Norrköpings Tidningar Fredagen den 5 December 1890

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1890-12-05
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1890-12-05
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1890-12-05
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1890-12-05
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Fredagen den 5 December 1890

Sida 1

Östergötlands
förnämsta
Nyhets- och
Annonsblad.
Östergötlands
förnämsta
Nyhets- och
Annonsblad.
Itö 283.
tena
Prenumerationspriset: ia krono? för helt &?, 8: 26 för teo fjärdedel*,
6: 60 för halft, 8: 60 för ett fjerdedols år oeh 1: 25 för månad. På post
kontoren tillkommer Icke något särskildt postarvode.
Lösnnmmerprlset: 5 öre.
Annwuspriaet: 10 öre (för unnonser från andra orter: inländska 12'/i
titian dika 20 öre) pr rad petitatii. Ingen annons införes tinder 40 öre.
Fnnumerstion och annonter emottagas & tidningens kontor.
(Norrköping 1890. Norrköpings Tidningars Aktiebolag,)
ooh
Fredagen den 5 Dec.
Tidningen åtkommer hvarje helgfri dag på aftonen.
Bedaktören tr&ffas för meddelanden kl. 9—10 f. m. ä tidningen! byrå, Veitgitegatan 18.
Utdelning ooh LÖennmmertörsäijining: Herr: Söderllng, Nystrand,
Norr Storg.; Lindgren k 0;o,Lilla torget;Pettersson, 8andg.; Erikson, Slotiog.;
Vestin Vessberg, Oarlström k 0:o, Thorell k 0:o Vestorstorir Sider: Brö
derna Dahl, Söder tull; Pira, Gila Eädstngng.; Törnberg, Nya Torget; O. Lind
blads, Östergrens, Sohergvista ooh Forsmans oigarrOutiker, Krit soli tölo,
Lennmalm k C:o, Alim. Tidningsh., Fru Petterson, 8. Kyrkog, öster: Pihl
blad. Knäppingi'g; Fredr. Larsou; Äng. Larson, Stynnansg.; F. A. Larson,
S:a S:t Persg. Saltingen: Jonsson, Rodgag.; Moberg vid Gasv. Södra förstaden:
Bwrmtrotr. Norra förstaden: A. G. atyriander. Fredriksdal: Hedberg.
Alia slags saker förnicklas.
Kamn, Hlcnogram m. m. etsas och graveras i stål, messing etc.
LEVÉN & C:o, N:o 91 Slottsgatan.
(13681)
3$atitoK §0$ Solin @cljlofingot|&
(14328)
2:a Söndagen i Ad ventet predika:
I B:i Olai kyrka: Högmässan (kl. 10): Komminister
Ottander. Afttnsången (kl. 6): Komminister Jo
hansson.
Hö?mftssan för Norra församlingen (kl. 3 e. m.)
Komminister Häggström.
I Hedvigs kyrka: Högmässan: Komminister Ham
marsten. Afitnsingtn (kl. 5): Kyrkoherden Fo*
gelqviit.
Kollekt upptages till stiftets bibelsällskaps
kassa.
I S:t Johannis kyrka: Pastor Axberg.
Skriftermål kl. 9.
I Central-Tinyelssts kyrka (kl. 10 f. tn,): Fingpre
dikanten Hylander.
Under loppet af denna vecka åro vid Pastors-Ex
peditionen inom S:t Olai församling anmälde:
Födde: 6 mankön och 2 qvinkön.
Vid: Enkan H. S Od'uads dotter, Helga Sofia,
li mån. och 4 dagar.
Vid Pastars-Expeditionen i Norra församlingen äro
denna vecka följande anmälde:
Födde 1 manköa och 6 qvinkön.
Döde- Förra Hushållerskan Wilhelmina Ström,
72 år, 6 mån och 3 dagar.
— Stationskarlen Axel
Leonard Sandins dottc-r, Signe Elisabet, 1 dag.
Arbetaren Hans Peter Hansson, 64 år, 10 mån. och
5 dagar.
Yiyde: Smedsarbetaren Karl Hjalmar Ivarsson
och Elin Kristina Andersson.
— Bokhållaren Karl
Henrik Schwening från S:t Olai och Matilda Lo
visa Wilhelmina Kjellenberg. — Stensättaren Hjal
mar August Blomqvist och Karolina Josefina Sa
muelsson.
Vid Pastors-Expeditionen inom Hedvig anmälde:
Född». 1 mankön och 2 qvinkön.
Dide: Anna Josefina Flinks dotter, Agnes Cecilia,
4 mån. och 15 dagar.
— Jern arbetaren Anders Gu
staf Nilsson, 69 år, 8 måa. och li dagar.
Vi/de: Pastor Johannes Nylén och Aima Dorotea
Pettersson, vigde i Linköping.
Vid Pastors-Expeditionen inom S;t Johannis an
mälde:
Födde: 2 qvinkön.
Bibelförklaring
hålles i S:t Olai kyrka nästa Torsdag den li De
eember kl. 6 e. m.
Piedikan
bllfver å Evang Luth Missiousialen (Bredgatan
15) af Wirséu Lördag kl. 7 e. m. samt Söndag kl
9 f m. och 5 e. m. Efter predikan pi Lördags af
ton blifver försäljring af syföreningens arbeten.
Pä Söndagen Kaffeservering frän kl 3e m. (14331
.)
1 Kath. Apostoliska Kyrkan
predikan Söndag afton kl. 6.
Alans: «Tscknen på förlossninge
Gude rikes närhet’ Luc. 21: 2ö—.
'li
Alans: «Tscknen på förlossningens annalkande och
Frälsnings-Armén.
(Handlverkaregatan 44)
Lördagen den 6 Dec. kl. 8 e. in. stort Invigaings
mite. Inträde genom »Stridsropet»
Söndngen den 7 Dec. Helgelsemöte kl. li f. m ,
»Kanmmöte» kl '/, 4 och Frälsningsmöte kl. 8 e. m.
(14353)
Vftlkoni t>u.I
för Bazaren,
sorn anordnas i Metodistkyrkan Torsdagen den li
och Fredagen den 12 December, mottagas tacksamt
gåfvor af alla slag. Måndag kl. 8 e. in. anordnas
möte, då gäfvor mottagas för Bazaren.
114357) K E. Norsträm.
Ailiansförbunctet
Norrköpings Kristliga Föreningar af Unge Män har
möte i Metodistkyrkan Söndag kl. 8 e. m., hvar
till unge man vänligen inbjudas. (14356)
Döde.
TillkäDnagifves
att
min käre Make
Olof Engdahl
afled i Vadstena den 2 December 1890, i en
ålder af 49 år, sörjl och saknad af mig
och barn.
(14338) Dorothea Engdahl.
IlTarjehanda.
Sorn det var »fult» ali kunna läsa,
hade han ej lärt sig det. Till »Baro
metern» skrifves: För åtskilliga år se
dan fans uti den goda staden V. en
gammal poliskonstapel Ö., hvilken uti
sin ungdom fått ganska god skolunder
byggnad och sedermera varit bruks
inspektor, men deklinsrat och slutligen
erhöll en uDderordnad befattning såsom
»stadstjenare», som poliskonstaplarne på
den tiden kallades. En vacker dag skulle
stiftets biskop, eforus för stiftets all
männa läroverk, förrätta inspektion i
V. församling. Högtiden till ära hade
flertalet af ortens prestmän sig dit in
funnit, och så (dagen efter visitationen
eller inspektionens officiella del) skulle
i kyrkan församlingens medlemmar höras
uti Bin kristendom. Uti den rymliga
kyrkan hade församlats många hundra
personer, placerade ute i bänkarne. De
»förhörande» presterna gingo omkring
bland folket, frågade öfver bibliska
stycken och crhöllo i allmänhet till
fredsställande svar. Längst borta uti
en hörnbänk satt gubben Ö., tarflig till
ytan, och såg något »enkel» ut.
»Nå, kan du läsa, min gubbe lille?»
frågade kontraktsprosten med vigtig
ton och min.
»Nej,» biet det entoniga svaret.
»Det var falt det,» tyckte prosten.
»Ja, derför har jag icke lärt mig det,»
svarade enfaldigt gubben, till munter
het för de närsittande. Gubben var en
stor spjufver, som tyckte, att han ej
behöfde af prosten utan vidare betitlas,
bland folket, med det förtroliga du¬
Tillkännagifves
att
Herren, efter ett kort lidande, hemkailat
min djupt älskade Maka
Klara Mathilda,
sorn afled Onsdagen den 3 December 1890 kl
9,15 e. m., i en ålder af 42 år, 8 månader
och 21 dagar, sörjd och begråten af mig, 7
barn, »yskon samt öfriga anhöriga och vånser.
Dagsbergs klockaregård den 4 Dec. 1890.
Dav. Ps. 31: 6.
fl4337) K A. Andersen.
Sammanträde!;.
Årets 14:de inbetalning till Arbatareförenln-
gaas sjuk- sch hegratalngstenl blifver i dag Fredag
den 5 Dec. 1890 kl.
'/, 8—9 e. m.
Styrelsen jemte de biträdande visitörerna sam
manträda kl 7,15 e. m.
Ot>M. Arskorten skola seilkorligen medhalvas.
(14101) ORDFÖRANDEN
Sjukfonden Arbetsvännens med
lemmar sammanträda Söud&gen den 7 December
kl. 3 e. m. för v»l af revisorer; derefter månads
inbrtalning. Obs ! Mangrant.
(14335) Styrelsen.
Ktangörelser.
Keti anledning af Landshöfdinge-Embetets
i länet dea 17 i denna månad utfärdade
allmänna kungörelse, sorn finnes att tillgå
å pastorsexpeditionerne, får Magistraten
tillkännagifva, att mantals- och skattslcrif
ningen för år 1891 här i staden företages
å Kronouppbördskammaren följande dagar
innevarande år:
Norra församlingen:
Måndagen den åttonde (8) Dec, kl. 9 f. m., med
qvadr. Planket, Krogen, Norr tull, Stjernan, Jern
vägsstationen, Ofverbanmästarestugnn, qvadr. Vess
lan, Gräflingen, lägenheterna Lilla Lund, Frsdriks
lund och Beckershof, stadens utarrenderade jord,
sorn af Drätselkammaren förvaltas, samt öfriga inom
Norra församlingen belägna fastigheter.
Norrköpings Rådhus den 27 Oktober 1890.
På Magistratens vägnar:
O. A. R. LOTHIGIUS.
(127S4) Gust. Gröndahl.
Ordinarie kyrkostämma nied Norrkö
pings Norra församling hålles i hyrkosalen Tors
dagen den li December kl. 1 e. m. för val af tvänne
kyrkorådsledamöter.
I tur att afgå äro Herrar Rådman E. W. Hede
lius och Konsul Ax. Swartling
Norrköping den 29 November 1890.
WILH. ARBIN.
Cirkus Blnmenield.
Stora Teatern.
Lördagen den 6 December:
XjW 2:ne utomordentligt stora Före
ställningar 2:ne.
"HKS
lii. v* ö och ki. v, «.
Ki. V» 5: Barn» och Ftimiije-
Fest.
Föreställningen kl '/» 5 e. rn, lill betydligt
nedsatta priser för barn.
62rn betala: på Parkett 75 öre, 2:a raden
60 öre och Ståplatser 25 öre.
ggj- Kl. V, 8: Benefioe-FSreatAU-
ninyr för nutiden! bälta Jokeyryttare, Ba
ildarakanungen Mr Alexander,
Mr Alexander uppträder i helt nya num
mer.
Niimare genom dagen! affisch.
Högaktningsfullt
S. BLUMENFELD,
Direktör.
Ia O. G7T.
För att erhålla medel att bekläda fattiga barn
låter Sällskapet »Birneas Vinaar» försälja diverse
sk&nkta varor i morgon Lördag den 6 December
1890 kl. 8 e. m. i Ordenshusets öfre sal. Säng
utföre!. Kaffe serveras. Entré 10 öre. (14334)
Soirée.
Till förmån för
Arbetareföreningens Nödhjelpsfond
anordnas
Lördagen den 6 December kl. 8 a. m.
en Soirée nied Dans
i Arbetareföreningens salong.
Progrilm:
Sång af Björlingska qvartatten.
Sång af an Damqvartett.
Diverse muntrationer i scenen.
Daus i salongen.
10 Dansnummer.
Entré: 50 öre. Biljetter säljas i Herr John Fors
mans Cigarrbutik vid Tyska torget samt hos Vakt
mästaren Ljungnander.
(14273) Nödhjelpakomitén.
9 Central-HoteSlets
Konsert-Salong
konsertera från ocb med Måndagen den I Decem
ber under en kortare tid från kl. 7'/i e. m.
Sigge Wulff
Schmidtska Kapellet.
Entié: Salongen 50 öre, Läktaren 25 öre.
Obs.! Tobaksrökning undanbedes till kl. 9 e. m.
Fribiljetter gälla ej.
(T. v. 13984)E. Schmidt.
Kerrkfiping—Statichelsn.
(Såvida is ej hindrar).
Ångfartyget INorden, kapten J. W- Siderman,
afgår till Stockholm Söndagen den 7 Dec. tidigt på
morgonen < ch Åo*f. Göta, kapten E Hartzell,
samma tiel från Stockholm.
OBS.! OxeiösuRd (Brevik) anlöpes.
Närmare mcdftei»K JANSON & Q:s.
ftorrköplfig—Waldentarsvik.
Ångfartyget SKÄRGÅRDEN,
Kapten CARL HEGGBLAD,
afgår:
(Såvida is ej hindrar)
Flin Norrköping Torsdagar och Söndagar kl. 4
f. m.
* Valdemarsvik Tisdagar och Fredagar kl. 4
f. m.
Fruglöt och Strandviken anlöpes endast
Sendagar
Närmare meddela P. JANSON & C:o.
Norrköp ing-Sandviken-Näfveqvarn.
Ångaren Brdviken,
Kapten P. HEGGBLAD,
från Nåtvcqvsm Tisdag och Fredag kl. 8 f. m.
„ Narrköping Onsdag och Lördag kl. 12 midd.
Närmare meddelar ALFR. ÖSTERLING.
Tili
GEFLE
afgår ångaren &:f Jfrlric. Kapten B. O.
Nordström, omkring Söndagen den 7 De
cember, medtagande fraktgods.
Närmare meddelar A. Bodman.
Köpenhamn—Norrköping.
Ångaren Kapten G. Carl¬
son, afgår fi ån Köpenhamn till Norrköping,
anlöpande Malmö och Ystad, Lördagen den
6 December på aftonen, medtagande frakt
gods.
Obs.! Hista lägenheten för Aret.
Närmare meddelar H. Unér. (14360)
Varor atFhemtär
Herrar lastemottagare med ångaren Stockholm,
Kapten G. Mahler, frän Hamburg, anmodas att
ofördröjligen låta tullbehandla och afhemta sioa
varor.
Närmare meddelar H. Unér. (14S63)
Stor Realisation af Handskar och Kortvaror.
Tillfölje af affärens öfverlemnande åt annan person slutrealiseras under November och December månader hela mitt stora
o chvälsorterade Varulager till följande ovanligt låga och förut ej kända försäljningspriser, nämligen:
Dam-Handskar, 2-kn:s, kostat 1: 45, säljas till 1: 15.
I):o, » »1: 75, » »1: 40.
D:o, » » 1: 25, » » — 95.
D:o, 3-kn:a » 1: 70, » »1: 35.
D:o, » »2: —, » »1: 60.
D:o, 4-kn:a » 2: —
, » »1: 60.
D:o, » »2: 25, » »1: 85.
D:o, 6-kn:ä » 2: 50, » »2: —
.
D:o, » »3: —
, » »2: 35.
Dam-Foder-Handskar, » 2: 50, » » 1: 90.
D:o D:o, » 3: —, » »2: 35.
D:o D:o, » 3: 25, » »2: 70.
Gants de Suéde, 6 kn:s, från 1: 25, 4-kn:s, 1 kr. paret.
Barnhandskar å 50 öre.
St»!
lil
»T» »
71 o»
p 3 -.
S » So
T* 3 3
CL
ca ro
» s;
g* c:
Od i—<
so CT3
■Ö 3
p« O
Herr-Handskar,
Herr-Foder-Handslcarj
t3 D:o « D:o,
Herr-Kastor- D:o,
D:o D:o,
Barn-Handskar,
Felsmuddar,
kostat 1: 35, säljas till 1:|—
.
2: —
, » » 1:_50.
3: —
, » » 2:J40.
4: —
, » » 3: 25.
2: 50, » » 1: 75, å 1: 50.
3: —
, » » 2:" 40.
2: —, » » 1: 40.
3: —
, » » 2: 25.
1: 15, » » — 95.
1: 50, » » 1: 20.1
Franska Getskinns-Handsk ar, som kostat 4 och 5 kr., säljas till 3
och 4 kr.
Goss-Kastor-Handskar, som kostat 2 kr., säljas till 1: 60.
Skinntröjor af Handskskinn ä 10 kr.
Professor Jsegers Ä Jeta Normalunderkläder, Ylledukar, Sämskskinn, Frisörkammar, Skrif
ställ, Bråckband, grått Kastor
sldnn till tröjor; bar förut kostat 4 kr., säljes nu till 3 kr.
Dessutom mångå andra sorters Handskar, som här ej kunna specificeras, samt ett stort och välsorteradt lager af Vinter- och Silkes- Vantar
för Herrar och Damer. Alltsammans slutförsäljes tili samma i proportion låga och billiga priser.
Ett stort och rikhaltigt Kortvarulager, bestående af Herr-Halsdukar, Silkesdukar, Hängslen, Portmonnäer, Plånböcker, Hes
oeh Handväskor, Bärremmar, Eau de Colagne och Parfymer, Leksaker och Galanteri-artiklar na. m. bortslumpas till och under in
köpspriser uti
P» J. H» Petterssons Handskhandel,
IN:o 12 Hospitalsgatan.
Oba.! Allt till bestämda priser! (16638)
Norrköping—Karlshamn.
Ångfartyget Kapten C. E.Pauls-
aon, hitväatas i morgon Lördag och afgår ef
ter skedd lossning och lastning, såvida is
ej hindrar, till Karlshamn, medtagande passa»
gerare och fraktgods.
Obs.! Direkt lägenhet till Karlshamn.
Evsatuelt andra kuithamnar och Kalmar.
Närmare meddela P. JaMQn & C:0.
^jrköpiny—Helsingborg.
Ångfartyget Transit JS:o 3,
Kapten E. T. LENGQVIST,
afgår härifrån till Påskallavik, Oskars
hamn, Kalmar, Borgholm, Karlskrona, Karls
hamn, Åhus, Ystad, Malmö, Landskrona och
Helsingborg omkring Qesdagen den 10 De
cember, såvida is ej hindrar, medtagande
passagerare och Iraktgods.
