstjensten börjas kl il
UTNÄMND den 39 »isll April Till Kammarherre
Löjtnanten vid Lif-Gft 'nadier Regementet Friherre
Carl Fleetvood g *s }t til Hofjunkare Possessionaten Carl
G«staf Theoder fJeden (jern«
DÖDE l STOCKHOLM Krig *-Rådet Fr A Pauli den
15 d :s 61 hr — Ledamoten i Skräddare-Embetet G P
Holm» k masta S Charlotta Boqvist nära 31 år
— En
kefru Ansa Strömberg d 13 d :s 71 år
DÖDE I LANDSORTERNA Majoren Car Peter Baclc
Eaan pa Myran i Syeserby d 1 decftes 68 år — Vice
Kronn-Bef &linmsswar .nen N G Sasisioe k msti Hed
vig Ulrika Pihi å Forheda Sateri d 6 d :s SO år
Af Kongl Maj :t a fgjorda mål
Uppå Kammarexpeditionens Föredragning
Ansökningar Bifallna Ingenjören J A Wahl
bergs Lands-S«krett
-rarea i Upsala Län J A Carlssons
Lsnds-Sekre-ertirrnv i Stockholms Län G Östbergs Borg
mästaren i Ystad T L Syltans om tjenstledighet Bon
den Peter Naisaaris om att från Finland få inflytta tiil
Sverige E &oaomen A W Barthoidis från Preusaen och
ynglingen F A W»lle *istråles att få blifva Svenska un
dersåure Öfverskärare gesällen J C Cråsselfs att här
fltädes få besina fnst es- #dom Tapetserare-gesällen J F
Galetsfcys omi tiliitäod a t öfverilytta tiii Finland Hand
landen J A Baases från Hamburg att härstädes tilla vi
dare fa vis aa Hof-Kond :tor P A Hellströms om befri
else frin borgens «läM *nde vid företagande af ea utrikes
resa f d Gåstgifvarea L A Rydbergs att få förevisa
ett skuggspel HSiarne J
n
Wernqvists och G A Mullers
att få visa ea D \or *« *a Åboeraes å Kr0B0-Nybpm«j»neri
Bredträsk Marieberg Storträsk cch Grundträ«k i Norr
botten Lin om fribeU-år Ägarens till S«ieds 'orps Tul
mjöiqvarn i Nyköpta g Län om qvarnräntans förvandling
i Rusttjerst-r ?i ^r Ägarnes tiil Upperuds och Billings
forss Bruk i EKsborgs Län o an smides-aaläggeing Vil
korligt bi fa Hen ÄtuDkbo ?sed flere Hyttelags-in
tressenters i F»hiu Län om Skoglösa hemmans belrieise
från bytlebruk Afslagna Halmstads Magistrat» och
Äldstes om liilsättacde af en ;dje Rådman med lön på
Stat Kapiten C II U 'ners om diipens för dess son från
Kameral-examen Optiska Inetrurruntsnakaren af Judiska
Nationen A Jacobsons alt få bosätta sig i Riket En
del Wadsbo m fl- Häraders hemoaana-ägares om ersätt
ning fö dag»verkens utgörande till KJarieholws Kungsgård
Fogde-akrifvaren A R Mellios em feocapetence till Laudt
stats-tjenster utan att vid Akademien undergå examen
Icke till pröfning upptagna Nybyggaren Oiof
Jonssons om utvidgning af Nybygge 2 :ne personers om
tillstålid all odla å Krono allmänning i Ramsele S .n
Besvär Gillade till en del Åsanda Häradsboers
angående dagsveikens och körslors utgörande tili under
hållande af Nyqvarns bro och qvarn i Upsala Län Äga
rens til Forsibncka bruk i Gefleborgs Lär om skattlägg
ning å Brukets Rekonnitions-sfcog Afslagna Hof
Architekten i Carlbergs och Konduktör Sifverts om till
sättandet af en Koaduktörs-tjenst vid Öfver-lntendents
Embetet Ofvansjö och Thorsåfeera Bergsmäns om 1837
års Markegåags-taxa å jern Laholms Stads Borgerskaps
om bro-afVift uB£S $ra församlingsboers om underhalls
kostnaden fö Wäsby bro Handlanden Malméns om en
handelsbod på Oarsbergsheds rcarkoadsplats i Wermland
Ryitmästaren Ehrenborgs om Tullqvarns-anläggning vid
Sandåkra i Christianatads Län Qvarsagaren il Bergströms
0 kl dito vid Suterekilla i Kronobergs Län Bryggaren A
reuanders deröfver att deis a»bud å leverans af diicka
till Korrektions-inrättningen icke blifvit anlaget Hän
viste till Domstol Lagman S E Geijers om fen
sters igenaourande å dess hos vid Mynttorget Lunds Con
sistorii Academic i fråga om förbud att fortsätta en af
Rådmannen Sjöström påbörjad byggnad
BOLAGSSTÄMMA (urtima Med Delagarne i ångfarty
get Up 'and d 30 inst Juni kl lOf .m å Upsala Rådhus
OFFENTLIGA STÄMNINGAR A BORGENÄRER Af
Bjäre H B Kontrollören Christ Barfoths i Torekow å
andra rtgd af Ting nait och år t fler d i sisil April —
Ölanda Norra Mota H R Provisorn Alex Emil Acksels i
Borgholai å andra rtgd af dalta års IIöste-Ting
—Hernö
sands R .R Skepparen Joh Kulienbergs d ö instundan
de Oktober Tullförvaltaren J J Fehrnströms d 2 oeh
Färgaren J F Brandts den 5 nastk November
— Rede
vägs H R Pehr Johan Danielssons i Stockared och An
ders Svensson Stolts från Torpet Slätten å andra rtgd af
detta års HösteTlog samt Erik NiUsons från Häggarpet
å andra rtgd af nästa års Vinter-Ting — Kinds H .R Jo
hannes Pebrssons från Frackebo Peter Peterssons i Rån
naväg Johannes Svenssons från Hagaredstorp Rekryten
Apell fråu Svensås och Eliss Bergströms från Enekulla
å andra rtgd af detta års Höste-Ting
— Jukasjervi Lapp
marks H .R Brukspatronen Olof Kkströsss å andra rtgd
af Ting sex månader efter d 5 !8 sistl Februari
OMYNDIGE Af Kinds HR Bonden Peter Andreasson
1 Karsbo
— Norra Aobo H R förre Handlanden J R
Billengren i Östra Ringarp samt hans hustru A C E
Wiedberg på egen begäran
ARF Tillfallet Fändriken vid Wermlands Laodtvärn Pehr
Wejtmarks barn efter deras farmoder Enke-Pastorskan
M C Westmaik född Brand lyftes bos Kommin och v
pastorn i Kihls Pastorat af Carlstads Siift A G Ekström
ÄKTENSKAPSJÄF Emot Drängan Carl Magnu» Svens
son aamäles hos Pastor C A Aurelius adress Boxholm
et Ekeby
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN Hor-Apoiheiaren
Carl Sprinchorn Seniors d 30 d :s kl 5 e m 1 tr upp
3 Hof-Apotheket Lejonet Klädeshandlaren P A Sprin
chorns d 4 inss Jani kl 5 e m uti å Börslällaren
anvisande rusa
SPEKTAKEL På Kongl Theatern i morgon Thorsdag
Lucie eller Bruden frän Lammermoor
— På Theatern å Kgl- Djurgården i morgon Thorsdag
Arthur eller Sexton ar efteråt somt Jovial Städs
tjenare och Poet — Nästa Fredag Kean
J H VLEDDER
som är född blind
dk
f
E 'ev af Con ^crratoriam i Amsterdam skall under sitt
korta vistande härstädes hafva äran låta höra sig för den
resp publiken omväxlande på flöjt och fortepiano i Her¬
rar Davidson södra paviljong ifrån och med Lördagen
den *S5 :dje fråa klockan 6 htarje afton
Ingen annan afgift betalas än hvad den resp publi
ken behagar frivilligt erlägga
AVERTISSEMENT
I morgon Thorsdag gifver undertec &uad som vanligt sin
REPRESENTATION å Yauxballen på Kongl Djurgården
hvaribland Fru Jordhög kommer au förevisa sinr o f ö r
bränneliga Experimenter J J RIEGO
Fält- och Harmoni-Musik
uppföres 1 morgon Thorsdag Christi Himmelsfärdsdag uti
stora Mosebac &es Trädgård från kl half 6 till half 10
eft .midd såvida väderiefren det tillåter
AUKTIONER
Kronans Stamschäferi a Näs nära staden
Grenna i Jönköpings Län komaier offentlig Auktion
att hållas Måndagen den 15 instundande Junt kl 4 e .m
å utvalda Buggar och Tackor af electoral race tjenlige
till spridande af denna afvel i landet
Stockholm den 21 April 1840
'yhorsdagen den 18 nästkommande Juni kl 4
e m anslallfs vid Kronans Stamschäferi å Dege
berg nära staden Lidköping i Skarnborgs Län offentlig
Auktion å goda djur af Souihdowns-race så väl Baggar
som Tackor tjenlige till spridande af denna Får-race i
landet Påföljande dagen eller den 19 Juni hålles för
och eft midd offentlig Examen med Elever och Rättare
lärlingar vid det å Degeberg inrättade Landlbruks-Insti
tut Stocfcholiö den 21 April
Vid Kronins StJiB-ehäferi å Mellingeholm nä
ra Norrtelje stad i Stockholms Län kommer Auktion
att hållas Lördagen den 6 inst Juni kl 4 e m å ut
märkt goda afvelsdjur af ren Electoral-race så väl Bag
gar som Tackor Stockholm den 25 April 1840
Fhan 4 :de och 5 :ia nästinstundsnde Juni då
vid utlyst frivillig Auktion som kommer att hållas i
Gården Nr 4 af Tanneforss Qvarter i Linköpings Stad
till försäljning af aflidne Spegelfab /ikören C M Fogel
grens efterlemnade lösa Egendom kommer bland aauat
jemväl att utbjudas ett ganska betydligt och väl sorteradt
Lsger af folierade och ofolierade Spegelglas större par
tier af Qvicksilfver Folium Bronz- och Metall Ornas &en
t«r färdiggjorda nya Speglar sf alia vanliga dimensioner
Spsgeiiampetier med förgylda raaaar namt utmärkt vack
ra kristall-ljuskronor äfvensom ett Folier-bord med Mar
morskifva och Tackjernstyngder och ett sorteradt L«ger
af fönsterglas hvilket till hugade Spekulanters kännedom
härmed tillkännagifves Linköping den 20 Maj 1840
T ^or de FIrr Delägare som önsVa öfvervara iu
*- steringen af det vid Ångfartyget GOTTLASDS Bolags
stämma den 44 Maj hSllne protokoll tillkännagifves alt
denna justering kommer ait äga rum Lördagen den 30
d :s k 1 e an bos Jacob EURENIUS
D
CVEiYSKA TRÄDGÅRD FÖRENINGENS Le
damöt«r sammanträda Fredagen den 55 Kaj kl 6
e ra 1 N ^rra P *viij«ng»n uti Föreningeai Trädgård
TJILL ^KA Skoi-Bol ^et sammanträder å Barn-
ängen Måndagen d instundande Juni kl 11 f m
HILLSKA Skolan a Barnangen aostålles
Halfärs-examen Lördagen den 15 Juni från kl 9 f
m till 7 e m
aftissions-«xamcn till Akademian ansiälles vid
Skolan å Barnängen TLorsdagen den 4 Juni ki 9 f
m — 2 e m
O» som veta vara sfcyld :ge tiil afl KS1
larscästaren J D Leufvenmarks Sterbhus anmodas
att ofördröjligen inbetala sina skuder till undvikande af
lagliga åtgärder på Kontoret 1 huset Nr 68 Westerlång
gatan en trappa upp
(Jiarijtlige Fordringsegare i Apoth ?karen P O
Almströms Konkurs kallas härigenom att Tisdagen d
2 Juni instundande kl 5 eUermtdd sammanträda i de
rum som å Börssalen här i staden anvisas för att taga
kär .uedom om den då fallne Konkarsdomen samt sig yt
tra om hv ?d bör erläggas eller ej Och erinras att i
händelsa ändring sökes och vinnes denna ej kommer att
gälla till förmån for de Borgenärer hvil &a icke i beslu
tet om fulHölJden deltagit Stockholm den S2 Maj 4840
Ä
SYSSLOMÄN
Brunnsinrättninjjen
i Kongl Humlegärden
öppnas Mändaaen den 4 Juni Vid Inrättningen serveras
CA *LSBADER
EMBSKR MARIENBADER ESER SPAA
PYRMÖNTEU 8ELTERS-0CH SODA-vatten ni fl dirstle
utur appa-ater Hr Doktor Hagdahl är i .afeare rid Inrätt
ningen Serveringen börjas kl balf 6 om morgnarne
Anteckning s &er p5 stället Stociholm
J C FRIIZ
Ångfartyget S w i t b i o d
afgår härifrån till CALMAR CARLSHAMN
YSTAD och LiiBECK Thorsdagen d 28 Maj
kl 11 f m Närmare underrättelse meddelas å
Ångfartygs-kontoret i södra hörnet af Kokhuset
vid Skeppsbron
ÅNGSKONERTE SOLIDE
afgår frän Stockholm iill ÅBO Tisdagen den 2 Juni kl
5 för .midd då passagerarne böra vara ombord aftonen
förut och återvänder Fredagen den 5 Anlöper under
vägen Waxholm Furusund cch Degerby på Aland Frakt
gods aflemnas ombord serfnast Måndagarne och förpass
ningar före kl
*11 f- ki s d Biljetter för Passagerare
försäljas på Carl Rob FORSGRÉNS Kontor vid Slotts
backen God Restauration fianes ombord
Till Götheborg
g
Ångfartyget POLHEM K 'P !- C G Stuart
afgår Kanalvägen från Stociholm Ull Göihcborg Thorsda
gen den 88 Maj bl S förraidd och medtager gods och
passagerare Söderköping Berg Motala Eken We
nersborg och öfrige i vägen varande platser snlopas
hvarest gods och passagerara sfiemnas och emottagas
Obetalte bref medtagas till de Postkontor som patseras
Biljetter för Passagerare sälj *s hos L J Blomqvist pJ
Ångbätskontoret vid Storkyrkobrinlen
Ångfartyget D :l THUNBERG Kapt S P Schnell gir
frän Stockholm till Götlxborg Söndagen den 51 Mal kl
S f m och medtajer god och passagerare SederSö
piag Berg Motala Eken Wenersborg och öfrige i vä
gen varande platser anl»p ?s bvarast gods och passage
rare ailemaas och emottajfss Obstalte bref medtaga
till de Postkontor tom passeras Biljetter för passagera
re säljas pä Ängbätskontoret i Storkyriobrinken
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgär alla Tisdagar kl S e ra Ull SÖDERTELGE WE
STERVIK och WISBY sarsu återkommer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas fcos C O Strindberg vid Stadssmed
jeg &tan
ÅNGFARTYGET KOMMENDÖR-
KAPTEN Kapten H Ramstén afgår från Stociholm till
Jönköping Lördagen dea 30 ?tlaj It 5 f m saast åter
vänder från Jönköping till Stockholm Fredagen den 5
Juni Vid så väl ned- som upp-resaa anlöpes Södsrtélge
Söder &öping och alla vid östra i :an8llin ?en varande statio
ner äfvensom Hjellö egendom rära fljo Biljetter sälja
hos fartygets ioaamissiopärer Br Hamn-Kapitenen och
Riddaren L Adlerbiel &o i Jöt-Köping och L J Blomqvlst
på Angbåtskontoret Yid Slorkyriobricien i Stockholm
Fraktgods emottages os &bord efter serskild Taxa och bör
vara aflemHadt kl 4 e m dagen före afresan Restau¬
ration fisnes ombord — Resorna fortsättas lika
som förl år så att fartyget går
från Stockholm den 10 §0 och 30 „
och från Jönköping den 5 15 och 25 1 hvarje mdn *d
TIEala
NYKÖPING WESTERVIK OCH CALMAR
afgår Ångskonerten ELLIDA Onsdagen den 3 Juni kl 7
f m anlöper under vägen S
-Telge Döderhultsvik cch
Borgholm på Öiand sasjt återvänder hit fras Calmar
Onsdagen den iO vid satnaaa tid passagerare oc Frakt
gods emottagas och aflemnas vid r .lla nu uppräknade
platser Biljetter för Passagerare från Stockholm säljes
uti E G Tjäders bod vid Riddarhustorget God Restau
ration äfvensom sängrum finnes ombord
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgå hvarje Tisdag och Fredag kl 8 f ra till Strengnäs
och Westerås Fartyget aoläper Strengnäs £1 half 1 cch
inträffar i Westeräs kl 4 e ra derifrån des återvänder
Onsdagar och Lördagar kl 8 f .m och inträffar i Streng
