Norrköpings Tidningar Onsdagen den 1 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-01
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-01
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-01
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-01
Sida 4
Sida 5 Norrköpings Tidningar 1831-06-01
Sida 5
Sida 6 Norrköpings Tidningar 1831-06-01
Sida 6

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 1 Juni 1831

Sida 1

J>f O lii ii
Onsdagen
Anrikts Kziheter.
Kalmar, d. z
" Mai. Den ratta w.rnrärinm sv
s int först wilja infinna sig. Desi sena ankomst
ir ock gjort att höstsädet ej kommit särdeles sork,
il och med här och der förlorat mycket af den lif
3a grönsta det hade för omkring tre weckor sedan,
iräswaxten dr icke heller långt hunnen.
— En egen
ländninq ha spannmålspriserna i wär ort tagit,
tia hösten och de twänne första mänaderna af äret
»do de i temligen l igt pris; derefter togo de nägon
oor, genom ordinerade betydligare uppköp frän an
a häl/. Wiö den lid det fvlef öppet matten, föllo de
er nägot under twä a tre weckor, ätininstone woro
uppköpen sä stora soin förut; nu deremot pä en
' har priset stigit nägot igen, oikladt tillförseln frän
> and hwarje dag ar stark. Orsaken härtill lärer
nra den, att allmogen pä fasta landet trodde sig i
ista.5 da fält en bättre skörd än den werkligen war,
vårföre man ansäg sig ej behöswa köpa sä mycket;
vartill äfwen kommer, att allmogen dels af wana,
l« af brist pä penningar ti gör nägra uppköp af
ömmande spannem?il, förr än deg egen tagit flut,
it will säga, i allmänhet fram pä wären. Frän
ronobergs län kommer mycket allmoge hit och köper
lannemäl. Det berättas att endast frän LinnerydS
cken i nämnde län requisition blifwit gjord af 160
imior. — Priserna för dagen äro: Näg i5 a lS
:dr, Korn II a II l/2 R:dr, allt N:gs p:r tunna.
Voräs, d. 25 Maj. Torgpriserna förliden Lör
jg woro: Näg 2Z, K?rn »6 a r7, Blandsäd t3,
0 Hakre 12 a 14 R:dr per tunna. Brännwin,
ufi R:dr per kanna, allt R:gs.
Christianstad, d. 24 Maj. Förliden Thors
rg ntryckte ur Fästningen, under smörande af Herr
spikenen och Ridd. Tauson, ett Batteri af det här
rlagda Artilleri-regemente, med fullständig fältut»
)ninq. Återkomsten stedde Lördags iniddag. Nä-
1 Mänad lärer ett annat Batteri af Regementet åf»
:n göra en utvandring ät landsbygden för att öf»
» sig i fälttjensten.
! ISnköving, d. 28 Maj. Den i Skede För»
mling of Hstra Härad och vetta Län, redan i sistl.
^dcuari stiftade MattlighetS-förening, har ivid etc d.
28 ststl. rril hällit sammanträds, under Ordföran»
de af Hararets Domhafwande, Friherre von Liewen,
friwilligc, pä heder och tro förbundit sig "att hwar»
ken tilliverka, eller, nkoin dä det wid sjlikdomstillfäl
len kan förestrifwas, förtära eller läta i fma hus för»
täraS, bränwin, romm, arrack, eller näqon dermed
jemförlig dryck;" samt att,
"fä widt ske fart, bereda
Föreningens utwidgande, upphörandet af bränwins
tillwerkning och förtäring, genom bränneriernas och
krogarnas friwilliga afstaffande.
" De wid sam
manträdet närwarande Gastgifwarne utlofwade att
ej försälja bränwin till andra än skjutstagande re»
sande, och de Ledamöter som detta är stätta för bran»
winstilliverkmng samt sörehafwa fädan, förbundo sig
''att efter bränningsärets flut upphöra med den stad»
liga handteringen.
" Föreningen tillökades wid detta
tillfälle med 2Z nya Ledamöter, hwaribland 2:ue
Bönder frän anora Socknar.
— Seraphimer-Gillel har icke antagit pe anbud,
som gjordes wid Aukrion härstädes, d. 4 dennes, 5
de 4?° tunnor HoSpitalS-Ipannmäl, som äro upp
lagde i Eksjö Magszin, utan föroidnat om ny Auk»
tion ä samma Spannmäl, att hallas i Eksjö, nästa
Onsdag d. 1 Juni.
— Wid Kreatursmarknaden härstädes i gär, woro
xriserne följande: för 11 i/2qva>ters Orar
'
108 N:dr
16 si. a 116: 32; 12 civart. d:o izf N:dr a rZZ: 16;
Kor ?o a Zt> R:dr. Sranniiiälsomsattninqen listig,
och priserne för Hwete 24 a 26 R:dr; Räg 19 R:dr
24 si. a g-?: 24; Korn (rinqa tillgäng) 14 R:dr;
Hafre ti a 12 R:dr och Potäter 5 a 6 R:dr p. t:a.
samt Brännwin 1 R:dr 12 a 1 R:dr 16 si. p. k:a.
— Den 2Z dennes inträffade här i orten ett efter#
längtadt regn, fom yttrade den mest wälgörandc wer
kan pä vegetationen, men forn, frän och med i förr»
går, fallit i sä owanlig mängd och sä uthällande, att
man börjat befara stada deraf pä sidländta ställen
för den spädare wärsäden, och isynnerhet för pvkäter»
ne, hwilka i stark syra lätte!, ruttna under grönings»
tiden. Temperaturen är i dag som wanl. i October.
