Norrköpings Tidningar Lördagen den 8 Februari 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1840-02-08
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1840-02-08
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1840-02-08
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1840-02-08
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 8 Februari 1840

Sida 1

1840.
idnina«»r.
Rörd cl gen den 3 F e b r u « r i.
5. Söndagen eft. Trcttondedagen, predika:
l I Stadskyrkan: (KatekeS-sörhör kl. 8). Hög
»läxan, Kyrkoherden Arvedson. Aftonfän
q e n, v. KoiiiMinister Swartling.
?t S:t Hedvigs kvr ka: Komni. Hägerström.
I S:t Johan »is kyrka: Doktor Anjo».
'! I Korrektions-Inrättningens kyrka: Predi
kanten Kröning.
>:
«
fl
ill
linder loppet as denna ivecka äro ivid Pastors-Expe
ditionen inom StadS-Församlingen anmälde,
Födde: 4 Mankön och 2 Qvinkön, deraf l
oäkta Flicke-barn.
Döde: Arbetskarlen Knst. Npström, 5< Sr.
— Murare-Ges. I. O. DahlstedtS hustru, Elsa
SSlomqmii, 51 år. — KlädeSwäfwaren Carl L»n
dellS dotter, Cecilia Margaretha, 6 är.
— Mjöl»
nare-Enkan Helena Kullman, 76 är. — Stadsbe
tjenten Jöns Sundbergs hustru, Eva Elis. Tori!
borg, 49 är.
— KlädeSwäfware-Ges. Carl Fredrik
Blombergs dotter, Clara Josefina, 3 månader.
Wi gde: Klädwäswaren Joh. Jakob Wåh
lander och Piga» Ulr. Carolina Hallgren.
il Wid Past.-Expeditionen inom e>:t Hedvig anmäld.
Död: Enka» Maria Catharina Schutz, 52
tr, 1 mZnad och A dagar.
'
«
l fl
\ ill
Att Timmermannen G u s t a f N v s t r ö m ef
i: kr en läng och tärande sjukdom stilla assomnade
• j] Torsdagsaston den 6:te dennes, kl. 3/4 till 7, i en
il älder af nära 52 är, ömt sörjd och saknad af ma
i ka och l son, warder pä detta sätt flägt och wän
J; ner tillkämiagifwet
S a ro utantr ä den:
Förre Bolaget uti Ångfartyget Cometen be
hagar sammanträda uti Svcictetshuset härstädes
Manpagen d. 24 Febr. kl. 10 förmiddagen till den
ärliga, allmänna Bolagsstämmans hällande; Och
i erinras att de gamle Aktierne wid detta tillfälle
b: bora inlennias för att annnlleras och utbytas emot
Änpa uti det Förenade Angfartygö-Bolaget
i l Norrköping. Norrköping d. 24Januari 1840.
Direktionen.
HerrarJnteressemer uti det förenadeÄng
l far tygsbol a g e t i Norrköping behaga enhäl
" il ligt sammanträda »ti Societetshuset härstädes Män-
i dagen de» io Februari, kl. <» s. för att ös
Merwara justeringen af Protokollet wid sist hällne
,, bolagsstamma'
, och Kdaii detsamma understnfwa.
Direktionen.
Waktmästar-Föreningens ladas ledamöter till
ikannagisives, att originai-qvartalet uppstjnteS för
lmellankommante fö> hinder till den i6d:§, kl. 4 e. ni.
liNorilöping d. 5 Febr. 1840. E. F. Sahlstedt.
' .. Fordiingsegarne i Herrar Wulff öc Bergers
ii Linköping konkurs, behagade sammanträda i So-
e
l
r
'^et ^?kstädeS, Mändagen den iO Februari
3 eftermiddagen, för att emottaga flut
utdelning och meddela iyssloniännen decharge.
, Jnterestenterna wid Lilla Allmänna lädan kal
las titt ordinarie qvartal, Söndagen den g Febru
ori, kl. 4 eftermiddagen, och erinras de, som haf
wa panter med längre obetalda räntor, att dem i
genlosa eller och räntorne tillfullo inbetala, i an
^ deHa panter, enligt lädaiiS författ-
ung, forfalda, som härmed t UkÄmagifwes Norr
»pmg d. 8 Febr. 1840. And. Bergström
H
Samtlige Borgenärer itfi aflidne Kommissions
handlanden P. Juringii konkurs kallas till samman
träde i massans egendom wid Westgötegatan, Fre
dagen den 28 Februari 1840, kl. 4 e. m>, för att
öfwerlägga om fastighetens försäljning M. m. Norr
köping d. 8 Februari 1840. Sysslomän.
Ledamöterna wid Manskapens och Tro
hetenS förbund kallas till extra qvartal Sön
dagen den 16 dennes, kl. 4 c. m., med 24 tz. b:ko
afgift, i anseende till dödsfall och flera ledamöters
sjukdom,hwarafladans kassa blifwit medtagen. Ätorr
köping d. 8 Febr. 1840. Johan Malmberg,
Lädföreständare.
Intressenterna wid EiiighetSsaiiiliaUetS lada kal
las att mauugrant s»i»nanträda Söndagen d.
>i d:s,
kl. 4 c. m., med i» t>. b:ko extra qvartalsafgift.
De, soni iveta sig haswa panter, påminnas att sinet
intressen till fullo inbetala, eljest warda panterne
laglige» försålda. J»tresse»ter»a eriiidras, att sä
»ogsamt, som möjligt, sig infinna, i anledning af
lådans angelägenheter. De fränwarande fä ätiiöja
sig med de närwarandeS beflut. Norrköping de»
4 Februari <840. H. Tingwall.
Jntererenterna wid Äkta Bröders Förtroen
dets läda kallas att inaungrant sammanträda Sön
dagen de» >
.» deiuieS, kl. half 4 eftermiddagen. De,
fom weta sig hafwa panter, päminnaS att sina in
treilen tillfullo inbetala, eljest warda panterne lag
ligen försälda. Intressenterna erinras ock, att det
resterande mbetala, samt sä widt som möjligt sig
infinna, i anledning af e» lädans angelägenhet. De
fränwarande fä ätnöja sig med de närwarandts beflnt.
Nvirköpiiig d. 5 Febr. <840. P. Joh. Landeberg.
^
Borgenäreriie uti afl. Fabriköre» Abr. Aro
senii koukurS-massa eiindras om den i StatS-Tid
»iiigen annonserade sammankomst ä Societetshuset
härstädes Torsdagen den 13 innew., kl. 3 e. m.
Syssloman.
Fabrikssällskapets ladas ledamöter behagade till
ordii>arie qvartal sammanträda Söndagen de» <6
dennes; äfwen paminnaS de, som äro stvldige, att
ränta» till fullo betala, i annat fall blifwa pan
terna lagligen försälda. N. F. Tjusberg.
