Norrköpings Tidningar Lördagen den 4 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-04
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-04
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-04
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-04
Sida 4
Sida 5 Norrköpings Tidningar 1831-06-04
Sida 5
Sida 6 Norrköpings Tidningar 1831-06-04
Sida 6

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 4 Juni 1831

Sida 1

1831.
Ecu 4 Juni.
sta ©6nboo. efter H, Tri>s:s-daq. predika:
tadS-Kvrkan: OttefSiiflen, Comminister Arwedson. Höz
isan, Past. Adj. Wikström. AftonsSngen, Comminister
rwedson.
?:t Hedvigs Korka: Scholae-Läraren Higerflrand, kl. >o.
5:t Johannis Kvrka: Adj. Commiiiistri Baeckma».
-waryissa Fri-ScholZ-Kprkaii: Studenten Tingwall.
irono-SpinnkuS-Kvrkan: Spinnh. Pred. Könsberg, kl. >°.
> HimmelstadliindS HSlso-Brunn, Adj. Commiiiistri Baeck
an, kl. ii. <.Collecte» tillfaller predikanten.)
Mlrikes Kgheter.
tockholm, d. Zi M«j. Under loppet af gärda
hade H. M. Konungens tillstånd i sä mälto wa
»ättre, att matlusten ej alldeleS uteblifwit. — I
har Hans Maj:t sofivil till kl. Z; ifrän denna
-tfl kl. 7 warit beswärad af hosta med flein, li
in hwarannan natt tillförene, äfwenfom af ökad
»ne, fcocf utan feber. Pä morgonen har HanS Maj:t
zic emulsion,
^
som löser flemmet, och hwaraf H.
pä dagen befinner sig nägot bättre.
- I anseende till H. Ma:jc Konungens sjukdoin
ä länge den sorlfar har Hans Maj:t i Näder för
at, att H. K. H. Kronprinsen kommer att förestä
tingsärenderna.
> D. 2 Juni. H. M. Konungens sömn i gär har
t. lugnare, och H. M. befinner sig bättre än förut.
' D. Z Juni.
^
H. Majit Konungens krafter bör»
'
mäningom äterkomma, och natten till förleden
ag war lika god som den föregäcnde.
5- Sedan officiel underrättelse ingått, att sjukda
L Cholera Morbus utbrustit i staden Polangen wid
?n af Östersjön, sä har Kongl. Maj:t funnit för
Z i Näder förordna: i) Att, utom Karantäns
jttningen i Känsö, 2ine nya karantänsplatfer sto
rmast inrättas, den ena ä Hasselö-flate, Z/;:dels
Innanför Sandhamn, den andra i Slitö hamn
^ottland; 2) Att jemte Curländsta kusten, dela
!n ifrån Weichsel-flodens utlopp till och med Est
's östra gräns, äkwensom de wid denna kust be
6a öar, tills widare skola anses säsom för smitta
il anfre. Z) Att fartyg, som anlända antingen frän
^nittad orc, eller ifrän de för smitta misstänkte
ll'
, eller som, ehuru icke ankommande från smit¬
tad eller misstänkt ort, likwäl haswa sjukdom om
bord, eller under resan hast gemenssap ined smittadt
fartyg, böra anlöea den af förenämnde Zlne koran
ränsplatfer, som fkrpxarne sjelfwe utwälja, för att
där undergå karantän, enligt författningens efter om
ständiaheterna lämpade söressrifter.
— Pro^
'
. Berzelius lärer i dessa daqar emotta
gil H. M. Konung Ludivig Philips bref, att wara
Kommendör af hederslegionen. Han delar denna ut
märkelfe med Humboldt och Thorwaldsen.
— Stockholms SradS Konsistorium har gjort un
derdänig hemställan, det täcktes Kongl. Maj:t i Nä»
der tilläta, att de, som blihvit dömde till upvenbar
kyrkopligt i hufwudstaden, hädanester mätte sä under
gä densamma i Aftonfängs-GudStjensren i de kyrkor
där sädan hälles.
— Warupriser d. 2 Juni. Hwete, 18 a 24 Ridr;
Näg, i5: Z6 a 16; Korn, iZ a 14; Malt, 14; Är
ter, 20; Hafre, 7: 24 a 9; Bränwin, 1 N:dr i7 1/2
si., allt r:gS. Pä lefwerans inom d. if Inni: Räq,
xT: Z6; Korn, iZ: 8; Biänwin, i: l7, i Juli, r:
18 och i Aug., 1: 19.
Götheborg, d. 26 Maj. Ryktet om tillätelse
till utförsel af wed frän Bohuslän till utrikes orter,
först 4000 och inom par dagar derefter 12000 famnar,
uppjagade priset ansenligt, hwilket hade fallit anda
till 7 R:dr R:gs för en famn björkived. Numera,
sedan Uddewalla weckoblad upplvst, att tillätelsen en»
dast gäller för 2^00 famnar furuwed, för Zme mä
nåder och enkom för Fräkne Härad, har hettan laggt
sig och bekymren förswunnit.
Wenersborg, d. 26 Maj. BesälS- och re
krytmöte Med Westgötha-Dahls regemente ärv upp
skjutne till närmare hösten, hwarom dä hög befall
ning kommer.
Carls krona, d. 28 Maj. För den ärliga
exercisen med Flottans Skeprsgossar, kommer Sko
nericn Snapporp att upptacklas af gossarne sjelfwe
och klargöras. Chefen för 2dra Skeppsgosse-Kompag»
niet Kapitenen och Ridd. Iegerssöld blifwer Befäl
hafware pa exercis-fartyget.
— De uliommenderade Örlogs-Fartygen, Fregat
ten af Chapman, Korvetten Iaramas och Briggen
Delphin, hafwa nu utlagt pä redden och komma be»

Sida 2

fdff ningen ne att den 31 denneS inmönstra. Ryktet
brrdttar det Fregattens destination bli«
'
wit förändrad,
och att den, i stallet fbr all afgä till Medelhafiret,
torde komma alt affegla till Brasilien.
