Norrköpings Tidningar Onsdagen den 6 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1833-03-06
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1833-03-06
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1833-03-06
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1833-03-06
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 6 Mars 1833

Sida 1

Onsdilgen
d. 6 Mars.
MtriKes Stztzeter.
Bruss-l, b. 2! Febr.
Man läser i Emancipation: "Flera Aftonblad
omförmäla, att en kurir förliden natt till regeringen
ofwcrftrt underrättelsen, att Frankrike och England af
lemnat till Konungen af Holland en note, hwilkcn är
att anse bade såsom ett fullständigt afbräck och såsom
rn förelöpare till de eftertryckligaste Åtgärder. Wi äre
i ständ, akt pä det bestämdaste kunna bekräfta denna ny
het. Nämnda Note fran kabinettcrna i London och
Paris är i en afgörande mening upsatt och i de ef
tertryckligaste ordalag affattad. Man har insett, att
pä Konungens af Holland ewiga dröjSmäl blott genom
rväid kan göras ett flut. -
Wien, d. 15 Febr.
Huru litet ivar regering fruktår en reaktion pä
Europa af händelserna i Orienten, syneS af ben tem
ligen sätra underrättelsen om ett förestående hemförlof
wande af 80000 man af wära trupper. Redan ärv icke
allenast alla widare upköp af krigsmaterialier (hästar,
wapen etc.) inställda, utan man träffar äfwen redan an.
stalter till försäljning af en mängd nu öfwcrflödiga hästar.
London, d. 16 Febr.
Grefwe Grey- bill, angäende undertryckandet af
»roligheterna och farliga föreningar i Irland bcstär af
89 artiklar: Den 1. befullmägtigar Lord-Löjtnanten till
alla farliga föreningars omintetgörande; 2. berättigar
wederbörande, att med wald intränga pä sädana före
ningars samlingsställen; 3. anbefaller, att deltagarne
deri genast stola friställas för domstol; 4. sifwer Lord
Löjtnanten rättighet, att medelst proklamationer förkla
ra särstilda Grefstaper eller distriktcr såsom warande i
uprorStillstand; 5. och 6. handla om bestå proklamatio
ners innehall och werka»; 7. tilläter wista magistrats
personer, att utgiftva proklamationer till undertryckan
de af vroligheter; 8. tilldelar bestå proklamationer en
officiel karakter genom införande i Dublins officiela
blad; 9. betager de i uprorstillständ förklarade Grefsta
xer och distrikter petitionsrättigheten; 10. — 17. hand
la om inrättning as och procedur wid krigsrätter; 18.
tilldelar civila embctsmännen i de såsom uprorista för
klarade trakter utomordentlig myndighet; 19. berätti»
5«r dista, att ester solens nedgäng i nödfall med wäld
förstaffa sig inträde i alla huS; 20 förordnar wapnen»
efterspanande och förklarar deras ägande för Feloni;
21. — 36. handla om de anklagades arresterande och
protest; 37. sifwer Lord-Löjtnanten rättighet, att äter
taga sina föregående proklamationer genom sednare;
38 förbehåller uttryckligen regeringen anwändandet af
redan gällande krigs- och insurrekrionslagar; 39. giftver
ifrägawarande bill en »varaktighet af - - är, hwilka
bestämmande först ännu ställe bero af parlamentet.
I äfwerhuset har billen funnit ett nästan allmänt
bifall; i underhuset wäntar man af de Jrländste med
lemmarnr ett häftigt, om ock fåfängt motständ.
Madrid, d. 8 Febr.
Dagligen ökas antalet af dem, svin bewäpna flg
för regeringen. I detta ögonblick räknar man öfwer
7000 man. Jcmwäl erfår man, att de Friwillige nä
stan öfwer allt nedlägga wapen, och att General-kapi
tän af Gamla Castilien utgifwit en förordning, som
förswagar det sista motständet. De K. FriwilligeS ar
tilleri är i detta ögonblick i regeringens wäld.
Dare el »na, d. 8 Frb».
