Norrköpings Tidningar Onsdagen den 12 Februari 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1840-02-12
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1840-02-12
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1840-02-12
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1840-02-12
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 12 Februari 1840

Sida 1

1840.
orrikK«i«gs Tidningar
Onsdelgen v t n 12 Februari.
Döde:
Tillkännagifwes, att KlädeSstvpoarkn Johan
He js el g ren, född den 24 Inni 1772, stilla affed
den 8 Febr. 1840, kl. 10 förmiddagen, ömt sörjd
j och saknad af efterlemnad maka, 3:ne barn, 8 barn
i barn samt slägtingar och wänner.
Wordsamt tillkännagifwes, att f. d. Nämn
idkmanirn Lars Thalin stilla asied i Mogata
i Prestgård den 9 Februari, kl. 2 xft. m., i en al
: ter af 44 Sr, sörjd och begråten af maka och svsto».
Sa mm anträde n :
Musikaliska Soirée-Sällskapets arbetande Lc
ndamöter behagade sammanträda ä vanligt ställe,
i morgon, Torsdag, den i3 d:nes, kl. 6 eft. rn.
Till ordinarie Bolagsstämma behaga
nde Herrar Interessenter uti Societets
liInrättningen vid Gamla torget samman
i'träda Torsdagen d. 27 dennes, kl. 4
eft. midd., och erinras om föreskriften
i i antagne stadgan, 12 §. Norrköping d.
I 11 Februari 1840.
Direktionen.
I öfverensstämmelse med denne dag
fattadt beslut varda Herrar Aktie-egare
' i Östgöta Bank kallade, att till Bolags
: stämma sammanträda å Stadshuset häri
staden den 2 nästa iMars, klockan i\io
jförmiddagen. Linköping i Östgöta Bank
liden 7 Februari 1840.
B a n k - Dir ek t i o nen.
Samtlige Borgenärer »ti aflidne Kommistions
i handlanden P. Juringii konkurs kallas till samman
h träde i mastans egendom wid Westgötegatan, Fre-
? dagen den 28 Februari 1840, kl. 4 e. in., för att
öfwerlägga om fastighetens försäljning m. m. Norr
köping d. 8 Febrnari l840. Shstlomän.
Ledamöterna wid Manskapens och )Svo>
hetens förbund kallas till extra qvartal Sön
'dagen den 16 dennes, kl. 4 e. m., med 24 st. b:ko
s afgift, i anseende till dödsfall och flera ledamöters
' sjukdom, hwaras ladans kasta blifwjt medtagen. Norr
1 köping d. 8 Febr. 1840. Johan Malmberg,
Ladförestandare.
H Borgenärerne nti as!. Fabrikören Abr. Aro
iisenii konknrs-maga eriudras om den i Stats-Tid
^ ningen annonseiade sammankomst ä Societetshuset
> härstädes Torsdagen den 16 innew., kl. z e. >».
Spstlomän.
Fabnkssällssapets lädas ledamöter behagade till
l ordinarie qvartal sammanträda Söndagen den ig
»dennes; äswcn påminnas de, som äro ffvldige, att
i räntan till fullo betala, i annat sall blisiva pan
! terna lagligen försålda. N. F. Tjuöberg.
Jntrestenterna wid Wänstaps-Enigheten sam
»manträda Söndagen den IG Febr., wid wanlig tid,
»i anseende till inträffadt dödsfall; äfwen erindras
/att intrestenterna sammanträda, sa manngrant som
[«mcjligt, för att oswerenskomma om några öswer
l läggningar. Norrköping den 8 Februari 1840.
C. F. Blomberg.
Intre^enterna wid EnigbetscanihälletS läda kal
Nas att Söndagen den 16 Febr., ivir wanlig tid,
sammanträda med IG st. banko. De, som restera
för ntebliswande qoartaler, påminnas att desamma
tillfullo inbetala, i annat fall blifwer deras rätt
förintad. Norrköping den 12 Febr. 1840.
H. Tingwall.
Kungörelser:
Poliskammaren erinrar Härmedelst om Konun
gens BesalliilngShaswandes följande strifwelse:
,,Ester giswen anledning af Löst. Niaiistraten
i Norrköping, förnvas häruiedelst både för den och
öfrige Städerne i Läiiet, hivad förut, mer än en
gäiig btifwit af Konungens Be'a!lningSi>aswande
hä^städe? föroidnadt om irardslöst körande och hä
stars lemnande lösa va stadsgator, nemiige» att ?en
stall wara föt fallen till Twä Niksdalei? viiesbot,
so»> antingen aker eller rider, hwad årstid sviii helst,
fortare än under fniått traf, eller, dä jlädföre är
och hästarne icke äro sörsedde med klockor eller bjell
ror, fortare au i gående, eller icke hafwer tömmar
ne ständi.it i hand, eller da Van, för arendeSstull,
bortgår frän stiie hästar, icke förut dem säkert och
välitligen uppbinder, ehivad ftada as förbrytelse här
emot »iä hända eller icke.
Pa det okunnighet härom, med intet stäl må
kunna sörebäraS afförbrvtare, till ursäkt, bör den
na kungörelse, som uppläses pä Predikstolarne, an
stås på något tjeiiligt ställe wid alla stassi»gängar,
ver den strarr kan blifwa märkelig och falla i ögo
nen, samt destutom införas uti Norrköpings och Lin
köpings trvckte weckoblad. Linköpings Slott i LandS
Kansliet den 24 September 1830.
Pä Zandshöfdingc-Embetet!' wägnar,
Joh. O. Hertzman. Gust. Nordström.
"
Norrköping i Poliskammaren ben ii Febr. 1840.
I. P. Nela » dc r.
I. Hagelin.
Pä förekommen anledning will Poliskammaren
erinra: att uti 1800 ärs samiiiandrag asMagistra
tens i Politieärender utfärdade författningar, som
Kongl. MajttS BefallniiigShafivaiide, wederbörande
till efterrättelse, fastställt, är allt åkande pä Käl
kar och Skridstor utför backar ä stadens gator och
gränder wid stadgadt answar förbindel. Norrkö
ping i Poliskaiiiniaren den ii Februari 1^40.
I. P. Nelander.
. I. Hagelin.
