Norrköpings Tidningar Lördagen den 29 Februari 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1840-02-29
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1840-02-29
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1840-02-29
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1840-02-29
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 29 Februari 1840

Sida 1

1840.
tttlt
RördAyen den 29 februari.
Fastlags-Töndagen, predika:
I Stadskyrkan: (KatckeS-förhör kl. 3). Hög
mation, v. Komm. Swartling. Afton \ ängen,
Skol-Läraren Enrot!). PatzionS-prcdikan nästa
OnSdag och Fredag, kl. 9.
I S:t Hedvigs kvrka: Komminist. Hägerström.
(Skriftermålet börjas kl. 9.)
K S:t Johannis kyrka: Kommin. Wikström.
I K orrek t i vns -Iurät tni» gen § kyrka: Predi
kanten Kröning.
Under lovpet af denna wecka äro wid PastorS-Expe
dilionen inom Stads-Församlingen anmälde.
Födde: 5 Mankön och i Qvinkön, hwaraf
1 oäkta Gopebarn.
Döde: Dr. Jon. Jonsons dotter, Ida Wil
helmina, 5 »lä».
— Fabr.-arb. Swen Högberg,
37 är. — Klädw.-Ges. Carl Erik Waxbergs hu
stru, Marg. Elisab. Söderling, 38 är. — Ofwer
stär. Carl Fredr. Lundman, 32 är.
Wid Past.-Expeditionen inom S:t Hedvig anmälde.
Födde: t Mankön och 2 Qvinkön, hivaraf
1 dödfödt.
Döde: Fabrikören Daniel Bergmans son,
Otto Wilhelm, 2 är, 2 mänader och IS dagar.
Repslagare-Gesällen Gottfrid MartenS, 5S är, 10
iiiänader och 7 dagar.
Tillkännagifwes, att Kronobätsmannen P.
stalkungts kära maka, Gustafwa Charlotta
Sandberg, cstcr en kort sjukdom stilla afled den
28 Februari, kl. 3 f. m„ t cn ålder af 41 Ar,
sörjd och saknad af make och 4 barn samt slägtiu
Lar och wänner.
S a w tu a u 11* ti & c n:
3"iCf justering af upprättade graderingslängden
for Snöploglagens indelning i Lösings härad och
widare öswerlägguing i dithörande ämnen, kallas
Vederbörande till sammanträde hos Bryggaren
Oden här i staden nästa Mändag, den 2 Mars,
fl. 9 f. m. Norrköping den 28 Februari 1840.
Pä Embetets wäguar,
Carl Fallk.
Insättningar uti Handtwerkande Borgerstapets
Sjuk- och Begrasningskasta samt Nödhjelpsfond
rmottagas wid sammanträdet nästa Mändag den
2 Mars, pä wanligt ställe, kl. 5 est. m. Norr
köping den 28 Febr. 1840.
Direktionen.
Söndagen de» i Mars blifwer qvartal wid
FabrikSarbctare-Lädan, kl. 4 est. ni. De, som äro
skyldige intressen, pämiunaS att dem owilkorligeu
inbetala, eljest blifwa panterna lagligen försålda.
Norrköping den 25 Febr. 1840. Moberg,
Ladföreständare.
Nya Säkerhetens Lådas ledamöter anmodas
sig infinna till ordinarie qvartalet, dä äfiven
årsräkning auställeS, Söndagen den i Mars, med
ivanlig afgift, kl. 4 eft. m. De, som hafwa pan
ter, mäste dem uppwaka, i annat fall blifwa de
lagligen
.onåUja. Norrköping den 25 Febr. 1840.
P. E. Söderberg.
Kungörelse:
Torsdagen den 12 nästinstundande MarS, kl.
Elfwa (11) förmiddagen, förrättas här ä Rädhu
set inför Magistraten, entreprenadeanktion, hwar
wid till den niinstbjndande upplätes, att ä de ter
miner, som wid auktioustillfäilet bestämmas, lesve
rera hwad som erfordras, dels till StadS- och
BrandwaktenS beklädning för 3me är, dels ockfä
til! 6 st. nya StadswaktSkapotter, neml. 460 alnar
mörkblått Kommisskläde, 28 1/.
' alnar gnlt diio,
22 1/2 alnar finare dito dito, 1 1/2 aln swart
dito, 146 alnar gult Foderboj, 20 alnar Gråtvg,
2 alnar Lärft, 497 alnar Foderwäf, 150 alnar tre
skaftad Skjortiräf, 2? par stickade Ullstrumpor, 113
duvin större MessingSknappar, 63 dussin mindre di
to, 27 st. StadSwaktShattar, 24 st. BranowaktS di
to, 4 st. Hattar ät BraudwaktS-Rotmästarue, 27
par Halfstöflar till StadSwakten, 24 par Brand
waktsstöstar, 4 par Stöstar at Brandwakts-Rot
mästarne, 27 st. Hattständare, 3 par Epanletter,
2 alnar hwita Snören och 27 st. Kompagnimär
ken; egande spekulanter att hoS Stadssergeanten
Andersson, söre auktionen, bese prof ä kläde och ös
rige persedlar, som komma att upphandlas. Norr
köpings Radhus den 20 Februari 1840.
PS Magistratens wägnar,
Carl G. StälhoS. I. Hagelin.
Auktioner:
Genom anktion, som Fredagen den 13 Instun
dande Mars, frän kl. 9 s. m., förrättas i Astlöf
sta egendomen i qvadraten Ruddammen wid Träd
gårdsgatan, försäljes för Fabrikören N. M. Ast
löss konkurSi»assa ätstillig lösegendom, säfom Guld,
hwariblaud en fin Kedja af dukatguld, ett Ur, el t
större Pitschaft med karniolsten, ett par större Ro
scnstenS-Arhängeu, en Bröstnäl med en stor och en
mindre rosensten, Silfwer, sörgyldt och oförgyldt.