-örebro, d. 28 Maj. Förliden gärdag gaf i
härwarande Societers-Salonq, Fröken Johanna voi
Schoultz en Musikalist Soiree. Den utmärkta Sän
gerstan stänkte med sin gedigna och herrliga stämma

Sida 2

otia Konstens wanner, en länge saknad njutning.
Soirsen war, som den förtjente, talrikt besökt, och de
apclauder som lemnades denna Meteor pä wär Konst
hi nimel, woro endast cu rättwls hyllning ät dcn ul
märkta talangen.
Flyg widt Dil Norden» Näktergal!
Tu SwcaS Sängarmö!
En gäng Din säng i Nomarfal,
Skall dcr siä djupa frö.
Men ibland ost Du blomstrat har,
Och Dina toner sä;
Gtt Ccbo, som blir cwigt qwar.
Hur läugt Du än kan nä.
Wtrikes £lgt)ctcr.
Frän Polssa Gr ansen, d. i7 Mai. Mar
fPalf Grefwe D-ebilsch syneS draga sig ät Ostrolcnka
sör art wid Ploizk pasiera Weichscln. I anledning
däraf har en llark korps Polacker dragit sig lill wcn
stcr ät Sicrolzk, dar man bar siagils ten l>.
Berlin, b. 21 Maj. Ryssa hufwildstyrkan
marscherar ät Wojwotssap^l Plotzk, för an er häll a
fin prooiantering frän Ost-PreuHen. Preustissa £>f
wersten v. Kaiiitz stall i sätant ändamäl redan i Dan
zig h>'fwa ftjort betydliga uppköp of spannemäl. Bref
frän Warschau af den i7 bekräfta Cholerans sörswin
nande derstädes. Enligt en berättelse frän Central
Sundhels-Ulssotkt ssall det onda reda»r fä betydligt
astagit, acr den 11 blott 6 personer siuknade deraf.
Warschan, d. i7 Maj. Frän faltlägret gent
emot Pulawp af d. 12 Maj. I detta ögonblick gär
General Dziekonssis korpS öfwer pä högra Weichscl
stranden. Dc ulssickade patruller ne inberätta, alt
Rysianie äfwen retirera mur Kazimierz. Pulawy
är redan occuperadl af wära trupper. Nu mot »nid»
dagen dör man pä längt afständ ett stark kanondun
der. I Lublinssa Wojcwcdssapet hafwa Nysiarne min»
ra t frän W ichsclus stränder; d. 12 stod deraS arrier
garde i Garbow. Men a swen wär hufwudarmee har
jfr än samma dag äter börjat en retirerande rörelse.
D. lZ förefölls smä träffningar wid arriergardet i
nejden af Kaluizyn och pä wär wenstra flygel bort
vin Pultuss. Under officiel rubrik förmäler ^?tatS
Tidningen: Medelst en d. 12 denneS kl. 2 eft m.
frän Zamoss afgängen stafett har dcn officiella unders
rättelien inlupit, att Generalcrne Ch-zanowssi och
Nomarino närmat sig fästningen Zamoss, dä redan
800 sängar anlandt och kampen ännu fortfar i nej
dcn af gainla Zainoss, sä att General Ärysinssi as
stickat 2 bataljoner och 5 kanoner sör alt deltaga der
uti. Älla härwarande tidningar innehälla ryktet om
en d. il eller 12 emellan Kamionka och Lubartow
emellan Gcneral Witt och Gen. Chrzanvirssi lcfwere»
rad siagtning, men förmäla ingenting närmare der
öfwer. Warschauer-kuriren tillägger att underrätte!»
sen 01» en allmän rörelse ibland de närmare och fjer
mare Nyssa trupperne stadfäster sig, i följd hwaraf
äfwen Polssa dufwudarmeen sedan 4 dagar ar uti
beständig rörelse, och man har alt wanta att snart
lvigiiga händelser ssola komina att ega ruin.
— D.
20 April kom det till träffning emellan Litthauissa
insurgenterna och Nyssarne. Insurgenterna kamperade
kvid Koivga»i), 6 jiiil frän Wilna, pä wägen frän Kow-
P
g
a
r
d
l
d
il
no. De emot dem uppbrulne Nysiarne bkstodo i 400dis
man infanteri, 400 man kawallcri och 4 kanoners
Furst Oginssi och Carl Grefwe Zalussi konimenderadi?,
insurgenterne; det under den sednare stäende Samo
giti>?a infanteriet anförde? af Bileiriez och Upitiss
kavalleriet af Przeciszewssi. Fäktningen böljade wi
Owsianitzki och räckte hela daaen. Wincent Matusze
wic hade under traffningen fört succuistill de wäro
Nysiarne blcswo flagne ock mäste med stor sörlu
retirera. Af Gen. Dwcrniltzkis korps ssola omkrini!
