Norrköpings Tidningar Lördagen den 1 Februari 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1840-02-01
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1840-02-01
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1840-02-01
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1840-02-01
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 1 Februari 1840

Sida 1

1840.
LördaZen tr t n i februari.
Kyndelsmcisiodagen, predika:
I Stadskyrkan: (Katekes-förhör kl. 8). Hög
mäfian, Komminister Wikström. Aftonsän
gen, Komminister Backman.
I S:t Hedvigs kyrka:Kyrkoherden Wahlander.
I S:t Johannis kyrka: v. Komm. Swartling.
F Korrekt! onS-JnrättningenS kyrka: Predi
kanten Kröning.
Under loppet as denna mecka stro ivid Pastors-Expe
ditionen inom StadS-Församlingen anmälde,
Födde: 3 Mankön och 1 Qvinkön.
Döde: Handl. Joh. Niel. Lindahls Enka,
Gustafwa Eleonora Gjörwell, 70 är.
— Jern
arbetare!! Joh. Christ. Edman, 29 är.
— Sko
mak.-Enkan Ulrika Christina Källsten, 45 är.
Sprntlag. And. Melanders Enka, Anna Lowisa
Husberg, 44 är.
— Sjöm. Pet. Solbergs hustru,
Christina Öberg, 48 är.
— Stärkclsebr.-arb. I.
Ringdahls son, Carl Johan, 2 är.
— Tornwäkt.
DI. Petterfivns dotter, Carolina Wilhelm., 2 män.
Wid Past.-Erpeditionen inom S:t Hedvig anmälde,
Födde: 1 Mankön och 1 Qvinkön.
Döde: Enkefru Barbara Christina Sahlin,
född Sätzman, 67 är.
— Daglönaren Olof Sten
ströms hustru, Maria Elisabeth Persdotter, 41 är,
8 mänadcr och 8 dagar.
— Lykttändare!! Anders
JohanstonS dotter, Maria Lowisa, 2 män., 22 dag.
W i g d e: Bagare-Mästaren härstädes Georg
Alrik Habelin och Enkefru Hedvig Eleonora Lund
ström, född Lackström.
— Bagare-Mästaren i Lin
köping Henrik Reinhold Hjolman och Mamscll^ Ul
rika Maria Rahm.
S a i» man 1 räden:
Sammanträde sier pä wanligt ställe nästa
Mändag den 3 Februari, kl. 5 e. m., nied Handt
werkande Borgerffapets Sink- ochBegrafningSkasta
m. lii. Norrköping ben 31 Januari 1840.
Direktionen.
Nya Trohetens ledamöter behagade samman
träda till ärSstvartal, Söndagen den 2 Febr., kl.
4 eftermiddagen, med 30 st. qvartalsafgift, och er
inras de, svin yaswa paiiter, sina interesteii till stil
lo betala. Johan Pettersto».
Ladinterefientmia wid Friwilliga Bröderffa
xet päniilinas, att Söndagen den 2 Februari sist
infinna
,
med ordinarie qvartal; äfivcn päniinnaZ de,
som bäfwe! paiiter i förenämnde lada, att deni i
genlösa, eljest blistva de lagligen försälda. C. Kellman.
Kungörelse:
För erläggande as iiäfilidet ars Krono-Uissyl
der' har Magistraten utsatt Uppbördsstämma att
hallas i KäninerL-Rättens Embetsrn»! ä Radhu
set nedaiiiiäinnde dagar, frän klockan 9 till i,
hwarje dag, nemligen: Tisdagen den Elfte
(titte) nästkommande Februari med Norra qvar
teret; Onsdagen den Tolfte (i2:te) nied
Strandqvarteret samt Torsdagen deli
Trettonde (I3:de) med Dals- och Bergs
stvartercn; hwilket härmedelst kimgöreS, med
ermdr
.
a» till de stattffyldige, om angelägenheten
E witz besagde Uppbördsstämma ofelbart inbetala
iltjkplderne, sä wida utmätning jemte stadgade stam
moboter
.
a; Toif stluiiigar banko will nndwikaS.
Norrköpings Rädhns den ig Januari 1840.
Pä Magistratenz wägnar,
4r> M. Horning.
Geiiom auktion, seni förrätta» TvrSdagen och
Fredagen den 6 och 7 Februari, frän kl. oförmid
dagarne, mi Fabrikören Lars Hulphers egendom
wid Gamla Rädstnfwugatan, i qvadraten Dufwa»,
försäljes för Färgaren Earl Abrahan! Hulphers
konkursmasta ätstillig lösegendom, säsom Guld,
Silfwer, Pläter, Koppar, Tenn, Malm- ochJelii
saker, Möbler as allehanda stag, dels afmahogeiiy,
dels och af betsad biörk, stoppade ine b tagel och
klädde ines inorenvs, Mahogeiiybiräar, Speglar
nied mahogeiiyranistr, Linskroiior, Lampor, Alaba
ster, Bordstiidfare och Urnor, Linne- och Sängklä
der, Kristallglas och Postliii, ctl större parti Färg
stofter af allehaiida stag, ästveiisom färdiga hall
stäiiiplaec kläden ni. m., saint genom friwillig in
sättning ätstillig, likaledes wälbehällcii lösegendom
af Guld, Silfwer, Tenn, Koppar, Malm och Mes
fliig, Jerii- och Blecksaker, Linne af Damast och
Drällsdnkar med Serviettcr, saint Laka!!, ftnare
och gröfre. Sängkläder, Postliii, Glas- och Kry
stallsaker, Möbler och Husgeräd, e» Bordstudsare
nied glaskupa, e» Pendyl, flere flagg Wästnår och
Äkdon m. i». Norrköping af Stadens Auktions
kammare den 24 Januari 1840.
Pä StadSankiion i Hulpherfla gärden försäl
jcs Torsdagen d. 6 September, kl. 12 pä dagen:
i:o återstående arrenderättighetcn för 5 är till 4
tunne: 4 k:ppl. stadsjord > Bntängcn nied dera
warande gröda efter utsådde e» tunna Rag; 2:o
en »tröstad wärsäds halmdös, hwilken är uppställd
wid Malmgrensta Sogen utom Norr tull, 3:o cir
ka 200 Lisp. Hö. Norrköping af Stadens Ank
tionskaiiiiilare d. 30 Jall. 1840.
