Norrköpings Tidningar Onsdagen den 8 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-08
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-08
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-08
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-08
Sida 4
Sida 5 Norrköpings Tidningar 1831-06-08
Sida 5
Sida 6 Norrköpings Tidningar 1831-06-08
Sida 6

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 8 Juni 1831

Sida 1

NTNN
1831.
rmsdagen
den 8
Inrikes Kgheter.
orrköping. Enligt erhållna underrättelser från
) ckholm i dag pä morgonen, later H. Mant Ko
ngen nu befinna sig uti tillsriffuande, och tunn eg
illockmed den förhoppning, att H. Maj:t snart
\i kunna i öretaga cn promenad i wagn.
— Ak
i linden ättas nian derom, att den af Kongl.
j:t i Räder förordnade Karantäns-kommiffion nied
> Juul tradt i werksauihet.
Upsala, d. Zo Maj. Just nu inhämta wi ben
alla wära läsare inom Upsala säkert gansta wal
na nyheten, alt tvär ryktbara sängersta Fröken
anna von Schoultz, nu stadd pä resan till Finland
Nystland, hit ankommit pä ett oförmodadt besök
i morgen. Tisdag, pä Gustavianska auditorium,
iner akt gifwa en koncert. Enligt hwad >vi in
ltat, lära derwid följande sångstycken af koncert
»erstau sjelf komma att epequeras: Der Schweitzer
, Schweitzistt Thema nied variationer af Pixis,
r med variationer af Vaccay,
— samt Recitatif
Aria ur li Pirat» af Bellini.
Fahlun. Sist!. Pingstdag d. 22 Maj, hösts,
Noraans bruk i Stora Tuna Socken, tillhörigt
»ra Kopparbergs Bergslag, Gudstjenst, sam söt
ades af H:r Cancelli-Rädet, Kyrkoherden i Stara
iia Magister Pehr Malmström, wid hwilket
aste de Belöuings-Medaljer af Silfwer, att bårås
bröstet, sorn Höglafl. Kongl. Bergs-Collegium till
it StängjernssmeSerne wid Bruket, Olof Asberg
Pttcer Lagg, for deras ädagalaggde fficklighet och
i Stängjemssmedsyrket, ät dem öfwerlnunades
ittdfwersmedsmästaren H:r Direktör August Akerman.
\ - Med sista porten har man frän Pastor Schultz
»tjerna erhållit följande strifwelse: En olyckshändelse
vt wäckt dell största bedröfwelse, har här tilldragit
Den 7 fiill. Maj skulle nägra Finnar framföra
lik till Zerna Kyrkogärd. Frän Eldsorffen begäf
! de sig med bät pä elfwen, sorn genom wärflodeN
1 rjnycEet hög och strid. När de
^
franckommo till
SnsisforAen, togo de wilse örn rätta baileden, och
'
we, utan att mer kunna undwika det, i sjelfwa
t sen wäldsamt och hastigt störtade. Förgälmes höj
P deras jammerrop, ingen möjlighet war akt kom¬
ma dem till undsättning. Af 8 personer blefwo dock
3:ne räddade: Soldaten Elg lyckades att fä lag i ben
omstjelpte bären, och fastän hail med största swärighet
kmide fasthålla sig, räddade han dock tillika en Goffe,
sorn tvär t samma lifsfara. En Hustru blef uppta
gen af Hägra, sam nedanför forffcn wöro syffelsatte
med wedfloktning; hon aysägs wara död, men weder
ficks snart. G.
-uoiu denna olyckshändeise ärv 5 per
soner beröfwade lifwet: z:ne gifte Män, emellan gc>
och 40 är, allmänt kände för utmärkt beskedlighet,
ordentlighet och flit, samt en Drang och cn Hustru.
Af de wädligen omtomne mä nämnas: Lars Larffon
i Kroktorp, hwars afledne Hustru nu stulle framfö
ras att begrafwas, och som esterlemnar 4 Söner,
ben äldste n är, ben yngste imber 1 är; samt Hin
ric Zanffon i Slätten, hwars eftcrlefwande Enka,
wid förlusten af cn ömt älstad make, tillika ar ned
tyngd af fattigdom lurd stna 4 Barn, det äldsta 8 är
och det yngsta r år. Denna Församling, stadd i stor
och tryckande fattigdom, isynnerhet ester förra årets
miffwapt, saknar föniiäga och ulwägar alt åstadkom
ma någon hjelp; och sår man derföre anhålla hos de
ädla menniffoivänner, som äro i tillfälle att kunna
bidraga kill något understöd för de olyckliga och fa
derlösa Barnen, det de täcktes insända gåfworna, an
tingen directe till Pastor Schultz i Zerna (genom
Gagnäfs Post-Contor), eller ock lill Redackionen af
Fahlu Tidning; och stall derefter redowisning meddelas.
Götheborg, d. 2 Juni. Annandag Pingst har
kring Astim cch Frölunda-trakten fallit ett häftigt
hagel, som gjort stor stada på de besådd» sälten. —
Sedan några dagar har man häromkring Götheborg
hast ett gansta wackcrt wäder.
— Underrättelser haf
wa ingått, att mast tilt elt stort antal på flera or
ter gjort mycken stada pä gräswexteu.
Borås, d. i Znni. Torgpriserna förleden Lör
dag wöro: Råg 22 a 2Z, Korn r6, Blandsäd r5,
Hafre 12 R:dr p:r tunna. Brännwin 1: 24 x:r
kanna, allt R:qs.
— Från Bållebyqds harad, Björ
ketorps socken hflswa underrättelser inlupit, att sist!.
Thorsdag ett aldeles owanlig: störtregn nedfallit och
förordsakat åkrars, ängars
^
och wagars ukstärning
samt broars, wattenwnks och byggnaders ulflytniug

Sida 2

»t. lii.; f'neilfrf »iipjit Mina fcffrti ensamt skall ha^
mo irStlat eli ika da af flere tufenbe R:dr. Man wan
ka r specisica «irr
.qifttr och warderingar berå, samt
bnffar att bo olycklige, feni niell lidit och mest be
höfva, bill,va vä »äoot satt bjelrte.
