Norrköpings Tidningar Lördagen den 25 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-25
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-25
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-25
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-25
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 25 Juni 1831

Sida 1

1831.
öt* tragen
tr. 25 Juni.
Trcdie Bönedagen, vredika:
»StadS-Korkan: Ottesbiigen, Comminlger Arwedson. Hög
SimDan, Paji. Adj. Wik,iröm. Astonsängen, Comminijier
»Arwedson.
' S:t Hedvigs Kyrka: Gcholae-LZraren HZgerjirand, kl. ia.
S:t Johannis Kyrka: Öttesängen, Comminister Reiner.
tzjHögnMan, Adj. Tom. Baeckman.
itSwarhifta Fri-Schoia-Kprkan: Studenten Tingwall,
q Kronv-Spinnhus-Korkan: Gpinnh. Bred. Könsberg, kl. io.
I lid HimmelstadlundS Hälfo-Brunn, Adj. Comministri Baeik
Dman, kl. ii. ^Collscren tillfaller predikanten.)
Inrikes Kyheter.
Karlskrona. Ä Siö-Kastrllet Drottningstär wid
jgaS nu anstalter för inrättande af
,
en Karan
HnsplatS, och kommer ett provisionclt sjukhus för 5o
rsoner att derstädes inredas. Karantänsbefalhafwa
aro witz Hastelö stale nara Sandhamn: Premier
»jtnantcn Friherre C. E. Cederström; wid Slitö:
Premier-Löjtnanten von Krusenstierna, samt tvid
Kroltningstär: Premier-Löjtnanten af Puke, hwilka
f;a för fartyg utfärda behörig praktika.
Boräs, d. 19 Zuni. Torpriserna moro i gSr.
23 a 24, Korn i7 a »8, Hafre iZ^ R:dr per
a. Bränwin R:dr per kia, allt Rgs.
Uddewalla. Ett rykte har här cirkulerat, att
holera Mordus stall redan hofwa yppast i Helsing
rg. Nämnde rykte tro mi härleda sig fränföljan
steppareberättelse som trowärdigt är ost meddelad:
tt engelstt coopvaerdiefartyg, kommande frän nägon
vst hamn, svin hade 2 man döda och 6 sjuka af
holera ombord, anhöll att frän Helsingborg fä Lä
i»re; detta nekades. Derefter anlöpre fartyget ön
lvwen, i tanka att der fä läkarebiträde; emellertid
lall all communication med dn ock fasta landet wa
lt» afbruten, ifall smittan genom näinnde fartygs an
isomsi till Hwen der ställe hofwa kringgripit. Tid
ningen Nyare Helsingborgsposten, som nu äter bör
tjit sin bana, nämner ej ett ord vill detta rykte; ur
Malmö Tidning för d. u dennes erfår man dock,
att Prowincial-Läkaren blifwit anbefalld att anställa
imdersökning ä Hwen samt der meddela nödige före
skrifter, dit akmen ro man af Kongl. Norra Skänsta
jnf. Regn blifwit beordrade till bewakning —
"
- — Här börjar »nan äfwcn inquietera sig öfwer
den 8t denna de! af Europa annalkande Choleran;
ocksä ej utan stäl, enär nian, utom andra omstän
digheter, besinnar wärl läge sä nära kusten af Ka,
legatl, och det handt att sistare, som idka sä kalladt
storfiske pä Julsta grunden, haft besök af sjöfarande,
antingen till uppköp af sist eller i andra ärenden, och
»nöjligtwis äsiven genom denna beröring, smittan
kunde inkomma. Det synes i detta afseende wara
förenligt med widtagna säkerhetsanstaltcr, atr weder
börande oförlöfwadt utfärdade Kungörelser, som upp
lästes frän xredikstolarne i Skärgärdens Kyrkor, hwil
ka antydde dem, ali sä midt möjligt more, sorgfälligt
söka »rndwika att träffas af sjömän, sä wäl ä kusten
som ute i Kalcgatt; derjemte bör kungörelsen innehäl
la en tydelig framställning af denna smittans olyck
liga följder, att de sä mycket mera öfwertygadeö ou»
nödwandigheten af dest» försigtighctsuiätt.
