Norrköpings Tidningar Onsdagen den 27 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1833-03-27
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1833-03-27
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1833-03-27
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1833-03-27
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 27 Mars 1833

Sida 1

Onsdagen
DltrikeZ Jlgöctcr.
Skrifwclfe frän Wien, af b. 9 Mars.
Fransyffe ©auDebuDct, Marffalk Maison, har i
dag a fre st härifrån till Paris; hans efterträdare, Grefwe
v. St. Aulaire, hitwäntas dock först under loppet af
Maj manad. Af Amiral RoutzinS ankomst till Con
siancinopel, såsom Fransysk Ambatzadör, lofwar man
sig den gynfammaste följd, sa mycket mer, som en der
ifrån d. 24 förl. manad affärdad kurir hit öfwerfört
fullkomligt lugnande underrättelser, hwarmedelst de för
rä af d. 21 ejusdem wederläggas. Ryktet om Jbra
him» framryckande war wijzerligen allmänt i omlopp,
och man utmärkte pa det nogaste hans marsch, men
man har sedan erfarit, att allt war blott ett blindt
larm, och att rörelserna i Egyptiffa arm-en, som gift
wit anledning dertill, snarare warit retrograda. Ge»
nom Fransyff bemedling har nemligen Mehmed Ali's
fullmagt till ett fredsfördrags afstutande redan ingått
till Constantinopel, och Porten har jemwäl förklarat
sig nöjd med de derwid upgifna grunderna, hwarföre ock,
enligt rykte, fördraget redan ffall formligen wara af
stutadt och af Storherrn uudertecknadt. Z följd af den
na affärernas fredliga »vändning har Ibrahim tillba
kaflyrrat sttt hufwudqwarter fran Kjutahia till Kara
War, och ffall med det första utrymma hela Natolien,
hwarcfter Ryffa effaderns aterwändande till Sebasto
pol icke länge torde dröja.
OdeKa, d. 23 Febr.
I Mindre Asten har wintern warit ganffa sträng;
Egyptierna hafwa haft 1'7 gr. kyla i sitt läger. I
Eriwan war den mycket starkare.
— I början af för
ra weckan
^
hitkommo nagra ffepp fran Constantinopel,
>om derifrån afgatt för mer än twänne manader se
dan, men hwilka för Decemberstvrmarne, som förstörde
jä manga ffepp pa Swarta hafwet, sökte och funno
ffydd i Burgas-wiken. Äfwen denna wik, belägen om
kring 42 lat., war i hela sin utsträckning tillfrusen,
och i des; hamnar t. ex. Sizopoli och Katfchiweloffala,
rullade man de tyngsta tunnor öfwer isen. En af
munkarne i det Grekiffa klostret, redan sedan 50 ar
tUlbaka en inbyggare i detza trakter, erinrade sig blott
en enda
^
gang hafwa sett is, neml. ar 1812, men lik
wäl i långt ringare qwantitet. Här i Odessa hade
kölden wäl tidigt börjat, men blott twa dagar upnacc
höjden af 17, den öfriga tiden blott 5 till 6 grader,
sa att isen i hamnen icke länge warade.
London, d. 12 Mars.
Äfwen andra läsningen af Zrländffa uprors
billen har nu försiggått. Debatterna woro Fredagen
och i gar-aftons ännu ganffa listiga. H:r Hume före
flög ett amendement,
"att en bill, hwarigenom Irland
ställdes utom konstitutionen, icke utan widare förklaring
öfwer denfanimas nödwändighet kunde af underhuset
bifallas;" men wid flutet af Fredags-setzionen förmådde
honom Lord Althorp, att atertaga detta: deremot före
flög H:r C. Buller i gar - astons det amendement,
"att underhuset wore färdigt, att förstärka regeringens
magt i Irland och anwända lagens stränghet pa ett
werksammare sätt, men att det ännu ej wore öfwerty
gadt om nödwändigheten af en sa utomordentlig tw^ngs
åtgärd.
" Alla detza försök uträttade emellertid ingen
ting, och andra läsningen blef i dag bittida gillad med
363 röster emot 84. I morgon-afron är kommission.