— Allt sedan halfwa mänaden har waderleken
fortfarit art wara warm, och gynnande fbr landt
mannens arbete. Winterrägame stä i allmänhet wckl,
och lenina hopp vin ersättning för den felstagna stör
den sistlidet är. Brännwinsbiännings-förbudels o
felbara werkan har redan försports, nemligen stegra
de priser, hwaräl de stora Posiesiionalerne och inne
hafwarne af brännwinslaqer ej lilet fägna sig. Pri
set ar nu 1 R:dr 12 si. R:gd kannan.
Uddewalla, d. 27 Maj. Med pesten frän
Götheborg har Red. af Uddeiralla »veckoblad motta»
git följande: I en lid, dä den till endel weikliga fa
desbrist inoin Länet wäckt bcfyuimer hoS hwarje nien
nista, foni ömmar för likars nöd; dä Länsstyrelsen
haft all möda ospard, alt skyndsamt afhjelpa de tryc
kände behofwen, dels genom spannemäls utdelande
in nalura, dels ock dymedelst, att meter börande Tjen
steman erhällit penningar, för att till nötlioande np
handla säd; har jag, med kännedom om »verkliga för
hällandet, icke ulan harm genomläst den i Tit. Tid»
ning N:o 1? införda berättelse om ryktet, angäende
undsättningSanstaltei ne, och a»häller derföre, all Tit.,
för ädagaläggaride af det fanningslösa i ett fädant
rykte, i filt Blad lemnar rum ät följande uppsats:
"Sedan Herr Kronofogden Hedenskog tillkänna
gikwit sin tanka, att dels innewänarne i NorrwikenS
Fögderi helst önstade penningebidrag, för att sjelfwe
anskaffa sig säd till basta pris, dels ock alt UtsädeS
spannemäl skulle kunna af honom i orten upphandlas,
lat Konungens Befallningshafwande d. 26 sistl. April
till honom öfwersända 12,000 R:dr Banko i sädane
sedlar, hosgäende förteckning utwisar. (GötheborgS
Kongl. Post-Contoirs qwitto, som blifwit Red. med
delat uti original, upplyser, alt de 12000 R:dr p:r
posto blifwit afsända, och bestodo i följande fe Mar och
walörcr, nemligen: 7 st. Götheborgs Läne-ConlorS
Llssignationer pä Banken, hwardera pä 5oc> R:dr och
1 dito pä 100; Banko TranSport-sedlar: I Sedel pä
5oo, z pä 400. 2 pä Z00, iz pä 202, Z8 pä 100
och 2 pä 5o Riksdalers walör). Utan all Länssty
reisen derom förut erhällit ringaste underrättelse, an
konniio likwal hit d. 2? i samma mänad 4 si. frän
Pastor i Qwille Församling utsände bätar, hwilkas
förare medförde reqwifition ä Zc>o tunnor fpannemäl.
Pä det bätame, om behofwet war werkligt, icke skulle
torna äterföras, lat Konungens-Besallningshafroande
affärda courir till Herr Krono-BefallningSmaiinen
Hedenskog, som, snart anländ, witsordade behofwet
och upplyste, att han dä ännu icke hunnit inköpa
nägon spannemäl, hwarföre den begärta Undsättnings
sädcn akwen erhölls, sä att de utskickade Bätarne re
dan ä 5:te dagen efter ankomsten eller den 4 dennes
woro lastade och färdige till återresan. Att de frän
Lwille anlände Bätar säledes icke toma äterkommit,
att Herr Krono-Befallningsmannen Hedcnskogs resa
härledt sig frän erhällne ordres och ingalunda warit
föranledd af
^
de sedlar, hwilkas valeur ryktet försto
rat och att ändteligen sjelswa detta rykte eller, kanske
sannolikare, berättelsen derom warit i grunden falskt;
torde nu mera icke betwiflas,
— Herr Krono-Befall-
n
f
si
r
p
t
a
l
k
t
ninqsmannen HedenstogS förmodan, att säd ffuf ;
funna uppköpas i Fögderin har nu ä'
'
wen bekräfta
sig, dä, enligt sä wal priwata som officiella unde l
rättelser frän Strömstad, Korn der afyttrats till
R:tr 16 si. och Hafra till 6 R:dr 16 si. allt Ban«
p:r tunna. Götheborg i Maj r8Zt.
"
S a n n i n g s ä l s k a r e.
"
Ntrikes KLvcter.
t
e
;
-
Ulsigterna för de tappra polackarne hafwa äter l
tydligt ljusnat. Om än de sista rysta raporterno,>
afseende pä mansspillan, aro fnlll enliga ined wer
liga förhållandet, sä uppwaqes dock den förlust pole,
karne lidit under fcen körwänande stormsmarsd), (
ter ryska uppgifter reträtt) soni de beflutsarnnie p
ste ge.nelalerne Roniarino och Chrzanowsti oagtc/
alla upptänkliga swängheter lyckades »verkställa ii
Aamosc, genom den brpdsamma belägenhet hivari
frän Wolbynien anryckande general Rädiger nu b!
wil försatt. Att ändamälet med denna marsch b'
wet uppnädl wiiar sig redan; general Rädiger, s
antägade frän Wolhpnien, har nu nödgats göra b
wid Bug. Enligt andra underrättelser är han sytz
salt ined det älcr ulbrustna upproret i Wolhyni
hwarest insurgenterne älerhärntat mod, genom
ral Chrzanoivstis anryckande mot Zamosc. A'>? ,i
i Podolien och Ukrain stola orolighetcr lemna rpj
regeringen tillräckligt ämne för b> kymmer.
Privata bref frän Brody tia Berlin innehcl
att posten frän Odega icke inträffat pä f"6rflnam■
plals, i anseende till en ulbrusten insurrektion i .
minietz Podolsti. Denna underrätttlse nedtryckte »,
sta fondeina i Berlin.
— Frän Berlin str ifwes^
"
.!,
telfen alt konfistera den egendom foiii tillhör ädl
gar i preusiista Polen, hwilka förenat sig ined j
landsmän i den närwarande ärorika strioen ei
Rysiland, torde endast bliswa en död bokstaf, eme
alla desie ädlingar innan de gingo till Warschau,
tit förpanta sine gods, antingen werkligen eller str
radt, till möjligen högsta belopp. Hela antalet
desia fränwarande uvpstattas till 4000.