Tenn, Koppar och Jernsaker, Linne- och Sängklä
der, Damast och andra Duktyger, Möbler, deri
biand Chifonier och Tebord af mahogeuy, betsade
Rottingstolar, Bord och Soffor, Speglar, Alaba
sterwaser, Glas och Postlin, samt Klädwäfwarsto
lar m. m., Engelssa Pläter-Ljusstakar och Sarar,
Ostiudista Puuschbålar, Buteljer och siiswerbestag
na större och mindre SjöstumSpipor, och kiockan i2
pa dagen ntbjudeS Kläden, Portwin pä buteljer,
ett dubbelt Spinneriwerk, bestäende as 2:11c machi
ner, 2 spinnstolar och 2 hasplar, ett enkelt dito,
bestäende as en machin, cn spinnstol och cn haspel,
en TondöS, en Ruggmachin, en Borstmachin, en
UllplvSmachiu, en Dekartermachin samt 2:ue Fran
sta Ofwerstärerier med distar och saxar. Waran
de ofwalmämnde machiner att bese i den lokal uti
Kopparhanimaregciidomcu, som Fabrikör Astlöf pä
arrende innehaft, öfwerstärerierne äro uppställde
i gärden der auktionen ster. Skulle någon speku
lant pä de Mekaniste werken före auktionen wiija
hafwa nägo» upplysning, rörande wiilkoren för
försäljningen, sa meddelas sädant af gode männen,
Herr Grosshandlaren M. Philipson och BorgerstapS
Sekreteraren Nordström, äfwensoi» af Fabrikör
Astlöf. Likaledes kommer a denna auktion, kl. 11
och 12 på dagen, att utbjudas och i händelse afaii
tagligt anbud försäljas följande framledne Sadel
makaren Samuel Elmrotys arfwingar tillhöriga
gärden och tomten N:o (> i norra qvarteret, qva
draten Norrtull, att af köparen fä tillträdas den
1 instundande April. Denna sard, som till de fle¬
ste husen är braudsörsäkrad till ett belopp as
R:dr, har följande åbyggnader, nemligen: ?zne
twäwaningarS boningshus med -vindar, af furu , .
korsswirke med deremellan muradt tegel nuder te»< V
geltak pa läkter, imichällandc 11 inredda rum, 2 ~
kleusmedsiverkstädcr, 4 kök, 1 bagarstufwa och 4
förstufwor, 3 byggnader as reSwirke, den ena un
der tak as tegel, och den 2:dra med sneda halstak
af bräder, indelte uti 10 bodar, wind, stöfwe och
afträdeShnS, och en byggnad af reSwirke nnder te
geltak, imiehällande 3:ne wagnSyus. Norrköping
af Stadens Auktionskammare den 2g Febr. 1840.
Genom upphaudliiigS-auktion, som förrättas ä
Stadshuset härstädes. Fredagen den 6:te nastkom
mande MarS, kl. 10 f. 111., upplåteS till den minst»
bjudande att, mot kontant betalning, till hänöa
rande Gästgifweri leverera ett större parti af Bland?
korn, Hafre, HärdwallShö och flagtröstad Räghali»
Norrköping den 22 Febr. 1840. P. S. Billing. -
Emedan Arrendatorn Jon Larsson i Tängstad^
Dagsbergs socken, kommer att afstä med hemman»^
bruk, blifwer derstädes genom friwillig auktion
sta TorSdaa och Fredag den 5 och 6 MarS förfäldf
Silfwer, Kovpar, Tenn, Bränneriredstap, Som
mar- och Winteräkdon, Äkerredstap, Trinne och
Stafwer, Eken, Björke och Bräder, Spannemäl
as alla stag, Linfrö, 4 par Oxar, 8 Kor, 4 Hä
star. Får och Swinkreatur in. in. Godkände in
ropare fä med betalningen anstZnd till den 1 nästa
September, men andre betala genast eller ställa
borgen. Spisning för anktisnSsökaiide är att pä
stallet tillgä, mot kontant betalning. Låstad d. 2g
Februari 1840. P. Johantzon.
Fredagen den 6 instundande MarS försaljeS ge
nom friwillig auktion pä Olofstorp i GistadS soc
ken, genom egarenS afffvttning frän orten, en be
tvdlig löSegeudom, bestående af Guld, omkring 1
a 200 lod Silfwer, Koppar, Köks- och Jernsaker,
ett Ringklocka af metall, en Mangel och en Fist
not, Husgerådssaker af alla siag, möbleras Soffor,
Stolar, Bord, Dragkistor, Biräer med marmor
stifwor. Skänkar, en Bordstudsare, en Wäggklocka
med siagwerk, en större Spegel med pelarebord.
Glas och Sängkläder, Duktyger, Kör- och Äker
redstap, en Susiettivagn, Seldon, Hästar, Drag
oxar, samt utmärkt goda Kor, äfiveusomUngbostap,
med mycket mera, som ej uppräknas kan. Kände
och säkre inropare lemnas anstånd med betalningen
till den 1 nästkommande September. Hwad son,
ej pä dagen medhinneS till försäljning, sortsätte
dagen derpå. Lillkyrka den 28 Februari 1840.
Efter anmodan, P. Eklund.
Tisdagen den 3:djc Mar» 1840 blifvcr pi
Sladslniset extra Assemblé, som börjas kl, 7 och
slutas kl. ia pä aftonen. Biljetter, a Z3 sk. b:ko
stycket, finnas att tillgå uti Herrar Komans Se
Comp. handelsbod.
En wäl arrangerad B a l blifwer i Himmel
stadluudS bruunSsalong Söndagen den i Mars.
Balen öppnas kl. 7 och flutas kl. 3 pä morgonen.
Biljetter betalas med 16 |j. banko wid ingSngen.
Th. Carlson.
Lvodagen dea i:»te Alar- klik?cr i L.A
larmästaren l?iblgreuz lokal den femte af de för
innevarande vinter tubskriberadc Dans-Soirécr,
som börjas kl. 6 e, m. oeU >!u(r« kl. 12. Ötl-

Sida 2

göta regementsmusik begagnas. Extra biljetter
säljas vid ingången a 3*2 sk. banko stycket. Sö
derköping den 26 Februari 18H0.
Direktionen.
Stockholm, d. 25 Febr.
Trenne Riks-Ständ neml. Ridd. och A
. teln, Preste- och Bondestånden hafwa nu bi
fallit det sedan sista Riksdag hwilande första
«t till införande af D epartemen tal-Sty
re l se, pä Riddarhuset med 413 mot 19 rö
ster, och hos de twa andra Stånden utan vo
tering d. w. s. enhälligt. I Borgarestän
det förekommer denna fräga först nästa Ons
?•
" dag till afgörande. ä
ag .
