Norrköpings Tidningar Lördagen den 22 Februari 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1840-02-22
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1840-02-22
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1840-02-22
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1840-02-22
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 22 Februari 1840

Sida 1

Liv 15.
1840.
gorrköpings Tid«ingsr
Lörvagen vrn 22 Fevrusri.
Söndagen Sexagesima, predrka:
i! Stadskyrka»: (KatekeS-sörhör kl. 8). Hög
Il Ni äs an, Doktor Anjou. A ston fänge», Kyr
h koherden Arvedson.
? S:t Hedvigs kyrka: Kyrkoh. Wahlander.
I S:t Johannis kyrka: v. Koni»,. Swartling.
li(Kollekten tillfaller predikanten).
'} Korrcktions-JnrättningenS kyrka: Predi
kanten Kröning.
tider loppet af denna mecka aro ivid Pastors-Erpe
ditionen liioi» Stads-Försanilingen anmälde.
Födde: 2 Mankön och t Qvinkön.
Dode: Slagiare-Gesälls Enkan Anna Christ,
iackiiia», 54 är. — KlädcSwäfwaren Otto Wilh.
TricrS dotter, Ida Sofia, i är.
lid Past.-Expeditioncn invni S:t Hedvig anmälde,
Kodde: 2 Mankön och i Qvinkön.
Död: Fabrikören och Groshandlaren Niklas
Söderberg, 47 är, 8 mänader och 9 dagar.
6rosshaudla»den oell Klädesfabrikö
en N. Söderberg atled stilla i Norrkö
ing den 21 Febr. 1840, kl. half 7 f.
., i en lider af 47 år, 3 månader oell
dagar, ömt sörjd oell saknad af efter
frände maka oell barn.
Sammanträden:
Fabriks-Societetens Herrar Ledamö
r kallas att sammanträda i Stadshuset
ista Tisdag den 25 Februari, klockan
0 förmidd. Norrköping den 21 Fe-
ruari 1840. Per Söderberg.
Förre Bolaget uti Ångfartyget Co mete» be
isiar fainmanträda uti Societetshuset härstädes
iandagen d. 24 Fehr. kl. 10 förmiddagen till den
liga, allmänna Bolagsstänimans hällande; Och
inras att de gamle Aktierne wid detta tillfälle
ira inlemnas för att annullcras och utbytas emot
>a uti det Förenade Ängfartygs-Bolaget
Norrköping. Norrköping d. 24Zanuari 1840.
Direktionen.
Herrar Bo genärer uti Spegelfabrikören Ring
ans kviiknrs erinras viii det uti SlatS-Tidnin
n kungjorda saiiiiiianträdc hos ena Gode Man
ni, Blecksiagaren och Lackeraren M. Petterson d.
nästa Onsdag beil 26 dennes, kl. 4 cfterniid
>gen. Norrköping den 19 Februari 1840.
Gode Mätt.
Jnterescnterna ivid Nya Lilla Allinäniia lä
nl kallas till extra qvartal Söndagen d. 23 den
•$, kl. 4 c. med afgift af 16 i. banko. Norr
ping d. 19 Februari 1840. G. Hällman,
boende i Fabrikör Sääfs mindre gärd pä norr.
Söndagen den 23 Februari blifwer extra qvar-
1 wid Äkta BröderfönroendetS lada, kl. 4e. »i.,
i alla interesentcrna mangrant sammanträda med
; c.,
o
wänlig afgift. De, som ivcta sig hofwa pan
r, paminnas att sina intcresenktill fullo inbetala,
vest warda vaiiterne förfallne till salu. Norrkö
"g d. 19 Febr. 1840. P. J°h. Landeberg.
Kungörelser:
Genom anktion, som förrättas här ä Rädhu
set, inför Magistraten, Torsdagen den 19 nästitt
stundande Mars, klockan li förmiddagen, kommer
nedannämnda stadsjord och lägenheter, derför sistli
det ärS arrende icke blifwit inom söreflrifwcn tid
erlagdt, att, i följd af de wid samma jords och lä
genheters öfwcrlätande stadgade willkor, pä arren
datorerneS och deras löfieSmänS äfwcntyr i hän
delse af underpris, nppläiaS pä nytt arrende, un
der återstående arrendeiiden, med rättighet för in
roparen alt genast efter anktionSlillfallet tillträda
jorden, i det stick den dä befinnes, sä att, i fall
gröda derä är ntsadd, denna medföljer arrendet och
koiiimcr inroparen till godo, utan serstild ersätt
ning, nemligen:
Uti Södra Sylten, pä 5 är.
N:o 404, 4 tunni. N:o 407, 4 tunni, i 1/4
kapp!. N:o 408, 4 tunni. 2 kapp!. N:o 409, 4
tunni. R:v 4to, 4 tunni. N:o 4H, 4 tunni. 3
kapp!. N:o 412, i tunni. 8 kapp!. N:o 413, 4
tunnl. N:o 414, 5 tunnl. 8 kapp!. N:o 415, 4
tunni. 8 kapp!. N:o 417, 4 tunnl. N:o 418 äc
419, 3 tunni. 25 kapp!. N:o 420, 4 tunnl. N:o
423, 4 tunnl. N:o 428, 4 tunnl.
Ut! -östra och Westra Ladugårdsgärdena, pä 3 är.
N-o 2, 4 tunnl. 16 kapp!. N:o 3, 4 tunnl.
16 kapp!. N:o 13, 3 tunnl. 27 kapp!. N:v 14,
3 tunnl. 21 kapp!.
Uti Stohagsgärdet, pa 7 är.
N:o 6, 4 tunnl. 20 kapp!. N:o 7, 3 tunnl.
3 1/2 kappl. N:o 8, 3 tunnl. 23 kapp!.
Uri RiSäiigcn, pa 4 är.
N:o 4, 6 tunnl. 24 kappl. N:o 12, 6 tunnl.
24 kappl. N:o 13, 6 tunnl. 24 kappl.
Uti Westra Säpkullen, pä 3 är.
N:o i, 4 tunnl. 2 3/4 kappl. R:o 2,3 tunnl.
19 kappl. N:o 3, 3 tunnl. N:v 4, 2 tunnl. 18
1/2 kappl. N:o 5, 2 tunnl. 12 1/4 kappl.
Uti Krogaregärdet, pä 1 ax.