Tisdagen den i8:de Februari 1840 blifver
på Stadshuset den sista af de for inneva
rande vinter abonnerade Assemt)léer, som börjas
kl. 6 och slutas kl. 11 på aftonen, hvartill extra
biljetter, a 3a sk. banko stycket, finnas att till
gå uti Herrar Romans & Comp. handelsbod.
Maskerad-Bal
anställes i Linköpings Assembléhus den i3 d:s,
ifrån kl. 8 c. m. till kl. i på natten. Endast
hos Herrar Bäckström och Westman erhållas
biljetter, a 36 sk. banko, efter anteckningslista
intill balens början.
Med vederbörligt tillstånd (jif
ver undertecknad Söndagen den
JO d:s, å Stadshusets öfre salong,
sin sista KONSERT. De styc¬
ken, som komma att exeqveras,
skola genom affischer och tidnin
gen tillkännagi/vas. E. d'Aubert.
AvertiHement.
Med »vederbörligt tillstånd gifwer underteck
nad, Söndagen den 16 Februari 1840, a här
»varande Teater: en stor brillant Repre
sentation i 3 afdelningar, bestående af Lin
dansning, Jndiansta, Kinesista och Arabiffa
konstöfningar, hwars innehall stall genom ar/.
scher warda den restektive allmänheten tillkän
nagifwet. F S t c e it
fran Norrige.
Bouppteckning:
Till rättelse wid bliswande bouppteckningen ef
ter affevnc Herr Fabrikör P. Swedelius behagade
de, som eg a nägra fordringar i sterbhuset, dersam
mastades iinc räkningar inlemna inom denna mä
nads utgång. Norrköping d. 8 Febr. 1840.
itri É{<
Stockholm, d. 7 Febr.
Torsdagens Statstidning förkunnar, att H. M.
Konungen bewiljat H. Er. Justitie-Statsministern
Hr Grefwe Rosenblad och Justitie-Rädet v. Linde
crentz nådigt afsked, samt i deras ställe utnämnt
Hr Grefwe Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister till
Jnstitie-Statsminister, och Frih. O. W. Stacl v.
Holstein till Justitie-Rad. — H. Er c. Utr. Stats
ministern Frih. v. Stjerneld har i dag ingifwit fin
asfledsansökan.
— Äongl. Maj:ts proposition om statöwerkets
tillständ och behof ankom d. 6,
'
hwarifrän motions
tiden, en manad, samt riksdagens egentliga längd,
enligt grundlagen 3 a 4 mänader, beräknas: den
innehåller att den förut omnämnda nedsättningen
i bewillningen fiiille ntgvra 750,000 R.dr b:ko. En
ertra statsreglering, hwartill öfwcrffotten skulle an
wändas sedan Riksgäldskontoret betalt fin skuld,
åtföljer nu liksom tillförene, och uti statsutgifterne
är ingen nedsättning.
'
Af Ridd. och Adeln hafwa Kammarrättsrådet
Uggla afsagt sig platsen i Bewillmngs- och AHesior
Cederstråle i lagutskottet.
— Wid frågan om remi? till Utstött af Frih.
Nordins och Gr. Anckarfwärds motioner, lOnSda
gens plenum, om Hemmantalsräntans upphörande,
wägrades remistcn a de till bemålte motion hörande
motiverade andraganden, enligt hwilka en del af be
willningen stulle inställas, i fall Konungen stlille
wägra sanktionera beflntet om hemmaiistalsrän
tans upphörande. Grefwe Anckarfwärd återtog,
i anledning häraf, wid Torsdagens aftonple
nnm, sin motion om
^
förändrad Statsreglering.
I Borgareståndet wäckte Hr Petre en motion ang.
Sweriges sjösörswar, och föreslog indragningar pä
linieflottan. Hr Christier ston föreslog afsiaffandet af
de s. k. helftihctsbreftren, hwilka onövigtwis tpng.
wara fleppsrederier. Hr Brinck föreslog rcfo
.
vuui-

Sida 2

i fZngwZrden och korrcktionssystemet. Hr Winge till
styrkte indragningen af ctt ellcr par wärfwade re
yementer och diplomatiffa reprefentationSpestcr. E
ziicllan Hr Petre, soin i förbigående widrörde Hr
Hattings illusirner af det gamla systemet, och den
sednare, werladcs nSgra lifliga reflerioner.
— Bland
motioner hos Bondeitändet »tmärka sig Nils Pers
sonS frän Boda, ang. flattebördornas nedsättning,
och Swen Heurlins förflag litt reglemente för folk
di dningen och flolor.
— Efter protokolls-iustering
för plenum den l dennes, förekom Hans Janssons
dä inlemnade förflag till nnderd. adress till Kongl.
Maj:t, i afseende pä landets ställning och angelä
genheter, hwaröswer distuterades ända till kl. half
12, angäende formen för samma sörflags behand
ling, derwid pä Ola Jepssons begäran Sekretera
ren meddelade ätstilliga upplysningar ur Grundla
g arne i detta hänseende. Resultatet blef emellertid
det, att pä Rutbergs begäran om proposition, att
Bondeständet mätle instämma i Hans Janssons an
förande och medstände» inbjudas att deruti förena
sig. Talmannen »nder äberopande.af 44 §. R. O.
»vägrade proposition pä frägans pröfning »tan för
ntgängen remiss till utstött; hwarefter genom vote
ring, med 72 röster mot 34, samma proposition
as ständet yrkades, i anledning hwaraf frägan hän
wistes rill Konst.-Ulikottet, som inom ätla dagar
ester delfäendet flulle meddela sitt utlätande deru
linnan.
Norrköping, den 12 Febr.
Hr d'Auberts konsert i Söndags war be
sökt af omkring 90 personer. Troligt är dock
att detta antal warit dubbelt, sa wida entré'
priser, i stället for 1 R:dr b.ko, satt förblifwa
wid det wanliga (33 si. b:ko). Ware detta
likwäl icke sagt för att i nägon man söka för
ringa Hr dAuberts utmärkta talent, hwilken
är obestridlig, utan endast för att tillrättawisa
en cch annan entusiast, som tycker att den mu
sikalista kapaciteten aldrig kan bli nog betald,
och dymedelst förleder artisten att stegra sina
pretentioner.
