Norrköpings Tidningar Onsdagen den 5 Februari 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1840-02-05
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1840-02-05
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1840-02-05
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1840-02-05
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 5 Februari 1840

Sida 1

1840.
KorrirSpiugs TrdninAsr
Onsdagen den 5 Februari.
Pä Norrköpings Tidningar,
hvaraf 2:ne Nummer utkomma i hvarje
vecka, alla helgfria Onsdags- och Lör
dagseftermiddagar kl. 6, emoltages för
innev. är 1840 prenumeration å bok
tryckeriet med 3 R:dr 16 sk., ä Kongl.
Postkontoret härstädes tued 4 ll:dr 16
sk., samt ä Öfrige Postkontor i Riket,
med tillägg af det arfvode, som kan be
tingas. Prenumeration för halft är e
mottages äfven mot 1 R:dr 40 sk., allt
banko. Prenumeranter, som önska tid
ningarne sig tillsände, erlägga derföre
16 sk. banko. — Lösa numror säljas d
2 sk. banko exemplaret.
Kungörelser och Annonser skola va
ra inlemnade dagen före Tidningarnes
ut gifvande.
Döde:
Att f. d. Murare-Gesällen I. O. Dahlstedt
älflade maka, Elsa Elisabeth Blomqvist, stil
la asted de» 2 Februari 1640, i c» Sider af 5i är
och 3 mSnader, sörjd och saknad af make och troe»:
lie döttrar, warder härmed lillkännagifivet.
TillkäniiagikiveS, att Waktmästaren I. Sund.
bergs kära maka, Eva Elisabeth Sund b er q,
född Tornborg, efter en kort sjukdom stilla asted
den 4 Februari, kl. 3/i till 4 s. m„ i en alder af
nära 50 är, sörjd och saknad af make och eu stjuf
son samt flägtingar och iväuuer.
Att Enkefru Eatbariua Theel, född Holl
sten, stilla astid uti Söderköping den i Februari
1840, »ti en Sider af 86 är och 2 mäuader, war
der endast pa delta sätt flägtiugar och roäuucr tilli
kännaaifivet.
lili
Sammanträden:
Musikaliska Soirée-Sällskapcts arbetande Le
damöter behagade sammanträda å vanligt ställe,
i morgon, Torsdag, den 6 dines, kl. 6 eft. m.
Hervar Jutereseiiler mi det fö rena be sä 119.
fartyg-bolaget i Norrköping behaga enhäl
ligt sammanträda lili Societetshuset härstädes Man
dagen den 10 Februari, kl. 10 f. m., för att öf
werwara justeringen af Protokollet ivid sist hällue
bolagvstamman, och sedan detsamma uuderffrisroa.
Direktionen.
Waktmästar-Föreniugcus lädas ledamöter tilli
känuagifrocs, att origiual-qvartalet uppstjuies för
mellankommaude förhinder till den 16 dennes, kl.
4 eft. m. Norrköping d. 5 Fehr. 1840.
, a,. . . . E. F. Sahlstedt.
Herrar Aktie-egare r Angfarlyget Lstcrgötlaud
kallas härmedelst lill ordinarie bolagsstämma den
10 Februari, kl. 3 eftermiddagen, pä Stadshuset
r Lmkopuig, och erindraö viii AktiebrefweuS med
hafwande.
^ Direktion.
.
6ordri»gsegar»c i Herrar Wulff & Bergers
'
.
konkurs, behagade sammanträda i So-
t cietetShulet härstädes, MSndageu ben 10 Februari
»H°,
.
kl. 3 eftermiddagen, for ott emottaga flut*
Sutdeluing och meddela u-vlomänne» decharge.
Jutresteiiterna ivid EuighetSfamhälletS läda kal
las att maungrant sammanträda Söndagen d. 9 d:s,
kl. 4 e. m., med 16 st. b:ko extra qvartal-afgift.
De, som weta sig hafiva panter, päiuinnaS att sina
liitreste» till fullo inbetala, eljest ivarda panterne
lagligen förfälda. Jutrcstenterna erindraS, att fä
nogsamt, som möjligt, sig infinna, i anledning af
lädans angelägenheter. De främvaraiide sa åtnöja
sig med de närivarandes bestut. Norrköping den
4 Februari 1840. H. Tingwall.
Auktioner:
Genom auktion, solli förrättas Torsdagen och
Fredagen de» 6 och 7 Februari, frän kl. o sörmio
dagarne, »li Fabrikören hars Hulphers egendom
ivid Gamla Rädstufwugatan, i qvadraten Dufwa»,
försäljes för Färgaren Carl Abraham Hulphers
konkursmasta Ltffillig lösegendom, fäfom Gilld,
Silfwer, Pläter, Koppar, Tenn, Malm- och Jern
saker, Möbler af allehanda stag, dels afmayogeuv,
dels och af betsad björk, stoppade nied tagel och
klädde med moreuoS, Mahogeupbiräar, Speglar
nied mahogenvramar. Ljuskronor, Lampor, Alaba
ster, Bordstudsare och Urnor, Linne- och Sängklä
der, Kristallglas och Postlin, ett större parti Färg
stoftcr af allehanda stag, äfwenfom färdiga hall
stämplade kläden m. lii., samt genom sriwillig in
sättning ätsiillig, likaledes wälbehällen lösegendom
af Guld, Silfwer, Ten», Koppar, Malm och Mes
sing, Jern- och Blecksaker, Linne af Damast och
DräUsdnkar niet» Servietter, fallit Lakan, finare
och gröfre. Sängkläder, Postlin, Glas- och Krp
stallfaker. Möbler och Husgeråd, en Bordstudsare
nied glaskupa, eu Pendyl, flere siags Waguar och
Äkdou m. m. Norrköping af Stadens Auklions
kammare deu 24 Januari 1340.
