Norrköpings Tidningar Onsdagen den 20 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1833-03-20
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1833-03-20
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1833-03-20
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1833-03-20
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 20 Mars 1833

Sida 1

Onsdagen
Mars.
Inrikes KLveter.
Malmö, d. 13 Mars.
De Bewakningsbatar, svin i sundet skola hindra
kommunikationen emellan förbiseglandc fartyg och Swcn
ska kustbcbyggare, lara i dejsa dagar hafwa blifwit an
wista sina platser. Kanonslupen Hökenflykt hitkvm i
Thorsdags med twenne sadane bakar och afseglade föl
jande dagen at sydligare delen as sundet, hwarest äf<
wen en sadan bewakningsbat lärer komma akt stationeras.
Lund, d. li Mars.
KJ* Af en i Lunds Weckoblad för särl. månad införd
redowisninq utaf Herr Bistop Faxe befinnes, att de
af H:r Bistopcn öfwersände, i S>8ae insamlade me
del till understöd för de genom mis,wart lidande Norr
ländningarne stigit till den betydliga summan af 1904
R:dr 36 li. B:ko.
— Torgpriser benna mecka: Ra g 8 R:dr 24 H.;
Korn, 5 a 5: 24.; Hafre, 3: 16.; Dränuwin 28 st.
kannan, allt R:gs.
Linköping, d. 16 Mars.
Förleden Onsdagsafton kl. emellan 9 och 10
under en stjernklar himmel wisade sig ett fenomen,
som kanhända ingen erindrar sig hafwa förut sett här
i orten. Ifrån O. N. Ost till W. S. West bildade
sig ett i ljusgul färg stötande bälte, bredare i zcnit.
Som man pa wista ställen trott sig finna, warade fe
nomcnöt, under ett småningom aftagande omkring en
halftimmas tid, hwarefter bet förswann, lemnande efter
sig, för några ögonblick, här och der i dest wag några
ljusa, korta och spetsiga strimmor. Ester hivad berät
ta-, stall detta naturunder warit snnligt midt omkring.
^
Wadstena, d. 14 Mars.
Förliden aston syntes omkring kl. 9 i NO. nå
got, stin liknade swansen pa en komet; snart upsteg
fran SS. en likartad ljusstrimma, hwilken förenade
sig och formerade ett cirkel-segment, hwilkct, i söder
tangerande stora Björns konstellation, hade wid past
40 a 45 gr. winkel mot horizonten; utwidgningcn ivid
zcnit >»ar högst 10 gr., tills wid kl. 9, 25 min. blott
»agra fa strimmor, liksom utgående fran de nordliga
sijcrnorna, wörö synliga och kl. 9, 50 min. ivar feno
menet förswunnet. Ingen orva »liz förändring i tem
peratur eller electcicitct märktes.
— Mars synes för
öfrigt hittills hafwa antagit Thors lynne.
Norrköping.
Det Metcorista sten, svin pa flere ställen ägt
rum, war äfwen här synligt sistl. Onsdags-afcon, kl.
emellan 7 och 8. Det war likwäl ej starkt eller räck
te synnerligen länge, hwarföre det och ,väckte ringa
upmärksamhet. I Jönköping och Borås lärer ästvei,
ett dylikt senom-n hafwa blifwit bemärkt.
Mtrikeö Kjitzeter.
Frän Haag, af d. 5 Mars.
Wåra tidningar innehalla nu den öfivermattan
langa tänkffriften, hwilken ben 26 f. m. inlemnats
såsom sivar va Furst Talleyrands och Lord Palmcr
stons note af d. 14 cjusd. I detta dokument genom
gås ännu en gang punkt för punkt de sedan d. 2 Jan.