— Hr d'AubertS förträffliga exe
kution pä sitt instrument, Violinen, wäckte re
dan ivid desi konserter härstädes sistl. är, ett
wälförtjent bifall, och att detta bifall öfwcn
nu war lika warmt, som rättwist, bewittnadeS
as de ofta upprepade, lifliga applädisiementerna.
Sedan ofwanstäende war strifwet, erfara
wi mcd nöje alt Hr d'Aubert ytterligare äm
nar giswa en konsert nästa Söndag, da entre
priset lärer blifwa som wanligt. Wi sörmoda att
de as musikens wänner, som förra gängen af
en eller annan orsak utebleswo frän konserten,
icke nu försumma tillfället att bereda sig ett
sannt nöje.
— En Norrman, Hr Steen, som af Af
tonbladtt lofordas för sin utmärkta wighet och
sticklighet pä ståltrådslina, har hitkommit och
gifwer under genomresan rweuue representativ
ner, hwaraf den första om Söndag.
I Preussen har rrgenngen anbefallt, att ed
gäng wid domstolarne hädanefter till aktens för
högtidligande stall, mcd avlägsnande af alla obe
döriga personer, och allt, som ka» störa handlingen,
ste ntr ett, för ändamälet dertill färstildt inrÄlodt,
belt ock hället swartniäladt rnm, hwilket bör wara
försedt med ett krucifir pä ett med en swart dnk
beklätt bord.
E n gka nd.
En kurir har frän Rysta Kejsaren inträf
fat l London med dyichai-a stänker tikl Drottningen
af pelswerk och diamanter frän llralfka bcrgwcrken.
Prins Albert lonuiier att öfwcrföraS frän Ostcnde
och landstiga i Woolwich.
— Det till Aina bestäm
da linustcppctBlenheim har redan intagit sina trop
par och artilttri, samt stall med första af tflla. Fre
gatten Blonde stall immn kort följa ester.
— I
Underhuset försiggå distussionerna rörande Bullcrs
andragande, att neml. ministrarne förlorat under
husets förtroende.
— Twisteu med Quccnsbcnch
är ännu in stat» quo.
fs til I i e».
Hertigen af Bordeaur har ankommit till Nea
pel och der blifwit emottagen mcd Konglig heders
betygelse. Man säger, att han stall komma att
förmälas mcd en af Konungens systrar, hwaraf
den ena är IV, den andra l(i är.
Turkiet.
Mehemed Ali har förenat Turkista och Egyp
tista flottorna, hwilka hädanefter komma att ntgö
ra blott en enda. Skeppen stola kommenderas af
Turkista eller Egyptiska officerare, utan nägon flags
stillnad dem emellan. Äfwensä komma besättningar
re att saminanblandas.
— Bieekonungcn har upp
häft alla karantänsanstaltcr i Egypten.
— Ett ryk
te pästär att Ibrahim Pascha sätt sig i kommuni
kation med Tscherkasserna.
Frankrike.
I General Sebastianis ställe säges Hr Gui
zot blifwa syrans, ambassadör i London. Ministe
ren lärer gjort denna förändring till wilkor för dest
qvarstäende.
— Den af deputerade kaminaren öfwer
räntckonversionen nedsatte kommissionen har ansett
bemälte kunna tillwägabriugas, innan kamrarncs
nästa sammankomst.
Spanien.
I Madrid, Tolcdo, Saragossa och öfriga stör
re städer haswa de liberala segrat wid formerandet
af walbyräerna. Pä landet och i provinsstäderna
hafwa de utfallit till fördel för ministcrcn. Z Sa
ragossa, som wäljer 3 medlemmar af senaten, har
Ge». Espartero uppträdt ibland motstäudarne till
de ministeriela kandidaterna och blifwit wald med
5V6 röster, samt hans kolleger Laborde och Los
Arcos mcd 4öO. I Bastista prowinserna är majo
riteten pä FnerosparttetS sida. Ofwer Kabreras död
herrsiar ännu owisihet.
— I Malaga har wid ctt
statsrädetS session i afseende pä deputeradewalen
tillgått fa tnmultuaristt, att militäre» mast intränga
i salen för att skydda eivilguveriiörens lif och ar
restera de häftigaste. Stade» har blifwit förklarad
i belägringstillständ.
Dä Ostgöta Korrespondenten för någon tid
sedan intagit en kort avis om Domkapitlets
wägran, att till stiftets riksdagsfullmäktige öf
werlemna ett wid waltillsälket afgifwet andra
gande om dnbbla tjenstärsberäkningens upphö
rande, och Dagligt Allehanda reproduserat den
na uppgift mcd sådana anmärkningar, som wi
för war del anse giltiga, sä haswe wi föilkaf
fat osi det ifragawarande dokumentet af samma
ffäl, som förmatt osi, att nitälffa för billighe
ten, rättwifan och nyttan af den påyrkade re
formen, hwilken icke gifwer wika för nägon an
nan i wigt och nödwändighet. Det är en sä
dan afsigt, oberoende af alla par rista bewekelse
grunder, och endast hwilande pä bade wär öf
wertygelse och wär öfwerläggning om sanning
och rätt, som förmätt osi att genom offentlig
heten stäEki sa wäl denna, som mcd den före
nade gansta maktpäliggande frågor under all
männa omdömets pröfning genom införandet i
war tidning af artiklarne, rörande Ecklesiastike
angelägenheter. Dcn här nedanför meddelade
handlingen stär med desie i en sä nära före
ning, att wi anse dcn icke böra förbinas eller
lenmas ät den tystnad, hwartill den annars
genom Domkapitlets wägran wore dömd, och
uppfylla derwid ett af tryckfrihetens bättre Ålig
ganden, såsom wi tänka osi dem.