" Afwey >
polsta amieens wenstra flygel, hakwa sakerna t«
en fördelaktigare wändning. Polsta statstidningei
d. LZ Maj innehäller följande artikel: "D. r8 der,
intogo wära trupper Ostrolenka; förposterne ilii ,
sig till Niastkoiv. Emot Siedlce innebar armsenl
nu samma ställning. I Ostrolenka fö O o i wära t
der nägra magasiner, en kasia as omkring i5i
gulden, flere proviant-fartyg och 4 a 5oo fängarl .
wen 3000 tunnor salt och den ganska rika packnini
som cillhöroe general Byström. Af de i Ostrolt 1
befintliga polska trupper, har en afdelning fattat
sto wid Lomza och den underrättelsen har htt in,!
att äfwcn Lomza redan blifwit intagen af »vära Ä
per och att ZO00 rysiar derwid räkat i sängen > j
Ifrän Lomza stola wära trupper derefter
^
hafwa I
brutit till Stawissi; dock har häröfwer
^
ännu i »
officiel underrättelse ingätl.
" Fienden sades rrJf> xr
werallt och öfwerbefälhafwaren for gärderna stoj
sten Michael, stall hafwa begifwit sig till BialM
Polsta lrupperne hafwa framryckt anda till Tykois^
5 mil ifrän Bialystock. En pol,7 korps stär fort^
de mellan Kaluszyn, Minst 0. s. ro. , gent emofifia
same. W« schau tidning af d. 2Z sager att hc^-l

Sida 3

armeen ar i rörelse St olika häll. Faltmarssal
Diebitschs högqwarter war for nägrcr dagar sedan
ukvw (ivid Siedlce.) Dä ryste generalen Nasia
s brigad feiff sullkoniligen sprängd, beter det frän
arfrfmn, ötmerlemnade man till general Uminsti
trattet af NafiakinS maka. Utuinsti stickade del
»nio, jemte en höflig strifwclsc, lill rysta förposter
for att bewisa huru polackarne kunna handla
lnstligr osti ädelt, äswen emot sina fiender.
— Till
estäente recil sä mi lagga följande. Polsta siatS
ningen berättar ibland annat: "General Rosen har
li inryckt i rysta huswud-aruisens andra linie och
i t uppdrag aik bekäcka ryggen pä Falmiarstalken
I ebiri
'ch'ö korps, mellan Brzefc, Luboml och Wlod
fiiieiz, ber manövrerar han oiiikriiig nied smärre
rlningar, i afsigt alt upvrälthälla koiiimunikatio
, so»! hökås genom upproret, hwilket inbröt wid
real Dwernickls inryckande och redan rvlixit till
ro man. För narwarande stöta Rosens och R:i
ers kvrpser intill hn arandra. Frän Aaiuosc beräl
undir d. ,6 Maj, all general Cbrzanowsti, sedan
r frän Kock gjoil hela marschen midt igenom ficn
nas eld, emedan rysta kolonnernc öfweralll sxärra
rvägen för honom, ändlligen wid gamla Aamosc
nnandrabbat nied gen. Dawidoffs korps, svin we
ater främaga honom de rysta fängarne; dock ha
il Gen. Chrzanowstis korps blirwit ytter liga re förstärkt
igenom, att 5oo nämnde sängar crbjödo sig att
öa i polackarncs leder.
" Widare beter det, att nyl
af den rolsta korvfens närwaro i trakten af Aa
se redan wisade sig, emedan General Rudiger,
anryckt ikrän Wolhynien och nu stulle förstär
de i Wofivodstapet Lublin stäende rysta trup
pä dek bestå »lätte kunna företaga andra opera
er, wäl ankoiniliit till Bug, men icke flått widare,
dan dan icke wägar, soln det heter, blottställa
lhynien. Enligt sednast ingängna underrättelser,
I Dwernicki för närwarande besinna sig i staden
v i Galicien. Det säqes att att hart stall resa
Wien. För de af hans korps till Polen undkom
rde officerare och soldater har Radom blifwit ul
> lill samlingsort.
Auktion pä Carl X:, winlager.
I början af Dec. bolls i Paris auktion osmer
o buteljer fina winer as Carl x:s cnstilda Fallås
Denna auktion erbjöd ect märkwärdigc städespcl.
fr klager af samhället moro här representerade,
n säg Domare och Militärer, Advokater och Ban
er, förnämt och
^ simpelt folk, samt handtwerkare,
Ika icke wille läka denna lagenhet gä sig ur han
ra alt sä smaka kungawin. — Och hwilket histo
^ stiidillm tillbjödo icke desta buteljer! Detta Toka
umar en stänk af Österrikiska Kejsarn lill Napole
■>M ^ j>an iuar } Wien. Detta Constantia i de sniä
ighalsade buteljerne läg for So är sedan i Arfstät
tmrens källare: Napoleon tillegnade stg det genom
hwingsrälten, Ludvig den r8:de genom legitimite
vj.
Carl x genom suecestions-rälten; och i Ludvig
dlips namn bortstäö det nu ät en af tvär tids kun
en bankier. Lene tillfaller ockfä det gamla Se
l) st, son, Dan Miguels mor, Drottningen af Por
U, förärade Fransta Republikens Ambastadör,
8 >en Bonaparte. Här se mi ännu de sista quat-
lekworne af Tuilleriernes källare: 2:ne half-buteljcr,
hwilka genom ett mirakel undgätt Juli-Segerherrar
nes törstiga strupar. Det ar Muffat frän Syrakusa,
som förstristver sig frän i75o, frän Mad. Pompa
dours stöna dagar; ämnadt alt upplifwa Ludvig den
rS:des äldcrdoui och lisslusi, stall det nu fanste tje
na som biorag till firandet af en eller annan borga
res födelsedag.
— Hwem will hafwa bestå tiva feit*
teller Champagne? Den ena härrör frän Ludvig ben
r6:des kröning, ben andra frän Carl x:s i Rheiins.