1833 i Haag och London öfrver Belgist-Holländsta fra
gan hallna underhandlingar, och rättfärdigas Nederländ
ska regeringens förfarande. Anmärkningswärdt är föl
jande ställe: "De sista manaderna af ax 1832 stadade,
under namn af twangsatgärder, utöstvandet af en sa
dan politik i en nations förhållanden till den andra
och ett få oerhördt anwändande af uppenbara fiendt
lighetcr mot Holland för ett fullkomligt fredens ernå
ende, att derigenom folkens grundwalar blifwit under
gräfda, folkrättens wäscndtligaste princip tillintetgjord
och den starkares rätt satt i betz ställe. I trots af
detta politijFa fenomen förblef Ncderländffa regeringen,
emot hwilken denna kränkning af Europeista statsrät
tigheterna war rigtad, wid den wanliga moderationcn
i sitt sprak och wille häldst gömma detta stamfulla
blad af Werldshistoricn i glöinffa. Följande äro de ut
tryck, hwaraf den betjcnade sig: ""Hwad embargon be
träffar, fa sätter Konungen för högt warde pa ivän
stapSförhallandcna till Frankrike och Storbrittanien,
för att icke hysa den önstan, att ju ej ett enda spar
af detta factum ma i någon konventionsartikel qwar
blifwa. Salunda förestas, att omedelbart förwitzas om
embargons uphäswande, om återtagandet af de för qwar
stad på Nedcrländsta stepp utgifna befallningar, om de
i Frankrike JbefxiibtUga Holländsta truppernas återsän
dande :c. A sin sida stulle da det Ncderländffa hof
wet hafwa återtagit de lnst Frankrikes och Storbrit
taniens steppsfart träffade anordnanden; men Haager
kabinettec dref icke sjelfförfakclsen fa långt, att ber »il-

Sida 2

le mcdgifwa, att de orättroifa tr.cfurcr, forn man nist
detsamma widtagit, dorte tilldela sina uphofsmiin rät
tighet att lägga deras Återkallelse i wågffålen och af
Holland fordra nya upoffrinyar.
'"" De åtskilliga fördragS
xrojcktcrnaS oantaqlighct nnders-kas harpa widloftigt,
och den öfwcttygelsrn r,terås, att Holländffa diploma
tiens rättskaffenshet såmedelst blifwit å nyo ställd i
klart ljus.
”5'
.fvönt a lager den sigheter det flntli
gcn,
"answarighcten för sina förhandlingar i hela de
ras widd, och nar orsakerna till närwarande beklagli
ga förhallanden komma i den yttersta instansen till ös
werwägande, så stall ben (Holländsta diplomatien)
med lugnt samwcte afwakta besintcn af denna ben
högsta domstolen, inför hwilkcn konungar ocb folk måste
framträda.
"
— Prinsen af Oranicn åtcrförwäntas d.
(j d:s i hufwudqwartcret i Tilburg. Alla berättelser
stildra de bcwapnade fäderneslandets förswarare såsom
lifwadc af ben bästa anda, under det de fortfarande i nillt
förtroende til! regeringen afbida sakernas asiägsna utgång.
London, d. 2 Mars.
Discusiioncn öfwer billcn i afseende på undertryc
kandet af orvligheterna i Irland fortsattes i Fredags
och i går-aftons, utan att hittills hafwa leht till något
resultat; dock wäntar man slut på dclatterna i afton.
Den cwiga enformigheten i besia förhandlingar öfwer
ett så oroande ämne börjar andtligcn att uttrötta så
ival allmänheten svin parlamentet. D:t tyckes nästan,
som stulle ministrarnc häri med afsigt sålunda förbära;
tu i det de söka att wända npmärksaniheten helt och
hållet på Irland, winna de tid, att angående Bank
frågan äfwensom öfwer de Öst- och Westindista förhål
landena fatta ett fast bcflnt, under det att chcoretista
frågor, såsom t. ex. om parlamenternaS treårighet tc.
alldeles ställaS i bakgrunden. Emellertid torde ej mi
nistrarne fullkomligt tvinna deras afsigt, emedan emot
billcn gifwer sig tillkänna en opposition, hwilket de ej
tyckas hafwa wäntat.
— Grefwe Po-zo di Borgs gör redan sina afstedS
bcsök. I går tvid middagstiden hade han en lång
konferens med Grefwe Gren och för naara dagar sedan
besökte han det Turkista Sändebudet Llainik Pascha.
I morgon stal! Gr. Pozzo taga afsted af Konungen,
och troligen samma dag afresa till Paris.
Paris, d. 5 Mars.
Hertiginnan af Detri stall wara gansta allwar
samt sjuk. D:r Gintrac har i största styndsambet
blifwit kallad från Bordeaux till Dlaye. Här lära
omständigheterna hafwa förekommit Läkaren so betänk
liga, att stan styndsammast lät ännu rre andra läkare
komma från Bordeaux. Några tidningar påstå, att
krisen inträffat, men Legitimistcrna deremot, att be
störtningen öfwer hennes förklarings offentliggörande
i Monitorn, hwilket hon ej wäntat, är orsaken till
hennes sjukdom.