Jönk boing. Z H:r Biffoppens lii. »i. Dokt.
Tegnckrs ö'
'
w rwaro, anställdes, b. Zi still. Mai,
Ärsexawen nied unqbome» i harwaranbe högre Lär
bomb- öst' Aroloaist-Skola, ber bo stuberanbts antal
utgjorde ti9. Följande dagen bewistade H:r Bistor
ven en rrofläsning i Stadens Wereliindeiwi-njugs
stola, der rlevernes antal för närwarande är liz,
samt dereft-r rro'öfninq nied Lä boms-och Axolostst
stolans ungdom i Gymnastik. Sedan premier bli'wit
utdelade och flyttningar weikstallbe, dimitterade ErKo
rns Skoliinadomen till b. i nästklbe Serl, mber, efter
ett Tal. hwilket, jemte rn inledning rörande be i uu
d-rwisninqst elli jenia rådande olika bildningsåflatw
na, den Klassista och örn Reella, (»lier solli b:n ge
niali|?e Talaren ock fä nied en rolitiik term uttryckte
ben "Underwiéningstbeoiiens Högra och Wanstra si
da,
") hade till föremål: "en exposé ak de» i Bejern
för ej längesedan antagna och kanhända kör snart
hswergifna Skolplan.
"
— Med Skolans til!ständ be
hagade H:r Bistorpen förklara stil tillfredsställelse.
— Till Gymnasium dilnitterades 5 ynglingar at Rik
torsklassen, alla understödde med Stipendier, de 4 as
Sandstedtsta Räntan och l as bo s. k. Qwarnarne.
Den wachra Akten bewistabes as sä »länga ädörare,
som ben inskränkta lokalen inebgaf.
— H:r Bistop
pen afreste har ifrån d. 2 dennes till Barkeryd, hivar
est sräga viii Kyrkobyggnad skulle förekomma nied
Församlingen.
— I dag betalas Räg här pä Torget med Li a
22 Rldr Tunnan.
— I Kulltorp Socken af Westbo H:d och detta
Län, afled d. 6 sist!. April, Enkan Brita Häkans
dotter i Törestorp, 87 är gammal, efterlemnande lo
affomlingar, nemi. *0 barn, 40 barnabarn och 20
barnabarns barn. Med första mannen war hvil gist
blott i 5, men »ted ben sednare i 5y år, och war
Enka i 5 är. De sista i 1/2 är af stil lifstid läg
hon till sängs as älberbomsswaghet, Ulen hade aldrig
warit sjuk, och agde fullkomlig syn och hörsel till
dödsstunden.
Malmö, d. r Juni. I trakten af Helsingborg
skall, för några dagar sedan, ett blodigt upträde fö
refallit emellan smugglare och tullbetjening. De sist
nämnde wörö endast twänne kustupsyningsmän, sorn
wille ä landswägen anhålla en fora af flera last.
Den ene af bein klef fasthållen, och den andre fä illa
flagen, att fråga ffulle warit örn lifwit. Dä 2 a Z
tullbetjenter stola gä Zo a
^
40 wäpnade och maske
rade smugglare till mötes är icke swärt att inse, på
hwilkenS sida segren stall erhållas.
korps, och söker antingen ber en ny stödjepunkt, dt
dan anser saker noa, att för dest stull gitwa konmiD^
nikationerne nied Warschau till pris, eller ock åi\'ft; u .
han, att, genom belina manöver, lwinga Rysta a .
»iren, att helt och hållet utrymma konungariket P 1
leus område. Garberne stola hofwa wikit sör honoit,
och knappt gjort den rasti framträngande, wägen ta,
Bialystok st,idig. Enliat ett rykte, son! annu fe 1
drar bekräftelse, stall i Tykoezin en artilleripark af ij
kanoner, utan anspann, sorn, enligt hwad b, kannt
Rystarne wid stil inmarsch, i anseende till trollspö i
swåiighelerne måste qwailemna i denna neid, fall
lili Pol-ckarnes hander. Man wille ridau hafwa ka. ^
nedom örn deras intåg i Bialystock. Blickin wänk».
sig nu nied srand upinärksamhet närmast till Roll.
Fältherrns contra-operationer. Enligt bref från Wff
schau as d. 24 hade Polsta Generalen Mählberg »1^,1
en brigad besatt Siedlce och Rystarne relireiat Ih
Miedzyzyc. Krigstb-atern torde således blifirit ht
och hållet förlaqgd till de ga illa Polsta, mi RM
prowincerne. A' de ber lörhandwarande insurreckt
nella rörelsrna hasiva wi endast en gansta bunis,:
bild och Polsta G neralissimi företag torde fåletjh
"
kanhända b stämmas as händelser, hwilka aro ost fm ,
komligt öhr kanta. Att Rysta arméen beständigt irl,,
hotad i ryggen, inhämtas af flere berättelser och df.
ta allena förklarar anledningen till dest långa oweiir
sanihit. Uproret i Podolien stall hafwa ntbrnstis
Baita. Sorn del berättas står Grefwe Sobansti iL), /
lifa nied någre andre adlige egendomsherrar i fpj
sen sör infurgenterne, hwilka redan hade försam -)
sig till ett antal as 10022 nian. Ekrligt en stil
wUse från Brody af d. li stall likwäl genom Ryle
truppers hastiga anryckando belina insurrection '«
ögonblicket bliswit dättipad.
En annan skrifwelse från Berlin as
28 Maj. Det bekrauar sig att itmtrrectiotien i W.
hynien ännu ber qvarhäller General Rädiger. Ur
röret i Podolien bekräffas jemwäl; det stall hafi
utgrenat sig genom alla de gamla Polsta provinsen:
till djupt in uti Ukraine. Rysta höaqvmtetet I
gjort e» retirerande rörelse. Dé lid efter ann
uppbrutne iörstärkningarne inträffa småningom r
Rysta arméen. Men 01» fälttåget än öppnad»
nied en icke tillräckligen talrik magt, så stall mi !
långt starkare kanhända ej mera wara tillräcklig,
undertrycka hela det tippståndna folket.
