Svenska Dagbladet Lördagen den 11 Januari 1890

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Svenska Dagbladet 1890-01-11
Sida 1
Sida 2 Svenska Dagbladet 1890-01-11
Sida 2
Sida 3 Svenska Dagbladet 1890-01-11
Sida 3
Sida 4 Svenska Dagbladet 1890-01-11
Sida 4

Maskininläst version av Svenska Dagbladet - Lördagen den 11 Januari 1890

Sida 1

Osnuminer § fl re
Svenska Dagbladet
Pdkh iif
g
P .edaktör och ansvarig utgifvare
HSdb
P .edaktör och g gifvare
Hjalmar Sandberg
(träffas i n :o 12 Karduansmakaregatan alla dagar
kl 2—3 e m utom dagar närmast före helgdag
Redaktionsbyrå
5 Klara Södra Kyrkogata (hörnet af Kflrduan»
makaregatan nedre bottnen till venster
Telefon Allmänna n :o 68 86
Prenumeration sker
B Klara Södr» Kyrkogata nedre bottnen till höger
(telefon Allm n :o 49 29 Flodins bokhandel G A
Carlssons bokhandel de större tidningsutdelning»
ställena samt i landsorten postanstalterna
Stockholmsprenumeranter få tidningen gratis
hemburen
Prenumeration»- och annonspris samt de ställen
der aur .or .ser emottagas se vignettens högra sida
Stockholm S >nska Dagbladets tryckeri
Morgon
Svenska Dagbladet
N :r 8 0Mr
Stockholm lördagen flen 11 januari
1890
Svenska Dagbladet
Preiunneratlon
ti &r 12 kr I Tre månader S 21
Ett halft Är 6 50 !n månad 1 lf
Annonspris
I hvarje upplaga järskildt 10 öre rade
Före texten 15 »t
I morgon- och landsortsupplagorna 15 »
Före texten 20 » »
Utländska annonser 30 » »
Annonser emottagas utom å tidningens kontor
5 Klara Södra Kyrkogata (hörnet af ^arduan»
makaregatan telefon Allm n :o 49 29 å S Oum»
lius
annonsbyrå i Biodins bokhandel äuit A
Carlssons bokhandel Allm tidningskontoret 1
Gustaf Ad torg Frans Svenssons tidningskontor
2 Sturegatan och Norra Annonsbyrån
3 St Vattugatan
Prenumerationsställena se vignettens vemtra sida
Väderleken i norrafEuropa
den 10 januari kl 8 f m
Observations
ort
Haparanda
Hernösand
Falun
Upsala
Stockholm
Karlstad
Göteborg
Visby
Karlshamn
V ardö
Bodö
Kristiansund
Skudesnäs
Oxö
Köpenhamn
Fiinö (Danm
Borkum
Hamburg
Svinemiinde
Neufahrwasser
Krefeld
Leipzig
Breslau
Archangel
Hangö
Petersburg
• ••
Kiga
Dunrossness
Aberdeen
Yarmouth
Valentia
Baro
meter
740 .6
741 .2
746 .0
745 ,5
746 .3
746 .4
747 .7
749 ,4
752 .1
747 ,1
742 ,9
747 ,1
746 ,4
745 .1
749 .2
747 ,6
754 .3
753 .5
754 ,7
757 ,2
758 i
762 ,4
764 .4
750 .5
747 ,1
748 .9
752 .5
Term
0 ,4
1 ,0
0 ,2
2 .3
3 .4
3 ,8
3 ,0
4 ,C
1 ,6
0 ,1
0 ,4-
2 ,6
4 ,8
4 ,2
2 .2
6 .3
6 .3
6 .5
2 .4
1 .8
8 ,2
4 .6 i
1 ,0
3 ,2
4 .0
1 .7
3 ,2
Vind
lugnt
NV
V
vsv
sv
lugnt
SV
SV
3V
SSV
lugnt
lugnt
NV
S
SSV
vsv
v
vsv
SSV
SSV
v
sv
s
so
vsv
sv
SSV
[Väderlek
mulet
a klart
n klart
klart
halfklart
n mulet
mulet
a mulet
disigt
mulet
mulet
mulet
mulet
mulet
regn
mulet
n klart
mulot
regn
mulet
mulet
regn
klart
mulet
mulet
regn
mulet
Utvisar vindstyrkan i grader från 0 lugnt
£11 6 orkan
Utvisar nederbörd i mill under sista dygnet
S BafflVSHfattnlnffj Starkt baromcferfall i Skan
dinavien Frisk till hård SV i södra Sverigo
Danmark och Nordtyskland Mestadels mulot
delvis regnigt väder Nederbörd gårdagen på do
flesta stationer
Utsikters Frisk V eller SV regn eller snö
Meteorologiska observationer i Stockholm
den 9 januari kl 2 e m
Bar 755 ,9 Term 2 ,9 S sv vind mulet
Dan 9 januari kl 9 e m
jBar 749 ,0 Term 3 ,9 SV sv blåst mulet
Den 10 januari kl 8 f m
Bar 746 ,3 Term 3 ,4 SV sv vind halfklart
Högsta temperaturen under den 9 jan 5 ,0
Lägsta »»»■» i_0
Nederbörden undor samina dag 0 ,0 mill
Mtliktltlt
g 0
Meteorologiska centralanstalten
Legalt
_
m m
i ?r >i *lofvacl©»
Rudolf Jjysholm och Katty Knight
— Hugo
Sandberg (Laxå och Klara Croné (Linköping —
Arvid Mark och Beda Johnson — Th Wenn
berg (Göteborg och Olga Warburg (Stockholm
Nils Andersson (Stockholm och Amy Rydén
(Kalmar
— August Andersson och Anna An
dersson f Rundqvist Dalum
Ernst Olsson och Hilma Peterssan Värna och
Kalfsjö — Hans Enander (Bräckås och Matilda
Larson (Slättäng
En dotter till Jenny och Victor Widin 8janu
ari Stockholm — En dottor till N G och Svea
Andersson f Lundeberg 3 januari Gefle — En
dotter till Amanda oeh Otto Källgren 7 januari
JBoxholm
En dotter till Elving och Bricken Högfeldt f
Ahlbom 7 januari Sundsvall
— En dotter till
Hjalmar och Aurora Lundblad f Almblad 2
januari Öjebyn Framnäs
,OiO >cTLO
Tillkäcnagifves
att
vår outsäglig äijkade son
Georg Henrik Hampus
född den 18 December 1877
stilla ocli lugnt afsomnade
Fredagen den 10 Januari i Stockholm
djupt sörjd och innerligt saknad af föräldrar
och syskon
Hanna Hartman Jacob Hartman
fdd Stit
född Steinmetz
Sv Ps n :o 345 v 1
F öfvermästaren vid k flottan Johan Fredrik
Lilljeqvist 83 år 8 januari österåkor
— Enkefru
.Emerentia Bergström f Boman 77 år 9 januari
— Typografen Carl Ludvig Ågren 44 år 7 ja
nu ari Kalmar — Snickaremästaren Nils Dahl
pkog 71 år 5 januari — Fru Klara Sofia Stjorn
crgutz f Hempel 60 är 1 januari Fredriksberg
.Enkefru Maria Kriotina Eleonora Rosenquist
f Roständer 56 år 5 januari Kalmar
Brefbäraren Oskär Ruckman 40 år 4 januari
Sundsvall
— Kronolotson Johan Huitgron 36 år
C januari Sundsvall
— Enkefru Emma Katr
Ingeb Rönning f Hagbom 65 år 7 januari Sö
der hamn — Enkefru Sofia Kristina Prahm f
Ebert 90 år 9 januari — Sjökaptenen J P
Westberg 71 år 5 januari Visby
— Hr David
Conrad Riber 81 år 5 januari Strömstad —
.Enkefru Ingrid Nyborg f Lavesson 66 år 7
ijanuari Helsingborg
— Mamsolt Marin Petters
*»n 85 år Vanås .j — Enkefru Martina Helena
Guatafva Hane f Liedbarg 68 år 7 januari
Lund
Lediga tjenstei *»
Tullkassörs- och konfiskationsinspektoretjensten
i Malmö Sökande anmiile sig hos generaltull
styrelsen inom 30 dagar från den 10 januari
Andre-stadsläkaroljensten i Kalmar Till stads
fullmäktige stälda ansökningar inlemnas till magi
straten inom 56 dagar från den 7 januari
BorfEenärss &mmanträÄlexu
Vice häradshöfding O von Kochs den 20
januari kl Va 3 e m Stockholms rådhusrätts 2
afdelni ^gs kanslirum — Veterinären K T Olssons
i Tranås och hans hustrus den 21 januari kl 10
f m Tranås jernvägshotell — p o Magnussons
från Öning !» ryd den 16 januari kl
3 /» 10 f m
tingshuset i Vassmolösa — Aflidna enkan S
Carlssons från Börstorp den 22 januari kl 11 f
m Linköpings g /adshus Landtbrukaren J
Anderssons från $tora Tollstad den 22 januari
kl 10 f m gamma ställe
— Landtbrukaren H
Aspegrens från Rakered den 18 januari kl 4 e
m Bankebergs gUs .tgifvaregÉcä
— Handlanden
P J Olssons och hans firma 3 Gr Halléns den
21 januari kl 12 på dagen Karlskrona lidhus
Källarmästaren ST Asps dej 21 januari kl 1 e
an samma ställe
— Aflidna Jjandlanden C E
-Nilssons i Torp och hans hustrus dc .n 20 januari
kl 10 f ni massans lokal — Handlanden F
Möllerstedts den 20 januari kl 5 e m städs
.fiskalsexpeditionen i Ronneby
— Spanmåls
jhandlanden J Rasmussons i S Håslöf den 30
januari kl 3 e m Hvellinge gästgifvaregård
Handelsagenten J Fries
den .24 januari kl 11 f
m„ Göteborgs rådhus
Smedman den äldres
HANDELS-SKOLA
StockholmStortort 6AllT
Stockholm Stortorget 6 Allm Telef 21 77
gelef 21 77
Nya terminen börjar den 13 Jan Anmälningar mottagas hvardagar 10—12 och Va 5 —V» 6
samt söndagar 9—11 Undervisning i alla merkantila ämnen och lefvande språk Söndagslek
tioner 9—11 Bokföringar och revisioner utföras
OBS Å bref anhålles om fullständiad (G1011
1fgcreisioner utföras
OBS Å bref anhålles om fullständig adross (G 10116
Smedman den yngres
yg
HANDELS-SKOLA
StkhlBiblik5l60
Stockholm Biblioteksgatan 5 Telefon 62 50
g f
Skolan öppnas åter Måndagen den 13 Januari 1890 kl 7« 10 f m Anmälningar mottagas
dagligen mellan kl 10—12
OBS Å skrifvelser anhålles om fullständig adress
12
OBS Å skrifvelser anhålles om fullständig adress
Praktiska Arbetsskolan för barn och ungdom
höläk föiikh
g
högre läroverk för iickar och gossar
verketsom eger rätt att anställa mogehtttflikh
groverk för iickar och gossar
Läroverket som eger rätt att anställa mogenhetsexamen mottager flickor och gossar af alla
åldrar och utbildar dem så väl till praktiska yrken som till Universitetet För nybörjare tre för
beredande klasser Valfrihet i afseende på läsämnen handarbete och slöjd obligatoriska De lefvande
språken talas äfven af lärjungarna Frisk och sjukgymnastik Stor lekplats Vårterminen börjar
don 15 Januari kl 10 f m Anmälan helgfria dagai kl 10—1 i läroverkets lokal Brunkebergstorg 2
Nya Elementarskolan
Vårterminen börjar Tisdagen den 14 Januari kl10 fdå älktill fltti
y
Vårterminen börjar Tisdagen den 14 Januari kl 10 f m då anmälan sker till flyttnings
examina äfvansom till pröfning i tyska språket och naturalhistoria för afgångsexamen
Inträdesexamen med dem som därtill erhållit kallelse anställes samma dag från kl 11 f m
Allmänt upprop äger rum med nedre afdelningens lärjungar Torsdagen don 16 Januari
kl 9 f m och med öfre afdelningens lärjungar Lördagen den 18 Jan kl 10 f m
Herrar Lärare behagade sammanträda den 14 Jan kl 9 ,30 f m
(g 10500 Hugo Hernlund
Uti Elementarskolan fös Flickor»
i Södepfeisge
vårterminen den 17 Janai 1890Till följd f tidd lkl ktkd
i Södepfeisge
börjar vårterminen den 17 Januari 1890 Till följd af utvidgad lokal kan ett ökadt antal liel
pensionärer emettagas
Charlotte Berg Augusta Klingenstierna
Undertecknad som nu förflyttat sin verksamhet från Karby till Stock
holm mottager med eller utan inackordering Gossar till undervisning
i klasskurserna I t o m V Ny termin den 13 dennes
Stockholm i Januari 1890
(G 147 -A .l "fc >e :rt KTorman Kungstensgatan M
S
Restaurant
Schweitzerier
Ensk rum
Teleion 5138
Opo-tiningjuatarB rekommender
ra
r
ras
Källaren RUNANS
iSya och elegant inredda
g
Festvåning
li
rels .ommencieras
för större ocli mindre beställningar
CarcBista Hordstrom
Edisons Fonograf
kommer att förevisa© i
IDE 31 L S
S
SEPARATORER
OE
för Ång- Maskin- och Handkraft
MBART
Successeur de Meunier
Högsta utmärkelse
vid Verldsexpositionen i Paris 1889
(Hors Concours Membre du Jury
Lombarts
verldsberyktade
Choklad Cacao
och EmiisGi-is
finnas hos de flesta Herrar Konditorer
och Specerihandlande
IBART
Frankrikes äldsta och förnämsta Chokladfabrik
Frankrikes äldsta och förnämsta Chokladfabrik
Frankrkes äldsta och för
L 0 M B A R T
Cirkulär
Vid Stockholms Bageriidkareförenings ordinarie sammanträde den 18 Decem
ber fattades det beslut att samtliga dess ledamöter skulle förbinda sig till att åt
sina återförsäljare ej lemna högre provision än 12 procent
Enär återförsäljningsprovisionen visar tendenser att höja sig så ansåg sig för
eningen genom detta beslut skyldig att bevaka allmänhetens intresse ty allmän
heten har rätt att fordra icke allenast ett billigt utan också ett godt bröd Då
dessa egenskaper icke låta sig förena med en högt uppdrifven provision anser för
eningen att dess återförsäljare torde finna befogenheten i densammas till allmänhe
tens fromma fattade beslut Stockholm i December 1S89
Å
er 1S89
Å Stockholms Bageriidkare-Förenings vägnar
Styrelsen
Samgnaie ^äden
Amaranther-Ordens
till den 18 Januari 1890 utsatta liög
tidssammanträde har af förekommen
anledning tillsvidare uppskjutit ,s
Svea-Orden
firar sin Midvinterfest med Hal Sön
dagen den 19 Januari kl Va 8 e m
å Hotel Phoenix
Pris för herre 3 kr för dam 2 kr Biljet
terna böra vara uttagna senast den 17 dennes
Biljettor finnas (till begrängadt antal å In
dustriutställningens lokal Brunkebergstorg 15
Inga biljetter utlemnas vid ingången
Endast ordensledamöter oga lösa biljetter
Nöjen
Kungl Operan
I morgon Söndag den 12 Januari
Vermländingarne
StdbF
garne
(Fru Strandberg Fröken Holmstrand Hrr Lund
maik Grafström Strömberg Nygren Linden
Nilsson (7 ,30 — 10 ,10 e m
Måndagen den 13 Januari
(Abonnementsföreställnwg
Konsertafdelning Hvita frun på slottet
Avenel (7 ,30—11 e m
Kungl Dramatiska teatern
I dLödd1
I dag Lördag den 11 Januari
Cl
g
Cliamillac
c
Komedi i 6 akter af Octave Feuillet Öfversättn
(7 ,30—omkr 10 ,15 e m
I morgon Söndag och i öfvermorgon Mindag
Samma pjes
Kungl Dramatiska teatern
I S
I morgon Söndag den 12 Januari
gifver undertecknad mod benäget biträde af
Fruarna Ellen Hartman Ottilia Littmarck
Helga Rundberg Fröknarna Hilda Klefberg
Anna Petterson Naema Paldini Valborg U1
rich Thekla Ahlander Herran e Qssian Hamrin
Albert Lindholm och Nils Personne samt
Kungl Dramatiska Teaterns Kapell
p
MATXNÉ
enligt följande
PKOGRAjJl
ill
RjJ
1 Ouverture till op >Zampa» af Herold
Kungl Dramatiska teaterns kapell
2 Gurlis scener
ur En räddande angel
Proverb i 1 akt af Anne Charlotte Edgren
3 a Fantasie af Boriot
b Valse ur baletten >La
Brasserie» Vasseur
Kapellet
4 a iMitt älskade lilla
sockgrsjvdp» Aug Söderman
b Den röde hvide ros Aug Söderman
Fröken Anna Petterson
Ackompagnatör Hr Albert Lindholm
5 Serenade af Widor
Kllt
Kapellet
6 I
*ör första gängen
"I fi
gäng
"I fri ar ärenden
ärende
Monolog af A Dreyfus Fri öiversättning från
franskan af N p
7 Gavotte af Godard
Kapellet
8 För första gången
Den föivandlade brudgummen
Komedi i 1 akt utan aktörer af Ludvig Holberg
Musiken af C A Thielo Öfvers af N P
"Biljetter säljas till teaterns vanliga priser
utan förköp i dag Lördag och i morgon Söndag
i förköpsbyr &n kl 9—11 f m 0ch kl 12—4 e [m
Till Matinéen gälla gula biljetter
AXEL ROOS
Svenska teatern
I dag Lördag den 11 Januari
Cornelius Voss
(7 ,30—omkr 10 ,15 e m .1
I morgon Söndag oeh i öfvermorgon Måndag
Samma pjes
Södra teatern
I dag Lördag den 11 Januari
Petermans flickor
(7 ,30—10 e m
,010 e m
I morgon Söndag och i öfvermorgon Måndag
Samma pjes
Vasateatern
I dag Lördag den 11 Januari (7 ,30 — 10
Muntra qvinnor
I morgon Söndag och i öfvermorgon Måndag
Samma pjes
OliS "Edt dtå
pj
OliS
"Endast dessa tre gånger
Folkteatern
I dag Lördag den 11 Januari (7 ,30 — 10 .30
(Recett för Herr Frits Strandberg
Andersson Pettersson och Lund
ström
1 underjorden
I morgon Söndag och i öfvermorgon Måndag
Samma pjes er
Circus Schumann §
I dag Lördag den 11 Januari 1890
kl
»A 8 e m
Stor Clown- och Benefice
Föreställning
för den omtyckte
OSown Tanti
i f
eom i afton lofvar att uppträda i all sin
glans
Specielt framhålles
En utflykt till Lidingö
VädN
VärdsNi
högst komisk scen utföras af Clown Tanti
och flera af hans kolleger
Clown Tanti som soldat Clown Tanti
som skomakare Clown Tanti
som amerikansk jocko
Flera nya Intermezzon utföras
fåfåT af Clown Tanti
Bolero spansk nationaldans rides af
Frk och Herr Schumann Frk Helena
Gerard Edith Adams Ada Leon
WaEkyria-inanover
rides af 13 Damer
Karusellen utföres med § dertill dres
serade hästar af Herr \I- Schumann
Dubbel >Trapex
af syskonen Leon
Kom i håg allt är lifvadt och gladt
i afton och den som Till ha ett godt
skratt måste komma
Clown
Söndagen den 12 .Januari kl 2 e m
Stor extra arrangerad Barn
föreställning
Gratis presentfördelning af 20 vackra
saker deribland
en portmonnä med inneliggande 20 ki
» » 5 -i lö ■
»
» j s 5 »
6 st Silfverskedar 1 Remontoirklocka m fl
Kl Va 8 e m q
biljF
q
Stor briljant Föreställning ©
med utvaldt program och den engelska
Original Pantomimen
^Guld-Elsa
eller
Dick Turpins äfventyr
00000000 (0 )000000000
»00000000 (0 )0000000000
Svea-Salens Varieté
Stor Konsert ocli Föreställning
dagligen frÄn kl half 8 till kl 11 o m
Ob Udd
Obs Uppträdande af
E
pp
Mille Emma Alberty
Oph CtSåk
y
förstå Opera- oeh Concert-Sångerska från Paris
Svenska Panoptikon
18 Ktädåd
p
18 Kuiigsträdgårdsgatan 18
öppet alla dagar från kl 9 f tn
—10 e m
Panorama
Iniernafional
Hamngatan 18 B 1 tr upp
Sista gången l :sta serien Skottland
)g8p Entré 30 öre Barn 20 öre
Abonnementskort gällande för 8 besök 1 ,75
resp 1 ,20
Ölld
Öppet alla dagar från 10—10
Hvarje Söndag nytt program
Artillerimuseum
hålles tills vidaro öppet för allmänhoten
SSS a 10 Sr '- «• -
Lappkaravanen
förevisas till och mod Söndagen i nr 17 Biblio
teksgatan
Nedsatt entrée till 25 öl C för vuxna och
15 öre för barn
Obs Sista förevisningen Söndagen d 12 d :s
Kropps Aktiebolag
Aktieegare som ännu ej lyftat utdelning för
1888 eller låtit utbyta äldre kuponger mot nya
må under fullständig uppgift å sitt namn och
adress insända aktior med äldro kuponger till
styrelsen som kommer alt ombestyra kupongut
bytet samt aktiernas och utdelningons åtorsän
dande
Stockholm i Januari 1890
Styrelsen (G 10354
Industri -Kredit-Åktie-Bolaget
Telegramadress Iudustribanken
Upp- och Afskrifningsriinta 2 procent
Högsta Depositionsränta 87« »
Lägsta Biskonto 4
„ Kreditivränta é1
ISesekreditiv
och
Utländskt mynt
tillhdhåll
tillhandahållas af
hållas af
Aktiebolaget Stockholms Handelsbank
Vice Häradshöfdlngon
S
ashöfdlngon
Ed Sparre Advokat
fåt
fåtocltliolm
7 Biblioteksgatan ?•
utför rättegångar och ombesörjer andra juridiska
uppdrag af alla slag i oah utom hufvudstaden
Doktor MAGNUS WIKSTRAND
Kt
RAND
Kungsgatan 8 (vid Hötorget
behandlar invärtes och ^könssjukdomar
Träffas kl 9—10 f m 2—3 e m
f
23 e m
friskgymnastik
för äldre ocli yngre män
dagligen kl7889 f3i
i yngre män
dagligen kl 7—8 ,8—9 f m 3—i 8 — 9 e m
Stockholms Gymnastik- Fäktklubb
15 B Smalandsgatan 15
Akers Styckebruk
adress MariofX 'OcdL
illk
tillverkar billigast
Rll
g
Plogar Rull- och Klös-liartvar Ring
vältar Hlistriifsor m ro
Vigter af jern och messing
och okrönta
Kokspislar Kaminer Kokkärl m m
Gjutgods starkaste till Valsverk
s &g-j qvarn- och tröskverk samt annat
Byggnadsgj utgods
Sili
Specialitet
p
Spårvagnshjuig
Vaisar
llsttill jbk
alla soitsr till jernbruk pappersmaskiner
valsqvarnar m m Kokillhärdade och
ohärdade uteslutande af Åkers utmärkt
starka kanonjern till pris ej hc \gr-e an
Englands
Furudals Ketting
ältd
g
finnes i välsorteradt kommissionslager hos un
nertecknad som innehar brukets enda upplag
OBS Att all brukets ketting är stämplad j
W EEovlng
Stockholm Gamla Jernvägen
Fredrika-Bremer-Förbundets
Tidskrift
D
Dagny
vill verka för en sund och lugn utveckling af
arbetet för qvinnans höjande i sedligt och intel
lektuelt så väl som i socialt och ekonomiskt hän
seende
Priset för hel trgång blir fortfarande
För medlemmar af förbundet 2 50
För icke medlemmar 4 —
Förbundets medlemmar prenumerera en
dast å Fredrika Bremer-Förbundets byrå 5 Malm
torgsgatan personligen oller medelst postanvisning
Icke förbnndsmedleinmar prenumerera dels
vid alla postanstalter i riket dels på förbunds
byrån dels äfven hos Hrr bokhandlare
Sjof a Fisa st n o si sen
Stockholm—L tibeck
i
via Kalmar
Ångaren BORE kapt J E Beskow afgår
härifrån till Lii beck Lördagffii den II
Jan kl 9 I m medtagande passagerare
h fktd
och fraktfjods
Närmare meddela
i Liibeck och Hamburg Hrr Liiders Stange
i Kalmar Hrr Sven Söderbergh Bolin
i Stockholm OLSON WRIGHT
Skeppsbron 20
FINLAND och RYSSLAND
Vinterkommunikation mellan
Sverige-Finland o Ryssland
Ångf EXPRESS kapten A A Granroth
afgår såvida naturhinder ej möta från Stock
holm till Hansrö hvarje Onsdags middag kl
12 och återvänder från llangö hvarje Lördags
afton efter bantågots ankomst m &d beräkning
att inträffa här påföljande Söndag vid middagstiden
2 förpassningar och 4 konnoissementer motta
gas till Tisdagen kl 4 o m
Närmare meddela
i Hangö Karl Boström