Jnflutne gäfwor till P. A. Borgs inrättning till Sin
nessjukes botande.
Lransport frän Rro 22: B:co N:dr 28: 16 H.
Mars 16. Gafrva ----- 3 —
'— — 18 Dito ------ 10 —
” Banco Ridr 71: 16 K.
Norrköping d. 19 Mars 1833. P. Cvnr. Arosenius.
Insamlingen fortfar.
Iden ?.5 Mars 1 illfvtr på Stadshuset Extra A sson:Lire,,
som hörjås hl. 6 och slutas hl. n på afton, hvartill liil
letter ä 3a sh. B:co stychet finnas alt tillgå i H:rr G.
Koman Se C:s Ilainlelshod.
unaörelscr:
tfråit Ko Ulin gens Resö. BefallningShofwandk i detta kätt,
bar I afftrift Mlfmit Magistraten meddelad Kongl. MairtS
bärnedan Intagna Nådiga sdri'welse, med derå teknade Or
drek aj Konunoens demälde BefallningShafwande, så lydande:
ENNS ILHAN !c. rr.
Mår ynnest och Na! iza benägenhet med Gild AllSmäk
tia, Troman, Geefwe, Landsbdfding, Comiiieiideur af wik
Nordilierne Crten! Dl. tult förekvuinen tröga cin ftrftilMe
åtgärder till 'åkeriernas destämjande och kdikofran. i bwilket
ämne Wärl och Rikcls ffommerce-Eolleginm, efter wederdö
randeS börande, nied underdZnigt betänkande inkommit, Mi,
bland annat, i aiteende på Lar- eller Strdmfistet inhämtat
ali i de ellwar, der minskning i betia fiske fia wisat, lädant
aaO* t;U ni del härleda fl g deråt, ali mvniiingarnc as sam
ma eiswar bliiioil upgiundade, eller att Kuiigsådran ickehål
leS öppen, eller vc? att fortub saknas emot få wäl Laxens
fångande i.nder It månader, dä Lin lägger sin roul, soia
LaxyngiclS upfilkande, då det begliwer sig lill hafwet, eller
ifrån beti ia treptfmber de! ena till ben >5 Mars det pä
följande Likt; få bäfwe Mi, tor ali, sL midt omständigheter
ne mcdgifwa, för framtiden förekomma eller moiwerka besia
olägenheter, funnit stod! i Nåder fdriiändiga samtlige Wärl
Beiallningshafwandc, ott i de delar, som för hwarie Lä» äro
tillämplige, dels söka tillwägabringa cch lill efterlefnad be
fordra enffilda öfwereriSkommelsee o»! fö, bud af ofwannämn
dr beskaffenhet, på sätt §. 3 Eap a' ,766 5rS Fisteri
stadga förmår, nied serstildt tillspn öfwer iakttagandet af bwad
denna stadga i ia unna kap. i5 §. innehåller, dels att till
Lar- eller SlrömsifletS befordran widtaga fadane åtgärder,
hwarigenvm för fistel menliga ripgrundninqar i wattendragenS
utlopp mi blifwa på imnWåianieS bekostnad, antingen i följd
af lagligt åligganve eller genom friwillig ö-werenskommelse,
urrkns. de, och deriemie I iiiiderdånigbet anmäla piiriiVida bi
drag LZriill af allmänna medel mä antes lin.pltfle, eller af
behvfwet påkallade, belg öst att, t den ordning Lag och För
fattningar förmå, lurd noggranbet tillse, det KungSadra, pl
sätt redan finnes stadgadt och der serstilda undantag icke äro af
ålder medgifna, hålles fri cch öppen, och ej genom stängning
frän motsätta gränder instränkeS och hindras i sitt rätta lopp.
Meddelande Eder delta till imdeidåin! efterrättelse l hivad
på Eder a»kon,uter, beialle W! Eder Grid Allsmäktig Nå
deligen. ia tcckholmS Slott de» 9 Febi nari! -833.
CA KL JUHA A.
C. D. Shogman.
Meddelas Löst. Magistraten i Norrköping till underdå
nig efterrättelse cch iakttagande i hwad va Magistraten kan
ankomma. Linköpings Stolt! LandS-Eancellie! d. >)MarS 1833.
G. W. Hamilton.
Gust. iSorclslröm.