Z gar inlöpte i wär hamn ett litet kovpvardiestepp,
kommande frän Palma pä Mallorca. Det hade om
bord depescher frän Guvernör»» pä ön till wär Gene.
ral-kapiten. Följande är den officiela underrättelse, som
General Liander crhällit: "Excellens! Med beklagande
har jag äran, att tillkännagifwa Eder, att f. d. Ge.
neral-kapiten sorglig i åminnelse, Gr. de Espanna, i
gär aftons om bord pä ett till Genua bestämdt fartyg
afwikit frän denna stad, förklädd såsom till Drittista
KonsulnS betjent. Palma d. 5 Febr. 1833.
"
— Gen.
Liander har styndat, att till Madrid öfwerfända en
kurir med denna oangenäma underrättelse.
Paris, d. 17 Febr.
Z gar natt rasade här en häftig storm, som
tillfogade taken pä mänga enstilda hus, äfwensom pä
Louvern och Tuillericrna, betydlig stada. Frän Havre
äro, ty »värr! gansta oroande underrättelser ingång»»:
flera stepp haft»» i hamnen bliftvit illa tilltygade och
det härdt lastade ängfartyget Seine har sjunkit pä fia
ankarplats. Ett magasin wid ändan af Bordeaux,
gatan klef af stormen alldeles omkullkastadt och ett an
nat helt »ch hället afcäckt. Alla gator t denna del

Sida 2

af sraden äro npfyllde nied taktegel och spillror. Äf
wen de omkriljgliggande fälten hafwa my^cr skadats.
(Samma siorm siar rasat i Frankfurt, Darmstadt,
Mainz och flere städer.)
— Don Miquel l ar wäarat att gifwa nprättctse,
for det hans fästen ivid Oporto stjut i r pa Fran sv sta
stepp. Man hade fordrat att kommendanterne stnlle
assättas, och att hoftidninaen i Lisabon stnlle säga, art
dc.r fett ra Fransvsta regeringens begäran, storrugi
ststa minisirarne pasta, att ett sadant rillkännagifwande
stuste wara ffymfligt för Miguels regering, och berös
na den nationens förtroende.
Ut gifvaren af Beckers VerId»-Hi»toria, öre
bro-upplagan, anser sig befogad tillkännagifva: det i
frågavarande upplaga utkommer komplett efter den sena
»te i Tyskland utgifue Original-editionen, och således af
>rea innefattar den af Menzel utarbetade fortsätt
ningen af Nyare tidens Historia; aä att de, li vilk a
köpa Örcbro-uppJagan af Beckers Historiska verk, icke på
Augot sätt gä i mistning af dess fortsättning, utan avhål
la det ö fy ersa 11 i hela dess ridd.
Föredrag hos McnaislovSnnen.
Ett ar är nu förflutet, sedan undertecknad till sina
landsmäns behjertande framhår dc bröders åliggande, sorn
Bland olycklige med skäl nämnas dc olyckligaste.
Det linnas manga, ri veta det, sorn för icke manga stun
der sedan rörö lika omsorgsfullt utvecklade oell bildade,
lika långt framträdde på uplysningens oell vettets hana,
i lika ömma förhoppningsfulla förhållanden, nied lika käns
liga begrepp och fordringar af andras aktning och t ill—
fifvenhet, sorn vi, men sorn nu, icke manga stunder der
efter, med bibehållen form af lefvande menniska, likväl
Icke mera äro den fordna vännen, maken, barnet, fadren,
icke mera det förnuftiga väsendet. «— För dessa det här
da edets söner, fordom sedda oell verkande såsom medlcm
fnar i Samhällets bildade H lasser erböd underteck
nad öpnandet af en fristad, der ömhet, vård och förbätt
ring skulle möta; för sådane olyckliges anhörige erhods
uprällandet af en tillflykt, der de nied hjertats hela till—
fredställelse kunde lemna sina älsklingar oell hvarifrån de
kunde hoppas ett Ingnad!, och ljuft återseende af hvad de
ftrloradU
Att vinna detta Sndamål anropades Välgörenheten och
Patriotismen med framställning örn frivilliga subskriptio
ner. Hans Majit Konungen, Heras K. HH. Kronprinsen
•ch Kronprinsessan hastade genast att nied ett di adigt bi
drag af 1400 R:dr lägga en grundsten till denna Inrätt
ning. —- Åtskilligc välgörare, dels kände dels okände, be
h jer Ia de ock delta ömmande föremål, dock upgick deras
sammanlagda skärf icke till mera än 110 R:dr.