— Tywärr ingar fran Irland underrättelse, att
utkräfningarne af redbart mynt (run upon gold) wid
Provincial-bankerna i wipa städer begynnt, det ware sig
på Q'Connells anstiftan eller i följd af det allmänna
bekymret. Den under Q'ConnellS ledning stående tryck
pressen tyckes hafwa gifwit signalen. I Kilkenny, Li
merick, Clouwel, Galway, Cork k. hafwa dessa före
tag redan stört lugnet; äfwen i Dublin gör man mine
af att öfwerrumpla bankerna. Lyckligtwis iiro dessa
i allmänhet med mynt rikligen försedda: ffulle likwäl
det onda gripa widare omkring sig, sa torde kanhända
en legislativ suspension af dylika utbetalningar blifwa
nödwändig.
— Rysliga upträden förefalla i Gref
ffaperna.
— D. Pedros företag i Portugal synes strida
till sitt flut. Redan i Söndags-afton ingingo tidnin
gar fran Lissabon ända till d. 23 förl. m. De om
förmälte, att Marff. Solignac i Oporto förlorat hela
sitt anseende. Hans trnpper befunno sig i total insu
bordination; sjukdom och hungersnöd rasade ibland dem
och desertion sa wäl bland Portugisarne som främlin
garne tog öfwerhand. Man hade tagit sin tillflykt till
utomordentliga åtgärder och palagzt mwanarne en ut-

Sida 2

ssvld^af en million cruzados, som fr8n hns till hus af
fordrades, emedan man icke dristat, att tillkänuagifwa
det i tidningen. Den 15 Febr. stall D. Pedro haf
wa öfwcrgifwit Oporto och begifwit sig till S. Ioao
de Foz wid hafskusteu, för att draga sig undan fran
de sträckfcener, som man hade att befara. ?wa da
gar derefter sägaS de Miauelitista batterierna hafwa
stuckit ett helt qwarter af staden i brand, och följande
dagen all kommunikation med densamma Mifwit omcjiia,
sedan den blifwit tranat innesiuten. D. Miguel befann
sig emellertid ännu beständigt i Braga, hwarcst han ha
de^emottagit Spanste Sändebudet H:r v. Cordova.
I måndags meddelade Courier direkta underrättelser
fran Oporto af d. 18 fbrl. man., hwiita likaledes skildra
den konstitutioncla härens belägenhet såsom förtwifiad.
I anseende till stormig wäderlek kunde inqa förråder
tillföras den, och blott genom ett tw8nqsl!!n kunde en
del af den resterande solden betalas. De belägrandes
arbeten stunda allt widare framåt, under det manska
pet är wäl förfcdt med allt. I dag pa morgonen an»
tydes i TimeS, att de fednaste underrättelserna fran
Oporto warit sa oroande, att, i händelse de bekräfta
sig, D. Pedro i detta ögonblick mZste hafwa
lemnat Oporto och D. MiguelS trupper re
dan besatt staden. I detta fall wore att hoppas,
det en regelmässig kapitulation skulle strdda staden sör
guerillorna» anfall och plundring. Courier anmärker
likwäl nu i afton, att regeringen ock Drottn. Donna
Marias Sändebud hittills icke erhållit n3gon bekräf
telse pa des!a underrättelser. Enligt steppsunderrättel
ser, hade Amiral Sartorius ater försökt att inlöpa i
Vigo, men blifwit af Spansta auktoriteterna cinno ar
wisad. Brittista fregatten Druid krokade, oaktadt
stormen, utanför Douro, sör att i nödfall taga fiyktin»
gar om bord.
Fortsättning af insamlingen ät Norrländningarne:
Febr. 22.
"O du! som glad i fridens flygd
Har brod och bädd och fosterbygd!
Tacka för friden
Lägg pä dest altare
Ömhetens offer ät
Du är i tiden
Blott en förwaltare
Ömhetens offer ät olyckans Son!
Utaf den ewiga godhetens län. WaUia.
20 1/5 k:r Räg,
samt 11 1/2 k.r Korn.
