Norrköpings Tidningar Lördagen den 15 Februari 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1840-02-15
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1840-02-15
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1840-02-15
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1840-02-15
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 15 Februari 1840

Sida 1

1840,
Börda gen den 15 Februari.
Söndagen Septuagesima, predika:
I Sta ds k v r ka»: (Katekes-förhör kl. 8). HVg
INäZa II, Kommiiiister Wikström. Aston lan
ge», Skol-Läraren Enroth.
I S: t Hedvigs for fa: Kyrkoh. Wahlander.
I S:t Johan nis fyr fa: p. Ko»»». Swartling.
I K oriek t i vns -Inrät tning cnS kvrka: Predi
ka nten Kröning.
Under loppet af denna wecka ärv wid Pastors-Erpe
ditionen inom StadS-Försai».ingen anmälde,
Kodde: 2 Mankön och :-! Qvinkön.
Döde: Gom> Johan Ednard, 8 månader.
Drängen Carl Rydbergs hustru, Brita Christina
Jacobsdotter, 33 är, och dottren Carolina Mathil
da, 7 dagar. — Klädesstopparen Jvh. Haxelgren,
67 är.
— Fabriksarbetare» Joha» August Havel
ta grens dotter, Augusta Charlotta, 25 dagar.
i- Toriiwäktare» Olof Petterson, 45 är.
Wi gde: Lif-Krenad. Johan Fredrik Hallberg
> och Enka» Brira Christina Carlxo».
Hp- —
i!. Wid Past.-Erpeditioiien inom S:t Hedvig anmälde,
Född: i Mankön.
Döde: Trädgårdsmästaren Lars Peter Rud
i >N'ist, 58 är.
— f. d. l^fiverssärare-Gesälleu Jonas
i Ljungbergs hnstrn, Christina Andersdotter Nyström,
;..|j 65 är, 3 mänader och 5 dagar.
Sammanträden:
Samtlige Borgenärer nti aflidne Kommitzions
handlanden P. Juringii konkurs kallas till samman
lräde i massans egendom wid Westgötegatan, Fre
dagen den 28 Februari lö40, kl. 4 e. m., för att
öfwerlägga om fastighetens försäljning in. m. Norr
toping d. 8 Februari 1840.
'
Systlomän.
Ledamöterna wid WänskapenS och Tro
hetens förbund kallas till extra qvartal Sön
dagen den IV dennes, kl. 4 c. m., med 24 H. b:fo
afgift, t anseende till dödsfall och flera ledamöters
sjukdom, hwaraf lär ans kaHa bliftvit medtagen. Norr
köping d. 8 Febr. 1840. Zohan Malmberg,
Lädförestandare.
FabrikSsällfkapets lädas ledamöter behagade till
ordinarie qvartal sammanträda Söndagen den 16
dennes; äliven pämiiinas de, svin äro stvldige, att
räntan till fullo betala, i annat fall blifwa pan
terna lagligen sörfälda. N. F. Tjusberg.
Jntreizeiitenia wid Wänfkaps-Enigheten sam
manträda Söndagen
^
de» k; Febr., wid ivaillig tid,
.i anseende till iuträssadt dödsfall; äfweu eriiidras
att iiitreveiiterna sammanträda, sä inaniigrant som
möjligt, för att oswerenÄomiiia om »ägra öfwer
läggningar. Norrköping deu 8 Februari 1L40.
C. F. Blomberg.
Jntresientcrna wid Enighetssamhällets läda kal
laS att Söndagen de» 16 Febr., wid wanlig tid,
sammanträda med 16 V. bauko. De, som restera
för uteblifwande gvartaler, päminnas alt desamma
tilliullo inbetala, i annat fall blifwer deras rätt
förintad. Norrköping den 12 Febr. 1840.
H. Tingwall.
Auktioner:
För sterbhuset ester Handelsmannen Malmgren
fvnalies genom sriwillig auktion Torsdagen och Fre
dagen den Lv och Li Februari, frän kl. 9 föri»>d
dagen, nti sterbhusets wid Norra tullen bcUiiiim
kgeudom, atstillig lösegendom. Guld, Silfwer, Kop
par, Pläter, Tenn, Jeni- och Blecksaker. Krystall
och Glas, Postelin, Sängkläder, Damast, Duktyg,
Linne, Speglar, Ljuskronor, Lampor, betsade och
klädda Soffor och Stolar, Chiffonierer, silfiverbe
siagna SjöskuiiiSoipor, j Täckwagn, Täckstäde och
andra bättre Sommar- och Winteräkdon, Selar,
Kör- och Äkerredjkap, 1 par Drar, Hallstämplade
Kläden, röci Kläden och Kläden nnder arbete, Ull,
Bomolja, Listgarn, 2 Klädwäfwarstolar och diverse
FabrikSinventärier m. »>., samt lill arrende utbjti
des ett ars älerstaende arrende ä i!3 tnmie- och ;>0
kappl:d Sker pä Sandby ägor med dera nrsadde 4
tunnor, 30 kappar råg. Norrköping af Stadeils
Auktioii?kai»»iarc d. 7 Februari <840.
Pä Stadsauktiou deu '
.
'0 och 21 vis i astedne
Handl. Malmgrens egendom komma äfiven att för
säljas lwenne större Lljefargstaflor af godkände
mästare.
Genom öppen och friwillig auktion, som för
rättas pä stallet Onsdagen den 26 »astk. Februari,
klockan il förmiddagen, förföljes ett och ett halft
Krono skatte hemina» Boberga nti -östra Hus
by socken. Efter är 1834 hållet laga skifte äro
hemmanen nu enstaka och bekommet nära 34 tiiii
neland öppen Äker, hwartill kommer af sämre äng
wall sedermera upplagda 4 a 5 tnnneland, hwar
pä, sedan flistet, bliswit ärligen utsädt omkring <3
tunnor spaiiiiemäl, utom ärter och potates pä trä
det. Af Äng finnes omkring 20 tunneland, hwar
af inbergats omkring 40 lax kärr- och härdwallshö,
inberäkliadt 0a» lav timvtejhv af augplöjan, och
af stogbewerr hagmark, gärdeStinder m. ni. finnas
!>5 tunneland. Wid gärden har bliswit sommar
och wintersödda 3 par orar, 12 st. kor med tjnr
och 10 a 12 st. sär. Uti ängen finnes äfiven 400
st. större och mindre flattelösta ekar, förlitan andre
löfträn och i hagen ej obetydlig barrskog. Äbygg
nåden, »lorn ena inannbvggningen, pä helgärden,
som är nvbvggd, fast ej fvllest inredd, är gammal,
men brukbar. Kornfälten ä hemmanen utgör 14
tmor 8 k:ppr kor» samt 3 tmor 8 k:ppr i krontio»
de, hwaras 1/3 råg och '
4:5 for». Hemmanen, som
sä efter ortens bruk tillträdas den 14 »astk. Mars
och fullt tillsiytlas de» 14 Mars 1841, förfäljeS
med all inom deras rågäng nu befintlig, dem till
hörande, mark och ssog, och öfwerlemiiaS gravalionS
fri i köparens händer. Wid inropet lemnas 006
2/3 R:dr banko kontant i afräkning 8 köpeskillin
gen, och återstoden kan efter ösweienskommelse emot
inteckning i hemmanen få innestä. östra Häljestad
den 8 Februari 1840. F. I. Durling.
