Aftonbladet Lördagen den 30 Maj 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1840-05-30
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1840-05-30
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1840-05-30
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1840-05-30
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 30 Maj 1840

Sida 1

M 124
Lördagen
DET TJUG0NDEFÖR3TA
184 O
den 30 Maj»
)riset i StocJsbolm for helt Sr iO Rdr 82 »k för hälft 5 Rdr 32 st tre månader 3 Rfir Banko Lösa Numror 2 sk Basio Prenumeration och Utdelning i Bladets Kontor Tid Stsds-Smedjegataa i f d Zetr ^ei Bod rid
Österlånggatan i Kryddboden i hörnet af Drottning- och Freds-gatorne i Krokans Bod i hörnet a Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Björlings rid Kungsbacken i Eisskns i hörnet af Regeringsgatan och Jakobs gränd
1 Lindrotus tid Norrlandsgatan i Wallbergs ii huset Nr £6 vid Nybrohamnen i S G Lagertalls Enkas Tid Storgatan å Ladugårdslandet i F Bastmans i huset Nr 9 i hörnet af Horns- och Repslagaregatorne ä Söder
i Nybergs vid Göthgatan samt i huset Nr 58 *id Röda Slussgatan ANNONSER emottagas endast 1 förstnämncie Kontor till 2 sk Banfeo raden Utdelning kl 6 eft .midd
I morgon 6 Söndagen efter Påsk predika
Hos DD MM Konungen och Drottningen Hofpred
Lektor Eurén
Hos DD KK HH Kronprinsen och Kronprinsessan
ofpred Lundberg
I Slottsstekan Hofpr Lundberg
PÄ Carlberg Skoliär Hellman
PI blkicsdahl Pred Biberg
Storkyrkan Komm Logren t Kootm Mag Ånjou
Ko»m Bollin
I Clara Kommia Delin Hofpred Pontén Skollär
Holmström
1 Jacob Koaim Ljungholaa Past Adj Kuylenstjerna
Kesunin Norbärg
1 Tyska Kyrioh Rothlieb
I Maria v Kom Tydén Huspred Björkman v Kom
Bolin
I Catharina Koaaei Gestrin Past Adj Grefve von
Seth Past Adj Remmer
I Kiinssholms v Pred Angeldorff v Eomm Isoeus
1 Finska Kommin Slag Tulindberg Finska och Past
Adj Öiverströai Sven ,ka Högmessan
1 Labdgårbslanss Komm Olai Past Adj von der
Burg v Bat Pred Bergias
Djurgårdskyrkan Bat Pred Lindroth
I Adolf Fredrik Past Adj von Haugwitz Komm
Löhmfcn
I Johannis Komm Wianberg Kommin Winnberg
I Sksppsholmsktiikan Kyrkoh Flodstedt
Garnisonssjukhuset Bat Pred Tollstedt
Enkhuset Tillförordnade Pred SteinTall Gudstjen
sten börjas kl 10
Gubbhuskt v Komm Balin
SiäEKA KorrektionsinrXttningen Past Norrbin
Norra Korrektionsinrxttningen Pred Egnell
Daryikskykkan Kyrkoh Sjöholm
SAB3ATSBERGS Catecheten Engström Gudstjensten bör
jas kl 11
Ladugårdslands FBrsami Fattighus Pred Ignell
Lazarettet Bat P .ed Tollstedt
Kurhuset y Pred Angeldorff
Franska Reformerta Kyrkan Pastor Kräyenbiihl
Gudstjensten börjas kl 11
Engelska Ky "ah pä Engelska 61 3-4 till 44 f m
samt pä Svnnska ki half 6 e m
Missions-Bönen hiiles i Enkhus-Kyrian den S Juni kl
5 e m af Bat Pred Li»drotb
UTNÄMNDE dea IS dennes Vid Lif-Rkgemuntets
Dragon Korps- till Audhö»
vice Auditören Jacob Olof
Gr penovärd Vid Lif Regementets IIussa *-Korps till
Ryttmästare i Årraén Löjtnanten Georg Fredr v Heijne
1 \Yestmanlands Regemente till Under-Löjtnant Ser
geanten Friierre 0 <car Erik Fleming 1 Wermlands
Fält-Jägare till Major Kapitenen R S O Gustaf A
lexaoder Liilifhöök I Flottans Meciianiska Korps till
Under-Löjtnant Mechnniäsus Ernst Wilhelm Sasse Vid
Lots Staten till Lotsfördelnings-Chef i Umeå fördelning
af Norra Lots DiatriKtot Under-Konstapeln Jean Baptiste
Jules Roos
TITLAR tillagde Samma dag Auditören vid Lif Rege
menteis Hussar-Korps Nils Göran Dahlgren och Rege
xaents-sknfvaren vid Skaraborgs Regemente He :man Sjö
berg sf Assessor vice Auditören vid Första Lif-Grena
dier-KegSKSentet Anders August Salander af Auditör samt
Redogurarei vid Siociboi .xis gsväfstörråd Carl Olof Lind
ström af Ekonosei-Direktör
AVSKED boviljade Samma d ?g Kamereraren i Krigs
Kollegi Indelnings- och Bostälis-afdelning Krigs-Rådet
Geor Axel af Sillén med rättighet till lönens bibehållan
de säsosj p .n .ion Ur krigstjeastc-n Kapitenen vid West
maslands Regemente Majoren R S O Grefve Fredrik
Wilhelm Sparre med pension saiiat Kapitenen vid Dal
Regementet Carl August Zicmerman
— Den 4 dennes
Kodtmissions-Landtmätaren i Malmöhus Län Carl Eric
Åbrherg
FÖRORDNAD Samma dsg Öfrer-Jägaren i Linköpings
Län Sven Cbristoffsr H dall att tills vidare förestå Öfver
jägmästare tjenslen i Södermanlands Län
VIGDE I LANDSORTEN Majoren R S O Grefve G
G :son Lewenhaupt och Enkefru Friherrinnan É A Beij
kenskjöB född Cronstedt på Bellefors Bruk d 10 den
nes
— Komministern Fil Mag Fredr G Ranström och
Mamsell Carelina Espling i Näshulta Prestgård d C d :s
— Handlanden Las Edström och Jungfru Dorothea Eli
sabeth Löfbsrg dotter af all Apothekaren A P Löfberg
och desä efterl k Eiaäa B E Olson i Westtrvik d 22
dennes
DÖDE I STOCKHOLM Häradshöfdisgen Carl Sal Hed
bergs k maka Brita Maria af Geijerstam d 28 denaes
45 år
— Theresia Charlotta dotter af Kontrollören vid
Risets Ständers Charta Sigillata Kasereraten Johan Fr
Gråberg och dess k maka Margaretha Sophia Holmgren
d 2« d :s 18 år
DÖDE I LANDSORTERNA Majoren R W O Leäa
nioten af Wjten ?aaps-Akademien samt Wetenskaps-Socie
teten i Upsala m 11 In- och Utländska lärda Samfund
Leonhard Gyllenhaal på Säteriet Höberg inom Sksraboigs
Läa d 53 dennas 88 år
— Majoren i Armén R S O
Gustaf Mjgnus Ankarsvärd i Borås d 30 sistl April 56
år
— Majoren It S O G Bollenslerns k maka Ama
lia Chr stina Hora i Engelholm d 22 d :s 55 är — Kon
trakts-Prosten och Kyrkoherden öfver Gagoefs och Mocäs
fjerds Församlingar Magiscr Samuel Godenii Enta Brita
Catharina Edman uti - Gustafs P estgård i Dalarne den
16 d :s 86 år
— Fru Amalia Båhl född Wastenius på
Stora Känsö d 28 sistl Februari 30 år
— Mamsell Sara
Regina Svensson p Egendomen Skärsätra å Lidingen d
20 d :« (12 år
POSTRAPPORT från Ystad af den 25 Mai En svår
regntjocka har hindrat ångfartyget Svenska Lejonet alt
icie förr än kl 3 efleraaidd i dag angöra Ystads hamn
LEDIG TJKNST Landsfiskals-
.jensteh i Lif-Gedinget af
Nyköpings Län ansökningar ti I Justitie-Kanslers-Er ,sbe
tet ställda ingifvas till Lands-Sansliat i Nykiplng inom
56 dagar från d 21 dannes
BOM I KOSSURS Den iS inst Juni afknnnas Köpings
R R :s uti Sadelaiakaten A Bjurelius 's
offentlig STÄMNING Å BORGENÄRER Af Norra
och Södra Tjastt H R Inspektören P K Hérau 's på Winiö
å lindra rtgd af Ting sex månader fr§3 d 4 sistl Mars
OMYNDIGE Af Svea Hot-Rätt Kapitenen R S O
Anders Samuel Liiljestierna på egen begäran
— Norra
och Södra Tjusts HR Drängen Anders Pehrsson i Grön
hult Drängen Gustaf Hallberg i Ftösvik Bonden Mäns
Pehrsson i Hula Fredrik Olsson och hans hustru Maja
Cajsa Pehrsdotter samt deras son Olof Peter Fredriks
son i EkviS
— Stranda H .R Drängen Lars Peter Svens
son i Skilevik
ARFSANSPRÅK Efter Mamsell Ulrika Margaretha Ahl
berg aomäies hos Boets t f Utredningsman Rådmannen
J G Holmberg i Upsala
TESTAMENTEN Emellan Måns Jaensson och hans hu
stru Stina Andersdotter i Ljusterö samt Jaen Nilsson och
hans hustru A =na Clsesdotter i Tongered inbördes be
vakade vid Norra och Södra Tjusts H .R
ÄKTENSKAPSJÄF Emot Sjömannen Pehr Johan Rihn
stedt anmäles hos Pastors-Embetet i Söderhamn
BOUPPTECKNINGAR Efter Köksmästaren F C Brer
rius i Stockholm sn-sräles inom Juni månads utgång i
Sterhhaset
— E !er Öfversten och Riddaren Conrad R
Åkerhjelm anmäles inom slutet af Juni månad i Sterb
kuset eller hos A F Janson Nr 8 vid Klasstugu-gatan i
Stockholm
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN General-konsuln J
B S Dehtts d 6 list Juni kl IB midd uti å Börskäl
laren anvisande rum Löjtnanten Friherre Gabriel Fal
kenbergs d lä inst Juni kl 7 e .m å Mosebacke Käl
lare Handlanden C A Åkermarks d 13 inst Juni kl
4 e .m å Flodbergs Källare i Strengnäs Handels-Arren
datorn E W Wc /minus i Kongelf d 16 inst Juni kl
il f m å Kongetfs Gästgifvaregård Landtbrukaren 8
A- Cornéers på Högsjöryr d 9 inst Juni kl 10 f m u
Lilla Edets Gsstgifvaregård Sven Arfvidssons från Bue
Ted d- 48 inst Juni kl 1 fm hos A Gjörloff i Borås
SPEKTAKEL På Kongi ineatern i morgon Söndag
Soot etten hvarefter Scener ur Operan Kärleks-Dryc¬
ken och till slut Namnsdags-Festen Divertissement af
Dans —Nästa Måndag Lucie eller Bruden från Lam-
mermoor
— PåTheatera å Kgl Djurgården i morg Söndag Khan
Fält- och Harmoni-Musik
uppföras i morg Söndag uti störa Mossbackes Trädgård
från kl haif 6 till half 10 eft .midd såvida Täderlefeen
det tillåter
För den vördade AUaäaheten tillkännagifvos
att Hr Förste Hofkonstaären hos H M Ko
nungen af Nederländerna Professor K M Haes
bes ifiån Norge ankommit till staden
SVENSKA INDUSTRI-FÖRENINGENS Herrar
Ledamöter behagade sammanträda på Föreningens
Högtidsdag den 2 Juni kl 4-2 7 e .m i Frimurarehuset
på Riddarholmen Inträdeskort äro för Allmänheten att
t ligä den 4 och 8 Juni från kl 10 til 12 f m i H K
H Hertig Carls Palats vid Gustaf Adoifs torg 1 tr upp
ingången från torget
Qällskapet för Wexeiundsrvismngens befräm
£5 jando behagade sammanträda till allmän årssamrasn
komst Måadagen den Juai kl 6 e m uti Frinurare
logens lokal då Direktionens årsberättelse kommer alt
uppläsas
H ILLSKA Sk <jl-Bolaget sammanträder a Barn
ängen Måndagen d 15 instundande Juni kl 11 !•»
HILIjSKA Skolan å Baniangen anställes
Kalfårs -examen Lördagen den 55 Juni från kl 9 f
m till 7 e m
D teiissio !is-«xaraen till Akademien anställes vid
Skolan å Barnängen Thorsdagen den i Juni kl 9 f
-2 e m
å läa som veta sig vara skyldige ull all Käl
Inrmästaren J D Leufvenmarks Sterbhus SEmoJas
att ofördröjligen inbetala sina skulder till undTiksnde af
lagliga åtgärder på Kontoret i huset Nr 68 Westerlång
gatan en trappa upp
Satatlige Fordringsegare i Apothekaren P O
Almströms Konkurs kallas härigenom att Tisdagen d
ä Juni instundande kl 5 eftermidd sammanträda i de
rum som å Börssalen här i staden anvisas för att taga
kännedom om den då faiioe Konkorsdomen samt sig yt
tra om hvad bör erläggas eller ej Och erinras att i
händelse ändring sökes och vinnes denna ej kommer att
gälla till förmån för de Borgenärer hvilka icke i beslu
tet om fullföljden deltagit Stockholm den 82 Maj 1840
Ä
j
SYSSLOMÄN
Brunn sin rättning en
i Kongl Humlegården
öppnas Måndagen den 1 Juni Vid Inrättningen serveras
CABLSISADER KBIBSER MARIENBADER EGER SPAA
PYRMONTER SELTERS-och SODA-vatten m fl direkte
utur apparater Hr Doktor Hagdahl är Läkare vid Inrätt
ningen Serveringen börjas kl half 6 om morgnarne
Anteckning sker på stället Stockholm
J C FRITZ
CarishaderHrimfisinrättnin-
ger pä POHLSRO öppnas d 1 Jani på sam®a sätt och
▼iltor som de förra åren för servering af alla slag
så väl varma som Iralia artificiela Mineralvat
ten Inrättningens Läkare Hr Doktor Cederschiöld
träffas under Brunnsdric &aingen på stället
P O ALMSTRÖM
Ännu finnas rum lediga vid GUSTAFSBERGS
BAD-TNRÄTTNING för terminen från den £5 Jani
d år hvarom kan korresponderas med Kapitenen A A
Wic &berg på Uddevalla
ÅNGSKONERTEläf EOLIDS
afgår från Stockholm till ÅBO Tisdagen den 2 Juni JrJ
6 f M och återvänder Fredagen den 5 Anlöper under
vägen WaxbolM Furusand och Dogerby på Åland Frakt
gods aflenanas ombord sednast Måndagarne och förpass
ningar före kl il f m s d Biljetter för Passagerare
försäljas på Carl Rob FORSGRÉIVS Kontor vid Slotts
backen God Restauration finnes ombord
ÅNGSKONERTEM ÖRNSKÖLD
afgår härifrån Onsdagen den 3 Juni kl 6 förmidd till
WASA stad i Finland Medtager passagerare och gods
äfven till Öregrund rnen som böra i båtar afhemtas från
Fartyget som stoppar utanför staden anlöper under vä
gen föröfrigt städerna Gefle Söderhamn Hudiksvall Sunds
vall Bernösand Strömsundet ocij Umeå Till alla ofvan
nämnde platser esaottagas Passagerare och Fraktgods så
långt utrymmet medgifver Bref få allemnas utan betal
ning uti en ombord befintlig postlåda Biljetter för pas
sagerare försäljas på undertecknads Kontor vid Slottsbac
ken God Restauration fiunes ombord
Carl Robert FORSGRÉN
Till Götheborg
Ångfartyget TIIBNBERG Kstpt S P Schnell gär
från Stockholm till Götheborg Söndagen den 31 38a
fri
S f m och medtager got !» och passagerare Söderkö
ping Berg Motala Eken Wenersborg och öfrige i vä
gea varande platser anlöpas hvarest gods och passage