i Stockholm THEOD MÖLLER Skeppsbr 40
ORS Jernvägsfrakten 1 Finland för gods
med ångf EXPRESS beriiknas endast efter
0 ,33 penni per kilometer för 100 kilogram
mniicES
Iforrut
Till Vaxholm Ljusterö Blidö Råd
mansö Sterbsriäs o Backa
afgår ångf LJUSTERÖ från Carl XII :s torg Ons
dagar och Lördagar kl 7 f m Återvänder från
Backa Måndagay och Torsdagar kl 6 f m
Söder» tii»
Vintertur
mellan
elan
Stockholm och Visby
POLHEMktAS
ockholm och Visby
Ångf POLHEM kapt Aug Smittorberg afgår
Från Stockholm hvarje Onsdag kl 12 midd
» Visby hvarje Lördag kl 9 e m
Närmare meddela och biljetter säljas hos
N C CAFvLSSON C :is ångb exp Skepp«sbr 10
OBS Tilliiggningsplats Skeppsbron
nu» Fartyget emottager ej fraktgods längre
uua än till kl 11 f m afgångsdagon
STOCKHOLMS ÖWINEJD
SaHsjön
Till Vaxholm och Östanä
fÖÅ
ahom och Östanä
afgår ångf ÖSTANÅ I 'liidagar ooh Torsdagar
kl 11 f m samt Sör ,dagar kl 7 f m
Från östanå Måndagar kl 8 f m samt
Onsdagar och Fredagar kl 9 ,30 f m
Till Spiilorsboda Tisdagar och Torsdagar kl Il
f m samt Söndagar kl 7 f m
Från Spillersboda Onsd ooh Fred kl 6 f m
Axel Christiernsson
båtskommissioäh S
ristiernsson
Ångbåtskommissionär oeh Speditör
STOCKHOLM
Omlitilädk
OCKHOLM
Omli &tar inländskt och utländskt göda fort och
billigt Telefon 22 8J
Speditör
N C Carlsson C :o
ÅngbätEliti
lsson
Ångbäts-Expeflition
ihff C
gpn
(firman innehaft s»f Cari Schröder
Skeppsbron 10
för årjja»® som trafikera Södr» Sverige och
Norrland äfvensom de Bvoaska finska ryska
tyska danska och Morska kusterna Sp«di
tioner in ooa utiikas gods skyndsamt och billigt
G 0 STRINDBERG C :o
\ngbåtsKommissionärer Sditö
C :o
\ngbåts-Kommissionärer Speditörer
Stkhl
Stockholm
NYMAN SCHULTZ
båtskommissionärer och S
Z
Angbåtskommissionärer och Speditörer
Stockhol
»00000000 (0 )0000000000 Englands
Speditörer
Stockholm

Sida 2

övenska Dagbladet lördagen den 11 januari i ny o N :r 8
Iypkoi *naa
I söndagen efter Trettondagen
Slottskyrkan kl 11 f m hofpredikanten
Bergman
£ Hofrättspredikanl h &llesj den 14 dennes kl 11
f m af hofpredikanten Bergman
Storkyrkan Ottesångcn v komminister A J
Swensson Högmessan pastersadjunkten Beskow
Aftonsången komminister Kiellman-Göranson
Kollekt såsom bidrag till uppförande af en
skandinavisk sjömanskyrka i Hamburg
Bibelförklsrng bålles nästa onsdag af kom
minister K o !lrnan .Gö ;anson och nästa fredsg af
v komminister Lindau kl 6 e m
Finska Svensk högmessa kl 11 kyrkoherden
Sjöding
Tyska Tysk högmossa pastor Martin
Kollekten tillfaller Eugeniahemmet
Kl 1 e m hålles söndagsskola och barnguds
tjenst af kyrkoherden Kaiser
Söndagen icn lt dennes kl 10 f m hålles
skriftermål och nattvardsgång på tyska språket
Klara Ottesångcn komministerssdjunkten
Schrödertieim Högmessan pastorsadjunktenilör
ner Aftonsången komminister Westberg
Bibelförklaring hålles Lasta onsdag af kom
minister Wariström och nästa fredag af kommini
ster
"Westberg kl 6 e m
Jakobs Ottesången komminister Leopold
Högmessan pastor C Lindström Aftonsången
komminister Lagerström
Skriftermål hålles nästa lördag kl 1 ,30 e m
Maria Ottesången komminister Ericson Hög
messan komminister Eklund Aftonsången
komminister Ericson
Borgerskapets Gubbhus pastor G Svenson
Södermalms fattighuskyrka kl 11 pastor
Bydberg
Borgerskapets Enkhns utn kyrkoherden A
J Svensson
Hedvig Eleonora Ottesången komminister
Carlson Högmessan hofpredikanten Modin Af
tonsången pastoratsadiunkten Westman
Bibelförklaring hålles nästa onsdag kl 7 e ro
i kyrkosalen Jungfrugatan 7 B
Djurgårdskyrkan :Höginessan pastoratsadjunk
ten Leuwgren
Bibelförklaring hålles nästa torsdag kl 6 e m
af pastoratsadiunkten Leuwgren
Johannes församling (Jakobs läroverks hus
Regeringsgatan N :r 81 2 tr upp aftongudstjenat
kl 6 komminister Leocold
Blasiehohnskyrkan kl 11 pastor G E Beskow
kl 6 pastor Lindström
Kollekt till kyrkan
I dag lördag kl 7 pastor G E Beskow
Adolf Fredriks
Högmessan pastorsadjunkten
Montan Aftonsången komminister Evers
Katarina Ottesången katekoter Berg Hög
messan komminister Fristedt Aftonsången
kyrkoherden Landquist
Bibelföikbring hålles nästa onsdag af kyrko
herden Landquist och nästa fredag af komminister
Fristedt kl 6 e m
Diakonissanstaltens kapell kl 11 pastor
Berg
Kungsholmens Högmessan pastorsadjunkten
Svedberg Aftonsången fil kand Sundberg
Skeppsholmens bataljonspredikanten Dehlgren
Garnisonssjukhuset hofpredikanten Hallin
Danvikskyrkan kl 4 pastor F Beskow
Sabbatsberg kl 11 pastor Lodin
Nybrogatan 36 kl 6 Isak Sapira
Torsdag k
7 Petrelli
Lördag kl 7 bönemöte
Arbetshemmet Kungsholmsgatan 40 kl 11 ,15
C Kockman kl 5 julfest
Sundbybergs kapell kl 5 .30 talare från Jo
hannelund
Betlehemskyrkan kl 9 söndagsskola kl 11 ,30
Loftman kl 6 Petrelli
Kollekten tillfaller diakoniisanstalten
Måndag kl 6 e m stadsmissionens allmänna
månadssammanträde Gustafsson m fl
Kollekt för barnhemmet
Onsdag kl 6 Berg
Nya kyrkans äldsta församling (Malmskil
sadsgatan c2 2 tr upp i Arbetareföreningens
lokal Predikan af pastor Boyesen kl 11 .15 f m
Ämne Huru 03an i verlden förlorar sin Frälsare
men ftter finner honom
Aftongudstjenst Onsdag kl 7 e m Ämne
De fyra djuren och de 24 äldste
Katolska kyrkan vid Norra SmedjegataD
Stilla messor kl 7 och 9 f m Högmessa mod
predikan kl 11 f m Aftongudstjenst med pr
dikan kl 6 e m
English Church Vallingatan (Top of Drott
ninggatan Divine Service at 11 a m and-6
p m
Preachor Ka James Stephens Chaplain
Minneslisfac
Sammanträden m«
• m *■ allmänt den 11 jan kl 8 e m tjenst
görande och recipiender kl 7 ,30 e m
P B
och P B
till val den 12 ian kl 1 e m
Mercuriiorden allmänt den 12 jan kl 6 e m å
Börsen
Kungsholms församling har kyrkostämma den 13
jan kl 6 e m i sakristian
Ångfartygsbefälhafvaresällskapet den 13 jan
kl 6 .30 o m å Frimurarekällacen
Vestmanlands och Dala gille den 15 jan kl 4 .30
e m hotell Kydberg
Sveaordens midvinterfest med bal den 19 jan
kl 7 ,30 e m å hotell Phcenix
Innocenceorden firar sin högtidsdag å stora Bör3
salen den 25 jan recipienter kl 7 .30 och all
mänt kl 8 e m
Svenska turistföreningen (6 Karduansmakarega
tan expeditionstid 3—3 .30 e m Allm telef
49 20
Nya konstutställningen i Birger Jarls basar (vid
Norrmalm storg
hålles öppen hvardagar 10—5
och söndagar 1—3 Inträdesafgift 25 öre
Sophiahemmst Valhallavägen emottager sjuka
utsänder privatsköterskor och uppfostrar sjuk
sköterskor Föreståndarinnan träffas söknedagar
kl 12-2 e m
Fredrika-Brcnerförbundets byrfi
Malmtorgsgatar
n :o 5 1 tr Öppen söcknndagsr kl- 11—4
Ett o vederhäftigt bolag
Det är numera kändt och ökändt att
Lule—Ofotenbolaget eller ingeniörfirman
Wilkinson hvilket är samma sak då fir
man uttryckligen och lagligen bekräftats
som innehafvare af byggnadskoncessionen
icke börjat med egna pengar för att bygga
utan börjat bygga för att få andras pen
gar dertill Bevisen härpå behöfva ej
upprepas de framgå för Öfrigt ur allt som
/ifhandlats och sagts om företaget
Det är likaledes ökändt att denna spe
fculation jemmerligen misslyckats Det
synes klart af bolagets ställning vid k
m :ts vägran den 31 december 1888 att
inlåta sig på underhandlingar om svenska
statens öfvertagande af banan Bolagets
passiva utgjordes då enligt uppgift och
anbud af 1 Va million pund sterling i ak
tier och preferensaktier samt 2 millioner
pund i Lule—Ofoten-obligationer möjligen
någon del beroende på framtida inbetal
ning eller teckning Dess aktiva åter af
det deponerade beloppet å 200 000 kr
Gellivarasektionens färdigbyggda del å
7 300 000 samt om man får tro intyget
af bolagets sollicitors jemte notarialatte
sten från London af medlen för Luossavara
sektionen å 4 millioner Man må kalla
pfvanstående beräkning misstänksam och
ovillig men då det är ett allbekant tre
dubbelt faktum att styrelsen måst afstå
från byggandet af brist på pengar att
intressenterna nekat göra vidare tillskott
och att bolaget blifvit begärdt i konkurs
på är man berättigad att dra ?a den slut
sats att bolaget förbrukat 60 millioner
ki nominelt papperskapital för att er
hålla 11 Va millioner kr effektivt bygg
nadskapital Det må man väl kalla emis
eionshandel med besked att utsläppa
©ch sälja obligationer och måhända aktier
till 50 till 25 procent för att locka kö
pare som föredraga köpesummans ring
het framför dan utlofvade vinstens osä
kerhet
Likväl har det måst finnas förutsätt
ningar för ett bättre resultat kalkylen är
icke orimligare än månget annat grunder
projekt som hållit sig längre uppe till
verklighet och sken Marknaden skall i
tn snar framtid behöfva jernmalm genom
Bilbaogrufvornas utsinande man har att
motse en ökning i jernprodukternas pris
och följaktligen ett stegradt kraf på deras
råmaterial Ofotens hamn ligger så nära
det jernkonsumerande och snart jernför
lägna England och den skandinaviska
halföns förhållanden äro så lugna och he
derliga medan de utländska kapitalisterna
eljest icke varit rädda för att riskera sina
pengar på affärer borta i Asien eller Syd
amerika Likväl har bolagets emission
blifvit de fakto afvisad i England ej
kunnat skaffa sig insteg i Tyskland (och
Ryssland för att slutligen vinna gehör
hos några holländska spekulanter
Detta penningmarknadens eklatanta
misstroendevotum mot firman Wilkinson
har emellertid sina orsaker i hvilken led
samhet äfven Sverige tyvärr är delaktigt
Engelska kapitalister bade förut blifvit
inlockade och pungslagna på åtskilliga
svenska jernvägsföretag af samma kaliber
som Oxelösund—Flens banan och före
speglingarna och utgången voro förbundna
med James Wilkinsons namn Vestigia
terrentl är en maxim som icke minst
gäller för den känsliga krediten och man
måste häpna öfver oskulden eller sangvi
uismen hos den regering som satte så
oinskränkt lit till namnet Då firman
Wilkinson nu omsider lärer afstå från sitt
byggnadsprivilegium och utträda ur jern
vägsbolaget är det sannolikt mycket för
sent
Samma ihållande ovederhäftighet som
betecknar bolagets tillvaro på den utländ
ska penningmarknaden betecknar den i
fräga om det inhemska jernvägsbyggandet
Det visar sig främst i kostnadsberäknin
garna Bolaget påstod sig kunna full
borda Gellivaralinien med 4 'A och Luossa
varalinien med 31 millioner då de i
stället erfordrade respektive 7 ,3 och 4
millioner kr och det är föga antagligt
att den tekniska misskalkylen berodde på
feltag hos bolagets ingeniörer utan snarare
på kassans tillstånd
Det visar sig i de oupphörliga anhål
landena om eftergifter i koncessionsvilko
ren omedelbart från företagets början ända
tills nu Inlagornas smaklighet för rege
ringen förökades icke deraf att de mestadels
framkommo i sista stund och derigenom
antogo karakteren af ett ultimatum i det
att bolagets existens och svenska statens
engagement i händelse af ett afslag skulle
varit på det allvarligaste kompromettera
de Bolaget har sålunda vunnit och del
vis utpressat följande eftergifter Det har
fått bygga från Lule vesterut minst dub
belt fortare än från Ofoten österut Det
har fått afverka af kronoskogen för sitt
byggande en rätt som bolaget begagnat
till försäljning af skogsprodukterna Det
har provisoriskt fått använda undermåliga
syllar till forsling af Gellivarabolagets jern
malm en god licens i betraktande af
malmtransportens oupplösliga förbindelse
med jernvägsföretagets kredit Det har
fått sektionsterminen förlängd mer än halft
annat år från sista december 1887 till
augusti och oktober 1889 Det har fått
sina tvifvelaktiga garantipapper tills vidare
och faktiskt godkända för att kunna be
gynna två sektioners byggnad Det har
fått medel sig förskjutna till arbetarnes
hemforsling mot deposition hädanefter af
ett hemforslingsbelopp för hvar antagen
arbetare Det har vid alla afsyningar be
handlats med yttersta liberalitet i det
man accepterat vissa dess ändringar i de
stipulerade krökningsradierna och banlut
ningarna öfversett med vissa brister god
känt minimum af vissa prestanda och i
stället för absolut utdömande förelagt vissa
förbättringsvilkor Det har slutligen fått
sin Boden—Gellivaralinie förklarad veder
häftig i slutet af november förlidet år i
stället för att man i oktober kunnat för
klara lela koncessionen förverkad
Men trots allt detta är Lule—Ofoten
jernvägen nästan en parodi på ett prompt
och homogent jernvägsbyggande Från
oktober 1888 till juni 1889 således öfver
ett halft års tid har intet arbete egt rum
vid Gellivarasektionen Arbetet på Luoa
savarasektionen är ej ens påbörjadt Ar
betet på Ofotensektionen inskränker sig
till en provisorisk aflastningsplats och
några utstakningar Materielen har varit
så dålig att regeringen måst förbjuda till
och med malmtransporten för att ej äfven
tyra menniskolif och den materiel som
fans Bolaget har tvungits afskeda arbe
tare i massa och hvarken kunnat betala
deras innestående lön eller skaffa dem
hem af brist på pengar
Bolagets nu inneliggande ansökan till
k m :t är att nnder förutsättning af hela
banans afslutning till den i koncessionen
bestämda terminen den sista december
1891 få Luoesavarasektionens termin den
sista december 1890 förlängd till samma
sluttermin En välvillig regeiing kan möj
ligen antaga då hon gillat bolagets pen
niDggaranti för nämnda sektion att denna
kan fullbordas under den eventuelt för
längda terminen men hur välvillig hon
än är är det orimligt att hon kan antaga j
att då man i sin krafts dagar ej förmått
bygga den lättaste delen på föreskrifven
tid man i sin bräcklighets dagar skall
förmå bj-gga den svåraste delen invid den
norska alpgränsen på föreskrifven tid
Frågan blir derför huruvida k m :t skall
meddela eftergiften i afseende på Luossa
vara för att snart framdeles meddela en
ny eftergift
Sanningen att säga är bolaget ekono
miskt ruineradt det behöfves inga siffror
endast logik för att bevisa den saken
Genom sin forcerade obligationshandel har
det åsamkat sig en mängd skulder och
förbindelser mot en bråkdel af valuta för
att hålla ett foretag uppe som behöfver
lång tid för att blifva färdigt till inkomst
och förräntning Bolaget har hoppats att
utsigterna och resurserna skulle ökas med
verkets framåtskridande Men de måste
snarare tryta ju mera och ofördelaktigare
de anlitas och affären belastas med ona
turliga räntor innan den ens kan bära
de naturliga Samtidigt med resursernas
minskning fördyras det tekniska arbetet
genom de kostsammare och svårare jern
vägsarbetena inemot riksgränsen Härtill
kommer den protektionistiska strömningen
inom riksdagen med dess agitation för
exporttull å jernmalm hvilket måste yt
terligare förringa obligationsköparnes för
troende och aktieegarnes offervillighet
Värre än bolagets början utan kapital och
auktoritet är dess fortgång med skuldsätt
ning och misskredit Inför ett sådant
närvarande status af ökadt deficit och
ökad kostnad försvinner i blåa rymden
den fjerran chancen af bättre jemkon
junkturer och ökad malmkonsumtion
Slutligen är Lule—Ofotenbolaget objelp
ligen fallet i opinionen Bolaget har gan
ska träget odlat äfven den inhemska rekla
men Det offentliggjorde i pressen hvarje
litet framsteg i banbyggandet hvarje be
gynnelse till utskeppning af malm hvarje
ditresa af en engelsk ingeniör och hvarje
ditsändning af materiel Pressen har tagit
bolaget på orden och riktar nu stadigt
sin lanterna på de fordom dunkla för
hållandena uppe i Norrbotten Men huru
hon än vrides så falla hennes reflexer
på teknisk ovederhäftighet ekonomiskt
trångmål och moralisk tvetydighet och
domens stränghet förminskas ej deraf att
den går i förbund med den svenska pa
triotismen
Mången som utdömt det nuvarande bo
laget vet icke och har icke tänkt öfver
hvad som skall sättas i stället Men der
om äro alla ense att regeringen nu har
i sin hand att reparera de begångna felen
genom att långt ifrån att meddela ytter
ligare eftergifter och onyttigt förlänga den
dödssjukes existens fortast möjligt för
passa detta bolag ur verlden och dermed
skaffa en ny och bättre framtid åt det
högvigtiga och fosterländska ärendet
Offlcielt
*T allsi aten G eneraltul lstyrelsen
har den 8 januari till tullförvaltare i
Simrishamn utnämnt och förordnat tull
kassören och konfiskationsinspektoren i
Malmö Erik Jakob Röing
"Körningen gjorde som vi redan
nämnt en resa till Upsala i går
Ändamålet med utöygten var närmast
att taga i betraktande domkyrkan och
restaureringsarbetet hvilket nu betydligt
framskridit
— Från Upsala meddels3 i går Kon
ungen åtföljd af prins Eugen samt upp
vaktad af kabinettskammarherren Bråken
hielm och adjutanten öfverstelöjtnant
Harmens anlände hit med ordinarie tåget
kl 11 ,25 Vid stationen hade infunnit
sig erkebiskopen landshöfdingen rector
magnificus borgmästaren stadsfullmäkti
ges ordförande chefen för Uplands rege
mente m fl Konungen syntes spänstig
och liflig samt samtalade med åtskilliga
Efter besök i domkyrkan och östgöta na
tion intogs dejeuner dinatoire hos erke
biskopen Afresan skedde med ordinarie
snälltåget kl 3 ,5 e m
"Honungens uppvaktning un
der nästa månad kommer att utgöras af
kabinettskammarherren grefve Wachtmei
ster och adjutanten frih von Vegesack
Kronprinsen af Sverige-Norge af
reste i går kl 9 på morgonen från Meran
till Berlin
"Kronprinsessan hvilken såsom
förut omnämnts sedan julen besvärats af
ökad — under de senaste dagarne dock på
återgång stadd — lungkatarr har af såväl
sin svenske läkare som af en af Merans
mest framstående läkare blifvit tillrådd
att under omkring en månads tid uppe
hålla sig vid någon af Rivierans kurorter
då väderleksförhållandena i Meran sista
tiden varit exceptionelt ogynsamma Kron
prinsen kommer att åtfölja sin gemål på
denna resa som antagligen företages i
nästa vecka och är kronprinsen derför ej
att återförvänta till Stockholm förrän mot
slutet af månaden »
Enliekejsarinnan Augustas
begrafning K m :t har befalfc att
inspektören för kavalleriet generallöjtnan
ten friherre C A B Cederström skall
afresa till Berlin för att å konungens väg
nar öfvervara enkekejsarinnan af Tysk
land Augustas begrafning
*Ordensntnämningar Enligt
norska tidningar har konungen till kom
mendörer af första klassen af S :t Olafs
orden utnämnt öfverintendenten H N
Zetterwall och professorn vid akademien
för de sköna konsterna i Köpenhamn
etatsrådet F Meldahl samt till riddare af
samma orden upptäcktsresanden Adrian
Jacobsen
— Löjtnanten vid generalstaben och
i lifregementets husarkår grefve E C G
Oxenstierna har utnämnts till riddare af
italienska kronorden
"Statsregleringen Propositionen
om statsregleringen för år 1891 hvilken
skall aflemnas till instundande |riksdag
föredrages inför k m :t i den konselj som
hålles i dag
Riksdagsmännens fallmakter
Att å riksgäldskontorets vägDar deltaga i
granskningen af riksdagsmännens full
makter hafva riksgäldsfullmäktige inom
sig utsett hrr Andersson Samzelius och
Boström
"Sveriges äldste landshöfding
grefve Adolf Ludvig Hamilton fyller om
måndag 70 år Bland landshöfdingarna
komma honom i ålder närmast A G
Wästfelt (f 1821 P A Bergström (f
1823 och grefve R De la Gardie (f
1823
"Sverige i Almanaeli de Gotha