Huru under det förflutna året de bidragande välgö
rarncs önskningar blifvit upfylldc, huru nödvändig och
•f mensklig heten högt på fordrad tillvarelsen oell utvidnin
gen af en sådan räddningsanstalt för sinnesförvirrade per
soner ur den bildade Sumhälls-Klassen är, huruvida un
dertecknad kan vara qvalificerad att en sådan örn oell dyr
bar Inrättning ordna och fullfölja, äfvensom luiru denna
Inrättnings bestånd oell ändamålsenliga anordning kaller
näs utan raenniskovännens bidrag, torde kraftigast och enk
last inses af det nästföljande betyg, sorn största delen af
Stockholms mest frejdade Herrar Läkare behagat meddela.
Annu hafva hvarken Undcrtecknads mod eller före
tal# tvekat att fortfara med hvad han i detta ämne bc
fynt. Het har lyckats honom enskildt att forsk alfa en för
findamålet förträfflig Byggnads- och promenadplats. Het
fattas nu medel att upföra de hyddor, sorn för detta fridens
huså äro hehöiligc; YälgöreuhcUm anropas då au likasom
det förledns året, att med en skärf, vöre dea aldrig %i «
betydlig, bidraga till upresandet celi tillväxten delaf:
Ly ek lige Fader eiler Moder! man nalkas ditt af gläd
je uprymda hjerta, till hvilket sunda barn annu fä tryc
kas ! — Man närmar sig edert bröst, sälla Makar, sorn än
nu älsken och förstån hvarandra! Man inbjuder Eder, 2
barn, sorn ännu så tryggt k unnen nedlägga edert förtro
ende i föräldra-famnen! -— kummen! ägnen edert delta
gande! Indragen att uppresa och värdigt inreda den bo»
ning, sora tili. sven t yrs en gång kan behöfva sökas för nå
gon af edia :iraste, eller sorn dc måhända en dag önska
oell linna för eder egen värd celi räddning! 1 Manga hat
va under detta årets lopp, dä man icke ägt ruin att <lo
rås förvirrade älskling emottaga, ångerfulle och tröstlös»
fått återvända mod honom hern i en af fisk räck else och
oreda uprörd honing, eller ock nödgats öfverlemna honom
till ett förvar, hvarvid nian rysande sökt bortvända bäd»
tanke oell blick. — Broder! Menniska! äger du medel,
korn lägg lier något i en boning, sorn kan hägna de sorg»
ligaste föremålen i mensklighct.cn, mildrande sammanfog»
de mest sönderslitna famille-förhållanden, oell du skall vid
åsynen af ditt verk filina en återgäldning högre än de»
du vid någon annan offerskärf kände.
Planen till denna Inrättning i sin helhet är, »5 väl
genom Post- och Inrikes Tidningen för den 3i Januari,
sorn aftonbladet för den 12 September förlidnc år till»
kähnagifvcn. He adle lucullisk ovänner, sorn, i mer eliel
mindre nion mod ett bidrag för ögonblicket, eller med
något understöd täckas befrämja denna Inrättning» up*
komst, bestånd och utvidgning, behagade verkst älta det,
ettdera genom besök hos Hn eler leck Hael å Institutet för Döfä
stumma å K:cl. Djurgården» eiler genom sitt namn» an»
tecknande ä listor, sorn af dertill befu linn. kli gade perso»
lier tillhanda hållas» eller å den lista sorn redan helinne»
å H:r Wiborgs boklåda i Stora Kyi kohl i öken, eller eick»
sa slutligen, örn deri för saken intresserade Menniskovän»
lien lior i landsort erne» genom bref lill Undertecknad å
Stockholm och Manhem. Pär Aron Borg»
Stiftare af dc Döfstiai»»
mas Institut ia. m.
Betyg.