rare sflemnas och emottagas Obftalte bref nsedtagas
till de Postkontor eom passeras B ;ljette lör passagera
re säljas pä Angbätikontoret i Storiyrkobrinken
Ångfartyget Tn :s TELFOBD Kapi W :m Ciaiaér gjr
frän Stocfeholi7i till Götheborg Thorsdagen den 4 Juni
klocäan 5 föri .iddagen och medtager gods och passa
gerare Söderköping Berg Motala EkeD Wenersborg
och öfrige i »ägen varande platser (inlöpas hvarest goas
och passagerare Rllemnas och emottspas Obetaite bref
medtagas till de Posikontor som passeras Biljetter för
Passagerare säljas hos L J Blomqvist pl ÅngbåtskoB
toret vid Storkyrkobrinken
ÅNGFARTYGET GOTTLAND
Ö
ÅNGFA
afrfr alla Tisdagar kl S e m til SÖDERTELGE WE
STERVIK och WISBY samt iteräo ^mer Lördagsaftnar
ne Biljetter säljas bos C O Strindberg vid Stadssmed
jegatan
TILL
BJYKÖPING WESTERVSiC OCH CALMAR
afgår Angskonerten ELLIDA Onsdagen den 5 Juni kl 7
f bi anlöper under vägen S-Telge Döderhultsvii och
Borgholm pä Öland sa *it återvänder hit från Calmar
Onsdagen den iO vid samum tid Passagerare ocb Frakt
gods emottagas och aflemoas vid alla nu uppräknade
platser Biljetter för Passagerare från Stockholm säljes
uti E G Tjäders bod vid Riddarhustorget God Restau
ration äfvensom sängrum Bnnes ombord
ÅNGFARTYGET WESTMANLAND
afgår hvarje Tisdag och Fredag kl 8 f m till Strengnäs
och Westerås Fartyget anlöper Strengnäs kl half i och
inträffar i Westerås kl i e bo- derifrån det återvänder
Onsdagar och Lördagar kl 8 f .m och inträffar i Streng
näs kl half fl- Biljetter för pKBiagerare säljas i Stock
holm å Rederikontoret buset Kr ®3 Lilla Nygatan i
Strengnäs hos Handlanden N Rydberg och i Westerås hos
Inspektor AlsirBm Pioper Restauration finnes ombord
OBS I f ^ljd af alt Midsommardagen in
träffar på en Onsdag dä Fartyget kommer att
göra lustresa ifrån Stockholm till Gripsholm
så afgår Fartyget Söndagen d SI Juni ifrån
Stockholm till Westerås derifrån det återvän
der Måndagen den 22 kl 8 f m
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget UPLAND Tisdagar Thorsdagar och Lör
dagar samt åter Måndagar Onsdagar och Fredagar kl
8 f un Biljette säljas uti L 1 Wasodells Tapet
"agssin
i Bergstrahlsks h«3et Passagerare som ej köpa Biljetter
hos Ko ?aaaiisiocären betala deaa osabord med 8 sk Bko
förhöjd afgift
TILL UPSALA
afgår Ångfartyget FREJA sila Onsdagar och Fredagar kl
8 f ia samt .V .er Thorsdagar och .Lördagar s t Biljet
ter säljas hos C O Strindberg vid Stadssmedjegatan
Köpes Biljetter ombord erläggas 8 »Sf Bko öfver Taxan
Asgfartyget FREJAS resor tiii Thorshäila
instiilles tills vidare
TILL GHIPSHOLM OCH MARIEFRED
afgår
Ångfartyget FREJA aila Söndagar kl 8 f .m samt
åter på afton Biljetter säljaä hos C O Strindberg vid
Stadssstiedjegalan
TILL ENKÖPING
afgår Ångfartyget ÖRNEN Tisdagen den 3 Juni ti 8 f .m
och sedermera hvarje Tisdag och Fredag — Biljetter för
Passagerare erhållas på Ångbåtskontoret vid Storkyrlco
brin &en och Fraktgods emottages ombord vid Riddar
holmen
ÅNGFARTYGET
ENGELBRECHT
afgår frän Stoe &bolzn till Örebro med däc &ad lastpråm
Måndagen den 1 Juni kl 6 f .m — Fraktgods emottages
alla dagar i Ealksnagasinet vid Rödabodarnes hamn der
äfven Biijetter för Passagerare erhållas
ÅNGFARTYGET DALARNE
afgår hvarje Onsdag och Lördag kl ® f .ra tc ed lastpråm
från Stockholm till Westerås och Strämsholaj eller Kö
ping samt medtager Passagerare till nedsatt pris
Ångfartyget RAKETEN afgår i morgon Söndag
från Slaekbolm till Söder-Teiga och Norrköping
kl (f il och COMETi£N från Norrköping till Stock
holm samma tid Biljetter för Pscsagerare säljas uti L
J Warodells Tapet-Magasin i Bergsirablska huset Re
stauration flnnss oEsbord
Ångfartyget NORRKÖPING afgår sied åiföljan
"ÄaläS de LastprSm alla Lördiig &r kl 6 f .sa till Söder
Telge och Norrköping och åter sila Tisdagar vid samma
tid Biljet ler för Passagc-rave säljas uti L J Warodella
Tapet-Megasin i Bergstrahlska buset Restauration fin
nes ombord 1 Pråec fiBnes alltid vid Flugmötet tillgäng
lig för lastning
lesRÄ Ångfartyget GUSTAF WASA afgår alla Tisdagar
fogfaSfe o '- K .edagsr kl 7 f m ifrån Stockholsa till
Strengsäs och Arboga samt återvänder alla Onsdagar och
Lördajar kl 8 f m ifrån Arboga till Strengnäs och
Stockholm Restauration fiiines ombord Biljetter säljas
hos L J Warodell å dess Kontor vid Tspet-M &gesinet i
Bergstrahlska buset Obetalte orekomEiendorade bref esiel
lan oIvannäEinde Stationer emottagas uti läste brof lådor
ombord och lösas af essottagaren vid destinationsorten
Ångfartyget WIKINGEN afgår alla Onsdagar och
SrtBaBlfc Lördaga ;- kl 7 t se till Strengnäs och Arboga
och återvänder alla Måndsgar och Thorsdagar vid s tid
Biljetter för Passagerare säljar uti L J Warodells Tapet
Magasin i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
« *1»- Ångfartyget YNvVE FREY afatS» a 'a Mandagar
och Thorsdagar kl £ f ni till Serengnäs och
Westerås och åter alla Tisdagar och Fredagar vid »am
ma tid Biljetter för Passagerare säljas uti L J Waro
dells TapeiMagasin i Bergstrahlska huset Restauration
finnes ombord
Åugfartyget TEORS53ÄLLA afgår till Strengnäs
och Thorshälla alla Onsdagar och Lördagar kl
8 f m samt åter alla Måndagar och Thorsdagar s tid
Biljetter säljas hos C O Strindberg vid Stadssraedjegaian
«»»3 Ångfartyget GRIPEN afgSr nästk Thorsdag den
SssSlb 4 Juni kl 7 f .m till SöderTelge och Nyköping
och återvänder Lördagen dea 6 Juni kl 8 f m Biljetter
för passagerare säljas uti L J Warodells Tapet-Magasin
i Bergstrahlska huset Restauration finnes ombord
Ångfartyget GUSTAF WASA afgår i cr .org Sön
dag d 51 Maj kl 10 f m till Drottningholm
och återvänder pä aftonen
TILL
DROTTNINGHOLM
går Ångfartyget ÖRNEN SöDdagen d 31 dennes kl
f .m Biljetter erhållas ombord vid Riddarholmen
TILI GUSTAFSBERGS BIIUK
afgår Ångslupen BELLMAN i morgon Söndag d 31 Maj
kl
-10 f m återvänder 41 6 e m Biljetter säljas hos
Hr Forssgrén >id Slottsbacken
Lustresa till Gripsholm
Ångfartyget W cs I mani an d
h lk
g
Delta eleganta och rymliga fartyg kommer
Pingstdagen alt göra en lustresa ifrån Stock
holm till Gripsholm med åtföljande harmoni
musik — Afresan nker kl 10 m och farty
get återvänder Annandag Pingst kl 4 eft .mzdd
Proper restauration finnes ombord
— Bil
jetter a 2 Rdr Bko för lur och retur säljas
alla dagar å Rederikontoret i huset Nr 29 Lilla
Nygatan
Lustlärd till Gottland
Ångfartyget Norrland afgår
ft
härifråo sill Wisby Lörda
gen den 6 Juni kl S ftfterm Återgår hit Annamlaf Pingst
kl eftermiddagen och inträffar här dagen derpå p5 f
m Priset för fraca- och återresan är 10 Rdr b ko per
sonen och dessutom 5 bgnkp för .fiängplass Bdjetter för
Räljas på C R Forsgréni kontor vid Slottsbacken hvar
est anteckningslista är att tillgå för dem som åstunda
sängplatser God restauration fiaces ombord till fast
slälda billig a priser
SOLIDES lus färd till Kydbcholm i
morgon instäile ;
ULFSUNDA-KULLBÅTEN
N
LF
afgå alla dagar från JOEANNELtND till RIDDARHOLMS
KANALEN kl 7 och il förmiddsgarn samt kl S och
8 eftermiddagarne och ifrån RIDDARHOLMS-KANALEN
kl 9 förmiddagarne samt kl 4 5 och 10 eftermidda
garne
RIKSDAGEN
UTSKOTTSBETÄ NK ANDEN
Besvärs- och Ekonomiutskottets rörande öre
sundsJta tullen
Hr Schartau hade i en motion föreslagit att en
framkallning till Regsrippen måtte göras af Stän
derna det alla rsedel å Regeriagana sida må an
vändas att skaffa rättelse i de ölägenheter hvar
öfver de trafikerande hafva att anföra klagomål
mot Dsaska nuktoriteterna i Helsingör i anseende
til tullumgäldernss uppbörds- och bsräkningssätt
en motion hvari Horsing och Bagge instämt Ut
skottet har ichcmtat ett petitioner i ämnet redsn
skett hos Regeringen torn aabefsllt KommarsKol
legitim att inkomma med förslag härtill Utskottet
anssr under sådana förhållanden ingen åtgärd å
Ständernas sida behöflig —Emot detta
beslut har
Hr Christerson reserverat sig och ijppgifver bland
annst att den tull som i Helsing ör sCfordrats Svea
ske handlande stundom Sätt till 7 1 stcHe för 1
procent af fartygets varuvärde
La-jUlskottels om förändring i rättegångs-timmen
vid Härads
Bergstings- och SyneRätler
En af Riksdagsmannen Erik Norberg väckt mo
tion om fataliotidens bestämmande vid datvåförst
aä !iin :ia rätterna till kl 4 e m och vid den si
sta til ki 12 midiiagsiide
har Utskottat afst ^rkt
såsom obehöflig Likaledes frågan om
Ändringar i 17 Kap 2 § RättegångsBalken
Hr Hjerta L bade föreslagit den förändring i
ofvannämnda lagstadgande att den gäldenär som
icke kunde vifa fel i borgenärens bok hvarpi den
ne gruttdsr sitt kraf för utborgado varor men lik
väl bejtrider krafvat bör med ed värja sig om han
ej vili tillåta fordringsägaren stt edeligen bsstjrka
krafvets riktighet Är åter motbok Ifnsnad och
befunnen oklanderlig gäller don som fulit bevis
Räkning å borgade varor bör hvarje år utskvifvas
och pSskrift tagas af den som varorna erhållit
eller beloppet utkräfvas hos vederbörande auktori
tet-ar iaorn ett år vid sdsns förlust m m Ut
skottet säger sig hafva veist tillstyrka feifali här
till men funnit si« hindrad derifrån dels genom
den rubbning sådant skulle medföra i redan upp
komna förhållanden grundade på baståecde Isgar
dels emedan pröfnirgea «f förslaget bör ske i sam
manhang med den sf n ;a atlniänua Civil-lagfit —
En motion af Hr Wessman att tillställd motbok
måtte få gälla såsom bevis äfven för lemnsde pen
ningeförsträcknicgar samt en af Anders Larsson
att den ifrågavarande lag-paragrafen e !l
rättig
heten tätt besvärja sina böcker må utstjäciia» äf
ven till landtbrukares räknisgar med tjeauiebjon
arbetsfolk soldater in ra har Utskottet gfstjrkti
såsom stridande mot det nya lagförslagets princip
och vådligt för dea alimänna säkerheten
Plenum på Riddarhuset den 27 Maj f tn
H Ex c Grefve löwenhjelm Gustaf som ej varit
närvarande då Statsutskottets yttrsnde föredrags
rörande cn föreslagen pension för Eofintendenten
Lars Hjortsberg gaf en rekommendation för denne
utmärkte konstnär hvars chef Hans Exc hade va
rit i 6 år och hvarunder han förvärfvat sig Hang
Exc :s högaktning och tillgifvenhet Hans Exc
uppgjorde derefter en kort historik af Hr Hjorts
bc-gs första batia hvilken varit militärisk och
trodde att det vore så mycket mera skäl för pen
sionens beviljande som i fail Hr Hjortsberg fort
satt det militära yrket han nu varit i åtnjutande af
eo psmicD
Derefter föredrogs Sta .sutskottets utlåt
»nde x 76
i anledning of 1853 37 och 39 årens Statsrevisa
rers berättelser om granskningen af statsverkets
styrelse eca förvaltning för åren ifrån ech med
1832 Lill och med 1837
Ht- Ifordensköld CA .siiraSeB anmärkte vis Utskot
tets förslag om ytterligare begäran hos Regerin
gen att ekevirkes-försåderne i Carskrona mitte 1n
veateras att en dylik inventering skulle tjtna till
ingenting men vä kosta staten minst 8 ,000 Rdr
Het vore bättre att för denna summa köpa nytt
virke än besigtiga det gamla Han ansåg ej möj
ligt att något virke kunde komraa bort frin för
räderna det vore on ariiie alltför voluminös att
olofligt kunna smygas ut derifrån En annan punkt
hvarvid Talaren fastade sig var att Utskottet nämnt
Förvaltningen af sjöärenderne såsom ett bland de
verk hvilka i sina förklaringar öfver Äevisorerne»
Enmäikcingar nyttjat uttryck bvilka »jnas mindre
lämplige vid bemötande af den andra statsmaktens
g untiUgsenliga åtgärder Förvaltningen förtjenade
«j ciacna förebråelse den hade försvarat sina åt
gärder msn ej gjort det på något stötande sätt
o s v H Exc JusitiestaismiBistern Grefve Pvsse
Arwid yttrade sig om den princip Utskottet upp
ställt i ingressen till betänkandet att docfaarjjen
för Statsrådets ledasuötar och föredragande ick
borde kunsta utsträckas tili ^Kallelse från ansvar
för statsmedlens förvaltning enär 78 § af riks
dagsordningen endast iaur om hvad Rikets
ständer godkänt efter granskning och en dylik
graiiskning icke ftuatia verkställas i afssende pi
statsmedlens föTVsltning föran i-iksiufvudböckerne
hunnit afslutss Dana» princip fsnn Hans Exc
visserligen i sig fjelf ri &tig men då Riket b Stän
ders skäifvelse ti Koagl Ma vid sistlidna Riits
dag innehöll eu ovilkorlig (iO-barge för Statsrå