Obs.! Eventuelt andra kusthamnar.
Obs.! Gods till Oskarshamn, Ronneby, Söl
vesborg, Cimbrishamn, Trelleborg, Köpenhamn
och Göteborg emottages och omlastas på
andra af bolagets ångare.
Obs.! Transits sista resa härifrån för i år.
Närmare meddela P. JaosOQ & 0:0.
Norrköping—Helsingborg.
Ångfartyget Småland, Kapten
Aug. Svensson, afgår härifrån till
Oskarshamn, Jhälm ar, Karlskrona,
Karlshamn, Åhus, Kstad, Malmö,
Landskrona och Helsingborg om
kring medlo af nästa vecka, såvida is
ej hindrar, medtagande passagerare och
fraktgods.
Obs.! Eventuelt andra kustham
nar.
Närmare meddela P. Janson & C:0.
6UN6ST0LAR,
fina, lackerade, hos
Målaren N. Joli. Kulander.
N:« 1C5 Bredgatiin. (14343)
Prislista
från Godtköpshandeln
Gamla Rådstar/liga tei n 7
(midt för Immanuelskyrkan):
Till Anna!
Gratu! ationskort,
stort lager, jemte en mängd nyinkomna artik
lar billigast i
Godtköps-Bokhaiideln.
Obs I Fina Visitkort från 50 öre pr 100 at.
(14293)
Torr '/< Björk- och Barrvad, aåvil huggen lorn
ohuggen, levereras billigt.
Holge Ehrenborg;.
(12703) Kontor: Hotell Bellevue.
Färgad Dcmistik fr. 20 8re mtr (ung. 12 8r» aln),
Obleti D l „ 22 „ „ ( „ 181/» öre aln),
Blekt D:o „ 26 , „ ( „ 16 ör# alo),
Bolstervar „ 84 * . ( „ 20 „ „),
Handduksvät, hellinne, 4-ekeft, å 42 öre mtr (26
öre aln),
Strumpgarn fr. 2: 60 kilo (nsg. 1: 06 pr X),
Flltsjalar, stora, svenska, fr. 4: 26 stycket,
Damkcftor fr 3 kr. stycket,
Damgalosclier, yllcfodrafie, 2: 40 paret,
Sklnnmufar fr. 1: 40 »tycket,
Bahytter från 80 öre atyckct,
Snör!if fr. 80 öre atycket.
Daoiröjor, skura och hvita, 60 öre atycket,
Damstrumpor, helylle, randiga, 75 ö;e paret,
Maasgaloscbsr fr. 8 kr. paret.
Mar.svåjtar, itiekade, fr. 2: 76 atycket,
Blårandiga Skjortor, tjocka, 4-ekaft, fr. 1: 86,
Kalsoagar, atora 4-skaft, fr. 75 öre paret,
Strunteor, mans
, helylle, fr. 40 öre paret,
Manströjor, Mennö, fr. 85 öre stycket.
©oiRföpéfjåäti&cln
GamBsä RådstugiEgatan 7
(midt för Immanuelskyrkan).
Observera noga adressen, ty en ny affär i samma bl anche
och med snarlik firma har öppnats i huset bredvid.
Obs.! Tili landsorten mot efterkraf. Rabatt vid partihandel. (14253)
Paraplyer
Största välsorterade lager i alla mönster och qvalitéer.
Obs. Bestämda priser och ovilkorligen billigaste å platsen i
0. Svenssons Paraplymagasin.
(13441) 13 Drottninggatan 13.
! JUL-EXPQSITIONEN !
uti Louise LindbergN Hvit- oeh Kortvaruhandel, Drottninggatan 23, rekom
menderas i allmänhetens välvilliga hågkomit.
Louise Lindbergs Hvit- & Kortvaruhandel.
(14344) 83 Drottninggatan 83.
Som vanligt (kulle dock äfven vid detta till
fälle nppstå stridighet. Magistraten oob preeter
skapet kifvade nämligen sins emellan, hviiken
ders korporationen ekulie först mottags konutga
paret, oob de kifvade ännn, då landsböfdingen,
Born anlände tn etand före de knnglige, afgjord»,
att det tillkom magistraten & stadens vägnar
mottaga dem; spreeterskapet,* tilläde bäti naivt,
»kundo ledsaga de kungliga nt med välsignelse
på resen.»
Harn lange den kongl, fsmiljen gästade sta
den, bs vi ej fannit upptecknad!; besöket var
sannolikt kort. M«n vid afskedanndieneen be
tygade deras majestäter »sitt nådiga välbehag
oob nöje öfver sin härvaro», oeh drottning Lovisa
Ulrika yttrade särskildt till Höckerstedt; »Jag
försäkrar, att jag tager myoken del uti Norr
köpings välgång»
Donna fras flög Born en löpeld genom staden
och tände alla hiertan till hänryckning. Också
fick efter det kungliga besöket en v, pastor
Norberg i Dagsberg u rådetufvan »medelst en
af honom på vere sammansatt oration än vidare
tolka Bia oeb denna ortens underdåniga fägnad
vid berörda tillfälle». Till denna högtidlighet,
hvilken förböjdes genom 32 kanonskott, bade
magistraten »inviterat några af stadens heder
ligare invånare ooh etåudspersoner».
Under ett kalas kort derefter hos rådman
Nordstein å det nära etaden belägna Borga
säteri (pantsatt den tiden till Nordstein oob
rådman Ridder) bvälfde sig ännu det allmänna
samtalsämnet kring konungaparet* besök och den
nåd, sorn derigenom vederfarits staden.
Då någon i sällskapet dervid aade om konun
gen, att »hela hani pereonlighet vittnade om
godhet ooh välmening», medgaf Cordelia detta,
tilläggande, »att bone majestät såg nådig ut till
ooh med på ryggen» — en utlåtelse, hvaråt man
väl ioke kunde nndgå att le, men den borg
mastar Höckeretedt fann något »malplacerad».
Cordelia tillfrågade assistenten Dahlgren, sorn
äfven var en bland gästerna, »hvad han tyckte
om Norbergs parentation»?
»Parentation ?» upprepade Dahlgren förvånad.
»Herre Gnd, det ligger ju knappt annat än
ett lik under konnngamanteln, som repnbliken
kastat deröfver.»
Både Dahlgren ooh andrs, som hörde, togo
deraf anstöt. Cordelia låtsade dook örn ingen
ting, utan fortfor:
»Då do doras msjest&ter ånyo gjort en patriotisk
Eriksgata, har det väl, oförgripligeo taladt, äfven
bort till kotymen, att till det mineta stadens
bägge borgmästare fått mottaga något officielt
vedermäle af den kungliga nåden.»
Gnbben Jancke lystrade och bans fruntimmer
nickade åt Cordelia.
»Hvad syftar du nu på?» frågade Nordstein.
>På en orden, förstås väl, t. ex.
— Svärds
orden: samhället ber alltid, örn ocb när dess
styresmän utmärkas, derigenom äfveu finna sig
sjalft hedradt.»
»Svärdsorden?» anmärkte Höckeretedt. »Hvad
— ilil -
»Jag taokar mycket tor god mening, herr
asaietentl Men jag baaitter verkligen tyvärr eå
litsa färdighet i all sköns slöjd, att jag med
böfviik blygsamhet bör åt den värde ballrätte
Iedamoton sjelf, såsom en af indnstriene nitiske
öfvervekare, afstå den skådepenning, han eå
oegennyttigt velat tillerkänna mig.»
Nu fick Cordelia tili allt skrattarne på sin sida.
Borgmästar Höckerstedt bade erhållit fullmakt
sorn riksdagsman ooh amadé, jemte fru, redan
i Angnsti begifva eig till Stockholm.
Knappt derom underrättad beslöt sig snart
Cordelia att göra dem sällskap ooh tillika sätta
i verket sin läoge nårda afsigt att åtminstone
för någon tid ombyta vistelseort. Hon fann i
Norrköping ej mer samma trefnad som förr:
lifvet der förekom henne smått, tnogt och en
formigt. Aussitut dit, aussitot fatt.
Cordelia bestälde ofördröjligen örn sitt bus.
Hon lät omsorgsfullt inpacka sio dyrbaraste lös
egendom, såsom silfver, böcker, tafior m. m.,
för att af en välkänd skeppare sjöledes fraktas
till Stockholm och eflemnas åt en af broderns
affärsvänner handelsman Nathanael Westerberg,
boende vid Öeterlåoggstsn nära Skeppsbron der
städes. Deone Westerberg, sorn jemväl mottog
uppdrag att bereda Cordelia anständig bostad
tillsvidare, helst i hans eget bus, torde läsaren
påminna sig från borättelson örn Mäster Hoesners
tillfredsstäld. Enligt hennes omdöme saknade
kåren med några undantag (bland hvilka Algehr)
mycket af den hållning cch takt, som utmärka
krigarea ex professo: kavalleristerna gappado i
sadeln liksom med fara att falla af, ooh in
fanteristeroa gingo ej med fasta ooh afmatta
steg, utan släpade fotterna efter sig, lorn om
de burit halor. Icke ens Dahlgren som fänrik
tog sig så fördelaktigt nt, som Cordelia väntat.
»Det felar honom rytm sorn i annat,» anmärkte
Cordelia sedan till Catharina Björkman, dook ej
lägre, än att Dahlgren kunde höra det.
Riksdagsmsufiavalet inföll eu tid derefter —
kanske den stormigaste förrättning, som någon
sin egt rum i Norrköping. Sinnena bos flertalet
af den mangrant samlade menigheten voro upp
hetsade äfven genom paskiller, uppslagna vid
offentliga platser. De hade förmodligen utgått
från Wibergs anhängare. Det ena, versifieradt,
lydde sålunda:
»Till riksdagsman ni bör
En borgersman utvälja,
Som för vår frihet dör,
Ean ej vår välfärd sälja;
ilen f-n, han tage den,
Som väljer någon ann’;
Jag tror, vi känner’t än
Så barn och barnabarn.»
Det andra var af följande innehåll:
»Igenom lagkarlar spelas do största skälm
stycken — hvarföre vill man då göra Sista vilian
Hattar och Mössor. 14

Sida 2

WORRKÖPIN G 8 TIDNING AK Fredagen den 5 December 1890.
Göteborg—Antwerpen.
Regulier fötbindelse mellan dessa platser nu
deihålles tillgTidare af:
Fömkl888iga passagerareångarne
JAMES J. DICKSON, Kapt. C. O Söron,
CARL O. KJELLBERG, Kapt. Joli. Mebius,
med afgång från hvardera platsen hvarje Fredags
morgon.
Kortaste, billigaste viig till Paris.
Närmare meddela:
i Antwerpen Herrar O. Ve Keyser A C
.o.
1 Göteborg
(T.v. 7183) JONSSON, STERNHAGEN & C:o
Tandläkaren
Etfisard Brsmer,
sorn öfvertagit Tandläkaren Viktor Hanzon! prak
tik. mottager besök f. m. 9—1, e. m. 3—4.
Klinik för gratisbehandling 4—5.
Bostad: N:o 13 Drottninggatan (Cyrus gård), Norr
ping. (T. v. 11840)
« flas ;s > o
ftafeinetts-
och Visitkorts-Raniar
i mångå smakfulla mönster till billigt pris
.T. & W. Ner mans Bokhandel.
(Äldre lager realiseras ytterst billigt)
Q (13960)
9W VWTPW
Gratulation ä k ort
till
Anna-dagen!
största lager ocb billigaste priser på platsen i
Eisping & Lundell»
Pappershandel.
N:o 32 Drottninggatan. (14288)
Östergötlands Dagblad
utgår nu
i en upplaga af
6,000 exemplar.
(T. V. 14312)
Norrköping den 5 Dee.
Protektionismen och verldshandeln.
Tyska tidn. »Die Industrie> har nyligen
öfver detta ämne offentliggjort nedanstående
artikel, hvilken torde läsas med intresse:
Om skyddstullen icke vore något annat än ett
rent mekaniskt afspärrande eller försvårande af
importen, så skulle verldshandeln redan för länge
sedan hafva dragit sig tillbaka inom de trånga
ste skrankor. I den mån tullsatserna i de olika
länderna stegrats, måste den internationella sam
färdseln hafva sjunkit, och di med undantag af
Storbritannien nästan alla länder sedan åratal
tillbaka höjt sina tullsatser, eå måste denna före
teelse i alla länders utrikeshandel, och äfven
Storbritanniens, göra sig gällande; ty om de an
dra länderna icke importera något vidare, så har
äfven Storbritannien intet mer att exportera; då
vidare Storbritannien så att säga ensamt hållit
sina gränser öppna, så har väl — örn man i
detta afseende drager ytterligare slutsatser —
ella andra länders export dragit sig till detta
örike och fullkomligt öfversvämmat detsamma
tued varor.
Men af allt detta händer i sjelfva verket in
tet. De enskilda ländernas utrikeshandel har i
sillmänhet icke af
, utan tilltagit ooh dermed har
dess resultat — verldshandeln likaledes tillvuxit,
cch detta till på köpet s& raskt och till sådan höjd,
att något dylikt aldrig förekommit annat än un
der skyddstullens herravälde, och Storbritannien
utmärker sig icke ens som det land, hvars im
port till skada för landet öfverväger importen.
Fastmer förhåller sig på detta område Storbri
tannien icke synnerligen annorlunda, än de af
gjordt skyddstullvänliga länderna, och detta af
det enkla skäl, att öriket i följd af sitt kom
munikationsläge, sin rikedom på kol och jern,
företrädet att ega stora kolonier, som det nä
stan uteslutande förses med alstren af sin ar
betsflit, är så rikt försedt med skyddsmedel, att
d#t kan afvara skyddstullar. Den som af den
omständigheten, att engelsmännen nöja sig med
få finanstnllar, skulle vilja draga den slutsatsen,
att den rena och oförfalskade fxihandeln råder i
det brittiska öriket, begår lika stort misstag som
den, hvilken i skyddstullarne ser blott ett hin
der för trafiken mellan länderna. Utom skydds
tullar gifvas äfven andra medel att befordra och
skydda det inhemska arbetet, och i det afseen
dot är Storbritannien ett lika väl skyddadt land
som Ryssland eller Förenta staterna. Det in
tager i följd af sina naturliga företräden en un
dantagsställning och skulle utan denna vara dömdt
att antingen utgöra en i ekonomiskt afsesnde bety
delselös ögrupp eller också att genom höga, ja, de
högsta skyddstullar skapa sig en inhemsk indu
stri. Det finnes i sjelfva verkst bland de nu
varande kulturländerna intet, hvars ekonomiska
förhållanden icke bestämmas af inverkan eller
saknaden af naturliga företräden eller skydds
tullar.
Denna uppfattning visar sig geno» alla länders
ekonomiska historia vara riktig, och den bestäm
mer i enlighet dermed den nya tidens handels¬
politik i Europa, liksom också på det amerikan
ska fastlandet, i Australien och Asien. Alla
nationer sträfva blott efter ett: att gagna sig
sjelfva, och derigenom tjena de äfven bäet det
bela. Det är egendomligt, att denna sats förbi'
see just af dem, som försvara den s. k. fria ut
vecklingen. Deras trosats är dock, att det hela
tjenas bäst derigenom, att man låter dan enskilde
handla och vandla fritt; genom denna frihet kom
mer den enskilde att i högsta grad utveckla Bina
krafter och sättes derigenom i tillfälle att så
mycket som möjligt bidraga till den allmänna
blomstringen. Man skulle väl antaga, att denna
grundsats bäst uppfylles genem skyddstullen, ty
hvarje stat drifver dervid för egen räkning tull
politik och bekymrar sig föga om andra länders
intressen. Och de enskilda länderna blomstra
också verkligen derigenom. Men nu läsa vi till
vår icko ringa förvåning i »Nation», att det är
ett misstag, att ett lands ekonomiska intressen
kräfva kränkning af andra länders, och att det
skulle vara en stor kulturuppgift att genom en
internationoll handelspolitisk fredsliga undanrödja
denna villfarelse. I enlighet härmed måste »Na
tion» uppenbarligen tro, att ett lands intressen
bäst befordras derigenom, att man icko kränker
andra länders ekonomiska intressen, alltså gynnar
dem. Frihandlarnes lära örn den allena salig
görande egoismen skulle derigenom förvandlas till
sin motsats: oegennyttan, som tänker för andra
och sätter andras väl framför eget.
Frihandlarne rika i »idana motsägelser, erne
dan deras grundåskådning är genomfalsk och de
ras hela logik hvilat på deduktion, men aldrig
på induktion. De utgingo från den satsen, att
menniskan är född till frihet, bygde derpå sitt
korthus af konklusioner och råkade derigenom
alltmer i motsägelse med fakta. Blår man in
på motsatt väg, så kommer man till helt andra
resultat. Bortser man, utan förutfattade menin
gar och åsigtor, från alla tros- och lärosatser och
betraktar fakta med orubblig köld, samlar och
ordnar deus samt sätter dem i sammanhang, så
inser man snart, att det är ett mycket svårt ar
bete att finna orubbliga sanningar, och att myc
ket, som vi ansågo för eviga sanningar, är blott
vilkorlig eller skenbar, ja kanske till och mod
alls ingen sanning. Så g&r det äfven med de
•konomiska lagarna, och så har det gitt med
frihandlarnes lärosatser.
Den satsen, att det hela bäst gagnades, örn
man lät den enskilda fullfölja sitt speciella in
tresse, erbjuder det mest slående beviset för
hvad här ofvan sagts; ty erfarenheten eller
observerandet af fakta eller historien lär oss, att
— örn man låter den enskilde fullfölja sitt spe
ciella intresse •— han genast öfvergifver sin
isolerade ställning och sluter sig till en andre
eller tredje; ty det är redan ett uppgifvande af
denna ställning, örn han också blott vill för
tjena på den andre, vill hafva något af honom;
ju mer civilisationen skrider framåt, desto mer
sluter sig sällskapsdjuret, menniskan, tillsammans
till intressegemenskap, så att vid hög social ut
veckling öfver hufvud icke längre gifvas någon
isolerad ställning. Den liberala världsåskådnin
gen måste medgifva denna böjelse för samman
slutning; men den kallar denna för »koalitions
frihet», ehuru böjelsen icke är fri, utan tvungen,
och »koalitionsfiiheten» egentligen icke hvilar
på frihet, utan på nödvändighet, på tvång.
