Svenska Dagbladet Tisdagen den 7 Januari 1890

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Svenska Dagbladet 1890-01-07
Sida 1
Sida 2 Svenska Dagbladet 1890-01-07
Sida 2
Sida 3 Svenska Dagbladet 1890-01-07
Sida 3
Sida 4 Svenska Dagbladet 1890-01-07
Sida 4

Maskininläst version av Svenska Dagbladet - Tisdagen den 7 Januari 1890

Sida 1

.dsnummer 5 öre
Svenska Dagbladet
g
Redaktör och ansvarig utgifvare
S
g g
Hjalmar Sandberg
(träffas i n :o 12 Karduanemakaregatan alla dagar
kl 2—3 e m utom dagar närmaat före helgdag
Redaktionsbyrå
8 Klara Södra Kyrkogata (hörnet af Karduan»
makaregatan nedre bottnen till veniter
Telefon Allmänna n :o 68 86
Prenumeration sker
5 Klara Södra Kyrkogata nedre bottnen till höger
(telefon Allm n :o 49 29 Flodins bokhandel Q A
Carlssons bokhandel å de större tidningsutdelnings
ställena samt i landsorten postanstalterna
Stockholmsprenumoranter tk tidningen gratin
hemburen
Prenumeration»- och annonspris samt de ställen
der anr .onsor emottegas se vignetteng högra sida
Stockholm ^nska Dagbladets tryckeri
Morgon
Svenska Dagbladet
N :r 4 assi
Stockholm tisdagen flen 7 januari
1890
Svenska Dagbladet
Prenomerstlsa
Ett ir 12 kr i Tre månader S 31
Ett halft &r 6 50 i in månad 1 W
Arnonsprls
I hvajjö upptaga järakildt 10 öre rad«K
Före texten 15 » »
I morgon- och landiortsupplagorna 15 »
Före texten 20 » »
Utländska annonser 30 »
Annonser emotio ^as utom å tidningens tontor
5 Klara Södra Kyrkogata (hörnet af ^arduan»
makaregatan telefon Allm n :o 49 29 4 S Gum»
llius
annonsbyrå i Flodine bokhandel Gust A
Carlsson» bokhandel Allm tidningskontoret 1
Gustaf Ad torg Frans Svenssons tidningskontor
2 Sturegatan och Norra Annonsbyrån
8 Si Vattugatan
Pronumerationsetällena se vignetteng venstra sid»
Väderleken i norra Europa
den 6 januari kl 8 f
Observations
|ort
Haparanda
Hernösand
Falun
Upsala
Stockholm
K arlstad
Göteborg
Visby
Karlshamn
Vardö
Bodö
Kristiansund
Skudesnäs
Oxö
Köpenhamn
Fanö (Danm
Borkum
Hamburg
Svinemiinde
Neufalmvasser
Krefeld
Leipzig
Breslau
Archangel
Hangö
Petersburg
Riga
Dunrossness
Aberdeen
Yarmouth
Valentia
Baro
meter
757 .0
755 ,7
757 .6
759 .4
7fiO ,3
757 .6
761 .2
763 .7
765 .6
751 .9
749 .5
747 .3
754 ,5
758 ,2
766 .1
763 ,5
767 ,5
768 ,5
770 .1
770 .5
771 .1
774 .8
775 .2
767 .6
768 ,0
769 ,0
Term Vind
0 ,0
2 ,0
3 ,2
3 .0
3 ,4
4 ,0
5 .0
4 .1
4 ,6
0 .6
2 .0
7 .1
7 ,4
6 .2
4 ,6
5 .1
5 ,0
7 ,0
3 ,4
1 .3
9 ,0
7 ,6
2 ,0
1 ,9
1 ,6
2 .2
lugnt
S
SV
S
s
sv
SS VI
sv
ssv
ssv
o
ssv
sv
ssv
vsv
s
sv
ssv
ssv
sv
sv
s
s
s
SSV 1
Väderlek
mulet
mulet
mulet
mulot
mulet
n mulet
mulet
regn
mulet
mulet
mulet
n mulot
mulet
regn
regn
n klart
n mulet
mulet
mulet
n mulet
mulot
regn
n klart
mulot
mulet
mulot
Utvisar vindstyrkan i grader från §0 lugnt
ill 6 orkan
Utvisar nederbörd i mill
under sist "dygnet
«iim fattning t Lågt lufttryck i vester högt
i söder Frisk till hård SV i södra Skandinavien
och Nordtyskland Mulet der och hvar regnigt
väder Nederbörd gårdagen i södra Sverige
tsigtori Delvis frisk SV
ostadigt väder
Meteorologiska observationer i Stockholm
den 5 januari kl 2 e m
Bar 764 ,9 Term 3 ,2 SSV sv vind mulet
Dan 5 januari kl 9 e m
Bar 764 ,4 Term
-f 2 .5 SSO sv vind mulet
Den 6 januari kl 8 f m
Bar 760 ,3 Term 3 .4 S sv vind mulot
Högsta temperaturen under den 5 jan 4 ,0
Lägsta » » _ 3 0
Nederbörden under gamma dag 0 ,0 mill
Meteorol tqiska centralanstalten
Legalt
_
m m
37V "» f
Axel Jegerschöld
och
Caroline Jegerschjöld
Meddelas ondast »å delta sätt
Kristiaii von Sydow och Isibel af Sandeberg
— Artur Johanson och Maria Karlsohn
— Albert
Ekerman och Anna Olsson Hacksta Vingåker
— Karl Ståhlbom och Nina af Trollo
— Carl
Nordgren oeh Maria Altin 1 januari Sundsvall
— Gottfrid Laon (Norrköping och Hedvig Giss
borg (Sundsvall — C A Blomberg (Halsberg
Och Hildegard Göthe (Örebro
— Gustai Erics
son (Kristinehamn och Valborg Lindbom (Göte
borg
'ITlscidÄ
Leonard Nygren och Anna Hanson 1 januari
Stockholm — Otto Undén och Hilma Wohlfart
29 december Ånimskog
Föcldo
En Dotter
Quistrums Säteri den 3 Januari 1890
Seidi Frestadius Arthur W Frestadius
Lidb
född Lindberg
En dotter till Gurli och Nils Linder 2 januari
Stockholm -- En dotter till Georg oeh Ellen
Hallstedt f Westberg 2 januari Stockholm
En son till Jakob och Safina Camitz f Hjelm
3 januari Stockholm —L En son till Ida och Carl
Engman 31 december
— En son till Johanna
oeh P Pehrsson 2 januari Bydsgårds station
En son till Lotten och Sigfrid Collin 31 decem
ber Trelleborg
— En son till Anna och Edv
Holmström 3 januari Motala
— En son till Fr
Aug och Eva Crona f Planting-Gyllenbåga 30
december Gyllenfois
— En son till Alma och
Hjulmar Fast 2 januari Göteborg
— En dottor
till Carl och Henriette Jansson f Lindblom 2
januari Göteborg
— En dotter till G E och
Maria Björck f von Vicken 1 januari Vinbergs
prestgård
Tillkännagifves
au
vår älskade moder
Fru
{Christina Elisabeth Gellerstedt
född Berg
lng ;nt och fridfullt afsomnade
å Skönnarbo den 2 Jan 1890 kl 8 .20 e m
i en ålder af 79 år 6 mån och 21 dagar
djupt och innerligt sörid och saknad af barn
barnbarn slägtingar och vänner
Ps 484 v 1
Den aflidnas barn
vår älskade lille gosse
TORE
född den 1 Januari 1882
afsomnade lugnt och fridfullt
den 2 Januari 1890
djupt sörjd oeh innerligt saknad af föräldrar
syster slägtingar och deltagande vänner
Ske Din vilje I
Sigrid och Herman Nylén
Motala Verkstad
Tillkännagifvos
att
Enkefru Prostinnan
f
{Johanna Margaretha Tjerneld
fdd Wb
född Wennberg
född den 12 April 1808
lugnt ocli stilla afled
i Ofvansåker Torsdagen den 2 Januari
kl 3 ,30 f m
djupt sörjd och innerligt saknad af barn
barnbarn slägt och vänner
Joh 11 25 26
Musik-Skola
öppnas åter den 7 Januari 1890
Honorar för Vårterminen (5 månader Piano Klass I Nybörjare a 2 olevor på 1 tim
mes lektion 2 gånger i veckan kr 40 (för hvarje elev b 2 elever på 1 7s timmes lektion 2
gånger i veckan kr 60 (för hvarje elev Klass II Mera försigkomna a 2 timmar i veckan
kr 125 b 1 timme i veckan kr 65 Harmonilära och Kontrapunkt Klass I 4 elever på
lektion i veckan (2 timmar kr 40 Klass II 1 elev 2 gånger i veckan kr 50
OBS Påbörjad månad räknas för hel Skriftliga anmälningar till den 3 Jan muntliga
den 3 ^och 4 Jan kl 11—2 5—7 Mottagningstid Onsdagar och Lördagar kl 1 ,30—2 ,30 e m
[G 28291 Stockholm Brunnsgatan nr 28 2 tr
Smedman den äldres
Stockholm Stortorget 16 Allm Telef 2177
Nya terminen börjar den 13 Jan Anmälningar mottagas hvardagar 10—12 och Va 5 — Vs
samt söndagar 9—11 Undervisning i alla merkantila ämnen och lefvande språk Söudagslek
tioner 9—11 Bokföringar och revisioner utföras
OBS Å bref anhålles om fullständig adress (G 10116
Smedman den yngres
HANDELS-SKOLA
StkhlBiblik5l62 59
Stockholm Biblioteksgatan 5 Telefon 62 59
Skolan öppnas åter Måndagen den 13 Januari 1890 kl V210 f m Anmälningar mottagas
dagligen mellan kl 10—12
OBS Å kriflhållflldid
OBS Å skrifvelser anhålles om fullständig adress
Lyceum för flickor
O lfotO
O Brunltefoersssatan O
Läroverket som har Dimissionsrätt mottager nya lärjungar äfven nybörjare
Inträdes- och flyttningspröfningar ega rum Onsdagen den 15 Jan kl 10 f m Undorvisnin
gen begynner Torsdagen den 16 Jan kl 10 f m i de två lägsta småskoleklassorna kl
th 12
Mottagningstid Lördagen don 4 Jan samt från och mod Onsdagen den 8 Jan dag
ligen kl 11—12 f ni
Hanna Sjöberg Gustaf Sjöberg
född Tilländer
Måndagen den 13 Jan börjar åter undervisningen vid underteoknads kurs för inträdesexamen till
Kongl Tekniska Högskolan
(kursen indelad i en 1-åiig och en 2-årig afdeln samt för komplettering af mogenhetsexamen
pl latin- till reallinien Antalet antagna elever från kursen hittills 344
Hjalmar Berwald
j
Assistent i matematik vid Tekniska HögsWan Adress Tegnérgatan 16 2 tr upp
Stockholms Realläroverk
Vårterminen börjar Fredagen don 17 Januari kl
10 f- m mod inträdes och flyttnings
pröfningar
Samma dag kl 1 e m anställos allmänt upprop tid hvilket läroverkets samtliga lärjungar
skola vara närvarande
Anmälan af inträdessökando göres hos Rektor som träflas i läroverket Götgatan 1 alla
söckondagar kl 11—12 f m
Läroverkets lokal kominer att 1 Augusti innevarande år flyttas till det
nybyggda läro verkshuset vid Roslagsgatan hörnet af Rensgatan
(G 10179 Plelctor
Praktiska Arbetsskolan för barn och ungdom
höläk föflikh
g
högre läroverk för flickor och gossar
kh
g
Läroverket som eger rätt att anställa mogenhetsexamen mottager flickor och gos«ar af alla
åldrar och utbildar dem så väl till praktiska yrken som till Universitetet För nybörjare tre för
beredande klasser Valfrihet i afseende på läsämnen handarbete och slöjd obligatoriska De lefvande
språken talas äfven af lärjungarna Frisk och sjukgymnastik Stor lekplats Vårtorminen börjar
den 15 Januari kl 10 f m Anmälan helgfria dagai kl 10—1 i läroverkets lokal Brunkebergstorg 2
Stockholms Gasverk
försäljer
Krossad Kamiss-fCoks
(billigastejoch renligaste fasta bränsle för kaminer å I 25 per hektoliter
G
Vanlig Gasverks-Koks
ä I 05 per hektoliter
Hem transport omb
esörjes å 15 öre per hl
Maskinkrossad itntiiracitj
billiiki
j
bästa bränsle för illuminationskaminer och värmenecessairer i ständigt lager hos
Joli Lundström dfcs C :o
Allm Telefon 22 88 Kontor 14 Skeppsbron 14 BelJ-Telefon 18
» »6019 Försäljning 5 Strandvägen 5
» »6198 Filial 1 Parmmätaregatan 1
Gatureiihållnmgs-Aktiebolaget
Stkh
i Stockholms stad inom broarna
lista qvartalets gaturenhållning från den 2 :dra till den ll :te
m
—2 e m å bolagets kontor nr 23 Svartmangatan hvarje
uppbär liqvid för
Januari kl 10 f
helgfri dag
OBS Egendomar i staden inom broarna emottagas till renhållning
källares och magasiners rengöring samt sopornas bortkörning verkställes
Styroisen
Äfven
Källaren RUNANS
liya och elegant inredda
Festvåning
rebLom m ondcras
för större och mindre beställningar
Carolina Nordstrom
—I —IH —■ III Mil — II ■ 11 ■ HM 111 ■■■ "ffTT
Fru Tekla Leontina Henrietto Nordenswan f
Carlgren 44 år 1 januari Göteborg — Civil
ingenjören O L F W Malmborg 29 år 2 ja
nuari Göteborg — F handlanden Axel L B
Wahlström 54 år 3 januari Göteborg
— Han
delsresanden Carl Johan Edvard Johnsson Ottos
son 22 år 3 januari Malmö
— Fru Anna Beata
Swensson 67 år 31 december Sundbyberg
Fröken Adelaide Matilda Katarina Wendt 31 år
30 december Stockholm — Hattmakerimästaren
Nils Johan Stelander 54 år 1 januari
— Folk
skolläraren Frans Gustaf Althén 48 år 3 januari
Stockholm
— Enkefru Ingeborg Goldkuhl t Käl
lander 75 år 31 december Upsala
— Fröken
Mary de Ron 75 år 3 januari Stockholm
— F
bergskonstmästaren G L Gustafson 86 år 31
decembor Arfvaby
— Fru Charlotta Kant f Lars
son 38 år 1 januari Malmö
— Fru Matilda
Gustafva Toll f Söderberg 54 år 2 januari Upsala
Lediga tjenster
En kustroddaresyssla i Vesterviks tullkammare
distrikt Sökes hos generaltullstyrelsen inom 30
dagar från den 4 januari
— Förenade klockare
och organistbefattningarna i Bösarps och Simlinge
församlingar Ansökningar insändas till kyrko
herden G Liljeström adress Bösarp per Fjerdings
löf
Boreenäz 'ssammaiiträden
Fältskären J W Sandbergs den 14 januari
kl 2 e m Stockholms rådhusrätts 2 afdelnings
kanslirum
— Handelsidkerskan L Lenbergs å
Kanten den 20 januari kl 11 f m Falköpings
rådhus
— F Andorssons i Karsgård den 13
jf nuari kl 12 på dagen stadsfiskalskontoret i Fal
köping
— Stationsföreståndaren J A Carlborgs
don 25 januari kl 1 e m .t tingshuset i Motala
— G Svonssons i Gustafsgården Slädened den
18 januari kl 11 f m hos E L Wennersten i
Lidköping
— Hemmansegaren Smedsbo C G
Gustaissons i Örängarne den 13 januari kl
/»12
f m„ tingshuset vid Hedemora kyrka — Smed
n
C J Sandströms å Vedebylund den 11 januari
kl 2 e m Frimurarekällaren i Karlskrona
Apotekaren A li Roséns den 13 januari kl 11
f m Grenna rådhus
— Timmerbandlaren C
Lincolns den 14 januari kl 10 f m hos rättens
ombudsman Arvika
— Hustru M A Hartzells
den 14 januari kl 5 e m Södertelge rådhus
E Bengtssons i Sundshult den 13 januari kl
Vt 1 e m Borås jernvägshotell
Med anledning af de prisstegringar som uppstått för de
flesta förnödenheter för papperstillverkning synnerligast sten
kol trä och åtskilliga kemikalier se undertecknade pappers
fabrikanter sig nödsakade att tr o in nästa års ingång låta
en motsvarande prisförhöjning å sina fabrikater inträda livil-
kt häd tillkif
Wiener-Café
18 B Hamngatan 18 B
Biirgerbräu rsfat
j
ket härmed tillkännagifves
Wargön Rånnum den 27 Dec 1889
för Wargöns Aktiebolag
Axel Håkansson
Sjélfa r»fsa mton ser
Korndal Mölndal den 27 Dec 1889
för Korndals Aktiebolag
IT B Peterson
Norrköping den 28 Dec 1889
lör Holmens Bruks- Fabriks-Aktie
bolag
Hugo Wullf
Trollhättan den 27 Dec 1S89
tör Trollhätte Pappersbruks-Aktie
bolag
Leop Landberg
Jönköping den 28 Dec 1889
för Torsviks Pappersbruk
C F Wennberg
Stockholm den 30 Dec 1889
för Aktiebolaget Hällefors Pappersbruk
C» A Olsson
Jönköping den 31 Dec 1889
för Munksjö Pappersbruk
O Ljungqvist
Fiskeby den 31 Dec 1889
för Fiskeby Fabriks-Aktiebolag
Bmil Wessberg
Munkedal k Uddevalla den 31 Dec 1889
för Munkedals Aktiebolag
Alb Carlander
(G 10244
Hojen
Kungl Operan
dTdd7 J
g
I dag Tisdag den 7 Januari
Femte Symfonikonserten
Med biträde af Fröken Frida Scliytte
Symfoni N :o 12 D dur J Haydn
Adagio
Allegro spiritoso
Cappriceio Largo
Menuett Allegretto
Finalo Allegro con spirito
Violinkonseit H Wieniawski
Allegro moderato
Romanza Andante non troppo
Allegro molto moderato alla Zingara
Fröken Frida Schytte
b Återvunnet
hopp {L Norman
Fru Edling
a Andante religioso Thomé
b Danse hongroise Sarasate-Brahms
c Rondo capriecioso C Saint Saens
Fröken Fr 'da Schytte
»I Bom» Suito för orkester G Bizet
Andante Tranquillo Allegro
Agitato Allegretto vivace
Andante Allegro vivacissimo (Carneval
(Kl 8-10 e m
I morgon Onsdag den 8 Januari
(Abonnementsföreställning
Konung för en dag (7 ,30—10 ,10 e m
Abonnementet för Måndagen den 6 Jan
gilller till denna föreställning
5
Kungl Dramatiska teatern
I dag Tisdag den 1 Januari
C
Chamillac
Komedi i 5 akter af Octave Feuillet Öfversältn
(7 .30—omkr 10 ,15 e m
morgon Onsdag Samma pjes
Svea-Orden
firar sin Midvinterfest med iBeil Sön
dagen den 19 Januari kl V» 8 e m
å Hotel Pliopnix
Pris för herre 3 kr för dam 2 kr Biljet
terna böra vara uttagna senast don 17 dennes
Biljetter finnas (till begränsadt antal å In
dustriutställningens lokal Brunkebergstorg 15
Inga biljeiter utlemnas vid ingången
Svenska Panoptikon
18
18 Rungsträdgårdsgratan 18
öppet alla dagar från kl 9 f m
—10 e m
Stor tafvelrealisation
Theodor Blanchs Konst-Salon
Panorama
öfver
Pariserkommunens sista dag
Rundmålningsbyggnaden å Djurgården
Oppen för allmänheten alla dagar från kl 10
f m till mörkrets inbrott
Entré 1 krona Barn 50 öre
Svenska teatern
I dag Tisdag don 1 Januari
För l :sta gången
Cornelius Voss
Lustspel i 4 akter af Franz von SehOnthan Ofver
sättning af Oskar Wijkander
(7 ,30—omkr 10 ,30 e m .l
I morgon Onsdag Samma pjes
Södra teatern
I dag Tisdag den 7 Januari
Petermans flickor
(7 ,30—10 e m
morgon Onsdag Samma pjes
Vasateatern
I dag Tisdag den 7 Januari (7 ,30 — 10 ,16
Muntra qvinnor
Lustspel med sång i 4 akter Bearbetning och
lokalisering af S K
I morgon Onsdag Samma pjes
Folkteatern
I dag Tisdag den 7 Januari (7 ,30—10 .30
Andersson Pettersson och Lund
ström
1 underjorden
I morgon Onsdag Samma pjeser
Utdelning
g
Delegarne i Östanå fingfartygsbolag ega att
emot 1889 års kupong behörigen qvitterad upp
bära 6 kr per lott å Stockholms Enskilda Banks
Afdelningskoiiter Gustaf Adolfs torg
S
Styrelsen
Circus Schumann
I dag
I dag 1890
Tisdag den 7 Jannari
kl Va 8 e ni
Stor briljant Föreställning
bestående af ett af 10 nummor särdeles ut
valdt program Uppträdande af sällskapets
bästa Artister och Specialister
!För tredje gången
Guld-Elsa
eller
Dick Turpins äfventyr
Dramatisk pantomim i 7 bilder Historiskt
från engelskan för Cirkus G Schumann
Arrangerad och iscensatt af Herr Max
Schumann
1 bildon Dick Turpin och den sluge
arrendatorn 2 bilden Tom Kings död och
Dick Turpins flygt 3 bilden Peters åagest
4 bilden Posten i skogen 5 bilden Guld
Elsa hos Zigenarne 6 bilden Don lyckade
listen 7 bilden Guld-Elsas död
Handlingen försiggår i England i
midten af förra århundradet
1 och 2 bilderna i Värdshuset Gyllene
Lammet 3 4 5 och 7 bildorna på Lands
vägen och i skogen i närbeten af York
6 bilden i Värdshuset i närheten af Stam
(G 10211
ford
»GeOOQOOCOOGQeOGC
Svea-Salens Varieté
Stor Konsert och Föreställning
dlifåhlf 8 ill kl11
dagligen från kl half 8 till kl 11 o m
Panorama
International
t18 B1 t
Hamngatan 18 B 1 tr upp
l :sta serien Skottland
Entré 30 öro Barn 20 öre
-m
Abonnementskort gällande för 8 besök 1 ,75
resp 1 ,20
Öppet alla dagar från 10—10
Hvarje Söndag nytt program
Kemiskt-Tekniska Byrån
Skl4
y
Stockholm Drottninggatan 40
Etablerad 1872
Erik Scholander Victor Gröndahl
Handelskemist i Stockholm Bergskemist
Hjalmar Th Engström
E
Eyssmåstare
STOCKHOLM S
uppgör ritningar och kost .nadsförslager verkställer
nybyggnader samt störro eller mindro reparatio
ner samt uppför sommarvillor
Artillerimuseum
hålles tills vidaro öppet för allmänheten
Söndagar fritt „ n
Onsdagar afgit 10 örej
Lappkaravanen
kommer på grund af att dess förevisningsplats i
Köpenhamn oj blir tillgänglig förr än den 15 :de
att ytterligare några få dagar hålla förevisningen
tillgänglig För att bereda en störro allmänhet
tillfälle åse karavanen är ontréen nedsatt t 'll
för vuxna 25 öie för barn 15 öre
Inteckningsbolaget
fdktMl
g
Hufvudkontcr Malmtorgsgatan 1 öppet kl 10—3
Afdelningbkontor
Bibliotoksg 13 » /210—3
Depositionsränta 3 7» proc
Upp- och afskrifningsriinta 2 proc
Kassakreditivränta 4 /» proc
Stockholms Enskilda Bank
Hfd2LillN
Hufvudkontor 27 Lilla Nygatan
Afdelningskontor
45 Drottninggatan 8 Hamngatan
Gnstaf Adolfs torg 14
mottager penningar på Deposition och Upp- och
Afskrifning lemnar Kassakreditir och Lån
diskonterar Yexlar besörjer Inkasseringar säl
i er Postremiss vexlar utfärdar Kesekreditivt