dets ledsmöter atiii dtc Jsp D-jssnämnde Riks
dag böljade borde denna si ifvelse tjena lill
rättelse I slutet af betänkan bad» Utskottet
föreslagit en anhållan till Kongs Maj
em före
skrift till kollegier och förvaltande verk att iakt
taga spaisamfcst och busfcåUnise och att med skyl
dig grannlagenbet bemöta de anmärkningar som
af Rikets Ständers Ravisorer
-iöras emot dera» för
valtning Talaren trodde ej st aågon eu ,betsman
eller itågot erobetsverk i detta hänseende förgått
sig och ansåg Statsutskottet hsfvs gått för långt
då det yrkat en sådan föreslå
ning Om Kongl
Majtt bifölls den skn !e alla kollegier och embets
verk fä en skrapa utan afseende på om de för
tjent den eller ej — Friherre Ced <rström Jacob
faun i formen af Statsutskottets betänkande ett för
bissenrlc af lar Bet såg ut scm representatio
nen ansåg sig öfver lagen och a *t det blott var
styrelsen och anors meäbotijqri c .orn stodo under
lagen Slutmeningen ledde i a en bana den
endast Konstitutionsutskottet v» - ?jehörigt stt be
träda då fråga vore om »stärkningar emot sty
relsen I afseende på sjelfva blänkandet» inne
håll bade Fiiherren mer cch msr :dre vidlyftiga an
märkningar stt framställa vid i 12 IS -43 54
37 63 70 72 99 116 117 12R 136 137 148
138 170 och 173 §g ocb yrkas st ^rremiss — Hr
Peyron Gustaf Abraham ansåj öp fleste anmärk
ningar Reviaorarne gjort i ifststids pä Krigskol
legii förvaltning hafva blifvit undanröjde genom
Kollegii underdåniga förklaring c Jivilksn btn nu
uppläste en del Kollegium alltid med skyl
dig grannlagenhet bemött ocfe skulle alltid vofa
att på detta sätt bemöta aamari ?- agar af Rlktu
Ständers Revisorer T arseenda js5 lJostverkets för
valtning andro» han äfven itskillkt till svar pä de
dervid gjorde anmärkningar — Kr Silfverstolpe
(chef för artillärikontoret i rri t- »• :ilegium upp
jäste ett långt anförande som bufvudsikligen ut
tryckte hans ciissaöje nrisd Utskottets förslag om
befallning fråa Kongl Jlsjtt til kollegierne ech
de förvaltande verken att ijsktta ja hushållning och
sparsamhet — H Exc Grefve V wénhjelm Gu
staf yttrade sig öfver den punkt sora föreslog upp
hörande af d
o
t arfvode af 600 Rdr årligen som
Ryttmästaren Åkerstein åtnjuter för tillsynen och
ledningen vid modellers förfärdigsMs för n meens
utrednings och fceväringspersedlar Hans Exc yt
trad® att hsn inom och utom lands sett måiija
inventioner men något mer prsktislit militäriskt
användbart sb Ryttmästare Åfearstetits inventioner
hade han cj sett — H Exc Grefve Brahe Mag
nus försnade sig i hvad H Ixc Grefve JLöwen-

Sida 2

hjelm yttrat [i ^afsaeade på RyttmäUare ÄkerstelD
Rörande en anmärkning i 26 § af betänkandet
om en vid Haga lustslost verkställd reparation
hvartill medlen utgått från fortifikatioDfafdelnin
geas i Krigikollegio kassa flaga Hans Exe upp
lysa att denna reparatioa hvilken skett å de stal
lar som bagagnas af Norska hästjägarae ej blifvit
företagen för slottets räkning Fortifikatiocsafdel
ninjen bekostar uajerhåliat af alla byggnader der
truppsr äro förlagda — Hr Rosenblad Bernhard
uppläste ett temligen långt skriftligt anförande
hvari baa först fastade sig vid ett par af Raviso
remes anraärkaingar d«sn han ogillade derefter
gaf en hommaga ät KomrnUtéan för s *lipeternäria
geas upphjalpaada i hvilkaa H Exc Grefve Ro
senblari varit ordförande samt slutligen uttryckte
*in stora missbelåtenhet med Utskottets förslag i
slutei af betänkandet (Se ofvacfare Grefve Possas
yttrande Det had» varit m«i en smärtande öf
verraskning som han sjelf tillhörande ett af rikets
kollsgiar satt Utskottet fraaaställa ett djlikt förslsg
Kollegium och de förvaltande verken hade icke
gjort sonat än verkställt Kongl iäaj :ts beslut Inga
andra än de uppgifae verken (Kngskollegiuai Sjö
förvaltsiiogea och Konvojkommissariatet had« nytt
jat uttryck som kunnat förnärma och likväl hade
Statsutskottet föreslagit en skrapa åtalia utan un
dantag Di Utskottet framställt sku ?gor i förvalt
ningen hade det äfven varit dess pligt att ej gå
förbi da ljusa sidoraa Talarea omnämnde här en
spanmålsinförskrlfning fråa Rjss aad hvilken blif
vit frj >rd för statens räkning är 1827 af Hrr Wirsén
och Skogman ocb efter haas förmenand® kanske be
sparat staten 100 ,000 Rdr Oai man jämförda våra
förvaltande verk med dylika utrikes ja till och med
med de förträffliga i Preussen så skuUa -våra be
finnas ega företrädet Detta sökte Talaren bevisa
dermed att enligt han påstående ett linieskepp i
Carlskrona kan byggas för hälften mindre än hvad
det kostar att bygga i andra länder Yrkada åter
remlgj af betänkandet och att Statsutskostet måtte
bestämdt »ppeifva hvilka förvaltande verk sam ej
efterk inisnit Kongl M»j :ts befallningar
H- Lefrén uppläste ett skriftligt anförande i an
ledning af Revisorernas och Statsutskottets fram
ställningar rörande halten och vigien af det nya
silfvernyntet hvilket haa påstod redan äga den
egeaskip Statsutskottet önskar deUamm — Hr
Sandtlhjelm instämde I begäran om åurremiss och
Tille veta hvad som föraniedt Statsutskottets fram
ställning om en uppmaning af Kongl Maj :t till dt
förvaltande varken att iakttaga en sparsammare
knshållr .ing — Hr Ribbing Arvid försvarade Ut
skottet emot ea del af Friherre Cederströms an
Märkningar och Hr von Törne yrkad med anled
ning af en punkt i betänkandet detsamma åter
remitterande — Frlh Boye Ludvig begärde upp
märksamhet för det formella i betänkandet Obs
detta fltgs passera utan anmärkning så skulla det
gifva anledning till en helt »y sakernas ordning 1
Sverge Det stol ej i grundlagen att Statsutskot
tet kunds anbefalla aktioner emot embetsmän (Ut
skottet hade tillstyrkt Ständerna att uppdraga ät
JastitieOm ^udsmaanen att lita fullfölja ett ersätt
ningsanspråk emot Laadthöfding von Törne Detta
skulle förvandla regeringssättet till halt annat än
det nu är Utskottet hade brutit emot 90 § Re
garingsfarmea När ett Utskott började regera
votc det nödvändigt att tillräMavisa dstsismaa
Statsutskottet had« tillrättavisat ds förvaltaade ver
ken riet vore således blott jus talionis att Ut
skottet sjelft blefve tilhättavisadt — Grafva Anc
karsvärd finn naturligt att åsigterr inora huset
kunde vara d»lide och ingen hade rättighet att
beklaga sig öfver olika meningar Han hade ön
skat fi förbigå de många fall der Statsutskottet
låtit da gjorda anmärkningarne förfalla Han ha
de dock icke tvekat att undertrycka sina egna å
ilgter och gilla Utskottets Talaren kunde ej fatta
annat begrepp om ändamålet med Stats-revisioner
ne än att de skulle fästa uppmärksamheten på för
valtningen af statsmedlen och att de missbruk
som tilläfventyrs kunde vara begångna skulle lada
till pärö 'jd Han kunde icke instämma i den an
märkning som blifvit gjord att Statsutskottet ge
nom remiss till Konstitutionsutskottet öfve-akridit
sin befogenhet Riksdags-ordningens 29 g visade
att Utskottet ägde denna rättighet Talaren upp
tog nu till besvarande åtskil !ige af de anmärknin
gar föregående Talare gjort mot Utskottets betän
kande och kom dereft»r till sjelfva slutmeningen
•f detsamma innehållande förslaget om en påmin
nelse till Koliegierne och de förvaltande Verken
om sparsamhet m m Tala en finge i detta hän
seende medgifva att Embetsveiken och Kollegier
na voro obeskrifligen väl representerade inom detta
Stånd Han för sin del kunde icke finna någon
ting förnärmande i Statsutskottets förslag dä det
blott syftade på underdånig hemställan nm en på
minnelse koilektift till embetsveiken En föregå
ende Talare hade trott att det borde vara juri
diskt bevisadt att sisshuihärning cch de andra
anmärkta bristerna i ämbetsverkens förfarande
verkliges ägt rum innan Ständerna bugärde en
dylik påminnelse till dem från Styrelsens sida
men Grefven hemställde om det vore möjligt för
den ena statsmakten att åstadkomma juridisk be
visning Dä Rikets Ständer handlade såsom stats
makt kunde de följa sin öfvertygelse Man har
begärt att Statsutskottet måtte utpeka hvilka em
betsverk som felat Ville man gå något tillbaks
så kuada detta blifva en historik som ej utfölle
så alldeles fördelaktigt Huru ensidigt maa såg
dessa förhållanden visade sig bäst derutaf att den
Talars som ifrijrast tagit Kollegiernas parti sagt
att föregående Ständor yttrat sig nog varmt och
att det derföre varit billigt alt de påföljande Re
visorerna fått umgälla det Talaren trodde ej stt
de gjorda enmärkningirne emot betänkandet borde
föranlada till äterremiss men vill dock ej mot
sätta sig densamma — Grefve Frölieh David ha
de genom näjra veckors bortovaro från Riksdagen
varit hindrad taga närmare kännedom af StatsUt
skottfits utlåtande Han ville således blott fästa
sig vid ett par yttranden af föregående Talare
l
R
§
a
a
v
r
m
f
o
d
O
M
n
E
k
n
r
j d
h
oif vtva v "
- j«»i«uuwu a i iuiCjf ,acuuo t tiiiti c ■ i
hviifcs -örde principer M :d fägnad hade Grefve *1 s
hört utt H Exc Grefva Pussa erkänt den princi
pen oit grsnskning ej vore förbjulen af de förse
elser i afseende på statsmedlens förvaltning hvil
ka ej varit upptäckta då dechsrge lemnadea åt Ko
Bungeus rådgifvare Det var af vigt att deana
pritcip blifvit erkänd af «n Styrelsens ledamot
Deremot hsde ssmme ledamot sökt skydda dea
gamla ministéren genom åberopande af ordalagan
i Rik .iens Siänders skrifvelse till Kongl Maj :t sist
Riksdos» rörande dechargen för StatsRådet Detta
vore visserligen ingenieust men Talaren hada
hellre önskat att en dylik framställning ej blifvit
gjord Dar förse6 se blifvit begången borde den
leda till ansvar äfvea om den ej vore insedd af
den redafoidrande då decharge lemnades Talaren
hoppades de nu gjorda anmärkningarne skola leda
dertill att hvarken Rikfcts Ständer eller Expedi
tionsUtskottet hädtnefter lade den latitud i skrif
valsen om dechsrgen som af Grefve Posse blifvit
påpekad H Exc hade vidare fästat sig vid slut
meningen i Utskottets betänkande och sagt att
omdömet der öfver Kullegierna och de förvaltande
verken voro alltför generellt Om man närmare
betänkte saken så skulle man finna att Utskottet
ej kunnat ingå i detalj-redovisning Att misshus
hållning verkligen ägt rum vore obestridligt Ut
akottet hade med den grannlagenhet ämnet for
drat blott gene-ellt anhållit att Kg Maj :t måtte
Ijllie att en dylik miithushillBing ej hädanefter
r
v
y
m
b
d
h
o
r
la
g
m
e
m
d
h
d
K
u
at
D
et
n
n
p
l
it
l
er
d
e
o
er
a
o
te
i
as
f
ts
g
ke
ga
ö
t
de
n
t
en
f
én
e
ra
d
e
a
i
d
r
e
ej
n
m
ya
n
Hr
h
m
dt
e
t
n
d
r
p
bs
et
1
t
ät
a
n
e
a
a
r
c
et
tt
n
et
a
a
t
n
n
a
t
a
finge äga runa En annan Talare hade med ifver
tagit Kollegiernas parti Grefven önskade att då
man trädde inom detta rum man måtte komma
ihåg att man ej representerade Kollegier Han
trodde att Adeln ej hede mån ,a Riksdagar qvar
att representera vid såsom Stånd och önskade att
dea ej under dea återstående tiden alltför myckst
måite gå ärende åt den andre statsmakten hvilken
skyddat Kollegieria och frågat litet efter Rikets
Standar — Hr Rosenblad Bernhard hade egent
ligen blifvit uppkallad af den föregående Talarens
sats att det ej skulle vara en ledamot &f huiet til
låtet försvara ämbetsverken Denna sats trodde
Talarea vore oriktig Dessa embetsverk utgjorde
delar af Svenska folket och hade lika med hvarje
annan samhälislsdamot anspråk på rättvisa Emot
Grefve Anckarsvärds sets att bevisning vore öf
verflödig protesterade Talaren på det högtidliga
ste Godtycket vore lika förhatligt antingen det
komme uppifrån eller nedifrån — Hr von Hart
mansdorff En föregående Talare hade fästat upp
märksamheten pä obahörighatan af Statsutskottets
förslag att JustitieOaabudsmannen skulle uppdra
gas anställa aktion emot en embetsman i och för
ersättnings-anspråk StatiUtikottet finge ej öfver
hoppa ordningsn Enligt 30 g Riksd Ordn voro
det till Kongl Maj :t och ej till Justitieombuds
mannen Btskottet borde vända sig Man hade
sagt att iat«t juridiskt bsvis bohöfdes utan att
föreställningen till Kollegierna kunde ske thyfer
utan Dat vore högst olämpligt anmoda Kongl
Ma :t att anbefalla sina ämbetsverk uppfylla deras
jkyldighetor Ifall Utskottets betänkande blifvit
uppsatt af någon som ägt emb®tsman«a-va»a hade