Jiitresseuteriia wid WänstapS-Enigheten sam
manträda Söndagen de» <6 Febr., wid wanlig tid,
i anseende till inträffadt dödsfall; äfwen erindra»
att intressenterna sammanträda, sä manugrant som
möjligt, för att öfwerenskomma om nägra öfwer
läggningar. Norrköping den 8 Februari <840.
C. F. Blomberg.
Kungörelser:
Frän Swenfta Jndustrisöreningens Di
rektion är öswerleiiinad en sä lydande anmälan:
„Gxposition i Stockholm är 1840,
af Swen ska näringars alster.
Med anledning af nu snart inträffande riks
dag, dä hufwudstade» har att förwäiita besök ifrån
riketS alla orter, har Swensta Jndnstriföreningen,
i enlighet med e» nästa» enhälligt nttryckt önstan
af de peodueeuter, som hufwudsakligast deltagit i
uäilidne ärens expositioner, uppstjutit de», som äf
>re» i är härstädes war tillämnad, till nästkomman
de är <840.
H. K. H. Kronprinsen, föreningens höge be
ssyddare, har i näder behagat nppläta plats för
de» nu i fråga waraude expositionen, i H. K. H.
Hertig Carls pala.
'S wid Gustaf Adolf» torg i Stsck-
holm, och fäledes täcktS hugna den inhemska närings
fliten med samma höga wedennäle af hä-ni och upp
mnntran, som ivid <834 ärs exposition. Äfwen den
»a höll» under riketS ständers uänvaro i hufwnd
staden: och följaktligen inträffar de», som »» förbe*
redeS, under wäsendtligen lika yttre omstäiidighetex
iiied de» nyssnämnda. Det bör dä förmodas att
den äfwen till sin inre halt stall icke allenast kunna
dermed jemnföraS, utan flera anledningar lata ock
hoppas en större mängd och omwexling af expofl
tioiisföremäl nu ä» dä. Sex är hafwa feda» för
flutit, och hivad som dä war för mänge» en iiyhet,
har under mellantiden, äfwen genom förtjcnstnilla
bemöda»de» i flera landsorter, blifwit mera bekant.
Derigeiioin har man äfnxn i Swerige hunnit all
mäniiare infe wigten deraf att kunna samtidigt of
werstäda en mängfald af fullstälidiga waruprof frän
bestämdt kända producenter och att obehindradt gra»
sta dem: ett tillfälle, fom med ringa framgång fö
keS i de handlandes lager, der mängfalden oftast
mäste äsidosättaS för qvantiteten, der »ägo» upplys
ning om warornas werkliga härkomst sälla» lika lätt
och tillförlitligt kan meddelas, och der omständliga
re uiiderfokiiingar, af flera perso»er pä samma
gäng, stnlle medför a en med handel» oförenlig tids
uppoffring. De»»a wäfe»dtliga stiliiad emellan wa
ruexpositioner och warulager eller till och med ba
farer, långt för detta iusedd i länder, der industri
c» är mest utbildad i alla riktningar, har der stan
digt utwidgat expositionernas omfäng och för dem
stegrat der allmänna intresset; samma orsaker stola
»tan twifwel medföra samma werkuingar inom iöårt
fädenieSlaiid. Här mäste likiväl en fädan erpofttion,
anstäld i iiärwaro af landets lagstiftare, blifwa än
nu wigtigare. Den kan ej undgä deras uppmärk
samhet, lika litet som expositionSföremälenS art samt
ven större eller mindre häg att lata dem offentli
gen undersökas, som röjer sig genom olika yrkens
deltagande i framställningen eller undwikande der
af. De äsigter, som härigenom kunna föranleda?,
torde mähända ej sakna allt inflytande pä offeiitli
ga beflnt och ätgärder rörande »äringarne; och »5
got hwar bland wära industriella inedborgare fin
»er sannolikt häri ett ytterligare stäl för begagnan
det af det nu öppnade och sä sparsamt äterkomman
de tillfället, att med profwen pä sin sticklighet, sin
drift och sin omtanka framträda omedelbart inför
statens representation, och att derwid funna pä ett
ögonstenligt wis ädagalägga i hivad män ouiständig
heterna tillåtit dem att deltaga i tidehwarswetS in
dnstriella utweckliug eller att tillfredsställa förbru
karueS auspräk, dagligen stegrade genom denna lit
weckling i andra länder.
För att ät hwarje »äringsyrke iuom fädernes
landet bereda lika tillfälle att deltaga i denna er
position, komma derwid att emottagas alla flagZ
alster frän LandthnShällningen, Bergshandteringen,
Handtwerkerierna, Fabrikerna, Manufakturerna och
Heiiiflöjderna, utan annat undantag i afseende pa
artiklarnes art, än för dem som icke stulle bibehal
la sig oförändrade under expositionStiden.
Expositionen öppnas i början af Juni mänad.
Tiden för dess upphörande kommer att under de?
fortsättning knngöraS.
ExpositionSartiklarne, åtföljda af dubbla för
teckningar deröfwer, med utfatt pris pä hivad som
deraf får under exposttionStiden afyttraS, emottaga?
till och med den <5 Maj, i expositionslokalen, emot
qvitto ä det ena förtcckningSexemplaret, af Swen
sta JndustriföreningenS Skattmästare Hr KläScS
handlare» P. A. Sprinchorn, och qvarblifwa un»

Sida 2

der eroosstwnstiden i .Föreningens wärd fornt pä
dep answar,
DL aniklarnts uppställning mäste rättas etter
deras art och den för olika förcmäl mest papande
plats, är det för de exponerande fjelfwa förmän
ligt att under cmottagningStidcn låta inlemna de-tn
sa snart som möjligt och innan det helaS anordning
iiiäfie bestämdt wara uppgjord. Stockh, i Nov. 1839.
Swensta Jndustriföre»iiigens Direktion.
"
wen
Dä Magistraten, hwarS biträde till befordran
de af det anmäldta ändamälet päkallats, är öfwer
tvgad att wigte» af företaget rättwist uppställas af
sakkännedom hoS näringsidkarne inom Norrköpings
samhälle, der industrien omfattas med wärma och
i siere grenar gjort betvdliga framsteg; tror sig Ma
Mratcn för sin del haswa pä ett tillfredsställande
*4,. salt nppfvUl Direktionens önssan gnwm klingöran
1det af omfirmäldte anmälan; ock, erär det är för
Direktionen högst wäsendtligt alt, om möjligt är,
* före artiklarnes ankomst, ega en »ngefärliq öfwer
sigt as deras antal och art, för att sä tidigt som
möjligt kunna bedömma anordningen af erposilio
»en och dertill widtaga nödige förberedelser, far
Magistraten anmoda de tillwerkare, som wi-ja i
erpositionen deltaga, derom, äswnisom i afseende pä
de föremäl, ärminstone hioad arten beträffar, som
de erna exponera, före nästa Mars mänadS uigä"g
göra anmälan hos lindertecknad Magistratens ord
föi ande, som derefter will föranstalta, att förteck
ning derä bliswer till Dii ektionen öfiversand. Norr
köpings Äädhus den 29 Januari ic>40.
