Dagens Nyheter Måndagen den 17 November 1890

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Dagens Nyheter 1890-11-17
Sida 1
Sida 2 Dagens Nyheter 1890-11-17
Sida 2
Sida 3 Dagens Nyheter 1890-11-17
Sida 3
Sida 4 Dagens Nyheter 1890-11-17
Sida 4

Maskininläst version av Dagens Nyheter - Måndagen den 17 November 1890

Sida 1

Cikommcr hvarje hdgfri morgon.
Prenumerationspris;
fielt år Jr kr.
Halft 4r <> > 50 örOh,
Fjerdedels 8 » 25 >
Sn m&nad 1 » 10 »
Lösa nummer 5 öra.
U/rå & Kontor: 28 Regeringsgata»
RUDOLF WALL
VBRKJITALLAKDE DIREKTÖR.
N:r 7874
FÖRLOEVADEv
ABOM WALLDEUU
och
EDLA NICODEMI.
fitJSTAF LINDH
och
HULDA BOBO»
CAfiL HOLMBERG
och
AIWA STRANDBERG.
VIGDE.
I
CABL AXELL
och
A5NT ANDERSON
HOtel Continental.
WILHELM HOLMBERG
och
ALBERTINA GUSTAFSSON.
Stockholm den 16 November 1890.
AUGUST JANSSON
NANNA STEIN
1 8toc<Holm den 16 Novemuw 1850.
FÖDDE.
Hfi HB.
Steckboba den 16 November 1890.
Lisen och Karl Otto Bottnier.
Bn son»
Stockholm den 16 November 1890.
Elsa Rising, Carl RUlng.
fMd Bydell.
Rn son.
Torsdagen den 18 November L. _.
g
Gertrad Rosén, Emil RÖSén*
fSdd Sundberg.
In son.
Ikholm den 16 Nov. 1890, kj. 1.16 f. m.
t St
, j
Gerda och Atlgust Ström.
DÖDE
Tillkänn agifves
att
min innerligt älskade make,
Bruksegaren
Hans Johan Bylinf
dd d1 Okb1825
y
född den 11 Oktober 1825,
efter en kort sjukdom
stilla och fridfullt nfsomnnde
. egendomen Egelsvik, MÖrkö,
^
Onsdagen den 12 Novemi
djupt sörjd och saknad af mi|
;en den 12 November 1890,
.
två sö
lät h tlik äkt
gg, ^
sdagen den 12 Novemi
sörjd och saknad af mi|
;en den 12 November 1890,
.
två söner,
slägt och en talrik vänkrets.
Christina Bylin,
född Erikson.
Sv. Ps.
-B. nr 499, v. 7.
C(J:m N. A. B.
Tillkännagifves
att vår innerligt älskade moder
Gustava Charlotta Eklund,
född Magelius,
, stilla alind
i Ardala Klockareg&rd den 14 Nov. 1890
kl. 1.16 f. ro.,
1 en ålder af 65 är, 9 m£n. och 8 dagar,
djupt saknad af barn, bnrnbarn,
slägtingar och många vänner.
De sörjande barnen.
Hon Ur icke död, hon sofver, stilla slumrade
bon in,
Slumrade från qval och plågor och från ve
dermödan sin.
Hvilande från jordens oro, från dess vek
lingar och strid,
Bidar hon de sinas möte uti evig, ostörd
frid!
Sv. Ps. nr 481: 7, 8.
Att
min kära hustru
Karin Sophia,
Å
p,
född Åkerblom,
lugnt och stilla afled
härstädes Lördagen den 16 Nov. 1890
kl. 10.45 f. m.,
i en ålder af 53 år och 28 dagar,
djupt sörjd och saknad af mig,
son och dotter, _
har jag den sorgliga pligten tillkännagifva.
AWhlaist
ggpgg
Ang. Wahlauist.
Ps. nr 479, v. 1.
Jordfästningen eger rum & Nyn kyrkogår
den Tisdagen den 18 Nov. kl. 12.45 e. m.
DAGENS NYHETER.
Annonsprls:
X Stockholmsupplaenn 12 llt> 8re Tfiäflfc
I Btockb.
- och landsortsuppl. 16 öre.
Före texten resp. 10 Kli 20 öre.
Platssökande och sammanträden 12 «r*
På raden räknas 40 typer finstil.
Annonskontor: Myntgatan 1 A.
Stockholm, Dagens Nyheters tryckrtH
FR. VULT von STEIJERN
HTGLFVAEB OCH REDAKTÖR
Måndagen den 17 November
fv
iBHHHHBBnHBnBSnnGBM
F. d. Handlanden
Carl Anton Avéns
jordfästning
i l
fg
ega rum i gamla grafkoret å
den
15 e.
Tisdagen den 18 Novem
m.
j
ega
kommer att
Nya kyrkogården
ber 1890 kl. 2.15 e.
'T"
. ;ti:- ?5
Stationsskrifvaren
C. J. P. Wallins
jordfästning
egor rum Tisdagen den 18 Nov. kl. half 2 |
e. m. å Nya kyrkogårdens äldsta afdelning.
Grinden nr 3.
Till alla de familjer, hvilka visat min aflidne
älskade son vänskap och deltagande under
hans långa sjukdom, hembäres härmed min |
innerliga och varma tacksägelse.
Mathilde Harrér, född Cella.
Herr Charles Harrérs jordfästning eger I
,
rum i Katolska kyrkan Tisdagen den 18 d:a
kl. 11 f. m.
m
AGENTUR-BYRÅN
Innehafvare:
JOHN EDBERG
Ingeniör.
17 Hamngatan 17.
5
g
Utfört ötver 5,000 patentuppdrag.
Axel Pettersons
Ukklstlabrik och
Begrafningsbyrå,
Götgatan 32 A (Telefonn:r 31 79).
Ombesörjer allt som tillhör begrafningar
'~t och billigt.
Kungörelse.
Hedvig Eleonora församlings röstegande ledamö
ir behagade sammanträda till ordinarie kyrko
stämma Måndagen den 17 innevarande November
2) kkäd h fdldö
kl. 6 e. m. i kyrksalen, Jungfrugatan
följande ärenden förekomma:
l:o) Val af sju kyrkofullmäktige och fyra sup
pleanter;
Vl f
2:o)
8:o)
4:oJ
)
4:oJ
6:0)
6: o)
;
y
Val af tre revisorer och två suppleanter för
granskning af 1890 års kyrko- och skolrä
kenskaper;
Val at två valmän för deltagande i val af
ledamöter i Stockholms kyrkogårdsnämd;
Val af två valmän för deltagande i val af
revisorer för granskning af kyrkogårdsnäm
dens räkenskaper;
7:o) Afgifvande af utlåtande i anledning af kom
ministerenkan El. Ehrlings und. ansökan
om ett extra nådår;
8:o) Häradshöfding K. Herlitz' motion om än
dring i kyrkostämmoförordningen;
9:0) Skolrådets framställning om ett anslag till
fattiga skolbarns bespisning.
Tryckta handlingar angående dessa ärenden blifva
att tillgå i pastorsexpeditionen från och medTors
den 18 dennes.
7 189
i kyrkovärd och fyra andra ledamö
amlingens kjrkorfid;
ra ledamöter i skolrådet;
n
am
yra
ih å lfö
TiUkunnagifves att
min innerligt älskade hustru
Ingeborg Andersson
lugnt och stilla afled
i Stockholm den 10 November 1890
kl. 12.30 f. m„
i en ålder af 51 år, 5 mån. och 2 dagar,
djupt sörjd och saknad af mig,
»lägtingar och vänner.
Eric Andersson.
(G:m N. A.
-B. i Vesterviks Veckobl. 1 g.)
BnosnnsBiiaBBB
Tillkännagifves
att
vår yngsta, lilla dotter
MARIA
efter tvenne dygns svåra plågor
stilla afled
Söndagen den 16 November kl. 3.30 f. m.,
åtta och en half månader gammal,
sörjd och saknad af oss och fyra syskon.
Ida och August Falck.
i ky
am
ra
pleanter;
Val af en
ter i försam
Val af fyra
Vl f
en 18 dennes.
Stockholm den 7 November 1890.
OaJcar Lagerström,
Pastor.
Kungörelse.
De beväringsmän af Storkyrko och Jakobä kom
paniområde (l:a, 7:e och 8:e rotarne), hvilka icke
varit IS90 inkallade till tjenstgöring, kallas här
med till mönstring i Kongl. Svea Lifgardes nya
kaserns vestra skolsal nedanstående dagar kl. 8
f. m. medhafvande sina inskrifnlngsböcker.
l:a roten Onsdagen den 26 dennes.
7:e » Torsdagen >27 »
8:e » Fredagen » 28
Bevärinpmännen erinras:
j:ti
igagnat sig
äro skyldiga att inställa sig;
1) Att de mönstringsskyldige, hvilka erhållit
onrl. Mai.ts tillstånd till afflyttning ur riket, men
sig deraf vid tiden för mönstringen,
2) att medhafva prestbetyg dervid;
3) att å sjömanshus inskrifne icke äro skyldiga
att inställa sig.
Shld1 Nb1890
g
Stockholm den 1 November 1890.
A. Heijkenskjöld,
Kompanio mr&desbefälliafvare.
AUKTIONER.
Egendoms-auktion den 17 November kl. 12
å nr 12 i qv. Lyran (Östermalm) och kl.
V* 1 å nr 2 i q v. Kejsarkronan (Adolf
Fredrik).
Egendoins-auktion den 19 November kl. 12
å nr 3 i qv. Lyran (Östermalm) och kl.
V* 1 å nr 11 i qv. Kattfoten (Maria).
Hus-auktion Tisdagen den 18 November kl.
10 f. m. och 4 e. m. i nr 28 Johannes-
gatan (f. d. Johannes östra Kyrkogata) å
lösegei
lösegendom, som visas dagen förut kl.
Hus-auktion Fredagen den 21 Nov. kl. 10
f. m. i nr 8 Mosebacketorg, 1 tr. upp,
öfver gården, å lösegendom, som fore
visas aagen förut kl. 9—3.
Hus-auktion Tisdagen den 25 Nov. kl. 10
f. m. och 4 e. m. i nr 24 Rensgatan å
C. J. Grafströms konfekt- och choklad
fabriks maskiner. Visas dagen förut kl.
9-3.
Kungörelse
ang. upphandling af beklädnadspersedlar m. m.
Som här nedan upptagna artiklar skola för
Kongl. lAfgardets till häst behof an
skaffas under år 1891 att kostnadsfritt uppå
skeende rekvisitioner levereras vid regementets
förråd, nemligen:
Persedlar:
Lägermössor, halsdukar, skärp, sporrar,
strumpor, stöflar, sabelhandremmar med silf
vertofsar, sadelgjordar, öfvergjordar, grim
mor, tomistrar, fodersäckar, stöfborstar och
rotborstar samt
ill
Materialler:
Domestik, grå, svart och brun, 0,7« m. bred,
buldan, dels 0,« m. och dels 0,m m. bred,
oblekt kypert 1,sm m. bred, handduksväf 0,ei
m. bred, äkta silfvergalon Ö,oi m. bred, ka
pellsnören, hvita, distinktionssnören, hvita.
Deläggningssnören, hvita, byxgaloner, hvitaP
Elattläder, sulläder, groft, prima, med svensk
eredning, koppelläderi satser, namnskiffer
af nysilfver, halfmånar, sabelkrokar, söljortill
sabelstroppar, samt kartuschplåtar,
alltså ega hugade spekulanter att till regemen
tets förvaltning-direktion senast Tisdagen den 16
instundande December kl. 12 på dagen ingifva
förseglade, skriftliga anbud å leverans af omför
malda effekter, som skola vara af svensk till
verkning och för öfrigt till alla delar lika med
faststälda modeller, livilka tillhandahållas hos
Förrådsförvaltaren, Fanjunkaren Sjögren i rege
mentets kasern, der han för såuant ändamål
träffas hvarje söckendag kl. 10—11 f. m. Se i
öfrigt Leveranstidningen för den 18 innevarande
månad.
Stockholm den 15 November 1890.
Förvaltning sdirehtionen.
Ip. UJUU I 1UUUX )
hvilka vilja deltaga 1 de vigtiga Myrkosttiin,
morna i denna månad, kunna å Fredrika
Bremer-Förbiindets Byrå. Malmtorgsgatau 5-
erhålla upplysningar om vilkor för rösträtt, om
vid stämmorna förekommande frågor m. m.
Byråtid kl. 11-4.
.
Leverans
af Pålvirke och Timmer.
Riksdagshiiskomitén kommer att upphandla
5,000 st. pålar och timmer att levereras under
år 1891.
Närmare underrättelse meddelas i kungörelse som
finnes införd i Leveranstid»iugen (bilaga till
Post- och Inrikes Tidningar (den 4, 11, 18 och 25
November samt den 2 #ch 10 December 1890,
hvarjemte exemplar af kungörelsen samt kontrakts
formulär kunna reqvireras hos Riksdagshuskomitén
(postadress: Riksbanken, Stockholm).
Skhli Okb1890
o,
Stockholm i Oktober 1890.
Riksdagshuskomitén.
ing af virke.
f jä
pp
11,800 meter bräder och plank af furu.
850 » plank af ek.
1,400 » reglar af ek.
1,000 » plank af björk.
Leveransen skall ske omkostnadsfritt å
statens jernvägsvagn i Stockholm eller vid
någon af I trafikdistriktets stationer med
hälften af partiet före den 1 Maj och åter
stoden före aen 1 Juli 1891.
Skriftliga, förseglade anbud skola inlemnas
till Maskindirektören vid I trafikdistriktet,
Liljeholmen, senast kl. 12 på dagen den 18
December 1890.
Rörande leveransen i öfrigt hänvisas till
Post- och Inrikes Tidningar åtföljande »Tid
ning för leveranser till staten» nr 49, 50
och 51.
Liljeholmen den 17 November 1890.
Maskindirektttren.
Kungörelse.
Genom entreprenadauktion, som förrättas Fre
dagen den 6 instundande December kl. 12 midd.
i Jerfsö sockenstuga, öfverlåtes till den minstbju
dande reparationen af Jerfsö församlings kyrka i
enlighet med det af Hr Arkitekten C. A. Ekholm
upprättade och af Kongl. Maj:t gillade reparations
förslag, som under tiden finnes att bese hos Hand
landen Er. Jonsson, hvilkon lemnar närmare upp
lysningar. Antaglig borgen erfordras. Anbudens
och borgens antagande eller förkastande kommer
att ske af kyrkostämman den 7 i Bamma månad.
Jerfsö den 9 November 1890.
KOJV1ITEKADE.
A
Anbud
å Beklädnadsmateriel för Kongl. Svea
Artilleriregemente
under år 189t, kunna skriftliga och förseglade, in-
fifvas fföre den 16 nästkommande December till
örvaltningsdiroktionen alla helgfria dagar kl. 11
f. m.
—1 e. m.
Närmare bestämmelser och vilkor finnas införda
i »Tidning för leveranser till staten m. m.> af den
18 dennes.
Stockholm 1 November 1890.
Förvaltningdirehtionen.
Aktiebolaget
Stockholms Handelsbank.
Lägsta vexeldiskonto 6 proc.
» reservränta 6 »
Kreditivränta 6 »
Högsta depositionsränta 41/* »
Upp- och afskrifningsränta 2 »
Skandinaviska
Kredit-Aktiebolaget
did dit
g
fodtgör vid depositioner
månader 47a proc.
4
>3 » 4 »
» 2 » 31/» >
» 1 » 3 »
samt å Upp- och Afskrifning 2 »
Industri-Kredit-Aktiebolaget
mottager penningar
på Deposition pa 4 månader å 4'/a proc.
8 » 4 »
2 » 3'/a »
1 8
på Upp- och Afskrifning 2 »
Inteckningsbolaget
Stockholms Inteckiiings-Garanti-Aktiebolng).
H- fvudkontor: Malmtorgsgatan 1, öppet 10—8,
Afdelning«kontor: Biblioteksgatan 18,
öppet kl. Vs 10—8, mottager penningar
på Depositionsräkning mot 41/» proc.
på Upp- & Afskrifningsräkning 2 »
försäljer Postremissvexlar, diskonterar Yexlnr,
lemnar Lån och Kassakrcuitir, köper och säljer
Utrikes Vexlar, utfärdar ltesekrcditlv.
Byggnadskreditiv
lt StkhlItk
ygg
meddelas at Stockholms Intecknings
Garanti-Aktiebolag mot 6 proc. ränta samt
kreditivafgift efter 1 proc. för år.
Arbetare-Banken,
Triewaldsgränd 2 (Kornhamnstorg).
Öppen kl. 10—8, dessutomMåud. & Lörd.7—9 e.m.
Sparlcasseränta - 4 proc.
jjr.poxition#ränta 4 å 6 månader 6 proc.
Upp- och Afskrifningsränta 2Vj proc.
riSfåar- lis*nken diskont, vexlar, beviljar lån,
ombesörjer inkasseringar.
Hernösands Ensk. Bank,
6 Drottninggatan 6,
emottager penningar å
Depositionsräkning
däi4
pg
på 4 månaders uppsägning mot 4'/2 %
samt å
Upp- & Afskrifningsräkning,
beviljar Kassukreditiv,
diskonterar Vexlar och säljer Obligationer
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolagen
"Norrland"
.
General-Agent:
Harald WuIIlT, Drakensgränd 1.
Agent:
Pbilip Carlson, Österlånggatan 6.
Ooktor MAGNUS WIKSTRAND,
Kungsgatan 8 (vid Hötorget),
behandlar inriirte» och könssjukdomar.
Trätfas kl. 9—10 f. m., 2—8 e. m.
Meddelande från
Aktiebolaget Sveriges Sjukassurance.
Från och med Onsdagen den 19 November utbetalar bolaget sjuk- och be
grafningshjelp endast hvarje Onsdag och Lördag från V210 f. m. till 3 e. m.
Stockholm den 15 November 1890.
Aktiebolaget Sveriges Sjukassurance,
S A Malmshilnadsgatan 8 A.
1890
Handarbetets Vänner
utställer
utställe
en del nya Möbler, Väfnader och Konstsöwnader Lördagen, Mån
dagen och Tisdagen den 15, 17 och 18 November kl. I—4 och 6—8 e. m.
Inträdesafgift 25 öre för icke medlemmar.
(G. 25309)
W6. Hotel Continental. W6.
ftestauraiif*
Frukost med smörgåsbord, 1 varm rätt och 1/s öl ä 1 kr. Middag å prix fixe
från kr. 1: 75, Smörgåsbord och 4 rätter till högre pris samt å la carte.
Dliäh ttå 2 kdi
, ggp
Dagligen Gtäs och Svartsoppa. Ostron å 2 kr. pr dussin.
Fru C. BAYOUD.
Frimurarelogens Restaurant
emottager beställningar å Middagar, Bröllops Baler och Supéer.
OBS- Middagskuponger med rabatt. (G. 25454)
Härmed få vi äran tillkännagifva
att v:\rt kontor från denna dag Ur fiyttadt till vår fabrik, Roslags
gatan 50 (Albano).
Ferniss-Åktiebolaget.
Fru A. Erdmanns aöar
iir, under namn af -
RCHE
,
AU PETIT BON MARCHE,
flyttad till
20 Smålandsgatan 20,
13
g
från nr 13 samnia gata.
Ö
g
Öppet 9—7.
Kappmagasinet
26 Hamngatan 26
utsäljes under denna vecka ett större parti fodrade
af goda ITorrköpings-klilden med präktiga foder
till enormt billiga priser.
Damer
Herrar!
C:a 500 stycken Paraplyer
af Siden och Gloria
realiseras denna vecka betydligt under fabrikspriset
FERD. ASKLÖF,
26 Hamngatan 26.
Liljeholmens Stearinljus.
Guldmedalj i Paris 1878.
l:a pris vid 1888 års utställning i Köpenhamn
"för stor tillverkning af utmärkta Stearinljus"
.
Obs.! Hvarje ljus af Superior och Prima sort är stämpladt LILJEHOLMEN.
Obs.! Hvarje paket innehåller 425 gram eller I skålp. utom papperet
Kulörta Spiralformade Kronljus
iftfifi kt 6 ljföäljhdflt
pj
I vackra, giftfria färger i paket om 6 ljus försäljas hos de flesta handlan
de i riket.
Derjemte rekommenderas fabrikens tillverkningar af:
Oieiu och Crlyceriai®
Liljeholmens Stearinfabriks Aktie-Bolag.
Telegrafadress: Stearinbolaget. Stockholm.
Bell-Telefon 2 98, Allm. 23 40. 21 B Stora Nygatan 21 B.
Riks- d:o 310.
Maskinkrossad Anthracit
af erkändt bästa sort, för Illuminationskaminer och Yärmenecessairer.
Ständigt lager till billigaste pris hos
OLAUS OLSSON.
Kontor: Norra Itlasiiiiohnsliamnen S A.
Försäljniug: Strandvägen 1.
Allm. Telefon 47 36. Bell-Telefon 9 72.
man nägra timmar förut hade inredt åt henne
och der han redan hade låtit henne under
skrifva dokumentet som tillförsäkrade honom
hälften af hennes storartade förmögenhet i
fall hans forskningar kröntes med fram
gång.
Oaktadt Héléne de Cezac ännu var myc
ket blek och svag och ehuru hennes drag
ännu buro spår af alla de lidanden och um
bäranden hon måst genomgå, hade hon dock
nu ett utseende som visade hur vacker hon
en gång måste ha varit och hur vacker hon
ännu skulle ha varit, om lyckan och kärle
ken hade förljufvat hennes tillvaro.
Louis du Clain blef också mycket frappe
rad deröfver så väl som öfver den distiiigue
rade pregel af heder och godhet som låg ut
bredd öfver fru de Cezacs hela personlighet.
Det var derför också med en icke affekterad
nyans af vördnad som han instinktmessigt
närmade sig henne, hvilken betraktade honom
som en välgörare, nästan som en nådig för
byn.
— O, min herre, utropade hon, då hon var
seblef honom, hvad det gläder mig att återse
er! Jag känner att jag ännu icke tillräck
ligt har förklarat den tacksamhet mitt hjerta
känner för er; och jag vet att jag aldrig kan
betala min skuld till er, i fall de förhoppningar
ni väckt hosmig en dag skulle gå i fullbordan.
— Om jag skall lyckas, det kan jag icke
ansvara for. Det vet jag blott att
"jag har
den bästa vilja och icke skall sky någon an
strängning eller möda.
— Äfven om det icke skulle lyckas er att
återgifva mig min dotter, skall jag likväl
vara er tack skyldig för era bemödanden, af
bröt hon honom med rörelse. Var öfverty
gad om att den stackars Héléne de Cezao
icke skall visa sig otacksam mot er!
— Det är jag öfvertygad om, min bästa
fru ... Hvad ni nu först och främst behöfver
är en smula tålamod. Det värf jag åtagit
mig är icke lätt och skall må hända fordra
någon tid ... Då det gäller att efter 20 års
förlopp återfinna spår som för länge sedan
äro förlorade ...
— Jag har väntat då jag icke hade något
hopp — nu då jag hoppas skall jag kunna
göra det mycket lättare.
— Men låt oss tala om er sjelf! Hur tri&
ves ni här?
— Allt för väl! svarade hon melankoliskt.
Den lyx, som omgifver mig här och aflöser
ett så stort armod som mitt, är hundra gån
ger mer än jag önskar och öfverträffar vida
mina behof... I vissa ögonblick gör den mig
nästan ondt, när jag tänker på att mitt stac
kars barn, om det verkligen lefver, kanske'är
ett rof för de ytterligaste försakelser.
— Rikedomen och en sådan mor som ni
skola mycket snart utplåna alla spår af det
förflutna, så snart hon blott ligger i er famn.
— I min famn! upprepade fru de Cezac,
hvars ansigte plötsligt strålade af lycksalig
glädje.
Men glädjen försvann lika hastigt; tårarne
uppstego i hennes ögon och hon tillade:
— Skall det någonsin ske?
Louis du Clain ansåg det för välbetänkt
att vända samtalet bort från detta sentimen-
polisens uppmärksamhet på ert oförklarliga
försvinnande... och redan för forsigtighetens
skull måste vi se till att vi icke väcka folkets
prat ... Gå derför och besök henne! Berätta
for henne dan historia vi hittat på,
— att
ni har återfunnit en slägting! Men var ab
solut tyst med allt det andra... annars få vi
aldrig reda på er dotter!
— Ja, det svär jag er, min herre! Man
skall hellre få döda mig än kunna förmå
mig att yppa vår hemlighet, som ett enda
oförsigtigt ord kunde förderfva och som är
mig hundra gånger mera värd än lifvet! Jag
skyndar dit på ögonblicket!
— År ni icke allt for svag dertill ännu?
frågade baronen.
— Nej, nej, svarade hon med det mod,
som finnes hos många qvinnor när hjertat
talar. Alla mina krafter ha återkommit...
se sjelf!... och denna promenad skall icke
trötta mig.
— Så mycket mindre som ni kommer att
åka dit, tillade du Clain.
Han ämnade just ringa på sin betjent, då
någon knackade på dörren till den af fru de
Cezac numera bebodda lägenheten, hvilken
bestod af två
.
små rum i andra våningen.
— Stig in! sade baronen.
Det var betjenten.
— Jag kommer för att underrätta herr ba
ronen, sade han vördnadsfullt, om att herr
Ferdinand väntur er i ert arbetsrum.
Som man torde erinra sig var herr Fer
dinand den »sDårhund» som Louis du Clain
— Låt oss bära in henne på nSrmaste
apotek! sade den ene gendarmen, och hans
kamrat ämnade just hjelpa till med att fora
den unga flickan från platsen, då vicomten
utropade:
— Nej, nej, låt oss bära in henne till min
mor! Det är här i huset, hos grefvinnan de
Naucelle!
Med dessa ord lyfte han upp den lilla
vackra blomsterflickan på sina armar, så att
den älskades hufvud ocn axlar hvilade mot
hans bröst, medan den ene af gendarmerna
hjelpte honom att bära henne.
Två minuter derefter låg den unga flickan
utsträckt på en chaise-longue i grefvinnan
Julies budoar, och en betjent sprang för att
hemta en läkare.
Vinter-Kappor.
24 Vesterlånggatan 24.
Det största och rikhaltigaste l
¥ I E®t erka p por är nu fullständigt inkommet
följande enormt billiga priser:
Fotsida Oolreior och Paietåen uti fin Plysch
D:o OoBmor1 och PaSefåer uti randig Plysch
DoBmop och Paietåep, randiga och fag
EngeSska He&kar och fodrade PaBetåei* i
alla färger Mn 35 kr.
Paletåer» af Eskimå och Palmerston i alla
Paletåer4 af god svensk Doffel från 20 kr.
JaqjMett®!' med elegant fason i alla färger
Rikhaltigt lager af alla slags Ty
och Plyscher för beställningar, som ut
prompt och väl.
Ett större parti Muffar och §M
kragar samt Boas uti alla f
till oerhördt billiga priser.
Herr- och Dam-Morgonrockar,
nyinkomna, eleganta, till billiga priser.
Eli
m
D:o
Oso
Obs.
Obs.
AUG. SPORRE,
Y esterlånggatan.
fg| 0. W. Nybergs Sterbhus, O
&® Dttit
g|
&3S ® Drottninggatan.
Sedan undertecknade beslutit att liqvider
boets stora och välsorterade
till möjligast låga priser»
Foreäfjninae*' sher endast hontant.
Beställningar d Kappor emottagas och utföras sky
IT tr edningsmännen.
riangens Pilsner-Bier
rekommenderas
rekommenderas.
Allm. Telefon 41 88.
E^laragesis FäBSais Rådmansgatan \1.
JB R. ScBijelderupsEftf.,
HlKl 5KöhK
jp
Holmens Kanal 5, Köpenhamn K.
, p
Största Sidenvarulager i Skandinavien.
Profver ocli köpta varor sändas franko.