2^0 officerare och soldater äier hafwa a»ländt ii
Polen. Sedan 6 dagar har ingen fiendtlig transpoi
frän Rystland öfwer stora landiiwägen frän Brzeii
ankommit lill Fältmarssalk DicbitfchS lager, l)ivi
ket tyckes bewisa, att innewänarne i den ncidÄ
ätwen rest sia. (Enligt sednaie n-^errä telftr sso'
Polssa trupperne emellan Bug och Narew hafwa fli
g-, Nrssa gaic-na pä flygten, och tagit fran de
aooo sängar. Hwad som lycks fullkomliqen hestyrl
rigtighelen af desie uppgifter är, att Generaliffinn
dcn ly Maj hade sia högqwarter i Ostrolenka, so
ligger pä högra sidan om Narew, och ott han säl
des pasierat hela sträckan emellan de bäda flodern
Frän en Siebenbs»giss stad ssnswcs, att 30000 mc
Turkar anryckt emot Donau.)
R o m. I Kardinal-Kongreqationcn har det M
dare partiet segrat. En utwidgad amnesti är bcwiljo»^
Päfwen, den uiildaste af alla, fann sig i fina ben/
danden pä det kraftigaste understödd af de frenima
de minisirarne, och äfwen Stats-Secreter«r>n, Kc
dinalcn Bernetti hade förenat sig med dem. Säd
öfwerwagande styrka war nödwändiq, ly striden eir
lan dc olika nieningarne underhölls ganssa ifrigr. f
V"
rdsamt ti!!k5nnagifves, att Bokt>indaren Pehr M ifl
nus Ha 11 5 t rom afled
" Måndagen d. zo Maj, kl. z qvtf
,
till I e. m., i en ålder af fl år, saknad af maka och bsfl:
ännernttch
till I e. m., i en ler af,
Wördsamt lillttniiaglswes flägtinzar och wänner, ntt.ch
?clui,»gmakark» E. Barknians efierleinnade Enka, Chr iH
na B ar k man, jiilla afled förleden Mänvag de» Z» W
kl- 8 e. m., uti en älder af n^ra 6? är; fbrjd °ch faknail»,
en fen och better.
HoS underteckaod kan xrenumereraS eller siib^crideraÄf
asdelninzen as Dibliothek afGrekista och Romersta G.
faifet i Sirenssa öfwersätlningar, litgdrande >a till >2 «
lvmcr, som hwardera sbrdelade t 3 a 4 bisten, komma mn
loppet af 1 är frän niilfommande Jul ii mäiiabatt utqifqj,
enl. trpckt prospectus. Uppl. blir i (iort fickformat.
^
SlrlB
femmer att ddria nied Livil, HcrodotS och Thuexdides' n
gorifla werk. De utkommande delarne uttagas der ann
ninqen ssett. Prenumerationkasgikten år 1 R:dr B:eo, »
afräkna» ä de sista /j histeua. Prenumeratioriepnsct bli I
- K. b:.v fbr 'O sidor, samt 1 6. 6:co för betning och
conldrt trpckt vmflag. Eubseription-priset Sr 25 procent Vi
prenumeration dr fippen till flutet af nästkommande M
mänad.
________
Första Söndagen efter Helga Trefaldighet, d. 5 '
. t
,8Zl, anställer undertecknad wid S:t RagnbildS stora BrwT
Salong, med »:dra termin a! sina Dans-Elever, Slut-T. ,
vlxembl-e, fvm bdrjas kl. k e. m. Resp. deltagare, ki
i logementet 60« Enkefru Appelman, samt wid nigSngei: &•:
Da»S>Ealn, sS kdpa Entc»e-Billetter a -4 b:cv st. -ft
derköpi.ig d. 2» Maj,8Z..
Gah.
Nästa Fredag och Mdag den Z och 4 Juni kommer!'
domen uti härwarande Lärdoms- och Apologist-Schola1 att
dergS effentiia Examen; förRa dagen för de publika ilnli'

Sida 3

: oj den andra för de privata, hwarefter flvttningen wer?»
le». Norrköping den 3o Maj >83,. P. Hertzman.
: i : Tibliothek för Forte-Piano: Häft. l—7 medvr
i ti. S -5le Vätt., a R:dr 3a §. Wi utbe og fä flora Mu
lulflfare uppmärksamme ä denna stöna samling, hwar» pris
Ure gSniier ringare än det, hwarföre ten i andra nvpla
tit kci!i félj.ifi. De, soni ästunda den, beh-gade anmäla sig
^ :? Hir Mag:r Lutteman i Norrköping. Upsala Maj >83i.
Palmblad & Comp.
Knnqörelser:
Sill ingade SpecnlanterS underrättelse in^reS Konungens
sp. BefallningShafwandeS i detta Län utfärdade Allmänna
ngörelse, om Arr e n de-An c t i o n pä HoSpitalShol
n där wid Staden, sä lsdande:
"Den fioitoiide (>^:de) nästkommande Juni, kl. ia pä
>en förrättas offentlig Auction här i Lands-Contoiret, att
arrende utbjuda deu sä kallade Hospitalsholmen wid Norr
ing, med tillträde genast. emot säker borgens ställande för
pkt, sä snart Kongl. Seraphiiiier-Ordens-Gillet det au
it. Linköpings Slott af Lands-Contoiret d. 26 Maj >LZ,.
G. W. HAMILTON.
I. O. Hertzman.
"
[rrföplngS Rädlzus den Zo Maj >8?>.
