Aftonbladet Fredagen den 29 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-29
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-29
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-29
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-29
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 29 Maj 1840

Sida 1

M 123
Fredagen
DET TJUGONDEFÖESTA
1840
den 29 Maj
Priset i Slockholm för helt Sr £0 Rdr 52 sk för halft 5 Rdr 32 sk tre mängder 3 Rdr Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning i Bladets Kontor tid SJads-Smedjegatan i f d Zetr ^ei Bod vid
Österlånggatan i Kryddboden i hörnet of Drottning- och F ^eds-gatorne i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Björlings vid Kungsbacken i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
1 Lindroths vid Norrlandsgatan i Wallbergs i huset Nr 26 vid Nybrohamnen i S G Lagervalls Enkas vid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans ii huset Nr 9 i hörnet af Morns- och Repslagaregatorue å Söder
i Nybergs vid Göth gatan samt i huset Nr 58 sid Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast 1 förstnämnde Kontor till 2 sk Banko raden Utdelning kl 6 eft .midd
DÖDE I STOCKHOLM Elof-Källarmästaren Erik Sand
ström d 20 dennes 70 år
— Trädgårdsmästare-Kakan
Brita Fröborg född Zetterström d 24 dennes 64 år —
Mamsell Christina Berglind d 12- d :s 77 är
DÖD I LANDSORTEN Erica Alvina enda dottern tiil
Skolläraren och Orgelnisten E A Lundberg och dess k
maka J E Qveiiinburg i Solaa d 26 d :s i år 9 mån
DÖD UTRIKES Medicin Professoren vid Universitetet
i Lunl Heders-Ledamoten af Sundhets-Kollegiim Leda
moten a WetenskapsAkaJemlen R N O Medic Dokt
Chir och Philos Mag :a Eberhard Zacharias Munck af
Rosecschöid i Köpenhamn d 17 dennes 65 år
LEDIGA TJENåTER Kr .mererare - beställningen uli
Krigs-Koilegii Indelnings- och Boställs-Afdelning samt Se
kreterare-platsen i samma Kollegli första Departement
ansökningar till Kongl Maj :t släilda ingifvas till Kolle
gium inom 56 dagar efter d«n 45 dennes
— Förenade
Klockare- och Osgelnist-sysslorna i Neder-Torneå (Sökan
den bo varp kunnig i Finska språket sökes hos Pastors
Embetet i Nedei-Toraeå och Kaparanda
CESSIONS- och URARFVA-ANSÖKNINGAR INGIFNE
TILL STOCKHOLMS RÅDHUSRÄTT 1840 Maj 6 Af i
Klädeskramhandiarea JUcob W1 hell» Lundh tillgång Rgs
Rdr 2 /6 34 säkra fordeinga 369S i osäkra d :o
1055 27 9 förluster 2401 32 i skuld 7083 «4 Go
ds mäa Fabrikören C J Lychou och Grosshandlaren J
A Juhus proklamadag den 16 November 1840
— — — Skomakar n Lars Israel Hallgren tillgäng
Båo Rdr 88 3 skuld 328 14 8 proklamadag den i6
November ^840
— — —■ Snörmakar *-gesällen Johan Sjöberg tillgång
B ^o Rdr 13 5
o
skuld 87 Gode nnijn Snörmakaren P
Bergqvist och Åit-ge &ällen G Malmberg proklamadag d
16 ftovesiber 1840
— — 9 S ?delmakaren Anders Lundbeck tillgång
B ko Rir 445 1«
4 förluster 1577 36 skuld 842 51
4 proklamadftg d 18 Noverabar 1840
— — — All Lädeihandlaren Anders Johan Wetter
b ^rgs Sterbhusdelägare tillgäng Bko Rdr 60 47 skuld
77 4 8 profclamadag den 18 November 4840
PROKLAMATA I KONKURSMÅL iS4ö
Juni 1 För
»fl Murmästaren Byggmästaren Anders Årsells och afl
Näringsidkers &an Catharina Jansdotter Dahlbergs Sterb
husdelägare samt Traktören Fredrik Wilhelm Wallen
kampf och d ^ras borgenärer
ÅRS-PROKLAMA 1840 Juni 3 För all Professoren
Bengt Fries 's Bierbhufidelägare och Borgenärer
OFFENTLIGA STAMNINGAR Å BORGENÄRER Af
Pajala H R Anders Jotiansson Lautakoskis å andra rtgd
af detta år .s T :ng
— Åse och Wiste H .R Komministern
5 Fröling i F !e och hani hustrus å nr ,dra rtgd af Ting
sex månador från d 5 December $839
ARF TillfftlJer dottern Catharina efter dess fader förre
Eussnren Oiof Wibom på Yxnäset i Lannäs Socken af Ö
Bter Nerike fenmäles i Sterkbuset
BORGENÄREBS SAMMANTRÄDEN H >ramissionsLandt
mätnren Fredrik Bergdah .s d 30 inst Juni kl 4 e sa
på Kungsfcrs GastRlfvaregård Skepparen N F Lindqvists
d *5 inst Juni kl 10 f m å L F Alsastedts Kontor i
Röde ?uud Assessor Miintzings d 6 inst Juni fel 4 e .m
hos Krooofcgden Dillman i Westerås Kommissionären
CaH Claessons den 1 inst Juni kl 4 e m å Källaren
Gjldene Wasen vid Liila Nygatan af mellankommande
hinder upps ^jutes det förut atmonserarfe med Handlanden
C N Söderströms till d 1 inst Juni
SPEKTAKEL P2 Kongl Theatern i morgon Lördag
Lucie eller JBruden fran Lammermoor
Fält
,och JU armom-Musik
uppföres nä ^tk Söndaj titi »torn Mosebnckés Trädgård
frän SI half 6 li half 10 eft .midd såvida väderleken
det tillåter
au k tioner
Enligt Krft«il .orer»as uti Manufaktur-Verks
skaren Petter Guilafofons Konturs deo 28 Januari
delta år faltada beslut kommer genoia öppen Auktion
f om förrättas ii stallet den 10 nästkommande Juni alt tili
den »esibjudande oviliorligen försälja Massans inom
Byarums Socken Ösho Härad och Jönköpings Län ägan
de Faslighet l-8 :dels mantal QUARNABERG med derå
varande Hftgaforss Manufakturverk bestående af ett Jern
tråddrageri saaat ort Manufafcturssiedja med en Räckham
Eaare och nöiige Eldstäder hvilken sednare dock genom
vådeld afhracn d *n S9 Januari detta år Egendomen är
väl bebygd ar .ed RSangåtd Ladugård och Verkstäder hvil
ka alla äro brandförsäirade uti Allmänna Brandförsäk
rings-ve» J-et Be :alniugsvilboren skola bestämmas vid
AuHUonsiillfället Gjölbaströms Bruk den 18 Maj 4840
S
Syssloman
Auktion på Landtegendom
12 å d
pg
Lördagen den 4 nästkommande Juli kl 12 på dagen
törsäijes genom öppen och frivillig Auktion som hålles
på stället Säteriet INGELSTAD 6 5-8 mantal insockne
Frälse belägFt i Cliristisnstads Län Ingelstads Härad och
Rocken 11-2 mil från Cimbr 'tsb *imn och S 1-2 från
Ts 'ad Egendomen som har lfi65 Tunneland består sf
tvenne särskildta delar sjelfva Ingelstad och Ladugården
Ifygård den förra har 7 gärden af tillsammans 562 tun
j ^eland hvaraf SO ännu icke äro odlade 188 tunneland
Ans samt £39 dito Betesmark Nygård är äfven indeladt
i 7 gärden af
.iMsammans 558 tunheland men af des«a
begagnas ännu 3 :ne gärden tili Äng och Bete Tolf bus
vztsnsplacer Sonas vid Egendomen utgörande tillhopa 297
tunneland hvilkas brukare gösa 23 karledagsverken i
veckan äfvensom vissa körslor och qvarnsdagsverken
en «kaltlBgd vattenmjölqvarn med dertill hörande tun
neland jord är bortlemnad såsom donation på innehafva
rsns lifstid emot eu årlig afgift af 96 Lisp :d Rågmjöl cch
80 L
sp .d Kornmjöl 1 irabien ikring Egendomen finaas
åtsfcillfga Frälsa skatteheÄiffian hvilicas ägare ärosfeyidj
dige verkställa arbete till densamma Detta består för
det mesta deri att de sftoia hösta och infeöra höet ?rSn
Siö tunneland Äng transportera omkring 200 tunnor säd
till städerna falla och hemköra ved från närgränsande
skognr samt göra åt Killiga dagskövMor och dagsverken
om hösten äfven ?om 5 degsverken i hvarje vecka elc
Ali jorden 5 :1 E ^endome är odelbar och till sin aldra
största del utmärkt god rik mergeliager finnas äfven
som torf till husbehof och med Egendomen följer en
nyligen liliköp skogslott belägen i i-4 sa il från stället
beslående af ^5 tunneland lät Bokskog Husen äro i godt
stånd och rymliga Ladugårdshusen af gråsten Bonings
husen och Magazinet äro Brandförsäkrade i Allmänna
BraodförsakriagsiÄrättningen för 11 ,900 Rdr Bko hvaraf
3 :ne års inbetalninssskyldighet återstår samt Ladugårds
husen i Säradels Bra ^dsiodsförening för 6650 R <3r Bko
Egendomen kan artingen emottagas genast eller ock
nästa vår i förra fallet bör inventarium samt dea
växande grö lan öfvertagas efter särskildt uppgjord och
godkänd värdering hvarföre äfven betalning erlägges kon
tant ellef inota 3 ;ne månaders tid emot godkänd borgen
föröfrigt blifva beta !n ;ngsvilkoren förmånlige emedan nå
gra inteckningar fionas som kunna öfvertagas och det öf
riga så småningom kan få betalas Skulle närnaaro un
derrätt er önskas har Hr Kammarherren C Hallen
borg boende uti Bergstrabls &a huset åt Riddarhustorget
till i Stockholm benäget åtagit sig lemna dem Cimbrits
bsmn och Ingel3tad i Maj 1840 S PETTERSON
Inspektor
Dsn 4 :r ]e och S ;o näs instundande Juni då
vid utlyst frivillig Auktion som kommer att hållas i
Gården Nr 4 af Tanneforss Qvarter i Linköpings Stad
till försäljning af aflidnff Spegelfab-ikören C M- Fogel
grens efierlemnade lösa Egendom kommer bland annat
jemväl alt utbjudas ett ganska betydligt och väl sorteradt
Lager af folierade och ofolierade Spegelglas större par
tier af Qvicksilfver Folium Bronz- och Metall-Ornamen
ter färdiggjorda nya Speglar af alla vanliga dimensioner
Sp ?geilampetter ined förgylda rsaiar samt utmärkt vack
ra kristall-ljuskronor öfveusom etl Folier-bord med Mar
mo ^skifva och TRcbjemstyngder och ett sorteradt Lager
af fönsterglas hvilket lill hugade Spekulanters kännedom
härktéd lilikännagifves Linköping den 20 Maj 1810
nPill underdånig å :Iyiinad af Kongl Maj ;ts uti
nåiigå skrifvelsen af den 19 Juli sistlidet år och den
40 nästlidne fifars Kgl Öfrer-Intendents-Embetet gifna
befallning kommer den utrwed Eiddarbolmsstranden vid
Ångfartygens landningsjtälle uppförda Kongl Majit och
Kronan tillhörige Trädbod som vant begagnad till för
varande af Kongl Kollegiernas vedförråd stt borttagas
sami i sSdaat ändamål til den mesibjudaude försäljes ge
nom öppen Auktion som anställes i Kongl Öfver-Inten
dents-Kontoret 2 tr upp uti Kongl Kommerse-Kollegli
hus å Riddarholmen Onsdagen dan 10 nästinstuodande
Juni kl 18 pä dagen Närniare underrättelse om Auk
tionsvilkoren inhemtas af den beskrifning som af mate
rial-förvaltaren Öjmark hvilkeD alla dagar mellan kl 11
och i trällas å Kgl Öfver-Intendents Kontoret bålles hu
gade Spekulauter tillhanda Stockholm d 19 Maj 1840
TULL-AUKTION
Tisdagen den 2 nästkommande Juni kommer på van
ligt ställe i Tullhuset kl M f *n att försäljas oförtuilade
för Kongl Tullverkets och Assuradorers räkning 102 Fat
mer och mindre skadadt FHascovadsocker äfvansom 55
Balar mer och mindre skadad Humla hitkommet ^ed
Skeppat Farna Kapiten Boiln från Norra Amerika Mas
covadsockret är att bese Måndagen den i i pam ^ia Eaå
nad från kl 9 till 2 uti Nederlags-magasinet Nr 47 i We
stinska huset på Blasiiholmen samt prof derå äfvensom
å Humlan dagarne före Auktionen på Tullverkets Konfi
skations-Kontor Stockholm den 25 Maj 1840
IDör d« Hrr Dtflä-jare som önska öfvervara ju
stefingen af det v !d Ångfartycet GOTTLANDS Bolags
stämma den 14 Maj hållna protokoll tillsännagifves atf
denna justering kommer a .t äga rum Lördagen den 50
d :s kl 1 e m hos Jacob EBRENIUS
"LJTerrar Intressenter i Jansbrohutls Koppar
verk behagade sammanträda å mitt Kontor härstä
des Fredagen den trettiondeforste (3 instundande Juli
kl ti f ra för öfverlägKning om åtskilliga Werkets an
gelägenheter
— Att de frånvarande få sig med de när
varandes beslut åtnöja erinras Götheborg den 21 Maj
1840 C F KJELLBERG
Sällskapet för Wexehjudervisningen® befräm
jande behagade sammanträda till alimän åtssnmmsn
komst Måndagen d«ra 4 Juni kl 6 e m uti Frimurare
logens lokal då Direktionens årsberättelse kommer att
uppläsas
Herrar Ledamöter af SÄLLSKAPET I KIK-
STEINSKA ARFVINGARNES HUS vitt Munkbron
behagade alt till Val af nya Ledamöter derstädes sam
manträda Lördagen den 30 denna månad kl 5 eft .Eiidd
Stockholm d 22 Maj 1840
OiaEKTIONEH
Direktioner» öfver Kongl Arméns Pensions-Kassa
får härmede lst anmoda innehafvare af Arméns Ac
kords-Amorterings-Fonds förfäflne hur nedan upp
gifna Obligationer med 5 procents ränta att sam
ma Obligationer enligt förut i Tidningarnc inför
de kungörelse
lill inlösen aflemna i Fondens Ka
mererare-Kontor som för sådant ändamål hallas
öppet alla helgfria Måndagar och Thorsdagar kl
emellan ii och i pä dagen nemligen
Obligationer
förfallne den i Juli i838
å 500 Rdr valör
N :ri 32 171 424 442 606 1488 1904 ,1923 ,2051
2434 2527 och
ä 100 Rdr valör
N :ri 8 19 265 368 371 552 68G 898 1294 1538
1344 1584 1693 1768 1918 2081 ,2083 ,2636
2639 2953 2957 3218 328 3302 3440 3527
3539 3595 sami
Obligationer
för fal Ine den i Juli i <S39
ä 500 Kdr valör
N :ri 91 446 475 689 835 2212 2453 och
ä 100 Rdr valör
N :ri 411 539 691 692 1061 1081 1260 1382
1651 ,1652 ,1767 ,1822 ,1991 2141 2142 2144
2424 .2546 ,2567 2772 ,2808 2812 2854 2947
2954 2956 2960 3212 3331 3434 3455 3492
3535 3551 ,3567 3587 3588 3607
I öfrigt erinras att all i änteberäkning å före
stående Obligationer jemlikt ic punkten i Kongl
Cirkulär-Brefvrt den 1 Augusti i8 .i3 vid förfallo