För 16 francs So ccntimer tillstäs de mannen der
borta i westen nied ärmarnc, nied förskinnet och de
gröfwa, smarta handerne. Del är en ärlig smed,
som will hälla bröllopp i morgon.
Wördsamt tillkännagifwes. att Klädwäfware-gesällen V.
I. LandebergS kara maka, Maria Elisabeth Lande
berg. ester en kort sjukvom, stille afled Sbnh. ben 29 Maj,
kl. 3/4 till >2 pä föriniddage» uti eli Lider af 3» Lr, 3 man.
och 5 dagar; ömt sörjd och saknad af maka achen son.
Aurora Matbilda, dotter till ^kraddare-Älderman
lien B. Bjurbäck och dest hustru Anna Mathilda Berting, af
led bett 3o förleden Maj, esler en lLngwarig sjukdom, uti
en alder af 7 Lr och 3 mLn.; di»t sörjd af efterlelivande för
äldrar och 8 sejlon, det warder härigenom wördsamt tillkan
nagiswct.
Oöv i Orten.
Tilikännagifves, att Enkefru Prostinnan Välborna A.
M. Charlotta Ekermark, född Nisbeth, stilla alleck
i NykSping d. 28 Maj 1851, kl. 2 eft. m., i en lider *f
jd är, i månad och j dagar,
Norrköpings Måttlighets-Förenings Ledamoter behaga
de sammanträda till allmän sammankomst i Skolhusets Au
ditorium Måndagen d, 6 Juni kl. ; e, m., då afven de,
sorn önska deltaga i Föreningen, kunna sig' dertill inföt
Comitéen anmäla.
Anmälde Ncsande-
Den 2 Juni: Mamsell Löfgren frän »stockholm, bor fees
Waktmästaren Zetterberg. D. 3: Qfwerstc Ankarswärd sr,
Orebro. Fribcrre Fleetwood sr. Jönköping, KrigS-RLdek af
Segerström fr. Södermanland, Kongl. Secreteraren Sjökro
na sr. Malmö, Lieutenanten Sjökrona sr. Meni, Notarien
Söderbergh och Handlanden Boklund fr. Linköping, Fabri
kören betti. Handelsbeljentcn Jacobson samt Herrarne G.
Folcker och H. B. Palmaer fr. Stockholm, bo pä Gästgifwa
regården. Herrarne Josepbstou och Bensow fr. Stockholm,
samt Handelsbetjenterne Björkman och Peterson sr. Linkö
ping, bo fees Brpggaccn Lewenhagen.
Kungörelser:
Sedan Rädstiifwn-Rätten, uppå Ansökning «f Timmer
mannen Anders Hellgwist, förklarat Mjdlnare-Drängen Olof
Andcrstsn ffylsig att till sina Borgenärer afträda
^
all sin e
gendom, sL warda nämnde Olof Andersons här i Staden och
i Orten närmast boende Borgenärer härmedelst kallade, ali
inför RLdstufwn-Rätten härstädes sig infinna. Lördagen den
Elfte (t,) af innewarande Juni månad klockan i, f. m.,
för att upgifwa sina fordringar och förete de handlingar pj
hwilka samma fordringar sig grunda, pä sätt ConcurS-Lagen
stadgar. Norrköpings RLdhuS d. 3 Juni >33,.
^
Ex officio.
I. 8. Hagelin.
Sam wid den i dag hällne Enkreprenade-Auction a upp
förandet af uthiis pL och stängsel wid LazarcttsgLrden härstä
des, inga antagliga anbud blifwit gjorda; alltså har Magi
straten utsatt np Entreorenade-Auction ä detta arbete till
Thorsdagen dea 9:de dennes, kl. 1/2 till 12 förmiddagen, att
ä RLdhufet inför Magistraten förrättas. Och länder för Spe
culanter till efterrättelse: att nthnsen komma att bestL af reL
wirke vchgbräder: att planken böra Li gatsidsrna hpstss, me»

Sida 4

5 tunie påBråter och otjemStaS med lifa fÄrfl forn den Snöa
kajarettehliset, faun att ffir Entreprenadens behöriga fullgö
rande inom Augusti månads utgång detta år, Eall af Entre
prrneure» ställ.
-S wederhästig borgen, som af Magistraten god
kännes, och hwilken borgen bör medbafwaS, för att af inro
rare» genast efter Auctionen kunna tdreteS.
— Sif upprättadt
törsiag lill kostnaden för ifrågawarande arbete, som jeiuwZI in
nefattar en närmare bestrisning på busens bestaffenhet och in
redning m. m.. kan under tiden, före Sluetionen, erhållas
del bos StadS-Notarieu Nelander. Norrköpings Rådhus d.
, Juni »öZi. änar
Pä Magistratens wägnar,
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
För att hofwa wård och ursigt öfwer Sandtägten i Sand
gropen ä DragSgärdet bär wid Staden, kommer en Npsy
uinggman att antagas, som det äligger ej mindre att anwi
sa de ställen bwarest sand, grus eller sten får hämtas, Ln äf
wen att till lagligt beifrandc anmäla dfwerträdelser af de fö
restrifter som i detta afseende kunna meddelas, och hwarfbre
Lenne person, som lär sig anwisad plats L förrnämnde Gärde,
ott der upköra ett boningshus, hwilket han likwäl sjelf bör
bekosta, destutoi» äger att säsvm ersättning för sitt beswär up
bära och erhLlla Fyra Runstycken banco för bwarie last sand,
grus eller sten, sorn frän Sandgropen hämtas, hwilken af
gift kommer att af den hämtande erläggas.
— Sökande till
denna befattning äga att stristeligeu anmäla sig hos Magi
straten, inom Fjorton dagar härefter. Norrköpings NLLHuS
den » Juni i83i. ä
.
Pä Magistratens wägnar,
C. 8. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Skit enligt Wällofl. Magistratens förordnande förrät
ta delning L wägarne tili Ladugårdsgärdet, kallas härigenom
Slrrendatorcrne af jorden i samma Gärde, till sammanträde,
att wara mig till möteS, wid sä kallade Mästermansgrinden,
Tisdagen d. 7 lili innew. mänad, kl. >° f. m. Norrköping
d. 3 Juni i83i. PL EmbcteS wägnar,
Jac. Npstrand.