Och får Magistraten i anledning häraf erinra wederbb
rande, ali nega iakttaga och cftcrlefwa de i afseende på Lax
och Slrdmfistct utfärdade Stadgar ock giine förestrifter, samt
ott ör öfrig! icke modeist stängning från motsätta stränderIn
stränkc. och hindra KnngS-Ädran i silk rätta topp, allt till
nndwikaiide a> det answar cch andre påflijder, scill lag och
fbrfattningar eljest I »by fall bestännua. Norrköpings Råd
hus ben Wars ,833.
På Magistratens wögnar,
§. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Genoni Entreprenad-Anclion, sam förrättas inför Eur
buS-Direetioiien, ! irva Lazarettsbuseis öfra wåning, ThorS
dagen den 28 af innewarange niånad, kl. Tio (1») föimld»
dagen, uppIäteS till deli ininstbjudande alt lefverera hwad svin
för LazareltrtS här i stade» behof under ett halft årS lid,
räknadt från deli 1 nästinstuiidande Sipril, ka» erfordras af
Råg- och Hwetrinjdl. Hafre- och Korngryn, Bröd, Ewagdric
ka, sälst l Oxkött, Smör, Salt, Talgljus och några mindre
gvantiteter ai kiyddor, hwilka persedlar döra, allt efter åt
gången och stccnde reqvisilioncr, Lazarcttel tillhandahållas as

Sida 3

CtitrPtrnii lirén. i5fr!pfl wilker tillkannogiswaS w!d AuctlvnL
till ;äUtt. y i er r f bein p ren 7 Mork r833.
PS ssnrkus-Direetionens redgnor,
C. g. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Af H. M. Konungens Ncdlgst förärade aäfwa kemmer
utdelning att fle til! alla Stadens ordinarie fattige, nasta
Thorsdag teti 2li tennes kl. 9 f. ro. pä f. d. Enkhuset.
Norrköping den 15 Alars IM. Jac. Fr. Arvedson.
Wid Korrektions-Jnrättningcn blikwer instundande 24
April en Wattkarls-tjenfl ledig, bwarkill hugade, HSldst ogif
te sökande, genom fkrifleiige till Direktionen stöl.do ansöknin
gar, bifogade nied goda betyger, kunna sig lil! samma an
mäla, da ansökninaärne sednast böra wara pä Contoiret in
lemnade inom d. 6 i ben,alte monad, hwaresi uplyöning und
fås om ben till tjenst en anstagne lönen som öfrige förmåner
och willor. Norrköping af Allmänna Arbets- och Korrek
tions-Lnrättningen ben 14 Mars IM.
Direktionen.
Auktioner:
Fredeipen d. 22 innewarande Mars, klockan 10 idrmid
dazcn, dUttver xcnom S-treorknad-Atictlo», sein hälleS pä
Kkono-Cerreitionshniet bätgädeS, ibr nämnda Inrättnings
beboi och lill de mlnstbjudaiideS »pphandlinz upplätit, att pä
förenämnde ställe teive,ero, fbljonde Proviant- och Bekläd
natS-ariiklar m. m. Hwete >4 >/2 Tunnor till minst >5
LiSp., RLg >54 T:r till minst iZ >/2 bisp., Korn 58 i/i
T:r till minst 12 '"kr., allt rr Tunna ock neito »riol; sädén
skall wara strid, selin, ival lengiord och fttingflnri, !?,rler i3
£:r, Häste C T:r, Hairegit» >4 1/2 Liep., Strömming eller
Sill 22 T:r till minst ,Z Liep. nelio wigt pr Tunna, Salt
torrt Lrekölt >90 Lise., Sb! mjölk i>88 kannor, färstl Lve
kött 121 Lisp., hwilka sednare 2:ne artiklar kounna eiler
dagliga bebostvet att leiwereroS. Gräsidor 3 3/4 Liep., Salt
r T:r, Schedewi.Hunible 3 1/2 Liep., Pepranotb 4 Lisö.,
Sära 3 sterdingar, Bokasto 5 T:r, Rägbalm siagtröftad 35o
Liep., Wed Tall och Gran, 6 qwarter lana ,oo stornamnar,
Bjorkwrd 6 qwarler läng >0 stor-iamngr, Spträd finare 5
Skölp., dito gröfre 3 Skälv., Tostlor 9g pa>, BläuzarnSwäs
trestästlad 4 'h gwarker bred 980 alnar, Foderwäi >Lo al
nar, Tröste färtwäliad Swenst-Ull >20 Skölp., Medioomen
ter till le werering ester dchofwer och det minsta anbudet un
der de, enligt sörfalluingarne stadgade >5 procent; Ä bwilke!
allt, äjwen förseglade anbud emoltagas före Anetionen a FnrLtt
ningenS Contoir, hwilka ejler Auciionens flut, komma med
de skedde inropen att jemfiraS och deras an.toglighei bestäm
mas; och erindras SpeeulaitteNlk, att vswananiörda artiklar
stola wara as fullgod bcstaffenhet, om leswereneen kan godkänneS.