— Man omtalar, att enskilda bref afgätt
till f. d. StatS-Sekreteraren Nordenfalk med
förfrågan, huruwida han wore benägen att emot
taga Justitie-Stats - Minrsters-platsen, samt i
samrad med Utrikes Statsministern H. Ex.
Frih. Stjerneld, bilda det nya kabinett, som
torde blifwa en omedelbar följd af antagandet
utaf förstaget till Departementalstyrelse. Bland
mindre förnäma personer, som skulle wara i
fräga att placeras, omtalas Tull-Distrikts-Che
fcu i Göteborg Hr Fahreus samt Revisions
^sekreteraren Faxe.
— Prof. Bergfalk har tillträdt sin Sekrete
'rare-befattiung i Konstirutionsutssottet, och Lag
man v. Röök blifwit wald till ledam. i l.igmstottct.
— En Lotskommendör i Riga, wid namn
Zotoff, som i November 1838, med egen liss
fara räddat en Swcust befattning ur sjönöd,
har af Kongl. Maj:t fatt medaljen i guld „för
berömliaa gerningar" att baras pa bröstet.
— Uti Ridd. och Adelns plenum d. 22 d:S
anmäldes flera motioner, hwaribland Hr Tor
nerhjelms om rättighet för Banken att beläna
redan intecknade och pa Banken transporterade
ftuldebref.
— Uti Prestestandet afgaf Prosten
Lyth en motion att markögangssättningen i st
sta instansen matte uppdragas ät Riksens Stän
ders fullmäktige i Riksgäldskontoret och Ban
ken: remitterades till Statsntstottet.
— Uti
Borgareståndet omtalade Hr Petrs, huru han
uppmanat Lc.ndtmarstalken att för H. M. Ko
nungen framställa den öustau, att Högstdensam
me matte med sitt wal till ledamöter i den
nya Departementsstyrelsen falla pä personer
med allmänt anseende och förtroende. Hr La
gergren uppläste en motion om nyttan af pro
hibitiva författningar. Hr Rydins motion om
anstaz för Landtbruksinstitutet pa Degeberg re
mitttrades.
— Uti Bondeståndet förekom ibland
andra motioner, äftben en om Kongl, teatern.
Ståndet ansäg, att det Kongl, teatern förut
bestämda anstaget skulle densamma frantagaS.
Swen Heurlin anmälte att han mot samtlige
Konungens radgifware funnit anledning till
anmärkningar, hwilka i försegladt konvolut till
Konstitutionsutskottet remitterades.
Calmar, d. 22 Febr.
Den 19 dennes hade Aktie-egarne i bolaget
för ett tillämnadt Ångfartyg häremellan och
Oland bolagsstämma, hwarwid, sedan Direktiv
nen tillkäunaqifwit, att maschinen redan war be
ställd wid Motala mekaniska werkstad, beflöts
att ångfartyget stall kallas Oland och des; bygg
nad paffyndas, sa att det kan wara färdigt
nästa sommar.
Linköping, d. ?6 Fcbr.
Herr Djurström har aflemnadt 140 R:dr 24
f=. R:gs, utgörande bchallna inkomsten af den
recett Hr D. med sin trupp under dej; sednaste
sejnr härstädes behagat gifwa till förmän för
Stadens Flickstola.
Wexjö, d. il gebr.
Sigfridsmesto marknad, soin i dag för 8
dagar sedan war utsatt att börjas, sinkades
egentligen i Onsdags. De första marknads
dagarne woro naturligtwis mest besökte, och han
deln gick någorlunda bra, isynnerhet med landt
mannawaror; men Handtwerkare klaga öfwer
dålig marknad, och manga bland dem ha icke
ens kunnat inkasiera sa mycket, som fordras till
inlösande af de höga debetssedlarne. Desic ha
således stäl att klaga. Spaninalspriserne wo
ro för Rag 14 R:dr, Korn 10 R:dr, Hafre 5
a 6 R:dr, Ärter 18 R:dr, och Potates 3 R:dr
tunnan. Smör 7 Rdr a 7: 24 lispui.det, Ost
3 a 4 Rdr dito.
— Wexjöboerne hafwa blif
wit öswermättade af roligheter under markn
den. Hufwudfakligaste nöjena hafwa warit de,
hwilka Hr Wallin med sallstav lemnat. Tea
tern är för tillfället inrättad i en större lada,
men Hr W. har bekämpat swarigheterna och
till publikens fullkomliga nöje gifmit sina före
drag. Mekanikus Möller wisar sina dansande
waxmennistor jemte mycket annat roligt. Baler
hafwa under tiden gifwits nästan hwarannan
afton, samt en masterad, hwilken bewistades af
fa masterade.
Norrköping, den 29 Febr.
Till den ledigwarande Tullförwaltare
tjensten wid Sjötullskammaren i Mem, har
Kongl. General-Tullstyrelsen, under d. 19 d:s,
utnämnt f. d. Ländskamereraren i Mariestad,
Apejzorn och Ridd. af Kongl. Wasa-Orden
F. G. L. Funch.
— Musikalista Soire-Sällstapets allmän
na sammankomster upphörde till mångens af
saknad redan med förl. war. Des; arbetande
ledamöter, som emellertid fortfarit med musiköf
ningar, gäfwo dock förl. gardag ett eklatant bewis
deruppå, att sällstapets werksamhet bade warit
och är lika stor, som tillförene. Bemälte Säll
stap hade neml. till en Musikalist Soirs in
bjudit större delen as detta samhälles bildade
medborgare, till ett antal af öfwer 4'J0, wid
hwilket tillfälle exekverades: l) Ouverture till
Operan Fristytten af C. M. v. Weber, 2) Ter
zett ur nämnde Opera, 3) Fantasi för Violin
af de Beriot, 4) Terzett med kör ur Op. Fri
stytten, 5) Konsert för Pianoforte af Beetho
wen, t>) Fantasi för Violin af Pechatscheck,
7) Romans med Obligat-Flöjt af Niccolini,
8) Recitativ och kör ur Haydns Oratorium
Skapelsen.
