Dagens Nyheter Torsdagen den 11 December 1890

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Dagens Nyheter 1890-12-11
Sida 1
Sida 2 Dagens Nyheter 1890-12-11
Sida 2
Sida 3 Dagens Nyheter 1890-12-11
Sida 3
Sida 4 Dagens Nyheter 1890-12-11
Sida 4

Maskininläst version av Dagens Nyheter - Torsdagen den 11 December 1890

Sida 1

Utkommer hvarje helgfri morgonv
„.
Prenumerationspris:
fleH&r 12, kr.
Halft år 6 > 50 8r«.
Fjerdedels &r 8 > 2-> »
fin m&nnd 1 > 10 »
Lösa nummer 5 öre.
Bjrå Sc Kontor: 28 Regeringsgatan.
KUDOLF WALL
♦EÄKSTÄLLANDE DIREKTÖ».
N:r
~
7895
FÖRLOFVADB.
JULIUS NILSSON
och
ALMA ANDERSSON*
Meddelas endast p& detta lätt.
EHIL WIKSTRÖM
och
LILLY SCHMIDT.
HERMAN SÖDERSTEN
och
AMANDA PETERSON.
ZUwyork den 18 November 1890.
VIGDE.
ALFRED THORMÄHLEN
och
ELLEN LIEDQUIST.
Göteborg den 4 December 1890.
JAKOB THUNELL
och
ETA GLEISMAN.
Den 6 December 1890.
I landsorten!
VIoe hfiradshöfdingcn Emil Sandagren och Mar
fret Santesson, 9 dec., Varberg.
— Vice dom
Kyrkokomministern Karl Hurtig OQh Elvira le
Gnud, 8 dec., Upsala.
FÖDDE.
En gon.
Stockholm den 7 December 1890.
Fanny Ljungberg» Carl Ljungberg,
född Lundahl.
I landsorten i
Anna och 6. Åströms son, 8 dec., Råda. -- Hil
la» och C. Allströms son, 8 dec., Karlstad.
— Erika
och J. B. Romeis' son, 2 dec., Gefle.
— Lydia oeji
A. Ahlsons dotter, 4 dec.. Forserum.
— Lotten och
Fr. Nordmarks son, 26 nov., Onsala.
— Nanny ocli
T. Magnussons son, 2 dec., Köping.
— Clara och
G. Nauckhoffs dotter, 2 dec., Grängesberg.
— Anna
och K. Alins dotter, 3 dec., Stjärnsund.
— Nanny
och L. Grahns dotter, 80 nov., CmoS.
— Agnes
och R. Schougs dotter, 8 dec., Söderköping.
Hulda och S. Bergstrands son, 7 dec., Motala.
Mathilda och A. Gustafsons son, 6 dec., Tingstads
&d
prestg&rd.
DÖDE
Frölien
Emma Augusta Bernhardina Grip
gp
efter lSngvnrigt lidande
stilla nfsotnnnde
& Danvik9 Enkhus
Tisdagen den 9 December 1890,
i en ftldar af 79 &r, 10 mån. och 1 dag,
Sörjd och saknad af syskon, syskonbarn,
slägtingur och många vänner,
tillkännngifves endast på detta sätt.
Sv. Ps. nr 76 v. 20.
Att Gud i sitt allvisa råd till sig hemkallat
Lbk
Landtbrukaren
August Theodor Grönwall,
lt h fidflll
g
som lugnt och fridfullt alled,
till följil af hjertforlamning,
å egendomen Johannesberg
Tisdagen den 2 December
i sitt 62:a lefnadsår,
hafva vi hans hustru och barn
den sorgliga pligten tillkännagifva.
Jon. Evang. 11 kap. 26 v.
Tillkännagifve»
min ömt älskade make,
Målaremästaren
Lars Erik Lundqvist,
stilla alled
Lördagen den 6 Dec. 18!*) kl. 7.80 e. m.,
uti en ålder af 49 år, 1 mån. och 3 dagar,
djupt sörjd och saknad af mig,
ilttgtingar oeli vänner.
MthildLdit
Mathilda Lundqvist,
född 1'ettcrsson.
min ömt älskade make,
Tandlälcaren
Frans August Widfond,
född den '/b OHoher 1846,
stilla ocli fridfullt atled
i Stockholm Tisdagen den 9 Dec. 1890,
kl. 7.20 f. ni.,
innerligt sörjd och saknad af mig. barn,
moder, svärföräldrar, syskon jemte öfriga
slägtingnr orh talrika vänner,
har jag den sorgliga pligten att tillkännagifva.
Hilma Widfond,
fodd Kåberg.
Tillkunnagifves
att
T&r älskade broder,
Skll
Skolläraren
Anders Walfrid Markén,
t
,
stilla iificd j
tilla iificd
i Ankarsrum don 8 Dec. 1890 kl. 8 f m„
i en ålder af 86 år, 1 mån. och 22 dagar,
djupt sörjd och saknad af syskon, brorsbarn
sumt en stor viitikrets.
Den nflidnes syskon.
Sv. Ps.
-B. nr 483, v. 7.
Tillkännagifves
att
Bokbindaren
Osoar Emil Johanson
stilla alled
den 1U December 1890,
i en ålder af 88 år,
djupt sörjd af maka, tre barn, moder, bröder
kamrater och vänner.
Alberlina Johanson.
DAGENS
'Annonsprls!<
1 ötockhoimsupplasrm 12 Va öre radN^
I Stockh,
- och landsortsuppl. 16 öre.
Före texten resp. 18 och 20 öre.
Platssökande och ssmrr.anträden 12ör%
På raden räknas 40 typer finstil.
Annonskontor: Myntgatan i A.
Stockholm, Dagens Nyheters trycker^
FR. VULT Ton STEIJPRN
UTGIFVARE OCH REDAKTÖR,
Torsdagen den 11 December
1890
Fru Hilda Carlssons
j o riljii st ning
eger rum i st"ra grafkoret å Nya kyrkogår
den Fredagen den 12 December kl. 2 e. m.
I landsorten:
Läroverkskollegan O. A. Lindqvist, 8 dec., Eskils
tuna.
— Fru Gust. Charl. Zetterstedt, f. Nordgren,
fi8 år, 8 dec.. Bilsbro — F. d. konrektorn r. S
Huss, 86 år, 8 dec., Hernösand. — Fröken Amal
Strömberg, 69 år, 2 dec., Falun. — Fröken Alma
Charl. Ringquist, 26 år, 30 nov., Sundsvall.
— F.
d. handlanden A. T. Berg, 39 är, 3 dec., Upsala
— Snickareniästaren P. A. Karlstén, 64 är, 1 dec.
Motala.
— Med. doktorn O. R. Sandberg, 74 år
2 dec., Gefle.
— Öfverlotsen, sjökaptenen H. G
Schröder, 57 år, 1 dec., Gefle.
Lediga ijenster.
En öfveruppsvningsmanstjenst vid tullbevaknin
gen i Halmstad; en kustsergeantstjenst till sjös i
Helsingborgs tullkammaredistrikt; en vaktmästare
tjenst vid tullbevakningen i Stockholm och en dito
vid tullbevakningen i Göteborg: en roddaresyssla
vid tullbevakningen i Halmstad och en dito vid
tullbevakningen i Helsingborg; sökas hos general
tullstyrelsen inom 30 dagar från 8 december.
En beklädnadsförvaltaretjenst vid flottans station
i Karlskrona; till marinförvaltningen stälda ansök;
ningar ingifvas till stationsbefulhafvaren3 kansli i
Karlskrona inom 30 dagar från 1 december.
Förste stadsläkarebefattningen i Gefle; ansöknin
gar ingifvas till magistraten.
E. o. professorsbefattningen i slaviska språk vid
Upsala universitet; ansökningar ingifvas till det
större akad. konsistoriet inom 60 dagar trån 8 de
cember.
Svarta,
verkligt äkta Onixsmycken
mod svensk kontrollerad silfverinfatt
ning bäst och billigast hos
Carl G. Leth,
44 Drottninggatan 44.
FÖRLÖPNINGS-
och Vigsel-ringar, ständigt lager
hos Juvelerare
Larson & C:o, Jakobstorg I.
"VJ JJSCl JJ
h dfih
klh Nll
JJJ
ch prydligare, finnas att hyra.
ch , „ c
1 t
ch prydlig
enklare och , „ c
gatan 4, 1 tr. upp.
Norrtulls-
Granska och Willebrandska
fondernas
pensioner få lyftas hos Itninreraren,
Klara Södra Kyrkogata 12. från Mån
dagen den 15 t. o. m. Lördagen den
20 December kl. 12—2.
Aktiebolaget
lHl
g
Stockholms Handelsbank.
Hufviulkontor: Kornliamnstorg 4.
Avdelningskontor: Götgatan 16,
Röd bod torget 1,
Humlegårdsgatan 24,
beviljar län och kreditiver, diskonterar vexlat
köper ocli säljer vexlar i utländskt mynt, mot
tager penningar pä deposition ocli ujrji- dt af
skrifning samt försäljer postremissrexlar.
Beisekreditlv
Stockholmsintecknings-Garanti-Aktiebolag
1ÖNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ.
Inkasseringar,
Juridiska uppdrag,
SoliflitetsuDplysningar
å alla platser
i Sverige och utlandet.
Afdelningskontor
i STOCKHOLM.
Fond-Börs-Auktion
hMles af undertecknad i Börsföreningsns lokal i
Börsen hiirstiirles Onsdagen dm 17 Jjic. från kl.
1.30 e. m. & Obligationer, Aktier och Lotter,
«amt torde benägna uppdrag om köp eller försälj
ning med det första lemnas till
li. Ad. Segerström,
Stadsmäklare,
Stockholm, Skeppsbron G.
D:r Robert Lönnberg,
49 Ri
49 Regeringsgatan 49,
Iiri
ggg,
behandlar Inttirtea ajialiriomnr, törutriidesvll
■na^rni ocli tnriiiltnnnlen« (medels! mas
sa);'' 1 fjretiing med mtiilii-iiusk l>c'lmm]lin>c),ltöiiH
orsni) €»IIH *J II Ullo inur och svårare fall uf
benna r.
Träffas söckniulagar kl. 8—half 10 och 2—So. m.
Helgdipir S —10 f. m. Allni. Telefon ii<>57
D:r Gustaf Lamm,
3! Klb31
3! Klarabergsgatan 31, I tr. upp.
ilvardajrar kl. ti—2, Helgdagar kl. 10—11
Invärtes och tigmmjnhtloviar. Telef. 10*204.
Doktor MAGNUS WIKSTRAND7
Kungsgatan 8 (vid lliitorget),
behandlar invärtes och könssjukdomar.
Träffas kl. M -10 f. ni., 2- 3 h m.
.Doktor Kallenberg:,
Noirlandsgatan 43 <& 4ö. Alla dagar kl. IX—2.
Specieit: Magsjukdomar*.
Äfven meddelas hypireotisk sjuk
domsbehandling.
Behandling af hudsjukdomar
kostnadsfritt för medellösa Tisdagar och Fredapar
kl. 11-12 vid Polikliniken Malmskilnadsgatan 52.
Ooktor Arvid Alzelius.
I sjukgymnastik och massage
emte dermed sammanhängande läroämnen (ana
tomi, fysiologi, sjllkdoilisiiira etc.) undervisar
Professor G. A. Unman,
adr. N&i kströmsgatan 2, n. b.
iBerzelii park).
Svenska Panoptikon.
"F
p
"Fantasma ^eptuna"
,
lfdbild
lefvande bild,
,
uppvisas kl. 12—1—2—5—6—7—8.
Zam Löwenbräu,
3 Stt3
3 Sturegatan 3,
Bihll
g,
1 kl. Bierhalle. Frakost- och afton
servering. Dagligen Hummer och
; Bergostron. Äkta Löwenbräu direkt
1 från fat. Öppet till kl. 12 på aftonen.
■MWBagllBWffBH
gii Nyttiga Julpresenter.
oja
[
gpj
500 st. [
Mk
Herr-Morgonrockar
af utiuilrkta Svenska och ntlikndska tyger uttörsäljas till Jule
i 500 st.
|DM
i 500 st.
|Dam-Morgonrockar
af moderna tyger, i elegant fason, uti alla färger, utforsäljas till Jule
Oj/f Aug. Sporres Kappmagasin, Jf
Vtlåt
Vesterlånggatan.
Stor årsrealisation af alla sorters Handskar!
uti min Filial, 10 Gustaf Adolfs torg 10, till
Dam-Mousquotairo, 8 knappar
* ' 6 »
d 4
1:75 > »
» mcd 4 » l: 25 å 1: 50 pr par.
» 3
Samtidigt får jag rekommendera mitt rikt s
ters extra fina Handskar i alla nyanser till de mest
Presentkort tillhandahållas. Foder-Handska
L. E. ARVIDSSON, Handskfabrikör i Lund,
Filil10
,
Filial: 10 Gustaf Adolfs torg 10,
ingång Hotel Germania.
Repetitionskursen till Studentexamen
fd
(f. d. Klint och Frumeries),
27 Malnmhilntidsgatan 27,
g
Vårterminen börjar med ferieläsniug den 16 December och efter fullständigt
schema den 15 inst Januari kL 12 midd. Prospekt sändes.
A. E. Hellgren,
Ri
Hugo W. Philp,
Ri77
g
Regeringsgatan 77.
R. BLAEDEL & Co. (G. Chelius), Stockholm:
g
Regeringsgatan 44.
illustrerade Minnesböcker.
elegant utstyrsel,
Hemåt Hvi-
Hemåt Hvi
tare än snö. S. H—r, På lifvets hat (i form af ett segel). V. Moll och M. R—g,
Vågsqvalp. I. Nordling, På lifvets våg. å 80 öre: D. Fallström, Ljufva min
nen. S. II—r, Blomsterhelsning. V. Moll, Rosornas saga. O. Beer, Blida
stämningsstunder. & 60 öre: Ij. S., Var stilla for Herren. Oförgängliga blomnior.
il 50 öre: S. H—r, Hjertehelsning (i form af en pensé). O. Beer, Violknippan
(i form af en violknippa), ä 40 öre: Gröna ängar. Trons vägvisare. Lifvets väg.
Himmelska fotspår. Dessa fyra med väl valda bibelspråk tul daglig ledning un
der en månad.
KOAKS ARK.
Med verser af J. C. von Hofsten. Pris 1 krona 50 öre.
Den mest originela och roliga barnboken framställer redan i sin yttre form
arkfii llblåd
Noaks ark.
f
finne* i alla boklådor.
Tandläkaren
Menrik Welini
Drottningtfatnn 74. Kl. 10—2.
wmm ■■ ■■ h ■ ■
Forsaljmng
g
till förmån för Malmqvistska Barnuppfo
stringsanstalten, Torkel Knutssonsgatan
22, hålles å Lilla Börssalen Onsdagen
den 10 och Torsdagen den 11 December
kl. 10 f. m. till 8 e. m.
Gåfvor mottagas med tacksamhet å för
säljningslokalen.
Jul-Exposition
af Handarbeten till mycket billiga priser i huset n:r 77 Rege
ringsgatan, ingång från Brunnsgatan 17, I tr. upp.
H. WALLIN.
C. A. Lindgren & C:o
rekommenderar sitt väl sorterade lager af Utländska Viner och
Spirituösa i parti och minut. Särskildt påpekas vår mycket omtyckta
Arraks-Piftisch itfledaille d'or extra dry och me
delsöt.
Illustrerad priskurant sändes på begäran kostnadsfritt.
C. A. Lindgren &; Cso,
15 Maaniigatan 15,
ingång från hörnet af Maimskilnadsgatan.
Ett urval af de biista Té~ och Kaffesorter, vftl de fiimste som do billigaste* sorgfälligt
de och med garanti for godhetntill dbilliste pii Stkhlb
éKaffesorter, vftl de fiimste som do
profvude och med garanti for godheten, till de billigaste priser i Stoikholm, bos
OSCAR GRAFSTRÖM,
filufvuddepöt : Regeringsgatan 31. Allm. Telefon 85 38.
Filial: Storhyrhobrinken 8. D:o 85 48.
Moritz Scheike
32 Drottninggatan 32.
Utställning och Försäljning
J. F. Backmans Kassaskåpsfabriks prisbelönta
Kassaskåp ÅKassafavalfsdörrar,
nyaste konstruktion, till fabrikspriser.
Försäljning.
ustermalms Fruntimmers Arbetsförening
realiserar Lördaeen den 13 December mfllan kl.
1 och 7 e. m. sitt qvarvarande laser uti Folkskolans
lokal, Riddaregatnn 38 (f. d. 11), 1 tr. upp,
:
på gärden. Lagret bestfir af Skjortor och Li
af blekt och oblekt domestik till fullvuxna och
inne
innen
barn. Kalsonger, Blft Skjortor och dito Blusar, Stiid
koft.or, Förkläden, Strumpor m. m., allt till
billiga priser. ,
Å Arbetsföreningens vägnar:
Sigrid IVachtmeister.
Moderna och eleganta
Fruntimmersarbeten,
nr 8 Stora Vattugatan, 1 trappa upp.
Till julen.
Stort urval nf konstgjorda Blommor i Blom
ster Ateliern 30 Drottninggatan, till v. & gärden.
Skobutiken
8 Lilla Nygatan 8
dök
8 Lla Nygatan 8
rekommenderas dem, som önska ett Önt,solidtoch
redbart arbete af svensk tillverkning.
Atven utländska skodon af endast bästa fabrikat
finnas. .Normala priser.
.
Skodon.
Stor Höstrealisation.
D& det lyckats mig att inköpa ett stort, kurant
lager af Skodon pft fördelaktiga vilkor, slutför
säljas dessa till här p& platsen hittills okändt bil
liga priser.
Dam-Resftrkängor fr. kr. 5:75
» Knäppkängor » » 8: —
» Snörkängor > » 4: 50
Mans Resftrskor > »8: —
I):o med knappar och tåhiittor > » 10: —
Tung btöflar (.Linköpings) » > 10: 60
Barnkängor samt mänga andra »orter» Skodon
till otroligt billiga priser uti
Skoaffären
12 IAlla Xygatan 12.
OBS.
_
Förgylfla Stiifveln. OBS.
Di ro let från produktionsorten
importoradt oförfalskadt
Kinesiskt Té
med an arom ^
9 HraUjes i flert
j
atmlrUa oca priatilllfe.
'
'
qvilltoter gen. HrrSpsceriiumdlu.
'
..
Én gros lager hos Otto Dahlström & Cc ■
Kemmerich's
Bouillon B Pepton
lå kr. 1: 75 pr flaska, g å kr. 2 pr 100 gr.
llnfvnd-Dcpot hos
il G
p
Cecil Grafström,
19 (nedre) Vrctlsi^atnn 1».
— Åh, verkligen! sade prefekten. Er for»
V&ning ofverraskar mig. Jhsj känner er, herr
baron, och jag har sedan länge haft ögonen
på er. Åtskilliga af era ofler ha varit här
och beklagat sig for mig, utan att jag verk
skydda aem mot det utplun»
dringssystem ni användt mot dem. Jag skulle
i så fall ha nödgats använda en smula godtyck
lighet, och det liar varit omöjligt med den frihet
pressen för närvarande har. /2rt syndaregi
ster har jag temligen komplett. Ni heier
Louis Baron. Ni är född i trakten af Poi
tiers vid stranden af Clain, en liten ofarbar
men mycket pittoresk flod, hvars namn ni
antagit för att deraf skapa ett baroni efter
ert eget hufvud. Om ni icke tidigare har
vändt er till mig och om ni har så lifligt in
tresserat er för fru de Cezac, så är det en
dast derför att hon har lofvat er en ansen
lig del af den förmögenhet som skall tillfalla
henne, i fall hon återfinner sin dotter och
kan konstatera hennes identitet. I stället
for att tacka er säger jag derför blott: tacka
ni er Gud om vi icke komma för sent för att
rädda fru de Cezac och hennes dotter, fröken
Lison, ty denne Alfred, som jag känner
mycket väl och hvilken jag länge har låtit
efterspana, är en af våra allra farligaste
brottslingar.
Louis du Clain hade blifvit grön i an
•igtet, men hela hans djerfhet hade öfvergif
vit honom, och då han fann sig genomskådad
sänkte han hufvudet utan att göra några in
vändningar.
iW" Stureliofs Bierhalle,
4 Stureplan 4.
Ö
p
Julskämt. Vinterträdgård. Öfverraskningar.
Herr-Nattrockar
af Norrköpings hel- och halfylle-d
till lägsta p
WI^CJSTE1>T & C:o9
1@ Testerlånggatan 1®.
Obs,! Obs.! Obs.!
Under endast H dngnr (Torsda
tt tti T
g(g, g g)
ett större parti Tricotdrågter
fGh Flik
pfor Gossar och Flickor,
äfvensom ett större parti
Promenad-, Kastor, Glacé
,
allt till otroli
Hotell Hamburgs
Vlå10t
Vesterlångg
Verkligt äkta Onix-Smycken
i antika mönster, fullkomlig
Moderna Guld
, Silfver
, F
hos I. Sundst
SO Ilumlegi
inninznt
Få produkter hafva så uppmärksammats af Sveriges auk
toriteter och af dessa med sådant beröm omnämta som Ar
boga Margarin. Vid ett sammanträde inom Landtbruks
akademien täldes sålunda t. ex. bland många andra det ytt
randet: »Hela fabrikationen gjorde ett fördelaktigt intryck
till följd af den snygghet och renlighet, med hvilka alla
dess särskilda processer utfördes». Arboga Margarin använ
des ock nu mera af niis tan hvarje hushåll och lämpar sig ut
märkt såsom sofvel å bröd eller till matlagning i följd af
sina helsosamma, närande och välsmakande egenskaper och
sin stora prisbillighet.
Gif noga akt på ofvan
Eder väl för värdelösa eftera
Maskinkrossad Anthracit
af erkändt bästa sort, för Illumin
Ständigt lager till bill
OLAUS OLSSON.
Kontor: Norra lilas
Försäljning: Strandvä
Allm. Telefon 47 36.
Henr. Ahlberg,
<tl
<xtftel»org.
HANDSKAR.
Gants de Suéde, mousquetaires:
6 knapps längd..., kr. 1: 35 paret.
8 » > .... » i t 60 »
10 j » .... » I: 75 >
Halfljusa, mellan- & mörka nyanser.
Expedieras mot postförskott.
Henr. Åhibertj.
o A It. «f». ^ *11 «I «|| ■» I.» in» r. * IO
— Bed chefen for detektiva polise
blickligen komma hit! befalde han
trädande vaktmästaren.
Fem minuter derefter inträdde de
betainan i sin förmans kabinett.
Du Clain måste besvara alla fr
Prefekten ringde.
mycKet dä han drog D
baka, kränkt och förnedrad i sina egna ögon
*
Han skyndade hem till Lison för att taga
henne med sig och sålunda gifva henne ett
verksamt beskydd, och då han icke träffade
henne hemma, begaf han sig så fort som
möjligt hem till sig, der han, som vi ha hört,
utropade till fru de Cezac: »Måtte det bara
icke vara för sent!»
Orsaken till att han icke träffade Lison i
hennes bostad var den att de hade korsat
hvar andra pä vägen. Den unga flickan an
lände till sin husport några ögonblick efter
det du Clain begifvit sig derifrån och skyn
dat till baka till Faubourg Saint-Honoré i
den förhoppningen att Lison ännu var qvar
hos sin mor, hos hvilken han antog att non
hade bort tillbringa en del af dagen.
Sedan Lison betalat kusken, begaf hon sig
med snabba steg upp till sin lilla kammare
och kände sig mera lätt om hjertat och mera
lycklig än hon hade varit på länge. Hon
tände sin lilla lampa, och som hon icke
kände något behof af att sofva stod hon, för
sänkt i djupa tankar, invid sin säng. Det
var så kort tid sedan denna stora förändring
i hennes tillvaro inträffade att hon ännu
icke hunnit rigtigt vänja sig vid tanken derpft.
Det var Alfred, och han kom för att fullborda
det mord som han trodde skulle skapa hans
förmögenhet.
Se här hvad som hade händt
Efter att ha smugit sig in i huset, unge
fär en qvarts timme efter Lisons hemkomst,
hade han begifvit sig upp i vindsvåningen och
närmat sig den unga flickans ruin. Han be
räknade att hon .edan skulle ligga och sofva,
hvilket skulle underlätta utförandet af hans
plan. Men då han såg den smala ljusstrim
ma, som trängde tram nedanför dörren, kände
han sig ytterst besviken. Lison var uppe
ännu, och han skulle få att göra med eu
person som iemförelsevis var i stånd att for
svara sig och hvilken han i alla händelser
icke kunde öfverraska i mörkret och »göra
kål på», som han brukade uttrycka sig, innan
hon återvunnit bruket af sina sinnen.