Mtrikes Sgheter.
Wien, d. 9 Juni. Frän Baascher-comltatet i
Ungern har nedanstäende representation eller adreA
pä Latinsta spräket blifwit förelagd H. M. Kejsaren
och Konungen, pä hwilken sedermera följt dylika till
H. Hel. Apostolista Maj:t frän 22 andra comitater:
"Äejserl. Kongl. Maj.t! medan den pä tilldragelser
rika tiden, under knappt ett ärs förlopp med blixtens
sirabbhet wällat händelser, krönta »ned det afsedde mä
lets uppnäende, pä ett satt, som ärtusende tillföre
ne icke mäktat tillwägabringa, se wi med förwäning,
men tillika med den innerligaste glädje, wärl högkäl
stade fädernesland, sedan det afstuddat de kedjor der
uti barbarer smidde detsamma, njuta den önstwärda
ste hwila och fred, under Eders K. K. Majtts lyckliga
och milda regering, och under bestydd af den Consti
tutionella oafhängiqhet, som bekästar sä wäl wär
lycksalighet, sani Eders K. K. Majtts thron. Men
ä en airnan fida kunne wi deremot icke dölja ben dju
pa smärta, son» wi sänne önver det orältwisa krig,
svin, pä wära gränsor, föres emot en nation, hwil
ken geno»» sitt grannstap, genom ömsesidigt gifne
sch emottagne Konungar, är med ost beflägtad, och
hwilken, dä den Ottomannista Portens stigande magt,
öfwermodigt »ned undergäng hotade de K. K. Sta
tcrnes hufwudstad Wien, antog sig wär sak, genom

Sida 2

ott sörena sina froffcr »ned öst, flöt »ned sina seger
rika waren sig till wära under Lolhringens Carl, och
hjelpte ost att winna seger öfwer de Orientaliska ty»
rannerne, att bibehälla thronen ät det Durchlaut.
Huset Habsburg ock dest askomlingar, saint flnlligen
Ster förskaffade friheten ät fäderneslandet, hoppet
om ett stadigare lugn och lyckligare tider ät wära
förfäder och ät ost. Om wi i följd häraf »ned tack
fainina känslor ihägkomma bestå flora ost bewisade
walgerningar, och öfwerwäga dek obeständiga i natio
nernes öden, sätant historien bäst skildrar ost det, sä
finne wi att fust denna obeständighec, dä den ä ena
sidan osta, under lidernes längd, sönderfliker alla för
bindelser och alt sammanhang emellan nationer, och
försätter deni mot hwarandra i förhällanden, rakt
wolsatta de tillförene bestäende, ä andra sidan nödgar
dem, att än gifwa eftersökt hjelp, an äter emottaga
den gifna, än sörswara sin granne, än äter se sig ak
honoin fbrfwarad. Och i sanning! blicke wi pä den o
erhörda magt Oltomanniffa Porten fordom innehade,
och pä de längwariga krig densamma fört med Grek
land, sä stola redan de »nängfaldiga olyckor, som wäxt
fädernesland derigenom äfwen lidit, säga ost, att det
största felet i delta hänseende war ä wär sida, einedan
Grekland ät sig sjelf lemnadt mäste duka under. Och
just detta exeiupcl är det, som, om mi tillänipe det
pä wär närwarande ställning, allwarligt manar ost,
att ändtligen stäcka banan för den, sedan samma tid,
icke genom ars eller fritt folkwal, ulan genom wapen
»naqt oerhördt lillwäxande nvrdiike resen, att sätta
gränsor för densamma och att sörstaffa säkerhet ät ost
jjel^wa, i det wi upp^ylle, jemte wär tacksamhet, äfwen
wär styldiga pligt, emot det för sin oafhängighet och na
tionalitet ofkrsträckt käinpande Polen, pä det wi, eller
wära efterkommande,! sall det öfwergifna Polen, ival icke
blefwe besegradt, men af öfwerinagten flutliqen un
dertryckt, och af samma fiende samnia fara stulle ho
ta ost, icke mätte bkifwa twungne, att sörjande er
inra ost, att det ej mera finnes nägon Sobiesti. Ju
djupare mi känna delta, desto mera ansägo mi ost wa
ra sörpligkade, att w!d Eders K. K. Majrts sötter
nedlägga denna Allerunderdänigaste Bön och Begära»»,
emedan de »Hänga, af Allerhögstdensamme öst gifne
bewis af faderlig kärlek och näd, päfordra ä »pär si
ra ett barnsligt förtroende. Wärdigas Ed. K. K.