Undertecknade, sorn tagit kännedom om Hr Protokoll*»
Sekreteraren och Ridd. Borgs Inrättning för Sinnessjuk»
oell deras behandling, hafva funnit, ali H:r Borg, sorn lia»
der sina besök å de för sådanc sjuke inrättade Hospitaler
i Frankrike» England, Tyskland, Hanmaik , m. fl. länder
i Europa, flit tillfälle göra sig bekant nied dylika Inrält»
vingars ändamålsenliga anläggning oell de Sinnessjuk»#
t jenliga behandling» bar förvärfva! sigen utmärkt skick
lighet och förmåga att behandla och umgås nied #£»
dane sjuke, hvartill bans egen fallenhet i sä hvJ
grad bidrager, oell att han, efter hemkomsten till Fä
derneslandet, på försök emot tag i t flera arter af Sinnessju
ke till värd och behandling nied sådan framgång, #tth
inom det. sist förflutna årets lopp, 7 af 10 blifvit återställ
de. Och dä mi den inskränkta lokal Hr Borg dispone
rar, icke medgifver emottagande af alla dem, sorn dertill
anmälas; dä uti och invid hufvudstaden för Sinnessjuka.,
sorn fått en vårdad upfostran, ingeli passande Inrätt
ning finnes; samt, ehuru, i var tänka, sjelfva sättet atR
umgås med saela ne olycklige alltid utgör hufvudsak en, lik
väl då egentliga Läkareråd bellö'fras, Läkare vid ställ#»
är att tillgå och närheten till hufvudstaden dessutom bo
tager ali förlägenhet i detta afseende, anse vi detta Hr
Protokolls-Sekreteraren Borgs Filan! rop iska företag högst
förtjent af deltagande oell understöd. Stockholm d. sH
Jan. >833.
Carl Trafvenfelt, Jacob Berzelius, M. »f
Pontin, Chr. Carlander, Dan. Ekelund, O. J.
Ekman, L. P. Ekman, C. W. H. Ronander, Jo i»
Han. Ahlberg, C. H. Willman, S. F. Säve.
(Ur Afton-Bladet.)
Väl vetande att medinenniskors deltagande icke för
gäfycs inom detta Samhälle anropa», och öiycrtygad artz

Sida 3

©framstående framställning skall väcka manget sinne till
tacksamhet för ett ostördt och fortfarande åtnjutande af
förståndets ljus, tvekar icke undertecknad, att hos sine
Ijckligc oell väl lottade MedChristnc, i roensklighetens
namn anhålla om några skarfv ar till ett ändamål, hvars
höga vigt af hvar och en måste inses, och af menn isko
kärleken heh jert as. Hvarje gåfva, om än aldrig så ringa,
fkall med innerlig tacksamhet emottagas och redovisas, flör
«tt till den vördnads, aide P. A. Borg, de olyckliges vän,
öfversändas. Xvorrköping d. 4 Mars i833.
Per Conrad Arosenius.
Collega Schola;.
fhintaiDr ffjrsatiö?:
gftruari b. 4. Slagtarcn Ambrosiani, bor > Ti,ika
^kolbuftt. T. 5. Handelsbokbällaren OicfcnbaM, BckHäl
larrn Träck, Skrifwarcn Wettergren och Herr Lrrheim, bo
hoS Fru Lcwcnhagen.
Dode:
Lrxogare-^ldermannen, Ikorr dollan Lo. Sandberg,
•Hed stilla den 2 dennes, i en ålder af 36 ar oeh j man.,
bTilket slägt neli ränner vördsamt tilllännagifves.
litt föb. Regimcnks-Comwiparicn Herr Si. E. Stort»
iron stilla asicd i Siorrkoping den 2 Mars kl. 5 e. m.
1833, i dest 78:de aldcrs är, warder härmcdclst den aflid
neS flägti»; ar och wänner tillkännagiswet.
Åse.dr c Poppcrcmäsiaren P. Hultarens csterlcmnade En
ka Inge Sophia Hultgren, född Hallman , asled stil
la ben 2 Skare, kl. half till 5 pä morgonen, uti en alder af
67 Sr, ernt sörjd och saknad af 4 esterlemnade barn, hwilket
härigenom lillkännagifwes.
Horrköpings MäUligliets-Lörcnings Ledamöter lalla»
till allmän sammankomst i St. Olai Kjrkas Sacrislia
TLorsdagen dörr j Ulars kl. 3 e. m.
C:f Johannis Församlings Ledamöter behaga pämrnna
sig ben lili Söndagen ben l(i:be dennes, efter Gudstjenstens
stut, utlysta Sccknesiamma, hwarwid förekomma:
l:o Justering af årets Mantalslängd.