Mars 7. Löth och Borg, kontant - B:eo N:dr 21: 29, 4.
" Skärkind Socken 16 t:r 23 k:r Räg - 30.
10. Frän den del af Kullerstad som
ej inbcgripcs under Ribbings
holm 4 tir 17 1/2 k:r Räg,
" Qwillinge församling 8 t:r 16
k:r Räg, 5 t:r Korn.
" Furingstad församling 4 t:r
Korn - - - - kontant 8- 35,
22. Östra Husby församling
19 t
.v 17 k:r Räg,
1 t:a 17 k r korn; kontant 2- 8,
Frän Kudby församling
Räg 15 tir ig k:r,
Korn 8 t:r 17 k:r.
Norrköping den 27 Mars 1833.
Insamlingen fortfar.
I. F, Wlgert.
Znflutne gäfwor till P. A. Borgs inrättning för jSlntKi*
sjukes botande.
Transport frän R:o 2Z: B:eo R:dr 71: 16 ?.
Mars 24. Gäfwa ------ z. —
Dito ------ 6: 32.
Dito - - - t » = 2. —
25. Gäfwa - » - - - t 1: 16.
Dito 3, —
Norrköping den 26 Mars 1833.
Ansamlingen fortfar.
Banco N:dr 87: 16 st,
P. Conr. Arosenius.
Wördsamt tillkZnnagifwcs. att Bagaren Olof Wallberg»
och dest kära matas ende och käre Son, Herr man Olof
Oscar, stilla aflrd den 24 dennes, kl. 10 c. m., uti en äl
der af 3 är, 6 radn. och 21 dagar, sörjd och saknad af för
äidrar cch lwänne syffon samt stägtingar.
Dcn enda ärliga kollckten, till förmän för Stadens fat
tige, insamlas Längsr-da^en un Stadens kyrkor, med de
wid kyrkodörrarna utställda bäcken. Fattigwärds-Direktio
nen, som städse förut fatt erfara Stadens Resp. inwänarcs
ädelmodiga och dcliagandc wälwilja, till understöd för di
bchöfwande, lär»r icke iller nu förgäfweS päkalla detta wäi
görande biträde, för att underlätta bördan af det allmän-»
na ärliga fattig-uplaget, och sätta Direktionen i tillfälle,
att i nödens stund aftorka mången tär, dcn armodet och b»
hofwet utprästat. Norrköping den 26 Mars 1833.
Fattigwärds-Direktioncn.
Anmälde Nes.i,;?!!'-
Mars d. 26: Handlanden Bcrlind, Lieutenant Freder,
5>fwerste Gustafsschöld ochNegcments-Auditeuren Petersson,
bo pä Gästgifwaregården. Kammarycrre Baron,-riesendorss,
bor i f. d. Winbcrzska gärden.
Konungens Nesp. Befalln:h'
.s Kungörelser:
Frän Etrömsholms Stuteri ankomma den 15 inffun
dande April Twä Hingstar till Finspong, dcn 17 i sam
ma manad Twi till Skärstad i Aska Härad, dcn 18 i sam
ma mänad Fyra till Linköping och Tivä till Hogstad i
Göstrings Härad, och påföljande dagen ellcr den 19 Äpril
Trcnne till
'
Norrköping, samt d-n 31 Maj Twä till Chri»
stinaeberg i Horns Socken och Kinda Härad; wederbörande
StationS-Chcfs utlcmna Spränqscdlar, cmot afgift af Ga
R:dr 16 st. Banco för hwarjc Sto, eller och Sex Ridr 32
H. samma mynt, i händelse Stoet efter betäckningen sinnes
drägtigt, enligt a Sprängsedlarne tecknade föreskrifter. D»,
hwilka afgifwit förbindelser till Strömsholms Stuteri, böra
inom föreffrifwen tid desamma a Lands-Cantzliet i Linköping
inlösa eller utbyta.