Äfven med en »tafs isolerade ställning för
håller det sig icke annorlunda. Örn ock hvarje
stat söker att fullfölja blott sitt speciella intresse,
så står dock ingen ensam för sig och ingen tje
nar uteslutande sitt speciella intresse, icke ens
Kina; ja, derigenom, att hvarje stat skenbart sör
jer uteslutande för sig sjelf, träder hon do andrs,
sorn göra detsamma, allt närmare, samhällsintres
sena utsträcka sig till allt vidsträcktare områden, och
derigenom låter sig den skenbara motsägelsen
förklaras, att vid tilltagaeds »skyddstullsystem»
träda länderna i allt vänligare, ja, vänskapligare
förhållanden till hvarandra. Vår tid är de inter
nationella kongressernas, de mellanfolkliga före
dragens, den högst utvecklade handelns, de mest
storartade uppfinningarnas på jernvägs
, post- och
telegrafområdet. Hur föga »skyddstullsystemet»
förmår störa det goda förhållandet mellan natio
nerna, derpå lemnäs bevis af det i dessa dagar,
alltså omedelbart efter Mac Kinley-billens trä
dande i kraft i Förenta staterna, hållna mötet
mellan amerikanske, engelske och tyske jem
teknici. Det vore en oriktig konklusion, om
man af dessa företeelser ville draga den Blut
satsen att syatemet måste duka under för denna
stora strömning af internationellt närmande. Ti
tro oss tvärtom kunna påstå, att örn frihandtln
beherskade verlden, skulle aldrig så stora fram
steg hafva gjorts på alla industriens, kommu
nikationens och handelns områden, och att ds
lärde ocb tsknipi i sila länder icke skulle hafva
kunnat helsa hvarandrs vid internationella sam
mankomster, emedan under frihandelns herravälde
många länder antingen icke skulle hafva varit i
tillfälle att frambringa lärde och teknici, aller
också att de, örn de varit i ståad dertill, säker
ligen skulle hafva sökt hindra sina representan
ter att förbrödra sig med andra landers, hvilka
betrakta de af naturen klenare utrustade län
derna sam sina jagtmarker.
Man har ju npplefvat dylikt, d. v. s. historien
berättar oss derom. Intet talar så öfrerbevisand#
:Ör riktigheten af denna åsigt som historien om
förhållandena mellan Storbritannien och Förenta
Staterna. Mellan dessa båda Jander bestod en
gång frihandeln, med andra ord: det förra drog
efter förmåga vinst af det senare och bemödade
sig att gifva det ömsesidiga förhållandet den
möjligast rena karakter af frihandel; Storbritannien
ville lemna Förenta Staterna industriprodukterna,
under det att kolonierna blott skulle producera rå
materialet för att förse de engelska industrieta
blissementen med dylikt och för öfrigt förblifva i
stånd att betala sin import. Dsnna påtvungna frihan
del hade till följd ett fögabjertligtförhållandemellan
moderlandet och kolonierna; det ledde till krig
och fullständig skilsmessa, tidtals till och mtd till
ömsesidig afspärrning. Sedan Unionen grundlagts,
sade den frihandeln så mycket hellre farväl, ju
mer den biet medveten om sin egen kraft, och
först sodan den öfvervunnit don frihandelsvänliga
Södern, växte dess ekonomiska kraft i obehim
drad utveckling. Det spända förhållandet mellan
båda länderna har derigenom icke stegrats, utan
förminskats, och det ömsesidiga varuutbytet har
tillvuxit med Förenta staternas tilltagande pro
tektionism. Detta bar sina belt naturliga or
saker. Hvad som icke lyoksts Förenta staterna
under frihandelns herravälde, nämligen att skaffa
sig en lifskraftig industri, som är besluten att
tillgodose landets egna behof, lyckades nu genom
den förändrade tullpolitiken. Nyuppståndna in
dustrier skapade nya behof; för realiserandet af
stora företag måete maskiner införae, för byggan
det af jernbanor, kommunikationsvägar och ing
båtslinier samt anläggningar af städer togs ut
landets, särskildt Storbritanniens industriella verk
samhet i anspråk. Befolkningen, som i början
af århundradet blott uppgick till 7 millioner, bade
till 1860 växt till 30 millioner ocb har sodan
dess mer än fördubblats. Under det Förenta
staterna satte sig i stånd att sjelfva till stor del
täcka sitt behof af maskiner, ekenor, jernvägs
matAiel, ångare o. s. v., hafva nya behof trädt
i de förras ställe; befolkningens köpkraft har
ofantligt »tigit; ekonomiska krafter, sorn slum
rade, hafva väckts, och så kom det sig, att trots
tullsatserna» fortfarande förhöjning utrikeshandeln
städse ökades, och särskildt importen med större
regelbundenhet än exporten. Det forna frihand
lande Amerika täger sig i jemförelse mod det
nu tullskyddsvänliga ut sorn en dverg bredvid en
jätte.
Hvem har skäl att beklaga sig deröfver? Hade
någon i Europa haft fördel af, att Förenta sta
terna fortfarande varit frihardelsvänligt sinnade?
Icke ens engelsmännen kunna önska detta; ty
de hafva i främsta rummet dragit nytta af Nord
amerikas skyddstullar, och detta är en riklig er
sättning för de förlorade kolonierna.
Men på liknande sätt förhåller det sig med
alla länder. Ja, vi miste till ocb med beteckna
det sorn en kortsynthet, om man hyser farhågor
för, att länder, lorn ännu utgöra ett beqvämt
afsättningsområde för europeiska produkter,
emedan de ännu hafva låga tullsatser, skulle
kunna öfvergå till skyddstullon. Vi måste tvärt
om öuska, att de skapade sig ett högre välstånd,
icke blott för att de skola blifva i stånd att
betala, utau ock för att bebofven måtte ökas
och varda mångsidigare. Tdi och med de län
der sorn utmärka sig för höga tnllsatsrr eller
till och med importförbud, måete från den stånd
punkt sedt, Born vi intaga, bedömas rättvisare,
då de antingen hafva att taga hänsyn till urål
driga, på gamla tunga former hvilande förhål
landen och skydda dem för ett öfverraskande
inträngande af europeisk kultur, eller också
miste åt unga, lifskraftiga, men ännu föga ut
bildade ekonomiska korporationer skapa stödje
punkter för den raskt och kraftigt sig utveck
lande industrien. Hafva en gång i dessa fast
omgärdade nationer de slumrande krafterna
vaknat, »vaga krafter stärkts och nya behof
kunnat uppstå, så skola äfven ds förstora sin
andel i verldsnaarknaden.
Vi mena nu, att •— li snart handelspolitiken
uppfattas från denna högre ståndpunkt — det
der kortsynta pratet örn lifsmedlens fördyrande
för den fattige genom tullar och om folkklas
sernas och nationernas upphetsande skall visa sig
vara hvad det är, slagord, med hvilka svaga
politiska och ekonomiska partier löka för sig
vinna den omdömeelösa massan. Djupet och
mångsidigheten i det ekonomiska lifvet äro d-ssa
politiker obekanta: de sakna organ för uppfatt
ning af hvad sorn icke flyter på ytan.
Hammarklndsvalet. I dag ingår på
sistono den nyheten, att detta val blifvit af
Högsta domstolen liksom förut af kon:s be
fallningshafvande upphåfdt. Valkretsen har
alltså att bereda sig till nytt vals anställande,
ivarvid partierna derinom ännu en gång f&
under detta år mäta sina krafter.
Väl vore, örn splittring nu kunde bland
tullvännnerna undvikas. Vi hafva bort upp
gifvas, att hr Anders Magnusson i Lervik
sjelf förklarat sig ämna undanbedja sig rö
ster till förmån för hr Fosser. Hade detta
skett redan förra gången, så hade utgången
efter all sannolikhet blifvit en annan och
majoriteten så deciderad, att nytt val nu ej
jenöft ifrågakomma.
Militärmötet härstädes. Till såväl
magistratens som stadsfullmäktiges ordfö¬
rande hafva från generalmajoren grefve M
W. Hamilton ingått bref med hjertliga tack
sägelser för det mottagande mötesdeltagarna
lingö röna af Norrköpings invånare,
Isförhällandena i Bråviken. Un
der den skarpa köld, som i förra veckan
rådde, blef Bråviken isbelagd ända från
Grymön till nedanför Timmergata, dock ej
värre än att ångare slogo sig igenom. Det
var hufvudsakligast vid södra stranden och
i farleden, som ia uppatått; vid norra stran
den var det deremot isfritt. De senaste da
garnes mildväder har deck gjort, att isen
gått bort, med undantag af inåt vikarne.
Förliden natt, sorn åter var kall, lade sig
på Sandviksfjärden ett % »Iler % tums
tjockt islager, hvilket, om den i dag rå
dande kylan får fortfara, nog kommer att
föröka sig.
Minimi- och maximi-temperatu
reis i Norrköping under det sistför
flutna dygnet. Förliden natt visade
termometern lägst 8 grader — och under
den förflutna dagen högst 2 grader —.
Väderleksuppgift. (Från Meteora
logiska central anstalten i Stockholm i dag):
Bsromotermaximura öfver nordvestra Eu
ropa, lägre i nordost, söder och sydvest.
Klart, delvis dimmigt, mestadels nordliga
vindar. Kallt i mellersta Sverige. Regn
gårdagen på Gotland.
Utsigter: Klart eller frostdimma, lindrig
köld i mellersta Sverige, mildare i norra
och södra; nordlig blåst på Östersjön, ost
lig på Nordsjön.
Ackordsbud. Vid i dagarne hållet sam
manträde i handlanden J. A. Sehöldborgs
konkurs afgaf* af gäldenären aekordsanbud,
stort 50 procent, hvilket dock ej af for
dringsegarne antogs.
Med firman Johansson & Kantus
borgenärer hölls i går eftermiddag sam
manträde, och beslöts dervid att försöka
åvägabringa administration på 6 månader.
Hrr N. Stråhle och L. Marcus Ängö i upp
drag att tillavidare handhafva firmans affärer
och att sätta sig i förbindelse med de for
dringsegare, som ej voro vid sammanträdet
närvarande eller representerade.
Utdelad donationsränta. Årsräntan
å den inom Arbetareföreningen befintliga,
under nämda förenings direktions förvalt
ning stående A. P. Söderbergs donations
fond å 1,000 kronor har i dagarne tilldelats
en gammal f. d. väfvare vid en af stadens
fabriker.
Arbetareföreningens nödhjelp»
fond. På den soaré, som till förmån för
denna välgörenhetsfond eger rum i morgon
afton kl. 8 i Arbetareföreningens salong,
har man hedt oss genom tidningen fästa
uppmärksamhet. Bland muntrationer, tom
frän acenen beredas publiken, förekom ma riDg
kastning och kraftmätning etc. Biljettpri
set är, som förut närnts, 50 Öre.
Med Vikbolands hush Anning sgille
hålles extra sammanträde å Vikbolands spar
bank* lokal här i staden Onsdagen den 17
dennes kl. 12 på dagen för att fatta bealut,
örn andel bör sökas i det af hushållnings
sällskapet beviljade låneanslaget till inköp
af en afvelsarbetshingst samt örn åtgärder,
som med ett dylikt inköp ega sammanhang.
Kapphöns på villospår. I går till
varatogs å Nya torget en rapphöna, som
syntes hafva kommit ioflygande till staden.
Den öfverlemnadcs i polisens vård och blef
sedan utsläppt å ett gärde utanför staden.
En stund derefter blef ytterligare en dylik
fogel öfverantvardad i polisens händer, med
hvilken förfors som med den föregående.
De voro båda mycket krya och lifliga och
ville flyga bort från sina vårdare, som hade
all moda att qvarhålla dem.
JSgendotnsliandel. Egendomen Ystad
i Östra Stenby »Öcken, hvilken förliden vår
inköptes af landtbrukaren Teodor Anderson
från Oklunda, blef af honom förliden går
dag försåld till byggmästaren Härn från
Brånnestads grenadiertorp i Dagsbergs soc
ken. Köpesumman är obekant.
Stöld. Yid extrating med Bråbo härads
rätt företogs i dag ransskniDg med en ung
flicka från Norra förstaden vid namn Jo
hanna Amalia Dahlström, sorn gjort sig
saker till en mängd stölder. Hon her till
samman» med »in yngre syster Gerda be
gått flera tillgrepp här i staden och derför
undergått ranaakning vid Norrköping* råd
husrätt, som förklarat dem saker till första
resan stöld. Johanna Amalia skulle dock,
enligt rådhusrättens utslag, undergå ransak
ning jemväl vid Bråbo häradsrätt, med an
ledning af under dess domvärjo föröfvadt
likartadt brott, och Gerda skulle, såsom va
rande minderårig, i hemmet agas. Från
tvänne enkor i Norra förstaden hade under
Oktober månad förkommit en underkjol, två
par kängor, en silkessjalett, en obetydlig
qvantitet matvaror samt två kronor i pen
ningar. Johanna Amalia, härför tilltalad,
förklarade dock vid ransakningen i dag, att
det varit syster», sota begått tillgreppen af
dessa saker, som till största delen lemnati
åter till målsegarne. Deremot erkände hon,
att hon på ett för henne okändt ställe i
Fredriksdal »tulit en klädningskjol samt att
hou med systern delat 6 kronor, hvilka
denna tillgripit p& ett likaledes obekant
ställe i samma förstad. För att försöka få
reda på egarne till kjolen och de 6 kro
norna blef ransakningen uppskjuten till den
12 dennes kl. 10 f. m.
Militärmötet i Norrköping är nu
afslutadt och är ett minne blott. Under
loppet af sistl. Onsdag lemnade mötets fleste
medlemmar staden. Mötet har, skrifver Östg.
Korresp., alltigenom burit den bästa prägel.
De hållna föredragen hafva varit gedigna,
lärorika ooh intressanta. De festliga sam
qvämen hafva varit i högsta grad angenäma.
Arrangemangcrua ha i hvarje hänseende va
rit mer än vanligt lyckade. Hvad som dock
i främsta rummet med en mun prisas af alla
hemkommande deltagare i mötet-, är den
storartade gästfrihet och den utsökta artig
bet, som frän alla håll kommit deon till del
inom Norrköpings samhälle.
Utnämning. Vik. adjunkten vid Lin
köpings högre allm. läroverk, fil. kand. K.
Georgie utnämdes i Onsdag* enhälligt af
Skara domkapitel till kollega vid femklas
siga läroverket i Sköfde.
Under visning spröt för lönetursberäk
ning aflades inför Linköpings domkapitel af
e. o. lektorn, fil. lic. K. K:«on Siljestrand
sistl. Onsdag, skrifvar Östg. Korresp.
Till ordinarie lärare vid folkskola
i Stockholm har antagits folkskolläraren i
Regna hr Alfr. Ericsson Lindegård, omtalar
Örebro tidning.
Kn allmän sängförening för Lin
köping. (Östg Korresp.) Musikdirektören
Fr. Thorselius har satt sig i spetsen för bil
dandet af en allm. manssångförening inom
Linköpings samhälle. Förberedande sam
manträde för öfvarläggning i ämnet hålles
i arbetareföreningens lokal nästa Söndag.
De Amerika-arfren ! Från Boxholms
trakten skrifve* till Ö. K: En arfstvist af
rätt egendomligt slag, och som vederbörande
tro och påstå, gällande ej mindre än 100,000
dollars, håller på att uppstå mellan fyra styc
ken bröder, af hvilka tre äro bosatta inom
norra delen af Ekeby sycken och den fjerde
i en närliggande församling. Under loppet
af nu förlidna sommar har till dessa från
en i Amerika »ig uppehållande broder an
kommit flera bref, med antydan, att de i
arf efter honom hade att vänta nyssnämda
ansenliga belopp. Dessa bref äro dock skrifna
utan reda och sammanhang; man har lättare
för att tro det de äro alster af ett dårhus
hjons eller en gyckelmakares fantasier, än
af en allvarlig och förnuftig menniska.
Vid läsningen af desemma får man
mera gissa än direkt sluta sig till me
ningen och ändå förblir det mest* otyd
bart. Vidare säger sig brefekrifvaren
vara, ehuru orättvist, beskyld såsom mör
dare och derför hotad till lifvet; men af
myndigheterna eller af hvem, kan ingen få
klart för sig, då han benämner sina antago
nister endast för »di» elior »dem». Rätta
förhållandet vore dock, påstår han, att det var
»di», som voro mördare; de hade mördat en
person vid namn August Rädda. Och der
för att han egde vetskap om detta mord
skulle han rödjas ur vägen, jemte sina tvänne
barn. I ett 'af brefven säger han, att om
bröderna ej Ängö höra något från honom
på fyra eller fem månader, så vore han sä
kert mördad. De hade då att vidtaga åt
gärder för arfvet» utbekommande, hvilket
han dock tyckes vilja låta påskina icke »kulle
kunna g& för »ig utan stämningar och rätte
gångar. Bröderna borde derföre, uppmanar
arfiåtaren, vända sig till någon som begrep
saken, det skulle nog ändå godt löna sig.
Efter en längre tids mellanrum har nu an
kommit ytterligare ett bref från Amerika,
trien detna såsom rekommenderad försändelse.
Afven denna var stäld »ill den af bröderna,
till hvilken de föregående brefven varit
adresserade. Denne förnekar dock att i den
rekommenderade för*ändel»en fans vare sig
pengar eller värdepapper. De öfriga af de
härvarande bröderna tro naturligtvis mot
satsen och hafva satt sig i sinnet på, att
om det på ennat »ätt ej Uter sig görs, de
vid domstolen »kola taga sanningen ur sin,
sorn de tro, »vekfulle broder.
Så står saken för närvarande. Det skall
bli intretant att få se hur denna »arfatvist»
kommer ait aflöpa. För den som p& nära
håll är i tillfälle taga dal af de härvarande
förhållandena rörande arfsfrågan, förefaller
alltsammans litet smått komiskt. Samtlige
bröderna äro till yrket torpare eller handt
verkare. Den amerikanske brodern afreste
såsom ung för 25 å 30 år tillbaka till Stock
holm, der han sedermera, med undantag af
någon kortare mellantid, alltjemt uppehållit
sig, sysselsatt med skrädderiarbete, tills för
en 4 eller 5 år, då han lär hafva amigrerat
till Nordamerika.
Störd nattvardsgång. Till ö. K.
meddela»: Vid nattvardsgång i Wists kyrka
i Söndags sjönk plötsligen en ung flicka ned
genom golfvet vid altarrunden och försvann
reit och hållet till de närvarandes »tora
läpnad. Några stenar i kyikogolfvat, under
hvilk* befann sig en familjegraf, hade loss¬
nat och flickan ramlade ned 6 å7 fot under
golfvet. En tilltagsen ung man skyndade
genast till oah framdrog flickan ur djupet
alldeles oskadd, fastän hon naturligtvis var
något upprörd öfver den plötsliga »jorda
färden». Hon kunde dock omedelbart der
efter deltaga i nattvardsgången.