Nattrockar
Klut realiseras till 12, 15, 20, 25, 35 och 45 kr. st, samt ett parti Trikå
tröjor och Kalsonger, äfven af Jaegers system, realiseras till nedsatta priser hos
14
Fayä U. Bergström, 14 Hötorget 14*
Realisationen
fortsttttes ännu nägra dagar
å Hotell Stora Itosenbad.
6 Akademiegränd 6, n. b.
Härmed får jag vördsamt tillkännagifva
dl lö
g
att jaj? denna dag öppnat Speceri-, Homcrv- ocli MeHUa4e*NliaiBdel i nr lö I4oi*i-
liieiidorsgatmi, hörnet af Grefturegatan, )>ä samma gång jag vill rekommendera mitt friska, väl
sorterade lager, och skall mitt bemödande ständigt blifva att men goda varor till lägst gällande priser
i förening mod en god och redbar behandling söka vinna ärade kunder» förtroende.
Stockholm den 17 Nov. 1890.
J. A. Lundgren.
Sedan baron Louis da Clain i sällskap
med herr de Naucelle hade besett hotellet vid
kaien, hade de båda herrarne tagit afsked af
hvar andra. Baronen hade en feberaktig
brådska att komma derifrån for att träffa
vackra Alfred, med hvilken han stämt möte.
De fåfänga och de afundsjuka äro mycket
olyckliga menniskor. Allting misshagar dem
blomstx&hahclbbskan. 26
Maskinkrossad Anthracit
från
Gwaun Cae Gurwen Colliery Company
i ständigt lager
hos
V nruin iirke.
Varumärke
Joh. Lundström Csoi
meddelar
LEfffSrsSkrSenn och
Läfa*£5!rafoB*.
Hufvudkontor:
22 Drottninggatan 22.
Börs-Auktion.
Onsdagen den 19 hmevarandelmånad
från hl. il f. ni. försäijus ovilkorligen p&
liöm-n härstiid«8 för vederblintndes rakning:
Cirka 35,000 kilogram sjöskadade Solrosfrö
kakor i poster om 2,000 kilogram.
Nddl
p
Narmaro meddelar
Carl Kollberg,
Stdkl
Stadsmaklare,
Skeppsbron 6.
Privat-Jurister
v. Häradshöfdmgarne
Nycander & Fahlcrantz,
Stockholm, Storkyrliobrinkeii S).
Ombud för Stockholms och
Göteborgs Köpmanna
föreningar.
V. HUradshöfding O. E. Fnlilcrantz åtager sig
företriidosYis skogs- och vattenui&l.
D:r E. Sederholm,
23 H
23 Hanin^Rlaii 32.
kl910 fh 23
^.
HvardiiRar kl. 9—10 f. m. och 2—3 e. m.
Helgdagar kl. 9—10 f. m.
Bldlhdjkd
g
Beliandlnr hudsjukdomar.
D:r E. Sfangenberg,
C linng«tiild(3 C
gg,
3 C linng«triiilg:ni'ds{(H(nii 3 C
Hvardajtar kl. 9—10, 2—linlt 4, helgdagar kl.
10~11- Öronm, Nan, och Halssjukdomar•
Doktor Astley Levin,
Brunkebergsgatan 3 A, 2 tr. upp.
Mottagningstid: Hvurdagar 3—4 o. m.
Söndagar (efter 8/n) 10—11 f m
Massago & särskilda tidor. (G. 23080)
Bell-Telefon 18. Hufvudkontor: 14 Skeppsbron 14. Allm. Telefon 22 88.
Afdelaiogskontor: 5 Strandvägen 5. » » 6019.
Filial å Kungsholmen: I Parm mätaregatan I. » » 6198.
Obs, Dessa
ska ostkusthamnar
g
custhamnar
kusthamnar
Antkracitgrufegare representeras i Stockholm och öfriga sven
custhamnar endast, af oss.
D:p Set LEns3sia:onfly
K lbt58
K lard bergsg o tan 58.
11 '/314 Söd
gsg 58.
Kl.
1li 11—11 samt '/23-1/24 Söndagar kl. V211
—11. Inre sjukdomar, särskildt bröstsjululo
mar. Allm. Telef. 46 SS.
Tandläkaren Richard Kihlblad
insätter artificiella tiinder efter nutidens bästa
metoder. Tandvärk borttages i do flesta fall
utan tanduttagning.
De artificiella tandarbetena förfärdigas af en bland
Sverges skickligaste Tandtekniker,
Gustaf Widfond,
SBd
,
50 Stora Badstugatan 50»
ing&ng från Tegnérgatan, invid mötesepftret.
ager af moderna
och rekommenderas till
från 75 kr.
t....;....;.......... från 40 kr.
onné från 3*0 kr.
färger från 35 kr.
...från fl2 kr.
Tyger
utföras
Msm
färger
a affären försä^es
lager
ndsamt.

Sida 2

BAGENS NYHETER Måndagen den 17 November 1890.
Hyhet för Damerna!
29 C Drottninggatan (f.
Klttdnlugar, Underklikdiiiug
berier, ISantl, Sammet, Sldeu, Bl
Nya varor. Billiga priser.
F. HOLMER, 29 Drottninggatan 29.
Realisation
Vinterkappor.
Under denna vecka realiseras
Paletåer och Dolmor i släta
otroligt billiga priser.
Dessutom säljas sva
KISd
j
|f KISdnin
ikålifMffBK
|f g
jTrikålif, Muffar, Boor, Krag
ill fk
till förut ej kända priser.
OBS. Endast denna vecka. OBS.
Lagerheims välkända
Marsala
till 86 Öre pr but. roed rIbb.
Henrik Ilabén Ar Komp.,
Lagerhcims efterträdare,
| l(f£ Storgatan.
-**- Allm. Telefon 4G 00.
Till salu.
©
'
Det antika Ekskåpet,
I
som bortlottades för en tid sedan, är till salu,
och kan blifvande köpare hänvända sig till
Hushållningssällskapets expedition, Kalmar.
5 i K 1 __
Mathilda Billströms
Fotografiaffär
är flyttad till
39 Mäster-Samuelsgatan 39.
Atelleren renoverad och efter nutidena fordrin
gar. Vackra kort till moderata priser.
OBS. Specialité: Barnporträttering.
Elever mottagas. Priset billigt.
Pianostämninqar
så att de under loppet af omkring tre
veckor kunna bringas upp ull det 500-
dubbla af begynnelsedosen, låter detta ej mer
uppfatta sig soin en följd af vana, emedan
det ej finnes något exempel på ett lika vidt-
'gåendeoch snabbt tilltagande
^
vänjande vid i
och
ett kraftigt verkande medel. Fenomenet må
I ste tvärt om förklaras på det sätt att det i
början finnes en stor mängd lefvande tuber
kulos väfnad och att i förhållande härtill cn
ringa del af den verksamma substansen är
tillräcklig att föranleda en stark reaktion,
Yid hvarje injektion försvinner emellertid en
v'®9
i
"1141!'»'!, ?n
.
va^nad
,
som
,
"f.
' 8t^
j^
P J/8!111
. fea !on °£|1 behofves
jemförelsevis större doser för att uppnå sam
ma reaktionsgrad som förut. Vid sidan här
af inträffar också en tillvänjning inom vissa
ranser. Då en tuberkulos patient så länge
behandlats med stigande doser att han ej
reagerar mer än en icke-tuberkulös torde man
kunna antaga att all väfnad som kan framkalla
reaktion är dödad. Man måste derpå, för att
skydda den sjuke mot hvarje infektion så
länge baciller ännu finnas i blodet, fortsätta
behandlingen med afbrott och långsamt sti
gande doser.
Om denna uppfattning och deraf dragna
slutsatser äro rigtiga skall framtiden visa.
Tills vidare har den varit afgörande för
mig i fråga om bestämmelserna vid försöket
att begagna läkemedlet, hvilket tillgick på
följande sätt:
tjenst.
och reparationer utföras af J.
Götftatan 5.
Allm. Telefon 37 40.
Nordström,
Knut Liljeblad, /Q
å
Vesterlå
VI bedja härmed fa fästa Hrr Rök
Cigarretter hädanefter äro tillgängliga uti la
Depöts för en gros (& detai
Ea G. Tjäder & Son. Schmidft &
Cigarr-Imp.»Aktiebolag
Konstantinopel i Oktober 1890.
La Regie Co-intéressée des Tabac
(TkikSTbk
(Turkiska Statens
Uti C. Ljungs Porslinshandel,
Ö
15 Österma
Slh
(Saluhallen),
realiseras ett parti 2-liters blåblommiga
förta dito, 20 öre, Kaffekoppar dito äk
krukor I: 50 st. m. m. till billiga priser.
Moritz Scheike
Utställning och Försäljning
I. F. Backmans
Kassaskåp
nyasto k
I anseende till dödsfall ntbjndes
j
Ekecrantz & Co:s Korkfabrik,
Badstugntun
med tillhörande maskiner och inventarier.
genom besök på platsen eller hos
S
er. Tillträde genast. Närmare upplysningar
Svenska Spritförädlings-Aktiebolaget,
Stadsgården 14 A, kl. 10—12 på dagen.
A. WILH. BJURELIUS'
Special i
Skrädderi-Artiklar Sybehör
8 5, n
år flyttad till Kopmasiaatan
männetens, särskildt Hrr Skräddares, benä
b. och rekommenderas vördsamt i aii-
EL. A. Bergström,
hvars skicklighet såsom massör är väl viUordad
af Läkare och andra framstående personer, med
delar massage mot nerv» hjert
, mag- och reu
matiska sjukdomar samt döfhet.
Träffas 9—11, 4—6. Norrtullsgatan 21 B, 1 tr.
Nytt
Undertecknad öppnar don 1 Instundande Decem
ber Institut för Sjukgymnastik och Massage. 10 A
Holländaregatan.
Jalins Lindqnist,
Gymnastik-Direktör.
I sjukgymnastik och massage
Jemte dermed sammanhängande läroämnen (ana
tomi» fysiologi, sjukdomslära etc.) undervisar
Professor G. A. Unman,
adr. Näckströmsgatan 2, n. b.
Blii k)
g
(Berzelii park).
Labiologi.
Kongl. Hofkalligrafen
m.N. BERGGRENS «
iohelönta Skrifmato-ialier:
Gust.G. Folcker, Å
Rit9
Regeringsgatan 9.
Nybrogatan 28.
Drottninggatan 81Å
Kungsholms
torg 2.
Telefon
27 61v
genom
att
låta färga
och kemiskt
tvätta alla slags
bekiudnadsartiklar,
såsom:
# Kliidningar. Kappor,
"Koftor, Schalar, Herr
'kostymer, Ofverrockar,
Kravaller o. (I., hvilka
(?enon< trilget begagnande
blifvit urblekta eller solkiga.
Bidevind.
Allm. Telefon 3 97.
Stockholm
Korkponnskaft,
Triipeunskaft.
Blyertspennor,
hos Hrr Bulc- & Pappershandlare.
OBS..
' Vid köp noga namnstämpeln.
En groa Lilla Vattugatan 10, 2 tr. upp.
Direkt fria produktionsorten
importeradt oforfalskadt
Undertecknad är hemkommen och börjar åter åt
personer, hvilka lida af döthet, sin undervisning i
labiologi, konsten att af läpparnes rörelse uppfatta
det som säges. Träffas kl. 2—8 e. m. Norrlands
gatan 44, 1 tr. upp, Stockholm.
[B. N. A. 3761)
Ida Naclmian.
Kinesiskt Té
med fin
firsilj n i flere
utmlrkta ocb prisbillig,
iviltteter gen. Hrr SpeeerUnnälare.
gros lager hos Otto Dahlström & 0c.
Zulamith Wellander,
P
,
m&ngårig elev af Madame Marchesi
åter börjat sin sångundervisning den
Anmälan af elever, så väl herrar
Marchesi i Paris, har
I den 1 Okt.
herrar som damer,
mottages hvarje dag kl. 12—2 samt 5—6 e. m.
Mäster Samuelsgat in 16, II.
Pl i6 k
Mg
Pris pr f el timme 6 kr.
> > half » 4 kr.
Tafvelutställnfngen
pl;
Sturegatan 3, nedre bottnen,
en alla dagar. Entré 25 öre.
ritt för lottköpare. LiOttpris 1 kr.
Hötel Phoenix,
fl C Drottninggatan 71 C.
Stor Festvåning.
Många enskilda ram med piano.
Restaurant ocb Schweizeri.
Mottager beställningar å
éB
gg
Middagar, Supéer, Bröllop.
Begrafning ar m. m.
Telefon 7 59 — 65 80.
Hotel Phoenix.
Konstgjorda Blommor
för Damtoaletten samt Dekorationsväxter. Reno
veringar verkställas.
Amalia Lindström,
elev at M:me Coudreau m. f. i Paril,
13 Smålandsgatan 13.
Makartbuketter
å 50 öre och 1 kr. st
Tjäders,
1 Stora Nygatan
7 Oactorg sgatan
35 >
8: 75 .
6: 50 >
84 öre st
10 > »
75 > »
1 40 >
50 öre >
14 » »
Forsln.
Tallrikar, hvita, felaktiga 67 öre duss.
Assietter. > 50 öre, kulörta 1 kr. »
Téfat till blomkrukor, hvita och ku
lörta 50 & 75 öre »
Kaffekoppar, kulörta, .. 1: 68 å 2 kr. »
D o i guld 2: 25 >
D:o halfäkta i guld 8: 25
Tékoppar, kulörta 2: 2o, i guld 8: °"
Kaffekoppar, äkta, i guld
Tékoppar > >
Stopsmuggar 25, Tillbringare
Spilkummur, hvita, 6. kulörta
Karotter 22, Stickbäcken
Kommodsatser
Stora Bålar och Bunkar.
Porslin till spottlådor.
Kaffekannor i guld 5)5
Bordserviser, hvita, för 12 personer 6: 50
D:o kulörta » > » 9: 75
Glasvaror m. m.
Dricksglas på fot med slipad rand... 1: 40 duss
Glasassietter 95 öre duss., Sejdlar... 14 öre st.
Geléskålar 75 öre, Ostkupor 75 » >
Saladierer 14 öre, Saltkar 6 » »
Smöraskar 85 öre, Liusmanschetter 12
Lampkupor 25, Lampglas 7
Vattenkaraffiner 17, Ljusstakar 65
Yattenställ (karaff, brieka, glas) 40
Hiinglampor 72 öre, Kökslampor ... 50
Sopskyfflar 20 öre, Durkslag 25
Bleckflaskor, 8 liter 45 »
Brickor och Brödkorgar 19 »
Stora Kaffebrickor 1: 50 st.
Messing6spottlädor med porslin 64 öre.
Stekpannor 55, Plättpannor 68 »
Rotborstar 14, Damborstar 33 >
Zinkbaljor och Hinkar 45 »
Fotogénkök 1; 50 st.
Oraer till landsorten mot efterkraf.
Porallnamagasinet
16 Oötgatsbacken 16.
paret,
st.
paret.
vanliga Höst-Realisationen
börjar i dag och fortgår under 14 dagar.
Forslin.
paret,
st.
paret.
Färska
Svenska Hasselnötter
af l:a beskaffenhet, finfin Åkerbärs
sylt oeh Hjortronsylt, Franska Pä
ron, Böhmiska Amurettpäron finnas uti
Fruktboden Hötel W6
(ingång från Klarabergsgatan).
E. Åkerblad.
2 st. nya en-mans
Imperialsängar
af valnöt finnas till salu. Baggensgutan 17.
•^U-EFoä Aktiebolaget Hälle-
A * *ors PaPPersljruk
sy tt ^ pr Lönneberga
^ jy _/NS.
"O rekommenderar sin väl-
ri A "41 D// J kända tillverkning af
O \v" £ // ,
omslagspapper och pap
p £9 perspåsar.
Ar '\ontor Stockholm:
nz 4 Villagatan 4.
^rjumiKSMÄSH!
~
Telefon 45 70.
Stockholms-Nyheter.
Professor Kochs
medel mot tuberkelbacillen.
Med anledning af de till svensk
norska beskickningen i Berlin allt
jemt ingående anhållandena om upp
lysning rörande prof. Kochs nyupp
täckta medel mot tuberkelbacillen och
förfrågningar, huru vida tillfälle kan
beredas patienter att komma under
hr Kochs behandling, har t. f. chargé
daflfaires i Berlin O. Gude meddelat
följande uppgifter, hvilka han erhållit af
Stabsarzt Pfuhl, prof. Kochs svärson
som från början deltagit i dennes
arbeten.
Prof. Koch tager sjelf icke emot
patienter. Dock kunna tuberkelsjuka
redan nu komma under behandling
vid följande läkares kliniker, der det
nya Kochska medlet användes enligt
af honom gifna anvisningar:
d:r Comet, som vid Albrechtsstrasse
inrättat en särskild klinik för ända
målet;
prof. Fraentzél, Carlsbad nr 3;
d:r Dengél, Oranienburgerstrasse nr
18, samt
Oberstabsarzt d:r Stricker, Calvinstr.
nr 5, I.
Tidningen Politiken har fått sig tillsändt
ett jettetelegram på 3,400 ord, upptagande
8 spalter af tidningens stora format, inne
hållande i ordagrann öfversättning det vä
sentliga af prof. Kochs redogörelse. Vi
återgifva derur följande utdrag, som kom
pletterar vårt i lördags meddelade privat
telegram från Berlin:
Harn medlet verkar.
Iakttagandet af en lupus-sjuk som behand
las med medlet är så instruktivt och verkar
samtidigt så öfvertygande i afseende på med
lets specifika natur att hvar och en som vill
sysselsätta sig med det samma borde börja
sina försök på lupösa patienter, så framt
detta på något sätt är honom möjligt.
Mindre frappanta men fortfarande lätta att
skilja för syn och hörsel äro de lokala reak
tionerna vid tuberkulos i lymfkörtlarne,
~
*
ben, leder o. s. v., vid hvilka man tror eig
hafva bemärkt svullnad, tilltagande ömhet
och, hvad de ytan närmast liggande delarne
beträffar, äfven rodnad.
Redan vid beskrifningen af den förändrin
som insprutningarna under buden framka
lade på lupösa hudfläckar berättades det
att sedan rodnaden och svullnaden försvun
nit lupusväfnaden ej åter går till baka
till sitt ursprungliga tillstånd utan att den
blir mer eller mindre tillintetgjord och för
svinner. I några fall går det, som erfaren
heten lärt, for sig på det sättet att den sjuka
väfnaden redan omedelbart efter en tillräck
lig insprutning vissnar och sedan faller af
gom en död massa. I andra fall synes in
träda ett försvinnande eller ett slags smält
ning af väfnaden, som för att blifva fullstän
dig fordrar upprepadt begagnande af läke
medlet. På hvilket sätt denna process full
bordas låter sig för ögonblicket ej med be
stämdhet afgöra, emedan man ännu ej haft
tillfälle att göra nödiga histologiska under
sökningar. Endast så mycket är säkert att
det icke är fråga om tillintetgörandet af tu
berlcelbaciller som finnas i väfnaden, utan att
endast den väfnad som innehåller tuberkel
bacillen påvei-Icas af kuren. I dylik väfnad
inträda, som svullnaden och rodnaden visa,
betydliga störingar i cirkulationen och der
med uppenbarligen djupt gående förändringar
näringen som, allt efter det sätt hvarpå man
bringar medlet att verka, mer eller mindre
snabbt komma väfnaden atc dö. Medlet
dödar alltså icke tuberkelbacillerna, utan den
tuberkulösa väfnaden.
Men dermed är också genast den gräns till
hvilken medlets verkan sträcker sig noggrant
betecknad. Det är i stånd att inverka en
dast på lefvande tuberkulosväfnad; på det
som redan är dödt, t. ex. ostliknande massor,
nekrotiska ben o. s. v., verkar det icke, lika
litet som på de väfnader som genom sjelfva
medlet bringats att dö. I dylika döda väf
nadsmassor kunna ännu fortfarande finnas
lefvande tuberkel baciller, hvilka kunna ut
stötas med den nekrotiska väfnaden, men
möjligen äfven under särskilda förhållanden
åter tränga in i ännu lefvande grannväfnad.
Just på denna egenskap hos medlet måste
man vara mycket uppmärksam så framt man
vill till fullo begagna sig af dess botande
verkningar. Först måste således den ännu
lefvande tuberkulösa väfnaden bringas att dö,
och derpå måste man uppbjuda allt möjligt
for att så fort sig göra låter, t ex. med ki
rurgisk efterhjelp, aflägsna den döda väfna
den; der detta ej är möjligt och der afsön
dringen endast långsamt kan försiggå genom
organismens sjelfhjelp, måste den notade lef
vande väfnaden genom fortsatt användande
af medlet beskyddas mot parasiternas åter
invandring.
Behandling af olika tnberkel
sjnkdomar.
För att tala om det enklaste fallet, nem
ligen lupus, ha vi på alla med denna sjuk
dom behäftade insprutat en hel dosis af 0,oi
kbem. och derpå låtit reaktionen fullständigt
ha sin gång. Efter en å två veckors förlopp
ha vi åter insprutat 0,oi kbem. och fortfarit
| dermed till dess reaktionen efter hand blef
j allt svagare och till slut upphörde. På två
1 af ansigtslupus lidande patienter ha vi pf
detta sätt genom tre å fyra insprutningar
framkallat slät ärrbildning på de lupösa stäl
lena. Hos de öfriga patienterna har förbätt
ringen inträdt i förhållande till den behand
lade väfnaden. Alla dessa patienter ha lidit
af nämda sjukdom i många år och ba förut
blifvit efter de mest olika metoder behand
lade utan något resultat.
Efter samma system ha vi behandlat kör
tel-, ben- och ledtuberkulosen, likaledes med
stora doser, insprutade med temligen lång
tids mellanrum. Resultatet blef det samma
vid lupus: hastigt tillfrisknande vid
yngre och lättare fall samt långsam förbätt
ring vid de äldre och svårare.
Något annorlunda gestaltade det sig med
den stora mängden af våra patienter, nemligen
dem som lida ta phtisis (lungsot). Patienter med
utbildad lungtuberkulos äro nemligen mycket
känsligare för läkemedlet än de som lida af
kirurgiska tuberkulösa affektioner. Vi nöd
gades snart nedsätta den för phtisispatien
terna allt för starka dosen af 0,oi kbem. och
funno att nämda patienter starkt reagerade
efter en dosis af 0,oo2, ja, till och med 0,ooi
kbem., men att man mer eller mindre hastigt
kan öka denna ringa dosis till samma qvan
titet som andra sjuka kunna tåla.
I allmänhet gingo vi till väga så att phtisis
atienterna först fingo en insprutning af 0,ooi
bcm., och när temperaturstegringen derefter
inträdde fortsatte vi med insprutningarna en
gång dagligen ända till dess ingen reaktion
märktes. Först då höjdes dosen till O.oos
kbem. till dess äfven denna dosis kunde tå
las utan reaktion. Sålunda stegrades dosen
till 0,oi kbem. och deröfver.
Detta varsamma behandlingssätt syntes mig
nemligen nödvändigt gent emot patienter med
svaga krafter. När man förfar på detta sätt
kan man med lätthet åstadkomma att den
sjuke nästan utan feber och så godt som utan
n tt märka det vänjes vid mycket stora doser.
Några i viss mening ännu kraftiga phtisis
atienter behandlades dock dels redan från
lörjan med stora doser, dels med forcerande
af dosernas qvantitet, hvarvid det syntes som
om ett gynsamt resultat uppnåtts så mycket
hastigare.
Lnngsotsknrer.
Läkemedlets verkan yttrade sig hos phtisis
patienterna i allmänhet så att hosta och upp
spottning efter de första injektionerna van
ligtvis något tilltogo, men derefter gradvis
aftogo och i lyckligaste fall slutligen upp
hörde. Dessutom förlorade det upphostade
sitt materieartade utseende och blefslemmigt.
Antalet baciller — för experimenten ha en
dast valts sådana sjuka, hvilkas upphostnitl
gar innehöllo baciller — minskades vanligen
först när det upphostade fått ett slemmigt
utseende.
De forsvunno då för tillfället, men åter
funnos tidtals ända till dess upphostningen
fullständigt uteblef. Samtidigt upphörde natt
svettningarna, utseendet blef friskare och de
sjuke tilltogo i vigt. Samtliga phitispatien
ter befriades under loppet af 4 till 6 veckor
från alla sjukdomssymptom, så att man kuiv
de anse dem för tillfrisknade. Äfven patien'
ter med icke allt for stora lunghål (kaverner)
befunno sig så betydligt förbättrade att de
nästan kunde anses vara tillfrisknade. En
dast hos sådana phtisissjuka, hvilkas lungor
innehöllo många och stora håligheter, kon
staterades icke någon objektif förbättring, äf
ven om upphostningarna aftogo och det sub
jektiva befinnandet blef bättre.
Efter dessa rön tror jag mig kunna antaga
att en lungsot » sin början kan botas genom
användande af läkemedlet och att detta också
med framgång kan användas vid icke allt för
långt framskridna sjukdomsfall. Detta senare
antagande kräfver emellertid så till vida en
inskränkning som for ögonblicket icke före'
finnes något afslutadt experiment och tyd
ligtvis icke kan förefinnas något sådant. Re
cidiv äro naturligtvis möjliga i synnerhet un
der den första tiden, dock torde det kunna
antagas att dessa lika hastigt och lätt som
de första sjukdomsfallen kunna besegras.
Men å andra sidan är det oclcså möjligt att
de en gång tillfrisknade, enligt analogier med
andra infektionssjukdomar, for framtiden skola
vara oemottagliga för smittämnet. Men äfven
detta måste emellertid tills vidare förblifva
en öppen fråga.
Phtisispatienter deremot med stora lung
håligheter, hos hvilka i regeln finnas kompli
kationer, exempelvis genom inträngande i ka
vernerna af andra, suppuration framkal
lande bakterier eller genom obotliga sjuk
liga förändringar i andra organ, skola för
modligen endast undantagsvis kunna hafva
någon varaktig nytta af att använda läke
medlet. Dock skola t o. ni. sådana sjuka
dylika fall känna en tillfällig förbättring.
Häraf kan man sluta att den ursprung
liga sjukdomsprocessen, tnberkulosen, hos
dessa liksom hos andra sjuka påverkas
af läkemedlet och att det blott är omöj
ligt att besegra gangrenösa väfnadsmassor
(dödt kött) och sekundära materiebildnin
gar. Ovilkorligen väckes häraf den tanken,
om icke många af dessa hårdt angripna
sjuka skulle kunna räddas antingen genom
en kombination af denna nya behandlings
metod med kirurgisk behandling (emfysem
operationsmetoden) eller med hjelp af andra
läkemetoder. Öfver hufvud taget må allvar
ligt varnas mot en skematisk användning af
läkemedlet utan åtskilnad hos alla tuber
kulösa patienter. Lättast kan, så vidt man
nu kan se, behandlingen företagas vid bör-
(Gcnom Svenska Telefirambrrftn.)
Berlin, lördagm den 15 november. Det
förljudes att riksdagen skall bevilja Koch
en dotation af en million riksmark, hvar
efter läkemedlets sammansättning offent
liggöres.
Berlin, lördagen den 15 november. Från
Wien och Warschau ha i statsuppdrng an
ländt läkare för att studera Kochs metod
mot tuberkulosen. Kocha assistent, d:r Levy,
har hyrt Gerinamahotellet vid Alexandra
platsen for att der upprätta en klinik.
Utnämd är
vid Göta hofrfttt v.
Kothen.
den 14 d:s till aktuarie
häradshöldingen A. F. von
Prins
på norra stambanan.
Enligt ett
p
undsvalls Tidning på enskild väg
tillhandakonimet meddelande lär statens jern
vägsstyrelse ha beslutit att från och med
den 1
tåg på norra stambanan, som skulle afgå
från Upsala kl. 11.10 f. ni. samt ankomma
till Sundsvall kl. 11 på qvällen, och skulle
ett motsvarande tåg afgå från Sundsvall kl.
6 på morgonen saint inträffa i Stockholm
kl. 7 e. m. Tidningen säger sig ha medde
landet från fullt tillförlitligt håll.
