Norrköpings Tidningar Lördagen den 23 December 1758

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1758-12-23
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1758-12-23
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1758-12-23
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1758-12-23
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 23 December 1758

Sida 1

Kttköpings Neko > Jidningar.
Den rz.
December Ar 1758.
Fölianve Resande äro änke inne:
Ljeukenanteu Risbets Fru, ifrån Rösten til Swartinge. Probffen Mag.
Samuel Schenberg, ifrån Nykils-Sokn. Capitain witz Kron-PrintsenS Rege
mente Barou Cederström med dest Fru, ifrån Stockholm til Hamburg. Capitain
No.deuadker, ifrån Stockholm til Skåne. rings - Notarien Lang, ifrån Skåne
tik Stockholm. -- Schytte, ilrån Södermanland til Runstorp. Skeppa
ren Lindström, ifrån Carlscrona lil Nyköping. Gref De ka Gardie, ifrån Stral
sund til Stockholm. Fabriqueuren Obbadius, ifrån Stockholm neder åt Lan
det. Grefwe Rosen, ifrån Landet. Camereraren Steinhausen, ifrån
Lundsbo. Grefwiunan Fleming, ifrån SkjälwikS - Sochn. Auditeuren
Olof Risell, til Linköping. Bruks - Patron Kellberg, til Fårsteström i Lfust.
Gcschvoren Herman Oloftzon Odelberg, Logerar hos Handelsman Gryzell. Jung»
fru Brobergen, ifrån Skzälwik. Frälse - Fogden Hultbom, ifrån Risinge.
Assistenten Dahlgren, ifrån Stockholm. Handelsmännen Olof Lindahl, och Petter
Löthström ifrån Westerås.
I denna Weka är jZswer- Intendenten Lovis De Geers Enke - Fru, med Dest
Familia hlt i Staden instyttad.
Martin Kronstrand, är i denna Weka antagen til Auskultant här wid Råd
Stuswan.
Ifrån den 9 til ben 23 December åro i Norrköping födde: 3 Piltebarn, 2
Flickebarn. 3 Brudepar wigde, samt döde 6 gamle Personer, och 6 Barn.
Brude - Paren åro: Bakare» Daniel Ekbom med Enkan Catharina Dahlberg.
'
Slrumpwäfwarc-Gesällen Jonas Ståle med Dottren Catharina Berg. Ullarbetaren
Paul Nilston med Enkan Catharina Nilsdotter.
Namne» pä de döde Personer med deras Sjukdomar:
3 St. Olofs Församling: Pipwästarens wid Gewär Factoriet Petr. Sunmans
Suka, Marja Ionsdotter, 73 Är gammal, död af Frosta. Wagnmakarens
Carl Lundholms Dotter,; Wekor, död af Upkastning. Fattighjonet Ingrid Chri
stina W'liman, 71 Ar gammal, död as Frosta. Grundwerkskarlens Jöns rellins
Eva, Peter, 7 Ä:, död af Swulnad. Soldaten Anders Högmans Son, Swen,
3 och 3 fierdedels Ar, död af Magepläga. Smedens Petr. Jacodstons rfterlemaa
de Sva, Peter
,, 3 Ar och 8 Månader, död af Magepläga. Arbetskarlen Petter
©elting, 66 Ar gammal, död af hetsig Feber. Såckerbruksarbekaren Jonas
Berggrens hustru, Brita Iyhqnsdotler, 34 Ar gammal, död as hetsig Sjukdom.
Skär-