— Aftonen war i musikalistt af
seende en af de njutningsrikaste, som pä länge
egt rum.
— Hr d'Aubert, som hitkommit frän
Linköping och hwars violins herrliga toner man
icke kan höra för ofta, stattade äfwen med sin
talent till det allmänna nöjet.
— Torgpriser: Hwete, 19: 24 a 20: 24;
Räg, 11 R:dr a 11: 24; Korn, v-radiat, 10
R:dr a 10:24; Ärter, 10: 24 a 11: 24: Bland
säd, li: 24 a 7 R:dr; Hafre, 5 R:dr a 5: 24;
Smör, 9: 8; Ost, 4: 24; Fläst, saltadt, 4: 24
a 5 R:dr; Talg, 8 R.bij Bränwin, 32 s;.,
allt Nigs.
©tifts it9$ c t fr
"
: Af Domkapitlet l afwa föl
lande fullmakter blifwit utfärdade, neml. för K»r
koherde» Wiborgh i Ekebyborna och Asi, Kommi
nister Landers i Fifwelstad, Collega Sch. Cl. Ger
mundson Westling i Westerwik, Kvmminister P.
Carlos i Kumla, Komminister I. O. Kastman i
Linderäs, Gymnasii-adinnkten P. Westman, Kom
minister L. Wallers i Ätwid, Biblioteks-amanuen
fen A. G. Gylling och Bibliotekarien I. I. Hähl.
' Sökande till Rektoratet wid Wadstena Skola: Kol
legan, Mag:r Schröder; ull Skeppsås och Älfwe
stads Sacellani: Komministrarne Enholm, Boman,
Udden, m. fl.
WWker.
<v r a ii frit e.
De senaste underrättelserna frän Algier för
mäla, att Araberna dragit sig tillbaka och icke
widare wisat sig wid Belida, samt att i Kon
stantineh fortfar att wara lugnt.
— I Paris
talar man om Rysta amoasiadören v. Medems
rapellerande, i anseende till kollisionen med Fran
systa kabinettet, rörande nägra i Kamrarnes
addreszer förekommande yttranden om Polen.
Marskalk Maisons begrafning (kulle ega rum
dcn 18 d:nes. Frän Havre har ert stepp af
gitt med utwandrande till Nya Seeland, der
ett kompani köpt ett större stycke land, för att
der anlägga en koloni.
Italien.
Ännu prälar Don Miguel, som wistas i
Rom, sä som Konung i Portugal i Pä flyga
statskalendern. I fräga om en försoning mel
lan Päfwen och Portugal säges den förre swa
rak, att detta icke kan ste pä andra wilkor, än
att det päfliga hofwet äterfär sin uteslutande
domsrätt öfwer de andliga i Portugal.
— D.
5 dennes afreste Hertigen af Bordeaux till
Florens. Da n ne ni ar k.
Konungens och Drottningens kröning är
utsatt till Waldemarsdagen dcn 28 nästkom
mande Juni, hwarefrer Konungen ämnar göra
en resa genom riket. R y p l a » d
Gen. Perowsty har, under dcn 5 Januari,
rörande expeditionen till Khiwa inberättat, att
hanS detachement ankommit Ull fästet Atu-Jakfch
wid floden Emba och derifrån afmarscherat till
fästet Ak-Bulak. Kölden hade wäl de sednare
dagarne förminstats till 10 a 22 grader, Rsau
muf, men dcn djupa snön hindrat tropparnes
marsch. Fienderna hade dragit sig tillbaka i
riktningen mot Karatamar.
Turkiet.
Turkista Sultanen har afsändt till Vice
konungen i Egypten en befallning, att fränta
ga f. d. Kapudan Ahmed deg Nischam Jfti
harordcn och för tropparne tillkännagifwa, att han
är afsatt frän storamirals-embetct öfwer dcn i
Alexandria warande storherrliga flottan, samt
att desi tjenst blifwit uppdragen ät den dcr wi- ^
stande Viceamiralen Mustafa Pascha. Stor- i
vi siren Kosrew Pascha, mellan 30 och 90 ar i
gammal, är farligt insjuknad. j
Nevy med dagens händelser.
Aftonbladet och t rättwattnet.
Till julen eller dcn 14 förl. December för
sökte Aftonbladet, att twätta sig och den s. k.
liberala presien rena. Det war Kung Libu och
hans söner i Nilfloden.

Sida 3

„Men ett jag wet, font ingen tid kan twätta
och ingen Urdarbrunn kan göra hwitt:
det bär i ewighet sin dystra swärta,
det är och bliswer — ett sörrädifft Hjerta.
"
. K. A. Nikander.
Hans Janson och Konung David.
När Hans Janson i sitt anförande den 15
Februari 1840 „icke knnde undgå bekänna,
"
att han ihagkom Konung Davids ord: ,,sörla
ter eder icke uppå förstår,
" sa hade han äswen
bort paminna sig orsaken: „de kunna icke
hjelpa.
" Na, na, han lar sig nog detta också
innan riksdagens sint, och det är icke förmycker
beaärdt. Annars lärer det wäl ej wara sa
ogrundadt, att en regent, som ständigt smädas,
har ingen tid att göra godt. War gemensam
ma wän Konung David lärer häst någon aning
derom, när han sade, att „tha söraktelse uppå
förstarna utgjuten war, stod det i landena bi
stert och ödeliga till.
" linder sädana förhållan
den ffulle Titus Vespasianus begråtit mangen
dag som förlorad, och hade Trajanus haft att
göra med en opposition, font diktar nidwisor, sa
ffulie han aktat sig för att säga till Pretori
ane» Saburanus: „Jag gifwer dig detta swärd,
att föra till mitt förswar, om jag regerar wäl,
men emot mig, om jag regerar illa.
" — Han
hade kunnat taga för afgjordt, att han ffulle
blifwit ihjeistucken.
Kist! kift! kitz!
Det war förbaldt hwad Aftonbladet war
söt, devuerad och rörd den 3 och 4 d:s. Hela
samlingen af ffällsorden, ända ifrån „Kungsfär
den" i December manad 1838, ffulle nu stry
kas öfwer med harfoten, men man säg likwäl
kattklorna pä den. Mängden är i den lyckliga
belägenheten, att icke se och dock tro.
Anmälde Resande.
