Svenska Dagbladet Måndagen den 15 December 1890

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Svenska Dagbladet 1890-12-15
Sida 1
Sida 2 Svenska Dagbladet 1890-12-15
Sida 2
Sida 3 Svenska Dagbladet 1890-12-15
Sida 3
Sida 4 Svenska Dagbladet 1890-12-15
Sida 4

Maskininläst version av Svenska Dagbladet - Måndagen den 15 December 1890

Sida 1

Lösnummer 5 öre
Morgon
Svenska Dagbladet
Rdkf
g
Redaktör och ansvarig utgifvare
Hjalmar Sandberg
{träffes i n :o 12 Karduansmakaregatan alla dagar
kl 2—3 e in utom dagar närmast fora helgdag
RadaktlansfeyrS
6 Klara Södra Kyrkogata (hornet af Karduan»
tnakaregatan nedre bottnen til ven i tar
Telnfon Allmänna n :o 68 86
Prenumeration »ber
6 Klara Sodra Kyrkogata nodre bottnen till hogss
(telefon Allm n :o 49 29 Flodins bokhandel 6 A
Carlssons bokhandel de större tidningsutdelningä
ställena »amt i landsorten postanstalterna
Slcokholmsprenumeranter få tidningen gratis
hem iiuron
Prenuu-erations- oclt ann-rispris samt ds «tgP >R
der Annonser e <nott &7U <r vip-Tvr ^as rida
Telnfon Allmänna n :o 68 86 j
Pib
Svenska Dagbladet
N :r Ml [1818
Stockholm måndagen den 15 december
1890
Svenska Dagbladet
Prenumeration
Ett &r 12 kr I Tre månader 3c 35
Ett halft &r 6 50 En m &nad 1 10
AnnonsprU
I hvarje upplaga särskildt 10 öre rade»
Före texten 15 » »
I morgon- och landsortsupplagorna 15 » »
Före texten 20 »
Utländska annonser 30 » »
Annonser emuttagas utom tidningrens kontor
5 Klara Sodra Kyrkogata (hörnet af Karduan
makarsgatan telefon Allm n :o 49 29 S Gun»
lius annonsbyrå i Flodins bokhandel Gust A
Carlsstfus bokhandel Allm tidningskontoret Il
Guctof Ad torg Frans Svenssons tidningskontor
i Sturegatan och Norra Annonsbyrån
Drottninggatan 38 1 tr
Prenumerationsställena se vignettens venstra lida
1 iidc rlefcen norra Europa
den 14 december kl 8 f m
Observations j Baro- T Vind ^lVaderlek E
ort moter
- »
&aparftnd» 754 ,2 |— 2 .2 SV l |n mnlet 0
ernosand 761 .1 — 2 ,1 lugnt hallklart 0
alnn 765 .1 — 12 .2 lugnt n klart 0
I 'pFola 765 ,1 -— 3 ,18V 1 mulet 0
tockb olm 765 .7 — 3 ,0 V 1 dimma 0
• r .fistad 767 ,6 — 10 ,4 lugnt mulei 0
f .teborg - 768 ,1 1 .4 SV 1 mulet 0
isby • • 766 9 1 .6 V 2 mulet 0
t-r 'shamn 769 .6 — 1 ,8 NNV 1 mulet 9
Varde 740 .3 — 0 ,4 SV 4 mnlet 0
odo 753 ,6 4 ,9 SV 2 mulet 5
l .tiiiiiasund 758 ,2 +■ 4 ,7 SV 1 mulet 0
idesniiB
« 763 .8 5 ,2 S 4 mulet 0
xo 765 ,9 4- 1 ,6 lugnt mulet 0
Krtpenhamn 768 ,6— 0 ,7 lugnt disigt 0
oO (Danm 767 ,7 — 1 ,3 SSO 1 mulet 0
P irkum 766 .7 — 2 ,2 SO 1 mulet 0
biamburg 767 ,7 — 0 .8 0 1 mulet }0
Svinonaiindo 769 ,2 — 2 .5 S 1 ruulst 9
Koufahrwaster 769 .6 — 5 ,5 SSV 1 mulet 0
iltinster 765 ,7 — 8 ,4 0 1 klart 0
Chemnitz 768 ,1— 9 ,8 0 1 klart —
Breslau 769 ,4 — 10 ,1 lugnt rx ranges 0
Archangel — 2 ,5 VSV 2 mulet 1
BangO 765 ,1 0 .9V In klart 9
fotsrsburg 761 .9— 0 ,9 V 1 mnle
0
ff .iga 768 ,7 — 5 ,6 lugnt mulet 0
Punro <ssness 755 ,6 +- 6 .1 SV 1 mulet —
Aberdeen 760 ,7 — 0 .0 SSV 2 halfidart —
Yarmouth 763 ,8 2 ,2 OSO 2 n klart —
Valentia 758 ,7 8 ,3 OSO 2 n Uiulet —
Utvisar vindstyrkan i grader från 0 lugnt
till 6 orkan
Utvisar nederbörd i mill under sista dygnet
SaBimanfattning s Högt lufttryck ofver södra
Skandinavien lägre i norr Mulet eller dimmigt
i s»lra och aiellersta Sverige Storm pä Norges
vestkust
Utsigter Efter hand blidare eljest oförändradt
Meteorologiska observationer t Stockholm
den 13 dec kl 2 e m
Bar 765 ,2 Term
— 1 ,0 VSV sv vind mulet
Don 13 dec kl 9 e in
f ar 765 .5 Term — 3 .6 lugnt klart
Den 14 dec kl 8 f m
B *r 765 ,7 Term
— 3 ,0 V sv vind dimma
aogsta temperaturen under den 13 dec
— 0 .5
i HgeUi s » » » » — 5 ,0
Nederbörden under samma dag 0 ,0 mill
Meteorologiska nenrraUmntalten
Tillkännagivanden
af pålvirke och timmer
Riksdacshuskoniitéii kommer att upp
handla 5 ,000 st pålar och timmer att
levereras under år 1891
Närmare underrättelse meddelas i kun
görelse 8om finnes införd i Leveranstid
llin ^eil (bilaga till Post- och Inrikeetid
ningar den 4 11 18 och 25 November
eamt den 2 och 16 December 1890 hvar
jemte exemplar af kungörelsen eamt kon
traktsformulär kunna reqvireras boe Riks
dagshuskomitén (postadress Riksbanken
Stockholm
Stockholm i Oktober 1890
Riksdag shuskomitén
Professor Harald Hjärnes
tredje föreläsning om
Oi
j
Rysslands Orientpolitik
i dess historiska förhållande till
Sverige
hålles å Vetenskaps-Akademiens hörsal
Måndagen den 15 December kl 7 e m
Biljetter å 1 krona säljas ho» hrr Samson
Wallin C E Fritze och Looström C :o äfven
som vid ingången (G 26238
FöreniDgen
Välgörenhetens ordnande
Sä väl anmälningar om inträde af nya leda
möter som tillfälliga bidrog och gåfvor mottagas
ned tacksamhet alla helgfria dagar kl 9 f m
—i e m
å Centralbyrån
Nr 36 Stora Nygatan 2 tr
Konstnärsmöte
Kongl
Akademiens för de fria konsterna
ledamöter Konstnärsklubbens och Konst
närsförbundets medlemmar samt de qvin
liga utöfvande konstnärer hvilka skänkt
bidrag till ettdera af de till förmån för
Konstnärernas Byggnadsfond anordnade
lotterier
inbjudas härmed att
Fredagen den 19 innev Dec kl 7 e m
deltaga uti ett å Hdtel Continental (W 6
anordnadt konstnärsmöte för konstitueran
det af en förening »Sveriges bildande
konstnärer» eller eventuelt »Svenska konst
närernas Förening»
Förslag till stadgar finnas att tillgå hos
Arkitekten Carl Möller David Bagares
gata 25 Stockholm
Enligt uppdrag
A Malmström Richard Bergh
Teodor Lundberg Axel Lindman
Carl Möller Ludv Peterson
Stockholm i Dec 1890
Nöjen
Kungl Operan
I dag Måndag den 15 December
På Sicilien
(Fru Edling Fröknarna Moritz Wolf Hrr
Odmann Lundqvist
Undina
(Fröknarna Flamand Brandt
Niirnbergerdockan
(Hrr Strömberg Strandberg Johanson Fröken
Parsberg debuterar i Bertbas roll
(7 ,30—10 ,30 e m
Kungl Dramatiska teatern
I dag Måndag och i morgon Tisdag
Ingå föreställningar
Onsdagen den 17 December
Ära skådespel i 4 akter
103
I ,30—omkr 10 ,30 e m
Södra teatern
I dag Måndag den 15 December
Bröllopsaftonen
Rlgotoert
(7 ,30—10 e m .1
I morgon Tisdag Ingen föreställning-
Vasateatern
I dag Måndag den 15 Decemberjkl 7 ,30 — 10 ,15
Läderlappen-
Aktiebolaget Wlölnbacka-Trysil
har vid Ordinarie Bolagsstämma den 23 dennes beslutat att sedan det belopp hvarmed bolagets
inbetalda Aktiekapital understigit det i bolagsordningen föreskrifna minimikapitalet blifvit genom
innehållande af vinster fyldt på aktiegarno fördela i proportion efter hvars och ens egande
antal
aktior 664 st Aktier i Bolaget samt att fördelningen af dessa aktier skall grundas på register
boken sådan den beflnnes dien 15 December detta år hvadan egare af aktier i Bolaget hvilka
uraktlåtit att om förändring i eganderätton .öra anmälan böra före sagde dag hos Styrelsen under
adress Mölnbacka göra dylik anmälan i enlighet med Bolagsordningens föreskrift i § 8
b1890
Mölnbacka i September 1890
För Aktiebolaget Mölnbaoka-Tryail
dess Styrelse
Gymnastik- Fäktkurs
för ungdom
under julferierna
Stockholms Gymnastik- Fäktklubb
15 B Smålandsgatan
Kemiskt-Tekniska Byrån
y
Stockholm Drottninggatan 40
Etablerad 1872
Erik Scholander Victor Gröndahl
Handelskemist i Stockholm Bergskemist
Stockholms Massage-Institut
Mäst er-Samuelsgatan 19 n b
(andra huset från Regeringsgatan
Massage Sjukgymnastik Elektricitet
HOLLÄNDSKA
Magasinets
Konkursmassa
Folkteatern
I dag Måndag den 15 December kl 7 ,30—10 ,30
För 60 :te gången
Droslcan ÄTIo 117
För 50 :te gången
På Varletén
I morgon Tisdag Samma pjeser
Sammanträden-
Sjöofficerssällskapets ledamöter
kallas härmed till allmänt ordinarie sammanträde
i sällskapets lokal Tisdagen don 16 Dec 1890 kl
7 e m Sekreteraren
Filliarmoniska
Symfoni-Orkestern
ifi
gifver sin
Andra Konsert
Tisdagen den 16 December
kl 8 e m
Musikaliska Akademien
med benäget biträde af
en musikälskarinna
Program
1 L v Beethoven Overtyr till Shakespeare»
»Coriolanus»
21 R Wagner Elsas dröm ur »Lchengrin»
föredrages af en ninsikälskarluna
3 Max Bruch Violinkonsert Nr 1 med or¬
kester föredrages af konsertmästaren Fr
Grabe
4 Leo Delibes »Le Kossignoi» föredragas
af en niusikiilskarinna
5 F Mendelssohn Symfoni i A-moll
AdAll
a Andante Allegro un
p >co agitato
b Vjvac
c Adagio
d Allegro con spirito
e Allegro maostoso assai
Biljetter säljas i 2 kr 1 50 och 1 kr i
Abr Lundquists Hofmusikhandel Malmtorgs
gatan N :r 8
»tå
lfl
Fh
•O
Hellinne-Baitist-Näsdukar
med broderade namn
Dräll- och Damastdukar
Hvita Underkjortlar
Afpassade Gardiner
Näsdukar
med kulörta bårder
Piquéer Satin m m
Guipuretäcken Piquétäcken
Gardinhållare Väskor
Mzr 14
Norra Smedjegatan
tiötel Victoria
KARL SACHS
Blomsterhandel
15 Drottninggatan 15
Mosebacke Varieté
Hvarje afton från kl 7 ,30
Konsert och Föreställning
ilVJIslle
Anna lleld
Mrrs Gaines Thompson
Kamakitsch-Troupe
Familjen Gauthier
Sundsvalls Enskilda Bank
2 A Knngsträdgärdsgatan 2 A
Lägsta Vexeldiskonto 6 procent
» Reverslåneränta 6 »
Kreditivränta 6 »
Högsta Depositionsränta 41 /» »
Upp- och Afskrifningsränta 2 »
itlP1
Allmän
itlP
(Allmänna
LlFFÖBSÄKfflHGS-FÖREHMGEN
Billigaste Lifförsälcringsanstalt i Sverige bygd
på fullt betryggande matematiska grunder
llufvudkontor 17 Drottninggatan
FINLAND och RYSSLAND
■■wiyaBaHBiiaMiiiii 111 imwoa———
Vinterkommunikation mellan
Sverige-Finland o Kyssland
Ångf EXPRESS kapten A A Granroth
afgår såvida naturhinder ej möta från Stock»
holm till Hangö hvarje Onsdags middag kl
12 och återvänder från Hangö hvarje Lördags
afton efter bantågets ankomst med beräkning
att inträffa här påföljande Söndag vid middagstiden
2 förpassuingar och i konnoissemenler
mottagas till Tisdags e m kl 4
Närmare meddela
i Hangö Karl Boström
i Stockholm THEOD MÖLLEB Skeppsbr 40
Karl Boström
etablerad 1874
Hangö Kotlca
Speditionsaffär Ångbätskommissionär
Entré 50 öro Logeplats 75 öre
F O Kluge
Panoramas
finfernatiorfiai
20 Hamngatan 20
Fr o med 14 till o med 20 December
Sachsiska Schweiz med Dresden
Dagligen kl 11 f m till 10 e m
Utstiillning af do verldsberömda
Lilliputterna
de mest täcka och näpna monniskor i verlden
68 Drottninggatan 68
Reserverad plats 50 öro Andra plats 25 öre
Barn under 10 år 25 och 15 öre
Reform i skrifundervisningen
Den kiindo kalligrafen och skrifläraren C O
Heikes skrifsystem i 7 häften å 10 och 15 öre
pr häfte har nyligen utkomit på våit förlag
Dessa förskriftsböcker äro afsedda för skolan
och hemmet — så väl gamla som unga kunna
genom öfning inom kort tid förskaffa sig en ledig
och vacker handstil
Systemet är grundadt på de naturliga hand
stilsformerna och ej litograflskt tecknad t
Häfterna kunna erhålas genom hvarje väl sor
teiad bok- och papporshandel 1 Sverige och Fin
and
015S .I De billigaste och elegantast utstyrda
förskriftsböckcr i vårt land
Stockholm den 1 December 1890
Kaligrallas förlag A Lindquist
Lilla Nygatan 23-
AKTIEBOLAGET
J 0 WENGSTRÖMS MEK
SNICKERI-FABRIK
- STOCKHOLM 0£
26 S :t PAULSGATAN ZD
Tillverkningarna pris
belönta i Köpenhamn
Wien London Fila
delfia ooh Paris
C 0 STRSKBBERS G :o
^nEbäts-KommSssionärer Speditörer
Kiddarholnien
KL 0 Carlsson C :o
Å
Ångbåts-Expedition
(firman umehafvos af Carl SoKr &de
Skeppsbron 10
för Ångare som trafikera Södra Sverige
Sors-land äfvensom desvonsba SnaXta rys»»
tynfea dtiE«kn och no ^nka kusterna >peci
in och utrikes gods nkyndgamt oel 'Wlip
Tid köp af Näsdukar lemnas ytterligare följande rabatt
Vid kf 1 d
gj
Vid köp af 1 duss 10
» » » 2 » 15
» » 3 » eller mera 20
N :r 14 Norra Smedjegatan Hotel Victoria
Aktiebolaget
Sågverksegarnes Garanti
förening
Kontor Nr 8 Slottsbacken
Stockholm
ntleninar lån på längre p ^er kortare
tid mot pant af trävaror Räntan
tills ridare <» proc p a
Intecknings bolaget
fdktMltt1t kl10
g
Enfvudkontor Malmtorgsgatan 1 öppet kl 10—8
Af
delning itkontor ■
Biblioteksg 13 » V» 10—3
Depositionsränta 1 månad 2 proc
2 3l
2 » 3l /a pr
3 » 3 /a pr
i t och längre tid 4 /» pr
Upp- och afskrilningsrSnta 2 proc
Kassakreditivränta 6 pr
Sjöfantsainionsei
UTRIKES
Stockliolm—Lubeck
i
via Kalmar
mar
Ångaron BORE kapten J B Beskow afgår
härifrån till Liibeck omkring den 17 Dec
medtagande passagerare och fraktgods
Liibeck—Stockholm
fia BLalmar
ar
Ångaren SVITHIOD kapten Aug Nilsson
afgår från Liibeck till Stockholm Torsdagen den
18 Dec i dagningen medtagande passagerare
och fraktgods
Nftrm ^re moddela
i Lubeck och Hamburg Hrr Lilders de Stange
i Kalmar Hrr Sven Söderbergh Bolin
i Stockholm OLSON WRIGHT
Skeppsbron 20
Stockholm—Stettin
direkt
d
Ångaren RIGA afgår härifrån till St«ttin om
kring den 19 Dec modtagande passagerare
och fraktgods
Härmare meddela
i Stettin Hr Herman Hofrichter
i Stockholm OLSON WRIGHT
Skeppsbron 20
INRIKES
Norrut
Till Vettersö Blidö RåtJmansö ,Skepps
myra Backa och Noor
Ö
y
afgår ångf BL .IDÖSUND från Carl XILs torg
Onsdagar och Lördagar kl 7 ,30 f m Från Noor
Måndagar och Torsdagar kl 6 f m
Södermt
Till Oskarshamn Borgholm o Kalmar
Ö
gamar
afgår ångf SÖDERN kapten N E Hanséa
i slutet af denna vecka
OBS Vestervik anlöpes om tillräckligt frakt
gods anmäles vid fartygets ankomst
C O STRINDBERG Cso Riddarholmen
Till Malmö och Helsingborg
anlöpande Oskarshamn Kalmar Karls
krona Karlshamn Åhus Ystad
och Landskrona
(eventuelt andra kusthamnar
afgår ångf SMÅLAND kapten Aug
Svensson Tisdagen den 16 Dec .pä
aftonen
C O STRINDBERG Cso Riddarholmen
Tilläggningsplats Norra Riddarholmshamneu
Vinterturer
mellan
Stockholm och Tisby
OLHEMkA
och Tisby
Ångf POLHEM kapi Aug Smitterberg afgår
Från Stockholm Onsdagen den 17 och Mån
dagen den 22 Dec kl 12 midd
» Visby hvarje Lördag kl 9 e m
S C CARLSSON C .is ångb
-exp Skeppsbr 10
OBS Tilläggningsplats Skeppsbron
OBS Fraktgods bör vara nedsändt senast en
timme före fartygets afgång
stockholms omnejd
Saltsjön
Till Vaxholm Östanå och Bergshamra
afgår ångt ÖSTANÅ II Tisdagar och Torsdagar
k 11 f m samt Söndagar kl 7 f m
Från Bergshamre Måndagar kl 6 f m samt
Onsdagar och Frefrgar V 7 ,15 f m
Till Spillersboda l :fcf£»r och Torsdagarkl .il
f m samt Sondagar kl 1 f m
Från Spillersboda Onsd och Fred kl 6 f m
att hemta
Hrr Laetomottagare
med ångaren Bore kapten J E Beskow
från LUbeck via Kalmar torde ofördröjligen
låta tullbrbaudla och afhemta sina varor
Fraktar cch efterkraf torde dessförinnan erlägga»
bos OLSON WRIGHT
Skb
Skeppsbron 20
Bogseringar och varutransporter
verkställas med bogserångare och pråmar Ang >j-e
uthyras för Lastresor och Flyttningar
Primär uthyras Allt till
billigaste pri er
B J Berggrens Bogserings
och Trimsport-A &tiebolag
Kontor
53 Gamla Kungsholmsbrogatan 53v
Teiefon Bell 9-ti Allmänna 44 17
STOCKHOLM
nmm schultz
b£ttoliäh S
An£ ;b£tstominl88ionärer och Speditörer
Stkhl
Stockholm
B Js»achirnsona
STJTSTDSVA
STJTSTDSVAIX
Speditör
Konstföreningens utställning
Under den gångna veckan har den vackra
och väl ordnade utställning konstförenin
gen i måndags öppnade i sin nya exposi
tionslokal varit ganska talrikt besökt
Belåtenheten har varit stor med så väl
utställningen som med lokalen Denna
erbjuder ju äfven en bra mycket mera
tillfredsställande ram kring de utetälda
konstverken än hvad de gamla trånga rum
men gjorde Den enda olägenheten med
den nya lokalen är att belysningen under
mörka och kulna dagar blir väl svaj
Detta torde dock vara ganska lätt att
hjelpa genom att göra fönstren i taket
Btörre och borttaga en del af dettas skym
mande dekorering Den vackra och ele
ganta salongen får då ett fullt tillräckligt
och godt öfverljus Redan nu presentera
eig pä klara dagar konstverken fördelak
tigt och gifvet bättre än i en utställnings
lokal med sidodager Endast de taflor
gom sitta längst upp mot taket komma
väl alltid att bli något vanlottade så att
det bästa vore nog att aldrig ha utställ
ningarna större än att alla dukarna be
qvämt kunde få goda platser längre ned
på väggarna Att eå ir .ycket som möjligt
begränsa en utställnings qvantitet är dess
utom äfven en tjenst mot publiken som
hnr bra mycket sttSrre behållning af att
få se en liten men god utställning än en
der massan både verkar tröttande och gör
att man ej kunnat gå gå noggrant till
väga vid sofringen att icke ett eller an
nat föremål saklöst kunnat vara borta
I allmänhet har man vid mottagandet
af konstverk till denna utställning varit
ganska sträng mycket strängare än konst
föreningens jury förut varit men nog fin
nas äfveD på denna dukar som utan skada
kunnat vara borta för att lemna utrym
met mera fritt åt de verkligt goda och
intressanta verken
Desea utgöra emellertid som sagdt det
öfvervägande flertalet och äro de som
skänka utställningen dess karakter