en dylik framställning aldrig deri influtit I afse
enda gå hvad som blifvit yttradt att en gifvas de
charge ej skulle hindra anmärkningar röranda för
valtningen af statsmedel ville Talaren fästa upp
märksamheten derpå att Ständernas verknings
krets ej sträckte sig längre baklänges än till före
gående Rilksdag Man hade ssgt att Revisorerne
i EmbeUveriena förklaringar fått umgälla den vär
ma hvarmed föregående Ständer yttrat sig D *t
vore ett obehörigt anspråk att ämbetsverken skulle
hålla till godo med förebråelser utan att få för
svara sig Ständerna borda snarare glädja sig att
hederskänslan ej förkolnat hos ämbetsmännen Man
hade sagt att de förvaltande verken oj borde svara
på Riddarhuset att man ej borde gå ärenden åt
den andra statsmakten o s v Talaren frågade
hvems ärenden den går som tillåter sig tillmålen
emot embetsmän Det hade blifvit profeteradt att
detta Stånd ej skulle hafva läng tid qvar att lefva
såsom Stånd Den Talare son yttrat detta hade
för några Riksdagar sedan sagt att Sverge ej skulle
kunna försvara sig Om ej våld ginge öfver Sver
ges Adel hoppades Talaren att aadan inom detta
Stånd ej skulle utslockna äfven om det ej för Ri
kets bestånd vora väsendtligt att Adeln fortlefde
såsem Riksstånd — Gr florn trodde att då Stats
Utskottet fått upp '®ära förebråelser af somliga för
det Utskottet gjort för litet och af andra för det
detsamma gjort för mycket så hade msa deraf
anledning sluta att Utskottet uppfyllt sin pligt oeh
varit rättvist I afseende på tvisten em don mer
eller mindre lämpligheten af de uttryck en del
förvaltande verk begagnat i sina förklaringar öfver
Revisorernas anmärkningar citerade Grefven åt
skilliga aT dessa uttryck Han hemställde huru
vida d»t ej vore förnärmsnda för Rikets Ständer
då Förvaltningen af Sjöärandarna yttrat att Revi
sorerne ansett sig lillsländigt Samma verka då
varanda chef hada haft ännu mera förnärmande
utlåtelser Det vore ej tiändt ttt Kongl M«J :t lå
tit dessa verk och chefer veta att deras uttryck
blifvit ogillade och den andra statsmakten mätte
således anses hafva godkänt dem Konvsy-konmis
sariatet hade talat om Revisorernas småaktiga ut
tryck och det kunde ej annat än väcka en obe
haglig känsla att bland underskrifterna äfven fin
na namnet af ea Norrman tillhörande Norska re
geringen KrigsKollegium hada yttrat de sårande
uttryck Revisorerne sig tillåtit Fortsatta man läs
ningen såfunne man att termerne voro mindre grsnn
laga och att man kunde uttrycka sig höfligare Dessa
uttryck och flere hade gifvit anledning till StatsUtsk :s
hemställan att de förvaltande verken måtte anty
das att ej på detta sätt bemöta Rikets Stäsders
Ravisorer En Talare hade berömt den sjelfatän
dighst våra embetsverk visa Statautakottet hade
äfvao vanebiifvit dan men såsom en motstånds
kraft emot styrelsen under hvilken form man ön
skade att den ej mera måtte finnas
— Grefven
förklarade slutligen att han ej ville motsätta sig
äterremiss af betänkandet — Hr von Heyne fann
det alldeles förvånande huru de förvaltande verken
kunnat tillåta sig att visa en sådan missaktning e
mot en delegation af Rikets Ständer som den
hvarom de nu citerade uttrycken af dessa verk
vittnade Han hoppades att Ständerna ej måtte
vara så nedsatta att deras revisorer ej skulle (å
yttra sig öfver embetsverkens förvaltning Om Ri
kets Ständer vore en statsmakt så måste äfven åt
derss revisorer visas den aktnisg en statsmakt
tillkommer — Grefva Frölieh Dawid hade egent
ligen begärt ordat för att fä instämma i Friherre
Royes anmärkning att Statsutskottet förbisett 30
§ Riksd Ordn då detsamma tillstyrkt Ständerns
att genom Juttitieombudsmannen låta anställa en
aktion Han fassn för öfrigt i frågan osa de för
valtande verken3 förklaringar helt naturligt att
rättigheten ej kunde betagas dem att försvara sig
msn han trodde ej att representanter här borde
för dam uppträda Talaren kunde ej heller ansa
obehörigt att Ständerna och deras revisorer visa
de sig ressentera de förvaltande verkens uttryck
Om någonting kuade förundra honom af Hr
von
Msrtmaasdorffs yttranden vore det den misstyd
ning han gjort af hvad Grefven sagt röranda H
Ex Grefve Possos yttrande Talarea hada hvar
ken nu eller vid Eågot annat tillfälle attackerat
något embatsverk De ärenden haa gåH på detta
rum hade varit att uttrycka sin öfvertygelse om
j den högre administrationens och embetsverliens
hushållning För öfrigt hada hsn yttrat sin ön-
i « «t *s c
- j
1 sksn
t hURd»™ dagar under nuvarande
representationsrorns måtte vara räknade Den hän
visning Hr von Hcrtraansdorff gjort till ett hans
yttrande vid 1888 års iriksdag besvarade Grefven
med en uppmaning till Hr v H att gå 12 år till
baka och kollationera sina då yttrade åsigter med
dem hsn nu förfäktar
Statsutskottets betäaksnde återremitterades
P
M
a
g
E
g
v
m
p
m
P
t
s
m
s
m
a
a
E
P
a
stikdepartementet Hr Ibre att »under inneva
rande Riksdag intilldess Kongl Maj :t annor
lunda förordnar utöfva den i R 0 :s 42 § om
förmälde befattning med Riksdagsärenderne»
— Herr Atterbom gjorde i går afton å Stora
Börssalen sitt inträde i Svenska Akademien
Vi erinra oss icke vid nigot föregående till
fälle hafva sett en sammankomst af det högtid
liga adertonmanna-samfundet så talrikt besökt
åhörarne trängdes ända ute i förmaket Utan
tvifvel var det också endast en rätt naturlig
nyfikenhet att få se den fordna koryféen för
den nya skolan intaga sin plats i ett vittert
gille mot hvars fana hans och hans vapen
bröders så länge stått fiendtlig Hr Atterboms
minnestal öfver sin föregångare Ling innehöll
flora artiga anekdoter ur denne originelle mans
skiftesrika lefnad samt en nästan lårgdragen
kritik öfver hans arbeten och det skaldeslag
som utgjorde hans specialitet Biskop Tegnér
som direktör mottog på det vänskapsfullaste
deri nya ledamoten den fordna »pojken som
risades på hjeltens grafp (se Tegnérs oration
j på reformationsfesten 1817 i ett långt tal på
ivers innehållande åtskilligt som just icke hörde
iaen öfverllödande på bilder oeh
ämnet men öfverllödande pä
blomster af denna bländande och rika färg
prakt hvarigenom Hr T alltid är säker om att
göra ögonblickets intryck på sitt auditorium
— Till den i gårdagsbladet införda notis om
att perkussionsgevär efter Hr Gernandts modell
blifvit utdelade åt Gardesregementerne få vi
tillägga att ett antal dylika eftor den White
lockska modellen äfven blifvit utlemnade för
att utröna hvilkendera uppfinningen är den bäst
lämpliga
— Vid underrättelsen i jårdagshladet om
postångfartyget Sverije få vi göra den rättelse
att det varit machinen som blifvit förfärdigad
i Nyköping men ej tjelfva fartyget bvilket en
ligt hvad ett par gånger förut blifvit nämnt i
detta blad är byggdt i Carlskrona
— En kommeadering af Kongt Östgöta Lif
Grenadisrregemente anländ i går afton till
Riddarholma på ångfartyg o«h marscherade
derifrån till Skeppsbron d«r dan åter gick om
bord på ångfartygat Herkulas samt en Roslags
skuta i släptåg för att afföras till Waxbslma
fästniag på arbetskommendering
— BankoUtskottets förslag till ett nytt mynt
system (se Aftonbladet JW 111 för den 14 Maj
har blifvit bifallet af tre Stånd Endast hos
Ridd och Adeln återremitterades betänkandet
— Freja för i går reklamerar emot vår för
modan för ett par dagar sedan om en förny
ad ofif- och defensif allians mallan henne och
Minerva och har jemväl till den sednare rik
tat en liten filippik hvaraf må skönjas att de
för närvarande icke hafva något egentligt ge
mensamt
— Uti samma tidning har Hr Ferdinand
Tollin i anledning af den notis som härom
dagen stod att läsa i vårt blad angående Hr
myntproberaren Brolings mekaniska inrättning
att numerera sedlar tillika med tryckningen
erinrat om den förut af honom gjorda uppfin
ning att medelst
sådan numrering till ett antal af 3000 i tim
men hvilken uppfinning likväl ej antogs eme
dan den ej hann blifva bragt i ordning tillden
dag som fastställdes såsom sista terminen för
profvets anställande cch hvarvid enligt Hr Tol
lins uppgift olämpligt papper skall blifvit ho
nom förelaggt att derå verkställa profvet Vi
hafve ej förgätit sistnämnda uppfinning som
jemväl förut varit nämnd i Aftonbladet men
icke kunne vi erinra oss att den giek ut på att
verkställa numreringen på samma gång som
sedlarna tryckas bvilket är det som egentli
gen tillhör Hr Broling och som icke oss ve
terligen förut blifvit af någon annan tillväga
bragt
snälltryckmachin åstadkomma
de af tvisten med Neapel bestämda tid af 14
dagar har blifvit förlängd till en månad och
guvernören på Malta befallt frigifvandet af de
uppbragte Neapolitanska fartygen
I Paris har man erhållit ännu en fråga för
dagen nemligen frågan om en ny oktroy för
Franska banken hvars privilegium snart går till
ända Banken begär förlängning deraf till 1867
men åtskilliga om och men låta från alla sidor
höra sig Ryktevis utspridde sig den 18 den
nes ett talämne af betänkligare art nemligen att
konungen den bedagade Ludvid Filip insjuknat
i — messling
Mehemed Alis andra stad Alexandria hemsö
kes af pesten som åstadkommer den vanliga
förskräckelsen Mehemed har förmodligen af
«förekomna skäl» underrättat sin konselj att
han gjort fred med Storherrn och att vapnen
nu borde med allvar vändas mot de otrogne
men straxt derpå tagit ett steg som måhända
bör räknas för djerfvare än något hittills han
har nemligen ålagt alla officerare från och med
öfverste-löjtnants- till och med under-löjtnants
grad att afskära skägget De kloka i landet
spå häraf hans undergång men hvem vet om
det icke är denne lycklige tyrann gilvet att
i ordets egentliga bemärkelse raka det folk han
så väl intvålat
Uti Grekland tyckes det stå illa till Fol
kes är otåligt att det aldrig får den lofvade kon
stitutionen Athanienserna börja röra upp förfä
drens minnen och ungdonaen citerar strofer om
den medbargliga friheten från Xeaofon och Da
mesteaes va fl hvilka regeringen å sin sida ej tyc
ker om Dat vore kuriöst om det skulle in-räffa
att dan moderna regeringskorsten i del aya Grek
laad förbjöd läsningen af de gamla Grekiska auk
torerna Vnder tidan hafva i dat iura af landet
osrdningar och röfverisr mycket tilltagit Reiulta
teraa af undersökningar om den sista samminsvärj
ningea hållas ännu mycket kemliga
Uti en norsk tidning förekommer följande
som torde förtjena att komma till den svenska
allmänhetens kännedom
«Man bar kommit i erfarenhet deraf att pl ön
Gottland och förnämligast i Wisby ea besynnerlig
praxis existerar som ej fianss pi något snäst ställ
i Sverge Det är nämligen redan bekant att d *B
s k praktikan för skepp ifrin för past oller smitta
fria städer blifvit uppbäfd ir 1837 man icka da
stomindre fordras den pi GottUnd af hvart och ett
norskt skepp utan afseend på den o ;t bvarifrin
det anländer Si snart derföre skepparen kom
mer i laad — ty förr anser men det Icke nödvän
digt — föreläggas honom de vanliga km ;tnts ^frå
gorna en praktika presenteras och man »CTndrar
h *nom 2 Rdr Bko Det är också bekant att it
skillige norska skeppare vägrat betala danna af
gift och äfven sluppit det då deremot andra som
varit mindre på sin vakt måst erlägga denna ex
tra- ordinära skatt till öfveruppsjningsmsnnen Or
saken härtill uppgifves vara des att inrieby ^garne
på hela ön ingått en förening a t beiala denna
gratifikation som delas mellan tullpeisonalen —
med hvad utsigt till fördel vilja vi lita vara osagdt
men det är bekant att smugg !eri«t på Gottland
drifves i en mycket hög grad Vi tiliåte oss fästa
vederbörande autoriteters uppmärksamhet på denna
sak om hvars sanningsenlighet vi ega ostridiga
dokumenter i handom .»
(Insändt
jTOCKHOLM den 30 Maj
— Det berättas att en kurir skall hafva
hitkommit från Köpenhamn med underrättelse
om oroliga uppträden hvilka skola hafva egt
rum i denna hufvudstad Tidaingen «Fcedre
landctn för d 25 dennes berättar väl att nå
gra excesser blifvit föröfvade d 23 om aftonen
men hvari de bestått derom linnes ej i bladet
ett enda ord Tidningen uppmanar alla refor
mernes vänner «att göra allt hvad som står i
deras förmåga för att förekomma oordningar
hvilka kunde gifva deras fiender vapen i hän
derne .»