Konungen) åtföljd af oppvaktaade herrar
och damer ur hofvet, besåg i förgår afton kl.
u/l—9 aktiebolaget P. A. Noretedt & Söner»
etablistemeDt, sorn dervid förevisades i dess
många särskilda afdelningar af verkställande di
rektören i bolaget. De prydliga, rymliga, väl
ventilerade salaroa framstodo i elektrisk belyj
triog. Med stort intresse följde konungen der
gången af arbetet från ooh med stilarna» gjut
ning, hvartill du användas äfven nya s. k.
komplettmsakiner, sättning ocb stereotypering
till oeh med tryckniogen. Vid tillfället voro
alla tryokpressarna i full gång ocb den stora
salen, hvari desea hafva sin plats, tedde sig
särskildt »tåtlig, befriad, sorn den är, fråu alla
axelledningar i sa'on» tak och väggar, euär ma
skinerna drifvas genom de i våningen under
pressarna anbragta dylika ledningar. Konungen
samtalade väniigt mod åtskilliga af arbetarno
ooh lät eig föreställas en ocb annan af de äldre
förmännen; ocb tog konungen med uppvaktning
slutligen i betraktande bolagets vackra kontors
lokaler ooh alstren af den storartade förlags
verksamhet, sorn bolaget såsom bekant utöfvar
ocb hvaröfver konungen vid tillfället för verk
ställande direktören uttryckte sitt varma erkän
nande uader tillönskan em fortsatt lyckosam
verksamhet.
— Konungen hade i går till middag inbju
dit förste hofstallmäetareu hertig d’Otraute samt
öfversten ooh chefen för Hälsinge regemente,
öfveradjutanten hos konungen C. B. Munck.
Afsägelse af riksdagsmannaska-
pet i andra kammaren lill årets »lut har till
länsstyrelsen ingått från hr Lias Olof Larsson
med anledning af hans val till första kamma
ren, omtalar Tidning för Falu län och stad.
Kil Gsflebo bar, skrifver Nrrrl. P:n, genom
öfverste Muncks väi liga bemedling hos svenske
ministf rn i Berlin lyckats att komma under
behandling ho» professor Koch för tuber
kulos.
I luska landtdageil kommer att öppna»
den 22 näetinstundsnde Januari af generalgu
vernören grefve Hei-den på kejaeren-etorfurstens
vägnar.
Farmaceutlska institutet. Provisors-
och apotekareexamen aflades i g&r vid farmaceu
tisk» institutet af farmacie studioei Ivar
Sellberg ech Ernst i Wilhelm Theodor Poir
nant.
Svenska resande i Karis, anmälde
i Skandinaviska bokhandeln, 212 Rue de Ri
voli, från den 16 November till den 1 Decem
ber, äro:
grefve Carl L. von Rosen och underlöjtnanten C.
H. Breitholtz från Stockholm, 20 Rue de Montaigne;
underlöjtnanten J. Nordenfalk och frih. M. Palm
stierna från Stockholm, 17 Rue de Madrid; vicom
tesse de Bondy från Stockholm, 43 Av. Friedland;
d:r L. Runeberg från Finland, 4 Rue S:t Roel); d:r
C. Mechelin från Finland, 2 Rue Tbenard; hr Ema
nuel Ringholm med fru, 44 Rue Condorcet; hrr G.
Unander från Stockholm och Ad. Unander från Bor
deaux; 85 Rue de Ia Boétie; grosshandlaren W:m
Djurling från Stockholm, Hötel de Paris & d’Os
borne; grosshandlaren M. Levin från Stockholm, Hö
tel Violet; hr Z. Nyström från Helsingfors, 29 Rue
Jacob; fröknarna Ingrid Ståhlbom från Norrköping
och Sophie Öhman från Stockholm, 7—9 Rue de
Maromesnil; hr W. S. Törsleff fråu Stockholm, Hö
tel de Malte; studsnotarien John Hammarberg med
fru från Stockholm, Hötel de Paris & d’ÖHborne;
ingeniören J. V. Skoglund från Stockholm, 86 Rue
Lafaytte; hr Edvard Berg från Jönköping, 30 Rue
de Penthiévre.
HandeSstelegram.
Liverpool den 4 December. Bomull: Om
sättning 10,000 balar. Middling: 51/» d.
Tendensen: fast,
Glasgow den 4 December.
Tackjern: mixed numbers W 47 *b. 9gd.
Berlin den 5 Dec. den 4 Dec.
Råg: Uec 182,75 181,70
» April—Maj 173,20 171,20
» Maj—Juni 170 170
Hvete: Dec 191,70 191,40
» April—Maj... 193.70 192,20
» Maj—Juni ... 194,50 190
Rubelkurs — 235: 75
Hamburg den 5 Dec. den 4 Dec.
Kaffe; Dec 93% 93%
» Mars 87 V4 87%
» Maj 753/* 75%
» Sept 72% 72%
Tendensen: lugnt.
Hamb-socker: Dec. 12,50 12,47%
» Mars 13,02% 12,95
» Maj 13,30 13,22%
» Nov. 13,55 12,47 Va
Tendensen: fast.
Knleverad varieté-sängerska. Frö
ken Elsa Röhl, den lilla nätta varietésångerskan, väl
bekant för Stockholmspubliken sedan hennes uppträ
dande å Victoriateatern i hufvudstaden i somras,
hvilken för ett par dagar sedan åter skulle lia gladt
publiken på
.
Circus Varieté i Köpenhamn mod sitt
näpna utseende och sin späda röst, uteblef oväntadt,
berätta Köpenhamns tidningar. I stället för henne
kom ett bref som meddelade att fröken låtit enle-
värre äa den Första? Minne vi inte ha nog
känning af hvad som är akedt. Förbannad vare
den, som ej tror en Hederlig Borgare bättre än
en Magistratsporson, ooh den sorn voterar pä
en sådan, bör från samhället ntskjutae; arghet,
ondsko och falskhet äro genom kropparna på
Ridrcokarne utbrände.»
Innan valet höll Höckerstedt ett tal, hvari
han nppstälde och besvarade frågan: »Hvad kun
skaper en rättskaffens riksdagsman bör ega?»
Man kom öfverens att denna gåog sända blott
en fullmäktig; men d& vid valet afiemnadea
några sedlar allenast med namnet Wiberg, hvil
ket namn tillhörda tvänne personer i staden,
nämligen förbemälte fabrikör ooh en snickare,
uppstod genast tvist, hvilkendera af dessa mena
des. Denna tvist, förd under skrik ocb larm,
nrgrtade ända till handgripligheter mellan de
olika partierna, så att magistraten slutligen måste
reqvirera vakt ooh låta denna »med påskrnfvade
bajonetter» inrycka i rådstnfvnsalen. Magistra
ten ogillade de Bedlar, & hvilka ensamt skrifvits
namnet Wiberg, hvarigenom Höckerstedt erhöll
röstplnralitet.
Bedan magistraten afgifvit rapport örn »tu
multet», ooh fabrikören Wiberg, jemte flera af
sitt parti, anfört besvär öfver valet, befalde
landshöfdingen, att laga undersökning skulle ske
angående tnmnltet, men faatstälde valet. Wiberg
och hans anhängare läto dook ej dermed eig
nöj», ntan fullföljde besvär hos konungen.
äfven bekani,4 fr a ra li 311 Gordelia, salt lidra nyd
band komma att binda osi »
»Men, min bästa mamsell Drtws,» återtog
Höckerstedt, »då ni varit s& graciös och velat
ära mig och min värde kollega med en orden,
är det väl ook i sin ordning, att ni Bjelf ond
får ett offentligt diitinktionsteckeD. Säkert skall
ni med ett sådant lika litet framgent sorn bit
tills »ky att inlägga ert mäktiga ord i männens
rådslag örn det allmänna bästa.»
»Ack, bäste herr sekreterare och borgmästare,
öfverdrif inte oob ställ mig, synnerligen som
fruntimmer, i paritet med mani Om det stun
dom händt, att någon »f dem vid en diskussion
råkat tappa hufvudet, har jag blott försökt sätta
det till rätta igen.»
Man skrattade.
»Nå, hvari »kölle den effererade distinktionen
komma att bestå?» sporde Cordelia omedelbart
derefter.
»I — t. ex. en Solfjädersorden.»
Åter skrattade man.
»Visserligen ber jag hört tala» om en dylik
orden, fast jag inte vet, i hvad ändamål den
blifvit instiftad. Men är inte den ock, såsom
hvarje amiaD, uteslutande afeedd för män?»
Man skulle på Dytt till att skratta, då Dahl
gren inbröt:
»Tyst, vänta litel Må åke den medalj bättre
anstår mamsell Drews, sorn vår nådiga drottning
låtit prägla —
»Till heder för den qvinna,
Som fint och snällt kan spinna?»
tänker ni p&? Den är jn blott för tnilitära för
tjenster.»
iA Ia bonne hture! Herr sekreteraren och borg
mästaren kan väl sagås ba nyligen inlagt e&dana.
Farbror Jancke får Nordstjärnan.»
Höckerstedt gjorde en grimas vid den lilla
snärten.
»Åb, det der kramset,» högg Nordstein in,
»konna vi godt vara ntBD; bara prål ooh få
fängal»
»Instämmer!» yttrade fabrikör Swariz.
»Sorn jsg hort,» nämde talman Westerberg,
»lär ordensväsendet utgöra ett ryskt eller preus
sikt fabrikat, importeradt af Teesio.»
»Må eå vars,» förklarade Höckerstadt; »men
det är ändå inte så oäfvet. Regeringen kan
dymedelst åt förtjenta personer ge belöningar,
mindre dyrköpta än pensioner och mindre stö
tande än karakterefnllmakter; vare dock detta
sagdt utan ringaste anspråk å min sida.»
»Jsg är af samma tanke som bror Höcker
stedt,» gaf Jancke tillkänna; »likväl med ena
handa reservation i afseende på mig sjelf.»
»Också jag tyoker inrättningen ha Bkäl för
sig,» menade Gartz.
»I Larda Tidningar prisas den ju ook som en
bland grunderna för Svea barns sällhet,» erinrade
Cordelia.
»Vitst känna sig mångå sälla genom att så
landa bli dekorerade,» bifogade direktör Soben
bom. »Fråga är likväl, om ordensiDstiktniDgen
rätt limpar sig för ett fritt etstsskiok.»
»En viss ordentprydd herre lär jn en gång
Emellertid hade inlupit säker underrättelse,
att »Deras majestäter», tillika med ds kongl,
priuearne ooh prinsessan, skalle besöka Norr
köping på återresan från Loka.
Nu måste man en tid lägga åsido sina tvister
för att träffa nödiga tiliredelser i anledning af
nämda höga besök. Broarna undersöktes, »örn
derpå var någon fara». Gator ooh vägar laga
des. Kim anordnades ooh pyntades: »de kongl,
personerna,» hette det, »skulle bo midt i sta
den, på stora gotan vid Saltängstorget» — en
för oss temligen dunkel, till ooh med vilse
ledande hänvisning, hvilken dook förmodligeu
vid tillämpningen förtydligats, eå att den kongl,
familjen ej beböft leta efter tak öfver bufvu
det. Militärkåren öfvades. Krut anskaffades i
förråd. Höckerstedt ooh rådman Reusser skicka
des it Linköping att kunskapa örn dagen för
ankomsten.
Åodtligen en vacker Julidag inskred i staden
genom »en hög äreport» vid Vester tull den
kongl, familjen med lin kortege. Vi ha ej sett’
uppgifvet, huru stor denna då var; men förut
under resan hade, lorn man vet, för transporten
behöfte minst 400 hästar vid hvarje ombyte,
hvilket ook föranledde den anmärkningen, att
konnDgen af Preussen påenbrnnneresatillPyrmont
medfört en uppvaktning af blott åtta personer.
Sextifyra styckeskott lossades oeh borgerBkspttB
militärkår paraderade. Oefversk&dliga människo
massor fylde vigar ooh getor. Magistraten}
borgerskapets äldste, presterskapet m. fl. upp
vaktade vid tallen.
ordet. Dagen derpå lår bispen sett
fundersam ut, när han från gubben ö.
emottog, på felfri svenska, delvis späc
kad med latin, en artighetsskrifvelse
från gubben ö.
En serbisk roman. En ung serber,
som tjenade såsom herde bos en rik
ocb mäktig muhamedansk höfding i
Gammal-Serbien, förälskade sig i sin
husbondes vackra dotter. Fatina, så
var den skönas namn, besvarade yng
lingens känslor, och då det ej kunde
komma i fråga, att den gamle arnauten
skulle vilja tillåta ett giftermål mellan
sin dotter och den fattige herden, bo
slöt paret att fly. Det lyckades de unga
tu att nå Vraoja i Serbien, der den
muhamedanska flickan upptogs i ett
ansedt hus. Hon förklarade nu för
popen, att hon ville blifva kristen för
att kunna förenas med sin älskade.
Emellertid hade fadern, den gamle
ornauten, fått reda på, hvart flickan
ooh bans forne herde tagit vägen, ooh
ban uppbådade nu hela arnaustammen
för att framtvinga sin dotters utlem
nande. Två medlemmar af familjen
redo till Vranja, och då de Ängö af
slag på sin begäran, utlofvade de en
blodig hämd. Situationen hotade att
blifva kritisk, och man fann till slut
för godt att påkalla ministern Gjajas
intervention. Denne förklarade, att enär
flickan vore omyndig, skulle bon ut
lemnäs till sin fader. De serbiska tid
ningarna äro högst missbelåtna med
denna skiljedom, enär Fatima, enligt
arnautisk lag, kommer att undergå en
lätt oblid behandling vid sin återkomst
till hemmet.

Sida 3

J5TORRKOPING8 TIDNINGAR Fre lagén deB 5 December 1890.
ver* sig af en svensk och att hon nu befann sig i
godt behåll i Wien. Frökens danska beundrare mot
togo underrättelsen med blandade känslor.
J£tt Håff vev k fOv — 12 kronor. Gamla
vattcneågverket med inventarier, rännor och sluss,
btläget vid Halåu efter allmänna landsvägen mellan
vestra Haläsen och Åskott i Ås socken, såldes i
Måndags pä frivillig auktion af aktieegarne för 12
— säger tolf — kronor.
Ssna&ie isiesram.
PJksdagsmannavalen och Högsta
domstolen.
Stockholm den 5 December. Högsta dorn
stolen har uppbäft rDsdagsmannavalen för
etaden Lund samt Hammarkinds och Skär
kinds härader, men stadfäst riksdagsmanna
valen för Lidköping—Falköping—Hjo samt
Kullings—Ahle och Yädtle härader.
Telefonväsendet.
(Enskildt till Norrköpings Tidningar.)
Stockholm den 5 December. Enligt mellan
Stockholm! allmänna och BelltclefonboUget
träftadt aftal ega från och med nätta år»
början hvartdera bolagets landsortsabonnen
ter att utan tillägg till den vanliga &r»af
giften korrespondera i det andra bolaget»
hela nät, och således kan från hvilken appa
rat eom hel«t utom Stockholm afgift»fritt
meddelande ega rum till hvilken apparat
»om helst inom de båda näten i Stockholm.
Omvändt kan äfven utan afgift »amtal på
»amma »ätt »ko från Stockholm till trakten
deromkring.
Nya vigtiga upptäckter af prof. Koch.
(Enskildt till Norrköpings Tidningar.)
Stockholm den 5 December. Från London
telegraferas: Slittor har upplyst, att Koch
gjort två upptäckter, sorn äro vigtigare än
medlet emot tuberkulos och hvilka han
ämnar offentliggöra före nyåret.
Konungens norska hof.
(Enskildt till Norrköpings Tidningar.)
Stockkolm den 5 December. Vid »itt
norska hof har k. m:t den 1 denne» utnämt
till kabinettskammarherre kammarherren ho*
drottningen li. S. Lövcnskiold och till kam
marherre bo» drottningen k»ptenen i artil
leriet adjutanten ho» konungen T. 01of»en
Klingenberg.
”Aftonbladets” hufvudredaktör.
(Enskildt till Norrköpings Tidningar.)
Stockholm den 5 December. Till ansvarig
utgifvare och hufvudredaktör för Aftonbla
det efter hr Ernst Beckman har utsett» juris
kandidaten Harald Sohlman.
Utsedde provincialläkare.
(Enskildt till Norrköpings Tidningar.)
Stockholm den 5 December. Medicinal
styrelsen har förordnat följande läkare att
tillsvidare förestå förste provincialläkarebe
fattniDgen i nedannämda län, nämligen:
Inom Stockholms län: t. f. provincialläka
ren i Stockholms distrikt J. A. Berlin; Up
sala län: regementsläkaren P. R. Schultz;
Östergötlands län: provincialläkaren i Lin
köpings distrikt LI. Nordenström; Jönköpings
Ian: provincialläkaren i Jönköpings distrikt
M. Malmberg; Kronobergs län: stadsläkaren
i Vexiö A. E. Goldkuhl; Gotlands län: pro
vincialläkaren i Visby distrikt E. W. Björk
man ; Kristianstads län: provincialläkaren i
Kristianstads distrikt C. R Cimmerdal!
Malmöhus lån: provincialläkaren i Malmö
distrikt A. R- Christiernsson; Göteborgs och
Bohus län: provincialläkaren i Göteborgs
d:s*rikt J. Nilsson; Elfsborgs län: stads
läkaren i Marstrand H. Sörman; Skaraborgs
lätt: provincialläkaren i Mariestads distrikt
A. A. Sjöberg; Örebro län: provincialläka
ren i Örebro distrikt A. Eckerbom; Kop
parbergs län: provincialläkaren i Falu di
strikt P. O. Åkerberg; Gefleborgs län: pro
vincialläkaren i Gefle distrikt J. E. Berg
wall.
Förordnade ombud.
(Enskildt till Norrköpings Tidningar.)
Stockholm den 5 December. Kgl. majit
har förordnat följande personer att, i egen
skap af statens ombud, deltaga: kronofog
den i Finspångs län samt Bråbo och Mem
mings härads fögderi S. G. Ringqvist igransk
ningen af Finspång—Norsholms jernvägs
aktiebolags förvaltning och räkenskaper för
1890; kronofogden i Lysings, Dale och Aska
härad» fögderi J. C. C. Arpi i gransknin
gen af Fogelsta—Vadstena—Ödeshögs jern
vägsaktiebolags förvaltning oth räkenskaper
för år 1890; disponenten vid Öfverrums
bruk IF. Schwartz i granskningen af Nors
holm—Riston a kommunikationsaktiebolags
föiveltning och räkenskaper för 1890; samt
godsegaren C. Lybeck i granskningen af
hamnbyggnadsarbetets i Vestervik förvalt
ning och räkenskaper för 1890.
Landtbruksstipendiater.
(Enskildt till Norrköpings Tidningar.)