näs kl half 11 Biljetter för passagerare saljns i Stock
holm å 'Bederikontoret huset Hr !9 Lilla Nygataa i
Strengnäs hos Handlanden N Rydberg och i Westerås bos
Inspektor Alström Proper Restauration finnes ombord
OBS I följd af att MlitsoHimardagfn (ntfäffar
på en Onsdag då Fartyget kommer att göra lustresa i Från
Slockbolta till Gripsholm så afgår Fartyget Söndagen
den 21 Juni ifrån StockholBi till Westerå3 derifrån det
återvänder Måndagen den 22 il 8 f m
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åier Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f m Biljetter säljas uti L J Warodalls Tripet .Tiagasin
i Bergstrahiska huset Passagerare so«a ej köpa Biljetter
hos Koinmissionären betala dem ombord med S sk Sko
förhöjd afgift
Christi Himmelsfärdsdag pi afton gifves
i Upsala Haydn 's Oratorium Skapelsen
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget FREJA alla Onsdagar och Fredagar kl
8 f m samt äter Thorsdagar och Lördagar s t Biljet
ter säljas hos C O Strindberg vid Stafissmedjegatan
Köpes Biljetter ombord erläggas 8 si Bko öfver Tfxsd
TILL STRENGNÄS OCH THORSHÄLLA
afgar Ångfartyget FREJA alla Måndagar kl 9 f El s»mt
åter alla Tisdagar kl 8 f m Biljetter säljas hos C O
Strindberg vid gtadssmedjegatan
TILL GRIPSHOLM OCH MARIEFRED
afgår Ångfartyget FRKJA alla Söndagar kl 8 f .m samt
åter på afton Biljetter säljas hos C O Strindberg vid
Stadssmedjegatan
TILL ENKÖPING
afgår Ångfartyget ÖRNEN Fradagen d 29 Maj kl 8 f .m
och Tisdagen d Si Juni hvarefler resorne f o m den 5
Juni fortsättas från Stockholm Tisdagar och Fredagar
Biljetter för Passagerare erhållas på Ångbätskontoret vid
Storkyrkobrinken och Fra &tgods emottages ombord vid
Riddarholaien
ÅNGFARTYGET SJÖHÄSTEN
afgir från Stockholm till Örebro Fredagen d 29 Maj kl
12 isoidd Fraktgods emottages alla dagar på Lastfartyg
vid Riddarholmen Biljetter för passagerare säljas hos L
J Blomqvist Storkyrkobrinken Nr 9
ÅNGFARTYGET
ENGELBRECHT
afgår från Stockholm till Örebro med däckad lastpråm
Måndagen den 1 Juni kl 6 f .m — Fraktgods emottages
alla dåsar i Kalknsagasinet vid Rödabodarnes hamn der
äfven Biljetter för Passagerare erhållas
ÅNGFARTYGET DALARNE
afgår hvarje Onsdag och Lördag kl S f .m E &ed lastpråm
från Stockholm till Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget COMETEN afgår nästkom Fredag
Stäissss» frän Stockholm till Söder-Telge och Norrköping
kl 6 f m och RAKETEN från Norrköping tiil Stock
holm samma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L
J Wnrodells Tapet-Magasin i Bergstrahiska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår med åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .m tiil Söier
Telge och Norrköping och åter alla Tisdagar vid samma
tid Biljetter för Passagsrare säljas uti L J Warodells
Tapet-Magasin 1 Bergstrahiska huset Restauration fin
nes ombord i Pråci finnes a .ltid vid Flugmötet tillgäng
lig for lastning
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår all» Tisdagar
»
.©dagar kl 7 f m ifrån Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördagar ki 8 f m ifrån Arboga tiil Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahiska huset Obetalte orekosmenderade bref emel
lan ofvannäctirde Stationer emoitagas uti läste bref-lådor
ombord och lösas af e®ioltagarea vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagar kl 7 i sta till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndagar och Thorsdagar vid s tid
Biljetter för Passagerare säljas uti L $■ Warodells Tapet
Magasin »Bergstrahiska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY a 'a Måndagar
*och Thorudegar ki 8 f m till fecrengnäs och
Westerås och åter alia Tisdagar och Fredagar vid sam
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
delis TapeiMagasin i Bergstrahlftka huset Restauration
finnes ombord
Ångfartyget THORSBÄLLA afgar tiil Strengnäs
och Thorshälla sila Onsdagar och Lördagar kl
3 f m samt åter aila Måndagar och Thorsdagar s tid
Biljetter säljas hos C O Strindberg vid StadssHnedjegatan
Ångfartyget GRIPEN afgår nästkosa Lördag d
50 Maj kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Tisdagen den S2 Juni kl 8 f m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahiska huset Restauration finnes ombord
.TILL DROTTNINGHOLM
afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM »ila Söcknedagar
kl f .m återvänder kl 6 e .ft 'i Biljetter säljas ombord
TILL GUSTAFSBERGS BRUK
afgår Ångslupen BELLMAN nästa Fredag den 29 Maj kl
12 f m återvänder kl € e m samt
TILL WÅXHOLffi
nästa Lördag d 30 Maj kl 12 f .m återv kl 6 e .m
ÅNGSLUPARNE BELLMAN OCH
DROTTNINGHOLM
å
D
afoå lourvis till Drottningholm M«nd :r Tisd :r
Thors- och Fredagar kl 10 f ei 4 och 10 c m åter
vänder kl 1-2 8 och 12 f .m kl 1
-2 9 c .m samt Ocs
och Lördagar till Drottningholm kl 10 f m 5 G och
10 e sl återvänder kl 1-2 8 och 12 f m 1-2 5 och
1-2 9 e m
TILL WAXHOLM
Tis- oeh Thorsdagar kl 7 e .m„ återvänder Ons- cch Fre
dsgir kl 6 f m- »«mt Lördagar lili Ws ^holm il IS t
m återvänder kl 7 e m
TILL GUSTAFSBERGS BRUK
Mån
Ons- och Fredagar kl 1 fm återvänder kl 7 c .m
Dessa resor taga s *n början Måndagen den 4 Juni
LUSTRESA till DROTTNINGHOLM
i morg Thorsdag Cbrlsti Himmelsfärdsdag gör Ångfarty
get GUSTAF WASA om vädret är vackert kl 5 e m
och återvänder på aftonen
TILL DROTTNINGHOLM
■går Ångfartyget KOMMENDÖR-KAPTEN Chr Him .fsrds
dag d 28 Maj kl iO f .m och återvänder pä afton Bil
jetter erhållas hos L J Blomqvist vid Storkyrkobrinken
samt ombord vid Riddarholmen
„ TILL DROTTNINGHOLM
fÖRNENChBifdd
afgår Ångfartyget ÖRNEN Chr Bim .färdsdag d 28 Maj
kl f .m och återvänder på aftonen Biljetter för pas
sagerare säljas bos L J Blomqvist StorkyfkobrinfcenNr
9 sasat ombord vid RiddarholKien
TILL WAXHOLM OCH FREDRIKS-
BORG afgår Ångslupen DROTTNINGHOLM från Logärds
trappan i morg Thorsdag d 28 d :s ki 10 f .m återvän
der kl 6 e .m Biljetter aäljss hos lir Forssgrén vid Slotts
backen
TILL GUSTAFSBERGS BB .UK
afgår Ångslupen BELLMAN från Logå»dstra»pan i isiorg
Thorsdag den 28 dennes kl *0 f m återvänder kl 6
e sn Biljetter säljas hos Hr Forssgrén vid Slottsbacken
LUSTFÄRD TILL RYDBOHOLM
Ångskonerten feOLIDE liggande vid Gustaf 111 a Siaty
afgår Söndagen d 51 Maj kl 10 f in tili Rydboholm
återvänder på afton Biljetter å 1 Rd»- B ?o samt hälften
för barn under 12 år säljas ombord afgångsdagen God
Restauration finnes ombord
Ångfartyget WestmanlaacL
Delta eleganta oeh rymliga fartyg kommer
Pingstdagen all göra en lustresa ifrån Slock
holm lill Gripsholm med åtföljande harmoni
musik — Af resan sker kl 10 f m och farty
get återvänder Annandag Pingst kl 4 eft midd
— Proper restauration finnes ombord
— Bil
jetter a 2 Rdr Bko för tur och retur säljas
alla dagar å Rederikontoret i huset Nr 29 Lilla
Nygatan
ÅNGSLUPEN NÄCKEM
börjar (om fult väder ej inträffar kl 2 e m i morgon
att gå emellaa Norrbro och Djurgården
D 1 LIGEN C E
TILL GÖTHEBORG OCH HELSINGBORG
afgå alla OEsdagasr 61 S f bi från Dllijence-Ecfitoret
i heset Nr K rid Clsra Södra Kyrkogata
OBETALTE BREF åtföljs till Postkcctoren i EI-olsnnd
Enköping Westerås Kiiping Arboga Örebro itriEuo
deboda Kariestad LidMpiBg Sollsbrunn Götheborg
äotigsbacka Warberg Falkeaberg Halmstad Lahol»
Eagelhcias och Helsingborg
Diligencen ankoBiaier till Götheborg Lördagar till
Helsingborg Tisdagar samt till Stockholm Tborsdzgar
DILIGEMCE TILL UPSALA
afgår Onsdsgar och Lördtgar frin huset Nr 36 Mäster
Srimuelsgränd återgår Tisdagar och Fredagar samma tid
k
— Paketpriset är nedsatt
RIKSDAGEN
Det märkligaste som i dag passerat vid riks
dagen är att de tre öfriga Stånden eoiotlagit en
deputation från Bondeståndet Föremålet för
densammas afsändande var enligt hvad vi förut
omnämnt Mötes-passevolansfråjan Statsut
skottets utlåtande hvari denna afgifts upphö
rande tillstyrktes har nemligen blifvit af alla
tre de öfriga Stånden återremitterad och Bon
deståndet beslutade i anledning deraf uppmana
Medsländen att taga i betraktande jordbrukets
behof af lindring i skattebördorna samt billig
heten alt alla gemensamt bidraga till utgifter
na för krigshärens öfning i vapen
Vi meddela här nedanföre så vä det anfö
rande inom Bondeståndet af fullmäktigen Nils
Persson i Boda som föranledde beslutet som
de tal hvilka blefvo hållna af F v Zweigbergk
hvilken anförde deputalionen
Anförande till Bondeståndets protokoll af
Nils Persson från Södermanland
Mine Bröder I J käncsen redan att väre 3®ed
stänier ogillat Statsutskottets förslag om mötes
passevolaDfens öfverflyttniBg pä bavillningen åter
remitterat dess betänkande ocb det är icke osan
nolikt att detsamma återkommet f /än Utskottet
röner det slutliga ödet att förkastas hvarigesom
denna utgift äfven framdeles skulle komma att
»om hittills drsbb» Rust- och Rotehållare allena
Jag har trott att denna vära Medständers åsigt af
saken icke barrörer flin någon obenägenhet för
Bondeståndet eller någon föresats att undandraga
sig delaktigheten i en till sin natur allmän utskyld
utan derifrån att de ej skänkt detta ämne samma
uppmärksamhet som vi och ej gjort sig tillräcklig
reda för det oférskylda lidande som derigenom
skulle komma att ånyo hvila öfver oss och jag bar
deraf iedts till den förmoden att en framställnicg
härom genom en Deputation rill Medståndon skulle
kunna föranleda en ändring i fieras åsigt Innan
jag forniligtn begär Stånds»» yttrande öfver detta
mitt förslag anhåller jas imedlertid att få till
Edert rainne återkalla do flerfaldiga rättmätiga gruc
der hvarpå jag tror en sådan framställning kunna
stödjas
Dit är Eder roine Bröder bekant huru Bonde
ståndet redas år 1809 vid det nya statsskickets
början icke ansåg regeringsformen tillräckligt be
trygga svenska ailmogecs billiga anspråk pä lin
dring i skattebördorna våra protokoller vitsorda
huru B«ndeslåi»
.det såsom vilkor för regeringsfor
men» antagande fordrade cn närtnare förklaring af
114 § :s bestämmelse angående privilegierna som
yrkade en jsmnlikare beskattning Det är äfven
kändt att Ståndet då emottog do högtidligaste för
säkringar af o
'å varande Konungen att vid de upp
kemna frågor om jemkning af privilegier och skyl
digheter i bvilka da öfrige Stånden förklarat sig
vilja gå Bsndeståndet till mötes använda dsss be
medling med all »len kraft som lagar och ömse
sidig billighet medgifva Det var i förlitandn på
de»»a löften men framför allt på den garanti som
grundlsgarne tycktes erbjuds åt hela folket att se
sina rättigheter och sina allmänna fördelar beva
rade genom en kraftfull regeringamekt genom an
svarige rådgifvare ocb embetsrnän samt genom
kontrollar på förvaltningen domstolar och embets
verk sam Bondeståndet nöjde sig med en stats
författning hvilken likväl icke i allo ansågs till
fredsställa folkets önskningar utan af dess ombad
gensst förklarades erfordra en snor utveckling och
förbättring hvilket de trodde sig hafva säkert för
beredt genom offentligheten i lagstiftning lagskip
ning ock statsförvaltning samt genom den fria yt
tranderätten Det är med bfikyromer som foster
landsvännen måste skåda tillbaka på de trettio
år hvilka cedan förflutit Den oprivilegierade Jor
dens innehafvare hafva de obestridligssie skäl att
klaga desse hvilka utgöra massan af folket hafva
icke ännu kunnat vinna den ringaste lindring i
sina grundskatter under det att alla de formar
blifvit bestånöande hvilka åt de öfrige trenne Stån
den bevtra maiten att med deras tre rester be-

Sida 2

herrska det fjerda Ståndet och göra des» vilja och
beslut kraftlösa Regeringsformens 57 § stadgar
väl sti sveaska folket urgatnia rätt att sig be
skatta utöfvas af Rikets Ständer allena mea d
de Stånd sam jetnförelseviä bära endast minsta
delan af bördorna kunna med sitt votum afgöra
hvad den stora majoriteten skall I amna i skatte
bidrag således i njelfva verket en liien klass af
foket beskatia hela folket är den ofvan anförda
frasen illussrisk och borde egentligen heta ett de
som betala litet beskatta dem som betala mycket
Följden deraf bar också varit att det oprivile
giersde jordbruket under dessa trettio åren satt
lätet af sine besvär lindradt ingen af liria väsent
liga klagapuaUter afhulpeo utan att tvertora dojs
bordar förökats utöfver hvad grandlsijssnligt kun
nat dem åläggas
Kittar man en blick tillbaka pi det nya stats
skickets första år fiaaer man redan 1812 under
tiden af en större politisk brytning i Europa na
tionalkänslan uppkallad till stors uppoffringar bvar
vid jordbruket blef dtn snf ,rt sagdt allt anskaffande
krafsen Beväringsskyldigheten antogs villigt af
Sverges käcka allmoge i hopp att dä indelnings
verkets grundvilkor befriade den från all personlig
utskrifning de retfan af 1809 års Ständer begärda
uadersSkningaroe och dea då af Regeringen lof
vade plan för indelningsverkets för bättrande skulle
lindra ds ekonomiska bördorna sedan allmogen
erbjöd sina personer Saltpetergärden drabbaio
jordbruket alléns tuilbestämmelserns riktades huf
vudsakligeo snst da delar af förbrukningen som
uigjarde föremål för massans af folket bshof Da