köper och säljer Utländska Vexlar utländsk
mynt och Obligationer
Telefon 600
Telefon 600
[pjANOAFFÅk
A W EKDAHL
Mikdikö
Mu &ikdirektör
18 Drottninggatan 18
Stockholm
Pianostolar ny konstruktion
Sundsvalls Enskilda Bank
2 A Kungsträdgårdsgatan 2 A
emottager penningar å Depositionsräkning
på 4 å 6 mån uppsägn mot 3 Va årl ränta
»3 » » »3»»»
»Iå2 » » »» 2V2 5 s
samt å Upp- och Afskrifningsräkning mot
2 proc
diskonterar Vexlar lemnar Lån och
Kassakreditiv besörjer Inkasseringar för
säljer Postremissvexlar köper och säljer
utrikes Vexlar äfvensom utländskt mynt
samt utfärdar Resekreditiv betalbara på
de flesta platser i Europa och Amerika
OlycksfaM-Försäkrings-Aktiebolaget
Sk
g
Skandinavien
Hufvudkontor Drottninggatan nr 5
Doktor Gustaf Gylling
9 Mlkild9
yg
9 Malmskilnadsgatan 9
Mottagningstid hvardagar 9—10 f m 2—3 e m
Behandlar kirurgiska fall
OBS Enskilda rum jemte inackordering fin
nas för dem som behöfva qvarligga
Doktor MAGNUS WIKSTRAND
Kungsgatan 8 (virtHlölorget
behandlar invärtes och könssjukdomar
Träffas kl 9—10 f m„ 2—3 e m
Stockholms Villastad
Hornsberg vid den vackra friska Ulfsundasjön
25 min väg från Drottninggatan inom Stockholms
område och åtnjutande alla en hufvudstads för
måner Tomter så väl som fullt färdiga villor
på billiga och förmånliga betalningsvilkor Kon
tor nr 15 Klara Södra Kyrkogata kl 12 —2
Allm Telefon 82 29 Verkställande direktören
andra tider af dagen 68 90
UTRIKES
Stockholm—Liibeck
ria Kalmar
Ångaren BORE kapt J E Beskow afgår
härifrån till Liibeck omkr den 9 Jan
medtagande passagerare och fraktgods
Närmare meddela
i Lubeck och Hamburg Hrr Liiders Stange
i Kalmar Hrr Sven Söderbergh Bolin
i Stockholm OLSON WRIGHT
Skeppsbron 20
Ångaren liordeanx kapt Forssell afgår
från Catania omkr den 20 Jannari
Messina omkr den 23 Jannari
till Götekorg
Närmare meddela
OLSON WRIGHT
Skeppsbron 20
FINLAND och RYSSLAND
Yinterkonnnunikation mellan
Sverige-Finland o Ryssland
Å
gy
Ångf EXPRESS kapten A A Granroth
afgår såvida naturhinder ej möta från Stock
holm till Hangö hvarje Onsdags middag kl
12 och återvänder från Hangö hvarje Tjördags
afton efter bantågets ankomst med beräkning
att inträffa här påföljande Söndag vid middagstiden
2 förpassningar och 4 konnoissementer motta
gas till Tisdagen kl 4 e m
Närmare meddela
i Hangö Karl Boström
g
i Stockholm THEOD MÖLLER Skoppsbr 40
OBS Jernviigsfrakten i Finland för gods
med ångf EXPRESS beräknas endast efter
0 ,33 penni per kilometer för 100 kilogram
iKRISCES
Söderut
Vintertui
mellan
Stockholm och Visby
POLHEMk
Vy
Ångf .-POLHEM kapt Aug Smittorberg afgår
Från Stockholm hvarje Onsdag kl 12 midd
» Visby hvarje Lördag kl 9 e in
Närmare meddela och biljetter säljas hos
N C CAKLSSON C :is ångb oxp Skeppsbr 10
OHS Tilläggning-splats Skeppsbron
Obs l 'art
.vget emottager ej fraktgods längre
än till kl 11 f jn afgångsdagen
STOCKHOLMS OMNEJD
mim 'lin in ■nmimi un iwn ,it
Sal ts j on
Till Taxholm och Östanå ■J
iÖSTN
å J
afgår ångi ÖSTANA II Tisdagar och Torsdagar
kl 11 f m samt Söndagar kl 7 f m
Från Östanå Måndagar kl 8 f m samt
Onsdagar och Fredagar kl 9 ,30 f m
Till Spillersboda Tisdagar och Torsdagar kl 11
f m samt Söndagar kl 7 f m
Från Spillersboda Onsd och Fred kl 6 f m
Axel Christiernsson
båtki
ingbåtskommissionär och0 Speditör
STOCKHOLM
Omlastar inländskt och utländskt gods fort och
billigt Telefon 22 67
0 STRINDBERG C :o
båtKii
\ngbåts-Kommissionärer Speditörer
Stk
Stockholm
NYMAN SCHULTZ
båtkii
Angbåtskommissionärer och Speditörer
Stkl
Stockholm
N C Carlsson C :o
ÅbåtE
Ångbåts-Expedition
(firman innehafves af Carl Sohröder
Skeppsbron 10
för ångare som traäkera Södra Sverige och
Norrland äfvensom de svenska finska ryska
tyska daneka och norska kusterna Spedl
tioner in och utrikes gods skyndsamt och billigt
Ö B joacffiimsoti
SUNDS V AL
SUNDS V ALL ,j
Sd
Speditör
fy $iniiesSisfa«
Sammanträden
F allmänt d«n 7 jan kl 5 .30 e m
Svenska slöjdföreningen allmänt den 7 januari
kl 7 e m„ Hamngatan 13
Neptuniorden allmänt den 8 jan kl 7 e m
■■ allmänt don 11 jan kl 8 e m tjenst
görande och recipiender kl 7 ,30 e m
B
och P B
till val den 12 jan kl 1 o m
Amaranterorden firar sin högtidsdag å störa börs
salen den 18 jan högsta graden och recipion
ter kl 7 .30 e m allmänt kl 8 o m
Svenska turistföreningen (6 Karduansmakare ga
tan expeditionstid 3—3 .30 e m Allm telef
49 20
Nya konstutställningen i Birger Jarls basar (vid
Norrmalmatorg hålles öppen hvardagar 10—5
och söndagar 1—3 Inträdesafgift 25 öre
Sophiahemmet Valhallavägen emottager sjuka
utsänder privatsköterskor och uppfostrar sjuk
sköterskor Föreståndarinnan träffas söknodagar
kl 12-2 o m
frBtSrika-BrBmerförbsndets öyrä Malmtorgsgatan
u :o ö 1 tr öppen söckondagar kl 11—I

Sida 2

ävensKa iiagoiaae ,gen aeii 'i januari j >i ;r 4
"Koncentrering mot målet
Det är en militärisk term i ett mili
täriskt ämne och afpassad efter riksdags
taktikeD och bildar rubriken af en upp
sats i tidskriften Fosterlandets försvar med
det kända författaremärket G B Flere
af våra läsare känna sannolikt till riks
dagstermen och riksdagshändelsen af år
1883 koncentreringen bakåt föregångaren
till krachen Den skånska ledningen af
landtmannapartiet hade med grefve Arvid
Posse gått djupt in i kompromissplanerna
Då denne som regeringens chef och kro
nans ombud sökte uppbygga sitt bekanta
härväsen på värfnings grund blef opinio
nen i de djupa leden förskräckt öfver kost
naden och militarismen hvaraf den upp
svenska fraktionen af landtmannapartiet
begagnade sig att i det särskilda utskottet
insätta prutningsmän och halfva försvars
nihilister Det var då som skåningarna
folio undan för kamraterna och hela par
tiet koncentrerade sig bakåt ett långt
stycke nedanom den k propositionens mi
nimum Första kammaren åter blef så
misstrogen mot detta grundskattevederlags
ringhet att dess pluralitet hellre valde
krachen d v s slopandet af hela kom
promissförslaget
Vår förf erkänner den nihilistiska si
tuationen som ett faktum Han påpekar
att hvarken värnepligtsvännerna eller in
delningsvännerna hvar för sig hafva rim
liga utsigter att drifva sina ideal igenom
lika litet som man kan hoppas att bringa
riksdagen att öka vår försvarskraft genom
lagar garantilag eller lottningslag Då
fosterlandsvännen och särskildt krigssty
reisen på hvilken man brukar kasta an
svaret emellertid icke kunna låta det bero
vid det rådande svaghetstillståndet måste
man taga riksdagsmajoriteten sådan den
nu en gång är eller blifvit och alla pa
trioter med uppgifvande af sina specifika
önskningsmål koncentrera sig mot hufvud
målet försvarets stärkande genom att bi
bringa det bestående indelningsverket det
tillskott af modern taktisk styrka och ut
sträckt värnepligt som stå att vinna af
riksdagen och med af den samma accep
tabel kostnad Nämnde uppsats är der
före en inbjudning till indelningsvänner
och värnepligtsvänner att förena sig om
ett medlingsförslag hvars hufvudgrunder
följa här nedan
Skall förf lyckas i sina förhpppningar
med andra ord hvilka krafter och bunds
förvandter stå bakom honom Det känna
vi icke i hvarje fall synes oss den rik
tigaste proceduren blifva den att saken
framkommer till riksdagen i form af mo
tion och derpå i enlighet med den an
slutning den får och de uttalanden som
dervid göras hvilket kan betraktas som
presumtiva förbindelser regeringen nästa
gång utarbetar k proposition Särskildt
lyckönska vi förf att icke blott hafva
accepterat indelningsverket utan till och
med gjort det till en hörnsten Med hrr
generalstabsofficerares kända benägenhet
att rida spärr mot vår gamla försvars
grund är det ett bevis på samlad erfa
renhet och klok undfallenhet hos dem
fråga om hvad det svenska folket verkli
gen vill nämligen hellre sin egen äre
krönta institution än den preussiska all
männa värnepligten Naturligtvis förklarar
sig förf till öfvertygelsen vara varm värne
pligtsvän desto erfarnare och klokare är
då hans ståndpunkt som förtjenar att in
träda i den aktiva politiken Det är just
sådana »kompromissarier» som vår mili
tära riksdagsdebatt behöfver
o
p
t
h
8
9
d
l
v
v
e
m
i
h
u
n
a
b
t
fi
o
m
r
s
Förf börjar med tre vederläggningar
»Sjövinden» på riksdagen har velat för
lägga vårt värn till flottan Men sjöför
svaret kan icke vara vårt hufvudförsvar
då det ej förmår omöjliggöra för fienden
sjelfva landstiguingen och Skandinavien
icke är någon hafsomfluten ö Man har
hänvisat till det fasta fästningsförsvaret i
motsats till det rörliga (armén Men för
utom att fästningar kräfva långt drygare
summor än hvad här begäres då vi der
emot behöft mer än sjuttio år för att
bygga en centralfästning — halffärdig äro
fästningarna endast stödjepunkter medan
landets öde hufvudsakligen kommer att
afgöras efter den framgång hvarmed ar
mén slås i terrängen Man har trott allt
vara väl bestäldt och dervid anfört några
högre norska officerares utlåtande om våra
senaste fälttjecstöfnirgar i Skåne och den
utveckling våra svenska trupper rönt på
de sista femton åren Men detta beröm
är föga värdt då våra blifvande fiender
ej heller stått stilla och vi långt ifrån
hunnit målet "för modern krigsduglighet
och bevisar blott att norrmännen äro ännu
sämre rustade än vi så att vi från dem
hafva att vänta ringa eller ingen hjelp
Den militära hederskänslan bar hindrat
förf att annat än indirekt syssla med den
fjerde vederläggningen mot den reDa ni
bilism som säger att huru vi än be
reda oss så båtar det oss intet då vi i
alla fall måste blifva mycket underlägsna
våra mäktiga grannar Visserligen kan
den soldatbildning som bibringas på 42
eller 90 dagar ej jemföras med den som
våra motståndare erhålla på två eller tre
år eller den armé vid hvars mobilisering
nästan allt måste organiseras frin början
jemföras med den der alla taktiska för
band redan finnas och verka under freds
tid Men det är ej heller frågan om att
inympa den tyska eller lyska härordnin
gen på den svenska såsom ett lika fullt
oupphinneligt ideal utan om att vi i nö
dens stund måtte ega ett nödtorftigt och
nödvändigt försvar icke ett underhaltigt
och alldeles otillräckligt
Det är lycklietvis två faktorer en yttre
och en inre som komma att bevara för
svarsfrågan på dagordningen Den ena är
oron i Europa utsigten till ett snart före
stående verldskrig hvarunder vår neutia
lHet kränkes eller ej kan upprätthållas
Man får härvid besinna det finska jern
Vägsnätets utsträckning mot norr och den
norska hjelpens försvagande genom den
Sverdrupska härorganisationen Den andra
faktorn är sträfvan att slopa grundskatter
och indelningsbördor Genom 1873 års
kompromiss blef »de värnepligtiges krigs
bildning eval verad i skatteprestationer»
Sedermera har strömningen gått i riktning
af skatteafskrifningar utan försvarsveder
lag desto nödigare är det att hålla för
svarskrafvet uppe gent emot den lockande
skattelättnaden
Förf behandlar omständligare infante
riet och kavalleriet der indelningsverket
spelar en bestämmande roll kortare de
öfriga specialvapnen och slutar med att
angifva kostnadssumman Det sker under
förutsättning af ökad värnepligt allt efter
afskrifning af grundskatter och indelnings-
ijöitlor Hem bekant nedprutade 1885 års ■ Diplomatiska kåtans Spaniens
partiella 30-procent kompromiss vederlaget härvarande chargé d
afiairés markis Guéll
till 12 dagar Det skulle för hela afskrif
ningen endast göra 12 28 eller 40 da
gars ökning a£ beväringens öfningar Men
alla militära auktoriteter hafva ansett 90
dagars öfningstid vara minimum hvilket
också såsom m *a kan vänta mg utgöf
förf :s förutsättning
Söla enligt hvad nyligen omförmälts
skulle afresa till Köpenhamn i dagarne
för ratificerandet af en konvention mel
lan Spanien och Danmark rörande brotts
lingar titlémöände Lar uppskjutit sin
tesa till början af april Markisen som
önskade vid samma tillfälle uppvakta
±
iftit
a
t
a
h
r
t
r
r
n
t
i
r
r
r
r
n
n
r
i
r
re
r
tt
ro
n
tt
r
lt
ra
ra
en
m
er
n
t
u
m
p
at
en
ni
e
i
na
an
42
m
re
±
Hvad infanteriet angår antages en armé
på sex fördelningar å tolf bataljoner och
två brigader å sex bataljoner för Stock
holms och Karlskrona skärgårdar ungefär
80 ,000 man å 84 bataljoner hvardera på
900 man eller i verkligheten något min
dre Vår infanteristam 27 ,000 manstark
lemnar härtill 285 man pr bataljon d
v s en tredjedel Resten skulle vara be
väringsmanskap Men uppenbarligen är
en fältbataljon som består af dubbelt så
mycket oöfvadt som öfvadt folk oduglig
i fält det bör vara åtminstone hälften af
hvardera Detta kan vinnas genom en
utveckling af volontärinstitutionen För
närvarande finnas vid indelta armén 2 ,400
anslagna och indragna nummer om de
besattes med volontärer som egde 2 års
tjenstetid och 21 års medelanställningstid
finge man 12 ,000 man öfvad stamreserv
och hvarje fältbataljon finge 150 man
mera fullt öfvadt manskap Volontär
rekryterna borde fördelas på distriktskolor
sådana vi nu hafva den å Karlsborg hvilka
skolor snart blefve populära alldeles som
Karlsborgs blifvit och icke skulle komma
att nekas underhåll af riksdagen
Men fältbataljonens stridsduglighet måste
ökas äfven å beväringens sida På 6erare
tid har hufvudvigten allt mera lagts på
skjutfärdigheten Det vore ej omöjligt att
mot en ersättning af 100—150 kronor få
beväringar af första årsklassen att genom
gå en fyra veckors skjvitskola det behöfliga
antalet 3 200 ynglingar är ej stort och
öfverstiger knappast en på hvarje kommun
och hela kostnaden härför uppginge till
en half million kronor Förbundes de till
att i händelse af krig tåga ut med stam
truppen erhölle man för den summan
komplementet till en fältbataljon som
vore verkligen brukbar till strid
Hvad kavalleriet angår behöfvas 50 fält
sqvadroner på ungefär 100 man Antalet
finnes för närvarande utom att sjette mili
tärdistriktet i Norrland bör från 2 Jemt
lands fältjägaresqvadroner ökas till 5 på
ett särskildt kavalleriregemente och man
skapet nu 4 300 effektiva finnes till fullo
derest alla anslagna och indragna nummer
vid indelta kavalleriet besattes Men vid
mobiliseringen då beväring ej här kan
användas skulle det kraftiga manskapet
smälta tillhopa genom utgallring m m
så att flere fredssqvadroner måhända
måste sammanslås till en och ingen
reserv är att påräkna i och för afgån
gen hvartill kommer att kavalleritjensten
som till hufvudsaklig del är bevaknings
och rekognoseringstjenst kräfver en hög
individuell utbildning hos så yäl karl som
häst För att råda bot på missförhållan
det bör volontärantalöt ökas här som vid
infanteriet Finge man blott 200 volon
tärryttare med 17 månaders rekrytskola
hade man vunnit både vakansen vid mo
biliseringen och en reserv för fältsqvadro
nen enär värnepligtsåldern tiodubblar an
talet
I artilleri behöfvas enligt modernt krigs
bruk minst 300 kanoner på 50 batterier
då vi nu endast kunna utrusta 180 Vi
hafva ungefär 3 700 effektivt besatta num
mer och lika mycket reserv af f d man
skap Det vidare krafvet för mobilisering
med depoter är 2 600 man eller en ökad
nummerstyrka i fred af hälften
Ingeniörtruppeina böra förstärkas med
ytterligare en bataljon och trängen såsom
k m :t så många gånger äskat utgöra tre
bataljoner i stället för en
T T
Förf anslår den af ofvan uppräknade
förbättringar uppkommande årliga kostnad
till 3 700000 kr Den fjerde hufvudtitelns
ordinarie budget skulle växa med omkring
20 proc eller från nuvarande 18 600000
till 22 300 000 kr
Man måste lemna förf det rättvisa er
kännandet att hans arbete är en fyndigt
hopsatt mosaik af alla de element som
utgjort våra h ^rordningsförnlags materia
lier Den allmänna värnepligten är till
städes i sin häfdvunna moderata form af
tre månaders beväringsöfningar Indel
ningsverket kan kalias det helas både grund
och hufvudbeståndsdel och bot så långt
ifrån att känna sig botadt tvärtom känna
sig tryggaut af de meddelade accessoirerna
Värfningsgrunden fins der äfven ty hvad
är utvecklingen af volontärinstitutionen
annat man bör härvid ihågkomma att
ingen duglig armé kan undvara värfning
liksom en stor del af vår nuvarande be
stål af Eådana regementen men den här
ifrågasatta utfyller endast kompletterande
behofvet af stam då deremot 1883 års
förslag äfventyrade försvaret genom att
grunda liela härordningen på en volontär
stam med det bräckliga stödet af en
»garantilag» eller måhända utan någon
garantilag alls Slutligen är kostnaden
moderat och öfverstiger icke hvad vi i 1 varje
fall måste underkasta oss om vi vilja
hafva ett passabelt försvar — extra ordi
narie anslag samt ersättningen till rust
cch rotehållare äro belopp lika för alla
förslag
ke
at
ve
ti
af
go
lig
tie
kr
m
hv
ni
af
Y
in
oc
le
S
h
v
h
b
g
li
s
fr
C
E
e
k
b
n
s
r
E
G
t
t
l
s
b
h
v
r
'Den hnngliga familjen Kon
ungen samt prinsen och prinsessan Berna
dotte gjorde i måndags före middagen ett
besök i Panoptikon samt derefter i bild
huggaren Sundells s k orientaliska irr
gångssalong n :o 18 B Hamngatan
Kl half 7 e m gåfvo prinsarue Carl
och Eugen i aiffurstens palats middag för
prinsen och prinsessan Bernadotte I mid
dagen deltogo äfven konungen och drott
ningen
Drottningens helsotillstånd är
nu så tillfredsställande att hon i lördags
— för första gången efter sin sjukdom
— kunde företaga en promenad i vagn
^Drottningens skyddshem Drott
ningen har i likhet med föregående år
äfven detta år låtit öfverlemna 200 kr
såsom gåfva till »Drottningens skydds
hem» hvilket såsom bekant har till ända
mål att lemna vård och skydd åt för brott
straffade qvinnor som lemna hopp om
förbättring men sakna utväg till försörj
ning
Utländsk ordensutmärkelse
Till officer af franska hederslegionen har
utnämnts professorn vid Upsala universi
tet T K Thalén
t
å
r
d
n
t
a
n
g
m
n
d
n
a
o
Söla enligt hvad nyligen omförmälts
skulle afresa till Köpenhamn i dagarne
för ratificerandet af en konvention mel
lan Spanien och Danmark rörande brotts
lingar titlémöände Lar uppskjutit sin
tesa till början af april Markisen som
önskade vid samma tillfälle uppvakta
konung Kristian på hans födelsedag hvil
