Norrköpings Tidningar Lördagen den 11 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-11
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-11
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-11
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-11
Sida 4
Sida 5 Norrköpings Tidningar 1831-06-11
Sida 5
Sida 6 Norrköpings Tidningar 1831-06-11
Sida 6

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 11 Juni 1831

Sida 1

NTNU
1831.
li röa g en
Helt ii Juni.
•k r a Söndaa. efter S?. Tres: s-d a a, predika:
éladS-Kyrkan: Ottefdngen, GTomminiiier Arwedson. Hdg
Nn5an, Loinministcr Arwedson. Astonsängcn, Past. Adj.
- DkstkLm.
8:i Hedvigs Kyrka: Kyrkoherden Rudebeck, kl. lo. (Skrif»
åSlet bdrjag kl. 9).
Johannis Kyrka: Comminister Reiner.
usilia Fri-Scholst-Kyrkan: Studenten Tingwall.
»o-GpinnhuS-Korka»:Epinnh. Prés. Könsberg, kl. 9.
MHiinmelstadlnndS HLlso-Brunn, Ari. Comininistri Baeck»
lin, kl. -i. (Collecteu tillfaller predikanten.)
AnriLes /rgheter.
^ockholm. Sedan H. Majit nu nästan fulk
E. återwulinit helsan, har Högstdenfamme befallt
nilla,idet af bulleiinerne för dagen,
lli- Utom de åtgärder, till fbrekouiinande af filik,
iden Cholerans spridande lill riket, hwilka redan
cksit widtagna och till en del allmänh ten meddela
.idar H. K. H. Kronprinsen i Häder besallt, ott twän»
l acfaee kanonsiupar stola utlöpa frän Carlskrona,
satt iakttaga karantänsbewakningen utät rikets syd
iti kust, och hwilka kanonslupar stola äga sina hnf
irstakioner wid Helsingborg och Calmarc-sund.
K- Wid kappridningen d. 7 dennes wänns stora
itlpriset af bruna stoet Molly, tillhörigt Grefwe
»ien och »innieradt af Kongl. Sekret. Noring.
• Sna stort Erinna, tillhö,igt H. K. H. Kronprinsen
itmanieradt af kornettin Broström, täflade i ord»
t><en närmast dero!». Den ästädande församlingen
1 talrik och Den Kongl. Familjen täcktes hedra
lflllet tued stil närrvaro.
— Wid kappridningen d.
^imnes erhöll Grefwe C. I. Wachtmeisteis bruna
i blodssto, Virgin, ridel af Grefwe G. v. Esten,
ptningrns flibscriptions-pris, stort 5oo R:dr Banco.
'li Upsala, d. 2 Juni. Inom Alsike och Knifsta
ilamlingar bär i Upland har en insamling stekt af
ltill understöd för de mest nödlidande i rorfira pros
uiscrne. Den har wisterligen icke stigit högt, men
nöc något dylikt på alla ställen der störden sörlidit
i Dar fördelakiig, torde dock resultatet blifwa af wigt.
' man en wacker märkwardighet synes det wara,
d lill detta sammanstött hafwa ock flere torpare, c
Ui, tzå nian kände deras ringare förmåga, icke an,
1 >aOe dero n, af sina wistc icke stora förråd, didra¬
git. Gifwarena hoppas kör öfrigt, att detta samman
stött, liksom det ifrån Wendel och flere Socknar, stall,
genom wederbörandes »ilfulla omsorg, komma de be
lryckie snart tillhanda.
Carlskrona, d. 4 Juni. Den af Hans
Maj:r Ko llingen till Landshöfoingens härstädes di^po
siiion öfwcrlemnade Nådegåkwa af 3000 stålv. Ris
gryn öar, enligt förestrist, blifwit utdelt till ve mest
behöfvande inom Länet. Nära häisten deraf har
blifwit anwänd inom Carlskrona Stad, som har det
största antal behöfwande, och det öfriga lemnadi dels
till Carlshamn, Sölvesborg och Ronneby, och dels
till de delar af landsbygden inom Listers Härad,
som befunnits i största behonvek. Fattig^örsörjningen i
Carlshamn har på det sätt anwändt de Zr8 stalp. ,
so:» blifwit till densamma öfwerlemnade, att, utom
den wanliga utspisningen, 2y behöfwande inwånaro
inom staden, under loppet ar & månader, deraf nju
ta en portion inåt hwarje dag. Ofwerallt har detta
nya prof af Kongl. Majus land-faderliga mildhet
mot nödlidande blifwit emottagel nied liflig rörelse
af underdånig crkänfla.
Borås, d. 5 Juni. Från flera håll af den
kringliggande Orten hafva underrättelser ingått, att
regn och hagel på några stakke,r tillwgat stada å grö
dan iu. m. men örwer hufwud taget, har ett ymnigt
regn, medföljt af wackra och warma dagar, mildrat
bekymren hos allmänheten genom eli aflägset hopp
oni god gröda; emellertid hafwa Spannmålspriserna
stigit till z\ R:dr för Råg, i7 a i3 för Korn, 18
för Blandsäd och 1} för Harre, allt R:gs per tun
na; Bränuwat r 1 2 R:dr R:gs per kanna. Nöden
bland allmänheten är stor och tiggare wandra i sto
ra fläckar.