dä antagna principerna att kasta alltnänne bevill
ningen hufvudsakiigen på den synliga förmögenhe
ten och dan betydliga kapitatiomafgiften dtab
bade allmogen och jardejendo .nen till ett ofantligt
större t»s !o ?p än öfriga feUklaiser ech stadsegen
doaa År 1816 ktsudes hela kaektebållfts lifmun
dering på roten fastän dtn berdt af staten beko
stas Mötespastevolansea redan 1813 beslutad på
ett sätt som öfverflyttade hela deana kostnad på
Rust- ack Rotehållare dals ifrån soldaten son
iaom regementets siåad barde hålla sig sjalf dels
ifrån staten som förut bestridt de störte lägrens
utgifter — uttags icke dssto »indre äfven under
kriget Då ändtligen Rotehållare lindrades ifrån
halfva kosiaadea af indeldte soldater .s beklädnad
hafva sia likväl alltsedan dragit bärdan af de ökade
skyldigheter för lorpeas vård hvilka ursprungligsn
aldrig ingått i indelningsverkets plan men genom
soldatens feonjiasnderingar till allaaänna arbetes
ech garnisoastjaBslgöringar blifvit ej ringa betun
gaaäe Ar 18SS då en uinskning i bevillning af
Rikets Ständer beslutades blef den egentligen till
vägabragt i da delar sam lesnnade allmogen föga
eller ingen cedsättaing i sina ulskylder Man tag
nämligen hela den af jordbruket samlade saltpeler
foadea hvilken gjorde alla tillskott af de icke jord
brukanda klasserna obaböfliga för da dä tillfäl
liga utgifterna i och för Throcföljarens resa 1818
30 årens Riksdag är ännu i friskt minne huru då
pasaevolanssa af Regeringen med de tre Ståijiens
bifall ålades svenska jordbruket ånyo såsom en det
uteslutande tillhörig afgift Tullinkomstens förök
ning sökte man betrygga gescm afgifler för massans
af folket behafsartlklar hvilk» stegrades öfvar allt
förhållande til andra vare
do der såsom icke i
landet producerade i tillräcklig mängd eljest anses
böra med eadast ringa tull beläjgss Betraktar m <n
bnvillningens resultater skall man med förundran
finna huru litet deraf som ej af jordbruket erläg
ges Af de S1 millioner Rdr som denna inkomst
utgör bidraga starterna allenast med persons be-1
viliniag med 68 ,000 Rdr fsstighets-bevillning
belopp &a hvad samtliga städer i Riket inalles
erlägga till Stats kajsa Mea om det af da har
uppgifna fö ?hål !and *n lätt inses att dst är jord
bruket som isjnnerhat ut ^ö- näitan hah vår stats
kostnad och om det deraf visar sig buvu orim
ligt dat är att dess intresse icke i natisnal-repre
seaiationen kan göra sig gällande msd mera äa
en röst af de fyra huru saycket angelägnsre är
det då icke Ett da öfjige RiksStåndcn noggrannt
och oväldigt besinna BondeStåndsts ställning cch
Svenska allmogens billiga anspråk p lättnad i bör
dor och på garantier för framtiden Ridderskapet
och Adeln delar visst som innehafvare sf ea del
utaf Svesska jorden i någon mån samma intresse
men des åtectagur i löningsväg af Ststas ännu
mer än hvad den lemnar Prästerskapet vet gan
ska väl att dess underhåll hufruisakllgea anskaf
fas af allmogen hvaremot dess deltagasda i stats
bördorna är jemförelsevis så obatyiligt att det ej
syses kuena ge det något anspråk på ea fjerdfdel
i representations-rätten hvars inrymmande åt det
a imma snarare kan ansss »om ett bevis på lagstif
taress förlitande till dess upplysning rättskänsla
och fosterlandskärlek aamt vördnad för den höga
•ära det förkunnar BorgareStånd«t torde nu vara
tillräckligt uadervisadt af ea sorglig erfarenhet
huru föga hittills stätt a <t vinna för städnrnas för
kofran gaisom jofdbrukats betryck dat bör dere
mot icke kunna döljs for sig att det är genom
allmogens trefnad och välstånd soiri handöl och
näringar skola hemta lif oc 'a keaft besinnande den
i proportion obetydliga del hvarmed de egentligen
representerande klasserna af siädernas invånare till
staisuoderhillet bidraga måste Borgareståndet kän
na sig uppaiariadt att understödja Bondeståndets
bemödande för ®n jeainars förtäeiaing a skatte
bördorna en billig lindring i de svåra onera ,tjen
112 ,000 för borgerlig rörelse 280 000 och i öfrigtu
70 ,000 Ra- tillsammaBS 827 .000 Rdr Brsnvins
b (äaniaga-af ,rifien för landet gar ajl»na till större
l
h
l
d
r
f
t
s
m
R
e
a
d
d
gte- och arbetssSsyldigheter som åligga jordbruket
jamt en noggrannare hushållning med allmänna v
v
e
f
n a
Det ar genom ett gemensamt aktgIfvande j h
cltiieri ratt och fördelar som samhället ö
n mod styrka de ar derigenom det m
■i ,Ki ,n irefnadens b
m
p
r
g
medlen Dat vore beklagligt ora inom nStnnda
Siänd äcnu »kulla kunoa göra sig gällande den
hö <st o-iktiga äsigten att hvaria .ihtnad i dea sna
folkkiasssnä bärdor skulle ve
-ita 'l d n andras
akad»
pä alla kla
vinner si
skördar eaighetans arbenamhe
.en3 cch
frukter
Bes &attniogsfrågorna tillhöra efflatlistfln icke Re
geringens handläggning ocb att hos henne vänta
en bamadli /ig i ueana f-åga »tt uppfjllande af det
för 3t år asdaa gifna löftet hsr föga skä för sig
då vä fuanit henne vägra emottaga en framställ
ning om våra öfriga bekytnme-- och meéieo till
deras Efhjelponde Stånds
är skyldigt at ännu
tro och hoppas på sina Mad-s
.änders biliighets-
känsia och icke med ett misströstande »tillatigan- R
de lemna det sssta madlet ob-gagnad n
Med den aUni &nsa pligt msaaiska ä ^er att Sro s
•sin nästa om do redligaste p .faigier så länge dess l
hsndKngssätt icke oemotständhgen tvingar till en
motiatt tanka — mad den serskilda förbindelse vi
äga att hos våra Med-ständer .intaga dessa afsig
ter kuaae vi ej förmoda att da skulle vara lik
giltiga för en framtUllning af vår önskan af vårt
betryck eiler förbise 11a de sliäl som Ula för ett
välvilligt lyssnande till vår begäran
— skälen ar
naturlig billighet och af upphöjd statsmsnna-klok
het dsana klokhet som måste råda att ej utså yt
terligare tvedrägtsfrön bland Rikets Representan
ter än de som beklagligen redan vid 1 *29 års
Riksdag i denna fråga utsåddes
— att göra något
för alt bibehålla endrägt utom hvilken ingen sam
verkan blind Riksstånden är tänkbar följaktligen
intet redbart resultat af Riksdagen — och att ej
belasta sig med för mycken del i det missnöje som
kommer att uppstå hos våra hemmavarande brö
der det vill säga hos massan af folket i händelse
s
k
a
ö
d
i
p
ty
ti
g
g
li
ti
tn
ti
ej
la
st
h
r
a
f
a
t
s
r
e
f
g
1
vi nödgades återvända till dem med det nedslåen
de tillkännagivandet att vi ingenting förmått ut
rätta till afhjelpande af deras bördor till förbätt
ling i statsskicket och följaktligen till skingrande
af det mörker som ännu för Svenska folket skym
mer utsigten för framtiden
De hållna talen lyda som följer
Till llidderskapsl och Adeln
Bondeståndet bekymradt öfver det sätt hvarpå
Statsutskottets förslag om mötespassevohnsens ut
görande blifvit bihandladt af dess medständer ta
ga sig härmed friheten genom oss dess deputera
de vända sig tiil Höglofl Riddarskapot och Adeln
med den önskan att ifrågavarande ämne innan
det slutligen afgöres mätte af det Höglofl Ståndet
närmare bebjertas Det är för Ridderskapet cch i
Adeln icke obekant huru Bondeståndet ehuru ar
^t ^rnindM u ^yst
om sm stallning
ochi ladt af
en då allmän hänförelse lät förmå sig att antaga
den Kongl propositionen härom men att det är
1829 kommit tili bättre insigt förkastade prejek
tet om denna afgifts förlängning och högtidligt pro
testerade emot de öfriga Ståndens åtgärd i delta
fall — Det fäste uppmärksamheten på den dubb
la •lagligheten i detta baslut då man ej allenist
derigenom bröt ingångna kontrafcter och gjorde
till en allmän afgift för dan sto-a majoriteten af
landets innevånare livad som blott i några enskil-
da fall var an frivilligt utagen förbindelse ssmt da
maa tvärt emot grundlageas föreskrift för en fö ]d
af 15 ar fastställde en skatt som åtminstone lik
alla andra börda upphöra vid påföljande riksdag
Man lyssnade icke då till danna protest och Bon
deståndet vet ej och vill ej veta hvad som föran
ledda eller förklarade denna uraktlåtna uppmärk
samhet på dess önsken dess rätt och lagens röst
dat hoppas nu mara se det fordna missödet rät
tfidt och att finna ett villigare öra h»s sina med
eiäodsr särdeles hos Riddsrskapet och Adeia sok»
pä mångfaldigt sitt gynnsdt af lyckligare samhälls
vilkor häri säkerligen finner en ökad förbindelse
att lyssna till det Stånds klagas sam af samhälls
inrättningens fördelar ech bördar känner föga mer
äs de sannare
Af Ridderskapet och Adeln som till endel sjelf
icke är obekant med dessa bördor ehuru deras
tyngd för många lättas af fördelar hemtade från
statens tjesst men hvarom Böndeståndet ej vet
annsit än den dagaligen veisnde svårigheten att
dertill anskaffa medel kan Bandaståndet sålunda
med full tillförsigt silades förvänta ett rältsenligl be
dömande af saken Rldderskapsts och Adelns upp
lysning lärer det icke undgå att då Bondeståndet
önskar framgång åt Statsutskottets förslag hvari
genom mötespassevolansen skulla öfverflyttas från
rust- sch rothållare till bevillningea önskar det
icie att blifva befriadt från densns afgifts utgörande
ty det är i alla fall Bondeståndet som miste be
tala bevillningens drygaste del utan blott den bil
ligare fördelning då alla skulle åtaga sig en all
män skett ej en viss dal af landets innevånare en¬
h
k
samma tryckas deraf det önskar en återgaag till
indelninfsverkets bestämmelse det önskar att Isg
och naturlig rättvisa mitte få gälla och då det
öfrertygsdt att Ridderskapeti och Adelns rätts-
känsla fu !t saotsvarar dess upplysning gör dat sig
förvissadt att det ej skall behöfvas mar än ettväd
jsnie tiil dessa båda egsnsliaper för att få sitsa
bjsvär cfbjelpta och itärvarsnda (råga behandlad
aiad dan urskiljning dan fördomsfriast cch den
grsnnlagenhet den förtjenar
Till Presleslåndtt
Det högvördiga Ståndets beslut at återrsiait-
möjligtvis kunde vara förebudet
till ett slutligt afslag Dat är i afsigt at om möj
ligt förebygga en sadan utgasg vt på dess väg
nar nu tagit oss rriheUn infiana oss här för att
un
rönt
annat och bättra resultat samt tillika vära för
uara ^latsu 'skottets betänkande om mötespassevo-
jansen har hos Btndeståndet väckt farhågi» att
denna återremiss möjligtvis kunde vara förebudet
ett slutligt afilag Dät är i afaigt ett om möj
t förebygga en sådan utgång vi på dess väg
nu tegit oss frihetsn infiana oss här för att
rycka d mg bakywoiar öfve >dt behandling aakan
it hos v3ra Medständer våra önskningar fö
- eit
hoppningar att de .sa 8»»kning«y ck
o
ikol
uU
inutgör &j Iöorn dclC® uujiuiuij ,H u« po
to ånga skäl anförts lill stöd för dea åsigt sam
ledt Statsutskottet att vi behöfva föga eller iatat
h
dervid tiilägga lagen käanor bittre än Prester
skapet alimogeas belägenhet ingea kan vi äro
därom öfvertygade mera ömma för deassmma än
'•åra själasörjare som i händ8ls8 derå» bemödan
den för vårt andeliga väl icke alltid burit de ön
skade frukterna merendels måste skrifts det på
räkningen af den lekamliga nöd som trycker oss
på dat allmänna obeståsid och dest utarmning hvar
med vi hotas och »om baklagligen alltför verksamt
Kiotarbetar (ankan på ett högre väl och sinnets
e
j
fi
f
f
n
lyftning dertill P *ester«kapet som står i den B
cärmaste beröring med allmogen som följer dass d
lefnad från vaggan till grafvan känner dess be- j t
hof och vet om dasaa under da sednare tider
na ökats eller minskats D»t vet om det är möj
ligt för densamma att bära ytterligare bördor om
den icke snarare bohöfver minskning i de nuva
rande ech då vi till detta aktningsvärda Stånd
framföra vår önskan att den obilllgaste afalla skat
ter som någonsin blifvit os» ålagd och hvars hi
storia Presteståndet alltför vä känner åtnainstoae
måtte lyftas från våra skuldror såsom Rust- och
Rotehållare för att läggas på dem i vår allmänna
egenskap af skaUdrggande göra vi oss förvissade
att vi ej förgäfves talat till dess högre upplysning
dess rättskänsla dess politiska insigter och att
dessa ejsensksiser verksamt understödjas af dess
kännedom om hvad Bondeståndet tarf
var- Di bål3tl ståndens oväldigt uppskattade och
väl förstådda intressen äro alltför nära förknippade
ej blott såsom medborgare Inom ett gemensamt
fädornsslsnd utan äfven som lärare och åhörare
att vi ett öKonblick skulle befara att da af det
högvördiga Ståndet skulle kunna åtskilja I denna
öfvert ,gel3e innesluta vi detta ärende äfvensom så
mjng8 andra ef våra angelägenheter i detta
'Stånds
bebjertandB
t
n
e
i
k
f
S
ic
g
l
d
6
ej
d
st
se
m
ra
i
vaka utan barn af samma fader grenar af sam
ma stam lefvande och växande af samma närings
safter och bördiga från samma mark Det vet att
den enas fördel ej kan vinnas på den andras be
kostnad utan att de måste gemensamt vinnas att
ett blomstrande jordbruk skapar blomstrande stä
dar man att städer utan rörelse utan handel
och slöjder följaktligen utan välstånd rundt om
kring sig verka ett tvinande jordbruk åt hvars
alster de erbjuda ingen afsättning Denna san
ning inses utan tvifvel visserligen af d8t upp
lysta och sansingsälskande stånd hvartill vi nu
hafva den äran att tala och vi lära endast be
höfva anhålla det ViUlofl Borgareståndet täcktes
kasta en återblick pä mötespassevolansens historia
sam visserligen icke är detsamma obekant äfven
som pä dess bestämmelse hvilken det lika väl kän