Som vi redan i vår notis om utställ
ningens öppnande nämnde är porträtt
måleriet synnerligen jemn t och godt re
presenteradt
Bland de utställande artisterna möta
oss flere af våra så väl äldre som yngre
porträttmålare med karakteristiska bilder
Så utställer till exempel fru Tliortll
tre porträtt två herr- och ett damporträtt
Af herrporträtten fästa vi oss vid den
liffulla och karakteristiska paetellbilden af
professor Clason Den bekante arkitekten
är framstäld i hvardagsdrägt hatt och
kavaj sedd från sidap och tyckes upp
märksamt betrakta något föremål Af for
träfil i g verkan är uttrycket i den räl träf
fade litet kisande blicken I det andra
herrporträttet liksom damporträttet i olja
fäster man sig framför allt vid den lediga
och naturliga hållningen
FruntimmerBportrHttet intresserar fram
för allt såsom färgexperiment Bakgrun
den stolens tyg och den unga damens
drägt äro alla hållna i samma ton men
verka dock så att bilden intet förlorar i
relief
Strax i närheten af fru Thorells frun
timmersporträtt sitter ett annat af Ivar
Nyberg
Det framställer en yngre dam i Bvart
drägt com kraftigt aftecknar sig mot
en ljust grå bakgrund Det är lif och
energi i bildens karakter och kraft i
färgbehandlingen Den ljusa bakgrun
den från hvilken det fast modellerade an
eigtet och hela figuren framträda som
omspelade af luft ger en frisk och glad
pregel ät bilden men genom att man icke
ser något golf eller något hvarpå den stol
på hvilken den unga damen sitter har
fäste f $r piap i viss mån intrycket af
något sväfvande
Saknades i detta porträtt alla accessoa
rer framträda dessa åter kanske litet för
mycket i den varma interiör som omger
Allan ÖsUrlinds herrporträtt Denna bild
är ytfprd jped en elegant omsorg i pensel
föringen med en smak och finess som
dock kanske kommit bisakerna väl myc
ket till godo
Bekanta från Nya konstnärsgillets se
naste utställning äro Ktrstin Cardons ka
raktersfulla bild af hofmålaren R Ing»
borg JYestfelts kapBke litet ytliga pastell
bild af fröken G med dess eleganta faktur
samt Mina Bredbergs herrporträtt karak
teristiskt och lefvande men genom sitt
stereotypa leende möjligen i längden nå
got tröttande
Bland genremålarne återfinna vi flere
af porträttörerna såsom t ex Allan
Österlind Det är ganska intressant att
jemföra fakturen i hans fint elegant ut
förda porträtt och i hans flott och bredt
målade genre »Fårslagt» hur olika han
afpassat den efter den olika verkan han
vill vinna
Fn annaa porträttör som äfven utstäl
ler genre är Ivar Nyberg hvars Byskräd
dare är lika godmodigt humoristiskt hål
len som hans porträtt var kraftigt och
energiskt
Eu gammal bekant återfinna vi i Alf
Wallanders »I skogen» den präktiga pa
stell med hvilken han deltog i täflingen
till statens inköp Den har nu fått en
pendant i en liff 'ill »Tattarfamilj» Mo
dern redan åldrad men ännu kraftig
och med spår af förgången skönhet sit
ter med en sprattlande liten flicka med
svart hår och glänsande mörka ögon i knäet
under det fadern med pipan i mun och
trygg min betraktar dem h &da J syn
nerhet mannens ställning är förträfflig
Fakturen utmärker sig p samma gång
för sin säkerhet och sin raskhet
Det är ganska lärorikt att i det fallet
jemföra Wallanders stycke med den genre
af Anna Nordgrenf »Det ftjrsta försöket»
som fått sin pl ^ts öfver det Vi ha der
6fl ,mma raskhet och flotthet i behandlin
gen men utan Wallanders säkerhet och
relief i modelleringen
Beslägtad med Anna Nordgren i faktu-
ien är åter Rålamb hvars bild från Pi
cardie »Slutadt dagsverke» är hållen i sam
ma nästan konturlösa manér som man
kunnat iakttaga på en del af Kreugers
arboten och stundom äfven hos Julia Beck
Af de öfriga genrebilderna tillåter oss
utrymmet endast att stanna vid Oscar
Björcks »I fiskboden» en interiör med en
gladlynt piga som fjällar fisk allt qnder
det hon språkar med en galant sjöman
Kanske har denna bild icke samma frisk
het och saft som hans ladugårdsinteriör
men den verkar lugnare och mera sam
ladt blicken fjettras ipindre af enskilda
detaljej
Till antalet bilda landskapen utställ
ningens förnämsta grupp Många af dem
äro äfven intressanta och goda
Ett arbete som genast faller i ögonen
både på grund af sin Btorlek och sin
nästan kärfva naturalism i utförandet är
SchulUbergs höstbild från Loings stränder
Vi se alldeles invid vattnet ett till hälf
ten afmejadt vassfält kantadt af torra
afiöfvade pilar hakom bvilka ännu gröna
marker sträoka sig Det hela har höstens
karakter af ödslighet och nivellering Den
torra afslagna eäfven som fyller tafians
förgrund är så spröd att man tycker sig
höra hur den skulle knastra umlpr föt
terns
^å sidorna om Schull«berg8 landskap
hänga två dukar af Lindholm- båda kustr
biJ4er nqed utsigt öfver det fradgande i
länga böljor gående oändliga hafvet
1 synnerhet den större af dem fängslar
genom Bin friskhet och sanning
Sann och fin på samma gång är äfven
Ekströms »Morgongryning» med solen som
stiger upp bakom de låga taken i bak
grunden under det att ännu den del af
landskapet som ligger i skuggan af bygg
naderna tyckes sofva i den tidiga mor
gonens kalla blåaktiga dager
Som en kontrast hänger rätt ofvanför
denna bild Björcks »Aftonlandskap» med
dess varma guldglänsande ton
En bemärkt plats intager äfven Lind
mans nu af konstföreningen inköpta stora
bild »Fråu Stockholms ström» med den
stora under fransk flagga seglande last
åugare i förgrunden
Strtix der bredvid se vi Banna Eirsohs
lilla stämningsfulla »Beteshage» med dess
utsigt öfver det smala sundet och den i
aftonsolens ljus glimmande skogbeklädda
stranden på dess andra sida
Bland landskapsmålarne höra vi äfven
nämna Krouthén med hans »Skogsbacke»
mellan hvilkens trän vi se bort öfver
grönskande slätter samt E Rosenberg
som utställer tvä bilder
Den ena visar ett uppdragande åsk
väder Vi se de mörka molnmassorna
komma uppdragande rätt mot vinden som
böjer buskar ach träd Till höger är
ännu en flik af himlen ljus men enart
skola molnen ha svept hela landskapet i
sin mörka »kugga Den stämning af
tryokacde dof oro som föregår ovädrets
utbrott är väl träffad
Den andra bilden är ett höstlandskap
En liten räunil flyter stilla fram och Jill
hCger om denaa se vi en parktfir nfofl
afiöfvade trän samt en låg kulle utefter
hvilken en väg slingrar sig
Bland taflorna återstår oss nu ick«
mycket att nämna Vi vilja endast fästa
uppmärksamheten på Georg von Rosens bild
i aqvartsll från Parthenon Vi ae ena lång
sidan af den gamla helgedomen med dess
dels kullfallna dels qvarstående kolonner
och så långt ned i fjerran i bakgrunden
ett i ljus badande landskap Som öfver
nästan allt hvad Rosen alstrar hvilardet
öfver den blida bilden en fin poetisk stäm
ning Sjelfva frånvaron af alla staffage»
figurer bidrager till att förhöja den ka
rakter af enslig ro och lugn aom råder
kring Atéues gamla tempel
Vidare må nämnas utställningens få»
tåliga stillebensstycken ett af Anna Nor
stedt med en liten frisk violbukett i ett
glas och tre af Ludvig Hallstedi eom
med stor naturtrohet framställ ett fat med
kräftor och ett stycke Roquefortost under
dess genomskinliga kupa
Äfven skulpturafdelningen är fåtaligt
representerad Otn vi undantaga ett litet
roligt barnhufvud af Åkenpjann och «tt
par medaljonger af Linio ^rg har den just
ej heller någo af intresse att bjuda på
Mahnqvist har tilli Bin goss-staty fått en
uiiud ^e anslående modell som han ej ge
tjorn behandlingen förmått att gört oaeia
intressant

Sida 2

öVöiiöKa isagoia <ie yjuaiiuagen aen i 6 december ivjr *91
s &smK
g
mmmKs &ssr
■ ^zmsaesmKsmmasi - ma
-
sHÖB ^ÄBawS z *SP
ffiWKngsni
Legalt m m
Förlofvadlo
O Georg Br»tt och Cfc arlotta Sandström
Hermin t öderiten och Amaida Peterson — Gu
•tAl Gund«tröm (Upsala ocb Anna Bolin fStock
holm
— Kil» Rudolf Curman och Anna Frisk
Stockholm
— C1»k Thcréri ocb Thérése Lindahl
m Otto A Gustafsson och Lotteri Kindgren
Frtdnk tlsMon ect Gerda Nilsjon Ystad
K tln <d och Alma Winberg Fredy Abram
sén ocb Fanny Dahlström Stockholm — Nils
Kudolf Curman och Anna Frisk Stockholm
Ht-gn B ty er (Skene och Sigrid Peterson (Motala
Carl Coiian-er och Lotten YYangstrftm Ulrice
hamn
Vigde
Amy tleö-todt och Victor Norrina 12 decem
ber
— Ferdiiiax .d Björklund och Arma 0 >ori 9
docamber Stockholm
Pöddo
Ka son till Lavinia och Gustaf Lamm 11
december Göteborg
— En son till Agn ^a och
Nili Sjöberg 12 decom or Landskrona
— Kn
dotter till Elinnbeth ocb Aug SchmiUs den 12
december Malmö
— Un son till 3Z *iie och
Eduard Cbristiaiisen den 10 december Gu
stafsmiDae
— Kn dotter till Peter ocb Rosa
MöUer f Wall 14 december
— En dotter till
Kate oeh Josef Carlsson 13 december Stockholm
— En dotter till Caxl Axel och Alfhild Bergh f
Uggla 11 d«t«ember G b Se
Döde
E»kefru Johanna Paulina Korsell f Ljungström
84 år 8 december Jönköping
— F inspektören
Abel Mörk 79 ät 10 december Grangärde
Lediga yeuitlKU
Andre siadsläkarebelattningen i Hernösand
Ansökningar ingifva till magistraten inom 06
dagar från den 8 december
— En lararinnetjenst
Tid folkskolan ocb två lärarinnetjenster vid små
skolan k Jonsered Sökes bos skolrådet
Stediläkarebefattningen i Marstrand Ansökningar
ir gifva till magistraten inom 30 dagar trån den
11 december
— En lektorsbefattning i latin
och grekiska vid Södermalms allm läroverk An
sökningar ingi Tvås till direktionen inom (50 dagar
från den 10 december
— En läraretienst vid
flyttande folkskola inom Ojaby Härlöfs församling
Sökes bo» skolrådet
Minnesiista
Auktioner
Hasatktlen (efter Edvard Perséus den 16 dec
från kl 10 f m och 4 e m Vallballavägen
25 Beses dagen före auktionen kl 9—3
Sammamracien r
Statsbanornas tjenstenannaförcnlng den 13 dec
kl 8 e m å Kunan
Föreningen för religionsfrihet den 14 dec kl 1
e m k hotell W 6
Steckhslms stadsfullmäktige den 15 dec kl 6
e m å Börsen
LatnftbruksakaäPirien der 15 dea kl 6 e m
N C n :o 2 den 15 dec kl 6 e m
Bolagsstämmor
Aktiebolaget Atlas (extra den 15 dec kl 9 ,-0
f ro Lilla Nygatan 27
Ränte- och kapltaltörsäkriogsanstaltens depute
rade de» 15 dec kl 2 e m Stora Nystan 5
Stockholms stads brandstodsbolag för försäkring
af lösegendom den 15 dec kl 2 e m Skepps
bron 32
Aktiebolaget för arbetarebostäder den 15 dec
kl 6 « m å Börsen
Prenumerera å
Försvarsvännen
(Utkommer hvarannan Måndag
Åmpris kr 1 60
Expedition Regeringsgatan 26 B ir
10—11 f m
Löpnummer i bokhandeln och tidnings
kontoren
Officiclt
Armén K m :t har den 12 d :s
□tnämnt och förordnat
vid Vaxholms artillerikår till kapten
löjtnanten T Molin
och uti armén till underlöjtnant f d
fanjunkaren vid Hallands bataljon J Will
ners
— Samma dag har k m :t beviljat nå
digt afsked för
kaptenen vid marinregementet A Wolyn
kaptenen i Vestmanlands regementes
leeerv C A T Törnblom samt
löjtnanten i Nerikes regementes reserv
W CT Montgomery
K flottan K m :t har den 12
d :å meddelat kommendörkaptenen af första
jrraden å k flottans permanenta reserv
C E af Trolle nådigt afsked
Tnllfttaten Generaltullstyrelsen har
den 12 december till kontrollörer i tull
verket med tjenstgoringsskyldighet tills
vidar® vid packhusinspektionen i Stock
holm utnämnt och förordnat kammar
nkrifvarne vid samma inspektion P J E
Bms och P J Larson
'Prins Carl Från Sandefjord tele
graferas den 14 dennes Det förljudes
att prins Carl önskar på nära håll iakt
taga hvalfångsten vid Finmarken och att
i anledning hära hemställan gjorts till
dieponenten för härvarande hvalfångarbo
lag om tillåtelse för prinsen att få med
följa ett af fartygen
Våra etatskomitéer taga sig i
dagarne julferier Så ajournera sig i denna
vecka den e k småskolekomitén (ordfö
rande lektor Gilljam pensionskomitén
(ordförande grefve G Sparre och skogs
bevillningskomitén (ordförande landshöf
ding Ryding
När tullkomitén skall skiljas är ännu
loke bestämdt
Middag Diplomatiska kårens med
lemmar gåfvo på lördagen middag på
Grand Hötel fcr förre sekreteraren vid
iranska beskickningen i Stockholm Bour
garel som inom kort afflyttar till sin nya
befattning i Konstantinopel
Utrikes resor Docenten C Bo
waJlius har antradt en resa tili Italien
Docenten B har Jätt sig tilldeladt ett
Dicksons resestipendium och färden an
ställas för v«tenekapliga forskningar vid
Medelhafvet
— Director musices Ivar Hedenblad
har dögaroe afreet till utlandet för att
under m»ilanterminen studera musiklifvet
pA åtskilliga platsar i Tyskland och öster
rik
"Medalj Komminister Emil Sätter
»trön i Säter den kände latinskalden har
för sina framstående litterära förtjenster
erhållit medaljen tLiteris et artibus» åt
féljd af an artig iknfveke från statsrådet
Wennerberg
Pansarbåten Göt» För några
dagar sedan omtalade vi efter en annar
tidninz att Sveas systerbåt pansarfartygen
Göta vid prof- och besigtningsresan skulle
ha fått cylindrarne spruckna hvarjemte
axlarne skulle ha brustit Enligt D N
var emellertid den inträffade olyckan ej
af så betydande omfång
Den bestod helt enkelt deri att lilla cylindern
på den maskin som drifver babords propeller
vid andra profresan genom friktion blifvit glö
dande och derigenom obrukbar Oiyckan som
var af helt ofarlig karakter upptäcktes genast
genom rök från cylinders beklädnad hvarefter
resan från Vinga der profningen skedde till
Göteborg företogs endast med styrbords maskin
Anledningen till att friktion uppstått i cylindern
är ej till fullo känd Man gissar att tackjernet
hvaraf cyliudern är tillverkad och gjutstålet
hvaraf kannan består utvidgat sig olika så att
gnidning oppstått Möjiigt är också att något
föremål — ;ett jernfilspån eller dylikt — kommit
in i cylindern och förorsakat friktionen Det
torde ju dessutom höra till sällsyntheterna att
en så pass komplicerad rcaskin som Götas är
arbetar alldeles felfritt från början
Ny cylinder har emellertid nu med ovanlig
raskhet insatts i den skadades ställe och den
17 eller 18 dennes väntas Göta åter vara fär
dig att afsluta sin afbrutna profresa Antagligen
kommer den att från Göteborg afgå till Karls
krona hvarest dess inredning kommer att full
bordas
"Tur- och returbiljetter mel
lan alla statsbasestationer Från
och med nästkommande års ingång kom
mer direkt försäljning af tur ocn retur
biljetter att esra rum mellan alla statsbane
stationer till ett piis af en och en half
gång priset för enkla blandade tågs bil
jetter och med giltighetstid af 4 dagar för
våglängd till och med 100 kilometer samt
för afstånd derutöfver en dag för hvarje
påbörjadt 100 tal kilometer t ex 300
kilometer gäller 6 dagar 301 kilometer
7 dagar o s v
Biljetterna gälla till alla tåg utom de
s k kurirtågen n :ris 1 och 2
Trelleborg—Kla ^storps jern
väg Till att jtmte statens kontrolleiande
ingeniör majoren W Gagner förrätta slutlig af
syning å Trelleborg—Klagstorps jernväg hafva
förordnats bandirektören H Nathorst och ma
skiningenjören V Klemming
Faln—Rättviks jern ^äg På
grund af inkommet protokoll öfver författnings
enligt verkstäld afsyning har väg och vatten
byggnadsstyrelfen den 5 i denna månad utfär
dat afsvningsbe <yg för Falun—Rättviks jernväg
Spårväi en till Djursholm Till
att besigtiga Djursholms aktiebolags spårväg frän
Kohagsviken genom Djursholms villastad till
Ösby å Stockholm—Rimbo jernväg hafva för
ordnats distriktschefen G Nerman bandirektö
ren P Frisell och maskindirekören A R Cor :n
&cn &tKäri <m &te Akademiens för
de fria konsterna ledamöter Konstnärs
klubbens och Konstnärsförbundets med
lemmar samt de qvinliga utöfvande konst
närer hvilka ckärikt bidrag tik ettdera af
de till förmån för konstnärernas byggnads
fond anordnade lotterier hafva af utsedde
komiterade inbjudits att fredagen den 19
dennes kl 7 e m deltaga i ett å hotell
Continental (W 6 anordnadt konstnärs
möte för konstituerandet af en förening
»Sveriges bildande konstnärer» eller even
tuelt »Svenska konstnärernas förening»
"Professor Haaald Hjärne håller
i afton kl 7 sin tredje föreläsning i Veten
skapsakademiens hörsal So vidare an
nonsen
Dispens K m :t har på tillstyrkan
a vederbörande domkapitel bifallit pastorn inom
Skandinaviska evangeliskt-lutherska Augustana
synoden i Nordamerikas förenta stater Anders
Holmer gjord ansökan om medgifvande för ho
nom att utan binder deraf att ban icke under
gått de för inträde i prestembetet föreskrifna
examina inför teologisk fakultet aflägga prest
examen inför domkapitlet i Hernösand för att
inträda såsom prest i svenska kyrkan med tjenst
göringsskyldighet ocb befordringsrätt inom Hernö
sands stift
Faststälda är dr iu gar i bygg