Mant nädigast taga i öfwerwägande det fasansfulla
sorgliga öde som i dunkel framtid wäntar det höghjer
tade och tappra Polen, ifall lyckan uiähända nied en
sorgligare utgäng stulle löna dest ansträngningar an
rättwisan af dest sak förtjenar; detta Polen, hwilket,
dä det sst odödligt gjort sig förtjent af Ed. K. K.
Majrts upphöjda hils och wärk fädernesland, mi aro sst
ofantligt mycket styldige, och hwilket, ehuru kämpan
de med oförliknelig tappcrbet, »leii emot ojeiiinsörli
ga krafter, mähända endast kan bibehälla sig, nied ben
yttersta uppoffring. Derföre, äfwen nied hänseende
dertill att frän Norden en stor fara aswen hotar de
öfriga grannarne, driste mi ost, att Allernnderdänigst
härigenom bedja Eders K. K. Maj:t att det täcktes E
der, att Nied Edert trogna folk pä den redan utsatta
Landtdagen räbplaga öfwer Polens öde, medan an
nn tid är; men emellertid Allernädigst äfwen ändra,
det nyligen bekanntgjorda förfogandet (neinligcn ut
föiftl-förbudet af wapen, munition och liar) i följd
-wårås, blef hämmad den ringa ost ännu ätcrstäend k
gren af wär handel, som det deruti antagna ineE
liga systemet (System cke? vreissigstamtea) icke retagH:
.
försiölt. R
Noucert.
c
,
'
c
Med Högwedcrbbiligl tillställd och benäget bilrär!'
de af älstillige Aiuatenrer, gifwer undertecknad, Sbst p.
dagen d. 26 Ilmi, uti Slöra Salongen wid Söderköii^
pings Helso-Brunn, Eli flillstämniig Vocal- och
striimental-Loncert, dä följande stycken komma ali
exequeras: IM,.
1. Sinif anie af A. Romberg.
2. Antanre och Polonoise för Dioloncelle af T'
Romberg, erequeras af nnderteckiiav.
Z. Fanloisie för Clarinette af LLeber, exequeras o.
Herr S. Kellman.
4. Rondoleite för Violoncellc af Dotzamr, exeqin^ r
ni tmNrrfvfftirth i
ros of un^erttcknod.
5. Stormen, Choeur af Haydn.
*
6. Capiiecio öfwer Moldauista och WallachistaW^.
'
for för Bioloncelle af B. Romberg, exequeras
undertecknad.
Billetter a 32 st. b:co st. försäljas wid ingänge:
till Äonccrtcn, soln börjas kl. half 6 e. lii. fe
A. Gchrmann.
Till den utlysta Extra fockensläinman nästa Mstr
dag d. 27 dennes kl. ro f. lii. i S:l Olai Sacrislic
behagade Stadsiörsamlingens Resp. Ledamoter fair
manlräda. Norrköping d. 24 Z»nilS2?"
,
llb
,
M. Kjellenberg. g
TillkännagifweS.
och tieg eslerlemnade
asled ilina d. 22 bennes
sörjd af efferlemnad meter och 4 svffon. t
Sitt biiShAlerstan Sara 8 ilin fiber fl, (mia asled dess.
»3 bennes kl. 9 förmiddaflen, lili en Lider af 53 Lr.