tidcrne upphört .Stockholm den 20 Maj tS ^O
Direktionen
Vid Skogs-Institutet på Kong Djurgården an
ställes offentlig examen med de detta år utgående E
lever Lördngf-n den 30 Maj från kl 10 förmidd
Djursborg den i7 Maj 9840
Cf er o ifrån Skogs-I *stitut *t u ^aeode Elever
komma desses mm att återbesättas den 1 Juli detta
ar hvartill ansökningar siällda till Direktören för Skogs
institutet och adress Stockholm och Djursborg böra vara
inleranftde före medlet af Juni månad och med hvilfea
ansökningar böra bifogas Prestbetyg Läfeare attest samt
kunsknpsbetytf hvarefter och sedan dessa betyg blifvit
granskade och jemförda svar genast kommer att afgå till
dem sota kunna antagas Likväl måste erinras att lik
mätigt de för Skot-s Institut t utfärdade Nådiga stadgar
inträdes-examen komiker att med de sökande anställas
oaktadt kunskapsbetyg insändas Djursborg den 16 Maj
1340
"Oör fattning a ro likmätigt tiUkännagi !v ?s att
Herr L Hjort if-ån desna dag iiVrädt i Bolag med
mig under oförändrad Firma af J Pineus Enka Gö
theborg den 16 Maj 1840
3htty PINEUS
L HJOKT
1 U det Jioia under ii ^ina Bergman et Ivrook
som emellan undertecknade v ^ri- slutadt med den
na dag uppbört sa«it att jag G F Krook uppbär Bo
lagets fordringar och betalar dess siu :der få vi härmed
förfaltniugariie iikmäligt tlD ^ännagifva
Sundsvall den 1 Maj 1840
P BERGMAN G F KROOK
Enl >t ;t fV .Udt be«lut af Bokhållaren Pehr
8TEENMARKS i instälielsedngen nSrvgrande Kredi
tore kommer nytt sammanträde att äga rum i Stock
holm Lördagen den 30 innevarande Maj månad för öf
verläggning och beslut i åtskilliga frågor angående Brän
ninge egendom m .m äfvensom för delfående af Dupplett
Akten och varda bemälde Pehr Steenmarks samtlige Kre
ditorer härmedelst deroai underrättade och erindrade med
anmodan att för berördo orsak sammanträda sistnämnde
dag kl- 4 e m uti Restaurationsrummen å Frimurare
Lcgen Gode Män
tfniigt till Direktioner för Nya Trollhätte Ka
nalverk aflåten Nådig skrifvelse af den 15 stall Fe
bruari har Kongl Maj
.t behagat bifalla att afgifterre för
Trävaror som passera Trollhätte kanal och elussar må
beräkna» och utgå i överensstämmelse med de härom
nu gällande föreskrifter till och med slutet af det år
hvarunder den nya kanalen vid Trollhättan blifver färdig
och till genomfart öppnad b vilket Direktionen härigenom
velat till vederbörandes kännedom sieddela Stockholm
den 16 Msj 1840
Ny Brunns-Iarättningr
uti Ivirsteinska Trädgårdens Salong
öppn»8 ins !nnd *Dd9 i Juni med «errering af dagl till
redda bäde värma och kalla minerslmtcn
Tvänne rymliga Bätar fBrsedda med Sol-Tält afgi hvar
je half ti» 'ma mellan TfädgSrden cch U 'ddarholmsbron
hrarjemte Ram för resande Brucnjgäster äro ssmt spis
ning pS stället alt till gä uti det vid Trädgården belägna
Kirsteinsfca huset
KequisUioner sf Vetten adresseras till undertecknad
som ansvarar för pålitlig expedition
C
J C HR- EANTZAU
Stockholm och Clara Strandgata huset Nr 1
Lunds Carlsbader-Brunns-Inrättning
öppnas d 28 Jusi detta år ocir Brunnsdricki ingen fort
far i fem veckor eller till den Augast Afgiften i nn§
naden är 13 Rdr i6 sk Banko för Jsalla vatten och 16
P .dr Bao för varma sådana Mindre bemedlade så väl
af Ståndspersoner sosg af allmoge betala blott hälften
Inga af de vid brunnar visriliga afgifter såsom till Brunn
skänk Prest Läkare Fattigkassa no m ega iuca Lä
karevården besörjes af Br Afeademi Adjunkten och Rid
daren Doktor Bruzelius och alla med brunnedrickningen
gemenskap egande uppdrag ombesörjas med noggrann
het och ökyadsamhet af undertecknad Lund dea 7 Maj
1Ö40 J B FORSHiELL
ÅNGSKONERTE SOLIDE
afgår från Stockholm til ÅBO Tisdagen den 2 Juni kl
6 f sa och återvänder Fretfagen den 5 Anlöper under
vägen Waxholm Furusund och Degerby på Åland Frakt
gods alléernas ombord sednast Måodagarne och förpass
ningar före kl 11 f m 9 d Biljetter för Passagerare
försäljas pä Carl Rob FORSGRÉNS Kontor vid Slotts
backen God Restauration finnes ombord
ÅNGSK0NEH .TEN ÖRNSKÖLD
af» ;år härifrån Onedagea Oen 3 Juni kl 6 förmidd till
WASA stad i Finland Medtager passagerare och gods
äfven lill Öregrund men som böra i båtar afhemtas från
Fartyget so ?» stoppar utanför släden anlöper under vä
gen föröfrigt städerna Gefle Söderhamn Hudiksvall Sunds
vall Hernö .sand Strömsundet och Umeå Till alla ofvan
nämnde platser emottagas Passagerare och Fraktgods tå
långt utrymmet medgifver B *ef få aflemnas utan betal
ning uli en ombord befintlig postlåda Biljetter för pas
sagerare försäljas på undertecknads Kontor vid Slottsbac
ken God Restauration fiunes ombord
É
Carl Robert FORSGRÉN
Till €r£kheborj
Ångfartyget D ;l THUNBERG Kapt S P Schnell gSr
från Stockholm till Götheborg Söndagen den 38 Mal kl
5 f m och medtager gods och passagerare Söderkö
ping Berg Motala Eken Wenersborg och öfrige i vä
gen varande platser anlöpas hvarest gods och passage
rare afiemnas och emottagas Obetslte bref medtagas
till de Postkontor pom passeras Biljetter för passagera
re säljas på Ångbåtskontoret i Storkyrkobrinken
Ångfartyget WERMLAND afgår flån Gö
theborg Oasdagen den S Juni kl 5 f m samt fråa Carl
stad till Stockholm Fredagen den S Juni kl 12 midd
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
afgär alla Tisdapar kl S e m till SÖDERTELGE WE
3TESYIK ocn WISBV
s *dt Sterkommer Lördagsaftnar
ne Biljetter Ȋljas hoj C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan
ÅNGFARTYGET KOMMENDÖR-
KAPTEN Kapten H Ramstén afgSr från Stockholm till
Jönköping Lördagen dea 30 Maj kl 5 f bi samt åter
vänder från Jönköping till Stockholm Fredagen den 5
Juni Vid så väl ned- som upp-resan anlöpes Södertelge
Söderköping och alla vid östra kanallinien varande statio
ner äfvensom Hjellö egendom tära Hjo Biljetter säljas
hos fartygets kommissionärer Or Eamn-E»pilenen och
Riddaren L Adlerbjelk i Jönköping och L J Blomqvist
på ÅngbSlskonloret vid Storkyrkobrinken i Stockholm
Fraktgods emottages ombord efter serskild Taxa och bör
vara afleoic &St kl 4 c in dagen före afresan Restau
ration finnes ombord — Resorna i ortsättas lika
som fört år tå att fartyget går
fråa Stockholm den 10 SO och 30 „
och från Jön &oping den 5 15 och H5 1 B ,rarJe
TILL
NYKÖPING WESTERVEK OCH CALMAR
afgår Ångskonerten ELLIDA Onsdagen den 5 Juni kl 7
f m anlöper under vägen S
-Telge Döderhultsvik och
Borgholm på Öiaad samt återvänder hit från Calmar
i Onsdagen den 10 vid samma lid Passagerare ocb Frakt
j gods emottagas och aflemnas vid alla nu uppräknade
platser Biljetter för Passagerare från Stockholm säljes
uti E G Tjäders bod vid Riddarhustorget God Restau
ration äfvensom sängrum finnes ombord
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgår hvarje Tillag och Fredag kl S f m till Strengnäs
och We .iterän Fartyget anlöpsr St 'engnäs kl half i och
Inträdar t Westerås kl e t- deriftån det återvänder
OasdKgar och Lördagar kl 8 f .m och inträffar i Streng
näs kl half 11 Biljetter f8r passagerare säljas i Stock
holm å Rederikontoret huset Kr 89 Lilla Nygatan i
StreniTnäs hos Handlanden N Kylberg och i Weeterås bo»
Inspektor AlstrSm Proper Restauration finnes ombord
OES I följd af att MlJnommtrchgen futrälTir
pä en Onsdag då Fartyget ftomraer att göra lustresa ifrån
Stockholm lill Gripsholm så afgår Fartyget Söndagen
den 81 Juni i 'rån Stockholm till Westerås derifrån det
återväcder Kåndagen den £2 il 8 f m
TILL UPSALA
afgSr Aagfartygst UPLaND Tisdagar Tho ^dagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Oasd»gar och Fredagar kl
8 f m Biljetter säljas uti L J Wfcsodells Tspetsnsgasin
i Borgstrahlska huset Passagerare soe
ej köpa Biljetter
hos Koatmissionären betalR dam oaibord Eaed 8 sk Bko
förhöjd afgift
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget FREJA rita Onsdagar och FredapavJtl
f .m samt åter Thorsdagar ocb Lördagar s t Biljet
ler säljas hos C O Sttindh ?-g vid Sta Issmedjegatan
Kiipcs Biljetter ounbord erläggas 8 s§ Bfeo ölvar Tbi &d
TILS STRENGNÄS OCK THORSHÄLLA
afgir Ångfartyget FREJA sila 3 'ändegar jtl S f m sssit
åter alla Tisdags kl 8 f m Biljetter säljas hos C O
Strindberg vid Stadssmedjegntan
TILL GRIPSHOLM OCH SIARI /EFRED
afgår Ångfartyget FREJA alla Söadastar kl 8 f .m samt
äter på afton Biljette säljas bos O O Strindberg vid
Stadssmcdjegatan
TILL ENKÖPING
afgår Ångfartyget ÖRNER Tisdagen den ,a Juni kl 8 f .m
och sedermera hiarje Tisdag och Fredag — Biljetter för
Passagerare erbällas på Åugbåtskor .ioret vid Storkyrko
brinken och Fraktgods emottages ombord vid Riddar
holmen
ÅNGFARTYGET ENGELBRECHT
afgår från Stockholm till Örebro med däckad lastpråra
Måndagen den 1 Juni ti 6 f .m — Fraktgods emotlages
alla da«ar i Kalfemagasinet vid Rödabodarnes hamn der
äfven Biljetter för Passagerare ei hållas
ÅNGFARTYGET DALARNE
afgår hvarje Onsdag och Lördag kl 6 f .m f .ed lastpriiE
från Stockholm till Westerås och Strömsholm eller Kö
ping samt Eucdtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget BAKKTKN afgår nästkom Söndag
från Stockholm till göder-Teige och Norrköping
kl 6 f m och COMETEN från RorrSsöping till Stock
holm samma tid Biljetter för Pr .fsagerare sälja» uti L
J Warodells Tapet-Magasin 1 Bergstrahlska huset Re
stauration finnes ombord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår saed åtföljan
de Lastpråm alla Lördagar kl 6 f .m till Söder
Telgc och Norrköp !rg och åter fila Tisdagar vid samma
tid Biljetter för Passagcrr .re säljas uti L J Warodells
Tcpet-Magasin 1 Bergstrahlsfcs huset Restauration fin
nes ombord 1 Pråm finnes alltid vid Flugmötet tillgäng
lig för lastning
a Ångfartyget GOSTAF WÅSA afgår alla Tisdagar
SaWfatfe •
,edagar kl 7 f- no- ifråu Stockholm till
Strengnäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördagar kl 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration finnes ombord Biljetter sältas
ho» L Warodell å des» Sontor vid Tapet-Magasinet i
Bergstrahlsfca huset Obetnlte ore &omsaenderade bref emel
lan ofvannäsö .cde Stationer emottagas uti läste breMådor
ombord och lösas af eaottagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKfNGEN afgår alla Onsdagar och
Lördagat
kl 7 f sa till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla frlandsgar ocb Thorsdagar vid k tid
Biljetter för Passagerare säljas uti L 3 Warodells Tapes
Magasin i Bergstrahls &a huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget YNGVE FREY a 'a Måndagar
och Thorsdagar kl J f m xili Strengnäs och
Westerås och åter 8l ;a Tisdagar och Fredagar vid saia
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells TapetMagasin i Berg ^trahlska huset Restauration
fi :nes ombord
ÄtSS Ångfartyget GRIPEN afgSr nästtosa Lördag d
^aj kl 7 f .m till SöierTeige och Njfeöping
ocb återvänder Tiudageti den 8 Juni k 8 f m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-ftStgasin
i Bergttrahlska huset Restauration finnes ombord
TILL DROTTNINGHOLM
afgår Ångsiupen BROTTNINGHOLM fiila Söcisoedagsr
kl S .8 f .m återvänder itl S e .si Bilietter sälja» osabord
TILL WAXHOLM
afgår Ångslupe BKLLM .4N morgon JLö ^dag den SO Maj
M 5 .8 f m återvänder kl 6 e .m
ÅNGSLUP ARNE BELLMAN OCH
DROTTNINGHOLSS
afjå tourvis till Drottningholm iMånd
Tisdrr
Thors- och Fredagar kl 10 f «« 4 och 40 e m åter
vänder kl i-JÄ 8 och 12 f .m ki 1-2 9 e .sn samt OuS
och Lördagar till Drortuingbeiisi II f m 3 6 och
■ ?0 e m återvänder kl £-2 8 cch 42 f m 1-2 Ö och
1-2 9 e m
TILL WAXHOLM
Tis- och Thorsdagar kl 7 e .m återvänder Oas- och Fre
dagar kl 6 f ra samt Lördagar till W &xholm kl 12 f
m återvänder kl 7 e m
TILL GUSTAFSBERGS BRUK
Mån- Ons- och Fredagnrkl .il f .m återvänder kl 7 e .m
Dessa resor taga sin början Måndagen den 1 Juni
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår cästk Sön
ds g d 5 Maj kl 10 f :m till Drottningholm
och återvänder på aftonen
TILL
DROTTNINGHOLM
går Ångfartyget ÖRNEN Söndagen d 31 dennes kl 11
f el Biljetter erhållas ombord vid Riddarholmen
TILL GUSTAFSBERGS BRUK
afgår Ångsiupen BELLMAN nästkom Söndag d 31 Maj
kl 10 f m Återvänder kl 6 e m Biljetter säljas hos
Hr Forssgrén vid Slottsbacken
LUSTFÄRD TILL RYDBOHOLM
Ångskonerten SOLIDE liggande vid Gustaf lll
.s Staty
afgår Söndagen d 3S Maj kl 10 f m till Rydboholm
återvänder på afton Biljetter å 1 Rdr Bko samt hälften
för barn under 12 år säljas ombord afgångsdagen God
Restauration finnes ombord
o
Ångfartyget Westmanland
Detta eleganta och rymliga fartyg kommer
Pingstdagen att göra en luttresa ifrån Stock