Hvad var sålunda att göra? Vänta? Det
var mycket farligt. Uppskjuta »affären» till
en annan dag? Det var omöjligt. Skurken
hade brådt om med att få slut på saken för
att få sin betalning och kunna fly. Han
viste mycket väl att polisen spanade efter
honom, och han trodde icke Louis du Clain
mer än denne trodde honom. Dessutom var
det möjligt att Lison med sin skarpa hörsel
kunde ha hört hans steg. Detta kunde väcka
hennes farhågor; hon kunde tala derom nä
sta dag, och allt skulle då ha varit förderf
vadt för honom. Det gälde således att handla
ögonblickligen.
Plötsligt fick han en annan ingifvelse.
Han beslöt att begagna sig af omständighe
terna för att förmå den unga flickan att
goda råd och erbjuda henne sin hjelp i det
ögonblick då han viste att han var oförmö
gen att afvärja den öfver hennes hufvud sväf
vande skandalen.
Denna qvinna hade icke trott honom, hon
hade icke blifvit rörd af hans offervillighet,
hon hade icke bönfallit om hans hjelp utan
tvärt om jagat bort honom med en förödmju
kande tacksägelse såsom en ytterligare föro
lämpning. Kunde han icke underkufva henne,
så kunde han åtminstone vanära hennes
man och ruinera henne. Denna tanke var
hans enda tröst.
— Jag skall se henne och hennes anhö»
riga mera skymfade och förödmjukade än hon
någonsin kunnat tänka sig, mumlade han,
och hon skall lära sig att förbanna mig...
det skall alltid bli någotl
Och så skyndade han sig bort till polis
prefekten, icke blott derför att det låg i hans
eget intresse och derför att han fruktade för
att ha väntat för länge med att angifva den
skurk af hvars hjelp han hade begagnat sig,
utan äfven derför att han brann af längtan
att få hämnas på grefvinnan.
I polisprefekturen måste han emellertid
åter vänta länge. Prefekten hade visserligen
kommit till baka, men han konfererade med
en af de högre administrationscheferna, och
Louis du Clain måste gifva sig till tåls, trots
Bin begäran att ögonblickligen få företräde.
Denna väntan drog ut i två eviga timmar'
under hvilka han hade tillfälle att öfvertyga
sig om att man icke generade sig för honom
och att han, om han än var fruktad af
BU>UST£8HAtU>L£&SlUtf. 47
Åkerlunds Etablissement
rekommenderar
en mängd enklare och dyrbarare
föremål, passande till JuBpre
senter, såsom:
Fantasi-Stolar,
Skrif-Stolar,
Gung-Stolar,
Hvil-Stolar,
Piano-Stolar,
Fantasi-Bord,
Läs-Bord,
Skrif-Bord,
Sy-Bord,
Spel-Bord.
Serverings-Bord.
Five o'clock tea tables
med fiillbara skifvor.
Colonner, Etagérer.
Par å vents
med rika broderier.
Dekorativa föremål
i porslin och metall.
Toiletter af alla slag.
I största urval:
Slummer-Filtar,
Kes-Filtar,
Säng-Filtar
af ylle, siden och bomull.
iSlummer- och Beskuddar.
Nyckelringar med benskyltar
m. m. m. m.
OBS.! Nyttiga saker.
Åkerlunds Etablissement,
16,18 & 20 BrniMerÄ 16,18 & 20.
li&gerheims välkända
MarsaJa
till 85 öro pr bnt. med gins.
Henrik lEabé» Komp.,
Lagerheim» efterträdare,
1 $f& Storgatan.
-g g»
J8L Allm. Telefon 46 00.
Skmkor,
nyrökta, tinnas hvarje veckn i parti billigast hos
Carl Schutz J:r,
Skhl
Stockholm,
Skeppsbron, Brunnsgränd 3.
Butikinnanreden
och annat Byggnadssnickeri.
Packlådor, alla storlekar.
Sparkstöttillgar af furu och ask.
Arbetsåkdon, alla slag.
Maskinsågning,
-hyfling,
-kälning,
-kontu
rering och -svarfning.
SAgsp}\n, flera sorter.
A. R. ÅlralaiM Trärraiis-FaM,
11
i
11 lironobergsgatan 11.
Telefon 84 40 och G7 39. Telefon 9 40.
Möbler.
Stort och rikhaltigt lager af så väl enklare som
tinare Möbler.
J. Strandberg & Komp.,
9Möl>elaff*är,
Stockholm, fe|
Brunkebergstorg^
elaffär,
Stockholm, fe||
kbt^
ckholm, ||
Brunkebergstorg.
^
Affärslokal
1 Staden inom broarna, 1 tr. upp,
önskas byra den 1 Januari eller £e
nast. Svar lemnas till S. Gnunelias'
Annonsbyrå före den 15 Dec., under
märke "Aflärslokal "152"
.
T icevärd skap,
tdilb
p,
förvaltningar, utredningar ocli bokslut fttnger sif? en
vid dylika uppdrag van person, som disponerar 'in
tid ooh kan atiilln full garanti. Svar till >Sam
vetsgriinn», adress ij. Uuniteliua' Annonsbyrft.
Lysapparater
för vanlig lysgas
tillverkas af undertecknad, och
rekommenderas särskildt vSr
Lys&pparat N:r 3
(af Fr. Siemens' system)
sänom den bästa för belysning
af större samlingsrum, butiker,
kaféer, trappuppgångar m. m.,
der man önskar starkt ljus
för billigt pris.
Allt hvad till yrket hör utfö
res fort och väl.
PAULUS WENNGREN,
Gas- & Vattenlednings
entreprenör,
6 Hamngatan 6.
Allm. Telefon 4820.
Öfversättningar
åt ffirliigprare, tidningar eller tidskrifter önskas nf
ett fruntimmer, fullkomligt bemmastadt i s& väl
tyska, franska, engelska »om svenska sprftken.
Svar till >Öfversättningar> afvaktas å Tidnings
kontoret Gustaf Adolfs torg.
öé
Accumulatörér
emottaeas lill laddning A Elekriska Belys
ning8-Centralstat.ionen i Staden,
4 Trädfårdignfan 4.
Allm. Telefon 81 09.
Bell Telefon 397.
Hytt patent.
Skärm för fotogenlampa.
J. A. Buckau & C:o.
3 97 Allm. Telefon 3 97.
Glögg!!
Cascarinette.
Denna dryck, som är sammansatt af
Champagnecognac och Bo deauxvin samt
kryddor och socker, blifver, uppvärmd,
den behagligaste glögg; den kan äfven
drickas kall.
Säljes endast hos undertecknad å 1: 50
pr liter.
L. Gummesson & Komp,,
16 StN16
p
16 Stora Nygatan 16,
T
STOCKHOLM.
Sverges framtidsland.
1875 års expedition.
!
e=
m-
E
t
Bland dem som i nyare tider mest bi^
dragit till kännedomen om Norrbotten må
i främsta rummet nämnas de båda lands^
höfdingarne Widmark, far och son, hvilka
tillika sjelfva voro de grundligaste kän->
nare af sitt län och de varmaste intres
senter för dess forkofran. Per Henrik
Widmark (landshöfding 1859—1861) lem«
uade i en berättelse om sina embetsresor
en mängd statistiska och ekonomiska upp
lysningar om länet och deribland särskildt
om dess malmfyndigheten Sonen H. A.
Widmark (1873—1885) gaf redan året ef
ter sin utnämning till landshöfding upp
slaget till en officiell undersökning af malm
fyndigheterna i Gellivara och Juckasjärvi
socknar och af möjligheten att genom en
jernvägsanläggning bringa deras skatter i
verldsmarknaden. För detta ändamål for
ordnade regeringen 1875 en expedition,
bestående af geologen D. Hummel, gruf
ingeniören O. Gumselius, direktöron C. A.
Dellwik, kapten C. O. Bergman och jäg
mästaren Hederström. Af dessa afgåfvo
de tre forstnämde berättelser, hvilka, in
förda jemte kartor i publikationen Sveri
ges geologiska undersökning, gifva den ur
praktisk synpunkt fullständigaste redogö
relse som hittills offentliggjorts angående
Norrbottens geologi och malmtillgångar.
Hummel gifver en allmän beskrifning på
bergarterna och egnar derefter särskild
uppmärksamhet åt de jordarter (företrä
desvis krossgrus och slambildningar), hvil
kas fruktbarhet, såsom i Torneådalen,
länge väckt forvåning. Gumsslius lemna*
en omfattande beskrifning öfver malmbcr*
gen, beräknar deras sannolika malmtill
gångar och skildrar deras foregående öden.
Dellwik redogör for malmfyndens beskaf
fenhet och for ntsigterna och medlen att
kunna tillgodogöra dem.
I Gumselius berättelse äro naturligtvis
beskrifningarna öfver Gellivara, Kirunna
vara och Luossavara af största vigt. Be
träffande Gellivara malmberg — hvilket
lian rigtigare betecknar såsom ett berg
med mahnlager — beräknar han ge
nom en sannolikhetskalkyl att hela malm
ytan skulle vid en fots sänkning lemna
22,200,000 centner jernmalm, hvaraf skulle
kunna framställas lika mycket malm som
hela Sverges årsproduktion, och »vid jem
förelse med kända förhållanden i andra
trakter visar sig sannolikt att en del af
mahnlagren fortsätter till ett djup som med
grufarbete aldrig kan uppnås». Den ojem
förligt största malmrikedomen ligger dock
i de å ömse sidor om Luossajärvi beläg
na bergen Kirunnavara och Luossavara,
af hvilka det förra synes göra skäl för det
om Gellivara ofta missbrukade uttrycket
»outtömligt». Här å Kirunnavara utgö
res nemligen midtryggen helt och hållet
af jernmalm, och malmlagret har eu längd
utsträckning at 14,000 fot med en känd
mäktighet af mellan 185 och 780 fot. Huru
djupt lagret går kan ej beräknas, mea
ännu 800 fot under toppen har det en be
tydlig mäktighet. På grund af dessa för
hållanden beräknas malmtillgången ensamt
ned till 450 fot öfver sjöytan till 2 mil
liarder centner och der nedanför ned till
sjöytan till ytterligare 4 milliarder cent
ner, hvarefter för hvarje fots sänkning skulle
vinnas 10'/2 millioner centner, om arean
beräknas till 3'/2 millioner qvadratfot. En
stor del af denna malm, likasom den i Gelli
vara, befans dock ganska fosforhaltlg och
var således efter de åsigter som då gälde
mindre användbar. Men Gumselius förut
såg att den tid skulle komma då all malm
i Kirunnavara skulle med fördel kunna
tillgodogöras, och detta antagande har, så-»
som man vet, redan bekräftat sig.
1 Dellwiks afhandling intager frågan om
kommunikationer eit framstående rum.
Detta anser författaren vara grund vilko
ret för att Norrbottens lappmarker skola
kunna vinnas åt kulturen. Hans plan är
ungefär den samma som 6 år senare bör
jade realiseras i byggandet af Luleå—
Ofoten-jernvägen. Han framhåller att
malmfälten i Gellivara och de i Kirunna
vara ha hvar sin naturliga utfartsväg, de
förra till det 19 mil aflägsna Luleå, de senare
till den 16 mil aflägsna norska kusten.
Han anser att på en jernväg upp till lapp
markerna måste »godstrafiken bli hufvud
sak och persontrafiken en ganska obetyd
lig bisak» och betouar att en sådan bana
icke kan uppfylla alla derpå stälda förhopp
ningar »med mindre den utsträckes ända
från någon af Ofotenfjords hela året öppna
vikar till norra stambanan». Under detta
antagande visar hau hvilka stora förutsätt
ningar i fråga om skogstillgång och vatten
fall Norrbotten erbjuder för framkallande
af en nästan obegränsad jernproduktion.
Särskildt anför han att Gellivarabolaget
(The new Gellivara Co. Lim.) i dessa hän
seenden förfogar öfver enorma resurser,
hvilka det redan då genom dyrbara an
läggningar, bruksombyggnader, jernvägs
undersökningar o. s. v. visat sig vilja göra
fruktbärande. Enligt Dellviks uppgift skulle
nemligen bolaget vid den tiden disponera
omkring en million tunnland skog och ega
två storartade vattenfall »för huru stora
anläggningar som helst» vid Lule elfutom
dylika fall vid Pite elf.
I äldre relationer omtalas emellertid en
hel mängd malm fyndigheter utom de af
1875 års kommission specieit undersökta.
Bland sådana namnes såsom det vigtigaste
det IV2 mil nordvest om Qvickjocks kyrk
by, mellan två biflöden till Lilla Lule elf
belägna JRuotivara, der bergsrådet Rob
sahm, som på frih. Hermelins anmodan
undersökte berget 1797, fann »en i dagen
stående lodrät jernmalmgång af 60 alnars
höjd och 120 alnars bredd, hvilken till
större och mindre vidd skall genomstryka
hela berget» *). Malmen uppgifves vara
magnetisk jernmalm af 56 å 58 proc. halt
och gifvande ett godartadt jern. Vidare
märkes det under senare tiders apatitforsk
ningar åter omtalade Svappavara, beläget
mellan Vittangi och Kirunnavara. Svappa
vara blef först bearbetadt för sina koppar
malmers skull, men har numera mest eller
endast värde på grund af sin jernmalms
tillgång. Malmytan anslås i Gumselius' be
rättelse till 424,000 qv.
-fot med öfver 150
millioner centner malm ensamt ofvan slät
tens nivå. Malmen utgöres af blodstens
malm och svartmalm, med vexlande jern
halt, ej obetydlig svafvelhalt och stark
uppblandning med apatit.
Såsom kopparmalmberg ställes Särki
vara näst Svappavara. Såsom mindre
betydande fyndorter för kopparmalm
nämnas dessutom Huornats, Skjangeli,
Paktavara, Kovavara, Grovivara och llo
gisvara samt för jernmalm Killingelinka,
det icke återfunna Ekströmsberg, Altava
ra, Haukivara m. fl.
_
Totalintrycket af falla dessa undersök
ningar är att Norrbottens län är formligen
öfversålladt med malmfyndigheter, ehuru
de flesta endast obetydliga eller icke eg
nade för bearbetning. De som återstå sy
nas i alla händelser tillräckliga att tillgo
dose Europas behof af jern for åtminsto-
*) Enliet en beräkning — som dock till stoi
del är stödd på antaganden — i en publikation
at »Norrbottens grufveaktiebolaj?» skulle malm
ytan å Ruotivara och Wallatj utgöra 400,000 qv.
meter. Nämda bolag har dessutom tagit inmut
ningar ä en mängd malmlyndigheter (blyglans,
kopparkis, jernmalm) lrån Lautnevara vid nor
ska gränsen ända ned till Piteå socken. Dessa
fyndorter äro, enligt en tryckt uppgift, fria
lautnevara räknadt: Schangeii. Allagis, Raggis
vara, Piedjatis, Skuokomojocki, Rod-ekorrnbcr
get, Odjursberget Olknutsakölen och Våtmyr
beraet. med tillsammans bortåt SO inmutningar
n från 15 kr. till högre priser.
n från 12 kr. till högre priser
nedanstående priser:
2: 5?5 pr par.
1:75 > »
l: 25 å 1: 50 pr pa
1: 15 å 1: 35 » »
orterade lager af alla sor
moderata priser.
r ytterst billiga.
offel, smakfullt monterade,
riser.
g, Fredag och liördag) forsiiljes
itdåt
fodrade, för Herrar och Damer,
gt billiga priser.
g
atan 10, t tr.
t lika gamla Stenkoisarbeten.
antasi- och Nysilfverarbeten
röm, Juvelerare,
irdMgatan 20.
nnMnKUTH
stående fabriksmärke och akta
pningar!
ationskaminer och Värmenecessairer.
igaste pris hos
iiholmshamnen 5 A.
ägen 1.
Bell-Telefon 9 72.
sen ögon
n deu ia«
enne em*
rågor och

Sida 2

DAGENS NYHETER Torsdagen aen 11 December 1890.
Be hera mansåldrar. De malmtillgångar
Bom hittills varit föremål för en mera ut
sträckt bearbetning och som äfven under
allra närmaste tiden torde spela den vigti
gaste rollen äro Gellivaragrufvorna. Kring
ile anläggningar som sammanfattas under
namnet Gellivaraverken koncentreras stör
sta delen af intresset för Norrbotten, icke
blott ur ekonomisk utan älven ur kame
ra*. synpunkt.
Stockholms-Nyheter.
Telegrafstyrelsen har befordrat:
till kommissarie af första klassen: kommissa
rien at tredje klassen J. G. Ericsson;
till kommissarie af andra klassen: assistenten
P- G. Efrneli;
till kommissarier af tredje klassen: assisten
terna N. A. öhman, Clir. W. Malm och G. S.
Sommar, samt
till telegrafister: e. o. telegrafisterna Eva The
resia Wissnell, Emma Maria Jenny Augusta
Salin, Maria Gustatva Söderberg. Olga Christina
Biberg
, Märtha Maria Gustafson, Anna Maria
"Wilhelmina Guilleimot, Alma Elisabeth Catha
rina Lundberg, Emma Nilsson, Joselina Wil
helmina Nordsvan och Hilma Maria Helena Ort
man.
Ännu fler tipphäfda riks
dagsval. Valen för kretsarne Forsa—
Enångers tingslag och Sundals härad äro
upphäfda.
I den
.
förra kretsen valdes hr Jon Anders
son i Ölsund med 12 röster, medan pre
dikanten Forslund, som i likhet mea hr
Andersson är trihandlare, erhöll 11 rö
ster. I Sundals härad utföll valet så att
förre riksdagsmannen, protektionisten An
ders Larsson valdes med 13 elektorsröster
mot 7, hvilka tillföllo komministern Lun
derquist.
Tull, brunvin och .jernvägar
gåfvo statsverket under förliden månad
en inkomst af 5,763,243 kr. mot 6,280,655
kr. under motsvarande månad i fjol. Minsk
niugen är ungefär jemt fördelad på alla
tre posterna.
Nya lagjörslag. Nya lagbered
ningen har till regeringen öfverleninat föl
jande nya, af beredningen utarbetade lag
förslag:
lag angående domsagas kansli;
d:o angående förändrad lydelse af 7 § 2 mom.
lamt 71, 73 och 86 §§ konkurslagen den 18 sep
tember 1862;
d:o angående förändrad lydelse af 10 § i för
ordningen om boskilnad ocn undanskiftande af
egendom i makars bo den 18 september 1862,
samt
förordning angående skyldighet för domare å
landet att till rättssökande Öfversända handlin
gar med posten.
Regeringen har forordnat att ofvannämda
nya lagförslag iemte bilagor skola genom be
redningens försorg tryckas i 2,000 exemplar.
En ar tiller ihomité, som skall
sammanträda i Stockholm den 8 instundande
januari for att omarbeta
»Förslag till instruktion för utbildning och
öfningar vid artilleriet, afgifvet af artillerikomi
tén 1885, fältartilleriet», »Reglemente för artil
leriregementenas läroverk af den 31 juli 1870
samt »Förslag till skjutinstruktion för fältartil
leriet (med hufvudsakligt afseende på 8 cm ka
non m/81) andra upplagan»
•har erhållit till ledamöter majoren vid Svea ar
tilleriregemente frih. v. Vegesack (ordförande),
kaptenerna vid Svea artilleriregemente Åhlin,
vid Göta artilleriregemente af Petersens samt
vid Vendes artilleriregemente Sylvander.
Såsom adjungerade ledamöter i komitén
för omarbetning af skjutinstruktioncn ha be
ordrats kaptenerna vid Svea artillerirege
mente Ossbahr och vid Vendes artillerirege
mente Lelli.
Drottningens inflyttning för i år
från Ulriksdal eger rum i dag.
Frun honungens af Holland
begrafning återkom i går till huf
Vudstaden konung Oscars representant, öfver
atekammarjunkaren grefve Conrad von Rosen.
Stockholms rådhusrätt. Till
ordförande å rådhusrättens afdelning för tullmål
har förordnats rådman W. Billing.
Österrikes kejsarinna om
bord på Freja. Sista dagen af kor
vetten Frejas vistelse i Neapel emottog
den ett lika oväntadt som ovanligt besök,
nemligen en mrs Nicholsson från den ståt
liga lustjakten Chazalie, hvilken låg till
ankars i närheten af Freja. Det var, sä
ger en brefskrifvare till O. C., ingen mer
och ingen mindre än Österrikes kejsarinna,
eom under detta namn trampade Frejas
jäck.
Resande vetenskapsman. D:r
Dolega från Leipzig besöker för närvarande
Stockholm och tager i betraktande dess me
dicinska institutioner och sjukhus.
_
D:r Do
lega, som s3rsselsatt sig med den mikroorga
nism som anses vara bärare af frossans (ma
larians) smittämne, höll derom föredrag vid
Läkaresällskapets senaste sammanträde.
JBellite eacplosive eompany,
egare af Rotebrofabriken och (Jarl Lamms
patent, hade, enligt telegram från London till
St. D., den 9 d:s ett stormigt sammanträde.
Aktieegarne klagade öfver vårdslös förvalt
ning och begärde tillsättande af en under
eökningskomité.
Dödsfall. I måndags afled å Gefle
länslasarett efter en längre bröstsjukdom ci
vilingenjören Carl Pehr Herman Söderbaum.
Född 1833, aflade Söderbaum 1855 examen
som civilingeniör från teknologiska institu
tet, innehade derefter sommaren och vintern
1855—1856 anställning i Stockholm vid åt
skilliga offentliga arbeten. Han har se
dermera tjenstgjort vid en mängd olika
byggnadsföretag, hufvudsakligen jernvägs
byggnader. Sedan 1889 var han anstäld
•om milkontrollör vid Gefle—Dala jernväg,
Den aflidne sörjes af maka, tre söner och
tvä döttrar.
En högtidlig jordfästning
egde i går rum i Östermalms graf kapell,
då det förgängliga af målarmästaren L. E.
Lundqvist invigdes till den sista hvilan. Den
med blommor prydda kistan bars af den af
lidnes arbetare in i kapellet, hvarest en qvar
tett af målarnes sångförening sjöng ps. 452.
Då kistan nedsänktes i grafven sjöng samma
qvartett några anslående sånger. Den hög
tidliga akten bevistades, utoin af den aflid
nes anhöriga, af en stor mängd yrkeskam
rater, och Målarefackföreningen hade syn
nerligen mangrant infunnit sig.
Nytt vagnsystetn för stats
jernvägarne. För dessa jernvägar
äro dels vid Atlas verkstäder i Stockholm,
dels hos Kockum i Malmö under byggning
16 stycken nya personvagnar, afsedda för
nattsnälltågen. I dessa vagnar göres inred
ningen så att man med lätthet kan ändra
sittsoffan till en liggplats och hennes rygg
stöd till en annan ofvanför den förra. På
det sättet kommer hvarje kupé atc innehålla
fyra liggplatser och meningen lär vara att
mert köp af en resplats skall följa rätten att
med visshet få disponera en liggplats, hvil
ket, som bekant, nu icke är förhållandet.
Vagnarne byggas enligt boggiesystemet och
bli 60 fot långa. De indelas i sju kupéer,
så att hvarje vagn således får utrymme för
28 passagerare.
Som vagnarne skola levereras den 1 ma
e&ulle man således nästa sommar vara i åt
njutande af de fördelar som de nya vagnar
ne utan tvifvel skola bringa persontrafiken
Svenska pristagare i schack
turnering. British Chess Magazine
ett ansedt engelskt schackorgan, har nyligen
afslutat en problemturnering, i hvilken de
svenska problemförfattarne tillkämpat sig en
lysande seger. Tre af de utsatta fyra prisen
äro nemligen vunna af dem. Pristagarne äro:
för första priset löjtnant H. von Duben,
Landskrona, 262 points; för andra priset Her
man Jonsson, Partilled, 261 points; fjerde
pris J. A. Ros, Elmestad, 240 points. En
gelsmannen Geo. Hume blef tredje pristagare
med 241 points.
I turneringen deltog en stor del af utlan
dets skickligaste problemister.
Svenska jul- och nyårskort.
Jpör att visa att äfven i Sverge kunna åstad
kommas prydliga gratulationskort till de in
stundande helgerna har firman Svanström &
komp. gått i författning med svenska konst
närer att komponera sådana. Man har före
visat redaktionen dylika kort med vid gene
ralstabens etablissement konstnärligt utförda
etsningar. De ha naturligtvis ett betydligt
högre konstvärde än de vanliga litogratierade
kort af utländsk tillverkning som tillhanda
hållas i marknaden.
u
g
h
s
f
a
t
m
l
s
ö
s
d
h
n
g
k
s
Ä
l
o
D
v
S
£
k
a
D
s
m
p
ä
k
L
b
t
n
o
a
s
a
s
å
u
k
m
t
S
s
a
w
l
s
S
s
t
h
v
o
a
p
t
v
d
d
l
h
t
g
d
t
v
g
r
,
g
r
a
å
a
t
t
lie handlingen med lymfa ä
Sofiahemmet. Af de båda lupusfal
len, som behandlats med insprutningar af det
Kochska läkemedlet, börjar det ena redan
visa glädjande tecken till förbättring. Flera
sår ha visat tecken till läkning och öfver
dragits af en tunn, glansig hud. På det an
dra har deremot ännu inga läkningssymptom
inträdt. Lungsotspatienternas förbättring är
deremot ännu ej märkbar och det samma är
förhållandet med tuberkulosfallet i knäleden.