Wördfamt tillkämiagifloeS, att Dafllbnaren Bolin» Ef
ra Silla afled d. 22 Juni. kl. 6 pL moraonen, ukr en gidel
af Z8 Lr, 5 man. och 3 dagar; ömt sörjd och laknäs as <*>■
dotter. 1{
Jjöi
6
Kiinaörelf^r: 16
Wid ! dag hällne AnmLnna Rädstu-wa, haswa söljan>I
pnbllke tjenster inom koll. Borgerffavet bltfmit tillsatte, dec
om härmedelst »nderrättelfe meddelas, pä det en hwar n: .
crhälla kännedom om den befattning honom biifwit uppdra
gen, nemligen:
Strand-Qwarteret, Första Brandmästerffavet:
Ordinarie Brandmästare: Skomakaren I. Törnell.
Vice dito Fabrikören I. Wehberg.
Andra Brandmästerffapet:
Ordinarie Brandmästare; Sadelmakaren Aström.
Vice dito Bakaren O. Bergwall.
Tredje Brandmästerffapet:
Ordinarie Brandmästare: Körsnären Wockatz.
Vice dito Klensmeden Erietzon.
Befälhafware wid Strand-Sprutan: Källarmästaren!!
E. Hammarqvist.
Tillspningsmän wid Strand-Sprutan: HandelSmämm
Westerholm och Wigert.
Sprutmästare: Skomakaren O. Tolleson, Bagaren Liw
gren, Jernhandlaren N. O. Wettergren och Carduansmak
ren Ternell.
Dahls-Qwarteret:
Ordinarie Brandmästare: Loo-Earfwaren Fischer. j:
Vice dit» Bleckflagaren Peitersto» d. a. »

Sida 3

0
Besälhafware w!d Dahls-Sprntan: Fabrikören Alexi
r-irins.
Tillspningsmän: Hökeri-Handlanden Lundgren och Brpg
‘Gitl Oden.
Sprutmästare r Handlanden Edlind, Glasmästaren Kjcll
n och Wagnmakaren Sidwall.
BergS-Qwarteret:
iMrdinarie Brandmästare: Sämstmakaren Sagergren.
rk Vice dito Tenngjutaren Ekström.
lii Tillspningsmän wid Bergs-Sprutan: Handlanden Lind
• och Handlande» Thunström.
! Sprntmästare: Hattmakare» Reding, Skomakaren Gill
'lki, Mälaren Bergman samt Kakelugnsmakaren Heijser.
Norra Qwarterek, Färsta Brandmästerffapet:
>!2rdinarie Brandmästare: Fabrikören C. G. Rickman.
Vice dito Färgaren A. Hoffstedt.
Andre Brandmästcrskaoet:
' 'G Ordinarie Brandmästare: Handlanden Röedecke.
8 Vice dito Carduansmakaren Ekström.
Tredje Brandmästerffapet:
Ordinarie Brandmästare: Bokbindaren Forssberg.
Vice dito Fabrikören O. W. Rodin.
Tillspningsmän wid Lira Norra Sprutan: Fabrikören
ienlrog och Handlanden Per österlind.
Sprutmästare: Garlwarcn Klepzig, Holflagaren Oltzen
samt Bakarne Malmqvist och Thunholm.
Besälhafware wid Nedra Norra Sprutan: Färgaren
iFabrikdren Abraham Arosenius.
Tillspningsmän: Haudlandcn Tellbom och Fabrikören
dstedt.
Sprutmästare: Snickaren C. Westling, Gelbgmtaren
rman, Hofstagaren Lundgren och Hosflagaren And. M.
icrston.
Wid RSdgufwu-Sprutan.
Tillspningsmän: Handlanden och Fabrikören Schubert
i,Mi Fabrikören Pasch.
Sprutmästare: Brvggaren Habelin och Sam. GrLsten,
»nnakarcn Qwariordt och Skräddare» Norling.
Utsedde Ordningsmän i Qwarteren:
Skrand-Qwarterel, Första Brandmästerffapet:
,vianden Westerholm: Qwadraten RSdstnswa», Tösta
kan, Hwarlwet, Bron och Torget.
Färgaren Carl Abr. Hälphers: Qwadratcrne Storga
, Gäsell, Dniwan och Tullhuset.
Fabrikören Iohn Swart;: Qwadr. Kronan, Wägffälcn,
sppingsborg och lipa Strömmen.