— Förliden Onsdag mottogo Ständerne en
K«cgl Maj :ts af Chefen för Civildepartementet
undertecknad skrifvelse med tillkinnagifvande
att Kongl Maj :t förordnat Chefen för Ecklesia-
Med snällposten som först i dag inträffade
erhöllos nyheter från London till den 19 från
Paris till den 18 och från Hamburg till den 23
Maj
Med afseende på England underrättas man
att Portugisiske regeringen den 5 dennes anta
git Engelska regeringens ultimatum i fråga om
Engelska kronans och dess undersåters fordrin
gar samt att marskalk Saldanha åtföljd af öf
verste Barreiros redan ankommit till England
med vexlar för hela skulden som skulle betalas
på tre terminer inom 20 månader Hela sum
man uppgår till 384 ,000 P St hvaraf 58 ,000
P återstående sold till lord Beresford och her
tigen af Wellington såsom Portugisiske mar
skalkar Vid öfvqrläggningen om detta steg
mellan ministéren och deputerade i Lissabon
skola tänkesätteii visat sig ganska fiendtliga e
mot England men Palmella yttrat att man för
att förekomma värre följder borde besluta sig
att betala hela summan men under protest
En ny kollision mellan Engelska kryssare och
Portugisiske fartyg har åter inträffat nära Lo
anda der Fair Rosamund ville visitera Portu
gisiska skeppet Capados men blef mottagen med
muskötskulor horn i tvist med en Portugisisk
örlogsman som påstod att Caeados hörde till
hans konvoy och hade slutligen den förargelsen
att då sistnämnde fartyg återvändt till Loanda
och der visiterades ingenting misstänkt före
fanns Från China är man underrättad att kej
saren gillat alla guvernönen Lin 's mot Engels
männen och opiihandeln vidtagne åtgärder samt
att man tillsatt qvinlig tullbetjening för att vi
sitera qvinnor som begagnas att insmugla opi
um till Canton Den 18 fortsattes ännu i par
lamentet debatten öfver Stanleyska billen an
gående valregistreringen i Irland hvilken de
batt man räknade ibland dem hvars utgång
borde bestämma ministérens öde Utsigt var
imedlertid att genomdrifva ett af W Sommer
ville föreslaget amendement att billen måtte tviJvelsut an röja
pi sex månader uppskjutas Den till uppgöran- dess föremål
bvarkca Cbarivar
sådana gäckande
san Helena Kon
åtskilnad ocb säg
och oro han långt
sig om hsn alltid
jona deg högaktad
förblifvit samma ro
på händerna unde
dagarna» — Dejs
vara på af alla re
— Ett Parise
mera sedan tvenn
lifvade med den K
mera säga oui ut
na de aldrig säga
på Tyska gramatti
Vi meddela hä
santa adress af
nämnde i gårdag
sig mödan att ge
Man har af de Fransyska tidningarne sett
att Napoleons qvarlefvor skola återUyltas från
St Helena till Paris och der högtidligen ned
sättas i invalidcrnes hotell eller nåjjot annat
hedersrum för hädangångne hjeltars aska Man
har äfven förnummit att denna gärd åt den
Fransyska nationalläran och den personliga stor
heten emottagits med enthusiasm i hela Frank
rike och högtidligheten di Napoleons lemnin
gar återkomma blir sannolikt en af de märk
värdigaste som vår tid sett
Det lärer vid sådant förhållande få tagas
för gifvet att den Svenska Regeringen icke un
derlåter att jemväl skicka en ambassad till bi
vistande af denna högtidlighet och det med vi
da mera skäl än då en sådan sändes till Pe
tersburg för alt öfvervara afläekaiidet af min
nesvården åt Finlands eröfrare ty vår Konungs
sinne för det stora och sköna skall troligen ej
försumma detta tillfälle att sedan dagess po
litiska schismer bortfallit få visa en gärd af
aktning och deltagande för sin fordne vapen
broders och välgörares minne Frågan torde
således blott vara hvilken är den värdigaste
att representera Hans Maj :t vid ett sådant till
fälle Härpå hafva vi ansett oss i tid böra
väcka uppmärksamheten emedan älven Svenska
nationen måste vara intressejad deraf
— Uti en korrespondentartikel från Paris i
Leipziger Allgemeine Zoitursg för dsn 3 maj läsa»
i afseeade pi den ayligtn intrtdria förändi ingen i
regeringssystemet i Frankrike följande I ssmma
mån som konungens nama försvunnit ur våra po
litiska debatter och dagens polernik (dei igenom att
han lålit sllenastyrsndet vika för en äreniJernas
öfvertagsnde af miaisiéren verseblifver mm fcos
publikea å nyo ett s ;örre deltagacda för Ludtig
Filips parson och familj Detta har tydligt visat
sig vid Hertigens af Nemours nyss skedda biläger
Prinsessan af Coburg blef hjärtligt emoit8gen ocb
bvarkca Cbarivari eller de andra bUdnn innehöllo
sådana gäckande artiklar som regnade på Prinses
san Helena Konungen måste djupt känna denna
åtskilnad ocb säga til sig sjelf huru mycken pina
och oro han långt för detta hade kunnat bespara
sig om hsn alltid hade synts för dem end 't så
jona deg högaktade fumiljfadren i Palais Royal och
förblifvit samma roedborgarekouunsr som man bar
på händerna under de första månaderna efter Juli
dagarna» — Dejsa reflexioner förtjente att tagas
vara på af alla regentcr
— Ett Pariserblad skämtar deröfver att nu
mera sedan tvenne Tyske Prinsessor blifvit i &för
lifvade med den Kongl familjen hofmäan ^n icke
mera säga oui utan ja (ty nej tillägges det kun
na de aldrig säga samt att do studera sig bleka
på Tyska gramattikan
Vi meddela här nedan början af den intres
santa adress af G W Alexander hvarom vi
nämnde i gårdagsbladet Hvar och en som gör
sig mödan att genomläsa denna uppsats skall
ifli
det lifligaste deltagande för

Sida 3

NÅGRA ORD OM SLAFHANDELN OCH
SLAFVERIET
tillegnade Svenska folket af Geo Will•
Alexander
Det finnes ea svår fläck på den närvarande ti
dens- civilisstion ecb kristendom aom allmänt be
klagiä af de vise och gode i samma mim dess e
gectiija bssktffenbe
mera allmänt uppfatta Den
na flick på nittonde århundradets karakter är Ne
gersiafvtritt
far ineoniskoväuBen och den sannt kristne kan
det iCis vara utaa intresse att känna ursprunget
vidden och omständigheterna af detta grjmma träl
domsijstsm hvarvid tillika en underrättelse torde
böra iaaanas om denna omänskligs handel med
mejniikovarelser som är dess naturliga och nästan
ouiidviiliga följeslagare Det torde derföre vara
tilläte» att i korthet få hänvisa till några omstän
digheter hvilka medfört slafhandelns undertrjekan
de och afskaffmdet af ständiga slafveriet i Engel
sk Westindiska kolonierna
Nsgerslafveriet börjades för tre och ett halft ir
feun .«sdo sedan af Europeiska nationer då Afrikas
olyck ige innevånare första gången rycktes från de
ras hem af den tidens kringfarande Portugisare
för ait arbeta i deras nyligen upptäckte och in
kräktade besittningar i nya verldes Exe &plet
följdas derefter af alla Europas stora sjömakter
hvilka efter hand erhöilo landsträckor på Amerikas
öar och fasta land Man uppskattar li trettio mil
lioner antalet af de Afrikaner som blifvit våldsamt
heotide från deras fädernebygder för att eillfreds
stai o Eurotieernes vinningslystnad
jy
a <a ti
-ehuädrade år hade tilländalupit innan
detta ofverarifna våld vackt någon allmännare upp
märksamhet i förening med ett allvarligt bemö
dande för dess upphäfvande pä msnniskoväanarnas
(ida Det hase funnits några goda menaiskor ua
der dantta tidpunkt och det af olika religioner
som otvetydigt fördömt slafhandeln Män det blef
likväl förbehållet en annu lefvande utmärkt enskild
mat Tbsmas Clarkson att taga förstå steget för
frankallaadet af något systematiskt och väl rigtadt
infall ornat ett ondt som så länge haft bestämd och
nppn .Ut ea fruktansvärd styrka
Thomas Clarksoni uppmärksamhet synes hafva
blitvii fästad på slafhandeln gene» vice kansleren
Tid uaiversitetet i Cambridge Doktor Packands
anbud af ett pris till författaren
af det bästa latin
ska försik att besvara frågan «År dst rätt att gö
ra andra till slafrar emot deras vilja ?» Thomas
Ciaii-ion var en af de täflaade om priset och han
Tann det
För honas» blef det likväl nödigt att förut un
derrätta sig om de förnämsta fakta som rörde det
Imn som han skulle behandla och det var under
lopisijs af denna undersökning ech i följd af de der
af ta flytande refl *xioger som han förnam viddea
af del onda hvarpå hans taska af försynen blifvit
rigtad Han kände sig kallad att uppoffra sitt iifs
Tår uch om sä skulle erfordras hela sin lefnad
till dst svåra man högst intressanta försöket att å
•tadkouima slafhandelns afskaffande så långt som
Brittiska undersåter voro invecklade i dess utöf
ning
För att göra sig ett begrepp angående omfånget
af det arbete som Clarkson åtog sig behöfverman
blott bosinna huru det är bestyrkt att af 7» ,OOO
alsfvär som för femtio år sedan årligen fördes i
från Afrikanska kusten hälften transporterades i
Brittisäa fartyg och att omkring 100 sådana voro
aysselsatta i och för denna omenskliga handelsrö
relse
Tjugu år erfordrades innan Englands regering
kunds förmås att förstöra ea handel hvilkens fort
farande högligen yrkades af de brottsliga personer
soie förde den i trots af Wilberforces enkla och
idla vältalighet samt alla förenade bemödanden af
Englsads utmärktaste statsmän och talare ibland
hvilKa natanen Pitt Fox och Burke finnas på den
iida sam ifrade för slafveriets sfskafTande
ii ii Sr skyldig härvid nämna att till följd af
«enfa <dig» e :en pä den verkställande maktens i Eng
land sida Danmark fick hedren af att taga första
steget ibbtid alla Europas nationer till slafhan
delns afskaffricde
Det finnas nu ingen europeisk eller trans-atlm
tish raskt som icke förklarat den afrikanska slaf
handeln olaglig och den karakteriserades vid kon
gressen i Wiell är 1815 med rätta såsom ett gis
sel hvilket alltför länge ödelagt Afrika vanärat
Europa och bedröfvat menskligheten men man må
ste bskbga att en handel som af lagame var för
bjuden likväl länge blifvit utöfvad af alla de län
ders undersåtare som bade ogillat den
Detta var olyckligtvis fallet i de engelska kolo
nierna å minstone i några år och i synnerhet på
den ö som mest aflägsen från moderlandet var
närmast till afrikanska kusten Mauritius hvarest
öfver -40 ,000 staf var olagligen blifvit införde
Genom en följd af lagstiftningsåtgärder hvilkas
verkställighet raähäada var mera kraftlös än an
norstädes i samma mån som kännedon spridde
sig om det förakt hvari denna menniskohandel
hölls inom England upphörde den ändtllgen helt
«ch hållet i dess kel»nier icke endast i lagen utan
i geriiiiig &me
Den svårighet som förefinnes att afskaffa slaf
handeln der slafveriet existerar kan tillskrifvas
bristen på känsla för mensklighet och dygd hos de
menighs er ibland hvilka denna förfärliga källa
till moraliskt förderf begagnas och hvilket bsröf
var kgen dess kraftigaste stöd
Det är ej behöfligt uppräkna alla de länder i
hvilkas kolonier lagarne för slafhandelns afskaf
fande blifvit våldsamt öfverträdde Ibland dessa
torde dock franska vestindiska öarna och ön Bour
bon som tillhör samma makt synnerligen förtjena
uppmärksamheten Den sednare i synnerhet tyckes
för ett närvarande erbjuda ett motstycke till Mau
ritii historia
Mea det finnes länder i hvilka Afrikas Infödin
gar ännu införas i trots af lag och den civilise
rade och kristna veridens högsinnade röst — in
foras måhända i större antal och under biomstän
digheter af lika om icke större vigt .pn de som ut
märka slafbandeln i någon annan period af dess
historia
Erssilien samt spanska öarna Cuba och Porto
Rico emottaga en stor del af de slafvar som nu
föras ifrån Afrikas kust och som uppskattas af en
nitisk vän af Negrerna Mr Button till mer än
100 .000 årligen Portugisare Spanjorer och invå
nare af Nordamerikas förenta stater synas vara
djupt invedklads i brottsligheten att föra denna
handel på de här ofvan oratalado platser
Slefhsndelns verkan sådan den föres pä Afrikas
fasta ad har varit och är ännu att förtorka käl
lorna
'ör den lagliga handeln med denne stora
verldsdel att tvinga tillbaka civilisationens flod
som eljest öfverallt i verlden har en önskvärd
framgång och att förmörka — nästan utsläcka
avanjelii ljus på denna mörka del af jorden
O .ti vi vända oss ifrån ämnet om slafhandeln och
dess verkningar pä det land som den så grymt
heröfvat sina barn för att skåda dem i deras fån
genskap uti andra länder möter oss ett ännu smärt
sammare skådespel Ett nedtryckande arbete en
kcap tillgång på lifvets förnödenheter ständiga
bestraffningar och en nästan allmän demoralisa
tion äro ds utmärkande dragen af slafveriet eeh
de bidraga i de flesta fall att förkorta perioden
af en usel tillvarelse
Såsom några bevis på rättvisan af do beskyll
ningar Han har gjort slafsystemet bör bär omta¬
las att år 1829 de i offentliga akter upptagne ser
skilda bestraffningar i Demerary der landtbygdens
(Urbefolkning utgjorde 60 ,500 uppgick till 17 ,359
År 1850 hade aDtalet af slafvar minskats till 59 ,547
under det att sockerfabrikationen hade ökats och
med den antalet af bestraffningar till 18 ,324 An
talet af spö- eller daggslagen sem pä detta år
blifvit ådömde Negrer var icke mindre än 199 ,744
År 1831 hada iandtbefelkningen ännu mera min
skats och var blott 58 ,404 men bestraffaingarnes
antal hade ökats till 21 ,656 och slagens antal Hpp
gick till 199 ,507
Ett bevis på den förfärliga dödlighet som slaf
veriet medförda i engelska kolonierna under dess
fortfarande derstädes är den tabell sorn blifvit
uppgjard af Mr Buttnn efter officiella uppgifter
och som lemnades till Öfverhusets kommitté Deraf
syaes att slafvarnas minskning på 11 år ifrån
slutet af 1817 till samma period år 1828 var
52 ,887
Man behöfver icke här ingå i några vidare de
taljer om de olyckor hvaraf slafveriet utmärktas i
de esgelska kolonierna De ådrogo det alla gode