Pä Stadsauktio» i Hulvhersta gärden försäl
jes Torsdagen d. 6 September, kl. 12 pä dagen:
1:0 ätcrstäende arreuderätligheten för 5 är till 4
tunne- 4 k:ppl. stadsjord i Butängen med derä
waraudc gröda efter utsädde eu tunna Räg; 2:0
en otröjkad wärsäds halmdös, hwilkeu är uppställd
witz Malmgrenffa Logen utom Norr tull, 3:o cir
ka 200 Lisp. Hö. Norrköping af Stadens Auk
tionskammare d. 30 Jan. 1640.
Pä auktion i morgon, som förrättas tili Fa
brikören Hstlphers egendom, kommer äfweu för
Handlanden Gödeckes koiikurs-masta ali försäljas
en stor och stark Arbetshäst. Norrköping as Auk
tionskammare» den 4 Febr. 1840.
Tisdagen den inte Februari 18jo blifver
pä Stadshuset den nionde af de för inneva
rande vinter abonnerade Assemblécr, sorn hörjås
kl. 6 oell slutas kl. 11 på aftonen, hvartill extra
biljetter, a 3a sk. banko stycket, linnas att till
gå uti Herrar Homans & tjomp, handelsbod.
Maskerad-Bal
anställes i Linköpings Assembléhus den t3 dis,
ifrån kl. 8 e. m. till kl. 1 på natte». Endast
hos Herrar Läckström och Westman erhållas
biljetter, a 36 sk. banko, efter anteckningslista
intill halena början.
Sondagen den 9 Fehr. blifver i vanliga lo
kalen deli fjerde subskriberade Dans-Soiréen,
sorn hörjås Li. 6 e. ia. och slutas kl. ia. Ostgö¬
ta Regementsmusik begagnas. Extra biljett
finnas att tillgå vid ingången a 3a sk,
stycket. Söderköping den 1 Fehr, r8fo. w
Direktionen.
Bouppteckning: ~
Sorn bonpteckning kominer att förrättas inontA.
■ P
14 dagar ester »lin afl. k. hustru, Juga Brita'
-bsterlund, sä anmodas de, som i sterbhuset hafwa *
Hägra fordringar eller äro nägot ffyldige, att inom
»ämiide tid, de förre sina räkningar iugifiva och
de sednare sina skulder betala. Norrköping de»3l
Jaiiiiari 1840. E. Osterlund.
/rrikes
Stockholm, d. 31 Ian.
Statstidningen förmäler inga andra ntnäin
ningar pa Carlsdagen, än Lagmannen C. G.
Casels och Stadsmajoren A. DimanderS till
Riddare af Carl 13:des Orden.
— Rikets Ständers utstött äro mi tillsatte.
— Sedan wallistorna till Utstottsledamöter
i Borgareståndet i g8r blifwit uppläste, hem
ställde Hr Petre ett anförande om den öfwer
handtagande nöden i Dalarne, jemte förstag till
dest afhjelpande, och Hr Halling afgaf en mo
tion om werkställighct af Konvoykommitzaria
tcts wid föregående Riksdag bcflutade upplös
ning, samt att Reg:s rätt att disponera bespa
ringarna a hnfwndtitlarna ffulle upphöra, hwil
kct sednare gaf Hr Petre anledning till an
märkning emot Konungens Radgifware, hwil
kcn till konstitutionsutstottet remitterades.
— H. Exc. Grefwe Adclswärds begrafning
stedde i dag middagstiden med tvid dylika till
fällen öfliga högtidligheter. Jordfästningen för
rättades i St. Clarse kyrka af Dr. Wallin.
H. K. K. Kronprinsen behagade sa wäl hedra
sorgehuset med ett besök, som äfwen öfwerwara
bcgrafningsakten.
Götheborg, d. 1 Febe.
Den 23 sistl. förewar wäldsmalet första
gången hos Kämnersrätten. 22 serstilda per
soner äro angifne dels för stenkastning pa mi
litären, dels att hafwa städar Tulltjenstemän
nens wagn, eller hurrat och fört oljud pa ga
tor och torg samt uppmanat folksamlingen att
i bejla oordningar deltaga. Af de tilltalade till
höra 16 personer den lägre arbets- och tjcnste
hjonsklasen, men de öfrige äro Winhandlaren
Gullbrandsson, Handlanden Stenhoff, Hökaren
Olson, Tapetseraren Jonson, Bagaremästare»
Dahlgren, och Handelsbokhållaren af Judista
nationen Simon, hwilken sistnämnde under det
waldsamma uppträdet stall hafwa wisat sin
sticklighct i balanscrkonsten, medelst upphisande
p8 en käpp af en peruk, som en af Tulltjen
ste nännen, unde? nedgåendet till wagnen lärer

Sida 2

förforat. Hofrättssistalen Häradshöfdingen Sa
ger har i Stridbecks ställe blifwit af Jnstitie
kansleren förordnad att målets ledning öfwer
taga, samt i sadant afseende stg i Göteborg
inställa.
Jönköping, d. i Febe.
Z Kronobctjeningens scdnaste polisrapporter
till härwarande Länsstyrelse omförmälcs följan
de: Z Hjelmseryds socken har en backstuga ned
brunnit, under det man och hustru warit fran
warandc, och 3:ne deras barn, ett 3, ett 6 och
ett 10 ar gammalt, hafwa blifwit innebrände.
Enligt hwad man förmodar, har elden löskom
mit i följd af barnens oförstandiga förfarande
nied densamma.
-
örebro, d. i Febr.
I g8r afblastcs wiik Hrnriksmätzomarknad,
som började d. 21 dennes. Trafiken tycktes i
det hela wara lika liflig, som de förra arén.
^ >! Nöjen wankadcs i parti. Utom Hr Djurström
-nied trupp, fick man stada Hrr Francke och
4 Riego, samt höra Hrr Kellerman, dAuber,
" M. Bishop och Hr Bochsa.
— Tackjcrnspri
scrne blefwo wid marknadens flut salunda no
terade: Nora 2ern i Nora pr stepp:d 8 N:dr
13 fl. 4 rst. d:o fritt i Örebro 8 R:dr 41 fl.
4 rst. Bättre Lindes 2crn fritt t Örebro 8
R:dr 40 fl. Noa Kopparbergs 2«rn fritt i
Örebro 8 R:dr 25 fl. 4 rst. Pris a Rag här
städes 9 R:dr 16 H., 8 Ärter 10 R:dr pr t!a,
allt b:ko.