nadsföresferiiterna för Stock
holms stad Sedan Stockholms stads
fullmäktige antagit och underetält öfverslåthål
lareembeiets fastställelse vissa ändringar i bygg
nadsordningen för Stockholms stad den 20 okto
ber 1876 bar öfverståtbållareembetet den 13
d :s faststält och kungjort dessa ändringar att
gälla till efterrättelse från och med den 1 näst
kommande januari samt tillika i enlighet med
stadsfullmäktiges begäran meddelat att sista
punkten i § 9 af k mrts förnyade byggnads
ordning för Stockholms stad den 12 maj 1870
fortfarande är gällande
Vid praktiska arbetsskolan
i Stockholm aflades den 13 dennes stu
dentexamen af Gustaf Flach och Hugo
Hammarlund
*£a utställning af skrifmaski-
uer har det nya aktiebolaget »Tekniska
unionen» anordnat i sin lokal Norrmalms
torg 4 Utställningen börjar om tisdag
och hålles öppen hvarje helgfri dag kl
10-3
»Tekniska unionen» har bland annat
till ändamål
att genom exposition eller på annat sätt
göra allmänheten bekant med de nyaste
uppfinningarna i synnerhet sådana som
på något via kunna vara till nytta inom
industri och handtverk eller som kunna
blifva föremål för eller gifva anledning
till framkallande af nya industrigrenar
inom Sverige
Tillst &nd -bevis äro af chefen för
justitiedepartementet meddelade för följande per
soner att utgifva nedannämnda periodiska skrif
ter nämligen tryckeriarbetaren F O Sandsjö
»Breflådan Tidning för kritik och polemik» träd
gårdsmästaren K E Björklund »Blomstervän
nen Föreningen Svenska florans vänners organ»
litteratören S 0 Roth »Gamla Breflådan tid
n <ng för kritik och polemik» studeranden E V
Hellström »Barnens egen Tidning» och arnanuen
sen C P H Lundholm »Veckouppgift angående
exekutiva åtgärder vexelmål ocb konkurser
m m .» samtliga i Stockholm samt för redak
tören J E J Sellman i Helsingborg å »Helsing
borgs-Posten Skåne-Halland»
Landtbr nksabademiezi samman
träder måndagen den 15 dennes kl 6 e m
dä följande diskussionsämne förekommer
Äro våra mejeriutställningar sådana de hit
tills anordnats fullt egnade att främja var me
jerihandterings utveckling och om så ej är
förhållandet hvika förändringar böra med af
seende pä dem vidtgas
"Jordfästning Till den 9ista hvi
lan vigdes i går stoftet efter aflidne tand
läkaren F A Widfond Den högtidliga
akten hvilken egde rum å Nya kyrko
gården bevistades af ett par hundra per
soner hvaribland märktes fler9 utaf hut
vodstadens läkare
Sedan den med blommor och grönt
smyckade kistan inburits i grafkapellet
sjöng en dubbelqvartett 1 versen af ps
452 hvarefter komminister Kiellman-Gö
ranson förrättade jord fästningen Derefter
sjöng» f Stil la skuggor» hvarpå kistan in
bars OCb pedsänktes i den W idiundskii
familj sgraf ven
Upsala universitet Följande
nkademiska exnmina hafva aflagt
Hofrättsexamen af Carl Axel Ek Johan Wed
berg Ivar Öhman stockh Per Enciund hei»-
Arvid Persson Wide sörml Gösta Fischer
str .äl Georg Jacobi göteb och Alrik Dalqvist
gotl
Filosofisk licentiatexamen af David Hector
hels G E Fehr och O E Lindberg stockh
samt J E Åzelius no
Filosofisk kandidatexamen af Agnes Henckel
C Laurin N Lindgren K Lönroth A Nord
ander stockb Hemming Johansson göttb
Hugo Burström norrl och Rudolf Björkegren
göteb
Juridiskfilosofisk examen af Wilhelm Bergen
stråhle Arvid Ulrich Albert Wilms stockh Hel
mer Nyström norrl
Medicinsk filosofisk examen af Riber B !ume
vestg Haiald von Matern göleb och Robert
Åkerstedt norrl
Juris kandidatexamen af grefve B G Oxen
stierna stockh K J Ekber och G Sandström
norrl
— Ytterligare följande examina hafva
aflagts
Filosofisk kandidatexamen af Seth Holmgren
stockh Birger Ringström Axel Falk Gustaf
Landström östg John Atterbom göteb Oskar
Stenberg kalm
Teoloqisk-filosofisk examen af Reinhold Janzon
Axel Pettersson östg Ivar Blomberg Axel Fo
gelqvist vestg Oskar Fernling Alfred Johans
son vestm August Bengtsson verml Nils Ham
berg norrl Arvid JacobssoD Johannes Norrby
gotl
Juridisk preliminärexamen af friherre Jakob von
Saltza stockh Johan Baäth Anton Björkegren
östg Elis Carlgren Albert KoSrsner vestm
Baltzar de Maré göteb Oskar Hernblom von
Sydow norrl
— För historiska seminariet vfd Upsala uni
versitet har k m :t till inköp af böcker anvisat
400 kr
— Till amanuens vid fysiologiska institutio
nen har antagits med stud C S Kruse göteb
'Komsninistervalet i Öster
malm corn i går förrättades i försam
lingens kyrka utföll så att den i första
förslagsrummet uppförde pastoratsadjunk
ten A Leuwgren valdes med 2 565 röster
Kyrkoherden G O Ericsson i Trosa erhöll
2 och past .oratsadjunkten E Westman 331
röster Den kallade fjerde prof predikanten
pastorsadjunkten J Rosenius fick 1 543
röster
Såsom af röstsiffrorna framgår var del
tagandet i valet utomordentligt lifligt
Förrättningen afslutades först kl Val på
natten
En militärstenografi ^k för
ening bildades i fredags atton å ett
sammanträde under major Billmansons
ordförandeskap
Föreningen som antog namnet Svenska militär
stenografiska föreningen har till uppgift att
verka för den Arendska stenografiens utbredning
och användning inom armén Vid företagjia
val utsagos till ordförande major Billmanson
till vice ordförande ryttmästaren von Strussen
felt till protokollsförare löjtnant F Löwenborg
till vice protokollsförare löjtnaul Reinhold von
Sydow till korrespondrntsekreterare löjtnanten
grefve R Mörner till skattmästare kapten J von
der Burg och till bibliotekarie löjtnant Axel
Meister
Ett 20 tal officerare ingick genast i föreningen
Stockholms Arend &förening
afslutade i fredags sin verksamhet för
året
Grefve R Mörner höll ett föredrag öfver »Ett
förslag till en framtida utveckling af det Arend
ska systemet»
Föreningens arbete för den Arendska steno
grafiens spridning inom hufvudstaden har i är
varit mera framgångsrikt än någonsin förut och
särskddt vid de flesta af hufvudstadens allmänna
läroverk har denna stenografi vunnit insteg
Under sista terminen ha hvarje vecka öfningar
i snabbskrifning anordnats för föreningens med
lemmar
*Kaligrafezit C O Heike som
sedan någon tid ä härvarande arbetare
institut undervisat i skrifuing efter
nytt system grundadt på bandstilfor
merna och ej litografiskt tecknadt har nu
utgifvit sitt system i 7 häften förskrifts
böcker som i dagarne utkommit pä »Kali
grafias» förlag
Pä serafimerlasarettet kommer
under de närmaste dagarne behandling
med Kochs lymfa att taea sin början un
der ledning af professor Bruzelius
D :r Harald Sundberg som i torsdags
återkom från Berlin der han någon tid
vistats för att etudera professor Kochs
metod har nämligen hit medfört två
flaskor med lymfa att öfverlemnas till
drottningen 11 m :t som lifligt intresse
rat sig för den nya metoden lär enligt
A
-B komma att öfverlemna lymfan tili
lasarettet
"Stockholms kristna arbetare
förbund som bildades för en tid sedan
i afsigt att åstadkomma ett samband
mellan hufvudstadens icke socialistiske
arbetare hade till i går middag anordnat
sitt första offentliga möte i Arbetareför
eningens stora sal Föredrag hölls af
pastor E J Ekman om vår tids arbetare
rörelse och de kristna arbetarnes ställning
i förhållande dertill
Derjemte ^utfördes musik af Kungs
holms kristna brödrasextett samt sång
och deklamation Mötet var mycket tal
rikt besökt
Arbetareinstitntets föreläs
ningar (14 Mästersamuelsgatan komma
att under innevarande vecka afhandla
måndag kl ä1 e ni d :r D .Bergström Det
republikanska styrelsesättets tillämpning i Frank
»ke och Schweiz
tisdag kl 8V lektor E Jäderin Planeterna
Merkurius och Venus Schiapparellis nya under
sökningar
onsdag kl 8V« e m docenten K .Ljungstedt
De olika språkens ställlning till hvarandäa in
hördes frändskap svenska språkets ursprung
Inträdesafgift 10 öre
Med onsdagens föreläsning afsluta föreläsnin
garna för detta år De börja åter onsdagen den
7 januari
Almanach de Goths den gamla
välkända »geneologiska diplomatiska och
statistiska årsbok» hvilken utgör ett slags
statskalender för hela verlden har ut
sändt sin 128 årgång daterad 1891
Till utseendet lik de närmast föregående
årgångarne är denna årgång äfven till
sitt innehåll nngefär den samma utom
att inträffade förändringar blifvit omsorgs
tulit införda Betydligare tillägg före
komma särekiidt i den genealogiska af
delningen der flere stora franska högad
liga elägter omsider fått komma med
Oumbärlig på grund af mångfalden och
rikedomen af eina faktiska uppgifter har
Almanach de Gotha emellertid qvar vissa
kända brister sålunda har tryckningen
egt rum augusti—november hvarjemte
årskrönikan är alldeles otillåtligt svag
Firm an Joseph Leja kommer att
vid nyåret undergå den förändring att
dess nuvarande innehafvare konsul Simon
Sachs till meddelegare upptager sin mfig
hr Arthur Thiel för närvarande i firman
Bendix Josephson komp
Den stora STybrovikebanan
svm förvaltas af Allmänna skridskoklub
ben håller nu på att iordningställas För
aärvarai de håller man på med uppförande
rtf paviljongen pä Japd samt byggande af
edgangsbron bvarjemie nea flytande pa
viljongen blifvit upp bogserad i viken
VarmlMwLtk» siUlsfcapet firad»
i lördags Luciafesten nud middag å restaurant
Anglais Sällskapets ordförande kammarherren
friherre R Cederström föreslog derunder en skål
för hembygden och tolkade dagens betydelse på
så väl vers som prosa Denna skål besvarades
sedau af sällskapets t d ordförande justitierå
det Olivecrona som framförde gästernas tack
till sällskapets nuvarande ordförande Aftonen
tillbragtes under sång och tal och sedan intogs
.gemensam supé
Rimfrosten och telefontrå
darne Under de senaste fyra dagarne har
rimfrostbelastningen oupphörligen ökat
å telefontrådknippena iuom hufvudsta
den hvarigenom många trådar brustit
och sålunda åstadkommit hundratals fel å
nät liggande ledningar Å flere ställen vid
längre spänn hafva trådknipperna sänkt
sig ända till 20 fot så att de blifvit lig
gande mot taknockarne
De mest energiska för»ök hafva gjorts
att klara linierna ehuru utan framgång
Så t ex har Allmänna bolaget sökt att
med elektrisk ljusström smälta rimfrosten
men utan resultat då allt för låog tid åt
gått för hvarje tråd ^å att man ej hun
nit med mänga trådar förrän ny rimfrost
bildning redan ånyo var färdig å den för
sta tråden
Sedan nu emellertid på lördagen rim
frosten börjat försvinna från trådarne på
går med all ifver ledningarnes iståndsät
tande
Nytt ångfartyg På lördagen kl
lh 3 e m gick af stapeln vid Bergssunds
mekaniska verkstad ett första klass passa
geiareångfartyg som erhöll namnet Göte
borg Fartyget som bygges för ångbåts
bolaget Bohuslänska kusten och är afsedt
att blifva färdigt nästa vår kommer att
trafikera traden Göteborg—Kristiania Det
-kall förses med ett kraftigt maskineri
för att frambringa stor hastighet Aflöp
ningen gick synnerligt väl
"Vintersjöfarten Express an
ajorde Stockholms skeppsbro i går kl 12 .35
e m efter att vid V *8 tiden pä lördags
aftonen ha lemnat Hangö Båten med
förde 40 passagerare hvaribland Stock
holms bogskolas rektor professor G Mittag
Leffler
— Ångaren Polhem hit ko tu kl 12 i
går middag från Visby medhafvande ett
20 tal passagerare
— Ångfartyget Rurik hitkom i lördag
och afgick åter i går vid Vsll-tiden på
f m till Vestervik och Libau
'Olycksfalls !örat iringar Bygg
nadsfirman C G Oblsson och A Ssnderson
»amt byggmästaren Hakan Bergkvist ha nyligen
i olycksfallsförsäkringsaktiebolaget Skandinavien
försäkrat samtliga sina så vlil manliga som qvin
liga byggnadsarbetare för en summa af tillaam
mans 125 000 kr
Statsverkets inkomster
Statskontoret bar jemlikt gällande in
struktion afgifvit berättelse till k m :t om
statsverkets inkomster under det sistför
Hutna året och förslag till deras beräknande
vid nästa statsreglering eller för år 1892
Vid beräkningen af inkomsterna för år
1892 har såsom vanligt i allmänhet
lagts till grund medeltalen af de tre
senaste årens inkomstbelopp med för
ötrigt fäst afseende dels på nuruvida in
komsterna varit i jemnt stigande eller
fallande dels på särskilda förekommande
föihållauden
De ordinarie inkomsterna äro beräknade
till samma belopp som för år 1891 utom
i afseende på
soldatvakansafgiften till 95 000 kr (för
1891 110 000 kr båtsmansvakansafgijten
385 000 kr (1891 350 000 kr samt
arrendemedel 2 550 000 kr (1891 2 600 000
kronor
Bevillningarna beräknas till följande be
lopp nämligen tullmedlen 38 000 000 kr
postmedlen enligt generalpoststyrelsens be
räkning 7 800 000 kr bevillningtafgifter
för särskilda förmåner och rättigheter 380 000
kr (1881 350 000 kr stämpelmedel
3 600 000 kronor bränvivstillverkvingsskatt
13 700000 kr hvvbetssockertillverkningskatt
800000 krooor (år 1891 650000 kronor
bevillning af fast egendom samt af inkomst
3 800 000 (1891 3 700 000
1 afseende på tullmedlen som uppförts
till samma belopp som för år 1891 an
tör statskontoret bland annat att inkom
sten för år 1889 öfverstiger den beräknade
inkomsten med närmare 4 300000 kr och
att den inkomst som antagits komma att
ur .der innevarande Sr inflyta utvisar vid
jemfötelse med samma beräkning ett öf
verskott af något mer än 4 900 000 kr
IM det emellertid icke toide kunna med
säkerhet antagas att de förhållanden
som under sistlidet och innevarande år
föranledt så höga tullinkomster fortfaran
de komma att göra sig gällande anser
statskontoret sig böra hemställa att tuli
medlen uppföras till oforändradt belopp
Summan af de ordinarie inkomsterna
skulle uppgå till 20 400 000 kronor (tör
1891 20 520 000 och af bevillningarna
till 68 080 000 kr (för 1891 67 380 000
i kr Totalsumman af de beräknade stats
j inkomsterna blefve dä 88 570000 kr mot
87 900 000 kr för år 1891
Beträffande resultatet af 1889 års stats
reglering har öfverskottet pä det hela upp
gått till 5 887 638 kr 46 öre och för
en blifvande statsregi erin äro att disponera
5 887 914 kr 70 ora
Sammankomster
Stockholms högskoleförening sam
manträdde den 14 d :s i högskolans lokal
för att verkställa åtskilliga val samt taga
i öfvervägande ett framstäldt förslag till
afhjelpande af högskolans ekonomiska
trångmål
Som bekant har föreningen som består
af 75 ledamöter till ändamål att verka
för Stockholms högskolas ekonomiska för
kofran och särskildt att insamla medel
till hennes fonder
Af den redogörelse för högskolans verk
samhet och finansiella ställning som lem
nades af högskolans styrelses ordförande
justitierådet Hammarskjöld framgick att
man visserligen fått 1889 års budget att
något så när gå i bop och att man hop
pades att äfven för 1890 ingen brist skull»
uppstå men att detta resultat kunnat
vinnas endast genom den ytterligaste spar
samhet nödgades man äfven för fram
tiden vara så sparsam kunde ej undgås
att undervisningen blefve lidande deraf
Styrelsen hade ofta nödgats säga nej till
afven de mest motiverade framställningar
från lärarerådet om anskaffande af behof
lig materiel o d
För att afhjelpa det värsta träogmålet
behöMes minst 4 000 kr om året och
ipr denna summas anskaflande hade hog
skolestyrelsen iöresiagit »itj högskoleför¬
eningens medlemmar skulle förbinda sig
att för ett år i sender hvar och en an
svara för en summa af minst 50 kronor
hvilken vid årets 'slut skulle inbetalas till
högskolans styrelse
Föreningens styrelse åter hade ansett
att ändamålet lättare kund» vinnas deri
genom att föreningens medlemsantal öka
des till 400 hvilka hvardera betalade 10
kr i årsafgift
Diskussionen härom öppnades af professor
Wittrock som ville lägga föreningen pä hjertat
nödvändigheten att på något sätt afhjelpa den
finansiella nöden ty undervisningen ej allenast
skulls komma att lida af den <amma utan hade
radan lidit ganska mycket Särskiidt vore sa
förhållandet i ett ämne nämligen botanik Se
dan den botaniska lärostolens förste innehafvare
som genom sin lärdsim och energi bragte under
visningen i ämnet till betydlig höjd afgätt an
togs som bekant dr Wille hvilken visade sig
både nitisk och skicklig samt för ett arfvode af
blott 3 000 kr per år skötte bade den rent ve
tenskapliga och den elementära undervisningen
ehuru för den senare en särskild assistent förut
vant anstäld Det var naturligt att efter d :r
Willes afgång platsens återbesättande skulle
vålla svårigheter dä man blott kui .de bjuda
3 000 kr i lön ty för det priset kunde man ej
räkna på att få någon duglig docent från de
nordiska universiteten Följden af sparsamheten
har blifvit att ämnet nu 1 'gger nästan nere ty
den unge man som nu på förordnande sköter
den elementära undervisningen har f n blott
2 lärjungar