och förständige mäns ogillande i England sch la
gen om dess afskaffande beslutades ändtligeu af
engelska parlamentet
För några år sedan blef likväl ett mildradt slaf
veri eller tvungen tjenstbarhet infördt under namn
af läriiagskap hvilket skulle vara mindre hårdt än
det förra Uadar detta system bibehöllos några af
slafveriets väsentliga olägenheter såsom tvunget
arbete utan arbetslön och utan att den arbetande
sjelf fick välja husbonde En ansenlig fördel sam
lärlingen ägde framför slafven em den verkligen
ech i fullt mått kommit henom till godo bestod
deri att hans arbete blef inskränkt till en viss tid
i hvarje vecka och att hsn för egen fördel kunde
dispenera den återstående tiden
Der hvarest negrerne behandlades väl uppförde
da sig i allmänhet väl i lin nya ställning ett fak
tua som i synnerhet kan till fullo ådagaläggas i
afseende på Jaasiea der 260 ,000 lärliagar funaos
och om förhållandet på hvilken ö esa kommitté
af Underhuset tillsatt att undersöka verkaingatne
af lärlingssystemet yttrar sig på följande sätt «1
de iatygoch vittnesbörd som kommit oss tillhanda
finna vi en »ängd bevil på lärlingarnes geda upp
farande 1 allmänhet oeh derai villighet att arbeta
för betalning då da behandlas beskedligt ock fir
ståndigt af sina husbinder Ja det har blifvit till
fulle ådagalagdt att det arbete negren på detta
lätt sjelfviiligt förrättar göres bättre ätt det han
förrättade låse» slaf eller det han nu är tvungen
såsom lärling förrätta ät sin busboade
Oaktadt detta fördelaktiga vittnesbörd osa lärlia
garaei på Jamaica geda uppförande och flit befin
nes dock att under loppet af 11 månader antalet
af negrer dentädei som blifvit afstraffade ut |jer
de 55 ,536 af raanköa ech 22 ,887 af qvinkön inal
les 58 ,417 Af dessa bestraffningar skedde 10 ,770
genom slag af piska med öfverhufvud 22 slag på
personen ech utgjorde hela antalet af slag 242 ,325
samt totala beloppet af andra slags bestraffningar
47 ,647
Besultater mycket lika dessa i några fall icke
så beklagansvärda men i andra äter i synnerhet
på Maurilia ännu mera sorgliga visade sig inom
alla de kolenier der lärling syitemet blifvit infördt
och bevisa pä det mast biadande sätt den stränghet
sem alltid kommer att äga rum då fruktan i stäl
let för en billig vedergällning är den drifkraft
som åstadkommer arbete och den ena menniskan
äger alltför mycken makt öfver den andra
Lärling-systemet upphörde innan ännu den tid
tiiländalupit som lagen för detsaaams bestämde
och det i följd af de missbruk som under dess
tillvaro ägde rum
Fastas Sterbrittannien afskaffat de lista lemnin
gsrne af slafveri i lina Westindiska kelonier så
återstår ännu att bifria omkring 7 millioner slaf
var i de länder eller kolennier der kristna reli
gionen bekännss Tre millioner af dessa olyckliga
varelser Ansas i Brasilien i hvilket land såsom
ofvanför® blifvit sagdt slafhandei idkas i hög grad
I de förenade Nordamerikanska staterna finnes ett
nära lika antal Fastän mas måste medgifva att
importen aT negrer från Afrika icke numera äger
rum inom dessa stater tili någon betydlig mängd
sä har dock ueder loppet af flere år en ganska
betydlig handel med menniskor blifvil drifven frän
de norra slafhållande staterna till de mera i söder
belägna och medfört många af de olyckor lom åt
följa utrikes slafhandeln i synnerhet derigenom
att personer förenade genom de närmasta ech dy
raste band blifvit för hela lifstiden skilde från
hvarandra Det förtjsmar anmärkas att i många
om icke i alla de slafhandlande staterna inom den
Nordamerikaaska republiken lagen vid strängt straff
förbjudar att lära en slaf läsa Delta förbud är
grundadt i husbondeas fruktan att hans slafvar
skulls komma till kännedom om det intresse som
lifvar så mången att söka bereda dem friheten
och om de åtgärder som äro i verket för att vin
na detta ändamål
På detta sätt leder ett ondt till ett annat ech
slafveriet utestänger från den amerikanske slafven
den bok som i icke ringa mån skulle bidraga att
upprätthålla honom i hans lidande ech i hvilken
lif och odödlighet framhafvas i ljuset
Samma fruktan att väcka jäsning bland slafbe
folkningen är upphof till det stadgande som gäl
ler för flere hamnar i de södra ilafhållaade stater
na att då en fri neger kommer dit inspärras han
i fängelse ända till dess det fartyg som bragt ho
nom till detta den brottsliga fruktans land åter
förer honom derifrån
Icke så få af de fartyg som begagnas för den
Spanska slafhandeln byggas i Baltimore för detta
ändamål
Cuba och Porto Rico hafva tillsamman en slaf
befolkning som sannolikt stiger till omkring half
million På dessa öar liksom öfverajlt der slaf
handeln drifves i stor skala och det således är lätt
att få nya arbetare frågar man mindre efter men
niskolif än i andra slafhållande länder och slaf
varnas lifstid aftager i proportion En upplyst
och kunnig man som bor på Cuba uppskattar den
ärliga minskningen af slafvarne på denna ös plan
tager till 8 procent med hvilken siffra dödsfallen
äfvei stiga de föddas antal (Forts följer
SATTEGÅNGS- OCH POLISSAKER
— Uti huset M 26 vid Gamla Kungsholms-
brogatan bagaren Piehl tillhörigt utbrast i dag
på morgonen kl emellan 4 och 5 ekl frän ett i sam
ma hus på nedra botten befintligt kök hvarest tak
och fönster blifvit af elden angripne Huru elden
utkommit är ännu obekant men den lsrer blifvit
dämpad genom stadens militärspruta från Hötorgs
vakten
— I Geyerska huset på Riddarholmen upp
kom i går afton skorstenseld som dock snart dam
pades
— I natt har inbrottstöld skett i södra Slag
tarehuset der tjufvarne banat
sig väg från den så
kallade gårgången medelst några kärls uppsättande
vid väggen der de sedermera med ett jern eller så
kallad styrpinne till en roddarebåt frånbrutit gall
ren för ett mindre fönster hvarigenom de förmod
ligen inkommit i sjelfva Slagtarehuset och uti herr
åldermannen Frodells bod hvarest de ur lådan ta
git omkring 10 R :dr R :gs i löspengar ett par byxor
och en skjorta som varit hängande i boden samt
i samma sätt öppnat bodlådan uti hejr Svans bod
hvaruti funnits förvarade omkring 6 R :dr i samma
mynt hvilka dock leranats orörda Häraf äfvensom
genom den tränga ingången hvaraf tjufvarne begag
nat sig vill synas att de icke varit andra än små
hamnbusar Det är besynnerligt nog att stölder så
ofta kunna ske i detta hus då tvenne man9 vakt för
hvarje natt lära finnas derstädes
— Bland dagens nyheter är en i går ut
kommen skrift kallad Svtrges sista strid fan
tastiskt nattstycke hvilken redan inom några
timmar efter utgifvandet väckt ett allmänt upp
seende Den är enligt hvad n ?an ser af ett
förord af vår bekante novellförfattare Hr G H
Mellin och utan tvifvel en ganska besynnerlig
produkt Det är en hemsk dröm eller fantasi
i flere tablåer i hvilka Sverge först föreställes
intaget af Ryssarna efter en hårdnackad strid
Uti denna strid har Förf haft den idéen att in
föra en mängd namngifne personer hvarvid han
enligt sin egen anmälan endast hållit sig till
sådana som sjelfve förut uppträit offentligen
eller till sina bekanta En annan tablå alhandlar
hans återkomst till Sverge efter en mångårig
frånvaro i Indien och en skildring af tillstån
det här under ryskt öfverherrskap samt den
tredje afdelningen en resning och slutlig strid
der den nationella sjelfständigheten åter segrar
Genom detta sätt att behandla ämnet hafva
i synnerhet de fleste litteratörer och publici
ster äfvensom konstnärer fått en roll i den
stora dramen sålunda träffar man ömsom nam
nen Geyer Almlöf Bergfalck Lindeberg Dal
man Hjerta Blauche Askelöf Tollin Carlén
Johansson m fl några på ett rätt pikantsätt
hopställda och i allmänhet utan att Förf varit
sårande vidare än att han låter många såras
af fienden Ea stark ironi skönjes dock pä flera
ställen då äfven en och annan af nuvarande
Russomaner under Ryssens herravälde komma
till makt och anseende Blancbe Carlén och
Tollin deremot äro egentlijen de som slutligt
skola åstadkomma landets räddning
Allt detta är i hög grad egnadt att spänna
nyfikenheten och ehvad omdömet kan blifva
om det hela af boken som i detalj icke saknar
varma och målande skildringar sådana man
kunde vänta af Hr Mellins penna si kommer
den visst att erhålla en strykande afsättning
(Iaiändt
Några ord om »kademiens för de fria kon
sternas exposition år 1840
Då så högst sällan några upptatser i afseen
de på de plastiska konsterna Iro föremål för
dagens litteratur inom vårt land har nun vå
gat göra sig den föreställningen att fastän af
handlingar rörande sista expositionen inom a
kademiens för de fria konsterna akademi vis
serligen icke saknas ehura med något för lätt
hand behandlade skulle en ytterligare åsigt i
detta ämne ett nytt vädjande till konstvännens
minne oeh omdönse ej sakna intresse för en
stor del af den bildade mängden
Meningen är här icke att uppträda som konst
domare i detta ords högre mening inan önskar
blott lemna en exposé såso«a ett endast för
konsten iutresseradi sinne uppfattat åtskilliga
af de bilder 1840 års salong erbjudit samt
väljer härvid den ordning en i detta blad fö
regången referent öfver samma ämne begagnat
Ea historisk Ulla serdelei när dea gäder sn
gollena handl .ng bör vara sann i lynnacbet blir
detta nödvändigt ju närmare händelsen ligger nu
tiden och genom o .iktighet i detaljer kan såra å
ikådareEi minne Till ueuna snmärkning föranle
der man af de många ajeiftagoa ändringjarne i idr
Krafts störa tafla Olver D D K K D 11 Kron
pritiaeni och Krenpriasesiant förmätning H M
Kocungen och H M Drottningan voro under ce
remonien hva >ken Slående eller tilliammaa Dt
sutta midt emot hvarandra i de kongl bänkarne
ech Primeiian Sophia Albertina hade sia pUti till
venster om Drottningen Miniitraree suito till
venster on Konungen och httfruntimren voro icke
hopträngda i en vrå vid altaret För öfrigt sak
nar taflan hållning oeh beaag många porträtter
äro igenkänliga men alla i fult disproportioner
och skuggfel äro i mängd att anmärka vissa de
täljer af guld silfver och siden hafva effekt ehuru
målade med tunga färger ber du högtidliga vär
dig« sköna kommer i fråga der är Hr Kiafis skar
pa pensel utom titt fach deremot i bataljstycaen
låiom slaget vid Hogla &d och effären vid Bomhöfi
der gör hani maner effekt och har Åstadkommit
vackra saker
Hr Ekman intar ocmotsägligen förstå rummet
bland vära arli >er i genremålning Hans kompo
sitioner äro vackra och afven sä lyckligt genom
förda som väl tänkta koloriten är klar och Dehcg
lig varm utan att vara brännande alla detaljer
hägkomna utförandet lugiit och paisionsfiitt när
mande sig mer än de flesta af Yå .a artilleri 1 hans
väg till den gamla holländska skolan
Andra rummet tillerkännes lika obestridligt Hr
Wickenberg eom att döma af do taflor har pre
sentera sig är den förre vida u .de ,lagien både i
kommpositioa och kolorit Nigon persptktlf fin
nes matt sagdt icke i hans familjescen atenarns
i golfvet äro lika stora i d .n ttflagsnare delen af
rummet som i förgrunden gruppering saknas Ta
lang och snille röja tig icke dess .nindre i deta jer
Hr W har i sitt viuterstycke hehsndlat en genre
ät hvilken besynnerligt nog högst fä af nordens
konstnärer öfverlemnat sig dä vära expositioner
deremot öfverflöda af lommar- och mänsiens tjc
ken Ruysdall och Everdicg m fl bö jade likväl
sina ärofulla konstnärsbanor med studerandet ai
den nordiska naturen i dess strängaste karater
och man kan ej annat än gifva Hr W en rättvis
hyllning lör deri trohet och iostetlandskansla hvar
med han étergifvit bilder ur en åtslid som med
all sin enformighet eger många pittoreska scener
I don här ifrågavarande taflan skulle kunna anmär
kas att isen i förgrunden har en (ör varm ton e
rnot himlen hvilken åter saknar hvälfniog bergen
i lointainen hafva en blåhet hvilken ej tillhör vin
tren deremot utgöra figurerna på isen och stran
den till höger utmärkt vackra partier i denna tafla
En ung artist som man tyckes pöra sig mycket
besvär att uppbära är Hr Ringdahl må man dock
akta sig för att skämma bort honom mången bar
trott sig mästare för mindre bsröaj Anlag och
talang kunna icke nekas derom vittna hans rsy
onritningar men med den fcöjre kompositionen
har han ännu cj gjort sig förtrogen Dst är vis
serligen unnt att nRebecka vid brunuen» är ett
ii plagieradt ämne ech har af de itörita mästare
blifvit pi ii olika lätt varieradt att föga blifvit
Sfrlgt för en sjelfitändig behandling dessutom
ir fantaiien hos den begynnande talangen bunden
sf lokaldetaljer i hvilka sn okänd verklighet måste
följas och deruti man bör ega icke vanliga stu«
dier för att ej falla i det löjliga Men iiar Hr
Ringdahl innan han företog sig denna komposi
tion gjort sig mödan att med uppmärksamhet ge
nomläsa 24 kap Genesis 18 till och med S3 ver
serne har Hr R .härmed jemfört de ucdarråttelser
vi ega om dessa aflägsna tiders civiliiation och den
kostymering de berömdsste skolor i följd häraf
lånat denna period och i hvilket afseende vi skulle
kunnat hänvisa honom till Bardoua Costutne de»
Anciens Ptsuplej å 1 'usage des Artistes För måla
rens poetiika känsla då dsn har en dylik ledniug
för fiktionen borde väl den förate tjensren hos
den furstligt mäktige och rika patriarken framställa
sig uad®r en annan drägt ocb hållninj än en nu
tidens Beduin Oeh åt en brunn samtidig med
egyptisk och kaldeisk byggnadskonst kunde väl cn
annan form tänkts än den ma» möter i de skån
ska bondgårdarna heldst det ej kaa vara obekant
hvilken omsorg d«sta ländars förvildsde invånare