Sida 2

Stärkelirbruksdrängen Nils Iontzons Dotter, Catharina Nilsdotter, 3 Wckor,
as Slag. I St. Johannis Församling: Skeppstimmerman Erik Pehrtzen
Mil
•öuiiru
'
, ©fina Nilsdotter, 39 Ar gammal, död af länglam Frotza. Krogarc^
Peter Westerberg, 60 Ar gammal, död af kungsot. Möinaredrangen Sfltt|®<
kar^on, 33 Är gammal, drunknad i Strömmen. Ek Barn, dödt as Slag. lis
Skepparen Häkan Cullin, som ifrän Stockholm ankommit, är för Ankar fnfru fl. ^
sen i Tätersund,med Salli, Lin och Hampa. Dito, Peter Oman, med diverse Persedlar! »
Til Salu är angifwet:
Hos Handelsman Ekwall här i Staden, finnes nyligen tnkomne Citroner, sör!
billigt Pris.
AZrkonme Saker:
Andre och Tredje Delen af Baron k. Hvllberqs Dannemarks Rikes Historia pÄ,p
Danska, uti 2 unn Franka Bind in 4to öro af en Man härstädes, för mera, ön ek Ali"
seda l, » länke: Eho benämde Böker lil aenomläsande emottagit, och sedermera fdrqdrt.i
«t återställa, bedagade de samma pä Boktryckeriet inlämna, pä det Ägaren dem derstä-»'
des mä kunna äter bekomma.
En liten förgyld Siiswersted, märkt med: Är 1747 den 26 October I: O^'
Hell'nz> I: ö: H:, åt sörkvmmen, ben som om samma Sked nägvn kundstap bäfwer \
beyagade
^
gtswa det tilkanna hos Bryggaren Helling, dä dest omak stal hederligen sör-»!»
skyllas.
'
I gär Aston bleswo sör en ärlig Man här i Staden bortstukne ro L12'Stycke!
12 Ores, och 30 Stycke» 8 öres Ljus, den som om denna Stöld kan giswa någoi
Underrätte!^, behagade det sjörå pä Boktry keriet, dä han om Ägaren der til stal bliswa un
derrättat, som läswar hederligen wedergälla Angiswarens beswar.
Then 12 i innewaranv,: Månad, borttommen, ra liera fwatt och hlvik Spåns
Lik med swarta öron, dcn som samma Kreatur uptagit, behagade det aiswa tilkäan,
hos Bryggaren Georg Långhammar, dä betz godhet stal tacksamligen sörskpllas.
Lontinuation pä de här pä Boklädan nyligen inkon»,a Bok - Exemplar:
Sweriges Rikes Lag gillad och antagen pä Riksdagen Är 1734, nied Domawi
ko
Reglorna in 8-vo, kostar 6 Daler 12 öre.
Tankar öswer Hildar-Leken wid Ferbelin den 26 och 28 September i?f8,
star 9 öre.
Si här ser du Make», säde Kjäringen om Broke», det är: Trällens Bröllop och!
Gästabod, pä hwilket Ockraren sist Föddes, kostar 24 öre.
Historlsta Almanachor sör Är 1759, kosta r Daler Stycket.
Conloirs-Aimanachor sör Är 1759, kosta r8 öre.
Lontinuation töljer här näst.

Sida 3

Continuation ftSo förra Weka - Tidningen.
Continuation ftSo förra Weka - T
Gr
Mffrifware, utom hans Skuld, och nägre, hans fä wä!. som Ko
kommit at inflyta. som den, om wä- »uog Rings, Kämpars Namn. Kun
ba äldsta Häfder förlräffriigrn lärdt, de nägon tillika öfwertyga mia, at
Isländaren Torffäus redan härwid drtze Hogar icke äro yngre, än Brä
>gnmärkt. Man nekar intet Saxe, walla Slag, och deras Namn nu
at han ju hast wänga goda Esterrät- sädana, som de af Början warit, fa
teifer, som mi nu sakne; hwilka, hos kunde det wäl gifwa tvär Danske
förnufligeLäsare,a!tld behälla sit stora Häföateknares Inbildning någon
Wärde; Mea, at han,mi äldre Tider, siags Sannolikhet; men likwäl icke
imd mera Sorgfällighet pafiat det ena större, än ju samma Ställes Ast
kitster det andra,än en godRomanffrist lägsenhet,ia Milar isrän Sjöen,gjor
ware nu för Tiden ffulle gjöra, hast de ben ännu mera orimelig, änffrnfa
iver han icke ädagalagt. At roa ger. Jag wik allenast sräga, om det
kg och andra, tyckes warit hans wäl är troligt, at Konung Harald
ändamål; som likwäl icke bör wara häldre ffulle utmalt 40 eller pvMi
; :n Historieffrifwares hufwudfakeli- lars osäker Sjöfart, och dertil flera
i,!aaste, och aldrig, utan igenom Dagsicders beswärlig, ochkanffeo
Lanningens Framdragande, tilläte- bruklig, Landwäg, med en, af atffil
lg sigt. At uti en mörk Händelse up- liga, Folkstag hopsamlad Här, än,
Hifwarn, eller annan Mögrlighet, om detta Slag ändteligen ffulle sta l
»)uru , det man twiflar om, kun- Wärend, spara en sä widlysiig Ssö-
a Landwä
,
resa, och likwäl icke haswa Landwä
gtn feSngre? hwilket hein begkvämli-
gen kunnat gjöra, om han ifrän
Skäne farit ända fram til Wexjö.
Letz utom finnas äfwen bäve wid
—^ —
,
^al hända, är icke allenast mycket
j^väl lätellgr, utan oef afta nöbfgt,
m sch nyttigt, at uptzäfma, eljest kan
itt ouplöseliga, Twifwrl; Men at,
Letz utom finnas äfwen bäve wid
,
»f en fädan blott Mögrlighet, gjöra —^ —
m owcdersägelig Sanning, och henne Warby och Walla Byar, pä Wikbo
'
edan med wärkeliga Sanningar sä landet, ätffillige, större och smärre,
örblanda, at en lättrogen Menig- Högar; fast än ingen ännu företagit
jet, och ännu okunnigare Ester- sig, at gifwa hwar och en sina sär
werld, mäste bedragas, är et lärdt fliidta Namn. Men jag hafwer re
" Bedrägeri, och ju doldare, desto dan alt för länge uppehälltt mig
farligare, och swärare at ägta sig med. at bewisa en Sanning, som
.för. En Skribent är Allmänhetens Lä- nu för Tiden är allmänt wedertagen;
eare;och bör derföre bruka all Upriktig- fast än en stor del hufwudsakcliga
hrt.MenutomdettaWftneöbörd.säger Skäl, at bekräfta henne med,hit inkil
man.atpäVräwalloHediSmäland, warit ästdosatta. En offyldig
rätö Högar, som bära K. Haralds, Tanka, at häraf fä nägon Under-
ä