ken infaller den 8 april kommet blott
att qvarstanna i Köpenhamn ett par
veckor
Generaldirektör Huss helso
tillstånd efter det svåra anfallet jul
aftonen har sedan i lördags så smånin
gom förbättrats Ehuru krafterna natur
ligen äro mycket nedsatta är dock pa
tienten efter omständigheterna tern ligen
kry och kan obehindradt meddela sig
med sin omgifning
Teaterobligationerna Enligt
hvad Börstidningen inhemtat lärer tryck
ningen af teaterobligationerna komma att
afslutas omkring den 15 i denna månad
Ytterligare en månad torde det dock dröja
innan deras granskning blifvit fullbordad
och de kunna i fullfärdigt skick öfver
lemnas från riksbankens sedeltryckeri till
Stockholms stads drätselnämnd
Det nya hofstallet K m :t har
enlighet med hvad riksmarskalksembetet
hemstält bemyndigat nämnda embete att
förordna professorn E A Jacobson att
vara byggnadschef för de beslutade nya
hofstallbyggnaderna samt närmare bestämt
byggnadschefens åligganden
Knngliga gåfvor Konungen har
genom intendenten för h m :ts konstsam
lingar till Lunds universitets tafvelsamling
såsom gåfva öfrerlemnat två porträtt
framställande konungarne Carl XI och
Carl XII samt målade af D Klöcker von
Ehrenstrahl
Hofsångerskan Gina Oselio erhöll
enligt norska tidningar egenhändigt af
konungen på nyårsdagen ett diamantarm
band såsom ett tacksamhetsbevis för hen
nes medverkan vid den välgörenhetskon
sert som under prins Carls beskydd egde
rum den 30 sistlidne december i Hedvig
Eleonora kyrka
'Jernbanekonferensea i Rom
Generaldirektör Cronstedt och öfverdirek
tör Almgren afreste i lördags för att del
taga uti ofvan nämnda kongress förhand
lingar eom afse att ytterligare utvidga
samtrafiken mellan Europas olika jern
banenät
Eshilstnna stad som vid årsskiftet
hade 10 333 invånare eger sålunda att
vid nästa riksdagsmannaval Utse sin egen
representant tili 2 kammaren Staden
har som bekant hittills varit förenad
med Strengnäs
*Skogsinedlen Under år 1888 upp
gick sammanlagda beloppet af statsverkets skogs
medel till 2084251 kr 8 öre mot 1745 724 kr
3 öre år 1887
Neltobehållningen utgjorde år 1888 1 246160 kr
87 öre mot 950579 kr 71 öre år 1887
Under år 1889 har brottoinkomsten äf statens
skogar enligt gjordt öfverslag uppgått till
rundt tal 2720000 kr
ta
ti
S
t
o
s
d
f
e
s
l
k
m
s
*Xralc—Ofot« *n =j ernimgslboiaget
j
hat till norska staten återbetalt öfver 30 000
kr såsom ersättning för statens utgifter för
truppsändningar aibetarnes hemforsling och
proviantering under fjolårets arbetsinställelse
'Göta hofrätts divisioner hafva
för instundande vårsession erhållit följande
sammansättning
Första divisionen hofrätlsråden Andersson
(ordt Uggla assessorerna Andersson Hansson
adjungerade ledamoten vice häradshöfdingen de
Maré Andra divisionen
hofrätlsråden Hessle
(ordf Rorsell assessorerna Swalander Rom
berg adjungerade ledamoten fiskalen Westring
Tredje divisonen hofrätlsråden Backman (ordf
Lejman assessorerna Fagerberg Grefberg Laurell
Fjerde divisionen
hofrätlsråden Lolbigius (ordf
Skånberg assessorerna Ståhlberg Odencrantz
adjuuget-äde ledämoten liskalen friherre Feetwood
Femte divisionen hofrättsråden Ekermann (ordf
von Sydow assorerna Bratt Sundstedt adjunge
rade ledamoten fiskalen Kjellin
Profårsbnrser I anledning af
inkomna ansökningar har chefen för
ecklesiastikdepartementet hänvisat nedan
nämnda lärarkandidater att från och
med början af innevarande års vårtermin
genomgå profårskurs på följande ställen
nämligen
i Upsala
filosofie licentiaten R V T Hedqvist
samt filosofie kandidaterna A H
>H Lindegren
G 0 Lundgren öch G H E Nordenstam
i Lund filosofie doktora A Hjelmerus samt
filosofie kandidaterna S F Bengtsson C A
Lindahl och G E Rodhe samt
i Stockholm
filosofie kandidaterna A E
Attoff H B Fjellander J A Hoffman K A
Hultbring Å W Kristoferson P V Lindberg
S O Rylander M V Vikner och K I Ågren
börande de lärarekandidater som blifvit hän
visade alt i Stockholm genomgå profårskurs
inställa sig å högre realläroverkets lokal mån
dagen den 20 januari kl 1 e m för att af
rektor 3 voh Eriesen etba .Ua närmare under
rättelser
Till ordförande i öfversty
relsen för Stockholms folkskolor under
innevarande år bar kyrkoherden E Berg
man blifvit utserld
Vid Valet som egde rum i fredags tillföllo
tre röster pastor primarius d :r Fehr tre töster
kyrkoherden E Bergmän två röster justitierådet
Skarin och en röst rektor Carl von Friesen Vid
anstäld lottning mellan de två förstnämnda
segrade hr Bergman
Vid val af läkareledamot inom öfverstyrelsen
erhöll d :r Curt Wallis 4 röster och förste stads
läkaren d
-r Klas Linroth 5 röster hvadan
denne senare nu inträder i styrelsen efter d ;r
Wallis
Den gehom kyrkoherden Bergmans val till
ordförande ledigblifna ledamotsplatsen skall be
sättas af Stockholms stads konsistorium
Karolinska institutet Kanslern
för universiteten har i ledigheten efter
professor E Heyman förordnat docenten
R A Wawrinsky att uppehålla professu
ren i allmän helsovårdslära vid Karolinska
institutet mot ett arfvode af 4 500 kr om
året
För styrkt sjukdom har professorn P
J Wising erhållit tjenstledighet till den
1 juli 1890
Upsala universitet Sedan e o
professor G Dillner på grund af sjukdom för
klarat sig icke vidare kunna vara inspektor för
det matematiska seminariet har universitetens
kansler dertill förordnat professor C G Lund
qvist intill dess ordinarie professorsembelet i
matematik varder besatt och dess innehafvarg
sitt embele tillträdt
— Kanslern för universiteten har till docenter
vid Upsala universitet förordnat fil licentiaten
N E Wadstein i nordiska språk och fil licen
tiaten O H Andersson i franska språket
Allmänna läroverken Till in
spektor vid Helsingborgs högre allmänna läro
verk efter sflidne d :r H A Witt har af läro
verkets eforus förordnats generalmajoren friherre
s
l
n
v
s
b
t
a
l
I
d
s
G Peyron
På förslag till lediga borgmästare
tjensten i Lund bar den särskildt förordnade
magistraten uppfört 1 t f borgmästaren Th
H Möller 2 radmannen Carl Brink och 3 t f
rådmannen Gustaf Ripa
e
g
a
t
t
n
n
d
p
s
r
r
s
t
00
ör
h
va
de
on
n
de
le
m
g
ll
z
d
ge
af
ör
n
ch
in
n
ist
n
mt
A
E
A
rg
en
n
rs
ån
af
er
y
er
g
llo
ter
det
Vid
da
en
ds
an
d ;r
till
be
ern
ter
ten
su
ka
om
P
den
o
för
för
ens
nd
et i
arg
nter
aten
cen
in
äro
äro
erre
are
ade
Th
t f
äÉtt kllEiäsat röstråttemöte iäv
enligt af Östergötlands rösträttsförening
taget initiativ komma att ungefär sam
tidigt med riksdagens öppnande hållas i
Stookholm Till detta möte skulle röst
tättflföieningärtiä 5 landet sända ombud
och lär man dervid ha tänkt sig att åt
skilliga riksdagsmän skulle fungera som
deputerade för sina respektive orter Dagen
för mötets öppnande är utsatt till den
$0 januari och torde det komma att räcka
en vecka
Tidningsmannaf öreningen drar
sin högtidsdag med middag i r >erhs sa
longers festvåning lördagen den 11 januari
kl 5 e m Anmälan till deltagande i
middagen kan göras hos någon af styrel
sens ledamöter före den 8 januari
Det njTa barnsjukhuset på Sö
der Som bekant har det länge varit
ett önskningsmål för hufvudstadens filan
troper ech läkare att få till stånd en
vårdanstalt för barn särskildt afsedd för
medellösa En fond för grundandet af
ett dylikt sjukhus finnes likväl och den
sammas styrelse har nu gått i författning
om hyrandet för 5 år af ett Stockholms
stad tillhörigt hus med adress n :o 13 A
Krukmakaregatan för att apteras till vård
anstalt Detta har dock först möjliggjorts
genom att några inflytelserika personer
på Södermalm insamlat medel tillräckliga
att under en tid af 5 år ställa ett årligt
bidrag af 2 000 kr till barnsjukhusets
förfogande
Läkarevården har dofcenten i barnsjukdomar
vid Karolinska institutet d
.r S v Hofsten väl
villigt åtagit sig att kostnadsfritt bestrida under
de första fem åren Medicin lemnas gratis af
hufvudstadens apotekare Äfven på andra håll
har allmänheten räckt en hjelpsam hand att
stödja det barnavänliga företaget Till en bör
jan blifva sjuksängarne endast 10 Sjelfva hu
set eger ett fritt och öppet läge med stora ljusa
rum De nödiga reparationerna och förändrin
garca torde vara afslutade om en månad så att
det nya barnsjukhuset redan i februari kan börja
sin verksamhet
'Sveriges allmänna folkskol
lärareförenings centralstyrelse bar
såsom förut nämts under föregående vecka
haft sitt vanliga årssammanträde i huf
vudstaden Föreningen som räknar Öfver
3 400 medlemmar från samtlige Sveriges
län med undantag af Vesterbotten egde
vid årsslutet tillgångar uppgående till
5 000 kronor
Vid anstälda val för 1890 utsågs till
ordförande pastor A F Skoglund Brän
kyrka till vice ordförande öfverläraren J
G Söderberg Lidköping till sekreterare
folkskolläraren Fridtjuv Berg Stockholm
och till kassaförvaltare redaktör Emil Hata
marlund (samiligb omvalda Verkstäl
lande utskottet utgöres af hrr Skoglund
Berg Hammarlund och J J Dalström
Af under mötet fattade beslut torde vara
af mera allmänt intresse att under år 1890
två frågor skola utsändas till kretsarne en an
gående den nya normalplanen och en om för
bud mot förening af folkskolläraretjenst med
organist- och klockarebefattning der ej lönen för
sistnämnda tjenst är bestämd till minst 200
kronori
Till läsebokskomitén skall en skrifvelse af
låtas likaledes till ecklesiastikdepartementet med
framhållande af det önskvärda i att primärupp
gifterna rörande skolgången i rikels folk och
småskolor blefve bearbetade och resultatet offent
liggjordt
De under år 1P89 till centralstyrelsen inkom
na intressanta bidragen till svenska folkunder
visningens historia skola af en prisnämnd gran
skas och sedan deponeras i riksarkivet eller k
biblioteket Inbjudning skall utfärdas till pris
täflan om en skrift behandlande behöfligheten
af den fortsatta tindervisningen och dess lämp
ligasle anordning Åtskilliga småskrifter rörande
Iärarebildningeti skola Under närmaste tiden
utgifvas äfvenså resultatet af uppgifterna om
de hygieniska försållandena vid rikets folk- och
småskolor i en särskild brochyr
Garl Ifvarssons begrafning
försiggick i Itenneslöfs kyrka kl 3 i lör
dags eftermiddag På middagen meddelades
till S D S från Helsingborg
Kl
/«11 afgick från Helsingborg till Valle
berga ett extratåg medförande ett antal begraf
ningsgäster från staden — deribland Skåne—
Hallands jerrivägsst ^rélsé — OfcH itfsfe &hde att
upptaga flera vid stationerna Redan nu ha en
mängd kransar anländt bland hvilka må nämnas
från grosshandlaren Olof Wijk från grefve Gustaf
Sparre från Skåne—Hallands jernvägsstyrelse
från Hallands landsting m fl En mängd gäster
från skilda delar af landet väntas med
säkerhet och särskildt ätskiliiga representanter
för riksdagen länets landsting och andra korpo
rationer som den aflidne i lifstiden tillhört
Kyrkan är vackert dekorerad och skall dess
utom illumineras hvarjemte qvartettsång kommer
att utföras jordfästningen ■Jerltstfllles af för
samlingens kyrkoherde P Settergren
Angående sjelfva begrafningen meddelas
i D N bland annat följande
Redan flere timmar innan processionen som
utgjordes af 41 vagnar med vid pass löQ per
soner framkom till kyrkogården hade skaror af
folk från bygden rundt omkring börjat tåga mot
kyrkan som blef till trängsel fyld
Vid tonerna af en sorgehymn intågade proces
sionen i hvilken deltogo den aflidnes maka och
barn samt representanter för riksdagen lands
linget ofch andra korporåtiöher söra den aflidne
i lifstiden tillhört i den för tillfället vafckert
upplysta och med granar klädda -kyrkan Sedan
kistan som bars af anförvandler till den bort
gångne samt af församlingsbor blifvit nedsatt
utanför altarringen afsjöngs från läktaren psal
men Jag går mot döden hvar jag går hvarefter
begrafningsakten förrättades af kyrkoherden P
Settergren till sist afsjöngs äf en fjVartett ln
leger vilse med svensk text
Derefter utbärs kistan till den Ifvarssonska
familjegrafven Sedan kistan nedsänkts i graf
ven framträdde den aflidnes mångårige vän och
länskamrat Ivar Lyttkens till grafven och höll
ett gripande tal hvari han framhöll Carl Ifvars
sons förtjenster såsom riksdagsman kommunal
man och enskild person Anspråkslöshet och
flärdfrihet hade städse kännetecknat den hädan
gångne En kämpe mot reaktionen hade han
alltid verkat för framåtskridande Talaren upp
manade de närvarande att »blotta sina hufvud
för Hallands störste son för honom som sjelf
utgången frän folket så framgångsrikt represen
terat det under så många år Visserligen har
det ej varit under stormiga tider men icke för
ty har det varit storverk som han utfört» Ta
laren var förvissad om att i en framtid his '0
rien skulle belysa Carl Ifvarssons verk såsom
ett uppriktigt sträfvande till sann upplysning
och fred Han hoppades att den aflidnes efter
trädare skulle vandra i samma fotspår ej för
brådstörladt ulan lika lugnt och sanaadt som
den hädangångne Talaren slutade med ett
»Lefve Carl Ifvarssons minnel»
Sedan härefter kammarjunkaren Gyllensköld
framträdt till grafven och uppläst några verser
egnade minnet af ^den bortgångne var den gri
pande sorgeakten slut Carl Ifvarssons kista
var höljd af kransar Bland dessa märktes
kransar frän Hallands läns landsting och dess
tjenstemän från Hallands folkhögskola och dess
lärjungar från Olof Wijk med påskrift »Tack
och farväl !» från grefve G Sparre Mariedal
»Tack för mångårigt samarbete I» från Skåne—
Hallands jernvägsstyrelse frän kammarjunkare
Th Gyllensköld och från kyrkoherde Settergren
ni fl
hofr
A T
upp
dom
kan
not
Vin
Ver
tun
ålrn
fått
her
het
Sto
rym
S
till
fena
åts
den
mu
anv
gas
öfv
kom
den
lan
B
me
de
inb
ha
50
M
n
un
läg
pla
al
st
Ka
ga
se
m
tv
In
hy
or
ke
ta
n
s
m
R
h
s
8
s
k
e
v
a
e
s
t
s
l
h
p
d
r
t
k
h
l
f
j
t
i
o
s
v
s
i
g
r
s
e
l
l
e
m
a
0
n
r
d
r
0
f
d
p
h
t
m
r
n
k
s
en
p
de
en
m
ch
g
r
es
e
f
att
en
as
af
e
er
ed
er
o
rt
ss
er
ör
as
m
er
af
ot
es
ch
ds
ne
ert
an
rt
att
al
ter
P
ln
ka
af
ch
öll
rs
al
och
an
han
pp
vud
jelf
en
har
för
Ta
s '0
om
ing
ter
för
om
ett
köld
ser
gri
ista
ktes
dess
dess
ack
dal
e—
kare
gren
*J >oäaar6förordaandan Svea
hofrätt har förordnal vice häradsh !Jfdingen J
A T Ringenson att under instundande liksdag
uppehålla domareembetet i Vestmanlands östra
domsaga samt vice häradshöfdingen juris
kandidaten C Hederstierna och e o hofrätts
notarien E
Bredberg att förrätta årets lagtima
Vintertihg den förre med tärentäna härad och
Vermdö skepsslag samt den senare med Sollen
tuna härad och Åkers skeppslag Stockholms län
Albert har fått plats i 1890 års
ålrnanacka och Adauctus (den 30 augusti har
fått maka åt sig Denna gång har naturligtvis
hertigen af Vestmanland som bland annat äfven
heter Albert varit upphofsman till reformen
^röttocdedagsaftonen firade
Stockholms brandkår med cn bal i den
rymliga gymnastiksalen å hufvudstationen
Salen var såsom vanligt vid dylika högtidliga
tillfällen dekorerad af kårens medlemmar På
fena kortväggen var den ståtliga stationen jemte
åtskiiiig eläsläclcnihgsölätsrial afbildad och på
den andra reste sig en läktare a hfilken en
musikkår tillhörande k flottan fått sig platser
anvisade Konungens namnchiffer upplyst af
gas tronade på ena kortväggen omgifvet af
öfverståthållaren friherre Tamms och brandchefen
kommendörkapten flollsténs initialer tinder det
den motsatta var dekorerad med en mängd
landskapssköldar o s v
Balen tog sin början kl half 8 och fortgick
med ett kortare afbrott till kl 2 på natten då
den afblåstes överståthållaren jemte polis
mästaren och polisintendenten syntes bland de
inbjudna gästerna
*Till Svensksundsmonumentet
ha ytterligare följande bidrag influtit
nämligen från
Otrante SOÖ kr PaUline Bielke född d 'Otrante
500 kr Styrbjörn v Stedingk 1ÖÖ fer oth O
M Björnstjerna 50 kr
Arbetareinstitutets föreläs
ningar (14 Mäster Samuelsgatan komma
under innevarande vecka att afhandla
tisdag kl 8 e m fröken A Whitlock ftorge
läge gränser kust natur och Klimat
onsdag kl 8 e m lektor E Jäderin De yttre
planeterna
torsdag kl 8 e m doktor A Nyström
alkemiens uppkomst läkarekonstens början de
stora konsternas första utveckling
fredag
'kl 8 e m ingeniör C A .Nordström
Kalit o ?h dess föreningar torrdestillation lys
gasberedning
lördag kl 8 e th licentiat D Bergström
sexton- och sjuttonhundratalens nationalekonomi
merkantilsystemets näringsskydd och närings
tvång
söndag kl 9 f m doktor G A Carlsson
Inledning till algebran
kl 1 e m tandläkaren C Rosander tand
hygien tändernas betydelse för den menskliga
organismen tändernas anatomiska byggnad och
kemiska beståndsdelar j
kl 5 e m fröken E Key Seder och lefnads
sätt onder frihetstiden
Inträdesafaift till föreläsningarna i
tandhygien 25 öre till de öfriga föreläs
ningarne 10 öre
'Persontåget fr &n Bollnäs för
senades i måndags éj mindre än två tim
mar i följd af att mellan Järfva och
Rotebro en tub sprang å lokomotivet En
hjelpmaskin måste utskickas från norra
stationen Persontåget anlände först vid
8-tiden på qvällom
Ryska församlingen firade
sin julafton i enlighet med grekisk
katolsk ritual sistlidne söndag kl 5 på
eftermiddagen i det anspråkslösa templet
vid Major6gatan Förutom medlemmarne
af ryska beskickningen hade infunnit sig
ett betydande antal åhörare och nyfikna
som till trängsel fylde salen och lyssnade
till det främmande språket och sången
som äfven för svenska öron ljöd synner
ligen gripande
Juldagenj som firades på trettondedagen
hölls på förmiddagen stor högmessa af
pastor Romjantzeff OCh bevistades äfven
den af så många som lokalen kundp
rymma Strax efter messan hölls en
tacksägelsegudstjenst som i anledning af
kejsar Kapoleons återtåg från Ryssland
hålles hvarje åt Äfvenså lästes de van
liga förbönerna för ryska kejserliga
familjen
*Sveaorden firar söndagen den 19
januari sin mid .vintersfest med bal å ho
tell Phceni± 6åsotn annons å annat ställe
i tidningen närmare meddela
"Då Svea
Frå
t
och
tills
hvil
Wes
dag
Har
F
gen
mor
tett
bete
sam
virt
var
A
gån
öpp
o
l /a
j
F
hos
dag
des
Be
ser
he
aft
ga
trä
mu
til
da
å
at
i E
kr