Wi förena osi i öfrigt mcd de anmärknin
gar, fem förut bäde i Ostgöta Korrespondenten
och Dagligt Allehanda blifwit gjorda emot Dom
kapitlet i detta hänseende. Wi tillägga, att dä
Konsistorium päropat, „att rikets grundlagar äro
de enda föreskrifter, som lända lagligen walde
riksdagsmän till efterrättelse,
" hade denna ank
toritv, fjerran ifrån att häraf hemta ffäl till
sin wägran, snarare bort draga den slutsatsen,
att dä i de sia grundlagar ingä hwarje stånds
allmänna rättigheter eller sä kallade privilegier,
det icke är mer än grnndlagsenligt, att, i hän
delse en korporation ssnlle finna nägot inträng
i desie privilegier hafwa tillkommit, walmännen
uppdraga sine fullmäktige, att, just mcd an
ledning af rikets grundlagar, taga sig
denna angelägenhet särdeles nära wid riksmö
tet. Konsistorium skulle i stället gifwit ett wac
kert bewis af opartiflhet, liberalite och sakkän
nedom, om det widtagit den begärde åtgärden, att
till stiftets fullmäktige öfwerlemna memori
alet just i en sädan fräga, — och någonting mera
begärdes icke af walmännen i Skärkinds kon
trakt. Härifrän hindrades wäl icke Konsistori
um af nägon lag i werlden. Men Konsistorii
egentliga ffäl för sin wägran kunde äfwen wa
ra, att Konsistorium alldeles icke war twnnger,
att uträtta uppdraget, att detta läg emot Kon
sistorii åsigt, dä det genom sin sammansättning
har det närmaste intresiet att dubbla arsberäk
ningen qvarstär, samt siutligen att Domkapit
let alltför wäl kunde inse af sä wäl sjelf«a
walet, som walprotokollerna, att de af stiftets
pastorer, som önska den dnbbla ärsberäkningens
af staffa nde, utgöra en pätaglig minorit emot
dem, som dcls önsta desi fortfarande, dels anse
frägan med liknöjdhet. Emellertid dä nn sa
mänga widt och bredt prata om reformer i
frihetens och rättwisans namn och anda, sä
torde just samma personer behaga ursäkta, att
nägot försök göres till sörafstedandc af den
orättwisaste af all träldom; och de, som yrka
nedsättning och jemn fördelning af pekuuiära
skattebidrag, torde icke wägra sitt bifall och med
iverkan till bemödandet att itpphäswa en obilliz
och ojemn andelig bestaktning.
Det ifrägawarande anförandet, med hwilket
samtlige närwarande Pastorerne i Skärkinds
kontrakt förenade sig, lyder sälunda:
"Auförande till Protokollet wid walförrätt
ningen inom Skärkinds kontrakt till riksdags
män wr Wördiga Prestcrstapct den 20 3lo
vembcr 1830.
Det är naturligt, att, da. korporationer wälii
ombud till riksdag, de förutsätta att det tillhör de
waldc, att, jemte allmännerliga åliggande», äfwcn
bcwaka dct statselcuicntetS wäl, som framkallat
dem till representanter, samt att det således blif
wer desies pligt, ej blott att fjelfwe inse och utfö
ra hwad som
"kan lända till detta ändamäl, utarr
äfiven att willigt emottaga och fullgöra uppdrag,
som föranleda härtill, wäl »vetande, att just i den
na punkt ligger hos korporationsivalen en lefwan
de ide af högre sanning och djupare beständ, än
hos riksdalers-, stilliugs- och runstycke-systemet,
hwilkct egentligc» icke rcprcsc»terar nägot annat,
än personliga och provisorista förhållanden.
Ingen omständighet är menligare fök dct ele
ment i staten, som af prcstestäudct representeras,
ä» de» dubbla Ecklesiastika ärsberäknmgen, och den
ka» icke annat, ä» fortfarande medföra oreda,
schism och missnöje inom området af samhällets
twenne mest wälgörande institutioner, kyrkan och
Solan, emedan der, om någorstädes, allt bör fä
utweckla sig pä ftia och naturliga krafter, och alla
onatnrliga twängS-, sira- och bimcdel således böra
isynnerhet derifrån sörwijas. Minst der
borde siördcn wara lofwmire att "heima fikon af

Sida 3

Dtistel.
" Den dubbla ärsberäkningcns sörderfliga
iinwerkan i förenämnde afseende är länge däde känd,
a'crkänd, beklagad och öfwcrklagad, mm dertill kom
imcr äfwen, att de» med rätta kan anses wara ett
Minträng i de privilegier, som ännu ärv grunden för
»det statselement, hwilkct genom presteständet före
iträdes. Den första pröfwande blicken, som jemn
[förer presterstapets privilegier af den 16 Oktober
:i723 med Kongl. Skol-Ordningen af den 4 Febr.
1724, inser lätteligen, att genom den dubbla ärs
weräkningens uppfinning i de» sednare ett sä stort
!"förfäng" uppkom för de förra, att alla de öfriga
Ifördelarne i dem öfwerflpttades ensamt pä siolanS
»lärare derigenom, att desies befordringsrätt fram
stress med en snabbhet, som borde förekomma wid
^underlig i ett tidehwarf utan ängmachiuer och jern
Utvägar. Men det war partisinnets och wanärans
j?ttdehwarf, derför lät det fig göra.
Presterstapets privilegier, sädana de till anda
och ord woro den 16 Oktober 1723, räckte säledeS
. m denna ombytliga och ihäliga tid icke längre än
till den derpä följande Februari, eller hela 109
äragar. Men när nu de praktiske religionslärarne,
lGwilka obestridligt och obestritt utgöra det werkliga
.kspresterstapet, hafwa med ett tälamod, son: kunde
a^öra anspräk pä samma historisia berömmelse, som
cHobs, lidit detta förfång uti 115 är, 10 mänader
)ch 16 dagar, intill denna dag räknadt, eller 40V
zyänger längre tid, än de», under hwilken deras
privilegier woro oförkrä«kta af en tidsberäknings
^ Metod, som undanflöt deras befordringshopp, och
tivärt emot werldsordningens lagar tillbakawred det
»naturliga beloppet af deras tjenstgöringSär, sä tor
j'e det wäl icke wara förbittida, fä wida det ej är
allt för sent, icke heller ett oträngdt mäl, att nu
pörja ett alfwarsamt försök för att afhjelpa deras
. vZdaude och skaffa rem rätt.