Pä Magistratens wägnar,
C. 8. L d w e n a v i e r.
I. P. Nelander.
Dä enligt Kongl. Majils Nådiga Kungdrel>
'
e af den I<1
MarS, ett illl-Contoir här i Staden stall inrättas och
ter emotlagas, för att dels wärderas och sorteras, MS
1 waras och wärda», dä län af Allmänna medel emot un
pant a>
'
ullen äiiundas; sä sär härigenom tillkännagifwas,
näninde Contoir, som öppnas den >:ge nästkommande Ju
tills widare bliswer uti Hall^RättShnset härstädes, samt
fä ib in Magazin, för iörwarande af den Ull till Contoiret
warda inleninad, komma att begagnas för ändamålet
ande rum uti Handels- och Fabriks-Bolaget L. I. Eö
dergs ö: Arosenii brandkria hus wid Drottningegatan.
Contoiret halleS öppet alla Söcknedagar, kl. emellan 10
1 vä dagen, samt detzntom andra tider ä beröide dagar,
den wid Contoiret antagne Bokhällare, Bpggningsstrif»
en Olsson, boende i Herr StadS-Jngenienren I. NvstrandS
z wiv Södra Kvrkogatan, derom anlitas. Norrköpings
- dhu» den Zo Maj > 83>.
0
li
Pä Magistratens wägnar,
C. F. L ö w c u a d I e r.
3. P. Nelander.
>:i( Genom StadS-Caffeuren Fält-Commiharieii G. Ring
ils timade död, har StadS-Casteurs-tjensten här i Staden
^wil ledig; hwadan Sökande till denna tjenst äga att de
ansökningar, ätsöljda af tjcnstefdrtcckningar, till Maglstra
^ ingilwa, inom 56 dagar härefter. Norrköpings Rädhu»
>la5 Maj »831.
H Borgmästare och Räd.
i Som en Brandwakts-Rotinästare^, fora BrandwaktS
fem StadSwaktS-tjenster här i staden ärv lediga; Altsä S>
skicklige Sökande till deea tjenster att anmäla sig hoS
>dS-Sergeanten Joh. Anderson inom >4 dagar härefter,
> de äfwen böra medhawa och förete behörige bewie. Norr
iling» RädhuS v. 3o Maj >83,.
Pä Magistratens wägnar.
C. S. Löwenad ler. „
I. P. Nelander.
«| Stadens samtliga Borgerskap kallas värmedelst, att in»
>a sig ä Rädhnset Lördagen d. 18:6c nästinstundande Inni,
Nio (g) förmiddagen, dä Allmän Rädstnkwa kommer att
^as. Norrköpings RädhnS d. 3o Maj iö3i.
. Borgmästare och Räd.
' Den wanliga Bcwillnings-Taxeringen för lnnewarande
företages ä Rädhufet härstädes Onsdagen d. aa nästin
^ande Inni, kl. Ätta (8) pä morgonen, dä de af Sta
tM s innewänare, hwilka anse för sig nödigt, att i ett eller
>at afseende sin rätt wid detta tillfälle iakttaga, äga att
->dan aisigt HoS TareringS-Committeen fla anmäla» Nsrr»
ing, Rädhu» d. 3o Maj .»3..
Borgmästare ech RSd»
S8r alt enligt BewillningS-Stadgan b. a> BrttJrH
i83o wälja sä tväl Ledamöter till TaxeringS-Comniitteen väx
i Staden för innewarande är, dwilken bör utgöra» a? fyra
personer bland Ridderstap och Adeln, fyra af Prestcrffapet,
fpra StändSperfoner, samt tolf Borgare, som äfwen deiag
Suppleanter ^ till minst en tredjedel af hwarie Taxering»
manna Class, kallas härmedelst Stadens wederbörande i-nies
ivänare af tiga CFlager, att Onsdagen d. ,5:de nästininndav
de Juni, kl. >0 förmiddagen, inför Magistraten ä Rjdbnset
härstädes sig infinna. Norrköpings RädhuS d. 3o Maj ,83».
Borgmästare och Räd.
Sedan ^olicekammaren, i hänseende till de siere oord
ningar, hwilka warit eu följd af det oiliif en del Brpggare
och Traeienrer här! Staden sig tillätit, att till andra oer
'
o
ner upplåta och bortarrendera d-ras Salurörelse, funnit fl,
föranläten att derom HoS Koiinngeus Resp. BesallningShai
wande i Länet göra anmälan; har Kv!inngens bema.de Be
faUningShafwande enligt deö till Polieekammaren aflätne
Skrifwelse. att, med bifall till PolicekanimarenS i ämnet gioe
da hemställan, förbjuda få wäl Brvggare som Tracteurer där
städeS att till annor person iippläta eller bortarrendera dea
dem förlänade NäringSrätt och Salurörelse, wid äsweiitpr att
eljest frän samma rättigket ffiljaS; lerom wederbörande här
wid midcrrättaS. Norrköping i Policckammaren den 3
Maj >83..