Jernhandlande» Wettergren: Qwadr. Markattan, Gam
Xädstuswan och Gripen.
Andra Brandmästerstavet:
snäre» Wockatz: Qwadr. Korpen. Storkprkan och Pelikan.
Handlanden Roman: Qwadr. Lokatten, Rosen, Wäkia
_ och Elden.
I SjdmanehuS-Ombudsman Appelgren: Qwadr. Wattnet,
daärden, Swärdet och Äoolek.
Ä Fabrikören östergren: Qwadr. Skeppet, Eken, Smedjan
Tunnan.
Tredje Brandmästerffapet:
Diurläkaren Löfdahl: Qwadr. Grundwerket, Hukerr och
Hkneberget.
Jt Hosstagare-Alderm/Carlston: Qwadr. Hatten och Flaggan,
f Wägmästaren Söderwall: Qwadr. Bakugnen, Ruddam
4 Dr, Wattenkonsten och Rustkammaren.
BokhLllaren Ekström: Qwadr. Lstbeck, Danzjg, Prinsen
" Tornet.
Bpggmästaren Hagelin: Qwadr. Amsterdam. London,
igangeln, Köpenhamn, Listabon, Paris, Westindien och O
-dien.
DablS-Qwarterct:
.rchs Handlanden Swen Törnqvist: Qwadr. Paraden och Con
o l tino pel.
o Handskmakaren Longgren: Qwadr. Höjden och Djupet.
« Fabrikören C. G. Lindström: Qwadr. Diket och Hjorten,
ii RLdmannen Lindblad: Qwadr. Sprutan, Spiran och
tv IdSkprkan.
!' Sejlaren Heste: Qwadr. S:t Johannis.
Handelsman Äderman: Qwadr. Linden och Spinnrocken.
Hökeri-Handlanden Lundgren: Qwadr. Tulpan och Liljan.
RZdman Eggers: Qwadr. Lockan och Ankarstocken.
Ätticke-Brpggaren Hagelin: Qwadr. Sumpen, Kannan
och Stopet.
Dergs-Qwarteret:
Handelsman Lindström: Qwadr. Kopparhammaren, Gam
la Bvn, Wäfstolen, Segren, BommkN och God Wän.
Fabrikören Arnberg: Qwadr. Röken.
Nålmakare» Johansson: Qwadr. Hornet och Klockan.
Guldsmeden Rahm; Qwadr. Backen och Dahlkarlen.
Fabrikören C. Wetterling: Qwadr. Stampen Gropen
och Kopparkppen.
Fabrikören de Bruon: Qwadr. Berget och Stabben.
Norra Qwarleret, Första Brandmästerffaoel:
Fabrikören Niclas Söderberg: Qwadr. Enwäldet samt
Wett och Wapen.
Swarswaren Lötgren: Qwadr. Höfweln och Affen.
Snickaren N. Dahlgren: Qwadr. Kullen, Buffén och
Knappen.
Snickaren Berggren: Qwadr. Wimman och Kroken.
Handlanden I. Afflöf: Qwadr. Gamla Bron och Wärd
tornct.
Handlanden Röedecke: Qwadr. Laren.
Skräddaren Lnndman: Qwadr. Mjölnaren och Bergsbron.
Handlanden Olof Hultman, den pngre: Qwadr. Trian
geln och Kappellhvrfwa».
öswerffäraren C. I. Tornborg: Qwadr. Krukan och
Walnöten.
Snickaren Stenström: Qwadr. Haken.
Handlanden P. I. Eckman: Qwadr. Gördeln.
Fabrikören Peterston, Qwadr. Wintern.
Handlanden Tellbom: Qwadr. Björken, Hallen, Saxen
och Planket.
Andra Brandmästerffapet:
Sadelmakaren Elmroth: Qwadr. Winpipan.
Slagtaren gorgen i Qwadr. Madet, Barken, Spetsen
och KäkenhnS.
Fabrikören Fagerström: Qwadr. Stenhuggaren.
Fabrikören Lenning: Qwadr. Oron.
Fabrikören Norberg: Qwadr. Hällhaken.