Sedan svenska främlingsbyrån gjort redak
tionen af »Gotbaischer Hofkalender» och
»Almanach de Gotha» uppmärksam på
alla de felaktigheter som förekomma med
afseende på Sverige i sistnämnda arbete
och redaktionen med anledning häraf an
hållit att få del af svenska pressens ut
låtanden öfver kalendern samt främlings
byrån numera insändt hufvud ?tadspressens
omdömen i öfversättning har enligt till
byrån ingånget meddelande redaktionen
dragit försorg om att dylika felaktigheter
icke vidare 6kola förekomma under ar
tikeln Sverige
"Sjöfartsnäringens befrämjan
de K m :t har den 8 i denna månad
beslutit tillsättande af en komité med upp
drag att efter utredning af sjöfartsnärin
gens tillstånd och behaf inkomma med
underdånigt förslag till de åtgärder för
befrämjande af näringens vidare utveck
ling hvartill berörda utredning kunde
gifva anledning
K myntet Att å statskontorets
vägnar deltaga i den inventering af mynt
verkets behållningar som kommer att ega
rum i dag har utsetts t f ombudsman
nen i statskontoret vice häradshöfdingen
Hoffstedt
Regnväder i januari brukar ej
höra till normala väderleken i Stock
holm Emellertid har blidvädret och den
täta dimma som allt se 'n nyåret legat
öfver hufvudstaden nu upplösts i regn
byar som tyckas till obestämd framtid
uppskjuta all tanke på skridskobanor för
att ej tala om andra stockholmska vinter
nöjen
*£tt dödsfall som väckt sorg och
deltagande äfven bär ehuru den aflidne
icke var en svensk man timade den 25
sistlidne december å en af de Filippinska
öarna Det var säger N D A brodern
till här varande spanske ministerns fru
fregattkaptenen Don Antonio Armero y
Wreta som i fjerran land bortrycktes af
en menskligt att se för tidig död under
utöfvande af sina pligter som medborgare
och sjöman Han hade nämligen af den
spanska regeringen utsändts för att i de
aflägsna farvattnen afprofva en ny under
vattensbåt Döden föregicks blott af några
få dagars sjukdom
Svenska folkskolans vänners
förvaltningsutskott har vält professor V Rudin
till förste ordförande seminarieadjunkten Fr
Lundgren till andre d :o skolläraren J F Eriks
son till »skriftförare» och rektor J Löfvén till
kassaförvaltare
Verkställande utskottet utgöres af hrr Lund
gren Löfvén och Eriksson
Tre frågor skola under innevarande år utsän
das till lokalföreningarna
Svenska församlingen i Paris
j
g
förtjenar af många skäl att omhuldas af mo
derlandet Så har ock skett Man kan på
minna om bland annat k m :ts beslut i maj
1882 och mars 1883 hvarigenom lemnades från
handels och sjöfartsfonden till nämnda för
samling ett lån af 21 720 kr Å detta återstodo
vid 1890 års början oguldna 19 280 kr 86 öre
jemte 4 procents ränta från den 6 mars 1889
Nyligen anhöll emellertid församlingen hos k m :t
om anstånd med den fortsatta amorteringen af detta
lån intill dess att hon kunnat betala en ound
viklig utgift af 8 441 francs 90 centimer som
hon måst underkasta sig för reparation af svenska
kyrkan i Paris Med den till utrikesdepartemen
tet ingifna ansökningen härom följde svenska
beskickningens i Paris vitsord att församlingen
för tillfället saknade tillgång till reparationens
betalande sä vidt ej anstånd lemnades med
amorteringen Beskickningen föreslog att ett
sådant skulle medgifvas intill den 6 mars 1895
Då de vederbörande som beredt denna fråga
ej tvekat att tillstyrka bifall bland annat derför
att någon amorteringstid ej är bestämd så skall
k m :t tvifvelsutan bevilja ansökningen
"Upsala universitet Till ama
nuens vid mineralogiska institutionen har
antagits fil lic II W Munthe gotl
"Allmänna läroverken Bland
de sökande till en vid Katarina läroverk ledig
kollegabefatlning med undervisningsprof i tyska
franska och engelska språken har direktionen
öfver Stockholms stads undervisningsverk så
vidt angår ansökningshandlingarnas beskaffenhet
förklarat följande kompetenta nämligen extra
lärarne fil d :r J Nordenson och fil kand G
A Nyrén adjunkten fil kand O L Löfgren
extra cd lektorn fil kand Hj G E Heijken
skjöld kollegan E VV Pettersson fil iic Hj
Hjorth extra läraren fil d :r A Malmstedt extra
ord lektorn fil lic S J A Boije af Gennäs
fil kand A F Winell samt vik adjunkten fil
lic A Bergström
Profven för denna tjenst komma att ega rum
å Norra latinläroverket
"Läkareförordnanden Medici
nalstyrelsen har förordnat medicine kandidaten
Ivan Bystedt att till nästkommande års slut fort
farande vara amanuens vid Stockholms hospital
för sinnessjuka
— Medicine licentiaten J Bergqvist är af
medicinalstyrelsen förordnad att bestrida läkare
tjensten vid Finspongs lasarett under en månads
tid från den 9 dennes derunder lasarettsläkaren
G Strömberg erhållit tjenstledighet
*Patentstatistik Under förlidet
år inkommo 837 patentausökningar och 169 an
sökningar om inregistrering af varumärken deraf
beviljades 466 och inregistrerades 148 Under
år 1888 voro patentansökningarnas antal 803
och ansökningar om inregistrering af varumär
ken 207 deraf biföllos 505 och inregistrerades
187
"Prestedens utbytande mot
ett löfte har i nyligen afgifvet utlåtande
blifvit afstyrkt af Kalmar domkapitel
*Vid Stockholms statstelegraf
stationer hafva under 1889 expedie
rats 568 720 betalda telegram hvaraf de afgångna
inländska utgjorde 201598 och de afgänga ut
ländska 79 619
Dessutom hafva under året expedierats 587 900
repetitions- och 7 0C0 tjenstetelegram samt 16240
meteorologiska observationer så att summan af
alla expeditioner uppgick till 1179860
Portot har i rundt tal uppgått till 451 000 kr-
Under är 1888 expedierades 4 :52 000 betalda
telegram med ett porto af 461475 kr hvadan
telegiamantalet ökats med 116720 eller 25 ,8
proc men portot minskats med 10475 kr elier
2 ,3 proc
Tjuguandra årsdagen af Blasie
holmskyrkans invigning infaller
i morgon Kollekten som då upptages
tillfaller kyrkan
"Bagarnes förhöjning af spis
brödspriset var diskussionsämne å ett
af Stockholms diversehandelsförening den
10 dennes hållet möte till hvilket all
mänheten inbjudits Till att fungera som
ordförande vid det af omkring 200 per
soner besökta mötet utsågs bandianden
A Brusander Diskussionsämnet i sin
helhet lydde
Är bagarnes beslut rättvist då de den 14 sist
lidne december höjde priset pä vanligt spisbröd
till 28 öre per kilo
Såsom var att vänta hade ett par af
härvarande socialistledarne infunnit sig för
att med anledning af frågan göra propå
ganda men lyckades dock ej genom sina
inpass något väsentligare förrycka diskus
sionen För öfrigt uppträdde en mängd
talare mest tillhörande diversehandels
kåren och tycktes af den förda diskus
sionen att döma allmänna meningen vara
den att den företagna prisförhöjningen å
spisbrödet vore alltför hög och ingalunda
rättvis Till sist antogs en resolution af
följande lydelse
Mötet uttalar som sin åsigt att bagarnes
prisförhöjning till 28 öre per kg å vanligt
spisbröd är för hög och derför orättvis
samt fordrar såsom rätt och billigt att
brödpriset nedsättes till 23 öre per kg
Till sist diskuterades äfven de åtgärder
som borde vidtagas i händelse nedsätt
ning i brödpriset ej kunde vinnas och
föreslogs då att i stadens alla församlingar
inrätta s k bolagsbagerier som skulle
förse utförsäljarne med bröd Mötet be
slöt emellertid att afvakta bagarnes svar
å frågan om prisnedsättningen samt att
f n öfverlemna ärendet åt diversehandels
föreningtns centralkomité
"Stockholms byggmästareför
ening hade den 10 dennes sitt första
ordinarie sammanträde för året hvarvid
styrelsens berättelse för 1889 upplästes
och godkändes
Enligt denna uppgick ledamotsantalet vid årets
slut till 59 Derefter företogs val till ledamöter
i styrelsen och härtill återvaldes samtliga de
afgående nämligen hrr C J Knös ordförande
A J Jansson vice dito G A Olsson sekrete»
terare A G Sällström skattmästare samt N J
Bengtsson och N M Hammarlund ledamöter
Revisorer blefvo hrr A Amundsson och P E
J Werming samt till suppleant hr O K Hell
ström
Frågan om bestämmande af en maximitim
penning att gälla under instundande sommar
uppsköts till nästa sammanträde
"En ovanlig byggnadsgrund
är man för närvarande sysselsatt med att an
lägga å tomten nr 7 Norra Blasieholmshamnen
der Höganäs bolag skall uppföra en större bygg
nad
Grunden kommer att utgöras af 60 gjutna ce
mentpelare om 20 fots höjd från berget hvar
dera med en bredd af 6 och en tjocklek af 3
fot Ofvanpå denna gjutna grund skall den stor
artade byggnaden uppföras dess första våning
muras af eldfast tegel
s
f
"Svenska Gabelsbergersteno
graiforeaiixigen blef namnet på en
förening som konstituerades härstädes i torsdags
afton Föreningen som tillkommit hufvudsakli
gen pä initiativ af den för Gabelsbergerstenogra
fiens utbredning varmt intressade notarien i riks
dagens första kammare L Kraepelin har till
uppgift att befrämja intresset för nämnda system
genom att till samverkan samla i hufvudstaden
boende utöfvare af det samma
Till styrelsemedlemmar utsågos notarien L
Kraepelin ordförande jägmästare Modigh sekre
terare löjtnant O Melin vice ordförande och
vice häradshöfding Vougt sekreterarens suppleant
'Egendomsköp Major A W Bru
nius har af byggmästaren C G Schucker för
76 500 kr köpt huset n :o 11 Vegagatan taxe
radt till 96 500 kr Tillträdet skedde genast
Hr Schucker hade för kort tid sedan inropat
egendomen å exekutiv auktion för 72 000 kr
•Exekutiv auktion förrättades
den 10 dennes i öfverståthållareembetets kansli
å utmätta egendomen n :o 17 i qvarteret Små
land vid Björngårdsgatan i Maria församling
som med en tomtarcal af 506 ,77 qvadratmeter
saluvärderad till 46 000 kr taxerad till 20000
kr och intecknad för 68 750 kr jemte premie
lån 262 kr Si öre inropades af disponenten C
E Pettersson för 41000 kr
Tanti cirkus Schumanns omtyckte
clown har i afton recett Bland mim
mer som clown Tanti dervid kommer att
utföra må nämnas »En färd till Lidingö
bro med mina vänner» »Parodi på den
amerikanske jockeyen» »Tanti som sol
dat» »Tanti som skomakare» m m så
nog kan publiken den qvällen bereda sig
på att få ett godt skratt på cirkus
Andra gardet på cirkus Se
kundchefen för andra gardet öfversten friherre
Z Rudbeck hade till i
torsdags afton inbjudit
ytterligare en bataljon omkri .ig 400 man aj
regementet att öfvervara föreställningen å cirkus
*Isarne på Mälarens längre bort be
lägna fjärdar ha de sista dagarne betydligt af
tagit i styrka På Strengnäs- och Hesselbyholms
fjärdarne var den i torsdags endast 2 å 3 tum
tjock med fräthål likaså på Sundbyholms och
Vesteråsfjärdarne å hvilka dessutom större va
kar här och der uppstått 1 närheten af alla
åmynningar ha större eller mindre öppningar
börjat visa sig Isarne kunna ej längre köras
och äro så klena att de äro farliga att gä på
Ångaren Strengnäs afgår i dag tiil Strengnäs
och om den nuvarande väderleken håller i sig
kommer om några dagar flere ångare på de
längre bort belägna Mälarstäderna att börja sina
t esor
På Lejonbacken utanför slottets
norra hvalf har sedan någon tid tillbaka elek
trisk belysning försöksvis användts i det tvä
större båglampor placerats pä ett par provisoriskt
appsatta pålar Beslut är nu fattadt om ständig
elektrisk belysning på Lejonbacken För detta
ändamål hafva gräfningar börjat för nedläggan
det af elektriska kablar De blifvande båglam
porna komma att uppbäras af stolpar liknande
de på samma plats uppsatta lyktstolparne
Fråga är å bane att äfven längre ned å samma
backe i närheten af lejonen uppsätta elektriskt
ljus ehuru ännu ej något definitivt beslut härom
fattats
Katarinahissen har under det
gångna året trafikerats af 1257 508 personer
eller i medeltal 3 44-5 per dag Detta är det
största antal trafikanter som någonsin begagnat
sig af elevatorn samt öfverstiger är 1888 med
100 351 personer i det att trafiken då endast
uppgick till 1 157 157
*Lappkaravanen som under sin
vistelse härstädes varit synnerligen talrikt be
sökt förevisas för sista gången i morgon En
trén är under de sista dagarne hufvudsakligast
för att bereda de små tillfälle åse karavanen
nedsatt till 25 öre för äldre och 15 öre för barn
"Olyckshändelse I torsdags på
morgonen då landtbrukaren August Hansson
från Bergsäng å Siklaö var på väg hit till
släden råkade hästarne utom Danviken i sken
och vagnen stjelpte i det djupa diket så att så
väl Hansson med vagnen öfver sig som äfven
fcästarne blefvo ligga»de till vid 6 tiden pä mor
gonen då några personer från trakten observe
rade olyckshändelsen men för sent ty Hansson
befans då redan vara död äfvensom den ene
af hästarna hvaremot den andre sedan han
kemmit på benen kunde ledas till hemmet
Hansson som var 55 år gammal och efterlem
na enka och 3 barn i goda ekonomiska om
ständigheter transporterades till sitt hem
Tidning för byggnadsväsen
det som utsändt sitt första nummer af
tredje årgången utkommer hädanefter den
1 och 15 i hvarje månad I tidningens
redaktion har den ändring inträdt att
ingeniör G Sellergren efterträdt ingeniören
J O Petterson såsom redaktör enär den
senare af helsoskäl nödgats afsäga sig för
troendet
Bigården tidning för biskötare har
utsändt sitt första nummer för året Tid
ningen som förtjenar all uppmuntran al
biskötselns vänner och gynnare utgifves
fortfarande af Josef Michal i Linköping
utkommer den 1 i hvarje månad och
kostar för helt år 1 kr
Militära meddelanden
Proftjenstgöring för transport till annat
vapen K m :t har tillåtit att underlöjtnanten i
Blekinge bataljon J A Sädbom må för vinnande
af kompetens till transport till Vendes artilleri
regemente vid nämnda regemente fullgöra den
för transport till artillerivapnet föreskrifna prof
tjenstgöring och undergå dertill hörande examen
Befälet öfver 1 fördelningen och 1 militär
distriktet K m :t har tillåtit att befälet öfver
nämnda fördelning och distrikt må under tiden
för 1890 års riksdag föras frän Stockholm
Lifregementets husarkår K m :t har befalt
att innevarande års rekryt- och remontmöte 1
omgången skall ega rum med inryckningsdag
den 8 februari och utryckningsdag den 20 maj
Nya Yigtiga bestämmelser
vid jeriiviigstrafik
I statsbanornas förut gällande trafiktaxa
var bestämdt att ingen provision erlades
för efterkraf som understeg 1 kr eller
som bestod af frakt hvilken påförts gods
sändning för förut skedd befordran å främ
mande bana
I den nya taxan har blifvit bestämdt att för
upptagande och utbetalning af efterkraf beräk
nas provision med en procent af efterkrafvets
belopp Provisiouen afrundas uppåt till när
maste tiotal öre
För efterkraf som består af jernvägsfrakt lö
sen för fraktsedlar och dylikt erlägges icke pro
vision ej heller för efterkraf å gods som retur
neras till afsändningsstationen derför att det
»eke blifvit af emottagaren utlöst
Gods belagd t med efterkraf för godsets värde
får icke sändas vidare så vida icke på grund
af afsändarens skriftliga eller telegrafiska med
gifvande mottagningsstationen härom erhållit or
der genom afsändningsstationen
Således drabbas nu ett efterkraf å ett belopp
af 25 öre med 10 öre i provision då så litet
belopp förut varit provisionsfritt
Afgifterna för transporter å hamn och sido
spår hafva nu i sin helhet blifvit intagna i den
nya taxan och beräknas sålunda
Till hamnspåren
vid Stadsgården i Stockholm 3 kr för vagn
vid Skeppsbron i Stockholm 5 kr för vagn
vid Karlstad och Kristinehamn 50 öre för vagn
vid Göteborg 75 öre för vagn utom i de fall
då godset efter ankomst till Göteborg önskas
öfverfördt från Bergslagernas till statsbanans
hamubana eller tvärtom då afgiften utgår med
2 kr för vagn
vid Hudiksvall för transport till eller från de
hamnspär som äro belägna bortom nuvarande
ångbåtshamnen 1 kr för vagn
vid Karlsborg (till eller frän Rödesund 1 kr
för vagn samt å fästningsspåret dä myndighet
inom fästningen dertill medgifvit 2 kronor för
vagn
vid Motala och Norrköping 1 kr för vagn
Till sidospåren
vid Hjerpen (till eller från Hjerpens station
och Kilafors (till eller från Kilafors bruk 50
öre för vagn
vid Motala verkstad 1 kr för vagn
vid Ö3tavall (till eller från Holmsjön 1 kr
50 öre för vagn
vid Helgum Sollefte och Åmot (till eller från
Kroppsta 2 kr för vagn
Vid Frycksta stationer ombesörjer jernvägen
öfverföring af gods till eller från dervarande sjö
transporter mot nedanstående afgifter
för gods i vagnslaster med undantag af trä
kol 3 öre per begynnande 100 kg för träkol
och fraktgods i styckegodssändning 5 öre minsta
afgift 10 öre samt för paket 5 öre stycket och
för ilgods i styckegodssändningar 5 öre per be
gynnande 10 kg
1 samtrafik af vagnslastgods beräkna 75 öre per
vagn för öfverföring af vagnar mellan Göteborg
— Hallands jernväg och statsbanan äfvenså be
räknas vid Öxnered en omlastningsafgift af 2
öte per 100 kg
För båtar och ångslupar har nu blifvit be
stämdt att båtar i längd öfver stäf mer än 7
meter fraktdebiteras såsom 1 klassens åkdon
båtar om 6 till 7 meter såsom 2 klasssens åk
don och mindre båtar såsom 3 klassens åkdon
Telefon väsendet
Stockholms allmänna telefonbolags verk
ställande direktör öfveringeniör H T
Cedergren har under någon tid uppe
hållit sig i Berlin för att på närmare håll
taga kännedom om ett nytt slags vexel
bord som på den senaste tiden varit i
bruk vid telefonstationer så väl i Amerika
som i Berlin
Vexelbord är som bekant det bord vid hvilket
telefonisten å stationen emottager lystringssig
nalerna och förmedlar telefonsamtalen Ursprung
ligen voro dessa bord försedda med ringklockor
och så inrättade att telefonisten måste ropa från
ett bord till ett annat för att få det begärda tele
fonnumret hvilket framkallade ett betänkligt
virrvar och i hög grad försvårade expeditionen
samt gjorde den betungande och enerverande
för dem som höllo på dermed För en fem år
sedan inträdde en afgjord förbättring i vexel
bordens konstruktion i det att en nedfallande
klaff utmärker det nummer från hvilket anrop
sker Proppar med lösa snören insättas derpå
en vid den anropande en vid den anropade
nummerklaffen Detta system som är det nu
hos oss gällande blef i sin helhet tillämpadt
när för ett par år sedan Allmänna telefonbolaget
tog sitt nya palats vid MalmskiJnadsgatan i be
sittning
För närvarande finnas 20 sådana vexelbord å
bufvudstationeu 1 följd af det ökade abonne
mentantalet kommer inom kort ett tiotal nya
bord att inrättas
De allra nyaste vexelborden äro så beskaffade
att hvarje ledning slutar 1 en propp hvilken
när samtal begäres insättes i den anropade
linien Huruvida detta system kan vara att före
draga framför det hittills brukliga är icke så
ailde !es afgjordt Åtminstone ha de i tryck syn
liga omdömena härom varit temligen skiljaktiga
Ingeniör Cedergren hemväntas i dessa dagar
från sin studieresa
Telefonbolaget har nyligen ingått till
Stockholms stadsfullmäktige med begäran
att få anlägga en försöksledning under
jorden Den nya ledningen skulle förbinda
hufvudstationen å norr med den å söder
belägna
De underjordiska ledningarna hafva i många
fall visat sig vara alt föredraga framför de ofvan
jord framdragna Oberörda af induktion äro de