LeswereringS- och delalnings-terminerna uppgifwas wid Auc
tivltttillsället, äfwensom inga okände Speculanter mL göra
inrop, förutan de stro försedde med tilliörlltllg borgen sdr
punetuella lnllgörandet af de inropade lefwereringorne. Norr
köping af Allmänna Arbets- och Correctivns-Jlilältningcn
ben i» Mars i8Z3.
D I r e c t lone n.
Uti f. d. Brunbecksta gärden wid S:t Pebrsgatan i
Lmadraten Röken föriäljks genom of,entlia Auktion
^
Freda
gen cch Lördagen ben 22 och 23 Mars frän kloeian v för
middagarne, ali ben lösegendom, tom Hcndels-Belaget Lhun
siröm Lo Söderberg til! Borgenärers förnöjande öfwrrtätit,
veml. Guld, Silfwer, Lenn, Koppor, Malm och Mesting,
Lern- cch Blecksaker, Linne, Sängkläder, M.cubler cch Hus
geråd, Glas och Poreellaine samt flere siags Handolswaror
rr>. m. A samma Auktion förckcmmer ästven till försäljning
för Fabrikören Joseph Marci Konkursmasta ätstilligo dels
färdige, dels owalkado kläden, sturne klädes-kättrngar med
tillhörande inflag. färgad och hwit lill, Listgarn, Klädcs
wäfstolar, Wäf-redffaper och andra Fabriks-inventarier, en
Eegol-flup, cn Lögn och allehanda Husgeråd, bwilket allt
förut är att beke, da derom tillsägks wid Falriken Pro Pa
tria bos Fabrikören L. H. Steinordb. Norrköping af Sta
dens Auktionskammare den 8 Mars 1833.
I allseende till ägarens flyttning pa annan ort kommer
genom öppen Auktion, som pä stället förrättas d. 19 näst
kcmmande April kl. 12 pä dagen, att till ben högstbjudande
försäljas: Gamla Lcdcse steppswarf med dit börandeäbyggna
dcr, bestäende as manbyggnad, inneh. 7 glada rum nied kök,
2:no andra lipa boningshus samt 4 st. större bodar föririr-
kes upläggning, jemte smedja, källare, stall cch wagnbod,allt
i godt ständ. Detta steppswarf, som har ett förträffligt läge
utmed Götha Elf, 3 1/2 mil frän Götheberg, har warit V
sednare Åren mycket besökt afreparenter och ccntrahenker for
nybyggnad, och hädanefter blir betsa mycket mer, som boxör
faiten mid ängbät pä Götba Elf täger sin början till wären,
bwarigencm reparenter kunna räkna pä fort np- och nedgå
ende med sina fartyg, utan afseende pä wind och för en gan
sta obetydlig afgift. Warfwet, hwarkil! fartyg om 109 läster
kunna lägga, star en rymlig plan och bcqwäma brobantar.
Pä stället finnes en Skepps, Lurartersman och tillräckligt an
tal utmärkta, rasta samt stickiige timmermän, hwilka alla
tider pä året äro tillgänglige emot en mindre dagspenning,
än pä andra warf betalas; tillgäng pä steppswirko sinnes
äswen deromkring. En förmånlig handel med roed oeh andra
trädwaror kan äswen idkas.
— Med denna egendom, som ge
nast efter Auklion kan fä tillträdas, åtföljer om köparen sa
ästundar, lägret af krumt och rakt Ek och suruwirke, plan
kor, naglar, inventariiperfedlar m. m., sä att arbete kan ge
nast företagas, och tilltännagifwes, att Egendomen med in
ventarie af matetialier under hand förföljes emot antagligt
anbud, och att någon del af köpeskillingen kan fä innestä. För
närmarc uplysnings minnande kunna de som hofwa specula
1 ion pä denna förmänliga egendom, wända sig till W. Win
berg, Götheborg och Gamla Lodcse,
Böcker kill salu:
Af trycket har nyligen utkommit cch säljes i A. BohlinS
bokhandel: "Kongl. Majtts Nådiga kungörelse, angående ta
ra för sjöfarten ä ben egentliga Götha Kanal-linjen, säwäl
som a Götha Eli samt Lrollhätte kanal,
" h. 16 st.