N:v 3, 4 tunnl. N:o 4, 4 tunni. N:o 5, 4
tunni. N:o 8, 4 tlinul. N:o 9, 4 tunnl. 8 k:pl.
N:o 10, 4 tunnl. N:o li, 2 tunnl. 3i k:pl. N:o
12, 4 tunnl. N:o 13, 4 tunnl. N:o 16, 2innnl.
28 kappl.
Uti Ofra DragSgärdct, pä 3 är.
N:o 4, 2 tunnl. 4 k:pl. vk:o 5, 2 tml. 22 k:pl.
Uti Gärdet emellan Gamla och Nya Enebywägc»,
pä 7 är.
N:o 1, 2 tunnl. 27 kapp!. N:o 2, 4 tunni.
N:o 4, 3 tunnl. 25 kapp!. N:o 5, 4 tini. 8 k:pl.
lili Slvttshagen, pä 5 är.
N:o 432, 4 tunnl. 16 kappl. N:o 437, 3 tml.
6 k:pl. Sirö 4.38, Litt. K., 3 tunni. 26 k:pl.
lili Brcgshvlmen, pä 9 är.
N:o 4, 5 tunnl. N:o 6, 3 tunni, 10 kapp!.
N:o 7, 4 tull. 21 k:pl. N;o 8, 2 tml. 6 k:pl.
Norrköpings Rädhus d. 20 Februari 1840.
Pa Magistratens wägnar,
C. G. S t ä l y ö S. I. Hagelin.
Torsdagen den 12 nästinstnndande Mars, kl.
Elfwa (li) förmiddagen, förrättas här ä Rätzhu
set inför Magistraten, cntrcprenadeauktion, hwar
wid till den minstbjudande upplätes, att ä de ter
miner, sol» wid auktionStillfället bestämiiiaS, lefve
rera hivad svin erfordras, dels till Stads- ocy
BrandwaktenS beklädning för 3:ne är, dels också
till 6 st. nya StadSwaktskapotter, ncml. 460 ali,ax
mörkblätt Kommiskläde, 28 1/2 alnar gult
.
dito,
22 1/2 alnar finare dito dito, 1 1/2 aln swart
dito, 146 alnar gult Fodcrboj, 20 alnar Gpätyg,
2 alnar Lärft, 497 alnar Foderwäf, 150 alnaötre
staitad Skjortwäf, 27 par stickade Ullstrumpor, liz
dusin större Mesingsknappar, 68 dusin minvre-di
to, 27 st. StadSwaktshattar, 24 st. BrandwakfS di
to, 4 st. Hattar ät Ärandwakts-Rotniästarne, 27
par Halfstöstar till StadSwakten, 24 par Brand
waktsstöstar, 4 par Stösiar ät BrandwaktS-Rot
mästarne, 27 st. Hattständare, 3 pär Epanletter,
2 alnar hwitå Snören och 27 st. Kompagnimär
ken; egande spekulanter att hos Stadssergeanlen
Anderson, söre anktionen, bese pros ä kläde och Öf
rige persedlar, font komma att upphandlas. Norr
köpings Rädhus den 20 Februari 1840.
Pä Magistratens wägnar,
C a r l G. S tä l h ö S. I. Hagelin.
Till werkställighct af beflutade graderingcn för
Snöplsglagens indelning ä allmänna wägarne i
Lösings härad, far jag härigenom kalla utsedde
fullmäktige frän församlingarnc, att nästa Tisdag
den 25 dennes, kl. 9 f. »>., med mig sammanträf
fa har i stckden hoS Herr Bryggaren Oden wid sö
der tull, för ali sedermera oafbrutet fortsätta för
rättningen. Norrköping den 19 Februari 1840.
Pä Embctets wägnar,
Carl Fallk.
Auktioner:
Pä stadens auktionskammare försäljcs Freda
gen den 6 instundanoe Mars, kl. 9 f. m., ätstillig,
dels i exekutiv wäg och dels genom friwilliga in
sättningar, lös egendom af Guld, Silfwer,
'
Tenn,
Koppar, Malm och Mctzing, Jern- och Blecksaker,
Linne, Sängkläder, Mans- och Qvinsgängkläder,
Möbler och Husgeräd, Glas och Postlin, Magnar
och Körredstap, ett Marknadsstånd, en Skomaka
rewerkstad m. m., samt kl. li pä dagen följande
fastigheter, nemligen: 1:o För Garfwären Arosin»
konkursmasta gärden och tomten N:o 4 & 5 i den
na stads Bergsqvarter, qvadraten God Wän, som
ax brandförsäkrad till 5200 R:dr banko, och inne
häller twenne boningshus med 13 rum och kök,
källare, brygghus och bagarstuga jemte nödiga win
dal och uthus, stall för 5 hästar, fähus för 6 kor,
ett större flöfive, foderflullar och wagnshus. Tilli
ka sinnes i gärden ett i fullgodt stand warande
garfweri, bestäende af 2:ne stora kalklärar, samt
26 st. större och mindre läderkar, ett mälteri samt
2:ne källor med pumpar; och 2:o Gärden och tom
ten N:o li i norra qvarteret, qvadraten Accise!,.
Denna egendom, som är brandförsäkrad till 700
R:dr banko, innehäller ett twäwänings boningshus
af furu korfiwirke med deremellan muradt tegel och
utwändigt rcveteradt under tak af tegel. Första
wäningen innefattar 4 rum, andra wäningen lika
ledes 4 rum. Till egendomen ätföljer detzutom och
äro uppförde pä ofwannämnde tomt N:o li 6 st.
wedbodar och ett afträdeshus. Tillträdet af egen
domen fler den 1 instundande April. Norrköping
af Stadens Auktionskammare den 21 Febr. 1840.
Genom upphandlings-anktion, solli förrätta» ä
Stadshuset härstädes. Fredagen den 6:tc nästkom
mande Mars, kl. 10 f. m>, upplätc» till den min i
bjudande att, nist kontani betalning, till hrrwa
randeGästzifwcri leverera ett större parti af B-aar-

Sida 2

koni, Häfte, Hätdirallsho och flaqlröflad Räghalm.
Norrtöping dcu 22 Födr. 1840. P. S. Billing.