Stockholm den 5 December. Till landt
hruks;tipendi#ter under nästkommande år
har landtbruksstyrelsen denna dag antagit:
ingeniörerna S. Kempff, A. L. Florén, A.
W. Nordin, C. J■ Wellenius, G. Sandström
och G. Sjöberg samt till suppleanter inge
niörerna A. W. Palm och S. Nylander.
Uppträde vid beväringsmönstrring.
Stockholm den 5 December. Ett enskildt
tdegram till »Dagens Nyheter», dateradt
Ljusdal den 5 Dec. meddelar: Efter i går
»lutad beväringsmönstring i Järfsö tillstälde
e!t 20-tal af de vid mönstringen närvarande
ett större slagsmål, åtföljdt af mycket ovä
sen vid jernvägsstationen, hvarest bl. a. en
mängd epjelor å staketet lösrycktes förmod
ligen för att användas Bå»om vapen, hvar
jemte några fönsterrutor inslogos. Vid
half 9 tiden på aftonen lyckades länsman
nen med biträde af fjerdingsmännen skingra
hopen. Ingen häktades.
Fosterfördrifningsmålet i Kristianstad.
Kristianstad den 5 December. Den för
fosterfördrifning häktade Anra Jönsson har
i dag undergått förnyad ransukning vid råd
husrätten. Hon nekade fortfarande fräckt
och uppträdde med stor oförskämdhet inför
rätten, hvadan hon måste utföras under vitt¬
nenas hörande. Tre vittnade mycket gra
verande. Två instämda vittnen hade lem
nat staden. Målet uppsköts.
Från Danmark.
Köpenhamn den 5 December. Enligt sä
ker uppgift framlägger kultusministern inom
den närmaste framtiden utförligt lagförslag
om författares och konstnärers rätt till sina
produktioner i vidsträcktare omfattning än
hittills.
Köpenhamn den 5 December. Vid öfver
lemnandet af lagförslag om författarerätt
förklarade kultiuminietern, att på förfrågan
till svenska och norska regeringarna om af
fattning af gemensam skandinavisk lagstift
ning i detta ämne hade ingått afböjande
evar.
Redogörelse för behandling i Hamburg
med Köchs medel mot tuberkulos
Hamburg den 5 December. »Hamburgi
echer Correspondent» offentliggör en utför
lig berättelse om ett sammanträde i läkare
föreningen, som bevistades af 200 läkare
från Hamburg med omnejd och på hvilket
professor Kast och doktor Schede gåfvo en
framställning af de resultat, som hittills
uppnått» på hamburgska statssjukhuset vid
efter Köchs läkemetod företagna behand
lingar samt demonstrerade dess diagnosti
ska betydelse. Försöken med insprutnin.
gar hade utfallit så, som Koch förutsett.
Operativt ingripande skulle, efter Schede»
uppfattning, äfven framdeles vara oundvik
ligt. Demonstrationen, under hvilken åt
skilliga högst intressanta fall omtalades, va
rade tre timmar.
Tyskland och Brasilien.
Hamburg den 5 December. Enligt tele
gram till »Hamburgischer Correspondent»
från Berlin har tyska sändebudet fått i upp
drag att meddela brasilianska regeringen,
att tyska Tegeringen är beredd att mottaga
brasilianska sändebudets kreditiv och skall
derefter meddela tyska sändebudet i Bra
silien nya kreditiv. Detta uppdrag har
tyska sändebudet grefve Dönhoff enligt in
gånget telegram utfört.
Sjöfartsunderrättelser.
Inklarerade;
Hero (å), M. Peterson, från Danzig: J. G. Swartz,
312,500 kg hvete; till order, 300,000 kg raps
kakor.
Augusta, N. P. Bökberg, från Middlesbrough: Eric
Ringman, 2,864 säckar thomasfosfat.
Herman und Maria, A. Mähl, från Danzig: P. A.
Enhörning & Komp., 75,000 kg rapskakor.
Utklarerade:
Alelander (å), M. P. Härström, till London: Holmens
bolag, 382 kolly papper; Fiskeby bolag, 52 balar
d:o; J. G. Swartz, 175,000 kg hafre; J. Ringborg,
100,000 kg tackjern, 19,700 kg knippjern, 10 lådor
jerntråd och 1,140 balar trämassa.
Riborg, P. A. Andersson, till Fredericia: P. Janson
& Komp., 156 kbm furubräder.
Ublenhorst (å), M. Krtitzfeldt, till England: E. Öh
mans Söner & Komp., 700,000 kg hafre.
Försvar sföredrag hölls i går afton å
Söderköpings allmänna läroverks högtidssal
af hr Bengt Sundström från Södermanland.
Det åhördes ef ett 40 tal personer.
Föredraget helsade» med många och lif
lig» applåder.
Efter dels slut antecknade »ig 30 män
och qvinnor såsom medlemmar af ett för
svarsförbund för Söderköping med omnejd.
Rektor Lagerberg fick i uppdrag att sam
mankalla medlemmarne till sammanträde.
Stadsfullmäktigeval i Vadstena.
Från denna stad meddelas os» idag: Det i dag
förrättade stadsfullmäktigevalet har såutfallit:
Omvalde hafv» blifvit: majoren K. v. Vern
stedt, hospitalssysslomannen O. Högberg,
bankkamreraren C. A. Lindberg, stadsläka
ren A. Wallin, hospitalsöfverläkaren G. V.
Göthlin, döfetumläraren E. A. Zotterman,
handlanden C. A. Eckerbom, komministern
E. Dillström, bryggeriegaren E. O. Regn
»trand; nyvalde blefvo: handlanden F. A.
Johansson och läroverkekollegsn W. Eng
holm (i stället för doktor C. D. Lindblad
och stadsbyggmästaren Gummeson, hvilka
båda undanbedt sig omval).
Följande stipendier ha tilldelats ne
dennämde studerande östgötar, nämligen:
Alroiks, stud. E J. Klarin; Dicksons, teol.
stud., stud. E. M. Haller; Riksstatens äldre
stipendium, I. A. P. Broman; Riksstatens
nyare, E. L. Frölinder; Kungliga, K. U.
Magnell; kungliga stipendier i vetonskaps
rurnmet meteorologi, A. V. Falk; samt ett
allmänt rum, fil. kand. G. O. Andersson.
Diplomatiska kåren, Stockh. Dgblds
korrespondent i London skrifver den 1 De
cember: Envoyéon li. Åkerman, som i bör
jan af Oktober öfrerlemnade sina kreditiv
i engelska utrikesdepartementet, blef i Lör
dags officielt introducerad till drottning Vic
toria vid audiens å Windsor» »lott »åsom
svenik-norsk minister vid hennes majestät»
hof. Presentationen förrättades af under
statsiekreteraren sir James Fergusson. Nå
gra minuter senare mottog drottningen den
nya danska ministern kammarherre Bille.
Båda ministrarne blefvo qvarbjudna till lunch
hos drottningen. Franska republikens sände
bud i Stockholm René Millet anlände hit
i går morgse med nattsnilltåget.
Diskontonedsåttning i London. I
går ingingo telegram att Englands bank
äter nedsatt sitt diskonto tili fem procent,
således med en hel procent. För knappt
en månad sedan, den 7 sistlidne November,
var det som diskontot höjdes med en pro
cent, eller från fem till sex procent. Detta
ovanligt höga diskonto, som var förebudet
till den nu lyckligt afvända finanskris, hvar
med Baringska katastrofen hotade, har såle
des endast fått helt kort varaktighet. De
senaste underrättelserna från engelska finans
verlden gifva också vid handen, att till
ståndet väsentligen förbättrats och förtro
endet återvändt, och vid sådant förhållande
har Englands bank tydligan icke velat un
derlåta att återvända till normala och med
utlandets bankers mera öfverensstämmande
räntesatser.
Lidea Ofotens jernväg. Stockh. Dag
blads korrespondent i London skrifver den
1 December: Med anledning af ett af par
lamentet fattadt beslut att under denna må
nad uteslutande regeringspropositioner skola
behandlas, kan den tilltänkta motionen örn
Luleå-Ofoteabanans affärer ej komma före
i år, och såsom jag förut meddelat, finnes
det mycket ringa uteigter för att »aken
någonsin kommer före. På sin höjd torde
100,000 p. st. i engelska penningar vara
nedlagda i Luleå Ofotens jernväg —en ren
obetydlighet för engelska förhållanden. Så
som ett motstycke kan anföras att i Argen
tinska republiken är engelskt kapital till
ett belopp af 100.000,000 p. st. nedlagdt,
men ändock hör man ej några anspråk fram
ställas att engelska regeringen skall inter
venera i de argentinska affärerna. Bland
finansmän i London är det blott en tanke
om Luleå-Ofotens jernvägsaffärer, nämligen
att företagets ledare oj äro förtjenta af
någon sympati, och att svenska regeringens
anbud att öfvertaga banan är högsinnadt
och bör tacksamt antagas.
Aftonbladets redaktion. Aftonbla
dets redaktör och utgifvare hr Ernst Beck
man lär, skrifver Stockh. Dagblad, redan i
denna månad komma att lemna dessa be
fattningar, hvilka han innehaft i tre år, eller
från den 1 December 1887. Hans med bo
laget för denna tid ingångna kontrakt lär
nämligen, på giund af uppkomna monings
skiljaktigheter, icke komma att förnyas.
På samma gäng afträder ur bolagets styrelse
byråchefen grefve Hamilton.
— Före hr
Beckman var professor Gustaf Retzius Aton
bladets redaktionsdirektör, likaledes i tro år,
och hr A. Jeurling, numera Stockholmstid
ningens redaktör, Aftonbladets utgifvare och
redaktionssekreterare. Huruvida professor
Retzius nu kommer att återtaga tidningens
ledning, eller hvem som skall bli dess re
daktör, är oss icke bekant.
Södra teatern i Stockholm nppförde,
skrifver St. Dgbld, i går|afton för första gången
»Hon ika’ kyssas», lustspel i fyra akter af Na
taly von Esobstroth ooh H. von Audertsn. Af
styskets titti kund» raan känna sig föranlåten
att tro detsamma vars en mera uppsluppen fars,
man det tedde sig i stillet yttsrst spakfärdigt,
om ock bygdt på ett myoket farsartadt motiv.
En ung ooh glad kavallerilöjtnant, grefve Als
berg, gar vid ett gladt tillfälle sitt erd på att
kyssa den dam, som en händelsevis uppsnappad
näsHok tillhör, men det vilar sig att vederbö
rande egarinna är mycket gammal och hans
esén regementobefe fru. Han uppfyller dock
till sist, efter flera förvecklingar, sitt löfta, men
det är eom Bia svärmor han kyaser öfverstin
na:), aodao han förälskal sig i fröksn Hafs,
hennss unga, öfverdrifvet miliiärevärmande dot
ter. Parallelt med bani lilla kärlakshisteria gå
tvinne andra — en, men sentimentalt, mellan
ryttmästaren von Zuthen ooh enksbaroneesan
von Lilien, som åternpplifva en gammal kärlaks
historia ooh efter stt litet missförstånd finns
hvarandra, samt en mellan ass.ssor Sandars och
friherinoan von Liliana atyfdotter Edith, som
till sist fir nöja sig med en civil äkta mac.
Stycket erbjnder ej tärdolss mycket af intreiie,
temligen naivt och tunnt, lorn det i många »tyc
ken är. Emelleitid funno» der många roande
epiaoder, som böl ö publiken vid godt lynn»,
ooh spelet tillvann sig eit särdelea lifligt bifall,
som också var mycket väl för'jent. I främsta
rummet egnades det å fruarna Christiernson
(barontssan von Lilien) ochForoeliföfveratinnvn),
fröknarne Hjort (Hell») oeh Gottsehalk (Edith),
hrr Rundqvist, som var särdelea till ein fördel
•om grefve Alisberg. Wagner (ryltmästaree)
och Hirsch (assessorn). Spslet gick med mys
ken fart oth lif och förakaifade de uppträdande
inropningar efter hvarje akt.
Donation. Sala den 4 Dec. Handlan
den C. J. Lundgren öfverlemnade i går till
minne af en hans aflidna »yster en summa
af 5,000 kr. till stadens fattigvårdsstyrelse.
Gåfvan skall bära namnet »Johanna Lund
grens donationsfond» och räntan å den
samma skall årligen utdelas till fyra fattiga
fruntimmer.
Eilit»’ska fabrikens brand. Härom
skrifves nu från Eskilstuna i Esk.
-Posten:
Vid tvåtiden i går natt uppväcktes stadens
invånare af trummans dofva ljud, som snart
följdes af de hemska klämtningarne från
kyrktornet. Elden var lös i Eililzska fa
briken. Vår referent, den förste sorn vars
nade att eld utbrutit, berättade derom vid
den i dag hållna polisundersökningen: Kl.
7 k 8 minuter öfver half 2, då hr Daniels
son passerade fabriken på hemväg från re
daktionsbyrån, väcktes hans uppmärksamhet
af ett ganska starkt eldsken, som genom
de till sliperiet hörande fönstren & nedra
botten kastades ut åt Nybrogatan. Genom
att klänga upp på husets sockel kunde hr
D iakttaga, att eld brann i en af sliperiet»
träväggar upp emot taket. Genast åter
vände hr D. och underrättad» om eldut
brottet poliskonstapeln Östman, sorn hsn
fann ett »tycke derifrån, och fortsatte sedan
springande till vaktkontoret, hvarifrån ome
delbart derefter allarmerades. Vid »in åter
komst efter cirka 5 k 6 minuters frånvaro,
fann hr D. elden redan hafva spridt sig till
andra och möjligen äfven till tredje vånin
gen. Den snabbhet, hvarmed lågorna be
mäktigade sig sitt rof, var rent af häpnads
väckande. En knapp timme efter eldens
utbrott var hein den stora byggnaden in
hvärfd i ett haf af lågor, klockan vid pass
tre instörtade teket med väldigt brak och
klockan half fyra återstod af fabriken en
dast de nakna väggarne omslutande ett
jättebål af brinnande ooh glödande bjelkar.
Starkt hotade, med den riktning vinden
hade, voro de beggo trähusen söderut i fa
brikens omedelbara närhet, ett mindre en
vånings, vettande åt Nybrogatan och ett
tvåvånings åt Jernvägsgatan, i hvilket hr
Eilitz hade sin bostad. Det största erkän
nande förtjenar brandkåren, såväl befäl som
manskap, för den energi och skicklighet
med hvilken eldens framfart begränsades
till sjelfva fabrikshuset. Klockan framemot
4 kunde faran för de närliggande husen an
ses öfverstånden, hvarefter eftersläckningen
fortgick till långt fram på morgonen. Stora
menniskoskaror voro i rörelse oeh togo den
»granna» eldsvådan i betraktande. Och den
erbjöd i sanning många praktfulla pointer,
såsom då taket brakade ihop och en kolos
sal eldpelare steg i höjden, eller då ett tätt
regn af gnistor och brinnande flarn från
pappersupplsget på vinden lyste upp den
mörka natthimmelen. Då och då hörde»
dofva buller, när någon tung maskin föll
ned genom de förbrända bjelklagren.
För att utröna eldens uppkomst hsr hål
lits polisförhör, hvarvid utom hr Eilitz åt
skilliga personer hördes, såsom verkmästa
ren, städaren, kassören vid fabriken m. fl.,
utan att något af vigt kom i dagen. De
försäkringsbolag, sorn här voro engagerade,
äro: Städernas allmänna: Fabrikshuset
(25,000), inbyggda ooh väggfasta maskiner,
inventarier, lilla huset m, m. 54,100 kr.
Tillkommen försäkring för det senare bygdå
huset 12,000; summa 66,100 kr. Svea: lito
grafiska anstalten 15,000, lösa maskinerier,
invontarier, lager 17,500; summa 32,500 kr.
Skandia: maskiner och inventarier 9,500,
tre förnicklingsverk 3,500, material m. m.
12,000; summa 25,000 kr. Fenix: person
lig lösegendom (räddad) 5,000; tillsammans
128,600 kr. Fabrikens taxeringsvärde var
60,300 kr. Värdepapper, silfverkassa och
böcker för de senaste åren blefvo räddade.
Qvarvarande lagret af de mycket omtalade
kartorna blef äfvenledes räddadt, tack vare
den lyckliga omständigheten, att det befann
sig, icke å litografiska anstalten utan i hr
Eilitz’ privata bostad.
Vaccinering mot difteri. Från Ber
lin har till Dagens Nyheter ingått följande
telegram, som, ehuru affattadt i försigtig*
ordalag, dock ställer i utsigt möjligheten
att difteri, denna särskildt för det yngre
slägtet så förderfbringande sjukdom, skall
kunna förekommas genom vaccinering. Det
i går utkomna numret af tysk medicinsk
veckoskrift innehåller en från Köchs hy
gieniska institut utgången och af läkarne
Behring och Kitabato författad afhandling
om frambringande af immunitet (oemottng
lighet) för difteritis och tetanus (stelkramp).
Hufvudpunkten i denna afhandling år, att
det lyckats dessa två läkare att bota sjuka
djur från dessa två infektionssjukdomar och
förbereda andra, så att de ej kunna angri
pas deraf. Författarne ha funnit att immu
niteten emot tetanus hos kaniner och råttor
beror på den cellfria blodvätskans förmåga
stt oskadliggöra de toxiska (giftiga) sub
stanserna. Man kan alltså efter dessa för
sök göra djur oemottagliga för difteri eller
tetanus eller bota dem för dessa sjukdo
mar, derigenom att man i dem insprutar
immunadjurs blodserum. Slutligen förklara
författarne att de på detta stadium af de
ras forskningar icke vilja draga några kon
»eqvenser angående det gagn dessa kunna
medföra vid behandlingen af menniskor,
sorn lida af difteritis eller tetanus.
Förolyckadt fartyg. Helsingör den
4 December. Skonerten Rolf, kapten C P.
Söderberg, Landskrona, hsr totalt förlist i
närheten af Hudiksvall (Ågö). Två man
drunknade, tre räddades med förfrusna hän
der och fötter. Skeppet,
var på resa till
Helsingör med trälast.
Svensk som aflagt doktorsexamen
i Kalifornien. Enligt ett i går till
Stockholm anländt bref har hr Gotthard
Backman, 21 år gammal och son till vakt
mästaren Backman i Norrköping, vid Uni
versity of California aflagt en hedrande
medicine doktors-examon. Den unge dok
torn afreste jemte sin moder redan vid li
års ålder till det fjerran landet.
Telegram.
Firman Burmeister & Wain.
Köpenhamn den 4 December. Burmeister,
grundläggaren »f firman Burmeister & Wain,
som drifver stor mekanisk verkstad och har
skeppsbyggeri härstädes, lemnar i dagarne
ledningen af detta stora företag. Hans plats
lär komma att besättas af skeppi-byggeridi
rektören R. Nielsen från k. örlogsvarfvet.