På ytterligare en patient, lidande af tuber
kulos maginflammation, företogs i går in
sprutning och flera patienter äro stälda un
der observation för att sedan behandlas efter
den Kochska metoden.
Betydelsen af gymnastik och
fria lekar, särskildt för kroppsarbe
taren, blir ämnet för ett föredrag at direktör
E. Wavrinsky i afton å lokalen Tunnelgatan 14.
Svensk uppfinnare i Paris.
En ung, i Paris bosatt svensk, bördig från
Göteborg, hr Wilh. Schmidt, har uppfunnit
ett ur som visar l/iooo af en sekund. Förli
den fredag hade hr Schmidt tillfälle att inför
La Societé fran§aise de la physique förevisa
sin uppfinning och beskrifva den samma för
de närvarande vetenskapsmännen, som visade
sig högst intresserade af och lofordade den
uyge svenskens uppfinning.
Hasåren för Jlalmqvistska
uppfostringsanstalten, som i
går öppnades i Lilla Börssalen, var under
hela dagen lifligt besökt och köplusten gan
ska stor. Basaren bjuder på en mängd olika
föremål, deribland broderier och andra qvinno
arbeten, böcker, galanterivaror, parfymer m. m.
till facila priser. Bland de talrika gifvarne
märkas drottningen, åtskilliga af våra hand
lande och fabrikanter samt många en
skilda personer. Basaren hålles äfven i dag
öppen från kl. 10 f. m. till 8 e. m. Ett be
sök der är i sanning att rekommendera.
Godsegaren Aug. Grönwalls
död. Enligt meddelande till Dagens Ny
heter har den nu verkstälda lälcarebesigt
ningen lagt i dagen att Grönwall aflidit
genom hjertförlamning.
Vesperguilstjensten i Katarina
kyrka i går afton var lika talrikt besökt
som den på lördagen i Maria kyrka hållna.
Äfven i går hade så stora folkskaror sam
lats, att en stor del måste återvända med
oförrättad t ärende.
Påsegling på ljusa dagen
Då ångfartyget Gauthiod i fredags i förra
veckan lemnade Liibecks hamn på resa till
Stockholm blef det en bit från Ltibeck
£
'
elfva Trawen påsegladt af tyska ångaren
ivland. Redan en god stund förut började
kapten Alb. Rydell, Gauthiods befälhafvare,
att gifva varningssignaler med ånghvisslan.
Dessa lemnades dock obeaktade af den ty
ska båten, som fortsatte sin gång. Gauthiod
måste, då den andra båten satte kurs rakt
på honom, kasta helt back och kom dervid
ända in i Traweflodens vass. Den kunde ej
komma längre och träffades kort derefter af
Livland, hvarvid Gauthiods babordssidas
bordläggning ramponerades och ett par plå
tar intrycktes. Det var kapten Rydells sin
nesnärvaro som der förebyggde en svårare
olycka.
Sjöförklaring rörande förloppet har i går
afgifvit3.
Basar för Nya kyrkans äld
sta församling öppnas i dag, såsom
at annons i dagens tidning synes, i E. W:s
sal, nr 72 Regeringsgatan. Basaren, som
åsyftar att samla medel till gudstjenstens
upprätthällande, pågår i dag och i morgon.
ilu lk lapps- tåg. Jernvägsstyrelsen
kommer att liksom föregående år anordna
mellan den 18 och den 24 d:s extra ilgods
tåg på linierna Stockholm—Hallsberg och
Stockholm—Storvik.
Aflidne prof. Spongbergs bok
samling har, enligt tidningen Fyris, inköpts
af bok- och antiqvitetshandlaren O. Harrasso
witz i Leipzig.
Om Jlysslatitls Orientpolitik
dess historiska förhållande till Sverge före
läser prof. Hjärne i afton kl. 7 å Veten
skapsakademien.
Häktad myntförf als kare.
Sedan man på senaste tiden förmärkt att fal
ska enkrone-stycken kommit i rörelsen å en
trakt af Södermalm, iakttogs på polismyndig
hetens anhållan noggrann uppmärksamhet
vid vexling af enkronemynt, en åtgärd som
också ledde till det åsyftade resultatet, i det
att en medelålders karl förliden fredag greps
på bar gerning, som det heter, då han sökte
en bod bortvexla ett sådant mynt, som upp
täcktes vara falskt. Han togs i förhör och
y&t sig vara plåtslageriarbetaren Gustaf
redrik Löthman, anstäld vid Bergsunds
verkstad. Han befans innehafva fjorton så
dana falska mynt, och förmodligen ansåg han
det på grund deraf tjena till intet att neka.
Han erkände att han tillverkat och utprång
lat ett mindre antal enkrona-stycken, men
hvarest han hade sin verkstad ville han icke
tala om. Efter ett grundligt letande och
gräfvande inom den egendom, nr 27 Horns
tullsgatan, der Löthman är boende, lyckades
det emellertid polisen att i den hans lägen
het tillhörande vedboden ur jorden uppgräfva
flera formar, i hvilka de falska mynten på
tagligen blifvit stöpta. Dessa senare äro till
verkade af bly och zink och icke särdeles väl
gjorda.
Löthman är nu häktad. Han är född 1852
Å församling, Östergötland, gift och har
minderåriga barn. Han lär vara begifven på
dryckenskap, och det är sannolikt för att
kunna tillfredsställa denna böjelse som han
kommit på tanken att sjelf tillverka pennin
gar.
jFrån kon st auktionen hos lir
Bukowski i går, hvilken var ganska tal
rikt besökt, må några af de betalade prisen
omnämnas:
Två fruntimmersporträtt, bröststycken, af D.
K. von Ehrenstrahl betingade resp. 189 och 175
kr.; en miniatyrmålning af Elise Arnberg, kopia
efter Hall, 110 kr.; en dito, framställande her
tiginnan af Suthesk, 58 kr.; Miniatyr på perga
ment af J. G. Werner, »Diana hvilar efter jag
ten», 125 kr.; Landskap at Th. Billing 100 kr.;
Flicka med kaniner, oljemålning af A. Rudbeck,
96 kr.; mindre Landskap af G. W. Palm 75 kr.;
två armstakar af delvis förgvld brons, för fem
ljus, i kejsarstil, 240 kr.; två dito, större, af guld
brons, på fotplatta af röd marmor, för sju ljus,
rikt ciselerade, kejsarstil, 225 kr.; bordstudsare
af förgyld brons, med Apollo stående bredvid
urhuset, som hade formen af ett monument, kej
sarstil, 165 kr.; fat af dritvet och ciseleradt silf
ver, med blomsterfestoner och girlander samt i
midten ett vapen, 195 kr.; kabinettsskåp af eben
holts på spiralvridna fötter, med inlagda elfen
bensornament på lådor och dörrar, italienskt ar
bete från 1600-talet, 125: 50; ett dito, prydt med
figurer i inlagdt arbete, 156: 50; ett koniskt glas,
prydt med en blommande Linnaea i slipadt ar
bete, ur den s. k. Linnéservisen, sällsynt arbete,
139: 50; två större urnor med lock, al Marie
bergsporslin, helhvita, 71 kr.; ett album med 50
vyer och interiörer från Ulriksdal, hvilket till
hört drottning Lovisa, 59 kr.; sekretär på fyra
fötter med klaff, inläggningar i rutmönster och
förgylda messingsbeslag, i rococostil, från 1700
talets föria hälft, 89 kr.
Svenska resande i Paris, an
mälda från den 1 till den 6 d:s, äro:
grefve Gilbert Hamilton; konsul Victor Brink,
fröken M. Möller, Helsingborg; löjtnant H. Ry
dén, Stockholm; löjtnant N. Stenholm och kap
ten A. Landergren, Göteborg; ingeniör K. A.
Rundlöf med fru, Stockholm.
f
f
t
h
n
e
r
d
(Genom svenska telegrambyrån.)
Svensk svinimport till Danmark.
Köpenhamn, onsdagen den 10 december. En
förordning i dag upphäfver forbudet mot in
försel af svin från Sverge. Dock är för fram
tiden att iakttaga att djuren vid ankomsten
hit underkastas sundhetsinspektion. Förord
ningen trädde genast i kraft.
Första kammar-valet för Norrköping.
Norrköping, onsdagen den 10 december. Vid
enskildt valmöte i dag med stadsfullmäktige
i och för morgondagens val till första kam
maren lär med mycket öfvervägande majo
ritet konsul John Philipsons kandidatur hafva
af mötet blifvit antagen. Biskop Rodhes kan
didatur förordades af en talare, men rönte
föga anklang.
Dödsfall.
Malmö, onsdagen den 10 december. Bisko
pinnan Thomander, född Meyer, har i dag
aflidit å Tuna invid Lund, 79 år gammal.
Ekelundska testamentsprocessen.
Norrköping, onsdagen den 10 december. Må
len rörande Ekelundska testamentet forevoro
i dag å nyo infor den af Göta hofrätt sär
skildt förorclnade rådhusrätten. Ekelundska
arfvingarnes ombud var vice häradshöfding
Nils Stråhle. Norrköpings stads talan fördes
af vice häradshöfding Jungstedt och de öf
riga svarandenas af borgmästaren Lothigius,
hvilken efter vittnesmålens afgifvande yttrade
att käromålet grundade sig derpå att ej te
stamentet vore upprättadt i laga form; men
som någon viss form for testamente ej i sven
ska lagen finnes töreskrifven, ogillade han
käromålet och ansåg att testamentet vore i
det skick att det borde godkännas. Käran
dena hade ej bestridt att framlidne bruks
patron Ekelund skrifvit sitt namn under te
stamentet och vittnena hade intygat att han
alltid varit vid sundt och fullt förstånd. Han
yrkade att målen skulle afgöras endast på
de grunder stämningarna innehöllo, nemligen
testamentets upprättande i laga form. Vice
häradshöfding Jungstedt anmärkte bland an
nat, att då aflidne Ekelund varit en af sam
hällets mest framstående män och som hans
donationer i omtvistade testamentet till stör
sta delen gälde fromma stiftelser, hade de af
slägtingarne uttagna stämningarna inot dessa
korporationer inom vida kretsar väckt det
största ogillande. Kärandeombudet vidhöll
livad han vid förra rättegångstillfället yttrat.
Derigenom att testamentet ej vore upprättadt
såsom lagen föreskrifver har det vant omöj
ligt att åstadkomma sådan bevisning som la
gen förutsätter angående testatora sinnesför
fattning vid tillfället.
Samtliga parter öfverlemnade målet till
rättens pröfning. Utslag afkunnas den
januari.
Det senaste husraset.
Egaren till huset nr 11 Malmskilnads
gatan, hvars gård som bekant i måndags
instörtade, är bagaren Sven Engdahl här
städes. Byggnadsnämden hade bifallit hr
ngdahls ansökan om byggnadsarbetet
fråga på vilkor, bland annat, att
jernkolonnerna erhålla säkra underlag ochat
jernbalkarne erhålla tillräcklig groflek och bä
Vighet samt säkra upplag på murarne med stöd
på underlagda plattor af jern eller granit, bö
rande särskild uppgift ingifvas å jembalkars
och jernkolonners groflek och bärighet innan
arbetet i dessa delar företages.
Någon dylik uppgift har hr Engdalu
lelt enkelt icke ingifvit, utan blott full
jordat arbetet, med det sorgliga resultat
att hela gårdsplanen rasade. För denna
sin — för att använda ett synnerligen
mildt uttryck — uraktlåtenhet lär hr Eng
dahl komma att ställas till ansvar af näm
den.
Polisundersökning anstäldes i går på
platsen för olyckan, hvarefter rapport kom
mer att ingifvas till poliskammaren.
Det lättsinniga sätt hvarpå en hel de
byggnadsarbeten utföres här i hufvudsta
den gör byggnadsnäindens begäran om an
ställande af särskilda byggnadsinspektörer
hög grad beaktansvärd.
Från Göteborg.
(Telefonmeddelande till Dagens Nyheter.)
Pansarbåten Göta med full bestyckning ut-
halades i dag från Lindholmens varf för att
företaga den bestämda leveransresan.
* *
ac
Vid Lindholmens mekaniska verkstad löpte
i dag af stapeln en större lastångare med om
kring 1,600 tons drägtighet, hvilken erhöll
namnet Silva. Den är byggd för Göteborgs
firman Andersson & Lindbergs räkning.
* *
*
Göteborgs museum har af ett antal vänner
till aflidne grosshandlaren E. W. Wilson er
hållit en af professor John Börjeson i Stock
holm utförd byst af den aflidne konstvännen
och mecenaten.
* *
*
Den bergade ångaren Ostbrow kommer att
intagas å Lindholmens docka för att undergå
reparation efter de betydliga skador den er
hållit vid sin strandning.
JEtt ovanligt Tcålhufvud. För några
dagar sedan köptes å torget i Linköping, enligt
hvad Ö. C. meddelar, ett hvitkålshufvud, hvars
yttre icke företedde något som helst egendom
ligt. När de yttre, skyddande bladen frånrifvits
betans emellertid kålbufvndets inre bestå af ett
50-tal småhufvuden, alla ordentligt utbildade och
hopgyttrade Ull en stor boll. Antagligen ftr väx
tan någon hybrid at vanlig hvitkål och kålrabbi.
Sammankomster.
Teater och Musik.
K. Operan.
Pietro Mascagnis opera,
den svenska operascenen introduceras
f Ilidd
Konstnärsförbundet hade den
d:s extra sammanträde i Hotel Continen
tal. Dervid meddelades konstakademiens be
slut att ställa sin blifvande utställningsbygg
nad till samtliga svenska konstnärers dis
losition två månader af året, ett beslut som
lelsades med bifall, enär det utgör ett stort
steg framåt till fyllandet af förbundets allra
vigtigaste reformkraf: att landets samtliga
konstnärer anordna de större årliga utställ
ningarna, hvartill de sjelfva utse kommissa
rier och jury. Vidare beslöts att sedan ar
tisten Carl Larsson, hvars eminenta förmåga
att ordna utställningar är förbundet väl be
kant, blifvit utsedd till artistiskt biträde vid
konstutställningen i Göteborg nästa sommar,
förbundets medlemmar borde till den samma
medverka alldeles som om det gälde en af
förbundet sjelft anordnad utställning.
Slutligen beslöts att uttala sympatier för
bildandet af en allmän svensk konstnärsför
ening, med skyldighet att föranstalta större
årliga utställningar.
Stockholms reformgille hade
går afton sitt sista sammanträde för året,
hvarvid till revisorer valdes hrr Edw. Wav
rinsky och redaktör K. P. Rosén.
Gillet behandlade derpå frågan om den
metodiska gymnastikens och de fria lekarnes
betydelse särskildt för arbetarne. Den lifliga
diskussionen öfver denna fråga inleddes af
direktör Edw. Wavrinsky.
Slutligen beslöt gillet att uttala sin tack
samhet till fru Kock saint innehafvarinnan
af matserveringen vid Jakobsbergsgatan 17,
fröken Söderstedt, för den i allo lyckade ve
getarianska supéns anordnande i lördags.
Svenska Gabelsbergersteno
'
.yraff öreningen hade den 8 d:s å
Hotel W6 sitt sista ordinarie sammanträde
för i år, hvarvid till revisorer utsågos löjt
nanten C. Ringertz och litteratören E. Ericks
son samt till supj leanter fröken A. Beskow
samt amanuensen G. Hagberg. Antalet med
lemmar i föreningen har på sista tiden be
tydligt ökats. En längre öfverläggning hölls
om anordnande af ett nordiskt Gabelberger
möte i Stockholm nästinstundande sommar.
p
afton en af Italiens i närvarande stund
namnkunnigaste tondiktare, Pietro Mascagni,
hvars opera »Cavalleria rusticana», i svensk
öfversättning »På Sicilien», vid detta tillfälle
uppföres för första gången härstädes. Ma
scagni är en helt ung man, endast omkring
25 år. Under loppet af sex år studerade han
musik för den berömde kontrapunktisten
Soflredini i Livorno. Sedermera fortsatte han
studierna vid konservatoriet i Milano. Sala
di no var der hans lärare i tre år. Han be
gynt® derefter att egna sig åt den praktiska
delen at musikalisk verksamhet. Han tog
anställning som kapellmästare vid ett litet
kringresande operasällskap. Under resorna
med denna trupp kom han till Cerignola, en
småstad i södra Italien. Der emottogs han
med så stora sympatier att han löste sig från
sitt kapellmästareengagement och beslöt att
slå sig ned i Cerignola, der flera olika mu
si k befattningar erbjödos honom. Det var då
lian erhöll kännedom om den pristäflan om
en 1-akts-opera som en musikförläggare i
Milano anordnat. Han beslöt att deltaga i
täflingen. En novell af Ve;.;a användes som
libretto. Hans »Cavalleria rusticana» afgick
med segern, prisades enhälligt som ett mä
sterverk och har nu antagits till spelning å
de flesta europeiska operascener. Man spår
nu i Mascagni en efterföljare till Verdi.
»Cavalleria rusticana» (»På Sicilien») inne
håller endast en akt till följd af en stark,
men för öfrigt väl gjord, koncentrering af
handlingen, hvars innehåll i vanliga fall
skulle kunnat gifva stoff till en 4 å 5 akters
opera.
Librettons innehåll är i korthet följande:
Teatern föreställer en öppen byplats på Sici
lien. Till venster i fonden en allé, som leder
till kyrkan; till höger en liten våg utåt lands
bygden. I förgrunden till höger Lucias oste
na med sin skylt at vinlöf. Osterian bildar vinkel
med en trång gata, i hvars andra hörn ligger
karabinierernas kasern med italienska vapnet
öfver porten. Längre bort åt fonden Alfios stall.
Till venster i förgrunden en terrass med per
golato.
— Det är påskdagen.
Undelr förspelet löre ridåns uppgång hör man
Toriddo (hr Ödmann) i en romans besjunga
sin kärlek till Lola; slutorden äro: »Om jag dör
för dig och kommer till paradiset, vill jag ej gå
in om jag ei ser ditt sköna anlete der».
Vid ridåns uppgång är scenen tom, det bör
jar dagas, man hör utanför vexelsånger af män
och qvinnor, hvilka inträda på scenen på väg till
kyrkan. Sedan så småningom kören aflägsnat
sig inkommer Santuzza (fröken Moritz) och går
fram mot Lncias (fröken Wolf) hus. Lucia kom
mer ut och Santuzza frågar Lucia livar dennas
son Toriddo är; Lucia svarar sig ej veta det,
men blir förvånad då hon hör att han varit sedd
i byn i natt samt ber Santuzza stiga in till henne.
Denna svarar förtviflad att hon kan det ej; »hon
är förbannad af Gud». Nu inträder formanuen
Alfio (hr Lundqvist), nyss hemkommen från en
resa och företrädd af de manliga koristerna, hvil
ka prisa tormannens angenäma lif, under det
Alfio sjunger om sin glädje att få återvända till sin
trogna maka Lola samt beder Lucia om en dryck
af det ramla vinet. Den senare svarar att To
riddo gatt för att skaffa nytt sådant, hvilket Alfio
betviflar, då han tidigt på morgonen såg honom
i närheten af sin boning. Lucia, ötverraskad.
ämnar göra honom en lrågf , men hindras af
Santuzza, som ber henne tiga.
Nu uppstämmes från kyrkan ett halleluja, hvar
på Alfio går ut. Santuzza, ensam med Lucia,
berättar nu att innan Toriddo blef soldat hade
han svurit Lola evig tro; vid sin återkomst hade
han återfunnit henne som Alfios maka och hade
sökt i en kärleksförbindelse med Santuzza glöm
ma henne. Lola hade då, utom sig af svart
sjuka, rölvat Toriddos hjerta från Santuzza och
hade glömt siu pligter som maka. Santuzza
ville nu ännu en gång söka att beveka Toriddo
som kränkt hennes ära. Lucia går mot kyrkan
Na inträder Toriddo, hvilken bestormas med
böner af Santuzza, men förblir obeveklig. De
ras samtal albrytes af Lola (fru Edling), som hån
fult tilltalar Santuzza och efter en kort utbyte
af sarkasmer går in i kyrkan. Då Santuzza för
tviflad vill Qvarhålla Toriddo, som vill löija Lola.
kastar han henne till marken och ilar in i kyrkan,
Förbittrad öfver skymfen yppar Santuzza för
den inträdande Alfio hans hustrus otrohet; den
nes vrede bryter lös och han svär att hämnas.
Scenen står tom under det ett intermezzo spe
las af orkestern. Folket kommer ur kyrkan,
Toriddo sjunger en eldig dryckesvisa och bjuder
folket på vin; härunder inkommer Alfio. När
Toriddo bjuder honom en bägare svarar han att
det vinet skulle i hans strupe förvandlas till
gift. Qvinnorna fly förskräckta, förande med
sig Lola. Alfio säger sig nu vänta Toriddo
bakom trädgården, der de skola kämpa på lif
och död.
Innan Toriddo går ropar han ut sin moder,
säger att vinet är förrädiskt och att han måste
ut och hemta frisk luft. Men innan han går
ber han henne välsigna honom, likasom den dag
då han gick ut som soldat, samt att, om hail ej
återvände, bli en moder för Santuzza, som han
lotvat föra till altaret. Lucia, förvånad, ger ho
nom afskedskyssen, och när han etter en häftig
omfamning störtar bort, ilar hon förfärad till fon
den af teatern, der hon möter den inträdande
Santuzza. som kastar sig i hennes armar. Man
hör ett aflägset sorl; en ensam qvinnoröst ropar
på afstånd: »Broder Toriddo har blifvit mördad!»
Ropet upprepas af de öfriga qvinnorna som nu
fylla scenen. Santuzza faller medvetslös till jor
den; I.ucii svimmar och stödes af qvinnorna.
Alla stå slagna af förskräckelse. Två karabinie
rer springa tvärs öfver scenen. Ridån faller
hastigt.
d
h
d
d
j
ett ögonblick ur sin roll; den stumma aktio
nen och minspelet äro just bland hr Botteros
starka sidor.
Bland de fem partier han här återgifvit,
:3on Silva i »Emani», Lothario i »Mignon»,
de båda Mefisto-rollerna i Gounods och Boi
tos operor samt Toreadoren i »Carmen», var
den sista ingen egentlig roll för honom, ehuru
han äfven der mycket förtjenstfullt framhöll
de få dramatiska pointer som partiet erbju
der. Deremot står hans Lothario i Mignon
särdeles högt; der förenade sig sång, minspel,
aktion, uppfattning och maskering till att
framställa en utomordentligt sann och gri
i.ande total-bild. Icke mindre framstående är
iåns Mefisto-typ, och detta så mycket an
märkningsvärdare som den ej obetydligt skil
jer sig från Anders Willmans återgifvande af
samnia typ, hvilken senare för oss alltid gäll
och väl fortfarande får gälla som ouppnådd.
Då vi till sist bringa hr Bottero vårt hjert
liga tack, tillägga vi ett ej mindre hjertligt
välkommen åter!»
Vi hoppas upprigtigt att redan innan detta
spelårs slut fä återse honom som gäst vid k.
Operan, hvilken beklagligtvis lider stor brist
)å talanger af hans art, framfor allt inom
Jasfacket.
— D:r Osvaldo Bottero och hans fru afresa
dag med ångfartyget Gauthiod från Stock
holm till Lubeck.
— Svenska teatern gifver i dag och i mor
gon Kneisels och Hirschels 4-akts-fars »Dom
terrn».
— Judic-representationerna på Svenska tea
tern taga, som vi redan omnamt, sin början
om söndag, hvarvid uppföres (såsom matiné
kl. 1.30) »La Roussotte», hvari Judic kreerat
titelrollen, samt kl. 7.30 »Niniche>.
Biljetter säljas i teaterns biljettkontor samt
i Allmänna tidningskontoret. Angående bil
jetternas försäljning hänvisa vi till annonsen.
Vid söndagens och tisdagens föreställnin
gar af »Niniche» och »Ma cousine» säges ko
nungen komma att bevista spektaklet.
Vid första föreställningen i Köpenhnmn i
måndags var hela kungliga familjen, 35 per
soner, närvarande, men i öfrigt var föreställ
ningen icke så särdeles talrikt besökt. Till
Köpenhamn kom Judic från Hamburg, der
framgången deremot var stor.
Judic med sitt sällskap afreser härifrån
nä<ita onsdag den 17 d:s med ångfartyget
Express till Hangö. Hon har från Hangö,
dit Express anländer följande morgon, bestält
extratåg till Helsingfors för att redan på
torsdagsaftonen kunna uppträda å Svenska
teatern i nämda stad.
