Norrköpings Tidningar Lördagen den 9 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1833-03-09
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1833-03-09
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1833-03-09
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1833-03-09
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 9 Mars 1833

Sida 1

Tredje Söndagen i Fastan, predika:
3 Stads-Kyrkan: (Catechcsförhör kl. 8). Högmä^an, Lan»
caster-Läraren B-vckma». Aftonsången, Skol-Läraren En»
roth.
— Pajiions-Predikan nästa Onsdag och §redag kl. 9.
I S:t Hedsigs Kyrka: Skol-Läraren Hägerström. (Pastions-
Predikan hålles nästa Thorsdag kl. 3.)
I K:t Johannis Kyrka: Past. Rdj. Wikström.
I Korrektions-Inrättningens Kyrka: Prcd. KönSberz.
Anrikes Ksveter.
Calmar, d. 2 Mars.
Till Konungens Befallningshafwande harfrädeS
har ifrån Kronobetjeningen raport ingått om en warg
skall, som d. 25 sistl. Fcbr. anställdes pä Torestorps
hemmans ägor i Madesjö Socken. Endast 120 man
woro derwid upbädade; inen depa upförde sig sa or
dentligt, och åtlydde de dem meddelade befallningar,
att man lyckades fälla 2:ne gamla Wargar, deraf en
hane och en hona. Flere woro icke inringade. Hanen
stöts af stallfogde» Anders Ingemundfion i Transtorp,
och honan togs pä näten.
Christianstad.
Inom detta Län hafwa förlidet ar, till flygsan
dens hämmande, a 19 ställen, in alles nära 85 tunn»
land blifwit besädda mcd trädfrön och sandhafra; 8733
alnar gärdesgård upförd och 5233 alnar gropwalls
stängsel updikad; 54,345 ilningar af flera trädsorter,
och wid allmänna landswägar 7089 milda trän plan
terade, samt twenne waktarclägenheter anlaggda. Af
de anslagna medlen hade, till transport för fröämnen
samt byggnadskostnad, under aret ätgätt 60 R:dr 46
H. B:ko.
Upsala, d. 1 MarS.
I dag har wart Universitet- nybiifne poeseos et
eloquentiae Profetzor, H:r Törneros, gjort sill in
träde genom ett tal,
"om sambandet mellan det stöna
och det höga;" till hwars åhörande Universitetets n. w.
Rektor, H:r Profetz. Boethius genom program
inbjudit.
— Den 23:djc Februari sammanträdde denne StadS
Kämners-Rätt, för första gängen, i dep nya, genom
flere enstilde Medborgares medwcrkan, utwidgade dom
sal, i anledning hwaraf Rättens Ordförande, före Ses
sionens början höll ett för tillfället lämpligt tal.
Gefle, d. 2 Mars.
Ett betydligt steg till Nyckterhecens befordrande
inom detta Samhälle hoppas wi wara taget genom
instränkningen af de privilegierade krogarna till omkring
en tredjedel af deras förra antal. Skulle också häri
genom en och annan kröqersta genom den henne fran
tagna krogrättigheten framdeles, da hon förtärt hivad
hon under den gyllene tiden förstått att hopspara, och
i brist af arbetsförtjenst och förmäga blifwa en fattig
wärdenS pensionär, kunne wi likwäl glädja ost deråt,
att hon icke stall bereda familliers obestånd genom nit
i sin industrigren. Huru långt detta gatt kan man
tämeligen nära giga sig till, genom de afgifter till sta
den, hwilka de som hädanefter komma att idka krogrörelse
atagit sig wid de sistl. Tisdag bortanktionerade rättig
heterna. Det rymliga auktionsrummet war wid till»
fället werkligen fyldt af dels spekulanter del§ nyfikne:
de förre illfänandes att till hwad pris som hälst
tillwälla sig någon för detz lokal patzande fastställd krog
rättighet, under det att de sednare förmanades öfwer
att personer funnos, svin woro hugade att erlägga sä
hög tribut för en sa odiös näring. Resultatet blef att,
oaktadt den omnämnda förminstningen i antalet, sta
dens kajza far i sin kista ett mängdubbladt offer af sjelf
wa näringen, ehuru det af mangen torde anses för en
syndpenning. AZid auktionen syntes det, som hade nä»
gon god genius likwäl wakat öfwer de pä wijza ställen
blifwande krogstyltar, i det att detze, ehuru kände sä
som egande en större inbjndningskraft än manga andra,
befriades ifrån en proportionerad afgift. Matte äfmen
samma genius stydda dem alla ifrån allt obehörigt in
trång af lönnkrogar, och matte polisens ögon wara sä
starpa och makande, som wi tro att bade allmänheten
och de privilegierade krögarne önsta!