Som Riistyällarcn Iohannes Pettersto» i Mar
by mi afstätt nied Dagsbergs prestgårds arrende,
sä blir pä dest begäran auktion i Dagsbergs prest
gård nästa Onsdag den 5 Februari pä Kör- och
Äkcr-redffap, ett par Hästar, ett par Oxar, 15 a
16 Kor, en större Tjur, Fär, m. ni. Ät kände
säkre personer lemnäs aiiständ med betalning till d.
i Juni detta är. Wittinge d. 28 Januari 1840.
Botvid Jonson.
Tisdagen den H.de Februari 18H0 blifver
på Stadshuset den åttonde af de fur inneva
rande vinter abonnerade Assembléer, sorn hörjås
kl. 6 och slutas kl. li på aftonen, hvartill extra
biljetter, a 3a sk. banko stycket, finnas att till
gå uti Herrar Homans & tjomp. handelsbod.
Söndagen den 9 Febr. blifver i vanliga lo
kalen den fjerde subskriberade Dans-Soiréen,
som hörjås kl. 6 e. m. och slutas ki. ia. Östgö
ta Regementsmusik begagnas. Extra biljetter
finnas att tillgå vid ingången a 3a sk. banko
stycket. Söderköping den I Fehr. 1840.
Direktionen.
Bouppteckningar:
I anseende till sörestäeiide bouppteckning ester
afledua Enkefru Gustafwa Eleonora Lindahl, född
Gjörwell, anmodas alla de, sol» cga ali fordra el
ler äro skyldige i sterbbnset, sädant hos tinderteck
nad anmäla innan denna Månads utgång. Norrkö
ping den 1 Februari 1840. C. M. Engelbrecht.
Till rättelse wid bliswande bouppteckning esler
min afl. k. man, förre Klädeswäiwaren Anders
Anderston, behagade de, som i sterbhuset ega for¬
dringar, eller der häfta i stnld, de sörre sina
räkningar ingifwa, och de sediiare stna stnlder ii
qoidera, inom iiästinstiindande Februari manad
iitgäiig. Norrköping den 25 Januari 1840.
Catharina Anderston,
Traktörsta.
Som boilpteckiiliig kommer att förrättas inom
14 bagar efter min afl. k. hustru, Inga Brita
Östcrliind, sä anmodas de, som i sterbynset hafwa
Hägra fordringar eller äro något styldige, att inom
nämnde tid, de förre fina räkningar ingifwa och
de scdnare sina stnlder betala. Norrköving den3i
Januari 1840. E. Osterlund.
Sto c tT?Im, d. 28 Jan.
I dag, CarlSdagen, gifwer H. M. Kommgcn
middag för Niddarne af Konung Carl 13:dcS or
den, samt H. M. Drottningen bal och supé, hwar
till öfwer 1000 personer äro bcfallte.
— Riksdagen öppnades i Lördags ined wan
liga eercnionicr. I Storkyrkan hölls gudstjenst af
Biskopen i Westerås D:r Nibelius. De» bewistades
af H. K. H. Kronprinsen, Rikets Ständer, StatS
Radet, Högste Domstolen, Hof-Staten m. m.
Derefter bcgäfwo sig Ständcrne till Rikssalen, der
bäve H. M. Konungen och H. K. H. Kronprinsen
worå närwarande, häda i full skrud, Hans M:t
Konungen med krona, spira och mantel, samt H.
K. H. Kronprinsen med krona och mantel. H. M.
ivar omgifwen af DD. EE. i ccremonidrägter och
sin stora wakt. H. M. Drottningen, H. K. H.
Kronprinsefian, samt Arf-Furstarne och den Kongl.
Prinscfian, uppwaktade af deras Hof-Stater, bewi
stade äfwen ceremonien. H. K. H. Kronprinsen
uppläste trontalet, hwarpä t. f. Hofkansleren Ihre
uppläste berättelse om hwatz i Rikets Styrelse sig
tillvragit. Sedermera nppstego Landtmarstalken och
Talmäiinen och framförde i Ständens namn deras
nnderd. wördnad, hwarester till dem öfwerlemna
des K. M:ts Räd. Propositioner.
— Af det Kongl, talet anföre wi följande, som
har afseende pä den sä mycket omordade represen
tationsförändringen:
"Försiag till förändringar af wär Reprcsenta
"tion hafwa, sedan en följd af är, bliswit yrkade,
"och söre upplösandet af sednaste Riksmöte blcfwo
"till Mig petitioner ingisna, inetz anhällan, att Jag
"wille bereda en förändrad sorm ät wär Stats
"författning. Wär grundlag bestämmer sjelf den
"ordning, uti hwilken förändringar i densainma
"siola utföras, och, under iakttagande deraf, kan
"Nationen med trygghet förwänta, att de sörsiag,
"hwilka i detta hänseende kunna af Rikets Stäii
"dcr warda framburna, siola af Mig öfwerwägas
"med all den sorgfällighet, som pröfmngen af ett
"sä wigtigt ämne päkallar. Allt, som kan be
"fästa Fäderneslandets sällhet och lstgn, stall blif
"wa föremal för Mitt flärskädande och Min odela
"de omtanka. Med ett ord: hivad som är utsör
"bart och nyttigt, stall afMig aldrig lemnäs utan
"afseende.
"
— Hr Theodor Sandström har bliswit an
tagen till Kanslist i Bondestäiidet.
— Tidigt i dag vä morgonen utbröt wädeld ä
Södermalm, i Tanto f. d. Kronobränneri, hwar
wir en stor, numera Ull ättickefabrik begagnad bygg-

Sida 2

nate nedbrann, men öfriga närliggande byggnader
räddades.
Carlskrona, d. 28 Jan. (Enflild Korresp.)