än i våra dagar lemna åt underhållande af dessa
för dom dyrbara ställen s3 att msn just genom
konstruktionen «f brunnar och vattenledningar er
hållit mycket ljus öfver de gasaiss byggnadskonst
Finnes väl något karavanmessigt ellar pitsreskt i
grupperiagen af de jämförelsevis till det stora toma
landskapet få feamelerne Och tjenarens ställning
ii rak och stel med dea långt framsträckta armen
och i handen en liten dosa med Gud vet hvad
uti är den väl värdig dsn bspröfvade aktade tje
narens sam friar för sin herren son Desna skar
pa knotiga Beduin-fysienomi oakt«dt väl utförd
har den väl des vänliga frågande uttrycket hos en
gammal man som i d«nna sin hsn ;iBg tror sig
ledas af en högre ingifrelse Likssaai männernes
kostymering är hemtad från ea sedaare tid tyckes
flickornas vara tagen ur den bekanta operetten
Kalifen i Bagdad Och hvilar väl öfver det hela
denna fromma forntids sada lom egnar ett bi
bliskt ämae ur det så religiositet så rika varma
Orienten Mä Hr R icke misstycka dessa fram
ställningar till bans eget omdöme De komma från
es tann vän af konstnären och hans konst Min
miste dock göra Hr R den rättvisan att bans
luftperspektiv är vackert EUasars hufvud och bän
der väl tekaade msn stanarne kring brunnen ech
ds blå kamelerna — dem tiga vi med
(lotet följer
EARDBLS- oci SiöFARTS-CNDBR
RÄTTELSER
Börspriser
p
STOCKHOLM dea S9 Maj Hvete pr tunna 25 å £7
»dr Sig IS it i it Rdr Kors 10 IS Mait ii Rdr
Ärter IS å tt Rdr Bafra Rdr Terra-Yeechla-Salt
7 Rdr S :t Ybes S SS Lissabons d .o — Trapano d :o S
40 Bill Nors» 15 !E4 Kabeljo- Lax 75 Rdr Tjära-
Talg pr liep
— Grof Sej 8 Rdr Madel d :o — Små d :o
1 40 Haapa pr skepp 105 å ISO Rdr Katfe En
gelskt pr skiip 38 sk d :o Brasilianskt St sk S rst a
24 Rafluaadsoeker 35 si Brus Sirap 10 sk 6 rst Brärt
vin jfamraalt pr kanna 56 sk å 55 ek 6 rit allt rgs
Stockholm
Inkonae skeppar» frln inrikis orter d 80 Maj Mom
Dahlgren och Aadersson jera Gelle Cronhoint baliast
Göthelsorg Dahlin Portrr Boman kallast Lideil kabel
jo o«h div Hernösand Nordlander pottaska oeh div
Ystad Ebbeson Ohissea och Lundbeck spanmil Umei
Aadtrsto» tjära ock pottaska Hjo Pettersson spaniaål
Hudiksvall Sirexa jera Kngelho 'tai Nilsson spanmäl
Malmö Persson d :o Plskallevii Blontberg ekbsrk Trel
leborg Aidersson spaemäl ÖstharaBiar Westerbers jern
Frln utrikes orter Livorno Dahlin styckegods Mar
seille Nyberg dito Loidon Back stan och Påhlsson dito
Parnasubucco Jansson och Höiik dito Smyrna Back
man dito Newyork Sandman dito Dynkerque Gouffre
ballast Bergen Autersson sill och torr flsk Stavanger
Lund dito dito Tarra-Yechia Ju«ker säll Nevcastle
Clesienlsson stenkol Charlesion Billströsa dito
ANMALDE RESANDE den 30 Maj 1840
Handlande Meurlin Avesta Nr 5 St Gråmunkegräud
Damaschorerae Collyn och Töruberg Thorshälla samt
Studerande Rydelius Upsala Nr 8 Stora Gråmunkegränd
Fabrlkörerce Wiberg
och Welicnius Norrköping Nr 1
St Gråmunkegränd Ålderman Hyckerströia och Fabri
kör Littorin Upsaia Nr 30 Stadssaaedjegatan Baron En
geström Upsala Hotel Garni Ha &dlanderne Glas och
Domey Utnrä Källaren Stjernan Bokhållare Eislröm
Norrköping Nr «5 Slöra Nygatan Asiessor Morén En
köping Nr 3 Ät Gråmunkegränd Fabrikör Schubert och
Bokkållare Björkman Norrköping Nr IS Storkyrkobr
TILL SALU FINNES
Hos A BÖNNIER och de fl Bokhsudlare
i dag utkommet å 24 sk
TREDJE BANDETS l .a Häfte af planchverket
PITTORESKT UNIVERSUM
lflhldkd
eller Taflor ur hela den kända verlden
med 4 vackra stålgraryrer och text
Respektive Subskribenter å andra bandet behagade
der anteckning skett uttaga de nyss utgifna gratishäfien
jemie register oeh en vacksr graveral Titelplanch med
en vigncit &t
ROSEHDAL Lustslott d Djurgården
KeiupUua iubuDdna exemplar af l :a och £ *a bandet
finnas au liligå hos förläggaren
A BONNIER
Hos A
å 40 sk
BONiNlER [Uazareti å Norrbr»
^Sveriges sista strid
k
g
Fantastiskt Nattstycke
G H MELLIN
Hos FRITZE et BAGGE i dag utkommet
Femte Häftet af
HYGIEA
PrenameratioBS-priset för 18 Bäften
af denna ME
DICINSKA »c» FARMACKUTISKA MANADS-SKR1FT
ä >- 6 Rdr 3ä sk banko Årgångec 1839 utgörande 9
haflén erhålles ännu till prenumerations-priset 5 Rdr
banko — Reqvisitioner från landsorterna expedieras
porlofrilt
Hos VMLESiiM H Comp nyss u ^ouiu .eiJ å
S Rdr 5iä sk banko
Stockholms Flora
af Joh Eoi Wik ström 5
eller kort beskrifning af de vid Stockhrlm i vildt tili—
ctsnd förekommande växter med cn Inledning inr .ehäl
lande en öfversigt af Stockholmstraktens Naturbeskaffen
het Förra Delen jesile en Saria öfver Stockholms om
gifningar pä en Hotls afstönd InledotngeiiB innehåll 1
Stockholms geografiska läge (sid 1—8 56 S .oekholins
trak .ens geologiska formation och de i nejden funna
mineralier (sid 8—Si 5 Sjöar och Vattendrag om
kring Stockhol ,a (sid 51 — 49 4 Stoclholms klimat (sid
50—59 5 Om Årstiderna Flyttfogiarcss snkomst och
växtlighetens frassvsteg otn vären (aid 259 —8ö 6 An
märkningar om Stockholms belägenhet och ooi nejdens
naturskönhet (sid 8i—S7 7 Anteckningar ca de ut
sigter (vutr hvilka blifvit utgifne öfver Stockholm ech
fcfvcr dets omgifvande nejder (sid 87-96 )- 8 öfversigt
af de i nejden af Stockholm anmärkta Djurarter (sid 97
■51 9 Bosanikeiss framsteg i Stockholm och Stock
holms-Floians Historia (sid 134—177 10 Tillägg till
Inledningen (sid 179—185 Florans Förra Del innehå
ler I t» >—XIII de Klasserna enligt Linniiiska sysieaiet
(sid 4 .93
— Tillägg (sid 1-9 Förvildade växter i
stockholmstrakten (sid 10—S5
— Register (sid g- —87
}KL£i ,SM et C :o7 å 8 sk b :k ,l An
dra upplagan af L Rosborgsännderrättelier för Bruks-E
gare och Hamma :»medsr rörande
d
^tångjernssmidet

Sida 4

Hoi Hemr Rylander Deleen Isberg m fl Boihand
&re i Stocihoijo samt hos Br J Gumpert i Götheborg
Mésa lill Montevideo och
Huenos Ayres
samt
Republiken Chile
af C H BS .ADH
Desa arbelea äro fördelaktigt resencerade och böra
for deras merkantil» underrättelser intressera Herrar
Handlande
A trycket tiar utkommit sch säijes i de flosta Bokla
dor k 1 Rdr 3 sk banko
i
Handbok ä Kyrkohistorien
h
af D :r H k F Guerike Förra Bandet andra häftet
Från trycket h &r utkommit och säijes i iiolaabergska
Bokbasdelo å sk banko
Christendomens Förkun-
cande fö de hedniska folislagen eller de Christna» pligt
predikas af Doktor Morle d 'Aubigné i BrUssel på Sren
ska utgifven af S G Arrhén
Ros DELEEN et C :o ä 4 Rdr banko En
af Kamsiarhern Baron Hago Hasiilton componerad och
lithogrsfierad planch föreställande
Adlh h
gp
Gustaf II Adolph och
Axel Oxenstjerna vid
Nurnberg1 d lo Aug £05 !2
Hoi DELEEN et C :o
Additions- Subtractions-
Multiplikations- och Divi-
fklifMtVitMått
p
sionf-Tftbelier ssmt förklaring öfver Mynt Vigt Mått
och Mål m m 4 sk banko
Från Stentrycken bar uikosainit och säijes i Eäusikhsn
deln å 32 sk banko SÅNGER till Pianoforte af C
F Ullman Resp Subsiribentsr behagade utlaga exempl
på Stentryckeriet vid Tnveslgatan Nr 52 å Söder
I DELEENS et Comp Bokhandel
Karta öfver Wisby
med utsigt af Studen och 14 kyrkor Tillegnad H K H
Hertigen af Skåne af J G Klingvall Rdr banko
En EGENDOM belägen i Norrköping vid en af
dess me *t besösta gator Bära Motala ström och
Gamla Torget bestående af ett Stenhus endast
tvenue är g ?» ms® a i t vacker utsigt åt både staden och lan
det innebåilapde fyra Rum och Sök i nedra våningen
hvaraf ett är Butik fena Runa och Kok i öfra våningen
äfvensom ett Boningsrum i froatespicen Vind med flera
Kontor samt brandfri Källare Kusamen äro försedda
med gipuafe franska tapeter af nyaste Mönster och hvi
ta fina PorceliainpköikQlugnar Ett Envåningshus af tim
mer inpå gården innehållande 5 :ne Rum cch Kök nere
och 2 :ne Rum på vinden jezaie tvenne Källare Brygg
hus med inmurad panna och Bagarstuga af rosvirke och
tesjel med vind deröfver Vagnshus Stall Fähus Ved
bod m m bryndförsäkringsafgift för alla åren är be
tald Betalsingsvillioren lämpas ef ?«r en réel köpares
beqvämlighet cch behagade respektive Spekulanter för
närmare applysnings erhållande vända sig till Sttdsfeas
sören Herr P Awaer i Norrköping »Oiia äfven »fslutar
handeln o ^i ofvannämnde egendom
Ea välbygd och vacfcer EGENDOM helt nära
på Ladugårdslandet vid réel gata med omsorgsfullt
inredda och beqväsna våningar samt stort gårds
rum med brunnar allt i förträffligaste skick Priset är
mellsn SO och 30 tusen Rdr och kun oansedt egendo
men icke är graverad mera än en fjerdedel af värdet
fa innestå mot inteckning det betydligaste af köpeskillin
gen hvars belopp lemnar efter billiga hyror utöfver 6
procents bshål en reveny sedan afdrag skett af bevill
ning och alla afgifter äfvensom nödig underhållskostnad
Närmare underrättelse få» på Affärsbyrån vid Stora Ny
gatan huset Nr 8 gent emot Franska kyrkan
a ST EN H US- EGENDOM pä fri och egen
-®-1 grund belägen i Ålandsgränd under Nr 19 i qvarie
Tet Torsken och S :t Jakobi föraasaling finaes till salu
Hugade köpare äga att in *m den £ nästkommande Juli
örseglade anbud in !emn *i till Eerr Notarien Uppling uti
Justitie-Kellegium och Förcayndareiammfcren
Ilasta EGSl ^DOÄIEN yid Oxtorgs ^atan under
Nr 10 Närmare underrättfilsa fås hos Hr Byggmä
staren Sjöberg boende i huset Nr €9 vid Mäsler Samuels
gränd fcörnet af ^unklägersgatan
^n FBÄLSE-EGENDOM om eit mantal b«
/O
/O ijjgen 1 mil söder om Stockhols» med vidsträckt oeh
bördig åker samt utmärkt god höbord och behållen skog
jemte fiu &e i en större sjö vid Egendomen Sä väl sjelf
va hufvudgården som trenne derunder lydande till snra
jaarnöje utarrenderade torp äro väl bebyggde När
mare underrättelse om ktfpevilkorcn och besferitning öf
var Egendomen erbålles å Stadsmäklaren Herr Nordblads
Kontor huset Nr 8 vid Skeppsbron
jpn större JLANDF-KGENDOM uti höi ^rman
land 7 1-4 mil från Stockholm 4 1-2 mil från Ny
köping 1-4 mii från Tro ?a för Rdr 100 ,000 banko med
dertill hörande Inventarier särat kqn tillträdas osa kö
paren så åslundar när som hälst Närmare underrättel
se lemnas af Stadsmäklaren G N Bahrman hvars Kon
t or är uti huset M 52 vid Skeppsbron
TVTybygde GaRDEN M 31 i Arboga Stad v
störa gstsn bestående af 14 Rum 8 Kök Bryggh
Vid
rygghus
och Bagarstugar Källare Vagnshus Vedbodar I-oge La
da Stall och Fähu samt Vistsiasbod och Skogslott för
feaatusende Rdr rikigäldssedlsr Vidare uppgift af Hand
j ande ÉLihlberg huset J® 6 Lilla Badstugatan å Söder
Näcken
1 anseende till inträffade dödsfall äro ?S-25 :de 'ar uti ång
slupen Näcken till salu hvarom jemte feöpevilkoren när
mare underrättelse meddelas alla förmiddagar af Bok
handlaren Berger som träffas i Törnqvist et Bergers bok
låda i Storkyrkobrinken ingången i förstugan
En Skonert
Segelduk
g
af Herr \Y .m Gibsons i Götheborg tillverkning till fa
brikspris hos G SOMMELIUS
Skeppsbron J8J 48 1 ir upp
Götheborgs Segelduk
gg
af alla sorter till fabrikspris hos Joh Christ Schmidt
et Komp huset Nr 20 vid Skeppsbron
Ord Stoppbomull
i balar om 100 ckålp å 6 sk ba &ko skalp hos Joh
Aug Lundvall vid Fredsgatan
Tyskt marmoreradt Pap
per samt fint Engelskt Patent-Copie-Pspper till billigs
priser i Kryddboden vid Tyska kyikan hörnet af Svart
mangatan
T ^RYCiLT ENGELSKT PORCELLAIN täljes vid
Fabriken huset JM 52 Tid Mäster Samuelsgränd till
mycket nedsatta priser
&tora Brasilianska GXHORN» finare och
gröfre sorter Ull samt Tyska Färskinn ä Kontoret i
huset Nr 30 vid Skeppsbron till venster t porlgängen
Engelsk Ötenkolsolja
törre parti hos F A Eisen Regeringsgatan N
JPariser Mandeltvål
g
ett större parti hos F A Eisen Regeringsgatan Nr g
som gör lena och mjuka händer säijes uti Arosins bod
»id Munkbron och Bergstrahlska huset a 12 sk banko
för kulan
JAMES PATON et KOMP JV2 16 Liila
Nygatan försälja
J
Brasil Säffe Batavia ÅrraJt
Bly Tenn Rotting Russin
Söt- och Bitter-Maudei Sviskon
Viasten Pisapsten Lakritz
Risgryn Canel Eor Potter
Muskolt och Muäkottblomma
Maccaroni och T»pioca-gryo
Messina Citroner och Pomeranser
diverse Yiner m m
Nyss jnkotsmien siörre oeh mindre Sötmjölks
Ost till 45 och 16 sk rgs pr skålpund i husets
35 vid hörnet af Adolf Fredriks Torg och Hornsgatan
tvenne trappor opp
Finsk Utsädes-Råg
af Nylands utmärkt goda sädessort i huset Nr 59 vid
Kornhamn hos Ev Ad Weber
Nylands
y
ritorr Ctsädes-RSa samt RSdt Klöfverfrö pä Kontoret en
trappa upp Nr 57 Södra Bankogränd vid Jerntorget
Nylands ritorr lits
.Håg
KN7 SBdttå
yg
hos J A Moll et Kosap Nr 7 Stora Badstugugatan å
Söder
SKOTTSKT ROFFRO
för Bullock och Swedish Turnips är i dessa dagar in
kommet och läljes af undertecknad k Ä Rdr rgs skålp
och 6 sk lodet
— Båda sor .erna rofvor äro genom af
lidne Agronomen G Stephens omsorg uti ladugårdarne
for väl kända att behöfva vidare rekommendation till
nya kommitteater lecinas likväl den upplysning att Bul
lock Turnips fordra sank väl häfdad Sker cirka en fot
mellanrum för hvarje frö samt att såningen bör ske i
slutet af Juni eller början af Juli månad Exempel på
4 å 5 qvartera rofvor 1 omkrets äro ej sällsynta
Reapekiive Reqvirenter behagade vid insändandet af si
ne ordrea sända liqvid för så frö som frakt eller porto
eiaedan prisets låghet och ordrens vanliga litenhet ej til
låta onödig korrespondens — Beloppet insändt öfver
behofve
följer åter i fröpakettet
— Tydliga adresser be
gäras Jönköping den 18 April 1S40
JSRYDIN
Jon Sam RYDIN
ÄSTXmBAS KÖPA
En BRANDFRI KASSA-KISTA af jern för-
sedd med trenne Lås och af minst en kubik alns
innehåll
— Svar härom torde med första inlemnss i
Kryddboden hörnet af BergUrahlska huset midt emot
Franska Kyrkan till »Kassakista-Köparen .»