ner för at derigenom åstadkomma den öfvertygel
#u ru„_ och roUhS ]are jcke äro la3li ?en
sky |diRe tll nägot raer än so |datens underhåll Am-
ro ^cn nä (jn gtt (j6gJ användande till det
allmännas tjenst d v s äfven dess vapenöfnin
gar böra af det allmänna bekostas Att hvälfva
denna kostnad på rust- och rotehållare vore det
samma som att ålägga båtsmansrotehållare d v s
äfvon städerne skyldigheten att underhålla båts
männen någon viss tid af deras arbstskommende
i ingar
— de enda möten hvartill de kallas Vi vå-
ga med fu„ trygghet försäkra att om en sådan o
billighet skulle fordras Bondeståndets eahälliga röst
8jiuiie förkasta den Då Bondeståndet hoppis och
vintar elt ,ik8 blI ,dlingsiätt å dat Vällofl Borga
reståndets sida väntar det endast ett nytt prof af
den rättsinthet för hvilken dat gjort sig sä kändt ech
som är grundvalen oeh huvudbeståndsdelen i dess
aktningsvärda yrke Bondest har beslutat en minsk
ning af den värfvade arméen hvilken i händelse den
af medst äfvenledes antages kommer att föranleda
en minskning i den allmänna bevillningen Det är
då sä mycket rättvisare att rust- och rotehållare
hvilka tiil största delan äro medlemmar af Bonde
ståndet icke längre uteslutande qvarhållas under
tyngdan af en beskattning som bör träffa alla med
borgare emedan dess ändamål är för allas nytta
STOCKHOLM den 27 Maj
s
n
t
t
a
t
n
t
¬
— Den nyligen skedda förändringen inom den
högre administrationen — frontförändring de
korationsförändring eller hvad man vill kalla
den har samtidigt medfört en dylik äfven inom
förvaltningen af en del utaf den Kongl thea
terns styrelse Hr Presidenten Westerstrand
som redan i ett par år ägt tjenstledighet från
förste direktörsplatsen bar nyligen definitift ta
git afsked och kommer i höst att flytta ur
theaterhusets lokal Krigsrådet Forssberg som
blifvit förordnad till expeditionschef i landtför
svarets departement lärer äfven «iillsvidare» er-
hållit tjenstledighet från sin plats i direktionen
l och förste Expeditionssekreteraren Hr S G
g c
Schyberg blifvit i hans ställe lorordnad Det
- lärer ock i ändamal att bereda en besparing
g för theaterkassan vara mycken fråga om att
förste direktörsplatsen icke mera kommer att
tillsättas
a
d
n
-
I fall theatern för framtiden kommer att
bibehållas såsom en Konglig inrättning med
em af Kongl Maj :t tillsatt direktion så anse
vi denna besparing ganska nyttig Hvad Hr
Forssbergs efterträdare beträffar
man väl böra göra de rättvisan åt
t den afgånnde att det är svårt att iinna nå
som kan öfverträffa honom i nit och
t °r !18 v ekonomiska detaljen
- Krigsrådet
t sä torde
t ^en afgänn
^on som
t u o
n Schybarg skulle vi dock tro alt et t lyckligt val
t blifvit träffadt i detta hänseende om hans öf-
Uti Hr
riga erabetsinannaåligganden tillåta honom upp-
^ffra nog ;ld åt görounålen vid theatern ty
Hr
o c • m
m Schyberg a8®i» utom mycken affarvana såsom
t den der i många år varit ombudsman vid Stock
holms Brandförsäkringsverk och jemväl ofta haft
o
n
å
t
s
enskilda uppdrag en littesär och estetisk samt
jemväl musikalisk bildning utöfver hvad man
finner hos mängden af embetsmål
— Svenska Akademien hade i går afton of
fentlig sammankomst vid hvilket tillfälle Pro
fessor Grafström tog sitt inträde med ett min
nes-tal öfver sia företrädare Grefve Mörner
Biskop legner såsom Direktör för aret helsa
de den nye ledamoten välkommen i ett vackert
j tal på vers
— Svenska Akademien håller åter en hög
tidsdag nästa Fredag då Professorn Per Da
niel Amadeus Atterbom tager sitt inträde med
ett tal öfver framlidna Professor Ling
— Fru Sällstrums recett i går var en högst
intressant afton Den börjades ined den bekanta
komedien Öfverraskningtn der man hade till
fälle att återse tvänne af scenens veteraner Hrr
Sevelin och Lars Hjortsberg hvilka båda likväl
icke spelade såsom veteraner ulan ännu kunde
gifva ett föredöme för hela den yngre persona
len Isynnerhet kunde man ej se sig mätt på
den själfullhet friskhet och abandon som den
68-årige Hjortsberg ådagalade Sådan hafve vi
ej sett honom sedan fyra eller fem år tillbaka
dä han spelade i Nya Garnisonen Fru Säll
ström sjelf uppträdde i Fruns roll i första pje
seti emottogs med lifligt applådissemang ocb
motsvarade äfven genom elt ga siska nätt utfö
rande af rolen detta bifall En ung Hr G
Kinmanson hade fått älskarens rol och ådaga
lade deri en värma och ledighet som lofya
Jgodt för framtiden Efter denna komedi gsfs
sjette representationen af Donizettis Lucie de
]Lammermoor Detta stycke bar gjort en för
Ijeot lycka på vår tcen Man finner deri väl
jS talad h hvarpå Roberl af Normandie
1
6
.t
er ^u f öfverflöd atm nstone om alla deri
befintliga andar och djeflar tagas med i räk
j ej mycket af det der »tusan djefla» hvarom
j ningen men vi hafve knappt hört någon opera
hvaraf det hela ffterlemnat ett mera sannt
äst0tjskt inl k om sin finhet ocb artistiska
r
fulländning i detaljerna samt melodier som m-
taga och mildt tjusa åhöraren Denna förmåga
hos tonsättaren är icke mindre än den att
uppskaka och öfverväldiga publikens nerver
Under förbehåll af en utförligare redogörelse
för detta stycke i musikaliskt hänseende kunne
vi ej undgå att här i förbigående yttra ett
ord i anledning af Mamsell Jenny Linds spel
och sång Det förra är i de flesta delar så
dant att det svårligen skall öfverträffas på
någon scen serdeles voro det jungfruliga för
klarad uttrycket i hennes ansigte i tredje ak-
a
f
I
s
s
g
v
k
s
fi
k
g
o
i
u
n
7
n
d
d
b
o
ten der hon föreställer vansinnig och hennes
exalterade glädje likasom hennes iörtviflan så
hänförande att ingen åskådare kunde dervid
förblifva kall Men äfven hvad hennes sång
beträffar har den unga konstnären obestridli
gen i vissa fall gjort märkbara framsteg man
finner nu vida mera friskhet och kolorit i pas
sagerna och den sista arian Smärtan mig ej
betvingar Själen på lätta vingar etc som
Lucie sjunger nyss innan hon dör är om vi så
få säga verkligen en Julia Grisi- med den
skilnaden blott att Grisi icke kan så åtorgifva
det dramatiska — Vi kunne vid delta till
fälle icke undgå att förnya en hemställan som
vi på allmänhetens vägnar skulle vilja framföra
såsom dess första begäran tili den nya Direk
tionen nemligen om det icke vore skäligt och
innebure en värdig erkänsla för den stora för
del teaterkassan har af Mamsell Linds talang
att hon erhölle en recett före spelterminens
utgång och publikan derigenom sattes i tillfälle
att få visa sin sympati för denna intressanta
sångerska på ett mera reelt sätt än med blotta
bravorop och händernas sammanklappande —
Hr Gunther förtjenar äfven stort loford för
både sång och spel isynnerhet i fjerde akien
och åt Hr lielletti gifva vi utoai för hans
musikaliska talang en serskild komplimang för
den renhet hvarmed haa på au så kort tid
lärt sig uttala Svenska språket
Efter spektaklets slut ropades Fru Sällström
och framträdde med sin lilla son vid handen
samt esnottog med synbar rörelse de bifalisyt
tringar som lemnades betine — Huset var fullt
ocb den Kongl familjen bivistade spektaklet
n
a
m
n
r
m
-
n
t
g
t
t
t
d
e
r
t
h
l
-
r
EN ÅTERBLICK PA DET FÖRFLUTNA MED
AFSEENDE PÅ DET TILLKOMMANDE
Artikeln XVII
TAG ,- SKJUTS- OCH POSTVASENDET KA
NALER M M
Kommunikationerna i ett land der på när
4000 svenska qvadratmils yta endast ho om
kring tre millioner menniskor måste vara af
väsendtligt inflytande på innevänarnes ekonomi
ska förhållanden Det synes som icke nog
uppmärksamhet kan egnas deråt intilldess lan
det har sitt behof uppfylldt De ansträngningar
som med klokhet och beräkning göras harutin
nan äro i ordets vackraste bemärkelse pro
duktiva emedan de krafter som dertill åtgå
verka till äfven ea aflägsen framtids nytta De
bilda ett slags kapitaler hvilkas ränta fördelas
på hela folket på alla klasser för snart sagdt
alla kommande generationer och soaa icke så
lätt bortslösas genorn regeringars misstag eller
förskingras genom förvaltningars brister som do
allmänna fonderna och kostnaderna för de så
kallade statsbehofven Också ser man dessa
ämnen alltid utgöra föremål för nationernas ra
ska bemödanden i de ögonblick då politiska
hvälfningar gifvit dem inflytelse det vare sig
såsom segervinnare öfver andra folk eller bese
grare af de inre krafter som hämmat deras fri
het och välstånd
Att svenska ^nationalrepresentatinnem år 1S09
icke i detta afseende förbisåg folkets behof derom
åtgärder för
vittna åtskilliga väghållningens un-
- derlättande skjutsväsendet och postverket men
utmärker den
kraft hvarmed
r j hvad som i synnerhet utmärker denna tidpunkt är
m (Jen enighet och
t
t
n
t
Götha kanal
företaget beslutades och företogs Besinnar man
laadets dåvarande ställning så måste man med
gifva att detta utvisade en inre kraft hos fol
ket en öfvertygelse att det nya statsskicket
skulle bereda framtida garantier för national in
dustriens förkofran som måhända skulle förgäfves
sättas på prof i var närvarande tid och som mer än
allt annat bevisar otilibörligheten af det skryt
som ifrån vissa håll höres om Sveriges uselhet
då och dess vunna styrka nu Det är blott i
nationernas känsla af sina egna krafter som sta
ternas sanna styrka innebor Der förtroendet
är slut emtllan regering och folk emellan folk
klasserna inbördes och der individernas be
mödanden antaga den öfvervägande egoistiska
riktning som behofvet af sjelfbestånd under
upplösningens hotande fortgång anvisar blott
der finnes en verklig fara för ett helt folk fa
ran att hvarken ega kraft att förkofra eller för
svara sig
Vi skole nu försöka att i en kort samman
ställning visa hvad Regeringen och hvad Natio
nen gjort för dessa vigtiga angelägenheter
Vid vägbyggnads-arbetena har Regeringen e
gentligen handlat med afseende på förhållander
na till Norrige Den nya vägen emellan Werm
land och Dalarne som utgjorde början till Sty
relsens verksamhet i denna dl synes hafva
haft elt hufvudsakligen militäriskt ändamål som
den förut lyckligt utförda föreningen borde gjort
obehöflig Imedlertid kan äfven en ekonomisk
nytta deraf vinnas om de delar af Dalarne som
med Wermland kunde hafva en fördelaktigare
afsättningsrörelse åt vestra kusten af Riket till
följd af friare handels- och näringsförhållanden
framtiden komme att rigta sin spekulation ditåt
I öfrigt hafva icke alla väganläggningar som
syftat på direkta kommunikationer med Norge
svarat mot ändamålet nåsra hafva ciock bidra
git att lätta en gemenskap hvilken för att blif
va hvad den borde ännu saknar två vigtiga vil
kor likväl en oantastlig handelsfrihet vid grän
sen möjlig genom ett likartad på friare tra
fik grundadt handels-system vid begge rikenas
kuster De kostnader som utgått för de 4 vä
garne emellan Östersund och Levanger Amål
och Blakier Wenersborg och Fredrikshall samt
i norra Bohus län utgöra 220 ,000 Rdr Bko
utom hvad de erfordiat i underhåll och den
nya vägen emellan Dalarne och Jemtland öfver
70 ,000 II dr
Inom landet hafva kanal-företagen och isyn
nerhet Götha kanal föranledt till en hop min
dre anläggningar af nya och förbättringar af re
dan befintliga vägar som otvifvelaktigt skulle
baft en ganska god verkan för inre rörelsen
on denna eljest hade kunnat utveckla sig med
Till Borgareståndet
Dfn af Vällofl Borgareståndet beslutade återre
miss af Statsutskottets betänkande rörande mötes
passevoHnsen cch de motiver hvarpå deana åter
remiss grundat sig hur förmått Bondoståndet
genom oss åt medstånden anförtro den oro som
föreställningen om en fortsatt orättvisa icgifvitdat
J
Rikadag belastade Run- och Rotehållare » ed ko»t-j
nåden fär armeer .s vaper .öfaingar — en kostnad
1
som rörer hela landet och följaktligen bör af hela
landet bestridas Men den tid hvarunder sådant
samma En orättvisa var det sstn vid 1829 åra j
kunde ske är numera förbi och Bondeståndet j
förlitande sig på en bättre insigt och den bättre
anda som nu röjer sig hos representationen äri
öfveitygaiät att det ej talar for obenagna öron da j
det påkallar sina Medstfinders attgifvande å det nu
ifrågavaraade äisinet Möterpsssevolansens läggande
på Rust- och Rotehållare allena är ej den första
tyagd hvarmed man i sednare tider belastat dessa
till förmån för andra samhällsklasser Fordom ut
gjordes soldatens beklädnad af vadmal som allaio
gen sjelf förfärdigade Man har nu ifrån den landt
liga husslöjden öfverflyttat beklädnadens anskaffande
till fabriksinrättningen och Rust- och Rotehållare
tnåste aed 70 ,000 Rdr årligen i denna del bidraga
till gtadsmsnnanäringarnes förkofran Det klagar
ej deröfver det vet ganska vål att borgaren och
landtmannen ej ire tvenne flendtlige klaner med
stridande intressen och olika prerogativer att be¬
n
k

Sida 3

fullkomlig frihet Lagstiftande makten har o-
nekligen härtill medverkat genom det ändamåls
enliga tillagget år 1823 till 1 i 25 Kap
By ggningaBalken angående det allmänna lag
stadgandets gällande kraft äfven för «väg till
hamn lastplats varu-nederlagsplats samt emel
lau segelleder båtleder och flottleder äfvensom
för vfig till alla sådana ställen der vägar pröf
vas vara för varu-transporten af allmän nytta
och nödvändighet .»