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Tisdagen den 7 nästinstundande Juni, kl. Sin (7) pä
morgonen, anställeS ä EaltängStorget härstädes pröfning af
Stadens Sprutor, hwarwid ei mindre wederbörande serffildt
tillförordnade Bekälhaiware wid cn del Sprutor, samt Till
fyningsiuän, Sprutmästare och Brandmästare, till hwilka kat
lelfe dexntom afiätes genom Etadibetjeningen, in äfwen d«
personer hwilka till Slangbärning samt pumpning och öSuing
ur karen blifwit antagne, stola, förfedbe med de i och för
nämnde befattningar dem tilldelade tecken eller brickor, infi»
11a sig en hivar wid den Spruta der han blifwit anställd. —
För öfrigt warda, lör att med wattenbärning och pumpning
wid nämnde tillfälle biträda, pä grund af 4 Art.« § i Brand»
ordningen, jemwäl till förbesagde tid och ställe härmedelst kal
lade cn person frän hivade gärd i artra och 3:dje Brandmj»
sterffapen och Norra Qwatteret, eller Qwadraterna: Win
pipan. Bladet, Barken. Spetsen, KäkenhuS, Oron, Hällhaken,
Källan. Täppan, Stenhuggaren, Musguetten, Cardi», Poea»
len. Såren, Planket, Krogen, Norr Tull, Stjernan, Sa.>
ängen, Buten, Trätan, Lillän, Skeppsholmen, Veädholmen,
Jungfrun, Magaziuet, Hofwet, Accisen, Munken, Nunnan,
Erinnhufet, Stenhuset, Gubben, Rhenströmmen, Heidelberg
vch Kkäpet.
Dä wattenkörning wid ifrägawarande tillfälle ej bliswer
behöflig, erfordras icke att nägon i fädant ändamäl sig infiit
ner. Norrköping i Poliskammaren den 3, Maj >33».
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
De fom wid de redan hallna liqvidationsmdtena ännu
icke eittagit betalning för inqvarteringen d. 5 dennet, äga
»tterligare tillfälle dertill, om de nästa Lördag d. -j-de instun»
dande Inni kl. 10 förmiddagen infinna sig utiPslieekamma
rens förmak, Commissarien Söderjirbm vch mig till möteS,
Norrköping d. 3. Maj >83,. Anders Hagelbäck.
T »l l s a l u:
En gärd upbvggd efter >8a, ärS branv pä Ostra trakten
wid reel gata med tillhörande tradgärdSlomt, Sr till salu; hwa
rest köp kan uppgöra» vch afjlutaS, lemuaS underrättelse i
H:r Swartz' Snusbod. ^ ^ .
Frista Citroner vch Holländst Sill Y°S C. Nplander.
En Wienerwagn i fullkomligt godt ständ med felar, a?»
wen cn sä kallad flakwagn lör cn häst; anwisning lemna»
pä boktrvckeriet.
HoS undertecknad boende wid flepparegatan östantlll, sim
neS till salu diverse sorter st» 0# stdjwelarbete till mviligaiU
bästa priser. F- s. Österberg.
Skomakaremästare.
Trista Apelsiner h°S . , .
Lindström öc @i0g.
Wälbärgadl HärdwallShi HoS L. Brunbeck.
Björklake i Vela vch bont^, samt god limm CJ
3, E. Hawmal^/L.

Sida 4

UfmSrft flofcfl Knallböfor till facilt »ris 608 Bagsr-Äl
^faion ZeiigniarF, Då Carl WiDbolm efterfråga?.
yiagra lister hwit kalk äro till salu om borD va Slupen
fe j t öar Ina liggande wid Skeppsbron hwarom kan uppgö
ras innan denna weckaS slut med Capitain G. Ählström.
9t U 11 n O a << a 11 föra:
Kammalt tagwirke uvvkioeS pä fattig-arbetShuset, dä
WaktmiKarcn Petterson efterirågas.
Tjenitsdtande:
En Rättare med hedrande beivis, önskar sig tjenst till d.
»4 instundande October. Han ir wan wid åkerbrnkSstjötscln,
ech kunnig i sldiv om så påfordraS. Han kan och äfwcn med
brinner!, samt att stöta tridgård.
En ung anständig man, som kan wäl rakna ech strifwa,
pmt ir kännare i åkerbruk, dnstar att som nu instundande
höll bliswa antagen som Inspector wid någon större eller
mindre landtegendom; de mest hedrande betog så wäl om des
kunskaper som seder och förhållanden stol» företes. De Re»
iprctioe egendoms-herrar som härå sista uvpmärksamhet, be
dagade uppgilwa sin addres i sörseglaD billet till P. S. som
inlemnaS pä Apotheket Kronan i Norrköping, der närmare
underrättelse om Den sökande meddelas.
I t 1 e n U ä it a n » a s:
En nptffer och ärlig stalldräng, som fBr(ISr att wäl sk!ö
ta och köra hästar, kan nästa flyttningstid erhålla förmånlig
tjenst HoS L. I. SöDerberg & AroscniuS.
På en Herregård , ett hederligt, men alfwarfamt frun
timmer, soni will åtaga sig att stöta ett större bushsll. Wi«
Dare underrättelse fåS HoS Tenngjutaren Ekström.
På landet, ej långt från staden, en alfwarsain piga, nå
got kunnig i matlagning, som tillika bör hafwa tillsyn öswer
en mindre ladugård, wid hwilken äswen en wid kreaturs
stötsel wand piga. kan ifwcu >ä sörmonlig tjenst. Stället
uppgifweS pä boktryckeriet.
Utbjudes arr bvra och arrendera.
- rum, sal och kök med beböflige uthus, äro att fZ hora
hgz D. Gråst-n, wid Skeppsbron.
Den nsta nästkommande October bliswer nedra wånin»
gen l Herr Borgmästaren v. Ackens iboende gård ledig att
hyra. Widare underrättelse lemnar
Eric Lundgren Hanson.
Z mindre rum med nödige uthus och wacker utsigt. bäst
p«Hande för ett fruntimmer eller stilla huShäll, i gården midt
fir Rådman GåseS lusthus.