Till salu:
En kalklZr, som rvmmer en läst fast mäl, wäl besiagen,
en wcrkwagn för parhästar i godt ständ, och en wann-machin
till billiga priser H»S C. I. Lindblad.
En nv modern toilcttS-spegel Lr till försäljning inlemnad
pst boktryckeriet.
Flere last gröfre sten tjenlig lill grundanläggning, hwar
wn underrättelse fSS af D. G. Elgerus.
Godt KörSbärSwin pä bouteiller hos C. Nyländer.
HoS Snickaren Janson pä Söder finnes en modern po
lerad säng till salu. Jag är boende i hörnet af Södra Kyr
kcgatan och Handtwerkaregatan pä Söder.
Uti Klädmäcklar-bode» wid Burgatan finne- bomullSwad
dar och Chocolade till salu för facilt pris.
Godt och wigtigt korn HoS I. F. Wigert.
Spenat till stufning för 4 st. per sall i boktryckeri-träd
gården» Ästundas att k b v a:
Gammalt tägwirke uopköoeS pä fattig-arbetShuset, dL
Waktmästaren Petterston estersrägaS.
En nägot större, stark och felfri häst. Köparen uppgif
weS på boktryckeriet.
r,
T I e n f t f ö k a n d e:
En medelälders karl, sam hartjent som stalldräng, önstar
dylik tjenst i staden eller pL landet. Hedrande betyg kunna
företes. Den sökande träffas hos Carduansinakaren Löman i
Söderköping. . , . _
En Rättare nied hedrande benus, önstar sig tienst till d.
instundande Oktober. Hail är roan wid äkerbruksfkiötseln,
c, s kunnig i sibjd oi» sä pålvrdraS. Han ka» och äfwcn med
d, tuner!, samt att stöka trädgård.
E» ung anständig man, som kan wäl räkna och strifwa,
somt Lr kännare i Skerbruk, önstar att sviii
^
nu instundande
höst blifwa antagen soln Inspector wid nägon större eller
mindre landtegendom; de mest hedrande betpg sä wäl om dest
kunskaper som seder och sörhällanden stolt företes. De Rc
fpective egendomS-berrar som härå fästa uppmärksamhet, bc
tzAgadc uppgifwa si» addrest i förseglad billet till P. S. som
a
i
.
,
d
,
e
r
st
i.
inlemnas pä Slpotheket Kronan i Norrköping, der närma»
underrättelse om ben sökande meddelas.
I t j e li li ä 1t u » b a S:
En kunnig Betjent, försedd nied hedrande betyg, till näl 1
kommande flyttning. Widare underrättelse erhälleS pä bo
tryckeriet.
E» kunnig, nyckter och arbetsam Spinnare, som tilli'!!
förstär att stöta och ställa maschiner, hwarsöre han mäste a
smara, och fär serskilt betalt, kan, utom andra lörmäner ni
godt jemnt arbete, erhålla förmånlig tjenst wid iiiänadenS str
Adre!; pL boktryckeriet.
Några flickliga ÄlädeSplyferstor kunna få förmånligt
bete HoS o
Slbr. Arosenius
stunda- » k t li v ra:
Nästkommande Michaeli, o:ne mindre rum med kök. iltz^s
derrättelsc om hyresman lemnar Enkejru Hgnilin.
Ut bjlides ari b v r a o c li a , r >' li d e r a.
-:ne rum med kök, med god källare och några ensti
rinn Leo ali hyra boS Noreus.
De» irsta »ästkommande Oetober blilwer följande läge!
heter att hyra Mi f. d. Apothekaren Waiss gärd belägen nj
Wester Tull, neml. sm boningsrum, Brygghus nied all '
tillbehör samt del uti ett wäl inrättat Mälthus, Stall, i
hus och behdsiige GädcS-windar. Widare uoploSning om
gcnhelerna meddelas af Kammakaren Gustaf Gustasston.
I Wrinnevid äro 3:„c kobeten att tillgå öfwer sömn
ren. äfwercnSkommelse dcroin ka» träffaS med Joi
Ewenston.
F S r l v r a d r: .
Förleden Onsdag förlorades under åkandet från @5»^-:«
torget igenom Qwarngatan öfwer Bergsbron till Slagta
Forsells gård, en ny griinma, klädd inwändigt nied ridt
ber och med widsittande jerngrimm-staft. Den som ben u
hittadt ware god och mot wcoergällning Ltcrlemna den PÄ
wannämndc ställe.
Tillwarataqet:
I strömmen är upphittat en bokbalja och en t&ttBal
forn på beskrifning och intimatlonskostnadens erläggande h
ätcrfåS, då anmälan göres vä Pappersbruket Eäkerhe^ " >
Skepvs -Underrättelser.
Ängfirtygct Ormen Länge afgår härifrån till S
Holm Tisdagen den 7 Juni kl. 7 på morgon. SrasUi ?i
nied åtföljande »ragrseblar, samt wagnar, mäste wara om
till Måndagsmidbagcn. Widare underrättelse erhälleS
undertecknad.
Fr. Welleniu^n
Änglartyget Föreningen afgår härifrån lill El
Holm Fredagen d. 10 Juni kl. 8 på morgon. FragtgodS aili r
åtföljande lragtsedlar, samt wagnar, mäste wara olli dordåi
TorSdagSmidSagen. Widare underrättelse erhälleS HoS I
dcrtecknad.
Fr. WelleniuW'
Ängfartyget Ellida kommer denna sommar at! göra
Resor till Wisby, hwartill Pastagerare kunna einbarq
antingen i Nykdoinq eller Wcsterivik. På beha Resor aMö,
fartyget itran Nyköping d. 3» Juni, i\ och ,8 Juli, oes
från West>rivik d. 1, >5 och 29 Juli. Billelter kulina
tingås i Nyköping hos H:r I. WalmstedtS Söner, och i ^
sterwik hos Hrr LotS-Lieutenanten Tenger.
Liv» r»r.
(Efter HimmelstadlundS Hälsobrunns mi stedda renSi
och iståndfällande, öppnas densamma till begagnande från
med TiSbagen cen 7 uästkommanoe Juni. Hilli nirlstodj
deli 26 Mai.