Från arbetarnes fält.
Kakélugnsmalceriarbetarefackföreningen höll
den 10 d:s allmänt möte, hvarvid tillkännagafs
att en firma inom facket underrättat sina arbe
tare att arbetslönen skulle komma att nedsättas
med 121/» procent Föreningens förmedlingsko
mité, som emellertid at denna anledning besökt
firmans chef, meddelade att denne ingått på att
firman afstår frän ifrågavarande nedsättning och
dervid lät mötet bero.
På hemställan af hos hr Wahlstedt före strej
ken anstälda arbetare öfvertog föreningen den
fordran dessa ansågo sig ega hos denne arbets
givare, bestående i det afdrag som verkstälts a
deras aflöning förr än de underrättats om att
nedsättning i denna skulle ske, och föreningen
förband sig att söka å laglig väg indrifva denna
fordran.
Hr H. Bergegren höll ett fördrag om stor
industrien och organisationen samt de arbets
löses plats och upptagande inom den senare.
Föreningen beslöt att de utevarande listorna
för insamling at bidrag till understödsfonden
skola fortfarande cirkulera.
Tidningen Socialdemokratens bazar rekommen
derades på det varmaste och föreningen anslog
10 kr. till den samma.
En arbetsgifvare anmäldes att ha sökt träffa
aftal med sina arbetare om aflöning per kakel
ugn i stället för per skift vid uppsättning, och
med fastslående af principen att det är törenin
gen och ei enskilda som bestämmer arbetspri
sen uppdrogs åt föreningens komiterade att göra
sig närmare underrättade om saken.
Med anledning af föreningens upprop till en
kongress den 4, 5 och 6 januari för bildande af
ett allmänt svenskt kakelugnsmakeriarbetareför
bund hade ingått bifallande skrifvelser från för
eningarna i Kalmar och Malmö.
Korkcurbeiareförbundets Stockholmsafdelning
sammanträdde den 10 d:s. Vid föredragning af
Sambageriets kontrahentförsamlings hemställan
till de kontraherande föreningarna att i Arbe
tareringens bank teckna borgen för ett lån om
1,000 kr. beslöt afdelningen för sin del att jemte
öfriga föreningar ingå i denna borgen. Kontra
hentförsamlingens hemställan om inlösen at flera
andelar i aflären blef dock tills vidare uppskju
ten. Till revisorer af Sambageriets räkenskaper
och förvaltning valdes hrr B. Santesson, L. Mur
qvist och F. A. Berglund, med hrr Landin och
Franzén som suppleanter.
Afdelningen beslöt att å Lilla börssalen fira en
vinter- och julfest den 26 d:s. En komité af tre
ledamöter erhöll i uppdrag att vidtaga dertill er
forderliga anordningar.
— Osvaldo Botteros gästspel afslutade3
tisdags, då den värderade gästen återgafMe
fistofeles' parti i Boitos opera. Det är för
visso med sann tillfredsställelse som alla par
ter, ej endast sångaren sjelf och hufvucfsta
dens operapublik, utan äfven ej minst k. Ope
rans direktion, kunna se till baka på detta
gästspel, hvilket sedan den 13 oktober fort
gått under två månader och omfattat 20 å 25
representationer.
Under hela denna tid har publikens väl
vilja gått i ständigt stigande, och tisdagens
afskedsföreställning visade tydligt med hvil
ken saknad publik och kamrater skildes från
den afhållne och talangfulle sångaren,
Det är, som bekant, icke genom någon
ovanlig röstvolym eller genom någon säll
spord stämmans skönhet som hr Bottero sjun
git sig in i publikens hjertan, snarare har
man med skäl anmärkt att stämman är nå
got torr, stundom nästan sträf; ej heller har
man fullt velat finna sig i det här fögagou
terade vibrato-manéret. De egenskaper ge
noin hvilka hr Bottero, allt detta oaktadt,
vunnit ett så enhälligt erkännande af publik
och kritik äro dels hans sätt att använda
sin stämmas alla resurser, det intelligenta
och dramatiskt liffulla föredraget, den ut
märkta fraseringen, det oaktadt vibreringen
distinkta textuttalet, dels ock i kanske ännu
högre grad den framstående skådespelare
talang hvaiöfver han förfogar.
I detta afseende öfverträffar hr Bottero vida
allt hvad som under de senare åren bjudits
oss af så väl inhemska som främmande ar
tister.
Det finnes i hans prestationer intet half
färdigt och osäkert, allt är utarbetadt i min
sta detalj, men så väl utarbetadt att man ej
märker sjelfva arbetet; plastiken är vacker
och kraftig, figuren smidig och rörlig, mimi
ken är bland det uttrycksfullaste vi sett, i
spelet spåras intet manérartadt och slentrian
messigt; han tillhör ej det slaget sångare som
spela endast då de ha något att sjunga och
dess emellan »hvila sig» på scenen till dess
deras replik kommer, tvärt om faller han ej
— Teaterföreställningar gifvas i Gefle i af
ton och i Falun i morgon af hr och fru
Engelbrecht samt fröknarna Lotten Seelig
och Anna Holmquist (ackompagnatris) från
Svenska teatern härstädes. Programmet upp
tager båda aftnarne: »Sista hvarfvet», Cop
pées »Förbi» och »Exemplets makt» samt sång
af hr Engelbrecht: aria ur »Figaros bröllop»
samt romanser af Fr. Schubert och Karl Va
lentin,
— Harmoniska sällskapet i Göteborg gaf i
lördags sin l:a abonnements-konsert å Stora
teatern under d:r Karl Valentins ledning och
med biträde af fru Dina Edling, som sjöng
Elisabeths aria ur »Tannhäuser», 2:a akten,
och Habaneran ur »Carmen» samt solo i J.
A. Josephsons kantat vid Upsala universi
tets 400-årsfest. För öfrigt upptog program
met: Ludvig Normans festuvertyr vid k. Ope
rans 100-års-jubileum, Griegs »Landkjending»
och Haydns G-dur-symfoni.
Kören, som räKnade omkring 100 röster,
gjorde, säger G. P:s bedömare, imposant ver
kan, och orkestern, hvilken äfven ackompagne
rade samtliga sångnumren, uppträdde öfver
hufvud taget vid denna konsert på ett sätt
som ger goda löften för hela konsertserien.
Stråkstämmorna äro starkt besatta — 6 vio
liner i hvardera stämman och 3 kontrabasar
— blåsinstrumenten trakteras af goda kraf
ter, och när hela orkestern blifvit fullt sam
spelt, böra med denna instrumentalstyrka be
tydande saker kunna presteras.
— Bosinska sällskapet gaf i tisdags i Öre
bro Fr. Hedbergs folkskådespel »Härda sin
nen», som då för första gången uppfördes i
landsorten. Det utmärkta stycket följdes, sä
ger en brefskrifvare, af den välbesatta sa
longen med spändt intresse och efter hvarje
akt ljödo starka applåder. Rollinnehafvarne
voro hr Justus Hagman (kyrkovärden Mag
nus Larsson), fru Strandberg (hustru Karin),
hrr Lindroth (Lars Persson, Magnus' far),
Strandberg (klockaren), Bosin (kyrkoherden),
Browallius (f. d. riksdagsman Jan Mattson),
fröken Sundell (Lina) o. s. v. Spelet var i
det hela mycket tillfredsställande.
— J cirkus Busch, som för närvarande ger
föreställningar i Hamburg, störtade för ett par
dagar sedan fröken Maria Doré från hästen
Fallet såg mycket farligt ut och åskådarne rå
kade i stark uppståndelse. Fröken Doré bars i
sanslöst tillstånd ut från manégen.
jEn donation, som, ej mottaget. Nu
mera aflidna enkan Johanna Frondt hade
genom testamente förordnat att en henne till
hörig fastighet i Landskrona skulle efter
hennes död tillfalla »staden» men ställas un
der folkskolestyrelsen, som hade att, sedan
årliga lifräntor m. m. deraf blifvit guldna,
dels använda afkastningen till beklädnad
och böcker åt fattiga och välartade barn inom
Landskrona folk- och småskolor, dels be
gagna fastighetens större åbyggnad till en
arbetsstuga for barn.
Stadsfullmäktige beslöto såsom represen
tanter för staden att icke mottaga donatio
nen, och kyrkostämman förklarade sig icke
ega befogenhet att bestämma öfver den sam
ma. Klagomålen öfver dessa beslut ha så
väl af domkapitlet som k. m:t lemnats utan
afseende.
Större egendom sanktion. Till Da
gens Nyheter skrifves den 9 d:s:
Vid i dag förrättad exekutiv auktion å sä
teriet Ribbingsberg med underlydande —vid
tidigare hållen offentlig auktion afgafs icke
något antagligt anbud — inropades V/2 mtl
Ribbingsberg samt 2/s mtl Härened Back
gården af löjtnant Berndt Nilsson, Uddeholm
och Björketorp, för 80,900 kr. Dessutom in
ropades åtskilliga hemmansdelnr af Alfred
Johansson i Fötened Aspgården för till sam
mans 16,300 kr.,
3/8 mtl H ärened Backgården
af possessionaten Gust. Wettergren å Marie
lund för 9,000 kr,, flera hemmanslotter af
stadsfiskal Gust. Nilsson i Alingsås försam
manlagdt 8,625 kr. samt af handlanden G.
Engberg i Alingsås 3/* mtl Härened Brogår
den för 9,600 kr.
JEn djerf stöld begicks sistlidne måndag
midt på ljusa dagen i sjelfva domhatvandens i
Tveta, Vista och Mo bostad i Jönköping, i det
att en tjuf i all obemärkthet beredde sig tillträde
till den vid tillfället olästa tamburen, innanför
hvilken befunno sig i arbete å expeditionsrum
met fyra notarier, förutom skrifvaren, och lade
der beslag på en splitter ny ölverrock, tillhörig
häradshöldingens skrifvare, sergeanten Evald
Hagelberg. Hvem föröfvaren at den fräcka stöl
den är vet man ännu icke. men saken anmäldes
strax efter stöldens begående för polisen, som
vidtagit åtgärder lör att tå spaning på tjufven,
hvilken säkerligen ej så lätt undslipper lagens
arm, skrifver Dagens Nyheters korrespondent i
Jönköping.
IButilcernns tidigare stängning
Till Dagens Nyheter skritves:
I Vimmerby, en stad med vid pass 2.000 in
vånare och knappt ett 20-tal handlande, ha dessa
sistnämda nu infört en för dem mycket beqväm
och lämplig normalarbetsdag. lvl. 7*9 och 9 om
morgnarne öppna de sina butiker, der de träget
stå till kl. 6, högst 7 på qvällarne, då bodarna
stängas. Vimmerby köpmän och deras biträden
ha således en normalarbetsdag om viutern på 9,
högst 10 timmar.
Enligt meddelande till redaktionen har an
nonsen icke inlemnats af hr Sjöstedt, hvil
ken hvarken är veterinärelev, ej heller haft
något med den samma att skafla.
D. N:s red.
Tidningsöfversigt
Regeringen, partierna och skol
frågan m. m.
Nyheter från Stockholms iän.
Olyckshändelse vid sprängning.
Då en båtsman Laf från Lafvarö i Edebo i tis
dags var sysselsatt med borrning för stenspräng
ning vid Ronöholm, inträffade att han med sm
borr råkade på ett gammalt bortglömdt spräng
skott som nu brann af och träffade Laf i hän
derna och hufvudet. Venstra handens lillfinger
afslets och högra ögat blef skadadt. Skottet var
tre åi- gammalt och låg under vatten. Laf inför
des till Östhammars lasarett för erhållande af
vård.
Tjugu
femårsdagen af repre
sentationsreformetts genom
förande firades sistlidne lördag i Väl
luf i Skåne och var besökt af öfver 200 per
soner. Musik utfördes af Bårslöfs musik
sextett. Sedan de två sista versarne af psal
men nr 383 afsjungits, framsade skolläraren
J. Åkerman en prolog, hvarefter talarestolen
beträddes af landstingsmannen A.Andersson
i Påarp, som i ett längre föredrag skildrade
så väl ståndens uppkomst, striden för en re
presentationsförändring, byggd på samfälda
val, med upphätvande af sjelfskrifvenhet och
klassval, som ock reformens fördelar såsom
en säker grundval för framåtskridande till
rättvisa och jemlikhet samt erinrade att ännu
mycket behöfde reformeras och att förändrin
gen icke bör betraktas som målet, men som
ett steg — och ett stort steg — framåt i rätt
rigtning. Talaren egnade, säger Öresunds
Posten, särskildt några ord åt Louis De Geer
och konung Carl XV.
Efter föredragets slut sjöngs folksången
Derefter följde ett par sånger af skolbarnen
samt åtskilliga musiknummer, hvilka utför
des på ett sätt som gjorde den unga sextet
ten all heder. Det rådde högtidsstämning öf
ver det hela, och i glädjen togo både yngre
och äldre sig en sväng-om.
Salen var prydd med svenska flaggor och
i fonden Carl XV:s porträtt. Kaffe och sexa
serverades, och kl. 2 slutades den vackra och
angenäma festen.
Snöfall i Afrika. Från Oran
telegraferas den 5 d:s: Jern vägs tåget mellan
Mect »eria och Saida har fastnat i en 60 cen
timeter hög snödrifva.
Telegram.
(Telegram till Dagens Nyheter.)
Danska regeringen och pressförföl
jelsen.
Köpenhamn, torsdagen den 11 decem
ber 1:1. 1,20 f. vi. Kationaltidende med
delar en halfofficiös förklaring, att tidnin
gen med afseende på de rykten som va
rit i omlopp om en medlem af regeringen
kan förklara, att de temligen oförbehåll
samt framkastade insinuationerna derom
att en person, som blifvit arresterac
skulle ha mottagit penningar för att af
gifva ett falskt vittnesmål äro origtiga.
Redaktör Rode, som i högsta domsto
len öfverklagat det honom ådömda straf
fet, fördes i arg i förvaringshäkte. Detta
sällsporda förfaringssätt, som näppeligen
kan ha sin grund i fruktan för att Rode
genom rymning skulle vilja undandraga
sig eventuelt straff, har väckt allmän för
trytelse. Han blef i går afton åter lös
släppt mot en borgen af 10,000 kr., som
anaer loppet af ett par timmar insamla
des bland hans vänner.
Pasteur och Hochs vaccin
Blowitz, den bekante Paris-korrespondenten
till Times, har åter behagat mystifiera all
mänheten. Det skarpa yttrande om den Koch
ska metoden som han i ett bref angående en
intervjew hos Pasteur lagt i denne senares
mun visar sig vara helt och hållet gripet ur
luften. Pasteur sjelf förklarar nemligen
bref till Times »såsom fullständigt uppdik
tade» de ord som Times' korrespondent upp
gifver honom ha yttrat om prof. Koch och
hans läkemetod.
Upp see n deväc kände hä ktning.
Från Wien skrifves den 7 d:s:
Egaren af ett gammalt adligt namr., grefve
Franz v. Sickingen, kammarherre och major,
häktades i går såsom anklagad för att ha
afnarrat enkan efter en tjensteinan 15,000
gulden under förespegling att han skulle bli
vald till furste af Bulgarien.
Rouget de VJsles jordiska
qvarlefvor. Den lilla staden Clioisy
le-Roy, der marseljä-ens författare och kom
positör Rouget de 1'Isle afled, förbereder till
nästa år en stor fest med anledning af mar
seljäsens hundraårsjubileum. Vid detta
tillfälle skola den ryktbare genikaptenens
jordiska qvarlefvor flyttas från det ställe der
de nu hvila och bisättas i sockeln till det
monument som skall resas öfver skalden,
Detta blir tredje gången som Rougels jordi
ska qvarlefvor flyttas. Då han år 1836 dog
begrofs han i sin vän, general Bleins träc
gård. År 1848 uppgräfdes liket och jorda
des för andra gången högtidligt i den gam
la kyrkogården i Choisy. Fem år senare
uppgräfdes liket å nyo och fördes till nya
kyrkogården i Choisy. Nu skall det för
tredje gången vexla hviloställe.
En stor stöld har blifvit begången
på jernvägen mellan Ostende och Amster
dam.
En bankirfirma i London hade till en dy
lik firma i Amsterdam skickat en summa al
750,000 francs. Vid tågets ankomst till Ant
werpen befans att sändningen försvunnit
Den föreslagna stora bron
öfver Rosporen, som är ämnad att
förbinda Europa med Asien, skall taga sin
början i närheten af seraljen i Stambul och
sluta vid Kiz Kale på asiatiska kusten. Bron
får en längd af 2,000 meter, en bredd af 15
meter och hennes höjd öfver hafsytan skall
bli 40 meter.
Meddelanden från Allmänheten
Herr redaktör!
Anhålles om plats för nedanstående i eder tid
ning.
Med anledning af en i nr 7894 af Dagens Ny
heter synlig annons, att en hr Sjöstedt, som upp
gifver sig vara veterinärelev och boende i Jung
frugatan 2, 1 tr. öfver gården, tillvaratagit för
lupna kattor, hvilka mot vedergällning utlemnas
till egaren, aiyttrar kattskinn och dylikt, lår
härmed tillkännagifvas att vid Veterinärinstitu
tet i Stockholm någon elev med angifna namn
ej finnes samt att ej heller någon elev vid näm
da institut under några som helst förhållanden
befattar sig med göromål af ofvanstående art.
Veterinärelever.
Sydsvenska Dagbladet innehåller en ut
redande uppsats öfver ställningen vid den
blifvande riksdagen och kommer till det re
sultat att ingen giltig anledning finnes till
ministerskifte, i synnerhet som det icke fin
nes någon gifven riksdagsmajoritet. Derefter
fortsätter vår ärade sydsvenska kollega:
Skall nu denna jemstarkhet mellan partienia
föra till en skärpt, förbittrad kamp dem emel
lan? Vi tro det icke. Några större positiva re
sultat stå tvdligtvis af striden ej att vinna; och
vår svenska representation har — vare det sagdt
till dess synnerliga heder — aldrig visat sig be
nägen att slås blott för slagsmålets skull. San
nolikt skola antagonisterna tills vidare inskränka
sig till att helt stillsamt »hålla hvar andra stån
gen». För regeringen finnas naturligtvis ringa
utsigter att härunder få igenom några större för
slag; men de löpande ftrendena får hon nog be
handlade lika lugnt som vanligt, och några häf
tiga, särskildt några samlade angrepp mot sig
tro vi ej att hon har att befara. Detta likvisst
under förutsättning att hon ej utmanar dem.
Men så korttänkt kan hon väl ej vara?
Eller skulle verkligen någon sanning ligga i
ett rykte, som vi för någon tid sedan föraummo,
men
"
som vi utan tvekan hänförde till vanligt
löst prat. till dess vi i förra veckan sågo det
offentliggjordt af en aktad kollega, hvilken ofta
visat sig särskildt väl underrättad från det om
råde som hår är i fråga, nemligen undervis
ningsdepartenientet? Skulle det vara möjligt
att hr ecklesiastikministern umgås med tanken
att på administrativ väg delvis genomföra den
skollag som senaste riksdag förkastade? Vi äro
inga principiella motståndare af konungens s. k.
ekonomiska lagstiftningsrätt, når den utöfvas
inom den begränsning som sakernas egen natur
och vår vunna samhällsutveckling numera nöd
vändiggöra. Men att ett politiskt myndigt folk
skulle finna sig i att dess undervisningsväsen af
regeringen behandlades som en sak vid hvars
ordnande det ej egde sitt ord med i laget; att det
skulle finna sig deri nu, sedan det i öiver femtio
år blifvit vandt att i hithörande frågors behand
ling deltaga och finna sig deri särskildt på det sät
tet att det tålmodigt såge regeringen dekretera
just livad riksdagen förkastat —det är en tanke
så dåraktig, att vi icke tro att den för ett ögon
blick kan sätta sig fast i hufvudet på en svensk
minister. Man antyder att regeringen skulle för
mena det dessa så stadgade ändringar, särskildt
en på sådan väg genomförd minskning af ferie
tiden, sedan skulle hos riksdagen blifva vägande
argument för löneförbättring åt lärarne. Det for
dras likväl icke stort skarpsinne för att inse att
just dermed sista skymten af en lycklig utsigt
för elementarlärarnes lönereglering skulle vara
förspild. Det är för visso icke med ökade an
slag riksdagen skulle besvara ett så öppet slag
ansigtet, hvilket den tvärt om säkert skulle
bereda sig tillfällen att åt hr ministern åter
gälda med ränta*).
Vi måste alltså fortfarande anse detta rykte
sakna grund. Och då vi icke heller på andra
håll kunna förmoda regeringen vara benägen att
en så svag och ömtålig position som den nu
innehar företaga åtgärder som skulle ega karak
teren at angrepp, och då slutligen den väntade
eldfungda stridsfrågan rörande uppsägning af
våra liandelstraktater nu löser sig sjelf eller,
rättare sagdt, löses af våra kontrahenter, finnes
ingen anledning antaga att regeringens ställning
till representationen blir svårare än som alltid
och öfver allt följer af en fullkomligt odeciderad
situation, der regeringsparti och opposition mön
stra lika krafter. Ministéren är icke föremål för
någon häftig ovilja från ena sidan; den torde
möjligen icke heller vara föremål för någon glö
dande hängifvenhet från den andra; allt skäl
derför att antaga att den kommer att lefva i ett
temligen tempereradt klimat.
") Naturligtvis kan andra kammaren icke nöja
sig med mindre än förverkligande af hela det
reformprogram som den gång på gång uttalat
sig för och som nu är ett minimum. D. N.
Parnell-krisen.
Det manifest som det irländska episkopatet
utfärdat mot Parnell är af följande lydelse:
De irländska biskoparne uttala utan tvekan
eller betänkande det enstämmiga omdömet atl
Parnell icke är lämplig att intaga den ansvars
fulla ställningen såsom det irländska partiets le
dare. I egenskap af denna katolska nations her
dar grunda vi vårt omdöme icke på politiska
betraktelser utan endast på de fakta som fram
kommit under den senaste skilsmessoprocesseu.
I följd af den dom rätten har af kun nat måsto
vi betrakta Parnell som en man, hvilken gjort
sig skyldig till en af de gröfsta förseelserna mot
religionen och! samhället. Hans sak har blifvit
förvärrad genom nästan alla möjliga omständig
heter som kunnat förvärra den. Det katolska
Irland, som står så högt i afseende på det so
ciala iifvets renhet och dygd, skall säkerligen
icke till anförare välja en man som är så van
ärad och som gjort sig så ovärdig kristnas för
troende. I egenskap af irländare, som älska sitt
land, önska dess välfärd och söka skaffa det eu
opartisk lagstiftning, måste vi uttala det sora vår
öfvertygelse, att äfven om Parnell blifver anfö
rare blott för en del af det irländska partiet, så
skall detta dock bidraga till att desorganisera
våra led och splittra våra hittills eniga strids
krafter i flera delar och i tiendtliga läger. I be
traktande af denna ödesdigra eventualitet emotse
ett oundvikligt nederlag vid de nästa valen,
homerule uppskjuten nå obestämd tid, tvångsåt
gärderna förlängda och de afhysta arrendatorer
na beröfvade hoppet om att få återvända till sina
hem.
Preniierministern lord Salisbury har vid ett
möte i Waterford i dessa dagar likaledes ut
talat sig om Parnellkrisen. I det hela voro
hans yttranden icke ogynsamma för ParnelL,
Denne hade visserligen genom sitt förhållan
de till fru 0'Shea brutit mot ett vigtigt bud
lagen och derigenom gjort sig skyldig till
en för en engelsk politiker stor förseelse, meu
hans nuvarande vedersakare hade genom terro
rism, boycottering och mord brutit mot båda
femte och sjunde budet och derigenom gjort
g skyldiga till icke mindre grofva förbry
telser. Healy, Sexton, Gladstone och det li
berala partiet fingo derefter sina skarpa snär
tar af premierministern, som visserligen med
gaf att England under århundraden icke upp
fylt sin pligt att skaffa ordning på Irland,
men förklarade att det unionistiska partiet
under de senaste åren sökt uppfylla denna
pligt och löst uppgiften med godt resultat.
Som telegrafen berättat är Parnell nu uta
resor på Irland för att hålla tal. I Dublia
hölls i söndags ett massmöte, i hvilket om
kring 30,000 personer deltogo. Stämningen
var vänlig mot Parnell.
Antiparnelliterna ämna utfärda ett mani.
fest till det irländska folket. För närvaranda
ha nästan alla irländska riksdagsmän rest
hem till sina valkretsar, och på sjelfva Irland
komma nu rasande strider att utkämpas mel
lan parnelliterna och antiparnelliterna. Par
nell ämnar bilda ett nytt nationalparti på
Irland; han har den fördelen att det irländ
ska dispositionskapitalet till belopp af 20,000
pund sterling är i hans händer, med undan
tag af 1,200 pund, som befinna sig hos parti
tassören, hvilken tillhör Mac Carthys grupp.