Uti Juhlins gård wid Norra Storgatan och stora sten»
h»<,'t blifwer nästa Michaeli eller den > Oct. ledigt alt få hy»
r» 'ör Herrstap, hela wåninzen, bestående af 6 rum, 1 fal och
»i«e kök med nödiga utl;:i»; denna lägenhet kan ock delas till
bättre kolk för 2:11c hushåll, 3 kamrar del i sal eller ensam
med kök i byggningen ä Sandgatan, 3 rum med del i kök och
uthus, i windSkammare i stora byggningen, hwarom kan
med Bokbindaren Herr Äiderman Lysen ifwerenSkommaS.
Norrköping den 3o Maj i83i. 6. P. Juhlin.
Den 1 :sta Oct., en Kläowäfware-werkstad, med Z:ne sta
lar samt 2 a 3 rum med kök. Rummen kunna serstildt fä
hyras om så åstundaZ. Stället nänineS va boktryckeriet.
Den >:sta nästkommande October blnwer följande lägen
beter att hyra uti f. d. Apothekaren Wulfs gård belägen wio
Wester Tull, neml. sju boningsrum. Brygghus med all de§
tillbehör samt del uti ett wäl inrättat MälthuS, Stall, Fä
bus och behöflige SädeS-windar. Widare upplysning om lä
»enheterna meddelas af Kammakaren Gustaf Gustafxon.
Ett Daglönare-Hemman med utsådd höstgröda, 4 kapp.
Hwete och 25 1/4 kapp. Rag, ir nu genast ledigt att till
träda; onera härföre gifweS tillkänna af ägaren som uppgif
wes på boktryckeriet.
Wärdshusrörelfen wid Gätthälla Gästgifwaregård, be!ä
gen wid stora landSwägen mellan städcrne Linköping och Ek
sid, att tillträda den >4 MarS nästkommande är. WärdShuS
byggnaden innehåller >2 nr». »tom kök och windskamrar;
åtstillige andre nödige byggnader finnas äfwen. Med ärren
del af wärdShnSrörelsen kan åtfölja en ko-ladugard, rättighet
att föda några får m. m., allt efter dfwerenSkommelse.
Wid bordarrenderandet af iirågawarande lägenhet, fäster
undertecknad mindre afseende pä egen winst, än att anträffa
»ägon person, som will. befrämja måttlighet, sedlighet och ord
»ing. Härwid fästes särstilt uppmärksamhet ä cua sidan wid
I!
fett
K!
-
Förl. Söndag bortkom på okändt fätt, en silfwerbestac^
snn«dosa af ssdldpadD med utskärningar på locket och utståei
gångjern, samt i öfrigt lik en snäcka. Är dosan såld el
pantsatt, igenlöses hon af ägaren, som upgifweS HoS Brpgk
ren Os-n.
Skerv^-Underrättelser.
Ångfartyget Föreningen afgår härifrån till Str
holm Fredagen den 3 Inni kl. 8 på morgon. FragtgodS t,
åtföljande lragtsedlar, samt wagnar, måste wara om bord:
TorSdagSmiddagen. Widare underrättelse erhålleS HoS
dertecknad.
Fr. Wellenius
Ängfartyget Ormen Långe afgår härifrån till «?tf
Holm Tisdagen den 7 Inni kl. 7 på morgon. Srnqtflt
med åtföljande fragtfedlar, samt wagnar, måste wara om b
till Måndagsmiddagen. Widare underrättelse erhalles
undertecknad. Fr. WrlleniuS!
Ankomne: Ohman från Stockholm med Diverse, G. A
ström från Gottland med kalk.
Under lastning: G E. Ählström och E. Oxelgren
Stockholm, Kullander till Stettin.
Diverse:
W de wid Kongl. Nnmmer-LotterietS c>8o:de Dragw,
litkomne numror 84, 6G, 65, 44, 80 utföll wid Scstoiret
137 uti Herr ProftBor Nor-i bnS wio Gamla torget: 10
ber, 6 Bestämda och Enkla Utdrag. Lottldrsäljningen
98- Dragningen upphör Lördags afton d. 4 dennes.
På de wid Kongl. Nummer-Lottericts;)8<>:de Dragn
som stedde i Stockholm d. 25 Maj,utkomne Numror 8/», >
65, \\ och 80, Äro på Contoiret N:o »ti H:rr Broset
ö- EdllndS hus wid Gamla torget, »tfallne winster: 85 ei
och 20 bestämda utdrag samt >6 Amber. Lottförsiljninge»
c,8,:de Dragningen som ster d. >5 Juni, uphör LördagSai.
d. 4 dennes.
3 goda vagSwerkt-torp bliiwa nästa höst lediga och i
na beses om man anmäler sig hoS Nämndemannen Hpian
i Dagsbergs kyrkoby.
Samtelige Herrar Borgenärer uti f. d. Fältiväbeln!
G. ScharinS och des bcstilnads sökande Fru Beata Scha "
»inder ConcurS anställde bo behagade sammanträda på Kn^ ^
gästgifwaregård Tisdagen d. 7 nästkommande Junii kl.
termiddagen, för att lemna undertecknade tillförordnade f»'
män förestri't om boets förwaltning med mera; och ert:9
att de srånwarande fä åtndjas med de uirwarandes bd.I'*
' "
Brännestad och Hestad den >4 Maj i83>.