Den 26 Ian., H. M. Konungens födelsedag,
war stor parad pä torget och salut. Om aftonen
»rar Societeten samlad till bal. Wid supé» före
slogs af Kommendanten, Amiral Pettersen, H. M.
Konungens skäl, hwarjemte naara för tillfället
patzande verser, samt slutt, folksangen, afsjöngos.
De» 27 hade Hushällssällstapet sin högtidsdag,
som firades med middagsmåltid. I dag d. 28
Ian. pä förmiddagen är stor parad med salut och
i aston firar Frimurarcsamhället fin högtidsdag.
Norrköping, ben 1 Febr.
Enligt sammandrag af Ullkontorets Ullräk
ningar för är 1839, war behållningen uti ma
gasinet frän är 1838: 39,328 stälp. Under
loppet af är 1839 stro inlemnade 203,932 stälp.,
summa 243,260.
— Under samma är äro ut
tagne 191,082 stälp. Behällningen uti ma
gasinet till är 1840 utgör 52,178 stälp., sum
ma 243,260.
— Afstämplade Klädcstillwerkningcn är 1839
uppgär till 465,874 alnar.
StiftSnyhet. Wid wal till Komminister
i Rök och Heda församlingar, d. 26 Ian., er
höll Komministers-Vik. P. G. Brattlöf de fle
sta rösterna.
Torgpriser: Hwete, 18: 2-1 a 19 R:dr;
Mg, 10: 24 a li R:dr; Korn, 9: 36 a 10 R:dr;
Arter, 10 a 10: 24; Hafre, 5 a 5: 24; Blandsäd,
6 a 7: 24; Smör, 9 R:dr; Ost, 4: 24; Hö, 12 a
16 {*.; Bränwin, 31 a 32 st.. Tillförsel och afsätt
ning god.
|tri£is
Algier.
Metidschaflätten är helt och hället rensad
frän Araberna, svin dragit sig tillbaka bakom
första linien af Atlas. Regntiden har börjat
och gör alla operationer nära omöjliga.
England.
Den 14 Januari hade ett rykte uppkommit
i London, att Kartisterna för att befordra upp
ror ämnade pätända staden pä flera ställen,
hwarföre auktoriteterna widtogo sina säkerhcts
mätt: dagen och natten förflöto lugnt.
— Legis
laturen i löfta Kanada har förklarat sig för
begge provinsernas förening.
— Drottningen har ben 16 Januari sjelf
öppnat parlamentet under wanliga ceremonier.
— I Oswerhuset inleddes en läng diffusion
af Hertigen af Wellington, som wille, att man,
för att lugna folket, som trodde Hertig Albrekt
wara katolik, derföre att hans farbror och ku
siner hade denna religion, i swaret pä tronta
let stullc nied vägra ord utmärkas, att han är
en protestantist prins. Hospartiet ansäg detta
8ter onödigt, derföre att det i konstitutionen
wid förlust af kronan är regenten förbudet att
gista sig med en katolik.
— Det länge wäntade Presidentens i för
enta staterna Budskap till Kori gretzén, hwil
ket ändtligen ankommit »ned sista paketbäten,
innehäller hufwudsakligen, att kriget nied In
dianerna i Florida ännu fortfar, att
^
Presiden
ten icke will göra »agra koncetzioner ät banker
na samt att han hänger fast wid sitt system
af metallmynt i stället för sedlar, att för 1840
en supplementarkredit brhöfwrs af 18 millioner
Dollar, och att twisten med England är under
uppgörande.
Frankrike.
Erkcbistopsdömct Rheims har blifwit er
bjudet ät Biskoparne af Versailles, ka Rochelle
och Rode;, men alla 3 hofwa wägrat emotta
ga det. Man hoppas dock dertill kunna jörmä
Bistopen i Arras.
På CABLS-dagen 1840.
Dagen sjunker snart;
o, hvad minnen dock
hvila i sin fart
på hans gyldne loek;
samla sig omkring,
likt en stjernehiir,
ärans vigselring,
sorn på hand lian bär.
Minnets dufva fril
låt min tanke få
på din fart förbi
följa dig också!
Pingell sänk igen,
såsom förr, till viig,
låt mili sång på den
sväfva kring med dig!
Jag din stämma hör
genom rymdens verld,
vet oek hvad du för
med dig på dill färd.
,,Folkets kärlek66 är
gåfvan, sorn du har,
sorn du lägger ner
inför Folkets Farj
inför Folkets Far,
inför Tidens Man:
hög oell underbar
ingen är, sorn hail.
Så blir Häfdens dorn
på hans bautasten:
sekler tala örn
den för sekler sc’n.
Flyg än länge glad
till hans kungasal
med ditt gröna blad
ifrån hoppets dal.
I hvart redligt bröst
tag hvad bäst du vet,
gif det lif oell röst
oell gif honom det.
Tag också ur mitt
gifven trohetsed:
hvad jag löfval fritt
vill jag hålla med.
Tag hvar mbbatsbön
för hans dar oell ätt:
kärlek bli hans lön!
kärlek är lians rätt.
Och till sist mili sång
minnets dufva tag!
vid hans graf en gång
bara gråter jag.
Tankar och Anteckningar.
Talangerna äro werlar, stälda pä Belönin
gens Statskontor. En nation bör wara män
om att de honoreras. Gär acceptcn trögt, sä
stä affärerna dåligt.
— Börd utan förtjenst är statens fattighjon;
men hwar socken mäste föda sin tiggare.
— Det är icke sä lätt att predika moral
för en skön qvinna. Toiletten är hennes bigt
siol, och spegeln en Don Juan.
— Det finnes frihet med stora ord och det
finnes frihet med sina ord. Den förra är Ord
ningens, den sednare — Aftonbladets.
— Märkeligt! Sieycs skref: „Jcke för att
smeka gamla wanor, icke för nägot widstep
ligt Royalististt tänkesätt giswcr jag monarkien
företrädet, utan emedan det är min öswcrtygel
sc, att i monarkien eger statsborgaren mera
frihet, än i republiken, och att man i alla af
scenden är mera fri under det förra regerings
sättet.