holm Ull Gripsholm med åtföljande harmoni
musik — Afresan sker kl 10 f m och farty
get återvänder Annandag Pingst kl 4 eft .midd
— Proper restauration finnes ombord — Bil
jetter å 2 Rir Bko för tur och retur säljas
alla dagar å Rederikontoret i huset Nr 29 Lilla
Nygatan
LUSTRESA
TILL UPSALA OCH SKOKLOSTER
Å
OLOSTER
Ångfartyget UPLAND gör Pingstdagen kl 8 f m
en lustresa till UPSALA afgår derifrån Annandag
PI n g s t kl 10 f m till SKOKLOSTER dröjer derstädes
ungefär t timmar och återSommer till Stockholm på af
tonen Biljetter å 5 Rdr Bko st för hela resan fram och
S 'er säljas uti L J Warodells TapetMagasin i Bergstrahl
ska husel Ombord betalas Biljetterna S sk Bko högre
Lustfärd till Gottland
Ångfartyget Norrland afgår
härifrån sill Wisby Lörda
gen den 6 Juni kl 2 ofterm Återgår hit Annandag Pingst
kl <2 eftermiddagen och inträffar här dagen derpå på f
m Priset för fram- ocö återrensn är 10 Rdr b :ko per
sonen ocb deflsu»ozn 5 banko för sängplats Biljetter för
säljas på C R Forsgréns k ?mtor vid Slottsbacken hvar
est anteckningslinta är alt tiligå för dem som åslunda
sängplatser God reftauration finnes ombord till fast
stälda billiga priser
ULFSUNDA-KULLBÅTEN
afgå alla dagar från JOHANNELUND till RIDDAR30LM8
EÅNALEN kl 7 och it iövjniddagarno samt kl S och
8 eftermiddagarne och ifrfn RIDDARHOI .MS-KANAI .EN
kl 9 förmiddagarne sarstt k i 5 och 10 eftermidda
garne
dilTg¥n
ce
till GÖTHEBOSf OCH HELSINGBORG
afgår »Ila Onsdagar 61 6 ®» från Diligence-Sontorét
i huset Nr £ vid Ciara §örl ?s Kyrkogata
OBETALTE BREF åiföits till Postkontoren i Ekolsund
Enköping Westerås Kftping Arboga Örebro Kamun
deboda Marie-stad Lid &öpirag Sollebrunn Götheborg
I ^ongsbacka Warberg Feifcenberg Halaietad Laholra
Sngeihclai och Helsingborg
DiHorencen aiikoaasper tili GStbeborg Lördagar till
Helsingborg Tisdagar til 8 ?ockbolm Thorsdagar
I ^ngeSska DILIGENCEN kommer au så län-
ge Ångfartyget GUäTAF WASAS reseturer räcka
hvarje Tisdag ocb Fredag 11 IS f .m härifrån afgå till
Arboga och återvända en lisorna efter Ångfartygets an
komst De Sfriga dagstne är Diligencen att begagna för
Säli *kaper på kortare b£ll då reqrisilion göres hos un
dertecknad Bolagets Eommissionär härstädes Örebro d
S Maj 1840 I P EKSTRÖM
RIKSDAGEN
BOVDESTÅNDET
Statsregleringen
(Forts fr
Fjerde Hufvudtl teln
(Forts från M Ho
l l
I .ars Pettersson från Blekings (skriftligen ac
märkte först den förksJtelsedom Utskottet afkunnat
öfver Unitfloltan Ran önskfde af hjerut att den
dag sent eller aldrig mSlte rsndjf dS R :s St :r fatta
ett för natfonaläran och fäderneslandet» sjelfstän
dighet si vådligt beslut Mer än en tredjedel af
Svtrges kuster äro öppna En fiende kan efter
behag bärja och skfiflj om vi sakna cn Ilnieflotta
och den fiande som en gäng kommer in i landet
är ej lätt ett japa derifrån När vi icke mera
hafva någon lini 'fl tts blifver vart land reduce
radt till tn politisk obetydlighet Andra nationer
skulle o eftersträva stt med oss »tu i förbund ty
det bistånd vi kunna skänka dem är litet eller
Intet Med ett ord Sverge skulle dä snart upo
höra att räkna bland de fria folken ocb vi hafva
bra mycket vsnslägtats från vära förfäder «om för
frihet sjelfbestånd och nationalära offrat lif och
blod hus och hem I fredens lu ^höfvsg det den
omtänksamma att vara beredd på striden och
den som af själ oeb bjerta älskar fosterjorden

Sida 2

lastar icke frivilligt ifrån säg da vapen
som när
stormen börjar hvina skall skydda hoaom Linie
flottan borde em ej första kas åsmiiisions konser
veras sä att den i nödens stund likaaom fordooi
kan vara fädsrneslaadets kraftigaste varn och detta
ändamål kunde säkrast vinuas genom en förbera
daade åtgä =d för dockebyggnadeas fullbordan hvilka
kostnader genom besparade medsl för flottans un
derhåll i en icks aflägsen framtid aied baiydlig
viast otvifvelaktigt siola återgälda förskottet Den
öfning sora med de nu aaviaada 43 ,000 Rdr kan
åstadkommas för flottan blefve ock ailtför obotyd
lig Att anskaffa en mängd Ångfartyg som när
ds skola begagnas medtaga ea så betydlig del af
bränsle soai omsider inom riket icie kaa åstad
kommas ulan behöfva ain material från fiämmande
länder »nsäg han icke öfvereosstammaude med
riktig hushållning äfvensom haa höll före «att ea
så stor skärgåidsQotts som i Utskottets betänkande
år angirven iugaluada i Sverge kaa bsmannas
emedau den fordiar betydligt mera folk än soeu
för det 182G antagne i mia tanka mera ändamåls
enliga försvarssystem åtgår IftsSottets förslag
att åtskilja snslagaa emellan stora och lilla flottan
år så vidt jag kaa fatta högst skadligt och skal
säkerligen leda till tvedrägt och spiit emellan de
båda flottorns Huru Kong Maj skall kunna
utöfva den honom efter regeringsformen tillhörande
rätt att öfver krigsmakten föra högsta befälet och
huru högstdeasamme som sig bör kaa vaka öfver
rikets säkerhet om föreskrifter lemaas i sädane
specialiteter som nu föreslagits tan jag icke inse .»
Yrkade äterramtss
Hans Jansson förklarade att han skulle vilja bi
falla en del och återremittera andra af utlåtandets
punkter men då alla momenterne hafva med hvar
andra sammanhang förmodade haa det vara bäst
att derest anmärkning göres emot någon punkt
utlåtandet i sin helhet återlemnas till feiatsuukot
tet Talaren delade fullkomligt Utskottets ästgs i
afseende på nyttan af en skärgårdsflatta och var i
detta fall af alldeles rnotsait mening med Lars
Pettersson Talareas öfvertygelse härutir .aaa grun
dade sig på sakkunnige mäcs trovärdiga uppgifter
«Linieflot
.an» sade han (befordrar endast ea stats
lyx som föga öfverensatämmer med vära ringa
tillgångar Med våra mäktigare grannar kunna vi
dessutom ej mäta oss i detta hänseende men vi
kunna så inrätta vårt sjöförsvar att det i farans
stund är tili äckligt att betrygga våra kuster från
fianitlige anfall Ea väl utrustad och örvad skär
gårdsflotta är härtill vida ändamålsenligare äa äf
ven ett större antal liciefariyg Jag skall således
för min del aldrig tveka i vaiet emellan dea så
kallade stora och lilla flotta Deremot kan jäg
icke godkänna Utskottets förslag att de linieskepp
som icke finnas användbare till fregatter skulle
från flottan utrangeras En sådan åtgärd skulle
möjligen framkalla en ny skeppshandel hvilken
sannolikt ej medförde någen viast om dea an icke
såsom desj företrädare kom att nedsätta överges
nationalära Vi hafva tillräckligt inad en skepps
handel i överges historia .» Likaledes ogillade Ta
raren Utskottets tillstyrkande af tillökning med
14 ,000 Rdr till godtgörande af de fcögre under
hållskostnaderna som lör de tillökade fyrarne er
fordras Denna tillökning vore i hans tanka obe
höflig Vid sistlidne Riksdag beviljade Rikets Stan
der ett lån af 9 333 Rdr 16 ak Hamburger Banko
att utgå för ifrågavarande ändamål under be
nämning danska f jriagamedlen Riksgäldskontoret
hade åtagit sig att amortera denna summa hvar
till 120 ,000 Rdr voro anslagne Öfverskottet kom
mer fyr-inräuniagarne till godo .— Y .kade äterie
miss af de tvenne punkter mot hvilka anmärknin
gar au voio framställda — I öfrigt ansåg Talatcn
amiraiernes löner böra nedsättas till hälften eller
åtminstone deras antal minskas likasom flottan
efter dess nya organisation ej skutte behöva flere
än 8 kommendörkaptener l 'ö flottans material
bo .de anslås 250 000 Rdr deraf 130 ,000 Rdr ii !l
användande vid ekärdgårdsflottan och återlloden till
den i Carlskrona förlagde fljttA med vilkor lik
väl alt något deraf ej fick komma liniefartyg till
godo
Härmed förenade sig Jan Erik Jansson Magnus
Persson Jonas Kylander ocn Jöns Ersson f
-aa
Wermland Johan Anderssan Lundberg från Norr
bottens Lan Lars Larsson från Örebro Län David
Andersson från Halland IS ils Hagnusson träa Cal
mara Län Peter Claesson och Johannes Pettersson
från Elfsborgs Läa Stephen Andersson frän Stock
holms Län och Peter Gabrielsson från Kronobergs
Län
Johan August Zetterberg yrkada återremiss under
förbehåll att vid protokollsjuneringen fä akrifi
ligea närmare utveckla sina åaigter i ämnet
Strindlund erinrade att om utiåtandet ej kunde
bifallas borde detsamma i sin helhet återremit
teras
Von Zweigbergk var till stor del förekommen af
Hans Jansson och gillade fullkomligt hans äsig
ter men han ville därjemte fästa uppmärksamhe
ten derpå att Statsutskottet vid regleringen «f
statsutgifterna under ifrågavarande hafvudtitel all
deles förbigått och ej lemnas något svar på hans
statreglerings förslag hvilket i motionsväg fram
ätäldt blifvit till Utskottet öfvsrlemnadt Talaien
åberopade detsamma och yrkade att Utskottet måtte
i enlighet dermed uppgöra statsregleriogen under
4 :e hufvudtitein hvarigenom ea icke obetydlig be
sparing uppkomme enär nämnde förslag upptager
statea till 835 ,830 Rdr Bko Han kunde ej un
dertrycka siu förundran öfver Lars Petterssons
framställda åsigter hvilka efter Talarens tanka
voro ssridsnde mot fäderneslandets sansa fördel
Jacob Kihlblom från Södermanland ansåg ea li
niefiottu så mycäset mindre ändamålsenlig som vi
ej hafva tillgångar att uppsätta och underhålla till
räckligt antal sådane fartyg och att i famns stund
utsända tn mindre linieflotta vare detsamma som
stt till eo öfverlägssn fiende pä ea gång öfverlemna
det eeda sjöföisvir vi egde En sfeärg ;rd3flotta
vä organiserad stoulie gifva helt andra resuHaUr
Den »kulle freda vära kuster och under fredstid
vore den lättare ett uaderhålla
alla delar med Hans Jansson aiven rivad angår
tillöknhigän för fyrinrättnitigarna
Nils Persson från Örebro Län instämde häri
FöTenade sig
till
äfven hvad aiseårf
r
a
a
g
n
n
r
f
e
d
a
e
u
e
a
e
h
r
e
»
s
i
i
s
a
i
i
s
n
å
g
e
e
n
s
t
e
l
l
Kgl Bibliotheket Kgl Museum och Naturhistori
ska Riks-museum hafva alltsedan deras stiftelse
fortfarande förkofrats och dithörande samlingar
blifvit betydligen riktade och förökade med de an
slag som hitintills varit samma inrättningar be
viljade och jag ser intet skäl hvarföre icke ett
sädant förhållands skulls kunna framgent äga rum
utan någon ytterligare tiliökniag i statsbidragen
Pä någon brådstörtande förbättring af dessa in
rättningar är icke att läska sä länge eis sådan för
bättring icke kaa åstadkommas utan de skattdra
gaudaa svårars betungande och deraf följande för
derf Jag anser det vara mycket nog att do gamle
ansmgen få sådaae de förut varit beviljade fortfa
rande utgå Principen att tjenstemän skola till
delas höga löner för det deras iunebafvasde tjea
«ier och embeten medföra hög r &ng är påtagligea
grundfalsk Vi må åtnöja oss med att aflöna Sia
tsss embets- och tjänstemän i män af den nytta
Staten af de /as embeten har att förvänta» af
styrbte do föreslagna löneförhöjningarne — «För
sitt tillstyrkande al oförändrad bibehållande af det
å Riksstaten för dramatiska spektakler uppförda
anslag af 430® Rdr har Utskottet icke haft annat
skäl att tillita äa att samma anslag varit under
en längre tid aavis ;dt Detta skäl förefaller lik
väl något svårsmält och skulle i sin fortsättning
leda till den orimliga slutsats att ju äldre ett miss
bruk är desto mindre barde det afskaffas Då en
skilda teatrar kunna icke blott bära sig genom sig
sjelfva utan dertill vidkännas skattar och utskyl
der sä iaser jag ock icke hvarföre ej samma för
hållande skulle kunna äga rum med den Kgl tea
tern hvars dåliga financiella ställning sannolikt
hårleder sig från felaktig administration Denna
bör således förbättras men dess felaktigheter icke
genom statsanslag uppmuntras och underhållas .»
Yrkade afaiag å den för teatern uppförda summan
Härmed förenade sig Peter Mårtensson från Jön
köpings län och Ephraim Larsson fråa Elfs
borgs län
Hans Jansson instämda med hvad Peter Gabriels
son i afseende å utlåtandets andra punkt yttrat
(Da man fortfor Talaren jemför Statsutskottets
njugghot att bevilja ökade löner till JuslitieRevi
sioncn och andra Embetsverk hvilka äro nödvän
diga för att bibehålla rätt och ordning i statsskic
ket niåsto man förundra sig öfver Utskottets ifrå
gavarsnde förslag som röjer «n stor inkonseqrens
Jag vill härigenom icke hafva beslridt Vittsrhets
Afeademieni nytta för landet emedan den efter
mia åsigt verkligen i viss mån gagnar Riket men
jag anser dock att detta gagn är uaderordnadt
Ecnbetsverkens nytta och sålades först i andra
rummet bör medföra ökade anslsg Skalle likväl
anslaget af Rikets Ständer bifallas anser jsg det
vilkor för dess utgående som Utskottet dervid fä
stot böra först uppfyllas .»