Det är wäl en sanning, att wi och wära kam
ater i pastorsgraden hafwa passerat den tid, dä
pägot »nflildt intresse kunde egga ost till ett kraf
!igt och afgörande steg i denna fraga, men wi bö
-i a icke wara känslolöje för deras belägenhet, som
. mrampa sig fram efter ost. Största delen af stif
•leté pastorer hafwa att tacka dubbla ärsberäknin
;en för de platser de innehafwa, men icke bör det
a binda ögon och tunga, att se och tala sannin
en. Snarare tillkommer dem, att först framträda
ill altaret med försoningsoffret. Endast fiÄtiga
etänllighettr hafwa rätt, att hälla sig undan, nu
>ch alltid.
Pä grundwalen af en allmän rättwi
aS fordran och behof wägar jag således
»ärmed föreslä Herrar Embetsbroder,
itt i dag fatta det gemensamma beslutet,
itt wi anse det ä lig ga wär a b lisw and e
>mbud wid nästa riksdag, att uppfylla
^eras pligt äfwen deruti, att genom
iraftig samwerkan bidraga till afskaf
an det af all dubbel eller förhöjd tjenst
rs beräkning, sä so in waran de men-lig
äde för kyrkan och lärowerken, onatur
ig till fin ide och förnärmande det i
församlingen tjenstgsrande pre sierska
:et och de
'
K prlvilegisr.
Dä Kongl. Maj:t genom nädig ffrifwelse af
en 27 Februari 1829, eller för mer
" än 10 är fe
, an, nädigst behagat uttala sin höga mening till den
ffättwisa och wigtlga sakens framgång, sä synes det,
-?>» stuLe en passiv liknöjdhet hos prrsteMndstS e-g
a ombud eller stnä mellankommande kalkyler blott
i ehöfwa ur wägen röjas för det slutliga ändamålet.
Sal. Erkebiflop Wallins tanke om den dub
ila ärsberäkninge» är lika Ltet eir henSighet, som
sen sorgliga sanningen, att med dc» skarpsinnige
?ch frimodige mannens död är dct stöd, som män
en med miss påräknade för denna angelägenhets
^rswnnnst frän den plats inom presteständet, deri
An den Gudomliga försynen kalkade h»>Win till
K, frid källare och hözre. Jag »ämner detta för
»tt autvda b äde ett wärdigt föredöme och det öka
re behofwet för spridda, men lika tänkande prejd
•i läns bemödanden, att förena stg om saken ined
Semensamt »ttÄad wista, emghet och kraft. Mitt
är gjorda anförande wille wara ett försök till det
ftt fpftemäl, och jag wägar tillförse mig, att det
sä uppfattas till bätnad och rättwisa för framtiden,
som ålägger oK, att sä handla för de yngre och
underordnade af wära embetsbröder, att de, längt
ifrän att anses såsom en tjenstehjonsklatz, mä till
godonjuta sina rättigheter, säsom medlemmar af
presteständet, hwilket de äfwen äro, icke mindre,
än wi. Gärdeby den 20 November 1839.
M. Kjellenberg.
"
Anmälde Resande.
Den i2:te Februari: Hrr Segersten och Odel
mark frän
^
Westenvik, Prosten Strömmenberg med
F> i> frän Örtomta, BrukSpataon Leivi» med Fru
sra» Marmorbruket, Löjtnant von Post frän Rej
»ivra. Brukspatron GodeniuS frän Ribbingsholm,
Löjtnant Gyllenswärd frän Smaland bo hos Hand
landen Pfeiff. Rcgemc»tsstrisware» Carlswärd frän
Linköping, v. Auditören Beckman frän Medcwi, v.
Stadskassör Tingwall frän Wadstena, Ha»dst»iaka
ren Ähström frän Christianstad, Pastor Lindell frän
Floda, Inspektor Auli» frän Ändebohl, bo pä Gäst
giswaregärden. Skräddarc-Äldcrinannen Göransson
nied Fru frän Linköping, Löjtnant Bergensträle
sr än Uljeberg, C. A. Edlind frän Linköping, bo
hoS Fru JuriugiuS.
SnbffriptionS-Lista pä en ny upplaga af Nohr
borgs Postilla, som kommer att utgöra 132 arki 4:to
och kosta 3 Ridr 24 ii. banko exeiiipl., är till ge
»vmläSuing cch auteckuing inleuinad i Prof. Collins
bokhandel. Norrköping den 12 Febr. 1840.
Nils Jac. Anjou.
Protokollet wid den med Norrköpings Stads
församling de» 2 dennes hällna socknestqmma juste
ras nästa Söndag d. tv dennes, ester GndStjen
ste»S si»t. Norrköping d. 12 Febr. 1840»
Nils Jac. A»joit.
De af ungdomen inom S:t Hedvigs Försam
ling, hwilka hnnnit de» alder och stadga, att de in
newaranbe är böra beredas till si» första Natt
wardSgäng, kallas att anmäla sig i Tysta Pastors
huset, Mändagen, den 47 uästkomwaude Februari,
kl. ii sormibdagen. Norrköping d. it Febr. 1840.
I. Wahlander.
Nya Böcker till salu:
Hos Bokbindaren Forstberg:
Hivad wäntar Swensta folket afriksdage», 20 ss.
Album för wettgiriga barn, innehäller Jagt-,
Krigs- och Rcsäswentyr, Sagor, historista Anekdo
ter. Fabler, m. fl. lika lärorika som inleressanla
berättelser, 1 R:dr.
Noveller af Tieck, 2 delar, 1 R:dr tS ss.
Frejas altare, lustspel af Oehlenschläger, 44 ss.
En afliden furstes bref om England, 6 delar,
4 R-dr 28 ss.
Försök till lärobok i gamla historien af Eke
lund, 28 v. Dito medeltiden» historia afbilo, 40 ss.
Fäderneslandets historia i sanilnaiidraz för be
gynnare, as Eklund, 1 R:dr 20 ss.
Eli liten Bibelkrönika eller kört utdrag af den
heliga stristS berättelser och lärdomar, samt en ös
werstgt af kristna religionens historia m. m., it? g.
Resp. substribenter behagade uttaga af Kabi
nettsbiblioteket, 5 saiiilingen, Professor», 2:dra de
len, HoS C. C. Fvrxberg.