Genom oppe» och friwillig ouPtion, fern för
rättas p§ stallet Onsdagen den 26 nästk. Februari,
klockan li sol lindrågen, försäijes eli och ett halft
Krono ffatte hemman Boberga uti östra Hus
ko socken. Ester Sr ,834 stallet laga st iste äro
hemmanen lin enstaka och bekommet nora 34 lnn
ncland öppen Aker, hivartill kommer af fomre äng.
ivall sedermera upplagda 4 a 5 tnnneland, hwar
pa, sedan ffislet, blisivit ärligen litsädt omkring,3
tunnor spannemSl, utom arter och potates pä trä
det. As Äng finnes omkring 20 tnnneland, hwar
af inbergats omkring 40 lall kärr- och hardmallshö,
. inberäknadt 6 a 8 lax timotejhö af ängplöja», och
af stogbcwept hagmark, gardestinder m. »i. finnas
*2)5 tunneland. Wid gärden star blifwit sommar
rckh wintcrsödda 3 par orar, 12 st. kor med tjur
cd) 10 a 12 st. sär. lili ängen finnes aswen 400
st. fljrrc och unindrc stattelösta ekar, förutan andre
lostxa» och i hagen ej vbetpdlig barrstog. Äbpgg
nadcn, nloin ena niainibvggningcn, pä helgärdcii,
forn är iipbpgad, fast ej spllest inredd, är gammal,
men brukbar. Koinstatten ä heminaiien utgör i4
tinor 8 k:ppr forn fallit 3 tinor 8 kippr i krontion
de, stiraraf 1/3 räg och 2/5 forn. Hemnianen, som
sa efter ortens brlik tillträdas den ,4 nästk. Mars
och fullt tillflpttas den ,4 Mars 184,, försäljeS
nied all inom deras ragäng tili befintlig, deni till
störande, Ntark och stog, och cfwerleinnas gravativns
sri i köparens händer. Wid inropet lemnäs 666
2/3 R:dr banko fontant i afräkning S köpeskillin
gen, och Ltcrstodcn kan efter ösiverenskommelsc emot
inteckning i hemmanen sa inncstä. östra Häljestad
den 6 Februari 1840. F. I. Durling.
AvertiHement.
Med wcderbörligt tillstånd gifwcr »nderteck
nad, i Söderköping, Söndagen den 23 Febru
ari 1840, samt under marknaden derstädes:
rn stor brillant Rcptcsentatio» i 8 af
delningar, bestående af Lindansning, Indian
ska, Kincsista och Arabiffa konstöfningar, hwars
innehall blifwer genom affischer tillkannagiswet.
F. Steen,
fran Norrige.
Bouppteckningar:
De, som ega att fordra eller äro skyldige i
sterbhuset efter frami. Handlanden P. östcrliiid pä
Wilstelmsbcrg, behagade fatant hos undertecknad
anmäla inom delilia mänadS tltgäng. Norrköping
den 18 Februari 1840. Er. österlind.
Alla de, sein uti Torp. I. IonstonS i Asbo
sterbhus pä Ingelstad Mo häfta tor stuld eller haf
ira fordran, anmäla sig hos undertecknad inom den
na iiiänadS flut. ö. Eucbp d. 18 Febr. 1840.
E. Tollen.
, »rikes
^eter.
Stockholm, d. 18 Febr.
Uti Ridd. och Adelns plenum d. 15 d:§
unmältes af Hr Landtinarstalken att förstaget till
införande af Departement-styrelse inkommit, och
bcsiötS att detta förstag, stom i nästa plenum
storde företagas, stullc sättas främst p8 före
dragningslistan. Sedan nian derefter distute
rat om Grefwe Horns motion, rörande inrät
tandet af en för Stunden gemensam klubb,
företogs Frih. A. Crberströms motion om för
ändring i siadaarne för korrekttonsinrättningar
ne, hwars hufwndsakligaste deri bestod, att kor
rektionister stnlle ställas under krigslagarne.
En högst listig debatt börjades nied anledning
deraf.
— I Prcsiesiander förestog Bistop Kull
berg att Blekinge skulle afsöndra- fran Lunds
Stift och tilläggas Kalmar. Wid fråga» om
remis, förestog Bistop Tegner, att motionen
stullc remitteras till Biskopen i Lund. Prosten
Tunelius förestog kungörelsernas uppläsande ef
ter gudstjensien.
— Hr Wallens motion om upp
häfwande af den i Tullförfattilingen, hwar
igcnom hnsvisttation ester lurendrejadt eller för
snilladt gods tillätes, wäckte mycken listighet.
Hrr Lagerqvist och Helsingius yttrade sig listigt
emot motionären, hwarcmot Hr Halling yttra
de sig för densamma. Hr Lagergren a liss g
motionen wara en utkastad stridshandste, den
han också, när tider klef, ffullc upptaga. Mo
tionen remitterades derefter till Bcwillnings
utstottet.
— Z Bondeståndet wäckte Hans
Jansons anförande, nied anledning af Kongl.
Propositionen om Statswerkcts tillstånd och be
hof, ben största uppmärksamhet.
— Kapitenen wid Andra Lifgrenadicr-Rcge
mcntct, Ad. Ahnström, har bliswit utnämnd
till Major i armen, samt Ordoiinans-Officera
rcn hos H. M. Konungen, Löjtnanten wid
Swea Lifgarde m. m. Grefwe Cari Napoleon
Kalling till Kapiten i Dito.
— Qvinspersone» Lovisa Christina Juhlin,
som ivid ett förhör i Poliskammaren gaf t. f.
Polismästaren Hultberg en örfil, har för detta
wald af Swea Hofrätt blifwit dömd att mista
lifwet genom halshuggning.
Helsingborg, d. 13 Febi'
.
Profesor I. W. Zetterstedt, som redan sam
tidigt med numera Bistop Agardh ivar anställd
som Lärare i Botaniken, och 1812 utnämndes
till Botanices Demonstrator, i 16 ar innehaft
samma befattning, samt, nied ett eller annat
afbrott, i 13 ar pa ett hedrande sätt bcstridc
den botanista Profetzionen, har af K:gi. Majit
blifwit befordrad till Botanices och Oeconomi»;
Profesor, men H. K. H. Kronprinsen, Lunds
Akademis Kansler, har (dagen efter H. M.