" Jag nämner detta i förtroende för
wära smä rcpublikansfabrikörer. Det är erfa
renhetens dom, som en stor politist Metafysiker
utsagt öfwer sina egna därstaper.
— Ännu märkligare! Den 25 Nov. 1839
blefwo salig Argus och Aftonbladet sä sams,
att de kytztc hwarandra i — N o 275 midt
för Kongl. Posthuset i Stockholm. Sä upp
löste sig fräsan om „den gamle ormen i tid
ningswerlden.
" Men händelsen är, att Pilatus
och Herodes blefwo wänner pä den samma tiden.
— Jag häller 10 emot 1, att Koalitionen
lcfwer. Riksdagen stall slita twisten.
— För att bringa osanningarna i system,
felades de empirista. Genom den osanningen
att konventioner om pastoralierna icke fä afflu
tas under ledighetcr, har Aftonbladet komplet
terat saken. Detta i N:o 3 pä nya äret. Det
lofwar en rik störd. Ändock nägot, i händelse
af mitzmärt pä sanning och fosterlandskänfla.
— Aftonbladet har icke „Nyärsdagcn 1840"
önstat sig sjelf diktaturen öswer Riksdagen.
Sädan blygsamhet!
— Jag längtar efter „Hcrr Lars.
"
Anmälde Nesande.
Deli i Februari: Bruissorwallaren I. Bu
reå frän Grvtjöirbrnk, Handlande!! Ekblad och
Bokhäliaren Ayiboin frän Nököping, Inspektoren
Regnyoim fran Swärta, Källarmästare» Widegren
frän Nyköping, KrönobesallningSman Carell fran
Skara, C. Ä. Sttirnegk 'räll Södermanland, Ba
garne Siljeström och Dahl, Chirurgen Berggren
samt Pastor Hjolmcmxo» fran Linköping, Hofpre
dikanten Wimermark samt Mademoiselle Winier
mark fran Skedewi, bo h°s Enkefru Juringius.
Ofwcrstelöjtnaiiikan Meller med Fröken frän Chri
stia!>ia, Häradsböfdingen Rahm frän Jönköping,
Brukspaiio» Westerberg nied Fru, Brukrpatro
nef;a„ Ekstrand fran Marmorbruket, Häradshofding
Richter fran Finspong och Kavit. Siebijfeii fråii iKor
senkälla, bo hoS Handl. Pfeiff.

Sida 3

Föreläsmngarne ufi Teknologiffa skolan kom
nia att börjas nästkommande Mandag den 3
Februari, hwarefter tills widare ffall afhandlas
i Fysik: de allmänna sysiffa egcnffapcrna hos
de safta, flytande och gasformiga kropparne, så
som inledning tili läran om märmct, samt i
Kemi: första grunderna as kemien, jemte fram
ställning as de wigtigasie enkla kropparnes kc
miffa cgcnffaper.
Nästkommande Onsdag, ben 5 Februari, k!,
v f. nn, bliswer ntdelning till Stadens Ordinarie
Fattighjon. Norrköping den 31 Jan. 1840.
Jac. Fr. Arvedson.
Nya Böcker till salu:
I Collins bokhandel:
Har Swerige Publicitet och Publicister? af
författare» till deochvrerna ,,Upplösning är icke
upplysning" och „Dagens händelser, bedömde af
en Landtman.
" L:dra delen. Jemte anmärknin
gar ivid st,iste»: „Nägra ord om Prest, Reformer,
. Ministerstprelfe, fallit antra dagens frågor, i R:dr
16 st. usta delen kostar i R:dr.
Till salu.
Ett pär lipa wälbestagna Kalkar. Ainvisning
på boktryckeriet.
En god Guitarre nied stola och lada, för fa
stlt pris, i Plätstagare-Enkefru Nelins gård på
ofia norr.
Eli härstädes warande färgeri ntbjudeL till
försäljning eller till niarrendering för längre tid,
pä fördelaktiga ivillkor. Egendomen, solli är belä
gen på egen grnnd, angränsar dels en af de större
gatorna, och dels de» staden genomlöpande Mota
la ström, som genom sitt sall midt för gärden, bil
dar det tillfälle till wattendrägt och drifkraft för
ätstiilige mekanista werk, som redan begagnadt, me
delst uppförde dammar och watkcnhjnl, ywilket allt
tillhörer egendomen. Färgeriet, nied trenne kop
pa, kypar och twenne stora trädkypar, samt 6 stycke»
större kopparpannor, till hwilka watte» ledas ge
nom mekanistt pumpwerk, som drifwes af matten;
hjul, är i komplett stick, för att i större stala be
driswas, och hwartill fullt behöstige inventarier åt
följa köpet. Genom besagde wattenhjiil drifwes
ytterligare en indigoqvarn, e» winstensgvarn, en nll
twättningsinrättning och 2:ne stöljinachiner, allt
för färgerieks räkning; äfiveasom samma watten
kraft genom ntwerling kail begagnas för machine
rier i de angränsande husen, deraf i det eila öf
werffäreri, som åtföljer köpet. Utom sjelfwa fär
geriet nied e» tillbyggnad af reswerke och tegel, samt
färgbryggorne, hwilka hänga på jernkedjor, ntgö
raS egendomens åbyggnader af ett gnindninradt
stenhus af tegel, om 2:ne wäningar samt winds
rum, ett rcweteradt trädhuS om i 1/2 wäning,
nied under huset warande en hwälsd och eli bjelf;
källare, en timmel byggnad cili 2:»e wäningar, ett
hils af reswerke och tegel, likaledes om 2:ne wå
ningar, i hwilkcl äro e» större och en mindre klä
deSpräö, nied alla sina tillbehör, hwaribland flera
hundrade både swensta och ntiändsta prästpapper,
magasiner, spannmålswind, stall, wagiisriim, samt
dl eige behöstige uthus. Äbyggnaderue äro brand
fonakrade i städernas atlmänna brandstodsbolag och
förestrifna afgifter fullt ligviderade. — ÄfweniedeS
utbjndeS till föriäljning eli i Strand-gvarteret, qva
brasen Huken, imber N:o i belägen gard, i hör
net af Skole- och Skepparegatorna med en roal un
derhällen enwäiiings liiiimerbyggnad, innefattan
de ett större och 2:»e mindre rum, ett kök samt
rymlig wind; äswensom ett enmåningsstenhns, inne
hållande en enligt författningarne inrättad ulltork
ningskölna, sann ett wagnshus jemte flere wedbo
dar m. m. Wattentillgång fran 2:nc källor ! gär
den. Brandförsakrad cch alla afgifter betalte.