Uddewalla, d. 3 Ilmi. I hänseende till In
sändarens, nndertecknande sig "Sanningsalstare,
" i
föregående numer införda mederlaggning af den i Ud
dewalla-Bladct införda "berättelse om ryktet, äng.
undsättningsanstalterne,
" kunna mi wä! ej anse, att
wederlaggningeu sullkoliiligt bewisat, att ej något i
tracafleriwäg payerat; dock »iå ben få gälla för 08
som sådan, om nndsättningstagarne, hwilka laken e
gentligen röret, äro dermed lita belåtna. OlN ins.
tdidkäms »agon harm wid läsningen af nämnde he-

Sida 2

tdttflfr, År tet Hett en fmg represtalie af fenvib
"bwarje imunilta, tom ömmar f&r likars nöd" ersdr
fifilrfcne Februari, wid läsningen af Slats-Secrelera
re Skogmans asgikna berättelse, alt i Bobus Län
brist as Spannmäl (j more ort befara. Angäenke
Setlarnes valör, torde 5oo, 400 och 300 RidrS skö
tar wara lika swära all fä w,Ilake pä landsbygden
sorn 1022 R:dr. Alt nägon nämnbar fönäljning
af Spannmäl i Sn örn stad ägt runi, belwiflas har
myck.t, sä att ilian till osti nied tilläkit sig säga, alt
dcsia corr> sxondenl-uiiderrältelser äro as nägon bifläll
sam, som i pälrängande omstäntigbeter flör Läneity
relttn wäl underlättad. Örn dä öst' dä nägon eller
vägra tunnor säd sörsälts vä Strömstads l0'g, kan
wäl del betyda nägor i det stora bela? — Pä bd’*
warande torg bar ock säd sälls under lid-n. men iste
d>§ mindre hafwa betydliga qwaniiteter a' bil'öistri'
'
w«n Säd reda» consiimeiaks och cr^dlkras ännu. sä
wäl för staten. 101» deli kiingliaaande lant solle».
— Soni det synes, will Ilis. imifla vä ryktets irnf*
t!gb't. ock> snarare anse der soln en berätt!lie lN öst;
bärwid sä mi förklara, alt dit tf»ullfli
,om allmänt
utgjort ett talämne här, innan rum derför leinnades
i W ckobladet.
— Uppä Enkesätet Skädene, Häby Socken, Tunge
Härad, bar Arrendatorn Tbore Anderswns hustru
Carin Nilsdotter ock lienstfflickan Anna Johansdoller
under gläsning i ett käl-Iand, der husbyggnad till'ör
ne stätt, sunnit d. 2? sist!. Mai en sörmultnad Ler
kruka, sorn genast sönderfallit ock warit fylld ined >4
st. större ock yZj si. mindre silfwerpengar, hwilka
f örn lita att b< inbindas Arona». Penningarne hofwa
iilynkteckl» samt bokstäswer ock siffror, bmilfa dock,
för rost, icke kunnat lästas. Käl-landet har i flere är
warit gran, ulan att detta lynd pähittals.
— Eller det kylan bär, nied undantag as ett par
dagar, warit ihällande till sista dagarne af Mai, dä
ett wälgörande regn föll, ba w! nu en klar och warn,
somt stör vegetationen tienlig wäderlk, all nian tyc
ker sig stör bwarie dag se män öst Äster- ock Äng'äl
lens strodande.
— Sxanrimälspriserne noteras mi:
Näg 22 R:dr, Korn r5 a 16 R:dr och Hofra 10
R:dr per lunna, allt R:gs.
Mtristes Ksvcter.
Warschau. Srats-lioninqen öst d. Z2Maj in
nebäller föliande rapport stian Generolisiiinus lill na
lional-regeringen, dar. Pultust d. 2? Mai: "Genom Gen.
Lubicnstis sammanträffande nied fienden wid Nur d.
rZ dennes, erfor jag att Fältniaistalken Diebitsch medsin
hufwlldstprka dragit sig lill högra stranden af Bug;
och dä ha» deiifrän hwarie ögonblick kunde sörena sig
nied garderna, fallit ä andra sidan Gen. Chlopowsti,
bwiiken stulle lenina wära bröder i Lilthauen den
första bielpen, redan förenat sig nied dcsainnia, och
ändainälet nied tvär expedition sälunda war uppnädt,
gas stig arineen befallning att allmänt draga sig till
baka strän sä ösiverlagsna stridskrafter. Den 24 stod
General Pac's reserv wid Trostzyn, General Rybin
sti hade sin position wid Czerwis och General Li!»
biensti nied 2:dra kavalleri-korpsen ocks General H.