Till prcnmiieration amnäleS -
Magasin för nöje och bildlimg
for är 1-840, som utgifwsS hwarje Lördag, hwaraf
N:o 1 till och med N:o 4 redau äro utkouiua och
finnas i boki)a>idel» att tillgå. Preniu>ieratio»saf
gifte» för 25 N:o är SR:dr. C. C. Forsberg.
Hos Bokbindaren Högberg:
behagade Herrar substribenter uttaga 5:te samlin
gen a; Kabinetts-Biblioteket, Profetior» och ha»L
@fybd's[i»g®'
. 2:dra delen, 42 gv SnbffriptiiV
nen fortfar.
Ä CokllirS SokhanLes:
RikSbags-Historiska anteckningar eller bidrag
till Swensta kyrkans och riksdagarnes historia »c
Prestestänbets arklf, as S. P. Berell, 1 R:dr.
Hivad wäntar Swensta folket as Riksdagen?
En tillämpning till ffristen: „Bibrag till Sweri
geS historia efter de» 5 November ,8t0,
" 20 s.
Carl XII:S historia, utgifwen af Knut Lund
blad, 2:bra delen, för substribenter 3 R;br IG si.,
för köpare 3 R:br 32 B.
Fredmans Epistlar, mcb portr. af C. M. Bell
man och Ulla Winblab, i R:dr.
Savoyarbe», rot»a» of Paul dc KoL, S de
lar, 2 R:br 8 k.
Profeiiorn och hans stybdSliugar, Sivenstt ori
giual, af förf. till Waldemar Kleiu, Reprefeutau
ten och Gustaf Lmdonn, 2 delar, l R:dr 44 9.
Minnesblommor frän Barnwerlden, berättelser
till tidsfördrif och bildande af dct u»ga hjertat,
med 4 kollor. pl., i R:br, med smarta d:o, 40 i.
Ast-ungen, (Cenbrillou) eller historien om dcn
lilla GlaStoffcl», med 12 iilum. taflor, 32 v.
TörurosenS bok, iuipcrial-oktav-upplaga, 5: 32.
TöniroseuS bok, »y fortsättning, ba»bek VIII»
2:bra »pplaga», 24 s.
Tör»rose»s bok, baiibet XII, 32 ff.
De asstöjade hcmligheterua, 1«
Porträtt af C. I. L. Almqvist, 24 ?.
Dito af C. M. Bellma», kollor., 32 si.
Ny pla»karta öswer Stockholm, 32 st. »
Resp. stibstribentcr behagade i Collins bokh.»t
bel uttaga: KabiuettS-Bibliotek: Proftstoru och ha»S
stybdslingar, 2:dra delen. Svichstriptioite» fortfar.
Beckers WerlbShistoria, lOrte bele».
Till salu.
Fransta Karbborrar i fat och korgar smnt tom
ma Bränwinssastager HoS Eberstein Sc C.
Fröhandel»
fortsattes hädanefter, i likhet med de föregående
aren, uti boktryckerigarden, hwarest, till de mesc
fasila priser, ständigt tillhandahallas alla nu
brukliga sorters in- och nrländffa, frista och p8
litliga, nied
^ sednaste lägenhet förl. höst hitkom
na, Trädgårdsfrö» samt Ärter och Bönor.
Priskuranter öfwer försäljningen äro att tillgå.
Finaste Spelkort, af Gefle fabrik, i
kommissioji till fabrikspris ho-s
G. ZANDER.
Frist och god Tjäber och Orrsogel, till de me?
nedsatta priser, hos W. & H, Brunbeck.
En modern Skrynda och en 11 y, lätt EnbctS
wagn, till sasilt pris, HoS H. Carlsson,
Wagnnrakare.
Helft »ge-Lin^
utmärkt wackert, blekta och oblekw samt kulörda
Boinnulllsgarner till fasilt pris, genom
I. F. Petterston pir Söder.
Wack ra Lintägor hos W. Si H. Bruubeck.
Frista TräbgärdS- och Blomsterfrön af förlid»
na årets störd, h'varibland flera sorter äro owan
liga, försäljas frän den 12 i benna inänab i GeiS
lersta gärbe» wid Drottlimggatan. Pri§kurant«^
finnas att till gä nu genast.
Utmärkt god SötuijötkSost i kommistion hoS
M. & C. Hallman.
Nästkommande Lördag, deii t 5 Febr., inko ni'
mer till salu vä Gamla torget en stor niorkbriur
Ko'
, as SkåiiiT ras och som nyligen har fÄswat.
Wid FlätsitiiK i SiuionStorpS socken fi»s söm
»rartorr Al- och Tallwed till fal», ilpphnggen af
gros och mogen stog, för 2 R:vr Rigs sam».
Skedwatten, Georgia Bmmill, Snörrotting,
Edanierost, Holl. LI körer i krus. Fönsterglas, Kall
niiickstiim, oflacft Kalk i hela och halswa tunnor,
äsivcusom stäckt Gottlan b skal k hos
W.Änian Sr Tengzelius.
God Potates till 2 R:dr 32 st. r:gs tunnan
hös
^
E. Scharierström.
En brandsörsäkrad gärd pä söder och prestga
tan, »ied 9 boiiingSriim, son» renderar 12 procent
as köpesumman, säljcS pä goda betalningSwilkor,
hlvaroi» ka» cfwercnSkommaS med HaiidelSma»!
Törngvilt.

Sida 4

Friff och god Hummer,
i hela trän och styckivis, hos
Swen & Otto Törnqvist.
Frisk Orrfogel,
sina och ord. Spel-, Kamfio- och Patience-kort, grä
Makulatur samt Karduspapper hos
E. O. W. Sandberg.
Lutad Stockfisk
hos Garswaren A. Arosin pä wester.
Twä stycken Dragkistor, betsade och polerade,
samt en Gnstaswianst Sänq, sanerad ined bjork,
betsad och polerad, med fristående kolonner, finnas
till salu hos Snickaren Sandberg, boende uti Hos
marstalken v. Sckiilts gärd w!d Drottningegatan.
Surkäl uti sista gärden till höger wid
' KranS
porten.
Bomullsgarn,
finare och gröfre, blekt, oblekt och kulört, fint Bra?.