Härmed förenade sig Peter Perssoh fråa Ädel
fors Jöaköpiags län
Andra puakten återremitterades
Angåonde anslag till Kgl teatern Petter Ga
brielsson äberapade sitt skriftliga yttrande
Hans Jansson initämd® häri Daa Kgl teatern
borde icke betunga Staten med sitt underhäll Don
åstadkomma egentligen endast »öjen åt invånarae i
Stockholms stad och betraktad ^äsom en inrättning
för dylikt ändamål lur Statea fått till deana inrätt
ning buala ailtför mycket Enligt hvad Talaren
i egenskap af ledamot i Konstitutionsutskottet er
farit hal
:® 30 000 Rdr på ea gäng dertill blifvit
aavista utom alla andra medel som egentligen ut
frän Siaun fastän de ej bära narna af stats
anslag till teatern ät hvilken dessutom bestås hy
resfri lokal Man har kallat teatern en bildnings-
ansult mea Talaren hemställde huruvida någon
sann någon religiös bildning der vinnes och om
bildtiiBg icke skulle ägas af andra äa dem hvilka
hafva tillfälle att frequentera teaterns föreställnin¬
gar sä bekhgade han största delen af Svsrges be
folkning som i brist af tillgång på dylika bild
nings anstalter skulle nadsjunka i råhet Han ha
de den öfvertygelsenj att dygd och upplysning jemte
förädling af Bunihälisiefnaden och sederna kunde
hemtas uv helt andra källor
Härmed förenade sig en stsr del af Ståndet —
Jakob Kihlblom instämde i Hans Janssons mening
älven af det skäl att de 100 ,000 Rdr hvilka vid
1823 års Riksdag beviljades såsom tillökning uti
K M :ts apanage pä det Hans Maj :t skulle kunna
bidraga till teaterns underhåll kunde vid teaterns
upphörande såsom statsinrättning ined ökadt skäl
tili Stats-kassan indragas
Petter Claesson fråa Elfsborgs län ansåg jemväl
Kgl teatern såsom bildnings-anstalt helt och hål
let förfela sitt ändamål emedan invåuarne i lands
orterna deraf ej kunna begagna sig Instämde med
Hans Jansson
1 enahanda syftning yttrade sig vice Talmannen
Per Eriksson Ptr Matsson fråa
WesterNorrland
Jon Olsson frän Gefleborgs län Peter Pertson från
Ädelfors Jönköpings län Peter Mårtensson från
samma län och Per Östman fråa WesterNorrland
Von Zx»eij )bergk var af samma tanka som Hans
Jansson och önskade att Statsutskottet vid frå
gans förnyade behandling ville taga i betraktande
den sistnämndas vid Utsk
.s utlåtande M 83slit Riks
dag angående 5 :te hufvudtitein bifugado reserva
tion asm inaefatiar ea hiatorik öfver tillkomsten
af ifrågavarande anslag och i öfrigt upptager full
ständiga skäl för dess upptörande
Nils Persson frän Öreoro län hade ej ansett till
något gagnande ait i Utskottet reservera sig men
instämde med de föregående Talarne
Åttonde jiunfeten återremitterades
Om anslag till vad- och ljuspenningar för Vitter
hnsAkademiea Kgl Akademien för de fria kon
sterna Bildhuggare-ateliera vid räanarbanan och
dramatiska spektaklet
Hans Jansson rnedgaf ifrågavarande anslsgä ut
gående utom Uil dramatiska spektaklet hvilket
han såsom en följd af de vid 8 :de punkten gjorda
anmärkningar sns5g böra försvinns
Von Zweigbergk delad» Hans JansooEa åsigt och
ansåg Utsiiottet feöra åläggas att i förnyadt oa-
(tänkande meddela serskilda uppgifter på hvad 30—
f åtgår till hvar och en of ifråga varande inrättnin¬
gar Han hade sig bekant att £00 famnar ved af
anslaget till dramatiska spektaklet åilägen envän
des för teaterns behof Anslaget de .till naåste na
turligtvis upphöra pä saauna gång soai teatern
försvinner
Större delea af Ståndet instämde Ssäruti Tionde
punkten återremitterades
I afteende ä Utskottets i slutet af utlåtandet gjor
da hemställan alt Kongl Majtts nådiga uppmärk
samhet mä fästes ä fördelen deraf att ett närmare
samband bereddes emellan do flera serskilda för
befordran af v tecsltaperna och cie sköna konsterna
stiftade Akademier samt ett da många på serskil
da ställen förvarade biblioteker och samlingar kun
na efter deras beskaffenhet förenas yttrade von
Zweigbergk alt han för sin del ansåg det vara Ri
kets Ständers rättigbit att sjelfve utan någon hem
ställninjj till Kongl Maj :t besluta cm ifrågavaran
de åtgärder så mycket hellre som det ensamt till
kommer Rikets Ständer att bevilja eller afslå an
slag till det åsyftade ändamålet hvadan han yrka
de att Utskottet måtte uppiätta och öfverlemne
förslag i berörde fcänjeendo till Rikets Ständers be
pröfvande Att i önskningsväg komma till något
resultat trodde han vara att betvifla
Härmed förenade sig David Andersson från Hal
land
— Återremitterades
Alla de öfriga punkterna biföllas utan diskussion
s
s
t
F
d
G
m
e
p
g
R
ö
N
f
a
p
e
r
t
e
a
a
r
t
a
t
r
g
g
t
a
e
»
n
t
s
r
n
t
a
l
t
n
n
i
g
t
Hr T Petrés anförande vid försdragning af
Hr P Lagergrens motion angående vissa
till den
financiella statsförvaltningen hö
rande föreskrifter för den nya l )epurte
mental-styrelsen (Denna motion omnämn
des kortl i Aftonbl M 102 för d A Maj
«Hr Lagergrens motion utgår såsom mig synes
fråa den af mig städse hyllade grundsats att det är
Rikets Ständers åliggande att sä myckit tid och
omständigheter medgifva pröfva statsförvaltningens
principer och detaljer och således jemväl d *r så
nödigt finnes till administrationens efterrättelse
meddela regiementariska förtskiifter för statsansla
gets disposition Redan ur denna synpunkt är Hr
Lagergrens framställning till 3in syftning ganska
förtjenstfull och om än förhållandet under natio
nens långvariga bordhvila förändrats derigeao®
att Kongl Majtts nya Regering blifvit i dessa da
gar i det närmaste formerad tamt att Kgl Maj :t
utfärdat ett Reglemente som uppdrager vissa skil
nads-linier för de nya Regerings departemastarnas
verksamhet så bot dock intet hinder uppkomma
för remitterandet af Hr Lagergrens motion till be
handling af vederbörligt Utskott Det är just nu
vii den nya Regeringens första danelse som det
är af en sä öfvervägande vigt att Rikets Ständer
på sätt Hr Lagergren tyckes åsyfta uppbjuda hela
sin förmåga att förhindra densamma »it återfalla
i sin företrädaras misstag hvilkas följder varit för
nationea så beklagansvärda En sällsam tillfällig
het gör att den af Kongl Majtt tillförordnade nye
Finans-ministern Hr af Wingård kunnat i sin
fordna egenskap af Landshöfding taga närmaste
kännedom af den förra statsförvaltningens efter
tänkliga brister Hr af Wingård har haft tillfälle
att noga betrakta desta brister hvarpå det m til
låtas mig att anföra ett par exempel
År 1834 anslog Rikets Ständer 30 ,000 Rdr att
till vatten-kommunikationer årligen disponeras
Summan var för sitt ändamål ringa det är sant
men deraf följda ingalunda att ea klok stats-eko
nomisk förvaltning deraf skulle åsidosättas Hvad
gjorde nu Kongl Maj
.ts gamla Regering Den
anslog hela beloppet år efter är intill närvarande
Riksdaj endast och allenast för provinsen Werm
land sam visserligen far sina vatten-kommunika
tioner kunde i tidens längd deraf blifva i behof
men efter hvad erfarenheten visat icke behöfva ett
så högt belopp på en kortare tidrymd
Häruti ligger således vid öfvervägande af andra
landsarters likartade behof ett icke obetydligt ad
ministratift misstag
Ar 1838 var hungersnöd i Wermland Tillstån
du inom denna provins var sådant so® Hr Warn
Carl Fredric så sanningsenligt så träffande skil
drat LandshöfdingeEmbetet i Carlstad begärde nu
hos Konungen förskoning för de Wermländska re
gementernaa och beväringsmanskapets vapenöfnin
gar Årslag följde — Landthöfdlngea nu mera
StatsRådet af Wingård förnyade sin bsgäran Han
anropade Konungen i proviesens i menskligheteas
namn att i anseende till dea mer GCh mer i
Wermland öfverhand tagande nödan meddela till
stånd till dessa vapenöfningars inställelse Omöj
ligt — Wermlands nöd betydde intet — Ge
neralAdjutanten Brahe förblef obeveklig och Hr
af Wingård fick uppå KrigaExpedltionens före
dragning omottaga nytt afslag Hvem hör icke
med vemod och med en sorglig känsla den
na administrativa förvillelse Hvem inser icke att
den som på förenämnda sätt i likhet meé Hr af
-1 Wingård gjort bekantskap med nöden i landet och
-
dct "n«a afseende den förut tillvunnit sig pa ho
n ®re borde vara qvalificera
m
a
¬
e
e
d
i
a
s
l
l
d
borde vara qvalificerad att ofördunkladt
tala sanning inför Thronen Hvem neker väl alt
sådant är på tiden — att deraf göres högsta behof
Utan tvifvel har Hr Lagergren då han afgaf sin
motion haft tilldragelserna hos den gamla Rege
ringen för ögonen Säkert her han funnit att na
tionea lidit omätligt af dea gamla Regerings-ord-
ningen Säkert har han trott sig böra väga ett
försök att skapa ett lyckligsre tillstånd Rakett
har han bemärkt huruledes osäkerhet i edm3 <ii !tra—
tion af Statens finanser ofta går hand i hand med
enskildt obeständ — Säkert har han insett det riks-
skadliga deruti att de af Rikets Ständer beviljad
statsanslag tid från tid blifvit af Rikets Styrelse
dragna fråa deras rätta ändamål — Jag påstår
ic ^e att dtnna motion ovilkorligen bör antagas
men jag gör rättvisa åt dess syftning och tror den
vara förtjent att komma uader öfverläggning Dess
värde bör ick® underkännas derföre ett den nära
överensstämmer med Hr v«n Harlmansdorffs åaig
ter Det är ingenting personligt ulan det goda i
sak som bör komma i bctr *ktande och dä man
lif vas af ett sannt och ädelt nit att bereda landet
en väl organiserad Styrelse så bar man mer än
fägonsin ianspråk att finna alla slags personlighe-
ter noga frånskiljde .»
Sedan Hr Lagergren förklarat att han icke på
minsta sätt ärnade gifva dementi åt Hr Petrés nu
i afseende på honom gjorda förutsättningar blef
Hr Lagergrens ifrågavarande motion till Statsut
skottet remitterad
— På Riksdagen passerade i Onsdagens ple
na ingenting serdeles märkvärdigt med undan
tag af den deputation lrån BondeStändet hvar
om vi förmälde i Onsdagsbladet På Riddarhu
set upptogs hela förmiddagen nästan uteslutan
da af en debatt om Statsutskottets betänkande
i anledning af R St Revisorers granskning af
statsverkets förvaltning och eftermiddagen af
en lång debatt om myntenheten hvari åtskillige
ledamöter Hrr Lefrén af Ekenstam af Akrell
af Uhr Wrede von Troil m fl uppträdde med
varma och intressanta anföranden till förmån
för decimalsystemet i mynt- samt mått- mål
och vigtberäkningen i allmänhet (Betänkandet
härom är biialiet i Borgarståndet
I förmid
dagens plenum lick StatsUtskottet
oaktadt sin
hol :-amhet att föreslå det en stor del af revi
soremes anmärkningar skulle förfalla temligen
allvarsamma anmärkningar derföre att det till
styrkt Ständerna alt nos Kongl Majrt begära
en föreställning hos regeringen att anmana de
förvaltande verken till en noggrannare hushåll
ning Icke blott de vanliga försvararne Hrr
v Hartmansdorff Rosenblad och Frih Ceder
ström m fl ulan älven den nye Justiiiemii i
stern uppträdde mot denna punkt hvilket väck
te en strid mellan dem ä ena och Grelvarne
Frölich och Horn samt Hr Ribbing å den an
dra (Det är kuriöst att man hittills hört Hr
Grefve Posse uppträda nästan endast för att
motarbeta sidana lörslag som detta åsyftande
en verksammare uppmärksamhet eller kontroll
på förvaltande verben eller såsom härom da
gen emot oidagranna tillämpningen af 57 § :n
R F om Rikets Ständers makt att allena ut
öfva
Svenska folkets beskattningsrätt o s v
När skole vi från Reg :s sida lå se något försvar
för reformer i folkets intresse Det ser efter
all anledning ut som om folket väntar äfven
på något sådant af den nya ministéren må del
ej vänta förgäfves
h
6
t
g
f
d
a
a
1
å
d
m
m
r
s
t
b
r
m
s
i
t
n
Uti Presteståndet föreföll en intressant dis
kussion angående kyrkopliktens afskaffande i
hvilken flere talare gjorde gällande den satsen
att kyrkoplikten hittills såsom straff ansedd
vore en handling hvarmed den verldsliga mak
ten ej borde hafva att skaffa
I Borgareslåndet anmälde Hr Petré en (an
ledning till anmärkning» — I Bondeståndet a
terskickades efter anmärkningar af många leda
möter ett betänkande af Ekonomiutskottet som
afstyrkt Rikets Ständer att bry sig om den
högst vigtiga frågan om Oresundska tullen In
tressanta anmärkningar gjordes ock vid ett ytt
rande af LsgUtskottet med förslag till förhöj
ningar i straffet för våld å person — Bonde
ståndet gjorde table rase med hela sin bordsli
sta utom ett enda mål De ölriga Stånden haf
va ännu qvar mellan 30 och 40
STOCKHOLM den 29 Maj
De i går afton ankomna utländska poster
medförde tidningar från London af d lä från
Paris af den 17 och från Hamburg af den 22
dennes
FRANKRIKE
Den kommission soin blifvit nedsatt till pröf
ning af lagförslaget rörande Napoleons stoft
består till större delen af hans fordne vapen
bröder såsom marskalk Clauzel vald till ord
förande generalerne Schneider Las Casas Su
bervic Bachelu Durieu m fl Att de äro för
frågan derom kan intet tvifvel uppstå men me
ningarna äro delade rörande platsen der hjel
tens lemningar böra hvila emellan invalid-ho
spitalet triumfbågen Vendotne-kolonnen kyr
kan Madelaine Pantheon och till och med kyr
kogården Pére la Chaise der några vilja hafva
honom begrafven emellan Massena ocn Lefebvre
Man har slutligen kommit öfverens att besöka
alla dessa serskilda platser och redan gjort
början dermed hvarvid Hrr Thiers och Remusat
åtföljt ledamöterne
Pärskammarens kommission rörande länte
nedsättningen har enhälligt förklarat sig emot
åtgärdens tidsenlighet och med 6 röster mot
1 förkastat sjelfva frågan om dess legalitet
Deputerade kammaren har efter en föga in
tressant debatt slutligen antagit lagförslaget rö
rande suplementar-krediten med 261 röster mot
68 Petitionerna om valreformen hade ej sam
ma lycka ty kammaren öfvergick från dem till
dagordningen likväl icke utan en iitlig diskus
sion
Från Algier berättas under den 9 att de
ångfartyg som den 3 afgingo till Scherschell
med lifsmedel och amucition der möttes af
befallningen att gå till Oran för att derifrån
till Schurschell öfverföra 2 ,000 man hvilket de
äfven gjort Man visste ingenting om arméens
operationer men hade hört starka kauonader
från trakterna af Blidah och Teniah
SPANIEN
Genera Asjuroz måste ej hafva stupat i träff
ningen vid Solsona såsom general van Halen
uppgifvit i sin rapport emedan han anmäler
att han intagit fästet Alpuente der han erhållit
2-i9 fångar hvaribland 27 officerare samt 3
en mängd lifsmedel cch
kanoner 2S0 gevär
ammunition m m
Krigsrätten i S Estaban har den 6 dömt
n
_
CarhsUska officerare till döden hvaraf 7 fol
lande dagen fusilierades De voro alla från tråk
ten kring Eslella
Den i Madrid indragna tidningen Revolutio
nen har nu åter utkommit under titel af
Stormen
Femte Hufvudtitein
Om anslag för Vitterhets
Historie- och Anti
qvitetsAkademien
Piller Gabrielsson från Kronobergs län yttrade
■sig skriftligen angående hela dsnna titel och af
styrkte de föreslagna förhöjningarne Dat må vis
serligen icke förnekas att de inrättningar för hvil
fcss ändimålseniigare förvaltning de blifvit äskade
och af StalsUlskottes tillstyrkte äro sf allmännyt
tig egenskap och såsom sådane böra af Staten så
vidt den förmår underfejeipas majj i en tidpunkt
då de skattdraganda i Rikets alla orter enstämmigt
fordra cedsättning i skattebördorna samt enligt
hvad beklagligen nog ligger för hvar och en klart
I ögonen skulle utan en sådan nsdsättning allde
les utarmas och större delen af rikets invånare
göras till tiggare trodde han det ingalunda vara
hvarken lämpligt eller i ättvist att bevilja andra
anslag att af allmänna medel utgj än de som äro
oundgängligen nödiga för Statens styrelse och för
»var samt upphjelpande af de näringsgrenar hvaraf
national-välmågans befrämjande kan vara att för
vänta «Må vi «e oss noga före att vi icke åt de
gamla minnena offra så mycket att det blifver all
deles ute med vira förhoppningar för framtiden
Yitterheti
Historie- och AntiqvitetsAkademiea
PORTUGAL
Underrättelserna från Lissabon gå till d 4
dennes Man var der i allvarsamt bekymmer
för ett fredsbrott emellan England och Portu
gal emedan Lord Howard de Walden d 27
April aflemnat sitt ultimatum rörande Engel
ska undersåtares fordringar hos Portugisiska re