Tisdagen den i8:de Februari 18Ho MifVer
på Stadshuset den sista af de fur inneva
rande vinter abonnerade Assembléer, som börjas
kl. 6 och slutas kl. ii på aftonen, hvartill extra
biljetter, a 3a sk. banko stycket, finnas alt till
gå uti Herrar Romans & Gomp. handelsbod.
Med vederbörligt tillstånd samt benäget bi
träde af Musikaliska Soiré-Sällskapets samtlige
resp. ledamöter gifver E. d'A ubert, Söndagen
den 16 Februari iS.jo, å stadshusets öfre salong,
sin andra och sista
VOKAL- och INSTRUMENTAL-KONSERT,
då följande stycken komma att exeqveras: För
sta afdelningen: 1:0 Ouverture för Orchester,
af A. Romberg, r.o „Ecco ridente il cielo" air
de Rossini för Violin, komponerad och dedice
rad till Paganini af H. Panofka, exeqvVfras af
d'Aubert. 3:o Ave Maria, Kör för sopran, alt,
tenor och bas, af G. Onslow. 4-0 Fantasi' fm
Violin, Solo öfver Svenska tema, komponerad
och exeqveras af d'Aubert. A n d ra, a fde Tn i (i
gen: 5:o Final ur Beethovens C-durs simfoni.
6:0 Variationer för Violin af Prosper- Sainton,
exeqveras af d'Aubert.
-:o Kör för mansröster,
af O. Meyerbeer. 8:0 Cinquiéme
' Air Vsrfe för
Violin af G. de Beriot, exeqvera® af d' Aubert.
Biljetter, a 32 sk banko stycket*försäljas bos
Hir Roman & C. samt vid ingångelSnill kou
serten, som börjas kl. half 7 eftermiddagen
"
.
Avertisiement.
Med wederbörligt tillstånd gifwer nndcrteck<
nad, Söndagen den tt> Februari 1840, ci här
warande Teater: en stor brillant Repre
sentation i 3 afdeluingar, bestående af ?itv
dansninq, JndianEa, Äinesiffa och Arabiska
konstösninaar, hwars innehall bliswit genom af
fischer rillkännagifwet.
Mandagen d. 17 Febr. giswcs den sista
Representationen. F. Steen,
ftSit Norrige.
Bouppteckning:
Till rättelse wid dlifwande bonppteckninqen ti*
ter affedne Herr Fabrikör P. Swedelius behaaar?
de, som ega nägra fordringar i sterbhuset, dersam^
mastades sine räkningar inlemna inom denna mi'
nåds utgång. Norrköping d. 8 Febr. 1840.
Stockholm, d. It Febr.
Uti Riksståndens plena d. 8 d:s aflemnadet
af t. f. Hofkanslereu följande Kongl. Majtts Pro
positioner och Skrifwelser: 1) Rörande allmänna
stadganden och anflag af allmänna medel till folk
nndcrwisinngens befräutjande. 2) Aiigäende Kal
mar läns fördelning i twä län. 3) Angående lä
nebidrag af allmänna medel till nttappning af m?*
ror pä Gottland, i) I fråga om ändring af K:gl.
Förordningen d. t!> Dee. 1327, angående grun
derna och wilkoren för hemmansklyfning fanit af
föndring af jord eller andra lägenheter frän bent
man. 5j Angäeude reglering for Landstatens tjen
stemän och betjente famt för förste och andre Landt
mätare, (i) Angående Kronohemmanet KarlxbpS
anfläende till boställe för Kronofogden i Wadsbo
fögderi. 7) Med ett af färflildta Komniitlerade
afgifwet betänkande och förflag rörande fattigwär
den i riket. 8) Med förslag till ny förordning om
Sockenstämmor och Kyrkoråd. — Detza propositio
ner och ftrifwelfer bordlades.
— I Ridd. och Adeln»
plennm d. 8 d:S förekomma följande motioner: l:o
Georg v. RofenS, angående tillsättandet af ett fär
flilt Utstött till utarbetande af förslag till en all
män fattigförsörjningSlag, hwilken motion bordla
deö. 2:o Frih. Hugo Hamiltons, att vet från för
ra Riksdagen hwilanve Grundlagsäudringsförsla
get, röranve en ändamalsenligare orgamsaiion as
»til
I

Sida 2

StatSrödet, med dct första mätte frän Konft.-ut
flottet infort»aS. 3:0 Frih. A. EcdcrströiuS, om
förändrade stadganden med afseende ä Äorrcktions
och Fängelsesystemet. 4:0 Grefwe D. FrölichS, om
en nnderdänig sirtfwelse till Ä:gl. Maj:t med be
gäran om nädigt swar ä det wid sista Riksdag an
ragna förflag till lag för privatbanker. 5:9 Grefwe
C. G. SpenS'
, 11 §:s i anfwarighetslage» brin
gande i öfwerenSstämmelfe med 76 § R. O.
Inom Presteständct wäcktes as Bistop Hedrin en
läng motion oin särskild tryckning af alla i ständet
wäikta motioner och distnstionerna derom. Bistop
Agardh förkunnade, det han i nästa plenum stulle
framkomma med ett ännu mer detaljeradt förslag
^ detta wigtiga ämne.
—I Borgareståndet wäcktes
af Sr Christierson en motion om upphörandet af de
s. k. Helfrihetsbrefwen S fartyg, jemte en annan
af Hr Hegardt, att Certifikatet borde uttagas hoS
Magistraten i den stad, der fartyget wore hemma,
och remitterades till Allmänna Beswärs- och Ekonomi
utfldttet. Hr Halliny uppläste flera motioner, dels
om förändrad reglering af stämplade pappers-af
giften, dels om nedsättning i Allm. Bewilln., dels
om Garnisonernas inqvartering i wista städer och
regleringen af detta onus. Hr Petre fann i sist
nämnde motioZ anledning till anmärkning
«mot Konungens Rädgifware, hwilket till Konsti
tntions-ntflpltst remitterades.