Den 2g Februari: Magaffnsförwaltaren Munk
med sällskap frän Nyköping, Baron Lagerfeldt frän
Stockholm, (j. O. Kullberg frän Äby och 31. E.
v. Sydow fr. Halmstad/ bo pä Gästgifwaregärden.
Undertecknade tilliännagifwa »vördsamt, att
uppbörden af arets Påskpenningar bestrideS af sam
ma Personer, som förledit är, nemligen:
Innom Strand-qvarteret af Waktmästaren
Dan. D a n i e l si o n.
^
— Dals-och Bergs-qvarteren af Fat
tlgfogden Anders Hagström, och
.. Rordan-qvarteret af Waktmästaren
Nils O i ter b er g.
Norrköpinq den 28 Februri 1840.
Nils Jac, Anjou. Jac. Fr. Arvedson.
SÄla Onsdag, den 4 Mars, klockan 10
f. in. bliswer uldeluitig till Sladetis ordinarie fat
tighjo!>. Norrköping den SS Februari 1840.
I a c. Fr. Arved son.
Nya Böcker till salu:
I (kollins bokhandel:
Swenfia Poesiens historia, af C. I. Lenström.
2 R:dr,
Swensia Mepan, utgifwen af I. C. F. H«ff
ner. upplaga, l: 16.
Swensta Kyrkans Högmäsioterter förklarade,
fann de i Terterna förekommande personer, orter
och främmande ord, bestrifna och uttydda, enligt
aldre och nyare hietpredor, af I. Bohman, 2 R.
Nytt slags Register till Sweriqes nu gällande
Lag med dithoranre författningar, ämnadt dels till
handbok för en hwar, dels till öfwersigt och reka-
piiulation för Studerande, dels ock att wara en
lättfattlig och möjligast fullständig framställning af
wär Lagfarenhet för icke-jurister, af H. N. Qvi
ding, 2: 32.
Hos Bokbindaren Fortzberg:
Tidens oro och Tidens kraf. Betraktelser un
der Riksdagen 1840/ 1:sta häftet, 32 fj.
Öfwersigt af Fattigwärds-Köimtens betänkan
de af en Riksdagsman, 24 si.
Litteratur-Bladet af E. G. Geyer för är
1839. Andra ä,gängen. Hästadt med kulördt
omflag, 2: 24.
Årsberättelse om framstegen i Fysik och Kemi.
Afgifwen de» 31:st Marö 1839, af I. Berzelius,
3 R:dr 8 si.
Katekes för Smäbarnsstolor, 8 st.
Törnrosen? bot, VIII Bandet, innehåller: I.
Återkomsten, II. Araminta Ma», III. Urnan, 24 x.
— XII Bandet innehåller: I. Herr HugoS Aka
demi, II. Hwad är penningen? III. Poesi och Po
litik, IV. Folknöje!!, V. StdrhetenS tillbedjare, 32
jj. — Jmperial-oktav-upplagan innehäller: Jagtstot-
man. Säg mig, o fader, Isidoros af Tadmor
^
Mariam, NyniauueS röst. Det doftar i fkoge»,
Uppwaknaudet, De fin fängerna, Helsans Evange
lium, Mc!!!ii>?a!iS stöd. Melia, Swangrottau pä
Jpsara, Schems-El-Nihar, Arthus Jagt, De twä
Ehorerua, 5: 3?.
Hos undertecknad är insatt ett parti böcker,
som säljes sör en fjerdedel af det ursprung
liga priset, till sintet af Ä!ars manad, dä det
af egaren ätertages. Katalog pä böckerna, äf
wensom sjelfwa böckerna, äro att bese pä stället.
C. C. Fortzberg.
Till salu.
Wackert Helstuge-Liu ho» Roos & Wigreu.
Swarta Norrlands Färstinn hos
Wadman & Tengzelius.
M att v ii f,
oljelryckt, uti flera nja mönster, nu inkommen
och iörsiiijes till billigt pris hos
Tornborg 8c Peterson.
Hos undertecknad finnas färdiga Fru ltiimnrS
länga och moderna Härflätor samt Benor till salu
för billigt pris; äswen emottagas beställningar as
allt hwad Perukmakare-yrket tillhoret. Deeutom
fiuuas Pomador, Håroljor, Rak- och Twätt-Twöl
samt Luktwaiteu as finaste slag till salu jemte opar
sumerad Märgpomada, mycket tjenlig sör harel, a
12 jz. r:gds pr burk. Q. I. Wennerström,
boende i Hr Fabr. I. I. Schnberts
gärd >v!d Norr storgata; och sär jag
ärau tiUkänuagifwa, att jag öppnat
boden wid södra ändan af gärden till
försäljnings bod.
Björk-, Al-, Ek-, Tall- och Granwed hos
P. M. Fogelströni.
Helsinge-Lin hos P. M. Fogelström.
Helsinge-Lia samt NorrlandS-Fogel hoS
C. I. Nelin.
E» ny Drostwagu med ftiflett famt e!> ny
Trillwagn, inrättad bäde för en och twä hästar,
komplett färdiga, voS L. Stvlin, Wagnmakare.
Kastmachiner
(Sädesharpor) efter Ei-gelst modell och högst än
damälsenliga, såsom atstiljande bättre, sämre och
siösäd jemte ogräsfrö, med dubbla sall och harpor
till begagna!ide sä wäl för alla sädesslag, som ock
för ränsning af foderwärtfrö, förfärdigas ester be
ställning til! billigaste priser af undertecknad, hwarS
adrek är Nyköping. I. Medling.
Pä Fattigarbetshuset försäljas fina Helsinge
Tag or genom A. Hagström. Pä samma ställe säi
jcs söt Grädda dagligen.
Bomull, Fransta Kardborrar, Fönsterglas,
GottlandSkalk, siäckt och osiäckt, hos
^
Wadman & Tengzelius.
^
Fris? och god Hummer
i hela trän och styckwiS, nyligen inkviNNt,, och till
uedsail pris, hos Sivcn & Otto Törnqvist.
Soja, Kapris och Ollvtr hos
Madman Sc Teng;ell»s.