äa
Pä Magistratens wägnar,
Carl G. S tä l h o s. I. Hagelin.
.
För erläggande as nästlidct ars Krono-Ulstpl
der bar Magistraten utsatt Uppbördsstamma att
bällaS i KämnerS-Rättens Embetsrum ä Rädhn
sel nedaniiämnde dagar, frän klockan 9 till i,
hwarje dag, uemligen: Tisdagen den Elfte
(titte) nästkommande Februari »ned Norra qvar
t er et; OnSdagen den Tolfte (n'ttf) med
Strandqvarteret samt Torsdagen den
Trettonde (l3:bc) med Dals- och Bergs
qvarieren; hwilket härmedelst knngores, uicd
erindran till de stattstyldige, om angelägenheten
att wid besagde Uppbördsstämma ofelbart inbetala
iitskplderne, fä wida utmätning jemte stadgade stäm
nioböter af Tols. ffillingar banko will undwikas.
Norrköpings Radhus de» 15 Januari 1840.
Pä Magistratens wägnar,
I. M. Hörn i n». Per Ail-rr.
Mändagen den 10 nästinstundande Februari,
frän kl. 9 förmiddagen till kl. 12 middagen samt
widare frän kl. 3 till kl. 5 eftermiddagen hålles
uti Sfnmanskammaren flntligt Restmöte, för inbe
kommande af ännu obetalde wtadsutstylder för sist
lidet är.
— Hos de rcststyldige, som underlåta att
^ dä afbörda denna sin förbindelse, anställeS genast
derefter utmätning efter restlängd. Norrköpings
Aädhus den 20 Januari 1840.
Pä Magistratens wägnar,
C. G. StälVö s. I. Hagelin.
Auktioner:
' - För sterbhuset ester Handelsmannen Malmgren
försäljeS genom friwillig auktion Torsdagen och Fre
dagen den 20 och 21 Februari, frän kl. v förinid
dageli. Uti sterbhusets wid Norra tullen belägna
egendom, ätstillig lösegendom, Glild, Silfwer, Kop
par, Pläter, Tenn, Jern- och Blecksaker, Krpstall
och Glas, Postelin, Sängkläder, Damast, Duktvg,
Linne, Speglar, Ljuskronor, Lampor, betsade och
klädda Soffor och Stolar, Ehiffonierer, silfwerbe
slagna Sjöffumspipor, i Täckwagn, Täcksläde och
andra bättre Sommar- och Winteräkdon, Selar,
Kör- och Äkerredstap, 1 par Ö?m, Hallsiä-nvlade
Kläden, räa Kläden och Kläden rinder arbete. Ull,
Bomolja, Listgarn, 2 Klädwänrarstolar och diverse
Fabriksiuvnitarier m. n>., samt till arrende utblli
deS ett ärS äterstäeude arrende ä 23 tnnne- och 20
kavpl:d äker pä Sandby ägor med derä utsådde 4
tunnor, 30 kappar räg. Norrköping af SladeuS
Auktionskaniniare d. 7 Febniari 1840.
Genom öppeii och friwillig anktioll, som för
rättas pä stället Onsdagen den 26 nästs. Februari,
klockan ii förmiddagen, försäljes ett och ett halft
Krono ffatte hemman B oberg a uti -östra Hus
dt> socken. Ester är 1834 hället laga skifte äro
hemlliaiien mi enstaka och bekommet nära 34 tum
neland öppen Äker, hwartill kominer af sämre äng-
wall sedermera uppsagda 4 a 5 tunneland, hwar
pä, sedan stiftet, blifwir ärligen ulsädl omkring >3
tlinnor spannemäl, utom ärter och potates pä trä
det. Af Äng finueS oiii kring 20 tunneland, hwar
af inbergats onikrilig 40 lav kärr- och hardwallshö,
inberäkiiadt 6 a 8 last timotejhö af ängplöjan, och
af stogbewext hagmark, gärdeslinder ni. ni. fiuuas
95 tuuiieland. Wid gärden har blifwil sommar
och wiiitersödda 3 par oxar, 12 st. kor med tjur
och 10 a 12 st. sär. Uti ängen finneS äfweu 400
st. större och mindre staltelösta ekar, förutan andre
löfträn och i hagell ej obetydlig barrstog. Äbpgg
nåden, ittorn eua mannbpggningcii, pä helgärdeii,
soni är npbvggd, fast ej fvllest iiiredd, är gammal,
men brukbar. Kornskatten ä hemniaiieii ulgör 14
tnior 8 k:ppr koru samt 3 tuior 8 k:ppr i krontion
de, hwaraf i/3 räg och 2/j korn. Heiumane», som
>ä efter ortens brnk tillträdas den 14 nästk. Mars
och flilll l!i!j?ptias den >4 Mars 184-1, försäljer
ined all inom deras rägäng nii befintlig, dem till
hörande, mark och sto,!, oä> oftvei leninas gra!'alions
sri i köparens hander. Wid inropet lemnas 6<;(>
2/i R:dr banks konlanl i afräkning a köcestillin
gen, och älerstoden kan efter öfivcreuskoiumelfe enioi
inteckning i hemmanen fä innestå. Ostra Hä.jestad
den 8 Februari >840. K. I. Dnrling.
Genon, öppen aukt-on, som förrättas pä stäl
let nästa Ti<dag de» li d:neS, kl. 3 eft. »>., för
säljes ell äilondedels kron? >7alte t>eiiinian Sälere,
i Qvarsebo socken och Östkinds härad beläget. Hem
maiiet, som eger sörswarlig äbvggnad och förmä!i
ligt stste i det ?
'ä kallade Sätersundet, kan iiästk.
>4 Mars fä tillstöttas med den utsädda höstgrödan,
sädant det för ögon bcstniics, mot wilkor, som, en
ligt köpekontrakt, pä stället kominer alt uoplvsaS.
Qoarse^o den 4 Febr. 1*40. Adam Anderson.
Med vederbörligt tillstånd och benäget bi
träde af Musikaliska Soirée-Sällskapets Herrar
Ledamöter gifver E. d'AUBERT i morgon Sön
dag den 9 Februari, å Stadshusets öfre Salong:
en Vokal- och lustrumeiiialkonsert, dä följande
stycken komina atl cxcq veras: törsta afdelnin
gen: i:o Ouverture. 2:0 Konsert för Violin af
C. de Beriot, exeqveras af d"Aubert. 3:o K.ör
ur Operan Robert af Normandie af Meyerbeer.