Begge statsmakterna hafva likväl icke fästat
någon större uppmärksamhet vid det alltmer sig
yppande hehofvet af en bättre ledning för an
läggningarna och arbetena vid landets vägar
Det är icke tvifvel underkastadt att i samma
mån arbetets fördelning framgår och befolknin
gens produktionens och handelns tilltagande
öka vigten af transporternas lätthet och skynd
samhet vägväsendet måste fordra en helt an
nan organisation Onyttigt förspillda krafter
blifva en följd deraf om dessa angelägenheter
såsom hittills öfverlemnas åt den enskilda om
tanken ållena eggad blott af fruktan för böter
na eller för kronobetjeningens entreprenader
och man skall alltmer inse behofvet att förena
anl-ggandet af vägarne med ett varaktigare ar
betssätt Med ett ord äfven i vårt land måste
det ej för alltid blifva den ursprungliga gamla
upptrampade fä-stigen efterhand utvidgad pla
nerad påfylld ocli grusad som med sina snart
sagdt uppsökta höjder och afsättningar förblif
ve
banan för en stigande national-industris fort
skafFnings-anstalter Vetenskapen alltid färdig
att anvisa nya medel och konstfärdigheten i
stånd alt använda dessa till nytta och vinst för
hel a samhället genom de materiella krafternas
ändamålsenliga begagnande måste i denna som
andia delar gagna nationen och deraf skall
följa så väl allmän som enskild fördel äfven i
afseende till vårt vägväsende
I samband med frågan om vägarna i riket
toide äfven behofvet att kunna påräkna skick
lighet vid brobyggnaderna förtjena uppmärk
samhet äfvensom att i allmänhet vid broan
iagguingars utförande afse deras varaktighet och
ändamålsenliga läge Denna del af landtman
nens onera är på många ställen mera kännbar
än det behöfdes om orterne egde tillgång på
sk-cklige byggmästare och väg-ingeniörer samt
staten med omtanka för det allmännas fördel
under-tödde menigheterna så att stenbroar på
sdlat vigtigare punkter ersatte de nu ett stän
digt och dyrt underhåll erfordrande träbroar
och vä ^auläggningsrna underbjelptes der sådant
behöfdes för undvikande af höjder m ni
Säkert skulle de sålunda använde medlen rik
ligcn ersättas genom framtida fördelar för det
•tlmanna Men ännu hafva de begge statsmak
terna icke fästat någon större och allmännare
Uppmät ksamhet härvid
Skjutsinrättningen står med obetydliga un
dantag ännu på samma fot som år 1809
Man har genom ökad betalning sökt ersätta landt
mannen alla de obehag och den förödmjukelse
denna lemning af det byråkratiska och herre¬
väldets gamla
°
tid medför men dessa äro föröf-j
rig hvarken förminskade eller ens hopp gifvit
om deras slut Håll-skjutsen hvilken oaktadt
illa de skenbara fördelarna af dess bestämdare
skick kan anses skadligare för landtmannen än
sjellva den jägtande reserv-skjutsen som lättare
förvandlar sig till ett slags binäring för den rin
gs e allmogen har icke blifvit så fullständigt af
slcafiad som Rikets Ständer åsyftat och de för
sök hvilka på Ständernas begäran blifvit gjorde
att förvandla reservskjutsen tiil inrättningar på
entreprenad hafva i allmänhet misslyckats då
landtregeringarnas organer sökt anordna förän
dringen Då imedlertid denna angelägenhet nu
ctider fullföljandet af vår afhandling blifvit fö
remål för Rikets Ständers uppmärksamhet torde
vi ej här böra upptaga den redan mycket an
litade läsarens med ett ämne som endast er
bjuder den beklagliga anblicken af et t åliggande
för :delar af en hel nation att med sin dyr
baraste egendom och sina egna eller sina barns
personer tillfredsställa den öfriga sjettedelens
fordringar på fortskafFning biträde och up
passning emot en ersättning som om den äf
ven ökas till motsvarighet af dagsverksberäknin- t
gen eller forlönen och derutöfver blott i få fall
kan anses ersätta besväret och medför den men
ligaste inflytelsen på landtmannens inre hushåll
ning och på moraliteten
Poslväscndit har isynnerhet under de sista
15 åren blifvit (örbättradt Rikets Ständer
började att yrka på en större uppmärksamhet
åt denna för rörelsen vigliga angelägenhet ocli
efter förnyade framställningar om behofvet deraf
har styrelsen på de sednare åren egnat en större
omsorg deråt Imedlertid hafva misstag insmu
git sig i denna del af samhällsbestyren som ho
ta att ansenligt förminska fördelarna af dessa
förbättringar Den berömliga sidnn består i åt
gärderna angående postförares förbättrade vilkor
posternas skyndsamhet och förökande m m
som förut äro allmänt kände Det mest anmärk
ningsvärda i de hufvudsakliga bristerna vid den
na styrelsegren finnes upptaget i det redan bär
förut åberopade arbetet Bidrag till Sveriges hi
storia Senare delen pag 397 Att många
reformer ännu både kunna och böra göras af
en ganska vidt omfattande egenskap både i af
seende på mera enhet i sjelfva portot och i
läUnaden för korrespondenter på landet samt
posternas tätare gång mellan vissa orter är på
tagligt men det blefve för vidlyftigt att nu an
föra och hör dessutom icke egentligen till den
na historik Det väsentligaste misstaget vid
hvad som blifvit gjordt anse vi vara att oak
tadt Rikets Ständer funnit postverkets inkom
ster i ett stigande som utvisar att inrättningen
kan på det fullständigaste sätt äfven med lägre
postafgifter utvidgas och förbättras Ständerna
ändock fortfarit att under bibehållande af post
väsendets och poststationernas hittills varande
organisation m m söka i postbeskattningen en
ökad statsinkomst Hvarje öfverdrift i detta
fall£mastajskada ^det allmännna så vida ej full
A
i
frihet lemnas åt enskilda postinrättningar alt
träda vid sidan af statens Man kan invända
alt det icke finnes något i lag stadgadt hinder
för en sådan de enskiltes täflan Men det fin
nes så många flera i verkligheten t ex post
hemmanens skyldigheter som staten på så lin
driga vilkor benyttjar Man har till och med
erfarit att Regeringen ansett sig befogad att för
bjuda brefs afsändande med ångfartyg i vissa
fall samt föreskrifva hura afsändning må äga
rum under vissa kontroller m m på ett sätt
som tydligen utgått ifrån den gruudlagsstridiga
principen att postinrättningen äger monopolium
på transporterande af bref inom riket — Det
synes vara nödigt så vida en sådan princip på
minsta sätt skall kunna fördragas att postinrätt
ningen åtminstone återföres till sin primitiva be
stämmelse af en anstalt för sig under allmän
styrelse och vård men som icke egentligen af
ser någon serskild inkomstkälla för statsvenket
samt att lättnaden i allmänna rörelsen brefvex
lings- och afsändnings-beqvämligheten utgöra
hufvudföremålen för densamma I sådan anda
skulle i vår tanka en skyndsam förökning i
postkontorens antal post-ljenstemännens lönande
genom större ständiga löner och mindre afgifter
för deras bestyr med lösväskor m m utgöra
hufvudvilkor för allmänna belåtenheten och
hvarje uppskof härmed återfaller skadligt på nä
ringslifvet och bildningen Dessa hafva ett be
hof af meddelande som i likhet med all rörel
se ökas man kunde nästan säga ökas såsom
quadraterna af afstånden Regeringen borde
sträfva till detta mål gemensamt med national
representationen Det är hennes pligt såsom
medlem för de talrika orepresenterade klasser
hvilka i proportion utgöra den större andelen bland
dem som anlita postverket men det är äfven
dess egen fördel för administrationens raskare
gång (Forts
REVY AF TIDNINGARNA
Dan publicistiska sommarkampagnen har nu
tagit sin början Stockholms Läns tidning
framskjutsad som eafant perdu bar redan un
der sjelfva receptionen i de »verkligt fritt»
leder på knä för ÖUgötha Correspondenten
käfsat om »sjelfständighet» inför Aftonbladet
och Minerva som för en tid blifvit ledig i sin
vördnadsfulla fot samt på flere månader icke
haft något annat på spettet än de sega »guld
byxorna har nu ändtligen tubbat Freja till
förnyande af den gamla alliansen och samtlige
derpå med Argus till hjelpkarl tågat ut för
att antingen eröfra det gyllne skinn öfver hvil
ket Aftonbladet tros vaka elierock—tåga hem
igen Sankt Niklas beskydde dig du trogaa
skara och läte dig älven i år vinna det mål
som alltbittills blifvit priset för din tapperhet
Till en början finna vi i Freja för i går ett
försök att taga sak på bak som sannolikt icke
kan misslyckas Aftonbladet hade nemligen i en
not till relationen om den ännu knappt sluta
de Leipzigermessan anmärkt att en prohihi
j tiv-systemets koryfé framställt klädeshandeln
P hel
1 anBat sätt- Delta var salt 1 BU t
ög» och ingenting naturligare är att något korn
deraf borde tralla dan gamle Argus som har
hundra alllid öppna och <jlllid sura ty när man
talar om att någon gjort oriktiga uppgifter hvem
annan kunde man väl mena än Argus Dertill
kom att den oriktiga uppgiften sades vara an
förd af en koryfé och detta var verkligen o
betänksamt ty d«t torde noga räknadt knappt
gifvas någon i vårt laad som har giltiga an
språk på att hälsas för koryfé mer än f
d utgilvaren vi skulle nästan tro att det
finnes ingenting för hvilket han icke varit
koryfé Imedleriid var i Aftonbladet hvarken
f d ulgifvarsn eller någon annan koryfé hvar
ken Freja eller någon annan tidning nämnd
och den jemmarfulia artikeln m»d hela förrå
det af cclögner och I ?kariolisk falskhet» torde
således få skrifvas på räkning af dess Förf on
da samvete Imedlertid och med anledning af
den gamla erfarenheten att när man kastar en
käpp bland hundarna skriker den som får sla
et hafva vi framtagit en af Freja citerad ar
'te för att efterse om det icke tilläfventyrs var just
dsr vi läsit den uppgift hvars auktor för li¬
gonblieket fallit oss ur minnet Wi finna väl
deraf att Förf talat om 1358 års messa un
der hvilken efter hans uppgift kläden såldes
om våren utan vinst och med förlust samt om
hösten än ytterligare nedtrycktes men äfven
att han längre ned i samma artikel sedan han
först ordat om förra årens handel d v s om
den snön som föll i fjol talar om huru just
nu vi skulle öfversvämmas af de stora osålda
klädeslagren i Preussen som endast vänta på
Siändernas beslut här för att komma bit När
vi jemföra detta med uppgifterna från messan
som säga att de ovanligt stora klädeslagren
till priser icke obilliga i jemförelse med de
nedtryckta ullpriserna säkert upprymmas före
messans slut så lycka vi att skilnaden mellan
den ena koryféns tankegång och den andras
icke är serdeles betydlig
Deremot har Freja sjelf icke aktat för rof
att ljuga litet på Aftonbladet i fråga om den
motionerade afskrifningen åt Hr Liljewalch I
Aftonbladet stod nemligen tcertemot hvad Freja
insinuerar att en sådan af
-krifning i vår tanka
icke borde lemnas såsom skänk åt IIr Lilje
walch annorlunda än i den mån det kan vi
sas att han antingen måste vidkännas förluster
eller ock gå med en ailtför stor stränghet till
väga för att utbekomma återstående fordringar
hos allmogen och afskrifningen sålunda för
nämligast komme denna till godo Det är här
vid åtminstone ett ostridigt factum att medelst
den förändrade riktning af undsättnings-åtgär
derna som hufvudsakligen genom Hr L blifvit
tillvägabragt de norra provinsernas nöd kun
nat afbjelpas med mindre än en tiondedel af
den uppoffring som måst ske för en lika lång
föregående tid och detta synes i alla fall vara
värdt att taga i betraktande
I samma nummer har Freja gjort en mängd
evolutioner för att få Aftonbladet framstäldt
såsom den nya ministérens skyddsmakt Freja
talar här såsom hvar man ser icke om något
som är händt ,men om något som hon fruktar
och hvaröfver hon önskade blifva lugnad Ty
om Aftonbladet linge det infallet att blifva en
parti-tidning till förmån för den nya miriisté
ren hvad skulle denne då bry sig om Freja
Det faller oss icke in att i dag gifva henne
några bestämda förhoppningar vi råda henne
blott att på hennes gamla sätt hålla utsigterna
öppna att icke låta leda sig för långt af be-