geringen och äskat svar derå om 14 dagar
Utrikes ministern grefve Villareal skäll vid e
moltagandet hafva dragit upp klockan och sagt
(Således 14 dagar min herre och Lur många
minuter ?» I sjelfva ultimatum fordras en fjer
dedels erläggande genast och ganska koria ter
miner för det öfriga I händelse det ej anta
ges tror man att Engelsmännen ärna borttaga
liera Portugisiska kolonier i Asien och Afrika
serdeles Macao som de så väl behöfva i anse
ende till fiendtligheterna med China Mini
strarne hafva haft sammankomster med SO se
natorer och deputerade hvilka alla satt sig
emot Englands fordringar isynnerhet hertigen
af Palmella Ministrarne sjelfva äro något ef
tergifnare Man bar tadladt dem för det de
låtit saken komma så långt och en föränd )ing
anses föreslå inom kabinettet
ENGLAND
Stattkammarlanslern bar nu förelagt Under
huset budge 'en för det löpande året ilrån d
6 April 1840 till den 6 April 3841 Den upp
tager inkomsterna till 46 ,700 ,000 L och ut
gifterna till 49 ^32 ,000 L hvarigenom ett de
ficit uppkommer a 2 ,752 ,000 L Att betäcka
detta föreslås en tillökning i tull- och accis
afgifter af 5 procent cch i de dir :k :a staterna
af 10 procent Deficit förlidet år utgjorde
1 .464 ,000 L så att detsamma för innevarande
år ökats med 1 ,268 ,000 L Diskussionen öfver
detta budgetförslag bade börjat i Underhuset
men ej ännu blifvit bragt lill resultat
HOLLAND
Den koDgl propositionen om införande af
minister-ansvarighet har nu kommit till Kam
rarne Den förefaller något ofullständig cch
säger blott att departementscheferne skola kon
trasignera de kungliga besluten och för dem
blifva ansvarige enligt lag Hvari denna ansva
righet skulle bestå förmäles ej Förmodligen
måste meningen vara att stifta en serskild an
svarighetslag så vida någon vetkfig förbättring
i statsskicket åsyftas med den kongl proposi
tionen Imedlertid syaes den redan hafva gjort
något iiEtryek på andra Kammaren ty den har»

Sida 3

ehuru med blott 32 röster emot 22 beviljat 1 dessa varor i afseende på hvilka inga inhemska
budgeten för 1840 Innan dstta skedde bade j produkter behöfva skyddas desto mera kosta
klidäfdkll förtära dem
g
likvisst finansministern förklarat att regeringen
blott äskade budgeten för ett år Förut har
den varit begärd och beviljad för 10 år i
sender
UNGERN
Den 13 dennes skulle Kejsar Ferdinand i e
gen person sluta riksdagen i Pressburg Be
slutet uo Judarees emancipation hade med nå
den varit begärd och beviljad för 10 år i
sender
UNGERN
Den 13 dennes skulle Kejsar Ferdinand i e
gen person sluta riksdagen i Pressburg Be
slutet uo Judarees emancipation hade med nå
Vi taga oss friheten fästa läsarens uppmärk
samhet på den sockenstämma som skall hålias
i Nikolai eller Storkyrkan nästa Söndag efter
slutad gudstjenst och hvarvid ett slags Dörjan
<aed kommunalnämnds eller ordningsmäns ut
seende för församlingen kommer att företagas
gra förändringar dessförinnan blifvit af honom En kommitté vald af församlingen har för detta
sanktionerad ändamål utarbetat ett förslag till provisoriska
SERVIEN ifödiäbildandehvilka i
de äfven den som skall förtära dem
g p
SERVIEN regior för ordningsmännens bildande hvilka i
dh dli Bld i dålli
gg
Man är härstädes och serdeles i Belgrad i ^et ^ela synas oss ganska ändamålsenliga eoie
mycket bekymmer för ordningens och lugnets !daa kommittéen iakttagit en berömlig varsam
bibehållande emedan folket på flera ställen vi- j jjet alt ej förhand gå in i något positift lag
sar sig oroligt och missnöjdt dels kanhända j stiftande innan erfarenheten hunnit gifva vid
med skäl dels sannolikt på tillställning af den handen hvad i det hänseendet kan vara bäst
afsatte Furst Miloschs agenter Man är obelå- oc [j nyttigast Vi införa här nedan denna pio
ten med de rådgifvare som omgifva den unge j jaelnorja Meningen hos vederbörande lärer
FMibldlt With och Pe fht h
g
Furst Micbael serdeles mot Wucsitsch och Pe
tronievitscb förnämste upphofsmännen till Mi
loschs fall och anklagar dem för att hafva för
skingrat 8 millioner (Turkiska af de 13 som
vid hans resignation futinos i skattkammaren
hvarjemte man
fordrar att regeringens sate
måtta flyttas från Belgrad till Kragujewatz så
som beläget midt i landet Några tusen be
väpnade personer hvaribland flere män af an
seende infunno sig den 6 Maj oförmodadt utan
för Belgrad för att framställa dessa klagopunk
ter och fordra dera afhjelpande Fursten be
gaf sig ut till dem men kunde ingenting mera
utverka än ett löfte att ej intränga i staden
De yttrade att de befunnit sig väl under Mi
loschs regering och trodde att fadren vore sin
sons bäste rådgifvare m m De misstänkte råds
herrarne hafva sökt skydd inom Turkiska cita
dellet och Metropoliten som icke eller anser
sig så alldeles säker hos Österrikiske konsuln
beskydd för skattkammarens plundring Presi
denten i Senaten Stojan Simitscb har gömt sig
man vet icke hvar
vara att efter någon vunnen erfarenhet huru
planen kommer att slå ut i verkställigheten in
om donna församling småningom utsträcka den
i mån af behofvet till de öfriga
on futinos i skattkammaren
«Den af Kong Maj :t i nåder ferordnade kom
fordrar att regeringens sate mj ;é till utarbetande af en särskild stadga angå
jådddhi it d
RYSSLAND
Enligt underrättelser från Ryska hamnarna
Tid Svarta Hafvet skall hela Cirkassiska kusten
hafve fallit i de inföddas våld Sjelfva fästet
St Nikolaus har af dem blifvit intaget oeb de
botade med 20 ,000 man Anapa Deras anfö
rare Hamil skall vara omgifven af en mängd
Polska officerare hvilka leda de större opera
tionerne En korps af 10 ,000 Ryssar var fär
dig att inskeppas till Cirkassiska kusten men
då imedlertid underrättelserne inträffade om
Ryssarnes nederlag der vågade man icke af
skicka en så ringa styrka ulan afvakladc för
stärkning Ett nytt läger af 50 :000 man sam
mandrages vid Pruth
enda fattigvården i hdfvudstsden har i sitt under
dåniga betänkande af den 5 Juni 1839 föreslagit
natt fattigvårdsstyrelsen 1 Steckholm bör vara dels
Central-styrelse gemensam för hela staden under
nasan af Stockholms stads Municipal-nämnd dels
Distrikts-styrelse en för hvardera af stadens åtta
tsrritorijlförsemliogar med Kyrkoherden till leda
mot cch honom eller annan af Distrikts-styrelsen
vald ledamot till ordförande Dessa distrikts-sty
relser skulle benämnas Kommunal-nämnder och
hvar och en af dem omfatta iveaae afdelningar
den ena för ordningsvård och den andra för fat
tigvård »
Kommittéen har i sammanhang härmed anfört
«att genom Kommunal nämndens afdelning för ord
ning svärd åsyftades de åren 1851 och 1834 organi
verade sundhets-Bämadernas återupplifvande till full
verksamhet Denea afdelaings ledamöter skulle ut
ses första gingen på allaän sockenstämma Tid
blifvande afgång borde nya ledamöter väljas äfven
å allmän sockenstämmn så vida församlingen icke
tiil afdelningen lemnat rättighet att vid ledighe
ter sjelf utse dem som i stället skola ingi An
talet af ledamöter borde lämpas efter férsamlingeai
vidd och folkmängd och detta antal bestämmas af
Överståthållaren efter församlingarnas hvar för sig
afgifna förslag Ledamöterne borde inom sig välja
ordförande Dsras bifattning skulle vara att se
dan församlingen blifvit indelad i vissa kretsar
hvar i sin krets biträdde af suppleanter dem Kom
munalnämnden efter ordinarie ledamotens förslag
utse efterhöra och efterse ordning snygghet nyk
terhet helsotillsiånd äkta makars sammanlefnad
barnavård m m serdeles hos de arbetande klas
serna gifva råd cch varningar samt i de fall der
vidare åtgärder påkallas anmäla saken efter dess
olika beskaffenhet till befordrande af åsyftadt än
damål .»
vid Pruth Nyttan af en sådan kommunal-vård torde icko
böra bestridas En anstalt som den nu fOreslsg
[ne kan med högst få modiflkationer och äfven
Ett ord om kafjetullen mej st (jrre syftemål för sin verksamtet än häräf-
liilähliföi hilk
fjmej st (jrryå
Bevillningsutskottet som nyligen in pleno ven blifvit antydt när som helst införas i hvilken
börjat sina öfverläggningar om tulltaxan har församling som sådant önskar utan hinder deraf
för ett par dagar sedan vidtagit beslut om en kommitterades förslag till den egentliga fattig-
• i» • i o» i ~- \ärd *aiyre !sen ännu är beroande på högra pröfning
tillstyrkan till Rikets Ständer som åtminstone flärvid torde äfveu förtjena nämnas att en så
enligt våra begrepp om en sann statshushall- dan jnrattnlng blifvit med förkärlek tillstyrkt af
ning måste väcka någon förundran Utskottets var vördade lärare framlidne Erttebiskopsn Hs >rr
pluralitet har nämligen tillstyrkt en skiilings Doktor Wallin och det skulle måhända blifva ett
förhöjning i tullen pä kaffe eller ifrån 3 till icke ovärdigt monument åt den förevigades min-
J
ö
_
r
.tt ne om Stockholms stads Storkyrkoforssinhng vore
4 skillingar Det kan visst vara godt att Lt- fö [Sta >om 8ftor hans död sjelfmant tillegnade
skottet söker förskaffa regeringen stora tillgån- 6jg en kommunalvård hvars angelägonhet han sjelf
gar att röra sig med eller statskassan stora batraktade såsom en llfsfråg»
öfverskott genom höga tullafgifter men å an- Man hsr derföre ansett sig bära vördsamt fram
dra sidan bör man ock ihågkomma att A sk „8r s ,iBsän ,ockeD«tämma
tuli på kaffe utgör femtio procent af kostnaden för att förklara huruvida den god
å inköpsorten om icke mera och att denna känner att en kommunalnämnd för ordningsvård
tull likasom saltet hufvudsakligen utgår ifrån inom Stockholms städs Storkyrkoförsamling må in
den stora massan af befolkningen emedan knappt rättas (Härom terde äfven anmälan böra göras
någon dryck kan erhållas till det billiga priset
^d .mmer ^iommunalnämnd .n torde kun-
som kaffet om det ej uppdrifves genom ofverflo- na Benainn4 ordningsman
diga pålagor Det är derjemte ett af de bästa 3 :0 Församlingen bör med afseende på ordniogs
surrogater för spirituösa och dess förtärande männens verksamhet indelas i vissa distrikt eller
bör under den synpunkten ej försvåras utansna- särskilda områden i man ar deras folkmängd ocii
u ii j i lokala beskaffenhet pa det satt att hvarje distrikt
rare uppmuntras hvilket dock ej behofves eme-
kommer alt orafuta omkring 250 personer
dan kaffedrycken är en vara som rekommei :- j .0 Ordningsmännen väljas i sockenstämma för
derar sig sjelf om den får vara i fred Slut- ett år Hvarje ordningsmen bör få antaga sig till
ligen skall också 4 skillingar tull endast öka biträde en suppleant hvilken äfven anmälas i soc-
frestelsen till smuggling som tilläfventyrs kan kenstämma
°
„„„ 5 :o Ordningsmännen böra sins emellan utse en
med vinst bedrifvas redan med 3 sk lin ga or (ijfjrande och en vice ordförande samt när gö
heldst kaffe är en vara som vida lättare kan romålen framdeles öka sig och kommunalnämnden
inpraktiseras olofligen än råsockret torde få egna tillgångar tiil nödiga utgifters bestri-
„ dande en sekreterare och ea kassaförvaltare
I allmänhet finnas ingå varor for
hvilka vi g .Q En ^örjsn torde ordningsmännen böra
så ifrigt skulle vilja rekommendera låga tullaf- sammanträda en går .g hvar åttonde eller fjor
gifter som kolonialvaror En lättad tillgång på tonde dag samt för öfrigt då de af ordföranden kallis»
dem bereder en tillökning i lefnadsnjutningen 7 :0 Först sedan ordningsmännen kommit i fwl
utöfning af deras befattning bör af dem uppgöras
för den stora massan och
_
satter den mindre gn gom n &rmare be
s
Jtämm9r organt ^f ,nen
bemedlade i tillfälle att bestå sig ett och annat j af as verksasäfast hvilksn stadga derefter före-
lfölitill öfincch antagande i
ljildikbdSå tkö
lägges församlingen till pröfning cch antagande i
allmän sockenstämma dock torde det på förhand
böra erinras att en kommunal-verksamhei af ifrå
gavarande beskaffenhet såsom helt och hållet ba
rcendo *f samfundsanda och medborgerligt nit för
likars väl och upplysning hvarken kan eller bör
genom reglementariska föreskrifter allt för strängt
bindas eller bestämmas
8 :o Tryckta förteckningar hira upprättas på al
la de till ordningsmän o *h deras suppleanter ut
sedda personer jemte uppgift på des eller de qvar
ter som tillhöra hvars och ens distrikt
9 :a Hvarje ordningsman torde genom tryckta
sedlar böra underrätta husegame uti distriktet cm
sitt uppdrag om sin bostad och om tiden då han
med säkerhet kan träffas
10 :o Det är angeläget för hvarje ordningsman
alt förskaffa sig en noggrann förteckning på ulls
Dd
som eljest tillhör de rikas bord Så t ex kö
per man i Grekland och Levanten korinter för
ett par skillingar och (grekiska russin» för 3
ä 4 sk skålpundet Hvilken välgerning vore
det nu icke för den fattige att genom en låg
tull på dessa varor kunna göra en tarflig gryn
soppa välsmakande med uppoffring af några
stylver och bestå sig både en sund och nä
rande krydda Dessutom skulle sådant icke
blott öka trafiken och uppmuntra skeppsfarten
utan hvad vigtigare är efterhand bidraga att
emancipera svenska handeln undan de stora
handelsmakterna och sätta den i direkt förbin
delse med produktionsorterna på hvilka alla
Europas handelsstater spekulera men framför
pap
allt skulle det lemna tillfälle att importera en dem som äro boende in«m distriktet Dalta torde
flerdubbelt större qvantitet mot lika stor ut- lättast kunna vinnas genom husvärdarnes benägna
s ,r „«« b ,i
vinst och jemväl salunda lemna en ersättning .0 jjan g0 (ja satsen skulle äfven befrämjas
ät statskassan för hvad den tager mindre fö om husvärdarce ville vid inhyrande ar nya byres
bvarje skålpund Det vere önskligl om Be
gäster göra det förbthå '1 att dessa underkasta sig
villningsutskottets aktningsvärde ledamöter Jäck- den ordning som nied
dihi btk
denna kommunalvård ä
syftas
g
tes taga dessa omständigheter närmare i betrak
tande och icke låta förvilla tig af några fraser om
lyx m m från deras sida som egentligen en
dast med litet besvär vilja hafva en stor fångst
åt statskassan Om bonden likasom borgaren
cch presten icke ännu för egen och femiljers räk
ning alldeles afsäga sig bruket af kaffe te alla
slags kryddor russin sviskon korinter m m
så är det väl lika begripligt som två gånger
blf
två är fyra att ju
gpg
mera tull som betalas för
syftas
12 :o Frsmför allt är det mgeläget att ordnings
männen besöka efterhöra cch tsga cn noggrann
kännedom om de arbotsude de nödställde de rin
gare och de fattige samt ett de noga underrätta
sig om deras yrken vilkor och omständigheter
Ett sådant deltsgande är för den vanlottade och
behöfvande en verklig hugsvalelse som inom sig
kan bära fröet till en välsignelserik frukt Endast
den omständigheten att icke flraktas och försmås
utan med ömhet och välvilja omfattas af bättre li
kar kan btveka «ch förbättra äfven att redan för-
härdadt bj«rta Också är här kommunalvårdens
rätta oändliga fält Ty i sjelfva verket är kom
munalvården icke annat än familjevård utsträckt
till kommunen Det torde i sammanhang härmed
böra erinras huru maktpåliggande det är att ord
ningsmännen Iakttaga nödig grannlaget i sina för
hållanden till de personer med hvilka denna be
fattning förer dem i beröring Första vilkoret för
att kunna verka är att vinna förtroende Ett för
troende som afligsnar äfven den ringoste misstanke
om en uppsyningsman hvilken obehörigen söker in
tiäcga på det husliga området för att blotta dess
svagheter och brister Den betryckte den vanlot
tade ja till cch med den vilseförde bör vara för
vissad att han i ordningsmannen ser ®n vän som
ömmar för hans belägenhet och uppriktigt önskar
att förbättra dmismDS
15 :o Ehuru kommunalnämnden i börjtn sakntr
egna tillgångar för att af dem anvisa och lemna
understöd ät behöfvsnde eller nödlidande sä kan
den likväl utöfva en välgörande verksamhet såvi
da mau får antags att de välgrundade upplysnin
gar vitäord och intyg som af ordningsmannen i
förekommande fall meidelsa Vinna rättvist afseen
de och gälla så väl hos fattigvårdsstyrelserne som
hos Lazarettsdirektionen samt andra inom hufvud
staden varande välgörenhetsinrättningar .»