WestergreiA
Sif Uiidertecknad förfärdigas alla sorters frunlimmero»
der samt sudrii', åt de hwilka lämna mig sitt förtror,»
Slccuratest och styndsamhet stall ej felas. Jag är boendMo,
Herrar Edlinds « Arosenius' gård ivid Gamla torge!
trappa ripp.
Magdalena ästerl
Till nästkommande > October kan en hygglig jungfnJ
ler Enka utan barn, hyresstilt med wedbrand mot »t I
»ing, in. m. HoS ett ensamt fruntimmer, få begagna ett i A
Om stället fäS underrältelse pä boktryckeriet.
reit Bihang fMtBt
Nästa Onsdag kl. - e. m.. utgifwes fölfande Blada!S
li
Ad. gr. Raaliis Enka.

Sida 5

till Norrköpings Tidningar, Lördagen d. 4 Juni 1831*
Vor undertecknad kan prenumereras eller snbscriberaS på
»rita afdelningen af Bibliothek afGrekiffa och Romersta Pro
saiker i Swensta bfwersättiiingar, utgörande ,o till 12 Bo
lpmer, som hwardera fördelade i 3 a 4 hästen, komma under
loppet af i är frän »Liikommande Julli månad att utqifwaS
enl. trpckt prospectus. Uppl. blir i gört fickformat. Arbetet
kommer att börja med Livil, HerodotS och Thucpdides' Hi
storiska werk. De utkommande delarne uttagas der anteck
ningen stelt. Prenumcralionsafglsten är 1 R:dr B:co, font
afräkna-ä de siga 4 häftena. Prenumerationspriset bliswer
'
a tz. b:.o för >6 sidor, samt , st. b:co för häftning och ett
couldrt trpckt omstag. Eubscriptionspriset är 25 procent högre.
Prenumeration Lr öppen till flutet af nä,ikommande Juni
Månad.
^___________
Lpftn.
För assiutandet af Spar-BankenS Räkenstaper för nn
f strfintnc Lr, och uppfummeringen af Contra-Böckerna med
iinteberäkning S de Insatte medlen, koinmcr Spar-Banken
tt tillgutaS för insättningar efter Lördagen den 4 Juni, a
wilken dag alla utgisnc Contra-Böcker böra i Spar-Banken
alemnaS emot Bokförandens nummer-polett, weit kunna af
LmtaS första Lördagen i Juli eller den 2:dra i samma må
iat>, dä infättningarne pä manlig tid och ställe äter böriaS.
De fom i Spar-Banken upptagit län , påminnas Lfwen
tt innan Juni månads utgLng inbetala de till samma tid
ippllipna rLntorne. Norrköping ben 28 Maj ,83,.
Epar-Baukp-Directionen.
Kungörelser:
Genom Stads-Castenren Falt Commistarien G. R!ng
luists timade död, har Stads Casieurs-tjensten här i Staden
stifwit levig; hwadan Sökande till denna tjenst äga att re
iss ansökningar, åtföljda af tjenstesdrteckningar, till Magistra
ten ingi>wa, inom 56 dagar härefter. Norrköpings RädhuS
d. 25 Maj i83>.
Borgmästare rch Rätz.
Somen Brandwakts-Rotmästare-, fora BrandwaktS
s foch fem StadSwaktS-tjenster här i staden stro lediga; Altså ä
!ga sticklige Sökande till dera Ijenster att anmäla sig hoS
NStadS-Sergeanten Joh. Anderson inom >4 dagar bäreitcr,
' dä de Lfwen böra medhakwa och förete behörige bewis. Nvrr
igköpings Radhus d. 3» Maj ,83,.
Pä Magistratens wägnar.
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
» Tisdagen den 7 nästinstundande Jun!, kl. Sitt (7) pä
orgonen, anställeS S SaltängStorget härstädes pröfning af
Stadens Sprutor, hwarwid ej mindre wederbbrande serstildt
ltillsörordnade Befälha^ware witz en del Sprutor, samt Till
spningemän, Sprutmästare och Brandmästare, lill hwilka kal
si leise destntom aflätes genom Stadsb-tjeniugen, än äfwen de
'
.personer hwilka till Slangbärning somt pumpning och ösning
! ur karen blifwit antagne, stola, fbrfedde med de i och för
»nämnde befattningar dem tilldelade tecken eller brickor, infin
i'4 ra sig en hwar wid den Spruta per han blifwit anställd. —
'1,9 8dr öfrigt warda, för att med wotteubärniiig och pumpning
tvid nämnde tillfälle biträda, pä grund af 4 Ari. 6 §i Brand
"4 ordningen, jemwäl till föröefogde tid och ställe bärmckelst kal
i lade en person frän hwarje gärd i r:dra och 3:dje Brandmä
- sterstapen och Norra Qwarterct, eller Qwadraterna: Win
c. pipan, Bladet, Barken, Spetsen, Käkenhus, Oron, Hällhaken,
li LLUan, Täppan, Stenhuggaren, Wukguelteu, Carbin, Pvca-
len, Saxen, Planket, Krogen, Norr Tull, Stjernan, Salt»
äugen, Buten, Trätan, Lillän, Skeppsholmen, Brävholmen,
Jungfrun, Magazinet, Hofwet, Accisen, Munken, Nunnan,
Spinnhuset, Stenhuset, Gubben, Rhenströmmen, Heidelberg
och Skäpet.
Da wattenkörrring wid isrägawarande tillfälle ei biiknwr
behöstig, erfordras icke att nägou i sädant ändamål sig infia
ner. Norrköping i Poliskammaren ben 3, Maj >83,,
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
.