TiUgtingame i häktade fero-
nofogden Wi,jvi»ts bo, som af k.
hf|,^0
"
nanrim nf k*.
oktober
"
näTtoår införa^t dagsnäU- j
...» -
bfhde genom kronolänsman Hj. Gralin be
lagts med qvarstad, uppgå, skrifves till Da
gens Nyheter, till 4-,607 kr. 80 öre utom två lif
assuranser ä 5,000 kr., hvilka upptagits till
ett värde af blott 118 kr. 75 öre — de inbe
talta premierna. Dessutom eger kronofogden
Sjöqvist i Mariestad ett lösörebo, som äfven
kommer att beläggas med qvarstad.
Stenografiskt. Inom Östermalms
allmänna läroverk i Stockholm meddelas un
dervisning åt ungefär 40 lärjungar i femte
latin- och realklassen af ekrifläraren A. F.
Petrini i Gabelsbergcrs stenografi.
I Vestervik på»år en undervisningskurs i
samma system, ledd af bankdirektör Keven
ter, med'
46 elever, och i Vexjö undervisar
kamrer Helmers ungefär dubbla antalet —
dels inom allmänna läroverket, dels inom se
minarium.
Byggmästaren Svensson mot
Karlshamns spritbolag. K. m:t
har nu meddelat dom i den mycket omtalade
tvisten mellan byggmästaren Sv. Svensson
och Karlshamns spritförädlingsaktiebolag, i
hvilken tvist hr Svensson, såsom bekant, yrkat
att af bolaget utbekomma ersättning för upp>
förande af byggnader åt bolaget och annat
för dess räkning verkstäldt arbete. Genom
k. m:ts dom liar nu aktiebolaget förpligtats
att till vice häradshöfdingen Gustaf Hintze
Kristianstad, åt hvilken Svensson öfverlåtit
ifrågavarande fordringsanspråk, betala 2,539
kr. 4 öre jemte ränta.
Vinter sjö
farten börjad. Ång
fartyget Express anlände i går vid 10-tiden
på f. m. till hufvudstaden från Hangö, efter
en resa af endast 15 timmar. Det lade till
på sin vanliga plats vid Skeppsbron
Vinter öfning ar för veloeipe
dister beslöt Stockholms velocipeaför
ening vid sitt sammanträde i lördags att ge
nast arrangera. E. W:s stora sal skall hy
ras för ändamålet och öfningarna torde kom
ma att börjas redan denna vecka. De skola
ega rum torsdagar mellan kl. 8 och 9 e. m.
Såld ångare. Härstädes liggande
engelska ångaren Coleridge, som efter strand
ning vid Luleå undergått en större repara
tion vid Bergsunds verkstad, har genom för
medling af hrr Olson & Wright härstädes
blifvit försåld till ett rederi i Tönsberg. Ån
garen har nu åter intagit den i och för re
paration härstädes lossade lasten och afgick
går med den samma till Rotterdam, hvar
est ångaren skall öfverlemnas till köparne.
Vinterbad för folkskolebarn
håller Nikolai församling på att förbereda
skolhuset vid Svartmangatan. Arbetet är s
långt framskridet att nian hoppas kunna få
badhuset färdigt till begagnande om 2 å
veckor. Redan förliden vår fattades beslut
om inredande af badhuset, men först helt
nyligen har man kunnat börja arbetet med
dess iordningställande, emedan lokalen varit
uthyrd. Meningen är att omkring 40 barn
skola kunna bada under loppet af en tim
me, och alla baden komma att bli kostnads
fria.
Till en bötjan skall hvar och en af sko
lans 870 lärjungar erhålla ett bad hvar tredje
vecka; det skall emellertid kunna ökas till
ett bad hvarje vecka.
Den årliga kostnaden är beräknad till 250
kr. Kostnaden för inrättandet af badanstal
ten uppgår till 2,600 kr.
Det förljudes, säger A.
-B., att saken är på
tal inom ännu en församling i hufvudstaden,
nemligen Kungsholms.
Lefnadstrött. I lördags f. m. fans
medicine studeranden af Östgöta nation i Up
sala Anton Alson död i sin bostad derstä
des. Han hade genom intagande af gift sjelf
förkortat sina dagar. Den sorgliga tilldra
gelsen är en källa till den största öfverrask
ning för den bortgångnes kamrater och um
gängesvänner. Han hade qvällen förut firat
sin födelsedag med en enkel fest for några
vänner samt då varit glad och munter, hva
dan de minst af allt kunnat misstänka att
den unge mannen närde sjelfmordstankar.i
Om orsaken till den förtviflade gerningen vet
man ingenting. Ekonomiska skäl föreligga ej
i detta fall. Den bortgångne var vid sin död
endast 23 år gammal.
— I huset nr 54 Götgatan boende förre
byggmästaren Per Anderberg fans i går på
morgonen hängande död i sin bostad. Om
orsaken till det förtviflade beslutet är ännu
intet med visshet kändt, men han har på si
sta tiden fört ett oregelbundet lefnaclssätt.
Anderberg, som var född år 1838, efterlem
nar hustru.
En olyckshändelse inträffade
i går afton, då uppgående snälltåget vid
10-tiden på aftonen passerade öfverfartsvägen
vid den s. k. Sjöbergs plan i närheten af Sö
dermalms torg. Strax efter det tåget ilat
genom tunneln och in emot Centralstationen
hörde några i närheten varande personer ett
genomträngande skrik och upptäckte att en
qvinna låg orörlig tvärs öfver en af jernvägs
sKenorna. Då de skyndade till platsen märk
te de att qvinnan visserligen var sanslös men
ännu betans vid lif, och på initiativ af de
tillstädeskommande samt en patrullerande
poliskonstapel fördes hon i droska till Sera
fimerlasarettet, der man snart konstaterade
att högra benet blifvit afbrutet och det ven
stra skadad t Qvinnan, som lär vara mellan
30 och 40 år, uppgifves ha varit något beru
sad. Om hennes namn och hemvist har man
då detta skrifves sig intet bekant.
Prins
• . • i, ,
ell9t jemt® vppvak
,
tnirif
lorde i lördags kl. 3 e. ni. ett längre besök |
å Teaterbyg|*nadskonsortiets kontor och tog
med lifligt intresse del af dess ritningar.
Kapten Busch, kontorets chef, jemte arkitek
förevisade det nya förslaget
ten Anderberg
ill h
Den engelska pen
ningkrisen.
Många tecken ha på senaste tiden
visat att ett starkt betryck är rådan
de å den engelska penningmarknaden
följd af öfverspekulation å utländ
ska lån. Ytterligare bevis härå er
hölls i fredags, i det man då erfor att
Englands bank måst låna ett större
belopp guld af franska banken, och
detta på obestämd tid samt mot vil
kor att räntan efter 3 månaders för
opp skall kunna höjas efter sig då
företeende omständigheter.
Och att franska bankens assistens
ej ansetts tillfyllestgörande framgår
af följande i går ingångna telegram,
fall det är välgrundadt:
■t Enligt Börsen-Zeitung underhand
lar Englands bank med ryska stats
banken om erhållande af ett lån å en
och en half million pund sterling i
guldy.
Att Englands bank lider af brist
på guld är emellertid icke bevis på
någon allmän affärsförlägenhet i Stor
britannien eller i den öfriga verlden.
Svårare följder kunde den händelsen
ha medfört, hvarom ryktet under går
dagens lopp spred sig i Stockholm
och väl äfven i verldens alla affärs
städer: det ryktet nemligen att bä
ring Brothers i Lemdon instålt sina
betalningar.
Bankirfirman Baring Brothers är
näst husen Rothschild & Sons och
Hambro den största i England, och
dess accepter ha sedan långliga tider
varit öfver hela verlden ansedda för
goda som guld. Den har icke blott
afslutit stora statslån, utan äfven be
drifvit storartade kreditaffärer med
handelshus i Europa och Amerika.
Firman har varit djupt — alltför
djupt — intresserad i lån åt Argen
tinska republiken och synes ej ha kun
nat afsätta dess obligationer, då repu
blikens finansiella ställning blef så
hardt nära förtviflad som den i år
varit. Baring Brothers ha uttömt
sina disponibla tillgångar för att möta
förfallna skulder och firman har slut
ligen i lördags måst fatta beslutet att
inställa sina betalningar.
Om detta beslut fått gå i verkstäl
lighet skulle deraf otvifvelaktigt följt
att otaliga affärsmän å alla delar af
jorden råkat ut för svårigheter, hvilka
i många fall ej torde ha kunnat häf
vas.
Huru olyckan förekommits inhem
tas af följande telegram från London
af den 15 d:s:
Börsen är fastare, oak
tadt ställningen ännu ieke
är tillfredsställande. Fir
man Baring Brothers, som
gjort stora penningaffärer
på Sydamerika, liar fått
understöda! Bank of Eng
land ock andra finanskäl
lor af första klass.
Huru vida under sådana
omständigheter Uruguay
och Argentina kunna mot
se ytterligare penni 11 g
kjelp från England är
tvitvelaktigt.
I går eftermiddag erhöll Dagens
Nyheter del af ett privattelegram som
innehåller:
att det är engelska rege
ringen som till förekom
mande af en europeisk kris
uppmanat Englands bank
att träda emellan tillräd
dan de af det ramlande ban
kirhuset; att hanken här
till vunnit understöd at
ett antal stora finansfir
mor; att detta konsortium
förskjuter Baring Bro
thers 15 millioner pund
sterling (270 millioner
kr.); men att firman Ba
ring Brothers deremot
skall afveckla sina affärer.
Den första och största faran är så
lunda undanröjd, men den yppade för
lägenheten i England kommer utan
p
ten Anderberg
till operahus.
Titl censorer vid mogenhets
examina innevarande hösttermin äro
utsedda professorerna vid universitetet i Up
sala O. J. Alin, H. H. Hildebrandsson och
P. A. Geijer, vid universitetet i Lund V. C.
Lidforss, D. M. A. Möller och akademi
adjunkten E. V. E. von Zeipel.
Universiteten. Till förste teologie
professor vid Upsala universitet och domprost
i Upsala har utnämts professorn i kyrko
historia vid nämda universitet U. R. F. Sun
delin;
Medicine doktor J. Åkerman har for
ordnats att vara docent i kirurgi vid univer
sitetet i Lund.
Kejsar Wilhelm mot hate
hesvnrmen. Ett kejserligt reskript
kommer, enligt National-Zeitung, att of-
fentiiggsörtt under närmaste tiden. Del
ror sa val den larda skolan som folk
undervisningen. Deri framh&lles bland
annat att »utanläsningen bör inskränkas
vid religionsundervisningen och huf
vudvigten bör läggas på den moraliska
sidan*.
Alldeles så ville öfverstyrelsen fot
Stockholms folkskolor ordna religionsunder
visningen. Må hända skall ett uttalande
af tyske kejsaren ändtligen visa våra för
tärclade katekestunguser huru erbarmligt
de äro efter sin tid.
Till professor
vid Tekniska hö
sor i arkitektur
högskolan har ut-
öfverintendents-embetet I.
nämts arkitekten
G. Clason.
Karolinska institutet. Medi
cine licentiatexamen aflades i lördagä af me
dicine kandidaterna Anders Larson, östg., J.
A. Nyström, skån., Adolf von Wachenfelt,
verml., E. M. Lundholm, vestm., samt K. J.
Andersson och Henry Kempff, stockh., samt
medicine kandidatexamen af studerandena
Otto Nilsson och S. R. Schnell, vestg., och
Josef Wirseen, smål.
9i. Georges Demettiy, chef du la
boratoire de la station physiologique de Paris,
anlände i fredags till Lund för att på offent
ligt uppdrag i Sverge studera gymnastik efter
Lings system. Efter en veckas uppehåll
kommer hr Demeniy att afresa till Stockholm.
Ändring i kyrkostämmoför
ordningen. Inom Hedvig Eleonora
församling väcktes i fiol af v. häradshöfding
på anförda skäl, motion om
K. Herlitz, pä anförda skäl, motion om att
församlingen skulle besluta att i skrifvelse
till k. m:t anhålla om utarbetande och fram
läggande för riksdagen af förslag till sådan
ändring i förordningen om kyrkostämma samt
kyrkoråd och skolråd i Stockholm alt dels
val å kyrkostämma må kunna ske med slutna
sedlar och dels de vigtigare, kyrkostämmorna
tillkommande val försiggå pa särskildt der
för afsedda förrättningar, vid hvilka inga
andra ärenden skulle förekomma. Försam
lingens kyrkoråd, till hvilket ärendet blifvit
remitteradt, har nu hemstält att motionen
må endast på det sätt bifallas att församlin
gen besluter hos k. m:t göra framställning
om rätt jemväl för församlingarna i Stock
holm att å kyrkostämma anställa val med
slutna sedlar, der sådant äskas.
Ärendet förekommer, jemte andra, på den
kyrkostämma som hålles i afton i försam
lingens kyrkosal.
Petitionen om potatistullens
afshajfande till nästa skördeårs bör
jan föredrogs i senaste konselj. Regeringen
ansåg, på grund af verkstäld utredning an
gående resultatet af årets potatisskörd ej min
dre inom riket än äfven inom de främmande
länder, från hvilka någon mera afsevärd im
port af denna vara hit till landet kunde vara
att förvänta, att framställningen icke för när
varande bör till någon åtgärd föranleda.
Bröllop har firats i Upsala mellan
fröken Elsa Didron, dotter till hr E. Didron
på österby och hans aflidna maka, f. Fréese,
samt löjtnanten vid Uplands regemente O.
Almquist.
Nittiotvå år fylde i går enkefru
Ulrika Euphrosyne Roos, fodd von Keppel,
enka efter framlidne faltkamreraren Roos.
Trots sin höga ålder är den gamla i besitt
ning af geda själs- och kroppskrafter. Hon
företager ännu någon gång promenader i vagn,
men vistas dock helst inom hus. I går var
hon föremål för talrika gratulationer och upp
vaktningar samt kunde sjelf mottaga och un
derhålla de kommande. Middag intog hon
dagen till ära i sin sons, öfverste Roos, familj,
som är boende i den gamlas hus, Klarabergs
gatan 21.
Dödsfall. Enligt till Dagens Ny
heter från Spezia i Italien ingången un
derrättelse afled derstädes den 7 a:s förre
svensk-norske ministern i Konstantinopel
Selim Ehrenhoff.
Ehrenhoff var son af Johan Mathias
Ehrenhoff, generalkonsul i Tanger, och
hans maka, Klaria Stenhammar. Han föd
des i Stockholm 1822. Efter att ha full
bordat sina studier vid Upsala universitet
tjenstejorde han i Tanger först som vice
konsul och sedan som generalkonsul, till
dess han 1869 utnämdes till minister
Konstantinopel. Gift med Elisabeth Reade,
som redan 1878 afled, hade han mecl
henne två döttrar, den äldre gift med ita
lienske legationssekreteraren prins Cariati,
bosatt i Kina, och den yngre med grefve
Belmondo Caccia, bosatt i Spezia.
— Förre revisorn i kammarrätten C. J.
Berglund afled härstädes den 13 d:s i en ål
der af 76 år. Berglund inträdde 1837 i sta
tens tjenst samt utnämdes inom kammarrät
ten 1846 till kammarskrifvare och 1864 till
revisor. Han tog afsked 1879.
— Seniorn bland Strengnäs stifts prester
skap, prosten och kyrkoherden i Ardala Jo
han Bergman, afled derstädes i fredagsje. m.
88 år gammal. Enkling sedan flera år sör
jes han af barn, barnbarn och barnbarns
barn.
— Ryske konsularagenten Herman Wahl
ström afled i onsdags efter en längre tids
bröstlidande å Hudiksvalls lasarett, 44 år
l
gammal.
Fjorton dagars sorg har Verm
lands regementes officerskår anlagt efter af
lidne generallöjtnanten Rosensvärd.
Pressen. Redaktionssekreteraren J.
Burholm i Vestmanlands Allehanda, förut
Nerikesposten i Örebro, skall efterträda hr
Anders Bränder i Sundsvalls Tidning.
Hr Elias Holmstén kommer, enligt med
delande till Dagens Nyheter, att qvarstanua
i tidningen Bohuslänningen.
Jlyresstatistik. I Stockholms hy
reslista for den 12 d:s voro annonserade till
uthyrning 248 omöblerade lägenheter om 1,322
rum och 7 möblerade lägenheter om 21 rum.
Med inräkning af butiks
, verkstads- och af
färslägenheter voro i Hyreslistan utbjudna
till hopa 322 lägenheter med in alles 1,405
rum inom Stockholm.
Vid samma tid 1889 utgjorde antalet an
nonserade lägenheter 360 med 1,266 rum.
(Genom Svenska Telegrambyrån.)
Misstänkt för giftmord.
Vexjö, lördagen den 15 november.
mansegareenkan
hult, Vrå socken, Sunnerbo,
Hem-
Maria Nilsdotter i Kråx
har häktats så
som misstänkt att med gift hafva afdagata-
fit sin man, Anders Andersson. Hon är 32
r gammal.
Medicinalstyrelsen har falt det utlåtande
att Andersson aflidit genom förgiftning, och
redan innan dess voro misstankarne mot en
kan starka och allmänt utbredda. Hon ne
kar för brottet.
En debatt i Upsala om
normalarbetsdag:.
(Från Dagens Nyheters specielle referent.)
På inbjudan af studentföreningen Verdandi
var i lördags afton i stora Gillesalen i Up
sala anordnadt ett offentligt diskussionsmöte
för hvilket uppstälts som öfverläggningsämno
frågan om normalarbetsdag. Vid tiden för
mötets början, kl. 6 e. m., var den rymliga
Gillesalen helt och hållet fyld af mötesdel
tagare, hvilkas hela antal torde ha uppgått
till omkring 600 personer. Den långt öfver*
vägande delen af dessa utgjordes af studen
ter, hvilka trots flera samtidiga dragnings
krafter i form af nationsfester och annat, så
lunda ådagalade sitt intresse för det stora
och vigtiga samfundsspörsmålet, hvilket ju är
brännande inom alla civiliserade land. Do
akademiska fäderna voro i det närmaste
osynliga å mötet, och samtliga torde ha varil
representerade i prof. Fr. Holmgrens person.
Af de yngre akademilärarne syntes deremot
åtskilliga. Åfven damer voro närvarande
samt en stor del arbetare, hvilka iu frågan
närmast gälde. Icke så få Stockholmsgäster
hade infunnit sig.
Som ordförande fungerade Verdandis ord
förande, fil. kand. V. Millqvist. I enlighet
med föreningens af mötet godkända beslut
förekommo inga opinionsyttringar.
Frågan inleddes af fil. lic. K. Wicksell,
som utvecklade sin ståndpunkt, känd från
de föredrag som han nyligen hållit härstä
des i samma ämne. Hr Wicksells national
ekonomiska studier ha fört honom till den
åsigten att en förkortning af arbetstiden inom
flera yrken ej är möjlig utan att arbetslönen
måste sjunka. Om man försöksvis på statens
bekostnad ville införa normalarbetsdag yid
en verkstad och der visa att man på 8 tim
mar kunde åstadkomma lika mycket som p4
10, då kunde man komma och lagstifta för
normalarbetsdag, men ej förr. Socialdemo
kraterna ansågo att normalarbetsdagen skall
minska produktionen och derigenom skaffa
arbetaren samma lön för mindre produktion
samt skänka sysselsättning åt industriens
stora reservarmé. Det låg något bestickande
i denna argumentation, men den var grun
dad på en illusion eller på en yrkesinskränk
ning. Man tänkte blott på sitt eget yrke.
men den samhälleliga produktionen består af
en serie yrken, och minskar man produktio
nen öfver lag, så minskar man ej blott till
gången på arbete utan äfven efterfrågan.
Efter att bland annat ha framhållit att det
visserligen var fysiskt möjligt att förkorta
arbetstiden och bibehålla samma lön på be
kostnad af jord- och kapitalräntan, men atl
det icke läte sig förena med fri konkurrens,
slutade talaren med att betona att det blott
fans ett medel att förbättra arbetarnes ställ»
ning: att öka arbetets produktivitet.
Konditor E. Andersson fick nu ordet och
uppläste under stormande munterhet ett skrift
ligt anförande, hvars mening ej var rätt
klar. Debatten återfördes på det allvarligas
område af redaktör Hj. Branting, mellaa
hvilken och inledaren aftonens hufvuddrabb
ning levererades. Enligt hans mening såg
inledaren samhället ständigt stå inför faran
att svälta i hjel, om man ej så mycket som
möjligt spände hvar sena. Häremot ville hr
Branting ställa en annan bild, som framtrol
lades af ordet öfverproduktion. När det for
att fylla samhällsbehofven ej beböfdes alla»
arbetskrafter, hvad var då naturligare än att
man sänkte arbetstiden och derigenom regie»
rade produktionen?
Hr Wicksell hade förbisett den roll som
maskintekniken spelade. När större kraft
var i rörelse genom maskiner än genom men
niskor, då måste de teorier som ej taga hän
syn härtill bli skefva. I fall om 10 år ma
skinerna uträttade dubbelt så mycket som
nu, då skulle det enligt de Wicksellska teorier
na blott finnas plats för hälften så mycket men
niskor som nu. Nej, detta är origtigt. Pro
duktionen ökas oupphörligt men massan kan
ej förskaffa sig de produkter som den fram
bringar. Häri ligger felet. Smått misslynt
öfver det sätt hvarpå hr Wicksell uppträdt
mot normalarbetsdagen, slutade hr Branting
med att proklamera denna reform som ea
»snar verklighet».
För lagstadgad normalarbetsdag talade
snickaren R. Hansen, som uti arbetstiden*
nästan obemärkta, men dock faktisk skedda
förminskning såg ett kriterium på normal
arbetsdagens möjlighet, muraren P. O. Pet
tersson (»vi lefva ej för att arbeta, utan vi
arbeta för att lefva»), grofarbetaren Landin
och hr N. M. Nilsson, hvilken i normalarbets
dagen såg en »anhaltstation på arbetarnee
reformstråt». På samma sida stälde sig äf
ven redaktör R. Gustafsson, som särskildt
fäste sig vid att det icke var omöjligt att lag
stadga för arbetstiden. I Schweiz och Öster
rike hade man en lagstadgad arbetsdag, vis
serligen på 11 timmar, men i alla föll en
lagstadgad normalarbetsdag.
Målaremästaren J. F. Åndersson och ar
betaren Scheringsson ville båda ha förkortad
arbetstid, men ansågo icke att lags ti ftn ingea
borde ingripa dervid. Hr Hinke Bergegren
ansåg att normalarbetsdagen endast var ett
»ben» som man kastade åt arbetaren. Den
var omöjlig i detta samhälle. Denne talare
använde för öfrigt så kraftiga uttryck att
ordföranden måste uppmana honom till mo
deration. Jur.
-fil. kand. Lilliehöök framhöll
majdemonstrationens betydelse för normal
arbetsdagens upptagande som politisk pro
gramfråga, men trodde att det var för tidigt
att ställa frågan på sin spets. Den var ej
mogen derför ännu.
Hrr Wicksell och Branting drabbade ännu
en gång i hop. Den förre bemötte den so
nare och yttrade: »Jag skulle ha förbisett
öfverproduktionen; det existerar ingen öfver
produktion, det fins en potentiell förmåga af
öfverproduktion af saker som ingen
_
vill ha,
igei
men e] at nödvändighetsvaror. Hr Brantin
bar sagt att det fins för mycket spantnål
Hvart tar då denna öfverflödiga spanmål vä-
fen? Åter råttorna upp den?» (Munterhet.)
ir Branting frågade med anledning häraf:
»Hvad skall man kalla ett tillstånd annat än
öfverproduktion när det ej fins användning
för det hopade? Låt vara att öfverproduk
tionen är relativ, men det är dock en öfver
produktion, och normalarbetsdagen är den
enda naturliga utvägen att minska denna.»
Efter det ytterligare några repliker vex
lats förklarades diskussionen afslutad, sedan
den pågått i omkring 4 timmar.
Folkets börs.
tober månad insattes i
kr. och uttogos 361,2'
ror för samnia månad
nsatta och 203,208 kr.
Under sistlidne ok
ostsparbanken 573,949
kr. Motsvarande siff
i fjol äro 617,501 kr.
uttagna.
Ökade doser.
Derigenom att medlet dödar den tuberkulö
sa väfnaden och endast verkar på lefvande
väfnad låter medlets egendomliga eg t
att det kan gifvas in i mycket snabbt ökade
doser, förklara sig. I det första ögonblicket
kunde man antaga att detta fenomen berodde
organismens vänjande vid medlet, mrtn
man hör att doserna kunna
och retar deras galla, hvarigenom deras hy
blir gul. Louis du Clain hade icke blott
känt sig djupt förödmjukad af grefvinnane
vägran att deltaga i den gemensamma utflyg
ten samma dag, utan åsynen af all den ri
kedom och komfort som hade utvecklat sig
för honom, medan han genomgick herr de
Naucelles nya hotell, hade äfven ingifvit honom
en djup afund mot den man som han kal
lade sin vän och hvilken han öfverhopade
med det faddaste och mest öfverdrifna smic
ker. Häraf hade åter igen uppstått ett verk
ligt hat dels till den man, hvilken egde denna
hustru som föraktade baronen, och dels till
denna storartade rikedom.
Nu önskade baronen också af allt hjerta
att grefvinnans man skulle visa sig vara
identisk med Jules Meran, icke blott af läng
tan efter den inkomst som denna upptäckt
kunde förskaffa honom i följd af hans aftal
med Héléne de Cezac, utan nästan lika myc
ket af det verkliga nöjet att få krossa och
tillintetgöra denne man, som egde allt hvad
vår sjelfskapade baron måste sakna: först
och främst en förtjusande, distinguerad hustru
af äkta aristokratisk börd, och dernäst en
stor, solid förmögenhet i goda, räntebärande
papper.
Detta var anledningen till baronens bråd
eka med att uppsöka vackra Alfred för att
fä veta om denne hade i herr de Naucelle
igenkänt den man som på sin tid begått brot
tet mot en fattig enka och mot en stackars
mor. Derför återvände Louis du Clain ej
heller °'n Mätun^ Miät <EeuhtMUQ( tfaint-
— Hon bor i samma hus der jag bodde i
går I Hon är blomsterhandlerska till yrket...
Hon är vacker som en engel och lika god
som hon är vacker.
— Ja, det är sant; nu mins jag det Det
var hon som kom till er hjelp, sade han, d&
han plötsligt kom i håg vackra Alfreds be
rättelse. Allt detta har man berättat niig ...
— Hon måste ha gått in i mitt rum i
morse och torde ha blifvit förvånad öfver att
icke finna mig der. Antingen är hon orolig
för mig, eller också anser hon mig for den
Otacksammaste varelse i verlden.
— Och derför önskar ni...?
— Jag önskar återvända dit
henne och för att tacka henne
Louis du Clain iakttog en s
Hkäkifö
g y
Han tycktes tänka sig för och öfverlägga
med sig sjelf. Fru de Cezac betraktade ho
nom med ett oroligt uttryck. Hon fruktade
att han skulle motsätta sig denna helt na
turliga åtgärd, som låg henne så lifligt om
hjertat. Hon fruktade för att i händelse af
ett afslag visa sig otacksam antingen mot
den ene eller den andre, antingen hon icke
brydde sig om afslaget eller hon underka
stade sig det
— Ja, gå och besök mamsell Lison! sade
Louis du Clain slutligen. Ni bör till och
med göra det genast Det blir i alla händel
ser det bästa... Jag hade så när glömt allt
detta under de tusen tankar jag har i hufvu
det Ert försvinnande måste, som ni säger,
ha förvånat den lilla blomsterflickan. Hon
skall tala derom med andra. Hon kan till
och med bli så orolig deröfver att hon fäster
tala omr
väl, och
— För sannolikhetens skull och för att icke
väcka några misstankar — ty om man hade
blott den ringaste aning om verkliga förhål
landet, skulle jag bli hindrad i min hand
lingsfrihet och vi skulle begge bli utsatta
för stora faror — ber jag er att ni inför mitt
tjenstfolk och de få personer, för hvilka man
icke kan dölja er närvaro här, måtte be
handla mig som en nära slägting. Derför
skola vi hädanefter icke kalla hvar andra
för min herre och min fru utan, om ni tillå
ter det, min nevö och min tant... Skilnaden
i ålder mellan oss är visserligen icke så stor,
men man har ofta sett tanter som äro lika
unga, ia, yngre än deras nevöer.