— Som d-n sä kallade Bjursbn Bro inom Nkcrbo Härad,
pa wäaen emellan Nystads och Ostra Hargs Socknar, kom
mer att ombyqgas, iamt för detta ändamäl att dcn 27 den
ncs rifwas, sa warder till wägsarandes underrättelse till
kännagifwet, att de, undcr byggnadstiden i stället mäste ta
oa wägcn förbi Mylinge, Ubbetorp och ElfwestadS Byar t
Ostra Hargs och Törncwalla Socknar frän och till stora
Landswägen wid sistnämnde nämnde by.
K u n a ö r c l s c r:
?? af Konungens Resv. BesalluinaShafwandeS I Lä
net till Magistraten aflätne Skriswelse af den 28 nästlidne
Februari!, infbreS Konungens bemälde BefallnIng^bawandeS
utfärdade Allmänna Kungörelse,
"om Auction till sör
säljning af ett Krono MagazinshuS i Norrköping:
Fredaaen den 29 nästkommande Martii kl. 12 pä dagen,
anställeS offentlig Auction, sä wäl iniör mig här i LandS
Contoiret som hoS Magistraten i Norrköpings Radhus, att
till försäljning utbjuda det westra eller mindre Krono-Ma
gazinShuset der wid Staden, genom 2ine olika >önok, det
ena utom något sörbeM, och Vet andra med wmkor, alt

Sida 3

Kron-an, wid inträffande beyof, mZ fZ Begagna Magazlnet
til! uptaci af Spannemiil, emot hvra af 12 b. banco per tun
na oriad och 6 f. banco per tunna nad eller torkad Span
»kmäl, för är räknadt och proportionaliter för Fcrrtare tid;
kunnandes förseglade anbnd innan Aurtionen insändas till
LandS-iiontoiret, el!er till bcmälte Magistrat; men alla an
bud skola underhålla» Kongl. MajUS Natiga pröfning buru»
wita de antaga? eller ickc. kinkbpingS Eloit af LandS-Con
Iciret ten a5 Februari! >8ZZ.
G. AV. HAMILTON.
Joli. O. Hertzman.
**
Och warder för öirigt i afseende på o«ifbrniålte Auction ieum»
likt Konungens BekaUniiigschaswandeö förberbrde jkrisweVe
metdeladt till underrättelse för Soeculanler: alt ifrägawa
rande MagazinShuS sörsäljeS i det stick tet te finne», med
stridighet fbr foDJren, att, om få nödigt sinneS, Ig t a pä egen
bekostnad aistänga huset fran Kronans öfriga fastig eter 5
Tomten: a!t sä wida Kongl. Maj:t i Näder finner för godt
antaga hökista anbudet, antingen uied eller titan förbehåll att
degagna Magazinet till Sädcsucla^, kouuuer tere'ter köpe
contraetet att utlärdas, da köparen är sttildig att säsom hand
penning erlägga en tredjedel af köpesumman och fltertfode» 9
»länader derefter med Eex procent ärlig ränta ifrån ten tid
fastigheten tillträdes, till dev betalning följer, hwarlöre kö>
paren stall inedelst inteckning i Egendom eller pä annat (ätt,
ställa sådan säkerhet som Magistraten lör godt antager, samt
slutligen, att alla utgiver wid köpet och Lagfarten der» samt
Intecknings presterande, ensamt böra widkänuas as Köparen.
Norrköpings RädbuS de» 4 Mars 1833.
Pä Magistratens wägnar,
C. A. crnstr öm,
1. P. Relander.
Ä nedannämnde Stadsjord, derföre Arrendet icke blis
wit i föreffrifwcn Ordning inbetaldt, kommer uppä förre
innehaswarens och detz Löstesmäns äfwcntyr i händelse af
underpris, ny Auction, pä återstående Ett ars ar
rende, akt hällas här a Radhuset Lhorsdagen d. 4 näst
kommande April, kl. ti förmiddagen, med rättighet för in
roparen, att genast ester Auctionstillfället jorden tillträda,
nemligen:
Nti Gardet emellan Eneby- cch Qwi11ingewä
g a rn a : N:o 316, 1 Tunl. 16 kappl., hwilket till hugade Spe
»uianters underrättelse kungöres. Iiorrköpings Leädbus d.