I. Isacson.
MagnnS JonA°rit''
'
KstundaS att fä låna, emot inteckning uti brandförsä»
Egendom här i staden, 666 R:dr 32 K B:co. Swac ina;
nas på boktryckeriet i förseglad billet till I.
De som uti Sterbhuset efter afledna Mademoiselle .H
rla Catharina Äberg äga något att fordra eller iro tii§ :
snygghet och sund spiShZllning t'ter resandes behok, forn Z a
dra sidan, att ingen otillåten utminutering af starka dryck i
wid Gästgifwaregården må äga rum. Den, som på sådan SI
wilkor önstar emottaga arrendet, äger att wända sig till u
dertecknad. hwarS adreA är Boxholm och Gripenber>i
Arrende-Eontract a«siuteS så wäl med karl, som med frirlr
timmer, enDast pålitlighet och redlighet knnna våriknaS. G'
penberg den 17 Maj -83i. Aug. Söderling Hermelins
Baron och Kammarherre.
eaoch
I. Isacson.
MagnnS JonA°rit''
'
-
fösä»
De hwilka äga panter för borgade waror i M. WZ
holme Handelsbod behagade inom denna månads siut del
ma igenlösa, i annat fall bliswa de lagligen försålda.
Alla som tveta sig häfta i stuld till undertecknad, på»
nas härigenom wänligen att inom medio as Inni månaMftl
göra ligvid till unvwikande af lagsökning. Norrköping >M
Juni ,83,. C. B. Rådström, på Fru TignerS he
De som åstunda regvirera Fransysta Tapeter och
der enligt prof, kunna få befe pro^wem S de nyaste m
hog I. A. Jacobson fräu Stockhol
boende gä Gästgiiwaregärden, rummet ~
Nästa Lördag fl. 5 e. m.. utgifwes följande Blad.
As. Fr. N aamS En k a.

Sida 5

till Norrköpings Tidningar, Lördagen d. i Juni 1831,
fl Näila Nrdag den 4 Instundande Juni frän klockan 10 sör
6<btagen blifwer utt Rädmanner^och Snickare-Äldermannen
) rr Eggertz huS Examen h.illen med ArbetSssole-fiickorna.
>!>tt!g-Hlrectionen önssar och hdppas att barnens föräldrar,
'£ erfäder och alla som nitälska för denna wälgörande Inrätt»
119 wllja war« närwarande för att Shöra el allena? barnens
mffeg ut! deras ChristendomS-knnflav utan äfwen bese och
inffa deras arbetstillwerkningar, bestäende af finare och
dfre trSö, bvkt och obokt linnegarn. stbrre och nilndre bomulls
impor, nattkappor och löskragar, som dä äkwen kommer att
säljas. Npa barns intagning i deras ställe som efter skol
'^lGningen utgä.böra anmäla sig pä samma ställe Tisdagen ef
Eramen eller den 7 Inni klockan 9 förmiddagen.
Examen uti A.B.E-skolan fdr smärre flickebarn, sker
ändagen den 6 Inni klo-kan >o förmiddagen uti Cavitai»
pGllstensonS egendom wid Stprmansgatan. Nsrxkdpwg den
,«» Maj 1831.
För afsiutandet af Spax-BankenS Räkenskaper f&r n»
flutue dr, och uppminmeringen af Contra-Böckerna med
nteberäkning & de iniatte medlen, kommer Spar-Banken
- tillsiutaS fdr insättningar elter Lördagen den 4 Juni, å
ilken dag alla utgifne Contra-Böcker b6ra i Spar-Banken
emnaS emot BokiörandenS nnmmer-polett, men kunna a
mtas första Lördagen i Juli eller den 2:dra i samm 1 ntä?
d, dä insättningarne pä manlig tid och ställe äter böria?.
De som i Spar Banken upptagit län , »ä minnas äswen
innan Inni män .6« mgäng inbetala de till samma tis
plupna räntorne. Norrköping den 28 Maj >83,.
Spat-Banks-Directioueu.
Kungörelser:
Genom Entreprenade-anction. som förrättas här ä Räd
fet ThorSdagen den 2 nästinstundande Juni, kl. 1/2 till >2
middagen, uopläteS till den minstbjudande att uppköra ut
J a otf> stängsel wid Lazaretts-gärden härMeS; hwarwid
ider till efterrättelse: att nthnsen komma alt bestä af ReS
rke och bräder, att planken döra ät gatsidonia hvfiaS, med
tums päbrädex och oljemälaS med lika fdrfl )
'
out ven ä »va
zarettShuset, samt att kör Entreprenadens ivgSviga fullgd
nde inom den tid, som wid Auctwns-tillsället bestämmes,
v ill af Eutrevreneuren ställsS wedervä>tig borgen, som af
lagistraten godkänneS.
— Af upprättadt fdrsiag till kostna
n för ifrZgawarande arbete, som jemwäl innefattar en när
dre beskrifning pä husens beskaffenhet och inredning m. ni.,
nna Speeulantex, före Auctionen, erhälla del bos ^tads
otarieu Nelander. NorrköpinS Rädhus d. >9 Maj »SZ>.