Här i staden warande fasta egendomen i Slrand
graneret, qvadraten Dtifwa», linder Sk:o 3 witz
Gamla Rådsiuswe- och Hospitalsgatorne, nied owan
l,gt wacker belägenhet, nära Motala ström, inne
hällandc: i:o ett mwånings, i fnllkomlkgt ständ wa
rande, bo mg
.
Sbii» ar timmer, utwändigt brädbe
kladt och hwitmaladt. Hwardera wällinge» inne
fattar scill null och tvk nied flere kontor ych acu-I
derober fallit e» källare. 2:o på garden eli större
timmerbvggnad, innefattande 3:ne inredda ruin,
brygghus nied 2:ne inmurade pannor, bagarstuga,
flafferi samt för öfrigt behörige uthus af stall, wagnS
huS, wedbodar, m. m. 3:o ett hils af reswerke
och tegel, innehållande eli större, wackert sommar
riini nied utsigt ål strömmen och jernbrvn. Egen
domen är brandförsäkrad och 3:nc ars afgifter, samt
sednare tillökning, inbetalte.
Ä auktion lili Fabrikören E. A. Hulphers bo
kommer kl. 12 på dagen den 7 Februari, att till
Calli utbjudas förenämnde egendomar, äswensom i/5
mi ben ivid norra plankgaian belägne stenhuSegen
domen nied ramwind, och kommer, ! brist af an
tagligt anblid ä fabriksegendomen ! qvadraten Duf
wan, det derwarande färgeri med salnbod att till
arrende pä längre eller kortare tid utbjudas. Om
betalningswillkoren, som kunna lämpas efter säkre
köpares beqvämlighet, och svin, isvnnerhet hivad
Sen större fabnksgärden beträffar, äro gansta för
delaktige, ! ttzy att ända till 13000 R:dr banko
kunna fa deri innestå emot 4 procent ärlig ränta
och 2 procent ärlig afbetalning, tills kapitalet inom
28 är blifwit liqvideradt, derom lemnäs underrät
telse ivid anktionstillfället, eller förut hos Fabrikö
ren John Swartz.
Frisk. TjUderfogel hos
Wadman & Tengzelius.
Frist Orrfogel hos P. E. Norling.
I anseende till hastig sorg finnas 3:ne klUörka
Fruntimmershattar, högst moderna, till salu hos
Hattstvfferaren Rahm, fom är boende ivid söder
storgata, ut! f. d. Lifweugrensta gärden.
Wid Tångestad säteri i Kimstad socken finnes
Räg- och Wärsädshalm samt godt Härdwalls- od)
Klöfwerhö till salu pundwis, dä anmälan ster an
tingen på stället eller hoS Earl Goianston på Lilla
Lund rois Norrköping. Hos Göranson försäljeS
äfwen god Surkål och Saltgurkor.
Friss och god Hummer/
i hela trän och styckwis, hos
Swen & Otto Törnqvist.
.
God Potatis hos P. M. Fogelström.
Pä norra trakten af staden finnes en wacker
byggnadsplats till salu, med god wattenkälla samt
mursand. Anwisning fäs pä boktryckeriet.
Godt sattadt Fläst i kommistion hos Muraren
Sivard i Rädnia» Lindblads gärd pä saltängen.
Syltade Gurkor, torif«b Frukt och god Sur
kål är i kommistion till försäljning inlciiinad hos
Madam Peterson, boende i Fabrikör Davidstons
gård pä norr.
Godt och wälbergadt Hö, i större och mindre
partier, hoS P. E. Norling.
God Potates hos Bokhållaren Nyström.
En ny Dragkärra, pastande till fabrik. An
wisning fäs pä boktryckeriet.
HoS Brukspatron I. G. Norstedt kan fä dö
pas, dä anmälan göres pä dest kontor här ! sta
den, utmärkt god och torr' samnwed, för 2 R:dr
ngs per famn, att afhämta a St. Brewiks egor
i Simontorps socken, cirka 2 mil norr nt frän sta
den. Weden är vjemföeligt bättre belägen för
hämtningen »u, än de föregående åren.
Bulldanssäckar, till nedsatt pris, HoS
P. E. Norling-
Mjölk och Grädda hos P. S.
-Billing
Mili iboeiide gärd, wid Westgötegatan, nied
ett roal inrättadt Mälteri, enligt nya byggnadssör
ordningen, och dertill behöfwande windar; äfwen
finnas några hundrade Beklädnadstegel. Om pri
set och wilkoren ka» öfwerenSkommaS med under
tecknad. P. I. Berggren.
Klöfwer- och Timotejfrö, af sorl. års störd,
hos I. F. Wigert & C.
Spelmarker samt Bronsspelmarksbrickor jemte
ett mindre parti goda bruna Bönor HoS
P. E. Norling.
Formljus, af Swenst talg, med warade we
kar, torra oberedda Kalfstinn, Skältran, Kardbor
rar i fat, Jslandstill, ny Holl. Sill, torrlaltad
Kabeljo kill 8'R:dr per sjdrdinq hoS
I. F. Wigert & C.
Bruna Bönor, till fafiit oris, hos
E. W. Ostergren.
E» Kälkrack nied 2:ne stolar är till salu eller
ock emot byte af kläde. Adrest lemnäs pä boktr.
Ut, f. d. Eggesta huset ivid Tysta torget fcr
säljes Norrlands Hasvelgarn a 16 st. r:gs yärf
wan; äfwen Spannmälssäckar af god bulldan, i
koiiimistion iiilemnade ros Bryggaren Dcdcring.