— - Bondeständets Tal
mans wägran af proposition till omedelbart bifall
«ller afiTng a Hans JanstonS adrestförstag, har i
gm af Konstitutionöutsiottet, med 14 röster mot 8,
blifwit ogillad.
Linköping, d. 12 Febr.
Collegium Gyronasticum har beslutat, att frän
nästkommande höst-tcrminS början indela härwaran
de Gymnasium i fyra afdelningar, pä det sätt, att
hwarje afdelning erhåller sitt särstilda lärorum.
Härigenom ökas läsetimmarneS antal för lärarne,
och lärlingarnas lärotid äterställes till hwad den
fordom warit, nemligen till fyra är. Afwen har
^ollezium Gymnasticum afsändt en flrifwelse till
Cpnsistorium Acadcroicum i Upsala, med anhällan,
att Lonsiilvriulu >ca(l<!u>icu,n ej mätte mottaga
och till student-eramens undergående admittera sä
dana ynglingar, font dels abituri-eramen alldeles
uraktlåtit, dels i densamma nnderbaltiga betyg er
HSllit. 29 ftän Linköping dimitterade ynglingar haf
tva i stndent-eramen erhällit tillsammans 237 ud
probuliontr eller sä kallade betyg; I>er incclium
har säledeS bwar och en erhällit 8 5/29 betyg; 9
hafwa blifwit differerade. Medelbetyget för yng
lingarue frän Skara öfwerfljuier merelbetyget för
ynglingarne frän Linköping med 18/1013, d. ä. nä
ftvt mindre än 1/56; hwaremor de fednares medel
betvg öfwcrstjnter ynglingarnes ftän Strengnäs med
152/377, d. ä. mera än 2/5.
— I Bistop Spegels visitations-protokoll af d.
23 Sept. 1698, för Ö. Stenby församlings kyrka,
anmärktes nemligen af Hr Bistop Hedre» den der
införda notisen, ätt samma är endast e n bibel inom
nämnde församling funnits, hwarföre dä warande
pastor säg sig föranlåten att utlemna sin egen till
sina sockneboarS begagnande.
-—
_
En i annat hän
seende märkwärdig omständighet är den, att Hr Bi
stopen under sitt föredrag stundom sterdcö a» b ull
ret af de frän ett af bemälte kyrkas hwalf nedfal
lande stenflisorna. Ryktet om behoswet afden
förfallna kyrkans snara nybvggnad lärer ock föran
ledt Hr Bistopen att, före sin uppresa till riköda
gen, anställa denna visitation, wid en för dylika
arender annars mindre lämplig årstid. Ester hwad
wt hört berättas, stal! ock denna kyrka befinnas t
sä ruffigt stick, att gudstjenst näppeligen inom n
kets landamären hällcS i sämre Herr-ans tempel.
WiSby, d. 31 Jan.
Sistl. 6 Jannari, Trettondedagen, kl. omkring
5 e. in., förolyckades, 3 mil ftän Gotiska Sandön,
stonerten Marie ftän Gefle, förd af Skepparen Wen
din. Fartyget hade i Malmö intagit last aftfpan
neniäl. Uppkommen under staren utanför Sand
hamn nödgades det, för motwind och storm, lägga
vt i öpvna sjön. Böljorna spolade jemt öfwer däck,
hwarigenom fartvget smäningom sä ncrisadcs, att
sören nästan trycktes »nder watten. Förmodligen
har fartyget äfwen fvrungit läck, emedan watten
inträngt i rummet. Zörntftenye, att fartyget deri- >
g
f
r
st
si
A
i
t
d
g
t
l
d
i
genom och af de sig mer och mer hopande iSmaS
fornas tyngd omsider stulle sjunka, beslöt Skeppa
ren att styra, med winde», pä närmaste land. Gott
sta Sandö». Omkring 3:ne mil dcrifrän kastade
sig fartyget pä ena sidan, hotande »-ed kantring.
Au återstod endast alt i bätarne söka sin räddning.
Dcste utsattes. Bestigandet af dem war eimllertid
ingen lätt sak; dock lyckades det flutligen att upp
taga besättningen och ett par passagerare, med un
däntag af en af matroserna, hwilken icke knnde ber
gaS frän bord. Han omkom i böljorna, dä far
tyget kort derefter sjönk. Bätarne roddeS nu mot
land. Jnkrmne i bränningarne kantrade den ena
af dem, hwarwid fyra män drunknade. Den an
dra bäten uppuädde lyckligen landet. Men af ätta
mans besättning och 2:ne pastagerare äterstod nu
endast hälften, neml. Skepparen med sin 12:ärige
son. Styrmannen och de bäda patzagerarne. Ännu
woro dock icke alla beswär öfwerständna. Pä hela
ön finnes blott en mennifloboning. Men hnrn fin
na denna? Innan detta slutligen lyckades de ar
mc fleppsbrutne, mäste de nära lwenne dygn kring
irra i den djupa snön. Under tiden dog en af pas
sagerarne. De fyra i lifwet öfwerblefne ankommo
sisil. fredag hit till staden.
Wenersborg, d. 6 Febr.
Enligt en i Aftonbladet för den 16 Januari i
är införd anmälan af v. Pastorn Joh. Lönnegren
i Knätte socken af Böne pastorat här i länet, fin
nas 3°
.ne syston, alla blinda af swarta starren, och
af sädan anledning, dä de sakna enstild förmögen
het, oförmögne att till sin bergning bidraga, hwar
förutan uppgifwes att socknen, hwarnti deste olyck
lige bo, är fattig, hwilket ytterligare förswärar ut
sigten för deste olyckliges framtid. DD. KK. HH.
Kronprinsen och Kronprinsestan hafwa lätit insända
en nädig gäswa af 133 R:dr 16 st. b:ko till Ko
»ungens Besallningshaswande härstädes, för att till
berörde olycklige blinda genom wederbörande Pa
stor öfwerlemnas.
Norrköping, den 12 Febr.
Wid del den 19 December 1839 utlysta
sammanträde med delegarne uti Ångfartygen
Norrköping, Kometen och Raketen, besiötö att
af desia trenm särssilda bolag bilda ett ^
enda
gemensamt under namn af Förenade A«g
fartygs-Bolaget i Ztorrköping. För att
med sa mycken större lätthet kunna bestrida
transporten af »varor och större effekter^ har
bemälte bolag äfwen tillhandlat sig de pramar,
hwilka förut tillhört ängfartyget Kronan. Desza
pramar, som komma att bogseras af Ångfarty
get Norrköping, afga och hitkomma en gang i
hwarje wecka, hwarjemte de 2:uc andra ång
fartygen hwardera göra trenne resor i weckan.