Norrköping.
Det är onekligen tillfredsställande för mennisto
wännen art erfara den beredwillighet, hwarmed detta
samhälle alltid gar tillwäga, dä defj hjelp anropas.
Wi hafwa nyligen sett exempel härpå uti de be
tydliga bidrag, mara af hungersnöd lidande Norrländ
sta bröder erhållit. Ett icke mindre wigtigt företag
är den till understöd för en Inrättning i Stockholm
till sinnessjukes botande nu påbörjade insamlingen, som,

Sida 2

eftcr hwad försto redvwisnirgen antyder, tyckes lofwa
deit bästa framgång. Wi twiste cj, att ju ett sa godt
efterdöme stall snart af stera Rikets orter efterföljas
och såmedelst
winnande.
forthjelpa till den christliga afsigtens
TltriKcS /Zyticter.
"
C o n st a u
"
t i n o p c l, b. 26 Jan.
, . .
SCnrti förhoppningar, att snart se fred afftutad,
han.a fl r i tv ut nit. Zbrahim Pa cha har lemnat lagret
i Kcniel) och gör en rörelse framat Drussa. De di
plcn ariffa unicrbandiingarne har han afbrutit och till
bakanisar de konlraprojektcr, hwilka Fransyste agenten
till sön te honom xä hans srcdcförsiag. Han will haf
wa sina föreslagna wilkor utan någon niodifikation an
> tagna. Sultan synes cj härtill wilja samtycka. Se
'
tan han öfnertygat sig cm wälwiljan i Englands och
Frankrikes kabinetter, och, da han wet sig hafwa Ge
neral Miirawinv i Alexandria, anser han sin belägen
het mindre wadlig, an den i första ögonblicket efter
Storvizirns nederlag war. Matte han cj bedraga sig!
Sinnesstämningen i hufwudstaden ör dräglig, men i
Mindre Asien i allmänhet gynnande för Araberna.
Ikrahim förstör att upwacka den gamla Janitschar-an
dan och hos folket gcra sig älstad; han lofwar dem
gnld och gröna ffogar, och lär icke heller hos de
mägtigare felas stänker och mutor. Han pasiar, det
han måste efterkomma sina instruktioner, och will cj
förr lata sitt swärd hwila, än te af hatts fader före
ffrifna wilkoren, hwilka han blifwit stickad att af
twiuga, bifallits af Porten ni. m.
Wien, b. 21 Febr. (Pr. Stztg.)
En d. 8 d:s fr?n ten K. K. Inrernnnlien hos
Otton annista Porten, Frih. v. Lttenfels, hitsänd ku
rir medförde i dag underrättelse, att den Kejserlige
pttijT^ General-Löjtnanten, v. Muraview, fran Alexan
trio återkommit den 5 d:s och inträffat wid Darda
nellerna. Emedan en stark nordanwlnd förswarade ge
nomfarre», blef Generals pa en bk!t, som af H:r Bu
teniew flickades bonom till mötes, förd till Constanti
nopel. De af General Murawiew medförda uuderrät
telserna, i följd af hwilka Frih. v. OttenfelS d. 7 d:S
till ReiS Essendi afgifwit en officiel Note, hafwa re
dan wunnit deras fulla bekräftelse genont det fran
Mindre Asien till Porten nu ankomna officiela tillkän
nagifwande, att Abrahim Pascha wid Kjutahia,
hwarest Mehmed Alis ordres uphunno honom, inställt
sitt framryckande, och wore färdig, att ing^ ett wa
pen stille-fråttd.