Andra Afdelningen: Simjihonie. 5:o Fantasi
för Violin af Pechatschek, exeqveras af d'Aubert.
6:o Ny Romans med Obligat Flöjt af A. handel.
y:o Septiéme Air Varie för Violin af C. de Be
riot, cxeqveras af d'Aubert. Biljetter, å I R;dr
banko, säljas hos Herrar Roman & C. samt vid
ingången till konserten, som börjas kl. half 7
eftermiddagen.
Tisdagen den n:tc Februari 1840 blifver
på Stadshuset den nionde af de för inneva
rande vinter abonnerade Assembléer, som börjas
kl. 6 och slutas kl. 11 på aftonen, hvartill extra
biljetter, a 3i sk. banko stycket, finnas att till
gå uti Herrar Romans &c Comp. handelsbod.
Maskerad-Bal
anställes i Linköpings Assembléhus den i3 cl:s,
ifrån kl. 8 e. ra. till kl i på natten. Endast
hos Herrar Bäckström och Westman erhållas
biljetter, a 3G sk. banko, efter anteckningslista
intill balens början.
Söndagen den 9 Febr. blifver i vanliga lo
kalen den fjerde subskriberade Dans-Soiréen,
som börjas kl. 6 e. m. och slutas kl. ,2. Östgö
ta Regementsmusik begagnas. Extra biljetter i
finnas att tillgå vid ingången a 3-s sk. bauko
stycket. Söderköping den 1 Febr. 18/zo.
i
Bouppteckningar:
De, som i sterbhuset efter a fl. Häradsfkrifwa
ren Gustaf Warelius e,?a ffulder eller fordringar,
beha.iade de förre genast liqvidera och de sednare
anmäla till undertecknad inom denna mänadS flnt,
i anseende lill förestäende bouppteckning. Söder
köping och Warby d«n 5 Februari 1640.
C. Sundström, öä^adsst ifware.
Till rättelse wid bliswande bouppteckningen ef
ler afledne Herr Fabrikör P. Swedelins behagade
de, som ega nägra fordringar i sterbhuset, dersam-
mastades ftnc räkningar inlemna inom denna mZ
nadö utgäng. Norrköping d. 8 Febr. 1840.
lift
t5es
^cter.
Direktionen.
Stockholm, d. 4 Febr.
i
Sistl. Lördag d. 1 Febr. war plennin i alla
fyra Stånden. Hos Ridd. och Adeln sökte Hr
v. Hartmansdorff att fä utftottswalen kasterade, pä
grund deraf att Elektorerne af Landtmarstalken der
om icke warit anmodade. Motionen bestriddes bland
andra, äfweu ar Grefwe Anckarfwärd och Prof.
Cederschjöld. Widare förekommo en af Frih. Ror
din wäckt motion om hemmantalsräntans npphö
rande och ett Statsregleringsförflag af Grefwe
Anckarfwärd, hwilket gär ut pä en förminstning i
Statsanflagen af omkring 1 million N:dr, hwar
af 100,000 a H. M. Konungens Civillista, 133,3'}3:
16 st. a Ministerstaten, 60,000 i anslaget för Lif
gardet till häst, 200,000 Pä titeln lill Armens ma
terial, 330,000 pä Flottans material och 54,000
ä extra ntgiftsmedlen.
— Presteständets difkns
sion företedde intet af särdeles intreste.
— Hos
Borgareståndet war det märkligaste en motion
af Hr Ekholm, i anledning af tet herrfkinde be
fordringsiystemet. Hr E. yrkade neml. ait Scatens
högre Civila Embeten icke borde aiiförtros ät per
soner, som icke ens tagit sädana eramina, hwilka
de lägre rjensteinänncn inäste prestera o. s. w.
Hos B o nde ständ et upplästes af Hans Janston
ett försiag till en adrest tiJ konungen, med »n!ed
ning af trontalet, ntgäende egentligen pä att wisa
att re »ti delsamnia förekominande uppgifterna icke
särdeles öswerensstämde med det werkliga tillständet
i landet. Twenne gansta wigtiga motioner wacktes
äswen af Zweigbergk, den ena ntwifande, hnrnfom
i Westergötland knektekontrakten mellan krona» och
rotehällare af State» blifivit brutne, hwarföre fö
reslogs deras »pphäfwande; den andra, att wid
Domstolar all expeditionslösen och kartastgill.ita-af
gift mätte upphöra, och i deras ställe af hwarje
rättsökande en rättegängsbewillning erläggas.
Sedan inom samtliga Riks-ständen wal till
Utskotts-Ledainöter n» mera sör sig gan, fä wi tipp
gifwa namnen pä nägra af de mest kända personer
ne: — Konstitntionsntflottet, af Adeln: Gr. C. H.
Anckarfwärd, Frih. W. F. Tersmeden, Frih. Z. A.
Kantzow, Frih. Ang. Hcrmeli», Majorn Gr. Svens,
samt Prof. Cederschiöld. Af Presteständet Bisto
parne Holmström och Nibelins, Prof. Geijer och
Moren, Prostarne Ödmai!» och Hallström. Af Bor
gareständet Hrr Morsing, Briiick, W^rn, Elfbrink
Petre och de Marc. Bondeständet Hans Jans
son, Jakob Rutberg, t», fl.
— Statsutskottet, af
Adeln: Grefwarne Horn och von Platen, Frih.
Spreiigtporte», Ryttmäst. C. R. Tersmeden, Kapt. \
Cnlil v. Troil, Öfwerste Ang. Anckarfwärd m. fl.
Af Presteständet Biskop Hedren, Pwstarne Chr.
Stenhainniar, Östberg, Afzelins, Aitrand och Tho
mander. Af Borgar.nändct Hrr Hclfingius, Balley,
Nordwall. Af Bondeständet Swen
. Heurlin, Nils
Striiidlund, saint A. Riltzo» ft. Östergötland.
Bcwilliiiugsntstottet, af Adeln: Gr. Hamilton, Kam
marrätts-Rädet Uqgla, Landshöfd. Gr. Pöste, samt
Landshöfd. Edenhjelm. Af Presteständet Kvrkoh.
Bergwall, Prostarne Bruhn och Swedelins. Af !
Borgareståndet Hrr Lagerqvist och Rydin. Af Bon- i
dest. I. O. Widegren sr. Östergötland. Bankout
flottet, af Adeln: Frih. af Nordin. AfPrestest. Bi- i
stoparne Tegner och af Kullber.
'
, f. d. Statsrädet I
Poppius, samt Prostarne Liedzen och Tunelius. Af J
Borgarest. Hrr Graä, Helleday, och Langenberg.