— Friwilliga Brandkorpfen, hwaraf
4 ledamöter hwarje natt under sista marknaden
patrullerat i staden, för att tillfe, det elden om
sorgsfullt wardals, har härigenom förwärfwat
dr billigaste anspråk pa erkänsla och tacksamhet
af sa wäl stadens innewanare som marknads
sökande.
Carlstad, d. 29 Ian.
Man omtalar här, att Fru Grefwinnan
Adlersparre, som för närwarande wistas i Pa
ris, stall genom H. Ex. Ministern Grefwe G.
Löwenhjelms Frii Grcfwinna erhållit fran H.
M. Fransmännens Konung en inbjudning att
besöka Tuillerierna, emedan han önstade lära
känna enkan efter ben historistt märkwärdige
man, som ledde rcvvlutionsföretaget i Swerige
8r 1809; till följe hwaraf Grefwinnan Adler
sparre nu äfwen lärer hafwa blifwit presente
rad pa Kongl. Fransta hofwct.
— Man om
talar äfwen, att Kongl. Swensta ministern i
Wien, Generalmajoren m. m. Hr Grefwe C.
G Löwenhjelm nyligen ställ blifwit sörloswad
med ett Rystc fruntimmer, Fröken Buxhöfden,
dotter af Generalen Grefwe Buxhöfden, dcn
samnie, som anförde Rysta arnisn wid infal
let i Finnland 1808.
W i S 6 v, d. 17 Ian.
En anonym hade wid början af ferl. ar
aflemnat ett projekt till Förlikningskommitteer,
som d. 28 2an. föredrogs Länets Hushållnings
sällskap, hwilket derwid fästade en synnerlig
'
uppmärksamhet och bestöt tryckningen deraf pa
desi bekostnad, hwarefter exemplaren utsändes
till Hrr Pastorer nied anmodan att söka orga
nisera ifragawarande kommittéer. De fleste af
Pastorerna omfattade med nit detta ämne, sa
att inom årets utgång 54 kommittéer blifwit
inrättade, wid hwilka 103 twistemal gatt till
förlikning.
Falun, d. 30 Ia».
Äfwen ilion! Särna socken wisa!' sig för
nykterhetens wänner en gladare anblick. Följ
derna af det rysliga bränwinssupande, svin här
ägt runi under de sista 10 ?ren isynnerhet,
äro emedlertid allt för kännbara och den ford
na »välmågan kan icke äfwen nied yttersta an
strängning inom en mansålder återkomma.
sy flad, d. 26 Ia».
Substription till sond för en Söndagsstola
här i staden har hast sa lycklig framgång, att
redan ett belopp af 447 R:dr 24 fl. b:ko, utom
66 R:dr 32 fl. b:ko, som Handtwerkssocieteten
särstildt för detta ändamål lemnat, blifwit an
tecknade.
UiHclcr.
Frankrike.
En telegrafdepesch fran Dayonne förmä
ler, att berättelsen oni Kabreras död tros all
mänt i Saragofla och i Kristinos högqvarter,
samt att det deremot förmäles fran Karlistcr
nas högqvarter, att han wid tlänsportcn till
Morella ånyo insjuknat sa häftigt, att man d.
13 ansett honom såsom död, att Karlisterna
wisade sig nedflagne men iakttogo tystnad, sa
att man icke kunde härvni fa någon wiflhet.
— Don Karlos äldste son har flyktat ifrån
BourgeS och, fom man tror, tagit wägen at
Piemont, för att derifrån begifwa sig ater till
Spanien.
— Eli Kapiten Valle wid nationalgardet,
som warit anförare wid ett för kort lid sedan
af en hop nationalgardister företaget tag till
Hrr Lafitte, Arago, Martin och Dupont, der
de afgafwo en opinionsyttring rörande reform
i wallagen, har af prefckturradct blifwit dömd
till 2 m8naders suspension. 2 selie häraf haf
wa alla de nationalgardesofficcrare, seni deltagit
i bcmälre företag, ingått till chefen för natio
nalgardet, Marsk. Gerard, med en anmälan om
deras delaktighet i bcsagdc, och att de wilja de
la lika bestraffning med Hr Valle.
R v fl l a n d
Fran Orcnburg berättas, att General Pc
rowffy under sin marsch mot Khiwa blifwit i
Kirgiscrnas land angripen af Tnrkomannista
horder och desi avantgarde nödgadt retirera p8
hufwlldkorpftn, samt att i följe af delilia fiendt
liga sinnesstämning, Hwarp8 man icke warit be
redd, en betydande tropp af Sibiriska och U
ralstä kosacker f8tt order att besätta Kirgisthan
för att hindra de Kira-sista siammarne att föl
ja Turkomannrrnas exempel. Eli rcservkorps
har deflutom blifwit reqvircrad fran Georgien.
England.
En twist emellan Underhuset och Öfwer
domstolen tzueen^llencli wacker allmänt upp
seende. Den af Underhuset privilegierade bok
tryckaren Hällfärd hade för kort tid sedan blifwit
stämd af Boktryckarn Stockdale och af dom
stolen dömd till 600 P. St:s böter, derföre
att han ur Underhusets arkiv befordra, några
officiella akter till trycket, hwilka Stockdale ha
de strut låtit trycka. Hansard anmälte för
h8llandet för Underhuset, som förklarade, att
han i följe as husets privilegier icke behöjde be
tala böterna. Emellertid hade Queensbench
anbefallt utmätning hos Hansard, hwilket ock
blef werkställdt. Pa Hansards anmälan här
om lät Underhuset kalla Stockdale och de Schc
riffer, soli! »verkställt utmätningen, inför sitt
skrank och pa motioi» af Ministern Lord Ruflek
sätta dem i arrest, derföre att de öfwetträdt hii-
scts privilegier. De hafwa deflutom alagt dem
att återlemna till Hansard wärdet af det ut
mätta. tziioeu^bonob a sin sida har deremot
genom formligt bcflut anbefallt Scherifferna att
till Stockdale utbetala beloppet af de af deni
genom utmätning uttagne böterna samt prote
sterat emot Underhusets arresteringsatgärd. Man
är nyfiken att se utgången af denna twist.