21 Mars 1833.
Pä Magisiratens wägnar,
C. F. Löwenadler.
2. P. Nelander.
Genom ?ntreprenad-?luct!on, som skrrättas inför ?ur«
hv^Directioneu, i nya LazarettShusetS dfra wSning. ThorS
tagen den 28 af innewarangc manad, kl. Tio 0°) förmid
dagen, uppläteStill deu miustbiudande att lefverera hwadsom
fbr Lazarettcts här i staden behof under ett halft ärS tid,
räknadt frän den > nästinstundande April, ka» erfordras as
Liäg- och HroetemjM, Hafre- och Korngrpn, Bröd, Ewagdric
ka, färstt Oxkött, Smör, Salt, Talgljus och några mindre
gvantiteter af kryddor, hwilka persedlar böra, allt efter ät
flången och (Teende reqvisitioner, Lazarettet tillhandahållas af
Entreprenenren. Öfriga wiikor tillkanuagifwas wid Siuctionö*
tillfället. Norrköpitig ten 7 Mars iS33.
Pä ssurhuS-Directiouens wägnar,
C. F. Löwenadler.
2. P. Nelander.
Auktioner:
Wid Herrstadberg i Qwillinge Socken förfäljcs genom
kppen Auction nästa Mändag, d. t instundande April, ät
skillig lösegendom, bestående af Kör- Äkcr- och Smedjercd
fkap, I st. Hästar, 7 par Oxar, 10 st. Kor, 8 st. Ungnöt
och 7 st. Swin, samt 1 Stuga, 1 Loge, 1 Fähus och 1 Fo
derlada wid Ericsberg under Herrstadberg in. m. Säkre
kände inropare fä anstånd med betalningen till den I näst
kommande Augusti; men osäkre betala genast eller ställa god
känd borgen innan waran sär ashämlas. Spisning för Auk
tionssökande erhalles pa stället mot kontant betalning. Skulle
icke allt medhinnas pä första dagen, fortsattes Auktion dagen
derpå. Wilhelmsberg d. 26 Mars 1833. I. Menell.
I anseende till ägarens flyttning pä annan ort kommer
genom öppen Auktion, som pä stället förrättas d. 19 näst¬
kommande April kl. 12 pa dagen, att till den högstbjudande
försäljas: Gamla Lodese fleppswarf med dit hörandeäbyggna
der, bestående af manbyggnad, inneh. 7 glada rum mcd kök,
2:ne andra nya boningshus samt 4 st. större bodar förivir»
kes upläggning, jemte smedja, källare, stall och wagnbod, allt
i godt ständ. Detta fieppswarr, som har ett förträffligt läge
utmed Götha Elf, 3 1/3 mil från Götheborg, har warit i
sednare ären mycket besökt afreparcnter och kontrahenter för
nybyggnad, och hädanefter blir det sä mycket mer, som 6ox«r*
farten med ångbåt pa Götha Elf tager sin början till wåren,
hwarigenom reparenter kunna räkna pä fort up- och nedgå»
ende med sina fartyg, utan afseende på wind och för cngaiv
fla obetydlig afgift. Warfwet, hwartill far ryg om 100 läste*
kunna lägga, har en rymlig plan och beqwäma brobankar.
Pä stället sinnes en Skcpps-Qwartersman och tillräckligt an»
tal utmärkta, raffa saint skicklige timmermän, hwilka all»
tider pä ärct ärv tillgänglige emot en m;;.brc dagspenning,
än pä andra wars betalas, tillgäng pä fieppsivirke sinnes
äfwen deromkring. En förmånlig handel mcd wcd och andra
trädwaror kan äfwen idkas.
— Mcd denna egendom, som go
na st ester Auktion kan fä tillträdas, åtföljer om köparen sS
åstundar, lagret af krumt och rakt Ek cch suruwirke, plan
kor, naglar, invcntariipcrsedlar m. m., sä att arbete kang»«
nast företagas, och tillkännagifwcs, att Egendomen med iu«
»entarie af matcrialicr under hand förfäljes emot antagligt
anbud, och att någon del af köpeskillingen kan fä innestå. För
närmare uplysnings »rinnande kunna de som haswa specu!»
tion pa denna förmänliga egendom, wända sig till W. Wift»
berg, Götheborg och Gamla Lodese.