En Mans-Chiffvnnier, till salu,
as mahogeny, efter !iyaste ide, samt diverse möbler
af björk; äfweu förfärdiga» byggnadSinrede och lik
kistor. Pä samma ställe fi!ineS en större tomt att
arrendera; äswen ett stall, i godt stick, sör 3:ne hä
star att hyra af Snickaren Holm i f. d. Winberg
sta garde!i.
Färs? rökt Halmstads-Lax
pä Stadshuset, till i R:dr 8 t-, dä half Lax tages.
Undertecknad har öppnad garnmagasin uti Hr
Hammarstens gärd wid Gamla torgel och försäljer
derstädes alla wauliga sorters kulörta, samt blekta
och oblekta Bomullsgarner ifrån N:o 4 till N:o
100 och till ytterst fasila priser, sä sv ni gröfre oblekt
till i R:dr och äkta Turkistt Rödt 2 R:dr 24 0«
r:gs ver stalp. P. Sl. Enhörning.
En nästan ny jernbeflagen Kof
fert. AnwiSning Leuinas pä boktryckeriet.
Lok och Pepparot samt torr Persilja och Mej
ram till salu i bokrryckeiigärde».
En nästan ny jernbeflagen Kof-
Observera!
Hos mig firnieS till salu en större Brämvins
panna !iied tillbehör, oni 369 i/4 stälpuud, och cu
Ostkitlel, aldeles ny, for sä godt pris som möjligt.
P. Mönner,
„ D. Husby och Jämjö.
Aderman S Sundbladh för
sälja till fasila priser fint och tägrikt Helsingelin,
veritabel Ostilidist Soja pä smä re Nistor, Patent»
och Rosolja, äkia Lau (le Lologne, Swe!>sta Form
ljuS in eö iva ra de wekar, diverse ftnare Malaresar
g or, Sivenstt Klöswer- och Timotejsrö, kalsiuerad
Pottaska, flera finare sorters Téer, walsade Jem
p.iifar, smidt Band- och Stä igjer», sortamenr af
Helsingborgs saltglaserade Lerkäril, Koru- och
Blaudkornsmalt.
Till utsäde pålitligt Timotejsrö HoS
SI. W. StShlbom.
Frist Qrrfogel,
grält Makulaturpapper, i:ma vwit Jslaudsull,
walsade Jerupiätar samt grön Vitriol i sat HoS
E. O. W. Sandberg.
Friff Jäst
finnes altid att tillgä hos I. E. M. Noréns.
Ett mindre sortament dubbla Georginie-rölter
hos Trädgärdsniästaren Thälin pa saltängen.
Fröhandel.
Alla sorters sriffa och pålitliga Trädgärdsfrön
samt ett större sortament Blomsterfrön finnas till
salu bos Trädgårdsmästaren Thälin p3 saltängen.
Lutade Grasidor h^s s. d. Sjudare» Kiiidberg.
En swart Frack är till salu. Adrest oni sälja
ren leinnas pä boktryckeriet.
Haspelgarn, Snöripor famt Tjädersogel, till
fasilt pris, hos P. A. Dahlström.
En nv modern Skrinda, i komplett stick, fi>!
nes till salu HoS Hossiagaren Sundstedt, boende
östautill.
Ä stundas k ö pa:
Ett bättre Guldur, helst as Sweust tillwerk
uiug. Widare underrättelse fäs as Urmakaren
Hörgreu wid söder tull.
En brukbar Spinnmachin, till billigt pris,
köpes af Gust. Lejdenfrost.
Tjenstsökande:
En yngling med god uppfostra», rena seder och
god hälsa, öustar, att emot stälig betalning, blif
wa mottagen, ju förr desto heldre, hoS nZgon akt
ningSwärd familj pä landet, för att wid nägon
större landtegendoni Inhämta förberedande kunsta»
o?» landtbruk och dertill hörande bokföring, pä der
han sedermera ma med större sramgäng kunna be
gagna underwisuing wid landtbrukSinstitnt.
som härpä fäster uppmärksamhet, täckes i biljett
till Ung l ingens Fader, som inlenmas PZ
boktryckeriet, uppgiswa sin adrex, sör träffande af
närmare öfiverenskommelse.
En yngling, som S ifi är konditionerat i mi
uuthandel, önstar sig dylik enioloi. Hedra ide be
tyger kunna förewisas. Skulle nägon af herrar
handlande fasta uppmärksamhet härä, torde iwac

Sida 4

inlemmas i förseglad biljett till N:o 200 v. pä bok
tryckeriet.
En bättre iiians dotter, 20 ar gammal, ön
skar till re» 24 »ästk. April tjenst på landet for att
tillhandagä »ti alla inom hus förefallande göromål.
Den hära reflekterar, torde benaget aflemna sivar
i förseglad biljett till 000, som emottages pä boktr.
En kunnig Kökspiga, som as en händelse blif
wit ledig, ästuudar sig tjenst den 24 April. Hon
kan förete hederliga betvger, samt begär swar i
biljett till B. B., som inlemnaS pä boktryckeriet.
I tjenst astundas:
En skicklig Färgaregesäll, försedd ined betvg
vi» ordentligt uppförande, kan i wär erhälla kondi
tion i en smästad. Adresi, pä boklrvckeriet.
En frisk och fi: e Amma kan fä god tjenst, dä
hon aninälei sig HoS Fru Alström.
Utbjudes hyra:
En öfwerwäning i Söderköping, bestäende af
5 tum med kök och nödige uthus, nära St. Ragn
hilds brunn, bliswer ledig att hyra antingen nu
genast cller den 1 April. Närmare underrättelse
lemnar Handlanden i!ang derstädes.
L:ue ljusa och glaea rum samt wedbod, beläg
na ivid Drottninggatan, till inst. April. Adre^:
Apoteket Kronan.
Wid Gamla torget till den 1
Oktober: en iväning af 5 rinn, sal och kök jemte
nödiga uthus, wind, källare, stal! för 5 hästar, 2:»e
ivagiishus med foderstnllc ochspaimmälswind öfwer,
drängkammare in. m. l äswensvm 2 glada rum i
frontespiS med kontor och wedbod, i händelse af fer
flild hyresman. Adretz pä boktryckeriet.
Tivemie wackra ofwanrum med del i kök samt
wedbod, äfwen stall för S:ne hästar och fodcrsknlle,
(belägna wid söder storgata), bliswa den i April
lediga, mot billig hyra. Adrev pä boktryckeriet.