Kaininstis division innehade Nadbory; General Gicl
gad gick deremot att intaga Lomza. Den 25 an
greps General Lubienssi af de frän Tykosin och Cho-
roszcz anryckande trupper, under det att Fältmarste
fens arine war i amägande frän Nur. Jag be Nall
armöen derföre att salta bstiver till höglo stranden V1'1
Rarew, hwilket äfwen wcrkställdes den 25 örn att
nen och pä'öliande morgon, i tull ord,ling öfwer
biyggor. General Lltbiensti bildade arrieraardit c
besatte hö derna wid byarna Rzkun och Lawy, st
all stydda härens öfwergäng. Tidigt vili moroon "
den 26 biff General Lubienstis rosi!ion nild stölt
häftighet anfall,» af Fältmarstalken sjilf. Deli rap
re G-ni. drog sig under ert modigt stör sivar tillda
till Ostrolenka. Här blek hon genom den öst fient
liga granater antända staden uppehällen i sill mari
'
Dä slutligen Gill. Lubi.nsti »«,d b Ia sin kwvs i
werkö,»»lil pä högra Narew-strank>» kunde man, u
der ken si p.drliga elden, icke totalt 'ö, störa bipgga
Furst Schachoffffois greilatier-div sion gick säl.deS i
Iver pä bögra Narew-st:andin och bo:tade ill häst!
anfall, tlnd,r stydd as eli ralrikr ocb vä antra fira
d,n a' floden »lwickladt vositio sart"ll.ri. Der oa
takt angi,vs fienden w.xelivis och n»d största a
strängninq näqra wära infant, ri-reqimenieii,
Generalerne Rybinstts, Malachowstis och Heinr
Kaminstis divisioner, änvenston! G neialerne Lubi,
stis och Skarzynstis arlill,ri; fienden sökte ä sin sil
ä'
'
wen alt debouckera och i alluiänhet mm,efia stör
niaffor. Ganl?a länge infflänkte sig striden till örn
stdigt mördande. Lika omöjligt solli d,t war stör
au kasta fienden tillbaka dkiver bryggan, war det h
nom äfwen ott oaktadt de stöistl ansnäiigningar i
werköra hela sin styika. Generalerne leede personlig
anfallet. As de twä attacker, som jag sjelf an'örd
war den i spetsen för infanteriet »lyck l gynnanl 'j»lii
elnef an densamma twang d«n nied b" tydlig styr
anryckande fienden att rycka tillbaka. Elliot afton
drog sig ändtligen ben as fruktlösa ansträngning
delina dag utitiattade fi.ntcn tillbaka önver flode!
ock lillockmed de qwarlemnade riraljörerne lar hi
draga ända kill biyggan, pä sädant sätt art wi sj
blefwo herrar af stridsfält, t. Slagtning, n stutade
^
lo O'» aftonen. I betraktande kock att G n. Gl
guds korps, soln är bestämd akt bringa wära br
der i Lilthauen en afgörande hj, lv, genom denna fia
»ilig redan wunnit tillräcklig frist tor att werkstäl
sill marsch öfwer Lomza och en ytterligare strid i
denna punkt säledes tTitflc wara alldeles utan ända
rii
Än
»Mill,
bir
inäl befallde jag truppernc att öfwer Ro;'li begisrlstk
sig lill Pultust. Denna rörelse utfördeS utan lil
got binder ä fiendens sida. I denna kanonstlf
utinärkre sig bland andra General Pac, hwilken it
att hindra fienden isi än att iständsätta bryggan, sra»ö^
förte twä rlutoner och hies 2 gänger färad; saint @1;
neralerne Malakowst! och Bolguflawsti, hwilken fitz
nare, ehuru 2:ne sänger blesterad, först efter stuhj!
strid leninade flagtfältet. Wär arius begräter isyjj
nerber Generalerne Kitzki och Kaminsti, samt öfwa
st"-Löjtnant Gajewsti, hwilka hogo en hjeltedöd. 3'
närmare detaljerna öfwer denna affär, stoll jag hcl
wa aran niedtela national-regcringen, efter ingäns
na rapporter.
"
Polsta statstidningen meddelar dessutom, alt
delningar ak Polsta armeen rycker allt iner ock 11
fram i guvernementet Augustow. D. 25 Maj ina
go de staden Augustow och d. 26 stola de hafwa i'

Sida 3

It i Suwalki. Littbaurrne säqas haswa p5ft ö^wer
n och tagit Mariainxoler-krctftn i bcsilliiing.
n General Tacken dragit sig tillbaka frän Lo!'
.:?
i fört mrd sig borgaren Adams Kisilniccki, bwil
ä flcrahanda salt ssadat ryska arivcken, har Gen.
li? n:cd Polska tnippcrne satt efter fienden
ixhindradt siainkomniit till Nayqrod, sä akt xo
rän Graicwo redan äier inträffat i Warschau,
a kortsen under Generalen Ehlaxowski, som öf
): allik i,mängt i Lillhallen stall, sedan hail intagit
s I!ysta garnisonen barrikaderade staden Bi-lsk,
larne wid Bialowics haswa förenat sig med
»rista imurgenterne, under fasti lanell Ttn
'
zkie
Frän Auciistowo har ä'wen ben underräilelse
li ait 14000 Litkhaniste insurgenter inträngt 1
»de woilvocstap, och, sedan de förenat sig nied
or Pu ch-ts korks, innefliilit Ryste Grin ralén
in. jemte en besättning af 4000 man, i staden
i.inirel. Polska national-regerinqen har utnämnt
ol ons k. d. livmedikus Aiuoiiiorchi till General
£• et 6r rör ollo Pol sta miliiärhosritaler.