Konungens födelsedags firande) uti Zetterstedt
„aldcr, erfarenhet och adagalaggda insigter fun
nit anledning — — befria honom fran Bota
nista föreläsningar och ercursioncr med dertill
hörande Fakultetseramina" och till desias häl
lande förordnat Mag:r Jakob Agardh. Hwad
kan det wara, font gifwit anledning till en an
ordning, sadan som den ifragawarandc, och till
en befrielse som ej stall wara sökt?
Gesle, d. 15 Febr.
Såsom en boksamling för de arbetande klas
serna luli nämnas Marclkers Bruksbibliotek.
Tiden för desi stiftande infaller pa waren ar
1837, da förstag gjordes, att hwar och en, svin
wille deruti deltaga, stulle ärligen bidraga
^
med
4 si. b:ko, dock sa att för hwarje hushall ej
erlägges mer än 8 si. b:ko, 4 si. för mannen
och lika mycket för hustrun. Delegarnes an
tal utgör 28 hushall och 4 personer cft ungdom,
som icke tillhör nagotdera af besia hushall. Dcsie
ega för närwarande 47 volnmcr utom småskrif
ter, hwilket allt uppgår till ett wärde af 64
R:dr b:ko. Smastrifterna utgöras, bland an
nat af misiionstidningen och fosterlandswännen,
af hwilkcn den sednare cirkulerar delegarne
emellan och ben förra uppläses antingen i ka
pellet efter stutad gudstjenst eller i stolhuset
Söndagseftrrmiddagarne, efter stutad bibelför
klaring och karckecisation.
Norrköping, ben 15 Febi
.
Torgpriser: Hwete, 19: 24 a 21 R:dr;>^:
Noa, li ali: 24; Korn, 10 a 10: 24; Ärter,1P
10: 24 a li R:dr; Blandsäd, 6: 24 a 7 R:dr;i
Hafre, 5 Ridö a 5: 12; Smör, 9: 8; Brän
win, 32 si., allt R:gs.
England. W
Den 10 dennes stcdde i kapellet litt West- /
minsterkyrkan i London Drottningens wigsesft
med Prins 2llbert under eda a a ceremonier;
'
./
Den förrättades af Erkcbistopcn af Canterbury:
"
Drottningen och Prins Albert inträffade frÄr /
BuckinghamSstoktct i St. Jamesstottet om ^
kring middagen och kort derpå jätte sig proccs:
sioncn i gang, samt förfogade sig efter wigseliu s)
flut tillbaka till St. Jamesstottet, hwarifrai!
Drottningen nied sill gemål begafwo sig til )
Duckinghamsstottct, ber de kl. 2 intogo frukos 7.
'
och afreste kl. 4 till Windsor. Pa astonei /
gass i St. Jamesstottet en stor statsbankett
hwari Hertiginnan af Kent och Hertigen a ...
Sachsen-Koburg nied desi son dcltogo. Fler: )s.
af ministrarne gafwo äfwcn stor middag föj
pärerna, högre embetsmän och utländsta g«l
sandter. Om astonen war London till stör»
delen illuminerad.
— Rörande krigsrustningarne mot Kina s
förmäles, att man först ämnar bemäktiga si. ..
ön Formosa och derpå göra en sälst attack mo.
Kanton, samt, sedan Kineserna dit dragit sill.
troppar, i hast segla till wiken wid Petriell
100 Engclsta mil fran Peking och derstädei
landstiga. Frankrike. ; ’
F. d. Ministern Gliizot är nu ntnämr «
till ambasiadör i England. I deputerade katr
maren har regeringen begärt förlängandet ti
1852 af tobaksmonopoliet, enligt hwilket krona
ensam är berättigad till köpande, försälja»!! "•
och fabrikation af tobak. Berörde monopolf 4
som 1826 inbringade 33, har .1839 lenin r
64 millioner fr.
— Enligt bref fran Bayom “■
hafva de Dastista provinserna, i synncrh:^
Biscaya, ater höjt upprorsfanan.
''
Hennnantalsräntan,
äfwcn kallad ertra-ordinarie räntan, termin
statt lii. m., består joni kändt är af flera t
lar och allmännast af följande sept Landttag in
gärden, Byggnings- och Saltpeterhjelpen, B >
staps-, Skjutsfärds- och Dagswerkspcngarin>
2lf besia utgöres Landttagsgärden i wisia ort c
af ända till 14 a 15 särffilda persedlar, byg '
ningshjelpcn af till ock nied li, saltpeterhjelp ki
as 6, 0. s. w., och till besia räntor komn ;
desiutom pa m8»ga ställen ännu flera, af hw d
ka, t. er. Wintcrkörseln bestar af 4 räntepi fri
sedlar. Länell emellan räder oftast betydlig sts :
aktighet; äfven i ena Häradet tillgår pst ole :
sätt emot i ett annat, men den utgöres e «
tid af en mängd persedlar; t. er. i Jönköpins o
Calmar och Kronobergs Län af 26, i Öreb «
Län af 33 persedlar, 0. s. w.
^
Olägenheterna häraf äro mönga, fason <k
Swarighcten, om ej omöjligheten, för de stal D
stpldige att sjelfva beräkna sina utstylder, w! .
lyftighet och oreda i kronoräkenstapen, och ft
mödosamt arbete att, efter de olika markegam r
priserna, ärligen uträkna wärdet af hwarje p e
sedel, hwaraf pa en hemmansdel ofta belöp

Sida 3

; tc obetydligaste delar. Redan ar 1741 fin
:s fråga om en förenkling i dest utgörande
i afwa warit wäckt och sedermera flera gånger
!:ii rnyad. Sednast skedde detta wid 1823 och
,i, Z28 lirens Riksdagar, och da med följande
sultat:
Inom 18 af Rikets Län blcfwo förflag
Ppgjvrda, för att utan förlust för hwarkcn
integifware eller räntetagare kunna till ett in
ränkt antal persedlar omföra sa wäl Hcm
antalsräntan, som den nästan lika widlyftiga
rdeboksräntan. När försök nu anställdes med
amnan inom hwarje Fögderi, pa det sätt att
wäl gamla som nya räntan uträknades efter
edium af tio ars markcgangspris, wisade sig
, diffcrans af endast runstycke!, eller högst stil
ngar pa helt mantal. Man lunde således nu
ife sig ha upplöst det wäsendtligaste af fragan.
f - Sedan förflagcn derefter inkommit till Kam
'
ar-Kollegium och undergått acffilliga granff
ngar, blefwo de med Ständernas skrifwelse
25 Ian. »830 öfwerlemnade till Regerin
ii, för att sättas i werkct. Det är här fåken
'stannat. Wäl finner man i 1830 ars för
ittningssamling ett Kongl, bref till Krigs
h Kammar-Kollegierna af d. 29 Maj s. a.,
ratt Reg., som „för bcdömmande af ben all
änna fragan om räntepersedlarncs omsättning
^ li förminffadt antal, funnit nyttigt att försök
. rmed gjordes i ett Län, för sadant ändamål
j cfett Södermanlands Län, och derwid anbefallt
»ammarkollcgium, att „förefla de åtgärder, som
Är wcrcställighetcn böra widtagas.