Sedan Polkcekammaren, i bänseende till de flere oord
ningar, hwilka warit en följd af det ostick en del Brpggare
och Tracieurer här i Staden sig tillätit, att till andre perso
ner uppläta och bortarrendera deras Salurirelse, kunni! fiz
söranläten att derom hos Konungens Resp. Bcfallniiigshaf
wande i Länet göra anmälan; har Konungens bemäloc B»«
fallningshaswande enligt dest till Policekammare» asiåtn»
Skrinvelse ar den ,8:de i denna månad, funnit stjäligt, alt,
metz bifall till Policekammarens i ämnet gjorda hemställan,
förbjuda sä wäl Brpggare som Tracteurer härstädes att til! att*
lior person uppläta eller bortarrendera veil dem förlänad»
NäringSrZlt och Salurdrelfe, witz ä'wentpr att eljest frän faus»
ma rättighet stjljas; derom wederbörande härmed underrät
tas. Norrköping ! Policekammare» den 3> Maj -83,.
C. F. Löwenadler.
A li c t i 0 n t r:
I. P. Nelander.
Genom friwillig Anelion, som Fredagen den 10 iustnn»
dande Juul frän klocka» 9 förmiddagen förrättas lili Herr C»
pitaiu Hammarstens gärd wid Skeppsbron i Qwadrate» El
den, förföljes allahanda ivälbehällen lösegendom tillhörig Sterb
huset efter afl. Skepparen Sthlms Enka, nenil.: Gnld.Gili
wer. Tenn, Koppar, Malm och Mesting, Jer» och Blecks.,
ker. Linne, Sängkläder, Gängkläder och Husgeräd, Glas.
Porcellain, en Spänst Golfmalta, en Davids Harpa med
mera, samt klocka» >2 pä dagen: ,:o För ast. Coepv. Skep
porcn WendlerS gäldbundua Sterbhus, till hwad högst emi*
las fern, vbebpggda Tomte» N:o 2 i Strand-Owarteret, Olva
bratén Tornet, innehällande 2264 qwadrat-alnar; 2:0 Ali.
Skeppare-Enkan andbergs Arfwingar, tillhöriga Gärden och
Tomten N:o 1 i Norra Qwarteret, Qwadrate» Acc!fe»,och
3:o E» större Loge nied 2 golf och gnöst, eller den sä kallad»
Liewcngrensta Logen, belägen i Ladugårdsgärdet. Norrkd
piiig af Stadens Auctionskammare ben 26 Maj ,83>.
Enligt BorgenärerneS i Secreteraren C. H. Braavs
gäldbundna bo, wid fanimonkcmst denna dag fattade bestick,
warda, genom Auction, sol» förrättas pä Hellerstad Säteri,
beläget wid Hellerstad Slön i Östra Rvd Socken, Skärkind
Härad. Måndagen de» 20 nästkommande Juni klockan 12 pst
dagen, till den högstbjudande förfälde förenämnde Säteri »
hemma» med dertill hörande lägenheter, Rothen, samt de i
sambruk med Säteriet begagnade 2 ifa mantal frälse Land
bo, utgörande tillsammans ä alla egendomarnc årliga utsädet
omkring 60 tunnor, samt hbtägten wid past 270 parlast bätt
re och sämre hö, hwariemte Säteriet har fiste i Hellerstad
Sjö», tillräcklig skog as BpggnadS- och Sågtimmer, hägnads»
wirke och wedbrand, Lfwensom under egeudo marne lpda flere
torpare. Desta fastigheter af hwilka enligt Domare-wärLe
riug, Hellerstad med Rolheu Lro uppstöttade till 1755« Rrdr
35 st. 5 r:st och Landbo till 25ooo R:dr allt Banco utbjuda
både hwar för sig och gemensamt, derasdet eller de anbud an
tagas, som prbfwas wara det högsta, emedan kgeilhomaru»

Sida 6

wid vetta Auctlons-tillfällt owllkorllgen stola försäljas, hwar«
emot betalningswilkoren i möjligaste mätto lämpas ester en
blitwandc köpares beqwämlighet; tillträdet sver genast med ut
sädd höst- och wärgröda utan serstild betalning, i följd hwar
al bär njinneS att ivid gärden finnes arbetare af statfolk och
torpare fbr mi lövande Äret, och att ConeolirS-mastans inven
tarier ivid egendomen af kreatur och redstap komma att ser
skildt försäljas, kunnande emellertid närmare upplösning om
det ena och andra crhällaS af SpstlomLnncn i det gäldbundna
boet, Häradshöldingen Stuart i Linköping och BorgerstapS
Secrekcrare» Nordström i Norrköping. Norrköping ben >4
Maj > 831.
SMomLn.
Till salu:
En gärd nybyggd"
elter 182, ärs brand pä Astra trakten
wid reel gata nied tillhörande trädgärdStomt, är till faln; hwa
r-st köp kai» nooqdras och ajfiutas, lemnäs underrättelse i
H:r Swariz' Snusbod.
RrilTa ffitroner och Holländsk Sill hor C. Nolander.
Hos underleknav boende wid skepparegatan dstantill, fin
nes till faln diverse sorter jko och stdfwelarbete till möjligaste
bästa priser.
N. F. Asterberg,
Skomakaremästare.
Björklake l hela och halfwa bolit., samt god limm bos
X ®. Hammarqivist.
En Wlenerwagn i r„llkomligt godt stjnd »icd selar, äf
wen en sä kallad flakwagn för en häst; aniviSning lemnäs
pä boktrosteriek.
Hos Olof Eschelsson, boende w!d Gamla torget, sälieS:
dvligen rnkonrna nkländsta Mineral,vatten, fäsom SelterS,
Spaa och Pyenionter.
Finare och ard're sorter coulenrt, blekt och oblekt Eng.
Bomullsgarn, Mnckatell-rusti», rasoad Krak-mandek, samt
frista Citroner, Appclsiner och Pommeraneer hoS
Lindberg & Hamlin.
Frista Citroner och Apelsiner lill facilt pris bos
O. Eschelsson.
Nästa Tisdag kl. >0 f. m. inkommer till faln ett par
mdrkarä hästar. De kunna b seS pä dokt yckeci gärden.
En god Guitarre i eommistiou inlemnad lill försäljning
hoS C. I. Nelin «- Hallgren.