Frisk Orrfogel,
grått Makulaturpapper samt i
"
fommipion saltade
Kraftstjertar hos C. O. W. Sandberg.
En utmärkt god Violin, med lada, säljes
till högst fasilt pris, dä anmälan derom bör stc
genast. Säljaren namnes pä boktryckeriet.
En moder» UtdragSsäng, sanerad nied björk,
med twenne fristående kolonner, finnes till salu; äf
wen förfärdigas Likkistor till billiga priser afSnic
karemästareii Sandberg, boende uti Hosmarstalkeu
von Schiits gärd wid Drottniugegatan.
Hos Snickaren I. E. Björkstedt finnas far;
diggjorda Likkistor tilt salu, och är boende uti Of
werstäraren Söderbergs arfwingarS gärd.
Uleåborgs Bottenlar, Edamer-Ost, Kalninck
stinn och Portkes Iros Wadman Le Tengzeljus.
God llitad Fick, a 3 st. marken, i Kammaka
ren GustafstouS gård på norr.
t
Sex Aktier
uti Ångfartyget COMETE.®, hvarde
ra å Ett Tusende R:dr banko. Örn pri
set, hvarå kan öfverenskommas med
J. von Stierneman.
Finaste Spelkort, af Gefle fabrik, i
kommission till fubrikspris hos
G. ZANDER.
Jutst Ull och Fransyska Kardborrar hos
Aderman S- Sundbladh.
God och frifl Tjäder och Orrfogel, till mycket
fasila priser, hos C. W. Ostergren.
Wexel-Blanketter,
på fint och tunni postpapper, i Herr Profestor Eol
l!»s boklåda, samt hos undertecknad, boende i f. d.
Eggcsta gården. A. H. Gode.
Uunarkt god tryckost i kommistion genom
Carl G. Nystrand.
Otto Heste försäljer i dest bod ivid Söder
storgata till ytterst nedsatte priser: Finare och gröf
re Härfwelgarn, finare och gröfre Segelgarn, flere
sorter snören jemte alla sorter Repwaror. Beställ
ningar på gröfre arbeten emottagas och utföras
nied ackuratest och flyndsamhet.
Tjenstsökande:
En 17 ärs yngling nied god uppfostraii, frist
och stark kroppsbyggnad, önffar så lara något snyggt
handlwerk. Om någon härpå säster uppmärksam
het, mare han god dch inlem na sivar lisi förseglad
biljett tili „Den sökande,
" forn inlemnaS på bok
tryckeriet.
En medelålders bättre flicka med stadgad ka
rakter, solli tein ni eitåen korrekt förstår räkna och
striswa, önstar sig plats i någon handel, såsom
snus-, mjöl- eller färgeribod, och stall hon genom
sitt uppförande söka förtjena det förtroende man
behagar lemna heniic. Skulle någon hära fähn
uppmärksamhet, torde benäget sivar fä afwaktas i
förseglad biljett till Alfwarsam, som inlemnäs pa
boktryckeriet.
En Ingling, som äger kännedom uti klädens
tillwerkmng och som innehar plats såsom Bokhal
lare tvid klädesfabrik, önstar sig dylik kondition.
Adrest till N:o 00 torde inlemnäs pä boktryckeriet.
En ogift Trädgardsmästare, emellan 20 och 30
är, Corn äger förswarliga kunskaper uti nämnde yr
ke, önstar kondition till den 24 Okt. 1840. Hed
rande betyger kunna företes. Den hära fäster upp
märksamhet, kail i förseglad biljett lill C. W. upp
ge sin adrest, hwilken inlemnäs pä boktryckeriet.
HoS undestecknad finnes tillgång pä tjenstefolk
af alla stag, bade till staden och landet. De, som
wilja hedra mig nied sitt förtroenöe, få kail det
ste så ival striitligen, solli iiiuntiigen, nied a!! ae
kuratest. Fen Bäckman.
En bättre sticka, som redan några år konditio
nerat, så nial pS landet, forn i stade', önstar fia
plats, nästkommande wär, i ett hederligt hils, helst
pä landet, för att gä frun tillhanda mi alla inom
huS förefallande gvromål. Skulle de hastiga gö-

Sida 4

rumsten lennia lid Sing vch samma hus siimas
mindre barn, kunde (jon äsiveu biträda nied deras
underwiSning. Eivar afwaktas i förseglad biljett
till L. M. N., sol» inlemuaS pS boktryckeriet.
I tjenst astundas:
Eli »ugling, något iva» ivid miuuthaudel och
försedd med goda beivifer, ka» genast erhålla en
gotz kondition i handel. Adrest pä boktryckeriet.
E» yngling af stadgad Alder och stadgadt lyn
ne, ivan ivid minuthandel, ka» erhålla kondition i
nämnde handel. Eivar aswaktaS i förseglad biljett
till C. N:o 1000, svin afleninaS pä boktryckeriet.
E» kunnig och nykter Oswerstärare, som arbe
tat pä »ägo» större fabrik och solli kan flriswa läs
lig stil, kan fä arbete örn en månad. Adrest fäs
pä boktryckeriet.
En Dräng, kunnig nied landtbruk, (more han
afwen kunnig nied målning, ivore sä mycket bättre),
kan ben 24 April erhälla tjenst ä en egendom, 2
mil frän Norrköping. Widare underrättelse er
hälles af Waktmästaren Hagström witz Fattigar
betshuset.
Till ben 24 Ȋstkommande April: en alfwar
sam, trogen osti willig Piga. Adrest pä boktryckeriet.
En Kökspiga samt en Barnpiga till don 24
Lnst. April, hwilka stro ärliga, höstliga och svin opä
mint weta sina systlor, som höra till deras tjenster.
Avrest fas pä boktryckeriet.
E» Hasplare ka» mi genast sä arbete hoS
A. Lo G. Sandberg.
E» Huspiga, till ben 24 April, som är kun
nig i twätta, stryka, uppakning och hivad solli till
hennes tjenst hörer, samt höflig, willig och trogen
framför allt. Adrest pä boktryckeriet.