Z Warschauer-tidningen sör k. zo> lass söljan
: £ iver sta get ivid Ostrolciika inga ännu dagliaen
d,taller. Alla stärka dill öswerlygelse alt wära
pers mod warit utomordentligt, sä mycket mera
alla medgilwa att ä'wen Rysta soldaten kämpat
»
deli största utbälligket. UiOiti Generalerna Pab-
I. osti li. samt Schachoffstois korpser, kämpade
irna staatning a'weil en qardes-korps; man kan
öre utan d'
'
wertiii
'
t uvpstatta Fältmarstalken Die
hs stridskrafter lill 60000 man och ivo kanoner,
det mesta rositions-artilleri. Polackarne wörö
dliat färre. L iver Fältmarskalkens manövrer eö
st drabbningen a-o ätstilliqa rykten i omlopp; det
s att dan med Kufwudstyrkan icke gärt b'w-r till
(-a stranden af Narciv, emedan ilian icke watseblis
annat an kosacker.
'öndagen d. iy Juni ämnar undertecknad att bäl
&j !m-bal i Himinelstadlunds Brunnssalong med de
»k ,i» font delina termin begagnat »lin underwis
s g, bwarwid Negimcnts-Miisiken kommer att bi
et a. Förde af Resp. Herrstaper, som bedaga hedra
>0 med sin narwaro, finnas billetter a Z: st. ban
s*
,
‘ tycket flit tillgä i mitt logis hos Bryggaren Le
■i ^ rågen till kl. 5 eflcrmiddaqen samt sedan wid
ziMngen. Början ster kl. 6 ock stukas kl. 1.
C. M. Sundström.
r Enligt Fatkigwärds-Oirectionens beflnt kommer
sWsjukstbterssa wid Enkhuset att tillsättas med är
plön ai 5 tunnor Räq och enstildt rum ä Enkhu
V Ankökningar härtill af alswarliga, men ömsin
ilosörtrutna och krista qwinspersoner, kunna inlem
> eller anmälas inom Lördagen d. 18 dennes hos
^»cclionens Ordförande. M. Kjellenberg.
Död i Orten.
I Att Lieutenanten vid Kongl, fSrsta Lif-Grenadier-Re
s entet, Ol. Fr.Lindahls k, maka, Sophia Arose.
'I 9, stilla atled på Skenäs den 9 Juni 1831, i en ålder
ilt9 år och 10 man., varder endast på detta sätt anhori
1 >ch vännet tillkännagifvet.
Sitt Snfefrtt Eva Marla Olvon, kidd Trolle, gfleb I
Stockholm keil st:de imiewarande Juni frter en lefnad af 33
Sr och 7 mån. ; förjd n* af 4 minderåriga barn, war¬
de t »lltaii pa vetta fått stägtingar och wållner tillkåniiagifwet.
Råsta Lördag den 18 Juni kl. 9 f. m. anställes Examen
med Mobergska Barnhus-flickorna i Tysta Kyrkans hnS wid
Eallängstorgct.
Anmälde NcsLnde:
Den 7 Juni: £'werste-Lieutenanten Gethe krån Calmar
?ån, Licutcnanten Hilder fr. Finspong, Oswerste- Lientenan
ten Jägerstöid fr. ÄbeckSnåS, Brukspatron af Burén sr.
Boxhoim. Mamsell Fogelberg sr. Stockholm samt Captain
Broberg och Fahnjnnkaren Palmblad fr. Småland, bo i f.
d. Eggesta gården. D. 10: Hårakshdiding Hiort och Handl.
Ählström ir. Christianstad. Jnspecloren Swanse t ir. Jdiikö
oing, Frii Trägardh och H:r Richnan sr. Si.ckhslm, Mön
stetikrifwaren Eklund ir. Westerås samt Magister Lindeblad
och Studeranden Swahn sr. Lund, bo på Gåstziswaregården.
A 11 n 0 b r r I f e r:
Till hugade SpernlanterS underrättelse Införes Konungens
Resö. BefallningShafwandeS i della Lån lil årdade Allmänna
Ktingörrlfe, olli A r r e n d e-A li c t io n på Hospitalshol
men vår wid Staden, så lodande:
"Den fjortonde (>4:de) nåstkommande Juni, kl. 12 på
dagen förrättas offentlig Auciion hår i Lands Contoiret. att
till arrende uibiuda den så kallade HoSpiialtholnien wid Norr
köping. med tillträde genast, emot fåker borgens stållande för
inropet, så snart Kongl. Serapyimer-OrdenS-Gillet det an
tagit. Linköpings Slolt af Lands-Conloirel d. 26 Maj i83t.
G. AV, HAMILTON.
I. O. Hertzman.
"
Norrköpings Rådhus den Zo Maj >83,.
På Magistratens wågnar»
C F. L ö w e n a d l e r. I. B. Nelander.
För att haswa ward och lusigt öswer Sandtägten i Sand
gropen å DragSgårdet hår rois Staden, kommer en Upsp
ningeman att antagas, svin det åligger ei mindre att anwi<
fa de stållcn hwarest sand, grus eller sten >år båmtas, ån å'
wen ali till lagligt beifrante anmäla öswertrådelser af de fö
reskrifter font i detta afseende kunna meddelas, och hwarföre
denne person, som får sig anwisad plats å förenämnde Gärde,
att der uo>öra eli boningshus, hwilket hail likwåt sjelf bör
bekosta, desutom äger ali såsom ersättning fdr sitt beswär uo
båra och erhålla Fyra Runstycken banco sör hwarie last sand.
gine eller sten, solli leån Gandgroven hämtaö, hwilken af»
gi't kommer att af den hämtande erläggas.