Londons municipalråd och alllermen hafwa e
mellcrtid i en sammankomst under Lordmayorns
presidium beflutat till Scherifferna gifwa munt
lig försäkran, att de wilja taga dem i sitt be
skydd och förswara deras rättigheter.
— 2
Woolwichs artillcriarscnal göras starka rustnin
gar för expeditionen mot Kina. Haubitsgra
nakcr och raketer förfärdigas ritt betydlig mängd.
— Lord Rutzcl har förcflagit at Prins Albrecht
50,000 P. St. i ärligt underhall.
Belgien.
Fran alla delar af landet inga underrättel
ser om öfwerswämningar: pa manga ställen sta
hela byar under »vatten.
De tre Tempelherrarnc.
(Folksaga fean Bretagne.)
Katalik-Moal gick ut 8t wägen, bedjande
pa sin rosenkrans; da mötte hon 3 Tempelher
rar, bewäpnade fran topp till ta. De redo pa
stora stridshästar och stängde wägen för henne.
„Följ nied ofl, »vackra flicka! sade de, följ med
os; till klostret, och du ffatt fa bade guld och
silfwer.
" »Hörlatclse, nådige herrar! jag önskar
icke att ga med eder, jag är rädd för de langa
swärd, som häiiga ivid evra sidor.
"
„Kom mod ofl, »vackra flicka! ber ställ icke
ste dig något ondt.
"
„2ag gar icke med eder, mina herrar! man
hörer fa manga underliga ting on> edert kloster.
"
„Elaka mennistor berätta sa mycken osan
ning, swarade Tempelherrarne, men matte alla
onda tungor förgår! Kom nied ofl, '
.vackra flicka
och frukta intet.
"
„Nej, i sanning, jag gar icke med eder,
hellre later jag mig lefw.inde brärnias.
"
„Kom nied ofl till klostret, du stall fa go
da dagar hos ofl.
"
„2ag gar icke med eder till klostret, jag
will hem till mina föräldrars hus; sju unga
flickor f»8n ivar ort hafwa g8tt tii! klostret, sju
unga, »vackra flickor, son» alla nu stuile hafwa
statt brudar, och ingen af dem har man ännu
sett komma ut fran klosterporten.
"
„Äro sju wackra flickor förswunna i klostret,
sa stall du wara den 8:dc.
" De lyftade den
unga flickan pa en hast, lade en käft l imun
dcu, sa att hon icke kunde strika och galoppera
de till klostret. Och efter 10 eller 12 m8na
der, eller något sednare, sade en af de tre Tem
pelherrarne: „mina bröder! hwad stola wi nu
göra med flickan?"
„Wi wilja gräfwa en graf och lägga henne
deri — nej, wi wilja begraftva henne under
korset, — nej, wi wilja lägga henne under hög
altaret.
"
„Wälan da, wi wilja begraftva henne un
der högaltaret, der stola hwarken hennes brö
der eller hennes föräldrar söka henne.
"
Och da daae» sjönk i nattens armar, öf
werdrogs himlen med mörka styar, reg» och
hagel strömmade ned, astan dundrade och,sior-

Sida 3

ilten tjöt. En fattig, irrande Riddare Öfwer
fells af vwädret.
Då han såg sig om efter ffydd i ben storm
sulla nättén, upptäckte han tcmpelhcrrarnes kyr
ka, fom ffymtade fjerran från honom. Då gick
han dit och tittade i nyckelhålet. Kyrkan ivar
fwagt upplyst och tre Tempelherrar gräfde un
der högaltaret; den unga flickan fatt gråtande
wid deras sida och hennes nakna fotter wörö
bundna tued rep: hon jemrade sig ynkligt och
bad om nåd: „Ack! mina herrar! låt mig i
Guds namn behålla lifwet! jag will wanka om
kring blott om natten och dölja mig om dagen.
"
Ljuset flocknade småningom, men Riddaren
fortfor att lusina wid kyrkodörren; då hörde han
flickan klaga ur grafwen: „Gif mitt barn oljan
och det heliga dopet, och mig den sista smörjel
scit, så dör jag gerna och nöjd.
"
Då ilade Riddaren bort så snabbt som möj
ligt och klappade på porten till Biffopens pa
lats: „Hr Diffop af Cornwallis! wak tipp, wak
tipp. Ni ligger i sängen på en mjuk bädd och
en ung flicka suckar djupt i en graf under den
kalla jord och beder om det heliga dopet för sitt
barn och den sista smörjelsen för sig sielf.
"
Och på Landsherrens befallning gräfde man
under högaltaret; just som Biffopeit kom, drog
man den arma flickan ut af grafwen tued hen
nes lilla barn, som influmrak wid hennes barm.
Hvit hade sönderriswit armarne och bröstet, ber
stöna, snöhwita bröstet nästan intill hjertat.
Då Bistopen såg detta, kastade han sig på
knä och grät för den unga flickan, och tre da
gar och tre nätter blef hatt liggande på jorden
med bara sötter och i kläder af kamelhår, och
bad Gud, att han wille uppenbara för honom
misigeruingsmännen.
Den 3:dje nättén, då alla Tempelherrarne
wörö i kyrkan, forde det döda barnet sig wid
modrens barm, öppnade ögonen och gick rakt
fram till de tre Tempelherrarne och sade med
hög röst: „desie är det.
"
De blefwo lcswande brände och deras asta
kastad för winden. (C. Bl.)
9tya Böcker till salu:
Hos Bokbindaren Forstberg:
Noa Teckningar ur Hwardagsiiswet, Hcimiict.
2 delar, z Rrdr.
Hfwerstgt af FattigwårdS-Kvmiténs Betänkan
dc, 24 s;.
Det går au. (f:t Tassa ur lifwet, 40 st.
Tiva unga Fruar. Dratt, i 4 akter, uppförd
« Kongl. Teateni i Januari 1840, 32 st.