MeijranrS-, Purjolöks-,Basil,kc-, HuiwudsallatS-, Hwit
käls-, Blornkäls-, samt Nealiste-, Reseda-, Winter-och Som
niar-Löstoje-pIantor i boklryckeri-trädgärden.
le
A
ti
se
u
L
Diverse:
ÄstundaS att lz läna, emot Inteckning uti brandlörfäkrad
Egendom här i staden. 666 Aide sta 6. B:co. Swar inlem
naS oä boktrvckeriet i ,
'örnglad hillet till I.
De svin uti Sterbbnset elter asiedna Mademoiselle Ma
ria Catharina Äbrrq äga »agot ali fordra eller stro »ägot
ffcldige, behagade sine stulder inbetala och sine räkningar >n
giwa t
'll lindert cknad inom ,4 dagar som härmed tredje gän
gen tillkänuagifweS. Norrköping d. a5 Mai >8st-.
I. F. Habelin.
De hwilka äga panter tör borgade waror i M. Wester
holms Ha>,delsbod behagade inom denna mänads sint desam
ma igenlösa, i annat lall bliswa de lagligen sörsälda.
Alla sorn weta sig häfta i stnld till undertecknad, pämin
naS härigenom wäuligen att inom medio af Julli mäuad upp
göra liqvid till undwikande af lagsökning. Norrköoiug den 1
Julli >8st>. C. A. Rädström, pä Fru Tigners hemsalu.
De som ästulida reqvirera Fransvffa Taoeter och Bär
der enligt prof, kunna fä bese pro'werne ä de »vaste mönster
hoS I A. Jaeobston frän Stockholm,
boende gä Gästgilwaregärden, rummet N o 4.
Uti ett ständsversonshus, 3 inis frän staden, är till'älle
iä inaecordera 2 a st wälartnde göstar, hwarest sä läraS man
liga sprak m. m. utaf en dertill antagen sticklig Iusormastor.
Widare underrättelse meddelas af Herr Kyrkoherden Rudebeck.
t ätt haswa alt fordra el
are underrättelse meea
Alla de, som pä ett eller annat sätt haswa alt fordra el¬
ler är» stvldlge till asiedne Volice-Upspningsmannen Elt
Astling, eller ock till wärd och gömma Innehafwa nägre honom
tillhörige persedlar, anmodas härigenom, att ofördröjligen och
senast innan d. >o:de instundande Juni mänad, sädant bos
undertecknad tillkännagifwa. Norrköping d. 24 Maj -8st».
Anders Hagelbäck.
Samtelige Credikorer i Landtbrukaren, Swen Ljungholmr
Concours, kallas till sammanträde Leii >4 dennes, kl. 4 efr.
m. HoS Herr Källaremästaren Dahlbergs'de fränwarande sä
Lindja sig med de iiärwarandeS besiut i händelse de uteblifwa.
Söderköping den 2 Juni >8Zl. Curatorer.
Trenne duglige och stitige arbetskarlar, forn wilja Ltagl
sig eli betpdligare arbete ä planen kring S:t Olai Korka,
äfwensom Speculanter, sorn wilja åtaga sig sten- och grur
körulngen till nämnde arbete, kunna till accords upogörandt
som snarast anmäla sig hos H.r Kamereraren Lundgren, bo
ende w!d S:l Hcdwigs Kyrka. Norrköping den 2 Juni i83t.
Matth. Kjellenberg.
I li n t M a n' ads T a r a,
hwarefkcr följande persedlar stola i Norrköping försäljasär i83l-.
Bröd
Bröd.
.
För 4 rist. r B:co af Hwete bör maga
Dito utan mjölk - - - ■ 5 1
Af Räg, för i st. 4 r., flrädt bör maga -
ä
,
För 1 st» B:co, osträdt
Dricka.-
1 l/2 lod.
2 1/2 lod.
lo loij,
»5 lod.
.
e
.
Dubb. £l, ett filt a 60 k., - - i5: 22: 2
Dito en tunna a 48 k., - - 12: 18:
Enkelt-Al, ett fat,
- - - 7: 24.
-n: 1
Dito e» tunna - - - - 6: 9:
Swag-Af, Dirbb. Al eller bättre ett stat 5? 7: 2
Dito en tunna - - - - 4: - 6:
Enkclt-Als eller sämre ett fat - Z: Z6. 5: st
Dito en tumla ----- zy 4: 2
D»bbelt-Al, en kanna - - • 12. 1
Enkelt-Al dito - - - 6. 1
Siv a g Al Dubb. Als eller bättre' 4>
Enkelt-Ol eller sämre - - st. 4
SädeSbrämvin ivid minutering:
Som bör hälla 6 gr. styrka
"ivid 20 gr. term. warme
En Jumfru - - - - - - i:6. 2: st-.
Färstt Kött:
Godt och fett Ore-, Stut- eller Qwi
ge-kött, i mark ----- 5:
Godd Kalf, hel ell. half dito - - - 6: -
Framfjerding dito - - - - - 5: 4.
Bakfjerding dito - - - - - 6: 8.
Fär- och Lam-kött - - - - - 5: 4.
Bagares, Bryggares och Slagtares skyldighet är, atjj.
till försäljning af bröd, dricka och kött hälla god och försmår
lig wara, wid det answar, som stadgas nti de särstilte Tarorj
som altid stola till köpares och säljares efterrättelse finna
npspikade lili Bagares, Bryggares och Slagtares sörsäljningki
rinn, och äligger det Stadens Fisral att med Polis-betjenin!
gen haröfwer hafwa noga npsigt och ä EmbetetS wagnar sav
utan ringaste arswode Leii klagande till sin rätt förhielpr
I öfrigt äger eho solli helst, att härutinnan wara angifwMi
och besiagare och besiagare-andelen oaskortadt åtnjuta. Norrl
köpings RLLhilS d. 2 Juni ,83,.
Borgmästare och Rätz.
Tryckfel: I Norrk. Tidn. N;o 48, Z:dje sid. 2
.dk
spalten, >9:de rad. uppifr. stäk: Skriswelse, att, med re. te
bör wara: Skriswelse af den >8:de i denna månad lunn'
stjäligt, ott, med ro. :c.
Uti rubriken af Bihanget till samma TidN., stäk: Ldi
dagen d. 1 Juni; läs: Onsdagen d. 1 Juni.
'
Ad. Sr, Raams Enka.