Beuiälde hr N. och hr Haley, Burmeister
& Wainska verkstadens nuvarande underdi
rektör, engelsman till börden, uppgifves för
framtiden blifva chefer för firman Burmei
ster & Wain.
Boskapsinförseln till Tyskland.
Berlin den 4 December. I politiska kret
sar, eom stå i nära förbindelse med för
bundsrådet, heter det, att ett fullständigt
upphäfvande af förbundet, mot boskapein
försel från de skandinaviska länderna och
Österrike-Ungern är nära förestående.
Konungens af Holland likbegängelse.
Haag den 4 December. Konungens af
Hollsnd likbegäDgels» försiggick med stor
högtidlighet. Fursten af Waldeck-Pyrmont
och »torhertigen af Luxemburg gingo i
spetsen för liktåget; derefter följde andra
furstar och utländska makters sändebud.
Paris den 4 December. I dag har hållits
själamessa för konungen af Holland. Carnot
var representerad af general Bruyére med
militäriskt följe. Ribot och andra ministrar
samt utlandets representanter voro närva
rande. Vid utgåendet från kyrkan utde
lades af en obekant på holländska språket
tryckta flygblad, i hvilka holländska pa
trioter protestera mot, att regeringen öfver
tagits »f regentinnan.
Åtgärder mot nöden i Irland.
London den 4 December. I underhuset
föreslog Balfour att bevilja ett anslag af
5,000 pund för att lindra nöden i vestra
Irland på grund af potatisskördens felslå
ende. Ånskafiandet af potatis skulle under
lättas och de nödlidande sysselsättas med
byggnadsarbete under regeringens kontroll.
Konflikt mellan engelsmän och
portugiser i Afrika
London den 4 December. Reuters office
meddelar frän Kapstaden: En allvarlig »trid
har egt rum mellan engel*män och portu
giser rörande rätten till Mutakss land. 300
beväpnade män under portugiserne öfverste
Ändrade, baron Rezendo och köpmannen
Gonveia eröfrade den 8 November Mutskas
hufvudstad, nodrefvo engelska flaggan och
hissade den portugisiska. Den 15 Novem
ber öfverföll det engelska sydafrikanska säll
skapets polis portugiserna och hissade åter
den engelska flaggan. Ändrade och Gon
veia fördes till sällskapets hufvudqvarter,
Rezendo lemnades på hedersord på fri fot.
Förväntad politisk process i Ryssland.
Petersburg den 4 December. En politisk
jätteprosess förestår här. Man talar om att
hundrafemtio personer tillhörande olika stånd
skola anklagas.
Parnellkrisen.
London den 4 December. De irländske
deputerades möte i dag var stormigt. Healy
talade starkt mot Parnell, hvars motsåndsre
icke ville acceptera dan öfverenskommelse,
som föreslagits af dancy. Det är ej sanno
likt att öfverenekommelien antsges. Mötet
fortsättes i morgon.
Skolkonierensen i Berlin.
Berlin den 4 December. Konferensen an
gående det högre skolväsendet öppnades i
kejsarens närvaro af kultusminister Gossler,
eom erinrade om Hohenzollrarnes omsorg
om denna sak samt påpekade att konferen
sen hade fullständig frihet att diskutera.
Kejsaren svarade, att ingen vore bättre egnad
att leda konferensen än kultusministern. Så
snart förhandlingarna börjat, utvecklade kej
saren eina åsigter. Det var ej fråga om
politiska utan örn pedagogiska spörsmål.
Han påpekade att skolan hade måst öfver
taga kampen mot socialdemokratien. Sedan
Eisass-Lothringen återvunnits till riksen
heten, hade skolan varit stillastående; nu
skulle den sporra ungdomen till att upp
rätthålla det nya statsskicket. En nationell
grundval finge ej saknas.
Man skulle ej uppfostra romare och gre
ker utan unga tyskar. Han framhöll vidare
öfverproduktionen vid gymnasierna; denna
var orsaken till det stora litterära prole
tariatet. Hen ämnade ej medgifva upp
rättandet af några gymnasier utan att hafva
bevis för deras berättigande att existera.
Såsom berättigade härtill ansåg han klassi
ska gymnasier och skolor för realbildning,
men icke realgymnasier.
Helgoland Inför tyska riksdagen.
Berlin den 4 December. Riksdagen har
vid andra läsningen antagit lagförslaget rö
rande Helgoland oförändradt.
Strider vid Victoria Nyanza.
Berlin den 4 December. Enligt, telegram
till »Berliner Tageblatt» från ZsDzibar hafva
i landskapet Usukuma vid Victoria Nyanza
förefallit förbittrade strider mellan slafjögare
och infödde. De »istnämde hafva segrat.
Parnellkrisen.
London den 4 December. Innan de ir
ländske deputerades sammanträde i dag ajour
nerades till i morgon, valdes elt utskott,
som skall underhandla med Gladstone och
de andra ledarne för det liberala partiet och
inhemta deras mening med hänsyn till kon
trollen öfver irländska polisen beträffande
agrariska frågan. Om den af Gladstone och
de andra ledarne tillkännagifna meningen
härom icke godkännes af majoriteten vid
förhandlingarnas återupptagande i morgon,
■kall Gladstone draga sig tillbako.
Upphätdt införselförbud.
Berlin den 4 December. Förbundsrådet
har i dag godkänt förslaget att upphäfva
förbudet mot införsel af svin, fläsk och korf
af svenskt, norskt och danskt ursprung.
Mord eller sjelfmord?
Berlin den 4 December. En rentier, bo
ende i ett hus i norra delen of etaden, fans
i dag död i sin säng med en revolver i
handen. Hans hushållerska var svårt sårad
Om här föreligger mord eller sjelfmord är
ännu osfgjordt.
Tyske kejsaren och skolundervisningen.
Beilin den 4 December. I sitt tal vid
öppnandet af skolkonferensen förklarade kej
saren beträffande gymnasierna, att dess» borde
hafva upptagit striden emot socialdemokra
tien och uppfostrat don uppväxande ung
domen så, att med kejsaren jemnårige unge
mä* kunnat bilda ett material, k varmed kej
saren kunnat arbeta i statens intresse. Detta
hade icke skett. Uppfostrsn beträffande det
praktiska lifvet hade försummats. Man hade
icke uppfostrat tyskar, utan romare och gre
ker. Tyskt sprik och historia herde hädan
efter vara undervisningens medelpunkt.
Från Frankrike.
Paris den 4 December. Deputeradekam
maren fortsatte i dag behandlingen af för
slaget om graderad räntefot för sparkassorna.
Flere medlemmar föreslogo att återremit
tora förelaget till finansutskottet. Rouvier
och Freycinet föreslogo att uppskjuta för
handlingarna och hänvisa frågan till särskildt
utskott samt fortsätta bohandlingen af bud
geten. Deras förslag antogs såsom förtro
endevotum med 322 röster mot 193.
Kulturbilder frän Vikbolandet.
En korrespondent skrifver till oss:
I ett kyrkoarkiv på Vikbolandet finnes en
protokollsbok, omfattande en tidrymd af leka
mindro än jemt ett århundrade, ity att öfvar
skriften till första protokollet lyder sålunda:
»Almsen Laga Sokne stämrne i — den 9 mali
1782», och till det siBta: »Protokoll, hållet i
ordinarie Kyrkostämma med —s förearaling den
23 December 1879». Sällan träffar man en
dylik bok, omfattande så lång tid, eem är förd
med aå stor noggranbet ocb ordentlighet som
denns. En god del af församlingans historia är
i den boken nedskrifven. Dess studium erbju
der eckså ett gonska stort nöje för den, tom är
hemmastadd på stället, men mycket finues iifren,
som kan hafva elt allmännare intresse, örn man
▼ill göra jemförelier mellan un oeh fordom. Man
häpnar verkligen öfver, huru allt har förändrat
aig på dessa hundra fir. På alls områden hsr
det gått framåt med storn steg, jt, i vissa fall
kanske med allt för stora. För att göra en jem
förelse, så låtom oas t. ex. täuka på, huru i våra
dagar ett visst landshöfdingeembete blir af ijelfve
justitieombudamaunen stäldt till rätta inför hof
rätten derför, att det stadfästat ett kommunal
■tämmobeslut, sorn blott åsyftat upprätthållande
af borgerlig ordning ocb sedlighet, och huru det
gick till fordom här på Vikbolandet. Då stif
tade sockenstämman opåtalt ordniogsstadgar —
ja fungerade äfven stundom såsom domstol.
Såsom exempel på ordningsstadgsndst kan föl
jande anföras: I protokollet för dan 1 Aug. 1784
litt* § heter det: »Den öfvermage som snusar
eller röker Tobie, innan bnn åtminstone fylt 16
år, pligte 1 Rdr; årksr ban ej botum, bote Fa
der eller Husbonde för honom. Och komraor
Kyrkones Sexman ocb Rotemästare häröfver att
hafva noga upsigt, och behörigt uttaga alla bö
ter, vid ansvar.»
1 e
I § 2 af protokollot för den 12:te December
1790 läses följande: »Ej utan oro har man komit
i ärfarenbet af det skadiga missbruk och många
oseder, som pläga förehafvas på Auktionor ocb
Samqväm, i det att somlige under fyllerio ut
öfva öfvervåld, åstadkomma trätor, svordomar och
Slagsmål, gärningar vanhedrande för hvar ocb en
som vill beta Christen, gå till Herrans Nattvard,
uti likpredikningar och Pernonalier efter döden
vinna beröm, samt efter tiden blifva salige. Och
som ingen nekar, det ju icke dessa ohyggeliga
laster ofta blifvit både nti Predikningar och
Skriftermål bestraffade, som Kongl. Förordningen
sf den 17 April 1733 påbjuder, utan att någon
förbättring sports. Alt derföre utsättes ett vite
af En Rdr specie, för den, som i Samqväm och
på vägar, super sig full och oljud åstadkommer:
hvilket vite af den brotslige genast uttages och
till Schol-Cassan afgifves. Hvarjemte Veder
börande alfvarligen, vid detta tillfället varnades,
att för dessa laster sig till vara taga. Ocb däräst
ofvanutaatte vite intet skulle åstadkomma för
bättring, utan någon uti sin vanart framhärdar,
sättes han enl. Kyrko-Ordn. XI Cap. 6 § 2 mom.
trin Herrans Nattvard ; hjelper icke heller detta,
så kommer ban, till följe af Kongl. Msj:ts Råds
Remiss till Kongl. Justitim Revision d. 25 Martn
1714 att med Stockstraff belägges, och aå vi
dare tils verldslig Domstol anlitas, Imedlertid
kommer den Auktionsman, som en dylik syssla
sig åtager, så väl sorn den Auktionen anställer, att
hafva ett vaksamt öga på dem, hvilka på något
sätt sig oskickeligt uppföra, och sådant tillbör
ligen hos Prediko-Embetet tillkännagifva, eå framt
han icke med den brotslige vill lika brotslig an
ses. Likaledes anbefallos hvsr och en Sexman
såsom Edsvuren, att i sin rote efterspana om
något oskikeligen tillgår, genast gifva sådant vid
handen, att ieko han hvarken af flathet mod
stillatigande, eller af fruktan för andras ogunst,
samtycker till sådant, hvaraf Syndastraff samkas
öfver Landet och Ungdom förledas till efterföljd
af sådane laster, för hvilka Hedningar bära a£
sky. Och på det ingen okunnighet må föro
bäras, kommer detta Socknostämmo Beslut ocb
Varning, att årligen Höste Tiden trin Predik
stolen upläsas.»
Undras just, huru dot skulle komma att gå
med den kyrko- elior kommunalstämma, som i
våra dagar fattade sådana beslut!!
(Ineiindt.)
Ett kapitel om tjenstefolk.
(Från Södermanland till Norrköpings Tidningar.)
Inledning.
För den tidningsläsande allmänheten är det nog
samt bekant, huruledes tjenstefolket, synnerligast
pigorna, under senare åren varit föremål för tid
ningspressens anmärkningar.
Företrädesvis har det varit skämttidningarna, som
tagit pig-fröknarna i upptuktelse.
Att dessa vare sig skämtsamma eller allvarsamma
påpekningar verkat som vatten på gåsen, behöfver
väl ej sägas.
Vi äro dock förvissade om, att såvida tjenstehjons
frågan behandlades från en mera allvarlig synpunkt
dels af tidningspressen och dels af allmänheten,
skulle frågan få ett sådant värde, att den framkal
lade ett allmännare intresse, som kundo blifva till
gagn för både husbönder och tjenare.
Författaren till denna anspråkslösa uppsats på
räknar ingalunda att kunna åstadkomma något större
intresse, men om sådant i någon mån kunde väckas,
vöre något vunnet.
Naturligtvis afser detta kapitel om tjenstefolket
uteslutande förhållandena här ute på landsbygden,
men vi tro att dessa förhållanden rörande tjenare
i det närmaste äro sig lika i alla svenska bygder,
ehuru missförhållandena äro störst i städerna.
Tjenstefolk i allmänhet.
Att tjenarne erhållit bättre vilkor, äro vi de siste
att missunna dem; men vi anse oss herättigade fråga:
uträtta de mera nu för sina stora löner, än de gjorde
förr för de små? Ingalunda. Såväl drängen som
pigan uträtta hvar för sig mycket mindre nu än förr,
då man utan knot följde med husbonden ut på lo
gen kl. 4 örn morgnarne vintertiden och slagtrö
skade ett par lag till frukostdags.
Nu går hvarken drängen eller pigan upp vinter
tiden förrän kl. 6, och det är ej ovanligt, att hus
bonden går till stallet, medan drängen mornar sig
en stund i sängen. Är det en helgdag, och drän
gen får någon befallning, aå är det ingalunda ovan
ligt örn husbonden får till svar: »De’ kan ni göra
sjelf.»
Beträffande pigorna, så skulle det icke vara för
vånande, om matmodern går upp och kokar kaffet
samt bjuder pigorna det på sängen. Annu en fråga:
Blir tjenarnes kontanta behållning större nu än förr?
Här som i allting finnas prisvärda undantag, men i
allmänhet taget hafva tjenarne aldrig något öfver af
lönen vid årets slut. Tvärtom räcker den vanligen
ej till, så att auktionister och handlande, som varit
för godtrogna, få släppa till en eller annan tia år
ligen.
Tjenstafclkets misshushållning.
Vi äro fullt och fast öfvertygade om, att tjenarne
skulle kunna insätta halfva lönen på sparbanken
och ändå vara snyggt kladda. Vi veta detta deraf,
att somliga insätta nära pä hela lönen.
Få åro dock de som tänka på framtiden. Pigornas
löntr försvinna i modegalenskapernas ginungagap.
Det år förnämligast pigorna som uppehålla och un
derhålla de på torgdagarne kringflackande konst
varuhandlande, de der ock »bordstudsare» kallas.
Allt som hos dessa af pigorna köpes fir i det när
maste onyttigt och värdelöst och hamnar snart på
sopbacken eller ökar inventariet i någon kista eller
ikriplåda.
Når en klädning, kappa eller annat plagg skall
sys, miste den modernaste och dyraste sömmerska
i orten anlitas, hvarjemte en ej obetydlig del af lö
nen åtgår till garneringar, tofsar och andra lyxar
tiklar, som en piga helt och hållet kunde undvara.
På så sått slarfvas lönen bort fir efter år, och
behållningen blir vanligen ingen.
Drfingarne vilja nog vara med sin tid de också,
men modegalenskapen beherskar dem dock ej till
sådan grad som pigorna. Deras behållning af lönen
blir dock vanligen också ingen, ty den går åt till
öl, bränvin och konjak, Bnu» och cigarrer, kortspel
och dans m. m.
Roade sig gjorde nog tjenstefolket lika mycket
förr sorn nu; men nöjena kostade mindre och voro
bestämdt mycket roligare.
Hatt pigor och sjalett-pigor.
När det i våra dagar talas och skrifves så mycket
om frihet, så är det tydligt, att tjenstefolket bör ha
frihet att få kläda sig efter behag.
Så menar mången frihetsvurm, att det är likgil
tigt, om pigan begagnar hatt eller sjalett; men det
är just icke likgiltigt hvarken för henne sjelf eller
husbondefolket.
Begagnar pigan hatt, så blir hela hennes öfriga
beklädnad dyrare. Hatten befordrar högfärd, och
sn hattbärandc piga blir slutligen generad af nära
nog hvilken syssla sorn helst.
Nu är det väl så, att bondpigor, hvilka bär egent
ligen åsyftas, icke begagna hatt i hvardagslag; men
örn de skola gå ett ärende till boden eller annor
städes, sä kunna de ej gå utan hattskrållan, och då
får den öfriga kostymen lof att vara derefter.
En sjalett-piga kan deremot vara mycket enkelt
men snyggt kladd, och hon åtnjuter fullkomligt
lika stort örn ej större anseende af allt förståndigt
folk.
Här finnes en prest i Södermanland, sorn vid
städslandet af piga öfverenskommer örn, att hon ej
får kläda sig i hatt. Så får hon till jul ett kläd
ningstyg, med vilkor att ej sätta några grannlåter
på klädningen.
Tjensteflickorna hafva funnit sig särdeles belåtna
härmed; en af dem har tjenat qvar i många år, och
det vore antagligen fåfängt få henne att kläda sig
i hatt som piga.
Flera husbönder och matmödrar hafva följt
exemplet och med få undantag lyckats i sina be
mödanden.
Slutord.
Ehuru tidsandan nog är sådan, att högfärd och
modegalenskap redan tagit herraväldet öfver en stor
del af tjenstebefolkningen, s& tro vi dock att myc
ket kunde göras, om husbönder och matmödrar på
ett förståndigt sätt uppträdde som tjenarnes råd
gifvare.
Man skalle nog också i sådant fall kunna i myc
ket motarbeta tjenstefolkets herrskapsaktiga äflan,
som dels yttrar sig uti att det är för simpelt att
tjena hos bönder och dels deruti, att det är för en
formigt på landet. Man skall till Stockholm, drän
gen för att bli herre och pigan för att bli fröken
eller åtminstone riktig mamsell.
Enfaldiga barn! Hur bittert få icke många ångra
detta lättsinne!
»Den, som läser detta, han gifve akt deruppå!»
En olycklig millionär.
I en af de stora klädesaffärerna i Londons
City ses en ålderstigen man klädd i gamla lugg
slitna kläder, som voro moderna för åratal sedao,
vandra omkring utan mål.
Affären är ett af dessa etablissement, som
likna små städer. Dea sy-sselsätter mellan två
och tre hundra personer. Grundlagd för ett
halft århundrade sedan af en energisk ung nian
från landet, har den utvecklat sig till en af
dessa gigantiska affärer, hvilkas förbindelser
sträcka sig öfver hela jorden.