Ett rum, för billig hyra, mot eu lite» uppaZ
ning, för ett stilla hushall. AdrclZ pä boklryckeriet.
Pä samma ställe emottages finare och gröfre Limieföm.
Ett rum med spisel och wedbod är alt hvra pä
norr ser ett litet HnShäll utan barn, den i April.
Adreö pä boktryckeriet. Ett stort Klädesstäp Med
hyllor och lädor ar till saln pä samnia ställe.
Den i nästkommande April bliswer pä norra
trakten as staden 3:ne glada och wackra rum ledi
ga, mot billig hyra. Rummen kunna äfwen de
las, om fä SsiniidaS. Aiuvittting pä boktryckeriet.
2:ne wackra och glada rum meo kök wid söder
storgata, för ett stilla och snvagt hushäll, nu genast
eller d. i April. Adreli pa dsklrvckeriet.
Ett mindre ljust och gladt rum med kontor
och wedbod, pa söder, att tillträda den 1 April.
Underrättelse fäs pa boktryckeriet.
Ett rum nied sp sel att sä tillträda d. i A
pril, bäst pavande för arbetsfolk. Underrättelse
fäs as Garswa.en Allderin pä wester.
Pä s.dra trakten bliswer de» i April ledigt
att hvra elt warint rnni med del i kök och nödiga
uthus, bäst paxande för ett ensamt fruntimmer.
AdrcZ pä boktrvckuiet.
Läs vch paH pä!
I anseende till bortresa finnas från 1 April
wid söder storgata 3 wäl kvnditionerade rum och
kok med behöfliga uthus. Rnmiuen kunna äswen
delas, om sä ästnndas. Adre!- pä boktryckeriet.
En iväning, ä foder, bestående ai :> ljusa och
glada rum samt kök och behöfliga uthus; aswe»
kunna twenne windsrum sä hvras i sainnia gärd
den 1 April. Adrce pä b. ktrvckertet.
Frän den 1 April bliswer ledigt att hvra ett
rum med kok och nödiga uthnS i f. d. Ternellska
gärden wid wester storgata; äfwen kan åtfölja en
bagarstuga jemte salubod. Pä samma ställe »ägra
boningsrum, som kunna delas pa flera HnShäll; äf
wenfoni ett rum för 2:ne klädeswäfivarestolar.
Förloradt:
Lördagen den 22 Februari bortstals frän en
landtbo i trakten af föder tull en bnndt nvberedt
Läder, neml. en Qvighud och 2 st. Kalfstinn af
swart beredning och försedt med N:o »328, 3:ne
gnlberedda Skinn med N:o 570, K st. beredda Päls
stinn med Nio 346. Den, som om desia saker kan
lenina nägon upplysning, som leder till upptäckan
det af tillgrixaren eller det stulna, erhåller 4 R-dr
b:ko
liS
i öf
syr
aln
och
lem
rad
gon
lem
ne
de
up
son
da
ät
W
r
st
m
d
b
m
si
g
t
b:ko som wedergällning, dä anmälan göres till Po
liS-Gevaldigern Nystrand.
Förl. Söiidags afton bortstals nr en förstuga
i öfra lväningen af ett Hus pä Hospitalsgatan en
syrstaftad Klädesmatta, nära 3 alnar läiig och 2
alnar bred och wäfd i rutor af röda, gula, hwita
och sivarta sarger. De», som om densamma kan
lemna underrättelse, undfjr nöjaktig wedergällning,
dä derom tillkäiinagiflveS pä boktryckeriet.
PÄ Soir-n i Söderköping, d. 9 Febr., förlo
radeS en röd SilkeSshawl, förmodligen genom nä
gon fremmaiides mivtag. De» torde beiiäget äter
lemnäs pä boktrvckeriet i Norrköping.
Emelia» Sandbvhos och staden aro 2:ne Lin
nehästtäcken, markte med W. S., förlorade. We
dergällning utlofwaS till den, soin nämnde täcken
upphittat, dä de aflemiiaS till Drängen Anders
son HoS Fabrikör Sebardt.
Tillwarataget:
Ett Hattfodral af läder upphittades sistl. Ons
dagS est. m. ä Slottsgatan, som rätta egaren kan
äteisä, dä anmäla» derom göres i Fabrikören
Wahlbergs gärd ä norr.
Diverse:
_
Den anspråkslösa person, som uti sista Norr
köpings Tidningar erbjuder sin tjenst medelst upp
rättandet af fädan befirifniug ft egendomar inom
staden, som erfordras, och bör till Brandstodskom
mitten aflemnaS, wid anmälan till försäkring i Stä
dernas Allmänna Brandstodsbolag, kan erhälla sä
beskaffad syKelsättning, endast han innehar ve för
mögenheter, som erfordras, för att lata begagna
sig i en fädan sak. Adrest pä boktryckeriet.
istMars kunna nå
sig i en fädan sak. drep
Från och med den i inst. Mars kunna nå
gra reel» personer dagligen få licmla a a 3 rut
ter god, tarflig mat, mot fasilt pris. Stället
namnes på boktryckeriet.
fanter uti Läderbr
namnes på boktrycere.
Alla, som weia sig hafwa panter uti Läderbr
de» pä Qvarngatan »ti Hr Rädma» ArvedsouS
gärd, aimiaiias att dem igenlösa innan medio af
nästkommande MarS mäiiad, eljest ivarda de lagli
gen körfälda.
Till upprättande hädanefter af fädan bestnf
»ing ä egendomar inoni staden, som erfordras, och
bor till Brandstods»Komiuit«n afleiiiiias wid an
mälan till försäkring i Städernas Allmanna Brand
stods-bolag, erbjuder sig härmed en dertill skicklig
person, hwilken tillika sär pä förhand gifwa tillka»
»a, att han för flikt biträde icke gör anspräk pä
högre arsvode, än som inotsivarar kostnaden söx
papper och renstrifning. Adrev erhalleS pä boktr.
De, som haswa oinlösta panter ut! KlensmedS
Gesällernas Lada, päminnas att desamma inlösa
eller sina intereöe» inbetala, fedn.ist den 2 MarS,
i anseende till qvartal HoS Traktören Abr. Söder
gren ä norr. Norrköping den 24 Febr. 1840.