be
ra
up
ju
de
för
tim
orden förra året återupplifvade den gamla
seden att med bal högtidlighålla sin mid
vintersfest väckte detta allmän tillfreds
ställeloe h03 ordens medlemmar hvartill
i«ke minst bidrogö de l ^ckadö änordnin
garna för balen som äfven då egde rum
å hotell Phoenix Vi tillägga nu endast
att biljetternas antal är begränsadt
Den Zanderska gymnastik
metoden kunde i dessa dagar fira sitt
25-års-jubileiim
År 1865 öppnade nämligen doktor J G W
Zander sitt mediko-mekaniska institut här i
Stockholm Att hans metod sedan dess nått
en hög utveckling och väckt erkännande hos
både läkare och ällfiiäfihet insen deraf att nu
utom de Zanderska institut som finnas i Sverige
sådana äro upprättade i Kristiania Köpenhamn
Åbo Helsingfors S :t Petersburg Moskwa Ham
burg Berlin Breslau Dresden Wiirzburg Frank
furt äm Maih harlsrahe Baden-Baden Pforz
heim Mannheim Wien Budapest London Balti
more och Buenos Aires hvarförutom appareljer
för närvarande äro i arbete för Wiesbaden
Miinchen och New-York
Doktor Zander bar anspråkslöst nog
afböjt hvaije slags firande af detta 25
års-jublleUQii
Fotografiska föreningens ut
ställning I rektor Palmgrens prakti
ska arbetsskola Brunkebergstorg 2 har
den så kallade Fotografiska föreningen —
en utvidgning af den hittills bestående
föreningen af amatörfotografer — anord
nat en Utställning hvilken i dessa dagar
öppnats för allmänheten Från 30 utstäl
lare med ett par undantag amatörer ha
inlemnats ett stort antal större och min
dre fotografier af hvilka »censuren» un
derkände ungefär hundra medan öfver
400 bilder nu äro uppfästa eller fram
lagda i den stora salen Det kan ej an
nat än förvåna att dessa mestadels af
amatörer utförda bilder i allmänhet ej
blott i afseende på smak utan äfven i
afseende på tekniskt utförande äro syn
nerligen förträffliga så att de icke skäm
mas för jemförelse med fackfotograferna
Bland rariteterna märkes en temligen stor
daguerrotypi på silfverplåt tagen i Kö
penhamn 1840 (året efter den stora upp
tinningens bekantgörande och framstäl
lande bildhuggaren Thorvaldsen För öfrigt
såg man gammaldags intressanta ljusbil
der på glas och på vaxduk talrika astro
nomiska fotografier fotografier af blixten
af en eldsvåda och framför allt talrika
landskaps- och genrebilder
Vid utställningens öppnande i lördags
för föreningens medlemmar och represen
tanter af pressen hade föreningen möte
under ordförandeskap af rektor Palmgren
hvilken framhöll amatörfotografiens stora
och allt jemt växande betydelse särskildt
för flera vetenskaper Redaktör Roosval
utgifvare af Fotografisk tidskrift och ut
ställare af bland annat intressanta fina
fotografier på s k platinapapper höll
derefter ett värdefullt föredrag om den
fotografieka konstens historia
fir
ci
st
i
de
ry
h
oc
ce
tr
k
v
en
p
m
ö
n
a
»
h
o
o
v
d
g
n
i
v
n
s
l
o
m
l
t
k
Ä
u
s
o
t
m
s
u
m
h
ö
^Skandinaverna i Hamburg
Från Hamburg skrifves till D N
t )et torde vara bekant att ett 50 tal svenskar
och norrmän soiii vistats härstädes slagit sig
tillsammans och bildat en förening »Svea»
hvilken sammanträder hvarje lördagsafton i
Westermanns restauration vid Neustrasse Nyårs
dagen firade föreningen sin nyårsfest med bal i
Harmofiiä Clesellschaftshaus festsal
Festen tog sin början redan kl 6 eftermidda
gen hvarefter den fortgick till kl 5 följande
morgon Mellan danserna utfördes så väl qvar
tett- som solosång Dessutom förhöjdes festlig
beten af en på nordiskt sätt smyckad julgran
samt af en del trollerikonster utförda med känd
virtuositet af en föreningsmedlem Stämningen
var allt igenom den yppersta
Artillerimuseum hålles efter under
gången utvidgning och reparation åter
öppet för allmänheten
oktober—maj söndagar och onsdagar kl 1—
l /a 3 e m
juni—september onsdagar kl l--1 /» 3 e m
För resande äfven å andra tider efter
hos tygmästaren vid artillerigården söcken
dagar kl 10—12 f m gjord anmälan
'Panoptikon som i söndags hedra
des med besök af konungen och prins
Bernadotte har nu till sina öfriga lockel
ser äfven lågt den af musik i det Lager
heimska qvartetten der uppträder hvarje
afton mellan kl 7 och
Omkring 5 000 personer be
gagnade sistlidne söndags middag då till
trädet val fritt tillfället att å National
museum se Forsbergs tafla »En hjeltes
död» som för någon tid sedan anlände
till hufvudstaden Vanliga antalet sön
dagsgäster å Nationalmuseum utgör 1 800
å 2 000 hvarför personalen fick fullt upp
att göra
Julgransfest firades i söndags e m
i E W :s lokal af sällskapet Blomkronan Om
kring 100 småttingar med föräldrar och äldre
bekanta deltogo i festen En smakfullt dekore
rad julgran behängd med namnam af alla slag
upptog salens midt Sedan de små en stund i
jublande ringdans svängt om kring granen och
denna för deras räkning plundrats började dans
för de äldre hvilken fortgick långt in på små
timmarne
Mjolkrtuueräofeiimgar
från Stockholms mjölkkommissioii
Under nedanstående månader hafva af den
under Stockholms miölkkommissions kontroll
stälda mjölk från Stockholms mjölkförsäljnings
aktiebolag 164 prof blifvit undersökta De här
vid vunna medeltal äro följande
Barnmjölk
Relativ
vigt
Månad
AugUSti 1 ,0332
September 1 ,9332
Oktober 1 ,0333
November 1 ,0339
December 1 ,0329
Fetthalt
■4 ,15 proc
4 .32 »
4 ,34 »
Vanlig o skummad mjölk
Augusti 1 ,0332 3 ,84 proc
September 1 ,0334 3 ,»3 »
Oktober 1 ,0333 3 ,95 »
November l ,os2s 4 ,01 »
December 1 ,0327 4 ,02 »
Fasta
ämnen
13 ,40 proc
13 ,48 »
13 ,65 »
13 ,37 »
13 ,88 »
12 ,90 proc
13 ,oi »
12 ,92 »
12 ,97 »
12 ,8» »
Svea artilleriregemente
firade trettondagsafton med en uti exer
cishuset för truppen anordnad danstill
ställning hvilken bevistades af regementets
i hufvudstaden varande officerare och
deras fruar
Med anledning af dagens festlighet var den
rymliga lokalen prydligt dekorerad A ena kort
väggen var för musikkåren uppförd en estrad
hvars framsida var prydd med flaggor två lejon
och artilleriemblem på ömse sidor voro pla
cerade granar Å väggen ofvan estraden brunno
tre transparanger å hvilka lästes sGud bevare
konungen» »Lefve vår ädle chef» och »Gud be
vare fäderneslandet» Å ena långväggen brann
en transparang med ordet »Välkommen» samt
på väggarna voro dessutom upphängda sköldar
med provinsvannen från taket nedhängde tvärs
öfver salen rika flaggdekorationer
För truppen voro dukade bord med förfrisk
ningar såsom punsch bischoff bakelser och öl
När regementschefen öfverste Breitholtz sedan
alla samlats anlände uppstämde musikkåren
»regementets marsch» hvarefter öfverste Breit
holtz föreslog konungens skål hvarpå följde lefve
och hurrarop samt folksången
Dansen vidtog härefter och fortgick med lif
och lust samt nästan utan afbrott efter ett å
väggen uppsatt kolossalt dansprogram
Officerarne med familjer åsågo ganska länge
dansen innan man begaf sig upp i kanslivånin
gen der buffeter med en mångfald förfrisk
ningar voro framdukade och hvarest äfven en
improviserad bal arrangerades
Åtskilliga reparations och dekorationsarbeten
voro i kanslivåningen nyligen afslutade Syn
nerligen storartad visade sig ordersalen med
sina höga mörka panelningar och de synner
ligen väl målade väggarna som pryddes med
ornamenter å hvilkas botten tre kronor voro
målade Öfver dörren från vestibulen var må
lad en dekoration till hvilken motivet var hem
tadt frän den å lifrustkammaren befintliga af
konung Karl Xlt till artilleriet skänkta fana
Äfven öfver de öfriga dörrarna voro särdeles väl
utförda målningar öfver den ena tronade Tor
ste ^sonska vapnet med rika förgyllningar samt
omgifvet af afbildningar af artillerimodeller från
trettioåriga kriget öfver motsatta dörren åter såg
man Cronstedtska och Ehrensvärdska vapnen
samt under och omkring de samma afbildningar
utaf Croustedts och Ehrensvärds kanonmodeller
m
Supé intogs uti artilleriets läroverks en trappa
högre upp fcelögna rum
Städernas folkmängd Yid
årsskiftet
t
a
l
n
(I efterföljande uppgifter betyder
ökning och — minskning under ftret
Arboga 4257 185
Askersund 1572— 61
Eksjo 3 311 49
EnkCping 3281 16
Eskilstuna 10333 526
Falkenberg 1766— 44
Falkoping 2 799 — 1
Falun 7 800 89
Filinstad 3 153 8
Hedemora <« 1525— 19
Hernosand 5790 -h 97
Hudiksvall 4 789 — 12
Jonkoping 19553 57
EarlsKrona 20 613 313
Koping 3 787 54
Mariefred 942 32
Mariestad 3030 21
Motala 2 406 40
Norrtelge 2 455 88
Nykoping 6 010 229
Oskarshamn 5849 360
Ronneby 1912 27
Skofde 4 269 69
Strengniis 1656 — 19
Sundsvall 12 390 1305
Sater 540— 18
Soderhamn 10347 186
Trosa 626— 10
Vadstena 2 334— 23
Vene
rsborg 5 391 105
Vexjo 6556 121
Visby 6 992 149
Am &l 2 703 43
Lidkoping 5220 58
Lule 4 668 204
Ostersund 5227 12
Familjenotiser
f
d
t
s
k
f
b
a
J
*_ Förlofning är tillkännagifven mellan un
derlöjluanten vid Kalmar regemente Axel Jeger
schöld och fröken Caroline Jegerschjöld dotter
till aflidne majoren E L M Jegerschjöld och
hans efterlefvande maka född friherrinna Funck
— Förlofning är tillkännagifven emellan under
löjtnanten vid Vendes artilleriregemente Otto
Lundgvist i Kristianstad och fröken Ida Dieden
dotter till konsul J H Dieden och hans aflidna
hustru född Flensburg
Bröllop Borgmästaren C A Fröberg i
Hernösand bortgifte i lördags sin äldsta dotter
med lasarettsläkaren derstädes doktor L Hög
lund hvarefter middag gafs i hemmet för slägt
och ett fåtal intimare vänner
De nygifta afreste på aftonen till Stockholm
och utlandet på längre tid
— Bröllop har nyligen egt rum i Helsingfors
mellan e o professorn vid Lunds universitet
d :r Pontus Fahlbeck och fröken von Willebrand
dotter till generalpostdirektören för Finland
statsrådet von Willebrand och hans maka
För hela perioden blifva medeltalen följande
barnmjölk 1 ,0331 4 ,28 proc 13 ,43 proc
vanlig mjölk l ,o««i 3 ,os » 12 ,95 »
Samma period under år 1888 företedde föl
jande siffror
barnmjölk l .oss 4 ,35 proc 13 ,40 proc
yanlig mjölk l ,o«2o 3 ,93 » 12 ,98 »
Mjölken har alltså fortfarande varit af jemn
och »mycket god» beskaffenhet
Stockholm den 31 december 1889
LdSth
Ludv Stahre
Mjölkkommissionens
kemist
Dödsfall
— I fredags afled hastigt f d majoren
disponenten för Kopparbergs Hofors aktie
bolag John Samy Nisser å herresätet Rot
neby vid Korsnäs berättar Tidning för
Falu län och stad
Nisser som var född 1839 och vid sin död
således endast uppnått 50 års ålder egnade sig
tidigt åt krigaryrket Redan 1853 vann han in
träde som kadett vid dåvarande krigsakademier»
å Karlberg och aflade 1858 officersexamen sam
anstäldes såsom underlöjtnant vid Dalregementet
Efter att 1863 ha slutat sin kurs vid Marieberg
blef han följande året 1 regementsadjutant och
1869 förste löjtnant 1373 kapten och kompani
chef 1880 blef han major vid Vesterbottens
fältjägarekår Två år senare erhöll han trans
port till Helsinge regemente såsom 2 major
hvarifrån han erhöll afsked 1885
Redan långt derförinnan både Nisser börjat
egna sig åt praktisk affärsverksamhet och mottog
redan 1874 disponentskapet för Kopparbergs
Hofors aktiebolag hvilken befattning han ännu
vid sin död innehade Under hans skickliga
och dugande ledning har detta bolag särskildt
under de senaste åren vunnit en storartad ut
veckling och den plats han såsom ledare af
detta stora bolags omfattande verksamhet fänge
innehaft torde säkerligen icke sä lätt kunna
fyllas
Utrustad med ett klart och skarpt förstånd
praktisk blick och stor arbetsförmåga var det
naturligt att hans krafter och insigter äfven
skulle tagas i anspråk för offentliga värf En
följd af år tillhörde han sålunda länets lands
ting Efter att tidigare hafva varit ifrågasatt
såsom riksdagsmannakandidat för Falu dom
saga valdes han 1882 af landstinget till repre
sentant för länet i första kammaren Sedan
han emellertid för några är tillbaka drabbats aE
en svårare sjukdom hvilken hotade bryta hans
krafter afsade han sig 1887 sin riksdagsmanna
befattning Under hela sin disponenttid vid
Kopparbergs Hofors bolag var Nisser jemväl
ledamot i styrelserna för Dalelfvarnes ström
byggnadsbolag samt Dalelfvarne-Torsång Holt-
ningsförening
En ridderaman till karakter och hjerta red
bar öppen och med de angenämaste umgänges
gåfvor var den hädangångne lika högt aktad
som varmt afhållen af alla som med honom
kommo i någon beröring
Major Nisser dog ogift Han utnämndes till
riddare af svärdsorden 1860
— F d öfverstelöjtnanten Olof Bern
hard Unger afled som vi förut nämnt
den 2 dennes i Åmål
Född i Brunskog der fadren var kyrkoherde
ingick Unger som yngling vid Vermlands rege
mente der han tjenstgjorde under en längre
följd af år och befordrades till major samt vid
afskedstagandet i medlet af 1860-talet till öfver
stelöjtnant i armén En längre tid bosatt i Lång
serud har öfverstelöjtnant Unger dock sedan
flere är tillbaka varit bosatt i Åmål Han sörjes
närmast af efterlefvande maka född Löwenhielm
barn barnbarn och en åldrig broder prosten
Unger i Stafnäs som är född år 1800
— Grosshandlaren A B Molinie i Jön
köping chef för en gammal vinhandeln
firma afled några och sextio år gammal
natten till den 4 d :s plötsligt af lung
inflammation Han efterlemnar maka
född Lindquist samt flere barn
— Civilingeniören IL H Eurenius som
för omkring ett år sedan afreste till Rio
de Janeiro der han fick anställning på
tändsticksfabrik afled derstädes den 6
sistlidne december Hr E hade i Norr
köping plats pä dervarande tändsticks
fabrik
— Vice häradshöfding Carl Erik Söder
baum afled den 4 dennes i Sundsvall
43 år gammal Han var ogift och sörjes
af tre bröder samt en omfattande vän
krets Han föll ett offer för influensan
som öfvergått till lunginflammation
Om honom läses i Sundsvallsposten
JfStrax före jul insjuknade han i influensa som
på 5 å 6 dagar urartade till lunginflammation
hvilken på sjunde dygnet ändade hans lif
Söderbaum född 1846 i Hällsön i Upland deir
fadern var kyrkoherde blef student i Upsala
1864 Till en början hade han ämnat egna sig
åt den ecklesiastika tjenstemannabanan ocfo
åren 1870—71 innehade han anställning såsom
lärare vid det privata elementarläroverket i
Sundsvall Han kastade emellertid nu om och
studerade juridik Efter att 1872 hafva i Lund
aflagt hofrättsexamen tjenstgjorde han seder
mera under Skånska hofrätten till 1875 från
hvilken tid han oafbrutet tjenstgjort i Sunds
valls rådhusrätt I besittning af ett ljust och
skarpt förstånd i förening med grundliga kun
skaper samt en rättrådig och sjelfständig karakter
var han aktad såsom embetsman och afhållen
inom vänkretsen
— Bruksegaren P A Carlberg afled
den 6 dennes kl 6 förmiddagen efter
några dagars sjukdom meddelas från
Kopparberg Carlberg var 79 år gammal
Snufepidemien
gör nu sitt härnadståg pfver snart sagdt
hela vårt land I btockholm tyckes den
dock dess bättre vara på väg att aftaga
ehuru den då och då minner om sin till
varo och skrämmer upp allmänheten genom
plötsliga dödsfall vid hvilka läkaren som
dödsorsak konstaterar influensa Osanno
likt är icke att nuvarande fuktiga och
regndigra väderlek kan här i hufvudsta
den orsaka ett allmänt influensarecidiv
I Norrland klagar man mycket öfver sjuk
domens framfart ehuru de elakartade
symptomerna der ännu äro mera säll
synta Från Kristianstad meddelas att
sjukdomen der vunnit stor spridning och
ofta visar sig elakartad I olika trakter
af Skåne grasserar äfven sjukdomen I
Östergötland förekommer den likaledes
fastän den der icke tyckes vara af svå
rare beskaffenhet Äfven från Vexjö Kö
ping Eskilstuna Filipstad och flere an
dra orter ingå underrättelser om sjukdo
mens mer eller mindre svåra framfart I
Göteborg är den af synnerligt elakartad
natur I städerna Karlahamn och Karls-

Sida 3

Svenska JUaguiaae ti &uagen aen januari lölK u ;i 4
krona härjar influensan med stor häftig
het och å den i närhul af Karlskrona
belägna tvångsarbetsanstalten å Tjurkö
voro i början af veckan 72 arbetsfångar
af 264 sjuka hvarförutom en mängd fa
miljer angripits
Dödsfall af influensa konstateras med
Jhvarie dag Senast i lördags afled i Sunds
vall v häradshöfdingen C E Söderbaum
43 år gammal af influensa Från Sköfde
ekrifves till denna tidning
Influensan fortfar att med hejdlös fart utbreda
sig så väl i staden som å den omkringliggande
landsbygden Inom staden torde knappast .finnas
en enda familj som epidemien icke gästat I
allmänhet har sjukdomen en mindre elakartad
karakter men åtföljes stundom af lunginflamma
tion Något dödsfall direkt och endast förorsa
kadt af influensa har icke kunnat konstateras
En jemt och ständigt radande dimmig och disig
väderlek synes befordra smittans hastiga utbred
ning
Ute på landsbygden är man verkligen bekym
rad öfver sjukdomens framfart Somligstädes
har den injagat sådan skräck hos befolkningen
att denna fruktar influensan såsom vore hon
en dödande farsot af farligaste art
Från kontinenten komma med hvarje dag ho
tande underrättelser om epidemie Värst tyckes
den dock grassera i Paris ehuru Paristidnin
garna yttra sig med vanlig försigtighet
Under loppet af sista dagarne under förflutna
året har influensan i Paris antagit en hotande
karakter Om den ej snart kulminerar slår
verldstaden framför en panik
Det stora af staten organiserade begrafnings
bolaget hinner ej att få epidemiens offer i jor
den Att bolaget samtidigt annonserar att den
under nuvarande förhållanden ej kan åtaga sig
att so5n vanligt smycka porten till en aflidens
hus med svarta draperier har väckt den största
sensation De svarta grafmännen med deras
blanka hattar ha allt för brådt för att kunna
iakttaga det sedvanliga ceremonielel
Antalet döda gifver ingen som helst föreställ
ning om epidemiens hemska framfart Sjuka
och allvarligt sjuka finnas i hvart hus i hvar
familj Alla skolor stängdes långt före jul tea
trarne spela med de odugligaste aktörer mini
sterråd och domstolssessioner måste inställas
Och hvad som är icke mindre hotande Palis
saknar post Ku på nyåret dä mängden af
bref stiger till dubbla antalet ligga postbuden i
massor sjuka och soldaterna skola nu föras i
elden som reservbud Hospitalerna äro nu öf