Till besälhasware är o antagne, a Ångfartyget
Raketen: Premier-Löjtn. Indebetou, a angf.
Kometen: Koopv.-Kapit. Sandberg, jäntt 8
angf. Norrköping: Koopv.-Kapit. G. C. Ahl
ström. Aktiernes antal i det förenade ängfar
tygsbolaget utgör 400, hwardera pä 333 R:dr
16 si. b:ko. Äf bolagsniännen, 60 till antalet,
äro ärssillige boende i hufwudstaden.
— Ända
målet med förbemälte bolags stiftande är för
nämligast att widmakthälla och ester behvfwet
utwidga en säker och jemn kommunikation sjö
ledes emellan Norrköping och Stockholm, hwa
dan, med iakttagande af en billig procentutdel
ning, tillräcklig fond kommer att bildas för
större reparationer och nybyggnader. Aran af
iden, att till ett enda bolag sammansia de sär
ssilda ängfartygsrederierna, lärer i öfrigt till
komma den nuwarande Ordföranden för det
förenade ängfartygsbolaget i Norrköping.
— Programmet till morgondagens konsert sy
nes zanfta lofwande, såsom läsaren finner pä
ett annat ställe af vadet. Äfwen de nöjen Hr
Steen har att erbjuda äro, ehuru af helt an
nan art, icke att förkasta Derigenom att Hr
Steen gifwer representatrin äfwen om Män
dag, hafwa de landsboer, tilläfwentyrs
bewista konserten och wilja qvardröja till
dagen derpå, tillfälle att äfwen Silada hwad
han har att förewisa af lindansning, Tndian
ssa och Arabiffa konstöfningar in. m.
— Torgpriser: Hwete, 19 a 20 R:dr; Räg,
10: 24 a 11 R:dr; Ärter, 10: 24 a 11 R:dr; Haf
re, 5 a 5: 24; Blandsäd, 6: 24 a 7: 24; Smör,
9: 8; Ost, 4: 24 a 7: 24; Hö, 8 a 12 st.; Bran*
Win, 32 st., allt R:gs.
Utrikes
Fran Danzig ssrifwes, att isen hopat sig
sa starkt wid byn Neufähr, att Weichsel ström
men derigenom blifwit hmdrad och gjort sig en
ny wäg genom en 70 fot hög och /4 mil lang
sandas, som den underminerat. Öppningen är
100 samnar bred. 7 hus hafwa förswunnit i
hafwet, men lyckligtwis har ingen mennissa
derwid omkommit. Händelsen är sa mycket
märkwärdigare, som man för nagra ar sedan
projekterat att gifwa Weichseln ett annat ut
lopp.
— Drottningens af England förmälning
ssnlle sse d. 10 d:s. De till döden dömde kar
listerna Frost, Williams och Jones äro benä
dåde till deportation pä lifstiden. Diskussioner
na öfwer Bullers motion äro sintade. Minist«
rarne hafwa segrat med 308 röster emot 287.
Man berättar, att en kongres;, bestående af full
mäktige frän alla werldens delar, under som
maren ssall sammanträda i London, rörande
siafhandelns afssassande.
— I Frankrike har
prefekten i Bourges blifwit afsatt. Man tror
orsaken till denna mesur ligga uti nägon efter
lätenhet i uppsigten öfwer D. Karlos, samt be
rättar bland annat, att Kabrera, under det ryk
tet lätit honom wara död, besökt Bourges, för
att konsultera om fälttaget. Hwad som är sä
kert, är att Kabrera emellertid nu äter blifwit
synlig i Spanien.
(Jnfänvt.)
Till författaren af artiklarne om Ecklesia
stike angelägenheter i Norrköpingsbladet!
Med särdeles nöje har undertecknad läst
hwad NorrköpingStidningarne innehällit af in
tresie för den Ecklesiastik? embetsmannen och fär
derföre pä det förbindligaste förklara min och
mängas tacksägelse för den okände författaren,
som börjat der tacklösa arbetet pä detta ja litet
odlade sält och såmedelst gjort des?a wigtiga an
gelägenheter till föremal för allmän dissusiion.
Med förbiseende af den bitterhet, hwarmed äm
net blifwit a ena och andra sidan stundom be
handladt, är frägan bäde ja widt den rörer det
lägre presterffapcis beklaganswärda belägenhet
under ännu rädande onaturliga befordringsgrnn
der, som dcn derigenom för kyrkan i allmänhet
orsakade ssada, högligen att behjerta. Man kla
gar öfwer det religiösa lifwets och moralitetens
förfall samt söker, stundom icke utan ssäl, att
fljuta ssulden härtill pä prescerssapet. Allmän
heten behöfwer således fä en fullständig känne
dom om de härtill werkande eller åtminstone
bidragande orsakerna; ty man kan ju icke undra
att nitet, hos den för kyrkan arbetande, egent
lige presimannen, swalnar och hagen att gagna

Sida 3

aftager, da han finner utsigterna till bergning
och ett oberoende lif, om icke alldeles stängde,
Åtminstone förflyttade till ett aflägset fjerran,
som han knappast ser med hoppets synglas. Jag
och mina wederlikar, som knappt anser det
^
möj
ligt att winna förslag till stiftets medelmåttiga
saccllanier (att tänka pa pastorat, är för enkcl
Zringarne numera nästan en därffap) är all
heder och tack ffpldig hwar och en, som med
nit och allwar höjer sin röst för att i framti
den, om möjligt, bereda den praktiske religions
läraren bättre förhoppningar än närwarande
kiders „Ställningar och Förhallanden" hafwa
att erbjuda. 8at Sapienli!
Obefordrad Prestman med enkla 8r.
Soln af det. Redaktionen af Norrköpings Tid
ningar pä begäran meddelade och uti dest Tidning
N:o 9 den 1 dennes införda, sammandrag af Ull
kontorets ullräkningar för är 1839, oriktiga förmo
dande» blifwit framkallade, säsom att den till är
1840 inaäende behållning 52,178 skälpund, endast
skulle bestä af osäld ull; sä anser sig undertecknad,
kontorets Äamercrare, härigenom till upplysning
döra lemna: att under benämningen Behältning är
upptagen all den lill, som, dels till sortering och
dels i andra ändamål, tvid 1839 ärs utgäng uti
magasinet befans qvarliggande, samt att de der
nlinnan jemwäl inberäknade osälda partier ull en
dast utgjorde 26,252 skälpund, och af hwilka sed
nare under detta är till dato, flera partier äro för
sälda. Norrköping af Kongl. Ull-Kontoret d. 14
Februari 1840. Fr. Chr. Olsen.
