Norrköpings Tidningar Lördagen den 16 December 1758

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1758-12-16
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1758-12-16
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1758-12-16
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1758-12-16
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 16 December 1758

Sida 1

Uorrköpings Neko ^ JidnmM.
Den r6 December Är 1-758.
Föllande Resande aro ankomne:
Häradshöfdingen Spaldencreutz, ifrän Gusum. Affessoren Haveman, tik
Stockholm. Doctoren Nibbe, isrän Amsterdam til Stockholm. Bruks-Patron
iellvig, ifrän Rodga - Bruk. Strumpwäfwaren Mollberg, isrän Amsterdam til
Stockholm. Glördelmakaren Schenholm, isrän Linköping. Qwartermastare»
rordwall, isrän Löfstad. General-Adjutanten Baron Funck, isrän Pommern,
jeutenanten Falck, isrän Frankrike. Bokhällaren Dalberg, ifrän Hulta - Bruk.
jeutenanten wid Husare - Regementet Durier, isrän Stralsund til Stockholms
^fiver-Byggmästaren Salberg, til Stockholm. Fanjunkaren Salon, och Cour»
linisteru Falckner, ifrän Stockholm neber ät Landet. Compagnie - Skrifware»
dolckjern, ifrän Carlscrona med 2 t Bätsman af Södermanlands Compagnie. Te
ecalen Munka Lambeir, isrän Frankrike til Stockholm. Ljeutenanten Lagercrantz,
räa Stralsund lil Stockholm. Amiralitets-Commiffarien Blomberg, ifrän Carls»
rona til Stockholm. Ofwermasmästaren Qwist, lil Stockholm. Majoren
,!8yllenpamp wid Hamiltons Regemente, ifrän Skäne til Stockholm. Pastore»
Magister Holm, wid Lis-Regementet, och AuditeurenLachepelwtd Wesmanlands -Re
l' emente, ifrän Stralsund til Stockholm.
Isrän den 9 til dea 16 December aro i Norrköping födde: - Piltebarn,
' r
flickebarn. - Brudepar wlgde, samc vsvc r gammal Person, och i Barn.
^ gär Aston Klockan 5 afled i HTRranom, ester r Limars Sjukdom, denna
^Stadsens mycket berömlige och as allom högt Sllkade Probst och Kyrkoherde Herr Magister E
(t lk Wallström, til ej allenast sina Förnäma AnhöriaaS, utan jäjnwäl tis hela wär Stads
t< ljeneliga Sorg och Afsaknad, uti sit Z9 älders Är, af Slag.
Comministerus wid St. Olofs Församling Peter Rydstrands Dotter Helena Maria
«l Är och n Mäaader, död af Bröstfeber.
För Sal. Herr Probstens hastiga Dödsfall, har man för denna Wekan ej kunnat
ä de Öfrige, hwarken födde eller döde, hwilka nästa 'Weka stola iosöras.
Skepparen Iohan Ström, hemma härstädes, är ankommen isrän Wismar, til totti
<V gärden Gräntzö, emellan Baresund och här, med Ärter, Ull och Styckegods.
'3 At ropa ästunvas: .
s wid Nors-
At ropa .
Om nägon har gamla Fönster ak afläta, köpas th< för stäligt pns wid Nors-
holm. .
.
Til Salu ar angckwet:
Uti Porcellains-Boden, wid gamla Lorget härstädes, försäljas allehanda sotter
Knappuäiar, tilwarkade hos Häradshöfdingen Spaldencreutz pä Gusums Bruk.