IA. B ahl ins bokhandel: Wilibald Alexis gesam
melie Livvelien, 4 Lheiie. (Jblou. Dic Schlachtbei Lorgau.
Di o Erscheinung von Anklam. Dic ehrlichen Leo te. Der
Schleichhändier. Benus in Rom. Jmmerich. Accrb!. Herr
Kritik, u. n.ehrere.) h. li R:dr 32 st.
— 1’oclical Sletehe»
of Scarborongh, illustratcd by 21 cngrayings of hu
uioroua subjicts, pb, 5 R:dr 16.
I A. Bohlin s Bok b andel: Lärobok i mia a II
männa h i st 0 r i c n af E k c l u n d, 1:sta delon (1500 tiL
1648), h. 44 st.
— N ove l! berättaren; en samling af
hist oresta och rowanlifla noveller, N:o 3, innehållande Lrö
he t win ner, hist or i st novell af B l u m en h a g e n ;
Det st i li a huset, en Students äfwen tyr af
Spindler, h. 1 R:dr. — Positiv-spelaren, fccncr ur
Fransta revolutionen 1830; novell af Trow. litz, h. 28
st.
— Flickorna i Astersund; berättelse frän Carl V11:s ti
dehwars as G. H. Mi—n., h. 1 R:dr.
Till salu:
En wid Drottningegatan här i staden belägen Tomt
med dera upförde ctt boningshus om 2:ne wäningar cch äe
fiiuige uthus af sten finnes till salu, hwarom närmare un
derrättelse meddelas af undertecknad, som jemwäl afflutar
köp cm egendomen. I. M. Hörning.
Swart och knlörd Lhibet, flät och faconerad Spetstyll, bre
dare cch smalare Lyl-rimsor, florsband, Wästtyger, Bomulls»
cch Redgarnssirnmpor, Indienne, samt bästa sort M.ustatell
L ustin äro i bestå dagar inkomne cch säljas till facila priser
af C. I. Nelin & Hallgron.
Ett parti Skänst humla, frista Citroner oeh Sö!m,ölks
Ost hos Gustaf Eric Gylling.
Söt grädda i Herr Prosten Korssilts gärd.
Bradorgs Sommar-Ost uti s ire cch mindre parti hot
Lindberg äc Hamlin.
Frista Citroner cch raffinerad Rofcija hos
L. P. Ekedahl &: Enhörning.
Frista Citroner till facilt pris hos Gustaf Zander.
Zlphirgarncr af de flesta färger cch chatleringar, La
potzcri-mönsier, Lylltimsor af alla breddar, eouleurta Si
dentyger, Morcnos, Härlcckar m. m. tjog I. P. Heste!.
Skottst hwithafra, tjenlig lill utsäde, och wägande minst
li Lisp. pr tunna, är i kommistion inlemnad a 5 1/2 R:dr
Si:gs tunnan hos P. M. Fogelström.
En ny mörkblä fruntimmers-kappa med ljusblått foder
sinnes till salu. Underrättelse derom lemnäs pä boktryckeriet.
En större och cn mindre spegel, en ljuskrona, en Bureå»,

Sida 4

n.cb flera mcublcr, samt större och mindre Thébrickor och
Pcinafläber 5 äfinen cmottagcs odistilleradt branwin af hwad
sort sam häldst att disiilleras. Underrättelse fas pä bok
teyckiricr.
Slåsta Thorsdag, som är dea 21 Mars, inkommer till
salu på Gamla torget, en god mjölk-ko, som för några da
gar sedan har kalfwat, hwarom nied ägaren kan öswcrcns
kominas om priset.
Lid Sofi adolm försäljas till billigaste pris alla flagg
pålitliga trädgardsfrön, samt åtskilliga nya Blomster- och
Fransta mclonsorter. Rcqvisitionir kunna antingen direkte
till mig insändas eller aslcmnas hos Herrar Aderman lie
Sundbladh i Norrköping, hwarcst waran kostnadsfritt lcfvc
reras och sär afyämtas. Säfstatzolm den 17 Mars 1833.