Böcker till salu:
I A. BohlknS bokhandel kan substriberas ä
Ska n din avi ff Fauna,
En handbod för Jägare och Zoologer
af
8. Nilsson.
Wcrkt kommer att bestå af 4 delar af omkring 20 eller 30
ark hwardera, Subskription einottages fä wäl ä strödda de
lar um ä hela werket. Priset för subskribenler blir efter 4
9. B:co p:r ark, men bokläds-priset betydligt högre. — E:,
utförlig Prospectus sinnes att läsa i bokhandeln.
Hes A. Bohlin: Praktisk Fortcpianostcla, mcd ändamåls»
enliga öfningsstycke», af Er ainer, öfwers. efter nyaste
helt och hållet omarbetade och tillökta uppl., 2 R:dr. —
Sängcr med accompagnement af Pianoforte, af Wilh. Bauck,
2:dra häftet, 1 R:dr. — Kupletter ur operan Ikodcrt 1«
cliable, af Meyerbeer (Säng cch Pianoforte), 12 K. —
Valse faToiitc d'Aiigclique Ca tala ni, 8 K.
Hos A. Bohlin: Musikaliskt Wcckoblad f?r
Pianoforte, inneh. dels kompositioner för Pianoforte
solo utan accomp., dels säwäl arier, eavatiner, romanser,
duetter, m. in. ur nyaste operor, som enffilda sängstycken
af Swenffa eller ulländffa tonsättare, allt med Swenfi?
text. Ä 26 numror häraf eller half ärgäng kan med 5 R.
B:co prenumereras. Ett fint litograsieradt titelblad mcd
följer gratis för hwarje half ärgäng. Rionumror äro utkomne.
Af Necken, musikaliskt weckobladför Gu i
t a r r- sp elar e, äro N:ris 9 och 10 utkomne, dem resp.
prenumeranter behagade uttaga i A. Bohlins bokhan
del, der prenumeration ä inn^warande l:sta qwartal ännu
är öppen.
Hos Bokbindaren Lys^n: Patzions-predikningar af Hag
berg, 4 R:dr B:co; Högmä^o-predikningar af Hagberg, 2:ne
delar uti bättre och sämre band till olika pris.
Till salu:
Frifia Citroner och raffinerad Rofolja hos
L. P. Ekedahl öc Enhörning.
Zephirgarner af de flesta färger och chatteringar, La
petzeri-mönstcr, Tyllrimsor af alla breddar, couleurta Si
dentyger, Morenos, Härlockar m. ni. hos I. P. Hefsel.
Friffa Citroner till facilt pris hos Gustaf Aandcr.
Ett större parti god ekwed hos undertecknad i kom»
mistion, äfwenfom ett parti fint godt hwetcmjöl. Gahn.
Utmärkt goda Norrländska Harskinn hos C. A, Wockatz.
Finare och gröfre pålitliga trädgärdsfrön samt ärter och
bönor i boktryckerigärden.

Sida 4

Wackra moderna manshattar pä harullsstommar till ned»
satt pris bos C. A. Wockat».
En mindre gard med 2:ne rum och kök. Adrest pä bok»
tryckeriet.
En souflette och en hollstenar-wagn i f. d. Lindborgffa
gärden.
Spillning for billigt pris i f. d. Bjurbäckfla gärden pä
Qwarngatan.
Uti Joh. I. Schuberts salubod wid Tyffa torget för»
säljas hwila och kulörta Helsingewäfnader, kulörd och sivart
W-arduf, utländfl ull, godt Thé, rödt Turkiskt Bomulls»
garn, veritabel sin Eau dc Colognc, Jtalienfla Fruntim
mers-Hattar, Franfla tapeter och Barder samt diverse kram
waror, till facila priser.
Twänne kannor söt mjölk dagligen att afhämta uti hu«
set N:o 1 wid Saltängen, Qwadraten Rehnströmmen, dä
Jungfrun Appelgren cftcesrSgas.