verfylda På hotel Dieu dit nyårsaftonen 300
angripna infunno sig fans blott plats för 100
Till byggande af sjukbaracker har baron Roth
schild gifvit 100000 francs
Att influensan försvinner med frosten bekräf
tar sig ej i Paris Dessutom har staden från
morgon till afton varit inhöljd i en hvit iskall
giftig dimma Boulevarderna som vid nyårs
tiden äro så animerade ligga nu utan lif och
deras tidningar söka förgäfves skämta bort ned
slagenheten med det påstående att Paris allt
jemt går i spetsen till och med då influensan
härjar
Nyårsaftonen jordades 450 personer å Paris
kyrkogårdar hvilket gör 106 mera än samma
dag förra året Ryktet har dertill utspridt att
influensan alltid är kolerans föregångare och
sedan tidningarna förkunnat att pesten redan
gått öfver Kaukasus dryftar man på kaféer och
i handelsbodar redan på allvar koleran Det
behöfves blott ett par kolerinfall en felaktig
diagnos och paniken bryter ut i ljus låga
Pasteur som ju anses för pestmikrobernas
herre och mästare liar också angripits af in
fluensan
De enda som profiterat af epidemien äro
tjufvarne Den har nämligen framkallat ett nytt
slags bedrägeri i det personer utgifva sig för att
vara läkare gifva patienterna några intetsägande
råd låta betala sig bra och försvinna sedan
På mänga apotek i Paris har man under sista
dagarne mottagit en mängd recept som inne
hållit något meningslöst otyg och varit under
skrifna med okända namn
I Berlin ligeer enkejsarinnan Augusta angripen
af influensa som medfört lungkongestioner
I Wien är medeltalet af dagliga dödsfall 100
4 Prag är influensan i våldsamt tilltagande
Skolorna stängas
I Miinchen ligger den ryktbare teologen pro
fessor Döllinger farligt angripen af influensa
(Genom Svenska telegrambyrån
*Karlskrona den 6 januari I följd af
stark sjuklighet i skarlakansfeber och in
fluensa hållas samtliga skolor stängda un
der januari Det är blidväder och stän
dig dimma
*London den - 6 januari Influensan
grasserar utom i London äfven starkt i
provinserna I Birmingham ensamt hafva
förekommit omkring 50 000 fall Alla
sjukhus i London äro öfverfylda med per
soner som insjuknat i influensa Jordbruks
ministern Chapiin har varit svål t angripen
New-York den 3 januari Influensan
utbreder sig ytterligare i unionsstaterna
Nyligen hafva flere dödsfall inträfiat
Sjukdomen grasserar äfven i Mexiko
och i Kanada hufvudsakligen i Quebec
och Montreal men i mild form
Skogsaffärer å Dalsland Gross
handlaren Ludvig Molvig i Fredrikshald har
enligt Sm Amtst för -iO 000 kr inköpt kapten
Graffs skog i Or Vid Örsjön har hr Molvig
låtit uppsätta en liten ångsåg Likaledes har hr
Molvig köpt betydliga skogstrakter på Bön i
Töftedal hvarifrån timret torde komma att
flottas genom Bullaren till Idefjorden
— Grosshandlaren M Skotvedt i Fredrikstad
har köpt Bäröskogen i Håbol för ett pris af
mellan 40 och 50 tusen kr
Tunga hemsökelser hafva und«r
loppet af ungefär ett år drabbat postiljon Nilson
i Molkom i Vermland meddelas N V T På
seuhösten 1888 drunknade en hans 11 årige son
och på årsdagen af dennes begrafning — således
nu före julen — dog en dotter 16 år gammal
Och så kom till sist det bårda slaget att äfven
hans hustru den 27 sistlidna december dog
Drunknade Till Halland skrifves
Nyårsdagen vid middagstiden inträffade den
olyckshändelsen att två gossar från Blixtorp i
Årstads socken 13 och 14 år gamla hvilka
voro pä besök hos sin i Folkestad af Käfvinge
socken boende farbroder skräddaren Sven Peter
Christiangfon drunknade i eii mergelgraf då
de tillsammans med ett par andra skulle af
profva isen der hvilken ej vunnit nog bärkraft
De blefvo efter en stund upptagna ur vattnet
men alla försök att återkalla dem till lif voro
fruktlösa
— Två yngre personer som på nyårsdagens
eftermiddag varit ute på sjöfogeljagt på öarna
utanför Påskallavik och på aftonen skulle åter
vända hem drunknade derunder i en s k råk
hvaruti de fallit På deras nödrop hade folk
från land skyndat till men vid framkomsten
voro de drunknandes krafter redan slut och
funnos de stående å bottnen på endast 6 å 7
fots djup
En sorglig jul Från Bjertrå skrifves
till Hernösandsposten Bland andra ärenden
som förekommo vid ordinarie kommunalstämman
den 30 december var äfven ett meddelande
från kyrkorådet derom att en namngifven ar
betare och f d båtsman i Mäland hvilken
läuge fört ett supigt och oordentligt lefverne
derunder ofta misshandlande hustru och tre
stnå barn sistlidne juldagsmorgon under hugg
och slag drifvit ut de sina på isen der deras
ihållande nödrop tillkallat grannarne För att
skvdda de värnlösa för den djuriske familje
faderns vidare öfvervåld beslöt stämmau att
pä kommunens bekostnad skaffa hustrun och
barnen husrum för sig sjelfva och uppdrogs
sakens ordnande ät en närvarande menniskovän
som redan förut vidtagit anstalter för deras
understöd
*En torfströfabrik kommer att i
vinter anläggas å hemmanet Trangärd i Grafva
socken af Vermland meddelar N V T Hand
lande C F Wallin Hammarön har derstädes
inköpt en mosse på 30 tunnland som kommer
att lemna ett utmärkt fabrikat
*100 är fylde i lördags Helsinglands
äldsta invånare enkan Kerstin Larsdotter i
Tosätter Enångers socken Den åldriga är nu
mera ständigt sängliggande men åtnjuter en ut
märkt vård af sina barnbarnsbarn berättar Sö
derhamns Tidning
ÅngfärJ eförbindeisen mellan
Helsingborg och Helsingör
Köpenhamnstidningarna innehålla följande
utförligare meddelande angående den före
slagna åogfärjan för nämnda route
Inrikesministern har afslutat öfverenskommel
se med styrelserna för Helsingborgs hamn och
de enskilda jernvägar som utmynna i Helsing
borg om anläggning a ångfärjestationer i Hel
singörs och Helsingborgs hamnar och om drif
ten af ångfärjeförbindelsen
Danmark har åtagit sig förpligtelsen att be
sörja förbindelsen med minst en ångfärja som
skall vara färdig sommaren 1891 Den tänkes
byggd efter den vid Lilla Bält Masnedsund och
Limfjordsöfverfarterua använda typen
men pä
grund af inträffade prisstegringar och emedan
man önskar den försedd med elektrisk belys
ning kalkyleras utgifterna för dess anskaffande
till 310 000 kr hvaraf för finansåret 1890—
1891 begäres till disposition hälften eller 155 000
kronor
Såsom förut nämnts tillstyrkes detta förslag
enhälligt af finansutskottet
Petition ozn billigare kalk
frakter Mosskulturföreningens utskott
har sändt en skrifvelse till alla hushållnings
sällskap inom riket hvari mosskulturföreningen
anhåller att hvarje hushållningssällskap måtte
inkomma till k m :t med skrifvelse samverkan
de med mosskulturföreningen hvilken begär 50
procents nedsättning i kalkfrakterna å statens
jernvägar
Bröllop utan vigsel hölls i en
af Helsinglands socknar sistlidne annandag jul
Lysningen som skulle ske uppe i en Norrlands
församling har af någon omständighet eller
också förbiseende icke försiggått och efter flera
skrifvelser hvarå intet svar ingått måste den
blifvande brudgummen juldagen telegrafera till
vederbörande pastorsembete och erhöll dä det
svaret att icke ens lysningen ännu börjat Bröllo
pet hvad angår ätande och drickande äfveusom
dansande hade emellertid sin gilla gång säger
Helsingen
♦Kyrkoherde plogfogde Att
khdljil
pgg
en kyrkoherde väljes till plogfogde torde höra
till det ovanliga Så har emellertid skett i
Enånger skrifver en korrespondent till Hudiks
vallsposten Dä vid valet kyrkoherden föreslogs
tili plogfogde uttalade llere det olämpliga och
oriktiga uti alt välja en embetsman till en så
dan befattning men förgäfves Samme person
som föreslagit kyrkoherden härtill begärde att
valet skulle fä ske med slutna sedlar och blef
utgången den nlmnda
Valet kommer naturligtvis att öfverklagas
Julen om bord på korvetten
Freja
Från Smyrna der korvetten Freja till
bringat julhelgen skrifves till Karlskrona
Veckoblad
På julafton gjordes rent skepp och derefter
blåstes »bord och bänkar» samt att hvarje back
lag klär sitt bord Flaggor och signaler härtill
fingo lånas från fartygets förråd I hvarje back
lag utdelades två ljus och till dessa gjordes
ljuskronor af alla möjliga saker såsom ståltråd
brädlappar och dylikt Kl 4 e m fingo vi
extra af kaffe och då tändes ljuskronor och
transparanger öfver allt När detta var gjordt
sågo batteri och trossbotten ut så att man kunde
tro sig förflyttad till ett helt annat ställe än om
bord på en svensk örlogsman En civil person
kan ej föreställa sig att man af sä enkla medel
kan åstadkomma något dylikt
När chef och officerare slutat sin middag gingo
de rundt fartyget för att se på »gastarnes» an
ordningar Hvar de gingo fram höjdes rösterna
för att tillönska dem en glad och treflig jul
Chefen hade alltid ett godt ord till svar påskä
larne samt önskade hvarje backlag en glad och
treflig jul till baka
Kl hall 7 e ra blåstes till skaffning hvilken
bestod af gröt lutfisk med sås samt potatis
Och nu började rimmandet Alla officerarne
och underofficerarne fingo sig ett vänligt rim
Under skaffningen gingo officerarne rundt i
backlagen och besvarade rimmen
Kl 8 ,45 e m blåstes »allemans kojer» och
kl 9 »fri vakt till kojs» då gastarne kröpo till
kojs och snart voro alla utom posterna för
sänkta i djup sömn
Vädret som en längre tid varit ruskigt har
nu ändradt sig så att det vackraste väder är
rådande
På juldags morgon kl 5 purrades ut och då
måste gastarne upp och skingra iblyhattarnr .»
med sand och skrubba så alt när frukosten
»serverades» voro alla matfriska och krya
Frukosten bestod af mjukt bröd choklad smör
och ost och var som sagdt kryddad af ett godt
humör På förmiddagen kommo 60 kannor vin
om bord de voro en skänk till besättningen af
en hr Brandt en svensk som vistades i Smyrna
På e m kl 3 blåstes »allé mans extra af
kaffe och rom» och nu dracks kaffegök utaf
»svedda granater» Kl 6 skulle det spelas
teater om bord och som det ej såldes några
förköpsbiljetter måste man för att få en god
plats i god tid passa på så att redan kl 5 var
det fullsatt »bus» Något öfver 6 kommo chef
och officerare svenska konsuln i Smyrna samt
en annan civil herro och togo plats på för dem
utstälda stolar närmast »rampen» bakom dem
stodo underofficerarne och sedan folket
Första pjesen var »Hr Larssons resa till
landtbruksmötet» tillfällighetsskämt med sång i
2 akter Allt gick bra och gastarne artisterna
utförde sina roller med en säkerhet som skulle
hedrat mera vana spelare Att framhålla någon
skulle vara orätt ty alla gjorde sin sak lika
bra Under första pjesen hade blåsts till skaff
ning men det föll ingen in att störa spektaklet
med att aflägsna sig men när pjesen var slut
skyndade alla att få sig en bit mat — i största
hast för att ej gå miste om andra pjesen som
var »3 em bäraren» folk-komedi i tre akter af
delade i 6 tablåer I denna liksom i första pje
sen £ick allt klanderfritt
Det hela slutade med en tablå kallad »Svea»
De som hade de största svårigheterna voro na
turligtvis damerna derför att de saknade all till
gång på fruntimmerskläder men de löste det
svåra problemet med stor fintlighet
Efter föreställningens slut voro alla de spe
lande inbjudna till chefen som då tackade dera
för det nöje han och officerarne haft denna
alton Kl half 10 e m blåstes »allemans
kojer» och en halflimme derefter var allt tyst
och stilla endast posternas taktmessiga steg af
bröto den allmänna stillheten
Julen har förflutit utan några som helst stö
rande uppträden hvilket är ganska ovanligt om
bord en julafton ty alltid brukar det finnas
några oroliga individer som ej kunna »hålla
sig»
Förfärlig eldsvåda i London
26 barn inbrända
Som telegrafen redan i korthet meddelat om
kommo på natten till nyårsdagen 26 barn vid
en eldsvåda i London Det var dock ej som
af telegrammet framgick en förbättringsanstalt
utan en skola som brann
Times skildrar den ohyggliga katastrofen på
följande sätt
En förfärlig olycka inträffade under de första
timmarne på nyårsdagen i distriktskolan vid
Forest gate i det eld bröt ut i en af skolans
flyglar ocb anstälde stor förödelse 26 gossar
mellan 7 och 12 år omkommo
Skolan består af ett stort komplex af byggna
der och har plats för 720 lärjungar som bo
der Till venster om den gemensamma ingån
gen ligga flickornas rum till höger gossarnes
en passage mellan dem leder till den stora ge
mensamma malsalen Bakom matsalen ligga en
sysal och en garderob Öfver dessa rum lågo
en sträcka sofrum för gossar Det var i den
flygelbyggnad som inrymde dessa rum som elden
uppkom Sofrummen lågo öfver hvarandra ett
med plats för 40 gossar ett der 54 stycken lågo
Dörrarna såväl till stora byggnaden ?om till en
yttre trappa äro om natten stängda Trapporna
till första våningen äro af sten men sedan äro
de af trä Nycklarne till dörrarna förvarades af
två ordningsmän
Första tecknet till eld märktes 20 minuter
efter tolf emellan sysalen och garderoben Man
slog genast larm Det var emellertid redan då
omöjligt att komma upp till de sofrum som lågo
öfver matsalen på grund af den tjocka röken
Ordningsmannen som låg i öfre sofrummet
väcktes af gossarnes skrik och såg att hela
rummet var fullt af rök Han sprang genast
till den dörr som ledde til trappan till stora
byggnaden men måste vända då denna som
sagdt var full af rök Han samlade då gossar
ne kring sig tog ett ljus i banden och begaf
sig lill den yttre trappan gick ned för den öfre
delen af denna som var af trä och in i sofrum
met i våningen en trappa upp och gaf äfven de
gossar som lågo der order att följa med
Upprepade gånger gingo ordningsmännen trots
den tjocka qväfvande röken upp och hemtade
nya skaror af barn Under tiden hade brand
manskapet ankommit Det arbetade raskt men
trots alla ansträngningar visade det sig dock när
elden var släckt och röken så pass skingrad att
man kunde tränga fram till sofrummen att 26
stycken gossar blifvit qvar der qväfda af röken
Till all lycka tycktes det emellertid på deras
ansigsuttryck som qvä 'nin ;en gått så hastigt
att döden som antagligen öfverraskat dem i
sömnen varit alldeles smärtfri
*Å k dramatiska teatern gifves sön
dagen den 12 januari kl 2 maliné till förmån
för hr Axel Boos De förnämsta af såväl sång
scenens som dramatiska teaterns sujetter med
verka Ett par nyheter blifva en fransk mono
log öfversatt och spelad af hr Nils Personne och
Holbergs muntra komedi Den förvandlade brud
gummen hvari fruarna Littmarck och Rundberg
samt fröknarna Åhlander och Klefberg innehafva
de förnämsta rollerna
"Svenska teatern ger i afton ett nytt
lustspel af den tyske författaren Franz von
Schönthan Det nya stycket heter Cornelius Voss
och har redan spelats på flere af de förnämsta
scenerna på kontinenten Den vigtigaste rollen
utföres af hr Victor Holmquist
Södra teaterns spellista upptager äfven
under denna vecka det roliga lustspelet »Peter
mans flickor» som fortfarande ges för utsålda
hus
'Fröken Grönqvists matiné i Berns
salong på trettondagen var ej vidare tal
rikt besökt men bifallet ganska lifligt I
synnerhet vann Lagerheimska qvartettens
utförande af »Joachim uti Babylon» an
klang
'Julian Gayané den bekante spanske
tenoren afled den 2 dennes i Madrid Gayané
var vid sin död blott 40 år och stod på höjden
af sitt rykte Han ansågs vara en af verldens
förnämsta tenorer Han var af fattig härkomst
började först sin bana vid en operett-teater men
fäsles vid 20 års ålder vid operan der han ge
nast vann lysande framgång Det var i Peters
burg hans rykte grundlades Men utom Madrid
har han äfven med stormande bifall låtit höra
sig i Wien Rom Milano och London De operor
der han väckte mest uppmärksamhet voro »Hu
genotterna» »Friskytten» »Rigoletto» »Lohen
grin» och »Tannhäuser»
'Svensk Musiktidning n :o 1 har ut
kommit och innehåller ett väl lyckadt
porträtt af musikdirektör Wilh Heintze
förre organisten i St Jakob jemte biografi
Tidningen innehåller för öfrigt
Anmälan — Ur C M v Webers litterära ar
beten Vattendragaren — Följetong Verdis första
storverk
— Musikbref från England af H W
— Musikpressen
— Från scenen och konsert
salen
— Från in och utlandet
— Hvarjehanda
— Musikalisk bokstafsgåta
— Dödsfall
Annonser
Slottet Lackens brand Som tele
grafen redan meddelat förstördes slottet Laeken
den belgiska kungafamiljens .favoritresidens be
läget tre mil utanför Biiissel .på nyårsdagen full
ständigt af en eldsvåda
Elden började på middagen dä kungaparet
var inne i Brussel för nyårsmottagningen På
slottet befann sig endast prinsessan Clémentine
med sin guvernant
Elden började i palatsets högra flygel der
prinsessans rum äro belägna mer» spred sig med
förfärande fart till hela byggnaden
Så snart konungen och drottningen fingo un
derrättelse om olyckan uppdrogo de åt prins
Balduin att representera dem vid mottagningen
och afreste till slottet KonungeD tog sjelf led
ningen af släckningsarbetet om hand Man rik
tade i synnerhet sina ansträngningar på att
rädda palatsets rika kont skatter Men nästan
alla ansträngningar voro fruktlösa pä grund af
eldens våldsamhet Man lyckades endast rädda
en del af kungens bibliotek några faflor det i
slottet befintliga silfret samt de dyrbara gobeli
nema Målningar af oskattbart värde af Hobbem
van Dyck Hals lagren och Leys äro förstörda
Af sjelfva palatset återstår nu endus de nakua
murarne men stallav och ekonomibyggnader
lyckades man rädda
Om anledningen till branden vet man ännu
intet med bestämdhet Somliga säga att elden
började i en kalorifer i slottets högra flygel och
derifrån spred sig till midtpartiet konungens
och drottningens rum och biljardsalarne Andra
påstå att den uppkom i källrarne der man hade
eldat hela morgonen för att värma vatten äi
hästarne
Slottet byggdes i slutet af förra seklet af arki
tekterna Montoyen och Payen efter skizzer af
erkehertig Albert af Sachsen Det plundrades
1792 men restaurerades af Napoleon I Hufvud
fasaden pryddes af en portik i persisk stil hvars
kolonner uppburo ett med särdeles vackra bas
raliefer försedt entablement
Konungen bodde vanligen i slottet der höll
han sina audienser och mottog besök af främ
lingar