gäret att ställa sig in hos hvarje intresse det
vare sig bagare-monopolets eller hyrkusks- och
framför allt att icke taga större städsel af Mi-
nerva än hon på kort tid kan aftjena väl be
sinnande att om den bedagade frun en vacker
dag drager den vördnadsfulla skon uppå och
klifver in i förmaket hon .icke glömmer att
låfa kammarjungfrun stadna i förstugan
d bese den Man visade mig denna trädgård
t
a
t
y
n
e
hvilken efter den ädle grefvcns död kommit i
andra tänder och nu vårdslösades samt be
gagnades till andra ändamål Den var till sitt
omfång inskränkt och der fanns nu icke annat
än blott några drifbänkar men väl spår af
den goda smaken hos dess förre genom hög
bildning utmärkte egare
Trädgård«n vid det uti sjön Mälaren belägne
så förtjusande Drottningholm gjorde på mig i
e saQning ett bedröfligt intryck Den är ostri
a digt ibland alla ofvannämnde till omfånget den
- j största men äfven den mest förfallna Den
t beslår af en blomster- och köksträdgård samt
h en ganska vidsträckt park äfven finns der en
- vidlyftig orangeribyggnad men allt ar lika för-
r
h
t
fallet drifhusen för aprikoser och persikor samt
melonbärikarne undantagne Det så kallade o
rangeriet är yrnkligt mea ännu ymkligare vex
terne som der finnas ty de bestå blott af nå
gra mer än halfdcda granatträd hvilka icke äro
värda en droppe vatten utan förtjente att straxt
bortkastas Det sämsta är likväl parken hvil
ken gör ett så mycket mer obehagligt intryck
»om allt derstädes vittnar om ett i fordna ti
der bättre tillstånd och en kunglig prakt
å
Vatfenreservoirerne äro helt
och hållet upp
h r
'y 'da mod gyttja boskeerne skjula lhöjaen
a
m
såsom störar och de efter den lidens mod i
chinesisk och japansk stil uppförde och utsi
rade byggnader — Cbina och Japan lallarie—
äro till hälften förfailne så att ingeniing mer
af trädgården finnes öfrigt än gångarce och
några öppna platser ifrån hvilka man här och
der njuter en skön utsigt Äfven blomstertrgii
1
gården är ganska illa underhållen och gör
ett oangenämt intryck ehuru man der icke
saknar vanliga sommarvexter Ibland det
bästa är köksträdgården och melonbänkarne
som äro temligen vidsträckta Jag erfor en
känsla af blygsel då jag hörde att trädgårds
mästaren var Tysk och till och med ifrån
Berlin ty ehuru mycket än för banden varan
de förhållanden måste lända honom till ursäkt
i afseende på trädgårdens dåliga tillstår ,d så
kunde likväl det sednare med god vilja bos
trädgårdsmästaren i många hänseenden vara
bättre Sådant är för närvarande tillståndet
med trädgården vid Drottningholm H K H
Kronprinsens soinmarresidens och näst Djur
gården det mest besökta ställe kring Stock
holm till hvilket dagligen en liten ångbåt gör
två resor men Söndagarne desiutom fl»re större
ångfartyg ifrån Stockholm besöka så att då
jag var der lågo 5 större ångfartyg vid strar
den Man måste under sådana omständigheter
förvånas öfver trädgirdens förfallna lillstånr
ja tilläfventys anse det otroligt och åtmin
stone med skäl fråga huru det kan vara mi 'j
ligt att den blifvit så lemnad åt sitt öde J .-g
gjorde det äfven och det svar jag erhöll var
ungefär följande
Lustslotten äro nationans ejendom och skola så
väl sota trädsårdarne underhållas icke af den Kt \l
handkassan ulan af statskassan och de dertill iiö
dige anslag måste vid bvsrje Riksdag af Rikets
Ständer iujo beviljas Men detta assfag är förs
aadt med mänga svårigheter och till följd af det
på sednare tider rådanda störa sträfvsndet efter
besparing alldeles otillräckligt ja Ständerna aase
öfvar hufvud för öfverfiödigt att underhålla träd
gårdarne vfd lustslotten emedan de Ceste af dem
iclie bebos och Haan har derföre fallit ps den
idéen ett bertsrirendera trädgårdarne för alt af
arrsndeiunnESB feilda en fond för deras underhåll
Så bar t si trädgårdsmästaren vid DroltaiEghoIm
1000 Rdr Dko i lön emot förbindelse att under
hålla trädgården i dess närvarande tillstånd mt >n
han arrenderar tillika trädgården för en lika stor
suwaea af 1000 Rdr Bko och han begagnar dan
saume isted de dertill hörande byggnader bonings
rum erengeri fcc *c så som ha» fér sig finner
förmånligast mes måste likväl efter arrendetidens
slut antingan sflei»»a växterna t ax de ofvan
betkrifna granatträden i samma skick som han
»mottagit dem eller styrka att de gått ut Träd
gårdsmästaren således hvarken får eller gifver nå
s»t men har ickamster af trädgården Trädgårds
mästaren seker sålunda asturllgtvis att uppdrifva
afk &stningoa cå hSgt som möjligt och odlar derför
endastdet ,soss betslar sig Så har t .ex den närvaran
de trädgårdsmästaren ea betydlig ladugård emedan
ssa lätt och fer lönande pris kan efsätsa mjölken
i Stockholm förer en stark handel med köksväxter
eck drifver af samma skäl aprikoser persikor och
meloner ea :edan han för de första aprikoser efter
egen uppgift fsr 21 »b stycket Till hofvst lem
mar han i *s ;eisting ech om H K H Kronprinses
san vill lufva cn aprikos eller persika så måste
HSgstdensamraa kapa dsn Det är helt naturligt
alt under sådana förhållanden allt som leka inbrk»
ger något åt trädgårdsmästaren får stå tillbaka och
blif»a försummadt ecb ett tiädgårcien år fiåa år
ännu mer förfaller och måste förfalla Men eet är
äfvet lika lätt att inse att detta förfaran-äe i h
'rje
hänseende är skadligt för Ststen emedan trädgår
den oektsdt ea utgift af 1000 Rdr Bäo årligen
småaiugoaa går under Vill man spara så bör
man icke tillsätta någon trädgårdsmästare utan
helt enkelt bortarrendera trädgården och till ör
binda arrendatorn ett hålla gåogarns i parken nå
gorlunda rena dä man vinner errfndesutrman och
besparar trädgårdens underhåll samt uppnår dess
utom slit hvad man nu vinner Innan man gör
detta mi man likväl hesinas trädgårdskonstens in
flytande på menniskorna i allmänbst och man skill
finna alt detta är större och vigtigare än de fle
sta tro emedan trädgårdskomten icisc »Merast be
fordrar meuniskaBs fysiska välstånd genom föröka
de fördelar uten äfven utöfvar på tunne ett gan
ska stort moraliskt inflytande i det dsnsatnma i
gjBnerhet dea sköna trädgårdskonsten och blomster
»dliagen likt deras syskon de öfriga sköna bon
sterna förfiser smeken tyglar passionerna ökar
kärleken till sysselsättning med naturen bidrager
till kännedomen om 6u»s godhet cch vistes och
på detta sätt mildrar sederna samt med ett <r
förbättrar och förädlar tnenniskornc Man skall
di inse a
.t det ligger i Statens Intresse ett pä
allt möjligt sätt befordra den såsom det äfren re
dan skett i många stater
Men genom ingenting befordras denna
konst me
ra än genom anläggning af sköna trädgårdar eller
möasterträdgårdar genom Statens försorg efter
hvilka smaken finner tillfällo att bilda sig Sådana
likna källor ur hvilka fruktgifvande ttrömmsr ut
gjuta sig åt alla traktar De förnäms ccb rika
skola snart följa exemplet de bildade för att för
skaffa aig de högre njutningar som dervid erbjuda
(ig do fåfänga för att utmärka sig med ett ord
sköna trädgårdar cch blomsterodlingar skola blifva
på modet och har nan väl Tant tig därvid skola
Mariestad den 23 Maj Enligt Landskonto
rets härstädes afgifna upphördsberittehe upp *å
sistlidet års Kronoutskyldar till «6 ,978 *« 5
strama a
-s bötesmedel till 22 437 10 5 1858 och
föregäend» (trens restantier till 16 .511 36 9 ,ium
ma Bko 403 9t« 53 3 Denna summa är sålunda
redovisad afk«rtadt 33 666 2 9 anordnadt utom
stat 32 «85 23 S leftereradt 313 61S -43 10 re
stantier deraf IS 957 40 5 under pantförsäljning
5009 34 3 inhiberade och på utilsg beroende
5 ,161 44 7 pi handräkningar och efterlysningar
dito och 426 86 proprie balanser fria älilreåran
tillsaaesaans 26 556 :11 .3 summa bko 405 SJ4 35 5
Förestående uppbörd understiger förra årets ajed
18 157 Rdr 46 sk 2 rst bko (Mariest Y
Wenersborg den 21 Maj Enligt uaderrät
telse frå» Lilla Edet kafva dea IS danats kl t
m de dea 31 sist Murs bortröfyad» postväskor
na jemte brafvan blifvit återfunne kvariblaed det
som ijnshöll 535 Rdr 16 sk bko- alldalas arördt
— Ångfartyget Nardvall som hitväatades förli
dan Söndag anka» icke emedan ångpannan ef
ter biräitelse gått sender vid Lilla Edit Genom
befälhafvaraas uppmärksamhet blaf all fara undan
röjd Detta ångfartyg kommer att med ijgfarty
get Polhem bogseras till liktals för att der i ord
ningställas (Wenersb T
H &iM DAPH
LOSTSLOTTKN KRING STOCKHOLM OCH
DERAS TRÄDGÅRDAR
Uti den i Berlin utkommande tidskriften All
gtineine Gartenieitung har en Professor Ilorn
schuch Botanisk Professor i Greifswald i åt
skilliga numror för detta år låtit införa gansks
intressanta utdrag af en resa i Sverige med
hufvudsakligt fästadt afseende på trädgårdsod
lingens tillstånd härstädes Deriblind förekom
mer ett stycke angående trädgårdsskötseln vid
de kungliga lustslotten hvilket synes oss myc
ket förtjent att läsas icke blott för den under
hållande stilen utan ock derföre att frågan om
anslag till lustslotten nu bland andra saker är
under Statsutskottets förnyade pröfning Se
här ett sådant utdrag
Trakten omkring Stockboloi är rik på kung
liga lustslott Utom Rosendal finnas inom en
omkrets af 1 Svensk mil lustslotten Haga Ul
riksdahl och Drottningholm Orsaken härtill
är bruket att tillbringa den korta men utmärkt
sköna sommaren på landet hvilket bruk hos
nordens invånare synes hafva uppkommit af
behofvet att under sommaren genom njutning
af den fria naturen och landtluften hämta
krafter för den långa vintern som så länge
mer eller mindre instänger dem på kamma
ren och hvilket behof sträckt sig till och med
till Konungarne af hvilka likväl hvar och en
åt sig utvalt sin trakt och efter egen smak
bsbygt och förskönat densamma Haga H :s
M nu varande Drottningens älsklingsställe lig
ger en knapp mil från Stockholm uti en
tjusande trakt omgifven af skog fält och sjöar
men är obetydligt och förtjenar icke natnn af
ett slott utan blott af ett litet landtbus Den
så kallsde Hagaparken är temligen vidsträckt
men borde snarare kallas en med vatten och
öppna platser omvexlaiide skog emedan man
blott på ängarne och slottets närmaste om
gifning röjer mennijkohandens biträde Uti
trädgården odlas till största delen köksvexter
och de deruti befintliga byggnaderna hvilka
äro dåliga och ändaniålslöst uppförde begagnas
till drifhus der man endast finner några mera
allmänna vexter Blomsterskötseln inskränker
sig till de vanligaste ettåriga vester hvilka
man träffar uti hvarje trädgård i Tyskland
Ulriksdahl beläget något efver 1 mil från Stock
holm är i anseende till sina byggnader hvilka
för närvarande begagnas till invalid-hospital
vida mera storartadt än Haga till hvilket det
förhåller sig ungefär som Versaille till Trianon
Äfven trädgårdsskötseln är mera utvidgad ty
man finner der flera varma och kalla drifhus
visserligen dåliga och föga ändamålsenliga apri
kos- persiko- vindrufs- och ananas-drifve
rier samt den största blomsterkultur som
förekommer i någon omkring Stockholm belä
gen trädgård men så väl drifhusens som de
pi kall jord förekommande vester börde till
de aldia vanligaste Liand den för Sverige
betydliga samlingen georginer befunno sig rå- j
gra rätt vackra arter men de flesla hörde till j
medelsorten Då min ledsagare lät kalla oran- i
genren — så kallar rean de i drifhusen biträ
dande arbetarne — framkom en i det yttre
en vanlig arbetskarl fullkomligt liksläliig per
son i skjorlarmarne hvilka voro så söndriga
att huden på många ställen framlyste och
förde oss omkring samt förrådde ock en gan
ska ringa belantskap med orangerivexters sköt
sel Tillförene skulle berättades mig Ryske
ministern grefve SuchtcleD här vid Ulriksdahl
egt en skön väl underhållen och med sällsynta
vexter rikligen försedd trädgård i hvilken han
äfven underhöll ett menageri och lämnade å
skådare fritt inträde så att Stockholms invå