SnbsiriptionS-Lista pä cn ny ilpplaga af.Nohr
^
borgs Postilla, solli foimiter att utgöra 132 ark i 4:!o
och kosta 3 R:Lr 24 st. banko ercnipl., är till ge
, »olniäSnlllg och antecklillig inleliinad i Prof. Collins
'
.bokhandel. Norrkopilig deli 12 Febr. 1640.
Nils Jac. A »jon.
Plotokollet Ivid den Illed Norrköpings Stads
församling de» 2 denilcS hänna focklirstämma jnstc
ras liästa Söndag d. 10 denlics, efter GndStjen
tzenS sint. Lkorrköping d. 12 Febr. 1640.
Nils Jac. Anjon.
De af nngdoliic» inom S:t Hedvigs Försam
ling, hwilka hnlinit den Lldcr och stadga, att de in
Nklvarande är böra beredas till sin första Natt
warLSgang, kallas att anmäla sig i Tycka Pastors
hnftl, Mändage», den 17 iiästkoiiimandc Februari,
k!» il förmiddagen. Norrköpilig d. li Febr. 1840.
I. Wählander.
srya Bocker till falu:
I C 0 l l i u S bokhandel:
Studier vfwer de fria foikellS statsförfattning,
lif I. C. 9. Simonde de Sismondi, 2 R:dr.
Btörii Ulftand och Äonforter. Roliiantiferade
oerättcifcr viii högdjuren i Krakivinkel, 1 R:dr.
Om de fordlia TrälarneS rätt i Swerige, aka
rcniist afhandling af Math. CaloninS, 1 R:dr 24 li.
Andestäderstan ifrån Prcvorst, nieddelanden os
mer iliennistans inre lif och det nära fanibandet
mellan andcwerldcii och ivar werld, af Just. Ker
,:er, 2 delar, 2 R:dr.
Nott keniistt fatt alt sinälta och siira Talj m.
li., lemle en ny metod att förädla Talj för stöp
niig af finare Talj- och Stearin-warljnS, 12 st.
Joh. Mai. McidingerS praktisia Franspsia
Zrammatika, omarbetad äf R. Äkerman, 1 R:dr.
.
Lärobok i den äldre och nvare phystsiä och po
sttisia Geografien, af W. F. Palmblad, esta kur
en, 1 R:dr 4 st. Dito 2:dra knrse», l R:dr36st.
öäderneSlandets historia i sanimanhtag, af I.
Lkeinnd, l R:dr 20 st.
Handbok i gaiiila Greklands historia, i ända
hnal att tjena till Latinsia stilöftiingar, utarbelad
Lif Fr. C. Kraft, 1 R:dr 24 st.
Slvensia historien, srainstäld i frägor och fwar,
>2 häslen, 32 j.
Tabell, hwarefter BränwinetS mcrkliga stprka,
witz alla grader, nied lillhjelp af wänlig Profwarc
och Teriiioineler, styiidsanit och fåPert kail utrönas,
utan särsiiidl liträkning, utgiftven as G. E. Hag
ströni, 16 st.
Populär framställning af Hegcls lära om Sta
ten och Werldshistorien, 32 8.
En blick frän Stats-Ekonoimen pä Sweriges
handel och näringsflit, af A. M. Stenkula, t R:dr.
Sängskola, eller Lärobok i säng, för lägre och
högre underwisningswerk, afI. E. Nordblom, Irsta
kursen, 32 8.; 2:vra kursen, 1 R:dr 28 8. Bihang
till dito, 8 8.
En naturfvrstarcs sista dagar, af Sir Humphry
Davy, 1 R:dr 8 st.
Läseöfningar, för barn frän 6 till 9 är, af
Maria Edgeworth, 1 R:dr 8 st.
Barndommens lyckliga dagar. Berättelser för
barn stan 7 till 10 är, af Maria Edgeworth, 1
R:dr 16 st.
I Collins bokhandel emotiageS snbsiciption ä
F. Handtke.t Schiil-AtlaS der nenere» Erdbcfchrci
bnng. Denna Atlas komnier att innehälla 25 il
lniii. kartor, och lemna» till resp. stibsiribeiitcr tor
l R:dr banko. Prof pä kartorna finnes i bokhandel».
Hos Bokbindaren Fortzberg:
Pani Lo Virginia, Pär Jacques-Heuri Bernar
din de Sant-Pjerre, 6 R:dr.
Cours de Litterature Fran?aisc pär M. Wil
lcmain, 3 R:dr.
Fragmeus de 1‘Histoire de Pologn» Marina
Muiszech pär M. le Comte Arthur Poloclti, 3 R.
Les jesuites mödernes, 1 R:dr.
Dictionaire Porto til & de Prononciation,
Italien-Frangais & Frani;ais-Italien, 2 band, 9 R.
Mclodics Poetiqucs & Chantcs d’Amour, 1 R.
Sweiijka historie», framstäld i irägor och sivar
öswer Hednisia, Kaloisia och Luthersia liden, 2:»e
häflcii, 32 st.
Sondcns Latinsia läsebok, 32 st.
Geografi af Palmblad, 1 R:dr 36 st.
Beckers WcrldShistoria, loide delen, 1 R. 8 st.
Till falu.
Tornborg & Pelerson, vid
norr storgata, som i dessa dagar inbekommit fle
ra nya kramvaror, rekommendera sig ödmjukli
gen och försälja till möjligaste billiga priser:
svarta oell kul. Sidentyger, tvåfärgad samt svart
oeb kul. Tibet, fia Merinos, svarta oell kuiörda
Lorn basilier, rutig Kamlott oell Bombasin, fin
slät Kamlott till fruntimnierskappor, dubbel Eng.
Kamlott till manskappor, Bordtäcken af Kase
mir oell Bomull, stora Piqvétäckcn, Eng. Fla
nell, Yllemusslin, tryckt Nettclduk och Eng.
Kattun, Sorgkattun, Damast och Mårenos, Mö
belsits, tryckt Tv i lis, blommig Fransk Lenong
till krogar, fasonerad Nettclduk, Silkestyli, Tråd
tyll oell Remsor, Tyska Spetsar, Flors- oell Sa
tinband, Gardinnettelduk samt Fransar oell Gal
ler, Vienershawlar, fas. Yl leska \v lar, Foulards
shawletter, gilla Ost. Fickdukar, Flors-shawletter,
Eng. Linne, fin Shirting, randig Lärft, tryckta
Rullgardiner oell Golfmaltor, INattsäckar, Siden
paraplyer, flera sorter Bron sonia menter. Bleck
lampor, Ljusstakar, fina Eng. Rak- oell Penn
knifvar, Glasögon, fason. Sammels,- Siden-, Horn
och Bronsknappar uti nyaste mönster, veritabel
Lan de Portugal oell Eau de Cologne ro. ta.