"
^ Ingen åtgärd för werkställigheten häraf
l»r emellertid inom bemälte Län blifwit wid
, »gen, samt ingen befallning derom ännu mcd
:lad Konungens Befallningshafwande.
Ett sadant flut har hon fatt, denna fråga,
r hivars upplösning man ifrat redan för hnn
\\ ar tillbaka! Wi fortfara i följd häraf ännu
7 tt leftva i en tid, da ben ffattdragande allmo
n icke kan, till följd af beffattningssystemet,
^Hntrollera sina dryga debetsedlar, — da en
1 nngfaldig förenkling deri icke anses wärd att
llwägabringa, oaktadt sättet derför är gifwet
h Ständerna begärt dest tillämpning.
Sätt att fa hakarne a häst-skor waraktige:
n hwar lärer ofta nog erfarit olägenheten
irås att i dåligt »väglag om »vintern, da ben
ia fläcken kan »vara bar och den andra dere
lot islupen, fa hakarne pa hästskor att sta
id sig. Uri en del bergslagsorter har man
»'före påfunnit ett gansta enkelt, men ända
H lalsenligt medel. Man klyftvcr ivid häststors
wande, de sa kallade hakarne, och insätter en
nal stalstärftva, svin genom en »vanlig »väll
tt lee svetsning sammanfogas med det omaif
pandc jernet. Sedermera afswalas häststot» uti
- - attén. Da nu hästen sedermera brukas, af
' etet- han iner ber mjuka jernet, än det har
pvc ftSlet, hwilket af sig sjelft således bildar
» egg eller en spets, som nötningen allt mer
ch mer underhåller, och hästen hiväster således
H-na hakar sjelf, h,varjemte bestå hälla sig längre
^ arpa, äfwen i det ojemnaste »väglag. Som
4 ge bruka också denna utwäg nied stor, som
-, afwa sä kallade tahättor, och den, som en gang
k försöket, fortfar merändels alltid , dermed,
elfl fola»(iben är gansta ringa och besiväret
. nnu obetydligare, men nyttan »väsendtlig.
Aumttlde Resttndc.
Den 22 Febi'
.: Kammarherre Rappe frän
Carlskrona, Löjtnant Drake frän Tisenhult,
Radman LöftveniUs frän Nyköping, Hr Erdt
man fr. Stockholm, bo hoS Handl. Pfeiff.
Fru Lamberg frän Mein samt Byggmästa
ren Aström fr. Stockholm, bo hos Enkefru
Zuring ilis.
Dä ett Allmänt Brnndförsäk-
rings-Werk för Städerna i Riket är 1782 inrätta
des och sä länge detta ägde beställd, ända till är
1828, förrättades brandförsäkringsiväroeringar af
Magistratens egna Ledamöter jemte wederbörande
handtwerksinän, derwid alltid Stads-liotariens bi
träde päkallades såsom ett tjensteäliggande, hwilket
med tiden medförde Sptzlans betydligaste emoln
ment. Är 1828 upphörde, såsom bekant är, detta
Allmänna Brandförsäkrings-Werk, och i stället bil
dades genom en friwillig förening Städernas All
männa Brandstods-Boläg, och »värderingar ä de
byggnader, hivilka till försäljning anmälas, ombe
sörjas nu mera genom ett af Delegare i hwarje
Stad waldt utstött, benämndt Brandstods-Komite.
Ehuru nu enligt Kongl. Majus fastställda Nådiga
Reglemente för Städernas Allmänna Brandftods
Bolag, den som anmäler någon sin fastighet till
försäkring, sjelf bäve kan och bör enligt trpckt for
mulär upprätta wärderingsbeflrifnitlg ä sin egen
dom, den Brandstods-Komiten sedermera endast har
att gransta, utan att derför någon afgift kan kom
ma i fråga, har likwäl, af gammal häfd, Stads
Notarien, intilldetz undertecknad emottog tjeusten,
wid ifrägawarande tillfällen blifwit anlitad. Utan
att reklamera nägon rättighet, font säledes icke e
ger ruin, fär undertecknad härmed wördsamt erbju
da sitt biträde till »värderingshandlingars upprät
tande ä sädane egendomar, som hädanefter kunna
titt brandförsäkring anmälas, under förklarande pä
förhand, att huru litet arfvode som helst
med tacksamhet emottagcs, endast det bctäckcr kost
naden för papper, renflrifning m. lii. Norrköping
ben 21 Februari 1840. 2- Hagelin,
Stads-Notarie.
Den kollekt, forn i morgon Söndag uti Sta
dens kyrkor insamlas, tillfaller Gustafvianffa Barn
huset, son» innesintcs i resö. församlingarnas wäl
wilja. Norrköping deli 22 Februari 1840.
G iistasviansta Barnhiis-Dircklionen.
Nytt Böcker till salu:
I Collins bokhandel:
För .fjerdedelen af boklädspriset:
De Europeifla Staiernas Historia, ester fre
den i Wien är 1809, af Fr. Buchholz, 7 delar,
med 12 pörte., 3: 26.
Riksdagen i Stockholm är 1719. Med ett bi
hang, innehållande prolokoller och handlingar hö
rande till akiionen emot Baron von Görtz, 2 de
lar, i: 24.
Handlingar, hörande till Carl I2:tes historia,
4 delar, i: 40.
Memoirer af Joseph Fouché, 2 delar, med
pörte., i R:dr.
Naturens linder, af L. A. Köhler. Metz en
jord- och 2:ne mänkartor. 2 delar, i: 12.