Jkll öllhd i fd!
gyg
— Jag s
svarade Hél
Hon tveka
lade hon:
— Jag ha
•tälla till er
— Tala!
— Det är en tacksamhetsskuld jag gerna
ville betala till en annan person ... Det skulle
vara ovärdigt af mig om jag glömde bort den
älskvärda varelse som skyndade till min
hjelp före er och visade mig en sympati som
djupt rört mig... Jag vill tala med den
unga flickan, mamsell Lison ... det är henne
jag har att tacka för att jag ännu lefver, att
jag ännu kan hoppas ..
Mll Li1 db
jg
— Ma
som om
honom<
Honoré utan åt Avenue Gabriel, der vackre
Alfred skulle vänta på honom.
Vid första ögonkastet konstaterade baronen
att den förrymde fästningsfången icke fane
på det aftalade stället.
_
— Hvad vill detta säga? frågade du Clain
sig sjelf med förargelse.
'
Har han icke igen
känt den person vi söka efter? Då hade
det ju varit desto större skäl att låta mig
veta det Eller skulle han vara på ett nyt»
spår? ... Jag har icke något förtroende för
den der uslingen! Lyckligtvis har jag ho<
nom i mitt våld, och utan mig kan han icke
uträtta något.
Sedan Louis du Clain promenerat några
slag fram och till baka i avenyen, beslöt han
sig ändtligen för att gå hem. Derför inträdde
han genom den lilla porten i trädgårdsmuren,
gick in i trädgården och begaf sig bort till
den paviljong dit han föregående natt hade
låtit föra Héléne.
Ej heller hon var längre der. Redan sam
ma morgon hade baronen officielt introduce
rat henne i sitt hem genom att för sin tjen
stepersonal föreställa henne som en aflägsen
litet sjuklig slägting som skulle förestå
hans hushåll, så snart hon vunnit tillräck
liga krafter dertill.
Den stackars frun var, som man lätt kan
tänka sig, utomordentligt svag, men sedan
hon njutit en kraftig måltid tycktes det nya
och nästan vansinniga hopp, som man hade
väckt i hennes hjerttL ha förlänat henne nya
krafter. Louis du Clain blef mycket öfver
raskad öfver den förändring som försiggått
med henne, då han inträdde i det rum som
d. Holländska Magasinets lokal).
ar, Schalar, Tricot lif, SiiOrina
ommor, Plymer, Hattar m. m.
pp
i brist på utrymme ett stort parti
och randiga efter sista modet till
varta och kulörta
gstyger,
Shl
yg,
ar, Schalar „ch Paraplyerj
di
jande phtisis och enkln kirurgifka affbktio-
lier, men vid alla andra arter af tuberkulos
måste man låta den läkariivetenskapliga. kon-
sten komma till sin fulla fått, i det man om-
sorgsfullt individualiserar i hvarje särskildt
fall och tager alla andra hjelpmedel till sin
jt
j
nggatan.
Rökares uppmärksamhet på, att våra
uti landets flesta Tobaksaffärer.
detail) hos firmorna:
ft & C:o. Frans Svensson.
laget i Stockholm.
Tabacs de TEmpire Ottoman.
Tobaks-Monopol.)
lmstorg 15
ll
Krukor, utskott, 35 öre, Tékoppar, ku*
ta 25 öre paret, vackra, kulörta Blom
rottninggatan 33.
s Kassaskåpsfabriks prisbelönta
p & Kassahvalfsdörraa*
,
onstruktion, till fabrikspriser.
10 B, Söder,
gna hågkomst.
ag bodde i
till yrket...
h lika god
da dit för att lugna
henne.
g en stunds tystnad.
föh fl
åde, der han icke befann sig rigtigt
fortfor:
yg
skall göra allt hvad ni fordrar!
Héléne.
ekade ett ögonblick; derefter til
har emellertid en bön att fram
er I
pp
msell Lison 1 upprepade baronen,
detta namn icke vore okändt för
tvifvel att för någon tid Utöfva ett1 N
flu.Utv.Bw/lr, Ȋ a Enl
lRKlSHdC inflytande på båue den SO-
lida affärsverksamheten och den större
spekulationen.
tillh
väg
den
Natta
Enligt ett

Sida 3

DAGENS NYHETER Måndagen den 17 November 1890.
Efter debattens slut samlades en del af
fcötesdeltagarne till en enkel kollation i Lilla
Billesalen. Här intogs fiirst supé, hvarefter
kaffe dracks i smårummen, medan borden
afdukades for att lemna plats åt bålarne.
Sedan man samlats kring dessa vidtog ett
muntert och angenämt 6amqväm, der studen
ter och arbetare på medborgarvis klingade
med hvar andra. Talens rad inleddes af hr
Millqvist, som talade for inledaren, hr Wick
eell, samt hufvuddeltagaren i debatten, hr
Branting. Fil. kand. von Schneidern talade
for den ende närvarande representanten för
den nya Stockholmsbänken, hr Gustafsson,
hvilken svarade med en skål for den demo
kratiska ungdomen. Fil. kand. Starbäck ta
lade for de närvarande arbetarne, å hvilkas
vägnar hr N. M. Nilsson svarade. Tal höl
los vidare af hrr Wicksell, Branting, Lillie
höök m. fl.
Mellan talen sjöngoa sånger af en student
qvartett, hvarjemte två af de närvarande sån-
farne särskildt bidrogo till glädjens uppe
ftllande genom några parodiska duetter, som
väckte stor munterhet. Den enkla festlig
heten fortgick under den mest otvungna och
kordiala stämning till vid 2-tiden på natten,
Armén och flottan.
K. m:t, som den 14 d:s beviljat majoren i ar
mén, kaptenen i Göta artilleri-regementes reserv
Gustaf Blix afsked ur artillerireserven med till
stånd att qvarstå i armén, har samma dag ut
liänit major Blix att vara öfverstelöjtnant i ar
mén.
Samma dag har k. m:t till underlöjtnanter ut
nämt följande vid krigsskolan utexaminerade
elever:
vid Andra lifgardet frih. A. G. A. Leijonhuf-
Tud och K. A. Norman;
vid Lifregementets husarkår J. R. Bäckström
vid Göta artilleriregemente grefve E. C. G.
Hamilton;
vid Vendes artilleriregemente E. J. Jacobson,
C. H. Schmidt och K. A. Berglund;
vid Vaxholms artillerikår L. Olsson Liss och
». W. Bille;
vid Andra lifgrenadierregementet A. G. A
Bjögreen, E. Ros och R. F. Mllntzing;
vid Skaraborgs regomente R H. Söderberg
och E. A. Rundeberg;
vid Vestgöta-Dals regemente S. E. Schmidt
OCh A. V. Norén;
vid Bohusläns regemente H. Lilliehöök och
frih. C. H. E. Åkerhielm;
vid Jemtlands fältjägarekår E. Mossberg och
A. Hultin; samt
vid Hallands bataljon F. W. Dufwa och G. A,
Hj. Petri.
Samma dag har k. m:t till regementspastor i
forrbottens fältjägarekår utnämt komministern
Neder Luleå P. 0. Nordenstam.
Sammankomster.
Svenska bokhantlelstnetlhjel
pareför etling ens sjuk- och be
grafningskassa är namnet på en
Understödsförening som af en del personer
Inom bokhandelsfacket bildades i går här
•tädes. Frågan hade förut vid ett par for
eningssammanträden diskuterats och forslag
till stadgar utarbetats. Dessa slutbehandla
des ä sammanträdet i går och antogos med
18. forändringar. Åt föreningens styrelse upj
drogs att mottaga anmälningar till inträde
kassan och, sedan minimiantalet ledamöter
blifvit tecknadt, utlysa ett konstituerande
sammanträde. Stadgar och öfriga upplys
ningar erhållas hos föreningens sekreterare,
adress C. E. Fritzes hofbokhandel.
Östermalms s kom aker iid kar e
förening sammanträdde den 16 d:s.
Ordföranden, hr Jansson, meddelade att agi
tationen slagit så väl ut att af 115 skomakeri
idkare som finnas å Östermalm 98 ingått i
föreningen. Från centralkomitén meddelades
att denna beslutit att sätta sig i förbindelse
med skomakaremästareföreuingen för upprät
tande af lista å personer hvilka visat sig
mindre redbara i liqvid för verkstäldt sko
arbete.
Föreningen beslöt att dess nästa möte skall
billås den 7 december.
Stockholms velociped
för
ening hade i lördags sitt ordinarie års
■ammanträde i Götiska rummen i Berns' sa
long. Mötet var synnerligen talrikt besökt.
1 vanlig ordning föredrogos styrelse- och re
visionsberättelserna, och sedan full och tack
sam ansvarsfrihet beviljats styrelsen skreds
till nytt val af styrelsemedlemmar i stället
for de i tur afgående, hvilka voro hrr Elis
Påhlman, Mortimer Peterson och Anton Wik
lund. Vidare anhöll föreningens nitiske skatt
mästare, hr Alb. Årfelt, att blifva från sin
befattning entledigad, och då hr Elis Påhl
man undanbedt sig återval till sekreterare
fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande hr Fritz af Sandeberg, vice ord
förande hr Alex. Lindman, sekreterare hr Wald.
Thunman, skattmästare hr Carl Holmberg, kap
ten hr Knut H. Schwieler, vice kapten hr Mor
timer Peterson, materialförvaltare hr Anton Wik
lund; till suppleanter utsågos hrr Adolf Östberg
och Alb. Årfelt samt till revisorer hrr Wald.
Torslow och C. R. E. Strandberg med hr Con
rad Sundberg som suppleant.
Föreningen beslöt vidare att till sammans
lbed Stockholms gymnastikförening i likhet
med föregående år anordna uppvisningar i
Cirkus vid Karlavägen, hvilka sannolikt
komma att hållas i mars 1891. Dessutom
framhölls önskvärdheten att snarast få den
gamla förhoppningen om en velocipedbanas
anläggande i Stockholm förverkligad och af
diskussionen syntes framgå att utsigterna för
denna plans realiserande nu väsentligt ljusnat.
Sedan förhandlingarna afslutats intogs en
gemensam supé.
Stockholms sömmerskeför
bund sammanträdde i går ettermiddag
& nedre Börssalen. Komiterades förslag till
stadgar genomgicks härvid punktvis och an
togs.
Enligt dessa stadgar har förbundet till ända
lnål att genom organisation verka för sömmer
skornas förbättrade ställning: att söka få införd
en minimilön och att efter tidsförhållandena få
lönen så hög som möjligt; att verka för 10 tim
mars maximalarbetsdag; att bilda understöds
och sjukkassor; att samla statistiska uppgifter
angående löne- och arbetsförhållanden; att vid
tvister mellan arbetare och arbetsgifvare verka
för upprättande af skiljedomstolar för att bi
lägga de samma; att förmå arbetsgifvare hålla
sunda arbetslokaler, samt att verka för bildande
uf filialföreningar inom hela landet. Angående
medlemskap i förbundet beslöts att endast ar
heterskor kunna blifva medlemmar i det sam
ma; man uteslöt följaktligen alla hvilka hafva
någon som helst under sig eller s. k. mellan
händer.
Vid sammankomsten Snskrefvo sig i för
bundet 22 nya medlemmar, hvadan medlems
antalet i förbundet öfveratiger 170. Val af
»tyrelse uppsköts till nästa sammanträde.
Hr H. Bergegren påvisade till sist huru
nödvändig stark enighet nu vore samt fram
höll organisationens stora betydelse. Sam
mankomsten var synnerligen talrikt besökt.
Föreningen "Bort med to
baken" hade den 16 d:s anordnat öp-
Eet möte med diskussion öfver ämnet:. Tobaks
rukets faror. Under diskussionen framhölls
att tobaksbruket vore farligt för den fullvuxne
och barnet, för den friske och den sjuke, för
den enskilde och samhället. Det vore i högsta
grad beklagligt att ett så skadligt verkande gift
så allmänt begagnas, och striden mot det sam
ma måste föras med allvar och energi. En stor
mängd olyckor har sitt upphof i tobaksbru
ket, men det onda tobaken i tysthet åstadkom
mer vore oberäkneligt. Mötet var besökt af ett
60-tal personer.
e
n
g
t
l
u
s
v
t
t
n
v
g
g
»
h
r
s
f
t
t
v
n
n
n
f
a
r
n
e.
t
e
r
r
e
r
,
s
-
m
h
Med enhällig förklaring att basväldet och god
tycket blifvit allt mera olidligt inom facket be
slöt föreningen en hemställan till Jern- och me
tallarbetareförbundets styrelse om ett allmänt
möte för att diskutera en utväg att stäfia det
samma.
_
Maskinarbetareföreningen. Kassarapporten
för oktober månad, som föredrogs vid förenin
gens sammanträde den 16 d:s, visade i inkom
ster 60 kr. 79 öre, i utbetald sjukhjelp 84 kr.
och i kassasaldo 88 kr. 16 öre.
Ett af hr F. W. Lindqvist framstäldt förslag
att föreningen måtte annonsera sina sammanträ
den äfven i tidningen Socialdemokraten biet med
betydande majoritet afslaget
På derom från styrelsen gjord hemställan be
myndigades styrelsen att underrätta sig om huru
vida bland enkor efter aflidna ledamöter sådana
finnas som kunna vara i behof af understöd. Af
för ändamålet befintliga medel skulle dessa
understöd utdelas till julen.
Byggnadssnickare- och timmermans fackför
eningen sammanträdde den 16 d:s. Från
Socialdemokratens kontrahentförsamling rappor
terades på grund af den inför denna föredragna
qvartalsberättclsen om behofvet af ytterligare
tillskott till tidningen. Föreningen beslöt ock
att inlösa ytterligare två andelar i den samma
Rapporten från Sambageriets kontrahentför
samling föranledde en stunds diskussion med
anledning dels af tvisten mellan bageriets före
ståndare och personal och dels af församlingens
beslut att undanhålla offentligheten sina förhand
lingar. Talaren beklagade den förra och ogillade
det senare, och föreningen lät dervid bero samt
förklarade att dess medlem i samma församling
eger föreningens förtroende.
Föreningens sjuk- och begrafningskassa hade
under årets 3:e qvartal haft 102 kr. 10 öre i in
komster, inga utgifter och en tillgång den
oktober af 276 kr. 33 öre. En lest till ki
bästa skall hållas den 29 d:s.
Till medlemmar i Träarbetareförbundets sty
relse för instundande år valde iöreningen hrr
K. Kjellgren, R. Hansen, E. A. Pettersson, Å.
T. H. Lindgren, J. P. Andersson, A. Nilsson och
C. A. Åkerlund. Valprotokollen från samtliga
till förbundet hörande afdelniiigar skola insän
das till nuvarande styrelsen och valresultatet
kungöras i december månad.
Till revisorer i Sambageriet valdes hrr F. A.
Berglund. A. Håkansson och F. W. Franzén.
En fackförening af /. d. soldater. Ett offent
ligt möte hölls i går e. m. åMurarefackförenin
gens lokal. Tunnelgatan 12, hvarvid hr August
Palm höll ett inledningsföredrag och framhöll
nnet för arbetarerörelsen af en organisation af
. soldater. Under hr Ziesnitz'ordförandeskap
vidtog en liflig diskussion, derunder alla talare,
utom två, voro för bildandet af en förening af
f. d. militärer. Med 45 röster mot 6 beslöts bil
dandet af en sådan förening. Till komiterade
att utarbeta stadgar och utlysa möte valdes hrr
Berglund, A. Larsson, Sörbom, A. Löfgren och
Öberg. Vid tillfället antecknade sig 37 förenings
medlemmar.
Bokbinderiarbctareförmingen sammanträdde
den 15 d:s å källaren Runan. Kassaranporten
för föregående qvartal upplästes och godkändes.
Ett dubbelt antal styrelse- och revisorskandida
ter uppstäldes. Några föreslagna mindre för
ändringar af stadgarne för sjukfonden antogos
af föreningen. Ett inkommet förslag att inlösa
flera andelar i Sambageriet afslogs likasom för
slaget att föreningen skulle deponera sina värde
papper i Arbetareringens bank såsom säkerhet
för ett lån, som i den samma skulle upptagas
af sambageriet. Föreningen beslöt att i likhet
med föregående år anordna en maskeradbal samt
att för medlemmarnes räkning inlösa 100 bil
jetter till Rundmålningen å Djurgården. Sam
manträdet var talrikt besökt.
massans
e
g
h
b
s
f
h
o
s
ä
b
n
v
u
s
en
n
m
kr.
ag
ä
ed
e
ru
na
Af
sa
r
n
r
na
re
k
a
r
d
e
ns
d
de
mt
g
e
n
y
rr
Å.
h
a
et
A.
t
l
f
p
e,
f
e
r
h
e
n
.
s
a
s
eares ori
På fredagens nbonnements-spek takel upp
fördes för första gången under spelåret Gou
nods »Romeo och Julia» inför redan på mid
dagen utsåldt hus och med ett bifall, som
nogsamt visade i huru hög grad denna opera
blifvit en bland Stockholmspublikens favo
riter.
»Romeo och Julia», som bekant af kompo
sitören tillegnad Carl XV, uppfördes första
fången i Paris 1867 och kom redan följande
r till k. Operan, der den med oförminskadt
bifall upplefvnt öfver 100 representationer,
Författarne till libretton, hrr Barbier och Car
ré, ha ganska troget följt Shaks
ginal. Af de för den musikalis
lingen nödvändiga eller åtminstone berättiga
de tilläggen eller förändringarna äro de vig
tigaste den i operan tillkomna bröllopsfesten
samt framför nllt slutet. I Sbakspeares
dram finner Julia vid uppvaknandet ur sin
skendöd Romeo redan död, under det att det
musikaliska dramats värdiga afslutning for
drade en sista duett mellan de olyckliga äl
skande. Samma förändring gjordes äfven af
t. ex. Vaccaj och Bellini, hvilka i likhet med
ett tiotal andra komponister behandlat Ro
meo-legenden. Den äldste af dessa, Benda,
hvars »Romeo och Julia» för 100 år sedan
af dåtidens kritik sattes öfver Glucks o
ror, gjorde den lilla nätta ändringen att låta
Julia vakna innan Romeo tagit giftet, hvar
på naturligtvis allt slutade på muntraste sätt
i verlden.
»Romeo och Julia» är, nåst »Faust», Gou
nods förnämsta arbete för scenen och sättes
till och med af åtskilliga franska kritiker
framför denna, detta dock med orätt. Ej ens
den vackraste bland de här förekommande
kärleksduetterna kan mäta sig med t. ex.
trädgårdsscenen i »Faust», från hvilken man
för öfrigt i »Romeo» då och då hör remini
scenser. Ej heller kan förnekas att den tem
ligen långa operan trots sin rikedom på glän
sande detaljer och formskönhet blir något en
formig, till följd af den ringa omvexling
som lieredes åhöraren: ytterst få och väl
knapphändigt utarbetade ensembler och kö
rer (jemför i det afseendet den präktiga 2:a
akten i »Faust»!) samt stor brist på lifligare
tempi.
Nästan hela operan &r att betrakta som en
enda lång kärleksduett, då och då afbruten
genom uppträdandet af bipersonerna, hvilka
här i högre grad än i de flesta operor äro
bipersoner, enär här de båda älskande för
sig uteslutande absorbera allt intresse.
Stora fordringar ställas derför på dessa
för att göra operan njutbar, och af det sätt,
hvarpå publiken gaf sin belåtenhet till känna
3 a 4 inropningar vid aktsluten och efter
operans slut
_8, hvaraf 4 guide Julias repre
sentant, får man sluta till att den var mer
än vanligt till fred ss täl d.
Debutanten (ty utan minst en gäst eller de
butant kan man, som vi förut anmärkt, för
närvarande ej tänka sig en opera gifven å
vår kungliga sångscen) var denna gång en
ung fröken Ida Moritz, som genomgått kon
servatoriet här och sedan ett
sångstudier i Paris och senast
dier i Stockholm för fröken Signe Hebbe.
Om än en stor del af det bifall, som i ytterst
rikt mått kom på hennes lott, får tillskrifvas
dels den för åhörarne kära musiken, dels det
utmärkta sätt hvarpå Romeos parti återgafs,
dels väl äfven personligt intresse för den unga
debutanten, så återstår dock tillräckligt för
att tillåta en att säga, det framgången var
deciderad och välförtjent
Fröken Moritz har en fyllig och ganska
stark mezzosopran med afgjordt varm färg
ton. Stämman är ganska jemt och väl utbil
dad med undantag dock af de högsta toner
na, som ibland klinga ytterst tunna, nästan
gälla och der man i den frampressade ton
bildningen tycker sig spåra reminiscenser af
en sångmetod, från hvilken fröken Moritz
under sina studier i utlandet ej hunnit fullt
frigöra sig.
Föredraget utmärktes genom en för en de
butant sällsynt säkerhet ej blott i fråga om
det rent tekniska, intonation och koloratur,
utan ock i fråga om expression och frase
ring. Helt naturligt får man ej begära att
allt skall vara fullkomligt redan från böljan;
så t. ex. kunde för visso den svåra valsarian
sjungas lättare och ledigare samt med min
dre märkbar andhemtning, så ock kunde en
och annan fras gifvas mera uttrycksfullt, men
att döma efter den lofvande början hoppas
vi att hvad som nu felas skall i sinom tid
komma. Uttalet af texten var tydligt och
godt
Spelet vittnade högst fördelaktigt om all
varliga studier och lofvar mycket godt för
framtiden, då vissa kantigheter hunnit afsli
pas och den unga sångerskan mera obesvä
radt kan tillgodogöra sig sina studier i pla
stik.
Anmärkningsvärdt väl gjordes scenen då
sömndrycken utöfvar sin verkan; vi hålla
fröken Moritz räkning för att hon ej, såsom
vi emellanåt förr sett denna scen återges, med
våldsam och orolig gestikulation antydde nå
gra invertes plågor; det rätta är att, såsom
också munken yttrar vid beskrifningen om
dryckens verkan, Julia känner sin kropp isas
oell stelna, men ej täras af brännande smär
tor; vi skulle till och med vilja tillråda mera
moderation i den vid debuten något för häf
tiga slutgesten före fallet Det glanslösa ut
trycket i ögonen vid förstel ningen var för
träffligt Åfven dödsscenen gjordes med godt
omdöme och blir med någon mera rutin i ut
förandet af mycket god verkan. Deremot var
första scenen med Romeo något matt; der
fordras under den skämtsamma dialogen en
lifligare och skälmaktigare mimik, ej det
strängt allvarliga ansigtsuttryck, som fröken
Moritz visade under större delen af denna
scen.
Om hr Ödmanns Romeo vare det nog sagdt
att det är bland hans allra bästa partier, der
stämmans sällsporda välljud samt en inner
lig värme och uttryck i föredraget förenar sig
med ett väl genomtänkt och utfördt spel till
att åstadkomma en i högsta grad sympatisk
bild af den älskande, olycklige ynglingen.
Dock äfven i denna framstående prestation
finnes ett störande element att bortarbeta: den
tunga, sjelfsvåldigt vaggande gången, som i
roller sådana som Zephoris och Otelio är bra
på sin plats, men i t. ex. Romeos och Fausts
partier är rätt stötande.
Fru Strandberg och fröken Karlsohn som
amman och pågen, hrr Lundqvist och Ström
ber
uti
m
jd
d
b
s
o
a
T
1
e
b
t
m
a
f
n
a
n
s
s
t
d
v
v
s
g
n
8
n
v
g
s
g
m
å
n
t
H
n
a
la
v
fr
d
a
S
n
tr
te
p
n
d
å
n
n
b
jo
D
l
d
ra
dr
et
qv
oc
Föreläsningar.
Arbetareinstitutets föreläs
ningar (14 Mästersamuelsgatan) kom
ma att under innevarande vecka afhandla
måndag, kl. 8.15 e. m., d:rD. Bergström: Den
konstitutionella monarkiens utbredning i Eu
ropa;
tisdag, kl. 8.15 e. m., lektor E. Jäderin: Må
nens topografi och fysiska beskaffenhet;
onsdag, kl. 8.15 e. m., fröken A. Whitlock.
Rumänien, Serbien och Montenegro: natur, folk,
seder, lif och städer;
torsdag, kl. 8.15 e. m., fröken E. Key: Seder
och hemlif under medeltiden (forts.; med bil
der);
fredag,kl. 8.15 e. m., ingeniör C. A.Nordström:
Ångkokning, ånga som drifkraft, ångmaskinen;
lördag, kl. 8.15 e. m., docenten K. ljungstedt:
Sammansättning (forts.), ellipser, afledningar, än
delser;
söndag, kl. 9 f. m„ d:r G. A. Carlsson: In
tresse- och rabatträkning;
kl.
'/»11 f. m. och kl. 1 e. m., kalligrafen C.
, Heike: Skrifundervisning;
kl. 5 e. m., d:r A. Nyström: Hjertats och
ådrornas sjukdomar, valvelfel, åderbråck, hemor
roider.
Från arbetarnes fält.
Norra jernarbetarefackföreningen samman
trädde den 15 d:s. Dervid anmäldes att ledamo
ten F. E. Tiberg blifvit atskedad från sin an
ställning som jernsvarfvare vid bolaget Separa
tor, derför att han, då han blifvit tillsagd att
transportera diverse jerneffekter för disponentens
räkning, sagt sig uppfatta detta arbete såsom ett
honom af verkbasen ålagdt straff. Föreningen
beslöt genom votering att hr Tiberg, som för
närvarande saknar arbete, tills vidare skall nr
föreningens understödskassa erhålla 10 kr. per
»ecka. Till ledamoten C. A. Lindegren, som se
dan flera år genom bröstlidande varit otörmögen
till arbete, anslogs nr samma kassa för en gång
20 kr. En hr Hjerpe, som blifvit afskedad från
Domnarfvet derför att han tillhört dervarande
fackförenings styrelse och befinner sig arbetslös
i Stockholm, beslöt töreningen understödja ge
nom frivillig insamling. Ifrågasatt understöd ge
nom lån, gåfva eller insamling åt äfven arbets
löse ledamoten A. Vigelius biet deremot afslaget.
Ett sammandrag af tidningen Socialdemokra
tens revisionsberättelse för årets 3:e qvartal före
drogs, och trån tidningens kontrahentförsamling
meddelades att denna beslutit hemställa till fack
föreningarna om inlösen af ytterligare andelar i
tidningen, att en veckotidning, för hvilken hr A.
Palm blir redaktör, skall utgitvas och att en ba
sar till förmån för tidningskassan skall anord
nas i medlet af december. Föreningen, som re
dan eger nio andelar, beslöt inlösa ytterligare
fem.
Valet af revisorer i Sambageriet blef, emedan
valförslag icke inkommit från kontrahentförsam
lingen, uppskjutet.
Till förmån för föreningens sjukkassa skallen
fest anordnas i U. å-salen den 23 d:s.
Småherrskap.
Man liade anmodat oss att i lördags närvara
vid »öppnandet af Liliputer-utställningen». I
dag vet redan en hel del af Stockholm både hvar
denna »utställning» är och hvad den bjuder på.
Men i lördags gick man med stora dubier ned
till nr 68 Drottninggatau, der den annonserade
eleganta salongen», en vanlig tom hörnbutik,
ingalunda gaf anledning till öfverdrifna förhopp
ningar. Man har ju vid så många tillfällen blif
vit besviken af dverg- eller jetteqvinno-impresa
rier, att man är en smula försigtig. Emellertid
bereddes man denna gång en verklig öfverrask
ning.