En Hollsteinar-reswagn med selar,
^
samt en reskärra ä
ro till salu. Adrest lemnas u'i H.
'r Sckubrrts salubod wid
Tysta torget, der äfwen en större ivägballance ästundas att
fä köpa.
Bräborgs Sommar-Ost uti större och mindre parti hos
Lindberg & Hamlin.
En stuga af nytt timmer, 9 hwarf hög med 2:ne bo
»ingsrum , är till salu. ÖfwerenSkommelsc om priset kan
upgörasasBondcn RilsOlofxon i Kälsta by och Wänga Socken.
Ästundas att köpa:
40 a 50 tunnor potates upköpes af Bokhällaren Göhle.
Waktmästaren Petterson pä fattig-arbetshuset upköper
gammalt tägwirke.
Tjenstsökande:
En i Landthuehällning kunnig och driftig man i stnabä
sta Sr, och som i 7 är pä samma ställe pä egen hand för
waltat en större landtegendom, önssar instundande wär cl
lcr ock nästa höst öfwerinseende, häldst pä nägon större landt»
egendom. Igenom redlighet i handlingssätt och ctt ihärdigt
bemödande hoppas man kunna motswara hwarj» Principals
billiga fordringar. Härpä reflekterande behagade upgifwa sin
adrch uti förseglad billet till "Landthushällaren, Dristig och
Pålitlig,
" som inlemnas pä Apotheket Lejonet här i staden.
Hedrande betyg flola wid antagningen företes.
En ung man 28 är gammal, som warit pä Bruk i 6
är och pä landtegendom 2 är, önstar till nästkommande 24
October plats som Inspektor pä Bruk eller en större landt
egendom. Betyg om redigt och redligt upförande frän de
ställen han förut warit kan företes, dä anmälan göres pä
boktryckeriet härstädes till den tjenstsökande N:o 1.
I tjenst a s t » n d a S :
Bruks-Skcpparc-hcslällningcn under detta Bruk, jem
te Bostället vid Waldemarsviks Lastageplats , IdiiVcr till
^stundande vär ledig. Hugade sökande, försedde med an
tagliga betyg öfver utmärkt ärlighet och nycktcrhet, i före
ning med den erforderliga skickligheten, torde med lör
sta insända sina amökningar, under adress Söderköping,
Borkhults och Gobo Bruks-Contoir. Carl Broman.
Bruks-luspektor.
En medelålders Jungfru eller fattig Enka, som är wan
att stöta smä barn, kan förete betyg om ctt stilla och an
ständigt upförande, cch med tälamod och godhet förenar or
dentlighet och ett jämnt och gladt lynne, samt god hälsa och
krafter, som ej tröttnar wid det nattwak och de omsorger,
hwilka ätfölja smä barns skötsel, finner god tjenst, dä hon
anmäler sig uti Herrar Eklund & Nystrands handelsbod.
Ingen annan än den som förena? ofwannämnde wilkor, och
utaf wcrklig ömhet för barn ägnar sig deras flötsel mä sig
anmäla, emedan ingen utan noga cfterforflningar till den
na tjenst antages.
En huspiga, som är wan wid uppassning, och för Zf
ligt kunnig t sina göromål, samt äger ert anständigt upfö
rande, kan fä förmånlig tjenst den 24 April. Stället näm
nes pä boktryckeriet.
En trogen, nyckter och befledlig Hjuldragare kan fa för
mänlig tjenst pä en fabrik. Stället nämnes pä boktryckeriet»
Ästundas till nästkommande 24 April en ordentlig och
kunnig kokerfla, eller en tarflig Mamsell, som äfwen kan
wafwa. Adress om stället lemnar traktör Schelin, boende wid
Söder tull.
f
t
t
t
d
En Spolgosse som kan spola ät twcnne stolar kan genast
fa arbete mot 1 Ridr och 36 jj. i weckan. Adress pä bok
tryckeriet.
En Spolgosse. Adress pa boktryckeriet.
Den 24 April kunna twenne pigor sä tjenst hoS under
tecknadj häldst ästundas en som Sr kunnig i matlagning.
Holmgren wid Westralund.