fria från störande ljudinflytelser från främmande
häll För den nya ledningen som kommer att
blifva en dubbelledning har redan bestälts en
del kablar Underhållskostnaden ställer sig bil
ligare för en dylik underjordisk telefonledning
hvaremot anläggningskostnaden af naturliga skäl
blir dyrare
Genom anbringande af nedstigningsbrunnar å
bestämda distanser kommer arbetet med rät
tande af uppkommande liniefel att väsentligt
underlättas
Familjenotiser
— Förlofning har tillkännagifvits mellan frö
ken Katty Knight och kaptenen vid Svea artil
leriregemente Rudolf Lysholm
Dödsfall
— Stadsfiskalen i Söderköping Anders
August Svensson afled i torsdags helt plöts
ligt i lungkatarr
Han var född 1831 och utnämndes till stads
fiskal i Söderköping 1877
— Enkefru Sofia Karolina Aslier afled
i går i Norrköping i lunginflammation en
följd af influensan 61 år gammal Hon
var enka efter apotekaren C F Asker och
efterlemnar en son samt två döttrar Hon
var mycket bekant i Norrköping
— I tisdags morse afled i Borås tull
kammarföreståndaren S J Johansson i
sitt 68 år
*— Förre bohhandlaren i Upsala
Anders Gustaf Andersson afled den 10 d :s
på morgonen å Upsala hospital Döds
orsaken var lunginflammation
Influensan
i hufvudstaden är i aftagande Någon
nämnvärd minskning i dödssiffran har
deremot ej kunnat förmärkas I lands
orten tyckes influensan nu börja rasa på
fullt allvar
I Göteborg är den i jemn utbredning och här
jar för närvarande förskräckligt De två genom
sjukdomen aflidna officerarne vid Göta artilleri
regemente skulle efter sedvänja af kamrater bä
ras till grafven och det var med nöd att till
räckligt många funnos friska Ännu en officer
afled i fredags Han gick ut från sitt hem på
aftonen som det tycktes frisk men återvände
om en kort stand 1 droska och som sagdt på
natten ailed han Läkare konstatera åtminstone
två fall då döden infunnit sig utan någon bi
sjukdom till influensan Sju läkare ligga för när
varande sjuka till följd af farsoten Bland spår
vagnspersonalen var här om dagen ett fyratiotal
sjukskrifvet Apoteken hafva öfverfullt att göra
Vädret är fortfarande dimmigt
Från Halmstad meddelar stadsläkaren Under
julveckorna hafva många fall enligt min beräk
ning 200 å 300 af influensa inträffat så väl i
staden som å kringliggande landsbygd Sjuk
domen i allmänhet af lindrigare art har upp
trädt lika mycket inom de mera burgna familjer
na som inom den arbetande klassen En iakt
tagelse som jag gjort är att tidigt gående till
sängs då sjukdomssymptom visa sig och tåla
mod att hålla sängen länge äfven sedan sjuk
domssymptomen icke föreskrifva detta samt att
icke strax utsätta sig för yttre luften äro de
säkraste medlen mot de efterföljande katarrala
sjukdomarne Endast skarp blåst som tillför
oss syrefrisk luft från hafvet kan fördela de
bakteriefylda flere månader stillastående luft
lagren Köldens inverkan dervid tror jag icke
mycket på
Sjukligheten i skärgården är ganska stor In
fluensan har gjort sitt inträde å fisklägena Mollö
sund Käringön och Gullholmen öfver hälften
af invänarne äro angripna och många ganska
svårt
I Eskilstuna är de sjukes antal ganska stort
ehuru några allvarsammare fall torde vara tem
ligen sällsynta Ett dödsfall har inträffat med
svårt
influensan som orsak 1 « :n helhet uppbarer
emellertid epidemien der så varsamt att någon
rubbning i fabrikernas verksamhet ej är att bö
fara
Inflaensan i Kristianstad har gripit våldsamt
omkring sig Hos stadens läkare anmäldes un
der förra veckan det oerhörda antalet 404 sjuk
domsfall och af dessa voro 369 influensa och
resp 22 och 5 de med den samma beslägtade
åkommorna luftrörs- och luftstrupskatarr
I Östergötland och särskildt i trakten af Fin
spong antager sjukdomen en oroväckande karak
ter ty flera fall af lunginflammation hvilka all
mänheten tror vara en följd af den samma
hafva här och hvar konstaterats Det är inte
ovanligt att ej mindre än 5 å 6 personer i en
och samma familj samtidigt hafva insjuknat
hvilket åstadkommit en mängd oregelbundenhe
ter och svåra förhållanden i det dagliga lifvet
Läkarne i orten få ständigt vistas på resande
fot och apoteken hafva fullt upp att göra med
att expediera läkarnes recepter Sjukdomen som
visade sig härstädes redan vid jultiden och sä
kert grasserat i orten omkring 14 dagar tyckes
snarare vara i till- än aftagande
Äfven till Gotland har epidemien nått och i
Visby hafva så många sjukdomsfall inträffat
bland presterskapet i de närmast omkring sta
den belägna socknarna att det stundom under
den gångna helgen varit förenadt med de största
svårigheter att kunna på vederbörligt sätt uppe
hålla den allmänna gudstjensten
• »
I London är man fullt öfvertygad att influen
san der är direkt införd från Ryssland Lord
Salisbury erhöll nyligen depescher från Peters
burg och Paris som voro skrifna af de båda
sändebuden under det dessa ledo af influensa
Ett annat fall är ännu intressantare
Två fruntimmer insjuknade samtidigt i ett hus
vid Earls Court och läto hemta läkaren Denne
igenkände genast symptomen af en lätt influensa
Han yttrade skämtande att han hoppades att
damerna ej hade korresponderat med vänner i
Ryssland Stor blef hans förvåning då den ena
af damerna sade honom att hon för två dagar
sedan frän Ryssland fått en schal till julklapp
Influensan är så på modet i Petersburg att
på adelsklubbens senaste bal första priset för
toalett tillerkändes ett fruntimmer kostymeradt
som influensa Hon bar orientalisk kostym och
på hufvudet en turban med namnen på de lä
kare som skrifvit om influensan Europas karta
var aftecknad på hennes klädning Influensan
uppträdde på denna karta bärande en solfjäder
med lyckönskningar från apotekare som helsade
sfru Grippes välkommen Slutligen utdelade
damen verser hvari influensans alla »förtjenster»
prisades
ffienom Svenska telegrambyrån
Kristiania den 10 januari Influensan
utbreder 8ig i Kristiania i mer eller min
dre elakartad form Tidningarna föreslå
skolornas stängande Från nästan alla
delar af landet ingå underrättelser om
influensans utbredande
Insamling till ett sjömans
hem i Stockholm
Redovisning
öfver sparbössemedel insamlade å ång
båtarne till Stockholms sjömanshems bygg
nadafond 1889
Från S G Hermelin 27 kr 9 öre J L Rune
berg 24 kr 52 öre Gauthiod 15 kr 70 öre
Luleå 15 kr jEolus 12 kr 90 öre Oaxen 11
kr 91 öre Vesternorrland 10 kr 65 öre Små
land 10 kr 50 öre Ronneby 10 kr Östhammar
10 kr Göta 9 kr 6 öre E Sehlstedt 8 kr 67
öre Thule 8 kr 62 öre Enköping 1 7 kr 87 öre
Öregrund 7 kr 82 öre Carl XV 7 kr 76 öre
Eskilstuna II 7 kr 57 öre Rhea 7 kr Tessin
6 ki1
97 öre Dalaröström 0 kr 78 öre Niord
6 kr 72 öre Eskilstuna I 6 kr 68 öre Örebro
11 6 kr 67 öre Ekholmen 6 kr 49 öre Uman
5 kr 99 öre Strömma kana 5 kr 95 öre
Gustafsberg I 5 kr 82 öre Aros 5 kr 69 öre
Chapman 5 kr 50 öre Österåker 5 kr 40 öre
Östanå II 5 kr 35 öre Nyköping 5 kr 24 öre
Norra Sverige 5 kr 13 öre Enköping II 5 kr
Visingsö 4 kr 96 öre Söderhamn 4 kr 94 öre
Södern 4 kr 91 öre Vesterås 4 kr 88 öre Nya
Hållsviken 4 kr 85 öre Nordstiernan 4 kr 82 öre
Vesterbotten 4 kr 61 öre Hillersjö 4 kr 47 öre
Skandia 4 kr 36 öre Gefle 4 kr 25 öre Blidösund
4 kr 25 öre Svithiod 4 kr 21 öre Vktoria 4 kr
17 öre Maria II 4 kr 4 öre Najaden 3 kr 85 öre
Hudiksvall 3 kr 81 öre Per Brahe 3 kr 60 öre
Södermanland 3 kr 51 öre Nya Söderhamn 3
kr 46 öre Tynnelsö 3 kr 44 öre Dana 3 kr
44 öre E Tegner 3 kr 42 öre Rådmansö 3 kr
34 öre Ekolsund 3 kr 15 öre Nya Upsala 3
kr 11 öre Carl von Linné 3 kr 3 öre Gustafs
berg IV 2 kr 88 öre Södra Sverige 2 kr 82
öre Östanå I 2 kr 72 öre Nore 2 kr 70 öre
Fyris II 2 kr 69 öre Sjöfröken 2 kr 61 öre
Primus 2 kr 61 öre Norrbotten 2 kr 57 örs
Örebro I 2 kr 34 öre Wilhelm Lindberg 2 kr
33 öre Södertelje 2 kr 27 öre Piteå 2 kr 16
öre Gustafsberg III 2 kr 7 öre Strengnäs 2 kr
Fagersta 1 kr 88 öre Drottning Sofia 1 kr 81
öre Hernösand II 1 kr 75 öre Säbyholm 1 kr
75 öre Åkers Kanal 1 kr 75 öre Upland 1 kr
72 öre Wermdö 1 kr 69 öre Lindköping 1 kr
67 öre Wäddö Kanal 1 kr 66 öre Hyperion 1
kr 55 öre Trafik 1 kr 48 öre Tenö 1 kr 41
öre Smedjebacken 1 kr 39 öre Norrtelje 1 kr
36 öre Nya Hillersjö 1 kr 30 öre Norrköping
I kr 25 öre Ljusterö 1 kr 20 öre Gustafsberg
II 1 kr 15 öre Konung Oscar 1 kr 2 öre Trosa
1 kr 13 öre Gustaf II Adolf 1 kr 11 öre
Gammelby 1 kr 10 öre Venus 1 kr 4 öre
Gripsholm 1 kr Norden 90 öre Arboga 85 öre
Sirius 80 öre Nya Svartsjölandet 78 öre Transit
I 64 öre Tjust 60 öre Nya Södertelje 51 öre
Bore 41 Öre ^Egir 2 öre Summa 487 kr 44 öre
Hugo Engelbrecht
kassaförvaltare
Och hembäres härmed föreningens tacksamhet
till vederbörande rederier och kaptener som be
redvilligt lemnat plats för dess sparbössor å
sina fartyg under den förhoppning att under
innevarande år dessa bössor få bibehålla sina
platser På samma gång frambäres tacksamhet
till alla dem som nedlagt penningar idesamma
äfven detta år blifver tillfälle att offra en skärf
till ett sjömanshem i Stockholm
Alménska bristen i Göteborg
Från Göteborg meddelas den 10 dennes
Förlikning har i dag inför rådhusrätten
ingåtts mellan magistraten och aflidne
stadsfogden Alméns borgenärer hvilka nu
gått in på att af den brist som yppats
i de af Almén omhänderhafda exekutions
medel ersätta hvad som ej täckes genom
konkursboets realisering Denna summa
antages uppgå till 4000 kr
J ordberga sockerfabrikdahtie
bolag har den 10 dennes konstitue
rats i Malmö under ordförandeskap af
ryttmästaren Stjernsvärd Minimikapitalet
(800000 kr är öfvertecknadt Det be
slöts att teckningen skall fortsättas till 1
million uppnåtts Bruket skall börja
verksamheten hösten 1891
"Majoren J S Nissers jord
fästning försiggick i torsdags med
mycken högtidlighet i Kristine kyrka i Falun be
rättar Tidning för Falu län och stad
Bland den mängd af vackra och dyrbara
kransar som höljde kistan
_
märktes sådana
från Dalregementets officerskår från Helsinge
regementes officerskår från Kopparbergs och
Hofors aktiebolags tjenstemän samt från Koppar
bergs Hofors sågverks aktiebolag
I det långa likföljet som kl 2 utgick från
Nya hotellet märktes bland andra länets höf
ding ett flertal af Dalregementets officerare ett
stort antal af den allidnes personliga vänner
och bekanta m fl
Upp i det med granar prydda koret med alta
ret svartklädt och siradt med växter bars
kistan under en sorgmarsch från orgeln genom
den illuminerade kyrkan af åtta medlemmar af
Dalregementets officerskår hvarefter sedan första
versen af psalmen 452 afsjunaits från orgelläk
tåren af en afdelning £af läroverkets sångkör
jordfästningen verkstäldes af pastor A Lund
skog

Sida 3

B5Hi
övensKa x >agöiaue ioraagen aen iä januari löUU £i :r 8
Återfunnen donation Från Lock
nevi sknrves till Ö C Fövre heinmansegarei
E J Gunnarsson i Dramstorp af Locknevi soc
ken har påträffat en afskrift af ett donationsbref
Utfärdadt af en numera afliden inspektor Ceder
ström som enligt nämnda dokument skall Jill
Frödinge socken hafva donerat 83 rdr 16 sk
banko hvarå räntan skulle användas på såsätt
alt 3 rdr banko skulle årligen utdelas vid jul
och 2 rdr banko midsommar till de ijfatlighusef
varande fattighjonen De donerade medlen lära
vara öfverlemnade 1845 till dåvarande kyrko
herden C J von Melen jemte de då tjenstgö
rande kyrkovärdarne Då man hittills varit
okunnig härom torde nuvarande fattigvårdssty
reise komma att närmare taga reda på huru
härmed förhåller sig allra helst den Cederström
ska fonden i fall den icke uppgått i fattigkas
san eller på annat sätt blifvit förskingrad nu
borde uppgå till omkring 1000 kr enär ingå
utdelningar ur den samma någonsin förekommit
Äfven Locknevi och Djursdala socknar skola
hafva hugnats med likartade donationer af in
spektor Cederström Huruvida derstädes sådana
donationsfonder finnas är insändaren obekant
*Trettondags tö — surt kom och
rultet hö så lyder den gamla under nuvarande
förhållanden föga hugnesamma spådomen Vi
må hoppas att detta »gamla märke» hör till
dem som icke längre bestå
Ett sorgligt barndomsminne
Sf
gg
har skrifves till Sm P lifvet igenom följt den för
ett hemskt utbrott af sinnesförvirring vid Dädesjö
kyrka sistlidne julotta i tidningen förut omtalade
f soldaten P C Lindgren från Betingetorp Dä
desjö Vid 12 års ålder råkade han nämligen
under lek i föräldrahemmet med sin faders jagt
gevär af våda skjuta en något yngre syster så
att hon ögonblickligen afled Måhända har min
net af denna upprörande händelse som lär
hafva legat tungt öfver Lindgrens sinne varit
en bidragande orsak till den sinnesförvirring
hvaraf han särskildt de senaste åren stundom
lidit och som på sjelfva juldagsmorgonen erhöll
ett så beklagligt utbrott
Lindgrens sinnesrubbning framträdde fullt tyd
ligt sommaren 1888 å Kalmar regementes läger
plats Hultsfred hvarifrån han afvek till hem
met Å Hullsfred gjorda försök att medelst hyp
notisk behandling återställa den lubbade jern
vigten i hans själ kröntes icke med önskad
framgång
Ett frimäritsrnm Provinsialläka
ren doktor Schröder i Ödeshög har ett rum som
är tapetseradt med frimärken från alla verldens
länder Dessa frimärken äro ordnade på ett
mästerligt sätt i rektangulära ramar som kunna
flyttas med största lätthet Arbetet med sam
landet och ordnandet af denna ovanliga deko
rationsmaterie har fortgått i mänga år och bör
vara af mycket stort värde för samlare i denna
bransch
Doktor S är för närvarande sysselsatt med
att samla olika slags etiketter för att få ännu
ett rum dekoreradt på detta säregna men syn
nerlinen prydliga salt
Hardt pröfvado I en familj i
Göteborg ha under några dagar tre vuxna sö
ner fallit offer för den gängse sjukligheten in
fluensan och i onsdags dog fadren Makan och
er dotter ligga för närvarande ä sjukhus
Nidingsdåd En sten stor som ett
hönsägg inslungades genom fönsterrutan till en
tredje klassens kupé å Lidköping—Skara—Stens
torps bantåg den 3 dennes på eftermiddagen
just som tåget började sakta farten och närma
sig Stenstorps jernvägsstation Stenen nedföll
på golfvet utan att skada någon Lokomotiv
föraren observerade en person karl eller qvinna
kunde i mörkret ej urskiljas som i språngmarsch
aflägsnade sig från banan Några gånger förut
har vid samma ställe stenar kastats mot ban
tågen berättar Borås T
Talska sedlar» Ett par falska 5
kronesedlar lemnades här om dagen i ett par bu
tiker i Karlskrona Sedlarne efterapade riksban
kens voro dock så illa gjorda att bedrägeriet
genast upptäcktes Utprånglaren en liten gosse
anhölls och togs i förhör och man tror sig vara
förfalskaren pä spåren
*01ycksfallsiörsäkring Styrel
sen för Hjo—Stenstorps jernväg har beslutat att
i bolaget Skandinavien olycksfallsförsäkra hela
sin personal
•Den elektriska belysningen
i Marstrand afprofvades i torsdags
och visade ett tillfredsställande resultat
Staden upplyses nu af 8 båg- och 35 glöd
lampor
Huru en egendom blef försåld
g
En person i norra Småland önskade skrifves
till Smålandsposten så förmånligt som möjligt
sälja sin magra gård men då spekulanter in
funno sig för att taga den i betraktande kunde
de icke upotäcka något som lockade dem till
att göra affär Grödan var till qvantiteten ringa
och kreatursbesättningen utgjordes af några
eländiga djur som med missnöjda blickar stodo
och sågo pä sitt torra foder i krubban Men
så hittade gårdens egare på råd Ett försvarligt
lager af skrymmande stubbar m m infördes i
ladan och derofvanpå blef säden lagd af en
god vän lånades ett lämpligt antal präktiga kor
och hästar som insattes i ladugården Kom så
på en bestämd dag långväga ifrån en köpare
Då han fann ladan full af säd och i stallarne
de präktigaste djur som kunde önskas ansågs
delta som ett tydligt bevis på egendomens ut
märkta beskaffenhet och handeln var derför
snart uppgjord till säljarens fulla belåtenhet
Åldring Pigan Britta Andersdotter
i Gryttved i Köla socken i Vermland är född
den 31 oktober 1791 och har sålunda ingått i
sitt 99 år
Liotterichancer I Malmötidningen
Morgonbladet riktar en ins Th ett skarpt och tyd
ligtvis berättigadt angrepp mot det sätt hvarpå
dragningen i konsthistoriska museets lotteri var an
ordnad Den tillgick på det sätt att ur en cylinder
som innehöll 50 kuior (af hvilka 5 voro nollor 5
ettor etc till niorna framkommo 5 siffror hvilka
bildade det lyckliga numret Härvid kan det emel
lertid inträffa att samma nummer under samma
dragning utfaller flere gånger men systemet för
äfven till andra mycket större och mera afvita
om ock mindre i ögonen fallande inkonseqven
ser hvilka leda dit hän att olika nummer borde
betinga olika pris
- allt efter de större eller min
dre chancer att vinna de genom talets egen be
kaffenhet besitta
Vi taga — säger Th
— ett par tal 22222
h 23 456 till exempel och jemföra hvarderas
annolikhet alt fall ut
För att förenkla saken tänka vi oss utfallan
det af en siffra i sander Ij båda fallen bar
den första siffran lika stor utsigt alt rulla ned i
sitt fack — ännu år det ingen skilnad Men
redan då den andra siffran skall fram blir 22 22a
något efter 23456 ty det finnes blott 4 tvåor
qvar men 5 treor Vid tredje siffran blir det
ändå litet värre Och få äro väl da nummer
som falla ut der de 4 siffrorna äro af samma
valör Men om numret 22 222 skulle ha så pass
stor tur att detta inträffade kan man lätt inse
att den sista qvarvarande olyckliga stackars
tvåan har bra ringa utsigt att komma fram då
ju alla de andra 9 siffrorna äro feradubbelt re
presenterade gent emot henne Deremot om vid
talet 23456 de fyra första siffrorna voro komna
finnes det 5 sexor qvar och af de öfriga 9 siff
roma äro 5 lika mycket och 4 (nämligen 2 3
i och 5 mindre representerade
Inrikes tslegram
(Genom Svenska telegrambyrån
Skogsprocessen i Sala
*Sala den 10 januari Skogsprocessen
har i dag handlagts för första gången af
extra rådhusrätt med v häradshöfding
öhnell som ordförande och v häradshöf
dingarne Améen och Böös som bisittare
Stadens talan förde rådman Hård af Se
gerstad och 176 stämde bergsmäns v
häradshöfding Santeson Kronoombud var
kronofogden John Karlsson
— Borgmä
staren Lundberg rådman Rothén och kas
sören Östman förklarade sig villige att
afträda den skog dem tillhör De öfrige
instämda bestredo stämningen och stödde
sig på privilegierna Uppskof beviljades
till den 24 maj Rättegången varade 5
timmar
Häktad förskingrare
*Storvik den 10 januari Schaktmästa
ren Borgman har häktats i Gefle för för
falskning af aflöningsuppgifter rörande
etadens arbeten Sedan 1878 hafva mel
lan 5- och 8000 kr förskingrats
Kiilkfrakierna
*Stenstorp den 10 januari Talrikt be
jökt möte i dag med Skaraborgs läns
hushållningssällskap beslöt att i hufvud
-ak instämma med Mosskulturföreningen
ingående kalkfraktens nedsättning Mötet
beslöt med 3 rösters majoritet att öfver
lemna till k m :t att bedöma procentbe
loppet Minoriteten röstade för Mosskul
turföreningens förslag
Tidningsreferenter som detek
tiver Från New-York skrifves En
mängd djerfva industririddare ha nyligen blifvit
instämda inför domstolarne här som det endast