Äfven de irländare sotn befinna sig i Ame
rika och hvilka lemna det största bidraget
till partikassan förklara sig allmänt för Par
nell.
Från Domstolarne.
Polisen.
TiöinsJet väld. Då gardisten vid Andra
lifgardets 5:e kompani nr 45 A. M. L. Brun för
några dagar sedan passerade förbi plåtslagare
verkstaden i nr 2 Kolmätaregränden erhöll lian
utan någon för honom känd anledning, ett våld
samt slag i hufvudet at en hammare, som ut
slungades från verkstaden. Hammaren träffade
Brun i hufvudet så våldsamt att ett djupt sår
öfver ena ögat om 2 tums längd uppstod. Den
misshandlade, hvilken förlorade sansen, kunde
ej uppgifva våldsverkaren. Man har dock sina
misstankar rigtade mot plåtslagaren Herman
Theodor Holmqvist, hvilken jemväl undergått
förhör i polisdomstolen, der han likväl envist
nekat. För ransaktrinsrs hållande har målet re
mitterats till rådhusrätten.
Rådhusrätten.
Slor linnestiild. Under tiden mellan
den 26 och 30 oktober bortstals vid Riddarholms
hamnen en med ångaren Motala Ström hitkom
men koffert, innehållande linnepersedlar till ett
värde at öfver 400 kr. De verkliga föröfvarne
at stölden ha ej kunnat anträffas, hvaremot sä
som delaktig i den samma häktats en illa känd
qvinna Nautila Amalia Bark (född 1862 i Kol
bäck). I hennes bostad ur 16 Roslagstorg har
nemligen af två okända karlar till flera perso
ner salts en del af det stulna linnet, till ett vär
de af 183 kr., och Bark har dervid för egen del
inköpt ett mindre parti. Vid ransakningen för
nekade Bark enständigt att ha annat med stöl
den att göra än att hon köpt en del och låtit
i sin bostad en del försäljas till andra personer.
Hvem som föröfvat stölden viste hon ej. Åkla
garen yrkade att Bark för den befattning hon
tagit med tjufgodset skall dömas för l:a resan
stöld. Utslag afkunnas annan dag.
VrKSsel vid redovisning. Till råd
husrätten har styrelsen för ångbåtsbolaget Stock
holm—Utö instämt befälhafvaren å bolagets ån
gare Utö kapten Gustaf Lindman och å ho
nom yrkat ansvar lör det han skulle förfarit
oredligt mot bolaget. Styrelsen hade misstänkt
att kaptenen ej uppgifvit inkomsterna för ång
båten till deras fulla belopp och derför anmodat
styrmannen å båten att föra kontrollräkning.
Denna kontroll började den 9 september, och
styrelsen fann derefter att styrmannens och kap
tenens anteckningar ej stämde ölverens; å den
senares redovisning fans en del inkomster e
alls upptagna och en annan del upptagna til
lägre belopp än det hvartill de verkligen upp
gått.
Svarandeombndet förklarade sig ej kunna för
dagen fullständigt svara, men medgat att kap
tenen fört en del af de anteckningar och redo
visningar som företeddes. För vidare utredning
uppsköts målet till annan dag.
Landsorten.
Våld af fånge. Den 26 november upp
stod å centralfängelset i Malmö ordvexling mel
lan straffångarne Flemström och TJllati (den se
nare lapp). F., som är förman för det arbete
hvarmed båda voro sysselsatta, fattade en stol
med hvilken han tilldelade Ullati ett slag. Då
tjenstgörande underofficeren, sergeanten O. Olin,
skyndade till för att afstyra uppträdet, vände sig
Flemström mot honom och tilldelade jemväl ho
nom ett slag i hufvudet strax intill venstra ögat,
så att hål uppstod.
Ransakning med Flemström kommer att före
tagas inför rådhusrätten.
Smånyheter från utlandet.
Ministerskifte i Preussen. Ryktena om att
ecklesiastikministern von GossJer skall taga
afsked bekräfta sig. Som hans efterträdare
namnes kejsar Wilhelms förre lärare geheima.
rådet Hintzpeter.
* »
*
Kejsar Wilhelms uttalande om tidningsmän
nen sysselsätter fortfarande lifligt den tyska
pressen, som på alla satt protesterar mot den
erhållna oförtjenta kejserliga agan. Voss.
Ztg afslutar en artikel under rubriken »sjelf
ständig och officiös press» med följande be
traktelser:
Personer, hvilka måste lifnära sig genom
hemliga understöd af regeringen, obligatoriska
annonser o. d. och nödgas undertrycka hvatjo
sjelfständig mening, dessa kunna benämnas
hungerkandidater. I den sjelfständiga pres
sen deremot finner man bildning, karakter
och ekonomisk trygghet nog för att hon skall
kunna upprätthålla sina ideella uppgifter äf
ven under de svåraste förhållanden, trota
myndigheternas missgunst och tryckfrihets
förordningens stränghet. Vi hoppas att det
i kejsarens omgifning icke skall saknas män
som hylla denna uppfattning, och vi nöja oss
med att här upprepa de ord som den nuva
rande finansministern, då han ännu var öf
verhorgmästare i Frankfurt a. M., den 22
september 1889 yttrade vid belsningen af den
tyska skriftställareföreningen. Hr Miquel
sade:
Hvad mig beträff ar, så har jag nu blifvit gam
mal nog för att kunna uppskatta den tyska pres
sens stora betydelse för folkets bildning och
andliga förkofran. Hvad vore väl vi parlamen
tarier, om vi endast hördes af våra kolleger som
veta allt bättre än vi 1... Rättvisa kan naturligt
vis ingen göra pressen; hon måste liksom poli
tiken inom sig bära medvetandet af sitt värde.
Men såsom en man, hvilken sedan 40 år till
baka förmår bedöma det politiska lifvet, tror jag
mig våga säga att den tyska pressen under den
na period har gjort ofantliga framsteg icke blott
i innehåll, form och stil, utan äfven i ömsesidig
tolerans och aktning för andras åsigter... Jaa
föreslår en skål för det ytterligare utvecklandet
af den tyska pressen, nutidens största bildning f
medel.
» *
• a
*
Ett nytt italienskt arbetareparti. I Rom ha*
nyliger. en propaganda-komité konstituerat sig
för att bilda ett arbetareparti, hvilket man
skall gifva namnet National för att skilja det
från andra arbetarekorporationer som så små
ningom böija vända sig åt republikanismen.
Denna komités syfte är att bilda underkomi
téer i hvarje stor stad för att inom lagens
gränser uppnå alla reformer af natur att för
bättra den arbetande klassens materiella och
moraliska vilkor.
Telegraf-Nyheter.
(GSlå
gy
(Genom Sv. Telegrambyrån.)
Franska budgetsdebatten.
RIS
g
PARIS, onsdagen den 10 december.
Kammaren antog med 363 röster mot 54
hela budgeten. Högern afhöll sig från att
rösta. Före omröstningen förklarade Du
gué de la Fauconnerie (högern) att han
ämnade rösta för budgeten, emedan han
trodde att det var tid att minoritetens
medlemmar öppet och ärligt accepterade
republiken. Cassagnac svarade att repu
blikanerna verkligen hade tillfälle att sluta
sig till minoriteten, men de gjorde vilko
ren så hårda och dörren så trång att mi
noriteten ej kan komma in i republiken.
Kammaren beslöt att budgeten och låne
förslaget den 18 december skulle öfver
sfindas till senaten. Lånets storlek be
stämmes när regeringen utbjuder det på
penningmarknaden. Man antager att det
skall bli 870 millioner francs.
Kammaren har med 336 röster mot 199
antagit förslaget att upptaga ett 3-procenta
lån för att konvertera obligationer på kort
tid. Högern, socialisterna och boulangi
sterna röstade emot förslaget.
många, dock icke här hade något inflytandet
Slutligen afhemtades han af en vaktmästare
och infördes till polisprefekten.
Utan att stiga upp från sin länstol och
utan att framföra någon ursäkt för den långa
väntan, för hvilken han kanske med flit hade
utsatt baronen, pekade han kallt på en stol.
Louis du Clain insåg allt för väl minuternas
dyrbarhet och för att icke förspilla tiden med
delade han kort och klart hvad det var som
tört honom dit. I trots af sitt kyliga eller
kanske rättare något torra mottagande åhörde
polisprefekten honom med stigande intresse
och djup uppmärksamhet, dock utan att at
bryta honom.
— Det är en mycket allvarlig sak, sade
han slutligen, sedan Louis du Clain tystnat,
och ni har ådragit er ett ytterst stort ansvar
genom att så länge ha förtegat den samma.
— Jag ville icke tro på denne skurks ut
sago, svarade baronen, och jag ville ha be
vis, som voro oberoende af hans vilia, innan
jag öfverlemnade honom i rättvisans händer,
ty när han en gång blifvit arresterad kunde
man vara säker på att icke få ett enda ord
af honom.
— Och ni säger att han har haft ett sam
tal ...
— Som varat i två timmar...
— Med herr de Naucelle, som egentligen
icke har rättighet att bära något.annat namn
än Jules Meran?
— Ja, min herre,
— När då?
— 1 går afton*
hon också öfverraskad
vi veta ju hur modig h
hon var vid att i sitt
lita på sig sjelf.
Eid föföll d
pg j
Emellertid föreföll det henne midt i nat
tens tystnad som om hon hörde ett dämpadt
utrop af harm och missräkning. Dessutom
böljade det väcka hennes förvåning att per
sonen, som befann sig der ute, så der stan
nade utanför hennes dörr. Men hon fick icke
lång tid att hängifva sig åt sina betrak
telser.
Nästan i samma ögonblick
sakta, ytterst lörsigtigt på h
— Hvem är det? frågade
mer öfverraskad.
— Jag kommer med bud från baron Louis
du Clain och fru Hélöne de Cezac, svarades
med så låg röst som möjligt. Var god och
öppna åt migl En oväntad och mycket an
gelägen sak...
OiGd I kLHd ä
gg
— O, min Gud I tänkte
det väl som kan vara på
Uk
p
Utan att tänka på att hon nyss kommit
ifrån sin mor, för knappt en timme sedan,
och endast reflekterande öfver att den som
åberopade dessa båda vänners namn endast
kunde vara en vän, emedan hemligheten ju
hölls dold för andra, skyndade hon sig att
öppna dörren.
Vid åsynen af den person som störtade in
i rummet drog Lison sig till baka och öpp
nade munnen för att skrika af förskräckelse.
Men hon fick ej tid att uppgifva detta rop.
En man hade gripit henne om strupen och
höll pä att av&fm ihanjMi
och hon behöfde flera gånger upprepa för
sig sjelf att hon verkligen återfunnit en mor,
att hon verkligen hette fröken de Cezac och
att hennes giftermål medvicomte de Naucelle
också verkligen var en möjlighet efter att
tillförene ha varit mindre än en dröm.
_
Den stackars Lison var nemligen fullkom
ligt okunnig om att den skurk som hade
utplundrat henne och hennes mor icke var
någon annan än grefvinnan de Naucelles
man och att hon icke kunde återfå sitt namn,
sin samhällsställning och sin förmögenhet
utan att bringa vanära och ruin öfver denna
familj, af hvars fyra medlemmar bon älskade
tre: Lucien, grefvinnan och den lilla älskliga
Juliette, hvars lif hon hade räddat.
Hon hade stått så ungefär en halftimme,
försjunken i ljufva drömmar, då hon plöts
ligt ryckte till vid ljudet af lätta fjät ute i
förstugan. I ett vanligt hus i Paris skulle
ett sådant ljud icke ha väckt någon upp
märksamhet. Men här vid Rue du Cloitre
Notre-Dame fans det, sedan Héléne de Ce
zac flyttat derifrån, inga andra hyresgäster
uppe på vinden än den lilla blomsterflickan,
ocn de öfriga invånarne i huset hade för
länge sedan gått till hvila.
Hon lyfte derför upp hufvudet, lyssnade
och hörde att stegen stannade utanför hennes
dörr. Det föreföll henne besynnerligt. Hvem
kunde komma så sent? Var det kanske
Lucien? Detta hade varit hennes första
tanke, efter som bilden af den unge mannen
ju oupphörligt stod för hennes tankar. Men
hon kände tillräckligt väl igen hans steg för att
veta att det icke var han. Derför lvssnade
— Och ni underrättar mig derom först I
afton?
_
— Det är andra gången jag i dag infun
nit mig här i polisprefekturen ... och det är
icke min skull att jag icke blifvit emottagen
förr än jag fått vänta två timmar i tam
buren.
— Jag får fasta er uppmärksamhet på,
svarade prefekten, att ni enligt er egen upp
gift haft bevisen i era händer i flere dagar
och att ni beslöt att vända er till mig först
i det ögonblick då ni fruktade för att genom
en förlängd tystnad finna ert ansvar bli för
stort i följd af det nya brott som var att
förutse, så framt denne f. d. fästningsfånge,
hvilket ni är lika öfvertygad om som jag,
lyckats träffa en öfverenkommelse med Julea
Meran.
— Jag ansåg mig handla rigtigt, min herre.
Polisprefekten fixerade angifvaren med en
Sträng blick.
— Ni glömmer, sade han långsamt och
ryckte
, på axlarna, att polisprefekten kanske
är den ende man i Paris som man icke kan
föi-a bakom ljuset, den ende som det är omöj
ligt att bedraga i fråga om de verkliga mo
tiv som diktera handlingarna hos dem som
uppsöka honom.
— Men, min herre, svarade du Clain och
sträckte på sig likt en huggorm som man
trampar på; jag förstår icke den ton hvar
med ni tilltalar mig eller det sätt hvarpå ni
tackar mig for den tjenst jag bevisar rättvi
san genom att till henne öfverlemna två
brottslingar-
men icke orolig, ty
on var och hur van
oberoende lif endast
hidi
blick knackade det
å hennes dörr.
ade Lison, mer och
te Lison. Hvad är
färde?
hki

Sida 3

DAGENS NYHETEB Torsdagen flen 11 DecemDer 1890.
Iständig Fickatias öfver Sverige.
rdin & Josephson» Drott
dag utkommit:
•s' Atlas öfver Sverige.
idig reskarta i fickformat med
EDVARD COHRS.
Pris Inb. i mjukt clothband: kr. 2: 50.
Ila atlas omfattar i 18 bl
r, 14 Specinlplaner, Karta
>ckholm, Göteborg, Malmö o
;ryckt i 6 färger, på finaste
en.
plig och billig jul
Jmbertos trontal
;n den 10 december. Tron
(atituationen såsom mycket
(rtämnar hålla fast vid sina
all det blifvit fullkomnadt
inmella gränser, känner sig
Itisig sjelfl. 1 enlighet med
Biler ämnar konungen orubb
ligttsmaktens rättigheter och
eltrs religions rätt utan att
dandra trossamfunds rätt.
M" aldrig tillåta att man
pO- i denna religions namn
aoveräna myndighet.
iell i Irland.
dagen den 10 december,
ftnit hit. Han mottogs vid
bfiiastiskt af flera hundra
mundra arbetare ledsagade
h bostad. Några timmar se
n arnell till tidningen United
If Såsom medlem at styrel
se beslag på pressarne, su
epgens utgifvande, utvisade
cldi
tr
insatte en egen för-
ime mot ryska judar.
sdagen den 10 december
ldhall under lordmayorns
lar antagit en resolution
_
igarae mot ryska judar.
X) sända en af lordmayorn
uftition till kejsaren med
ndantagslagames upphäf
talies memorandum.
isdagen den 10 december,
mptschinan ha valt ett ut
iga upplysningar från rege
I jahusets familjeförhållanden
Itu uppläsa drottningNata
utan bilagor och derefter
ningen.
reflåda.
Manuskripten, hvilka ej
återliemtas.
} i Stockholmstrakten
fcenskildt upppifva sin adress
R>m Önskar ett par närmare
och Sjöfart.
rerailo fartyg.
er. Express, å., Granroth,
liverse; Polhem, å„ Smitter
' Hans Detlev, Christensen,
jks-Bufletin.
December 18)0 Jd. 8 f. tn.f
«vande högt ufttryck Öfver
nJl> i norra lliafvet. Svaga
vimmel, delviB cmrnigt. lindrig
k st l mellersta Verge, blidt p&
ad väderlek
lm.
imer l StocLo
9 December.
renn. Vlioéh väderlek.
J,0. Lugnt. Dimma
2,9. Lugnt.
10 December*
Dimma
Dimma
-2,0.
-6,0.
samma dag 0.0 ntneter
J,8. Lugnt,
i under den 9 Dt
nneslista.
ig Torsdag.
Oingar, inrättnin m. m.
Sfconntafaelnitig och talöjdsftf-
Afgift 1 kronft.
. rtnenr fritt tillträde,
iffnkn Hjiiniiiiff (Kfltttn 80,
«.1 12—2. Aigift 26 öre
Hsteraanmclsgatan 48, 2upp), kl.
I tillgängligt för lån owagnan
ngssaleh oppen kl. 11
tiyraiii bibliotek (Stckobrln-
81 undernitknlngs mu««Mititcr-
tion» museum (Mästeuelaga-
Allmogeafdeln 1 nJDrott
"1-8. Afgift 60 öre banrfenste
jetter till alla afdelniwö öre.
WfijurKården (Afdelning rdlnka
lesions arbetsrum, mlnrän det
ni ill. m., kl. 11—ö. A25 öre.
bel afgift.
leiiingni, Stockholm, ttardu
nedre bottnen, exnedtid kl.
m. Alltn. Telefon nr 49
Iner» byrft (Brunkeberg»18) kl.
htumma (Manilla & Djum) kl.
lisas efter tillsägelse en p tlU
nästar Johansson,
kl 7 f. m. ocli b&llesn till
Afgift TO öre, hälften rn.
-f bibliotek (Mästersamuan 36)
ttriirbundf-tft byrft (Malnfat&n
4. Sjukkassan kl. half fl 7:
Igeningeni) expedition tyatan
•L t. Anmälnlngstid för p» Bom
es sjukdomar kl. 9—10 f. h för
a kl. 12-1.
,, „
okhun. Anmälnlngstid för ttes
f. m., för u tv e rte» sju jo_
qvlnnosiukdomarjfjo
giiallavägen) emottager sl^Kn.
rskor och utbildar Bjiik|]j0r
in träffas söckendagar kl* m.
■iii (Brunkebergstorg nr 1SDD.
jrevisningsrum kl. 11—8.
■viilgiircnlieterm or<lnnr;en.
a Nygatan ?,0, 2 tr. Opp%en-
hjelpsökande 9—11 f. m.
n förevisas alla dagar
ästaren Lindqvist i Kiks:jts.
wantradei
inu-Orde
;re grader Lördagen desec.
_
gälla.
iördagen den 13 Dec.ltl.
I
e och recipiender kl. i
gälla.
a sammankomsten pla
[onstnärsgil
kontinental Torsdagen den-
k Julfest.
TTS
TTöreningens Såi
\ag kl. half 9 e. m»
rogalan 36.
; Allm. Sångfört.
urs i afton V« 9. 6 Skärg&i.
isbanornas
mannaföreni
] st Lördagen den 13 Dece
I mrant Kunan. Revisionsb,
Dfficers-Sällskape
I imanträde Lördagen den
m. å Östermalmskällaren,
grant som möjligt for vig
Allmänt och Första graden Torsdagen den 11
Dec. kl. 8 e. m.
OBS. Glöm ej ursafgiften I
Fih'8ta graden Söndagen den 14 Dec. kl. half
8 e. m. Smålandsgatan 15.
Familjefest lil• 9, hva _
försäljas hos Styrelsen vid ingången. Ledamöter
fi +W
Fih8ta graden Sög
8 e. m. Smålandsgatan 15.
Fji
j
fri on+.W»
Om firaafgtften erinra».
Samfundet
Nordens Vänner.
5:e graden Lördagen den 13 dennes kl. 8 e. m.
De ledamöter, som innehaft 4:e graden minst 1
är, äro berättigade till ofvannämda grad oc h kal
las härmed.
Första graden Lördagen den 13 Dec. kl. 8
e. m. Malmslciinadsgatan 62.
»ans-Soaré kl. half 10. Biljetter ä, 1 1
säljas hos Styrelsen samt vid ingängen.
OBS. Sista lians-Soarén i denna lokal.
Ledamiiter ocli recipiender fri entré.
Om årsafgiften erinras.
.den Söndagen don 14 De
Familjenöje kl. 9. Fritt för alla ledamöter.
1*- Om resterande årsafgifter erinras.
sälj jas de till andra
OBS. Sista dagen för erlä
betalningen till föreningen oci
dagen den 15 dennes.
Styrelsen
gg
ber 1890 kl. 7.so
Brunkebergstorg.
a
Ordföranden.
Absolutister, passen på!
GTlRiddb
fiirst a lektionen om
gatan 33. Nya elever
6 kronor.
gFred
AUKTIONER.
Stadsauktion.
Brussel-Rlaifor.
Måndagen den 15 December efter kl. 12 mäste
Ovilkorligen för engelsk firmas räkning säljas ett
mindre parti Brlisselmattor i ruliar om cirka 45
toeter.
Utropspriset är pr hel meter.
Mattorna visas Lördagen den 13 December på
Stadens auktionskammare & Riddarholmen.
OBS.I För återförsäljare äfven att beakta.
Offentliga
1 dag
lag
dag
Kungl. Operan.
lag Torsdag den 11 Deceml
Jag den 11 December
för l:a gången:
P& Sicilien
(Cavalleria rusticana).
ki
(Caaerrusica).
Opera i 1 akt af G. Targioni Tozzetti och G.
Menasci. Musiken af Pietro Mascagni.
_ öfversättning af Helmer Key.
Säntuzza Fröken Moritz.
Lola Fru Edling.
Toriddo Hr Ödmann.
Alflo Hr Lundqvist.
Lucia Fröken Wolf.
Bondfolk och byinvånare nf begge könen m. fl.
Karabinierer.
2:o) För l:a gången:
Undina.
Ballettdivertissement af Sigurd Lund.
Musiken af Kichard Henneberg.
Undina.... Fröken Flamand.
En grekisk yngling Fröken Brandt.
En triton. Fröken Thornell.
Hafsandar: Fröknarna Rosén, Kuhn, Lindgren,
Thornfeldt, Hjorth och Eleven Strandin
samt ballettkären.
För 148:e gången:
NurnbergPnlockan,
ii 1
g,
Opera-Comique i 1 akt af Leuven och Arthur
Beauplan. Musiken af Adolphe Aam. Öfver
sättning från franskan.
Cornelius, leksaksfabrikant Hr Strömberg.
Donathan, hans son Hr Strandberg.
Miller, Cornelius' brorson och
arbetare Hr Johanson.
Bertha, sömmerska •),
(Scenen är i Nilrnberg.)
•) Fröken Parsberg debuterar i Berthas roll.
(730
, ),
(Scenen är i Nilrnberg.)
öken Parsberg debuterar i Berthas roll.
(7.30—omkr. 10.30 e. m.
I morgon Fredag den 12 December:
Nidbfi
gFg 12 December:
Nionde abonnementsforestäilningen.
1. På Sicilien. 2. Utidiua. ,3. Mi rn berger*
dockan.
(7.80—lo.ao.)
I boklådorna samt i Operans biljettkontor säljes
å 50 öre:
Texten till operan P& Sicilien.
Kungl. Dramatiska teatern.
1 dag Torsdag den 11 December:
ira, skftdespel i 4 akter af Herm ann Sudermann;
fri öfversättning från tyskan. (7.30—omkr. 10.80)
I morgon Fredag: Samma pjes.
SVENSKA TEATERN.
1 dag Torsdag den II Dec. kl. 7.30—omkr. 10:
JOomherrn.
SVENSKA TEATERN.
Judic-turnén>
Söndagen d. 14 Dec. kl. 1.80 (matiné): La Rongsotte.
„.
D;° d. * » > 7.80: Nlniche.
Mandagen den 16 Dec. kl. 7.ii0: IMvorcons!
Tisdagen > 16
#
> » 7.30: Ma Coasiiie.
Biljetter säljas i Allmänna tidningskontoret och
l teaterns biljettkontor.
Biljettfärgerna: Söndag nmtiné kl. 1.30: bliL
afton: brnn, M&ndag: röd, Tisdag: grön»
urii-Orde
p gi-ader sammanträda å li
I Torsdagen den 11
fei
g
fen reception.
SODRA TEATERN.
I d
I dag Torsdag den 11 December:
BröUopsaftonen. Itigobert.
(7.80—10.)
I morgon Fredag: Samtna pjeser.
VASATEÅTERN.
I dag Torsdag den 11 Dec. kl. 7.80—10.15:
-Läderlappen.