2:o Vial af Ledamöter i Ärcts Bcrednings-EommrttS.
3:o Förnyad cfwcrläggning cm Orgclwcrks anflafiande.
4:o Några af H:r alrcno-Dcfallniiigsmanncn Berselius
knffade uppgifter, i onsrcndc till den förestående Femars»
Lerättclsen frän Länet. Norrköping den 5 Mars 1833.
Nils Jac. Anjou.
Kungörelser:
I s!l!d oi Konungens Resö. BefallningShaswandeS i Lä
net till Macngrateu astälne Skciiwelse af keit 28 nZstlidne
Febniarii, in'dies KonimgenS demalde BefallningSdaswandeS
vtiärdade Allmänna Sunpfcrrlfr,
”olli A li 0 t i cn tili iör
filining at eli Kr°liv Magazinehnk i Norrköping:
Fredagen den 29 nästkommande Marti! kl. 12 pä dagen,
anställes offenttig Auction, fä wäl inför mig här i LandS
<ko,it°iret solli hos Magistraten i NorrköxinaS RSdbnS, att
till försäljning utbjuda det westra eller mindre Kronv 1 Ma
ga;!, iShnset der w!d Staten, genom 2:ne olika försök, det
ena lilom något iörbehäll, cch det ankra nied willkor, alt
Kronan, wik inträffande bebo'
, mä fä begagna Magazinet
till urlag oi Svannemäl, emot vora of 12 ff boneo per tun
na onåd och 6 st. banco ver tunna riad elier torkud Span
nemZI, lör är räknadt och vroxortionaliter för kvrrtare tid;
kvnnandcS förseglade anbud innan Auctionen Insändas till
konds-Contoiret, eller till bewälte Magistrat; men alla an
tild stola underställas Kongl. Maj:tS Nädiga prbining hurli
wida te antagas eller icke. Linköpings Slott af LandS-Con
toirct den 26 Februari! ,833.
G. W. HAMILTO N.
, . Joli. O. Hertzman"
för iffrit i '
, . oi. . ertzman
C<5 warder för iffrigt i affeendc pä om'rimälde Anetion jemn
likt Konungens BesallningshasirandcS »örberördc strl'welsc
meddelakt till underrättelse iör Specnkanter: att IftLgawa
rande Magazinshus förläljeS i del stick det befinneS. tued
stöld,ghet fir fcpartn, att, om fä nödigt finues, löta pä egen
bekostnad asstänga huset IrL» Kronans bfriga fastigheter ä
Tomten: att fä wida Kongl. Mai:! i NLder finner iör godt
antaga böasta anbudet, anlingeu nied eller Utan iörbehäll att
begagna Magazinet till Säkisnploii. kominer kereiier köpe
ooutractet ali nttärdas, ka löparen är strldig ali fLfom hand
penning erlägga en tredjedel ai köpesmimioii och Sieistoden g
INänader deceiter med Ser preen t ärlig ränta iirän den lid
fastighiten tillträdes, till dest betalning siljer, hwariöre f6»
paren skau medelst inteckning i ffgenkem eller pL annat sätt,
ställa sökan säkerhet sein Magistraien för godt antager, samt
slutligen, att alla nkgister wik köpet och Lagfarten derL samt
Intecknings proesteraiike, ensamt döra witkäunae aj Köparen.
NvnköpingS Rådhus den 4 Mars ,833.
Pa Magistratens wägnar,
C. A. La ernstr öm.
I. P. Nelande».
. . e».
Jemnlikt Kongl. Mas:!S BefallningShaiwandeS ! detta
Län hit ankomne Reinister oi den igrde och 28:ke näst!. Fe»
bruarii, öliggcr ket Magistraten ali medtria handcälkning,
till indrliwande as strledit ärs Krono-Ränkor, seni enligt
mette late mdcag of nämnde ÄrS upbörds handlingar nt! F!»»
fpänga Lans. Brabo och Memmings häraders samt Wikdo
landS Fögderier, ärv List stige Stadens innewanare oöiörd»
sör egendomar inom Risinge. SchcrwidS, ostra Eliebo,
Qwillinge, Simonstorps, Kimstads, Kullerstads, Borg och
Lötde. Storstads, S:t Johannie, Tingstads, Furingstads»
Knddbp, chstra No. Ä. Koiiungsunks, Häradshammars, ästra
Husbv, Qwarsebo cch Ostra Slenbp Socknar, samt delin»
Stars Domwärio; hwadan ircderdbrande ffatistoldige iörstän
digas, att Lördagen den Nionde (vide) dennes klockan Nio
(9) iörmitdagen, a Radhuset sig infinna och hos Magistraten
aidörda deras beröidc ulfTpiter, enligt erhallna Debetssedlar,
hwilka dä älwen böra medhaftoaS, iör alt ia tein qvitteradt.