»enom ett par tidningsreferenters djerfhet och
slughet lyckats att få bevis emot Saken rör
sig kring egarne till en massa kuriositetskabi
nett som till det yttre sågo helt oskyldiga ut
Att de genonfjettelika affischer utpuffade undren
sjöjungfrur bevingade menniskor flickor med
svans och barn med hun dhufvud alls ej funnos
att se utan att det hela endast var en kolossal
humbug det viste New-Yorks egna invånare full
väl men resande från landet läto ännu locka
5ig att besöka tillställningarna Härigenom blef
det äfven en hemlighet för stadsbefolkningen
att utom det att det hela endast var humbug
de till det yttre oskyldiga konstkabinetten äfven
voro ganska farliga röfvarhålor der de besökan
kand» blefvo utplundrade rånade ja botade till
lifvet Polisen var underrättad men lyckades
aldrig få bevis som voro bindande Man öfver
lemnade då till pressen att skaffa dem Två
förslagna referenter i The World företogo sig att
under masken af ett par dumma farmare från
vestern göra en vandring genom alla de brokiga
tälten — långs en beryktad gata i stadens östra
ulkant Inträdespriset är i dem alla 10 cents
som affischerna uppgifva Men den ena af re
ferenterna som lemnade en dollar att vexla blef
genast vid biljettluckan vid vexlingen lurad på
50 cents Inne i tältet funnos nog alla de ut
lofvade härligheterna men af — trä Endast
en häst hade man som hade en konstgjord
puckel fastsydd på ryggen Panoramat bestod
af en rad smutsiga fönsterglas med gamla ur
blekta fotografier bakom Denna humbugstill
ställning var emellertid endast en skylt för det
egentliga »geschäftet» Så snart »professorn»
som förevisade samlingen sett att den besökan
de var från landet förde han in honom i ett
inre rum der han företog en frenologisk under
sökning af hans hufvud För detta begärdes en
pxtra betalning af fem dollar När referenten
ej visade lust att betala framtog »professorn»
som argument en liten revolver Detta bade
emellertid ingen inverkan på referenten och till
slut enades man om ett piis af 3 dollar Så
snart detta var betalt blef den besökande utan
vidare utkastad På samma sätt gick det äfven
hans kollega som å sin sida ensam gjorde sam
ma färd På ett ställe tvangs denne att för 6
dollar köpa en drömbok hvars bokhandelspris
är 10 cent Her»w »professorer» fingo dagen
derpå till sin öfTMNSkning i The World läsa en
beskrifning af afei sina bedrifter med de finge
rade Iandtmännen och med referenterna som
vittnen kunde man äfven instämma dem för
rätta
En romantisk enleveringshisto
ria Från New-York berättas Dottern
till en rik köpman vid namn Denison bosatt i
en stad i södra delen af Nya Mexiko skulle
gifta sig med borgmästaren i staden fastän hon
skänkt sitt hjerta till en bra men fatlig ung
man som emellertid föräldrarne alls ej ville
veta af Då inga böner bjelpte ulan bröllopet
med borgmästaren redan var utsatt beslöto de
unga tu att söka sin räddning i flykten Samma
dag vigseln skulle ega rum aflägsnade sig flickan
under någon förevändning från hemmet Den
älskade väntade henne med ett par hästar och
bort gick det med vindens hastighet Knappt
var flykten uppläckt förrän fadern och brudgum
men satte efter Som de hade bättre bästar
kommo de snart i närheten af de flyende Dessa
hade då just kommit till stranden af Red River
Utan att tveka sporrade de sina hästar och satte
öfver den brusande floden samt uppnådde den
motsatta stranden Förföljarne vågade ej ge
sig ut i floden utan måste med harm i hjertat
afstå från förföljelsen Dagen derpå återvände
flyktingarne som man och hustru till föräldrarne
som funno sig i det oundvikliga och gåfvo dem
sin välsignelse
Väderleken har i hela mellersta
Europa liksom här under den senaste tiden visat
abnorma värmegrader efter den lindriga kyla som
inträdde vid jultiden De häftiga temperatur
ombyten som härigenom uppstått anses allmänt
ha varit en bidragande orsak till den förvärring
influensan som samtidigt kunnat spåras nä
stan öfver allt Höjningen i temperaturen visade
sig först i Holland Belgien och Frankrike der
öfver allt december slutat med lindrig frost Den
3 på morgonen var temperaturen ännu i Paris
3 och Lyon — 2 grader men 24 timmar se
nare hade man redan i Psris 6 och i Lyon
9 grader På samma tid steg i Brussel tem
peraturen från — 2 till 5 grader och i Ut
recht från — 5 till 3 grader Under inflylan
de af ett från vestra delen af de britiska öarna
kommande barometerminimum hade de förut rå
dande sydostliga vindarne gått öfver i varma
och fuktiga sydvestliga vindar som under lörda
gen och söndagen i Irland och nordvestra Frank
rike växte till storm Från Frankrike gick höj
ningen i temperaturen österut till Tyskland der
den visade sig på söndagen och måndagen så
att t ex temperaturen i Berlin steg från — 2
till -f 4 och i Chemnitz från — 3 till 8
grader
I Ryssland har temperaturen visserligen hela
tiden hållit sig under noll men vexlingen i fråga
om köldens styrka har varit oerhörd Den 31
december var det i Moskva Nischnij Novgorod
och Kasan — 6 gr den 1 januari hade kölden i
Moskva stigit till 20 i Novgorod till 23 och i
Kasan till 24 för att den 2 på qvällen igen ha
sjunkit till 2 grader i Moskva samt den 3 på
morgonen till 9 grader i Novgorod och 11 grader
i Kasan Den häftigaste förändringen observe
rades dock i den under 58 breddgraden liggan
de staden Wjätka Der var den 1 januari på
morgonen 14 den 2 januari 33 och den 3 en
dast 8 grader kallt alltså hade kölden der frän
den ena dagen till den andra först stigit 19 och
derpå åter sjunkit 25 grader en differens som
annars blott brukar förekomma under en hel
månads tid mellan den kallaste afton och den
varmaste middag
Dynamitattentat Ett försök att
spränga Millwall i luften med dynamit gjordes
på nyårsnatten 3- å 400 personer höllo för
tillfället bal der Den första explosionen märk
tes vid midnatt och följdes en half timme senare
af en vida starkare Fönsterna sprungo sönder
Hela publiken strömmade genast ut på gatan
Ingen blef sårad ehuru glasskärfvorna röko om
kring i salen
Gayarres struphuf vud Med den
aflidne tenoren Gayarres slägtingars tillstånd har
man uttagit hans struphufvud för att underkasta
det en noggrann vetenskaplig undersökning Man
har emellertid ej funnit andra egendomligheter
med det än att det till alla sina dimensioner
är något större än vanliga dödligas samt att det
venstra stämbandet är ovanligt utveckladt Lä
karne vänta sig emellertid intressanta resnltat
af en vidare mikroskopisk undersökning af de
enskilda musklerna och brosken Struphufvudet
kommer alt som anatomiskt preparat förvaras
på något museum
J slottet Loo invid Haag konungens
af Holland residens yppade sig samtidigt med
branden i slottet Laeken eld i konungens arbets
rum Elden släcktes emellertid snart dock ej
utan att ha åstadkommit rätt betydlig skada
Gemensam verldstid I Berlin
hölls i onsdags en konferens mellan represen
tanter för tyska och utländska jernbanesällskap
angående införandet af en gemensam normaltid
för jernyägarne
Konst och Litteratur
Lördagen den 11 januari
Kungl operan
Ingen föreställning
Dramatiska teaters Chamillac
Svenska teatern Cornelius Voss
Södra teatern Petermans flickor
Vasateatern Muntra qvinnor
Folkteatern Andersson Pettersson och Lund
ström — I underjorden
Konserten å k operan i går afton
hade lockat en synnerligen talrik och en
tusiastisk publik Det märktes lätt att
det var den unga violinisten fröken Frida
Schytte som öfvade största dragningskraf
ten Fröken Schytte är ännu allt för ung
för att ega den mognare utbildningens
kraft i handen tonen är ännu något svag
och spelet mattades kanske i någon mån
mot slutet af de längre och tröttsammare
satserna Men tonen är i gengäld klock
ren och mjuk och den musikaliska upp
fattningen innerlig och själfull Tekniska
svårigheter tyckas alldeles icke finnas för
denna unga konstnärinna Hon leker fram
tonerna äfven i de konstigaste löpningar
Och en del konstigheter har den Mendel
sohnska violinkonserten det kan icke för
nekas Flärdfullt broderi under hvilket den
stämning delvis förflyktigar som väckes
af den vackra kompositionens renare ton
målningar Men violinisten sjelf var desto
friare från flärd Täck och älsklig appa
rition och ett okonstladt spelsätt som
icke ett ögonblick påminde om det manér
af slängningar och hufvudkastningar som
så ofta minskar njutningen äfven af större
konstnärers fiolspel Violinkonserten
ackompagnerades af kapellet och applå
derades kraftigt
Wieniawskis polonäs med pianoackom
pagnement framkallade åter en nästan
bedöfvande storm af bifallsyttringar och
när inropningarna icke ville taga slut
spelade fröken S utom programmet en
nocturne af Chopin
Fröken Wolffs djupa altstämma utfylde
med 3 visor ett nummer å programmet
Vi beklaga att två af dessa voro valda
bland Griegs allra orimligaste komposi
tioner
Kapellet spelade ovanligt bra i går
Hade blott den herre som sköter trian
geln passat på litet bättre och följt takten
så skulle ouverturen af Foroni kunna
sägas ha gått oklanderligt Bizets utom
ordentligt vackra orkestersuite spelades
con amore särskildt 2 satsen hvilken
begärdes och gafs da capo
*K operan I afton gifves ingen före
ställning i anseende till generalrepetition af op
»Lakmé» I morgon söudag uppföres »Verm
ländingarne» hvars popularitet fortfarande visar
sig oförminskad
Måndagens abonnementsföreställning inledes
af en konsertafdelning Derefter gifves operan
»Hvita frun» Om tisdag uppföres »Vermlän
dingarne» Onsdagen den 15 dennes gifves för
första gången »Lakmé» opera i 3 akter af E
Gondinet och Th Gille musiken af Leo Délibes
Öfversättningen är verkstäld af Ernst Wallmark
Dansen är komponerad af Robert Sjöblom De
nya dekorationerna hafva utförls af Christian
Jansson Personfördelningen i stycket blifver
följande Nilakantha indisk prest hr Lundqvist
Lakmé hans dotter fröken Märta Petrini (debut
Gérald hr Ödmann Frédéric hr Linden Ellen
Géralds fästmö fröken Karlsohn Rose Ellens
kusin fröken Jungstedt Misfress Bentzon de
unga damernas guvernant fru Strandberg Mal
lika Lakmés tjenarinna fru Edling Hadje slaf
hr Grafström En spåman hr Malmsjö En köp
man hr Olsson
I operan uppträda i öfrigt indiska män och
qvinnor engelska officerare och deras damer
soldater matroser europeer kineser m fl köp
män och handtverkare bajaderer musikanter
bramahner m fl Scenen är i Indien vid tiden
för indiska upproret Till operan äro nya kosty
mer förfärdigade
»Lakmé» gafs för första gången på Opéra
comique i Paris den 14 april 1883 Stycket
väckte med ens stor succés och hade snart
gjort sin rund öfver Europas förnämsta scener
Å k operan i Stockholm hafva gifvits två ope
ror af »Lakmés» tonsättare nämligen »Kungen
har sagt det» (1877 och »Jean från Nivelle»
(1880
Biljetter till första föreställningen af »Lakmé»
säljas från och med om måndag kl 12 mid
dagen
'Dramatiska teatern På grund af
den framgång komedien »Chamillac» här rönt
gifves den så väl i dag lördag som i morgon
söndag samt alla dagar i kommande vecka
*Vasateatern gifver i dag lördag i
mörgon söndag samt om måndag lustspelet
»Muntra qvinnor» som med dessa tre föreställ
ningar nedlägges
Om tisdag återupptages »Lille hertigen» med
fröken Emma Ekström i hertig de Partenays
parti
Förberedelserna till uppförandet af Sullivans
»Mikadon» eller »En dag i Titipu» fortgå med
största ifver
•Folkteatern ger 1 dag till förmån för
hr Fritz Strandberg »Andersson Pettersson och
Lundström» samt derefter »I underjorden» I
morgon söndag måndag och tisdag samma pro
gram Onsdagen den 15 gifves för 1 gången
»Herrarne Carvallon» fars i 3 akter och till
efterpjes »I underjorden»
*Hr Axel Roos gifver söndagen den
12 januari kl 2 e m å Dramatiska teatern en
icatiné med biträde af fruarna Ellen Hartman
Ottilia Litlmarck Helga Rundberg fröknarna
Anna Petterson Thecla Åhlander Hilda Klefberg
samt hrr Nils Personne Ossian Hamrin direktör
Lindholm och teaterns kapell
Vi be att få fästa våra läsares uppmärksam
het på det synnerligen lockande programmet
Fröken Anna Petterson sjunger ett par sånger
af Aug Söderman Hr Nils Personne kommer
att spela en herre som är stadd »I friarärenden»
komedi i 1 akt öfvers från franskan af N P
Fru Ellen Hartman gör sina roliga slutscener i
»En räddande ängel»
Till slut gifves Ludvig Holbergs »Den förvänd
lade brudgummen» komedi i 1 akt »utan aktörer»
öfvers af N P Rollerna utföras af fru Helga
Rundberg fröknarna Thecla Åhlander Hilda
Klefberg och fru Ottilia Littmarck
u
r
Matinén slutar kl 4
*Sveriges allmänna konstförening
Nya arbeten äro utstälda af J Glöersen (norsk
målare Ivar Nyberg (porträtt Elisabet Warling
(d :o samt Hj Falk (aqvarellstudic-r
Ny Illustrerad Tidning för den 11
d :s bjuder bland annat på ett förträffligt
porträtt af öfverbibliotekarien G E Klem
ming samt en genealogisk tabell öfver
konung Gustaf I :s nu regerande ättlingar
och dera3 från honom härstammande ge
måler med en mängd porträtt
Ny svensk tidskrift har utsändt sitt
november-decemberhäfte som innehåller
Sveriges Östersjövälde och Europa Några
synpunkter af Harald Hjärne — 1789 Ett
hundraårsminne af Anatole Leroy Beaulieu Öf
versättning af G N — Dramatisk konst Af A
— En öfverlöpare Novell af Matilde Serao
Öfvers från italienskan af E N
— Scenisk
teknik Af Kristian Winterhjelm
— Ett revolu
tionsminne Dikt af Karl A Tavaststjerna
Sjöfogeln Dikt af Hjalmar Edgren — Konst
litteratur (Hedvig Eleonoras Drottningholm af
J Bottiger Af K W—n
K ölyerMbliotekariebefatt
ningen
Den sedan ett par år på dagordningen
stående frågan rörande ett i fråga satt
personalombyte å chefsposten vid k biblio
teket synes nu skrifver korrespondenten
—h—
gå sitt afgörande till mötes 1
motsats mot hvad i dagarne offentligt har
uppgifvitB försäkras inom bibliotekskretsar
att det ingalunda dröjer året om utan
endast tre månader tills vårt national
bibliotek erhåller en ny chef
Rörande den designerade nye överbiblioteka
ries grefve Carl Snoilsky kan nämnas att han
sedan ungdomen med en synnerlig förkärlek
och lifligt intresse eguat sig åt bibliofilvetenska
pen Grefve Snoilsky är egare af en högst
värdefull boksamling som han sammanfört med
fin urskiljning och vetenskapligt allvar Sjelf
har han härom meddelat »Min boksamling är
helt ochJ hållet bildad af mig stycke för stycke
under loppet af de senaste tjugu åren Volym
antalet är icke stort — det uppgår icke fullt
till 3 000 men jag har aldrig lagt an på talrik
beten utan uteslutande f >å urvalet Sålunda
har jag äfven hvad den äldsta litteraturen be
träffat sällan admitterat en bok som i något
afseende varit ofullständig eller eljest mindre
väl behållen Den värdefullaste är naturligt
vis den äldre nordiska samlingen företrädesvis
svenska böckerna tryckta före 1800 Af sådana
eger jag omkring 1 000 — mer än tredjedelen af
samlingen» Bland rariteterna framhållas sär
skildt S ;t Birgittas Revelationer upplagorna i
folio af 1492 och 1502 Olai och Laurentii Petri
skrifter i originalupplagor 15 stycken Johan III :s
Liturgi Johannes och Olai Magni i Rom utgifna
arbeten samt öfversättningar på ilalienska hol
ländska o s v Johannes Messenii skrifter 13
särskilda ett stort antal krönikor och skrifter
om Sveriges deltagande i 30-åriga kriget pä de
flesta europeiska språk alla de fornnordiska
sagorna i 1600-talets upplagor fullständiga år
gångar af sällsynta tidningar och tidskrifter t ex
1710 och 1723 års Posltidningar en samling
af 1600 och 1700-talens finska och lapska böc
ker en stor samling af 1700 talets svenska topo
grafiska arbeten de flesta bundna i samtidiga
helfranska band med röd snitt
Grefve Snoilskys bokmärke ufgöres af namnet
Carl Snoilsky rander en enhörning höjande sig
ur en greflig krona
K bibliotekets nuvarande chef G E Klem
ming är icke mer än något öfver 66 år ehuru
anletsdragen tyda på en vida högre ålder Fa
dem var en ifrig samlare af dyrbara böcker
mynt och medaljer och konstverk Sonens kär
lek för dessa är således ett fadersarf Tidigt
blef den unge Gustaf en trägen bokauktionschefjoch
samlade en stor och dyrbar boksamling Tider
na voro också då annorlunda än nu då de
litterära sällsyntheterna betinga motsvarande
pris i Klemmings ungdem behöfdes för en bok
samlare mer af ihärdighet och påpasslighet än
penningar Vid 17 års ålder gjorde Klemming
en bekantskap som hade en afgörande inverkan
på hans lifsverksamhet det var med engelsman
nen George Stephens s m professor vid Köpen
hamns universitet hvilken väckte hans håg för
svenska fornskrifternas studium En följd häraf
blef att efter Svenska Fornskriftsällskapets bil
dande Klemming varit — och ännu är — säll
skapets kanske mest nitiske arbetare Öfver 20
band af sällskapets skrifter vittna härom
I fyratio år har Klemming varit i k bibliote
kets tjenst Det förnämsta mål för hvars upp
nående K egnat sitt lif ett lif fullt af arbete
och energi har varit anläggandet af ett svenskt
bibliotek en systematiskt ordnad samling af allt
svenskt tryck som icke ens uteslöte det obetyd
liga flygbladet Det är en af Klemmings för
tjenster att han åt skildrare af vår kultur hop
bragt och räddat en sådan mångfald af materia
lier Hvad Klemming allt i öfrigt uträttat till
gagn för vårt nationalbibliotek är så allmänt
bekant att det här icke behöfver påpekas
a
I den vackra helsning som Carl Snoilsky här
om året sände sin gamle vän heter det bland
annat
Då ditt ädla gråa hufvud
sänker sina lockars svall
öfver någon läderbunden
bok med spännen af metall
träda ej bakom din skuldra
gäster från en annan verld
för att läsa om sin lefnads
bragd med penna eller svärd
Min förvåning ej det väckte
om gestalter rundt omkring
växte fram ur arbetslampans
dunkelblåa skimmer ring
»Dessa verser — säger en lefnadsskildrare —
häntyda på det närmande till det mystiska hvil
ket kännetecknar utgifvaren af den heliga Bir
gittas svärmerier och Svedenborgs drömmar
Visserligen är ej Klemming såsom så många
tro någon »svedenborgare» någon »visionär»
hvilken tar emot visiter af »andar» och konver
serar med dem som fru Andersson gör hos fru
Pettersson men sant är att han mer än mån
gen sökt tränga in i den hemlighetsfulla krets
som bland annat omfattar spiritismen och hvar
med vetenskapsmän sådana som Huxleu — det
skulle ock kunna nämnas svenska naturveten
skapsmän med europeiskt rykte — ej försmått
att i forskningens intresse sysselsätta sig
Den som emellertid tror att Klemming endast
dväljes i »högre» regioner endast har en blick
för »det öfversinnliga» bedrager sig K biblio
tekets chef är en praktisk och klok man ha»
granskar en bokbindareräkning lika skarpt som
ett missale Likaledes kan den allvarlige veten
skapsmannen vara enj treflig sällskapskarl (nu
mera synes han dockj ej så mycket i sällskap
som hvarken försmår ett godt i skämt eller ett
godt glas vin båda delarna böra dock så mycket
sig göra låter närma sig prima qvalité Om hans
varma hjerta och upphöjda karakter hafva hans
vänner endast en tanke Också är han af alla
som känna honom älskad och ärad .»