Kaffe i säckar, wackra Risgryn i balar, jemte wan
liga Speserier och Färgstoftet hoS
E. O. W. Sandberg.
Astundas köpa:
Herrar Possessionater, hvilka hafva
Spannemål och Brännvin att sälja, tor
de anmäla sig hos undertecknad, som
har uppdrag att afsluta handel om större
och mindre partier. Prof på spannemå
len, samt uppgift af vigt per tunna, är
nödigt för att kunna uppgöra om pri
set. Norrköping den 8 Februari 1840.
C. G. Bolin,
Stadsmäklare.
Tjenstsökande:
E» ogift ma», som innehar Jnspektorsbesatt
flitig pä jernbruk, önskar att till nästa höst erhälla
dylik kondition. Goda betyg och rekommendationer
saknas ej. Om den sökandes namn och adrex lem
nas upplysning pä detta boktryckeri.
En flicka, 20 är gammal, bekant med de gö
romäl, som wanligen förefalla i ett hushäll, önstar
sig kondition, antingen nu genast eller ocksä till d.
'
M nästkommande April, det ware sig i staden eller
xä landet. Nägon lön fordras icke. Swar harä
torde i förseglad biljett tiU Ä. Ä.
<5. inlemna- pä
boktrvckeriet.
En Flicka om 17 är önskar fä komma i nägot
bättre hnS A landet, der hon kunde fä lära sig fi
nare matlagningen samt andra inom ett hus före
fallande göromål. Lön begäres ej, utan will hon,
om sä vasordras, betala nägot litet för sig. Om
nägon härä fäster uppmärksamhet, torde swar in
lemnas i förseglad biljett till G. K. ä boktryckeriet.
En battremaiiS dotter, 20 är gammal, kun
nig i matlagning och andra inom huS förefallande
göromäl, önstar sig kondition pä landet till den 24
nästkommande April. Nägon lön begäreS icke till
et> början. Sirar i förseglad biljett till R. S.
T>, torde benäget inlemnaS pä boktryckeriet.
En gift Dräng önskar sig tjenst såsom Rätta
re eller Fördräng. Hedrande betyder knmia pre
steras. Underrättelse om den sökande fäS hoS Hand
landen Kastholm.
En gift Trädgårdsmästare, som kan stöta hivad
till desi yrke hörer, jemte kunnig att skära glas
samt hivad flöjd som till en trädgärdsredffap for
dras, önstar kondition till nästkommande 24 April
1840, eller ock att arrendera; helst önstaS för stat
och lön. Adreg till N:o 13 torde inlemnaS pä
boktryckeriet.
I tjenst astundas:
En yngling med wärdad uppfostran, som har
lust och fallenhet för handel, ka» fä kondition, dä
anmälan göreS hoS I. F. Wigert.
En flink och nykter Dräng, kunnig att ftöta
hästar samt har goda betyger, fär e» god plats pä
landet, dä ban härom anmäler sig hos Herr Ek
ström pä Soeieteten i Norrköping.
W äswerffor, som kunna arbeta henima och äro
kunniga i yrket, erhålla förmånligt arbete, samt en
Spinnmachinsdragare, alla wälsrejdade. Adrex om
stället erhälleS pä boktryckeriet.
En skicklig Wäsiverffa kan erhälla förmånlig
tjenst pä e» större landtegendom den 24 nästkom
mande April, dä hon anmäler sig pä boktryckeriet.
Lme Gosor, om <6 a 18 är, som äro bested
liga och williga samt haftva lust att lära gelbgjutare
yrket, funna anmäla sig HoS Pehrman. Pä sam
ma ställe finnes god Rödlök till salu.
En knnnig och arbetsam Klädeswäfivare samt
en Spolgo» kunna genast fä arbete. Adretz pä
boktrvckeriet.
Astundas hyra.
4 a G tunneland öppen äker, heist utom söder
och wester, ästtintaS att arrendera, mot säker bor
gen., för att tillträdas i wär. Sivar i förseglad
biljett till Arrendator torde inlemnas pä boktr.
Ut bjudes hyra:
Till den i nästk. April äro tweune rum ledi
ga att hvra, helst pasande för enssildta personer.
Underrättelse lemuar Kakelngnsmakare-Älderma»
Rundström.
En Bodlägenhet är nu genast ledig att hyra,
dä biljett inlemnaS till N:o 1001 pä boktryckeriet.
Nästkommande den t April är s. d. Söder
grenfla gärden ä östra trakten ledig att hyra, hwar
om widare underrättelse lemnas pä boktryckeriet.
5 a 6 rnni nu genast eller den i April, hwar
om öfwerenskvmmelse kan träffas med
W. ö- H. Brunbeck.
Pä södra lrakte» af stadett blifwer de!> i April
ledigt ett gladt rum med del i kök och uödige ut
hus, bäst pasande för ett ensamt bättre srmttim
mer. Adrest pä boktryckeriet.
Uti Gustafvianffa Barnhusets nya hnS är till
fälle fä hvra frän den i April d. ä. ett gladt och
trefligt WiiidStum af en passande ensam person.
Underrättelse meddelas af Rädinan Elgerus.
Pä södra trakten af staden blifwer d. i April
ledigt ett gladt rum med del i kök och nödige ut
hus, bäst passande för ett ensamt bättre fruntim
mer. Adress pä boktryckeriet.
Pä norra träffen: 2:ne propra rum, med fri
och wacker utsigt, blifwa lediga att »yra d. i näst
kommande April. Närmare underrättelse lemnaS
uti Herrar Tornborg & Petersons handelsbod.
Ett stort och gladt rum, med nödiga uthus och
del i kök, beläget nära söder stcrgata. Närmare
underrättelse lemnas pä boktryckeriet.
^
Om ett sterärigt arrende ä en större landte
gendvi» nära Norrköping kan öfiverenskoinmaS med
undertecknad, som ock kan försälja 2:ne större sten
huSegeudomar här i staden. Joh. Ant. Herizinan,
v. Häradshöfding.
2:ne rum med kök och nödiga uthus äro till
den l April lediga att hvra. Pä samma ställe är
änven ett iiall, fähus och wagnshuS. AnwiSning
härom fäs pä boktrvckeriet.