älj jdtill d
Ombudsmännen för föreningens understödsfond
torde sammanträda i Biblioteket Torsdagen den
11 dennes kl. 9 e. m. för att uppbära de medel
de enligt beslut ega att utdela. Alla qvitton med
httfvas.
Tecknade biljetter till Rundmålningen torde ut
tagas senast Lördagen den 18 dennes, i annat fall
af qvartalsin
sjukfonden är Mån-
S Sällskapet
Kraftig Vilja
bd h ikif
j
har uppbörd och inskrifning af nya ledamöter samt
revisorsval Söndagen den 14 Dec. kl.
l/a2—8 e. m.
OBS. Allmänt för vigtiga frågors afgörande.
Sällskapet
Vänskap och Hjelpsamhet
har uppbörd och inskrifhing af nya ledamöter samt
revisorsval Söndagen den 14 "Dec. kl. 4—7 e. m.
OBS. Vinterfesten blifver Söndagen don 4 Jan.
1891 i Hötel Continentals ("W6) festvåning.
Transportbolagets Personals Sjuk- o
Begrafningskassas
delegare kallas till allmänt sammanträde Söndagen
den 14 Dec. kl. S e. 111. å Kaféet Urväders
gränd 18. OBS. Va) af revisorer samt uppsätt
ning af styrelsokandidater.
Stl
Styrelsen.
Nya förträffliga böcker för ungdom.
Alphonse Daudet.
tibåt h dbätt
p
Historien om en båt och dess besättning.
Med 55 bilder• Pris kartonerad 1: 25.
En fint skrifven och högst roande ung
domsbok.
Lek och Vetenskap.
100 likkl
p
100 vetenskapliga konststycken att utan alla
apparater utföras at en och hvar. Af Tom
Tit (Arthur Good). Bearbetad af D. S. Hec¬
FLiMd 14 bd
()
tor, Filos. Licentiat,
inbunden 2: 25.
Med 114 bilder. Pris
Kemiska Tidsfördrif.
319 kemiska experiment, hvilka kunna ut
föras af en och hvar utan några kemiska för
kunskaper, dels utan, dels med ett fåtal enkla
och billiga apparater. Utgifven af D. S. Hec
Med ös bilder. Pris inbunden 2: 25.
tor.
250 olikartade uppgifter att utföras endast
med tändstickor, åtföljda af lösningar, af So
phii9
_
Tromholt. Bemyndigad svensk upplaga.
1: 25.
p
af A. Montefiore, öfversättning af O. H. Dum
rath. Pris kartonerad 1: 75.
En frisk och liflig skildring af den
store upptäcktsfararens lefnad, omfat
tande hans samtliga resor till och med
Emin Pascha-expeditionen.
Ungdomens Bokskatt.
En samling af de bästa och berömdaste ar
beten af de förnämste skriftställare för barn och
ungdom, hufvudsakligen i bearbetning och
sammandrag. Hittills hafva 10 häften utkom
mit, hvart och ett innehållande ett afslutadt
arbete och till det billiga priset af eildast 50
Öre. De utkomna häftena äro:
1. Gullivers resor. 2. Tusen och en
Natt. 3. Marcyat, Jafet. 4. Chr. von
Schmid, Valda berättelser. 5. Robinson
Orusoe. 6. Oampe, Kristofer Kolumbus.
7. Maine Reid, Tigerjägaren. 8. Cooper,
Hjortdödaren. 9. Jules Verne, Jorden
rundt på 80*
.dagar. 10. Oehlenschläger,
Orvar Odds saga.
ed ös bilder. Pris inbunden 2: 25.
likdiftt födt
Tändsticksspel.
Ungdomens Bokskatt
finnes äfven vackert kartonerad i två band,
hvilka säljas särskildt till det billiga priset af
2: 50.
AMtfiöfättif OHD
Mey, tas leM ocli resor Ungdomens Bokskatt
har nf Srensk Läraretidning dun 11 Juni
d. &. erhållit do högsta loford såsom ett mön
ster för stilen I en läsebok for barn och
ungdom och såsom premier så väl på grund
nf det gedigna innehållet som det ytterst bil
liga priset.
Bokbindare-Gesällskapet
dä KllRL
p
Sammanträder ä Källaren Runan Lördagen den 13
dennes kl. half 9 e. m.
De vid förra sammanträdet antagna ändringar
och tillägg till reglementet blifva vid sammanträ
det tillgängliga.
Nya ledamöter vinna inträde, om friskbetyg, ut
färdadt af kassans läkare D:r J. Rudberg, Mälar
torget 19, medhafves.
Stockholms Nya Maskinistförening
har extra sammanträde Fredagen d. 26 Dec. (Annan
dag Jul) kl. 10 f. m,. å Källaren Freden, 1 tr.
Upp Enkor och barn efter aflidne ledamöter, som
behöfva understöd, torde derom inlemna ansökan
till Ordf. Herr Sandahl, Vestmannagatan 48.
SAMSON & WALLINS Bokhandel,
Drottninggatan 7, hörnet af Fredsgatan,
rekommenderar sitt rikhaltiga lager af nyare och äldre
in» och uUåndsH litteratur,
' ##
dill jlå
,
passande till julpresenter, såsom:
Planschverk, Kalendrar, Reseskildringar,
Samlade arbeten, Böcker för barn och ungdom,
Skaldeverk, Almanackor, Romaner,
Biblar och Psalmböcker
i så väl eleganta som enkla band.
BHustelefon 410. Bell 742. Allmänna 60 97.
ber 1890 kl. 7.so
Bkbt
Sammanträder mangrant Lördagen den 18 Decem
n. & Källaren Runan, 15
, pp
rst a lektionen om
t33Nl
I G. T.
-logen Riddarborgs tyska talkurs är
Fredag kl. 9 e. m. Apelbergs-
tPid
pg
antagas. Pris endast
Å Logen S:t Nikolaus'
öppna möte i afton håller Direktör E. Wa
vrinsky föredrag öfver i
Betydelsen af gymnastik och fria lekar,
särskildt för kroppsarbetaren.
Efter föredraget diskussion. Fritt tillträde.
KL half 9. Tunnelgatan 14.
HOLLANDSKA
Wagasinets
Konkursmassa.
stämt
till
JE, 1 halfva värdet!
Hellinne-Battist-Näsdukar
med broderade namn.
Dräll- och Damastdukar.
Hvita Underkjortlar.
Afpassade Gardiner.
Näsdukar
med kulörta bårder.
Piquéer, Satin m. m.
Guipuretäcken, Piquétäcken.
Gardinhållare, Väskor
Norra Smedjegatan,
Hétel Victoria.
Wqr OBSERVERA! -fp
op af Nasdukar lemnas ytterligare följande
Vid köp af 1 duss 10 %.
Wqr fp
Vid kop af Nasdukar lemnas ytterligare följande rabatt:
Vid köf 1 d10
Intressant sällskapsspel för gammal ocli ung!
Köp
snart
Halma
2:a upplagan
utkommen.
Hos alla Bok
, Pappers- och Galanterihandlare i Sverge.
"liddf 175 di1 tfi
r
Hos alla B, ppandare Sverge.
"lot insändande af 1: 75 expedieras 1 ex. portofritt,
terförsiiljare i landsorten, passen på och gören en god affär! Hög provision.
WlUö& WiddS
r,
, ppggg p
WaliUtröin & Widstrand, Stockholm.
D:r Lahmanns
Reform-Bomullskläder,
äfven för Vintern.
Pe
.
äkta D:r Lahmanns Vinter-Bomullskläder äro lika varma som
ylleunderkläder, billigare, starkare, krympfria; befordra bäst kroppens ut
dunstning och reta icke huden. De böra ej förvexlas med i handeln före
kommande Bomullstricotkläder, uti hvilka kroppen utsattes för förkyl
Alla de, hvilka försöka D:r Lahmanns Reformbomullskläder, skola
säkerligen fortsätta med denna för helsan s& nyttiga beklädnad.
Försäljas hos
». Berendt Jtr A Komp., Stockholm.
Labatts Jiilexposilion 9
Drottninggatan
p
Drottninggatan, nedre bottnen och I tr. upp, gg
utförsäljas till Julen, i likhet med föregående år, en mängd Mode> och
Galante^i^aPOP9 deribland nu inkomna
StiUiga, nya Mrtiåiar tiU Sortsiumpningspriser,
ibld fål hdkik
y
hvaribland ett fåtal här nedan uppräknas under sina respektive afdelningar.
Afdelning för Modevaror:
Tyll«Gftrnityr, Jabots fr.
Perl-Wnriiifjrr, Jabots »
Linnekragar »
Halsdukar, fyrkantiga »
'alKduknr, hvita, fyrk.... »
.yscta, stramalj »
Teater-Mössor, tyll »
'eater-Mössor, kläde, nyhet.
'eater-Mössor, ylle »
'anehoiis (mössor), äkta, knypplade.
-Inrnkrngar, stort sortiment.
Balnyeuser.
Morgonmössor med band >
Morgonmössor af siden »
Tyllbarber, nyaste nyhet.
Afdelning for Siden*
ädi
g
Balklädningar:
Slden-Merreillenx, svart.
Slden-Merveiileux, kul., till Balkläd-
ning
Sldenserges, kul fr.
Siden, fiic., till Balklädning.
Tyll, 1 m. bred, brodé, till klädning fr.
Tyll, randig, kul., bred fr.
Tlti llfä
y, g, ,
Tarlatan i alla färger.
Kul. Lenon.
- 75 st.
- 15 !
- 75 »
1: - »
- 12 m.
3: 50 st.
2: 50 >
Afdelning för Plymer och
Blommor samt Hår
prydnader:
Korta Plymer fr,
Algrettes till håret
Langa Plymer
Vingar och Fantasiplymer.
Blonltyr
gas
Bloingarnltyr.
Hårrosetter,
llarpllar af horn.
Kammar, nyheter.
St ill
, y.
Sammet till ärmar 1: 50 pr m.
Afdelning för Ylle- och
Skinnvarors
s
Akta Skinn-Muffar! M fr. 1: 75 st.
Skimibram „ c > — 60 m.
Skinnkragar g g > 8: 80 st.
Boas — äkta skinn.. 5*2 » 1: 90 »
Bons - fjäder
> f. » B: 90 »
Bons — tyll g
Skinn-Mössor » 1: 50 »
Barn-Mössor med skinn > 1: 50 >
Skridsko-Mössor > 2: 50 >
Virkade Mössor » 1: 50 »
. Yllevantar.
I Vinter-Kjortlar, stickade » 2: 90 »
! Vinter-Kjortlar, stickade, helylle.. > 5; 50 >
Duderlfliidningar fr.
tinderkliiduingnr, klädes-
...... »
Underkliidnlngar, garnerade med
Bnrnkjortlar af yila fr.
Skridsko-Vantar »
B arn-Vantar »
Afdelning för IMäsdukan
Nilsd nkar med bokstäfver ...... fr.
Niisilnkar, kul
Näsdukar, broderade
Niisdukar, Kammarduk, med
bokstäfver
Nitsdukar, d:o, med namn
Nitsdukar, hvita, med kul. bår
der och namn
Nitsdukar. Paradis
Linne- K nmmarduks-Niisduknr
Fick-Niisdukar, siden
- 50 »
- 75 »
1: 25 >
5: 50 duss.
6: - >
9: - »
- 75 st.
Afdelning för Diverse:
Förkläden, barn
Förkläden, hushålls-
Förkläden, med bårder
Förkläden, hvita
Förkläden, siden
Kjortlar, hvita, med släp
Snörinakerigarnityr.
SIfdelning för ^Bijouterier ocfi Sfulartililar!
Broscher, Nalar, Syetuies, Handskkartonger, Näsdukskartonger, Visit- och
böcker, Albumsaskar, Skrifportföljer, Parfymerier från Violet i Paris; äfven
så mycket omtyckta Eau de Cologne »Liljekonvalj», Refraicheurs.
Till montering af handarbetens
Silkesplysch från 2: 10 pr mtr, Sidenserges från 1: 25 pr mtr, Merveilleux från 1: 50
Soutagespetsar, Filetspetsar, Bollfransar och Gallons, Broderade Rems
Honitonsbroderier, Broderiarbeten och Bordlöpare, Brickdukar
och Serveringsdukar samt påbörjade arbeten, nyheter.
Slfdelning för 2ltstyrslar:
Damlinnen med madapolamsbroderier eller spetsar från 2: 65 pr et. saint
Damfriserkoftor från 4 kr. m. m.
Schalar.
Silkesschalar från 5: 50 st., Lamaschalar från 4: 90 st., Duffschalar från 1. 50 st.,
Supéschalar, ljusa färger, från 5 kr., Engelska Schalar från 4: 90 st., eleganta Plyschsch
Chihlt Shl
, g
Caschemirschalar samt Schalremmar.
Sortie de Bal i en mängd former och qvaliteter. Blomhalsgarnityiv
Stort lager af Solfjädrar med plymer frän 5: 90; målade från 2: 25,
SnöHif La Gracieuse.
Vanliga i handeln förekommande Snörlif säljas från 2: 50.
Iil få3 kSölifkddf
gf j
Snörlifvet International från 3 kr. Snörlifsskyddare från 1: 50.
^
200 tDh Bhttf åtdllbtltill hlfvä
Sy^
Cirka 200 st. Dam- och Barnhattar af årets modeller bortslumpas till halfva värdet.
Engelska Hattar från 1: 50 st.
Lampskärmar och tillbehör, såsom: spetsar, taft och ställningar från 75 öre pr st
Stor utställning af billiga Vaser och Prydnader.
Solfjädrar till väggprydnader, Rökbord, Toalett- och Sybord, Antimakassar etc. etc
Slutligen framhålles den särskilda
P
g
Slfåelningen får fParaplyer:
d d
fgfpy
Engelska och Franska, prima, goda qvaliteter i Siden, med framstående käppar och elfenbenskryckor,
likta Siden-Gloria-Paraplyer från 3: 50 st.. Paraplyer med portmonnäer från 4 kr.
Beställningar å Modeartiklar emottagas till billigaste pris.
Glacé-Hanriskar, 4-knapps, från Is 30 paret.
Ett parti Helylie-KlsSdningsiyger från 11 kr. för hel klädning.
Svenska Dam-Tofflor, klädesfodrade, från 2: 50 paret.
,
PPPJ Pariser-nyhets 8. k. Framtidsdockor, hvilka vid fallande i golfvet ej gå sönder.
HENRIC LABATT,
Kongl. Hofleverantör,
Drottninggatan, nedre bottnen och I tr. upp.
Stor Jul-Realisation
17 AX. MARCUS.
■ b Dttit
17
■ b Drottninggatan,
å bättre Modeartiklar, passande till Julpresent
till betydligt nedsatta pris!
Följande artiklar torde bemärkas:
Ylleschalar från 4 kr., Balschalar fr. 6 kr., Underkjolar fr. 5 kr., IffordonPookar fr.
IS kr.) Modell-Jabots fr. 2: 50, Baltyger fr. 75 öre, Spetsbarber fr. 3 kr., Solfjädrar fr. 3: 50,
Skärpband fr. 75 öre, Fantasi-Muffar fr. 2: 75, Balkappor, Ylleklädningstyger, Afpas
sade Skärp 4: 50, Blomgarnityrer fr. I: 75, Bluslif af ylle och siden, Yllemussliner,
Halsdukar, kjolsbreda Spetsar fr. 75 öre, Bahytter, klädda Hattar, äkta Flaneller fr. I: 50,
brod. KIMdningar, Fichuer, Skärpband, Hårklädslar.
SlUt tiU Hetydiigt nedsatta priser!!
Folk-T eatern.
Torsdagen den 11 Dec. kl, 7,so—lO.so e. m.
För 62:e gången:
Droskan nr 117.
För 52:e gången:
På Varietén.
I morgon: Samma pjeser.
Mig Föraiien af D® Män
2 Kungsgatan, II. Allm. Tel. 6800.
KONSERT
Torsdagen d. II Dec. 1890 kl. 7.so e. m.
i Tyska Kyrkan
(Ingäng fr&n Tyska Brinken)
med benäget biträde af
en Mnslknlskarinna, Fröken Angusta Öhrström,
Hrr Oscar Lejdström och Adolf Amigo
m. &. samt en blandad kör under
ledning af Hr M. Ekblom.
PROGRAM:
Toccata A. Hesse.
Herr M. Ekblom.
Psalm 451
Herr O. Lejdström.
Komanee
Herr A, Amigo.
a) Ave Maria
b) Sofi Sof!
Fröken A. Öhrström.
a) Zions Konung J. A. Josephson.
b) Dav. 73 Psalm O. Stein,
Blandad kör.
Jerusalem P. U. Stenhammar,
Fröken A. Öhrström och
Herr O. Lejdström.
Offertoriuin (med obligat
4.
5.
0.
G***»*
A. Wilhelmj.
Ii. Cherubini.
H. Munktell.
8.
J. Foroni.
A. Söderman.
violin)
En Musikälskarinna.
Andliga sänger
a) Kyrie (solo och kör),
b) Agnus Dei (kör).
c) Jesu Christe (kör.)
d) Domin9 (kör).
e) Benedictus (kör).
Virgo gloriosa (solo ooh damkor).
Osanna (kör).
Biljetter å kr. 2, 1: 50 och 1 hos Abr. Lund
luists K. Hof-Musikhandel, Alb. Nilsons Bokhan
del, HumlegJrdsgatan 2, samt F. Björklund & Co:»
Bokhandel, Malmskilnadsgatan 40.
j Möjligen öfvurblif/ia biljetter Baljas vid irgången.
Svenska .Florans Vänners
Utställning,
Humlegårdsgatan 29ebjdkli
g,
Humlegårdsgatan 29, erbjuder verkligt prak
tiska förmaner ocli grundlig växt.
kännedom åt allmänheten.
En utomordentligt naturtrogen 4>rotta i käl
larv&ningen m. m. m. m. Entré 50 öre.
Berns'Salonger.
Dagligen uppträdande af
M:lle Bianca och Mr Desroches
i förening med
Stor Konsert
under anförande af Herr Ang. Blels&ner.
i Entré 50 öre. Kl. 7—11 e. m.
ALHAMBRA
■ Hvarje afton fr&n kl. 7.30 e. m. Föreställning.
Itöya Artister.
Franska Duettistparet
SSrAimée-Grellalf
®SF* M:lle Zilsla,
Chtfi
F,
Chanteuse fran9aise excentrique.
Gluntsungarne
Hrr Edmann och Z«ttermant
Svenske Komikern
Herr Hjalmar Sved.
Bussångaren
Herr Hjalmar Söderlund.
Fri entré.
Karneval
Eiiirdag-en den 13 dennes &
Alliamlira.
Mosebacke VarietéT
Hvarie afton från kl. 7.30
Konsert och Föreställning.
OBS.! OBS.!
Mhlle
Anna Held.
Entrö 50 öre. Logeplats 75 öre.
Df" OBS.! OBS.! Ii
Festvåning för beställningar.
F. O. Itlnge.
Dagligen kl. 11 f. m.
—10 e. m.
Utställning af de verldsberömda
U llipiitt erna,
dt täkh iki
p,
de mest täcka och näpna menniskor i verlden.
68 Drottninggatan 68.
Beserverad plats 50 öre. Andra plats 25 öra.
Barn under 10 år 25 och 15 öre.
Arbetareinstitutet
(14 Mäster-Samuelsgatan).
I aflon, kl. 8l/«, Fröken E. Key: Medeltiden$
slut och den nyare tidens början.
Inträdesafgift 10 öre.
(52 Malmskilnadsgatan).
Torsdagen den 11 December kl. 8.15 e. m.
Professor O. B. Hasselberg: Om de atinosferieka
llnlerna 1 solspektrum. Solens värmestrålning och
dess underhäll.
Inträdesafgift 10 öre. Fritt för medlem af Ar
betareföreningen.
Professor Harald Hjärnes
andra föreläsning om
Rysslands Orientpolitik
i dess historiska förMlanfle till Sverge.
hålles i Vetenskaps-Akademiens hörsal
Torsdagen den 11 December k). 7 e. m.
Biljetter ä 1 krona säljas hos Hrr Samson &
Wallin, C. E. Fritze ooh Looström & G:o äfvensom
vid ingången. [G. 262871
TILLKANNAGIFVANDEN.
Basar
för Gudstjänstens upprätthållande inom den af
^Staten erkända Nya Kyrkans äldsta församling an
ordnar >Fridsförbundet* den 11 ooh 12 De
cember i K. W:s sal, Regeringsgatan 72.
Praktiska artiklar tillhandahållas, såsom Barnklä
der, Underkiädningar, stora Hushålls- och brode
rade Förkläden, Ullstrumpor, Broderier, Piano
stolar, Yenetianska Lampor, Korallgarnityr, Konst
och Leksaker m. m.
(G. 7390)
G
G-otländingai
som önska snabba och tillförlitliga underrättel
ser om hvad som händer och sker i hembygden,
kunna f& sådana genom Gotlands Allehanda, som
ökat sina utgifningsda^ar till fyra i veckan, men
beh&lier sitt pris. 5 kronor for lieit år.
TILL SALU.
I Musik- och Bokhandeln finnes att tillgå:
12 sånger för Mansröster
utgifna af
HUGO LUTTEMAN.
Partitur: 1 kr.
Elkan & Schildknechts
Musikhandel,
17 Fredsgatan 17.
För Herrar Sångare!
Etölif dk
g
En större samling af de mest utmärkta q vartetter
för mansröster (svenska, finska, norska, danska och
tyska, gammalt och nytt, som tillhört en numera
afliden framstående sångare och dirigent) säljes
mycket billigt. Lutternsgatan 26 (hörnet af Malm»
talnadsgatan), a. b., kl. 12—8.
ninggatan 87, Stockholm, samt öfriga bokhand
geografiska och statistiska uppgifter af
ad 35 olika kartor, såsom: 1 Öfversigtskarta, 13
a öfver Göta kanal, Stockholms omgifningar, Plan
och Norrköping. Praktisk, tillförlitlig och sär
papper, rekommenderas den samma till hela den
gåfva for en och hvar!
8: — st.
4: — >
siden.
1: 50 »
1: 25
— 60 par
fr.
— 60 st.
» 1: — »
> — 75 »
> — 30 »
» 1; 50 »
> 2: 50 >
Notis»
den
från 1: 50 pr mtr,
e Remsorj
ukar
alaPf
tc. etc.

Sida 4

DAGENS NYHETER Torsdagen den 11 December 1890
Musiknyheter för Julen
till salu hos alla Hrr Musik-och Bokhandlare
i Skandinavien:
Dansmusik.
Vinterblommor för år 1891.
Samling af nyaste Valser, Polkor,
Samling at nyaste Valser, 1'olkor,
Franqaise, Galopp och Mazurkaför
piano, arr. af 1. Looström 1: 50
Barnhalen för år 1891. Nyaste
samling af omtyckta dansar, lätt
arrangerade med utsatt fingersätt
ning 1: —
Millöclcer, Jonathan-Vals, ur operet
ten Stackars Jonathan, för piano .... 1: —
Miitse, Frieda- Valter d:o d:o............ 1: —
Ringvall J:or, Karneval-Polka och
Scottish. D:o d:o — 75
Waldteurel, Ich liebe dich (Je t'aime).
Valse ... 1: —
Waldteufel, Tout Paris. Valse... 1: —
■» :o Amour et Printemps.
Valse 1: —
Walil tle, >När hvar tar sin. Ham
bopolska — 75
Olander, John, La Gracieuse. Valse 1: 25
D:0 » Min vän och jag»
folka
— 75
l^tfr piano ocU fyra händer:
Waldteufel, Pris de toi. Valse 1: 50
Eleganta Presentkort!
Abr. Lundquists
K. MM- oci tetraeÉaÉel,
8 Malmtorgsgatan 8.
Hufvud Depét för Sverge
af Edition Peters.
MUSIK
Musik-Nyheter
för Orrjelharmonium,
Flöjt till salu hos alla
Bokhandlare i Skandinavien:
Violin
Hrr Musik-
OrgeEharmonium:
Lindström, Albert. Melodi-Album,
inneh. 50 Folkvisor, Folksånger,
Psalmer m. m. 2:
och
och
Sillén,
Pfte.
Sillen,
Pfte.
Violin & Flöjt:
af. 3 Duos för Violin &
l:a häftet
af. 3 Duos för Violin &
2:a häftet
Wagner. Romans ur op. Tannhäu
ser, för Violin och Pfte....»
Waldteufel, Holtz m. fl. Dansar
för Violin oller Flöjt och Pfte:
Nr 1. Waldteufel. Immer oder Nim
mer. vy.is...., ;
mmer oder Nim
Ich liebe dich.
; 1: -
Waldteufel.
Vals
1: -
1: -
- 75
- 75
1: 50
» 3. Waldteufel. Prés de toi. Vals.
» 4. Waldteufel. Mein Traum. Vals.