3 r &nnlanden
Hörde
Kompaniskap Ett arbetarelag af 12
skeppstimmermän 1 Kristianssand har för egen
räkning byggt ett fartyg på 270 ton Det har
nu blifvit såldt i segelfärdigt skick för 32 400
kr eller 120 kr per ton
Då förslaget lemnat arbetarne rätt stor vinst
vinner det troligen snar och mycken efterföljd
Venstermöte Södra Bergenhus amts
vensterförening med Konow som ordförande har
hållit sitt årsmöte Trettio deputerade hade till
städeskommit
Man beslöt som program den största möjliga
utsträckning af allmänna rösträtten införande
af direkta val och borttagande af bostadsbandet
direkt skatt och i allmänhet en rättvisare skatte
fördelning
Utnämning Enligt Morgenbladet för
Ijudes det att f d statsrådet Jakob Sverdrup
kallats till sogneprest i Korskyrkan i Bergen
Influensan är nu mycket utbredd och
officiell konstaterad i Kristiania och äfven i
bygderna deromkring få läkarne ro hvarken natt
eller dag
I Bergen går den meii lindrigt I Drammen
har den tagit större fart
Liniesubventionerna Indre departemen
tet har nu afslutat kontrakt med Bergen—Nor
danfjellska ångbåtsbolaget och rederifirman Hal
vorsen i Bergen
Det förra skall för en årlig subvention å
150000 kr underhålla förbindelse en gång i
veckan mellan Trondhjem—Bergen—Newcastle
Den senare två gånger i veckan trafik mellan
Bergen—Stavanger—Newcastle för en årlig be
talning å 140000 kr
Svenskarnes i Finland kamp emot till
varon Under denna rubrik meddelar
en insändare till tidningen Lördagsqvällen att
icke blott i egentliga Finland och Satakunta utan
äfven i Öslra Nyland pågält och pågår en ex
ploatering af det svenska elementet
Under den tid som insändaren vistades i
socknarna norr om Lovisa för omkring tio år
tillbaka lade han märke till hurusom tillexem
pel inom Lappträsk för ofrigl rent svenska kom
mun finnas två byar nämligen Kimoböle och
Porlom som hvardera enligt äldre
personers
utsago i seklets början haft öfvervägande svensk
befolkning men numera förfinskats — Kimoböle
helt och hållet samt Porlom till största delen Inom
sistnämnda by som omfattar fyra s k »hopar»
talas svenska endast i den sydligaste s k Pahala
hopen hvilken gränsar emot Mickelspiltom by i
Liljendal
Äfven inom grannsocknen Mörskom der de
båda språkstammarne äro ungefär jemnstarka
tyckes den svenska befolkningen icke med full
komlig kraft häfda rätten af sin tillvaro Så
t ex begagna samtliga invånare i Muttom by
så väl inbördes som i samtal med främlingar
svenska språket och likväl besöker största delen
af byns allmoge de finska gudstjensterna hvar
jemte skriftskoleungdomen undervisas på finska
— och detta ulan någon som helst påtryckning
från presterskapets på orten sida
Dessa exempel — flere kunna ännu förebrin
gas — torde säger Nya Pressen vara tillfyllest
för att ådagalägga det samma nationella sjelf
förnekelse som yttrat sig inom Åbo län äfven
gör sig gällande hos Östra Nylands svenska all
mogs
På skidor i norska hög
fjellen
(För Svenska Dagbladet
Dale i Vestfjorddalen öfre Telemarken den
30 december 1889
Detta är tredje julen jag tillbringar på
skidor uppe i fjellen Hittills har jag
alltid haft tur på mina utflygter och jag
hoppas att det samma ock skall blifva
händelsen i år Det är ej blott emedan
det är tredje gången och alla goda ting
ju äro tre utan ock emedan det efter
hvad jag har anledning att hoppas kom
mer att blifva en treflig färd rik på
äfventyr hvilka jag sedermera torde få
servera mina ärade läsare i Svenska Dag
bladet
Men för att man emellertid genast från
början skall få klart för sig hvad färden
gäller och hvad man sålunda torde hafva
att vänta vid att följa mig i Svenska
Dagbladets spalter på mina strapatser der
uppe i den eviga snöns regioner der jag
fjerran från menniskoboningar skall reda
mitt nattläger i en eller annan snödrifva
när natten eller snöstormen öfverraskat
mig skall jag i korthet omtala marsch
rutan och planerna i detta inledningsbref
som jag kanske får kalla det emedan vi
först i morgon nå det egentliga högfjellet
Min mening är att tillsammans med en
trofast kamrat under loppet af tre veckor
på skidor draga från Kristiania öfver hög
fjellet till de innersta fjordarne i Bergen
trakten oeh en annan väg öfver samma
fjell tillbaka igen till vår utgångspunkt
Vi komma att nå temligen 6tora höjder
Hardangervidden den omkring 100 kilo
meter breda högslätten som vi två gånger
måste passera stiger till en höjd af 5000
fot (1569 m Här finnas ej mennisko
boningar så att vi måste hvila natten
öfver i det fria Dessutom komma vi
att företaga flere fjellbestigningar Så
lunda draga vi i morgon om ej väderleken
lägger absoluta hinder i vägen upp på
Söndenfjeldske Norges högsta fjell det
6 000 fot (1884 m höga kägelformade
Gaustafjellet som reser sig mer än 5 000
fot lodrätt upp från dalen der jag nu
sitter och ser det afteckna sina väldiga
konturer mot den stjernströdda blå him
len Ännu har ingen bestigit fjellets
topp vintertid Om mitt misslyckade för
sök på en skidtur i fjol vinter skall jag
sedermera nämna några ord Borta i
Hardanger reser ett ännu högre fjell sin
kam mot molnen detta har blott bestigits
några få gånger och då naturligen som
martid Hardangerjökeln är dess namn
inemot 6 600 fot (2 070 m höjer det sig
lodrätt frän fjordbottnen Om väderleken
tillåter skola vi bestiga jökeln och reda
vårt nattläger på dess topp Den natten
torde vi väl vara de menniskor som
sofva högst upp i hela Europa Under
alla dessa exkursioner komma att göras
noggranna termometerobservationer hvilka
såsom jag hoppas skola hafva intresse
för vetenskapen enär uppställningen och
afiäsningen af de medförda talrika rmo
metrarne på förhand är uppgjord med
direktören för meteorologiska institutet i
Kristiania professor Mohn
För att i midvintern företaga en sådan
tur måste mau naturligtvis begagna ski
dor hvilka ju ock äro kända i Sverige
om de än ej brukas i samma grad som
här i Norge Utom den vanliga utrust
ningen af kläder och matvaror äro vi
blott försedda med en kokapparat skid
lyktor och en sofpåse af renskinn Allt
måste göras så lätt och litet skrymmande
som möjligt emedan vi skola bära det
pä ryggen och ej disponera någon att
hjelpa oss som bärare eller förare
Som man lätt kan förstå behöfves det
någon öfning och erfarenhet för att ge
sig ut på en så pass ansträngande tur
som den nu nämnda Detta har jag för
utsett och derför under de tre sista vin
trarne sökt förvärfva mig det nödvändiga
genom att under julferierna företaga åt
skilliga skidfärder Telemarken nar jag
två gånger genomströfvat på skidor jag
har gått der i isande köld i snöstorm
och töväder Jag har varit med om att
storma utför stupande lider i kolmörk
ret deltagit i ansträngande fjellbestig
ningar med 6 fots djup snö varit med
om att plocka upp ihjelfrusna menniskor
som kölden öfverraskat uppe på hedarne
rott under isande kyla öfver djupa fjell
sjöar och satt af i full fart från fjellens
sidor ned på nattgammal is som varit så
svag att blott skidorna räddat från den
våta grafven
I fjol försökte vi oss på en bestigning
af det branta Gaustafjellet hvilken dock
misslyckades då vi ej egde någon sofpåse
för att kunna stanna öfver natten Upp
stigningen tog nämligen så lång tid att
vi ej vågade riskera att bestiga toppen
med utsigt att få tillbringa natten ute i
snön i bitande köld på 4000 fots höjd
öfver hafvet När jag nu ser ut genom
fönstret skymtar något hvitt naket rakt
öfver mitt hufvud det är Gaustas topp
Det är dit vi ämna oss i morgon och
sjelfva uppstigningen kommer antagligan
att försiggå på samma sätt som i fjol
Tänk er ett kyrktorn 5 000 fot högt
Häll vatten öfver det under stark kyla
så att det täckes af ett tjockt islager och
&Liö sedan snö öfver det hela nederst
blott Va fot men öfverst 4 ä 6 fot så
kan ni få något begrepp om svårigheten
af fjolårets Gaustabestigning Skidorna
och packningen lades på nacken och så
kraflade vi i väg Vid hvartannaf steg
folio vi omkull och det kändes så trefiigt
att segla utför på isen just det vägstycke
som vi nyss kämnat oss uppför Men
detta kunde ej hjelpas vi torkade våra
svettiga ansigten och sträfvade vidare
Tungt var det det må gudarne veta och
a
h
eåriga blefvo våra knän af att stöta mot
den hårda isskorpan men uppåt gick det
dock om än msd snigelfart Ännu värre
blef det då snön blef djupare till Bis t
sjönko vi för hvårje steg ned till midjan
så att vi måste stanna för att hemta andan
efter att hafva gått ett par fot Köldan
var dessutom sträng så att våra kläder
voro stelfrusna Intet under att en af
mina kamrater — vi voro denna gång
tre — efter 4 timmars arbete just då vi
halfvägs uppe på fjellet skulle sätta fot«n
på första afsatsen föreslog reträtt hvilken
förklaring han dock strax slukade tillika
med ett stycke chocolad något som gaf
honom nytt mod så att vi nådde vår
bestämmelseort det 30 kilometer i söder
liggande Tudal om än sjelfva
t
toppen
denna gången undgick oss
1 år har det varit mycket eländigt med
skidföiet Vi befinna oss nu ungefär 180
kilometer från hufvudstaden men på denna
sträcka har det varit skidföre på endast
20 ä 25 kilometer så att man lätt kan
förstå huru svårt det var att komma
fram Till silfverstaden Kongsberg reste
vi dock på jernväg så att denna del af
vägen ej vållade oss mycket besvär Värre
blef det emellertid med de nästa 30 kilo
meter hvilka vi måste passera samma
eftermiddag Med tunga bördor på nacken
begåfvo vi oss åstad till fots ty snön var
så knapp att skidorna icke kunde be
gagnas t örst efter omkring fyra timmars
marsch nådde vi upp till fjellen Här
var föret brukbart men nu var det så
mörkt att vi icke kunde begagna ski
dorna i synnerhet som backarne ned till
Bolkesjö sanatorium ej just voro lätta att
befara Vi befunno oss nu uppe i ett af
våra bästa björndistrikt och vi hörde till
vår glädje att två unga björnar blifvit
för en tid sedan skjutna i närheten af
Bolkesjö Då vi derför till qvällsmat
fingo bland andra läckerheter äfven stekt
kött af en obestämd vildtliknandj smak
kommo vi öfverens om att det var köttet
af en bland skogens konungar och förtärde
det medj den bästa aptit såsom sådant
Men då vi senare frågade värdinnan hvad
det var för slags kött vi fått blef hon
nästan förnärmad och ville veta om det
inte var godt
— Jo för all del det var utmärkt
Men vi tyckte att det smakade som vildt
och då vi hört att här skjutits björnar
så ville vi
— Nej har man hört på maken Jag
tror att ni har tagit det för björnkött
och så är det bara den gamla grisen som
vi slagtade till jul
Så gick det med vår björnstek denna
gång Verkligt björnkött smakar nog inte
bättre i all synnerhet om man äter det
i den tron att det tillhör en eller annan
gris 6om måst lemna lifvets fröjder vid
den glada jultiden Det är inte bra att
vara nyfiken den lärdomen fingo vi på
Bolkesjö
Stället är emellertid mycket vackert
Efter endast en dags resa från Kristiania
har man en charmant utsigt öfver Tele
marken och är blott några mil från de
höga snöfjellen Sanatoriet är mycket
besökt om sommaren Luften är präktig
och det fins många tillfällen till förströ
elser såsom fjellturer fiske i Folsjönoch
Bolkesjön jagt m m Nedanför hotellet
ligga tre gårdar På den ena af dessa
bodde gamle Ole Bolkesjö som dog för
omkring ett år sedan I sitt hus hade
han många sällsynta saker hvarför han
väl var förtjent af ett besök Hans främ
lingsbok innehöll många berömda namn
Den olycklige franske kejsarprinsen den
senast aflidne tyske kejsaren och ett stort
antal andra furstliga personer berömda
statsmän vetenskapsmän författare och
konstnärer hafva der efterlemnai sina
namnteckningar såsom erkänsla för visad
välvilja
Från Bolkesjö ser man de vackra tele
markska fjellen såsom Gausta (6 000 fot
Blefjeld (4 å 5 000 fot och Lifjeld
hvilket sistnämnda mest är bekant derför
att det var på detta fjell två fransmän
under 1870 års krig folio ned med en
luftballong i hvilken de hade stigit upp
från det belägrade Paris Färden gjordes
på en otroligt kort tid 15 timmar efter
det de lemnade Paris satte de sina fötter
på det telemarkska fjellet der de plöts
ligt sjönko ned till knäna i snön Jag
kan lätt tänka mig deras förvåning Utan
tvifvel trodde de att de på en gång kom
mit till Nordpolen
Men nu tillbaka till vår skidfärd F Öl
jande dag hade vi tänkt färdas genom
skogen till det 35 kilometer längre bort
belägna Hovin vid den stora Tinsjön
men det lät sig inte göra ty snötäcket
var knappt två tum tjockt Vi begåfvo
oss derför åstad till fots på en dålig kör
väg och släpade skidorna efter oss Efter
och kanske mamma tycker att jag är så rysligt ful bara för att
hon jemför mig med henne och inte med de andra
Min hy är ljus och skär och — fräknig Ja den obarmhertiga
spegeln bekräftar blott hvad mor och syster sagt mig När jag
kommit så långt i min examen satte jag mig ned i en stol färdig
att brista i gråt Stella har rätt — jag kommer inte ens att se
någorlunda hygglig ut och ingen bryr sig om att dansa med mig i
afton 1 Jag får nog sitta hela qvällen
Men så hemtade jag mod igen och betraktade ånyo min olyck
liga fysionomi
Min näsa vär långt ifrån klassisk Den liknade Stellas unge
fär så mycket som jag liknade fru Butterkin den rödbrusiga hjelp
hustrun som jag ibland sett i trapporna Jag viste nog att bred
vid fru Butterkin var jag en skönhet men sällskapslifvet består dess
värre icke af endast rödbrusiga fruar Butterkin Hvilka voro då
de öfriga brister som förmått Stella till den förklaring att min
klädning var bortkastad på mig
Jag kunde ej annat än skratta åt mitt melankoliska och un
drande ansigte när jag såg det i spegeln och då jag så gjorde
kände jag mig böjd för den tron att jag inte såg så illa ut ändå
när jag skrattade
Var det verkligen möjligt Jag såg ängsligt på min mun Ja
— det tycstes egentligen inte vara något fel derpå den var inte
för stor och den såg rätt behaglig ut under gladare förhållanden
Mina ögon kan det ej heller vara så farligt med ty ehuru de äro
runda och bruna och icke mandelformade och violblå som Stellas
så är jag i alla fall inte vindögd Det måtte vara mitt olyckliga
hår som är orsaken till min förfärliga fulhet
— Rödt hår och fräknar
Ack ja i solen är det rödt om det också nu i skuggan ser
mörkbrunt ut Mamma har rätt och jag är olycklig Så ryslig
jag skall komma att se ut bredvid min vackra syster Hvarför kan
jag inte få vara hemma och sitta i min kammare och vara förtviflad
Hvarför
— Gertrud sade Stella som afbröt mina drömmerier genom
att häftigt slå upp dörren och kasta en blick på klockan öfver ka
minen tänk på hvad tiden lider och sitt inte der och dröm Du
måtte väl komma ihåg att vi nu inte ha någon annan än Brooks
att hjelpa oss och henne kan jag inte lång stund undvara
Och med en ytterligare med lägre röst uttalad anmärkning öfver
obehaget af att hafva så otillräcklig hjelp samt ett kraftigt uttryckt
beslut att snart skaffa sig en egen kammarjungfru och det ändå en
fransysk sådan försvann Stella
Ja det var nog tid på att börja kläda sig Jag viste mer än
Men eftersom du nu nästan är fullvuxen så kan jag gerna säga dig»
att jag trodde hans vilkor vara helt annorlunda än de i sjelfva ver
ket voro Min salig mor hade aldrig tillåtit detta giftermål om hon
inte trott honom vara rik Jag förmodar att han inte rådde för det
men nog blef jag illa bedragen alltid Jag hade kunnat göra vida
bättre parti — jag hade minst ett dussin rikare friare
Mamma gret sina tårar som vanligt vid detta minne och
Stella som satt bredvid henne ryckte mel otålig min i sitt broderi
antagligen emedan hon åtskilliga gånger förut hört samma berättelse
och bevittnat liknande tårefloder
— Familjen var god medgaf min mor Jag har ingenting att
anmärka mot Es nondska familjens anseende Men hvad nytta har
man af sin ställning i samhället när man icke kan uppehålla den
Man kunde lika gerna vara ful som kasta bort sina utsigter så der
som jag gjorde Och jag hoppas kära lilla Stella att du aldrig
låter förleda dig till något dylikt
— Pappa var ej så fattig då han gifte sig det vet mamma
väl inföll Stella i litet kärf ton Han h &r gjort stora förluster sedan
— det har mamma sjelf sagt För min del fortfor hon med en
viss skärpa kan jag ej se hvad det är för nytta med att ständigt
se tillbaka på det förflutna och klaga öfver hvad som ej kan hjelpas
Att nu sitta och gråta öfver det der ökar sannerligen inte våra till
gångar vi få hushålla så godt vi kunna med det vi hafva
Jag hade suttit och hört på detta samtal med en storm af sin
nesrörelser rasande i mitt inre Min barnsliga själ var intagen af
sådan harm och vrede att jag blyges när jag nu tänker derpå
Jag förmådde knappt tala ocb när jag slutligen kunde det yttrade
jag ord som huru barnsliga de voro dock tycktes oåterkalleligen
skilja mig från mor och syster
— Ni ä inte på långa håll goda nog åt pappa skrek jag
För allt hvad vackra ni ä
så går han upp mot hundra tusen
sådana som ni Och jag tycker det är nedrigt af mamma «»t
säga så der
Efter detta utbrott lemnade jae rummet och undvek mamma
sedan i måDga veckor medan jag mer och mer höll mig till pappa
som alltid var tålmodig och öm emot mig fast jag var så ful