Uti en öswerwäning ä wester storgata: 2 nim
och kök, nytapetferade, samt nödiga uthns; 2 rum
och kök utt undra wäninzm, nytapetferade, samt
nödiga uthus att hyra den i April 1840. Wida
re underrättelse pä boktryckeriet.
Förloradt:
Förl. Mändagsafton bortstiiloS frän en gärd ä
Weflgötegatan 4 st. Höns. Riklig belöning ntlof
was ät de», soin antingen tillrättastaffar det stulna
eller ock pä hönstjnfwen nu eller framdeles kan
lemna nägoit spaning. Anmälan derom sker ä boktr.
Utur ett kök pä saltängen är en silfwermatffed
bortkommen, med namnstämpeln F. I. ochnamiiet
Krieg-man I. Nieen, för hwarS äterfäende heder
lig wedergällning utlafwas, och om skeden är fäld
eller pantsatt, igenlöses den af egaren, HwarS namn
uppgiiwes pä boktryckeriet. .
En liten gul Tik med hwita tecken och widkän
naude namnet Lady, bortsprang förleden Söndag
frän ett hus pä norr. Wedergällning erhäller till
rättastassaren, dä anmäla» ffer pä boktryckeriet.
Måndagsmorgon bortkom frä» en gärd pä uorr
c» hwit Sogris med korta öron, omkring ett är
gammal. Den, fem densamma tillwaralagit, fär
pä boktrvckeriet anwiSning om egaren.
Pä konserten förl. Söndag bortbyttes ett par
nästan nya Galoscher mot ett par sämre dito. Otti
byte kan ske, dä galoschenia inlemnas pä boktr.
Förl. natt bortstal-' en tjuge alnars gräfärgad
Linnematta, liggande ä
^golswet samt trappen till
öfra wäningen i Herr Äldcrmau Töruells iboende
hus. För tillrättastaffandet af samma erhälles nöj
aktig wedergällning as O. W. Rydi».
Tillwarataget:
Ett Betsel är tillivarataget, hivilket rätta e
garen kan återfå HoS E. Österlind.
Diverse:
Peiss pA
Flera D a g s w c v k s t o r p kunna nästa i 4:de i k
Mars eller April ra tillträbas nära staden, äf- I ^
wensom en förmånlig Dräng t, ens t for en j ^
ordentlig karl, som kan stöta hästar och bruka
jorden. De sökande böra medföra pålitliga be
tyg om nykterhet och duglighet. Adretz p8
boktryckeriet.
Uppmärksamhet!
Undertecknad fär äran tillkäimagifwa för sta
dens resp. större herrssaper att jag uttager alla
möjliga stackar pä manskläder, fä wäl foi» frun
tiinmersktader, likaledes färgas alla sorters Hand
skar, sä att de blifwa, som om de hade warit nya.
Florsband samt Shawletter och andra sidentyger
färgas uti hivilken kulör som åstundaS. Äswen
lwättaS Plvmer och Shawlar. De, som skulle haf»
iva fivar ta tänder, kunna erhälla en tiugtur, hivar
wid de kunna pä ögonblicket fa deni hwita, som
tet hwitaste elfenben. Mitt logis är wid flottSga
lan i Enkefru EampbellS gärd, midt emot StadS
bokhållaren WellenitiS. M. A. Steen.
De, som hasiva panter hos undertecknad, an
mana? att dem igenlösa söre denna inänadS ntgäng,
eljest blifwa de lagligen förfälda. Norrköping den
8 Februari 1^4«. Joh. Ul. Reding.
Som byggmästaren L. I. Nybergs wistelseort
är mig obekant och han icke kunnat träffas sedan
förl. höst, dä han dore fullgjort sitt med mig in
gänqna kontrakt, sär jag därigenom anhälla, det
nämnde Nyberg med första »ville infinna sig hos
mig för att affluta det arbete han förl. sommar sig
ätog, men sä oförmodadt afslnrade, i annat fall är
jag nödsakad pä hans bekostnad fortsätta arbetet.
Norrköping d. 5 Febr. l84ll. C. C. Forhbcrg.
Unde t cknas, p> evil gerad foinnierna, förfär
digar alla sorters moderna fruntimmerskläder efter
Fransyska j.mrnaler sä iväi yemma, svin »os bättre
familjer i stadeii och pä landet. All ackuratesse och
stvndsainhet titiafwaS. E. Holmberg,
boende i f. d. Liwengre>'sta gärden ä foder storgata.
Om nägon af herrar ha,ilande, pä uorra el
ler westra trakten af staden, wore hugade, att mot
6 procents pivoision, emottaga till försäljning di
verse arbete», torde benäget swar lemna» i förfeg
lad biljett till Reel N:o iu pä boktryckeriet.
f
ti
fc
|)t
M
i.
I Herr Profesor Collins bokhandel försäljaSi t:
Lottsedlar a ZD ss. banko pä en ! Stockholm wid
Si! PattlSgataN belägen stenhuSegeiidom, som oä
'i
terkalleligen bortspelaS ä Swensta N:r-LotterietSH
11.33:öje dragning. För densamma erbjudes en lö-il
sesiimma till den tvinnande af l䣻<>© Ridrii
banko. Utom denna winst, erhälleS en mängd an- r
dra, dels penningar, delS waror. Dä >0 tottfeD-r
lar köpas, fäs en gratis. Planen, som till hwar
5>:te lott erhälleS gratis, upplyser fullständigt detta:
lotteriets beskaffenhet. Första speltermin upphör deir
15 Februari.
Ur ko inne numror 8 L ottcrtct:
22, 78, 11, 45, 39,
och hafwa ä bege utkomne nttmror
.
wid Kontoret
N:o 137, i Professor Noréi gärd wid Gamla tor
get, följande winster utfallit: i TERN, 65 Amber,
34 Bestämda samt 193 Enkla utdrag. Wid Kon-i
tvret N:o 98 i Herr Kapttene» Holmströms gard,
ivid Skeppsbro», hafwa pä samma numror ntkonn
mit: 67 Amber, 49 Bestämda samt 19« Enkla »t
drag. Lottförsäljiringen till i,.
i29:de dragningen I
upphör Lördagen d. 15 Februari 1840 pä aftonen,
C hr. T ornequist § officin.