ÅSTUriDAS AHREI3DEHA
iDn EGENDOM om några mantal hälst af
Frälseratur och som kan få 'tillträdas d 14 Mars $84i
med utsådd böstgröda saaii alla eller en del inventarlier
Egendomen soaa bör vara bebygd för ståndspersoner
önskas vara belägen i Södermanland eller ock i någon
näutgränsande provins Den som härå fäster afseende
behagtde med första gifva sig tillkänna samt uppgifva
vilkorens och hemsjnnpHs och lorpens beskaffenhet i för
seglad biljett till »ARRENDATOR R .» som inlemnas på
Aftonbladskontoret
UTBJUDES HYRA
Vid Kongl Djurgårds-Brunn äro tvenne
särskilda Lägenheter att öfver sommnren byra nemligen
den så kallade Skogsbyggningen uti Brunnsparken sarot
nedra våningen i nya byggningen vid alléen Några få
serskilda rum finns» äfven ännu lediga hvarom närmare
underrättelse på stället lesanas af Brannsmästaren sorn
förevisar lägenheterna
Till Sommarnöje
Tvenne Rum och Köi strsxt atom Kungsholms tull nä
ra Marieberg der kullbåtar hvarje timma lägga till
Närmare usderrättelse fås i I .äderhnden vid Fredsgatan
Vinkällare
rn af de stärsia och bäst belägna i Stockholm i mänga
år begagnar för en v ;i ackrediterad vinhandel jemte kon
tor i summa hus Underrättelse lemnas i huset Nr 22
vid Stora Nygatan eller på »yckeriloatoret der detta
blad utgifves
af fara pä cravel om 28 sv läster i fullkomligt godt
stånd med kosapletta inventarier Närmare underrättel
se meddela Sleppsiilsrerarne
G E FLYfiARSON et SOtf
Vor den som ämnar inrätta Bokhandel är till
falle pä billiga vilkor 'å tillhandla sig en mängd sälj
bara boklörlager med åtfölisnde graverade kopparplå
tar Närmare upplysning härom lemna3 i Probst Bok
bacdel
Pn VlitSK-SELE en Skrät-Kärr» eri Steg-
Kärra med helringnde hjul samt gamla Kakelagnar
med sina ramar Eidstadsöörra och Splell Närsare
underrättelse härosx lemncs uti haset Nr 44 vid Horns
getan dä Drängen Berlin efterfrågas
Eb hvitmilad MÖBEL stoppad med tsge en
trebladig Skärm en Skänk etl större Klädesskjip di
verse Drögbyräer större och mindre Bord och Sfeäpsamt
diverse Husgerädsssker som kunna beses förmiddagarne
från 9 till 1 en trappa upp i huset Nr 64 i Clara Bergs
grä .d
Juvel- Guld- och Silfver-arbeten
d
till nedsatta priser siotförsäljnicg bos undertecknad vid
Regeringsgatan 12 J P- HELLFORS
Guld- och Silfverarbetare
rpvå MARKISER passavsöe till 5 rutors höjd
för SO Rdr rgs finnas att bese i huset M 10 vid
Stadsgården 4 "trappor upp
Färdigg jorda Manskläder
l
g j
i undertecinads Magasio ar alla möjMga sorter äfven e
mottagas beställningar som med all möjlig skyadsaEi
het och aciarates» förfärdigas nti huset Nr 9 Storkyr
tobrinten
A- ÅKERLUND
Moderna
utmärkt vacir» Somm»rbyitvger tl !i billiga priser hos
A J Wiberg Träcgtuad Hr 4
En stor Spanornals-Vind
att hyra nti Grosshsndels-Soeietetens Magasirshus bortom
barlastplntscn Närmare upplysningar erhållas un huset
Al 83 vid Katrina Östra Ksr &ogats
JV "ält på år önskar jag mig lugq på min höga
ålderdom den ämnar jag söka pä sä sätt att jag
vill boriarrendera i»3 längre tid hela min andra Väaing
i huset Nr *4 vid Slöra Isstagebryggan härstädes oeh
nära Tullkammaren beiägea och sedan bär nu är blif
ven en fördelaktig hamn som gör lägenheten anspråk påför
delakiig handel och al slags rörelse och j *g vågar yttra till
dem son Icke känna stället att här är t !en vackraste lo
kal och utsigt i hela staden i andra väningen finnas 4
väl >ä *de och tapetserade eldrum med tok och andra
beqvämligbeter i 6ödra ändan pä huset finnes en Salu
bod med ett rymlint Packhus samt loftrum deröfver Lä
genheten kan tillträdas när som helst eller sednast till
Oktober månad detta år Möbler samt Inventarier till
rummen och bodep kunna Sfven bekommas med under
tecknad kan öfverenskommelse ske Adressen är Halm
stad En Vagnsport till 2 eller 5 vagnar är att få hyra
nu genast i månadsvis eller pä är putsen är på Thea
terhuset härstädes Halmstad den 15 Maj *840
Ö
D LIKDSTRÖM
BORTKOMMET
Bortstulet
2 :ne sedlar den ena af en assignation troligen af Hamil
ton på SO Rdr Bko den andra af Wermlands Privatbank
Tillrättaskjffaren erhåller hederlig vedergällning då an
mälan göres på AflOfcHsdskontoret
Hederlig vedergällning
lldilltd26 d
g gg
erhäller den som tillvaratager en dm 26 dennes bort
sprungen mindre TIK rf sällsynt rac« mycket lågbent
8 ä *0 tum hög och omkring 1 aln lång med läng jil
keslen ragg och suv buskig svans färgen på ryggen svart
ben och buk gula hals och r .os grågula och vidkännes
namnet Camilla Ägaren bor i börnet af Norrtultsgatan
och Observatorii-planjn i Tunnbindare Nerlings hus
D1VSESE
200 :de Hamb ILott 1 Hl
Dragning den 27 Maj
Insats 5 K dr Sv Banko
Högsta möjliga Vinsten
100 ,000 Mark
Lotter äfven delade uti 1-2 1-4 och l ~8 :delar säljas
till och med
den 2 Juni på Aftonen
J L STRINDBERG
Till Wiener-Lotteriet den 27 Maj 1840 å
Herregodset Treffen
h Ff 258
g
med 15 ,854 vinster i Dukater och Flor af 250 85 50
tusen Fl etc finnas några få lotter å 8 Rdr Bko iFigur
magasind vid Drottninggatan
Konnpagni
k
En ungkarl oller enkling som önskar öfvertaga halfva
delen i en större Iatidteg #ndoin i Upland eller också io
köpa medkompagnionens lott ocb som i förra fallet äg«r
4 ä 6000 Rdr Bko kapital i sidnare dubbla summan
kan uppgifva sin adress i förseglad biljett till H H H
som ialemnas på Kommissionskontoret M 27 Lilla Nygatan
Stället har vacker belägenhet nära stad och jordmånen
är utmärkt god Kompagnionen är en ogift medelålders
nsan som i i4 år idkat landtbruk
T ^il den IS Juni önskas ett lån sf 1000 Rdr
Bko e®ot fullkomligaste säkerhet pä ett år Svar till
EDVARD inlemnas på Aftonbladskontoret
Batavia Arrae Jamaica Rom cch Fransk Kon
jak af iörsta qualité
Svensk Arrak Rom ocb Konjak
Ä
Ättika
Engelsk Porter och Öl på hels och halfva bu-J
teljer serdeles god och barnaracde
Götheborgs Porter Dito dito
Med flera varor till ett dylikt yrke höra
Dessutom emottages beställningar af Bräm-i
ner Likörer etc destillerade på hvilka kryd
dor m m som åstundas och skall man alltid
använda sitt bemödande att genom omsorgs
fullt tillverkade varor och biiliga priser söka
bibehålla det förtroende man sf ea vördad All
mänhet kan lyckas tillvinna sig
TTndertscknad som så oskyldigt blifvit före
mål för det allmänna omdömet genom den i Stock
holms Dagblad för den fil dennes införda annons torde
för allmänheien oeh en aktad publik upplysa att jag al
drig haft någon bekantskap med den beryktade Erika Å
berg eller Christina Aspengren och än mindre varit i säll
skap med dem pä några stallen der som varit hvarken
ondt eller godt osa föda derföre torde kanhända den som
varit »3 liberal att på min bekostnad förorsaka den okun
jnige och mindre upplyste något löje för tillfället varn ii
ika liberal oeh återtaga hvad han i annonsen om mig yt
!trat I )e flerfaldiga personer som känna till min person
,och mitt humör äro helt säkert öfrertygadeom attnågOD
■ likhet emellan mig och Erika Åberg icke finces
CAROLINA W /STING
Hos FBITZE et BAGGE mottages subskrip
tion på
Andra förändrade och genomsedda upplagan al
K A Almgrens Siden-Magasin
är flyttadt till Hr Stadscaäklare Weylandts hus Nr 41 et
y
>35 Stora Nygatan nära Kornhamns torg
V Srdsamt tilifcäimagifves
att i Bränvins-Magasinet vid Tyska Brunn hör
net af Svartmangataa hålles tillhanda till ytterst
modererade priser
Fina cch Ordinära destillerade förut med stör
sta omsorg renade Bränvincr af flera sorter
såsoic Pomerans Kummin Kanel Anis m fl
Rcnadt från Kohlsyra fullkomligt befriad
Bränvin
ödestillerade renade Bränviner af olika grad
tal
Spiritus Vini af högsta styrka «ch renhet
Fin Sprit af 9 till 12 graders styrka fullkom
ligt ren som med största fördel begagsas till
hvilka varor de vara må hvartill s
.dan an
vändes
Fina Likörer på buteljer och
Ordinära dito per kanna af flera tlag
Beska Mag-Bränviner
Genever
Utmärkt fin Punsch pr butelj äfven pr kaaca
Prcdi .o 'len
iiber gewöhnliche Pprikopen und
freie Texte
D :r C L COCASD
Dtnna omtyckta och för sin äkta christliqa anda
så högst fördelaktigt bedömda predikosamling ut
kommer i en ny upplaga i fyra band lika full
ständig som den äldre i fem band utgifna I 'ii
hvarje särskild predikan angifves Bibeltexten full
ständigt och predikning arne följa efter kyrkoår et t
ordning på hvarandra så all efter predikan öfver
Evangeliet finnes alltid den öfver Episteln för sam
ma dag
Första Bandet är färdigtryckt de återstående
trenne utlofvas färdiga före årets slut Subskrip
tionspriset för hvarje band är 2 Ii dr 36 sk Bko
På flere Producenters begäran för-
länges inlemningstiden för effekter
till Svenska Industri-Förenin
gens Exposition i H K H Her
tig CARLS palats till Lördagen den
30 Maj 1840
På L J HJERTÅS förlag utko«n«
NTC KEL
till
KOPMANS-C ORRESPOND ANCE
O
eller FDLL8TÅRD1G ANVISNING till Brefa ceh andra nppiatier» författande i handels
sjéfarts- oeh Bankaffärer
m m pS Syjshska Tyska Engelska oeh Fransyska Sfraken komplett i trenne delar (pris 5 32 banko
Förstå originalet till detta arbete utarbetades på Fraasyska och utkom i Paris under titeln «La clef de la e® *»
respassdanee commerciaIe .«
Med tillhjelp häraf kan man utan närmare kännedom af utländska sprak sjelf sammansätta bref
i kommercielt ämne som helst på Tyska Fransyska och Engelska genom val emellan de flera tusen
olika formulärer som finnas i Svenska texten under serskilda kapitel
hvarefter endast fordras att af
skrifva det motstående pä det främmande språket man önskar
DEN KLASSISKA FORNALDERNS HJELTESAGOR
EFTER DESS SKALDER OCH BERÄTTARE *1 GUSTAF SCHWAB Öfversättning
FÖRSTÅ DELENS INNEHÅLL
FÖRSTA BOKEN Pkomkthecs
— Mennlskans Slirar
— Deuk»lion och Pyrrha
— I» — Phtitcn — En
ropa — Kadmus — Pentheus
— Perseus — los — D ^ialus oeh Ikams
ANDRA BOKEN Argonauteb-Sagan — Iason sch Pelias
— Aaledningen »ek berjan till Argonauternas färd
— Argonautema på Lemnos
— Argonauterna i Dolionernas land
— Herkules qvarlamnas — Pollux och Bebry
kernsts Konung
— Phineus och Harpyietna
— Sjstplegaderna — Vidare äfveotyr
— lasoa i .JJetes palats
Medea och jEetas
— Argos räd
— Medea lofvar Arfronauteraa bistånd — lasoa och Medea — laion uppfyHar
yfietes fordran
— Medea bortröfrar gyllene skinnet
— Argonauterna färföljda undkomma med Medea
— Ar
goMRuternas ridare hemfärd
— Ny förföljelse af Kclchiema
— Hjeltarnas sista äfrentyr — Iasons död
TREDJE BOKEN Melkageb och Vilbstissjagteh
— TaaiaUs
— Pelops — Niobd
— Salmoneus
ANDRA DELENS INNEHÅLL
FJERDE B05EEN Ca Saga om IIereules Den nyfiidde Herkulas — Herkules uppfostra»
— Herialo»
rid skiljevägen — Herkulas första bedrifter
— Herkules i striden mot Glzaaterna — Herkules ech Euryslhem
Herkules tre första storverk
— Herkules fjerde femte och sjette storverk
— Herkules sjunde åttonde och ni
onde storverk — Herkules tre sista storverk — Herkules och Eurytus
— Herksles hos Admetus
— Herkules I
Oaphales tjenst — Herkules sednare hjeltebragder — Herkules och Deianira — Herkules ock Nessus — Her
kules Iole och Deianira Hjeltens död
FEMTE BOKEN Bzlleropbontbs tnksers Bellerephontes
— Theseus Haus födelse och ung
dom
— Thaseus vandring till sin fader — Theseus i Athen
— Theseus hos Minos
— Theseus som konung
Kriget mot Amazonerna
— Theseus och Pirithous — Striden emellan Centaurerna och Lapitherna
— Theseus och
Pfaädra
— Theseus på qvinnoröfveri
— Theseus död — Sagan om Oe»ipiis
Oedipas födelse ungiona flykt cafc
faderatord
— Oedipus i Thebe Han förasäler sig med siB moder — Upptäckten
— lokaste oeh Oedipua straffl»
sig sjelfva
— Oedipns och Antigone — Oedipus i Kolonos
— Oedipus och Theseus
— Oedipus och Kreon — Oe
dipus ock Polyniees
SJETTE BOKEN De Sjö fö» Tiieee Polyniees cch Thydeus hos Adrastus — Hjeltarne ankomma för The
be
— Meaoekeus
— Stormningen på staden — Brödernas tväkamp — Kreons beslut
— Antigone och Kreoa
— Kreons straff — De Thebnaiska hjeltarnas likbegängelse
— Epigonerna — Alkmäon och halsbandet — Sa
sah om IIkbakliiizrha
Herakliderna komma till Aihen
— Demophoon
— Makaria
— Striden och räddningen
Euryslheus inför Alkmene
— Hyllu6 hans erakel och efterkommande — Herakliderna dela Peloponnesen — Me
dea och jCpylus
TREDJE DELENS INNEHALL
FÖRSTA BOKEN Trejns uppbyggande
— Priaoius Hekuba och Paris
— Helenas bortröfvande
— GreTier
ssa
— Grekernas buds &np lill Priamus
— Agamemiion cch Iphigenia
— Grekernas afresa Piloktetes landsattes
— Paris återkomst — Grekerna för Troja
ANDRA BOKEN Strideas utbrott Protesilaus Cygnus
— Palamedes och hasa död — Achilles och Aj«»
bedrifter
— Polvdorus — Chryses Apollo cch Aehilles vrede
— Agarnemnen pröfvar folket
— Paris och
Menelaus
TREDJE BOEEN Pandarus
— Striden Diomedes
— Klaukus oeh Diomedes
— Rektor i Troja
— Hek
tor och Ajas i tväfcamp
— Vapenhvila
— Trojanernas seger — Grekernas budskap till Aehilles
— Dolon »cl»
Rhesus
— Grekernas »r .drs nederlag
— Striden vid taurén
— Striden vid skeppen
— Grekerna understädjas af
Poseiden
— Hektor återställes af Apollo — Patrckli död
— Ackilles klagan
Detta arbete bar vunnit den meit smickrande utmärkelse i Tyskland och äfven här blifvit på det mest f
aktiga sätt bedömdt
HÄNDAGEN DEN i :S T A JUN
upphör Lott försäljningen för i :sta Klassen af
f :STA GULD- GCH SILFVER-VARUKLASS-LOTTERIET
I STOCKHOLM
hvari de bögsta Vinsterna inlösas m8d
hvari de bögsta Vinsterna
2000 1 ,333 16 och 1000 Rdr Sv Bko
å ä 32 kklhUNDERTEfFN E
klhUN D ER T EfKN E
Lotter derå ä 32 sk lilo försälja» i Stockholm hos UNDERTEfFN ADE lamt
■ d»u försälja» i Stockholm hos UN D ER T EfKN ADE »amt
^l
utan N i t er
sk lilo försälja» i Stockholm hos UNDERTEfFN ADE lamt
■ d»u försälja» i Stockholm hos UN D ER T EfKN ADE »amt
Bokhandlaren Hr W .ISBERG
"t ^r ^vlobriakeB
HC EIEDBOV M
D :o Hr J C EIEDBOV M»
D :o Hr L :s Gcst RYi ■ n c ,k u ,miu «
HGENGSÖk
B zaren I Norrb
D :o Hr Georg ENGSTUÖM Storkyrkobrlnken
HOLMBERGSKA Bokhandeln Stora Nygatan
Handlanden Hr O NYBERG Gétbgatan M il
i l
u ,miu «
B zaren I Norrbre
såsom Nitvinst i detta Lotteri lemnas
Ä
såso
EN UTMÄRKT VÄL ARBETAD KONTROLLERAD SILFVER
TANDBORSTE ELLER EN DYLIK NAGELBORSTE
Vid köp af 10 Lotter erhålles hos Undertecknade den 11 gratis
Reqvisitioner från Landsorten expedieras portofritt
fNiib
Reqsitioner från Lanpp
Prof på de större vinsterna äfvensom Nitvinsterna finnas att bese på Hafvndkontoret hos
iRON
Ppe större
Planen erbålles gratis CARON ET LUNDQVIST
Stockholm i Msj 1810 Bok- och Musikhandlare
(Regeringsgatan tS 4
STOCKHOLM hos L J HJERTA Li 'a Nygatan midt emot Kongl Poatbuset