Fröhandel!:
fortsattes hädanefter, i likhet med de föregående
8rcn, uti boktryckcrigarden, hwaresi, till de mesi
fasila priser, ständigt tillhandahallas alla nu
brukliga sorters in- och utländska, frisia och på
litliga, med sednasie lägenhet sorl. höst hitkom
na, Lrädgardsfröil samt Ärter och Bönor.
Priskuranter Öfwer försäljningen äro att tillgå.
Nästa Onsdag inkommer till faln pä Gamla
torget en mörkbrun Ko, som nyligen kalfwat.
Cn stark, gnliiiäiad Skrinda, af äldre fason,
sälje», i brist af utrymme, for godt pris. Adrest
xä boktryckeriet.
Skedwatlen, Georgia Bomull, Snörrotting,
Edamerost, Holl. Likörer i krus, Fönsterglas, Kait
mncksiinn, osiäckt Kalk i hela och yalftoa tunnor,
äftvenfom fläckk Gottlandskalk hos
Wasnian TengzcllnS.
E» brandförfäkrad gärd pä speer och prestga
tan, nied 9 boningsrum, som renderar 12 procent
af köpcsnniman, säljes pä goda betalningswiikor,
hwaroiii kan öfwcrenskoiiimaS »>ev Handelsman
Törngvist.
Feiff och god Hummer,
i hela trän och styckwiS, bo»
Swen S- Otto Törnqoiji.
Lutad Stockfisk
reti A. Arosin vä wester.
Bremer-Cigarrer,
hos Garfwareti A. Arosin vä wester.
Bremer-Cigarre
utmärkt fina, nu inkomna, hos
Tornborg & Peterson.
Strängar
för Guitarrer och Violiner, nyligen frän R01»
inkomna, hos Tornborg & Peterson.
Sjvwipp hos Äderma» & Snndbiadh.
Uleäborgs Bottenlax bo» Ä. Lo C. Hallman.
Utmåift god SötmjölkS-Ost bo»
M. öc C. Hallman.
HoS undertecknad, boende midt emot Hr Hester
repfiagarcbana, finnas flera dustin 100 kannors kä
ril, äfwcn 60 kannors dito, af mindre sorter flera
dustin, lill de mäst billiga priser; beställningar e
mottagaS af alla sorters käril, och utlvswaS ali ae
knrätcste och sipndfatiit förfärdigande. Norrköping
d. lo Februari 1640. N. P. Landegren,
Tunnbindare.
Ulmärkt god Sötmjölksost af Smedby lillwcrk
tting, god Holl. Sill i i/i6:dciar samt diverse Mar
niorarbele» hos G. A. Pfeiff.
Färsk rökt »Halmstad-Lax
pä Stadshuset, da Handl. Steffanson esterfrägas.
Eli aldeieS ny Fruntimmerskappa är till fain>
för fasiit pris, hos HallrältSwaktmäst. Westerberg.
Ett mindre men wäl forteradt Warnlazer, mes
ett godt läge, kan pä goda willkor mi genast fä öf
wcrtagas, dä amnalau derom göres litt förseglas
biljett til! R. N:o 100, forn inlemnas pä boktr. ,
Grof och torr Tallwed,
ftöledes hilkomnien förleden sommar,
- sörsäljeS till
5 R:dr banko famnen, Mi Skomakaren Löthman»
f. d. gärd pä öster.
Uti öfra wäningcn af Guldsmeden Hallbergs
ibvende gärd pä norr finnes i komministio» till för
säljning godt saltad Fiäsi, till nedsatt pris. Pä
samina ställe finnes dagligen föt Grädda till faln.
Torra Nypon och Blåbär, syltade Åkerbär och
NorrlandS-NäSdnkar. Adrest pä boktryckeriet.
Mi» egande gärd, belägen ivid Prestgatan,nä
ra Gamla torget, innehällande ett boningshus nied
3:ne kamrar, fal och kök med ksiitor »li undra wä
llinge», saint en kammare, sal och kök jemte fora
garderober Mi öfra wanmgen, eli byggning: inne
häliande 2:ne större iabrikSrnm, 2:ne magafiner
och en större lyind deröfwer, eli byggning: inliehäl
landc ett fabrikSrum, ett boniligSrnm, brygg!),s
nied 2:ne inllinrade pannor, wisthirs och magasin
samt spaimiiiälSwind deröfwer, eli ladngärdSbygg
nad: ilinehättallde stall, fähus, wagliShn», wedbo
dar, magasin samt spannmälSwind och fodcrsinilar
deröfwer, derjeliite öfrige bchöflige uthus, en säker
källare och en wacker trädgärd. Egendomen är
brandförfäkrad och alla arén» afgiiter inbetalte.
QfwerenSkolninelse träffas lned Fabrikör Lindström.
Goda och stora Kålrötter, a 2 R:dr tunna»,
finnes till salli i Profestor Norel gärd i Dalen.
En Skriibbel och en Kardlnachin med 2:ne
Spinnstolar, för gröfre »llspäliad, äro till faln för
billigt pris. Adrest pä boktryckeriet.
Dm nägon har att afläta ett par goda Pisto
ler, erhälles aliwisnrng om köpare pä boktryckeriet.
Ett stop osiniitmad Mjölk önsia» fä häliitak
dagligen. Uliderrättelfe härom torde siristligcn in
lemnas pä boktryckeriet.
Tjenftsnkande:
En ogift mali. font innebar Inspekt or Sbemtt
ning xä jcrnbrnk, önsiar all till nästa host erhalla

Sida 4

dylik kondition. Goda betyg och rekommendationer
saknas ej. Lin de» sökandes namn och odrey lem
näs upplysning pä detta boktryckeri.
E» bättre inaiis dotter, LO är gammal, kun
nig ! matlagning och andra inom hns förefallande
görvniäl, önstar sig kondition pä landet till den 24
näsikoiiiniaiide April. Någon lön begäres icke till
en början. Sivar! förseglad biljett till R. S.
T., torde benäget inlemnae pä boktryckeriet.
En iiicdelälders »ian, solli i flera är innebast
cch ännu innehar Jnspcktorstjensi ivid en fiörre
landicgkiidoi», önstar sig en dylik kondilion mi ge
nast eller den 24 nästkominandc April. Närmare
upplysning o», ben sökande lemnäs af Herr Han
relslnan Siählboi» wid norr.