Af Bondest. B. Talman Per Er.iston, samr And. .!
Jonston i Tlina fr. Östergötland. Lagntflottet, af j
Adeln: Astest. Ceder -räle och Häradsh. Gunther.
<
Af Prestest. D:r Wallin, Eliugreu och Berell. Af
B o rq are st. Hrr Lagergren, Halling och Ekholm.
As Bondest. v. Zweigbergk och I. A. Zetterberg. .
— Allm. Bcswärö- och Ekonoimiilflottet, al Adeln: i
Landsh v. Kröner, Prefid. Leyonhuswud, Landsh. i
v. Rosen sanlt Kansliräoet as Tannström. Af Pre- \
stest Mffoparne Butsch och ?! gardh, Kommin. Dahl
nrc», samt Lektor Laurciiilis. Af Borgarest. Hrr
Wijk, Lewin och Wallander. Af Bondest. Ola Jepp- 1
son samt A. Trysen fr. Östergötland. Expeditions
utskottet, af Adelu: Astest. Gr. Mörner. Af Prestest.

Sida 3

.i II1
15
W
il
n>|
'fc!n;
-I
Prost. P. P:son Swedelius. Af Borgarest. Hrr
Bagge och Hallström. Af Bondest. Hakan Mlston.
— Det lärer warit ftäga om att Konungens
answarige rädgifware flulle resignera. Werkställig
heten af detta beflut har emellertid blifwit upp
stjuten "tills widare.
"
Norrköping, den 8 Febr.
Norrköpings Sparbank, som d. 1 Juli 1838
utgjorde pa insättarnes fond 62,186 R:dr 8
tz. b:ko, uppgick d. 1 Juli 1839 till b:ko R:dr
66,584: 46. Sparbankens egen fond, som wid
förra redogörelsen war 1106: 32, 3, utgjorde
nu 1359: 44, 10. Jnsättarnes antal, som
ar 1838 war 1634 personer, uppgår nu till
1763, hwaribland 4 korrektionshjon.
— Tulluppbörden wid Norrköpings Tull
kammare uppgick för sistl. ar till 143,368 R:dr
6 tz. 5 rst. b:ko.
— Wid Sjötullskammaren i €0?cm äro un
der ar 1839 tullbehandlade 289 seglande far
tyg, deraf 258 inrikes gående, 11 ifrån utri
kes ort ankomne och 20 dit afgangne. Af de
utrikes gående äro 3 ankomne i barlast till
skärgarden och 13 derifrån aflastade till Tyffa
ortcrne med jern, spik och bräder.
— Under
8rer hafwa 9 särskilda ångfartyg trafikerat pa
Göra kanal, hwilka tillsammans parerat Mem
239 gånger.
- Tu uppbörden wid Mem har
för förl. ar uppgått till 30,391 R:dr 35 fi.
10 rst., samt dcn derstädes uppburne Tolag för
Söderköpings stads räkning till 3,283 R:dr
47 4 rst.
— Göta kanalwerks intrader för
8rct belöpa sig wid Mems uppbördsstation till
15,458 R:dr 38 si. 6 rst., allt b:ko.
— Da 10- och 14-ffillings se dl ar ne nume
ra af manga sallan och högst ogerna emottagas,
troligen emedan en del af allmänheten miszsör
start dcn Kongl. Kungörelsen, hwilken endast
afser Daler kopparmynt, ha wi trott ost böra
erinra, att bemälte sedlar fortfarande gälla, och
jemwäl emottagas i Kronouppbörden samt nid
utbetalningar till allmänna werk och katzor.
^
Under den brist pa publika nöjen, som
nu rader, torde det wara en wälkommen ny
het, att den utmärkte Violin-spelaren Herr
d'Äubert hitkommit och i morgon gifwer en
Konsert. Hr d'Auberts fficklighet att behand
la sitt instrument, är tillräckligt känd genom
de konserter, han förl. ar härstädes Man
kan derföre hoppas, att han ayven i n far pa
räkna ett talrikt auditoriuin.
Stiftsnyhet. Död: Komminist, i Hult
och Edshults församlingar N. Wallenqvist.
— Torgpriser: Hwete, 18: 24 a 19 Nidr
24 Z.; Rag, 10: 24 a 11 R:dr; Korn, 10 a 10
R:dr 12 g.; Ärter, 10 a 10: 24; Häfte, 5 a 5:
24; Blandsäd, 6 a 7 R:dr; Smör, 9: L; Ost, 4:
24; Hö, 12 a 16 st.; Bränwin, 31 st., allt N:gs.
Tillförseln god.
I Athen har man d. 9 Jan. upptäckt ett hem
$ ngt sällstap, som tyckes hafwa medlemmar och
, förbindelser icke blott i Grekrland,»tan äfwen inom
! Euroveista Turkiet. Underrätrelsen derom har blif
i »it meddelad af Kosrew Pascha, f»nr i Konstan
)i: tinopel deswärade sia bos Grekiska ministern öfwer
att Grek. regeringen täide ett sällskap, som bade
:fli: för afsigt att ästadkomma uppror i Turkiet. Flera
it snssisitationer hafwa egt rum i Athen, Egina, Po
v ros, Spe;;m, Nauvlia och Svra, sanrt en -nängd
Personer blifwit arresterade, ibland andra Georg
Kapodistria, Ofwerste Nikitas sven sä kallade Turk
frataren) fanit den bekante Kapitani Andruzzo i
Spezzia. Enligt berättelse flulle sammanswärjnin-i
gen utbrutit Grekernas npärsdag d. 13 Jan. Öf-^
wer sällflapets tendens och syfte äro hwarjehanda
hwarandra motsägande rykten i omlopp. De libe
rala bladen pästä att undersökningen icke flett med
tillräcklig energi och skyndsamhet, hwarföre de mist
tänkte hast tillfälle förstöra en mängd wigtiga pap
per. Alla deltagarne hafwa hört till det sä kallade
Kapodistriflt- Ryska partiet och tros hafwa sitt een
trum hos Grekifle patriarken i Konstantinopel. Samt
lige medlemmar af detta parti, dcn heliga synoden,
familjen Kolokotroni och underwisnings-ministern
Glarakis äro derföre föremal för allmänhetens
misttankar.
Frankrike.
Hertigen af Nemours, Konungens 2:dra son,
kommer att förmälas med Prinsestan Viktoria An
gusta Antoinetta af Sachsew-Koburg, fövv d. 14
Febr. 1822, syster till Konungen i Portugal och
brorsdotter af Konungen i Belgien och Nyste Stor
fursten Konstantins euka, samt kusin med Prins Al
bert. Drottning Viktorias fästman.. He>mcs far är
katolik och Fältmarflalk-löjtn. i Österrikisk tjenst,
samt gift med den rika Ungerska furstinnan Kohar».