Till att upphjelpa detta och mycket annat b«
höfdes nog mer än 40 0 kr hvarför professor
W föreslog att föreningens medlemsantal öka
des till 500 hvilka skulle betala 20 kr hvar
per år
Professor Key yrkade alt medlemsantalet
skulle göras obegränsadt men årsafgiften sättas
till 10 kr
Efter votering beslöts att sätta antalet
till högst 500 och årsafgilten till 10 kr
styrelsen fick lätt att kalia nya medlem
mar
Vid de företagna valen omvaldes alla
de som voro i tur att afgå nämligen
till ledamöter i sjumannanämnden professor
A Andersson och lektor G F Gilijam
till ledamöter t föreningens styre se hrr C G
Hammarskjöld C T Odhner och friherre C G
af Ugglas
tid ordförande i styrelsen friherre C G af
Ugglas och vice ordförande hr C G Hammar
skjöld
revisorer b 'efvo hrr J W Smitt och N G
Sörensen med grosshandlaren C A Lindroth
som suppleant
"Sällskapet Barnavännerna firade
den 14 dennes sin 21 högtidsdag å Bör
sen
Sedan festdeltagarne i stort antal samlats i
stora salen der tva jättelika julgianar tonade
intågade under musik af en pä läktaren pl
cerad musikkår de 51 barn hvilka sällskapet
detta år försett med fullständig beklädnad De
sinå ordnades derefter omkring två väldiga jul
bord hvilka dignade uuder tvngden af stora
hvetehu iar gnffeltaflor väskor skridskor häng
slen och mänga andra gåfvor afsedda för bar
nen Komminister A A Ericsson höll derpå
ptt kort helsningstal gjorde en återblick på säll
skåpets verksamhet und r dess 21 ånga tillvaro
samt egnade några ord af tacksamhet åt dem
som detta år ihågkornmit sällskapet med gäfvor
Nu plundrades under allmän förlustelse de störa
julgranarna och sedan de små erhållit hvar sin
andel af bytet aftreppade de nöjda cch gtada
jemte sina mödiar
Derpå vidtog en allmän bal hvilken
fortgick till långt fram på natten
'Svenska teknologtöreningens fackaf
del Ding för kemi och bergsvetenskap hade kam
manträde den 12 deunes hvarvid lektor J Wi
borgh höll ett sakrikt af talrika prof illustreradt
föredrag om »nickel och dess användning» i
samband hvarmed J Rhodin förevisade af ho
nom framstäldt preparat af den nyupptäckta för
eningen nickel koloxid
Professor G Nordenström förevisade diverse
cer pteparater framstälda ur det nyligen af in
geniör W Wendin upptäckta mineralet allanil
samt redogjorde för de vid deras framställning
använda metoder hvarefter slutligen ingeniör J
L Sebemus förevisade i modell en af honom
konstruerad apparat att genom centrilugeriiig
bulna stål från gasbiåsor
Tältridtklubbeil hade i lördags å re
staurant Anglais sitt ordinarie årssam
m &nträde under prins Eugens ordförande
skap
E ter det styrelse och revisionsberättelserna
bfifvit uppläsia och styrelsen erhållit ansvars
frihet för förvaltningen anstäldes val af styrelse
m rn Dervid utsagos lill styrelseladamöter
prins Eugen (ordfötaDde stalhnästaren friherre
F J von Essen (master löjtnant G A Toién
(sekreterare samt löjtna terna giefve C G F
Wirsén Iiiherre Beck-Frns och grefve Oxen
stierna
Statsbanornas IjenstemaBnatörening
bsde flen 13 dennes sttt eista samman
träde för året ä källaren Runan
Styrelsens berättelse samt revisionsberättelsen
för det gangna året upplästes och godkändes
hvarefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Föreningen som är nyb !dad för året har
redan vunnit en betydlig tillslutning bland stats
banepprsonalen inom riket Medlemmarnes an
tal uppgår riu till 221 deraf omkring 50 frän
landsorten Räkenskaperna som afslutades den
HO september visade i inträdes och arsafgifter
580 kr af hvilken summa åtgått till organisa
tionskostnader 127 kr 25 öre
Till styrelse för kommande ågpf återvaldes
trafikdiiektören grefve C Taube (ordförande
öfveruirektörsassistenteu ,C F KjUaader (vice
ordförande bokhäilahie J Lundberg (sekrete
rare C R Mvhrman H Olsson (skattmästare
och kontorsskrifvaren T Algren samt nyvaldes
kontorsskrifvaren A d Ailly Till styrelsesupple
anter återvaldes öfverdirektörsassistenten O Wik
lander trafikdirektörsassistenten F Rydbeck och
stationsskrif våren Sjövall Liljeholmen samt ny
valdes bokhallaren G G Johansson
Föreningen har under den korta tiden af sin
tillvaro utvecklat en liflig verksamhet Föredrag
hafva hållits om lokomotivet af maskiningeniör
Johanson om flyttbara jernvägar af ingeniör
Ahlgren samt om jernvänsfolket af öfverdirek
tötsassistenleD d :r Beskow Talöfningar pågå
för medlemmarue i franska och tyska språken
inför franska och tyska lärare
Musik och sångöfningarna ledas af hr Erik
Akerbetg och halva redan åstadkommit goda
resultat För nästa år väntas föredrag i ämnen
som röra jernvägarne af flere våra mera fram
stående jernvägsmän
född i Dalarne 1830 samt var jernkramhandlare
i Stockholm till dess han såsom arrendator öf
vjrtog egendomen Bodal i Ornö kapellförsamling
Han efterleranar enka Lovisa Jakobson samt
barn
— F bruksförvaltaren å Hellsjö bruk
i Dalarne D Engelbrecht afled i Upsaln i
lördags på morgonen i en ålder af 61 är
^Göteborgs högskola De ut-
ämnda professorerna vid Göteborgs hög
skola (med undantag af prole-sor Edgren
i Amerika komma i slutet af denna vecka
utt i Göteborg sammanträda sinsemellan
och med styrelsen för öfverläggande om
förslag till arbetsordning och undervis
ningsplan
Kyrkligt Prestexamen atiades den
12 dennes inför Upsala domkapitel af v lektorn
vid högre allmänna läroverket i Göteborg teol
kand J A L Quist stockl sacri ministern
kandidaterna P Pehrsson och C T Pihl gestr
hels och teol stud I Winberg norrl
Kronofogdetjenstea i JVmt-
a ds läns södra fögderi sökes af
länsnotarien i Falun G Kutlin t f kronofogden
t fögderiet E Anderson e o tjenstemannen i
kammarkollegium C A Holmgren och länsman
nen J A G Wählin
Fysiologiska sällskapetiLnnd
dd
p
hade sammanträde den 10 december hvarvid
föredrag höllos af professor Areschoug om skott
bildningen hos de högre växterna af doc Ryd
berg om olika slag af sammansatta linier hos
^undämnenas emissionsspektra och af lektor
Törnqvist om de äldre paleozoiska bildningarna
t Belgien och Frankrike
'Sjöfartent på Veceim ocli
Tro lhätte anal kan nu an
.es vara
för året afslulad Isen har under de senaste
dagarne lågt svära hinder i vägen för trafiken
och endast med svårighet hafva ängarne kunnat
forcera den samma
*Xifvet i Helsine1 an dl I lördags
afton upprepades oväsendet vid Jerfsö station
Från Skästra marknad hemvändande yngre kar
lar samlades derstädes och upphäfde ohyggliga
skrän Tre personer frän Delsbo öfverföllos och
slogos illa en af dem erhöll knilhuga Polis
mannen Sand erhöll då han ville afstyra ovä
sendet ett våldsamt slag i bufvudet af en h y
dagg och föll samt infördes pä hotellet der han
förbands Å det stängda hotellet inslogos flere
fönsterrutor
Två falska 10-kronesedlar hafva
utpränglats i Jönköping De äro klumpigt efter
apade Smälandsbankens sedlar
^Haxidraåri g Helle-tads försam
lings äldste medlem hus-mannen Magnus Mäns
son (gemenligen kallad Måsse i Kmkkärret bo
ende å Solherga egor ingick i Iördag3 i sitt
hundrade är Han eger två döttrar i lifvet af
hvilka den äldsta som bor vid Stens bruk i
Qvillinge socken uppnått on ålder af 72 år
Mannen har intill sena ålderdomen varit ovan
ligt kraftfull lwarpä såsom exempel må anföras
att han sedan han hunnit ett godt stycke in på
nittiotalet kunde göra 5 å 6 mi1 långa fofvan
dringar till sin ofvannämnda dotter vid Sten
Under senaste tiden har Månsson dock enligt
hvad Ö D meddelar varit sängliggande och
hans sjätslörmögenheter ha uuder senare delen
af detta år betydligt försvagats
Sillfisket F rån Lysekil meddelas
den 13 dennes Ångarne Ruth Aron och Aina
hafva redan intagit fuila laster saltad sill för
destination till Ryssland Ångarne Runa Otto
och Stella väntas i dagarne för inlastntng af
saltad sill Tusentals tunnor äro här lastade
men ännu ej skeppningsfärdiga Minst 30 000
tunnor saltad tomsill komma a *t utskeppas
Garnfisket är ytterst ringa Fångsten består
i ufvudsakiigast af s k stråk eller tomsill
Vadfisket deremot har under tiden varit rikt och
sillen har betalts i medeltal vid vaden 25 öre
öre kbft Tva vadlag frän norra Grundsund
delade för nagra dagar sedan 7 000 kr fisket
hade sedan föregående delning fortsatts omkring
14 dagar Af vadsill finnes här ännu rik till
gäng ehuru den börjar blifva något smablandad
Ett sällsy t i 11 är att 55 år
gamla qvinnor föda barn men så har helt ny
;aen inrräffat för en hemmansegarehustru i
Okna församling af Jönköpings län Såväl den
i delta hänseende öfveräldnge som barnet be
finna sig väl SKrifves till Jönköpiiig >posten
Olyc n» del se m«sd dödlig
ntg &xig Arbetskarlen Carl Carlson an
stäld vid egendomen Enskede Bränkyrka socken
rakade dä han i lördags skulle nära det vid
egendomen belägna bränneriet hemta vatten
att fä sina kiäjer intrasslade i en i gäng va
rande axel hvarvid han slungades emot ett jeru
rör så att hufvudet krossades Den så sorgligt
omkomne var en 60 års man och efterlemnar
enka och 4 barn
Drmisutndr En beklagansväd olycks
händelse inträffsde i onsdags qväll vid Bäfsun
det i det att tre ynglingar fiån Rud a Ham
marön deraf tvä bröder drunknade ders 'ädes
Efter att under dagen hafva forslat timmer på kälke
skulle ynglnigare son» gmgo pä skridskor be
gifva sig hem iriud sina kälkar men tono der
vid en genväg öfver endast nattgammal is som
brast med ofvan nämnda sorgliga påföljd Alla
tre de förolyckades i ,k lyckade- mau påföljande
dag upptaga meddelas N V T
Underbar räddning Arbetaren
Mats Svanströms i Robertsto-s hustru försvann
under den senast rådande nöslorme» och kunde
ej återfinnas ehuru hon ifrigt eftersöktes en
dag till och med af 140 personer
En arbetare har nu efter 9 dygn funnit S
med allenast hufvudet öfver snön insnöad un
der en buske
Dä den gamla märkt att hon gått vilse hade
hon sökt skydd under en tät buske der snön
sä småningom bildat ett bögt hvall omkring
henne För att snydua sig mot kölden hade hon
krupit in i en medhafd säck som hon fylt med
mossa och dragit upp öfver benen samt nedre
delen af lifvet Omkring hufvudet hade hon
svept en schal Mat medförde hon i ett nyte
De sökandes rop hade hon några gånger på af
stånd höit men ej förmått göra sig hörd
Den gamla befinner sig nu ganska väl säger
Umtbladet
Sjöröfvare ha öfverfallit och bemäk
tigal sig ångaren Namoa- Öfverfälle gick tiil
på så sätt att sjöröfvarne förklädde sig till re
sande och köpte biljetter som passagerare på
-ångaren Så snart denne var kommen i ruin
sjö öfverföllo och dödade de kaptenen och be
sättningen samt bemäktigade sig fartyg oc ladd
ning Ett par engelska kanonbåtar äro utsända
Jör att jaga röfvarne Öfverfallet egde rum i de
kinesiska farvattnen
Stanley har nu från Washington till
sänd Times ett längre telegram med haus »slut
ord» angåendeafslöjandena i fråga omefiertruppen
Han säger der bland annat att på Englands ara i
det hela kunna ej Jamesons och Barttelots död
kasta någon fläck De äro undantagsfall I a l
mänhet veta de engelska upptäcktsresandena att
para mildhet med tapperhet Mot att vistandet
t Afrika i allmänhet skulle verka demoralise
rande pä européer opponerade han sig bestämdt
Sä säger han t ex Hvad mig sjelf beträffar
gör jag icke anspråk på alt vara någon vidare
fin natur Men det säger jag att jag som bör
jat mitt lif som en rå illa uppfostrad häftig
menniska just gjort min skolgång under mina
afrikanska expeditioner Jag har under deras
ständigt hotande faror lärt mig på allvar att
sjelfbeherskniug der nere är nödvändiga e än
krut och att vidare sjelfbeherskuing är omöjlig
man en hjertlig sympati för de infödingar med
hvilka man kommer i beröring Betraktar man
dem endast som djur bli de outhärdliga För
att kunna beherska dem och bevara sitt lif biand
dem måste man betrakta dem som barn hvilka
behöfva andra styrelscmetoder äu entelska och
amerikanska medborgare men som dock måste
siyras i samma auda utan nycker eller vrede
samt med samma ak ,ning for deras mennislio
värde
Angående offentliggörandet af de pinsamma
tilldragelserna vid eftertruppen säger Stanley att
ban ansett för bättre om del kunnat undv .kas
men de som bära ansvaret derför äro Barttelo '8
ovisa försvarare Ett godt hoppas han dock att
afstöjandena medfört det att ingen längre kan
betrakta Afrika som ett område der han kan
tillåta sig hvad han ej skulle väga pä ett annat
ställe
Afrika bebos slutar han ej af rädda hinduer
eller dvergartade austra ^er utan af millioner
krafl-ga modiga män Vilja vi beherska dessa
män så att vi äfven i Afrika 'jena mensklighe
tens sak kan detta endast ske genom vår sed
liga öfverlägsenhet
Med Kochs lymfa ha nu på Kur
orten Görb .vrsdorf icke mindre än 70 lungsots
patienter behandlats med tillsammans 300 in
sprulningar Med stöd af detta rikhalt ga mate»
rial har anstaltens föreståndare offenthggjort
vätderika uttalanden argående medlets verknin
gar Han sammanfattar sina erfarenheter an
gående medlet i följande satser
1 Lungsjuka som genom hygienisk-dietisk
behandling redan äro nå bättringsvägen reagera
i regeln ej med hög f«ber mot lymfan Vanligen
föredraga de en insprutntng a 0 ,oi gram utau
feber
2 Feber är icke en nödvändig del af reaktio
nen
3 Vid förut börjad och under behandlingen
med lymfan fortsatt fri 'uftskur uppträda reaktions
symptomen äfven hos svårt sjuka med lätta
feberyttringar och efter ringa näring i öfrigt i
lätt form och utan att försvaga den sjuke
4i Svårt sjuka visa en viss grad af reaktion
äfven vid ringa insprutning Vid långsamt sti
gande doser kan man äfven hos svårt sjuka
stundom iakttaga en förbättring af de subjek
tiva symptomen
5 Äfven hos de kraftigaste och till utseendet
för medlet minst mottagliga patienter måsle man
alltid börja med mycket små doser och stäa
digt akta sig för att öka dem för hastigt
Frän sjukhuset i Moabit omtalas nu två fall
af botad lungtuberkulos 66 lungsigtiga äro un
der behandling der af dem kunna två unga
flickor som behandlats der under två manader
anses botade De ledo af tuberkulos tungspets
katarr
Pä tal om Koch kan äfven meddelas att det
fackeltåg hvarmed man heolutit att fira honom
den 21 december med anledning af att han
da ännu ej återkommit till Berlin uppskjutit»
t ;ll nyåret
Famiijenotlner
Förlofning har tiUkännngifvits mellan
öfveringeniören W R Curman och Anna
Frisk dotter af bruksegaren Rich Frisk
på Stocka och hans maka född Schser
itröm
aUfvttbréllnp firades den 5 dennes af krono
fogden S J A C det blad på Ekeby och haus
maka född Carlstedt i kretsen at baru ai
.Uör
vandter och vänner
UttdsfaU
— Landtbrukaren Josef Jonas Israél
Wilhelm Ehrenström i ;fled den 1U dennes
å Ornön t Södertörn uti en ålder af
Son af kaptenen vid Svea artilleriregemente
Gu :-taf Adolf Ehrenström en broder till den i
Annfellska högmåhprocessen invecklade andre
sekreteraren t utrikeskabinettet sedermera .finska
statsrådet J A Ehrenström var den nu aflidne
KocllS medel har vid sin använd
ning i Ö terrike blifvit underkastad ganska sträng
kontroll En förordning af den 8 dennes be
stämmer att det endast får användas pä offent
liga sjukhus och af legitimerad läkare Det
får af dessa endast köpas på af preussiska sta
ten auktoriserade försäljningsställen Ingen be
handling med medlet utan öfvervakande af legi
timerad läkare är tillåten De läkare som ej
ha officiell anställning äro äfven tvungna att in
sända rapporter om alla (all de behandla med
medlet till vederbörande myndigheter Dessutom
skall hvarje fall af dödlig utgång under behand
lingen den må ha skett privat eller pä sjukhus
genast anmälas
Freycinet blef som bekant vid det i
i fredags företagna invalet till franska akademien
efter Augier den lycklige Hans värste motstån
dare var Thureau Dangin Denne fick vid de
tre balloteringarna respektive 12
"13 och 12 röster
mot Freycinets 13 17 och 20 Zola som äfven
tältade denna gäng liksom vid föregående val
då man ej kunde enas om någon kandidat fick
respektive 3 2 och 1 röster
Ny undergörerska I en liten
österrikisk stad lefver en helig qvinna vid namn
Angelika som hvar fredag utför det konststycket
att svettas blod För några är sedan samlade
samma konststycke en talrik krets troende kring
benne tills det slutligen blef förbjudet af myn
digheterna Den fromma och energisk» damen
har med anledning deraf hittat på ett nytt under
verk Bäst hon ligger i sin säng försvinner bon
plötsligt för en stund för att så åter lika plöts
ligt vara der igen Afven denna prestation väc
ker beräitigadr uppseende och en mängd af tråk