Fabrikören Jöran Sääl; Qwadr. Källan och Täppan.
Kammakaren Gustafsson: Qwadr. Mnsquetlcn.
Fabrikör Leideinrost: Qwadr. Carbin.
Mälaren Kohlbäck: Qwadr. Pocalcn.
Handlanden Malmgren: Qwadr. Krogen.
Tredje Brandmästerffapet:
Handlanden Ståhlbom: Qvade. Norr Tull och Stjernan.
Skomakare» Söderlund: Qwadr. Saltängen.
Handlanden och Fabrikören F. A. Bergwall: Qwadr.
Buten, Lillan, Skeppsholmen och Brädholmen.
Fabrikören O. W. Rodin: Qwadr. Trätan, Jungfrun,
Magazinet, Ho^wel, Rhenströmmen och H'jdelberg.
Bruks-Patron S. M. Ekelund: Qwadr. Accisen, Mun
ken, Nunnan, Spinnhuset, Stenhuset och Gubben. Norrkö
pings RädhuS ren >8 Juni >8Zi.
Borgmästare och RäS.
Fnnewarande ars wägsv» är utsatt att hällas Fredagen
d. » nästinstundande Juli, dä börja» ffer utom Stadens Södra
tull kl. 8 f. m. ä Daqsbergswägen och fortsältes derefter ä
Söderköpings- och Westra HuSbp-wägarne; utom Westra tul
len L Linköpingswägcn kl. >2 pä dagen, samt utom Norra
Tullen, ä Stockholms- och Enebv-wägarne kl. 4 e. m. We
dcrbörande wäghälluiugsffvldigc böra sjel'wc eller genom om
bud wara tillstädes wid Gpn ä deras wäglotter, samt stola
hafwa dessa wäl grusade med groft och stenfritt grirs, Lswen
som Brotrummor och aflopoSdikcn böra wara wäl upprensade;
hwarwid erinras, att torf och anna» otjenlig spllning ej mL
pä wägen uppkastas; äliggande det dessutom wäglotlSägarne
att der wägpLIar wid deras wäglotter saknas, sadane uppsät
ta, ä hwilka bör wara tpdligen utmärkt wägstpcketS num
mer och alntal, samt den wLghällandcS namn.
Poltskammarcn fdrwäntar, att hwatz i dessa omständighe
ter är söreffrifwet, sä tidigt werkställes , ali allt mä finnas
i fullgodl stick ä den för Spne-lörrättningen utsatt» dag, häldst
försummelse och trcdffo härutinnan medförer det answar och
de päföljdcr i öfrigt, som Lag och Författningar i thy sall
stadga. Norrköping i Pvliekammaren d. a» Juni ,83«.
C. 8. Löwen adler.
I. P. Nelander.

Sida 4

För nliliniJimbanbe Auction S Anctionskammaren här
den 8 Juli utbjuder ytterligare eller för Z:dje gängen
till försäljning asiedne Kopparslagaren Jonas FredinS gålö*
bundna Sterbhus tillhöriga hälst af gärden och Tomten N:o
9 i Norra Qwarteret, Qwadraten Stjernan, och kommer
samma fajiighetr-andel L denna Auction att försäljas till hwad
högst erbollas kan. Norrköping af Etadcur Auction-kam
mare ben -a Juni i83i.
Till falu:
Hos Bokbindaren Lysen: Cholera MorbuS; uppkomst,
härjningar, kurmethod och preservativ, efter Skrifter utgifna
i Tystland och Mostwa är i83,.af Swederus,4» st., alltb:co.
HoS Olof Eschelson, boende wid Gamla torget, sälje
nyligen inkomna utländsta Mineralwatten, säsom Sclter-,
Spaa och Pyrmonter.
Wigtig Upplands-räg hos I. A. Lönngren.
Moderna waraktiga lätta manshattar pä filt samt ätstil
liga slag sommar-möxor till facila priser bo- C. A. Woikat;
I. Ringborg försäljer till facila priser nyst inkommen
Bergens och Stavanger- Eill, Storsej, Längor, Rotster,
Norrst Cabeljon m. m.