Chcvelev, eller ett man af veder. 3tdje delen,
32 fi. De föregående st tittås äfweti.
De» Kristlige Predikare», 3rdje häst., 8 si.
Läsning för folket, 5:te årgången, 4:de h., 8 li.
Jundtfl bresfamling, nied formler ochanmärk
Unmgar tenile titulaturer, tabell öfwer stämpelpap
per och utdrag as expcditionStara», ?:de förbätt
ickade och tillökta upplagan, af Magtius Sellander,
'tafwcnfom Juridiff handbok, 2 Rrdr 32 st.
.
Kyrko-Handbok, hwaruli stadgas, huru GndS
iticnsteti i Swensta församlingar stall behandlas.
dMcd Kongl. Mattts nådiga bifall af Rikets Stän
-er antagen ivid Riksdagen i Stockholm år 1809,
Minden 40 st.
I Morgon- och Astonboncr för bwarje daglwec
ran, tamt G»pliga tankar och uiwalda tänkeforåk
d! 8. v. Saltza, 8 st.
Wantlnqar till tillita finå tväuner, framställda
genom lärorika och nnderhållaude berättelfer, af C.
z. Kurtz. Första samttnU» nied 4 plaucher, 24 st.
! ,
Det menstliga lifwets obeständighet, eller Sam
:ai emellan Döden öst) Mennistor af allehanda ståttd
ucd 36 plaucher, 24 k.
Swensta Anekdoter, eller karakteristiska drag
och infall m. m., andra upplagan, forsta häflet,40
st.; andra d:o, 40 st.
Bonapartiana. Samling af Anekdoter och Ka
raktersdrag, angåeitde Navolevtt Bonaparte, 1 R.
ÄrSstrifter för Swensta folket 1840, 12 st.
Förklaring Liwe-Altttatiachan ochÄalcitdern,8st.
Lie Maitre dc Plaisir, eller famliltg af äldre
och tutare lekar tit. lil., 20 st.
.
Kärlekens seger, eller Pietro och Gabriella.
Novell af Ingelman, 24 st.
Läsning för Tonkonstens wänner, utgifwen af
en mnsikälstare. Första häftet, 16 st.
Winter-Soiré Dansar för 1840, utgifne för
Piano af C. Wittkler, i: 16.
Dokt. Martin Luthers trenue uppbyggliga flrlf
ter, i R:dr.
Den korta och ostattbara nadeus tid, 28 st.
Berättelser ur gamla och upa Testameutets he
liga strifter med bifogade lärdomar, 16 st.
bluma Pompilius. Tredje upplagan, tillökad
med en ordbok, i: 32.
Latinsk Språklära för Skolor och Gymnaster,
af Carlson, i R:dr.
I Collins bokhandel:
Titta tmga Fimar. Dram i 4 akter. Fri öf
werfättning från Fransta pjefen: veux Jeunes
Femmes, tillegnad H. K. H. Hertiginnan af Lcuch
tenberg, af V. De Saint-Hilaire, 32 st.
Vue pä Rhenströmmen. En Panorania för
barn, i: 32.
Porträtt af Prof. I. Hedenborg, nedsatt pris.
I Collins bokhandel cmottageS substriplioti å:
Smärre famlade dikter af E. Tegnér, 3:djc
upplagan, 2 Rrdr 16 st.
Turkista Nationens
seder, bruk och klädeSdrägter, af I. Hedenborg.
Arbetet utkommer i 16 a 18 häften, i större qvart,
utgörande 2 till 3 tryckta ark ines 4 plaucher. Pri
set blir i Rtdr banko för hwarje häste. Utförlig
prospekluS fallit irsta häfiet finnes ! bokhattdeln.
©Stiger lill Fortepiano. Ord och musik af E.
G. Geyer, 5:te h., l: 32.
Har Swerige publicitet och publicister? af för
fattaren till brochyrerna „Upplösni>tg är icke Upp
lysning" och „Dagens händelser, bedömde as en
landlmatt.
" 2:dra delen, ir 16; förra delen kostar
i Rrdr.
Juridifl Handbok för medborgare af alla klas
ser, af Lnndeqvist. örte uppl., h., i: 40; wb., 2:8.
SwcrigeS Rikes Lag. Gillad och antagen på
Riksdagen år 1734, jemte sedermera stcdde förän
dringar, h., i: 32; wb., 2 R:dr.
Den Swcnste Haudsekreteraren, h., i: 16;
wb., i: 32.
Berättelser ur allmäima Historien för srun
timmer, af Fr. Nöstelt, 7 delar, 4: 32.
Uppfostran och sjelsbilduiitg. Föreläsningar af
Drr Heinrolh, i: 28.
Organista Keittieu i sammandrag, af C. Ull
gren. Förra afdelningen, 2 Rrdr.
Frieri-amtotisett, af Nils Perling, 40 st.
Thora. En händelse in landllistvet,afH.,20st.
Dcti praklistc Köpmannen, eller handbok för
handelslärltngar af alla stag, i Rrdr.
Resp. snbstribenter behagade i Collins samt
ForstbergS bokhandel uttaga: Nytt Läsebibliotek.
Cheveley. Roman af Lady Bnlwer. 3:dje delen.
lltlemitaS gratis till resp. fubstribetiter.
— Swe
rige, framstäldt i teckningar, 24:de häftet. — Deli
Kristlige Predikareti, 3:dje hältet.
Till salu.
Pä boktryckeriet säljas a 16 st. brko boken:
Böndags - Texter
för innewaraktde är 1840.
Fran,ka Kardborrar ! fat och korgar samt tom
ma Brämvinsfastager hos Eberstein Li C.
I anseende till hastig sorg finnas Zrne kulörta
Fruntimmershattar, högst moderna, till falu hos
Hattstoffcrareu Rahm, font är boende wld söder
fiorgaia, uti s. d, Ltswengreusia gården.
Wid Tångestad säter! i Kimstad socken ssuneS
Råg- och WårfädShalm saint godt Hårdwalls- och
Klöfwerhö till salli pundivis, då anmälan sier an
tingen på stället eller hos Carl Göraustou pä Lilla
Lund ivid Norrköping. Hos Göranstou försäljeS
äfwcu god Surkål och Saltgnrkor.