— Sökande till
denna befallning äga att strineligen anmäla fia hos Magi
straten, inom Fjorton dagar härefter. Norrköpings Rådhus
den 2 Juni >8Z>.
På Magistratens wästnår,
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
För att enligt BewillningS-Stadg.in d. 2, Februari!
>83o wäija få tvål Ledamöter till Tarerings-Conimittéen här
i Staden för innewarande år, hwilken bör utgöras af fyra
personer bland Ridderstap och Adelil, fyra af Presterstapet,
sora Ståndspersoner, samt tols Borgare, som åswen dera»
Suppleanter till minst en tredjedel as hwarje TaxeringS
mannaClast, kallas härmedelst GiadenS wederbörande iunc
wånare af kesta Claster, att Onsdagen d. ,3
.de nästinsttind.in
de Juni, kl. 10 fdrniiddagen, inför Magistraten å Ravhiiset
härstädes sig infinna. Norrköpings Rådhus d. 3o Maj >83,.
Borgmästare och Råd.
Den wanliga Bewill»ing--Tareri»gen för innewarande
är, företages a Rådhuset härstädes Onsdagen d. 2- nästin
stundande Juni, kl. Ätta (8) på morgonen, då de af Sta
dens inneivånarc, hwilka anse sör sig nödigt, att i ett eller
annat afseende sin rätt wid detta tillfälle iakttaga, äga ait
i sådan afsigt hoS TareringS-Committeen sig anmäla. Norr
köpings Rådhus d. 3o Maj ,83,.
Borgmästare och Råd.
Till salu:
I N. Schmidt & C:s boklåda: Om brån winek och
dest mi stbruk, as G. Eriktzon, Phil. & Med. Doct., Pros.,
n st.; Om bxänwinets inflytande pä mennistan.

Sida 4

uptJil I Kungsholms NpkterhetSsdreninz wid beg i:bra farn
'
iiiankomst. 4 g.; Framtidens Religion, uppenbarad af
Saint Kimo», e» kort framställning af ren nya Religions»
läran, enligt Saint SimonisterneS strister, 12 st.; Supple
ment till det är >8,1 utgifne sammandrag af stadgar ech fdr
kattningar angLende Swerige- Riker Kammarwerk, as N.
Lundegwist. >: 82; Tal, hället wid Jubelfesten i Lund 18Z0,
cmarbetadt och tillbkt as Bergquist, 36 fi ; JsiZndaren i Nor
rige ar Victor Hugo, hält. Z, 4, >: >6; Beckers werldShisto»
ria, del. 5, I. li, lii, häst., 1: 24 b:eo.
Ett Franfft Gnldfick-uhr, med mycket godt werk och tjock
bcelt.
— En dragkista i 2:11c delar med 6 st. lädor, allt af
masiv ahl, betsad och polerad, med instuckna läS och wackert
brstag. — Ett Bokstäp af ahl, betsat och poleradt med glas
dörrar och siden-gardiner.
— En Sats-stänk i Piedestal-fa
gon af ahl, betsad och polerad med hvlloroch lador.
— Twän
ne stora GippS-buster, föreställande Ceres och Flora, samt 2:11c
hörn-bord.
— En brongerad bust, ldreställ-inde Christi bn^wlid
i rtdestunden.
— Meublerna utmärkt wäl gjorda; busterna
af ten jkrf SergellS modellering. EäljeS fdr billigaste pri
ser. Adrest pä boltrvckeriet.
Uti förra Nättelbladffa trädgarden finne-till salu Hwit
kählS- och Rotkählg-olantor, Sallat och Rcdifor, Spenat och
Dlcmmor hos E. Kullman.
MejramS-, Timjams-, Purjolök--, Bafilike-, Hiiswudsal
latS-, HwitkalS-, BlomkälS-, RotkälS-, BläkälS-, Gnrke-,
samt Neglicke-, Reseda-, Winter- och Sommar-Ldskoje-plan
tor i boktryckeri-trädgärden.
Ä stundas att köpa:
Gamla takpannor samt murtegel. AnwiSnIng fäs pä
boklrpckeriet.
Tjenstsökande:
För en zofie om 14 Lr, som nägorlunda kan räkna och
flrifwa, SstundaS en pafiande emplop. Pä lön göres ej af
seende. Emar afwaktar i förseglad billett till A. I., forn
iiileinnaS pä boktrpckcriet.
I tjenst st u n d a k:
Nästa flyttningstid ästiindas i tjenst en Betient, som kan
sörewisa antagligt besked om välitliat och anständigt uppföran
de samt skicklighet i öfrigt lili de görcmäl, sam man wanli
gen fordrar af en sädan person. Eknlle hail därmed förena
uägon färdighet i att striiwa och räkna, häldst tjensten blis
rver af sädan beskaffenhet, ali den lemnar honom lid och till
fälle till siik shkelsättning, göres därpä afseende wid uppgö
rande af ldnewilkoren. Wikare underrättelse härden sökan
de att erhälla wid Bruks Conioiret pä Holmen, eller f. d.