— Enb
underrättelser från Königsberg stall en Polst aft
ning hafwa inryckt i Angustoivo.
W a r se b a n, d. 24 Masi Stats-TidningM »1«
förmäler: Garderne draga sig styndsamt aCTeitåi|
tillbaka. Wära trupper besätta Szczuczyn och MrJff
zenin, och i rigtningen mot Bug framrycka de bc!
örn Ciechanowietz, några mi! utöfwcr Konungariku
gräns. Denna hastiga manövcr är förenad nied >u
icke obetydlig förlust sör Ryssarne. Hwarje ögonbui.
falla Fourgons, packning och förråder af ätstillist
stag samt fångar i wara händer. I Lomza hafi
wära trupper tagit niagaziner och en mängd waptm
hwilka wörö hopade på detta ställe, der ett Lazazvi
äfwen finnes. Wid Menzenin söfte Rysta arriino
gardet, att göra motstånd, ulen sprängdes. Gard! ö
Utrikes Friheter.
Skrifwelse från Berlin, d. 28 Maj. Efter
hwilan nied ktigs-operationerne i Polen i anseende
till Rysta hiifwud-arméens fullkomliga passivitet, uti
mera än en månads tid, bringar ett nytt djerft före
tag af Polsta Generalen deni till en pä sådant satt
oförmodad utweckling. Han bryter sig igenom till
Littpauen ined en till 42222 man beräknad ariné-

Sida 3

fsiviidco:ps retirerar till Bialystock. Äfven i N»r
h Eiechanowi tz fann nian i niagazinerne spanninäl,
och salt. Antalet af fängarne af gardet utgör
nan 7oo »ia». — Fältmarskalk Diebitsch har mi
aven satt sia i rörelfe och har natten lill d. 21 börjat,
1« mi o Granna nied sin hnfwudstyrka gä ökwer Bng.
I ian har säledes ester att i fyra dagar hofwa i o
Miiighet om Generalisiiini manöver, stätt orörlig i
ira positioner, i den sänkan art ännu hofwa Polska
luvudstyrkan emot sig, börjat alt utrymma Polsta
Hietet).
— I Wojrwodstapel Lublin stä Rystarne
M Weichsilii och kämpa ulöswer flodcn nied wärk
Iniirif, emetan skotten i anledning till det inin
r, de wattnet nu nä ökwer den smala flodbädden. —
Mvrrgär spridde sig kär underrättelsen, att Stor
«st Michaels saker bliswit tagne och att wid Tyko
mäla trupper wunnit en betydlig fördel; men rc
iptnq. n har Brrosit ännu icke erhällit nägon rapport.
lili likväl Rystarne wid Tykocin skulle hofwa för
?,ic »ägor Hiöl ständ, ,
'ä hade de, i anseende till stal
b, lägenhet, endast kunnat gjort det nied eli stor
list.
— Warschauer-kurirn förmäler ibland annat:
sta
^
armsen framrycker mot Liltbaueii; ifrån Lom
baflva mi erhällil ett bref, hwarltti det heter: Wid
nzorol, i nejden af Ostrolenka, wörö mi d. i8 pä
n. i elden. Ryska gardet, nied hwilket mi kampa
kilnde förswara platsen och i:sta Division under
lera! Rybinski gjorde 200 sängar. Wi imo
.qo
rottnfn nied obetydlig förlust och funno ber stora
iniiiäls-magaziner. I dag, d. 20 inryckte mi, u
ringaste moiständ i Lomza; vägra timmar före
ankomst hade Ryska triipperne retirerat till K'si
gr och stuckit bron öfver Narew i brand. I Lom
unno mi en mängd gevär, skodon, uniformer och
e; bela wärl regimente, det iPde, är »u sörsedt
gevär. Mot klockan tolt uppbröro mi till Ty
ri.
— Den underrättelsen är lillkörlitlig, att wid
banowietz en kamp ägt ruin lill wär fördel, der
^icke kä ilian pä fiendens sida stupat. Z densam
särad-s pä wär sira smärt General Lubi-Iastis
uanter, Grefwe Slanislaw Krasinsti och Mokro
sti; de sprängde nemligen med en Chasteur-Sgua
af förra gardet en infanteri-carree af Rysta
ek. Bada hofwa blifwit förde till Warschau,
fördes äfven en faxpenr-officer af Kejserliga
<ct font uifat i fängen stop. Man talar olli en
dlig träffning wid Tykocin. Fienden har upp
>nt tre Nied spanninäl lastade, bono!» tillhörige
pä Narew; Hägra andra hafwa de mära rad
I Wi håfve ä'wen erösradt en krigskasta, utgö
pe, efter iippqift 400,020 Rubel. Det berättas
W. K. H. Cesarewitsch lemnat Bialpstock och be
iIGeit sig kill Grodno.
ni En härvarande Tidning förmäler i ett postfcrip
till dagens Blad: Wi crhälla i detta ögonblick
! mtemligen sätra underrättelsen, att de wära den
#.> dm aftonen intagit Tykocin med storm. Kejscrli
i(‘ h gardena lade stor wigt pä denna position och
i'La.varade den i det yttersta, Hfwerste Langcrmann
HZ'dervid utmärkt sig i det hani spetsen för en
lsi balaillon störtade sig pä fienden. Man will har
H i att Lilthauerne intagit Wilna.
1 Härvarande Blad innchälla en öfwersigt af milis
tärista operationerna och arin-ens närwarande till
ständ;deri heter det alt Polsta operakionslinien, hvars
centrum är Warschan, utsträcker sig frän Pultust till
Garwolin, och att Polska hufwudarinsen är 7222
man stark; destulom organiserar sig General Sieraw
stis flagna korps änyo, och har pä flera punkter ä
lerwunnit wenstra Weichselstranden; inberäknadt den
na och ännu andra smärre korpser, säsom deli i Za
niosc stäende och den soni kommenderas ak General
Chrzanowski, utgör Polackarnes reguliera hufwudstyr
ka 120220 man 11:0111 atla de frivillige och 32200
comcriberade, ilten atmit icke bewäpiiade trupper.