— Vi hafva förut nämut om tvenne Engels
män af Qväkaresamfundet som bitkommit i af
sigt att söka väcka regertngens deKagande för
afskaffande af slafveriet på Vestindisks ön St
Barthelemy Den ene af dessa Engelsmän är
skattmästare i det samfund som i England bil
dat sig att arbeta för slafveriets afskaffande
Mr G W Alexander annars vexelmäklare i
London och den andre en svåger till honom
Tyvärr lärer Mr Alexanders tid ej tillåta honom
att stadna här mer än ett par dagar Han ön
skar imedlertid att äfven härstädes åstadkom
ma en förening till understöd för slafveriets af
skaffande och har i sådant ändamål författat
en adress till Svenska allmänheten som är lem
nad till Red af detta blad och hvari man fin
ner de mest intressanta uppgifter rörande verk
ningarna af slafveriets fortfarande i några län
der och af dess afskaffande i andra Vi skola
med det första meddela denns uppsats i öf
versättning den skall utan tvifvel med delta
gande läsas af hela Svenska allmänbeten Af
Mr Alexander erfare vi äfven att ett stort mö
te af slafemancipationens vänner kommer att
hållas i London i nästkommande Juni månad
dit resande från flere länder väntas och deri
bland en mängd från Amerika
— Enligt hvad morgontidningarna i dag och
Svenska Biet för i Lördags förmäla har Hög
vördiga PresteStåndet samma dag eller i Lör
dags gifvit en middag åt den afgåande Eckle
siastik-ministern och den nträdande Skålar druc
kos och sånger sjöngos för de båda gästerna
samt Erkebiskopen Orden till sångerna finnas
i Biet som ej nämner om de sjungits på sin
egen behagliga melodi eller någon annan förut
bekant men andan deri är mycket vacker och
loyal isynnerhet till Ilrr Heurlin och af Win
gård Om Ilr Heurlin som enligt första ver
sens innehåll «snart far utöfver mörkblå vågor
«ifrån oss till den gröna ön som skiner uti
«solens lågor en perla lik i Östersjön» är det
förnämligaste att «Dig Kungen älskat har och
«känner J trifdens hop ett snillrikt par» (det
är minsann icke litet sagdt åt Ilr Biskopen
samt slutligen «Men när du nu till lugnet
urymmer från orons hem fi ån stormigt lag» (det
lärer således gått till något bullersamt bland
de vördiga fäderna Jojol «Ej mer för thro
«nen vårt bekymmer men för ditt hjerta fö
aredrag !»
Till Erkebiskopen bar författaren ändå mest
låtit det Ilögv Ståndet sätta sin lit och sitt
stöd «Eu verldsstrid äro kyrkans strider och
«alltid ha de varit så ty frågan är och blir
«omsider skall massan eller anden rå — Den
odviiten kan blott framtid skilja till Dig till
«Dig vi slute oss Du andans man med kraft
«och vilja kom led oss Du Chrysostomos !»
Till StatsRådet Ihre ställer författaren till
verserna den anhållan att han må rädda oss
(Ståndet från det moderna barbariet och
komma ihåg «Quos ego» Det skulle förundra
oss om Hr StatsRådet icke genast iakttagit
detta sednare råd i sitt svar på skålen
— En af Upsala tidningar berättar att den
utmärkte representanten för Götheborg Kom
merserådet Wijk gjort ett besök i Upsala
— För några dagar sedan bitkooi det förr i
bladet omnämnda nya postångfartyget Sverige
om 120 hästars kraft Det är bygdt i Nykö
ping machinen tillverkad vid Motala lär vara
den största sjö-ångmachin som blifvit förfärdi
gad i Sverige Fartyget hvars salonger och
hyttor ännu icke äro inredda utmärker sig ge
nom en vacker konstruktion och rymlighet Det
ligger vid Skeppsholmen och bar under de sed
nare dagarna varit besökt af en mängd perso
ner som tagit det i ögnasigte
— För ett par veckor sedan utdelades åt gar
desregemeuterne de nya perkussionsgevären ef
ter Hr Gernandts modell Låsen ega endast
en fjäder och hanen är placerad midt bakom
svanskrufven uti hvilken knallhattscylindern är
apterad så att elden som i de vanliga knall
hattslåsen till jagtgevär får göra en vinkel in
nan den träffar krutet i pipan på de nya ge
vären går rakt fram
— Tvenne illa beryktade personer korrek
tionisten Peter Löfving som blifvit dömd för för
falskningsbrott och muraren Joban Laadslt som
varit efierslsgen för stöld hafva blifvit giipoa så
som ianehafvare af åtskilliga effekter hviika blif
vit stulna ur ett sockerstånd å Djurgården De
ashöllcs på Johannis kyrkogård af dödgräfvsren
som af deras uppsyn och åtbörder slöt £tt de fö
rehade något olofligt
POSTSCRIPT ÖM
I Presteståndet förehades i dag bland annat
BankoUtskottets betänkande med förslag tiil
nytt myntsystem (Se Aftonbladet d 14 Msj
M 111
Några ledamöter talade för antagande af de
cimalsystemet såsom Friherre Wrrdei sin mo
tion föreslagit och på grund deraf iör återre
miss men de fleste yttrade sig deremot eller
för bifall till betänkandet hvilket skönjes af
voteringen som utföll med 27 ja för bi :all e
mot 14 nej för återrerciss
I Borgareståndet har i dag föredragits ea
mängd Utskottsbetänkanden deribland Lagut
skottets om vatten och brödstraff t hvilket å
terremittersdes förnämligast på en anmärkning
af Hr Wccm som yttrade att han i händelse
återremiss beviljades ville väclia motion att d«
linqventarra ueder sin straffiid måtte ega hvar
femte dag fri i likhet med förhållandet i Nor
rige och Danmark Hr Hegardt tackade mo
tionären för detta förslag och upplyste att frå
ga härom hade förevarit hos Uiskottet som lik
väl ej trott tig grunalagsenligt kunna föreslå nå
gon dylik förändiing då motioii derom icke va
rit väckt
Samma Utskotts betänkande om förlikniu .s
domstolarne återremitterades äfven
Rättelser I artikels «0 .n uaiversel ocb spe
ciel bildning» &s förekomma följande tryckfel
hvilka härmed rättas 117 3 :e sidan 2 :r smal
te» G4 :« riden uppifrån står opartiska ISt o
pralitiska 44 :e rsdea nadifrån står kändas dynln
g«n af en storm läs kändes 1 Lund dyningen i-c
33 :e raden nedifria står vig tigt läs rtgiigt S .Vo
d :o ö :o står på läs med SO :e t :a d :o lag» 'ör
landets vetenskapliga skall vara läge 1 midel
punkten för landets c
HANDELS- och S j OF A K TS-UN DBB
RÄTTELSER
Tor q- och Ham *priser
STOCKHOm d 89 Maj S»s«nn»Jlen hvaraf tillför
sels fortfor att vara rinjra betaltes Hvete med 98 V8
Rdr Räg 14 Rdr Kor» 11 k 11 24 Blandsäd 10 Bdr
och Hafr 8 04 å 9 Rdr tnnnan HvetsisiBI gäll de S
12 i S 16 Rlsmjöt 1 8 Snäckebröd ä Bdr i S t»
Spisbröd 1 28 färskt K»lt allt eftsr »aracs he«» !Ter
hcf 2 39 3 é 3 24 Firbstt salt 4 Rdr s£it Flä»k 5
Rdr pundet Petat»» erhölls till 5 Rdr tnansn Sal Ål
betaltes sned 6 Rdr puadet färsk Gös *2 IS å 20 s
d :« Abborre Lafee och Gädda 6 4» sk d :o Brsx 7
märke» färsk Ströc .mUi allt efier storlek <2 f 8
å 28
sk och Itiruströtnming 12 k 16 sk vslen Tillgängeo pS
färsk Fisk v»r i allmänhet jrmnis Fiir ett t '0£ Äkx be
taUss SS k 30 sk och rn ra ark färskt Smör 2S h 28 sk
Spenat fanns till 1 36 pundet Grädda gälide 1 Rdr
söt
Mjölk IB k 14 sk skumoaii d :o 9 i 10 sk och FiltujölK
10 sk kannan For ThimotbejhS begärdes SäM k 24 »k
Härdvalls- 16 ck och Råghalm 6 i 8 sk pundet Alla
priser äro i rifcsgä !d
_
Oresunds -lista
Dea $8 J Clsmeotson Sophie Ntwsastl Stockholm
stenhol C Sundman Catharina New-York Slockhclci
styckegods O R Hök Favoriien Pernambuco Stock
holm socker O Jansson Viiilsrce Pernsmbueo Stock
hol» socker O Lindström Fanny New Orlean Steci
hol» styckegods O Backman Victor London Stock
j holai di
.0 E M Junker Nordpolen Torrevechia Stock
holm salt J Påhlson Amalia London Stockholm styc
kegods
Den 25 O Andersson Nordstjer ^an Höganäs Öster
sjön kreatursben N P Sjöholm Örn Stockholm Bre
men jern O O Jacobsen Johanne Nicoline Carlshawn
Norge ballast C Kihlberz Maria Sophia Uddevalla Ö
stersjön ballast J E Färnström Diana Stocksoim
Porto jern
Den 24 J S Kraeft Beata Sophia Stockholm Am
sterdam Jern O Mattsson Auguita llartlepool Ma-mä
stenkol A M Andersen Arendal Truro Gelle ballast
H Billslröm Eric Inverkeiting StockSolm stenkol A
Aamodt De 2 Söstre Bergen Norrköping torrflsk A
Grönlund Lnureiti» Sunderlsnd Calmar stenkol C W
Tönnespn Elisabeth Msria Bergen Stockholm sill
Den 23 J P Mattson Charlotta Bsrgen Gelle sill
O P Eklund Emanuel Newcastle Stockholm
Ifrin och med de» 22 till och ned den 23 dennes haf
y» 291 fartyg passerat Suniet
Stockholm
Tnkomne skeppare frSn
nrikes orter d 89 Maj Carlr»
hamn Hallberg bränvin Åhus Sjöström d o Sölfviis
^org Kullberg d :o Carlskrona Lilja d :o Malmö Larsson
Wiberg och Henriksson spanmål Trelleborg Westerberg
o Löfgren d :o Uddevalla Böijler
Ed :o Ystad Jönsson d :o
Gelle Gudmuadsson jern Uaeä Orrstjert ceh v Alm
tjära och pottaska Skellefteå Wikdahl och Brännström
d :o d :o Götbeborg Mattsson salt Nordmaiinjj Hamström
ved och Holmberg tjära och pottaska Eernöjand Ly
beck glas Mem Wssterberg mj #l
Utrikes orter I .eer Brahms ballast Roucn R-naut
d :o Wismar Lindberg d :o S :t Ybes Berg och Petters
son salt New-Orleani Lindström atvekegods
ArttaÄLOJK KJtSAMUi rien 29 Maj 1840
Hr Wilson England Hotel du CoTimerce Kronoläns
man Wikander Örebro Nr 37 Maria Högbsrgsgata
Handhade Christmun Uddevalla Nr S Renstjercas gr and
Brukspatron Geijer Wermland Nr 12 Storkyko ^riukea
Apothekaren Widgren Nora Nr 5 StorSyrkobrioken
Kammarjunkaren v Nackrey samt Borgmästaren JSrhm
Linköping Nr 8 Stora Gråmunkegränd Inspektor Ris
holm Wadstena Nr 3 Stora Nygatan Regementjskriiva
ren Korain Wexiö samt Fabrikör Wahren Norrkep ng
Nr 1 Stora Gråmunkegränd Handlande Pro ^opée Wisby
Fabrikör Kling Alingsås samt Haudlsuderne Walmstedc
Wasberg Andersson och Ljungqvist Nyköping Källaren
Frrdea Carduansmakaren Ternell Norrköping Bcrestrnbl
ska huset Körsnär Åhlgren Nyköping samt Öfversten
Grefve Horn Öiiergöthland Nr 3 Stora Gråmunkegränd
Studerande Wahlstedt Upsala Nr S Stora Gråtr .unke
gränd Löjtnanterne Sinding och Ricder Cbrist ania Nr
21 Lilla Nygitsn Fru Qvickfeldt Jönköping ssmt Kon
ditor Pousette Wfsterås Bergsirrhlska huset Direkiör
Hallborg Norrköping Nr 14 HöVens gränd Pharmacie
kaiididaten Alm Philipstrd Nr 78 Ho >nseatan Kapun
Ehrenstråle Westergölhland Nr 10 Lillla Nygatan Hand
lande Lämgren Upsala Nr 8 Rtora Ny ^aten lnspekto
rerne Nordqvist och Carlqvist Örebro Nr 7 Storkyrko
hrinkeo Apothekaren EkdeM KB ing Nr 27 Slöra Ny
gatan SkomakarsåldermanneD Eedslröm Örebro Nr £6
Johsncis plan
Helsingborg Resande
Inpasserade den 20 Maj Sv :«ke Handl Gu 'in
• 21
Sv :slre Handl .ne Löfgren och Löfq»in Fr » >e Proprieia .r
V de Charbresy d 22 D :säe flundlmfk *ren Klamke
Partikulier Kinkelin
— Utpasseiad d SO Sv .ske Gross
handl Stahre
HOFVUD-KURS
not 'r *d å Stockholms Börs i dag Tredan
LoanoN 12 Rdr 2 sk 73 d d {8 1 å <2 Rdr 90 d d
HaHtRTTRö 129 si 67 d d 1S8 1-2 128 1-4 k 128 st
90 d d
Altona 1S9 sk„ 51 d d
Paris 23 sk 60 d d 22 7-8 k 11-18 sk 25 d d
d
RATTEGÅNGS- OCH POLIS8AKBR
— En Poln-uppsyningsman vid namn Ek
lund har företagit cn jagt efter så kallsdo «u
.e
liggare» d v s sådana fattiga uslingsr som i sak
nad af tak öfver hufvudet tillbringa nätterna un
der bar himmel Icke mindre än 18 sådana hade
af honom blifvit framdragna ur gödsel-reservoirer
ne vid Rada badarne cch vid H M Konungens
stall der ds cedgräfvit sig så att man såsom Ek
lund uppgaf måste sondera géiiseln med en käpp
för att stöta på dem En af dem lärer vsrit nä
stan naken och i allmänhet ingen öfver 40 år För
den nakne förordnades läkarevård och de öfrige