,
_ o
London, d. IS Febr.
?■ OfwerhnsetS gardagssesiion förelästes för an
dra gkingen nästan utan motsägelse billen i afseende pa
orolighcternaS undertryckande i Arland enligt Grefwe
Greys fcrsiaa. Hertigen af Wellington talade med
mycken moderation. Han gas billen i det hela sitt bi
fall, men fann likwäl ficra punkter owerkställbara, så
som t. er. den, som angick bildandet af krigsrätt.
Hatt förbehöll sia, att i kommittén göra naara amen
denienter, hwilka han likwäl pa förhand meddelade
Grefwe Grey. I tag bildar sig öswcrhuset till kom
mitte öfwer detta ämne. — I Underhuset förela
des i a a r en mön ad böneskrifter, isynnerhet i asseende
pa uphäfwande af direkta palagor. Ledamoten för City
Sir John Key tillkännagaf, att han d. 23 Mars
ämnade göra ett förslag eftver delta ämne. Ett nytt
afbrott föranleddes af H:r O'Conn ell, som i ett långt
och öfwerinattan bittert tal pa det häftigaste angrep
den Greyffa billen. Han stode der, sade han, icke blott
för att sörswara Irlands, utan ock Englands och Skott
lands rättigheter, såsom ock friheten i allmänhet.
' För
ett förtryck, sådant som Irlands, wore döden att föro
draga, ock stulle detta land wara bundet och bragr till
lystnad, s^ borde man åtminstone förunna honom, att
ännu uxgiswa ett oniljans rep. Flera ledamöter ropa
de honom till ordning, emedan det cj wore pasiande,
sade de, att tala om saker, som föreworo i der antra
huset till öswcrläganing, och Talaren, fastän han
mcdgaf, att ledamoten för Dublin ej öfwersiridit ofd<
ningcn, warnate honom likwäl nied begäran att stilla
en distnsiivn, som lätt kunde bliswa ordningssiridig.
Skattkammar-Kanslern och manga Arländste le
damöter, äfwen H:r Stanley, delroao i debatten, som
blef allt häftigare, men likwäl ej ledde till något re
sultat.
kondon, b. 22 Febr. (med Ångskepp.)
I gar afgass i Öfwer huse t betänkandet öfwer
Irländska billen och pa . Grefwe Greys försiag antogs
en tillsatts i asseende pa förhindrader af allarmtecken
genom raketer zc. I dag pa aftonen företages deit tre
djc läsningen, och sannolikt ten första redan i under,
huset. — 0'Cciituli har afsändt bref till Irland, i
hwilka folkel upmanas till församlingar, för of t Eust tu
ta böneskrifter pa boneffriftcr emot det exempellösa t yr an
niet, hwarn ed han anser ntinistern hota nämnde land.
Werkligcn en nämnas redan folksamlingar i Dublin,
Waterford ve!» Drogheda. De Irländska tidningarne
innehålla också ater en stor mängd mordbränder och
waldsamheter, som af stödder föröfwas. — Niegeringeit
syneS hafwa alltvarsamma afstgter med Westindien i
tanken. Alla disponibla trupper, hwilka man ej be
höfwer för Irland, blifwa med det snaraste ditstickade,
och den derslädes stationerade krigsmagt erballer för
stärkning. Ofwcr'ifälet öfwer öarne Barbados, St.
Vincent, Grenada, Tabago och de derunder lvdande
är ofwerlemnadt at General-Major Sir Lionel! Smith.
Madrid, d. 12 Ftbr.
I Slewilla förefölls d. ti d:s oroliga urträden
och blodiga handlingar emellan linietrupperna cch de K.