Astundas hyra:
Ett runi med eget kök pä södra eller östra
trakten as staden. Adrest i förseglad biljett till A.
G., solli inlemnaS pä boktryckeriet.
Ett Fortepiano eller godt Klaver, dä anmälan
göres hoS Handl. Pfeiff.
Trenne rum och kök, jemte nödiga uthus, ben
1 April. Underrättelse derom torde inlemnaS pä
boktryckeriet i biljett till L. D. Z.
N t b j N d e S hyra:
2:ne höga och wack ra rum nied utsigt St segel
leden, tambur, kök jemte Öfrige uthus, belägna ivid
norr storgata, kunna fä hyraS mi genast mot 100
R:dr b:ko pä är. Städning ka» fäs för samma
pris, om någon ungkarl hyrer runi lirén; ilten i fall
fruntimmer hyrer deni, kunna de fä wed yemkörd
och huggen. För en familj fran landet, som tid
tals wistaS i staden, were denna lokal särdeles pas
sande, emedan sä wäl rum för en dräng, som stall
rum kan säS för samina hyra. Adr. pä boktryckeriet.
Till iiästkoinmaude ben i April bliswa tivenue
wäl konditionerade rum samt kök ä östra trakten,
nära Tysta torget, lediga att hyra, hwarvm wida
re underrättelse lemnäs pä boktryckeriet.
Wid KongSgatam en wäniiig, pä nedra botten,
bestående af stal, sängkammare, 3:ne förmak, tam
bur, kök, skafferi, stänk och garderober, ka» sä hy
ras frän den i nästkommande April, och Llfötjer
med deusamma ivedbod, bagarstuga, brygghus, en
wind, stall och wagnshus saint i ett fähus ruin för
Nine kor, äfivensom foderstuUe. Med vesta lägen
heter kail äfwen åtfölja, viii sä ästnndaS, en större
ival anlagd trädgärd, hwaruti finnas omkring 50
fl. äkta fruktträn, samt ett sä kalladt lusthus med
.jule runi. Widare underrätielse lemnäs pä boktr.
Trenne stora och tjusa fabrikSrum, belägna pä
norra trakten, kunna genast fä HyraS. Underrät
telse lemnäs pä boktryckeriet.
Fem ruin, nied fpiflar vch wedbodar, för ar
betsfolk, kunna fä HyraS d. t nästkommande April.
Underrättelse lemiias pä boktryckeriet.
Pä söder finnes en öfwerwäning, bestäende af
5 glada runi, garderober, kök, stafferi, samt flere
kvitlor vch nödiga uthus, att hyra frän ben i näst
kommande April. Adrest pä boktryckeriet.
Uti imderteckiiadS gärd, belägen ivid Handt
werkaregatan nära Dalen, finnas 2:ne lägenheter
lediga att hyra deli t nästk. April, bestäende hwar
dcra af 2:ne rum med dertill hörande wedbodar.
L. H. Söderlund, Tunnbindare.
2me ivackra rum med kök och nödiga uthus
arv frän de» i April lediga alt hyra. Pä samma
ställe är äsiveu ett stall, fähus och ivagushus. Au
wiSning härom fäs pä boktryckeriet.
Förloradt:
Marknadsdagen d. 23 Januari förlorades emel
lan lilla torget och Wilhelmsberg en bok, ivid namn:
Heimiiek eller familjesorger och fröjder. Olli uägon
nämnde bok upphittat, torde han wara god och in
lemna dea uti Handl. Österlinds bod pä norr, mot
wedergällning.
Förleden marknadsdag bortstals
»ti ett kontor
pä traktörSstället uti Handlande» ÄoermanS gard
en bia KlädeSsurtut nied klätt walmarSfoder och
en rödbim» Lysterklädning. For lillrattastaffandet
af ofivannämnde persedlar utlofwaS en belöning af
10 R:dr r:gS, dä anmälan göres pä ofivannämii
de ställe.
Fört. Torsdag bortstals ur ett huS pä wester
en större Tebricka nied genombrutna bräddar samt
med mälade blommor. De» henne tiilrättaflaffar,
har att undfä hederlig wedergällning. Är hon fäld
eller pantsatt, igenlöses den af egaren, dä derom
tillsägeS HoS Enkefru Kruth.
Natte» till de» 25 dennes bortstals ä norr en
swart KlädeSsrack samt twenne Mästar, trenne La
kan, märkte nied I. L. W., och trenne Skjortor,
märkte nied P. G. Deli, som om tjnswe» eller
det stulna kan lemna upplysning, erhåller weder
gällning af KiädeSwäfwaren A. Olston HoS Fabri
kör Soldin.
Förl. marknadsdag bortstals pä ett last ä Gam
la torget en säck med inneliggande 6 st. linnelärftS
stjortor, märkte med K. S., samt 4 st. lakan och
en påse med 1 liSp. Hwetemjöl »ti. Deli, fom
kan upptäcka tjufwen vch det stuliia, erhåller 10
Rrdr vch dest namn förtiges, dä han anmäler sig
hos Snickaren Swensto», boende pä wester.
Tillwarataget:
Förl. SöndagSafton upphittades pä Gamla
torget en Pirat nied inneliggande diverse smasaker.
Auwisiiing pä boktryckeriet.
Onsdagen ben 22 Januari 1840 upphittades ä
norra kyrkogata» en summa penningar, fom äterfäs
hoS Christoffer Isaak ston wid södra kyrkogatan.
Diverse:
Sedan Lösings Häradsrätt förorduat ost un
dertecknade till förmylldare för f. d. Spinnaren
Joy. Peter Lundmaii wid MalmSdahl, fä fä wi
anmoda alla de, svin tilläfweutyrs HoS Lundman
ega »agra fordringar, ben 10 nästkommande Fe
bruari, fl.
o
iO förmiddagen, komma ost lill mötes
HoS Herr Äldermanuen Oden i Norrköping, för
att om betalningen, sä loit t tillgängarne medgis
wa, ösivereiiSkomma. Tornby de» 3t Ian. 1340.