Regeringen har till appanage ät Hertigen begärt
en ränta af 500,000 fr. ärligen, 500,000 fr. till
brölloppshögtidligheterna samt 300,000 ärligen till
Enkeunderhåll för Prinsestan, om hon öfwerleswer
Prinsen. De liberala bladen pästä, att det begär
va anslaget är för högt, helst Körningen har en
egen förmögenhet af 25 millioner fr. och destutom
lätit dagen före si» utnämning till Konung mellan
sina barn fördela sin ansenliga förmögenhet as ös
wer 80 millioner.
— Ett annat regeringens förslag
om en stadeersättning af 40 millioner till fabrikan
terna af hwitbetssockret har åstadkommit icke min
dre larm hos de liberala tidningarne öfwer rege
ringens slöseri och misthnshällning.
Jttsändt.
Dcn 28 sistl. Januari hade största delen
af S—pings borgerskap förenat sig om att,
med salut af kanoner, pa morgonen gifwa sta
-deus innewanare en wäckelse af det namn, da
gen bar, neml. Carl, och hwarigenom hwarje
redlig Swensk ffulle paminuas att fira denna
högtid efter rad och lägenhet.
— Men, hwad
hände! Stadens Borgmästare nekade borgerffa
pet s& wäl utlemnandet af kanonerna, som äf
wen Swensta flaggan, hwilken blifwit ernad
att upphiszas och hwartill borgerffapcts Talman
redan lemnat sitt bifall. I denna för tillfället
brydsamma belägenhet, beflöts att cn af bor
garne, som i egenffap as sprutmästare hade
nyckel till spruthuset, ffulle utlemna kanonerna,
hwilket ffedde, men, sedan Herr Borgmästaren,
likasom öfrige stadens innewanare, till firande
af dagens högtid, blefwo wäckte genom kano
nernas dunder fran kanalwqllen, s^i blefwo ka
nonerne pa sträng befallning genast ashämtade
och inom säker las sönvarade. Härmed stör
des likwäl ej glädjen för dagen, ty en borgare
fann pa det rådet akt lana Prostens i försam
lingen kanoner, med hwilka middagstiden hos
Källarmästaren D - —, salutering ffeiwe; och
woro borgerffaxet pa aftonen sedermera hos en
redlig handtwerkare samlade till blandad glädje
och harm öfwer dagens äfioentyr.
De af Ungdomen innom Norrköpings StadS
Församling, hwilka, jämte erforderlig älder, äga
dcn fö> beredande kunstap, att de kunna begagna
den unoerwisning, svin bör deras första NattniardS
gäng föregå, kallas att sig anmäla i Prosthuset na
sta Onsdag den Tolfte dennes: nemk.
de af Mankönet kl. N!o (<>) sereniiddagen och de
as Qvnmokönet FL Xroå (2) eftermiddagen. Norr
köping dm 3 Febr. 1640. Nils Jac. Anjou.
S:t Johannis FörsamlingsLedamöter erinra?,
om den till i morgon Söndag den 9 dennes, ester
GudStjenstens stut, ittlvsta Socknestainma, dä:
1) Ärets Mantalslängd justeras.
2) WäljaS Fullmägtige i en twist, angäende
wägrad brandstave-ersättning. Norrköping den 8
Februari 1640.
Nits Jac. A n jon.
Nya Böcker till salu:
I Collins bokhandel:
Geschichte des dreistigjährigen Kriegs, von Fr.
v. Schiller, 2 Theile, 2 R:dr.
Blumauers Aeneis. Fri öswersätining af I.
M. Stjernstolpe, 3:dje uppl., med 2 kopparstick,
1 R:dr 16 st.
Lärobok uti allmänna Geograffen, af G. I.
Hartman, jemte sammandrag af Gamla Geografi
en, 9:de upplagan, wb. 1 R:dr 40 st.
Skandinawifla Insekternas flada och nytta i
hushäilningen. En handbok för Landtbrukare och
naturforflare, af G. Dahlbom, 2 R:dr 24 st.
TUe Life and Voyages af Christopher Co
lumbus. By Washington Irwing. Med ett En
geifl Gramatik och Prononciationslära samt Ordbok,
1 R:dr 32 st.
Hos Bokbindaren Forstberg:
Resor i Europa och Oiterla iDtnui, af I. Berg
gren, i 2:ne banv, till nedsatt pris.
Matrikel öfwer ordinarie Tjenstemän wid för
samlingarne och lärywerken i Swerige och Norrige,
utgiftven är irfjö, af I. A. Berggren, ;« st.
Sa!igst»cken hemtave nr operor och anvra ä
Kongl. Swensta Teatern uppförda äldre och nya
re sängpjeser, i: 8.
Karlekens Seger, eller Pietro och Gabriel
la, 24 §.
Savojarden. Roiitan af Paul de Kock, 5 de
lar, 2: 8.
Försök till en kort och prakti? lärobok i En
gista fpräket, af W. Wählin, 8.
Till pre!iuineration anmäies:
Magasin för nöje och bildning
för ar >840, som utgifweS hwarje Lördag, hwaraf
•J?:o l till och nied N:o 4 redan äro »tkoinna och
finnas i bokhandel» a:t tillgå. Prennmerationsaf
gisten för 25 N:o är 5 R:dr. <S. E. Forstberg.
Till salu.
~
Tornborg Sc Peterson, vid
norr storgata, som i dessa dagar inbekommit fle
ra nya kram varor, rekommendera sig ödmjukli
gen och försälja till möjligaste billiga priser:
svarta och kul. Sidentyger, tvåfärgad samt svart
och kul. Tibet, fin Merinos, svarta och kulörda
Bombasiner, rutig Kamlott och Bombasin, tm
slät Kamlott till fruntimmerskappor, dubbel Eng.
Kamlott till manskappor, Bordtäcken af Kase
mir och Bomull, stora Piqvéläcken, Eng. Fla
nell, Yllemusslin, tryckt Net.telduk och Eng.
Kattirn, Sorgkattun, Damast och Marenos, Mö
belsits, tryckt Tvills, blommig Fransk Lenong"
till kragar, fasonerad Nettelduk, Si'kestyll, Tråd
tyll och Remsor, Tyska Spetsar, Flors- och Sa
tinband, Gardinnettelduk samt Fransar och Gal
ler, Vienersbawlar, fas. Yllesliawlar, Foulards
shawletter, gula Ost. Fick duk ar, Flors-shawletier,
Eng Linne, fin Shirting, randig Lärft, tryckta
Rullgardiner och Golfmattor, Nattsäckar, Siden
paraplyer, flera sorter Bronsornamenter, Bleck
lampor, Ljusstakar, fina Eng. Rak- och Penn
knifvar, Glasögon, fason. Sammetssiden, Horit
och Bronsknappar uti nyaste mönster, veritabel
Eau de Portugal och Eau de Cologne m. m.