Friwillige, men dämpades dock snart genom General
'Kapiten Markis de los Amorillaö' eftertryckliga mesu
rcr. I följd häraf har Gencral-Kapiren utgifwit ett
dagbefäl, enligt hwilket blott de stola bibehållas pa de
friwilligeS lista, hwilkaS tillgifwcnhet emot Konungen
och Drottningen är utom allt twifwel. ?vlika dag
besäl wäntar man af de öfrige Gencral-Kapicenerne
med det snaraste.
Paris, d. 19 Febr.
Ministern Thiers har wisligen selt sig om efter
en oberoende existens. Han stall gifta sig med dottren
till en rik possessionat fran Ångers, och far med hen»
ne 100,000 Fr. räntor
— Fran London förmöles d. 10 t:s, att man har
underrättelser fran Lisabon af d. 5, hwilka motsade
ryktet att regeringen wägrade att gifwa Fransta stag
gan uprättelse; twärtom förklarades i hoftidningen det
fullkomligaste ogillande af det fledda, och Hertigen af
Cadaval har, ehuru sängliggande, sjelf undertecknat be»
fällningen angående det Fransta skeppets frigifwande.
— Enligt en officiel berättelse fran Krigcministern
bestod wsr effektiva cirmee d. i Jan. detta ar af 421,492

Sida 3

innn och 82,057 höstar. Materian bestar af 834 i
139 [mtfcrtcr infccUite fältkanoner, hwilka alla tillhöra
bet nya (vfrcnict. Tegutom ager nation, lgardet 625
siyckcn. JTcfja 1459 kanoner oro tillreds att med si
na rcfcrvparkcr och dubbla amniui itionsförrad rycka i
fall. För öfrigt har Frankrike äfwen en mängd för
ögonblicket till fälttjenst icke disponibla kanoner äfwen,
fem ett betydligt antal belägringskanoner oeb destutcm
de fa si a platsat nes material. — I alla hcmnar ärv
ordres utfärdade, att aftackla krigsskeppen.
Med anledning af den i Onsdagens Tidning in
förda anmälan hafwa följande gcfwor blifwir aflemnade:
Mars d. >. Gafwa - B:co N:dr 20: —
En wälwenk f?cvf till de
olyckliga defstumir.e °) - 6: 32 f.
L. t£u liten gafwa till under
(tid för den af H. Herr
P r o l o c o ll s se c r e t e r a r c n o ch
Riddaren Borg stiftade in
rättning för Sinnessjuke
nndmennisior - - 15: —
— — af g - 5:
S5:co R:dr 4G: 32 f.
Norrköping d. 8 Mars 1833. P. Conr. Arosenius.
Herrar Ledamöter af C. a Ö. behaga sammanträda uti
Lrdenshusct i Linköping, den 20 af innewarande manat,
kl. ö cft. rnitd.
San.telige Herrar Ledamöter af C. a W. behaga sam
manlräta u t i Oldenchufct t Linköping, den 21, 22 och 23
of innewarande ji.ai.ot>, ti. 5 est. natt., hwarje dag.
3 (latens Kyrkor blifwer genom utställde Bäcken nästa
Töntag insamling till härivarande Gustaviansse Barnhuset,
som inneflutes i Liesp. ftrsamlingarnes wälwilja. Notrkö
ping den 8 Mars 1833.
Gustaviansk? Barnhus-Direktion.
Sobannié Församlings Ledamöter behaga päminna
sig den lill <? cr.dociii: ten Jörfcf dennes, efter GudstjcnstenS
fint, utlysta 6ccf iH'f:on>ivifl , hwarwid förekomma :
l:c Justering af arets JZIantalslängd
2:c sii at as Ledamöter i Arets Berednings-kommit te.
H:o Förnyad öfirerläggning om Orgelwerks anskaffande.
4.o Jtägia af H:r Kronc-Befallningsmannen Berselius
knpade uppgifter, i anseende till den förestående Femärs
fcevattet;tn frän Länet. Norrköping den 5 Mars 1833.