— Försumma de stattstoldigr dtt deni mi lemriade betalnings»
tilliälle, kcmnier utmätning alt genast deoitcaS, ka de reste
rande ocksä mäste Utaiswa Daglractamente till ErecmicnSd»
tjeningen. Norrköpings Rådhus ren 4 Mars >833.
Pä Magistratcns wägnar,
C. A. Wernström.
I. P. Nelander»
. . aner»
Lill rnbekowmande af ännu obctaldke Ctads-ulstnldcr
för förlcdit är, hälles uti Cjurrranskammarcn stutligl Resor
möte Mändagcrr deri 18:dc af innewarande Mars månad, fräs
kl. 9 förmiddagen lill kl. 1 0. m. , samt widare frän kl. $
till kl. 5 e. lii. i cch warda de rcsiflyidige, forn underlät»
att wid detta tillfälle deras förbindelse afbörda, genast derefter
nied Ulmätning lftcr rostlängd hemsökte. Norrköpings Rad»
hus ben 4 Mars 1833.
Pä Magistratens wägnar,
S. F. Löwenadler.
J.P. Neland,».
.. ,».
Fem Qwarterkmans-tjenstcr, deraf 3:ne wid Siadsiuf»
wu- och 2:ne wik Bergs-Sprutan, fira härstädes lediga.
Sökande dcrtill äga atl inom 14 dagar anmäla sig »li Po
licckammarcn eller hor undertecknad Lagman och Bvrgmästa»
rc. Norrköping i Polieckammaren den 1 Mars 1833,
L. F. Löwenadler.
I. P. Nelande».
Allmän Justering cch kröning af Mätt, Mäl rch Wigt
i Norrköving, sör innewarande är, har jag med Dahls- och
BergSiQwaileren utsatt att förrättas utiinnewaronkeMars
monad. Norrköping d. 5 Mars i833, Jac. Npgrand.
Auktioner:
Genom offentlig Auction, forn anställes wid Motal»
Docka, Mändagen ben 18 näsikommande Mars kl. 10 f. m.,
later Götha Caral-Dircckion till ben högstbjudande försälja
twcnne större Lastbätar, samt en snällftglande Jagt om 750
Ckeppunds drägtighet, alla med fullständiga inventarier,
hwilla fartyg äro i dockan upplagade och före Auctionen der
städes kunna
'
bescs. — Med betalningen lemnäs kände säkre
köpare anstånd till den 1 Juli innewarande är; men okände
eller mindre säkre, betala wid stagct eller ställa nöjaktig bor«
gen. Motala ben 18 Febr. 1833.
O. Janfion.
Pä Stads-Auction nästa Fredag den 8 Mars kommer
äfwcn att försäljas en häst och ett pär Drag-opar
^
samt
klockan 12 pä dagen, i händelse as antagligt anbud, garde»

Sida 4

»ch tomten N:o 13 i Dahls-Qwarterek, Qwadraten <S:t
Johannes, som innehåller cn twåwänings större Stenhus
byggnad mcd behöstige uthus-byggnader. PS dcnna cqen
dom är ett Byqgnads-lån, rill återstående Capital-belopp af
nära 3000 R:dr Santo, som af köparen far öfwerlagas.
Om öfrige köpcwilkor kan derförinnan underrättelse erhäl
las af undertecknad Rådman och Auetions-Förcstandare. Norr
köping af Stadens Auctionskammare den 28 Febr. 1833.
Johan I. Gase.