Hivad iväntar Swensta folket af Riksdagen?
En tillämpning till ffriften: „B-drag lill Sweri
ges historia efter d. 5 November 1810,
" 20 k.
Tablå öfwec dagens frägor ivis 1840 ärS Riks
dag, irsta häftet, 24 b.
Wackeife pä nya året till författare» af bro
chnren: Röst ur ett Swenst statsfängelse, frän En
gclbrecht Eugeibrechtfion, 8 fi.
LTkomme commc li kaut. Deli bildade tverlds
»lannen, lki st.
I Collins bokhandel emottageS fiibstrivtivn ä
F. Han-ike's Schm-AtlaS ber neueren Erdböschrei
bung. Denna Atlas kommer att innevälla 25 il
lnm. kartor, och lemnäs till resö. filbstribonter för
i Rive banko. Pros pä karivrna sinnes i bokhandeln.
Hos Bokbindaren Focsibecg:
Ett märkligt memorial wid Riksdagen isig,
ännu märkligare genom händelserna 1340, 8 st.
Hos undertecknad är insatt ett parti Böc
ker , som säljes för en fjerdedel af det
ursprungliga priset, till flutet af Mars nl8
uad, da det af egaren atertagcs. Katalog pa
böckerna, äfwensom sjelfiva böckerna, äro att
bese pa stället. C. C. Fortzberg.
Till salu.
Tornborg <$C Peterson, vid
norr storgata, sora i dessa dagar inbeloramit fle
ra nya kramvaror, rekommendera sig ödmjukli
gen oell försälja till möjligaste billiga priser:
svarta oell kill. Sidentyger, tväfärgad samt svart
och kul. Tibet, fin Merinos, svarta oell kulörda
Lo ra basin er, rutig Kamlott och Bombasin, lin
slät Kamlott till krun timmerskappor, dubbel Eug.
Kamlott till manskappor, Lordtäcken af Kase
mir oell Bomull, stora Piquétäcken, Eng. Ela
nell , yllemusslin, tryckt Nettelduk och Elig.
Kattun, Sorgkattun, lia mast och Mårenos, Mö
belsits, tryckt Twills, blommig Fransk Lenong
till kragar, fasonerad Nettelduk, Silkestyll, Träd
tyll oell Remsor, Tyska Spetsar, Flors- och 8a
t i li lia lid, Gardinnettelduk samt Fransar oell Gal
ler, Wienershawlnr, fas. yileshawlar, Foutards
shawletter, gula Ost. Fickdukar, Flors-shavvletter,
Elig. Linne, fin Shirting, randig Lärft, tryckta
Rullgardiner och Golfmattor, Nattsäckar, Siden
paraplyer, liera solter Bro,isoma,neli t er, Bleck
lampor, Ljusstakar, fina Eng. Rak- oell Pemi
knifvar, Glasögon, fason. Sammets,- Siden-, Horn
och Bronsknappar uti nyaste mönster, veritabel
Eall de Portugal oell Eau de Colognc m. m.
Bremer- Cigarrer,
utmärkt fina, nu inkomna, hos
Tornborg & Peterson.
Strängar
flir Guitarrcr oell Violiner, nyligen frän Rom
inkomna, hos Tornborg & Peterson.
Wid Almstad herregård, nära Tingstad kyr
ka, finnas Räg, Blandkorn och god Polates;
äswenfom Rägyalm, af årets störd, till salli.
Frist oprästad Kaviar hoS P. M. Fogelström.
Friska Citroner hos E. Österlind.
Torra Nypon och Blåbär, syltade Åkerbär och
NorrlaiidS-NäSdukar. Adrest pä boktryckeriet.
Hjerpar, Tjäder, Orrar ock Snörivor bos
W. Li H. Brnnbeck.
Helsingelin, SmalandStLgor, Kaffe, Risgryn
och Swiflon hoS W. S- H. Brunbeck.
Eli mindre meli wäl korteradt Warujager, nied
ett godt läge, kail pä goda ivillkor mi genast fä öf
lvertagas, da anmälan derom göres »ti förseglad
biljett till R. N:o 100, som inlemnaS pä boktr.
och god Hummer,
i hela trän och styckiviS, nyligen inkommen och till
nedsatt pris, hoS Siven Lc Otto Törngvist.
Wackert och tägrikt Helsingelin samt Anjovis
i burkar hoS A. Li G. Sandberg.
Godtt ocd fvifta BergeOstron
hoS Swen & Otto Törngvist.
80 a 100 tunnor utmald god Potates, fr! fran
jord och af stor chri, HoS Kapiten Lindahl.
I koinmistioii inlemnade Grönärter, a 21 §.
kappen, HoS Qvarfordt i Garfware!! Arosiils gärd.
Helflnge-Lm och Tagor, Haspel- och Markgaen,
finare och .gröfre, blekta och oblekta Lärfter, bleke
och oblekt Träd samt Buldan, Foderwäf och En
lrädiiing hoS E. Österlind.
Gu Bo sitt mod knttll-tas
litt Snickaren GrönbladS gard.
Witz Qvillinge finnes till fällt torr och mogen
Gran- och Tallwed, hmarom priset kan öfiverens
komniaS »ted underteckliad. Skulle uägon onsta ia
meden inkörd, kan sadant äftvcu ste.
P. §> Mosén.

Sida 4

Uti| KlSdmäklarebvden: ManSkapprvckar, mörk
blå och bruna Syrluter, finare och gröfre, swartå,
bia och bruna Boujurer cch Frackar, FruntinimcrS
Kapottcr, Klädningar af diverse tyger, Ncgligéer,
Wrämkragar, swarta och kulörta Sidenhattar till
nedsalta priser. Aswen emvttagas Kläder till för
säljning.
Wackcrt Helsinge-Lin hos Roos k Wigren.
Torkad Frukt och utniärkt god Surkäl ar !
kvmmikion till försäljning frän cn herregärd pä
landet inlemliad till Madam Petterson, boende i
Fabrikör Davidsons gärd ä norr.
En ny Timmer-Loge pä HimmelstadlundS ägor,
hiva rom pris kan öswerciiSkomniaS nied M. Ek
ström i SocietctShnfet.