Rystarne hälla af konungarik-t Polen ännu besatte:
hela Palaiinatet Augustowo, en del af Podlachien och
nejderne af Lublin, der General Toll stär med 24022
man. Hela Rysta armeen, inbegripet Grefwe Pah
lens korps, som stall lida af Cl oleran, samt Kejserl,
gardena, består af unar lär nsovo man. Rystarnes
förlust hitintills beräknas till 20222 pä flagtfältet
sallne, 32222 särade och sjuke, samt 16222 fängne.
Z Wärschälls carhedral-ky: ka hafva hittills n fanor
blir mit upsarte; 42 kanoner och 12022 gevär, hwil
ka blifvit lagné, mäste redan göra tjenst i hären och
antalet ak de i Polsta arulsen inträdde, lill Litthau»
sta korpser tiri 'orene hörande soldater, utgör booo
man. Sin egen förlust beräkna Polackarnc till 7222
döde, 3222 fängne och Z222 särade. Destucom gin
go 4 kanoner förlorade. Till allt delta mäste man
ännu lägga förlusten af Dwernitzkis korps. War
schau anser nian nu säfö n körs varas af sig sjelf,
dä ben är förstansad till en fullständig fästning och
befolkad af i^oooo mennistor, forn tillräckligt stola
försvara staden.
Utdrag af 2:„e Embetsbref, 1828, frän
en länsman i Bohus Län.
I kölle af Herr Krono-Befallningsinannens al
lerödmiukaste ordrest sä har ingenting pasterat i mitt
dist ickt, som kan hakva minsta gemenstap nied ord
ning och stick i landet, äfvensom inga kapare warit
sedda; hwilket torde wara nog i ämnet raporterat, ef
tcrsoiii — ingenting pasterat.
Högädle Herr Krono-Befallniilgsinan!
Meranämiide hund har för Anders Bernlston i
wräland berättad, att han warit synlig i stola kyrka,
hvarest hail likväl icke warit, i brist pä fattigdom.
Wöde-
Affedne BekallningSmannen P. PerstonS cfterlemnade
Enka, Brita Person, född Andersdotter, asled ililla ester
en kort sjukdom, d. 5 Juni >8Zi, i en Sider af nLra 8Z Sr.
Hon war moder till >0 Barn, 29 Barnabarn och >2 Barna
b«rnS barn, hwilket härmed slägt och wänner tillkännaqifwer.
Wdrdsamt tillkännagifweS, att Mademoisclle Maria
Christina Green, stilla affed den 7 Juni klockan 1 pL
morgonen i en Sider af 61 Sr, 4 mSn. och 21 dagar.
Kungörelser:
' Jemnlikt Konungens Resp. BefallningShaswandeS i det
ta Län till Magistraten aflStne Skrifwelfe af den 4'
.de dennes,
införes här, till wederbörandeS efterrättelse, Kongl. Majus
vch Rikets Högloft. Commerce-Collegii fä ipdande Ekrifwelse:
"
"Lill Kongl. Majus Beiallniiigshastvagse i ostergdlh
lands Län!

Sida 4

"Aom Kongl, Commerce-Colleginm frän Swensta och
"Norrsta Consuln i Königsberg.erhällit underrättelse, att den
''
linder namn af Cholera Mordus kända farsot stall hafwa
"Visat sig i Staden Polangen; sä har Kongl. Cvlle
"pium, jemnlikt förestristen i 3 § af Kongl. QuarantainS
"Firvrdniugen af den 7 1Ö06, genom Kungörelse af
"denna dag ffcrf larat berörde stad för smittad , samt kusten af
' Cnrland med hamnarne Liebau och Mietau fbr smitta mist
"tänkte; stötande i följd häraf, alla frän Polangen hit till
"Riket ankommande fartyg, tills widare och intill dest ytterli
"gare förestrifter kunna meddela-, afwisaS, lör att I Känsö
"undergä wederbörlig Quarantains-behandling, innan dem
"tillätes att i nägon annan Swensk hamn inlöoa. Och har
»Kongl. Cvlleginm härigenom welat anmoda Kongl. Mains
»BefällningSvaswande, ali, i hwatz af dest ätgärd beror, till*
»se, det de i nystberörda Nädiga förordning anbefallda an
»stalter och sörsigtighetSmätt, warda behörigen iakttagne. Wid
"kommande äter de fartyg, som fran Curländsta hamnarna
'-anlända, behagade Kongl. Mains Befallningshafwande lä
-ta noga undersöka, ej allenast hnrnwida desamma äro för
»seddc med det, genom Kongl. Collegii Kungörelse af d. 26
»sistl. April sdrestrifua SundhetSbetpa, utan ock helsollllstän
,.tzet om bord, samt, i händelse af sjukdom, med fartyget fdr
,«>ara pä enahanda sätt, som om fartyg frän Polangen är
"förordnadt.
"Hwatz Kongl. Collegium sälunda firestrifwit behagade
"Kongl. Mains Befallningshafwande låta frän Predikstolar
»ne i Länets kyrkor upläsa och i de Tidningar, som inom Lä»
"nct kunna utgifwaS, införa. Stockholm d. 3o Maj »83i.
Pä dragande kall och EmbetcS wägnar,
G A » id. POPPIUS.
B. C. Quiding, J. A. Hertzman. J. A. Leyonmarck.
OEBi
A. P. v. Sydov. O. E, Bergius.
J. N. Borelius.”
Norrköpings Radhus den 7 Juni 18Z1.
ä
Pä Magistratens wägnar,
C. F. Lowenadler.
. .
— I. P. Nelander.