Nils Jac. Anjo u.
K n n a ö r c l s t r:
Bfi , enligt Police-författningarna, der äligzer hwarje
brswärt, ett, innan andra dagens utgång, hos Police-sty
»ellen upgiiwa till staden ankomne resande, som till her
bergérante »noltagas; fä sär Pclice-kammaren härmedelst
antyda »vederbörande, att anmälan i detta afseende bör gö
ras ä Stadsststals-Contoiret , klcekan emellan 7 cch 8
förmiddagarna. — Norrköping i Policckammaren den 5
Mars 1833.
C. F. Löwenadler.
2. P. Nelander.
*) Närwarande Insamling Sr ämnad till understöd för en
Jnränning till Sinnessjukas botande. Gäfwan flall -fcccE
afsändas enligt förcffrift.
Fem' Qwartersmans-tjenster, fccraf 3:ne wid 5!äbstuf
wu- och 2:ne wid Bergs-Sprutan, ärv härstädes lediga.
Sökande dertill äga att inom 14 dagar anmäla sig uti Po
licekammaren eller hos undertecknat Lagman cch Borgmösta»
re, Ziorrköping i Policekarnmaren ten 1 Mars 1833,
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Auktioner:
Genom offentlig Auction , som an ställes wid Motala
Docka, Mändagen den 18 nästkommande Mars kl. 10 f. in.,
later Göiha Canal-Direction till den högstbjudande försälja
twenne större Lastbätar, samt en snällseglande Jagt om 750
Skeppunds drägtighet, alla med fullständiga inventarier,
hwilka fartyg öro i dockan upplaggde och före A«c.tionen ber
slädes kunna beses. — Med betalningen lem nas kände säkre
köpare anständ till den 1 Juli innewarande är; men okände
eller mindre säkre, betala wid slaget eller ställa nöjaktigbor»
gen. Motala ten 18 Febr. 1833. O. Janson.
Uti f. t. Brunbeckssa gäeden wid S:t Pehrsgatan i
Qwadraten »»öken försäijes genom offentlig Auktion Kreta»
gen och Lördagen den 22 ech 23 Mars frän klockan 9 för
middagarne, all ten lösegenton , som Handels-Bolaget Thun
ström & Söderberg till Borgenärers förnöjande öf-verlatit,
neml. Guld, Silfwer, Tenn, doppar, Malm och Mel-ing,
Jern- och Blecksaker, Linne, (sängkläder, Meubler och Hus
gerad, toieté och PorceUaine sam» stere slags Handclswaror
m. m. Ä samma Auktion förekommer äfwen till försäljning
för Fabrikören Joseph Marci Konkursmasta åtskillig» delt
färdige, dels owalkade I läder , sturne klädes-kätnngar med
tillhörande inslag, färgad cch hivit Ull, Listgarn, Klädes»
wässtolar, Wäs-retfiaper och andra Fabriks-inventarier, en
Segel-slup, en Wagn och allehanta HuSaeräd, hwilket allt
förut ar att bese, dä derom tillsäges wid Fabriken Pro Pa»
tria hos Fabrikören L. H. Steinorth. Norrköping as Sta
dens Auktionskammare den S Mars 1833.
Wid Wilhelmcberg i Junnuiiige Socken förföljes genom
öppen och friwiUig Auktion, Onsdagen och Lhore-dagen den
27^de och 28:de uti innewarande manad, allehanta lösegen
dom, bestående af Gult, V^itsirer, Kappar, Tenn, diverse
Meubler, Kör- cch Äk»rrrdfiap, Winter- cch Eomn>ar-Äk
don, Hästar, Oxar och goda Mjölk-kor m. m., som ez sj
noga lan antecknas. — ^akee kände inropare sä anständ med
betalningen till den l:sta nästkommande Juli, men vkän
des eller mindre säkres anbud antagas icke utan borgen eller
kontant betalning. — Spisning för Auktionssökande lamt
foder för medhasnande hästar, erhälles pä stället mot kon
tant betalning. ^i»helmsöerg den 8:de Mars 1833.