Den gamle gentlemannen bär en penna bakom
örat och en liten anteckningsbok i haudon, och
som han går d r ooh vandrar röra sig hans
läppar likeom till räkning.
Då och då stannar han för att plocka upp cn
knappnål eller en pappersbit från golfvet. Nå
len sätter han fast i rocken ooh papperet stop
par han i fickan.

Sida 4

»OKBKÖPING8 TiDSESfOAH Fredagen den 5 December 1890.
Bokhållare och drängar, tom rundtomkring äro
i fullt arbete, bry elg ej om honom annat än
då han kommer i deras väg, då »tiga de vörd
nadsfullt åt sidan och Itta honom passera.
Kunderna, som ständigt strömma in och sprida
sig öfver hela byggningen, se på houom halft
leende, halft beklagande.
Hvarje menniska i Londons City känner hans
historia.
De veta att denne olycklig* gamle man är
grundläggaren till denna storartade affär; att
hail är millionär, att han liksom i forna dagar
kommer dit när den öppnas och stannar till
stängdags, ooh alt han utför tjenst som vakt
mästare mot en aflöning af 30 shillings i vec
kan, hvilka penningar han ordentligt uppbär.
Denne mäktige köpman, denne millionär, far
om aftonen hem till sitt hus i Kensington, der
han är otngifven af en rik mans komfort, m*n
han förstår ej att det är hans. Dan förföljes
dag och natt af den fixa idén, att han är fattig
och skall dö pä arbetsinrättningen.
För att lugna hans sinne förse sönerna honom
med trettio shillings i veckan och dessa uppbär
han som sagdt ordentligt för att åtminstone
kunna få till en anständig begrafning åt sig,
som han säger, då någon tillfrågar bonvin derom.
Han har släpat hela sitt lif för att samla
förmögenhet och på gamla dagar, då han skulle
njuta lönen för sin möda, då har han blifvit
förryckt.
Han är millionär och tror sig pjelf vara eo
fattig man.
För femtio år sedan låg verlden öppen för
honom. Ilan var ung, stark och förståndig, och
han beslöt att göra sin lycka.
Ilan hänga! sig åt denna uppgift, med entu
siastisk ifver åsidosättande allting aunat i lifvet.
Ilan gifte sig och fick flera barn, innan fram
gången koni. Han var en god make och fader,
men hail lät ej den hnsliga eällheten hindra sig
från affärsgöromålen.
Sommar och vinter lemnade ban hemmet k).
half nio på morgonen och återväode half åtta
på qvällen. Han hade tid öfrig att rusta med
härnön eller samtala med hustrun. logen ut
flykt till landet fick afbryta de dagliga göro
målen.
Vår hjelte skulle göra sin lycka. . När den
var gjord, då skulle han slå sig i ro, men ej
förr.
När han blifvit en medelålders roan, hade han
hunnit öfverflygla de flesta af sina konkurrenter
ooh hans firma var känd vida omkiing som dan
mest blomstra!.de affären i Londons City.
Hans lokaler utvidgades, näratåendo hua in
förlifvadcs med hans oob till sist fann han aig
likna en ku- g, med ett srartklädt garde till sin
tjenst.
Men ännu var det ej slut med hans jägtanda
efter rikedom.
Hans söner hade växt upp ocb blifvit del
egare af firman ooh han skulle myckot väl
kunnat draga sig från affären och njuta af ri
kedomens frukter hela sitt återstående lif.
Meu han var ej DÖjd. Hans affär upptog
endast halfva sidan af gatan, han ville äfven
ha den andra halfvan. Hans omsättning var
fyia millioner om året, hvarför skull* den ej
kunna bli åtta?
Inom affärsvärlden ansågs hans firma vara
den andra i ordningen, hvarför skulle den ej
kunna bli dea företa?
Han skulle arbeta ytterligare fem år på denna
uppgift och sedau slata.
Ilan hedo icke blott ett vackert hus i staden
ooh ett laudtställo, utan äfven ett storartadt
goda i Norra Eogland. Alla han» egendomar
voro vinstgifvande, och i alla sina företag, så
v&l inom forn utom affären, lyckades han väl.
Hans vänner rådde honom att sluta och låta
BÖoerna fortsätta affären. Hans helsa började
tydligen försämras. Han skrattade åt deras
fruktan. Han ville ntföra hvad han föresatt sig:
att äta nt sina konkurrenter, fördubbla sin om
sättning och bli den förste i sin bransch. Se
dan skulle ben börja tänka på att hvila på eina
lagrar.
Han utförde sin föresats. .Bittida och sent
var han i affären, planläggande, rådgifvande,
kontrollerande. Allt hvad ban företog sig lyoka
dee väl, hvarje ny gren af affären, som öpp
nades, gick med framgåog.
Da fem åren voro enart tilländalupna, och
hail började känna sig belåten.
Sönerna, sorn länge varit delägare i firman,
skulle ensamma få styra och ställa och ban
skulle helt och hållet draga sig tillbaka.
Ilan erkände att ban ej kände sig så stark
Born vanligt och bans tankeförmåga började
minskas. Han bchöfde längre tid för att sauila
sina tankar ocb bau värdi otålig öfver småsaker.
Ja, ban skulle slota. Ve>ket skulle dock ut
föras, ocb om sex månader voro lian klar.
Han var jn millionär och det fans intet skäl
hvarför ban skul'e fortsätta att arbeta. Affären
skulle fortfarande ge honom betydlig inkomst,
fastän han måste låta sira kompanjoner få starre
andel än förut.
När fem månader voro qvar af den bestämda
tiden, fick han ett slaganfall och måste genast
föras till sitt hem.
Allt hvad medicinsk skicklighet kunde nträtta
gjordes för köpmansfursten, n en han uppsteg
från sjuksängen såsom en utfattig stackare.
Utfattig, icke i verklighoteD, men i iobill
ningen.
Hans förstånd ver borta och han behärskades
af en fix idé.
Han inbillade sig att han var rninerad, att ban
förlorat allt hvad ben egt i verlden och att ban
nu var tvungen att arbeta för sitt uppehä le.
Så fort ban var i stånd att gå ut, gick han
till affärslokalen och sökte anställning ho* sina
söner.
Med tårar i ögonen bad han dem antaga sig
som dörrvaktare, packhuskarl elior dylikt, hur
ringa det än var.
Sönerna, sora rättade elg efter läkarens råd,
tillfredsstälde hans vurm och antogo honom till
en sorts öfverstyre för det hela.
Intet kunde förmå honom att stanna i hem
met. Han skulle npp kl. 7 på morgonen, ut
från sitt vackra bern och fara på omnibus till
City. Han skulle biträda med öppnandet af
affären och om vintern sköta eldningen på kon
toret. Alla biträden hade stränga order att ej
befatta sig med »guvernören».
»Den stackars gamle guvernören» kallade de
honom. Och mången nykomling, som hade nå
gra få kronor i veckoaflöuing, kände med idande
med den sinnesrubbade millionären, deras hus
bonde, som blifvit olycklig på gamla dagar ge
norn fruktan för fattigdomen.
Han var verkligen öfvertygad om, att han
skulle dö på fattighuset, ooh påverkad af denna
fruktan nekade han att mottaga rågon föda de
dagar vcckoaflöningen utdelades. Sönerna nöd
gade honom att äta med sig, men äfven då,
oaktadt de vak ade honom, tog han oförmärkt
maten i sin näsduk och gömde undan don lik
som hundarne gömma gamla ben. Han skulle
spara don, så att han inte behöfde komma att
svälta.
Så hände det stundom att lian bief mycket
hungrig. I hemmet hade de då den största
moda att förmå honom äta. Hirn ville inte sitta
i den stora våningen, utan smög sig ut i köket
til
de
de
ho
ra
at
ån
no
gr
li
no
af
ås
no
ho
do
so
da
äo
fir
te
ta
F
ör
ör
m
1:
K
K
K
K
K
B
K
K
K
K
till tjrnirne. Han var fattig, säde han, och
derför var detta hans plats. Hans familj, öfver
måtlan bekymrad, försökte »lia upptänkliga me
del för att få bort hana fixa^idé.
En gång höllö de honom hemma oall nekade
honom att gå till City. Ilan slet sitt hår och jem
rade sig öfver att han ej biet utsläppt; han skulle
förlora sin aflöning och då vors han tvungen
att komma på fattighuset. Hans är.g»laD och
ångest voro så verkliga, att de miste låta ho
nom gå.
Han skyndrde korUsie vägeu till kontoret oeh
gråland* bönföll han sina söner, hana goda, vän
liga husbönder, att hafva öfverseende mod ho
nom och behålla honom i sin tjenst.
Så i olycka och elände förflöto de sista åren
af den mäktige millionärer» lif.
Den förmögenhet, för hvilkens samlande ban
åsidosatt alla nöjen och alla pligter, gjord" bo
nom nu ingen glädje. Den var lika onyttig för
honom som om den aldrig funnits till.
Dotia är ej någon saga. Berättelsen om Lon
donmillionären, som Luktade att sväll» ihjäl ocb
som var dörrvaklare i sin egen affär, är allt
för väl känd i Cily. Den stora affär, som grun
dades genom bans skarpsinne och idoghet, är
äonu blomstrande och fortsättes i den gamla
firmans namn.
(Norrl. P.)
Handelsunderrättelser.
Torgpriser i Linköping den 3 December:
Hytte 15: 50 ä 16 kr; Råg 13: 25 å 13: 50; År
ter 15 å 16 kr; Korn li å 12: kr; Bland
säd 8: 50; Hafre 8: 30, allt pr 100 kiio; Po
tatis 3: 50 å 4 kr. pr hektoliter; Kött 80 å 85öre;
Fårkött, färskt, 60 å 65 öre; d:o saltadt 65 å 70
öre; Fläsk, färskt, 65 å 69 öre; d:o raliadt 85 å 90
öre; Talg 55 öre; Ister 85 å 90 öre; Öst, oöt
mjölks- 1: 12 å 1: 17, d:o shummiölks 25 öre; Smör
1: 70 å 1: 75, allt pr kilogram; Ägg 1: 30 pr tjog.
Minnoslista.
Lördagen den 6 Dcc.:
Kl. 10 f m. håller Norrköpings skollärareförening
sitt ordinarie vintermöte i SaltäDgsskolan.
Kl. 5 e. m. sammanträda Btadsfullmäktige.
Kl, 5 e. in.: Extra bolagsstämma med Norrköpings
Tändsticksfabriks aktiebolag pä Norrköpings en
skilda bank.
Kl. V, 8—9 e. m.: Inbetalning till Norrköpings nya
arbetareförenings sjuk- och begrafningsfond.
Kl. 8 e. m.: Soaré till förmän för Arbetareförenin
gens nödbjelpsfond i uämda förenings salong.
äömiagen den 7 Dec..
Böra ansökningar för erhållande af årsräntan å kon
sul John Philipsons fond vara nedlagda i Arbe
tareföreningens briflida.
Kl. 4 e. m. sammanträder Nya arbetareföreningen.
Kl.
'/, 5 c. m. sammanträder Brödraförcningen.
Måndagen den 8 Dec.:
Kl. 10 f. m: Auktion å maskiner, redskap och täud
stickor m. m. i Norrköpings Täudsticksfabriks
aktiebolags egendom vid Slottsgatan (forts. påf.
dag).
Tisdagen den 9 Dec :
Kl. lem. sammanträda borgenärerna i fabriks
firmau K. J. Hansson & Komp:s konkurs å hr L.
Marcus kontor.
Kl. 3 e. m.: Extra bolagsstämma med Östergötlands
kreatursförsäkriDgsbolag å dess kontor i Linkö
ping-
Onsdagen den 10 Dec.:
Kl. 9—1 på dagen inbetalas förfallna årsafgifter till
Östergötlands hypoteksförening i Linköping (äfven
den li, 12 och 13).
Kl 12 på dagen sammanträda borgenärerna i firman
Igelfors Liefabrik» konkurs ä Brattcberga gäst
gifvaregård.
Torsdagen den li Dec.:
Kl. 1 e. m.: Ordinarie kyrkostämma med Norra för
samlingen i kyrkoBalcn.
JersYågstågeis
vits fSorrkflpingiB station
Norr ut (ankomma söder ifrån):
Snälltåg ankommer 3,4 f. m., afgår 3,10 f. m.
Persontåg „ 3,59 e. m. „ 4,9 e. m.
Blandadt tåg „ 9,25 f. m. „ 9,40 f. m.
Blandadt tåg „ 9,35 e. m. „ 10 e. m.
Godståg „ 7 e. m. „ 7,38 e. m.
Godståg „ 2,2 e. m. (stannar i Norrk.)'
Extra godståg „ 5,49 e. m. (stannar i Norrk.)
Godståg „ afgår 4,40 f. m.
Söder ut (ankomma norr ifrån):
Snälltåg ankommer 11,38 e. ra., afgår 11,44 e. m.
Persontåg „ 12,59 e. m. „ 1,4 e. m.
Blandadt tåg „ 7,36 e. m. „ 7,46 e. m.
Blandadt tåg „ 6.46 f. m. „ 6,58 f. m.
Godståg „ 8,9 f. m. „ 8,35 f. m.
Godståg (till Linköping) „ 5,30 f. m.
Godståg (till Norsholm) „ 2,20 e. m.
Godståg ankommer 6,30 e. m. (stannar i Norrk.)
Dessutom afgår hvarje
_
Lördag ett blandadt tåg
mellan Norrköping och Åhy sålunda: från Norrkö
ping kl. 1,15 e. m., ankommer till Åby 1,29 e. m.,
afgår derifrån 1,35 e. m. och är åter i Norrköping
kl. 1,47 e. m.
Husförhör
i Herra férsamilngen Lånas i kyrkosalen å följande
tider:
Måndagen dan 8 December kl. 5 e. m. med dem som
bo i qvadraterna: Enväldet, Vett och Vapen,
Höfveln, Asken, Kullen. Busken, Knappen, Vim
man, Kroken, Gamla Bron, Vårdtornet, Lax»n,
Mjölnaren, Bergsbron, Trehörningen, Kapellhorf
van, Krukan, Valnöten och Haken.
Tisdagen den 9 December kl. 5 e o. med dem som bo
i qvadraterna: Glrdeln, Vintern, Björken, Hal
len, Vinpipan, Bladet, Barken, Spetsen, Kåken
hus, Oron oeh Hållhaken.
Torsdagen den li December kl. 5 e. m. med dem som
bo i qvadraterna: Källan, Täppan, Stenhujga
ren, Musköten och Karbin.
Fredagen den 12 December kl 5 e m. med dem sorn
bo i qvadraterna: Pokalen, Saxen, Planket, Kro
gen, Norrtull, Stjernan, L. Lund, Fredrikslund,
Beckershof, JernvägiBtationen, Fridhem och Gu
stafsberg.
'
Norrköping den 4 December 1890.
Wilh. Arbin.
Till sala.
Etil
Tå'sortersdt lager af Tricot-Lil, plyscherade,
från 3: 25 stycket uti
flya Handsk- oell Tricot magasinet
N:o 5 Drottninggatan (uti f d. Gamla hörsen).
Tyska torget
(14327)
Observera!
Billiga Hattar, Barnhattar, passande till examen,
från 2: 50; gamla Hattar ompressas i nya model
ler. Ob».! Arbetet utföres väl och billigt i Dam
battpressrriet, .li 128 Slotisgatan, huset midtför
Garfvaregatan. Otjsa.! Äfven finnas nya snygga
Hattar. Affären alltid känd för billiga priser ocb
årlig behandling.
(14355) .T. Olsson
Fina Fotegrafiramar
från 20 öre pr »t. till högre priser i
Godtköps-Bokhandeln
vid Tyska torget (14354)
Blomsterborgar,
planterade med flera sorters blommor och blad
växter, finnas inlemnade till försäljning i Fröhan
dido, M 18 Gamla Rådstugugstsn. (14352)
Sackep och Sirup
ti'l dagens lägsta priser, flera rya goda Kaffesor
ter från 1: 90 pr kilo till högre piisf-r fars
Albert Anderson,
(14346) f. d. J. H. Asklund & C:o.
Frima DelikaSess-Anjavis
barkar af flera välkända inläggningar samt lås
å 3ä öre pr kilo ■= 15 öre pr JX hos
Albert Anderson,
(14317) f. d. J. H. ASKLUND & C:o.
Tili Anna-dagen!
Stort lager af Förkläden i Bidén, ylle och born
nll med flera artiklar, passande till preBenter, äro
nu iukomna uti
Louise Lindbergs
Hvit- och Kortvaruhandel, N:o 23 Drottninggatan.
(14345)
Prima plyst
YlSs-Rugqflock
till sängkläder hos Albert Anderson,
(14348) f. d J. li Asklund & C:o
Eit, mindre parti Spir längor
från förra året säljes till 40 öre pr kilo = 17 öre
pr M hot Albert Anderson,
(14349) f d J. li Asklund k C:o.
En mindre Pbnvagn
fäljes billigt hos
ii4350
Albert Anderson,
f. d. J li Arklund & C:o.
För Anna-dagen.
iratulationskort, rikt urval,
Leksaker och Dacker, mångå sortor,
En måegd andra nyttiga Artiklar till låga priser.
S4 Hospitalssfatun 34.
(14336)
Maria Schultz
Apelsiner!
Ny Ȋndaicg Apelsiner i dag inkommen till bil
ligt pris bos
(143(12) Willielm Lamprcciit.
O bserveraI
Nu inkommet ett större parti tjocka präktiga
Filtsjalar å 4: 25 pr st. uti
Anna Filipssns Manufakturhandel.
(14341) 28 Vesigötegctan 28.
flya Slädar,
Kälkar, Vagnar, SJckkårror hos
(14342) P. A. HELLMAN, Söder tull.
Frisk Fogel
år nu inkommen och säljes i milt oststånd på Nya
torget i morgon Lördag. Fogel kan erhållas hvarje
dag, om til sägelse skor i min bosiad, M '61 Vestra
S:t Persgatan. A. F. Kammarsträra^nStO)
ffyrökt Lax,
Prima salt d:o.
Hummer, Sardiner, Makrill m m. Bärnt en mångfald
direkt importerade Conserver till de mest billiga
priser i OSCAR RYDINS
'
flya Speceri
, Vin- och Delikatesshandel.
(14786) Nya torget.
Under November och December månader roali
soriiM hela mitt lager af:
Röda Bordeaux-Vi ner,
Rhenska,
Chain pagsie
till betydligt nedsatta priser.
Helge Ehrenb
(13080) Hotell Bellevue
Helge Ehrenborg.