' Till hugade EpeenlanterS underrättelse införes Konungens
Resp. BefallnIngShaswanbeS t detta Län utfärdade Allmänna
Kungörelse, om Arre» de-Auction pä HoSpitalShol
men här wid Staden, sä lodande:
"Den fjortonde 04^0 nästkommande Juni, kl. 12 pä
kagen förrättas offentlig Auclion här i LandS-Contoiret, att
till arrende utbjuda ben sä kallade Hospitalsholmen wid Norr
köping, metz tillträde genast, kinot säker borgens ställande för
inropet, sä snart Kongl. >seraphimer-Lrdens-Gillet det an
tagit. Linköpings Slott ai Lands-Contoirct d. 26 Maj i83i.
I. O. Hersman.
"
Norrköpings RädhuS den 3o Maj i8?i.
Pä Magistratens wägnar,
E. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
De husegare, hwilka till Styrelsen wid Städernas All
männa BrandstodS-Bolag låtit genom StadS-Notarien Ne
lander insända 2
.dra och 3:dje SrenS inträdcS-afgifter, för de
ras i nämnde Bolag delaktige egendomar, äga att, ThorS
hagen ben 9 bennes, frän klockan 9 till >0 förmiddagen, ä
Mdhuset härstädes, afhämta wederbörandeS öfwer omförmäld
ta afgifterS inbetalning meddelade qvittencer. Norrköping
dell 7 Juni i83i. ,
iS ä
. ,
Pä BrandstodS-CommitkeenS wägnar,
C- 8. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Som wid den i dag hällne Entreprenade-Auction a upp
förandet af uthus pä och stängsel wid LazarettSgärden härstä
des, inga antagliga anbud bliiwit gjorda; autia har Magi
straten utfatt ny Entrevrenade-Auction ä detta arbete till
Thorgdageu den >
.,:de bennes, kl. 1/2 till >2 förmiddagen, att
a Rädhuset inför Magistraten förrättas. Och länder för Spe
culantcr till efterrättelse: att uthusen komma att bestä af reS
wirkeoH bräder: att planken böra ät gätsidorna hyflaS,^
med
(>• ninis päbräder och oljemälas med lika färg sam ben anya
LazarettShuset, samt att ter Entreprenadens behöriga fullgö
ra,-de inom Augusti inänads ntgäng betta är, stall af Entrc
trenruren källås wedrrhästig boxgen, som as Magistraten god-
känneS, och hwilken borgen bör medbaiwaS, för att af inro,
paren genast efter Auctionen kunna företes.
— Af upprättadt
förslag till kostnaden för ifrägawarande arbete, som jemwäl ia
nefattar en närmare bestrisning pä husens bestnffenhet och iw
redning m. m., ka» under tiden, före Auctionen, erhälla
del hos StadS-Notarien Nelander. Norrköpings RädhuS d
2 Juni i83i.
Pä Magistratens wägnar,
C. 8. Löwenadler.
I. P. Nekande» «
För att hafwa wärd och upsigt öfwer Sandtägten i Sand!
gropen L Dragsgärdet här wid Staden, kommer en Ups.
ningsman att antagas, som det äligger ej mindre att anwii
sa be ställen hwarest sand, grus eller sten iär hämtas, än ä
wen att till lagligt bcifrande anmäla Lfwerträdelser af de s liw
»skrifter som i detta afseende kunna meddelas, och hwarfbE
denne person, som fLr sig anwisad plåt» L förrnämnde ÄärdW
att der upföra ett boningshus, hwilket han likwäl sjelf b stuss
bekosta, destutom äger att säsom ersättning kör sitt beswär
bära och erhålla Fyra Runstycken banco för hwarjc last sans in-
bära och erhalla Fyra Runstycken banco fbr hwarie last sanfek
grus eller gen, som frän Sandgropen hämtas, hwilken (fr,b
gift kommer att af ben hämtande erläggas. — Sökande t f»!
Denna befattning äga att strijteligen anmäla sig hos MaM
gråten, inom Fjorton dagar härefter. Norrköpings Rädh-Ml
ben 2 Juni »83i. ä
Pä Magistratens wägnar,
P,
C. 8. Löwenadler. fe;
I. P. Neland«i«!H
Som en BrandwaktS-Rvtmästare-, fyra Brandwak">d
och fem StadSwaktS-tjenster här i staden äro lediga; Altfä
ga skicklige Sökande till Vesta tjenster att anmäla sig l»
EtadS-Sergeanten Joy. Anderston inom >4 dagar härcftst S-i
65 de Lfwen böra medhafwa och förete behörige bewie. R»>M,p
köpings RädhuS d. 3» Maj , 83,.
ts äna
PL Magistratens wägnar.
§. F. Löwenadler.
I. P. NclanderGfj
För att enligt BewillningS-Stadgan d. 21 Fcdru(i!»«-'
i83o wäija fä wäl Ledamöter till TareringS-Committéen »nr
i Staden för innewarande är, hwilken bör utgöras af flir
personer bland Ridderffap och Adeln, fyra af Prestersiap!
fyra StändSpcrsoner. samt tolf Borgare, som alwen de! r»
Suppleanter, till minst en tredjedel af hwarie Taxerin s
manna-Clast, kallas härmedelst Stadens wcderbdrande !n ; ;
wällare af vesta Claster. att Onsdagen d. ,5:de nästinstund li
de Suni, kl. 10 förmiddagen, inför Magistraten ä Rädd»
härstädes sig infinna. Norrköpings Rädhus d. 3o Maj IÄ
Borgmästare och Räd.
Genom StadS-Casteuren, Fält Commistarien G. M ;
quistS timade död, har StadS-CatzeurS-tjensten här i Sta.
blifwit ledig; hwadan Sökande till denna tjenst äga att >
ras ansökningar, ätsöljda af tjenstesörteckningar, till Magisi i
ten ingifwa, inom 56 dagar härefter. Norrköpings Rätz.
d. 25 Maj i83i.
Borgmästare och R8d.