I. Menell,
Böcker t i ll salu:
I A. Bohlins bokhandel: Ny och fullständig hand
bok i färgkonsten, tittegned unga wäfwcrstor, med ett bihang,
inneh. bejkrifningar pä sättet att utlaga fläckar pä tyger,
m. m., h. 24 st.
— Fransysk spräklära ester nyare utrikes
bruklig metodj med tillägg af G. SL a h l c n b c r g, h. 32 st. —
Herdabref i Hernösands Stift 1832, af F. M. Franzén,
ny uppl., h. 12 st.
Hos Bokbindare» Lyftn: Herdabref i Hernösands Stirt
1835, af F. CD». Franzén, 12 st.z WärFrälsares Jesu Chri
sti lidandes Historia, med 11 planscher, 24 st.; Wär i Ör
tagarden kämpande Jcfus, föreställd i en chrisilig Pastions
betraktelse ösn-er den andra alten as Wär Herres och Fräl
sares bittra Pinos Historia, 16 st.; Det Gudomliga sinnes»
lugnet len Mennifio-sjöl, predikan ösirer evangelium pä
Fjerde Söndagen efter Trettondc-Dag,Jul, af Äh. Dokt.
Math. Stenhammar, 12 st.; Höamästv-predikan, Jubelda»
gen är 1830 , uti Norrköpings Stads-Kyrka, af Kongl.
Hof-Pred. Kjellenberg, 8st.; Prof-predikan och Afffets-pre
dikan i Ztorrköping af Kongl. Hospred. KjeUenberg, 8st.,
allt bico.
Hos Bokbindaren Lysön: Nes-Charta öfwer Swea och
Eötha Rike af Akrell med beflrifning, 1 N:dr; Eymönster
af Anglo^axifftj Alphabet, 24 st.; Nutpapper, 8st.; Bläa
bandet, eller den modernaste Franfia kok-lonstcn, 1 R:dr»
Nytt Bilderlotteri, 16 st.; Kortleken, nöjsamt anwänd, ett
Sällflaps-spel, 16 st.; Nicnniffans äldrar, 12 st.; Poetiska
Eterneller för Fruar och Mamseller, 32 st.; Sängstycken för
ungkarlar, 20 st.; Det Löjliga Sällffapet eller Porträitter»
na, en Samling illuminerade figurer med bestrifning p»

Sida 4

vers. 40 tz.; Anna Cajsa Frodigs resa till Stockholm, för
att göra lycka, 12 jj., allt bico.
Till salu:
y 1 i g e n inkommet:
Ett slörre sortiment coulenrta och svarta Bombasin, Mc
riiios lastre, Fransysk Tibet, Gace, Linon, Riettelduk, Pa
rapluer af siden och bomull, Schawlar och Shawlctter,
Dukar af bomull, Bomullsgarn af dc fleste numror och
färger, Foder-camhrick, hvitt och »rart Engelskt Skinn,
bättre och sämre Västtyger, Sidentyger af flera slag, Cha
lons finare och gröfre Lärft er, Fransyska Tapeter och Bor»
der, klista sort Kamelhår, hvita Skinn till Manshattar,
iaiut diverse andra finare och gröfre kramvaror och Klä
den hos J. I1
. Hessel.
Tager och Swenfft lin hos H. I. Ljungberg.
Stoia och friska Citroner hos O. M. Borén.
Friffa Citroner hos I. F. Wigert.
Riga Utfädes-Linfrö af förledna arets skörd, Holländskt
Klöfwerfrö, Helsingelin, Bulldan, Foderwäf, samt säckar hoS
I. A. Lönngren.
Twenne Hfwerffäreri-mafchiner uti godt ständ och pä
förmänliga wilkor. Närmare underrättelse fäs hos
M. Söderbergs Enka.
Finare samt gröfre meubler finnas till salu, hwaribland
finnas 2:ne flagbord, samt sämre och bättre sängkläder. A
dre^ pä boktryckeriet.