I. P. Lennström.
§s t » n d a s art köpa:
En liten nätt egendom, bestående af 3 a 4 rum med
bchöstiga uthus. Äswcn sinnas rum lediga att hyra. Adresi
på boktryckeriet.
En gård med fyra a fem eller ser rum uti. Köparen
upgikwcs af Färgeri-arbetaren A. Anjou hos Fabrikör Hul
phers wid Gamla Rådstufwugatan.
Om någon har att aflåta en fet hund, ware god gifwt
d.t tillkänna hos Kontrollör Högstedts Enka.
Några tunnor wicker, tjenlig till utsäde, köpcS af*
P. M. Fogelström.
Tjenstsökande:
En i Landthushållning kunnig och driftig man i stna bä
sta år, och sam i 7 år på samma ställe på egen hand för
waltat en större landtegendom, önffar instundande wår el
ler ock nästa höst öfwerinsecnde, häldst på någon större landt
egendom. Igenom redlighet i handlingssätt och ett ihärdigt
bemödande hoppas man kunna molswara hwarje Principals
billiga fordringar. Härpå reflekterande behagade upgifwa sin
adrisi uti förseglad bilirt lill "LandlhuShäUaren, Driftig och
Pålitlig,
" sam inlcmnas pa Apotheket Lejonet här i staden.
Hedrande betyg stola wid antag-ringen företes.
En ogift medelålders man, som mäst pä egen hand un
der många år förwaltat flere större egendomar och ben der
med förenade Bokföring, hwaröfwcr hedrande betyg kunna
företes, åstundar nu till wåren eller nästa höst tjenst, som
Inspektor eller Bokhållare. Närmare uplysning crhålles i
S-e rr.sping bos Polis-Gewaldigern H:r Hellgren och i Söder
köping hos H:r Radman Kjellborg.
I r j c n f t 8srundar:
Bruk s-Skcpparc-beställningen under detta Bruk, jem
te Bostället rid Waldemarsviks Lastageplats, blifvcr till
instundande var ledig, lingade sölande, törsedde med an
tagliga betyg öfver utmärkt ärlighet och nyckterhet, i före
ning med dell erforderliga skicklig heten, torde nied for
sla i »sända sina ansökningar, under adress Boder köping,
Lorkbutts och Gobo Bruks-Loutoir. Larl Broman.
Bruks-lnspektor.
En medelålders Jungfru, eller fattig Enka, sein är ivan
att stöta små barn, kan förete betyg om ett stilla och an
si ändigt upförande, och med tätamod och godhet förenar or
dentlighet och ett jcmnt och gladt lynne, samt god helsa och
krafter, som ej tröttnar tvid det nattwak och de omsorger,
hwilka åtfölja små barns storset, finner god tjenst, da hon
anmäler sig uti Herrar Eklund öe Stystrands Handelsbod.
Ingeli annan än den som förenar ofwannämde wilkor, och
u-af werklig ömhet för barn ägnat sig bevåg stötset, må sig
anmäla, emedan ingen utan noga cftersorstuingar lill den
na tjenst antagcs.
En nyckter och arbetsam Skräddare-gesäll med hedrande
betyg, sam fe renar ett tyst och stilla wäsende, kan nu ge
nast fa ardetr i Otvillinge Socken hos Sockensträddaren Jo
han Orelgren, boende pä Björnsnäs ägor.
C-> ärlig, ogift Dräng, som ian bruka jorden, sköta
hästar och köra pä resor, kan nu genast eller den 24 April
sa tjenst med hederlig lön i stadens grannstap. Stället up
tziswes hos Herr Handelsmannen Westerholm.
En nyckter, trogen och arbetsam Dräng åstundas tilld.
24 April. Underrättelse härom fås å boktryckeriet.
Nu genast en Spolgosie mot 1 R:dr 36 si. i wcckan.
Adrén på boktryckeriet.
En bistcdlig och arbetsam Spolgosie, som kan spola åt
2:nc stolar, kiln sa arbete hos P. Swedelius.
m
ki
en
g
le
i
k
g
k
t
f
k
l
d
A si t I! n d a i att h y r a ock) arrendera:
äld
g
e
A I! n
En eller 2-ne ungkarlar onsta få hyra ett rum, häldst
med spisel uti, till d. 1 April. Adresi på boktryckeriet.