Bremer- Cigarrer,
utmärkt fina, nu inkomna, hos
To ra borg & Peterson.
Klöfiver- och Tintotejsrö, af förl. ars skörd,
hos F. Wigert &i E.
Hos Snickaren Björkstedt widRzinaregrindeii:
en fanerad Chissonier i Znie delar med friställde
kolonner, ett halft duffin Rottingsstolar, c» Birä
med Z:ne lador uti, ett Spelbord sa>nt en liter»
Barlisäug.

Sida 4

Uti f. h Eggessa huset wid Tvssa torget för
följes Norrlands Haspelgarn a 16 ?. ngS härf
n?a»; äfwen SpannmälSsäckar cif god bnllda», i
Foiiimiéioii inlemnade hos Bryggaren Dedering.
Strängar
för Guitarrer och Violiner, nyligen
' från Rom
inkomna, hos Tornborg & Peterson.
Sex Aktier
uti Ångfartyget COMETE1'
, hvarde
ra å Ett Tusende R:dr banko. Om pri
set, Iivarå lan öfverenskommas med
J. von Stierneman.
Primalärfler, SlitlUrftcr, fina Näsdukar, An
jovis i glasburkar, samt nägra skalp. Äppclgelée
hos Enkefru I'lodman i Storskolans hus, nedra
våningen.
Wexel-Blanketter,
pä fint och tuinit postpapper, i Herr Profeöor Col
lins bokläda, samt hoS undertecknad, boende i f. d.
Eggessa gärden. A. H. Gode.
Trädgärds-Frön,
frissa och goda, wägar man försäkra, i anledning
af förl. ärs gynnande wäderlek. I. F. Petterson,
adres: Söderköping & Wiggeby, samt här i staden
hoS S. A. Thalin ä Saltängen. Prisknranter
finnas att tillgå öfwer sortamentet.
H. F. Böttger,
(Korg- och Hattfabrikör, boende i Wockatz huS,)
förfärdigar och försäljer alla sorters FrnntiinmerS
Hattar af alla kulörer, äfwen Flors- och Blonder
Hattar samt Negligäer ak blonder och andra enk
lare af tyll, allt till nedsatta priser. Ett förta»
ment af Korgarbeten, stora Barnwagnar, och dito
Waggor, smä Lekwaguar och Waggor, samt större
och mindre Torg-, Bröd-, Knif-, Butelj- och Sv
Korgar, äfwensom Bordsbrickor och Pappkorgar
försäljas till de billigaste priser.
Franssa Kardborrar i fat och korgar samt tom
ma Bränwinssastager hos Eberstein & C.
50 tunnor Potates. Priset kan nppgöraS med
Bagaren N. Ternell.
En np Timmer-Loge pZ Himmelgadlnnds ägor,
hwarom pris kan öfweilskommas med M. Ekström.
Pa samma ställe e» modern Skrynda, bade för par
cch «>bet.
Wid Wij säteri i Borg och Söts socken finneS
till salu en stallad Oxe, färdig till siagt.
Friss Orrfozel HoS A> L- G.
'
Sandberg.
Hos undertecknad, boende midt emot Hr Hes
ses repstagaicbana pä söder, finnas fardiggjoida
Kärl ifrän 100 kannor till de minsta; äfwen eiuot
tagaS beställningar af allt, som till mitt yrke hö
rer, till de niest fasila priser; och mlofwas all
möjlig ackuratei; och styndsainhet. Norrköping d.
L Februari 1840. N. P. Landegren,
Tunnbindare.
Friss och god Tjäder och Orrfogel, till de n est
nedsatta priser, HoS W. & H. Brunbeck.
En modern Skrynda och en ny, l.itl Enöcts
wagn, till fasilt pris, HoS H. Carlson,
Wagnmakare.
Friss Orrfogel och Rapphöns hos Tollander.
Wackert ruiigt Illetyg samt rödt och hnitt
Bomnllsparkum HoS Madam Bergstedt pä Bruket
Holmen.
Utmärkt goda Grönärter och Wassärter, Tur
ssa Bönor, torra Gäddor, söt Grädda dagligen,
samt fin swart och hwit Träd i kommistion till för
säljning hos Fru Bäckman.
H e l fi n g e - L i n,
utmärkt wackert, blekta och oblekta samt Mörda
Bomnmllsgarner till fasilt pris, genom
I. F. Petterfion pa Söder.
Wackra Lintägor hos W. & H. Brunbeck.
Frissa Trädgärds- och Blomsterfrön af föilid
na äretS störd, hwaribland flera sorter äro owar
liga, försäljas frän den 12 i denna mänad i GeiS
lerssa gärden wid Drottninggatan. Prisknranter
finnas att tillgä nu genast.
Godt och walbergadt Härdwallshö, i större och
mindre partier, samt ett par nästan nya Stängse
kar are i kommiöio» inlemnade till försäljning HoS
P. E. Norling.
Norrlandssogel och Citroner samt PortkeS i
kommitzion HoS E. I. Nelin.
Ästundas köpa:
Herrar Possessionater, hvilka hafva
Spannemål och Brännvin att sälja, tor
de anmäla sig hos undertecknad, som
har uppdrag att af
slut a handel om större
och mindre partier. Prof pä spannemå
len, samt uppgift af vigt per tunna, är
nödigt för att kunna uppgöra om pri
set. Norrköping den 8 Februari 1S4Ö.
C. G. Bolin,
Stadsmäklare.
Om nägon har att säljs en Prepffrnf eller och
en Prev med allt tillbehör, anmäle derom till
Gnst. Lejdenfrost.
Tjenstsökande:
En ogift inan, som innehar InspektorSbcfatt
ning pä jernbruk, önssar att till nästa höst erhälla
dylik kondition. Goda betyg och rekommendationer
saknas ej. Om den sökandes namn och adr ex lem
naS npplvSning pä detta boktryckeri.
E» bättre flicka, som redan nägra är konditio
neråt, sä wäl pä landet, som i staden, önstar sig
plats, nästkommande wär, i ett hederligt hnS, helst
pä landet, för att gä frun tillhanda uti alla inom
huS förefallande göromäl. Skulle de husliga gö>
romälen lemna tid öfrig och i samma HuS finnas
mindre barn, kunde hon äfwen biträda med deras
underwiSning. Swar afwaktas i förseglad biljett
till L. M. N„ som inlemnaS pä boktryckeriet.