En ordentlig och kunnig kökspiga till den 24 Aprilj an
tvlSnina fäs pä boktryckeriet.
Pa en HerregSrd, 2 mil ifrän Staden, en ogift kun
nig Trädgärde-dräng, samt en alfwarsam och i matlagning
kunnig kökspiga. Widare adress om dessa tjenster lemnar un
dertecknad.
Gahn.
AstnndaS
^
att hyra och arrendera:
Den som will uthyra en större eller mindre tomt, fär
underrättelse om säker hyresman pä boktryckeriet.
Till wären 1834, önskas alt pä längre tid fä arrendera
en wäl underhällen och äfwen förswarligt bebyggd Landte
gendom, häldst af Säteri-natur och med nägon skogj stor
leken kunde wara frän 2 till 4 hemman. Egendomen dör
icke heller wara för långt aflägsen frän Norrkoping eller Lin
köping. Den härpä reflekterande behagade antingen flriflli
gen eller mundtligen anmäla sig hos Radman Aander i Rorr
köping, som upgifwer säker och ordentlig Arrendalor till en
sä beflaffad Landtegendom.
Ur b j ud e s att hyra:
Pä Söder wid reel gata sinnes den 1 April ett rum
med egen ingZng , hwartill kan lemnas nödiga ineublcr, samt
uppassning. Adress pä boktryckeriet.
Förloradt:
Ett swart armband är förloradt under gäendet ifrZn
Qwarngatan till Slottsgatan. Wedergällning lemnaS till
den som inlemnar detsamma i f. d. Bjurbäeksta gärden.
Pä okändt satt äro bortkomne 2:ne Silfwer-Théffedar,
märkte med C. W.j för derot tillrättaflaffandc utloswaS de
2.
°ne ThéfledarneS halfwa warde af C. A. Wockatz.
Tillwararagec:
En Théflcd, som förmodas wara stulen, kan rätta äga
ren emot beskrifning äterfä hos Sjömannen A. F. Öster
man, boende i Traktör Södergrens gärd nära Romaregrind.
Diverse:
Utkvmne N'
.imror a Lotteriet:
för i011:te Dragningen: 83, 80, 3, 23, 77. Lottförsäljmn
gen uphör om LordagS-aston.
Tisdagen den2:dra nästkommande April, öppnas Kongl.
Post-Contoirct, uti Herr Juringius' gärd wid Weiigöthega
tan, hwilkct till korrespondenters underrättelse tillkänna
gifwes.
Sedan H:r Kontrollören Carl Eklunds Sessions-ansökan
blifwit af wederbörlig domstol bifallen, warda hans Borge
närer härigenom kapade till sammanträde pä Emta Härads
strifware-Loställe i Tjellmo Socken, Tisdagen den 2 näst
kommande April kl. 3 eftermiddagen, för att satta beslut om
tillgängarncs sörwaltning; hwarwid enhällig inställelse är sa
mycket angelägnare, som Gäldenären möjligen torde komma
i tillfälle erbjuda ett i förhällande till Boets ställning an
tagligt ackord. Gode MSn.
De, som hafwa panter hos undertecknad, behagade de
samma igenlösa inom flutet af April inänad, i annat fall
blifwa de lagligen försalda. M. Westerholm.
Samtlige Herrar fordringsägare uti Öfwerskäraren C.
I. Tornborgs concurs, behagade, enligt kungörelsen i Post
och Inrikes-Tidningen, enhälligt sammanträda ä Stadshuset
kl. 3 eftermiddagen, Chorsdagen den 28 Martii 1833.
Curarorer.
Wördsam anmälan.
Undertecknad, som genom en underlättad tillgäng a Ta
petzeri-mönster trott sig bereda härwarande Damer ett nöze,
har, efter emottagande af ett parti dylika, beflutat, att e
mot en obetydlig afgift och iagttagande af bestämda reglor,
utläna desamma, och wägar derföre ödmjukligen derom un
derrätta dem, som önfla sig deraf begagna. I. P. Hessel.
tHärmed följer N:o 54 af Norrköpings-Bladet.)
Adolph Fredri» Raams Enka.