t- 'ns invånare infinna sig dagl 'gen för att se
pä föreställningen Biskopen i Trient har emel
lertid nu förbjudit narrspelet ocn lär ha för af
sigt att låta undersöka qvinnan af någon läkare
för nervsjuka j
Tanekkorn
En oäkta diamant blir dubbelt värdelös när
den är fattad i guld
Menniskan bestämmer sjelf lifvets värde fy
det har endast det värde vi sjelfva ge det
0 :n skönhet och sanning /örenas alstras kon
sten
Dåren gör aldrig hvad han säger d n kl ke
äger aldrig hvad han tänker göra
På oiftermål8byrån
— Nå nu har ni
sett damens porträtt Hvad säger ni
— Jo jag tycker att bon ser äldre ut än ni
sagt
— Ja ser ni det är ett gammalt porträtt
SIÖ8eri — Ack om det bletve vackert
väder knart så man kunde taga en promenad
igen I
— Naturligtvis löpa omkring pi gatorna och
låta den dyra våningen stå till ingen nytta
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
i öm ocfa Litteratiif
K musikkonseryatoriets sedvanliga
offentliga uppvisning tog i fredags sin
början i musikaliska akademiens sto»a
sal och fortsattes på lördagen båda da
garne inför en temligen talrik åhöraiekrets
Första dagen rörde uppvisningen pre
stationer på cello harpa piano flöjt fagott
oboe och klarinett Derjemte utfördes en
elevkomposition en stråkqvartett Bland
de många vackra prof ven fäste vi oss sär
skildt vid ett å piano en med mycket be
hag och fin nyansering utförd Moznrts
sonat I öfrigt tilldrogo sig träinsti umen
ten största intreeset isynnerhet ett flöjt
solo »Fantaisie mélancolique» af Reichert
äfveneom de tre klarinettsoli och främst
bland dem det af hr Arnoldson utförda
»Divertissement för klaiinett» af Bärmann
Få lördagen aflades (i orgelsalen prof
i orgelspel af tre elever i säng af fetn
och i pianospel af fyra äfvensom ett
prof i ensemblespelning en Ht .råkqvatett
Bland eånanumrer togo två små saker
af Orieg afgjordt pnset af en synnerligen
mjuk och välskolad altröst sjuegen med
fin uppfattning och själfullt föredrag
Äfs en ett par visor af A F Lindblad före
drogos mea mycken liffuilhet och god
pointering Men största koribtfäidigheteu
företedde dock pianonumren i synnerhet
Rheinbergers etyd och Martuccis konsert
Ett berömvärdt arrangement hade af
vederbörande vidtagits derutinuar att dör
rarna under pågående musiknummer obe
vekligen höllos stängd»
Uppvisningens afslutning kommer att
ega rum måndagen deu 15 dennes kl
12 på dagen
*K operan I afton gifvea åtar k
operans nya program »Pa Sicilien» »Undina»
och »XflrnberKcrdockan»
Dramatiska teatern yifver i dag mån
dag och i morgon tisdag ingå föreställningar
1 öfvermorgor onsdag uppföres åter skadespelet
»Ära»

Sida 3

äveii &ka itt &juu &geii tum io
aecemuer i *»« j
sssssfesBH
Södra teatern Repertoaren för veckan
upplager mindagen »Bröllopsaftoiieii» och »Ri
gobert» tisdagen intet sr ?Ktj :kel onsdagen gifves
för första gången »Våra flickjägare» lastspel i
4 akter bearbetning uch lokalisering af Frans
Hedberg
D '»ta stycke hvari hufvudro 'len spelas af hr
G Bergström gifves sedan a 'la dagar till och
med Rönda ^en
Vasateasern gifver fortfarande hvarje
dag »Läderlapneu» som under den gångna
veckan gifviis med mycken framgång
Folkteaterns spellir-ta för denna vecka
upplager »Droskan 117» och »Pä Vatielén
»Drosfean 117» går för sista gången söndagen
den 21 d :s Måndagen den 22 dis gifves en
extra recett till förmån för fru van Eysden hvar
vid det gamla välkända fmkiustKpelet »Nerkin
garne» uppföres Detta blir sista spektaklet före
jul
'Filharmoniska symfoni-orkesterns
q vinnorna och Santuzza yppar sitt för
hållande till Tonddo
Vexe-lsångeo dem emellan hvilksn kraf
ti iD &la • stackar 11 okai oro och
lörtviflan atbrytes af Aifios ankomst Åt
följd af en skaia ho- dfolk kommer der ne
in på scenen och sjunger en formans-äng
häi och hvar accorrpHgoernd af klatsc ar
med ni kn som han efter resan ännu
bär i hand
Formanssängen är ett underligt stycke
kornpOHition Nåeon egentlig melodi kan
man ej uppfatta och den besynnerligt
vexlande rytmen gör fången ännu mera
oklar Sångens första strof eger emeller
tid den förtjensten att ri ^-i kan sjungas
efter tom melodiens takt har öfverens
stämmer med textordens Andra strofen
är deremot helt enkelt omöjlig att sjunga
Ty här ombytes textens erdtakt till jam
hi =k allt under Het att melodien fortfa-
Hund <i flyter Ir-ni i trokéer H8r få så
lunda orden följande vidunderliga sång
takt
y
konsert i morgon afton lofvar at blifva s &rde Hund <i flyter Ir-ni i trokéer H8r få så
ldd
lSå
»Jåfe vändér hem tfilbakå
1 >ér väi 'år huld min makå» etc
Naturligtvis föreligger har e .tr rifversätt
niDgsfei i -et öfversättaren försummat att
lägga texten under melodien Obegripligt
sistnämnda och Toriddo trio tuellaii dessa
båda cch Lola samt slutligen Santuzzas
afgörande möte med Aifio I alla dessa
lunda orden följande
takt
»Jåfe vändér hem
1 >ér väi 'år huld
Naturligtvis föreligger
niDgsfei i -et öfversätta
lägga texten under mel
les intressant Såsom vi i et» föregående num
mer nämnde utföres L von Beithovens ouveilyr
till Shakespeare 's »Coriolanus» Delta jemförel
sevis föga bekanta verk af den sfore komposi
tören ar i alla fall en af hans mest betydande
kompositioner och ingen som är noga bekant
med det ämne brarovi dikten handlar kart und
gå alt vid ett todt uppförande deraf djupl gri-
J ar oet oss emellertid h
pas af det mäktiga i denna tonmålning Pro
i iormasi att slunga e
gpg
sistnämnda och Toriddo trio tuellaii dessa
båda cch Lola samt slutligen Santuzzs
gå alt vid ett todt uppförande deraf djupl gri-
J ar oet oss emellertid hur en så i garn Kan
pas af det mäktiga i denna tonmålning Pro
- „ i iormasi att slunga en sådan vidundff
grammet upptager vida .c MenaelmirnB harliga
1 1
a-oioll syn fem som då den ej är spelad här på
-
e
flere är af mången torde fa en .ot .5es såsom en j Lv- liftvis föijer strax ofvanpå en
nyhet af stort värde Symfonien kallas gemen i mycket vacker vexelkanon mellan kören
ligen för den pkotska emedan flere n o-iv t ex j • kyrkan (det är nämligen påskdag och
i andra och det sista af satsatsen äro skot-ka Kören utanför kyrkan och salongen äter
folkvisor Verket är i sin slag som symfoni det föres till en mera harmonisk stämning
bästa Mendeissohn skrifvit och ä«- icke bio me- Under de föl {ande .yra scenerna» utveck
lodiii t och läitra 'ilig u .wi it v i formell han |a ,- nig den musikaliska handlingen i rask
seende mästerligt t ,r t r- komma vixelsång och duo
Orkesterns konsertmästare föredrage Max
,iU L .0 ]a och Santnrza nollan d p
B >urhs välkända violinkonsert n :o 1 med or
kesier
båda cch Lola
afgörande möt
Eu särskild ko 'istnju 'niiig beredes allmfti heien
vid detta tillfälle genom grefvinnan Taubes be
f« "6r sjuder d
vid detta tillfälle genom grefvinnan Taubes be
nägna medverkan a .t sjunga Elsas slöra aria i f« "6r sjuder det igenom sången en lidelse
första akten ur »Loherjgnn» med ackompagne 2 'öd som ppnår sin kulmen i lo-
ment af orkester i rid dos duo med Santuzza och reagerar till
hårdt undertryckt doft raseri i Aifios ed
Ibsens nya stycke har titeln efter nuf-
5„ „
- „
J J att hamnas sin krankta a a
vudpersonen Hedda Gabler Det har sex hufvud-
y
_ bcenen blir ton och nar de metnkliaa
personer och en b figur Ue vigiigasie .figurerna
äro tvä gifta qvinnor som äro hvarandras full-
lda »samt lj der i orkesterns
ständiga kontraster både till ålder och karakter "farupade toner ett eke at kyrkokörens
Den yngsta af dem är dramats hjeltinna på-kp .-altn en pflmmriel-e om uppståo-
Sjelf har Ibsen om styckets plan och anlägg delsefesters b lg ;i frid öfver jorden Kon-
nmg tält följande vttrande i 'f8 öfverväidtgandft
»Jag har sträfvat efier alt skildra mennisknr Folket sltömmnr ut ur kyrkan Toriddo
så exakt och detaljerad som möjligt — ingen dricker er skål för sin älskade och sjunger
ting annat Kanske skall man i dramat Pnna kärlekens vineta och löjets lof Och kören
något revolutionärt Detta bildar i sä fall blott I instämmer i en praktfull refräng Aifio
britgrunden Det är endast styckets figurer som utmanar Toriddo och nenne tar afsked
ha ordet icke jag af gjn Ul0ijeri aaföitroenrte Santuasi ät
Julqvällen den tredje af de stora orri i- hennes vård
narie jultidningarna har nu äfven utsändt i Vi tro knappast att operan »Pä Sici-
sitt nummer för året at värile e .ch intresse hen» — tiots dess kraftigt verkande dra-
hvad så väl text- som illu
-trationsbidra matiska musik — kommer att i längden
gen arigä bli populär Nästan alla dess motiv aro
Numret inledes med en varmhjertari vackta men man uppfattar dem ej latt
julsång at pastor priinarius dnktor Fehr och de fästa sig ej i minnet Äfven då
törsedd med vignett af Jenny Nyström
musiken som bäst målar passion och glöd
Ötriga poetiska bidrag äro en längre dikt ligger det i bottnen esomoftast någonting
at Ii A Melvi Nyfirsvisa af Oscar Leverliit Pökt och trögt Enskilda delar äro rent
med illustration af G Stoopendaal ett kraf at onjutbara
tigt qväde af Emil von Qnanten »Firlai d Operans framförande fl vår Ivri-ka scen
1890» san t en parafras af samme förfat- torde i eiet hela kunna betecknas som
tare af biskop Thomas gamla ståtliga fri godt Fröken Moritz har vunnit i plastisk
hetssång ledighet och sjuatei sitt parti me-d oomtvigt-
Noveller skisser och andra texibidrag ligt konstnärlig upph ttnir g Hon tyckes
b» lemnats af August Stenström »I 'é konsi rent af vaia skapad för lidelsefull ■•äng I
storieskjtits en julafton» af Tor Hedbet g hennes minspel afspeylar sig troget den inre
»Glöd under askan» at Robert Tigt &ntedt stäu nii .gsn oth tonen talar om inspira
»Några ord om vära sinnesförnin t» el er tion I >» n köld som mötte och stötte i
at Anna Wahlenberg »llelgdfig» en nkil- b .eunes »Julia» är märkbart öivervunnen
dring från 1890 års krig af Julins Mawfcell os Santuzz .i Hennes stumma spel bar
en biografi öfver Emil von Q /a *-ten a tu ,nit afrununing och innehåll Många
J A Björklund en legend om »den gyt fina tirag har hon lågt ia mellan -ina re
lere frun» af Alfhild Agrell samt en folk- piiker 8a t ex i 6 seene-n då hon
lifsskildring »Tösen gör tjenst» af Henrik när rivalens sång höres uta tor scenen
Wranér elite b fram och tj .il >ak melian hat till
Bland illustrationerna n ^ätkas elt stort Lola nen kärlek till To iddo t i inre strid
duhb lsidsträsniit af Gunnar Forssell ef som slutligen utmynnar i hennes raska
Roslins berömda tafla i nationalmuseum steg mot fonden liksom för att hindra
»Gu töf 111 och hans broder» »EUer guds- rivalen att inträt ga
tjensten» teckning af C Hedelin »Gata 1 Frokw Wolf lö-ei sin uppgift kanske
Djurgårdsstaden» af John Kindborg »Jul mindre lyckligt Ojemnheterna i rästen
i fikf AibWll
ätorae
Läroanstalt Det är meningen att upp
räiia en föisöksstation och en skola i B ryen
för tillverkning Rf fiskinor dukter A ••
-n
det hoiua myndigheter och fackmäa hafva för
ordat förslaget
Man väntar att nästa storting skall bevilja
erforderliga medel
Ett jernvägsförslag af stor betydelse
är att föihmda Dalarnes jernvng nät ocb det
nor-ka liniesysfernet Jernvägr-n skulle nå från
Ma ii igen i S .erige vid Morabauan till Flisen
i Norge vid Knngsvingerbanan
1 synnerhet väntar n .an sig stor och lönande
tofik från Vesterdaiarnes skogar till isfri hamn
vid Atlanten
Smnrfabrik Vd ett talrikt be-rkt
mö e i Hamar bes-ö s enhäliiti att upprät a en
srnöi ^abrik som en motvigt mot mejeriets täln
ka uppsägelser af leverantörer
(Vver hundra affärsmän voro tillslädes
Kochs lymfa På B rgens privata kli-
n k her ock .-å insprutnmg försiggått af Kochs
p parat i närvaro af en hel mängd läkare
Men förrådet af lymfa var si litet att blott
en enda lupuspatient kunde behandlas Hos
honom har reafcttonen förtupir normair med ut
pregladt lokal verkan
Nansens expedition
(Genom Svenska telegrs ibyritD .i
attentat likväl förekommifs Detta mål blef upp
skjutet
Strax härefter började ranRakningen med P
M Johansson (Knifven inför Forsa tin slag
bäradsiätt för en i Fotsa s :n bos en landtband
lande Hagström af J erkänd stöld af handels
varor värderade till omkring 1OOO kr Son
delaktige i stölden hade J uppgifvit 3 Delsbo
bor Jon Person Finn fsom rymt till Amerik
f
Nils :on Noru :l • eh it t t J .s oj .jfifter
beryktade landthsndfaren och bonden Erik Per
son i Eusang De begge senare nekade till a
vetskap och delaktighet i stölden Som vanligi
uppgafs af Johansson att Erik Persson varn
den som anstiftat och planerat äfven denna stöld
P hade ockrat på rofvet och köpt varorna ti
halfva vårdet Som karakteristisk för denna
tjufligas
i ;uj !het och förs ugenhet må nämnas au
den häst som begagnades och varit helbrun
blifvit »omfärgad» pä det säit alt en stor hv
bläs vai medelst ett bviit papper placerad
pannan och en lång hvit sack eller dauia
bade blifvit päsydd ä ena bakfoten hvangeno
ockaä hästen skulle behälla siti inkognito Dei
vidare ransakmngen blef uppskjuten
Sedan d *reher en tjuf som erkänt sig hat
•rrofvat fl re -tö ;det ä nd»st 46 k s samm .enlagdf
värde ratr si i träff vki Forsa häradsiä f fö
flyttades äler ransaknirigen till Ue ^bo härads
rätt Af ej mindre upprörande beskaffenhet an
öfnga var det brott f»r hv ket bondesonen 01
Mickelson från Halsjö i fjorrbo nu stod an
klagad nämligen vald å moder samt mot en i
långt fra skndet bafvandeskap *tadd syster
Han hade i många år mot modern ofia va
våldsam mot henne vid flere tillfällen dragit
lifsfarliut vapen och slagit systern till dess
modern nyligen anmälde honom för länsmannen
Na hade dock soneu bedt modern om förlåtelse
och lofvar bättring hvarför äfven modern lö
sin del afslod frän åtalet hvviket dock af akla
såren t f länsman Brolin vidhölls Delta må
blef icke nu utredt utan fick den vanartige
sonen iörblifva häk ad
Det var nu ett godt stycke iidet på onsdag-
dä bhdlä
sonen iörblifva häk ad
Det var nu ett godt st
*Kristiania den 14 december D *t skull
nu vara definitivt bestämdt sitt skepps- a- on dä behandlingen
byggaren
bNN
Christensei i Sandeftord skall återupptagas vin De
rattNågot nytt af vt
bygga Nansens fårtyg för Nordpol-färden
af bliidsdädsmalen
ppglen
Christensei i Sandeftord skall återupptagas vin Delsb i tingslags harad-
tNt f d
gg
ratt Något nytt af vigt förekom irk» derv-d
om icfce du får raknas uppträdandet af flere till
rftiten inkallade persoi <-r hvilfta vid protokollens
uppläsande paropades och lingo framträda för
rätten satn hvai efter annan anvisades att för
va-as i vitt "esrummet Huru stor delaktighet
alla dessa hafva i de föiöfvade blodsdåden äi
ej lätt ait förutsäga men att flere derom hafva
vetckap och deruti deltagit lider intet tvifvel
Man fick emellertid hell hasiigt göra bekantskap
nifd sadane som Ol Andersson i Lju ^backen
(Ljusbacks Olle och hans hushållerska Kerstin
Jonsdotter lilltalrde för delaknghet i mord och
mordförsök m rn samt de tre vittnena husmannen
JJanjniPft
Prins Kristians f rlofning Ett tele
gram till Nationaitidei de frfti Berlin n .ed
delar att man i Berlin .- hofkretsar all
mänt aritager att prms Kristian skall
anlända till BerlL i februari och att
hans förlofning med prinsessan Marga
retha af Preussen då skall eklateras
Dödsfall En af Köpenhamns mest
ansedde läkare professor T S Warneke afl«d
nen
alEn af Kpenhamns mest
läkare professor T S Warneke afl«d E
,k Clah0 'V bns 'ru Brita Ersdotter och
<or ,rt i arbetaren Jon Oisonhvilka alla tre enlig»
d 69 ldHd1872
ansedde läkare professor T S Warneke afl«d ,V Bttc
<or ,rt i arbetaren Jon Oison hvilka alla tre enlig»
i fri dags Vid 69 ars alder Han var sedim 1872 ,KnlfvenB uppglfl sku !e ha (va begÄI mened
professor i farmakologi vd Köpenhamns univer- j och Clason -jvlf just vara den som strypt Jon
si 'et särat den äldste medlemmen i det kungliga Larsson Afven den döde Jon Larssons hustru
dh
sundhetskollegiet Han var riddare af svenska
Nordstjerneorden
Danska bibelsällskapet har under är
1890 utdelat 22 H78 biblar
Tryckfrihetsåtal Enlist hvad Natio-
naltidende uppgifver har justitieminisieriet värkt
åtal mot redaktören af Köpenhamn Barsiideude
hr Ernst Brändes
för några nyligen offentlig
gjorda artiklar af anstötligt innehåll
Bnta Nyland >Kmfvens» älskarinna var Ullsta
des Hon är en ur .g qvinna af btliaghgt utse
ende
Innan sessionen för dagen afslulades föreföl
ett skarpl förhör med hvar och en af vittnena
mot Johansson hvarvid desse gjorde sig skyldige
till sädan tveialan och motsägelser att åkta
garen å alla yrkade ansvar för mened och ä Erik