En mängd böcker af de nyaste berömdaste clastistc förfat
tare, säljes nied 5o procent- rabatt mot boklädSpriset, ho
Tullwaktmästaren Blomqwist, boende pä Norr i f. d. Eten
grömsta gärden.
Rödlök och hufwudsallat finnes till salu alla dagar i bok-
tryckeri-trädgärben.
Åstunda- att köpa.
Vä fattig-arbetShnfet, nppköpes gammalt Tägwerkc, dä
Wagtmästaren Petterstvn cfterfrägas.
L i e n j r s ö r a „ d e:
En medelälderS karl som warit Bonde, önstar blifwa an
tagen soli, Rättare vä nägon landtegendom nästa höst. Den
sökande kan träffas wid Sätra i Hellestad Socken, dä Bonden
Iohan Larson ejterfrägas.
S» gift karl öustar att bltfroa antagen forn Rättare vä
nSgon landtegendom, eller i brist deraf som Fabriksarbetare
bo- nägon af H:rr Fabrikörer. Hedrande bewis kunna före
tes. Ädrest pä boktryckeriet.
I t j e n si ä 11 u n b a ?:
En i fina spstlor kunnig huspiga eller en sticklig och an
ständig kökspiga, kan sä en reel och god tjenst nästkommande
flyttningstid. Adrest pä boktryckeriet.
Uibjude-i a t c dyra.
Wid Söder Storgata i f. d. Liewengrensta gärden i fly
gelbyggnaden, är till d. , Let. en mindre wäning ledig att
hyra, hwarom bfwerenskomme- med C. A. Wockatz.
rine wackra rum med kök pä nedra botten, jemte nödige
ntbn- wid reel gata, äro för något bättre fruntimmer, lediga
att hyra frän d. i nästk. Det. Widare underrättelse erhällc
der detta blad »tgisweS.
Wid Söder Storgata i min iboende gärd äro n:ne wä
»ingar lill den > Dctober lediga att hyra, hwardera bestäende
af 2 rum med kök och nödige uthus; öiwerenskommelse kan
träffas med C. A. Wockatz.
Ett rum med del i kök samt nödige uthus Leo ledige att
hora d. > Oet. va Södra trakten as staden, hwarom under
rättelse lSS pL boktryckeriet.
Wid Drottningegata» uti ofra wäningen asmin iboende
gärd, Lro twenne wackra och wäl conditionerade rum med
tillhörande garderober samt wedbod att hyra nästkommande
- Dct. Uti samma gärd finnes nu genast betjentrum, gall
för 3:ne hästar med foderstullar och wagnbod. Ofwerenskom<
nielsc kan träffar metz B. M. Geisler.
Förloradt:
För omkring tre wecker sedan qwarglömdes af en landt
bo här i staden en paraplue. Den som densamma tillwara
taglt.warc god och anmäle det pä boktrvckericlmotwedergälling.
MidsommarS-aftonen bortgick frän en gärd pä Ostra tråk.
ten en bagge metz smä horn, ak hwilken det ena är assägat.
Wedergällning för betz tillrättastaffandc utlofwaS af ägaren,
som »ämnes pä boktryckeriet.
En bock, grä och hwitstrimlig, Lr Midsommar«-afton bort
kommen, för hwarS tillrättastaffandc fäs wedergällning af
E. Schagerström.
Förleden gärdås förlorade- en Redicyl med innellgga
en Ewangelil-bok och -ine näsdukar samt en nyckel, lini
gäendet till Altonsängen. Den som densamma »pphlttc t
ware god emot wedergällning giswc det tillkänna pä b
tryckeriet.
En vrimalLrftS-näsdnk med uddar omkring, borttappad^..»
förl. Tisdag, emellan Gryt och staden. Den som densam»>t e>.
upbittat, torde emot hittelön inlemna den uti Handelsme!
nen Hrr WcsterholmS bod wid Tyska torget.
Tisdagen d. -i denne- bortgick en hwit bagge
halsen fästad klocka. Den som samma djur tillwaratagit,
we det tillkänna bo- Waktmästaren D. Lindqwister.