En stadgar Dngling, som 2 är konditionerat i
iiiinnthandel, önstar sig eli dylik plats. Li» »agon
hära fäster uppmärksamhet, torde sivar sä auvak
ivaklaS i förseglad biljett till A. N:o 16, sol» in
leinnaS ä boktryckeriet.
I tjenst åstunda s:
En klinnig cch nykter Lswcrstärare kan fä ar
bete. Adrée pä boktryckeriet.
En nykter och trogcii Dräng, som är kunnig
och man ivid landtarbete, kan nästkommande 24
April fä tillträda en god tjenst pä landet, i när
heten af Norrköping. Äfwen kan en trogen och
anständig Piga, helst e», sol» förut tjent pä lan
det, fä plats pä samma ställe, om det ivore nu ge
nast. Närmare upplysning fäs pä boktryckeriet.
Till den 24 nästkomiiiandt April: en trogen och
»villig Piga, som kan iväfwa. Adrée pä boktr.
Tlvcnnc ordentliga och raska flickor, förenat
»ned godt ntsecndc och är wäl ivana med uppasi
ning. Den ena bör wäl kunna rakna, för att pä
ege» hand förestä en stänk. Desia kunna fä god
kondition, dä de anmäla sig HoS undertecknad. In
ga andra böra sig beswära, än de, forn nied or
dentlighet ivel uppfylla sina platser. Himme.stad
tundö Hälsobrunn d. 14 Fehr. »840. Th. Earlson,
Hofmästare.
En ordentlig och alswarsani Kökspiga ka» fä
tjenst till mstundandc flyttningstid. Underrättelse
sär pä boktryckeriet.
Ett äldre sruntinimcr, svin är ivan att med
ordning stöta ett större biishall samt tillika är kun
nig i matlagning och iväswa, ka» till instundande
24 April erhälla en sörmänlig tjenst här i staden,
tä anmälan stcr pä boktryckeriet.
E» kunnig Tivättersta, som ka» stärka och stry
ka fina kläder, kan, emot goda willkor, fä en wr
inänlig tjenst pä landet, da anmälan göres pä
boktryckeriet.
En kunnig Päläggare nu genast. Adresi pä
boktryckeriet.
Ästundas hyra:
4 a 6 tnniiclaiid öppen aker, helst utom söder
och wester, ästundas att arrendera, mot säker bor
gen, för att tillträdas i ivar. Sivar i förseglad
biljett till Arrendator torde inlemnaS pä boktr.
Utbj»ldeS hyra:
Till den i Oktober, frän den i nästkoliimande
April, är att hyra ivid gamla Rädstiifivngatan en
iväning nied 4 ruin, fal och kök jemte alla öfriga
beqvämligheter för ett hnshäll, emot billiga will
kor. Adiest pä boktryckeriet.
Pä södra trakten af staden blinver ben i April
ledigt ett gladt ruin med del i kök och nödige nt
hns, bäst pastande för ett cnsamt bättre frnntiin
nier. Adrest vä boktryckeriet.
Uti Gnstafvianffa Barnhusets nya hnS är till
fälle fä hyra frän den 1 April d. ä. ett gladt och
trefligt WindSrum af en parande ensam person.
Underrättelse incddelas af Rådman Elgerus.
Pä norra trakten: 2:ne propra ruin, med fri
och wacker utsigt, blifwa lediga att hyra d. » näst
kommande April. Närmare underrättelse lcmnaö
uti Herrar Tornborg & Petersons handelsbod.
Ett stort och gladt ruin, nied nödiga uthus och
del i kök, beläget nära söder storgata. Närmare
underrättelse leinnas pä boktryckeriet.
Frän de» i April, wid reel gata, ett wackert
runi för ett ensamt fnnitimmer. Stället iiämncS
pä boktryckeriet.
Uti en öfwerwäniNg ä wester storgata: 2 rum
och kök, nytapetferade, samt nödiga uthus; 2 runi
och kök ut! undra iväningen, nytapetserade, saint
nödiga uthus att hyra den i April 1840. Wida
re underrättelse pä boktryckeriet.
Den i April: i a 2 nini, östantill, bäst pas
sande kör en iingkarl eller ett ogift fruntimmer.
Adresi pä boktryckeriet.
Ett snyggt runi, pä nedra botten, nied del i
kök, källare och wedbod, för eli hyggligt och stilla
hnshäll, finnes pä norr alt hyra frän d. l April.
Aiiivisning pä boktryckeriet.
Wid söder storgata finnes en öswerwäuing, bo- !
stämde »f 5 ljusa och warina rinn, garderober, kök, !
skafferi, saint flere kontor och erfvrkerlige uthus, ali
hyra ställ deli 1 iiästkoliiiiiaiidc April. Adrefi pä
boktryckeriet. ,
Sill genast eller d. i April är ett wackert runi
nied kontor ledigt att hyra för en bättre ungkarl,
nied eller utan möbler. Uppafining kan äfwen fäs.
AiNviSning pä boktryckeriet.
2:»c höga och wackra ruin nied kök, källare
och öfrige uthus, wid norr storgata, ten i instun
dande April. Adrey pä boktryckeriet.
Ett wackert runi är ali hyra nära Dalen för
en ungkarl eller bättre ensamt fruntimmer. Uv
pasining och kaffe om »iornarne ka» erhällaS. Wi
dare iiiidcrrättelse lemnaS mi bruket Gripens soc
kcrbrnkSbod.
En liten kammare med del i kök, ett kontor
och wedbod, i Midtina. Adrcsi pä boktryckeriet.
Frän deli 1 nästkommande April aro 3 a 4
nini samt kök och nödiga uthus lediga alt hyra.
Anwirning fäs pä boktryckeriet.
Pä »orra trakten: eli ljust och gladt runi, pas
sande för nägv» riisain person, kan nu genast pä
längre eller kortare tid sä hyraS. Nnderrattclse
meddelar pä boktryckeriet.
Förloradt:
Den li dennes, om aftonen, bortstalS pä Hrr
BrundeckS gärd wid söder tull, här i staden, e»
Bjallerring med Z:nc bjällror. Den, som om ti»f
ivcn eller tet stulna eger eller sär nägon kunskap,
torde wara god och i Hrr Brunbeck» handelsbod
gifwa det till fanna, emot nöjaktig wedergällning.
Är den panisatt eller sörsäld, will egaren de» ä
terlösa.
Pä Soircen i Söderköping, den 9 Februari,
förlorades en röd Silkesshaw!, förmodligen genom
nägon främmantkS inifitag. Den lo, de benäget äter
lemnaS pä boktryckeriet i Norrköping.