Frist och god Hmnmer,
r hela trän och styckwis, hos
Swen Lc Otto Törnqvist.
God Potates ho§ Bokhållaren Nyström.
Klöfwer- och Timotejfrö, af jörl. års skörd,
hoS I. 8. Wigert & C.
Formljus, as Swenst talg, nied waxade we
kar, torra oberedda Kalfffiitu, Skältran, Kardbor
rar i fat, Jslaudsull, ny Holl. Sill, tvrrjaltad
Kabeljo till 8 Rrdr per fjerding hos
I. F. Wigert Lr C. j
Bruna Bötror, till fafilt pris, hos
C. W. Ostergren.
Ut! f. d. Eggcffa huset wid Tysta torget sör
säljes Norrlands Haspelgaru a 16 st. rrgS härf
wan; äfwen Spaniiiiiålsfäckar af god bulldan, i
komuiistiou inlemnade hos Bryggaren Dcderiug.
t
Sex Aktier
t
uti Ångfartyget CiMIKTEf, hvarde
ra å Ett Tusende Rtdr banko. Om pri
set, hvarå kan öfverenskommas med
J. von Stierneman.
Jutfl Ull och Fransvfla Kardborrar HoS
Äverman L- Sundbladh.
God och frist Tjäder och Orrfogel, till mycket
fasila priser, hos C. W. Ostergren.
Otto Heste försäljer i dest bod tvid Söder
storgata till ytterst nedsatte priser: Finare och gröf
re Härfwelgarn, finare och gröfre Segelgarn, flere
sorter snören jemte alla sorter Repwaror. Beställ
ningar på gröfre arbeten emottagaS och utföras
tued ackaratest och styndsamhet.
Prestad Surkål ho§ Waktmästaren Westerberg,
boende östantiil.
Lutad Fiff,
träl renad, HoS Garswaren A. Arosin på wester
storgata.
3 kannor söt Mjölk dagligen. Amvisninz hos
Madam Petterston i Baron Kuylenstieritas gård
midt för Tösta kyrkan.
God Potates, Pepparrot, Surkål och några
tjog Ägg hos Kjernell.
Bomullsgarn,
sittare och gröfre, blekt, oblekt och kulört, fint Bras.
Kasse i säckar, wästra Risgryn i balar, jemte w a ti
llgå Spefener och Färgstoftet' hos
E. O. W. Sandberg.
Frift tOrrfogcl,
fina och ord. Spel-, Kamfio- och Patience-kort, grå
Makulatur samt Karduspapper hos
C. O. W. Sandberg.
Hos Suickare-Mästareit Sandberg! en Kustal
wiatist Sättg, sanerad tued wresig björk samt nied
fristående kolonner. Hail är boende »li Hofmar
stalken von Schildts gård tvid Drottninggatan, och
sörfärdigar alla sorters Möbler för billiga priser.
God Anjovis fallit Metwnrst i öfra wåningeti
af Wernströmsta huset wid Stadsky ekan.
Potates, så tvål kapp- totti tunmals, hos
P. % SwartUng på foder.
Godt Korn- och Blattdkdrnsmalt hos
P. I. Swartling.
Af det wälkäuda och med Kongl. Majrts pri»
vilegier försedda Jcsniter-Plåstret, soln botar för
alla utwärtes får, kräfta^ gikt, torrwärk, trångt
bröst och andtäppa, jetnte mycket mera, som i den
tryckta bestrifiiiitgeu fiitites ansördt, är mi nyst in
kommet, så träl i burkar, (minsta priset i Rrdr
Rrgs), svin lodtals, och sitljcs i komtiiistton på bok
tryckeriet.
Hos Brukspatron I. G. Norstedt ka» få kö
pas, då anmälan göres på dest kontor här i sta
den, utmärkt god och torr famnwed, stör 2 Rrdr
rrgs per famtr, att afhämta å St. Brewiks egor
i Simontorps socken, cirka 2 mil norr ut fråt, sta
den. Weden är ojemförligt bättre belägen ssr
hämlilingen nu, än de föregåeude åren.

Sida 4

Färsk Jäst S KorrektionS-Jnrättningen.
Trädgard s-Frön,
friska och goda, wägar man försäkra, i anledning
af särl. ärs gynnande wäderlck. I. F. Petterson,
adrest: Söderköping & Wiggeby, samt här i staden
hos S. A. Thälin ä Saltängen. Priskuranter
finnas att tillgä öswcr sortamentct.
H. F. Böttger,
(Korg- och Hattfabrikör, bcende i Wockatz hils,)
förfärdigar och försäljer alla sorters Fruntimmers
Hattar as alla kulörer, äswen Flors- och Bionder
Hattar samt N,gli.:-er a» blonder och andra enk
lare af tyll, alli lill nedsatta priser. Eli sorta
ment af Korgarbeten, stora Barnwagnar, och dito
Waggor, sina Lekwagnar och Waggor, samt större
och mindre Torg-, Brod-, Knis-, Bntclj- och Sy
Korgar, äswensom Bordsbrickor och Pappkorgar
försäljas till de billigaste priser.
Färsk Fläskkorf, goda Formljus samt Sjöwipp
hos Enkefru Juringius.
Ä stundas köpa:
Herrar Possessionater, hvilka hafva
Spannemål att sälja, torde anmäla sig
hos undertecknad, som har uppdrag att
af
sluta handel om större och mindre par
tier, Prof, samt uppgift af vigt per
tunna, är nödigt för att kunna uppgö
ra örn priset. Norrköping den 4 Fe
bruari 1840. C. G. Bolin,
Stadsmäklare.
Om nägon har att sälja en Preststruf eller och
en Prest nied allt tillbehör, anmäle derom lill
Gust. Lejdenfrost.