Stadens samtliga Borgerstap kallas härmedelst, atis
finna fig a Radhuset Lördagen d. ,8:de nästinstnndaiide Jb
kl. Nio (9) förmiddagen, dä Allmän Rädstibwa kommert
hällas. Norrköpings Rädhus d. 3o Maj >83i.
Borgmästare och Rätz.
iL 1 11 falu:
Ett Fransik Gnldfick-uhr, med mycket godt werk och
boett.
— En dragkista i rine delar med 6 st. läder, allt
maflv ahl, betsad och polerad, med instuckna läs och mac
beflag. — Ett Bokckäo af ahl, betsat och poleradt nied g>
dörrar och siden-gardiner.
— En Sals-ffank i Piedestal'
gon af ahl, betsad och polerad med hyllor och läder.
— Tw
ne stora GippS-buster, föreställande Ceres och Flora, samt:
hörn-bord.
— En bronzerab bäst, föreställande Christi 6u?
i dödsstunden.
— Meublerna utmärkt wäl gjorda; buste
af den store Sergells modellering. ELljeS för billigaste ilj ;
set. Adrest pä boktryckeriet.
sEtt Bihang följer '3
Nästa Lördag kl. 5 e. m.. utgifwes följande Blad. w
Ad. Fr. Raams Enka.

Sida 5

Bihang
till Norrköpings Tidningar^ Onsdagen d. 8 Juni i8zi.
Genom- friwMIg Auction- som Fredagen den ia inilun*
inde Juni från klockan 9 förmiddagen förrättas uti Herr Ca
italn Hammarstens gärd wid Skeppsbron i Qwadraten El
in, förfLljeS allahanda wälbehällen lösegendom tillhörig Sterb
tlset ester ast. Skepparen AhlmS Enka, nemi.: Guld. Gils
'8 er, Tenn- Koppar, Malm och Mesting, Jern och Blecksa
S-r, Linne, Sängkläder, Gängkläder och H»sgeräd,.G!aS,
'
. Horcellain, en Spansk Gdlfmatta , en Davids Harpa med
irera, samt-klockan 11 pä dagen: ,:o För ast. Coopv- Skev
nren WendlerS gäfdbundna Sterbhus, till hwad högst erbäl-
W
^'1
kan, obebpggda Tomten N:o 2 l Strand-Qwarteret, Qwa-.
atén Tornet- innehällandc 2264 qwadrat-alnar; 2:0 Ast.
keppare-Enkan Sandbergs Arfwingar, tillhöriga Gärden och
mten N:o 1 i Norra Qwarteret, Qwadraten Accisen, och
En större Loge nied 2 gols och gnöst, eller den sä kallade
engreriska Logen- belägen i Ladugårdsgärdet. Norrkö
3; af Stadens Auctisnskammarc den 26 Mai >83,.
Nästa Lördag d n:tr l denne månad, kl. 2 pä dagen,
fälieS vä stället till den högstbjudande genom Aurtion, >/2
l/^:bclS förmedlat Kronostaltc-hemman, Stora Wcnners
p i Drothems Socken. Kännedom om hemmanets godhet
hos H:r Handelsman Billsten!! Söderköping fä' inbäm
Betalnings- vch tillträdeSwilkoren kimgbreS wid Ane
n genom uprältade contract. Sä wida ei inropare» är känd
säker, mäste ställas antaglig borgen. Drothem d. 7 Jn
i83i^ I.. Örwall.
T ill '
'
«!»:■
I' N. Schmidt 8c C:S bokläcka: Om b ram mine t och
- H st n> ! sbruk, af-G. Erikson, Phil. ö- Med. Doct..Brof.,
8.; Om bränwlnetS instvtande pä menni flas».
!läst i Kungsholms Nykterhetsförening wid dest -idra fam
Mnkomst. 4 st-. Framtidens Religion, uppenbarad af
Wint Simon, e» kort! framställning af den noa Ileligions
a», enligt Saint SimviiisterneS skrister, 12 st.; Cnvpic
»it till det Lr 1821 ntgisne saminandrag as stadgar cch id>
lniiigar angäende SwerigeS'RikeS Kammarwerk, al N.
^degwist, 1: 32; Tal, hället wid Jubellesten i Lund ,83o,
ar be tobi och tillökt af Bergquist, 36 Z ; Jsländaren i Nor
<»ge ai Victor Hugo- häst. 3, !\, >: >6; Beckers werldSyistv
-.del»,5, l, li, lif, häst., >: 24 b:co.
En gärd nvbpggd efter 1822 LrS brand pä Ostra trakten'
d reel gata med tillhörande lrädgärdStomt, är till sal»;.hwa
kbp kan uppgöras och afflutaS- lemnäs underrättelse i
Swartz' Snusbod..
Frista Citroner vch Holländsk Sill hos C.. Nylander.
Ho§ undertecknad boende wid skepparegatan dstanril!, fln
till salu diverse sorter sko vch stdsmelarbete till möjligaste
ska. priser.. N. F. Osterberg,.
Skomakaremästare.
Ho§ Olof Eschelstön,. boende wid Gamla torget, säljeS:
Migen inkomna ulländfta Mineralwatte»,. säsom SclterS,
!>M>äa och Pprmonter.
. M En god Guitarre i commistion inlemnad till försäljning.
C. I. Nelin Hallgren.
M Godt och wigtigt korn hos I. 8. Wigert.
Godt KörSbärSwin pä bouteiller hoS C. Nylander.
D Bergens Sill, Stockfisk och Hwittliug, Fransta Kardbor
- Dr,Matolja och skuren Kork hos Eberstein & C.
p Nyst hitkommen Norrjk WLr-Sill af opperlig beiTaffen»
't. hos 8. I. Söderberg & Arvsenius.
Engelsk. Stenkähls-faruista, Alun-Siam, Fahlu Rödfärg,.
W
di
Victrlol, Gottlands Slipstenar, Ärderbillar, fSpadbl.rd.