Sida 2

En större eller en mindre WälbeMen och NymSlader Franföst Släda- samtt^
vägra wackra och oymodiga Lik. Kistor af ren Ek; och en tre Alnars IZng, och iwa och:
en fierndels eiler twä och en half Alns bred Grafsten, är bos Handelsman Gerhard
Dihlgrea lil Salu, altfammaas fdr rätt billigt Pris.
Färksmne Saker:
Förleden Mattsmäho-Marknad är för en Resande här i Staden förkommen e«
flul Stösware. Hund med hwit Stjern l Pannan och stöpande Köppel. Örn som samma !
Hund kan >7affa ti! rätta, behagade det giswa tilkäana i Boktryckeriet, dä hans goda'
het ika! bl,iwa hederligen förstyld.
Lsneinuation pä de här pä Boklädan nyligen inkomna Bok - Exemplar:
F bade - Tal, pä Deras Kongl. Majestäters, ADOLPH FREDRZEHT, samt» h.
kODILA ULRIKAS Krönings-Dag, dea 26 November 1751. Hållit af Jacob
Hesselus, Grus. Predikant och Pastor wid Fahlu Bergs Regimente. Hastad, kostari
1 Daler 4 öre.
Swea narwarande Sällhet, vä Deras Kanal. Majestäters, ADOLPH FRIT-:
DRICHD, samt LOVISA ULRIKAS Höga Kröning--Dag, den 26 November'
Förestäld, af Daniel Herweghr. Reg. Gymn. Aros. Adj. Häftad,
Da ler.
kostar.
1
Äminnelse.ral öfwer Doctoren och Bistopen Andreas Kalsenlus, häller af Daq t
Niel Herweghr. Reg. Spinn. Aros. Adj. & Biblioth. Häftad, kostar 1 Daler.
. En liten Bok, om thet Ewiga Liswet, BestSende titi 8 Hufwud. Puncter och av
vika Spräk, af thet gamla och nya Testamentet tagne, kostar 8 öret
i
1
1
Dagelig Bön om en Christelig och Salig Hädanfärd, kostar 3 öret
Theatrea ät, enet tan wara. Ea Dygd- - Schola, ForeskSllvk Uki en
Uki en
Oration, ifrån Latinen pä Swensta öswersatt, af A. M. S. Häftat, kostar I Daler
§
. Almauachor för Stockholms, Götheborgs och Lunds Horizonter för närkommande «
Ar 1759, kosta9 öre Stycket.
Lontinuation följer har näst.
Fastän Prwllumeranternes Antal pä beha Weka-Tidningar wäl är sä stort, al
man kan fullfölja betz utgifwande; sä önstar man dock, at siere afnämare mätte a»>
mäla stq, och wil fördenstul än prolongera Tiden lil Prwaumeratioas »mottagande lil >
detta Årets Slut, hwilket genom detta gifwes tilkänuat
2 Raden. uti sednaste Wrko» Tidnings Bihang, stäp norr, men bör
läsas söder; som man härmed bort pämlava.

Sida 3

Corrtinuakion frän förra Weka - tiMimgetu
förwandlad. Denna Resa tyckes
Konung Ring hafwa gjort , me
dan någon annan, som han kun
nat lita uppä, ställ! hans SkepS
här i Ordning; om hwars Utseg
ling, ifrän alla Mälarens Wikar,
genom Stocksund, han nu, wid stn
Ankomst tiDrebrotracten.dlef under
rättad- Och kanste han mycket derföre
fakir denne lille Krok, emedan han
eljest icke sä säkert härom kunnat fä
Kundstap; fast än det är ock owiht,
om han pä denne Tid, med stt Man
skap, til Lands kunnat komma vä
gon närmare och brqwämare Wäg.
Härifrän begaf han sig vestr Land»
veg eil Skogarms B.olmrrkr,
eller pä wästre Landwägrn til Kol
orden, fom fä, til Skilnad ifrän
en östre, närmare til Sjökanten, blif
it kallad, och derigenom, ända lil
räwiken, hwarrst Flottan icke
änge tö,
'wade, at komma honom til
öte. Ty kaapt war Konung Ring
dmmen utaf Skogen til Bräwikens
ästre Kant, förr än Skepshären sig
swen der infann. Han stal dä drruppä
tället sä inrättat sit Läger, tätt un
er Skogen, at han haft honom pä
na sidan, och Wiken pä den andra;
örmodeligtn, at emot Konung Ha
aldö Här, om dea ifrän Norrkö
i-igstractrn stulle komma antägan
e, wara sa mycket fördelagtigare
posterad. Men Konung Harald
Mte intet stort om, at söka honom
uti hans Fördelar; oagtadt han uti
Östergöthland, fom, alt ifrän K.
Zvar Widfadmes Död, altid warit
honom synnerligen tilgifwet, med
längt mera Säkerhet, än Konung
Ring, kunnat fara sä wäl til Lands,
fom Sjös. Han lät, i det Ställe,
när han sielf,mrd Flottan, Ifrån Skä
ne och Seland war refefärdig, stic
kaKonung RingBud,igenom en Man,
fom het Hiorlrifr, til hwars Be
täckning han medsände Saxahären,
eller de Tyste, fom icke hade syn
nerlig Lust at fresta Sjöen. Denne
Hiorleifr stulle bäve förestä en, för
bägge Härarne tilräckelig, Wal
plats, och ännu formligare för
klara Kriget. Dä tyckes, forn,
de pä bägge Sidor, hwardrra
om Anseende och Heder lika wäne,
(ty Ärelystnad war drt, som uträt
tade alla wäre Förfäders Storwerk)
öfwerenskommit, at til Striden ut
wälja et, ifrän bägge Flottorna, wid
Kong Haralds Jnsrgling i Bräwk
ken, lika aflägse, och, i Anseende lil
Beqwämligheten för Skep och Folk,
lika fördrlagtigt Ställe; hwarefter
Konung Harald öster utur Bräwik,
kauste ifrän Konungshamn, eller
Bragswik, hwilken uti ännu äldre
Tider torde gifwit hrla Bräwikensil
Namn, och Konung Ring ifrän dm
motswarande wästre Bugt, Sand
wiken, eller Owivingetrakten, hwa
rest han nu nägra Dagar afbidak
Konung Haralds Ankomst, stött med
sine Härur tilsammans wid Straodm
uppä Wikbolandet, iOsterhusby. Al
drig kändt nägon Ort.wara tjenlk-