Tjenstsökande:
En ogift Trädgärdömästare, emellan 20 och 30
Lr, som äger förswärliga kunskaper uti nämnde yr
ke, önskar kondition till den 24 Okt. 1840. Hed
rande betyger kunna företes. Den härä fäster upp
märksamhet, kan i förseglad biljett till C. W. upp
ge fin adrest, hwilken inlcmnaS pä boktryckeriets
En bättre flicka, som redan Hägra är kondilio
nerat, sä wäl pä landet, solli i staden, önffar stg
platö, nästkommande tvär, i ett hederligt hnS, helst
pä landet, för att gä frun tillhanda lili alla inom
hils förefallande göromäl. Skulle de husliga gö
romälen lemna tid öfrig och i samma HnS finnas
mindre barn, knnde hon äswen biträda nied deras
undcrwiSning. Emar aswaktas i förseglad biljett
till L. M. Sk., som inlemnas pä boktryckeriet.
E» flicka, 20 är gammal, bekant nied de gö
romäl, sol» wanligen förefalla i eli huShäll, önskar
sig kondition, antingen nu genast eller ocksä till d.
24 nästkommande April, det ware sig i staden eller
pä landet. Nägon lön fordras icke. Sivar härä
torde i förseglad biljett till Ä. Ä. O. inleinuas pä
boktryckeriet.
En i? ärs Dngling, med god uppfostran samt
nied frist och stark kroppsbyggnad, önstar ia lära
nägot snyggt handtwerk. Om nägon härpä säster
uppmärksamhet, mare hail god och imcnra sivar
mi förseglad biljett till Den Sökande Dnglinge»,
sol» inlcniiias pä boktryckeriet.
Eli kunnig och arbetsam Klädcswäsware ön
star sig arbete i samina yrke i början af Mars
inänad. Adrest pä boktryckeriet.
I tjenst ästundas:
En Dngling nied goda seder, stadgad Lider och
rra» witz miiiuthaiidel, kan fä kondition, dä hail
aiimäler sig pä boktryckeriet nied biljett till A. T.
N:o i.
Eli yngling, nägot man ivid mii»ithaiidel och
försedd nied goda bcwiser, kai, genast ervalla e»
god kondition i handel. Adrest pä boktryckeriet.
Till den 24 nästkommande April: e» alfwar
tam, trogen och willig Piga. Adrest pä boktryckeriet.
En Spolgoste ka» fä arbete, dä hail anmäler
sig pä boktryckeriet.
En kunnig och nykter Oswcrstärare, som arbe
tat pä nägon större fabrik och som kan strifwa läs
lig stil, kan sä arbete om en månad. Adrest fäs
pä boktryckeriet.
En trogen och höflig Piga, sol» ka» wäfwa
tarflig wäsiiad, ka» fä god tjenst den 24 nästkom
mande April. Widare adrest pä boktryckeriet.
Ästundas hyra:
Trenne rum och kök, jemte nödiga uthus, de»
i April. Underrättelse derom torde inlciiinaS pä
boktryckeriet i biljett till X. D. Z.
Utbjndes hyra:
Nära söder storgata: ett stort och gladt runi,
para ide for ett bättre, ensamt fruntimmer eller c»
baitve ungkarl. Närmare Uiidcrrättelsc lemnäs pä
boktryckeriet.
2:ue ljusa och glada rum med wedbod, pastan
de stor nägon ungkarl. Adrest: Apoteket Kronan.
De» i:ste nastkoiiimaiide April: 2ne rum med
kök och tillhörande uthus i Rädinaii LiiidbladS min
dre gärd pä Saltängen.
Till nästkommande den i April blifwa twenne
wäl konditionerade rum samt kök ä ostra trakten,
nära Tyska torget, lediga ali hyra, hivarom wida
re underrättelse Icmnaö pä boktryckeriet.
Wid Kongsgatan: en lväning, pä nedra botten,
bestäende af sal, sängkammare, 3:ne soriiiak, tam
bur, kök, stafferi, skänk och garderober, ka» sä hy
raS frän den i nästkommande April, och åtföljer
nied densamma wedbod, bagarstuga, brygghus, e»
wind, stall och wagnShuS saint i ett fähus rni» för
3:ne kor, äfwcnsoi» soderstulle. Med desto lägen
heter kan äswen ätfölja, viii sä ästcindaS, en större
wäl anlagd trädgärd, hwaruti finnas omkriiig 50
st. afta frnktträn, samt eli sä kalladt lusthus med
3:»e ruin. Widare underrättelse leninaS pä boktr.
Trcnne stora och ljusa fabrikSrum, belägna pä
norra trakten, funna genast fä hyras. Underrät
telse lemnäs pä boktryckeriet.
Feni ruin, med spistar och wedbodar, för ar
betsfolk, funna fä hyras d. i nästkoinmaiidc April.
Underrättelse lemnäs pä boktryckeriet.
Pä foder finnes en oswerwaning, bestäende af
5 glada ruin, garderober, kök, stafferi, samt flere
kontor och nödiga uthtiS, att hyra frän den t näst
kommande April. Adrest pä boktryckeriet.
Till de» 1 nästk. April äro twenne rum ledi
ga att hyra, helst pastande för ciistildta versoner.
Underrättelse (einnar KakelugiiLmakare-Älderman
Rundström.
2uie höga och wackra r»m nied utsigt ät segel
leden, tambur, kök jemte öfrige uthus, belägna wid
norr storgata, kunna fä hyras nu gena r niet 100
R:dr b:ko pä är. Städiiiiig ka» fas för sanuna
pris, om någon ungkarl hyrer ruiinnen; hk» i fall
fruntimmer hyrer deni, kunna de fä wed hemkörb
och huggen. För en famitj frän landat, sol» tid
tals willas i staden, wörö denna lokal särdeles pas
sande, emedan sä wäl ruin för en Öräng, solli stall
rum fa» säS för samma hyra. Adr. pä boktryckeriet.
Förloradt:
Förl. gärdag förlorades 3: e alnar Foderkattnn,
instvepta i ett hwitt papper. Upphitiarcn erhäller
wedergällniiig, dä anmälan fler pä boktryckeriet.
Natten till deci 25 dennes bortstalS ä norr en
swart KlädcSfrack saint twenne Mästar, frenne La
kan, märkie nied I. L. W., och Z:ne Skjortor,
märkte nied P. G. Den, svin om tiufwen eller
det stulna kail lenina upplysning, crhäller weder
gällning af Klädeswäswaren A. Olston hos Fabri
kören Soldin.