»Markisinnan Louise», som enligt programmet
är född i Samara i Ryssland, är 26 år gammal,
29 tum hög och väger 9 kilogram, samt »marki
sen Wolge», född i Budapest, 34 år gammal, 28
tum hög, vägande 8'/« kilogram, visade sig vid
! udet af en ringklocka på en liten tribun. Det
första intrycket man får är att man har fram
för sig automatiska dockor. Man har väl sett
dvergar, hvilka varit åtminstone i det närmaste
lika små som dessa, men så proportionerligt och
harmoniskt utvecklade »liliputer» lär man knap
past ha sett här hos oss, något som på sätt och
vis berättigar impresarion att kalla dem för »två
naturens mästerverk». När nu naturen haft den
nycken att utgifva en miniatyrupplaga af mensk
liga individer, så har hon åtminstone sett till att
editionen blifvit fullkomlig.
iDet förnäma paret lemnar sin uppböjda ställ
ning efter impresarions presentation och värdi
gas nedlåta sig till att bland publiken utbjuda
till salu sina fotografikort. Markisen, med en
längd som i allmänhet ett 2 å 3 års barn, har
hunnit avancera till löjtnant vid ett österrikiskt
ulanregemente och ser mäkta martialisk ut med
sin kepi, sin ståtliga uniform, sin välja och sina
väldiga knäfvelborrar med hakskägg. Skägget
träder fram ur det redan fårade, distinguerade,
vaxlika ansigtet på ett sätt som väcker miss
tanken om något artificielt. Vi togo oss frihe
ten att be hans nåd om tillåtelse att rycka ho
nom i skägget. Denna närgångna begäran be
viljades och hans nåd sträckte sitt lilla anlete
upp emot oss med den något förtrytsamma frå
gan:
— Tror ni inte att det 6r naturligt? Var så
god och kännl
»Markisen» kunde några Bvenska ord, såsom:
»vara goud kepa våre pourtrett», eljest talade
han temligen ledigt franska. Han tycktes vara
rätt »demokratiskt» anlagd och uppmanade åt
skilliga af de närvarande att medelst en lyftning
försäkra sig om vigten af hans kroppsliga hydda.
Han lät sig stående på förevisarens ena hand
transporteras öfver från den reserverade platsen
till ståplatsernas publik, bland hvilken han ilt
ven välvilligt salubjöd parets porträtt. Strax in
nan förevisningen slutade lyfte impresarion ho
nom upp på flata handen och presenterade ho
nom som »den minste fästman i verlden», ett
meddelande som markisen beledsagade med en
stolt och om sjelftillit vittnande mustachvrid
ning med de små hvita, ringprydda fingrarne.
En karl bland andra platsens publik fann sig då
föranlåten att spörja:
— Hvem tusan är den der förlofvad med?
Detta försök att intränga på familjförhållan
denas fridlysta område besvarades utan omsvep
af förevisaren:
— Med markisinnan.
Sägnen om ett liliputernas slägte! bör sålunda
icke nödvändigt förlägga, utom sannolikhetens roller.
Frö
altern
område.
Men fru markisinnan var från topp till tå ari
stokrat. Det lilla hufvndet med det i bucklor
upplagda håret och det trinda ansigtet rördes
afmätt och nedlåtande då hon belsade publiken.
För
och i
Adolfs
— S
lopsaf
Oförgätligt komisk var den grandezza hvarmed ton g
hon å la grand dame besvarade frftgan om hon ligaste
talade franska. En prinsessa kunde ej ha mera j
nådigt sagt sitt: J — V
— Oui, monsieur! j nämts,
Hennes toalett synes vara särdeles dyrbar, med niasco
en urringad klädning, som blottade hennes väl- i Chivot
bildade barm, guldbroderad mantel och långt ®4fnd
släp, hvilket hon manövrerade med societetsda-
,
<*h
mens virtuositet. »Markisinnan» försvann tem-
St
ligen snart, under det markisen cn stund under
höll sig med de närvarande. i 'j1'0"
Audiensen är värd den entréafgift som den
lrnctir TiiictvRr»,«it a * mi|me
.te,«»Ho» mÄftSStaE Ä SrS
Dnttenemtei el hindrade» ef de kaer .om bil- Till
dades utapfor <?<"a
_
»eleganta salongen». jnenter
eka ak
— E
Teater och Musik.
K. Operan.
— För hr C. M. Boberg, k. Operans nitiske
regissör, som i går, enligt hvad vi förut om
närnt, kunde fira sitt 40-års-jubiIeum vid näm
da institution, var redan i lördags, med an
ledning deraf att ingen föreställning gafs å
k. Operan den dagen, en festlig middag an
ordnad å Hamburger Börs. I den samma
del togo k. Operans artister och tjensteperso
nal till ett antal af 30 personer. Bland del
tagarne märkteä hrr Osvaldo Bottero, Leon
ard Labatt och Salomon Smith. Hedersgä
stens skål föreslogs dels af direktör Nord
qvist i ett kortare, hjertligt tal, dels af opera
sångaren Lundqvist i ett längre, delvis hu
moristiskt, med bifall helsadt föredrag, dels
af d:r Bottero på italienska, af hr Salomon
Smith m. fl. Hr Boberg tackade, djupt rörd,
enkelt och varmt. Den glada festen fortgick
sedermera under den angenämaste stämning
ill efter midnatt.
I går,.sjelfvajubileumsdagen,öfverlemnades
efter föreställningen af»Mignon» tillden allmänt
omtyckte och värderade jubilaren af dir. Nord
qvist en genom subskription inom k. Operans
hela artistiska och civila personal åstad
kommen hedersgåfva, bestående af ett
dyrbart guldur med kedja af samma metall
Uret, som är tillverkadt hos bofurmakaren
Linderoth, är utanpå försed t med mottaga
rens monogram och invändigt med inskriften
'Till C. M. Boberg från k. Operans personal
den 16 november 1890». Kedjan är tilverkad
hos firman Möllenborg härstädes.
Hr Nordqvist tolkade i den i stora foyern
talrikt samlade personalens namn dennas
Varma sympatier för jubilaren.
— Svensk Musiktidnings senaste nummer
innehåller ett originallikt porträtt af teno
risten Leonard Labatt med biografi samt
en läsvärd uppsats: »Om sången och sång
undervisningen i våra skolor», af rektor
E. Palmgren m. m.
Till prenumeranterna medföljer musikbilaga,
innehållande för piano den vackra canzonet
tan ur Mendelssohns på sista kammarmusik
soarén spelade stråkqvartett
Nyheter från Stockholms iän.
JBn första frukt och en god frukt af bo
darnas tidigare stängning i Södertelge har. skrif
ver Gripen, blifvit den att de för sitt yrke in
tresserade liandelsbiträdena nu blifvit satta i till
fälle att förkofra sina insiater deri. För att på
ett nyttigt sätt använda den vunna tiden på af
tonen har en del af de nämde unge männen
vändt sig till bokföraren Karl Norsten med an
modan att öppna en kurs i dubbelt italienskt
bokhålleri, nr Norsten öppnar i dag denna
kurs.
OlycTtafall vid gruf
var. En svår
olyckshändelse inträffade i torsdags afton vid
6-tiden i Björnbergs gruffält i närheten af
Grängesberg. Sex nian voro sysselsatte med
borrning i en omkring 80 fots sänkning, kal
fvan. Under denna grufva går
lad Djur
iperu:
en ort från KarmansbogrufvHn, hvilken ort
var fyld med vatten. Då arbetarne borrade
bottnen på forstnämda grufva kommo de
med borren in i orten, hvarvid vattnet bör
jade spruta in i Djupgrufvan så hastigt att
den inom ett ögonblick alldeles fyldes. En
dast tre af arbetarne hunno springa upp och
blefvo räddade. De andra tre, Nils Jonans
son, 19 år gammal, Fredrik Jansson, 23 år,
och Karl Joh. Andersson, äfven 23 år, hvilka
alla voro ogifta, omkommo genom drunkning.
Två af dem voro olycksfallsförsäkrade för
1,000 kr. hvardera i Dalarnes försäkringstör
ening. Den tredje var icke försäkrad.
— Under pågående arbete i torsdags fram
bröt i Höganäs stenkolsgrufva en större vat
tenmängd, hvilket hade till följd att arbetet
måste inställas och befallning utgå till alla
arbetarne att samlas vid schaktets öppning
för att i händelse af fara kunna räddas.
Från schaktet Ahlströmer sträcker sig
nordostlig rigtning en starkt stigande ort, hvari
arbetarne närmade sig en förkastning. Vid ge
nombrottet till denna framvälde plötsligt en
stark vattenström, medförande en betydlig mängd
större och mindre rullsten samt grus. De i or
ten sysselsatta arbetarne måste hastigt fly un
dan floden, som hotade att begrafva allt i sin
väg. Något menniskolif spildes dock lyckligt
vis ej. Samtidigt inträffade
amtidigt inträffade i det ofvanför 1ig
i, hvilket sträckte
sig upp till ytan, bildande en cirkelrund öpp-
gande jordlagret ett betydligt ras, hvilket sträckte
ipp till ytan, bilda
ning af cirka 10 meters tvärgenomskärning öch
8 meters djup.
I följd af vattenfloden måste arbetet for
några dagar afbrytas, och pumpning bedrif
ves under tiden med all ifver.
Nytert om bord.. Från Malmö tele
graferas att besättningen om bord å det sven*
ska barkskeppet Ulrika, som med kollast åt
gått från Penarth i England till Cardiff, gjort
myteri mot kaptenen, hvilken derför måst
återvända till redden i Penarth. Kaptenens
namn uppgifves vara Bulér.
Industriutställningen i Gö
teborg 1891. Enligt beslut inom
Handtverks- och Industriföreningens utställ
ningskomitö skola, utom de prismedaljer som
af jurymän komma att tillerkännas utstäl
lare, belöningsmedaljer likaledes utdelas till
verkmästare och arbetare, hvilka ådagalagt
framstående yrkesskicklighet vid förfärdigan
de af utstälaa föremål. Medaljerna komma
att graveras af medaljgravören Lindberg i
Stockholm.
Bland inkomna täflingsritningar till utställ
ningens hedersdiplom na, enligt G. H. T.,
tre, nemligen från hrr Meyer & Köster, Gö
teborgs litografiska aktiebolag samt Norrkö
pings litografiska aktiebolags Göteborgsafdel
ning, vunnit komiterades godkännande, hva
dan de samma komma att inköpas, hvarjemte
åt dem som komponerat och utfört förslagen,
nemligen litograferna W. Zerran, A. Ljung
löf och Alarik Pettersson, en särskild belö
ning blifvit beslutad.
Kejsar Wilhelm om jord
bruksarbetarne. Vid preussiska
jordbrukskoliegiets sammanträde för ett
Dar dagar seaan infann sig kejsar Wil
lelm och åhörde förhandlingarna. Vid
deras slut tog kejsaren till ordet och ytt
rade sig om de olika punkter som före
dragits.
Af de rapporter som regelbundet framlades
för honom hade han med förvåning sett att
ett större antal personer, deribland äfven
qvinnor, omkomme vid landtbruksarbetena,
och det vore derför nödvändigt för förebyg
gande af dylika olycksfall att iakttagaen
skärpt aktsamhet Som han redan förlidet
år hade låtit meddela landtbruksföreningen,
ämnade ban icke lugga fingrarne emellan vid
bestraffandet af de för dylika olycksfall an
svariga arbetsgifvarne, när en straffbar för
sumlighet förelåge. Af de för det mesta
obildade jordbruksarbetarne kunde man icke
begare att de under arbetet skulle tänka på
iakttagande af någon större försigtighet, då
beqvämlighetsfrågan för dem vore den vig
tigaste. Arbetarnes lättsinne och vårdslöshet
måste dock tyglas genom en sträng uppsigt
från de ansvarige arbetsgifvarnes sida. I
detta afseende väntade kejsaren de bästa re
sultat af kollegiets beslut För öfrigt hade
det varit lionom en glädje att flt öfvervara
kollegiets öfverläggningar.
i utseende och sätt mycket väl redde sig med
den dramatiska delen af partiet, men som vid
utförandet af visan om drottning Mab kom
betänkligt till korta; stämman har på senare
tiden förlorat mycket af sin forna friskhet,
liksom sångsättet ännu lemnar mycket öfrigt
att önska.
Hr Rundberg som Tybalt var synnerligen
till sin fördel; ej fullt så hr Grafström som
hertigen, af hvilkens harang till de stridande
ej så litet gick förloradt för åhörarne.
Uppsättningen af pjesen i fråga om kosty
mer och anordningar i öfrigt var i allmänhet
mycket berömvärd; särdeles anslående var ge
nom gruppering och belysning tablån i pro
logen.
Oifåi f
gOperan gifves åter i afton.
— Svenska teatern uppför i dag »Nini
che» samt i morgon för sista gången »Fer
nande».
Om onsdag uppföres för första gången
»Bildhuggaren Clémenceau», skådespel i 5
akter af Alexandre Dumas d. v. och Armand
d'Artois, öfversättning af Karl Benzon. Huf
vudrollerna äro sålunda fördelade: Pierre
Clémenceau hr Zachrison, Constantin Ritz
hr Engelbrecht, Isabella fru Lundberg, gref
vinnan Dobronowska fru Sternvall, fru Clé
menceau d. ä. fru Skotte.
Fröken Seelig och hr Ranft komma att
alternativt utföra Isabellas och Clémenceaus
Förkö:
och i A
Adolfs torg.
ip k
llmä
— Södra teatern. De nya pjeserna »Bröl
lopsaftonen» och »Rigobert», hvilka hvaije af
v
ton gifvits for fullsatt salong och under lif-
ligaste bifall, spelas alla dagar under veckan J*
söndagen.
n
— Vasateatern gifver i dag, såsom förut
nämts, för första gången »Lyckoflickan» (»La
niascotte»), operett i 3 akter af Duru och
Chivot, musiken af Audran. De mera fram
®4fnde roberna återgifvae>af fröken Ekström
<*h hrr Klm
StmfM °ch Wm>
. ,, „ ..
'j1'0"1 «ton kl. 9 utfores stråkqvartett i A.
p"
' £" van
. ,
e e" af njedlem
mi|me i Filharmoiiiska symfoni-orkestern
SrSS""" GroH
Till Kljd .1 det ,te» tilloppet rf abon. ,a
nenter kommer vid detta tillfälle Musikali- bi
eka akademiens stora sal att användas.
'
B
j re
— Efter Filharmonislca sällskapets körrepe- v
da
Kejsar Wilhelms skolreformatoriska
planer.
Berlin, söndagen den 16 november. Köl
nische Zeitung offentliggör en kabinettsorder,
daterad i maj 1889, i hvilken kejsaren säger
att skolan måste bekämpa kommunistiska
idéer ej blott genom att inplanta gudsfruk
tan och fosterlandskärlek och derigenom
framkalla en sund uppfattning af statens
och samhällets förhållanden, utan också der
igenom att den medelst studiet af nyare ti
der» historia och statistik öfvertygar ungdo
men om att socialdemokratiens läror strida
mot gudomlig lag, äro outforbarn och för
derfbringande för den enskilde och samhäl
let En med afseende härpå inom ministe
riet utarbetad plan för undervisningen i hö
greoch lägre skolor godkändes af kejsaren i
augusti 1889.
Tidningarna offentliggöra nu kabinetts
ordern om ministeriets af kejsaren god
kända läroplan för skolorna.
I lärarareseminarierna skall inforas sär
skild undervisning i nationalekonomi.
Lämpliga boksamlingar upprättas för lä
rare som redan äro i verksamhet Den
åsyftade undervisningen skall i skolan lem
näs under lektionenia i religion och hi
storia. Inskränkning i historieundervisnin
gen får ej ske på bekostnad af den nya
ste tidens historia. I högre skolor stall
religionsundervisningen särskildt ske med
hänsyn till den apologetiska och etiska
sidan. Vid undervisning i historia skall
klargöras de ekonomiska och sociala för
hållandenas utveckling från århundradets
början och till den nuvarande sociala lag
stiftningen.
Jernvägsolycka.
Kiew, lördagen den 15 november. Å Rursk
Kiew-banan har ett persontåg urspårat Nio
tjenstemän blefvo svårt sårade.
Teatereldsvådor.
Berlinr lördagen den 15 november. Stads
teatern i Irkutsk och en sommarteater i Lu
blin ha nedbrunnit.
Telegrafnyheter.
(Genom Svenska Telegrambyrån.)
Den tyska riksbudgeten.
BERLIN, lördagen den 15 november.
Den förbundsrådet förelagda riksbudgeten
balanserar mot inkomsterna utgifter af
1,13472 millioner mark. Lån uppgå till
64,8 millioner mark. De ordinarie utgif
terna ha stigit med 70 millioner mark.
BERLIN, söndagen den 16 november.
De i riksbudgeten uppförda lånen, 64,8
millioner mark, skola användas till förmån
för försvaret, jernvugarne, posten och tele
grafen.
Kejsar Wilhelm och landtdagen.
BERLIN, söndagen den 16 november.
Kejsaren mottog i dag deputeradekamma
rens talmän och uttalade dervid sin för
hoppning om att man skulle komma till
enignet om alla stora reformförslag. Sitt
största förtroende satte han dertill att alla
kammarens krafter vore honom hängifna
och att de skulle komma att fullt få ut
veckla sig. Angående den allmänna ställ
ningen trodde 6ig kejsaren med största
säkerhet kunna ställa fredens upprätthål
lande i utsigt för framtiden.
Preussiske åkerbruksministern har
tagit afsked.
BERLIN, söndagen den 16 november.
Det uppgifves såsom säkert att kejsaren
mycket nådigt mottagit ministern Lucius'
afskedsansökan. Lucius har fått en hö;
orden. Understatesekreteraren Marcan
eder tills vidare ärendena. Såsom Lucius'
efterträdare] namnes regeringspresidenten
von Heyden i Frankfurt an der Oder.
Budgetsdebatten i franska deputerade
kammaren.
PARIS, fredagen den 14 november. De
puteradekammaren har slutat första läs
ningen af marinbudgeten samt antagit med
308 röster mot 175 regeringens förslag att
tillsätta en kommission af 36 personer för
marinförslagets behandling.
PARIS, lördagen den 15 november. Vid
cammarens behandling af marinbudgeten
förklarade utskottets ordförande, Gerville
léache, att han ansåg antalet skepp och
sjöofficerare otillräckligt Frankrikes flotta
>orde vara likstäld med Tysklands och
taliens förenade flottor. Till materiel be
löfdes 165, till hamnförsvar 16 millioner
I rancs. Flottan borde vara lika stark som
armén för att försvara Frankrikes rättig
leter och intressen. (Bifall.) Sjöministern
försäkrade kammaren om regeringens kraf
tigaste medverkan till de antydda refor
merna. Det vore för visso nödvändigt att
Trankrike hade en stark flotta.
Väderleks-Bulietin.
Söndagen den 16 November 1890 kl. 8 f. m.
öfrorsljrtj Oviiderscentrum i Östersjön medför
nordlig vind med regn i östra Sverge, klart i det
vestra. Högt lufttryck i söder, rester och nordost.
(Jtslgtor: Nordvestlig vind. klart i vostrnSver
go; regnigt men efter hand uppklarnande i det östra;
tvifvelaktigt i dot norra.
Observationer i Stockholm.
Den 16 November.
Burom. Torni. Viud oell vflderlefc.
Kl. 2 e. m.: 762,9 +6,1. Lugnt. Regn
Kl. 9 e. m.: 768,2 +4,8. SO. tvagvind. Regn
Den 16 November.
Kl. 8 f. in. 751, +4,5. NN V. svag vind. Mulet
Högsta temperaturen under don 16 Nov. +6.6.
Lilgsta » » » » +8,5.
Nederbörden under samma dne 4,0 millimeter.
sammanträden.
33. €. rar 2 R:e
m.
den 17 Nov'
KT. F. rar B
Tisdagen den 18 Nov.
kl. imlf t> e. tn.
Neptueii-ÖBHien.
Onsdagen den 10 November
Onsdag
_ 4;e graden
7 e. m.
Äldre kallelser gälla.
Gerfiördt fntiigt.
I anseende till affäi-e
ilaeatöroi E® Drof£niRigga£any S ii*. iap^5j
kommer liela dervarande Modevarulagret att totalt bortslumpas, och framhållas:
Monterade E-lafiaa* af årets modeller, som kostat 20 kr., säljas till 9 å 10 kr.,
de som kostat 14 och 15 säljas till 7 å 8 kr., de som kostat 8 till 4 kr., o. s. v.;
FilfhattaPy oklädda, fr. 50 öre, Skinnmössor 75 öre, Silkcssammet
fr. 1: 80 pr meter, Plysch, faf., 1: 50 pr meter, Siät Plysch, Sidestserges
fr. 1 kr., Sidenhand till 50 proc. underpris, Samineltsbaiid. doubl. och
ofodr., Plymer fr. 10 öre, Amazonplymer fr. 50 öre, Aigrcttes fr. 50
öre,o
Fantasiplymer och Vingar lr. 10 öre, Spetsjabots från 1 krona,
Kras, fina, fr. 10 öre, Spetsar, alla färger, Barber af ylle i crömc och svart,
2 meter långa och 60 cm. breda, it 1: 75, Piquétäcken, stora, fr. 3: 50, Bord
dukar, hellinne, fr. 3 kr., kulörta fr. 2: 50, Blommor fr. 10 öre, Pomporas
fr. 10 öre, Broderade Remsor, Förkläden af ylle fr. 1 kr., REorgon
rnössor, Vantar, Solfjädrar 50 öre, Näsdukar 1: 50 pr duss., Pärl
blommor, Perlstran, Kammar, Nalar 10 öre, Ylleschalart
Sniljeschalar, Snörlif, Stommar, Sorghattar m. m. m. m. å
k
jeschalar, Snörlif, Stom
kontoret 50 Prott
Sj ömaxmaför emngens
Herrar Ledamöter.
Alla skrifvelser till föreningen skola hä
danefter adresseras till »Sjömannaföreningens
styrelse, Stockholm».
Föreningens Skattmästare träffa3 t. v. alla
söckendagar kl. 11—1 Skeppar Carls gränd
5, 1 tr. upp. (G. 25503)
2:a och högre grader Lördagen den 22
Nov. kl. 8 e. m.
Recipiender och tjenstgörande kl. half 8.
Äldre kallelser gälla.
FitharmoniskaSällskapet.
Riii fl E8 i l
p
Repetition i afton kl ItnEf 8 i stora salen.
Obö. Precis och mangrant. Sista repetition
med piano.
Mii ni k fö re drag kl. 9.
Svenska Jägarförbundets
Centralnfdeliiing kallas till ordinarie sammankomst
för val af styrelseledamöter och revisorer Fre
dagen den 21 Nov. kl. 7 e. m. & Hotel Ham
burger Börs. Styrelsen kl. half T,
Begrafnlngsfonden Egeria
har ordinarie sammanträde A Skomakarekiilliiren
Onsdagen den lt) dennes kl. 7 e. m.
OBS.! Revisorsval. Förslag till änd
ring i reg lem.
Andra vigtiga frågor.
Typografiska Föreningens Sångare.
S&ngöfninc i dag Jd. half 9 e. m,
Tiangranl!
Onsdagen den 19 Nov. Hötel Continental.
4:o graden kl. 8 e. m.
OBS. Årsafgifterna äro för 4:e Kr. kr. 6: 50,
flir 3:e gr. kr. 0 och för 2:6 gr. kr. 5: 50.
OBS Ledamöter som inga 1 Sällskapet iiro bo
friade från ärsafgifts erliiggande för innev. &r.
l:a graden M&ndagen den 17 Nov. kl. VaO e. m.
Nya stadgar utlemnas mot 25 öre. De bestämda
afgifterna mottagas kl. 6—'/aö e. m.
OBS. Årsafgiften skall vara erlagd före Novem
bor nifrnfld» utgftng.
Andra graden Mftndagen den 17 Nov. kl. 9
e. m. å Hötel Continental.
Äldre kallelser gälla.
Om årsnfgiften erinras.
Nya E. W.
dMådd17
y
Första graden Måndagen den 17 Nov. kl. 8e. m.
OBS. Årsafgiften.
Stockholms Målarefackförening
(Arbetsgifvare)
sammanträder Tisdagen den 18 November kl. 7
o. m. i Handtverksforeningens lokal, Brunkebergs
'org 15
Nya ledamöter antagas.
Styrelsen.
Logen Stockholm
firar i dng Mfirulag kl. Vs9 e. m. sin !):e Årefest
med Humoristiskt föredrag, ämne: I Trollens
rike. af Herr O. Ljungdahl snmt Solosfing m. m.
Pri entré i Goodteinpliirsalen Apelbergsgatan 48,
2 tr., öfver gärden. Allmänheten inbjudes.
Deutscher Verein Eintracht.
Hente Montag d. 17. Nov. Abends 9 Uhr 1m
Restnurnnt E. TV., Regeringsgatan 72. Ein
gang David Bagares gata nr 11.
Ausscrordcntliclie Ycrsnmmlnng. In Folge
der ■»•ielitigen Vorlage znlilreich. D. V.
Hvarie afton från kl. 7.30
Konsert och Föreställning
l®«Kosr
Konsert och Föreställning.
Endast en kort tid
; Belg iska
30 R
30 Rogo
ltikl
gp
Utstyrselartiklar, Gardiner och Portiérer. y
erbjudas snabb och beqväm resa
livarje vecka med
Hvita Stjern-Liniens
(IVIille Star I>lne's)
prisbelönta Kongl. Poetångfartyg.
ggyg
Do, som önska göra öfverresan med någon af de
nya, snabbgående Jetteånfjarnc
T
Teutonic och EHajesiic*
tdbföd T
j*
torde observera, att för öfvorresa med TTeulO'
nic tir afK&ngstiden från Göteborg den 81 .\u
veinber.
Majestic gör sin timide resa från IA
verpool den JO December, och sker afre
san från Göteborg den 5 December.
»Teutonic» har gjort resan från Queenstown till
New Yorlc på 5 dagar, 19 timmar och >M.ajestic»
pä 5 dagar 21 timmar 20 minuter.
Enär platserna å dessa fartyg äro mycket efter
sökta och passagorareantaletbegränsadt, torde öfver
fartsbiljetter i god tid betingas å Hvita Stjern
Liniens Kontor. Drakens gränd nr 4
(vid Skeppsbron), Stockholm, eller hos C. T}r
.
Hällström, Göteborg.
Skriftliga förfrågningar besvaras kostnadsfritt,
sora
Offentliga
Kungl. Oporan.
I dag Måndag don 17 November:
JliFSdb
g g r:
Romeo ocn Julin. (Fru Strandberg, Fröken
Karlsolin, Hrr Ödmann, Lundqvist, Strömberg,
Kundberg, .Johanson, (Fröken Moritz debuterar i
Julias roll.)
(7.30—11.)
Kungl. Dramatiska teatern.
1 dag Måndag don 17 November:
>Yi skiljas!» komedi i 3 akter af V. Sardou och
E. Natijac. Öfversättning. (7.30—omkr. 9.45.)
I morgon Tisdag:
Moln. komedi i 3 akter af Knut Michaelson.
En bengalisk tiger, komedi i 1 akt af Brise
barre och Marc-Michel.
(7.30—omkr. 10.30.)
SVEN SKATE ATERN
X dag Måndag den 17 Nov. kl. 7.30—omkr. 10:
JVinicIte.
I morgon Tisdag: För sista gången:
Fornantle.
Telegram.
(Telegram till Dagens Nyheter).
Det danska tullförslaget.
Köpenhamn, söndagen den 16 november.
Regeringens i går framlagda tull- och ölekatte
förslag har föga real-intresse. Den starkt
protektionistiska tendensen söker man dölja
med ett iingeradt underskott af tullsatserna
för att derigenom underlätta lörbindelsen med
centerpartiet (Bojsen). Bojsen har genom sitt
n sockerförslae brutit med erundprin-
ill
öl- och sockerförslag brutit med
ciperna i vensterpartiets ekonomiska politik,
som fordrar nedsättning af den indirekta
skattebördan och afslår vederlag for tullned-
sättningar. Estrups forslag intresserar tills
vidare i politiskt hånseende endast såsom ett
försök att splittra venstern. Hans ölskatt
' fullständig ötverensstämmelse med Boj
J*"11' ^
^
i
nadt Pä samarbete med Bo)senS förslag.