Tillwarataqet:
4 st. Ewinkreatur, som ägaren kan äterfä pä Corps
Gardet, emot födan- och intimationskognaden- erlägga»!
Skepvö-Underratl elfer.
Ängfartvget Ormen Länge afgär härifrän till Stc'
Holm Tisdagen den 28 Juni kl. 7 pä morgon. Fragtg« '
med ätfdljande fragtsedlar, samt magnar, mäste wara om b >
till Mändagsmiddagcn. Widare underrättelse erbällcS
undertecknad. Fr. WelleniuSH,
Ängfartyget Föreningen afgär härifrän till EtcLil:»
Holm Fredagen d. » Juli kl. 8 pä morgon. Fragtgvds ok "
ätfdljande fragtsedlar, samt magnar, mäste wara om bord
TorSdagS middagen. Widare underrättelse erhälleS hoS 1 ~
dcrtccknad. Fr. WelleniuSa
Ankomne: Capitaine D. Ostberg frän Norrige med «
och Fiss. G. F. Malmberg och I. Holstenson frän Stc>-:0,
holm med spannmäl och diverse.
Under lastning: N. I. Sandberg och C. G. Dahlgi
till Lflbcck, Bergström till Malmö, Hhman till Stockhol ,
v 1
Asgängne: P. Janston till Malmö med diverse,
Carlson till Köpenhamn med Jern.
Med Capitaine Sandberg, Galeasen Anna Lowisa, s
sist nästkommande Mändag afseglar, är lägenhet för fro,
god- till Lubeck.
Med Capitaine C. G. Dahlgren, Galeasen Skandi!
vien, är lägenhet för fragtgodS och pastagerare till Lstbeck.! E::-
Med Capitaine Bergström, Slupen Albertina Cathari! »i-,»
som afseglar »ästk. Mändag, Lr lägenhet för fragtgods i k...
pastagerare till Malmö.
Med Capitaine G. Prysting, Skonerten Angusta, blist •
nästa mecka lägenhet för fragtgods till Gottland.
Diverse. j I fe?
En okänd mansperson, nägot läng till wäxten, är s li
nen did liggande L en Lkerrcn i närheten af Norra Laduback
Kroppen, som öfwergätt till förruttnelse och tyckes »twisa, i
den, ätminstone trenne weckors lid, der warit liggande, o.
'
kläddi en grä wadmalSrock, möckrandig bomnllstygs-wäst r! fe
mctallknappar, randiga belsterwarsboxor. en röd, hwit i W|f
blä halsduk, samt blä wadinalkmdsa med stärm och ht ife.
färstin-bräm. Den eller de, som om bemälde persons blilt,..
wist eller andre lefnadsfdrbällanden, har nägon uplySning» .
'
lemna, antydas, att sädant ofördröjligen HoS undertecknad ^
kännagifwa. Norrköping- Stads-Fiscale-Contoir d. 2!) i
ni i83j. Anders Hagelbäck M
Ledamöterna uti Ullmelerare-lädan kallas, att li. 3 ; |?
sammanträda kl. 5 e. m., samt äfwen de som haswa obe.
ta intrctzen S sina gjorda län, inbetala, i annat fall hl!
pantcrne lagligen förfälda.
N. Ringström. P. Qwarfordt, &
Med en resande som äger beqwäm täckt wagn, ästun
antingen godt rcSsällstap eller ock medtagas diwerse paque r r
till Stockholm pä Söndags f. m., d. 26 dennes. H:r Wef
holm uplpser det nödiga.
Som boupteckning med första kommer att förrättar e; lii
affedna Demoiselle M. C. Green, behagade de som i Stc s?
huset äro styidigc eller hofwa fordringar, sadant i Sterb! jfe
set anmäla inom Denna mänads utgäng. Norrköping b.
Juni >83,.
2 a 3 dugliga karlar kunna d. r »ästk. Oet. fä emot
ga förmvnliga torp för dagswerken. Närmare unherrättelsel
hälleS HoS Herr Handelsman Roloff.
Nästa Onsdag kl. s e. m., utgifwes följande Blad. >i fe
Ad. Fr. Raams Enka.