Förl. Söndagsafton klef utur en förstuga en
störie Bleckhandlykta bortstulen. Deli är lätt igen
känlig derpä, att luckan, utgörande hela framsidan,
ivar störst, och bestod as 4 glasrutor ut! ett bleck
kors; baksidan, minst nied ett handtag, till widd sä
stort och rundt, att deruti knnde sörwaras ett kort
ljus. I samma egendom bortstals för nägon tid
sedan e» nästan »y Bleckkanna. Den, sol» upp
täcker det stulna och dero», tillkännagifwer Fabrikör
Pasch, llndiär wedergällniiig. Ar del fäldt eller
panträtt, igenlöses det af egaren.
Sist!. Söndagsafton den 2 Februari förlora
des under gäendet frän norra delen af staden, West
gölegatan, öfwcr Jernbron, fram till Söder stor
gata, en mindre Pirat, sydd nied sefirgarn, inne
hållande ett pär swartå Redgai nsstrnmpor, ett par
mörkbruna BomullSwaiitar samt diverse smäsaker.
Skulle nägon rättsinnig densaiiinia upphittat, tor¬
de den gvdhetsnillt inlemnas i Hr G. E. Gyllings
handelsbod, dä nöjaktig wedergällniiig utlofwas.
Förl. Mändag borttappades en Portnyckel af
mesting, för hwars tillrät.astaffande nndfäs heder
lig wedergäUiiing efter anmälan hos PoliSuppsy
ningsmannen Nilson.
Mändagen deli 3 Febr. pä aftonen förlorades
emellan Lilla Äby och Norrköping ett knyte, inne
hällande en swart Frack och diverse underplagg.
Om nägon rättsinnig det upphittat och anmäler sig
pä boktryckeriet, nndfäs hederlig wedergällniiig.
Earlsdagen den 28 Januari bortbyttes i Her
rarnes tambur ä Stadshuset en brun KamlottS
kappa mot en grön dito, sol» till ombyte arinlem
nad hoS Källarmästare» Liindström derstädes.
En gammal, liten Paraoly m-d rund benknapp
1 stället för krycka, hwaruti cgarcns nain» tydligt
stär ffrifwet. ....
En sivart Läderfotsack, klädd med ljust kläde
och gula snöre». Deli, sol» up läcker tjnswc», er
häller genast 10 R:dr r:gds. Ä boktryckeriet npp
giswes egarens namn.
Tilli» ar ataget:
En större Ullhnnd är tillwaratagen, svin ega
ren kan ätersä, dä anmälan derom göres ä boktr.
Diverse:
C> Mändagen den I0:'e dcnneS, fl. half 6 est.
m., börjas de i dega tidningar förm tillkännagifna
D a »S n n d e r w i S n i n g a r n e; hwiiket, ia wäl
som ali öfningariie försiggå HoS Handl. Hr G. H.
Qvarnströi» wid Sko.aata», härmed resö. anteck
»are tillkä»i'agi>
'
weS. Norrköping d. 5 Fehr. 1840.
De inom Norrköpings stad boende RusthällS
egare, sä wäl svin flere pä landet, hwilka pä mö
teödagcn den 18 Januari sörsnmmade betalningen
as flillmägtigenS arfwode för sistl. är, päminnaS,
att inbetala det till sullmägtigen, solli träffaS i
Konditor Strömbergs gärd nästa Lördag den 6:de
Februari, kl. mellan 10 och 12 pä f. lii.
De, solli weta sig basiva vägra panter i upp
lösta Brödraförbundets läda, ami,anäs härmed de
samma igenlösa inom Februari månads sint, eljest
bliiwa de lagligen rorsälda, som tredje gängen till
kaunagisives. Norrköping den 29 Januari 1840.
A. Bergström,
Ladwärd.
Soni Byggmästaren L. I. Nybergs wistelseort
är mig obekant och hail icke fnm-at träffa» fröån
ferl. höst, dä han bort fullgjort sitt nied mig in
gångna kontrakt, får jag härigenom a ihälla, det
nämnde Nyberg nied första w lie infinna sig HoS
mig för att affiuka det arbete han förl. sommar sig
åtog, men sä oförmodadt afsimade, i annat sall är
jag nödsakad pä baiis bekostnad fortsätta arbetet.
Norrköping d. 5 Febr. 1840. E. E. Forsberg.
Kläden emottagaS till beredning atwenlom blott
till Rliggning HoS Möllcrsivard.
Undertecknad enivttager Flickor att lära lv, lä
sa och flin siva hwarje Söndagseftermiddag, frän kl.
2 til! 5. Elever for bwarje dag emotragaS äswen.
Pä famina ställe emottagaS finare och gröfre lin
ii,söm.
M. E. Cederberg,
boende i Enkefru GahmS gärd pä Saltängen.
I Herr Profesor EollinS bokhandel försäljas
Lottsedlar a 32 st. banko pä en i Stockholm ivid
S:t Panlsgala» belägen stcnhuSegendom, som oä
terkalleligen bortspclaS ä Swensta N:r-Lotter>etS
iiZZ:dje dragning. För densamma erbindeS enlö
sesiiiiinia till den winnande af 1.3500 R:dr
banko. Utom denna winst, erhälles en mängd an
dra, dels penningar, dels waror. Da 10 lott,ed
lar köpas, fäs e» gratis. Planen, solli till hwar
5:te lott erhälles gratis, tipply,er fullständigt detta
lotteriets bestaffenhel. Första spelternnn upphvr den
15 Februari.
I 3:dje Klatzen af Inhemska
i
Konstflitsöreningens Lotteri hafwa följande winster
utfallit, neml.: ä N:o 1,194 .0 NUk, N.o 1,146,
1,157, 1,160 hwardcra 10 M:k. Onisaltmng och
försäljning af Lotter till 4:de klasten fortgår > Hr
Profestor EollinS bokhandel till den 8 Februari.
C y r. T ö r n e g u! s t S o f s i > > n.