> 5. Holtz, V. P& "begäran. Ham
bopolska _
» 6. de Wahl, »
"När hvar tar sin».
Hambopolslca
Hos endahl, Marsch-Album för en
Ciöjt. 2:o häften å ..........
i B^Eleiaita PrmittafUl
IBKDMTS K. Hof-Mnstt
och Instrumeuttiaiidel,
8 Malmtorgsgatan 8,
Hufynd-Depöt för Sverge
af Edition Peters.
Uti Musik- och Bokhandeln finnes att tillgå:
Från
Julgille och Lekstuga.
.
— Svenska Folkdansar —
Samlade och utgifna af
AUGUST BOXDESOtf.
2 häften. 1 kr. häftet•
Elkan & Schildknechts
Musikhandel & Musiklånbibliotek, |
17 Fredsgatan 17.
I Musik- och Bokhandeln har ut
kommit:
Vald samling af allmänt
omtyckt
lätt satt for
Flöjt, Violin eller Clarinett
Louis Miiller.
5:e häftet,
innehållande 20 nummer, hvaribland:
Don au-Wellen. Vala.
Kadettlif. Polka.
Gourmand-Polka.
På Isen. Polka.
Vals nr op. Farinelli.
Pris 1 kr. 50 öre.
Elkan & Schildknechts
Musikhandel & Musiklånbibliotek,
17 Fredsgatan 17.
Byte. Mot Skogsegendom önskas tillbyta väl
beläget och bra uthyrdt, mindre Hus i Stork
holm. Vidare af A. J. Anderson, 11 Katarina
Östra Kyrkogrind, kl. 9—12 & 4—6.
17,791 st. Sparr* och
Sågtiinmertriid,
större delen furu, 8—15 tum vid brösthöjd, 2 mil
från Lillsjödals jernvägsstation. Närmare beskrif
ning och specifikation sändas mot porto, och an
bua emottagas före den 15 nästa Januari af C.
A. Forssell, Nybro. (G. 26566)
I dag utlemnadt i Stockholm och |
afsändt till öfriga kommissionärer i
överge och grannländerna:
3:e häftet
Halsbandsäfven-j
lyret.
Granskning af <l£p
gängse sägnen.
Af
A. Hedin.
Pris 75 öre.
På, P. A. NORSTEDT & SÖNERS
förlag har nu utkommit:
Svensk Kalender 1891.
Pris häft. 2 kr.; kartonn. 2 kr. 50
öre; inb. i klot 3 kr.
Svensk Kalender
inne håller bidrag i bunden form af Fri
thi of Holmgren, C. R. Nyblom, K. Ta
va.ststjerna, A. T. Gellerstedt, E.
7 redin, H. Sätherberg, Helena Ny
blom, K. A. Melin, A. U. Bååth, H.
Tigerschiöld, I. Damm, Per Hallström
ocU K. Wåhlin.
Svensk Kalender
innehåller skildringar och berättelser af
Ludvig Looström, Helena Nyblom, N.
P. Öhman, Tor Hedberg, O. Björlin,
H. Hörlin, Rust Roest och K. Wåhlin.
Svensk Kalender
innehåller porträtt i ljustryck af Prins
Erik samt tina afbildningar efter konst
verk af John Börjeson, A. Zorn, P.
Ekström, O. Björck, B. Liljefors, R.
Adlersparre, Hanna Hirsch, G. Ryd
berg, 1. G. Clason och tiarl Larsson.
Svensk Kalender
innehåller illustr. i texten af Georg Kall
stenius samt en större serie intressanta
karrikatyrteckningar af Per Nordqvist.
Svensk Kalender
är den enda af Julens publikationer som
innehåller almanacka för 1891.
Svensk Kalender
är på grund af sin eleganta utstyrsel och
sitt gedigna, för familjeläsning lämpliga
innehåll särdeles passande till jul
gåfva.
Mc. B. Fritze' s k. hofbokhaadeJs i |
| Stockholm törlag har utkommit;
' G. H. MELLINS
•XlBtprlskt-romantlska skildringar
från unionstiden,
fortsatta af H. Keyser.
XXI.
Jöhb Bengtsson Oxenstjerna
en följd till Freiaten.
Häftad 5 kr., kart. 6: 26, eleg. inb. 6 kr.
Arbetets två föregående delar äro:
Riksmarskens bröllop
Häftad 6: 50, kart. 6: 76, eleg. Inb. 6: 60.
Prelaten
. Häftad 4 kr., inb. 4. 25, eleg. inb. 5: 25.
I PriS för alla tre delarna i 3 band och fodral: kart.
15: 25, eleg. inb. 17: 75.
På P. A. NORSTEDT & SÖ
NERS förlag har utkommit:
Handledning
för deltagare i
rådpliigande och besitt
tande församlingar.
R. Törnebladh.
Pria häft. 1 kr. 25; karton.
1 kr. 50 öre.
Åkerif
f
mindre, med fördelaktigaste station i Stockholm,
säljes genast till kontant köpare.
Spekulanter behagade uppgifva sina adresser i
svar, märkt >Åkeri>, Dagens Nyhetera Annons
kontor. Staden.
[8. 84]
yp Skjortor ^
af Norrköpings dome
stik med 8: dubbla hel
linneveck, väl sydda
och välsittande, 2 kr.
pr stycke.
Passande
lulpresenter.
Herrhalsdukar och Ro
| setter, Sköldar af siden
j med nål 1 kr., hvita
Ldnghalsdukarmc d bro
dyr, passande for stå
krage, 75 öre st.. Si
densköldar i fina kar
tonger 1 kr.
S. Josephsons FabitsMar.
8 Nybrogatan 8,
411 Mäster-Samuelsgatan 41.
Order till landsorten mot efterkraf.
Ett parti finare Broderier
utförsäljes till enormt billiga priser uti Ilvitvam
affären llum legd rdsgatan 18.
IIIUIIIIIill II i—ll II III Ull III
Borddukar
I af vaxduk (imitation damast), qualiti som icke
| bryter sig.
Tvätt kostar penningar och sliter duktyg.
OBS.! Oumbärliga räd för alla, som
äro i behof af artificiella tänder.
Hos Carl Deléöii k Komp. (Stora Nygatan 12)
och öfriga bokluindlare utkommit å 75 öre:
Om sidilicicla
(tastprfla) tänder
samt några ord om de s. k.
taiultekuiei
af ROLAND MARTIN,
taxulSHAKE,
Stockholm.
List men icke våld!
_
»fJnionskrånglet eller Nordiska knuten» är lämp
ligaste Julklapp för gamla och unga, qvicka och
Dumma af båda könen. Fås för 25 öre i hvarje
fcättre Julbazar. Patent nr 2,653. 2 dussin för
S: 5.0 hos VA Christiernin, Borås.
[Q. 7360]
A <V dh irfln A i«(h »Q
Nar
man
väljer
Julgåfvor bland böcker för ungdom, torde
följande illustrerade arbete af O. Tis
sandier, hvilka ådragit sig mer än vanlig
uppmärksamhet, kunna rekommenderas:
Vetenskapliga tidsfördrif.
Med 220 träsnitt. Häftad 5 kr., bunden
6: 50.
— »Knappast ha vi sett något arbete,
hvilket i samma grad som detta lyckats för
ena det undervisande och nyttiga med det
roande och nöjsamma.» —»Kommer att flyta
ofvanpå i bokmarknadens julflödo.»
Arbetets hjeltar. Med 32 trä
snitt. Häftad 3: 75, bunden 5 kr.
— »Det
är ypperlig läsning för pojkar, dessa histo
rier om män som blifvit något, derför att de
velat något och kunnat något.»
Vetenskapens martyrer. Hed
33 träsnitt. Häftad 3: 75, bunden 5 kr.
— En populär historisk framställning om
vetenskapens och sanningens stridsmän från
olika tider och olika folk.» — »Lifligt språk
och ett for gossar af olika åldrar lika fängs
lande innehall.»
G. Tissandier.
För sterbhus' räkning
äljOlf111 dkkl1
g
försäljas Olofsgatan 11, 1 tr., denna vecka kl. 11
—2 på dagen, en samling Böcker, inbundna i ele
ganta klotband, Soffa med två fåtöljer, klädda med
siden, Byst af marmor, Pendyl med kandelabrar,
Lampett, Ljuskrona af kristall, Piedestaler, Urna,
Eldskärm, Glas, Nysilfver m. m. m. m.
Ewjjuwv j wjvu O
Utan konkurrens!
SO olika Frimärken
endast från Barbados, Chile,
Ceylon, Columbia, Egypten,
Grekland, Goda Hoppsudden,
Japan, Natal, Ostindien,Por
tugal, Spanien, Schweiz, Syd
Australien, Tunis, Venezuela
och Victoria.
Pris endast 60 öre + porto.
!Emil Brcese,
Slöjd gatan 1, Stockholm.
Prislista nr 4, öfver 200 olika satser af frimär
ken,. erhålles på begäran gratis och franko.
Pröfva lyckan!
ttdlf Hdkfi
y
Tvit Lottsedlar af Handtverksföreningens Indu
Btrilotteri till ?alu hos M. Johansson, Tyskbagaro
gatan 13, läg. 7. Obs. Dragning pä Lördag.
Antiqvitet.
200 lk
q
20 st. nära 200 år gamla kartor öfver alla län
der finnas till salu. Timmermansgatan 31, 3 tr.
J. W. Carlsson.
10 st. Oljefärgstaflor
af in- och utländska mästare. Pris från 50 till
250 kr. Adr. Portvakten 37 Engelbrektsgatan,
La
r*a rm r*m
Alltid lämpligt!
Särdeles nu till
Julen.
Smd dukar använ
I das att lägga vi mat
| bordet framför barn.
I länga banor utan
barder:
Bredd. Pris pr meter.
180 cm Kr. 6: 80
160 »
140 »
130 > .... >
115 > .... >
100 » .... >
70 » .... »
Hyllremsor af vax
duk i vackra mönster,
4 cm. breda 20 öre me
tern, 7 cm. breda 25
öre metern.
Expedieras till lands
I orten mot efterkraf.
Duk
Bredd
180x
180x
160x
180x
140x
160x
140x
140x
140x
130x
115x
115x
100x
100x
85x
85 x
65x
65 x
45x
Återförsäljare erhålla rabatt.
Dukar med b&rd.
Bredd. Längd. Kr.
180x240 cm. 18: -
180x200 » 14: -
160x200 » 14: —
180x180 » 13: 50
140x200 » 10: 25
160x160 . 10: -
140x180 . 9: 50
140x160 » 9: —
140x140 » 8: —
130x130 » 7: -
115x140 » 6: 50
115x115 » 5: 50
100x130 » 5: 25
100x100 » 4: -
85x115 . 3: 75
85 x 85 » 3: 25
65x100 » 2: 75
65 x 65 » 2: —
45x 45 > 1: 10
Torkade Grönsaker.
Juline, Spenat, Skärbönor, Rosenkål m. fl. hos
Ang. Dahlberg,
Gamla Kungsholmsbrogatan 15 & 17.
Bröderna Nobels
extra prima hvit,
kostar nu
14 öre litern.
jylt Amerikansk kostar 18 öre litern
2iP5 47
85 titt», kosta 47,m kosta 1,000 tim. P.
"W. kr. 6:54
100 • • 36,8» > 1,000 > Nobel » 8:67
Skilnad: kr. 1:87
Sålunda besparas 33 procent eller en
trei(|edel af kostnaden för lyset om man
använder Nobel-Fotogen i stället för ame
rikansk prima hvit.
Nobel-Fotogen försäljes af de flesta Olje- och
Specerihandlare i Stockholm och landsorten:
in
*w
Sängkläder
0 in
Oxtorgsgatan.
**w
Nytt Svenskt Fabrikat!
Sängkläder
y
Snabb-Skoborstaren
är den mest praktiska apparat för sko
putsning. Lättskött. Båda händerna med
2 borstar användas på en Oumbär¬
lig för hotell, familjer m. il. Finnes i
alla bättre Jernvaru-ÄHusgor&dsaflarer.j
Pris 12 kr.
Expedieras mot förutbetalning eller
efterkraf frän
Georg Hallstedt,
O2 drottninggatan (12, Stockholm.
Prisnedsättning
h d d1 D
g
från och med den 1 December & begagnade 9. k.
Vesterås-Käler, 110 mm. böga, vägande 28 kg.
pr meter.
C. Clan sen,
7 Kungsgatan 7.
Kom jag ämnar utvidga min Elektriska belys
^ ning försäljes billigt en två år gammal. 8
hästars Ångmaskin. Närmare hos J. Couprant,
17 Stureplan, Innovation Couprant.
.
Imitation finare Ylledukar minskar priset I
110 proc.
I Ett parti Gobelin-dukar realiseras till betyd
| ligt nedsatta pris.
Emil Uddenbergs
g
| Glas
, Porslins- & Bosättn.
-Magasin,-
11 Brunkeberg storg 11.
Handskar.
6 Bazar en å Norrbro 6.
Ljusa Bai-n
, 1 knapp» 25 öre,
Ljusa Dam , 1 knapps ..... 50 öre,
v ii"s
.
a £am"' §^naPP8 '5 öre,
.Kulörta Dum
, 2-knapps 1 kr.
Kastor Dam
1: 50 tili högre pri».
6 Bazaren å Norrbro 6»
JJERN BALKAR.
Största lager,
billigaste pris
4 Brunegräno 4.
STOCKHOLM.
Julgåfvor!
Solfjädrar
Ifrån 1 krona till högre pris,
rijscliskrin
ifrån 1: 40,
BTiisduks-Kartonger,
Kam- A Sj-Etnicr,
Fotografi-Ramar,
Kabinetts- ifrån 30 öre,
Visit- ifrån 15 öre.
Anne Klarie Richter,
5 Storkyrkobrliiken 5.
Hrr Bryggare!
& lllT
ygg
Nu finnas p& lager alla sorters Transportkärl,
Liggare och Jäskar göras på beställning. Välgjordt
arbete och bästa materialier.
J. E, Olsson,
Stockholm, Östgtftagatun 48.
Allm. Telefon 86 89.
En gnd Tagelinadrais,
JDibd
gg,
Slädnät, stort. Jernsäng. Divansbord, Matbord,
Gångkläder. Linnégatan 9 & 11.
Ett Bolster, ett Bord och nftgra Stolar säljas
brist pA utrymme. Drottninggatan 17, 2 tr.
upp, öfver gärden.
Ett par Damtofflor, ett par äkta Guldskinnskor,
ett par svarta Sidenskor, alla nya. Ci
garrboden Norrlandsgatan 3(1.
En 6 års Häst, Fox, passande b&de till vagns
oeh arbetshäst, från Helsingland, ho» Eric
Carlson, Drottninggatan 92.
Doggvalpar,
ggp
tv& it., 4 m&nader, tigrerade, for 25 kr. st.
Bastasjö Oård,
(G. 7449) pr Karlskrona.
En samling Prakt- och SingfOKlar,
direkt hitkomna från utlandet, samt en hvit och
en röd Kakadora säljas billigt. Österlånggatan 9,
8 tr. upp.
A STUNDAS
En Flygel och en Orgel. Svar till »Kontant»,
Södertelge
yg
Södertelge.
Aflagda Herrkläder
as ed Hötiti Sdbegs bod
s
g
as med Högsta pris uti Sundbergs bod.
bot&l&s
ländaregatan 6.
"Telefon 8 94.
Hol-
danila IllSider och jHiibler.
Svar till »Köpare från landet», Dagens Nyheters
Annonskontor, Staden.
Hvarlliafre.
torr och väl rengjord, uppköpes för export. Tung,
ensartad vara betingar högsta pris.
as
bot&l&s
K. Uliinana Söner & C:o,
Slussplan (»3 B, Stockholm, S.
Foxterrier
af äkta ras, 0 mån. valp, väl tecknad. Uppgif
ris till »O. H.», pöste restante.
UTBJUDES
Staden inom broarna.
T Staden, 1 Januari: ett Rum ftt gatan samt kök,
nedre bottnen. 2 ingångar. Årsbyra 200 kr.
Näfmare 25 Svartmangatan, 8 tr. upp, 10—12.
Batik,
,
rymlig, med lagerrum, vid öppen plats. Underrät
telse lB
i utiken 11 Klndstugatan.
g, pp
B
i utiken 11 Klndstugatan.
Norrmalm.
Att hyra från I Januari 1891.
En Lägenhet & 2 rum. kök, tambur, skafferi m. m.
Döbelnsgatan 02. Vicevärden.
Större Butik
att hyra nu genast. Tegnérgatan 9. Underrättelse
2 tr. upp.
trax intill Hötorget- en Hörnbutik med rum
nu eller den 1 April. Från den 1 April kunna
8 rum och tambur erhållas till lägenheten. När
mare 1 tr. upp i nr 20 St. Badstugatan. Värden.
Lfifträ,
in- och utländskt, alla slag, i så väl rundt som
block, plankor, bräder och skifvor. Hjulekrar, Ek
staf, Ekknubbar, Oxel- och Hvitbokjskuggämnen,
Fanér m. m. hos
Hjalmar Tingberg.
Kontor: Mäster-Samuelsgatan 50. Tel. 8597.
Brädgård: Bryggaregatan 84.
Möbler,
th klBilli
,
bättre och enklare. Billigaste pris.
Äfven mot afbetalning.
Julpresenter.
Fina, franaka Teaterkikare, Baro
metrar, Termometrar, Glasögon ocli
Pincenezer med fina, slipade glas
m. m. m. m.
Galanterivaror.
Urkedjor, Brosclier, Armband,
Kammar, Borstar, Hårnålar m. m.
m. m. till de billigaste priser 1
Hulda Andersons
Optiska Magasin,
U S
,
U Sturegatan 6.
"Kyt litet parti Reskoffertar säljes billigt. Vester
långgatan 73, 1 tr. upp.
Billigt
g
utförsälfas Ilerr- och Dam-Ur samt
äkta Talmlkedfor. Smålandsgatan
1» LS, l tr.
E
Eau de Cologne och Parfymer
äljttt billifldk iL
gy
säljas ytterst billigt för utländsk räkning. Lutterns- ,
gatun 2(>, n. b. (hörnet af Malmskilnadsgatan).
Yiner Realiseras.
Bordeaux, Rödt och Hvitt Portvin samt Marsala
hos 0. W. Sundblad, 27 Stora Nygatan.
Oxtorgsgatan.
Östermalm.
I anseende till resa
finnas nu genast eller den 1 nästkommande Januari
för ungherrar 8 ljusa, omöblerade Rum inom tam
bur
_jeinte kök att hyra intill den 1 Oktober 1891.
14 Karlavägen. Underrättelse lemnas af Portvak
ten de dagar annonsen är ute, kl. 10 t. m.
—2 e. m.
OBS. I Hyran billig.
Biddaregatan 10. Trefligt möbleradt Rum med
egen ingång, for längre eller kortade tid.
S&dermalm.
Nu genast.
d iMlä
g
Ett Rum med utsigt åt Mälaren, nära Mariahis-
För en äldre, bättre herre. Ett fint möbleradt
Rum nära Humlegården. Underrättelse i Jo
hanssons vinhandel, hörnet af Linné- o. Sturegatorna.
u tmärkta Rum med egna ingftngar för kasche
rade fruntimmer. Stortorget 20, 2 tr. upp.
Fru Kullman.
Kura för kascherade fruntimmer, med god och
treflig inackordering. Billigt pris. Vestliianna
gatan 29, 1 tr. upp. Egna rum. Utsigt åt gatan.
AtClhBk
För hållbarhet ansvaras.
Billigaste Möbelhandeln.
KlddU
g
Klädda Utdragssoffor från 35 kr., Chiffonnierer
85, Byråar 20, Skänkar 16, Sängar 25, ditolmpe
rial- af valnöt 45, Lavoarer 12, Kommoder 8,Skrif-'
bord 8, Uungstolar 12, Stolar 2, klädda Tur
kiska Divaner 50, Bokskåp 50 o^h Bord B kr.
På fbtlii
50, såp 50 o^h Bord B kr.
På nfbetalning samma priser.
Unmla Kungsliolmsbrogataii. o Q
it. rfellbei-t?.
^
ppgg
Angusta Carlsohn, Barnmorska.
ÅSTUNDAS HYRA.
omöblerftdt Rum med eldning och uppassning ön
skas hyra i början af Januari af en ordentlig ung
man. Offerter, innehållande adress och prisu*
emotses af »Göteborgare», Nordiska AnnonsbyrAn,
Göteborg.
[Nord. A.
-B. Göt. 4C34. 2]
Nytt för Säsongen!
Passande Julklappar!
Papperskorgar, Tidningskorgar,
Blomsterkorgar, Sykorgar, Bonbon
nlerer, Etagerer, Korgstolar m. m.
i
m. m. uti
R S. F. WAHLSTRÖMS
Kurgbodar
^ 30 Drottninggatan 30,
H 5 Stora Nygatan 5.
Stt mindre SJageri,
g
beläget i Stockholm eller dess närmaste granskap
Svar till >Mindre bageri» lemnas å Dagens Ny
heters Annonskontor, Staden.
Souvenir.
Ny, oöfverträfflig skämt
artikel)
Kolossalt skämt I
Endast för herrar.
Erhålles mot insändan
de af 1 kr. i spar- el
ler frimärken till
Ai. Jf. Bergman,
9 Briinkebergsgatan 9,
Skhl
gg
Stockholm.
XU W U ■ LJ u
^ W IPti
X
^
. W IPti
Marsaia
från Palermo,
den mycket efterfrågade, å. 1 krona pr butel
är nu åter inkommen liofe
Th. O. Björklunds Söner,
2 C Regeringsgatan ÅfO.
Champagne-
C
pg
Cognac
af utmärktaste gualite från 1: SO pr litor (utom
glas) till högre pris.
C. Adolph Wising,
O Slottsbacken O.
¥ iittSruftor*
i och goda, realiseras till 1: 25 kg. =
i Henrik Eklund,
31 Götgatan 31.
51 öre
Fint Bords-Smör
(Lundås och Svanå), till lägsta pris, gult och godt
Finskt Smör från 1: 50. 1: 00 å 1: 75 kg., fin fln
Schweizer-Ost 2 kr., Vesterb. Grädd-Ost 1: 70,
Horners Ost i: 40 ä 1: 00. Kummin Ost 70
öre, äldre d:o 90 öre kg., Iskällar Lax 2 å 2: 20,
fin (Ciistebav.) Delik.
-Siil 1: 40 kg., ny, stor Is
lands-Sill 40 öre kg., ny Norges Fetsill 40 öre kg.,
lina Spillångor, Bernfisk och Gråsey, Svensk Sill
4 K från 15, 18 å 20 kr. pr tra, Ålands Ström
ming iijerdingar, Gråsey pr 100 kg. 30 kr. hos
Eric Carlson, Drottninggatan 92.
Broby Mejeri
AbÖ
y j
jr Arneberga (Östergötland),
realiserar återstående lager af gammal hélfet
Ost. liknande Schweizerost, till nedsatt, mycket
billigt pris. (O. 20505)
Halifeta Kumminostar
om 10 kg. å 40 öre hog Portvakten 37 Engel
brektsgatan.
"■•rima Grädd-Ost 1: 20, stark Kummin Ost 75
_
öre, kernfärskt Smör 2: 20, Mat-Smör 1: 70,
bästa Bakelsemjöl 28. bästa Bruna Bönor 80 å 40
öre, rökta Skinkor, Fläskkotletter samt färska och
salta Skinkor 1 kr. kg., ny Spillånga 1 kr., fln
Gråsej 40 öre kg^ Ansjovis 25 öre Va burk, 50 öre
Vi-burk hos J. J*
. Lundin, 40 Regeringsgatan.
Billigaste bpfalningsvilkor.
Begagnade instrument tagas 1 ntbyte.
"M^tt nytt Pianino, korssträngadt, mad hel ern
ram af Stavenows tillverkning, säljes billigt.
Östermalmsgatan 10, n. b., till höger.
Ett godt Taffel piano,
nästan nytt, säljes billigt i anseende till resa
Bredgränd, 1 tr. (vid Skeppsbron).
6
Visas efter kl. 11 f. m.
En mindre Orgel till salu billigt. Storgatan 10,
t. h., 1 tr.
2 fina Hus på Östermalm,
välbelägna och väl uthyrda. Pris 80- och 76,000
kr. >Endast verklig spekulant». Vicevärden nr 6
Sturegatan, Stockholm.
På Norrmalm.
Ett fint Hörnhus med centralt läge för 75,000
kr. Köparen erhåller 20 % på insatta 10,000 kr.
då alla onera är betalda. Refiektant ger svar i
biljett till >75» å Dagens Nyheters Annonskontor,
.Staden.
Utmärkt Ijandtegendom.
mil från Stockholm. Inbringade 188915,500
kr. Säljes med gröda och inventarier for 110.000
kr. Petrus Fegth, Uplandsg. 42, kl. 10—11, 4—5.