Band- och Stängiern-de stäste dimensioner Spik, Win-ättika,
Färgstofter och Specerier samt Lerpipor hos Adolph Hällni*».
Nyligen inkommen afven wanliga Kron-Estenccn.Fahlu
Rödfärg, div. Specerier och Färgstofter, Schedwatten, Vic
trioi-vlja. Terpentin, Mälarfärger, Postlin in. m. större och
mindre lediga- fastager. dels med jern, dels nied träskan»
samt tomma Säpsjerdinqar hoS Ol. Fr. Eckman.
Switkäls- vch RotkälSpiantor HoS' Eric Boberg
En enbetö moder» Hollstenarwagn nied liggande fjedrar
och Malinböstsr, samt 2:ne nya chais^hiul. OfwerenSko i.mel
se härom fler med Geldgjutaren I. G. Pehrman.
Sätifärdiga rotkäie-plantor och spenat säl-es vos Eng
ström. Ostantill.
En Soustette, en Hvllstenarwagn med feiö'
, sam' en e«
betSwagn med fehle HoS Fabriqueui ^>ynna».
Ä >1 u >! o a « ari f h t a:
En större- snygg spegel- Köparen- uppzisweS pä bok
tryckeriet.
T i e n sr sö k a !t d e:
En Rättare, försedd nied hedrande witineSbörd. ömkar'
nästkommande höst en bolik be>alkning ö'wer näaon !an»-irge»
dom. Den härs läster uppmärksamhet, torde sädant anmäla
pä boktryckeriet.
En äldre-person, som har tient seni hn-bällerffa pä lam
het, önskar att fä e» dylik tjenst, pä ett mindre ställe, eller i
brist dera» HoS nägon ensam herre eller enning. Adtep pä
boktryckeriet.
T^enne göstar mellan >3 vch >4 är gamla, önska-att blif
wa antagna „>! nägon lära, »u genast eller i höst. Upplysning
härom lämnar Eric Österlind..
I - i e n >i 1 li n r. b 0 K
En kiinnig Betjent, förledd med hedrande betog, tillnäst
kviniuandc flyttning. Widare »»Scrrälleise crhalleS pä dok
tryckeriet.
En stcklig Spinnare kan lä arbete hrs §. F.. Tanvon.
2:ne kunniga och wäna klädesolyferikor kitnna fä forman*
ligt arbete pä goda wilker. Adrest pä boktryckeriet.
Wid Hösterum i Mogata Socken kan en skicklig tr!d
gärdSmästare, svin äfwen är kunnig, i bränw!»s-bräni>ina , fä
lörmänlig tjenst mot stat dch lö», dä Ullför-t!'ga bewis oiii eit
nycktert och-anständigt udd»branbe »brete*. Närmare uader
rätkelfe eryälleS pä stället eller af Hand!.. Per Österlind i
Norrköping.
En yngling fom f&rilSr bade Gros- och Minrithandel,
samt har lärl dubbla Italienska Bckdälleriet och kan göra dok
siiit , saint har inga pretentioner, Sjiimbcir att bl-nva antagen
i hwad handel som bäldst; betyg om ett ärligt och anständigt
»pp'örande stall e-i fattas. Swar afwaktaS i förseglad hillet
till A. B,, som inlemnaS pä boktrvckeriet.
En i fina syjllor kunnig h,iSviga, som är barnkär, ka» till
nästa flyttningSlid lä god tjenst, dä hon alliiiäler sig pä bok
tryckeriet.
En kunnig pSiägaare wid' Tpinnmaschin kan sä arbete
genast. Adrée pä boktryckeriet.
Urdjude» ari bura vcd arrendera..
Den > nästkommande Oet. bliswa 2:ne rnm och kök,
samt nödige nthnS lediga att fä hyra, hwarvm uiidcrrältels,
lemnäs pä boktrvckcrict.
Twenne wackra vch glada ruin med garderob och wedbo-,-

Sida 6

fcriJsna wik Söder storgata, stro, nägk. Oct., att hyra. Stil*
let nämnes pä boFtrytfcrlet.
De forn Lstunda, eller redan betingat bete lör sina kor
t>wer sommaren pj GästgifwerietS beteshage Blirholmen,
underrättas, att kreaturen nästa Fredagsmorgon den ,o ben
neS. klockan emellan 8 och 9 därstädes fi insläppas, fS wida
ölgille» till undertecknad förut blifwit erlagd, och det derä
uthändigade qvitto medhafwes och lämnas till GästgifwrrietS
ombud, lom träffas och öppnar grinden witz betesplatsen tipp*
nämde tid. Norrköping de» 7 Jun! >83,.
I. Ringborg.
Twänne hyggliga och glada rum med gaderobe och wid
Söder Storgatan, utbvres pL irenne manader, frän d. usta
nästkommande Juli och till ben usta dcrpä följande October.
Slarf6 vä boktrvckeriet.
Mi f. d. Binrbäcksta gärden wid Qwarftgatan blifwa d.
> Ort. lediga ali hyra a:ne ruin med del i kök, samt nödi
ge uthus. T i l l w a r a t a aet:
Ett st. större »tanläs är i Vesta dagar upphittad. som pä
beflrisning ka» Stenäs hoS r
Olof Fr. Eckman.
Sk rv v § - li n derr a t tel s 0 r.
Änqlartvget Ormen Länge algär kiärilrän till Stock
holm Tisdagen den >4 Juni kl. 7 pä morgon. Fragtgod»
-ned ät'd!jän?e lragtsedlar, samt magnar, mäste w.ua om bord
till Mändagrniiddazen. Widare underrättelse erftälleS hos
undertecknad.
Fr. Wellenius.
Änglartvget Föreningen afaSr härilrän till Stock
holm Fredagen d. >0 Juni kl. 8 pä morgon. Fragtqvds med
,U'bI!ande fraqtfcdlar, samt magnar, mäste wara viii bord till
TorSdagSmiddagen. Widare underrättelse erhälleS hos un
dertecknad.
Fr. Wellenius.