År hade förflutit sedan den dagen och jag hade nu hunnit den
mogna åldern af aderton år Ehuru skönheten allt jemt var mig
förnekad hade jag dock förvärfvat mig både kunskaper och talan
ger — jag tror att jag utan att vara fåfiing kan säga i högre grad
än de flesta flickor vid mina ur — och fortfor att flitigt öfva allt
sådant för att på något sätt »godtgöra» min så djupt beklagade
fulhet Jag hade också fått litet mera fyllig figur blifvit mera om-
Ett förfärligt bedrägeri g

Sida 4

Svenska Dagbladet lördagen den 11 januari 890 Ex 8
omkring två timmars marsch blef snön
tjockare så att vi kunde begagna skidor
na på en sträcka af 20 kilometer Snart
nådde vi Tinoset som ligger vid Tinsjöns
sydligaste ända 15 4 20 kilometer söder
om Hovin
Äfven bär nppe i fjell bygd en har tele
fonen hållit sitt intåg Vi stodo sålunda
på JBolkesjö och telefonerade ej blott till
Tinoset utan äfven till Skien som ligger
på ett afstånd af ej mindre än 80 kilo
meter
Vädret hade klarnat upp och kölden
var ganska skarp då vi på eftermiddagen
fortsatte färden i båt öfver sjön som låg
lugn och spegelblänk framför oss Mör
hastigt på men månen sken
glans På aftonen kommo vi
Hovin hvarest vi tillbringade
kret föll
Bin fulla
fram till
kret föll
Bin fulla
fram till
natten
Då vi
som
fingo
ej s
vi g
vi inte kunde fara med ångbåten
ej skulle afgå förrän följande dag
vi gå ut på jagt efter en båt som
vi också efter långt sökande funno Vis
serligen var den i mindre godt tillstånd
men då vädret var lugnt och sjön stilla
rodde vi med den till den 20 kilometer
derifrån belägna Vestfjorddalen der vi
inträffade vid middagstiden Här hade
Bnön alldeles försvunnit så att skidorna
ej kunde begagnas
Vestfjorddalen är en af Telemarkens
vackraste dalar trång och djup lik en
klyfta mellan de stela fjellmassorna som
här på båda sidor nå en höjd af 3000
fot Längst uppe i dalen ligger det präk
tiga vattenfallet Rjukan der ligger också
norska turistföreningens egendom Krokan
hvarför stället är särskildt bekant i
morgon skola således vanskligheterna be
gynna Nyårsnatten skola vi tillbringa
högt uppe bland fjellen Om det går för
sig skola vi försöka komma in i en säter
hydda och gräfva oss ned i höet Nyårs
dagen hoppas vi befinna oss 6000 fot i
höjden och kunna se ut öfver halfva
Norge Längst i öster kunna vi skönja
fjellen vid gränsen till Sverige och längst
bort i vester glimmar Folgefonnen som
brant stiger upp emot oss ur Atlanten
P S Den 31 december Vädret har
slagit om under natten I går afton var
det klart och kallt nu snöar det något
litet oeh fjellen ligga inhöljda i skyar
Vi begifva oss likväl åstad ehuru baro
metern är i fallande Nästa gång jag
skrifver Bkall jag berätta något om vistel
sen uppe på fjellvidderna natten mellan
åren 1889 och 90 L U
Utlandet
Tyskarnes senaste strider i östra
Afrika
Ett af en engelsk korrespondent afsändt
telegram från Zanzibar af den 6 dennes
berättar
Efter flera timmars hård strid lyckades
major Wissmann i går intaga Bwana He
ris befästa ställning nära Saadani hvil
ken envist försvarades af fienden som
erfor svåra förluster Tyskarne hade 15
sårade Bwana Heri undkom i snåren
En mängd bakladdningsgevär med am
munition af alla möjliga slag anträffades
i förskansningen
I ett bref från Berlin skrifves i mån
dags
Det har här framkallat ej ringa öfver
raskniBg att vi först nu samtidigt med
underrättelsen om Wisemanns seger öfver
Bwana Heri få veta att tyska trupperna
ledo ett nederlag juldagen då de försökte
storma arabernas förskansade ställning
Tyskarne hade vid detta tillfälle 8 döda
och 6 sårade Detta ger verkligen ökad
vigt åt de klagomål som nyligen gjordes
i några här utkommande tidningar näm
ligen att det endast var framgångar och
segrar som telegrafen skyndade att med
dela tyska riksdagen och allmänheten
Men när slutet är godt är allting godt
och nederlaget erkännes nu då major
Wissmann kan på samma gång anmäla
sitt andra och lyckliga angrepp på Bwana
Heris ställning Då man besinnar att
ställningen försvarades af 1500 man
förefaller tyskarnes förlust 2 hvitå och
10 svarta mycket ringa
Korrespondenten går derefter in på frå
gan om doktor Peters hvilken enligt af
tyska afrikaresanden Clemens Denhardt
meddeladt telegram skulle befinna sig väl
och vara på väg från berget Kenia till
sjön Baringo Men Denhardt lär ligga
sjuk i Zanzibar och sätter ej datum på
sina meddelanden hvarför uppgifterna
förefalla osäkra Det är derför ungefär
lika tvifvelaktigt nu som förut om Peters
verkligen lefver
Stanleys reseäfventyr
n
r
t
s
r
a
l
r
n
n
g
Den engelska Emin-pascha-komitén
offentliggör ett nytt bref från Stanley
Brefvet är dateradt Ugogo den 15 okto
ber och adresseradt till Livingstones svär
son Bruce Stanley börjar med den an
märkningen att det var konung Mwangas
stora krigsmakt och grymma karakter som
föranledde expeditionen till att tåga genom
Ankori på ett sådant sätt att man und
vek att beröra Uganda-området En del
af vägen var man dock tvungen att tåga
tätt intill Ugandas gränser Expeditionen
höll sig derför stridsfärdig och iakttog den
stö sia möjliga uppmärksamhet
»Vi hade» skrifver Stanley »just kom
mit till den farligaste punkten Expedi
tionen befann sig blott en dagsresa från
konungens residens och hade just slagit
läger då en skara menniskor hvilkas
yttre tydde på en högre grad af civilisa
tion plötsligt närmade sig De buro blän
dande hvita drägter och voro lika väl
klädda som Zanzibars mest välmående
infödingar De presenterade sig såsom
tillhörande Wagandastammen Trots alla
mina bemödanden att undvika Uganda
befann jag mig således nu ansigte mot
ansigte med de mäktige wagandarne Om
de beslöto sig för att slå sig till sammans
med de närboende Wanyankorierna
skulle det vara slut med oss
Wagandarne kommo som en deputation
från en här på 3000 man som hade
slagit läger på ett afstånd af två dags
marscher Wagandarne visade sig mycket
diplomatiska och öfverraskade mig med
den skicklighet hvarmed de förstodo att
kringgå mina frågor angående afsigten med
deras ankomst Efter nattens inbrott
kommo de dock in i mitt tält och gåfvo
mig genom sin anförare Zachariah under
rättelse om en af de märkvärdigaste hän
delser i den moderna verldshistorien jag
känner .»
Stanley gifver derefter en liflig skildring
af konung Mwangas afsättning om hvil
ken korta underrättelser i fjol nådde till
uropa Efter sin flykt hade Mwanga
öfvergått till kristendomen och wagandar
ne togo derför hans parti De kommo
nu för att förmå Stanley att öfvertaga
befälet öfver dem falla in i Uganda för
jaga den nye konungen Kevoma och åter
insätta Mwanga
»Här hade jag nu» fortsätter Stanley
ett glänsande tillfälle till äfventyr men
jag litade icke fullt på wagandarne och
skickade derför bort dem med det besked
att jag ej kunde gifva dem något fullt
bestämdt svar förrän jag kom till Kuan
para hvarest mitt folk skulle vara i stånd
att intaga en säker ställning Wagan
darne togo ett mycket vänskapligt afsked
för att vända tillbaka till sin höfding
underrätta honom om resultatet af vårt
samtal och uedan aflägga ett nytt besök
los oss i Kuanpara
På detta sätt undgingo vi all fara Vi
fingo ett försprång af nio dagsmarscher
i vilket hindrade wagandarnes hufvudstyrka
att upphinna oss Då vi ej hade mer än
en dagsmarsch till Alexandra-Nilen fingo
vi åter besök af en deputation För den
nas medlemmar förklarade jag att jag
icke trodde på Mwangas omvändelse all
denstund det förekom mig omöjligt att
en så dålig menniska kunde blifva en
from kristen och att jag under alla om
ständigheter ej kunde inlåta mig på att
hjelpa Mwanga utan den engelska rege
ringens samtycke då han låtit mörda
biskop Hannington Efter att ha hört
mitt svar drog deputationen missmodig
sin väg
Det märkvärdigaste af allt är att en
i hjertat af Afrika boende stam som öfver
gått till kristendomen under loppet af
tolf år trots de grymmaste förföljelser
blifvit så talrik och stark att den kun
nat störta Centralafrikas mäktigaste kon
ung neka att erkänna hans efterföljare
och häfda sin oafhängiga ställning emot
alla fiender Kan man fordra ett bättre
bevis för möjligheten att göra afrikanerna
kristna Jag glömde att nämna att hvar
och en af deputationens medlemmar var
försedd med en bönbok och det nya
testamentet öfversatt på Kiganda-språket
Dessa böcker läste de med stor ifver Fem
af wagandarne följde med oss till Zanzi
bar för att der idka religiösa studier .»
Stanley 6lutar sitt intressanta bref med
ett varmt erkännande åt de skotska mis
sionärernas verksamhet i Afrika
j
s
G
d
p
n
k
A
b
n
d
m
m
k
c
U
n
s
l
e
k
t
u
b
t
m
b
p
a
d
k
Strödda nyheter
l
a
å
a
r
s
n
"Från kejsarinnan Augustas döds
bädd berättas i Politiken följande
Den aflidna hade ännu för kort tid sedan ingen
aning om att hon var sä nära sin död Hon
frågade oupphörligt sin sekreterare som var hos
henne »Tror ni att jag i morgon åter kan ar
beta tillsammans med er ?» Då hon ännu en
gång ville kyssa den unge kejsaren afböjde denne
det med orden »Jag bör icke kyssa dig ty jag
är rädd för att jag kan bli smittad» Kort före
sin död sade kejsarinnan till en närvarande prest
som uppehöll sig i bön vid hennes läger »Tack !»
och »Lefve !» hvarefter hon afsomnade Då döden
som det tycktes smärtlöst inträdde höll hon
storhertiginnans af Baden högra hand i sin
Kejsarinnans lik ligger nu (onsdagen på båren
betäckt med rosor liljekonvaljer och violer Vid
fötterna ligger en präktig krans och vid hufvudet
brinna små lampetter Sedan den bekante må
laren Anton Werner som målat kejsar Wilhelm
och kejsar Fredrik efter döden äfven tagit en
bild af den aflidna kejsarinnan blef i dag må
laren Plockhorst kallad till en konferens I dag
är sängen med den aflidna uppstäld i ett stort
praktrum som är vackert dekoreradt En hvi
duk betäcker kejsarinnans ansigte som bär at
trycket af en lugn sömn
Kyssarne herrar i Bokhara Ryska
regeringen gör sig i ordning att fullständigt öf
vertaga befälet öfver Bokharas armé hvilken
uppgår till 60 000 man Denna armé har i år
tal blifvit exercerad efter 1860 års ryska exer
cisreglemente och kommandoorden till manska
pet äro ryska språkets Ryska regeringen äm
nar nu fylla alla högre poster med sä kallade
instruktörer hvilka i sjelfva verket erhålla hela
armén i sina händer
Då ryska eentralasiatiska jernvägen genom
skär hela Bokhara och ryska besittningar om
gifva det på de flesta håll är det naturligt att
detta khanat faller i ryssarnes händer
Rysslands strategiska jernvägar
Tsaren har bifallit ett förslag om utläggande af
ett andra spår på jernvägarne i Polen framför
allt vid dem som förekomma vid vestra grän
sen Arbetena härmed skola börja på våren
Bulgariska armén Bulgariska krigs
ministern har gifvit befallning om inköp af tu
sen hästar i Ungern för komplettering af bulga
riska kavalleriets effektiva styrka
Förre franske justitieministern
Graudperret har aflidit vid 72 års ål
der Han var en af kejsardömets trognaste an
hängare Arbetande upp sig i landsorten på den
juridiska banan kallades han 1867 till Paris som
procureur general Han var sålunda kronoåkla
gare bland annat vid Troppmanns mord och vid
rättegången mot prins Pierre Napoleon för det
han mördat Victor Noir När Emile OHiviers
kabinett föll och Palikao under kejsardömets
sista dagar bildade en ny kortvarig regering blef
Grandperret justitieminister Fallen med kejsar
dömet utsågs han 1877 af senatens högergrup
per hvilka då hade majoriteten till lifstidsse
nator
T
F
K
Telegram
(Genom Svenska telegrambyrån
Spanske konungens sjukdom
Madrid den 9 januari Sagasta kal
ades kl 3 i morse till slottet emedan
konungens tillstånd hade försämrats
lan stannade till fram på förmiddagen
Alinisterkrisen synes således förlängas
brottningen är uteslutande upptagen af
tonungen
Madrid den 10 januari Bulletin i
natt Konungen har sedan i går mid
dag starkare feber som dock nu aftagit
men krafterna aftaga betydligt
Madrid den 10 januari En
bulletin utfärdad senare i morse
meddelar Utom det att konungens
krafter aftaga är det att frukta att
centralnervsystemet äfven är angripet
Under dessa omständigheter har mi
nistären beslutit fortfarande qvarstå
som om dess afskedsansökan icke
liade inlemnats
*Berlin den 10 januari Enligt
enskilda underrättelser från Madrid
kl 11 i förmiddags rar konungens
tillstånd olörändradt efter liikarnes
uppgift dock icke hopplöst
I middags kl 1 utfärdades följande
bulletin Konungen har sofvit några
timmar
Konflikten mellan England och
Portugal
London den 10 januari Standard
meddelar från Lissabon att Portugal
beträffande Englands fordringar går in
på att upphöra med hvarje ytterligare
aktion å Shirefloden och i Nyassalan
det samt att draga sina beväpnade strids
krafter tillbaka från det omtvistade om
rådet
*London den 10 januari Reuters office
meddelar att engelska regeringen bo
traktar Portugals svar som bestjäladt
af en försonlig anda och som basis för
underhandling om tvistefrågans lösnin
på ett vänskapligt sätt
Kejsarinnan Augustas fräniälle
Berlin den 9 januari Efter sorge
gudstjensten i afton i kejsarinnan Augu
stas dödsrum invigdes kejsarinnans lik
till den sista hvilan Härefter bars
kistan af 12 underofficerare åtföljda a
fackelbärare och en sqvadron af häs
gardet under klockringning till slotts
kapellet Kejsaren storhertigen och
storhertiginnan af Baden följde liktåge
till fots samt åkte efter sorgegudstjen
sten tillbaka till slottet
Zanzibar den 9 januari Tyska och
engelska krigsfartyg gåfvo i dag mec
lämpliga uppehåll salut till enkekej sarin
nan Augustas ära
Emin pascha
Zanzibar den 9 januari Det säges
att Emins tillstånd är väsentligen för
bättradt samt att han är i stånd att gå
Af£ärstidning
Stockholms börs den 10 januari
Officiella vexelknrser
vista
18 .17
89
— 88 .01
London 18 .21
Hamburg 89 .15
Berlin 89 .15
Paria 72 .10
Amsterdam 150 .50
Vexdtnarknaden lugn Alla valutor oförän
drade vid knapp tillgång på ä vista och 3 mån
vexlar
msättning c .a 3 300 cund 255 000 riksmark
77 000 francs och holl guld
tillsammans omkring 340 000 kronor
Varumarknaden
Dagans notering
Kaffe
pr 100 kilo
Rio ordinärt 172
» medel 180 —
» prima 188 —
» tvättadt 200 —
Santos ordinärt 175 —
» model 183 —
» prima 189 —
Costarica 198 — å 210 -
Guatemala Laguayra 195 — ii 205 -
Portorico 204 — å 217 -
Java 195 — å 255 -
Socker pr 100 kg
Stettiner och PoUdamer raffinad 75 —
Magdeburger och annan tysk raf-
anad 73 — å 74 -
Utländskt maskinhugget 73 —-
Holländskt kross 70 —
Tyskt dito 69 —
Finkross 71 — d 72 —
Kandi 80 —
Råsocker 60 — å 63 —
Sirup
Liverpool 32 — å 35
Amerikansk 29 — å 31 —
Fläsk amerikanskt 84 — pr 100 kilo
fotogén standard white 19 —
rysk 16 50 pr 100 kilo
Tjära fin 18 —
tjock 17 — per t
.a vid Tjär
hofvet
Salt Cagliari 2 35 S :t Ybes 2 20 Iviza 2 25
allt pr hektoliter från fartyg
1
Al II Norsk slosill 20 ä 16 kr
fetsill 28 k 12 kr
Stenkol Engelska ång- 1 65 å 1 75 smides
1 65 å 1 75 stenkohstybb 1 20 å 1 25
allt pr hektoliter
Spanm &lsmarknaden
Dagens notering
g
Hvete nytt svenskt sälj 14 12 å 16 50
B vetemjöl härvarande qrarnegaros 24 — å 25 —
netto inclusivo säck
Båg ny svensk 12 47 ä 13 17 å 13 30
1352 å 1364
g
» rysk 13 52 å 13 64
Rågmjöl härv qvarnegares 15 75
K
j
Korn ny från mell Sverige 2-rad 11 50 ä 12 35
Bafre med vigt af 464Ao kg pr hl 12 —
Å19160
Årter 13 95 å 16 90
Allt pr 100 kilo
Samtliga noteringar äro säljkurser
Torg- och hamnprisen
den 10 januari
i Stockholm
1889
BOnor bruna 23 28 Ore pr kilogram
Fl &Bk fdrskt 63 » »
» salt 75 » »
» r &kt 110 » »
F &rkott farskt 65 » »
Hafre 130 » »
Hafregryn 26 » »
Helgryn 22 » »
Hvete 145 i 10 »
HvotemjOl 24 b 25 »
Kalfkott 75
Korn 2-radigt 114 » 10 »
» 6-radigt 108 >10 »
Korngryn 19 »
Krossgryn 22 » »
Lax rokt — » »
Ost skumost 26 »
» sOtmjOlksost 115 »
Oxkott 65 »
PotatismjOl 24 » »
Rig 116 » 10 »
R &gmjOl 15 »
SmOr farskt 215 » »
» mat- 175 » »
SpisbrOd 28 »
A .rter 150 a 170 » 10 »
Artmiol 21 » »
5gg 165 190 » pr tjog
sorgsfull och nätt i min klädsel och lofvade att blifva om ej annat
öfverdådigt glad och frimodig
Just denna eftermiddag i oktober hade jag känt mig särskildt
glad ty min far väntades hem efter en frånvaro af flere dagar
Jag var så glad att jag gaf mig till att hvissla hvilket naturligt vi i
framkallade ett uppräknande af alla mina fel och brister något som
l glla fall upplifvade samtalet litet det hade förut gått anmärknings
värdt trögt
— Som jag nyss säde fortfor min mor är det rätt dyrbart att
gifva Stella de tillfällen hon behöfver för att ernå en lämplig posi
tion och pappa har mer och mer ondt om pengar för hvarje år
Jag vet sannerligen inte huru det skall gå när det blir din tur
Gertie
— N jag skall inte länge vara till besvär mamma sade
Stella litet hSgdraget jag har nu fattat mitt beslut och ämnar gifva
herr Davenant mitt ja Jag vet inte hvarför jag skall gå här och
vänta på ett rikare parti tills jag blir gammal och passerad
— Har du verkligen bestämt dig för att taga herr Davenant
mitt hjerta frågade mamma mycket undergifvet men dock med en
liten missräkning skönjbar i minen Du är 3å ung ännu och så
ovanligt vacker — jag hade hoppats på ett bättre parti för dig
— Ja han är medelålders det vet jag nog afbröt Stella skrat