Wcfiingsbruket i Norrköping.
„ ^ r
En kunnig Ruggare hos C. P. Norrbom.
En hygglig och alfwarfam pira kan erhälla tjenst ren
»4 nästkommande Oct., dä efterfrägan göres vä boktryckeriet.
Skickliga KlädeSplpserikor kulina fä arbete wid Gryt hoS
8. I. Söderberg & Arosenius.
En ordentlig och beskedlig du-piga, sörsedd
^
med hedrande
bewiZ, kan wid nästa stvttninggtid lä tjenst. Stället uppgif
wcS pä boktryckeriet härstädes.
Twenne npcktra, arbetsamma och wästräidade karlar, fä
genast god förtjenst som dragare widen Spinnmaschin. Arrest
pä boktrpckcriet.
A st u n d a s art bura:
Ett ensamt fruntimmer önskar att den 1 Oct. sä hyra
2:ne wackra rum med kök och nödiga utyli» wid reel gata el
ler torg. Adrest pä boktryckeriet.
Utbjudes all bura ocb arrendera.
Eli ensam wäning, bestäende as 3:ne hyggliga och war
ina ruin, samt kök med därtill hörande nödige uthus, samt
del i säker och pålitlig källare, ira ren 1 Qct. delta är le
dige att byra pä Norra trakten ivid reel gata, hwarom wi
dare upplysning lemnäs pä boktryckeriet.
HoS Capita!» Österling är en öfwerwäning ledig att hy
ra deri i Oct., solli begär af 3 kamrar, sal och kök. Rum
men kunna äfwen dela; om sä astunoaS.
I f. d. Walcsta gärden wid Gamla torget aro rum le
dige nästa flyttningstid.
Twenne wackra och glada rum med garderob och wedbod,
belägna Ivid Söder storgata, äro, nästk. Oct., att hyra. Stäl
let uämnes pä boktryckeriet.
2:11c kamrar, sat, kök i ösra wäningen samt nödiga ut-
AnwiSning säff
il»
lt ?i;ri
Torsdagen d. 8 denne- förlorades emellan Tingstad i
Norrköping, en aflång ask med inneliggande: en ny fii
märkt med I. E. C., samt ett lakan. WedergLllnlng,1
loswaS, dä anmälan sier pä boktryckeriet.
Skepps-Underrättelser.
Ängsartyget Ormen Länge afgår härisrän till Sbi
Holm Tisdagen den 14 Juni kl. 7 pä morgon. Fragtg
med ätlöljande tragtsedlar, samt magnar, mäste wara om blK
till Mändagsmiddagen. Widare underrättelse erbälleS
undertecknad. Fr. WelleninS^a
Ängfartyget Föreningen afgår härifrän till EÄ dst
Holm Fredagen d. >7 Juni kl. 8 pä »lorgon. FragtgodS 1 "k >'
ätlöljande kragtsedlar, samt magnar, mäste wara om bord ®
TvrSdagSmiddagen. Widare underrättelse erhLlleS HoS lJ
dcrtecknad. Fr. WelleninsWEl
Ankomne: I. Häkanfio» frän Steffens med Krita. ,
Swenfion frän Stockholm, N. P. Hellström frän Carlsha
med diw.
Under lastning: C. C. Lniidman till Petersburg, I. dikt
Öhman och E. G. Ählström, som owillkorligt i medioa-n «
mecka segla till Stockholm, Janfion till Malmö och Götheb: Ä
Akgängne: D. D. Friele och Ellingsen till Norrige 1 ö >
Barlast, E. Orelgrc» till Stockholm med jern och diw.
Metz Skepparen P. Janfion, Slupen Jägaren, är
genhet för tragtgodS och pafiagerare till Malmö och Götheb: i!
Med I. Häkanfioii. Slupen Prov iden tia, är lägl
het för fragtqodS till Carlskrona och GdlfwitSborg.
Med Ekepvarcn N. P. Hellström, tom förer Sl»l r:
Ulla Lr lägenhet lör fragtgod» pä Carlsham» och Calm Ari
Afseglingcn sier i flutet af nästa mecka.
Diverse:
Alla som, unter denna termin, warit antecknade till
derwiSning i Ebersteinsta SöndagS-jkolan, tillsägas häri '
ännu ytterligare, att i morgon, pä wanlig tid, manngra st
sig därstädes inställa. Norrköping de» >> Juni >83,.
f
Joh. P. Kjellberz
PZ benägna anledningar, gitweS Resa. konstälstare, g ftö
nore och wänner wdrdsaiiiiige» tillkänna, dock med lind'
bedjande af all mifitvdiiing. att, »Lr häldst jag inhändi ‘:!