N. Söderström, Olof Nilston,
Kronv-Länsman. i Berga.
För dem,
solli önska att genomgå Kurse» i Praktisk Aritme
tik, anser jag mig böra iillkäimagisiva, att mitt
uppehåll härstädes kominer att fördröjas till tne&io
af denna månat, och anhaller att de, som käckes
hedra mig med sitt förtroende, behagade anmäla
sig senast Tisdagen ben 3 demieS. Norrköping den
1 Febr. 1840. Lärarn.
Gröfre och finare ullspimiiiig från en till tre
och en half strängs finhet pr stalp, kan emot billi
ga wilkor nu genast bekommas, emot billig arbetS
löu. AiiiviSning pä boktryckeriet.
De, fom weta sig hafwa Hägra panter i upp
lösta Brödraförbundets lada, aumanas härmed de
samma igenlösa inom Februari mänadS stut, eljest
b.tfroa de lagligen förrätta, svin antra gånge» tilt
kämiagisiveS. Norrköping ben 29 Januari 1840.
A. Bergström,
Lädward.
I Herr Profestor Collins bokhandel sörfäljaS
Lottsedlar a 35® st. banko pä en i Stockholm ivid
S:t PaulSgatan belägen stenhusegendom, fom va
terkailelige» bortspelaS ä Swensta N:r-Lotteriets
li33:dje dragning. För densamma
^
erbjudes en lö
sesumma till den wimiande af tjafsW R:dr
banko. Utom denna winst, erhälleS en mängd ali
dra, tels penningar, dels waror. Dä 10 lottsed¬
lar köpas, fäs en gratis. Planen, fom till hivar
5:te lott erhälleS gratis, upplyser fullständigt detta
lotteriets bestaffenhet. Första speltermin upphörde»
15 Februari.
Förteckning pa qvarliggande Bref ivid Söder
köpings Postkontor för ar 1839.
N:o 1 Loogarfmare Gesällen I. Holmsten; 2
Kamakare Gesällen Mellander; 3 Enkan Anna Ed
ström; 4 Mnsir-Dirertör A. F. Nordlin; 5 Hand
lande» E. Hedin, Fallerum; 6 Lieut». C. v. Knor
ring; 7 Rättaren Jonston; 8 Fröken Fredique Gri
penwaldt; 9 Handlanden Siv. Lindberg; lo Ma
dame M. Stenström, TranSberg; li Doetvrimian
Frii Emelii Winkler, Nyqvarns Bruk; ivLoogarf
ware Gesällen Warbom; 13 Betjenten E. G. Sund
ström, Wälliugebo; 14 Jungfru Cari» Berggren
pa Mariehof; 15 Theaterforestandareu Hall; 10
Actrise» S. A. Bergdahl; 17 Handels-Bokhallaren
C. D. A. Kling; 18 Directör Hanner; 19 Befall
»iiigSma» I. Kinlund, Hammar Socken o. Hälla
ryd; 20 Skepparen N. Holmström; 21 Handels
man Ewe» Lindberg; 22 Byggmästare C. Otter
ström; 23 Auctionisten Hans Jonson i Skarpan;
24 Jungfru Gustafva Mänsdotter; 25 Skepparen
I. E. Haggrell förande Jagte» Christina; 26 Koust
förwanten Berglund i Stenstiperiet; 27 Djurläka
ren P. A. Janstou; 28 Ha,idlande>i I. F. Falck.
Utrikes B ref. Siw 1 Stadskasör A. Hamner;
Siw 2 C. Hagelin. Söderköpings Postkontor de»
li Januari 1840. S. M. T. Cederborg.
Februari Månads Taxa.
hwarefter följande persedlar stola i Norrköping
försäljas är >8§o.
Bröd.
För 4 r:st. i B:ko af Hwete bör wåga i >jä lod.
Dito utan mjölk ------ * lod.
Al Räg, för > st. st r>, flrädt bbr wåga ist lod.
För * ---
i st. B:ko, vsträdt ' 19 lod.
Al Räg, för > st. st r>, flrädt bbr wåga ist lod.
*
i st. B:ko, vsträdt
Dricka.
Banko.
O >5
6
Dubb. Ll, ett fat a 6° k.
Dito en tunna a st8 k.
Eukett-Ol, eli fat - - 5
Dito en tunna, - - st
Swag-Ql, Dubb. Ol eller
bättre ett fat, -
Dito en timna - «
Enkelt-Öls elter sämre ett
fat -----
Dito en tunna - >
Dubbelt-Ll, e» kanna
Enkelt-Ol dito - - - a
Swag-Ll, Dubb. Ols eller
bättre - - - -
Enkelt-OlS eller sämre
Sädesbränwiu wid minu
tering :
Svin bör hälla 6 gr. styrka
wid 2» gr. term. warme
En Jungfru - - -
Färstt Kött:
Godt vch fett Oxe-, Stut
eller Quvige-kött, i
mark - - - -
Gödd Kalf, hel ell. half dito
Framfjerding dito -
Bakfjerding dito >
Fär- och Lamm-Kött -
.
Bagares, Bryggares och StagtareS skyldighet
är, att till försäljning af bröd, dricka vch kött häl
la gotz och sörswarlig wara, wid det answar, som
stadgas uti de färstilte Taxor, fom altid stola till
kövares vch säljares esterrättelfe finnas uppmikade
uti Bagares, Bryggares vch Slagtares för,äli
ningsrmn, och åligger det Stadens Filkal att nied
Pvlis-betjeningen härdswer hafwa noga uppsigt vch
ä Embctcts wägnar vch utan ringaste arfwode dea
klagande till sin rätt förhjelpa. I öfrigt äger eho
som helst, att hänitiiinan wara anglswarc och be
siagare och brllagare-andelen oafkortad atnmta.
Norrköpings Rådhus ben 3» Januari >8sto.
RlkSgäldg.
>5
Borgmästare och Nätz.
C yr. TörnequiftS ossi fin.