I tjenst iistnndas:
En skicklig, nyckter och arbetsam klädwäfware kan fä
god arbetsförtjenst. Adretz pä boktryckeriet.
En fficklig, nyckter och arbctss«m Klädeswäfwarc kan fä
god arbetsförtienst hoS Sam. Rundstedt.
. En sxolgope nu genast, som kan spola till 2:ne stolar.
Adrch pä boktryckeriet.
En renlig och beffedlig samt i sina sysilor raff kökspiga,
kunnig i tarflig matlagning, tan erhalla tjenst instundande
24 April, i stället för en som fjuknat. Stället namnes pä
boktryckeriet.
Till nästkommande 24 April, 2:ne pigor som Sga ett
anständigt och hyggligt upförande. Anmälan ffer pä bok
tryckeriet.
E, i matlagning kunnig kökspiga, som dertill förenar
renlighet och ordentligt upförande, fär tjenst den 24 April
detta är; stället namnes pä boktryckeriet.
En i sina sySlor kunnig huspiga kan fä förmänlig tjenst
nSra staden, om hon kan förete hedrande betyg och är kun
vig i wäfnad samt nägot sömnad. AdreK pä boktryckeriet.
En hygglig och anständig piga, som kan ätaga sig en
salurörelsc, far derom anwiSning pä boktryckeriet.
En Spolgo^e na genast. Adreft pä boktryckeriet.
Ä s t it n b a i att hyra:
Ett eller twä ungkarlsrum eller ett rum och kök, häldst
någorlunda midt i staden af reel Hyresman. Ewar torde
lemnas i förseglad btilct till SK., pä boktryckeriet.
En Tomt med god jordman ästundas nu genast att ar
rendera. Widare underrättelse erhälles pä boktryckeriet.
U t b j u d e s att h y r a o ch arrendera:
D. t April, ett rum, pastande för en ungkarl eller en
samt fruntimmer i f. d. Rehnbergffa gärden.
Ofwcr instundande sommar är att hyra utom Söder
tull 3/4 mil frän staden en byggning med 4 meublerade rum,
kök och ffasseri, samt wacker trädgärd; Stall och Wagnshus
kan äfw.n erhållas pä stället. Belägenheten är ganffa an
genäm och behaglig, nära Kyrka och allmänna landswägen,
samt midt emellan städerne Norrköping och Söderköping.
L>fwerenskommelse härom kan träffas m*d undertecknad.
Norrköping den 5 Mars 1833. C. A. Wernström.
Den t April är ett snyggt rum och kök ledigt att hyra,
jemte nödige uthus. Adnfi pä boktryckeriet.
T i l l w a r a t a g e t:
Förleden Mändag uphittades i Spektakelhuset pä Par
terre en snusdosa, som rätta ägaren kanigenfä hos Öster
Holm i Tyska Scholehufet.
Diverse:
Innan »ill afresa härifrån tager undertecknad »ig
friheten, att anmoda de Resp. Hcrrskaper, »om ännu öu-
»k* blifva portraiterade, att Ut» anmäla sig i mitt logi,
& Gästgifvaregården. Om ingen härpå rcflecterar »ker
mia afresa nästa Fredagsmorgon.
Johan P. Dessingthun, Artist.
Om Herrar Fabrikörer äro i bebos af nägon som
kan fföta malchincr i allehanda förekommande ämnen, bafee
till att päspika, flipa, flocka och ställa Kard- och Spinn na
schiner, kan öfwerenskommelse träffas med undertecknad, b»
ende i f. d. Nälmakaren Lindbergs gärd wid Krongjulare
gatan. P. G. Lundman.
Att Skräddare-Lärlingen Zoh. Fred. Lindgren stär un
der mitt förmynoerffap, och följaktligen icke är berättigad,
att hwarken uli köp, afsaiu eller byte sig inlåta, det »var
der författningarne likmätigt härmedelst kungjordt. Norr
köping den 1 MarS 1833. I. Houstenfon.