tande Men hvarför skulle jag bry mig om det eller förkasta en
af de vackraste årsräntor i hela trakten derför att det icke är den
Btörsta af allesamman Jag är trött vid det ändlösa bråket om
pengar om klädningar som skola anskaffas åt mig och som äro så
dyra att pappa suckar som öfver den värsta olycka hvar gång han
betalar en räkning Och ändå bedyrar jag att jag inte är mer än
någorlunda väl klädd — inte hälften så elegant som flickorna Brand
fast de alla tillhopa inte kunna skryta med ett enda vackert ansigts
drag Jag är trött på allt det der förklarade Stella i en ton som
min mor och jag blott allt för väl lärt oss förstå och jag ämnar
taga herr Davenant Mamma vet sjelf att jag kunnat råka sämre ut
— Åb det är inte tvifvel om söta du instämde min mor i
litet gladare ton För någon tid sedan skulle äfven jag hafva ansett
herr Davenant som det bästa parti du kunde göra och äfven nu
— Och äfven nu är det icke så säkert att han ej är ett bättre
parti än sjetfve Wilfred Leclercq Mamma ser att jag mycket väl
förstod hvem mamma tänkte på Ja Wilfred är rik och torde få
ärfva något bättre än till och med ett baroni men jag är långt
ifrån säker på att jag råkar vara hans ideal tiots alla de kompli
manger han slösar på mig Det har nu kommit så långt bekände
{pir yackra syster som nu alldeles glömt att min ringhet var när-
varande att jag beslutat göra mitt val och för alltid säga farväl
åt den förnäma fattigdomen
— Ack Stella Stella tänkte jag inom mig huru kan du tala
så till den mor som alltid älskat dig högre än sig sjelf och som
för din skull gjort alla möjlig !» uppoffringar Att säga farväl åt
fattigdomen är ju att lemna henne och att lemna henne i trångmål
medan du är fri Har du då ingen vänlig tanke för henne
— Jag träffar dem båda på balen i nästa vecka fortfor Stella
och då afgöres saken då kommer jag hem antingen förlofvad med
Wilfred eller som den blifvande fru Davenant Så att nu vet
mamma huru sakerna stå
ANDRA KAPITLET
Det var dagen för den i förra kapitlet antydda balen då Stellas
öde skulle afgöras
För mig var dagen icke mindre vigtig ty denna bal var också
min första bal
Jag hade varit nästan vild af glädje hela dagen sprungit om
kring i alla rum vändt och beskådat på alla sidor min vackra kläd
ning som icke var ens fjerdedelen så kostbar som Stellas spelat
små bitar af dansmusik då och då samt med en min som om jag
bedt om ursäkt för min djerfhet och i största ödmjukhet allt emel
lanåt betraktat mig sjelf i stora spegeln i förmaket
Jag insåg fullkomligt min stora brist på skönhet vid detta vig
tiga tillfälle och Stella hade dessutom upplyst mig om att min
vackra klädning var bortkastad på mig Det var också en mycket
vacker baldrägt med sina skyar af silkestyll här Och der hopfästa
med en knippa tusenskönor
Jag såg huru Stella ett par gånger kastade en blick derpå med
en min som jag skulle kunnat kalla afundsjuk om sådant varit
möjligt Men huru skulle den "lyckliga egarinnan till den ljusblå
sidenklädningen hvars rika veck skimrade genom de äkta spetsarne
kunnat känna sig afundsjuk på någon eller något
Länge stod jag framför spegeln i mitt rum undrande om jag
skulle »gå an» Jag kände mig viss på att inte ens hälften af alla
flickor på bajen skulle vara så vackra och intagande som Stella
'Brygseriaktiebolaget Föreningen
hade i onsdags ordinarie bolagsstämma hvarvid
valdes till styrelseledamöter hrr J F Backman
C H Backert W Ramstedt L F Knöppel och
F Andersson samt till revisorer hrr C R Sam
sioe G Ceder och B Bergman
Smörmarknaden
Smörrapport (Meddelad af hr Matthews Fidler
Göteborg den 9 januari 1890
Den engelska marknaden är fortfarande nästan
lika dålig som den har varit Det är ännu
ganska stora partier af de gamla lagren qvar
osålda hvilket ytterligare bevisar det dåraktiga
uti att följa en notering som icke ens närmelse
vis motsvarar den marknad för hvilken den är
ämnad
Smörets qvalitet är i allmänhet tillfredsstäl
lande och genast vår notering är öfverensstäm
mande med marknaden så hafva vi förhopp
ningar om att efterfrågan blir temligen god
Köpenhamnsnoteringen är oförändrad
Jag har i dag betalt per 100 kilogram
För finaste herrgårdssmör 200 ä 208 kr
» » mejerismör 192 å 200 »
(Rapport af hrr Carl Krttger komp
Göteborg den 9 januari 1890
Den väntade förbättringen i marknaden låter
vänta på sig beroende deraf att importörerna
i allmänhet ännu hafva ej obetydliga behåll
ningar från föregående skeppningar osålda
Vi hafva i dag betalt
för utsökt fint smör 207—208 kr
» förstklassigt » 200—206 »
allt per 100 kilogram netto här levereradt
För slagtade svin vägande 60—85 kilogram
med hufvud fötter och ister hafva vi i dag be
tält 62—65 öre per kilogram här levereradt
Herman Kuntzes veckorapport
Göteborg den 9 januari 1890
Veckans smörmarknad oförändrad flau med
obetydlig efterfrågan till låga pris
På flere marknadsplatser hafva lagren under
veckan åter ökats hvarför utsigterna för nästa
vecka ej äro göda
Jag har betalt för
finaste herrgårds- o mejerismör 192— 204 öre pr kg
5
godt
sekunda
185—190
170-180
I går
Engelska jerninarknadeu
CGenom Svenska telegrambyrån
I går
*Birmingham den 10 januari
hölls här ett mycket besökt möte af hytt
egare Mötet beslöt att en månad upp
skjuta förändringen af prisen å märket bars
och att afvakta råjernsmarknadens för
lopp Prisbasis förblifver den samma som
hittills
Sjöfartstidning
Den grundstötta Tliingvallaångaren
Norge intages om måndag i Lindhol
mens docka
Svenska fraktångare till La Plata
Från Göteborg meddelas den 10 dennes
Fraktångarne Göta kanal I II och IV
kaptener Tydén Hedin och Svensson af
gingo i dag med svensk besättning till La
Plata
•Ångaren Carl von Linné afgick den
10 d :s med full jernlast till Reval med
delas från Storvik
Ängfartygsombyggnad Ångfartyget Ga
ribaldi undergår för närvarande ombyggnad vid
Rosenviks varf å Djurgården Garibaldi som i
många år tillhört ett Upsalabolag och trafikerat
linien Stockholm—Upsala men sista året tillhört
Stockholmsrederi och haft sin linie på Stockholm
—Eskilstuna kommer att helt och hållet invän
digt ombyggas jemte ny öfverbyggnad och däcks
hus m m Fartyget skall vara färdigt tills i vår
Dessutom ligga vid samma varf 1 skepp 2
briggar och 2 skonare för diverse större och
mindre reparationer
Till Stockholm ankomna fartyg
Den 7 januari Lincoln (å Johansson Kal
mar cement
Från Stockholm afgångna fartyg
Den 8 januari Polhem (å Smitterberg Vis
by diverse Express (å Granroth Hangö d :o
Den 9 januari Södra Sverige (å Brandt
Göteborg jern och diverse Betty (å Andersson
Reval tom
ffawlelsteleicram frun utlandet
(Genom Svenska telegrambyrån
KÖPENHAMN den 10 januari National
banken nedsätter i morgon voxeldiskonto och
utlåningsränta till resp 37a —4 procent
GLASGOW don 10 januari Marknaden flau
Pig iron 63 sh 1 d köpare
GLASGOW den 9 januari Tackiern mixed
number wurranta 61 sh
NEW-YORK den 9 januari Hvete rödt por
löpande månad 86 Sockor Fair rellning
Muscovados 5s /ia Spanmålsfrakt till Livorpool 5 *A
NEW-YORK den 9 januari Kurs på Lon
don 4 82 Bomull xOVs
LIVERPOOL den 9 januari Bomull fast
omsättning 12 000 balar Midi Ud1 ö3A
LONDON den 10 jauuari Hvete betingar
förra pris Korn jomnsåldt oförändradt Hafre
fastare Rysk hafie ännu något lägre än i mån-
PARIS den 10 januari Hvitt socker n :o 3
per 100 kilogram pr januari 32 60
LIVERPOOL den 10 januari Bomull Midi
Upl 58 /4 Dhollerah 4
HAMBURG den 10 januari
Officiella veocelkurser
London 1 s 20 191 /»
» k s 20 41 V
Paris 1 s 80 20
» k s 80 80
Amsterd 1 .S .167 75
Disconto 4 proc
KÖPENHAMN don 10 januari
Valutor
Fonderna
Kaffe Rio
g av San
» »
» »
Hamburg
»
»
januari
London å v 18 23
» k s 18 :19
» 1 s 17 98
LIVERPOOL don 10
omsättning 12 000 balar
Officiella veocelkurser
0191
0 januari
Valutor fasta
Fonderna stilla
Kaffe Rio reel ord fattas
g av Sant pr jan 84
» »pr mar» 83
» »pr maj 83
Hamburg å v 89 15
» k s 89 •—
» 1 s 87 :95
januari Bomull fast
AMSTERDAM den 10 januari Råg loco oför
ändradt per mars 153 per maj 154 Rofolja loco
37 /4 per mars 357« •
LONDON don 10 januari R &focker mera
fast Raffinadsocker fast
iffuseer bibliotek m m
Jatlonfjlmuseet kwstafilelningen söndag 1—3
tisdag och fredag 11—3 fritt onsdag torsdag
och lördag 11—3 50 öre — Historiska museet
och myntkabinettet frodag 12—2 söndag 1—3
fritt
Kläd- och llfrustkammaren (kungl slottet nord
östra flygeln söndag 1—3 och fredag 12—3
fritt tisdag 12—3 50 öre
Naturhistoriska riksmuseet
zoologiska afdelnin
ningen (Drottninggatan 94 onsdag 12—2 och
tjöndag 1—3 frit
.i lördag 12—2 26 öte Andra
dagar och tider 1 krona
— Etnografiska sam
lingen (Holländaregatan 15 ingång från Vallin
gatan söndag 1—3 samt onsdag och lördag
12—2 25 öre
— Samlingen af fossila växtpr
(Holläiidvegatan 15 on§4 &£ i <if4ag 12—2
fritt
Fiskerimuseet (Mästersamuelsgatan 43 2 tr sök
nedagar 12—3 söndag 1—3 fritt
Artillerimuseet (Riddaregatan 24 öppet för all
mänheten oktober-maj söndagar och onsdagar
Earat juni—september onsdagar kl 1—2 .30 e
m för resande äfven h andra tider efter hos
tygmästaren viij artillerigårdpn söckondagar kl
10 — 12 f m gjord anmälan
GI ogiska museet (Mästersamuelsgatan 36 mån
g och torsdag 1—3 fritt
Ni ilska museet Alhncgccfdelningen (Brottnings
j *tan 71 söndag 1—8 måndag tisdag torsdag
fredag 11—3 50 öre barn och tjenstefolk 25
öre
— Afdelningen för de högre stånden qc >i
norska afdelningen (Drottninggatan 77 79 med
ingång från sistnämnda hus o särskilda vånin
gar sönd 1—3 onsd och lord 11—3 50 öre
Farmaceutiska afdelningen marinafdelningen
nyvunna saker m m (Drottninggatan 68 son
dag 1—3 i ^mt onsdag och lördag U—3 —
Passa pil ^l 0GfT ~Passa på
HANDSKAR
p ^l 0Gfp
HANDSKAR
10 ,000 par sjelfknäppando AlI8«lZ081 "Damhandskar glacé prima qualité i alla modefärger
elegant utstyrsel motsvarande 4 å 5 knapps längd som kostat 4 50 säljas nu till 2 25
Kulöth StDhdklé
gy ppngd som
Kulörta och Svarta Damhandskar glacé prima qualité äkta
getskinn med breda silkessömmar 4 knapps i alla modefärger „
Dito med 3 knappar „
Tigerskinns-Damhandskar mod laskado sömmar fyra-radig
silkesbrodyr och 4 knappar „
Militär-Handskar af äkta lijortskinn med patontlås „
Doggskinns-Herrhandskar breda silkessömmar och patentlås „
Herrhandskar af tigerskinn
Musketär-Damhandskar 8 knapps längd
Ett parti Damhandskar glacé mod 1
3 50
2 75
4 kr
3 kr
3 50
4 50
säljas nu till 40 öre 60 öre
Obs Order till landsorten expedieras omgående mot efterkraf
„ 2 kr
1 75
„ „ 1 90
■i o 2 50
1 80
3
4 knappar
90 öre 1 25 paret
7 Nya Skånska Handskmagasinet 1
BNaimskilnadsgatan £
magasinet
BNaimskilnadsgatan £
And tidor i alla afdelningarna dubbel afgift
Biljeltsr till alla afdelningarna 75 öre Ars
kort gällande hela året 2 kronor
Riddarholm8kyrkan tisdag torsdag och lördag
12—2 tisdag och torsdag 25 öre lördag fritt
öfriga dagar efter tillsägelse hos vaktmästaren i
riksmarskalksembetet
Riddarhussalen (vid Riddarhustorgot söknedagar
till 3 e m eftei tillsägelse hos vaktmästaren
Kungl biblioteket läsesalen och låneexpeditionen
10—3 Visningssalen 11—2
Läsesalongen (Beridarebansgatan 25 söknedagar
9 f m
—10 e m„ sön- och helgdag 2—10
20 öre 5 poletter 75 öre
Riksarkivet (Birger Jarls torg 4 söknedagar
10—Vs3
Kammararkivet (Birger Jarls torg 13 söknedagar
10—3
Riksdagens bibliotek (Birger Jarls torg 5 B mån
dag onsdag och fredag 11—2
Läkaresällskapets bibliotek (Jakobsgatan 19 tis
dag torsdag och lördag 12—1
Krigsarkivet (Kiddarholmen 10 sökned 7»11—3
K flottans arkiv (Skeppsholmen tisdag och fre
dag kl 10—11 f m
Landtbruksakademiens bibliotek (Master-Samuel
gatan 43 onsdag och lördag 12—2
Vetenskapsakademiens bibliotek (Drottninggatan
94 onsdag och lördag 12—2
Musikaliska akademiens bibliotek kl IG—11
lördagar 10—12
Statistiska centralbyråns bibliotek (StorkyTkobrii
ken 2 söknedagar 10—3
Tekniskahögskolansbibliotek (Drottninggatan95A
måndag och torsdag 12—2
Tekniska skolans bibliotek och museum (Mäster
samuelsgatan 36 Biblioteket hålles öppet mån
dagar torsdagar och fredagar kl 7—9 e m lör
dagar kl 12 .30—2 .30 o m samt söndagar kl
9 .30—11 f m museet tisdagar 12—2 fritt
Pedagogiska biblioteket (Regeringsgatan 79 och
81 tisdag onsdag torsdag och fredag 6—8 e m
Karolinska institutets anatomiska museum (Handt
verkaregatan 3 söndagar kl 1—3 o m fritt
Hygieniska museet (å Karolinska institutet sön
dagar kl 1—3 e m afgift 10 öre
Iandtbruksakademien8 rcuscum (Mäster-Samuels
gatan 36 söknedagar 12—3
Handarbetets vänner (Bruukobergstorg 15
sök
nedagar kl 10—4
Allmänna skyddsföreningens byrä (Drottningga»
tan 68 mottager gåfvor till fattige söckendagir
kl 11-2
Polikliniken för tandsjukdomar (5 Klara Norra
Kyrkogata kl 8—9 f m (Stora Nygatan 36
2—3 e m
Föreningen för frivillig vård af särade och sjuke
i fält (Handtverkaregatan 25 Samlingen af
sjukvårds materiel är tillgänglig efter anmälan
nstitutet för blinda (Nybrogatan 37 alla dagar
efter anmälan hos institutets direktör
nstitutet för döfstumma (Manilla å Djurgården
torsdag 10—1
Observatorium (vid slutet af Drottninggatan till
gängligt efter öfverenskommelse med veten
skapsakademiens astronom
Sabbatabergs sjukhus mottagningstider för qvin
nosjukdomar kl
1 /ilO—10 för utvärtes sjukdo
mar kl 10—11 och för invärtes sjukdomar kl
11-12 f m
Maria och Katarina sjukhus mottagningstid kl
9-11 f m
OBS Ändringar rättelser eller tilliigg
i ofvanstående minneslista torde af
vederbörande benäget meddelas tid
ningens redaktion
BokannonsePa
I bokhandeln finnes att tillgå
Prinsessan Eugénie
Några drag ur hennes iif
Med prinsessans porträtt samt teck
ningar af hennes arbetsrum och
Fridhem
Pris 75 öre
Till salu
Uddby vattenkvarn
be
,ägen Invid en vik af Saltsjön 2 mil från
Stockholm utbjudes till salu oller arrer .do med
tillträdesrätt senast den 24 Januari 1891 Kvar
nen innehåller 17 par valsar och 12 par stenar
jemte fullständig» rensningsmaskiner allt i full
godt skick samt af solid konstruktion
Närmare upplysningar moddelas af ogaren
Advokatfiskal G F Httostadins Stockholm
Södermalrristoyg nr 8 (G 10484
NISSENS
yerdsberöfflda
Bröstkarameller
Betygas härmed att »Nissons verldsberönida
Bröstkarameller» äro ett af do bästa medel mot
hosta förkylning hals och sirapåkommor hvar
för jag rekommenderar dem till dot bästa
1 Schmidt
Medicine Doktor
Now-Tork den 10 Dec 1888
Försäljes hos alla Speceribandland® i Stockholm
Partiförsäljning hos
N
g
Nissens Maiiufacturing
65 Mäster-Samuelsgatan 65
J E ERIKSONS
FM Verkstads Aktiebolag
(Gh Yttldiffä
g
(Gas- och Yattenledningsaffär
Folkungagatan nr 24 — Telefon 37 77
Rekommenderar sig till utförande af
Gas- Vatten- Kloak- och Värmeledning-g
arbeten och få vi särskildt fästa allmänhe
tens uppmärksamhet vid
våra patenterade .liadapparater och Tvättbord
samt öfriga
förbättrade Apparater Armaturer etc
Hufvudkontor Folkungagatan 16
Telefon 35 60—675
Representeras i denna branche a ,I fci
Sjöholm hvars enskilda telefon Ur 37 86
THEODOR NYGREN
16 LillN
16 Lilla Nygatan 16
försäljer till Brukspria
Fönsterglas héihvitt
Buteljer alla sorter samt
Mil
t
Mineralvattensflaskor
Order ä andra artiklar af glas mottagas
Verktygsstål (Kromstål
af Stridsberg Biörcks
Trollhättan
prisbelönta tillverkning expedieras från
bruket direkt eller genom
W :m Finnar öm
LillN
Lilla Nygatan 20
Tolofon 29 09
Lager af
Korrugerad Takplåt
såväl Svart som
dalvaniserad»
Jernbalkar
Smä Rails
T anlto-Smergolsklfvor
Pampar Stålvaror m m
ianinos Flyglar
O
y
och OrgelLarmonier från
de bästa svenska och ut
ländska fabriker Största
lager Billigaste priser
Fullkomlig garanti Liberala
betalningsvilkor 1 Äldre instru
ment tagas i utbyte
I Ludvig Ohlson
Stockholm
16 Regeringsgatan 16
Jernrör
K
Rördelar Kranar Pumpar och ålla öfriga artiklar
för gas vatten- och ångledningar billigasfhos
ARdit
gningar billigasfh
A Rundquist K :ni
soch T att eldit
qni
Gas» och T att enledningsentreprenörer
Stockholm 39 Regeringsgatan 39
Jernrör
Rördolar Kranar och andra Messingsdelar för
gas
vatten- och ångledningar billigast vid
WW
g
W Wiklunds Metallfabrik
42 GlK
rik
42 Gamla Kungsholmshrogatan 42
S
Stockholm
Billigt
ät
É g
Hästtäcken vackra stora
och präktiga äfven paj
sande till sängtäcken Pris
fr kr 3 ,50 till högre pris hos
J Jacobsson
Stockholm
10 Lilla Nygatan
Utställning och försäljning af
Sf
g jg
Svenska fPianinos
af J G Malm .sjö
S Andersson BergqTist Nilsson
Engström Johannisson m fl
erno jäo©®mm3
3 Megeringsgatan 3
OS
OBS Begagnade Pianinos tagas i utbyte
Platssökande
Biwnwni Minni nu—B——1
gTn 55 års redbar frisk Man (pensionerad F 'oik
■— skollärare med vacker handstil önska sig
skrifning eUer plats A kontor Mycket sm "pre
tantiopor Goda referenser Svar till W 'M
tidningskontoret 18 Tegnérgatan
Diverse
Svenska Främlingsbyråns lektioner
h övätti
gy
och översättningar i nästan alla europeiska
spr &k för våra skickligasto läraro infödda och
svenska Cada dia leccionos de Espanol
Bot mot ömma fötter invKxta kartnaglar
"—•—s *—— finnes i S Hagwlöfs sedan 12 är
välkända suhversif för liktornar
Pris 1 ler å 1 50 mod anvisning
och intyg Klara V Kyrkogata
10 Födelsemärken finnar fräknar
kylda aneigten oeh händer botas
äfvaa af S Hagerlöf Mottagning för behandling
half 9—half 8