P ■ fj. , u . w • • i
,a<Sl*'pCri?C
bidrag till Garibaldi-monumentet,
(Genom Svenska telegrambyrån.)
Amerikansk spanmålspanik.
Newyork, lördagen den 15 november.
Brist på förtroende har framkallat stora
realisationer å hvetemarknaden här och i
vester. Många forsäljningsorder ha utfär
dats, stora utförseltill&ud göras.
Garibaldi-monumentet I Dijon.
ivt utföra Isabellas och Clémenceaus
ö:
A
torg
ip kan ske i teatern» biljettkontor
llmänna tidningskontoret vid Gustaf
Tvångsstyrelsen på Irland.
DUBLIN, lördagen den 15 november.
Officielt meddelas att nationalligan förbju
dits i 54 kommuner i grefskapet Ferna
ragh och 33 i grefskapet Moneghan.
Den brasilianska republiken.
RIO JANEIRO, lördagen den 15 de
cember. Yid kongressens sammanträde i
ag upplästes presidentens budskap, som
eaogör for den provisoriska regeringens
uppträdande, återgifver makten till kon
gressen och erinrar om de uppgifter som
föreligga till lösning. Kongressen ämnar
tillsätta en komité som skall utarbeta en
tacksamhets- och lyckönskningsadress till
general Fonseca. 1 anledning af årsdagen
af republikens proklamation hålles revy.
öfver allt råder liflig stämning.
Revolutionen i Honduras.
NEW YORK, söndagen den 16 novem
ber. Enligt depescher från Tei
har insurgentchefen Sanchez tillika med
flera officerare blifvit skjuten utan att krigs
rätt hållits. Upproret i Honduras anses
härmed vara undertryckt
Depescher från Tegucigalpa meddela att
presidenten Bogran fullständigt intagit sta
den. Förlusterna å båda sidor voro be
tydliga.
■BpHMHBBHHmi
Breflåda.
HtUtnSJda leaterbetöleare. Edra kla
gomål äro, redan efter mottagandet af den första
skrifvelsen, inrapporterade till vederbörande.
Handel och Sjöfart.
Handelstelegram från utlandet.
Jernmarknaden.
Glasgow, lördagen den 15 november. Tack
jern, mixed number warrants, 51 sh. IV» d.
Inkomna fartyg.
Den 14 november. Schill, å., Sommer, Stet
tin, styckegods; Schweden, å., Frentz, d:o, d:o.
Den 15 november. Westwood, å„ Colbridge,
Hull, kol; Svea, Silfversparre, Amsterdam,
styckegods; Dana, å., Paulsson, Lubeck, d:o. s
Utklarerade fartyg.
Den 14 november. Hinrika, Eckloff, Tyne, trä;
Martin, Mårtensson, Danmark via Köping, bar
last; Spark, å., Paterson, London via Sundsvall,
tom; Urd, å., Eriksson, Stettin via Köping, d:o.
Den 15 november. Mimer, å., Lilja, Finland,
barlast; Fido, å„ Rowan, Hull via Gefle, jern och
diverse; Svithiod, å., Nilsson, Ltibeck, d:o; Tran
sit I, å., Lönegren, Köpenhamn, d:o; Gottfried,
å., Sjögren, Riga, d:o; Bride, å., Cuthbert, Eng
land via Sundsvall, tom: Vanguard, Evans, Car
diff, trä; Leila, å., Coulson, Hamburg via Svart
vik, tom.
auktioner.
Oiir* Passa på! -wm
1 ilnjj »illjeg & atndtauktmn ett parti hvita
Papperspåsar.
Stadsauktion.
kattor.
MSndagen den 17 November, strax efter klockan
12 middagen, måste ovilkorligen för en engelsk
firmas räkning säljas: ett parti hel- och hnlfäkta
Briisselmattor af god qualite, I rullar om cirka 40
meter. Utropspriset tir pr hel meter. Färgerna
äkta och oskadliga.
Mattorna fä bese» pA Stadsauktionskammaren
Lördagen den 15 November.
OBS.! Äfven för Återförsäljare att beakta.
Genom offentlig och frivillig
som förrättas å lilla Rådhussalen i Udde
valla Onsdagen den 19 November kl. 12 på
dagen, låter The Swedish Ice Company limi
ted, som tänker upphöra med afiaren, till
den högstbjudande försälja dess härstädes
belägna Magasinsbyggnader, Isbanan vid
Ryr, jemte inventarier och materiel for att
upptaga och handtera is.
Ishusen byggdes år 1886. De hålla i längd
50 meter, i bredd 41 meter och hafva 8,4 me
ters höjd i knuten. Ytter- och innerväggar
bestå af två lag 1 tums bräder, som inne
sluta ett tjockt lager af sågspån. I byggna
den ingå cirka 1,000 tolfter bräder samt cirka
60 tolfter byggnadstimmer, slanor och andra
trävaror.
Fullständig materiel for att upptaga och
magasinera cirka 8- å 10,000 tons is finnes.
Det hela kan beses när som helst på platsen.
Könare ställe vid auktionstillfället antag
% säkerhet. !
Och får Isbolaget for hugade spekulanter
påpeka så väl
att ofvannämda byggnader och materiel
jemte isrättigheter och öfriga förmåner vid
Ryr synnerligen väl lämpa sig för isafiars
bedrifvande, som ock att berörda byggnader
lia ett stort värde som byggnadsmateriel för
andra ändamål.
Upplysningar lenmas genom Kapten Char
les E. Stjernstam.
Uddevalla den 29 Oktober 1890.
Auktionskammaren.
VASATEÅTERN.
I dag Måndag den 17 Nov. kl. 7.30-10.80.
För första gAngen:
LyckoiUckan
Ltt)
(La ninscotte).
Operett i 8 akter nf Alfred Duru och Henri Chivot.
Öfversatt af E. H. Musiken af Edmond Audran.
Personerna:
Laurentius XVII, furste af
Piombino Hr Lundahl.
Beppo, herde Hr Klinger.
Prins Fritellini Hr Stenfelt.
Rocco, bonde Hr Lundin.
Matheo, värdshusvärd Hr Örnberg.
Sergeanten Hr Winsberg.
Bettina, kalkonvaktcrska Frkn Ekström.
Fiametta, dotter till Larentius Fru Cederberg.
Carlo, i fFrkn J. Lindgren.
Marco, 1 . _ )Frkn Lundvall.
Angelo, | PW 1 Frkn A. Lindgren.
Luiagi, I 'Frkn Österberg.
Paola, » JFru
"Winsberg.
Francesca, i bondflickor < Fru Lowum.
Antonia, | I Frkn Sundqvist.
En bonde Hr Åkerblom.
Förste soldaten Hr Nyländer.
Andro soldaten Hr Karlsson.
Tredje soldaten Hr Wahlberg.
Personnager i >Italienska komedien». En läkare.
Pager. Hoffolk af begge könen. Bondfolk. Sol
dater. Trumslagare.
Handlingen försiggAr i furstendömetPiombinopå
l600:talet.
I morgon Tisdag: Samma pjes.
^SÖDRA TEATERN.
I dag llAndng den 17 November:
Broilopsaftonfiii. Rigobert.
1730
Bop. g
17.30-10.16.)
_
I morgon Tisdag: Samina pjeser.
uppträdande af den berömda
Violinvirtuosen
Fröken
Frida Gaunersdorfer.
©BS.! Restauraiitcu. OBS.!
ferin servering. Fnrila priser.
F.
"
,Q. Kluge»
Arbetareinstitutet
(14 Mäster-Samuelagatan).
I afton, kl. 8'/<, D:r D. Bergström: Denleon
stit k tionella monarkiens utbredning 4
Europa.
Inträdesafgift 10 öre.
Föreläsning om
Verldarnes och lifvets upp
komst och undergång
j USsalenTunnelg12tiTöji ft
gg
j U. S.
-salen, Tunnelg. 12, taga sin Tiörjan i afton
kl. 8.80 e. m. Seriebiljetter a 75 öre (Kr C i 7
fSrel) finnas hos lokalföreståndaren samt vid in
Kflngen. Entré för gång 15 öro.
.thju,, ^ <
tillkånnagifvanden.
Me, (o ni harva fordringar eller skulder
till aflidna Kassöron Carl Alfred Hornbergs sttfrb
hus, behagade innan den 1 December detta åran
miila sig i nr 5S Surbrunnsgatan, 1 tr. upp.
HULDHOKNBERG
g, pp
HULDA HOKNBERG.
Måndagen den 17 och Tisdagen don 18 denne»
h&lles från kl. 11 f. m. i Kungsholms folkskola,
Hundtverkaregatan 17, en försäljning af dertill
skänkta varor.
Inkomsten använde» till middagsspisning för 200
af de fattigaste skolbarnen Inom församlingen.
Gesällbref och BelöningsmecSaSjer
ddlftföidbff S
gj
meddelas, efter förevisade arbeteprof, af Stock
holms stads Handtverksf5renmg. Anmälan
sker hos undertecknad innan Fredagen den
28 dennes, då betvger skola afieninas ocb
arbetsprofvets beskaffenhet uppgifvas,
jkholm den 14 November 1890.
Stock
J~
. F. Hackman,
adr.: Stora Badstugatan 10, Norr,
kl. 10—12 f. m.
TILL
Folk-Teatern.
Måndagen den 17 Nov. kl. 7.so—10.ao e. in.
För 38:e gången:
Droskan nr 117.
För 28:e gången:
På Varietén.
I morgon: Sr mm a pjeser.
Theodor B8anch's
I En bok för dagen!
]Från Argentina.|
Ri
Reseminnen och studier
John Landin.
ed 10 illustrationer. Fris 2 kr.
Nordin & Josephsons förlag.
Från Hjalmar Linnströnts Förlag har utkommit:
NBtdl fjÉ
jaLnströnts ög har utkommit:
Nya Botemedel for sjÉa lomr.
1
Af PfIVb
j
Af Prof. IViissbnujn.
Pris 60 öro.
Pris 60 öro.
Denna bok af den ryktbare kirurgen har i Tysk
land väckt så stort uppseende, att den på kort tid
upnlefvat sex upplagor.
Mot insändande af 54 öre expedieras
' " * ' *
ull-
boken till landsorten med direkt itost
I ~ [G. 25513)
der korsband.
Musf kaiier.
Qvartvtt iåtiKcr m. m. billigast. Anliq».
Bokhandeln 58 Klarabergsgatan. A. T. 46 83.
Konstföreningens
medlemmar
ega fritt tillträde till Herr
Blanchs utställning.
sjöfartsmnonser.
Till Åbo (direkt)
ååfFildKGM
()
afgår ångf. Finland, Kapten G. M.
Fogelholm, omkring; Torsdagen
den 20 November» medtagande pas
sagerare och fraktgods.
Närmare meddela och biljetter säljas hos
N. C. Carlsson & Co:s Skeppsbron 10.
Till Åbo och Helsingfors
fååfTåKJhT
g
afgår ångf. Torneå. Kapten John Torn
berg, Onsdagen den 19 Novem
ber kl. 2 f. m., medtagande passage
rare och fraktgods, hvilket, åtföljat af for
passningar ocn 4 konnoissementer, emot
tages till Tisdagen den 18 No
vember kl. 12 midd.
Närmare meddela och biljetter säljas hos
jj
N, C. Carlsson & Co:s Ångli.
-Exp., Skeppsbron 10.
Last emottages till Viborg
och S:t Petersburg med
omlastning i Helsingfors,
så vida isforhållandena med
gifva.
Berns' Salonger.
Tdd20 Nb180
g
Torsdagen den 20 November 1800 kl. 7 e. m.
gifves med benäget biträde af
(|vartetti&u(arr(irebnnde< en
KONSERT
till förmån för August Slelssner.
Eé 1 k
g
Entré 1 krona.
Berns'Salonger.
Hvaije afton kl. 7—11 Konsert af
Etablissementete kapell nntler anfö
rande af Kapellmästarea Ang. Meiss
ner.
Eftermiddags-Konsert kl. 4—Vz 7
under anförande af Direktör Ring
vall. Fri entré.
Blanchs Café.
Dagligen:
Stor Uomert under anförande af Direktör
B. Peier.
Uppträdande af
Chansonettsångerskan Frök. Z^lsa Moser
Ch an sonett sångerskan
FökELd
g
Fröken Emmy Lewandowsky
h
DacMliterna föröknarna
Irma och Etnmy Delormes.
Alhambra Varieté.
Hvarje afton från kl. 7.80
Föreställning.
Fri entré.
OBS.! Gluntsångarne
Hrr Edmann och Zetterman m. fl.
Dagligen kl. 11 f. m.
—10 e. m.
Utställning af de verldsberömda
Ulli putter na,
de mest täcka ocb näpna menniskor i verlden.
68 Drottninggatau 68.
Reserverad plats 50 öre. Andra plats 25 Ore.
Barn under 10 år 25 och lo öre.
I Gratis <€• franco sände» min
nya Hriabiiraitt nr 5.
Öfver 200 olika, älito Frimärken
i satser. Ständigt lager aj 4,000olika,
bättre Frimärken för samlare.
Urvalsändningar sändas mot refe
renser.
Louis Siiderltergr,
44 Apolbergsgntan H.
Tripp, Trapp, Trull
äk
pp,
är kommet!
Nytt & tillika »■spel, roligt ocb billigt, fin
nes i de flesta LeKsaks
, Bok- och Papporsaffarer
med flera ställen till det billiga priset uf S& öre
pr styck.
HR Q | Återförsäljare erlaSlla stor rabatt. 29
Uplandsgatan, 4 tr. upp.
Edvard Kingqvist, Stockholm
Utställning och försäljning at
Svenska Pianon
f J. G. Malmsjö, Bergqvist & Nilsson,
S. Andersson, Engström & Jo
hansson m. ti.
OBS. Begagnade 1'iunon tugas i utbyte.
Eric Jacobson,
Stocleholm,
3 Regeringsgatan 3. A
Ackordeons (s. k. Dragspel),
Munharmonikor af Hermans
sons, med eilfverstiimuior,
största lager och humana
priser i
Stockholm*
Instrument handel,
Keyserska huset.
OBS. Priskurant p& be
gäran!
OBS. Alla John Fröbergs
pilfiga Julprcsenter
finnas p& lager.
Ett något begagnadt, utmärkt Piano af valnöt
för billigt pris. Underrättelse lemcas i Krydd
boden 38 Norrlandsgatan.
Ett utmärkt godt Piano med vacker ton eäljeg
billigt. Qrefturegatan 88, 1 tr. upp.
Ett Pianino af god, svensk fabrikant 850 kr
Regeringsgatan 47. 1 tr.. ö. g.
Ett mindre Pianino af jakaranda. 54 Stora Bad
stugatan, 4 tr., kl. 9—4.
Större mindre Mus
äro dels till sahi och dels till byte mot landtegen
domar, tomter och villor. Vidare i Stockholm 21
Holländaregatan,
-kl. 11—2 & 5—6. Norling & Co
En i Skärgården
Vhlh Fd
g
emellan Vaxholm och Furusund naturskönt belil
gen Egendom säljes nu för 55,000 kr. Stor träd
g&rd med afsättning på Stockholm, 8 villor och
ett mindre jordbruk afkasta minst 5,500 kr. Vi
dare meddelar egaren, om biljett till >F. G.> ler»
Laa & Tidningskontoret Humlegärdsgatau Q.
ns totale upphörande å
mar, Sorghattar m. m. m. m. å
nBBiggatan» B tp. upp.
Linnemag asinet, £;
ogoringspafa30A
g £;
ringspafan 30. A
Gdih Ptié
idrag till Garibaldi
.

Sida 4

nf ett parti för
handarbeten passande
Broderade arbeten,
Uppritade d:o,
fornnordiska d:o
från öO öre at.
27 Drottninggatan 27.
Lampskärms-
stiUlningar
5
g
från J5 öre,
alla slags tillbehör, som Spet- I
sar, »iden, Taft, Band, .
äfven färdiga Lampskärmar.
Hus i &tockIfiolm9
Som eges af solid och reel person, köpes om en
vid Vonern vackert belägen Säteriegendom
med 4:00 tid öppen <zkev9 bestående till större
delen af svart- och lermylla samt ansedd för Verm
lands bästa jord, tages i liqvid. Egendomen är
hypoteksvärderad för 90,000 kr., intecknad till
58,000 kr., lem nas med tillträdeäfoder och utsä
deskorn. Svar till »Egaren», Tidningskontoret 8
Storgatan.
För Handarbeten
ét Tapisseri:
Nyheter för hösten af allehanda sorters
Broderade Arbeten,
Fornnordiska Modeller,
Uppritade Artiklar,
Eleg. Monterade Artiklar»
Monterings* Artiklar,
Garn och Tillbehör
i alla nu förekommande sorter.
Landtegendom
i mellersta Svorge, med fullständiga inventarier,
säljes,och kan Stockholms-fastighet, i hvilken ega
ren disponerar 75,000 kr., tagas i liqvid.
Närmaro af
H. Bowallius,
Hamngatan nr 26.
En storartadt bebyggd
yg
&äteriegeii«lom9
Mllj
g9
naturskönt belägen vid Mälaren, säljes med 230
goda och vackra kreatur och befintlig gröda. Flera
underlydande. Små skatter. Beqväma kommuni
kationer. Närmare meddelar
C. •». IV. Brandt,
Stockholm, Hamngatan 28.
En erkiindt särdeles välskött
Ssiteriegen dom,
khl
g,
telt nära Stockholm, säljes med kreatur och gröda
att genast tillträdas. Korna, af ädlare ras, lemna
öfver 1,000 kr. per stycke. Goda beten. Egor
intill öppen sjö. vidare af
COWBd
C. O. W. Brandt,
Stockholm, Hamngatan 28.
En vid öppen och god hamn af Öster
sjön belägen Egendom
ed 1,200 tid, deraf 300 tid inegor, säljes billigt,
ibyggnadorna goda. Eikligt dyjord. Vidsträckt
_alkberg af utmärktaste beskaffenhet, enligt ana
lyser nästan ren kalk, hvaraf äfven sålts till nt
lamlet. I liqvid kan tagas stadsfastighet. Kontant
mellangift kan erlägga». Vidare meddelar
C. <«. W. Brandt,
Stockholm, Hamngatan 28.
I följd af egarens sjuklighet utbjudas:
5V* mantal Lagmansholm, särdeles naturskönt
beläget vid Säfve å och Lagmansholms jernvägs
Btation, B'/a mil från Göteborg, med B00 tunnland
af lera och mylla pä lerbotten bestfiende åker, 182
tid äng, 8S tid torfmosse, omkring S50 tid skogs
och betesmark och ett utsäde å den under eget
bruk varande, täckdikade jorden af utom rotfruk
ter BO tunnor höstsäd och 240 tunnor vår6äd.
Utmärkta beten. Stora odlingslägenheter. Skog
till gårdens alla behof. Ek till afsalu. Vidsträckt
fruktträdgård. Välbygdt Corps de logis i två. vå
ningar med frontespis, liksom öfriga hus i godt
etand. Små skatter. 2,500 fria dagsverken.
Det 26 fot höga, till 600 effektiva hästkrafter
beräknade, tätt vid stationen belägna vattenfallet,
Bom drifver qvarn, såg och tröskverk, erbjuder med
flin jemna vattentillgäng billig drifkraft för större
Industriell anläggning.
Vit mantal frälse säteri Hallanda i Broddarps
Bocken, Elfsborgs län, l8/« mil från Sörby jernvägs
•tation, med (>27 tids areal, deraf 78 tid åker, 222
tid inadjord, 116 tid äng, 88 tid sparad barrskog.
Åkern stenröjd, täckdikad. Maderna fullkomligt
torrlagda, ovanligt gifvande. Utsäde: utom rot
frukter 200 tunnor vårsäd, 8 tunnor höstsäd. Vin
terfoder utom får och svin 90 nötkreatur, 8 hästar.
Riklig tillgång på löfskog. 1,000 fria dagsverken.
Utmärkta hus. Domarevä'rderadt till 110,900
kronor.
Med sina goda beten och i full växtkraft varande
Jord egnar sig egendomen särdeles för produktion
af mjölk, hvarför finnes god afsättning vid närbe
lägna mejerier.
Upplysningar meddela vice Häradshöfdingen G.
Jansson, Lästmakaregatan 4, Stockholm, och Stads
fiskalen G. Nilsson, Alingsås.
Hrr Egendom sspekulanter!
Af en händolse säljes för omkring 30,000 kr. ett
Éatl stor, fin och god Landtegendom, bebyggd för
Ståndspersoner, rymliga, solida och i det närmaste
nya hus. Öfverdådigt god, i det närmaste stenfri
jord, cirka 100 tid odlad, goda, stenfria och stora
odlingslägenheter med godt fall. Egendomen be¬
lägen på"
en i sjö utskjutande udde
"
, husen på en
höjd invid sjön. Ypperlig jagt och fiske. 20 mi
nuters väg från stambanestation i Småland.
Agenter undanbedjas.
Närmare mot 2 porton genom 'K. 30,000», adr.
B. Gumielius'Annonsbyrå, Stockholm.
Nr2,400. Säljes ytterst billigt:
En liten, ovanligt välbyggd Landtgård, be
ses lägen omedelbart invid sjö och landsväg samt
pci 0,3 mil frän station, cirka 2 timmars jern vägs
fe rosa till städorna Vexjö, Kalmar och Karls
Jj| krona. Till egendomen b.öra 30 tid bördig, väl
rBS hiifdad åker, 5 tid äng, 15 tid betesmark med
S riklig husbehofsskog. En större trädgård om
Jfä gifver gårdens Corps de logis, Vidare medde
>§§Jar
4. KROOK, Alfvesto.
Billigt säljes T/attenfall, c:a 246 häst
krafter, i vacker, folkrik trakt i södra Sverge,
nära banstation. Nä
,-mare af Axelson i Karlshamn.
Cigarraffär, centralt belägen i Staden in
om broarna, är till salu. 3- å 4,000 kr.
kontant eller fullgod säkerhet fordras. La
gret är kurj.nt. Läget lämpar sig för par
tihandel med landsortsbor. Är intecknadt
och välkär.dt. Vidare meddelas å Sveriges
Allmänna Upplysaingsbyrå, 7 St. Vattuga
tan, kl. 10—3.
MekanislktPaiiorama,
1 Skjutbana, 1 Laterna Magica säljas för
rampris af B00 kr. Biljett märkt »500» befordrar
p. Gumalius' Annonsbyrå, Stockholm.
Tomten nr 83,
belägen vid Sandtorget i Sköfde, bebyggd med nä
Btan nytt tvåvånings reveteradt trähus, taxerings
värde 24,000 kr., hvaraf hälften kan emot inteck
ning fä innestå, säljes till pris, hvaraf årlig hyra
Utgör 10 %. Tillträde efter köparens önskan.
Beskrifning om porto följer.
öf
J. i. WITH, Sköfde.
Alla damer, som önska en prak
tisk och elegant svart Sidenkläd.
ning, borde genast reqvirera
Svart Helsiden-Merveillenx, l:a
qualité, å 2: 50 pr mtr = 1:50 aln.
Prof fritt.
August Carlson,
50 Vesterlångg-atan 50
och
61 Drottninggatan 61«
Sybcliör samt Korta Varor.
Mångfald af artiklar, passande till
Julpresexiter.
Välkända, biliga priser,
Jacobsons Affär
OO (Etablerad 1832), OO
Tester långgatan.
Blixtnålen
har att tacka sitt namn för den lätthet
och hastighet, hvarmed den går genom
tyget. Den skiner sig från hittills till
verkade Synålar derigenom, att den från
midten, åt ögat till, har en urslipning,
hvarigenom syningen betydligt under
lättas.
»Itlixtnålen» finnes i alla välsortera
de sybeliörsaffärer saint i parti å de för
nämsta kortvarulager i Stockholm.
Georg Printz & Co.,
Aachen.
Trikå
'V siror9
9
hemstickade, af prima garn, såsom: Kof
tor, Tröjor, Vestar, Barnkläder, konststic
kade Herr-Rockar, Strumpor m.m., till yt
terligt låga priser. ISestikllningarå alla
sortera Trikåvaror mottagas äfven och ut
föras omsorgsfullt och billigt. Ullgam
till ovanligt billigt pris hos
MARIA BRINCK,
63 Mäster-Sarnrtelsgatan 03,
hörnet vid Vasagatan.
Obs- Starka, stiliga varor och billigt pris!
Gångmattor
billigt
K. M. LUNDBERGS
Bosättningsiuagasin,
7 Storkyrkobrinken 7.
CHIRON-GIKTRINGAR
15 irs patent 31 f av
De enda äkta vetenskapligt sam- f
m&naatta; utmärkta mot gikt
reumatism m. m. Obs.! Lik*
nande guldringar om
Till salu
& de flesta
karat, användas de äf«
ven till förlofnings
och
vigselringar. d
Lik*
d>
Till salu
& de flesta
handelsplatser i
riket samt i Stock
holm hos en del guld
smeder, jernhandlare
in. fl. Pris 2 kr. pr st.
Skyddsmärket i ringen,
Chiron Patent, torde noga
observeras.
Hufvuddepot! Bolaget Chiron,
Stockholm, Tegnérgatan 18, 4 tr. up
Till Julen.
Ett större urval af eleganta Ljusstakar, Skrif
tyg, Visitkortsskålar, Fotografiramar m. m. m. m.
säljes till rampris i Beparationsboden Brnnke
benagatBn g.
Spar edra tänder.
Ö
p
Försök mina i 12 års tid berömda Elektro-Ör
ronringar å 50 öre paret. Stilla tand- och huf
vudvärk. J. A. Stenquist, Enköping.
Grönbergs patent.
ikE
gp
Reumatiska Essenz.
Erfarenheten bestyrker att denna är ett af de
bästa och tillförlitligaste medel, som med framgång
kan användas äfven när det onda satt sig i hufvu
det eller tänderna.
Va-flaskor ä 1: 50. Vi-flashor å 2; 75.
Expedieras till de landsorter, der apotekare i"
jnnit förse sig dermed, direkt från Oeneraldepöi
icke
ten.
Apoteket Hvita Björn, Stockholm
OBS. ProfflasJcor sändas gratis Hrr
Lasarettsläkare efter reqvisition.
För Vinkännare!!!
Ett parti originaltappadt Leoville, årgång 1884,
realiseras enormt billigt. Ätven säljas för utländsk
firmas räkning Sparkling Hoch, Niersteiner,
Steinwein, Hochheimer. Vestmannagatan 26, 2
tr. upp. Obs. Vid Qmnibusstationen.
Gammalt Östgöta
Sädes-Bränvin
på originalbuteljer ii 1: IS pr
liter räknadt, uti lådor om 12
24, 30 och CO buteljer.
Vid reqvisition torde alltid
penningar insändas.
Fraktfritt NoivJcöpings
jernvägsstation samma
dag ordern ingår.
Tomkärl, glas och lådor åter
köpas till debiterade priser.
Priskuranter gratis på be
gäran.
Er. Rehnberg.
HöderkOpi ng.
DAGENS NYHETER Måndagen den 17 November 1890.
Hvita ÄeJliime-Näsdukar ZS öre, Hvita
.Bomullsnäsdukar, fållade, ZO öre, Näsdu
kar med kulört bård, fållade, IS öre. Små
Figurnäsdukar för barn IO öre, Fruntim
mers-Linnen med spetsar 9© öre, Frun
timmers-Kalsonger med spetsar IS öre,
Plyscherade Frunt-Kalsonger med spetsar
I krona, Röda och Rödhvita Halfyllekal
songer Ii 3S, Yllelif 6O å 7S öre, Stickade
Yllekjolar Z: SO a 3 kr., Vigognekiolar,
röda I: SO, Yllekoftor fr. Z: SO, Ylle
vestar, Frunt., fr. I:. SO, Yllefiltschalar
<t: 2.5, Frunt.