Cia on särskild för mord Ratten resolverad»
att alla tre skulle träda i häkie 01 Andersson
(Ljmbacks Oilej och hans hu ^häilerskt skulle
vid hemtnings påföljd inställa sig under tors
dageu vid lälien samt blelvo arven siälda under
åral för delaktighet i mord och mo dförsök
När ran åkningen aibröts var klockan fram
enaot tolf på natten Många åhörare hade hela
dagen öfvervari den samma
Torsdagen den 11 december
Hela torsdag- förmiddagen opptogs med ran
sakning om en vid hviiaralie Kulan i Eilånge
den 18 november förö vad po
- <tö 'd ä 2 100
kr ur bref tillgrepos Af des *a äro t 090 åts r
funna i en myrstack Den ene häktade bonden
Lars Larsson från Alebo Norrala erkänner sin
delaktighet i stölden men uppger sotn gernings
man häktade arb a >en Lars Enk Bäckman f än
Torp I motsats till La 's Larsson som tyckes
erkänna allt otvunget uppträder Bäckman med
äfven för en brottsling ovan ^g frhekbet och
oförskämdhet Malel måste uppskjutas till den
29 december
Sedan nu alla andra mål blifvit behtndlade
börjar egentligen den grundligare undersökningen
FiitSand
När ran åkningen aibröts var klockan fram
enaot tolf på natten Många åhörare hade hela
dagen öfvervari den samma
Torsdagen den 11 december
Hela torsdag- förmiddagen opptogs med ran
sakning om en vid hviiaralie Kulan i Eilånge
den 18 november förö vad po
- <tö 'd ä 2 100
kr ur bref tillgrepos Af des *a äro t 090 åts r
funna i en myrstack Den ene häktade bonden
Den svenska folkskolans vänner i Fin
land huilo i lördags till ett antal af om
kring 30 samlats i Espianadpaviljongen i Viborg
för att rådslå huruvida ej äfven å denna ort
något kunde göras med syfte att insamla medel
till förmän för föreningen svenska foiksKolans
vänner» Alla de närvarande voro dervid ense
om att under julhelgen för ändamålet i fråga
anordna eu soaré med så rikt program som Lars Larsson från Alebo Norrala erkänner sin
j
möjigt
Tillika beslöts att i samma sylle sätta i gång
en s k ringinsainling och 25 personer antecfc
nade sig genast som medlemmar af >ringen
Insatsen bestämdes till 1 rnark och »ringarna»
komma att bestå af fem personer i tva lsd
Härigenom blir en s .imma af 775 mark lagd soin
grundplåt till de ta belopp med hvilket V ;bdrg
WKBBSBBSSBBBSBH
Drottninggatan nedre bottnen och I tr upp
utförsäljas till Jufen i lik et med föregående år en mängd ^lode- och
deribSand nu inkomna
Billiga nya Artiklar till bortslumpningspriser
• tade dess redaktör Vid midnattstiden
inträngde emellertid deo afskedade redak
tören Boiik '11 med en skara antiparin-iliier
i redaKtionslokalen bemägtigade sig i
William 0 'Briens namn åtskilliga böcker
och dokument samt qvarlemnade en stark
vakt men dä Parnells anhängare i tors
dags middag understödda af myndig .e-
Parnells egendom och kommer derför an
tinsen att inköpas eller ock 8-te den
ställa sig på Parnells sida Mc Carthyi
sten .a hafva här om dagen e &mtn &nskiu
tit 1 000 pund sterling till pressändamål
men utan amerikanskt penninguoderstöd
grr det tcke och dertill finnes injren ut
slet Hvad som insamlats i Amerika af
ygeom insamlats i Amerika af
terna opp» anade Bod kin att lemna Jo leseparnelliterna är ännu icke fördeiadt
kalen drog han sig tillbak» utan atjt göra i ooh då det slutligen kommer till d-n rätta
ttöd
DOitHtönd
I onsdags a 'ton höli Parnell ett tal i
Rotundan en stor hail vid S :jckville Street
Pä vägen dit — gatorna voro uppfylda
af täta folkmassor hvilka belsatda Parnell
med stormande lefverop — fdefv hä
slarne spända från lordmayorns vagn i
hvilken Parnell satt ocb vag en drogs af
menniskohämisr anda t ;ll Hotuod .i-alen
UeD autiparnellitisk parlamentsledamoten
H«-aly som rörde sig hJan» folkmängden
hlef igenkänd och knuffad h
it e h dit al
massorna
I sitt tal förklarade Parnell att han
:cke hade frammanat den nuvarande sti
-en Oai den fiendt .liga majoritetens rö
relse vore ärlitf eå skuhe lian girva efter
men den har endast sin grand i hyckleri
och okunnighet De anklagelser som rig
tats mot honom stödde sig på ensidiga
vittnesfö .kiaringar e
- (iag skulle hat
försvar biitvu bekant [Jen vä k ;a frågan
innebure lif eller död för deo konstitutio
oella rörelsen för nonie-rule och ha 'i hade
heolutat att fortgå på den väg han van
drat i 16 år
De irländska nntiparnelliterna hafva å
adressen — Parnell eller Mc Carthy —
så hafva bönderna i Nya Tipp-rary i sioa
brädskjul de första anspråken deepA Myn
»rgtigare än preesfrågan är för en stor dal
af ai .tip &rnelliterna den vanliga existens
frågan Många af parnelliterna i par a
mentet hade intet arnat att lefva af än
200 pund om året som qvartalsvis utbe
tältas till dem af den allmänna partifon
den men enär Pameli fortfarande förfo
gar öfver denna partifond blir penning
frågan en allvarsam sak för antiparnclli
terna
Den gamle agitatorn Michael DavitL
som står i högt anseende hos sina lands
män ämnar nu begifva sig till Irland för
att göra sitt inflytande gäilande till för
del för »patrioterna» (HtitiparneHiterna
Af de hittills vacklande irlandska parla
mentsmedlemmarne Lafva 0 'Gorman Gil
booly och Patrick 0 'B :»ii förklarat sig
mot Parnell så att dennes motståndare
nu hafva en mnjoi t t af 21 Af de sju
representanterna för grefskapet Cork i
hvilket Parnfll är vald står endat en
d :r Kenny på Parnells sida
Den nafionalliberala klubben i London
hilkd
et arnat att lefva af än
hvilken Parnell satt ocb vag en drogs af 200 pund om året som qvartalsvis utbe
menniskohämisr andtll Htdllill d
allierala klubben i London
sin sida utfärdat ett manifest i hvilket hvilken redan 1886 varit home-rule-agita
de ter klara att de vant tvungna att af- donens högqvarter har bes I ut it att ut¬
satta Pllddljhi
satta Parnell en edan de eljest hade varit
töriädaie mot Irlands sak Om Parnell
hade forblifvit det irländska partiet le
dat e ►å skulle home rule helt sä Ket t ha
dukat under vid de allmänna val n p .r
tiet r-kdl nu göra sitt ytter-r tor att
upprätthålla förbundet med den biitiska
demokratien
Från Dublin har Parnrll redan airest
till Cork sin valkiet
och han mottog
vid sin ankon st dit i torsdags med en
tusiasm P <i ittonen boll han ett tal i
L .tlkrt hau försäkrade att tan orubbligt
beslutit act behålla sill plats som det ir
läudska partiets ledare Snart skola emel
lertid Parnell och hans motståndare ä
tillfälle att pröfva sina krafter pä valtri
bunen 1 valkretsen North Ki 'kenny skall
stryka Parnells namn på listan öfver med
lemmarne För ett år sedan valde man
honom tili hederamedlem för lifstiden
han svarade icke en gäng på tillkänna
gifvandet härom och har aldrig satt sin
fot inom kjubbens dörrar
Sa fort Parnell harte tid under den förra
veckan begå han sig till Brighton der
fru 0 'Shea för närvarande vista
och -ler
han som ei engelsk ordlek sager rji >t
»itt 0 '8hea (oj ram dignitate (otinm c»«a
dignitate välförtjänt frib t från arbetet
— 0 'Shea (m låter nämligen i det en
gelska uttalet som otium
p gm och har
tiet r-kdl nu göra sitt ytter-r tor att fot inom kjubbens dörrar
äthållföbdd d
Strödaa tyhetec
Blodbad pä kristiia i Kina I Jong-
åtgärderna mot judarne utan endast
sträfvan att skydda bönderna mot plun
dring Ryssland skall veta att häfda
sin oafhängighet gent emot hela Europa
«
Polsk socialism
Berlin den 13 decetnlnr Ett möte af
härvarande polske arbetare har beslutit
stifta en polsk socialdemokratisk förening
Omkring 30 000 polacker lära uppehålla
sig i Berlin
EngelsnWiniieii i Afrika
London den 13 december Från Zanzi
bar telegraferas till Reuters byrå att
britisk ostafrikanska sällskapet räknadt
från den 1 januari skall öfvertaga för
valtningen af öarna Lamu Uanda och
Patta
g
i fiskarstugan» af Aib Wallander »Sou
matdag» af Thörne »Dagen efter» en
bild från harnelia jul af Oscar Biörck
samt en porträttserie från Finland med
bl a Ahxander III :s och generalguver
11
'iren grefve Heidenn porträtt De-sutom
äro de flesta uppsatserna försedda med
teckningar och vignetter
Slutligen medföljer en musikbilaga af
Emil Sjögren »Ökenvandring» med illustra
tion af Jenny Nyström
Reproduktioner i ljustryck »Konst
skatter i svenska nationalmuseum» och
»Nordiska konstnärers arbeten» kallas två
från V Wolfensteins (f d Jsegers atelier
i Stockholm utgångna samlingar ljustryck
efter fotografi trån originalarhetena hvar
dera med 5 planscher Den förra sam
lingen innehåller Svenskt landskap at
Alfr Wahlberg A E Nordenskiöld af
G von Rosen Snöklockan af P Hässel
berg Carl XII :s likfärd af G Cederström
samt David och Saul af J Kronberg
Den senare samlingen innehåller Lögdag
af L Zorn Drottning Blanca och prins
Håkan af Aibert Edelfelt Väntan af Aug
Hagborg Glada minnen af C G Hell
qvist samt Horiibffikwfiskere paa Sildefangst
af P S Kröyer Priset för hvardera sam
lingen är 1 krona
En bokhållares afskedsbref Min ftö
ken I Da ni ötverflylial er karlek pa en annan
har jat atslutat mitt konto med er och är mitt
saldo 30U kronor aoiii ni ko«tat mig och hviiKa
jag sauer upp pä mitt vinst och förlustkonto
Högaktningsfullt R S
Skarp kritik
— Var du pä premiären
i gar
Jjhd
— Jo jag hade en avantscen
— Aha sofkunél
Teater och Musik
K operan På Sicilien Undina Niirn
bergerdockan
»På Sicilien» eller som det ursprung
liga italienska namnet lyder »Cavalleria
rusticana» k operans fönsta nyhet tor
innevarande sä«ong bar nu gifvits tre
qval lar å rad hvarje gång med mycket
stort bifall från publiken
Den lilla operan föregås af en bakom
sänkt ridå sjungen prolog som i en sme
kande melodi täljer den unge »Toriddos»
(hr ödmann lidelsefulla kärlek till »Lola»
(fru Edling forbonden »Alfios» (hr Lund
qvist maka Sängen antyder utvecklingen
och slutet pä denna kärlekshandel
När ridån går upp höres på afståud
vexlande körer af qvinnor och män San
tuzza (fröken Morin en ung flicka som
skänkt Toriddo sin tro och offrat honom
sin ära uppträder ä scenen
-ökande deri
pligtförgätue älskaren Hon trågar hans
piiKuoiKiiiur « =i ijiwir irngni i
(W
valla härvid ringare olägenhet äti det ste
reotypa -pelet Fröken VV förfogar tyd
ligen ofver 'ör fä uttrycksmedel Häri
gei om blir det stumma spelat otia char
geradt och förfelar den åayft de verkan
Hr Ödmai n« sång är som vanligt högst
förtr illig och äfven spelet vittnar om
godt förarbete Något tydligare än som
sker hör dock i hans tvungna möten med
Santuzza afsigten att blifva henne qvitt
markeras I han nuvarande spelsätt tyc
ke det emellanåt vara han nom qvarhåller
henne i stället för tvärtom
Hr Lunciqvist är bortsedt från första
entrén och den genanta pisksmällsarian
öfverlägsen såväl i vokalt som i drama
tiskt hänseende Synnerligen kraftigt gtf
ver lian scenen med Santuzza
Lolas mindre betydande parti ger fru
Edling tilltalle att med koketttus elaka
segervisshet lägga i dagen en ny sida af
sin konstnärbga begåfning
Körerna sjungas mycket väl och ut
veckla på sina ställen en eljest icke van
lig högst berömvärd tonstyrka
Operans andra nyhet R Hmnehercfs
balettdivertissement »Undina» är en sym
pativäckande komposition utan större ori
ginalitet och med rika reminiscens» r frän
bekanta tonverk Plastiskt framföres den
med fullödig konstnärlighet Med de be
tydande krafter öfver hvilk» lyriska sce
nen för närvarande förfogar skulle det
helt visst vara ringa möda att i Sveriges
hufvudstad drifva denna vackra konstart
upp till jemnhöjd med baletten i Köpen
hamn Dekorationerna äro fagra att skåda
Endast deo märkvärdiga korallen i fotiden
loretaller en smula apokryfisk
Orkestern gor baletten nätt och elegant
under kompoiii-reus ledning
Lördagens representation hvilken jemte
(»fvamämnda tvä nyheter äfven upptog
»Nurnbergerdrxka .» at Adam var ansla
gen till recett ät k teatrarnes pensions
inrättning Märkvärdigt nog hade det be
hjertansvärda ändamålet ieke lyckats skaffa
pä långt när tullt hus Parketten var
visserligen rätt val besatt men raderna
stodo nästan tömma Publiken hyllade
emellertid de uppträdande med litiiga bi
fallsy tringar
stälde kandidaten sir Joha Pope Hen
nessy f >ar öppet förklarat au baa slutit
sig tili Mac Carthv» parti ämnar Par ;e )l
uppställa en motkandidat mot honom
Såsom förut be ätta .te rakade Hennessy
pa on Mauritiug der han en tid var bri
tiek stariiällai-e i tvist med k«4o ;ii»lsekre
Cjffo •
L )yd som nu är gene-
terareo
pp
gppp med hvilket V ;bdg jgggggen
stälde
nessy
sig tili
uppstäl
Såsom
pa on
tiek sta
denna aang kommer att bidraga till befrämjandet I 1 Delsbomålen med Johansson och b personerna
1 hvar ibland Erik Persson i Edsäng rättast borde
af det mal »svenska folkskolans vänner» stråfva b nfimu9Ä „l (l hu /vudman CFort
för
Den typoarafstrejrf som egde rum i Regementspastor Ga«t Floden har nu
Helsingfors under torra veckan och enligt i lör- utom d i vuf Stockholms rådhusrätt annängig
dags ingånget telegram »lutat med att arbetarne rfjorda målet mot elt auta församiingsbor i
gatt in pa de af principalerna erbjudna vilkore •
1 T orsby vid Göteborgs rådhusrätt u 'tagit «iärn
gälde dels införande af nytt beräkningssystem i ° ,r ;f 4 kyrkoherden L J Nyblom i Spekeröii
aipfi ansvarsyrkanrte 'nr rr hrmhg skrifsät
för aBOn .ngen dels dennas höjande och tUlvitelaar af brott ni ra och är detta terareo
Aibetarne begärde att a flön ingen som förut >e (iare mät enligt G HT ut &atl alt förekoimvia
beräknats efter fyikanter framdeles skulle beräk- den 31 nästkommande januari
nas efter bokstäfver samt sättas 48 penni för
t (100 bokstäfver fraktur och 50 penni för 1 (XX
bokstäfver antiqua
nämlig
enär d
laifums
ning in
flyttnd
ite oc
illbk
Principalerna förklarade sig vilja gå in pä det qj»
g
nya systemet för »doningen men ej betala mer äo
respektive 43 och 44 penni för 1 000 bokstäfver j ■
pp0äj
frakiur och antiqua Striderna i Irland
Da ert af arbetarnes underhanalingsKom ^é
Striderna i Irland
Da ert af arbetarnes underhanalingsKom ^é
framstäldt medlingsförslag att bestämma aflönin j Engelska parlamentet tog sig i tisdags men har lä ,Ut omgifva sig m <- <J et
gen till respektive 45 och 47 penni hvarken antogs julferier till den 22 nästkommande ja
köbinett-sråd »f åtta Suedleauoar hvilka
g
posten som antiparnelliternas yivtrhutvud
af arbetarne eller priucipalerna utbröt strejken
1 denna fingo dock ej elever och yngre typo
grafer deltaga
»m ^ri och ofverlemnar stridsplatsen åt (tet j skola lusta honom mea råd och dåd Par
stormiga »Parnellment» hvilket å si» sida neU var den okrönte absolutistiske konun
utbytt det numera bekant vordna utskotts- j gen Mc Carthy åtnöjer sig med en till
Strejken omfattade alla Helsingfors tryekerier r0lun ]iet n :0 15 i Westmin-ter (parlaments- i makten inskränkt presidents blygsamma
utom senatstrvckeriet hvars arbetar som redan hu #8l n ,ut Rotlllldail i 1 )ab )in och dej roll Mycket mager ar för ■ ä varano
erhållit io»e om ion
or ojning e uru i "a ^° öjrjga diskussiousiokaberna i Irland Par- j hans civillista han eger icke en gång et
annan form fran nasta ars början saml Nya x
Pressens trycken der arbetarne fingo löfte om ueU P4 tlKia *8 aftonen med sina regetmgsorgan penningar cch pess Inr¬
ätt utan strejk erhålla samma vilkor som efter stridatar .iiga följeslagare till Irland 1 blefvo 1 den trotsige extooaUftgen ego
strejken skulle komma alt ges pä de andra onsdags middag förklarade han sin ställ- Den natiaoal-ligiatisfca tidningen Freemar
tryckerierna ning för uatiooalligaz i Dublin och lado Journal star nu som torr på Parnell eida
Samma beräkningsgrund är det äfven de sven der såsom telegrafen meddelat pä efter och flen ofvan omtalade tidningen United
ska typograferna för närvarande önska i stället miduagt-n beslag på den mot honom fiendt Ireland har visserligen förblifvit sin egent
för den nuvarande efter bokstaf ven n som ligt sinnade tidningen United Irelands lige till Amerika reste reoakto VV ;llian
medeibokstat j tryckeri och redafetiouajokai samt afske 0 'B ien trogen men är till störgia dt .ie
Ministerstatssekreteraren Ehrnrooth LJL-I1
"Sf—j-ww-jk»
hättäfftf li
pi Kina I Jong
stälde kandidateniJhPH
nämligen ett suppleriogev 1 ega rum och J tuy Isim ha atskiliiga kinesiska kristna blifvit
enär den ar Parnell ursprungligen upp- mördade i samband med en fest för guden Lee-
Hny-Sos Sedan festen pågått flere dagar »frå
gade» den förening som hyllar nämnde gudom
lighet honom om det giuge an att plundra hos
de kristna Svaret utföli jakande och man bör
jade genast gripa veiket an dervid åtsktihga
kristna gjordes ti fångar och mycket byte eröf
rades