Sllbe r l TheophronS Hägra mälnings-alster, jag dä : ■
tiben till pästönjandet däraf bekant, nied korta ord, uti I ‘
lia Tidning. Kjellberg V>ö
Uti undertecknadS i Linköping inrättade sriiniimmerSir
sion. cmottageS i asgäendeS ställe Hcl-oensio»ärer. Jemte w «>
lig underwisninz i Christendome», Historie, Geografie, ?
ning, Stildsning, alla flagg sömnader och brodderier, mel:
laS äfwen fullständig lniderwisuing i läsa, striswa och 1 *';1;‘
Fransta och Engelsta spräke», Rita och Mäta samt spela >1! ^
te-Pianv. Hwarjemte försäkras om den svrqfäilizage t
märksamhet och det listigaste bemödande sir EleverneS mi ^
lista bildning. Priset är 3oo R:dr R:gd ärligen, mea b.» 5
220 R:dr dä mnsiknnderwiSning ej begagnas Närmare !
derrältelse erhallcS dä de» sorn behagar stänka denna pen
sitt sörtroende, derom adrefierar sig till undertecknad. Lii s
piag d. 7 Juni ,83,. Slniia Sophia Lundqwip
Pä idrekomne anledningar ätwarnas allmänheten,
ej till Goficn Iohan Petter Hultman, som, sedan d. 3o f
inänad, warit stUjd från min tjenst, lemna Hägra pennin
eller waror, emera» sädant as mig icke crkänneS. Nori '
piiig d. 10 Juni ,83,. Sid. Fr. Raams Enka %■:
Samtelige Resö. Borgenärer uti förre Krenosterrir t
mannen Olof Lindebergs och dest hustru Sinna GustafSdotl fl»!
uti Gärdsjö, Häradshammars Socken, mi imber laga cone '
och Bostillnad ställde Bo, behagade sammmanträda ! Ga ?: >
sjö Lördagen ben 22 bennes klockan -1 t. m., för att leil Uh
vfi undertecknade Gode Män förestrift om Boels förwaltu -> >
m. m., och erinras att de fränmarande fä ätnöjas med' li;
närwarandeS bestut. Häradshammar den 7 Juni -8Z-. :
Cart P. Eklund. SlnderS Petterfion i Skarpenberga, Ä EZ
»llf, (
hi
5Ett Bihang följer^
Nästa Onsdag kl. 3 e. m., utgifwes följande Blad. lo
hnS lediga att hyra nästa flyttningstid,
boktryckeriet.
Förivrad t:
Ad. Fr. Raams Enka.

Sida 5

till Norrköpings Tivningar, Lördagen d. u Juni r8zi.
i
Genom öppen Auction'
, svin f&rråttag; i
,
Sdderköoing
-dagen d. ,6:de in New. män ad, warder lill den higst
inde försåld aflidne Capitaine» och Riddaren Kuolenstjer
qwarlätenstap, bestående af Guld, hwariblaud ett Guld
'stlfwcr, Koppar, Malm och Jernsaker, Glas, Poreellain,
»g- och linnekläder, ett par hästar, wagnar, deribland eU
"I flette, Äker- och Kör-redikap; — Och kunna beke saker
I Auction på stället få bese-.
— Med betalningen lemnäs
'>y inf tili d. i nästkommande September. Söderköping d.
lunt ,83,. PL Auktionskammarens wägnar,
^ > Axel Rehnab.
Lill salut
HoS Bokbindaren! kysén: Erinringar till yngre Medbrd
■ forn åtagit sig pligtcn akt arbeta fbr Jesu rikcS lillwext,
iollstcdt, Kyrkoh'
. i Norrtelje, författade kort före hang
Z, fj.; Ärsberättelse örn nyare Zoologiska arbeten och np
er, till Kongl. Wektenikavs
.
aeademien afgi'wen d. 31
•■'} e i83o, af Nilsson, 28 ss.; Fransta Rewolulionew i flu
. >s Julli månad >83», a4 NapoleonS och stora arme-
r£ Historia år 18ia, af de Segur, S delar, nedsatt pris, 4
”> r; Framtidens Religion, uppenbarad a' Saint Simon,
7
'ort framställning as den noa Religionsläran, enligt Saint
’?S ivnisternkS strifter, 12 §.; Sinapismens Tidehwarf, ett
<*“• osande Bidrag till teti populära medicinens Historia i
erise, i anledning al ven nyligen »tkom»a Gkriste» om
a Senapens notia för hälsan, 12 si.; Anwlsning att vä
lil’* hand lära känna Stjernylmmelen, af Bleibtren. med 3
cher, *!\ si; Om Bränwinets instvtande vå menniffan.
Skrift, uovläst i Kungsholms NokteryetS-sbrening ivid desi
I a Sammankomst, 4 H., allt B:cd.
f -HHoS Bvkbinvarcu Lps nr Axel och Louise, eller trofajk kär»
sann' Händelse frän mioten af >8:de Seklet, ill si.; Oster-'
ernas Faust eller Ben Hasis wandringar, >: 24; Snuf
Hosta, Influensa, ka Grippe, m. m., eller st.Ld huru
sjukdomar och deras följder stola antingen kunna före
as eller häfwas,. 16 si.;' Wägledning för deni som wilja
---»I Mullbärsträd och' uppföda Silkesmaskar^ 12 si., allib:cv'
.
Hos Bokbindaren Löfen: Sammandrag af udärdake al
och senare stadgar och' författningar, angående SwerigeS
S Kammar-werk, författadt och ntgifwet af Nils kunde
Asiesivr, i eremplar, 5 R:dr; Supplement till det år
A utgifne Sammandrag af stadgar och författningar,
ende SwerigeS RikcS Kammar-werk, sdrfattadt as Nils
^egilist, i eremplar, t FK:tr 32 si., allt b:eo.