Som sjelfva slottet var statsegendom var det
ej assureradt En stor del af möblemanget som
var konungens personliga egendom var försäk
rad för 6 millioner francs
Nya japanesiska flaggor En
hel serie nya flaggor har helt nyligen antagits
till allmänt bruk i Japan Den kejserliga flaggan
har slät röd botten med en gyllene Chrysan
themum midt i Kejsarinnans ar likadan med
undantag af att den är klufven Tronarfvingens
är likadan som kejsarens utom att den är för
sedd med en smal hvit bård De öfriga prin
sarnes och prinsessornas af det kejserliga huset
flagga har gyllene Chrysanthemum på hvit bot
ten med bred röd bård Sjöministern har en
mycket grann flagga Den har på hvit botten
en röd körsbärsblomma och ett ankare med
gult ankartåg röda zigzagränder gå horisontalt
öfver fältet Amiralsflaggan har hvit botten med
en röd glob och röda strålar som gå till dukens
kant Fartygscbefsflaggan år likadan men kluf
ven Äldste officerns flagga har röd botten med
hvit glob och hvita strålar Marinflagean bar
en röd glob på randig röd och hvit botten
Maringösen har röd glob på hvit botten vimpel
staken är hvit med röd stjerna Vaktskepps
flaggan är röd med hvita zigzagstreck som gå
horisontalt öfver den Transportflaggan är hvit
med svarta zigzagstreck Lotsflaggan har röd
glob på hvit botten med djupt svart bård Sjö
sjukflaggan har hvit botten med qvadratiska röda
hörn Kejsarens flagga är en reproduktion af
den som nyttjades i gamla tider I det hela kan
man säga att japaneserna i valet af flaggor ej
visa samma smak i val och sammanställning af
färger som annars
Höjden af stränqhet hos ett goodtemp-
larsällskap är att utstryka en medlem ur säll
skåpet emedan han vid något tillfälle varit ru
sig af glädje
Inrikes telegram
(Genom SvensKa telegrambyrån
Eldsvåda
Karlshamn deu 6 januari Eldsvåda
utbröt i går afton kl 7 i enkefru von Bergens
vid Vinkelgatan belägna fastighet som
nedbrann i grund jemte en stor packhus
byggnad Granngården blef betydligt ska
dad Ett magasin med vin och sprit
varor för 70 000 kr räddades Omkring
kl 10 var elden begränsad Släckningen
var vacker Ångeprutan arbetade utmärkt
oaktadt flere af befälet och manskapet
voro sjuka Obetydligt lösöre räddades
Eftersläckning pågår ännu
Konst och Litteratur
Tisdagen den 7 januari
Kungl operan Femte symfonikonsorten
Dramatiska teatern Chsmiike
Svenska teatern Cornelius Voss
Södra teatern Petermans flickor
Vasateatern Muntra qvinnor
Folkteatern Andersson Pettersson ocb Lund
ström
— I underjorden
*K operan I afton gifves såsom
redan förut är nämndt symfonikonsert vid hvil
ken den unga danska violinisten fröken Frida
Schytte för första gången kommer att låta höra
sig i Stockholm Fröken Schytte anlände hit i
går till bufvudstaden Hon ämnar sedermera
återvända till Paris der hon under flere år har
idkat studier Hennes sista uppträdande i Kjö
benhavn egde rum inför danska hofvet Pro
grammet i öfrigt bjuder på bland annat Bizsls
populära orkestersuite »I Rom» Vid morgon
dagens abonnementsföreställning gifves »Konung
för eu dag» om toradag »Vermländingarue»
Teater-
Chamillac
Komedi i fem akter af Octave Feuillet
Dramatiska teatern gaf i lördags siD
första nyhet för kalenderåret Betecknande
nog tillhörde den det franska dramat
Det var Octave Ftuillets mångomtalade
komedi »Chamillac» som nu hittat vägen
till vår scen För att vara ett franskt
stycke har den varit ovanligt länge på
vSgen Den gafs nämligen redan den 9
april 1886 på Thé &tre fran£ais med
Coquelin d ä i titelrollen Om vi ej
misstaga oss var Chamillac just det sista
parti han utförde före den nu godtgjorda
brytningen med Moliéres hus
Stycket blef vid sitt framträdande mycket
kallsinnigt ja man kan gerna säga fiendt
ligt mottaget af kritiken En anmälare
kallade det till och med rent ut för dåligt
— det var Emile Morlot i Revue d 'art
dramatique — och beledsagade sitt om
döme med en serie af ganska grava och
delvis äfven befogade anmärkningar Pre
miéren var snarare ett fiasko än en succés
d 'estime till och med Emellertid blef
stycket föremål för ett förfärligt debatte
rande i pressen Hvad man talar om in
tresserar alltid och hur det var vände
sig bladet tå småningom 6å att stycket
icke endast stod qvar på spellistan det
året utan nu till och med räknas till
Théåtre fran ?ais stående repertoarstycken
Bedömer man pjesen opartiskt och utan
förut fattad mening kan n»an heller ej
undgå att finna det första mottagendet
det fick allt för strängt Många saker
som stå långt under det både i estetiskt
och moraliskt värde har pariskritiken
smält med god smak Stycket är intet
mästerverk det är sant och många an
märkningar som ha framstälts mot det
ba goda skäl för sig framför allt den att
handlingen synnerligast under de första
akterna är väl stillastående Men det har
den förtjensten att intresset om än genom
ett konstladt medel — det att författaren
ända till sista akten håller publiken i
okunnighet om hvari den hemlighet som
hvilar öfver hjeltens lif och bestämmande
ingriper i hans handlingar består — hålles
i en ständig spänning som gör att det i
synnerhet i de senare akterna der hand
lingens yttre gång är raskare blir mycket
sceniskt effektfullt
Handlingen är skizzerad i sina allra
yttersta konturer denna
En man af verld Chamillac låter mycket
tala om sig i Paris som ett besynnerligt
original Han lefver endast för att göra
godt synnerligast för att upprätta brotts
lingar omger rig med en betjening sf fri
gifna fångar och har till råga på ailt för
lofvat sig med en fallen flicka som han
en gång räddat från döden och sedan upp
fostrat till en hederlig qvinna
När stycket börjar är den tid han ut
satt för hennes upprättelse slut och han
står färdig att gifta sig med henne Hon
tror dock att han vill öfverge henne och
att han knutit förbindelse med en annan
en dam af verld Detta antagande är
emellertid falskt För damen i fråga en
madame de la Bartherie hysei nan full
komlig likgiltighet I ett fall har dock
flickan Sophie heter hon sett rätt Han
har blifvit kär i en annan men denna
andra är icke madame de la Bartherie
utan hennes niéce en förtjusande ung
enka Jeanne de Tryas Detta skall dock
ej hindra honom från att hålla sitt ord
till Sophie ty dels är Jeanne icke fri
hon är förlofvad med sin kusin en ung
officer dels fins det i Chamillacri lif en
hemlighet som lägger ett oöfverstigligt
hinder i vägen för ett äktenskap mellan
honom och Jeanne
Detta hindrar dock ej att hon hyser
stor sympati för honom så Btor att då
hennes bror är nära att bli vanärad på
grund af en spelskuld hvari han råkat
till Chamillac och hvars infriande denne
påyrkar hon trotsande konvenans och allt
midt i natten beger sig till honom för att
be om nåd för brödren
Detta är ej svårt att erhålla så mycket
mer som Chamillac endast hotat honom
för att skrämma honom och på så sätt
bota honom för den olyckliga spelpasssio
nen
Jeannes besök förorsakar emellertid en
annan konflikt Hennes fästman har fått
veta af det och skyndar uppfyld af svart
sjuka efter henne Jeanne nekar att ge
den förklaring han fordrar Chamillac gör
det f j heller men på hans fråga om han
älskar Jeanne svarar han att han tillber
henne En duell blir följden i hvilken
Chamillac blir svårt sårad När han är
frisk igen är Jeannes förlofning bruten
och Sophie har för att ej stå i vägen för
hans lycka gift sig med en annan Lika
fullt vågar han ej hoppas på att vinna
Jeanne hans lifs hemlighet bildar ett
oöfverstigligt hinder derför Först i sista
scenen få vi veta hvari den består
Jeannes far som ensam vet den kommer
och fordrar att han skall yppa den för
Jeanne för att på det viset bota henne
för den kärlek hon fattat för honom
Tvungen dertill lyder han I en lång
recit blottar han sitt lifs Mörka fläck
Han har en gång för att betala en spel
skuld stulit af Jeannes far då hans
öfverste Denne befalde honom att söka
döden i striden men han fann den ej
han blef blott 6årad Vorden rik har han
sedan sökt försona sin egen ungdoms för
brytelse genom att egna hela sitt lif till
att upprätta och hjelpa de fallna
Stycket slutar emellertid med att Jeanne
trots allt räcker honom sin hand med
faderns samtycke Denne hade nämligen
blott som ett sista prof på ånger fordrat
denna bekännelse för att skänka sin fulla
förlåtelse
Det är som sagdt detta hemlighets
makeri äfven med publiken som gör att
ChamillacB karakter ej förr än i sista
stunden blir fullt klar som man mest
klandrat i stycket Från strängare konst
närlig synpunkt kan det nog ej heller för
svaras men som vi redan nämnt är det
ett konstgrepp som i hög grad bidrager
till att förstärka den yttre spänningen i
stycket
Inre väsentliga förtjenster får man
derför ej fordra af det men hvarför be
gära dem mera af Feuillet än af Sardou
I det yttre dialogens qvickhet och elegans
samt handlingens scenbyggnad står den
gamle faisören från Napoleons tid fullt i
jemnhöjd med sin kollega från republi
ken
Utförandet här på Dramatiska teatern
var i det stora hela mycket godt
Hr Fredrikson hade synbarligen varit
mycket intresserad af Chamillacs roll och
gaf den verkligen cou amore I synnerhet
var hans långa bekännelse i sista akten
verkligen ett mönster af fin scenisk konst
beherskad utan alla braskande effekter
men dock djupt känslig och gripande just
genom sin enkelhet och natur
Jeannes roll utfördes af fru Hartman
som nu börjat få öfvergå till värdefullare
uppgifter än »Backfisch» rollerna Det
sätt hvarpå hon gjorde den är allt er
kännande värdt och tyder på att hon är
stadd i en utveckling som är af stor
nytta för henne sjelf att hon bör kunna
med sin konst vinna samma framgång
som hon hittills gjort med sin naturell
Det var i hennes spel i Jeannes parti
myckenj ärlighet och sanning cch det bi
fall hon väckte framkallades aldrig af
några »applådknipor»
Som Sophie gaf fru Bäckström hvad
apparationen angår kanske ej full illusion
Men hennes spel var så intelligent nyan
seradt och väl genomfördt att man icke
tänkte derpå Om man ej fick den vackra
f d dansösens yppigt förföriska yttre så
starkt maikeradt fick man så mycket
bättre inblick i den ångrande qvinnans
Bjälslif såg brytningen mellan förr och
nu i hennes både karakter och manér
ytterst målande framhållen
Jeannes far gafs med imponerande kraft
och värdighet af hr Hillberg Man måste
endast beklaga att hr H aldrig tyckes
kunna förmå sig att ge tillbörlig akt på
sin vackra stämma och våida sin artiku
lation riktigt
Bland birollernas innehafvare må fram
hållas fru Fahlman som en magnifik fru
de la Bartherie Hennes man i Pari6
spelad af Coquelin cadet som rent komisk
roll gafs här af hr Thegerström på ett
synnerligen roande sätt om än det komi
ska hos figuren mera spelade fram i
enstaka drag än dominerade hela fram
ställningen
Salongen var alldeles fullsatt och bifal
let lifligt
H A R
Grannlanden
SUorse»
Försvarsrörelsen har hunnit upp ända
till Hammerfest Man har der satt en insam
ling i gång för krigsskeppet Finmarksposten
framhåller att dessa delar af landet som icke
hafva allmän väropligt äro dess mera förbundna
att på enskild väg sörja för sitt försvar
Försvarsföreningen i Drammen har nyligen
fattat ett beslut af lokal natur Man skall teckna
sina bidrag i och för att hindra fiendtliga far
tygs inträngande genom Svelvigströmmen Här
till behöfvas 120 000 kr
Jurylokaler äro nu hyda i Kristiania
för Borgarthing och Eidsivathing De äro be
lägna vid Kristian IV :s Gade i samma lokal
Den förra domstolen bor i andra och den
senare i tredje våningen Sjelfva domsalarne
äro väl små Men inalles har man till sitt för
fogande 24 rum
Stor ångare Ett rederi förnämligast
hemma i Tönsberg men med aktieegare äfven i
Fredrikshald och Kristiania har från England
inköpt en stålångare som nu håller på att byggas
i Sunderland och skall bli färdig i maj
Den mäter 4000 ton lär kosta 36500 pund
(omkring 650000 kr och blir det största fartyg
i sunnanfjellska Norge
Den är närmast beräknad för fraktfart på
Ostindien
Mjölkstrejken i Trondhjem har utmyn
nat i ett resultat som går ungefär halfvägs mel
lan bolagen och strejkarne
Priset på mjölk var förut 8 öre och på grädde
70 öre per liter De strejkaude fordrade respek
tive 6 och 56 Mejeriföreningen har nedsatt det
till 7 och 60
*Hr K P Arnoldson som fortfarande
ka Har sig riksdagsman fortsätter sin föreläs
ningsturné i Norge
Nu bar han hållit föredrag i Stndenlersamfun
det om det storståtliga ämnet Samhälle och
religion Dess underafdelningar voro
jordelif
vet vår tids samhällsförhållanden broderskaps
tanken Jesu person och lära i forskningens ljus
kyrkolärorna materialisterna behöfva vi en ny
religion närmaste orsak till ateismens raska
utveckling i Sverige samt de pågående kättare
förföljelserna
Det der låter något och alltsammans hinner
behandlas på ett par timmar
Norska venstertidningar anföra svenska press
loftal öfver br A Så citerar Dagbladet för sin
del Östgöten som kallar honom »en gammal
frihetskämpen
*Höjesteretsassessor Bachke afled i fre
dags efter en längre tids sjuklighet vid 59 års
ålder
Efter alt h»fva tagit juridisk embetsexamen
med högsta betyg ocb studerat vid tyska franska
och engelska juridiska läroanstalter var han
öfverrättssakförare sedan assessor vid Kristiania
öfverrätt och justitiarius vid samma domstol
I oktober 1879 inträdde han i ministéren Sel
mer Förut temligen sympatisk för venstern
drabbades han med sina kolleger af den orätt
rådiga riksrättsdomen Efter sitt afskedande satt
han i höjesteret
Bachke har äfven en tid varit medlem af Kri
stiania kommunalstyrelse För öfrigt ledamot af
en mängd komitéer lärda sällskap etc
Han har utvecklat en betydande skriftställare
verksamhet på sitt facks olika områden så väl
i böcker som i tidskrifter och tidningar
'Testamente Aflidne skeppsföraren Tho
ren Brun har af den största delen af sin för
mögenhet gjort ett särskildt legat för sjömans
klassen i synnerhet sjömansenkor
Hela beloppet torde uppgå till 250 000 kronor
Af dem blifva 80000 disponibla för testamentets
bestämmelser Bergens sjömanshem — donator
var bergensare — har särskildt fått -4000 kr
'Flera Sjöolyckor omtalas i den norBka
pressen Vi skola omtala den sorgligaste
Sjelfva nyårsdagen kullseglade en båt på Bat
tenfjorden Nordmöre Den var på väg till guds
tjensten i öre kyrka Olyckan skedde nästan
vid landningsstället Af tretton i båten varande
personer drunknade tio hvaribland två familje
fäder
'Norsk telegraftidende heter en fack
tidning som redan existerat i två år och nu bör
jar sin tredje årgång Kunde icke en sidan äf
ven vara till gagn och upprätthållas i det dub
belt befolkade Sverige
Tidningen innehåller icke allenast maddelande
om telegrafi och telegraftjenst utan äfven ny
heter och uppsatser om telefonväsendet den
elektriska bely6niDgen elektricitetens användning
till kraftöfverföring m m
Dödsfall
fKenom Svenska leieerambyränj
Kristiania den 4 januari F d stats
rådet höiesteretsassessor Bachke afled i
morse
Malmö Btadsjord Utslag afkunnades i lör
dags i gårdejordsfrågan Domstolen som bestod
af vice häradshöfdingen Bergström auditören
Cederström och häradshöfding Schneider förkla
rade att å kärandesidan ingenting anförts som
borde åvägabringa ett upphälvande af 1780 och
1812 års delningar hvadan käromålet ogillades
och staden ålades gälda rättegångskostnaderna
Dömd för mord Häktade Aron Bergström
dömdes i fredags vid ransakning i Jerfsö för
mord å sin son till lifstids straffarbete och stän
dig vanfräjd samt för mordförsök å sin dotter
till 6 års straffarbete och 10 års vanfräjd eller
i ena bot lifstids straffarbete och förlust af med
borgerligt förtroende för alltid
"FaststXld dödsdom Veckelsångsmördaren
Johannes Johansson Husberg hvilken för fyra
särskilda grofva brott af hvilka det ena var af
mer än vanligt ohygglig art dömdes af Konga
häradsrätt i Kronobergs län till döden har nu
af Göta hofrätt fått sin dom faststäld
Modernt tjenstfolk
— Och så vill ja
säea att jag alltid vill att mina jungfrur begagna
schalett
— Jag bär inget livré skall jag säga är
frun rädd att bli förvexlad med sin kammar
jungfru får frun allt ta eu som är fulare än jag
Utlandet
Nyårsmottagningarna
öfverallt i Europa ha de vanliga nyårs
mottagningarna egt rum vid hofven men
på grund af den förherskande influensan
ha de haft en egendomligt tryckt karakter
I Paris säges att årets första dag var till
och med ännu mörkare och dystrare än
1871 då tyska armén låg utanför staden
man såg ej någon menniskomassa på
boulevarderna butikerna hade ej någon
handel allt föreföll dödt och stilla fastän
vädret ingalunda var dåligt Den officiella
mottagningen i Palais Elysée egde emel
lertid rum som vanligt och afslöjade
såsom en korrespondent yttrar åter det
sakförhållandet att Frankrike fortfarande
håller fast vid monarkiens traditioner och
ceremonier fast det är en republik Den
enda skilnaden mellan en republikansk
och en monarkisk nyårsdag är att stats
chefen hvilken börjar den ansträngande
dagen med att mottaga senatens och de
puteradekammarens talmän och embete
män en half timme derefter besvarar
besöket åtföljd af ministrarne och sina
adjutanter Presidenten åker sedan till
baka till Ely6ée frukosterar med mini
strarne och mottager derefter diplomatiska
kåren deputationer från armén domsto
larne institutet universitetet m fl alla
i galadrägter 1 onsdags infunno Big för
törsta gången officerarne vid territorial
armén i gala hos presidenten hvilken de
gåfvo styf militärisk helsning under det
de marscherade förbi honom men sjuk
dom hade gjort deras led glesa Största
intresse hade diplomatiska kårens mottag
ning Påfliga nuntien önskade å alla
utländska representanters vägnar republi
ken och dess president ett godt nytt år
hvarför Carnot tackade Han sade att
lyckönskningarna rört honom djupt och
att han i dem hörde liksom ett eko af
det bifall som helsat utställningen Han
vore öfvertygad om att hans -egering
haft makt och vilja att genomföra en
civiliserande och framför allt en fredlig