Sida 4

gate til ek sä stort Fäldtflag, förn
detta i wära trowärdtgsta Sagor
bestrifweö; emedan här bäve äro til
räckciiga Slätter, och deremellan smä
Skogsbackar, hwaraf Härarne pä
ömse Sidor kunnat betäckar. Men
i Synnerhet hafwer Konung Ringas
Örtens Belägenhet wrtat sig betje
na ; emedan han fä fördelagtigt, e
mellan stelfwa Bräwiken och Va
ra A, upställt stn Här, at Armrittn
esc ar a rhcstarr, ett annar ofan
til Bra wikar, det är: fä atdefi
ene Arm tagit wid Arn, och den
andre sträckt stg ända lil Bräwiken.
Hufwudhären.som först stuve drab
ba, stöt sig härifrän fram uti en
Spets, och fägeö warit fä läng,
at dea, icke en gäng til Hälften, af
Fienderne kunnat öfwerfrs. Konung
Haralds Här, oagtadt ben warit
nog stor, tyckrs kikwäl warit ttågot
mindre, och mera i öster, gent t
mot, inom samma A, Gälstönoch
Bräwiken pä samma Wis upställd.
Det är icke heller olikt, at Konung
Ring med sina Fartyg landat uti
sielfwa VaraänS Amyane, och Ko
nung Harald pä andra Sidan om
Skenäs, säfom wid Färgestaden,
Mauritsberg, eller ännu närmar til
Lönö. När man uti sä aflägsne Tider
sä omständeligenkan wisa, och ännue
genfinna alle Orter, som uti Sago
brottet.angäende dettaSlag,bäde för,
och uti sielfwa Slaget, kommit at
nämnas, fastän Författaren förmo
drligrn aldrig sielffedt dem; fä lä¬
rer wäl ingen hädanefter dch Tro
wärdighet uti Hufwudmälea, fom
äro Tid och Ställen, med ringaste
Skäl kunna bestrida. Ty hwad
Saxe Danst om Värends Härad
och Garni Hamn pä Gotland, wid
detta Tilfälle, inflickat, kunde lät
teligen wisas, af hans mindre Kund
stap uti det 40O Ar äldre Nordi
ska Skaldefpräk, och hans alt för
lefwaude Znbildningkgäfwa, här
flutit, fä framt Rummet det här
wille tilläta. Vara A hade han
förmodeligen aldrig förr hört näm
nas; Mea Värends Härad, Ve
rendia, eller, som det ännu t äldre
Tider kallats, Veringia, war honom
deremot alt för wäl bekändt: Sä tor
de det ock warit med Garni, hwa
rest Gotländningarne skola afbidat
Konung Ringe Flotta, när hon seg
lat til Kalmarsuud, of dtnoe Wäl
tali$t Skribent funnit nägot Ord u
ti Starkotters Bardaqwad, fom
med detta haft uägorlunda Likhet i
Ljudet, och han, efter sin ranka, icke
angenämare kunnat förklara; hälst
man öfwer alt finner, at Sannin
gen icke warit honom sä mycket om
Hjertat; och det äfrven kunde gjöra
hans Sats, at detta Bräwiks Slag,
pugna Bravica^ät Uti Värends Hä
rad, ännu troligare. Kan ock wa
ra, at Garm Hamn, fast pä nä
got annat Sätt, uti Starkotters Wi
sor förekommit, eller, det fom ännu är
troligare, at detta, sam mera, ut»
denna Saxes Berättelse, af kitflige