ställdes på fri fot
— Ett guld-repeter-ur som förliden Måndag
bortstals i ett bui vid Regeringsgatan bar tillrät
takommit pi det sätt att det blifvit förevisadt till
värdering hos en guldsmed hvilken derunder visa
de en si betänklig uppsyn att förevisaren dervid
tog flykten och lemnata uret qvar
90 d d
Altona 1S9 sk„ 51 d d
Paris 23 sk 60 d d 22 7-8 k
Amsterdam ISO sfr 70 d d
IJiBECH 103 5-4 sk 67 d d
Berlin 88 sk i vista
S .t Petersburg 95 sk 30 d d
6 8
Petersburg 95 sk
KHpenham 67 l- å »lti 6 8 d d

Sida 4

TILL SSilLU FINNES
kl trycket har utkommit och säljes hos W LUNDE
QVIST et KOMP m fl Bokhandlare å 40 sk banko
feveriges sista strid
k
Fantastiskt Nattstycke
(Af G U MELLIN Innehall i :a kapo
Striderna vid Ul
riksdals och Siockholims slott 2 k &p Återseendeis ssiär
ta 5 .e kap Den sista striden
Ilos D HL ISEN et Comp ä 5 Kdr 8 sk b :ko
Berzelii årsberättelse 1859
Mot DELBEN si Comp Skaldestycken af
Wallin och Tegner
1U39
g
upulssie på Svenska Akademiens högtiiadsg 1U39 och
innehållande Dödens Engel Religiöst poem af Joh Olof
Wallin f-amt Öfver Wallin af Tegnér 12 sk banko
Af trycket har utkommit och säljes i BOL &IBEÄGSKA
Bokhandeln h $2 sk baoko
Tal hållet af T ti» Wensjoe
å
vid Svenska Bibel-Sällskapets all &änna sammankomst på
slöra Börssa !ea 'doa 15 April i84G
Hos W ISBERG och de flesta Bokhandlare
å 8 ak banko i lithogr och koloreradt omslag
Blomsterspråket
BI saiaornas samt Färgernns betydelse i band och kransar
jsmte
bk ibk
j
Verser för Album ock Minnesböcker
Ho FRäTZB et BAGGE
nylijjen ickommec
«f BAHDRY .5 upplaga
Introcluclion to Ike Lileralurc of Europé in the
■S5 16 and 47 Ih centurie3 by HALLAM Vol 4
2 Kdr 24 si
The Cohrtier of the days of Charles II wilh
otter talss by Mra GORE S Rdr 21 sk
Jack Sheppard A Romanea by Harbison
AINSWOSTH 2 Rdr 24 st
Eminent Statesmen of the lime of George III
by Lord BROUGHAM 8 Rdr 84 sk
The Life and Advenlures of Nicholas Nickleby
S Vols 5 Rdr
Alciphron A poem by Thomas Moore 1 Rfir
Evenings al horne or the juvenite budget opened
A variety of miicelianeous pieces by Dr AISIH
and V .rs BARBAULD 3 vols 2 Kdr *2 sk
The Brilish Story brit fly told from early limes
to the present peri #d iilasirated with 38 engrawings
1 P .dr «2 sk
Qualtro Novelle narrats da un Maeslro di
Scuole SS ek allt bani»
TVTågra exemplar ai Hiörlings EI .BMENTAR-
g
LÄROBOK i Algebra l :a och 2 :a upplagoraa finnas
till salu rid skolan å Barnängea
Hos RYLANDER (Bazarcn å Norrbro
Sleyerbeer ROBERT AF NORMANDIE
ki
klavér-uuirag
Pianoforte ensamt b :ko Bdr 1 .5 —
i€
T :o d o d :o d :o 4 händer » i€ 52
Från Stentrycket har åtkommit *ch eäljes hos uador
tecknad ä 32 sk bauko
Musikalisk Hibliothek
för Sång med Piano
Jfä 14 innehållande
Tre Ballader
»John Anderson»
cDen Sista Rosen (Tbs last rese of susamer )»
bG (ld RbiG
»Gamle Robin Gray (Aald Robin Gray ;»
sjangne sf M :uoe Bisbop under dess vistand i Stockholm
Hespektive Prenumeranter S de föregående 13 ntiwror
erhålla gratis ett wiyc &et lyckadt porträtt af I &adaie
Bishop lithografieradt af Hr Cardon
Östergrénska Musikh
Jemlikt Borgeeärarnes i Loo-Garfvaren D
Eloppstocks gäldbundna Bo vid sammankomst den
na dag fattade beslut utbjudes till försäljning Massans
fasta EGENDOM Gården och Tomten här i Staden un
der J® 1 i Norra qvarteret qvadraten Busken
— Denna
Egendom som på tvenne ridor oaagifves af större gator
och på den tredjs af Motala ström är inrättad för Garf
verirörelse dertill den i flere år begagnats och hvartill
dess läge vid strömmen gör den högst tjenlig Sjelfva
tomten håller i areal 5IS90 qvadrat alnar Åbyggoader
na äro a ett Boningshus af limme 02x1 tvenne våningar
b eo Tieimerbyegnad utmed strömmen uppförd år 1846
innehållande Garfverirum och Kalkhus med inmurade jern
och kopparpannor wied höga och rymlig Vindar öfver
detta hu samt detsamma utmed <trö«imen en p5 pålar
bygd 33 alnar l§n« Brygga tiil en del öfverbygd med
tak och leies vaunet genom pumpar från strömmen in
i verkstadsbusst c ett år 1884 uppbygdt så k ^lladt
Barkhus d hväifJ Källare e aJia för en större Egen
dom behöfliga uthus så«om Stall Fähus Vagn *hus Man
gelbod in m f flere i roarken nedsaite Kar för garfvo
rirörelsen och p en TrädgSrdatoaa mel göda fruktträd
PS denna fördelaktiga Egenioai hfliken är brandför
säkrad i Städerna
- Allmänna Brandstodsbolag för 55SO
"Rdr banko och alla å *eas »fgif ;er betald pp .mt viri Ja
nuarit värdering b !irvii opp«kattai till 6575 R :3r 55 sk
banko mäge köpeanbud iniemnas inom nästa Jani må
nads slut till Sysslomannen i koet Gfosshandlaren O
Eschilsson och Fabrikören W Sebardt hvilka af Borge
närerna fått sig nppdraget att oss försälin«ngea afsluts
d2 (5 l 1840
g
Njrrlö ^iasr den 2 (5 April 1840
SSLOMÄN
p
SYSSLOMÄN
EDESTA JB ^cndom belägen i Stockholms
ä
EDEA
Lin Windinge Socken 7-5-4 mil frän Stockholm och 3
8-4 cail från Södertelje Denna Kgafldom be-tår sf E
desta 2 H >2 mantal Säteri d-sr i sambruk med ett man
tal Kroao«kat ?e Hu <e«ta ut >ås 40 tunnor höstsäd ocb 46 i :r
vårsäd samt 35 tunnor pota es i hvarje årgång IJnder
lydande äro tvenne mantal frälse samt 9 Jorruorp hril
ka göra rlisnmmane på egen iost vid berregSrdfn 538
kördagsvcrksn samt 15-iG karl- och 390 qrinnsdagsver
ken hvarförutan besirr .ar .såbccrne lemna 1 ärligt arren
de 2i tunnor Råg ozh tunnor Kora Vid eården födas
f ,0 hästar samt ooikrteg 60 cötkreatnr och 7 <J får Den
na Egendom fc ^r en ypperlig jordsaån betydlig
och väl
■vårdas *kog åbyggnaden i mangården i godt 6t <iisd och
fullt 1 'llräcilig fer en talrik familj samt rymliga och
fört fil ga nthue Gårdens läg på en höjd emellan tver»
rse insjöa *
omgiTven *f rik iö ^sfeog erbjuder den mest
sunda och behagligt bostad Fö den köoeskilling sosa
begires lemaac Egendomen efter skrKMig kalkul för
hvars riktighet ägaren ansvarar fiila 6 procent utan
att någon iokomst är beräknad af sfcoj trädgård fiske
eller b 'äan-ngsbrär .niag Huga le spekulanter behagade
pi stället göra sig förvissade om uppjnf ernås riktighet
oc» om drssf0rinn«n Dågra viJare upplysningar ön *ka
kunna de erhållas efl trappa upp busei midt för Apo
hs ^et Gripen på Gölhgatap
En Stor s ^ark ocb sedig HÄST 12 ar uti
huset JW 51 å St Pau !8ga 'an då Kusken Holmberg
e erfrågas
Nya Gigg kärror Trillor Faetong er
Ch LifdClhd ch t
ygg
f /rsittsiga C- och Liggfjeders Calescher med och utan
'öQsteystsUningar något brakade ÅKDON samt nys
Jt >Tos ?2or mel al .a beqvjjmliäbeter för resor i sa a ma
hm fom kä laren G«mla Norrmal ^i vid Mnlmskilna ^ga
tsn Pä samtT .fi siälle mottagas äfven beställningar å alla
sorters färdigpjoide Åkdon ferm expedition réeit ar
bets
och bjliig prisar utlofvas
En ny gentil DROSKA med sufflett till verkad
i S f Petersburg Rom kan beses i huset Nr 29 vid
Prottoinzu ^an då BaMenten Wnsfra efterfråga»
Iirocla Glasögon
bblkkd åäl
g
Lorgcetter Dubbelkikare med såväl gent»la sosi simplare
fattningar aila sorters Förstoring ?- Kikare- och andra
Optiska Glas m m fnnas färdiga och tillverkas bos
undertecknad Kongl Vet .-Akademiens Optiske Tnstru
me ^tmakare boecde i huset &S 52 vid Tyska Prestjrnian
och Starpiaxen 2 :ce trappor upp C E C4OI .LIN
"ptt vsckert Hollacdstt DAMAST DUKTYG
uti Likkistmagasinet »id Skoaiakaregatan
M E Personne
(Bszaren S Norrbro
har i des *n c
^agar inb ?komrait ett större part» utmärkt
vackra broderade WIENER- och PAtUSER-SHAVLAK
från 10 till 100 Rdr pr st samt ett större parti MODER
NA BAND från S å iO lili 40 sk pr aln
Uti«l W Molins lag1 er
Vesterlänggatan Nr 57
Ett stort parti nyss inkomne moderna Sidentyger fa
sonerade och släta skiftande och ertfärgsde till billiga
priser — och försäljas deremot de äldre för nedsatta
priser
Siden-Shswlar
Tryckta ooh brodarade fka Mass
.insiams-Sh .wl-Msn
liller
Shawlar i alla kulörer
Colléer et Echarpe»
kl
p
Tryckia ylltse Ty ^r af alla slag frän 1 Rdr 24 sk
2 sin breda till i 36 s i aln breda
Csttuuer af prima quslité och Cattuner två kulörer
å 28 kh S bd
å 28 sk och S qvarter breda
Parcplyer 10 Rdr
«idiky !er alla slag f <-åa 6 till S Rdr
Ebd2
g
Eogels &a broderade $2-4 Ifelylle-Shawiar k 12 Rdr
Franska dito 12-4 dito å 20 Rdr
Tjocka äStaiCabyle i Vigogne dito 11 é IS Kdr
Snilje-Shawiar 10 Rdr
I anseende till snar realiseriog
lkfL
g
färsäljes 1 Enkefru Lundbergs Lärftsbod vid Jerntorget
ii !l ytterst nedsatta priser gröfra och finare Lärfter
Väfvar flammiga Bolistérvsr SlöbellärftOT Dräll tryck
ta Näsdukar Gsrdinstyger Flanell Filtar samt diverse
and-a Lärfukrasehandeisvaror
J7LANELL if utisärkt livh ;t och liit bilist
pris i Strumpsnagasioet vid Slkeppibron huset 14
Flanell
Sill fabrikspvis i Brehtaers Fröbod vid Riddar
hustorget
I ^intre och gröfre FILTåB tiil fabrikspris af
Joh Gust Leauing et Ko®p i Liaäiöping tillverkning
j Msgasiaet huset Nr 7 vid Stortorget
JBeredt I ^ader
Westiadiskt och Cirtassiski Sulläder Bindsulläder Vax
lädershudar ocb barkade Flrsäina hos
Oa KOMP
AsD BNBLOa et KOMP
l ^LVSK TALG på Kontoret i huset JVJ 10 i
l ^LVSK TALG på Kontoret i JVJ 1
Sladsgärden
Engelsk Stenkolsolja
Underrättelse fås i Risbecks Kryddbod vid Stora Ny
gatan
Mineral-vatten
Artificiella Mineralvatten med all Möili omsorg bered
da försäljas på halfbuteljer å APOTHEKET NORD
STJERNAN vid Drottniagg &ttn Reqvisitioner från Lands
orten exoedieias med ackuratess och skyndssabet
TRÖM
y
Carl ÅKERSTRÖM
Pariser Mandeltvål
som gör lena och mjuka händer aälje å £2 sk» banko
kulan hoa N U STKNIUS Nr 24 gt Nygatan
Äx \lS Berlinwrlilätt Blyhvitt Borax Cacao
bösor Cardemummoa Cinober Cochonille Fern
bock FiftkbcD Gummi-Seaegal och Lacka Gurkmeja
Indigo Ioeefära Kamelhår Krapp Kugellack Lakrits
Mandel Muskottblomma llöaja Olja Bom .- o«h Lin-
Orfieille Peppar Pomerantsjkal Russin Safllor Saadel
Siifvevglitt Skerivatten Sptnfikgröat Somac Tenn Tenn
salt Tvål Fransk Ull Veyde Vinsten och Vitriol på
Kontoret en trappa upp i haset Nr 38 vid Westerlång
gatsn bos Adolf D LAMM
_
liuiåker
färgrik tjenlig till byggnaders och planks strykning i
blandning med olja eller tjära i fat om 8 lispund å 94
sk banko pr lispund hos Joh Aug Lundvall vid Freds
gatan
Rödfärg
g
på Kontoret en trappa upp Nr 7 AJun &brotorget hos
W SCHALIN
A W SCHALIN
Hagel ocb JC
rut
å äl i i
g
af alla numror och sorter så väl i parti som minut i
nndertecknads privilegierade Krutmagasin
MULIND
g
M U LIND
Fina
Cigarrer
G
g
diverse utmärkt goda sorter af And Gust Strömberg
Andjon Fabriks tillverkning lättrökta och väl gjorda
f ?ljas äfvensom Snus Ca » 'dus och spunnen Tobak till
Fabrikens priser i Tobak«haodeln mellan Jerntorget och
Kornhamn snedt emot Apotheket Engeln hos
JGSTRÖMBERG
g
Johan G STRÖMBERG
«1 Ullbergs Théhandel
Slo ^a Nygatan Nr 35
är fournerad med nyligen inkomne goda och friska Tbéer
Brunt Puder-Socker ä 16 sk skalp
godt Caffe 25 *k fm Sockersi»-ap *2 sk Brun *0 1-2
sS när 5 skålp tagas vackert Socker i topp 23 sk
skålp- i hsset Nr Ro Regeringsgatan
FRANSK LAKRITSROT
hJ
i .balar ooi 8 lisp å 52 sk b :ko pr Iisp hos Joh Aug
Lundvall vid Frrtdfl«atan
floli Sill
forsäljes af P Ar L .mir Kornhamn Nr ES
Färsk Norriges Sill
nyligen inkommen i Yiktualieboden å Köpmangatan
åSTUNDAS KÖPA
En mindre LAYDT EGENDOM eller HEM