-Bomullsstrumpor, hvita &
kulörta ZS öre, FyrkantigaSilkes-Imitations
Halsdukar ZS öre, Höstklädningstyger,
nyare mönster 21 öre haltmetern, hvita
och kul. Halfylleflaneller 3O öre, Bolster
var 18 öre. Mans-Trikåkalsonger
SO öre, Skjortor med Silkessnören M: SO,
hvita, långa Nattkappor ZS öre, d:o med
fasta Kragar 3S öre, Yllenattkappor 6O
öre, Svarta, stickade Clothbröst f»0 öre,
Kulörta Celluoidbröst 40 öre, Fina Itel-
tjocka
j
strumpor (Shoddy) å 35 öre uti boden
nr 75 Vesterlånggatan nr 75. (Obs. Samma
hus som Fru Jahnkes matvaruhandel).
fi-L- 0RA
n EKOR fl?/
-Bill i g1 i -Bion»
30 Drottnincjfjuiåt
En post diverse nya Alans
, Fruns- och Barn
skodon samt Filthattar säljes i helt parti.
Närmnro uti Cigarrboden Biblioteksgatan 17,
Pröfva sjelf!
D
j
Den Rhenska Drufbröst
Honungen
fld Bihi
g
— ej att förvexla med Bi-honting — vinner mer
och mer uppmärksamhet för sina utmärkta egen
skaper. Den botar fullständigt för kikhosta, hosta,
heshet, förslemning, bals
, bröst- och lunglidande
fålii
från lii
i. För
Henrik
Eklund, (Jötgatan 29. August Julius, Kongl. Hofle
verantör, Drottninggatan 88, J. F. Ingmansson
Jerntorget 88, Simdström & Co., Hötorget 18
.
Erik Sjöman, Esplanaden 10, samt i parti från
Goneraldepöten hos llelaiid A Selin, Örebro,
Föp Återförsäljare.
Tanto l:ma Toppsocker 671/» ör« kg., oblekt Do
mestik, Stockholms, till 24 öre metern, färgad d:o
23 öre m., nytt, kort Amerik. Fläsk 82 öre kg.,
låda å 80 öre kg., nya Korngryn 19, nya Hafre
ryn 22: 50, ryska Ma
fannagryn 30 kr. p
12 kg. ä 55 öre, P<
r 100 kg
,
'otatisgryn
SagogrynJS0, Bisgryn, »tora, 23: 50, sma d:o
accaronilåda
60, Sagt _ _
21: 5o pr 100 kg., Biokafle i bal å 1: 05 kg.
Kabilio 85 kr. pr 100 kg.. Kork, helbut-, 1
r., nalfbut. d:o 1 kr. pr tusen, Karamoller,
iocks and Dröps, med fna burkar, 10 kg. 8:
50, slammad Krita i fat om 300 kg., 6 kr.
fat, l:ma Snickarlim 63 öre kg., l:ma Kägsikl
19: oO, superior Kågsikt 20: 50, Kågmjöl l4 kr
pr kg. hos A. Ekström, Stora Badstugatan 19
EUoiiom 1-14>iflf. brändt målet 1: 75 pr kg.
Bönor, bruna, 25 öre. Matrussin 50 öre,
Hushålls-Té 2: 85, Santos-Kaffe 1: 90, Hvete
mjöl, svenskt, ungerskt, ryskt, Gula och gröna
Ärter af årets skörd, lättkokta och utmärkta
smak, Ärter, franska, 50 öre pr burk, Champig
noner 70 öre, Sardiner 85 öre pr låda, Lysoljor,
Stearinljus, Ansjovis i halfburkar, 30 öro m. m
till lägsta priser hos
Gideon Samsioe,
65 Drottninggatan 65.
Prima Margarin
Hbbh26
gHybi
ybrohamnen 26
NYTT!
billigast hos Gustaf Janse,
Telefon 71 89.
NYTT!
XpprlliOiiipott i glasburkar, ny, svensk in
iggnmg, särdeles välsmakande, Svensk Haviar
af Kullbergs nu inkommit hos Älbort Sjöblom, 40
St. Badstugatan, Norr.
Alla slags Fläskvaror,
Alla slags Korfvaror af egen tillverkning,
Sockersaltadt Fårkött,
BfilOk
,
Benfritt salt Oxkött,
Salt Oxbringa m. m. hos
A
g
A. Haglund,
9 Hötorget 9,
84 Hötorgshallen 84.
Delikatess-Sill
pr kg., Norsk Istersill, Fetsill och Slo
kt (Jodå qualitéer hos Wirén & Co., 2
ränd.
till 90 öre
slfi i utsö
gkräjdareg
Godt, liembakadt
Kaffe
, Té- och Smörbröd samt flera sorters
Skorpor. Finbageriet Floragatan lft
l a Ung. Hvetemjöl..«....................... å — 85 kg.,
• Bakelse- d:o å — 27 >
> Hushällls- d:o ........................... & — 25 >
» Rågsikt & — 22 >
» Rågmjöl ................ k — 17 »
till 90 öre
slfi i utsö
gkräjdareg
Välgjorda MBbler
billiIilh
gj
säljas otroligt billigt. Imperial- och Gustavianska
Sängar från 22 kr., väl stoppade och klädda Ut
dragssoffor fr. 33 kr., Turkiska Divaner, klädda,
fr. 60 kr., Chiffonnierer tr. 35 kr., Byråar 19 kr.,
Lavoar 14 kr. m. m. OBS. Sorteradt lager af
bättre och enklare Möbler hos Snickaren C. J.
Johansson, Tegnérgatan 21, hörnet af Luntmakare
gatan, vid spftrvägon. Telefon 4912.
Ernst Folke,
34 Kommendörsgatan 24«
Ölands Hasselnötter,
Sterbhus realiserar
ett mindre men sny?gt Ungkarlsbo, bestående af
Inventionssoffor, Stolar, Bord, Lavoar, Skrifbord,
Bokskåp, Klädskåp, IssKftp, Skänk med skåp, Do
kumentskflp, Jernsäng, Klockor, Lampor, Böciter,
«n Promenadpäls med Mössa, Förstoringsglas,
Mikroskop, åtskilliga andra saker, som allt säljes i
huset nr 4 Lilla Nygatan, 8 tr., öfver gården.
utmärkt goda, 46 öre kg.
Bagge & Nycander,
Stockholm.
Ryska Saltgurkor
försäljas under loppet af denna vecka till pris af
6 kr. pr 100 hos Wirén & Co., Skräddaregränd 2.
två st., en af äkta Päronträ, en af massiv
två en-mans Sängar, patenterade, ovanliga i sitt
slag. Obs. Billigt pris. Möbelaffären
gatan 19.
Till billigt pris säljas Divaner, Utdragssoffa, en
elegant Chiffonnier, Dokumentskåp, Toalett
l—i i perialsäng, Lavoar m. m. Regeringsgatan
tr. upp, Ofver gården.
bvrå,
54 Å, 1
rnder loppet af denna mftnad utförsäljes åter
stående lager af välgjorda Turkiska
■tiva ner, så väl oklädda som klädda med finare
och enklare tyger, till ytterst billiga priser.
Tapetserareverkstaden 38 Drottninggatan.
v valnöt)
liga i sitt
Tegnér-
En Salsmöbel af ek,
en Förmaksmöbel, fin fin, säljas billigt. Tegnér
gatan 21, 1 tr. upp, till venster.
Turkiska Divaner,
väl stoppade, med lös madrass samt klädda med
goda tygor, säljas till följande billiga priser: 55,
CO, 65, 70. 75 ä 80 kr. Specialitet.
Jakobsgatan 22 A. 1 tr. upp.
Turkiska IM van or,
50, 55, 00, C5, 70 å 75 kr., väl stoppade, med
lösa madrasser och klädda med moderna tyger.
Specialist. Stora Vattugatan 7 B, 1 tr. upp.
n Chiffonnier, Byrå, Lavoarer, Skrif-, Spel- och
1 Bakbord. Stolar, en Säng.
" '
ICA, nedre bottnen, till höger
En Chiffonnier af mahogny för billigt pri».
Döbelnsgatan, 2 tr. upp, höger.
29
Vesteråsgurkor
säljas i kommission för billigt pris. 1 Lilla Qvarn
gränd, 1 tr. upp^
Bäckmark.
Prima Ansjovis,
mor, hos Gustaf Janse, Nybrohamnen 26.
nnor,
7189
mor, hos
halftunnor,
Telefon 7189
Mastaiiler
nu inkomna hos
Arvid Nordquist, 38 Sturegatan.
Färska Kastanier
nu inkomna hos Sundström & Co., 13 Hötorget.
Potatis.
S. F. Ahlgren,
Hkcpptbrovågen.
Fotogen»
Kitllljå 18 ö
g
Prima hvit Kristallolja ......... å 18 öre pr liter.
Astralolja (äkta Imperial) å 28 » > >
OBS. Som lån erhålles en 18 liters cistern med
messingskran. Telefon 4618.
Ivar L. Bohman, 53 Drottninggatan 53
flaskor Syniaskinsolia
i om 1 kr. i frimärken insändes till Albert
s
4
i om 1 kr. i frim
erhållas
1 kr. i
erh
Sjöblom, Stora Badstugatan 40, Stockholm,
Ovanliga priser!
Kulörta Kaffekoppar 1: 75 duss., dito med guld
2: 50 duss., stora, hvita Tallrikar 1: 50 duss.,
Karotter och Fat från 25 öre, Soppterriner 1 kr.,
Såsskålar 50 öre, Vnttenkaraffor 2o öre, Dricksglas
65 öre duss., Zinkhinkar, stora, med lock, 1 kr.,
Bleckflaskor, en känns, 50 öre, Brickor och Bröd
korgar från 25 öre, Rotborstar 15 öre, Bakbord och
Baktråg 1 kr. ni. m. Glas
, Porslins- och Bosätt
ningsartiklar till förvånansvärdt billiga priser.
Regeringsgatan,
*| Q
inne pä gården, nedre bottnen.
XCT
Passa på!
Ett större lager af Häng , Bord- och Kökslampor
realiseras till och under inköpspriser i
Lampaffären
lt
p
20 S:t Paulsgatan 20.
En ny Singer-Salongs-Symaskin,
ett bättre Holster och diverse 1%'
ysilf
ver. Hegeringsgatan SS, nedre bott•
nen. Nilsson.
Pulinrlnr maskin för 75 kr. Fröléen,
Uj 11IHIC I" Hamngatan 15.
Fotografiapparat.
En så godt som ny Kamera för 18x24 cm
plåtar, Voigtländers objektiv, Eastmans Rullkasett
och öfrigt tillbehör m. m. säljas med 200 kr. rabatt
enom Redaktören för Fotografisk Tidskrift Herr
Llbin Roosvall, Stockholm.
Cisterner.
Två cylindriska Cisterner af jernplåt till billigt
pris vid Rosenviks Varf, Djurgården.
Lfifträ,
alla slag, i
plankor, bräder och skifvor. Hjulekrar, Ek
så väl rundt som
in- och utländskt,
block, plankor, brä
staf, Ekknubbar, Oxel- och Hvitbokskuggämnen,
Fanér m. m. hos
Hjalmar Tingberg.
Kontor: Mäster-Samuelsgatan 50. Tel. 8597.
BädådB84
g
Brädgård: Bryggaregatan 84.
710 tolfter
kantskurna, rötfria, torra en-tums
Utskottsbrädei* realiseras — äfven
uti mindre poster — till pris at
1:25. En krona tjugufem 6re, 1:25
pr tolft stycketal.
Otto ISianck,
04 Mäster-Samuelsgatatt 04.
Packlådsträ
Packlådsträ
ett parti, till billigt pris. Ligna Filial, 13
^
Nybro
gatan. Allm. Telefon 49 87.
För Mejeribod
Gamla Byggnadsmaterialier
af alla sorter till sa!u vid Regeringsgatan38
■gtt^arti välbergadt Timotejhö finnes tillsalu vid
irefbron.
Möbler,
th klBilli
,
bättre och enklare. Billigaste irris.
Äfven mot afbetalning.
Oxtorgsgatan.
För hållbarhet ansvaras.
Billigaste Möbelhandeln.
Klädda Utdragssoffor från 35 kr., Chiffonnierer
85, Byråar 20, Skänkar 10, Sängar 25, dito Impe
rial- af valnöt 45, Lavoarer 12, Kommoder 8, Skrif
bord 8, Gungstolar 12, Stolar 2, klädda Tur
kiska Divaner 50, Bokskåp 50 o;h Bord 6 kr.
På fbtlii
aner 50, kåp 50 o;h Bord
På afbetalning samma priser.
Gamla Kangsliolmsbrogatau.
Äkta Wiener-Möbler
i parti och minut hoa
6A
6. A. von Sivers & Komp,,
89 Stora Kygatan, 1 tr. upp.
Omonteraile KddsqM 1:25
BlistmtälMiiar 1:50
f
i
af imiterad ebenholts.
Sändas mot efterkraf från
A. Wilh. Petri,
Hvetlaiida.
Delikatess-Sill.
Ett parti utmärkt god, fullmogen Delikatess-Sill
realiseras å 15 öre pr st. hos
Ivar L. Boliuian, Drottninggatan 58.
S. A. Kjellgrens
Möbeln fl iir,
f> Södermalmstorg O,
Filial: 28 Tyska Brinken,
rekommenderar sitt stora lager
af välgjorda Möbler, bättre och
enklare, af valnöt, björk och
päronträ, Trymåer, Bokskåp.
Panelsoffor, Divaner för en-och
tvåmansbäddar samt korta I)t>
vaner frän 4 fot, som kunn»
förlängas till 7 tot, till billiga
iste priser.
OBS. Egen tillverkning.
Till följd af resa
från staden realiseras töljande Möbler uti huset nr
17 Biblioteksgatan, inne pä gården, till venster; 1
tr. upp, från kl. 11 till 2 e. m.: 1 svart Piamno
med utomordentligt hög och vacker ton, 1 mindre
Salongssoffa med 4 stolar, schaggbeklädd, 1 Hyll
fack, 1 Barnkälke, 1 äkta Divansmatta m. m.
mahogny-Möbler
säljas nu genast till billiga priser. En Salsskänk
med 4 dörrar, två Spelbord, massiva, en två-mans
Imperialsäng, utmärkt vacker, ett Sybord, en finare
Kåsössofla samt två Fåtöljer samt ett Toalettbord
och ett Bokskåp. Adress 17 Tegnéi^atan, hörnet
af Döbelnsgatan.
G. KKSTEDT.
Två större Våningar med alla nutidens beqväm
-heter, äiven badrum, samt passande att inrättas
I ett första klass famiHhotell, önskas af respekta
bel person hyra den 1 Januari eller den 1 Oktober
1891. Svar i biljett till »Familjhotell» torde med
snaraste inlemnas i Tidningskontoret Stureplan 2.
ligl
tiU
för tvä mindre lamilj
och kök med egna inL
December. Svar till »F.
Diversehandeln.
y
>r tvä mindre familjer
Förmaksmöbler.
v
liga i sitt
v valnöt)
liga i sitt
Tegnér-
Onakai byra pA Norr:
ld Dbl
ayp
En väl möblerad, mattbelagd Dublett med fr!
och egen ingång, helst der en bättre unjjherre kan
påräkna trefnad och, om lämpligt, god inackorde|
ring. Svar till »Ungherre» lemnas å S. Gumaelius'
Annonsbyrå. [G. 7043]
Kontorslokal.
Två ljusa JBum, ej högre än andra
våningen, häget åt gården före
dragés.
Skriftligt svar till »Kontorslokal», 24 Sturegatan.
En
n mindre Butik med eller utan boningsrum ön
skas hy ra å Östermalm eller nedre Norr.
Svar i biljett till »91», med pris och läge, emot
ses i Cigarrboden Regeringsgatan 64.
UTBJUDESARRENDERA.
Arrende.
Herrhamra egendom i Södertörn utbjudes här
med till arrende på 10 års tid i större och min
dre lotter att tillträdas den 14 Mars 1891.
Upplysningar meddela* af T. V. Hallström, Herr
hamra, Torö» och af D:r P. Hallström, Stockholm,
Svartensgatan 5.
[G. 7092]
Kafé.
En Soffa af mahogny, passand» för Kafé eller
Kontor, stoppad, med resårer, säljes billigt. Läst
makaregatan 14 & 10 Joh. Holmberg.
En antik Ityrå
med marmorskifva säljes till billigt pris. Vidare
adress erhålles i Parfymboden Drottninggatan 6.
Promenaddrägte:
gar och Kap]
gatan 6.
„._r
app
gte:
Kap]
„._r, Dam-Morgonrockar, Klädnin
appor säljas billigt. Kommendörs
,
Kommendörs-
g
Begagnade Kappor, Klädningar, Barnkappor,
mindre Öfverrock, Gosskläder, Skodon, allt
till billigt pris. Surbrunnsgatan 87, n. b.
Rampris!
b
f
p
en händelse säljes en obegagnad Promenad
, sista nyhet, passande ett mindre fruntimmer,
errättelse i Brödboden Köpmangatan 14.
Obs. 1 Hrr Urmakare. Obs.
Två s. k. Jernvugsiir (mindre Tornur), utan
slagverk, med Grahams gång, starka och välgjorda,
af egen tillverkning. Uren lämpa sig särdeles för
jernvägsstationer, fabriker eller större byggnader
och säljas till billigt pris hos
TlEb
Tli. Engberg,
Urmakare, Eskilstuna,
"Mtr Jägare!
12E
g
Engelskt Dubbelgevär, kal. 12, »Evans», London,
modern stil, föga begagnadt, säljes billigt. Bust
mästaren Hagström, Skepparegatan 4.
En begagnad Faeton, Trilla,
med flyttbara säten och sufflett säljes för 150 kr.
hos Sadelmakaren Nylund, Beridarebansgatan 18.
Äkta Bulldoggstik,
särdeles lämplig som afvelsdjur, 2Argammal, svart
till färgen, klutven nos och framstående underkäk,
snäll och tillgifven, säljes. Vidare mot porto. Adr.
»Dogg», Kungsör.
Akta Terrier.
Två Tikvalpar, 6 veckor gamla, finnas till salu,
Närmare upplysningar i Lånbiblioteket, Horns
gatan 17.
Dufvor.
I brist på utrymme säljas genast ett par Tur
turdufvor med halfring om halsen. Vidare 81 B
Drottninggatan.
Larsson.
Foglar,
flera slag, deribland en Papegoja.
Döbelnsgatan, 1 tr. upp, höger.
ÅSTUNDAS
Barn- och Ungdomsböcker
samt Planschverk ("endast snygga exemplar) upp
köpas dagligen till högsta pris. Antiqv. Bokhan
deln 58 Klarabergsgatan.
Äfven poetiska arbeten uppköpas.
Önskas kö
Ett begagnadt Blåsinstrument, Ess-Kornett.
Svar till A. Hempel. Norrtullsgatan 31, Albydal
Begagnade, bättre Herrkläder
>pköpas kontant och till högsta pris. Adress till
ric Lokrantz, Malmskilnadsgatan 38.
Kläder. Svar bedes i biljett till »Kon
, Dag. Nyh:s Annonskontor, Staden
(Jiiinlii iiliicter ocli ^Iiibler.
Svar till »Köpare från landet», Dagens Nyheters
Annonskontor, Staden.
Mejram köpes.
handeln.
Humlegårdsgatan 7, Matvaru-
Svartliatire.
torr och väl rengjord, uppköpes för export. Tung,
ensartad vara betingar högsta pris.
IS. ölimans Söner A C:o,
Slussplan 03 B, Stockholm, S.
Alsikefrö
af årets skörd
uppköpes till högsta
ANDEHSSOM &
Götebor
[Nord. A.
-B. Göt, 4434. 4
igsta
ögsta
igsta pris af
KGBEiir,
Ett begagnadt men i godt stånd varande Isskåp
omkring 4 lot högt, önskas köpa.
Svar, märkt »Isskåp», inlemnas i Tidningskonto
ret 9 Stora Nygatan.
Gamla Jern spisar
uppköpas till högsta pris. Adress: M. Anderson
86 Stora Glasbruksgatan.
Ett vackert, medelstort och väl bibehållet Bok
skäp af mahogny.
Svar med lägsta pris till »Mahognyskåp», Dag
bladskontoret i Storkyrkobrinken.
En begagnad Dragkärra
ökköVidddl
gg
önskas köpa. Vidare meddela
E
mede
BAGGE & NYOANDBB,
6 österlånggatan 6.
Två goda Vagnshästar
köpas. Svar till Hamburger-Bryggeriets
Surbrunnsgatan 52. fe. 25348]
UTBJUDES
Staden inom broarna.
Ett möbleradt Bum med egen ingång finnes att
hyra för en ungherre. 16 Stora Nygatan, 8 tr.
Norrmalm.
För en eller två bättre herrar. Ett stort, vae
kert möbleradt Rum med två fönster åt gatan
Obsorvatoriigatan 21, 1 tr. upp. Almgren.
Östermalm.
"[•Tära Norrmalmstorg, Biddaregatan 10 (f. d. 85 Bl
Möblerade Bum för längre eller kortare tid
Utom Stockholm.
Vånin
i
g
i
att hyra
umba.
Invid jernvägsstationen, 4 stora, vackra Rum med
kök och verandor, källare, trädgårdsland och öfriga
beqvämligheter nu genast. Adress: Apoteket.
ÖBS. I 40 minuters jernvägsresa från Stockholm
Hyran 800 kronor.
Bum för kascherade fruntimmer, med god och
treflig inackordering. Billigt pris. Vestmanna
gatan 29, 1 tr. upp. Égna rum. Utsigt åt gatan.
ÅSTUNDAS HYRA.
En äldre berre
vill hyra ett möbleradt Rum med egen ingång, ne
dre bottnen eller 1 tr. upp, i närheten af Johannis
kyrka, från den 20 December. Svar till »Beel hy
resgäst» inlemnas å Dagens Nyheters Annonskon
tor. Staden.
GentraU
idilj
Önskas hyra på Kungsholmen
idiljLäht å tå
Läht å tä
ör tvä mindre lamilj
d i
ypg
>r tvä mindre familjer en Lägenhet på två rui
Lägenhet på tvä rum
t lld
Eldare,
d
g
,
som förut innehaft dylik plats vid land.
'ingmaskin,
kan få anställning nu genast, om ansökan med be
tyg lemnas till Hornsbergs Stärkelsefabrik, Stock
holm. [G. 25414]
en Lägenhet på två rui
Lägenhet på tvä rum
ar, nu genast eller den 1
'
.», Kungsholmegatan 14,
En Skomakeriarbetare
erhåller arbete, 2'/a mil från Stockholm, utmed
Norrtelge vägen, hos Skomakaren C. A. Jansson,
"öfsätra.
Landtbrukselev!
En stadgad Yngling, med någon vana och håg
för landtbruk, erh&ller plats på större landtegen
dom mot låg afgift.
_
Närmare upplvsningar erhållas, då porton bifo
gas, af»K. B.», Valskog.
(G. 7078)
En Yngling,
dihlf
gg,
redbar, nykter och ordentlig, helst från landet,
samt med några års vana i jern- och diversehan
del och godt sätt att bemöta kunder, kan få plats
genast, om skriftlig anmälan, märkt »W.», jemte
fotografi inlemnas å N. A:s kontor, Örebro
n ärlig,
med håg för
plats, om
Pälsboda.
vill
. för
anmä
En Springpojke erhåller plats i Bageriet Läst
makaregatan 15.
T>arnniorKkebefattningen inom Björsä
ters församling i Östergötland blifver ledig att
tillträdas 1 Maj 1891. Ansökningar, åtföljda af
betygsafskrifter och fräjdebevis, böra vara insända
till undertecknad inom detta års utgång.
Björsäter i November 1890.
(G. 25445) Kommunalnämndens Ordförande.
PLATSSÖKANDE.
Frn Alna Bojabns EonssinMiir,
4 Norrmalmstorg 4,
Allm. Telef. 7213, anskaffar dugliga Tjenare.
Fru Siri Nyströms
y
Kommissionskontor,
8Alllf80 28bjd
,
Götgatan 8, Allm. telef. 80 28, erbjuder goda
tjenare i alla branscher till höstflyttningen.
En ung Flicka, van vid Sybehörsaffär, godt sätt
att bemöta kunder, god säljerska, kan få nu
genast en bra plats. Uppgif förutvarande plats.
Svar till »Sybehörsaflär 1890», Dagens Nyheters
Aimonskuntor, Staden.
E
"
n Barnkär Flicka önskas att vårda ett sjukt
barn. Vidare Dalagatan 28, en tr. öfvergår
den, efter kl. 10 f. m.
Stockholms Tjenstebyrå
ffi åf illåäl idd
ff
jy
iffar, i mån af tillgång, väl vitsordade
anskaffar, i man at tlllgi
rinnor. Adr. Norrlandsgatan 28, 1 tr. upp.
Tjena
Fru Tillmans Kommissionskontor
för manliga och qvinliga Tjenstsökande. 28 Ske
makaregatan. Allm. Telefon 27 18.
Tidningsman,
energisk och rutinerad, f. n. red. för balfveckotid
ning, söker ombyte af plats nu eller till nya året.
Svar till Söderberg, Storgatan 18, Stockholm,
f. v. b.
Hrr Kapellmästare!
EFlöjtit iikt tS
p
En Flöjtist siiker genast engagement. Svar
märkt »Flöjtist» torde inlemnas å Dagens Nyhe
ters Annonskontor, Staden.
Resplats
di
p
mot liten lön sökes af en duglig, absolut nykter
18 års Yngling. Svar till »Driftig 18 år», adress
S. Gumselius' Annonsbyrå, Stockholm.
Bemärk.
En 54 års, ensamstående, bildad Man, med mån
årig vana vid skrifgöromål och räkenskapers f
rande, för hvilken stadslifvet ej passar, söker sig
arbete och ett hem, helst hos någon tjenste- eller
affärsman å landet, der han genom årlig afgift af
150 kr. och genom sitt arbete kan bidraga till sina
lefnadsomkostnader.
Svar till »Kandidat X.», Nässjö, pöste restante.
En ung Man från landet, försedd med utmärkta
Detyg och ref. samt 10-årig praktik i garn , väf
nads
, speceri- och diversehandel och som för när
varande innehar plats i speceriaffär i Göteborg,
söker med anledning af affärens upphörande ny
ålats ju förr dess bättre. Svar härå afvaktas med
acksamhet af »God säljare». Nordiska Annonsb
från, Göteborg.
(Nord. A.
-B. Göt. 4506. 2)
I Speceri-, Diverse-
ll kdliEditd
p
Jernliandel van, rask, duglig Expedit, med godt
sätt mot kunder, söker plats. Van vid stads- &
landthandel & bokföring. Bästa 3- & 5 årig a be
tyg. Brunkebergstorg 24, Stockholm. Tel. 788
JL& C
J. Larsson & Co.
Perukmakare,
kompetent! yrket samt i klippning och rakning, ön
skar plats. Svar märkt »Friseur» torde inlemnas
å Dagens Nyheters Annonskontor, Staden^
Perukmakare,
kompetent i perukmakeri samt hårklippning, ön
skar plats, helst som föreståndare i en större Tands
ortsstad. Svar märkt »Perukmakare» torde inlem
i å Dagens Nyheters Annonskontor, Staden.
Hyflare, fullt kompetent, söker plats å snic
kerifabrik. Svar till »H. S.», Dagens Nyheters An
nonBkontor, Staden.
Anställning som Portvakt eller Bodkarl sökes
af »Arbetsam». Närmare upplysningar lemnas af
Centralbyrån för Välgörenhetens ordnande, Stora
Nygatan 86, dit äfven svar torde sändas.
Plats ft kontor sökes af en 19 års Yngling
med god handstil och l:a betyg från principaler
samt för genomgången bokhålleriskola.