Ett större eller ett par mindre rum, pasiandc för 2:ne
kiädcSwåfstolar. Adresi pä boktryckeriet.
Till wären 1834, önstas att på tångrc tid få arrendera
en wäl underhållen och äfwen fvrfwarligt bebyggd Landte
gendom, häldst af Säteri-natur och med någon steg; stor»
leken kunde wara frän 2 till 4 hemman. Egendomen bör
icke heller wara för långt aflägsen frän Norrköping eller Lin
köping. Den härpå reflekterande behagade antingen striftli
gen eller mundtligen anmäla sig hos Rådman Bander i Norr
köping, som upgifwer säker och ordentlig Arrendator till en
sä bcstaffad Landtegendom.
Ui b j ud e s att hyra:
D. 1 April kan ett ljust och gladt rum, nära Tysta
torget, få hyras af ett stilla hushall utan barn. Anwisnina
fås i H:r WesterholmS bod.
Eli Guldsmcds-werkstad är att arrendera på goda wil
kor. Widare underrättelse fås på boktryckeriet.
Förloradt:
Anhalles, att den, som förleden Söndag bortbytt ga
loschcr, täcktes göra ombyte i Kapten Wallenstens f. d. gård
wid Drottninggalan.
En liten stubbswansad Moppswalp bortgick Måndagen
den 18 dennes. Om någon honom tillwaratagit, torde man
wara god inlemna den i Kapten Hammarstens hus, då w»
dergällning erhålles.
Tillrvarataget:
En thisted, som förmodas wara stulen, kan råtta äga
ren emot beskrifning återfå hos Sjömannen A. F. Österman,
boende i Traktör Södergrens gård nära Romarcgrind.
Diverse:
Undertecknad Kr härmed ödmjukast tillkännagifva,
det jag i slutet af nästkommande April månad ämnar uti
Norrköping gifva Lektion i JJans-öfning, då de moderna »
Fransyska slog och Qvadriller komma att lurås, tillika
Nied vanlig Vals och l^vadlille, och hoppas det 8tadeus
och Örtens Resp. Hcrrskapcr oell invånare, sorn städse
visat mig så mycken bevågenhet, äfven nu täckas gynna
wig, di moda och tilt ej a mili sida kemmer att spåras.
Wimmerby den ali Fehr. i833. Larin 8nudström.
Auteckuings-Lista Önnes uti Nybergsta Arfvingarncs
egendom viii Drottninggatan, midt emot Körsnären Voc- *
katz. För auskaiiändet af rymlig oell passande Dans
Lokal, önskade man om möjligt att tidigt fä tillfälle
beräkna de blifvande Elevernas antal. Norrköping den
|j Ulars i833.
De, sorn Hafira att fordra eller äro styidige uti Sterb
huset efter aflidne Bryggare-Äldermannen Johan Erie Sand
berg, behagade jina fordringar och flulder upgifwa, inom
innewarande Mars månads utgång till Anders Sandberg.
Mindre gosiar kunna, mot ringa betalning, wisia tim
mar om dagn, fa öfwa sig uti strifwa och räkna, m. m.
Uplysning om stället lemnäs pa boktryckeriet.
För dem, som åstunda renstrifningar, så mottages så
dant arbete mot billig betalning. Adresi om stället lemnäs
pä boktryckeriet.
Om någon är i behof af biträde i renstrifning, kan så
dant erhållas nu genast. Underrättelse fås på boktryckeriet.
Som jag warit föranlåren att afsteda de Gesäller, som
arbetat ivid milt Bageri, och att jägna och framdeles med
biträde af qwinnspersoner fortsätter samma handtering med
renhet och propriele, samt att jag emottager Mjöl till bak
ning och beställningar af alla sorters bröd till måltider och
begrafningar, så far jag ynnestfullt rekommendera mig hos
allmänheten, som täckes hedra wig med sitt förtroende.
AElise Jerstedt.
A. Elise Jerstedt.
Wördsam anmälan.
Undertecknad, som genom en underlättad tillgäng ä Ta
petzeri-mönster trott sig bereda härwarande Damer ett nöje,
har, efter emottagande af ett parti dylika, beslutat, att e»
mot en obetydlig afgift och iagttagande af bestämda reglor,
utlåna desamma, och wägar derföre ödmjukligen derom un
derrätta dem, som onsta sig deraf begagna. I. P. Hesiel.
em, o
Adolph Fredrik Raams
"
Enkä.