Norrlands-Lärfter,
Bolsterwäf, Billdall, Foderwäf, Jersjöwäf, Tält
duk, Haspelgarn, TLggarn, Linneträd, Linnenäs
dukar, Blaggarn, Maltwäf, Entränning, Lin, m.
ni., i besa dagar ankommet, hor
Tornborg k Peterson.
Några tjog Wärsädshalm, blandad nied Wic
ker. Säljaren uppgifweS pä boktryckeriet.
Några tunnor god Potates hoS Garfwaren
Wesberg.
Frista Citroner HoS Lindström k Skog.
Helsinge-Lin samt NorrlandS-Fogcl hos
C. I. Nelin.
Tjenstsökande:
Eli stadgad och moralistt bildad yngling, Li
Lr gammal, som ester stutade studier ivid Linkö
pings gymnasium, konditivnerat 4 ärS tid wid ett
större Jernbriik, för att om bruksrörelsen inhäm
ta kännedom; strifwer c» utmärkt wacker och redig
stil, och kan förete »öjaktige bcwiS om redbarhet
och skicklighet, söker, för bättre utkomst, till nästa
höst, kondition pä handels- eller fabrikskontor. De»
härä reflekterande behagade adrcscra stg till Räd
man Zander, som oni bcmälde yngling leiiinar uär
niare underrättelse.
En HuShällcrsta önstar sig tjenst nu genast el
ler till wären. Ho» är kunnig uti alla sorters fi
nare matlagning och stöta hnshäll pä egen hand.
Swar afwaktaS uti förseglad biljett till E. L.,
som inlem,iaS pä boktryckeriet.
En ung gift man, i sina bästa är, soln är uppfödd
tvid jordbruket och har stark arbetSförmaga, kan
striswa cch räkna, önstar nu genast stg tjenst eller
till nästa flyttningstid. More ett större ladugärdS
arrendc för hustrun att arrendera, were hennes
önstan. Full säkerhet härföre, samt hedrande bc
tyger kunna presteras. Eivar och ivar den sökan
de sär anmäla sig, torde benäget inleinnaS HoS
Traktör Södergren pä norr, med adrcs: C. N. S.
I tjenst astundas:
Ett stadgadt Fruntimmer eller Enkefru, som
vore böjd att till våren öfvertaga vård och sköt
sel af ett mindre hushåll på landet nara Linkö
ping, kan erhålla närmare underrättelse, örn för
seglad biljett till ,,LANDTMAN,
“ innehållande
namn och adress m. m., benäget insändes till
Norrköpings boktryckeri.
E» Angling, med någon wäna i Handel, ka»
tm genast erhålla londilion, dä anmälan göres HoS
Hr Handelsman Norling.
En ogift stadgad man, som nägot känner wan
l g bokföring ivid ett större landlbruk, samt kan
hafwa huswudbefaltningen derwid, utan egarens
ständiga närwaro, ka» framdeles eller nästa höst
erhälla e» fördelaktig plats. Efter några ärS stick
lig tjenstgöring kan större eller mindre egendom fä,
inot billigt arrende, emottagaS. Ej »tå den bcswä
ra sig, solli icke är försedd nied tillförlitlige och
wackra betyg. Närmare underrältelscr meddelas
pä boktrvckcriet.
En Yngling örn i5 år, mell vårdad uppfo
stran, sorn skrifver oeh räknar fcrmt samt har
lust och fallenhet för minuthandel, kan fä kon
dition nu genast, då derom anmäles i förseglad
biljett till P— W—, sorn inlemnas på boktr.
Eli äldre fruntimmer, forn är ivan att med
ordning stöta ett större Hushåll samt tillika är kun
nig i matlagning och wäswa, kan till instundande
24 April erhälla cn förmånlig tjenst här i staden,
da anmälan stek pä boktryckeriet.
En TondöSstärare tm genast ! stället för en
som sjuknat. AnwiSning pä boktryckeriet.
ÄstundaS hyra:
Till den 1 nästk. April öustaS twcnne rum,
pasande för ett stilla hnshäll. Swal torde fä af
waktaS ! förseglad biljett till A., svin inlemnas
pä boktryckeriet.
Utbjudes hyra:
S:ne ljusa och glada ruin samt wcdbod, beläg
na wid Drottninggatan, till just. April. Adrcy:
Apoteket Kronan.
En kammare med kakelugn och egen utgång
samt wind och wedbod, bast parande för en ensam
person. Adrcy fås pä boktryckeriet.
Nästa flyttningstid ka» cn alfwarsam och hygg
lig Jungfru eller Enka sa, cniot deltagande i hy
ra», bo HoS ett fruntimmer. Widare underrättel
se mcddelaS pä boktryckeriet.
Wid föder storgata finnes en öfwerwäning, be
stående af 5 ljusa och warma runi, garderober, kök,
stafferi, samt flere kontor och erforderligc uthus, att
hyra frän den i nästkommandc April. Adrcy pä
boktryckeriet.
Någre och 20 tniuicland åkerjord inwid Ma
rielund, samt cn äng af omkring 4 tunneland ivid
Bräwiken, Häla Marieborg, äro nästa höst, ester
fullbordad asbergning, till det hela eller humpwiS
att tillträda, antingen mot arrende, förpantning
eller köp. Närmare underrättelse erhälleS pä bok
tryckeriet.
En duglig Deja kan instundande wär, mot
antaglig borgen, fä tillträda cn ladugård af tO till
12 kor pä e» egendom, omkring t »lil i söder frän
Norrköping. Närmare underrättelse lemnäs pä
boktryckeriet.
Förloradt:
Den 19 dennes ärv ett par i silfwer infattade
Glasögon för en gammal medellös man förlorade.
Han uppmanar den rättsinnige, sol» deni upphit
tat, att, mot wedcrgällning, äterlemna deni lill
Betjenten Kindblom, boende i Fabrikör Falkcn
holms hus ivid Jernbron.
Fört. Söndag bortbyttes wid Äby gästgifware
gård en Hatt nied swart foder och Hattmakaren
Liljedahls »aninstänipel. Hwarest ombyte kan fle,
uppgifweS pä boktryckeriet. , .
En större moppSfärgad Hund niet) hwit ring
örn halsen, hwitå tayar och moppShufivud, ungefär
3/4:tcr hög nied läng swans, sol» widkänneS nam
net Hektor, bortgick fört. Onsdag. De», solli nämn
de kreatur tillwaralagit, torde anmäla sig pä bok
tryckeriet, hwarest ägarens namn uppgifweS.