Några dagar seijare gjorde föreningen ett nytt
anfall och mördade ner än 20 kiistna Nitten
hk funnos pa gatorna och flere personer hade
m :»
veterligen blifvit mördsdt och kastade i floden
Missionshuset och tlere andra byggnader aritän
des ocb |lken kastJldft8 j Jägotoa
Följande dageu begaf sig töreningen till en
annan handelsplats för att begå liknar .ue tiad
men de kristne undkommo utom en som blef
mördad
anfall och mördade ner än 2
laifumsu i Armeniern lini statsuridersok „
• hk funnos pa gatorna och fl
aifumsu i Armeniern lini statsuridersok „
.iji „ a i i i hk funnos pa gatorna och flere personer hade
ing inleddes och Un flora Lloyd b- ^f for-
.iji „ a i i i hk funnos pa g
ning inleddes och Un flora Lloyd b- ^f for- m :»
fldveterligen blifvit
flyttnd men snart måste äfven den het-
ite ocb sjelfȌ-iige H .- newy draga s-g
tillbaka från den offentliga verksamheten
Hans svar bestod i hnns ou ;vär .del-e till
home mle
Mc Carthy har som bekant Öfvert»git
posten som antiparnelliternas yivtrhutvud
Missionshuset och tlere andra by
ite ocb sjelf»å-iige H .- newy draga s-g des ocb |lken kastJldft8 j Jägotoa
illbaka från den offentliga verksamhten
har äter träffats af samma lidande som
senaste vår hvarför föredragningen af
strafliagsfrågan torde blifvit uppskjuten
Det är att antaga att general Ehrnrooth
inom kort kommer att helt och hållet af
träda från sin befattning såsom föredra
gande tor kejsaren
'Helsingfors folkmängd uppgick vid den
nu fOTetagna folkräkningen till 65 630 personer
Detta visar en tillökning af 22 000 på det sista
årtiondet Hela Finlands folkmängd var vi .I
detta års ingång 2 338 404 personer
ieiegram
iticnom Svt-nika telugrambyräiLj
Engelsmännen ocli ryska judefö
fö jelserna
"Petersburg den 14 december Novoje
Vremja tillbakavisar på det bestämdaste
Guildhailmöfcets beslut till förmån för
ryska judar Hvad skulle frågar tid
ningen engelsmännen säga om i Pe
torsburg arrangerades ett möte till l 'ör
rnau för höme-rules Det är icke reli
giös intolerans som föranledt de rys o a
Portngis»riia i Afrika
London den 13 december De i mor
gon till afrikanska kusten afgående för
stärkningarna bos tå af nittonde infanteri
regementet inom portugisisiska armén
samt flere andra infanteri- och artilleri
afdelningar
Seli vers toffs mördare
Paris den 13 december Eclaj of
fentliggör en förklaring undertecknad
Georges Labruyöre »om underrättar
att han hjelpt Padlewski att undkomma
Padlewnki hade uppehållit sig i Paris
till den 3 december och vore nu i sä
kerhet för hela verldens polis Labruyére
hade hittat på en duell som Bkulle ega
rum i Tyrolen Padlewski reste dea 3
december med honom såsom läkare
De uppnådde Turin Milano Venedig
och Triest der Padlewski inskeppade
sig obekant hvarthän
Paris den 13 december Polisprefek
ten och undersökningsdomaren l >a in
rapporterat till minister Constans att
Labruyére under torhören afgifvit den
förklaring att han velat rädda en politisk
förbry tare och .samtidigt utföra en repir
terbedrift Stationsinspektoren >å Lyon
bangården i Paris förklarade det för
en dikt af Labruyére att denne af ho
nom skulle ha mottagit ett kort ined
rekommendation till stationsinspektoren
på jernvägsstationen vid gränsen
Pariis den 13 december Berättelser
i Eclair om Padlewskis flykt har väckt
stor sensation man diskuterar ifrigt
den frågan huruvida författaren skall
anklagas som Padlewskis medbrottsling
Ännu är ingenting afgjordt härom Man
är emellertid böjd antaga att eu stor
del af berättelsen är uppdiktad
Irländarnes inbördes »trid
Duhlin den 13 december Maskerade
parneliiter bemäktigade sig i går de till
försändning njed [»osten inslagna num
ren af den antiparnellitiska tidningen
United Ireland och kastade dem i vatt
net Gerningsmännen undkommo
Frankrike och Luxeinbarg
Paris den 12 december Presidenten
Carnot har i dag mottagit vicepresiden
ten för statsrådet i Luxemburg Wan
nerus i högtidlig audiens Hr Wan
nerus öfverlemuade den officiella noti
fikationen om storhertigens troubestig
uing
Fallen ur rollen (Pä giftermåtobyråo
— Ni far ett bra extrahonorar af mie om ni kan
få ett parti till stand mellan barr Pettersson och
den rika fröken Moses Hvad hon medför i
bemgift tnedlor hau i en uimackt affär stor dug
lighet och en oförvitlig karakter
— Förlåt är herr Pettersson en slägting till er
— Nej meo den skojaren är skyldig mig 300
kronor som jag aldrig kan fa återbetalda
Tjenst och återtjenst Lillan (till *io
syster Emma du gt mig en bakelse m <d si
strail jag hamra sönder pianot så att du inte
kan taga nagra lektioner på en hel vecka
I fällan
— Ja herr doktor doktor X
er företrädare här i staden sade att mitt lidande
var särdeles allvaisamt
- =- Na min hasle herre hvad den karlen
sade skall ni inte lästa ar vid
— Jasa han rekommenderade er mycket
varmt
iiiwiMiifwiiiHiniinii nit h-iiitt—ii« 'famyg-waa
Också ett skäl
— Kan ni tänka er
herr Snannan att Kamrer Y dog i natt
— Ja ja hell naturligt klok karl nu som det
Sr så dvrt »It lefva
Sport
Vinterns skridskotUflingar Stock
skänkt Toriddo sin tro och offrat honom
sin ära uppträder ä scenen
-ökande deri
pligtförgätue älskaren Hon trågar hans
g
holms skridsko ^ällskap har tillsa )t en komité
för anordnande af de beslutade taflmgarna sä
vät internationella som svenska tivilka komma
piiKuoiKiiiur « =i ijiwir irngni i at fQrsjggä a sällskapets bana pä Riddarljärdeh
moder Lucia (fröken Wolt hvar han fin an (jra och tredje söndagarne i februari
oss Det utBpinner sig ett samtal mellan n— "■
Missdåd rlil i Helsingland
iBref till Svenska Dagbladet
De i onsdags och fö jande dagar å Htidiks
vatls kronohäkie hå Ina broiimalsraiisakntngr-rria j
torde enligt erfarna juristers utsago kon nia att
fä en sorglig rykibaihet med hänsyji till ran
sakningsfängarnes antal samt de många och svåra
brotten Vid ej mindre än tre af domsagans
häradsrätter nämligen vid Dflsbo Forsa och
Enångers tingslags häradsrätt blifva de ri anta
brottmålen handiagde hvarvid 21 ransaknings
fångar komma att förböras Att leda förhand
lingarne äro förordnade vid Delsbo häradsrätt
auaitören vice häradshöfdiiigen C Malmén och
för Forsa och Enångers häradsrätt e o notarien
Hj Qtafström
Onsdagen den 10 december
Pa onsdags förmiddag fortsattes ransakningen
vid Delsbo häiadsrätr med ett uppskjutet mål
rörande flere åtal för mordbrand m m för
hvilka bondesonen Anders Danielsson från Hålsjö j
by i Norrbo sitter häktad Denne u "ge brottsling
som ni kar till allt men genom flere vittnen
redan är svårt komprometterad står tilltalad
för 3 å i braudaniäggningar ä skog samt att
hafva uppbränt 2 baiar och en lada med inne
båll värderadt till 765 kronor samt att hafva
stämplat mot annans lif och egendom hvilket
— li >6 —
Gipsy vändo sig åt andra sidan och mötte öfverste Bryans
blick med samma undrande föro yilade uttryck som hon förut
bemärkt
— Tycker ni oui dtt J )g har sjelf ordnat det ad- hon
småleende och fann att det ändå inte va eä svårt ait vid mti .-get
bord göra några få anmärkningar
_
Maurice var belåten både med blommorna och med den som
ordnat dem Hon såg så glad och lycklig ut och ingen vid hela
bordet var så vacker som hans hustru
Fröken Blake var »syperb» och betraktade med fullkomlig lik
giltighet sin rival Sqvallret vill veta att den vackra Flora för .«öker
trösta sig med öfvtrste Bryan och det kan ej nekas att boo visar
sig mycket älskvärd i afton Ea gäng såg hon bort till Gipsy som
satt pä den plats hon sjelf en gäng trott sig vara si ker om och i
det kalla stolta ansigtet kom ett uttryck som det var godt att
Gipsy ej såg
Den långa måltiden led till sitt slut betjeningen lemnade ändt
ligen salen
Lord Bautrad slukade ett skålpund vindrufvor eller så och
fröken Bbke låtsade äta en persina Gamla fru Bryan ber ttade en
löjlig historia på ett sätt som satte allas skrattmuskler i ro-dse
och Gipsy började undra när hennes man skall gifva signal- • Hon
kastade ängsliga blicnar pä honom uie han
.y-iktes vara f ju ad
i samtal med sin bordsgranne
Enueharonessan diog pä sig sina hmdskar
Skall jag resa på m 'tj nu undrade G p-y i iv 'm "i-inu
mera orolig och med en bedjande blick pä taut K t ne som dock
var så upptagen med sina haudikar att hoi •
„ ii .ul
.r d c se på
sin sonhustru
Fröken Blake märkte värdinnans orl itr m t och blef ärmu
kallare än glacen framför h ^nne n .ni hoi a ler och njöt af
den ljuthga synen
Eu liten tystnad uppstod n de samma ocb Gipsy nu högst
olycklig i ain oro gat sin manien e bedjande blicken efter den
andra utan att han märkte det mi Hon rodnade et tritt och
kunde ej ens försöka underhålla samtajet
ölverste Bryan kom .énne oförmodadt till hjtlp
— Försöker ni gf-va lady Bautard en vink att rasa sig frå
gade han gladt fJ *»t -ir .-värt att hitta rätta ögonblicket — icke sant
— Jo rymligt Mv /irtl svarade Gip«y tacks .mt Maurice lof vade
att vinka at mi g
i .är tiden var inne Tror ni i ja bör resa
mig nu
Hon var obef &nlbgt intagande i sitt tack ;» brydpri men dock
fick han eu mycktot allt rsäm
mib ufer hitin j &tjj tk Jrétane
Våra så snäll och inte göra honom alldeles förtviflad med att gråta
så der
Gipsy säde honom icke rätta orsaken till sina tårar Det styng
sftruftfderffs ord gifvit hennes hjerta hade gått för djupt för att
lätt kunna glömmas
så der
En middagsbjudnirg och en hal skall gifvas på Dnirrtsneens
slott Knkebaronessan bar gjort upp alltsammans med sin son och
dertill lexat upp honom rätt försvarligt för det han tillåtit Gipsy
besöka fru Vivian
Men med alldeles oväntad häftighet tog sir Maurice parti för
sin hustru och sade a .t hon hade hill rättighet att göra bekantskap
med fru Vivian eli r me l hvem hon ville och att ingen skulle fé plåga
Gipsy med någth äumäi Kningftr
hr»aK lié %m
gklé»r Ino« äg
ångrade han yi
^iigen
att han gifvit fKpsy så oiDflkrähkt tittåtflse
att SJi >»5iu den nar nhenige samaritens roll men nu var det gjordt
ocb akulie ej blifva ändradt
— Hvem har för resten reda på om hon är edler loke Är bekafit
m t u Vivian frågade han retligt •-
Min käre Mätirice man har sett henne åka hos Gipsy octo
det är alldeles nog i en sä utomordentligt vald krets som vår ock
din hustru är hvarken nog verldadam elW nog begårfvad för att
titlåta sig att o ryta vedertagna sedvänjor sade hermes nåd med ett
öfverlägset småleende
Min hastru är allt hvad en qvinna bör vara sv»rade sonen
med någon hetta och en stolt betoning på orden »min hustru ty
han är mycket förälskad i Gipsy och ingen utom h«ii ej *lf f &r
klandra henne
Lady Dermot bytte om samtalsämne
— Ja nu skulle vi ju tala om de här bjudningarna ftågot
måste du göra Maurice du har ju varit bjuden öfverallt Skall
jag komma öfver i morgon och hjelpa Gipsy med bjudningskorten
Du kunde först gifva en middag för ditt närmaste umgänge coh
sedan en bal som alla kunde vara med på
Maurice pinade invärtes men m ^t .e mede ifva a-tt modren hod
ratt Den »tara mjc ap a skij ?W först gå af stapeln och Grr .v r
med fasa derpå
- "MatrtK trörtfcda hmr .e pft bMté »f .tt
- H m "he
boMe ju bion taga pa sm vackraste kladm-g ofch sib gtalasto mitf
och siiga nagra artiga ord åt hvar ot ?h en
Yérldértt daw
.j

Sida 4

Dagbladet måndagen den 15 december 1890 $Tt 291
Hus-Auktion
Tisdagen den 16 i denna månad f m från kl
10 och e m från kl i förräljas genom offentlig
auktion 1 aflidne Hoflntendenten och M
laren Edvard Perséns atelier och lokal
1 huset N :0 25 vid Valhallavägen åtskil-
liga möbler och andra effekter nämligen antika
möbler ooh konstslöjdalster såsom antikt
ekskåp rikt oraeradt soffa och fåtöljer kabi
nettskåp byråar skrifbord klockor med skåp
salsstolar chiffonnier af ek spegel från 1700
talet gaskrona från 1700 talet gaskrona af mes
sing 1600 talets stil muggar kannor vas (etrus- j
kisk timglas supskål (1751 samt moderna
möbler af alla slag Porträttmedaljonger i
såsom af Boklund G W Palm Elias Sehlstedt
m Q m 11 gamla teaterkostymer och
gamla dnkar m m Taflor af Walkenburg
G de Vet G Vicentino flera Italienska och Hol
ländska mästare af Edvard Perséns Ita
liensk gosse Italiensk flicka porträtter och en
stor mängd sklzzer och studier vidare af
Wahlbom O Björk Petér Ljungstedt m fl m fl
statyer och statyetter m m som blifver att
bese på stället dagen före auktionen från kl 9
f m till kl 3 e m Stockholms Hus Auktions
kammare den 11 December 1890
yp )utalijnltix ixfi i
ssä3
pj
ytjerstsiuiga men sestämoa 3 \iser
^Wllif ^åJ /f
jerstsiuiga
^S ^Wstållriina - oef ^årssJfnms /ofaC
inj hamngatan 1tr
ASärstidning
MetallnoteriHgar Amsterdam den 10
december Bancatenn ö5 /«
_
London den 10 december (Enskildt Koppar
Chilebarrer bi £ 7 sh 6 d per kassa per 3 mån
6ö £ — sh
— d Tenn Straits 91 £ 2 sh
6 d per kassa per 3 mån 92 £ — sh d
Bly spanskt 12 £ 10 sh
— d Zink vanliga
märken 23 £ 15 sh — d Qvicksilfver 9 i- 1
sh
— d
London den 11 december Chilekoppar 547»
per 3 mån 55
Amsterdam den 11 december Bancatenn bo /a
London den 11 december Chilekoppar bi1
per 3 mån 54 /»
London den 11 december (Enskildt Koppar
Chilebarrer 54 £ 2 sh 6 d per kassa per 3
mån 54 £ 15 sh
— d Tenn Straits 90 £ 10
sh — d per kassa per 3 mån 91 £ 5
_
sh
— d Bly spanskt 12 £ 10 sh
— d Zink
Tanliga märken 23 £ 12 sh 6 d Qvicksilfver
9 £ 1 sh - d
Göteborgs börs den 12 december
Bränvin utan omsättning in loco
Dafisas kors för vexlar
k dagens bert sattes föliande hufvudkurser
London kronor 17 97 3 m d
1816k
Lo
» » 18 16 k
Hamburg 88 15 3 m d
89 15 k
Paris » 71 25 3 m d
Smörmarknaden
Rapport af hrr Carl Kriiger komp
Göteborg den 11 december 1890
På grund af den instundande julhelgen hafva
köparne skyndat förse sig med större lager än
vanligt Begäret har varit lifligare än förra vec
kan isynnerhet för finaste smör
Vi hafva i dag betalt i fast räkning för först
klaBsigt smör 208—214 kr per 100 kg netto
bär levereradt och med vanlig premie för utsökt
fint smör
Engelska kreatursmarknaden
London den 11 december På gårdagens mark
nad utgjorde tillförseln 400 st nötkreatur 2000
tit och 20 svin
För nötkreatur betaltes 2 Bh 4 d k 4 sh
9 d för får 4 sh 8 d it 6 sh och för svin
2 Bh 6 d å 3 sh 6 d pr stone
Briggen som innehar kolläst är illa rampo
nerad och komiper att reparera härstädes
Till Stockholm aanomna farty®
Den 12 december Bore (å Beskow Liibeck
styckegods Svea (ä Bodman Köpenhamn d :o
Saga (å Påhlsson Grimsby kol England (å
K &llesen Köpenhamn tom August (å Riga
spanmål
Den 13 december Rurik (å Jakobson
Libau d ;o Gefle (å Hitzwebel Hamburg stycke
gods Atalanta (å Ekström Antwerpen d :G
Från Stockholm atgångna fartyg
Den 12 december Reval (å Schwerdtfeger
Reval transitolast
Den 13 december Bordeaux (å Nilsson
Oporto jern och trä Rex (å Gleerup Rouen
jern Östersjön (å Svensson Liibeck diverse
Sjöfartstidning ;-
sjöfarten på Schelde Till kommers
kollegium telegraferas från Antwerpen att lots
Väsendet nekar förse träfartyg med lotsar på
grund af drif is pä Scheldefloden
Sjöskadadt fartyg Frän Göteborg
meddelas den 13 september I morse httbogse
rades tyska briggen Wolgast af JNewcastleingarea
Blam
ffiandelsteleÄram frän utlanöes
CGenom Svenska teieurambyränJ
NEW-YORK den 12 december Hvete rödt loco
106V» per dec 1047» per jaurari 105 /» per
maj 106 'A-
Kaffe Rio n :o 7 low ordinary per januari
18 22 per mars 15 35 Socker fair refining
Mup .covadoa 4 /» nominelt
HAMBURG den 13 december (Slutnotering kl
2 ,30 e m Kaffe good average Santos pr dec
82Y» pr mars 77J /4 pr mtg 7ö /4 pr sept 72 'A
Tendens fast
Betsocker pr dflC 12 32Vi pr mars 12 821 /» pr
maj 12 02V» pr sept 12 327»
Tendens lugnt
NBW-YORK den 13 december Hvete rödt loeo
1067« por december 105 per jan 1057 POT
mjtf 107 /»
Kaffe Rio n :0 7 low ordinary por jaunar
16 22 per mars 15 32
Svenska Dagbladet
hufvudstadens Glida tullskyddsvänliga
dagliga morgontidning inbjuder härmed
till prenumeration för 1891 tidningens
sjunde årg &ng Svenska Dagbladet
kämpar for våra lifsintresseil såsom
tullskydd försvarets stärkande
nationalandans höjande samfunda
ordningens bevarande e b t Åt
konst musik litteratur och följe
tongsafdelningeno d egnaslsärekiid
omsorg och i öfrigt göresjallt för att pä
alla områden tillfredsställa krafven
p ett stort och Taket hufyudstads
organ
Det£ redan mycket låga priset är till
Bästa år ytterligare nedsatt å landB
ortsupplagan» hvarigenom prenume
rationspriset för denna upplaga å posten
för helt år endast är kr 8 33 halft år
kr 5 1 månad 80 öre Å Stockholms
upplagan helt år kr 10 halft år kr 5 42