Sida 4

rättelse, örn min kärn Fosterdygds
fordon Tilständ, och km,ike äjwen
nägon Rudsia, för en förtjend Tad
Ian r örn jng en sä märkelig Sak
med stan Omständigheter förgätit,
hnfwn nödgat mig blifwa widiyftiga
re, än jng eljest gärna wil wnra.
Jng sär uu uti det öfriga, feni icke
learit omtwistndt, wara kortnre.
Konung Hnrnld stupade: och Ko,
nung Ring fick Segren. Hwatz
Kämpar, som pä ömse Sivor fällö,
moro här för mänge at upräkna.
Mea hwem wet, om icke nägon f
frän wäre Kanter deribland kunde i
grnfinnas, om man gäfwe sig Tid at
söka ? Et sä stort och alfwarsamt
Fältlog, som i wära Bygder skulle
stutaS, tyckes icke med Kallstnnighrt
af wäre Förfäder kunnat ästädas.
De mäste ju stagit sig til endera
Delen? och Walet kunde icke, utan
til Konung Harald» Nöje, utfalla,
hos et Folk, sorn altid gynnat hans
Afstgter, och af honom tilbaka blif
wit älstadt och gynnadt. Om här
nu warit nägre Wikingar, sorn, af
Örtens Belägenhet, sturle tyckas,
frän förste BstbyggningS - Tiderne,
wid Motala Amynve haft sina Sä
ten; fä tyckes ock, wid delta Tilfälle,
deras Hjelp warit Konung Harald
bäve nyttig och angenäm. Hwem
kunde wäl bättre känna Dega Far
watn, ände? Och hwem hade wäl
säkrare kunnat underrätta en, fundan
ifrän, och pä Wikbolandet nykommen
Här, om de minste Örtens Förde¬
lar,och deras Olägenheter,än dr bred
tvid boende Ledings-Hammarö B
wakare? Hjerta hafwer säkert alvrh
felats dem. Och jag föreställer mig i!
huru de äldste och mästwördadr, mtij
flere sine Stallbröder, som, uti st,
blomstrande Ungdom, lärl at word
Konung Haralds tappra Mod oc
froma Si me, uppä sin ÄlderdorH:
räknat för et upfristande Nöje, av ,
med gräll Skägg och Hufwuden, p
ännu, lil sin Beskyddares Tjenst
utur härdade Lemar framlocka sil k
Uigdoms Eld. Lycka är, at
Minnesgode Starkotter, forn benn »,
Drabbnings Förlopp sä lifligen oc»»>
omständeligen besungit. at ingen n»
för Tiden om nägon Slagtning stechl
kunna lemna nogare Efterrättelse ll<
äfwen, ibland de främste Konung He> r
ralds Kämpar, forn tillika wom
Skalder, och med honom, under Hu Zl
wuvdanerrr, utt jtelftva Bröstet
Siagtordningen finga sin Plats,
hugkommit Gnep den Gamle, elm
sam han dä kanstr bltfwit kallav
Gneipe hm gamst; hwilken Saicch.
som ännu, för mer, än f oo och po s,
sedan, haft detta Skaldeqwad HL
deremellan, pä Latin gifwit Nan
af Gnepia vetulus, och efter Sive 1j
Sambar, och Ämbar, säsom dist
fierde, uti denne Konung Haral>»«
Kämpeflock infört. Uti Jsländftiä
Sagobrottrt sättas allena de tiven»
förre fram för honom: sorn ännu me'
kunde wisa hans Anseende. Den s
Hjelte war ock en ibland dem, fö i