Marknadsdagen, deli 23 Ia »ari, förlorades
en snmnia penningar. Den rättsinnige, som deni
upphittat, torde anmäla sig pä boktryckeriet, emot
hederlig wedergällning.
En fruiitiminerSfkinnkrage emellan Norrköping
och Äbv gastgifwaregärd, sistl. OiiSdagSformiodag.
Nöjaktig wedergällning utlofwaS för äterstaffandct.
Avrest pä boktryckeriet.
1 pär Galofcher
förbyttcS sistl. Tisdag HoS Herr Fabrikören Fager
ström. Benäget ombyte torke ste ä KorreklionS
JnrSttningen.
Fört. LnStag, den 12 dennes, bortstalS utur
ett hnS pä östra trakten af staden en ny Allektäd
ning nied blä botten saint gula och gröna ränder.
Den, som upptäcker tjufwen och det stulna äter
ställer, inidfäi hederlig wedergällning, dä derom
tillkännagifweS HoS PoliSlippsyningSman Anderston.
Är de» fäld eller pantsatt, igenlöses den afegaren.
Förl. LnSdagSafion bortstalS ur et; stall pä
norra trakten c» öiwcrklädd blä Päls med swana
stinn samt kalmnckskragc. Hederlig wedergällning
utloswaS till de», som om tjiiswcn eller det sttilna
kan leinna närmare underrättelse, dä derom an
mäleS i Herr PfeissS handelsbod.
Wik Gamla torget förlorades förl. Onsdags
afton c» Äaiiiinarnyckcl, som »pphitlaren storde wa
ra god och ätcrlemna uti Herr C. W. Östergrens
handelsbod, emot wedergällning.
Tillwarataget:
Eli Betsel är tillwarataget, hwilket rätta t
garen ka» återfå hos E. Österlind.
Förl. Onsdag upphittades emellan Norrköping
och Ringby en mindre Pallantin af WärdswanS,
som kai! ätersäs ivid Ringby, emot ersättning.
Diverse:
De, som haswa pa tter HoS nndertecknad, an
manaS att deni igenlösa söre denna iiiänadS ntgäng,
eljest blifwa de laglige» förfälda. Norrköping deli
8 Februari 1840. Joh. lil. Reding.
Pass pä bara.
Flera D a g s w e r k s t o r p kunna nästa 14:5«
Mars eller April fä tillträdas nära staden, äf
weNsom en förmånlig Drängtjenst forén
ordentlig karl, som kan stöta hästar och bruka
jorden. De sökande böra medföra pallrliga be
tyg om nykterhet och duglighet. Abretz pa
boktryckeriet.
-Lin iiägo» af herrar handlande, pä »orra el
ler westra trcifteu as staden, wvre hugade att, mot
6 proeentS provision, cmotlaga till försäljning di
verse arbeten, torde benäget sivar lemnaS i förseg
lad biljett till Reel N:o ttt pä boktryckeriet.
Uppmärksamhet!
Undertecknad far aran tillkännagifwa för sta
dens resp. större herrstaper att jag uttager alla
möjliga fläckar pä manskläder, sä wast solli frun»
tinimcrSkläder, likaledes färgås alla sorters Hand
star, sä ali de blifwa, som om de hade warit nya.
Florsband samt Shawletter och andra sidentyger
färgas tili hwilken kniör som ästnndaS. Äfwen
twattas Plymer och Ehawlar. De, solli stnlle haf
wa swarta tänder, kunna erhälla en tinglnr, hwar
wid de kunna pä ögonblicket sa deni hwitå, som
det hwitaste elfenben. Mitt logiS ar wid siottSga
tan i Enkefrn EampbeUS gärd, midt emot EtadS
bokhäilarcn Wellenius. M. A. Steen.
Om Herr Forsberg hade hatt maierialier till
den tid hail bordt, sä stnlle arbetet längesedan wa
rit gjordt, men selet ivar icke mitt; det har män
gen sett.
L. Nyberg.
För dem, solli biinva ! bebo! a>
" äderlätning,
sär jag ödmjukast anmäla, att jag är boende i f.
d. Snickaren TörlingS gärd pä Hospitalsgata», ö
stankill. Maja hena Nilson.
Om nägon, anlingen pä landel eller i staden,
stnlle wara i behof af en lä arinna
'
or Hägra min
dre barn, sä erbjuder sig dertill en flicka oi» >:>är,
kunnig i spräke», ritning fontt nägol i fortepianos
spelning. Sivar aswaktaS i förseglad biljett till B.
O. N., som inleninas pä boktryckeriet.
F Herr Profesior Collins bokhandel försälja»
Lottsedlar a 3D st. banko pä en i Stockholm wid
S:l PaulSgatan belägen stenhnsegendon, solli oä
tcrkalleiigcn bortspetaS ä Swensta N:r-LottcrietS
lt33:dje dragning. För densamma
^
erbjndeS en lö
ses,,,nina till den tvinnande ai
' R:dr
banko. Utom denna winst, eryälleS en mängd an
dra, dels penningar, dels ivaror. Dä to lottied
lar köpas, fäS en gratis. Planen, font till illvar
5>:kc loit erhalleS gratis, npplvftr fullständigt detta
lotteriets bcstaffenhet. Första speltermin upphör dea
»5 Februari.
Sä snart ett för kostnadernas betätfante er
forderligt antili snbstribenter antecknat sist och H.f
KanSlernS lillstänLSbewiS hunnit inga, nlgnwcS en
Tidskrift under namn af Ut
Tidskrft uner
Pantheon, eller Magafin tor Ut
ländsk Litteratur, ääl
hwilken kommer ali innehålla walda utdrag säwäl
i bunden som obunden stil as de berömdaste foistat
tare inom Fransta, Tysta och Engelska litteraturen;
äfwen bifogaS, lill ledning för de i tpräken »>»>
dre erfarne, nödiga upplysningar, ber fädant an
ses behösiigt. . . - - ^
Af denna Tidstrift ntkommer hwarie mänad
ett häfte af 2 ark i stor oktav, hwarmcd följer e»
Fenilleton, innehållande, pä ettdera ak förnmänin
dc sprak, strödda »nderrättelfer, noveller, charader
m. in., hwarje häfte omgiswct af kulört omstag.
SnbstriptivnSpriset, sol» erlägges da torsta hamt
tillstalles snbftribcnterna, är 3 R:dr 16 si. da sub
stription ster hos Utgiswarcn, samt 4 R:dr 32 tz.i
banko ä Kongl. Postkontoren.
flir
Chr. TörneqnistS o f J111 n.