L o tte r i e.
Till följe af Herrar Hiibcncrs 5c C:o reservation uli
4:dra punkten af Lotterieplancn, behagade Innchafvarne
af Lottsedlarne:
N:o 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2412, 2414,
2419, 2424, 2427, 2430, 2432, 2435, 2439, 2441, 2447,
2452, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 246», 2463, 2464,
2466, 2467, 246«, 2469, 2/,79, 2480, 2488, 2495, 2497,
2498, 2506, 2513, 2519, 2526, 25»7, 2551, 2555, 2562,
2567, 2568, 2570, 2583, 2586, 2600 och 2602,
hos undertecknad innan slutet af denna månad göra utby
te emot andra Lottsedlar, hvilka med sista posten för så
dant ändamål hitkoinmit. Norrköping d. 8 Mar* i833.
Gustaf Zander,
Ombud för Hrr. Hiibener Sk. C:o.
Mars M ä II a d s Tara,
hwarefter följande persedlar ffvla i Norrköping försäljas är >833.
Bröd.
För 4 r:st. i S5:ro af Hwcte bör wäga
Dito titan mjölk - -
Af Räg, för - p. 4 r., stradt bör wäga
För i jj. B:co, osträdt -
Dricka.
1 ifi lod.
2 ija lod.
13 lov.
iö lod.
SP:co
11'
. 8.
ii; i (i.
RGS.
ai: 12.
io: Zo.
8: a',.
6: 4-a.
5: »j.
4: -4.
3: 36.
18.
<)>
6.
4. <
Dubb. öl, ett fat a 6o k.,
Dito en tunna a 48 k.,
Enkelt-Ql, ett fat, - - - 7: 4.
Dito en tunna - » - - 5: 3?.
Swag-öl, Dubb. 6l eller bättre ett fat 4: 2«.
Dito en tunna - - - - Z: 3,.
Enkelt-öls eller sämre ett fat « 3:
Dito en tunna - » - - -4.
Dubbelt-Ä, en kanna - - - 12.
Enkell-sdl dito - - - 6.
Swag-Ol Dubb. öls eller bättre 4.
Enkell-ÖlS eller sämre - - 2:8.
1 ifi lod.
2 ija lod.
13 lov.
iö lod.
RGS.
ai: 12.
io: Zo.
8: a',.
6: 4-a.
5: »j.
4: -4.
3: 36.
18.
<)>
6.
4. <
Sädesbränwin wid minutering:
Som bör hälla 6 gr. styrka
wiv 20 gr. ten», warine
En Jumsru - - - -
Färstt Kött:
Godt och fett Ore-, Stut- eller Q.wi-
Färstt Kött:
ge-kött, 1 mark - - - - - S: - 7:«
Gödd Kalf, hel ell. half dito - - - 6: > 9: >
Framsjerding dito - - - - - 5: 4. 8: »
Bakfjerding dito - - - - - 8. ,o:
Far- och Lam-kött ----- 5: 4. 8:
Bagares, Bryggares och SlaglareS skyldighet är, alt
till försälniing af bröd, dricka och kött hälla god och förfwar
lig wara, wid det answar, som stadgas uti desärstilte Taxor,
som altid stola till köpares och säljares efterrättelse finnaS
upfpikade uli Bagares, Bryggares och SlagtareS försäljnings
rum, och äligger del Stadens Fiscal att med Poliö-betjeiiin
gen häröfwer yafwa noga npsigt och ä EmbetetS wägnar och
utan ringaste arfwode den klagande till fin rätt förhjelpa.
I öfrigt äger eho som helst, alt härutinnan wara angifware
och bestazare och bestagare-andelen oafkortadt ätnjuta. Norr«
köpings ÄädhuS d. 7 MarS -333.
Borgmästare och Räd.
Ad. »r. Raam» Enka.