politik och litade på att makternas repre
sentanter skulle understödja honom i
dessa sträfvanden Carnot uttalade med
6ärskildt eftertryck orden en fredlig
politik
I Berlin bevistade kejsaren kejsarinnan
alla prinsarne och prinsessorna eå väl som
de högsta dignitärerna i armén och ad
ministrationen gudstjensten i slottskapellet
Vid den derpå följande mottagningen
andra toner Sjelf vredgad flög konstnären med verkligt raseri öfver
strängarne de käckaste öfvergångar de djerfvaste löpningar följde
pä hvarandra tempot blef så stormande att pulsen började slå for
tare äfven hos den mest flegmatiske åhörare det var en vildt upp
rörande hemsk musik Det syntes på studenterna de vaknade ur
sina melankoliska drömmerier de blefvo synbart oroliga Baronius
sjelf visade en grym uppsyn Detta tycktes smitta Ty snait blic
kade studenterna på hvarandra med vredgade miner den nne knöt
handen den andre slog den i bordet den tredje stampade med foten
Då lutspelaren märkte detta fick djefvulen alldeles makt med honom
Han sökte öfvermåttan stegra våldsamheten af sitt spel han rasade
på strängarne så att man kunde frukta det allesammans skulle
springa af Det fans ingen förryckt djefvulsmessig disharmoni som
han icke anslog rhytmen hvirflade såsom om spelaren blifvit stucken
af en tarantel Tartinis djefvulssonai var en eolsharpas milda sus
ning emot dennt helvetesmusik Det kunde man också se af dess
verkan på åhörarne Der pryglade ett par hvarandra der drogo
två hvarandra i håret andra hade dragit sina värjor och fäktade på
lif och död Seniorn på hvilsen af instinktmessig auktoritetskänsla
ingen vågade sig kastade för att gifva luft åt sin vrede alla glas
och krus som han kunde få fatt uti mot väggen så att man för
denna musik af tumult och skandal nästan ingenting kunde höra
af det demoniska lutspelet
Fredrik ropade gång efter annan frågande om hela verlden
hade blifvit förryckt eller om han ensam var narren men uppskref
dessemellan med kritan med största punktlighet hvarje glas eller
krus som seniorn kastade i väggen M ^n när slutligen Eva störtade
emot honom knöt sin hand under hans näsa öfverhopade honom
med förebråelser med de mest sårande giftiga ord då kände han
som om han sjelf skulle mista förståndet Hela skänkrummet gick
omkring med honom han hvarken hörde eller såg och tyckte som
hans hjerna skulle
brista Förtviflad satte han sig med bortvändt
ansigte i en vrå och förskräckelsen öfver alla dessa menniskors
galenskap bragte honom nära att skrika
Under tiden hade larmet nått den höjd att seniorn sprang
upp och drog värjan för att slå lutan i stycken och Baronius kunde
knappt rädda sitt instrument genom ett djerft sidosprång och skyn
dade derpå till den säkraste vrån der just Fredrik satt nu tvärt
anslående de fredligaste me ^t lugnande aecorder Då klarnade him
roelen synbarligen åter upp öfver skänkrummet Slagskämpaine
släppte hvarandra de fäktande instucko åter sina värjor ocb ett
allmänt skratt hördes öfver att man för ingenting och åter ingenting
kunnat eå upphetsa nig
antände det rätta ljuset rörande min äregirighets ångestfulla fråga
då jag redan så länga famlade i mörkret
— Jag är icke Plato min vän svarade seniorn och för vårt
prof skulle knappt en endu vara nog vore det ock Plato i egen
person Se der komma åhörare Hela tunnbindareordön skall mar
schera upp här fem och tjugu utvalda studenter nästan för mycket
emottagliga för alla känslostämningar Nu kan du pröfva hvad din
lutas trolldomskraft förmår
TREDJE KAPITLET
Seniorn lemnada sin vän Baronius och gick bort till studen
terne Hans meddelande till dem måtte innehållit något lustigt ty
hvar och en med hvilken han talat log för sig sjelf och hvar ooh
en af dem talade med sin närmaste man tills slutligen allmän
munterhet syntes intaga hela skaran Ja några af de muntraste
beto samman läpparne eller smögo sig ut genom dörren för att icke
brista ut i högt löje
Emellertid tog seniorn äfven Eva afsides och talade en liten
stund med henne Detta tyckte Fredrik icke om Han ville just
gå bort och göra slut på den förtroliga diskursen men då vände
Baronius sig till honom och han hade fattat en sådan respekt för
denne herre att han icke vågad8 afböja hans vink
— Ni är väl icke någon synnerlig älskare eller kännare af
musik frågade den berömde virtuosen
— Åh en lustig visa hör jag nog gerna och en lustig dana
ännu mycket hellre Af all annan musik förstår jag ingenting Och
hvarför måste jag just förstå någonting deraf Förstår ni väl nå
gonting af värdshusidkarens ädla konst Derför är ju smaken också
olika Den ene föredrager god mu ?ik dea andre ett godt glas vif
Hvem skall afgöra hvilkens smak är den bästa
Baronius log
— Ni talar alldeles som konung Arofcidamus af Sparta hvilken
då en musiker för honom nämnde såsom en berömd person "ekade
på sin kock och sade »Denne är i mitt tycke den mest berömlige
mästare ty han kokar de yppersta soppor .» Ooi ni vill jemföra
AiHphion
fjt

Sida 4

Svenska Dagbladet tisdagen den 7 januari 1890 N :r 4
hade många framstående personer ute
biifvit på grund af sjukdom deribland
fältmarskalk Blumenthal hvaremot den
nära 90-årige fältmarskalk Moltke sågs i
spetsen för generalerna Då han närmade
sig troneD gick kejsaren ned utför trapp
stegen och räckte marskalken handen en
komplimang som icke visades någon
annan än ministern Bötticher uppenbar
ligen på grund af dennes förtjenster om
de socialpolitiska lagame Xej såren eåg
rask och kry ut och vederlade således
på det påtagligaste sätt alla rykten
om hans svaga helsa Kejsar Wilhelm
brukade hålla ett kort tal till de försam
lade generalerna men detta ekedde ej nu
den unge kejsaren rörde sig bland office
rame och yttrade några vänliga ord til
dem men berörde ej någon politisk fråga
I slottets eå kallade marinsal mottogo
majestäterna derefter de främmande diplo
materna hvilkas led blifvit så förminskade
af influensan att de efter en korrespon
dents liknelse sågo ut som ett af en hård
strid medtaget regemente Kejsaren talade
med alla de närvarande började med
engelske ambassadören sir Edvard Målet
men politiska frågor berördes ej Hufvud
ämnet var influensan hennes symptom
verkningar och obehag Sedan diploma
tiska kåren lyckönskat kejsarinnan åkte
kejsar Wilhelm till arsenalen der han
sjelf utdelade parolen till generalerna och
garnisonens officerare Den lydde »Königs
berg—Berlin» och var den samma som
kejsar Wilhelm I för tre år sedan utde
lade då han firade 80 årsdagen af sitt
inträde i armén
Äfven i Rom mottog konung Umberto
de förnämsta medlemmarna af hären
flottan domstolarne o s v Till svar på
en lyckönskan från parlamentet hvilken
frsmbars af en deputation höll han ett
kort politiskt tal hvari han yttrade bland
annat »Jag kan försäkra att freden icke
är hotad i något hänseende Det fans en
tid då jag icke skulle ha vågat gå i
borgen för freden för fjorton dagar men
nu kunna vi vara mera lugna i synner
het då närmandet mellan Tyskland och
Ryssland i hög grad främjar bevarandet
af freden .»
öfver hufvud taget är lösen i alla tid
ningars nyårsbetraktelser att 1889 slutar
med ett vida fredligare utseende än det
började
De fredliga försäkringarna i Paris och
Rom tyckas i allmänhet ha mottagits med
godkännande Här och der inlägger man
dock en reservation Sålunda yttrar Novoje
Vremja i Petersburg med anledning af
Carnot8 och Umbertos uttalanden
»Freden är emellertid ej säker ty den
3r allt för mycket beroende af hastigt
framträdande möjligheter hvilka det kan
blifva omöjligt att såsom hittills skett
aflägsna genom kompromisser .»
Strödda nyheter
Furst Carlos Auersperg som spelat
ea framstående roll i österrikiska statens inre
historia såsom eu af förbämparne för det tyska
partiet afled den 3 januari i en ålder af 75
år Stor godsegare — bland annat tillhörde
honom hertigdömet Gottschee i Kärnthen der
ban var ärftlig landtmarskalk — utnämndes han
1861 till talman i österrikiska berrehuset Som
egendomsegare Sfven i Böhmen var ban medlem
af böhmiska landtdagen och deltog ifrigt i dess
nationalitetsstrider I januari 1868 kallades han
till österrikisk ministerpresident men afgick
efter åtta månader Sedermera var han en af
bufvudmotståndarne till grefve Hoheawarts fede
ralistiska politik och medverkade till hans fall
1870 Då brodern furst Adolph Auersperg der
efter öfvertog regeringen och ungefär ett årtionde
styrde rikets inre politik var furst Carlos ett af
hans vigtigaste stöd
Nationalekonomen Erwin Nasse
professor i sin födelsestad Bonn har enligt
telegram af den 4 dennes aflidit Han var född
1829 och var medlem af preussiska landtdagen
der han slutit sig till det frikonservativa partiet
Framstående och flitig författare i penning- och
bankväsendet samt skattefrågor var han länge
ordförande i den ansedda föreningen för social
politik och en af de förnämsta s k kateder
socialisterna
Kyrkohistorikern Carl August von
Hase professor vid universitetet i Jena
afled den 3 dennes Årsbarn med århundradet
deltog han i 1823 års studentrörelser hvilket
kostade honom 10 månaders fängelse Sedan
1830 professor i Jena har han vunnit namn
som en af nutidens främste teologer Af hans
dogmatiska och kyrkohistoriska skrifter äro flere
öfversätta på svenska »I sitt teologiska sysiem
söker han sammanjemka den lutherska kriäU-n
domen med den moderna bildningen samt
lägger största vigten vid subjektets egna religiösa
medvetande och den kristna kyrkans historiska
betydelse .»
'elegram
{Genom Svenska telegrambyrån
Dödsfall
Berlin den 5 januari Förre stats
ministern friherre von Patoiv har aflidit
Prag den 4 januari Carlos furste
af Auersperg hertig af Gottschee öster
rikisk statsman har aflidit
Bonn den 4 januari Nationalekonomen
professor Etwin Nasse har aflidit
Böhmiska konferensen
TVien den 5 januari Konferensen
för att åvägabringa försoning mellan
tyska och czechiska partiet samman
trädde i går Närvarande voro mini
strame grefve Taaffe Prazak Gautsch
v Frankenthurn grefve Schönbom
derjemte furst Schönburg samt czechiska
och tyska delegerade Konferensen har
i dag haft sitt andra sammanträde
hvarvid Rieger utvecklade det böhmiska
förslaget Samtliga konferensens med
lemmar och de i konferensen deltagande
ministrame dinerade i dag hos konselj
presidenten grefve Taaffe och äro in
bjudna till diner hos kejsaren i morgon
Konungen af Belgien
Briissél den 4 januari Konungen
som blef djupt skakad af slottsbranden
håller sig inne
Strejken i Belgien
Charleroi den 5 januari Delegerade
för de strejkande ar be tame hafva vid
underhandlingar med guvernören å ar
betarnes vägnar gått in på arbetets åter
upptagande så snart grufegarne medgifva
en timmes kortare arbetstid Beträffande
aflöningen voro de delegerade villiga att
förlita sig pä grufegarnes billighets
känsla
Wiirtembergska konungafamiljen
Stuttgart den 4 januari Staatsan
zeiger meddelar att drottningens katarr
är i aftagande Krafterna tilltaga Kon
ungens befinnande är tillfredsställande
Strejken i Tyskland
Breslau den 4 januari Enligt Bres
lauer Zeitung har strejk äfven utbrutit
grafvan Valentin i öfre Schlesien
men de strejkande förhålla sig lugnt
Situationen i schaktet Schmiedor är oför
ändrad i schaktet Porneba säges eld
hafva utbrutit
Engelska premieraunistern
*London den 6 januari Lord Salis
burys förbättring fortskrider raskt
Carnot
*Paris den 6 januari Presidenten
Camot är åter fullständigt frisk och
lade i förmiddags sina vanliga mottag
ningar
Konungen af Spanien
*Madrid den 6 januari Gazeta med
delar en läkarerapport innehållande
att konungen som ännu är något opass
ig i går hade en längre hvila
Tyskarne i Afrika
*Zanzibar den 6 januari Sedan ett
angrepp af en tysk strof kår på Bana
leris befästa läger blifvit tillbakaslaget
den 25 december med en förlust på tysk
sida af 5 döda och 6 sårade stormade
major Wissman den 5 januari Canaheris
med 1500 man besatta position Tyskarne
örlorade 2 hvita och 3 infödingar sä
rades
Doktor Peters
*London den 6 januari Ernin-Pascha
komitén har erhållit ett telegram från
Clemens Denhardt dateradt Zanzibar
med underrättelse att han i Lanue fått
bref till komitén från doktor Peters
som befann sig på väg från Kenia till
Baringasjön
Afi &retidning
•Örebro stads lån pä 600000 kronor
har öfvertagits af Örebro enskilda bank på till
fredsställande vilkor Nominella räntan är 3 ,«
proc men effektiva räntan höjes något genom
kapitalrabatt
'Svenska bryggeriaktiebolaget hvil
ket uppgjort kontrakt om eventuelt köp af bryg
geriet S :t Erik har till styrelse erhållit f general
direktören N A G :son Bennich trafikdirektören
grefve C Taube och bankiren Carl Cervin
'Utvidgad fabriksrörelse Vid den
4 d :s hållen bolagsstämma med delegarne i aktie
bolaget Linköpings jäst- spritfabrik godkändes
ett af styrelsen träffadt aftal om köp af fastighet för
utvidgning af bolagets verksamhet Desslikes
uppdrog stämman åt styrelsen att ingå till k
m :t med ansökan om ändring af bolagsordnin
gen i afiigt att öka aktiekapitalet till 400 000 kr
Förulom sprit tillverkades under 1889 öfver
700 000 skålpund pressjäst och kommer tillverk
ningen att uppbringas till dubbla qvantiteteo
Ett tidsenligt spritrensningsverk kommer äfven
att anläggas
Noteringarna å Stockholms börs
Den ärligen återkommande sammankomsten
mellan Stockholms kaffeimportörer i och för ut
seendet af förtroendemän för kaffenoteringarnas
bestämmande egde rum i torsdags å Börsen un
der grosshandlaren John Lovéns ordförandeskap
Af de hittills varande förtroendemännen firmorna
John Lovén komp Robert Thegerström
komp och Otto Dahlström komp undanbådo
sia de båda förstnämnda på det bestämdaste
återval Till förtroendemän utsågos firmorna
Otto Dahlström komp J L Gestrin komp
samt Dahl Fridholm
De närvarande öfverenskommo att uppdraga
åt de utsedde förtroendemännen att äfven be
stämma noteringen ä utländskt socker De
svenska sockerbruken skola deremot fortfarande
lemna sina uppgifter för noteringen
Metallnoteringar» Amsterdam den 2
januari Bancatenn 5974
London den 2 januari (Enskildt Koppar
Chilebarrer 50 £ 9 sh 6 d per kassa per 3
mån 50 £ 15 sh Tenn Straits 97 £ 15 sh
per kassa per 3 mån 97 £ 15 sh Bly spanskt
14 £ 7 sh 6 d Zink vanliga märken 24 £
10 sh Qvicksilfver 9 £ 7 sh 6 d
Amsterdam den 3 januari Bancatenn 59 'A
London den 3 januari (Enskildt Koppar
Chilebarrer 50 £ 17 sh 6 d per kassa per 3
mån 51 £ 5 sh Tenn Straits 97 £ 10 sh
per kassa per 3 mån 97 £ 15 sh Bly spanskt
14 £ 7 sh 6 d Zink vanliga märken 24 £
10 sh Qvicksilfver 9 £ 7 sh 6 d
Göteborgs börs den 3 januari
Bränvin Undor de senaste dagarne har brän
vin omsatts pr extra kontant till ett pris af 65 öre
per liter 50-procentig vara
Dagens kurs för vexlar
London kronor 17 97 3 m d (indirekt
» 17 99 3 m d
» 18 14 k (hufvudkurs
» 18 15 k
» 88 —
3 m d
» 89 15 k
» 71 35 4 m d mot disk rab
Fartygsköp Ångaren Elfkimgen byggd
år 1866 och då trafikerande linien Göteborg
Trollhättan—Särö och först 1877 utsträckts sina
turer till Vargön—Venersborg har blifvit till
nybildade ångbåtsbolaget Inland försåld för
13 000 kr samt kommer nu att trafikera Nordre
Elf Nämnde ångare kommer numera att ersättas
af den af bolaget inköpta ångbåten Blekinge
som hädanefter antager den gamla båtens namn
Elfkungen Denne åter skall bära namnet
Nordre Elf
— Hrr Thorburn Söner i Uddevalla hafva
i dagarne från England inköpt en nyjernångare
på omkring 500 registerton och 70 hästkrafter som
är afsedd att alternera med dess två större båtar
Sitona och Avena på traden Uddevalla—England
Sjöolycka Skonerten Neptun kapten
O A Hellberg som den 21 sistlidne november
afseglade med last af kol till Kalmar gasverk
har sedermera icke framkommit eller försports
Enligt från lastafsändaren i fredags ankommet
bref bar ett namnbräde Neptun funnits vid
Fredrikshald Anledning är således att antaga
att fartyget ty värr förolyckats med man och
allt berättar Barometern
'Inköpt vrak Den 28 sistlidne de
cember köptes å offentlig auktion å Gotland vra
ket efter briggen Stephenson för 190 kr af hr
Jacques Broander i Ronehamn De bergade in
ventarierna försåldes till åtskilliga köpare till
pris af 1500 kr
*Strandadt fartyg Till St D tele
graferas från Åhus Tyska barkskeppet S :t Chri
stoffer på resa från Danzig till Bordeaux har
natten till trettondagen strandat å yttre grunden
härutanför Besättningen bar kommit i land
men kaptenen som är vild och oregerlig är qvar
om bord Lågt vattenstånd och för fartyget ej
farligt väder råder
Hamburg
Frankrike
Konstmuseet i Dnblin
Dublin den 6 januari Kommunalrå
det har med stor majoritet förkastat ett
örslag om att inbjuda drottningen att
öfvervara konstmuseets öppnande Na
tionalistiska medlemmar i rådet förkla
rade att det skulle tilläggas deras sam
tycke till förslaget politisk betydelse
och de skulle derigenom ställa sig un
der en regerings auspicier som de af
skydde
Konflikten mellan England och
Portugal
*London den 6 januari Styrelsen
ör det britisk afrikanska sällskapet har
dag offentliggjort ett telegram som
innehåller ett meddelande om excesser
som portugiserna begått i Nyassa
andet och att de tillika kränkt den
engelska flaggan
Enligt Reuters Office har hvar
cen den engelska eller den portugisiska
régeringen erhållit något slags meddelan
de som bekräftar innehållet i denna
depesch Man antager att här är fråga
om händelser af tidigare datum
Aftontidningarna omtala dessa hän
delser och fordra alla att Portugalskall
lemna upprättelse
Engelska kreatursmarknaden
Newcastle den 31 december (Telegram från hr
Chr Christenson
Tillförseln i dag från södra Sverige bestod af
omkring 110 nötkreatur och 90 får samt ut
gjorde från Göteborg 10 nötkreatur och 10 får
Tendensen var för nötkreatur 6 d och för får
3 d per stone bättre än föregående vecka
Hela tillförseln från Skandinavien var af nöt
kreatur 800 och af får 300 st
Smörmarknaden
Herman Kuntzes veckorapport
iGöteborg den 2 januari 1890
Veckans smörmarknad är oförändradt dålig