en månad kr 1 hvartill kommer post
arfvodet med omkring en femtedel Alla
verkliga fosterlandsvänner böra pre
numerera å
Svenska Dagbladet
Bokannonser
MUSIK
Alla till Julen utkom
mande
Auktioner
Stor
Vin-Auktion
Onsdagen den 17 i denna månad från 1 :1 10
f m försäljes genom offentlig auktion i huset
Nr 36 vid Norrlandsgatan åtskilliga viner så
som Champaijne åren 1868—1887 inkomna
BordeauxBeaune- Porto- och Sherry
viner samt under senare Aren inkomna Ilhen
ska viner af flera olika firmor deribland Spark
ling JJoclc m m äfvensom ett större parti
nyUer af årets syltninai profver Unnas på
auktionsstället dagan före auktionen från kl tf
f m till kl 3 e m Stockholms Hus-Auktions
kammare den 8 December 1890
Musikgodtköps
upplagor m m
Musikinstrumenter
af alla slag till de billigaste priser
att tillgå i
Åbr Lundqvists
k m-Musik- och Instrumenthandel
Malmtorgsgatan K :r 8f
W Presentkort
"IK
Stort laicr tf
Malalk
Strängar
Musiklånbibliotek
Katalogep öfver alla
masiK-godtköpsnpplagor
8amt illustr ff I I
rsrliratis
8amt illustr ff I I
öfver .r .srr ;liratis
Qehrman Co
f d Julius Bagges Musikhandel
16 Storkyrkobrinken Stockholm
2- 194 —
— Men det är just det jag inte kan klagade Gipsy Jag är
eS förfärligt rädd för dem allesamman Fru Blake beser mig alltid
från hufvud till fot och då kan jag inte få fram ett ord och fru
Bryan skrämmer mig med sina pikar åt alla menniskor och det ser
ut som om de alla tjekte att jag inte är som andra
— Det är för det du är tusen gånger vackrare och sötare än
alla de andra 1 Det är bara afundsjuka bedyrade sir Maurice
Hon lade sin varma kind mot hans hand
— Maurice kunde du inte säga mig något som jag kan tala
med dem om Du kan aldrig tro hur okunnig och fjollig jag
tycker mig vara när jag inte vet hvad jag skall säga
Maurice satte sig till att fundera
— Ja hvad tala fruntimren om Om hvarandra förmodar jag
»ch tyga rätt illa till hvarandra och så tala de om sina klädningar
och ibland f vaY fij o ^apelsens herrar också sitta emellan gissar jag
En gäng började Gipsy blygt när jagvar ihiKta i sällskap sågo
alla så förundrade ut för det jag säde att jag aldrig varit plätern
Och fröken Blake frågade mig hvad jag tyckte om Irvings Hamlet
och jag eade att jag inte viste att det fans två Hamlet Jag trodde
»tt SkakeepeaTe skrifvit Hamlet men att Irving skrifvit någon Hamlet
kunde jag ju inte veta och det var visst fasligt dumt att jag inte
hade reda derpå det eåg jag på dem alla på deras miner
Han lade sin hand på det mörklockiga hufvudet som hvilade
tid hans axel så att hon ej såg det halft förtretade småleendet på
hans läppar och i hans ögon
Pet var inte dumt alls älskade Du har lefvat i en så
aflägsen vrå af verlden att du icke kan veta om dylikt Irving är
so skådespelare ser du Det der lär du dig så småningom
Men Gipsy trodde icke det och när hon skulle taga emot sina
eiistar var hon så rädd som en skolflicka vid sin första examen
Sir Maurice hade Bjelf ordnat allting från och med matsedeln
till sin hustrus drägt Det enda Gipsy fått på sin andel var att
pryda bordet med blommor men Maurice var ej säker på att det
var lyckadt Han var van vid en stor solid silfverskål full af granna
orangeriblommor och denna lätta anordning af gräs och stiä vallmo
och prektkragar röda blad och hvita bär kunde knappt kallas öfver
ensstämmande med bruket Men Gipsy hade sjelf plockat blom
morna ocn sjelf satt dem i vaser och skålar och det var som om
de enkla blommorna under henne händer fingo ny skönhet Och
han var så glad ölver att se henne vara så road af något der hon
jfcoö och band små buketter för gästernas kuverter och var så ifrig
rb le«nd6 och täck- Rtt Maurice ei Bkulle haft hierta att yttra ett
»lafldraDde ord ens om hon prydt hans förfäders festsal och hans
bwit ££«4 kåifeuivttden
Hos samtlige Hrr Bokhandlare har nu utkommit
Jul 1890
KonstuArsls .lul3l3ens Jultldnins
Tjugufyra stora qvartsidor i elegant omslag
Med bidrag af våra förnämste författare och konstnärer hvaribland Viktor
Andrén Oscar Björck W von Heidenstam Carl Larsson Bruno
Liljefors K A Melin Mathilda Roos Alf Wallander
C D af Wirsén Z Topelius m fl
Rikt illustrerad med omkring
70 illustrationer deraf 6 helsidsplanscher
Bris endast 1 krona
URE .A .Karlsson ,UR
Uki Uhdl
Urmakeri Urhandel
K
- )r d Kungsgatan 1r B
lu D STOCKHOLM 1J Dj
rekommenderar sig härmed hos den ärade all
mänheten med ett rikhaltigt lager af vackra
väl justerade och goda Halfkronometrar Ankar
och Cylinder-Ur af Guld och Silfver
Väggur finnas äfven välsorteradt af vackra
mönster Regulatorer med lod och fjäderkraft
utmärkt goda och reela
Väcfcarur af flera sorter
Stort och välsorteradt lager
af äkta Talmi- och guldpläterade urkedjor flera
hundra olika mönster Nycklar Medaljonger
och Berlocker m m
Reparationer af alla slags ur utföras
med största noggrannhet inom kortaste tid
Uppdragningar i hemmen om
besörjas pä ärsackord
Allt till nutidens billigaste priser
Om ett besök beder Högaktningsfullt
E A Karlsson
1T 1 *111 n 1 n L 51 TA
Allm Telef 291 15 B Kungsgatan 15
På p a Norstedt Söners
förlag bar utkommit
Handledning
lör deltagare i
rådplägande och beslutande
församlingar
R Törnebladh
Pris haft 1 kr 25 öre karton
1 kr 50 öre
I hvarje bokhandel finnes att tillgå
Sex månader i Indien
Tiger-jagter
Prins Henrik af Orléant
Auktoriserad öfversättoing efter originalets
fjerde upplaga af
A II Randqvist
Kapten-löjtnant
Pris 3 kr 50 öre
Stockholm A V Carlson
JULPRESENTER
Slcand-inavislta riosoöblttfatorllcon
G CARLSSON
Rekommenderar sitt fabrikat af alla sorters
Reseffekter
Bärremmar fr 50 öre Koffertar fr 6 till 60 kr
Portmonnäer fr 50 öre
- Kappsäckar fr 21 .40 kr
fe hs
ortmo 50 appsäckar fr 21 .40 kr
Plånböcker från 1 50 fe |ghs Väskor från i till 80 kr
CifdlHttfdl f3112 k
|g
Cigarrfodral Hattfodral fr 31 .12 kr
Etuier m m Necessärer m m
(Obs svensk industri (Obs svensk industri
30 MalmskiBnadsgatan 30-
AlläTlfblh
g
Allmäna Telefonbolagets hus
Telefon 49 36
På C E Fritze1 s k hofb okh ajxdejs för-1
har i dag utkommit
g
framgång
och huru man vinner den
Vägvisare på lifvets störa stråkväg
af .jplui 3 Dal
jp3
J Med en inledning af Jo Jin IV Farwell öfver
I sättning från engelskan i sammandrag och bearbet
ning af Mathilda Langlat
Pris 2 50
P Em Glrons förlag
Ny subskription
Hela verket c ;a 35 proc billigare
Djurens lif
af Brehm
Översättning o qeavbatfiing af prof Smitt
och Aurivillius m fl 2 ,3fl8 sid med
1 ,079 fina träsnitt 151 å liel sida
samt fullständiga registor
38 halfmånads-häften å 75 öre
Let Ulligare priset galler endast för
under detta är antecknade subskribenter
hela verket
Sexton häften utkomna (G- 26737
>00000000 (0
På C E Fritze 's k hofbokhandels i Stock-1
lflhi dki
På C Eok
I holm förlag har i dag utkommit
lilye Feslott
y
Berättelse för unga fliolcor
Öfversättning från engelskan af J Romander
Inb 2 25
En bra flicka
a
af Ji JJ YTalfrxå Pri ö fy ersättning från engel- J
skan af E Sil /verstoipg Inb x 50
En mera lämplig bok för unga flickor kan 1
ei tänka sig än dcuna synnerligen tilltalande J
I berättelse Sp <ctator
_ Mån behöfver blott veta att b f .iclcä»
J är af Mrs Walfords penna för att den skall röna I
J hjertligt emottagande — Det är en i minsta f
J detajj obeskrifligt fin och skön berättelse som fram j
f kallar både leende och tarar och af enhvar med j
f nöje och nytta kan läsas Literary World
Ändtligen var allt i ordning och Gipsy stod i salongen klädd
i svart sammet och med blixtrande diamantstjernor i håret
Så rackra de ärol sade hon sakta der hon stod framför
spegeln och vände litet på hufvudet sä att juvelerna blixtrade
mot ljuset
— Så vacker du är sade hennes man som från andra sidan
kommit in i rummet Gä ett par steg åt eidan Gipsj och låt mig
se på dig tillade han och då hon leende uppfylde hans öskan ut
ropade han Du ser bra liten ut i svart men det kläder digl
Hvarpå han drog hennes hand under sin arm och hviskade ömt
Älskade Hvad har jag gjort för att förtjena en sådan förtjusande
hustru
— Maurice sade hon halft allvarsam halft småleende det är
väl jag som skall resa mig först ifrån bordet
— Ja det förstås när tiden är inne
— Men hur skall jag veta det sade hon och smekte hans
hand som hon höll mellan sina
Han såg med ömhet ned på henne
— Åh det är inte så svårt — när 6amtalet tystnar ett ögon
blicEi och du ser damerna börja draga på oig handskarna då
gör du e£p min så här något midt emellan en vink och ett blikande
så der som liitet hemligt förstånd med någon Se på den förnämsta
af damerna så der och så är det gjordt
— Det går aldkjg det är jag viss på sade Gipsy i hopplös
ton Kan du inte göra mågot tecken åt mig Maurice när jag skall
göra den här mi»en tillaule hon och härmade honom ganska bra
— Åh det går ypperligt skrattade han men jag skall nog
påminna dig När du hör mig hosta två gånger just så här så
samla ihop dina tillhörigheter telegrafera till lady Bautard bryt
upp och gif dig ut att marschera
Sir Maurice ordnade också processionen ut till bordet och huru
det gick till viste Gipsy knappt men \hon fann sig slutligen vid
lord Bautards sida med sina fingerspetsar k hvilande på hans frack
ärm vandrande ut i matsalen sist af alla oich undrande hvad i all
verlden hon skulle säga åt Bin lord Men derened behöfde hon just
icke besvära sig ty när han en gång kommit n ed på sin plats och
fått reda på sin menu hade han ej tankar för .något annat än att
göra beder åt anrättningen Visserligen nedlät tian sig att melian
rätterna yttra några ord till henne men som han var stendöf
brydde han sig ej om hvad hon svarade utan n ickande blott som
en kinesisk porslinsdocka
— Så v &ckert bordet är dekoreradt med vild blommor lady
OWBMt
I C E Fritzes k Jiofmusikhan-
del och hos öfriga bokhandlare har i dag
utkommit
Gräs och Ogräs
plockade och hopsamlade i Bar
nens trädgårdstäppa af
Tante Cissy
(Cecilia Milow
Pria 1 krona
j wptoai
y
I /ULEN iriöi
EGE
Svenskt origina
af ADEOEE I .UJTDSJP3CST
Pvjs
Utdrag ur pressens omdömen
'Det är ett goctfc hygg
ligt och 1 *0o barbele Det kan
J läsas i hvilket hem som halst
och är e ^nadt att öHngva den
I c .lyukiiga föreställningen att
B godä böcker nödvändigtvis mäste
ara tråkiga .» {j d v
»ItOfvande roande och
|hög grad intressant .»
Na DalAllhd
Nya Dagl Allehanda
Ny roman af
förf till Molly Bawn m fl
0AMVETSQVAL
f föftill
0
af förf till
"MOLLY BAWN m fl
Öfvers af Mathilda Langlet
Pris 3 kr
Ett af denna förf :s bästa a
boten „
h
Roman af W E ZTOSRIS
Öfvers af Emilie Kullman
Pris 3 kr
»En frisk tilltalande och
förträfflig böjt .»
>W E Norris intager ett
af de aldra främsta rummen
af nu lefvande romanförfattare
The Literary World
å jUlrik ^freÄriksons förlag har ^utkommit
Japan och Kochinkina
*■ af
.1
£ Saenason
salu
Reinh f Cleve
32 Stora Nygatan 32
innehafver lager af
Spegelglas
Belgiskt Fönsterglas
Råglas Kulörta Etsade glas
Verkställer ornamentslipningar å glas
Allt till billigaste priser
Billiga Julpresenter
Å
gp
Återstoden af aflidne Juveleraren
Mlllbergs lager säljes till ytterst
billiga priaer frän kl 11 f m tili
7 e m till och med den 24 December i
Nr 69 Drottninggatan
till höger in på gården 1 - tr upp
af Göteborgs Kexfabriks berömda tillverkningar
tillhandahållas af Stockholms och öfriya städers i landet förnämste Speceri
och Delikatesshandlare
Svenska Reseffekt-Magasinet
Alla sorters Hand- och Resväskor med och utan toalett Portmon
näer Plånböcker
Herkulesgatan (hörnet af Regeringsgatan Axel Petterson
1 ,000 Väskor
i alla storlekar och modeller realiseras till betydligt nedsatta priser
samt alla sorters finare lädervaror af svenskt fabrikat
ii W Ydén
(Badhuset Malmtorgsgatan 3
Importerade Cigarrer
I egenskap af direkta importörer af cigarrer frin de förnämsta fabriksflr :aor produktionsor
terna äro vi i tillfälle erbjuda Ilavana- Hamburger- Bremer- Holländska och Mexi
kanska Cigarrer väl lagrade och af goda irgingar
Genom under mångårig praktik vunnen förtrogenhet med tohaksbranchen är det oss möjligt
att vid skeende inköp göra det fördelaktigaste urval och kunna derför åt resp afnämare offerera en
verkligt god och äkta vara till för härvarande förhållanden ovanligt låga priser
Vid köp af äfven så litet parti »om hel elior half lida kommer köparen i åtnjutande af parti
priset och återtages eller utbytes gern» hvad som möjligen icke convenerar Fraktfri leverans inom
hela Sverge mot postförskott
profver Utlemnas på begttran Vid reqvisition utan prof behöfva blott uppgifvas ungefärliga
pris form och styrka
w
SU™kildt framh &lles Orpheus 9 kr Emmy 10 kr Mondego 10 50 Valley Suarer 10 50
El JNido 13 oO Commencio del Mundi 13 75 Begenta 16 —
Abundancia 18 —
La Miel 22 50
samt importerade Havana-Cigarrer från 18—75 kr allt pr 100 st
RkTkikHikGkikh A
pgp
Ryska Turkiska Hgyptiska Grekiska och Amerikanska Cigarretter
Garanterade äkta Bernstone- och Sjöskumsraunstycken och Pipor
HM
Havanna-Magasinet
g
Allm Telefon 53 79 Drottning gatan 21 Stocholm
t S A Kjellgrens
Möbelaffär
6 Södermalmstorg 6
Filial 28 Tyska Brinken
rekommenderar sitt stora lager af välgjord» Möb
ler bättre ooh enklare af valnöt björk och päron
trä Trymåer Bokskåp Panelsofifor Divaner för
en- och tvåmansbäddar samt korta Divaner från
i fot som kunna förlängas till 7 fot till billi
gasto priser
OBS Egen tillverkning
J E ERIKSONS
SUlek Verkstads Aktiebolag
(Gas- och Vattenledningsaffär
Folkungagatan nr 24 — Telefon 37 77
Rekommenderar sig Vill utförande af
Q &b- Tattea- Kloak- och YBnneledni»
arbeten och f vi särskildt fästa allmänfce
tens uppm jtrksMruiet vid
fåra patenterade Badapparater och TvSttbor
samt öfriga
(Sr bättrade Apparater Armaturer etc
Hufvudkontor Folkungagatan Zft
Telefon 36 60—S75
Representeras i deuua foranche af E M
SJtihoiat hvars enskilda telefon är 37 86
En skjubbskinnstulubb
1
j
alldeles ny som kostat 1Q0 Kr säljes för 125
Kr Yisas i Nr 5 Stora Vattugatan t v 4 tr
upp kl 2—4 o m då jungfru Anna Olsson
efterfrågas (G 7504
■■
Önskas köpa
Begagnade Herrkläder
köpes kontant Adress begäres pr telef 9 86 eller
i biljett till Lenfstedts bod Malmskllnads 5
Sjuksköterskor
som genomgått Hemmets för sjuksköter
skor Röda Korsets m fl lärokurser fin
nas anmälda å Fredrika-Bremer Förbun
dets byrå 5 Malmtorgsgatan
Bjrrån öppen 11—4
At gamla och unga män
rekommenderas på det ifrigaste den prisbelönta
nyligen i ny tillökad upplaga utkomna skriften
af medicinalrådet d :r Muller rörande
rubbningar i nerv- och
sexual-s ystemet
äfvensom det sam mas radikala botande
Pris incl insändande i kuvert 1 kr i fri
märken
Eduard Bendt Brannachweif
Bantågen
yid Stockholms Centralstation
Från och med den 1 oktober 1890
S Snälltåg P—Persontåg B Blandad t
G Godståg
Afgå till
Utbjudes hyra
entralt belägen Dublett med egen in
gång och stor garderob äfren passande
för Riksdagsmän att hyra 2 trappor upp i
N :r 22 Jakobsbergagatan (G 26725
Diverse
Specialist Etleling Hobro Danmark garan
terar ögonblicklig hjelp för de ;n som lida af slem
astina och svårigheter vid anShemtningen medelst
inhalatlonametoden Sändes portofritt med
bruksanvisning mot 3 Kr pr Sftorkral
5 ,0 f .m Upsala B 7 ,15 f .m
5 ,50 Ilallsberc P 7 ,16
6 ,36 • Riddersyik G 7 ,40 •
7 ,25 » Geteborg Kim- B 7 ,50 •
hult B 7 ,60 »
7 ,45 » VRrtan 9 8 .10
8 ,0 » Orebro (via Till- S 9 ,b •
berga
8 ,50 Orebro (via Till- G 9 ,8
berga B 9 ,25 •
8 ,45 Upsala Storvik P 9 ,30
s ,50 • Sundbyberg B 9 ,59 »
10 ,0 • L 'pnala Storvik B 11 .2S
10 ,35 » Kryibo P 1 ,1 e .m
10 ,52 R1dder«vlk B 1 ,25
1126 » Sundbyberg B 1 ,85 »
11 ,30 Vartan .S P 2 ,0 »
1
.25 e .m Llnkoplng .Laxi B 2 .2S »
1 ,15 • Sundbyberg S 3 ,16 »
2 ,50 » Gne»ta
3 ,0 » Upsala G S ,6u «
3 ,20 Virtan S 4 ,25
3 ,40 • SuDdbyberg B 4 ,40 »
4 ,0 » Soderielge
5 ,0 » EnkOping P 5 ,46 •
5 ,15 • Upsala Kryibo P 6 ,55 •
0 ,30 » MalmO B 6 ,35
0 ,30 » Supdbytaarg I 7 ,16
7 ,20 » Upsala G 8 ,10 »
7 ,35 » GOteborg Krl- P 9 ^16
sttanta B 9 ,5Q •
8 ,9 » Virtan- p io ,u
8 ,30 » Sundbyberg B i0 ,10 •
11 ,0 » Sundbyberg
S
U
E
S
M
G
V
i
K
8
V
O
T
J
V
S
Ankomma från
Sundbyberg
Upgo
Enköping
Snesta
Malmö
Göteborg
stiaaia
Värtan
K
Kjri-
iviuuersviK
Krylbo Ups
8imdbybwg
V
Krylbo Upsala
8
Värtan
Vid
GI 8 ,0 f .m
B 11 ,30
Bj 4 ,15 e .m
wmmm
berua
Crylbo
Op ^la
Törebodfc Mjöl-
by
y
»undbyberg
Jtorvili Upsala
Växtan
Sundbyberg»
Hallsberg
Sundbyberg
Upsala
p
Klmtmlt Götob
Örebro i ^ia X
berga
Korra stati- .u
Stockholms östra station
Rimbo
Rimbo
tiiimbo
7 ,48 f .m
9 ,41
M e .m Mi » bo
RUaba