Ulligas! köpes
fifSSSSS&tik blekt lamt oblekt, 2 skaft, ky
UyillCStln, prade serat fergade, uti
Mina. Enberjars
Skjortfabrik, Tricot- och Hvitvaruhandel.
Olis.! Då helt stycke köpes, lemnäs hög ra
batt.
_
(10924)
Ett engelskt Sto,
7 år, felfritt, samt eu Fjedervagn, tvåsitsig, nied
stoppad dyna och fottack, finnas till salu När
mare uuderråtteUe lemnäs af Carl Sköld, Hospi
talshoimen å Sylten. (14295)
Nya vackra
Spillångor
till ytterligare nedsatt pris.
Ett litet p»rii sedan förra året öfverblifca rea
liseras till 50 öre kg i
A. Ericson & C:s
Speceri
, Vin- och Delikatess affär.
(14245) N:0 4 Drottninggatan, vid Tyska torget,
lill Julen.
Docker, Dcckhufvuden, Kroppar och Leksaker
till låga priser hos
Aagusta Rutlqvist.
N:o 9 Drottninggatan N:o 9. C14290)
Linne-Näsdukar!
Ett parti fina Ilellinne-Näsdukar slntsäljes till
inköpspriser hos
Angusta Rudqvist.
N:o 9 Drottninggatan N:o 9. (14291)
Pröfvu sjelf!
Oen Rhenska
Drulbrösfhcnungen
— ej att förvexla med bihonung —
vinner mer och mer uppmärksamhet för sina ut
märkt» egenskaper, den botar för kikhosta, hosta,
heshet, hals
, bröst- och iunglidaude.
Prospekt med bruksanvisning jemte intyg från
läkare och patienter medfölja hvarje fläsk*. Sil
jes hos Herr Henning Cassel, N:o 15 Norra Kungs
gatan, Herr Oscar Petlerson, N:o 5 Hospitalsgatan,
s*mt I parti från General-Depöten hos Helands &
Selin, Örebro (T. v. 13985)
Extrlltiu
Krydd-SiH,
Delikaless-Anjovis,
Skinn- och benfri d:o af de mest vålkända inlägg
niegar till billigaste priser i!
OSCAR RYDINS
Nya Speceri
, Vin- och Delikatesshandel.
(14285) Nya torget.
Hvetlanda
prisbelönta Halfepyn,
särskildt omtyckta för sin fina sröm oih goda smak,
Dietiskt Hafremjöl,
ångprepareradt och finsiktadt Bärnt af Hrr Läkare
synnerligen rckommeuderadt såsom eit närande och
kraftigt födoämne, tåväl för äldre, friska petoner
oeh barn, som för dem, hvilka lida af allmän svag
het. rubbad matsmåitnicg och magkatarr m m.
Försäljes i parti och minut i
Wilh. Carlströms
Speceri
, Vin- och Delikatess-affär, Drottninggatan 23.
(14083)
Prima ångprepareradt
Kraf floder b snnt j å I
säljes billigast af
(13732) Benmjölsfabriken Häfla.
Sals
, Sängkammar- och Förmaksmöbler jemte mina
allmänt omtyckta Divaner finnas på lager. Billiga
ocb bestämda priser.
Obs.! Min tillverkning är prisbelönt med silfver
medalj.
Telefon 456 A.. Dl- .Sundell.
(14043) Knäppingsborgsgatan N:o 57.
Kjellgren & Ringdahl,
Norrköping,
försälja i parti:
Prima Florhvetemjöl,
Rånsikt,
rRågmjöl,
Korn- och Helgryn samt
Hafregryn. nsodo)
Gadtköpspmer till Julsn.
SJÖ Vestgötegatan 521S.
Stort lager af moderna Mans- och Bar-imössor
till billiga priser, SidnnmuBar från från 1: 60 till
högre priser, Kappgarneringezrtiklar tf skinn, plys
och erenie, Mössor för flickor, flera fasoner, från
1 kr. till högre priser.
(13716) W. li uris teon.
<Snör*8if,
välsorteradt lager, från 1 kr. st , plyscherade Tri
cstlif från 3: 25 st. hos
Augusta Rutlqvist
N:o 9 Drottninggatan N:o 9.
(T. v 13180)
Åstundas köpa,
Hafre
nppköpeB för export för räkning Hrr E. Öhmans
Söner & C:o till högsta pris »f
li. v 10550:
_
Edw.
_
Ståh!bom.
_
_
Uppköp ai 10-qv. Hästar
till droskkörning
anstålies af undertecknade Onsdagen den 10 De
cember i Skeninge och Torsdagen den li i Norr
köping, i bägge städerna från kl. 10 till 12 på da
gen. Hästarno böra vara lyida 4 år på våren 1890
samt icke öfver 7 år gamla
Jörgen Jörgensen.
(13913) Hästhandlare från Köpenhamn
Hafre £ leri
uppköpes af
J. 6. Swartz.
Norrköping. (T. v.10155)
Aspvirke
uppköpes 1 vinter vid Göta kanal och Östersjö
hamnarne samt samtlige jernvågsstationer inom
Oitrrgötland till högsta kontanta pris af Kullberg
& C:o, Katrineholm.
Obs.l Vid Snöfvolstorps sluss genom brovak
ten Rydberg (14226)
Hafre och Blandsäd
uppköpes till högsta pris af
Gunnar Larsson.
Norrköpiug. (T. v. 11233y
Leverans
Trämassevirke.
Leverantörer af Granvirke underlättas
härined, att Holmens Bruks och Fabriks
Aktiebolag i Norrköping uppköper till trä
massefab ikation lämpligt Granvirke att
levereras i Norrköping under vintern samt
nästa vår och sommar. Virket skall vara
vintei fäldt. Nät mare upplysningar lemnäs
vid korrespondens med bruket.
(T. v. 11628;
Tjenstsökande.
Nu genast:
Ett medelålde*fl Fruntimmer önskar plats som
Kokerska eller Hushållerska för ungkarl De bästa
rekommeuda ioner kunna företts. Ai målan göres till
(H333) Fru Eklöf Bellevuegården.
I tjenst åstnndas.
En Skrädderiarbetare
kan erhålla vinterkoudition, <>m anmälan göres nu
med samma. östra Husby Ångqvarn i December
1890.
<1- & Johanson. 114307)
Bomulls-Väfvers^or.
På arund af fabrikernas utvidgning kunna dug
liga Väfverskor strax erhåfla plats på Hsllebsks
Fabriker, Ilellebsek vid Helsingör. Arbetstiden frän
kl. 6 på morgonen tili kl. 6 på aftonen. Godt
ackordsarbete, fri bostad. (14330)
En Bnåii och villig Barnflicka,
16 å 17 år gammal, får plats nu genast, efter an
mälan i huset Jif 34 Norra Kungsgatan, en tr. upp,
(14318)
Förloradt.
Under fård emellan Karltorp och Norrköping
förlorades i förra vtekan en Kråsnål af rosenste
nar, infattade i silfver i form af en blomma med
blad, och torde upphntaren godhetsfullt återlemna
samma efter anvisning å denna tidnings kontor.
(14361)
Sparbanksboken N:o 7023,
bortkommen under OktoberflyttniDgen. Om någon
tillvaratagit densamma, utlofvus ersättning i M 30
Trädgårdsgatan, nedra botten, då Fru Blomberg
efterfrågas. (14329)
li li varataget.
Under Juli—November månader innevarande år
hafva bär i staden upphittats och tillvaratagits:
Linder Juli månad:
en giktricg, en korg, ett paket, en nyckelknippa,
en portmonnä med något penningar, ett par bom
ullsbyxor, ett paket innehållande kl&der, eu fäll
knif, ett ban dolår, en tumstock, ett gammalt para
ply, en snusdosa af messiug, tvånne dörrnycklar
och ett stycke rödt haPBiden;
under Augusti månad;
två par glasögon, en mössa, en korg, innehål
lande eo knif och en yxa, tre nycklar, ett parasoll,
en kappsäck, en korg, innehållande tombuteljer,
ett mindre matsäcksskrin, fem pantqvitton, tvånne
portmonnäer, innebållacde mindre penningbelopp,
ett paraply, en Bäck, en mindre örring af guld
samt en sjal;
under September månad;
en flätad värka, en bok med inneliggande pap
per, ett par svarta handskar, en nattskjorta, »n
portmonnä mid fyra^ire, diverse linnekläder, en
säck med eu bränvinskagge, ea sommaröfverrock,
ett paraply och eu rotborste samt en portnyckel;
under Oktober månad:
trenne portmonnäer mi d mindre penniogebelopp,
ett cylinderur, eo säck, inoebillaode salt, eo bernt
korg, ett paraply, en stickad fruntimmsrskofta och
en grimm»;
under November månad:
en korg, innehåll-ande lampdelar, ett hacdhals
baud, en anslagstafla, en tamburnyckel, en miadre
nyckel, en sedel 6 fem kronor, en kaffebrännare
och 18 nycklar.
Angående omförmäldte gods,
•tom förvaras dels
å Poliskammaren och dels hos upphittarne, erhål
les rännare besked å Polisvaktkoutoret.
Norrköping den 4 December 1830.
Polismästaren. (14326)
MUNCHNER-BIER
(ett umärkt godt mörkt öl, fullt jämförligt med det Tyska)
från
Mundiens Bryggeribolag; i Stockholm
tili kr. 1: 50 pr dussin
hos
Horrköpingg fölmeralvatten-Aktiebolag.
Realisation af Klädesvaror.
Ett stort lager af Kappdolllar, öiverrockstyger, Köhtymtysfe’’
. Hyx
tyer01*
. Hallylle-Velurer, Ntitfcrooltsdollltn
, Tyger pasiande till Barnkläder
och iä tu t bitar realiseras pr kontant till betydligt under de vanliga priserna hos
N. F- Johnsson & C:o*
(T. v. 14554) Midtför Stadstornet.
Bedu* att noga beakta adress och pris!
CroebeVs Sidsläckoiags-dranater
till Mark 24: — pr tusen flaskor incl, emballage; förflyktiga icke och behålla Bin släckuingskraft efti r
årslångt bevarande.
Drif liga agenter sökas.
(14278)
Louis Goebel, Berlin, Alexanderslrasse 14 b.
Fiskeby Svinslagteri
förtäljer rökt och orökt Svenslit Fiäslf (sidfläsk och skinkor) af utmärktaste bcskaffenhi t,
torrsaltldt och trikinundersökt.
Förhållandet emellan olika slags fläsk framgår af följande jemförelse.
Fiskeby ITIiiwK:
Köttigt, lättsaltadt, icke gamm-dt eller härsket,
trikinfritt och beredt efter välgödda friska djur.
Sådant fläsk värderas i England nära dubbelt emot
Amerikanskt.
Torrsmltadt FiAsk
förlorar genom saltningen vatten, hvarigenom dess
näringsvärde höje» Ingen urlakning af fläskets
mest smakliga och värderade beståndsdelar eger
Amorikanfakt Fläok:
Späckigt, »blött», hårdt saltadt, gammalt och der
för ofta härsket, icke trikinundersökt och kan vara
beredt efter sjuka djur. Vanligen säljes fli t bä
sta i England och det sämre skickas till Sverige.
Lakfsaltadt Fläsk
upptager vatten vid saltningen och förlorar på
samma gång flä»kets i vatten lättlösliga mest smak
liga och värderade beståndsdelar; har i vllmänhet
12—15 % mindre näringsvärde äa dej torrsnl
tade.
Hokt Fläsk har, genom sin förlust af vatten under rökningen, ett högre nä
ringsvärde än det orökta.
Fiskeby Sviuslag^teri. Post- och Telegrefadress: Fiskeby.
Telefon: Norrköping. ,13731)
fabriksmarke\
,y, ,
I hvarje välsorterad detaijafiär,
der dylika artiklar föra», säljas på större och mindre, elegant utstyrda flaskor:
/X Barrängens Liljekonvalj-Esa de Colegne, utsökt fin qvalitet med upp-
,/yyvy, , friskande, ren, rik oeh naturlig liljekonvaljdoft;
,
Barnångens Eau de Cologne Excelsior och Barnängens Eau de Cclogne
des Artistes, 117a och fashionabla, med utsökt angenäm lukt och
synnerligt elegant ocb smakfull utstyrsel;
> Barnångers Eau de Cologne Royal, Eau de Cologna des Prince!, Eru de
Cologne des Personnes Renomiaéos, Eau de Cologne for Gentleaen
m. fl , hvilka i friskhet, rer.het och vällukt icke öfverträffas af
något vare sig in- eller utländskt fabrikat. Särskildt kunna
dessa sorter rekommenderas mot hufvudvtirk, nervositet, dåsig
het etc.
Barnängens Pariyaer och Essencer, såsom: Sport, Jockey Club, Excel
tior, Fläng Fläng m. fl.; alla med rikaste, naturlig och varaktig
b-omdoft.
Barnängtns Toilette-Tvälar, bland hvilka särskildt påpekas: Saron
Excelsier, Savon de Thridace, Saron d’Amandes Amdres, Saron de
Ia Nollesse de Hussie m. fl. af allra finaste iugredieneer samman
salla tvålar för den finare toiletten.
För familjer oell hushåll rekommenderas särskildt:
Baroängcoo Åkta Balsatniska Aseptintvål, beredd af renaste och finaste olja, som står att erhålla, hvar
för denna vår tvål också genom sina absolut rena ingredienser vunnit Herrar Läkares ode
lade bifall och förord.
Barniingenis Tekniska Eabrili,
H. M:t Konungens Hofleverantör.
(13883) Stockholm
lievén & C:o.
Ångsliperi oell finare Reparationsverkstad.
91 Slottsgatan
o
91.
o
Undertecknade få härmed tillkännagifva, att vi öppnat A-ugrsalipori för alla sortera eggjern,
jemte lt<»ptu-sit ioimvcrliMlsitt för sy
, stick- och trieotväfnadamasäiner, vapen, instrumenter
bicyclar m. m. Tillika emottagas och utföras beetällninsar å finare gjutgods.
Rekommend. rande oss i allmänhetens benägna åtanka, skall vårt bemödande städse blifva att ge
nom ett välgjordt och noggrant arbete lill möjligaste billiga pr.ser tillvinna oss ärade kunders förtroende.
Norrköping den 16 Sept-mber 1890. Högaktningsfullt
(1089«
””“ Levén & C;o.
mmmmmmmmimammmmmmmmm
1 LILJEDLIDS SliJASUÅLJDS. I
(liiblnsediilj i Paris 1878||
H (liiblnsediilj i Paris 1878. ||
88 lista pris vid 1888 års utställning i Köpenhamn
”for stor (illvprknin^ af utmärkta stcariu
OBS.! Hvarjo ljus af Superior och Prima sort är stämpladt LILJEH
OBS.I Hvarjo paket tunohåller 425 gram eller 1 skälp. atom p
”for stor (illvprknin^ af utmärkta stcariuBjus”
.
OBS.! Hvarjo ljus af Superior och Prima sort är stämpladt LILJEHOLMEN. ^
OBS.I Hvarjo paket tunohåller 425 gram eller 1 skälp. atom papperet.
■%.
<
.
g Kulörta spirallcrmade Kronljus f§,
6 llöälhdflthdldi riket
i vackra giftfria färger i paket örn 6 ljus lörsäljas hos de flesta handlande i riket.
Derjemte rekommenderas fabrikens tillverkningar af:
erjem
li Oieiii oell GSycerii). !§
Liljeholmens Stearinfabriks Aktie-Bolag. ^
h^
ja?! Telegrafadress: Slearinbolaget. Stockholm, ^
ES5 Bell Telefon 298. Allm. 23 40. 21 B Stora Nygatan 21 B. :T’
0098
(10098)
Riks-
Diverse.
Till nästa termin
finne» plats för en skolyngling. Adr<ss: JW 9 Ho
spitalsgatan. Wilhelmina Hagelin. (14339)
Norrköpings
Klagasins-Aktiebolag
Kontor och Magasiner: Sloltsgränden 2,
emottager till
magasinering och belåning
Spaninål oell Handelsvaror,
ombesörjer
Brandförsäkring, Spedition, Förtullning
och Inkassering
samt
uppköp och försäljning af varor i kommission,
verkställer
Ritorkning
af sjöskadad ocb på annat sätt rå Spantn&l på kor
taste tid till billigaste pris.
Telegraf-adress: Magasinsbolaget.
Telefon N:o 208.
(T. v. 12803)
Pantsedeln Litt. A. N:o 4575,
utgifven af Aktiebolaget Norrköpings Pant-Aktie
bank, är förkommen och döda» härmed. (14351)
(ö. W och S.
-P. 1 g. 15 r.)
VikbcSands
Hushåilmngs-Siiles
ledamöter kallas härmed tili extra, sammanträde
å Vikbolands Sparbanks lokal t Norrköping Ons
dagen den 17 dennes kl. 12 middagen för att iätt*
beslut om andel bär sökas i det af Husbållnirgs
Sällskapet be-viij *de låneanslsget tiil inköp af en
Afvelsarbetshingst Bärnt om åtgärder, som med ett
dylikt inköp ega sainmsntang.
Wittinge, Kuddby den 4 December 1890.
A.. MI- Botridsoo,
(14332) Gillets Ordförande.
Stor fördel
äc för hvarjo affärsman m. fl. att annonsera i
Söd.erköpings-Posten,
tom har genomgående stor spridning — förutom
i staden och Valdemarsvik — i hela Hammarkinds
och
^
Skärkinds härad, å Vikbolandet och i Norra
Småland.
Annonspriset är 10 öre pr rad och då annons
införes flere gånger lemnäs rabatt, Red.
(12298)
Kungörelse.
För upptagande af de i December må
nad förfallande årsafgifterna är Östgöta
Hypotekstörenings kassa öppen den 10,
li, 12 och 13 i samma månad detta år
kl. 9—1 på dagen. Årsafgifterna kunna
äfven med posten insändas och qvitto af
giftsfritt erhållas, mot vilkor att pantsatta
egendomens namn och lånenummer angif
vas äfvensom postadress.
Linköping den 12 September 1890.
Styrelsen. (13402)
Hushållningssällskapets
Kungörelse.
Vestra Sveriges Hushållnings-Sällskaps
Föreningsutskotts 30:de Mejeri-utställning
eger rum i Göteborg (len 20 nästkom
mande Januari kl. 9 f. m. å Lorens
berg, och skola anmälningar för delta
gande deri vira gjorda töre don 3 Janu
ari. Fullständigt program samt anmäl
ningsformulär erhållas på reqvisition hos
Hushållnings-Sällskapets Sekreterare,adr.
Linköping, och uppmanas länets mejeri
idkare att så talrikt som möjligt i utställ
ningen deltaga.
Linköping den 24 November 1890.
Förvaltnings-Ut8kottet. (13952)