MAN §s 'undns iöf» för kontant kunnande vidare
upplysning erhällas i Affärsbyrän pä Störa Nygatan Snedt
eiaot kälUrrn Norges Vspen
Ett fto-l» FORTEPIANO nytt eller frammalt
för godt pris root kontant betalning Adrrss i för
feglad biljett till C N J som in !emnas på Aftonblads
kontoret
ASTUrJBAS HYRA
l ^n VÅNING om cirka 4 Rum med Kök ocb
nödiga uthus omkring Södermalmstorg början af
Horns- och Göthgatorne 1 å B trappor upp önskas hyra
till den 1 Oktober af en tyst o ;h stilla Borgare enka
Den härS reflekterar torde inlemna adress i förseglad
biljett till E '£A på Eon .ore i buse
Nr 68 Westerlång
gatan en trappa npp
UTBJUBES HYRA
Å
UBES
T ^n vacker och välmöblerad VÅNING me i
kök uii haset Nr 1 vid Stortorget
TVii genast (lera ljusa och niada möblerade
Rusa för billig hyra vid Österlånggatan Nr 89 en
trappa upp
"jVfu genast är ett mindre men högt och pro
- >- pert RUM med mSbier att byra för en ordentlig
Herre i bum Nr 63 vid Jerctorgsgalan tvenne trappor
dötill t
up» dörrn till venste»
Sommarnöje
st nytapetserado vacSraRatc vid Drottningholm Can
toa egendomen Nr A
BORTKOMMET
On litön trädask med inntliggande gamla silf
vermynt och öppna armringar af silfver är förkosa
men Upphittaien torde mot hederlig vedergällning in
lemna densamma på Dagbladskonloret
Under gsendet uppför Ålands gränd är tap
pad en Notbok i grönt marmoreradt band utanpå
skrifvet Qvintette for 2 :ne Piano Forte af Hummel 2 :dra
stämman Den som denna hittat torde mot vedergällning
aflemna den i huset 17 vid Lilla Nygatan en trappa
UPP
T JEMSTS OKANDE
|Pn stadgad yngling 21 ar gammal som 7 år
konditionerat uii Kryddkramhandel samt innehar kon
dition önskar sig med första ombyte i nämnde handel
och hoppas geaom sitt uppförande blifva sin tillkomman
de Princepal till nöj-s Betyg om stadgat oeh ärligt vä
sende kan visas önskar att på Aftonbladskontoret få e
mottaga förseglad biljett till G E R Nr 50
^n stadig yngling vid 21 års ålder född ai
hederliga föräldrar och som njutit en vårdad uppfo
strån i 4 1-2 år varit uti Kramhandel samt önskar sig nu
antingen en dylik kondition eller på kontor De mest he
drande betyg kunna förevisas Underrättelse lemnas i Hr
Ullbergs Théhandel huset Nr 55 vid Stora Nygatan
^n stadgad yngiiog mea reua seder omkring
22 år som innehar kontorsplats i en af rikets större
städer öcskar sig till hösten plats uti Sidenkraanhandel i
Stockholm helst der han något finge deltaga i bokföring
emedan han deruti äger grundlig och fullständig kännedom
Endast på ett godt bemötande göres afseende Löaevilkoren
må bestämmas af en blifvande Principals belåtenhet med
honom Vidare underrättelse meddalas i J P Ahlqvists
diversehandel i6 Storkyrkobrinken
Ifa betjent med hedrande betyg och van alt
köra på resor önskar sig tjenst nu genast helst hos
någon som reser eller bor på landet Svar afvaktas i för
seglad biljett till 1000 på Kommissionskontoret i huset M
30 vid Fredsgatan
Till det 200 de Hamburg
Stats-Lotteriet
hvari högsta vinsten i lyckligaste fall är
100 ,000 Mark
dkdå
Försäljas hos undertecknade så väl hela 1-2 i-i som
1-8 Lotter
Dragning den 27 Maj Inssls för Irsta Kl 3 Rdr Bko
Reqvisitioner från Landsorten expedieras portofritt
Siockbolni i Maj 1340
CARON et LUNDQVIST
(Regeringsgatan Nr
(ggg
Tiil Wiener-LotteriAt dan 27 Maj 1840 å
Herregodset Treffen
585
g
med 15 ,854 vinster i Dukater och Flor af 950 £5 50
tusen Fl etc finnas några få lotter å 8 Rdr Bko i Figur
magasinet vid Drottninggatan
JLårs erhålles
Ett stående lån å 1 .9 ,000 Rdr Bko kan i medlet af nästkom
mande Julii månsd ur Publik kassa erhållas mot fullgod
säkerhet af inteckning uti Landt- eller Stadsegftndom
Närmare
underrättelse meddelas uti huset M 15 vid
Johannis Östra Kyrkogata 2 :ne tr upp dörrn till yen
ster till kl 9 på morgnarne
I3er»ningel3n åstundas till 5 å 10 .000 Kdr i *ko
mot inteckning i Lar .dtegeodom och högst 6 procents
årlig ränta Svar tiil sökanden lemnas i huset M 6 Sto
ra Hopargränden hos Yaktaiästaren C Söderström
Dc som åstunda begagna brunnsdrickmn i
Kongl Humbiegården af Uggelviks helsovatten i för
sta butiken till venster från stora porten kunna anaiäla
ig uti huset Nr 44 vid Appelber ^sgatan å Norr till höger
inpå glrdeir Drickningen börjas den 1 nästk Juni
jl ed denna dtg öppnas Rotundan i Kon ^L
Humblegården och serveras såsozn förut om åre«
med Kaffe Thé Choklad Punsch Likör och Konfekturer
m m hvilket härmed vördsammeligen tillkännagifves
Stockholm den 16 Maj 18J0
I TJENST ASTUHDAä
En nykter och skicklig Machinist kan fä för
månlig emploj på ett löindre Ångfartyg uti Finland
då anmälan göres hos C O Strindberg vid Stadssmedje
gatan
DS vsas®
*MM :de Mamb JLott i SL
Dragning den 27 Maj
Insats 3 Rdr Sv Banko
Högsta möjliga Vinsten
k
gj
100 ,««« Mark
Lotter äfven delade uti 1-2 1-4 och l-8 :delar säljas
till och med
den 29 Maj på Aftonen
J L STRINDBERG
LOTTER
till
D :de Lybecker Lotteriet
2
(sednare dragning den 12 Juni
säljas till den 10 Juni hos
LSTRINDB
J L STRINDBERG
SÖÖ :DE HAMBURGER KLASS
LOTTERIET
1 -sta Klassens dragning den 27 Maj
Insats 3 Rdr Sv Banko
Högsta vinsterne i denna Klass äro 3 ,000 ,1300 Mark
o s v och i hela lotteriet
100 ,000 60 ,000 40 ,000 20 ,000
Mark o s v
Lotter till detta Lotteri äfven delade i i-2 1-4 och
l-8 :4elar säljas hos undertecknad hvilken äfven på det
skyndsammaste expedierar ingående reqvisitioner derå fråu
lacdsorterne Plauer utdelas gratis
L :s Gust RYLANDER
Bazarn å Norrbro
i :STA GULD SSLFVER-
V ördsamt tillkännagifves
att i Bränvins-Magasinet vid Tyska Brucn hör
net af SvartmangaUD hålles tillbaoda till ytterst
modererade priser
Fina och Ordinära destillerade förut med stör
sta oinsorg renade Bränviner af liera sorter
såsots Pomerans Kummin Kanel Anis m fl
Renadt från Kohlsyra fullkomligt bafriaU
Bränvin
0 destillerade renade Bränviner sf olika grad¬
tal
Spiritus Vini af högsta styrka och rmohet
Fin Sprit af 9 tiil 12 graders styrka fullkom
ligt ren som med störsfa fördel begagnas till
hvilka varor de vara må hvartill såd ?n an
vändes
Fina Likörer pi buteljer och
Ordinära dito psr kanna af flera slag
Beska Mag-Bränviner
j Genevcr
Utäkt fiPunsch pr
j Utmärkt fin Punsch pr butelj äfven pr kaana
1 Batavia Arrac Jamaica Rom och Fransk Kon¬
jak af första qualité
Svensk Arrak Rom och Konjak
Ä
Ättika
subskriptions-anmäl an
Engelsk Porter och Öl j»å hela och htlfva bu
teljer ssrdeles god och bornerande
Götheborgs Porter Dito dito
Med flera varor till ett dylikt yrke höra
Dessutom emottages beställningar af Bränvi
ner Likörer etc destillerade på hvilL» kryd
dor m m som åstundas och skall man aliiid
använda sitt bemödande att genom omsorgs
fullt tillverkade varor och billiga priser söka
bibehålla det förtroende man sf en vördad All
mänhtl kan lyckas tillvinna sig
Nuvarande fullkomliga brist på någon duglig Svensk lä
Varu-Klass Lotteriet i Stockholm
utan Niter
Högsta vinsterna inlösas med
Nuvarande fullkomliga brist på någon duglig Svensk lä
»robok uti Fysik föranledde mig att påbörja en öfversätt
ning af den för närvarande vid Polyteckniska skolan i
iParis begagnade lärobok i detta ämne utgifven af Fysi-
st c Professoren derstädes LAME hvilken bolrs sednaste
häfte utkom i Paris 1837 och vill jag hoppas ehuru med
vetande af min ringa förmåga såsom öfversättare att det
i ta arbete må bli af någon nytta vid Akademierna till stn
iderande af magistergraden vid Artilleriets högre Läro
verk samt för dem som jemte epandet af någorlunda
god mathematisk underbyggnad önska göra sig bekante
i med de högst lärorika under-afdelningarne af nämnde på
I sednare tider med otrolig hastighet frnmskridne veten
skap De åter som sakna mathematisk kännedom kaa
na ganska väl ulan olägenhet för sammanhanget förbi
!gå kalkylerna och således äfven inhemta den intressan
tare delen af vetenskapen Verket utkommer i häften
innehållande 7 ark hvardera öfver hufvud taget 2 :ne pian
cher med figurer och skall jag härvid begagna samma
stilar som de till denna anmälan använde samt på velin
tryckpapper i stor oktav Subskriptionspriset för hvarje
häfte blir 32 sk Bko som bör erläggas vid häftets emot
tagande och bör arbetet enligt min nu gjorda beräkning
gä ut på 8 å 9 häften Detta pris vågar jag hoppas mäng
den sfeall flana ganska billigt då Pariser-upplsgan i Sven
ska Bokhandeln kostar 9 Rdr Bko För hvart tionde häf
te hvarpå en och samma person subskriberar erhålles
ett häfte gratis De häften hvarmed arbetet öfverstiger
8 st erhålla de subskribenter som uttagit alla sina häf
jten gfatis Första häftet utkommer innevarande årisiu
sommaren och sedermera
ett häfte hvarannan må
na ^- Anbålles att subskriptions-listor na med det första
måtte bli återsända
tiU undertecknad
o
Carlstad i Maj 18i0
Högsta vinsterna inlösas med
onnn 4 151 c innn I ,tn c„ Dl
.000 lOöO lo ot /ll 1000 Kur SV BhO
Lotter till l :s !a Klassen säi as h 32 sff Bko hos
L :s Gust RYLANDER
Bazaren å Norrbro
Några öfverblefne Lotter
till bortspelande af
fl erre ^odset Treffen
Wien den 27 Maj säljas till den i Juni i
ÖSTERGRENSKA Musikb
spridande i landet och till hvars fullgörande enligt planen
som utkomssier med det första lottförsäljning till detta
Loiteri som nyss bildat sig kommer att laga sin börjnn
vid Juni månads ingång och hvarföre man härmed till
Honsiflit Varu-Lotteriet
i
STOCKHOLM
Lotter försäljas ä Ladugårdslandet Riddatgatan 2o
inpå gården 1 tr upp
StockEiohnska Lotteri
Sällskapet
hvars ändamål är att befordra Inhemska produkters kring-
försäljning deraf önsfear sig Kommissionärer sä väl i huf
vudstaden som i Rikets öfriga s 'äder ocb som procent
liqviden derå ej kommer att på något sätt strida taot bil
ligheten så smicirar sällskapet sig n >ed det hopp alt med
snarsste hafva nöjet emottaga de Herrars adress som
täckes hedra Sällskapets oegennyttiga företag under adress
lill ofvanstående sällskap soju benäget iniemnas ull hu
set M 83 vid Hornsgatan
Carlstad i Maj 18i0
G
-o» AXELSON
General-Stabs-Oflicer samt Löjt
nant och Regemects Qvartermä
stare vid Wermlands Kongl Re
gemente
ages bos
FRITZE et BAGGE
g
Subsk iption härå isiottages bos
R
llåUDåGE ^J DEN I
-STA J U N
upphör Lollförsäljninge
1 :STA GULD- OCH SILFVER-VARUKLASS-LOTTERIET
I STOCKHOLMi
utan
hvari de högsta Vinsterna inlösas med
h
2000 1 ,883 16 «c !i 1000 Rdr Sv Bko
då å 2
Lotter derå å 32 sk Bio försäljas i Stockholm
Bokhandlaren Er W ISBER
H
D :o Hr J C HEDBOM Myntlorget
D :o Hr L :s Gust RYLANDER Bazaren å Norrbro
D :o Hr Geobg ENGSTRÖM Storkyrkobrinken
nOLMBERGSKA Bokhandeln Störa Nygatan
ddHYBEBGG«
Handlanden Hr O NYBEB
såsom Nitvinst i detta Lotteri lemnas
såso
EN UTMÄRKT VÄL ARBETA
TANDBORSTE ELLER E
f Udkd
Yid köp af 10 Lotter erhålles hos Undertecknade den
Reqvisitioner från Landsorten expedieras portofritt
Prof på de större vinsterna äfvensom Nitvinsterna fln
Planen erhålles gratis
Stockholö i Maj 18i0
STOCKHOLM hos L J HJERTA T .ii
pudkonto
CARON et LUNDQVIST
Bok- och Musikhandlare
(Regeringsgatan J» 4
ila Nygatan midt emot Kongl Posthuset
n för 1 :sta Klassen af
Niter
hos UNDERTECKNADE samt
G Storkyrkobrinken
M
yg
G Götbgatan M «
D KONTROLLERAD SILFVER
N DYLIK NAGELBORSTE
i
11 gratis
cas att bese på Hafvudkontoret hos
N