€trof Skog
,
äSkhllj
g,
70 tid, nära Stockholm, säljes genom Petrus
Fegth, Uplandsgatan 42, kl. 10—11, 4—5.
Färska Ägg I: 25 tjoget.
ii
gg j
Stocbliolma iiggkSllare,
Ö
gg,
41 Östei-långgatan 41.
C. F. Rennekamp.
Nyrökta Skinkor,
h 1
y
smft och utmärkt goda, å 1: 85 kg. Telefon
6089. 86 Jungfrugatan. Knut Palmér.
25 öre kg.!
Ett parti Hvetemjöl säljes till 25 öre kg. Malm
skijpagagataii 42, hörnet af Mäster-Samuelsgatan.
Apelsiner,
h
p
stora och söta, å 1 kr. pr dussin. Order till
landsorten mot efterkraf.
Arvid Nordquist,
38
q
38 Sturegatan 38.
Ä^lodoch mjölig, ljusröd Sandj.
-Potatis pr t:a om
100 kg. = 150 liter å 7: 50 fritt hemsänd, 6
öre litern 1 minut hos Eric Carlson, Drottnicgga
tan 92 och Uplandsgatnn 85.
på och köp
kl
Passa nu
p
en mängd bra passande Julklappar!
Fiir otroligt billigt pris säljas 8 ele
ganta och välgiorda, egendomligt vackra Toalettby
riiar med slipade glas, större och mindre, 2 höga
Byråar. 4 eleganta Divaner, deribland Pmieldiva
ner. Bok- och Spegelskåp, Divans- orh Salongsbord,
Piedestaler. Damskrifbord, ,fina Ljuskronor, Pryd
nader, Toalettsaker, Tafior, Atenienne, Gardiner,
en fin Salongsmöbel, en mängd af Speglar och
diverse saker, en mindre Ekbuffet, ett stycke Siden
tyg, passande till möbler eller gardiner, allt till
billigt pris.
Badstugatan 8 å Söder, 1 tr. upp. Värden.
OBS. Några enklare saker kunna äfven tagas i
utbyte.
ÅSTUNDASJRRENDERA.
Åstundas arrendera
från den 14 Mars 1891, på längre tid, 8 i 10
tunnland god jord, passande till odling af träd
?;årdsalster, med guda och tillräckliga åbyggnader,
lelst vid sjö, med lätta kommunikationer till Stock
holm eller annan större stad i mellersta eller södra
Sverge. Svar, märkt >L. K.>, med uppgift å ar
rendeafgift, Helst ined kreatur och inventarier, torde
sändas till Dag. Nyh:s Annonskontor, Staden.
Finfin Julklapp!
t f kikt d lä
pp
Buflet af ek, rikt ornerad ocli uimärkt väl
Bord, cirka 7 fot bred och 8 fot liög, silljes rela
tivt billigt i huset nr 8 Björngärdsgatan. då Fru
Linnoll efterfrftgns. Obs. På samma ställe finnas
välgjorda Förmaksstolar af valnöt till salu.
Turkiska Divaner,
tdd lödkld
,
väl stoppade, med lös madrass samt klädda med
goda tyger, säljas till följande billiga priser: 55,
60, 05, <0, 75 å 80 kr. Specialitet.
Jb22 A1
0, 75 å 80 kr. Speaitet.
Jakobsgatan 22 A. 1 tr. upp.
Turkiska IM van er,
Stora Vattugatan 7 B, 1 tr. J. Tufvesson.
En Divan
mod liggplats för två säljes af en händelse ovan
ligt billigt. Grefturegatan 20 B, 1 tr. upp.
En Gustaviansk Säng 10 kr., ett Bord 5 kr.
Linnégatan 88, nedre bottnen.
.
En Kopiepress
pp
billigt. Drottninggatan 17, 1 tr. upp.
Julpresent!
k
p
Två Sockerskålar, en Strösked af silfver, 1,619
gram, inlemnadt till försäljning för billigt pris hos
Alfred Ambrosius, Drottninggatan 10.
k. ti för Tvättkläder säljes billigt. Ros
M_ 1 lagstorg 16. Ackerman.
Vi 10-kilo-våg med vigter säljes billigt. 49
* Brännkyrkagatan, 2 tr. upp.
Passande Julklapp!
ädlktik Ljki
pp
En särdeles vacker antik Ljuskrona tinnes till
salu, gpndegntan 89 ft verkstaden inne på gården.
Passa på!
bK
p
Begagnade, bättre Kläder, passande för mindre
mansperson, finnas till salu för billigt pris. Karla
vägen 20, 8 tr. upp, dörren rakt fram, Onsdag,
Tgrsdag och Fredag kl. 12—8.
Ett parti begagnade
Uniforms kap por,
ötill b
dtt
p
göra om till arbets-
kiiVi
sfttdeles passande
ider, sälje
Dahlqvist.
barnkläder, säljes
" ~ '
9-
och
kl.
,
;o
af gc
bkf
g
p
ider, sälje
Dahlqvist.
barnkläder, säljes billigt i kommission. Visas kl.
" ~ ' Grefgatan 47, 8 tr. upp.
9-
En begagnad Sjubbskinnspels,
lång och vid, skinnet fullkomligt oskadadt, sälj
billigt, äfvensom en amerikansk Symaskin afäld
konstruktion. Skepparegatan 6 A, 1 tr. upp.
Brun Plyschklädning, Morgonrockar, Promenad
drägter säljas billigt. Kommendörsgatan 6.
Silkesplyschkappa/^TsXÄlgt
1111'
Grefturegatan 25, Damgarderoben.
En fattig gosse, 18 å 14 år, kan fä köpa en
varm Kavaj samt Jacka mycket billigt. Köp
mangatan 18, 8 tr. upp, dörren till venster,
PLATSSÖKANDE.
Vlelmlia Astelnls Komiissmstoiilor,
Milt44 Bb
,
Miistcrsnnnielsgutan 44 B, n. b.
Tidnings- och Tidskriftsförläggare!
En erfaren tidningsmin, med fierårig vana som
sjelfständig redaktör och ordnare af periodiska
skrifter samt litterärt biluad, erbjuder sin tjenst nu
genast. Svar till >Erfaren 2>, Stockholm, Tidnings
kontoret 8 Brunkebergagatan.
Informatorsplats
sökes af en stadgad, undervisningsvan Student, som
tillbragt 2'/a år vid universitetet. Goda betyg på
kunskaper, uppförande och undervisningsskiclilig
het. Svar märkt »L. 7451» torde insändas till
^
S.
Gum»lius' Annonsbyrå, Stockholm. [G. 7451]
En ung och driftig Man,
lidd i fkh
g g ,
fullkomligt hemmastadd i manufaktur- och kort
varubranschen, söker till nyåret plats som resande
för en respektabel och i landsorten känd firma.
Lönepretentioner små.
Svar till »Driftig 80 år» adr. S. Gumselius' An
nonsbyrå, Stockholm.
[G. 7447]
I Speceri-, Diverse- &
Garnhandel etc. duglig Expedit, med några års
vana, absolut nykter, med synnerligen godt sätt att
behandla kunder, van i bokföring, söker plats. l\a
betyg <t rek. Vidare af J. Larsson ti Co., 24
Brunkebergstorg, Stockholm. Tel. 788.
Ett yngre, ordentligt BarberarebitrHde
söker plats nu eller den 1 Januari. Om svar bedes
till »19V3 år> & Dagens Nyheters Annonskontor,
Staden.
En ogift Trädgårdsmästare, som genomgått er
tvåårig kurs vid en af mellersta Sverges Träd
gårdsskolor, söker plats till våren. Innehar för när
varande en större plats, men önskar göra ombyte.
Mångårig praktik i yrket. Hedrande Detyg kunna
företes. Svar afvaktas under adr. »P. 27 &r»,
Halmstad, pöste restante.
Hrr Sockerbagare!
kdliSkbök
g
En i yrket ordentlig Sockerbagare önskar plats.
Svar märkt »M. M.» inlemnas & Dagens Nyheters
AkSd
Annonskontor, Staden.
Platsombyte
önskas af ett Fruntimmer, väl bemmastadt i Bo
sättningsaffär, såsom Glas och Porslin m. m.
Svar torde godhetsfullt lemnas till Fröken Nanny
Helgarzon, S:t Paulsgatan 1,8 tr. upp, Stockholm
En skicklig Polererska, med många års prak
tik i yrket, önskar stadigvarande plats vid någon
större snickerifabrik i stad eller på landet nu ge
nast. Svar i bref till »Polererska», Agnegatan 4,
8 tr. upp, bo» Vicevärden. Stockhobn.
En skicklig Polererska önskar arbete hemma i
familjerna, att polera om möbler till Jul. Arbetet
utföres väl och billigt. Svar i biljett till »Polerer
ska», Agnegatan 4, 8 tr., hos Vicevärden.
En 23 års Flicka
;od familj och med godt sätt, 6 års vana vid
"
rinw. _
'
handel.
På lön fäBtes mindre afseende än på ett godt be
mötande. Goda rekommendationer erhållas, om
svar, märkt »28 år», sändes till Sala, pöste re
stante.
af gc
bokföring, god säljare, önskar nu genast plats på
kontor eller i ' J '
Trots alla R
och
3VEEL
ELS i I ,i O,
3 Stora Yattiiffafan 3,
ovilkorligen den billigas
Af Sidentyg;:
Svart Piqué
d'E(
cos
Af Ylletyger framhållas:
Pr mtr.
d'E(
cosse 2: 83
Palmyra 3: 18
Kibury 3: 41
Poil de Chameau ... 4: —
Turan 2: 35
Cachemir rayé 2: 84
Merinos Foui^
' 1: 62,
1: 81, 2: 0, 2: 54, 3: 65
Crepe 2: 07, 2: 30, 2: 62,
3: 36, 3: 95
Damekläde 3: 53
Cachemir indica .... 3: 36
Bizon 3: 11
Armure... 1: 73, 2: 07, 2: 47
Cheviot 1:43,2: 49, 3: 03,3: 30
Granité 3: 47
Serges 1: 45, 3: 11
Rhadamez 3: 62
Cachemir 0: 93, 1: 13,
1: 43, ls 62, 1: 93, 2: 27,
2: 84, 3: 98, 4: 34
Thibet 1: 97, 2: 30, 2: 65,
Pr mtr
Svart helsiden p.
veilleu]19,
2: 45, 2: 80,
> helsiden Sis
se, eminien
(skrynklas <e)
485fe
(ys <e)
4: 85, 5: fel, 7: 15
» helsiden Sr,
elegant, mrg
kostymer t
.
,
» helsiden Q fr. 4: 63
» helsiden T » 5: 95
> helsiden G » 5: 55
» helsiden P » 4: 25
» helsiden
$aise t ty
ni er, fr. 2:50,
4: —, 4: -,5: 75
OBS,! Bestämda priser. Lo
Vid reqviwitiow af profver, so
IV*: •
. I '^VVr
Singers
nyttigaste
Julgåfvan!
-Symar
^HC &ro a' enkel och varaktig konstruktion,
sr och tyst
SL nyare
Fab
3W[
En ting Flicka,
å
g
med fierårig vana att förestå hushåll, önskar plats
hos enkling eller mindre familj. Är kunnig i fi
nare matlagning samt är barnkär.
Gdkdihålläkt
gg
Goda rekommendationer erhållas, om svar, märkt
>28 år», sändes till Sala, pöste restante.
Den ärade allmänheten inbjudes till ett
större utställning af dessa förträffliga maski
The Singer Bftanufacturing
Filial uti Stochholm,
15 Fredsgatan fl 5.
En 17 års Flicka
önskar mot betalnine plats i god familj att gå hus
modern tillhanda i alla inom hus förefallande gö
romål. Har en vacker handstil och är kunnig i fi
nare handarbeten.
Goda rekommendationer finnas.
Reflekterande torde lemna svar, märkt >God fa
milj», till 8ala, pöste restante.
[G 26578]
En Flicka, fullt kunnig i kliidsömnad, önskar
arbete I familj. Svar till »Kunnig», Tidningskon
toret Kegeringsgatun 77.
LEDIGA PLATSER.
£n bildad och språk
kunnig; person,
1000 k
gp
med ett disponibelt kapital af minst 10,000 kr.
samt kompetent att sjolfständigt förestå ett industriel t
företag i Stockholm, kan eventuelt erhålla förmån
lig verksamhet.
Svar till »Angenäm anställning», innehållande re
ferenser etc., pöste restante, Stockholm.
— Kemrst.
Assistentbefattningen i kemi hos Sven'
ska Mosskulturf öreningen blifver ledig
till den 1 nästkomlnande Mars.
Lönen är 1,200 kr. pr år.
"
oijaa
sändas till Svenska Mosskulturföreningen un-
Ansökningar, åtföljda af betyg, skola in¬
der adress Jönköp
' före den 1 Februari
1891.
Vana vid qvantitativa analysers utförande
fordras.
Jönköping den 8 December 1890.
Effii
Ex. officio
Wilhelm Kylberg,
[G. 26556]
Sekreterare.
ledig
(G. :
vid
0476)
Ritarepiats
p
LjunKerem 1'
rrkifad,
" * '
d
e
Krh " * '
ristin listad.
Under loppet af denna må
slutförsäljes till ytt
resten af ett kommissionsl
jjpp' Klädesvaroffjj
PT
j
IPT Rock-, Byx- och Kostyn^H
från hr. 3: 4 O pr mtr (=
Öfverrockstyger, finare och gröfre,
Kappdoiilar, finare och gröfre,
Öfverrocks-Yllefoder,
IPST Finare, Stiliga Byxtyg
till IO hr. pr st. (1,20
Fredrik Warbergs Klädeslager, 16 Lilla N;. upp.
OBS. Midt för spårvagnsmötet. Samma hus som
= 2 kr. pr aln) till
Kaiiigarnstygéer,
Frack- «& lio<
Satiner, svarta
Blå Cheviot «!
Stockholms äldsta Lamp- oct (får,
19
19 Horns
df l
utforsäJjer ovilkorligt återstoden af lagret
lösa delar. Obs.! Fotogen, prima vatt
Emil Bayard & Ko
Eoppar-, Bleck- och Plåtslig;
5 Biblioteksgatan »,
med ingång äfven från
liell-te
MorrahamiiB
Barherjire!
Ett ordentligt Bitriide erh&ller nu genast tillfäl
ligt arbete mot )iÖ£ aflöning. Nuimaro Ä Rnksa
longen St. Oråmunkogriind 8.
H. Nilsson.
En Libertypresstryckare
5
ypy
f&r plati. KiigvnlilEijnuui 15.
Plåtslagare och Fartygsnilare
antagas fortfarande vid
Lj
Ljuuggrens Verkstad,
d
jgg
Ackordsarbete I Kristianstad.
Bokbin «lerl.
En Yngling, med några års erfarenhet i privata
arbeten, stunt en 14 ärs Pojke, erhålla platser.
Sibyllugntan 18.
Plats på Kontoi*
p
som Volontär finnes för en konfirmerad Yngling,
nit-d gud föriildravård och vacker handstil, övar
till »Bolagskontor», pöste restante, Stockholm.
n Yngling, som har varit med någon tid i vik
tualiehnndel och förekommande göromål, får
plats i Boden Kjellgatan 2.
1 Speceri- & Viktualiehandel finnes plats för en
liliig och stildad Yngling om 17 å IS är, helst
med någ>>n vana. Svar till »C. 1S01>, Dagens Ny
heters Annonskontor, Staden.
Markör,
snygg och proper, får plats, om anmälan göres &
Biljarden Stureplan 2.
Ett yngre Fruntimmer,
helst med någon affärsvana, kan erhålla förmånlig
plats på större kontor, om egenhändigt skrifvet
svar till »Intelligent och bildad» sändes, pöste re
stante, liödbodtorget.
Valserskor,
vana i omslagning och häftning, få plats nu genast.
Luntmakiiregatan 80, 1 tr. ofver gärden.
DIVERSE.
lot god ränta
och fullkomlig säkerhet önskar reel person ett stå
ende lån å 10,000 krouor. l:ma referenser. Svar
till »Välkänd», Dagens Nyheters Annonskontor,
Staden.
gatan 21 till >Kortvaruaflar■>.
j>n vid Cigarrhandel van, ung flicka, fullt sani
vetsgrann, erhåller den 1 Januari 1801 för
månlig plats i en af Norrlands största städer.
Första klass, referenser fordras.
Sökande anmäle sig i dag kl. 12—2 midd. å Ho
tel Bergfalk, rum. nr 1», St. Gråmunkegränd.
Sökes.
En Flicka (nyss konfirmerad), af arbetarefamilj,
får en liten nätt plats. Adr. Skansen ä Kgl. Djur
gården, Stora porten, samma uppgång som till
Belvedéren.
JguTsnäli och villig Springjlicka får plats i Mode-
förloradt.
"Kitt Armband, tvenne kedjor sammanlänkade,
borttappades i Söndag» alton antingen å W ö
eller pa vä^en derifrån till Långholmsgatan.
Den rättsinnige upphittaren torde mot vedergäll
ning återlemna detsamma i Kortvaruhandeln Horns*
gatan 85.
Ett Armband
af silfvertråd borttappades Måndagen den 8 inne
varande December under gåendet från Östermalms-
gatan till Regerings- och Drottninggatorna. Upp
ittaren torde mot hederlig vedergällning återlemna
detBamma hos Portvakten i huset nr 11 vid Öster
malmsgatan.
En Svärdsordenstjerna,
hängande i B-kantigt band, borttappades sistlidne
Lördag under gåendet från Nybrogatan till Munk
brogatan. Upphittaren torde mot hederlig veder
gällning anmäla sig i Brunande» Specerihandel,
Nybrogatan 14.
God affär!
En i full gåi g varande Manufakturaftär å större
plats i mellersta Sverge tinnes, i anledning af nu
varande egares sjuklighet, att öfvertaga den 1 Ja
nuari 1801.
Affären inbringar e:a 10,000 kr. bruttoförtjenst
pr år.
15- b 20 000 kr. kontant erfordras. Lagret ku
rant. Svar tiil »God attär 20,000», adress S. Gu
mselius' Annonsbyrå, Stockholm.
(O. 7453)
I anseende till utrikes rosa är on Matvaru- och
Diversehandel med miölkrättigheter att ötver
taga den 1 Januari Bra läge. Billig hyra.
Vidare underrättelse Luntnmkaregatan4S, Krydd
boden^^
God affär.
Förläggare eller kompanjon disponerande 25 å
80.000 k ronor sökes för utvidgandet af en mindre
Trävaruaffär. Säkerhet för insatta penningar lem
nas i ett godt lager. Svar märkt »Trävaruafiar»
emotses å Dagens Nyheters Annonskontor, Staden.
En gammal, upparbetad Mjölk- & Diversebod,
ölprovisionen betalar hyran. Lagret litet och
kurant. Underrättelse Regeringsgatan 109. Bröd
boden.
O-rossistaffär i Smör, Ost,
Fliisk m. m , mycket stor omsättning, att öfver
taga. Närmare meddelar W. Jörgensen, Helsing
borg.
Minst l,ÖOÖ kr. årligen.
En driftig Annonsagent, som är väl inne i huf
vudstadens merkantila forhållanden, kan bereda sig
god biförtjenst genom att upptaga ordres för en
ansedd landsortstidning. Uppgift å föregående verk
samhet och pretentioner emotses under adress »Re
spektabel», Allmänna Tidningskontoret Gustaf
Adolfs torg.
A gen turer för försäljning s&vitl inom Stockholm
som landsorten sökes af en kiind, driftig affärs
man. Adress: B. Törner, Fleminggatan 16 A,
nedre bottnen.
bränslebe-fT"
^
sparande 9
va mc
sai
Hanélsgds.
Försäljas jpm Hrr lande
samt i parti Bruk^e^er
Ö
^
SÖDEBERAK,
Stk! 1
BRAK,
Stock! 1
TieltoT
önskas förliugu &rP . ... ,
'h ,nd<der
tillfälle g, att bfvataKa j d
husliga K,ft en. Pruiysnin
torde insa till »Inac rw2n.
N3'heter8 Jnskontor,
'
W^linnes lågon barn^j^
]
j
n p& g«n»nal
Gosse mcfnhushjelpt »5271>
Barnhuset *
Mliilsklivar
fljer >
Efter c"t, drömlik Carl Gu
staf änmfång bjuda törvisiad
derom, ni som aoket
Referer till fjolåivjer geD.
\htrv\kX 7.:^tS)
P. S. på dessa kullKonja.
.
knut».
Hvevill Éigt?
BW~ Gjeela varor, ,| '1KQ
i» t-»«J uHar,
SStsKor.
Ill
'h ,nd<der
va
EWSMffl ^ ' ,<r- st.
QIO111 ej !| Oh< uU
IT.ii F.nfrpliik Skrifbok.
nonskontor. Staden.
ED
n mindre, rödbrun Hund, med stubbade öron
och svans samt med halsband med egarens
namn, bortsprang den 5 December. Tillvaratagaren
torde mot vedergällning återlemna den samma i
huset nr 89 Drottninggatan, 2 tr. upp.
TILLVARATAGET.
En Schal tillvaratogs i Maria kyrka Lördagen
den C på aftonen, och kan återfås Timmer
mansgatan 82. Svensson.
Agenter,
ki ll
g,
med prima referenser, sökas i alla Sverges städer
försäljning af utländska Viner & Spirituösa,
r till Gray Brothers nederlag, Stockholm.
för
Svar
fKTägra timmars undervisning i Klädesbroderi ön
skas. Svar med pris pr timme till »Genast»
torde sändas till Tidningskontoret Södermalmstorg 8.
Pianostämning.
2 k
Honorar 2 kr. pr st.
dD
Honora2 kr. pr st.
C« Svendsen, Döbelnsgatan 19, 1 tr. upp.
Bokfiirlng,
En med dubbla italienska Bokföringen fullt för
trogen Man önskar några timmar dagligen, eller
vissa dagar i veckan, vara behjelplig med bokfö
ringen antingen hos någon handtverkare eller mi
nutaffär. Små pretentioner. Prima referenser,
Svar ombedes till »Kassör W.», Dagens Nyheters
Annonskontor, Staden.
Damkläder
förfärdigas och försäljas. Mäster-Samuelsgatan 48,
2 tr. upp, ö. g.
Modernisering verkställes fort, väl och billigt.
Till förtenning
K
g
med kemiskt, rent Tenn emottagas Koppar- och
Bleckkärl samt Jernbeslag vid Stockholms Nya
Bleck- & Plåtslageribolag, (C. J. Palmqvist), Mä
stersamuelsgatan 24. Allm. Telef. 52 88.
Hunddressyr
utföres. Jagt- och Sällskapshundar i kommission
till försäljning. Tulegatan 10, Stockholm.
AI
,
A. Immerman.
Skinriner 7,50, 0,
>ö kr.
Skiniur 2,50, 8. ' 10
Skinn6, 0, 7. 0,
Skinur 1,75, 2,5(7,50.
Skinnter 8. 8.50;0
Skinér 8, 4, 6, (b, 80.
reela varor, r
Slolms Nyan.
I "Hl FlyttmlSU
hiska p
af fliindgk tvåla sorter
i formmor, Englarjerbarn,
Munkaldar, Kattor, Nmii
91a rkbord modbraHfiinyit
sorteivr och niatvllen,
stanieriter, gurkor, 11, smör
gås, iiu metvurst, r{00h salt
m. m. » ore till 1 ki
Fru O. S
Parfyleln 6 Drotllg#*
OBSas till lands'mt.
FrskaP.er.
Ylaig, Mille fleurs, svensk
och u Eau de Colo Hand
och Ikr, nyaste uoFriser
tängeorteradt lager. Kam
mar, "i. m. hos
Fru O. S
Parftleln 6 Drott"Hm
OBias till landsonf.
k./Kleiiir
Linit
/
(ta Liniment reunia*
in m. fl. ftkefluskan
osa för dt i /rsändes
. landsorten Q.) mot
.erkraf. God if minst
H1g flaskor.
reku. Fallet»,
Stockholm, 3.
1'Atfor det eftera»Klok«
Gubbens», soictes helt
andra preparatnm än
damål utbjudas
Hcnade Ider
köpet. Adress begäiOeller
i bilLciifstedts bodsir. 6.
ealisationer, Slutfö
Prisnedsättningar,
te affär i Svarta Klädnings
okalen öppen kl. IO—4 p& dagen,
om sändas portofritt, torde uppgifvas p
gående samt försedda ml
förbättringar. Säkraste f
abrikens 40-åriga bestånd ot^O
tilltagande efterfrågan. X
besök i vår försär en
ner är anordnad.
erst billiga, bestän
ager Svensk^
mtr, lika med 2
gatan 19,
fhlfi
g,
för halfva pri.cr tilla slags
enklar, 18 öre liter
2 Master-Sanuei
lefon 1117.
rsäljir
är
tyger af yllien*
ris ocli qualité saess.