Pä Magistratens wägnar,
å
«
L. M. Trozelli.
^ ^ ,
^ ^ ,
I. P. Nelander.
(vi u c t i o n e r:
Genom friwillig Auction som Fred
Juni frän klockan 9 förmiddagen fö
mgrensta, nn Hatt-Fabrikören Wock
ngegatan i Qwadraten Lokatten, fö
(Genom friwillig Auction som Fredagen d. Z instundan»
Juni frän klockan 9 förmiddagen förrättas uti f. d. Lie
mgrensta, nn Hatt-Fabrikören Wockatz'S gärd wid Drott
ngegatan i Qwadraten Lokatten, försäljes ätflilliq wälbe
Men lösegendom af Guld, Silfwer. Meubler och HuSgerad,
llvaribland en ägta PorcellainS-service, en större oval Spe»
nl-Lampett, stora GipSbuster, Golfmattor, med mera. Norr»
ppiug af Stadens Auctionskammare den 24 Maj 18Z1.
S Enligt BorgenärerneS i Secreteraren C. H. Braads
Ildbundna bo, wid sammankomst denna dag fattade befiut,
arda, genom Auction, som förrättas pä Hellerstad Säteri
beläget wid Hellergav Sidn i Qstra Rvd Socken, Skärkind?
Härad, Mändagen den 20 nästkommande Juni klockan 12 pä
dagen, till den högstbjudande förfälde förenämnde Säteri 1
hemman med dertill hörande lägenheter, Rothen, samt de i
sambruk nied Säteriet begagnade 2 ifr mantal frälse Land»
bo, utgörande tillsammans S alla egendomarne ärliga utsädet
omkring 6» tunnor, samt hdtäaten wid vag 270 parlatz bit»»
re och sämre hö, hwariemte Säteriet var fisse i Hellerstad»
Sjön, tillräcklig skog af Byggnads» och Sägtimmer, hägnad»»
wirke och wedbrand, jkwensom under »gendo marnc lyda siere
torpare. Deia lastigfteter af hwilka enligt Dvmare-lvärde
ring, Hellerstad med Rothen äro uppskattade tia ij.55o R:dr
35 9. 5 r:st och Landbo till 25000 R:dr allt Banco utbjuda?
bäde hwar för flg och gemensamt, deras det ell.r de anbud
tagas, som pröfwaS wara det höasta, cMeda» cgendomarne
wid detta Anctions-tillialle owilkorligen ssola 'drsäljas, hwar
emil betalningswilkoren i nidjligaste mStto lämpas- efter eu
blijwande köpares beqwämlighet; tillträdet fler genast med ut
sädd höst- och wärgrbda utan serffild betalning, i följd hwar
af här nämneS att wid gärden finnes arbetare af statwlk och
torvare idr nu löpande äret, och att ConrourS-makanS inven
tarier wid egenvumen af kreatnr och redst^p komma alt ser
ffildt försäljas, kunnande emellertid närmare npvlv?»!nq om
det ena och andra erbällaS af *&of;toin<Snuen i Set gäldbundna
boet, HäradSyd'diugen Sttmrt i Linkioing och BorgerlkapS
Secreteraren Siordström i Norrköpings Norrköping den >4
Maj >8Zl. SvBlOMän;
Till faitt:'
I Gck'"'!dt & E:S bekläda: Ser Predikningar vm
D r p cf e n 1 i .1 p 11 a il e n s beskaffenhet. anledningar , känne
tecken, olpckliga följder och botemedel, af Dr. Lvma» Be»
ch e r, i Nordamerika. Priset, pä bättre papper, 2* ?ch
pä sämre 16 samt för köpare as 5o ex., de förra p.
och de sednare >2 jj.; Minnen frän Södern, e>!er en res., i
Danmark. T»skland, Schweitz och Italien, a' Carl Ang. Ni
kander. >:sta delen, 2 R:or; Historia oin Romersta ^'ejsardö
niets aftazande och i^-ll, ai Eduard Gibbon, i2:te delen, »
R:dr; Predikningar öiwer de manliga Sön- och Högtidsda
gars Evangelier af I. P. Orrberg, 2 i;:ör; Avvand.ing om
de farligaste gitter i alla tre naturens riken af Holm, -6 s.;
Nerikes Fwra, eller en kort bestriminq as Nerikes wilda
wäxters kännetecken och »otta afI. D. Gellerstedt, >6 jj. b:co.
Sättiärdiga tobakSplautox finnas till köpS hos Enkan
Berggren i Herr Rädman GäseS gärd.
I. Ringborg försäljer uti större och mindre partier: grZtt
HiexeS Salt, Norsk Wär-sili af årets längst, Gräseij, Rot
skär, Längor, Stentafior af flere dimensioner, Grifflar, Ryskt
Tagel, hwitt Taffelglas och Glastakpannor as Bromö Glas
brukStillwerkning m. m., samt i commiKion nagra par sa
kallade Rpska ReS^tömmar a! ntmärkt stark!,et.
Fin- Medel- och Hwit Jslande-Ull. samt franska kard
borrax i commi^ion till försäljning hos Ädermau Sundbladh.
Mäss och drank i Stärkelse-Bruket wid Spången.
Friska Citroner och Apelsiner till facilt pris hos
O. Efchelkon.
Finare och gröfre sorter couleurt, blekt och oblekt Eng.
Bomullsgarn, Mnschatell-ru^in, raspad Krak-mandel, samt
sriffa Citroner, Appelsiner och Pommerancer hos
Lindberg Lc Hamlin.
Sommartpger hos Äderman Li Sundbladh.

Sida 6