^
En Flicka om 17 är önsiar fa komma i »ägot
bättre HnS ä landet, der hon kunde fä lära sia si
nare matlagningen samt antra inom ett hus före
fallande göromäl. Lön begäres ej, utan will hon,
öm sä pafordraS, betala nägot litet för sig. Ont
nägon härä fäster uppmärksamhet, torde swar in
lemnaS i förseglad biljett till G. K. ä boktryckeriet.
I tjenst astnndas:
En Ungliug med goda seder, stadgad älder och
wan wid minuthandel, kan sa fonöition, da han
anmäler sig pä boktryckeriet med biljett till A. T.
N:o i.
En flink och nykter Dräng, kunnig att stöta
hästar samt har goda betvger, sär en god platS pä
landet, dä han härom anmäler sig hos Herr Ek
ström pä Societeten i Norrköping.
En stadgad och alfwarsam Piga, med hedrande
betyg, ka» fä tjenst d. 24 nästk. April, dä hon an
mäler sig pä boktryckeriet.
En nykter cch trogen Dräng, som kan wäl stö
ta hästar, ka» d. 24 April fä arbete, dä han an
Niäler sig pä boktryckeriet.
Mot wilkor att stöta e» mindre trädgärd m.
in. ka» c» i trädgärdSvrket kunnig, framför allt
nykter person, fa fritt hiiSrum, hwarom undxrrät
telse pä boktryckeriet.
En Hasplare kan nu genast fä arbete hos
A. Li G. Sandberg.
Nu genast en äldre, alfwarsam, tröge» och wil
lig Piga. Adreö pä boktryckeriet.
U t b j » d e s hyra:
Till de» i nästk. April äro tweinie rum ledi
ga att hyra, helst paxande för enssildta personer.
Underrättelse lemnar Kakelugnsmakare-Aldermau
Rundström.
Pä södra trakten: ett snyggt rum, bäst pajan
de för en ensani, bättre person, är att hyra an
tingen nu genast eller de» 1 nästk. April. Anwis
niiig lemna- pä bo!tryckeriet. .
Pä södra trakten af staden blifwer d. i April
ledigt ett gladt rum med del i kök och nödige nt
bus, bäst pajande för ett ensamt bättre frunt»»
mer. Adresi pä bokiryckeriet.
E» Bodlägenhet ar nu genast ledig att hyra,
da biljett inlemnas till N:o 1001 pä boktryckeriet.
Nästkommande den 1 April är s. d. Söder
grensia gärden ä östra trakten ledig att hyra, hwar
om widare underrättelse lemnas pa boktryckeriet.
5 a 6 rum nu genast eller de» i April, hwar
om öfwerenskommelse ka» träffas med
b
W. L- v Brunbeck.
Nu tnji. i April blifwer en öswerwäning, be
stäende af 4 rum, kök och nödiga uthus, ledig att
hyra. Belägenheten är pä norr. Anwisning lem
»as pä boktryckeriet.
Förloradt:
Marknadsdagen, den 23 Januari, tappades pä
Gamla torget ett st. Silfwerfnusdofa, försedd med
Guldsmeden Ljungbergs namnstämpel samt bokstaf
werna C. E. S. Den, som nämnde dosa npphit
tat, torde det anmäla pä boktryckeriet, hwarest upp
lysning erhälleö om egaren.
Till >v ar ata^et:
En Möiia är uppdittad i Dalen, hwilke» ka»
igenfäS af Enka» Kindahl i Bagaren DahlbcckS gärd.
t Pä stora landSwägen emellan Äby och Norr
köping upphittades förl. SöndagSafto» en Drag
kälke, som rätta egaren ka» igenfä i Klädesstoppa
ren RyIe^S gärd pä norr.
E» stor, brunrapplig Hund, hwilken anfeS som
jagtlärd, är tillwaratage» i Husbergs gärd ä Handt
werkaregata» ä söder.
En större M-hund är tillwaratagen, som ega
ren kan återfå, dä anmälan derom göres ä boktr.
Diverse:
Som byggmästaren L. I. RybergS wistelseort
är mig obekant och han icke kunnat träffas sedan
förl. höst, dä han bort fullgjort sitt med mig in
gängna kontrakt, fär jag härigenom anhälla, det
nämnde Nyberg med första wille infinna sig hos
mig för att asslnta det arbete han förl. sommar sig
ätog, men sä oförmodadt afflntade, i annat fall är
jag nödsakad pa hans bekostnad fortsätta arbetet.
Norrköping d. 5 Febr. 1840. C. C. Forstberg.
Dc Ngarc eller Innrhafirare, hwilka ännu
icke erlagt 18/S9 ärs Tertial-, Krono- och Qvarn
Tionde, behaga sädant fullgöra i Prostbuset nästa
Mändag den 10 Februari, kl.
>> föreniiddagen.
Undertecknad emottager Flickor att lära sy, lä
sa och strifwa hwarje Söndagseftermiddag, från kl.
2 till 5. Elev'i' för hwarje dag emottagas afwe».
Pä samma ställe emottagas finare och gröfre lin
nesöm. M. E. Eederberq,
boende i Enkefru Gabms qärd pä Saltängen.
P«iss pa bara.
Flera Dagswerksrorp kunna nästa 14:de
Ma'
.s eller April fa tillträdas nära staben, äf
wenscm en förmånlig Drängtjenst för en
ordentlig karl, som kan stöta höstar och bruka
jorden. De sökande böra medföra pålitliga be
tyg om nykterhet och duglighet. Adretz pä
boktryckeriet.
De, som haswa panter hos undertecknad, an
manas att dem igenlösa före demia mSiiadS »tgS«g,
elKst blifwa de lagligen forsalda. Norrköping de»
S Februari 1840. Jod. Ul. Redmg.
O»i nägon, som reser till Stockholm i de^a da
gar, ästnndar begagna ett paräkdon för uppresan,
ka» öfwercnskommelse traffas nied
L. Stylin, Walmmakare.
Ett lä» pä 1,500 R:dr banko ästnndaS niot
första inteckning i brandförsäkrad stadsegcndom. Län
gifwaren behagade, för öfwerenskommelse härom,
a boktryckeriet inldmna förseglad biljett till Abel.
I Herr Profexor CollinS bokhandel försäljas
Lottsedlar a LD g. banko pä en i Stockholm wid
S:t PanlSgatan belägen stenhnS^gendom, iom vä
terfaUelifien bortspelas ä Sweiisk^ ^lir^otteriets
ll33:l>jc dragning. För densamma e>ch»ideS en lö
sesnmma till den winnande af R:dr
banko. Utom denna winst, erhällrS en mängd an
dra, dels penningar, dels waror. Da to lottsed
lar köpaS, fäs en gratis. Planen, som till hwar
5:te lott erhälles gratis, upplyser fnllstandigt detta
lotteriets bestaffenhet. Första speltermm upphör de»
15 Februari.
(Ett Bihang följer.)
C h r. T o r n e q n i st s officin.