nare om Söndagarne talrikt utvandrade för att

Sida 4

de blifva ett behof ja kärleken till dess kunska
per siall ifrån de högre klasserna — det förstål
af sig sjelft i proportion — bina sig tag till de
lägsta hyddor och der utbreda välsignelse Men
hvilket land är mera egtndt för anläggning af a»ö
na trädgårdar in de på allt dertill erforderligt så
ilka romantiska Sverg»
HANDÖLS- oca SJÖFAKTS-UWDKft
RÄTTELSER
Sörspriser
p
STOCKHOLM den SS Haj Hvete pr tunna Sä k 27
JUr Håg 13 24 a ii Rdr Korn 10 24 Malt 11 Rir
Ärter 13 k 1-5 Rir Uafra 3 Rdr Terra-Veschia-Salt
7 Rdr 8 :t Ybes 5 36 Lissabons d :o — Trapano d .o S
40 Sill Norsk lä 24 Kabeljo — tax — Tjära — Talg
pr lisp
— Grof Sej 2 Rir Sledei d :o — Små d :o 1 40
Hampa pr skepp 105 å 120 Rdr Kaffe Engelskt pr
äkålp SS sk d :o Brasilianskt 24 sk 6 rst Raffinadsoc
ier 25 sk Brun Sirap 10 sk 6 rst Bränvin gammalt
pr kanna 36 sk d o färskt — allt rgs
Under loppet af sistl vecka hafva följande varu-srtik
lar gasoiK Mäklare-slut å Stockholms Börs blifvit till
nedanstående priser fär kontant försålde Hveunjöl pr Lisp :d
2 Rdr 12 sk S Rdr 24 sk Råg pr tunna $5 Rdr 24
sk 14 Rdr 14 Rir 4 sk Rågmjöl pr Lisp :d 1 Rdr 6
sk Korn pr tunna 10 Rdr 32 sk Kornmalt pr tunna
11 Rdr Ärter pr tusua 12 Rdr 13 Rdr Bränvin pr
Sanna 38 sk 6 rst 37 sk Salt pr tunna 5 Rdr 35 sk
6 Rdr 36 sk 6 Rolr 44 sk 7 Rdr Sill pr tunna 14 Kdr
£5 Rdr Kafle pr s &ålp £4 sk 6 rst allt Iiisds
GÖTHEBORG den *3 Maj Kursnoteringar L»»
don 90 d d B :ko Rdr 12 3 Hamburg 90 d d 129
1-4 s Pnris 90 d d 23 s
— r AmsterdanoJ 4 <S d
d 121 s Köpenhamn 3 d s — s
GH STid
(Göth sjette H o S Tida
Stockholm
Inkoron® skeppare från inrikes orter d S7 Maj Hel
singborg Nilsjon bräavin Åhus Wibttrj d :o Sölfvits
borg Molander d :o Ystad Larsson d :o ock spanmål
Westervik Andersson spantnäl Gottland Eriksson d :o
Trelleborg Ohlsson d :o Malmö Påhlsson d :o ocb div
Utrikes orter Åbo Ilallén ångfart MenschikoiT div
Lissabon Gyllberg salt Bergen Bengtsson »ill och torr
fisk
AHMÄLDK KUSAUDE d«n 27 Maj 13-iO
Konsul B3r ^r Rcral Hanälanderne Töaneges och Schut
samt Hr Clemeatz Ryssland Hötel du Cnauaerce Pro
fessor Sjöbring Up«ala Nr SO Stadssmedjegatan Kyrko
herde Danelius Sorunda snait Ktaae ^erare Dahiberg
Götheborg Bargstrahls &a huset Profestior Atterbom Up
sala Nr 5 Clara Södra Kyrkogata Enkefrc- Blom Gö
theborg Nr iO Norra Smedjegatun Bergs-Rådet Julia
Finland Hötel da Cofiamarce Landtbrukare S«nander
samt Studeranderne Sundell och Vi #toria Upsala Nr 5
St Grårtiuniegräad Lampfabrifeör Rippe Christ /atmad
Nr 5 Myntgaia» Assessor Pistol5ror« Finland Gav-
ni Lagaiaa Elfvi»g Wexiö Nr 46 Norra Smedjegatan
TILL SALU PINNES
I BZLKELiS et C :o BokUndtl
filmisk Handbok i
praktiska Läkarekonsten
ifh d illäf
p
»f C W Combruch Ulgifrea och saed tillägg försedd
S E Albom förra och seioare delarne 5 Rdr b &ak®
Hos DELEEN et C :o Följande arb«tea af
Professor P» G Csdcrschjöld Lärobofe i rlrden osa
Qvinoans Slägllif
flifll
g
isynnerhet dess fortplantaiags-förrättning eller förlosa
niagskonsten 3 dalar 6 Rslr 32 »k Handbok fär Barn
morskor med 3 kopparstick andra uppl omarbetad 2
Rdr 24 sk Utkast till Handbok i den instrumentala
Barnförlassnlngskonsten 32 »k En vjak ora Baras sköt
sel isynnerhet för mesige man 2 sk Om Ch»lera-Par
sotea i Stoakhola 1834 (i sk Till Kongl Maj :l i un
derdånighet ingifne anmärkningar vid d«t Batänkande
som Cossitéen till öfverseende af Rikets allsiänaa uader
vimingsverk afgifvit d 20 December 1828 16 sk b :ko
B a t yd 1 i t »ed »att pris
I W LUNDEQVIST et KOMP (Myatgaian
Bokhandel säljas de ser sednast årgångarne 1835 — 1S3J
Tidskrift
för Läkare och Farmacevter
för 10 Rdr (priset har förut varit 30 Rdr och serskilda
årgångar for 2 Rdr banko
Hos FRITZE et BÄGGE njfligan mkomman
a 3 Rdr 12 sk banko
DarstelSung-en aus einer
dd D
g
Reise durch Schweden und Danemark
im Sommer des Jahrcs 1839
von
FRIEDRICH KARL VOJT STROMBECK
Hos A BONNIEU i dag inkonirmsn å 5
12 banko
Darsleliung einsr Reise durch
Schweden
und Oänemarck im Sommer 1833 voa
FE C V STROMBECK
Hos JOHAN CARL il El BO il och Herrar Mu
sikhandlare k 1 Kdr banko (4 notari
Pi
Potpourri
é
p
poar le pianoforte d 'apr6s des tbéa2es favoris de L 'o ?era
Lucie di Lammtrtnoor
de DON1ZSTI1
1 Uusikhaudein siljas de från ÖSTERGREK-RIUSCHS
cfficln utkomna
C03ZP0SITIQBiER af J- von BOOM
latroiiuction et Variat sur u« ibé-a original pour lo Pia
no dédiées å Madame la Cooitesso de Fersen 1 24
SLUSSaERSKAN Kamancrt caed accom
pagnement af Pi ^no tillegnad välborne Herr Carl Lryon
flyckt
Z2 sk
1 Mus»kh *nd *ln »aijas de från ÖSIÄÄGRER-HIKSCHS
ofTicin uikoÄina
OOMPOSITIONER AF W BAUCK
Aibum des Piaoisies Cah i c» *ten Air de Ballet favori
de Websr varié 32 sk
D :o Cah 2 conien Introduciion et Uondesu 52 s
D .o d :o 5 d :o Sondeau sur un raelif
Pii
frt ^ori de l 'Öpera Le Poslii
lon do HoBjumeaa 32
j
D :o d :o 4i coaten Dir°rli5«iment sur un
TOolif favori de 1 'Opera Le
Brasseur de Prestön £ Rdr
£n större CJalersSup
ådUd
ataiärkt seglare nymSlad samt i bästa stånd Underrät
telse derom lsmnas i Herrar Wailboiai et Koaip Krydd
bod vid ^orahaasnstorget
|7 <n sa godt s»m ny lätt och beqväm SUFF
JL-1 LKTT VÄGS på liggfjedrar passande både för pr»
menader och r«s»r är till salu Häraiare undorrätiflse
emnas af Hfrr F«hn |itnkaren Lindh pä Riddarhusgirden
Oannibus-Vagfnar
ILLAä
g
tvenno ttyske» Bisst ny» sant en TRILLA äro till sa
lu Underrättelse lemnas på Koataret huset Nr 68 We
sterlinggatan ea trappa upp
ÅKDON
Ea Kadern Csleish med coahognjfönster på »idarna
en fyrsitsig Caiesch på liggfjeirar iaea fraasuUlett ocb
rymlica koffarUr ea i Landaulett-fnson ilere Vagnar i
Drosk-fason med stort packrum Usa och beqväm® tjen
lisa till resar flero vagnar med i säten och sum«tter
Trillar msd rotlintsllätning d :» med fyllaiagsstolar for 4
personer efter en hä«t B»a Giggar Droskor efter en
tiä *t ea EnjeUlc Gigg aila sorters Vagns- Trill- eeh
Gigg-Belat Engtlska Ridjadlar ålit väl arbetadt för de
mest billiga priser InleKasjle till törsi 'jni»g En fyrsit¬
sig Vagn ned föistar pä sidorna stcrk lätt ocb vacker
férfärdigad i Prag cn >n»i Vt g med framiuillelt en
litea Trilla för 2 personer ea Restärra pi liggfjedrar
hos SaSelmakare Duvander i Clara Bergsgränd Nr 21
K» Trilla
med Bele för liO Rdr b :ko Adress N .o 90 vid Horns
gatan
Etti J ^aiesch
fyrsitlsig på C-fjedrar Kied Metallbözsor och Franalj
Safflett etari och i full &odt stånd finnes till salu för 250
Rdr banko hvarom underrättelse meddelas i Hr Krydd
krambandiaren Webets bod vid Kornhamnstorget
JJn modern PROMEiVAD-KALESCH endast
några gånger begaj ?nRd jemte ett par i godt stånd
varande Va ^ns-Selar tili billigt pris hvarom underrät
telse fås 1 huset Nr 26 vid Skeppsbron då Kusken efter
frågas
q
lio &densermgs-Aragmaehin
kläl bdd a
g
om nära 5 hästkrafter utmärlt väl srbftad raed panna
af Scoppsr säljes i anseende till svårighet att användas
på det ställe der den nu finnes för nedsatt pris Den
är alla d *gar i gång och k *n beses samt underrättelse
derom erhållas på irycSerifcoatoret soidt emot posten Yid
Lilla Nygatan
En si kallad WiDHOLMS BLÅS-MACHIIV
bygd år £834 stark och välbebållen finnas till salo
och kan beses l .iråiag vid FinaS Bruk i Nora Bergslag
Angående samma Maahin ka» It ,öp »lutas med Bruksin
8pektorea B Antonsos hvars adiess är Nora o«h
Sudr»
OLJKFÄRGS-TAFLOR af flera utmärkta äl
dre mästare De som vilja köpa sädaae behagade
uppgifva adress till Målningar sosj ialemnas på Afton
blaiiskoaloret j
ÅSTUNBÄS köpa
Ctt godt FORTEPiANO nytt ellar gammalt
för godt pris mot iontant betalning Adress i för
seglad biljett till C N J sosi iniemnas på Aftonblada
kontoret
JZöpare till FKUMTlaiMKKS-
'ADEL ef .«
Fransk Rsotieli i godt ständ och till billigt pris fin
nes oca adress i biljett till T W lemnas å Aftonblads
kontoret
C»uit Vax
Juvel
Guld- och Silfver-arbeten
bdkd
till nedsatta priser fliutförsäljning bos tmdevtecknad vid
Regeriagsgatan M 12 J P HELLF0H5
Guld- och Silfverarbetare
Ä ^iNGELSKA SAXAK träck- och Wäitknap
par Bron <-bnnd till Gardiner inkomna i Edvails Di
versehandel vid Röda Slussen
F
uppköpes på Kontoret i huset Nr 12 vid Lilla Nygatan
till venster i portgången
TDTBJBBSS HYRA
Flera möblerade RUM för resand» familjer
eller ungkarlar äfvensoisi Domestikrura och Kök
finnas att hyra uti huset 10 vid Drottninggatan en
trappa upp med utsigt åt gatan ifrån och med den 30
Maj oeh kunna beses genast Adress lemnas uti Lärfls
boden i samma hus
Ifrån och med den i $ta nästkommande Juni
till Hösten för begagnande af resande eller bät
tre fasailj från landet En större möblerad i bästa trak
ten på Norrsnalsn välbelägen ljus och vacker VÅNING
af 8 Rum med Kök och u h
us Städning och uppassning
fåt äfven på stället oaa så åfltunias Närmare underrät
te 'sa »»idelas nå »Kontoret i huset Nr 4 Skeppsbron
Ij ^or Brunnsgäster vid Cari XI11 :s Torp eller
Humlegården äro tv«nne propra RUM på nedra bot
tan med städning att hyra på vecka eller caånad För
promenader finnes äfven stt tillgå ®n gentil Trilla för 2
persoaer med god häst s *ul !e egen qrinlig domestik med
tagas så finnes äfven plats för donsnmma Vidare adress
lås uti hus *t Nr 5 vid Packartorgigatan
Målare-Arbeten
verkställas med ackuratess och skyndsanrihet emot billiga
priser af en i yrket kunnig person Svar hvar wbo får
anmäla »ig afvafelas i färseglad biljett till pålitlig
som torde iniemnas på Kommissionskontoret vid Rege
ringsgatan Nr 28
Två pålitliga Tryckare
llfålikd
pgy
erhålln 110 genast förmånlig kondition vid ett Bokirvekeri
i Stockholm om de asaäla sig uti Bonniers Boklåda
Baiarbyggnaden å Norrbro
Tält-rapp
dkd
pp
Försäljning af denna Yälkända och ,allmänt ackredite
rade sort sots Hr J F Hassel i lifstiden innehaft fi«nes
numera hos undertecknad
Reqvisitiooer från Landsorterne expedieras med skyad
samhet da bestämd adress uppgifves
chamberg
pg
c Aug hamberg
Adolph Fredr tora S ;t Pauls
gatan Nr 25
Stockholm
Till Sommarnöje
Tvenne Rum och Kök strext utom Eungsholms tull nä
ra Marieberg der kullbåtar hvarje timma lägga till
Närmare usderrättelse fås i Läderboden vid Fredsgatan
eparstion samt anstrykning af PiåUak mt-d
svart Oljefernissa verkställes af undertecknad raot
billiga priser samt med all möjlig ackuratess till vinnan
de af resp kunders förtroende boende i huset Nr 11 vid
Störa Nygatan j A SEIJMER
Bleckslagare
jpN FÖ Kl ÄG G A RE ÖNSKAS lör att kunna
»a- eller utomlands veaiisera någon af följaade un
der flera års tid bearbetade uppfinningar
2l
Från J S U &ggss et Komp Kemiska Fa
brik i i Stockholm
POLERADE KUNLåCK
if diverse färger i 16 si rgs pr lod i minut
i 8 Rdr rgs f >r skalp i parl
Fabrikens föriäljainjsbod vid Drottninggatan Nr SI
B
Franska Tapeter och Bor-
f dötäro i
p
der ett utvaldi gortiaent af de nyaste ssönster äro i
dess» da ^ar ifrån Paris inkoaaae och försäljas ifrån i
ädr 4 »k banko rullen hos M A JACOBSON
Dttigatan M 9
DrottBingsatan M 9
DIVSES .B
LOTTE1
till •
8 :de Varu-IiOtteriets i RI
garantaradt af undajteckDSide
siiljas J 52 sk Bko hos undertecknad snwt i landsorten
Alla Niter i 6 klassen erhålla en Medalj i Brons ofver
sfl Erkebiskooen m m J O WALLIN
C O STRINDBERG J L STRINDBERG
Färdiggfjorda Manskläder
if liöjliträfven e
ggfj
i undertecktads Majrasin af alis möjlija sorter äfven e-
mottagas keställningar sona med all mollig skvndsam- I
het »ch ackurattss förfärdigas uti bu»«t Nr 9 Smrkyr
kobrinfeen
A ÅKERLUND
200 :de Hamb i ^ott i Kl
Dragning den 27 Maj
Insats 3 Rdr Sv Barik o
Högsta Kaöjlis ;a Yinsten
Stark
Lotter äfven delade uti 1-2 1-4 och l-8 :delar
tiil och med
f
säljas
tiknn mar-Hyxtyger
R ^li G
y
af flera sorter från 86 sk till 5 R ^r aluen i Garnmaga
sinet vid Stortorget
Bomulls-Strumpor
särat