Ängkartvgcl Ellida kommer denna somniar att göra Z:ne
Resor till Wisbo, hwa-till Payagerare kunna emdarquera
antingen ! Nikooing eller West-rm
'k. Pä vesta Resor algar
lartoget istan Nvkioing d. 8c» Juni, >4 och »8 Juli, och !
frän Westerwik d. l, >5 och -»;> lkuli. Bill-nter kunna be
1 iiqaS ! Nököping KoS H:r I Walmstedt; Söner, och i We
stern»? bo; H:r LclS-Lieutenautrn Trnger.
Ankommen: E. E. Lundman frän Stockholm ined Stycke
gods, Earlston frän Norrige nied Sill, P. Janson frän Mal
mö nied dim.
Under lastning: E. Orelgrcn, I. P. Ohman med Gale
asen Elisabet!) och I. Ählström till Stockholm.
Afgängnc: E. Kullander till Stettin med Kanoner, G.
Orelgren och G. C. Ählström til! Stockholm med dim., Hora
waldie» till Norrige nied Barlast.
Med C. C. Lundman, som lastar vä Petersburg, är lä
genhet sbr lätt fraqtgodS -ch oastagerare.
Med Skevparen Jansto», Stuve» Jägaren, fern li lin*
dr lia en hitwäntaS, biir lägenhet för fraktgods pä Malmö och
Gbiheborg, hwarom närmare underrättelse lcinnaS af
L. I. Söderberg & Arosenius-
der en
hos
bergS
skade
gena
ga li
män
Kon
högst
dika
ga,
redb
dctS
sam
sam
und
ten
fäs
m
te
h
so
d
w
u
underre
L. I. Söderberg & Arosenius-
ä
»
rd
os
ck
ed
ill
n
:ne
era
ar
!
be
We
cke
der enligt prof, kunna fä bele prostoerne ä de Mge Mönster
hos I. ?l. Jacobston frän Stockholm,
boende gä Gästgifwaregärden, rummet N:o 4.
Ganska mänga as Herr Kongl. Hof-Predikanten Kjellci»
bergS Lbörare af dest afffcdSpredikan i Stadskyrkan, bäve ön
skade och togo för afgjordt, att detta af honom stutliga minne
genast skulle lemnäs till trvcket, för att fä läsas ! det husli
ga lilmets lugn och bugkomster. Dä likwLl denna troligen all
männa önika» ci blifwit uvpfpld, fL halma nägra bland Herr
Kongl. Ho'-PredikantenS wänner och Lbörare welot pL det
högsta angälla om utgifwandet af hans förträffliga affkedSpre
dikan, som lika mvcket hedrar hans hierta fom hans förmä
ga, och stall framkalla mängen angenäm Lminnelfc of hang
redbara och redeliga nit, samt merksainhet bär. bäde font or
dctS tjenare och embetsman.
En person som steke Zr nti agtningSwärda buS haft plats
sam Gonvernanle, ämnar i höst etablera sig nti Norrköping
samt dä lits halsvcnflon emottaga Sato elever, hwilka fst
undcrwiSning i Ehristcndom, Historie, Geozraphie, Skrilma.
Räkna, Fränsi!,ka sprLket grundligt (bade tala och strifwa), ^
Tösta, Mäla och Rita, samt alla möiliga fruntimmerS-arbe- j
ten. Om någon fä ästnndar, kan äfwen underwisning timwiS 4»^.,
fäs nti Mäla. Rita och Fransysta. Widare underrättelse 'åi
pä boktryckeriet.
De, ywiie.i halma oafgjorda assairer nti ast. FZlt-Eom- —
mistarien, SladS-Easteiiren G. Ringqsists Sterbhus, behaga- ,,
te derom gra anmälan hos undertecknad stst inom >4 dagar »,
härefter. Norr kövin q den 7 Juni ,83,. F. v. Etierneman. £•
Nättra göstar emrttages f halstenflon under sommaren»: *,
-s
hwilka lemna- nnderwiSniiig sä mät i de moderna sprLken, i
som Latin och Trekista» m. st. lärtomSgrenar. Widare un»: j:r
derräitelse lemnäs rä boktryckeriet.
Cili nägon, loni reier till Medevi, st lill c vä sitt förbud,»
.
''
wilia medtaga en ak lill Frii Gresminnan Poste, anhällerL^-'
undertecknad, ali derom blstwa underrättad.
I. G. Asslöb.
Det stnntimret 'räll Stockholm, som bor i f. d. Wimss"^
bergsta gärden, sär tillkännagifwa, ali mitt mistande tzärstä>j
deS ej blifwer läiigrc än >4 dagar. De Resö. herrstaver, son»
onsta sina hattar ändrade och wäi blekta, torde, ju jirr beti
häldre, iuicmna Lem,
Diverse.
Divere.
Samtelioe Creditorer i Landtbrukaren, Smen Linngholms
Eonconrs, kallas till sammanträde den >4 denneS. kl. 4 est.
ni, HoS Herr Källaremästaren Dahlberg; de fränwarande sä
-stnöia stg metz de närwarandeg bcsiut i händelse de uteblifwa.
Söde-köving den n Jun! >83,.
Enratorer.
De hwilka äga panter för borgade marér i M. Wester
bolms Handelsbod behagade inom denna mänadS flut desam
ma igenlösa, i annat fall blifwa de lagligen försälda.
Silla som weta sig hästa i skuld till undertecknad, pämin
vas härigenom wänligen att Inom media af Juni mänad upp
göra liqvid lill nndwikande af lagsökning. Norrköving den t
Juni i83i. C. A. RLdström, pL Fru TignerS hemsaiu.
Undertecknad gifwer hädanefter underwisning uti Cla
,-r-fpelning och Harmonien. Norrköping d. 8 Juni ,83,.
^
C. M. Ringström.
stunda reqvirera Fransyska Tapeter och Bär-
^
. .
De ftin åstunda reqvirera Fransyska Tapeter och Bär-
9>. (fr. 89«« mi 80(11.