På Stadens Auktionskammare förföljes genom offentlig
Auktion Fredagen dcn 8 instundande Mars frän kl. ? för
middagen, utom åtskillig lösegendom af Meudler och Husge
råd imd mera, äfwen för Källarmästaren HammarqristS
konkursmasta ett parti oförtullade, här pä nederlag, uplagde
Winer af Renfft, Mosel och Champagne, de twenne första
sorterne pä käril om 50 och 100 kannor, samt det senare pä
del- och half-bouteiller. Norrköping af Stadens Auktions
kammare den 20 Febr. 1833.
Pä Stads-Auktion nästa Fredag försäljes ett mindre
parti Rollfk Eill i tunnor. Norrköping af Stadens A»k
tionskamnuire den 5 Mars 1833.
tSrcni Bonde» och Arrendatorn Anders PerZon I Stora
Ahlsätter, Bor»? och LöthS Socken, kmmerattafstä gårdsbruket,
dli wer bvpen »ch friwillig auktion dcrst»de«, d. >> cch n t:t,
tiU 'brsäljande al^iifwer, Koppar, Tenn, Jern- och Blecksaker,
Bord, stolar, Soffor, Sängar, Säng- och Linnekläder, ett
Engelskt Silfwernckur, Twenne goda hagelbdSor, samt hu»«
gerädssaker af alla stag, Hd- och Färdewagnar, ,:ne nya och
bastanta flakwaqnar och en Holstenarcwag», alla I godt Zänd,
Kjälkar, Slädar, sanit etc rackäkdon med och utan Stängse»
lar. Sadlar i», m., 4 Hästar, 3 Dngsten alla af god race.
» par Oxar, 3 tamstora Slutar, 8 a >» goda mjölkkor saint
rmgndten, Fär- och Swinkreatur m. m., forn ej sä noga ka»
vpiecknae. gör säkre och godkände inropare lemna» anständ
»ill d. » Sept. nästa hdg, men mindre säkre mäste betala
genast eller gälla borge» innan waran lplteS. Hagen den S
Wart »833. Joh. Sredricpo».
Till salu:
Stora friffa Citrener hos Gustaf Zander.
Hwetemjöl, Rågmjöl och Korngryn hos Qwarn-Dispo»
»enten I. Örtegren.
God Holländsk Sill, Riga SädeS-linfrö, Holl. Klöfwer»
f»?, samt tägrikt lin till facila priser hoS Olof Eschelston.
En öfwerffärar-maschin med fyra saxar i godt ständ och
»Sgra lösa saxar försäljeS till nedsatt pri» af
SBll
C. Sc F. Bergwall.
in HoS
E. I. Nelin Äc Hallgren.
Sod AnjouwiS och tägrikt Lin HoS
Täger och Swenfft lin hos H. I. Ljungberg.
Siora och friffa Citroner HoS O, M, Boren.
Nästa Lördag inkommer till salu pä Gamla torget en
»to k», som är tillreds att kalfiva.
Friffa Citroner hos I. F. Wigert.
Brandwärderade egendomen N:o 8 uti Bergs-Qwarte»
ret, Qwadraten Kopparkypen, innehållande sex rum och
twä kök, en wacker trädgärd och en god källare, samt be
tzöflige uthus. Widare underrättelse lemnas pä boktryckeriet.
Rägra Lispund utsökt godt Swenfft lin hos
illi
P. S. Billinz.
ÄstundaS akt köpa:
Ett gammalt, men brukbart säte med souflette. Adre?
hrnnat Bokbindaren Torop till fist Fredagseftermiddagen.
En god Mjölkeko af större stag, som antingen nyligen
kalfwat eller är tillreds att kalfwa. Köparen n«mnes ä
»oktryckeriet.
50 a 100 tunnor sä kallad stor Palt-Potates och jeru»
landade bränwinskäril upköpaS af Bokhållaren Göhle.
I tjenst astiindas:
En nyckter med äkerbruk kunnig ogift Dräng kan in»
stundande flyttningstid fä förmånlig tjenst HoS Bokhållaren
Wohle.
En skicklig kökspiga kan nästa 24 April fä förmånlig
tjenst pä en Prestegård nära staden. Kan hon laga mat,
»lie lönen betydligt större. Underrättelse temnar fru Pa»
storstan Rejner wid Landskyrkan.
En Enka elter nZgon annan ogift qwinna, häldst af bäk«
tre härkomst, kan genast erhålla förmånlig tjenst med att
wara frun fäsom sällskap och behjelplig i förefallande göro»
mäl. Närmare underraltelfe lemnas pä boktryckeriet.