Svar märkt »A. S. 19» torde godhetsfullt inlem
nas å Dagens Nyheters Annonskontor, Staden.
Jjandsgosse,
24 år, med sexårigt betyg, söker plats till landet,
Fru Nyströms kontor. Götgatan 8.
Hrr Ungkarlar, Gastronomer
eller
större familjer!
Hushållerska med betyg på 5 år, goda kun
kaper i kokkonsten, intresserad af och skicklig i
både finare och enklare anrättningar, bakning ooh
syltning, nitisk, redbar och rask i sina åligganden
samt i Desittning af ovanlig förmåga och ordnings
sinne. dessutom egande vacker skrifstil, van att
obehindradt skrifva efter diktamen och skicklig i
åtskilliga handarbeten samt från föregående plat
ser vitsordad för samvetsgrannhet och ospard möda
jemte en i allo hedrande vandel, söker plats an
tingen på landet eller i Stockholm genom Stock
holms Tjenstebyrå, Norrlandsgatan 28, 1 tr. upp.
Se hit!
I brödbod, flnliagerl eller mejeribod
sökes plats af dervid van, ung Flicka, frisk och
stark, kunnig i räkna och skrifva.
Vidare å Stockholms Tjenstebyrå, 28
Norrlandsgatan, 1 tr. upp.
Plats sökes af en 18 årig Flicka, helst på lan
det, som är kunnig i klädsömnad och handarbete
Svar torde godhetsfullt sändas till »M. L. 18»
Postkontoret, Norrköping
LEDIGA
_
PL
Språkkunnig,
arbetsam, ung Man, med god handstil, kan få an
ställning å större kontor i Göteborg.
Person, med någon vana vid jernexport, före
drages.
Svar, med uppgift om reterenser och löneanspråk
till »Framtid» torde adresseras till Göteborg, pöste
restante. (G. 7053)
Plats finnes
nu genast för en fullt förtrogen Expedit uti herr.
ekiperingsaffär och klädeshandel, som kan prestera
prima rekommendationer om duglighet, pålitlighet
och är skicklig med expediering samt egervarukän
nedom och har vacker handstil.
Svar märkt >25 & 80» torde insändas till Da
gens Nyheters hutvudkontor.
{Speceribiträde.
ld2
p
Hog A. Brunander, Humlegårdsgatan 2, finnes
nu plats för ett Biträde, med några års vana vid
Stockholms-affär. Den sökande, helst 22 år, skall
vara ärlig, pålitlig och rapp samt hafva ett godt
utseende och kunna bemöta ltunder väl, äfvensom
hafva fullgjort beväringsskyldigheterna.
Mandelsbiträde,
om 20 år, fullkomligt hemmastadd i diversehandel
,
som är arbetsam, nykter och ordentlig, erhåller
>lats genast. Ingen bör svara som ej kan lemna
na rekommendationer. Löneanspråk. Fotografi
sändes till »Handel», Linköping, pöste restante.
Nykter och ordentlig Sättare
f
yg
får du genast varaktig anställning vid me
delstort landsortstryckeri.
Svar med betygsafskrifter till »S. A.
lemnas å Stockholms Norra Annonsbyrå
yr
Stockholm.
y
(S. N. A. 3729
n Accidenstryckare och en Bokbindaregesäll
erhåller plats. Nygränd 6.
försigkommen,
(G. 25514)
y
nen,
Typografelev,
hållt ltå
men,
ypg
nen, erhåller genast plats på
Algot Lindbergs Boktryckeri,
ö
g
östhammar.
Arbetsförman,
driftig, van vid större personal, får god plats vid
bruk. Bättare eller dylik ej lämplig. J. Larsson
& Co., Brunkebergstorg 24, Stockholm.
Gift Trädgårdsmästare
df
g
får plats mot stat och Iöb eller öfvertagande af ett
d däå
å hådA
p
mindre torp med godt läge på e
mälan göres Grefgatan 24 A, 2 tr,
på en h
g
på e
A, 2 tr,
på en herrgård.
UPP-
Silfverarbetare.
En eller flera skickliga korpusarbe
tare erhålla nu genast stadigvarande plats
hos Juvelerare L. Larson & Co
d
Bokbindaregesäll, något kunnig i
, jiej^för
gyllning. Garfv aregatan 13.
g för
villig och stadgad 15—17 Yngling,
. för diversehandel, erhåller genast god
anmälan och betyg insändas till »2.»,
(G25491)
,
(G. 25491)
Barnmorsketjensten
ldiillt
j
Ornö, Stockholms län, är ledig att tillträda vid
årets slut eller förr. Lön 200 kr. 8 å 6 kr. för
förrättning. Husrum och ved. Sökes hos Kom
munalnämdens Ordförande, adr Sundby, Dalarö.
Två Sättarinnor
erhålla genast stadigvarande arbete i
Vestgöta Korrespondenten, Sköf
de. (G. 25289;
FÖRLORADT.
Stulet tr.
I början af sistlidne Oktober månad blef ett Si.
' reraukargångs-Ur stulet, förfärdigadt af I. I
{ustan, Stockholm, utsatt både å taflan med myc'
ket fina bokstäfver samt å verket med angifvand<
af ordningsnummern 4. Vid uret var fästad en
kedja af talmiguld och en guldberlock med 2 släta
stenar.
Den, som nämda ur återställer eller om det
samma lemnar sådana upplysningar som kunna leda
till dess återfående, erhåller hederlig vedergällning
om anmälan göres bos Hrr Anstrin & C:o, Baza
ren å Norrbro, Stockholm.
eltyg, Mattor, Portié
F. Uhnér
os
Stockholm, Fredsgatan SS.
Alla färger oskadliga. Prof
ver
^fcVV*/vVv.yvVVVVVVVVVV«/V/l\y
Konkurs-Realisation.
För Konkursmassas räkning utförsSljas nedans
Halsband, Örltäiigen af Jet. Stenkol oeli Simill. Klockke
>t. Stenkol ocli Simill, KiocKKo
rometrar. Kikare, Snelmarker, Domino spel, Tärningar»
borstar, Friserkammnr, Pappersbnifvar af sköldpadd
m. fl. artiklar, till ytterst låga priser, uti
Brosclior, Armband»
or> Termometrar, Bac
rer, j «r«iuiiioi,r»r, «■
HÄllltk
ygp
Kam- och Bij
Kaj
25 Vesterlånggatan 25.
Bleiiiiiaiiii
Jletmmims
Äkta Svensk
serveras å de flesta restauranter! Säljes ho
OBS.! Till de platser der dessa v
mindre parti direkt från M. Neumanns Spri
äfven
. 19219
Maltextrakt
och
cr£ro
i preparater deråt, tillverkade å undertecknads för änd
OBS. Detta Maltextrakt är af en mängd svenska
vändt och af dem väl vitsordadt.
"" ' ' sa
b 3 vändt och af dem väl vitsc
o x-W OBS. Herr Keinie Professorn Aug. Almén i Ups;
"-a Maltextrakt, fritt från fr#mmande tills
lfllleinf maltos ocli d
cr£ro
o
a? I
§1 »
P-S.
-o
a
ecknads för ändamålet särskildt inrättade laboratorium.
ängd svenska läliare med synnerligtförtröende an
ordadt.
"" ' ' sala säger i analvs: det är ett verkligt
dliga iimnen, bestående
c
Almén i Ups;
r#mmande tills .
maltos ocli dextrln samt peptoner, och föröf
entreradt, hvilket bidrager till dess oföränderlighet vid
d'Hygiéne> (Paris) yttras om maltextrakter, att bland
. L. Björkboms i Göteborg främsta rummet.
yttrade prisdomarena att detta maltextrakt var det rena
g, som de någonsin undersökt.
a och danska maltextrakt var detta det onda som till
, ... , ....
t. A platser, der så icke ar, antagas kommissionärer.
öfversändas portofritt på begäran.
Göteborg. Oscar Ii. Bjtirkboin.
Maltextrakt, fritt från fr#mmane
liufvmlsMliliKeii nf maltos ocli
rigt mer än vanligt koncentreradt, hvil
förvaring.
idkifJl d'Hiéne
1 »
S.
-o
förvaring.
OBS. Medicinska tidskriften >Journal d'Hygi
dessa intager onekligen O. L. Bj
OBS. Vid utställningen i London yttrade p
ste jirepårät
"
af detta sla
"
g, som d
OBS. Bland i Malmö utstälda svenska och da
erkändes första priset. ,
OBS Finnes å de flesta Apotek i riket. A pl
* ö- OBS. Beskrifningar jemte prisuppgift öfversän
Götb
C H
cn es
si
D
n Åkd; ?na och en Presenning
den 14
Å
Okt. mellan Skeppsbr
d1
backen. Återlemnas till Åkarestationen Brunke
bergstorg mot vedergällning.
pp
a och en Presenning
Å
borttappades
Okt. mellan Skeppsbron och Lejon-
lifhoj
i j
j
märkt »Linköping» kom i sjön i Lördags afton och
följde med strömmen.
Tillvaratagaren torde mot ersättning återlemna
densamma till
Oidb& C
C• O. Strindberg & C:o,
Biddhl
Strindbg &
Biddarholmen.
Er större Hundvalp, släthårig, svart med hvit
grå bringa, hvit »bläs» i pannan, halsband
utan adress, lydande namnet »Jeppe». Tillvarata
garen anmodas att i försegladt bref inlemna sin
adress märkt »Jeppe» & Dagens Nyheters Annons
kontor. Staden.
n mindre Hund, rödbrun till färgen, med
klippta öron och svans samt med halsband utan
adress, bortkom Måndagen den 10 Nov. Tillvara
tagaren torde mot vedergällning återlemna den i
huset nr 89 Drottninggatan, 2 tr. upp.
DIVERSE.
af 10,000 kr. å 6 % önskas nu genast mot inteck
ning, närmast kassa, i fint hus mod bästa läge;
förskottsränta kan betalas. Svar till »Otter», Da
gens Nyheters Annonskontor, Staden.
Förlagslån å 50,000 kr.,
kht f itkii fti
g
mot vederbörlig säkerhet af inteckning i fastighet,
sökes för solidt och vinstgifvande, flerårigt större
industrielt företag i törening med större landtbruk
i Stockholms närhet. Företaget är kändt såsom ett
af de största och bästa i sitt slag. Närmare upp
lysningar meddelas afEnQuist & Rathsman, Stock
holm.
God affär.
Litografiskt tryckeri, beläget uti Eskilstuna stad,
der stor omsättning för Litografiska alster förekom
mer, finnes nu genast att öfvertaga. Svaj under
adress Fabrikör J. A. Eilitz i Eskilstuna.
Fabrik för Förbandsartiklar af alla slag.
b
Fa
Priskuranter öfversändas portofritt på begäran.
Nord. A.
-B. Göt. 2625. 12) Götebo
Ängpannetuber
i ständigt vttlsorteratlt lager hos
Peterzénska
Handels-Skolan,
9
f|DC norrlandsgatan 89. f)RQ
UDD. 31 Hornsgatan 31. wu""
Undervisning meddolas i alla å kontor förekom
mande göromål samt språk och flera slags stilar.
OBS. Hrr affärsmän! Dugliga biträden såväl
qvinliga som manliga, kunna från skolan erhållas.
Skolans lärare af H. M. Konungen belönad.
fru EJIMV KKA\in'S
Skönskrifnings
, Rundskrifts
,
Räkne- och Bokhålleri-Skola,
Hamngatan 17, 3 tr. upp.
å
Kurser från 2 kronor.
S7
lochS—7.
Bokhållerikurser från & kronor.
d efter önsag
Kurser frå
Bokhållerikurser från & kron
Grundlig undervisning.
Lektionstid efter önskan. AnmälningS)
OBS.I
för en hvar är kunskap i
Park & Co.,
en ung Man. Läget nedre Norrmalm.
Svar till »O. N. 22» inlemnas i Färghandeln Ko
geringsgatan 45.
SF
** en
Kn sinnessjuk Herre
kan få inackordering mea god vård i ett stilla hem,
der mångårig praktik finnes att behandla dylika
sjuka. Anmälan hos Consow, Kammakaregatan 7,
8 tr. upp.
På ett vackert gods i Södermanland, i närheten
af jernvägsstation, är det tillfälle till god in-
jernvagf
ackordering. Muntliga upplysningar er
idbt18
tuga u
1 t
;iU go
hållas Da
klIl8 em
g
vidbagaresgatan 18
tliga u
tuga u
, 1 tr.
tillfälle till god in-
ningar er
;iU go
hållas Da
kl.Il—8 e. m.
Ett fosterbarn,
som får upptagas som eget, ej öfver 1 år gammalt,
önskas af en ansedd, barnlös och barnkär familj på
landet, mot 1,000 kronor, som af fosterföräldrarne
åsidosättas för barnots räkning. Svar tordesändas
till »L.», adress S. Gumsslius' Annonsbyrå, Stock
holm.
[G. 7089]
Ett Fosterbarn
önskas! 1 ett ordentligt hem. God vård utlofva».
Uplandsgatan 53, n. b.
Manufaktur-Affär.
En i full gång varande, gammal, väl ansedd Ma
nufaktur- och Klädesatfär, i en af mellorsta Sver.
ges större städer, finnes i anseende till annan verk
samhet att öfvertaga i Januari 1891.
Aflären är en af de största i sin bransch på plåt'
n. Solida spekulanter torde adressera sig till »B
B.», adr. S. Gumaelius' Annonsbyrå, Stockholm.
'
I stad i mellersta Sverge
d ih Di
g
finnes en gammal, välkänd Speceri- och Diverse
handel att pä fördelaktiga vilkor öfvertaga. Lagret
litet och kurant. Egendomen, hvari aflären bedrif
ves, får köpas eller hyra. Vidare meddelar O. W.
Janse, Trosa.
I brist
sökes en förlags/nan, kompai
en
sökes
en
vinstgifvande affär.
5 å 100 kfdAffäl
l
g
C:a 5 å 10,000 kr. erfordras, Affären len
... .
lemnar
50 proc. å kapitalet, enligt böckerna, och kan ytter
ligare mångdubblas. Biljett märkt »Energi», Da
gens Nyheters Annonskontor, Staden.
liafé.
I anseende till resa linnes ett Kafé att öfvertaga
nu genast. Underrättelse Grefturegatan 2, Diver
sehandeln.
sökes
en
>å kapital sökes
Löpare till en
en hvar äp
svenska språkets
iftFö
p
rigtiga behandling i tal och skrift. Försumma cj
tillfället att å
Såkk
et att å
Nya Språkkursen,
y
19 Mästersamuelsgatan 19,
genomgå den
billighetskurs (15 kronor)
iböjFd
g
i svenska språket som tager sin början Fredagen
den 21 dennes kl. 8 o. ni.
Anmälningar dagligen 4—5 och 8—9 e. in. i kur
sens lokal 19 Mäster-samuelsgatan. Tel. 58 11.
Monténska
Talkursen
öppnar en daglig förmiddagskurs (kl. 10—11)
Onsdagen den 19 dennes. Endast ett fatal ele
ver.
Drott- Telefon J£. A. Montém
ninggatan 87. 23 90. Ingeniör.
Associé!
Ungkarl, som eger vana dels i bokföring och dels
aflarer (helst med resvana), med ett kapital af 8
å 10,000 kr., kan nu genast få ingå
^
kompanjon
skap i en god, upparbetad Agentur , Kommissions
och Landthandelsuflar i Norrland, hvar» nettoin
komst ej understigit 4,000 kronor. Vidare mot 8
porton af
Helsinglands Affärsbyrå, Bollnäs.
En person,
hi Skl
p
fullt hemmastadd i branschen, att i Stockholm vara
ensam försäljare af våra artiklar såsom korfvaror,
svinuöall m. m. Endast fullt kompetent person
eller firma göre sig besvär att söka platsen.
Adressera:
Ade
Falköpings Svinslagteri
Falkoping-Banten.
Juridisk merkantil
Köpmansbyrå,
Gdilk
p
i landsort, att öfverliiga. Goda vilkor.
Associé, juridiskt bildad eller affärsman med
5,000 kr.» ilnner god existens. Svar till »Pri
mus». adress S. Gummlius' Annonsbyrå, Stock
holm. [G. 25285)
Hrr Mossegare!
De mossegare, som önska lära känna resp. mos
sars lämplighet för bearbetning enligt min metod,
erhålla utan ersättning upplysning härom, i fall till
Torfkolstabriken vid Omberg omkostnadsfritt för
mig sändes minst 200 hektoliter bränntorf frän
hvarje mosse, man Till undersöka. Vidare upp
lysningar på begäran.
Jönköping den 14 November 1890.
tG. 25481] M. Ekelund.
Tuch-Agent gesucht!
biktRiDfflecht indigob
echt indigob
gg
Fabrikate: Russiscngraue Duffels, echt indigob
echt indigoblaue
Duffels. Tuche, Serge und Oheviots etc.
Offerten mit Beferenzen an Hermann Nebert,
Pritzwalk (Brandenburg).
Plats-Agenter,
med goda referenser, sökas för städerna Stockholm,
Göteborg, Malmö och Norrköping för ett nytt,
svenskt fabrikat af utmärkt beskaffenhet och som
beböfves i hvarje hem. Svar till »W. 1010», Jön
köping, pöste restante.
[Q. 7088]
Kolportörer.
Passen på tillfälle att erhålla god förtjenst. Li
ten, lättsaid areikel.
.
Anmälan göres å Stockholms-Tidningens An
nonskontor, St. Vattugatan 12.
[G. 25468]
J. JÖNSSONS
Skrif- & Räkneskola,
Stockholm, 16 Lilla Nygatan 16, 3 tr. upp.
Nya elever, äldre och yngre, mottagas alla dagar.
Afgifter: Skönskrifning eller Räkning, 15
timmars kurs 2 kr., 50 timmars kurs o kr.,
fullständig kurs 10 kr., Enkelt Bokhålleri,
fullständig kurs 5 kr., Dubbelt (.Italienskt) .Boft
hålleri, fullständig kurs (fyra bokslut) 20 kr.
Lektionstiden lämpas efter elevens önskan.
Tricotstickning
il bil
g
af alla slag utföras omsorgsfullt till billiga priser.
Brahegatan 62, nedre bottnen, till venster.
Conversation frangaise.
Un marchand, qui est en relations commercielles
avec la Franke, desire prendre des leqons chez soi.
Béponse å »M. H.» par 1'expedition du journal,
Regeringsgatan 28.
M:rs Symonds-Ohlin
d hLi
y
has resumed her Lessons in
EngflisSi
g
at 61 Nybrogatan, 4 tr. At home 2—3 p. m.
Pianolektioner meddelas af skicklig lärarinna till
moderat pris. Utmärkta betyg och referenser.
Adr. Klara Norra Kyrkogata 31, fö
på gården, 1 tr. upp.
första huset inne
Handarbete.
Undervisning meddelas i märkning, hvitbroderi,
guldbroderi, schattérsöm, snörmakeri (utan maski
ner), makramé, fllét-guipure, brodori å plysch, si
den och kläde samt fornnordiska sömnader m. m.
Kungstensgatan 26, 1 tr. upp, till höger.
■jnnga Fruntimmer få lära retuschera för billigt
pris ä Atelieren Hamngatan 17.
Porträtter
i olja, pastell och svartkrita utföras till ytterst mo
derata priser af Emil Österman, Fleminggatan 5,
Stockholm,
OBS. De, som till julen önska dylika porträtter,
torde ej dröja för länge med beställningarna, eme
dan alla ej dä medhinnas. Utfalla ej porträtten till
belåtenhet återtagas desamma,
Massage
efter Metzgers metod
lh åkikit
g
för muskel- och nervåkommor, vrickningar, styf
het i lederna, reumatism, kronisk förstoppning och
hufvudvärk m. m. gifves af undertecknad, som i
utlandet studerat nämda massagemetod. Sår, öm
kyla och andra yttre åkommor behandlas.
FChlttB
yFru Charlotte Berggren,
exam. Fältskärmästare,
af Kongl. Medicinalstyrelsen
auth. Sjukgymnast och Massör.
Dagsljusspridare.
kf
gj
Stor tillökning af dagsljus i mörka trappor, för
lokaler samt ekonomisk besparing af
ugor och
se erhållas
are
genom uppsättande af Dagsljusspri-
Beställning Myntgatan 3, 1 tr. upp.
l
stugor och
lyse erhållas
dare
Bestäl
Alla
sys, gamla moderniseras. Smakfulla
kärgårdsgatan 17,
_
1
kärgårdsgatan 17, 1 tr. upp.
sys, gamla moderniseras. Sma
kärgårdsgatan 17,
_
1
sorters Kappor
Barnkappor.
Skärgårdsgatan 17, 1 tr. upp.
nmmigaloscher emottagas till lagning.
frugatan 24.
Jung-
Rökning.
Fläsk
, Kött- och Korfvaror emottagas till TÖk
ning. Billigt pris. Beel behandling.
Mäster-Samuelsgatan 14 (f. d. Ålandsgatan).
AKLdi
g
A. K. Lundin.
Th« Tjäders
kdiB
j
Inackorderings-Byrå,
lkildt3 81 t
g
Malmskilnadsgatan
84 40
Allm. Tel. 84 40.
y,
3 8, 1 tr.
Mottagn. 11—4.
Middag
för 10 kronor per månad.
Unga, aktningsvärda Herrar ocn damer, som nai
anställning på kontor, i affär, vid embetsverk eller
idka stuaier, erhålla fördelaktig inackordering
hem nära Kornhamnstorg. Middag, bestående
två (2) rätter god och vällagad mat, serveras dag
ligen från kl. half 2 till half 5 och kostar för hel
manad (30 middagar) endast 10 kr. och för en
vecka 3 kr. Frukost och supé fås äfven, om så
önskas. Priset är i så fall för alla tre (3) målti
derna 20 kr. pr månad. Närmare underrättelser
lemnas beredvilligt alla dagar uti J. Jönssons Skrif
& Bäkneskola, 16 Lilla Nygatan 16, 3 tr. upp.
• •
Ärade Damer!
En Landtbruksförvaltare, med godt utseende,
frisk och glad, fast karakter, önskar inleda bekant
skap med en ung Enka eller Flicka, med förmö
genhet, för att, om ömsesidigt tycke uppstår, ingå
äktenskap. Svar, innan den 25 a:s, sändes till »Ed
vååld», Dagons Nyheters Annonskontor, Staden.
Ärade Damer!
En 82 årig Befallningsman, med ett fördelaktigt
yttre, önskar härigenom, på detta numera vanliga
sätt, inleda bekantskap med en 25 å 30 års, god
och älskvärd Flicka (helst troende) eller ung, barn
lös Enka, för att, om ömsesidigt tycke uppstår,
ingå äktenskap. De härå reflekterande torde god
hetsfullt insända svar jemte fotografi märkt »B—b»,
Björketorp, V. B. j.
Tystlåtenhet '
En ung flickn,
22 år, med mycket god bildning och godt utseende
samt ej utan förmögenhet, frågar om någon ung
bildad Man, med allvarliga afsigter samt med öppet
sinne för det egna hemmets lycka, vill inleda skrift
lig bekantskap med henne, för att, om ömsesidigt
tycke visar sig kunna uppstå, personligen fortsätt»
den samma. Porträtt utbedes. Allt skämt af böjes.
Svar till »Ellen 22», adress S. Gumselius' Annons
byrå, Stockholm.
(G. 7032]
Ärade It amer t
En medelålders Inspektor frågar härmed om
någon Flicka eller Enka, ej öfver 35 år, vill inleda
bekantskap med honom, för att, om tycke uppstår,
ingå äktenskap. Någon förmögenhet önskas för
början af egen verksamhet. Svar (ej anonymt)
med fotografi märkt »G.
"W. 52» till Dagens Ny
heters Hufvudkontor.
« tt jag från och med denna dag ej betalar n&
gra skulder, hvilka min hustru Joseflne Kull"
berg åsamkar sig, och ej heller inlöser några slags
förbindelser, hvari hon inlåtor sig, tillkännagifves
härmed.
Stockholm den 14 November 1890.
Carl Hl ullberg.
"Ellen 22"
har bref 28.
I, 2 å 3 kronor un
der vanligt pris.
Till följd af fördelaktigt in
köp realiseras ett större parti
moderna Herrhattar. Nytt,
modernt, elegant lager Felb
hattar 7, 8, 10, 12 å 14 kr.
14 Stortorget. Fletningg. 5.
Allm. Telef. 2014. S. Svensson.
Stort, välsorteradt lager af Skinn- & Tygmössor
lör herrar, damer ooh barn, i Boden
& ITliii
, ,
& ITleininggatan ii.
Allt till verkligt billiga priser.
Billigt! Pelsvaror! Billigt!
Pli7512151820 k
gg
Skinn-Peleriner 7,50,5), 10, 12,15,18.20 kr.
Skinn-Kragar 2,50, 3. 4. •
">, 6, 7, 7,50, 10.
Skinn-Boo- 5, 6, 7, 9, 11, 15, 20, 25.
Skinn-Muffar 1,75, 2,50, 3, 4, 5, 6, 7, 7,50.
Skinn Baretter 3, 3,50, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Skinn Mössor 3, 4, 6, Ö, 7, 8, 10,15,20,30.
Goda, reela varor, nya för säsongen.
"WO
Stockholms Nya Hattmagasin.
QA HECiEllllKKaTAW. Qf|
QBSt Flttd ttill OBS!
QBS.t Flyttad t, till OBS.!
Det ItUsta af alla
Hårväxtmedel
är 0. Beckllns Patent-Elite-Fomada.
Den fäster håret, stärker och befordrar hårväx
ten sarnt är mjellbefriande. Säljes ä 1 kr. 50
öre pr burk hos
Fru O. Stråle,
_
Parfymhandeln 6 Drottninggatan 6. 90
OBS. Sändes till landsorten mot efterkraf.
Poudre de Riz
samt alla sorter finaste franska sminker till dag
smink och kostymering. Pudervippor, Läppsmink,
Ögontusch, Bouge Yégétale. Noir Indien m. fl.
Borter hos
Fru O. Stråle.
Parfymhandeln 6 Drottninggatan 6.
OBS. Sändes till landsorten mot efterkraf.
Begagnade Herrkläder
köpas kontant till höjrsta pris. Adress begäre3
biljett till Lenfstedts bod, Malmskllnadsg. 5.
Kostym-Magasinet
& Stora Vattuga
tan t».
IIIIIIHIIIIIHMIIIB
Annonser från
Levin & Salomonsen!
Köh
Köpenhamn,
ldk
p
rekommendera sitt lager af danska Hudar:
Kohudar utan h. & h.
%>/zt kilo, 60 öre pr kilo
D:o litet hårlösa 56 » » »
8vighudar med b. & h.
^/as kilo, C4 » » »
xhudar med li. & h.
^/ao » 56 » » »
här fritt ombord. Ordres emotses.
Köpa och sälja Kalfskinn, Fårskinn, Kalkull, H&r,
Ull m. m.
1000 par djurskinnshandskar till kr. 24 pr du6s.
3000 Barkskinn » 13 pr »Dsegger»
fiå l
finnas på lager.
Inackordering:
biii
g
kan erl.ållaa. God| mat och billigt pris. Kungs
gatan 26, Kaféet.
BYTES ANNONSER.
N. A.
-B. torde obs, bytesannonserna å l a sidan.
rer, Gardiner
& C:i,
er utlemnas äfven tiU landsorten.
/l\yV/vy\/W\y>yVA!/^Ny^y\
nedanstående varor:
Klockkedjor. Med
KiocKKogjor, meuaijuu
ningarKlädes*Ilar
djor. Med or> Termometrar, Bac
gjor, meuaijuuirer, j «r«iuiiioi,r»r, «■
Klädes*, Ilar, Hatt-, Äagel" ocli ltak'
och elfenben, Portmonnäer, Svampai
iBd
outeri-Boden
t
s Aqvavltj
Ulaiidniii^
Maglikör (Bitter)
os de flesta spirituosahandlande!
varor icke finnas aker försäljning
ritfabrik, Kristianstad. (C
org. Oscar Ii. Björkbom.