G. Schalin, Oidt-Gesäll.
Flera Hvggliga karlar as arbetsslaven kunna
erhälla spiSniiig hes ett tarfligt och anständigt folk
pä norra trakten; äfwen kan en person fä bo pä stallet,
efter öfwerenskommelse. Adrest pä boktryckeriet.
R'1" banko astundas
efter öfwerenskommelse.
Eu lån på 2 J 4°00 Rf'1" banko astundas
mot första inteckning i b rand försäkrad egendom
här i staden. Den ett sådant bar att afluta, be
hagade ju förr dess heldre inlemna bref till
"K:dr 2000
" på boktryckeriet,
äljs
K:dr 2000p
I Herr Pröfelöt Collins bokhandel försäljas
Lottsedlar a LA si. banko pä c» i Stockholm wid
S:t Paiilsgata» belägen egendom, för hwilken den
winnande erhäller i lösesumma 15.30© R:dr
baiiko. Utom denna egendom erhalleS cii mängd
waru- och pcmiingewinstcr. Ege»do>uen bortspelas
pa Ko»gl. Swensta N:r-Lotteriets H33:dje drag
ning. Da 10 lotter köpaS, leiunaS eii gratis. Lkär
nuire upplysning erhälleS af planen.
I Herr Profesior EollinS bokhandel förfä.jas
Lottsedlar a 1 R:dr 16 p. banko S Ångfartyget
Rosendahl, fom bortspelas a Kongl. Nummer
Lotteriets 1132 dragniiig, och för hwilket de» wiu
»ande erhäller en lösesumma af -LOivLS R:dr
banko. Utom Ängfartyget erhällaS flera mindre
winster, som af planen, hwilken erhälleS gratis,
inHännaS.
I 4:de Klasien af Jnheinfka Konstflitförenin
gens Lotteri hafwa följande wiiistcr utfallit a N:o
1148, 1164, hwardera 10 mark. Appellering till
5:te klasen fortgår till den 4 Mars i Profexor
EollinS bokhandel.
Mngfartygs-Kommunikation
emellan
Stockholm och Norrköping.
BtS i Sto
o
Det Förenade ÄngsartygS-BolagetS i Storrkö
ping 3:ne Fartyg, R a k e t t c n, E o m e t e n
Norrköping, komma detta är att, sä wida ej
osörutsedde hiiider möta, oafbrutet gä emellan of
wannämiide stader pä det fatt, att Rakette»
och C o mete» afgä ett ifrån hiva idera stället
hwarje Sö»dag, Onsdag oÄ Fredag, kl. 6 pä mor
Narna och framkomma pä afton samma dcu, samt
Norrköping jemte ätsöljande Lastpräm för gröf
rc gods och waror, hwarje Tisdagsmorgon, kl. 7,
ifrän Norrköoing och hwarje Lördagsmorgon wid
samma tid ifrän Stockholm, och framkommer an
dra morgonen. Som detta sednare fartyget kom
mer att tillbringa natten under resan, äro för pas
sagerarne beqväma liggplatser uti de propra akter
rummen, och pasiagerareafgiften nedsatt emot ä de
andre s»ällfeglar»e. Alla sartvge» aro kopprade,
i fnllgodt stick samt wäl och komplette utrustade,
hafwa god restauration om bord, och för paöagerar
nes beqvämlighet och »ppakning är förjdt pä det
möjligaste. Fartygens kommisiioiiärer äro: i Stock
Holm Herr L. I. Warodell och i Norrköping Herr
Fr. WelleninS. Resorne taga sin början, sä fort
farwattnet blifwer öppet, och hwaroni i tidningarne
stall tillkämiajiifwaS. Norrköping d. 15 Febr. 1640.
Direktionen.
Mars Ma ii ad S Taxa,
hwarefter följande persedlar skola i Norrköping
försäljas är 1840»
Bröd.
För 4 r:st. i B:ko af Hwete bör wäga 1 >/2 lod.
Dito utan mjölk 1/2 lod.
Ai Räg, för 1 g. 4 r.,strädtbörwäga >4 lod.
'9 lod.
För 1 p.
B:ko, osträdt
Dricka.
Dubb. £>l, ett fat a 60 k.
Dito en timna a 48 k.
Enkelt-<dl, ett fat -
Dito en tunna, -
Cwag-Ql, Dubb. Ol cller
bättre ett fat, -
Dito en tunna - >
Enkclt-^>lS cller sämre elt
fat - - - - - '
Dito en tunna - «
Dubbelt-Ä, en kanna »
Enkelt-öl dito - -
Swag-Ol, Diibb. Ols eller
bättre ---
Enkelt-Öls cller sämre
SädeSbräiiwin wid minu-
tering:
Som bör halla 6 gr. styrka
wid 20 gr. term. warme
En Jungfru - - - '
Färfft Kött:
Godt vch fett Oxe-, Stut
eller Qwige-kött,
mark - » - -
Gödd Kals, hel ell. half dito
Framsjerding dito -
Bakfjerding dito «
Fär- och Lamm-Kbtt -
Fär- och am
Bagares, Bryggares vch SlagtareS skyldighet
är, att till försäljning af bröd, dricka och kött häl»
la god och förswarlig wara, wid det answar, som
stadgas uti de särstilte Taror, som altid stola tilli
köoäreS och säljares efterrättelse finnas uppspikade! ;
uti Bagares, Bryggares vch Sla-itareS försälj-l
»ingsriini, och åligger det Stadens Fiskal att mei
Polis-betjeningm häröfwer hafwa noga npvsigt om
S EmbetetS wägnar och utan ringaste arnvode de»
klagande till sin rätt förhjelpa. I öfrigt äger chl!
fom helst, att härutinnan wara angifware och be>
stagare och beflagarc-andelen oafkortad Stm»t«.
Norrköpings RödvuS den 27 Februari »k
Borgmästare och Räd.
*
1 '5
12
1 »4
6
8 6 12
1G 5
44 4 .8
16 3 2ij
8 12
4 6
3 4 5
24 '
1 8 2
6 4 9
6 8 10
54 8
8 12
^ 9
^ h r. D o r n t q u i !
*t s o i s 1 c 1 ii.
Irtl