Twänne anständige gostar kunna fä lära Klädwäfweriet
NU genast. Adrest pa boktryckeriet.
En nyckter och arbetsam Ruggare får arbete HoS
Carl G. Schubert.
En kunnig SpolgoKe nu genast. Adrctz pä boktryckeriet.
En fficklig, nyckter och ardetssam KlädeSwäfware kan fl
god arbetsförtjenst HoS Sam. Rundstedt.
En Spolgoste kan genast få arbete uti Marcuffa gärde»
wid Skeppsbron.
Såsom Hjuldragare wid en Spinnmaschin, kan en tro»
gen arbetsam och ordentlig karl erhålla godt och förmånligt
arbete. Widare underrättelse fäs pä boktryckeriet.
En hygglig och anständig piga, som kan Staga sig ta
salu rörelse, får derom anwisning på boktryckeriet.
En piga kan få tjenst den 24 nästkommande April. Adre?
på boktryckeriet.
$ s t tt n b n i a 11 hyra:
Ett eller 2:ne glada rum, häldst pä Södra trakten näst»
kommande lista April. Adrest på boktryckeriet.
Ett eller twå ungkarlsrum eller ett rum och kök, häldst
någorlunda midt i staden af reel Hyresman. Sivar tord»
lemnas i förseglad dillet till M., på boktryckeriet.
Ett a twä större rum för Z-ne KlädeSwäfstolar, Adre?
pä boktryckeriet.
UtbjndeS att hyra:
Öfwer instundande sommar är att hyra utom SSder
tull 3/4 mil frän staden en byggning mid 4 meublerade rum,
kök och ffasseri, samt wacker trädgärd i Stall och WagnShu»
kan äfwen erhållas på stället. Belägenheten är ganffa an»
genäm och behaglig, nära Kyrka och allmänna landswägen,
samt midt emellan städerne Norrköping och Söderköping.
Öfwerenskommelfe härom kan träffas med undertecknad.
Norrköping den 5 MarS 1833. C. A. Wernström.
Pä Handtwerkaregatan ar nu till instundande flytt»
ning för ett nätt hushåll, ett rum med spisel uti, ledigt att
hyra. Widare underrättelse fäs pä boktryckeriet.
Förloradt:
Pä misttänkt sätt äro twänne jagthundar bortkomna,
neml. en ung hynda, swart till färgen, hwita fötter, hwit i
bringan, hwit bläs, hwit prick pä halsen, litet hwit i äiv
dan på fwanfen , som är stubbig i hunden är swart, hwil»
fötter, hwit bringa, hwit bläs och stora knutar på fram»
benen. Den som har eller kan fä någon underrättelse oro
desta kreatur, ware god mot wedergällning anmäla det pA
boktryckeriet.
Tillwarataqet:
Den 20 fZrl. månad, uptogS på SaltångStorzet ett
florsband och en fruntimmershandffe som återfås HoS
P. S. Billing.
Den 24 Febr. uphittadeS på Söder Storgata en fl*
kesshawlett, hwilken ägaren pä beffrifning kan återfå hol
Fabriksarbetaren Gustafston, boende wid Djekneberget.
Förleden Mändag uphittades i Spektakelhufet päPa«»
terre en snusdosa, som rätta ägaren kan igenfä HoS Öste»»
Holm i Tyffa Schvlehuset.
Diverse:
Undertecknad fZr härmed ödmjukast tillkännagifwa, det
jag i flutet af April mänad ämnar gifwa Leetion i danS-öft
ning, dä de moderna Fransyska steg och qwadriller tillika
med wanlig qwadrille och walS komma att läras, och hop»
paS det Stadens Resp. Herrffaper och inwånare, som städ»
se wisat mig sa mycken bewägenhet, äfwen nu täcktes gynna
mig, dä möda och flit ä min sida ej kommer att sparas.
Wimmerby dcn 26 Febr. 1833. Carin Sundström.
Antecknings-Lista finnes uti Nybergffa Arfwii
garnes egendom wid Drottningegatan. Norrköping den i
Mars 1833.
(Härmed följer N-o St af Norrköpings-Blad et.)
Adolph Zrtdri» Aaamt Sak».