HoS Bokbindaren Forsiberg: Tara fbr Tnllafgisterne ä
mmande och Utgående waror, samt transito-afgisten, ifrån
Januari >83'
,, 4° §.; ConcurS-lag, Gil weil Stockholms
t d. >2 Martil >83o, ,2 si ; Arel och Louise, eller tro
Ikärlek, sann bändelse från midten as >8:de Seklet, >6si.;
lolärd Predikares Tal öfwer ungdomens första Natiwards
3 si., allt b:cv.
»Undertecknad har uti commisiion till försäljning'
, walsade
Mmibda jernplåtar, Engs. Tenn och Blv. fin Negerhedd,
ngegarn i härswor, finare och gröfre Bomullsgarner af
conldrer, Holl. Sill i >6:delar, sin matolja pa flastor.
Ja Citroner, fin bouteille-kork och Falu Bictrlol till billi'
friser hos O. M. Boren.
Godt KörSbärSwin på boutciller holl C. Nylander.
HoS Olof Eschelsson, boende witz Gamla torget, säljeS:
en inkomna utländsta Mineralwatten, såsom SelterS,
ia och Pxrmvnter.
A li Ct i o ner:
Engelsk Stenkohls-särNisia'
, Aliin-Slam, Fahlu> Rödiärg,
Bictriol, Gottlands slipstenar,
'Arderbillak, Spadölav,
walsade Jernplåtar. Band- och Stångjern, österby cch.G^rw
ståhl, ds fläste dimensioner Spik, Win-äktikcr, Fargsto'ter och
Specerier samt Lerpipor hos Adolph' HallM».
Godt och wigtigt korn hos I. F. Wigert.
Witz Sandbyhof försäljer gddk Hö samt Räg och Hafre
halm,,jemte flera tunnor sämre Hafre.
.
Frista Citroner till facila priser hos O. Eschelsio».
God limm, Rehnshår, RehnShndSyandstar i commisiion
HoS ,
C.. P. Norrbom.
Ett litck parti gula och' hwitå strukna matthattar till fa
cilt pris i Bundtmakaren FreöricjjvnS gärd pa Söder stor
gata.
.
Dagligen söt grädda och mjölk samt filbunkar i Grefwt
Schwerine hus vå Saltängen,
Från Cedersberg är inkommit flera sorters »ijöikbunkar.
prä-ade dricks slas , flipade defertGlas. ä<wensom ivanliga win
och dricksglas försäljeS i f. V. Dederingsta gärden witz Weste
göthegatan till BinksoriS. På samina ställe är tillgäng pä
gammal BrädorgS Sökimölks-ost. mjölk och grävda.
God Norrst Wär-Sill och Skonstt Korn-malt HoS
k. I. Söderberg Li Arosenius.
En stärlat;' med ffärkrona samt eli’ nyffel är till salu, r
efterfrågan göles pä boktryckerier.
Frista Citroner HoS Lindström Lc Skog.
Rökt Lax och Holländsk Neglickevst ho».
M. WesteMkm,
Sätttärdiga Tobaksplantör hos Th. Lcshvli»,
BlLkåhlS-plantvy hos Eric Boberg.
Div'erfe.
Ett ensamt fruntimmer önskade' att få ReS-sällstap till
Nyköoiuq uti börja» as nästkommande westa, häldst nied nå
gon forn har eget åkdon. Adress på boktrvckeriet.
De, hwilsa hatwa pasgjorda affairer lili afl. Fält-Com
misiarien, Stads-Casienreu G. Ringqvists Sterbhus, behaga
de derom göra anmälan HoS undertecknad sist inom -4 dagar
Härefter. Norrköping den 7 Juni >83i. F, v, Gtierneman.
ÄstlMdaS, häldst elk stäende ia» ar 2000 R:dr B:ro mot
första inteckning i fast egendom, antingen goirast eller den 1
Oct. Öm iwar anhälleS i förseglad hillet till A. I. W., som
inlämnas pä boktryckeriet.
En strisware kan så spsielsättning om han anmäler sig
hos
...
Notarien Ringborg.
Ett Cassa-lån oå 3ov R:dr B:co, som i flera år får be
hållas. är alf bekomma mot antaglig säkerhet och laga rän
ta. Adress vå boktrvckeriet.
De svin weta sig yaswa några pantsatta saker HoS Mag
nlis Zetterling, anmodas att inom >4 dagar härester dem .r
genlöfa. eljest blifwa de lagligen förfälde.
De, hwilka hajwa oafgjorda affairer tili afl. Bokbstidaren
P. M. Hällströms Sterbhns, behagade i anseende till snart
förestående bouppteckning, mgiswa sina' räkningar eller betala
sina stulder inom Venna månads flut till undertecknad. Norr
köping Veit 11 Juni i83,. M. I. Wikström.
Undertecknade få härmed anmäla, att de med nästa westås
början giswa informationer i Dan» och Violinspelning. Resp.
deltagare täcktes anmäla sig HoS Bryggaren Egge i Glas
mästaren' Kjellströms f. d. gård vå Handlwerkaregatan. Norr
köping d. >v Juni 18Z1. C. A. Gahn St N. li. Gahn.
Ad. Fr. Raams Enka.

Sida 6