med ytterst ringa efterfrågan
Dock har det lyckats importörerna under
veckan sälja en stor del af det öfverblifna smö
ret hvarför man bör kunna hoppas på bättre
marknad efter nästa vecka
Jag har betalt för
finaste herrgårds- o mejerismör 200— 206 öre pr kg
godt » » » 185—195 ttt
sekunda » » » 175 — 180 » » »
Rs
d
Rs
Haiulelstelesrnm frän utlandet
CGenom Svenska telegrambyrån
RIO DE JANEIRO den 3 januari
(Kabeltelegram från Wille Schmilinski C»
(Supplering till onsdsgstelegrammet
Tillförsel af kaffe i Rio i medeltal
pr vecka 72 000 säckar
Förråd af kafle i Rio 180 000
Nya afskeppningar till Förenta
staterna 76 000
Nya afskeppningar till Hamburg 2 000
Nya afskeppningar till Triest 2 000
Nya afskeppningar till Lissabon
Gibraltar oeh Medelhafvet 20 000
Försäljning sedan förra depeschen 80 000
Pris för ordinary first 6 500
Vexelkurs på London 257ia
Tendens för kafle i Rio fast
Tillförsel af kaffe i Santos i me
deltal pr vecka 50 000 säckar
Förråd af kaffe f Santos 140 000
Afskeppningar från Santos till
Hamburg 36 000
Afskeppningar från Santos till
Triest
Afskeppningar från Santos till
det öfriga Europa 28 000
Försäljning i Santos 60 000
Pris för ett godt parti i genom
skärning i Santos 6 350
Tendens för kafle i Santos fast
NEW-YORK den 3 januari Hvete rödt per
löpande månad 85T /s Socker Fair refining
Muscovados 5 Spanmålsfrakt till Liverpool 61 /»
LIVERPOOL den 3 januari Bomull fast
omsättning 10 000 balar
NEW-YORK den 4 januari Hvete rödt pi
löpande månad 8äT /s Spanmålsfrakt till Liver
pool 5V« Bomull 107«
NEW YORK den 4 januari Kurs på Lon
don 4 80
LIVERPOOL den 4 januari Bomull fast
omsättning 8 000 balar Midi Upl ö0 /u
NEW-YORK den 4 januari Socker fair
reflninjj muscovados 5 Kaffe fair Rio 19 /«
LONDON den 4 januari Råsocker lu <nt
Rraffinadsocker fast delvis dyrare öst«»ikiskt
crushed 147» Kaffe lugnt
PARIS den 4 januari 3-proc franska rän
tan 87 90 5-procent italienska räntan 95 95
Lånet af 1872 106 37V»
LONDON den 4 januari Consols 977»
Silfver 447»
AMSTEKDAM den 6 januari Råg loco utan
affärer per mars 152 per maj 152 Rofolja loco
38 per mars 357»
LONDON den 6 januari Råsocker lujnt
RafBnadsocker snarare fast
LONDON den 6 januari Betsocker 117« sh
Kaffe fair Rio 74
LONDON den 6 jauuari Hvete oförändrdt
stilla Korn fast Hafre mera flau rysk 3 — 6 d
lägre än i måndags
Sjöfartsti aning
Skeppsförluster under sistlidne no
vember månad Enligt officiell rapport
från Bureau Veritas hafva under nämnda månad
110 segel- och 11 ångfartyg förolyckats Med
afseende på nationaliteten voro af dessa 47
engelska 22 nordamerikanska 8 franska 7
tyska 7 italienska 7 norska 5 grekiska 5 ryska
5 svenska 3 danska samt 1 hvardera af resp
holländsk österrikisk ungersk portugisisk spansk
och belgisk nationalitet Af segelfartygen hafva
50 strandat 12 förstörts genom kollision 9
brunnit 3 sjunkit 12 abandonnerats 13 kondem
nerats och om 11 har man ej sedermera erhållit
någon underrättelse Af ångfartygen hafva 6
strandat 1 förstörts genom kollision 2 brunnit
1 sjunkit och 1 saknats för lång tid
Tidafördril
En slug flicka En femåring fick här
om qvällen gå och lägga sig tidigare än det föll
henne sjelf i smaken En stund derefter bad
hon om mjölk och skorpa som hon också fick
Efter det hon sväljt några skedar såg hon oskyl
digt upp till sin pappa och anmärkte
— Pappa I Jag har visst hört dig säga att
det icke är helsosamt att lägga sig genast efter
det att man ätit Det är nog bäst att jag stiger
upp igen I
Skada Hon (på promenaden till den
unge sprätten — Jag har hört att ni mist er
förtjusande lilla hund mr Sissy
Han — Ja a vid en jernvägsolycka Hunden
blef dödad men jag räddades I
Hon — O så tråkigt
I hastigheten
— Så pastorn tror att
Ernst är allt för utlefvad för att kunna egna
sig ät statens tjenst
— Ja hr grefve
— Är han då alldeles förbi
— Ja ty värr
— Då kan jag väl inte heller göra honom till
min arfvinge och låta honom öfvertaga mina
gods
Å
— Åh det duger han nog till
nusik med värdshusrörelse så vet min vän att redan Plutarchus
lade att gudarne hade uppfunnit musiken Derför bör smak för
musik och begrepp om musik såsom någonting gudomligt vara för
alla menniskor gemensamt värdahnsrörelse deremot
— Värdshusrörelse ja herre det är rätta ordet I utropade Fre
drik väckt liksom ur en dröm Hvar och en tänke på sitt I Eva
pratar jag hör på er emellertid vänta der tjugufem gäster på sitt
Tin
Med dessa ord sprang han derifrån glömmande all respekt för
den store konstnären Det var dock icke blott hans plötsligen vak
nande pligtkänsla som med ena ryckte den unge öfvorkyparen ur
det nät som musikerna vackra ord insnärjde honom uti Han hade
sett huru Eva log mot seniorn och slutligen skrattade högt Det
hade förargat honom Han hade nära på sprungit omkull ett par
Btudenter innan ban kom bort till disken Seniorn och Eva vinkade
honom till sig men Fredrik såg det icke eller ville icke se det
Han slog i vin med en rasande ifver såsom om hela verldens öde
hängde derpå att fem och tjugu bägare fyldes inom fem minuter
Under tiden helsade Baronius synnerligen vänligt på studenterne
Det fans en sällsam blandning af välvilja uppblåsthet pedanteri
och genialitet hos denne unge man men om man närmare iakttog
honom måste man slutligen hjertligen hålla af honom ty aldrig
bar en konstnär varit besjälad af ett renare och allvarligare nit för
sin konst och hans komiska pedanteri och galna äregirighet fram
qvälde ur en glödande häogifvenhet för hvilken ingeuting högre
fans i verlden än ett alldeles fulländadt lutspel
Studenterne uppfattade snart hans verkliga naturell De helsade
honom hjertligt alldeles som en like och det är ju den högsta ära
eom den tiden1» studenter kunde visa en »philister»
Konstnärens luta kom En andlös tystnad uppstod i rummet
då han började stämma och smått preludiera
Då reste sig seniorn
— Först en bägare vin Ett lefve för musiken I Derpå sjunga
vi en glad vers — ty vi vilja icke vara stumma fiskar när musiken
ekall visa sitt högsta och härligaste En studentsång hör också till
det högsta och härligaste — ja rynka icke näsan vän Baronius
ty det är dock så Hafva vi pä öfligt sätt sjungit vår vers då må
du börja ditt lutepel o-sh förtrolla oss som den störste hexmästare
Förslaget gillades
Högt klingade bägarne mäktigt dundrade derpå ett »lefve för
den ädla sång- och tonkonsten» och en kraftig glad sång af de
friska ungdomliga rösterna brusade fram i de genljudande rummen
såsom en klar väldigt frambrytande ström
D4 koren var slut fasthöll Baronius på sin luta sångens thema
mea han spelade det i moll han förlängde takten och förvandlade
dan glada sången till ett sorgeqväde Då lägrade sig småningom
vemod på alla ansigten hvar och en syntes försjunken i sig sjelf
under de dystraste betraktelser Några studenter som sett något
för djupt i vinbägaren började en stilla veklagan Eva hade satt
sig i hörnet på en stol dolde sitt ansigte i näsduken och snyftade
eå tydligt att man hörde det oaktadt musiken
Virtuosens ansigte strålade af hänförelse Blott två af åhörarne
voro alldeles oberörda han måtte spela huru klagande som helst
den döfva farmodren och Fredrik
Den unge öfverkyparen såg stelt framför sig med uppspärrade
ögon och vidöppen mun såsom en hvilken blifvit väckt ur sin dju
paste sömn af en skopa kallt vatten
— Antingen har hela sällskapet blifvit åsnor eller är jag ensam
en åsna utbrast han men blott half högt af fruktan för studenterne
Men lutspelaren som just lät strängarne spela i del högsta
pianissimo hade hört orden
— Min vän ropade han till den unge vice värden ni ensam
är förstockad och känslolös Ni är en barbar mer barbarisk än den
der schytiske konungen som då han hört den utmärktaste sångare
sade att han dock hellre ville höra sin häst gnägga
Då sjöd gallan öfver hos Fredrik All respekt för den röda
sammetsrocken den störa peruken och briljantspännena på skorna
var såsom bortblåst och han ropade öfverljudt så att han alldeles
förtog lutans adagio lamentoso
— Ni jetnför mig i afton med idel konungar m6n med kon
ungar som efter er mening varit äkta dutnhufvuden Jag är icke
så högtrafvande jag håller mig till ringa men ärligt folk som
hafva sundt förnuft äfven om de icke förstå någonting af ert
klimprande Hvart svin blifve vid sin ho och åskan må träffa mig
om jag längre låter er eäga mig grofheter i mitt eget heml
™ Virtuosen hade under Fredriks tal utfört det mildaste adagio
med underbar delikatess och smältande välklang ty på det sättet
trodde han sig kunna besegra den skrikande och till slut tämja
honom såsom Orpheus och Amphion med de vilda djuren Men
allt återstudsade såsom från ett fjällpansar eller snarare hade Fre
drik icke bort något alls af de tämjande och lugnande tonerna
Då han slutat sitt manhaftiga tal och ännu qvarstod der glö
dande af vrede då slutade också Baronius djupt förgrymmad öfver
sitt nederlag sitt adagio med ett så våldsamt accord som om han
ville slita strängarne af lutan och ropade
— Nej en så af alla muserna öfvergifven menmjka har jag
aldrig förr träffat i mitt lif 1 j
Derefter fattade han åter instrumentet Men nu klingade helt
Belgiska Linnemapsiiiel
I I Lilla Vattugatan I I
d
(andra huset från Drottninggatan
Jrili
(gg
Januarirealisation
från och med Tisdagen den 7 Jan
Jaquard-Duk 150 +150 cm
jemte 7s duss Servietter ut
märkt qualité 8 —
Damast-Duk 150 +150 cm
jemte V2 duss Servietter ut
märkt qualité 9 —
Jaquard-Duk 170 +170 cm
m V2 duss Ser 'ietter 10 —
Damast-Duk i70 +i70cm m
72 duss Servietter fintrådig 11 —
Jaquard-Duk i85 +i85cm m
V2 duss Servietter extra
qualité 13 —
Damast-Duk 185 185cm m
6 Servietter extra qualité 14 —
Jaquard-Duk 200 +200 cm
m 6 Servietter utmärkt qualité 15 —
I Jaquard-Duk i85 +i85cm .m
12 Servietter utmärkt qualité 17 50
I Damast-Duk 185 +185 cm
12 Servietter l :ma qualité 19 —
1 Damast-Duk 180 +320 cm
m 12 Servietter utmärkt qualité 22 —
I Dubbel Damastduk 200
315 cm m 12 Servietter
prima-prima qualité 37 :50
k
p
Damast- 0 Jaquard-Tédukar
i alla storlekar från 2 50
Ett parti fin Irlandslärft i stufvar
passande till skjortveck till ovanligt
billiga priser
Helline-Lakanslärfter
140 å 145 cm bredt (9 /s qv kr 1 40
mtr (84 öre aln
140 å 145 cm bredt handspunnet och
handväfdt fr kr 1 60 mtr (96 öre aln
160 mtr (nära 11 A bredt handspunnet
och handväfdt fr kr 2 — mtr (1
kr 20 Öre aln
185 ctm (öfver 12A bredt handspunnet
och handväfdt fr kr 2 25 mtr (1
kr 35 öre aln
Fint Lärft till örngått 75 cm bredt
(5 /4 kr 1 10 mtr (66 öre aln
Skjortlärfter till enormt billiga priser
OBS Dessa Lärfter äro ej att för
vexla med de dagligen i handeln före
kommande bomullsblandade lärfterna
BomtillswaroB»
Fint engelskt och franskt Hollands
till skjortor och damlinnen till 50
55 och 60 öre pr mtr
Äkta fransk Madapolam Plyscli
piqué Croisé Molton till kalsonger och
kjolar Natt-tröjstyger Boiuullslakans
lärlt blekt och oblekt Domestik allt
till ovanligt billiga priser
Hclliune-Irlands-Näsd tikar Kam
niar-duks-Nlisdukar och Barn-Näsdu
kar Parad-Handdukar Téservietter
och Bordlöpare till ej här förut j kända
billiga priser
Fyrskäftad Kökshauddttksväf till 50
öre pr mtr
Till salu
Fjelluft Helsa
En mindre lägenhet vid Storsjön i Jemtland
naturskönt belägen i närheten af Oviksfjellen
bebygd för ståndspersoner daglig ångbåts förbin
delse med Östersund jagt och fiske utbjudes
med anledning af egarens förändrade -verksamhet
till salu för en köpesumma hvars ränta betäckes
af ställets höafkastning in netto Svar ställes til
»Mauritz Molin» Östersund Pöste restante
Lista för uthyrningar i Stockholm
Införes tisdagar och fredagar
Priset på annonser införda öfver 2 spalter är första gången 10 öre och derefter
15 öre dubbelraden för hvarje gång
Bergqvist Nilsson
rekommendera sin tillverkning af
Eleganta solida Pianinon erkänåt stor ton
och god touche
OBS Prisbelönade i London 1884
OBS Mångårig praktik i flere al
Europas förnämsta fabriker
Reparationer utföras Äldre instrument tagas i byte
6 Oxtorget ©-
STOCKHOLM
Filipinska T obaks-Companiets
Cigarretter
finnas att tillgå hos de flesta Cigarr- och
Tobakshandlande härstädes
Partilager hos Frithjof Hanson
4 B Blasieholmsgatan
Stockholm
Winborgs Ättika
på fat och flaskor
Winborgs Senap
blandad som fransk och engelsk
Winborgs Biffsteksås
Winborgs Soja
Winborgs Kryddor
malda och paketerade
Winborgs Bordsalt
F *BRJK®
Marke-
Erhålles hos Hrr Spe
cerihandlare samt i
parti hos
Tli Winborg C :o
Stockholm
Reinh F Cleve
32 Störa Ny gatan 32
innehafver lager af
Spegelglas
Belgiskt Fönsterglas
Råglas Kulörta Etsade glas
Verkställer ornamentslipningar å glas
Allt till billigaste priser
Fjäder
Ett stort parti Fjäder bortrealiseras fr 47
71 oeh 94 öre per kg i
JOHN YTTERMANS
Sängkladersaffär
7 Stora Nygatan 7
J E ERIKSONS
Mek Verkstads Aktiebolag
(Gh Yttdiff
g
(Gas- och Yattenledningsaffär
Folkungagatan nr 2é — Telefon 37 11
Sekommonderar sig till utförande af
Gas- Tatten- Kl-ak- och Värmelednings
arbeten och få vi särskildt fästs allmänhe
tens uppmärksamhet vid
våra patenterade Badapparater och Tvättbord
samt öfriga
förbättrade Apparater Armaturer etc
Hufvudkontor Folkungagatan 16
Telefon 35 60—675
Representeras 1 denna branche af E M
Sjöholm hvars enskilda telefon är 37 86
Thé-Kännare
KEJSAR-THÉ
Bleck Canistrar å 4 ,5 gr Kr 3 50
D :0 D ;o k 212 v» gr „ 1 85
Försäljes hos
J F Broms Son Norrlandsgatan nr 5
Axel Ilagliud Drottninggatan nr 49
Martin Mattson Arsenalsgatan nr 5
Erik Olson Sturegatan nr 52
m fl
Ödmann cfc c :o
STOCKHOLM
s
3
Hyres
beloppet
för nelt &r
Stadsdel gata husnummer vånmr hvad i öfrigt åtföljer lägenheten
när den visas och när den får tillträdas m m
Norrmalm
Omöblerade rum
700 Hamngatan 3 A 1 tr upp 1 kök med kökskammare Tillfälle till elektrisk belyänia»
Vasastaden
Omöblerade bostadslägenheter
3 500 Kungstensgatan 18 Kök serveringsrum tambur Underr nedra bottnen
b
gg
1
Vestmannagatan 19 n b Enkelrum inom tambur
Butiklägenheter
1
Vestmannagatan 19 n b Butik mod kök och tambur
Östermalm
Omöblerade bostadslägenheter
500 Jungfrugatan 7 A 3 tr Tambur kök etc Herr Pettersson 1 tr upp vi3ar
ikläh
Butiklägenheter
Butik med rum Vi
Diverse
700 Gref-Thuregatan 24 C Butik med rum Visas af Portvakten
300—500 Strandvägen 5 Torra och beqväma upplagsmagasin Underrättelse Kaptens
gatan 11 2 tr Tillträde genast
Klöfverarter och Gräsfrö
Xntrsviugel (Festuca pratensis
i "•
„ ä (Ll
uge (p
it "•
kt Raygräs (Lolium
Xntrsviug
it
såsom Rödklöfver „
lt
trg
it "•
Rödklöfver „
Alsikeklöfver Engelskt Raygräs (Lolium per enne
Hvitklöfver Ängsgröe (Poa pratensis
Timotej Knylhafre [Avena elatior
Biandfrö (c :a Vs alsike och 'A timotej Luddtåtel (Holeus lanatus
Alopecurus pratensis af nordisk skörd Hnmlelncern (Mcdicago lupulina
m fl m fl
tinnes hos undertecknad till möjligast billiga pris
jggp
Förfrågningar besvaras genast och prof sändas på begäran
täkttbkffht h dök
Förfrågningar besvaras genast och prosäpg
Alla frön äro af utmärktaste beskaffenhet och undersökas på härvarande frökontroll
station samt afsändas under frökontrollstationens försegling
Säkrast är att insända reqvisitionerna i god tid ju förr desto hellre och senast inom medlet
af mars månad emedan det längre fram på våren ofta är svårare att anskaffa så god vara som förut
Alla i Wagners och Tiselii fröblandningar för mångåriga vallar ingående frösiag sa :ntlig4
af utmärktaste beskaffenhet tillhandahållas och expedieras på ordres hvarje sort för sig hvar
igenom reqvirenten får tillfälle att sjelf bedöma fröens godhet hvilket blifver en omöjlighet om
fröen i blandning förekomma men skulle någon önska af do Wagnerska fröblandningarna kunna
sådana genom mig erhållas
CAHdhlÖ
C A Hagendahl Örebro
Stickmaskiner
Symaskiner
af alla system
I parti och minut hos
H Sackmann
Drottninggatan 53
Stockholm
Illustrerade priskuranter gratis
munnrntnMutmnnnmuuunnnmnnnnnM
Aktiebolaget Atlas
stocitiioim
tillverkar såsom specialitet
Ångmaskiner och Ångpannor
af tidsenlig konstruktion
och omsorgsfullt
arbete
Stort lager af
Å
g
Ångmaskiner
finnes att bese vid fabriken
Önskas köpa
Aspvirke
i
p
uppköpes och mottages vid jernvägsstationer och
och hamnplatsen af
k
p
Södertelje Tändsticksfabrik•
Diverse
Största och billigaste in
kasso och juridiska kommissions
affär i Sverige
Post- Telegrafadress Svenska Köpmans
byrån Stockholm
Cfenom
Skånska Hästförsäljnings-Byrån
adress Lund Föreståndare Kyttmästare
C D von Essen kunna ständigt erhållas
godkända Beskällare Rid och Vagnshästar
Remonter samt Kör- och Arbetshästar
massefabrik söker tekniskt bildad person såväl för gröfre som lättare bruk och
med l :a referenser plats genom emottages alltjemt aumälan om hästar
Ilelsinglatuls Affärs-Byrå Bollnäs tm försäljning (G 11271
PlatssSkaiidet
Sixlflt
Som verkmästare eller förman vid trä-
PlatssSkaiidet
Agenter
Driftiga Agenter för försäljning af ett godt
och lättsåldt fabrikat passande för alla Speceri
och Diversehandlare sökes för alla Syeriges stä
der och platser emot provision Biljett märkt
"Driftig Agent torde sändas till Norrköping
pöste restante (G 37
Aktiebolaget
Stockholms Pant-Aktie-Banks
Afdelninssfeontor
Störa Badstugatan 4 ä Norr
Styckjunkaregatan 6 hörnet af Riddare
gatan Östermalm
Skärgårdsgatan 4 mod ingång från Kind-
stugatan i Staden mellan broarna
Katarina Högbergsgata 23 med ingång
från Kapellgränden 3 å Söder
Munklägersgatan 13 hörnot af Gamla
Kungsholmsbrogatan å Norr
Bränkyrkagatan 44 hörnot af Timmer
mansgatan å Söder
För lån som utlemnas från och mod don 1
Juli 1888
aro låneafgifterna sålunda faststälda
Värdepapper
Guld Silfver
oeh Pretiosa ljörelpåikronan i manade»
Kliider Manu
fakturvaror
Möbler Bo
hagsting m m 1 /a öre på kronan i månaden
Ingen straffafgift för försummad inbetal
ning
Expeditionstid
Söckendagar Irån kl 9 f- m till 2 e m„
från kl i e m till 8 e m Lördags- oell
Helgdagsaftnar till kl 0 Sön- oell Helg
dagar hållas kontoren stängda
d1 Jli 1888
A
B
C
I
E
F
agar
Stockholm den 1 Juli 1888
Styrelsen