Ullstrumpor
till
p
Mans och Fruntimmers af flera sorter till Lsbrikspris
i Brehmere Fröbod i Storkyrkobrinken Kr il straxt till
höger frän Riddsrhoslorget
h Töj
er fräg
Calson ^er och Tröjor
h öftill fbiki
Bomulls- ocb Ylle finare och gröfre till fnbrikspris i
Brehmers Fröbod vid Stork jrkobrinken och Riddarhus
torget
_
v
hjlKthk
J A L Fahnehjelms Kautschuks-
fabrik
RUdargatai å Ladn |3rdslanJet fcusrt Nr 20 det andra
frän Artillerigården till häger iapl gärden finnas till sa
io Elastiska Band till fontsspllbaad Ryggband i västsr
Aielkand till Snörlif från S4 till sk pr aln efter be
ställning V»tt«ntäta 03h lufttäta Bsllggningar *f kaut
schuk pä tyg beräknas de vattentäta pr qvadratals 1 Rdr
8 »k de lufläta A Rdr IS sk Urin resarvoirer IS Rdr
it Giktbindltr af kajtschaJljshinaor frän 1 lill 4 Rdr st
Bröstasppar S4 sk st Bankar 24 sk st Rjagier ocb
Katetrar Udr st Nafv .lhrJckbnnd frJn 2 till 12 Rdr
Ljumskbråcibaad från 2 Rdr 24 sk till 8 Rdr Saör
strumpor frän 4 lill «3 «dr <6 nk Masbindla '- frän 6
Kdr 32 sk till 12 Rdr Su»pensoirer från 3 till 4 Rdr
med kiutschuk belagda Stru-npcr för Giktp»tlenter från
3 till G Rdr Förklidsn för amisio och Lak-n föe i»ä
barn pr qvadratsln S Rdr diverse Luftkuddar fråo 6 Rdr
32 sk till 10 Rdr Strsrapbsnd från 28 till 38 sk
paret Hällor 21 sk nar .t Klis irsprator efter Engelsk
modell med foderal 22 Rdr Priserna beräknas i banko
Skånska Handskar
af alla slag äfren G 'acé- Dito Tröjor och Sk nn samt
beredd» Skiifpéatior partivis till fabrikspris i huset J3
25 vid Be 'srärsgatan S Sader
_ _ „
IVTyligen inkommen fullkoailigt mogao E .V
-t » GE SK PORTER fiirsälj«« på R A Browoingi Kon
tor Nr 2 JohannUjränd vid Skeppsbron
ARRAK C (Ta Canel Corintar Cjf ;nac Ca
■£ *- narle- ocb Roltrö I»g ?fära Kryddpeppar Kork Lak
rits Linneband Mandel Söt och Bitter Matolja Postpap
per Russin i fj« ?d <ngar och lådor Senap Sviskon Ssgo
srrvn SiUtrelb Sandel diverse sorter Théer rsi m för
3älja af P ar I ^EFFLER
Kornhamn Nr 55
Godt MJÖD ccb VINBARSVIN i Glasbodes
1 hörnet af Brunkebergstorg och Herkules backe
samt i Sockerboden huset J® vid Drottninggatan ocS
Odensgränd
den 29 5Iaj på Aftonen
J L STRINDBERG
1 :STÅ GULD A SILFVER-
Skhl
Vara-Klass Lotteriet i Stockholm
utan Niter
HSgsta vinsterna inlösas med
Rd
Hgsa
2000 ,1535 16 och 1000 Rdr Sv Bko
å 52 tB£h
Lotter till irsta Klassen sältas å 52 st B£o hos
GRYLANDE
L :s Gust RYLANDER
Bazaren .1 Norrbro
e uppga
2 :ne arter tSnälipressar
TidillBkkh
p
for Tidnings- eller Boktryck hvardera minst lika fördel
aktig och snibb sobi de bästa bekanta Engelska men
uppgående till endast 1-6 af deras toainadrr
ppgtoiar
Ett machineri for fuliständ
tillverkning af bröd
bdbädid h bilk
g
besparande bäde lid och brännaiaterialer samt ick« er
rordraade annat menniskobiträde än i och for uppsigten
UlSiföillkif
i oh for uppsigten
UlacSiin för tillverkning af
Takteg-el
tif iIllill öf80
g
antingen af vit »Iler Urr lera till öfver 80 ,001 st ost
dagen att skölas af en kar och en gosse — Skriftliga
kontra anbud besvaras om di finnas billiga sawt jeaae
adress iniemnas uti förseglad biljett till »Mekanik» uti
Hr Lundeqvists Bokhandel vid Myntgstan Förläggaren
bör likväl sjelf kunna dominera öfver nödiga verkstads
biträden
Tag JOHANNA LINDVALL född i Hudiks-
å
vall nu 46 år gp .mKial blef genom en sjufcdosa vid
ett halft års ålder ofärdig i halsen och har alltsedan nöd
jjats bära mitt hufvud pa sned fastvuxet vid vesstra axeln
men efter 5 minuters oparatioa verkitälid sistlidae Tis
dag den 5 dennes af Preussiske Lif-Medikus I3r Boktor
Hermann bär jag mitt hufvud H &a otvusget r3si :t och upp
rätt soai andra lyckliga rraer .nisfeor hvarföre ja anser
»nig skyldig näoinde Hr Dofclor en offentlig tacksamheU
Gud välsigue honom Stockholm den 17 Maj 1840
JOHNNLNDVLL
JOHANNA LINDVALL
Skitlings-Lolteriets
S kBk
SkitlingsL
Lottsedlar sälja» i 8 4 och S sk Bko stycket sas»
V i n s t s a t s e r (10 Lotter lä valde att en deraf mäst
bHlva vinst till rabatipriser enligt planen 1 1 Rdrl6sk
3i si och 20 sk Bko pä följande ställen
1 Stockholm I Antiqvariska Bokhandeln vid Kya Kungs
holrosbrogatan (Lotteriets Bufrudkonlor hvarifrån äfven
alla reqvisitioner Ir5n Landsorten expedieras
Dlio I Antiqvariska Bokhandeln vid Stora ftygat &n
Nr «0
I Upsala PS Er Wahlströms och Lästboms boktryckeri
1 Westerås Dos Haadlanden Hansson
I Strengnäs Pä Apotheket
I Eskilstuna Magister Sasdbsrgs Bokhandel
1 Norrköping l Collins Bokhandel
Apelsiner
4Cli
p
frisia och goda ISd- och 40C :tals i C A Landbergs
Krydd ^ramhande1
K«jserska huset Rödbodtorget
K
ross- och Helgryn
ÖSdåd
gy
utmärkt vackva hos ÄT- U Lind i Öfra St »ds går der»
Holl »ill
parti i aisbecks Kryddbod vid Stora Wygat .n
LIHGON
friska och väl inkokta i Manassll Arosins bod vjd Mank
bron å 32 sk banko kaanan
Nylands och Wasa
kbddN1
y
DUädes-Kåg vid Skeppsbro
Bredgrändan Nr 1 hos
Akd ENBLOM et Kom
iad TUF- eller BOT-RÅG den tjenli ^aste
R
pä bränd mark efter reqvisitUn 3 veckor fö
-e af-
henatning Närmare underrättelse oaa prifet användan
det till utsäde m m Icmoar Kryddkramhandlaren Pripp
vid Begeringsgatan
d
Cirka 1 ,500 lispund
hl
välbärgadt Tfeimothejhö och S0OO lisn Käghaltn säljes till
facilt pris Härn-sre underrättelse fäs pä Rederikontoret
j huset Nr 89 Lilla Nygatan
Pottaska
utaaärkt eod ifrän undertecknads kaldnerusn i 8äbr
Socken af Angermsaland I anseende till min möjliga
frän vara torde ois pris o A qvsatitet iorrespondoras me
Kr P»stor E Orstadiu bvais adress är Hernösond ocb
Sibrä
C- w■ FRANZÉN
Gescfev
Gescfevtorner
Myskt-Fohlskt statslån
i dbld föt gjorda
y
Med hänvisning till tr .in i delta blad förut gjorda an
nons om delta Loltcri fär jag vördsammeligen meddel»
det jag till mera bsqvämlighet för dem som astunda aa
tier i detta Statilän tillsändt min Correspondent Ur II
Meyerson i Stockholm (St Nygatan JS 28 8 trapp opp
30
st Actier å Bio Rdr 20 och SO st till Bko Rdr 1
pr st hvilka till den 26 dennes hos honom äro att till
gä ocb hrarvid följande vinster utkomma Dragaingei
sker i Warschau den 1 Juni
500000
War
1 vinst af Florin (Gyllen 500 .000
1 « « « 400 000
2 « « hvarje å 150 .000
B « « « a 23 ,000
« ä 14 ,000
42 « « « 4 7 ,000
20 « « « å A ,900
100 « « « k 2 ,500
<50 o k « å 8 ,100
SOO « « ak 1 ,500
1000 « s « å 9 ,500
5500 « « « å 5 50
D DO
BERNARD DOCTOR
Bariquier i Frankfurt a ^L
Innan aästkommande Septeaber månads ut
gäng Sstundas ett stäendn läa af Tio Tusende Riksdaler
Banko emot inteckning i solid Landt ?gendom inoa bail
va värdet och färdfladt i tre reverser nemligen en p
5 en pä 3 och ea pä £000 Rdr Bko Den som önskar
utläna denna summa till redbar i Stockholm boende län
tagare sosa erlägser räntan pä dageD behagade till vida
re aftal teied den sednare gifva sin adress tillkänna uti
förseglad biljtett som ja förr desto heldre torde iniem
nas pä Aftonhladskontoret under kuvert Till Posses
sionaten M N O
CÖUDELAKTTgTTJENST som Tegelslagare bat
en stadgad nykter och ärlig m»n erhålla som med
förenad drift och omtanka äger grundlig kunskap i yrket
och hvarom underrättelse eihälles uti Lindroths Lärftsbod
pä Maloatorgsgatan
Den som vel tiq under den 5 Maj d >tta år kufva
tillskrifvU en Fader beträffande etl dess barn un
derrättas på delta sätt som är dtl enda nu möj
liga all Anoayaa skrifvelser af den lä /a san
ninijstösa hetande och fanatiska art som den ifrå
gavarande icke framkalla den oro och de olyckor
tom åsyftats utan blott förakt fir Brefskrifvaren
Skulle dennes mming varit god hade nog tonen
varit annan och dm lömske belatkaren skulle ej
hafva gjort angifvelser som omöjligen hunna bevi
sas Fruktar han äfven efter delta att för Fadren
uppgifva sill namn och öppet ansvara för de svar
ta beskyllningar kan gjort kommer hans försik att
alltid anses som ett nidingsdåd
Kronometerur
Sedan undertecknad efter flera Srs försök och med be
tydliga uppoffringar lyckats att på det noggrannaste ut
röna ocb sammansätta kompensationen i s k kromeler
ur ecb j-mväl fullständigt förfärdiga tvenne (Idana hvil
ka af Hr Professoren vid härvaraide Astron Observato
riam P Selander blifvit undersökta oeh tnligi lemr .adl
betyg fördelaktigt godkända sä fär jag icke allenast ära»
aamoda dem som behöfva sådana ur att innan Lördags»
den 30 dennes bese nämnde kronomtterur i min logis
huset Nr 39 vid Österlånggatan utan otksä härmed vörd
»amt anmäla min fabrikation af lådaaa ur hos Herrar
Skeppsredare och sjöfarande äfvensom att jag emottagor
lill fabrikation astronomiska pendelur uodtr antaganda af
full ansvarighet för arbetets noggraanhet och godhet samt
till betydligt nedsatls priser i jemförelse »ed dem tj ]l
övilka sådana ur kunna erhållas pä utländnis fabriker
Upplysningsvis lorde få nämnas att enligt Hr Professoren
Selander» förenämnde betyg högsta variatioaen under sex
dygns observationer varit pä deri ena Kronometern sex tion
dedels ocb på den andra en half sekund — E .t af dessa
ur är jemte virfsatt pris inlemnadt å Industri-Föreningens
exposition och kan derstädes beses Stockholm den 23
Maj ISäO V SÖDERBERG
Urfsbrikör i Wisby
TMl salu eller arrende billiga villor er
bjuder undertecknad en sig tillhörig större oeh ny Fa
briksbyggnad uppförd af sten trenae väsingar hög ut
>ändigt 30 »loar i qvadrat belägen 1-8 dels mil *ör .er
om Wisby Siad vid Saltsjöstrasden iatedd i trenne stör
re Sslar utom Kök och flere Boniagsrnm ämsnad till
t :rö 're Kläilesfsbrlk med afieende ä den slörro lillgåsgaf
dertill tjenlig all som finnes å Gottland men delta cak
ladt passande för Fabriksinrättning af hvad slag som
helst Byggnaden innesluter ett vattenhjul af ek om fem
tioen fots Oiaaieler men alla öfriga Htvexiingar äro af
jern och kan delta verk drifvas bela äret »tan att vara
underkaitadt isning För närvarande är endast inrättad
tvenne Valkhoar för sta &pning af Valmar jemte ram
omkring bela huset samt en Siktqvnrn h <ilken nu beg .K_
nas i saknad af annan inrättning men ehuru endajt dts
sa hittills blifvit iordningbragta lsmnar likväl deras ä li
ga afkasinlng full ränta å det kapital som 3 hela Egfn
doman blifvit under Usre är af »ig nedlagdt i och ftr an
läggningen sf berörde Fabriks- och Vattenverk Om nå
gon bäiå fäsier afieende kan närmare underrättelse tr
hållas af undertecknad i dess logis huset Nr 89 vid Ö
sterlånggataa en trappa spp inom den 30 i denna Blå
nad och dereftor genosi korrespondens med mig nnder
nedaaslåsnde adress Stockholm d 25 M»j 1840
Ö
d
Vici or SÖDERBERG
Crfahrikör i Wisby
1ÅHQÅGEH DEN f :STå J LI H I
upphör Lott for säljnin
1 :STA GULD- OCH SILFVER-VARUKLASS-LOTTERIET
I STOCKHOLH
utan
hvari de bSesta Yin«tern» inlösas med
2000 1 ,883 16 oc
älji Skl
lotter derå å 32 sk Bko försäljas i Stockholm
Bokhandlaren Hr W l«BEB
H
dlaer WlBE
D :o Hr J C HED
P :® Hr L :j Gust
P :® Hr L :j Gust
D :o Hr Georg EK
nOLMBERGSKA Bojhaad» !»
Haadlanden Hr O KYBE
■isom Nitrinst i detta Lotteri lemnas
ÄÄ
■isom Nitrinst i detta Lotteri lemnas
EN UTMÄRKT VÄL ARBETA
TANDBORSTE ELLER E
äkdd
TANDBOR
Vid köp af 10 Lotter erhälles hos Undertecknade de
Reqvisilioner från Landsorten expedieras portofritt
Prof pä de större vinsterna äfvensom Nitrinsterna fi
r
_
Planen erhälles gratis
ca
Bok- och Muviknandlare
(Regeriagsgatan M 4
Prpä de stö
r
_
Planen erhälles gratis
Stockholm i Maj 1840
STOCKHOLM hos L J HJERTA L
g af i .sfa Klassen af
Niter
li 1000 Rdr Sv Bko
hUNDERTECKNADE samt
lm hos UNDERTECKNADE samt
EB (i gterkyrkobrinken
DBOM Mynttorget
RYLANDER Bazaren å Norrbr»
KGSTRÖM Storkyrkobrinken
Störa Nygatan
ERG Göth gata» M 11
S KONTROLLERAD SILFVER
N DYLIK NAGELBORSTE
11 i
n 11 gra :is
finnas att bese pä Hafvudioatovet hos
caron
finnas att bepHafvudioato
caron ft llädqvist
Bkoch Muviknandlare
illa Nygatan midt emot Kongl Posthuset