I Fredags åtta dagar sedan bortgick cn liten
gul Hund. Den, svin honom tillrättasiaffar, und
får wedergällning, dä anmälan göres i Bjurbcck
fla gården wid Qvarngatan.
1839 deli 8 December bortstal» ä Ramwindcn
pä saltängen ett stycke swart Kläde, 8 smitt 28/00,
märkt med bokstäfwerna I. I. S. N:o455. Den,
svin ka» upptäcka tjufwen och det stulna, erhåller
en belöning af 10 R:dr r:gö, dä anmälan göres
pä Ramwindcn hoS Eldaren C. G. Göranson.
Onsdagen den 12 i denna niänad förlorades
af en resande einella» Norrköping och Söderköping
cn grä Merinoshawl och en gill SilkeSsyawlctt, in.
laggda i cn inörkrulig Näsduk. Den rällsinnigc,
solli dega persedlar upphittat och afleiiinar till Trak
törskan Anderson pä Saltängen, har att wänta
hederlig wedcrgällning.
Tillwirataget:
Ett Hattfodral af läder upphittades sist!. Ons
dags eft. m. ä Slottsgatan, solli rätta egaren kail
återfå, dä anmälan derom gores i Fabrikören
Wahlbergs gärd ä norr.
Diverse:
Från och med deli i lnst. Mars kunna nå
gra reda personer dagligen få hemta 2 a 3 rät
ter god, tarflig mat, mot fasin pris. Stället
näranes på boktryckeriet.
Solli undertecknad mi börjat med inforiiiering
i Bruksbokhälleriek, sä är det pä detta sätt, som
detsamma tillkännagisweS, under önstan, att de,
som ästunda genomgå cn kurs medelst delta exccr
citie-werk, wille jn förr desto heldre derför anmä
la stg. Norrköping den 22 Febrliari 1840.
I. H. Qvarfordt,
bor i Hr ArosinS gärd ä wester.
Undertecknad är äterkvmmen frän stil resa, och
anhåller att de, solli önsta mitt biträde, nied det
första deroi» underrätta mig. P. A. Hörnström,
Tandläkare,,
bor uti Konditor Ömans gärd, och träffaS
alla förmiddagar frän kl. 10 till 12.
Observera!
Undertecknad, p, evilegicrad Svmmersta, förfär
digar alla sorters moderna FrnnliiiimerSkläLer ef
ter Fraiisysta jurnaler, sa wäl hcilima, solli HoS
bättre familjer i staden och pä landet. All acku
ratcs och styudsamhet utlvfwaS. E. Holmberg,
boende i f. d. Liwcngrensta gärden ä
föder storgata.
Alla, sorn wela sig hafwa panter tili Läderbo
dcn pä Qvarngatan lili Hr Rädman ArvcdsonS
gärd, anmanas att dem igenlösa iniian medio af
nästkommande Mars mänad, eljest warda de lagli
gen körsälda.
Ett lä» ästundaS nu genast, stort 4a500R:dr
banko, elliot full säkerhet uti stads-egendom eller
jord nära staden. Den, solli härå fäster uppmärk
samhet, torde uppgifwa sin adrcy i förseglad biljett
till Läntagare N:o 500, solli inlemnaS pä boktr.
Emot antaglig säkerhet uti landt- eller brand
försäkrad stadsegendom kan, mot laglig ränta, så
som stående lån säS 5 a 0000 R:dr banko, dä den
länsökande behagar »ppgifwa sin adrée samt erbjud
na säkerheten »li förseglad biljett till 6000, solli
inlemnas pä boktryckeriet.
Ett stående län omkring 1000 R:dr r:gS ästnn
daS nu genast, emot full säkerhet ut! brandsörsäk
rad egendom här i staden. Den, som sädant läll
har att aflåta, ware god och gifwe sivar ut! förseg
lad biljett till Länsokande» A. 1090, som inleina
naS pä boktryckeriet.
Uti ett privat huS hälleS SpiSnmg för städade
karlar af arbetSklayen. De, som ästunda Hemming,
kunna äswc» det erhälla, dä anmälan göres pä
boktryckeriet.
Kjcttingar emottagaS till ordentlig och stynd
sam afwäfnad. Anivisning erhälleS pä boktr.
Finare och gröfre Ull emottageS till spinning.
Adrcst pä boktryckeriet.
Kläden emottagaS, finare och gröfre, till flynd
sam och fullständig beredning. Adrcy pä boktr.
Kläden till dckartcring och preyning emottagaS
uti f. d. Abr. Arosenii gärd.
Ängfartygs-Kommunikation
emellan
Stockholm och Norrköping.
Det Förenade ÄngfartygS-BolagetS i Norrkö
ping 3:ne Fartyg, Rakette», C o ni e t c n och
Norrköping, komma detta är att, sä wida n
oförutseddc hinder möta, oafbrutet gä emellan of
lvannälnnde städer pä det sätt, ali Rakette»
och C om c te n afgå ett ifrån hwardera stallet
hwarje Söndag, Onsdag och Fredag, kl. opä mor
narna och sraiilkonima pä aston samma dag, lamt
Norrköping jemte åtföljande Lastpråm för gröf
re gods och waror, hwarje Tisdagsmorgon, kl. 7,
ifrån Norrköping och hwarje Lördagsmorgon ivid
samma tid ifrån Stockholm, och framkommer an
dra morgonen. Som detta sednare fartyget kom
mer att tillbringa natten under resan, aro for pas
fa.qerarne beqväma liggplatser litt de propra akter
rmiimen, och payagerareasgiften »edfält emot ä de
andre snäll,cglarne. Alla 'artygcn aro kopprade,
i sullgodt flick samt wäl och komplc te ntrnsiadc,
hakiva god restauration om bord, och for payagerar
ncS beqvämlighet och uppasining är forjbt
_
pä det
möjligaste. Fartygens kommisiionarer aro:
,
, Stock
holm Herr L. I. Warodell och , Norrkoping Herr
Fr. WelleninS. Rcsornc taga sin bönan, ,a lort
karwattnet blifwer öppet, och hwaroi» » ^dmngariie
stall tillkännagiswaS. Norrkoping d. lo Febr. 1840.
D i r e k t i v n e ».
C Y r. Lo rneguistS officin.